Btrut 1 van vrQcf;s-vgrbM1I0051 Dossier: 121/98 - OR Jacobst

ZIQQ

dd 11 Me! 2QOQ uitgaande. van dg_ BOB Oee.!

District Turnhout
B.O.B. Geel PV nr : 100517/00

RIJKSWACHT

PRO

Heden

elf met

tweeduizend , te HENS Rony,

13.30 uur,

Wij ondergetekende

eerste wachtrneester verblijvende te 2440 GEEL~BQB in burgerkledij

bi] de rijkswacht,

." brengen ingevolge het dossier, nader vermeld op het schutblad, en ingevolge ons proces-verbaal 100443/00 dd 03/03/2000, rer kennis van de Heer Onderzoeksrechter te Turnhout dat de foro's, oorspronkelijk afkomstig van de Jazz-disk van Marcel Vervloesem, werden gepubliceerd in de aandachtsvestiging van het Centraal Signalementenblad nr. 126 dd 05 Mei 2000. Het betreft hier enkel een uitvergroting van het aangezicht van zowel rnisbruiker als slachtoffer. De foro's, welke door ons in bijlage worden gevoegd, zijn door onze diensten genummerd. Deze nummering komt overeen met de nummering zeals deze is uitgevoerd in her Centraal Signalementenblad. De foro' s van de rnisbruikers De foro's van de slachtoffers maken deel uit van bijlage 1. maken dee! uit van bijlage 2. INLICHTINGEN Hierbij gevoegd: bijlage 1: Foro's van de misbruikers

bijlage 2 : Fate's van de slachtoffers.

w

t1f
"\ ...

..... aar;;an.:.,\ akte,
,
,

tv·

~J'(f

~~ vc-~"

;"

A

,'A

);

f / :'c
j

(11)

130,JPG 1010219911:15:30 ~

ri'

BADDAD,JPG 10102/99 11:i7:02

BATJ6,JPG i 0I02f99 11 :20:00

BENCH01,JPG 10102199 11:21:40

10J02l99 11 :22: 18

aOYF45,JPG
10102199 11:23:00

BWLB07,JPG

DADSON5JPG

?

J

~)~f ~(J.Ji.) 7v ~541/Q

~
<

b3 C;~~

1010219911:28:48

@

MUSTi-15.JPG

1010219911:29:'14

OJ

2007
op ons

Omdat er intussen

(02)

van

op

en

6:58

03"247-'38-82

PARKET GENERAAL KAElNET JUSTITIE

PAG.

133

68:37

5388757

PAG. 82

ETE[(ENlJ.

Horkhoven

• 11 april 1998

56325
De heer Tony Van P8rys Wate~loo18an 115
1000
61'lJSSE!l1 •

Minister van Justitia

fa a~,·'1999
KABINET-CABtNET

txcellentie

i

In bijlsg9 zendenwij U ons internetionaal rondschrijven van 11 april 1999 toe in yarband mat de verdwijning • sexuele uitb'uiti(l9 en foltering
van kifll.1cr:an .

~0gen vij u verzoekeo om hat betreffeode kinderpornomaterisal

secret&ri.aat

in Hork:.hoven te ka.1!tnlaten van uw antwoord

ophalen 1
y

op

ons

In afWBchting

~ teken it

~et de maaste

hoogschting

,

Jan Boeyt:::eos voorzitter W9r~9rDep Mor~hDV$n
Verletstra~t.\_13
2000 Antwsrpen .

Kon~n~rij~

Ad~.~ wBn Dns secret8risat 2200 Horkhoven OI4 / 26.13.54
fi1

.

18:58
3.:199 88:37 53807£.7

PARKE! KABINET

GENERAAL JUSTITIE

PAG. 82
PAG. Bl

bi

n

e

t

u

a

n

inner
Mini:;tnf

du de lei j!1sUCI!

DATUM

i

DATE

REF.

?AG
1 ...

13 april 1999
FAX (02) 538 07 67

VAN

I

DE Kabinetscbef'

Po Duinslaeger,
TEL (02) 542 79 11. A. A N. !A

Mevrouw

C_DEKKERS.

Procureur-genersal
REMARQUES

bij bet

L Ho(~
I

Ber2~ t~ ~n
I

: OPMERl\INGEN
f

lOOO

SRlJSSEL

CAB WET

j[JS1'iCE:

overgemaakt

stUkk:endie ons gisterennamiddag per aangeeekende zen ding werden door de WerKgroep "Morkhoven".

heb ik de eer U, in bijlage en tot beschikki~ met het op bet nemen van rule nuttige maatreg~ kopij over te maken vande

Met vervwij2ingnear

OIlS

telefoniseh onderhoud van hedenmorgen,

oog

.

Met de meeste hoogachring,

Patrick Duinslaeger

J)t.

~''':f~''~

ru...lt- jww. fY- fi4l"'WoI~

~

~'_""'IlIr,

MET·

·0 N Z E

G ROE

TEN

!

A VEe

N0 5

COM

P L ) MEN

T5

19S9

i

a: 58

PARkET GENERAAL

PAiS; 01

Anrwerpen. 13 apri11999.
PARKET BURET HOF VAN BEROEP \Vaalse Kaai 2000 ANT\VERPliN I.r:l, : 03/24738.15 Nr. : B 280/89 Bijlage{n) : versch.
Seclle B

~r
'v·

i

i f)

lJ1IERST DRINGEND - FAX

De heer Procureur de Konings
te

2000

ANIWERPEN

Mijnheer de Procureur des Konings,

Verwijzend naar bijgaand fax-bericht met inbegrip van de gevoegde kopij van de stukken van de werkgroep Morkhoven, verzoek ik U onmiddellijk opdracht te geven aan de gerechtelijke politie te Antwerpen her kinderpomomateriaal bij de werkgroep Morkhoven at te halen, en de nodige informatie en beschikbare gegevens aldaar te verzamelen. Een eerste onderzoek rnoet ernaar gericht zijJn de feiten en de daders te Iokaliseren vermits het helemaal niet duidelijk is welke instantie uiteindelijk bevoegd zal zijn om een indringender onderzoek uit te voeren (feiten op internet). U gelieve mij op de hoogte te houden van het resultaat van rut eerste onderzoek zodat zo snel mogelijk een richting kan gegeven worden wat de territoriale bevoegdheid betreft.

De Procureur- generaal,

Christine DEKKERS.

)

PARKET bij het
VANBEROEP

Antwerpen, 20 april 1999.

Kaai &~T\\,"'ERPEN
: B 280/89

M

I)

hCttL

ftl

Bijlage: 1 CD-ROM Tel: 03/247.98.15

De heer Procureur des Konings te Al'JTVv'ERPEN.

Mijnheer de Procureur

des Koning's,

Verwijzend naar mijn verslag van 13 april 1999; referte B 280/89. zend ik U in bijlage de CD-ROM die de leden van de Raad van Beheer van de V.Z.W. MORKHOVEN aan de Koning toezonden. Deze CD-ROl"vf client uiteraard te worden vergsleken met het door de gerechtelijke politie te Antwerpen reeds ontvangen "kinderpornomateriaal". Vermoedelijk gaat het am identieke inforrnatie.

De Procureur-generaal,

c)
Christine DEKJillRS. .

GERECHTELIJKE
ANTWERPEN

POLITIE

btj de Parketten

Aanw-nr: 3521199

Justitiestraat

40, A~'TWERPEN

TeL 03/240-14,.()!

Fax.:03/216-37-99

PRO JUSTITIA
-,

PY.-nr:

AN.37.01.005912119,r:9..:.9 __
Datum:

-+-__

Afd.: Informatica

+-

Not-nr:

AN.37 .97 .00024211999

---l

26104199

Verb.:-

BijI.: -

Huisz.: -

NAVOLGEND PROCES-VERBAAL
Ingevolge de opdracht van de heer Procureur des Konings te Antwerpen dd.: 13/04/99 dossiernr.:

Ten taste van I Inzake: - Onbekende(n)

Toegezonden aan:
de beer Precureur ANTWERPEN, De Waamemend Politie des Konings te Antwerpen

26.P{1999
Hoofdcommlssaris van de Gerechteltjke

I

h"lgevoIge klacht van I Benadeelde: - MORKHOVEN WERKGROEP VZW VERLATSTRAA T 13 Al\T'fWERPEN (e.a.)

Voorwerp:
inlichtingen (nazicht Clr-rorns)

Mschrift( en):

Labo trr.: i

II
i

I Feit(enr: i - Verkrachting
1-

met leeftijd slachtoffer onbekend

I

i

l._._.

P. V. '11 r: AN.J1.0 1.00591111999

(Nntiticnummer:

AN.J7. 97.000242119(9)

blj Parketten ANlWERPEN

Op maandag zesentwintig april negentienhonderd negenennegentig om II :00 Wij, LICHTENSTEIN Georges,

lim.

Gerechtelijk Commissaris, hulpofficier van de Procureur des Konings te Antwerpe:n, als gevolg aan de opdracht nader op het voorblad ornschreven, doen kennen dat de CD rom's, dewelke neerge1egd werden onder het nurnmer 04013/99, ter griffie van de correctiOOOOoOnelerechtbank door ons werden opgehaald teneinde deze aan een gr ondig nazicht te onderwerpen zoals ons mondeling opgedragen tijdens ons telefonisch contact met de beer Andersson, 10 substituut-procureur des konings te Antwerpen 01' woensdag 14 april 1999 am Il:35 uur.

Aile Cfr-rorn's werden door ons samen met de gerechtelijk afdetingsinspecteurs Alfons Zels, Bart Dombret, en Rudy Lemaire grondig nagekeken met de bedoeling na te gaan welke informatie crop te vinden was met betrekking tot de herkomst van de kinderpornografische afbeeldingen. Elk bestand van elke CD werd geopend en onderzocht. Het is echter omwille van de hoeveelheid aan bestanden onmogelijk om elke foro of tekst afzonderlijk te bespreken. De CD-rom gelabeld "MOVIES - Z" bevat alleen al 5.886 bestanden. We zullen ons hier dan ook beperken tot het omschrijven van de grote groepen van beelden die we op deze CD's terugvinden. Er dient opgemerkt dat een groot aantal dezelfde fete's voorkomen op de verschillende
CD's, waar ze werden geklasseerd onder verschillende (sub j-direcrories. Een aantal van de be standen bevatten foto's die niets met pomografie te maken hebben, maar waar het duidelijk gam om normale familiefoto's, zonder naakt, of foto's die rnensen en kinderen tonen oJ>nudistenkanipings ()f gelijkaaidige terreinen. Naast deze foro's zijn er terug te vinden die evenmin met pornografie te maken hebben, maar duidelijk dienen geklasseerd te worden onder de noemer kunstfotografie. Op deze beelden worden vrouwen en kinderen getoond die naakt zijn, maar waar het sfeerbeeld overheerst op het naakt, zonder suggestiviteit. Een grote hoeveelheid foro's tonen pornografie, waarbij het erg moeilijk is om op basis van de foto uit te maken of de getoonde vrouwen minderjarigen zijn of vol was sen en. Bij een aantal foto's worden enkel geslachtsorganea getoond, waarbij het helemaal onmogelijk is am de leeftijd van de getoonde persoon te bepalen, zodat wij daar niet kunnen beoordelen of het hier handelt am kinderpomografie. Een dee! van deze

pornografische opnamen zijn ingescande foto's uit drukwerken, waarbij we soms de
omslag oak terugvinden. He! gaat dikwijls am de omslag van "LOLITAli.

Bij inventarisatie werden ook een aantal teksten teruggevonden die gepubliceerd werder in porno-tijdschriften zeals "LOLITA" en waarin soms een datum voorkomt. He! gam
hier meestal am oudere publicaties uit 1979 en ornstreeks die tijd. Voor enkele Cfr-rom's zullen wij wat kinderpornografie betreft een aantal voorbeeldbestanden aangeven met de inhoud Indien mogelijk zal aangeduid worden waar de afbeeldingen vandaan komen of welke tekst erbij gevonden wen! Elke CD is OJ) dezelfde wijze ingedeeld met directories benoemd a tot en met H of Z. Elke directory eventueel nog een of meerdere sub-directories.

LCD-rom gelabeld "AM 4 juni 199811
Pag.: 1

AG OOST" op doosje)

P. V. -nr: AN. 37. ijL 005912/1999

(Notltienummer:

AN.J7. 97 .00024211999)

POUT!E
bij de Parketten

ANTWERPEN

a\abpeet\ABPEETmayajpg: hier staat een referentie naar "early-teens"-nieuwsgroep (de foto werd ingescand uit een magazine) c:} aiat bevat cw aantal bestanden van rneisjes met ketens, striemen, tepelklemmen.op sommige beelden zijn pedofiele activiteiten te zien waarbij de dader onherkenbaar is afgebeeld met een afstandsbediening in de hand. :::; b\b-ange\bangcOOO,jpg uit Japanse CD-rom () b\bk\ ...foto met tekst :"beaten kids by boba fett" (hier is niet uit te maken of het om pedofilie gaat) ,::) b\bondk\ afbeeldingen van meisjes: bondage, wasknijpers op de geslachtsorganen en borsten c!j c'conniet: http://'''''V<'W.clever.netfcyberdreams (internet site) Q f\frederique: foro met tekst "Frederique from SOBA FetL." c::; h\he-hO: reeks foto's met zeer jonge kinderen "'::; h\henny: foto's met zeer jonge kinderen Q j'jill hier is een foto te vinden waarop men dat klaarblijkelijk de vagine van een meisje (mogelijk rond 16 jaar) wordt dichtgenaaid (deze foto komt op verschillende CD's voor) r:) l\lisdad: zeer jonge meisjes c} m018: idem :r:) Iillseries'dl l z: idem c:) l'dlseriesxllu 1: pedofiele activiteiten met urineren, Q 1\101\101449: ierop wordt een zwangere (mogelijk) minderjarige getoond h Q m\mac\mac081jpg is een beeld waarop een zeer jonge baby getoond wordt na een ejaculatie opmerking .veel van deze foto's worden teruggevonden op CD Vo12 gelabeld "A7 OOST" en op de anderen.
L;J

net

2. CD-Rom gelabeld "VOL 2 A7 OOST"
\AVIS hier worden bewegende videobeelden getoond : nanxz.avi "PM 3:26 nov 1. 1993" ohdaddy "my daughter at 5" sallya- 1.avi "sally and her toys" tied+avi hier ziet met een meisje met handboeien met stok gebonden aan de enkels zodat ze in spreidstand ligt en een kap over het hoofd. \a\at folteren van kinderen met tepelklemmen, kaarsvet, kerens (zie ook hierboven besproken CD) aia rich: a~r1ch07.jpg:"From the W¥i\V page of Slim Jim" bxbarbaratbarbal .jpg hier net men een meisje met striemen. waarbij men de vraag kan stellen of ze gefolterd is geweest. b\bt\"boba fett scans" (zelfde herkomst als CDI ?) b'bondki reeks foto's met bondage, folteren en een met melding "Pink Panther BBS (bulletin board) Pedo for private member" (mogelijk + 16 jarige waarbij vagina wordt dichtgenaaid zelfde als CDl) I\lizadag Sodomie op meisjes beneden de 16 jaar llseries'Ll.r P 1 zeer jonge meisjes nma l\nal-02jpg verantwoordelijke uitgever tijdschrift "Nudist Angels" s\sat "photo by Carl" "Video private 1993 "Suzanne" """~vvh zeer rneisjes worden hier zetoonn

Psg.: 2

v

P.V.-nr: AN.J7.01.005912!1999 INotitienummer-: AN.J7.97J1OO242Jl999)

I.
I, .
r

fGERECHTEUJKE POUTIE tuied foto's uit het videofilmpje tied.avi waarin een persoon wordt getoond met i bij de Parketten , handboeien stok aan de enkels gebonden en kap over het hoofd (zie hoger) t\tjer . bevat teksten gescanned uit advertentie boekje ANTWERPEN I xtxkb bevat beeiden van kinderen met wasspelden op de tepels en vagina
y\yngsx95 "111/1995"

I
II

I

Oak op de andere CD's komen een groot deel van deze beelden voor. Onderzoek van de CD-rom'$' geeft ons buiten de inscripties en de ornslagen van pomobladen geen duidelijk beeld waar deze beelden via Internet verdeeld zouden zijn geweest, of waar VERVLOESEM Marcel (reeds vereenzelvigd in voorgaande akte)
deze beelden heeft gehaald.

I

Het lijkt ons dan ook aangewezen om VERVLOESEM aangaande de feiten

te

horen.

Uit de faxen die ons worden toegestuurd blijk er heel wat aandacht voor dit dossier te bestaan vanwege de buitenlandse autoriteiten. Er worden vragen gesteld naar de herkomst van bet materiaal, maar ook of er eventueel vermiste of verdwenen kinderen op de CD's voorkomen. Het is ons onmogelijk om hierover uitsluitsel te geven. Betreffende de vermiste of verdwenen kinderea beschikken wij uiteraard niet over . voldoende informatie, die ons toelaten om verdergaande op de foro's uit te maken of vermiste kinderen getoond worden op de foto's, De "eel verdwijningen" van de Rijkswacht, die wel over aile nodige informatie beschikken kunnen eventueel antwoord geven op de gestelde vragen, zodat wij ons kunnen concentreren op het onderzoek betreffende de herkomst van de ontvangen kinderpornografie. Teneinde Uw diensten in de mogelijkheid te stellen het mareriaal over te maken aan de eel verdwijningen van de Rijkswacht kunnen er door onze dienst eventueel kopies genomen worden van de CD-rom's.

Waarvan akte, gesloten ~~1999

B.lad 1 van PfQces-verbMllOQ60?tOO ~.' 121/98 - OR Jacobs

dd 06 lun! 200Q uitga(mge

VWI

de BOB Q.ggj_

RIJKSWACHT District Turnhout B.O.B~ Geel

PV or z 100607/00

PRO

Heden

zes juni

tweeduizend , te

09.30uu[,

Wij ondergetekende

HENS Rony,
eerste wachtmeester bij de rijkswacht, in burgerkledij

verblijvende te 2440 GEELMBOB

'" brengen, ingevolge het dossier, nader vermeld op het schutblad, en ingevolge ons proces-verbaall00517/00 dd 11 rnei 2000, ter kennis van de Heer Jacobs, Onderzoeksrechter te Turnhout, dar wij ingevolge de publicatie van de rnisbruikers en slachtoffers'en reactie hebben gekregen van collega MOITROUX van de Brigade Brussel.

Deze deelt ens mee dar hun diensten, naar aanleiding van een gerechtelijke onderzoek in kader van dossier BR,37.98. 7326196, een huiszoeking hebben uitgevoerd in een winkel van tweedehandsartikelen, gelegen te Brussel, Zuidstraat. In deze winkel, uitgebaat door ene HALLIN Eric, werden diverse pornografische videocassettes inbeslaggenomen, Volgens collega MOITROUX zouden diverse personen die op de bewuste CD-ROM van de Heer Vervloesem voorkomen oak te zien zijn op enkele van deze cassettes.
BR,37.98.7326/96

Volgens inlichtingen ingewonnen bij her Parket Brussel is het dossier alsmede de door hun inbeslag genom en cassettes ter onzer beschikking, na akkoord en in opdracht van uw Arnbt,

Waarvan akte,

Blad. 1 vqn 12roces-vgrbaq[ 100.524100 ad 11 Met' 2000 uilgaande vqn de BOB Gee! Dossier; 121/98 - OR Jacobs RUKSWACHT District Turnhout B.O.B. Geel

A)!

PV nr : 100524/00

PRO

Heden

elf mei

tweeduizend

, te

16.00uur.

Wij ondergetekende

HENS Rony,
eerste wachtmeester bij de rijkswacht, in burgerkledij

verblijvende te 2440 GEEL·BOB

.H brengen rer kennis dat wij op bovenvermelde datum en uur een faxbericht ontvangen van de Gerechtelijke Politie Brussel - GRI, de heer ZICOT Georges. Fotocopie van dit faxbericht maakt deel uit van bijlage 1.

De heer.ZICOT deelt ons mee dat ingevolge de foro's die verschenen zijn in het CSB nr 126 dd OS Mei 2000 hij iemand meent te herkennen. Het gaat hier om een van de 'rnisbruikers' wiens foro gepubliceerd werd onder het nr. 9. Het zou hier vermoedelijk gaan om de genaamde:

DANZE Marcel
geboren te La Louviere op 27 Dec 1943 als DEFREYST Marcel gescheiden wonende te B-6042 Charleroi, Chaussee de Bruxelles 442 A

INLICHTINGEN
.; De foto nr 9 (rnisbruikers), zie onze bijlage 2, is een vergroting van de pedofiel die voorkomt in het bestand BRZLUST5.JPG van de CD-ROM die door onze diensten werd inbeslaggenornen in ons proces-verbaal 100523/00. Het oorspronkelijke bestand, waarvan bijlage 2 een uitvergroting is, is weer te vinden onder de directory \Im\News\Boys\Extra\ van de Zandvoort CD Rom, door onze diensten neergelegd ter griffie onder het nr. OS 4045/98 en OS 218199. In bijlage 3 voegen wij een volledige outprint van dit bestand. Het verhoor van DANZE Marcel zal deel uitmaken verbaal. van een navolgend proces-

Hierbij gevoegd: bijlage 1 : fotocopie van het faxbericht van de GP Brussel bijlage 2: vergroting pedofiel zoals verschenen in her CSB bijlage 3: outprint van her oorspronkelijke bestand

f1!i6(C

.:
POIJCE JUDICIAIRE Transmis

a

BSR de GEEL

Section GRT

Bruxelles, Ie 11 rnai2000 Pr. Ie Commissaire en Chef

SERONT Gerard

\

I

CONFIDENTIEL Ref; bes 126 du 05 mai 2000 (dossier 121/98 du II JACOBS

a TURNHOUT)

Monsieur.

Suite au BeS en reference, Nous vous signalons que la photographic reprise SOllS Ie nO 9 de la premiere page (individu adulte portent des lunettes) pourrait correspondre a la physionomie (en plus jeune) du nomme DANZE Marcel, ne it LA LOtMERE le 27. 12,43,domicilie chaussee de Bruxelles 442 a LODELINSART, DANZE est connu dans Ie milieu de la prostitution it CHARLEROI, et a egalement exploite un video club.

ZIeOT Georges

Iaspecteur judiCi~

A:>:

Bjj].fIg~ ~ __an proces-verbaal 100524/00 a Q_Q;;§:L~L 121/98 - OR Jacobs

-

dd 11 Mei 2000 uitgaande van de BOB Geel

Afbeelding zoals deze is verschenen in her CSB nr 126 dd 05 Mei 2000.

L. Dosfelatraat
9200

Tel: 052/21.78.14

Dendermonde

GS

Aan de Heer uan Boeykens Voorzitter vzw Werkkgroep Morkhoven Verlatstraat 13
2000 Antwerpen

Denctermoncte[15 oktober 1996 U/ref. O/ref. Morki!96!63 961766

Geachte Hear,
Ik ontvang uw brief van 5 oktober '96.

Reeds in het verleden hebben wij omtrent de problematiek in kwestie gecorrespondeerd en ik stel vast, net zoals u dat de gebeurtenissen van de laatste weken geen twijfel laten bestaan over derealiteit in Belgie van kinderporno en kinderprostitutiecircuits.
l

Ik vermoed dat de Kamer van VoIksvertegenwoordigersr op verzoek van de commissie uustitie zal overgaan tot het instellen van een of meerdere Parlementaire onderzoekscomrnissies die specifiek de zaak Dutroux en de annexen in kinderporno en kinderprostitutie zullen onderzoeken.

Ik laat niet na u alsdan verder op de hoogte te houden van de evolutie van dit onderzoek.

Met oprechte hoogachtinS

I

Karner

~.

f.d!DERALE POLITIE DGJ UJO PERMANENCE
w w

PRO

JUSTITIA DRHiGEIW [ J

Ruiteri jlaaa, 2
1040 E'fTERB8U

rt : 02/542'.1&.lU

NAVOLGEND PV Nr"

:

100470/03

VAN:

Fax; 02/642.69,55 KANTSCHRIFT:4598100301.01
TURNHOm

PROCUREUR
OUR

DES KONINGS VAN

OF I KHNNISGEVING AAN : UUR I------------------------------------------------~
f

I======================~==============================
I VRIJHRIDSBEROVING
OP :
I
! !

I I
1 I

j

ANALYSE

CD - ROMIS
KWALIFICATIE VAN DE I,N:BREUK(EN")
.•

1) BeZlt van pornograflsch materlaal waar lminderjarigen minder dan 16 jaar op worden Ivoorgesteld

I (.

Ten laste van I OJ O~BKXENDE(N} . ! OJ BBK8NDE!N)

!OPSPORENlvERHOORD IJA INRR jJA INZR

if voorbehouaen mO!lDEN OP

voor de DIENST

I

I Vak Ifoorbehcllden

veer

Eerste venrolg aan proces-verbaal nr. 100470/03 d~d. 23-12-2003 - DGJ-DJP-MH

Politte
~LEPOUTIE

PRO

ALGEMEN£ OO'ItECTlE
GERECIf'l'eUJKe POUTlE Oimctl<; van de trofili'ijtling van dOlcrimil1a1lWlt t"1.l"" 1"'<$0""" O_t !

~"!,,.mf ..

Heden drieentwintig december tweeduizend en drie om 1530 uur; Wij ondergetekendem), GOETHALS, Yves Hoofdinspecteur Officier van gerechtelijke politic hulpofficier van de Procureurs des konings. Bij de FEDERALE politie verblijvende te ETTERBEEK, In burgerkledij, drager van onze dienstkaart, brengen ter kennis aan uw ambt hetgeen volgt:

Luch~"".10 1a4(} aRtfSSEL Tel. ,02ffl42.63.1G Fa>< : 02fG42.62.24

FEIT(EN)
(1) Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen minder dan 16 jaar op worden voorgesteld,

!

ANALYSE
In navolging van de opdracht uitgaande van uw ambt en nader op het voorblad omschreven hebben wij de 20 Cd-rom' s geanalyseerd naar structuur en inhoud. Naar de structuur toe stellen wij vast dar:
##

I

Ii)

G

$'

Q

De persoon die deze gegevensdragers heeft samengesteld veel tijd heeft gestoken in de organisatie van de bestanden. Elke CD is onderverdeeld in directories die ofwel benoemd zijn met een letter om ze alfabetisch te rangschikken ofwel aangeduid worden met de naam van de serie ofwel met een woord die verwijst naar de aard van de inhoud (vb posing 12-15 y old) De directories die benoemd zijn met een letter zijn verder onderverdeeld voIgens de naam van de serie of de naarn van het kind dat figureert op de foto' s. Van de verschillende soorten indelingen vindt u een schermafdruk in bijlage 1 aan onderhavig. Een aantal bestanden corrupt zijn en aldus met toegankelijk; deze bestanden zijn dug niet te bekijken noch te kopieren. Ook de software om de bestanden te catalogeren heeft die als corrupt aangeduid en niet in de database opgenomen

Naar de inhoud stellen wij vast dat:
o

De totale verzameling foro's opgeslagen op de 20 Cfr-roms bevat 88539 unieke beelden, d.w.z. dat deze beelden maar een keer voorkomen,

If
I

Tweede vervolg aan nfOces-verbaal nr. 100470/03 d.d. 23~12-2003 ~ DGJ-DJP-MH
$'

5526 beelden zijn met in de database opgenomen orndat ze door het systeem werden aangeduid als reeds een of meerdere malen voorkomend. • 70% van het beeldmateriaal is duidelijk van kinderpomografische aard en aldus een inbreuk op art 383bis SWB. 11:1 Als norm voor de bepaling kinderpornografie of niet gebruiken wij de omschrijvingen vermeld in de col 12/99. e De andere 30 % bevat de twijfelgevallen naar Ieeftijd van de afgebeelde personen, scans cit oude nudismetijdschriften en de fotu's die kunnen gecatalogeerd worden als "childerotica" zeals genoemd in de col 12/99. <II De fotos werden op de gegevensdragers geplaatst tussen 1995 en 2000 als volgt verdeeld: 4> 1995: 676 1996:32000 $ 1997:21923 • 1998: 11736 <11 1999: 11273 e 2000:4309 o De rest van de foto' s dateert van voor deze periode en gaat terug tot 01-01-1980 Gezien de spreidingt voor het grootste gedeelte van de foro's) over een periode van 6 jaar hebben we hier te maken met een persoon die echt bezig is met pornografie in het algemeen en kinderpornografie. We kunnen hier spreken van een echte verzarneling waarvoor de bezitter veel aanzien zal genoten hebben of neg heeft bij gelijkgestemden. 1$ De foto's zijn afkomstig nit nudisme en naturistentijdschriften, het internet of zijn zeIf gemaakt, Het is echter met mogelijk onderscheid te maken tussen "home made" beelden die door de maker zijn verspreid en zo in het bezit zijn gekomen van onze verzamelaar en beelden die de verzarnelaar zelf heeft gemaakt en in zijn verzameling heeft geplaatst. Om dit laatste onderscheid te kunnen maken moet men weten wie de "eigenaans)" van de toto's zijn en nadien proberen te bepalen of er plaatsen of kinderen op de fete's voorkomen die in verband kunnen gebracht worden de "eigenaans)", g Deze taak is echter bijna onmogelijk gezien de grote hoeveelheid foto's en het feit dat een groot deel van de foto's al meer dan 5 jaar oud zijn, Bovendien figureren veel kinderen met Aziatisch uitzicht op de beelden,
I) (I @

VERBANDEN
Zo'n 50% van de beelden zijn gekend in de databanken van Interpol. Geen enkele van de beelden houdt verband met Belgische dossiers. Het tegendeel zou bizar zijn geweest daar de dossiers in Belgie die geleid hebben tot identificatie van slachtoffers dateren van ten vroegste eind 2001,

1

Derde vervolg aan proces-verbaal DJP-MH

nT.

100470/03 d.d. 23-12-2003 - D01-

Verspreid over 4 CD's treffen we 371 foto's aan van maker van deze serie werd in april 2003 gearresteerd van zijn 42 slachtoffers werden geidentificeerd. Indien dit gegeven van belang is voor onderhavig informatie terzake bekomen worden bij de Zweedse normale kanalen.

de "KG series" de in Stockholm. :3 7 dossier kan alle autoriteiten via de

il'iLICHTINGEN
e

Om een idee te krijgen van de aard van de fete's waarvan het bezit strafbaar gesteld is volgens Art 383 S\VB voegen wij in bijlage 2 aan onderhavig een tiental voorbeelden die representatief zijn voor het

geheeJ.
@

o

Indien door uw ambt gewenst kan de volledige verzameling in database formaat met thumbnails overzichtelijk op cen CD-Rom geplaatst worden. Opsteller kan in positief geval uw ambt voorzien van een exemplaar van de software nodig om de database te bekijken, geldig voor dertig dagen. 1. Voorbeelden schermafdrukken structuur (5blz) 2. Voorbeelden foto 's (4blz)

HIERBIJ GEVOEGD:

Proces-verbaal werd afgesloten op 24-12-2003

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful