PKP3106

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas

Maksud Pentaksiran Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan

menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

[ipgksm]

Page 1

PKP3106

Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i.Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid ii.Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan iii.Menentukan keberkesanan pengajaran iv.Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik v.Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

[ipgksm]

Page 2

PKP3106

Tujuan Pengujian i.Menentukan perubahan tingkahlaku murid ii.Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu iii.Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian iv.Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran v.Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat

Tujuan Pengukuran i. ii. iii. Menempatkan murid ke aliran yang sesuai Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu iv. Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i.Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ii.Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkanaktiviti pengayaan dan pemulihan iii.Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi

membolehkan perancanganstrategi pengajaran yang lebih berkesan

[ipgksm]

Page 3

PKP3106

iv.Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkanaktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan v.Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN · Kesahan skor -Merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. · Kebolehpercayaan Skor -Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. · Keobjektifan -Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor · Kebolehtadbiran -Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat

atau berasaskan sekolah. · Kemudahtafsiran -Maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian. · Kekomprehensifan -Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran atau pengajaran.

Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian PENGUJIAN PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN DEFINISI Alat pengukuran Proses .Proses menentukan perubahan dan tingkahlaku dan
Page 4

PENILAIAN

perubahan sesuatu menentukan aspek tingkah laku. peringkat pencapaian
[ipgksm]

kaedah mengajar pengelasan pencapaian kedudukan pembelajaran. CARA/PROSES Persediaan Ujian. Proses penganalisisan. pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum. BENTUK Pemerhatian. TUJUAN/KEGUNAAN Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. Selepas pembelajaran. selepas pembelajaran. Bertulis.PKP3106 kedudukan pelajar membuat pertimbangan nilai. Pntadbiran Pemeriksaan. Melapor. KEPUTUSAN Menunjukkan prestasi Menunjukkan Menunjukkan sesuatu pencapaian secara pencapaian Page 5 [ipgksm] . Proses interprestasi. Untuk membuat Memberi maklumat bagi tentang pencapaian dan objektif dalam pembelajaran. Merekod markah/gred. semasa. Tindakan. Proses pengukuran. Ujian lisan. Sebelum. LIPUTAN Terhad pada Sesuatu peringkat Dari sesuatu sesuatu kemahiran pembelajaran. teknik perangkaan. atau pembelajaran. MASA Selepas pembelajaran. Proses pengujian.. dan kurikulum. Set ujian bertulis Jadual. markah Gred berdasarkan dengan dan gred.

rekod  anekdot atau pun buku laporan prestasi murid. Sampel kerja  Salah satu sumber maklumat yang sedia ada berkaitan murid adalah [ipgksm] Page 6 . Dilihat melalui rekod profil murid. Membantu jangka guru menilai dan secara memberi pencapaian panjang maklumat  tentang murid dalam semua mata pelajaran. keseluruhan tetapi tidak semestinya pembelajaran yang spesifik.PKP3106 kemahiran penguasaan atau relatif. membayangkan kebaikan individu. Guru dapat mengetahui tahap kesihatan dan minat murid. seorang Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat Cara Pengumpulan Maklumat Rekod atau laporan     Latar belakang keluarga Kesihatan murid Prestasi akademik dahulu Minat murid  Penerangan  Laporan-laporan yang dibuat oleh para profesional akan memberi banyak maklumat berkaitan murid yang boleh digunakan oleh guru Guru merujuk kepada laporan- laporan tersebut untuk mendapat satu  gambaran yang lebih menyeluruh berkaitan murid.

Ujian rujukan kriteria : Ujian untuk mengukur sama ada kemahiran yang telah diajar boleh dianggap sebagai telah dikuasai murid. Nama sesuatu  yang diberikan ujian kepada biasanya menunjukkan tujuannya. Guru kerja. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam mata membuat analisis sampel pelajaran yang dipelajari.PKP3106 sampel-sampel kerja yang dihasilkan oleh murid dalam mata pelajaran yang diikutinya di sekolah. [ipgksm] Page 7 .  Ujian rujukan norma : Ujian yang membandingkan dalam prestasi murid sesuatu ujian dengan pencapaian orang yang telah mengambil ujian yang sama. Pengujian        Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Inventori tidak formal Kuiz Probe Analisis tugasan Analisis ralat    Guru boleh mendapat tahu tahap kebolehan mentadbirkan murid. Pengujian pelbagai ditadbirkan cara mengikut dengan apakah murid ujian-ujian dengan kepada tujuan sebenarnya guru.    Dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Probe tahu : Kalau seorang guru ingin sama ada murid boleh menjalankan sesuatu tugasan atau ujian dalam keadaan yang lain. Guru sebenarnya “probe”. dia boleh memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang berlainan. khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid.  Analisis ralat kemahiran : petunjuk tentang masih belum oleh murid dengan yang dikuasainya apabila murid kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang belum dikuasainya Pemerhatian  Pemerhatian merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para profesional atau guru untuk mengumpul maklumat. [ipgksm] Page 8 .  Analisis tugasan : melibatkan telah menjalankan satu siri kemahiran kecil yang perlu dilakukan jayanya.PKP3106  Kuiz : Ujian yang dijalankan sebaik sahaja sesuatu pelajaran telah disampaikan untuk menguji sama ada  murid telah memahami apa yang telah diajar.

memahami sesuatu  fenomena dengan lebih jelas. Soal selidik  Bertujuan mengenalpasti sesuatu masalah supaya penyelesaiannya boleh dirangka.  Dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan.PKP3106  Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian. [ipgksm] Page 9 . serta mengumpul maklumat tentang isu tersebut. guru pemulihan. guru kelas ataupun pihak -pihak yang terlibat.  Cara soal selidik(self-administered) berkesan jika responden boleh atau bersedia memberikan pendapatnya dengan jelas.

huruf dan nombor.PKP3106 Tajuk 2 Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan aspek penglihatan. melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas. nombor dan perkataan. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Pengamatan Maksud Kebolehan Pembelajaran AsasTerdiri daripada:  Pengamatan  Penglihatan  Pendengaran  Sensori motor  Kinestatik  Taktil dan haptik Diskriminasi Ketidakbolehan membezakan bentuk. Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan hurufPage 10 . Selain itu. 1. saiz. huruf. aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Ingat Kembali Orientasi Kedudukan Turutan [ipgksm] Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati. Ketidakbolehan membezakan kedudukan sesuatu bentuk.kinestatik dan taktil. pendengaran . warna. Dalam pemprosesan maklumat ini.

[ipgksm] Ketidakbolehan mengenal arah Page 11 . huruf. atau Kedudukan rajah Gambar Bersiri dalam nombor yang mempunyai bentuk tetap dan tidak akan berubah bentuknya dalam mana-mana keadaan Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu babak ke satu babak yang lain. dan intonasi yang berlainan. Pertalian (Ruang) Jarak Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz. irama. Mazing Mencari Keluar Benda Tersembunyi Ketidakbolehan abstrak. nombor. perkataan atau ayat. nombor. Ketetapan Bentuk / Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk.PKP3106 huruf dalam perkataan. Menyudah Melengkapkan Menyalin atau Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau melengkapkan objek. Rajah Belakang Koordinasi Motor Latar Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti bentuk. Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk. menyelesaikan sesuatu masalah yang atau Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah Jalan Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran Antara masalah dalam pengamatan pendengaran yang berpunca daripada kecacatan organism telinga adalah seperti: Diskriminasi Ketidakbolehan mengenal dan membezakan bunyi sebutan. huruf. perkataan atau ayat. jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. rentak. Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan. huruf atau nombor dari latabelakang sesuatu gambar atau rajah.

pendengaran dan daya perasa. Pekak Rikrutmen (Automatic Volume Control) Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja. Motor Kasar: Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan automatis. lukisan. mudah danbeirama serta dengan imbangan yang sewajarnya. - Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melaluipenglihatan.PKP3106 bunyi (jauh atau dekat) Ketidakbolehan mengingat bunyibunyi yang didengar. Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor 1. Motor Halus: Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas atau kerja-kerja yangmemerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalamtulisan. 2. Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya. Secretory Otitis Media - Cecair yang menyekat getaran. jahitan dan sebagainya. mentafsir dan bertindak balas terhadapdorongan dan daya perasa [ipgksm] Page 12 . Pekak Koduktif Pekak Perseptif - Tidak dengar bunyi bernada rendah Tidak dengar bunyi bernada tinggi Pekak Campur Aduk - Campuran pekak koduktif dan pekak perseptif. Ketidakbolehan mengesan.

2. Pengamatan Taktil ialah sentuhan yang berkenaan dengan atau menggunakan deria sentuhan.Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi .Mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu. tacktile aids Sikap murid – bergantung kepada orang lain Kepakaran guru Stigma/ pelabelan masyarakat – rendah diri Tempat/ ruang terhad untuk laksana pentaksiran Tiada tindak susul daripada pihak bertanggungjawab Keperluan Pentaksiran Pengamatan . [ipgksm] Page 13 . Haptik ialah gabungan antara pengamatan taktil dan kinestetik yang berlaku secara serentak. embosser.Menyediakan penempatan yang bersesuaian .PKP3106 - Kekurangan kesedaran perhubungan ruang dengan imej badan.sisian dan arah Masalah dalam pengamatan Kesukaran memahami konsep – yang melibatkan visual Kekurangan visual-aid – mesin braille.Mengesan masalah pengamatan seawal mungkin . kanta lekap. Konsepsualisasi dan Organisasi Konsepsualisasi : proses formulasi dan penjelasan dari konsep. Pengamatan Kinestetik membincangkan tentang deria pergerakan tubuh badan.

individu itu juga dapat membuat perancangan berbentuk konteks dalam pemahaman dan menterjemahkan sesuatu konsep untuk jangkaan pada masa depan atau untuk jangkaan tindakan yang akan dilakukan. Ringkasnya. Paradigma juga mempengaruhi keadaan dalam membentuk konsepsualisasi.PKP3106 Organisasi : didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu. Kkesan daripada tindakan atau tingkah laku perlu diambil kira dalam refleksi supaya perlakuan itu tidak diulang dalam situasi yang sama. Paradigma mempengaruhi perbezaan bentuk refleksi. Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi Peringkat pertama ialah pengalaman berbentuk konkrit. Konsepsualisasi melibatkan keadaan yang boleh diperhatikan dan pemahaman antara perkaitan antaranya. [ipgksm] Page 14 . seseorang individu itu hanya melakukan tugasan yang diberi tanpa mempunyai kesedaran atau membuat refleksi. konsepsualisasi dan organisasi merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Individu itu mengalami atau melibatkan diri secara langsung dalam tugasan tertentu. Seseorang itu boleh membuat aplikasi dan generalisasi. Peringkat ketiga ialah membina konsep daripada yang abstrak kepada yang sebenar. Ini bermaksud seseorang itu perlu memahami prinsip asas sebelum mengaplikasikan prinsip-prinsip tertentu dalam bentuk konsep. Biasanya. Ini bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kesan perlakuannya diperhatikan dalam situasisituasi tertentu. Peringkat keempat ialah membuat jangkaan. Malah. Peringkat kedua ialah refleksi iaitu membuat refleksi selepas sesuatu tindakan atau daripada pengalaman tertentu. kumpulan. dan orgsnisasi.

secara auto matiknya. pelaku memperoleh pengalaman sensori daripada pengalaman yg dilakukan utk mentafsir maksud ransangan yg wujud dalam [ipgksm] Page 15 . Pemprosesan respon     Merupakan peringkat pelaksanaan fizikal segala persiapan yg telah dilakukan di peringkat organisasi lakuan Pelaksanaan lakuan ialah pergerakan yg dapat dilihat Contoh : pemain badminton yg menerima bola tinggi sebagai ransangan maka lakuan yg tepat baginya ialah dengan melakukan pukulan smesy Dlm peringkat ini. Kepantasan pemprosesan maklumat Definisi : Melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.PKP3106 3. Peringkat Pemprosesan Maklumat 1. otot tangan dan jari sudah bersedia melakukan aksi tersebut 3. Pemilihan respon   Berperanan sebagai system yg menyediakan beberapa respond an akan memilih respon yg terbaik dan relevan dengan tafsiran ransangan tersebut Contoh : jika kita ingin menangkap bola. Kenalpasti ransangan    Ransangan = semua jenis maklumat persekitaran yg diterima melalui reseptor sensori Berperanan persekitaran Contoh : seorang pemain badminton menerima hantaran tinggi sebagai rnasangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut 2.

Graf membolehkan kita melihat trenda atau gaya perubahan tersebut. Lakran grafik adalah maklumat yg ditunjukkan menggunakan simbol. Jadual o Cara yg paling kemas utk mempersembahkan maklumat yg mengandungi nombor ataus sesuatu yg boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan yg sama o Maklumat seperti itu boleh dimasukkan ke dalam lajur dan baris o Cara ini amat berguna jika seseorang ingin membandingkan satu kategori maklumat dengan kategori yg lain.PKP3106 Cara memproses maklumat 1) Menyusun maklumat 2) Membuat lakaran grafik 3) Menganalisis data Menyusun maklumat Maklumat yg terkumpul boleh diproses berdasarkan : o Kronologi (masa dan peristiwa) o Keutamaan o Kata Tanya o Kategori Membuat lakaran grafik Lakaran grafik adalah penting untuk menyusun maklumat. seperti kewangan dgn bilangan atau kuantiti barangan atau antraa kekuatan dengan kelemahan sesuatu Graf o Graf digunakan utk menunjukkan perubahan pembolehubah. rajah. graf dan gambar bersama-sama dengan sedikit maklumat bertulis. o Jenis graf : [ipgksm] Page 16 .

PKP3106  Graf garis – menggunakan garisan tegak dan mendatar sebagai paksi untuk kita plot data bagi dua variable. Lebih sesuai maklumat itu dinyatakan dalam graf bar. Kedua-dua paksi x dan y biasanya mempunyai skala yang sekata  Graf bar.  Graf pai – digunakan utk menunjukkan peratusan atau pecahan pembolehubah. - Piktograf o Kadangkala sesuatu maklumat itu lebih menarik dan lebih mudah difahami jika diberikan dalam bentuk grafik berbanding dengan angka. kedudukan objek. o Oleh itu. tanda dan symbol untuk menunjukkan hubungan idea. angak diwakili dengan symbol o Bentuk grafik ini dikenali sebagai piktograf - Carta pokok /Organisasi o Carat menggunakan grafik dan perkataan utk mempersembahkan ringkasan (overview) sesuatu maklumat o Carta ini digunakan utk menunjukkan hubungan dan turutan dengan cara yg tersusun o Contoh : carta struktur sebuah organisasi - Carta alir o Maklumat tenatng suatu proses o Carta ini berbentuk cabang atau lingkaran - Carta stream o sesuatu maklumat yg boleh dikelaskan dan setiap kelas itu mempunyai hubungan antara satu sama lain - Rajah o Sejenis grafik yg menggunakan garisan. proses atau sistem o Contoh : rajah litar elektrik - Peta [ipgksm] Page 17 .bagi variable yg diskrit seperti bilangan syarikat atau bulan Januari. Februari dan lain-lain.

o Gambar mewakili seribu perkataan Menganalisis data Maklumat yg telah disusun atau diproses perlu dianalissi untuk membuat kesimpulan yg jelas dan tepat Langkah menganalisis data : Menghubungkaitkan fakta Mengsintesis data Membandingkan fakta Membaca yg tersirat Membuat kesimpulan Masalah Berkait Dengan Pemprosesan      Masalah spatial Masalah berkaitan dengan arah Berkaitan konsep masa Masalah imej badan Masalah organisasi Page 18 [ipgksm] .PKP3106 o Maklumat tenatng keadaan dan kedudukan sesuatu tempat biasanya lebih jelas ditunjukkan Lakaran o Ada maklumat lebih mudah dan lengkap diwakilkan secara lakaran o Contoh : bentuk sehelai daun lebih mudah dipaparkan dalam bentuk lakaran Gambar o Adalah bentuk grafik yg dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan mebarik bagi sesuatu objek maujud.

Perancangan intervensi ini berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.  Pengenalpastian matlamat pengajaran Rumusan yang dihasilkan akan menentukan bentuk perancangan pengajaran yang akandiputuskan oleh guru. [ipgksm] Page 19 . kemahiran sosial ataupunkemahiran pengurusan diri. Berdasarkan rumusan ini seseorang guru merancang hasil pembelajarannya atau matlamat pengajaran. program intervensi untuk membantu murid-murid berkenaanbolehlah dirancang.PKP3106   Masalah symbolization atau perwakilan Masalah membina konsep / penaakulan Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran Rumusan perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehanpembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan.  Perancangan intervensi Setelah mengenal pasti masalah yang dilalui oleh murid dalam menguasai kemahiranpembelajaran asas.

PKP3106 TAJUK 3 MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku Kemahiran sosial Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran sosial? Kemahiran yang membantu individu menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: • membina persahabatan • berbual dengan orang lain • mempunyai budi pekerti yang baik • mempunyai rasa empati terhadap orang lain Kemahiran Hidup dalam Bilik darjah: Kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan dan penyesuaian di sekolah. Ini termasuklah: • mendengar dan mematuhi arahan • berkelakuan sopan dan menghindari gangguan • meminta bantuan • memberi sumbangan dalam perbincangan • membuat keputusan • pengendalian konflik • membina kemahiran akademik • melaksanakan kewajipan • bertanggungjawab atas tingkah laku anda [ipgksm] Page 20 .

kajian dokumen. Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah • Kaedah berasaskan ujian • Kaedah bukan ujian. kerjaya.ukuran kuantitatif menurut nilai tertentu 5 = sangat bersetuju 4 = bersetuju 3 = kurang bersetuju 2 = hampir bersetuju 1 = tidak bersetuju • temuduga .maklumat (diri. kerjaya) • skala kadar . kaedah penyelidikan (kajian kes. temuduga. kajian menegak) Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan: • Semasa sesi pengajaran • Semasa membuat latihan • Semasa di luar kelas • Semasa bukan guru kelas mengajar Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal • senarai semak . kajian rentasan. pendidikan) .pemerhatian.inventori (minat.PKP3106 Tingkah laku dalam bilik darjah Maksud tingkah laku ialah perlakuan yang ditunjukkan secara konsisten dalam satu jangka masa yang lama yang akan memberi kesan buruk kepada perkembangan pembelajaran murid seterusnya menghalang penglibatan mereka secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.lebih berfokus kepada interaksi sosial [ipgksm] Page 21 .

pentaksiran kurikulum fungsional o pentaksiran tidak langsung o pemerhatian secara langsung o eksperimen .PKP3106 .pemerolehan maklumat dengan cara santai • pencerapan • pencerapan naturalistik pemerhatian di setting yang biasa / natural • pencerapan klinikal rumusan ke atas pelbagai alat ujian / maklumat • pentaksiran psikometrik .maklumat perkembangan diri individu .pentaksiran kesesuaian tugas iaitu penilaian yang sistematik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan senarai semak Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku     Pemerhatian Penilaian Orang lain Penilaian kendiri Pentaksiran ekologi Matlamat Pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan Intervensi [ipgksm] Page 22 .penggunaan kaedah saintifik • pentaksiran berasaskan kurikulum dilaksanakan melalui : .maklumat hampir sama dalam soal selidik diri .

Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. kupon dan lain-lain. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. membuat penilaian. menentukan tingkah laku sasaran. Terdapat [ipgksm] Page 23 . mengenal pasti masa pelaksanaan.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan. menjalankan program . antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. penentuan ganjaran.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Dalam pentaksiran ini. Secara umumnya. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. sekunder dan sosial. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas.

PKP3106

beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan, dendaan, kejelakan, timed out ,pembetulan semula dan yang lain lagi. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot, persampelan masa dan sebagainya. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Selain itu juga, dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga, penglibatan ibu sangatlah penting. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu.

[ipgksm]

Page 24

PKP3106

TAJUK 4

MENTAKSIR BAHASA LISAN

Mendengar

Kemahiran lisan

Bertutur

Pentaksiran secara lisan adalah untuk menaksir kebolehan pelajar mengingat dan memahami konsep kemahiran lisan bahasa. Lisan merupakan salah satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Terdapat dua aspek kemahiran asas dalam lisan iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Sebenarnya, kanak-kanak mula menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mereka akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang kali.

Kemahiran Mendengar

Kemahiran mendengar adalah apabila seseorang itu dapat mengecam, mengenal dan mengamati serta mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan sesuatu bunyi itu bergantung kepada faktor-faktor

[ipgksm]

Page 25

PKP3106

fisiologi dan neurologi pendengaran seseorang iaitu setakat mana kadar pengamatan pendengarannya. Oleh itu, seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar dapat :
           Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Mendengar secara kritikal. ” Auding” Mengikut arahan. Memahami urutan atau sekuan. Mengingat kembali. Menentukan idea utama / terpenting. Membuat inferens dan penyeluruhan atau kesimpulan.

Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur pula adalah kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Tetapi bagi Bahasa Melayu, hanya intonasi dan jeda sahaja yang bersifat fonetik yang boleh membezakan makna atau maksud. Ujaran sesuatu ayat mestilah dengan intonasi-intonasi yang tertentu supaya ia boleh menentukan maksud ayat dan jenisjenis ayat yang berkenaan. Misalnya ayat “Dia sudah makan” boleh berfungsi sebagai
[ipgksm] Page 26

PKP3106

ayat penyata dan juga sebagai ayat tanya jika diubah intonasi dalam pengujarannya. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan iaitu fonologi, semantik, sintaksis , morfologi dan juga pragmatik. Melalui lima aspek pentaksiran ini, masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu tersebut. Fonologi adalah kajian mengenai pola bunyi bahasa iaitu kajian mengenai bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. Misalnya perkataan ”pin” dan ”tin”, perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian, penambahan, pengguguran dan sebagainya. Contohnya perkataan ”kakak” menjadi “katak”. Hal ini telah pun berlaku penggantian. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masingmasing mempunyai makna yang berbeza. Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses
[ipgksm] Page 27

semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. Semak bermaksud belukar manakala semak yang satu lagi adalah memeriksa. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. perkataan. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”saya” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”awak”. 1997: 1228. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Sintaksis pula merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. pengalaman dan sebagainya. Sebagai contoh ”Abang membaca buku”. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Contohnya perkataan semak (e pepet) dengan semak (e taling). individu itu hanya mampu menyebut ”abang buku”. konsep. [ipgksm] Page 28 . Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya.PKP3106 menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Menurut Kamus Dewan. Bidang pragmatik pula adalah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. dan morfem.

pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Bahasa ekspresif pula merujuk kepada keupayaan murid untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. biasanya mereka lebih suka berdiam diri atau mengelakkan diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. berdasarkan contoh gambar yang diberikan oleh guru. perasaan. Bahasa reseptif merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran.PKP3106 Dalam pentaksiran lisan. mereka juga seringkali memberi respon yang salah dengan arahan yang diberikan. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. Selain itu. Pengucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadap isu yang diperkatakan tadi. Misalnya. Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. murid dikehendaki bercerita mengenai gambar tersebut. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Murid-murid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila [ipgksm] Page 29 . maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Selain itu juga. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. ucapan dan bahasa. Sebagai contoh. Antara ciri-ciri individu yang mengalami masalah bahasa reseptif dan ekspresif.

petang dan malam. pemerhatian. Menurut Haidi (2009). rakan sebaya atau individu yang mengenalinya dengan baik bagi menilai dan mengumpul maklumat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. terdapat tiga teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan iaitu pemerhatian dengan senarai semak. guru kelas. CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN     Penilaian orang lain Pemerhatian Sampel bahasa Pengujian tidak formal Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. guru Bahasa Melayu. Selain itu. guru boleh membuat [ipgksm] Page 30 . Pemerhatian situasi yang spesifik dilaksanakan sepanjang satu masa yang tertentu misalnya seperti semasa waktu rehat. pelbagai tempat dan masa yang berbeza sepanjang hari. Bagi cara mentaksir dengan penilaian orang lain. Manakala bagi pemerhatian dalam pelbagai tempat pula boleh dilakukan pada persekitaran atau tempat yang berbeza. Begitu juga dengan pemerhatian pada masa yang berbeza sepanjang hari yang boleh dilaksanakan sama ada pada waktu pagi. Misalnya. Selain itu. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. pemerhatian juga boleh dilaksanakan dalam situasi yang spesifik. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera.PKP3106 mereka diminta untuk melakukan perbincangan. guru boleh melakukan perbincangan atau temu bual dengan ibu bapa. guru juga boleh melakukan pemerhatian sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. pemerhatian di luar bilik darjah dan pemerhatian tingkah laku. Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah melalui penilaian orang lain. sampel bahasa dan pengujian tidak formal. terdapat beberapa cara dan kaedah (Rujuk rajah 4).

mimik muka atau gesture. tidak melibatkan kemahiran atau unitunit tertentu dan ia dibina oleh guru serta tidak mempunyai arahan atau prosedur. temubual dengan murid ataupun sesi soal jawab. Pendedahan daripada persekitaran yang mereka terima boleh dalam bentuk interaksi dua hala dan kekerapan berlakunya interaksi itu. Sampel bahasa biasanya dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.PKP3106 pemerhatian terhadap tingkah laku murid tersebut ketika sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu bagaimana murid itu menjawab ketika guru menanyakan soalan ataupun guru memerhati perbualan murid tersebut dengan rakan-rakannya. dijalankan secara lisan. Ini kerana untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur. melalui pengujian tidak formal. Keupayaan bahasa lisan seseorang kanak-kanak bergantung kepada pendedahan yang diterimanya daripada persekitaran selain daripada keupayaan kognitif. Dengan maklumat yang diperoleh. Selain itu. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. dijalankan sama ada secara individu atau kumpulan. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. guru dapat merekod maklumat yang diperoleh dan dapat membantu guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya. guru dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan murid dalam kemahiran lisan. Guru boleh menyediakan beberapa set soalan bagi memahami perkembangan bahasa mereka. Teori interaksi menegaskan kepentingan menyediakan peluang-peluang untuk berinteraksi yang lebih luas kepada kanak-kanak untuk membantu mereka menguasai bahasa lisan dengan lebih [ipgksm] Page 31 . Kaedah ini memerlukan guru untuk membuat analisis sampel bahasa. guru dapat mengumpul lebih banyak maklumat untuk melakukan pentaksiran. pemvokalan yang betul. Seterusnya adalah sampel bahasa. Selain itu. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Melalui soal jawab dan temubual. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Pengujian tidak formal dijalankan pada bila-bila masa mengikut keperluan. guru juga boleh melakukan pengujian tidak formal.

dia seharusnya dapat mengecam. Jenis – jenis ujian Diagnostik dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kemahiran lisan. Jika ditinjau dengan teliti.Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. jeda serta helaan yang betul. murid-murid dapat memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. nada (tekanan suara ). Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Lisan dalam Ujian Diagnostik. Selain itu. mengenal dan mengamatinya. guru perlu memperbanyakan aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh mendiskriminasi bunyibunyi bukan bahasa. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Kemahiran Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.Oleh itu.Apabila seseorang itu mendengar. Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. [ipgksm] Page 32 . Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Kemahiran-kemahiran asas dalam kemahiran lisan ialah kemahiran mendengar. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.memahami perkataan.PKP3106 cekap. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. licin dan lancar.mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Bagi setengah-setengah bahasa. kemahiran bacaan dan kemahiran tulisan.

Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Maka mereka akan lebih berani dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. mengajuk dan seterusnya bercakap. intonasi dan tekanan suara. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Struktur ayat. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Matlamat pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Cara memperbaiki kelemahan-kelemahan lisan [ipgksm] Page 33 .Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.PKP3106 Terdapat beberapa kepentingan kemahiran lisan iaitu manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik.

Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.  Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. bernas dan mudah. 4.PKP3106  Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.  Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.  Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.  Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. [ipgksm] Page 34 . Ketika menyampaikan pengajaran. 5. 2. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.  Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Pilih.  Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur. . o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.. pertandingan dan sebagainya. 6.

Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. [ipgksm] Page 35 .PKP3106 7. 9. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. 8. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. Semasa murid-murid meniru sebutan.

1992). [ipgksm] Page 36 . Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan). memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff. dan perasaan rendah diri (Mercer. kurang motivasi. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. cemas. Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses membaca seperti berikut: 1. Malah dikatakan juga bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku. dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu. 1999). Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya. Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca adalah satu proses yang kompleks.PKP3106 TAJUK 5 MENTAKSIR BACAAN Pengenalan Bacaan Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak pemulihan dan juga menjadi punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui.

seseorang itu tidak perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataanperkataan yang dibacanya. Menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. Manakala proses kefahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. Seseorang murid itu mempunyai tujuan. iv. dan pengalaman lalu yang akan mempengaruhi apa yang akan dibacanya. dan membayangkan apa yang dibaca. Dalam sesuatu proses bacaan. ii. perkataan dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. Oleh itu. [ipgksm] Page 37 . Maksudnya. Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. jangkaan. seseorang itu perlu berfikir. iii. Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. v. Mencuba untuk menghuraikan idea kepada orang lain. terdapat susun atur tugasan seperti berikut: i. 3. kemahiran memecahkan kod ataupun dikenali sebagai “nyah kod” membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis dengan betul. Semasa membaca. Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Proses Kemahiran Membaca Kemahiran membaca mengandungi dua proses asas iaitu kemahiran memecahkan kod dan kefahaman. pengetahuan. merasai. Kemahiran memecahkan kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. untuk menjadi pembaca yang berkesan.PKP3106 2. Mengumpul dan mencantumkan idea.

bertatih. kecerdasan. emosi. bangun. Sementara itu. telinga. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Ini melibatkan kemahiran [ipgksm] Page 38 . Manakala kecerdasan dan perkembangan kognitif juga turut mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasikan huruf dan juga mendiskriminasikan bunyi-bunyi huruf. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka dan sebagainya. Contohnya. dan barulah berjalan. motivasi dan sahsiah. berdiri. pengalaman dan persekitaran. Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Begitu juga dengan membaca. keupayaan pengamatan turut menjadi faktor dalam mempengaruhi kemahiran membaca misalnya kemahiran diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah keadaan fizikal. pengamatan dan penguasaan bahasa. Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. dia akan memulakan dengan merangkak. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diajar kepadanya. Oleh itu bagi persediaan untuk kanak-kanak berjalan. Selain itu. Ini kerana dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. motivasi dan sahsiah kanak-kanak. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Misalnya mendengar cerita. dan organ pertuturan yang sempurna. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata.PKP3106 Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca seseorang adalah kesediaan membaca. duduk.

PKP3106 pengamatan penglihatan dan pendengaran. kehendak dan sebagainya. Pada peringkat ini. Oleh itu. Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan. Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat iaitu bacaan mekanis dan bacaan secara senyap iaitu bacaan mentalis. intonasi. perasaan. Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid. peringkat mendirikan asas. guru perlu menggunakan pelbagai [ipgksm] Page 39 . dan gaya membaca. Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memahami dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat dan peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat iaitu peringkat menyediakan murid. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik juga akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat komunikasi manusia untuk melahirkan fikiran. adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. peringkat melatih membaca dan memahami. Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan. Pengetahuan guru tentang tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk menyediakan murid bagi pelajaran membaca. guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. Kamarudin Hj.

Pada peringkat ini.PKP3106 alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan yang sesuai. peraduan mengarang. pola ejaan dan unit bahasa. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet. Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memahami. Kebiasaan. guru juga mula menekankan aspek pemahaman. suku kata. Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. menarik dan bermakna. sekolah kerap mengadakan pertandingan membaca. petikan yang menentukan pemahaman seseorang. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas. kata-kata. Pada peringkat ini juga. Pendekatan Pengajaran Bacaan Terdapat dua pendekatan pengajaran bacaan iaitu kaedah “bottom-up” dan “kaedah “top-down”. Kemahiran asas bacaan bermula dengan mengenal abjad. Kebiasaannya. bahan bacaan yang digunakan hendaklah dipilih dengan baik. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. Menurut pendekatan ini. perkataan. murid yang membaca nyaring boleh dikurangkan kepada bacaan senyap secara beransur-ansur. pameran buku. Menurut [ipgksm] Page 40 . Membaca dalam proses “bottom-up” merupakan proses yang melibatkan ketepatan. mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran. Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang dibaca. butiran dan rangkaian persepsi serta identifikasi huruf-huruf. galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan. Kaedah “bottom-up” bermaksud membaca dari bawah ke atas. frasa dan seterusnya ayat. Soalan-soalan guru yang berkaitan dengan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami. dan sebagainya.

Masalah-Masalah Dalam Bacaan Masalah-masalah dalam bacaan dapat dibahagikan kepada dua iaitu masalah berkaitan dengan kebolehan memecah kod dan masalah berkaitan kefahaman. Pembaca tidak hanya memerlukan maklumat grafik daripada bacaan kerana mereka telah memiliki model bacaan sendiri untuk memahami bacaan. sebelum membaca seseorang itu membuat ramalan ataupun hipotesis berkaitan dengan apa yang mungkin ada dalam bahan bacaan dengan bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Kesimpulannya. frasa. Ini bermakna. pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang merupakan kompetensi berbahasa yang ia miliki. pembaca menggunakan strategi berdasarkan kepada penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis.PKP3106 Brown (2001). Dalam kemahiran membaca. suku kata. proses bottom-up adalah proses membaca terlebih dahulu dengan mengetahui pelbagai tanda linguistik seperti huruf. koheren dan bermakna. Maklumat grafik hanya digunakan untuk menyokong hipotesis tentang makna. Masalah [ipgksm] Page 41 . Jadi. morfem. Untuk membantu pemahaman berkaitan dengan pendekatan ini. pengalaman dan kecerdasan pembaca untuk memahami bacaan. pembaca memerlukan kemahiran yang berkaitan dengan lambang bahasa yang digunakan dalam teks. kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang apa saja memainkan peranan yang penting dalam membentuk makna bacaan. Berdasarkan pendekatan ini. pendekatan “top-down” juga dikenali sebagai model psikolinguistik dan ia dikembangkan oleh Goodman (1976). Pendekatan ini berkaitan dengan kemahiran membaca yang menjadi sebahagian daripada proses skema seseorang iaitu membaca secara terus-menerus untuk menguji sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat semasa proses membaca. petunjuk gramatik dan tanda wacana. Untuk memahami bacaan berdasarkan kaedah ini. pendekatan ini melibatkan pengetahuan. untuk mendapatkan makna bacaan. Kemudian menggunakan mekanisme pemprosesan yang masuk akal.

murid tidak dapat memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. salah menyebut atau membunyikan perkataan yang seakan-akan sama dan menyebut perkataan mengikut loghat. mengulang. bunyi huruf yang seakan-akan sama. keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong atau vokal berganding. merangkak-rangkak dan membaca mengikut loghat. menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. [ipgksm] Page 42 . keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. Masalah berkaitan dengan kefahaman pula.PKP3106 berkaitan dengan kebolehan memecahkan kod dapat dibahagikan kepada bentuk huruf. mengeja sebelum membaca. peringkat suku kata. tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. menyebut hurufhuruf mengikut telor bahasa ibunda dan keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja atau membatang suku kata. Manakala masalah dalam kesukaran dalam pengamatan pula adalah boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. keliru ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. huruf yang terbalik. boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. Seterusnya adalah kesukaran membaca peringkat ayat. tertinggal. salah memecah atau membatang suku kata. tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal perkataan dan tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan. Mereka cenderung menggantikan perkataan dengan perkataan lain. Masalah pada peringkat suku kata pula. kesukaran dalam pengamatan dan kesukaran membaca peringkat ayat. murid tidak boleh mengadun atau membatang suku kata terbuka atau tertutup. Antara masalah bentuk huruf ialah tidak dapat membezakan huruf kecil yang seakan-akan sama bentuknya. pembalikan perkataan.

Contohnya untuk [ipgksm] Page 43 .PKP3106 CARA PENTAKSIRAN BACAAN    Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikulum Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah senarai semak. Oleh sebab itu. iaitu jawapan yang diberikan tepat mengatasi tahap peratus (%) yang ditentukan oleh guru. guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid untuk mengenal pasti kemahiran yang harus diajar. Ujian hanya akan dijalankan selepas satusatu kemahiran diajar kepada murid dalam masa yang tertentu. Pengujian berdasarkan kurikulum dapat dibahagikan kepada empat iaitu kemahiran memecahkan kod. Sementara itu. (Rujuk Rajah 5) Senarai semak adalah satu senarai yang merangkumi instrumen tertentu untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian Rujukan Kriteria (URK). Guru boleh menggunakan URK untuk kemahiran memecahkan kod dan kemahiran mengenal perkataan. kemahiran mengenal perkataan. guru biasanya akan tetapkan kriteria pencapaian. kemahiran yang diuji hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja. Kebiasaannya. pentaksiran analisis ralat pula berkaitan dengan kesilapan yang dibuat oleh murid yang boleh dijadikan sebagai petunjuk berkaitan dengan kemahiran yang masih belum dikuasainya. pengujian berdasarkan kurikulum pula bermaksud ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah. Tujuannya adalah untuk menilai sama ada murid telah menguasai kemahiran tersebut ataupun tidak. analisis ralat dan pengujian berdasarkan kurikulum. Murid akan kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasainya. Untuk menentukan penguasaan. kefasihan membaca dan kefahaman. Sementara itu. Contoh 70% hingga 80%. Ia merupakan satu ujian yang direka oleh guru pemulihan untuk menilai setakat mana kemahiran yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu.

[ipgksm] Page 44 . guru juga boleh melaksanakan Ujian Diagnostik (UD). Selain itu. Guru mula menguji dengan memberi murid 10 perkataan KVKV dan murid membaca perkataan. murid membaca ayat tunggal yang ditunjukkan oleh guru semasa ujian lisan dilaksanakan dan guru merekod kesalahan murid. Guru merekod kesalahan murid.PKP3106 menguji kebolehan membaca KVKV. Seterusnya adalah untuk menguji kefasihan membaca. UD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh murid. murid dapat membaca dengan tepat tujuh daripada 10 perkataan yang ditunjukkan‟. guru akan jadikan sebagai bukti bahawa kemahiran telah dikuasai. Contohnya. Melalui ujian ini. Kalau murid berjaya membaca tujuh perkataan atau lebih dengan tepat. Maka guru bolehlah mengajar kemahiran yang baru. Dalam borang catatan. guru menguji sama ada murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dalam tempoh berkenaan dengan menyediakan sepuluh perkataan KVKV yang pernah diajar untuk menguji murid. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian “speed”. Dengan ujian ini. Seterusnya untuk menguji kefahaman murid. guru boleh memberikan petikan dan menyediakan soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Ujian ini perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad dan dilakukan secara tidak formal. Selepas membaca perkataan KVKV selama 3 minggu. Misalnya. guru boleh mengenal pasti sama ada murid dapat membaca perkataan dan ayat yang ditulis dengan betul ataupun tidak dengan mengadakan ujian lisan. guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami apa yang dibaca ataupun tidak. guru menulis „apabila didedahkan kepada 10 patah perkataan KVKV yang pernah diajar. murid membaca petikan yang diberikan oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan.

Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting.memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta membuat perkaitan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.Membaca adalah satu operasi “psycholinousitic” . membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya. sumber kepada penambahan ilmu pengetahuan. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula.PKP3106 Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik. [ipgksm] Page 45 . Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau “barking at words” semata-mata. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama ada membaca secara nyaring atau membaca secara senyap. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. Menurut Frak Smith (1971). mereka memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka. dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi masa lapangnya. Selain daripada kemahiran lisan. kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh seseorang individu. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa. oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan. Bagi seseorang pelajar. membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara.Kesimpulannya.

murid ini juga akan membaca secara terbalik. sintaksis dan semantik. Selain itu. Bagi kemahiran bacaan. Antaranya ialah. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit.PKP3106 PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. morfolgi. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. berpandukan arahan dan menggunakan maklumat. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. Selain itu. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira [ipgksm] Page 46 . Berdasarkan faktor itu.

Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Dalam melakukan ujian diagnostik. ”think aloud”. perkataaan. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis.PKP3106 jenis ujian yang dijalankan. sy. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. deskripsi lisan. menulis dan bahasa. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. Kefahaman literal adalah merupakan [ipgksm] Page 47 . analisis kesalahan. ny. ”inversion” . kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. jurnal murid. dan juga penilaian kendiri. Selain itu. ”substitution” . Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. ”omission” dan banyak lagi. perbualan. ayat dan teks. retelling. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Pelajar boleh diuji membaca huruf . persembahan oleh murid. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. senarai semak dan soalan. ng. suku kata . hasil tulisan selepas bacaan. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. temubual.

[ipgksm] Page 48 . Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. Bagi kemahiran mendengar pula. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca.PKP3106 kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks.

Peranan tulisan     Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. 2. cekap dan pantas. Meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata. Pramenulis  Peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas. Mendedahkan kanak-kanak cara penulisan yang betul Peringkat-peringkat kemahiran menulis 1. perkembangan bahasa dan tulisan. Mekanis(mendirikan asas) [ipgksm] Page 49 .PKP3106 TAJUK 6 MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS Kemahiran Menulis    Tulisan Ejaan Mengarang TULISAN Pengenalan Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap.

Contoh aktiviti pramenulis : • Menulis dari kiri ke kanan • Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan.PKP3106  Selepas pratulisan dan mereka dilatih membentuk lambang-lambang tulisan 3. Pelahiran (mental)  Melahirkan fikiran murid secara bertulis. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. lantai tanpa menggunakan alat tulis. perkataan dan ayat. • Latihan membentuk bulatan di udara. • Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putusputus. • Menyambung titik • Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. • Latihan menulis huruf dalam suku kata. • Latihan menyalin frasa atau ayat. • Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. suku kata. Contoh aktiviti: • Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Pramenulis Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. • Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk • Melukis gambar Mekanis Murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. di atas meja. pasir. [ipgksm] Page 50 .

PKP3106 • Latihan menyalin ayat daripada buku. (b) Kegagalan menggabungkan imej visual huruf dengan pergerakan motor tangan atau jari yang sesuai. [ipgksm] Page 51 . iaitu ketidakupayaan mengingat bagaimana huruf itu kelihatan dan untuk memperlihatkan semula huruf-huruf tersebut. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Contoh aktiviti: • Menulis jawapan pemahaman • Menulis karangan • Menulis ayat berdasarkan gambar • Membina ayat • Memanjangkan ayat • Menulis rencana • Mengisi silang kata • Melengkapkan ayat. dan separa berpandu. (e) Kesukaran untuk memahami atau melihat keperluan ruang (spatial) tulisan tersebut. (a) Kecelaruan persepsi visual. separa terkawal. berpandu. (c) Tidak cekap dan lemah dalam kawalan otot-otot dalaman tangan menjadikan sukar untuk menulis. Pelahiran Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal. MASALAH Kaminsky dan Powers (1981) telah mengenal pasti lima masalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam tulisan tangan. (d) Ingatan motor yang tidak sempurna berkaitan dengan penyimpanan maklumatmaklumat motor di dalam otak.

EJAAN Definisi : Proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Lemah dalam ingatan penglihatan [ipgksm] Page 52 . • Menulis dengan tiada ketetapan kecondongan. (b) Jarak huruf atau perkataan tidak sesuai. • Menulis dari kanan ke kiri. Kemahiran diperoleh melalui bacaan Masalah Kemahiran Menulis : 1.PKP3106 Masalah tulisan mekanis juga dilakukan oleh kanak-kanak semasa menulis seperti berikut. Huraian : Sebahagian kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. • Menulis perkataan terbalik ( bapa – baqa ). • Menulis abjad dan ayat terbalik. (d) Mencampurkan huruf besar dengan huruf kecil saiz huruf dalam perkataan tidak seragam (e) Tulisan yang terlalu kabur hingga sukar dibaca. (c) Tulisan menaik atau menurun daripada garisan. (a) Bentuk huruf: • Tidak dapat membentuk huruf dengan betul. • Menulis abjad tidak lengkap atau tidak sudah.

Tidak dapat ingat dan bayangkan bentuk sebenar perkataan b. bahan.PKP3106 a. Lemah dari segi analisis pendengaran a. Tidak dapat pilih lambang-lambang secara rawak d. perbuatan (pekerjaan) mengarang Kamus Dewan Edisi Terkini Aldous Hexley • Kebolehan berbahasa untuk membincangkan satu isi/info secara bertulis Williams (1989) • Aktiviti manusia yang paling kompleks yang melibatkan proses kognitif. Masalah penglihatan (rabun/juling) 2. Kemungkinan lemah dalam bacaan MENGARANG Definisi kemahiran mengarang • Perihal mengarang (cerita). Tidak dapat tentukan lambang yang wakili bunyi b. peraturan dan sistem • Penggabungan objek-objek utama secara sistematik Wikipedia General • karya tulisan untuk mengukapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk difahami [ipgksm] Page 53 . Tidak boleh cam perkataan c.

Membuat peta minda atau carta alir cerita. 4. Pasca mengarang Pra mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. wacana. gaya bahasa. Berbincang untuk menentukan format. sistem bahasa. Menentukan format 3. 7. Semasa mengarang 3. Menyaring bahan. 4. 2. tanda baca dan ejaan.PKP3106 Proses / peringkat kemahiran mengarang 1. Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak. Menentukan watak 6. Menulis draf Semasa mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata. 5. Mentransformasikan perancangan kepada bentuk karangan. 2. Mengambil kira aspek kohesi dan koheren Pasca mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: [ipgksm] Page 54 . Berbincang untuk menentukan isi 3. Pra mengarang 2. internet dan bahan eletronik yang lain.

PKP3106 1. Menyemakkarangan 2. Pemerhatian Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para professional untuk mengumpul maklumat khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. Membuat penambahan sekiranya perlu 4. Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian : Temubual :  Guru boleh mendapat maklumat berkaitan murid dengan [ipgksm] Page 55 . Menghantar karangan Masalah dalam mengarang • • • • • • Penggunaan dialek (tidak menggunakan bahasa baku) Kesilapan tatabahasa Kesilapan ejaan Kesilapan istilah Kesalahan struktur ayat Ketidakrevelan isi CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Senarai semak Satu senarai deskripsi diberikan dan responden hanya menanda deskripsi yangdianggap tepat berkaitan murid yang ditaksirkan. Melakukanpembetulan 3.

Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian (interpretation) dan tanggapan (judgement). Penilaian dalam bentuk sekuense. atau rakan sebaya murid. Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. Menilai kemahiran. rakan sebaya dan kerja berkumpulan  Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa.PKP3106 menemubual ibu bapa. Pentaksiran Kendiri. Melaporkan apa saja yang dilihat. Jenis pemerhatian Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai iaitu: I.  Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). pengetahuan dan perlakuan. Murid juga mungkin bagaimana memerlukan untuk bantuan dalam rekod dan mempelajari mengulas menyimpan ringkasan kerja. Analisis Kerja Sampel Salah satu sumber maklumat sedia ada berkaitan sampel-sampel kerja yang dihasilkan murid berikut dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. guru-guru yang lain. II. [ipgksm] Page 56 . Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara “open ended”.

Berdasarkan rujukan yang dibuat item-item ujian akan dibina untuk menguji murid Langkah-langkah untuk membina sesuatu inventori ejaan tidak formal adalah [ipgksm] Page 57 . kemahiran kecil yang masih tidak dapat dilakukan oleh murid perlu diajar.  Inventori Tidak Formal Dijalankan selepas mempelajari sesuatu kemahiran Ejaan Inventori tidak formal merupakan ujian yang dibina untuk mengukur setakat mana murid telah menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam sukatan yang digunakan di sekolah. guru perlu mengenalpasti apakah kemahiran kecil yang terdapat dalam satu kemahiran dan kemudian membantu murid menjalankan tugasan tersebut. Analisis Ralat  Kesilapan yang dibuat oleh murid boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang masih belum dikuasainya.PKP3106 Analisis Tugasan Untuk mengajar murid menjalankan tugasan dengan jayanya.  Ujian Kriteria Rujukan Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan setkriteria yang telah ditetapkan itu. Sekiranya guru ingin membina inventori ejaan tidak formal bagi menguji kebolehan murid dalam kemahiran mengeja guru akan merujuk kepada sukatan Bahasa Melayu untuk mengetahui kemahiran-kemahiran yang terkandung di dalam kedua-dua aspek tersebut.

[ipgksm] Page 58 . darjah dan tahap kebolehan murid  Sediakan item- item ujian bagi setiap bahagian sukatan dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting setiap bahagian   Pastikan bahawa bilangan item yang digunakan adalah dikawal Susunkan item-item ujian daripada yang paling senang kepada yang paling susah. kemahiran. contohnya ejaan vkv  Kenal pasti bahagian sukatan yang sesuai digunakan untuk ujian berdasarkan umur.  Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan.PKP3106 seperti berikut :  Tentukan dulu kemahiran dalam sukatan yang a n d a i n g i n g u n a k a n u n t u k menguji murid. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. penerapan nilai. kemahiran menyelesaikan masalah. kemahiran berfikir. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan)  Proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. MATLAMAT PENGAJARAN 1. sikap dan pencapaian murid. kemahiran belajar.

   Boleh menulis secara mekanis dan mem bina perenggan berdasarkan panduan / rangsangan.      Berpusatkan Guru Berpusatkan Murid Berpusatkan Bahan Pendekatan (Kelas. soal jawab. Pengenalpastian matlamat pengajaran Tujuan Mentaksir Kemahiran Menulis adalah untuk mengenalpasti sama ada murid. menyanyi). Menulis teks prosa (naratif/diskriptif/fungsional) dan puisi berdasarkan panduan dan rangsangan.lakonan. 3. Individu) Teknik (Bercerita. Perancangan intervensi Intervensitindakan susulan @kelas lanjutan yang diambil dan dijalankan oleh guru atau pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran menulis.PKP3106  Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. 2. [ipgksm] Page 59 . BAGAIMANA PERANCANGANNYA?? Dengan memfokuskan kepada Strategi Pengajaran dan Pembelajaran . main peranan. Berkumpulan. Menulis pelbagai teks berdasarkan panduan dan rangsangan.

suku kata kv. (lam pu). Lenz. dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambang-lambang bunyi bahasa kepada penulisan. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kesemua [ipgksm] Page 60 . Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. Menurut Hughes.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. temuduga. nama huruf besar. motor. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang).( maKan). tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. temubual. perkataan kv +kv dan banyak lagi. (1991). Mercer. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. dan Hoffman. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. suku kata v. Definisi bagi menulis adalah.

Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Apa yang penting disini.PKP3106 kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Kemahiran Matematik Kemahiran Matematik Kemahiran asas pranombor Kemahiran komputasi Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran asas pra-nombor dalam matematik terdiri daripada :     Warna Saiz Bentuk Jenis [ipgksm] Page 61 . TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. Sifat matematik tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran.

Aplikasi Terdapat empat sub topik utama dalam aplikasi : 1) Ukuran  penilaian memerlukan pengenalan dan penggunaan ukuran unit biasa secara praktikal ke atas ukuran panjang. Statistik – purata. Kemahiran komputasi ini terdapat dalam setiap bidang pembelajaran matematik yang utama iaitu : 1. Ukuran – masa dan waktu. isipadu cecair 3. pecahan. Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah dalam matematik digunakan dalam kehidupan harian. peratus 2. berat dan suhu 2) Pembacaan graf dan jadual  Penilaian memerlukan pembacaan graf dan jadual untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan.PKP3106 Kemahiran komputasi Kemahiran komputasi merujuk kepada pengiraan dalam matematik. [ipgksm] Page 62 . Nombor – nombor bulat. penolakan. Bentuk dan ruang – bentuk dua matra. Pengiraan dalam matematik ini melibatkan empat operasi asas iaitu tambah. bentuk tiga matra 4. panjang. perwakilan data Komputasi pula bertujan untuk menilai kebolehan daripada operasi-operasi arithmatik secara tradisi seperti penambahan. darab dan bahagi. pendaraban dan pembahagian kepada operasi yang memerlukan kepakaran melibatkan keempat-empatnya secara serentak di dalam sesuatu penyelesaian. tolak. perpuluhan. timbangan berat. wang.

1 mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit Kemahiran 2 Konsep angka 2. Terdpat empat jenis penyelesaian masalah iaitu : o memerlukan satu langkah operasi Matematik o memerlukan dua langkah operasi Matematik o membezakan informasi yang diperlukan dan yang tidak o menunjukkan pemikiran secara logik di mana elemen-elemen yang tidak lengkap diberikan.1 menyatakan kuantiti melalui perbandingan [ipgksm] Page 63 . Dengan ini pelajar boleh menaksir apa yang telah dibelanja mengikut belanjawan yang telah ditetapkan dan boleh menyediakan akaun serta menyemak semula akaun tersebut. percutian dan musim-musim. Murid-murid dapat membuat penaksiran secara logik.PKP3106 3) Masa    Penialain mengenal pasti perbezaan masa. Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan Terdapat 22 kemahiran dalam matematik pemulihan ini iaitu : Kemahiran 1 Pra nombor 1. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah memerlukan para pelajar menyelesaikan masalah berpandukan cerita ynag dibacakan kepada mereka atau yang dibaca oleh mereka. 4) Belanjawan dan kewangan memerlukan murid mengapliksikan kemahiran dan konsep Matematik dalam penyelesaian masalah kewangan.

3 nombor menaik.PKP3106 Kemahiran 3 Mengenal angka .2 menulis ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.1 mengenal konsep tolak 6.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.1 mengenalkan konsep tambah 5.1 nilai nombor 3.4 menolaksecara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.2 menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan 5.1 hingga 5 . menurun dan di antara Kemahiran 4 Kemahiran 5 Mengenal sifar „0‟ Operasi tambah dalam lingkungan 10 5.4 menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.2 mengenal angka 3.5 penyelesaian masalah Kemahiran 6 Operasi tolak dalam lingkungan 10 6.1 menamakan dan menentukan nilai [ipgksm] Page 64 .5 penyelesaian masalah Kemahiran 7 Mengenal nombor 11 hingga 50 7.6 hingga 9 3.

tanpa mengumpul semula 10.4 menulis nombor dalam bentuk perkataan 7.3 menolak secara spontan fakta asas tolak 9.2 melengkapkan ayat matematik 8.PKP3106 7.1 menulis ayat matematik melalui proses penyatuan 8.3 menambah secara spontan fakta asas tambah 8.5 menentukan nilai tempat puluh dan sa 7.5 penyelesaian masalah Kemahiran 10 Operasi tambah dalam lingkungan 50.2 melengkapkan ayat matematik 9. satu digit dan dua digit 10.3 menambah sebarang dua nombor.1 menulis ayat matematik 9.1 menambah sebarang dua nombor. satu digit dan gandaan sepuluh 10.4 menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim 8.4 menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim 9.5 penyelesaian masalah Kemahiran 9 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9. dua digit [ipgksm] Page 65 .2 menulis angka 7.2 menambah sebarang dua nombor.3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 7.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 8 Operasi tambah dalam lingkungan 18 8.

3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 13.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 12.3 menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh 12. tanpa mengumpul semula 12.2 menambah sebarang dua nombor. satu digit dan dua digit dan sebaliknya 11.4 penyelesaian masalah Kemahiran 14 Mengenal nombor 51 hingga 99 14.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit 12. dua digit dan dua digit 11.4 penyelesaian masalah Kemahiran 13 Operasi tolak dalam lingkungan 50. secara mengumpul semula 13.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit 13.71 hingga 80 . secara mengumpul semula 11.81 hingga 90 .3 penyelesaian masalah Kemahiran 12 Operasi tolak dalam lingkungan 50.61 hingga 70 .1 menamakan dan menentukan nilai .4 penyelesaian masalah Kemahiran 11 Operasi tambah dalam lingkungan 50.PKP3106 10.1 menambah sebarang dua nombor.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 13.91 hingga 99 [ipgksm] Page 66 .

satu digit dan dua digit atau sebaliknya 15.1 menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya 16.5 penyelesaian masalah Kemahiran 18 Operasi tolak dalam lingkungan 100.3 menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit 15. secara mengumpul semula 16.1 menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh 15.4 menulis nombor dalam bentuk perpuluhan 14.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.PKP3106 14.2 menulis angka 14.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17. mengumpul semula 18. tanpa mengumpul semula 17.4 penyelesaian masalah Kemahiran 16 Operasi tambah dalam lingkungan 100.2 menambah sebarang dua nombor.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 17.5 menentukan nilai puluh dan sa 14.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit [ipgksm] Page 67 .3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 14.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 15 Operasi tambah dalam lingkungan 100.2 menambah sebarang dua nombor dua digit Kemahiran 17 Operasi tolak dalam lingkungan 100. tanpa mengumpul semula 15.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 17.

5 penyelesaian masalah Kemahiran 20 Operasi bahagi 20.5 operasi bahagi.3 melengkapkan ayat matematik operasi bahagi 20.1 mengenal konsep bahagi 20.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 18.3 menulis simbol ringgit malaysia (rm) 21.4 mendarab secara spontan 19.1 mengenal konsep darab 19.PKP3106 18.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.5 penyelesaian masalah Kemahiran 19 Operasi darab 19.1 mengenal wang syiling 21.2 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta asas bahagi 20. berbaki Kemahiran 21 Wang 21.2 menulis ayat matematik darab 19.4 menyatakan perbandingan nilai wang kertas rm2.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.4 mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan 20.2 menyatakan perbandingan nilai dua syiling 21.3 melengkapkan ayat matematik darab 19. rm5 dan rm10 [ipgksm] Page 68 .

4 membaca maklumat dari kalendar: jam.3 menyatakan waktu dalam pecahan jam 22. haribulan. minggu. hari.1 mengenal bahagian-bahagian siang dan malam 22.5 penyelesaian masalah Masalah Matematik Masalah Matematik Mengenal pasti bentuk dan pola Penguasaan konsep nombor Penguasaan operasi asas matematik Cara Pentaksiran [ipgksm] Page 69 . bulan dan tahun 22.5 menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian Kemahiran 22 Masa dan waktu 22.PKP3106 21.2 menyatakan waktu dalam jam 22.

PKP3106 Cara Pentaksiran Senarai semak Inventori matematik tidak formal Analisis ralat Penyoalan klinikal Ujian rujukan kriteria Matlamat Pengajaran Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenal pastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Tindakan susulan PENTAKSIRAN MATEMATIK Cara Pentaksiran Masalah-masalah Dalam Kemahiran Matematik 1) Temu bual dengan guru kelas. saiz dan bentuk sesuatu benda Tidak dapat membezakan bilangan banyak. guru mata pelajaran. sedikit dan sama banyak Masih keliru dalam mengenal nombor 1 hingga 10 Tidak dapat membuat operasi tolak dan tambah 70 Page Mengalami masalah masa. waktu dan wang Tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah 3) Melalui pemerhatian Soal [ipgksm] 4) Soal selidik 5) Senarai semak . guru besar. ibu bapa 2) Melihat rekod murid Lemah dalam membezakan warna.

kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. isipadu dan sebagainya. Masalah yang hadapi oleh kanak-kanak dalam matematik ialah mereka menulis nombor dengan terbalik sehingga menyebabkan jawapan yang mereka terima adalah salah. kajian perhubungan. untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep. Matematik selalunya didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai corak struktur. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan. Sifat matematik pada asasnya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. analisis ralat.PKP3106 Matematik ialah satu cara berfikir. [ipgksm] Page 71 . Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini menyebabkan konsep matematik mereka salah dan mereka tidak dapat menguasai matematik dengan baik. mereka juga kurang faham akan konsep masa. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. dan bahasa yang tersendiri. Matematik membantu kanak-kanak sedar akan dunia di luar sekolah dan membantu mereka membina asas yang kukuh untuk berjaya dalam pelajaran. penyoalan klinikal. kajian pola. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). atau dengan kata lain. Terdapat tiga aspek penting dalam matematik yang perlu dikembangkan dalam ciri pelajar (PPK. inventori matematik tidak formal. kajian mengenai nombor dan gambar rajah. perubahan dan ruang. 2003) seperti cara yang digunakan untuk mentaksir kebolehan matematik seseorang murid ialah dengan menggunakan senarai semak. dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas. Selain itu. satu seni. ruang. dan ujian rujukan kriteria.

guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. prob. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid. darab. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. Kebiasaannya. analisis kesalahan. temuduga. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. perbualan . memahami dan mengadaptasikan pengetahuan Matematik yang telah dipelajari ke dalam kehidupan seharian  sukar untuk menulis  mengalami mengawal Page 72 koordinasi motor halus dan kemahiran persepsi penglihatan kerana agak lemah untuk kesukaran untuk . senarai semak dan soalan. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. duit dan lain –lain lagi. 2 faktor yg mempengaruhi masalah matematik: -faktor dalaman . deskripsi penulisan. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. penolakan.PKP3106 Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. jurnal murid. deskripsi lisan. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . pecahan. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. Melalui proses ini.faktor luaran Faktor dalaman Faktor intrinsik yg mempengaruhi kesukaran menguasai subjek Matematik a) Kekacauan atau kecacatan ringan di bahagian otak b) Gangguan penglihatan dan dyslexia c) Cacat pendengaran [ipgksm] d) Kesukaran pengamatan penglihatan dan pendengaran e) Masalah keselarasan antara mata dan Kesannya :  sukar untuk mempelajari. perpuluhan. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada.

PKP3106 Masalah matematik Kesan Masalah dalam memberi tumpuan ketika tidak memahami secara total apa yang P&P telah diajarkan kepada mereka terutama di dalam matapelajaran Matematik yang melibatkan lebih banyak komponen- komponen atau sub topik yang lebih kompleks kurang keupayaan dalam pembelajaran dan ingatan serta kurang menguasai kemahiran Matematik terutama yang berkaitan dengan konsep abstrak kesukaran dalam memahami pelajaran nombor yang diajar di atas kertas kecuali ianya diwakili penerangan dengan benda sebenar kesukaran untuk memahami konsep dan pengiraan Matematik masalah dari segi mendiskriminasikan secara visual dari segi bentuk. jarak dan warna  menghadapi masalah dalam  tidak  tidak bersedia untuk memperoleh kemahiran Matematik yang lain berminat untuk mengikuti kemahiran yang seterusnya melakukan aktiviti seperti memadan dan membeza. saiz. mengkatogeri dan [ipgksm] Page 73 .

o Sekiranya guru yang mengajar tidak dapat memberikan pengalaman yang cukup dengan menggunakan alat-alat yang dapat memberikan kefahaman yang lebih. penomboran dan abjad Kenapa matematik ini sukar dikuasai? Matematik berbentuk abstrak dan terperinci dengan urutan-urutan yang ketat Pembentukan istilah Matematik yang tersendiri dan melibatkan penyelesaian masalah yang menguji kawasan-kawasan kelemahan para pelajar Kesan kesukaran penguasaaan Matematik Wujud situasi kurangnya keyakinan diri. maka sudah tentu konsep Matematik yang abstrak agak sukar untuk dikuasai dan sukar untuk menarik minat para pelajar. Hilang minat dalam subjek Matematik Page 74 [ipgksm] . masa.PKP3106 membuat urutan  perkembangan mereka lambat dalam pembentukan konsep-konsep yang melibatkan warna. sukar untuk mengawal emosi. bentuk. ruang. sukar memahami dan menerima konsep serta sering kali menyisihkan diri Tidak dapat menguasai kemahiran membaca secara total gagal untuk memahami maklumat matematik dan arahan-arahan di dalam tugasan matematik yang diberi Kenapa penguasaan matematik ini lemah??? (a) kurangnya keupayaan dan daya taakulan dan tidak mempunyai gambaran secara abstrak (b) kurang daya ingin tahu dan kemampuan terhad di dalam membuat gambaran Faktor luaran : penyampaian guru yang tidak begitu sempurna dan tersusun.

bertujuan untuk mengukur tahap pencapaian dan kefahaman pelajar tetang keseluruhan isi kandungan mata pelajaran yang telah diajar oleh guru .merujuk kepada ujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih terperinci di dalam sesuatu mata pelajaran. Sikap ibu bapa para pelajar o Terdapat segelintir ibu bapa para pelajar bermasalah pembelajaran tidak memberi sokongan moral secara total kepada anak-anak mereka.PKP3106 o Kerana menganggap topik-topik Matematik amat sukar untuk dikuasai Persekitaran bilik darjah yang tidak selesa o jarak di antara papan hitam dan kedudukan para pelajar kadang kala tidak diambil kira oleh para guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan o Postur duduk di antara kerusi dan meja juga perlu dititik beratkan oleh para guru bagi memastikan para pelajar berada di dalam keadaan selesa ketika belajar. Cara penaksiran lain ialah melalui pendekatan informal Digunakan untuk mendapat maklumat bagi tujuan penaksiran masih digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Matematik di kalangan para pelajar bermasalah pembelajaran. Fenomena ini terjadi kerana mereka lebih cenderung menyerahkan tugas mendidik anak mereka kepada para guru di sekolah Bentuk penaksiran Dua bentuk penaksiran yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengenalpasti pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Matematik 1) Ujian saringan . [ipgksm] Page 75 .bersifat umum dan berbeza dengan ujian diagnostik yang bersifat lebih khusus 2) Ujian diagnostik .

PKP3106 - Contoh : Teknik temu bual dan pemerhatian (merupakan antara teknik yang baik yang boleh digunakan secara tidak formal di dalam prosedur penaksiran dalam Matematik. Salah satu contoh ujian diagnostik ialah Key Math-Revised. Bagi meningkatkan keberkesanan ujian diagnostik yang dijalankan bagi mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar. Maklumat dari Ujian Diagnostik Ekstensif lebih sesuai untuk tujuan menentukan kedudukan pelajar sebelum pelajaran diperkenalkan. Ujian Diagnostik Ekstensif satu cara untuk mengukur isi kandungan yang lebih luas dari Ujian Diagnostik Intensif. operasi dan aplikasi Matematik. guru perlu memperbanyakkan latihan dalam satu-satu kemahiran supaya kelemahan dan [ipgksm] Page 76 . kawasan kesukaran dan kelemahan dapat diketahui dengan lebih meluas. Oleh itu. Penaksiran berdasarkan individu direka bentuk untuk menaksir dan menganalisis berdasarkan perkembangan kecekapan Matematik yang meliputi tiga aspek penting iaitu konsep asas Matematik. Ujian Diagnostik Intensif     Satu cara untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesuatu perkara 2.) * Ujian diagnostik merupakan satu langkah terbaik bagi guru mengenal pasti sejauh mana pelajar menguasai kemahiran – kemahiran asas matematik Sebab ujian diagnostik langkah terbaik: dapat mengesan dan menghalusi kawasan-kawasan kesukaran yang dialami oleh seseorang pelajar dapat mengesan sebab-sebab kesukaran itu berlaku serta dapat memberi petunjuk kepada para guru untuk melakukan tindakan susulan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud Terdapat dua jenis ujian diagnostik yang digunakan dalam konteks pendidikan : 1.

Kalau murid kurang sihat. Mempertimbangkan dan mneyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian matematik. Memerhatikan seseorang pelajar memberikan jawapannya. ii. Mengenal pasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skema matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. vii. Sediakan segala kemudahan untuk ujian . Ujian diagnostik yang dijalankan tidak semestinya hanya menjawab di atas kertas soalan yang disediakan sahaja. Langkah penting dalam pengajaran matematik : i. ujian tidak boleh dijalankan. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep. v. 4. iv. Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik. catitkan ke dalam lampiran „senarai semak „(senarai semak berada di dalam fail murid) 7. Susunan kandungan ujian dari senang kepada perkara yang susah. iii. tetapi juga boleh dijalankan secara lisan. getah pemadam dan kertas ujian diagnostic . 6. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 2. vi. Setelah maklumat kesalahan pelajar didapati. Catitkan apa-apa yang dilakukan dan respon dari pelajar walaupun melalui ujian diagnostik secara lisan di dalam kertas ujian diagnostik tersebut 5. Mengenal pasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit. [ipgksm] Page 77 .Pensil. Peraturan-peraturan bagi ujian diagnostik: 1. Arahan-arahan yang terkandung dalam ujian diagnostik mestilah tepat supaya tidak ada sesiapa mempertikaikan kandungan ayat bagi sesuatu arahan tersebut. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dikalangan pelajar. Biasa dijalankan ujian diagnostik satu orang murid pada satu masa.PKP3106 kesalahan yang mungkin berlaku lebih mudah dikesan dengan jelas dan tepat.

Kaedah pengajaran matematik 1. Simbol verbal Simbol visual Rakaman audio. proses pengajaran hendaklah dimulakan dari pengalaman secara langsung. pengalaman ikonik dan simbolik. Maka. kebijaksaaan guru menyusun bahan – bahan pengajaran akan menentukan kejayaan atau penguasaan pelajar-pelajar terhadap sesuatu pelajaran khususnya matemataik. langkah awal dan terpenting bagi guru ialah mengukur peringkat pengalaman pelajar yang sedia ada sebelum sesuatu topic pengajaran itu disampaikan. Apabila sesuatu tugasan pembelajaran disampaikan kepada para pelajar yang tidak mempunyai pengalaman yang relevan sebagai asas rujukan. Dalam merancangkan pengajaran.PKP3106 viii. Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Abstrak Ikonik Enaktif Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan atau drama Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar [ipgksm] Page 78 . Pelajaran yang disampaikan kepada pelajar seharusnya bermula dari pengalaman enaktif iaitu pengalaman secara langsung atau sebenar ke pengalaman ikonik iaitu melalui visual seperti gambar. Proses ini sesuai bagi kesemua peringkat pelajar bukan sahaja kanak-kanak. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti luar kelas. Radio/gambar kaku. video dan sebagainya dan ke cara simbolik atau digital seperti perkataan dan angka-angka.

iv. permainan sangat penting dan seharusnya diintegrasikan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan kurikulum Matematik. Permainan merupakan satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik. permainan boleh digunakan dengan jayanya untuk kanak-kanak yang mengalami beberapa jenis masalah pembelajaran. Permainan boleh digunakan untuk menolong pelajar-pelajar yang menunjukkan masalah disiplin yang mana mereka selalu bosan dengan kerja harian kelas biasa. Permaian dilengkapkan dengan sebaiknya ke dalam bilik darjah di mana pendekatan pemusatan pembelajaran digunakan. praktikal dan memuaskan.lain. Permainan menambahkan kesempurnaan keseluruhan dan kesempurnaan keseimbangan program dalam aktiviti pembelajaran dan pengalaman dalam Matematik. iii.PKP3106 2. Bentuk ini digunakan bila permainan dilakukan sendiri dalam kawalan guru secara langsung. Ia juga merupakan satu kaedah yang menyeronokkan dan boleh dikaitkan dengan semua bentuk kecerdasan dan kemahiran. Permainan menyediakan pelajar peluang – peluang untuk menggunakan kawalan dan pengaruh melalui persekitaran sosial dengan mengalakkan mereka untuk bertukar dari menjadi pengguna yang pasif dalam maklumat kepada pembuat keputusan yang aktif. Selain itu. Dalam mana-mana bilik darjah. Sebab-sebab mengapa permainan harus digabungkan ke dalam kurikulum Matematik: i. permainan merupakan satu bahagian yang penting. Di dalam kelas kanak-kanak bermasalah pembelajaran. ia boleh membantu pelajar-pelajar ke arah tahap penguasaan ya ng membolehkan mereka untuk menyelesaikan masalahmasalah dengan pantas. seperti kekurangan dalam bentuk-bentuk bahasa. matematik dan lain. Permainan juga adalah satu komponen yang amat meluas untuk dijadikan salah satu pendekatan bagi memperolehi segala tumpuan pelajar. Permainan boleh menggalakkan interaksi. Ia membuatkan aktiviti Matematik menarik. Jika bentuknya bersesuaian. v.interaksi kehendak sosial di kalangan [ipgksm] Page 79 . berdasarkan kepada ciri-ciri permainan. ii.

Permainan boleh digunakan untuk mengaitkan matematik dengan subjek-subjek lain dan ia juga boleh digunakan untuk memastikan minat tertentu para pelajar. 4. vii. 3. Pengenalan komputer dalam pendidikan telah banyak mengubah fenomena dan cara kita belajar. iii. ii. menyebarkan maklumat dan menyimpan maklumat yang diperolehi.PKP3106 kanak-kanak dengan mengalakkan kerjasama dan perbincangan antara satu sama lain. ringkas dan mudah difahami · Sesuai dengan bilangan pelajar · Kedudukan guru dan pelajar yang sesuai sewaktu menggunakannya. Pengguanan BBM dapat membantu para guru menyelesaikan masalah penguasaan matematik dikalangan pelajar dan mengekalkan minat belajar matematik kepada para pelajar. penggunaan BBM telah menjadi keperluan harian kepada pendidik kerana proses pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran amat menekankan kemahiran-kemahiran asas Matematik yang bermula daripada pengenalan asas nombor hinggalah kepada penyelesaian masalah. Ia berhubung terus dengan objektif khusus atau objektif menyelesaikan masalah dan dapat menarik minat pelajar. vi. v. [ipgksm] Page 80 . Selain itu juga. Permainan boleh digunakan untuk menyediakan guru-guru dengan maklumat diagnosis di mana mereka boleh menggunakannya untuk membantu individu membetulkan kekeliruan konsep-konsep atau memenuhi ruang-ruang dalam pengajaran pembelajaran mereka. Bahan yang digunakan mudah didapati iv. Isi kandungan dan struktur sesuatu BBM menunjukkan perancangan yang rapi. Memenuhi rangsangan yang dikehendaki mengikut topik yang diajar. Kriteria pemilihan BBM : i. Memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran dari segi: · Sesuai dengan isi pelajaran · Sesuai dengan tahap pelajaran · Jelas.

5. para guru boleh mengambil inisiatif penyebaran maklumat matematik dengan teknik pengajaran berbantukan komputer. dan mengira (3M). animasi video dan sebagainaya telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan khasnya kepada para pelajar bermasalah pembelajaran. Konsep dan Definisi Pendidikan Pemulihan Matematik [ipgksm] Page 81 . Bagi para pelajar yang mengalami masalah motor halus untuk melakukan aktiviti penulisan boleh menggunakan komputer dengan hanya menekan keyboard atau papan kekunci untuk mencatat maklumat. Hal ini kerana. MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Pengenalan Dalam konteks sekolah rendah. Komputer dalam pengajaran juga boleh memberikan gambaran yang jelas melalui gambar tiga dimensi. Ia pastinya dapat menarik perhatian dan fokus para pelajar terhadap operasi yang terlibat di dalam sesuatu penyelesaian masalah matematik yang diberikan oleh guru kepada para pelajar tersebut. tolak dan sebagainya. Pengenalan komputer di dalam pendidikan yang menggabungkan pelbagai media seperti grafik. ia diharapkan secara tidak langsung dapat menarik minat para pelajar untuk pempelajari dan mengingati konsep-konsep matematik yang dipelajari. dengan pengunaan warna yang pelbagai. gambaran pergerakan yang jelas mengenai sesuatu perkara serta setiap maklumat yang disampaikan melaluinya dapat dicetak dengan mudah. menulis. Sebagai contohnya ialah para guru memasukkan warna-warna yang tertentu untuk mewakili operasi matematik seperti simbol tambah. menulis dan sebagainya.PKP3106 Maka.Para guru juga boleh menggunakan kaedah penekanan kepada kod-kod warna yang pelbagai ketika sesi pengajaran dan pembelajaran matematik dijalankan di dalam kelas. Program Pendidikan Pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. Kod warna ini juga berperanan untuk menonjolkan maklumat matematik kepada para pelajar.

Cara dan teknik matematik itu sendiri haruslah dikuasai jika kita hendak mendalami bahasa bidang tersebut. operasi tambah. proses kognitif dan pengetahuan telah berkembang sejak permulaan persekolahan lagi. Bagi tujuan ini. kajian perhubungan. Biasanya program ini dikendalikan oleh guru-guru yang telah menjalani latihan khas (matematik). dan bahasa yang tersendiri. untuk mengukuhkan lagi pengetahuan tentang matematik guru perlu memperkenalkannya dengan menggunakan kaedah dan strategi yang dapat menarik minat murid tersebut meneroka bahasa itu. Oleh itu. Membina konsep dan generalisasi ialah membentuk idea dengan menghubungkan pengalaman yang telah dipelajari dengan pengalaman yang baru. Proses untuk memahami konsep memerlukan masa yang agak panjang. satu seni. Proses ini melibatkan sesuatu kesimpulan yang telah dibuat yakni generalisasi yang [ipgksm] Page 82 .PKP3106  Konsep matematik ialah satu bahasa istimewa dan penting yang harus dipelajari oleh semua orang. kajian pola. proses itu perlu dimajukan mengikut suatu susunan yang tertentu dalam 3 fasa :1.  Konsep pendidikan pemulihan matematik ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik di sekolah rendah amnya. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Murid-murid perlu mempunyai persediaan yang mencukupi sebelum membina dan melanjutkan sesuatu konsep itu. Pendidikan Pemulihan ini lebih menumpukan kepada kemahiran-kemahiran asas seperti nombor. operasi darab dan operasi bahagi. 2.  Konsep matematik ialah satu cara berfikir. Kemahiran yang diperlukan dalam fasa ini mungkin berupa kesediaan terhadap sesuatu yang hendak dipelajari atau idea yang telah dipelajari bolehlah dihubungkaitkan dalam pembentukan konsep yang hendak dikaji. operasi tolak. Kalau kita perhatikan dalam diri murid-murid. Memajukan kefahaman prasyarat bermaksud membuat persediaan untuk mempelajari sesuatu konsep.

masalah ini wujud dalam dua keadaan iaitu muridmurid salah dalam mempelajari dan memahami konsep dan kemahiran matematik serta murid-murid memang lemah dari segi mental. § Melatih murid-murid menggunakan kemahiran asas yang telah dipelajari seperti menyelesaikan masalah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan membantu murid-murid membina keyakinan dalam diri mereka. § Membetulkan konsep dan kemahiran matematik yang salah dikuasai oleh murid- murid. Tujuan pendidikan pemulihan matematik Dalam mata pelajaran matematik.PKP3106 diperolehi dari contoh yang dikaji atau yang telah dipelajari lebih awal melalui proses pembelajaran.Sebagai contohnya. mereka akan berasa yakin dengan kebolehan diri sendiri dalam mempelajari matematik. 3 Melanjutkan dan mengukuhkan pengetahuanan ialah murid melanjutkan kefahaman dengan cara mengkaji kandungan pengetahuan yang baru dibina dan mengukuhkan pengetahuan itu dengan memeriksa kembali dan mengulanginya supaya pengetahuan yang betul dapat difahami dan dikekalkan dalam pemikiran mereka. Di sini murid-murid perlu menghasilkan sesuatu contoh dan mengkajinya untuk menunjukkan bahawa sesuatu idea atau pengetahuan itu telah diperolehi. tujuan untuk mengadakan pemulihan matematik adalah perlu bagi murid-murid yang sukar menguasai pembelajaran matematik ini. operasi tambah. Oleh yang demikian. apabila seorang murid berjaya menyelesaikan masalah dan faham tentang apa yang telah dipelajari. Antara tujuannya adalah seperti berikut :§ Menolong dan membantu murid-murid yang lambat dalam menguasai kemahiran- kemahiran asas matematik seperti mengenal nombor. operasi darab dan operasi bahagi seterusnya dapat digunakan dalam kehidupan seharian. operasi tolak. [ipgksm] Page 83 .

PKP3106 § Memberi peluang kepada murid-murid lembam mempelajari kemahiran matematik mengikut kadar kebolehan mereka sendiri. Faktor-faktor yang menghalang Penguasaan Kemahiran Matematik 1. Sekolah a) Pihak pentadbir    Tidak memberi perhatian pada pelaksanaan kelas pemulihan Tidak memberikan peruntukan yang sewajarnya Panitia kurang memberikan perhatian serius kepada murid pemulihan sebaliknyamenumpu kepada murid UPSR b) Kelas Pemulihan    Tempat tidak sesuai seperti di bawah tangga Bahan-bahan disusun pada aras yang tidak bersesuaian Kebersihan dan keceriaan kelas kurang memuaskan 2. Ini dilakukan untuk mengelak mereka daripada terus tercicir dan seterusnya dapat memupuk minat mereka untuk mempelajari mata pelajaran matematik. tidak menggunakan pengetahuan sedia ada murid. tiada aktiviti pengukuhan      Bahan bantu mengajar yang kurang menarik dan sesuai Emosi guru – garang. Guru  Strategi dan kaedah mengajar yang kurang sesuai seperti tidak berperingkatperingkat. tidak sabar Kurang prihatin Tidak menjalankan ujian diagnostik dengan betul Guru kurang berminat Page 84 [ipgksm] .

Faktor Masalah pengamatan  Masalah pendengaran. dan selepas kelahiran Kecederaan otak kerana penyakit atau kemalangan Kekurangan makanan yang berzat b. Faktor sikap o Menganggap matematik sesuatu yang sukar untuk dikuasai . buku. dan psikomtor d. Murid a.PKP3106  Tidak memberikan tumpuan kepada murid yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran secara individu  Pengurusan tingkah laku yang kurang berkesan 3. Faktor fizikal o Makanan yang tidak berzat o Murid cepat letih – tak mampu menumpukan kepada proses pengajaran dan pembelajaran seperti tidak menyiapkan latihan di sekolah atau kerja rumah [ipgksm] Page 85 . dan sebagainya Tidak memberi dorongan Tidak meninjau perkembangan pelajaran anak Sibuk dengan hal sosioekonomi Tidak meninjau rakan-rakan sebaya anak 4.tidak berminat c. semasa. penglihatan. Masalah kurang kecerdasan @ mental     Warisan daripada genetik ibu bapa Masalah daripada sebelum. Ibu Bapa      Tidak menyediakan kelengkapan belajar seperti pensel.

dan menguasai Bahasa Inggeris f. Penempatan murid yang tidak sesuai Disleksia. Mathophopia. slow learner dan sebagainya 5. FAKTOR LAIN .PKP3106 o Keletihan o Menolong keluarga menambah pendapatan / menjaga adik o Berpenyakit .Buku teks yang memuatkan tajuk-tajuk sukar . Masalah ruang. Tidak boleh membaca. Ciri-ciri gangguan masalah Anxiety v Kognitif  Rasa takut terhadap perkara yang tidak pasti Page 86 [ipgksm] .kerap tidak hadir – ketinggalan dalam pelajaran e.Kurikulum yang tidak sesuai dengan IQ pelajar . Disleksia.Sukatan Pelajaran yang terlalu umum . Diskalkulia. dan lain-lain 1) Anxiety ( Kerisauan ) Merupakan satu gejala gangguan emosi yang melibatan perasaan trauma mahupun risau disebabkan oleh pengalaman masa lampau. memahami.Persekitaran P & P yang tidak ceria Jenis-jenis dan ciri-ciri masalah seperti Anxiety.

berpeluh serta sistem pencernaan terganggu v Emosi  Mudah panik. seram sejuk. takut dan benci v Tingkah Laku  Mengelakkan diri daripada keadaan atau punca “anxiety” o Tidak dapat mengawal diri 2) Disleksia (Dyslexia) Masalah pembelajaran yang berkaitan dengan membaca dan menulis matematik Ciri-ciri gangguan masalah Disleksia v Pendengaran    Keliru sebelum atau selepas kiri atau kanan Sukar kaitkan bunyi dengan simbol huruf Payah menyebut huruf “ m ” dengan “ n ” v Pertuturan / Penulisan  Kesalahan mengeja perkataan Contohnya mengeja “ magic ” sebagai “ mjc ”  Susunan huruf terbalik [ipgksm] Page 87 . mual.PKP3106 v Somatik  Menjadi terlalu berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan yang dirasakan boleh mengancam keselamatannya.  Mengalami gejala-gejala seperti tekanan darah tinggi.

PKP3106 Contohnya mengeja “ does ” sebagai “ dose ”  Salah mengeja perkataan tetapi bunyinya tetap sama Contohnya mengeja “ should ” sebagai “ shud ”   Kesalahan/ kurang tepat sebutan Tidak lancar. Ciri-ciri gangguan masalah Mathophopia      Tidak suka matematik Berasa tidak pasti / kurang yakin Pencapaian lemah Kekurangan minat Sikap tidak ambil peduli 4) Diskalkulia Kurang kebolehan mempelajari matematik disebabkan terdapat satu kawasan yang tertentu dalam otak yang tidak berfungsi secara normal Ciri-ciri gangguan masalah Diskalkulia v Pengiraan   Sukar untuk mempelajari dan mengingati nombor Sukar memahami konsep nombor v Membaca dan Menulis nombor [ipgksm] Page 88 . tersekat atau gagap 3) Mathophopia Perasaan kecewa atau putus asa serta merasa diri tidak boleh dibantu lagi dari segi keupayaannya dalam matematik.

2.PKP3106   Terkeliru nombor 12 dengan 21 Salah membaca nombor 5004 dibaca “ lima ratus empat ” v Arah   Sukar memahami arah “ kiri atau kanan ” Sukar mematuhi arahan semasa membaca peta Kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid. Diskalkulia a) Tidak memahami dan keliru nilai tempat nombor Contoh : Lima ratus tujuh ditulis 57 [ipgksm] Page 89 . Disleksia (Dyslexia) a) Tidak boleh menulis angka dengan tepat nombor seperti 3. kurang dan lebih. Mathophopia a) saiz. 1. Tidak warna dapat dan jenis mengasingkan benda seperti kumpulan-kumpulan empat segi sama mengikut dan bentuk. tepat. warna merah dan jingga 4. Pra nombor a) Tidak dapat membezakan kumpulan benda yang seakan-akan sama banyak seperti tidak sama banyak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times