CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

2. Mã số thuế:

8

0

8

1

7

8

9

0

8

8

3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH JGC Việt Nam

4. Mã số thuế:
Stt
1 2 3 4

0

3

0

2

1

4

9

6

3

0

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)
11/2010

Họ và tên
Nguyễn Thị Hồng Lợi

Ngày sinh
07/03/1990

Mã số thuế

Số CMND/ hộ chiếu
012665842

Quan hệ với ĐTNT
Em gái ruột

Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)

Tổng cộng

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful