Filozofski fakultet odsjek psihologije Banja Luka

Nacrt istrazivanja Emocionalna inteligencija, motivacija i školski uspijeh mladih

Mirela Đuraš br.indeksa:

njihovog jasnog identificiranja.razvoj samokontrole u raznim situacijama. te se vrlo dobro nosi sa stresom.podrazumijeva razmišljanje. Npr. ljubomorno. pojačanje tolerancije na frustraciju i razvoj odgođene nagrade dok se ne dostigne zadani cilj. povrijeđeno. Ona prihvata izazove i ne slama se pod pritiskom.nošenje s emocijama u društvenim situacijama. Kao što vidite. 4. Empatija . Prvu definiciju EQ dali su Peter Salovey i John Mayer. fizičkih obračuna i drugih neželjenih pojava koje su česte u odnosima između učenika. planiranje i rješavanje problema uz korištenje kontrole impulsa. Samomotivacija . Ako je dijete u stanju da prepozna kako se drugi osjećaju. Samo po sebi je razumljivo koliku ulogu osjećaji imaju u nošenju sa svakodnevnim situacijama. s druge strane razvoj nade i optimizma. 3. dijete koje je samosvjesno svojih emocija neće samo reći “osjećam se loše. razumijevanja. Pravilno nošenje s emocijama . samo-ograničavajuća je. Jednostavno rečeno emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja osjećaja. rijetko žali za svojim odlukama ili postupcima. koje ćemo pokušati dodatno rasvijetliti njegovim dovođenjem u vezu sa različitim i suprotstavljenim vrstama motivacije (intrinzičkom i ekstrinzičkom). 5. Socijalne vještine . automatski dolazi do smanjenja zadirkivanja. imenovanje i razumijevanje uzroka vlastitih emocija.prepoznavanje. razvoj aktivnog slušanja i razvoj onih osobina koje volimo pripisati "dobrom" čovjeku. 2. razvoj senzibiliteta za tuđe potrebe i želje. sposobnosti kontrolisanja i korištenja za izražavanje misli. 2008). Daniel Goelman navodi pet osnovnih područja na koja se odnosi emocionalna inteligencija: 1.prepoznavanje i razumijevanje emocija kod drugih.” već će moći navesti da li se osjeća ljuto. Nas u ovome istraživanju posebno zanima ovo područje emocionalne inteligencije. povećanje broja odgovora na emocionalno nabijene situacije. komuniciranju s drugim osobama i najvažnije koliku oni ulogu imaju u donošenju odluka. razvoj harmonijskih odnosa sa drugima. a naše istraživanje želi ispitati u kolikoj mjeri na njega utiču emocionalna inteligencija pojedinca i priroda njegove motivacije.Uvod Školski uspjeh učenika je pojava koja je determinisana brojnim faktorima. bilo privatno ili poslovno. . dva psihologa s Yale sveučilišta 1990 godine. Okružuje nas mnoštvo dokaza kako visoki EQ uglavnom garantuje uspjeh. uzbuđeno. umjesto da reagujemo nasilno i agresivno smireno koristimo riječi. odnosno pojačane motivacije kod djeteta (samomotivacije). Emocionalno inteligentna osoba neće se lako zbuniti. Samosvjesnost emocija . koncept o kojem govorimo relativno je noviji mada se njegovi začeci mogu pronaći u svim teorijama koje govore o postojanju više vrsta inteligencije intrapersonalna i interpersonalna inteligencija (Goleman. tužno ili preplašeno. Npr. ali ima visoko samopouzdanje i zna prepoznati svoje vrijednosti.

Iako bi se moglo pomisliti da visoka inteligencija omogućava uspeh u društvu. Intrinzička motivacija se. postoji čvrsta veza između postignuća u osnovnoj školi i inteligencije. s druge strane. njenoj prirodi i načinu na koji ona pokreće ljudsko ponašanje.Emocionalna inteligencija je vrlo važna za uspjeh uopšte. 1994). Tako. jer omogućava lakše prevazilaženje stresnih situacija i bolje razumevanje posledica. mnogi drugi činioci koji utiču na socijalni uspjeh čine takvo predviđanje nepouzdanim. dakle. Takođe nas zanima u kojoj mjeri su razvijena emocionalna inteligencija i intrinzička motivacija zastupljeni kod učenika u našim školama. a to je model intrinzičke i ekstrinzičke motivacije. dok je ekstrinzička spoljašnje (Savić. dakle. kao i da li postoji povezanost između navedenih tipova motivacije i emocionalne inteligencije. ali nakon toga nije više moguće predvidjeti uspjeh pojedinaca na osnovu inteligencije. 2009). Pod ekstrinzičkom motivacijom podrazumijeva se spoljašnja nagrada koja podstiče osobu na neku aktivnost: ovdje je akcija pojedinca. interesuje nas postoji li razlika u školskom uspjehu između učenika kod kojih preovladavaju različite vrste motivacije. jer su brojna istraživanja pokazala da ona znatno doprinosi poboljšanju školskog uspjeha (Pašić. te da li oblik nastave koji se primjenjuje u našem obrazovnom sistemu podstiče razvoj ovih karakteristika ličnosti. samo instrument pomoći kojeg on dolazi do određene nagrade. Intrinzička motivacija je. a u ovom istraživanju konkretno za školski uspijeh. u kojima on učestvuje ne očekujući nagradu za posao koji obavlja. jer osjećanje zadovoljstva koje prati njegovo angažovanje predstavlja nagradu. tj. takođe. odnosi na one aktivnosti koje su same po sebi nagrađujuće za pojedinca. . Svaki školski sistem i oblik nastave nastoji razviti intrinzičku motivaciju kod učenika. U ovom istraživanju mi ćemo se baviti jednim od ovih teorijkih koncepata koji ćemo istražiti s obzirom na njegovu povezanost sa emocionalnom inteligencijom i školskim uspjehom. Postoje brojni teorijski pristupi i istraživačke metode kojima se nastojalo odgovoriti na pitanja o razvoju motivacije. na primer. U ovom istraživanju pokušaćemo utvrditi da li školski uspjeh učenika zavisi od nivoa njihove emocionalne inteligencije. Mehanizmi pretvaranja intelektualne sposobnosti u društveni uspjeh nisu u potpunosti razjašnjeni. unutrašnje prirode.

2. 1. pored ostalih karakteristika ličnosti. Utvrditi korelaciju između intrinzičke motivacije i školskog uspjeha učenika. . Bloom.0. Ovaj problem se može konkretizovati kroz nekoliko zadataka. ovim istraživanjem želimo rasvijetliti odnos između emocionalne inteligencije i intrinzičke motivacije koje.4. bitno determinišu školski uspjeh. 3. Hipoteze I Očekuje se značajna povezanost emocionalne inteligencije i školskog uspjeha učenika: -U ranijim istraživanjima koja navodi Goelman (2008). Na osnovu navedenih rezultata pretpostavlja se da će intrinzički motivisani učenici postzati bolji uspjeh u školi od onih učenika kod kojih dominira ekstrinzička motivacija. Utvrditi da li i u kojoj mjeri naš školski sistem podstiče razvoj emocionalne inteligencije i intrinzičke motivacije kod učenika. 1971. Svrha toga je da na osnovu rezultata istraživanja steknemo saznanja koja će nam pružiti dublji uvid u problem školskog postignuća učenika i determinanti koje na njega utiču. 4. Problem U ovom radu ispitujemo u kakvim su relacijama emocionalna inteligencija.1. Takođe.1. 1. 1. Cattel. U skladu sa ovim rezultatima očekuje se da će emocionalno inteligentniji učenici postizati bolji uspjeh u školi. II Pretpostavlja se da postoji značajna veza između intrinzičke motivacije i školskog uspjeha: -Rezultati dosadašnjih istraživanja (Pašić. Ispitati povezanost emocionalne inteligencije i školskog uspjeha učenika. koja povezuju školski uspjeh sa emocionalnom zrelošću i intrinzičkom motivacijom učenika. Ispitati odnos između emocionalne inteligencije i intrinzičke motivacije. intrinzička motivacija i školski uspjeh učenika. Cilj istraživanja Cilj istraživanja je provjeriti rezultate nekih ranijih istraživanja. Zadaci 1.3. 2009. nada i optimizam kao oblici emocionalno inteligentnog ponašanja pokazali su se kao bolji prediktori akademskog uspjeha nego rezultati SAT testa kojim se predviđa napredovanje studenata na koledžu. 1976 itd) pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između intrinzičke motivacije i školskog uspjeha.

Motivacija.5. Odnosi varijabli: Emocionalna inteligencija i motivacija su nezavisne. Gardner. 2009) i emocionalne inteligencije. zadovoljstvo i uživanje prilikom bavljenja određenom intelektualnom aktivnošću faktori koji povećavaju efikasnost pojedinca. ocjena sa kojom su završili prošli razred. lako je uočiti bliskost ova dva koncepta koja se ogleda u osjećanju sreće i zadovoljstva koje prati aktivnost pojedinca.III Očekuje se značajna povezanost između emocionalne inteligencije i intrinzičke motivacije kod učenika: -Mnogi autori koji su se bavili istraživanjem flou (flow) doživljaja (Csikzentmihaly. teoretski gledajući. tj. Flou doživljaj je prema ovim autorima vrhunac emocionalne inteligencije. operacionalno definisana postignućem na skali IM/EM. Goelman (1995) navodi da je jedno od područja manifestacije emocionalne inteligencije upravo samomotivacija. koja je. S obzirom da intrinzička motivacija podrazumjeva da kod pojedinca bavljenje određenom aktivnošću predstavlja nagradu samu po sebi. dok je školski uspjeh učenika zavisna varijabla. prva predstavlja nezavisnu a druga zavisnu varijablu. tj. Varijable Varijable u ovome istraživanju su slijedeće: 1. U odnosu između emocionalne inteligencije i motivacije. smatraju da su radost i sreća. operacionalno definisana postignućem na skali emocionalne inteligencije. Školski uspjeh učenika na kraju školske godine. Emocionalna inteligencija. 2. navodi Pašić. . intrinzička i ekstrinzička. veoma bliska intrinzičkoj motivaciji. 3. Takođe. 1. Stoga je opravdano pretpostaviti da će postojati povezanost između emocionalne inteligencije i intrinzičke motivacije kod učenika.

2. Uzorak Uzorak u ovome istraživnju je prigodni. tj. na ocjenu sa kojom su završili prošli razred. METOD 2. Skalu emocionalne inteligencije. 2. Deskriptivna analiza će biti korištena za prikaz strukture uzorka kao i za analizu dobijenih rezultata. a učenici će popunjavanju upitnika pristupiti dobrovoljno.3. koji će biti ujednačeni prema godinama i razredu koji pohađaju. Od mjera centralne tendencije koristićemo aritmetičku sredinu i standardnu devijaciju.1. a činiće ga 100 učenika srednje škole. Skalu IM/EM ( intrinzičke i ekstrinzičke motivacije) 3. 2.2. 2. a relacije između varijabli biće utvrđene pomoću t i f testa i koeficijenta korelacije. Više podataka o uzorku navešću nakon što sprovedem istraživanje. pored ovih instrumenata. Kompletna obrada podataka obaviće se u okviru SPSS-a.2. Tok ispitivanja Istraživanje će biti sprovedeno u više ili jednoj srednjoj školi. upitnik će sadržavati pitanje koje se odnosi na školki uspjeh učenika. Instrumenti U istraživanju ću koristiti slijedeće instrumente: 1. Obrada podataka U obradi podataka će biti korišteni različiti postupci. . Upitnik će se popunjavati u grupama.4. Ispitivanje će biti anonimno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful