A Magyar Történelmi Társulat fontosabb kiadványai 1867Önálló kötetek Ipolyi Arnold: Besztercebánya m veltségtörténeti vázlata.

Ipolyi Arnold: A magyar nemzetegység és államnyelv történeti alakulása. Ipolyi Arnold: A magyar iparélet történeti fejl dése. Balassi Bálint Költeményei. Szerk., jegyz. és bev. Szilády Áron. Bp., 1879. Erdélyi Pál. Balassa Bálint. 1551 [1554]-1594. Bp., 1899. Magyar m vel déstörténet. Szerk.: Domanovszky Sándor. h. n., é. n. A magyar királyság berendezkedésének m ve. Szerk.: Varga J. János és Kalmár János. Bp., 1993. Fülöp Mihály: La paix inachevée : le Conseil des Ministres des Affaires Etrangéres et le traité de paix avec la Hongrie, 1947. Bp., 1998. Sorozatok Magyar Történeti Életrajzok sorozat. 56 kötet, illetve füzet 1885 és 1917 között. Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813–1871. Bp., 1903. A Magyar Történelmi Társulat felolvasásai. Budapest, 1885–1907. 1. Káldy Gyula: Az 1821–1861 években keletkezett magyar történeti énekekr l és indulókról. Bp., 1985. 2. Káldy Gyula: A régibb és újabb magyar tánczokról. 1567–1848. Bp., 1896. 3. Káldy Gyula: XVI. XVII. XVIII. századi magyar történeti énekek. Bp., 1987. 4. Károlyi Árpád: Bocskai és a bécsi béke. Szendrei János: Bocskay István fejedelemre és korára vonatkozó egykorú emlékek. Bp., 1907. A Magyar Történelmi Társulat könyvei, Budapest, 1938–1943: 1. Gyalókai jen : Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Bp., 1938. 2. Miskolczy Gyula: A kamarilla a reformkorszakban. Bp., 1938. 3. Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1867–1914. Bp., 1938. 4. Bartoniek Emma: A maygar királykoronázások története. Bp., 1939. 5. Tolnai Gábor: Régi magyar f urak. Életforma és m veltség az újkorban. Bp., 1939. 6. A románok története, különös tekintettel az erdélyi románokra. Szerk.: Gáldi László és Makkai László. Bp., 1941. 7. Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése. Bp., 1941. 8. Szabó István: A magyarság életrajza. Bp., 1942. 9. Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Bp., 1942. 10. Jaakkola Jalmari: A finnek története. Bp., 1943. Hóman Bálint munkái, Budapest., 1938Magyar Történelmi Társulat (sorozati számmal) 1. Köpeczi Béla-Várkonyi Ágnes, R.: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1955. 2. Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955. 3. Szekeres József: Kenyérért és szabadságért. (Az 1905. évi pécsi bányászsztrájk) Bp., 1955. 4. Tilkovszky Lóránt: Az 1831. évi parasztfelkelés. Bp., 1955. 5. Elekes Lajos: Mátyás és kora. Bp., 1956. 6. Bónis György: István király. Bp., 1956. Életek és korok. Budapest, 1967–1991 (34 kötet)
  ¡ ¡ ¡   ¡   ¡  

Kolozsvár. Magyarország törökkori történetének iratai.Üzemtörténeti füzetek.. 7... 1975. 1926. 1893. 1952–1957. Bp. Radvánszky Béla: Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. ifj. [Házi történelmünk emlékei] Zichy okmánytár 12 kötet Szabó Károly-Szádeczky Lajos: Székely Oklevéltár. 1888. 1948–1961. Merényi László: Az szirózsás forradalom.. Bánkúti Imre: A szatmári béke. Bp. 1925–1944. 1–8.Törvényhatósági Tudósítások. 1921–1925. Közzéteszi Lukinich Imre. 1872–1895. 2. Bp. köt. Bp. 1. 1981. Barta János: A nevezetes tollvonás. 1933. köt. köt. Kristó Gyula: Az augsburgi csata.. Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában.. Bp. évekr l.. Összesen 13 kötet. 1978. 6. Budapest. 1. Budapest. (Gr. 9. 1656–1679... Mályusz Elemér: Sándor Lipót f herceg nádor iratai. 1992. 1–4. Fontes historiae Hungaricae recentioris. Bp. . 1926. Budapest. Bp. Magyarország újabbkori történetének forrásai. 1994. Bp. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. 1921Széchenyi István iratai. Budapest. Bp. 1979.. köt. Enyingi Török Bálint..: Gergely Samu. 1979 A magyar gépipar minta . Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. 8. Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története. ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡   . 1–2. 1923.. Széchenyi István összes munkái..s a honi munkások nevel intézete.-: .. Kristó Gyula: A rozgonyi csata.-.. Bp.. Országgy lési Tudósítások. Domanovszky Sándor: József nádor élete és iratai. Bp. Bp. Bp. Bp. 1832–1836. 1879 Teleki család oklevéltára 2 kötet Teleki Mihály levelezése. 1938. 1–3. 1989 Sorsdönt történelmi napok. Bp. Madzsar Imre: Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778–1822.. 1975–1987 (9 kötet) 1. 1925. Szekf Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Bp. 1923... 1–6. 1–3. Bp. Bp.... Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. 1987. Bp. 1–4. 1977. Bp. Tanulmányok a MÁVAG történetéb l . Bp. Bp.). Szabó Dezs : A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. Bp. Bp. 1966. Lukinics Imre: A szatmári béke története és okirattára.. 1938–1940. Szakály Ferenc: A mohácsi csata. 1969Az üzemtörténetírás kérdései: Elméleti és módszertani tanulmányok. 4.. Czeke Marianne: Brunszvik Teréz grófn naplói és feljegyzései. ¡ ¡   ¡ ¡ Forráskiadványok Nagy Imre-Deák Farkas-Nagy Gyula: Hazai oklevéltár.. jegyzetekkel ellátta és az el szót írta Sándor Pál. 3. Barta István: Kossuth Lajos összes munkái. 1905–1926. Bp. Bp. 5. 1927–1928. Spira György: Pet fi napja. 1978. Szerk. 1927.. 1983. Bp... Balassi Bálint költeményei 1 kötet Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1 kötet Deák Ferenc kiadatlan leveleib l. 1985. 1234–1536. Bp. [Házi történelmünk emlékei] Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek. Bp. VII–IX. 1–2.. Fontes historiae Hungaricae aevi Turcici. Bp... Válogatta. 1790–1848.. 1836–1837. Bp. Erdélyi István: Pannoniai húsvét. Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságában írt naplója 1664.

: Lengvári István és Vonyó József. Szerk. oldal Ember Gy z : A Magyar Történelmi Társulat száz éve. Szerk. 2006. 1888–1911 (a Magyar Tudományos Akadémiai Történelmi Bizottsága által kiadott Magyar Történelmi Tár utódja) Turul: A Magyar Történelmi Társulat. Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. In: Századok 101. jelent sége és következményei Szerk. 2003. Tanulmányok. Budapest. sz. 232–238. Folyóiratok Századok: A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. oldal ¡ ¡ ¡ ¡   A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK MÚLTJÁBÓL Glatz Ferenc: Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben 1966/1278 Tilkovszky Loránt: Kísérlet történelmi társulat alapítására 1845-ben 1966/947 Glatz Ferenc: Szerkeszt ségi munka az induló Századoknál 1967/665 Bokes. augusztus 22-26. 159 p. Zeidler Miklós Magyar Történelmi Társulat. században : A VI. Budapest. 1995.1968/205 Mann Miklós: A millenneumi „Magyar Nemzet Története" szerkeszt ségi munkálatairól ' 1968/1117 Glatz Ferenc: Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány 1969/1176 ¡ ¡ ¡ . században. Hungarológiai Kongresszus (Debrecen.Pannónia Könyvek. Balázs Éva: A Történelmi Társulat könyvkiadásának 100 éve. 2002. 1867– Történelmi Tár. Pécs. (1967) 6. 1. Pritz Pál. Pannónia Könyvek . 2006. Magyarország helye a 20. oldal H.) szimpóziumának anyaga Szerk. In: Századok 101. 2006. sz. 1140–1169. 320 p. közrem. Szerk. Budapest. Frantisek: Szlovák témák és szlovák munkatársak jelentkezése a Századok hasábjain (1867–1918) 1968/649 Mann Miklós: Adatok a Századok történetéhez Szilágyi Sándor szerkeszt i korszakából (1875–1899) . Népek együttélése Dél-Pannóniában. Pécs. In: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Budapest. 2003. születésnapjára. Tanulmányok Szita László 70. Pál Lajos. 315 p. I. Budapest. Magyar Történelmi Társulat . Magyar Történelmi Társulat. 1970. (1967) 6. századi Európában. el szó Gecsényi Lajos Magyar Történelmi Társulat.Magyar Történelmi Társulat. Tanulmányok. 212 p. Sipos Balázs. a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye A Társulat kiadványaira vonatkozó fontosabb irodalom: Kosáry Domokos: Társulati és egyéb forráskiadványok. Tanulmányok. Általános rész I–II.: – Sipos Balázs és Zeidler Miklós közrem ködésével – Pritz Pál. Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. 686 p. Budapest. 1956 okai. Budapest.: Vonyó József. 1169–1173.Tanulmánykötetek Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Romsics Ignác .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful