l\1ASINI DE FREZAT

Masinile de frezat sunt masini-unelte de mare productivitate, datorita regimurilor de aschiere intensive care se pot utiliza. La operatiile de frezare sectiunea aschei nu este constanta, 111 timpul prelucrarii, determinand variatia permanenta a fortei de aschiere si ca urmare procesul de prelucrare este insotit de vibratii perrnanente. Aceasta particularitate a operatiilor de frezare impune 0 supradirnensionare a subansamblelor masinii. Pe masinile de frezat se pot prelucra suprafete plane (orizontale, verticale, inclinate) si suprafete de forma complexa. 0 parte din posibilitatile tehnologice ale masinilor de frezat sunt prezentate mai jos in figura:

La masinile de frezat miscarea principala, de rotatie, este executata de scula. Miscarile de avans sunt executate, la rnajoritatea masinilor de frezat, fie de piesa, fie de scula si sunt miscari de translatie On cazuri rare, miscarea de avans poate f 0 miscare de rotatie), Masinile de frezat se caracterizeaza printr-un procedeu de prelucrare specific. Indepartarea materialului de pe suprafata sernifabricatului se face sub forma de aschii discontinue, de sectiune variabila ca rezultat al miscarii de rotatie a frezei (prevazuta, ell un anumit numar de dinti) si a deplasarii piesei perpendicular pe axa de rotatie a frezei, ca in imaginea alaturata.
.- /

Q

e
G

Clasificarea dupa pozitia dupa gradul dupa gradul aut 0111 ate; longitudinal

masinilor de frezat se face dupa urrnatoarele criterii: arborelui principal exista masini de frezat orizontale si verticale; de universalitate exista masini de frezat norrnale si universale: de automatizare exista masini de frezat neautomatizate, semiautomate

si

D

dupa tipul sau pozitia suprafetei prelucrate exista masini
e si c irculare.

de frezat plan: norrnale,

de la foarte mici (motor de antrenare de 0. intilnim variatoare mecanice de turatii de tipul Cll curea sau cu lant..IVIASINI DE FREZAT PENTRU SCULARJ[E Masinile de frezat pentru scularie se construiesc intr-o gama larga de dimensiuni. La masinile de dimensiuni mai mari. Lanturile cinetnatice de avans asigura miscarile de avans S1 de pozitionare a sculei In raport cu piesa. Aceasta pentru a evita variatia lungimii bratuiui in consola reprezentat de masa masinii. In general piesei (mesei masinii). un rnecanism de variatie a turatiei si arborele principal La masinile de frezat de dimensiuni mici sau foarte rnici. Motoarele de antrenare eel rnai frecvent utilizate sunt motoarele de curent alternativ asincrone eu rotorul in scurtcircuit. este atrbuita. in general. variatie care duct la micsorarea rigiditatii sisternului de sustinere a piesei 51 favorizarea aparitiei vibratiilor specifice prelucrarilor prin frezare. Miscarea de avans transversal. dupa cele trei axe ale sisternului de referinta cinematic al masinii. la rnasinile de frezat de dimensiuni mici sal! cele pentru rnecanica fina. de 0 transrnisie ell con uri 111 trepte. . Miscarile de avans pe verticals S1 de avans longitudinal sunt atribuite. pina la dimensiuni rnijlocii (motor de antrenare de 4 kW): Lantul cinematic principal este format dintr-un motor electric. in cazuri rnai rare se intilnesc si cutii de viteze C1. in general sculei si mai rar piesei. mecanismul de variatie a turatiei este reprezentat.25 kW).1 roti dintate baladoare.

.

.. .. .L.

...r ---I----~---~-----------------------------------..: &l~O f-. ""t- co ~ ~ . -_~ I··· '£2 (Q I \.. >« -0: p..~ • j~ .: ~ ...25 = ~ r-.".... <...~ . t::: 2? \Ll\Ll< Ag:\Ll ~ .A "._ W .~ . :~ : ~ ~ $? ~ >~ ec ~ ........ . . ..1 I ...:-0: .:I ~ N [..

.!!. \ ~·~..' .II \ \ \ i I ------""---I .~.'~1' .

0 '. r0\.<.·jll.~st'.. [.oi-r:t de. u U. acestui mecanism i 5. S.(1 lni~cf. uni oersal r.1.1:t.!J~. rolj dint-ate de schimb..'L_'iaie cU.). b~\-:(~.~cr. ~.t ctud "'C: acl.r. ?"'~> t Z:~.' J't" 1.:! e cor.f'.1 tr-o anu 1n'it~tpozitie s.in..:)cidindrtdL 32 .'}rea rna '. In te. pri l?:·(j}.~~ise mai Iolosf:~. d.. d 11'. £J nD. J L d.~:.d {~~~pI'11 iuizor d I..ce \~ se ""}U '(n~r"al g~t~.!_)lasat manivelu.:~c..$ uu eU1 . dlscului.~· ~J.zor se I~·:.8~ }~-in ~':d_iUJ:~V~·~. Fix area piesetor pe arborele principal al capului dj'y"i.{~te 'llan:~'pe p o pi.au adaugat d.'z::.!!).:.3·1.'U. .~·li~.. Fclosirea ' eapnlui dlvizor 13 i:1.at. ~_n:. In cazul in care sc GtHizenZR v irfurrle. :(o.l l._~ sr't'i.:~-una din i!al1ril'~. I j_ni·..foorFl!cl! cui a b }\precierea 'J ughiului de ro l:irf: ~) piesci prt~'J.::.~e4--:lart:-!a unor -S-Ul:o~21f.i::.M.-: Hs'~·~m2..G pi·:~.'t5_tilo~r d .o:·~ C!:~-: lxi s« p"j~_'( ~·l-i\.n-' r:l--~ C...!.ioneazli manivela 1\1.~te 0 p p..:j.~:i..D_. Accste rotl seI'V(~3C Ia rctirea dis·.:.e .tJ .lnl"u n.d\ __ rt ~d'I.\~·.pll~a mobil a (ng~ D .()un.."S:"j san intrc v lrfurr.:'~{:Hll1L n fa.i din ~.. :)"~ililt divizor. lY:'}:: ..Lce care 1111a este solidara en dE._~j: · :.'\1v~1.a mccanismului de (~\ViZ3r~ (fh~.nj!:'. ~e .i. ('i ".rii este reprezentat en 0 Iinie g"Gas.Tr::'~':.~·folos(~~..i. Peutru marirea I)osIbi:.':J_te f'J.ta cCrrOf'a·r.). ·d..Jivizare Iiin d identic. P"1..I)('·ui C'~{ g~iuri 1) (ng" ~~~~r·~)U:l g'" ~.es..~I~ ~-.~:. ~.l"·H'.

Daca suprafetele care trebuie prelucrat sunt plane. atunci 111a5111arebuie sa asigure t coordonarea miscarilor dupa doua axe simultan. numarul miscarilor coordonate sirnultan este de eel putin trei. cum ar f rnatrite. Structura cinematics pentru 0 rnasina de frezat prin copiere este prezentata in figura. fie utilizand rnasini de prelucrat prin I t • Sistemele de copiere util izate 13 masinile-unelte pot fi hidrostatice. . etc se pot comandate numeric. electronice. forme metalice pentru tumare. La prelucrarea suprafetelor spatiale. electrice. fie universale fie speciale.MASINI DE FREZAT PRlN COPIERE Suprafetele cornplexe prelucra fie pe masini-unelte copiere. Ele s-au dezvoltat si perfectionat pentru prelucrari pe strunguri si/sau pe diferite tipuri de masini de frezat. in unele cazuri sunt necesare mai mult de trei aXE. pentru asigurarea unghiurilor geometrice functionale ale sculei Is valori in Iimitele admise.

. Montantii si traversele utilizate in structurile aeestor masini asigura rigidizare si suplimentar servesc si la montarea si deplasarea capetelor de frezare individuale sau a traverselor care sustin capetele de frezare._.3._.' .. Arborii prineipali pot fi orizontali. Masinile de frezat de tip portal se pot realiza in varianta eu avans rectiliniu sau in variants eu avans circular. Piesele prelucrate pe masinile de frezat de tip portal sunt de precizie ridicata datorita faptului ca se asigura prelucrarea dintr-o singura bazare a mai multor suprafete. Capul de frezare individual 3. _. C. Se obtin astfel suprafete care respecta conditii severe de perpendicularitate si paralelism. avand posibilitatea sa execute miscarea de avans pe direetie verticala (D)_ Capui de frezare este rigidizat prin traversa rnobila 7.. In aceasta varianta constructiva. Rezulta deci 0 diversitate foarte mare de masini de frezat de tip portal.F). in general prelucrandu-se simultan mai rnulte suprafete. prin entia de distributie CDsi mecanismele de tip surub-piulita SCU. care contine lantul cinematic principal (miscarea de rotatie A). D este asigurat de a singura sursa motoare (M~).MASINI DE FREZAT DE TIP PORTAL Masinile de frezat de tip portal sunt utilizate pentru preluerarea pieselor de tip carcasa si/sau batiu. . Avansul rectiliniu pe cele trei directii B.. deoarece suprafata inchisa de el este variabila (prin miscarile D._ .__ . . funetie de modul in care se monteaza capetele individuale de frezare._ ". poate fi realizata in varianta ell batiu de tip portal este exemplificat in figura de mai sus.. "portalul" este un caz particular. Datorita solicitarilor foarte puternice care apar la prelucrarea simultana ell mai multe scule. verticali sau inclinati.. care se sprijina si se deplaseaza pe coloana verticala 6_ Traversa 7 si coloana 6 asigura masinii forma de portal. Masini de frezat de tip portal ell avans rectiliniu .. este necesara 0 buna rigidizare a structurii masinii..'..E.. ~:~ ..__ .'. este montat pe coloana verticala 2 si pe ghidajele acesteia. . Modul 111 care 0 masina de frezat ell batiu de tip pat. functie de toate posibilitatile de combinate a elementelor mentionate mai sus. H_.

pot f realizate 5i ell actionare individuala si In varianta ell sursa motoare unica (eea prezentata in figura).Mai j os este prezentata schema cinematica structurale pentru 0 masina de frezat de tip portal. Doua capete de. actionat de motorul electric asincron M. Pentru prelucrarea suprafetelor plane inclinate. Masini de frezat de tip portal ell avans circular pentru acest tip de i11aS1l11 o urrnatoarea variants figura. aceasta miscare este marcata prin litera G. frezare sunt montate pe ghidajele verticale ale coloanelor si pot realiza rniscari de avans dupa directia C. de structura cinematica este prezentata III . Mecanismele finale ale lanturilor cinematice de avans pot fi de tip surub-piulita (la varianta prezentata. Celelalte doua capete de frezare sunt montate pe travers a mobila. care la randul ei este montata pe ghidajele verticale ale coloanelor si pot executa miscari de avans dupa directia D. sculele se pozitioneaza In raport cu piesa la adancirnea de aschiere dorita. eu patru capete individuale de frezare. sau de tip pinion-cremaliera. dupa care avansul se realizeaza numai pe directie longitudinala (E). capetele de frezare (0 parte din eJe) se pot menta pe sanii care permit inclinarea axei arborilor principali. Pentru realizarea prelucrarilor. prin mecanismele de tip pinion-crernaliera (la capetele de frezare ell arborii principali orizontali) si prin deplasarea traversei (la capetele de frezare cu arbor! principali verticali). in general. prin interrnediul reductorului R A vansurile de lucru rap ide. Aducerea traversei in pozitie convenabila de lucru 5e realizeaza prin lantul cinematic de pozitionare. directiile de avans C SI D). La varianta din figura. pe toate directiile. de tip melc-roata melcata (directia de avans B).

Pe aceste masini prelucrarea este in flux continuu. Ca urrnare. adica incarcarea S1 descarcarea masinii Cll semifabricate/piese finite se realizeaza fara oprirea miscarii de avans circular. cat . frecventa de schimbare a regimului de aschiere este foarte mica. care trebuie sa fie foarte lenta. In astfel de cazuri. Solutia propusa in varianta prezentata consta in folosirea unor variatoare de tip roti deschimb. este rentabil ca variatoarele din lanturile cinematice sa aiba 0 structura mai simp la. Valoarea acestei viteze depinde si de solutia adoptata pentru dispozitivele de prindere a piesei pe masa.Posibilitatile tehnologice ale masinilor de frezat cu avans circular sunt limitate S1 din aceasta cauza ele se pot utiliza cu precadere in productia de serie mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful