Đề tài: Nghiên cứu tâm lý khách hàng mục tiêu của nhãn hiệu xe Lexus của công ty Toyota

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Phần 1: Lý luận về tâm lý khách hang
1.2 Các yếu tố tâm lý cơ bản của khách hàng: + Cảm giác của khách hàng ( B Đông + Làm slide+ Thùy dƣơng) -Khái niệm -Những ứng dụng + Tri giác của khách hàng ( Viết Cƣờng+ Diễm ) - Khái niệm - Những ứng dụng + Nhu cầu của ngƣời tiêu dùng ( Minh Đức+ Phạm dung ) -Khái niệm -Những ứng dụng + Thị hiếu của ngƣời tiêu dùng ( Văn Đức+ Lê Dung) - Khái niệm - Những ứng dụng +Động cơ của ngƣời tiêu dùng ( Ngọc Điệp +……) -Khái niệm -Vai trò

Phần 2: Giới thiệu về nhãn hiệu mà nhóm lựa chọn
2.1. Giới thiệu về công ty Toyota ( Năm thành lập, nghành nghề kinh doanh, thành tích đạt đƣợc ( Viết Cƣờng) 2.2. Giới thiệu về nhãn hiệu xe Lexus ( Kiểu dáng, giá cả,chỉ số chất lƣợng ) ( Phạm Dung )

Phần 3: Thực trạng tâm lý khách hàng đối với nhãn hiệu đó
3.1 Thực trạng về cảm giác của khách hàng đối với nhãn hiệu (THÙY DƢƠNG + Bảo Đông) 3.2 Thực trạng về tri giác của khách hàng đối với nhãn hiệu hiệu ( Diễm) 3.3 Thực trạng về nhu cầu của khách hàng đối với nhãn hiệu Minh Đức+ Phạm dung

5 Thực trạng về động cơ của khách hàng đối với nhãn hiệu ( Ngọc Điệp +……) Thứ 2 9h mọi ng họp nhóm ở thƣ viện nhé. họp đế bàn về kế hoạch triển khai bài thảo luận và làm bảng câu hỏi. trc mắt mọi ngƣời tìm hiểu qua về lý thuyết phần 1 đi để hôm đó còn biết mà bàn bạc .4 Thực trạng về thị hiếu của khách hàng đối với nhãn hiệu (Lê Dung + Văn Đức) 3. có gì thì alo nhóm trƣởng.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful