DEFINISI TERMINOLOGI

1.0 Pengenalan

Penyelidikan pendidikan boleh ditakrifkan sebagai cara teratur untuk memperoleh pengetahuan baru.penyelidikan ( ataupun kajian ) merupakan sebarang aktiviti yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang.Penyelidik

dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu, menguji teori atau mendapatkan maklumat baru tentang sesuatu topik. Penyelidik juga dijalankan bagi menilai atau membangunkan sesuatu dasar. Ia merupakan satu penelitian atau siasatan secara sistematik mengenai satu-satu masalah, isu ataupun persoalan. Penyelidik yang baik memerlukan proses perancangan yang teliti. Terdapat beberapa langkah yang perlu dipatuhi oleh setiap penyelidik bagi memastikan penyelidikannya bermutu, berjalan lancer dan menghasilkan dapatan kajian yang mempunyai nilai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi serta berguna kepada pelbagai-bagai pihak seperti :      Atlit Jurulatih Persatuan Sukan Masyarakat Institusi yang berkaitan dengan sukan.

Page 1

ii. Penggunaan instrumen yang piawai secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Insrtumen yang digunakan mestilah mempunyai komponen kebolehpercayaan. Jika instrumen yang digunakan tidak mempunyai kesahan. objektiviti dan kesahan. Ahmad Hashim ( 2004) menyatakan instrumen merupakan alat ujian yang digunakan untuk mengukur dan menilai maklumat. iv. Kebolehpercayaan Kesahan Objektif Norma Page 2 . Menurut Johnson dan Nelson (1986) terdapat empat perkara yang perlu dilihat dalam membuat pemilihan serta pembinaan sesuatu instrumen iaitu: i. iii.0 Instrumentasi Instrumentasi adalah sejenis alat (tool) yang digunakan untuk mengukur dan mendapatkan data secara saintifik dan sistematik. Data yang diperolehi oleh pengkaji digunakan untuk dianalisis bagi menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan berbentuk kuantitatif dan kualitatif. kebolehpercayaan dan keobjektifan yang lemah ia akan memberi dapatan dan keputusan ujian yang boleh dipertikaikan.DEFINISI TERMINOLOGI 2.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur minat subjek terhadap sesuatu pekerjaan atau aktiviti tertentu. ii. Alat ukur yang diaplikasikan untuk mengukur status persekitaran individu dan prestasi. Alat ukuran yang digunakan akan menentukan sama ada data yang dikehendaki dapat diperolehi atau tidak. Disamping itu. Setiap alatan yang hendak digunakan untuk penyelidikan dan ujian mestilah mempunyai kesahan yang tinggi serta kebolehpercayaan. kesahan penyelidikan. alatan yang menarik juga dapat mempengaruhi subjek dalam memberi respon yang sangat baik. iii. kesahan X-study dan kesahan buat sendiri. Pernyataan ini dipersetujui oleh Mohd Majid (1990). ujian pencapaian dan ujian bakat. Setiap alat pengukuran yang digunakan di dalam sesuatu ujian mestilah mempunyai kesahan manufacturer. Page 3 .DEFINISI TERMINOLOGI 3. Alat ukur untuk mengukur prestasi dan potensi subjek merangkumi ujian kecerdasan. Alatan yang digunakan hendaklah sesuai dengan apa yang hendak diuji. Alat ukur ini dapat dikategorikan kepada 3 kategori utama : i.0 Alatan Alatan dapat digunakan untuk tujuan menguji dan mendapatkan keputusan yang tepat. alatan atau alat ukur penting untuk mencapai objektif sesuatu penyelidikan yang dijalankan. Penggunaan alatan yang betul dan tepat akan menghasilkan keputusan yang tepat. kesahan piawai. Contoh alatan ialah penimbang digunakan untuk mengukur berat sesuatu barang atau bahan.

Oleh yang demikian ia menjadi satu proses yang agak panjang untuk menjalankan ujian makmal ini. pengaruh seperti cuaca dan motivasi adalah tiada. Antara peralatan yang biasa terdapat di dalam makmal ialah “Biodax”. Untuk ujian makmal ini selalunya seseorang subjek akan melakukan ujian secara bergilir-gilir. Page 4 .0 Ujian makmal Ujian makmal kebiasaannya dilakukan didalam sebuah bilik khas atau makmal yang dilengkapi dengan alatan yang dikendalikan oleh pakar dalam bidang yang diuji. dan juga supaya semua prosedur penggunaan alatan akan sentiasa dipatuhi oleh subjek kajian. Peralatan yang digunakan biasanya adalah canggih dan berharga tinggi dan berteknologi tinggi dihubungkan dengan computer dan agak besar dari bentuk. Pengendalianya juga agak remeh dan seseorang yang mahir dan perlu ada seorang insruktor bagi memastikan barangan / alatan tersebut tidak mudah rosak atau disalahgunakan. “Ergometer Cycle”. Ujian Buat sendiri juga boleh digunakan tetapi perlu ulang uji bagi mandapatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Faktor motivasi juga kurang atau tiada langsung kerana responden/subjek akan melakukan ujian secara bergilir-gilir. Dalam ujian makmal ini. “Threadmill”.DEFINISI TERMINOLOGI 4. Ini kerana ujiantersebut dilakukan dalam bilik khas.

keputusan yang diperolehi mungkin agak kurang baik jika dibandingkan dengan ujian lapangan yang dijalankan semasa cuaca yang baik. Masa yang diambil juga agak terhad berbanding dengan ujian makmal. ujian bleep. Penglibatan responden/subjek dalam satu-satu masa ujian boleh dibuat beramai-ramai. penggunaannya adalah terhad ataupun sedikit. Faktor cuaca memainkan peranan yang berbeza-beza dalam penentuan ujian lapangan ini. Ujian lapangan ini jugan tidak memberikan keputusan atau data yang tepat berbanding dengan ujian makmal yang lebih bercorak kawalan responden/subjek. mendagu. Dari segi alatan pula. larian Cooper (Cooper’s Test). Ujian laoangan ini sesuai untuk menguji satu kumpulan besar responden/subjek. Ujian lapangan ini adalah sesuai untuk tujuan pemilihan tentera atau ahli pasukan beruniform.0 Ujian lapangan Ujian lapangan ini berbeza dari ujian makmal kerana ujian ini dilakukan diluar bilik iaitu kebiasaannya trek dan padang. Ujian-ujian ini adalah untuk menilai tingkah laku fizikal dan komponen prestasi tingkah laku. Contohnya jika cuaca hujan.DEFINISI TERMINOLOGI 5. Page 5 . Ujian lapangan yang biasa termasuk tekan tubi. Ujian lapangan ini boleh dipengaruhi faktor seperti cuaca dan motivasi.

Antara jenis-jenis bateri ujian : 1) Ujian Dirian Bangau (Stork Stand Test) 2) Ujian Imbangan Dirian Satu Kaki (One Foot Standing Balance Test) 3) Ujian Tindakbalas Pilihan Pergerakan Kaki Nelson 4) Ujian Kepantasan Reaksi Kaki Nelson 5) Ujian Kepantasan Reaksi Tangan Nelson 6) Ujian Ketangkasan Semo 7) Ujian Larian Boomerang Page 6 . ujian lompat jauh berdiri. iaitu boleh diharapkan. Ujian ini haruslah membantu seseorang guru membuat keputusan yang bermanfaat. Data-data yang diperolehi haruslah konsisten atau stabil. ujian tindak balas pilihan Nelson. Menurut Ahmad (2004). bateri ujian adalah satu set ujian-ujian yang dijalankan bagi mengukur tahap prestasi subjek dengan prosedur piawai.DEFINISI TERMINOLOGI 6. ujian mengelecek “Indian dribble”.0 Bateri ujian Bateri ujian dalam sains sukan ialah alatan yang direka bentuk dengan tujuan mendapatkan maklumat yang releven untuk membuat keputusan yang praktikal. ujian pergerakan kepantasan tangan dan ujian dirian bangau. Ujian ketangkasan SEMO. Terdapat beberapa bateri ujian kecergasan motor yang boleh digunakan untuk menguji kecergasan motor seperti ujian lari pecut 30 meter. serta mudah diperolehi. Keberkesanan penilaian amat bergantung kepada pembinaan bateri ujian yang baik. Bateri ujian juga merupakan alat utama dalam prosedur penilaian.

18) AAHPERD Shuttle Run (AAHPERD 1976). 17) Sit-ups (Bent Knees) (Johnson 1967). 19) Nelson Choice-Response Movement Test (Nelson 1967). Page 7 .DEFINISI TERMINOLOGI 8) Ujian Lompat Jauh Berdiri 9) Ujian Lari Zig Zag 10) LOntar Bola Segar 11) Ujian Lari Berhalangan 12) Ujian Menggelecek Bola Keranjang 13) Ujian Lompat Kuadron 14) Ujian Melontar Bola Sofball 15) Bateri Ujian Brower Timing System 16) AAHPERD Sit-and-Reach Test (AAHPERD 1980).

Instrumen yang sering digunakan untuk kaedah ini ialah senarai semak. Kaedah ini mengamati perubahan tingkahlaku subjek berdasarkan kepada pembolehubahpembolehubah yang dkenalpasti dan ditetapkan. Contoh umum kaedah pemerhatian sistematik ini ialah berlaku perubahan tingkahlaku ke atas subjek setelah diberikan beberapa treatment berbanding sebelum diberikan sebarang treatmen.0 Pemerhatian sistematik Merupakan salah satu daripada kaedah penyelidikan yang boleh dijalankan untuk mendapatkan pemerhatian. Selepas aplikasi rawatan. ujian klinikal. Pengumpulan dijalankan maklumat dijalankan secara Pemerhatian yang menggunakan kaedah-kaedah sistematik yang telah disahkan. ujian projektif dan laporan kendiri.DEFINISI TERMINOLOGI 7. maklumat data. skala. penyelidik hendaklah memerhatikan terdapatnya kesan manipulasi pembolehubah bebas ke atas pembolehubah bersandar. Mohd Majid (1990). Page 8 . menyatakan pemerhatian sistematik merupakan salah satu kaedah penyelidikan dalam pendidikan yang boleh diterimapakai.

kepercayaan dan sikap. Questionaire  Tinjauan menggunakan kertas dan pensel digunakan dalam kajian diskriptif dimana maklumat didapati dari jawapan subjek kepada soalan yang diberi ii. perlakuan. Dilphi Survey c. iii. Personal Interview  Temuduga metod Differences between questionnaire and interview is in the gathering of data. Questionaire b. Normative Survey i. Ia biasanya digunakan dalam mengkaji perkara yang berunsur social saintifik.DEFINISI TERMINOLOGI 8. In this respect the interview is more valid because the responses are opt to be more reliable. Personal Interview d. Normative Survey  Metod tinjauan yang melibatkan pembentukan norma kebolehan. Instrumen tinjauan terdiri daripada : a.0 Instrumen untuk tijauan Instrumen untuk tinjauan merupakan alatan yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dari sample yang dikaji. Delphi Survey  Teknik tinjauan menggunakan beberapa siri soalselidik dimana responden pada akhirnya bersetuju tentang sesuatu perkara. iv. Page 9 .

iv. Instrumen ini dapat mengeratkan hubungan di antara penyelidik dan subjek. Page 10 . Ahmad Hashim (2005) telah menyatakan dua perkara yang amat jelas tentang instrumentasi. alatan sukan kejurulatihan. taraf pendidikan rendah. Instrumentasi dalam sains sukan dapt membantu untuk mengesan kelemahan dan kekuatan atlet. buta huruf.0 Kekuatan intrumentasi dalam sains sukan i. tenaga. ii. Menurut Mohd Majid Konting (2001).berumur dan kanak-kanak. Dapat mengumpul data secara sistematik dan saintifik dari aspek kuantitatif dan kualitatif iii. soal selidik adalah sesuai digunakan jika subjek ramai dan berada di tempat jauh kerana dapat menjimatkan kos.DEFINISI TERMINOLOGI 9. Pertama ialah kaedah soal selidik adalah lebih praktikal dan amat berkesan untuk populasi yang besar kerana arahan dan soalan adalah piawai untuk semua.Subjek lebih cenderunguntuk memberikan jawapan yang lebih tepat dengan ketidakhadiran penyelidik. pamakanan dan sebagainya.dan masa. Kedua. ialah beliau menyatakan juga bahawa kaedah temubual adalah sangat praktikal untuk populasi kecil.

2005) iv. Menurut Wood (2005). dipercayai dan sempurna (Mohd Majid Konting. Pengumpulan data seperti soal selidik atau temubual memerlukan kesabaran dan kesesuaian soalan supaya data yang diperolehi sah. tahap latihan dan motivasi sample akan mempengaruhi markah yang diperolehi dan markah boleh menjadi subjektif dalam Shuttle Run Test.0 Kelemahan instrumentasi dalam sains sukan i. Page 11 . mempunyai ralatbyang ii. 2001). Penggunaan alatan pengukuran biasanya tertentu seperti ralat sistematik dan ralat rawak. Kaedah ini juga kurang praktikal jika kebolehan membaca. iii.DEFINISI TERMINOLOGI 10. emosi dan perasaan. Kaedah ini tidak sesuai jika maklumat yang diperlukan adalah dalam bentuk kepercayaan. memahami soalan dan menulis subjek adalah kurang kerana ini akan menyebabkan kerumitan menjawab dan memulangkan soal selidik (Ahmad Hashim.

Loy. Aziz.. B. Melbourne: Wiley Shaharudin Abd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kaedah penyelidikan pendidikan. R. Mohd Majid Konting.c. Champaign.DEFINISI TERMINOLOGI Rujukan Ahmad Hashim. S. E. Curtis. H. T.. IL: Human Kinetics. Bhd. D. Vealey. Page 12 . Sport psychology: from theory to practice (2nd ed. W. The social significance of sport. Sport Psychology: Theory. (1994). (2001). Mengaplikasikan teori psikologi dalam sukan. (1990). Anshel . (2004).) Scottsdale. Sports Physchology: Concepts and applications (2 nd ed). (1989). Cox. Iowa: W m. J. (1995). Kuala Lumpur: DBP. D. IL: Human Kinetics McPherson. in sport.. M. Applications And Issues. H. J. & Summers. Brown Publishing. Martens. Champaign. J. Morris. Tanjong Malim: Quantum Books. (1994). Arizona: Gorsuch Sacarisbrick Publishers. Competitive anxiety. Pengukuran kecergasan motor. R... R. (1995). & Burton.

DEFINISI TERMINOLOGI Page 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful