T.C.

MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ LAH YAT ANA B L M DALI SLAM TAR H VE SANATLARI B L M DALI

18. YY.’ DA YAZILDIĞI TAHM N ED LEN B R YAZMADAK GÜFTELER
Yüksek Lisans Tezi

EM NE H LÂL ÇIRAK

stanbul, 2007

T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ LAH YAT ANA B L M DALI SLAM TAR H VE SANATLARI B L M DALI

18. YY.’ DA YAZILDIĞI TAHM N ED LEN B R YAZMADAK GÜFTELER
Yüksek Lisans Tezi

EM NE H LÂL ÇIRAK

Danışman Yard. Doç. Dr. Mehmet Nuri UYGUN

stanbul, 2007

Ç NDEK LER Sayfa No. ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………….iii TABLO L STES ………………………………………………………………………………….iv KISALTMALAR…………………………………………………………………………………..v METODOLOJ ……………………………………………………………………………………vi 1- G R Ş…………………………………………………………………………………………….1 1.1 Güfte Mecmualarının Mûsikî Târihi Açısından Önemi…………………………...2 1.2 XVIII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi………………………………………….………….4 2- GÜFTE MECMUASININ NCELENMES ……………………………………….………….7 2.1 Güfte Mecmuasının Şekil Ve Muhtevâ Açısından ncelenmesi………………….. 8 2.1.1 Mecmuada Adı Geçen Makāmlar ……………………………………… 9 2.1.2 Mecmuada Adı Geçen Bestekârlar…………….……………………….10 2.1.2.1. Mecmuada En Çok Adı Geçen Bestekârlar Ve Hayatları...11 2.1.3 Mecmuada Adı Geçen Şâirler…………………………………………..17 2.1.4 Mecmuada Adı Geçen Formlar………………………. ……………….17 2.1.5. Mecmuada Adı Geçen Usûller…………………………………………19 3- GÜFTE MECMUASININ METN …………………………………………………………..20 4- F HR STLER……………………………………………………………………...…………133 4.1 Güftenin lk Mısrâına Göre Alfabetik Fihrist…...……………………………....134 4.2 Makām Adına Göre Alfabetik Fihrist……………………………………………145 4.3 Bestekâr Adına Göre Alfabetik Fihrist…………………………………………..156 5- SONUÇ VE DEĞERLEND RME…………………………………………………………..163 6. EKLER…………………………………………………………………………………..……165 7- B BL YOGRAFYA……………………………………………………… …….………...….263

II

ÖNSÖZ Mûsikî târihimize ışık tutan en güvenilir kaynaklardan biri de güfte mecmualarıdır. Güfte mecmuaları, yazıldıkları dönemin mûsikî bilgilerine ve repertuarına dâir önemli ipuçları taşırlar. O devirde hangi bestekârların yaşadığı, ne işle meşgul oldukları, hangi makām ve formların rağbet gördüğü, daha çok hangi usûllerin kullanıldığı gibi bilgilere ve güftelerin doğru şekillerine güfte mecmuaları sâyesinde ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, bâzı güfte mecmualarında bestekârlar, makāmlar ve usûller hakkında bilgi veren çok kıymetli, küçük notlar da bulunmaktadır. Mûsikî târihi araştırmalarına hem nazarî hem de târihi açıdan büyük katkı sağlayan güfte mecmuaları hakkında yapılan çalışmalar bir hayli önemlidir. Zîrâ günümüz mûsikî târihi kaynaklarında adlarına rastlanmayan bestekârları ve güfteleri bu mecmualarda bulmak mümkündür. Yurt içi ve yurt dışındaki kütüphâne ve özel yazma koleksiyonlarında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen mühim güfte mecmuaları vardır. Biz de bu durumun ortaya çıkardığı ihtiyâç nedeniyle Millet Kütüphânesi, numara 705’de kayıtlı, 145 varaktan oluşan bu güfte mecmuası üzerinde çalışmaya karar verdik. Çalıştığımız yazma üzerinde herhangi bir târih kaydı veya isim olmaması çalışmalarımızı biraz yavaşlattı. Ancak bu konuda bizden önce yapılan araştırmaları incelemek araştırmamızı tamamladık. Çalışmalarım esnâsında bana her türlü desteği sağlayan, bilgilerinden ziyâdesiyle faydalandığım saygıdeğer danışman hocam, Yrd. Doç. Dr. M. Nuri UYGUN’A , tez konusunu teklif eden, fikirlerinden ve kütüphânesinden istifâde ettiğim, kıymetli hocam, Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN’A, çalışmalarım boyunca desteğini ve ufuk açıcı fikirlerini esirgemeyen değerli hocam, Prof. Dr. Mustafa TAHRALI’YA, Osmanlı Türkçesi konusunda yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Mustafa UZUN’A, TÜ, Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Kütüphânesi’ndeki kaynaklara ulaşmamı sağlayan sayın Yrd. Doç. Dr. Recep USLU’YA, ve yoğun çalışmalarım boyunca, maddî, mânevî desteklerini esirgemeyen âileme ve sevgili eşim Kemâl Paşa UZUN’A teşekkürlerimi sunarım. stanbul, 2007 E. Hilâl ÇIRAK sûretiyle

III

TABLO L STES Sayfa No Tablo 1: Mecmuada geçen makāmlar ve kaç kez bestelendiğini gösteren tablo………………………………………………………………………………..9 Tablo 2: Mecmuada adı geçen bestekârlar ve bestelerinin sayısını gösteren tablo………………………………………………………………………………10 Tablo 3: Mecmuada adı geçen formlar ve kaç kez kullanıldığını gösteren tablo………………………………………………………………………………17 Tablo 4: Mecmuada adı geçen usûller ve kaç kez kullanıldığını gösteren tablo………………………………………………………………………………19 IV .

s. ö. TMK TSMSE Vr. TÜ-SBE MEB MÜ.SBE Nr.KISALTMALAR Bkz. BTMA DT DA c. YLT : Bakınız : Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi : Doktora Tezi : Diyânet slâm Ansiklopedisi : Cilt : stanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Millî Eğitim Bakanlığı : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Numara : Ölüm : Sayfa : Türk Mûsikîsi Klasikleri : Türk Sanat Mûsikîsi Seçme Eserler : Varak : Yüksek Lisans Tezi V .

‘ahşam. Bu sayfalara bir önceki varak numarasını tâkip ederek biz varak numarası verdik. Mecmuada aynı bestekâr kimi zaman ön adıyla kimi zaman ise lâkâbıyla yazılmıştır. usûl’ kelimelerini kullanarak. tahribat nedeniyle okunamayan veya tanımlanamayan kelimeler mevcuttur. bu sırayla yazdık. eylesün. çeksün’ gibi. 7. Mecmuada Türkçe. Farsça ve Arapça güfteler mevcuttur. Ancak yine de tanımlayamadığımız kelimeleri ‘……. Çalıştığımız eser üzerinde herhangi bir ad yoktur. beste. başlık hizâsında varak numarasını verdik. Varsa güfte sahibini de ekledik. Güfteleri okurken orijinal metne sâdık kaldık ve o günün söyleyişiyle yazdık. 8.METODOLOJ 1. 5. Arapça ve Farsça güftelerin çok azı günümüze kadar gelebilmiştir. Bâzı güftelerde birtakım kelimelerin yazılmasının unutulduğunu veznine bakarak fark ettik ve eklediğimiz kelimeleri köşeli parantez içinde yazdık. Mecmua içinde form. usûl’ kelimeleri başlıklarda kullanılmamıştır. 2. ‘form. Bu kelimeleri diğer kaynaklardaki güfte ile karşılaştırarak yazdık ve dipnotta belirttik. bestekâr ve usûl bilgilerinden herhangi biri yazılmamışsa bu kelimelerin karşısına soru işâreti koyduk (Form: ? ). Tablo 1’de önce ön adını sonra da parantez içinde lâkâbını verdik. Güftelerin kolay bulunabilmesi açısından her güftenin yanında. bestelerini karşılaştırmak sûretiyle. usûl adları sıra tâkip edilmeden yazılmış. ancak içeriğine uygun olarak ‘Güfte Mecmuası’ diye tanımlamayı uygun gördük. Eğer form. Ancak biz okuyucuya kolaylık olsun diye güftelerin başında ‘form. Örneğin. Bâzı sayfalarda. 3. Çömlekçizâde Recep olduğunu tespit ettik 9. bestekâr. Mecmuada adı geçen “Recep” ifâdesinin.’ işâreti ile yazdık. yohsa. beste. Mecmua 145 varaktır ancak bâzı sayfalar kaybolmuştur. VI . Bu güfteleri ‘başlıksız’ ibâresi altında yazdık. 6. Örneğin varak 6a’ dan varak 12b ‘ye kadar olan sayfalar mecmuada yer almamaktadır. Aynı zamanda varak numaraları belli olmayan sayfalar da mevcuttur. Mecmuada başlığı olmayan güfteler de mevcuttur. 4. Bu güftelerin çoğunu okumakta zorlandığımız için güftenin tâmâmı yerine genellikle ilk iki mısrâ’ını ve terennüm kısmını yazdık.

1 TC. Müzikte 2000 Sempozyumu.kultur. Yard.10. Mecmuada en çok adı geçen 13 bestekârı tespit ederek hayatları hakkında kısaca bilgi verdik. Tezden daha kolay istifâde edilebilmesi için alfabetik fihristler yaptık. 13. Doç.gov. Sonuç ve değerlendirme bölümleri ile tezimize son verdik. Birinci bölümde mecmuanın şekil ve muhtevâ açısından incelenmesine yer verdik. 11. http://www.tr. Kültür Ve Turizm Bakanlığı. VII . Recep Uslu’nun ‘Güfte Mecmuaları ve nceleme Esasları Üzerine Tespitler’1 adlı çalışmasından fazlasıyla faydalandık. kince bölümde ise mecmua içindeki güfteleri orijinal sırasıyla günümüz harflerine çevirdik. 14. 2005. Dr. Bu tez çalışmasını hazırlarken. 12.

G R Ş 1 .1.

‘‘Güfte’’. 217. c. Her ne kadar bu hoca talebe zinciriyle bir çok eser günümüze kadar ulaşabilmişse de.’a kadar meşk yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. mecmua’nın başında. o dönemde kullanılan yaygın makām. XIV.1. Eski güftelerin zamânımıza ulaşmasında önemli yeri olan bu eserler sözlü mûsikînin kaynakları arasında en önde gelir. s. makāmlara âit müstakil bölümler ayırmalarından ve bu bölümlerde büyük formlardan küçük formlara doğru giden bir yöntem kullanmalarından anlaşılır. ‘Mecmua’. “Güfte”. bâzılarında ise karışık güfteler bulunmaktadır. Ankara. mecmua içinde geçen makām ve usûlleri bir düzen içinde vermelerinden. toplanmış. Farsça ‘goften (güften)’ mastarından ‘söylenmiş’ mânâsında bir kelime olup Türk mûsikîsi’nde sözlü bir eserin bestelenmiş manzum sözleri . usûl ve formlar hakkında da bilgi verir. D A. Çeşitli kütüphanelerde birçok örneği bulunan Güfte Mecmuaları’nın bâzılarında sâdece dînî ya da din dışı. mûsikî târihimize ışık tutabilecek çok önemli kaynaklardır. Hocanın bir mûsikî parçasını okuması ve çalması sûretiyle talebesine öğretmesine dayanan bu yöntem tamâmen dinlemeye ve ezberlemeye dayanır. Bu yüzden Güfte Mecmuaları. Bu eserler sâdece mûsikî repertuarına katkı sağlamakla kalmaz aynı zamanda bestekârların ve şâirlerin biyografileri ve tarih kayıtları.1971 4 smâil Hakkı Özkan. Kubbealtı Neşriyat. s. 1996 2 .137 3 Misalli Büyük Türkçe Sözlük. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.1 Güfte Mecmualarının Mûsikî Târihi Açısından Önemi Güfte. s. bestelenmiş şiirin aldığı addır.2 Mecmua ise bir araya getirilmiş. stanbul. c. nota kullanılmaması sebebiyle hâfızalardan silinen ve günümüze ulaşamayan eserlerin sayısı da oldukça fazladır. stanbul. Günümüze kadar dînî ve dindışı güfte mecmuaları üzerine yapılmış akademik çalışmalardan tespit edebildiklerimiz şunlardır: 2 Yılmaz Öztuna. Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi. Güfte Mecmualarını derleyen müelliflerin mûsikî bilgilerinin güçlü olduğu. 2000. bazı nazarî bilgileri de içeren bir nevî şiir antolojileridir.4 Zîra Osmanlı’da mûsikî öğretimi XIX yy. 2005. makām ve usûl adlarının belirtildiği. Mûsikî’de notanın kullanılmadığı zamanlarda meşkin ehemmiyeti bârizdir.3 Güfte Mecmuaları. cemedilmiş anlamına gelmektedir.II. bestekâr. bestelenmiş şiirlerin bir araya getirildiği.

MÜ-SBE (Yüksek Lisans Tezi). stanbul. stanbul. 2001 Cem Murat Derya Dişçi. XIX. TÜSBE. Türkçe Güfteler. Hânende Mecmuası’nın lk Yedi Makāmının Eserlerinin Güftelerinin Osmanlıca’dan Çevirisi ve (Yüksek Lisans Tezi). (Yüksek Lisans Tezi). stanbul. Hasan Gülşenî’nin Güfte Mecmuası ve ncelemesi. MÜ-SBE. 1993 Mustafa Doğan Dikmen. 1982 Nilgün Hâfız Post. MÜ-SBE (Doktora Tezi). Yüzyıla Âit Bir El Yazması Mecmuada Dînî Mûsikî Güfteleri. 2001 Şengül Sağman. Türk Din Mûsikîsinde Na’t. stanbul. Yüzyıla Âit Bir El Yazması Mecmuada Dînî Mûsikî Güfteleri. 2001 Sevgi Hatice Sağman. stanbul. stanbul. 3 . (Yüksek Lisans Tezi). MÜ-SBE. stanbul. MÜ-SBE. XVIII. 2001 Mehmet Emin Soydaş. Tesbih ve Temcidler. TÜ-SBE. 1994 Erdoğan Karataş. Eserlerinin Usûl ve Güfte Açısından ncelenmesi. stanbul. MÜSBE (Yüksek Lisans Tezi). 2004 lâhiyat Adlı Güfte ncelenmesi. 1993 Şerâfettin Ural. stanbul. XIX. (Yüksek Lisans Tezi). MÜ-SBE. stanbul. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dînî Mûsikî Güfteleri. 1995 Seda Kent . Yüzyıla Ait Bir Yazmada Dînî Mûsikî Güfteleri. TÜ-SBE (Yüksek Lisans Tezi).Nuri Özcan. stanbul. (Yüksek Lisans Tezi). XVIII. 1994 Recep Tutal. Hâfız Post Güfte Mecmuası. MÜ-SBE. (Yüksek Lisans Tezi). TÜ-SBE. (Yüksek Lisans Tezi). Rûşen Efendi’nin XIX. 1995 Fatih Öznur. (Yüksek Lisans Tezi). Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dînî Mûsikî Güfteleri. Müstakimzâde’nin Mecmua-i Mecmuası MÜ-SBE. Abdülkâdir Merâgî Hayâtı. (Yüksek Lisans Tezi). stanbul. stanbul. Asırda Osmanlılar’da Mûsikî. TÜ-SBE. XIX. stanbul. Türk Din Mûsikîsinde Arapça Güfteli lâhiler. (Yüksek Lisans Tezi). 2002 Serçin Erden. Yüzyılda Yazılmış Mecmua-i lâhiyat Adlı Güfte Mecmuası. XVIII. 1993 Mehmet Emin Altıntop.

MÜ-SBE.’da da etkisini sürdürmüştür. . XVIII. Patrona Halil Ayaklanmasıyla son buldu. Resimli Türk Edebiyatı Târihi. tâlihsiz bir isyanla. Dâmâd brâhim Paşa’nın sadrâzam oluşuyla başlayan Lâle Devri imparatorluğun medeniyet sahasında yaptığı yerinde bir hareket oldu.’a yenilgilerle ve toprak kaybettiren anlaşmalarla girdi.1718 Pasarofça Antlaşması ile toprak kayıpları devam etti. Dönemin diğer mûsikîşinasları hem klasik okulun geleneklerine bağlı kaldılar hem de yapmış oldukları bazı yeniliklerle mûsikîmize çok sayıda eser kazandırmaya devam ettiler. yy’da Türk Mûsikîsi. s. yy’ın ilk yarısına yetişen büyük bestekâr Itrî önderliğinde hızla devam etti. Bu yüzyılda dînî mûsikî geleneği de tüm ihtişâmıyla devâm etmiş. XVIII. yy.2 XVIII. Ayrıca bu dönemde Âşık Mûsikîsi adında Türk Sanat Mûsikîsi ve Türk Halk Mûsikîsi arasında bir mûsikî türü doğmuş ve XIX. Türk Mûsikîsi’nin XVII. (Yüksek Lisans Tezi). yy’da göstermiş olduğu ilerleme. XVIII. Millî Eğitim Basımevi. başarısızlıklar idâri aksaklıkları doğuruyordu5. Yüzyılda Türk Mûsikîsi Osmanlı Devleti. gerek padişahlar.II. 5 Nihad Sâmi Banarlı.Uğur Önen. c. Ahmed devrinde. yy. Enderûn ise akademik mûsikî eğitimine devam etmiş buradan yetişen mûsikîşinaslar sivil hayatta bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen.738 4 . 1971. en çok Mevlevî âyini bu dönemde bestelenmiştir. Bu olumsuz siyâsî gelişmeler sürerken Sultan III. XVIII. mparatorluğun topraklarına göz diken yeni büyük devletler ablukası karşısında devletin iç hayatı da sarsılıyor. 2004 1. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir El Yazması Mecmuadaki Dînî Mûsikî Güfteleri. Bu dönemde dîvân edebiyatı şâirleri ran edebiyatından etkilenmişlerdir ancak mûsikî’de kültür akışı daha çok batıya doğru olmuştur. gerekse devrin ileri gelenleri tarafından taltif edilmiş ve bestekârlar himâye görmüştür. stanbul. Din dışı mûsikî alanında ise büyük formların yanı sıra halka daha çok hitâp eden hece ve aruz kalıplarıyla yazılmış sâde şiirlere beste yapılmıştır. stanbul. Mûsikî dâhil olmak üzere diğer sanat dalları için de oldukça verimli geçen bu dönem.

2000. bestekârlar özellikle.8 Devrin önde gelen bestekârları şunlardır: Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi (ö. Bu dönemde.Asırda Osmanlılar’da Dînî Mûsikî. Selim bestekârlığı ile de ünlüdür. Devrin bestekârlarını korumuş ve gözetmiştir.?). s. Osman. stanbul. II. Şeyhülislâm Es’ad Efendi’nin Atrabu’l Âsâr fî Tezkireti Urafa’l –Edvâr adlı eseri ise müellifin çağdaşı olduğu 100 kadar bestekârın hayatından ve eserlerinden örnekler sunması bakımından önemlidir.1799). Abdürrahim Dede Efendi (ö.1729). stanbul. Nâyi Osman Dede (ö. Andelibî (ö. Dergâh Yayınları. Bu yüzyılın son 15 yılında mûsikî’de III.1726). Kantemiroğlu ile Nâyi Osman Dede yeni nota türleri ortaya koymuşlardır. (Doktora Tezi). Mustafa ve I. kendisi de bestekâr ve şâir olan Dâmâd brâhim Paşa’dan büyük destek görmüş ve mûsikî icrâ edecek uygun ortam bulmuşlardır.1728?-1730?). stanbul. ?).407 5 . Türk Mûsikîsinin tıp alanında kullanılması geleneği de sürdürülmüştür. 1982. s. XVIII. lhâmi mahlasıyla şiir yazan III.1710). MÜ-SBE. mûsikîde birtakım yeni zevk anlayışının başlangıcı olmuştur. Üsküdarlı Hâfız Rıfat Efendi (ö.1729). I. XVIII. Mahmut da şâir ve bestekârdı. 6 Nuri Özcan. Yahyâ Nazîm Çelebi (ö. Abdülhamîd dönemleri mûsikî açısından sönük geçmiştir.1740).I. yüzyılda Türk Mûsikîsi Nâzariyatı konusunda bir takım eserler verilmiş.1730). Nevşehirli Dâmat brâhim Paşa (ö.7 Nâyi Osman Dede ise Rabt-ı Tâ’birât-ı Mûsikî adlı farsça.Ahmet (1703-1730) döneminde günlük hayattaki yenileşme anlayışı mûsikîmize de yansımış. Ahmed’e sunduğu Edvâr’ında geliştirdiği ebced notasıyla 350 saz eserini yazıp unutulmaktan kurtarmıştır. Selim devri başlar. 2003 8 Nazmi Özalp. Ahmet devrinin parlayan isimlerindendir. Tiznâm Yusuf Çelebi (ö. Enfî Hasan Ağa (ö. Kantemiroğlu. Çömlekçizâde Recep Çelebi (ö. Daha sonra tahta geçen III. manzum bir nazariyat kitabı ve günümüze ulaşmayan Nota-i Türkî adlı bir eser kaleme almıştır. Şâir Nâbî ve Nedim de III.52 7 Cinuçen Tanrıkorur. Millî Eğitim Basımevi.Osmalı tarihinde Lâle Devri olarak bilinen III. Dilhayat Kalfa (ö. Türk Mûsikîsi Târihi. Mahmut (1730-1754) devri de Türk Mûsikîsi açısından Lâle Devri’nin devâmı sayılır.1712).1780). I. ‘Sebkâtî’ mahlâsıyla şiirler yazmış çok sayıda saz eseri bestelemiştir6. yeni makāmlar bulunmuştur. Bu dönemde de çok ziyâde bestekâr yetişmiş. c. III. Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. brâhim Ağa (ö.

Ali Nutkî Dede (ö. 1770?). 1757). 1770?). 1759). Ebû Bekir Ağa (ö. 1785). Seyyid Ahmed Ağa (ö. Zaharya (ö. Hekimbaşı Gevrek-zâde Hasan Efendi (ö.1731). Tanbûri Mustafa Çavuş (ö. Kemânî Hızır Ağa (ö. 1674). 1760). 1794). 1757). Küçük mam (ö.?) 6 .Şeyhülislam Es’ad Efendi (ö. Tab’î Mustafa Efendi (ö. Çalak Zâde Şeyh Mustafa ( ö.

2.GÜFTE MECMUASININ NCELENMES 7 .

32. Bu eserin bir Kâr-ı Nâtık olduğunu tespit ettik. 141 ). Mecmuada birinci fihristteki makāmlar yer almaktadır ve bu makāmların başlık ve sayfa numaraları kırmızı mürekkep kullanılarak yazılmıştır. üstü ebrû kağıt kaplı ve sırtı meşinden bir cilt içindedir. orta kalınlıktaki kağıtlara ta’lik ile yazılmıştır. Örneğin. Üzüm salkımı şekli taşıyan iki farklı filigran şekli daha vardır ( vr. Ali Emîri. 205 x 108 mm ölçüsünde. nr. 58. Daha sonra mecmua içinde yer alan usûller. Saman rengi. Başlıkların ve terennümlerin büyük bir kısmı kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 135. Ancak eserlerin çoğunun formu belli değildir. 69 ) olduğu gibi. 1780 yılında vefât ettiğine göre bu mecmuanın XVIII. ‘der beyân-ı usûlât’ başlığı altında vuruşlarıyla birlikte verilmiştir. Recep Uslu. 9 8 .Dr. Güfte Mecmuası toplam 145 varaktır.9 Bununla birlikte birinci fihristte yer almayan fakat mecmua içinde diğer makāmlara âit bölümlerde küçük notlar hâlinde yazılmış makāmlar da vardır. Bunların çoğu semâi formundadır. Mecmua içinde toplam 286 tâne eser bulunmaktadır. Mecmua’nın başındaki tabloya yazılmış ancak mecmuada yer almayan makāmları Tablo 1’ de görebilirsiniz. Baş taraftaki bâzı sayfaların üzerinde ‘yazıldı’ notu düşüldüğüne göre bu mecmuadan faydalanılarak başka bir kopya daha hazırlanmış olmalıdır. büyük harfle “vanant” ifâdesi üstünde üzüm salkımı (vr.2. Mecmua.1 Güfte Mecmuasının Şekil ve Muhtevâ Açısından ncelenmesi Millet Kütüphânesi. 705’ de kayıtlı bulunan bu mecmuanın yazarı bilinmemektedir. Doç . Kâr ve nakış formunda eserler de mevcuttur. Birinci fihristte yazılan makāmların bâzıları mecmuada yer almamaktadır. Nâdir Müzik Eserleri adlı basıma hazır çalışmasında kağıt filigranında kral tâcı altında üzüm salkımı ( vr. 3 tâne de kâr-ı nâtık bulunmaktadır. 64. hüseynî aşîran. Mecmua 46 beyitten oluşan başlıksız bir güfteyle başlamıştır. Yard. Ayrıca mecmua içinde geçen makāmları sayfa numaralarıyla birlikte veren ‘fihrisü’l makāmât’ başlıklı bir tablo mevcuttur. yüzyılda kaleme alındığı söylenebilir. hümâyun. ancak bâzı varaklar kopmuş olduğundan yerinde olmadığı görülmüştür. Manzum eserler. Ancak mecmuada adı geçen bestekârlardan en son vefât eden Dilhayat Kalfa. 129 ) şekli olduğundan bahseder. Bu tabloda iki fihrist vardır. âharlı. dügâh. Mecmua üzerinde her hangi bir ad ve târih yoktur.

Tablo 1: Mecmuada geçen makāmlar ve kaç kez bestelendiğini gösteren tablo F HR STT EK SAYF A F HR STTEK MAKĀM SIRALAMASI Rast Rehâvi Nikrîz Nişâbur Isfahan Mâhur Pençgâh Nevâ Uşşak Beyâti Nühüft Nevâ-i sünbüle Nevrûz Nevrûz-acem Acem Acemaşîran Nihâvend Arazbar Babatâhir Sabâ Çargâh Hüseynî Bûselik Aşîran Kürdî Büzürk Zirgüle Hisar Hicaz Uzzal Şehnaz Gerdâniye Muhayyer Muhayyer-bûselik Zîrefkend Muhayyer sünbüle MECMUADA ADI GEÇEN MAKĀMLAR VE VARAK NUMARALARI Rast / 3b Yer almıyor Nikrîz / 12b Nişâbur / 15b Isfahan / 18b Mâhur / 22b Pençgâh / 26b Nevâ / 29b Uşşak / 34b Beyâti / 40b Nühüft / 46b Yer almıyor Yer almıyor Yer almıyor Acem / 51b Acemaşîran / 56b Nihâvend / 60b Arazbar / 61b Babatahir / 65b Sabâ / 69 b Çargâh / 74b Hüseynî / 75b Bûselik / 84b Aşiran / 87b Kürdî / 92b yer almıyor Zirgüle / 97b Hisar / 99b Hicaz / 100 Uzzal / 103b Şehnaz / 105b Gerdâniye / 108b Muhayyer / 111b Muhayyer-bûselik / 114b Yer almıyor Yer almıyor BU MAKĀMDAK ESER SAYISI 5 5 1 6 12 3 8 6 13 14 6 2 3 5 9 15 1 29 4 16 11 2 4 6 1 9 2 6 3 - 3 7 12 15 18 22 26 29 34 40 46 48 49 50 51 56 60 61 65 69 74 75 84 87 92 96 97 99 100 103 105 108 111 114 116 117 9 .1 Mecmuada Adı Geçen Makāmlar Mecmuada kendisine müstakil bölüm ayrılan makām sayısı 35’tir.1.2.

118 120 122 128 134 135 137 139 Sultâni ırak Muhalif ırak Irak Segâh Mâye Bestenigar Râhatü’l-ervah Evc Sultâni ırak / 118b Yer almıyor Irak / 122b Segâh / 128b Yer almıyor Bestenigar / 135b Râhatü’l-ervah / 137b Evc / 139b 5 13 16 5 1 34 2. Es'ad Molla) Nazîm Ayntâbî Hasan Çelebi Â'mâ (Kadrî) Hasan Efendizâde Kûçek mam ( mâm-ı Sagîr) Kemânî Mehmed Müezzin (Mü’ze Çelebi) Ağa Kaftânî (Kaftânî Memiş Ağa) Hâfız Üsküdârî Murad Ağa Nihâvendî Tab'î Âhenî Mü'min Ağa Şeyh Abdülali Corci Hâfız Kumral Kul Hüseyin Mecmuadaki Beste Sayıları Mecmuada Adı Geçen Bestekârlar Mecmuadaki Beste Sayıları 20 18 16 12 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Naâti Dâmâdı Üsküdârî Mehmed Efendi Musalli Efendi Yusuf Çelebi Usta Ömer Miskî brâhim Şehlâ Diyarbekrî Hakkâk Mehmed Mardînî Haffafzâde Duhter-i Dilhayat Sultan Mahmut Kadızâde Mustafa Çavuş Koca Osman Hazret Niznam Yusuf Serrâc Hasan Şâmî Seyyid Hasan Na'nâ Derviş Ali Ali Paşa Üsküdârî Neşî Çelebi mam Sultan brâhim Efendi Kürkçü Tesbihçi Virdî Diyarbekrî 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 .2 Mecmuada Adı Geçen Bestekârlar Mecmuada 53 tâne bestekâr adı geçmektedir. Tablo 2: Mecmuada adı geçen bestekârlar ve bestelerinin sayısını gösteren tablo Mecmuada Adı Geçen Bestekârlar Hâce (Abdülkâdir Merâgî) Itrî Bekir Ağa Hâfız Post (Hâfız) Hasan Ağa (Enfî Hasan Ağa) Tosunzâde Recep (Recep Ağa) Es'ad Efendi (Molla. En çok bestesi bulunan bestekârlar Abdülkâdir Merâgî. Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi ve Eyyûbî Bekir Ağa’dır.1.

Herat’ta çıkan bir vebâ salgınında. 1988 11 . s. ‘Devr-i kumriyye’ ve ‘devr-i adl’ adlı usûllerin tertîbi de Merâgî’ye âittir. Aynı zamanda ebced notası ile yazılmış. kendi bestelerini de ihtivâ eden Kenzü’l-edvâr adlı bir eseri de mevcuttur. ‘Câmiü’l-elhân. 30 zamanlı. 1435 yılında hayâtını kaybetti. I.Timur’un veliahtı Muhammed Mirza’nın isteği üzerine 200 zamanlı ‘darb-ı mieteyn’ usûlünü tertîb etti.1.2. Güfte Mecmuasında Merâgî’ye âit 20 tâne beste bulunmaktadır. Sarayda bulunduğu yıllar boyunca parlak bir mûsikî hayâtı geçirdi. c. ‘devr-i şâhî’ usûllerini tertîb etti. Celâleddîn Hüseyin ve Ahmet Bahadır’dan büyük ilgi gördü. Aynı zamanda ressam. Nazariyat konusunda da derin bilgisi olan Merâgî.10 Mecmuada. 10 Özcan. Kitâbü’l-edvâr ve Zübdetü’l-edvâr’dır. Celâyir Hükümdarları Sultan Şeyh Üveys. Mâkāsidü’l-elhân. 49 zamanlı ‘darbı feth’. Ancak sâdece 30 kadarının notası günümüze ulaşabilmiştir. 243.Hoca) Bugün ran sınırları içinde bulunan Azerbâycan’ın Merâga şehrinde doğdu. Bunlar. Merâgî. zamânının bütün makāmlarına vâkıf. D A. Risâle-i Fevâ’idi Aşere. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir.2. mûsikî nazariyatı ile ilgili bir çok eser kaleme aldı. oradan Semerkant’a gitti. “Abdülkâdir Merâgî”. Genç yaşta Tebriz’ gitti ve mûsikiye olan kâbiliyeti ile kendisini kısa sürede tanıtarak saraya alındı. usûl tertîb edebilecek ve bütün formlarda eser besteleyebilecek derecede kâbiliyetli bir bestekârdı. 1386 yılında Timur’un Azerbaycan’ı zaptetmesiyle Bağdat’a. hattat ve şâirdi. Doğduğu şehre nisbetle Merâgî adıya anılır. Hâce Abdülkâdir adlarıyla anılmaktadır. Başta ud olmak üzere bir çok mûsikî âleti çalardı. Hâce. Mecmuada En Çok Adı Geçen Bestekârlar Ve Hayatları Hâce Abdülkâdir (Abdülkâdir Merâgî . Bestelediği eserlerle kendisinden sonra gelen bestekârlara ışık tutan Merâgî’nin güfte mecmualarında birçok bestesi vardır.1. Mûsikîyi ve diğer ilimleri babasından öğrendi. stanbul. Bu süre zarfında 24 zamanlı ‘darb-ı rebî’.

Nazîm gibi şâirlerin şiirlerini bestelemiştir. Din dışı mûsikî alanında ise Hâfız Şirâzî’nin Farsça gazeli üzerine bestelediği Nevâ Kâr’ı bu formun şâheserleri arasındadır. Segâh salât-ı ümmiye ve rast Na’t-ı Mevlâna dînî mûsikî alanında en meşhur eserleridir. Ekrem Karadeniz kırk dokuz olarak verir.12 Güfte Mecmuasında 18 tâne bestesi bulunmaktadır. Şiirlerini ‘Itrî’ mahlasıyla yazdığı için daha çok bu adla tanınmıştır. 1987. Harem-i Hümâyun’da câriyelere mûsikî hocalığı yapmış.48 13 Özalp.XIV. “Itrî”.220 Yılmaz Öztuna. bestekârlığının yanı sıra hânendeliği. s. c. Nâbî.I. Genç yaşta Enderun’a alındı. Ankara. Vefât târihini bâzı kaynaklar 1711. Mehmet’in tahttan indirilmesinden sonra da Enderûn’daki görevine devâm etmiştir. Şehrî. s. Esirler arasında kâbiliyetli ve güzel sesli olanları yetiştirmek ve geldikleri ülkelerin mûsikîleri hakkında bilgi edinmek amacıyla esirciler kethüdâlığına getirilmiştir. Itrî’yi Itrî yapan Yenikapı Özcan. Bekir Ağa (Ebûbekir Ağa) Ebûbekir Ağa 1685 yılında stanbul’un Eyüp semtinde doğdu. Fakat şurası Mevlevîhânesi’nde aldığı eğitimdir.Itrî (Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi) stanbul’da Mevlânâkapı civârındaki Yayla semtinde doğdu. Mûsikîmizin en önde gelen isimlerinde biri olan Itrî. Kırım Hanı I. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Fuzûlî. Küçük mam Mehmet Efendi ve Hâfız Post gibi hocalara talebelik ettiği tahmin edilmektedir. Nev’î. s.464 12 . Genellikle. D A. şâirliği ve hattatlığı ile de ün salmıştır.13 Bu yüzden Eyyûbi Bekir Ağa olarak da bilinir. IV. Bunların dışında günümüze kadar ulaşabilmiş değişik formlardaki eserlerinin sayısını Yılmaz Öztuna kırk iki. Kasımpaşalı Koca Osman. c. Itrî. Güzel sesi ve 11 12 kesindir ki. Itrî. bâzıları 1712 olarak verir11. Müzikologlar 1630 ve 1640 yılları arasında doğmuş olabileceğini kaydetmişlerdir. Mehmet döneminde sarayda serhânendelik. Selim Giray’ın mûsikî toplantılarında büyük îtibar görmüştür. Mûsiki bilgisini tam olarak kimden aldığı bilinmemektedir ancak Derviş Ömer. hem dînî hem de din dışı mûsikî’nin hemen her formunda eser vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. IV.

‘Hasan Ağa’. c. D A. saz semâisi.285 17 Öztuna. Mehmed ve I. kâr. c. 275 Özcan. Atrabü’l-âsâr’da bestekârın bir nazariyat kitabı olan ‘Edvâr’ından bahseder ancak bugüne kadar bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır. Dînî ve din dışı alanda birçok formda 1000’in üzerinde eser bestelediği kaydedilir ancak günümüze sâdece 17 tânesi gelebilmiştir. On beş yaşında hıfzını tamamladı ve mûsikî öğrenimine bu yaşlarda başladı. Hasan Ağa (Enfî Hasan Ağa) stanbul’da Fındıklı semtinde dünyaya geldi. c. D A. c. beste. 252 13 . Enfiye çekme merakından ya da burnunun büyük olmasından dolayı Enfî ve Burnaz lakablarını aldı.I.mûsikîye olan kabiliyetiyle kısa sürede kendini yetiştirerek saray fasıl heyeti reisi olarak serhânendelik ve Enderun’da mûsikî hocalığı yaptı. BTMA. ‘Eyyûbî Bekir Ağa’ gibi adlarla birçok bestesine rastlanan Bekir Ağa’nın peşrev. Mûsıkîye gösterdiği istidattan dolayı genç yaşında Sultan III. Mahmud’un takdirini kazanmış. Asıl adı Mehmed’dir. aynı zamanda hattat ve şâirdir. Kendini kısa sürede geliştirerek devrin önde gelen mûsikîşinasları arasına girdi. Bestekârlığının yanı sıra hânendeliği ve tanbûriliği ile de ün salan Hâfız Post. 100 16 Özcan. s. D A. Es’ad Efendi. Ahmed ve Sultan I. 10 s. Selim Giray Han başta olmak üzere devlet adamlarından iltifat gördü.15 Mecmuada 12 tâne bestesi bulunmaktadır. ‘Ebûbekir Ağa’. s. semâi ve şarkı formundaki bestelerinden ancak kırk dokuzunun notası günümüze ulaşabilmiştir. Doğum târihi bilinmemektedir ( ?1694 ). s. Aynı 14 15 Özcan.14 Mecmuada 16 tâne bestesi bulunmaktadır: Hâfız Post ( Hâfız ) stanbul’da doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber 166016 veyâ 167017 olarak tahmin edilmektedir. hânendeliği yanında yaptığı bestelerle devrinin mûsikîşinasları arasında ün salmıştır. Şâir Nâilî’den edebî ilimleri öğrendi. IV. XVI. Hacdan dönüşünde 1759’da vefât etti. XV. Mecmua içinde daha çok Hâfız adıyla anılmaktadır. ‘Bekir Çavuş’. “Hâfız Post”.

Ahmed’in hânendeleri ve müezzin-i şehriyâriler arasına girdi. s. Aynı zamanda iyi bir tanbûrîdir. Mehmed döneminde yetişen ve Itrî. Mûsikîşinas bir âilenin çocuğu olan Hasan Ağa ilk mûsikî derslerini babasından aldı. c. ‘Lâle Devri’nin ihtişamlı günlerine de tanıklık etmiş oldu. stanbul’da doğdu. Mecmua içinde Hasan Ağa ve Enfî Hasan Ağa adıyla anılmaktadır.19 Güfte mecmuasında 9 tâne bestesi vardır. s. ‘Abdullah Efendi.zamanda Hulûs ve Hasan mahlaslarını kullanarak aruz ve hece vezinleriyle şiirler yazdı. c.252 20 Özcan. ‘Hasan Ağa’. Doğum târihi ve âilesi hakkında bilgi yoktur.I. semâi. Tosunzâde Asıl adı Abdullah’dır. Tosunzâde’. XVI. mûsikî tarihimize muhteşem bir toplu program örneği sunmuştur. stanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Öztuna’ya göre dînî ve dindışı eserlerinin sayısı 200’den fazladır ancak günümüze sadece 18 eseri gelebilmiştir. c. Mûsikîye olan kâbiliyetinde dolayı devrin hükümdârı III. s. I. Nâzîm. şarkı. bestekârlığı kadar hânendliğiyle de ün salmıştır. devrinin en iyi üstadlarından mûsikî dersleri almış. ilâhi başta olmak üzere hem Özcan.285 Öztuna. âilesinin çömlekçilikle uğraşması nedeniyle bu sıfatla anılır. Recep (Çömlekçi-zâde Recep Çelebi) stanbul’da doğduğu tahmin edilen Recep Çelebi.Ahmed’in şehzâdeleri için düzenlediği sünnet düğününde yaklaşık yüz kişilik hânende ve sâzendeyi başarıyla yönetmiş. stanbul’da vefât etti. 2000. Gerek dînî gerekse dindışı besteleriyle ve icrâcılığıyla meşhurdur. sarayda uzun süre Ebû Bekir Ağa’nın idâresinde bulunduğu fasıl heyetinde serhânendelik yaptı. s. .I. Ahmed’in serhânendeliğine kadar yükseldi. Beste. Hasan Ağa . Es’ad Efendi onun iki yüzün üzerinde eser bestelediğini kaydeder ancak günümüze sâdece 6 tânesi gelmiştir. Ali Ufkî Bey gibi büyük mûsikîşinasların çağdaşı olan Recep Çelebi. 1715’ de Enderun’dan emekli edilen Hasan Ağa.21 IV.Genç yaşta girdiği Enderun’daki tahsili esnasında kendisini yetiştirerek hocalık yaptı ve III.18 Özellikle Sultan III.20 Güfte mecmuasında 8 tâne bestesi bulunmaktadır. D A. Türk Mûsikîsi Tarihi.100 21 Nazmi Özalp. D A. c. 409 19 18 14 .

1757 yılında vefât ederek babasının yaptırdığı Çarşamba civârındaki câmîin mezarlığına defnedildi.24 Es’ad Efendi’nin Güfte Mecmuası’nda 14 tâne bestesi bulunmaktadır. biyografi yazarlığı. 1748 yılında I. Hâfız Post. Bekir Ağa gibi bestekârlarla çağdaş olan Es’ad Efendi. Bu eserde XVII.Molla) 1684 yılında stanbul’da doğdu. Itrî. Es’ad Efendi ve Molla adlarıyla anılmaktadır. 22 23 Öztuna. Arapça. Es’ad Efendi’nin Mûsikî târihi açısından en önemli eseri Atrabü’l-Âsar-fîTezkiret-i Urefâ-ı Edvâr’ ıdır. Farsça ve çeşitli ilimleri mükemmel şekilde öğrendi.22 Enderun’da da hocalık yaptığı tahmin edilen Recep Çelebi hac için deniz yoluyla Mısır’a giderken takrîben 1701 yılında vefât etmiştir.I. BTMA. Çeşitli müderrisliklerde ve kadılıklarda bulundu. s. Es’ad Efendi (Es’ad Molla . bestekârlık. c. II. Mecmuada 7 tâne bestesi bulunmaktadır. dînî ve din dışı formda değişik makām ve usûllerde eser vermiştir ancak çok azı günümüze ulaşabilmiştir. yüzyıl sonu ile XVIII. Recep’in sefâhate düşkün fakat çeşitli alanlarda çok bilgili olduğunu ve nefir adında bir sazda usta olduğunu söyler. Bu eserlerin sayısı Itrî’ninkine yakındır ancak günümüze sâdece ona yakın eseri gelebilmiştir. ortalarına kadar yaşamış olan mûsikîşinasların kısa hayat hikâyeleri.dîni hem de dindışı saz ve söz eserleri bestelemiştir. I. s. 199 24 Özalp. c. Mahmud döneminde Şeyhülislâm oldu. Mecmuada Recep ve Recep Ağa adlarıyla anılmaktadır. ölümlerine düşürülen târih şiirleri ve eserlerinde birkaç örnek yer almaktadır. Babasından ve diğer ulemâdan ders gördü. şâirlik. Evlîyâ Çelebi. Es’ad Efendi de bu ihtişâma katkı sağlayan.463 15 . her biri kendi alanında üne kavuşmuş. s.172 Öztuna. tarım gibi konularda eserler vermiştir.23 Molla olarak Selânik Mevleviyeti’ne getirildi. c. BTMA. Mûsikî ve şiir gibi iki güzel sanatla ilgilenen Es’ad Efendi’nin yaşadığı yıllar Divan Edebiyatı ve Türk Mûsikîsi’nin en ihtişamlı yıllarıdır. Mecmua içinde Es’ad Molla.

Gençlik yıllarında Mevlevî Tarikatına intisâb etti. Ölüm târihi kesin olarak bilinmemektedir. c. güzel 25 26 Özalp. Vefât târihi kesin olarak bilinmemektedir( ? – 1720 ?). Na’tlarıyla tanınan şâir Nazîm. En parlak dönemi II. s. 19 16 . Bunların çoğunu kârlar teşkil etmektedir.428 Öztuna.Nazîm Yahyâ Nazîm Çelebi.25 Şiir ve mûsikîye olan kabiliyetinde dolayı Enderun’a alındı. Mûsikî hocalarının kim olduğu tam olarak bilinemese de Hâfız Post ve Itrî gibi büyük mûsikîşinaslarda faydalanmış olması muhtemeldir. s.100’den fazla eser bestelemiştir. Mecmuâ içinde Antâbi adıyla anılmaktadır. semâi ve şarkısı olduğunu söyler ancak güfte mecmualarında yaklaşık 300 eseri tesbit edilebilmiştir. Daha sonra stanbul’a gelmiş ve burada 1670 yılında vefât etmiştir. Bu eserlerin güftesinin çoğu kendisine âittir. A’mâ Kadrî stanbul’da doğdu ve öldü. 1647 yılında stanbul’un Gedikpaşa semtinde doğdu. Mûsikî’de parlak ve samîmi bir üsluba sâhip olan bestekâr güzel sesli. c. Gâziantep’de doğduğu için bu adla anılır. Mustafa dönemidir. 30 kadar eser bestelemiştir. Nazîm’in 500’den fazla beste. I. 1727’ de vefât ettiğinde meyve hali pazarbaşılığı görevini sürdürüyordu. Mecmuada 4 tâne bestesi vardır. Hayâtı hakkında çok şey bilinmemektedir. Güfte mecmuasında 6 tâne bestesi vardır. I. Es’ad Efendi. Arapça ve Farsça öğrendi. aynı zamanda iyi bir hânende idi. Ancak hiçbir eserinin notası günümüze ulaşmamıştır. Edirne Mevlevîhânesi Şeyhi Neşâti Dede’nin onun yetişmesinde büyük etkisi oldu. Antâbî Asıl adı Mehmet olan Antabi.26 Mecmuada 5 tâne büyük formda bestesi vardır. Hasan Çelebi (Kazzâz) stanbul’da doğdu ve yaşadı. pekçilikle uğraşmıştır.

1690). 20’den fazla eser besteledi.27 Mecmuada 3 tâne bestesi vardır. ‘Oldu eşkim gülşen-i ârâ-yi hevescular gibi’. 1969. Bunlar. 2.320 28 Öztuna. Üsküdarlı) Kadıköy’de doğdu ve yaşadı ( ? . Tablo 3: Mecmuada adı geçen formlar ve kaç kez kullanıldığını gösteren tablo Kâr-I Nâtık Kâr Nakış Semâi Şarkı Beste Formu belli olmayan eser sayısı 3 35 16 58 7 7 160 27 Yılmaz Öztuna. ‘Üsküdarlı’ olarak meşhurdur. ‘Beni bir gün anub dildârım almazmış zebânına’ Mevlânâ. Hasan Efendizâde (Âhî Efendi.1. Nâbî ve Mevlânâ’dır.255 17 . Gözleri görmediği için A’mâ adıyla da anılıyordu. Ser-hânende Mustafa Ağa’dan ve sonra başkalarından mûsikî öğrendi. c. c.3 Mecmuada Adı Geçen Şâirler Mecmuada sâdece 4 tâne şâir adı geçmektedir. stanbul: Millî Eğitim Basımevi. Sultan Mahmud. s. Nâilî.28 Mecmuada 3 tâne bestesi vardır. I. ‘Bırakmam kayd-ı zülfün lâyık-ı zincîr olur sende’ Nâbî.1. Sultan Mahmud. I. Farsça güfteli kâr ve nakışların sayısı da oldukça fazladır. Nâilî. Ancak diğer güfte mecmualarıyla yaptığımız karşılaştırmalarda form adı belirtilmemiş eserlerin çoğunun yine semâi veya şarkı formunda olduğu görülmektedir. 2. 200’den fazla büyük formda din dışı eser bestelemiştir.4 Mecmuada Adı Geçen Formlar Mecmuada en çok semâi formunda eser yer almaktadır.çehreliydi. ‘Kadrî Çelebi’. ‘Nakd-ı kadem ez mahzen-i esrâr ber âmed’ mısra’larıyla başlayan şiirlerin sâhibidirler. s. Hepsinin birer tâne şiiri vardır. Ekseriyetle form adı yazılmamıştır. Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi.

‘Murabbâ’ da denilen besteler büyüklük bakımından kâr’lardan sonra gelir. Nakış Beste ve semâilerin özel olarak bestelenmiş şekilleridir. c. stanbul. Mecmuada rast. Türk Mûsikîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri.32 Şarkı Türk Mûsikîsinde küçük formların en önemlisidir. ki mısrâdan sonra terennüm gelir. Örneğin. 49 31 Özalp. Kâr-ı şekerrîz.31 Beste Dört mısrâdan oluşan. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay. meyandan sonra yine terennüm gelir.29 Didaktik amaçlı kullanılan bu form. güfteden esinlenerek bâzen değişik isimler almışlardır. stisnâ olarak güftesi Türkçe olan ve terennümle başlamayan kârlar da vardır. büyük ve küçük usûllerle bestelenebilmesi. bestekâr o makāmın çeşnisini gösterir. güftesinin Farsça oluşu.33 Lâle devri’nin meşhur şâiri Nedim ile rağbet görmeye başlayan şarkı formu. Özelliği. Kâr Klasik Mûsikî’nin usûllü büyük formlarındandır. konuşan.. halkın zevk ve ihtiyaçlarına Tanrıkorur. s. güftede usûl adları da geçiyorsa her usûl adının geçtiği yerde derhal o usûle geçer. s. 137 33 Alâeddin Yavaşça.122 30 29 18 . kendini anlatan eser demektir. Bu form için özel olarak yazılmış güfte içinde yer alan makām ve varsa usûl adlarının geçtiği yerde. 139 32 Özalp. Kâr-ı sûretçin’. usûl değişikliği yapılabilmesi ve genellikle uzun bir terennüm bölümüyle başlamasıdır. I. s. Sözleri Divan Edebiyatı şâirlerinin gazellerinden ya da bunlara benzeyen şiirlerden seçilmiştir. her mısrâdan sonra terennüm bulunan ve büyük usûllerle bestelenen parçalardır. Nakışların terennüm kısımları oldukça uzundur ve çok süslü nağmelerle bestelenmiştir. Beste ve semâiler dört mısrâ yerine iki mısrâ olarak bestelenmişlerdir. 2002.Kâr-ı nâtık Kâr-ı nâtık. 50 Tanrıkorur. bestekârın ustalığını da gösterir. s.30 Mecmuada yer alan kârlar. Üçüncü mısra meyandır. I. ‘Kâr-ı vasiyetnâme. Mecmua içinde ‘amel’ başlıklı kârlar da mevcuttur. s. c. evc ve ırak makāmlarında 3 tâne kâr-ı nâtık bulunmaktadır.

Beste şekilleri oldukça fazladır. Ağır semâiler. Nakış olarak da icrâ edilebilir.1. ancak daha sonraları küçük usûllerle de bestelenmişlerdir. 2. En çok kullanılan usûl devr-i revân usûlüdür. beşli. hattâ sekizli şiirlere yapılmış besteler vardır. Ancak küçük usûllerle ölçülmüşlerdir.daha çok hitâb etme anlayışından doğmuştur. Tablo 4: Mecmuada adı geçen usûller ve kaç kez kullanıldığını gösteren tablo Devr-i revân Muhammes Türkî darb Çember Hafif Semâi Sakîl Remel Evfer Hafif Devr-i kebir Zincir Fer’ 44 23 18 26 14 9 8 10 7 7 6 5 5 Darb-ı feth Düyek Nim devir Darbeyn Hâvî Fahte Sofyan Berefşân Nim çember Darbey muhammes Nim sakîl Kebir Frenkçin 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 . Semâi Ağır semâi ve yürük semai olmak üzere ikiye ayrılır. Yürük semâiler ise ağır semâilere göre daha hareketli ve canlıdır. Eski şarkılar genellikle büyük usûllerle bestelenmiştir. Yapı îtibârıyla besteyi andırır. Daha samîmi ve sâde bir dil. daha kısa vezin kalıpları kullanılarak ve daha kolay kavranabilir bir üslupla bestelenmişlerdir. Sözleri dört mısrâdan oluşur. Sözleri dört mısrâdan oluşur. Dörtlü. Mecmuada Adı Geçen Usûller Mecmuada 26 tâne usûl adı geçmektedir. altılı.4. Her mısrâdan sonra terennüm gelir. klasik fasıllarda besteden sonra yer alır.

GÜFTE MECMUASININ METN 20 .

Enderun Yayınları. (Bkz: Öztuna. (Bkz: Âgâh Sırrı Levend. bestekâr adı verilmemiştir ancak Âgâh Sırrı Levend’de şâir Sâmî olarak geçmektedir. c. 247) Ayrıca Yılmaz Öztuna Es’ad Efendi’nin Sâmî’ye âit olan bir kâr-ı nâtık’ı bestelediğini ancak notasının günümüze ulaşamadığını söyler.[Başlıksız]34 Vezni: Feilâtün (Fâilâtün) Feilâtün Feilün btidâ râst ile buldu nizâm Elif-i evvel-i tertîb-i makām Sâniyâ oldu rehâvî hâvî Feyz-i te’sîr-i be-kavl-i râvî Pençgâh ile edip istînâs Zevk-i bî-gāye bulur penç havâss Semt-i nikrîze edip vaz’-ı kadem Ne kiriz eyledi üstâd-ı kıdem dicek azm-i reh-i nişâbûr Oldu şehrâh-ı nağam nakış-ı sütûr Eder ısgā-yı sadâ-yı zāvil Hüzn-i endûhu gönülden zâil Isfahan olsa murabba’ beste Çâr bağ içre olur güldeste Zühre ile nakarât-ı mâhûr Kızdırıp kursunu mâhın hûr Olur âğāz-ü nevâ ruha gıdâ Dinlese âşık-ı bî-berg ü nevâ Olur ey zâhid-i bî. I s. BTMA. 46 beyitten oluşan bu kâr-ı nâtık’ ın başında şâir. Divan Edebiyatı. 1984. stanbul. 199) 21 . s.tab’ ü mezâk Mûsikîden mütelezziz uşşâk der oldukça o dost evinde Köhne ebyâtı beyâti tâze Dîdemiz aşkı nühüfte dil-i zâr Ney gibi nâlesin eyler ızhâr 34 Mecmuada eserin formu yazılmamıştır ancak her beyitte bir makām adı geçmesinden bir kâr-ı nâtık olduğunu anlıyoruz.

Bezmgâh içre mey-i savt-ı acem Ke’s-i tanbûru eder sâgār-ı Cem Hem acem hûb-u aşîrânı da hûb Besteler anda serâpâ mergûb Mutrib ettikce nihavendi sürûd Bûy-i te’sîri verir nağme-i ûd Kıl arazbâr ile aşkı inhâ Arz-ı bâr olmasın ol şûha dilâ Demlenir feyzi babatâhirden Nâyi itti nefes oğlu neyzen tse tahrîr-i dügâhiyle negām ki telliye döner şak-kı kalem Ger mugannî ide âheng-i sabâ Devha-i dilde olur goncagüşâ Çârgâh oldu hoşâyende makām35 Her murabba’ olur ânınla tamam Nağme kim besmeledir kûçekten Oldu bir şu’be ile perde-şiken Ger hüseynîyi bileydi zühhâd Gayri itmezdi Yezîdâne inâd tse âheng-i horâsân dilber Âdemi şâh-ı Horâsân eyler Bûselik nağmesin itti cânân Ağzını öpeceğim geldi hemân Bûselik ile aşîrân idicek Raks ider şevk ile heft felek Bittabı’ zemzeme-i kürdîden Hazzeder nerm karârın işiden 35 Güftede makām kelimesi yerine ‘niam’ kelimesi geçmektedir ancak anlam bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda bir yazım hatası olduğunu varsayarak biz de Agâh Sırrı Levend’ deki gibi ‘makām’ olarak yazdık. s. 249 22 . Bkz: Levend.

Gülse ol şûh-i müberka’ ruhsâr Dem-i nevrûz açılır zülf-i nigâr Büzrük âğāz idince cânân Büzrük ü kûçeki eyler hayrân Türk darb ile makām-ı arabân Beste olsa urulur bu dil ü cân Zirgû olsa da mutrib meselâ Zîrgûle ider ânı bâlâ Nagāmât ile edip azm-ı hisâr Oldu dil sûz-ı neşâta dizdâr Râh-ı tahkîkte bîkayd-ı hicâz Cedi-î nâka-i çenk oldu hicâz Dinle gel bezmde savt-ı uzzâl Züllü terk eyle de zâhid iz al Kıl o perçemle siyehmest âvâz Bezm-i meyde iderek ey şehnâz O dem uşşâkı muhayyer eyle Nâil it zevki olursa neyle Ger muhayyerde idersen câna Bûselikten gelür uşşâka sadâ Fikri zîrefkend olur kastitmez Aşağı doğru miyandan gitmez tme dildâra muhayyerde niyâz Çıkmasun sünbüleye çâk âvâz tmesün nâle o gûne uşşâk K’iştihâriyle dola Şâm-ü Irâk Bir muhâlif negam ile nüh ırâk Pür olur künkure-i seb’-i tıbâk Kişi sultân-ı ırâk olsa bile ştihar âfet olur cân ü dile Sanma ki hüsn-i sadâ hâlîdir Mâye-i câzibe-i hâlîdir 23 .

Hasan Gülşenî’nin Güfte Mecmuası ve ncelenmesi. 14 24 .Revân: Düm düm tek düm tek tek Nim Devir: Düm düm tek düm tek teke teke Evfer: Teke teke düm tek düm Devr-i kebir: Düm düm tek düm tek tek düm tek teke tek Çenber: Düm teke düm düm tek düm te teke teke Fahte: Düm tek düm tek teke teke Evsat: Teke teke düm tek düm düm tek teke düm düm Muhammes: Düm teke düm tek düm düm tek teke düm tek teke düm tek teke teke Fer’: Düm teke düm teke düm tek teke düm tek teke teke Hafif:Düm tek tek düm tek tek düm teke düm tek tek düm teke düm düm tek teke düm tek teke düm tek teke teke Remel:Düm teke düm teke teke düm teke düm tek tek düm tek düm düm tek teke teke Nim Sakil:Düm teke düm teke teke düm teke düm tek teke teke 36 Bu kâr-ı nâtık. s. stanbul. alçaklığı ko ey zâhid Evc-i ma’nâdan olur hep vârid36 Der Beyân-ı Usûlât Sofyan: Düm teke Düyek: Düm tek tek düm tek Çifte Düyek: Düm tek tek düm düm tek teke Devr. 2004.Etme feryâd ü figān ey dil-i zâr Etse de kâkülüne bestenigâr Mûsikî râhat-ı-ervâh oldu Rûh-ı her kālib-i eşbâh oldu Kûdek-i nağmeye âvâz-ı hüzzâm Bâde-i rabt ile eder şedd-i hizâm Nağme. Hasan Gülşenî’nin Güfte Mecmuası’nda. Bkz: Serçin Erden. toplam 51 beyttir. TÜ-SBE (YL). mecmua içinde her makāmın başında ayrı ayrı yazılmış.

Berefşân: Düm tek düm tek düm düm tek düm düm tek teke teke Türkî Darp: Tek tek tek düm tek düm düm tek teke düm düm düm Frenkçin: Düm düm düm düm teke teke teke teke Hezeç: Düm düm düm tek düm düm tek teke düm tek düm düm tek teke teke Sakîl: Düm teke düm teke teke düm teke düm tek tek düm düm tek düm tek tek düm teke düm düm tek teke düm tek teke düm tek teke teke Darbeyn: Devr-i Kebir Düm düm tek düm tek tek düm tek teke teke Berefşân düm tek düm tek düm düm tek düm düm tek teke teke Zincir:Çifte düm tek tek düm düm tek teke Fahte düm tek düm tek teke teke Çenber düm teke düm düm tek düm tek teke teke Devr-i kebir düm düm tek düm tek tek düm tek teke teke Berefşân düm tek düm tek düm düm tek düm düm tek teke teke Hâvi:Düm teke düm tek düm teke teke düm teke teke düm tek düm düm teke teke düm teke düm düm tek teke düm tek teke teke düm tek tek düm tek düm düm tek teke teke Darb-ı Feth:Düm tek tek düm tek tek teke düm tek tek düm tek düm tek düm teke düm tek düm teke teke düm teke teke düm tek düm düm düm teke teke düm teke düm düm tek teke düm tek teke düm tek teke teke düm tek tek düm tek tek düm tek düm düm tek teke teke Semâi: Düm teke düm tek Semâi: Düm tek tek düm tek 25 .

Fihrisü’l Makāmât Rast 3 Pençgâh 26 Nevâ-i Sünbüle 48 Arazbâr 61 Bûselik 84 Hicaz 100 Zîrefkend 116 Segâh 128 Zirkeşîde Rehâvi 7 Nikrîz 12 Nevâ 29 Nişâbur 15 Uşşâk 34 Acem 51 Sabâ 69 Isfahan 18 Beyâti 40 Acemaşiran 56 Çargâh 74 Zirgûle 97 Muhayyer 111 Muhâlif-i ırak 120 Eviç 139 Hûzî Mâhur 22 Nühüft 46 Nihâvend 60 Hüseynî 75 Hisar 99 Muhayyerbûselik 114 Nevrûz 49 Babatâhir 65 Aşîran 87 Uzzal 103 Muhayyersünbüle 117 Mâye 134 Hümâyun Nevruzacem 50 Kürdî 92 Şehnâz 105 Büzürk 96 Gerdâniye 108 Sultâni ırak 118 Irak 122 Fihris sâni Bestenigâr 135 Zâvil Râhatü’lervâh 137 Arabân Hüzzam Şûrî Kûçek Dügâh Horâsân Necd Karcığar Nihavend-i kebîr Sebzendersebz Bahr-i nâzik Zemzeme Müstear Yegâh 26 .

1994. s. 38 Hânende (Dikmen). YL. 33. TÜ-SBE.26 27 .Rast Form: Semâi Beste: Itrî Usûl: Hafif Jâle veş bir gonca-i ra’nâya düştü gönlümüz Sâye âsâ bir kadd-i bâlâya düştü gönlümüz Bir nigehle âlemi hem mest ü hem hayrân eder Şimdi bir şûh-i cihân-ârâya düştü gönlümüz Ah ye lele lî yele lel le lî yele lel lelî yele lel le lî Yentir lâ tir yele le le le lî vây cânım37 3b Form: Şevknâme Beste: ? Usûl: Hafif Tâ nâ tâ nâ dir eger yel lel lâ dille tel lel len ez şevk-i to dîdem ve cemâl to ne dîdem ez pây-i fütâdim ve bigûyet neresidim ten nen ne nî ten nen ne nî ten nen ne nî ten nen ne nî tâ nâ dir lel lî dost tâne nî tâ ne nî tâ nî tâ nâ delle delel len ez pâyi fütâdim hey yâr hey dost ahhâ yâr-i men hey yâr hey dost ahhâ mîr-i men ahhâ ahhâ yârim murâd-ı men hey hey hey hey makbûl-i men38 3b 37 Aynı güfte Hânende Mecmuası’nda da bulunmaktadır. Bundan sonra bu tezden kısaca Hânende (Dikmen) olarak bahsedeceğiz. s. Hânende Mecmuası’nın lk Yedi Makāmının Eserlerinin Güftelerinin Osmanlıca’dan Çevirisi ve ncelenmesi. Bkz. Mustafa Doğan Dikmen.

vr. Yüzyıla Âit Güfte Mecmuası ve ncelenmesi. s. 2004. vr. 2b. YL.Hânende (Dikmen).Form: Kâr Beste: Gulam [Gulam Şâdî] Usûl: Hafif Ah tene dir ten nî tâ nâ dir ten tene dir ten nî tâ nâ dir ten nen tâ nâ dir nâ te ne dir ten tâ nâ dir âfet-i sad dud-ı man âteş-i sad harmeni sâde levh bin gûyed raht-ı cân-ı meni ten nen tâ nâ dir nâ tene ten tennen tâ dir ten ten nen tâ nâ dir nâ tene dir ten ten nen nâ dir ten ter dilli ter dillî ter dillî diller ler dir tâ nâ tenedir tenten nen nâ dir ten sâde levh bin gûyed rahat cân-ı meni hey hey hey hey hey yâr ahhâ hey hey ra’nâ-yı men dost dost dost hey yâr ahhâ hey hey ra’nâ-yı men39 3b Form: Beste Beste: Hâfız Kumral Usûl: Evfer Her gören ayb itti âb-ı dîde-i giryânımı lde tahkîk görmüş kimse yok cânânımı Çok çıkarma göklere feryâdım ey kâfir benim ncinür tâ ki Mesîhâ işidüb efgānımı Form: ? 40 Beste: Itrî Usûl:? tmezem ikrâr-ı aşkı saklarım cânım gibi Çâk iderse sînemi a’dâ girîbânım gibi Hâne-i aşkın derûn-i dilde âbâd olmadı Ben harâb olmaktayım bu kalb-i vîrânım gibi Yel le lel yel le lel yel le lel ter yel lel le lî Vây bu kalb-i vîrânım gibi41 39 4b 5b Tolga Duran. stanbul. 2004. . 73 40 Güfte Mecmuası ( Duran ). Bu tez bundan sonra kısaca Güfte Mecmuası ( Duran ) olarak geçecektir. 1a. 5b. YL. . Bu tez bundan sonra kısaca Hasan Gülşenî ( Erden ) olarak geçecektir. XVIII. stanbul. vr. . 28 . Form: Semâi. Serçin Erden. Hasan Gülşenî ‘nin Güfte Mecmuası ve ncelenmesi.

15b 29 . s. nr. Üngör. c. 2 Eserin Hasan Efendizâde tarafından bestesi için bkz. vr. Üngör.II. s. 852 44 Güfte Mecmuası ( Duran ). c. I. s. c. s. 10a 45 Hâfız Post ( Doğrusöz ). Üngör.Nikrîz Form: Beste Beste: Itrî42 Usûl: Çember Melûl olmak neden ey dil şarâb-ı erguvân yok mu Seni yohsa safâya sevk iden bir mihribân yok mu Helâk itti seni tut dâmenin inkârına bakma Nice inkâr ider şimşir-i bürrânında kan yok mu43 12b Form: Kâr-ı Nâke Beste: Hâce Usûl: Türkî darb Eğer zeguy-i tû bûy-i bustân âyed zeher gül ki be bûyend bûy-i cân âyed dir dir nî nî tel lel lel lâ nî ten tâ dir tâ dir tâ dir le ne dir dir ten nâ ten tene nâ dere dillî tâ nâ ten tene nâ de re tel lel le ne dir ey vây vây ten te ne nâ dere tel yel te dir ey vây tâ dir yel lel lâ44 12b Form: Nakış Beste: ? Usûl: Evfer Çerâ Mecnûn nebâşem gâm-ı Mecnûn çikem dârem Nedâred hiç kes ne mihribân yâri ki men dârem45 12b 41 42 Eserin notası için bkz. vr. 3956.2. Hânende (Dikmen).852 43 Güfte Mecmuası ( Duran ). 11a. 103. vr. TRT arşivi.

vr. Usûleş hafif. 12a 48 Güfte Mecmuası ( Duran ).. Nişâbur.Form: ? Beste: Efendimiz Usûl: Sakil Çemende sünbül herdem bahâra aşk olsun Bölük bölük dökülen zülf-i yâre aşk olsun Dağıtmadık ne gönül kor ne turra-i dildâr Bu vaz’-ı …. vr. rûzigâre aşk olsun 12b Form: Beste Beste: Kadrî Usûl: Semâi Nûş eylediğim aşkla hûn-i ciğer olsun Bîçâre gönül derd ile dahî beter olsun Siz de buna şâhid olun akl ü dil ü cân Hercâyi46 güzel sevmeyeyim tövbeler olsun47 14b Nişâbur Form: Kâr-ı şekerrîz Beste: Hoca Usûl: Evfer Dir dir ten tâ tel lel len dir ten nen nâ dir dir tâ nâ ter de lel nâ dir dir tâ nâ dir nî dir ten ne nen nene nendir ten nen nâ dere diller ler dir ten ten nâ dere de lel dim dim tâ nâdir nî şekkeret râ şod eğer çi siyeh ….13a.şeb mekesi nîz nehâhem ki koned sâye berân leb mükerer ahhâ ahhâ yârim ahhâ ahhâ cânım ahhâ hey yâr-i makbûl-i men ahhâ yârim ahhâ cânım ahhâ hey yâr-i murâd-ı men bend-i sânî 48 15b 46 47 Anlam bütünlüğünü gözeterk ‘hercâyi’ olarak yazdık Güfte Mecmuası ( Duran ). 12b 30 . vr. Hâfız Post ( Doğrusöz ).

Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. c. vr.Isfahan Form: ? Beste: Itrî Usûl: Muhammes Zülfüne dil virmeyen hâtır perişân olmadı Pâyına yüz sürmeyen hâk ile yeksân olmadı Doğmadı hurşîd-i âlem tâb-ı devlet âşıka Dilrubâ kim âşıkım vahdette üryân olmadı49 18b Form: ? Beste: ? Usûl: Çember Nola ki ağlarsın felek hercâyi cânânın mı var Her makāmı seyr ider bir mâh-i tâbânın mı var Bağını ey bûstân fasl-ı hazân mı itti zerd Yohsa bâşı taşta bir serv-i hırâmânın mı var 18b Form: ? Beste: Itrî Usûl: Hafif Ben âşık-ı mahzûn-i perîşânı unutma Ben hasta-i mihnetkeş-i hicrânı unutma Her dem dir idin be seninim gayre ne minnet Ol demleri yâd eyle o devrânı unutma Te re lel lel lel lî te re lel lel lel lî Te re lel lel lel lî ten te re lel lel lî50 49 19a Eserin Hasan Ağa tarafından Muhâlif ırak makāmında bestesi için bkz. Güfte Mecmuası ( Duran ). 19a 50 Güfte Mecmuası ( Duran ).1. 17a. vr. s. 19a 31 .17a. Üngör. Hasan Gülşenî ( Erden ). Beste-i Hâfız. vr.682. Beste-i Hâfız.

Asgar Kemânî. helâk iden Seni hıfz-ı hatâ iden benim âfet-nigâhımdır 20b 51 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Güfte-i Hıfzî.. 22b 32 . Beste-i.Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Geçmeden gül mevsimi vakt-i çemen fasl-ı bahâr Servinâzım vaktidir azm-i gülistân idelim Pâyı bûsun arzusiyle döşenmiş lâlezâr Servinâzım vaktidir azm-i gülistân idelim Yüzüne konmuş benefşe makdemin eyler niyâz Hasretinle lâleler de şem’-sûz-i gül-izâr Reh-güzâre bakmak içün güller olmuş ser firâz Servinâzım vaktidir azm-i gülistan idelim Bâd-pâne zevkler idelim geşt ü güzâr Gâhî Kağıthâne gâhî idelim azm-i Hisâr Ola dil-hâh üzre hemvâre muvâfık rûzigâr Servinâzım vaktidir azm-i gülistân idelim 20a Form: Semâi Beste: ?51 Usûl: Kebir Beni hicr âşina iden benim baht-ı siyâhımdır Seni hep bî-vefâ iden yine kendi günâhımdır Sen itdin hem dem ağyârı ben idem nâle vü zârı Buna kāil midir bâri ki âdil pâdişâhımdır Beni sevdi deyü tenhâ rakîbe eyledin şekvâ Benim çok sevdiğim hâlâ buna diler cân penâhımdır Siyah zülfün kemend itmiş dil-i uşşâka bend itmiş Nicesin derd-mend itmiş benim te’sîr-i âhımdır Derûnum çâk çâk iden bu ….

I. Beste-i Asgar Kemânî. nr. c. Hânende (Ceylan Toz Toz). Üngör. Güfte-i Hıfzî Güfte Mecmuası ( Duran ). Hasan Gülşenî ( Erden ). Trt arşivi. s. Form. Nakış. vr. vr. 19a. 29a 54 Eserin notası için bkz. s. 171.Form: ? Beste: ?52 Usûl: Semâi Bir cefâ-cû yâr imişsin bilmedim Hemdem-i ağyâr imişsin bilmedim Mihrini ümid iderdim ben senin Bî vefa dildâr imişsin bilmedim Cânım yel le le lel lî yel le lel lî yel lel lâ Ah efendim bilmedim vây 21b Mâhur Form: ?53 Beste: Naâti Dâmâdı Usûl: Çember Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesün Neşve-i serşârına meyhâneler reşk eylesün Mahrem ol bir bezm-i hâs-ül hassa kim bî-ihtiyâr Âşinâlar dâğ urup bîgâneler reşk eylesün54 22b Form: ? Beste: Molla Usûl: Çember O düzdü gamze tuttu işte sad çâk itti dâmânım Aman ey çeşm-gîrâ bâri sen koyver giribânım Ne hâlet var o şûhun nahl-i kadd-i cân-fezâsında Ki reftârın görüp yoldan döner ömr-i şitâbânım55 22b 52 53 Hasan Gülşenî ( Erden ). 643 33 . 2237.

Abdülbâki Gölpınarlı. vr. Nedim Divânı.313 56 Güfte Mecmuası ( Duran ). nkılap Kitabevi. s.Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Zincir [ lk mısrâ okunamadı] Meta’-ı hüsn-i bahâ denk denge yaslanmış Bu şehr-bend-i melâhatte çok kumaş yatur Yâr yâ le lel lî ömrüm yel lel le lel lel le lî yâ Der-fıraş yatur Form: Kâr-ı Vasiyetnâme Beste: Hoca Usûl: Türkî Darp Ez ömrü hod in yekdu nefs piş nedârîm nebeşîn nefsitâ nefsi tâ to berârîm dir dir teni teni tel lel lâ lî ten nâ ten nâ yâ lâ yâ lâ yâ le lî dir dir teni teni tel lel lâ ……ten nâ tâ dir dir tâ nâ tene tâ dir nî ah ah yâr56 22b 22b Form: Kâr-ı Gül bi-ruh-yâr57 Beste: Hâce Usûl: Hafif Tâ dir ten ten te ne nî te ne nâ dir tâ delli tâ nen nâ de le dellî ten dillere dillere dille dir dir tâ nâ tene nen tene nen tâ dele dellî ten gül bi ruh yâr hoş nebâşed bî bâde bahar hoş nebâşed yâr men ten dir nâ dellî tâ ten nâ tâ nâ dir nâ te ne tâ dir nî det dere diller ler dir ten nen nâ dele dellî diller dir tânâ delle tel lel le ne nî tâ dir nî te ne dir dir dir dir tâ nâ dir dir tâ nâ tene nen nâ dir nî hey yâr dost mîrim ah?? yârim murâd-ı men bî-bâde hâne-i sânî reksiden serv-i hâlet gül bi savt hezâr hoş nebâşed meyan hâne tarfı çemen hevâyi bostan yâr yâr bî lâle izârı hoş benâşid yâr-i men mükerrer lâzime dellî tâ dellî tâ dellî tâ nen tâ nâ dir nâ tene nâ dir 22b 55 Güfte Nedim’e âittir. no:43. 5590 34 . 1951. 19b 57 Eserin notası için bkz. stanbul. Bkz. Dârü’l-elhân Külliyâtı. TRT arşivi. nr.

Bkz.642.nî cân nekd mohekker est Hâfız vaz behezşar hoş nebâşid yâr-i men hey yâr dost mîrim ah yârim murâd-ımen vaz behezşâr hoş58 Form: ? Beste: Üsküdârî Mehmed Efendi Usûl: Çember Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı al olmuş sana Buy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu Biri olmuş hoy birisi destmâl olmuş sana Ömrüm canım aman yâl ü bâl olmuş sana59 Form: ? Beste: Corci Usûl: Hafif Bezm-i çemende şîveler ile yürür müsün Câna cemâlin âyînede hiç görür müsün Uşşak zâre bu şeh-i vaslın deriğ idüp Her bî mezâka la’l-i lebin emdirir misin Yâr yâr yâr yele lel lel lel lî şîveler ile yürür müsün 23a 23a Form: Semâi Beste: Bekir Ağa Usûl: ? Sen benim hiç bilir misin nemsin Nûr-ı dîdem sürûr-ı sînemsin Rûşenâ sâz çeşm-i pür nemsin Nûr-ı dîdem sürûr-ı sînemsin 24b 58 Kârın şâiri güfte mecmuasında verilmemiştir ancak içinde adı geçtiği üzere şâir Hâfız Şirâzi’dir. vr. c. s. Nedim. 18b.54 35 . s. Hasibe Mazıoğlu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara. Güftedeki birtakım değişiklikler için bkz. s. Üngör. Hânende (Ceylan Toz Toz).I. Hâfız Post ( Doğrusöz ). 1988. 166 59 Güfte Nedim’e âittir.

Rûh-i ma’nâyı lafz-ı cânânsın Sûret-i hüsn ü hey’et-i ânsın Gözde peydâ gönülde pinhansın Nûr-u dîdem sürûr-u sînemsin Nâz ü şîven didikleri ma’nâ Hey’etinden ibâret olsa sezâ Sen benim ey fürûg ü mihr ü behâ Nûr-ı dîdem sürûr-ı sînemsin Râhat-ı cân-ı bî karârımsın Hırz-ı bâzû-yi i’tibârımsın Kurretü’ül ayn-ı iftihârımsın Nûr-ı didem sürûr-ı sînemsin Sensin ey nûr-ı çeşm ehl-i nâzar Şekl âmâde bir peri peyker Ey olan hak pâyi kühl-i basar Nûr-ı dîdem sürûr-ı sînemsim Form: Semâi Beste: Hasan Ağa Usûl: ? Sâkiyâ meclise gel cismime gelsün cânım Ahdlar tövbeler ol sâgara kurban olsun Ayağın sakınarak basma aman sultânım Dökülen mey kırılan şîşe-i rendân olsun Merhabâ ettiğin ellerle revâ mı güzelim Eller öpsün o sükker lebleri de ben durayım Bâri lütfeyle a zâlim biricik yüz süreyim Pâyın olmazsa eğer kûşe-i dâmân olsun Şuhsun neyleyim ammâ ki yalan söylersin Her zaman böyle Nedimâ’y firîb eylersin 24b 36 .

vr. Üngör. 20a. Hasan Gülşenî ( Erden ). 682 61 Güfte Mecmuası ( Duran ). Muhalif ırak makāmında. 37a 37 . Abdullah Ağa tarafından bestesi için bkz. s. I. vr. c.Hamdır meyve-i vaslım sana olmaz dersin Olsun ey tâze nihâl-i çemen-i cân olsun60 Form: ? Beste: Itrî Usûl: ? Sahbâ-yi la’lin cilvegerü peymâneden peymâneye Ol duhter-i rezdir gezer meyhâneden meyhâneye Dervîşi o çeşm pür humâr ittikçe meyl-i nakış kâr Olsun bu şarkı bergüzâr rindâneden rindâneye Eşkin güher cânândır bir sîneden bir sînedir Mestûr olur gencînedir vîrâneden vîrâneye Mihr-i cân serv-i nâzım mest-i nâzım işvebâzım Meded ey dost dost Form: Semâi Beste: Hâfız Usûl: ? Uşşâk senin hüsnüne gurbân olsun Baktıkça sana dîdelerin kân olsun Âyînede timsâline bir kez nâzar eyle Sen aksine aksin sana seyrân olsun61 Form: Semâi Beste: Molla Usûl: ? Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım Şâyân-ı kerem bir kulunum eyle mürüvvet Sultân-ı kerem-kârım efendim dil-i şâhım Cânım nâzik efendim serv-i nâzım şve bâzım dil-nüvâzım gel efendim ey yüzü mâhım62 60 24b 25b 25b Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. 35a.

292 38 . s. Üngör.mürgdür hevâ dim derellâ dir dir tâ nâ te ne ne tâ dir nî ten nâ yâ lâ ye lel lâ le lî tâ dir del lî tâ dir del lî tâ dir dellî ten tâ mükerrer ten nâ dir ten nâ dir dim derellâ dir dir ten tâ nî tâ nî tâ nî tene dir dir ten nâ …. 37a. vr. Hasan Gülşenî ( Erden ).âteş-i dilim ne …… …………… 27b Form: ? Beste: Âheni Usûl: Devr-i revân Salma nazlım beni gurbet eline Elâ gözlüm sensiz kande gideyim Gark olup yaturam çeşmim seline Elâ gözlüm sensiz kande gideyim Sabrolunmaz firâkına ağlanur Âteş-i hasrette yürek dağlanur 62 28b Güfte Mecmuası ( Duran ). I. Güfte-i Nahîfî. c. 21a.Pençgâh Form: ? Beste: Kul Hâce Usûl: Nim Sakil 26b Ten ni ten nen nî te ne nen nî tâ dir nî cânım dem dir lel lâ dir dir tâ nâ te ne nen nî tâ dir nî mîrim diller dir teni teni te nâ te ne ten dir nâ ha yârim ter dillî ten ten tennâ tenenen dir nâ…mîrim hey ki nazar ber to kerd cânım bâz be bostân nereft cânım arzûyi to cânım ez gol reyhân nereft cânım terennüm Form: Nakış Beste: Kûçek mam Usûl: Türkî Darp Sûyi nigâr ……nâme merâ mükerrer … âteş dilim ne ……. vr...

Başlıksız. vr. Hâce. 132 Güfte Mecmuası ( Duran ).Kande gitsem sensiz yolum bağlanur Elâ gözlüm sensiz kande gideyim Lütf idüp silsen dü çeşmimden gamı Bana ağyâr sözü virir elemi Hayâlimden gitmez aslâ kademi Elâ gözlüm sensiz kande gideyim63 Nevâ Form: Beste Beste: Es’ad Efendi Güfte: Nâilî Usûl: Çember Oldu eşkim gülşen ârâ-yi hevescûlar gibi Aktı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi Özge mecnûnum ki pey-der-pey hayâl-i çeşm-i yâr Dolanur etrâfımı ser-keşte âhular gibi64 Form: Yahşirûne Beste: ? Usûl: Hafif 29b 29b Ten nen nen nen nen nen nen dere dellâ dir tâ dettere tel lel lene tâ dir nî tel lel lâ nî tel lel lâ nî dir lel lâ dir nî hey tâ ye le lâ yele lâ ye lel lî tâ şâh-ı men hey hey hey hey mâ fil hevâke yahşirûne ahhâ ahhâ yârim beder’el miz dir nâdir nâ dere dellâ dir nâ detdere dillim ter lâ yel lîdetdere dellâ düm düm dere dellâ dir dir tâ nâ deredillim ter lâ yel lî tel lel lâ nî tel lel len tâ nî tâ nâ dir dir dir dir dir dir dir dir dir ten dir dir tenî tel lel le nî det dere dillerler dir tâ nâ yele le lel lâ …dost yahşirûne ahhâ ahhâ yârim……. Kâr-ı yahşirûne. vr.hey cânım ahhâ ahhâ mîrim hey yâr-i men65 63 64 Hânende (Ceylan Toz).19a 65 Güfte Mecmuası ( Duran ). s.22b 39 .

Form: Beste Beste: Hâfız Usûl: Çember Gamze bî rahm olduğu müjgânlarından bellidir Tığ-ı hun âşâmı nakış-ı cevherinden bellidir Hâl-i ruhsârından anla hâlimi itme suâl Âşıkın baht-ı siyâhı ahterinden bellidir 66 Form: Kâr Beste: Hâce Usûl: Hafif 31b 29b Dere dellâ dir dir ten dir tene nî ten dir dir tene nî ten dir dir tene dir nî dere dil dil dil dil dere dille dellâ dir dir ten tene nî ten ten tene nî ten ten tene nî ten ten tene nî tenî tâ dir dir ten cânım şenîde-i ki çe migoft ahhâ ahhâ cânım ahhâ ahhâ yârim ahhâ ahhâ hânım ahhâ ahhâ mîrim bülbülan çemen detdere dir tenî tâ dir dir ten tel lel len tel lel lene dir dir ten delle dir tenî tâ dir dir ten tel lel len tel lel lene dir dir ten detdere dir tenî ten delle dir tenî ten dellâ dir dir tene nî tâ tel lel len tene nî tene ne nâ dir tene nî tene ne nâ dir tene nî tel lel lene dir dir ten det dere dir … tâ dir dir ten ….. Şâir Vecdî s. Hasan Gülşenî ( Erden ). meyan hâne ten dir dir tene nî ten dir dir tene nî ten dir dir ten tel lel lâ uşşâk ten tene dir nâ ten tennâ ter delel lâ nâ nevâcânım ten tel lel lel lâ nâ dir nî bûselik tene dir dey tâ dirdir ten nâ hüseynî mükerrer dere dillere ten dir dir tâ nâ tene dir nî ………. vr.zebân ……ahhâ ahhâ yârim ahhâ ahhâ cânım ahhâ ahhâ hânım ahhâ ahhâ mîrim şâhzâde …………..dillere dir tenî tâ dir dir ten ……tene nî ten nen nâ dir tene dir dettâ deredillâ dir nâ dere dellâ dir nâ dere dellâ tel lel len cânım yel yelâ……vây vây ahhâ hey ahhâ hey yâr-i men cânım hey hey hey hey yârim belî yâr-i men makbûl-i men dost dost dost dost mîrim a murâd-ı men bend-i sânî ……. 39a 40 .dere dellî ten yele le lî yele le lî ahhâ büzürk dere dellî ten det dere diller ler dir tânâ tene tendir rehâvî ten dir dir ten nî ten nî ırak dere 66 Hâfız Post ( Doğrusöz ).151..

s.tene nî ten nen nâ dir tene dir detdâ dere dellâ dir tâ dere dellâ dir nâ dere dellâ tel lel len cânım şehzâde……. I. Müzik Dâiresi Başkanlığı Yayınları.vây vây ahhâ hey ahhâ yâr-i men cânım………. s. Kadrî.45b. 61b Güfte Mecmuası ( Duran ). Hânende (Beyhan Toz). Beste: Tab’î Mustafa Efendi.Form: Kâr-ı Tuhfe.. c. 267 69 Eserin tamâmı ve Tab’î Mustafa Efendi tarafından bestelenmiş Beyâti makāmında notası için bkz: TRT.67 Form: Nakış Beste: Antâbi Usûl: Hafif Hey dere dim dim dir ye lâ dir nâ dere dellâ dir dir ten nen nâ dere dellî ten hey vây delle delle delle delle delle dir dir ten nen nâ dir dellî ten tuhfe-i mîrim negîred hatrı efkâr mâ sâye-i gül ber netâ ber kûşe-i destârımâ68 32a Form: Semâi Beste: Recep69 Usûl: ? Gül yüzlülerin şevkine gel nûş idelim mey Iyş eyleyelim yâr ile şimdi demidir hey Bu kavli okur bülbül-i gûyâ oluben ney A dillere dir nâ tene dir ney Mecliste durur cümle ayağ üstüne beyler çin içelim deyu komuş başına eller Bu kavli sürâhi eğilip sâgara söyler A dillere dir nâ tene dir nâ tene dir ney70 32b Güfte Mecmuası ( Duran ). Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. 22b. s. 1999.. Türk Sanat Müziği Seçme Eserler 1. 50 70 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr.dellî ten tel lel len ter dellâ lâ nâ hicaz tene dir dir ten nâ tene nen dir ısfahan tene nî tâ nâ ten dir dir tâ nâ ter dellâ lâ nâ kûçek cânım det dere dir nî tâ dir dir ten ……delle dir tenî tâ dir dir ten …. 57 68 67 41 . Ankara.…. Beste: Hâce. Üngör. vr. vr. 22a.

Form: ? Beste: Hâce sultân Usûl: Türkî darb Tâ nâ tenî ten tene tâ dir nî vây te lel lel lâ tene tâ dir nî mükerrer tâ dir ten nen tâ dere tel lel lâ nâ dir nî dir dir ten ten nâ dere tel lel lene tâdir nî mükerrer dir dir ten tel lel len düm derllâ dir nî düm derellâ dî derellâ tene tâ dir nî ………………… ………………………… …………ahhâ hey ahhâ hey belî yâr-i men ahhâ yârim ahhâ cânım belî…… mükerrer ahhâ ahhâ ahhâ cânım imdâd-ı men vây 33b Form: ? Beste: Hâce Usûl: Türkî darb Ey bi hayr ez girye-i huneyn ciğeri çend mükerrer bâz ay ki der pây-ı to rîzem guheri çend mükerrer tenen nen dir tene nen dir te ne dir …. 62b 42 . vr.tâ dir tenî tel lel lenî tene tendir mükerrer tâ dir tâ dir tâ dir tâ dir yele le lel le lel le lî mükerrer dost dost71 33b Uşşak Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Devr-i Kebir Pister-i hicrinde bilmez hâbi rahat neydüğin Düşde görmez hasta-i aşkın ifâkât neydüğin Ser gerân-ı aşkına la’lin sunardın mey değil Bilsen ey sâkî humârı câm-ı firkat neydüğin 34b 71 Hâfız Post ( Doğrusöz ).

vr. Usûl: Semâi. 57a 43 . Güfte Mecmuası ( Duran ). s.Beste: Ali Çavuş.172. vr. 28a Hasan Gülşenî ( Erden ). Form: Şarkı. Şâir: Fehim.Form: ? Beste: Recep Usûl: Remel Her kâküle sad-pâre gönül şânelik eyler Her silsile-i turre ki dîvânelik eyler Dil kûşe-i çeşminde karar ideli yârin Mahmur da olsa yine mestânelik eyler Yâ lel lel lel lî âh ye le le lel lî yâ lel lî Dost beli yâr-i men 72 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Bir güzel sevdi kim âna her nevcivan reşk eylesün Cân gibi sînende yer etsün cihân reşk eylesün Sîne-i pür dağdan dil-i mürg kılınsun nâleler Satlığ diğün hezârın gülistân reşk eylesün Olma ey rûh-i revân vahdette vü kesrette de Tâ görüp üns ü sefâ ins ü cân reşk [eylesün] Çeşme-i hayvânın ağzı suyun aksun sözün Hızr istesün ânı bahr bir zamân reşk eylesün Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Beni terk itti sultânım kiminle yâr olur şimdi Dehânı sükker efşânım kiminle yâr olur şimdi Derûna saldı âteş ko yaksun beni ol mehveş Acep kadd çekti ol serkeş kiminle yâr olur [şimdi] Rakîbe eyledi ragbet bu olmaz mâni’-i vuslat Bana çok eyledi mihnet kiminle yâr olur şimdi 73 34b 35b 35b 72 73 Hâfız Post ( Doğrusöz ).

Beste: Kadrî. Usûl: Devr-i revân. Makām: Beyâtî. Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. s. 33a. 31a. Beste: Âhenî. 72a 44 .Form: Semâi Beste: Hâfız Post74 Usûl: ? Nice doyunca görem sen gel nâzik beden [i] Kendi kirpiğim oluptur bana gözüm diken [i] Çıkmasun âhım odu ağzımı açtırma benim Yakmasın sûz-i derûnum seni söyletme beni75 Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Semâi Âteş-i aşkınla cânâ dil kebâb olmaktadır Hûn-i eşkim dest-i sâkide şarâb olmaktadır Âkıbet yaktı beni pervâne veş ruhsârına Gün be gün ol mehcebinim âfitâb olmaktadır Cânım yel le lel l ele lel lel lel lî vây âfitâb olmaktadır76 36b 36b Beyâti Form: Beste: Na’lçe Usûl: Devr-i Revân Karar itmez ebed bir dem bu cism-i nâ-tuvan sensiz Neler eyler bana görsen bu çerh-i bî amân sensiz Beni tenhâ koyup giden belâ gencinde anmazsın Ne dirlik bâğ-ı âlemde gül-i rûh-i revân sensiz77 40b 74 75 Hafız Post mecmuasında yok Üngör. Güfte-i Vâhid.I. c.111. Bestekâr: Dede Zekâi Efendi. Usûl: Devr-i revân. 31a 76 Güfte Mecmuası ( Duran ).Beste: Âhenî. Form: Şarkı. vr. vr. vr. 87b 77 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte Mecmuası ( Duran ).

s. Güfte Mecmuası ( Duran ).164 45 . 63a.Ferit. s. no:39.25. Hânende Mecmâsı (Beyhan Toz). Ayrıca eserin notası için bkz. 1933. Beste: Nazîm. 64b 80 Nazîm’e âit güftenin tamâmı için bkz. Hilâl Matbaası. Beste: Musalli Çelebi. ekler bölümü. vr. s. nr. Bestekâr Şâir Nazîm. Güfte-i Fâiz. 33a. 3189 81 Hasan Gülşenî ( Erden ). Şâir Cevrî.185. Güfte-i Cevrî.Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Sakil Zülfün hevesi dillere bir derd-i ser oldu Sevdâ-i muhabbet ne acep fitneger oldu Cemden haber-i gamzen alınmak nice mümkün Ol kenduyi evvel bitirüp bîhaber oldu78 40b Form: ? Beste: Musli Efendi Usûl: Frenkçin Hatt-ı izârını görse senin bu hâlet ile Benefşe ser be zemîn ola sad hacâlet ile Yapışa hançer-i berrâna el amân diyerek Miyân-ı yâre sarıl Fâizâ nezâket ile Ye le le lel yâ lel ye le lel lel lel lel lel lel le lî Ola sad hecâlet ile79 40b Form: ? Beste: Nazîm80 Usûl: Nim Devir Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarâb şimdi Nola gülsek açılsak biz dahi ey gonca leb şimdi Seni hercâyi bir âfet kopar derlerdi tıfl iken Benim âşûb-ı devrânım o sözler çıktı hep şimdi81 40b 78 Hâfız Post ( Doğrusöz ). stanbul. vr. TRT arşivi. Hasan Gülşenî ( Erden ). Dârü’l-elhân Külliyâtı. vr. vr. 63a 79 Hasan Gülşenî ( Erden ). Rûşen Ferit.

TSME 1.Form: ? Beste: ? Usûl: Remel Dilber olucak ol meh-i tâbân gibi olsa Tâb-ı ruh-i hurşid-i dirahşân gibi olsa Teşbih ider cûşişini eşkime ummân Kim ağlar idi dîde-i giryan gibi olsa Cânım yâ lel lî yel le le lel lel lite re lî yel le le Lel le le le lel lî vây aman belî yâr-i men 40b Form: ? Beste: Nazîm Usûl: Çember Hâk-i pâyı dilrubâ kim tutyâ-yı dîdedir Tutyâ-yı nûru mahzeyler cilâ-yı dîdedir Yâri gördük de nola çeşmimden aksa sular Dahî çok su götürür bu mâcerâ-yı dîdedir Yâ yâr yâr mâcerâ-yı dîdedir82 Form: Semâi Beste: Bekir Ağa83 Usûl: ? Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Ey gamzesi âşûb-ı cihân şâh-ı levendim Her vech ile tâbında sana vardır pendim Ey tâc-ı serim iki gözüm cânım efendim Tûti misin âyine misin ey leb-i sükker Kim lezzet-i güftârın olur kande mükerrer Hayretle bakın hüsnüne bu mısrâyı söyler Kurbân olayım yâr o âne cânım efendim84 82 83 40b 42b Güfte Mecmuası ( Duran ). Güfte-i Sâid. vr. TRT. no: 15. s. vr. Dârü’l-elhan Külliyâtı. 33a Eserin Acemaşîrân makāmında smail Dede tarafından bestesi için bkz. 2 84 Hasan Gülşenî ( Erden ). 77a 46 .

vr. Form: Şarkı. 71b 47 .Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Hasret-i şîve-i reftârın ile Beni sevdâya salan sensin sen Heves-i zülf-i siyehkârın ile Beni ferdâyâ salan sensin sen Emdürüb la’lini cânânım Hasret-i aşkla kurur ki cânım Va’de-i vaslına sultânım Beni ferdâye salan sensin sen Ey gönül sen beni mecnûn itdin Bir saçı leylîye meftûn itdin Derd-i aşkınla ciğer-i hûn itdin Beni sahrâya salan sensin sen85 Form: Şarkı Beste: Kemânî Mehmed Usûl: Devr-i Revân Görmesem bir lahza ey serv-i hırâmânım seni Arzu eyler dil-i âşufte sâmânım seni Hep güzellerden güzelsin şuhsun mehpâresin Cümleden a’lâ beğendim şâh-ı hûbânım seni Câ-be-câ ruhsat virüp nuzzâre-i ruhsârına ltifat itmez misin hiç âşık-ı dîdarına Ben kulun gâyet kapıldım hüsnüne etvârına Îtimâd eyle efendim pek sever cânım seni Sevdiğim bu nâz ü istignâlara ne oldu sebep Yohsa âşık olduğum bimez misin câna acep Bâri bir lütf eylesen zâlim dil-zâra bu şeb Yok mu insâfın seven ölsün mü sultânım seni 43b 43b 85 Hasan Gülşenî ( Erden ). Beste: Bekir Ağa.

vr. 70b Hasan Gülşenî ( Erden ).Beste: Hakkâk Hacı Mehmed Ağa.Âşık virmem seni dünya meta’ı virseler Bir nigâhın rahm-i şeydâye bin dilber değer Eyleyüb bâ cümle hûbanı cihânı ser-te-ser ntihab itdim seni ey mâh-ı tâbânım seni86 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Hayli demdir hüsnünün meftûnunum ey nevcivân Hasretinle dîdelerden dâima hûnum revân Bir kişi geldikte bana âşıkım ben de dise Ânı âşık zannederim sana sevgilim hemân Hüsn-i mir’âtın görüp ben de hayrân eyledim Kimi gül didi bir zamân kimi didi erguvân Mâilim ben ol güle ki güller andan aks olur Cümle mahbûbân içinde birsin ey şâh-ı hûbân Gel kerem kıl lutf idüb ağyâr ile itme selâm Âşık u ma’şuk beyninde lâzım tercümân Azmî-i bî-çâreyi vaslınla şâd it sevdiğim Câna geçti firkatin billâhi ahvâlim yaman87 44a Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Felek yâd itti yârimden Ayırdı sanki cânımdan Ricâm ancak budur senden Misâfirim alın dağlar Gidiyorum ben çöllere Kaldı sevdiğim ellere 44a 86 87 Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Azmî. Form: Şarkı. vr. 69a 48 .

vr.Sirişkim aktı yollarda Çeşmim yaşı silin dağlar Bindim esb-i firâkına Çaptım kızılbaş akına Beni bu nâz yıkana Helâl itmem bilin dağlar Gideceğim çöl îrandır Yatağım senin hâredir Kaldı yârim saraydadır Gidiyorum bilin dağlar Ben ağlarım yâne yâne Gözüm yâşı döndü kâne Yolum şimdi hemdâne Gidiyorum görün dağlar Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Nûr ile gelüb meclise ey mâh-ı münevver Teşrîfine bin cân ile müştâkız efendim Uşşâk senin pâyine sadrinde yer eyler Teşrîfine bin cân ile müştâkız efendim Gel makdem-i şevkinle bize eyle himâyet Gelmenle bulur yeter yeter ey şûh şitâret Teklîf seni gülbe-i ahzâna ne hâcet Teşrîfine bin cân ile müştâkız efendim88 44b 88 Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Fennî. Beste: Hakkâk Hacı. 75b 49 .

Güfte-i Nâbî.Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Hüsnünü gördüm sevdim beğendim Artmada derdim rahm it efendim Cevr ise efzûn kalp mahzûn Gam ise şeb-hûn rahm it efendim Leblerin müldür ruhlerin güldür Kāilem oldur rahm it efendim Sen bî-rahmsın pür zahm-ı dilsin Zahmımda emsim rahm it efendim89 44b Nühüft Form: ? Beste: Itrî Usûl: Remel Çeşmin gibi mest olmak içün câma mı düştün Aksin gibi câm-ı mey-i gülfâma mı düştün Bûs itmek umarsın kef-i sîminini yârin Bilmem yine ey dil tama’-ı hâme mi düştün Yel le lel te lel le lel lî te re lî ye lel lele lel le Lel lî yâ le lî yâ l eli yâ l eli yâ le le lel lel lî90 45b Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Hafif Benden o şûha arz-ı hulûs et cihân cihân Çekdiklerimi söyle sabâ hep yegân yegân 45b 89 90 Hasan Gülşenî ( Erden ). 91a 50 . vr. vr. 76a Hasan Gülşenî ( Erden ). Beste: Bekir Çavuş.

39a 51 . Hasan Gülşenî ( Erden ). 39a. vr. vr. Makām: Nevâ sünbüle. 91b Hasan Gülşenî ( Erden ).Andırdı bana bîm-i sırât-ı kıyâmeti Ol mûmiyân kâmet-i bâlâ amân amân Dile le del lî dile le del lî dile le del lî Dir dir ten nâ ah tene ni tâ dir tene tağnâ91 Form: ? Beste: Yusuf Çelebi Usûl: Zincir Ne feyz-i şevke ne ser sebze-i bahâre döner Bu köhne çerh-i felek bilmezin ne kâre döner O mehveşin bakamam rûyine hicâbımdan Heman sahife-i ruhsâr-ı lâlezara döner Tere lel lî yel lel lel lî ca yelel le lel le la Lî yâ le yâr yâr bahâra döner92 Form: ? Beste: Es’ad Efendi Usûl: Nim Devir Tercümân oldu nigâh-ı leb dilcûsundan Aldım âğâz haberin çeşm-i suhen-gûsundan Eser-i na’lî değil reh-güzârında neylî Çâk olur hâk zehi lezzet-i pâbûsundan Yâr cânım yele le lel le lel lî93 Form: ? Beste: Efendimiz Usûl: Darbeyn Eser yok nice demdir bûy-i zülf-i meşkbârından Dil-i şeydâ şikâyet itmesin mi rûzigârından Bizi netdiyse itdi dest-i peymâyı hûn itdi Figān ol gamzene feryâd-ı çeşm-i şîvekârından 91 92 45b 45b 45b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 91b 93 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.

Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Zincir O şûh olursa bana mihribân murâdımca94 Müsâid olmuş olurdu zamân murâdımca O tarz-ı tavrı tabiatımca şîve-i gönlümce Hırâm-ı cilve acâip miyân murâdımca Belî yâr-i men belî şâh-ı men Belî yâr yâr murâdımca95

45b

Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Devr-i Revân Lisânın anlarız ol gamzenin irfânımız vardır Belî söz bilmeziz ammâ biraz iz’ânımız vardır O şûhun sundığı peymâneyi red itmeziz elbet Anınla böyle ahd itmişiz peymânımız vardır Koçup her şeb miyânın câna canlar katmada ağyâr Be hey zâlim sen insâf it bizimde cânımız vardır Güzel sevmekde zâhid müşkilin vâr ise bizden sor Bizim ol kande çok tahkîkimiz itkânımız vardır Münâsibdir sana ey tıfl-i nâzım huccetin al gel Beşiktaş’a yakın bir hâne-i vîrânemiz vardır Sıkılma bezme gel bîgâne yok dâ’vetlimiz ancak Nedîmâ bendeniz var bir dahî sultânımız vardır

45b

[Başlıksız] Yine ben hâke teşrîf eyledin safâ geldin Kudûmünle idüb şâyeste sultânım

45b

94 95

Eserin notası için bkz. Dârü’l-elhân Külliyâtı, no: 65 Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 39a

52

Form: Nakış Beste: Bekir Ağa Usûl: Semâi Şitâb-ı bâd-ı sabâ sûbesu çemenbeçemen Nukûş-u mevc kılar cû be cû çemenbeçemen O serv dilkeşe gayetle iştiyâkından Dizilidi câm-ı sürahi sebû çemen be çemen Düm deredilla dir nadir dir ten dir dir nâ dir dir ten mükerrer terdili ter dilli ter dilli te nen ni det dir dilli nî vây işvebâzım var yâr mestnâzım yâr ey yâr dost dost dost canım yeleli ey çare… ……… ……bendi elem et rehâkün ben saili vasl-ı tüem lütf-u kerem et bimâkün terdilli terdilli terdilli terdilli terdilli terdilli manen dit dere dilli ney vây dizildi câm –ı sürahi sebû çemen be çemen96

46b

Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Semâi Vefa iderse o rûh-i revân murâdımca Bu cism-i mürde bulur tâze cân murâdımca Tabiatımca o ruhsâr meşrebimce olub Mezâkım üzre o gab-gab-ı dehân murâdımca Canım ye lel lâ yel le lî ömrüm yel lel lâ yel le lî Tere lel lî ye lel lî yele lele lele lî Ömrüm yel le lel l eli hey yâr hey Dost murâdımca

46b

Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Sözü cânlar bağışlar câna bir cânânımız vardır Yüzü hurşîde benzer bir meh-i tâbânımımız vardır

46b

96

Eserin notası için bkz. Dârü’l-elhân Külliyâtı, no: 66

53

Elin ko sîne-i billûra rahm it âşıka zîra Beyaz üzre bizimde pence-ber fermânımız vardır Ömrüm canım yele lele lele le lel l eli vây Ömrüm tele lele lele lelli dost aman Cânânımız vardır97 Form: Semâi Beste: Es’ad Efendi Usûl: ? Yetmez mi temâşâ-yi cemâl elde sunarsın Ey âşık-ı mihnet-zede buldukça bunarsın Öptürmeğe va’ad itmiş idin sâki ayağın Peymâne gibi ahdine durmaz da dönersin Beyhûde çekersin feleğin germ ile serdin Geh âteş olursun gamla kâh sönersin Bülbül heves-i derd ile kalmadı sebâtın Geh hâristâna gehî gülzâre dönersin Canım yele lel lel lel lel lele lele lelli Ömrüm yele lel lel lel lel lele lele lelli Canım yele leli ömrüm terele lî Ömrüm yele lel lel lî yel lel lî tere lele lî Yel le leli tere leleli hayrânın Olam a gözüm kurbanın olam Gel gel gel gel gel gel peymane Gibi ahdin durmadan dönersin98 47a

Form: Semâi Beste: Bekir Ağa Usûl: ? Sad devlet ile niyyet-i teşrîf-i odam itdin Ben rûzekeşi hicrini bî hüzn ü gâm itdin
97 98

47a

Hasan Gülşenî ( Erden ), Nühüft, Hasan Ağa, vr. 96b Güfte Mecmuası ( Duran ), Makām: Nevâ-sünbüle, vr. 39b

54

Pâyına idersem yeridir vârımı endâht Ey pâdişeh-i mülk-i melâhat kerem ittin Canım yele lel lel leli ömrüm tere Lel lel leli mirim yele lel lel leli Canım yele lel lel leli sad devlet Niyyet-i teşrîf-i odam ittin99

Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Gubâr-ı pâyına çeşm-i cihân-yân müştâk Hırâm-ı nâzına âlem cihân cihân [müştâk] Bu intizâr çekilmez …… bir içim sûya Cemâl-i Yûsuf’a olmasa kârbân [müştâk] Yâ la yel lel la lî yel lele la lî100

47a

Acem

Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Hafif Bir şuha âşıkım bana bin mekr ü âl ider Bir serve mâilem ki gamı kaddi dâl ider Nûş-ı lebin diler gönül amma o seng dil Virmez safâ-yi sadr nüh-mum u nüh-bel ider Yâr yele lel lele lel lele lel lel lel lele Lel le lel lî belî yârım cânânım belî şâh-ı men101

51b

Güfte Mecmuası ( Duran ), Makām: Nevâ sünbüle, vr. 39b; Hasan Gülşenî ( Erden ), vr. 96b; Notası için TRT arşivi, nr. 9043 100 Hasan Gülşenî ( Erden ), Makām: Nühüft,Beste: Rıfat, vr.96b 101 Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 43a

99

55

Form: ? Beste: Recep Usûl: Çember Arzu itsem acep mi zülf-i yâri şâne-veş Yandı dil tâb-ı cemâl-i hüsnüne pervâne-veş Nâza âğâz eyle Tâhir el niyâz itdikçe sen Oldu gitti âşinâsından o meh bîgâne veş Hey yâr zülfl-i yâr-i şâne-veş102

51b

Form: ? Beste: ? Usûl: Darb-ı feth Olub hançer bedest ol mâ’il-i dâd olmayan çeşmin Yine kan dökmek ister rahme mu’tâd [olmayan çeşmin] Biraz âsûde olsun gamze-i tîğin der-niyâm itsün Yeter uşşâka ol muhtâc-ı cellâd olmayan [çeşmin] Dir nî nî tene nen tâ nâ dir nî yele lele lel lî Ra’nâyı-men cânım ye le lel lel le yel le lî makbûl-i men Form: ? Beste: Hoca Usûl: Muhammes Hey bütidârem ki kerd-i yâr yâr hey hey hey yâr ah kerdi gül zi sünbül sâyebân ahhâ ahhâ ahhâ dâred yâr ahhâ yârim ahhâ cânım mükerrer dere dellâ dellâ dellâ dir nî dir dir ten nî ten nî ten ten nî tâ nî tâ nâ dere dim nî vây sûz-i sünbül sâyebân dâred yâr ahhâ yârim ahhâ cânım bend-i sânî behâr-ı ârızeş hattı behûn erguvan dâred yâr ahhâ yârim ahhâ cânım ……..meyan hâne hüdâra dâd-ı men hey hey hey hey yâr bistânı yâr vây dost ez vey şahne hey hey hey hey yâr meclîs-i yâr vây tâ nâ dir nâ dir dir tâ nâ dir nî mükerrer dir dir tenî tenî ten nen nî tâ nî tâ nâ dere düm

51b

51b

102

Hasan Gülşenî ( Erden ), Beste-i Neyzen Derviş Ahmed, Güfte-i Tâhir, vr. 101a

56

I. s. Beste: Hâce. nr. Kâr-ı Murassa. Kâr-ı Bitûdâr. Beste: Abdülbâki Ağa.1.ki an ayyârı şehrâ şûbi ahhâ hey ahhâ hey âşûb be telhi keşt-i Hâfız yâr yâr hey hey hey yâr güşt-i Hâfız ra ve sükker der dehân…………….yel lel lâ ki mey-i bâdigerân hordest-ü bâ men sergerân ahhâ ahhâ….ahhâ yârim ahhâ cânım103 Form: Murassa’ Beste: ? Usûl: Hafif Ter dim dillere dir ten dir dellâ nâdir dir ten ter dellâ nâ dir dir ten nen nâ dere dellî men be fikr-i tû çi gûyem behayâl-i digerân hem hayâl-i o merâ bih zi visâl-i digerân dere dim dey tâ dim dir dir ten nen ten ten ten ten tene ne nî ten te ne ne nî dere dim dir dir ten nen nâ dere dillî ……. vr.o merâ ahhâ hey ahhâ hey hey cânım hey hey hey hey 104 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Dil hüsnüne bin cân ile âşıkdır efendim Hunâb-ı dü çeşmim âna nâtıkdır efendim Uyma sakın ağyâre münâfıktır efendim Kıyma bana lutfeyle ki yazıktır efendim Bir mislini görmüş mü ki dünya senin âyâ Ey ruhleri meh sînesi mir’ât-ı mücellâ Hurşîd-i felek benzeyemez vechine aslâ Âlem sana kul olmaya lâyıktır efendim Nâz ü revişin fitnede âşub-ı zamansın Amma yine erbâb-ı dile râhat-ı cânsın Lutf eyle bana merhamet et şâh-ı cihânsın Lutfî yoluna bende-i sâdıktır efendim105 55b 51b 103 Üngör. 42b 105 Hasan Gülşenî ( Erden ). 58a 57 . TRT arşivi. vr. Güfte-i Lütfî..yâr ahhâ yârim ahhâ cânım … kû kû …… kû …. 2694 104 Güfte Mecmuası ( Duran ). 42a. Makām: Uşşâk.. Hâfız Post ( Doğrusöz ). 86b. vr. c.. Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.

hey hey hey hey hey hey yâr yâr ki 106 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.Acemaşiran Form: ? Beste: Usta Ömer Usûl: ? Kimi mestâne sihr-i yâr ile gülşende yatur Kimi derd elem-i hicr ile külhanda yatur Künc-i mihnette rakîbâ beni tenhâ sanma Yâr eğer sende yatarsa elem bende yatur106 Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Remel Mestâne hırâm-ı nigehi mest yerinde Hançer ne gezer bilmem o şûhun kemerinde Üftâdelerin zülf ile nisbeti bisyâr Tâ’dâd idemem ben hele saçın eserinde Ah ömrüm yâ lâ yele lel lel lel lî tereli Yelel le lelle yellel lî yâr yerinde 56b 56b Nihavend Form: Kâr-ı kavl-i üryân Beste: Hâce Abdülkadir Usûl: Devr-i revân 57b Hey güzeşti ârzû ez hüdâ ah ah serv-i nâz be bûs-i to mârâ cânım selâm-ı merdüm çeşmim hey hey hey hey hey hey hey hey yâr yâr ki gûyed an kef yara cânım ti nâ dir tendir ten nen dir te nâ dere tellî nî delle diller ler dir ten nen nî tenâ nâ nî tâ ten nen nâ dere dillî tâ nen nen nâ dere dillî nî vây selâm-ı merdüm çeşmim hey hey . Beste: A’mâ. Usûl: Evsât.. 48a 58 .

gûyed an kef ü yara cânım hey yâr hey hey cân hey hey dost hey hey hey hey ahhâ yâr ki gûyed an kef ü yara cânım hâne-i sânî felek ki mîberend ez tiğ ahhâ ahhâ serv-i nâz zehci mehi garibân cânım eceb medaneki resâned hey hey hey hey hey hey ey hey yâ yâr behem dûyâr cüdârâ cânım tenâ dir tendir ten nen dir tenâ dere dillî nî meyan hâne berûn hırâm demi tâ ber âverend şehâdet tâ nî tâ nen ten nâ dere dillî tâ nen nen nâ dere dillî nî vây çü negîrend halâyık hey hey hey hey hey hey hey hey yâr yâr kemâl son hüdârâ cânım hey yâr hey hey cânım hey hey dost hey hey hey hey yâr yâr kemâl son hüdârâ cânım hâne-i râbî karar sabr ez hâfız yâr teme’ medâr to ey dil ten ne ten tene ne ten ten te nen tene ne nen tene nî tenî tennâ ah karar çist hey hey hey hey hey ömrüm vây gûdam habkücârâ tâ nî tâ ten nen nâ dere dillî tâ ten nen nâ dere dillî nî vây karar çist saburi hey hey hey hey hey hey hey hey yâr yâr güdâm hab kücârâ cânım hey yâr hey hey cân hey hey dost hey hey hey hey yâr yâr hab kücâra cânım107 Form: Nakış Beste: Mahmud Usûl: Muhammes Ka’be peymây-ı muhabbet ger be sahrâ be güzerd Mevc-i aşk-i zemzem ez evc-i Süreyyâ begüzerd Det dere diller ler dir ten nen nî tâ nâ dir nî tâ nâ tâ nâ dir nî zîbâ-yı men mükerrer tâ nî ten nen nî tâ nâ dir nî tâ nâ dir lene tâ dir nî mükerrer mevc-i aşk-i zemzem ez evc-i süreyyâ begüzerd hey ahhâ hey ra’nâ-yı men hey ahhâ hey makbûl-i men108 58a 107 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. s. Yavaşça. s.73. 50a. 426 108 Hânende (Ceylan Toz). Hânende (Ceylan Toz). Notası için bkz. 73 59 . s.

vr.Form: ? Beste: Acemler Usûl: Fer’ 58a Bağbân ger penç rûzi sohbet-i gül bâyedeş ez cefâ-yı hâr-ı hicrân sabr-ı bülbül bâyedeş ten nen dir dir ten dir tâ nî ten düm derellâ dir dir ten dir tâ nî ten nen tene tendir tenne tendir tâ nî ten ez cefâ-yı hâr-ı hicrân sabr-ı bülbül bâyedeş hey hey ahhâ hey zîbâ-yi men ahhâ ahhâ ahhâ makbûl-i men109 Arazbar Form: ? Beste: Molla Usûl: Muhammes Ey hüsn-i şu’le-sûz-i cihân mâh-peykerim Hasret-i nâzda rûyine mihr ü münevverim Derd-i firâk cânıma geçti yetiş yetiş Sermâye-i serv-i dilim nâz-perverim Cânım benim efendiceğim şûh-dilberim rmese dest-i arzû-yi dil visâline Men’ itme bâri dîdemi seyr-i cemâline Lutf eyle gâhî nüzhet-i hâtır-ı melâline Sermâye-i serv-i dilim nâz-perverim Canım benim efendiceğim şûh-dilberim Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Bir âteş pâre çıktı tıfl-ı dil bendine ırağ olsun Serây-ı şehriyâr-i aşka verdim ben çerağ olsun 109 61b 61b Hasan Gülşenî ( Erden ). Makām: Segâh. 235a 60 . Beste: Ayntâbî.

Beste: Abdülbâki Ağa. Form: Şarkı. Güfte-i Rahîmî.Hemân dûr itmesün bir kez derûndan tir-i müjgânı Beni mecrûh-ı cevr eylerse de âlemde sağ olsun O şâh-ı mülk-i istignâya hâlim arz olur elbet Hele bir kerre baht-ı nâmüsâitte mesağ olsun Gelürse sîne-i pür-sûzî o gülruh temâşâya Rahîmî vâdi-yi gamda sana dağ üstü bağ olsun Nâzenînim işve-bâzım serv-i nâzım berûy-i tîr-i müjgânın110 Form: ? Beste: Miskî brâhim Usûl: Hafif Tercümân oldu nigâh-ı leb-i dilcûsundan Aldım âğız haberin çeşm-i suhen-gûsundan Eser-i na’lî değil reh-güzârında neylî Çâk olur hâk-i rehî-i lezzet-i pâbûsundan Serv-i nâzım aman efendim111 61b Form: Şarkı Beste: ? Usûl: Semâi Yetmez mi sana bister-i bâlin kucağım Serdoldu hevâ çıkma koyundan kuzucağım Âteşlik eder sana bu sînemdeki dağım Serdoldu hevâ çıkma koyundan kuzucağım Yaklaştı şitâ ebr-i siyeh tuttu cihânı Kalmadı sabâ’nın gezecek tâb ü tüvânı Kurbânın olam geçti boğaz seyri zamânı Serdoldu heva çıkma koyundan kuzucağım 62b 110 111 Hasan Gülşenî ( Erden ). Makām: Nevâ sünbüle.Beste: Es’ad Efendi. 121a Güfte Mecmuası ( Duran ). Usûl: Fer’ 61 . vr.

Güfte Mecmuası ( Duran ). 1970. 55a. Fasikül 5. s. Eserin Rahmi Bey tarafından bestesi ve notası için bkz. 303 114 ‘çeşmin’ kelimesi yerine mecmuada ‘cismin’ kelimesi yazılıdır. Millî Eğitim Bakanlığı. s. stanbul. vr. 125. s.186. Mazıoğlu. no: 72 113 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr.72 . Güfte-i Verdî. 365. 125a 112 62 .Türk Mûsikîsi Klasikleri. s. Bkz. TSMSE 2. Beste-i Hâfız. ancak anlam bütünlüğü gözetildiğine yazım hatâsı olduğunu varsayarak ‘çeşmin’ olarak yazdık 115 Hasan Gülşenî ( Erden ). Kültür ve Turizm Bakanlığı . vr. Hânende (Beyhan Toz). TRT. Türk Mûsikîsi Klasikleri.Sen böyle soğuk yerde niçün yatar uyursun Billâhi döğer dur hele dâyen seni görsün Dahi küçüksün yalınız yatma üşürsün Serdoldu heva çıkma koyundan kuzucağım112 Babatâhir Form: ? Beste: Virdî Diyârbekrî Usûl: Çember Nesim-i bül heves giysûyi cânânımdan el çeksün Çeker bir gün nedâmet âh ü efgânımdan el çeksün şittim der imiş bâd-ı sabâya söyle vâliye Perîşân eylerim zülf-i perîşânımdan el çeksün113 Form: ? Beste: Itrî Usûl: Darb-ı Feth Merdümlük eyleyüb bana kılsan vefâ eğer Çeşmin114 ucuyla iki gözüm bir nazar yeter Gerçek mi ola bir söz işiddim benim beyim Bir kerre bûsen alanı dirler ki bin yaşar Ye lele lele lele lele le lel lî vây Terele le lel le lel leli yâr bana Kılsan vefâ eğer ah yele lele le Le lel lî tere lele lellî115 63b 63b Güfte Nedim’e âittir.

Form: ? Beste: Mü’ze Çelebi Usûl: Muhammes Bağ-ı bân sünbül okur biz dahî gîysû diyelim Nâfe âhûya gerekse biz de bu diyelim Çünkü hercâyilik itti bize de mehrûlar Geliniz biz de vefâsızlara yâhu diyelim116 Form: ? Beste: Itrî Usûl: Evfer Çeşmimde görüp sanma ki lâht-ı ciğeridir Seyyâh-ı cihândır sana gül-berg-i teridir. Âdem çıkamaz hüsn-i rızâsiyle muhassal Dil kûyine gülzâr-ı cinân virse yeridir Zâlim aman ey yâ lel le lî dost Yel lel le lî dost yâ le le le lel le lî Yâr yâr yâr hey ciğeridir aman aman ey vây Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Devr-i revân Yakdı beni çün âteşi hicrâna yana ki Bir âh ideyim ben de o da şöyle yana ki Kandilli kenîsâya dolanub sîne-i pâkı Âgûş-ı çelîpâ sana göğsündeki çâkı Nâr-ı sitemi dağ yakub laht-ı ciğerde Yandı yüreğim âteş-i bî-derd-i şererde Bir kâfire dildâde olup semt-i Fenerde Döndü sulu mânestere bu dîde-i pâkı Râzı mı olur bu siteme Hazreti sa Meryem Ananın cânı için ey büt-i tersa
116

63b

63b

67a

Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 55a; Hânende (Beyhan Toz),Beste: Küçük Müezzin, s. 305

63

Kim kûyun ola geştinle kanlı kilisâ Gel Vehbî’nin olma sebeb-i mevt-i helâkı117 Form: Semâi Beste: Hakkı Usûl: ? Sahbâ-yi lebin bâde-i hamrâya değişmem ey lebleri gülgûn Reftârını bin serv-i dilârâya değişmem ey kāmet-i mevzûn Sende bu siyeh çeşm ile bu zülf ki vardır âlem sana bende Leylâ’yâ değil ben seni dünyâya değişmem olsam dahi Mecnûn Dünyâyı tutup velvele-i şevket-i hüsnün ey hasret-i hûbân Ben bendeliğim devlet-i dârâya değişmem ey taht-ı hümâyun Gûş eyleyüb efgânımı ol gonca dehânım ağyâre değişmem Fenni hele bülbül-i şeydâya değişmem kıldı beni mecnûn 118 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i Revân Sabah olsun ben şu yerden gideyim Garip bülbül gibi feryâd ideyim Sen gidersen yâ ben kime kalayım Uyan hey gözleri mestânem uyan Dilberin başına dostun tâc olur Sevip ayrılması gâyet güç olur Sevdâye düşen hâli nic olur Uyan hey gözleri mestânem uyan Dilberin başına altun cefâsı Dilerim mevlâdan benim olası Aldı beni gözlerinin alası Uyan hey gözleri mestânem uyan119
117 118

67a

67a

Hasan Gülşenî ( Erden ),Beste: Hasan Ağa, vr. 127b Hasan Gülşenî ( Erden ),Beste: Es’ad Molla, vr. 130b 119 Eserin brâhim Ağa tarafından Mâhur makāmında bestesi için bkz. TRT, TSMSE 1, s.317

64

Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Bahâr olsa yine sahrâ serâpâ lâlezâr olsa Bize nûş itmeye sâkiye şarâb hoşgüvâr olsa Açılsa goncalar yer yer figāna başlasa bülbül Piyâle devrine tenhâ kenâr-ı cûy-i bâr olsa Görünce kāmet-i çengi figān itse yine neyler Okunan meclîs-i meyde babatâhir hisâr olsa Rûh âteşbâr olub meyden perîşân olsa gönüller Tebessümle nigâh itse güzel pek şîvekâr olsa Tekellüf olmasa aslâ süzülse gelse âğûşa Görüb bu lutf-i dilberden de Şehrî şerm-sâr olsa Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Benim âfet-i cihânım yoluna fedâ bu canım şit âh ile efgānım yeter itme bu cefâyı Sürem nigârım hele kalmadı karârım Değil elde ihtiyârım yeter itme bu edâyı Sana ben dedimse ol gül kızarub gül olma gel gül Beni öldürdü bu gönül yeter itme bu edâyı120

67b

67b

Sabâ Makāmı Form: ? Beste: Ağa Kaftâni Usûl: Darbeyn Muhammes Lutf-i felek ki illere âb-ı şarâb ider Dilteşne-i muhabbete bahri serâb ider 69b

120

Hasan Gülşenî ( Erden ),Beste: Es’ad Molla, 130b

65

Vecdî tahammül eyle sipihrin cefâsına Birgün olur ki eylediğinden hicâb ider Yâ le lel lel lî tere lel lel lel lî Lel lel lel lî yâr hicâb ider121

Dügah Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Sakil Sînemde tâne şerhaların reşk-i bağ olur Ol lâlezâr hasrete dâğım çerağ olur Gel gül ki tâ visâlinle kāmyâp olam Ey meh sevip sevilmeğe belki yesağ olur122 Form: ? Beste: Hasan Efendizâde Usûl: Çember Hemân tek vâkıf olsun hâle nâmem vusûlüne Değildir yohsa ol şâhın gönül redd-i kabûlüne Dilin feryâd ü âhı halka-i zülfünde ol şûhun Sabâ da Rif’atâ bir bestedir çember usûlüne Dügah Form: ? Beste: Es’ad Efendi Usûl: Çember zârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ dâğındır123 Hased ol bâğ-ı bân-ı aşka kim gülçîn-i bağındır Nümâyan olmadıkça subh-ı vüslat sönmesün yansun Fitîl-i dâğ-ı firkat sînede ey dil çerâğındır124

69b

69b

69b

121 122

Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 58a Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 60a 123 Eserin notası için bkz: Dârü’l-elhân Külliyâtı, no: 142; TRT arşivi, nr: 6787 124 Üngör, c.I, s.120’de Şâir, Nâilî ; Güfte Mecmuası ( Duran ), vr.60b

66

Dügah Form: ? Beste: Es’ad Efendi Usûl: Hafif Nigâh-ı hîyrelenür çeşm-i âfitâb sana Meğer ki sâye-i zülfün ola nikâb sana Sırişk-i dîde-i hasretle sûriş-i aşkam Verir nedenlü füzûn olsa âb ü tâb sana Ah yele lellel lele le lel le lel lel l ele lel lî Afitâb sana125

69b

Form: Kâr-ı Sûret-i çin Beste: Hoca Usûl: Hafif

70a

Dere dillim dir tellen dellâ dir ney tene dir ney dir tenî tâ dir ney dir tenî tâ dir dir ten nen ney tâ nâ dir dir tâ nâ ten nen ne ney tâ dir ney tâ dir ney ger sûret-i çîn bâ rûh-i hûbî to bedâvist dit dere dillî ney ancâ heme ger sûret-i incâ heme muanbest cânım dit dere diller ler dir ten nen nî tâ nâ dir dir tâ nâ dir ten nen nâ dere dillî nî dir dir te tel lel len dit dere diller ler dir tâ nâ dere dim dim dir tâ nî ten 126

Form: Harmeni Beste: Hâce Usûl: Türkî darp Ey sünbül to rihte dir dir dir dâmen-i gül hey hey yâr belî yâr-i men vây belî belî belî belî a murâd-ı men vây müşk-i siyeh rihte pirâmen-i gül hey hey yâr belî yâr-i men vây belî belî belî a murâd-ı men127

70b

125 126

Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 60a Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 57a; Hâfız Post ( Doğrusöz ), vr. 30b 127 Hâfız Post (Duğrusöz),Form: Nakış, vr. 31b

67

Beste: Şeştârî.âyed figān ki baht-ı men ez hûb der……..âyed mükerrer dir dir ten tel lel len âh yele lâ yel lel lâ yel lel lâ lî dost yele lâ yel lel lâ yel lel lâ lî yele le lî yel lel le î belî yâr-i men mükerrer …….ez to ber ..baht-ı men ez…………hey cânım belî yâr-i men … ………… ………. vr. 70b 128 Güfte Mecmuası ( Duran )... 58a 68 .Form: Amel Beste: A’mâ Usûl: Türkî darp 70b Ez sabâ hey dârem hey hey belî yâr-i men mükerrer vây ahhâ ahhâ âh peyâm ko gûş kûn belî mâh-ı men vây tâ nen ney dir dir ten ne nen tâ dir tâ mükerrer tâ dir te nî tel lel lenî tâ nâ dir nî yâ lel lî yel lel lâ hey belî şâh-ı men vây mükerrer ahhâ ahhâ ah peyâm ko gûş kûn belî şâh-ı men ahhâ hey ahhâ ahhâ hey nâzenîn ahhâ yârim ahhâ cânım hey merde dil hey hey ahhâ hey hey belî yâr-i men vây ahhâ ahhâ ah peyâm ko gûş kûn belî yâr-i men vây ahhâ ahhâ ah peyâm ko gûş kûn belî yâr-i men vây128 Form: Amel Beste: Hâce Usûl: Türkî darp Dil ze dost dil ze dost ah dil ze dost mâ mâ mâ berdân nâzenîn yelî yâr-i men yele le lî yel lel le lî yâ hâ le lel lî yele le lî yâ lel le lel le lî yâ hâ le lel lî hey hey hey hey hey hey hey hey belî nâzenîn belî yâr-i men hey cânım vây hey cânım vây hey nâz ahhâ yâr-i men nişâbur hey hey hey hey hey hey hey hey belî nâzenîn belî yâr-i men 70b Form: ? Beste: Hâce Usûl: Türkî darp Nefs ber âmed ….

vr. vr. 136a Hasan Gülşenî ( Erden ).Form: ? Beste: Hâfız Üsküdâri Usûl: Muhammes Ey beni derd-i gam-ı aşk ile bîmâr iden Çeşmimi nemde dili gamda koyub zâr iden Nâvek-i gamla beni yâreleyüb bî-sebeb Lütf-ıla ağyârının derdine tîmâr iden Seyr-i gülistân idüb gayriyle eyleyenim Külhen-i gamda yerim hasretle nâr iden Âşık-ı gam dîdesin nâz ile bilmezlenüb Gayri hevâ cûları kendüsüne yâr iden129 72b Form: Şarkı Beste: Hasan Çelebi Usûl: ? düp azm-i sefer cânân esîr-i mihnet oldum ben Garîb oldum vatanda mübtelâ-yı firkat oldum ben Kanâat eylemezken nazre-i dîdârına evvel Değil mektûba şimdi bir selâma hasret oldum ben Sen inkâr eyledin hem-bezm-i ağyâr olduğun ammâ şittim mâcerâ-yı vâkıf-ı keyfiyet oldum ben Gülistân-ı visâlin eylemişler güllerin hubbile Nişân-ı bûse gördüm dağdağ gayret oldum ben Dahî hâli iken bend oldum ol zülf-i perîşâne Sana ey bî-vefâ sermâye-i cem’iyyet oldum ben Olup âsude-ser âşûb-i kâm-ı bezm-i kesretle Resîmâ sâkin-i dârü’l-emân-ı uzlet oldum ben130 72b 129 130 Hasan Gülşenî ( Erden ). 138a 69 . Güfte-i Resîm.

nr.Form: Semâi Beste: Es’ad Efendi Hazretleri Usûl: ? Bend oldum o zülf-i anberîne Dil verdim izârına berine Dil su gibi akdı bâğ-ı hüsnün Nahl-i gülüne sanev berine Tâ dir ten ten nâ tene dir nâ te ne dir ney dem dir lel lâ dir nâ tene dir nâ tene dir ney Mükerrer canım yele lel lel lel lel lel lel le lel lî ömrüm tere lel lel lel lel lel lel le lel lî kurbanın olam yâr yâr lel le lel lî hayrânın olam yâr yâr lel le lel lî dil dil su gibi akdı bağ-ı hüsnün hüsnün nahl geline sanuberine131 73a Dügah Form: Semâi Beste: Es’ad Efendi Usûl: ? Sayd ider bin dili bir dâm ile zülf-ü siyehin Düşürür bin dili bir dâma şikenc-i külehin Sad hased merdümün çeşmime kim mahremidir Kasr-ı dîdemde hayâlin gibi bir padişehin Cânım yel lele lel le lel le lel l ele le lel l ele l ele lî Dâm-ı zülf-ü siyehin132 Form: Semâi Beste: Itrî Usûl: ? Gel külbe-i ahzânıma ey serv-i revânım Cevr itme yeter bende-i mahzûnu unutma Kan ağlamadan kalmadı hiç tâb-ı tuvânım Cevr itme yeter bende-i mahzûnu unutma 73a 73b 131 132 Güfte Mecmuası ( Duran ). TRT arşivi. vr. vr. Makām: Dügâh. 9245 70 . 60b Güfte Mecmuası ( Duran ). 60b.

Beste: Baba Nevâî. 61a. Form: Kâr-ı Aşk âmede. 37b 133 71 . vr. vr. Hâfız Post ( Doğrusöz ).Ben âh iderim kûşe-i gamda tek ü tenhâ Ağyâr ile sen gül açıl ey gonca-i ra’nâ Kalbinde hiç insâf u kerem yok mudur âyâ Cevr itme yeter bende-i mahzûnu unutma Gözden nice demdir ki birini hüdânın Fevzi-î belâ dîde-i mihnetkeş-i ……. Âhım sakın alma hey bir tâne civan Cevr itme yeter bende-i mahzûnu unutma Çargâh Form: ? Beste: ? Usûl: Türkî Darp Ah aşk âmed ve dil zi dest-i mâ burd dir dir tenî tel lel lenî yele le lî yâ hâ lâ yâ lâ ye le le lel ten ten ten ten tene ne nî tâ tene nî tâ dir tenî yel lel lenî yele le lel lî a aşk ahhâ yârim ahhâ cânım şâh-ı men hey hey hey hey hey hey hey hey belî yâr-i men bend-i sânî âyed bir zi akl-ı mübtelâ burd dir dir tenî tel lel lenî dir dir tenî tel lel lenî tâ nâ dir nî yele le lel le lel le lî gülizâr tenî tenî dir dir tenî tenî tâ nâ dir nî tâ dir tâ dir tâ dir tâ dir arazbâr yel lel lî yel lel le lî yâ le lel lî yâ le lel lî hicaz ten tel lel lene tâ dir nî vây le lel lel yentir le lel le lel le lî dir tenî tâ dir tâ dir tene dir dir ten tâ tenî tenî tenî nî çargâh ah aşk âmed ahhâ yârim ahhâ cânım şâh-ı men he hey hey he hey hey belî mîr-i men133 74b Güfte Mecmuası ( Duran ).

vr.Hüseynî Form: ? Beste: ? Usûl: Muhammes Vasf-ı safâ-yı câm-ı cemi gûş ider miyüz Hiç biz kühen-i safâlıyla mey nûş ider miyüz Anmaz mıyız gamınla geçen günleri meğer Eyyâm-ı hoşgüzârı ferâmûş ider miyüz Tâ dir ten dir ten dir ten te ne tâ dir ni Cânım âh gûş ider miyiz134 Form: ? Beste: Nazîm Usûl: Hâvî Şarâb içsem gelen gözümden o demde eşk-i hasrettir Benim mestâne kârım bezm-i gamda eşk-i hasrettir Çemende katre-i şebim letâfet bahş-ı sünbüldür O zülf-çîn çîn ham-be-ham eşk-i hasrettir Ah yele lel lel lî eşk-i hasrettir135 Form: ? Beste: Haffafzâde136 Usûl: Remel Arz itmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Yâ derd-i dile kılmadığım çâre mi kaldı Olmuş yine dil muğtekif-i kûşe-i hicrân Bilmem ki ânın hâtırı dildâra mı kaldı Ah yel le lel lel lel le lel lel lel l ele Lel l eli yâre mi kaldı137 134 135 75b 75b 75b Hasan Gülşenî ( Erden ). no: 178 72 . Dârü’l-elhân Külliyâtı. Beste-i Tosunzâde. vr. Hânende (Beyhan Toz). 150b Hasan Gülşenî ( Erden ). 148a. Güfte-i Adlî. 281 136 Rehâvî makāmında bestesi ve notası için bkz. s.

190 138 Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Rüşdî vr. vr. Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Nâbî. vr. 110a . vr. s. 63a. vr. 63a. 150a 73 . 150b 139 Güfte Mecmuası ( Duran ). 149b 140 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.Form: ? Beste: Recep Usûl: Çember O hat kim safha-i pâk-i ruh-i cânâne yazmışlar Duhân âyetleri kim gümüş fincâne yazmışlar Değil ebrû o bir tuğrâ-yi garrâdır ki çekmişler Cemâli emrine kim âşık-ı nâlâne yazmışlar138 75b Form: ? Beste: Es’ad Molla Usûl: Çember Mâhe noksan erdi hüsn-i şu’le bâbından senin Âfitâb-ı ahşama cân itti hicâbından senin Revnak-ı bezm-i rakîb olmak mı yohsa niyetin Ey cefâcû böyle fehm itti şitâbından senin139 75b Form: ? Beste: Itrî Usûl: Muhammes Bezm ehline sâki bugün âmâde mi geldin Yâ bî-kadeh-ü bâde hemân sâde mi geldin Keyfiyyet mi sende zuhûr eyledi bilmem şve ile meyin neşvesin icâda mı geldin140 Form: ? Beste: Musallî Efendi Usûl: Devr-i kebir Şimdi meyli gönlümün bir servi hoş reftâredir Ol hilâl ebrû içün gönlüm gözüm âvâredir 75b 75b 137 Hâfız Post ( Doğrusöz ). Hasan Gülşenî ( Erden ). Nazîre-i Hakîr. Hânende (Beyhan Toz). Beste: Hacı Mustafa Efendi.

Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Başlıksız. 44b. 63b 74 . 149a Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. vr. vr. Güfte-i Bâkî.Halk-ı mecnûn eyleyen ol gözleri sehhâredir Mihr-i âlem tâbdır ol dilber-i mehpâredir141 Form: ? Beste: Itrî Usûl: Muhammes Elim irmez nideyim o bûy-i şimşâde deyim minneti yerden göğe dek feryâde Yazımda nakş-ı izârın müjde-i hûn âlûd Katî çok renk virüptür kalem-i bih-zâde Ah yele lel lel le lel l eli yâ lel yâ lel yel lî lî142 Form: ? Beste: mam Sagîr Usûl: Sakil Sâkî ko nâzı vakt-i gül ü erguvân geçer Bir nevbahâr olunca dahî çok zaman geçer Bir berg-i sebzi girmez ele nahl-i işretin Nice bahâr olur nice fasl-ı hazân geçer 75b 75b Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Darb-ı Feth Temennâmız ne nûş-ı meyde ne sâgarda kalmıştır Netîce-i arzû bir bî-bedel dilberde kalmıştır Gönül meyhânede şevkimiz mutrible kaldıysa Yine gam-ı âb-ı havâsı bî bedel bir yerde [kalmıştır] Ah yel lelele lel lel le lî ter yel lele lel le lel lî143 76a 141 142 Hasan Gülşenî ( Erden ). 149b 143 Güfte Mecmuası ( Duran ).

40b.. vr.yâ lel lî yâ …lel lî yâ le lel lî yâ lel lî yâ hâ lel lî yâ le lel lî ah…. 41b 146 Güfte Mecmuası ( Duran ).Form: ? Beste: Kul Hüseyin Usûl: Muhammes Ten nen tendir ten tendir tene nî tâ dir nî dillî ded tâ dir nî tene nî ten tâ dir nî hey ahhâ dost ahhâ ahhâ yârim şâha zi lütf-i eğer nazar-ı sûy-i mâ küni hey ahhâ dost ahhâ ahhâ yârim derd-i dil-i şîkeste-i mâ râ devâ küni ten nâ dir tene tâ dir ten tâ dir nî ten nen nendir tene tâ dir nî dost tâ tene tene tendir tâ tene tene nen dir tâ tene ne ne nendir tene tâ dir nî derd-i dil-i şîkeste-i mâ râ devâ küni cânım hey hey cânım hey mîrim dost yârim sultânım murâd-ı men yâ imâm-ı zamân Mükerrer144 76b Form: Nakış Beste: Hâce Usûl: Türkî darp Tâ ahhâ sünbül perçîn-i to ber lâle kere şod ahhâ yâr-i men hûn der dil-i mecrûh-ı men nâle kere şod dim dere dire re dir ten tene tâ dir nî hây dim dere di re re dir ten tene tâ dir nî hây düm dere dire re dir ten tâ ye lel lâ yele le lî yele le le le le lî a mûrâd-ı men ….murâd-ı men ahhâ hey ahhâ hey ahhâ hey hey ahhâ hey ahhâ hey ahhâ hey hey ahhâ hey ahhâ hey hey murâd-ı men145 Form: Şehadetnâme Beste: ? Usûl: Düyek ……lev tebârek Allah yenterellâ yele lâ yele lel lel lî eşhedân lâ ilâhe illallâh hu yâ hû dir dir ten tel lel len tel lel len tene ten dir tene tendir tene tenddir dere tel lel lâ nî vây eşhedü146 76b 76b 144 145 Hâfız Post ( Doğrusöz ).nâ le………. vr. vr.. Hânende (Beyhan Toz). s. 276 Hâfız Post ( Doğrusöz ). 63b 75 .

merâyed………………………………………… ……nedâremmükerrer meyan hâne ez ……felek………..cihân cihân………………….Form: Nazîre-i tâ sünbül Beste: Osman Efendi Usûl: Türkî darp Ey mürg-i seher aşk aşk ze…ahhâ ne beyâmûz hey vây mîr-i men dost gân sohte râ cân cân şed âvâz neyâmed hey vây mîr-i men dost mükerrer ter yelel lî yel lel le lî yele le lî dost dost yâle lel lî yel lel lâ lî yel lel lâ lî mükerrer yentir lâ lî yentir lâ lî yel lel lâ lî mükerrer yele le lî yel lel le lî yel lel lâ lî tere le lî yel lel le lî yel lel lâ lî kan sohte râ cân cân âvâz neyâmed hey vây mîr-i men dost hey kıblem?? vây kurbân tu âm hey zâlim vây hayrân tu âm mükerrer yele le lî yel lel le lî yel lel lâ lî tere le lî yel lel le lî yel lel lâ lî kan sohte râ cân cân şed âvâz neyâmed hey vây mîr-i men dost 76b Form: Nühüm zebânî Beste: Hâce Usûl: Düyek 77a Nühüm zebân ki yek zemâni bed-ü şumârem gamı ki kerd ne yek hava hey ki ka hey ka hey zemen mirsed gamı ki dârem tâ nâ tel lel dellâ dellâ dir dir tene nî tâ nâ dir nî dir dir ten tel lel len tene nî tenâ tâ dir tenî tel lel lenî det dere dillim lere dim tâ nâ tânâ dir ten zîbâ-yı men147 Form: Nakış Beste: Hâce Usûl: Semâi Der dil …….dir tenî ten tel lel lenî ten zamân zamân ……….mükerrer tâ dir tenî ten tel lel lenî ten 147 Güfte Mecmuası ( Duran ).merâyed……. vr...âfet çi hest nigâhest mükerrer tıfl ki 82a ……………………hest mükerrer tâ dir tenî ten tel lel lî ten …….dil-i uşşâk mükerrer ………………………. 63a 76 .

Form: Şarkı Beste: Bekir Ağa Usûl: Devr-i revân Hücûm-i nâle-i şeb-gîrden zâlim haberdâr ol Beni bîmâr-ı hicrân eyledin sen dahî bîmâr ol Varub bir derd-mendi aldayub meger etme tek kâfir Dilersen âdem öldür yâre kes kan iç ciger hâr ol Ola cânâne ü peymânede el virmede vüslat Nedir bu cürmün âzı ey sipihr-i dun efsâr ol Çözülmüş tüğmeler çâk-ı giribân nâfe dek inmiş Buna sabr olunur mu zâhidâ sen âşık-zâr ol heman ser meclis-i rindâne gelmendir senin matlub gel ey bîgâne meşreb bâde içmezsen kadehkâr ol Nedîmâ’nın budur ancak sözü ey âfet-i devrân Gözün gibi beni bîmâr kıldın sen de bîmâr ol148 82b Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Devr-i revân Hasretinle gülşenin bezm olmasın bî-âbütâb tme ahşam olmadan nâz ile azm-i câme hâb Çıkmasun nâlem sipihre ey meh-i âli-cenâb Olmasun pâmâl hicrânın dil-i pür ızdırâb Şeh-levendim eyleme üftâdelerden ictinâb Hasretinle çektiğim bileydim ey kaşı kemân Tir âsâ hâne-i ağyâre olmaz revân 82b 148 Hasan Gülşenî ( Erden ).………………………. vr.cihân cihân hûn-i ciğer …. Güfte-i Nedîm.…... 157a 77 .zemânIyş cefâ pîş ……………………...

78 . Şâkir’dir. vr. Güfte-i Râsim.Gel peri-zâdem kerem kıl hâneme bir şeb nihân Olmasun pâmâl hicrânın dil-i pür ızdırâb Şeh-levendim eyleme üftâdelerden ictinâb149 Form: ? Beste: ? Usûl: devr-i revan Dimâğ-ı câne bûy-i kâkül-i anber şemîm aldım Hevâ-yi sünbül dirler meşâme bir nesîm aldım lik gibi geçirdim yâkâdan öksüzce bir tıfli Girîbân visâle yâ’ni bir dürr-i şemîm aldım Yapışmak muhtemeldir sâ’id bırak cânâne Bu şeb rü’yâda zîrâ destime bir gonca sîm aldım Hevâ-yi leyle-i zülfiyle sergerdân olur Şâkir150 Acep sevdâye düşdüm bâşıma kayd-i azîm aldım Form: ? Beste: Duhter-i Dilhayat Usûl: ? Sabr ü sâmânım harâb ittikçe istignâları Aldı aklım ol mehin etvâr-ı müstesnâları Tâkatim tâk itti ol nevres nihâli tânenin Şîve-i reftâr-ı nâzı cünbüş-i vâlâları Ah belî belî lele lele lelli tel ele lel lî ah Ye lele lel le itdikçe istignâları Form: ? Beste: ? Güfte: Sultan Mahmud Usûl: ? Bırakmam kayd-ı zülfün lâyık-ı zincîr olur sende Yine geçmem begim ol gamzeden dîger olur sende 149 150 82b 82b 82b Hasan Gülşenî ( Erden ). 154b Şâir.

66a 79 . vr. 49b Güfte Mecmuası ( Duran ). Güfte-i Şeyh Attar.Sana hercâyi dirler bende ki bir âşık saran Medâr-ı iftihârımdır eger teşhîr olur sende Form: Semâi Beste: Itrî Güfte: Mevlânâ? Usûl: ? Nakd-ı kadem ez mahzen-i esrâr ber âmed151 Form: Semâi Beste: Itrî Usûl: ? Mutrib ile sâzını kıl nağme-i dem sâz rast kıl âğaz Seyreyle ırak ile safâ hande it âğâz tâ keşf ola bu râz Nûş eyle rehâvîde bu dem savt-ı hüseynî gel hüsn ü hande Varmadan hicâza iriş ey tâlib şehnâz ur hamdle pervâz Cânım yel lel lel lî ömrüm yel lel lî mirim yel Lel le le lellellel leli canım yel lel lel ömrüm yel lel lel Mîrim yel lel lele lel lel lel lel lî dost Kıl âğâz Form: Semâi Beste: Es’ad Efendi Usûl: ? Sâgar nâz-ı şîveyi ol iki çeşm-i meste vir Hançer-i hışm-ı kîne-yi gamze tiz deste vir Bir dimeziz ki mihr veş câm-ı zer olsun ey felek Sen bize mâh-ı nev gibi bir kadeh-i şîkeste vir Yâ lelli yel lel lî yele lelel le lel lelel lele Lel le lel l eli vây ol iki çeşm-i meste vir152 83a 83a 83a 151 152 Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr.

vr.Form: Semâi Beste: Nihâvendi Usûl: ? Nidem meyânına kim yâr-ı hançerin sokunur Gönül tehi mi sanursun ucu sana dokunur Hevâ-yı nâzı o serv-i bülendin ey Yumnî Semâi beste yapıldı Hüseynî’de okunur Âh yelel lî yâ lel lel lel lel lel lî vây Semâi beste yapıldı hüseynîde okunur153 Hüseynî aşîran Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Kime bülbül gibi âşıksın ey gül gülşenin kimdir Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Nedir feryâdın şûh-ı gül pîrâhenin kimdir Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Niçün tûtî-yi sıfat nutk eylemezsin ömrün vârı Dehânın yok mu îsâr it efendim kand-i güftârı Bileydim gam yemezdim kime meftûn olduğun bâri Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Temâşâdır muhabbet gör ne sûret âşikâr eyler Nigâh itdikçe mir’ât-ı mücellâya o mehpeyker Olub hayrân hüseynî hod be hod bu mısrâyı söyler Benim sensin efendim söyle sultanım senin kimdir Beni bıraktın sevdayı aşkı bî-mecâl itmiş Dil şûrîde ki fikr ü visâl-i âşufte-hâl itmiş Seni de Şâkir âsâ bir mehin mihri hilâl itmiş Benim sensin efendim söyle sultanım senin kimdir154 83b 83b 153 154 Güfte Mecmuası ( Duran ). 66a. 167b Bu eser vr. vr. Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Yumnî. 80 . 91a’da tekrar yazılmıştır.

162b.Form: Semâi Beste: Bekir Ağa Usûl: ? Bülbül-i dil ey gül-i ra’nâ senindir sen benim Berk-i gülde bû-yi istiğnâ senindir sen benim Halka-i zülfün hevâsı bendeni mecnûn ider Gönlüm âşüfte kılan sevdâ senindir sen benim Râh-ı aşkınla seninçün vârımı kıldım fedâ Cümle mâlik olduğum eşya senindir sen benim Gamz-ı ağyârıyla ânı kılma visâlinden cüdâ Dilberâ bu Şermiyâ-i şeydâ senindir sen benim155 Form: Semâi Beste: Kadızâde Mustafa Çavuş Der Sarây-ı Hümâyûn Usûl: ? Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun Kabûl eyle ne var böyle kârım işin tamâm olsun Hemîşe maksudum senden nigâh-ı iltifâtındır Heman bir gûşe-i çeşminle gönlüm şarkım olsun Benim senden murâdım budur ancak ey şeh-i bî-dâd Şehîd-i tîg-i gamzen olduğum âlemde nâm olsun Senin pâmâl-ı râhın olmağa ben hâke minnettir. Güfte-i Tâlip. Güfte-i Şermî. Kadızâde (Tanbûrî) Mustafa Çavuş’un diğer şarkıları için bkz. Heman senden benim serv-i gülendâmım harâm olsun156 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Gel açıl ey gül-i ra’nâ cemâlin gülistân olsun Hezârân bülbül-i şeydâ dilinde destân olsun Müsellim tigine cânım esîrim sana sultânım Eger gamzen dahî kânım içerse nûş-cân olsun 155 156 83b 83b 83b Hasan Gülşenî ( Erden ). 1947. Hüsnütabiat Yayınevi. 161b Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Ancak bu şarkı bu eserde mevcut değildir 81 . stanbul. Tanbûrî Mustafa Çavuş’un 36 Şarkısı. vr. Suphi Ezgi.

Tesbihçi. vr. Rıfat. Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. vr.Değilken ben sana lâyık beni bil kendine sâdık Eger vâr ise bir âşık benimle imtihân olsun157 Bûselik [Başlıksız] Ben ol mestim ki her dem mey içer meyhâne meyhâne Ne mümkün içmemek sâğer sunar mestâne mestâne Nigâhındır o sâkî kadeh pervâne meclisi kim Şarâb-ı işve ölçer döker peymâne peymâne158 Form: Niyaznâme Beste: Koca Osman Usûl: Türkî Darp Ey şohteri ki naz râ midâni serv-i nâz ü işvebâz-ı men belî belî şâh-ı menahhâ yâr-i men vây tene tendir tene ten dir dir dir ten did de dere did de dere dir dir ten tâ dir ten ten nâ dere tel lel lene tâ dir nî vây dir dir ten ten nâ dere tel lel lene tâ dir nî sad159 Form: Kâr-ı Deşt Erjen Beste: Hoca Usûl: Sakil Tâ nâ tâ nâ dir dir ten tel lel lel lel lel lel len düm derellâ dir dir didderellâ dir dir tâ nâ dere tel lel len cânım …. 68b. 69a 159 Güfte Mecmuası ( Duran ). 101b 160 Güfte Mecmuası ( Duran ).terk resten ve efrasyâb kûn şehnâme bâ yedet sohenez bu turâb kûn tâ nâ tâ dir ten tel lel lel lel len tâ nâ tâ dir ten ten ne nî ten ne nî ten nen nâ tene tâ dir nî tâ dere dillî tâ dere dillî tâ dere dillî tâ dere dillî delellâ delellâ dir dir tenTen nî tâ nen nî ah tâ nen nî dost tâ nen nî şehnâme bâ yedet sohen ez bû turâb160 157 158 84b 84b 84b Hasan Gülşenî ( Erden ). 163a Güfte Mecmuası ( Duran ). Güfte-i Yumnî. Hâce. 68a 82 . vr. vr.

Başlıksız.Form: Semâi Beste: Tab’î Usûl: ? derse nola gönül iltiyâm bûseliğe iltiyâm bûseliğe Kim ola olmaya mâil kelâm bûseliğe mâil kelâm bûseliğe Visâl-i yâr olur elbet müyesser işret eyle müyesser işret eyle Hemân ayak bassa görsen makām-ı bûseliğe makām-ı bûseliğe Çü serv-i nâzım işve-bâzım belî cânım ah belî ömrüm Yel lel lel lel lel lel lel le le lî amân amân amân Bi câne kim ey dost amân amân amân Olsa kim ey yâr yâr yâr dost hemân Ayak basagör sen makām-ı bûseliğe161 87a Aşîran Form: ? Beste: Haffafzâde Usûl: Çember Âteş-i hasretle perdağ oldu câna sînemiz Tîg-i gamla çâk çâk oldu serâpâ sînemiz Lâleler güller açıldı bağ-ı sînemde benim Gel gül ey serv-i revânım kıl temâşâ sînemiz Dâri dârî uyan kıl temâşâ sînemiz162 87b Form: ? Beste: Enfî Hasan Ağa Usûl: Muhammes Hasret-i hümyâze rîz itmiş hilâl kaşına Ol meh-i ne mihribânım girmiş ondört yaşına 87b 161 162 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 72a 83 . 69a Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.

174b 165 Hasan Gülşenî ( Erden ).Kendüden geçmiş gelür kanzil olup ol mest-i nâz Müjdeler kûy-i harâbâtın yine o bâşına Ah tere lel lel lele lî cânım yel lel l ele lel lî Tere lî yelel lel lel lel lel lel lel lel lî yâr hilâl kaşına 163 Form: ? Beste: Tosunzâde Güfte: Nâbî Usûl: Çember Beni bir gün anub dildârım almazmış zebânına Dehânı tenkdir nâmım meger sığmaz dehânına Bugün ol kanlı zâlim yine gülgûn câmeler giymiş Acep kaç âşık öldürdü kaçının girdi kânına 164 Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Muhammes Bozulur ol yüzü âyîne eger eylesem âh ncinür iki gözüm derd-i dilimden her gâh Bir dem olmaz ki mey nâb ile mest olmaya yâr Sorsalar âşık-ı şurîdededir yine günâh165 Form: ? Beste: ? Usûl: Evfer Bilmezlik ile işlerimiz heb hevâ imiş Âteş-i hayâl ittiğimiz bakş mâ imiş Mızrâb-ı dilden umma sakın nağme-i safâ Sâz-ı felekte târ-ı emel bî-nevâ imiş166 87b 87b 87b Güfte Mecmuası ( Duran ). Salgar. s. 175a 163 84 . 175a. nr. vr. Makām: Bûselik aşîran. vr. 75. vr. 72a. Makām: Bûselik aşîran. Hasan Gülşenî ( Erden ). Makām: Bûselik aşîran. vr. vr. TRT arşivi. Eserin notası için bkz. 6018 164 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Tosunzâde. Güfte-i Hâletî. 72a. 174b 166 Güfte Mecmuası ( Duran ). Hasan Gülşenî ( Erden ).

Form: ? Beste: Hazret Usûl: Muhammes Ol mestnâzı hayli zaman oldu görmedim Ruhsârına yüzüm nice demdir ki sürmedim Âvâre eyledi beni ümîd-i makdemi Bu va’d-i dil-i garîbi o şûha düşürmedim Ah yele lel lel lel lel lel lel lel lî yâr o şûha düşürmedim Form: Beste: Itrî Usûl: Darbeyn Gülsün ol gonca dehan gül gibi handân olsun Ağlasun bülbül-i dil ney gibi nâlân olsun Dir imişsin âna evveline vefalâr olsun Olsun ey şûh-i cihân dilber-i fettân olsun Tere le lî yel lele lî atar yele le lele le lel l e lî gül-i handân olsun Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Zincir Eger çi her büt-i hoş lehçe dilpesendimdir Velî muhabbete sâlih benim efendimdir O dilşikâra sezâ kim olur ise Vehbî Benim gazâle-i hurşîd-i der-i kemendimdir A tere yel lel le lel lel lel lel le lel lel lel lî Hey yârdır kemendimdir Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i kebir Kûhsâr-ı gamda çeşmim cuybâr olsun da gör Dem be dem seylâb-ı eşkim âşikâr olsun da gör 87b 87b 88a 88a 85 .

Ber murâd eyler beni bir gün o şûh-ı meleknâz Bir mahalle arz-ı hâlim der kenâr olsun da gör Form: ? Beste: ? Usûl: Sofyan Çoktan bana rahm eyler idi yâremi görse Bir kere eğer sîne-i sad pâremi görse Dil haste-i aşk itti beni bu nice zamandır Şimdi nekr ü lutf eylese bir çâremi görse Hûban cihân olmaz idi işveye mâil Bir kere eğer güzelleri mekkâremi görse Dir hoş o peri hüsnüme hayran olur ilet Rahmi dûş-i gamze-i sahbâremi görse167 89b Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Pârelendi pençe-i cevrinle dâmânım yeter tti tâ dâmânıma çâk-ı giribânım yeter Kıl beni bir kere manzûr-ı nigâh-ı iltifat tme istignâ yeter lütf eyle sultânım yeter Şimdilik bir şâh-ı hüsne müntesibdir bir gedâ Âsitânından beni hak itmesün bir dem cüdâ stemem başımda memdûd olsa ger zıll hümâ Bana ser tâcım efendim şâh–ı hûbânım yeter 89b 167 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Makām: Bûselik aşîran. 176a 86 . Güfte-i Rahmî. Form: Şarkı. Beste: Bekir Çavuş.

Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Yine mânend sevdâyi derûn Bir siyeh-çerdeye düştü gönlüm Buldu leylâsı gûyâ mecnûn Bir siyeh-çerdeye düştü gönlüm Hâl-i ağyâr tebah oldu yine Kâr hep nâle vâh oldu yine Vasl-i nûr siyah oldu yine Bir siyeh-çerdeye düştü gönlüm Hâle oldum o sehî bâlâya Gül-bün kamet saldı sâye Zülfün uğrattı beni sevdâye Bir siyeh-çerdeye düştü gönlüm Zerresi tal’atın mihr ile mâh Hüsnünün suhte bir nûr-ı nigâh Çeşm-i âhu veşi bî serme-i siyâh Bir siyeh-çerdeye düştü gönlüm Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Gel efendim bahâr oldu safâlar vaktidir şimdi der feryâd bülbül fezâlar vaktidir şimdi Kimi zevk ü safâlarda kimi mihnettedir şimdi Çalınsın şimdi sazlar kim nevâlar vaktidir şimdi Gel ey nâzenîden dilber cefalar hazen itmiştir Bu zahmım yâresi emeğim ??devâlar vaktidir şimdi Yâ lütfunla ilâç eyle yâ öldür kurtulam bâri Gidendir bendeki bûse-i atal vaktidir şimdi 89b 89b 87 .

Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Çıkaran başdan ol zülf-ü nigârı hâl-i fülfüldür Perîşan eyleyen şeydâları gîsû-yi sünbüldür Kimisi meh kimi hurşid dimişdir ol ruh-i âle Rivâyet muhtelif ammâ velî ruhsâr-ı gül güldür O şûh-ı râh-ı aşk ile dilim pür kanla âlûd Derûnunda asılmış sanki bir kandil nakş-ı yâkud Görünen hâledir sanman şeb-i vaslında ol mâhın Kuşatmış dûd-ı âhım mâhasal pür sûziş-i dildir Sıfat-ı gülşeni hüsnüyle yârin dem-be-dem gayri Gezer dîvâne meşreb çün gönül mestâne bülbüldür Şerîfinden işve vasfın gibi la’lin sorarsan dil Bulunmaz lezzet-i âb-ı hayatta sükker-i müldür 89b Form: ? Beste: Müezzin Usûl: Fer’ Hayl sirişke virdim akan kûyi dilbere Dil verdim âna bir gözî hunrîz kâfire Uşşâka kibr ü kîn ile bir kasdı var gibi Bir yere geldi kaşları itti mşâvere Dil kıldı pür çemende iderken konak yeri Âhır düşürdü kendüyi bir bî aman yere Sâkî ayak ayak yürüt imdâdına meyi Gam hayli demdir itdi selîmi muhâsara Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Gönül ol şûh-ı meh-i ruhsârı gördüm dîdeler rûşen Peyâm ister iken didârı gördüm dîdeler rûşen 90b 90b 88 .

73b 89 . Beste: Hasan Ağa.Tekellüm nâmeye mahsûs idi ruhsâr-ı rü’yâya Âyân ol devlet-i bîdârı gördüm dîdeler rûşen Cânım yel le lel lelel lel le lel le le le lel le lel le lî vây Âyân ol devlet-i bîdârı gördüm dîdeler rûşen168 Hüseyni Aşîran Form: Şarkı Beste: ? Usûl: Semâi Kime bülbül gibi âşinâsın ey gül gülşenin kimdir Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Nedir feryâdın eyâ şûh-i gül pîrâhenin kimdir Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Niçün tûtî–i sıfat nutk eylemezsin ömrümün vârı Dehânın yok mu îsâr it efendim kand-i güftârı Bileydim gam yemezdim kime meftûn olduğun bâri Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Temâşâdır muhabbet gör ne sûret âşikâr eyler Nigâh ittikçe mir’ât-ı mücellâya o meh peyker Olub hayrân hüseynî hod be hod bu mısra’ı söyler Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir Seni bir âfetin sevdâyı aşkı bî-mecâl itmiş Dil şürîde ki fikr ü visâl-i âşufte-hâl itmiş Sînede Şâkir âsa bir mehin mihr ü hilâl itmiş Benim sensin efendim söyle sultânım senin kimdir 91a 168 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.

Güfte-i Hâletî. Makām: Aşîran. vr. Beste: Kadrî. Beste-i Na’lçe. vr. vr. 72b. Beste-i mâm. Hâfız Post ( Doğrusöz ). 114b 171 Güfte Mecmuası ( Duran ). Güte-i Veysî.73b 90 .Form: Semâi Beste: Hâfız Usûl: ? Olmadı dil-i belâ-keşi gümüşde tâb Zahm-i diline ricâ ile merhem yap Yandı ciğerim tamam şimden sonra Görsünler o mest-i nâza gayrı kebâb Yel le lel tere yel lel lel yel le lî yele lel tere yel le le lî169 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Benden irişür nâle-i yâ Rab göğe her şeb Ol mâhın irişmez mi ola gûşuna yâ Rab Bahs eyleyemez kûyun ile atlâs-ı gerdûn Ey mehlikâ yokdur o bîçârede kevkeb170 Form: Semâi Beste: Bekir ağa Usûl: ? Mestâne bîrûn âmed hurşid-i men ez yâne Yüz sürdüm ayağına baktı bana hasmâne Ol güzelleri mestane l’al-i leb derdâne Zâhid idegör ta’zim-i dâim dîn ü imâne Canım yele lel l ele lelle lelle lel lele lelli tere lî mükerrer canım yele lel lî yâr yâr ömrüm tere lel lî mükerrer yelel lel yel lel yelel lel yelelle lel lî tere lel lî ben sana hayran olayım olayım olayım olayım ben sana kurban olayım olayım olayım olayım olayım belî yârim171 91b 91b 92a 169 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 114b 170 Hâfız Post ( Doğrusöz ).

Beste: Latif.75a 91 . vr. 75a Güfte Mecmuası ( Duran ). Beste: A’mâ. Beste: Â’mâ.Kürdî Form: ? Beste: Nazîm Usûl: Muhammes ttim ruhun hayâl hatt-ı meşk yâr ile Sevdâye uğradım yine keyf ü gubâr ile Bîdâr olurdu dîde-i bahtım selim eğer Bir kerre câme-i hâbe gireydim o yâr ile172 Form: ? Beste: ? Usûl: Evfer Yolda gördüm yâri ser-mest-i cihân olmuş gelür Tâb-ı meyde hân u mânsûz cihân olmuş gelür Salunur nâz ile ol ser-mest-i sahbâ-yi cemâl Âteşin bâde ile nahl-i erguvân olmuş gelür173 Form: ? Beste: Niznam Yusuf Usûl: Çember Her zamanda ehkem ber Yusuf gül pirehen Mürg-i cânın bülbül eyler meskenin beyt’ül hüzün Hatt-ı nevhîz gamınla nâle vü efgānımı şidenler didiler feryâd ider mürg-i çemen174 Form: ? Beste: Tesbihçi Usûl: Muhammes Kaddin görüp âdem nice dâmanına düşmez Ey serv-i semen sâye sıfat yanına düşmez 172 173 92b 92b 92b 92b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. vr. 75a 174 Güfte Mecmuası ( Duran ).

c. Beste-i Halil Çelebi Kâdî. s. 75b. 75a 92 . 75a Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. Üngör. Beste: Abdü’lhalim Ağa. 97b. 508 177 Güfte Mecmuası ( Duran ). Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. vr.Ey şûh-ı melâhat yeter itdin yeter insâf Uşşâk-ı vefâdâra çıka şânına düşmez Ah cânım yel lel lel lî nice dâmânına düşmez175 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i kebir Âşıka lutf itmeği ol serv-i kamet bilmedi Gitdi hayfâ neydüğin tarz-ı muhabbet bilmedi Şöyle mest olmuş şarâb-ı nazdan ol bî-vefâ Yolda gördü nedesin bir iki saat bilmedi176 Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Remel Mestâne hıramı nigeh-i mest yerinde Hançer ne gezer bilmem o şûhun kemerinde Üftâdelerin zülfün ile nisbî bisyâr Tâ’dâd idemem ben hele subhın eserinde Ah ömrüm yâ lel yele lel lel lel lî Yelel le lel le lel lel lî yâr yerinde177 Form: Şarkı Beste: ? Usûl: Devr-i revân Eşk-i çeşmimle dolubdur dâmenim Gel yetüş ey şehsuvâr-ı mülk-i nâz Leşker gam almadan pîrâmenim Gel yetüş ey şahsuvâr-ı mülk-i nâz Kâkülün ezik oldu aklım târumâr Bağrımı hûn itti derd-i intizâr 175 176 92b 92b 92b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. I.

Beste: Hâfız Rıfat. 75b 180 Üngör. 572. I. Hânende (Beyhan Toz). s.Gitti elden cân ü dil sabr ü karâr Gel yetüş ey şahsuvâr-ı mülk-i nâz Yoluna kıldım fedâ can ü seri Olmadım bir lahza hiç gamdan beri Salma ferdâye dil-i gam perveri Gel yetüş ey şahsuvâr-ı mülk-i nâz178 Form: ? Beste: ? Usûl: Evfer Yürü ey sabâ haberim ilet menim âfet-i dil ü cânıma Ola kim o şeh bana rahm ide meni görmeye gele yânıma Meni haste-i taleb isterim şeb ü tâb aşkınla dilberim Bu revâ mıdır men ölem gidem göre gelmeye kerih kânıma179 Form: Şarkı Beste: Tosunzâde Usûl: Devr-i revân Gör ki dilbere gönül olur mâil Aşık hiç kendi haline kor mu gönül Neyleyeyim ihtiyârım elde değil Beni hiç kendi halime kor mu gönül Form: ? Beste: Üsküdâri Hâfız Usûl: ? Fezâ-yi meclis-i meyde dönen piyâle midir Gül şüküfte-i bağ tarâb mı lâle midir Hamide halka-i destârı cebhe-i pâki Biri kamer midir eyâ birisi hâle midir Aman aman aman aman ah cenânım Ey belî yâr-i men180 178 179 93a 93b 95b Hâfız Post ( Doğrusöz ). Hamid c. Beste-i Hakîr. s. 346 93 . vr. 97b Güfte Mecmuası ( Duran ). Şâir.

vr. Makām: Hicaz. 97b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Olursun gayra hemdem bana dirsin ah ü zâr itme Hilâf-ı resm-i âyin-i vefâdır böyle kâr itme Dil-i bed hâhe korsun dest-i pâkinle fitîl-i dağ Bu gûne vaz’-ı kânun-ı cefâyı ihtiyâr itme181 95b Zirgüle Form: ? Beste: Âhenî Usûl: Fahte Bülbül inler bağda gördüm tebessüm goncada Ah idüp eğdim dehânın kaldı gönlüm goncada Benzetirler goncaya gerçi dehânın ehl-i dîl Söyle câna var mı bu tarz-ı tekellüm goncada182 Form: ? Beste: Serrâc Hasan Usûl: Devr-i revân Ne serve meyl ider tab’ım ne ar’ar seyr ider cânım Hayâl-i kadd-i yârimdir benim serv-i hırâmânım Cihânı inletir bülbül gibi feryâd ü efgānım Kapında bir gedâyım lutf ü ihsân eyle sultânım Revâ mıdır kühende dil ola pâmâlın ey mihr ü Makarrededir firâkınla düşem sahrâye ben yâ hu Benim tâc-ı serimdir dilberâ ol zülf-i anber-bû Kapında bir gedâyım lutf ü ihsân eyle sultânım 181 182 97b 98b Hâfız Post ( Doğrusöz ). 83a 94 . Beste-i Hâfız.

vr. TMK. Notası için bkz. MEB. Güfte-i Bâkî.Esîr-i bend aşkın olalı zâr oldu çün kârım Terahhum kıl bu bezm-i kemtere ey mâh-ı ruhsârım Halâs olmaz gam-ı zincir-i sevdâdan dil zârım Kapında bir gedayım lutf ü ihsân eyle sultânım183 Hisar Form: ? Beste: Itrî Usûl: Muhammes Mihr-ü ruhunla dilde kimin tâne dağı var Nur-u çerağ-ı şems-ü kamerden ferağı var Bâki zühtten eyle hazer sorma leblerin Zinhar gâfil olma şarâbın yasağı var Ah yel le lel lel lel l ele lel lel l ele lelli Yâr yele lel lel lel le lel lel l eli Vây ah ah ah kimin tâne dağı var184 99b Form: ? Beste: Itrî Usûl: Devr-i Kebir Câm-ı la’lindir senin âyine rûy-i enverin Âdı var câm-ı Cemin âyine-i skenderin Nûş iden câm-ı lebin ölmekten asla gam yemez Kim humârı olmaz ey sâki şarâb-ı Kevserin185 99b 183 184 Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Nermî. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 162b. no: 49 95 . Fasikül 4.Türk Musikîsi Klasikleri. vr. Makām: Hisar.s. 201a Doğrosöz. 162b 185 Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. Güfte-i Bâkî.49.

vr. 164b 96 . Güfte-i Nâbî. Üngör.Form: Semâi Beste: Tab’î Usûl: ? Bezmime gel sâkî-i câm ol bana ol bana ol bana Câm gibi bahş-ı merâm ol bana ol bana ol bana Vahşi terk eyle yeter tâbını Ey gözü âhu nice râm ol bana ol bana ol bana Cânıma cânânıma sultânım aman ey peri sîmâlı Güzel şûh-i sitemcû-i cefakâr aşk eyle Pervâne döndüm şevk ile mestâne döndüm Bâri o gice gel hilâl-i nev kâşın içün gel Gel aziz bâşın içün gel gel gel gelmez isen Çâre nedir sanîh ol efendim Form: Semâi Beste: ?186 Usûl: ? Sanma ki mugan zâhide peymane sunarlar Bir güldür o kim zümre-i rindâne sunarlar Âyine-i kalbim ele al . etme şikeste Ey tane ruh an ol demi kim şane sunarlar Yele lel lî yel lel lele lel lî Yel lel lele lî yâ lel peymane sunarlar187 100a 100a Hicaz Form: ? Beste: Recep Usûl: Çember Gülşenin revnâkı hüsnü gül-i handânladır Bülbül hasta dilin kârı da efgānladır 186 187 100b Eserin Itrî’ ye âit bestesi için bkz. Makām: Hisar.362 Hâfız Post ( Doğrusöz ). s.

Güfte-i Hâkânî Sâhib-i Hilye. 102a Hümâyun Form: Semâi Beste: Hasan Çelebi Usûl: ? Bülbül terennümde bahâr ey dîde bu çün demidem Sen de hâmûş olma gönül bir gül sevüp ol pür nagam Bağın demi güllerledir güllerle bülbüllerledir Hem saçı sünbüllerledir anda safâlar her dem Zevk ü safânın vaktidir nây ü nevânın vaktidir Mihr-i vefânın vaktidir ol şâhım etmez mi kerem 102b Güfte Mecmuası ( Duran ). 199a 188 97 . vr. 83a.Devlet-i hüsne göre âşıka gâhî kerem it Hâtem-i asr olanın şöhreti ihsânladır Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Remel Bir lahza seni kuluna sâdık göremem hiç Vaz’ın sanma semte muvâfık göremem hiç Hakka o simâya düşen sâdık vefâdır Ben sana vefâsızlığı layık göremem hiç Yâ leli yâ l eli yâ l ele lel lî tere lel lî ye lel lî Tere lel le lel lî yâr göremem hiç188 100b Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Tu leyl tu leyl……. Hasan Gülşenî ( Erden ). vr.

Mânend-âb cûy-bâr gülşende it geşt ü güzâr Hoştur safâ-yı lâle-zâr seyran idüb kıl def’i gam 189 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Lutf eyle sabâ sünbül-i reyhânıma değme Aklım dağıtır zülf-i perîşânıma değme Derdiyle derûnum dolu ateşler olubdur O dillere yanar sine-i sûzânıma değme Virmem ki hâk senden elin yamân olmuş Cânânıma nedir eylediğim cânıma değme Ağlatma mürîd oğlunu Yusûfun hazînedir Terk eyle beni Yûsûf-ı Ken’ânıma değme 102b Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Ey serv-i sehî sen geleli nâz ile bağaser çekmedi ar’ar Çok âlî nesebler özünü saldın ayağa kul oldu sanûber Bir bûse ricâ eyledim ol la’l-i lebinden serhoş muydu bilmem Gamzen beni öldürmeye yapıştı bıçağa çekti bana hançer190 Yel lî yel lî yel le le lâ 103a 189 190 Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Hâfız Post. Güfte-i Rıfat. 89a Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 203b 98 . Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Beste: Acemler.84a.

benzersin Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Çeşm-i mest-i gamze fettân iken Korkarım kûyinde bir gün kân olur Dahî dirdim tıfl andan sâl iken Giderek bir âfet-i devrân olur Tûtiye söyletmeyüp küffârı Ar’ar pâmâl ider reftârı Hak bu kim hûbân gül-i ruhsârı Bu kadar ne hüsn olur ne ân olur 105b 105b 99 ..Uzzal Form: Nakış Beste: Ağa Mü’min Usûl: Türki Darb Men bende-i ahkîr ki sultân-ı muhteşem yâr-i men mükerrer ………… … …………… ………………….mükerrer dir dir tenî tenî tel lel lâ nâ dir nî tâ dir ten nen nâ dere tel lel lene tâ dir nî dir dir tenî tenî tel lel lâ nâ dir nî tâ dir ten ten nâ deretel lel lene nâ dir nî …… ………… ……. yâr-i men ahhâ hey ahhâ ahhâ ahhâ yâr-i men ahhâ yârim ahhâ cânım belî yâr-i men hey hey hey hey hey hey cânım belî yâr-i men 103b Şehnaz [Başlıksız] Süzülmüş nergis mestten hemân mecnûna benzersin Ne mihr ü âlem efrûzi ne hod………….……..

hey hey hey a yel lel len …….dere dellâ dir nâ düm derellâ dir nâ dere dellâ dir dir ten nen nâ dere dellî ten vây vây dere dellâ dir nâ dire dellâ dir nâ dir dere dellâ dir dir ten nen tâ dere dellî ten …………..şîşedân yâr şarâb ………………………………… 105b 100 .yâr mîresed 105b Form: Nakış Beste: Ağa Mü’min Usûl: Devr-i revân Mâbudum ………………...………… ………………….…… …… ………… ……...dîne girsün de gör Râşidâ ol mâhım nice tâbân olur Form: Nakış Beste: Şeyh Abd’ül-Ali Usûl: Hafif Dir dir tâ tâ yel lel len tâ dere dellâ dir dir tâ nâ dere tel lel lene tâ dir nî mükerrer dir yellellâ dir nâ dir yellellâ dir dir tâ tâ dere tel lel lene tâ dir nî mükerrer goftem ey sultân-ı hûbân rahm …………………….garîb 105b Form: Nakış Beste: Şeyh Abd’ül-Ali Usûl: Türkî darb ……………….Yâr vakt-i işveye irsün de gör Şöhret hüsn ü behâ virsün de gör Tıfldır o …..yâr mîresed dir dir tenî tel lel lenî tene tâ dir nî vây tâ dir nî tel lel lenî tene tâ dir nî tâ dir tâ dir tâ dir ten nen nâ dere dillî ten dir dir tâ dir tâ dir ten nen nâ dere dillî ten tene ne nî tene dir nî tene tâ dir nî tene ne nî tene ne nî tene tâ dir ………… ……… …… …………..tâ tel lel Lel len cân ey ….tel lel lel len bend-i sânî………….dîdârımı yâr mîresed…… …… ……… …………..

Beste: Müezzin. 87a Güftede ‘Dem-be-dem be-dem’ yazılmış ancak ikinci ‘be-dem’in fazladan yazıldığını düşünerek biz güfteye dâhil etmedik. vr.……… …………………………hey hey hey a tel lel lel len dâd ey tâ tel lel lel len cân ey vâ?? tâ tel lel lel len Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Neş’emi meyle o dem kim rûyi âlâ lâl olur Gamzesi âşık gûşi kanlar saçar kıtal olur Çeşm-i bâdânın tasavvur eyledikçe sâlimi Dîde-i hûbâna firkatle mâl-â mâl olur Nâzenim işvebâzım mecebînem vây Rûyi âlâ lâl olur191 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Güller açıldı çemen lâlezâr oldu yine çelim câm ile bâde nev bahâr oldu yine Bülbül-i şûrîde veş dil bî-karar oldu yine Dem-be-dem192 saat be saat ben senin kurbânınım Iyd ü nevrûzun mübârek olsun ey şâh-ı cihân Devletin pâyında olsun mehdî-i sâhib zamân Dilerim virsün murâdın âlem-i sırr-ı âyân El bilür âlem bilür ben senin meftûnunum Çıktılar seyrâne hûblar geçti dirler nâz ile Öldürür âşıkları gamze-i gammâz ile Bâde-i gülgûn içenler nefha-i şehnâz ile Dem-be-dem saat be saat ben senin [kurbânınım] 106a 107a 191 192 Güfte Mecmuası ( Duran ). 101 .

Ferit. Cânım yele lel lî mîrim yele lel lî ömrüm yel lel lî Ah yel le lî vây yentir yel lel lel le lel le lel le lî vây 107b 107b Gerdaniye Form: ? Beste: ? Usûl: ? Güzeller içre mümtâz-ı cihansın ser bülendimsin Her etvâr-ı müsellim dilberi âlem pesendimsin Gönül hâlin bilür şûh-ı zarif şehlevendimsin Benim sen nûr-ı çeşm-i yâr cânımsın efendimsin 193 194 108b Güftedeki bâzı değişiklikler için bkz. Salgar.Form: Semâi Beste: Nazîm Usûl: ? Dîdem yüzüne nâzır nazır yüzüne dîdem193 Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen Bilmem nicolur halim halim nicolur bilmem Cennet gibidir ruyin ruyin gibidir cennet Âdem doyamaz sana sana doyamaz Âdem Zahmım görünce cana cana görünce zahmım Merhem sarasın ey gül ey gül sarasın merhem Olsun ko Nazîm ey dil ey dil ko Nazîm olsun Kurban yoluna her dem her dem yoluna kurban194 Form: Semâi Beste: Şâmî Seyyîd Hasan Usûl: ? ………………………………. s.27 Eserin notası için bkz. Ferit. s. 67 102 .. ekler bölümü.

Form: Semâi. 212b Hasan Gülşenî ( Erden ). 213b 103 . Usûl: Devr-i revân. vr. Form: Şarkı.Lebin emsem duyunca gözlerim sürsem o ruhsâre Safâ virse şemim zülf-i müşgînin dil-zâre Meyânım çeksem agûşa sözüm bu ola hemvâre Benim sen nur-ı çeşm-i yâr cânımsın efendimsin195 Form: Beste: ? Usûl: ? Kaddindeki hâlet hele tûbâda bulunmaz ey servi bülendim Keyfiyet-i la’lin dahi sahbâda bulunmaz ey lebleri kandim Bu sende olan hüsn ile câna yed-i beyzâ yok kimse de aslâ Çün gördüm anın mislini dünyada bulunmaz gâyetle beğendim Ruhsârını gülden dahi terdir dise uşşâk şâyestedir el-hak Zirâ bu letâfet gül-i ra’nada bulunmaz ey şah-levendim Mihr ile meh-âsâ gece gündüz dolanursun dünyâda ser-â-pâ Fennî gibi bir âşık-ı üftâde bulunmaz cevr itme efendim196 109b Muhayyer Form: ? Beste: Küçük mam Usûl: Fer’ Kanmayuz baharda meyden ferağına Yâlelle sâkîyâ düşürür hep ayağına?? Nûş eyledikçe bâdeyi çin çin oldu kaşları Bilmem ne didi zülf eğilüb kulağına 110b 195 196 Hasan Gülşenî ( Erden ). Beste: Abdülbâki Ağa. vr. Güfte-i Fennî. Beste: Bâki Ağa.

Geçer firkat zamânı böyle kalmaz Sağ olsun sevdiğim mevlâ kerimdir198 110b 110b Form: ? Beste: Hâce Usûl: Düyek Ente fi’l hüsnü ferîd ahhâ ahhâ ahhâ hey fâ hekim bimâzâterid yâr-i men dere dillere dir ten detdere diller ler dir ten tâ nâ ten tâ dir nî vây dere dillere dir ten detdere diller ler dir ten tâ nâ tene tâ dir nî hey yâr ten nen dir ten nen dir ten ten dir tâ nâ dir nî tâ dir yel lel lel lel lâ hekim bimâzâ terîd yâr-i men199 110b 197 Hâfız Post tarafından Muhayyer makāmında bestesi ve notası için bkz. Hânende (Beyhan Toz). 90a 104 . vr. s. Hafız Post.Form: ? Beste: Nâ’nâ Usûl: Çember Vakt-ı subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler Âfitâb-âsâ tulû etsin itsün yine peymâneler Sâkiyâ hemençün nihâl-i gül hırâma başlasun Bülbül-i şûrîde kılsın nâra-i mestâneler197 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân O gelmez yâreler bitmez ıyş olmaz Sağ olsun sevdiğim mevlâ kerîmdir. vr. 10920. 91a. Güfte Mecmuası ( Duran ). TRT arşivi. nr. Form: Kâr-ı Hüsn-ü Ferid. 91a 199 Güfte Mecmuası ( Duran ). 314 198 Güfte Mecmuası ( Duran ). Dârü’l-elhân Külliyâtı. vr. no: 97.

200 105 .…eğlenür gönlüm Cemâline bakamam def’ata hicâb iderim 112a 113b Güfte Mecmuasında ikinci ‘lâm’ ( ) harfi yazılmamış.Form: ? Beste: ? Usûl: ? Gül-ruhun seyreyleyen âlemde gülzâr istemez Andelîbi gör ki gülden gayri bir yâr istemez Öldürürsen cevr ile ger bu dil-i şeydâ yine Sen şeh-i kaddi diler yâdın gayri bir yâr istemez Lutf ü ümmîd eyle gönül sen şahdan âzâr istemez Şerbet-i la’lin200 yeter keyf-i esrâr istemez Mâhasal mûmiyânın koşmadır câna garaz Bu ne ince fikirle dil hâlin iş’âr istemez Dil niyâz ile şâha kûyunde ağyâr istemez Rûz u şeb feryâd ider bülbül gibi hâr istemez Ur nişân it tîr-i cevrine sezâ kıl vaslına Hâsıl-ı âlemde senden gayrı dildâr istemez Leblerin emdir dil-i bîmâr tîmâr istemez Fikr-i zülfün âna besdir gayrı efkâr istemez Giceler âhım gibi bîdâr oldu eyler niyâz Sen dil-i âzâdelerden gayri dil yâr istemez Form: Semâi Beste: Hâfız Usûl: ? Ne dem ki bezm-i gama eşkimi şarâb iderim O bezm-i mahza bağrımı kebâb iderim derim nikab hüsn-ü . ancak unutulduğunu varsayarak biz yazdık..

93a. be gülşen-i çeşm mükerrer ez pey nazâr âyed be sûy rûzeni çeşm mükerrer terdillî ten ten nen nî ten ten ten dir dir ten düm derellâ dir dir tâ nâ dere tel lel lâ nî ten vây mükerrer tâ ten 114b 114b 114b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 170b 201 106 . Hasan Gülşenî ( Erden ).. vr. Makām: Bûselik.Muhayyer bûselik Form: ? Beste: Derviş Ali Usûl: Devr-i revân Nâz idüb ben âşık-ı zâre sever dirsin beni Gel sen insâf eyle ey gül çehre kim sevmez seni Cennete kûyin koyub Rûhi nice azm eylesün Dâhil-i cennet olan âlemde neyler gülşeni Belî belî belî belî belî nâzenin âlemde neyler gülşeni201 Form: ? Beste: Efendimiz Usûl: Darb-ı feth Mestâne neyine gâh gâh eylersin Hâl-i dil-i uşşâkı tebâh eylersin Bu gamze-i dirubâ ki vardır sende Çok tâhir-i gedâ gedâyı şâh eylersin Ah te re lel lel lel lel te re lel lel lel lel ter Lel lel lel lâ lâ lâ lâ yâr nigâh eylersin belî yâr-i men Makbûl-i men Form: Kâr Beste: Antâbi Mehmed Bey Usûl: Sakil Hayâl-i rûyi to ger bî gûzâr . Güfte-i Rûhî.

vr. 225b. 51b Hasan Gülşenî ( Erden ). 204 Hasan Gülşenî ( Erden ). Makām: Muhayyer. vr. Güfte-i Zâhir. vr. 225a 203 202 118b 118b 119a 107 . Güfte-i Rûhî.nî tâ ten nî tâ nâ dir tâ tâ tâ dir nâ tâ nâ dir dir tâ nâ dere tel lel lâ nî vây dil ez bî nazar âyed bûy-i rûzen çeşm202 Irak sultânî Form: ? Beste: Hasan Çelebi Usûl: Çember Dil ki şem’-i ruh-ı cânâne ola pervâne Âteş-i aşkla o da yanmakta âna pervâne Öldürür âşıkı bağrında olan yâreleri Girüb ol senin dilin hançeri neyler kâne203 Form: ? Beste: Hasan Efendizâde Usûl: Muhammes Olmada neş’ede nûş mey-i câm bana Fikreti bûs-i leb-i yâr-i gül-endâm bana Zâhir oldu çû şafak kizb idüği subh olıcak Arz-ı mihr eyledüği ol mehin ahşam bana Cânım yâ lel lel lel lel le lî ömrüm yâ lel Lel lel lel le lî yâr ol mehin ahşam bana204 Form: Semâi Beste: Bekir Ağa Usûl: ? O nühüfte gamzelerden bunu kim ricâ iderdi O nigâh âşinâyı neden iktizâ iderdi Gönül ebrûvânı yârin çekemezdi çünkü yayın Yine i’tinâ kılardı yine iddiâ iderdi Hâfız Post ( Doğrusöz ). Makām: Irak. Beste: Nihâvendî.

Güfte-i Mâhir. vr. Makām: Irak. Beste: Na’lî. vr. Makām: Irak. 231b 207 Güfte Mecmuası ( Duran ). Güftei Bâkî.Şu meta’-ı vasl-ı câna satlık olaydı farazâ Bu mahâlde bî-mehâba katî çok bahâ iderdi Gece gördüm encümende ben nahl-ı revende Ki rakîb ile çemende çelebım safâ iderdi Dil-i sâbit nigâhı yine şerm-sâr kıldı O nühüfte gamzelerden bunu kim ricâ iderdi205 Form: Semâi Beste: Kemânî Mehmed Usûl: ? Hayrân-ı mest-i tal’at-ı âlem pesendinim Pâmâl-ı râh-ı cilve-i kadd-i bülendinim Dil haste-gâh-ı aşkına sensin yine tabîb Bir çâre yok mu bendene bu derd-mendinim Cânım yele le lel le yelel le le lellî vây Gel efendim ah hey hey hey hey gel Efendim206 119b Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Başlar kesilür zülf-i perîşânın ucundan Kanlar saçılur hançer-i berrânın ucundan Yüz sürmek umar pâyine üftâdeler ammâ Nevbet mi değer kimseye dâmânın ucundan207 119b Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. vr. 231b 206 205 108 . Hasan Gülşenî ( Erden ). 99a. Makām: Irak. 228a Hasan Gülşenî ( Erden ).

97a. Güfte-i Resîm. vr.Irak Form: ? Beste: Hasan Efendizâde Usûl: Muhammes tdi hâkeste gam-ı külhen gayrette beni Ey peri çehre acep kim kodu hammâma seni Tâbiş-i cismine nazzâre tahammül mü ider Çözme dursun göre kâkül-i anber şenini Serv-i nâzım işve-bâzım gel efendim Yele lel le le le le lel lel le le lel lî yâr Yâr gayrette beni208 Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Muhammes Murg-ı cânı idelim âteş-i gamda püryân Bezm-i aşkında ânınla mezelensün yâran Harem-i meykedede ka’be-i maksûdu bulub Azm iden âşık-ı şurîdeye cânım kurbân Ah ömrüm yele lel le le le le lel lel le le lel Le le lel le le lel lel le le lî âteş-i gamda püryân209 122b 122b Form: ? Beste: ? Usûl: Remel Câna sana dil derd-i derûn defterin açdı Evrak gamın girye virir bir yerin açdı Sende nazarı cân ü dilin zâhir ü bâtın Öldükte seni gördü heman gözlerin açdı 208 122b Güfte Mecmuası ( Duran ). Beste: Molla. TRT arşivi. Hasan Gülşenî ( Erden ). 7806 109 . vr. vr. 97a. nr. 225b 209 Güfte Mecmuası ( Duran ).

vr. 100a 110 .. vr.. 225a 211 Hâfız Post ( Doğrusöz ). 97a. Güfte-i Fasîhî. vr. Hasan Gülşenî ( Erden ).mükerrer dir dir ten tel lel len detdere dillî ten ten nenî ne nî ten nî ten nen tâ dere dillî nî vây mükerrer dillere diller ler dir dir ten dere dillî ten tenâ dere dillî ten tenâ dere dillî nî vây211 Form: Müjde bâd Beste: Hâkim-i Basra Ali Paşa Usûl: Sakil Müjde bâd dil ki bâzan şem râ pervâne em der nigâh-ı âşinâyeş det dere diller ler dir ten nen nî tâ nâ dir dir ten dir dir ten tel lel len detdere diller ler dir ten nen ten dir dirten nen nâ dere dillî ten ten ne ne nî ten ne ne nî tenne ne nî ten ne ne nî ten ten dir dir ten nen nâ dere diller ten ten ten dir dir ten ten tâ dere dillî ten212 123a 210 Güfte Mecmuası ( Duran )... 116b 212 Güfte Mecmuası ( Duran ).Ah yel lel lel lel le lel lel lel le lel lel lel le lî Vây defterin açdı Form: ? Beste: Corci Usûl: Çember Ey peri ruhsâr bilmem ülfetin kimlerledir Hiç görünmezsin aceb ünsiyetin kimlerledir Görmeziz gözden nihansın hayâl-i demlerdir seni Ey Fasîhî zâr şimdi sohbetin kimlerledir210 Form: Nakış Beste: Hâce Abdülkâdir Usûl: 122b 122b Yâ nesîmü’l-subh sellimnâ bi-enfasit tatyip mükerrer ve ihtemel ….. Beste: Ayvadoğlu...... vr.

Form: ? Beste: Ayntâbi Usûl: Sakil

123a

Ger şemme nâzik ü leb nâzik ve suhen nâzik cânım zi firâk-ı tâ be-kadem hemçü tab’-ı men nâzik cânım mükerrer ten dir dir ten dere tel lel lâ nâ dir nî düm derellâ dir dir tâ nâ dere tel lel len cânım nen ten tânâ dir nâ ten ten tâ nâ dir nâ dere tel lel lâ nî ten vây vây ….cânım zi firâk-ı tâ be-kadem hemçü tab’-ı men nâzik213

Form: ? Beste: Dıvazdeh Hâce Usûl: Hafif

123b

Ten nen nen dir nâdir tenî dellâ dir tâ nâ tene nen tâ dir mükerrer nî did dere dir ten nen nen nî ten nî tâ dir dir tâ nâ tene nen nâ dir nî der hüsn-i velâyet velî ân şâh-ı şâha ahhâ hey mâ han bûd mükerrer det dere diller ler dir ten ten tâ dere diller ler dir tâ nâ tene nen tâ dir nî Hurşîd-i Muhammed ü Ali râ şâh ahhâ hey mâ hân bûd ten dir nâ det dere dillî ten nâ tenî tenî ten nâ did dere dillî ten nâ did dere dir ten nen nen nî ten nî tâ dir dir tâ nâ tene ten nâ dir nî Hurşîd-i Muhammed ü Ali râ şâh ahhâ hey mâ hân bûd ahhâ ahhâ ahhâ ahhâ ahhâ ahhâ ahhâ hey belî şâh-ı men cânım ahhâ ahhâ mîrim ahhâ ahhâ yârim belî yâr-i men belî 214

Form: Ten ten Beste: Hâce Usûl: Hafif

123b

Tâ hâ ney ten ten ten tâ dir dir ten tene nen dir dir tâ nâ dir nî mükerrer dir nâ dir nâ dir nâ dir nâ dir nâ dir nâ dir nâ dir nâ lî derellî derellî lel le ler dir tâ nâ tene nen dir dir tâ nâ dir ney mükerrer …… …… …… ………… …. mükerrer dir dir dir dir dir dir ten tel lel lel lel lel lel len tene tâ dir nî
213 214

Hâfız Post ( Doğrusöz ), vr. 116a Güfte Mecmuası ( Duran ), Makām: Muhalif ırak, vr. 100a

111

dost tene tâ dir nî ten nen dir dir ten tene dir dir ten dir dir ten ten dir nâ det dere diller ler dir ten dillere diller ler dir ten tene tâ dir nî dost tene tâ dir nî tenen tenen ten ten ne nî tenen nen nâ dir dir dir dir dir dir dir dir tâ nâ dir nî…… ………… ……… ………hey hey hey hey şâh-ı men belî bend-i sânî ……………………… ……… ………… ……… …… … …… …… … …….meyan hâne tâ nâ dir nâ tenen nâ dir nâ dir nâ dir nâ mükerrer tâ did derellâ dir yelellî dir yelellî dir tâ nâ dere tel lel lene tâ dir nî mükerrer.......………… ……… …………………………… …….……..tâ dere dillî dillî ten tel lel lel len tene tâ dir nî dost tene tâdir nî tenen tenen nen tene nî tenen nen nâ dir dir dir dir dir dir dir dir tâ nâ dir nî ……………………..hey hey hey hey şâh-ı men belî

Form: Kâr-ı Nâtık Beste: ? Usûl: Düyek

124a

Min farat nâ iştiyâk-ı ceybî hâbîbi velev annî ve ıhtırâki segâh elleftü beyne’l talâkî müveşh el nâtık min ırâkî ahhâ hey ahhâ hey ırak ettitü lirekkibi leylâ sabâ ebgî ziyâret leylâ ahhâ hey ahhâ hey ırak fehareke’l vecd andi hüseynî şevka leskan necdî ahhâ hey ahhâ hey ırak şeftü’l nihâvend ati lemmâ semiat’el beyâtî ahhâ hey ahhâ hey ırak el kalb fi’l enkasari bûselik ma’ el navâ vel hisârı ve mihneti seyyâreteni sünbül-i muhayyerâ ve sibteni ahhâ hey ahhâ hey ırak yâ leytehâve sultâni çargâh men bağde mâ kıtaten ahhâ hey ahhâ hey ırak ve fi’l hicaz ar ahhâ uzzal tecellâ lenâ fî …ha ahhâ hey â hey ırak lemmâ dehelnâ hümâ hâ şehnâz celle ellezî kadhümâ hâ ahhâ hey â hey ırak taleb’el mesîr ve sernâ nikrîz ve fir rehâvî akmina el pençgâh ve cinâ ve’l nişâbur etinâ rahnâ e’l mâhûr şevkâ lâ cel selmek aşka….enâ ve aşîrân …ledemai el’helân el’kayt nevrûz ….acem ali medâhil el’sem’a …….fi’l evc şem etmina ve fî el’makām hatimna ahhâ hey â hey ırak215

215

Güfte Mecmuası ( Duran ), 96a; Üngör, c. I, s. 509

112

Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Eger cân görmek istersen bedensiz Gör ol rûh-i revânı pirehensiz Çemende nâ-sezâlarla o şûhun Harâm olsun hırâm-ı nâz bensiz Eger zerre bir mihr olsa dünya Gözüm nûru görünmez bana sensiz Olur mu habbe-yi nâ–çîz âşık Cihânın gencini ol sîm tensiz Gönül ağyâr için incinme yâre Gül olmaz bâğ-ı âlemde dikensiz Nedir cürmüm demiş hûbâna Neylî Alan siz gönlümü hem vermeyen siz216 Form: ? Beste: Haffafzâde Usûl: Devr-i revân Kâr itdi gamın cânıma sultânım efendim Rahm eyle bu efgānıma sultânım efendim Ağlatma beni hâlime rahm eyle kerem kıl Bak dîde-i giryânıma sultânım efendim Hicrinle beni öldürüb ey şâh-ı cihânım Gel …………………. sultânım efendim Kaldım yalınız derd ile ahvâlimi sormaz Gelmez nideyim yânıma sultânım efendim Gün gibi tulû’ eyleye mi bir gün Hakkı bilmem Bu hâne-i vîrânıma sultânım efendim Var arzı selâm it dimiş ömrü çok olmuş O sûzî-i nalânıma sultânım efendim
216

126b

126b

Hasan Gülşenî ( Erden ), Beste: Hasan Ağa, Güfte-i Neylî, vr. 227b

113

Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Gir tekye-i aşka sınâîyyâ-i abdâl ol Çek derd ü gamı fîrâk-ı yâre lâl ol217

127b

Segâh

Form: ? Beste: Kaftânî Memiş Ağa Usûl: Zincir Çıkınca pireheninden o sîne deryâda Sedef harâm ola dürr-i seminedir bâde Ol üstühân-ı dakik ü ol sîne-i berrâk Düşürdü mevceleri birbirine deryâda Yâ lâ yâ le lel le lel lî ah tere lî Ye lel le lel le lel lî yâr o sîne deryâda218 Form: ? Beste: Es’ad Molla Usûl: Remel Gül gonca gibi durma yüzün olma cefâ-cû Bir pâre açıl e gül-i ra’nâ nice bir bu Reftâre gül ol kad kıyâmetliğe yer yer Çıksun feleğe velevle yâhû Ah yel le lel lel lel lel lel le lel lî Tere lî yele lel lel lel le lel lî Olma cefâ-cû219

128b

128b

Hasan Gülşenî ( Erden ), Form: Nakış, Beste: Acemler, vr. 230a Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 104a; Hasan Gülşenî ( Erden ), vr. 236b 219 Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 104a
218

217

114

Form: ? Beste: Nazîm Usûl: Sakil Cânâ yolunda olmağa lâyık değil miyim Kurbânın olduğum sana âşık değil miyim Sen âfitâb-ı hüsne gönül müşerref niyâz nsâf olunsa sana muvâfık değil miyim220 Form: ? Beste: Şehlâ Diyârbekrî Usûl: Hâvî Anmaz oldun beni mihr ile muhabbet bu mudur Yılda bir kez görebilmem seni ülfet bu mudur Bir benim gibi esîrin ola rahm itmeyesün Ey şeh-i lutf u kerem sert-i mürüvvet bu mudur Ten nâ dir nâ dim yel le le lel le lâ yârmürüvvet bu mudur221 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Bağ-ı âlemde efendim gül-i handânımsın Bülbül-i nev heves aşka gülistânımsın Cân nedir virmeyeler sencileyin cânâne Sen benim cism-i nizârımda şehâ cânımsın222

128b

128b

128b

Form: Nakış Beste: ? Usûl: Semâi Rûzî be arab rûzî Rûzî be arab rûzî

128b

220 221

Güfte Mecmuası ( Duran ), vr. 104a Güfte Mecmuası ( Duran ), Beste: Şehlâ Diyarbekrî Ömer, vr. 104a 222 Güfte Mecmuası ( Duran ),Beste: Bekir Ağa, vr. 107a; Hasan Gülşenî ( Erden ), Güfte-i Sâid, vr. 243b

115

104a 225 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. vr. 104a 226 Güfte Mecmuası ( Duran ). 104a 224 223 116 . 107a. vr. vr.Rûzî be arab resîd-i men der hayli Dîdem mecnûn ki menîrend vây belî223 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Seher yeli benim içün yâre ağlar diyesün Heb seninçün gîceler bağrımı dağlar diyesün Yüz sürevir ayağına benden ey sâhib-i selâm Ağlamaktan gözüm yâşım kân oldu çağlar diyesün224 128b Form: ? Beste: ? Usûl: Fer’ Cânâ o siyeh gözlerine hâb-ı teşnedir Bûs-i lebine sâğer ber âb teşnedir Çok gülşene ziyâ lâ’le arzuhâl it Mihr-i rûhuna âşık bî-tâb-ı teşnedir 225 Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Devr-i revân Dûr olan kûyinden ey meh lâlezâr neylesün Âşiyânından cüdâ bülbül bahârı neylesün Günc-i firkatte demâdem dil nevâ-sâz olmada Sensiz ey şirin sahn-ı savt-ı hezârı neylesün Cânım cânım yelel lel le lel le lel lel le le le lî Vây hezârı neylesün226 128b 128b Güfte Mecmuası ( Duran ). 246b Güfte Mecmuası ( Duran ). Hasan Gülşenî ( Erden ). Hâce. vr. Beste: Hasanzâde.

Form: Şeş âğaz Beste: Hâce Usûl: Hafif Ten nî ten dir dir ten dümderellâ dir dir ten tel lel len tene ne nete nâ dost dillâ dillâ dir dir ten dillâ dillâ dir dir ten tâ dir tâ dir tâ dir tâ dir tene ten nâ dir nî ey şehinşâh-ı Horâsân Yâ imâm bnü’l-hümâm ser fedâyi hâk-i râhet şah Ali Müserrizâ ten nâ dir nâ a dir tâ ten nâ te ne nî tâ tel lel len tel lel len dire re dir tâ dir nî tâ dir nî tene tâ dir nî ser fedâyi hâk-i Râhet şeh Ali Mûsî el’ Rızâ yâ Ali şîr-i yezdân belî belî belî dost yâ Ali mîr-i merdân belî belî belî …. II.…… …… dost bend-i sânî ey şeh227 129a 130a 130b Üngör.yentir lâ yel lel lâ yâ lâ yel lel lî yentir lâ yel lel lâ yâ lâ yel lel lîyentir lâ yel lel lâ yâ lâ yel lel lî yentir lâ yel lel lâ yâ lâ yel lel lî Ali………………….Form: Beste Beste: Kürkçü Usûl: Çember Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Sâkîy-i gül çehre gûyâ câm-ı rahşân gönderir Berk-i ruhsârın arakrîz-i gülâb-ı şermolur Ol gül endâmı ki âğuşunda yârân gönderir Cânım ömrüm aman ah yel le lel lel le le le Lel le lel le le lel lel le le lel lel Lî aman aman aman Aman meyde cânân döndürür227 Form: Kâr Beste: Hace Usûl: Muhammes ………………mükerrer dir dir ten tel lel len mükerer dir ted dere diller ler dir ten nen nî tânâ dir nî dillere diller ler dir ten nen nî tâ nâ dir nî ……………………..hey hey yâr makbûl-i men ahhâ ahhâ hey hey zîbâ-yı men ………………… ………… …… ……… …… ………… …….……… … …… …….1014 117 . .dir dir ten tel lel len det dere …….. Beste: Zaharya. s.. c.

Üngör. Güfte Mecmuası ( Duran ). s. 4285.meyan hâne ter dillâ nâ terdillâ nâ did dere dittentel lel lânâ dir nî dir nâ gevaşt ter dillî tin nâ tâ ye lel lâ tele lî yel lâ dir nâ şehnâz ten dir tene nî tene nî ten dit dâ dir nî ahhâ selmek tâ te nî tâ ne nî tâ ne nî tâ ne nî ten ten dittâ dir ney ahhâ mâyediddere ditten tel lel lâ tâ dir nî tene nî tâ dir nî ahhâ nevrûz tene nî tene nî tâ nâ dir dir tâ nâ ten nen gerdâniyeyâr-i men yâ Ali şîr-i yezdân ahhâ râ belî belîbelî …………. vr. 1013. 420 229 Duran. TRT arşivi. yâ Ali mîr-i merdân belî belî belî dost228 Form: Nasihatnâme Beste: Hâce Usûl: Hafif Det dere diller ler dir ten nen nî tâ nâ dir nî dellâ dellâ dir dir ten nen nî tâ nâ dir nî dere dillî nî det dere dellâ dim dim tânâ dir nî tâ dir tâ dost nasihatı konemet bişnev bahâne mekûn cânım her ançi nâsih-i şefâk bî gûyedet bipezir yentir lâ terellâ dir ten det dere diller ler dir ten tene dir nâ det dere dellî nî ten dir nâ dir ten dir nâ dir ten ne nen nî tâ dir nî cânım her ançi nâsih-i müşfik bî gûyedet bipezîr heyhey hey ahhâ ahhâ hey ahhâ hey hey yâr makbûl-i men ahhâ ahhâ hey229 130a Form: Nakış Beste: Üsküdârî Neşî Çelebi Usûl: Devr-i revân Yamandır hicr ile hâlim bana yâr olmadın gittin Nedir cürmüm behey zâlim bana yâr olmadın gittin Çıkub seyre safâlarla celîs oldun gedâlarla görüşdün nâsezâlarla bana yâr olmadın gittin Tutup dâmânını ferdâ nigâhından idüb şekvâ dem mahşerde vâveylâ bana yâr olamdın gittin 132b 228 Güftedeki bâzı değişiklikler için bkz. 103a.II. 103a 118 . Yavaşça. vr. nr. c. s.i cûd-ü sehâvet hûlk ü lutf ü merhamet şehsuvâr-i rûz-i meydân gâzi-i rûz-i vegâ terennüm….

II. vr. Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. 107a. Beste: smâil Hakkı Bey. 249b Üngör. vr. 247a 119 . Hasan Gülşenî ( Erden ). 247a 232 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. c. s. Beste: Üsküdârî Neşvî. Güfte-i Nâilî. Beste: Rıfat. Güfte-i Fâizî. 107a. Güfte Mecmuası ( Duran ).Senin derdinle bîmârım anın çün haste ü hâlim Budur cürmüm ki gam-hârım bana yâr olmadın gittin230 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Ne âfet-i dilrubâsın kim senin aşkın beni aldı Bana cevr ü cefâ kılmak be zâlim sana kaldı Sataşdım râh-ı aşkında yine ben bir acep derde Ayıplaman beni cânâ yolunda vâr imiş geldi231 133b Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Doyunca sarılsam sana pirâhenin olsam Yanınca sürünsem yürüsem dâmenin olsam Arz eyler idim pâyine nakd-ı dil ü cânı Ol meh dese Fâiz ne virirdin senin olsam Cânım yâ le lel le lel le lel le lel le lî vây ah senin olsam232 133b Bestenigar [Başlıksız] Ben yine bir dilber-i ra’nâye oldum mübtelâ Kadd-i dilkeş bir gülzibâye oldum mübtelâ 135b 230 231 Hasan Gülşenî ( Erden ). Makām: Sünbüle. vr.1123.

253a 235 Hasan Gülşenî ( Erden ). 112b Güfte Mecmuası ( Duran ). 253a 234 233 120 .Ben nice bir lahza ârâm eyleyem zibâde kim Aşk dirler nâmına bir kâra oldum mübtelâ Belî belî belî belî belî nâzenin ra’nâye oldum mübtelâ233 Form: ? Beste: Nazîm Usûl: Çember Her kaçan câm-ı mey alsam elime rindâne Sînemin çâkı iner lâle saf-ı dâmâne Nice hayrette komaz âdemi şol gözler kim Sürmesiz ola siyeh meysiz ola mestâne234 Form: ? Beste: A’mâ Usûl: Hafif Kaşın kemânı haste-i dil zâr idüb gider Gamzen hadengi cânımıza kâr idüb gider Ağyâre bûse virdiğün inkâr ider velî Câ-yi dehânı sînede esfâr idüb gider235 135b 135b Form: ? Beste: Hasan Ağa Usûl: Çember Mürg-i dilidir çemberi hicrân eyler Âğâze-i şûrişfiken-i bestenigâr Tutmakla serâ-perde-i hâsında makām ç mehteridir şâh-ı gülek-i bülbül-i zâr Aman aman aman aman Ey şâh-ı gülek-i bülbül-i zâr 135b Güfte Mecmuası (Duran ). Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. 112a. vr. vr. vr.

Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Olalıdan dil sana meftûn Gamınla oldu bağrım hûn Gönül sen leylâye mahbûn Şâd olmadı vîrân gönlüm Rakîbe merhamet kârın Nedendir bana azarın Helâk oldu dil-i efkârın Şâd olmadı vîrân gönlüm Hey bî-merhamet zâlim Bileydin nola ahvâlin Perîşân olmada hâlim Şâd olmadı vîrân gönlüm 136b Râhatü’l ervâh Form: ? Beste: Hasan Çelebi Usûl: Devr-i Kebir Sen bu cemâl-i hüsnle mihr ü felek misin nesin Nev’-i beşerde yok eşin yohsa melek misin nesin Şûr bırakdı âleme şûr-ı melîh-i dilkeşin Söyle nazımda izzet-i kân-ı nemde misin nesin 137b 121 .

119a Güfte Mecmuası (Duran ). 119a 238 Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.Evc Form: ? Beste: Recep Ağa Usûl: Muhammes Tîrin ol gonca sîneme eyler kıyâs ider Her hâk-i nahl-i tâze denilmez kıyâs ider Mest olmayınca la’lî emdirmez ol peri Şeb olmayınca bâde içilmez kıyas ider236 139b Form: ? Beste: ? Usûl: Remel Âşık-ı gam dilrubâsız olmaz Pîrân-ı hevâ a’sâsız olmaz Gîsû ki didimse mişk-ü çini Affeyle kul hatâsız olmaz237 Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Zincîr Nergis-i mahmûrun açmaz şîve-yi mestâneden Bilmem ol âfet ne görmüş bu dil-i dîvâneden şvebâzım şekve-i hasret keşânın dinlemez Bî-haberdir meste olanlar lezzet-i efsâneden Dere del lâ del lâ dir dir ten tene nen dir Dir tene tendir ten tendir tendir ten nâ Del lâ dir dir ten238 139b 139b 236 237 Güfte Mecmuası ( Duran ). 119b 122 . vr. vr.

vr. 263a. Dârü’l-elhân Külliyâtı. vr. no: 64 123 . Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 119a.129b. vr. 119a Hâfız Post ( Doğrusöz ). Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. 119a 242 Güfte Mecmuası (Duran ). Eserin Seyyih Nuh Efendi tarafından Nühüft makāmında bestesi ve notası için bkz.Form: ? Beste: Nihâvendî Usûl: Nim devir Tegâfül dîde-i cevrim o şûhnâz perverden Muhaldir eşk-i hûn âlûd akıtsam dîde-i terden deliden ol cefâcû va’de-i kümûn teşrifin Çû halke dîde-i hûn-bârımız ayrılmadı derdin239 Form: ? Beste: ? Usûl: Berefşan Hiç makdem-i dilberden yollarda eser yok mu Ey bâd-ı sabâ senden bir tâze haber yok mu Bu nâle-i şebgîrin âsârı görünmez mi Bu şâm-ı garîbâne bir vakt-i seher yok mu240 Form: ? Beste: mam Sultan brâhim Efendi Usûl: Fer’ Cennet safâsı vüslat-ı cânân değil midir Dûzah cefâsı mihnet-i hicrân değil midir Ulvî kemîneden nazarın eyle deriğ Yohsa kapunda lâyık ihsân değildir241 Form: ? Beste: mam Sagîr Usûl: Muhammes Tâ kim hattın ey mâh-ı cebînem yüze çıktı Esrâr-ı dilzâr-ı hazînem yüze çıktı Ruhsârına hatt geldiğine ağlamam amma Baht-ı siyeh-i ser-be-kemînem yüze çıktı242 239 240 139b 139b 139b 139b Güfte Mecmuası ( Duran ). Güfte-i Mezâki Merhum s. 119a 241 Güfte Memuâsı ( Duran ).

565 244 Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. vr. 119b. Güfte. s. 119a 245 Güfte Mecmuası ( Duran ). stanbul. 1994. Fey Vakfı.Meserret Diriöz.Form: Beste Beste: Tosunzâde Usûl: Çember Hayâl-i la’l-i nâbun câm-ı çeşm-i terde kalmışdur Humâr-ı bezm-i nûş-a-nûş-ı vaslun serde (kalmışdur) Mükedderdür ser-a-ser meşreb-i eczâ-yı âlem hep Safâ-yı hâtır ancak bâdede sâgarda kalmışdur243 Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Salına salına serv-i hırâmânım safâ geldin Tarâvet gülşeninde derd-i handânım safâ geldin Bu akl ü fikr ü gönlüm heb seninle bile gitmişdir Kudûmü müjde kıldı geldi sultânım safâ geldin244 Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Muhammes Bir lahza nihân olsa o mihr-i nazarımdan Bî-zâr olurum hâsılı nûr-ı basarımdan Ben Tâir evc-i harem sûz-i güzârım Âteş dökülürse acep bâl ü perimden Yâr yâr yâr yel lel lel lâ lî yel le Lel lel lâ lî aman belî yâr-ı men245 Form: Nakış Beste: Murâd Ağa Usûl: Mummes Mest-i hûn bi kûşâ yedeş an çeşmi an çeşm-i havâb âlû derâ mükerrer hey tırf-ı ber hem zinde sad harmen âsûde râ mükerrer ten ten dir dir ten 243 139b 139b 139b 140a Güfte Mecmuası ( Duran ). Nâbî’ye âittir. Bkz. vr. Güfte Mecmuası ( Duran ). 129b. Beste: Recep. Nâbî Dîvânı. vr. 119b 124 .

ten nâ dere dillî ten dillere dir dir ten nâ dere dillî ten mükerrer hey tırf-ı ber hem zinde sad harmen âsûde râ hey hey ahhâ hey hey cânım berûyi hey hey hey hey hey hey yâr belî şâh-ı men hey tırf-ı ber hem zinde sad harmen âsûde râ bend-i sânî anki der bay neşîned dil-i âsûde ki mükerrer246 Form: ? Beste: Itrî Usûl: Darbeyn Zülf-i cânân zîr-i destârından oldu âşikâr Şâ-ı bahtım gül yüzünden eyle setr-i i’zâr Başdan bir fitne-i tahrîk eylemektir niyeti Sûz-i bâ çıktı yüze gîsû-i sâhib-i iştihar Nâzenim işvebâzım mehcibânım vây Çâresâzım gîsûyi sâhib-i iştihâr247 Form: ? Beste: mam Sagîr Usûl: Fahte ………çok gülşen hüsnünde dök gel yeter Düşüm aşkdan kan ağlatsun sen gül yeter Mübtelâsı olma her hûbun birin sev gönül Bu müjdedir ârif olan kişiye bir gül yeter Form: ? Beste: Es’ad Efendi Usûl: Darb-ı feth Sevdâ-yi aşka düşdün o zülf-ü dütâ ile Çıkdık yem-i muhabbete sünbül-i hevâ ile Gördükce eşkim olmadayım ayn-ı nilgün Ol çeşm-i fitne ………………kabâ ile 246 247 140a 140a 140a Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 118a Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 12a 125 .

Güfte Mecmuası ( Duran ). Fethî-i Edinevî olarak geçmektedir. s.Cânın cânım ömrüm belî belî belî yel lel le le lele le lel Lel lel lî aman belî şâh-ı men Form: ? Beste: mam Sagîr Usûl: Nim devir O şûhun çeşm-i mestin seyr iden mestâne Dil-i şürîdene gehî bülbül pervâne olmaz mı Ziyâ bahş olsa ol ruh tâb-ı meyle gül gül oldukça Ser-i zülfün gören mecnûn veş dîvâne olmaz mı248 140b Form: ? Beste: Kul Mehmed Mardîni Usûl: Türkî darb Dir dir mugān âmed yârim kademi der dest dir dir tenî tenî tel lel lâ nâ dir nî ten nî ten nî te nen tâ dere tel lel len vây yârim kadem-i der dest 140b Form: Nazîre hevâ-yı bağ Beste: Antâbi Usûl: Hafif Ter dillî tâ dir ten tene nî tâ dir dir ten tene nî tâ dir dir ten nen tâ dere dillî ten mükerrer tâ nen nî tâ nen nî tâ nen nî dir dir tâ nâ dere tel lel lâ nî ten serv-i men der sâye-i sünbül semen mî pervered sebze-i ter berkenâr neşren mî pervered dir ten ten dir tâ dere tel lel lâ nî ten ter dillî tâ dir dir ten ah tene nî tâ dir dir tâ nâ dere tel lel lâ nî nen sebze-i ter berkenâr neşren mî pervered dir hey hey hey hey yâr belî şâh-ı men … dost dost dost hey vây belî yâr-i men 249 141b 248 249 Hâfız Post ( Doğrusöz ).297’de şâir. vr. 137b 126 .

Form: Kâr-ı gîsû Beste: Hâce Usûl: Türkî darp Gîsûy-i mağber âdû tâbeş şah kesi mükerrer………dud-u dil ah dil mâyest yâr ey yâr ey hey hey dir ……tene nî tene nendir â ten dir yâr tene nî tene nendir â ten dir …. vr. dir dir ten nen nâ dere düm â ter yele le lî yel lel le lî yel le le lel le lî ey…dil â dil mâyest yâr ey yâr ey hey hey …………………. 138a 127 .. 142a Form: Kâr-ı Fesmnâme Beste: Antâbi Usûl: Sakil Bi hakk-ı subh-u visâl cânım bi hakk-ı şâm-ı firak cânım bi hakk-ı kûşe neşeyân bi mısr-i şâm-ı ırak cânım ter dillâ nâ dir dir tâ nâ dere tel lel len cânım düm derellâ dir dir tâ nâ ten ne nen tâ dir nî cânım dir dir dir dir dir dir ten tel lel lel lel lel lel len tene nî te nen ten âh tene nî tene nî tenî tenî tenî ten nâ tene tâ dir nî mükerrer bi hakk-ı kûşe neşeyân mısr-i şâm-i ırak bend-i sânî 250 142a Form: ? Beste: Bekir Ağa Usûl: Devr-i revân Esîr-i zülfünüm kâkül-i perîşân bir efendimsin Dil-i dîvâneme zencir-zen sâhib-kemendimsin Kolun sar boynuma ey gül beden ağyâre dağ olsun Hamâil veş benim sen hırz-ı cânım sîne-bendimsin Esîrin bir beni sanma cihan âvâre-i hüsnün Pesendîde-i âlem civân dil-pesendimsin 142b 250 Güfte Mecmuası ( Duran ).

119b. Makām: Evc.Gerek cevrinle mahzûn it kıl lutfunla kıl mesrûr Gerek ağlat gerek güldür efendimsin efendimsin251 Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Devr-i revân Benim nahl-i dilim ey serv-i dâlım Harâm-ı nâz ile aldın mecâlim Gam haberin beni dîvâne kıldı Niçün insâfa gelmezsün be zâlim Çemende jâleler âhım nemidir Helâk oldum bana şefkat demidir Güzelin şânına lâyık bu mudur Niçün insâfa gelmezsün be zâlim Gehî çeşm gehî müjgân elinden Gehî ol gamze-i fettân elinden Nedir neler çekmişim her ân elinden Niçün insâfa gelmezsün be zâlim Yetişmez mi refîkan zâr ü seyrân Nigâhın ……idermiş almakda cân Be hey gavur müslüman ol müslüman Niçün insâfa gelmezsün be zâlim 142b Form: ? Beste: Hâfız Usûl: Devr-i revân Yâr olub ağyâre âdemler beğenmez ol peri Kendüye hemrâz idinmiş yâ’ni bizden yileri Almaz oldun bâkîyâ kuhl-i cilâ-yı âyînene Tutyâ-yı çeşm ideliden hâk-i pâyi dilberi252 251 252 142b Hasan Gülşenî ( Erden ). Güfte-i Hüseyin Bey. Hâfız Post ( Doğrusöz ). vr. vr. Makām: Evc. 266b Güfte Mecmuası ( Duran ). vr. 90b 128 .

Form: ? Beste: Tosunzâde Usûl: Nim çember Aklın alub âşıkları deli eyler Cânım senin kıya kıya baksun Çok kimseyi sultân iken kul eyler Yavrum senin kıya kıya baksun Yüzün güldür gülistanda bitübdür Ânı gören bülbül gibi ötübdür Âşıkın öldürüb kanlar saçubdur Cânım senin kıya kıya baksun Dilber senin visâline iremem Ayağın tozuna yüzüm süremem Bu revişi bir güzelde görmedim Cânım senin kıya kıya baksun 143a Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân Sipihri mihr-i tâbânım yeter kaçdın râm olmaz mı Benim devletlü sultânım bu içre encâm olmaz mı Sînem aşkın rebâbıdır ciğer bezmin kebâbıdır Lebin gûşi şarâbıdır dehânın bir câm olmaz mı dem ben vasfını bir bir ânı inkâr iddin yeğ midir Cemâlin hüsnüne ………gör be nizâm olmaz mı Düşüb girdâbe giryanda neler çekdim bu ehranda Gönül ……….yağmada fezâye eyyâm olmaz mı 143a 129 .

vr. Beste: Acemler.Form: ? Beste: ? Usûl: Devr-i revân [Güfte okunamadı] 143a Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Men bende-i ân lebân mikuni tû em Şirin harekât kadd-i mevzûne tû em Ey leyle-i rüzgârdır …….merâ Mecnûn tû em mecnûn tû em mecnûn tû em Ey mâh lakâbında fermân tû em Sevdâzede zülf-i perîşân tû em Ger tiğ-i cefâ-keşî ü ger mihr ü vefâ Kurbân tû em kurbân tû em kurbân tû em253 143b Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? çdim şârâb-ı la’lini mestâneyim mestâneyim Oldum esîr-i kâkülün dîvâneyim dîvâneyim Ey dilber-i âlî-cenâb âhımdan eyle ictinâb Devrân beni kıldı harâb vîrâneyim vîrâneyim Men aşkle hoş eyledim idrâk-ı hâmûş eyledim Dünyâyı bî-hoş eyledim meyhâneyim meyhâneyim 143b 253 Hasan Gülşenî ( Erden ). 272b 130 ..

135b 131 . Hâfız Post (Doğrusöz). 274a Güfte Mecmuası ( Duran ). vr.Durmaz bu şeb içre gider kalmaz vücûdumdan âhı Dest-i üftâde devr ider peymâneyim peymâneyim254 Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Didim kaddin sonu bir mi didi serv-i semendendir Didim hüsnün güşâd olmuş didi ra’nâ-yi bendendir Didim ey pâdişâhım rûyine hayli habeş konmuş Didi hind askeridir anların şâhı Yemendendir Didim ayağından hâsılı dürrler sedefden mi Didi rindânemin her birisi bahr-i adndır Didim cânâ niçün tenin tenime hiç yakîn olmaz Didi gel kabahat heb nedâmet-i pirehenindir 143b Form: Semâi Beste: Recep Usûl: ? Eyledi müjde-i gül dilleri şâd ü hürrem Goncanın gönlü açıldı güle düşdü şebnem Âlemin neyleyeyim bağ ü bahârın sensiz Bana sen ruhleri gülzârıyle hûşdur âlem Cânım cânânım255 143b 254 255 Hasan Gülşenî ( Erden ). 274a. Hasan Gülşenî ( Erden ). vr. Beste: Şamlı Derviş Mehmed. 123a. vr. vr.

Beste: Derviş Ali.137. Hasan Gülşenî ( Erden ). 274a 132 . s. 123a.Form: Nakış Semâi Beste: Murâd Ağa Usûl: ? Günci vü kitâbi vü harifî dü sek yek renk bâyed be haddü pîş ter ez çâre nebâşed der fasl-ı bahâr seyr-i lâlezâr yâr gül-i ez cânım çeng-i ar ne bûşi dir dir ten tel lel lenî dere tel lel lenî tel lel lenî ten tenî ten tenî ten tenî ten tenî ten cânım çeng ar-ı benûş-i ey bâde benûşi mey nûşi benûşi256 144a Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü Ağlarken işiddi ânı bülbül güle düşdü Kâküllerine tâlib olub gülşene vardım Evvel nazarım tâli’ gör kim sünbüle düşdü Yele lâ lî cânım Yele lâ lî yele lâ yâ le lel lel lel lî257 144b Form: Semâi Beste: Bekir Ağa Usûl: ? Nemâz şâm-ı garibân çü girye ağâzam Bemû-yi behây-ı garibâne kâse perdâzem Beyâ diyâr diyâr inhâban Bekîrim zâr Ki ez cihân reh dersemsefr-i pür nedâzem Cânım yele lel lel lel lel lel lel le le lî kurbânın olam Yâr ömrüm tere lel lel lel lel lel lel le lî hayrânın olam Dost kurbânın olam yâr hayrânın olam Dost bîçâre dilim vây bemû behay-ı garibâne kâse perdâzem258 256 257 144b Üngör. vr. vr.I. Güfte Mecmuası ( Duran ). Beste: Merâgî. 123b Güfte Mecmuası ( Duran ). c. vr.

vr. 274a 133 . vr. 123a. 13b Güfte Mecmuası ( Duran ).Form: Semâi Beste: ? Usûl: ? Nedir ol nim tebessüm utanub gelmemeler Nedir ol sîne-i sîm üzre olan gül memeler Körpe kuzudur ol yavru zehî bilmez ey dil Yüzüne kıya bakub ol kuzunun gelmemeler259 144b Form: [Kâr-ı nâtık] Beste: Tabi’ Usûl: ? Rast geldim o şûha kıldı bir âğāze rehâvi didi meyle bana pençgâh değil lütf ile nikrîz tekellüm ki tebessümle nevâyı kereminle deyû sad mülk-i sıfahan eyle hem mülk-i nihâvend eyle hem mülk-i nişâbur ola âhenk ile tâ nağme-i mâhur o zâvil kılub zeyl sözün muhtasar it vây virme sabâya ser-i zülfün ki kanub çargehe ikbâl eyle ey vech-i hüseynî demidir azm-i hisâr eyleyelim beste uzzâl-i hicâz arâbâna geçelim itme misin nutk-ı hümâyun âçılub ey şehnâza bu tahammül……güçtür …. Beste: Çultutmazoğlu. Evc.ey yâr ola bâzâr-ı muhayyer hele bu kûçek bir sözden ey dil hazer it vây gel dil-i uşşâk düşürme bu beyâtîlere gel eyle arazbâr tenezzül-i kerem eyle ola gerdâniyeden gâh icâdet bize bir bûseliğe hem babatâhir görüş söylene tâ rûm-ı acemle şerefin ey mez kürdî âh bu aşîrân gönül sana fedâdır ola nevrûz günün hazm olub cilveler it vây câm-ı ırakla gidelim râhtü’l-ervâh olan ol bezm ü makāmâta muhalif içimizde ne ola mehcûr o sultâni ırak eyleye sadreşk hemân bestenigâr olma gönül tâna pesend ol ki segâh içre bu 145a 258 259 Güfte Mecmuası ( Duran ). Evc. Hasan Gülşenî ( Erden ).

sermâyeni arz eyleyüb ol eviç id ziy-i himmette yüz sürüp âyinler tâ sana tahsîn meded hâlime ey şûh-i cihânım nazar it vây 134 .

4 .F HR STLER 135 .

136 .

137 .

138 .

139 .

140 .

141 .

142 .

143 .

144 .

145 .

146 .

147 .

148 .

149 .

150 .

151 .

152 .

153 .

154 .

155 .

156 .

157 .

158 .

159 .

160 .

161 .

162 .

Serçin Erden’in Hasan Gülşenî’nin Güfte Mecmuâsı ve ncelenmesi. Sâdun Aksüt’ün ‘Türk adlı eserlerini inceleyerek ortak besteleri tespit ettik ve makām. Etem Rûhi Üngör’ün Güfteler Antolojisi. 2 ciltlik TRT Müzik Dairesi Başkanlığı. Bûselik Makāmı içinde ise Hüseyin aşîran makāmına âit birkaç beste bulunmaktadır. Tolga Duran’ın XVIII. Ceylan Toz’un Ahmet Avni Konuk’un Hânende Mecmuâsı . Beyhan Toz’un Ahmet Avni Konuk’un Hânende Mecmuâsında Basit Makām Fasılları. Bu bestekârlar kimi zaman ön adlarıyla kimi zaman da lâkaplarıyla yazılmıştır. Yüzyıla Âit Güfte Mecmuâsı Ve ncelenmesi.SONUÇ VE DEĞERELEND RME Elimizdeki güfte mecmuâsının üzerinde herhangi bir isim ve târih yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarından ‘Türk Mûsikîsi 163 . Günümüze notası ulaşan besteleri tespit etmek için Dârülelhân Külliyâtı’nı tetkik ettik. 219-720 Sâhifeleri. ‘Türk Sanat Müziği Seçme Eserler’. bestekâr. Metinleri okuma esnâsında. Mecmuâda 53 tâne bestekâr adı geçmektedir. ‘Türk Mûsikîsi Klasikleri’. yüzyıla âit bir güfte mecmuâsı oluğu anlaşılmaktadır. Mecmuâda genellikle form adı yazılmamıştır. Osmanlıca’dan Türkçeye Çevirisi (Mukaddime ve 84-217 Sâhifeleri). Mecmuâda en çok bestesi bulunan 13 bestekâr hakkında bilgi vermeyi uygun gördük. Nilgün Doğrusöz’ün Hâfız Post Güfte Mecmuâsı. Mustafa Doğan Dikmen’in Hânende Mecmuâsının Güftelerinin Osmanlıca’dan Çevirisi ve Mûsikîsi Güfteler’. lk Yedi Makāmının Eserlerinin ncelenmesi adlı yüksek lisans tez çalışmalarını. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlarından. usûl adında değişiklik varsa dipnotta belirttik. Ancak mecmuâ içinde adı geçen bestekârlardan XVIII. Bununla birlikte mecmuâ başındaki fihristte yer almayan ve mecmuâ içinde Sabâ makāmı içinde Dügâh. Hicaz makāmı içinde Hümâyun. Bu çalışma bir biyografi çalışması olmadığı için mecmuâda adı geçen tüm bestekârların hayatları hakkında bilgi vermedik. Mecmuâda güfte kaydı yapılmış ve kendisine müstakil bir bölüm ayrılmış 35 makām vardır. Ancak diğer güfte mecmuâlarıyla yaptığımız karşılaştırmalarda bu bestelerin daha ziyâde şarkı veya semâi formunda eserler olduğunu tespit ettik.

ancak kaybolmuş ve sayfa numarası belli olamayan sayfalar mevcuttur. Çalışılan her güfte mecmuâsı mûsikî târihine bir şeyler kazandırmaktadır. Örneğin. Orijinal varak numaralarına sâdık kaldık. 164 . Umarız bu çalışmamız mûsiki târihine ve bundan sonra yapılacak çalışmalara az da olsa katkı sağlar. Çalışmamız esnâsında mecmuâdan daha kolay istifâde etmek ve okuyucuya da kolaylık sağlamak için varak numaralarını Latin harfleriyle tekrar yazdık. ‘Türk Mûsikîsi’nin Klasikleri’ adlı eserleri ve TÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı. başta mecmuânın sonunda yer alan Evc makāmındaki Kâr-ı Nâtık olmak üzere diğer mûsikî kaynaklarında rastlayamadığımız güfteler tespit ettik. stanbul Konservatuarı Neşriyatı. Geçmiş yüzyılların müzik kültürünü günümüze taşıyan güfte mecmuâları üzerinde yapılan çalışmalar büyük önem arz etmektedir. biz yaptığımız bu çalışmada. Aytaç Ergin koleksiyonundan TRT repertuarını taradık ve 24 bestenin notasının günümüze ulaştığını tespit ettik. Mecmuâ 145 varaktır.Klasikleri’. varak numarası belli olmayan sayfalara. mecmuâ başındaki fihristten faydalanarak biz varak numarası verdik.

EKLER 165 .6.

166 .

167 .

168 .

169 .

170 .

171 .

172 .

173 .

174 .

175 .

176 .

177 .

178 .

179 .

180 .

181 .

182 .

183 .

184 .

185 .

186 .

187 .

188 .

189 .

190 .

191 .

192 .

193 .

194 .

195 .

196 .

197 .

198 .

199 .

200 .

201 .

202 .

203 .

204 .

205 .

206 .

207 .

208 .

209 .

210 .

211 .

212 .

213 .

214 .

215 .

216 .

217 .

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

230 .

231 .

232 .

233 .

234 .

235 .

236 .

237 .

238 .

239 .

240 .

241 .

242 .

243 .

244 .

245 .

246 .

247 .

248 .

249 .

250 .

251 .

252 .

253 .

254 .

255

256

257

258

259

260 .

261 .

262 .

Hasan Gülşenî Güfte Mecmuâsı Ve ncelenmesi. XVIII. 2000 263 . Abdülbâki. 1933 Kültür ve Turizm Bakanlığı . 2005 Banarlı. stanbul. Tanbûrî Mustafa Çavuş’un 36 Şarkısı. stanbul. Ankara. stanbul Teknik Üniversitesi-SBE. Nihad Sâmi. (Yüksek Lisans Tezi). Nâbî Dîvânı. stanbul. 2004 Dikmen. Millî Eğitim Basımevi. stanbul Teknik Üniversitesi-SBE. 1970 Özalp. Millî Eğitim Basımevi. (Yüksek Lisans Tezi). 1994 Diriöz. Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III. Aydın Kitabevi Yayınları.Hasibe.B BL YOGRAFYA Aksüt. Ankara. Hânende Mecmuâsı'nın lk Yed Makamının Eserlerinin Güfteleri'nin Osmanlıca'dan Çevirisi ve ncelenmesi. stanbul Teknik Üniversitesi-SBE. Türk Mûsikîsi Klasikleri. 1947 Gölpınarlı.. 2004 Erden. 2004 Ezgi. Türk Musikîsi Târihi I-II. Kervan Yayınları. lhan. stanbul. Hüsnütabiat Yayınevi. Tolga. stanbul. 1984 Mazıoğlu. Rûşen. 1994 Duran. Nedim Dîvânı.Türk Mûsikîsi Klasikleri. Mustafa Doğan. (Yüksek Lisan Tezi). stanbul. Enderun Yayınları. stanbul. Ankara. Nazmi. 1983 Ayverdi. stanbul. Yüzyıla Âit Güfte Mecmuâsı ve ncelenmesi. Divan Edebiyatı. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Meserret. 1988 Millî Eğitim Bakanlığı. Serçin. 1971 Dârülelhân Külliyâtı. Kubbealtı Neşriyat. Ferit. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. stanbul. stanbul Konservatuarı Neşriyatı. 1951 Ferit. Suphi. Türk Mûsikîsi Güfteler. stanbul. Hilâl Matbaası. Sâdun. _____ Devellioğlu. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat. Agâh Sırrı. Fey Vakfı. 1983 Levend. nkılap Kitabevi. Nedim. stanbul. Bestekâr Şâir Nazîm.

Ötüken Neşriyat. 1997 Özcan. Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları. “Hâfız Post”. s. c. 2003 Toz. M.X. s. smâil Hakkı. 371.tr/TR 264 . 2000 www. 100. Dergâh Yayınları stanbul. stanbul. Ahmet Avni Konuk'un Hânende Mecmuâsı. c. Nuri. Osmanlıca'dan Türkçeye Çevirisi (Mukaddime ve 84/217 Sâhifeleri).kultur. Yılmaz. (Sanatta Yeterlilik). 1994 Özcan. 1994 Salgar. (Yüksek Lisans Tezi). 2005 Tanrıkorur. D A. Müzikte 2000 Sempozyumu. I. XV. 1988 Özcan. “Ebûbekir Ağa”. “Abdülkâdir Merâgî”. stanbul. c. “Itrî”. Eren Yayınları. TÜ-SBE. 2000 Toz. stanbul. D A. Fatih. s. Yılmaz. “Güfte”.Özcan. Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. Cinuçen. c. c. 1974 Paçacı. D A. Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi . Gönül. stanbul.Yılmaz. Yay . stanbul Teknik Üniversitesi-SBE. Türk Musikisi Güfteler Antolojisi. 220. stanbul. 285. Ethem Ruhi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ceylan . stanbul. Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi. 100.gov. s. Ötüken Neşriyat. stanbul Teknik Üniversitesi-SBE. 1996 Öztuna. 1996 Özkan. 1999 Üngör. Ankara. 2000 Öztuna. “Abdullah Efendi. 1997 Özcan. 2000 Özkan. c. s. Ahmet Avni Konuk'un Hânende Mecmuâsı'nda Basit Makam Fasılları. Nuri. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara. s. (Yüksek Lisans Tezi). 1999 TRT Müzik Dairesi Başkanlığı. 275. Nuri. M. stanbul. I. Kütür ve Turizm Bakanlığı.B. Beyhan . XVI. Ankara. “Hasan Ağa”. Nuri. Itrî. D A. Tosunzâde”. 1988 Özcan. Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II. D A. Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri. stanbul. 1987 Öztuna. c. smail Hakkı. D A. Nuri.E. s. D A. stanbul. 243. stanbul. XIV. XIV. Nuri. Kâr-ı Nâtık Formu Üzerine Bir Çalışma Ve Yeni Bir Kâr-ı Nâtık: “Rast Kâr-ı Nâdirat”. stanbul. 1981 TC. 50 Türk Müziği Bestekârı.

2002 265 . stanbul. Alâeddin. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.Yavaşca. Türk Musıkisinde Kompozisyon Ve Beste Biçimleri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful