You are on page 1of 1

Moral je oblik ljudske prakse, oblik dijelatnog, praktinog odnoenja ovjeka prema svijetu, prema drugim ljudima kao

i prema sebi samom. On se manifestuje u vrijednosnom procjenjivanju ljudskih postupaka i htjenja kao pozitivno ili negativno vrijednih, pri emu se pravi odobravaju elje, preporuiju, zapovijedaju a drugi ne odobravaju, kude i zabranjuju. U moralne razvijenosti ovjeka dugo vremena ubrajana i vjera. I danas se smatra da je ovjeku za moralnost potrebna religija vjera i to vjera u Boga kao tvorca svijeta, kao moralnog zakonodavca i vrhovnog sudiju koji e obezbijediti definitivnu ocjenu ljudskih postupaka, i nagradu/kaznu za njih na onom svijetu. Predstavnici religije dokazuju da je moral potekao iz religije i da je ona kroz istoriju bila zastitnik morala. I po pravoslavnoj i po islamskoj vjeri da bi ovjek bio moralan mora posjedovati odreene moralne vrijednosti, i mora se pridravati Boijih zapovjesti koje je Bog naveo u Kuranu i Bibliji. Neke od moralnih vrijednosti su: strpljenje, spasenje, poslunost, potovanje, pratanje... Da li e moral nadvaladati nemoral zavisi od samog ovjeka.