NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 10. 3. do 16. 3. 2012.

Broj 785
Igra smrti
Nedjelja
21.00 FTV
Arijana
Sara~evi}-Hela}
Fahrudin Pecikoza
Malo
me ljudi
inspirira
Na ~elu
`irija
Hayatovog
{oua
N
o
vite
ti
S
S
a
a
s
s
v
v
i
i
m
m
d
d
r
r
u
u
g
g
a
a
~
~
i
i
j
j
i
i
D
D
n
n
e
e
v
v
n
n
i
i
k
k
n
n
a
a
T
T
V
V
1
1
Petak
22.00 HRT2
Spaliti nakon
~itanja
2
petak 9. mart/o`ujak 2012
ISPECI PA RE CIP
O
G
O
C
I
P
R
O
M
A
[
A
J
I1. KLI^KO - MORMEK
Ljubiteljima sporta Federalna TV u
subotu nave~er servirala je istinsku
poslasticu, bokserski dvoboj za titulu
svjetskog prvaka u nekoliko kategori-
ja Vladimir Kli~ko - @an Mark Mor-
mek. Iako samduel nije bio naro~ito
zanimljiv, svakako je za pohvalu po-
tez Sportske redakcije FTV-a da pret-
platnicima osigura ovaj prijenos.
2. EXTREME CRIBS
Gledaoci MTV-ja do sada su pu-
tem emisije “Cribs” ulazili u domove
poznatih. Sada je popularni kanal
oti{ao korak dalje lansiraju}i novi
serijal “Extreme Cribs” o neobi~nim
mjestima na kojima `ive ljudi. Od
stambenih prostora smje{tenih na
vrhu drve}a do udobnih pe}ina,
gledaoci na ovaj na~in posje}uju
najoriginalnije ku}e {irom planete.
3. KUM
Dok se televizijske stanice u na{oj
zemji takmi~e u repriziranju filmova B
kategorije, HRT nudi podsje}anja na
bezvremenska ostvarenja koja su os-
tavila zna~ajan trag u historiji sedme
umjetnosti. U skladu s tim, Hrvatska
televizija emitirala je ne{to {to uvijek
mo`ete pogledati, nezaboravne fil-
move iz trilogije “Kum”.
1. DEGUTANTNI GUDELJ
Emerik Gudelj, samozvani mod-
ni stru~njak i voditelj “Red Carpe-
ta”, koji se nedjeljom emitira na
OBN-u, te{ko da mo`e biti degu-
tantniji nego {to je bio u pro{losed-
mi~nom izdanju ove emisije.
Bez imalo ustezanja je ispalio
“Ako Sejo Piti} jede pitu, {ta onda
jede Mile Kiti}”. Svaki komentar je
suvi{an.
2. ZALE\ENA SLIKA
Tehni~ki problemi postaju sve
~e{}a pojava na Pinku BH. Posljed-
nji “slu~aj” desio se prilikom prika-
zivanja ostvarenja “Klub prvih
`ena” kada se, jednostavno, slika
zamrznula.
Potom su na ru`i~astoj televiziji
vratili film unatrag nekoliko minuta
da bi se na istom prizoru slika
ponovo zaledila. Da nije tu`no, bilo
bi smije{no.
3. KRALJEVSTVO ZA LEKTORA
Federalnoj TV o~ajni~ki treba
ozbiljan lektor. Za{to? Zato {to,
recimo, u najavi za film D`ekija
^ana (Jackie Chan) stoji naslov
“Zauvijek zmej” umjesto, naravno,
“Zauvijek zmaj”. Ima toga jo{, kao,
naprimjer, kada na vremenskoj pro-
gnozi stoji grafika s natpisom “Da-
nas Temperatura” s nepotrebnim
velikim “T” i tako dalje... H. P.
- Svima nam je
kod ku}e dosta
sva|e sa {efom
na poslu.
(Sanja
Marinkovi} u
emisiji “Bra~ni
sudija” na
Pinku BH)
PROJEKTI Novi koncept Dnevnika TV1
Jednosatni program
uz petero voditelja
Nadasve je u pitanju profesionalni izazov i ~injenica da to niko u BiH, ali i regiji nije
poku{ao uraditi, isti~e direktor programa TV1 Sanjin Be}iragi}
Dio ekipe Dnevnika TV1: Veljovi}, Sadikovi},
Todorovi}, Alihod`i}, Bunti} i Deli}
Ekipa
Kako poru~uju s TV1,
Dnevnik vi{e ne}e voditi
mu{ko-`enski parovi. Tako
nije isklju~eno da cijeli tim
od petero voditelja jedne
ve~eri ~ine pripadnice
nje`nijeg spola, odnosno
suprotno.
Ina~e, brojnu voditeljsku
ekipu Dnevnika TV1 ~ine
Ognjen Blagojevi}, Nikoli-
na Veljovi}, Emina Deli},
Amir Krivo{ija, Ana Bunti},
Minela Ja{ar, Adrijana Ga-
vri}, Selma Idrizovi}-Kutje{,
Nihad Sadikovi}, Denis Hu-
seinbegovi}, Martina Mihi},
Vedran Drljevi}, Jovanka
Nina Todorovi}, Mia Bo-
ji~i}, Na|a Had`ali} i Ar-
mina Sadikovi}.
N
aredne sedmice TV1 kr-
e}e u realizaciju ambi-
cioznog projekta. Kako
nam je pojasnio direktor pro-
grama Sanjin Be}iragi}, u po-
nedjeljak, 12. marta, u 19 sati
ova stanica po~inje emitirati
Dnevnik, ali uz novi koncept,
vrijeme trajanja od skoro 60
minuta i znatno bogatiji sa-
dr`aj.
Drugačiji pristup
- Dnevnik }e druga~ijim ~i-
niti redovno gostovanje najva-
`nijih i najutjecajnih li~nosti iz
svih sfera `ivota. Tu }e, ta-
ko|er, biti i biznis vijesti, zatim
veoma sadr`ajan sportski bl-
ok, detaljnije i na druga~iji na-
~in prezentirane informacije o
vremenu, analiza dnevnih do-
ga|aja, vizuelno i grafi~ki mo-
deran na~in prezentiranja vi-
jesti, kako s doma}e tako i
cima, u njegovu realizaciju bit
}e uklju~ena velika novinar-
ska, uredni~ka i voditeljska ek-
ipa.
- Dnevnik }e svake ve~eri
raditi petero voditelja, a gle-
daocima }emo ponuditi zani-
mljiviji i druga~iji pristup prez-
entiranja informacija o dnev-
nim doga|ajima, {to }e, u cje-
lini, vjerujem, zadovoljiti kriteri-
je bran{e, ali i ukus i najstro`ije
publike. Iza ovog projekta stoji
ogroman tim dobrih, pametnih
i dovitljivih mladih ljudi, ali i
iskusnih novinara. Naravno,
tim, tako|er, ~ine i izuzetni
profesionalci u tehni~kom sek-
toru te drugim odjelima TV1.
Dakle, treba znati da gotovo
svi uposlenici u~estvuju u pr-
oizvodnji ovog Dnevnika i nje-
govom kreiranju kako bi bio
kvalitetan i gledan - konstatira
direktor programa TV1.
Jasna ideja
Iza pokretanja bogatijeg,
jednosatnog Dnevnika, na-
gla{ava Be}iragi}, stoje jasna
ideja i cilj.
- Nadasve je u pitanju pro-
fesionalni izazov i ~injenica da
to niko u BiH, ali i regiji nije
poku{ao uraditi. Dosada{njih
pola sata je nedovoljno, a zb-
og na{ih programskih obave-
za kao vlasnika programa
TV1 Mre`e i termina pred-
vi|enog za zabavni sadr`aj,
redakcija Informativnog pro-
grama bila je na izvjestan
na~in ograni~ena vremenski
na tih 30 minuta. Me|utim,
razdvajanjem kanala TV1 od
TV1 Mre`e, u prilici smo krei-
rati program kakav `elimo, pa
i Dnevnik od sat - zaklju~uje
Sanjin Be}iragi}.
H. PROLI]
Grdi}: I Aleks
u utrci za
nagradu
”ViP Survivor” na OBN-u
Borba za
50.000 eura
Od ponedjeljka, 12. marta,
svaki dan u 21 sat na OBN-u
bit }e emitiran “VIP Survivor”,
koji je snimljen na Kostariki.
Redovna emitiranja pratit }e i
specijalne emisije koje }e dati
gledaocima malo hrabriji i ot-
ka~eniji pogled na ovaj {ou
realnosti.
Prvi put na divlje i opasne
filipinske otoke smje{tene u
trusnoj zoni otisnulo se 18
poznatih li~nosti iz regiona.
Borba s hirovitom priro-
dom za hranu i krov nad gla-
vom, neslaganja i sva|e s
drugim takmi~arima kao i
li~ne drame svakodnevno }e
im zagor~avati `ivot. Njihova
izdr`ljivost, smjelost, snala`lj-
ivost i volja bit }e na testu.
Za nagradu koja iznosi
50.000 eura borit }e se: Marti-
na Vrbos, Milan Gromili}, Ni-
kola [o}, Mia Begovi}, Neven
Ciganovi}, Ognjen Kajgani},
Radovan Sto{i}, Stanija Do-
brojevi}, Sebastijan Flajes,
Marko Kara|i}, Jelena Ma}i},
Aleks Grdi}, Maja Lena Lopa-
tini, Ava Karabati}, Kristina
Bekvalac, Aleksandra Nako-
va, @are Berber i Vladimir
Vuksanovi}. S. A. A.
inozemne scene, u~init }e ovaj
Dnevnik druga~ijim i bit }e on
veliko osvje`enje na bh. medij-
skoj sceni. Uz tehni~ku opre-
mljenost TV1, uvjeren sam da
}emo u taj skoro cijeli sat ilus-
trirati uredni~ku, ali i voditelj-
sku dovitljivost i znanje - ka`e
Be}iragi}.
S obzirom na obiman sa-
dr`aj koji }e od ponedjeljka
Dnevnik TV1 servirati gledao-
3
petak 9. mart/o`ujak 2012
5
NAJBOLJIH TV
EMISIJA
SMS
091/410-100
Pon. - pet.
Hayat TV u 20.00
Pon. - pet.
FTV u 18.25
1 2
20,00% 14,50%
Larin izbor Kad lišće pada Dnevnik 2 Show Time Bundesliga
11,00% 10,50%
Subota
PINK BH u 17.00
Pet. - ned.
EUROSPORT 2
O
s
t
a
l
o
3
1
,
0
0
º
4 5
13,00%
Pon. - ned.
FTV u 19.30
3
NAJBOLJIH TV
VODITELJA
[aljite SMS-ove
1
A. Mujan
2
A. Hršum
4
5
M. Hrga
16,00%
14,00%
13,50%
12,00%
11,00%
Ostali 33,00º
FTV
PINK BH
AJB
TV ALFA
Za svoje omiljene emisije,
serije ili TV voditelje glasajte na
sljede}i na~in. Ukucajte
klju~nu rije~ VODITELJ ili EMI-
SIJA, zatim razmak te ime i
prezime voditelja, odnosno
naziv emisije. SMS po{aljite
na broj mobilnog telefona
091/410-100. Cijena SMS-a iz-
nosi 0,50 KM + PDV.
Postoci se izvode na os-
novu broja pristiglih SMS-ova
za odre|enu emisiju ili vo-
ditelja. Vlasnik broja mobilnog
telefona 061/836-856 dobitnik
je dviju ulaznica za kino.
FTV Arijana Sara~evi}-Hela}, urednica Dokumentarnog programa
Emocije nisu za
na{eg posla
U ponedjeljak dokumentarac “Od babe do zlo~inca” Znam {ta treba ponovo “otkopati”
Sara~evi}-Hela}:
Novinar se ne
postaje ba{
preko no}i
(Foto: F. Fo~o)
I mama i novinarka
Koliko te{ko Vam je
uskladiti porodi~ni i pos-
lovni posao?
- Ne razmi{ljam o te{-
ko}ama, ve} sam uvijek i
mama i novinarka. To je
moj izbor i sa zadovoljs-
tvom `ivim svoj `ivot svaki
dan, pa makar on bio o~-
ajan i te`ak u onoj mjeri u
kojoj je ju~er bio sretan i
uspje{an. Drugim rije~ima,
ulo`it }u maksimalno svoju
energiju da moja porodica
bude sretna i da moja pri~a
ne ostane nijema.
U
ponedjeljak u 20.10
sati na programu Fe-
deralne TV u okviru
specijala “60 minuta” bit }e
emitiran dokumentarni film
o Fikretu Abdi}u “Od babe
do zlo~inca” autorice Arija-
ne Sara~evi}-Hela}. Kako
Arijana ka`e, film je nastao
jer se Redakcija Dokumen-
tarnog programa prije ne-
koliko mjeseci rukovodila
~injenicom da }e pravosu-
|e Republike Hrvatske, na-
jvjerovatnije, pozitivno od-
govoriti na zahtjev porodi-
ce Fikreta Abdi}a o njego-
vom prijevremenom izlas-
ku iz zatvora.
Velike TV kuće
- Smatrali smo da je ve-
oma bitno imati pripremljen
dokumentarni film o njego-
vom liku i djelu u vrijeme
kada se na|e na slobodi.
FTV je i ranije bila spremna
za odre|ene trenutke po-
put hap{enja ratnih zlo~in-
aca Karad`i}a i Mladi}a.
[to se ti~e storije o Abdi}u,
pripremana je veoma pa`lj-
ivo i detaljno, u onoj mjeri
koju TV kao medij trpi. On
je od danas na slobodi i
profesionalno sam veoma
zadovoljna {to reagiramo
onako kako to rade velike
TV ku}e - ka`e Sara~ev-
i}-Hela}, urednica u Reda-
kciji Dokumentarnog pro-
grama FTV-a.
Dugo ste radili u In-
formativnom programu, a sa-
da ste u Dokumentarnom.
- To je ta~no. Me|utim,
kao dugogodi{nji novinar
ne smatram da se moj po-
sao mo`e odrezati, pa biti
danas ovo, a sutra ono. TV
novinar sam koji mora u
svakom trenutku biti spre-
man da reagira odmah.
Ako danas radim stvari ko-
je su dokumentarne, ne
smijem propustiti dan da
ne budem informirana i ne
radim na sebi. Kao primjer
navest }u hap{enje Ratka
Mladi}a kada sam, 26. ma-
ja pro{le godine, iz ove
redakcije oti{la u Beograd
da izvje{tavam o tom do-
ga|aju. Bez obzira koliko
se ~inilo jednostavnim, ve-
oma je zahtjevno napraviti
pitku i gledljivu pri~u od 60
sekundi, a isto tako treba
se dobro namu~iti pa izm-
ontirati 45 minuta slike koja
}e zadr`ati pa`nju gledala-
ca. Ono {to je meni va`no,
uz rutinske zanatske cake,
jeste to da svoj posao ra-
dim srcem i s puno ljubavi,
a ne zbog toga da bih sa-
mo zaradila pla}u.
Nedostaje li Vam infor-
mativa?
- U `ivotu mi nedostaje
samo moj otac i svi drugi
dragi i dobri ljudi. Danas
sam puno zrelija i ispekla
sam zanat do te mjere da
se svakom svom poslu
maksimalno posvetim ta-
ko da je nebitno da li je to
Saterlend i Mazouz
”Dodir” od 27. marta na FoxLifeu
Kifer Saterlend igra
oca nijemog dje~aka
”Dodir” je nova SF dra-
ma koju je kreirao autor
“Heroesa” Tim Kring, a u
glavnoj je ulozi Kifer Sa-
terlend (Kiefer Suther-
land).
Zvijezda TV serije “24”
igra oca nijemog dje~aka
koji mo`e predvidjeti bu-
du}nost.
Serija }e se na FoxLi-
feu po~eti emitirati 27.
marta s minimalnim zaos-
tatkom u odnosu na ame-
ri~ku premijeru, gdje je
pilot emitiran 25. januara,
dok se emitiranje nasta-
vlja 19. marta.
Saterlend igra Martina
Boma (Bohm), Dejvid Ma-
zouz (David) D`ejka (Ja-
ke), Gugu Mbata Rou
(Mbatha Raw) Kleu Hop-
kins (Clea) dok Deni Glo-
ver (Danny Glover) igra
Artura Devita (Arthur De-
Witt). S. A. A.
kratka istra`iva~ka pri~a ili
dokumentarni seijal. Emo-
cije nisu za na{eg posla,
njih ostavljamo za ku}u.
O~ajan kvalitet
Kako odabirete teme za
svoje filmove? Postoji li neka
posebna koju biste voljeli
obraditi?
- Olak{avaju}a okolnost
je {to sam 22 godina prove-
la u informativi, pa tako zn-
am kako treba reagirati, {ta
ponovo “otkopati” i na to-
me insistirati. Mnogo pri-
~am s ljudima na ulici, pija-
ci, u kafani... i jednostavno
osje}am pri~e koje treba
raditi. A, da li bih ne{to
voljela? Danas je svako do-
stupan. Sve je pitanje volje,
a i spoznaja da me zaista
malo ljudi inspirira.
Kako biste ocijenili
dana{nji TV program u re-
gionu?
- U regionu je sli~na si-
tuacija kao i kod nas. U BiH
postoji 45 televizija, od
~ega 15 javnih i bud`etskih.
Ponuda je ogromna, a kva-
litet o~ajan. TV je vrlo skupa
igra~ka, a novinar se ne
postaje ba{ preko no}i niti
se povjerenje gledalaca do-
biva na prvu. A, {to se ti~e
mladih novinara, naravno
da ih ima s velikim potenci-
jalom, a nadam se i svije{}u
da je na{ posao upravo
onaj koji se u~i cijeli `ivot.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
3
N. Gljiva
M. Marić FTV
4
petak 9. mart/o`ujak 2012
Cijenjeni ~itaoci „TV Extre“i dalje nam mo`ete slati svoje komentare. Dovoljno je da na broj telefona 061 142 015 ukucate klju~nu rije~ EXTRA, napravite razmak, te napi{ete Va{ komentar.
SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
GLUMICA -
Ai{varja Rai (Ai-
shwarya) je jed-
na prekrasna gl-
umica koja o~a-
rava svojom lje-
potom. Molimo
vas da prika`-
ete neki film s
njom.
PAUZA - Ovo
{to radi OBN sa
serijom “Dolina
vukova” je zais-
ta pre{lo svaku
mjeru. Mo`e se
tolerirati {to pra-
ve pauzu izme-
|u epizoda po
~etiri dana, ali
onda su jo{ sk-
ratili epizode na
pola sata. Najbo-
lje je da je vi{e i ne
prikazuju. Sramo-
ta.
SURVIVOR -
Hvala svim televi-
zijama koje }e pri-
kazivati {ou “Sur-
vivor”. Nadamo
se pobjedi stilisti-
ce Kristine Bekva-
TV ŠOU Fahrudin Pecikoza, predsjednik `irija
Bit }u strog,
ali pravedan
Atraktivna TV voditeljica
Pecikoza: Najgore je davati ljudima la`ne nade
[ou “Tvoje pjesme, moji snovi” po~inje na Hayat TV-u 16. marta
Svake sedmice po dva nova ~lana `irija
U
programu Hayat
TV-a u petak, 16.
marta, po}et }e se
emitirati serijal od dva-
naest zabavno-muzi~kih
emisija pod nazivom “Tvo-
je pjesme, moji snovi”.
U 90-minutnom {ouu
svakog petka gostovat }e
najve}e zvijezde doma}e
i regionalne estradne sce-
ne, a desetero mladih pje-
va~a borit }e se za pobje-
du.
Trema ili talent
Voditelj {oua “Tvoje
pjesme, moji snovi” bit }e
Igor Todorovac, a predsje-
dnik `irija autor brojnih hi-
tova Fahrudin Pecikoza.
- Mladi pjeva~i morat }e
pokazati muzi~ki talent, ne
samo pred publikom nego
i pred istinskim zvijezda-
ma, direktno na sceni.
U svakoj emisiji su dva
nova gosta u `iriju, mu{ki i
`enski vokal, ~ije }e naj-
ve}e hitove takmi~ari pje-
vati u emisiji.
Bit }e zanimljivo vidjeti
ho}e li pobijediti trema ili
talent, strah ili `elja za us-
pjehom - ka`e Pecikoza.
Isti~e da }e se {ou
“Tvoje pjesme, moji snovi”
razlikovati od sli~nih proje-
kata.
- Za razliku od dosa-
da{nje prakse u sli~nim
programima, u ovoj sezoni
niko ne napu{ta tak-
mi~enje sedmi~no, jer svi
su oni u~esnici od prve do
posljednje emisije.
Takmi~ari su svakog
puta isti, desetero ih je, ali
pred novim izazovima iz
sedmice u sedmicu, jer }e
se svi na}i u situaciji da
pjevaju i narodne i zabav-
ne pjesme, pa i sevdalin-
ke. Bit }u strog, ali prave-
dan, kakav sam uvijek.
Najgore je davati ljudima
la`ne nade.
Danas kada nekom
ne{to ka`e{ u lice iskreno,
ako mu ne odgovara, on-
da te shvati kao neprija-
telja - ka`e popularni Pe-
ca.
Prva emisija
Na{ hitmejker isti~e da
}e ovaj projekt biti regio-
nalnog karaktera i da }e u
prvoj emisiji uz njega u
`iriju biti Sa{a Mati} i Sel-
ma Bajrami.
- Bit }e mjesta samo za
najbolje i najpopularnije
pjeva~e. Malo je pjeva~a u
BiH koji imaju pet hitova,
tako da smo morali i}i na
region - smatra Pecikoza.
D. ZEBA
Ko su u~esnici
U~esnici novog {oua
bit }e predstavljeni u spe-
cijalnoj emisiji u petak, 9.
marta, u 21 sat. Sigurni
u~esnici u projektu “Tvo-
je pjesme, moji snovi” su
Dunja Fazli}, Ana Dam-
janovi}, Jasmina Mujka-
novi}, Enis Dedi} i Enes
Merdovi}.
Nova sezona
’Ne{to za raju’
Halilovi}:
Stara
slava
Halilovi} uskoro
loto djevojka?
Vanja Halilovi}, k}erka
na{eg ko{arka{kog asa
Rusmira Halilovi}a, mogla
bi uskoro postati loto dje-
vojka u susjednoj Hrvat-
skoj.
Naime, HTV bi uskoro
mogao osvje`iti svoju emi-
siju kako novom sceno-
grafijom tako i novim lici-
ma. Za ovu lijepu voditelji-
cu to bi bila prilika da se
~etiri godine nakon odlas-
ka s RTL-a vrati na stare
staze slave. Atraktivna vo-
diteljica u me|uvremenu
na Net televiziji u Hrvatskoj
vodi Dnevnik.
lac, koja je uistinu
preslatka.
TELENOVELA -
Serija “Aurora” je
zaista kvalitetna i
molimo Pink BH da
prika`e ovu teleno-
velu u kojoj je glav-
na protagonistica
prelijepa Sara Mal-
donado.
Zaim Poturi}, televizij-
ski voditelj i urednik Mu-
zi~ke redakcije TVSA, po-
~eo je novu sezonu emisi-
je “Ne{to za raju”, a prva
go{}a mu je bila prva da-
ma bh. estrade Hanka
Paldum.
Emisija je snimana u
sarajevskom restoranu
“Izvor”, uz pratnju tambu-
ra{a “Crobos”.
- Drago mi je {to sam
uspio dogovoriti da mi u
prvoj emisiji bude Hanka.
Ona je kraljica sevdaha i
mislim da smo uradili
odli~nu emisiju. Ambijent
restorana potpuno nam
odgovara. U jednoj od na-
rednih emisija gostovat }e
Anida Idrizovi}, Ahmed
[vraki} i Gordana Topi} -
ka`e Poturi}. D. Z.
Emisija Zaima Poturi}a
Detalj sa snimanja
(Foto: M. Kadri})
5
petak 9. mart/o`ujak 2012
TVSA Emitirano 200. izdanje “@ivota i zdravlja”
Emisija koja
nema svoj rok
Zolj: Volim
pomagati
ljudima
Prikazivat }emo je dok god budemo zanimljiviji i druga~iji od drugih
N
akon 14 godina u
utorak, 6. marta,
TVSA emitirano je
specijalno i jubilarno 200.
izdanje emisije “@ivot i
zdravlje” urednice i vodi-
teljice Amre Zolj. Dan rani-
je u prostorijama hotela
“Bristol” uprili~ena je pros-
lava emisije koja je svoje
prvo emitiranje imala 18.
oktobra 1998. godine. Em-
isija koja tretira teme iz
oblasti medicine emitira se
u`ivo utorkom u 21 sat.
Zanimljivo je da je Zolj
po zanimanju diplomirana
pravnica, a u emisiji “@ivot
i zdravlje” bavi se temama
medicinskog karaktera.
- Volim pomagati ljudi-
ma i mo`da je ovo bio
na~in da to i radim. S pra-
vom nema nikakve veze,
osim sa sudskom medici-
nom. Drago mi je {to sam
pravnica, ali i novinarka.
Sad se ne bih mijenjala,
dugo je 18 godina bavlje-
nja ovim poslom - govori
Amra i dodaje da su joj
najdra`e emisije one kada
13.
TV KANAL
\oko Ninkovi}
Armin
Omerovi}
Zabavni program
treba biti ma{tovitiji
Pro{iriti znanje i vidike jer to je
temelj svake dr`ave
Kada imam slobod-
nog vremena, najvi{e se
opu{tam uz dobre doku-
mentarce, sport, zabav-
ne emisije te veoma vo-
lim gledati animirane fil-
move, ka`e mladi glu-
mac Armin Omerovi}.
Isti~e da zabavni pro-
gram mo`e biti mnogo
ma{tovitiji kako bi se
omladina educirala, odr-
`avala tradiciju sevdaha
te upoznala s historijom
muzike kroz opere i kon-
certe klasi~ne muzike
sve do dana{njice i u`i-
vanja uz dens, rokenrol i
pop muziku.
- Treba emitirati pozi-
tivne emisije, osna`iti za-
bavni karakter te vi{e pro-
stora dati za djecu, {to
uklju~uje i mnogo vi{e
crti}a, pro{iriti znanje i
vidike jer to je temelj sva-
ke dr`ave.
Znanje je mo} svih lju-
di. Mislim da bi trebalo
smanjiti politi~ke emisije
i, ako se snimaju, one
moraju biti realizirane na
djelu, a ne na praznim
rije~ima. Potrebno nam
je vi{e kvizova gdje }e
omladina u~estvovati -
pojasnio je Omerovi}.
M. ^u.
“Discovery” je vrlo m-
a{tovit kanal, s pregr{tom
dokumentaraca i emisija
koje mi jo{ vi{e otvaraju
dijapazon znanja.
“History Channel” je
oduvijek za mene bio
kvalitetan jer volim his-
toriju. Totalno mi stvara
sliku onoga {to ~itam
od historijskih knjiga.
“Fox” ima veoma
kvalitetne serije; od “Lie
To Me”, do “The Wal-
king Dead”, koje ~esto
pratim i u`ivam u glumi
na tom kanalu.
HTV nudi dosta pro-
gramskih {ema; od do-
ma}ih filmova, kvalitet-
nih emisija za mlade, do
sportskih, u kojima u`-
ivam.
1 2
3 4
Omerovi}: Smanjiti politi~ke emisije
izbor
M
O
J
Specijalna emisija Hayat TV-a
Nastavljaju se ’Dobri ljudi’
Voditelji Hod`i},
Zeni~anin i Omerovi}
ima elokventnog sagovorni-
ka koji }e ne samo odgovoriti
na pitanja nego i objasniti na
svima razumljiv na~in temu
koja je za tu emisiju planira-
na.
Anga`man na Televiziji
Sarajevo po~ela je u Informa-
tivnom programu, a trenutno,
osim emisije “@ivot i zdravlje”,
ure|uje i Dnevnik TVSA.
- Dnevnik i “@ivot i zdra-
vlje” dva su razli~ita svijeta.
Kreativno oboje, interesan-
tno i nadasve odgovorno.
Meni je informativa u krvi.
Trenutno ne bih ni{ta mi-
jenjala - nagla{ava voditelji-
ca.
Specijaliziranu emisiju i
gostovanja istaknutih me-
dicinskih stru~njaka, uz no-
vitete iz oblasti medicine,
svi dosada{nji gledaoci im-
at }e priliku pratiti i dalje.
- Ova emisija nema svoj
rok. Direktori Konstantin
Jovanovi} i Mirza Sulejma-
novi} su mi rekli: “Te{ko je
do 200-te, onda je poslije
sve lak{e. Idemo do 500.”
Emitirat }emo je dok god
budemo na{im gledaoci-
ma davali sve potrebne in-
formacije, govorili o pre-
venciji, bili zanimljivi i dru-
ga~iji od drugih - zaklju-
~uje Zolj. A. KARAMAN
Dvosatnim dru`enjem,
uz mogu}nost telefonskog
razgovora s javnim li~nosti-
ma, u petak, 2. marta, eki-
pa Hayat TV-a u specijalnoj
emisiji “Dobri ljudi”, u sas-
tavu D`ena Zeni~anin, Da-
lila Omerovi} i Fikret Ho-
d`i}, prikupila je sredstva
za kupovinu inkubatora
Pedijatrijskoj klinici KCUS.
S obzirom na pozitivne
reakcije gra|ana, emisija
}e se nastaviti i u nared-
nom periodu, poma`u}i i
druge gradove.
- Gledaoci su imali prili-
ku pozvati broj telefona i na
taj na~in donirati 2 KM. Za
dva sata primljeno je 6.512
telefonskih poziva. Brojne
li~nosti iz javnog `ivota ra-
do su se odazvale akciji,
otvorile svoja srca i u`ivo u
programu, putem telefona,
razgovarali s gledaocima iz
Bosne i Hercegovine, ali i
cijelog svijeta - ka`e Mer-
siha Halilovi}, portparol te-
levizije. Ad. K.
6 Petak, 9. mart/o`ujak 2012. Extra
oglasi
7
petak 9. mart/o`ujak 2012
Info
4
A?AE=
Filmske top-liste
BiH
SAD
1. Loraks
2. Projekt X
3. ^in hrabrosti
4. Sigurna ku}a
5. Dobra djela
6. Putovanje
u sredi{te Zemlje 2
7. Zavjet ljubavi
8. Neka
bolji pobijedi
9. Ghost Rider 2:
Duh osvete
10. Wanderlust
D`ord` Kluni izvrstan je u ulozi prezaposlenog
advokata, bogatog nasljednika i porodi~nog ~ovjeka
Aleksander Pejn svojim najnovijim filmom
“Nasljednici” dokazao se kao jedan od najza-
nimljivijih holivudskih reditelja koji vje{to spa-
ja suze i smijeh. S pet nominacija za ovogo-
di{nje Oskare, ali samo jednim osvojenim (za
najbolju scenaristi~ku adaptaciju), film “Nas-
ljednici” je istovremeno izuzetno duhovita
(sazdana na vrlo suptilnom humoru), kao i
vrlo potresna i emotivna pri~a o disfunkcio-
nalnoj porodici. Film je to u koji ve}inom
gledate s osmijehom na licu i toplinom u srcu
iako je glavni pokreta~ radnje, supruga glav-
nog junaka Meta Kinga, od drugog kadra na
umoru. Malo koji film se temom smrti bli`njeg
bavi s takvim osje}ajem za komi~no.
Toplo djelo
D`ord` Kluni izvrstan je u ulozi prezapos-
lenog advokata, bogatog nasljednika i poro-
di~nog ~ovjeka Meta Kinga, kojemu izmakne
tlo pod nogama nakon {to njegova supruga
Elizabet poslije nesre}e ostane u komi. Ne
samo {to je nespreman na samostalan odgoj
dvije buntovne k}erke, ve} je Met, prema
vlastitom priznanju, bio “pomo}ni roditelj”
koji ne zna ni{ta o k}erkama, niti ih razumije,
a jo{ ga dotu~e spoznaja da mu supruga nije
bila vjerna.
Osim toga, Met je razapet izme|u `elja
{ire porodice, nasljednika havajske kraljev-
ske loze, jer dio njih `eli prodati naslije|enu
nedirnutu zemlju na Havajima i obogatiti se, a
dio `eli sa~uvati prirodnu i ekolo{ku oazu.
Iako zvu~i kao zaplet sapunice, “Nasljednici”
se doimaju kao neobi~no `ivotno, toplo dje-
lo, koja se doti~e kompleksnih pitanja kao
{to su familijarni i prijateljski odnosi, ali i
ekolo{ka i rasna pitanja.
Efektna uloga
Zahvaljuju}i odli~no konstruiranim likovi-
ma, priliku da poka`u svoje gluma~ko umije}e,
uz sjajnog Klunija, koji se ulogom izgubljenog
Meta poprili~no odmaknuo od uobi~ajenih
ma~o stereotipa, dobile su dvije mlade glumi-
ce, prije svega odli~na [ejlin Vudli, sjajna
19-godi{nja glumica koja je po~ela karijeru u
ameri~kim serijama, i to kao 10-godi{njakinja.
Izuzetno efektnu rolu ostvarila je i djevoj~ica
Amara Miler, kojoj je to bio prvi nastup na filmu.
Prikazuju}i drugu stranu `ivota u tropskom
raju, Pejn ilustrira tezu da su i raj i pakao u
nama samima i na{em odnosu s bli`njima.
Ostalo je ionako samo scenografija (H. P.)
Nasljednici
Originalni naziv: The Descen-
dants.
Re`iser: Aleksander Pejn.
Uloge: D`ord` Kluni, [ejlin Vu-
dli, Bo Brid`is, Amara Miler.
@anr: Drama.
Trajanje: 115 minuta.
Godina proizvodnje: 2012.
Bud`et: 20 miliona dolara.
Prizor iz
filma
SPORTSKA
SEDMICA
Derbi @eljezni~ar -
[iroki Brijeg na BHT1
Direktan prijenos susreta na Grbavici u subotu, u 13.55 sati
Zeba: Pred @eljom
jedan od najva`ni-
jih me~eva sezone
@eljezni~ar - [iroki Brijeg
Nakon puna tri mjeseca zim-
skog sna slijedi nastavak Premi-
jer lige BiH. Odmah na startu
proljetnog dijela na programu je
veliki derbi koji bi mogao odredi-
ti i ishod borbe za naslov prvaka.
Na stadionu Grbavica snage }e
odmjeriti lider @eljezni~ar i dru-
goplasirani [iroki Brijeg. Direk-
tan prijenos me~a u subotu, u
13.55 sati emitirat }e BHT1.
Bajern - Bazel
Trostruki prvak Evrope Ba-
jern pao je na ispitu u prvom
me~u osmine finala Lige prvaka
protiv Bazela. [vicarci su poka-
zali kako treba imati ozbiljan
pristup jednoj utakmici, poseb-
no kada je u pitanju vi{estruki
njema~ki ili engleski prvak. Jup
Hejnkes (Jupp Heynckes) ima
bogato trenersko iskustvo i si-
gurno }e znati motivirati Franka
Riberija (Ribery) i dru{tvo da bi
se domogli plasmana me|u
osam najboljih klubova u ovom
takmi~enju. Gledaoci Federalne
TV susret mogu pratiti u utorak,
u 20.30 sati.
^elzi - Napoli
Kada je ^elzi, s porazom od
3:1, napustio Napulj, svi su pitali
je li to posljednja utakmica An-
dresa Vilja{-Boa{a na klupi.
Mladi Portugalac tada je ostao
trener, ali je ve} nakon poraza
od Vest Bromvi~a u engleskoj
Premier ligi dobio otkaz. Mo`da
ova odluka vlasnika kluba Ro-
mana Abramovi~a poslu`i kao
“{ok-terapija” da se protiv sjaj-
nih Napolitanaca poku{a dosti}i
zaostatak od dva gola. Uzvratni
susret Lige prvaka ^elzi - Napoli
prenosit }e BHT1 u srijedu, u
20.35 sati.
1. U zemlji krvi
i meda
2. Putovanje
u sredi{te Zemlje 2
3. Parada
4. Sigurna ku}a
5. Ghost Rider 2:
Duh osvete
6. Neka bolji
pobijedi
7. Sve za lovu
8. Pri~e s tavana
9. Zavjet ljubavi
10. Alvin i
vjeverice 3
8
petak 9. mart/o`ujak 2012.
Tamara i Ku~era
provode strastvenu no}
Kristina sretne Tomu i iznena|ena je {to je iza{ao iz zatvora
SERIJA, FTV
16.00
Sve }e biti
dobro
Kenan sre}e svoju
prvu ljubav Lejlu
D`emil je ljubomoran zbog ro|akovog uspjeha
21.00
SERIJA, OBN
Kismet
PONEDJELJAK (140. ep.)
Zoran i Slaven odlaze kod inspektora
Bla`evi}a tra`e}i pomo} za Andrijanu,
koja je iz protesta porazbijala pola
svoje sobe. Tomo predla`e da je str-
paju na psihijatriju. Zoran i Slaven vide
kako Andrijanu odvozi Hitna pomo}.
Peri} je na~uo da se Macanovi}u
sprema pretres stana. Aleksandra i
Vinko saop}avaju uku}anima da }e se
vjen~ati, {to oneraspolo`i Jo`u.
UTORAK (141. ep.)
Nakon {to bolni~ka kola odvezu An-
drijanu Slaven fizi~ki nasrne na Tomu.
Katarina se ne sla`e s Nevenkinom
odlukom da lije~i rak “kondaminom”.
Karla se preko Mile raspituje za Kre{u.
Kristina, Mila i Bruno ozbiljno raz-
mi{ljaju o bavljenju kateringom. Ivana
ima problema oko va|enja krvi paci-
jentima, u ~emu joj pomogne Kar-
men. Aleksandra Vinkovim kolegama
u birou saop}ava da se udaje.
SRIJEDA (142. ep.)
Matko je zabrinut za Slavena jer ne
odustaje od Andrijane. Zamjera i Zora-
nu {to ne zna kad treba stati s ljudima
kao {to je Macanovi}. Kre{in poslovni
partner igrom slu~aja je sa [olte. Vin-
ko i Mili} se upoznaju i Mili} ga zamoli
da im organizira no}ni izlazak u Zagre-
bu. Sun~ica se javlja s aerodroma. Svi
su iznena|eni njenim novim izgledom,
frizurom i pirsingom.
^ETVRTAK (143. ep.)
Svi su u {oku zbog saznanja da
Nevenka boluje od raka. Macanovi}
je skepti~an oko Andrijanine hospita-
lizacije. Andrijana vara ljekare tako {to
lijekove ispljune u {aku. Poku{ava
pobje}i, no, ne uspijeva. Presre}e je
dr. Kova~. Karla uska~e Vinku u po-
mo} oko no}nog izlaska s poslovnim
partnerima u loungeu te mu se o~ito
nabacuje. Tamara i Ku~era, nakon
me|usobnog izbjegavanja po odjelu,
provode strastvenu no}.
PETAK (144. ep.)
Kristina sretne Tomu i iznena|ena
je {to je iza{ao iz zatvora. Adaptacija
ku}e Bebi}evih je zavr{ena i Nevenka
poziva Matka da do|e ku}i. Na odjel
sti`e “kondamin”, osoblju nije jasno
za{to.
Mithat se
pribli`ava
Lejlu u porodi~noj ku}i ~eka veliko
PONEDJELJAK (218. ep.)
Ali Riza odlazi kod Fikret,
ali ve} istu ve~er zbog
pro`ivljenih neugodnih
trenutaka uvi|a da ondje
ne}e mo}i ostati te odlu~i
oti}i rano ujutro. Zajedno
s njegovom odlukom
kre}e i Fikretina pobuna,
nakon ~ega ona po~inje
preispitivati `ivot koji je
izabrala.
UTORAK (219. ep.)
Misle}i da joj je otac kod
Fikret, Lejla dolazi ku}i da
bi pokupila stvari koje su joj
ostale. Do{av{i u ku}u svo-
jih roditelja prvi put nakon
dugo vremena, ona nailazi
na veliko iznena|enje.
SRIJEDA (220. ep.)
Oguz ne `eli pretrpjeti
poraz od D`ejde te prona-
PONEDJELJAK (1. ep.)
Svjetski kompozitor i ponos ~itave
Turske Husejin Kenan Gun, nakon
zavr{ene turneje, dolazi na ujakovo
imanje da bi proveo odmor s maj-
kom.
Mje{tani su odu{evljeni {to }e
ugostiti poznatog muzi~ara, a naj-
vi{e od svih uzbu|en je njegov ujak
Saib Pa{a, kandidat za predsjednika
op}ine, jer }e mu od velike koristi biti
ne}akova podr{ka.
Kenan dolazi u vilu, gdje mu
naviru bolna sje}anja iz djetinjstva, a
sre}e i prvu ljubav Lejlu, koja je u
braku s njegovim brati}em D`emi-
lom.
UTORAK (2. ep.)
Slavni, zgodni i {armantni Kenan u
sredi{tu je pozornosti svih `ena u gradu.
Na proslavi povodom njegovog dolaska
slu~ajno se na|e i mlada i lijepa vlasnica
porodi~ne firme “princeza ~elika” D`avi -
dan, koja koristi priliku za zbli`avanjem s
Kenanom. Me|utim, u Kenanovom `i-
votu pojavljuje se Lamija.
SRIJEDA (3. ep.)
Husejin Kenan doznaje da je Lamija
njegov tajni fan te da je prijatelji i
rodbina zovu Pjegica. Kenanov po-
vratak izazvat }e buru doga|aja u
ku}i njegova ujaka Saiba Pa{e. Brati}
D`emil ljubomoran je zbog njegova
uspjeha i ljut je na suprugu Lejlu, koja
nije zaboravila svoju staru ljubav.
^ETVRTAK (4. ep.)
Kenan je i dalje u sredi{tu pa`nje
svih `ena. Princeza D`avidan po-
sebno ga `eli bolje upoznati pa prire-
di proslavu njemu u ~ast. Ono {to }e
se dogoditi na zabavi, mala Pjegica
nikada ne}e mo}i zaboraviti.
D`emil vjeruje da je njegova supru-
ga svakim danom sve bliskija s Kena-
nom. Kako bi zasjenio Kenanovu sla-
vu, planira osvetu.
9
petak 9. mart/o`ujak 2012.
Feraje se i dalje
vi|a s Avnijem
Mine i Ali dobili
odli~nu ponudu
Pepa krije istinu o
Karlosovom napadu
Emilia otkriva da se Raimundo pretvara da je slijep
SERIJA, FTV
17.25
Tajna
Starog
Mosta
Oluja
sve vi{e
Ferhunde
iznena|enje
Kad li{}e
pada
SERIJA, HAYAT TV
20.00
lazi rje{enje koje }e po-
najvi{e razveseliti Lejlu.
Ali Riza nikako ne
mo`e progutati ponos i
vratiti se ku}i, zbog ~ega
ga o~ekuje vrlo te{ka
ve~er.
^ETVRTAK (221. ep.)
[evket se brine za oca te
kre}e u potragu za njim i
otkriva mjesto na kojem je
odsjeo.
Jedini put koji }e Ali
Rizu vratiti ku}i ponovo
ide preko Hajrije.
PETAK (222. ep.)
Mithat se sve vi{e pri-
bli`ava Ferhunde, {to ga
udaljava od istine o poro-
dici Tekin.
Skrivaju}i svoje prave
namjere, Ferhunde pola-
ko po~inje otvarati zatvo-
rena vrata.
PONEDJELJAK (51. ep.)
U ku}i se odr`ava ve~er kane,
bojenja ruku. Dok jedni slave i
zabavljaju se, Ali i hod`a po-
ku{avaju spasiti Hasana i Fevzija,
no, poru~nik ne `eli ~uti za to. Ipak,
na kraju uspiju do}i ku}i.
Sakine i Emine, koji se zbog
likera ba{ i ne sje}aju prethodne
ve~eri, odlaze na {tand da prodaju
srdele, a s njima ide i Zija.
UTORAK (52. ep.)
Ali i Zejnep su, kona~no, sjeli za
svoj sto u svadbenom salonu. U
posljednjem momentu dolazi do
potpunog haosa. Neki od gostiju
su pobjegli, dok su neki izba~eni te
svadbeni salon ostaje potpuno
prazan prije negoli se Ali i Zejnep
vjen~aju. Hasan i Fevzi, koji prona-
laze rje{enje za svaku nevolju, vi{e
ne mogu prevariti Emine i Sakine.
SRIJEDA (53. ep.)
Tamara, kojoj je `ao zbog Zijinih
ljubavnih jada, odlu~uje da razgo-
vara s Gamze. Napravila je plan
kako da joj poka`e Volkanovo pra-
vo lice. Ali i Zejnep ne mogu do}i
do izra`aja zbog problema izme|u
njihovih porodica. Svim silama po-
ku{avaju rije{iti probleme. Me|-
utim, o~ekuje ih jedno, ne ba{
ugodno iznena|enje.
^ETVRTAK (54. ep.)
Ali i Zejnep su se ipak vjen~ali te
pro`ivljavaju prelijepe zajedni~ke
trenutke. No, nevolje su im stalno za
petama. Ali dvoje zaljubljenih uspi-
jevaju da se suprotstave svim pre-
prekama te u`ivaju u svojoj sre}i. U
me|uvremenu, `ene su izbacile
mu{karce iz ku}e. Naravno, glavni
krivci su Hasan i Fevzi. Hasan po-
ku{ava prona}i neko rje{enje, ali mu
to ne ide od ruke. Jedino rje{enje je
da otvore riblju pijacu.
PETAK (55. ep.)
Feraje se i dalje vi|a s Avnijem,
kojeg je upoznala na svadbi. To
po~inje izlu|ivati hod`u. Uporno
poku{ava, ali mu ne uspijeva uvjeriti
Feraje da taj ~ovjek nije za nju. Mine
i Ali polako ostvaruju svoje poslov-
ne planove. Dobili su odli~nu pos-
lovnu ponudu. Ali je veoma sretan
zbog toga, ali Zejnep ima lo{ predo-
sje}aj u vezi sa svim tim.
SERIJA, TV ALFA -
Mreža
17.15
PONEDJELJAK (103. ep.)
Komandant Sanz do{ao je s
namjerom da do kraja istra`i
Prijetovo ubistvo i sve okol-
nosti po svaku cijenu. Tris-
tan i Pepa zaokupljeni su
dodatnim problemima koje
im mo`e donijeti ova istraga.
Alberto se i dalje trudi da
usmjeri sumnje prema Tris-
tanu, u tome bi mu mogao
pomo}i izvje{taj s autopsije.
@eli se rije{iti svog rivala
jednom zauvijek.
UTORAK (104. ep.)
Alberto prijeti Pepi da }e
cijelu istinu otkriti Martinu uk-
oliko se ne bude pona{ala
kao vjerna supruga. Pepa
povjerava komandantu pri-
rodu svoje veze s Tristanom,
{to direktno utje~e na Alber-
ta. Tristan razgovara s Eloi-
som o svojoj sestri koja je
zbog strastvene ljubavne pr-
i~e u maj~inoj nemilosti.
SRIJEDA (105. ep.)
Pepa je zabrinuta jer misli
da je Karlos prati i za to ima
dobre razloge. On postaje
njena sjenka. Kastanede
preko Hipolita saznaju da
niko ne sumnja kako Huan
stoji iza eksplozije kamio-
na s nitroglicerinom. Se-
bastijan daje ultimatum
Virtudes, ne mo`e je vi{e
{tititi. Ostaje im 24 sata da
napuste Puente Viejo.
^ETVRTAK (106. ep.)
Tristan sti`e na vrijeme da
spasi Pepu iz Karlosovih
ruku, ali ovaj uspijeva pob-
je}i. Ipak, dogovaraju se
da ne prijavljuju slu~aj po-
liciji. Me|utim, Franciska
saznaje za to pa poziva
komandanta Sanza. Eloi-
sa se ne ljuti kada sazna
da je Huan kriv {to je ona
povrijedila nogu. Emilia ot-
kriva da se Raimundo
pretvara da je slijep. Ange-
lines priznaje Miranar i
Kortesu da je trudna.
PETAK (107. ep.)
Pepa povjerava Albertu da
su tragovi povreda na nje-
nom vratu posljedica Kar-
losovog napada na nju.
Ali, kad je komandant
upita {ta se desilo, ona mu
ne govori istinu. Tristan
predla`e Pepi bijeg iz Pon-
te Vieja.
Kada ova to ispri~a svo-
joj prijateljici Emiliji, i na-
kon {to i on to dozna,
Karlos se skriva u njenoj
sobi, dr`e}i u rukama ko-
nop.
10
petak 9. mart/o`ujak 2012.
Mobitel
D`esika Martin prati svoga sina Rikija do
{kolskog autobusa i vra}a se ku}i. Iznenada
u njen dom provali nekoliko mu{karaca koje
predvodi ~ovjek po imenu Itan. Ubiju ku}nu
pomo}nicu i otmu D`esiku. Odvedu je u ku}u
izvan grada i zatvore na tavan. Itan razbije
tavanski telefon, a ona o~ajni~ki spaja `ice o
kojima nema pojma i uspije nekoga nazvati.
Na taj se poziv javi Rajan i isprva to shvata
{alom, no kada ~uje njene krikove, odjuri u
policiju...
Uloge: Kim Besind`er, Kris Evans, D`ejson
Stejtam
Reditelj: Dejvid R. Elis
SUBOTA
HRT1
23.55
Prva nedjelja
NEDJELJA
NOVA TV
21. 00
Durel i Lid`on najbolji su prijatelji kojima aktivnosti
s one strane zakona nisu strane. Durelova biv{a
djevojka namjerava preseliti u drugu dr`avu
zajedno s njihovim sinom, {to se njemu ne}e
svidjeti. Jedini na~in da ih zadr`i jeste da otplati
dug u iznosu od 17.000 dolara. U potrazi za
izvorom novca, odnosno mete za plja~kanje,
izbor ne pada na banku, ve} na lokalnu crkvu.
Uloge: Ajs Kjub, Ket Vilijams, Trejsi Morgan
Reditelj: Dejvid E. Talbert
KOMEDIJA
Spaliti nakon
~itanja
Povjerljivi stru~njak za Balkan Ozborn otpu{ten je iz CIA-e te
po~inje pisati memoare u kojima kani razotkriti pojedinosti vezane
uz svoje slu`bu. Njegova `ena Keti o~ekuje razvod i zahtijeva od
svog ljubavnika Herija, visokog policijskog du`nosnika, da ostavi
suprugu. Da ucijeni supruga, Keti sve njegove datoteke prebaci na
jedan disk. Me|utim, disk slu~ajno zavr{i u fitnes klubu i prona|u
ga dvoje zaposlenika koji bi mogli imati korist od toga.
Uloge: D`ord` Kluni, Tilda Svinton, D`on Malkovi~, Bred Pit
Reditelj: Itan i D`oel Koen
PETAK
HRT 2
22.00
RATNI
Narednik
James
Irak, 2004. godine. Narednik Vilijam D`ejms dolazi na rati{te
kako bi u ekipi za demontiranje bombi zamijenio vo|u ekipe,
poginulog pri demonta`i jedne bombe. Sposoban i hrabar,
distanciran od ostalih vojnika i prili~no arogantan, D`ejms nije
nimalo simpati~an ostalim ~lanovima tima-naredniku J. T. San-
bornu i specijalisti Ovenu Eldrid`u, koji u njemu prepoznaju
ovisnika o ratu. Ipak, po{tovanje kolega postepeno stje~e
demontiranjem niza slo`eno postavljenih bombi...
Uloge: D`eremi Rener, Entoni Meki, Gaj Pirs
Reditelj: Ketrin Bigelou
FANTASTI^NA DRAMA
Otkucaji `ivota
KOMEDIJA
T
R
I
L
E
R
ČETVRTAK
HRT 1
21. 35
SUBOTA
HRT2
21. 30
Svako zna da je `ivot pri~a, no {ta ako ste samo lik neke pri~e? [ta
ako shvatite kako je `ivot ne{to dragocjeno i lijepo, neposredno prije
nego {to }ete ga (mo`da) izgubiti? Herold Krik nije slutio da }e sebi
ikada postaviti ova pitanja. Punih dvanaest godina budio se u ta~no
odre|eno vrijeme, svako jutro pre{ao je ta~no odre|eni broj koraka
do autobuske stanice i svako jutro u isto vrijeme ulazio u autobus.
Brojevi su bili jedino {to je dr`ao u glavi, znao je svaki ra~un brzo
izra~unati, {to je bilo korisno, jer je radio kao porezni slu`benik.
Uloge: Vil Ferel, Megi Gilenhal, Ema Tompson, Dastin Hofman
Reditelj: Mark Forster
11
petak 9. mart/o`ujak 2012.
The Walker
PETAK
HRT1
01. 25
Karter Pejd` III. pripadnik je visokog va{ington-
skog dru{tva, imu}an nasljednik ugledne porodi-
ce, homoseksualac koji ima mno{tvo prijateljica s
kojima izlazi po dru{tvenim doga|ajima na zado-
voljstvo njihovih visokopozicioniranih mu`eva, a i
svoje, jer iako ne krije svoju orijentaciju, ipak je
diskretan. Dru`enje ugodno s korisnim nastavilo
bi se da se ne dogodi brutalno ubistvo poznatog
lobiste, ina~e ljubavnika jedne od Karterovih prija-
teljica, Lin, ~iji je mu` senator. Karter odlu~i {tititi
Lininu tajnu, a sam pokrene vlastitu istragu...
Uloge: Vudi Harelson, Kristin Skot Tomas, Loren
Bekol
Reditelj: Pol [reder
POLITI^KI TRILER
Lov na vje{tice
ČETVRTAK
HBO
20.05
Dobitnik “Oscara” Nikolas Kejd` i Ron Perlman
glume u ovoj nadnaravnoj akcijskoj avanturi o
juna~kom vitezu kri`aru i njegovom suborcu koji
moraju u udaljen samostan odvesti `enu op-
tu`enu da je vje{tica.
Uloge: Nikolas Kejd`, Ron Perlman, Stiven
Kembel Mur
Reditelj: Dominik Sena
AKCIJA
BIOGRAFSKA DRAMA
Invictus
Film reditelja Klinta Istvuda „Invictus” pri~a istinitu pri~u o tome
kako se Nelson Mandela udru`io s kapetanom ju`noafri~ke ragbi
ekipe Fransoazom Pijenarom kako bi ujedinili svoju zemlju.
Uloge: Morgan Friman, Met Dejmon, Toni Kgorod`
Reditelj: Klint Istvud
KOMEDIJA / AKCIJA
Poslije sumraka
Maks Burdet i njegova pomaga~ica Lola su majstorski kradljivci
koji se povla~e na Rajski otok na Bahamima nakon jo{ jednog
uspjeha, plja~ke drugog od tri poznata Napoleonova dijamanta.
Njihova je finansijska budu}nost osigurana, a karijera u svijetu
kriminala stvar pro{losti. Me|utim, Sten, FBI-jev agent koji je
posljednjih sedam godina proveo neumorno tra`e}i Maksa, ne
`eli vjerovati u njihovo povla~enje i miran `ivot.
Uloge: Pirs Brosnan, Selma Hajek, Vudi Harelson
Reditelj: Bret Ratner
KRIMINALISTI^KI
Gomorra
Petero ljudi iz Napulja duboko je u organiziranom kriminalu. Don
]iro dijeli novac porodicama uhap{enih kriminalaca iz njegovog
klana. Jednog dana uhvate ga dvojica gangstera `ele}i osvetu.
Trinaestogodi{nji Toto je dostavlja~ kojem slu~ajno dopadne
po{iljka droge i oru`je lokalnih preprodava~a. On im vrati
po{iljku te postaje njihovim ~lanom. No, da bi to zaista postao,
oni ga stave na ozbiljnu ku{nju...
Uloge: Toni Servilo, \anfeli}e Imparato, Maria Nacionale
Reditelj: Mateo Garone
SUBOTA
HBO
20.05
SRIJEDA
NOVA TV
22.25
NEDJELJA
HRT 2
22.05
12
petak 9. mart/o`ujak 2012.
Heroji neba
Godina je 1916., u jeku je Prvi svjetski rat.
^etvorica mladih Amerikanaca, prije ame-
ri~kog ulaska u rat godinu kasnije, prijavljuju
se kao dobrovoljci u francusku eskadrilu
“Lafayette”, nazvanu po “junaku dvaju svjeto-
va”, markizu de Lafajetu, sudioniku ameri~ke
i francuske revolucije. Ta ~etvorica mladi}a
su Rolings, D`ensen, Skiner i Bigl. Oni prola-
ze obuku pod vodstvom kapetana Tenola, a u
prvim borbenim zadacima predvodi ih iskusni
Kesidi.
Uloge: D`ejms Franko, Martin Henderson,
@an Reno
Reditelj: Toni Bil
PETAK
TV ALFA -
Mreža
22.40
Kriminalci na godi{njem
SUBOTA
TV ALFA -
Mreža
21. 50
Heri Volters, londonski gangster, po{alje dvoj-
icu irskih pla}enih ubica Kena i Reja da se
prikriju u Bri`, u Belgiji, nakon {to im se
izjalovio plan u londonskoj crkvi. Ken je vrlo
iskusan u svom poslu, ina~e o~aran srednjov-
jekovljem, a gaji o~inski stav prema mladom
Reju. Reju je dosadno i jedva ~eka povratak
ku}i.
Uloge: Brendan Glison, Kolin Farel, Ralf Fin
Reditelj: Martin Mekdonah
DRAMA
Helen
Film prati `ivot talentirane profesorice koja stalno poku{ava
odr`ati iluziju savr{enog `ivota, ali pri tome skriva mra~nu tajnu.
Omiljena je u dru{tvu, pa`ljiva prema okolini, vesela, muzi~ki
talentirana i ima uspje{nu univerzitetsku karijeru. Me|utim, u
jednom trenutku Helen je prisiljena suo~iti se s ~injenicom da
boluje od klini~ke depresije...
Uloge: E{li D`ad, Goran Vi{nji}, Aleksija Fast
Reditelj: Sandra Netelbek
SRIJEDA
OBN
23.35
KOMEDIJA / DRAMA
Prva ljubav
Turski primorski gradi}, 1990. Neo~ekivana posjeta njegovog
davno izgubljenog brata Asafa remeti Azmi Arifoglu. Asaf je bio
ratni zarobljenik ~etrdeset godina i Azmi je uspio da ga proglasi
mrtvim kako bi se o`enio njegovom zaru~nicom Nevin. Nakon
odluke Nevin da se vrati Asafu Azmi je povrije|en. Sukob trese
cijelu porodicu. U me|uvremenu, 13-godi{nji Arif se zaljubi u
djevoj~icu svojih godina Bahar.
Uloge: Halit Ergen~, ^etin Tekindor, Vahide Gordum
Reditelj: Nihat Durak
KOMEDIJA
Spa{eni
KRIMINALISTI^KI TRILER
A
K
C
I
J
A

/

D
R
A
M
A
SUBOTA
HAYAT TV
21. 00
SUBOTA
PINK BH
00.00
Meri je dobra hri{}anka koja poha|a dobru hri{}ansku {kolu
zajedno sa svojim dobrim prijateljima hri{}anima, kakvi su prije
svih Hilari Fej i Merin de~ko Din. @ivot joj se ~ini savr{enim sve
dok jednog dana ne dozna kako je vrlo vjerovatno da je Din
zapravo homoseksualac.Nakon {to do`ivi viziju Isusa u bazenu,
Meri }e napraviti sve kako bi Dina izvela na pravi put, ~ak }e mu i
ponuditi svoju nevinost.
Uloge: D`ena Maloni, Mendi Mur, Makalej Kalkin
Reditelj: Brajan Daneli
13
petak 9. mart/o`ujak 2012.
Nikolas Niklbi
PONEDJELJAK
PINK BH
01. 10
Nakon {to mu otac neo~ekivano umre, devet-
naestogodi{nji Nikolas Niklbi postaje glava po-
rodice. ^injenica da je otac kroz lo{a ulaganja
izgubio porodi~no bogatstvo jo{ vi{e ote`ava
Nikolasovu brigu o majci i sestri Kejt. Bez
prebijenog nov~i}a, Nikolas se za pomo}
obra}a bogatom i nepomirljivom stricu Ralfu.
Uloge: ^arli Hunam, En Hatavej, Kristofer Pla-
mer
Reditelj: Daglas Megrat
KOMEDIJA / DRAMA
An|eli i djevice
UTORAK
OBN
23.35
Lorenco Di Lambertio `ivi u Firenci tokom 14.
stolje}a. Pravi je {armer koji osvaja djevojke, a
zatim ih ostavlja bez ikakvog obja{njenja. Jedina
koja mu je zapela za oko je ljepotica Pampinea,
koju opsjedaju ruski grof i neuravnote`eni ple-
mi}. Na Lorencu je da se bori za svoju pravu
ljubav...
Uloge: Hajden Kristensen, Mi{a Barton, Tim
Rot
Reditelj: Dejvid Leland
DRAMA / KOMEDIJA
DRAMA
Uspomene
jednog bjegunca
Film, snimljen prema romanu kanadske pjesnikinje Ane Majkls,
govori o ~ovjeku koji nastoji prevladati traume iz djetinjstva i
vrijeme Drugog svjetskog rata. Pri~a prati Atosa, arheologa koji
spa{ava `ivot jednom dje~aku i vodi ga u novu domovinu. „@ivot
nas mo`e izlije~iti, ako mu mi to dopustimo”.
Uloge: Rade [erbed`ija, Stiven Dilejn, Rosamund Pike
Reditelj: D`eremi Podesva
DRAMA / TRILER
Kada te niko
ne primje}uje
Kada shvati da njen brak propada, `ena }e utjehu potra`iti u
zabranjenim stvarima. Usamljena ku}anica ~iji suprug `ivot
utapa u alkoholu, odlu~it }e da uradi nezamislivo.
Uloge: [eron Stoun, Timoti Haton, Dilan Bejker
Reditelj: Rajan Eslinger
AKCIONI TRILER
Igra smrti
Tajni agent ameri~ke obavje{tajne slu`be Markus radi i kao
tjelohranitelj za kontroverznog biznismena. Nakon neuspjelog
atentata na jednog diplomatu u Detroitu, svi povrije|eni smje{te-
ni su u istu bolnicu, a Markus dolazi tamo na zadatak. No,
situacija }e se za njega zakomplicirati kada bude suo~en sa
izborom: da li postupiti po zadatku i za{titi povrije|ene od novog
napada ili za{titi vlastite interese.
Uloge: Vesli Snajps, Erni Hadson, Zoi Bel
Reditelj: \or|o Serafini
NEDJELJA
BHT1
21. 25
SUBOTA
BHT1
22.05
NEDJELJA
FTV
21. 00
14 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
SUBOTA 10. 3. 2012.
Djecaiz Domasudobila osipi boloveu stomaku, i
o~itoje dasu se otrovali vodom. D`enspoku{ava
saznati o ~emu se radi, me|utim ne mo`e ni{ta
na}i dok mu Robi ne pritekne u pomo}.
SERIJA, BHT1
11.20
HRT 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Veterani mira, emisija
za branitelje
13.15 Duhovni izazovi
13.45 Prizma,
multinacionalni
magazin
14.30 manjinski Mozaik
14.45 Jelovnici izgubljenog
vremena
15.10 Eko zona
15.35 Dokumentarci BBC
Wild subotom
16.30 Euromagazin
17.00 Vijesti u pet
17.10 HAK - Promet info
17.20 Reporteri
18.20 Potro{a~ki kod
18.50 Globalno sijelo
19.20 Loto 7/39
19.30 Dnevnik
20.05 Ve~eras
20.11 Dan nezavisnosti,
ameri~ki film
22.30 Najmo}nije `ene
svijeta. Ruth
Westheimer
23.25 Dnevnik 3
23.40 Sport
23.45 Vijesti iz kulture
23.55 Mobitel, ameri~ki film
01.25 Filmski maraton.
Legendary Weapons
of China, film
HRT 2
09.25 Kranjska Gora.
Svjetski skija{ki kup -
veleslalom (M),
prijenos 1. vo`nje
10.25 Trolovi, crtana serija
10.50 Shiloh 2. Shilohove
zgode,
britansko-ameri~ki
film za djecu
12.25 Kranjska Gora.
Svjetski skija{ki kup -
veleslalom (M),
prijenos 2. vo`nje
13.25 KS Automagazin
13.55 Obrtnik i partner,
emisija pod
pokroviteljstvom
14.25 Direkt. Nesre}a
14.55 4 zida
15.30 Sje}anja jedne gej{e,
ameri~ki film
17.55 Ko{arka, ABA liga.
[iroki - Cedevita,
prijenos
19.45 Glazba, glazba... rock
20.00 Ciklus dokumentarnih
filmova dobitnika
Oscara. Carsko
putovanje
21.30 Otkucaji `ivota,
ameri~ki film
23.25 Menkellov inspektor
Wallander 2, serija
00.55 Mladi glazbenik za
Euroviziju, snimka
Nova TV
07.30 Smallville, serija
09.30 Peppa, crtana serija
09.35 Peppa, crtana serija
09.45 Winx, crtana serija
10.10 Gormiti, crtana serija
10.35 Ptica trka~ica, crtana
serija
11.00 Zauvijek susjedi,
serija
12.55 Sinbad i Tigrovo oko,
igrani film
15.05 Huk, igrani film
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Provjereno,
informativni magazin
18.05 Nad lipom 35,
humoristi~no-glazbeni show
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Smrtonosna po{iljka,
igrani film
22.00 Cro cop - Uvodna
emisija
22.30 Cro Cop vs. Ray Sefo,
prijenos
23.00 Cro cop - Odjavna
emisija
23.15 Vojnik,
igrani film
00.55 Smrtonosno
oru`je 2, igrani film
02.50 Nad lipom 35,
humoristi~no-
glazbeni
show
03.50 Ezo TV, tarot show
10.25 FESTIVAL CIRKUSA 21.10 FILMOVI JACKIEA CHANA 21.00 OTOK SMRTI 12.40 MAGNA AURA
15.35 DOKUMENTARCI... 17.55 KO[ARKA 07.30 SMALLVILLE 23.30 JELEN SUPER...
Let iznad kukavi~jeg
gnijezda
Osu|en zbog silovanja,
Mekmarfi je preba~en
u psihijatrijsku bolnicu,
gdje grupna terapija
bolni~arke Ra~ed i veli-
ke doze lijekova, pr-
venstveno umiruju}ih
sredstava, oduzimaju
pacijentima individual-
nost i svaku `elju da
i{ta promijene.
Uloge: D`ek Nikolson,
Luiz Fle~er, Majkl Beri-
man
Reditelj: Milo{ For-
man
FILM, FTV
23.35
BHT1
09.15 Prijatelji sa farme, ani-
mirana serija, 11/26, r.
09.25 Kranjska Gora. Svjet-
ski kup u alpskom ski-
janju, Veleslalom (m),
1. utrka, prijenos
10.25 Festival cirkusa, revi-
jalni program
11.20 Zdravo Robbie!, igrana
serija, 9/37
12.10 BHT vijesti
12.25 Kranjska Gora. Svjet-
ski kup u alpskom ski-
janju, Veleslalom (m),
2. utrka, prijenos
13.25 Engleska Premier liga,
pregled
13.55 Nogomet. BH Telecom
derby kola. @eljezni~ar
- [iroki Brijeg, prije-
nos
15.55 Nogomet. Engleska
Premier liga. Chelsea -
Stoke City, prijenos
BHT vijesti (u pauzi utakmice)
18.00 Nova avantura, maga-
zin
19.00 Dnevnik 1
19.35 EURO panorama
20.05 Moram spavat' an|ele,
hrvatski igrani film
21.50 BHT vijesti
22.05 Kada te niko ne prim-
je}uje, igrani film
23.35 Zdravo Robbie!, igrana
serija, 9/37, r.
00.20 Moram spavat' an|ele,
hrvatski igrani film, r.
02.00 Kada te niko ne prim-
je}uje, igrani film, r.
FTV
10.10 Harveytoons
10.30 Hayd u park
11.00 Sarajevska hronika
11.25 Mozaik religija, vjerski
program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Crna krava bijelo mli-
jeko, r.
13.15 Melrose Place, igrana
serija, 9. epizoda
14.00 Atlantis, igrani film
15.20 Vijesti
15.30 Michael Palin. Put oko
svijeta za 80 dana, do-
kumentarni serija, 1.
epizoda
16.25 Usoljena govedina,
francuski igrani film
/12/
18.10 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija, 6. ep.
18.15 Piplinzi, crtana serija
19.10 Loto, prijenos iz-
vla~enja
19.20 EUPM. Upravljanje ile-
galnim migracijala -
slu`ba za poslove sa
strancima, reporta`a
19.30 Dnevnik 2
20.10 Nepobedivo srce, igra-
na serija, 6. epizoda
21.10 Filmovi Jackiea Cha-
na. ^uda, film /12/
23.20 Vijesti
23.35 Volim film. Let iznad
kukavi~jeg gnijezda,
ameri~ki igrani film
01.45 Dnevnik 2, r.
02.15 Pregled programa za
nedjelju
TV ALFA
07.05 Jukebox
08.00 Top shop
08.10 Muzi~ki
program
09.05 Top shop
09.15 TITO CRVENO I CRNO,
dokumentarni program
16/24
10.10 Top shop
10.20 Hitovi
11.30 Vijesti
11.35 Auto vizija
12.15 Muzi~ki
program
13.10 Na
granici, igrani film
15.05 Kako
vrijeme
prolazi, igrana
serija
17.05 Otok,
igrana
serija
18.05 Otok
smrti,
igrana serija
19.00 Vijesti
19.20 Jukebox
20.05 Hitovi
21.00 Otok
smrti,
igrana
serija
21.50 Kriminalci
na godi{njem,
igrani film
23.40 CSI. New York,
igrana
serija
00.30 Astrologija
TV1
09.05 Junska no}, igrana se-
rija
10.00 Vijesti
10.05 Junska no}, igrana se-
rija
11.00 Vijesti
11.05 Junska no}, igrana se-
rija
12.00 Vijesti plus
12.15 Put u Saharu, doku-
mentarni serijal, ep.
6/13
12.40 Magna Aura, igrana se-
rija, ep 6/13
13.00 Vijesti
13.05 Unutarnje carstvo,
igrani film
15.00 Vijesti
15.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 23. ep.
(r)
16.50 Vijesti plus
17.05 Otok, igrana serija, 22.
ep.
18.05 Otok smrti, igrana seri-
ja, ep. 4/13 (r)
19.00 Najava Dnevnika
19.30
19.10 Crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 CSI. Las Vegas, igrana
serija, 10. ep.
21.00 Otok smrti, igrana seri-
ja, ep. 5/13
21.50 Kriminalci na go-
di{njem, igrani film
23.40 CSI. New York, igrana
serija, ep. 4/22
00.30 Pono}ne vijesti
00.45 Apokalipsa, igrani film
19.50 [OPINGHOLIČARKE
KABLOVSKI TV PROGRAM
Zdravo
Robbie!
19.40 JERSEY SHORE
RTS
09.06 @ikina {arenica
10.00 Vijesti
10.05 @ikina {arenica
11.00 Vijesti
11.05 Gra|anin, info
11.30 Knjiga utisaka
12.15 Gastronomad
12.30 Plava ptica 2
13.00 Dnevnik
13.15 Sport plus
13.30 Rezervisano vrijeme
14.00 TV minijature
14.15 Vi i Mira Adanja Polak,
zabavni program
15.00 Vijesti
15.10 Bioskop. Bata
@ivojinovi}
16.00 Vijesti
16.03 Vojna akademija, tv
serija
17.00 Petkazanje
18.00 Hor “Kolibri”, muz.
program
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Vojna akademija, tv
serija
21.00 Bez vize, prog. za
dijasporu
21.30 TV lica...kao sav
normalan svijet
22.30 Rezervisano vrijeme
23.00 Svijet sporta
23.30 Jelen super liga, sport.
program
MTV Adria
07.10 Just See MTV
08.00 Chill Out
08.40 MTV
The Movies
09.00 My Super
Sweet
World Class
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 MTV Express.
Vatra
12.30 If You Really
Knew Me Weekend
15.00 Flash Prank
17.10 Biggest!
Hottest!
Loudest!
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
19.40 Jersey
Shore Best Of
20.30 Jersey
Shore Best Of
21.20 Jersey
Shore Best Of
22.10 Karaoke
Box
23.10 Behind
The Music
00.00 MTV World
Stage (R)
Red Hot Chili
Peppers
01.00 Party Zone
02.00 3 From 1
PINK BH
06.00 Svi psi
idu u raj 2,
ameri~ki
animirani film
08.00 Fifi, crtani film
09.00 Paparazzo
lov na poznate, zabav-
na
emisija r.
10.00 Razvod
na odre|eno vrijeme,
doma}i film
12.00 Info top,
informativni
program
12.10 Gold Music,
muzi~ka
emisija
14.00 Multimilioner,
kviz r.
15.50 Info top,
informativni
program
16.00 Mala
nevjesta,
indijska serija
17.00 Show time,
zabavna
emisija
19.00 Kursad`ije,
zabavna
emisija
19.50 [opingholi~arke,
reality
emisija
21.00 Zvijezde
granda,
muzi~ki show
00.00 Spa{eni,
ameri~ki film
HAYAT TV
07.00 Fifi, crtani film, 11., 12.
i 13. epizoda
07.30 Bumba, crtani film, 17. i
18. epizoda
07.50 Graditelj Bob, crtani
film, 46. epizoda
08.00 @ablja patrola, crtani
film, 17. i 18. epizoda
08.37 Hlapi}eve nove zgode,
crtani film, 8. epizoda
09.00 Garfield, crtani film, 47.
- 51. epizode
10.00 Winx, crtani film, 50.
epizoda
10.30 Bumba, crtani film, 11.
epizoda
10.35 Gormiti, crtani film, 7.
epizoda
11.00 Winx, crtani film, 51. i
52. epizoda
12.00 Sjeverna svjetla, igrani
film
14.00 Autoklub, automagazin
14.30 Svi na selo
14.58 Slijepa ljubav, igrana
serija, 16 - 20. epizode
17.30 Tvoje pjesme, moji
snovi, muzi~ki show
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.38 Horizonti
20.00 S druge strane, infor-
mativni program
20.20 Cimer fraj, 3. epizoda
21.00 Prva ljubav, turski igra-
ni film
23.00 Bledi mesec, igrani
film
01.00 Astro Num Caffe,
u`ivo
20.00 S DRUGE STRANE
15 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
SUBOTA 10. 3. 2012.
15.00 DANAS KINO... 19.30 DRUGA STRANA...
OBN
07.40 Mixmaster, crtani film
08.00 Bunny Maloney, crtani
film
08.15 Kornja~a Hero, crtani
film
08.50 Dje~iji program
09.45 Ljepotica i zvijer, crtani
film
10.40 Top shop
11.20 Princ iz Bel Aira, hu-
moristi~na serija
12.00 Lonci i poklopci, kuli-
narski show
13.05 Bakina kuhinja, kuli-
narski show
13.50 Jelovnici izgubljenog
vremena, kulinarski
show
14.15 Jelovnici izgubljenog
vremena, kulinarski
show
15.00 Danas kino sutra OBN,
zabavni program
15.30 Na ~ekanju (16), igrani
film
17.50 Dejana Talk Show, Te-
ma.”Sr~ani udar”, talk
show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 Bakina kuhinja, kuli-
narski show
20.00 Tajlandski ratnik (16),
igrani film
22.30 Policijska pri~a (16),
igrani film
00.10 Tajlandski ratnik (16),
igrani film
AL JAZEERA
BALKANS
08.00 Svijet umjetnika - Li-
banon, dokumentarni
program, r.
08.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 ^as historije II dio, do-
kumentarni program, r.
17.00 Zaboravljani borci za
slobodu II dio, doku-
mentarni program, r.
17.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dokumentarni program
19.30 Druga strana Srbije,
ep.16, dokumentarni
program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Svijet umjetnika - Li-
banon, dokumentarni
program, r.
22.00 Vijesti
23.05 Dogodilo se u Bopalu,
dokumentarni pro-
gram,r.
23.30 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dok. program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
01.30 Veterani - Ruanda, do-
kumentarni program, r.
11.15 ROBIN HUD
Eurosport
11.15 Alpsko skijanje, S.KUP
Are
12.00 Kros-kantri skijanje,
S.KUP Oslo
12.30 Alpsko skijanje, S.KUP
Kranjska Gora
13.15 Kros-kantri skijanje,
S.KUP Oslo
14.30 Alpsko skijanje
15.15 Bijatlon, Svjetsko
prvenstvo Ruhpolding
16.45 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
18.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo
19.00 Biciklizam, Pariz-Nica
20.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
21.00 Atletika
Eurosport 2
11.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
11.30 Trka automobile, Monca
12.30 Kros-kantri skijanje,
S.KUP Oslo
13.15 Snoubord, FIS Svjetski
Kup
14.30 Fia wtcc, Monca
15.15 Svi sportovi, WATTS
15.30 Fudbal, Bajern Minhen -
Hoffenheim
17.30 Fudbal
18.30 Fudbal, FC Augsnburg -
Dortmund
20.30 Vijesti
21.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo
21.45 Biciklizam
22.00 Dvoranski fudbal
Sportklub
06.30 KHL play off
09.30 SK STUDIO
10.00 Premier League Magazin
10.30 Liga Evrope. Sporting -
Manchester City
12.15 NBA Live
12.30 Najava Premier League
13.00 Real NBA
13.45 U`ivo. Premier League.
Bolton - QPR
16.00 U`ivo. Premier League.
Sunderland - Liverpool
18.00 Vijesti
18.20 U`ivo. Championship.
Bristol City - Cardiff
20.15 U`ivo. ATP Masters Indian
Wells
Arena Sport 1
11.00 Fudbal Liga Evrope:
Twente - Schalke
13.00 Fudbal Jelen Super Liga:
Javor - Crvena Zvezda
15.00 Rukomet Bundes Liga:
Flensnburg-Hamburg
17.00 Ko{arka Aba: Crvena
Zvezda - Cibona,
prijenos
19.00 Fudbal Francuska:
prijenos
21.00 Fudbal Francuska: Lyon -
Lille, prijenos
23.00 Fudbal: Copa
Libertodores Highlights
00.00 Ko{arka Ncaa: Big 12
Finale, prijenos
National G.
10.00 ^ovjek-zvijer
11.00 Istra`ivanje planeta
Zemlja
12.00 Istra`ivanje planeta
Zemlja
13.00 Amazonska ~udovi{na
riba
14.00 Dabrova brana
15.00 Pomorska patrola
16.00 Pomorska patrola
17.00 Megagra|evine
18.00 Megagra|evine
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Amazonski tsantsas
21.00 Tabu. Neobi~na ljubav
22.00 Tabu. Prostitucija
23.00 Tabu. Neprilago|eni
00.00 Amazonski tsantsas
FOXlife
09.10 Udar Groma
10.00 O~ajne ku}anice
10.50 O~ajne ku}anice
11.40 O~ajne ku}anice
12.30 Do posla i nazad
13.00 Malkolm u sredini
13.50 Malkolm u sredini
14.40 [tiklama do vrha
15.30 O~ajne ku}anice
16.25 Privatna praksa
17.20 Privatna praksa
18.15 Privatna praksa
19.10 Momci sa Medisona
20.05 Uvod u anatomiju
21.00 Jednom davno
22.00 Jednom davno
23.00 Uvod u anatomiju
23.50 Uvod u anatomiju
00.35 Seks i grad
FOXCRIME
08.35 D`ordan
09.20 Monk
10.10 I{~ezla
10.55 Igra sudbine
11.40 Ne~ujno
14.10 Imitator
15.00 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
17.30 Idili~ni grad
18.20 Idili~ni grad
19.10 D`ordan
20.00 Bouns
20.55 [ah-mat
21.45 Nepoznati
22.35 Prevaranti
23.25 Zlo~in
00.15 Opasni cimeri
01.07 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
HBO
06.00 Svijet po Ionu B.
07.00 Jesse Stone. Bez kajanja
08.25 Dru`ba pravih
gentlemana
10.10 Princeza
11.45 Sre}a, ep. 6
12.40 Wall Street.
Novac nikad
ne spava
14.50 Srcolomac
16.35 MaksimUm
18.10 Moja
la`na `ena
20.05 Invictus
22.20 Machete
00.05 Green Hornet
02.05 Posrednici
03.55 Trilogija. Pjesme o
neuzvra}enoj ljubavi
18.00 SKI SKOKOVI 11.00 BICIKLIZAM 20.15 ATP MASTERS 15.00 RUKOMET
RTRS
10.00 Mali dnevnik
10.23 Sova, program za dje-
cu
10.30 U~ite engleski sa Oz-
mom
10.55 Kralj dinosaurusa, cr-
tana serija
11.15 Robin Hud 3, serija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Pravoslavlje, religijski
program
12.40 Kozarski etno
13.15 Berijevo naslije|e,
ruski dokumentarni
film
13.40 Iz iksa u iks, serija
14.05 Kocka je ba~ena, film
15.45 Dejvid Koperfild, seri-
ja
16.30 Akademija
17.00 Vijesti
17.10 Ah, ta planeta!
17.30 Poprokaut
18.05 Art ma{ina, emisija iz
kulture
18.55 Magazin lige {ampio-
na
19.30 Dnevnik 2
19.59 Sport
20.10 Budva na pjenu od mo-
ra, serija
21.05 Samo pjesma zna,
emisija narodne muzi-
ke
22.00 Na rubu tame, film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Na rubu tame, film
00.10 Kocka je ba~ena, film
01.50 Magazin Lige {ampio-
na
TVSA
09.30 Bjekstvo sa ostrva
{korpiona, reality show
za mlade, 30/46
10.00 Kike tike ta~ke, pro-
gram za djecu
11.05 En iz zelenih zabata,
program za mlade, 1/2
12.35 Autoshop magazin,
emisija o automobiliz-
mu
13.05 Vijesti TVSA
13.15 Labirint, informativni
program
14.20 U~ite Engleski sa Oz-
mom, program za dje-
cu, 9/13
14.45 U~ite Engleski sa Oz-
mom, program za dje-
cu, 10/13
15.10 Egipat, dok. program,
2/5
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Bisage Vehida Guni}a
16.30 Sarajevska hronika,
informativni program
17.10 Egipat, dok. program,
3/5
18.00 Za svaku bolest trava
raste
18.15 Sarajevu s ljubavlju,
dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Kike tike ta~ke, pro-
gram za djecu
20.00 Mu}ke, 1996. serijski
program, 1/3
21.00 Globus, vanjsko-poli-
ti~ki magazin
21.30 Zlo~in i kazna, film
00.30 Kovak box, igrani film
20.00 MUĆKE
MRE@A
08.05 Junska no}, igrana
serija
09.05 Junska no}, igrana
serija
10.05 Junska no}, igrana
serija
11.05 Junska no}, igrana
serija
13.05 Unutarnje carstvo, igrani
film
15.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
17.05 Otok, igrana serija
18.05 Otok smrti, igrana serija
21.00 Otok smrti, igrana serija
21.50 Kriminalci na godi{njem,
igrani film
23.40 CSI: New York, igrana
serija
HTV OSKAR C
13.05 Sudnji dan, igrani film
15.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
16.10 Bonaventura
17.05 Otok, serija
18.05 Otok smrti, serija
19.00 Auto shop magazin,
emisija o automobilizmu
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.00 Glazbeni program
21.00 Otok smrti, serija
21.50 Kriminalci na godi{njem,
igrani film
23.40 CSI: New York, serija
ZENICA
17.00 Oni dolaze , repriza
17.30 Putopisi, rep.
17.55 TV izlog
18.00 Sfera ,repriza
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Vijesti
20.00 Biografije, dok. program
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja, mali
oglasi, TV Izlog
23.00 Vijesti ,repriza
23.15 Igrani film
KISS
19.30 HRT DNEVNIK
20.05 Reporta`a, TV KISS
21.05 CSI, serija
22.00 [paljolska primera liga
00.00 No}ni program
KAKANJ
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Nade BH sporta
20.45 Marketing
21.00 Dom2
21.30 Reporta`e sa Zemlje
mira
22.00 Zanimljive pri~e
22.40 Mali oglasi
22.45 Marketing
23.00 Ovo malo sje}anja
00.00 Vijesti IC r.
00.00 Brzi i `estoki, film
HEMA
16.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program. r.
17.00 Info IC, hronika Op}ine
Kakanj
18.00 Iskre kulture, emisija
19.00 Pregled sedmice, inf.
program
20.00 Igrani film
22.00 Iz arhiva TV Hema
IGMAN
19.30 Muzi~ki program
20.00 Sje}anja
20.05 Moj put u Islam. Idris
Tawfiq, vjerski
program
21.00 Sje}anja
21.10 Snimak Hutbe i D`uma
namaza (r)
22.00 Sje}anja
22.05 Islam Channel .Allah
Artistry. Budizam
23.00 Muzi~ki program
BN
19.30 Dnevnik 2
20.05 Vitafon
20.40 BiH I NATO, izazovi I
perspektive
21.05 Tu|e sla|e
22.10 BN music stars
23.15 Dnevnik 3
23.30 Film
TV OSM
18.30 Dan, inf. emisija
19.12 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.00 Irene Hass, serija
21.00 Scena
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Film
00.30 Astro Show
TV GORA@DE
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Istina, dok. program
20.30 Pop Top
21.00 Dokumentarni program
22.00 Intervju
23.00 Dnevnik/r
23.30 Muzi~ki program
00.00 Odjava programa
TV USK
18.05 Otok smrti, serija (r)
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Hronika kraji{kih
gradova, inf. program
21.05 Otok smrti, serija
21.50 Igrani film
23.50 Vijesti
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Marketing blok
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.45 Sportski program: 18.
kolo Premijer lige za
rukometa{e: Bosna
Prevent - Grada~ac,
snimak
22.15 Marketing blok
22.20 Biografije
23.00 Tv strane
00.00 Visoko live
HIT TV
20.00 Auto shop magazin
21.00 Biljana za Vas
22.00 Bonaventura
22.30 Folk show
23.30 Trend setter
00.00 Tri minuta. vijesti
00.05 Film
Dr. Rut Vesthajmer najslavnijaje seksual-
na terapeutkinja na svijetu. To {to je `ena
najmanje jeva`no unjenoj pri~i jer jeima-
la dovoljno razli~itihiskustava za nekoliko
`ivota. Rut je ro|ena u jevrejskoj porodici
u Njema~koj 1928.
DOKUMENTARAC, HRT 1
22.30
Najmo}nije `ene
svijeta: Ruth
Westheimer
[kolarac Roj Eberhard vje~iti je novi kli-
nac u kvartu. Zbog o~evog posla, Roj se
toliko puta selio da je prestao brojati koli-
ko je {kola poha|ao i u koliko je gradova
`ivio u svojih ~etrnaest godina.
Uloge: Luk Vilson, Logan Lerman, Bri
Larson
Reditelj: Vil [rajner
FILM, NOVA TV
15.05
Huk
16 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
NEDJELJA 11. 3. 2012.
FILM, OBN
14.00
HRT 1
10.10 ni DA ni NE.
Financiranje vjerskih
zajednica
11.00 Poirot 3, serija
12.00 Dnevnik
12.25 Plodovi zemlje
13.20 Split. More
14.00 Nedjeljom u dva
15.05 Flashdance, ameri~ki
film
16.35 HTV-ov plesni
vremeplov
17.00 Vijesti u pet
17.15 Mir i dobro
17.45 Vrtlarica
18.15 Lijepom
na{om.
Pakrac
19.20 Loto 6/45
19.30 Dnevnik
20.11 Sve u 7!, kviz
21.05 Downton
Abbey,
serija
22.05 Dnevnik 3
22.20 Sport
22.23 Vrijeme
sutra
22.25 Vijesti
iz kulture
22.30 Vjen~ani,
samci, ostalo -
serija
23.30 Nedjeljom u dva
00.30 Poirot 3, serija
HRT 2
10.25 Crtani film
10.40 Biblija
10.50 Portret Crkve i mjesta
11.00 Fojnica. Misa,
prijenos
12.00 Baby bonus, emisija
pod pokroviteljstvom
12.30 Kranjska Gora.
Svjetski skija{ki kup -
slalom (M), prijenos 2.
vo`nje
13.25 Ciklus nostalgija. Sin
Pinka Panthera, film
15.00 Magazin Lige prvaka
15.25 Rukomet, Nexe liga.
Zagreb CO - Metalurg,
prijenos
17.00 Olimp - sportska
emisija
17.20 Hokej, Ebel liga - 3.
utakmica polufinala.
Medve{~ak - EC KAC,
prijenos
19.55 Ve~eras
20.00 Sinovi Katie Elder,
ameri~ki film
22.05 Filmski boutique.
Gomorra, talijanski
film
00.20 Posebni dodaci,
emisija o filmu
00.35 Gara`a
01.00 No}ni glazbeni
program. Glazbeni
spotovi
Nova TV
06.45 Bra}a, serija
07.15 Klub otpisanih, serija
07.45 Peppa, crtana serija
07.50 Peppa, crtana serija
08.00 Winx, crtana serija
08.25 Gormiti, crtana serija
08.50 Ptica trka~ica, crtana
serija
09.15 Magazin
Lige prvaka
09.45 Zauvijek susjedi,
serija
11.00 Larin izbor, serija
14.05 Huk, igrani film
15.55 Nad lipom 35,
humoristi~no-gl. show
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Nad lipom 35,
hum.-glazbeni show -
nastavak
17.20 Velika pandina
avantura, igrani film
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Larin izbor, serija
21.00 Prva nedjelja, igrani
film
22.35 Red Carpet, showbiz
magazin
23.55 Smrtonosna po{iljka,
igrani film
01.45 Sinbad i Tigrovo oko,
igrani film
03.45 Gospodari iluzija,
show
04.30 Red Carpet, showbiz
magazin
14.55 SMANJI GAS 12.15 ZELENA PANORAMA 13.10 SPORTSKE LEGENDE 10.05 GIMNAZIJALCI
00.30 POIROT 00.20 POSEBNI DODACI 15.55 NAD LIPOM 35 22.05 BALKANSKOM ULICOM
Dogodilo se u
Oklahomi
U aprilu 1995.
godine u teroris-
ti~kom napadu
“Alfred P. Mur-
rah Federal Buil-
ding”je sru{ena.
Stradao je veliki
broj nevinih `rta-
va, a doga|aje
pri~aju ~lanovi
njihovih porodi-
ca.
DOKUMENTARAC, AJB
23.30
BHT1
09.25 Kranjska Gora. Svjet-
ski kup u alpskom ski-
janju. Slalom (m), 1.
utrka, prijenos
10.15 Nova avantura, maga-
zin, r.
11.10 Duhovni mostovi, emi-
sija o religiji
12.00 BHT vijesti
12.25 Kranjska Gora. Svjet-
ski kup u alpskom ski-
janju. Slalom (m), 2.
utrka, prijenos
13.15 Zdravo Robbie!, igrana
serija, 10/37
14.00 Izazovi poljoprivrede
14.45 BHT vijesti
14.55 Smanji gas!, emisija o
saobra}aju
15.25 Liga {ampiona u nogo-
metu, magazin
15.55 Odbojka (m). Finale
Kupa BiH, prijenos
18.15 Uz Savu, na Savi, za
Savu, dokumentar-
no-edukativni film
19.00 Dnevnik 1
19.35 TV Liberty
20.05 Stvaranje Titove Jugo-
slavije, dokumentarna
serija, 6/20
21.25 Uspomene jednog bje-
gunca, film
23.15 BHT vijesti
23.30 BHT sport
00.00 Zdravo Robbie!, serija,
10/37, r.
00.45 Uspomene jednog bje-
gunca, kanadsko-gr~ki
igrani film, r.
FTV
09.20 Moj veliki prijatelj
09.35 Kako to
09.50 Graditelj Bob
10.00 Kralj dinosaura
10.20 U zmajevom gnijezdu
10.45 Pingu
10.50 Love Karavan
11.00 Magazin LP u nogome-
tu
11.25 Sedmica, magazin iz
kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, pro-
gram za agrar
12.45 Melrose Place, igrana
serija, 10. epizoda
13.30 Mama fudbalski mag,
ameri~ki igrani film
15.05 Vijesti
15.15 Najtoplija mjesta na
planeti, dokumentarna
serija, 3. epizoda
16.10 Filmovi Jackiea Cha-
na, ^uda, hongko{ki
igrani film /12/
18.20 Nepobedivo srce, igra-
na serija, 6. epizoda
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija, 7. epi-
zoda /15/
21.00 Igra smrti, ameri~ki
igrani film /15/
22.40 Vijesti
22.55 Ljepota pozornice, bri-
tansko-ameri~ki igrani
film /15/
00.45 Dnevnik 2, r.
01.15 Pregled programa za
ponedjeljak
TV ALFA
07.05 Jukebox
08.00 Top shop
08.20 Muzi~ki program
08.50 Top shop
09.05 Grimmove bajke, crtani
film
09.30 Magna Aura, igrana se-
rija
10.05 Gimnazijalci, igrana
serija
11.05 Tali~ni Tom, igrana se-
rija
12.00 Vijesti
12.10 Za svaku bolest trava
raste, emisija o
zdravlju (r)
13.00 Top shop
13.10 Sportske legende -
emisija o velikanima
sporta iz regiona
14.05 Otok, igrana serija (R)
15.05 Tek ro|eni,
igrana serija
16.00 Gljiva Show, zabav-
no-muzi~ki program -
nova sezona (r)
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
19.00 Vijesti
19.20 Za svaku bolest trava
raste, emisija o zdra-
vlju
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
21.30 [panska primera liga.
At. Osasuna - Athletic
Club
23.20 Zvuk srca,
igrani film
01.10 Astrologija
TV1
09.05 Grimmove bajke, crtani
film
09.30 Magna Aura, igrana se-
rija, ep 4/13
10.00 Vijesti
10.05 Gimnazijalci, igrana
serija, ep. 4/12
11.00 Vijesti
11.05 Tali~ni Tom, igrana se-
rija, ep. 4/8
12.00 Vijesti plus
12.20 Kapital, biznis magazin
13.00 Vijesti
13.10 Dobar, lo{, zao - talk
show
14.00 Vijesti
14.05 Otok, igrana serija, 22.
ep. (r)
15.00 Vijesti
15.05 Tek ro|eni, igrana seri-
ja, ep. 5/26 (r)
16.05 TV Jedna, magazin za
`ene (r)
17.00 Vijesti plus
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 23. ep.
(r)
19.00 Najava Dnevnika
19.30
19.10 Crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 24. ep.
21.30 [panska primera liga.
At. Osasuna - Athletic
Club
23.20 Zvuk srca, igrani film
01.10 Pono}ne vijesti
01.25 Kapital, biznis magazin
(r)
18.00 SVE ZA LJUBAV
KABLOVSKI TV PROGRAM
Ubiti
pticu
rugalicu
21.50 SOUTH PARK
RTS
09.06 @ikina {arenica,
zabavni program
10.00 Vijesti
10.05 @ikina {arenica,
zabavni program
11.00 Znanje imanje
12.00 Vrijeme odluke
12.15 Vjerski kalendar
12.25 Moj ljubimac
13.00 Dnevnik
13.15 Sport plus
13.30 Balkanskom ulicom
14.10 Vrijeme je za bebe,
zabavni program
14.50 Gastronomad
15.05 Vijesti
15.15 Sat
16.00 Vijesti
16.03 Bela la|a, tv serija
17.00 Rezervisano vrijeme
17.35 Novi tabloid
18.27 Sasvim prirodno,
reporta`a
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Bela la|a,
tv serija
22.05 Balkanskom ulicom
22.40 D`ez face. Chick
Corea, muzi~ki
program
23.15 Novi tabloid
00.10 Dnevnik
00.25 Trag u prostoru,
dokumentarni
program
MTV Adria
08.00 Chill Out
09.00 Punk'd
09.50 Pup
Up Video
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 If You
Really
Knew Me
Weekend
14.50 Friendzone
17.00 MTV Express.
Vatra
17.20 Biggest!
Hottest!
Loudest!
17.50 3 From 1
18.00 Domacica
19.40 Ridiculousness
20.10 Reno 911
21.00 Death
Valley
21.20 Ugly
Americans
21.50 South
Park
22.20 Disconnected
23.40 Alternative
Nation
00.40 MTV
Express.
Vatra
01.00 3 From 1
01.10 Music
Non Stop
PINK BH
06.00 Fluk,
ameri~ki film
08.00 Miris
prolje}a,
turska serija r
10.40 Nije lako sa mu{karci-
ma, doma}i
film
12.00 Info top,
informativni
program
12.10 Gold
express,
muzi~ka
emisija
14.10 Kursad`ije,
zabavna
emisija.
15.20 Grand
show,
muzi~ki show r.
15.50 Info top,informativni
program
16.05 Dobar
kom{ija,
kola`na
emisija
18.00 Sve za ljubav, reality
emisija
20.00 Preko
palube,
ameri~ki film
22.00 Izigravaju}i
Mona
Lisu,
ameri~ki film
00.30 Elektri~ni
snovi,
ameri~ki
film
HAYAT TV
09.00 Nodi, crtani film
09.20 Tractor Tom, crtani
film, 16. epizoda
09.30 Moji d`epni ljubimci,
crtani film, 16. - 20.
epizode
10.30 Bumba, crtani film, 12.
epizoda
10.35 Gormiti, crtani film, 8.
epizoda
11.00 Winx, crtani film, 53. i
54. epizoda
12.00 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski TV
show
13.10 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski TV
show
13.35 Kad li{}e pada, igrana
serija, 214. epizoda
14.30 Kad li{}e pada, igrana
serija, 215. epizoda
15.25 Kad li{}e pada, igrana
serija, 216. epizoda
16.20 Kad li{}e pada, igrana
serija, 217. epizoda
17.15 Kad li{}e pada, igrana
serija, 218. epizoda
18.00 Glam Blam, zabavni
program
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.40 Horizonti
20.00 Jesen sti`e, Dunjo mo-
ja, igrana serija, 6. epi-
zoda
21.05 Vremenski banditi,
igrani film
23.00 Pono} u mo~vari, igrani
film
18.00 GLAM BLAM
Ranih tridesetih godina pro{log stolje}a u gradi}u u
Alabami mladi udovac, odvjetnik Atikus Fin~, odgaja
svoje dvoje male djece, k}er Skaut i sina D`ema. Atikus
je poznat po svompo{tenju i pravednosti, te se zala`e
zapravacrnaca. Uskoro preuzimaslu~aj mladogcrnca
Toma Robinsona optu`enog za silovanje i premla}iva-
nje bijele `ene.
Uloge: Gregori Pek, D`on Menja, Frenk Overton
Reditelj: Robert Maligan
17 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
NEDJELJA 11. 3. 2012.
11.20 PRINC IZ BEL AIRA 19.30 UNUTRAŠNJI NEPRIJATELJ
OBN
07.20 Nebeski plesa~i, crtani
film
07.40 Mixmaster, crtani film
08.00 Bunny Maloney, crtani
film
08.15 Kornja~a Hero, crtani
film
08.35 Dje~iji program
09.15 Barbie na labu|em je-
zeru, crtani film
10.40 Top shop
11.20 Princ iz Bel Aira, hu-
moristi~na serija
12.00 Lonci i poklopci, kuli-
narski show
14.00 Ubiti pticu rugalicu
(16), igrani film
16.40 Skrivena kamera
16.50 Red Carpet (18), sho-
wbiz magazin
17.50 Dejana Talk Show, Te-
ma.”Nestala djeca”
talk show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.20 Ekskluziv, turisti~ki ma-
gazin
20.00 Dolina Vukova-Irak
(12), dokumentarac se-
rije
22.00 Tajlandski
ratnik 2 (16), igrani
film
00.00 Dolina Vukova-Irak
(12), dokumentarac se-
rije
01.30 Policijska pri~a (16),
igrani film
AL JAZEERA
BALKANS
08.00 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
08.30 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2 I dio,
dok. program,r.
09.00 AJE program
16.30 Borba za Nil ep.1, II
dio,dokumentarni pro-
gram, r.
17.00 Svijet umjetnika - Li-
banon, dok. program
17.30 ^as historije II dio, do-
kumentarni program, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Borba za Nil ep.1, II
dio,dokumentarni pro-
gram, r.
19.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni pro-
gram
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
22.00 Vijesti
23.05 Veterani - Foklandi,
dokumentarni program
23.30 Dogodilo se u Oklaho-
mi, dokumentarni pro-
gram
00.00 AJE Vijesti
01.00 Veterani - Foklandi,
dokumentarni
program, r.
01.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni pro-
gram, r.
13.30 PRIČAJ NEŠTO...
Eurosport
09.15 Alpsko skijanje
10.30 Ski skokovi
11.00 Kros-kantri skijanje,
S.KUP Oslo
12.30 Alpsko skijanje, S.KUP
Kranjska Gora
13.15 Bijatlon, Svjetsko
prvenstvo Ruhpolding
14.15 Ski skokovi, KUP Oslo
16.00 Bijatlon
16.45 Fia wtcc, Monca
17.45 Biciklizam, Pariz-Nica
19.00 Tenis, WTA Turnir Indijan Vels
20.45 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
22.30 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
Eurosport 2
09.30 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
10.30 Fudbal
11.30 Trka automobila, Monca
12.30 Fudbal
13.00 Fia wtcc, Monca
14.00 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
15.30 Fudbal, Verder Bremen -
Hannover 96
17.30 Fudbal, [alke 04 -
Hamburger SV
19.30 Fudbal
20.30 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
21.30 Fristajl skijanje, FIS
Svjetski Kup Grindelvald
22.30 Biciklizam
Sportklub
09.45 ATP Masters Indian Wells
12.30 U`ivo. Holandska liga.
NAC - PSV
14.30 NBA Live
15.00 U`ivo. Premier League.
Swansea - Manchester
City
17.00 U`ivo. Premier League.
Norwich - Wigan
19.00 U`ivo. ATP Masters Indian
Wells
21.30 U`ivo. NBA. LA Lakers -
Boston
00.00 U`ivo. ATP Masters Indian
Wells
05.00 Premier League.
Manchester United -
WBA
Arena Sport 1
13.00 Ko{arka Endesa Liga:
Lagun Aro - Caja Laboral,
prijenos
14.30 Fudbal - Italijanska Liga:
Preview
15.00 Fudbal Italija:
Multiprijenos Milan -
Lecce, prijenos
17.00 Fudbal Jelen Super Liga:
Partizan - Sloboda,
prijenos
19.00 Rukomet Ehf Liga
[ampiona: Budu}nost -
Oltchim, prijenos
21.00 Fudbal Francuska:
Montpellier - Caen
23.00 Fudbal Brazilska Paulista:
Botafogo - Palmeiras
National G.
11.00 [apta~ psima
12.00 [apta~ psima
13.00 Skriveni svijet. Australski
otok dingo pasa
14.00 Skriveni svijet. Rijeka
Jordan - vode `ivota
15.00 Izvanzemaljski svjetovi
16.00 Teraformiranje Marsa
17.00 Putovanje na rub svemira
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Premijera Sekunde do
katastrofe
21.00 Svjedo~anstvo. Japanska
katastrofa
22.00 Tra`enje Atlantide
23.00 Sekunde do katastrofe
00.00 Svjedo~anstvo. Japanska
katastrofa
FOXlife
09.10 [tiklama do vrha
10.00 Kako sam upoznao va{u
majku
11.15 @ivot po D`imu
12.30 Do posla i nazad
13.00 Malkolm u sredini
14.40 [tiklama do vrha
15.30 Uvijek je sun~ano u
Filadelfiji
16.25 Privatna praksa
18.15 Dveri
19.10 Neobi~na porodica
20.05 Uvod u anatomiju
21.00 Dveri
22.00 Neobi~na porodica
22.55 Lui
23.45 Sestra D`eki
00.35 Seks i grad
01.15 Sofi Parker
FOXCRIME
08.35 Idili~ni grad
09.20 Monk
10.10 I{~ezla
10.55 Igra sudbine
11.40 Medijum
13.20 Bouns
15.00 Za{titnica svjedoka
16.40 Prevaranti -
17.30 Monk
19.10 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
20.00 Bouns
20.55 Zlo~ina~ki umovi
21.45 Imitator
22.35 Jedinica
23.25 ^ika{ki kodeks
00.15 Okru`en mrtvima
01.05 Igra sudbine
02.35 Brojevi
HBO
09.45 Odgoj za po~etnike
II, ep. 9
10.10 Invictus
12.25 Koralina i tajna ogledala
14.05 Viktorija - `ivot mlade
kraljice
15.50 Adam
17.30 Hollywood. Na snimanju
IX, ep. 11
18.00 Kako izdresirati zmaja
19.40 Odgoj za po~etnike II, ep.
10
20.05 Po jutru se dan poznaje
21.50 Luzeri
23.25 Protuudar, ep. 10
00.15 Jonah Hex
01.35 Legija
03.15 Murjaci s klupe
05.00 @ivot je ~udesan
16.45 FIA WTCC 14.00 ATLETIKA 21.30 NBA 17.00 FUDBAL
RTRS
08.00 Vijesti
08.10 Tomica i prijatelji, cr-
tana serija
08.20 Graditelj Bob, crtana
serija
08.30 U no}noj ba{ti, crtana
serija
09.00 S Jahorine sa ljuba-
vlju, otvoreni program
10.55 Samo pjesma zna,
emisija narodne
muzike
12.00 Dnevnik 1
12.15 Snop
13.05 Ognji{ta
13.30 Pri~aj ne{to narodno
14.00 20 godina od stavranje
Republike Sprpske
15.00 Tamo daleko
15.25 Robin Hud, serija
16.10 Pri~e iz radionice,
serija
17.00 Vijesti
17.10 Budva na pjednu od
mora, serija
18.00 Nepobedivo srce, seri-
ja
19.00 Bob graditelj,
crtana serija
19.10 Tomica i prijatelji, cr-
tana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovori No 1
20.45 Zduha~ zna~i avantu-
ra
22.30 Dnevnik 3
23.15 Poprokaut
23.45 Koncert
01.10 Zduha~ zna~i avantu-
ra
TVSA
09.30 U~imo engleski sa Oz-
mom
10.00 U~imo engleski sa Oz-
mom
10.30 Pusti muziku, revijal-
no-muzi~ki program (r)
11.05 Egipat, dok. program
11.55 Globus, vanjsko-poli-
ti~ki magazin (r)
12.25 Sarajevska hronika,
informativni program
13.00 Vijesti TVSA
13.10 Ne{to za raju, revijalni
program (r)
14.05 Mu}ke, 1993. humo-
risti~ki program (r)
15.05 Bjekstvo sa ostrva
{korpiona, reality show
za mlade, 29/46 (r)
15.35 Bjekstvo sa ostrva
{korpiona, reality show
za mlade, 30/46 (r)
16.05 Vijesti TVSA
16.10 Kuhinjske pri~e, film
18.15 Sarajevu s ljubavlju,
dok serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Program za djecu
20.00 Ve~e sevdaha, muzi~ki
program
21.30 Sarajevo art, emisija iz
kulture
22.00 Pomorska tehnologija,
dok. program
22.30 Spavat }u kad umrem,
igrani film
00.10 Autoshop
magazin,
emisija o automobiliz-
mu (r)
20.00 VEČE SEVDAHA
MRE@A
08.05 Junska no}, igrana
serija
09.05 Grimmove bajke, crtani
film
09.30 Magna Aura, igrana
serija
10.05 Gimnazijalci, igrana
serija,
11.05 Tali~ni Tom, igrana
serija
14.05 Otok, igrana serija
15.05 Tek ro|eni, igrana serija,
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
21.30 [panska primera liga:
Osasuna - Athletic Club
23.20 Zvuk srca, igrani film
HTV OSKAR C
09.05 Grimmove bajke, crtani
film
09.30 Magna Aura, igrana
serija
10.05 Gimnazijalci, igrana
serija,
11.05 Tali~ni Tom, igrana
serija
12.00 Muzi~ki program
14.05 Otok, igrana serija
15.05 Tek ro|eni, igrana serija,
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
21.30 [panska primera liga:
Osasuna - Athletic Club
23.20 Zvuk srca, igrani film
ZENICA
18.00 Autoshop
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Dje~iji program .Pri~e za
laku no}
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
20.45 TV izlog
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
23.00 Music box
KISS
19.20 Marketing
19.30 HRT DNEVNIK
19.55 Marketing
20.10 Sport nedjeljom
21.40 Reporta`a KISS
22.00 [paljolska primera liga
00.00 No}ni program
KAKANJ
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 INFO IC
20.45 Marketing
20.50 Divlje patke, tv premijera
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Led, film
HEMA
17.00 Izaberi zdravlje, emisija
18.00 Igrani film, r.
20.00 TV Zehra, magazin za
`enu i porodicu
21.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program, r.
22.00 Pregled sedmice
IGMAN
19.00 Islam Channel Nasheed
Time, ilahije na
engleskom jeziku
19.09 Ezan za Jaciju namaz
19.14 Sje}anja
19.15 Zvrk 1., dje~iji program
19.30 Muzi~ki program
20.00 Sje}anja
20.05 Znanjem do profita.
Ho{e Komerc,
edukativni program
21.00 Sje}anja
21.05 Ilahije i kaside
22.00 Sje}anja
22.05 Iz arhiva mtv Igman. TV
Vidik
23.00 Muzi~ki program
BN
19.30 Monitor
20.10 Balkanske prevare
20.45 Familijarna
namjestaljka
21.30 Bela la|a, serija
23.00 Doma}i film
01.20 Zvjezdano nebo
TV OSM
19.30 Game zone
19.40 Crtani film
19.55 Marketing 8
20.00 Fojlov rat, serija
20.55 Marketing 9
21.00 Talk Show
22.30 VOA
23.00 D`entlmenski ukus,
film
00.30 Astro show
TV GORA@DE
19.00 Sedmica
19.30 Muzi~ki program
20.00 Rukometna utakmica -
snimak
21.30 Ne/Osnovano/-
informativni
program /r
22.00 Igrani film
00.00 Odjava programa
TV USK
18.30 Bajke iz cijelog svijeta
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija
21.30 [panska primera liga,
prijenos utakmice
22.15 Vijesti
22.30 [panska primera liga,
prijenos utakmice
23.15 Nedjeljom zajedno ( r )
VISOKO
17.45 Sportski program, r
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti,
informativni program
20.50 Zdrav `ivot i ekologija
21.15 Igrani film
23.00 TV strane
00.00 Visoko live
HIT TV
18.20 Film
20.15 Dobro ti ve~e
21.15 Nije te{ko biti ja
22.30 Reporta`e sa zemlje
mira, emisija
23.00 Talk show
00.30 Film
Komi~an pogled na svijet televizije u`ivo
u kojem pratimo o~ajnu producenticu in-
formativnog programa koja poku{ava
smiriti sukob voditeljicei njenognespret-
nog, ali legendarnog kolege, kako bi spa-
sila njihovu jutarnju emisiju.
Uloge: Rej~el Mekadams, Harison Ford,
Dajen Kiton
Reditelj: Rod`er Mi~el
FILM, HBO
20.05
Mlada Aleks `ivi dvostrukim `ivotom: da-
nju je zavariva~ica u ~eli~ani, a no}u eg-
zoti~naplesa~ica. Iako joj je najve}a`elja
postati plesa~ica, nikako ne mo`e skupiti
hrabrost za odlazak na audiciju.
Uloge: D`enifer Bils, Majkl Nuri, Lilia Skala
Reditelj: Edrijan Lin
FILM, HRT1
15.05
Flashdance
Po jutru
se dan
poznaje
18 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
PONEDJELJAK 12. 3. 2012.
Majka mlade Tanje Lursen, koja je nedavno preuzela
upravljanje “Hanse”hotelom, ubijena jepod ~udnim
okolnostimaba{uhotelu. Ispitivanjeuposlenikai go-
stijuusmjerava istraguu dvapravca: u blizini mjesta
zlo~ina vi|en je glavni kuhar Norbert Muler, o`enjen,
ali u vezi sa sobaricom. Tu je i spasilac koji je upoz-
nao `rtvu na jednom izletu trajektom.
SERIJA, BHT1
15.40
HRT 1
11.10 Debbie Travis
preure|uje 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Kad zavolim, vrijeme
stane - telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Tre}a dob, emisija za
umirovljenike
14.40 Glas domovine
15.15 Ponos Ratkajevih, TV
serija
16.05 Alisa, slu{aj svoje srce
- telenovela
16.50 TV kalendar
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska u`ivo
18.20 8. kat, talk-show
19.12 20pet, kviz
19.30 Dnevnik
20.12 TV Bingo
20.35 Tito - posljednji
svjedoci testamenta,
dokumentarna serija
21.35 Puls Hrvatske
22.35 Rekonstrukcija
23.10 Dnevnik 3
23.30 Sport
23.33 Vrijeme sutra
23.35 Vijesti iz kulture
23.45 Svijet profita
00.15 Doma}i dokumentarni
film
01.05 In medias res
HRT 2
11.35 Ru`iona
12.05 Glazba, glazba...
12.20 KS Automagazin
12.50 4 zida
13.20 Shiloh 3. Spas za
Shiloha, ameri~ki film
14.50 Crtani film
15.05 Degrassi Novi
nara{taj 3, serija za
mlade
15.30 Obi~na klinka, serija
za mlade
15.55 [kolski sat
16.40 Mala Tv
17.10 Doktor Who 3, serija
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.30 Downton Abbey,
serija
19.20 Simpsoni 20, crtana
serija
Glazba, glazba...
19.55 Ve~eras
20.00 In medias res
20.50 Top Gear 10,
dokumentarna serija
21.40 Dr. House 7, serija
22.25 Tra~erica 3, serija
23.10 Zlo~ina~ki umovi 5,
serija
23.55 Kalifornikacija 3,
serija
00.25 Nove avanture stare
Christine 4,
humoristi~na serija
00.50 Mercy 1, serija
Nova TV
06.25 Nate Berkus show
07.20 Beba Felix, serija
07.45 Jumanji, crtana serija
08.10 TV izlog
08.25 Kad li{}e pada, serija
09.25 TV izlog
09.40 Izgubljena ~ast, serija
11.40 Inspektor Rex, serija
12.40 IN magazin
13.30 Larin izbor, serija
14.30 Walker,
teksa{ki rend`er,
serija
16.25 Zauvijek susjedi,
serija
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada, serija
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Izgubljena
~ast, serija
21.00 Larin izbor,
serija
22.05 Ve~ernje vijesti
22.25 Najtra`eniji,
igrani film
00.20 Prva nedjelja, igrani
film
02.05 Opasna
igra, serija
02.55 Seinfeld, serija
03.20 CSI Prag, serija
04.15 Ezo TV,
tarot show
18.00 SVE U SVEMU 17.25 TAJNA STAROG MOSTA 22.50 TEK RO\ENI 21.00 [PANSKA PRIMERA LIGA
18.20 8. KAT 20.50 TOP GEAR 10 02.05 OPASNA IGRA 10.10 LOV I RIBOLOV
Apokalipsa
Serija asteroida udara u Ze-
mlju. D`ejson i Den su~uvari
u nacionalnomparku. [oki-
rani su slijedomdoga|aja u
kojemnova grupa asteroida
pada i uni{tava Zemlju.
Spremase udar novogaste-
roida veli~ine Teksasa koji
se o~ekuje za ~etiri dana.
Svako `eli ostvariti svoje po-
sljednje `elje.
Uloge: Ret D`ajls, D`il Ste-
pli, Kristen Kvintral
Reditelj: D`astin D`ons
FILM, TV1
00.50
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.10 Bruklinski most, serija
09.35 Sandokan
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel, igrana serija
11.00 Gurmanski izleti, stra-
na dokumentarna ser.
11.30 Planeta drve}a
12.00 BHT vijesti
12.15 TV Liberty, r.
12.45 Stvaranje Titove
Jugoslavije
14.05 EURO panorama, r.
14.35 BHT vijesti
14.45 Odli~an, 5+
14.50 Bajke o `ivotinjama,
obrazovna serija,
15.00 Bruklinski most, serija,
15.25 Popaja za predsjedni-
ka, animirani film
15.40 Soko Wismar, serija
16.30 Hronika regija. Sjever-
na Bosna
17.00 Zlato divljine
17.30 BH gastro kutak
18.00 Sve u svemu
18.45 Prijatelji sa farme
19.00 Dnevnik 1
19.35 Business News
19.40 Retrovizor
20.20 CSI. New York, serija
21.00 U ime naroda
21.30 Global
22.00 Dnevnik 2
22.25 Business News
22.30 Premijer liga BiH
u nogometu,
23.00 Soko Wismar, serija
23.45 CSI. New York, igrana
serija
FTV
07.00 Dobro jutro
09.00 Vijesti
09.05 Tajna Starog Mosta,
igrana serija
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Graditelj Bob, crtani
10.25 Moj veliki prijatelj
10.40 Hot Wheels, crtani film
11.00 Sve }e biti dobro,
serija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor, igrana
serija, 99. epizoda
13.10 Villa Maria, serija
14.00 Zelena panorama,
program za agrar, r.
14.25 Sedmica,
magazin iz kulture
14.50 Magazin LP u
nogometu
15.15 Vijesti
15.25 Cimmer Fraj, serija
16.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 140. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta,
igrana serija
18.20 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija /12/
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, specijal
21.10 Larin izbor, serija
22.10 Paralele, vanjskopoli-
ti~ki magazin
22.40 Dnevnik 3
23.10 Cimmer Fraj, serija
23.40 Pozitivna geografija
00.10 Igra smrti, igrani film
01.55 Hayd u park, program
za mlade
TV ALFA
07.05 Jukebox
07.55 Top shop
08.00 Novo jutro,
jutarnji program
10.05 Junska no},
igrana serija
11.00 Top shop
11.20 Hitovi
11.30 Vijesti
12.00 Oluja, igrana
serija (r)
13.00 Renitegracija
Ilid`e
14.00 Vijesti
14.05 Muzi~ki
program
15.05 Strasti i intrige,
igrana serija (r)
16.00 Junska no},
igrana
serija (r)
17.00 Vijesti
17.15 Oluja, igrana
serija
18.10 TV Liberty- inf./pol.
magazin
18.55 Vijesti
19.20 Renitegracija
Ilid`e
20.05 Strasti i intrige,
igrana
serija
21.00 [panska primera liga.
Villarreal C.F.
- Getafe C.F.
22.50 Tek ro|eni,
igrana
serija
23.50 Vijesti
00.30 Astrologija
TV1
09.05 Oluja, igrana serija
10.00 Vijesti
10.05 Junska no}, igrana
serija, ep. 72/124
11.00 Vijesti
11.10 Dobar, lo{, zao - talk
show (r)
12.00 Vijesti plus
12.15 Hrane svijeta, serijalni
program, ep. 7/13
13.00 Vijesti
13.05 Otok smrti, serija
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni `ivoti, igrana
serija, ep. 4/134
15.00 Vijesti
15.05 Strasti i intrige, serija
16.00 Junska no}, igrana
serija, ep. 72/124 (r)
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, igrana serija,
51. ep.
18.15 Najava Dnevnika
19.00
18.16 Sport ekskluziv
18.40 Primera liga - pregled
kola
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 11. ep.
21.00 [panska primera liga.
Villarreal C.F. - Getafe
C.F.
22.50 Tek ro|eni, igrana
serija, ep. 6/26
23.50 Pono}ne vijesti
00.05 Sport ekskluziv (r)
00.30 Primera liga - pregled
kola (r)
00.50 Apokalipsa, igrani film
16.10 MALA NEVJESTA
KABLOVSKI TV PROGRAM
Soko Wismar
15.10 WHEN I WAS 17
RTS
09.05 Ono kao ljubav, tv
serija
09.50 Gastronomad
10.05 Vijesti
10.10 Lov i ribolov,
reporta`a
10.40 Eko karavan
11.10 Slagalica, kviz,r.
11.30 Srbija na vezi
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Kad zazvoni
13.00 Novi tabloid
14.00 Bez vize
14.30 Srpski isto~nici
15.05 Ovo je Srbija
16.00 Montevideo bog te
video, tv serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 [ta radite,bre, info
17.45 Beogradska hronika
18.25 Slagalica, kviz
18.45 Velikani. Kara|or|e
Petrovi}, {kolski
program
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Montevideo Bog te
video, tv serija
21.00 Pjesma bez
granica
22.00 Vijesti
22.05 Upitnik
23.05 Oko, info
23.43 Evronet
23.50 Dnevnik
MTV Adria
08.20 True Life. I Have
Digital Drama
09.10 Abdc
10.00 Top 10 at 10
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.40 Domacica
13.30 Biggest!Hottest!
Loudest!
14.00 Crash Canyon
14.20 Friendzone
14.50 Chelsea Settles
15.10 When I Was 17
15.40 True Life. I Need A
Transplant
16.30 Real World. Sydney
17.20 Extreme Cribs
17.40 Pop Up Video
18.10 Flash Prank
18.40 Biggest! Hottest!
Loudest!
19.20 3 From 1
19.30 Jukebox
20.00 Music Video
Premiere
20.10 MTV Express. Vatra
20.30 Rock Chart
21.20 3 From 1
21.30 Ridiculousness
22.00 Death Valley
22.30 Bullied
23.20 MTV World Stage,
Red Hot Chili
Peppers
00.20 3 From 1
00.30 Music Non Stop
PINK BH
07.00 Udri mu{ki,
jutarnji program
09.45 Kursad`ije, zabavni
program
10.55 Ljubav i mr`nja, serija
12.00 Info top, informativni
program
12.10 Agencija za SIS, sit-
kom
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris prolje}a, turska
serija r.
14.40 Genijalci, humoristi~na
serija
15.00 Sestre,
meksi~ka serija
15.50 Info top, informativni
program
16.10 Mala nevjesta,
indijska serija
17.50 Info top,
centralne vijesti
18.20 City Exclusive, zabavna
show biz emisija
18.50 Mala nevjesta,
indijska serija
20.00 Kursad`ije,
humoristi~ni serijal
21.00 Grand narod pita, mu-
zi~ko zabavna emisija
22.30 AmiG show, talk show
00.00 Miris prolje}a,
turska serija
00.40 United states of Tara,
ameri~ka serija
01.10 Nikolas Niklbi,
ameri~ki film
03.00 City Exclusive, zabavna
show biz emisija r.
03.30 Show time, zabavna
HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, serija
07.30 Traktor Tom, crtani
07.40 Felix bebe, crtani film
08.05 Kenny morski pas, cr-
tani film
08.20 Mechanical animals,
crtani film, 13. epizoda
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film, 24. i
25. epizoda
09.12 Nodi, crtani film
09.25 Moji d`epni ljubimci
09.40 Garfield, crtani film
09.53 Lijeni grad, crtani film
10.18 Bakugan, crtani film
10.43 Sirene, crtani film
11.06 Winx, crtani film
11.30 Top Shop
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana
serija, 20. epizoda
12.50 Kad li{}e pada, serija,
13.53 Muzi~ki program
14.15 Top Shop
14.47 Legenda o gusarskom
rtu, igrani film
16.38 Slijepa ljubav, serija
17.30 Dobar dan svima, za-
bavni program
19.00 Vijesti u 7
19.37 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, serija
21.00 Slu~ajevi, dokumentar-
ni program
21.55 TKO. MMA borbe, bori-
la~ki sportovi
22.25 Putovanje jednoroga,
1. dio, igrani film
00.15 Seks i grad, serijski
program, 33. epizoda
17.30 DOBAR DAN SVIMA
19 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
PONEDJELJAK 12. 3. 2012.
21.00 SURVIVOR 19.05 SLJEDE]A MUZI^KA...
OBN
07.20 Nebeski plesa~i
07.40 Mixmaster, crtani film
08.00 Bunny Maloney, crtani
08.15 Kornja~a Hero, crtani
08.30 Dje~iji program
10.00 Top shop
10.20 Odred za ~isto}u
10.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info
12.05 Vox Populi
12.15 Top shop
12.35 Na{a Mala Klinika
(12), doma}a
humoristi~na serija
13.20 Odmori, zaslu`io si
(16), doma}a serija
14.05 Dolina Vukova- Irak
(16), dok. serija
15.40 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
16.20 Na{a Mala Klinika
(16), serija
17.20 Stol za 4
17.50 Dejana Talk Show
18.50 OBN Info
19.05 OBN Sport,
sportski pregled
19.15 Finale,
sportski pregled
20.00 Odmori zaslu`io si
(16), doma}a serija
21.00 Survivor, reality show
21.40 Vox populi
21.50 Kismet (16), serija
23.45 Survivor-bez cenzure,
reality show
00.05 5X2 (12), igrani film
01.40 OBN Info, informativni
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni pro.
07.30 Svijet umjetnika -
Libanon, dokumentarni
program, r.
08.00 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
08.30 Borba za Nil ep.1, II dio,
dokumentarni
program,r.
09.00 AJE program
16.30 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2 I dio,
dokumentarni prog.
17.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dokumentarni program,
17.30 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2 I dio,
dokumentarni program,
19.30 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst,
informativni talk-show
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst, informativni
talk-show, r.
23.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni
program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
21.10 PRESING
Eurosport
11.00 Bijatlon
11.30 Bijatlon
12.00 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
14.00 Biciklizam
15.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
16.30 Ski skokovi, S.KUP Oslo
17.30 Fudbal
18.30 Bijatlon, Svjetsko
prvenstvo Ruhpolding
19.00 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
20.45 Svi sportovi, WATTS
21.00 Wwe
21.30 Wwe
22.30 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
Eurosport 2
10.00 Tenis
11.30 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
12.30 Fudbal, Bajern Minhen -
Hoffenheim
14.00 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
15.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo
16.30 Fudbal, Verder Bremen -
Hannover 96
17.45 Biciklizam
18.00 Fudbal
18.30 Fudbal, Polonia
Warszawa - Jagiellonia
Bialystok
20.15 Fudbal, St Pauli -
Karlsruher SC
22.15 Biciklizam
Sportklub
10.00 ATP Masters Indian Wells
14.30 NBA Live
14.45 NBA. LA Lakers -
Boston
16.30 Real NBA
17.00 Vijesti
17.15 Premier
League News
17.30 Pregled
Premier League
18.30 U`ivo: Tenis STUDIO
19.00 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells
02.30 Pregled holandske lige
03.30 Pregled Premier
League
04.30 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells
Arena Sport 1
13.00 Fudbal Italijanska Liga.
Genoa - Juventus
15.00 Arsenal Tv
17.00 Espn Winter X Games
17.30 Rukomet Ehf Liga
{ampiona. Budu}nost -
Oltchim
19.00 Italijanska Liga.
Highlights
20.00 Fudbal [panija.
Highlights
21.00 Fudbal [panija.
Villarreal - Getafe,
prijenos
23.00 Fudbal
Francuska.
Highlights
00.00 Poker
National G.
13.00 Svjedo~anstvo. Japanska
katastrofa
14.00 Istrage avionskih
nesre}a
15.00 Generali u ratu. Bitka u
Ardenima
16.00 Intimni neprijatelji
17.00 Najokrutniji ameri~ki
zatvori
18.00 Generali u ratu. El
Alamein
19.00 Sekunde do katastrofe.
Fuku{ima
20.00 Premijera Istrage
avionskih nesre}a
21.00 Strogi zatvor Oz
22.00 Bijeg. Pittsnburgh Six
23.00 Istrage avionskih
nesre}a
FOXlife
12.20 Privatna praksa
13.20 Dveri
14.10 Neobi~na porodica
15.00 Da, draga
15.50 Malkolm u sredini
16.45 Sudije za Stil
17.10 Sudije za Stil
17.40 Vil i Grejs
18.10 Melisa i D`oi
18.35 [kola za parove
19.05 Da, draga
20.00 Privatna praksa
20.55 Jednom davno
22.55 Vil i Grejs
23.25 Prevrtljiva pravda
00.20 [apat duhova
01.15 Mi i oni
02.10 Svi gradona~elnikovi
ljudi
FOXCRIME
11.40 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
12.30 Distrikt
13.20 Pisac i detektiv
14.10 Monk
15.00 ^ika{ki kodeks
15.50 [ark
16.40 Dojlova republika
17.30 D`ordan
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Frikovi
20.00 Tijelo kao dokaz
20.55 Zlo~ina~ki umovi
21.45 Okru`en mrtvima
22.35 Kraljevi bjekstva
23.25 Brojevi
00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
01.05 Dojlova republika
HBO
08.50 Filmovi i zvijezde IV, ep. 10
09.15 Na{e obiteljsko
vjen~anje
10.55 Obitelj ~udaka
12.45 Odgoj za po~etnike II, ep.
10
13.10 Po jutru se
dan poznaje
14.55 Kad te
ljubav prona|e
16.50 Rupa straha
18.20 Izvanredne mjere
20.05 Carstvo poroka II, ep. 11
21.05 Sre}a, ep. 7
22.05 Rastave
23.45 Kalifornikacija V, ep. 2
00.15 Tjelesni ~uvari i ubojice
02.30 Dar od srca
04.05 ^ovjek zvan Hrabrost
21.00 WWE 12.30 FUDBAL 16.30 REAL NBA 00.00 POKER
RTRS
07.06 Jutarnji program
09.00 Vijesti
09.10 Larin izbor, serija
10.05 Piplinzi, crtana serija
10.30 Tomica i prijatelji, cr-
tana serija
10.40 Medvjedi}i dobrog
srca, crtani film
11.05 Neustra{iva planeta,
dokumentarni serijal
12.00 Dnevnik 1
12.15 Pregled za osobe sa
o{te}enim sluhom
12.35 Kucni u drvo, film
14.10 Saga o Forsajtima,
serija
15.00 Vijesti sa
tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
15.50 Tribunal
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Ranjeni orao, serija
18.55 Graditelj Bob, crtana
serija
19.05 Malac znalac,
kviz za djecu
19.30 Dnevnik 2
20.10 Nepobedivo srce,
serija
21.10 Presing, politi~ki
tok {ou
22.30 Dnevnik 3
22.45 U prolazu
23.10 Art ma{ina,
emisija iz kulture
23.55 Fantom, mini serija
01.25 Saga o Forsajtima,
serija
TVSA
07.00 Sarajevsko jutro,
informativno-revijalni
program, u`ivo
10.00 Vitaminix,
program za djecu
11.02 Bo u pokretu
10.25 Medo Rupert,
program za djecu
10.35 Mala princeza
10.50 Mu}ke
11.40 Pomorska tehnologija,
dok. program
13.00 Vijesti TVSA
13.10 Sarajevo art,
emisija iz kulture (r)
13.40 Ve~e sevdaha, muzi~ki
program, snimak
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Liberty TV
17.00 Dobre vibracije, revi-
jalni program, u`ivo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix,
program za djecu
19.02 Bo u pokretu,
program za djecu
19.25 Medo Rupert,
program za djecu
19.35 Mala princeza,
program za djecu
20.00 Sport magazin, u`ivo
20.50 Tarih, dok. serijal
21.00 Vijesti TVSA
21.05 Legenda o Bruce
Lee-ju
22.00 Putem zvijezda,
serijski program, 1/4
23.00 Voice of America
23.30 Klju~evi od ku}e, film
18.15 TARIH
MRE@A
08.05 Oluja, igrana serija
09.05 Zakon ljubavi, igrana
serija
10.05 Junska no}, serija
14.05 Strasti i intrige, serija
15.05 Zakon ljubavi, igrana
serija
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, igrana serija,
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
21.00 [panska primera liga:
Villarreal C.F. - Getafe
C.F.
22.50 Tek ro|eni, igrana serija
HTV OSKAR C
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, igrana serija,
18.15 Kviz
19.00 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
21.00 [panska primera liga:
Villarreal C.F. - Getafe
C.F.
22.50 Tek ro|eni, igrana serija
ZENICA
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Bonaventura
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 Svijet uspje{nih
21.30 Sponzoru{e -serija
22.30 Obavje{tenja i tu`na
sje}anja
23.00 Zenica danas, repriza
KISS
19.20 Sportski pregled i
vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 Marketing
20.05 Dobar, Lo{, Zao (R)
21.05 Reporta`a KISS
22.05 DNEVNIK KISS
22.30 Reporta`a KISS
23.30 No}ni program
KAKANJ
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 O~i du{e, turska serija
20.45 Marketing
21.00 IC sport
21.30 TV Liberty
22.00 Amor Latino, serija
22.45 Marketing
HEMA
19.00 Serijski program
19.30 Ritam Srebrenice,
hronika srebreni~ke
regije
20.00 Svjetlo istine, religijski
program
21.00 Iskre kulture
22.00 Hema magazin
IGMAN
19.30 Muzi~ki program
20.00 Sje}anja
20.05 Inspiration of the day 5.
20.10 Islam Channel.
Poznavanje Ramazana,
vjerski program
21.00 Sje}anja
21.05 The Final Legacy, serija
13. ep
21.50 Ilahije i kaside
22.00 Sje}anja
22.05 Muzi~ki program
22.30 Put sre}e. Odr`avanje i
~uvanje rodbinskih
veza, vjerski program
23.00 VOA vijesti
23.30 Islam Channel Nasheed
Time, ilahije na
engleskom jeziku
BN
20.05 Marketing
20.05 Selo gori,a baba se
~e{lja, serija
20.55 Marketing
21.00 BN koktel
22.30 Dnevnik 3
22.55 Marketing
23.00 Anali, serija
23.50 Film
TV GORA@DE
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Kontakt emisija
21.30 Sportski pregled
22.00 Amor Latino, igrana
serija
22.30 Muzi~ki program
23.00 Dnevnik/r
TV USK
18.30 Pu`evi sportisti,
program za djecu
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Time out
21.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
Pol.
21.45 Dnevnik 2
22.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 2.
Pol.
22.50 Sport
22.50 Igrana serija
TV OSM
19.25 Portal
19.30 Game zone
19.40 Hrana i vino
20.05 Amor Latino, serija
21.00 Otvoreni indeks
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Trend setter (Sportske
legende)
VISOKO
20.45 Marketing blok
20.50 Sportske legende, dok.
program
21.20 Amoro latino, serijski
program 86.
22.00 Tajkuni, dokumentarni
program
22.30 Criss Angel, zabavni
program
23.00 Aktuelnosti, r.
HIT TV
19.35 Frame
20.00 Tiana, serija
21.00 ^udo `ivota
21.30 Vrele gume
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam
tvoja
sudbina, serija
Nauka i vjera dove-
deni su upitanje kad
pacijenta prime u
bolnicu poslije ins-
ceniranja raspe}a.
Pacijent, Ramon
Silva, odbija propisano lije~enje, i tim
doznajeda jeposlije izlje~enjak}erkinog
raka prisegnuo da }e se `rtvovati Bogu.
Tim ima malo vremenada Ramonu spa-
se `ivot i trude se shvatiti njegove razloge
i naizgled ekstremna vjerska uvjerenja.
SERIJA, HRT2
21.40
Dr. House
Dok se Trivet i Voker bore protiv bande
krijum~araoru`ja odlu~nihda ubijuKet
prije nego {to ka`e {to zna, Trivet se
zaljubljuje. Kad se Voker odvoji od pa-
ra, oni bje`e kao mete stra{ne potjere.
SERIJA, NOVA TV
14.30
Walker, teksa{ki
rend`er
20 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
UTORAK 13. 3. 2012.
Za jedne je heroj, za druge diktator. Voljen ili
omra`en- onje neospornolegenda. Njegova his-
torija nas vodi na dramati~no putovanje uneke od
najeksplozivnijih doga|anja 20. vijeka...
DOKUMENTARAC, BHT1
22.30
HRT 1
11.10 Debbie Travis
preure|uje 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Kad zavolim, vrijeme
stane - telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Me|u nama
14.40 Znanstvena petica
15.15 Ponos Ratkajevih, TV
serija
16.05 Alisa, slu{aj svoje srce
- telenovela
16.50 TV kalendar
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska u`ivo
18.20 8. kat, talk-show
19.12 20pet, kviz
19.30 Dnevnik
20.12 Sve u 7!, kviz
21.05 U Europi,
dokumentarna serija
21.40 24 (8), serija
22.30 Otvoreno
23.10 Dnevnik 3
23.30 Sport
23.33 Vrijeme sutra
23.35 Vijesti iz kulture
23.40 Judita, snimka
oratorija
00.50 Ciklus europskog
filma. Krvava
nedjelja,
irsko-britanski film
HRT 2
11.10 @deronja 2, crtana
serija
11.35 Rekonstrukcija
12.05 Glazba, glazba...
12.20 Top Gear 10,
dokumentarna serija
13.10 Obrtnik i partner,
emisija pod
pokroviteljstvom
13.40 Mladi nind`a, ameri~ki
film
15.05 Degrassi Novi
nara{taj 3, serija
15.30 Obi~na klinka, serija
za mlade
15.55 [kolski sat
Navrh jezika
16.40 Mala Tv
17.10 Doktor Who 3, serija
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.30 Tree Hill 7, serija
19.15 Simpsoni 20, crtana
serija
Glazba, glazba...
19.55 Ve~eras
20.00 In medias res
20.50 Brija~i, ameri~ki film
22.30 Tra~erica 3, serija
23.15 Ru`iona
23.45 Zlo~ina~ki umovi 5,
serija
00.30 Sinovi Tucsona 1,
humoristi~na serija
00.55 Simpsoni 19,
humoristi~na serija
Nova TV
06.25 Nate Berkus Show
07.20 Beba Felix, serija
07.45 Jumanji, crtana serija
08.10 TV izlog
08.25 Kad li{}e pada, serija
09.25 TV izlog
09.40 Izgubljena ~ast, serija
10.40 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
12.40 IN magazin
13.30 Larin izbor, serija
14.30 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
16.25 Zauvijek susjedi,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena ~ast, serija
20.40 Liga prvaka:
Bayern-Basel,
prijenos
22.40 Ve~ernje Vijesti
23.00 Mr. Bean, serija
23.30 Sa`eci Lige prvaka
00.00 Najtra`eniji,
igrani film
01.50 Opasna
igra, serija
02.35 Seinfeld,
serija
03.00 CSI Prag,
serija
03.55 Ezo TV,
tarot show
19.00 DNEVNIK 1 23.10 CIMMER FRAJ 14.05 JUKEBOX 12.15 HISTORIJA ODJE]E
11.10 DEBBIE TRAVIS... 18.30 TREE HILL 17.25 IN MAGAZIN 16.00 SELO GORI...
Neki to vole
vru}e
^ikago 1929. Gangsteri, uli-
~ne pucnjave, ilegalne to~io-
nice. U jednoj takvoj to~ionici
sviraju dvojica vje~ito siro-
ma{nih muzi~ara, D`o i
D`eri. Nakon racijeuto~ioni-
ci, D`eri i D`o jedva pobje-
gnu, br`e-bolje odu u mu-
zi~ku agenciju kako bi na{li
novi posao.
Uloge: Merilin Monro, Toni
Kurtis, D`ek Lemon
Reditelj: Bili Vajlder
FILM, PINK BH
02.20
BHT1
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel, serija, 51/142
11.00 Retrovizor, muz. prog.
11.30 Zlato divljine, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Global, emisija, r.
12.45 BH gastro kutak, r.
13.15 Dimenzija vi{e, pro-
gram iz kulture, r.
14.15 BHT vijesti
14.25 Odli~an, 5+
14.30 Words on the Streets
15.00 Bruklinski most, serija
15.25 Istinite pri~e
15.40 Soko Wismar, serija
16.30 Hronika regija. Banja
Luka
17.00 U potrazi za dalekim
okusima
17.30 Dru{tvo znanja,
dokumentarna serija
18.00 Sve u svemu, magazin
18.45 Prijatelji sa farme
19.00 Dnevnik 1
19.35 Business News
19.40 Retrovizor
20.20 CSI. New York, serija
21.00 Crta, politi~ki magazin
22.00 Dnevnik 2
22.25 Business News
22.30 Kastro, ~ovjek i mit
23.25 Nogomet. Liga
{ampiona. Internazio-
nale - Olympique de
Marseille, snimak
01.10 Soko Wismar, serija,r.
01.55 CSI. New York,
serija, r.
02.35 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
FTV
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Graditelj Bob,
crtani film
10.25 Moj veliki prijatelj
10.40 Hot Wheels, crtani film
11.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 140. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor, igrana
serija, 100. epizoda
13.10 Villa Maria, igrana
serija, 53. epizoda
14.00 Crtana serija
14.15 60 minuta, specijal
15.15 Vijesti
15.25 Cimmer Fraj, igrana
serija, 28. epizoda
16.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 141. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta,
igrana serija, 104. ep.
18.20 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija /12/
Moje auto
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos iz-
vla~enja
20.30 Nogomet. Liga prvaka,
Bayern M - Basel,
prijenos
22.40 Dnevnik 3
23.10 Cimmer Fraj, serija
23.40 Pregled LP u
nogometu
00.10 Pozitivna geografija
00.40 Oseka, film /12/
02.20 Ha{ki dnevnik
02.50 Villa Maria, serija
03.35 Dnevnik 3, r.
TV ALFA
07.05 Jukebox
07.55 Top shop
08.00 Novo jutro,
jutarnji
program
10.05 Junska no},
igrana
serija
11.00 Top shop
11.20 Jukebox
11.30 Vijesti
12.00 Oluja, igrana
serija (r)
13.00 Hitovi
14.00 Vijesti
14.05 Jukebox
15.05 Strasti
i intrige,
igrana
serija (r)
16.00 Junska
no}, igrana
serija (r)
17.00 Vijesti
17.15 Oluja, igrana
serija
18.10 Muzi~ki
program
18.55 Vijesti
19.20 Hitovi
20.05 Strasti
i intrige,
igrana serija
21.05 Muzi~ki
program
22.00 Vijesti
22.40 Povratak
ku}i 1,
igrani film
00.30 Astrologija
TV1
10.05 Junska no}, igrana
serija, ep. 73/124
11.00 Vijesti
11.10 Sport ekskluziv (r)
11.40 Primera liga - pregled
kola (r)
12.00 Vijesti plus
12.15 Historija odje}e,
dokumentarni serijal,
ep. 7/13
13.00 Vijesti
13.05 Tek ro|eni, igrana
serija, ep. 6/26 (r)
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni `ivoti,
igrana serija, ep. 5/134
15.00 Vijesti
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 11. ep. (r)
16.00 Junska no}, serija
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, serija, 52. ep.
18.15 Najava Dnevnika
19.00
18.16 Kapital, biznis magazin
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 12. ep.
21.05 CSI. New York,
igrana serija, ep. 5/22
22.00 Igra, igrana serija,
ep. 58/64
22.20 Igra, igrana serija,
ep. 59/64
22.40 Povratak ku}i 1,
igrani film
00.15 Pono}ne vijesti
00.30 Ponovo opsjednuta,
igrani film
02.00 No}ni program
22.00 NEMOGU]A MISIJA
KABLOVSKI TV PROGRAM
Kastro, ~ovjek i mit
22.00 RENO 911
RTS
09.05 Ono kao ljubav, tv
serija
09.50 Gastronomad
10.05 Vijesti
10.10 Kvadratura kruga
10.35 Putopis, reporta`a
11.10 Vijesti
11.15 Slagalica, kviz,r.
11.30 Srbija na vezi
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Knji`evnost Stare i
Ju`ne Srbije
13.00 Trezor
14.00 Gra|anin
14.30 Dobro je, dobro je
znati
15.05 Ovo je Srbija
16.00 Selo gori, a baba se
~e{lja, tv serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 [ta radite, bre, info
17.45 Beogradska hronika
18.25 Slagalica, kviz
18.45 Velikani. Milo{
Obrenović
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
19.50 Selo gori, a baba se
~e{lja
20.55 Za sva vremena
21.25 Trend setter
22.10 Vi i Mira Adanja Polak
22.55 Oko magazin, info
23.25 Bunt, rok fotografija
23.55 Dnevnik
MTV Adria
08.00 MTV Express. Vatra
08.20 True Life. I Need A
Transplant
09.10 Abdc
10.00 Top 10 at 10
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 Rock Chart
13.10 Biggest!Hottest!
Loudest!
13.40 Audrina
14.00 Flash Prank
14.20 Friendzone
14.50 Chelsea Settles
15.10 When I Was 17
15.40 Made
16.30 Real World, Sydney
17.20 Extreme Cribs
17.40 Punk'd
18.20 Crash Canyon
18.40 Biggest!Hottest!
Loudest!
19.30 3 From 1
19.40 Jukebox
20.10 MTV Express. Vatra
20.50 Hip Hop Chart
21.20 3 From 1
21.30 Death Valley
22.00 Reno 911
22.50 Ugly Americans
23.10 South Park
23.40 MTV Express (r)
Svadbas
00.00 Domaci Zadatak
01.00 3 From 1
01.20 Music Non Stop
PINK BH
07.00 Udri mu{ki,
jutarnji program
09.45 Kursad`ije,
zabavni program
10.55 Ljubav i mr`nja, serija
12.00 Info top,informativni
program
12.10 Agencija za SIS,
sitkom
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris prolje}a,
turska serija r.
14.45 Genijalci,
humoristi~na serija
15.00 Sestre,
meksi~ka serija
15.50 Info top,
informativni program
16.10 Mala nevjesta,
indijska serija
17.50 Info top,
centralne vijesti
18.20 City Exclusive, zabavna
show biz emisija
18.50 Mala nevjesta,
indijska serija
20.00 Mi nismo an|eli 2,
doma}i film
21.00 Lak{e je uz NATO?!,
politi~ka emisija
22.00 Nemogu}a misija,
reality emisija
23.00 Multimilioner, kviz
23.30 Miris prolje}a,
turska serija
00.10 United states of Tara,
ameri~ka serija
00.40 Pampkin, ameri~ki film
02.20 Neki to vole vru}e,
ameri~ki film
HAYAT TV
08.20 Mechanical animals,
crtani film, 14. epizoda
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Nodi, crtani film 17. ep
09.20 Moji d`epni ljubimci,
crtani film, 17. epizoda
09.35 Garfield, crtani film
09.50 Lijeni grad, crtani film,
32. epizoda
10.15 Bakugan, crtani film,
67. epizoda
10.40 Sirene, crtani film
11.05 Winx, crtani film
11.30 Top Shop
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana
serija, 21. epizoda
13.00 Kad li{}e pada, igrana
serija, 219. epizoda
13.50 Glam Blam, r.
14.22 Top Shop
14.52 [ta je Katy uradila,
igrani film
16.30 Slijepa ljubav, igrana
serija, 22. epizoda
17.30 Dobar dan svima,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana
serija, 220. epizoda
21.00 Hayat production
show, zabavno-muzi~ki
program
22.25 Putovanje jednoroga,
2. dio, igrani film
00.15 Seks i grad, serija
00.45 Astro Num Caffe, u`ivo
21.00 HAYAT...
21 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
UTORAK 13. 3. 2012.
22.05 KISMET 22.00 VIJESTI
OBN
10.15 Stol za 4,
kulinarski show
10.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info, informativni
program
12.05 Vox Populi
12.15 Top shop
12.40 Na{a mala klinika,
doma}a humoristi~na
serija
13.20 Odmori zaslu`io si
(16), doma}a serija
14.00 Kismet (16),
turska serija
14.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
15.50 Survivor, reality show
16.25 Na{a mala klinika,
doma}a humoristi~na
serija
17.15 Stol za 4, {esta sezona,
kulinarski show
17.45 Survivor, reality show
18.50 OBN Info, inf. program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 TV Doktor, medicinski
magazin
20.00 Odmori, zaslu`io si
(16), doma}a serija
21.00 Survivor, reality show
22.00 Vox populi
22.05 Kismet (16),
turska serija
23.05 Survivor, reality show
23.35 An|eli i djevice (16),
igrani film
01.20 OBN Info, inf. program
AL JAZEERA
BALKANS
08.00 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2 I dio,
dokumentarni pro-
gram,r.
08.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Borba za Nil ep.1, II dio,
dokumentarni pro-
gram,r.
17.00 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
17.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
19.30 Svijet umjetnika - Li-
banon, dokumentarni
program, r.
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst, informativni
talk-show
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst, informativni
talk-show, r.
23.30 Veterani - Foklandi,
dokumentarni
program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
01.30 Svijet umjetnika - Li-
banon, dokumentarni
program, r.
02.00 Kraj programa
17.05 DAJANA...
Eurosport
09.30 Atletika
10.30 Bijatlon, Svjetsko
prvenstvo Ruhpolding
11.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo
12.00 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
14.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
15.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
16.30 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
17.45 Atletika
18.00 Tenis
19.00 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
23.00 Fia wtcc
23.30 Motorsportovi
Eurosport 2
08.45 Fudbal
10.00 Tenis
11.30 Biciklizam
13.00 Atletika
14.30 Fudbal, Polonia
Warszawa - Jagiellonia
Bialystok
15.30 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
17.45 Biciklizam
18.00 Atletika, S[ u Dvorani
Istanbul
19.30 Vijesti
20.00 Biciklizam,
Tirreno-Adriatico
21.00 Dvoranski fudbal, Arena
Futball League SAD
23.00 Svi sportovi, WATTS
Sportklub
06.30 Premier League
09.30 Vijesti
09.45 Premier League News
10.00 Pregled belgijske lige
11.00 NBA. LA Lakers - Boston
12.45 NBA Live
13.00 Pregled holandske lige
14.00 Pregled svajcarske lige
14.30 Pregled Premier League
15.30 Premier League.Arsenal -
Newcastle
17.30 Real NBA
18.00 Vijesti
18.15 Premier League
News
18.30 U`ivo: Tenis STUDIO
04.30 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells
Arena Sport 1
09.00 Fudbal Liga {ampiona.
Barcelona - Bayer
Levekusen
11.00 Fudbal [panska Liga.
Villarreal - Getafe
13.00 Fudbal Liga {ampiona.
Arsenal - Milan
15.00 Fudbal Jelen
Super Liga
18.00 Ragbi Six Nations.
Francuska - Engleska
20.00 Ko{arka
Aba. Cibona - Zagreb,
prijenos
22.00 Ko{arka Ncaa. Big 12
Finale
00.00 Poker
Wpt Series 08
National G.
13.00 Poznati svemir.
Tempirane bombe
14.00 Sekunde do katastrofe
15.00 Generali u ratu. Kursk
16.00 Zaronite do tigrastih
morskih pasa
17.00 Bijeg. Pittsnburgh Six
18.00 Apokalipsa. Hitlerov
uspon
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Premijera Megatvornice
21.00 Premijera Ludi
znanstvenik
21.30 Premijera Ludi
znanstvenik
22.00 Bijeg. Eskapist
23.00 Megatvornice.
Williams F-1
FOXlife
11.30 Malkolm u sredini
12.20 Privatna praksa
13.20 Jednom davno
15.00 Da, draga
15.50 Malkolm u sredini
16.45 Sudije za Stil
17.40 Vil i Grejs
18.10 Melisa i D`oi
18.35 [kola za parove
19.05 Da, draga
20.00 Privatna praksa
20.55 [tiklama do vrha
22.00 O~ajne ku}anice
22.55 Vil i Grejs
23.25 Prevrtljiva pravda
00.20 [apat duhova
01.10 Mi i oni
02.10 Svi gradona~elnikovi
ljudi
FOXCRIME
11.40 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
12.30 Distrikt
13.20 Pisac i detektiv
14.10 [ah-mat
15.00 Prevaranti
15.50 [ark
16.40 Dojlova republika
17.30 D`ordan
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Frikovi
20.00 Tijelo kao dokaz
20.55 Zlo~in
21.45 [ah-mat
22.35 Kraljevi bjekstva
23.25 Brojevi
00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
01.05 Dojlova republika
HBO
06.00 Rupa straha
07.35 Na slobodi
09.00 Plan B
10.45 Jesse
Stone.
Tanak led
12.15 ^ovjek
od papira
14.10 Smrt na sprovodu
15.45 Yu-Gi-Oh!
17.15 Sre}a, ep. 7
18.15 Jack
20.05 Sve {to `elim to si ti
21.55 Jednostavno savr{ena
23.40 Carstvo poroka II, ep. 11
00.40 Prolazna slava III, ep. 2
01.10 Dvorska urota
03.25 Red
05.20 Mogu ovako
23.30 MOTORSPORTOVI 18.00 ATLETIKA 15.30 PREMIER LEAGUE 18.00 RAGBI
RTRS
07.05 Jutarnji program
09.00 Vijesti
09.10 Larin izbor, serija
10.05 Piplinzi, crtana serija
10.25 Tomica i prijatelji,
crtana serija
10.35 Medvjedi}i dobrog
srca, crtana serija
11.00 Neustra{iva priroda,
dokumentarni serijal
12.00 Dnevnik 1
12.15 Ranjeni orao, serija
13.10 Tamo daleko
13.35 U prolazu
14.00 Saga o Forsajtima,
serija
15.00 Vijesti - sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
15.50 Zdravlje je lijek
16.30 Srpska danas
17.05 Dajana, posljednji
dani jedne princeze,
dokumentarni serijal
18.00 Ranjeni orao, serija
18.55 Graditelj bob,
crtana serija
19.05 Malac znalac,
kviz za djecu
19.30 Dnevnik 2
20.10 Liga {ampiona,
sportski program
21.45 Direktan prijenos
utakmice Lige
{ampiona
22.30 Dnevnik 3
22.52 Vremenska prognoza
00.05 Fantom, mini serija
01.35 Saga o Forsajtima,
serija
TVSA
07.00 Sarajevsko jutro,
informativno-revijalni
program, u`ivo
10.00 Vitaminix, pr. za djecu
10.02 Bo u pokretu
10.25 Medo Rupert, program
za djecu (r)
10.35 Mala princeza,
program za djecu (r)
10.50 Kuhinjske pri~e, film
13.00 Vijesti TVSA
13.15 Sport magazin
14.05 Legenda o Bruce Lee
ju, serijski program,
47/50
14.50 Hladnokrvni `ivot,
dok. program, 3/5
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Avanture u arhitekturi,
dok. program, 1/8
17.00 Dobre vibracije, revi-
jalni program, u`ivo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix
19.02 Bo u pokretu,
program za djecu (r)
19.25 Medo Rupert,
program za djecu (r)
19.35 Mala princeza,
program za djecu (r)
20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo
20.50 Tarih, dok. serijal
21.00 Vijesti TVSA
21.05 Legenda o Bruce
Lee-ju, serija
22.00 Putem zvijezda,
serijski program, 2/4
23.00 Voice of America
23.30 Obaba, igrani film
17.00 DOBRE VIBRACIJE
MRE@A
09.05 Oluja, igrana serija
10.05 Junska no}, igrana
serija
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija.
16.00 Junska no}, igrana
serija
17.15 Oluja, igrana serija
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
22.40 Povratak ku}i 1, film
HTV OSKAR C
09.05 Oluja, igrana serija
10.05 Junska no}, igrana
serija
11.00 Film
13.00 Druga strana ljubavi
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija.
16.00 Junska no}, igrana
serija
17.15 Oluja, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Reemitiranje Dnevnika
HRT a
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
22.40 Povratak ku}i 1, film
ZENICA
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.55 Obavje{tenja
20.00 Razglednica
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 TV Liberty
21.30 Sponzoru{e
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
KISS
19.00 DNEVNIK KISS
19.20 Marketing
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 Marketing
20.05 EXTRA PLUS, kontakt
emisija
21.00 Lifestyle TV
22.40 Dnevnik KISS
22.25 ^ovjek i zdravstvena
kultura
KAKANJ
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 O~i du{e, turska serija
20.45 Marketing
21.00 Puls
22.00 Amor Latino, serija
22.45 Marketing
HEMA
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Tv liberty, magazin
Radija Slobodna Evropa
20.00 Reporta`a
21.00 Na{i razgovori, intervju
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
IGMAN
19.30 Muzi~ki program
20.00 Sje}anja
20.05 D`amija
na Kalibunaru,
emisija NTV IC Kakanj
21.00 Sje}anja
21.05 The Final Legacy, serija
14.ep.
21.45 Ilahije i kaside
22.00 Sje}anja
22.05 Islamske teme.
Blagodati, vjerski
program
22.30 Muzi~ki program
(sevdalinke)
23.00 VOA vijesti
23.30 Muzi~ki program
BN
20.00 Marketing
20.05 Selo gori, a baba se
~e{lja, serija
20.55 Marketing
21.00 Crno na bijelo
21.50 Tv dokument
22.30 Dnevnik 3
23.00 Anali, serija
23.50 Film
TV OSM
19.30 Game zone
19.40 Hrana i vino
20.00 Amor Latino, serija
20.55 Marketing 9
21.00 Pod lupom
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Utorkom u`ivo
00.30 Astro show
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Ogledalo grada
20.30 Dokumentarni program
21.00 Folk takt
22.00 Amor Latino, igrana
serija
23.00 Dnevnik/r
TV USK
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju, inf.
program
20.45 Tragovi sudbina,
inf.-dok. program
21.30 Dnevnik 2
21.50 CSI. Las Vegas, serija
22.40 Igrani film
23.35 Kako smo otkrivali
Ameriku, putopis (r)
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.30 Aktulenosti,
informativni program
20.45 Pri~e, dok. program
21.15 Marketing blok
21.20 Amor latino, serijski
program, 87
22.25 TV liberty, info.
Program
22.50 Aktuelnosti, r.
HIT TV
16.45 Film
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Taina, serija
21.00 Utorkom
u`ivo,
muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam
tvoja sudbina,
serija
Duboka je no}, prijetnja katastrofalnim
atomskim napadom je sve ve}a, a
D`ek ulazi u trag dobro obavije{tenom
teroristi~kom sumnjivcu, koji ima stra-
tegiju eksplozije. U PTJ-i se klju~ni
igra~bori protiv premje{tajanani`i po-
lo`aj, a tok dana se neo~ekivano i
stresno mijenja kad na scenu stupa
dosadni slu`benik probacije Bil Predi.
SERIJA, HRT1
21.40
24
D`ek je nest-
a{ni desetogo-
di{njak koji se
pona{a poput
ostalih dje~aka
svoje dobi, osim {to izgleda kao
odrastao ~ovjek. On se upravo upus-
tio u najve}u avanturu svog mladog
`ivota- krenuo je u peti razred.
Uloge: Robin Vilijams, Dajen Lejn,
Brajan Kervin
Reditelj: Frensis Ford Kopola
FILM, HBO
18.15
Jack
22 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
SRIJEDA 14. 3. 2012.
Horej{io i njegov tim tra`e osumnji~enog za kog
}e se ispostaviti da i nije prava osoba za kojomse
traga. Horej{iouvi|a svojugre{ku kadadobije in-
formaciju zbog koje }e se upitati za{to je uop{te i
pratio prvobitno osumnji~enu osobu.
SERIJA, FTV
20.10
HRT 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Kad zavolim, vrijeme
stane - telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Rije~ i `ivot, religijska
emisija
14.40 Alpe Dunav Jadran
15.15 Ponos Ratkajevih, TV
serija
16.05 Alisa, slu{aj svoje srce
- telenovela
16.50 TV kalendar
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska u`ivo
18.20 8. kat, talk-show
19.10 20pet, kviz
19.20 Loto 7/39
19.30 Dnevnik
20.12 Misija. Zajedno
21.05 Paralele
21.35 24 (8), serija
22.25 Otvoreno
23.10 Dnevnik 3
23.30 Sport
23.33 Vrijeme sutra
23.35 Vijesti iz kulture
23.45 Drugi format
00.35 Putem europskih
fondova
00.50 Vrijeme je za jazz. 67
godina Jazz orkestra
RTV Slovenije (1. dio)
HRT 2
13.35 Ispovijest ru`ne
polusestre, film
15.05 Degrassi Novi
nara{taj 3
15.30 Obi~na klinka, serija
15.55 [kolski sat. Djeca
djeci
Ciak junior, dokumentarni
film
16.40 Mala TV
17.10 Doktor Who 3, serija
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.30 Tree Hill 7, serija
19.15 Teletubbies
19.40 Glazba,
glazba...{ansone
19.55 Ve~eras
20.00 In medias res
20.25 Nogometna Liga
prvaka - emisija
20.40 Nogometna Liga
prvaka. Chelsea -
Napoli, 1. poluvrijeme
21.40 Nogometna Liga
prvaka. Chelsea -
Napoli, 2. poluvrijeme
22.35 Nogometna Liga
prvaka - emisija
23.05 Zlo~ina~ki umovi 5,
serija
23.50 Kath i Kim 1,
humoristi~na serija
00.15 Simpsoni 19,
humoristi~na serija
00.40 Mercy 1, serija
Nova TV
06.35 Beba Felix,
serija
07.00 Jumanji,
crtana serija
07.25 TV izlog
07.40 Kad li{}e pada, serija
08.40 TV izlog
08.55 Izgubljena ~ast, serija
09.45 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
11.45 IN magazin
12.35 Ludi murjaci, igrani
film
14.30 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
16.25 Zauvijek
susjedi, serija
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena
~ast, serija
21.00 Larin izbor, serija
22.05 Ve~ernje
vijesti
22.25 Poslije sumraka,
igrani film
00.20 Ludi
murjaci, igrani film
02.05 Opasna
igra, serija
02.55 Seinfeld, serija
03.45 Ezo TV, tarot show
17.00 SA MALO NOVCA ... 16.00 SVE ĆE BITI DOBRO 17.15 OLUJA 18.16 TV JEDNA
12.30 KAD ZAVOLIM... 00.40 MERCY 19.15 DNEVNIK 19.30 DNEVNIK
Povratak ku}i 2
D`udit se zaljubi u
svoju novu porodi-
cu, njihov dom, Na-
n~erovog i Lavsd-
ejinog starijeg brata
Edvarda.Kad izbije
rat, ona i porodica
Keri-Luis ostaju u
tuzi, D`udit zbog gu-
bitka porodice, a
Lavdej zbog gubitka
zaru~nika Gusa.
Uloge: Piter O'Tul,
D`oana Lamli, Pe-
nelopi Kit
Reditelj: D`ajls Fos-
ter
FILM, TV ALFA-Mreža
22.40
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.10 Prijatelji sa farme, .
09.15 Bruklinski most, serija
09.40 Nema problema
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel, igrana serija,
11.05 Retrovizor
11.30 U potrazi za dalekim
okusima
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta
13.15 Kastro, ~ovjek i mit
14.15 BHT vijesti
14.25 Odli~an, 5+
14.30 Heroj dana
14.45 Robot Robi
15.00 Bruklinski most, serija
15.25 Pim i Pom,
15.40 Soko Wismar, serija
16.30 Hronika regija. Herce-
govina
17.00 Sa malo novca ..., stra-
na dokumentarna seri-
ja, 2/13
17.30 Euroimpuls
18.00 Sve u svemu
18.45 Prijatelji sa farme, ani-
mirana serija, 1
19.00 Dnevnik 1
19.35 Business News
19.40 Muzi~ki program
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet. Liga {am-
piona. Chelsea - Napo-
li, prijenos
22.45 Dnevnik 2
23.10 Business News
23.15 Liga {ampiona u nogo-
metu, pregled
23.40 CSI. New York, serija
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji
program
09.00 Vijesti
09.05 Tajna Starog Mosta,
igrana serija
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Graditelj Bob, crtani
film
10.25 Moj veliki prijatelj
10.40 Hot Wheels, crtani film
11.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 141. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Villa Maria, igrana seri-
ja, 54. i 55. epizoda
14.00 Crtana serija
14.20 Pregled LP u nogome-
tu
14.50 Paralele, vanjskopoli-
ti~ki magazin, r.
15.15 Vijesti
15.25 Cimmer Fraj, serija,
29. epizoda
16.00 Sve }e biti dobro, ser.
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta,
igrana serija
18.20 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija /12/
19.10 Super Loto
19.30 Dnevnik 2
20.10 CSI. Miami, serija
21.00 Larin izbor, serija
22.00 Cimmer Fraj, serija
22.30 Dnevnik 3
23.00 Fenomen
23.50 Pozitivna geografija
00.20 Liga prvaka. Real Ma-
drid - CSKA Moskva,
02.00 Villa Marija
TV ALFA
07.05 Jukebox
07.55 Top shop
08.00 Novo jutro,
jutarnji
program
10.05 Junska no},
igrana
serija
11.00 Top shop
11.20 Muzi~ki program
11.30 Vijesti
12.00 Oluja, igrana
serij (r)
13.00 Hitovi
14.00 Vijesti
14.05 Jukebox
15.05 Strasti i intrige,
igrana
serija (r)
16.00 Junska no},
igrana
serija (r)
17.00 Vijesti
17.15 Oluja,
igrana serija
18.10 Muzi~ki
program
18.55 Vijesti
19.20 Hitovi
20.05 Strasti i
intrige, igrana
serija
21.05 Caffe
Azra, zabavni
program
22.00 Vijesti
22.40 Povratak
ku}i 2,
igrani film
00.30 Astrologija
TV1
09.05 Oluja, igrana serija, 52.
ep. (r)
10.00 Vijesti
10.05 Junska no}, igrana se-
rija, ep. 74/124
11.00 Vijesti
11.10 Kapital, biznis magazin
(r)
12.00 Vijesti plus
12.15 Odlazak u svemir, do-
kumentarni serijal, ep.
7/14
13.00 Vijesti
13.05 CSI. New York, igrana
serija, ep. 5/22 (r)
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni `ivoti, igrana
serija, ep. 6/134
15.00 Vijesti
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija,
16.00 Junska no}, serija,
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, igrana serija, 53.
ep.
18.15 Najava Dnevnika
19.00
18.16 TV Jedna, magazin
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 13. ep.
21.05 CSI. Las Vegas, igrana
serija, ep. 5/22
22.00 Igra, igrana serija
22.20 Igra, igrana serija, ep.
61/64
22.40 Povratak ku}i 2, film
00.15 Pono}ne vijesti
00.30 Slatkorje~ivi, igrani
film
21.15 BRAČNI SUDIJA
KABLOVSKI TV PROGRAM
CSI: Miami
17.20 EXTREME CRIBS
RTS
10.05 Trag
10.35 Rezervisano vrijeme
11.05 Slagalica, kviz
11.30 Srbija na vezi,
program za dijasporu
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Knji`evnost Stare i
Ju`ne Srbije
13.00 Veliki izazov, kviz
13.40 Leti, leti pjesmo moja
mila
14.05 Medijska mre`a
srpske dijaspore
14.35 Sve boje `ivota
15.05 Ovo je Srbija
16.00 Selo gori, a baba se
~e{lja- tv serija
17.00 Dnevnik rt Vojvodina
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Slagalica, kviz
18.45 Velikani. Vuk
Karad`i}, {kolski
program
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
19.50 Selo gori, a baba se
~e{lja- tv serija
21.00 Muzi~ki program
21.55 Trag
22.25 Sve boje `ivota
22.55 Oko, info
23.25 Mjera za muziku
23.55 Dnevnik
00.10 Evronet
MTV Adria
08.20 Made
09.10 Abdc
10.00 Top 10 at 10
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.20 Hip Hop Chart
13.10 Biggest!
Hottest!
Loudest!
13.40 Audrina
14.00 Crash Canyon
14.20 Friendzone
14.50 Chelsea Settles
15.10 When I Was 17
15.40 True Life. I'm Ex
Amish
16.30 Real World. Sydney
17.20 Extreme Cribs
17.40 Pop Up Video
18.20 Flash Prank
18.40 Biggest!
Hottest!
Loudest!
19.10 3 From 1
19.20 Jukebox
19.50 MTV Express.
Vatra
21.00 Top 20
21.50 3 From 1
22.00 Jersey
Shore Best Of
00.30 Alternative
Nation
01.30 3 From 1
01.40 Music Non Stop
PINK BH
07.00 Udri mu{ki, jutarnji pro-
gram
09.45 Kursad`ije, zabavni
program
10.55 Ljubav i mr`nja, serija
12.00 Info top,informativni
program
12.10 Agencija za SIS, sit-
kom
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris prolje}a, turska
serija r.
14.40 Genijalci, humoristi~na
serija
15.00 Sestre, meksi~ka seri-
ja
15.50 Info top, informativni
program
16.10 Mala nevjesta, indijska
serija
17.50 Info top,centralne vijes-
ti
18.20 City Exclusive, zabavna
show biz emisija
18.50 Mala nevjesta, indijska
serija
20.00 Kursad`ije, humoris-
ti~ni serijal
21.15 Bra~ni sudija, zabavna
reality emisija
22.40 Grand parada, zabavno
muzi~ki show
23.45 Miris prolje}a, turska
serija
00.30 United states of Tara,
ameri~ka serija
01.00 Kosa ,ameri~ki film
03.00 City Exclusive, zabavna
show biz emisija r.
03.30 Grand parada, muzi~ki
HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, serija
07.30 Traktor Tom
07.40 Felix bebe,
08.05 Kenny morski pas
08.20 Mechanical animals,
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Nodi, crtani film,
09.20 Moji d`epni ljubimci,
crtani film
09.35 Garfield, crtani film
09.50 Lijeni grad, crtani film,
10.15 Bakugan, crtani film,
10.40 Sirene, crtani film, 23.
epizoda
11.05 Winx, crtani film,
11.30 Top Shop
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, serija,
13.00 Kad li{}e pada, serija
14.00 Hayat production
show
14.22 Top Shop
14.52 Su|enje zlatnom retri-
veru, igrani film
16.30 Slijepa ljubav, igrana
serija, 23. epizoda
17.30 Dobar dan svima, za-
bavni program
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, serija
21.00 @ene s broja 13, serijski
program
22.22 Uni{teni grad, 1. dio,
igrani film
00.15 Seks i grad, serijski
program, 35. epizoda
00.45 Astro Num Caffe,
00.15 SEKS I GRAD
23 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
SRIJEDA 14. 3. 2012.
19.15 FEĐA PRESENTS 19.05 BORBA ZA NIL
OBN
07.20 Nebeski plesa~i, crtani
07.40 Mixmaster, crtani film
08.00 Bunny Maloney, crtani
08.15 Kornja~a Hero, crtani
08.35 Dje~iji program
09.30 Top shop
09.50 Stol za 4
10.25 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
11.20 Survivor, reality show
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info
12.05 Vox Populi
12.15 Top shop
12.40 Na{a mala klinika
13.20 Odmori zaslu`io si
(16), doma}a serija
14.00 Kismet (16), serija
14.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
15.50 Survivor, reality show
16.25 Na{a mala klinika
17.15 Stol za 4
17.45 Survivor, reality show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 Fe|a Presents, mu-
zi~ka emisija
20.00 Canan (16), turska seri-
ja
21.00 Survivor, reality show
22.00 Vox populi
22.05 Kismet (16), turska se-
rija
23.05 Survivor, reality show
23.35 Helen (16), igrani film
01.20 OBN Info, informativni
program
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
07.30 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
08.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dokumentarni program,
r.
08.30 Kontekst
09.00 AJE program
16.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni pro-
gram, r.
17.00 ^as historije II dio, do-
kumentarni program,r.
17.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Borba za Nil ep. 2, I dio,
dokumentarni program
19.30 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2, II dio,
dokumentarni program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst, informativni
talk-show
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst
23.30 Borba za Nil ep. 2, I dio,
dokumentarni program,
r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
01.30 Dogodilo se u Oklaho-
mi, dokumentarni prog.
18.00 RANJENI ORAO
Eurosport
11.00 Alpsko skijanje
12.00 Tenis
14.00 Alpsko skijanje
15.00 Alpsko skijanje
15.45 Kros-kantri skijanje,
S.KUP [tokholm
17.15 Ski skokovi, S.KUP Oslo
17.45 Fudbal, FFC Turbine
Potsdam - Rossiyanka
20.00 Svi sportovi
20.05 Konji~ki skokovi
20.10 Golf
21.10 Golf
21.15 Jedrili~arstvo
21.20 Svi sportovi
21.30 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
23.15 Kros-kantri skijanje
Eurosport 2
09.00 Fudbal
11.00 Fudbal
11.30 Biciklizam
12.00 Snoubord
13.30 Fudbal, Olimpijske
kvalifikacije Azija
15.30 Fudbal, Olimpijske
kvalifikacije Azija,
Australia - IRAQ
17.15 Fudbal
17.45 Biciklizam
18.00 Trka automobila, Monca
19.00 Fia wtcc
19.30 Vijesti
20.00 Wwe
20.30 Wwe
21.30 Boks, Y. Hernandez - S.
CUNNINGHAM
Sportklub
11.45 Ajax TV
12.00 Pregled Premier League
13.00 Fudbal mondijal magazin
13.15 NBA Live
13.30 Premier League.
Liverpool - Everton
15.00 Pregled ruske lige
15.30 Pregled portugalske lige -
Portugol
16.00 Pregled championship
16.30 Najava FA Cup
17.00 U`ivo: Ruska ko{arka.
Krasnye Krylia - Enisey
19.00 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells 1/8 Finale
03.00 EBEL play off. Kac -
Medvescak
Arena Sport 1
11.00 Fudbal [panska Liga.
Betis - Real Madrid
13.00 Fudbal Jelen Super Liga
15.00 Fudbal Liga Evrope.
Valencia - Psv
17.00 Football Greatest.
Laudrup
18.00 Ko{arka Aba. Partizan -
Cedevita, prijenos
20.00 Ko{arka Aba Liga.
Hemofarm - Olimpija
22.00 Ko{arka Ncaa. Big East
Finale
00.00 Poker Wpt Series 08
02.00 Fudbal Copa
Libertodores. Cruz Azul -
Corinthians, prijenos
National G.
11.00 Najte`i popravci
12.00 Megatvornice
13.00 Ludi znanstvenik
13.30 Ludi znanstvenik
14.00 Istrage avionskih
nesre}a
15.00 Generali u ratu
16.00 Zlatni tuljani Obale
kostura
17.00 Bijeg. Eskapist
18.00 Apokalipsa. Hitlerov
uspon
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Premijera Groblje ratnika
21.00 Drevne tajne
22.00 Bijeg. Bjegunac
23.00 Groblje ratnika
00.00 Drevne tajne
FOXlife
12.20 Privatna praksa
13.20 [tiklama do vrha
14.10 O~ajne ku}anice
15.00 Da, draga
15.50 Malkolm u sredini
16.45 Sudije za Stil
17.40 Vil i Grejs
18.10 Melisa i D`oi
18.35 [kola za parove
19.05 Da, draga
20.00 Privatna praksa
20.55 Dr. Haus
22.00 Sestra D`eki
22.56 Vil i Grejs
23.25 Prevrtljiva pravda
00.20 [apat duhova
01.10 Svi vole Rejmonda
02.10 Svi gradona~elnikovi
ljudi
FOXCRIME
10.55 Tijelo kao dokaz
11.40 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
12.30 Distrikt
13.20 Pisac i detektiv
14.10 Imitator
15.00 Zlo~in
15.50 [ark
16.40 Dojlova republika
17.30 D`ordan
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Frikovi
20.00 Tijelo kao dokaz
20.55 Nepoznati
21.45 Jedinica
22.35 Kraljevi bjekstva
23.25 Brojevi
00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
HBO
06.00 Sve {to
`elim to si ti
07.45 Spa{avanje pelikana 895
08.25 [pijun
iz susjedstva
09.55 Sherlock
Holmes
12.00 I `ivjeli su sretno...
13.40 Invictus
15.50 Karate Kid
18.10 Odgoj za po~etnike II, ep. 10
18.35 Georgia O'Keeffe
20.05 Po jutru se dan poznaje
21.50 Protuudar, ep. 10
22.40 Sre}a, ep. 7
23.40 Simon Konianski
01.15 Komi~ari
03.40 Jonah Hex
05.05 Protuudar, ep. 10
20.10 GOLF 12.00 SNOUBORD 16.30 NAJAVA FA CUP 20.00 KOŠARKA
RTRS
07.05 Jutarnji program
09.00 Vijesti
09.10 Dajana, posljednji dani
jedne princeze, doku-
mentarni serijal
10.05 Piplinzi, crtana serija
10.25 Tomica i prijatelji, cr-
tana serija
10.35 Medvjedi}i dobrog
srca, crtana serija
11.00 Neustra{iva planeta,
dokumentarni program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Ranjeni orao, serija
13.10 Odgovor. No1
13.40 Akademija
14.00 Heroji na{eg vremena,
serija
15.00 Vijesti sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
15.55 Reporta`a
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Ranjeni orao, serija
18.50 Reporta`a
18.54 Graditelj Bob, crtana
serija
19.05 Malac znalac, kviz za
djecu
19.30 Dnevnik 2
20.10 Nekad bilo
21.10 Posrednik, serija
21.55 Sumorna ku}a, serija
22.30 Dnevnik 3
22.45 Liga {ampiona, sni-
mak
00.45 Heroji na{eg vremena,
serija
01.20 Neustra{iva planeta,
TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, infor-
mativno-revijalni pro-
gram, u`ivo
10.00 Vitaminix, program za
djecu (r)
10.02 Bo u pokretu
10.25 Medo Rupert, program
za djecu (r)
10.35 Mala princeza, pro-
gram za djecu (r)
10.50 Avanture u arhitekturi,
dok. program, 1/8 (r)
11.40 Putem zvijezda, serij-
ski program, 2/4 (r)
13.00 Vijesti TVSA
13.10 @ivot i zdravlje (r)
14.00 Legenda o Bruce
Lee-ju, serijski pro-
gram, 48/50 (r)
14.50 Hladnokrvni `ivot
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Avanture u arhitekturi
17.00 Dobre vibracije
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix, program za
djecu (r)
19.02 Bo u pokretu, program
za djecu (r)
19.25 Medo Rupert, program
za djecu (r)
19.35 Mala princeza,
20.00 Hugo [anovski
20.30 Sevdah
21.00 Vijesti TVSA
21.05 Legenda o Bruce
Lee-ju
22.00 Putem zvijezda,
23.00 Voice of America
23.30 Svjetla pozornice, film
18.30 DNEVNIK TVSA
MRE@A
09.05 Oluja, igrana serija
10.05 Junska no}, serija
15.05 Strasti i intrige, serija
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, igrana serija
20.05 Strasti i intrige, serija
22.40 Povratak ku}i 2, film
HTV OSKAR C
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar C
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Strasti i intrige, serija
21.00 Dokumentarni program
22.40 Povratak ku}i 2, film
ZENICA
16.05 Razglednica , repriza
17.00 Dokumentarni program
17.30 Dje~iji program
17.50 Ze sport plus
17.55 TV izlog
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Smije{na videa, zabavni
program
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Sredinom
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 Putopisi
21.30 Igrana serija.Sponzoru{e
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
23.30 VOA -Glas Amerike
KISS
19.00 DNEVNIK KISS
19.20 Marketing
19.25 Sportski pregled i
vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 Marketing
20.05 @ivot pi{e pri~e, dok
emisija
20.35 Euromax, em. o stilu
`ivota
21.35 Dnevnik KISS
22.00 Pressica, talk show
KAKANJ
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 O~i du{e, turska serija
20.45 Marketing
21.00 Auto Shop Magazin
21.30 Pozitivni formati
22.00 Mali grad, serija
22.45 Marketing
23.00 Glas Amerike
23.30 Vijesti TV Sahar
HEMA
17.00 Reporta`a,r.
18.00 Vijesti, informaitvni
program
19.00 Serijski program
20.00 Desetka, emisija o
studentskim temama
21.00 Izaberi zdravlje, emisija o
zdravstvu
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
IGMAN
19.30 Ilahije i kaside
20.00 Sje}anja
20.05 Allah Artistry. Planeta,
dokumentarni program
21.00 Sje}anja
21.05 The Final Legacy, serija
15.ep.
21.45 Ilahije i kaside
22.00 Sje}anja
22.05 Muzi~ki program
22.30 Problem ovisnosti-
duhan, emisija NTV IC
Kakanj
23.00 VOA - informativni
program
23.30 Muzi~ki program
BN
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.05 Selo gori,a baba se
~e{lja, serija
20.55 Marketing
21.00 Svijet uspje{nih
22.30 Dnevnik 3
22.55 Marketing
23.00 Anali, serija
23.50 Film
TV GORA@DE
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Reporta`a
20.30 Na{a realnost
21.30 Liberty TV
22.00 Amor Latino, igrana
serija
23.00 Dnevnik/r
23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
TV OSM
19.30 Game zone
19.40 Hrana i vino
20.00 Amor Latino, serija
20.55 Marketing 9
21.00 Lice nacije
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Nije te{ko biti ja
00.30 Astro show
TV USK
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Istina, inf.dok.program
20.30 Bez rizika, igrana serija
20.55 Kultura
21.30 Dnevnik 2
21.50 Igrana serijija
22.50 TV liberti, inf. program
23.25 Izgubljena soba, serija
6/6
VISOKO
20.10 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti,
informativni program
20.45 Svijet uspje{nih,
emisija o biznisu
21.15 Marketing blok
21.20 Amoro latino, serijski
program, 88
22.05 Autovizija,
22.30 Muzi~ki program
23.00 Aktuelnosti,
informativni program
23.15 TV strane
00.00 Visoko live
HIT TV
20.00 Taina, serija
21.00 Otvoreni studio
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
Jedinice za bihevioristi~ke analize u
ovoj epizodi istra`uje zlo~ine serij-
skog ubice koji nasumi~no bira `rtve
na veoma upadljivimmjestima, kako
bi pro{irio strah u javnosti.
SERIJA, HRT2
23.05
Zlo~ina~ki
umovi Policijski veteran, Mek Stern, upravo se
iselio iz svog stana i uselio u svoj karavan
te dobio novog partnera, forenzi~nog
stru~njaka Elisa Fildinga.
Uloge: Den Ajkrojd, D`in Hekman, Dom
Deluiz
Reditelj: Bob Klark
FILM, NOVA TV
00.20
Ludi murjaci
24 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
ČETVRTAK 15. 3. 2012.
Gangsterski {ef Vinsent Luka trebao bi se pojaviti
na sudu i odgovarati za svoje brojne zlo~ine, ali
zahvaljuju}i ~vrstimvezama u policiji sazna ime-
na i lokacije svih svjedoka, takoda ih mo`e na vri-
jeme ubiti i onemogu}iti su|enje...
Uloge: @an-Mi{el Vinsent, Leo Rosi
Reditelj: Vilijam Lustig
FILM, PINK BH
00.40
HRT 1
10.10 ^adar. Ledeni put,
dokumentarni film
11.10 Debbie Travis
preure|uje 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Kad zavolim, vrijeme
stane - telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Trenutak spoznaje
14.40 Hrvatska kronika BiH
14.55 Kulturna ba{tina
15.15 Ponos Ratkajevih, TV
serija
16.05 Alisa, slu{aj svoje srce
- telenovela
16.50 TV kalendar
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska u`ivo
18.20 8. kat, talk-show
19.12 20pet, kviz
19.30 Dnevnik
20.12 Sve u 7!, kviz
21.05 Pola ure
kulture
21.35 Ciklus dobitnika
Oscara. Narednik
James, film
23.45 Dnevnik 3
00.10 Vijesti iz kulture
00.20 Zagrebfest '11.
01.25 Zlo~ina~ki
umovi 5,
serija
HRT 2
10.00 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
10.55 Schladming. Svjetski
skija{ki kup - superG
(@), prijenos
11.30 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
13.30 Tajna Anda, film
15.10 Degrassi Novi
nara{taj 3, serija za
mlade
15.30 Obi~na klinka, serija
za mlade
15.55 [kolski sat
Kokice
16.40 Mala TV
17.10 Doktor Who 3, serija
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.30 Teletubbies,
animirana serija
18.53 Ve~eras
18.55 Nogomet. Europska
liga, prijenos 1.
utakmice
20.50 Nogomet. Europska
liga, emisija
21.00 Nogomet. Europska
liga, prijenos 2.
utakmice
22.55 Nogomet. Europska
liga, emisija
23.10 Zlo~ina~ki umovi 5,
serija
23.55 Uvijek je sun~ano u
Philadelphiji 5, serija
Nova TV
06.25 Nate Berkus Show
07.20 Beba Felix, serija
07.45 Jumanji, crtana serija
08.10 TV izlog
08.25 Kad li{}e pada, serija
09.25 TV izlog
09.40 Izgubljena ~ast, serija
10.40 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
12.40 IN magazin
13.30 Larin izbor, serija
14.30 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
16.25 Zauvijek susjedi,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e
pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena
~ast, serija
21.00 Larin izbor, serija
22.05 Ve~ernje vijesti
22.25 Provjereno,
informativni
magazin
23.25 Miris love,
igrani film
01.15 Magla,
igrani film
03.00 Glupost nije zapreka,
serija
03.25 Sjedi i {uti!, serija
03.45 Ezo TV,
tarot show
20.00 BH EUROSONG SHOW 20.10 ODGOVORITE LJUDIMA 21.10 GLJIVA SHOW 18.16 PUT U SAHARU
21.05 POLA URE... 18.20 @UPANIJSKA... 06.25 NATE BERKUS... 17.20 [TA RADITE...
Dok istra`uju ubis-
tvo transvestita
plesa~ice, nju-
jor{ki forenzi~ari
se suo~avaju sa
duga~kim spis-
kom osum-
nji~enih. Ple-
sa~ica je bila dio
{oua uprili~enog
na kongresnom
banketu u jednom
hotelu, pa istragu
ote`avaju biro-
kratska pravila.
SERIJA, BHT1
23.15
BHT1
10.10 Ezel, serija, 53/142
11.00 Retrovizor, muz. prog
11.30 Sa malo novca ..., r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Dru{tvo znanja, r.
12.45 BH gastro kutak, r.
13.15 Svetomir Toma Jani},
program iz kulture
13.45 Euroimpuls, magazin
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativ-
na serija
14.35 Frenderi u zemljama
Evrope, anim. serija
14.45 Matematika
15.00 Bruklinski most, serija
15.25 Konjski zekoslav, ani-
mirani film
15.40 Soko Wismar, serija
16.30 Hronika regija. Cen-
tralna Bosna
17.00 Povjerljivi dosijei
17.30 Putevi zdravlja,
magazin
18.00 Sve u svemu, magazin
18.45 Prijatelji sa farme, ani-
mirana serija, 15/26
19.00 Dnevnik 1
19.35 Business News
19.40 Vinjete svijeta
20.00 BH Eurosong Show
2012, u`ivo
21.00 Tre}a strana, inf.prog
22.00 Dnevnik 2
22.25 Business News
22.30 Ljubav u Kyotu, serija
23.15 CSI. New York, serija
00.55 Soko Wismar, serija
01.40 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
FTV
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Graditelj Bob, crtani
film
10.25 Moj veliki prijatelj
10.40 Hot Wheels, crtani film
11.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 142. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor, igrana seri-
ja, 101. epizoda
13.10 Villa Maria, igrana seri-
ja, 56. epizoda
14.00 Crtana serija
14.20 Fenomeni Izgubljeni
arhivi, dokumentarni
program, 12. epizoda
15.15 Crtana serija
15.25 Cimmer Fraj, igrana
serija, 30. epizoda
16.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 143. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta,
igrana serija, 106. ep.
18.20 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija /12/
Moje auto
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima, di-
jalo{ka emisija
21.10 Larin izbor, serija
22.10 Cimmer Fraj, serija
22.40 Dnevnik 3
23.10 Pozitivna geografija
23.40 Pani~na potjera, ame-
ri~ki igrani film /15/
01.25 Villa Maria, serija
02.10 Dnevnik 3, r.
02.40 Pregled programa za
petak
TV ALFA
07.05 Jukebox
07.55 Top shop
08.00 Novo jutro,
jutarnji
program
10.05 Junska no},
igrana serija
11.00 Top shop
11.20 Hitovi
11.30 Vijesti
12.00 Oluja,
igrana serija (r)
13.00 Jukebox
14.00 Vijesti
14.05 Muzi~ki
program
15.05 Strasti i intrige,
igrana serija (r)
16.00 Junska
no}, igrana
serija (r)
17.00 Vijesti
17.15 Oluja,
igrana serija
18.10 Jukebox
18.55 Vijesti
19.20 Exspress
klub
20.05 Strasti
i intrige,
igrana serija
21.10 Gljiva
Show, zabavno-mu-
zi~ki program,
nova sezona
22.15 Vijesti
22.40 Glavni
sastojak,
igrani film
00.30 Astrologija
TV1
09.05 Oluja, serija, 53. ep.
10.00 Vijesti
10.05 Junska no}, serija
11.00 Vijesti
11.10 TV Jedna, magazin za
`ene (r)
12.00 Vijesti plus
12.15 Doga|aji koji su pro-
mijenili svijet, dok. se-
rijal, ep. 7/14
13.00 Vijesti
13.05 CSI. Las Vegas, serija
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni `ivoti, igrana
serija, ep. 7/134
15.00 Vijesti
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 13. ep. (r)
16.00 Junska no}, igrana se-
rija, ep. 75/124 (r)
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, igrana
serija, 54. ep.
18.15 Najava Dnevnika
19.00
18.16 Put u Saharu, doku-
mentarni serijal, ep.
6/13
18.40 Magna Aura, igrana se-
rija, ep 6/13 (r)
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 14. ep.
21.05 Ja biram goste, dija-
lo{ka emisija
22.40 Glavni sastojak, igrani
film
00.15 Pono}ne vijesti
00.30 Ja biram goste,
dijalo{ka emisija (r)
07.00 UDRI MU[KI
KABLOVSKI TV PROGRAM
Lista za
odstrel
20.50 DFC
RTS
09.05 Ono kao ljubav, tv
serija
09.55 Vijesti
10.00 Sasvim prirodno
10.30 Moja lijepa Srbija
11.10 Slagalica, kviz
11.30 Srbija na vezi
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Knji`evnost Stare i
Ju`ne Srbije
13.00 Trezor
14.00 Trend setter
14.50 Gastronomad
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Selo gori, a baba se
~e{lja, serija
17.00 Dnevnik rt vojvodina
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Slagalica, kviz
18.43 Velikani. P. P. Njego{,
{kolski program
18.52 Bleja
19.07 7 rts dana
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se
~e{lja
21.10 Tema Srbije
na vezi
22.05 Da, mo`da, ne
23.05 Oko magazin, info
23.43 Evronet, aktuelno
dokumentarni
program
23.50 Dnevnik
MTV Adria
08.20 True Life. I'm Ex
Amish
09.10 Abdc
10.00 Top 10 at 10
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 MTV World Stage. Red
Hot Chili Peppers
13.10 Biggest!Hottest!
Loudest!
13.40 Audrina
14.00 Flash Prank
14.20 Friendzone
14.50 Chelsea Settles
15.10 When I Was 17
15.40 Made
16.30 Real World. Sydney
17.20 Extreme Cribs
17.40 Punk'd
18.20 Crash Canyon
18.40 Biggest!Hottest!
Loudest!
19.30 3 From 1
19.40 Jukebox
20.10 MTV Express. Vatra
20.50 DFC
21.20 3 From 1
21.30 MTV Express (r)
Svadbas
21.50 South Park 15
22.20 Ugly Americans
22.40 Death Valley
23.10 Reno 911
00.00 Domaci Zadatak
01.00 3 From 1
01.10 Music Non Stop
PINK BH
06.00 Sestre, meksi~ka
serija r.
07.00 Udri mu{ki, jutarnji pro-
gram
09.45 Kursad`ije, zabavni
program
10.55 Ljubav i mr`nja, serija
12.00 Info top,informativni
program
12.10 Agencija za SIS, sit-
kom
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris prolje}a, turska
serija r
14.40 Genijalci, humoristi~na
serija
15.00 Sestre, meksi~ka
serija
15.50 Info top, informativni
program
16.10 Mala nevjesta, indijska
serija
17.50 Info top, centralne
vijesti
18.20 City Exclusive, zabavna
show biz emisija
18.50 Mala nevjesta, indijska
serija
20.00 Mi nismo an|eli 3, do-
ma}i film
21.30 Zabranjeni forum, talk
show emisija
23.45 Miris prolje}a, turska
serija
00.15 Unites states of Tara,
ameri~ka serija
00.40 Lista za odstrijel,
ameri~ki film
02.30 City Exclusive, zabavna
show biz emisija r.
HAYAT TV
08.05 Kenny morski pas, cr-
tani film, 14. epizoda
08.20 Mechanical animals,
crtani film, 16. epizoda
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Nodi, crtani film
09.20 Moji d`epni ljubimci,
crtani film
09.35 Garfield, crtani film
09.50 Lijeni grad, crtani film
10.15 Bakugan, crtani film
10.40 Sirene, crtani film
11.05 Winx, crtani film
11.30 Top Shop
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana
serija, 23. epizoda
13.00 Kad li{}e pada, igrana
serija, 221. epizoda
14.00 Muzi~ki program
14.22 Top Shop
14.52 Duh s interneta, igrani
film
16.30 Slijepa ljubav, igrana
serija, 24. epizoda
17.30 Dobar dan svima, za-
bavni program
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana
serija, 222. epizoda
21.00 Ispuni mi `elju
22.21 Uni{teni grad, 2. dio,
igrani film
00.15 Seks i grad, serijski
program, 36. epizoda
00.45 Astro Num Caffe,
u`ivo
21.00 ISPUNI MI ŽELJU
CSI: New York
25 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
ČETVRTAK 15. 3. 2012.
22.00 VOX POPULI 21.30 KONTEKST
OBN
09.30 Top shop
09.50 Stol za 4, kulinarski
show
10.25 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
11.20 Survivor, reality show
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info, informativni
program
12.05 Vox Populi
12.15 Top shop
12.40 Na{a mala klinika, do-
ma}a humoristi~na se-
rija
13.20 Canan (16),
turska serija
14.00 Kismet (16),
turska serija
14.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
15.50 Survivor, reality show
16.25 Na{a mala klinika, do-
ma}a serija
17.15 Stol za 4, {esta sezona
17.45 Survivor, reality show
18.40 OBN Info, inf. program
18.55 OBN Sport, sportski
program
19.00 Uefa Euro Liga: Man.
City - Sporting, prijenos
utakmice
21.00 Survivor, reality show
22.00 Vox populi
22.05 Kismet (16),
turska serija
23.05 Survivor, reality show
23.35 Toranj smrti (16),
igrani film
01.20 OBN Info, informativni
program
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
07.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni pro-
gram, r.
08.00 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2, II dio,
dokumentarni program,
08.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
17.00 Svijet umjetnika - Li-
banon, dokumentarni
program, r.
17.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dokumentarni program
19.30 Unutra{nji neprijatelj I
dio, dokumentarni
program, r.
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst, informativni
talk-show
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst, informativni
talk-show, r.
23.30 Dogodilo se u Oklaho-
mi, dok. program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
22.45 STJUARDESE
Eurosport
08.30 Alpsko skijanje, S.KUP
[ladming
09.30 Alpsko skijanje, S.KUP
[ladming
10.30 Alpsko skijanje, S.KUP
[ladming
11.00 Ski skokovi, S.KUP
Planica
12.00 Alpsko skijanje, S.KUP
[ladming
13.00 Snuker, Irska
17.00 Fudbal, FC Malmo -
Ajntraht Frankfurt
19.00 Tenis, WTA
Turnir Indijan
Vels
20.45 Snuker, Irska
23.00 Poker
Eurosport 2
10.00 Snoubord
10.45 Fudbal
11.00 Alpsko skijanje
12.00 Fudbal
13.00 Kros-kantri skijanje
14.00 Fudbal
15.30 Tenis, WTA Turnir Indijan
Vels
17.00 Ski skokovi
17.45 Biciklizam
18.00 Alpsko skijanje
18.45 Alpsko skijanje
19.30 Vijesti
20.00 Obaranje ruke
20.30 Brejkdens
21.00 Sepak takrav
22.00 Sepak takrav, Svjetsko
prvenstvo Kuala Lumpur
Sportklub
07.30 Pregled ruske lige
09.30 Vijesti
09.45 Premier League News
10.00 Ruska ko{arka. Unics -
CSKA
11.30 Pregled argentinske lige
12.30 Najava FA Cup
13.15 NBA Live
13.00 ATP Masters Indian Wells
1/8 Finale
19.15 Vijesti
19.30 Premier League News
19.45 NBA Live
20.00 U`ivo: Tenis STUDIO
21.00 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells 1/4 Finale
23.00 NBA Action
23.30 Premier League Magazin
Arena Sport 1
11.00 Fudbal [panska Liga.
Osasuna - Atletic Bilbao
13.00 Fudbal Italijanska Liga.
Lazio - Bologna
15.00 Fudbal Copa
Libertodores. Cruz Azul -
Corinthians
17.00 Football Greatest.
Ronaldinho
18.00 Ko{arka Aba Liga.
Maccabi - Crvena Zvezda,
prijenos
21.00 Ko{arka Ncaa. March
Madness, prijenos
23.00 Automotosport. Nascar
00.00 Poker Wpt Series 08
02.45 Ko{arka Ncaa. March
Madness, prijenos
National G.
11.00 Najte`i popravci. Most na
neboderu
12.00 Ludi znanstvenik
13.00 Drevne tajne
14.00 Istrage avionskih
nesre}a
15.00 Generali u ratu.
Singapur
16.00 Kolibriji. ^arolija u zraku
17.00 Bijeg. Bjegunac
18.00 Nacisti~ki odredi smrti
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Nordijska divljina
21.00 Premijera Ljudski lov
22.00 Bijeg. Preko krova
23.00 Nordijska divljina
00.00 Ljudski lov. Nomadi o{trih
zubi
FOXlife
11.30 Malkolm u sredini
12.20 Privatna praksa
13.20 Dr. Haus
14.10 Sestra D`eki
15.00 Da, draga
15.50 Malkolm u sredini
16.45 Sudije za Stil
17.40 Vil i Grejs
18.10 Melisa i D`oi
18.35 [kola za parove
19.05 Da, draga
20.00 Privatna praksa
20.55 Uvod u anatomiju
22.56 Vil i Grejs
23.25 Prevrtljiva pravda
00.20 [apat duhova
01.10 Valentine
02.10 Svi gradona~elnikovi
ljudi
FOXCRIME
10.55 Tijelo kao dokaz
11.40 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
12.30 Distrikt
13.20 Pisac i detektiv
14.10 Nepoznati
15.00 Jedinica
15.50 [ark
16.40 Dojlova republika
17.30 D`ordan
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Frikovi
20.00 Tijelo kao dokaz
20.55 Bouns
22.35 Kraljevi bjekstva
23.25 Brojevi
00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
01.05 Dojlova republika
HBO
06.00 Propovjednikova k}er
07.45 Odgoj za po~etnike II, ep.
10
08.05 Po jutru se dan poznaje
09.50 Vrlo zapetljana pri~a
11.30 Najbolji (ne)prijatelj
13.05 Kako zna{
15.00 Green Hornet
16.55 Dozvola za male Fockere
18.30 Luzeri
20.05 Lov na vje{tice
21.45 Generacija samaca
23.05 Igra prijestolja, ep. 5
00.00 Igra prijestolja, ep. 6
00.55 Boksa~
02.45 Svijet po Ionu B.
03.50 Wall Street.
Novac nikad
ne spava
20.45 SNUKER 20.00 OBARANJE RUKE 21.00 ATP MASTERS 23.00 AUTOMOTOSPORT
RTRS
09.00 Vijesti
09.10 Larin izbor, serija
10.05 Piplinzi, crtana serija
10.25 Tomica i prijatelji,
crtana serija
10.35 Medvjedi}i dobrog
srca, crtana serija
11.05 Nesutra{iva planeta,
dokumentarni program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Ranjeni orao, serija
13.15 Pri~aj ne{to narodno
14.00 Heroji na{eg vremena,
serija
15.00 Vijesti sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
15.55 Budimo ljudi
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Ranjeni orao, serija
18.50 Graditelj Bob, crtana
serija
19.05 Malac znalac, kviz za
djecu
19.30 Dnevnik 2
20.10 Pe~at, politi~ki
magazin
21.10 Heroji i fenomeni
21.40 Mjesto zlo~ina,
Majami
22.30 Dnevnik 3
22.45 Stjuardese, serija
23.35 Strah li~no, serija
00.20 Heroji na{eg vremena,
serija
01.10 Neustra{iva planeta,
dokumentarni program
02.00 Mjesto zlo~ina,
Majami, serija
TVSA
07.00 Sarajevsko jutro,u`ivo
10.05 Vitaminix
10.02 Bo u pokretu
10.25 Medo Rupert
10.35 Mala princeza
10.50 Avanture u arhitekturi,
dok. program, 2/8 (r)
11.40 Putem zvijezda, serij-
ski program, 3/4 (r)
13.00 Vijesti TVSA
13.15 Hugo [anovski, dok.
program (r)
13.45 Sevdah, muz. prog. (r)
14.20 Legenda o Bruce
Lee-ju, serija, (r)
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Avanture u arhitekturi,
dok. program, 3/8
17.00 Dobre vibracije, revi-
jalni program, u`ivo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix
19.02 Bo u pokretu
19.25 Medo Rupert
19.35 Mala princeza
20.00 Ne{to za raju, revijalni
program
21.00 Vijesti TVSA
21.05 Legenda o Bruce
Lee-ju, serijski pro-
gram, 50/50
22.00 Pusti muziku,
revijalno-muzi~ki
program
23.00 Voice of America
23.30 Putem zvijezda, serij-
ski program, 4/4
00.15 Ne{to za raju, revijalni
program (r)
07.00 SARAJEVSKO JUTRO
MRE@A
09.05 Oluja, igrana serija
10.05 Junska no}, igrana
serija
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija
16.00 Junska no}, igrana
serija,
17.15 Oluja, igrana serija
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
22.40 Glavni sastojak, igrani
film
HTV OSKAR C
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik Oscar c
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija
22.40 Glavni sastojak, igrani
film
ZENICA
17.00 Discovery, dok.
program
17.30 Dje~iji program
17.50 Ze sport plus
17.55 TV izlog
18.00 Smije{na videa,zabavni
program
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.50 Obavje{tenja
20.00 Kontakt program
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 Oni dolaze
21.30 Igrana serija.Sponzoru{e
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
23.30 VOA Glas Amerike
00.00 Kontakt program, repriza
KISS
19.00 DNEVNIK KISS
19.20 Marketing
19.25 Sportski pregled i
vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 FIS SHOP i marketing
20.05 Reporta`a KISS
21.05 KONTRAVERZE BY
DRAGO PLE^KO
22.05 Dnevnik KISS
22.30 Reporta`a KISS
23.30 No}ni program
KAKANJ
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 O~i du{e, turska serija
20.45 Marketing
21.25 (Ne)obi~ne pri~e
22.00 Mali grad, serija
23.00 Glas Amerike
23.30 Vijesti TV Sahar
HEMA
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Auto shop magazin,
emisija o
automobilizmu
20.00 City lightzs,
muzi~ka emisija
21.00 Na{i razgovori, intervju
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
IGMAN
19.00 Ilahije i kaside
19.14 Ezan za Jaciju namaz
19.19 Sje}anja
19.20 Divine Bites
19.30 Muzi~ki program
(sevdalinke)
20.00 Sje}anja
20.05 Amanet - kontakt
emisija, talk show
(marketing)
21.00 Sje}anja
21.05 The Final Legacy, serija
16. Epizoda
21.45 Ilahije i kaside
21.55 Sje}anja
22.00 Pola sata sa. Hor
Hazreti Hamza
22.30 Sura Ya`sin
BN
19.30 Dnevnik 2
20.00 Marketing
20.05 Selo gori,a baba se
~e{lja, serija
20.55 Marketing
21.00 Puls
22.30 Dnevnik 3
23.00 Anali, serija
23.50 Film
GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Ne(Osnovano) -inf.
program
20.30 TV Justic
21.00 TV Zehra
22.00 Amor Latino, igrana
serija
23.00 Dnevnik/r
TV OSM
19.30 Game zone
19.40 Hrana i vino
20.00 Amor Latino, serija
20.55 Marketing 9
21.00 Stav
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Folk Show
00.30 Astro show
TV USK
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 U fokusu, inf.
program
21.25 Preporu~ujemo
21.30 Dnevnik 2
21.50 Igrana serija
22.40 Igrani film
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti,
informativni
program
20.45 Razgovor s povodom,
info. program
21.45 Marketing blok
21.50 Sportski program:19.
kolo premijer lige za
rukometa{e:
Trebinje - Bosna
Prevent, snimak
HIT TV
20.00 Serija
21.00 Razgovor
s povodom
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja
sudbina, serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
Di je dobila ulogu u novom filmu M.
Najta [ajmalana, a film je savr{ena
prilika za Meka i ^arlija da prodaju
svoj scenarij.
SERIJA, HRT2
23.55
Uvijek je sun~ano
u Philadelphiji
Na rije~ima vje{ti prevarant Frenklin
Ha~et pogre{noje optu`enza ubistvo
policajaca. Nakon hap{enja Ha~et
zajedno sa svojim 'kolegama' Vilar-
dom i Dubrajem uspije pobje}i...
Uloge: Kris Taker, ^arli [in, Heder Lokler
Reditelj: Bret Ratner
FILM, NOVA TV
23.25
Miris
love
26 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz
PETAK 16. 3. 2012.
Luk Delson je sin bogata{a koji svoje uzbu|enje
nalazi u kra|i skupocjenih klasi~nih automobila.
Bogata{ i kriminalac ^iarkos ga anga`ira da na
Francuskoj rivijeri krade oldtajmere tokom poz-
nate izlo`be...
Uloge: Dejvid Arket, Emanuel Si`er
Reditelj: Ian [arp
FILM, OBN
20.50
HRT 1
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.30 Kad zavolim, vrijeme
stane - telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Drugo mi{ljenje
14.40 Kad ~uje{ trubu ti uzmi
sombreru, emisija
pu~ke i predajne
kulture
15.15 Ponos Ratkajevih, TV
serija
16.05 Alisa, slu{aj svoje srce
- telenovela
16.50 TV kalendar
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska u`ivo
18.25 Putem europskih
fondova
18.40 Iza ekrana
19.12 20pet, kviz
19.30 Dnevnik
20.12 Odabrao \elo H..
Istina o likovima u
Nasci, dokumentarni
film
21.05 Ciklus hrvatskog filma.
Konjanik
23.30 Dnevnik 3
23.50 Sport
23.53 Vrijeme sutra
23.55 Vijesti iz kulture
00.05 Peti dan, talk show
00.55 Na rubu znanosti
HRT 2
10.00 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
13.30 Sunny i slon, francuski
film
15.05 Crtani film
15.10 Degrassi Novi
nara{taj 3, serija za
mlade
15.35 Obi~na klinka, serija
za mlade
16.00 [kolski sat. Biti
balerina/baletan -
kako izgleda biti
u~enik baletne {kole
Puni krug
16.45 Mala TV
17.15 Briljanteen
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska
panorama
18.30 Tree Hill 7, serija
19.15 Teletubbies,
animirana serija
19.40 Glazba, glazba...
19.55 Ve~eras
20.00 Moj ro|ak Vinny,
ameri~ki film
22.00 Spaliti nakon ~itanja,
film
23.40 Nora Roberts 2. High
Noon, mini-serija
01.10 Simpsoni 19,
humoristi~na
serija
01.35 Mercy 1,
serija
Nova TV
06.25 Nate
Berkus Show
07.20 Beba Felix, serija
07.45 Jumanji,
crtana serija
08.10 TV izlog
08.25 Kad li{}e
pada,
serija
09.25 TV izlog
09.40 Izgubljena ~ast, serija
10.40 Walker, teksa{ki
rend`er, serija
12.40 IN magazin
13.30 Larin izbor, serija
14.30 Walker,
teksa{ki
rend`er, serija
16.25 Zauvijek
susjedi, serija
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e
pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena ~ast,
serija
22.00 Smrtonosno
oru`je 3, igrani film
00.10 Miris love,
igrani film
01.55 Magla,
igrani film
03.45 Ezo TV,
tarot show
21.00 DIMENZIJA VI[E 23.05 CRNA KRAVA, BIJELO MLIJEKO 21.05 TITO CRVENO... 21.00 PETKOM SA NIKOLINOM...
23.30 DNEVNIK 3 19.40 GLAZBA 16.25 ZAUVIJEK SUSJEDI 21.00 VELIKI IZAZOV
Neudata bjelkinja
Ali D`ons u potrazi je
za cimericom. Nakon
raskida s nevjernim
de~kom, objavila je rat
vlastitoj nesigurnosti i
odlu~ila postati neo-
visna. Nakon ~itave
serije ~udaka koji su
se javili na njen oglas,
u njen stan sti`e sim-
pati~na Hedi...
Uloge: Brid`et Fonda,
D`enifer D`ejson Li
Reditelj: Barbet
[reder
FILM, PINK BH
00.45
BHT 1
07.00 Dobro jutro
09.10 Prijatelji sa farme
09.15 Bruklinski most, serija
09.40 Matematika
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel, igrana serija,
11.05 Retrovizor
11.30 Povjerljivi dosijei, stra-
na dokumentarna serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana,
13.15 Ljubav u Kyotu, serija
14.00 Putevi zdravlja
14.30 BHT vijesti
14.40 Odli~an, 5+
14.45 U potrazi za ~udima
15.00 Jura iz d`ungle, serija
15.25 Ko s vragom tikve sadi,
animirani film
15.40 Soko Wismar, serija
16.30 Hronika regija.
Krajina
17.00 Planeta drve}a
17.30 BH gastro kutak
18.00 Sve u svemu, dnevni
magazin
18.45 Prijatelji sa farme,
serija
19.00 Dnevnik 1
19.35 Business News
19.40 Retrovizor
20.20 CSI. New York, serija
21.00 Dimenzija vi{e,
22.00 Dnevnik 2
22.25 Business News
22.30 Delta, ma|arsko-nje-
ma~ki igrani film
00.05 Soko Wismar, igrana
serija, 14/117, r.
00.50 CSI. New York, igrana
FTV
07.00 Dobro jutro
09.00 Vijesti
09.05 Tajna Starog Mosta,
igrana serija,
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Graditelj Bob, crtani
10.25 Moj veliki prijatelj
10.40 U zmajevom gnijezdu
11.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija,
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor, igrana seri-
ja, 102. epizoda
13.10 Villa Maria, igrana seri-
ja, 57. epizoda
14.00 Odgovorite ljudima
15.15 Vijesti
15.25 Cimmer Fraj, igrana
serija, 31. epizoda
16.00 Sve }e biti dobro, igra-
na serija, 144. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta,
igrana serija, 107. epi-
zoda /12/
18.20 Lud, zbunjen, norma-
lan, igrana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 TV Bingo show, direk-
tno izvla~enje
21.10 Larin izbor, serija,
22.05 Cimmer Fraj, serija
22.35 Dnevnik 3
23.05 Crna krava, bijelo mli-
jeko, no}ni program
00.05 Slavica, jugoslovenski
igrani film /12/
01.50 Villa Maria, igrana seri-
ja, 57. epizoda
02.35 Dnevnik 3
TV ALFA
07.05 Jukebox
07.55 Top shop
08.00 Novo jutro,
jutarnji
program
10.05 Junska no},
igrana
serija
11.00 Top shop
11.20 Hitovi
11.30 Vijesti
12.00 Oluja,
igrana serija (r)
13.00 Muzi~ki program
14.00 Vijesti
14.05 Jukebox
15.05 Strasti i intrige,
igrana
serija (r)
16.00 Junska no},
igrana
serija (r)
17.00 Vijesti
17.15 Oluja,
igrana
serija
18.10 Hitovi
18.55 Vijesti
19.20 TV Liberty- inf./pol.
magazin
20.05 Strasti i intrige,
igrana
serija
21.05 TITO CRVENO I CRNO,
dokumentarni program
17/24
22.00 Vijesti
22.40 Heroji neba,
igrani film
00.30 Astrologija
TV1
09.05 Oluja, igrana
serija, 54. ep. (r)
10.00 Vijesti
10.05 Junska no}, serija
11.00 Vijesti
11.05 Ja biram goste, dija-
lo{ka emisija (r)
12.00 Vijesti plus
12.15 Ja biram goste, dija-
lo{ka emisija (r)
13.00 Vijesti
13.05 Put u Saharu, doku-
mentarni serijal, ep.
6/13 (r)
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni `ivoti, igrana
serija, ep. 8/134
15.00 Vijesti
15.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 14. ep. (r)
16.00 Junska no}, igrana se-
rija, ep. 76/124 (r)
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, igrana
serija, 55. ep.
18.15 Najava Dnevnika
19.00
18.16 TV Jedna, magazin za
`ene
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Strasti i intrige, igrana
serija, 15. ep.
21.00 Petkom sa Nikolinom
Veljovi}, talk show
22.00 TV Jedna, magazin za
`ene (r)
22.40 Heroji neba, igrani film
00.20 Pono}ne vijesti
00.35 Petkom sa Nikolinom
Veljovi}, talk show (r)
15.00 SESTRE
KABLOVSKI TV PROGRAM
RPM
20.10 MTV WORLD...
RTS
10.05 Razglednica
10.35 Na skriveno te vodim
mjesto
11.05 Slagalica, kviz
11.30 Za sva vremena,
program za dijasporu
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.25 Vrijeme i stanje na
putevima
12.30 Knji`evnost Stare i
Ju`ne Srbije
13.00 Tema Srbije na vezi
13.40 Avantura
14.00 Svijet zdravlja
14.30 @ivot i standardi
15.00 Ovo je Srbija
15.55 Selo gori, a baba se
~e{lja, serija
17.00 Dnevnik rt Vojvodina
17.20 [ta radite,bre, info
17.45 Beogradska hronika
18.25 Slagalica, kviz
18.45 Velikani. Jovan Cviji},
{kolski program
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se
~e{lja
21.00 Veliki izazov, kviz
21.50 Bilo je to 1991.godine,
dok. program
22.40 Oko, info
23.10 Nemanja Radulovi},
muz. program
23.50 Dnevnik
MTV Adria
09.10 Abdc
10.00 Top 10 at 10
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 Top 20
13.30 Biggest!Hottest!
Loudest!
14.00 Flash Prank
14.20 Friendzone
14.50 MTV at
The Movies
15.10 Ridiculousness
15.40 True Life. I'm Looking
For My Child
16.30 Real World.
Sydney
17.20 Extreme Cribs
17.40 Pop Up Video
18.10 Flash Prank
18.40 Biggest!Hottest
!Loudest!
19.10 3 From 1
19.20 Behind The Music Lil
Wayne
20.10 MTV World Stage,
Evanescence
21.00 Karaoke
Box
21.50 Death Valley
22.10 Disconnected
23.20 Ugly
Americans
23.50 South Park
00.20 DFC
01.10 3 From 1
01.20 Party Zone
PINK BH
07.00 Udri mu{ki, jutarnji pro-
gram
09.45 Kursad`ije, zabavni
program
10.55 Ljubav i mr`nja, serija
12.00 Info top,informativni
program
12.10 Agencija za SIS, sit-
kom
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris prolje}a, turska
serija r.
14.40 Genijalci, humoristi~na
serija
15.00 Sestre, meksi~ka
serija
15.50 Info top, informativni
program
16.10 Mala nevjesta,
indijska serija
17.50 Info top,centralne
vijesti
18.20 City Exclusive, zabavna
show biz emisija
18.50 Mala nevjesta, indijska
serija
20.00 Kursad`ije, humoris-
ti~ni serijal
21.30 Grand show, muzi~ki
show
23.00 Paparazzo lov na poz-
nate, zabavna emisija
23.45 Miris prolje}a, turska
serija
00.15 United states of Tara,
ameri~ka serija
00.45 Neudata bjelkinja,
ameri~ki film
02.30 City Exclusive, zabavna
show biz emisija r.
HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, serija
07.30 Traktor Tom
07.40 Felix bebe, crtani
08.05 Kenny morski pas, cr-
tani film
08.20 Mechanical animals
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Nodi, crtani film, 20.
epizoda
09.20 Moji d`epni ljubimci,
crtani film
09.35 Garfield, crtani film
09.50 Lijeni grad, crtani film,
35. epizoda
10.15 Bakugan, crtani film
10.40 Sirene, crtani film,
11.05 Winx, crtani film,
11.30 Top Shop
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana
serija, 24. epizoda
13.00 Kad li{}e pada, igrana
serija,
13.50 Muzi~ki program
14.22 Top Shop
14.52 Bio sam pacov, film
16.30 Slijepa ljubav, igrana
serija, 25. epizoda
17.30 Dobar dan svima,
19.00 Vijesti u 7
19.37 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad li{}e pada, igrana
serija, 223. epizoda
21.05 Tvoje pjesme, moji
snovi, muzi~ki show
23.05 Highlander 2, igrani
film
01.05 Astro Num Caffe
20.05 KAD LI[]E PADA
27 Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012.
PETAK 16. 3. 2012.
17.15 ODRED ZA ^ISTO]U 19.05 SVIJET UMJETNIKA
OBN
07.20 Nebeski plesa~i, crtani
07.40 Mixmaster, crtani film
08.00 Bunny Maloney, crtani
08.15 Kornja~a Hero, crtani
08.35 Dje~iji program
09.30 Top shop
09.50 Stol za 4
10.25 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
11.20 Survivor, reality show
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info
12.05 Vox Populi
12.15 Top shop
12.40 Na{a mala klinika,
13.10 Toranj smrti (16), igra-
ni film
14.55 Ja sam tvoja sudbina
(16), indijska serija
15.55 Survivor, reality show
16.25 Na{a mala klinika,
doma}a humoristi~na
serija
17.15 Odred za ~isto}u
17.45 Survivor, reality show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.20 Poslovni svijet, tjedni
biznis izvje{taj
20.00 Canan (16),
turska serija
20.50 RPM (16), igrani film
22.25 Vox populi
22.30 Shuga: Love, sex,
money, serija
23.05 Red Carpet (18),
showbiz magazin
00.10 Gozba (12), igrani film
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
07.30 Ju`njaci - Ju`na Afrika,
iz dubine zemlje II dio,
dokumentarni program,
08.00 Druga strana Srbije,
ep. 16, dokumentarni
program, r.
08.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Borba za Nil ep. 2, I dio,
dokumentarni program,
17.00 Sljede}a muzi~ka sta-
nica - Maroko 2, II dio,
dokumentarni program,
17.30 Kontekst, informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.05 Svijet umjetnika - Am-
sterdam, dokumentarni
program
19.30 Pitanje arapskog je-
dinstva ep.1, doku-
mentarni program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst
23.30 Svijet umjetnika - Am-
sterdam, dokumentarni
program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
talk-show, r
01.30 Pitanje arapskog je-
dinstva ep.1, dok.
18.00 BANJALU^KA PANORAMA
Eurosport
10.15 Ski skokovi
11.00 Bijatlon
11.45 Fudbal
12.15 Fudbal, FC Malmo -
Ajntraht Frankfurt
13.00 Fudbal
13.15 Bijatlon
14.30 Kros-kantri skijanje,
S.KUP Falun
15.00 Ski skokovi, S.KUP
Planica
17.00 Kros-kantri skijanje
17.45 Snuker, Irska
19.00 Snuker, Irska
23.00 Reli, Intercontinental Rally
Challenge Kanarska
Ostrva
23.30 Ski skokovi
Eurosport 2
07.00 Vijesti
07.30 Fudbal, Bajern Minhen -
Hoffenheim
09.00 Fudbal
10.00 Ski skokovi, S.KUP
Planica
11.00 Snoubord, FIS Svjetski
Kup Valmalenko
12.30 Snuker, Irska
17.45 Biciklizam
18.00 Fudbal, Eintrach
Frankfurt - SG Dynamo
Dresden
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal, Hoffenheim - VFB
Stuttgart
22.30 Mje{ovite borila~ke
vje{tine, SAD
Sportklub
09.30 Vijesti
09.45 Premier League News
10.00 EBEL play off. Medvescak
- Kac
12.00 NBA Live
12.15 ATP Masters Indian Wells
1/4 Finale
16.00 U`ivo: Ruska liga.
Dinamo - Zenit
18.00 Vijesti
18.15 Najava Premier League
18.30 NBA Live
18.45 NBA Action
19.15 Premier League Magazin
20.00 NBA Ko{arkologija
20.30 U`ivo: Tenis STUDIO
21.00 U`ivo: ATP Masters
Indian Wells 1/4 Finale
Arena Sport 1
11.00 Fudbal Liga {ampiona.
Highlights
11.45 Fudbal - Liga {ampiona.
Zreb
13.00 Fudbal Liga Evrope. Zreb
14.00 Fudbal Liga {ampiona.
Bayern Munich - Basel
15.30 Fudbal Jelen Super Liga
18.00 Box. Kotv Classics
19.30 Vaterpolo Srpska liga.
Partizan - Crvena Zvezda,
prijenos
21.00 Fudbal - Liga {ampiona.
Magazin
22.00 Fudbal - Italijanska Liga.
Preview
23.00 Box. Kotv Classics
00.00 Poker Wpt Series 08
National G.
12.00 Nordijska divljina
13.00 Ljudski lov. Nomadi o{trih
zubi
14.00 Istrage avionskih
nesre}a
15.00 Generali u ratu. Midway
16.00 Kada se lavovi lo{e
pona{aju
17.00 Bijeg. Preko krova
18.00 Ubijaju}i Hitlera
19.00 Istrage avionskih
nesre}a
20.00 Istrage avionskih
nesre}a
21.00 Premijera [apta~ psima
22.00 Bijeg. Teksa{ka
sedmorica
23.00 Istrage avionskih
nesre}a
FOXlife
11.30 Malkolm u sredini
12.20 Privatna praksa
13.20 Uvod u anatomiju
15.00 Da, draga
15.50 Malkolm u sredini
16.45 Sudije za Stil
17.40 Vil i Grejs
18.10 Ludnica u Klivlendu
18.35 [kola za parove
19.05 Da, draga
20.00 Privatna praksa
20.55 Seks i grad
22.00 Vaspitanje za po~etnike
22.56 Vil i Grejs
23.25 Prevrtljiva pravda
00.20 [apat duhova
01.10 @ivot u predgra|u
02.10 Svi gradona~elnikovi
ljudi
FOXCRIME
08.35 [ark
09.20 Frikovi
10.10 Kraljevi bjekstva
10.55 Tijelo kao dokaz
11.40 Red i zakon. zlo~ina~ke
namjere
12.30 Distrikt
13.20 Pisac i detektiv
14.10 Bouns
15.50 [ark
16.40 Dojlova republika
17.30 D`ordan
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Frikovi
20.00 Tijelo kao dokaz
20.55 Monk
21.45 Monk
22.35 Kraljevi bjekstva
23.25 Brojevi
HBO
07.35 Hramovi tijela
08.50 Varalice
10.15 Gorko/slatko
12.05 I Mars treba mame
13.30 Preskakanje metle
15.20 Posljednja pjesma
17.05 Filmovi i zvijezde IV, ep.
11
17.35 Country u srcu
19.30 Epizode, ep. 5
20.05 Kalifornikacija V, ep. 3
20.35 Prolazna slava III, ep. 3
21.05 Spartak. Osveta, ep. 1
22.00 Carstvo poroka II, ep. 11
23.00 Gra|anin opasnih
namjera
00.50 Bloodworth
02.25 Sati
04.20 Jackass 3D
23.00 RELI 22.30 MJE[OVITE... 16.00 RUSKA LIGA 19.30 VATERPOLO
RTRS
07.05 Jutarnji program
09.00 Vijesti
09.10 Larin izbor, serija
10.10 Piplinzi, crtana serija
10.25 Tomica i prijatelji, cr-
tana serija
10.35 Medvjedi}i toplog
srca, crtana serija
11.00 Nesutra{iva planeta,
dokumentarni program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Ranjeni orao, serija
13.10 Pomorske tehnologije,
dokumentarni serijal
13.35 Ah, ta planeta
14.10 Mjesto zlo~ina:
Majami 9, serija
15.00 Vijesti
15.10 U fokusu
15.55 Heroji i fenomeni
16.23 Izvje{taj sa Banja-
lu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor,
serija
18.00 Banjalu~ka
panorama
18.35 TV bingo
19.30 Dnevnik 2
20.10 Pri~e iz radionice,
serija
21.05 Intervju
22.00 Iz iksa u iks, serija
22.30 Dnevnik 3
22.45 Posljednji
kum, serijski film
00.25 Neustra{iva planeta,
dokumentarni serijal
01.15 Intervju
02.40 Dnevnik 2
TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, infor-
mativno-revijalni
program, u`ivo
10.00 Vitaminix
10.02 Bo u pokretu,
10.25 Medo Rupert, program
za djecu (r)
10.35 Mala princeza, pro-
gram za djecu (r)
10.50 Avanture u
arhitekturi
11.40 Putem zvijezda
13.00 Vijesti TVSA
13.10 Ne{to za raju, revijalni
program (r)
14.10 Pusti muziku, revijal-
no-muzi~ki program (r)
14.55 Legenda o Bruce
Lee-ju, serijski pro-
gram
16.00 Vijesti TVSA
16.05 Avanture u arhitekturi,
dok. program
17.00 Dobre vibracije, revi-
jalni program, u`ivo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix
19.02 Bo u pokretu
19.25 Medo Rupert
19.35 Mala princeza
20.00 Mu}ke
20.50 Vijesti TVSA
21.00 Labirint
22.00 Hanibal
23.00 Voice of America
23.30 Subota u jednom ka-
dru, igrani film
00.35 Odjava
programa
14.10 PUSTI MUZIKU
MRE@A
09.05 Oluja, igrana serija
10.05 Junska no}, serija
15.05 Strasti i intrige, serija,
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, igrana serija
20.05 Strasti i intrige, serija
22.40 Heroji neba, igrani film
HTV OSKAR C
15.00 Zakon ljubavi, serija
16.00 Junska no}, serija
17.15 Oluja, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik Oscar-c
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Strasti i intrige, serija
21.00 Zabavni program
22.40 Heroji neba, film
ZENICA
17.00 Dokumentarni program
17.30 Dje~iji program
17.50 Ze sport plus
17.55 TV izlog
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Smije{na videa,zabavni
program
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki program
19.50 Obavje{tenja
20.00 Mini sreija
20.55 TV izlog
21.00 Sfera ,kulturni magazin
21.30 Sponzoru{e , igrana
serija
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
23.30 VOA Glas Amerike
KISS
17.50 Reporta`a KISS
18.50 Marketing
19.00 DNEVNIK KISS
19.20 Sport i marketing
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 Marketing
20.05 EUPM, reporta`a
20.05 Reporta`a KISS
21.00 Dnevnik KISS
21.30 Vesna Kljaji} u`ivo
23.30 No}ni program
KAKANJ
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Hutba
20.45 Marketing
21.00 Put istine
22.00 Mali grad, serija
22.45 Marketing
23.00 Glas Amerike
23.30 Vijesti TV Sahar
00.00 Vijesti IC r.
HEMA
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Serijski program
20.00 Info IC, hronika Op}ine
Kakanj
21.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
IGMAN
19.30 Muzi~ki program
20.00 Sje}anja
20.05 «Zehra», revijalna
emisija
21.00 Sje}anja
21.05 Snimak Hutbe i D`uma
namaza, vjerski
program
21.45 The Final Legacy, serija
17. Ep.
22.30 Put sre}e. O Pokajanju
-Adnan Magli}, vjerski
program
23.00 VOA vijesti na
bosanskom jeziku
23.30 Ilahije i kaside
BN
19.30 Dnevnik 2
20.00 Marketing
20.05 Selo gori,a baba se
~e{lja, serija
20.55 Marketing
21.00 Bela la|a, serija - r
22.30 Dnevnik 3
23.00 Loto
23.10 Anali, serija
GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 365 dana izme|u,
inf.program
20.30 Bonaventura
21.30 Biografije poznatih
22.00 Amor Latino, igrana
serija
TV OSM
19.15 Zodeks
19.25 Portal
19.30 Game zone
19.40 Hrana i vino
20.00 Amor Latino, serija
20.55 Marketing 9
21.00 Zdrav `ivot
22.00 VOA
22.30 DW-time
23.00 Bez cenzure
00.30 Astro show
TV USK
18.10 O nama
18.30 Pu`evi sportisti,
program za djecu
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Saop}enja, obavjesti,
informacije
20.10 Iz bisaga vehida
Guni}a. Bio sam u
Kanberi
20.40 Bonaventura
21.30 Dnevnik 2
21.50 Igrana serija
22.50 Deset godina mla|i,
2/5
23.40 Igrani film
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti,
informativni program
20.45 U dru{tvu sa...
21.25 Marketing blok
21.30 Amoro latino, 89 ep.
22.15 Putopisi, dokumentarni
program
23.00 Aktuelnosti, r.
23.15 TV strane
HIT TV
19.30 Frame
20.00 Tajna
21.00 Scena
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina,
serija
Putuju}i automobilom na fakultet u
Kaliforniji, njujor{ki studenti Bili Ga-
mbini i Sten Rotenstajn odlu~e zaus-
taviti se na benzinskoj stanici u gra-
di}u Vahzuu u Alabami...
Uloge: D`o Pe{i, Marisa Tome
Reditelj: D`onatan Lin
FILM, HRT 2
20.00
Moj ro|ak Vinny
Dva policajca u te{koj muci poku-
{avaju deaktivirati bombu koja je do-
voljno jaka da sru{i osmospratnicu u
kojoj se nalazi...
Uloge: Mel Gibson, Deni Glover
Reditelj: Ri~ard Doner
FILM, NOVA TV
22.00
Smrtonosno
oru`je 3
28 Petak, 9. mart/o`ujak 2012. Extra
oglasi
oglasi
Extra petak, 9. mart/o`ujak 2012. 29
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 I 024477 09 I
Zenica, 10. 02. 2012. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Jasmina Omano-
vi}, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Inve-
sticiono-komercijalna banka DD Zenica, pro-
tiv izvr{enika Bo{njak (Aziz) Mensud, iz Zeni-
ce, ul. Fra Grge Marti}a br. 15, radi izvr{enja
radi naplate duga v.s. 20.114,00 KM, na osno-
vu ~lana 348. stav 3. 4 i 5 Zakona o parni~nom
postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona
o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja
pismena izvr{eniku Bo{njak Mensudu obja-
vljuje:
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 24. 08. 2009. godine, na prije-
dlog tra`itelja izvr{enja, na osnovu izvr{ne no-
tarske isprave Otpravak izvornika u svrhu
izvr{enja: OPU: 1754/08 od 15. 04. 2009. godine
Ugovor o zasnivanju hipoteke broj OPU:
1754/08 od 14. 03. 2008. godine sa stanjem na
dan 19. 04. 2009. godine u ukupnom iznosu od
20.114,00 KM, sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od 19. 04. 2009. godine kao i tro{ko-
va izvr{nog postupka u iznosu od 335,00 KM,
radi namirenja nov~anog potra`ivanja rje{enje
}e se povesti prodajom nekretnina, i to stambe-
ni objekat i pripadaju}e zemlji{te u Zenici, Pe-
hare ul. Werostin put, izgra|eno na k.~. 421/2,
po oznaci „ku}a, dvori{te i vo}njak Kaldrma“,
povr{ine 843,00 m
2
, sve uknji`eno u z.k. ul. br.
248 KO Ri~ice-Svi}e, u vlasni{tvu Bo{njak Me-
nsuda sin Aziza sa 1/1 dijela, ukupne procjenje-
ne vrijednosti ozna~ene nekretnine i pripada-
ju}eg zemlji{ta u iznosu od 84.596,30 KM, pre-
ma procjeni stalnog sudskog vje{taka Ma~ak
Nijaza od 11. 01. 2008. godine, i namirenja
tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog proda-
jom.
Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa smatra se da je Rje{enje o izvr{enju dosta-
vljeno izvr{eniku.
Sudija
Jasmina Omanovi}, s.r.
Pravna pouka:
Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigo-
vor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dosta-
vljanja istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom
broju primjeraka za sud i stranke.
30 Petak, 9. mart/o`ujak 2012. Extra
oglasi
oglasi
Extra petak, 9. mart/o`ujak 2012. 31
32 Petak, 9. mart/o`ujak 2012. Extra
oglasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful