‫ויקרא‬

‫רט‬

à"èéìù àååãàô íéøôà íééç äùî éáø ïåàâä ìöà ïéìîåâ øå÷éá
íéøôà úçðî ñ"çî - ïàãðàì ã"áàâ

âøåáñîàéìéååá äøåúä øöáî '÷ä åðéúáéùéá ù"éâî à"èéìù 'éìà 'ø â"äøä åðá úéáá
àéîùã àúòéñ ñ"çî à"èéìù íéåáðéøâ äéòîù éáø ïåàâä ìù åðúç
÷"ôì á"òùú çìùéå úùøô 'â íåé
ïøàô èìàååòâ èùéð èàä øò ïåà ,úáù áøò ïòååòâ

øçåàî ïîæá òéâäù ìò ìöðúä åðéáø

èàä øòèééìâàá øòã ïåà ,úáù èøòåå ñò ìééåå øòèééåå

ïòîå÷òâ æéà'î ïòåå âòåå øòøòååù à ïòååòâ æéà'ñ :øîàå

èåè ñàåå ïåà æéà'î åàåå èùéð èñééåå øò æà èâàæòâ íéà

.øòäà

. êàã èòùæãàìá'î ,ïòî

àøàá ïéé÷ ïøàô ÷éøåö èðééä óøàã'ë :ïàãðàì ã"áàâ

( ãé ,àë úéùàøá)

øâä ééá èééèù'ñ ,èâàæòâ íéà øò èàä

.úåëøá òáù èøàã èðééä êàî êéà ,÷øàô

, äéáà úéá éìåìéâì äøæç é"ùø èâàæ ,òúúå êìúå

éáø ïåô ôàøà èâðòøá

,èùô ïéà èìòô ñò åàåå ùøãî à é"ùø èâðòøá êéìðòååòâ

èàä øòðééà æà ,(ì"æ õéùôàøî ÷"äâä éáà) øò÷ñðéì òìòãðòî

(íéøáã 'ô )

áì áèéé øòã :åðéáø

êàã æéà àã ,ùøãî íòã ïâàæ åö é"ùø óøàã íòã ïâòåå ïåà

à ïéåù øò èäòæ êéìãðò ,ãìàåå ïéà èòùæãðàìáòâ ìàîà

,èòùãðàìáòâ èàä éæ æà èùô øòèåùô øòã êéåà èåâ

èòåå øòðòé æà ,èãééøôòâ ïéåù êéæ øò èàä ,ãéà ïèééååö

èîå÷'ñ øàð ?ùøãî íòã ïòâðòøá é"ùø óøàã ñàååøàô

ïôéåà ïééâ ïåà èøàã ïåô ïëéø÷ ñéåøà ïôìòä ïéåù íéà

ñàåå ,ìéö à èàä ãéà à ïåô êàæ øòãòé æà ïòðøòì æðåà

øò èâàæ ,íòðòé èéî êéæ èôòøè øò ïòåå . âòåå ïâéèëéø

æà ïîéñ à æéà õàìô à óéåà æéà'î æà ,? ïòùæãðàìá èñééä

÷éøåö íéà øò èâàæ ?ïééâñéåøà øéî åèñôìòä øùôà ,íéà

ùøãî íòã é"ùø èâðòøá íòã ïâòåå !ïééæ åö èøàã óøàã'î

ê àæ ïééà ...êéåà òùæãðàìá êéà ,úîà íòã ïâàæ øéã ìòåå'ë'

.äéáà úéá éìåìéâì äøæçù
øòèåâ ïéé÷ èùéð æéà èòùæãðàìá'î æà èìàä ïòî áéåà
1

. ïîéñ

1 
‫בס' לב שלו מהמגיד רבי שלו מרדכי שוואדרא ז"ל מובא שהגאו‬
‫רבי מרדכי פראגמנסקי זצ"ל מגדולי ליטא נסע פע במרכבת הברזל‬
‫ השניי החלו להחלי‬,‫כשלידו ישב עוד יהודי שהיה שוחט ומוהל‬
‫ביניה דברי ובהיות שקועי בשיחה לא שמו לב שהמרכבת‬ 
‫ ואילו ה יושבי ומשוחחי‬,‫הברזל כבר עברה את מחוז חפצ‬
. ‫וממשיכי לנסוע‬
, ‫באמצע הדברי מביט השוחט מבעד לחלו והבי מה שאירע כא‬
‫ ועד מהרה התברר לו ולרבי מרדכי שיאלצו‬,‫הדבר היה ביו שישי‬

‫כט‬

‫כט‬

, èöòé æéá ïòâðàâòâ ïéá êéà ñàåå âòåå øòã æà ,êéà ñééåå
øò ïåà ,'...ãìàåå ïåô ñéåøà èøéô ñàåå âòåå øòã èùéð æéà
á "é íéøáã) ÷åñô

íòã - ïäåè äáåùú éáâì - èøàã èùèééè

ù"ééò] íåéä äô íéùåò åðçðà øùà ìëë ïåùòú àì

('ç

úà ììë åúåðúååðò áåøî ä"òøîù ,ùøôîù áì áèééá
øùà ìëë ïåùòú àìù ø÷éòä ,øîàå ìàøùé ìë íò åîöò
éë ,äéàøäå ,äøùéä êøãä äæ àì éë ,íåéä äô íéùåò åðçðà
éë úåàåø åðéðéò ë"à ,'åâå äçåðîä ìà äúò ãò íúàá àì
.[äãùá íéòåú åðééä åðëìäù êøãá
à ïåô äùòî òðééù à èøòäòâ áàä'ë :ïàãðàì ã"áàâ
æéà'ñ ïåà ,õòâøò ïøàô èìàååòâ èàä ñàåå ìåãâ íãà

‫ויקרא‬
‫‪ïééæ ïòî óøàã ,àã ïééæ ìàæ'î èøòùàá æéà'ñ æà :åðéáø‬‬

‫‪, õàìô à óéåà ïòååòâ ìàîà æéà äùî çîùé øòã :åðéáø‬‬

‫‪.àã‬‬

‫‪íéà ïòî èàä ,ìòäåà ïéé÷ ïøàôòâ íééäà æéà øò ïòåå ïåà‬‬

‫‪óøàã'î æà íé÷éãö ïåô èøàåå à æéà'ñ :íéåáðéøâ ù"øâä‬‬

‫‪ïééæ ìàæ øò æà èìàååòâ ïáàä ééæ ,ùèà÷ðåî ïåô ïôåøòâ‬‬

‫‪.'÷ä úåöåöéð éã ïééæ åö äìòî ïééæ èøàã‬‬
‫‪'÷ä è"ùòá ïåô èééèù éåæà :åðéáø‬‬

‫‪øò øàð ,èìàååòâ èùéð èàä øò ïåà ,úáù à óéåà èøàã‬‬

‫)‪( â"ë æ "ì íéìäú) áåúëä ìò‬‬

‫‪.(ìä÷éå 'øô íéðéò øåàîá àáåä ,õôçé åëøãå åððåë øáâ éãòöî 'äî‬‬

‫‪.ìòäåà ïéà ÷éøåö ïééæ èìàååòâ èàä‬‬

‫‪2‬‬

‫‪æà èøéôùòâ ïéåù ïáàä ñàåå íé÷éãö ïòååòâ æéà'ñ :ù"øâä‬‬
‫‪ïéà ïöéæ ïéåù ééæ ïòðò÷ ïòååòâ äìòî âåðòâ ïéåù ïáàä ééæ‬‬
‫‪. øòáéåùèéãéæ ì÷éæééà éáø éåå éåæà ,áåèù‬‬

‫‪3‬‬

‫להתארח בשבת במקו זה‪ ,‬השוחט התחיל כמוב לדאוג מה יהיה‬
‫והיכ נתאכס וכו' וכו'‪ ,‬ורבי מרדכי הרגיעו ואמר לו שמע נא יסוד‬
‫מוסד‪ ,‬א איד בלאנדז שעט נישט!‪ ,‬והמקו שהוא מתגלגל אליו הוא‬
‫בהשגחה פרטיות‪ ,‬וכאשר נעצרה המרכבת‪ ,‬החליטו שירדו‪ ,‬אע"פ שלא‬
‫הכירו את המקו‪ ,‬א עד מהרה נתברר לה כי בעיירה זו מתגוררי‬
‫רק גויי‪ ,‬ואי בה יהודי כלל‪ ,‬עד שנודע לה על יהודי אחד ויחיד‬
‫המתגורר במקו‪ ,‬מיד הזדרזו לביתו ונקשו על דלתו‪ ,‬היהודי פתח את‬
‫הדלת וראה שני יהודי עומדי לפניו דבר שאינו רואה א פע‪ ,‬הוא‬
‫פר בבכי מרוב התרגשות והיה בטוח שאי ה אלא אברה אבינו‬
‫ואליהו הנביא‪ ,‬וכשנרגע מהתרגשותו תיכ קרא לה בשמחה להיכנס‬
‫לביתו ובפיו הסיפור הבא ‪:‬‬
‫לפני שבוע נולד לי ב‪ ,‬והיו הוא היו השמיני‪ ,‬וכל היו הנני עומד‬
‫ומתפלל מעתיר ומתחנ בדמעות לפני ה' שיזמי אלי מ השמי מוהל‬
‫שימול את בני ואזכה להכניסו בבריתו של אברה אבינו‪.‬‬
‫אותו שוחט שנתלווה לר' מרדכי היה ג מוהל‪ ,‬ואכ מל את הילד ע‬
‫הכלי שהיו בידו‪ ,‬ר' מרדכי היה הסנדק‪ ,‬והבעה"ב היה שש ושמח‬
‫והודה לה ובירכ‪ ,‬בצאת מביתו בדרכ חזרה למקומ‪ ,‬נפנה ר '‬
‫מרדכי לשוחט ואמר‪ :‬איר זעהט‪ ,‬א איד בלאנדזשעט נישט!‪.‬‬
‫ועל פי מעשה זה ביאר ר' שלו שוואדרא מה שאמרו חז"ל על הפסוק‬
‫"ותל ותתע במדבר באר שבע " פירש רש" י שהגר חזרה לגלולי אביה ‪,‬‬
‫יש להבי מהיכ נלמד מהפסוק שמספר על טעות במדבר שחזרה‬
‫לגלולי אביה‪ ,‬אלא כיו שמספר הכתוב "ותל ותתע" כלומר שטעתה‬
‫בדר ‪ ,‬הרי בהכרח שחזרה לגלולי אביה לעבוד עבודה זרה‪ ,‬ווייל א איד‬
‫בלאנדזשעט נישט! ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫וז"ל‪ :‬וזהו שאמר הבעש" ט ז"ל מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפ )תהלי ‬

‫לז‪ ,‬כג( והוא כפל מצעדי ודרכו‪ ,‬ואמר ז" ל כי מה' מצעדי גבר כוננו כי מה‬
‫שמולי הש את האד לאיזו מקו על ידי מבוקש שיש לאד לזה‬
‫המקו אבל ודרכו יחפ כי הש רוצה לתק האד ש להעלות‬
‫ניצוצות הקדושות שבמקו הזה וזהו דרכו יחפ כי הש חפ דרכו‬
‫ולא מבוקש שיש לאד ש ‪.‬‬
‫ועי' מ"ש בזה מר רבינו ז"ל בויואל משה מאמר ישוב א"י סי' קי " ח‬
‫שהוסי נופ על דברי הבעש"ט הק' לפרש סיפא דקרא וברכת המכי‬
‫מצעדי גבר‪ ,‬עיי"ש‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫עי' במהר" ט"ב ) חנוכה תשמ"ב(‪ ,‬וזלש"ק‪ :‬שמעתי מפי קדשו של מר‬
‫כ"ק דודי זי"ע‪ ,‬לספר מה שהיה פ"א כשנסע ק"ז הקדושת יו"ט זי" ע‬
‫לשבות ש"ק בעיר אחת ממחוז זיבנבערג‪ ,‬וכ"ק אאמו"ר זי"ע‪ ,‬וג מר‬
‫כק"ד זי"ע‪ ,‬נסעו אתו ללותו עד עיר בערבעשט‪ ,‬נסיעה של שעה אחת‬
‫בער ‪ ,‬ושניה ישבו בתו העגלה ממול פני קדשו של ק" ז זי "ע‪ ,‬וראו‬
‫היא שצוה ק"ז ז" ל להבעל עגלה שלא יסע על דר המל ‪ ,‬רק יעשה‬
‫את הנסיעה במבואות הקטנות מסביב‪ ,‬אשר כמוב היתה זאת ארוכה‬
‫וקשה יותר‪.‬‬
‫וכראות ק"ז על בניו הקדושי את תמיהת על זה‪ ,‬פתח את פיו‬
‫בחכמה ואמר לה ‪ ,‬הנה עובדא ידענא דהרה" ק ר' אייזיק'ל מזידיטשוב‬
‫זי"ע היה בימי נעוריו עני גדול ‪ ,‬וא שהיה דבוק מאוד בלימוד התורה‬
‫הק' בקדושה וטהרה‪ ,‬א על פי כ היה מוכרח לנסוע שני הרבה מעיר‬
‫לעיר ומכפר לכפר‪ ,‬לכל מקו שהיו ש חסידי ואנשי מעשה ‪ ,‬אשר‬
‫החזיקו אותו‪ ,‬ופתאו בשנת תרט"ו‪ ,‬גמר בדעתו שלא לנסוע עוד‪ ,‬רק‬
‫ישאר בעיר זידיטשוב ‪ ,‬ומי שירצה להתבר ממנו יבאו בעצמו‬
‫לזידיטשוב‪ ,‬והסביר פ"א למקורביו את העני ‪ ,‬שאל יחשבו שעד עכשיו‬
‫נסע סת לקב מעות‪ ,‬רק באמת היה צור בכל מקו בואו שיתק ש‬
‫מה שצריכי לתק‪ ,‬כידוע מדרכי הצדיקי והיראי להעלות ניצוצי‬
‫הק'‪ ,‬ולתק בכל מקו מה שיש לתק‪ ,‬בכל עבודת הק' להשי"ת על‬
‫מקו ההוא‪ ,‬אבל עכשיו לעת זקנתי‪ ,‬הגעתי ב"ה למצב כזה‪ ,‬שאי אני‬
‫צרי עוד לנסוע מעיר לעיר ומכפר לכפר‪ ,‬לעסוק בעבודות הללו ‪.‬‬
‫והסביר כ" ק מר דודי זי" ע את דבריו הק ' עפ" י הידוע מדברי האור‬
‫החיי הק' ) פ' בהר( עה"פ וכי ימו אחי עמ ונמכר ל ‪ ,‬וזל" ק וא"ת א‬
‫לא היו ישראל חוטאי וגולי‪ ,‬מי היה מברר המתבררי עתה‬
‫בתפוצות ישראל‪ ,‬דע ל כי א לא היו ישראל חוטאי‪ ,‬היה לה כח‬
‫לברר ניצוצות הקדושות במקו שה מכל המקומות אשר באו ש ‪,‬‬
‫מה שאי כ אחר חטא דחלש כח ‪ ,‬ולוואי שתשיג יד במקומ עצמו ‪,‬‬
‫אשר ש הניצוצות עיי"ש‪ ,‬ובחינה זו יש ג אצל צדיקי‪ ,‬כשבאי‬
‫למדרגה עליונה‪ ,‬אינ צריכי עוד לנסוע ממקו למקו רק כח‬
‫קדושת מגיע לכל המקומות שצרי להגיע ‪ ,‬כ הסביר כק" ד ז" ל את‬
‫דברי הרה"ק מזידיטשוב ז"ל ‪.‬‬
‫ואח"כ המשי כ"ק מר דודי ז"ל לספר‪ ,‬שנתחוורו פניו הק' של ק " ז‬
‫הקדושת יו"ט ז"ל עד שהיה פחד להביט בצורתו‪ ,‬ואמר לבניו הק'‪,‬‬
‫דלפי זה את יכולי להבי‪ ,‬שא זכיתי לא הייתי צרי לנסוע עכשיו‬
‫עד זיבנבערג‪ ,‬רק כל מה שהנני צרי לתק ש הייתי יכול לתק בביתי‬
‫כא בסיגעט‪ ,‬וא"כ למה לי לנסוע על דר המל לפני כל‪ ,‬שכל אחד‬
‫יראה את בושתי שלא זכיתי עוד במעשי למדרגה זו שלא אצטר ליסע‬
‫ממקו למקו‪ ,‬ולכ בחרתי יותר לנסוע במבואות הקטנות אשר‬
‫מסביב"‪ ,‬עכתד" ק‪] .‬ועי' בבר משה על חנוכה מאמר הלל והודאה אות א'[‪.‬‬

‫ל‬

‫ל‬

‫ויקרא‬
‫‪ìòá íòã èôéå÷òâ øòèðåà ïáàä ïåà ïòâðàâòâ ééæ ïòðòæ‬‬

‫‪øò÷ñîàãàø øòã æà èøòäòâ áàä'ë :ù"øâä‬‬

‫‪æéà'î .ùèà÷ðåî ïéé÷ âòåå ïôéåà ïøàô ìàæ øò äìâò‬‬

‫‪íòã ééá ïëåæàá ïòååòâ ìàîà æéà (ì"æ äîìù úøàôú ìòá ÷"äâä‬‬

‫‪úùøô à åö ïòîå÷òâðà æéà'î ïòåå æéá âòåå ïôéåà ïøàôòâ‬‬

‫‪, (àöååàøèñéåà ÷"ãáà ì"æ éåìä ìàéçé øéàî éáø ÷"äâä) øòöååàøèñà‬‬

‫‪, ùèà÷ðåî ïéé÷ ïòééøãðééà èðò÷òâ êéæ èàä'î ïåà ,íéëøã‬‬

‫‪ïòâðòøá ìàæ'î ïñééäòâ èàä øòöååàøèñà øòã ïåà‬‬

‫‪èàäòâ íéà êàã èàä'î - äìâò ìòá øòã êéæ èàä‬‬

‫‪øòã èàä ,íëøãë ïòååòâ ãáëî èàä'î éåå éåæà ,ãåáéë‬‬

‫‪ïéäà âòåå íòã óéåà èééøãòâðééà - íòã øàô èìàöàá‬‬

‫‪úáù) ì "æç ïåùìî ) éðñ‬‬

‫‪êìòã' ,èâàæòâ éåæà êéæ åö øò÷ñîàãàø‬‬

‫)‪ìù åðá‬‬

‫‪êéî ïòî æéà ñàååøàô .!?(ãéáòú‬‬

‫‪èâòøô ïåà ,ôà íéà èìòèù äùî çîùé øòã ïåà ,ïøàôåö‬‬

‫‪àì êøáçì éðñ êìòã (.à"ì‬‬

‫‪øò ïåà ,ïáéìáòâ ïééèù éåæà øò æéà ,'?åèñøàô åàåå' íéà‬‬

‫‪ìàîòìà êàã èàä øòöååàøèñà øòã æà òåãéë ,'ãáëî‬‬

‫‪øò ïåà ,ùèà÷ðåî ïéé÷ èøàô øò æà ïòååòâ äãåî êéæ èàä‬‬

‫‪øéà ,éáø øò÷ñîàãàø' ,èøòôèðòòâ øò èàä ,èñàôòâ‬‬

‫‪ïéà ïòðò÷ñéåà êàã êéæ óøàã'î' äùî çîùé íòðåô èâòøô‬‬

‫‪, ïééð ,ïñò åö áéì èùéð áàä êéà ìééåå ,èñàô êéà æéà èðééî‬‬

‫‪øàô êéà æà èñåàååòâ éáø øòã èàä åàåå ïåô ,íéëøã éã‬‬

‫‪è ùéð æéà'ñ ...èùéð êéà ñò øàôøòã ,ïñò åö áéì àé áàä'ë‬‬

‫‪. '?ùèà÷ðåî ïéé÷ âòåå íòã‬‬

‫‪.. .'éðñ êìòã‬‬

‫‪øò æéà ìàîà æà ,èâàæòâ äùî çîùé øòã íéà èàä‬‬

‫‪øòã æà ì"æ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä'ë :åðéáø‬‬

‫‪ïøàôòâ æéà øò ïòåå ,ïéìáåì ïåô ï'éáø ïèéî ïøàôòâèéî‬‬

‫‪ïòî èàä ,èàèù à ïéà ïòîå÷òâðà æéà øòöååàøèñà‬‬

‫‪, íéëøã úùøô íåö ïòîå÷òâðà æéà'î ïòåå ïåà , âòåå ïôéåà‬‬

‫‪øò æà èìàååòâ ïáàä ééæ ïåà ,äãåòñ à åãåáëì èëàîòâ‬‬

‫‪éáø øòã èàä ,èééøãòâðééà êéæ èàä äìâò ìòá øòã ïåà‬‬

‫‪èñàô øò æà èñåàååòâ êàã èàä'î - ïééæ íòåè ìàæ‬‬

‫‪èñøàô åã' íéà èâàæ ïåà ,èìòèùòâôà íéà ïéìáåì ïåô‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ïòî ïò÷ éåæàéåå ïâòøô ïòâðàâòâ íéà ïòî æéà – êàñà‬‬

‫‪ïåô' äìâò ìòá øòã èâòøô ,'àã ïøàô óøàã'î ,!èåâ èùéð‬‬
‫‪èàä ,!?ïøàô óøàã'î åàåå ïâòåå éã éáø øòã èñééåå åàåå‬‬
‫‪øò èäòæ èøàô øò ïòåå æà ,èâàæòâ ïéìáåì ïåô éáø øòã‬‬
‫‪.âòåå ïôéåà ïèëééì ä"éåä íù íòã‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ìá÷î êéåà èàä äùî çîùé øòã æà èñééä ñàã :ù"øâä‬‬
‫‪. ïéìáåì ïåô ï'éáø íòðåô äâéøãî éã ïòååòâ‬‬
‫‪ãåáéë éðéî åðéáøì åàéáä‬‬

‫‪4‬‬
‫עי' בעני זה בספר מקוה ישראל )נאסאד( בש הרה"ק ר' אייזיקל‬
‫מקאלוב ז"ל מ"ש לפרש בזה מאמר הכתוב מגדול עוז ש הוי"ה ב ו‬
‫ירו צדיק ונשגב‪.‬‬
‫עי' בס' לקט אמרי קודש ‪-‬בעלזא )בראשית עמ' פ"ח( שהרה" ק המהרי" ד‬
‫זי"ע סיפר שפע"א נתכבד הרה"ק מלובלי זי"ע בעש"ק בסנדקאות‬
‫במקו מרוחק מביתו‪ ,‬וכשחזר כבר היה הזמ קצר מאוד‪ ,‬והסוסי‬
‫טבעו במקו טיט ורפש‪ ,‬וא' התלמידי ביקש מרבו הק' שיאמר את‬
‫הש של קפיצת הדר ‪ ,‬והרה"ק ענה‪ :‬יא‪ ,‬ווער קע היינט‪ ,‬ומיד כשאמר‬
‫המילי האלו יצאו הסוסי מהרפש ונסעו בקפיצת הדר ‪.‬‬
‫וביאר המהרי"ד ‪ -‬שבמילי אלו התכוי הרה"ק מלובלי לרמז בראשי‬
‫תיבות את הש של קפיצת הדר ‪ ,‬שהוא הש יוה" ‪ ,‬ויוצא מסופי‬
‫תיבות כ'י מלאכי'ו יצו'ה ל' ‪ ,‬ועיי "ש שביאר בזה ד' המדרש )ב"ר נט ‪.‬י (‬
‫שכשאברה אבינו אמר הוא ישלח מלאכו לפני ‪ ,‬זימ לו הקב"ה ב '‬
‫מלאכי להוציא את רבקה‪ ,‬וללוות את אליעזר‪ ,‬ופירש שהוא ג כיו‬
‫את הש הנ"ל‪ ,‬דהיינו הר"ת של ה'וא י 'שלח‪ ,‬והסופי תיבות של‬
‫מלאכ'ו לפני' ‪ ,‬שה רומזי על הש יוה" ‪ ,‬ע" ש‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫כידוע שלמעלה מארבעי שנה היה שרוי בתענית משבת לשבת ‪ ,‬ורק‬
‫בלילה אכל קצת כדי להחיות נפשו‪ ,‬ורוב ימיו היה מוטל במיטתו‪ ,‬וכמה‬
‫מצדיקי פולי רצו להניאו מדרכו‪ ,‬א הוא באחד ומי ישיבנו‪ ,‬ובס ' אוצר‬
‫ישראל )עמ' ק"פ( מובא שפע"א אמר להרה"ק הצבי לצדיק מבלאזוב‬
‫שהוכיחו על שהוא מתענה‪ ,‬שהנכ נולדת אוי א זיידענע ליילע ‬
‫אצל אבותיכ הק' ולא צריכי לזכ גופכ ‪ ,‬א אני נולדתי אצל הורי‬
‫פשוטי‪ ,‬אוי א גראב ליילע !‪ ,‬וע"כ צרי לזכ עצמו‪ ,‬ומאיד מובא‬
‫גירסא שאביו היה צדיק גדול ‪ ,‬ופע"א נפל ס" ת מידו‪ ,‬ורבו הרה " ק‬
‫ממאגלניצא אמר לו שאינו צרי להרבות בתעניתי ‪ ,‬כי בנו כבר ישלי‬
‫כל תעניותיו‪.‬‬
‫וכ היה הרבה פעמי מתענה אפילו בשבתות‪ ,‬וכפי שמסופר שפע "א‬
‫הוכיח הגה"ק לא' שחילל שבת‪ ,‬נענה אותו פורק עול להגה"ק‪ :‬הלא‬
‫הנכ ג מחללי את השבת‪ ,‬בזה שאינכ אוכלי בשבת‪ ,‬ענה לו‬
‫הגה"ק בבדיחותא‪ :‬הרי הבדל גדול יש בינינו‪ ,‬כי מהחילול של יכולי‬
‫אחרי ג ללמוד אי לחלל‪ ,‬א מהחילול שלי א אחד לא ילמד‬
‫לעשותו‪ ,‬וכ מובא שהיה מסג עצמו ג בסיגופי כגו שתקופה‬
‫ארוכה לא החלי את כותנתו‪ ,‬וכ מה שאכל היה מלוח מאוד או מר ‪,‬‬
‫כדי שיגיע לידי צמאו ויתגבר על עצמו ולא ישתה ‪.‬‬
‫ובס' דברי צדיקי כ' שא' יע לו שאינו צרי כ"כ להתענות ולסג‬
‫עצמו‪ ,‬הרי יש כמה עצות בחז"ל שהעושה אות יהיה נחשב כאילו‬
‫התענה‪ ,‬וכ האוכל מסעודת פדיו הב הוא כאילו התענה פ"ד תעניות‬
‫וכדומה‪ ,‬השיב לו הגה"ק‪ ,‬הנכ צודקי‪ ,‬א זאת תדעו‪ ,‬שכל העצות‬
‫של 'כאילו התענה'‪ ,‬מועיל רק על עבירות שה 'כאילו'‪ ,‬כגו כל הכועס‬
‫'כאילו' עבד עבודה זרה‪ ,‬כל האוכל בלי נטילת ידי 'כאילו' בא על‬
‫אשה וכו'‪ ,‬אבל על עבירות שעשו בפועל לא מועיל 'כאילו' התענה‪ ,‬רק‬
‫אז צרי ג להתענות בפועל‪ ,‬ודפח"ח ‪.‬‬

‫לא‬

‫לא‬

‫ויקרא‬
‫‪, äöò àæà èâàæòâ ïòî èàä ,ïééæ íòåè àé ìàæ øò æà ïëàî‬‬

‫‪...éúàèç èôàì÷òâ ïåà ,ùãå÷ä ïåøà íåö èééøãòâñéåà‬‬

‫‪êéæ èëàã èëàðééá ìàîòìà ìééåå ,?øò èñàô ñàååøàô‬‬

‫‪.ìèòùô íòðåô äàðä à ,àøäåé à ïééøà íéà øùôà æéà'ñ‬‬

‫‪íòã ïâòåå ...íåìç à è'îåìç'òâ èàä øò æà ñòôò íéà‬‬

‫‪øæð éðáà øòã êàã èâàæ ...ïáàä äàðä ñàã :åðéáø‬‬

‫‪, äöò à ïòååòâ òéöî ïòî èàä , íåìç úéðòú à øò èñàô‬‬

‫)‪('åëå éøáã éãîå ä"ãá ìè éìâà åøôñì åúîã÷äá‬‬

‫‪äàðä âòî'î æà‬‬

‫‪ïéà ïñòåîù ïòîå÷ ïìàæ íéãîåì éã ,èàèù ïåô ïãéà æà‬‬

‫‪.ïáàä‬‬

‫‪èùéð ïåà ïééæôéåà øò èòåå éåæà , èëàð òöðàâà ïòðøòì‬‬

‫‪êùîá æà êéæ óéåà èâàæòâ èàä øôåñ íúç øòã :ù"øâä‬‬

‫‪ïãéà ,ïééæ íòåè ñ'ðâøàîåöôéåà ïòðò÷ øò èòåå ,ïò'îåìç‬‬

‫‪ïæééåå åö éãë èâàæòâ äùøã ïééà øàð øò èàä åééç éîé ìë‬‬

‫‪ïéà úåéù÷ ïåà úåìàù ïâòøô ïòîå÷ ïìàæ íéîëç éãéîìú‬‬

‫‪. çë ïééæ‬‬
‫‪øò èàä åúòã ìò åãîò íåéî æà èâàæòâ èàä øò :åðéáø‬‬

‫‪.äøåúä úåòåö÷î ìë‬‬
‫‪ïòîå÷òâ íàæåö êéæ æéà'ñ ,ïòååòâ éåæà ò÷àè æéà'ñ ,øåöé÷á‬‬
‫‪èàèù ïåô íéîëç éãéîìú èééìòâðåé‬‬

‫)‪'ø ö"äâä äéä íëåúáå‬‬

‫‪òååàìàåå ÷"ãáà ÷ "äâä ìù åðúç ì"æ ñàøâ ìàôø‬‬

‫‪íäéà èàä'î , (ì"æ‬‬

‫‪èàä øòã ïåà ,òåö÷î éã ïåô øòðééà ïâòøô åö ïáéåäòâðà‬‬
‫‪èàä ,èãòøòâ èàä'î ñàåå åö ïåà ,òåö÷î éã ïåô èãòøòâ‬‬
‫‪. èëàð òöðàâ à êøåãà æéà éåæà ,èøòôèðòòâ øò‬‬
‫‪ïéåù èàä'î ïåà ,èðååàãòâ ïòî èàä éøôøòãðéà ,ììëä‬‬
‫‪, ïééæ íòåè øò èòåå ïòðòååàã ï'ëàð èöòé æà èðééîòâ‬‬
‫‪,'èñàô êéà ,ïééð' øò èâàæ ïòðòååàã ï'ëàð èîå÷'ñ øòáà‬‬
‫‪êéà' ,èâàæòâ øò èàä ?ñàååøàô èâòøôòâ íéà ïòî èàä‬‬
‫‪ïéà èñòåîùòâ èàä'î ïåà èëàð òöðàâ à ïòååòâôéåà ïéá‬‬
‫‪êéà áàä éøôøòãðéà æéà ,äøåúä úåòåö÷î òìà‬‬
‫‪ïåô àøäåé åö ïòîå÷òâåö èùéð ïéá êéà éö èëàøèòâðééøà‬‬
‫‪, íéãîåì éã øàô úåéù÷ òùéãîåì ìéôéåæà óéåà ïøòôèðò‬‬
‫‪à ñòôò èôàëòâðééøà èùéð êéæ èàä'ñ éö ùùåç êéà ïéá‬‬
‫‪,'íòã øàô èöòé ïèñàô êéà óøàã àìéîî ,àøäåé úáùçî‬‬
‫‪.èìééöøàô ìàîà òèàè øòã èàä éåæà‬‬
‫‪ïúðåé éáø æà ïâàæ äìéä÷ øòðéåå éã ïåô ïãéà éã :ù"øâä‬‬
‫‪óééèù é"øäî ú" åù ñ"çî ,ïòéåå íéàøé úãò ìä÷ã áø ìåãâä ïåàâä) óééèù‬‬

‫‪ïèéîðéà ìàîà êéæ èàä (ãåòå ñ"ùä 'ñî ìò íéðùé íâ íéùãç éøôñå‬‬
‫‪- ìåôìô ïôøàù à èâàæòâ èàä øò ïòåå - äùøã à‬‬

‫ומ העני לציי שבס ' דברי יחזקאל החדש )עמ' פ"ט( מובא בש‬
‫הגאה"ק מאוסטראווצא זצ"ל שפע "א כשהסתופ בצל הרה" ק‬
‫משינאווא סיפר הרה" ק משינאווא עובדא באריכות ]עיי" ש כל‬
‫הסיפור[‪ ,‬ולבסו דיבר מעני התענית‪ ,‬וז"ל ‪... :‬וכאשר גמר מר" ‬
‫זצלה"ה דברי אלו סיפר אי שפע אחת עלה בדעתו לשאול פה‬
‫קדוש מחו' הגה"ק ארי' דבי עילאי בעני תעניתי‪ ,‬וכשבא לפניו דיבר‬
‫ע אחד‪ ,‬ואמר‪ ,‬כי תענית היא טוב‪ ,‬א יוכל‪ ,‬אבל אי זה העיקר ‪,‬‬
‫וכאשר שמע זאת לא שאל אותו יותר‪ ,‬כי שמע תשובה על אשר רצה‬
‫לשאול‪] .‬ועיי"ש שהמדפיס מוסי שסיפור זה הודפס בתו ס' דברי‬
‫יחזקאל בהוצאה שניה בשנת תרפ"ב והגה"ק מאוסטראווצע נת‬
‫הסכמתו עליה[‪.‬‬

‫‪.äùøã òèùøò éã øòñéåà ,íéîù íùì èâàæòâ øàð‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬
‫עיי בס' חוט המשולש ובס' סנה בוער באש )עמ' קכ"ב( שהגאו החת"ס‬
‫העיד על עצמו בסו ימיו שמעול לא עלה על לבו בשעת הדרשה‬
‫שו מחשבת כבוד וגאוה בלמדו תורה ברבי ובחדשו חידושי תורה‬
‫רק פע אחת כשנתקבל לאב "ד בדרעזני בדרשה ראשונה שדרש‬
‫רצה להראות כוחו בלימוד‪ ,‬אבל ג זה רק למע יראו מלפניו ויהיו‬
‫דבריו נשמעי‪ ,‬וכ מה שנהג נשיאותו וביתו ברמה לא היתה כדי‬
‫להתגדל‪ ,‬כי א רק לש שמי ‪.‬‬
‫וכ יש להעתיק לשונו בהצוואה לבניו כשמבקש מה שירביצו תורה‬
‫ברבי‪ ,‬א בתנאי מפורש שלא יהיה לה כוונות שלא לש"ש‪ ,‬וזה‬
‫לשונו‪" :‬התחזקו ואמצו בשקידה ועיו בתורת ה' עשו קיבו וריבו‬
‫ופעלי לתורה ברבי‪ ,‬וא מעט הוא לפניכ מ המעט אשר חנב ה '‬
‫למדו ברבי בכל מאמצי כח‪ ,‬ובאופ שידעת תו לבבב ושהקב " ה‬
‫יודע בכ שאי בכ תערובת כוונה ‪ ,‬כי א לכבוד שמו הגדול יתבר ‬
‫ויתעלה לפניו לא יבא חנ ‪ ...‬עכלש"ק ‪.‬‬
‫ועיי בהספידו של הכת"ס על אביו הק' שמדגיש את כל כוונותיו לש‬
‫שמי‪ ,‬ולא לש כבוד או התפארות‪ ,‬ומארי בדברי דרוש שכל‬
‫המעלה והיתרו ששומעי תורה מהרב‪ ,‬היינו דווקא א כוונתו לש‬
‫שמי ‪.‬‬
‫וכ ידוע שהחת סופר היה כותב בתחילת כל תשובה או אגרת את‬
‫האותיות 'שיל"ת'‪ ,‬שהוא ראשי תיבות שיויתי ה' לנגדי תמיד‪ ,‬וזה יהיה‬
‫תמיד לנגד עיניו‪ ,‬וכ ידועי ד' החת"ס בתשו' )או"ח סי' ר"ח( שמי שאינו‬
‫לומד לש שמי‪ ,‬אסור לו להעלות חידושיו על הכתב‪ ,‬כי הוא עובר על‬
‫איסור דאורייתא של דברי שבעל פה אסור להעלותו על הכתב ‪,‬‬
‫והתירו רק משו צור השעה‪ ,‬אבל תורה שאינה לשמה אי בה צור ‪,‬‬
‫עיי"ש ‪.‬‬
‫וכ כשהציעו לפני החת"ס את הרבנות בעיר פרעשבורג‪ ,‬כתב לו ידידו‬
‫הגאו רבי דניאל מפראסטי שבני העיר מבקשי שישלח לה‬
‫חידושי‪ ,‬כדי שיוכלו לעמוד על טיב לימודו‪ ,‬והחת"ס השיב לו על כ ‪:‬‬
‫‪ ...‬א למלאות רצונו‪ ,‬נמי אינו מ הראוי שאשב לעסוק מעיקרא‬
‫בסוגיא על ש כ ‪" ,‬ומה יאמר נות התורה"‪ ,‬על כ זאת עשיתי‪ ,‬הנני‬
‫שולח את הקונטרס הלז שהוא חידושי על סוגיא שעסקתי בה בשבת‬
‫תשובה העל"ט וכו' וככה ימסרנו לרבי‪ ,‬וממנו יראו ויביטו היכ דר ‬
‫לימודי נוטה‪ ,‬וברו שעשני רצונו"‪ ...‬וע"ע בדרשות חת" ס )ח"ג ד ט"ז ‪-‬יח (‬
‫דברי נשגבי בעני תורה לשמה‪.‬‬

‫לב‬

‫לב‬

‫ויקרא‬
èâàæòâ èàä òèàè øòã ïòåå' èâàæòâ èàä ïåà ,øòèàô
8

. 'ïøàååòâ èìééäòâñéåà íéìåç êàñà ïòðòæ äøåú éã

ïééä ìò êøéá åðéáø

ìæî à ïåà ,íééçì : ïàãðàì ã"áàâ úà åðéáø êøéáå

êøåã ïåà ,ïîæ à ïáàä ééæ ,éåæà êéåà æéà êåãéù à ééá ïåà

èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã ,äçîù éã åö áåè

. ïééæ íéã÷î ïòî ïò÷ äìéôú

à ïééæ ìàæ'ñ ,ïééæ äôé äìåò ìàæ âååéæ øòã ,úçð ïåà äçîù
ïåà øòãðé÷ òìà ééá úçðå âåðòú èéî àîéé÷ ìù øù÷

ïàãðàì ã"áàâì äðô åðéáø

à åö ïééâ êàã èôøàã øéà ,ïèìàäôéåà èùéð ìòåå'ë :øîàå
êéæ èìàæ øéà ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã ,äçîù
. úåçîù åö ïìééà ïâéãðòèù
äçôùîä éðá ìëì åðéáø êøéá åúàö êøãáå

. êòì÷éðééà
åðúç ïá å"éð åãëð úà àéùî àåä íåéä úøçîìù ù"øâä øéëæäå
úåëøá áøá åðéáø åëøéáå à "èéìù àðñàø÷ ÷"ãáà
äòåùéì ÷å÷æä 'à åðéáøì ù"øâä øéëæä å

ìàæ øòèùøòáéåà øòã ,äçîù éã åö áåè ìæî :øîàå

...úåçîù øàôà ,äçîù à êéåà óøàã øò :øîàå

,êòì÷éðééà ïåà øòãðé÷ òìà ééá úçð ïåà äçîù ïôìòä

ñàã ïééâ ìàæ'ñ ïôìòä íéà ìàæ øòèùøòáéåà øòã

. úåçîù êàñà ,úåçîù êàð ïòâðòøá ìàæ äçîù ïééà

. øòèééåå ïééâ ñò ìàæ íòãëàð ïåà ,òèùøò

äãéøé à æéà'ñ :ù"øâä øîà ïéðáä úåâøãîî åãøéùë

ïëàî ìàæ'î , ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã :åðéáø

...äéìò êøåöì

.áåø÷á úåçîù

[ äøåúä ãåáëå ç"ú øå÷éá] äåöî à æéà'ñ áéåà ïåà :åðéáø

èñééåå'î ïåà ,êéæ ïòî èøòèðàìôøàô ìàîà :ù"øâä

.äãéøé ïéé÷ èùéð ñò æéà

.íòååøàô ïåà ñàååøàô èùéð ñðééìà

éã èéî á÷òé ééá êàåå òâéøàô èâàæ ø÷é éìë øòã :ù"øâä

óøàã'ñ ,òèøòùàá ñàã èùéðëàð èîå÷ ñò æà :åðéáø

éã - ééæ æà ,'åá íéãøåéå íéìåò íé÷ìà éëàìî äðäå' íéëàìî

êàã èééèù'ñ . ïîæ òâéèëéø øòã ïåà âååéæ òâéèëéø øòã ïééæ

, íéìåò ïòååòâ æéà ,á÷òé åö ïòîå÷åö ïòðò÷ ïìàæ - íéëàìî

. éðåìô ïîæá

øò æéà ,äùà ãåìé à ïòååòâ æéà øò åìéôà åðéáà á÷òé

éã æà ,èâàæòâ ìàîà èàä (ì"æ é"øäî ÷"äâä) áø øòæìòá øòã

ïòîå÷òâ ïòðòæ ñàåå íéëàìî éã æà ,äâøã àæà ïéà ïòååòâ

íéòø ïòðòæ ééæ æà íéàìåç óéåà èâàæ (.äî äøæ äãåáò) àøîâ

. íéìåò ïééæ íãå÷ èôøàãòâ ïáàä íéà åö

, ïééâ ÷òååà ïôøàã ééæ ïòåå ,ïúòåáùá íéðîàðå ïúåçéìùá

ïòðòæ ñàåå íéëàìî éã æà èâàæ ïúðåé íåâøú øòã :åðéáø

íéã÷î ïòî ïò÷ ïãéà ïåô äìéôú êøåã ïåà ,ïîæ ïëìòåå ïåà

ééæ æà ,äéìò à èàäòâ ïáàä

ïèðåà ïòååòâ

. ÷òååà øòéøô ñò èééâ àìéîî ,ïîæ íòã ïééæ

éã øàô èìééöøàô ïåà , ïòâðàâòâ óéåøà ÷éøåö ïòðòæ

, [ ïîæä íãå÷] åðúìàâ íéøöîî íéðôìî ,èùô æéà ñàã ïåà

(íåãñ úëéôäî )

íòã ïâòåå ïåà ,æéà åðéáà á÷òé ñàåå íéëàìî òèùøòáéåà
9

. ïòâðàâòâ ôàøà ééæ ïòðòæ

8 

‫ והא תרי מלאכיא דאזלו לסדו ואיטרדו מ‬:‫וז"ל התרגו יונת‬ 
‫ והוו מטרידי ואזלי‬,‫מחיצתהו מ בגלל דגליי מסטירי דמרי עלמא‬
, ‫עד זמ דנפק יעקב מבית אבוי והינו לוו יתיה בחיסדא עד בית אל‬
‫ עני ואמרי איתו חמו יעקב‬,‫ובההוא יומא סלקי לשמי מרומא‬
‫חסידא דאיקוני די ליה קביעא בכורסי יקרא דהויתו מתחמדי למחמי‬
. ‫ בכ שאר מלאכיא קדישיא דה' נחתי למסתכלא ביה‬,‫יתיה‬

‫לג‬

‫לג‬

. åðúéìã íéáøå íéòø íééìçîå éåå éåæà

èâàæòâëàð ñò èàä (äùî êøá ìòá åðéáø ïøî) ì"æ òèàè ïééî
øòã ïåà ,èøàåå à ñòì'òùåäé éáø æéà'ñ ,áø øòæìòá ïåô

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå

‫כ"ק מר רבינו ז"ל סיפר זאת בש כ"ק הגה"צ בעל ויחי יוס מפאפא‬
‫ הגה"צ רבי יעקב‬- ‫ וחותנו בזיוו"ר‬- ‫ז"ל ששמע זאת מפי דודו זקינו‬ 
‫ אחיו של הגה" ק בעל ערוגת הבוש‬,‫יחזקי' גרינוואלד ז" ל מק"ק חוסט‬
‫ וכ"ק מר רבינו בעל בר משה‬,‫ שהוא שמע זאת מפ"ק‬,‫וקר לדוד ז"ל‬
‫ז"ל הזכיר עני זה בליל א' דר"ה שנת תשמ"ה אחר הסתלקותו של כ " ק‬
' ‫ ופי' בזה מ" ש בפייט "אחות קטנה" תפילותי‬,‫בעל ויחי יוס ז"ל בשמו‬
' ‫ ]עי' בחידו"ת מהר" ט" ב לר"ה עמ‬,'‫עורכה וכו' רפא נא למחלותי‬
.[‫ ובבר משה לר"ה עמ' כ"ה‬,‫י"ח‬

7

ïééæ ïåô èâàæòâëàð ñò èàä øòá øëùé éáø áø øòæìòá

7

9

‫הנה מתאמרא משמיה דהגה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע לפרש אמרינו‬ 
‫ מלפני ממצרי גאלתנו וכו' ומחליי רעי ורבי‬,‫בתפילת נשמת‬
, ‫( מאי דכתיב )דברי כח‬. ‫ דהנה אמרו חז "ל )עבודה זרה נה‬,‫ונאמני דליתנו‬
‫ כי‬,‫ רעי בשליחות ונאמני בשבועת‬, ‫נט( וחליי רעי ונאמני‬
‫ משביעי אות שלא תלכו אלא‬,‫בשעה שמשגרי יסורי על האד‬
‫ ולא תצאו אלא ביו פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני‬,‫ביו פלוני‬
‫ אול נת הקב" ה לישראל כח התפילה שיוכלו‬. ‫ועל ידי ס פלוני‬ 
‫לפעול בתפילת לשנות את השבועה ויסתלקו היסורי א קוד הזמ‬
, ‫ וזהו הכוונה ומחליי רעי ורבי ונאמני " דליתנו‬,‫שנצטוו לצאת‬
‫ ודליתנו מה א‬,‫היינו שהושעתנו שלא יהיו החליי נאמני בשבועת‬
‫ שא ממצרי יצאו‬,‫ מלפני ממצרי גאלתנו‬,‫ והראיה לזה‬,‫קוד הזמ‬
, ‫קוד הזמ של ארבע מאות שנה שנגזר עליה בברית בי הבתרי‬
.(‫עכ"ד )ועי' בבר משה פ' מצורע עמ' פ"ח‬

‫ויקרא‬

úåëøá òáù úçîùá
à"èéìù ìàåé úéø÷ õ"îåã ïåàâä úéáá
÷"ôì á"òùú úðù áùéå úùøô 'ä íåé
ïòåå ìàîà ïòååòâ ïòðòæ ñò æà äùòî à ïòååòâ æéà èøàã

éàåùéð úçîù ìâøì úåëøá òáùä úçîùá óúúùäì àá åðéáø

êéæ ïåà ,ïëàæ òùìàô ñòôò èëàîòâ ïáàä ïãéà

ìãðòî 'ø â"äøä ìù åðá å"éð è"áåç ïúçä õ"îåãä ïåàâä ãëð

, èôàëòâ ééæ èàä ïòî ïåà ,âðåøéâòø éã øàô èâéãðéæøàô

åðá ,âøåáñîàéìéååá '÷ä åðéúìéä÷á õ"åî à"èéìù àðäë ùøòä

ñòôò

ïòåå

÷"ãáà à"èéìù àðäë êåøá éáø ÷éãöä ïåàâä ÷"ë ìù

ïéà èùéîøàô æéà øò æà òìòãðòî 'ø íòã èééøãòâðééøà

êìîéìà éìúôð 'ø â"äøä úá íò âøåáñîàéìéååá âøåáñìøà÷

íéà èàä'î ïåà , ééöéìàô ïòîå÷òâ æéà'ñ ïåà , ÷ñò íòã

àèôà

ïøàô èâðòøáòâôéåøà íéà èàä ïòî ïòåå .ïèìàäòâôà

èåäöðàì ÷"ãáà ì"æ òùåé éáø ö"äâä ìù åðá âøåáñîàéìéååá

òâàì÷ éã ïòðééìåöøàô ïáéåäòâðà íéà øò èàä ,øòèëéø

.òãàî ÷"ãáà ì"æ êàøá ìùéô 'ø ö"äâä ìù åðúçå

ïòî

èàä

èâòøôòâñéåà

ééæ

èàä'î

íéîùì

øåà

èàä òìòãðòî éáø ïåà , èâàì÷òâðà èøòåå øò ñàåå ïéà
èàä øòðééà æéá ,øàô èééâ àã ñàåå ïòðàèùøàô èùéð
.ãùåç íéà æéà'î æà ïòååòâ øéáñî íéà
à èéî çñåð øòáåùèéãéæ ïôéåà ïâàæ åö ïáéåäòâðà øò èàä

ã"îäéáã

áø

à"èéìù

ìäàùâàåå

*
íéðúåçîäå ïúçäì åéúåëøáî ìçéàå íééçìá ãáëúð åðéáø
ùãç íå÷îá åùøãî úéá úåãåàå à"èéìù ïúåçîä íåìùá ùøãå
äçìöä áåøá åëøéáå âøåáñîàéìéååá

ì÷éðééà øòååò÷àùè à èðòæ øéà :åðéáø

àúåëìîã àðéã íòðéà íâåô æéà'î æà ,íåìùå ñç' ïòøá

ïúåçîä ìù åîà éë)

íù ïéà íâåô ïòî æéà ,é"ðãà úåéúåà æéà à"ðéã ,àðéã

íàèùøòáìàä á÷òé éáø ö"äâä ÷"ë ìù åúá àéä èåäöðàìî úéðáøä ä"ä

.'é"ðãà êàã æéà úåëìî ,é"ðãà

. (òååò÷àùè ÷"ãáà ì"æ

èâàæ ñàåå' èâòøô øò ïåà ïà éåæà íéà è÷å÷ èôåù øòã

èöòé æéà äçôùî éã ïåô øòðééà :ìàåé úéø÷ õ"îåã

ñàã èàä øò æà èâàæ øò æà øòáéà íéà ïòî èâàæ ,'?øò

. (á"á òååò÷àùè ÷"ãáà ì"æ íàèùøòáìàä øéàî 'ø ö"äâä ä"ä) ÷òååà

íéà ïåô èòåå øò æà ïäòæòâ èàä èôåù øòã ,ïäåèòâ èùéð

?äðåúç éã óéåà ïòååòâ êàð æéà øò ,øéàî éáø :åðéáø

. ïééâ èæàìòâ íéà øò èàä ,ïøòä èùéðøàâ

. ÷òååà âàè ïøòãðà íòã æéà øò ,àé :à"ðøâä ïúåçîä

øòáéà èøòäòâ ñò áàä'ë :âøåáñìøà÷î ø"åîãàä

èéî ïåà úçð èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã :åðéáø

ïèàè íòðåô ïìééöøòã

èøòèùåö ïøòåå èùéð ìàæ'ñ ,èééäøòèðåæòâ ãéîú ,äçîù

ì " æ ïéáåø ïåøåùé ìàøùé á÷òé éáø ö"äâä ÷"ë ìù åðúç á"á à÷ðéôñî

.äçîù íåù ïéé÷

ø "åîãà ì "æ àðäë ïîçð 'ø ö "äâä ÷"ë )

ìù åðúç õéååàãæéøá ÷"ãáà ì"æ êåøá éáø ÷"äâä ìù åðá àöéìåñ ÷"ãáà

øéî' èâàæòâ èàä øò æà

(ì"æ áéåùèéãéæî òìòãðòî 'ø ÷"äâä

æà ,ï'éáø øòáéåùèéãéæ íòðåô ,ïèàè íòðåô ìáå÷î ïáàä

. ì÷éðééà øòèåâéñ à êéåà æéà øò :ìàåé úéø÷ õ"îåã
éáø ÷"äâä ìù åðá äéä ì"æ òååò÷àùèî é"øâä éë)

ïøî ìù åðúç 'éäù õéìøàâî êåøá éáø ÷"äâä ìù åðá ì"æ ãàøâéî ùæî éðéñ

íù ïéà íâåô æéà ,àðéã àúåëìîã àðéã ïéà íâåô æéà'ñ øòåå
,êàåå òãòé ùéðééø à øéî èéâ òèàè ïééî ,êàð ïåà ,é"ðãà

éàãååà ,àé :åðéáø

. (ì"æ áì áèéé ìòá ÷"äâä
úéðáøä) ì÷éðééà

øòååàðéù à ïòååòâ æéà òîàî ñ'òèàè ïééæ

'íåìùå ñç úåøúåî

ìäàùâàåå ÷çöé á÷òé øòèìà 'ø ö "äâä ÷"ë úùà èåäöðàìî äð÷æä

. (ì" ðä ÷ñòá åúåà ãåùçì ïéàå øúåé

úôöá ã"áà ì"æ ïéáåø ÷çöé 'ø ö"äâä ìù åúá äúéä ì "æ èåäöðàì ÷"ãáà

à êàã íå÷àá'ë' èâàæòâ ò÷àè øò èàä éåæà ...àé :åðéáø

÷"äâä ïøî ìù åðúç àöéðùéåå ÷"ãáà ì"æ ïéáåø éìúôð 'ø ÷"äâä ìù åðá

ïåîî çéåøäì øçñî íåùá ãé çìù àìù åðééäã)

øéî øò èéâ è"åé èîå÷ ñò æà ïåà ,êàåå òãòé à ùéðééø

. (ì"æ àååàðéùî ìà÷æçé éøáã ìòá

.'ééååö

òìòãðòî éáø ïåô êòì÷éðééà ïòðò æ [ ïúçä ãö] ééæ

èâéãðòòâ èàä øò ïåà , àé :âøåáñìøà÷î ø"åîãàä

æéà [ì "æ õéååàãæéøáî] ì'ëåøá éáø øòã ìééåå ,øòáéåùèéãéæ

. '...íåìùå ñç úåøúåî'

à ïòååòâ æéà øò ïåà ,òìòãðòî éáø ééá íòãééà à ïòååòâ

ïéé÷ èùéð èëåæ øò æà íòã ïåô :ìàåé úéø÷ õ"îåã

æéà øò ,(ì"æ áéåùèéãéæî à"éøäî ùåã÷ä áøä) ì'÷éæééà éáø ïåô ïäåæ

.èëòøòâ æéà øò æà äéàø à èàäòâ øò èàä ,úåøúåî

. èìòåå éã ïåô ïäåèòâñéåà ïòååòâ

‫לד‬

‫לד‬

‫ויקרא‬
èùèðòá'î ñàååøàô ïòðàèùøàô èùéð èàä øò ,èùéð

éáø êàð ìãðòî ñééä êéà :ùøòä ìãðòî áøä ïúåçîä

ïòåå æéá , !ïùèðòî êàð ïòîå÷òâ èùéð ïéåù æéà'ñ ,èùéð

.øòáéåùèéãéæ òìòãðòî

êéæ øò èàä ,àã æéà ñòôò æà èôàëòâ èàä øòèòô øòã

éðúåçî' åö áì áèéé øòã èâðòøá íéðô áèéé ïéà :åðéáø

. ïòâðàâòâ ÷òååà ïåà ïáéåäòâôéåà

æéà éåæà éåå

10

,'áéåùèéãéæî ÷éæééà ÷çöé éáø ùåã÷ä áøä

à çëî æéà ,àãéô÷ éã íéðô ìë ìò :ìàåé úéø÷ õ"îåã

, ?øòáéåùèéãéæ ì'÷éæééà éáø èéî ïúåçî à áì áèéé øòã

èøéôòâ àé êéæ èàä ì"æ éáø øòã øòáà ,âäðî øòøòåå÷ñ

íòã

åö ïùàååòâ èùéð êéæ èàä øò åìéôà úåëøá òáù ïâàæ åö
.äãåòñ éã

ïòååòâ

æéà

øòðéùèéèñ

(ì"æ áì áèéé ìòá ÷"äâä ïøî ìù åðúç)

ì'÷éöéà

éáø

ìééåå

ïäåæ à ñ'áø øòååàååàååæàø

òìòãðòî éáø ééá íòãééà à ïòååòâ æéà øò ïåà

øòã æà ,ìàî òøòøòî ïäòæòâ ñðééìà áàä'ë ,àé :åðéáø

ïá ì"ðä ÷çöé éáø ÷"äâä úåéäá å"ìøú úðù ìåìà ùãåçá) øòáéåùèéãéæ

òáù èâàæòâ èàä ïåà ,ïùàååòâ èùéð êéæ èàä ì"æ øòèòô

éáø ïåô ïäåæ à ,(áéåùèéãéæî ìãðòî éáø ÷"äâä úá úà àùð äðù â"é

11

.úåëøá

.'éðúåçî' íéà øò èôåø íòã ïâòåå ,øòáéåùèéãéæ ì'÷éæééà

åðéáø äðòðå à"èéìù âøåáñìøà÷î ö"äâä ãáëúð ïåæîä úëøáá
12
ïåîéæä úëøáá 'øñä éåã' øîåì àìù áéåùèéãéæ âäðîù

- ïà èâòøô øòðééà æà ÷ðòãòâ'ë :ìàåé úéø÷ õ"îåã

úåëøá òáùä úøéîàá à "èéìù åðéáø ãáëúð ë"îçàìå

, úåëøá òáù ïâàæ ïò÷ ïùàååòâ èùéð êéæ èàä ñàåå øòã

äãåòñá óúúùä àìù éîì úåëøá òáù úøéîà úåãåà åøáéãå

éö -

(ì"æ äùî øàá ú"åù ìòá)

áø øòðéöòøáòã íòã ïééî'ë

øòøàîèàñ øòã æà ïäòæòâ ñðééìà èàä øò æà øò èâàæ
òáù à åö ïòîå÷òâðééøà æéà øò æà - ì"æ ï'éáø íòã - áø

11
‫עיי בספרי האחרוני שביארו שהספיקא להלכה הוא כי הרא "ש סבר‬
‫ וא"כ יתכ שג מי שלא אכל‬,‫שאי ברכת המזו גורמת לברכת חתני‬
‫ אמנ לפי שיטת רבינו משול דייקא ברכת‬,‫יכול לבר הז' ברכות‬
‫ וא" כ רק מי שאכל יכול לבר את‬,‫המזו גורמת החיוב לברכת חתני‬
.‫הז' ברכות‬

.(ç"é÷ 'éñ á"ç ù"ééò) úåëøá
.ìàî êàñà ïäòæòâ êéåà ñò áàä'ë ,àé àé :åðéáø
ø "åîãàä ÷"ë ä"ä) 

‫ וכ מנהג הספרדי‬,‫עיי בטו"ז )סי' ס"ב סק"ב( שיש שלא נוהגי לאמרו‬
‫ וכ הוא‬,‫ וכ אינו מוזכר בסידור בעל התניא‬,‫שאי אומרי אותו כלל‬
‫ וכ מובא בס ' מנהגי בית‬, ‫ ספינקא‬,‫ סקווירא‬,‫ וויז שני‬,‫מנהג זידיטשוב‬
.(‫אליק )אות רלו‬
‫ובס' מנהגי קאמארנא )אות קכד( מובא שיש הנוהגי לומר פיוט זה רק‬
‫ וע"ע בס' ליקוטי‬.‫ ולא בשאר ימי המשתה ע"כ‬,‫בסעודת הנשואי‬
. ‫מהרי"ח אי יש לאומרו בשבת‬ 
‫ ובעוד ספרי‬,‫ויש לציי שהוא מוזכר כבר במנהגי המהרי"ל לאומרו‬
‫ ובספר כל בו הקט מביא בש ספר ילקוט דניאל בש ספר‬,‫קדמוני‬
, (‫עונג חיי שכותב כי רבינו ניסי היה חתנו של דונש )המוזכר בפירש"י‬
‫ ואז חיבר דונש את‬, ‫ וערבה כל שמחה‬,‫ מת בנו של דונש‬,‫וקוד לנשואיו‬
.‫הפיוט "דוי הסר" שיסיר השי"ת ממנו הצער הזה וכו' ע"כ‬

‫לה‬

‫לה‬

øò÷ååéøèñéîçàø ì÷éöéà éáø ïòåå

íééá èàäòâ äðåúç èàä

(ô "áî à"èéìù à÷ååéøèñéîçàøî

ïéà ìàæ à ïéà ïòååòâ äðåúç éã æéà ,éáø øòøòåå÷ñ

‫ויש שהסמיכו ד' הגאו רבי שלמה קלוגער זצ"ל בספרו האל ל‬
‫שלמה )או"ח סי' צ"ג( שמבאר שאי צרי כלל שכל המסובי יהיו אוכלי‬
‫ וכבר נחשב‬,‫ רק העיקר שהחת והכלה ועוד ג' אנשי יאכלו פת‬,‫פת‬
‫ וכמבואר‬,‫ כי החת והכלה סועדי ושמחי בה‬, ‫כסעודת נישואי‬
‫ שאפילו הפני חדשות אינו צרי לאכול‬,('‫בשו"ע )אבהע"ז סימ ס"ב סעי ז‬
. ‫ עיי"ש באריכות‬,‫פת‬
‫ובס' אפריו שלמה מובא ג"כ להלכה בש החזו"א שג מי שלא אכל‬
‫ ובקונטרס ברכת חתני מובא שכ נהג הגאו מבריסק‬, ‫פת יכול לבר‬
.(‫ ועי' עוד בשו"ת חשב האפוד )ח"א סי' י"ז‬,‫זצ"ל‬

òáù èâàæòâ èàä ïåà ,ïòååòâ íòåè èàä ïåà ,úåëøá

æéà

(ìàåé éøáã ìòá åðéáø ïøî)

ì"æ øòèòô øòã ïåà ,ïèòäðàî

èòôù ïéåù ïòîå÷òâ æéà øò ïåà ,äðåúç éã óéåà ïøàôòâ
, ïééâ ÷òååà èìàååòâ èùéð ïéåù øò èàä ,ïùèðòá ï'øàô
áéåà æà àãéô÷ à èàäòâ èàä éáø øòøòåå÷ñ øòã ïåà
, úåëøá òáù èùéð ïòî èâàæ , ïùàååòâ èùéð êéæ èàä'î
èàä ì"æ øòèòô øòã ìééåå ,èøàååòâ ïåà ïöéæòâ ïòî æéà
èìàååòâ èùéð èàä øò ìééåå ,ïééâ ÷òååà èìàååòâ èùéð

12

÷òååà êééìâ ïåà ïòîå÷òâ æéà øò æà ,ïäåè ééåå íòðòé
èìàååòâ èùéð èàä ì "æ éáø øòøòåå÷ñ øòã ïåà ,ïôàìòâ
èùéð íéà æéà øò ïåà àã æéà øòèòô øòã æà ìééåå ,ïùèðòá
, ïäòéö åö ïáéåäòâðà ïòî èàä ,èùéð êéåà øò ìéåå ,ãáëî
ïòî èùèðòá ñàååøàô èâòøôòâ èàä øòèòô øòã ïåà

10
: ‫עי' בייטב פני מאמר שוב אשיב )אות ל"ה בסופו( שכתב בזה"ל‬
‫"ושמעתי פירוש הדבר מפי מחותני הרב הקדוש מו"ה יצחק אייזק‬
‫ וכ במאמר פי‬.‫ עכ"ל‬,"'‫ עד כא דבריו הק‬,'‫זללה"ה מזידיטשוב וכו‬
‫ " וסעד לדברי ממה שראיתי העתק אגרת‬:‫פרשות )אות י'( כתב בזה"ל‬
‫הקודש שכתב מחותני הרב הקדוש מהר"י אייזיק זללה"ה מזידיטשוב‬
. ‫ עכ"ל‬,"'‫וכו‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful