KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ

(İngilizce-Türkçe)

A
a priori (lat.) abdomen aberration ablation abony abrasion abrasive absolute absolute alcohol absolute humidity absolute temperature absolute zero absorbent absorbtion absorbtion gasoline absorbtion oil absorbtion plant abstract abstract of article abstract account abstract abstract noun abstraction accelerator accumulate accumulated accumulation accumulator accuracy acid acid anhydride acid sludge acid treating acid value acidimetry actinium actinoid activated activated coal öncül, önceden kabul edilen karın sapma, sapınç ısıçekim abanoz ağacı aşınma zımpara, taşlama malzemesi, aşındırıcı mutlak, salt mutlak alkol mutlak nem mutlak sıcaklık mutlak sıfır soğurucu, soğurgan soğurma soğurma benzini soğurma yağı soğurma ünitesi özet makale özeti hesap özeti soyut soyut isim soyutlama hızlandırıcı birikme birikmiş birikim akü doğruluk asit asit anhidrit asit çamuru asit işlemi asit değeri asidimetri, asitölçüm aktinyum(Ac) aktinitler aktifleşmiş aktif kömür

activated complex activation activation analysis activation energy activator active active metals active site activity activity coefficient addition addition polymer additive adhesion adhesive adiabatic adsorbent adsorption adsorption indicator aerate aeresol aerobic aerogel affinity reaction affinity agaphite (min) agglomeration aggregation agitator air air sweetening air-blown asphalt air-condition air-pollution alcohol aldehyde algae algicide alkali alkali treatment alkali wash alkalimetry alkaline

aktifleşmiş kompleks aktifleşme, aktivasyon aktifleşme analizi/çözümlemesi aktifleşme enerjisi aktifleştirici aktif aktif metaller aktif nokta aktiflik aktiflik katsayısı katılma katılma polimeri katık yapışma yapıştırıcı, yapışkan ısıgeçirmez yüzetutan adsorpsiyon, yüzetutma yüzetutma belirteci havayla doyurma (sıvıyı) havada asıltı (katı veya sıvının havadaki dağılımı; sis, duman vs.) aerobik, havada yaşayan köpük (gazın katı veya sıvı içindeki dağılımı) ilgi tepkime ilgisi agafit, şark firuzesi aglomerasyon, toplaşım (sıvı içindeki kolloidal parçacıkların küre biçiminde kümeleşmesi) agregasyon, yığışım (çözelti içindeki parçacıkların küme oluşturması) karıştırıcı hava havayla tatlılaştırma hava-şişirmeli asfalt klima, hava-düzenleyici hava kirliliği alkol aldehit yosun yosunkıran (yosun yok etmek için suya katılan madde; örneğin bakır sülfat) alkali, baz alkali işlemi alkali yıkaması bazölçüm alkali

alkaline earth metals alkaline metals alkylalkylation allotrope alloy alloy steel alpha alpha decay alpha particle alpha rays alum aluminum amber americum amide amination amine ammonia, anhydrous amorphous amorphous solid anaerobic analysis analytic analytical chemistry angular angular acceleriton angular velocity anhydrous anhydrous solution anion annealing anode anodic coating antenna anticlockwise anticoagulant antifoam agent antifreeze antiknock agent antimatter antimony antioxidant antistatic agent antistripping agent

toprak alkali metaller alkali metaller alkilalkilleme allotrop, ayrıbiçim alaşım alaşımlı çelik alfa (a) alfa bozunması alfa taneciği (2He2+) alfa ışınları şap alüminyum (Al) kehribar amerisyum (Am) amit aminleme amin amonyak,susuz amorf, biçimsiz amorf katı anaerobik, havasızyaşayan analiz, çözümleme analitik, çözümsel analitik kimya açısal açısal ivme açısal hız susuz susuz çözelti anyon, eksin tavlama (cam veya metal) anot, artıuç anodik kaplama duyarga zıt saat yönü pıhtıönler köpük giderici donönler vuruntu önleyici karşımadde antimon (Sb) oksitönler statik elektrik önleyici sıyırma önleyici

aperture aqua regia(lat.) aqueous aqueous solution arc furnace area argon argument aroma aromatic aromatic compounds aromatization arrangement arsenic article artifical artificial intelligence artificial respiration asbestos ash asphalt (mineral pitch) asphalt cement asphalt emulssion asphalt flux asphalt primer association astatine asymptote asymptotic atmosphere atmosphere, controlled atmospheric pollution atom atomic energy atomic fact atomic mass unit atomic number atomic structure atomic theory atomic units atomic volume atomic weigth atomization attraction

açıklık, aralık (optik sistemlerde ışığın geçmesine izin veren açıklık) kral suyu, altın suyu sulu sulu çözelti ark fırını meydan, saha argon (Ar) argüman; kanıt, delil hoş koku aromatik aromatik bileşikler aromatikleştirme düzenleme arsenik (As) makale yapay yapay zeka yapay solunum amyant kül asfalt asfalt çimentosu asfalt sıvı asıltısı asfalt akısı asfalt altı birleşme astatin (At) asimtot, kavuşmaz asimtotik, kavuşmaz gidiş atmosfer denetlenmiş atmosfer atmosfer kirliliği atom, öğecik atom enerjisi atom olgusu atomik kütle birimi atom numarası atom yapısı, öğecik yapısı atom kuramı atom birimleri, öğeciksel birimler atom hacmi atom ağırlığı atomlaştırma, öğecikleşme çekim

attractive attribute aufbau aufbau principle austenite austenitic alloys autocatalysis autofining autoignition point autoionization automatic control automation autooxidation auxilary auxilary equipment Avagadro’s law average average boiling point aviation gasoline axial position axis axis of symmetry azeotrope azeotropic distillation azeotropic mixture

çekici öznitelik, vasıf

katyapı katyapı ilkesi
östenit (çeliğin bir bileşeni) östenitik alaşımlar öztezleştirme, otokataliz özgiderme (damıtıkları kükürtten ayıran işlem) öztutuşma noktası öziyonlaşma özdenetim otomasyon özyükseltgenme yardımcı yardımcı donanım/teçhizat Avagadro yasası ortalama ortalama kaynama noktası uçak benzini eksen konumu eksen simetri ekseni eşkaynar eşkaynar damıtma eşkaynar karışım

B
back back-bonding background background (chem.) background radiation back-titration bacteria bactericide bacteriophage bacteriostat baking powder balance balancing band band spectrum band-theory of metals geri geri bağlanma arkaplan zemindeğer zemindeğer ışıması geri titrasyon bakteri bakteri kıran bakteri yokedici bakteri önleyici kabartma tozu terazi denkleştirme bant, şerit bant spektrumu metallerin bant kuramı

bar magnet barier barier height barion barium barrel base basic solution basic characters base(chem.) basic solution basic lining basic oxide basic salt basic sediment basicity battery battery acid beaker beam beewax being bending benefication berkelium beryllium beta beta decay beta rays bibiatomic bidentate big-bang theory bile bile pigments bimetal bimolecular binary binary compound binary hydrogen compounds binder binding binding energy biobiochemical oxygen demand (B.O.D) biochemistry

çubuk mıknatıs engel engel yüksekliği baryon, ağırcık baryum (Ba) fıçı, varil temel temel çözüm temel karakterler baz bazik çözelti bazik kaplama (fırının bazik bileşikler ile kaplaması) bazik oksit bazik tuz dip tortu bazlık pil, batarya batarya asiti beher demet balmumu varlık eğilme zenginleştirme berkelyum (Bk) berilyum (Be) beta (β) beta bozunması beta ışınları iki- (önek) ikiatomlu ikidişli büyük patlama kuramı safra safra boyarmaddeleri ikimetalli iki moleküllü ikili ikili bileşikler ikili hidrojen bileşikleri bağlayıcı bağlama , bağlam bağlama enerjisi biyo-(öntakı) biyolojik oksijen ihtiyacı biyokimya

biocide biodegradability biophysics biopolymer bisector(math) bismuth bitter bituminous coal black black lead black phosphorus black plate black soap black-body black-body radiation black-powder blast-furnace bleach bleaching agent blended fuel oil blending blending naphtha blending value (antiknock) block diagonalized matrices blood blooming blotting paper blowpipe boat form body (bio) body (phys.) body-centered cube Bohr orbit Bohr radius boiler boiler scale boiling boiling point boiling range boiling-point elevation bomb calorimeter bond bond angle bond axis bond dissociation energy

biyokıran biyolojik bozunabilirlik biyofizik biyopolimer açıortay bizmut (Bi) acı tat taş kömürü siyah, kara siyah kurşun siyah fosfor siyah saç siyah sabun siyah cisim, karagövde siyah-cisim ışıması kara barut yüksek fırın,izabe fırın ağartma(k) ağartıcı harmanlanmış yağ yakıt harmanlama inceltici nafta harmanlayıcı değer (vuruntu önleyici) blok köşegenlenmiş matris kan çiçeklenme (bitkilerin) kurutma kağıdı hamlaç kayık biçimi beden cisim cisim merkezli küp, hacim merkezli küp Bohr yörüngesi Bohr yarıçapı kazan kazan taşı (buhar kazanlarındaki tortu) kaynama kaynama noktası kaynama aralığı kaynama noktası yükselmesi kalorimetre bombası, patlarlı ısıölçer bağ bağ açısı bağ ekseni bağ ayrışma enerjisi

bond length bond order bond polarity bond strength double bond bonding bonding orbital bonding pair bone bone-black boron bottle bottled gas bottoms boundary boundary layer branched carbon chain branching branching process branching ratio brass breating brick bridged bridging ligand bright stock brine brittle brittle material brittleness broadening bromine bromine number bronze Brownian movement bubble bubble chamber bubble point buffer buffer capacity buffer solution bulk bulk concentration bulk density bulk polymerization

bağ uzunluğu bağ derecesi bağ polarlığı bağ kuvveti çift bağ bağlanma bağ orbitali bağ çifti kemik hayvan kömürü bor (B) şişe şişelenmiş gaz dip tortu (kabın dibinde toplanan sıvı) sınır, çeper sınır tabakası dallanmış karbon zinciri dallanma dallanma süreci dallanma oranı pirinç(alaşım) nefeslendirme (depolama tanklarındaki gaz haraketi) tuğla köprülü köprü ligant parlak stok ( yüksek viskoziteli yağlama yağı) tuzlu su (okyanus, göl, yeraltı suları vs) kırılgan kırılgan malzeme kırılganlık genişleme, enlenme brom (Br) brom sayısı (malzemedeki çift bağ yüzdesini belirten sayı) tunç (alaşım) Brown hareketi kabarcık kabarcık odası kabarcıklanma noktası tampon tampon kapasitesi tampon çözelti yığın yığın derişimi yığın yoğunluğu yığın polimerizasyonu

bumping burette burner Bunsen burner butter by-product

darbe (su içeren petrol ürününün kaynama sırasında kabın duvarına yaptığı vuruntu) büret, damlaç bek Bunsen beki tereyağı yan ürün

C
cadmium cage calcium calibration californium calorie daily caloric need calorimeter calsium carbide camphor cap capacitance (elec.) capacity capillarity capillary capillary tube capped octahedron capped square antiprism capped trigonal prism capture of electron carbide carbide lamp carbon carbon black carbon dioxide carbon monokside carbonization carburation cardboard Carnot cycle carrier casting cast-iron catalist catalist poisoning kadmiyum (Cd) kafes kalsiyum (Ca) ayarlama kaliforniyum (Cf) kalori ( 1 gr suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı) günlük kalori ihtiyacı kalorimetre, ısıölçer karpit, kalsiyum karbür (CaC2) kafur başlık, şapka sığalık sığa, kapasite kılcallık kılcal kılcal boru başlıklı sekizyüzlü başlıklı kare antiprizma başlıklı üçgen prizma elektron yakalaması karbür (C4-), bak. calsium carbide karpit lambası karbon (C) karbon siyahı karbon dioksit karbon monoksit koklaştırma karbürleştirme mukavva Carnot çevrimi taşıyıcı döküm dökme demir katalizör, tezgen katalizör zehirlenmesi, tezgen ağılanması

catalysis catalytic catalytic cracking catalytic reaction catalyze cathode cation cation analysis caustic causting lime cauterize(v) cauterized(adj) cavity cell cement center center of gravity center of mass centrifuge ultracentrifuge chain chain fission reaction chain formation chain reaction chair form chalk change of state chapter characteristic charcoal charge charge density charge transfer chelate chelation chemicalchemical bond chemical change chemical equilibrium chemical manure chemical property chemical shift chemical substance chemiluminescence chemisorption

kataliz, tezleştirme katalitik, tezgenli katalitik kırma, tezgenli kırma katalitik tepkime, tezgenli tepkime katalizleme(k), tezgenleme(k) katot, eksiuç katyon katyon analizi kostik sönmüş kireç dağlamak dağlanmış kovuk hücre, gözcük çimento merkez ağırlık merkezi kütle merkezi santrifüj, merkezkaç ultrasantrifüj, üstmerkezkaç zincir zincir bölünme tepkimesi zincir oluşumu zincirleme tepkime sandalye şekli tebeşir hal değişimi bölüm(kitapta) karakteristik, özgü, özgelik odunkömürü yük yük yoğunluğu yük aktarımı şelat şelatlaşma kimyasal-

kimyasal bağ kimyasal değişim kimyasal denge kimyasal gübre kimyasal özellik kimyasal kayma kimyasal madde kimyasal ışıldama
kimyasal tutunma, kimyasal yüzerme

chemist chemistry chiral circularity circulation circumstance according to circumstance clamp class classification clathrate compound clay Attapulgus clay cleavage cleavage plane clockwise closed shell close-packing close-packed structure cloud chamber cluster compound coagulation coal cock coding coefficient cognitive coherent light cohesion coke coking cold colimated light colleaque collector collimate collimator collision color film color harmony color, colour dominant color local color multi-coloured color-blindness coloredness colorimeter

kimyacı kimya kiral döngüsellik dolaşım durum, ahval duruma göre kıskaç sınıf sınıflandırma kafes bileşikleri kil Attapulgus kili yarılma yarılma düzlemi saat yönü dolu kabuk sık istiflenme sık istiflenmiş yapı sis odası küme bileşiği pıhtılaşma kömür meşe mantarı; mantar tıpa kodlama katsayı bilişsel eşevreli ışık içyapışkanlık kok koklaştırma soğuk paralelleştirilmiş ışık meslektaş toplayıcı paralel yapma paralelleştirici (ışığı) çarpışma renkli film renk ahengi renk baskın renk yerel renkler çok renkli renk körlüğü renklilik renkölçer

colorimetry colorlessness colourness column combination combustible gas combustion combustion products common ion effect comparison compatibility compatible compile compiler complement complementary color component composite composition compound compressed gas compressibility Compton effect computer concantrate concantrated concentration concept conclusion concrete concrete(chem.) condensation condensation point condenser condition sufficient condition necessary condition conductance conduction conductivity conductor configuration conservation of energy consistence consistency container

renkölçüm, renkölçme renksizlik renksiz sütun, kolon birleşme yanıcı gaz yanma yanma ürünleri ortak iyon etkisi karşılaştırma, mukayese bağdaşıklık, uyuşma bağdaşık derleme derleyici tamamlayan tamamlayıcı renk bileşen karma bileşim bileşik sıkıştırılmış gaz sıkıştırılabilirlik Compton etkisi bilgisayar deriştirme derişik derişim kavram sonuç somut beton yoğunlaşma yoğunlaşma noktası yoğunlaştırıcı şart yeterli şartlar gerekli şartlar iletme iletim iletkenlik iletken düzenlenme biçimi enerji korunumu kıvam kıvamlılık kap

contamination contemporary content contents context continuous spectrum continuum light source control controversial point cooling copper core core structure cork oak corkscrew corky layer coupling constant coustic soda critacal mass critacal point criterion critical critical pressure critical temperature cross-section crown-ether crucible crude crude oil crystal crystal defect crystal field crystal growth crystalline crystallography cube cube root cube-sugar cultivated mushroom cumulative current current density curve cuvette cycle cycle time

safsızlık çağdaş içerik içindekiler bağlam sürekli spektrum sürekli ışık kaynağı denetleme tartışmalı nokta soğuma bakır (Cu) nüve nüve yapısı mantar meşesi mantar burgusu, tirbuşon mantar tabakası eşleşme sabiti kostik soda, (sodyum hidroksit) kritik kütle kritik nokta ölçüt, kıstas, kriter kritik kritik basınç kritik sıcaklık çapraz kesit, kesit alan taç-eter kroze ham ham petrol kristal, billur, kırılca kristal kusuru, kırılca gediği kristal alan kristal büyümesi kristalin, billuri kristalografi küp küp kök kesme şeker kültür mantarı birikmiş, toplanmış akım, cereyan akım yoğunluğu eğri banyo teknesi, küvet çevrim, dönü çevrim süresi, dönü süresi

cyclic cyclic molecules cyclic operation cyclic process cyclotron

dönül, siklik, dolam dönül moleküller, dolamlılar dönül işlem çevrimsel süreç siklotron

D
data datum decay(nuclear) decomposition deconstruction dedection limit dedector deduction deep deep structure deep-freeze defect defining characteristics definite proportions law definition degeneracy degeneration degree of freedom delta denominator (math.) dense density department chemical department derivative design detergent determinant development dew point dextrorotatory diagonal diagonalization diagram dictionary diffraction diffusion diluent veriler veri bozunma bozunma yapıbozum tayin sınırı dedektör, bulucu çıkarım derin derin yapı derin dondurucu kusur tanımlayıcı özellik belirli oranlar kanunu tanım, tarif eşenerjilik yozlaşma serbestlik derecesi delta (d) payda yoğun yoğunluk bölüm kimya bölümü türev tasarım deterjan, ağartıcı determinant, belirtken kalkınma, inkişaf çiğlenme noktası sağa çeviren köşegen köşegenleştirme diyagram, çizge sözlük, lūgat kırınım difüzyon, yayınım seyreltici

dilute dimension dinamic dipole direct direction discharge discharge discontinuity discourse discovery disharge coefficient dislocation dispersion dissociation dissolution dissolve distance distillate distillation fractional distillation distilled water distinction distortion diverge divergence divergent divergent lense divergent series dodecahedron donor donor number dopping Doppler broadening dose double double bond double-figure doublet drainage draining basin drier drug drug design dry drying-oven

seyreltik boyut dinamik iki kutuplu, dipol doğrudan yön, doğrultu boşaltma boşalım kesintililik söylem keşif boşaltma katsayısı çıkık dağılım, serpinti ayrışma çözünme çözme mesafe damıtılan, damıtma ürünü damıtma ayırımsal damıtma damıtık su, saf su ayırım tahrifat, yamultma ıraksama(k) ıraksama ıraksak ıraksak mercek ıraksak seriler onikiyüzlü verici verici sayısı katkılama Doppler genişlemesi doz çift çift bağ çift rakam ikili direnaj, akaçlama, (fazla suları akıtma) iskan havzası kurutucu ilaç ilaç tasarımı kuru etüv

dye dyestaff

kumaş boyası boya eczası

E
earth echo eclipsed effect effective effective nuclear charge efficiency efflorescence effusion eigenfunction elastic elasticity elecromagnetic theory electric field electrical charge electricity electrification electrify electrochemistry electrode electrodynamics electrolysis electrolyte electrolytic solution electromagnetism electromotor force electron electron affinity electron transport process electronegativity electroplating electrostatics element elemental analysis elementary particles elimination elimination emerald empiric emptiness empty enamel enamel yer, yer kabuğu yankı, akis çakışık etki, tesir etkin etkin çekirdek yükü randıman çiçeklenme (minerallerin) efüzyon, sızınım özfonksiyon esnek esneklik, elastikiyet elektromanyetik kuram, kıvılmıknatıs kuramı elektrik alan elektrik yükü, kıvıl yük elektrik, kıvıllık elektrifikasyon, kıvıllandırma elektriklendirmek, kıvıllandırmak elektrokimya, kıvılkimya elektrot, kıvıluç elektrodinamik, kıvıldevimbilim elektroliz, kıvılkesim elektrolit, kıvılkesilgen elektrolit çözeltisi elektromanyetizm, kıvılmıknatıslık elektromotor kuvvet, kıvıliter kuvvet elektron, eksicik elektron ilgisi elektron taşınım süreci elektronegatiflik, eksiçekerlik elektrokaplama elektrostatik, kıvıldinimbilim element, öğe element analizi temel tanecikler ayrılma bertaraf etme, eleme zümrüt denel, tecrübi boşluk boş mine, dişminesi emaye

endothermic energy energy level energy transfer energy-gap environment environmental chemistry environmental pollution enzyme epsilon equation equation of state equatorial position equilibrium equipment equivalence point equivalent equivalent gram equivalent mass equivalent proportion law essence essence(chem.) eta evaluation desktop evaluation evaporation evaporator even nuclei evidence exact differantial examination excite excited electron excited state exclusion principle exercises exitation exothermic expansion experience experiment experimental error expert explanation explosion explosives exponential exposition external world

ısıalan enerji, erke enerji düzeyi enerji aktarımı, erke atlaması enerji aralığı çevre çevre kimyası çevre kirliliği enzim, özgen epsilon(ε) denklem hal denklemi ekvator konumu denge teçhizat, donanım eşdeğerlik noktası eşdeğer eşdeğer gram eşdeğer kütle eşdeğer oranlar kanunu öz esans eta(η) değerlendirme masaüstü değerlendirmesi buharlaştırma buharlaştırıcı, tephir kazanı çift çekirdekler delil, kanıt tam diferansiyel inceleme uyarma uyarılmış elektron uyarılmış hal dışarlama ilkesi alıştırmalar uyarılma ısıveren genleşme deneyim deney deneysel hata uzman açıklama patlama patlayıcılar üstel sergileme dış dünya

extinction coefficient extract extraction extreme

sönümleme katsayısı özüt, ekstrat özütleme, ekstraksiyon aşırı

F
fabric face-centred unit cell fatique of metal fatty acid fatty substance feed feedback Fermi level fertilizer fibre, fiber fibres field figuration figure geometrical figure fill filler filter filter-paper filtrate filtration fine fine-structure finishing finite fire fire-brick fixation fixative flame flament flammable flavorous flavour flavouring flavourless flexibility kumaş yüzey merkezli birim hücre metal yorgunluğu yağ asidi yağlı maddeler besleme geribesleme Fermi düzeyi suni gübre lif elyaf (lifin çoğulu) alan şekillendirme şekil geometrik şekiller doldurma dolgu süzgeç süzgeç kağıdı süzüntü süzme ince ince-yapı apreleme(tekstil) sonlu ateş ateş tuğlası tespit (boyacılık) tespit maddesi alev fitil alev alıcı lezzetli lezzet lezzetlendirici lezzetsiz bükülebilirlik

flint fluid fluidity fluorescence fluorescent flux foam focus focussing fog foil forbidden forbidden transition force centrifugal force force constant form formation free free energy free radical freezing freezing-point depression frequency friction friction coefficient frontier orbitals fuel fugni(lat) fume function fundamental unit fungiform fungoid fungus (lat) funnel furnace

çakmaktaşı akışkan akışkanlık floresans, ışınırlık floresan, ışınır akı köpük odak odaklamak sis folyo yasak, izinsiz yasak geçiş kuvvet merkezkaç kuvvet kuvvet sabiti biçim oluşum serbest serbest enerji serbest radikal donma donma noktası alçalması frekans, sıksayı sürtünme sürtünme katsayısı hudut orbitalleri yakıt mantarlar is fonksiyon, işlev temel birim mantarbiçim mantarsı mantar (bot.) huni fırın

G
gamma gap gasoline gama aralık benzin

geminal generator genesis of the elements glass watch glass glassy glase glazing glue goggles gold grade grafting grain granul graphic graudated cylinder gravity grease greenhouse greenhouse effect ground state group grow guest guide gypsum gyromagnetic ratio gyroscope

ikiz üreteç elementlerin yaratılışı cam saat camı camsı sır sırlama (seramik) tutkal, zamk koruyucu gözlük altın (Au) cins; sınıf aşılama (polimer) zerre, tane zerrecik,tanecik grafik mezür, ölçü kabı yerçekimi makine yağı sera, limonluk sera etkisi temel hal grup büyüme konak kılavuz alçıtaşı dönermıknatıslık oranı jiroskop

H
half-life hamiltonian operator hammered iron hammering hard acid hard water hardening hardness hardware harmony heat heater heavy metals yarıömür hamilton işlemcisi dövme demir dövme sert asit sert su sertleştirme sertlik donanım ahenk ısı ısıtıcı ağır metaller

heavy water henna hepta (Lat.) herbicide heterogeneous heteronuclear highest order rotation axis high-tech hollow hollow cathode lamb homogeneous homonuclear hood hops horizontal horsepower host host-guest compounds humidity Hückel approximation hybrid hybrid orbital hybridization hydration hydrogen burning hydrolysis hydrophile hygiene hygrometer hygroscopic hypefine structure hypotetical hypothesis

ağır su (D2O) kına yedi ot öldürücü heterojen, çoktürlü farkı çekirdekli en yüksek dereceli dönme ekseni ileri teknoloji oyuk oyuk katot lambası homojen, tektürlü aynıçekirdekli, eşöğecikli çekerocak şerbetçiotu yatay beygirgücü konuk konuk-konak bileşikleri nem, nemlilik Hückel yaklaşımı melez melez orbital melezleşme hidrasyon, susarılım hidrojen yanması hidroliz, suylakesim hidrofil, susever sağlık bilgisi, hijyen nemölçer nem çekici ince yapı varsayımsal, farazi varsayım, faraziye

I
ice identify identity identity operation ignition ignition point illuminant illumination image buz özdeşleşme özdeşlik özdeşlik işlemi ateşleme ateşleme noktası aydınlatıcı aydınlatma görüntü, imge

imitation immersion immiscible immunity impact impermeable improper rotation inactivation inactive incandestence incendiary inclusion compound incompressibility incompressible volume increasing increment index indicator indigo blue indirect effect induction ineffective inefficiency inert inert pair effect infinite infinitesimal inflammable influence information infrared inharmonious initiator injection ink inner-sphere reaction in-plane vibration input insecticide instant instruction instruction manual instrument insulator(elek.) integral

taklit daldırma karışmayan bağışıklık vuruş, vurma geçirmez yansımalı dönme etkinsizleştirme etkisiz akkor yakıcı kuşatan bileşik sıkıştırılamazlık sıkıştırılmaz hacim artma çoğalma dizin indikatör, belirteç çivit macisi dolaylı etki tümevarım (felsefe) etkin olmayan etkisizlik inert, âtıl âtıl çift etkisi sonsuz sonsuz küçük tutuşan, alev alan tesir bilgi, malumat kızılaltı, kızılötesi ahenksiz başlatıcı iğne yapma, enjeksiyon (tıp) mürekkep iç-küre tepkimeleri düzlem-içi titreşim girdi böcek öldürücü an, lâhza talimat talimat kitabı / el kitabı alet, cihaz yalıtkan, izolatör integral, tümlenik

integration interaction van der Waals interaction interface interfacial tension interference interferometer intermediate intermolecular attraction internal conversion interpretation intersection intrinsic intrinsic semiconductor introduction invariant invent invention inventor inversion inversion center investigation investigation ion ionic ionic strength ionization ionized atom iron irreducible representation irreversible isobar isochrone isolate isolated system isolation isolator isomer isomerization isotherm isotope isotropic

bütünleşme etkileşim van der Waals etkileşimi arayüz yüzeylerarası gerilim girişim girişimölçer, interferometre araürün moleküllerarası çekim iç dönüşüm yorum arakesit özgün, hakiki öz yarıiletken giriş değişmez icat etme(k) icat mucit, icat eden evrilme, inversiyon evrilme merkezi araştırma inceleme, araştırma iyon, yükün iyonik, yükünsel iyon şiddeti iyonlaşma iyonlaşmış atom demir (Fe) indirgenemez temsil tersinmez · izobar, eşbasınç eğrisi eşhacim, eşoylum eğrisi yalıtma, tecrit etme yalıtılmış sistem yalıtım, tecrit yalıtkan, tecrit eden izomer, eşiz izomerizasyon, eşizlenme izoterm, eşsıcaklık eğrisi izotop, yerdeş

eşyönlü

J
jade juice yeşim özsu, usare

K
kingdom animal kingdom knead knock alem hayvanlar alemi yoğurma vurma

L
labeling laboratory lacquer lame lamelle lattice lattice points laudanum law layer leaching lead lead poisoning leather leaving group lenght lens level leveling effect levorotatory library licence ligand field splitting lignite (brown coal) lime causting lime lime stone limited limiting angle limiting conductivity limiting curve etiketleme laboratuvar doğal vernik lam lamel örgü · örgü noktaları afyon ruhu, afyon tentürü yasa tabaka, katman yıkayarak uzaklaştırma kurşun (Pb) kurşun zehirlenmesi meşin, kösele, tabaklanmış deri ayrılan grup uzunluk mercek düzey düzeyleme etkisi sola çeviren kütüphane lisans, yüksekokul diploması ligant alan yarılması linyit kireç sönmüş kireç kireç taşı sınırlı, mahdut sınır açısı sınır iletkenlik sınırlayıcı eğri

line spectrum linear linear-combination lipid liquefaction liquefaction liquefy liquescent liqufier liquid liquid crystal liquid fuel list literature literature litmus-paper loading local lone-pair longitudinal low pressure lubricant lumber lung

hat (çizgi) spektrumu doğrusal doğrusal bileşim yağ (polar olmayan organik çözücülerde çözünen) sıvılaşma süreci, sıvılaşma eğilimi sıvılaştırma sıvılaşma(k), sıvılaştırma(k) sıvılaşmış sıvılaşma sıvı sıvı kristal akaryakıt liste edebiyat literatür, basılmış maddeler (broşür, genelge vs) turnusol kağıdı yükleme yerel yalın çift boylamasına alçak basınç yağlayıcı kereste akciğer

M
machine magnet magnetic field magnetic polarization magnetisation magnetochemistry magnitude main group elements manual manure manuscript marble margarin mass mass conconservation law mass number mass percent mass-energy equivalence makine mıknatıs manyetik alan manyetik kutuplanma mıknatıslama mıknatıs kimyası büyüklük temel/baş grup elementleri el ile yapılan gübre el ile yazılmış metin mermer katıyağ kütle kütle korunum kanunu kütle numarası kütle yüzdesi kütle-enerji eşdeğerliği

material matter maximum mean-free-path mean-life mean-velocity measure measurement measurement process measuring cylinder mechanism medical examination medium melting melting point membrane memory menthol mercury metal coating metal engraving metal plate metal plating metalloid metastable metastable state method methylene blue mica microbe micron microwave migrate migration mild steel milk of lime mill mill mine mineral mineral oil mineral water mineral wool minimum

malzeme madde en büyük, azami ortalama serbest yol ortalama ömür ortalama-hız ölçme, ölçü ölçüm ölçüm süreci ölçülü silindir mekanizma muayene ortam erime erime noktası zar bellek nane ruhu, mentol civa (Hg) metal kaplama metal oymacılığı levha metal kaplama yarımetal yarıkararlı yarı kararlı durum yöntem metilen mavisi mika mikrop mikron mikrodalga göç etme göç yumuşak çelik kireç sütü değirmen öğütme maden, maden ocağı maden, mineral maden yağı maden suyu maden pamuğu en küçük, askari

miscible misciblity mixer mixing mixture mobile mode moderate modulation amplidude modulation frequency modulation phase modulation mohair moisture moisture content mold,mould mole concept mole fraction molecular attraction molecular formula molecular mass molecular orbital theory molecular sieve molecular structure molecular volume molecular weight moment of inertia monochromatic mordant mordanting morphology mosaic motion mud mud-bath multichannel multiple bond multiple proportion law multiplet multiplicity multivalent muscle mushroom mutual attraction mycosis

karışabilir karışabilirlik karıştırıcı karışma karışım seyyar, müteharrik, devingen, hareketli kip mutedil, ılımlı, aşırı derecede olmayan düzenleme genlik düzenleme frekans düzenleme faz düzenleme tiftik, Ankara tiftiği rutubet rutubet miktarı küf mol kavramı mol kesri moleküler çekim molekül formülü molekül kütlesi molekül orbital kuramı moleküler elek molekül yapısı molekül hacmi molekül ağırlığı eylemsizlik momenti tekrenkli mordan mordanlama morfoloji, biçim bilim mozaik hareket, devinim çamur çamur banyosu çok kanallı çoklu bağlar katlı oranlar kanunu çoklu çokluk çok değerlikli kas, adele mantar(bot) karşılıklı çekim mantar hastalığı

N
nature nebulization nebulizer nectar negative net network nitration nitrogen noble gases nodal plane nodal surface noise nomenclature non bonding nonaqueous solvent nonbonding orbital non-crossing rule non-linear molecule notation nuclear chemistry nucleation nuclei nucleophile nucleus number numerable numerator numeric numeric analysis numerical value doğa, tabiat sisleştirme sisleştirici meyve özü, nektar eksi ağ ağ, örüt nitrolama azot (N) soy gazlar, asal gazlar düğüm düzlemi düğüm yüzeyi gürültü adlandırma bağ yapmayan susuz çözücüler bağ yapmayan orbital kesişmezlik kuralı doğrusal olmayan molekül gösterim çekirdek kimyası çekirdeklenme çekirdekler nükleofil, çekirdek seven çekirdek sayı, numara sayılabilen sayıcı sayısal sayısal analiz/çözümleme sayısal değer

O
object obligation observation octet rule odd nuclei odor off-diagonal oil oil oil analysis oil bath oil of vitriol nesne yükümlülük gözlem sekizli kuralı tek çekirdekler koku köşegen dışı petrol sıvı yağ yağ analizleri yağ banyosu zaç yağı, sülfürik asit

oil-paint oktahedron oleum olive oil operation operation opium optical activity optical density orbit order order ore orientation oscillating theory oscillation out of plane bending outer-sphere reaction output oven overlap overpotential oxidation oxidation number oxidazing agent oxidizing. flame oxygen absorbent oxygen blowpipe oxygen carrier oxygen water ozone layer

yağlı boya sekizyüzlü dumanlı sülfürik asit zeytinyağı işlem işlem afyon(bot) optikçe aktiflik optik yoğunluk yörünge, dolanca düzen derece, mertebe cevher, filiz yönlendirme salınma kuramı salınım, salınma düzlem dışı eğilme dış-küre tepkimeleri çıktı ocak örtüşme aşırıgerilim yükseltgenme yükseltgenme sayısı yükseltgen yükseltgeyici alev oksijen tutucu oksijen hamlacı oksijen taşıyıcı oksijenli su ozon tabakası

P
painless packing effect pain paint painting painter paired electron paper parameter parchment ağrısız paketleme etkisi ağrı boya boyama ressam eşleşmiş elektron kağıt değişken, parametre parşömen, üzerine yazı yazılan deri

partial partial pressure particle partition paste tooth paste path pattern peanut penetration pentagonal bipyramid permanent permanent hardness permeability phase phase diagram phenomenon philosophy philosophy of science phosphorus photolysis photon photosensitive pigment pitch plane plaster plaster bandage plastering plating point group poison rat-poison poisonous plants polar polarity polarizabiliy polarization polarize polarized polarized light polaroid polaroid spectacles pole

kısmi kısmi basınç tanecik taksim, üleştirme macun diş macunu yol desen, motif yerfıstığı girginlik beşgen çift piramit kalıcı kalıcı sertlik mıknatıs geçirgenliği faz, evre faz diyagramı, evre çizgesi fenomen, görüngü felsefe bilim felsefesi fosfor (P) fotoliz, ışılkesim foton, ışıncık ışığaduyarlı boyarmadde zift düzlem alçı alçı sargı alçılama kaplama nokta grubu zehir fare zehiri zehirli bitkiler kutupsal kutupsallık kutuplanabilirlik kutuplanma kutuplama kutuplanmış kutuplanmış ışık kutuplayıcı kutuplayıcı gözlük kutup

polish polishing machine polished polypolychromatic polycylic porosity position positive posteriori (lat.) postulate power precipitate precipitation precipitation titration precision predissociation preference preheater pressure presupposion primary primitive cubic principal axis principle priority probability problem procedure process Haber-Bosh process process process control product propagation property protecting protection proton affinity puckered ring pure pure substance purification purity purple

perdah, parlatma perdah tornası perdahlı çok- (ön takı) çokrenkli çok dönül, çok dolamlı gözeneklilik, mesamatlık konum artı soncul, deney sonucu elde edilen öndoğru, önkabul, kaziye güç çökelek çöktürme çöktürme titrasyonu kesinlik ön ayrışma tercih ön ısıtıcı basınç ön kabul birincil basit kübik baş eksen ilke öncelik olasılık, ihtimaliyet sorun, mesele usul, yordam, muamelat işlem, proses Haber-Bosh işlemi/prosesi süreç süreç denetimi ürün yayılma özellik koruyucu koruma proton ilgisi zik-zak halka saf, arı saf madde saflaştırma, arıtma saflık mor

Q
quadruple quadruple bond quadruple point quadrupole qualitative quality quantitative quantity quantum yield quarz quintuple point dörtlü dörtlü bağ dörtlü nokta dört kutuplu nitel,vasfi nitelik, vasıf nicel, miktari nicelik, kemiyet kuantum verimi kuvars beşli nokta

R
radiation radical radio theraphy radius random random process randomness range rare earth metals rate rate constant raw material ray reactant reaction abstraction reaction reaction order reasoning receptor(bio.) recrystallization reduce reduced mass reducible representation reduction reduction potential reference references reflection operation reflux refraction refraction point ışıma kök ışın tedavisi yarıçap rasgele rasgele süreç rasgelelik aralık nadir toprak metalleri hız hız sabiti hammadde ışın tepken, reaktant tepkime sökücü tepkime tepkime derecesi muhakeme alıcı yeniden kristallendirme indirgeme indirgenmiş kütle indirgenebilir temsil indirgenme indirgenme potansiyeli atıf, referans kaynaklar yansıma işlemi geriakım, geridöndürme kırılma kırılma indisi

refrigeration refrigerator regeneration regulator reinforcement relation relative relative density relative humidity relativity replacement representation representative elements repulsion research applied research resin resistence respiratory mask restoration reverse osmosis reversibility reversible reversible process ring ring molecules road roast rocking vibration rotation operation rotational motion row rubber rubber rubber cloth ruby rust

soğutma soğutucu,buz dolabı yenileme düzenleyici takviye bağıntı, görelik, münasebet bağıl, göreli bağıl yoğunluk bağıl nem görelilik yer değiştirme, yerine koyma temsil, gösterim temsilci elementler itme araştırma uygulamalı araştırma reçine direnç, mukavemet solunum maskesi onarım ters osmoz tersinirlik tersinir tersinir süreç halka halkalı moleküller yol, karayolu kavurma sallanma titreşimi dönme işlemi dönme hareketi satır lastik kauçuk muşamba yakut pas

S
sabonification salinity salt salt of lemon salve sample sand sand paper sabunlaştırma tuzluluk tuz limon tuzu merhem numune kum zımpara kağıdı

sapphire satellite saturated saturated air saturated compound saturated solution saturated vapor saturation saturation point saturation pressure saturation temperature scalar scalar product scalar quantity scale scanning scattering schema science scientific scissoring vibration scorch scum search secondary section sedative sediment sedimentation seepage selection rule selfself-control semisemiconductor semimetal semipermeable semitransparent sensitive sensitivity separatory funnel seperation seperator

safir uydu doygun doygun hava doygun bileşik doygun çözelti doygun buhar doyma doyma noktası doyma basıncı doyma sıcaklığı sayısal sayısal çarpım sayısal nicelik ölçek tarama saçılma şema bilim bilimsel makaslama titreşimi alazlama(k), aleve tutma(k) cüruf (maden) arama ikincil kesit yatıştırıcı tortu tortulaşma sızma, sızıntı seçim kuralları öz- (önek) özdenetim yarı- (önek) yarıiletken yarı metal yarı geçirgen yarısaydam duyarlı, hassas duyarlılık, hassasiyet ayırma hunisi ayırma ayırıcı

sequence series set shape sharp shell shielding shielding effect shift short-wave side side chain side product significant figures silicon silver similar similarity transformation simulation simultaneous single bond singlet sintered glass crucible sinterization site site symmetry size skeletal vibration slaked lime slope slurry smoke soda ash soft soft iron soft soap soft water softening software soil solar cell solar energy solder solid

sıralı, ardışık dizi küme biçim keskin kabuk perdeleme perdeleme etkisi kayma kısa-dalga yan yan zincir yan ürün anlamlı rakamlar/sayılar silisyum (Si) gümüş (Ag) benzer benzerlik dönüşümü benzetim, taklit eşzamanlı, eşanlı tek bağ birli, tekli sinterlenmiş cam kroze sinterleştirme, topaklaştırma yer yer simetrisi büyüklük, cesamet iskelet titreşimi sönmüş kireç eğim bulamaç duman soda külü yumuşak yumuşak demir arap sabunu yumuşak su yumuşatma yazılım toprak güneş pili güneş enerjisi lehim katı

solid solution solid-fuel solidification solid-state solubility solubility curve solubility product solute solution acidic solution basic solution solvent soot sorbtion sound soundproof sour source space space group space lattice spark spatula specialist species specific specific conductivity specific gravity specific heat specific rotation spectator ligand speed sphere spherical spherical coordinates spin spin labelling spin moment spin trapping spirit spirit of salt spirit of wine splitting sponge

katı çözelti katı yakıt katılaşma katı hal çözünürlük çözünürlük eğrisi çözünürlük çarpımı çözünen çözelti asidik çözelti bazik çözelti çözücü kurum içe tutunma ses ses geçirmez ekşi menba, kaynak uzay uzay grubu uzay örgüsü kıvılcım deney kaşığı, spatül mütehassıs türler özgül özgül/öz iletkenlik özgül ağırlık özgül ısı özgül dönme seyirci ligant sürat küre küresel küresel koordinatlar spin spin etiketleme spin momenti spin tuzaklama ispirto tuz ruhu, hidroklorik asit şarap ruhu,etanol yarılma (spektroskopi) sünger

spontaneous spontaneous combustion spontaneous process square square antiprism square planar stability stability constant stabilization energy stable staggered stainless steel standard standard deviation standard electrode potential standard hydrogen electrode standard state standard substance standart condition standart solution starch state state of matter state of nature state function static statics stationary steady-state steam steam destilation steam jacket steam point steam trap steel steric hindrance sterile sterilization stick still-pot stimulant stimulus stoichiometric compound

kendiliğinden kendiliğinden yanma kendiliğinden süreç kare kare antiprizma kare düzlem kararlılık kararlılık sabiti kararlılık enerjisi kararlı çapraz paslanmaz çelik standart standart sapma standart elektrot potansiyeli standart hidrojen elektrodu standart hal standart madde, kıyas maddesi standart koşullar ayarlı çözelti nişasta hâl maddenin hâlleri doğa hâli hâl fonksiyonu durgun statik, durukbilim durağan kararlı-hal subuharı subuharı damıtması subuharı ceketi subuharı noktası subuharı tuzağı çelik sterik engel arınık (tıp), steril arındırma çubuk,sırık imbik uyarıcı uyarı tamkatlı bileşikler

stoichiometry stoma stomach stone stopcock strain stray strength strengthening stress stretch stretching stripping stripping voltametry strong structural adaptation structural formula structure sub subatomic suberication suberin subgroup subject subject subscription subshell substance substitution suction sufficient condition sugar sugar beet sugar cane sugar-candy sulfur superconductor supercooling superheated superheated vapor superheating supersaturated solution supersaturation superstructure

stokiyometri, tamkatlama gözenek mide taş anahtarlı musluk zorlama kaçak mukavemet kuvvetlendirme gerginlik germe gerilme sıyırma sıyırma voltametrisi kuvvetli yapısal intibak yapısal formül yapı alt- (ön takı) atomaltı mantarlaşma mantar özü altgrup konu özne abone altkabuk madde, kimyasal madde yerdeğiştirme, değiştirim emme yeter koşul şeker şeker pancarı şeker kamışı akide şekeri kükürt (S) süperiletken aşırı soğutma kızgın kızgın buhar aşırı ısıtma aşırıdoygun çözelti aşırı doygunluk üstyapı

supplementary angle support supporting electrolyte surface surface area surface energy surface tension surfactant symbol symmetry symmetry element symmetry operation syneresis synonymous synthesis synthesize synthetic syringe

bütünler açı destek destek elektroliti yüzey yüzey alanı yüzey enerjisi yüzey gerilim yüzey etkin madde simge, rumuz, sembol simetri simetri eleman simetri işlemi büzülme eş anlamlı sentez, bireşim sentezleme sentetik, suni şırınga

T
table tablet tacticity (polm.) tall oil tallow tanning tap tap water tar tare target taste tasteless temperature tempering template effect temporary hardness tendency tension tensor term symbol terminal çizelge hap yönlenme çam sakızı donyağı, içyağı tabaklama musluk musluk suyu katran dara hedef tat tatsız sıcaklık menevişleme kalıp etkisi geçici sertlik eğilim, temayül gerilim tensör, gerey terim sembolü uç

terminal atom ternary ternary compound ternary system tersiyer tertiary tetrahedron text textile theoretical theoretical chemistry theory thermalthermal conductivity thermal energy thermothermochemistry thermodynamics thermolysis thermometry thermopile thesaurus thinner thorium thread threshold threshold-energy time timing tin tin plating tissue tool-kit topology torch torsional vibration total angular momentum total hardness totaly symmetric toxic toxicity toxin trace element tracer element trademark

uç atom üçlü üçlü bileşik üçlü sistem üçüncül üçüncül dörtyüzlü metin dokuma, mensucat kuramsal, nazari kuramsal kimya kuram, nazariye termal-, ısıl (ön takı) termal iletkenlik termal enerji, ısıl erke termo-, ısıl- (ön takı) termokimya, ısılkimya termodinamik, ısıldevimbilim

ısıl ayrışma
termometri, sıcaklıkölçüm termopil, ısılpil kavramlar dizini, eşanlamlılar inceltici toryum ( Th) iplik eşik eşik enerjisi zaman zamanlama kalay ( Sn) kalaylama doku alet takımı topoloji, ilinge meşale burulma titreşimi toplam açısal momentum toplam sertlik tamamen simetrik toksik, zehirli toksisite, zehirlilik toksin, zehir, ağu eser element izleyici element ticari marka

trajectory transfer transform transformation transformation of energy transformer transition transition element transition probability transition time translation translational contribution translational motion translucent transmission transmittance transparency transparent transplant transplantation tissue transplantation organ transplantation transport number transportation trap trapping treatment tree trial and error trigonal bipyramit triple triple bond triple salt triplet triplet splitting tungsten tupe turbulance twisting vibration two-fold axis of symmetry

gidişizi, yörünge aktarım dönüştürme

dönüştürüm

enerjinin dönüştürülmesi dönüştürücü, transformatör geçiş geçiş elementleri geçiş ihtimaliyeti geçiş süresi ötele(n)me ötelenme katkısı ötelenme hareketi yarısaydam geçirim geçirgenlik geçirgenlik özelliği geçirgen, şeffaf nakletme nakil doku nakli organ nakli taşıma sayısı taşınım tuzak tuzaklama muamele ağaç deneme-yanılma üçgen çift piramit üçlü üçlü bağ üçlü tuz üçlü üçlü yarılma tungsten ( W) tüp burgaç, türbülans bak.vibration iki katlı simetri ekseni

U
ultraviolet uncertainity-principle unit unit cell unit operation unit operator universe unsaturated unstable morötesi belirsizlik ilkesi birim birim hücre temel işlemler birim işlemci evren, kainat doygun olmayan, doymamış kararsız

V
vacancy vacuum valence valence-bond theory valence shell validity value valve ball valve butterfly valve check valve diaphragm valve gate valve globe valve pinch valve piston valve plug valve pressure relief valve vanadium vaporization vapour vapour curve vapor-pressure lowering variable variation variation method varnish varnishing vector vegetable oil velocity verification vertex münhal uzay boşluğu, boşay değerlik, bağdeğer değerlik bağı kuramı değerlik kabuğu geçerlilik değer vana küresel vana kelebek vana tekyönlü vana diyaframlı vana geçit vana toplu vana esnek vana pistonlu vana tıkaç vana basınç boşaltma vanası vanadyum(V) buharlaşma buhar buhar eğrisi buhar basıncı düşmesi değişken değişim değişim yöntemi vernik, cila vernikleme ,cilalama vektör, yöney bitkisel yağ hız, hız vektörü doğrulama tepe

vertical vibration wagging vibration twisting vibration vibrational normal modes vibrational motion violet virtual viscosity visible light visible region visinal vitreous vitreous enamel vitrification voids volatile volatility voltage voltaic cell volume volumetric flask volumetric analysis vulcanization

düşey titreşim dalgalanma titreşimi kıvırma titreşimi titreşim normal kipleri titreşim hareketi koyumor sanal viskozite,akmazlık, ağdalık görünür ışık görünür bölge komşu camsı camsı sır camsılaştırma boşluklar(toz metalürjisi) uçucu uçuculuk gerilim galvanik pil hacim, oylum ölçülü balon, balonjoje hacimsel çözümleme kükürtle sertleştirme

W
wagging vibration warehouse warning waste waste control waste water water water bath water gas (blue gas) water glass water pollution water softener waterproof wave wave equation wave function wavelength wax dalgalanma titreşimi ambar uyarı, ikaz atık atık denetimi atık su su su banyosu su gazı su camı su kirliliği su yumuşatıcı sugeçirmez dalga dalga eşitliği dalga fonksiyonu dalga boyu vaks (yüksek molekül ağırlıklı organik karışım; balmumu,

parafin, lanolin, vs.) weak weak acid weak electrolyte weak interactions weaving web weigh weight weld welding welding machine wet gas wetting agent Wheatstone bridge whiskers whiskey whitener whole wine winterize wire wolfram wood wood alcohol wood spirit wooden wool work Wurtz reaction zayıf zayıf asit zayıf elektrolit zayıf etkileşimler dokuma ağ örgüsü tartma ağırlık kaynak kaynak yapma kaynak makinesi yaş gaz ıslatıcı madde Wheatstone köprüsü kristal flaman viski beyazlatıcı (kağıt endüstrisinde) bütün şarap karlama (yağların dondurulması işlemi) tel tungsten tahta, odun odun alkolü, metanol odun ruhu, metanol ahşap yün iş Wurtz tepkimesi

X
X x-axis xenon x-ray x-ray difraction X-Y recorder xylene x-ekseni ksenon x-ışını x-ışını kırınımı X-Y yazıcısı ksilen (dimetil benzen)

Y
yeast yield Young’s modulus ytterbium yttrium maya verim, randıman Young modülü (malzemenin esnekliğinin ölçüsü) iterbiyum (Yb) itriyum (Y)

Z
Zeeman effect zeolite zero zero adjustment zero gap zero point energy Ziegler catalyst zinc zirconium zone zone refining zwitterion Zeeman etkisi zeolit (doğal sodyum alüminyum silikat) sıfır sıfır ayarı sıfır aralığı sıfır noktası enerjisi Ziegler katalizörü çinko (Zn) zirkonyum (Zr) bölge, mıntıka bölgesel arıtma ikiz iyon

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful