P. 1
Dai So Tuyen Tinh Nang Cao

Dai So Tuyen Tinh Nang Cao

|Views: 2,727|Likes:
Published by galoi14

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: galoi14 on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2014

pdf

text

original

Ñònh nghóa 3.1. Cho V laø khoâng gian veùc tô thöïc vôùi tích voâ höôùng
, . Vôùi moïi veùc tô x∈V ñaët

||x||:= x,x ,

vaø goïi noù laø chuaån cuûa x.

65

Boå ñeà 3.2. (Baát ñaúng thöùc Cauchy-Schwarz) Vôùi moïi x,y∈V ta coù

x,y 2

≤||x||2

.||y||2
.

Hôn nöõa, daáu = xaûy ra khi vaø chæ khi x vaø y phuï thuoäc tuyeán

tính.

Chöùng minh. Neáu ||x||=||y||= 0 thì x = y = 0 vaø baát ñaúng thöùc
hieån nhieân ñöôïc thoûa maõn.

Giaû söû ||y|| = 0 vaø λ∈R laø moät soá thöïc baát kyø. Ta coù

||x+ λy||2

≥0

=⇒||x||2

+||λy||2

+ 2 x,λy ≥0

=⇒λ2

.||y||2

+ 2λ x,y +||x||2

≥0.
Veá traùi cuûa baát ñaúng thöùc sau cuøng laø moät tam thöùc baäc hai theo

λ. Ñeå tam thöùc naøy luoân nhaän giaù trò khoâng aâm ñoái vôùi moïi λ ∈ R
thì ñieàu kieän caàn vaø ñuû laø bieät soá Δ ≤0, nghóa laø

x,y 2

−||x|2

||y||2

≤0

hay

x,y 2

≤||x|2

||y||.

Baây giôø, giaû söû daáu = xaûy ra, nghóa laø x,y 2

= ||x|2

||y||2

. Khi
ñoù tam thöùc baäc hai noùi treân coù nghieäm keùp, nghóa laø toàn taïi λ∈R
sao cho

λ2

.||y||2

+ 2λ x,y +||x||2

hay ||x+ λy||2

= 0. Töø ñoù suy ra x+ λy = 0 hay x vaø y laø caùc veùc

tô phuï thuoäc tuyeán tính.

Meänh ñeà 3.3. AÙnh xaï

|| ||: V −→R+

66

xaùc ñònh bôûi ||x||= x,x thoûa maõn caùc tính chaát sau ñaây:

(i) ||λx||=|λ|.||x||,∀x∈V,∀λ∈R.

(ii)||x||= 0⇐⇒x = 0.

(iii) ||x+ y|| ≤ ||x||+||y||,∀x,y∈V (baát ñaúng thöùc tam giaùc).
Hôn nöõa, daáu = xaûy ra khi vaø chæ khi toàn taïi λ≥0 sao cho y = λx
hoaëc x = λy.

Chöùng minh. Ta coù

||x+ y||2

=||x||2

+||y||2

+ 2 x,y ≤

||x||2

+||y||2

+ 2| x,y |≤ (baát ñaúng thöùc C-S)

||x||2

+||y||2

+ 2||x||.||y||= (||x||+||y||)2

.

Suy ra ||x+y||≤||x||+||y||.

Neáu y = λx, vôùi λ≥0 thì ta coù

||x+ y||=||x+λx||=||(1 + λx)x||= (1 + λ)||x||
=||x||+λ.||x||=||x||+||λx||=||x||+||y||.

Ngöôïc laïi, giaû söû

||x+y||=||x||+||y||.

Khi ñoù

||x+ y||2

=||x||2

+||y||2

+ 2 x,y

=||x||2

+||y||2

+ 2||x||.||y||.

Töø ñoù suy ra x,y = ||x||.||y||, keùo theo x,y 2

= ||x||2

||y||2

.
Theo Boå ñeà 3.2, x vaøy phuï thuoäc tuyeán tính. Giaû söû, chaúng haïn x = 0
vaø y = λx. Khi ñoù töø baát ñaúng thöùc C-S ta coøn coù| x,y |=||x||.||y||,
suy ra x,y =| x,y |. Thay y = λx vaøo ñaúng thöùc cuoái cuøng, nhaän
ñöôïc λ.||x||=|λ|.||x||. Töø ñoù suy ra λ≥0.

67

Ñònh nghóa 3.4. Giaû söû x vaø y laø hai veùc tô khaùc khoâng cuûaa V. AÙp
duïng baát ñaúng thöùc C-S, ta coù

| x,y |
||x||.||y|| ≤1.

Töø ñoù suy ra toàn taïi duy nhaát moät goùc θ∈[0,π] sao cho

cosθ = x,y

||x||.||y|| ≤1.

Ta goïi θ laø goùc (khoâng ñònh höôùng) giöõa caùc veùc tô x vaø y.

Cuoái cuøng, ñeå keát thuùc tieát naøy, löu yù raèng tích voâ höôùng coù theå
ñöôïc bieåu dieãn qua chuaån bôûi coâng thöùc döôùi ñaây:

x,y = 1

2(||x+ y||2

−||x||2

−||y||2

).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->