01 Mr.

696

8 PAGINI 5 LEI

Lanl 1B Octa.llrle 1943

CONSILIUl III OPERElOR SOCIAl[

COlECTA MATERIALELOR VECHI DE PATRONAJ

Octambrie 1934

E

rolSilllll romlllesc a alios
cuimi de epooele. ca ri umplea dOl mAudrie

iDrumr generatiilor ce ver Oslasul romln n'a llrecnoeUt !Ild S!Ulita tea, olei via ta pen [rJ ca tins: io repetate al:lcu.'i. zillric. tDsuilelili "" eea mai arzlUoa,e clragoste de n~ si patrie. sol'dat!l 110$ hi se ap roDf au pas cu
obi =elivul milllar fixal sl ile a-

lvion sl condu dllce in tara. in

pennisie.

Pali. pl~furd en S<irure iml~t ortce iniliumre faclltli wre inamit. S'au desf!sulUt scene demne de marile epopei; un ta Ill. I(Clleralclrula istorlclll milita' it va eterIliza namele - vhiind 1M II u, clipitan. a <:hut in lata IupilHoriJor slil cere 0 scu.rtli

ca

mort in
iI a-

::~cr::~~o .«1 ~~~ti::'oac:.~
J;isjtomoart. eroidi·. (e.rtf .. • e:roi$uIUl sor II L"!..W'ruJJc: tie

sojicli:a. in millocul ostastlor. DiD respect peotrn ncnUrMratil erol anOllimi. Oil vom amintl

fiJi $I asiste. la inllJOnm.,lalre.1 SC intoarce acole

In aa:leasi

bjrn1D~ii. iar "stasii

lalduri sttav~U IOmani dind oeste mormlntete eamarazs.] lor. all p5truns in cell\tile ale

ror .strilluclri a1b-azurii S" 1111Wlau deoarte Ia orlWIIl Cn. sli ctnsnm ItIlner2tiUe tlnel'i oliteri romAIIl carl

lile lor all doschlS 1llr~e
VOm aminli numai

(fOlcsaellt II.~

iDnlicarat a Illi Dlrlllitrescu. eel care en un an

inlpolriva celor care ne !lAndriserA bmnrele •• 1 care. <:11 ace~ dlrz;1 inillicarare ~l'IIla ill fnmle:a estastlor slIl ca sli ca d~ to trun!ea lor. arll Undu-le , tv ocllil i~"r;ltI de moarte, iI.rnnml ~I au de urmat, Moartea lui inve.'SmAnQl tn nimb de lumina cohorkl. de Ilneri eslesi $1 <liiler! romao.i. care au murtt, MorUle lor tloeTe sun! llD ~r· _nenf proles! adresat lumll lin·
potriva oricliror incerd!n de aQO'Xiri teriterialer vom rhpunde cu vlrl 51 iIldtsat oridec;!.lo crt cllcate 10 plcio,",I.

Iura 0 crfu1oenr. Tlzbunare

llllislilelo noastre hotare

5'.. ve,illoat incllodatll DotenlialUInest·ru de vlal1i sl oulere; ca $1 a.cwn etnel sau sase veaeurt in vrmll n'am piord.! nimlc diD
.. olota d. a II lioori 51 de a rlIscump~ra CU silnJ:e 3C!)j1stli

eelor trul<l$L

vor

(I

~

tate, Popoarele car. lDI!rita s1 trtbue slI iIIv"t. slI
Am dovedlt cll neamul

lDlnesc e mal Ihlr

aile neamuri si ell. lui cap. bi~ de atiilca .tAt dlspre! de viall. acelasl mllsurll eretatoare INri spi,;tuale. cart vo, 1IIc1 locnl co so. eavine IIImIi..

corsulte

romlnese 10 !erarbUJc "",,,,,,,.1,,.1
IlllltetizAnd aceaslA 1i pria manic sale

DomnuJ Ma~al

Ion

mlIllar $1 blrbat
donmul prof.

vlC8-J)teS<:dinte\;; Consiliuiul lurtuailor. In miJlocul :w drept la IuIlIrea sl reOLDlostla.1 ja uemlfldoltl din Dlr1ea
p1D1 Dorod rom!nesc. 81 mlnl$trl. stAnd l1e1ol'icati In

Mihal

de

........... .............

..................

... sa ~

......

..vvilitl ...... vf.

1 ... 1. pe ....... I. triilm __ tuhe .. iolm., pentru oa ... JI..I nu nu .... pe oei oe nc I~ •• ,I intr-egl,.ea, Gi ,I p.. eej

.....

CATANELE NEGRE
....... ...... '"" IIl1odtoL

DAPHNIS

CU,EE DIN CHI~INAU

IIti_ atlt, ... lInpel1l1 .... JI am juet vlaf_ d

...r=.~a=~=
D""
111."",,= ...,.

SlJ'1Jnl __ dD patl ..... b:1UrIJ, ljliam InsI _ 1l1li. .. III~ Pu.11_ ....... hi'" til .spIaan, •• tl:adD aT1llllll 1111oadra de .u.!, LoYind d 1l~.""tt1 ell Glulilea ... ~ III romAneecvJ liN!

leA XXI DUP A RUSALII
LUCA VIII; 5-15

EVAHOHELll

ZILEI

'Am lIIgTK.,rt ellll\lU t1 ,..1 1trllD.e

Co .Inge ato .. dlD. 011d, ae dD_ 'I multi d" ... 111, " 1 _ '....... h_m III oreDicl.1 e1e 1'0'__ TTopo.vla ... fu 1Iot. de alAg. $1-aproapa'n dod ... _Ii de "zIHII. Nlct Ul>. do""an a.. a pulut la& .... VI.lom ,uutii'n "I'd cu lloL Dill DOfOholu I.. Gllugiu, armlnd .,.... Jlespbu,..am hoard .. tui'$ullll pllllD ~l 'mwii!4BIi ell fraj1i dla Mo!dowa MD.t&am ptiviud OanubJul blldQ,

porlilll din nOD Ia lopl,l In Nem~1.a N'e·llZI rapedl 10 IAngetOi mice!, Silly"'" olloareap lInphltlll La Strassburg flolurlLnd III a.ost'dtllPlL

PARERI

$1 GANDURI

TIP

A

•••

,,,

Lupltnll la.toomat ea la Termopjl~ 'flnurlm pi"pt chilU' lUI Napoleon 10 billilla mare de Ire! zIl", La cap de pOd PO rAul Aredon. A. liludal, "' ld.., Bonapart .., Catanole en negrul lor suman Camoau. tnacrll I.Il 9lDrlo""a cart. o paOlal de ero;'m roman. Dar - In1~0 ld cu ""Bra ,I IIlJII!a4, 90$1 .'Un.Te ,,meNle tmpbat", Al~lare de "I Rinke reglal'" Pe onre 1l4I. d.e vea.cud l·am .... et.

LEDN:rE OUMITR~CU: ,.rZRANDA erA MARE'i.

CARTI

Turnurlla CatedraJeiNatrl. Dame din Paris nu sunt 8UI.

,

, .........

III OClOmll, 1t.t3

J

,.oe petru %110 il'.~pa '",brI.~ Nt-e _UlIt ca tI11t<=1 cuvUtul,
De lJQtn.J :;dIe tAra sfi.'nce:tAm 5tfwL str-An¢ d~ 1I!:a.l. eu m~

~

"S:>.T I\.I'>II!l lun~l de site ~ de tier c. m""""L~ ~l, .m.", $I des-

a.

cl>It;e.

9i mitrl.lnerl!l~ a.n1 fIot1l1!: ~.

pllmbll. .. lIlleJo "" Ilutunl

pe

eer

CRJIlllUC

-

'"

00 •• ',

-.

1lP...

-

CID$IlfA"

('" ;""pper,' dO'In It Oct,.",lJrl .. a, e, ,we."""..... 1 "e"¥il (ilm .., ",,,rei .."trite ALIDA YAU.I

"Absente nemotivate"
Cu

oU'l"m .. ~;

.t.IlEOEO ,\'''-ZZARl,

&..onid Luioan

,,,,"ed/~ , 1MopItI1JIIiaIO-1iI In -

_.I~..... "'''''-:..lt1-t.:II

r..ll.'d fllLYl 1'''1»1""Hit...,.. of .........
..... Co

MIA .....

======================::=Nr.
Samlmati

696. IBOcIOllilb Lltn! .•HI
nutreturl

EDITURA «DACIA TRAIANA, S. A.
p.~~"11101,toll'
R.J1!II. d.
'"

~TlRl ~, SFATURI PEHlRU PWGARII 8ASARABENI
pe islazurl

IduCII!

I, c.'IJ,",o,tln,l
crib
It

IUCUIIE$I'. STIL SDIMD".
t

Mr.

S.r..
ni .. I1UtI'.

Lieu no.lTte~ SEMIH.. ['" G. er..w II Con,l. L"e.<I
~I. Rosetll tl t.
Mihal CoI!Irp

d II pm 194.3-1944:

tn vlnlMII

unnl~r.le, U $1 $toLi

dl~"'dk.

O. ),

11 "

Umbo. R'Dmlnl

II AI. Bogdon Flltt. de M. T. IicgllllMCU ,1 C. £. Ptedi31eo~u CII!mII <!o N. T. N09ui."",1 C. £. ~.d.fII.nu "' C. B.rIllolu 11 Ion Crollo", De:lemll:ul I] C.Ugrlli. d. A.. D. Alenloslu. E.
(m.

LIMb. La"... d. C. a.I"'"1 U .. b. Gt-","In' dol!! Ion S."~QIQtgrL.l L1l11b. Elonl d. C Oolm", Isftnl. d. S. Lombrlno, V..... bo,. II Gh. lull OGgrillHI do I'. V. luCI:I .. I, I. V. l\,lcoll .r C. S. Anlofloieu LOll'" d.... l, II Emili. 809 don I..... PollUci d. 0., ... P. Teod., Ilol'bgl. C'tene.rlll dtl C. la,crtlal"u DroP' (O".U"'llonol " Ad.n. d. I. TollOO" Ed''''Ufll Morl.1l d~ A. .Ri!h:~\.IrOJCV~Pl:III]ICIoI'l«llanUI

o.~

tt II tI, HI.IV,.V .... " III. V, VI, VII, VIII-e, " VI, VlI~ VUI-I!I. • • II, VI, VIII...

MOR"''\LE II. liN. II! if-&.

)11,....

Ind.."marea ere, ......! ~I ....
Unutt:
Palll,
'PtDU'U

I, VI VI, VJlm,. .. II, IV, VlII*"l • VlI.... • VlI-..
til

"'fil enee InPl"eOed'~ln """"" jftlb
.. botlJ1t ~UtM
~rft,

S1J'IdJu~ul

pe11LN

Ind.l"lbnN'CA

""""

~l& • ~ d.lLLJ A'Uft!Ib.D co
IUI"tD6e UDW CID'II '10'1" lea. tn.

• VHf . • vm .

'b l'!tlee'~:Ia oIlcrr cI.I;n. p1"~tILrt1o!' ~ a.1 ~r ~ ee se TOr tnnlnw ~r
ICll~l
&eeaU.:Ii .....

.~

n
~

" II, III, IV, V, VI, VIT, VIII... .. In! V, V1, VU ..... • 'lv, v. Vl.. , • I, II, 111..

_Itt t«>IUo.. .1 eome.Tt bQ 1IIu'eel
r1'mllJiI~~~~ c:IlZ'l!IIIlw cane
UIl

""""'_ '.11•......,....,.., ...... .-. .. qrICGI'' ' '
lD
C-~

<10 puUO ~

tDtIL

.".... -40 1m001 .. $I=-_L to.
"""'" ....1I.n --'"II co ..w-1j m.t:W'W.I.CIIilYe~ .... \lDnu
lIIo.

QBo%I!I

_",

.eJeIm

.:I

~._

S!ule\Cu

,1 A.. Mu-mu.

Il<Wn",,_cIela_a.s.
3-0.

GIMIIArII $1 LlCEE COMfIlCIA.U (No!;"n. d. I. V. lueo II AI. Holung. • 1.11.III, IV, V, VI, VII, VIII. Fltlc. 01. N, I. N"lI"I ... cu ,I C. E. P,.dol""" • III, If, VlI.... M.mn do Co 8,11101. II Ion C,ollo," " I, IN. Dtt" ClYlJ d. D.m. P. Toeder I. V-a. GIMIIUH $1 ucss IIIIIV·STRIALE
CIrimJ. de "1.~fll\drlpJ!l Floresall ,I In,. '.,""cll. CI.leI d& Dorn. ~. T.. ~., !!c"OB. lPoflnu de DP)I'I1,P. Totll'!et Flg,rescuCI.
['·11 lof e. " IV... bloll 111 VJII~II ..

""""""'tl

Ym.IlIU;;

DIN VALCOv

II 1.1..

Decorarea UDor muncitori

CER£ll CA.U.lQGUL
• ~ '" • j "

EDITI1~n
"1:. ,

S1)lemnitatea dela Legatia Germaniei din Capitalii

. romanl
,.,

",,,,l1l .. ~lUUJ

__

tll<!\ll>l_

a. fCllit 2') E\!1[~ :I. depradUDllor UIo ~UI

,1UIm1Il dm I". ~!lol" Pl'ta 'IIIIIl4e.. sau • teunm1lot petter ... ou ~. &It!! IoIXIIo 1nIdo -... p"onnlolu! _ oj n....,. .. _~.dd ...... _..-.. .. ~ ......... """ boold,

mill.

-:f..

Asdel In ten::nuzt1e ~ DIe C'U bAItp.r I1!la ~. rCIII:\ l.'; .ID. WnP ee m de ~ &ta.c:u1 nuzna1 d.ew:mt1\l "",olW.

Nouile tipuri de salarizare
all mae$trilor din iflval8mantul secundar
cr<luJ'.JItt.
lor _, modlIi<>_ tul>e-.l<t -a bl>, COdIll r-\l<>lWiIoor p"bUd In ceee '" pm",'" ... 111,_ "", trilor --11 .. "'" Irlvlj&nIt.DtId _: M..u ...... \

.\

Af'I<wo un rei
.... -..

""And "" '(lin!!:.

,t.a::Ill a. tuClurr& DO.. &! 3lm.~

VJ,teT-ti

_

mlit\~prnLn.l~~~

bo<IJio]«.

ee

_IN

i(qt

PrIn_--OIJIItU.·pen""
8& ~ Ql

'-""'I

..

ta.,

lit. I:I~

~t~

1n

or, d. VIDor! p.b\"~ d<-

numIJl.U~r;ate:..d~~.;t -U eu tlmpoi _.

GOlUIW, &mol. .d~o. IUtfd_

eI

.un

T.bolo ......... "Mem1>r!1 CorpulUl Ill. eue'' afleJC'atil. COdLll\lJ_ f1.ID:q:IO:ImJcr plolbUt:~, .l~ mcdllld In ~ ~I~ vetl.l!: ~ur"lle In,\iA3t!' de saJ.ur.lure ale ml:l~or lllDUnnt.l.l\l d.l.tI in""'~,al k'Cum:lta:. d\1P~ on&m 1.1.l"m1:iil~;
dI
I

'I'Ipul ~ IIr.

.. I.rl"

..

l~:uncjnd CU ravna

sfante glie

Eu ba-n ou ban ern edunet

La Casa de 5conomie
~i-acum

paro6ntu-i achitat!

t96. lanl 18 OCIOmb.It43

...::===;::=================

I.CrU$OVeanU -Romanati
BOLl

DO(llor

DI'rP.ID." _

SlFtLIa RIiZE X (Riie .. tu_J (... dlosoople ....... 'ograffel
T...w.mlo

aou

'rolI~ PUIJIIOll'4Ba D. I"DmI 81

Unlie

oI-...-J<a1o

""

0i>ru:'0l.I.. 1-1_ oIt,..." 11. Ilr. M.~'looll"' _ _ ill) CIl:l3Dl&U

I... RIJIG ultra-wialeta ,I InfrDor.O!i Ii

u.l". ~I afar

6'curto

.
....

'•

N<fI>D.No._,

ANIBAL I. GHEORGHIU
AVOCAT
Sirad, Mtarqll Hr. 1

u:_lumfne-a-tii ufUtllq1sonsum6"p_. p

OSRAM

~.~~~~J~ ~!.~~.;t;f~ I
PEPINI.~.RELE BucovAT
GARA aucovar, ret! "'9.... CaJ ...t_... co J superiDare

call'tt;. sa <la,hc I.'

mcillc v";.nap :c1ii ...... g BOLl CHIRURGICALE ,1 BOLl Dj:: FEMEI ROntgen :Craze XI R.Cliografie, ra'di_c:opie uliPaseurie Oonaultrl t.. orete 8.8 8i 8.0 CHlSI'NAlJ; siP. Renale Ferdinand 127 ;ralefan 3.24

Arsene Valeriu

DOCTOR

c..

ale. fa.cultatn . de Ag.ronom.ie - Cbi,inau Adresa : Pepln/ere'e BUCDvift

p...,,,,'"

JUD. LA,puSNA au."' ... "===a

I

DOCTOR

Ciocanu

Ie ern elidre-Ilfa ell. ta. blete de Aspirin. Aspirin eur;ta depunerile viita,malOllre din mu_~e~i ~i incheiehlri ~i in. liitura indispozitiunile reumatiee.

EB
DOCTOR

HidllJttilllilt. f,iAi..•

ASPIRIN

PETRE I. flLATU
b. CBmUliGUiJ (II 'DEI ~EHliJI s.... Haliaile IUdul_ 88
1oIIJoe ....
llllu.IVl_
DfCllfltlNJlI

Bvoelttli.e

.. _

C,mllf'U","

<tela oro 4-8

H. MARCHETTI
':;tVOCAT
Sir. laplor Nf'.

~o

-========================Nr.

Mfi. ual L ..

OctOllllt.

,NI

~'":"a'.u .. ........

lei __
.....
_ ~ .....

• __

LCUTTA: OR $UL SCHELETELOR Stalinrectll108$leguver· '-~J!t"~ Ifoa nul B8dogl~ . Ea, MERZIANU '-01'==. I I.... "'81 16 a. 8""., 0. ........ eau..
1~I.usttne

...

LtnII

II Octolllb.

1"3

.::::=====:;:::=====.:========== .
d '-lIIet e.. est..IM ile.,...
dra ... atizata, rep eta iIaeastA nlal nu fl dJoamllti......

......IIA .....

Dootar.ln Meil • l Chi ,.-----• ..

....

TIP 0 S R A F I A
,I.• InUIT .. ,,,null
S. primele coman,i pen. tl1l cIlfarit. IIKr'r; tipO<Jl''' fle. cat ZIa,., revist •• cirfi broJ~ri, r.giJtre imprimate d. tot f.luI, .Ib... me, lucr.r; d. legitorie ,1 __ Zincog •• fi., etc. i!!!I!

.....t • a foarne_
uno in Ben_

dlreatli,

87 Qaz 010

Pl"ea , de,Paate

este

peNIle

Del de al dol' 1 1m el'i I lea nIct. !leve:il U'orabrlla.......... Ietel, ~I , ' , ~ -~a~~e ~I~ Express" i':tr'un STOOKHOLM, (ESS). - rn 1.ru<l\lel" 1l\I.I1oo<l.lor d. luptA ale C' , ,. 10 .... _. as""l'a f_metel 1Inglw. se de po mart ]lOIlt~Wor. s!I. P""'~ d.~11J8 Itltl ,i ralpinditi .... 8.ngal, .,In "tregul _rt pen!.rU solull()JUlll'e'" oro- ]lOI1~lel "'vloane mplde, .ta~lunl ~ sol'i.· I bl_el """'bo.t .... 1 artmlnIlUIOl', de rMICJgQIlOmetrl"~! "'to mil" .... t ... n\lm~! carom ~t.e In conUnu~,Ioac. mad.me In proporUi mal ... allf.", dt n .. ,I, """,te .... ¢ care dllllA rilSbolu ,-or mll.rl declt pruu. tn .. _..... e ~ltte... fI d""""blt d. dlbU! In mAnUll'ea da .mpreslOo """,e1or folOlllrea oXlllOZ!jl!lelor _._ sunt aspeotete 00... ~ In hq)tJa ""'1> to. cotp.DupA num .... 01' tntometa'i. Din .... 11. &nWlI'1 corespoc.dentu1 london"" - foe_tei mainUe $; pi. III I!In.ruJ.nl _Zvonskll DJl,6bJlldet" ~Ie lor au dave it "" dl.;cuUl au ~ .. unuJ oongros ..... "'1 co. bet9la i_ tr al ¢!lOl' de POlll!. Iondond m~ DI I .,.rila lor .. mflate. Dd,ii .l11'1le care trebuesc 1\Jfi.t.epeola'u ec aratii e pre, edintelui Laurel... nt adanclti In orbit" ,1<U'p1reo. OJ'!mInoUlor. S'B I)r<IMANILU. 15 11Id~or]. _ l"!r'an ro30l, r; j I .. niol nu mal lUI put" ..e pull _I<!ruh,! dO intern. en- (nl.",row ece-det 1,-1 1,"1"1 .~odol "or!:i I: m c. " .. plangi. "Daoa, c;neva gl"". In a.tn.ra per!octlonllrtl 1M- ,I Age"I'ol DNBI. !!.hll'., d, L""· n"''',n"f<j a. 10""'"

t!:.

Spor'rea crimmaI't"alii, 'In An gI'13 olga bl'" I .. I ti' .. guvernul la m a'sur1 ene(gtce
1M ""lUll I..

.. , ... ilia CoreSVQndentul dela Ne\V.Vor~ 80L..l DE FEMEI. CHI. al zl~mhll .. Sl'C'1lka Dlllrblad~I' RURGIOALII 'I GUITOclt"aU! un nrllcol al cotJdlonulul (Tp,), -

STOCKHOLM.'

I,DACIA TRAIAN

~

% ..

amerieen

care acord{o dco.chltli U'IV~rJtPARlI'l' lJ,lil UNDE IMlli fllPhlllll·g:IIStalin reuunt>as. rJ£Tnd-8crJRTliJ to IIIIvamul Bado~na. ceeaql C'.r,lnil,,,, .,Sola mal ImporlIIol decat ilecl.· IIr. " 11 No, - a Iia de rlzbalu 0',"8ullall, 11.4 " ...

New-Yolk

Times"

UftlNARE

'

ili__

dezhr~Q,

-=::---t

""""""to"

BASARABIA" .

'1'''''''

..

'JI.

SUCURSALA CHI$INAU
Str.l.<IlRON COSTIN, 8
(fO$! POPOYSCHllj

B I C I C LET E
Diamant· Imperial

BI8CU~a teBbDic[ ~abill

Programul guvernului fiJipinez
:idrt~a,le F';ehreruIUl

AGitA:SFOTOr=====~~~~~
Aparatele ~ de 'a'aora.i.CASA COM Df Ell T
.,ZliJIBS.,I{ON~ ..... r.... >t:o •

ALE XA N D RV RU S SO

ACTIVITATEA CENTRAlEI CERCD ARlLOR
~ u

'lipinedior

~·~.~~:i".~II~~.";."tr."~~~~\oI.I'~:~lr!~
din pollllo8 n<JUl,,( ~~t:'~.,'ll~~I~n;;~'r.!c,~o~ifrT:~~~t'
Prlmul ""not

f:!:r;:~"j~f~r~.lo, A 5 T RAil """,,n.
"Chl',.-n"'" ...... C-ol
_
".M -11"~.

CEASORNICE

$1 BIJUTERti

Atelilr IIIICltl p•• !tu r"lIIr" RAI OAN E: •

,I·B f.",IIno' .. v~"la",o Cq UT~rI .\' ;I101:1ntru 'JlftlWoC!_rltat~ ,I dfr,f'VQl'area

27

~f.,"~~~~.'"

d.ol,rl.d

.I'o!

p~nl.d

a

nom.1 .101.
f'ACULTATEA C!1ISINAU

.

HOMESPUN - Stole d',n la~na~ ura p FULGARINE ~iMantale de ploaie

.... Irlll.l., u

ASUPRA ESTULUI
1

",,,I., n'.r~ lld"' OOOO1'ulul. GU'~rT.Itil are tn vetie.t"C o 1Untl4Ue-

DRESDohA,, !6 (Radol'}. -\ Lal ~Ie d~ a d. nn no~ asped RUsK' ~IJ ~ ~c.a d I) a.~l it a.vu OCi Tltuhll. care. a. devenlt destillul J)OI' 1 peste Il lo-n9 eeu docii "or evea "ri. Joi el VIDOr. $Ildln~ m&llJrU,alU B porului "",man. I!otul of era 0".1- 'oJ d col.l>o",,,, In 10''''''.5111 co;;'.. r~I:raI"; ""r.:cll!rilor "Up,.. Eo- bUilat.,a de a d es lbura .colo loat. nll~IU. lUlul", Iortelc creatoare, Cerootru-i ,UinU" Gnvernul "'n\·~I:.r-eufi 0 "I.Btli poll.. Num.rQ~ omlncnll savanU,I>..... !fee '1lIlt cham.... a uigura _ 'lei ""'"om iei, b.. ,l3, pe .1l1.rbl. wm 5i r<lpr~wnt.an~ ai se"";.;)'''' porulUi ,.ermaD 0 cunoSljIll,. Cill'O" mol .1... In ~o,"oni,,1 aUmen'.r. no .,..,lru I<ritoriile OlIIlC.to din Est fund"tlOsupra oxpori&Dlolot prae- Q "".I.ul", n p reI.'lIor Ii po IIl'tr. ., Ai ... malol. eu lual porto la ll"" ~i •• Yid.n~,,,ii problemalo, lIn"Jrll~ 0 bun~rllor. ... ISII r1luniuno. ,1",1\11". Un mlln Dumllr de c... V.", Il l~cul. "[0",,. 0001010, .,. '{Inislrul ReichullJi. d. Ro,.,,""tar,'!ft '0" .n pr,,'-I. Eslul nu bo ... <>clo,,,t. d., do bl10 .Iml, pon· n ~ ~~. -. ~~'Io"ul.llol S. berll' .• d.,or<. scliun •• sl <ooou: P"" ••.c p;robl,m6 r.ll'ien~l~ ale t;';'mo ;~;:' n";podi;;: 1><',. .' rU •• "".I~I . Cenlral. " ~luluj. R4sl!..itlll~. 0, iii. au un lolor&s O. L.urcl7t..,1I1n" 'Plln~¢lI .U .... din m,.!u!"lo &cesto, o.cn- 6UroP8llll. I!; d~ ,_" '" 'oote .... 10 "Ionne trale. !II .sul::1lm18t d. Rosonber~. COT un dMllfL lung: ~i grt'u. d:::lr Jflil,,(\f~ ~1~1 d:\.~~•. Or; cine are in casa lui 0 haina uzata, "n obiect .lgIlT' noului ,I •• '.depOlta.nl II

1:·d;~~t'.;rtg:':u~i'!l~:" n'lcatiilor pr,'mit' de ",':O:'~~i ~-t
so • FlA.

a....

Mlnistrul bu lI'ar al"ftmu.
" bUIll

DE

AGROliOMffi

CHI$INAV,
S'A DESCH IS
de co

stl'. Stefan eel Mare, nr 9~,
Depozit ... de cll_toe .. Mllteriale tra-aI df _ •• a, emn. • taO

regent"
(h,.l -

Fe rma Man z.a"r
Judetul Tighina

cu

SEDIUL LA 1A$J :~~~~~~~;;~~~~;;~;;~~~~~

"V ALE A
01 .. ",,,81,,,"
~~~~~~~~r~

OS

'~'I • •

"0-

16 CQ"siliul d. are urm~toarele po.furl bllllet.", legentjl a primll .r; pe mloi,I'"II" llboredela I Octombrle 11143: orbller public., d. log. Va,II.1f sl UD post CO"Ij!bll Pe mUnsl"'1 com".lcaIHlor. d. ing Doulposturl de ,ell lie cull ...." "t ' 01 U ,..e roft. 'Un' -I AA jA! do ~'IIU1x ~iII"l.

d!liu!~U~~t~~ V~~::;~C ;~!:
1$

Grl'gore I. Ca"mpeanu .
din Strada euz", Vod;\ N 34 i dii 5 ro ,.

II1II'8

$i-a trecUtt vremea ~j a devenjt nefolO5ito... D8n1fu..1 in zi .. a Colecte; Mate ..iatel .... vee"i, cero.. .... ve"' in acest scop, i,; ajutn asHel p.. a pe • .....,apele. _~__

Mlols!ernl • tuno~t"'t.

,i Pre\ungirea termenului pentru retragerea din circulatie a biletelor de 1DO lei ! !I
"re-

popOTUI"1 0"

l~U:~"f
HS(NGKING.

villor bun. roal Mam:i ....ia a I'ecunoscut nou' stat al Filipinel.,..

SI a m uta t

AVOCAT

I
~

B 1ST R IT E I"

P. 1UJl~.&1I-l'J. l'IMGOB '" £lJ. su.OOMNU

"'e Il.... ". 1I."t~'a1e de "",ldr"qi", "'lc"eatll(l tto tag 1/"""'''' d.,,,o", ,••,,"Ilit.,1" ......
• " v " "{"rle 11.0'0 .. 1 d t;J ••~~.~~.~~e~~e~.~e~ .... ~.~~~~~~

Strada

S. I. N. C • Caf'ol sm;"htl: No. 80

pal Dllut _turJ
ClIltura

.....

""

11"0,''''"1'; .v,oordt"",ci. ~,,""rmd D,scursllr,le
'I'OltfO,'

mOd.rl._ ,,..

\

H a.:;"i

c~I'1 n (l=) Dorltoru <Ie• ,,,,,,p """Ie pas•• !uri vor i""lnla cererl Ilmbrale \101 a<1mlnlslrali"l fennel, lnsoUt. de 101 memoria do al>t1vUalc.

:::: :: :

=~
~ _

_

"

d0 ajulorl ~I 1011d~

1"'1

M' I agazlnu" FER _ 0 TEL
AtilUNTA onorato. ARTICOLE ;!::~;'NTE
Bog ..

U

sa cllentel. ai s'a mutat in Str. CAROL SCHMID'l' ,'i.,. 76 "1.,,.... i5 de Pia"" "mului. Est. asorial c:a $i in trecut cu diie ..ile DE ME.N"" ,) divet'S1! SCUl.E $1 I.... TEHNICE ,. ~i foat'te con-

.~ar~l~,ltIP~~';; recu· , I ",101' Laurel
C~ 1r/tleM •

pwc/"",oTlI Ind.v.nd.nj'l F1flPln.· FlnllIlleKlr nduce 18 Iionale 8 R(}JIIilniel tor n GO"" 10< Vlnori ".ra u,~ bll lui PI' I bit tId "~''''b <Ie dI""rturi it,l,. pu en en lerme· ubLlcu pO~r a .0 "or e, l)1t,'lIln'" "I R"l',jbll",,; filM""" d. DJIl p'nln, retral:erea dlIl .Ireula- 100 leI est\! hl,1tal 5~ ta CIIno·! LOll,"! ri pr!mlll ",In!.!," llfpontl: tie a bUelelor de 100 lei. se ~tlntii de aces! termen 51 sa Ie 1'1'010.' lunge61e pana I. 31 Oecembtle "r"Zinla la preschimbare. cunes· D;scu,rul d·/ui taur.!. c.re a fO'/ 1934. dind COl Ia dal. de 31 Oecetnbrle In 11m". Tagalog, B fo~I," Prescldmbaroa a-slor bllele 1943 'n"ft"aza put"re. lot clr<u ",,<IUTile ,Odlo . ...., I ', 1/11 ao.1II dl",UTS, rl. Lo.· se lace In Ad,nlBlSlratdlc f Dan.· culalorle. Ttl a adus "'.'fUmlrlle ,ale _TIl· dare ~i Pereeptiile liscole, prj. Dup~ ac.asta dala $1 pa!lii. 1~ 1m m."~""IOi "itUibKlu.se In "Ialll d.. lmPOzl!e sau 31 lanDO"" 1!U4. 50 vor pnn" l~er"ulUi jo"rmez. tkJ., mal ale •• ,. d,ted in schlrub "tOnel" mel, alice numal In !>Iata JmDOZilelor data. 01 """i.'i I·p·n ••••• ",. •• " N' S uJuI p<nnl> •• FllIPln<I. «I •• Ind.· ~ oecUID $1 13 IIbl$ee IG B"noll a· rale lat • lO<f)d.nl<t lien,,,, oar. aU ruplat, a· I td~ vrem-c. I I"fr'vn dl~crJr" ~ QJ:emsn' ar/utal p'l" Radio. d, '1'0;0 • d .. la,ot e!

75 (:~;:,~

"rHn,,'

"

0"
~

-,,__--------=
A

fOlOSlI1 RECLAMAZIARUlHl

Gft ft

u" 0°""""0"

SI'I..\.(UL lND",,£.'I """"I'EI

1.1. TE;L ,tl:MI ••

1'' ' '1t

ColOOl," d. _ LIN'GElU£

"."'1711. [" loIIl. 1'°""'. '"PO''' ,,,".g. "'.'e!

d.

iSi r'nit.· __ .fl 81.0%1'! dJn m5.I,D_!JC naturall ,I \"'r'':fJ'IAIi.' OiO&.U'f mltNe n~I'!l'r'i!l1 !\1A.."'U!S1 D& l'IELE ,,1 br\'Ocmu

PREZINTA, PENTRU DOAMNE. d. 1toom" MAN'lOI1Rl, pAJU)"'llm.I aln "',,'
dQ

PENTRU DOMNI ,
In:ATj\SE

",1.

~a!I!!IIGl!!im~.IB.lllill I!ii.Ii•• Ii •• ••;-

NATU1tJ\LA l)CDiru Im.~~tI: ORAVAT!" ,)"AR1'InUIE~ PUU'R.S DE LA,Nll

at.

l:f'IAt,~:

.J'QRiI'.

Planurile anglo ..american lor
MADRID. 15 (RB(Jor). -

fat a de Germanla
CG. \
dupa
CO

respoooentul Ailoolloi D. N. 8. lransmlto: ..Nu trrbue slI se permllil Gor.

VIJ; !"ce··, vom II cJi$IIIf'll.__ !'II!",,",_~!!'!!II!!!'OI!III"_B rbbolul, s~ mai pllstrezo <leVll 'dIn IJ1du trIa el sau dIll 0'8$10110 ...... m labrlClrea upellelor". S4'rlo

c4111 m.al oordlulo papoP"td~1 .tH~Ph1. D U;rl'd to B t ,'aut In. reurl/d ma~ l'te:tlT"r~ stQ'al~r UnU.c, C4"~ ,",w tll'l!d <11M" 'mII~ FII'~I.'I., p~Irraofi: ..Nt! val Inflrm.'.a In ,tritld ftjJbui!'~ lI~uQ~Ia: djn. A~'a. 0 ... luI <lou!"..', {''!Ielle " capd, i"I.,lhUd, d._ TOj(l :d~jJ t!.rl'rI:lfll'll dOIl~ a<rm",,,? , I. ra.p,md: "Do, 0 1.I111QCN'1l cd en(~os.mul caffJ a. ell ...

~!pb~k~~~rg:~tJ~~U~}'Jn~:'~~t~ .

ATBNTIUNE!"":':_
~
8Tlt. am~IIIAIJ.

MAGAZINUL

ff~

,"b '01>'.

,.1.

Ol)I<lELS GAlIOL IKo.

L

GALANTERIE

"

11

DUI ,'tlOTII'r;:
PltEDA ~lAG~ co~r"LECT VAD BUN. CLrES"t'ELApan",",'rA

fi'A.'1I1.1,IlIE

lIIanlel,

'I!!!'!_

co ~r~AP(mT, I!tIODn....ma.$1 If't U GEL-~C"I'A.OO~"Dl'fJt1l'l i\\~A ·T"J" .\30

·\m IOSI Cl.Iminfe.no ".u~r

",,!lila nordo'l1or\canll "Papular Sal.nee" •• OerQl.niol trabule sh sohl , .. Ir, I .. Ie loati Industria. din labrlel lupl' "" ·1•• ·." riminind de.:31 col mull Sa/.m.n. 1~ m•• M

LUPTELE DIN INSULELE SALOMON
d, m.1 ,I,. ,r,I, 'oP" I.,...(I Gtor.JIIt
~rup

'm

slrllns

c'o ."1& ~I c'o m,e

[..... Coso do "'oonoll1' ....

._11

._1.', 1<.'ro,

d. \

dIn '".ul<l. \
6;, hUf.ll~

.... lIrllo. ..... t i Nu es1e usor !ti 'Sc dea IH11)O lo'lttl. 0 comlsl.

=

IlII 50 d. apl '" tar~ atAI de cvo· d,.,,,, B.upl •• m. II Guodol o., .. 81!at~ comPlIsl ' ... I,d dlo I.,,, A~(USt ••• ,,101 ~i! ~ WKiner) $1 itldustrla~1 va!rC <And ' ••• ul Ie.... 1. '"9" _.nit>.. _x 'olInde labrlclle IZ"'tnl.nc "!""" II >.. .rol, II bOI'" I. I,. " "4 ....

dull! • ." ,,01, In rJl:.l.llw dl~tu Now eWII'%I'&I!lII"'" lill/Irw

ill.kO~·. ~o,. .
s
.

SI ",,'67.1 sunl mllinnor'
I

g&ln" H~'" 1

I,..

(

......

0
'

~~
ORDINE

'''''U'.

1lI• And tot CO p",em 101051. SI 11'11/ , lup" aI ...... " ... ,. 1,.'.. • d ~~Neu. Ii QIIIjIllItatea Industrlal~ " munoi· B 9.,'.<1.01' I.. ,.,d.. •., 1Cu~II1Dar1Qt'a. Georgia, -t tor11er prm.ol va treb,,1 sli lie pr S'u,oIo.iil. ,,, am.rt· supusi colltrolulul sever 31 "\I~ <><II I. G<ad.I •••• r, Amorl lJ or,· Arunde ... hue. "",5 C'ucC'tc4'ni -Icul ,-rap de In~r ,11 ~IA IIlor.. d~ (Jar.ICc d .srfp'nuC' NOUA CUrMI!" _ ii:iID""'~" , ~~r,.: ....:.",.,. Cuno.scula reuisUi politic..ii br, 11 putt:1l norJ~d ,. M.frU d4! Cor~/. ~ C; & L !leo
I~

..a...

pjeR1~TI

pl!ll!fLr

i,.,

, .,

..

r

0

IlT.II:I.tIuanJ'.

t,loI!I

,""I.

''''.''<

Ie ..

'CC"oleV~1

'1.!

It

PERMANENTE

DE PLATA

TELEFDN Evit(." rln .., de a

"""P""""·'

'l'ituln ..U d" """t ceo ,. .. ,.Iad.o ... 11 ,., II..../ ..

1'''' "'.

0'....'"

P Nne CII plalU. 4 ... 0" Nt" r II.

=:;t£1.~~r:a~~r;~A~ ;£~.;~J:'d.C:~:~I~!:,~~:~:i';:: 0P1l
rifoare ~." 10 I.'urile de rtkboi !>ri. ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

~
_

MICA PU BLICITATE
,,"NO mallnl lurlsm (sport) ftfi- PIEJIDUT _ (Leonid •• }. Sir, r.l" In [o.rl. bunl ,Iarl. Sir. 111 carol. Roc chllOrul pen\ro ,_. !!min.,eu 10. Chlilnlu. pepsI. Mlb. Ourl. 8. Cutoroi. VAND 0511 nODI pontru tdsurl, lu,

DI... ,,""II

....I..,a ,. "

LUMINA

arlico~ ICOI In mod ovidenld do eiltr. re-

-

,.F U R til

I

C

AU

;':,~:ri!c'j,iIO::::d;
va

,pun.

'muol:

Manufactu-ra
R'
~_... _

§i Galanterie
131

II

tJI (olo,~o

Invin-a. cu g<rmanii Bu cq jumdlale.

Une d

Chltlniu. _ Ilr. I.laz.ndu e,1 Bu" Nr.
.a:..

't' ' g.'1 • un b ogat a.ortlment
CU PRETURI

~tad1.i::!~~~ Adm.:

O.li:,C, ZIARE II REVl8TE

,.. ." ...'oc,,' "1'0, rl."",, •• &I' II".tietr'.., • t '_11M, " .. ,.
nole, " ........
II

""lft", cI".

limp a «60 ..,,,elm,,',,,, de C. B. C.

'wolll".

'om ..'"
I/d
Of

' .. 1.

'.'.,0.... pri.. '
0

,.hI,,,

Ifill

f , .. ,old .. _·t....

... ,,1 61

: Ord...

1'01'

i..

II P,....

MUII1IJ,br:lrd:v~:r:::rA~~

:~

In...

fIl/OI1IfUwa' DQ,Cd ~-.~=,.-~ mal bldnd mji In-

_a_,_o_n_llis __ p_e_c_,"'

,l

f-W_.t.r_'.' .."'.I.' e... C.O.t •

REOUSE ..J ~

~

PIERDUT OOrlrnOnl'U aele flri mele Ana Duell. OJ penlnl 10.000 bani in I~nul Cl<!.i.o,.Tlrupol In krr. pommb. 01111<1",1 rucal • trl~lu4 de 10 Oelomlme. Adutllorulull lonezcu ObCOliIlo. C.. tllr·

".""I1..... H... ,.D "... '"' t", .., , ... d,,-' 'II ..
.....

..... , _ ...... B. C, 5ItRVle .... GIUTUIT
(I.

.." ....

llllJo

b~~~~ ~. ~IJqIIIIIN.IlQrtv.. str, AUIial J, ~

S

Ilid. 1'IIIIbIa CIIIlCIIIralIlCOllIN14 .. ~

R-'--a _ ......

netul

TEXTUL NOm GERMANE OERASPUNS
Ntt A FOST COMUNICAT INcA IN PORl1JGALIA
I..Is!.BONA. le (EPI. -

SITUATIA PE TEATRUL DE RAzBOIU
51 AL POLITICEI INTERNATIONALE
tala de Portugalia.-Yictoria
din sud-vestut Reicbului
I

LuP,ta intre vase germane ~ engteze
in apele Olandei
conecntri. ~i au oeulundal diu vedetele I'llpid. britaDiee ear. n fA",,1 '"pl",,''' fiiDd 10'ri0 ut de rna; multe ori. C.leiAltc vas" inanUce oU '1100 llil apot, I. adAl'O'lUI unui DOl! d. ceal~ ",Iillcialii. V""'I. noestre a'au ."forit Wd plerderi ""'l,,".I~ iii nici pier. deri d. vieli OlIUODo$i.
__

'"""I ge<m""o d. rI..PIm.'

BERUN. 16. - In ladru.! an.· !lID, SOl J>Ot obsOC"Vs III cllpn de l'Ill, <>venJlDl'llle d1p101I1arlo;e ",,'I Jndk~ accontua= $pOelal~. din. parten lor. a 1.turlloollUcc. IO.Dt urm~ru CI! mult Intere;; In Borllu. Prlmnl act de acea.t~ ".rur! a !Ost 'vesluneo brUanlt:l( In Co prl~le c:bestiunea l\'Zorelor, BElU.IN. 16 (};p.). _ III ..,..,.,. lost obt.l!lute In\r'u;n lImP c1nd lapt care echlvalenza cu 0 seoar:!e mllltue din Berllu .. notes. ~t pe frontUl de Est avtotta c.r. tere a Portngallel din starea 01 >;il fapcul ~postulbrlta.n.k: de ra- manlI .. avut 0 actlVltlo.le tcarlo oeulralltate. Sunl dcsttlle ludl· eIlo "" a oomlZDlcat IlId 1m cu. erteaee, Oilpo'! lnIorma.tlunlle _. c I em s. arare eli ace"s1~ nco ;tnt 1n enuslunea. sa. de Vlnen lIWle. au r05t doborAte In 1lltl· U."" nu reprezlnt.ll lin caz itol.t, """"" 3StIpl'a _culUl ....nan ... mel! tret zne, tnchls!v Jot, ADmal ct on.1 de g<'lhli preludlul uuei ",ort".." no Jot dda SchlVttntun. ]>U1'!n d. 233 avteane sovieU ee pe seru de .etlunl diplomatic., de So Cl\!de <:Ii Q(le$t:l ~ un ..""" rrontul de Est. Viner! all 1ast d... nanlra sa PU~ la dlsttozitla altael ~J b !.3bira allatuor se pane bor4te 34 aVl~e SOVIellce. Aces- jllor posestl!Jli iotrG2l ale anor Intreb;u-ea. dnCl\ ""os"" atacUri te """"""" au toot obl!nute jle 101 larlneut1o. Stagn:ar •• JOllilar~ CIl »tl<me menU. JerUelo _ c:m flvnlul de E1t pM!. In Nordul Olf- so ObSC1:V;io clipa de laU, !n co .... ]Jutesc. penttu ele. tNm. Dect DU poate f1 'IOl"ba. ~. privO$le opera!LUe an~Ig.=.rl. rn o·.rcuDI. mJlJto.re ienD1Ul.'" CWO! B1i1"lIl4 IDamtcul, oil eea -, cano. urmea;:ii nSa dar sit faeliloc =1 Gune clI ~. d. npA- 1IlII.l'. pate a .VIa~lel german ... un.Cl actlvltiitl pollUte swrlt8 ca. ,.... ob;Jnute WIn noun taotldl. lost COllcentratA In Belch tn de. _.I " lIlOOaleulut" Is SchelDfa:rt aD "'''''''tajul tronlUlUl d.e Est re siI suplloeasca I psa do Sgccc. .. se teaJe pelTOntHrJ sl os~ adue.~ In OOIe dill "rmll. 1010."" cond.u· cerJl mlUtare, Acttuuea' Portu)!aliel, care 5'a pus I. dispoziU. IlUverllulul brl· Ilfnl., a lrezll in !lirlle neub'e /J vie dlscotle asupr. dat<lrlUor Imel tlIri IICnlT<l. pesle tot reteOL'iE!! . 16 (tp). - ..Dally & 0 personalulul _tat. Dol v3.ndu-se cii felal cum a lost Iii. "r=" public' un I'IlIlOrtaJ d_ llavll. mal ales tel co au mala11", rilli Pol'hrl!;aiia in attualitate, fl>3meln diD ladla care doserlc mI Uios sl.!101l pullDODart. C<I"!razl<:<> 10 chip flall",nl obli. zm .. _I"tlel Iolomolat" ". mlll ~ din ea~ ~.jel. alII 2lItlile .. net adev~ralo Ilirl Dell' al~ '. CDt>III<tr ! cIlttf() ,11f',,:dt6 <'I au (elel6 phn. "" eKem" Ire. CercuriJe politi"" ~ermane "~",:"e S'lIIl I' t""" ,I .~. CnI'CIltla. Q(ll do aJ dOlt.. U1'milI'C.SCen a!cotto ""'<:tia lie· b~ ~~ ~ au II" erea otn\I al ImperiUllll b.rltanh:, a ~""'" ciir~1 iliri oeutn, pe aceastli te· D ~ ~Il,,;e~ ~I a bl:maIlI "11 om or.~ d. scb.k:le amblllaDte. nilI. ,till~'11l1 a dOlla I>Oble!U~de .ms"mp~. l.:ole, pe lealrul do n~bOlu politiC, 0 colIstlt:ule apropiala cOII!erjnt~ J\ <lela Mosoo"a, desprc care fastul lU mllllst1U II<: rilzbolu britanlc, "~ _ re Ho BeJI<~
]!l.

1~~=
,,~~ l'1',,,.c,,,.,u.

~(>.JlOrtWlbef.ll prlVl""""l. A2IOrelOt nu a t'oIJt t'DQ:l\ com~eAt. Z!la'elt' do -.r1 DU fae nlcl OO_""'llWle a.ouprn <I $1 Dlol !Ill 'Il1lll """" d_ reml"'..... a."":Ill ~ ~rman plln nll'nl¥· 'ruJ Gemla.'llel I. u.a.,..", prlmll·

a~u1

e:.,...

1.

'l'c>:toI

"""'fl·

noll. _ ..... "'" a In!endl pubU. c.rt a, M'rel lema AI:_IOr _ dl$pl. rut ~ din "'''''' ~ .. """" tctro~ cu ee .IIC:OP' deoarnce i$t..riUnatlLt~ nee \u.totTnGti. dD .... ee ... !~ aol1< 01 eon\ln\ltul .41'1.00<>. ""blrl-. prlm\llul mlnJJ1ru POrta. .,lI,: cu ll>Inb<rul or 11 duo "'. 0 orll In mln' ... l'U\ d.e ~

Agresiunea britanica

aeriana germana

gwm""

Borlln eu

I~':.f:.l.~-~ l)l<I<illg.., .. "' .•• 1oIIl. <IUIIi .-~... ol Wo",,"llwwl d.lo """"'" nolo g"""."" d. PIO''',
~t.'((I

(Prin. telefon dela corespondentul

nostru din Berlin)

pno:>,gll

din

""=1\~

~\l"

Q

G£RMANIA NU·SI CON CENTREAZA FORTELE
AER1ENE IN TERiT ORIUL REICHULUI

"r

CALCun~

AM au LANTE
If""'- "

UN ORAS DE SCHElETE

16. '(Rador). Co- gh..,,,,, "<I1rtr... 4pUl/ki D. N. B. Mtzui. W<rillor!lor UaU'ro. ~ •• ~rf'fl/! COl tot/a. at. Ind ... "pto.b!. plUglme FalcUla". aflii "" "! SL Ii). ~orl.or! dela ,?,col multI Slel. ~I" lilt m .... lIUJ7IQJ' d. 'Uelaton I'!:n" p. =t IUl atJI<IIOI ewe II reI!."'" d,porlaJI In clllonlije UI1lIt=i! 00<01 .... odou I.» E1UIlaii Lralea:ii pe i/aJ.lw ~ P" eon{lrmD a~.~!e dt ?Io/t,,/., J O. oqiL. III coIon!lk <niI1," dill .I. rllt Ii oloW!!,. eo,?,'" d. f71C<1. !lali.nil JIUIt ~n.ttrdn,1 <IIlI!ozI ,I .m",'(:jIn -. ,10,'''::0 I mUlto! d. I.bi .ub .up' __ SleW<! <4 "" "., d. 'lJpIl,! negri. pres iJ,
JIII..AII'O re.poprlen';" !tan,mUo:

lKUNCI TORI ITALIENI DEPORT llTI .' . . IN COLONIILE ENGLEZE
,'I'"
".12 1

:.n

~"f f' .'.0 7f"11 :.a:

strlerJ"

o

11io~~O.,actJ;;:a d=,atid"P~ a
mal,~rI!Jcii dIn lntrex rbbolul de latli . CIUtl se sUe. apreclerea _asia a lost !1m"'" oou· tJl'lllalli de artlcolul recont al :tia. rului ..Pravda". AlII""l. vlo a· rale ci cele dOllli tabere allalc. An~lo-americanU $1 Sovletlell u,mares<> "rm acost sehirnb d~ vederl 1_luri CU 10lul dill'rile

Corespondellt.le "n~..... din Din /Junel de veaero uoilit.r Mosco,'" COIl!i"Jn~. do aUlel, elf relcvd accen/Uilroa sensibtl4' II prlmul punet de pe 'mlblea dC.1 co~, ra·alacurilor ge, lIUlIIe de fie colli.rlotel it coII.tlrule probll>- NlproJ uoillod~ Sifranilirile fn., rna. strtet mlllrarl. a Iu.Ululrll vednate, Fdril a so do amifnunlc unut al dolle. trent In vestal Eu. asuora obllCll~eJor aces/o., COlirop!>l, lar tern.le urru~toare nu Ira./llacun~ oslo lirooede cd (lID, vor II luate 10, dlschllo decat 10 ploarea lor dovedesle mliloac..te cazul ca problema l>r[ucj()aJ~ a militare da care conllnml sd dis· C3()nlal 0 sol u !!.. CO(lcret.ll $1 sa, Pund oe Ironllli de RfJs/irU con-Uslacdloar e. Est. dec! IImPede duc£rl!4 ,.,uoand sf liberlolea /1f co. nolnjelegetl!e dintre ,,,,ltl.,..· 0 are de-a rewa lnitiativa, merlcnnl $1 sovteuct nu .,rIves<! ortcand SOCOIf!$fe cll e necesar, Spirltlll III care lrebu e In· III ce privesfe otaauu» soviettoe treprillsa C<lnlcrln!. de jat-l. cl ~l din Imediala veclnlifale a Mtiril orieJllare. pol!ilcll sovletlce, Dar de Azov, .Ie au sltlbif in mljmele dup" Cum asupr. prlmuluJ Dillie! U ore. Iwlele soviefice ne /lind AnIlIO'.Jllcrican!i au lost sUIti siI III mdsurh Sll emnce in lupll1·re· lase UnluoH SovtellC1l Illl.tia!Jva. zefll" "oul. n~. ""r el ~ ta<:e ~I in 00 "rives I" 0 deoseblflf Insemm'fIQ/e .Ie o· C<lnceslunile polUi~ pe carl Ie cordl1 10 Berlin, pe pl<m mililllT cere )jIlIUlIQa Sovlonca. vicfariel flerlene dfn .IDa/iul delll In <:e ~rlv-Ie evol"!ia ~_ vII. ScflweirlJrlrlh. fapllil Cd din 300 ~ ~~ de !Iombardi£r. a/awl_e. lor/c. lor a I:ur<)!)e!. locazul eli alla!!1 I. anlj.Geri.n. germane, dl",. ar rolLsl CU ade"ar.t irdTiin~er"J preund en I1I7I'a/ia de wind/Ollre. Germaniel, a~a CUm 51-0 P<OtlWI au rellsil sli do/JlxIre Intr'o orC e~ impreUllll to bol!;E'"icll. nrtl. $I ium~lale. Goroone 50 10 sutd oolul d·rulul (joebbels a ,'coil sit repr.zinlil 0 clird deose/Jit de ri arunce 0 semni(lcativa hlm!n.. dicold. IlUlmicul a nlerdul pest~ Po de 0 PMI- sll1latl. anl!:lo·ame. 1200 de OIlmenl din echivajol. rJcanilor la Alosco"3 apare lim. sale InslntiJe si wti mJ IlOt U dcpede <!rept eXllresia sHiblclunll cl1t en grcu inloellite. Nouil4 pe planul politicei internationalmij/oace defensil'e /1Use in)or a ltllVernUlll1 b'-rla,lc. lar p'; $i.!IIl ar4tol dill olin efiel1citat"". de alta parte e 13 iel de limpe, 1/1 accl~i fi,!I~. 4I'ialltr ~. "0/111. de cilt de ~ml> at ullin Eurooa loare (1 rllll$ll meil dc1Q "'C'PIll11/ ,,,,,asta sllibiciune. doc;; Relcbul btlld/lei sa /in/J sub IIlm.rire lIS Il'ar Ii des!"1 de lar~ _ cum esle cadrilele inomiC"C. imDiMu6n· in n,alitnte _ spre a .[)jim colt. du·le sd aC/io/lc.c ;;isJenudic ~I clvm~"ti" lui. lro !<Ita Fll{)lu/ eli a(liir.areo a~II-IICll.al1~ lIuclullllllor POlitice din I3b~r. a. KW1liona a sP~nt conslderabil. " !lalli, a Illudiuea germallli apare ell de Morra .Id IOffce 1m TOI /II)I~ . . rllor In desI'ollo;eQ rlftbolu1m. ata! m.t ~!e1l"nric<l,., slil.nd din. PIJ care alitTl!i speroll intr'o vre COin de once colt)1>romls. /IIiJ sa·/ c(j$lr!!c onn SImple ... lacuri leroris/c

BERLi1II. 16 (lind",). In I'IR ...,..,tei olo,ndeze a a vut toe In no.p'o:u de Vinor; spre sambilli. 0 ""urtli lul'tli. spre <>rei. 1. in apropiere de Scbeveningcn, tatre ....Ill!(! germane PI'llInl pr ... I",*" coaololor oi r. v.dele rapid. brilanire. UniIA\iI. ~orroADe ,'.11 "P.... SP v8se..lor jnnrnIee printrun alae
.. ----

... !S!IIII0£E2!2Q!3I!!!!I!!!!----~"""

A'MANUNTE t\ SUpll1l. ·SlTUATlEI A' M· ./1: \ H' ..
"

I

LUPIElOR
.. .

!!!!'

_

DE PE FRONTUL RiSA.RITEAN
Focarul bataliei s'a stram utat la vest de Smolensk
BERl.IN, 18 (84_). _ pon4~ntlll mJlitar al D. N. B.-flbJ' c4 pc frontw. oriental, I1CtWllat,a atMuTUor ""'fttlu

Rum.,

"'re

cor"'11II'

_1<1

4

""

I

*

D."~

:,,!?~'!

R~::i'

sa

,GULE FOA ME·TEI ·IN. INDIA :. •.',. RAVA

&:~ d:" C:~.
!>CUm

OENEV .... 16 !R~dot). - Q,. t~ d .. bub<! &1 do eleme care """ _odGnlul ..... tIeI D. N. B. '1plrnt pc ob.... rt"aJlSmi"', sllllcletc v[L Dar no numad I. Cal·

I

Londr. Si WashilU!tollul !1D1e:sc, dup~ com So ve<le dlnlr'o serle de OII!JIl[oslatt"nl recenlo !;Ou lnde. pnrtal" obllnl! del~ Moscova 0 darii'k:are In co prlve.sle pro· bleme.lo politi". probleme de CIU'" ~"Ial'll~ pl\rcrlla lor o. peraUUe mima .... d~ Inlrcprills.

...

sa

dJlP~

I::::,~~I: d!: :!:~,ed~e~::::~:'i uped .C3 lupll DID1inzl". lie Spu· dleul no "sl. mal bunli. fOr 00111111.'. seilS bolsevlc. p.. In n~ blll"o relata"' a unul ma ...tor Dac5 ciuev. ar oretiltdo en re a conslllni 0 '"lIenilllare II"1t· B1:RUN. If> IT".). _ Ziarul dai:ltli In Calcutta 51 ap3. lo"",ot"" ce b'ntule .colo cste tru irnper1uJ hrit.,olc ;rn;usl. •.BIIZ" /lub/Ic" Q ""'!1T(Il/l~ dl/l ruta ill Dum~rul din 13 Oclombr!e dcScrisli in mod Prea dralll.tlc I Oor OIl'ilcolul din _Prnv~"" ft LI$IIIIIIIIa dr5/1rr ",/scarce unII· ~I z!:llUJui .Dally Express". s'ar PIII'3 riiSOllnde ell ceenco So ... ,nll sa amle In cbip cal0!:erlc br/lonird dill Sll1Idc Ullilc ,,, Cel. ciileva bucatlirll popularo inllinlpln 10 .""."tli regiomo a ell IlUvcrnul oovl'Uc 1111 inf"l"'1II'> care ~r .WlIIII' ,n accus!lf I!IlSCDU &uoi Jiteralntenle IUll!e cu asa1t p30nanlllllll I>!\IOatU de (1f(Y.l1JtIc hl!r"I>rlnd discut11 .. IIIJI'~ s'a amDlili(11t mlll1 1/1 urma ra de citra mille do IoCullorl ~I in",,1 orIco dr.matlz: .. re prin vIlIOnll";. tl lot ell lJ Ifll"re5Ca:d porl'll/ill celor rind sMolori (;Q[O Calwtl<!l. Illl1lntll acelasl ~i3r. scrts. ou ~prezlnl~ ninde I.,n de osto en ('{orlllrHo COmUIIe do rb· 5'01' (n/Ors dill r.d1dl~rIQ lor dD O>p;iI sw,t Intro stare co tae<> ",nUlato. bolo sli fl" .ridlcato I~ ID'rlmlllu. ~r Irmllrlfl dar cd en nu $1'.., 0filu lu vOOeJ'C:. 010 ewz~ (enlneliTIS Incd pIUlc/r~ rnlminDm S IJ· 'el. milnile $i ploIo3rel~ lor sunl tr"nlnl~ sri rl1SlQ{Jm~ Irrlrrl(frJ lIumai ple1ea ~l osul. pAorlC£tt1 sis/em ~I pa~I'J~1I de Imnrumut Ie <~!e wtln.!. lar cu ochil 1nfun. $I inrllirirre sm, eel DIllIn 5'0 .... 11 '''Irll& lor au "-~ modo'Jjr~ IlI1IdGITll'7llal, /11lIU/lli11l 0 ardlne dl' tdl'l /111 1nI.",lru· III ~;Cl IIU n,aj pOI ()liiDge. 'u mal Illt" ;~~;!~'l~cI~md,: oU p.ol"..... .. J II' . 5'01'"" a"II-~. 'ost d"- d~ ~ ""'"~ile ~'a~ •• ~ _ OSLO 16 (ess). • "U " ~-" Ca." d b u....... ,· ,..,.. In lel!lltu~ ricei taW de tnl<:ile D.. ti"nl oar. Ire· dt,;,,~ dlrITe AII~I/Q, d.il cate 0 ~ar!ut1~ suP~ de cu conrerl"ta del. Moscov .. zia I buese llllSe I. dlspozlUa bol$evld. Mlstarrll lInli.brll/llll£6 din ameste<:ata eu ialna, 3'?"'tnl ID· .J'rlt Folk" =Jnt.~le planur 0 lor Ill~ niei lin sc",IIul ~I COI1lpari Siolcl" Unitt' arc rill ,orQ/a, In vilrni"tel are ceva UllIfOZitor Sovlet.lor d. " supune EurOJ3 COl ... asta .Iit.dl .... con,tleDl.'l d. IntercsJl1 I1UIi In/~ns ard/at lal~ in1r'illsul. Un mare nnm~r de bol· Nonlioil SIlr.. a obtin. astfel DortUr' ,l.ound.r_ a Oermani_1. In timo cc de flnlnnet! S"'>/ttlrlJ Acesl IIlDI II1lVi sunl atal de s1ib16 de loa· oobaral. dlJ zheluri. Zi.rul publtt <!rep!ul I. ~ll. -I miello, pop""re ret.sc dll! m'tsla .,tlm~' au mete incat fata klI' <sle delorma- O. h.,tl III car. ',un! preulltale <ie <;ileat III pIClo". ~. W.shln~· S(ric elf SOi.'l<Itlt srml PrQdlrt. Relatarea sus zl!\iI termIna dmt.le bo!s.",srnulul Ion S, LoDd.. esl. edltlCll,or "'plU\ cJ "11 I I ~ 1~II>Id£arlll/J bins • sUet: Nu existi eartier in Cal· Scandinavlei·pll.nolle ;nd dIn .19 d. abi. de cilto"" ';'pl~1 Oer· c. II ~,o cap/lolisfl cuttn untie teo'l pulea retra2e sou clllar , ... hut.. Rei.... don - ""~niB • 3,lJrural ",Ito,,, .. indepen· t1I {)Omrnil dG aIQt:Cri. I _. DU mal .yea In la'a o. Cellt"". caT< sq"1 .lr~danlil. sovl.- dtlll! • Narv",,!.1 orin"'o d.. I~· QuoJ!rlcmU. Elt lrrt~lr~ ~mlro (JI' .... mrd a , . 1.lor 10 dlrecUa I'lnland~ sl • Sue. . "D~d va be dr ulQIWri II Insil

:'~:I,c~~~~l ~~;m'~~iI~~"3r.:~

Est .. ,-orb.

·iD SlICeJal de pro·

s!o~~I~:' MlS' CARE AN11.BRlTA.Nl CA IN STAT£l. UNIlE ~,~.:;.:: :o~:
ul
mm' I'St11l sovietic la CI).·lro

vlzor1...p riJn/. ri ,p, Imdipa ,.loli<4 Intenlltl1l'" Stattilld Major ... ". _------In iliad manl/esl. 0.0.,. d. a ",0tgja., prl" menlJnert¢ ,,_tid .,. rill. Pll1lctul de pl.con a .n"rn!!.. !Dr lonn.r4,,"1 oar! s. alllJ.u po rnnJui de &st Ii de n dJatTuy. In . .• an!. Chlrta ~"ua\~ pro. '"tregllrnl m(lrel. baraj d. la Slit! ISTANBUL!6 Up). - 10 ceren· PO,!h~n''do'o mtlimloo dol.rl d. ora·'. dlstruo.r8 !:QT' ar la~. rllo pOlitiCO do .Iel •• loce 'Iuzic pn.o r R' ",,,I ./kiJc. !orUf~1I1. d. po 10 I.PIUI c5 ambosadQrul ameli call Dupci! oum s. ,pUJI! d, """".U:, malUt ~ VMt al Nipr1llul. ~IADRlD 16. Il:1.oliorJ. - Q>reo. ~I" Tn",l .. evre.1 St.inb.rd~ ""ro It'''ll aceast~ sum. ",ull pr ... rl<l,' D.NA e• pood.ntul • A~li'l de altlol s' ••• 1<1<01101mOl mull,," cIIll [l<>.asemo"o. ,I ropreklllanlli . 8,'00",,"" Zaporojulu! •• mile, ."gUsla, d"".~! diptf'll1.t• "preu.n parlidulUl democral or n de.l·ul ,I!tl~ d<c! ca • m&lI'd~~ Il In!onnoji • din WublIW1<11 ""'1«1111101"1 n:"",_volt .... pi'" .~ a.·,.sll .umA .,;1. p!tllmore :r~r·r~! d. ~n. Ion 'emJloJe • .::i ell p~;"I.\II lanioslle. Slaln,,""'t prO",,", pre· m'l 'Ies pcolruc. Stalow Ur'ilol ~I lap <11",,1 ""~ oaJ)Oll7lll p. r""htl fu!o.OI-.1l •• ur.rtl 0 oJtd mlr'"", '0010101"1 Roose,'olt o. Slat.I·1 puleo .Iung. I' 1·1 .... m" i" ~:. lin pill' at .vlprulut Oro:lcle ..., Jl'r\"monl.r~. Unite sJl Inel>l,i"," nordan.lol. pc e~lo pcllllc~. . 'upte rio ldng4 Melff<>pol, "r<ltd 04 Coml.. un., r""",cintli ~ _. ____ So.ietet. InI4"'I1'M mati grcu, a'l'reuntr.n\11or • r..,p"",. d"". I ..,. 10ft p.ntr. " aju"g. La ".~It!lo VO!I1r1 <antra 10. 1111 p_ t "8"

UN pi1::1\1'. F·ANTA'ST IC' ' STATElE UNITE l All t\ VOR SA" INCHlm EZE OAROANPtlt'LE.

.

.. " u."'rultt<at tdr4 a ee .orbl de " ol~vd d~ """ • ..,._ ucrgu.4. In Cllrsul ul!lmelo, 24 ore .!'au puM 00".141a dou4 !..".url: 0 "",Itnd.,.. " ron1r4l1lacu.rllor g ... '""no In diToell"noo dLltrl<:w/u' de I" Slid de GcmeI poind. Ja NfpM mlfloctu, ~I mlftar"" puno' lull<! """,algI<: a' atacurllor ,.,. vtdl •• <lin r.glunea Mel!topol-Za· poro!e. ~n•• cliOrul <1< kI Vert <1. Smal.~. In ae..,t dt.7! u:rmd sector 1><>'; .. !cI1 !1Icelll'04 dIn nOD.d fiJC/l 0 >P<Ug ..... <lng.jand In lUI>til putcrni<:e lormaflunl• Intre aI· 1.1. oar. bllnd"!e fl C3<lIUIFe01. Ii· de lupt4. Germanll 1'Gr "apllcc aceklll lactiC!! "" fI In b4td'ta de Ia Ne~'I,I>IItl1l1. .r. 10 ~a o Ie a/a'! ,,",::"n::::.a~·:: I.,,,: oorulaln ad ~I In malo:':I4!C4 .""roaul<>r celorl"l~ cd r •.ti>I."f,o ~",. """'~ par. sd .. Ii l1\Um.<f{lcar ~ tr-.bu. s4 •• Gflepie, pent", a le oed"" <11104 .cute lnl.ntJWI' '"'II nu tempor(1J'it. In te! """'" Stalu! M~jor gorman" or"",,,,, din prl>prla '" I "tfl<!.tfud. 0 aU4 r<trag ••• In Sit<!, Z<11>Or~ •.. /OJI ""'0:",,1 d nil mal

l>"te4ll><t~1

/1 tab.1! :¢ fl. allgOJatd lis IUpt4. d.u¢ 0/""""" <k "Old." IlUlW. de In<:qnalll <4 ... "",114 de _ ~))I11ar1t p""""",l cam(llIII/1t:4" <>SI/e! d. G/0J1. Ifo tllUl. d'<'I't .Jante>Ut4". odd abae"",terti g ... mant c4 In <II/mUle centT< n¢oJglU. au ap<lM, • ad""", .. t i!l1)1:ff de ,euro<I. I"""''''''. d<I:r In loat. CIIZ!>o rile " lott Intot4""""'" IlOTba du1''" f,,",,~fTUlI oar> 1lUU",<1port" III: IupW. dill 01_" d8 ""'~ fI =1 "'/erU"'~ pl",derI .IIM" ,""'e, {line! rotr ... ' c!& po froM.

._""'eo.uI

Politj'ca rellm\lasa a 0'
.... ..."..... lflLM'fO. I. (lI.~Tlv 7XJrul.".'ni. .tQ''''I'''' .' ~ . T m;';'~l7Jl {jJ,..,U.rn Q/1T.kd." I""dtl In lI=m< VlbOlt.' .... ocl UC<> Tel.ci""' •• 10'''6,tt1Aui. 111 /0"" nb,,,,.-al. ,.. I1l lim.nw t<!nr ':. d. tmi d. "'111m, ''''","711 ~ to ~~ T",'.luI d" I~"" Vdlir""uI • ,-.!ubilil i" fntr".im~ "."Jilin '0" l.l;rn , libe'''''<!l d. "",Iune, {;iNi .,00:,. r gio ... , nUl ,mpcrl.nr:.' .cern

fasc,,, UlU'1 it'm

Ii ~.,....

c:

'".nt

f ~:;~fn~':' ..-ulI':1l<'::.u.~<. ': :t:""

~~:;uLe;~f'::.~r~.: ~~tl~m';;IIIJ:"':}~~ ~J::'~':": r:m':a~-::
Parlamentul amen'can
!Ill'

d."",...

.,~."'al

..u:

"·""1 """..

po.

tri'la politicei financiare a

presedintelui Roosevelt
..,.a~

,"g~,!

j:;':~

';::0;'

r

1:._

Cam";l

sa

!:,,~~~~P~or~':::":'~ ~ [ceCil IIleI 10' din t bunO pl'1lI". rnull# ,!,drlolft it if! .ee!or lIU mn' aU Dlolentn <<::Dr !Ie >1U'clnl OCI,IrU Ilio.tm __ "cum .. teva 011"., 1'. wI ",,",4mb ttl Iront7111lf 0"'"1Dl .• n'au. ~,.,gal." I.prel. 61 u1t1,;,cleAd~::::~,.:.n~ f""e!'1~:~r_":" ';"'rt a"'7UlI~ "" III ••

alae"""'

ac..

"",.tel.

NORVEGlA TREBU'E SA" ALEAGA ~~~~f~~i. ~~;;.rocitil "";11; INTRE BERLIN SI MO''l{IOVA
dJ

!

~:~r1;

'11'.

=: :r:~;:m:I:= iii~
lui brUaalc. devellil ... ~""" ~.$lOD&ll.'
~~~~n~:'~t~ de bil:

~

~I!!!:.lI

A,ullcl $I 4mc· II:Ilre Berlin sl Moscova_. __ _

=~~ ;:;;:;. :t;:.:ra':~~·:~iiPd·."c'a~
eEre~'Jtt· ..;t. ...
Sirlndar

ilntlotl'f

'or- ..

dooparle"(I:~. IriJ~tlJo idfl)IO:~d
U~III!I.'Ca_S.".I~t_l/cd.~I
-

Srrx:l\l1n[~V. 16. OIodnrl. r"mJl'lIId'nlul ~f1Mti'l D. S. B. IUl Imn,mU,: PO""i dt ",dUo .I1.. cooo <11111. .""," an <.uoun;"", ./I.lol ~I,.t. " ".14 ",,,H,, ..Tau" <<fT. a"wi' co Nt. N.'~<O" • '0>1 nomll trim!< ""I"",rdJ"", ,I ",.",,,,,1"'11 '" U. ... ('nlanlunU S."lolIct In Bo/pl. Of eV,\. 16 (To.) - Zi.rul,~ Ion dOIIC'., 'I·!nl···· subllnia"..... til ..... ~ tr'.11 artleol mnl lu~~ dI".'V"'l"le "n.~i~e:!~~I~nVDe ~~ ~ s~~~h.; •• ....... !! de a privi problem.le urollt'~ 1m zl.tnllu[ ..TIdl I ANTAKY.-\. 16 (Tp.l-Patnar. serio ~ a~est. ,!e',;:' hul snvletJc !'er£lu eme ;;sttptat d. D~r.ri au j)ro"ncal nelnc ~ , ... ,o<eJl'~ in "ili14 la l.rUSll T~' Rusioi. Cereurllc 1U1\."«t!can .'pnIIO' 0 federallot balcanicli lim D;a.em'Tlen .; la Coiro "'.

Unru,'nea. SOVio..•\'Ca" resp' ·I'nge on'ce federatia,1'V ,
artico\ al z'larulul' "TIme." in pri'lin" dimgentelor tlmo· so~ietice in problema balcanica

;or;v;"~";-;;r;-~e;~~~;.;..!~~!!,!!!!!,!!!~!!,!!!!!!,!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!!!!!!!!!!~.

7

' '1<0 .;

"loTl!or d •• llmmte. CJIU." "ron. 1101-1 in eolll~ .c<!Steom~ c",. or !llr.butl so n. pusI III Vlle","c de" 31 Dceombrl ........... 5IJIl1do pa,.,.r. cii .eal p!IIOCt au ,eprw:iD1i. dedi 0 purl ~ ~""d;, d.domlil.

~~~~~~!I:"~;~~lt~nee

:~:

Un

;"w

Patrtarhul soYietic SergiD t tat I J fi as ep a erusa l'S!lc~~~~~;~~~fa.
"",s"

.."m~" mal .dau'" cl Tuldl. •• nu a ~.<. 1"11111 .lcl· oda" 1deI~~ " .,. tTe .... :': ~fl~il ~i s~~= ~ de. oar.~. intre a'-Sle sta" II1l GIl-

d
'"

ttl nlcl un fel de 1e.."iturllStllllci sau Dollllca sl nlel chlar ceoaadCa. Id •• a nutrlll de Tlircia .. mult mal mode!itll si ,_ • se ref.r:. numai ""ro lD:1i inn~ de rbbal1ls'" unlt sub detnlllliml de .... b.lICBllk:A.

-

-~

Ia._"

fa~ "'an P'"j(iIIi ri PIlnnu prim;
..... 'm 01. Com.r\Ulw Bw:uretd-

0

~7·9, !nm.1tr. lull Nr. 1551943 Ia

R

/ ""

,----:---2:~!!..~~=:~~~=;:;::;;.:.~~Ti;:;pIrI:::::.,.=-= ... "'"":~::-:D:'D-:I-.P-:-:P-: .. _'_

~~~:~~~~ :I~I~~~~~~ ~1r~vt~ct~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful