07.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในเรื่ องของกระเป๋ าและสัมภาระต่าง ๆ
08.00 น. นาท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พร้อมบริ การอาหารเช้าแบบ เบาๆ
ก่อนเริ่ มโปรแกรมสุ ขภาพ(มื้อที 1)
11.00 น. นาท่าน Check In เข้าสู่ โรงแรมที่พกั ณ สายธารไอยรา รี สอร์ท แอนด์ สปา (รับ
เครื่ องดื่ม Welcome Drink)
11.30 น. บริ การอาหารกลางวันแนวชีวจิต (มื้อที่ 2)
13.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสัมมนาฟังบรรยาย สมุนไพรไทยน่ารู ้และเครื่ องดื่มประจา
ธาตุเจ้าเรื อน เพื่อให้ทราบความสาคัญของธาตุเจ้าเรื อนพร้อมปรับวิถีชีวิตในแนวธรรมชาติ
บาบัดเพื่อโฉลกกับธาตุเรี ยนรู ้เทคนิคกินอย่างไรห่างไกลโรคดารงชีวิตอย่างไรให้สุขอย่าง
ยัง่ ยืนโภชนาบาบัดเพื่อสุ ขภาพที่ได้สาระความสนุกประยุกต์ใช้ได้จริ ง

13.30 น. กิจกรรมเต้นราสไตล์ JAZZ DANCE เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ยงั ช่วยทาให้กล้ามเนื้อส่ วนต่างๆ ในร่ างกายแข็งแรงและยืดหยุน่ ดีข้ ึน

13.45 น. กิจกรรมศาสตร์ สุวคนธ์บาบัดเพื่อการผ่อนคลาย การทาสปาในบ้าน
- นวดกดจุดสร้างผิวสวยหน้าใสคลายเครี ยดในสไตล์อินเดีย(เชียโรเบียงก้า)
- เทคนิค การล้างหน้าอย่างสะอาดล้ าลึกแบบอโรมาเทอราปี
- การพอกหน้าด้วยสมุนไพรสด ขจัดสารพิษบนใบหน้าสร้างความสมดุลแก่
ผิวพรรณ และได้การพักผ่อนผิว
14.30 น. บริ การอาหารว่างแบบชีวจิต (มื้อที่ 3)
14.45 น. กิจกรรมขยับกายสบายชีวี วิถีคนรุ่ นใหม่โดยเริ่ มจาก
- กิจกรรมโยคะ 28 ท่า เพื่อเพิ่มความฟิ ต & เฟิ ร์ม เพื่อปรับสมดุลกระชับ
รู ปร่ างสร้างสุ ขภาพที่ดี เป็ นการปลุกจักระพลังทั้ง 7 ในร่ างกายให้กบั ร่ างกายทุก
ส่ วนโดยใช้หลักการฝึ กปฏิบตั ิโยคะอาสนะ
- กิจกรรมวารี บาบัด คือ การเต้นแอโรบิคในน้ าในท่วงท่าต่างๆเพื่อปลุกพลัง
ชีวติ ในน้ าช่วยในการเลือดหมุนเวียน กล้ามเนื้อและข้อเกิดความคล่องตัว สร้าง
ความสดชื่นช่วยนอนหลับกระตุน้ จุดปราณต่าง ๆ ภายในร่ างกาย

17.00 น. พักผ่อน ตามอัธยาศัย
18.00 น. บริ การอาหารเย็นแบบชีวจิต (มื้อที่ 4)
19.00 น. พลังจิตพิชิตโรค – ฝึ กสมาธิ ก่อนนอน (เพ่งเทียน)สนทนาความรู้ทางจิต
อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ร่างกายได้ลดความเครี ยด ผ่อนคลาย เสริ มภูมิตา้ นทาน
ให้จิตใจ สร้างสมาธิ
20.00 น. พักผ่อนอย่างเปี่ ยมสุ ขเพื่อรับอรุ ณวันใหม่
กิจกรรมมวันที่สอง
07.00 น. กิจกรรมฝึ กชี่กง/ไทชิ และพลังรังสี ธรรมในตอนเช้า รับพลังจากธรรมชาติ
สร้างเสริ มพลังชีวิต ปรับสมดุกายและจิต
07.30 น. กิจกรรมอาบแสงตะวัน-ล้างสารพิษ รับคลื่นพลังสี เขียวจากแสงตะวันเสริ ม
ภูมิตา้ นทานโดยการห่มใบตอง
08.30 น. บริ การอาหารเช้าแนวชีวบาบัด (มื้อที่ 5)

09.30 น. ออกกาลังกายแบบ Burn & Tone และ พีราทีตเพื่อการเผาผลาญไขมันส่ วนเกิน เปลี่ยนไขมันให้
เป็ นกล้ามเนื้อ
10.00 น. สาธิ ตการปรุ งอาหาร แบบแมคโคไบโอติก สอนการปรุ งอาหาร ทั้งอาหารล้างพิษและอาหารต้าน
มะเร็ ง เพื่อผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ักษ์สุขภาพ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
11.00 น. เทคนิคการพันร่ างกายสลายสารพิษสะสม (Detox body wrapping)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
13.00 น. การบรรยาย ศาสตร์การสังเกตโรคจากใบหน้า โหงวเฮ้งสร้างชีวติ ...เสริ ม ความสาเร็ จ สร้าง
ประสบการณ์ในการสังเกตคน โดยสามารถอ่านได้ท้ งั กายวาจาใจและโรคภัยที่เป็ นอยูl่
14.30 น. ศาสตร์อายุรเวทเพื่อสุ ขภาพ (สไตล์อินเดีย) การล้างสารพิษในรู ปแบบต่างๆการชาระล้าง จมูก ตา
ช่องป่ องทางเดินอาหาร ทวาร ปอด
15.30 น. พักทานอาหารว่างเพื่อสุ ขภาพ (มื้อที่ 7)
16.00 น. กิจกรรม Oxygen Therapy วิธีการหายใจเพื่อการขับพิษที่ตกค้างจากภาย ใน เพิม่ ความสดชื้นให้
ร่ างกาย คงความอ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริ การอาหารเย็นในแบบชีวจิต(มื้อที่ 8)
19.00 น. กิจกรรมจินตนาการภาพบาบัดกับทัศนคติเชิงบวกดนตรี บาบัดเพื่อการผ่อนคลาย
20.00 น. พักผ่อนอย่างเปี่ ยมสุ ข

กิจกรรมวันที่สาม
07.00 น. บริ การอาหารเช้าแนวชีวบาบัด (มื้อที่ 9)
07.30 น. กิจกรรม Relaxing Yoga โยคะเพื่อการผ่อนคลายของจิตใจและร่ างกาย
08.30 น. กิจกรรม In Dia Dancing (ระบาหน้าท้องเพื่อสุ ขภาพ) โมเดิร์นอินเดีย
แดนซ์เพื่อรู ปร่ างที่กระชับสมส่ วนชวนมองต่อด้วยกิจกรรม
Moderndance และ Perfect bodyสนุกกับการเต้นราแนวใหม่เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกที่
มีเสน่ห์ชวนมอง
10.30 น. พักทานอาหารว่างเพื่อสุ ขภาพ (มื้อที่ 10)
10.45 น. สาธิตการทาเครื่ องดื่มเพื่อ DETOX วิธีการทาเครื่ องดื่มจาก สมุนไพร พืช
ผัก ผลไม้ เพื่อการล้างสารพิษจากร่ างกาย
12.00 น. พักทานอาหารกลางวันแบบชีวจิต (มื้อที่ 11)
13.00 น. กิจกรรมหัวเราะ บาบัด เพื่อการผ่อนคลายของจิต - ร่ างกาย ชะลอความแก่
และ กิจกรรมเทคนิคการปรุ งสมุนไพรเพื่อการล้างพิษ พร้อมสรุ ปกิจกรรมเพื่อ
สุ ขภาพ

13.30 น.
14.30 น.
15.00 น.
19.00 น.

เตรี ยมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร
นาท่านแวะชื้อของฝากของขึ้นชื่อของ กาญจนบุรี
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจาก
ทีมงานทัวร์เมืองไทยดอทคอม

จัดทาโดย
นางสาววิชิตา แหงมงาม กจท. 4/54 115410503058-3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful