Funkcionalnosti Administriranje Prodaja i marketing Nabavka Magacin Maloprodaja Proizvodnja Veleprodaja Kadrovska evidencija Upravljanje finansijama

Glavna knjiga  <cd_transfer xmlns='urn:gmi:nova:leasing'><for_single_user>false</for_single_user></cd_tra nsfer> Potraživanja Dugovanja Platni promet  Uvoz izvoda I automatska knjizenja   Ručni unos pladanja Obračun zateznih kamata (<commit_zobr><cookie>{0236f16a-a838-41c0-8bdd26710f06380b}</cookie><confirm_id>1229</confirm_id><confirm_id>1230</co nfirm_id><confirm_id>1231</confirm_id></commit_zobr>)

prenos robe na stanje gotovih proizvoda. Kontni plan. otpremnice. fiskalnog isečka u MP. planirani priliv iz MP. KEPU. naloga za proizvodnju. Email. marža ista za sve MP objekte ili specifična (u zavisnosti od eksluzivnosti lokacije MP objekta) Obaveštavanje klijenata.. … Izveštaji – IOS.podaci o partneru (dobavljači. unesemo čekove za mart.SMS. integracija sa e-bank aplikacijom. kalkulacije. april i maj) i u maju hodemo da dobijemo listu brojeva čekova koji se mogu naplatiti do izabranog datuma. specifikacija čekova i štampanje liste čekova sa izabranim datumom dospeda (npr.. MP objekata o relevantnim informacijama – SMS. statistike prodaje (po artiklu. periodu) … Naplata... partneru. knjiženje dokumenata. Uvoz uplata pazara I finanskijsko razduženje maloprodajnog objekta..Upravljanje gotovim novcem (blagajna) Izveštaji Putni nalozi Planiranje resursa Zarade     Unos partnera . Kursevi. unos čekova. Planiranje cash flow-a (dospede obaveza. povratnice.. kao i potvrda o naplati čekova. Email. knjiženje. kursne liste. Direktni marketing . VP objekata). raspored pladanja. Kalkulacija cene proizvoda. .. pdv prijava. kreiranje addressbook aplikacije za pozivanje... Knjiženje pladanja. Štampanje fakture.. postavljanje VOIP telefonije . kupci) Proizvodnja – vodjenje evidencije repromaterijala. Integracija sa Asterisk telefonskom centralom. kursne razlike – ukoliko postoji potreba za tim (dobavljači iz inostranstva ?)        .

Kasnije za odredjeni broj poena dobijate definisani popust. ostvarivanje popusta na osnovu prikupljenih poena. podataka o lokaciji. prava pristupa. log fajlovi za pradenje korišdenja aplikacije (korisnik. koji treba ispratiti kroz ceo proces fakturisanja. kontakt osobama. Loyalty cards – nagradjivanje lojalnih klijenata. definisanje asortimana. marže. …   . svako putovanje ima svoju vrednost u poenima ili se cena aranžmana deli sa “cenom” jednog poena. operacija.…) – izveštaji Otvaranje novog MP objekta. vreme. naplate I knjiženja … Administracija zaposlenih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.