You are on page 1of 3

ANLISE DA DBEDA EDAR DE TEIS Pleno do 28 de maio de 2004 Establece 0,0517 /m3.

(en 2010 pagronse 0,1429 /m3, o que supn multiplicar o prezo por 2,76) A tboa adxunta AQUALIA para xustificar a dbeda resulta sorprendente se temos en conta o informe posterior no que xustifica a suba de tarifas para 2012. a) Supn unha reduccin de m3 tratados desde 2008 ata 2010 de 144.375 m3. O cal e especialmente suliable se na mesma tboa vemos que a diminucin de m3 tratados dende 2005 ata 2008 non explica este descenso. Pero resulta interesante se temos en conta que esta tboa a referencia para calcular a dbeda e cantos mis m3 aparezan maior a dbeda. X-F-M 1 TRIM Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Totais x trimestre (sin2004) 314624 316277 309961 329195 1270057 A-M-X 2 TRIM 315926 315555 312667 314651 X-A-S 3 TRIM 377366 357990 382371 337753 349156 O-N-D 4 TRIM 326937 339851 322031 355585 317012 Diferencia TOTAL 2010 con 2010 704303 1328391 162752 1336234 1165639 170595 1315966 150327 1310014 144375 Dbeda acumulada 36412,4651 68677,8147 69083,2978 68035,4422 67727,7238 TOTAL 309936,744

1258799 1427270 1334479 333619, Media dos totais 317514,25 314699,75 356817,5 8

Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008

TOTAL 704303 1328391 1336234 1315966 1310014

Diferencia anual

7843 -20268 -5952

A DIFERENCIA ENTRE 2008 E 2010 SUPN 144.437 M3 (En dous anos) ?

AQUALIA DECLARA no documento que pretende xustificar a suba das tarifas un caudal medio de 3.300 m3/da tratados en semana seca. Que ademais se establece que sea el Concello de Redondela el que abone .. a Aqualia UTE Vigo, las facturas emitidas Las mismas tendrn el importe mensual de aplicar a los metros cbicos leidos en el caudalmetro instalado en Teis en una semana de tiempo seco el precio pactado en el acuerdo referido Non sabemos como entendelo. En primeiro lugar resulta curioso que os maiores caudales que declara entre 2005 e 2008 correspndense coas temporadas secas ( 3 trimestre xullo, agosto e setembro-, vxase a tboa que presenta a propia AQUALIA). En segundo lugar sobre un consumo medio de 3.300 m3/da ( que

xa comentamos noutro documento) supora en 90 das, un trimestre, 297.000 m3/trimestre. Se comparamos este clculo cos consumos declarados desde 2005 ata 2008 ningn se acerca, e facendo unha anlise sobre consumos medios do trimestre con menos caudal tratado (2 trimestre) teriamos unha diferencia de 17.699,75 m3. Isto feito sobre esta tboa, pero non debemos esquecer que no 2010 AQUALIA declara un tratamento de bastantes menos m3 durante o ano. ? Fltanos un dato para ter a fotografa completa: Cal o padrn domstico e non domstico que tratado na EDAR DE TEIS?. Fagamos unha aproximacin segn declaracins da propia AQUALIA ( coma sempre, non inventamos nada, basemonos nos seus datos e propostas). O 75% do consumo domstico e deste o 60% correspndese co primeiro e segundo tramo tarifario. De xeito natural este ser equivalente para o caudal de sumidoiros, as que dun caudal facturado para o 2010 de 1.165.639 m3 correspndelle a uso domstico o 75% Vexamos o que ocurre calculando sobre o mximo de cada tramo e sin ter en conta cantos usuarios domsticos se corresponden co 4 tramo porque non sabemos cal o consumo medio. En todo caso resaltaremos que os usuarios deste ltimo tramo supoen un consumo do 30% do total.

75 % do caudal 874229,25 % por tramo 1 tramo 47,67 2 tramo 12,58 3 tramo 10,5 4 tramo 29,25 100

Caudal Unidades de adxudicado m3 calculados consumo 416745,1 60 6945,751 109978 120 916,4837 91794,07 180 509,9671 255712,1 280

8372,202

8.372 usuarios domsticos na EDAR de Teis ! (sin contar os do ltimo tramo).


COMO?, CANTOS HABITANTES SUPOEN ESTES DATOS? certo que os datos estn extrapolados sobre REDONDELA, pero , tan distinta a estructura poblacional dos usuarios aos que se deriva a Teis? AQUALIA DECLARA:

M3 FACTURADOS POR BLOQUES REDONDELA 4T2011


TARIFA DOMSTICA Bloque 1: 0 a 15 m3 Bloque 2: 16 a 30 m3 Bloque 3: 31 a 45 m3 89.088 23.514 19.633 Porcentax e 47,67% 12,58% 10,50% TARIFA INDUSTRIAI 8.415 3.482 46.696 Porcentax e 13,23% 5,47% 73,41%

TOTAL 97.503 26.996 66.329

Bloque 4: 46 a 9999 m3

54.657

29,25%

5.019

7,89%

59.676

TOTAL

186.892

75%

63.612

25%

250.504