Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας

Συνέδριο "∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ"

ΕΤΕΡΟ - ∆ΟΣΟ - ΛΗΨΙΑ

Θ. Π. Τάσιος
Νοέµβριος 2004

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

( Μια εξειδικευµένη γλωσσολογική µελέτη θα µπορούσε να ελέγξει κατά
πόσον ο ονοµατολογικός πλούτος του φαινοµένου, συνδέεται µε την έκτασή
- του µέσα στο κοινωνικό σύνολο που τον παρήγαγε...)Μπαχτσίς
∆εκασµός
∆ωροδοκία
∆ωροδοσία
∆ωροκοπία
∆ωροληψία
Ετεροδοσοληψία
Λάδωµα
Λίπανση
Εξαγορά
Λοβιτούρα
∆ιαπλοκή
Συναλλαγή
∆ιαφθορά
Μίζα
Χρηµατισµός
Κολόκουρο
Του (της) τα σκάσαµε
Κάτω απ' το τραπέζι
Το φακελλάκι
Το κατιτίς του (της)
Το ποσοστό του (της)
Τα πιάνει
Τα παίρνει

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ

1

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ

2

και εκτίθεντο στην Αγορά! α) Οι τεχνικές Προδιαγραφές ήσαν πάντοτε λεπτοµερέστατες. οι συναρµώσεις και τα φινιρίσµατα. και προοριζόταν για αποθήκη των εξαρτηµάτων των πολεµικών πλοίων της Αθήνας που ελλιµενίζονταν στους νεωσοίκους της Ζέας. Κι η τιµή µονάδος.. οι Αρχαίοι επέµεναν πολύ στην κυριολεκτική διαφάνεια : Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές κι όλες οι Αποδόσεις Λογαριασµών δηµοσίων έργων χαράσσονταν στην πέτρα. Επειδή. ______________________ (1) Το σκαρίφηµα που παρουσιάζεται στην προηγούµενη σελίδα προέρχεται απο κείµενο της Intenational Transparency. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ.). Λοιπόν. Σώζεται µόνον η Προκήρυξη του διαγωνισµού. µάλιστα. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. Ένα κτίριο δεκαοκτώ µέτρων πλάτους. η οποία περιλαµβάνει τόσο ακριβείς λεπτοµέρειες. Έξη δραχµές την τετραποδία (1.1. και περιγράφονται λεπτοµερώς όλες οι κατεργασίες των λίθων. Τόσο που διερωττώµαι τι αφορµές θα µπορούσαν να βρουν οι αρχαίοι εργολήπτες για να διευρύνουν κάπως το κέρδος τους. Αλλ' ούτε και νέον − το ζιζάνιο της δωροληψίας φαίνεται ότι φύτρωνε και στην χλωρίδα της αρχαίας Ελλάδας. πολλοί από µας πιστεύουν ότι επηρεαζόµαστε (µέσω DNA) απ' τα αρχαιοελληνικά πράγµατα. προσδιορίζεται ρητώς η κοντινή πηγή των υλικών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. προσέξτε µια λεπτοµέρεια : Τόσες µέρες µ ε τ ά την είσπραξη των χρηµάτων − το ∆ηµόσιο δεν καταδεχόταν να παίρνει δανεικά απ' τον εργολάβο. έπεσε λόγω σκανδάλων λαδώµατος των ευρωπαϊκών Υπηρεσιών.Ε. εκατόν τριάντα µέτρων µήκους και δώδεκα µέτρων ύψους. Για δε την προθεσµία αποπεράτωσης. ΤΑΣΙΟΣ 3 .20 µ) τελειωµένου έργου. δεν θα 'ταν άσκοπο να ιδούµε τώρα στην αρχή πώς οι αρχαίοι Έλληνες αντιµετώπιζαν το πρόβληµα − κι ο Περικλής ακόµα φαίνεται πως κατηγορήθηκε ότι τα 'πιανε (και χρειάσθηκε να γίνει Χορηγός δηµόσιας κρήνης για να καλοπιάσει τα πλήθη).1. Στον 200 µέτρων µήκους υπόνοµο του Ιερού του Αµφιαράου στον Ωρωπό. το οποίο είχε χτισθεί στο λιµάνι της Ζέας.. αλλά και Commission ολόκληρη της Ε. ώστε οι σηµερινοί µελετητές µπόρεσαν να συντάξουν πλήρη σχέδια του κτιρίου − µαζί και µε την (πρωτότυπη για την εποχή) ξύλινη στέγη του. Το πρόβληµα δεν είναι µόνον ελληνικό(1) − ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα της Ιταλίας ανατράπηκε εξαιτίας των δωροδοκιών για την ανάληψη δηµοσίων έργων. Έρχοµαι τώρα στην Τεχνική Προδιαγραφή ενός απ' τα µεγαλύτερα χρηστικά κτίρια της αρχαιότητας. Πολύ δε λιγότερο που οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν ήσαν καν πολίτες − ήσαν µέτοικοι (κάτι µας θυµίζει αυτό.

Οι καλλιτέχνες όµως είναι πολίτες (όπως λόγου χάρη οι "εγκαυστές" που χρωµάτιζαν τα επιστύλια). Ας πάρουµε το παράδειγµα των µηνιαίων λογαριασµών για την κατασκευή της θόλου της Επιδαύρου (στο πάνσεπτο ιερό του Ασκληπιού). ΤΑΣΙΟΣ 4 . Οι επιγραφές αφορούν και µεταλλικά στοιχεία. και κασσίτερος). εργατών. τις αναλογίες του κράµατος (κυπραίικος χαλκός. µέχρις οβολού.χ. επιβλεπόντων. στηριγµένοι µέσα σε πλατύτερα "εµπόλια". Όπως φυσικά και ο "εγγυητής".Όταν πριν από δεκαπέντε χρόνια. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. όπως άλλωστε κι οι αντίστοιχοι Εγγυητές. Στη σχετική επιγραφή δίνονται απίστευτες λεπτοµέρειες καταβολών (δραχµή προς δραχµή) προς µια πλειάδα προσώπων (τεχνιτών. του οποίου το λειτούργηµα προβλεπόταν σε κάθε σύµβαση. Έτσι λ. βέβαια. "δηµόσια έργα − δηµόσια ευθύνη"). για να επιτευχθεί η σύνδεση των σφονδύλων των κιόνων κατά τον κατακόρυφο άξονά-τους (επιτρέποντας την περιστροφή του υπερκείµενου σφονδύλου πάνω στον υποκείµενο). οι αρχαιολόγοι κι οι αρχιτέκτονες είδαν µε κατάπληξη να επαληθεύονται οι διαστάσεις που προβλέπονταν απ' τη µαρµάρινη στήλη της " Σκευοθήκης του Φίλωνος". β) Αλλ' ας πάµε λίγο και στους Απολογισµούς των δηµοσίων έργων − την πιο "λεπτή" πλευρά της επιζητούµενης διαφάνειας. Ανάλογης λεπτοµερειακότητας είναι οι λογαριασµοί µιας φάσης κατασκευής του Ερεχθείου. υπεργολάβων). δείχνοντας έτσι και την εξαιρετική πρόοδο των αρχαίων Ελλήνων στη µεταλλουργία και τη µεταλλοτεχνία. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. στην περίπτωση των κιόνων του προστώου του Τελεστηρίου της Ελευσίνος. η τεχνική προδιαγραφή προβλέπει µε µεγάλη ακρίβεια τις διαστάσεις των τεµαχίων.. βρέθηκαν τα θεµέλια ενός επιµήκους κτίσµατος. στη βορειανατολική πλευρά του λιµένος της Ζέας. εκπροσώπου της βουλής. Λοιπόν. Αλλά και πλήθους προστίµων πού 'πεφταν σύννεφο για κακοτεχνίες και για καθυστερήσεις! Κι όλα τούτα µαζί µε το όνοµα του ανά µήνα υπεύθυνου για τον έλεγχο. τον βαθµό φινιρίσµατος − αλλά και τη χρήση τόρνου µετάλλων! Εδώ. προµηθευτών. Οι περισσότεροι τεχνίτες είναι εδώ µέτοικοι (ή και ξένοι). (Κοντολογής. χρησιµοποιούνταν "πόλοι" από κρατέρωµα (µπρούντζο). ο εργολήπτης δεν είναι µέτοικος − είναι πολίτης. οι εργασίες-τους µνηµονεύονται µε ακρίβεια − καθώς και οι αµοιβές τους.

ΕΜΑΕΤ/ΤΜΘ 2001. ΤΑΣΙΟΣ 5 . 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ.Όλα τούτα περιλαµβάνονται στον έναν απ' τους δυο Καταλόγους της ΄Εκθεσης για την "Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία". (Τεχνόπολις. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ.).

µε επιστηµονικούς όρους Κοινωνιολογίας.. ΤΑΣΙΟΣ 6 . Τόσο σοβαρότερα. ώστε διερωτάται κανείς γιατί το θέµα της ετεροδοσοληψίας δεν έχει γίνει κεντρικό θέµα εκτεταµένων διερευνήσεων. Εάν οι αδροµερείς εκτιµήσεις των εποµένων σελίδων είναι ορθές. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Εξ ορισµού (µιας και πρόκειται για "σκοτεινή" υπόθεση).εργασιών" της ετεροληψίας στα δηµόσια έργα είναι της τάξεως της εκατοντάδος δισεκατοµµυρίων δραχµών − χωρίς να ληφθεί υπόψη η απώλεια δηµοσίου πλούτου εξαιτίας κακών τεχνικών λύσεων και κακής ποιότητας (ως επακόλουθων της δωροδοκίας).τι βγει.1. η έκταση και η ένταση των παράνοµων δοσοληψιών στον τοµέα των δηµοσίων έργων είναι άγνωστες. Γιατί άραγε ανεχόµαστε αυτήν την πολλαπλή απώλεια. Η περί του θέµατος αντιλήψειςµας στηρίζονται αποκλειστικώς στα ακόλουθα ασαφή δεδοµένα : α) Ο καθένας-µας ενδέχεται να γνωρίζει το θέµα από δικιά-του άµεση εµπειρία δωροδοσίας − σπάνια όµως δηµοσιοποιεί την εµπειρία του. Τόσο άγνωστες ώστε θα µπορούσε να αµφισβητηθεί ακόµη και η σηµασία αυτής εδώ της Μονογραφίας. Στις σύγχρονες κοινωνίες (και µέσα στις σύγχρονες γιγαντουπόλεις. Ιδού η ωφελιµότητα της πρωτοβουλίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας να µας ξεκουνίσει επί του θέµατος. αναλύσεων και αναζητήσεως αντιµέτρων. ∆ιότι. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. _______________________ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. ο ενιαύσιος "κύκλος. δεν έχουν εκπονηθεί σοβαρές εµπειρικές µελέτες επί του θέµατος. όπου κι ελέφαντα µπορείς να κρύψεις) τα πράγµατα είναι πολύ δυσκολότερα. Βέβαια. Μήπως για τον ίδιο λόγο για τον οποίο έχοµε αποδεχθεί την ανθρωποθυσία των 2500 νεκρών κατ' έτος από οδικά ατυχήµατα (2).2.. Κι ό. Τουλάχιστον δεν θα κρύβοµε το φοβερό αυτό πρόβληµα κάτω απ' το χαλί. η σχετική αυτή διαφάνεια ήταν εφικτή µέσα στις µικρές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας − όπως εφικτή ήταν κι η άµεση δηµοκρατία. 2. Είναι όµως και πολύ σοβαρότερα − στην Ελλάδα τουλάχιστον. πράγµατι.

Πρόκειται για µια σχεδόν ενσυνείδητη σιωπηρή δοσοληψία − αν χάναµε 250 νεκρούς το χρόνο από σεισµούς. την ένταση και την εν χρόνω εξέλιξη του φαινοµένου της ετεροδοσοληψίας δεν µπορεί να διαθέτει την αναγκαία αξιοπιστία. Αλλ' ακριβώς αυτή η υποψία µας ενθαρρύνει να ξεκινήσοµε την απαιτούµενη ευρύτατη δηµόσια συζήτηση του θέµατος. αναµένεται ότι θα είναι πολύ µικρό ποσοστό του κέρδους "Ω" που αναµένεται ότι θα προκύψει απ' την εφαρµογή τους. δ) ∆ηµοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα περί του θέµατος ως "φαινοµένου" − χωρίς. αντιµετωπίζοντας δύο ενδεχόµενα.τους (Κο ). θα πάνε χαµένα (µηδενικό "κέρδος"). Εκτιµούµε (αδροµερώς.(2) Το φαινόµενο αυτό είναι µια άλλη απίστευτη επαλήθευση των ωφελιµιστικών βάσεων του ηθικού ενεργήµατος : Χαρίζοµε στον µινώταυρο των οδών τον φόρο των 2500 ανθρώπων το χρόνο. Είναι προφανές ότι µε τέτοια οιονεί −"δεδοµένα". ε) Εθνικές και διεθνείς αποτιµήσεις της στάθµης της "διαφθοράς" − εικάζοντας ευλόγως ότι κάτι ανάλογον θα συµβαίνει και στον τοµέα των δηµοσίων έργων στη Χώρα µας. και αναζητούµε την τιµή της συνάρτησης οφέλους ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. το κόστος (Κο ) των µέτρων που θα ληφθούν. µαζί µε το κάποιο κόστος . όλες οι συζητήσεις περί αυτό θα έχουν µικρή σηµασία − τα δε µέτρα που θα ληφθούν. φυσικά. Το γεγονός αυτό µάλιστα ενδέχεται να ερµηνεύει και την περί το θέµα δυσπαραγίαν. ΤΑΣΙΟΣ 7 . Τότε. καµµιάν άλλη ένδειξη. • Ενδεχόµενο δεύτερο : Οι εντυπώσεις είναι ίσως ακριβείς. • Ενδεχόµενο πρώτο : Η περιρρέουσα εντύπωση της διεύρυνσης του φαινοµένου είναι ίσως λανθασµένη. β) Ο καθένας-µας δέχεται ορισµένες εκµυστηρεύσεις περί τέτοιων δωροδοσιών (από πρόσωπα της προηγούµενης κατηγορίας). Πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις σε τέτοιας φύσεως διλήµµατα µε ασαφή δεδοµένα. εις αντάλλαγµα της χρήσεως των οδών και της αποφυγής του τεράστιου κόστους α) ανακατασκευής των δρόµων και β) επανεκπαίδευσης των οδηγών. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. γ) Το ίδιο όµως µπορεί να συµβεί και από διηγήσεις προσώπων που έχουν ειδική σκοπιµότητα να διαδίδουν ανακρίβειες εις βάρος δηµοσίων λειτουργών. δυστυχώς) τις πιθανότητες αληθείας Ρ1 και Ρ2 των δύο υποθέσεων. καµµιά εκτίµηση για την έκταση. Τότε. θα έπεφτε η Κυβέρνηση.

τότε.Β = Ρ1x ( 0 – Κο ) + Ρ2x (Ω – Κο ) Εάν.3). καµµία απ' τις συστατικές δυσλειτουργίες της παραγωγής των έργων αυτών δεν είναι ανεξάρτητη απ' όλες τις άλλες. • Οι φήµες περί το θέµα. όπως νοµίζω θα αποδειχθεί στα επόµενα κεφάλαια. ΤΑΣΙΟΣ 8 . § 3. 3. µε απόψεις αρµοδίων οι οποίοι βρίσκονται µέσα στον µηχανισµό παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων. 3. Αυτή η θέση διατρέχει την παρούσα Μονογραφία – παρά το γεγονός ότι και το αντίθετο ενδεχόµενο δεν αποκλείεται(3). πράγµατι σε ορισµένες περιπτώσεις παίρνουν διαστάσεις.1. Εξαιτίας της φύσεως του αντικειµένου όµως. ο συντάκτης των γραµµών αυτών δεν µπορεί να στηριχθεί σε επίσηµες στατιστικές.1 Ο κ. και – η πιθανότητα Ρ2 είναι µάλλον µεγαλύτερη της πιθανότητας Ρ1 . – το κόστος Κο είναι µάλλον µικρό. Γεώργιος Συριανός. πράγµατι. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. ενώ – το υποθετικό κέρδος Ω θα ήταν µάλλον µεγάλο. Επίσηµες Συνεντεύξεις 3. η συζήτηση απλωνόταν αφεύκτως στο σ ύ ν ο λ ο ν εύρος της προβληµατικής των ∆ηµοσίων Έργων – διότι. (βλ. Οι συνεντεύξεις αυτές ήσαν πολύωρες και εξονυχιστικές.τους βαρύνει αποκλειστικώς εµένα. σ' αυτά που ακολουθούν.1. ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Αφού απ' τη φύση του αντικειµένου. Φυσικά. Οι σχετικές συνεντεύξεις που έγιναν. ανήκουν σε δύο κατηγορίες : Επίσηµες συνεντεύξεις (µε επώνυµους παράγοντες Μελετητών. δεν έµενε άλλος δρόµος παρά να εµπλουτίσει τις προσωπικές επί του θέµατος αυτού αντιλήψεις-του (50 χρόνια τώρα µέσα στο επάγγελµα). Τάξεως. Πρόεδρος του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Αν. συγκεφαλαιώνω µόνον την ουσία των δηλώσεων των συνοµιλητών µου – η δε ευθύνη της απόδοσης των λεγοµένων . η συνάρτηση "Β" πιθανολογείται βασίµως ότι λαµβάνει τιµές θ ε τ ι κ έ ς – πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να κινηθούµε ως εάν είχαµε τη βεβαιότητα περί του ενδεχοµένου. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. Κατασκευαστών και ∆ηµοσίων Λειτουργών) και Ανεπίσηµες συνεντεύξεις (µε πολλούς ιδιαίτερα αξιόπιστους παράγοντες παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων).

3. Ανάλογο "αντικειµενικό" σύστηµα είναι και η απόλυτη µειοδοσία − µετατοπίζονται όµως έτσι (προς άλλες φάσεις εκτέλεσης του έργου) ορισµένα πιθανά προβλήµατα ποιότητας του τελικού προϊόντος. µόνον τότε θα ξεριζωθούν τα ζιζάνια της δωροδοσοληψίας − κι όχι µε ευχολόγια ή απειλές µόνον.2 Ο κ. Έτσι ακολουθήθηκε η Αρχή της Προνοητικότητας.. το σύστηµα του "µαθηµατικού τύπου" είχε αυτόν τον χαρακτήρα (και. δεν διαθέτοµε απόλυτη βεβαιότητα περί τούτου. Πρόεδρος του Συνδέσµου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. συνέβαλε και στην ποιότητα και στην έγκαιρη περαίωση των έργων) – άσχετο αν.• Η κύρια κατεύθυνση για την άµβλυνση του φαινοµένου είναι η προσπάθεια να αντικειµενοποιηθούν (κατά το µέγιστο δυνατό) οι συνθήκες ανάληψης κατασκευής των έργων. λόγω των άλλων µειονεκτηµάτων του. • Εµείς στον ΣΤΕΑΤ θα συνεχίσοµε να διερευνούµε το θέµα.: − Ατελείς Μελέτες και ατελείς διερευνήσεις (υδρολογικές.1. Παναγιώτης Αντωναρόπουλος. στηρίζονταν στην πιθανολόγηση ότι το πλανητικό φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν οφείλεται κυρίως στις εκποµπές CO2 . κρίσιµο διάστηµα. δικτυακές ΟΚΩ) − Αντιφατικά και πεπαλαιωµένα κείµενα Τεχν. • Όλ' αυτά όµως δεν αναιρούν τις ενδεχόµενες ευνοϊκές συνθήκες δωροδοσοληψίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. έπρεπε όντως να καταργηθεί. ένα τεράστιο πλήθος από άλυτα προβλήµατα στην παραγωγή των δηµοσίων έργων συνεχίζει να δηλητηριάζει την ατµόσφαιρα. Αντίθετα. Λ. Η θεώρηση όµως των αντίστοιχων (ανά υπόθεσιν εργασίας) κερδοζηµιών. ΤΑΣΙΟΣ 9 . Πράγµατι. Προδιαγραφών − Άδικες απαιτήσεις της Συγγραφής Υποχρεώσεων − Κακοµελετηµένες τιµές µονάδος − Ανειδίκευτη ή πληµµελώς στελεχωµένη Επίβλεψη κλπ.χ. Μόνον όταν η Πολιτεία θα αποφασίσει να λύσει ρ ι ζ ι κ ώ ς τις ανωµαλίες αυτές.χ. πάνω στην τελική ποιότητα του έργου − άρα στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για συναλλαγή). και είµαστε έτοιµοι για κάθε συνεργασία προς την κατεύθυνση της κατάργησης της διαφθοράς. µας οδηγεί προς την κατεύθυνση να θεωρήσοµε ως οιονεί – βεβαίαν την περί CO2 ερµηνείαν. εδαφοτεχνικές. η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ακόλουθη : "Πράγµατι. για ένα __________________________ (3) Οι αιτιάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά του Πρωτοκόλλου Kyoto. και να προάγει ενδεχοµένως σε συναλλαγή όπως λ. (Σηµειώσαµε δε προ ολίγου και ορισµένες πιθανώς δυσµενείς επιπτώσεις της διαδικασίας ανάθεσης. και να λάβοµε από τώρα τα αντίστοιχα µέτρα". 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ.

19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ.τι εµµόνως ακούγεται. α) Η οικονοµική µειοδοσία (ανεξαρτήτως των ποικίλων άλλων ελαττωµάτων που έχει ως σύστηµα) συνιστά µια τέτοια αντικειµενοποίηση. Πρόκειται δε για µια ουσιωδέστατη φάση. καθόλου δεν αποκλείεται η συνέχιση του λυπηρού φαινοµένου της "µίζας". το πρόβληµα της ετεροδοσοληψίας θα συνεχίσει να υφίσταται ⋅ και οφείλει να συνεχίζει να µας απασχολεί. γ) Παραµένει επίσης η µακρά και ουσιαστική φάση της σύνταξης και των παραλαβών της Μελέτης. ούτε η πλήρης αντικειµενοποίηση είναι πάντοτε ευνοϊκή για την τελική ποιότητα της Μελέτης. στον βαθµό του εφικτού. το φαινόµενο της δωροδοσίας για την ανάληψη Μελετών είναι εκτεταµένο • Μπορούµε δε να εντοπίσοµε τις παθογόνες αφορµές πρώτον στην υποκειµενικότητα ορισµένων κριτηρίων τα οποία χρησιµοποιούνται για τέτοιες αναθέσεις. η οποία αναιρεί τις αφορµές δωροδοσίας στη φάση αυτή − άσχετο αν ενδέχεται να παρωθεί ορισµένους σε µελλοντικές περιπέτειες. αλλ' ούτε και είναι γενικεύσιµη.Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) • Απ' ό. Άρα. και θα συνεχίσοµε να το συζητάµε − παρ' όλον ότι δεν διαφαίνονται αποφασιστικά µέτρα τα οποία θα µπορούσαµε να λάβοµε. Πρέπει λοιπόν να καταβάλοµε κάθε προσπάθεια για την αντικειµενοποίηση των κριτηρίων αυτών. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. κατά την οποίαν δεν αποκλείεται να παρουσιασθούν προβλήµατα δυσχερειών προώθησης τα οποία να προκαλούν συνθήκες που ευνοούν την δωροδοσοληψίαν. εις βάρος της ποιότητας της Μελέτης. Στη φάση λοιπόν αυτή. ανεξαρτήτως των "τεχνικών" µέτρων που λαµβάνονται. προκειµένου να κριθεί η ο υ σ ί α των ικανοτήτων του "µειοδότη". β) Παραµένει όµως η φάση της κρίσης (και βαθµολόγησης) της ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ την οποία οι διαγωνιζόµενοι προτείνουν µαζί µε την προσφορά τους. Το συµπέρασµα είναι ότι. • Στον ΣΕΓΜ έχοµε κατά διαστήµατα συζητήσει το θέµα. ΤΑΣΙΟΣ 10 .

ένας δηµόσιος φορέας έχει εδραίαν αντίληψη ότι για το καλώς νοούµενο ευρύτερο συµφέρον-του είναι αναγκαία µια οποιαδήποτε εξειδίκευση (µε τον αντίστοιχο περιορισµό του εύρους των διαγωνιζοµένων). Στέλεχος της Transparency International .: Ελλείψει επαρκούς χρόνου.4 Ο κ. Συγγρός.1. δεν ισούται µε το ύψος της ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. και στον ιδιωτικό τοµέα.τι µπορεί να εντοπισθεί.• Γι αυτό. δοθέντος ότι ικανοί κατασκευαστές ενδέχεται να µην περιλαµβάνουν στην επιχειρησιακή στρατηγική τους την λειτουργία και εκµετάλλευση έργων. αποδεχόµενος και τις σχετικές ευθύνες δηµοσίως και εκ προοιµίου. αντιθέτως. Η διαφορά. Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (Σηµ. τότε πρέπει ε υ θ έ ω ς να το διακηρύσσει. η συνέντευξη αυτή δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί πριν απ' την υποβολή αυτής της Μονογραφίας προς το ΤΕΕ). Σ' αυτήν την περίπτωση διαφανούς διαχειρισµού. ΤΑΣΙΟΣ 11 . είναι σκόπιµο να σκεφθούµε την εφαρµογή συστηµάτων Ανάθεσης και Επίβλεψης Μελετών. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. • Στην ευρύτερη φαινοµενολογία της διαφθοράς.1. • Όταν. 3. εκείνο που στενεύει ηθεληµένως τον κύκλο των διαγωνιζοµένων είναι η ουχί εξ ανάγκης εξειδικευµένη π ε ρ ι γ ρ α φ ή των υπηρεσιών / του έργου / ή του προϊόντος που τίθεται υπό µειοδοσίαν. όπως εφαρµόζονται σε άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ. • Τέλος. προκειµένου να αµβλύνει τα σχετικά προβλήµατα. Αθανάσιος Μπούµης.3 Ο κ. • Μία απ' τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του "κόστους της διαφθοράς" είναι και η σύγκριση συνολικού κόστους µιας προµηθείας (προϊόντος / έργου / ή υπηρεσίας) στον δηµόσιο τοµέα. • Η παράνοµη συναλλαγή ενδέχεται να είναι πιο εκτεταµένη απ' ό. GR. Ακόµη και η ενδεχόµενη ουχί εξ ανάγκης ζητούµενη αυτοχρηµατοδότηση ενός έργου. 3. βέβαια. µπορεί να γίνει µέσον µειώσεως του πλήθους των διαγωνιζοµένων. η πιθανότητα χρηµατισµού µειώνεται. Α. Θα αρκούσε προς τούτο να αναµνησθούµε και τις προ ετών φήµες για σχετικά προβλήµατα της γραφειοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η αποφασιστική βελτίωση των απολαβών των Επιβλεπόντων Μελέτης είναι εντελώς αναγκαία.

ελπίζοντας να λύσουν µ' αυτόν µόνον τον τρόπο τα δικά-τους (όντως υπαρκτά) προβλήµατα. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. Γεν. η οποία έχει (δικαίως ή αδίκως) αποδοθεί από πολλούς στις ακόλουθες αιτίες: − Η έξαρση αυτών των φηµών.5 Ο κ. • Αυτή η οιονεί − ενορχηστρωµένη εντατική φηµολόγηση έχει ήδη προκαλέσει κι άλλες δυσµενείς συνέπειες : α) Αυξάνει ενδεχοµένως την τάση των Εργολάβων να επιζητούν τον δεκασµό. β) Παρά ταύτα. − Ακυρώνει τα µέτρα ποιοτικής βελτίωσης των δηµοσίων Υπηρεσιών (όπως η µετεκπαίδευση των δηµοσίων Μηχανικών.διαφθοράς. Παρατηρούνται όµως σχετικώς δύο τάσεις. ∆ιευθυντής ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ • Παρ' όλο που δεν διαθέτω προσωπική αντίληψη περί του θέµατος. παρατηρείται µια οιονεί−ενορχηστρωµένη αύξηση των περί δεκασµού των δηµοσίων Μηχανικών φηµών. ΤΑΣΙΟΣ 12 . Κοτσώνης. εκτός δηµοσίου − Οι έλεγχοι Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους συνιστούν µια πολύ σηµαντική φάση των τελικών αναθέσεων − Οι περιορισµοί και οι έλεγχοι απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενταθεί.1. κανείς δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι το φαινόµενο του δεκασµού δεν υφίσταται στα δηµόσια έργα (όπως δυστυχώς και σ' όλους τους τοµείς της παραγωγής και των υπηρεσιών σ' όλες τις Χώρες). Αντ. διευκολύνει τον ένοχο ρόλο που παίζουν οι εκτός Μηχανικών "µεσάζοντες". (Ιδίως δε ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης). το φαινόµενο πρέπει να έχει περιορισθεί λόγω των ποικίλων πρόσθετων µέτρων και ελέγχων που έχουν επιβληθεί: − ∆ηλώσεις "πόθεν έσχες" για όλους τους εµπλεκόµενους (εφαρµόσθηκαν πριν να ζητηθούν και απ' τους βουλευτές) − Στις επιτροπές διαγωνισµών συµµετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων φορέων. 3. κλπ). α) Αφενός. Υπάρχει και το δυσπροσδιόριστο ύψος του κόστους της κακοδιαχείρισης. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. η βελτίωση των αποδοχών τους. − Ευνοεί τον πολλαπλασιασµό των Ιδιωτών Συµβούλων (των οποίων βεβαίως η αντιµισθία είναι πολλαπλάσια εκείνης των δηµοσίων Μηχανικών).

• Κατά τον βαθµό όµως κατά τον οποίο υποπτεύοµαι ότι όντως ο δεκασµός συνεχίζει να υπάρχει. ο οποίος παρωθείται έτσι στην αναζήτηση παρανόµων οδών διαφυγής. ΤΑΣΙΟΣ 13 ..β) Χειροτερεύει περαιτέρω την ψυχολογική κατάσταση των δηµοσίων Μηχανικών. διαχειρίζονται δισεκατοµµύρια δραχµές ανά µήνα. ελπίζοντας ότι θα επιτύχει την ακύρωση ουσιωδών τµηµάτων της Σύµβασης (µε την συµπαράσταση ενδεχοµένως και του µπαχτσίς). β) Κάµποσες Συµβάσεις (στο επίπεδο των Μελετών και στο επίπεδο των συµβατικών τευχών) είναι λειψές ή ατελείς − δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον Ανάδοχο να δώσει άκριτα χαµηλή προσφορά. ζ) Η δυσαναλόγως χαµηλή στάθµη των αµοιβών των δηµοσίων Μηχανικών που. οι οποίοι παρά ταύτα (εν συνεργασία βεβαίως µε τον Τεχνικό κόσµο της Χώρας) έχουν προσφέρει στη Χώρα χειροπιαστά έργα που αυξάνουν το εισόδηµα και την ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού.. δηµιουργούν συνήθως ευνοϊκές για (παρανόµως) αποδεκτή άµβλυνση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αίσθηµα απελπισίας υπό το οποίο ενδέχεται να βρεθεί τότε ο Ανάδοχος. στ) Οι κοινωνικοπολιτικές πιέσεις για την παραλόγως ταχύτατη περαίωση ενός έργου.Ε. εξαιτίας κακού κεντρικού ή περιφερειακού προγραµµατισµού. παρωθεί στην αναζήτηση παρανόµων οδών άµυνας προς τα άνω. δ) Η ενδεχοµένως ανεπαρκής οργάνωση και επίβλεψη κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 3-ετούς συντήρησης του έργου µετά την αποπεράτωση. είµαι υποχρεωµένος να επισηµάνω και ορισµένες αιτίες. α) Οι περισσότερες συµβάσεις µπορούν να θεωρηθούν ως "λεόντιες" υπέρ του ∆ηµοσίου − µε ενδεχοµένως δυσβάστακτες συνέπειες για τον Ανάδοχο. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. αµβλύνει την συναίσθηση ευθύνης του Αναδόχου − και παρωθεί ίσως προς την υποκατάστασή της µε παράνοµες παροχές. µε την καθηµερινή κρίση-τους και τις καθηµερινές ευθύνες-τους. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. πολυνοµία. ε) Η περί τα ∆. παρά την µείωσή του. οι οποίες εικάζω βασίµως ότι ευνοούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ανθεί η συναλλαγή. γ) Λειψή και ασταθής ανά µήνα χρηµατοδότηση (καταβολή δεδουλευµένων δηλαδή) προς τον Ανάδοχο.

3. Ανεπίσηµες Συνεντεύξεις 3. • Ανεξαρτήτως των ανωτέρω. ΤΑΣΙΟΣ 14 . µέσα σε ένα πολλαπλώς εχθρικό και στρεβλό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατός των. χωρίς καµµιάν ειδική υποχρέωση ή απαίτηση. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. µε µια συντονισµένη προσπάθεια αναίρεσης όλων των αιτίων που προαναφέρθηκαν. • Αντιθέτως. τότε ο ίδιος ο Εργολάβος επιζητεί τη σωτηρία-του ζητώντας την κατανόηση (και τελικώς τη συνενοχή) του Επιβλέποντος. µετρήσεις.2. • Όταν όµως συµβαίνει να πρέπει να εκτελεσθεί ένα έργο µε σαφή πρόβλεψη µεγάλης οικονοµικής ζηµίας του Εργολάβου(4) . ή π ι α ενίσχυση του • Ο σχεδόν γενικός κανόνας είναι η Επιβλέποντος µε εξυπηρετήσεις όπως − δωρεάν βενζίνη για το αυτοκίνητο − πληρωµή διδάκτρων τέκνου σε σχολεία − δωρεάν ταξίδια − (ή σπανιότερα) καταβολή ενός πολύ µικρού µηνιαίου επιδόµατος. είµαστε όλοι υποχρεωµένοι να συµβάλοµε στην εξάλειψη του φαινοµένου του δεκασµού.2. όταν οι αρχικές έρευνες. (γεωτρήσεις. • Φαινόµενα εκβιασµού εκ µέρους του Επιβλέποντος ("δώσε-µου τόσα γιατί θα σε κάψω") δεν παρατηρούνται καθόλου στα µεγάλα έργα. στα µικρά έργα (ιδίως στην Περιφέρεια) οι λεγόµενοι "αρπάχτρες" (απαιτητές "ποσοστού" δηλαδή) βρίσκουν έδαφος προσφορότερο. Η συνηθέστερη αφορµή είναι η βελτίωση της χαλεπής οικονοµικής κατάστασης των δηµοσίων υπαλλήλων.Η. αλλά και η προσπάθεια των Εργολάβων να επιβιώσουν. Χ.1 Ο κ. αρχειακές εξετάσεις σε οργανισµούς κοινής ωφελείας κλπ) είναι ανεπαρκείς / βιαστικές / λανθασµένες. Η κρατούσα αντίληψη των ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. µέσω προσφοράς µεγάλων ποσών − τα οποία λέγεται ότι κινούνται µεταξύ του 5% έως 20% (απ' τα µεγάλα προς τα µικρά έργα). τότε οι πιθανότητες συναλλαγής αυξάνονται σηµαντικά. (1) (Κατασκευαστής) • Κανείς δεν γίνεται κλέφτης αν δεν έχει κάποια ανάγκη.• Εν κατακλείδι.

• Πρακτικώς. 3. • Πρέπει να συγκεντρώσετε το ενδιαφέρο-σας περισσότερο στο Νοµαρχιακό επίπεδο όπου γίνονται έργα − πολλά σε πλήθος − µε ήσσονος ακριβείας Μελέτες − µε λιγότερο ευρύ προσωπικό Επίβλεψης • Μια απ' τις άλλες αιτίες που οδηγούν τον Εργολάβο να επιζητήσει ετεροδοσοληψίες. -15• Ανάµεσα σ' άλλα µέτρα.2. όταν ο Νόµος υπονοµεύεται απ' την ίδια την Υπουργική τακτική. Είναι κι αυτό µια "προαγωγή εις παρανοµίαν". β) Οι συνθήκες που έχουν προβλεφθεί απ' τη Μελέτη αποδεικνύονται καθ' οδόν λανθασµένες. δεν ασκείται εκβιασµός απ' τον Υπάλληλο. Όλα φαίνεται ότι γίνονται συναινετικώς. • Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φαινόµενα αυτά είναι συχνότερα στους νεότερους (νεοπροσλαµβανόµενους) Υπαλλήλους. ενδέχεται να δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές προς την µη-σύννοµη αναίρεση της οικονοµικής αδικίας.2 Ο κ. ______________________ (4) Αυτό συµβαίνει όταν α) Εκ προθέσεως ο Εργολάβος έδωσε µιαν υπέρογκη έκπτωση − διότι αλλιώτικα θα έπρεπε (λόγω ανταγωνισµού) να διαλύσει την επιχείρηση. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. αποδεικνύεται έτσι πολύ δωρογενεσιουργός. Ν. Ω. καθώς και η αίσθηση ότι πολλές φορές η συµβολή ενός επιβλέποντος στην παραγωγή του τεχνικού έργου είναι σηµαντικότατη (εν συγκρίσει προς εκείνων οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργον). ΤΑΣΙΟΣ 15 .Υπηρεσιών Ανάθεσης Μελέτης για "γρήγορη και φθηνή" διεκπεραίωση των µελετών. απορρίπτονται πάντοτε. και από άποψη προαγωγών και κοινωνικής αναγνώρισης. θα βοηθούσε κι η γενίκευση της πριµοδότησης του Εργολάβου όταν περατώνει το έργο εγκαιρότερα − υπό τον όρο βεβαίως ότι οι Μελέτες δεν παρουσιάζουν εκπλήξεις. Το γεγονός αυτό. (δηµόσιος υπάλληλος) • Οι υπάλληλοι Μηχανικοί έχουν ασήµαντες ελπίδες ανάδειξης µέσα στην Υπηρεσία − και από οικονοµική άποψη. είναι κι η βεβαιότητά-του ότι οι αιτήσεις θεραπείας τις οποίες υποβάλλει προς τον Υπουργό.

ο οποίος απευθύνεται στον Υπηρεσιακό Παράγοντα απευθείας. • Το ποσοστό µίζας (το οποίο λέγεται ότι ήταν της τάξεως του 10% παλαιότερα). • Μόνον για την επιτάχυνση εκδόσεως των Πιστοποιήσεων λέγεται ότι ενδέχεται να συµφωνείται ποσοστό της τάξεως του 1-2% (και πάλιν χωρίς καµµιάν άλλη απαίτηση χαρισµού).τι φαίνεται. λένε ότι τα χρηµατικά ποσοστά της συναλλαγής είναι γύρω στο 10%. Καµµιά λογική δεν αιτιολογεί την κραυγαλέα διαφορά αµοιβών µεταξύ των βασικών παραγόντων υλοποίησης του δηµοσίου έργου. ως εξής : − Όσο το έργο είναι µικρότερο. − Όσο ανεπαρκής ή άστοχη είναι η Μελέτη. • Γενικότερα. − Όσο πιο "αδύναµος" είναι ο Εργολάβος. • Η καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου οφείλει να γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. • Για την "ανάθεση" Μελέτης ή για την "ευνοϊκή κρίση" Προσφοράς Κατασκευής. • Στην Πολεοδοµία. λέγεται ότι εµφανίζεται συνήθως ένας Μεσάζων.. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. εξορθολογισµού των ∆ηµοσίων Έργων −περιλαµβανοµένης βεβαίως και της δίκαιης αµοιβής των στελεχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων οι οποίοι επωµίζονται τη διανοητική και τη διευθυντική ευθύνη της παραγωγής του έργου. Η. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. είτε µέσω Πολιτικού Προσώπου. ενδέχεται να είναι σηµαντικότερος απ' ό. − Όσο η ανάθεση αποφασίζεται µακρύτερα απ' το Κέντρον.3 Ο κ.. 3. µπορούµε να πούµε οτι οι συνθήκες γίνονται ευνοϊκότερες για την ετεροληψία.• Πάντως τα ποσά που λέγεται ότι καταβάλλονται είναι µικρότερα του 20% στις Μελέτες. Χ. είχε αργότερα περιορισθεί πολύ σηµαντικά − όταν οι "συνεννοήσεις" των εργολάβων για την ανάληψη έργων µέσω του "µαθηµατικού τύπου" είχαν καταστήσει περιττή την δωροδοσία για ευνοϊκή αξιολόγηση.2. (2) (Στέλεχος Εργοληπτικού Συλλόγου) • Η έκταση της συναλλαγής λέγεται ότι καλύπτει περίπου το 80% των έργων. ΤΑΣΙΟΣ 16 . και λιγότερο του 5-10% στις Κατασκευές. Ο ρόλος αυτών των (συνήθως ανεπάγγελτων) µεσαζόντων και των υποστηρικτών-τους κοµµατικών συνδέσµων.

ΤΑΣΙΟΣ 17 .. Όταν τυχόν ζητείται µεγαλύτερο ποσοστό. Πρόκειται για την πιο ιταµή εκµετάλλευση διαπιστευµένων. κι ακόµη περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα (µεµονωµένοι Μηχανικοί) είναι πιο ευεπίφορα στη συναλλαγή. Λέγεται ότι πολύ σπάνια ανατίθενται Μελέτες χωρίς "µίζα". (1) (στέλεχος Μελετητικής Εταιρίας) • Το εύρος της συναλλαγής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια.2. • Το ελάχιστο ποσοστό καταβολής λέγεται ότι είναι 10%.4 Ο κ. • ∆ιάχυτη είναι η εντύπωση ότι. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. δεν έχει πλέον νόηµα η ανάληψη της Μελέτης. Ι. κάµποσες φορές.. 3. Μ. Φ. • Τα µικρά Γραφεία. το δε συνηθέστερο µέγιστο είναι 15%.5 Ο κ. • Ενα άλλο φοβερό φαινόµενο είναι η (αγνώστου συχνότητος) περίπτωση όπου ο αρµόδιος για την προώθηση της πληρωµής υπηρεσιακός παράγοντας. (στέλεχος Μελετητικής Εταιρίας) • Λέγεται ότι δωροδοσία γίνεται προς πλείστα Μέλη Επιτροπών Κρίσεως για την ανάθεση Μελετών.. 3.2. λόγω ελλείψεως ανελαστικών δαπανών. ή (ii) έλλειψη τιµών µονάδος. απαιτεί την καταβολή ποσοστού για την επιτάχυνση της πληρωµής. οι οποίες παρωθούν προς κλοπήν. Ω.− Όσο ανεπιτυχής είναι η τιµολόγηση της Υπηρεσίας : (i)Χαµηλές τιµές µονάδος. πίσω απ' τους δωρολήπτες βρίσκεται και κάποιο κοµµατικό πρόσωπο. • Η συνήθης δαπάνη µικρών παροχών προς τον Επιβλέποντα (χωρίς συγκεκριµένες δεσµεύσεις του) λέγεται ότι είναι της τάξεως του 1-2%). • Τα χειρότερα περιστατικά παρατηρούνται στις εκτός ΥΠΕΧΩ∆Ε Τεχνικές Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων − και από "αρµόδια" πρόσωπα µη-Μηχανικούς. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. η οποία καθιστά υποχρεωτική τη σύνταξη πρωτοκόλλων νέων τιµών µονάδος. το οποίο υποστηρίζει ότι ολοκληρώνει τις "διευκολύνσεις" προς τα υψηλότερα κλιµάκια της ∆ιοίκησης. • Πολλές φορές ο δωρολήπτης υποστηρίζει ότι διαθέτει κοµµατικές γνωριµίες − δεν είναι όµως βέβαιον εάν µέρος των χρηµάτων καταλήγει σε Κόµµα.. • Τα µέσα ποσοστά λέγεται ότι κυµαίνονται στο 10% µε 15%.

2. η διαπλοκή ήταν ακόµα µεγαλύτερη τον καιρό που συντάσσονταν άνευ ορίου Συγκριτικοί Πίνακες επέκτασης µελετών (πρίν απ' την εισαγωγή του περιορισµού του 50%). κατά τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόµενο όλο και διευρύνεται − τείνει δε να γενικευθεί.• Άλλες φορές όµως. : − Συντάσσω 20 σχέδια Μελέτης. ΤΑΣΙΟΣ 18 . 3. Ι.του (λόγω πληµµελούς ποιοτικής / ποσοτικής στελέχωσης της Υπηρεσίας). τα ποσοστά µίζας ακούγεται ότι κυµαίνονται περί το 15%. (2) (έµπειρος Μελετητής και Κατασκευαστής ∆ηµοσίων ΄Εργων) • Στο θέµα των Μελετών. • Στον τοµέα των Μελετών. Ω. • Η µεγαλύτερη συναλλαγή φαίνεται ότι γίνεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης / εκτέλεσης του έργου. εγγράφων και µελετών. κλπ − Επιλέγω απόρριψη προϊόντων εκσκαφής στην µισή απ' την διατεταγµένη απόσταση. − ∆ώρα αξίας − Πρόσληψη ηµετέρων − Υποχρεωτική υπεργολαβική εκπόνηση / εκτέλεση µέρους της εργασίας από άλλον (άνωθεν υποδεικνυόµενον) φορέα • Κατά ένα ποσοστό (της τάξεως του 10%) λέγεται ότι εµφανίζεται το φαινόµενο του "επιθετικού µεσάζοντος" − ο οποίος µάλιστα ενδέχεται να θέτει τις υπηρεσίες του και σε . ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. είτε σε ένοχον συµφωνία µε τον αρµόδιο επόπτην.. αντί για τα (άλλως απαιτούµενα) 100 σχέδια. • Κατά ένα άλλο µικρό ποσοστό περιπτώσεων. κλπ Ταύτα δε. • ∆εν διαφαίνονται εύκολες λύσεις όταν βλέποµε το πόσο έχοµε χαλάσει όλοι µας.χ. πλειοδοσίαν κολόκουρου. είτε και εν αγνοία . 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. το συπεφωνηµένο ποσοστό λέγεται ότι προκαταβάλλεται µε επιταγή. • Μορφές µίζας : − Σύνταξη απ' τον Ανάδοχο πλήθους υπηρεσιακών µετρήσεων. • ∆υστυχώς. Π. η δωροδοσία δεν παίρνει χρηµατική µορφή : Συνίσταται µόνον σε υποσχέσεις µελλοντικών αντιπαροχών.. είτε εισπράττεται απ' τον δωροδοκούµενον µε εκχώρηση της Προκαταβολής που δικαιούται ο Μελετητής.6 Ο κ.

βοηθός. συνεχίζει να συνιστά πολύ µικρό ποσοστό των δεκάδων χιλιάδων µικρών και µεγάλων δηµοσίων έργων που µελετήθηκαν ή κατασκευάσθηκαν κατά την υπόψη περίοδο. ΤΑΣΙΟΣ 19 . Ευρώ ). εργοδηγός. β) Το πρόβληµα πάντως γίνεται ακόµη ασαφέστερο όταν θα διερωτηθούµε περί του ύψους του σχετικού "κύκλου εργασιών".• Θα ήταν πολύ χρήσιµη µια στατιστική καταγράφηση των φορέων Μελέτης ή Κατασκευής στους οποίους συγκεκριµένες Υπηρεσίες αναθέτουν έργα. Συγκεφαλαίωση α) Τα αποτελέσµατα αυτών των συστηµατικών συνεντεύξεων. χρονικόν ορίζοντα. µέσα σ' έναν 5-ετή λ. θα µπορούσε να ξεκινήσει κανείς από µια µέση ετήσια δαπάνη δηµοσίων έργων (~ 6 δισ. νοµίζω ότι µπορούµε να συµπεράνοµε ότι η πιθανότητα(5) αληθείας του Φαινοµένου της ευρείας Ετεροδοσοληψίας στα δηµόσια έργα. είναι µάλλον υψηλή. • Πρέπει να σηµειωθεί ότι. δραχµών ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. να καταλήξει σε έναν τζίρο της τάξεως των 100 δισ. οπότε εφαρµόζοντας ποσοστό 5% για τα Έργα. Θα εντοπίζαµε έτσι ορισµένες "εµµονές" αναθέσεων (σχεδόν αποκλειστικές) σε ορισµένους µόνον Μελετητές ή Κατασκευαστές. καθώς ακούγεται.2 δισ. το "έθος" τού µπαχτσίς δεν περιορίζεται µόνον στα υψηλότερα κλιµάκια. Μ' αυτά τα δεδοµένα. υπόλογος πληρωµής ή. Βέβαια ο συνολικός αριθµός των ως άνω συνεντεύξεων και εκµηστηρεύσεων.3. η πιθανότητα αληθείας των πιο πάνω εντυπώσεων ενισχύεται απ' την "συνοπτική" συµφωνία (η οποία φαίνεται να υπάρχει µεταξύ πολλών Συναδέλφων) για τ' ότι "υπάρχει. 3. όντως. Ευρώ ) και των Μελετών τους (~ 0. και 15% για τις Μελέτες. και ο κατανέµων ευνοϊκώς τις διαθέσιµες πιστώσεις απ' το αρµόδιο οικονοµικό Υπουργείο). 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. δεν διαφέρουν ουσιωδώς απ' όσα ο συντάκτης αυτών των γραµµών άκουγε (επί δεκαετίες. τώρα) από εκµυστηρεύσεις πλήθους "συνενόχων παθόντων".χ. Παρά ταύτα. αλλά συχνά µπορεί να εξικνείται σ' ολόκληρη την πυραµίδα (επιβλέπων. πρόβληµα". ενδεχοµένως. Εδώ.

Το συνολικό όµως κόστος της ετεροδοσοληψίας για την εθνική οικονοµία. αποφυγή του ως άνω κόστους) απ' την αναίρεση του πιθανολογουµένου Φαινοµένου. 4. αφού έτσι θα εµπνευσθούµε τους τρόπους της αντίδρασής µας. ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ∆ΟΣΙΟΓΟΝΕΣ . Τα δεδοµένα όµως από άλλους τοµείς υποδεικνύουν ότι το ύψος αυτών των εµµέσων ζηµιών είναι πολλαπλάσιο του ύψους του άµεσου κόστους ετεροδοσοληψίας. περιλαµβάνει και τις ακόλουθες απώλειες : − Μείωση της επιχειρηµατικότητας υγιών παραγόντων. ∆εν διαθέτοµε εµπειρικές µελέτες για το χρηµατικό ισοδύναµο αυτών των απωλειών. Με αυτά τα δεδοµένα. ΤΑΣΙΟΣ 20 . συµβάλλουν στην βάσιµη πιθανολόγηση ότι η συνάρτηση οφέλους της §2 θα έχει τιµές θετικές − µ' άλλα λόγια ότι συµφέρει να αναλάβοµε µια ολοµερή εκστρατεία για τη συστηµατική καταπολέµηση του έρποντος (και πιθανότατα µεγεθυνοµένου) φαινοµένου της Ετεροδοσοληψίας στα δηµόσια έργα. εξαιτίας των καθυστερήσεων περατώσεως στην έναρξη εκµετάλλευσης του έργου − Κόστος συντηρήσεων. επισκευών και δυσλειτουργιών. Η κοινωνιολογική ηµιµάθεια θα µπορούσε όµως να καταργήσει το ερώτηµα της επικεφαλίδας. Εδώ φτάνοµε στο ουσιαστικότερο σηµείο του προβληµατισµού. γ) Τα επιµέρους συµπεράσµατα των ως άνω §§ "α" και "β" . αναµένεται να είναι µεγάλο. ___________________ (5) (6) "Ρ2 " στη συνάρτηση οφέλους της §2.ετησίως. Όσο µεγάλο κι αν είναι το σχετικό σφάλµα. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. "Ω" στη συνάρτηση οφέλους της §2. − ∆ιαφυγόν κέρδος του ∆ηµοσίου. απαντώντας µε τον αφορισµό "τη µίζα την ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. τα ποσά αυτά είναι όντως σηµαντικά. νοµίζω ότι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το όφελος (6) (δηλ. εξαιτίας της κακής τελικής ποιότητας του έργου. λόγω στρέβλωσης των συνθηκών λειτουργίας της Αγοράς.

για τις ανάγκες αυτής της Μονογραφίας. 4.1. Η µισθοδοσία των δηµοσίων λειτουργών α) Γιατί η Πολιτεία θεσπίζει µισθούς ∆ικαστών πολύ υψηλότερους απο Υπαλλήλους αναλόγων τυπικών προσόντων. Εµφανώς ανέφικτες αµφότερες. ____________________ (7) ∆εν θα απέφευγε όµως το επόµενο ερώτηµα περί της θεραπείας της ανηθικότητας. ούτε η Επιστήµη έχουν καταφέρει ν' απαντήσουν στο περί ωού και όρνιθος παλαιόν ερώτηµα ("εάν η δυνατότητα της µίζας γεννά την ανηθικότητα ή εάν η ανηθικότητα γεννά την µίζα"). και ο Ακρωτηριασµός χειρών αφετέρου. πάλι έχει κατά νουν µιαν αναγνώριση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του δωρολήπτη ⋅ χάρις σ' αυτόν τον ρόλο. ∆υστυχώς. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι (ανεξαρτήτως των περί "ηθικότητος" ρευστών αντιλήψεων) έχει καίριαν σηµασίαν η µελέτη των συνθηκών εκείνων που ευνοούν το φύτρωµα των ανθέων του κακού. και του παραχωρώ τον έναν απ' τους δέκα χιτώνες µου ⋅ το "αντάλλαγµα" εν προκειµένω είναι η ψυχική ικανοποίηση την οποίαν απολαµβάνω. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. θα µπορούσαν να προταχθούν ως λύσεις το Κατηχητικό. είναι ότι η δωροδοσία κι η δωροληψία (καθεαυτές µη κατακριτέες) γίνονται κρίσιµες ανάλογα µε το είδος και το ύψος του δώρου. αφενός. Εδώ. ΤΑΣΙΟΣ 21 . κατά την οποίαν αναγνωρίζω ότι ο διπλανός-µου στερείται (εν συγκρίσει µε όσα απολαµβάνω εγώ). Απάντηση : Για να είναι "ακόµη πιο πολύ " ανεπηρέαστοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό που κυρίως θέλω να 'πώ µ' αυτήν την δήθεν φιλοσοφική ανάλυση. ούτε η Ιστορία.γεννάει η ανηθικότητα των ανθρώπων" (7). πάλι. θα ξεκινήσοµε µε την παραδοχή ότι ο ορισµός του δώρου ως "παροχής άνευ ανταλλάγµατος" είναι καταρχήν εσφαλµένος : ∆ιότι κι όταν ακόµη ο δωρίζων δεν αντικαταβάλει έναντι δοθέντος ήδη ανταλλάγµατος ή έναντι αναµενοµένου ανταλλάγµατος. ο δωροδότης κρίνει ότι έχει ήδη ευεργετηθεί (ή θα ευεργετηθεί) εµµέσως και απροσώπως. Ανάλογην ερµηνεία δωροδοσίας επιδέχεται ακόµη και η πράξη της ελεηµοσύνης. έχοµε µια ΝΟΜΙΚΗ και ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ επιβεβαίωση της Αρχής του Ηλεκτρισµού ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. Γι' αυτό. Ακριβώς δε αυτή η κρίση περί του ο ρ ι α κ ο ύ ύψους του ανεκτού δώρου µπορεί να επηρεάζεται απ' τις περιρρέουσες συνθήκες. Οπότε.

ακριβώς. θα παραµένουν πάντοτε στη σφαίρα της υποκειµενικότητας. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός υποψηφίου Μελετητή ή της ευστοχίας της µεθοδολογίας που προτείνει − καθώς και η εκτίµηση του απαιτούµενου βαθµού µελετητικής εξάντλησης ενός αντικειµένου. βρισκόµαστε εδώ µπροστά σε έναν Κοινωνικό φαρισαϊσµό − µε όλες τις ευπρόβλεπτες συνέπειές του. όταν οι αντιστάσεις "R" είναι άπειρες. β) Γιατί τότε δεν αµείβοµε δίκαια εκείνους τους δηµόσιους λειτουργούς οι οποίοι − απαιτούµε να έχουν εξόχως εξειδικευµένες γνώσεις. Μα. Η ελληνική Κοινή Γνώµη. Η απάντηση που συνήθως δίδεται είναι παντελώς ταυτολογική: Σου λένε "διότι έχοµε ενιαίο µισθολόγιο". ορθότατα υπολογίζονται συναρτήσει του ύψους της συµφωνίας − δηλαδή συναρτήσει του βαθµού ευθύνης που επωµίζεται ο επιστήµονας. Το ίδιο θα συµβεί µε πλήθος θεµάτων που νυχθηµερόν αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ 22 . Η διαφορά δυναµικού εν προκειµένω. η ένταση του ρεύµατος (υπό δεδοµένες αντιστάσεις R)(8) εξαρτάται απ' τη διαφορά δυναµικού ∆V στα άκρα του κυκλώµατος. Οι αµοιβές των ∆ικηγόρων όµως για παράσταση στη σύναψη Συµβολαίου. κρίνουν και αποφασίζουν για διαδικασίες(9) αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρών ανά µήνα (διαδικασίες οι οποίες µάλιστα δεν υπόκεινται σε απολύτως καµµία αντικειµενική(10) περιγραφή). το ερώτηµα ήταν γιατί να έχοµε "ενιαίο" µισθολόγιο! Εποµένως. Θα µιλήσοµε όµως χωριστά περί των ηθικών αντιστάσεων. _____________________________ (8) (9) (10) Βεβαίως. είναι η διαφορά µεταξύ των πιθανών "εσόδων επίορκου" Κ και της "ευόρκου αντιµισθίας" Μ. και πώς θα µπορούσαµε να τις αυξήσοµε. οι χειραγωγοί-της (ΜΜΕ κλπ) και οι πολιτικοί εκφραστές-της φαίνεται ότι ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. τότε ουδένα ρόλον παίζει η διαφορά δυναµικού. ενώ − εποπτεύουν. Ανεβάζοµε λοιπόν την αντιµισθία Μ. την οποίαν λαµβάνει ο υπάλληλος. κι αυτά εφαρµόζονται ήδη σε ορισµένα δηµόσια λειτουργήµατα. για να µειώσουµε την "ένταση του κολόκουρου" ik K-M ik = ⎯⎯⎯ R Αυτά λέει η κοινή λογική.I = ∆V / R ήτοι.

"). ούτε αυτό δεν το προβλέπει.5 εκατ. ∆ικαιωµά τους.2. Το ποσοστό (λ. Οι ηθικές αντιστάσεις των υποψηφίων για παράνοµη Συναλλαγή.προτάσσουν την Αξίαν της Οµοιοµορφίας .χ. 2% του προϋπολογισµού της αντίστοιχης δαπάνης) θα είναι και πάλι εις βάρος του προϋπολογισµού του έργου − θα το διαχειρίζεται δε κατά τόπους ολιγοπρόσωπη επιτροπή ευυπόληπτων πολιτών.. 4.44 Ευρώ)! Ξέρετε πόση θα ήταν η αντίστοιχη "αµοιβή παραστάσεως" ∆ικηγόρου για τη σύναψη ισόποσου Εργολαβικού Συµφωνητικού. δραχµές µηνιαίως. υπήρχαν τουλάχιστον κι οι Επιτροπές Αξιολόγησης − τα µέλη των οποίων ελάµβαναν το ιλιγγιώδες ποσόν των 430 Ευρώ τον µήνα. δ) Εδώ και τέσσερα χρόνια. τότε τα εκατοµµύρια τρέχουν! Θα υποστηρίξω εδώ ότι ο παραλογισµός ενός ολόκληρου πολιτικού και επικοινωνιακού συστήµατος είναι κραυγαλέος.Το οποίο όµως τους αφαιρεί το δικαίωµα της εκπλήξεως όταν θα παρουσιάζονται οι συνέπειες αυτής της επιλογής! γ) Η πλήρης επαλήθευση αυτού του εµφανούς φαρισαϊσµού δίδεται απ' τις ακόλουθες δύο παρατηρήσεις : − Η µηνιαία (καθαρή) αντιµισθία Γενικού ∆ιευθυντή Οργανισµού. Θα προηγηθεί σύγκριση µε τις ανάλογες δαπάνες διαχειρισµού εκτελέσεως έργων σε άλλες Χώρες. ΤΑΣΙΟΣ 23 . − Η αποζηµίωση δηµοσίου Μηχανικού για την συµµετοχή σε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ανάθεσης ∆ηµοσίου Έργου είναι µ η δ ε ν ι κ ή (11) . Θα ήταν κατ' ελάχιστον ίση µε 3. γιατί να τους πληρώνουµε κι από πάνω.. __________________________ (11) Πριν απ' τον τελευταίο Νόµο. Όταν όµως µια τέτοια Επιτροπή ζητήσει τη γνώµη "εξωτερικού" Μηχανικού για θέµα σχετικό µε την ανάθεση. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ∆ιαφάνεια.πριν απ' την Αξίαν της Αποδοτικότητας. Ο νέος Νόµος. ήταν 370 χιλάδες δραχµές (1062. ο οποίος διαχειρίζεται 500 δισεκατοµµύρια δραχµές δηµοσίων έργων κατ' έτος. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. όπου ακούγεται και το αυτοκτονικό σχόλιο "αφού τα πιάνουνε. (Πολύ περισσότερο. δικά µας λεφτά είναι − δεν τα βάζουν απ' την τσέπη τους. δεν κουράζοµαι να επαναλαµβάνω ότι η πιο ντόµπρα λύση είναι να δίνοµε εµείς στους υπεύθυνους και προικισµένους διαχειριστές των δηµοσίων πραγµάτων ένα µέρος των χρηµάτων που λέγεται ότι τους δίνουν οι Μελετητές κι οι Εργολάβοι ⋅ στο κάτω κάτω.

α) Στην εξίσωση της § 4.. ότι πριν από 40 χρόνια. µεσογεωπόνος το επάγγελµα.8. συνεπάγεται µείωση του κολόκουρου κατά 50%.). πώς αυξάνοµε τις ηθικές αντιστάσεις του δηµοσίου Μηχανικού.1. και § 4. β) Λοιπόν. ΤΑΣΙΟΣ 24 . υπάλληλος της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Ακτηµόνων Καλλιεργητών. K-M ik = ⎯⎯⎯ R είδαµε το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µείωση του "δυναµικού των απολαβών" (K . Φαίνεται όµως οτι οι ηθικές αντιστάσεις "R" των συναλλασσοµένων παίζουν εν προκειµένω ακόµη µεγαλύτερον ρόλο. απαιτείται η λήψη ηθολογικών µέτρων απ' τα ίδια τα επαγγελµατικά Σωµατεία των Μηχανικών του ∆ηµοσίου (Πρβλ. _________________________ (12) Ο αείµνηστος πατέρας-µου. το υποδηλώνει όµως και η παρουσία του "R" στον παρονοµαστή της πιο πάνω έκφρασης: Μείωση του αριθµητή κατά 50%. προκειµένου να επιτύχοµε µείωση της "έντασης του κολόκουρου" ( ik ).χ. − Καταργώντας την επί παλαιού ΠΑΣΟΚ εισαχθείσα (και ευλαβώς συνεχιζοµένην) Πολιτικοποίηση της διοικητικής µηχανής του Υπουργείου : Ξαναφέρτε τον θεσµό των ουσιαστι ώστε ο κ ώ ν Γενικών ∆ιευθυντών (µε πραγµατικά δικαιώµατα). 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. τρόπους. Απαρηγόρητος! − Παραλλήλως. − ενώ µείωση του παρονοµαστή κατά 50% συνεπάγεται αύξηση του κολόκουρου κατά 100%. Ετούτο το γνωρίζοµε εξ εµπειρίας(12) (φαίνεται λ.M). ήρθε ένα µεσηµέρι στο σπίτι έξαλλος κι έσπασε τη τζαµόπορτα διότι "δυο αλήτες απ' την Αθήνα τόλµησαν να τον προσβάλλουν " υποσχόµενοι να του διαθέσουν οικόπεδο σε αναπτυσσόµενη περιοχή. Ηθολογικόν το πρόβληµα – ηθολογική οφείλει να είναι και η απάντηση. τα φαινόµενα αυτά ήσαν πράγµατι δακτυλοδεικτο ύ µ ε ν α ). µε τους ακόλουθους λ. πράγµατα και επιστήµην.χ. Αυξήστε το αίσθηµα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού του δηµοσίου Μηχανικού.. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. δηµόσιος Μηχανικός να ξέρει ότι δίνει λόγο σε σεβαστές προσωπικότητες του Κλάδου. οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα.

19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. καταγγέλοντας (δειγµατολειπτικώς) πλήθος τέτοιων περιστατικών. και χωρίς µια λεπτοµερή Αιτιολογική Έκθεση. βαθµολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων". Ακόµη και το καινούργιο φιλόδοξο Νοµοσχέδιο Μελετών(13) προβλέπει ρητώς (σελ. είµαστε π λ η σ ί σ τ ι ο ι στον ωκεανό της υποκειµενικότητας − και ευτυχώς. Τότε να δεις κατακλυσµιαίες επιπτώσεις : ________________________ (13) Γι' άλλη µια φορά. Είναι όµως εξ ίσου προφανές οτι σ΄ έναν τέτοιον τοµέα. Τώρα. ΤΑΣΙΟΣ 25 . η υποκειµενικότητα της κρίσεως του Αναθέτοντος είναι.. Αλλ' υπάρχει και χειρότερο : Ακόµα κι αν τα µέλη της Επιτροπής γνωρίζουν εξ ιδίας πείρας ότι ο δείνα Μελετητής είναι άχρηστος(14) − πάλι δεν µπορούν να το διατυπώσουν µέσα απ' το "βαθµολογικό" γραφειοκρατικό πλέγµα που προβλέπεται. ∆ιότι δέν µπορεί να γίνει αλλιώς. − στην ποιότητα της Μελέτης − στις καθυστερήσεις της Μελέτης ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. η ∆ιοίκηση προτίµησε να το ετοιµάσει Α∆ΙΑΦΑΝΩΣ − δηλαδή χωρίς προδηµοσιοποιηµένους όρους εντολής. τόσο οι αφορµές της µίζας θα λιγοστεύουν. Οι διαδικασίες ανάθεσης Μελετών α) Είναι προφανές πως όσο οι διαδικασίες αυτές "αντικειµενοποιούνται". 4... µε τις αναδουλειές. δεν αποκλείεται να είναι µεγαλύτερο απ' το εικαζόµενο όφελος. ενδέχεται να παραστούµε µάρτυρες τρελών εκπτώσεων όπως και στον τοµέα της Κατασκευής (πριν απ' τον "µαθηµατικό τύπο").. β) Το κακό όµως είναι ότι το κ ό σ τ ο ς της µερικής έστω αντικειµενοποίησης που εισάγεται ("οικονοµική µειοδοσία Μελέτης"). κρίνοντας : − "την πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του αντικειµένου" − "την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης της οµάδας" − "την αξιοπιστία της µεθοδολογίας της εργασίας" Εδώ...3. χωρίς να αποκλείει την ενδεχόµενη δυσανάλογη επιρροή ορισµένων µόνον µελών της αρµόδιας Επιτροπής υπαλλήλων (αποκλειστικώς). 13) "αξιολόγηση.− Οργανώστε Σεµινάριο ∆ηµοσιογράφων διαπιστευµένων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. (14) Πολύ θα χαιρόµουν αν µπορούσε να προβλεφθεί νοµική κάλυψη επαρκής ώστε ν' ανοίξω το δικό-µου στόµα. όχι απλώς αναπόφευκτη αλλ' ΑΝΑΓΚΑΙΑ. στους οποίους θα διδάξετε ολόκληρη την απέραντη περιπλοκή του µηχανισµού παραγωγής δηµοσίου έργου.

φοβούµαι ότι µας αποπροσανατολίζουν αθελήτως. γαρ) − στα χερούλια ανατροπών που θα βρίσκει ο Εργολάβος − στα πρόσθετα πιθανά κολόκουρα προς την Επίβλεψη Κατασκευής. εκεί είναι που α − κρίνεται η πραγµατική ικανότητα του Μελετητή (µε κατευθείαν ν ά δ ρ α σ η προς τη φάση µελλοντικών αναθέσεων). και − αποτρέπονται οι ανεπάρκειες ή σφάλµατα της Μελέτης.. Όσοι κατά καιρούς εισηγούνται διάφορα άλλα µηχανιστικά τεχνάσµατα.4. δεν βοηθάνε. η ουσιαστικότερη (δηλαδή λιγότερο γραφειοκρατική) φάση είναι κατά τη διάρκεια της συντάξεως της Μελέτης − µια φάση στην οποία ίσως να µην έχοµε ακόµη επιδείξει µεγάλες επιτυχίες. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. γ) Το συµπέρασµά-µου είναι ότι εκτός απ' τα γενικά µέτρα (15) − αύξηση αισθήµατος κύρους − έµµονη µετεκπαίδευση − ενίσχυση πατριωτισµού των δηµοσίων Μηχανικών. β) Ετούτη όµως η φάση της επίβλεψης της Μελέτης είναι κι αν είναι υποκειµενική − προφανώς (και ευτυχώς).. ___________________ (15) Και οι εκσυγχρονισµένες Συγγραφές Υποχρεώσεων Μελετητών. Άρα.− στα πιθανά κολόκουρα προς τον Επιβλέποντα της Μελέτης (οικονοµική πνιγµονή. Οι διαδικασίες Επίβλεψης και Παραλαβής Μελετών α) Αντιθέτως. η µείωση των πιθανοτήτων µίζας στον τοµέα "Ανάθεση Μελετών" είναι ανέφικτη. 4. µε τις δυσανάλογες επιπτώσεις στη φάση της Κατασκευής. Εποµένως ευνοϊκότατη για την ενδεχόµενη συναλλαγή Επιβλέποντος και Μελετητή − ιδίως όταν και οι γνώσεις ορισµένων Επιβλεπόντων και η ποσοτική στελέχωση των δηµοσίων Υπηρεσιών. περιλαµβάνονται σ' αυτά τα θετικά µέτρα. Κι όµως. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ 26 . τι κάνοµε. για την υποστήριξη των ως άνω µεταβολών.

ας το κατανοήσοµε καλά. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. Τριανταπέντε (35) εκατοµµύρια δραχµές! Είναι φανερό ότι ∆ΕΝ πιστεύοµε στη δυνατότητα να αλλάξοµε τα πράγµατα. αν απαιτείται). µεγάλου κύρους. η αφελής µηχανογραφική εφαρµογή τιµών µονάδος που προκύπτουν από πεπαλαιωµένες και αλληλοσυγκρουόµενες "Αναλύσεις Τιµών " οδηγούν σε βέβαιον ανορθολογισµό..• Πρώτον. οργανώνοµε συστηµατικά τη φάση αυτή − µε την ποιοτική / ποσοτική στελέχωση της αντίστοιχης Υπηρεσίας − µε λεπτοµερή χρονοδιαγράµµατα και ενδιάµεσες παραλαβές − µε την βοήθεια άλλων δηµόσιων Μηχανικών (εκτός της συγκεκριµένης Υπηρεσίας. και µόνον έπειτα να επιµερίσουν τις δαπάνες στα καθέκαστα κονδύλια : Μια εύστοχη και δίκαιη προκοστολόγηση θα έχει θετικές συνέπειες αργότερα. • ∆εύτερον. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ.. κλπ) • Τρίτον (και κυριότερον). ή και διακεκριµένων Συµβούλων (ατόµων − όχι οµάδων) − µε τον διορισµό Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων Μελέτης. ικανούς να στήσουν πρώτα την πραγµατική κοστολόγηση του έργου υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες. κι ας παραδεχθούµε ότι εδώ πρέπει να παρέµβοµε − κι όχι στα νοµικίστικα (ή στα αστυνοµικίστικα) µέτρα.. και δικαιώνει τους "καλούς" Μελετητές.. να το πάρει απόφαση το ΥΠΕΧΩ∆Ε να επαναλειτουργήσει τη ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως(16) (πιστώσεις κυρίως. αλλά και στελέχωση. και συνεργασίες µέσω Προγραµµατικών Συµφωνιών µε τα Πολυτεχνεία. Αντιθέτως. ΤΑΣΙΟΣ 27 . _____________________________ (16) Ξέρετε ποιος ήταν µέχρι χθες ο ετήσιος προϋπολογισµός της ∆ιευθύνσεως αυτής. για την άµβλυνση των κινήτρων ετεροδοσοληψίας κατά τη διάρκεια της Κατασκευής. • Τέταρτον. αποθαρρύνει τον ενδεχοµένως "κακό" Μελετητή να αναζητήσει διαφυγήν µέσω συναλλαγής. απαιτούµε απ' όλα τα Μελετητικά Γραφεία να διαθέτουν έµπειρους Κοστολόγους Μηχανικούς. Η συναίσθηση αυτών των υποχρεώσεων. για την κατά στάδια υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας − µε τον ειδικό έλεγχο των Μελετών από ανεξάρτητο Ελεγκτή.

• ∆εύτερον. των οποίων όµως ο απολογισµός τελικού προς αρχικό κόστος δέν είναι ευρέως γνωστός. Τώρα.. και τα ρέµατα θα γεµίζουν. • Τέταρτον. • Πρώτον. κι αλλού χρεώνει"). ∆ιότι είχε µεν ως συνέπειαν την άµβλυνση του υγιούς ανταγωνισµού όταν και όπου γίνονταν οι "συνεννοήσεις" µεταξύ εργολάβων. και τώρα. ενδέχεται να γίνει µια µετ α τ ό π ι σ η χώρου ετεροδοσοληψίας : Το τυποποιηµένο τιµολόγιο εµπεριέχει δυνητικώς τεσσάρων κατηγοριών αδικίες. στα προηγούµενα ότι µια τέτοια αντικειµενοποίηση ήταν και ο "µαθηµατικός τύπος". άλλο αντικειµενικό κριτήριο ανάθεσης είναι η απόλυτη µειοδοσία − ικανή να καταστήσει περιττήν τη "µίζα ανάθεσης". ΤΑΣΙΟΣ 28 . µάλιστα. πρωτοτυπίας κλπ. Θα υποστηρίξω ότι ήρθε ο καιρός ν' αφήσοµε αυτές τις φυγοµαχίες − και να πάµε να αντιµετωπίσοµε την πρόκληση της µίζας στη ρίζα της : Να φροντίσουµε δηλαδή να οργανώσουµε έτσι την Επίβλεψή-µας ώστε αυτή η απάτη να αποκλείεται . βάζοµε µαζί και τη µεταφορά. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. απόστασης. και η µίζα θα συνεχίζεται (διότι. : Κάθε δυνατή "αντικειµενοποίηση" της διαδικασίας. σου λέει. συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς εις οιανδήποτε απόσταση" − εν έτει 2004(18). µ. λύθηκαν τα περισσότερα απ' τα προβλήµατα εξορθολογισµού της παραγωγής των δηµοσίων έργων). σκυρ/τος µετά του ξυλοτύπου" και "εν κυβ. δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει όλες τις ιδιοτυπίες του έργου από άποψη − θέσης. µειώνει τις αφορµές ετεροδοσοληψίας. περιέχει (ουχί εξ ανάγκης) υβριδικά κονδύλια του τύπου "εν κυβ. _____________________ (17) (18) Πέραν της πανθοµολογουµένης µέσης αυξήσεως ποιότητας και µείωσης πραγµατικού χρόνου αποπεράτωσης.4. στηρίζεται στην εµπειρία µιας κυρίως κατηγορίας µεγάλων έργων.5. Άλλως. Οι διαδικασίες ανάθεσης Κατασκευής α) Συναντάµε κι εδώ φαινόµενα ανάλογα µε την §4. Η απάτη δεν αντιµετωπίζεται µε την αυθαιρεσία. • Τρίτον. − σχέσης γενικών εργοταξιακών δαπανών ως προς το γυµνό κόστος των κονδυλίων που απαρτίζουν το έργο. Σηµειώσαµε. µ. ακύρωνε όµως την ανάγκη ενδεχόµενης καταβολής µίζας για ευνοϊκή αξιολόγηση / ανάθεση (17). συν ή πλην.. ώστε οι χρησιµοποιούµενες τιµές να εµπεριέχουν την ίδια περίπου πιθανότητα σφάλµατος. και πάλι. περιέχει τιµές µονάδος οι οποίες δεν στηρίζονται σε γνωστοποιηµένη στατιστική ανάλυση επαρκούς πλήθους έργων. αλλού θα τα ξεφορτώσει). προκειµένου να πατάξοµε τη συναλλαγή του εργολάβου µε την επίβλεψη ("αλλού τα πάει. εκσκαφής. • (Υπάρχει και µια πέµπτη έµµεση αδικία : Είναι το γεγονός ότι δόθηκε σε µερικούς η εντύπωση ότι µε την πράγµατι οργανωµένη και έµµονη επί του θέµατος αυτού προσπάθεια. β) ∆ιαφαίνεται όµως ότι. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ.3. Μα.

γ) Με τις (ποιοτικές και κυρίως) ποσοτικές και οργανωτικές ελλείψεις της Επιβλέψεως. ούτε και για τις ακριβείς ποσότητες των επιµέρους εργασιών µπορεί να διαθέτει απαιτούµενη βεβαιότητα. ___________________ (19) (20) Παραλλήλως. ΤΑΣΙΟΣ 29 . στην συνοδευτική-του Έκθεση παρέπεµπε στο άρθρο 10. αντί για τα επιφαινόµενα. να επιζητεί συναλλαγήν(20). Οι διαδικασίες εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου 4.1 Αυτό είναι το κύριο θέµα. δ) Το πρόβληµα των Νέων Τιµών Μονάδος αναµένει την ανάπτυξη ενός εξορθολογισµένου συστήµατος Κοστολόγησης − χωρίς βέβαια τις υποκειµενικές απόψεις ενός συντάκτη "ενιαίου" τιµολογίου. πληθύνονται οι αφορµές συναλλαγής. οι αναγκαίες ή πλασµατικώς αναγκαίες µεταβολές µελετών ενδέχεται να γεννούν µπαχτσίσια. Το άρθρο όµως "10" ήταν άσχετο µε το θέµα! Έτσι χάθηκε άλλη µια ουσιώδης ευκαιρία να επέµβοµε στη ρ ί ζ α των προβληµάτων. γ) Το πρόβληµα της σ υ ν ο λ ι κ ή ς δυστυχώς να αναµένει τη λύση του. β) Ενόσω δεν έχει λυθεί το πρόβληµα ποιότητας όλων των Μελετών. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ.Απλή εµπειρία του παρελθόντος βεβαιώνει ότι οι πιο πάνω αδικίες µπορεί να οξύνουν σηµαντικά τα φαινόµενα ετεροδοσοληψίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των έργων(19). Είναι χαρακτηριστικότατο ότι το Προσχέδιο του νέου νόµου περί ∆ηµοσίων Έργων. Αλλιώτικα. µειώσεως της µίζας συνεχίζει 4.6. Προδιαγραφών που ισχύουν. δεν αποκλείεται να ιδούµε και φαινόµενα χαµηλής ποιότητας και µεγάλης καθυστέρησης έργων. Κι κατά τις αρχές της Θερµοδυναµικής. κι εµείς θα καµαρώνοµε ενιαίως. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. η µιζολογία θα πάει σύννεφο. Όχι µόνον για τη µείωση των συνθηκών που ευνοούν την ετεδοσοληψία κατά τη διάρκεια κατασκευής. φορές την ίσως. α) Με το χάος των πεπαλαιωµένων και αντιφατικών Τεχν. ανάλογα µε όσα είχαν παρατηρηθεί πριν από 15 χρόνια − ιδίως µε τη σηµερινή συγκυρία των αναµενοµένων πτωχών αγελάδων. βάσει του οποίου αναβαθµιζόταν εκ βάθρων ο θεσµός της Επίβλεψης. αλλά και για τις ευνοϊκές επιπτώσεις τις οποίες αναµένεται ότι ο εξορθολογισµός εκτέλεσης θα έχει και πάνω στις διαδικασίες ανάθεσης.6. ο ∆ιευθυντής-της βρίσκεται πολλές σε αδιέξοδο : Ούτε για την ποιότητα. Και ο Ανάδοχος δεν το αγνοεί.

µπορεί να χρησιµεύσει στον µελλοντικό Ερευνητή ο οποίος θα εκπονήσει τις επιµέρους εµπειρικές µελέτες ποσοτικοποίησης.4. η στελέχωση και η δικαιοσύνη στις σχέσεις.α πρέπει να συµπληρωθεί ως M-K u ik = ⎯⎯⎯ ⋅ ⎯⎯⎯ R E µ µε τις εξής νέες παραµέτρους Ε= ο βαθµός ευρύτερου εξορθολογισµού του συστήµατος παραγωγής των δηµοσίων έργων. 4. µεγάλο) − µέγεθος του Οργανισµού του Κυρίου του Έργου (Υπουργείο. Παρά ταύτα. Παρά ταύτα. σ' όλη την έκταση της Εθνικής δηµόσιας ζωής. όπως − µέγεθος του έργου (µικρό. µ= στοιχεία µεγέθους του έργου ή του Κυρίου-του.7. πάντως. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ 30 . τοπική αυτοδιοίκηση κλπ) u= ο βαθµός επείγοντος του έργου. Προφανώς. φαίνεται ότι η εξίσωση της § 4. ή αποκεντρωµένος νέος οργανισµός. Η στάση των Επαγγελµατικών Σωµατείων των Μηχανικών Βεβαιώθηκα ότι όλα αυτά τα Σωµατεία ασχολούνται µε την µάστιγα της Ετεροδοσοληψίας.) των ΜΜΕ.2. κανένας άλλος τοµέας δεν έχει δεχθεί τόσο συγκεντρωµένο το φως (ή το πυρ. είναι ψευδοποσοτική (και αδροµερώς στατιστική). αυτή η συσχέτιση του "ρεύµατος κολόκουρου" µε τους παράγοντες απ' τους οποίους εξαρτάται. Οι ιδιοτυπίες του Έργου Στον βαθµό που οι ποικίλες (πάντως συγκλίνουσες) πληροφορίες είναι ακριβείς. αποθαρρύνουν τους εξωτερικούς µεσάζοντες και τα µπαχσίσια.8. Ένα. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. Κανένα όµως δεν το κάνει ανοιχτά και φωναχτά − όπως άλλωστε δεν το κάνουν κι άλλα επαγγελµατικά σωµατεία συµπαθών επιστηµόνων. µοιάζει βέβαιον : Η διαθέσιµη παράδοση.

Παρά ταύτα. Τα Κόµµατα . 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ελπίζεται ότι δεν θα συζητηθούν µόνον − οι πηγές κι η φύση των φηµών. και − τα ποικίλα µέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία για την άµβλυνση των αιτίων που ευνοούν την ετεροδοσοληψία. µηχανισµοί νοµικώς ασφαλών τρόπων ανακοίνωσης παρανόµων προτάσεων. Οι όροι εντολής προς τον συντάκτην αυτής εδώ της Μονογραφίας. δ) Νοµική ρύθµιση επίσης απαιτούν κι οι απρόσκοπτες πληρωµές των νοµίµων πιστοποιήσεων των εργολάβων. αµαθών ή αήθων µελών προς την κατεύθυνση αυτή (ειδικοί κώδικες δεοντολογίας. β) Ανακοίνωναν προς τα έξω ορισµένους νοµικώς ασφαλείς µηχανισµούς µε τους οποίους θα µπορούσαν να φθάνουν µέχρι τη στάθµη του Προέδρου του Κόµµατος συγκεκριµένες έµµονες ενδείξεις ετεροδοσοληψίας.ά). 4. µου φαίνεται προφανής η ωφέλεια που θα προέκυπτε αν τα δύο κατά διαστήµατα κυβερνώντα κόµµατα: α) Ανελάµβαναν µιαν απόρρητη διερεύνηση προς όλες τις πιθανές εσω κατευθύνσεις − και ελάµβαναν τα ενδεχοµένως απαιτούµενα τ ε ρ ι κ ά µέτρα.Ε. βέβαια) θέµα την φηµολογία περί δωροδοκιών. για το θέµα της ασφάλισης των Μελετών και των Κατασκευών των ∆ηµοσίων Έργων. ώστε να µη χρειάζονται ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. αλλά και − οι τρόποι αποθάρρυνσης των τυχόν επιπολαίων.∆. των Εργολάβων και των ∆ηµόσιων Μηχανικών µε µοναδικό (καλά προετοιµασµένο. ΤΑΣΙΟΣ 31 . όταν απέρριψε το Π. Στις Συνελεύσεις αυτές. δεν περιελάµβαναν (και δεν µπορούσαν να περιλάβουν) διερεύνηση των φηµών που αφορούν παράνοµες συναλλαγές µε παράγοντες οι οποίοι δηλώνουν ότι δήθεν µεταφέρουν προς πολιτικά πρόσωπα µέρος της µίζας την οποίαν αυτοί τυχόν λαµβάνουν. γ) Προωθούσαν για επείγουσα ψήφιση την Νοµική διεύρυνση που ζήτησε το Σ.τ.Ιδού λοιπόν η ανάγκη να συγκληθούν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όλων των Συλλόγων των Μελετητών.9. κ.

σελ. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. Τέλος. Tampone. Αλλά κι αυτοί οι (πράγµατι άκρως εξειδικευµένοι) έλεγχοι προϋποθέτουν µια ρητή πολιτική απόφαση και Τεχνική προετοιµασία. ενώ προκαλεί και πολλαπλήν ζηµίαν εις πολλούς". Νοµαρχών. ΤΑΣΙΟΣ 32 .ασπασµοί προς βεβρεγµένα περιζώµατα "για να 'ρθει η πίστωση". στο Υπουργείο Γεωργίας. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ Κατά τη διάρκεια των µακρότατων (τυπικών και ατύπων) συζητήσεώνµου µε Συναδέλφους επί του θέµατος της Ετεροδοσοληψίας. (Μικρόν Ευχολόγιον. ας στέρξει το ΥΠΕΘΟ να διαθέσει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ένα πάγιο "µη-ονοµατισµένο" κεφάλαιο για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών. στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. ώστε να εντοπίζονται οι τυχόν µη αιτιολογούµενες δαπάνες. όσο κι αν η µίζα ενδέχεται να είναι µόνον φήµη κακόζηλη. ανετράπη ολόκληρο το ιταλικό πολιτικό σύστηµα της Ιταλίας. 311. τον οποίον συνάντησα στην Παβία. Macchi. στα γραφεία Περιφερειαρχών. τον οποίον συνάντησα στην Αθήνα. στο Υπουργείο Εσωτερικών. 1968). Υποστηρίζω ότι. ∆ηµάρχων. είναι χάρις στον εξειδικευµένο και έµµονο έλεγχο των φορολογικών βιβλίων των Μελετητών και Εργολάβων. καθώς και στους ποικίλους Οργανισµούς οι οποίοι εποπτέυονται απ΄αυτά τα Υπουργεία. µου έκανε βαθύτατη εντύπωση η άποψη ενος παλαιού Μηχανικού : " Η επίορκος συναλλαγή συνιστά µορφήν Υπερπορνείας − διότι κατά την σεξουαλικήν πορνείαν α) ο διαθέτων το σώµα του τό διακατέχει και β) εις ουδένα προξενεί βλάβην − ενώ ο δωροδοκούµενος πωλεί κάτι το οποίον δεν του ανήκει . η εκτύπωση και ανάρτηση του ως άνω ρητού σ' όλα τα Γραφεία που διαχειρίζονται δηµόσια έργα (στο ΥΠΕΘΟ. στο Υπουργείο Πολιτισµού. Η κύρια όµως πρόοδος που επιτεύχθηκε εκεί. εκδ. 5. ανάλογα µε την ταχύτητα προόδου του κάθε έργου. το φαινόµενο αυτό φαίνεται ότι συνεχίζεται στην γείτονα Χώραν υπό άλλες µορφές(21). στο Υπουργείο Μεταφορών. Κοινοταρχών − όπως και στα γραφεία Μελετητών και Εργολάβων) θα µπορούσε να δράσει όσον αποτρεπτικώς ενεργούσε παλαιότερα η υπό Ιερέως ανάγνωσις της "ευχής επί σκεύους µιανθέντος". (Ντροπή να µας δανείζουνε οι εργολάβοι − και να τους βρίζουµε κι από πάνω). 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. Λοιπόν. καθώς και του Καθηγητή-Μελετητή G. Κατά δε την άποψη του Καθηγητή-Μελετητή G. έχει εδώ τη θέση-της κι η υπενθύµιση ότι εξαιτίας των "tangenti" .

αντί "εφαπτόµενες"). ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ. "χορδές" ._______________________ (21) Φιλοπαιγµόνως δε το αποκαλούν τώρα "secanti" (δηλ. ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ατελής αυτή εργασία θα διορθωθεί και θα συµπληρωθεί µετά τις συζητήσεις στις σχετικές προσυνεδριακές εκδηλώσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας. 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΣ 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful