"

" "

¯"
" ' ' ¯
"¯ " "

' , , . ¯ . , , . , . ¯ . , , "
" ( , , " , " ¯

¯ ¯ ¯ .

, ¯ , . . ,

¯ ,

( ' å"éä âéðòä ïéîéðá ïúðåé 'ø ç"äøä , ¯ È·¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ˆ"‰‚‰ ˜"Î . " " ˘‡Ó¯‡˘ „"·‡ Ï"ˆÊ ‚È Ú‰ ‡˜ˆ¯È‰ ÈÏ˙Ù , , " . ¯ ¯ , , . " " ¯ , . ,¯ , , , ¯ ¯ , .' ¯'

.
" )

.
, "¯ ¯ )(

( ' å"éä ùèéååàìãðòî éáö ìà÷æçé 'ø ç"äøä

. ,

!?
" ¯

¯
' ' " , :
,

¯ ' ) .
' , ( )( ,

,

Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"‰È·¯ , . , , . , . ̉¯·‡ È·¯ ˜"‰¯‰ . " ' " , .
, ) , .(" , " ¯ ,

,

" ì"æ ïàîèèåâ ÷çöé 'ø ç"äøä , ' " . . ¯ . . ¯ . ¯ ." ¯ . ¯ ," " " , ¯ ¯ ¯ . , . ¯ ' , "

( '

,

,Ú"ÈÊ ·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ÌÂÏ˘ ' " " " , ¯ ,

, .

" . ¯ ,

,

¯ , ..."

¯ ¯

",

"¯ ", "

"

" , "

¯ ' , ¯
( ' ) ."

, ,"' ¯ "

¯ , ¯
, '

, ' , ,
, )

' " ...."
(

( ' å"éä øòðèééì ïäëä êìîéìà éáö 'ø ç"äøä " " Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"‰È·¯ , . , . ,' . . " ¯ ' , " . ¯ ¯
( ¯ , ¯ )

'

" .

( ' å"éä âéãðéà áééì ïîìæ 'ø ç"äøä

¯
, " ' , . "

¯
' ¯ , , " , , ¯ , , ¯ " , " ,

. ' , , ¯

' ¯

. ' , ¯ , . , ' ¯
" ).

, ' " " ¯ " , ¯

. , ,
(

,

( ' å"éä ïàîãòéøô ìëéî ìàéçé 'ø ç"äøä

'
„ Èȯ٠'ȯ‡ ‰˘Ó È·¯ ˜"‰‚‰ ˜"Î .

'
" ' " , Ï"ˆÊ " ' . "

"

( ' å"éä ïàîãòéøô àâøù ìà÷æçé 'ø ç"äøä

." " , ' '

' '

...

¯'

'
" , ¯
, ,

, ' , ."!? " ' '
(

, . ' '

Ï"ˆÊ „ Èȯ٠'ȯ‡ ‰˘Ó È·¯ ˜"‰‚‰ ˜"Î " , , " ' , ¯ ¯ , ' , ) .
(

" ¯

" ' ' ,

( ' å"éä ìòâàô äùî 'ø ç"äøä
, ).

"

... ¯
, ' " ' , ¯ ..." . , Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"‰È·¯ , ¯ ¯ ..." . " ' ' , " ' " ¯ . " ¯ ' . Ï"Ê ·¯ ¯Ú˜Òȯ· , ... "

( ' å"éä ïàîæééø éåìä àãåé 'ø ç"äøä

'
, , ,

¯

¯

, . . ,¯ .
( ' ).

' '

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful