,

Cod Operator Baza Date cu Caracter Personal nr. 5198/11515/13343/2007 SERVICIUL BIROU UNIC

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I 2011 AL PRIMĂRIEI SECTOR 6 ŞI AL DIRECłIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

1
___________________________________________________________________________________________ Bucuresti, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 tel/fax:021.529.84.39, www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro

PARTEA I
PRIMĂRIA SECTOR 6 Cabinet Viceprimar 1. DirecŃia Comunicare 2. DirecŃia Gospodărire Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari 3. DirecŃia InvestiŃii 4. DirecŃia Economică 5. DirecŃia Managementul Resurselor Umane 6. Departament Arhitect Şef 7. DirecŃia Juridică 8. Alte Compartimente din Primăria Sector 6 8.1 Serviciul Audit Public şi Corp Control Primar 8.2 Birou ActivitaŃi Comerciale şi EvidenŃă SpaŃii Comerciale şi Sanitare 8.3 Serviciul Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative 8.4 Serviciul AdministraŃie Publică Locală şi Compartiment AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local 8.5 Birou Autoritate Tutelară

2
___________________________________________________________________________________________ Bucuresti, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 tel/fax:021.529.84.39, www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro

PARTEA II
DIRECłII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

1. DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară

2. Directia Generala de Asistenta Socială şi ProtecŃia Copilului 3. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 4. AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 5. DirecŃia Locală de Evidentă a Persoanelor 6. AdministraŃia Şcolilor 7. AdministraŃia PieŃelor
8. Centrul Cultural European 9. DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

NOTĂ Raportul Semestrului I anul 2011 redă scriptic activitatea Primăriei Sectorului 6 şi a DirecŃiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, care şi-au desfăşurat activitatea sub îndrumarea Primarului Sectorului 6, în cadrul compartimentelor prevăzute în organigrama aprobată de Consiliul Local al Sectorului 6 intro prezentare tip sinteza a aspectelor importante .

3
___________________________________________________________________________________________ Bucuresti, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 tel/fax:021.529.84.39, www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro

Sector 6. CUI RO4340730 tel/fax:021. Repartizare SpaŃii Locative. Au fost luate în discuŃie cererile de repartizare a locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL şi discutarea dosarelor depuse pentru locuinŃe conform Lg. directii şi compartimente. privind administraŃia publică locală. aducând amendamente. precum şi a celorlalte acte normative în vigoare. cod 060013. 147-149. Compartimentului Audit Public şi Corp Control. Centrul Militar de Sector nr. Serviciul Reglementare. Conform organigramei Primăriei Sector 6 şi a dispoziŃiilor emise de către Primarul Sectorului 6 au fost stabilite următoarele servicii. a căror activitate o coordonează: AdministraŃiei PieŃelor Sector 6.529.primarie6. Aspecte importante ale primului semestru din anul 2011: De la repartizarea membrilor Consiliului în comisii de specialitate am participat la lucrările: Comisiei Juridice de Disciplină. 6. cal. modificări şi completări la proiectele de hotărâri având în vedere 4 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Plevnei nr.ro email: prim6@primarie6. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale.114/1996. întocminduse rapoarte pentru proiectele discutate. Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale luând în discuŃie toate proiectele care au îndeplinit condiŃiile de a intra pe ordinea de zi a şedinŃelor de consiliu propunându-se amendamente sau completări.39. Comisia socială de analiză a cererilor de locuinŃe şi repartizare a locuinŃelor. precum şi DirecŃiei Gospodărie Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de proprietari începând cu data de 06. Subcomisia locală de fond funciar este o subcomisie în care activez iar activitatea desfăşurată în această comisie constă în analizarea cererilor de retrocedare a terenurilor în baza notificărilor întocmite în temeiul Legii 18/1991 privind fondul funciar cu modificările şi completările ulterioare. În calitate de consilier local/viceprimar am participat la toate cele 6 şedinŃe ordinare.PARTEA I PRIMĂRIA SECTOR 6 CABINET VICEPRIMAR Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuŃiile stabilite prin dispoziŃiile Legii nr 215/2001.ro .2011.06. www. DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6.84.

respectiv serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local. viceprimarul are atribuŃii în ceea ce priveşte activitatea cu cetăŃenii: întâlniri cetăŃeneşti. precum cea din data de 2 iunie 2011. ca şi ocazionate de diferite evenimente. cod 060013. MenŃionez că la întâlnirile cu cetăŃenii în mod organizat. Serviciul de asistenŃă socială.ro email: prim6@primarie6. Deasemenea am formulat întrebări şi înterpelări adresate executivului primăriei. Principala modalitate de lucru a fost deplasarea în teren. ci şi pentru cunoaşterea. În afara activităŃilor mai sus prezentate.39. în care se încadra problema semnalată. unde au participat cetăŃeni ai sectorului care au ridicat o serie de probleme ce au avut ca obiect Serviciul de taxe şi impozite locale. audienŃe. Am participat la ceremoniile militare şi religioase desfăşurate cu ocazia diferitelor zile comemorative. nu numai la solicitarea acestora. participări la manifestări cetăŃeneşti pe linia administraŃiei publice locale. 279. Sector 6.Ziua Eroilor. etc. pe domenii de activitate. MenŃionez că până în prezent au fost 624 de răspunsuri emise de către serviciile/direcŃiile pe care le subordonez. Şcoala Generală nr. discuŃiile cu cetăŃenii. VICEPRIMAR Demirel Spiridon 5 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 176.primarie6. de către Primărie. Şcoala Generală nr. în comunitate. Plevnei nr.529. probleme de spaŃiu locativ. Solicităriile înregistrate în cadrul Biroului Unic-Registratură în număr de 275 au fost repartizate spre rezolvare serviciilor abilitate. programate de către Biroul Unic.160 şi Liceul Eugen Lovinescu. 147-149. a problemelor care-i preocupă.ro . CUI RO4340730 tel/fax:021. au participat şi reprezentanŃii compartimentelor din Primărie. Am susŃinut audienŃele în fiecare marŃi la sediul primăriei.84. Am participat la Consiliile de administraŃie a unităŃiilor şcolare: Şcoala Generală nr. cal. www.prevederile legale şi interesele comunităŃii.

www. Societatea Civilă. Evenimente – imaginea instituŃiei . Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 precum şi DeclaraŃii de avere şi interese. 147-149. CUI RO4340730 tel/fax:021. s-au primit/înregistrat/transmis prin adresele de e-mail de pe site-ul: www.524 petiŃii. 6 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit dar şi cu privire la „Luna CurăŃeniei”.primarie6. cât şi realizarea misiunilor şi a obiectivelor propuse spre a fi realizate. prin Compartiment Call Center şi Administrare site.ro şi site-ul: www. asigurarea obligatorie a locuinŃelor.1. Protocol.DIRECłIA GOSPODĂRIRE COMUNITARĂ ŞI RELAłII CU ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI A urmărit îndeplinirea atât a atribuŃiilor zilnice. Prin Biroul de Presă s-au organizat şi mediatizat 2.ro email: prim6@primarie6.39. 107 răspunsuri de specialitate către jurnalişti.ro . Sector 6.primarie6. Serviciul RelaŃii cu Mass–Media.. 105 apariŃii TV. 621 articole în presa scrisă.a emis 35 comunicate de presă.899 lucrări şi s-au postat Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6. Serviciul RelaŃii Publice în Teritoriu a consiliat 1915 cetăŃeni. care au fost repartizate spre soluŃionare direcŃiilor şi serviciilor de specialitate conform procedurilor legale. Compartimentul AudienŃe a înregistrat în documentele de evidenŃă prezenŃa a 392 cetăŃeni care au fost înscrişi şi repartizaŃi catre audienŃele susŃinute de Primar.domnuleprimar.84. 91 informaŃii de presă. 8 emisiuni TV 19 acŃiuni. Plevnei nr. Viceprimar şi Arhitect Şef în funcŃie de natura problemelor semnalate. ce Ńin de îmbunatăŃirea cadrului legislativ existent. a răspuns la 55 lucrări şi a efectuat deplasări în teren atât pentru remedierea unor probleme existente în asociaŃiile de proprietari cât şi pentru informarea şi îndrumarea asociaŃiilor de proprietari asupra noii legislaŃii a muncii şi celei privind obligaŃiile fiscale. cal. cod 060013. DIRECłIA COMUNICARE Serviciul Birou Unic – prin Compartiment Registratură au intrat şi s-au înregistrat 20.529. şi 12 emisiuni Radio la care au participat reprezentanŃii Primăriei Sectorului 6.ro un numar de 6. 74 înregistrări radio.

. numeric.eliminarea deficienŃelor constatate în programul Doc Management.primarie6. Sector 6. acordare de consiliere şi deplasări în teren în vederea rezolvării acestora.39.ro . adrese. S.în urma constatărilor Consiliere acordată personal şi telefonic Numărul deplasărilor în teren 1455 1356 99 108 40 2500 90 1904 5712 62 55 248 8500 206 2359 7068 161 163 288 11000 296 OBSERVAłII : .V. CUI RO4340730 tel/fax:021. EvidenŃierea activitătii Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obŃină calitatea de administrator de imobile.S.C. SERVICIUL/COMPARTIMENTUL BIROUL S.A. cal.F.sume încasate din taxa de reexaminare 850 lei 45 7 35 7 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.84.ro email: prim6@primarie6.P. S. ) Sesizari în lucru Răspunsuri în afara termenului de 30 de zile MotivaŃia întârzierii răspunsului Constatări efectuate loco/ sediul asoc Termene de urmărit . cod 060013. Plevnei nr.529.scanarea petiŃiilor a devenit o problemă.R. numeric Număr dosare analizate de către Comisie 95 Număr dosare intrate în anul 2010 53 Număr persoane atestate Număr persoane respinse urmare examinării 14 Număr atestate eliberate AdeverinŃe eliberate ObservaŃii -17 cereri reexaminare . . 147-149.C.M. www.P.insuficienŃa personalului din cadrul SRAPCF (multe petiŃii).EvidenŃiera activităŃii pe problematici ce tin de petitii şi îndeplinirea procedurii din punct de vedere al termenelor de răspuns. TOTAL: Lucrări intrate Lucrări finalizate (răspunsuri. invitaŃii.G.F.

39. Sector 6. SituaŃia proiectelor finanŃate din fonduri europene. 18 răspunsuri de clarificări pentru proiectele aflate în precontractare. parcări în cartierul Militari o Asigurarea siguranŃei publice Drumul Taberei. parcări în cartierul Drumul Taberei o Modernizare urbanistică străzi.ro . 8 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. urmare a evaluării tehnice şi financiare. pentru următoarele proiecte: o Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Drumul Taberei o Modernizare urbanistică străzi. DIRECłIA INVESTIłII Au fost transmise la organismul intermediat al POR respectiv AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov. cal. respectiv 13 clarificări la Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Primăria Sectorului 6 Bucureşti şi 5 la Planul Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona de AcŃiune Urbană Drumul Taberei” Au fost revizuite 6 cereri de finanŃare. Plevnei nr. Au fost întocmite 12 proiecte de hotărâri în vederea adoptării lor de către Consiliului Local Sector 6.ro email: prim6@primarie6.529. 147-149. trotuare.primarie6. se află în detaliu în Raportul de activitate pe Semestrul I anul 2011 – forma desfăşurată. cod 060013. Bucureşti o Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei o AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în Parcul Drumul Taberei A fost semnat contractul de finanŃare nerambursabilă cu AdministraŃia Fondului pentru Mediu pentru proiectul Amenajare Parc ANL Brâncuşi A fost depus spre finanŃare un nou proiect în cadrul Axei prioritare 2 a Programului OperaŃional Regional cu titlul Proiect “Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de străzi urbane Sector 6 . CUI RO4340730 tel/fax:021. www. conform solicitărilor AFM. trotuare.Bucuresti” În relaŃia cu AdministraŃia Fondului pentru Mediu au fost transmise documente de clarificări atât pentru proiectele aflate în derulare cât şi pentru cele aflate în evaluare. conform procedurilor de prefinanŃare.84.3. Militari în Sectorul 6.

4. pregătirea tragerilor. www. cod 060013. 147-149. derularea contractelor de împrumut.39. a fost.ro email: prim6@primarie6. Sector 6. întocmirea Dărilor de seamă. Întocmire şi/sau actualizare dosare profesionale Fişe de post întocmite Sporuri de vechime acordate Dosare concediu creştere copil Dosare pensionare Transferuri Detaşări Încetări raporturi de serviciu DispoziŃii Modificări organigramă DeclaraŃii avere AdeverinŃe eliberate Lucrări diverse 247 8 16 2 4 12 3 463 1 249 464 456 9 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE S-a desfăşurat activitatea conform legislaŃiei în vigoare şi a noilor prevederi legislative în concordanŃă cu Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare. conform scadenŃarelor aprobate de băncile comerciale şi efectuarea plăŃilor conform facturilor emise de constructori şi a situaŃiilor de lucrări recepŃionate de comisiile de specialitate.ro . DIRECłIA ECONOMICĂ.primarie6. CUI RO4340730 tel/fax:021. Plevnei nr. respectarea şi aplicarea întocmai a actelor normative ale organelor legislative şi executive ale statului. Preocuparea permanentă.84.529. a serviciului. 5. a BilanŃului Contabil precum şi a Contului de execuŃie al Primăriei pentru Trimestrul IV 2010 şi pentru Trimestrul I 2011. cal. Întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Primărie şi pentru Consiliul Local al Sectorului 6. în vederea economisirii şi folosirii cu maximă eficienŃă a banului public. întocmirea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6.

Serviciul Urbanism. la care s-au adăugat 207 dosare rămase nesoluŃionate din ani trecuŃi 1998 – 2010. ale cărei scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităŃii. Amenajare Teritoriu şi AutorizaŃii în ConstrucŃii Biroul Studii Urbanistice TOTAL: 406 240 387 2040 46 3119 406 240 268 1392 35 2341 0 0 119 648 11 778 7. Hotărâri Judecătoreşti. CUI RO4340730 tel/fax:021.ro email: prim6@primarie6. S-au înregistrat un număr total de 3119 solicitări. cal. amenajarea teritoriului şi urbanism. au fost înregistrate 120 dosare noi. Serviciul Cadastru Fond Funciar Compartimentul Patrimoniu Compartimentul Analiză şi Aviz de Conformitate Serviciul Urbanism.ro . solicitări Serviciul în curs de Crt.primarie6. astfel: Nr. coordonarea activităŃilor de dezvoltare teritorialã. 4.6. în curs de soluŃionare: 126. pierdute: 12. recurs). 5. 10 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Amenajare Teritoriu şi AutorizaŃii în ConstrucŃii şi Biroul Studii Urbanistice. solicitări Nr. CitaŃii.84. protejarea valorilor de patrimoniu şi a calitãŃii arhitecturale la nivelul unitãŃii administrativ-teritoriale. apel. acoperind întregul domeniu de activitate al departamentului. Compartimentul Patrimoniu. înregistrate soluŃionate soluŃionare 1. Compartimentul Analiză şi Aviz de Conformitate. din care : câştigate: 108. 147-149. Arhitectul Şef are în subordine următoarele compartimente: Serviciul Cadastru Fond Funciar. Note Interne. DIRECłIA JURIDICĂ Au fost înregistrate 1562 lucrări . Plevnei nr.529.39. solicitări Nr. Sector 6. 2. În total au fost pe rolul instanŃelor 246 dosare în diverse faze (fond. cod 060013. DEPARTAMENTUL ARHITECT ŞEF Arhitectul Şef desfăşoară o activitate de interes public. www.PetiŃii. 3. Nr.

8.ro . AdministraŃia Şcolilor şi Primăria Sectorului 6 → DirecŃia Economică. iar pentru 80 solicitări.2 BIROUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂłI COMERCIALE ŞI EVIDENłĂ SPAłII COMERCIALE ŞI SANITARE Activitatea cuprinde autorizarea activităŃilor comerciale ale tuturor SocietăŃilor Comerciale care funcŃionează pe raza Sectorului 6. În acest sens.529. ALTE SERVICII/COMPARTIMENTE DIN PRIMĂRIA SECTOR 6 8.misiuni de auditare la DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ. De asemenea. domeniile auditate au cuprins : • activitatea de resurse umane – misiuni de auditare la DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ. www. • activitatea financiar-contabilă . AdministraŃia Şcolilor. • activitatea de gestionare a documentelor specifice structurii auditate .84.8. S-au primit un numar de 268 de cereri de la AdministraŃia PieŃelor Sector 6. agenŃii economici urmează să completeze documentaŃia. forma desfăşurată. s-au executat activităŃi de control în urma a 6 sesizări din partea unor cetăŃeni ai sectorului 6 cu conŃinut atât legat de integritatea şi respectarea legii cât şi îmbunătăŃirea continuă a imaginii AdministraŃiei Publice Locale.primarie6. 11 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Concluziile şi recomandările auditorilor sunt detaliate în Raportul de activitate pe Semestrul I Anul 2011. AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană. Sector 6. Plevnei nr. cal. au fost înregistrate un numar de 3156 solicitări ale agenŃilor economici. Din acestea s-au rezolvat 3076.ro email: prim6@primarie6.misiuni de auditare la DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ. din care tot atâtea au fost rezolvate.misiuni de auditare la DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ.39. • activitatea de achiziŃii publice . 147-149. cod 060013. Primăria Sectorului 6 → Serviciul RelaŃii Publice în Teritoriu şi Serviciul Disciplina în ConstrucŃii. CUI RO4340730 tel/fax:021.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC ŞI CORP CONTROL PRIMAR În primul semestru al anului 2011 în baza competenŃelor reglementate de lege.

A.I.F.7. PROIECTE HOTĂRÂRI CONSILIU DOSARE DEPUSE ÎN BAZA LEGII NR. TOTAL 7 4 66 700 1280 12 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.114/1996 şi OUG NR. REPARTIZARE SPAłII LOCATIVE Se prezintă următoarea situaŃie TIP LUCRARE NR. 114/1996 . solicitanŃii nu au răspuns invitaŃiei de a prezenta documentaŃia cerută de lege . În perioadele de soldare stabilite conform Legii 215/2001 se înregistrează şi se avizează inventarele societăŃilor comerciale care urmează să reducă preŃurile produselor aferente spre vânzare. cal.2. 147-149. Plevnei nr.529.L.ro email: prim6@primarie6. LUCRĂRI DOSARE LEGEA 114/1996 CERERI A.ro . cod 060013.39.3 SERVICIUL REGLEMENTARE.74/2007 – lucrări necesare analizării şi evaluării dosarelor de către Comisia Socială în vederea întocmirii listei privind ordinea de prioritate.N. în curs de a fi transmise spre analiză Comisiei Sociale LUCRĂRI TRANSMISE DE A.S-a continuat colaborarea cu Registrul ComerŃului în vederea eliberării autorizaŃiilor pentru persoane fizice şi asociaŃii familiale în baza documentaŃiei depuse la Primăria Sectorului 6.84. (neînsoŃite de alte documente) LUCRĂRI CURENTE/SESIZĂRI 101 180 277 11 . -transcrieri de contracte/ includeri în spaŃiu/extinderi/ schimburi REPARTIłII .N.L. 8. CUI RO4340730 tel/fax:021. 152/1998 – reverificare în vederea repartizării de locuinŃe devenite vacante pe parcursul exploatării Pentru DOSARE DEPUSE IN BAZA LEGII NR.2. www.primarie6. soluŃionate de Comisia Socială . Sector 6.LEGEA NR.

ro . Sector 6. 147-149.4 SERVICIUL ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COMPARTIMENT ASISTENłĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL 1. www. iar în registrul de intrare/ieşire s-au înregistrat un număr de 224 adrese. Prin Compartiment AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local s-au înregistrat 106 au fost adoptate 101 Hotărâri.ro email: prim6@primarie6. înregistrat şi distribuit 584 adrese venite prin fax. 13 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 2. InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti în termenul legal.529. S-au mai primit. Plevnei nr. s-au formulat 85 răspunsuri în cazul petiŃiilor şi cererilor pentru Anexa 24 (sesizări pentru deschiderea succesiunii) adresate instituŃiei. cod 060013. CUI RO4340730 tel/fax:021.primarie6. cal.39.84. S-au primit 112 Proiecte de hotărâre.8. din care Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 88 DispoziŃii ale Primarului General care au fost multiplicate şi distribuite conform indicaŃiilor Secretarului Primăriei Sectorului 6. s-a verificat legalitatea a 760 certificate de urbanism şi 320 autorizaŃii de construire. Prin serviciul AdministraŃie Publică Locală s-au înregistrat 4287 dispoziŃii ale Primarului Sectorului 6 şi s-au transmis pentru controlul legalităŃii.

8.39. Anchete sociale pentru condamnaŃi aflaŃi în penitenciare. la efectuarea diverselor operaŃiuni CEC (bancare) când există conturi înscrise pe numele minorilor. cal.84. când părŃile nu s-au prezentat la invitaŃia noastră pentru efectuarea anchetei sociale sau persoanele pentru care se solicită efectuarea referatelor de anchetă socială nu domiciliau pe raza teritorială a Sectorului 6 Dări de seamă pentru interzişi judecătoreşti şi minori pentru care sunt instituite tutele Lucrări efectuate pe semestrul I 2011 Nr. care au solicitat întreruperea executării pedepsei Anchete sociale la solicitarea unor SecŃii de PoliŃie pentru minori care au săvârşit fapte antisociale Anchete sociale la solicitarea Institutului NaŃional de Medicină Legală pentru minori care au săvârşit fapte antisociale Anchete sociale la solicitarea InstanŃei de Judecată în proces de ridicare a interdicŃiei Anchete sociale la solicitarea InstanŃei de judecată în proces de punere sub interdicŃie Anchete sociale la solicitarea unei AsociaŃii de proprietari pentru o persoană cu probleme psihice Anchete sociale la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecatoria Sinaia în vederea punerii sub interdicŃie a unei persoane DispozitŃii de curatelă la solicitarea Judecătoriei Sectorului 6 în vederea reprezentării bolnavilor psihic în procesele de punere sub interdicŃie DispoziŃii de tutelă în vederea ocrotirii şi reprezentării intereselor interzişilor judecătoreşti Lucrări diverse. cod 060013. de lucrări 1031 2 166 3 4 1 347 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 6 9 6 1 1 1 1 31 16 15 213 16 17 218 1049 14 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Crt. schimb al unor bunuri mobile şi imobile.529. 147-149. www. pentru dosarul de punere sub interdicŃie a unor persoane care prin comportamentul lor reprezintă un pericol social pentru activitate şi nu mai pot să-şi apere singure interesele. cuprinzând răspunsuri către InstanŃele de Judecată cand timpul până la termenele de judecată era insuficient pentru efectuarea anchetelor sociale. închiriere. BIROU AUTORITATE TUTELARĂ Activitatea desfăşurată Nr. 1 Felul Lucrării Lucrări intrate în semestrul I 2011 DispoziŃii la cererea Notarilor Publici.primarie6.ro email: prim6@primarie6. la dezbateri succesorale. Plevnei nr. InstanŃelor de Judecată sau persoane fizice în vederea reprezentării minorilor la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare. donaŃie.ro . CUI RO4340730 tel/fax:021. în vederea încredinŃării minorilor la desfacerea căsătoriilor sau pentru stabilirea domiciliului acestora. când minorii sunt părŃi într-un proces aflat pe rol în cadrul diverselor instanŃe de judecată DispoziŃie de nume pentru copil abandonat Anchete sociale la solicitarea instanŃelor de judecată. Sector 6. cand părinŃii nu sunt căsătoriŃi Anchete sociale la solicitarea Institutului NaŃional de Medicină Legală.

comerŃului stradal.ro email: prim6@primarie6.547 amenzi în valoare de 904. 155/2010.529. circulaŃiei pe drumurile publice. – AdministraŃia PieŃelor. precum şi cu 15 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. precum şi mediului înconjurător.II DIRECłII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE LOCALĂ A desfăşurat activităŃi în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin din Legea PoliŃiei Locale nr. 147-149. de asigurare a ordinii şi liniştii publice. Urmare a activităŃilor desfăşurate au fost constate 3930 de contravenŃii fiind aplicate 2.39. care au avut loc pe stadioanele „Steaua” şi „Rapid”. total .primarie6. urmărindu-se prevenirea şi combaterea încălcărilor actelor normative avute în atenŃie. alături de reprezentanŃii Brigăzii Rutiere şi ai firmei specializate. la ridicarea a 802 autoturisme parcate ilegal pe raza Sectorului 6 şi 3. siguranŃei în şcoli. 1. cal. aşa cum sunt cele de fluidizare a circulaŃiei în marile intersecŃii şi principalele artere rutiere din sector.4. a furturilor de şi din autoturisme. În context se înscrie şi participarea. disciplinei în construcŃii şi afişajul stradal. din Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale Consiliului Local al Sectorului 6.L. pe timpul şi după desfăşurarea meciurilor de fotbal.718 autoturisme ridicate ca urmare a aplicării H. Plevnei nr. cod 060013. www.C. A existat o bună cooperare cu efectivele PoliŃiei şi Jandarmeriei Române în organizarea şi realizarea unor activităŃi. Sector 6.520. pazei obiectivelor date în responsabilitate. în mod deosebit. Sector 6 nr.383 avertismente şi au fost confiscate bunuri în valoare de aproximativ 38. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului. AdministraŃia Domeniului Public.541 lei.84. înaintea. CUI RO4340730 tel/fax:021.ro . de prevenire şi combatere a faptelor comise cu violenŃă. a faptelor de natură a aduce atingere ordinii şi liniştii publice.988 lei de la 739 de contravenienŃi care practicau acte de comerŃ ilicit. Numeroase au fost şi activităŃile desfăşurate în comun cu reprezentanŃi ai structurilor Primăriei Sectorului 6 reprezentanŃi ai altor instituŃii. 4/2010.

37 lei 7. adrese de relaŃionare) AudienŃe SoluŃionarea cererilor privind informările de interes public NUMĂR 13.948 5. Plevnei nr.00 lei 733. cal.088. Sector 6.84.primarie6. FinanŃe – Contabilitate PLATI Cheltuieli de personal: Cheltuieli salariale Cheltuieli salariale în natura ContribuŃii Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital TOTAL VALOARE 4. cod 060013.39.093. serv. în institutia noastra Încetarea raportului de serviciu cu acordul parŃilor PlecaŃi din unitate din alte motive Reluat activitatea după concediu de îngrijire copil Suspendat activitatea pentru îngrijire copil NUMĂR 9 65 3 1 11 8 3 1 5 SituaŃie cu privire la activităŃile specifice Serviciului Juridic DOSARE SoluŃionate Aflate în starea de judecată Aflate în starea de pronunŃare TOTAL NUMĂR 91 213 34 338 SituaŃie cu privire la activităŃile Serviciului Buget.00 lei 763.527.00 lei 1.902.811.632 1.006.76 lei 1.13 lei 16 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 147-149. CUI RO4340730 tel/fax:021.839 52 44 19 SituaŃie cu privire la activităŃile specifice de Resurse Umane ACTIVITATE Personal mutat de la o formaŃiune la alta Personal promovat în grad profesional Personal definitivat în funcŃie Personal transferat în interesul serviciului în alte instituŃii Personal transferat în int.ro email: prim6@primarie6.761. rapoarte de activitate. www.367.00 lei 2.745.935.ro .357 16.893.SituaŃie cu privire la activităŃile Biroului RelaŃii Publice şi Arhivă ACTIVITATE Înregistrare documente Multiplicare documente Scanare documente Expediere documente Redactare documente (comunicate.362.529.

1600. AlocaŃie pentru susŃinerea familiei .243. AlocaŃie de stat pentru copil (200/42 RON /lună) – 1831. Dinamica angajaŃilor Număr de angajaŃi la sfârşitul perioadei raportate – 742 Număr de angajaŃi AsistenŃi personali şi maternali la sfârşitul perioadei raportate .1.DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI Pune în aplicare măsurile şi programele care au ca obiect protecŃia socială a cetăŃenilor la nivelul sectorului 6.71. Stimulent 100lei/lună (OUG 148/2005) . AlocaŃii şi indemnizaŃii IndemnizaŃie creştere copil până la 2 ani (OUG 148/2005) . Cantină socială – 1548. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreŃinere . AsistenŃă şi consiliere alte tipuri de cazuri sociale – 19. cal. legalizări sentinŃe judecătoreşti – 18. 7 apariŃii radio.primarie6. persoane adulte. Anchete sociale efectuate – 105.ro . 17 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Acordarea de asistenŃă persoane victime a violenŃei domestice – 2. Premiu de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie . Ajutoare materiale ocazionale – 7.ro email: prim6@primarie6.84.64.258.39.792. 21 apariŃii TV. Stimulent de inserŃie -500 lei/lună (OUG111/2010) – 45 . Plevnei nr. popriri – 19. IndemnizaŃie creştere copil până la 1 an (OUG 111/2010) . AsistenŃă pentru perfectare documente – 2. Prevenire marginalizare socială persoane adulte Ajutor financiar pentru plata chiriei . CUI RO4340730 tel/fax:021. 51 comunicate şi informări de presă transmise către mass media. Includerea persoanelor fără locuinŃă în cadrul unor adăposturi/centre – 148. litigii de muncă şi contencios administrativ – 6. Ajutor de urgenŃă . adopŃii – 17. notificări.271. IndemnizaŃie creştere copil până la 2 ani (OUG 111/2010) . www.507 RelaŃii cu publicul Număr total intrări lucrări la sfârşitul perioadei raportate – 20469 DIRECłIA PROTECłIE SOCIALĂ Serviciul Juridic • Ajutoare sociale Ajutor social . pretenŃii – 4. Sector 6. Imaginea instituŃiei • • 39 apariŃii în presa scrisă.433. Dosare soluŃionate şi/sau în curs de soluŃionare: plasament – 21. 6 apariŃii on-line. Servicii medicale oftalmologice şi stomatologice în cadrul AsociaŃiei AHAVA .529. persoane cu handicap – 9.122. 147-149.5. cod 060013.

dosare – 770. Nectarie” . Dosare înscrise pe ordinea de zi – 457.88 cazuri AdopŃii: Atestate . AlocaŃie de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap – 285. exploatat. Cereri adopŃie – 23.529.157. DIRECłIA PROTECłIA COPILULUI Management de Caz: dispoziŃii emise .350 Copilul abuzat.ro email: prim6@primarie6. LegitimaŃii RATB – 1294. programe individuale de reabilitare şi integrare socială – 131. AsistenŃă maternală . PrestaŃii şi facilităŃi acordate persoanelor cu handicap PrestaŃii – 6434. Total beneficiari .20.86 Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6 . rapoarte.199 18 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Sector 6. Roviniete – 33.119 Centrul pentru Copii cu dizabilităŃi DomniŃa Bălaşa Plasament – 47. Centre de zi .24 Centrul de Zi SperanŃa .84. 147-149.181. www. Apartamente sociale de tip familial .1. Convocări – 105.9. ÎncredinŃare în vederea adopŃiei .48 Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap Acordare grad de handicap: grav .2. ProtecŃia copilului cu handicap Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi /sau orientare şcolară . neglijat .primarie6. Centru maternal . Serviciile de asistenŃă socială zonale – Crângaşi-Giuleşti.113 copii beneficiari Activitatea Comisiei pentru ProtecŃia Copilului şi a Secretariatului CPC ŞedinŃe CPC pregătite . Plevnei nr.Complexul de Servicii Sociale “Sf. Dosar încredinŃare – 5.619. Prevenire abandon la naştere – 8. AcŃiuni în instanŃă – 12. accentuat .394. CUI RO4340730 tel/fax:021. cazuri închise . cal. ÎncuviinŃare adopŃie .39.361. Carduri de parcare – 133. PrestaŃii financiare si materiale .93.ro .377 Servicii socio – medicale la domiciliu . cod 060013.31. AlocaŃie de stat şi indemnizaŃii – 453.50. LegitimaŃii Metrou – 10. Hotărâri redactate – 377. mediu . Militari şi Drumul Taberei Copil îngrijit în familia de plasament .16 Centre multifuncŃionale – 690 Centrul pentru copii cu dizabilităŃi Sf.1.424.47. Total beneficiari . Andrei Plasament .

477 6. 2010 44.269 Nr.630 194.919 194.900 lei.529.725 Nr.195 Total plătitori 2010 46. plătitori P. 2010 2.84.640 58.040 6.J.2011. în special la persoanele fizice.SERVICIULUI PUBLIC PENTRU FINANłE PUBLICE LOCALE Deschiderea evidenŃelor pe anul 2011. comunicarea înştiinŃărilor de plată cuprinzând obligaŃiile fiscale datorate de contribuabili pe anul în curs.480 896 563 571 5.F.396 existente la 30. datorat acordării bonificaŃiei de 10% pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor pe clădiri. 147-149.586 54.982 47.ro . mai ales.866 Total plătitori 2011 48.06. plătitori P. mijloace de transport pe întreg anul.144 13. Sector 6.39. cod 060013. terenuri.054 3.N. radiate din O. plătitori P.929 73.385 11.223 71.primarie6. ExplicaŃia constă în faptul că în primul semestru al anului 2011 a crescut numărul persoanelor juridice aflate în stare de faliment.000 existente la 31. cu o datorie totală de 18.800 51.12. S-a demarat şi s-a intensificat acŃiunea de verificare în teren a materiei impozabile şi de urmărire şi executare silită a datoriilor restante din anii precedenŃi cumulate de mulŃi contribuabili.106 6.R.000 lei.486 181. Plevnei nr.520 10.F.632 47. La persoane juridice se constată o scădere drastică a numărului de plătitori faŃă de anul 2010. 650 706 2.C. www.381 1.303 Nr. cal.002 7.747 10. FluctuaŃia numărului de plătitori înscrişi la roluri comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2010 Luna 2011 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie TOTAL Nr.248 188. de la 3. la 3. CUI RO4340730 tel/fax:021.J. cu o datorie fiscală de 16.920 Numărul cel mai mare de plătitori s-a înregistrat în primul trimestru al anului.536 54.267 9.736 3.2010.430 10. plătitori P. insolvenŃă. dizolvare.903 9. persoane fizice şi persoane juridice. 19 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.000.901 12.384. soluŃionarea în conformitate cu prevederile legale şi în termenul cât mai scurt a declaraŃiilor de impunere şi a altor cereri/adrese depuse de contribuabili şi. prin verificarea prelucrării datelor înscrise la roluri. încasarea creanŃelor bugetare.925 955 1. 47.ro email: prim6@primarie6.828 10.

000 150.000 15. per total.595. Pe perioada semestrului I 2011 : 133.74 84.2009.06.000 10.ro email: prim6@primarie6.895 81.84.591.810 85.G. comparativ cu perioada similară din anul 2010 Denumirea venitului Buget previzionat – lei – Realizat 01.26 7. 147-149.41 5.000 5.419 9.000 64.000 lei 85.26 49.59/2010.2011 % Procent realizare 30.00 5.80 54.18 4. nr.652.29 73.628 Procent de realizare 7.273 39.617 11.066.55 19.U.01 71. acestea sunt mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului 2010.100.674.45 73.529. Buget nerectificat = Buget realizat = Procent de realizare = faŃă de 61.03 3.J.029.000 10.50 Numărul formelor de executare silită : 14.153. ExplicaŃia constă în faptul că în anul 2011 impozitele asupra mijloacelor de transport sunt majorate faŃă de anul 2010 ca urmare a aplicării prevederiloe O.513 6.683.52 60.06.F.65 57.07 Se constată că.75 70.492 32.058 7.017 33.365 4.07% la 30.616 lei 20 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. Taxe de utilizare a locurilor publice Taxe hoteliere Impozit spectacole 18.000.64 Suma încasată 2010 10. Plevnei nr.800.06.2011 – lei – Procent realizare 30.256 1.000 5.ro . SituaŃia realizărilor pe principalele surse de venituri de la populaŃie.F. cât şi a măsurilor de executare silită aplicate pe scară mai largă .955 3. Sector 6.38 56.48 10.18 25.Realizările din încasări faŃă de bugetul previzionat pe anul 2011 Luna 2011 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie TOTAL Suma încasată 10. www.000 500.76 87.82 10.06.663 5.253.78 81. Impozit clădiri + taxă P. CUI RO4340730 tel/fax:021.F.001.472.16 9.600.J.2010 şi de 54.167 3.011.180 368.529.182 29.000 2.J.886. Valoarea pentru care au fost întocmite formele de executare : 47.77 44.233.35 50.primarie6.64%.370.600.066.649.419 7.47 61.988.39.41 50. cod 060013.30.118.000.01.27% la 30.297.351 9.26 29.950.643 13. Impozit teren P. şi chiar şi a anului 2009.706.46 63. Impozit mijloace de transport P. Impozit mijloace de transport P.787 13.184.06.2010 % Impozit clădiri P. cal.000.628 lei 63.590.473 85.956 Procent realizare 2010 7. Impozit teren + taxă teren P.65 62.

076 lei = 123 Verificare pe teren persoane titulare ale unor autorizaŃii de construire dobândite în anii anteriori = 200 → 120 cazuri impuse → diferenŃă de impozit pe clădiri = 33. cod 060013. precum şi bunurile care pot fi valorificate = 9. Adrese transmise către diverşi lichidatori judiciari = 851. 147-149.463 declaratii impunere. cât şi pentru a depista locurile de muncă şi/sau conturile bancare unde realizează venituri.497 Adrese întocmite şi transmise la diverse autorităŃi.000 adrese . cal. Acest proces se reflectă în numărul declaraŃiilor de impunere. si 146 = pentru persoane juridice. CUI RO4340730 tel/fax:021. dar mai ales creditele la bănci. cereri = 40.529. profitând de preŃurile scăzute din perioada actuală. Întâmpinări în diverse dosare existente pe rol = 63. iar alte persoane cumpără. Plevnei nr. DeclaraŃii de creanŃă = 226. pentru a obŃine informaŃii despre noile domicilii/sedii ale contribuabililor care nu mai sunt în sector. Sector 6.ro email: prim6@primarie6. aplicate = 675 amenzi → 50. www. Acutizarea crizei economice se oglindeşte şi în faptul că unele persoane işi vând bunurile. aproape în acelaşi ritm.292 .130 lei Dosare mijloace de transport transferate la compartimentele de specialitate ale autorităŃilor publice locale unde contribuabili debitori si-au schimbat domiciliul/sediul din sectorul 6 = 468 → 79 transmise spre urmărire şi încasare prin executare silită.Procese verbale încheiate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală prin care s-au stabilit diferenŃe în plus la impozitul pe clădiri de 367.500 Cereri de acordare scutiri de la plata impozitelor în condiŃiile prevăzute la art. DeclaraŃii speciale depuse de persoanele care au în proprietate şi alte clădiri în afara celei în care domiciliază = 2.primarie6. astfel = 30. în special apartamente şi autoturisme pentru a-şi acoperi cheltuielile. Certificate de atestare fiscală eliberate = 26.876 lei SancŃiuni prevăzute la art.39. inclusiv de scoatere din evidenŃe a bunurilor impozabile depuse de contribuabili.284 din Codul fiscal = 602 → suma totală scutită = 513.294 din Codul fiscal.ro .643 DeclaraŃii depuse de persoanele fizice în vederea stabilirii taxei de ocupare a locurilor publice cu parcări = 1.84. Verificare procese verbale.169 lei 21 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.000 Comunicări informaŃii fiscale = 12.

CUI RO4340730 tel/fax:021.84. cod 060013.ro email: prim6@primarie6. încărcarea . grădinilor de cartier şi spaŃiilor aferente blocurilor de locuinŃe. pentru întreŃinerea structurilor de spaŃii verzi care compun fondul vegetativ public al sectorului 6 . D..531 unitaŃi vegetative (arbori şi arbuşti). 16.. Executarea pe flux tehnologic a lucrărilor – cca 236 ha. Montarea unor borduri la ancadramentele (casetele) aleilor carosabile si pietonale reparate – 745m (1490 buc.752buc.39. Amenajarea şi repararea locurilor din parcajele de reşedinŃă – 181m2 (s-au folosit 26to mixturi asfaltice)/parcare reşedinŃă şi 400 m2 platforma (40m3 beton ciment). Plevnei nr. Cosmetizarea structurilor vegetative prin defrişarea arborilor aflaŃi în declin biologic (uscaŃi) sau doborâŃi de vânt – 223buc.340m2 decoruri florale pentru care s-au utilizat 33. B.529.ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ ActivităŃi executate pe grupe de elemente care compun domeniul public : A. F.185 ha.cca. Lucrări de protejare a parcurilor de agrement. 7. scuarurilor centrale stradale. 22 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. borduri pietonale). Lucrări de dezvoltare a fondului vegetativ public: Reabiliatrea unor suprafeŃe de spaŃii verzi prin executarea amenajărilor peisagistice –85.ro agrotehnice specifice.000m.. transportarea şi depozitarea la rampă a rezidurilor vegetale biodegradabile – 5.100 plante floricole. Întretinerea structurilor vegetative prin executarea toaletărilor de ornament la arborii foioşi – 1.073. cal. Repararea aleilor carosabile precum şi a unor alei pietonale – 1043m2 (s-au utilizat 150to mixturi asfaltice). Sector 6. Lucrări pentru întreŃinerea fondului vegetativ existent : Toaletarea periodică de ornament a gardului viu – 46. Lucrări de întreŃinere a reŃelei de străzi / alei şi amenajarea unora noi : Repararea arterelor de circulaŃie – 5.133 ha. CurăŃirea generală a suprafeŃelor înainte de începerea perioadei de vegetaŃie – 190 ha. 5. Lucrări de salubrizare periodică a spaŃiilor verzi publice : CurăŃirea periodică a spaŃiilor verzi – 310ha. CurăŃirea de reziduri vegetale a spaŃiilor verzi . 147-149. E.780m. ÎntreŃinerea suprafeŃelor gazonate prin cosire periodică . Strângerea. Protejarea arborilor foioşi prin executarea reducerilor de coronament pentru evitarea prabuşirii acestora – 150buc.5 to mixturi asfaltice).670m2 suprafeŃe gazonate C. Repararea aleilor pietonale din zonele de agrement – 213m2 (25.19 tone.Lucrări de dotare a domeniului public destinate întreŃinerii fondului vegetativ: Executarea reŃelelor de irigaŃii a spaŃiilor verzi publice . www.686m2 (s-au utilizat 921t mixturi asfaltice din producŃia proprie).primarie6.

529. FuncŃionarea reŃelelor de canalizare .Păstrarea integrităŃii spaŃiilor verzi publice prin montarea gardurilor metalice – 6. CUI RO4340730 tel/fax:021. cantitatea şi ritmul de intervenŃii pentru executarea lucrărilor au fost superioare celor similare din anii anteriori. ExistenŃa indicatoarelor de străzi. Sector 6.ro email: prim6@primarie6. Administrarea locurilor de parcare de reşedinŃă : Lucrări de refacere a marcajelor . 74 coşuri pentru gunoi. cantitatea şi operativitatea executării prestaŃiilor de către personalul deservent.2180 locuri (existente în evidenŃe – 30.454). Plevnei nr. Lucrări de protejare a circulaŃiei pietonale pe trotuarele stradale şi pe aleile din zonele de agrement. ÎntreŃinerea prin revopsire a gardurilor metalice montate pentru păstrarea integrităŃii spaŃiilor verzi publice – 554 panouri (1. Fântani arteziene. S-au întocmit forme legale pentru închirierea a 720 locuri de parcare iar 48 de locuri (4 module) au fost închiriate în parcajele de tip etajat – Smart Parking. FuncŃionarea cişmelelor publice simple din zonele cu case la curŃi şi a cişmelelor publice cu jet montate stradal. FuncŃionarea toaletelor. 23 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 147-149. a instalaŃiilor de pompare apă din Râul DamboviŃa. verificări aparate de joacă .ro . atât ca urmare a înlocuirii cu altele noi a unor autovehicule şi utilaje cu norma de folosinŃă expirată. cal. prin montarea unor stâlpişori metalici (înaltime 0. destinate irigării spaŃiilor verzi.6 – 0. Urmărirea în funcŃionare a : ReŃelelor de alimentare cu apă – cca. G. şi nu în ultimul rând. 35 Km.65 de platforme (din cele 120 existente).primarie6.7 m) în scopul restricŃionării accesului autovehiculelor pe aceste zone – 729 buc. www. H. Verificarea pasajelor pietonale publice subterane şi supraterane şi a 22 module parcaje – Smart Parking. prin implementarea unor noi concepte referitoare la calitatea. Lucrări de dotare a parcurilor şi grădinilor de cartiere: Montare 111 bănci pentru odihnă. a extinderii structurii de dotare tehnică prin achiziŃionarea de mijloace fixe cu caracteristici tehnico-productive performanŃe.474m.39. Calitatea.84. ReŃelelor de iluminat public stradal şi pietonal.108m). cod 060013. I. precum şi ca urmare a măsurilor de reorganizare internă a activităŃilor în cadrul grupelor tehnice ale SecŃiei de Utilaj Transport.

certificate eliberate .5. schimbări de nume din străinătate cu aprobare DEPABD -18.274.ro email: prim6@primarie6. necesară cunoaşterii populaŃiei. certificate transcrise eliberate . cu persoanele fizice şi juridice. completat opis livrete . comunicări naşteri. cal. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăŃenilor români în relaŃiile cu statul.84. extrase naştere eliberate – 450. comunicat PMB şi locul naşterii -97. divorŃ/deces . mişcării acesteia. menŃiuni scăzute . 24 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. căsătorii mixte . Sector 6.4. certificate eliberate . extrase căsătorie .012.700 • Biroul Registratură rectificări provincie.800. livrete eliberate la data căsătoriei .538.136.544.54 • Biroul cereri certificate de naştere duplicate -1. CUI RO4340730 tel/fax:021. schimbări de nume pe cale administrativă. persoanelor fizice şi juridice interesate.39. comunicării de date şi informaŃii instiŃiilor publice.234 • Biroul Căsătorii acte căsătorie întocmite .2. corespondenŃă certificate de naştere – 225. Plevnei nr. lucrări înregistrate 12.129 • Biroul Transcrieri şi căsătorii mixte certificate naştere.015. comunicări DEPABD căsătorie. căsătorie şi deces aprobate -191. certificate de deces duplicate –212. certificate eliberate -1. livrete actualizate -770.300.816 • Biroul Decese acte deces întocmite -1.33.DIRECłIA LOCALĂ DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR Serviciul Stare Civilă • Biroul Naşteri: acte naştere întocmite . extrase deces-159. răspunsuri către petenŃi -70 Serviciul EvidenŃa Persoanelor Înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăŃenilor români. căsătorii.2. rectificări acte din arhiva proprie –113.58. corespondenŃă certificate de căsătorie -62. livrete eliberate la cerere -520.921. dosare de recunoaştere divorŃ din state membre UE .80. www. dosare pentru aprobarea de înscrieri de menŃiuni de căsătorie şi divorŃ pe actul de naştere cu aprobarea DEPABD .2.primarie6.ro . decese şi menŃiuni operate -2. cod 060013.49.529.1. certificate de căsătorie duplicate –780. corespondenŃă certificate de deces-41 menŃiuni trimise în provincie .998. divorŃ înscris cu sentinŃa TMB .8. înscriere divorŃuri sosite de la Judecătorie -555.957. 147-149.

I.84.030 19 9. div.788 22 9 31 0 0 0 0 SEP 394. cal.251 482 35 86 10 171 0 5.844 131 53 2. provizorii C.ro .126 278 165 8 1 452 5.054 524 35 83 17 188 0 5.693 235 48 20 1 304 3.primarie6. cu reşed în eliberate Rom Prin procură specială Total Total acte de identitate eliberate CărŃi de alegător eliberate Acte de C.S. civilă / hot.073 313 103 12 0 428 5. cod 060013. eliberate Pt.083 392 42 71 17 223 0 3.I.583 33 0 27 0 0 0 0 B2 515 36 11 562 279 7 2.529.514 4 1 5 0 0 0 0 C5 5 33 6 44 266 2 1. anulate cu ocazia Total completării Alte Paşapoarte documente Permise conducere eliberate în Certificate înmatriculare cadrul ghişeului Total unic B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 415 35 21 471 306 4 2.R. CUI RO4340730 tel/fax:021.I.416 1. C. st.871 21 14 35 0 0 0 0 C 909 27 15 951 179 6 2. 147-149.308 1.411 19. Sector 6.756 80 24 98 0 0 0 0 25 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.D. lipsă de locuinŃă / dovadă Lipsă c.874 965 386 56 4 1.941 313 17 1.418 1.573 289 0 1. Plevnei nr.030 396 26 50 4 17 3 3.578 4.794 138 290 48 599 3 17.997 3.ActivităŃile realizate în semestrul I 2011 în cadrul birourilor de evidenŃă a persoanelor TIPUL DE ACTIVITATE POPULAłIA ACTIVĂ La naştere Persoane La dobândirea cetăŃeniei luate în La restabilirea evidenŃă domiciliului Total Între14 şi 18 ani Peste 18 ani La expirarea valabilităŃii La schimbarea numelui La schimbarea denumirii străzii CărŃi / La schimbarea Buletine de domiciliului identitate În locul celor pierdute eliberate În locul celor furate În locul celor deteriorate Prin procură specială Alte cazuri La reşedinŃă Total C.854 224 12 1.982 139 70 16 2 227 4.ro email: prim6@primarie6. identitate C.501 4. www.209 3.048 220 7 1.39.046 36 4.285 16.I.028 1.P.

638 2.091 827 103 49 0 5.G.436 4.ro email: prim6@primarie6. unui act de Alte cazuri identitate în Total termenul Din care la 14 ani prevăzut de La expirare lege Schimbări În aceeaşi localitate de domiciliu Dintr-o localitate în alta efectuate în Total B.A. Persoane Pentru alte ministere verificate Pentru agenŃi economici Pentru persoane fizice Total UrmăriŃi depistaŃi Tentative substituire de persoane depistate 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 392 1.505 1.. www.916 5.Ap.I.436 0 37 453 1.84.I.39. Plevnei nr.232 0 13 89 325 414 310 38 5 0 802 0 131 938 0 0 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. cal.I.ro .137 141 54 0 6.529. lege Pop.199 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. C. cod 060013.963 2.912 1.752 1. CUI RO4340730 tel/fax:021.524 4. Sector 6.668 0 50 542 1. 147-149. şi Din care: în oraşe simultan cu eliberarea În comune CI Schimbarea denumirii străzii sau renumerotare imobile În aceeaşi localitate Viză de reşedinŃă Dintr-o localitate în alta aplicate Total Copii sub La noul domiciliu 14 ani La reşedinŃă Pentru M.P.TIPUL DE ACTIVITATE La 14 ani Din care: din anii anteriori Persoane care nu au La expirare solicitat eliberarea Din care: din anii anteriori unui act de Total identitate în Din care: din anii anteriori termenul Total verificări în teren prevăzut de Din care: de către Ev.370 12 701 7.668 5. Pentru M.232 1. De către Ordinea Publică Persoane PlecaŃi în străinătate care din PlecaŃi în alte localităŃi diferite Posibil decedaŃi motive nu ReŃinuŃi/ arestaŃi au solicitat NecunoscuŃi la adresă eliberarea U. / U.L.N.primarie6.568 12 570 6.137 0 0 26 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.

133.D.S. operate în B.39. pop AcŃiuni cu staŃia mobilă .438 MenŃiuni C. .D.606 0 29 13.030 lei O atenŃie deosebită se acordă procesului de Recensământ al populaŃiei şi locuinŃelor ce va începe în luna octombrie 2011.239 157 320 13 121 0 0 30 30 13.R.A.589 Înregistrări corespondenŃă primită prin poştă sau de la alte instutuŃii – 2..ro . TV. civilă eliberarea actelor de identitate în La penitenciare termen legal.529.persoane puse în legalitate În RNEP Persoane care nu La paşapoarte au solicitat La st. cal.710 MenŃiuni DECES operate în B.L. soc.persoane puse în legalitate ActivităŃi în unităŃi şcolare .D.696 45.935 477 134 0 60 59. Numărul de angajaŃi la sfârşitul perioadei de referinŃă – 74 Număr dosare în diverse faze pe rolul instanŃelor – 62 Cheltuieli de capital .L. La alte adrese din verificate în alte Ńară evidenŃe Total B1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 23 0 0 0 0 0 12 15 0 0 5 C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12 15 0 0 5 29 58.. prilej cu care locuitorii sectorului 6 sunt informaŃi în legătură cu completarea şi reactualizarea cărŃilor de imobil. 147-149. CUI RO4340730 tel/fax:021.A. Plevnei nr.primarie6. cărŃi identitate/cărŃi identitate provizorii) .208 lei Venituri proprii încasate (contraval.TIPUL DE ACTIVITATE Elemente semnalate altor formaŃiuni AcŃiuni şi controale organizate SancŃiuni contravenŃionale aplicate Valoarea amenzilor ActivităŃi de mediatizare (radio. Sector 6.36. cod 060013.ro email: prim6@primarie6. www.896 45. presă) Instruiri org pe linia prev încălcării legii evid.2. 27 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.411 Înregistrări mopeduri – 104 → radieri .25 în urma vânzării-înstrăinării.număr elevi puşi în legalitate Controale efectuate la unităŃile sanit şi de prot.84.

CUI RO4340730 tel/fax:021. 5. cod 060013.41. nr. a clădirii liceului precum şi a clădirii Liceului Elena Cuza. s-au executat lucrări de reparaŃii la canalizare. GrădiniŃa nr.primarie6. au început lucrările de reabilitare a unei clădiri din incinta Liceului Mircea Eliade precum şi lucrările de amenajare a unui teren de sport şi a clădirii de vestiare aferente. 1.104 Ron).198. Plevnei nr. 6. a început reabilitarea termică a clădirilor din incinta Liceului Eugen Lovinescu – cladire şcoală.230.111. 230. 2. cal.39. rădăcini de copaci) menŃinându-se însă traseul acestora la : GrădiniŃa nr. 4. începute în anii precedenŃi (GrădiniŃa nr. GrădiniŃa nr. 147-149.272. raportat la cheltuielile de personal aferente lunii iunie 2010.358 Ron s-au redus la 30 iunie 2011 la suma de 435. de la data de 30 iunie 2010 cheltuielile de personal ce însumau 1. Începând cu luna ianuarie au fost reduse cheltuielile de personal.160 şi lucrări de întreŃinere a tâmplăriei PVC la Liceul Petru Maior. Sector 6. nr. s-au executat lucrări de reparaŃii la terase cu înlocuirea hidroizolaŃiei la Şcoala gen. www. precum şi la cele patru obiective de investiŃii – corpuri noi de clădiri cu funcŃiunea de grădiniŃă.84. Astfel. nr. remedierea operativă a avariilor produse la instalaŃiile de încălzire şi apă ale unităŃilor şcolare.941. Liceul Mircea Eliade.ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR ActivităŃi desfăşurate pentru asigurarea unor condiŃii corespunzatoare necesare desfăşurării normale a procesului educaŃional şi de învăŃământ.254 Ron. 3.311 şi Şcoala gen.142). lucrările de consolidare la GradiniŃa nr. 28 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. nr. Şcoala gen. ajungându-se în luna iunie 2011 la o reducere efectivă de aproximativ 70% (1. au fost reluate lucrările de extindere la cantina Liceului Mircea Eliade.529.ro .ro email: prim6@primarie6. cu înlocuirea parŃială a tuburilor acolo unde a fost cazul (prăbuşiri.506. Şcoala gen.

84. cod 060013.ADMINISTRAłIA PIEłELOR ActivităŃi desfăşurate: 1.529. a eliberat un număr de 634 Acorduri de funcŃionare pentru autorizarea funcŃionării de activităŃi comerciale 4. 29 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti.ro . s-a pus în funcŃiune un nou complex comercial – Express Bazar – cartier Crângaşi 3. spaŃii verzi sau pe căile de circulaŃii aferente pieŃelor. constatate de Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti cu prilejul verificării efectuate în anul 2010 şi consemnate în Procesul verbal de constatare nr. în colaborare cu DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 a întreprins periodic acŃiuni de control al agenŃilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃele sectorului 6 precum şi în zonele limitrofe pieŃelor în vederea îndepartarii din pieŃe a agenŃilor economici care: comercialzează produse alimentare pe trotuare. au fost înregistrate un numar de 783 de petiŃii Ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi a României în luna decembrie 2010.39. în vederea realizării investiŃiilor de modernizare/reamenajare a pieŃelor Valea IalomiŃei. cal. s-au identificat 3 noi locaŃii pentru amenajarea a 3 pieŃe volante. nu respecta regulamentul pieŃelor din sectorul 6.ro email: prim6@primarie6.primarie6. 6. nu posedă documentele care atestă calitatea de producător şi provenienŃa mărfurilor 2. comercializează în spatii deschise băuturi alcoolice sau substante toxice care pot contamina produsele agroalimentare. CUI RO4340730 tel/fax:021. 147-149. Plevnei nr. 5983/ 06 decembrie 2010. www. instituŃia a luat măsurile necesare remedierii abaterilor financiar-contabile. Sector 6. Drumul Taberei II şi Chilia Veche a demarat procedurile de achiziŃie publică în vederea atribuirii contractului de servicii de acordare de credit şi a declarat ofeta (câştigătoare fiind Banca Comercială Română) 5.

ro .CENTRUL CULTURAL EUROPEAN Având în vedere programul anual de evenimente pe care departamentele de Proiecte şi Marketing Cultural l-au preconizat şi stabilit . NCRR şi Sala Elvira Popescu Duminica Floriilor Data: 16 – 17 aprile 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Sărbătoarea Paştelui Data: 23 – 24 aprilie 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Festivalul Primăverii Data: 26 – 28 aprilie 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Army Rocks – Proconsul în concert alături de Orchestra Reprezentativă a Armatei Data: 30 aprilie 2011 LocaŃia: Palatul Copiilor 30 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 147-149. cod 060013. Plevnei nr. CUI RO4340730 tel/fax:021. Serviciul de achiziŃii publice s-a asigurat de realizarea în condiŃii optime a acestuia urmărind respectarea legilor în vigoare. Compartimentul Marketing şi Proiecte Culturale IANUARIE ExpoziŃie de „păsări de colecŃie” Data: 5 – 9 ianuarie 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei FEBRUARIE Army în concert Data: 24 februarie 2011 LocaŃia: Sala Radio APRILIE Festivalul Liceenilor Data: 7 – 9 aprilie 2011 MARTIE Turneul de şah cotroceni Data: 1 – 11 martie 2011 LocaŃia: Palatul Cotroceni 8 Martie – De ziua mamei! Data: 8 martie 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Army în concert Data: 10 martie 2011 LocaŃia: Sala Radio Master Class Data: 10 martie 2011 LocaŃia: Studioul D. cal. Eremia Fac ce–mi spune inima! Horia Brenciu Data: 25 martie 2011 LocaŃia: Sala Palatului LocaŃia: Casa de Cultură a StudenŃilor Primăvara Coolturală Data: 9 – 10 aprilie 2011 LocaŃia: Drumul Taberei Festivalul internaŃional de film “Bucureşti” Data : 11 – 17 aprilie 2011 LocaŃia : Cinema Studio.84.39.529.ro email: prim6@primarie6.primarie6. www. Sector 6.

14 iulie 2011 LocaŃia : Teatrul Act Festivalul Teatrului de Comedie Data : 14 – 16 iulie 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei 31 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. 3 iulie 2011 LocaŃia : Parc Drumul Taberei “Absolut” – protagonist Marcel Iureş Data : 4. Plevnei nr.529. Sector 6.primarie6. 147-149.ro email: prim6@primarie6.39. Clinceni Serate muzicale Data: 15– 17 mai 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei Magic Summer Data: 21 – 22 mai 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Hollywood Music in Bucharest Data: 22 mai 2011 LocaŃia: Sala palatului Culori de vară Data: 24 – 26 mai 2011 LocaŃia:Parc Crângaşi TradiŃii şi voie bună Data: 28 – 29 mai 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi IUNIE Ziua InternaŃională a Copilului Data: 1 iunie 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Let’s see you dance Data: 1 iunie 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei ÎnălŃarea Domnului Data: 2 iunie 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei Festivalul verii Data: 3 – 5 iunie 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei IULIE Visul unei simfonii de vara Data : 2 . CUI RO4340730 tel/fax:021.MAI 1 Mai – Sărbătoarea Primăverii Data: 1 mai 2011 LocaŃia: Parcul Drumul Taberei Arta Circului Data: 6 – 15 mai 2011 LocaŃia: Parc Drumul Taberei – Patinoar 9 Mai – Ziua Europei Data: 7 – 8 mai 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Promenada Simfonică Data: 10 – 12 mai 2011 LocaŃia: Parc Crângaşi Rocket Workshop (EUROAVIA) Data: 13 – 15 mai 2011 LocaŃia: Bucureşti. www.84. cal. cod 060013. 8.ro .

ro . Dealul ługulea . Verificarea lunară a listelor de intreŃinere şi afişarea acestora . • • • • • • • • • • * * * 32 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. verificare obligatorie la fiecare doi ani S-au întocmit referate. deratizare şi dezinsecŃie şi pentu achiziŃionarea materialelor necesare desfasuararii activitatii de igienizare si curatare a spatiilor comune si sediul DAFL Sector 6 Urmarirea realizării reparaŃiilor în unităŃile locative afectate ca urmare a proastei execuŃii a unor elemente de construcŃie. prin notificarea firmelor constructoare şi a AgenŃiei NaŃionale de LocuinŃe şi verificarea remedierilor executate.27. caiete de sarcini pentru curăŃenie spaŃii comune imobile. cod 060013. cal. amplasarea de semne şi indicatoare de circulaŃie.1. însămânŃare de gazon şi plantări de pomi. Notificarea firmei Sc Rotary SA în vederea finalizării recepŃiei la blocul C 1.529. note justificative.DIRECłIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV • Au fost reautorizate ISCIR un număr de 18 centrale în Cartierul C-tin Brancuşi Zona A care aveau autorizaŃiile expirate Au fost verificate din punct de vedere tehnic instalaŃiile de utilizare a gazelor naturale ale centralelor termice din Cartierul C-tin Brancuşi Zona A. Sector 6. Urmărirea stadiului lucrărilor de instalare a contoarelor de gaze şi energie electrică pentru unităŃile locative din zona C. nr.84. Urmărirea lucrărilor de reabilitare a carosabilului pe aleile principale şi secundare a cartierului şi a realizării sistematizării circulaŃiei. Urmărirea lucrărilor de punere în funcŃiune a lifturilor din imobilele situate în str.primarie6. www. Verificarea situaŃiei montajului contoarelor de apă caldă şi rece pe unităŃile locative şi urgentarea acestor lucrări.ro email: prim6@primarie6. Urmărirea lucrărilor de imbunatăŃire a spaŃilor verzi din jurul imobilelor: completare cu pământ. CUI RO4340730 tel/fax:021.39. 147-149. Plevnei nr.

84. cod 060013. regulamente aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6. Sector 6.ro email: prim6@primarie6.529. 147-149. www. 33 ___________________________________________________________________________________________ Bucuresti. în vederea rezolvării problemelor prezentate de locuitorii Sectorului 6.39.primarie6. cal. Se precizează că datele consemnate în acest Raport de activitate constituie o sinteză a activităŃilor desfăşurate atât de către Primăria Sectorului 6 cât şi de DirecŃiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 6. Plevnei nr.Întreg personalul Primăriei Sectorului 6 şi al direcŃiilor subordonate Consiliului Local şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentelor de Organizare şi FuncŃionare şi a Regulamentelor de Ordine Interioară a fiecărei unităŃi. La solicitarea factorilor în drept se poate prezenta Raportul de activitate în forma desfaşurată. CUI RO4340730 tel/fax:021.ro . pentru perioada Ianuarie – Iunie / 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful