1.

Se programează activitatea de întreţinere: ●se consultă documentaţia tehnică necesară pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia; ●se îndeplinesc sarcinile pentru executarea lucrărilor; ●se consemnează sarcinile în documentele de serviciu. 2. Se monitorizează lucrările de întreţinere: ●se stabilesc lucrările de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor; ●se asigură necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor; ●se execută lucrările de întreţinere conform planificărilor. 3. Se urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor: ●se aplică normele de exploatare specifice exhipamentelor şi instalaţiilor, conform documentelor tehnice; ●se evaluează lucrările conform standardelor din domeniu; ●se supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor. GLOSAR: Utilaj - ansamblu de instalaţii, maşini, aparate, instrumente, scule, dispozitive şi accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui proces tehnologic. Sistem tehnic - ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide, folosit în industrie, agricultură, transporturi. Intreţinere - ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui din funcţiune, în vederea asigurării bunei funcţionări între două reparaţii. Reparaţii - ansamblu de măsuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului. Revizie - ansamblu de operaţii ce se execută în scopul determinării stării tehnice a utilajelor. Planificare - derularea unei activităţi pe baza de plan. Defecţiune - fenomen care aduce un component la un nivel de uzură sub limita admisă. Normative - instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă. Subansamblu - grup de piese montate, care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu. Ansamblu - reunire a două sau mai multor subansambluri şi piese. Tehnologie - norme de execuţie specifice fiecărei operaţii.

.  Reducerea consumului de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului.  Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare – cu ajutorul datelor oferite de sistem. Realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare a utilajelor are o serie de implicaţii. pe parcursul folosirii lor productive. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionării în condiţii cât mai apropiatede cele iniţiale. Proces tehnologic . Ca urmare a procesului de uzură fizică are loc unproces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului.Secţie de producţie .  Prelungirea vieţii sistemului.  Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale. dintre care mai importante sunt: • Creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor. Dispositive . şi în final o pierdere a capacităţii desatisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. în cadrul întreprinderilor se organizează un sistem de întreţinere şi reparare a utilajului deproducţie.  Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare. materii prime şi piese de schimb.  Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii. Acest fapt impune luarea unor măsuri mai ample deîntreţinere şi reparare a acestor componente.acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. Operaţie . Avantaje:  Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive. Intretinerea planificata ofera:  Economisire de bani.ansamblu utilizat la executarea operaţiilor de prelucrare. format din procese de bază şi procese auxiliare.procese prin care se obţin bunuri materiale.succesiune de faze.formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru.  Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse. pentru a evita ieşirea prematură din funcţiune a utilajului.  Creşterea fiabilităţii sistemului. Importanţa activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor: Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de fapt că. Din analiza comportamentului utilajului în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura întimp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat.

Sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor. implicit.• • • Creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor. în urma unei supravegheri atente a modului de funcţionare a utilajelor de către personal specializat. urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor o perioada cat mai mare de timp.Cu ocazia reviziei tehnicese pot . Obiectivele activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor: • Asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp. sau de către muncitori specializaţi în executarea acestor operaţii. ungerea în conformitate cu fişele de ungere. Reducerea costurilor de producţie şi. • Evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din funcţiune. precum şi conţinutul acestora. la creşterea eficienţei activităţii de producţie. fie prin mărirea duratei dintre două intervenţii tehnice. urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi a apariţiei avariilor. Întreţinerea şi supravegherea zilnică se execută de către muncitorii care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie. Se urmăreşte determinarea stării tehnice a utilajelor şi stabilirea operaţiilor care trebuie efectuate în cadrul reparaţiilor curente sau capitale. pe baza căreia se va stabili starea lor de funcţionalitate. la intervale de timp bine determinate. Lucrările de întreţinere sunt curăţarea şi spălarea utilajelor. • Creşterea timpului de funcţionare a utilajului. şi anume: • Caracter profilactic. fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestuia în reparaţii. Revizia tehnică cuprinde operaţii care se execută înaintea unei reparaţii curente sau capitale. • Efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai reduse şi de o calitate cât mai bună. • Caracter planificat. Sistemul de întreţinere şi reparare pe baza constatărilor constă în stabilirea datelor de oprire a utilajelor pentru intrarea în reparaţii. Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv . Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv – planificat. Prin elaborarea acestui sistem s-a urmărit asigurarea unui dublu caracter întregului ansamblu de măsuri de întreţinere şi reparare. verificarea preciziei de funcţionare a utilajului. prin creşterea productivităţii muncitorilor care execută aceste activităţi. Realizareaunor activităţi de întreţinere şi reparare de calitate superioară.planificat este un ansamblu de măsuri de întreţinere. • Modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite. control şi reparare care se efectuează în mod periodic.

fiind determinate de scoaterile neprevăzute din funcţiune a acestora datorită unor căderi accidentale. . ea are un caracter general. În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate. incendii. în funcţie de intervalul de timp dintre doua reparaţii curente succesive şi valuarea pieselor şi subansamblelor reparate sau înlocuite. Reparaţiile de renovare se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad avansat de uzură fizică.efectua şi operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble. Cu ocazia acestor reparaţii. în vederea înlăturării uzurii fizice. Reparaţiile accidentale se efectuează la intervale de timp nedeterminate. • Sistemul descentralizat este specific acelor unităţi de producţie ale căror utilaje ridică probleme speciale din punct de vedere al activităţii de întreţinere şi reparare. Se execută atunci când nu mai sunt asigurate randamentul. Reparaţia capital este o lucrare de intervenţie tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcţionare a utilajului. deoarece sunt supuse procesului de întreţinere. Reparaţia capitală este cea mai complexă intervenţie tehnică. prin înlocuirea unor piese componente sau subansamble uzate. verificare şi reparare o gamă foarte largă de piese şi subansamble care intră în componenţa utilajului. Activitatea acestui compartiment se caracterizează prin: • Planificarea activităţii de întreţinere şi reparare pentru toate mijloacele fixe ale întreprinderii. se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare a utilajului. inundaţii etc… Organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi. a cărui mărime este prevăzută în normativele de funcţionare ale acestuia şi care are drept scop menţinerea în funcţiune a utilajului până la expirarea normate de viaţă. • Organizarea şi executarea planurilor de reparaţii ale fiecărui mijloc fix din cadrul întreprinderii. Asigurarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor revin unui compartiment specializat. Reparaţii curente de gradul I. sunt de doua feluri: 1. fie din cauza unor calamităţi naturale: cutremure. Reparaţiile curente.energetic. subordonaţi direct compartimentului mecano . precizia şi siguranţa în funcţionare a utilajului. Reparaţiile de avarii se execută de fiecare dată când utilajele se defectează ca urmare proastei utilizari sau întreţineri. Reparaţii curente de gradul II. 2. în vederea asigurării unei funcţionări normale până la prima reparaţie. Sisteme de organizare a activităţii: • Sistemul centralizat este specific întreprinderilor mici şi mijlocii. • Adoptarea tuturor măsurilor legate de securitatea muncii şi de protecţie a utilajelor. Reparaţia curentă se execută în mod periodic.

sarcina de a concepe politica de întreţinere poate să sedovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă. • Intocmirea desenelor care vor sta la baza executării pieselor de schimb. cu sau fără instrucţiuni detaliate. făcute de consultanţi. Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici: • Includ fluxuri tehnologice sau figuri care rezultă din desene/planşe. în cazul în care acestea nu se execută în cadrul întreprinderii. atunci când acestea se execută în cadrul întreprinderii. Managementul intretinerii preventiv-planificate. Politica de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă. • Stabilirea tehnologiei lucrărilor de reparaţii. • Instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive. • Constau în descrieri primite de la producători. în cadrul acestei activităţi se stabileşte felul operaţiilor care se vor executa cu ocazia efectuării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. se recomandă aprovizionarea din timp a acestora de la furnizorii de piese de schimb. Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni – acceea de a împedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor. • Personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului. forjă sau cele din secţia de tratamente termice de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare din compartimentul mecano – energetic. • Gruparea utilajelor care urmează să fie reparate pe grupe de utilaje de acelaşi fel. • Sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului. . • Găsirea relaţiei optime dintre întreţinerea corectivă şi întreţinerea preventivă. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: • Posibilităţile de eliminare a acelor probleme care au tendinţa să se repete. În activitatea de concepţie a politicii de întreţinere. cum ar fi statistica defecţiunilor – proprie sau cea a producătorilor.În funcţie de cât de completă este documentaţia de întreţinere. • Modul de stabilire a momentului propice pentru înlocuirea unui reper. ceea ce înseamnă că este nevoie de: • Formulare ale documentelor standard (tip). • Instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri. Activităţi pregătitoare: • Iinventarierea utilajelor se efectuează în scopul de a stabili numărul.• Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor la utilajele speciale din oţelării. felul şi starea funcţională a utilajelor care urmează să fie reparate. • Descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor. • Convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini.

 Inlocuirea unor părţi. Acţiuni:  Monitorizarea. Să se ştie când a apărut. este necesară verificarea prin măsurători pentru ca funcţionarea să fie acceptabilă. • Caracteristicile utilajelor.  Lucrarea să fie executată într-un mod adecvat. piese de rezervă sau materiale sunt necesare.  Calibrarea/ajustarea.  Inspecţia. Să se stabilească ce specializări. • Monitorizarea stării/condiţiei utilajului (dacă este în funcţie). Scopul înregistrării defecţiunilor este:      Să se ştie unde este localizată problema. • Experienţa acumulată din alte activităţi.  Lubrificarea. Înregistrarea defecţiunilor.  Locul să fie curăţat şi fără urme ale lucrării. Procesele întreţinerii planificate se bazează pe diferite informaţii: • Analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă. • Demararea acţiunii. Control. • Repartizarea acţiunilor. • Definirea acţiunilor de întreţinere relevante. • Pregătirea programului de întreţinere. Adeseori este cerută evaluarea următoarelor aspecte:  Funcţionarea să fie corectă în conformitate cu documentaţia tehnică. Activitatea de planificare conţine următoarele puncte: • Identificarea sistemului tehnic/comportamentelor care urmează să fie întreţinute. Din momentul în care defecţiunea este rezolvată şi sistemul tehnic funcţionează din nou.  Curăţirea. Să se ştie din ce cauză a apărut.• Sunt adaptate la calificarea meseriaşilor care le citesc planificarea. Să se înţeleagă ce fel de reparaţii trebuie făcute. .  Vopsirea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful