IME , Gửi tiền về Việt Nam dọn sang CHỖ MỚI, ÐỐI DIỆN chỗ cũ, XUYÊN QUA bãi

đậu xe, Ở GIỮA bác sĩ AN QUỐC HUY và tiệm VÂN’S COMPUTER, có CẦU THANG lên lầu. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH. PHONE- 97542823 MOBILE-0449954872

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful