Učiteljski fakultet u Zagrebu PMF- Matematički odjel

Kolegij: Didaktika 1 Akademska g. 2010./2011.

Nositelj kolegija: dr.sc. Daria Tot E-mail: daria.tot@ufzg.lir

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Tehničke karakteristike i forma: Rad mora biti pisan na računalu. Rad se predaje u elektronskoj formi preko e-maila i nastavniku/asistentu u ispisu. Numeriranje i postava stranica Papir: A4 na naslovnu stranicu rada ne stavlja se broj svako poglavlje počinje na novoj stranici - postava stranice: Top: 3,5 Bottom: 3 - Left: 3 - Right: 3 - Gutter: 0,5 Header: 2 Footer: 2 Prored: 1,5 cm Slova u tekstu: Times new roman 1. Naslovi: Times new roman 1.1. Podnaslovi: Times new roman 1.1.1. Podnaslovi: Times new roman - Naslovi tablica, slika, grafikona ....: Times new roman 10 bold - Izvor tablica slika, grafikona ,..: Times new roman 10 bold Prilozi Prilozi (tablice, slike, grafikoni) mogu biti uklopljeni u tekst ili dodani u privitku rada, a numeriraju se arapskim brojevima. Svi prilozi moraju imati naslove iznad priloga, a izvor (ukoliko je prilog preuzet) ispod priloga. Struktura rada 1. Naslovna stranica - vidj eti primj er 1: 2. Sadržaj - predstavlja numeričko tekstualni pregled dijelova seminarskog rada, a nalazi se nakon naslovne stranice 3. Uvod - precizna odrednica teme, razlog odabira teme, pristup obradi teme 4. Razrada teme kroz sustavnu organizaciju tematskih dijelova u funkcionalnu cjelinu a. Predstavlja centralni, najopsežniji dio rada b. Tematika se raspoređuje u dijelove (poglavlja) i niže potcjeline (pod)dijelove, a svaki treba imati naslov karakterističan za obuhvaćenu građu c. Dijelovi trebaju činiti jedinstvenu, uzročno - posljedično povezanu cjelinu (Formulacija teze, argumentiranje teze i protuargumenti) 5. Zaključak - sažeti prikaz izloženog, vlastiti stav o obrađenoj temi i pojedinim cjelinama 6. Popis korištene literature: a. vidjeti primjer 2 b. popis mora biti numeriran, a reference poredane po prezimenu prvog autora

1

7. Prilozi - sve što se nije moglo uvrstiti u tekst rada: veće tablice, slike, primjeri, priče i tekstovi vezani uz temu (neophodno je u tekstu pozvati se na priloge)

Naputci za pisanje i realizaciju rađa Izradom seminarskog rada studenti će: dalje se osposobljavati za pronalaženje, kritički odabir i korištenje izvora znanja (informacijska pismenost), uvježbati pismenu i usmenu komunikaciju (jezična pismenost), vještinu rada u paru ili grupi (timski ili grupni rad), prezentacijske vještine, vještine poučavanja i provjere znanja. Predlaže se uvažavanje sljedećih strategija koje bi mogle smanjiti vjerojatnost doslovnog prepisivanja teksta iz izvora i tako unaprijediti argumentirano iznošenje i kritičko mišljenje. - Prvi korak u pisanju seminarskog rada je čitanje odabrane teme u svim dostupnim izvorima. U osmišljavanju svih važnih cjeline seminarskog rada (naslove i podnaslove) dobro je najprije osmisliti sve važne cjeline rada (naslove i podnaslove) na način koji se čini smislen i cjelovit. Jedan podnaslov obrađuje jednu važnu cjelinu ili temu. U okviru jednog podnaslova treba sumirati informacije iz više različitih izvora Ukoliko se podijeli posao među članovima grupe, ne predlaže se podjela po izvorima (knjigama koje treba pročitati), već po većim cjelinama, podtemama ili podnaslovima seminara. Navođenje izvora u tekstu rada: o Izvori se ne označavaju numeriranim bilješkama na dnu stranice ili na kraju teksta, već u samom tekstu, navodeći u zagradama prezime autora, godinu izdanja, i broj stranica, najčešće na kraju citata ili paragrafa, o U slučaju da izvor ima više od dva autora, u tekstu navesti prezime prvog autora i dodati "i suradnici", o U slučaju da se za određenu parafrazu, opis ili tvrdnju želi navesti više izvora, izvore treba razdvojiti interpunkcijskom oznakom „točka-zarez" (";") o Niti jedna rečenica ili odjeljak rada ne može biti preuzet iz drugog izvora bez navođenja izvora. Tuđi tekstovi mogu se uključiti u rad na dva načina: kao citati ili parafraze Također treba razlikovati: o a) izravno navođenje (autorov rad se koristi kao izvor i navest će se u popisu korištene literature) 8 Jedan autor: • Shema: parafraze (Prezime, 1999) citata (Prezime, 1999, str. 1315) • Dva autora: • Shema: parafraze (Prezime 1 i Prezime2, 1999) • Više od dva autora: • Shema: citata (Prezimel i sur., 1999, str. 12) • Istovremeno navođenje više izvora (abecedni redoslijed navođenja izvora):

2

Shema: parafraza ili integrativni opis iz tri izvora (Prezime 1, 1999; Prezime2 i Prezime3, 2000; Prezime4 i sur., 2001) o (b) posredno navođenje (koristi ste sekundarna publikacija poput udžbenika u kojoj se navodi autorov rad, a u popisu korištene literature navesti će se samo sekundarnu publikaciju - npr. Udžbenik). • Jedan autor: • Shema: parafraze (Prezime Autora, godina autorovog rada, prema Prezime Autora Udžbenika, godina izdanja udžbenika). • Posredno navođenje u situacijama većeg broja autora provodi se po analogiji prethodnih primjera. Rok za izradu seminarskih radova je najmanje jedan tjedan prije njegove prezentacije. Seminarski rad je gotov kada je nastavnik pregledao i odobrio njegovo izvođenje Prezentacija rada - predlaže se sljedeća struktura: Vrijeme 15 minuta o Uvod • Priprema izlagača • Priprema studenta o Izlaganje o Završetak • Pro vj era razumij evanj a • Evaluacija organizacije nastavnog sata Predložak za studente ne bi trebao pored naslovne stranice sadržavati više od jedne stranice formata papira A4 (samostalno odlučiti o vremenu podjele studentima), a predlaže se sljedeći sadržaj predloška: o Naslovna stranica - kao kod pisanog rada o Osnovne teze (misli, poruke pisanog rada) o Popis korištene literature

Vrednovanje i samo vrednovan je Provjera kvalitete prezentacije prema sljedećim smjernicama: o Ciljevi prezentacije jasno postavljeni i ostvareni o Pripremljenost prezentatora (čitanje teksta ili slajdova svedeno na najmanju moguću mjeru) o Sadržaj prezentacije slijedi logiku strukture pisanog rada o Poticano aktivno sudjelovanje studenata o Izneseni najhitniji podaci o Jasnoća govora i izlaganja o Metoda prezentiranja rada usklađena s ciljevima i sadržajem.

Učiteljski fakultet u Zagrebu PMF- Matematički odjel

Kolegij: Didaktika 1 Akademska g. 2010./2011.

Nositelj kolegija: dr.sc. Daria Tot E-mail: daria.tot@ufzg.hr

3

PRIMJER 1: naslovna stranica SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET (Times New Roman 14 bold tiskano)

PERMANENTNO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA (NASLOV SEMINARSKOG RADA) (Times New Roman 14 bold tiskano) Seminarski rad iz kolegija Didaktikal ((Times New Roman 12 bold)

IME I PREZIME STUDENTA, STUDIJSKI PROGRAM/SEMESTAR (Times New Roman 14 bold tiskano) IME I PREZIME NASTAVNIKA (Times New Roman 14 bold tiskano)

Zagreb, mjesec, godina. (Times New Roman 12 bold) 4

Primjer 2: Navođenje literature KNJIGE KOJE IMAJU AUTORA: Jedan autor: Prezime, Inicijal imena, (godina izdanja). Naslov: podnaslov. Mjesto izdavača: Izdavač. o Primjer: Calgren, F. (1990), Odgoj ka slobodi. Zagreb: Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije. - Više autora: Prezimel, Inicijal imena., Prezime2, Inicijal imena, i Prezime3, Inicijal imena, (godina izdanja). Naslov: podnaslov. Mjesto izdavača: Izdavač. o Primjer: Glocker, M., Goebel, W. (1991), Što je Waldorfska pedagogija. Zagreb: Društvo prijatelja waldorfske pedagogije. KNJIGE KOJE IMAJU GLAVNOG UREDNIKA: U navedenim knjigama svako poglavlje ima drugog autora. Ukoliko se u popisu literature želi navesti cijela knjigu ili dio kojeg su napisali urednici (a ne pojedino poglavlje) koristit će se slijedeći oblik reference: - više urednika: Prezimel, Inicijal imena, i Prezime2, Inicijal imena. (Ur.). (godina izdanja). Naslov: podnaslov. Mjesto izdavača: Izdavač. o Primjer: Kovačević, M. i Šoljan, N.N. (Ur.). (1989). Psihologijska znanost i edukacija. Zagreb: Školske novine. KNJIGE KOJE IMAJU GLAVNOG UREDNIKA I OZNAKU VOLUMENA: više urednika: Prezimel, Inicijal imena, i Prezime2, Inicijal imena. (Ur.). (godina izdanja). Naslov: podnaslov (Vol. x.). Mjesto izdavača: Izdavač. o Primjer: Uzelac, V. i Vujičić, L. (Ur.). (2008). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (Vol. 1.-3.). Rijeka: Učiteljski fakultet. POGLAVLJE U KNJIZI KOJA IMA UREDNIKA: Ukoliko se koristi određeno poglavlje koje je napisao autor, a ne urednik knjige, koristiti će se slijedeći oblik reference (obratiti pozornost na redoslijed inicijala koji kod urednika ide prije prezimena i navođenje stranica): - jedan autor, više urednika: Prezime autora, Inicijal imena, (godina izdanja). Naslov poglavlja: podnaslov. U Prezimeurednikal i Prezimeurednika2 (Ur.), Naslov knjige: podnaslov (str. prva.str.poglavlja-zadnja.str.poglavlja). Mjesto izdavača: Izdavač. POGLAVLJE U KNJIZI KOJA IMA UREDNIKA I OZNAKU VOLUMENA: Prezime autora, Inicijal imena, (godina izdanja). Naslov poglavlja: podnaslov. U I. Prezime urednika 1 i. Prezime urednika 2 (Ur.), Naslov knjige: podnaslov (Vol. X., str. prva. str.poglavlja-zadnj a. str.poglavlja). Mjesto izdavača: Izdavač. ČLANAK U ČASOPISU: Prezime, Inicijal imena . (godina izdanja). Naslov članka: podnaslov. Naziv časopisa, broj volumena (broj sveska), prva stranica-zadnja stranica. o Primjer: Sekulic, D. (2004). Ideologijska transformacija znanosti. Revija za sociologiju, 35(3-4), 159-186.
Učiteljski fakultet u Zagrebu PMF- Matematički odjel Kolegij: Didaktika 1 Akademska g. 2010./2011. Nositelj kolegija: dr.sc. Daria Tot E-mail: daria.tot@ufzg.hr

5

ČLANAK U ZBORNIKU: - Prezime autora, Inicijal imena (godina izdanja). Naslov članka: podnaslov. U: Prezime urednika, inicijal imena urednika. (Ur.), Naziv zbornika.Mjesto izdavača: Izdavač. Godište (volumen) zbornika, (str. Prva stranica članka-zadnja stranica članka). o Primjer: Čaldarović, O. (1990.) Suvremena sociologija i moderno društvo, U: Kalanj, R. (ur.), Modernost i modernizacija. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, str. 83-93. ORGANIZACIJA ILI INSTITUCIJA KAO AUTOR (KORPORATIVNI AUTOR): Naziv organizacije institucije (godina). Naslov: podnaslov. Mjesto izdavača: Izdavač, o Primjer: Sveučilište u Rijeci (2008). Sveučilište u Rijeci: strategija 2007-2013. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. MREŽNO DOSTUPNI RADOVI: Za radove s jasnom naznakom autorstva i datuma objave (najčešće tiskani časopisi koji su dostupni i na internetu): Prezime, I. (godina, uz godinu objave i datum ako je dostupan). Naslov: podnaslov. Pribavljeno 01.01.2001., sahttp://potpuna.www.adresa.tog.teksta o Primjer: Vučetić-Škrbić, A. (2008, 30. rujna). Čudo u Medicinskoj školi u Zadru: smanjili izostanke učenika za 4000 školskih sati! Pribavljeno 01.10.2008., sa http://www.slobodnadalmacija.hr/Zadar/tabid/73/articleType/ArticleView leId/24322/Default.aspx Za radove bez jasne naznake autorstva i datuma objave (može se navesti i samo kao referenca u podnožju stranice): - Naslov: podnaslov. Pribavljeno 01.01.2001., sa http://potpuna.www.adresa.tog.teksta o Primjer: Teorija izbora u školi. Pribavljeno 01.09.2008., sa http://www.multilink.hr/ri-kvas/teorija.html

Učiteljski fakultet u Zagrebu PMF- Matematički odjel

Kolegij: Didaktika 1 Akademska g. 2010./2011.

Nositelj kolegija: dr.sc. Daria Tot E-mail: daria.tot@ufzg.hr

6

Primjer 3: Lektorski obrazac Jesu li sve riječi napisane ispravno? Je li svaka rečenica predstavlja potpunu misao? Ima li u tekstu (pre)dugačkih rečenica? Je li je svaka rečenica završena ispravnim rečeničnim znakom? Jesu li u tekstu uvažena pravopisna pravila? Sadrži li tekst dogovorenu strukturu? Jesu li stranice pravilno numerirane i postavljene? Jesu li prilozi pravilno navedeni i označeni? Je li literaturu navedena prema dogovorenim pravilima? o Knjige, članci, mrežno dostupni radovi, citirana ili parafrazirana literatura ..

-

Učiteljski fakultet u Zagrebu PMF- Matematički odjel

Kolegij: Didaktika 1 Akademska g. 2010./2011.

Nositelj kolegija: dr.sc. Daria E-mail: daria.tot@ufzg.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful