Anexa4

Ghid pentru efectuarea achlzltlllor publice in vederea atribuirii contractelor de furnizare de prod use, de servicii sau de tucrarl de catre beneficiarii proiectelor coflnantate prin POSDRU 2007-2013, in conformitate cu prevederile legislatiei nationals §i comunitare privind achlzltllle publice
AMPOSDRU a elaborat prezentul Ghid pentru a indruma beneficiarii proiectelor flnantate prin POSDRU 2007-2013 §i pentru a Ie oferi un instrument util in procesul de implementare a proiectelor coflnantate din POSDRU.

\..:/

~\

~.' --:;:.. ...:;,.

I. Cadrul legislativ in materia achlzltlllor publice
~ Leqislatie nationala aplicabila:

• •

ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu rnodlflcarl §i completarl prin Legea nr. 337/2006, rectificarea pubhcata in Monitorul Oficial al Rornanlel, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rnodlflcata prin Legea nr.128/2007, Ordonantele de urgenta ale Guvernului nr.94/2007, 143/2008, 228/2008, 19/2009" Legea 84/2009 §i ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2009; Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006; Hotararea Guvernului Rcmanle! nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achlzltle publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii, completata prin Hotararea Guvernului nr.1056/2006, Hotararea Guvernului nr.1337/2006 §i prln Hotararea Guvernului nr.834/2009; Hotararea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribulrea contractelor de achizltle publica prin mijloace electronice din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, rnodlflcata §i cornpletata prin Hotararea Guvernului nr.198/2008, Hotararea Guvernului nr. 370/2009 §i Hotararea Guvernului nr. 167/2010. Ordinul Presedlntelul Autoritatli Natlonale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achlzltlllor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dlspozttnlor referitoare la contractul de publicitate media; Ordinul Presedlntelul Autorttatu Natlonale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achizi iilor Publice nr.107/2009 entru a robarea Re ulamentului rivind

Ghidul a fost elaborat tinand seama de leqlslatia natlonala ~i regulamentele europene In vigoare la data de 01.08.2010. in sltuatia existentei unor neconcordante intre prevederile ghidului ~i prevederile legislatiei natlonale ~i comunitare, vor prevala cele ale leqlslatiei matlonate ~i cornurntare in vigoare.

1

1

--------------------------------------------------------

.----

..

supravegherea modului de atribuire a contrsctelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servlcll, cu modific[rile §i cornpletarlle ulterioare; Ordinul Presedtntelul Autoritatll Nationale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achlztttilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de llcltatle restransa §i negociere cu publicare prealablla a unul anunt de participare; ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achlzitle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servlcll, rnodiftcata ~i cornpletata prin Legea nr. 228/2007/ ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, Legea nr. 198/2009 §i Legea nr. 314/2009; Ordinul Ministrului Economiei ~i Hnantelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului operational pentru activitatea de observare §i verificare a atribuirii contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii; Hotararea Guvernului Rornanlei nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantet de urgenta a Guvernuiui nr.30/2006 privind functla de verificare a aspectelor procedurale aferente procesulul de atribuire a contractelor de achlzltle publica, modlflcata §i cornpletata prln Hotararea Guvernului nr. 1083/2007.
}>

Leqis/atie euroDeana ap/icabi/a:

2

Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achlzttnlor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003; Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achlzltll publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE §i 2004/18/CE ale Parlamentului European ~i Consiliului; Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European ~i al Consiliului privind Vocabularul comun prlvlnd achlzltille publice (CPV) ~i a Directivelor 2004/17/CE ~i 2004/18/CE ale Parlamentului European ~i ale Consiliului in ceea ce prlveste procedurile de achlzitl! publice, in ceea ce prlveste revizuirea CPV; Regulamentul (CE) Nr 1177/2009 al Comisiei din 30 November 2009 pentru modificarea Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE and 2009/81/CE ale Parlamentului European ~i al Consiliului in ceea ce prlveste pragurile de aplicare a lor in materie de proceduri de atribuire a contractelor de achlzitll,

Leqlslatla natlonala ~i europeena apllcablla in materia achlzltlllor consultata pe slte-ul oficial al Autoritatu Nationale pentru Reglementarea Achlzltillor Publice www.anrmap.ro. sectlunea "Legislatie".

publice poate fi §i Monitorizarea

2 Regulamentele institutiilor europene se aplica in Statele Membre in mod direct, fara transpunere prealabila in leqlslatla natlonala.

2

in cazul atribuirii unui contract de achlzltie publica care are ca obiect presta rea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. cu modlficarlle ~i completarile ulterioare.8. .Servicii de publicitate a proiectului (crearea.Servicii . 10 . pe tot parcursul procedurii de atribuire. cu modtflcarlle ~i completarile ulterioare. atunci obllqatla de a aplica prevederile acesteia se impune numai pentru contracte a carer valoare este mai mare decat cea prevazuta la art. se supune prevederilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006. 57 alin. 3 . alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Exemple de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A: .Contractul de flnantare. de transport feroviar.34/2006.Servicii de transport terestru.34/2006. in sensul prevazut la art.8 din OUG 34/2006.Servicii . art. cu modlflcarlle ~i completarile ulterioare. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie. cu modlflcarile ~i cornpletartle ulterioare sau care se lncadreaza in sltuatltle stipulate la art.OUG nr. cu exceptla serviciilor de transport feroviar incluse in categoria 18 din Anexa 2B. indiferent de forma. 2B se solutloneeza potrivit dlspozltltlor cap. audiovizuale sau electronice).c) ~i c1) din aceeast ordonanta Referinta: . a principiilor prevazute la art. in legatura cu contractul de curnparare sau de inchiriere respectiv. III. 2 alin.34/2006. art.Servicii de audit financiar pentru certificarea cheltuielilor.9 lit. hoteliere ~i restaurante.Servicii de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B: de invatamant. Contestatlile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. (2) ~i se tlrniteaza numai la prevederile art. 56 ~i la aplicarea.34/2006. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. .2B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. de cladiri exlstente.35-38 ~i art. producerea ~i/sau difuzarea de materiale de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise. prin orice mijloace financiare. Exemple . 9. Cand se aplidi prevederile legislatiei privind aehizitiile publiee? Prevederile leqlslatlel privind achlzltllle publice se apllca Beneficiarilor ~i/sau Partenerilor acestora care au calitatea de Autoritate Contractanta. Cand nu se apliea prevederile legislatiei privind aehizitiile publiee? Sunt exceptate de la aplicarea leqlslattel in materia achlzltillor publice incheierea urrnatoarelor tipuri de contracte: a) Contracte care au ca obiect inchirierea. (2) din aceeasl ordonanta.II. pentru atribuirea contractului de achtzltte publica de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A din Ordonanta de urgenta a Guvernului este obligatorie.Servicii de administrare a cladirllor: . 9 Aplicarea prevederilor Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. cu rnodlflcarlle ~i completarlle ulterioare.

Beneficiarul trebuie sa intocmeasca 0 Nota privind determinarea valorii estimate.Codul muncii. r- Excep~ii de la regula sunt: . care face parte din dosarul achlzlttel publice.000 euro.000 euro. in conformitate cu prevederile art. Sa stabi/easca necesitatile pentru imp/ementarea proiectu/ui.34/2006.dialogul competitiv.negocierea cu/fara .000. 4 . corepondenta servicii/or/produse/or//ucrari/or cu codurile CPV $i sa estimeze va/oarea contractu/ui de achizifie publica Beneficiarul va estima valoarea contractului de achizitle publica pe baza calculartl ~i insumaru tuturor sumelor platiblle pentru indeplinirea contractului de servlcll/furntzare/lucrarl fara TVA. Valoarea estlrnata a contractului de achlzitle trebule sa fie valabtla la data transmiterii spre publicare a tnvltatlel sau a anuntulul de participare. orice eventuale supllrnentarl sau majorarl ale valorii contractului. .000 euro. fara TVA.213. 2. Pentru contractele de furnizare.cererea de oferte. procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea estlrnata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 1. lit. luand in considerare orice forme de optlunl ~i. 3 in aeest eaz se vor apliea reqlernentartle nationale In materia ~J'1gajariifortel de rnunca (Legea nr. procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea esttrnata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 125. publica rea prealabila a unui anunt de participare. in ordonanta de urgenta a Guvernului Modalitiltile speciale de atribuire nr. respectiv contracte de rnunca".acordul-cadru.sistemul de achizitie prevazute dinamic. procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea estlmata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 100.b) Contracte care se refera la angajarea fortei de munca. alin. in rnasura in care acestea pot fi anticipate la momentul estlrnaril. fara TVA. dupa caz. Pentru contractele de lucrarl. Pentru contractele de servicii.34/2006sunt: . Sa a/eaga procedura de achizitie publica in funcfie de va/oarea estimata a contractu/ui de achizifie Regula de atribuire a contractelor de achlzltte publica este ltcttatta deschtsa sau ltcttatla restransa.-" Beneficiarul trebuie: 1. . a din OUG nr. fara TVA.53/2006 . cu rnodlflcarile ~i completarlle ulterioare). Etapele procesului de atribuire .llcltatla electrontca: . 4.(l).

25-32.000 euro. Anexele 2A $i 2B. ~ ~ Sa stabileasca calendarul procedurii ~ ~ ~ La elaborarea calendarului procedurii Beneficiarul va avea in vedere: incadrarea in intervalul de timp prevazut in graficul actlvltatllor proiectului. 142-169. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003. 2 $i 5. 2195 al Parlamentului European $i al Consiliului din 5 nolernbrle 2002 privind Vocabularul Comun al achlzltlllor publice (CPV) modificat prln Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Cornlslel din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. in lei a 15. de servicii/produse/lucrari. Beneficiarul are serviciile/produsele/lucrarile respective.34/2006. perioada de asteptare a eventualelor contestatu: alte termene ce pot lnfluenta procedura. HGR nr.in conform rnasura in care valoarea achlzltlel prevederilor art. 2195/2002 al Parlatnentului European $i al Consiliului privind vocabularul comun privind achlzttltle publice (CPV) ~i a Directivelor 2004/17/CE ~i 2004/18/CE ale Parlamentului European $i ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achlzttll publice. serviclile/produsele/lucrarile sa fie prestate/furnizatejexecutate in perioada de implementare a proiectului prevazuta in contractul de flnantare $i in graficul de implementare a actlvltattlor prolectulut: respectarea termenelor prevazute in leqlslatla apllcablla intre data publicarll anunturllor §i data stablllta pentru depunerea ofertelor.e. 20. Regulament (CE) nr. 124. Regulamentul (CE) nr. in ceea ce prlveste revizuirea CPV.te echivalentul dreptul de a achizitiona direct ~\ \~ Referinfa: • • • • DUG nr. estlrnata fara TVA. 19. art.925/2006. 3. 5 . nu depa.25-32 din DUG nr.34/2006. art.

278"'1 alin.lBenefiCiarUI trebuie: 1. 6 -- - - - ---_----- . 2. perioada de valabilitate a qarantlei de participare. In mod excluslv. precum ~i documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertantt/candldatl pentru dovedirea Indepllnlrii criteriilor de calificare $i selectle: f) lnforrnatll privind garantia de participare necesara sa fie costttulta de operatorul economic ofertant (cuantumul qarantlel de participare. dar nu mai putln dedit sumele prevazute la art. Beneficiarul va stabili cerlntele of ertan til or/ca ndida til or in functte de 3. ln surna fixa de pana la 2% din valoarea estlrnata a contractului. Beneficiarul trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerlnte. c) obiectul. d) tnstructlunl privind date limita care trebule respectate ~i formalitati care trebule Tndeplinite In legatura cu participarea la procedure de atribuire. Sa stabileasca criteriul de atribuire a contractului de achizifie Criteriul de atribuire a contractului de achlzltle poate fi numai: • fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. persoane de contact. cerlntelele minime de calificare.(2) din HG nr. mijloace de comunicare etc.925j2006. Beneficiarul va descrie obiectiv servlcllle/produsele/lucrarlle caracteristici etc. pretul cel mai scazut. Sa e/aboreze caietu/ de sarcini in (cerinte. alin. cel putln egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei $i avand in vedere ~i dlspoztttlle art. de se/ecfie de selectte a a Atunci cand steblleste aceste cerlnte minime. caietul de sarcini..~ t. canitatea servlclllor/produselor/Iucrartlor $i scopul contractului de servlcll/furnlzare/Iucrart .34j2006. in conformitate cu art 8. elaborand in acest sens 0 nota justificativa care se ata$eaZa la dosarul achlzltlel. (1) din aceeast crdonanta. Sa definitiveze documentetie de atribuire Documentatla de atribuire trebuie sa cuprlnda cel putln urrnatoarele tnformatli: a) lnformatli generale privind autoritatea contractanta. 4. fax. e) daca sunt solicitate. • fie.) In raport cu necesltatile de implementare ale proiectului. Sa stabileasca cerintete otertentttor / candidafilor minime de calificare 5i criteriile rrurume de calificare ~i criteriile exiqentele specifice contractului. 276 alin. e-mail -. in special cu privire la adresa inclusiv telefon. b) informatil privind sursele de flnantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit. (1) din OUG nr.

Beneficiarul trebuie: de participare a contractelor de achlzltie de participare. 176-196. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. din capitolul 2 Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitre publica din OUG nr. 8.925/2006. 14.34/2006. astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul sectiunii a 5-a Reguli de publicitate. 15. 33. 9. precum ~i pe pagina proprie de internet. Aceasta obliqatie nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicltate. h) lnforrnatll detaliate ~i complete privind criteriul de atribuire ofertei ca~tigatoare.. g) a propunerii aplicat pentru tehnice §i stabilirea 5. mai mare decat echivalentul in lei a 15. 1. art. Anexa 3 4 in cazul achlzitlet serviciilor de publicitate media. art.instructlunl privind modul de elaborare ~i de prezentare financiare. in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet.::.000 euro. 0\ \.. Beneficiarul are obliqatia ~a publice un anunt de participare ~i un anunt de atribuire.Referinfa: • • Sa stabi/easca formulare/e ~i mode/e/e care vor fi utilizate de ofertant in cadrul ofertei sale. la 0 adresa dedicata.. 197-199. HG nr. In aceasta etapa. 35-38. i) tnstructlunl privind modul de utilizare a caller de atac. 34.34/2006. j) tnforrnattl referitoare la clauzele contractuale obligatorii. ° 7 . ® --.34/2006. Sa fntocmeasca anunful/invitafia Pentru asigurarea transparentel procesului de atribuire publica. cu valoare anuala cumulate esttmata. Beneficiarul va intocmi ~i publica in SEAP anuntul/lnvltatia Vezi DUG nr. fara TVA. aUG nr.

P S 125. Beneficiarul trebuie sa ia in calcul.83_(11 Invltatle participare 40 zile DUG Cererea de oferte PS 100. suplimentar.27 din HGR nr.000 LS 1. 127 din DUG nr.124 5 La stabilirea termenelor rrururne pentru elaborarea ~i depunerea candidaturilor/ofertelor de catre operatorii economici interesati. P > 125.34/2006 art.000 10 zile - - DUG nr.2. S > 125.845.000 L> 4.000 L > 4. 76.75_(11 52 zile Depunere candidaturi 10 zile Depunere candidaturi 37 zile 52 zile S.84 ~i 90 (1) nr.~_--~-~_~--~--- -------------- ---- .925/2006).34/2006 art.000 DUG nr. beneficiarul trebuie sa indepllneasca conditille prevazute la art. 0 marja de timp de 3 zile lucratoare necesare ANRMAP sa verifice ~i sa transmtta SEAP acceptul de publicare a anuntului (vezi art. in euro.845.000 Licita~ia restransa L S 4.34/2006 art. Sa respecte termene/e calculate invttetiet min/me pentru depunerea candidaturilor/ofertelor. 8 ~~ .000 SS 125.---- --- ~-- .000.34/2006 art.000 DUG Depunere candidaturi 37 zile nr. 75.34/2006 art.P S 125.000 P. de la data transmiterii acestora spre publicare a anuntului/ de participare Termenele minime pentru depunerea candidaturilor / ofertelor de la data transmiterii anun~ului/invita~iei de participare Candida~i 5 SEAp lOUE selecta~i Valoare estimata a contractuIui.845.76 (1) S. fara TVA Referin~e legisla~ie na~ionala Licita~ia deschisa S. Pentru a putea beneficia de reducerea termenelor prezentate in tabel.845.000 DUG 20 zile - Invltatie participare 15 zile nr.000 L S 4.34/2006.

Anexa 3A. anuntul de particlpare se publica optional in Monitorul Oficial al 9 - -- ------ --- ----------- . Partea a VI-a. Beneficiarul va atasa la dosarul achlzltlel copia anuntuiut/Invltatlet de participare. 47.e-licitatie. Beneficiarul trebuie sa fie inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). 54. la contlnutul documentatlel accesul direct. Anexa 1.--" In aceasta etapa. 211-213.. aceasta etapa.®jn participare. nerestrlctlonat ~i 6 in conformitate cu prevederile art. Procedura de inregistrarea in SEAP poate f consultata pe site-ul www.:. prin mijloace electronice.34/2006. Beneficiarul : 1.125. 55 alin. 55. Romanlel. Achizltll publice. de atribuire. HG nr. 22-30. Pentru publlcarea anuntulul/ lnvttatiel de participare in SEAP.(l). Referinta: • • OUG nr. Beneficiarul poate acorda operatorilor economici lnteresatl accesul direct ~i nerestrtctlonat la docurnentatta de atribuire a contractu lui de achlzltle publica prin atasarea la Invltatia/anuntul de participare a unui fi~ier electronic.. Beneflclarul trebuie sa aslqure publlcarea anuntuiul/Invttatlel de S.ro. ~i dovada publlcarll acestuta (anuntul/Invltatla publlcatta) in SEAP tiparit(a) la precum tmprtmanta). art. precum ~i publicarea acestuia pe pagina de internet proprle. Trebuie sa asigure obfinerea documentetlet de atribuire de catre orice operator economic Beneficiarul trebuie sa asigure orlcarul operator economic deplin. " A . P > L> 4. art. art. art. \ ~. Odata cu publicarea anuntului/lnvltatlel de participare in SEAP.925/2006.

fara sa depa. sa ii instllnteze despre aceasta ~i pe ceilalti partlclpanti inca lrnpllcati in procedura de atribuire.2. Beneficiarul are dreptul de a inchela contractul numai dupa pronuntarea deciziei Consiliului National de Solutlonare a Contestatlllor sau dupa pronuntarea hotararii in prima lnstanta. rnasurl care trebuie comunicate contestatorului. celorlaltt operatori economici trnpllcatl in procedura de atribuire. in mod similar cu accesul la flslerul initial. Are dreptul sa adopte masurile de remediere pe care Ie considera necesare ca urmare a primirii unei contestettet Atunci cand a primit 0 contestatle privind contlnutul docurnentatlet de atribuire. 91). 006. in cazul in care documentatla de atribuire a fost pusa la dlspozltla operatorilor economici prin asigurarea accesului direct ~i nerestrlctlonat la fislerul electronic disponibil in SEAP. In cazul primirii unei contestatli. Beneficiarul are dreptul sa adopte rnasurile de remediere pe care Ie consldera necesare ca urmare a contestatlel respecive. beneficiarul are obllqatla ca. complet ~i fara arnblqultatl. in mod clar. nu mai tarzlu de 0 zi lucratoare de la data adoptarii acestora. in~tiintarea trebuie sa contina inclusiv 0 copie a contestatlel respective. precum ~i Consiliului National de sotuttonare a Contestatillor sau primei lnstante de judecata. art 78. dar nu inainte de expirarea termenelor de ute de OUG nr.34/2006.easca 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii ~i fara sa dezvalule identitatea celui care a solicitat clariflcarl (OUG nr. Beneficiarul are obllqatla de a pune la dlspozltla operatorilor economici raspunsurtle la sollcltarlle de clariflcarl prin crearea unui nou flsler electronic in SEAP la care se va asigura accesul direct ~i nerestrlctlonat. cat mai repede posibil. 10 . Trebuie sa elaboreze §i sa transmita raspunsurile la c1arificarile formulate de operatorii economici interesei! Beneficiarul are obligatia sa raspunda orlcare] solicitari de clarificari prlrnlta de la operatorul economic interesat. in termen de 0 zi lucratoare de la primirea contestatlel. 3.

4. 71 din HGRnr. care se constituie lntr-o corntsle de evaluare in conformitate cu prevederile art. Comisia de evaluare are obltqatla de a transrntte un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici partlclpantl la procedura de atribuire. la data. 33 alin.925/2006.925/2006. ora ~i 'in locul indicate 'in anuntul de participare. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. elementele principale ale flecarel oferte in conformitate cu prevederile art. 5. indiferent daca acestla au fost sau nu prezentl la sedlnta de deschidere 11 . dupa caz. Sa deschida oferte/e la data §i ora anunfata in anunfului/invitafia de participare §i sa intocmeasca procesul-verbal de deschidere a ofertelor Beneficiarul are obllqatla sa deschlda ofertele ~i. evaluarea Beneficiarul are obllqatla sa desemneze persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. alte documente prezentate de partlclpantl. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor se sernneaza de membrii comisiei de evaluare. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor va consemna modul de desfasurare a sedlntel respective.(4) din HGR nr. expertf cooptatl st de reprezentantii operatorilor economlcl prezentl la deschidere. Sa desemneze persoana/persobJJe/e responsabile pentru ofertelor (comisia de evaluare).

71. 74. Termenul de transmitere a rezultatului proceduril este de 3 zile lucratoare de la luarea declzlel de atribuire ~i aprobarea raportului procedurii de catre conducatorul Beneficiarului. din partea s. p L s. 66. ulterloara. 207. Dupa finalizarea evaluarll ofertelor. 93. de anulare a procedurii ~i eventuala lrutlere. 83. HG nr. dupa caz. Raportul procedurii se lnalnteaza conducatorulul Beneficiarului spre aprobare. Sa evalueze oferte/e primite §i sa intocmeasca raportul procedurii prin care atribuie contractul de achizifie sau anuleaza procedura. min aceasta etapa Beneficiarul trebuie: 1. Sa informeze operatorii economici asupra rezultatului procedurii Beneficiarul va informa ofertanttl despre decizla referitoare la atribuirea contractului de achlzltle publica sau. L p 12 __ ~-- --_- ---------------~--- . comisia de evaluare are obllqatla de a elabora raportul procedurii de atribuire.33. ~\ \. dupa caz Comisia de evaluare va evalua ofertele primite in cadrul procedurii utillzand criteriile minime precizate in documentatla de atribuire §Ii sa utilizeze criteriul de atribuire stabilit pentru declararea ofertei ca~tigatoare. 206. 7.6. 80. 208. 129.~ Referinta: • • aUG nr. a unei noi proceduri de atribuire. inclusiv de presedlntele acesteia. 34/2006. care se sernneaza de catre totl membrii comisiei de evaluare. Sa respecte termenele de asteptare a contestatlllor operatorilor economici nemultumiti de rezultatul procedurii.925/2006 art.

Iicitatie restransa.845.Beneficiarul va finaliza procedura de atribuire prin inchelerea ~i semnarea contractului de achlzitle publica.licitatie deschisa. Beneficiarul va atasa la dosarul achlzttlel anuntul de atribuire.845. In cazul serviciilor incluse j'n anexa nr.. Anexa 3A Publica rea enuntutut de atribuire: y 5. 28. precum ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare (anuntul de atribuire publicat in SEAP ttpant la lmprlmanta).000 P > 125. Beneficiarul are obtiqatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in eel mult 48 de zile dupa ce a fina/izat procedura de atribuire .Referin~a: • OUG nr. Sa intocmeasca §i sa publice enuntut de atribuire Pentru asigurarea transparentel procesului de atribuire a contractelor de achlzltle publica.000 Y Y Y 13 . negociere culfara publicarea prea/abila a unui enum de participare. L 5. dialog competitiv. cerere de oferte prin atribuirea contractului de achizitie publica. art.000 > 4. a) din aUG nr. ~~\ \. 57 alin. obllqatla de a transmite spre publicare un anunt de atribuire este aplicabila numai contractelor a carer valoare este mai mare decat pragul valoric prevazut la art.000 :S 4. 57.. Beneficiarul proiectului trebuie intocmeasca ~i sa publice anuntul de atrlbutre.34/2006. 34/2006. cu rnodificarile ~i cornpletarlle ulterioare. 2. (2) lit. L P :S 125.

Anexa 1. documentul constatator care contlne lnforrnatll referitoare la indeplinirea obltqatltlor contractuale de catre contractant (documentul de receptie). anuntul de lntentie ~i dovada trimiterii acestuia spre publicare. 14 .fie la termenul convenit intre parti. Anexa 3A. formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire. semnat.925j2006. sollcltartle de clarlflcart. precum ~i clartflcartle transmisejprimite de Beneficiar. contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire. 10. cum ar fi. 9. Dosarul achlzltiel publice trebuie sa cuprlnda documentele lntocrnlte/prlmlte de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire. nota justlftcatlva privind alegerea procedurii de atribuire. 5.0\ \~ • Referinti: aUG nr. daca a fost sollcltata: . dar fara a se limita la urrnatoarele: 1. 22-28. 13. 7. art. 12. 14. dupa caz. in cazul in care procedura apllcata a fost alta decat llcltatla deschtsa sau llcttatta restransa: 6. daca este cazul. insotite de decizllle/hotararlle motivate pronuntate de Consiliul National de Solutlonare a Contestatlilor/Instanta de judecata: 16. 17.34j2006. nota justtflcatlva privind accelerarea procedurii de atribuire. Contractul intra in efectivitate conform prevederilor contractuale: . raportul procedurii de atribuire. invltatla de participare. 213. notele intermediare ~i avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale. 4. procesul-verbal al sedlntel de deschidere a ofertelor. raportul de activitate sl. 56. 47. daca este cazul. dupa caz. anuntul de participare ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare sl/sau. contestattlle formulate in cadrul procedurii de atribuire. 15. 8. anuntul de atribuire ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare. 2. 0\ ~ • Referinti: aUG nr. dovada comunlcarilor privind rezultatul procedurii. art. • HG nr. referitor la functla de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achtzltle publica. daca este cazul. docurnentatta de atribuire. art. daca este cazul. nota privind determinarea valorii estimate. 11. contractu I de achtzltle publica. 211-215.fie dupa constituirea qaranttel de buna executle. 3. Beneficiarul are obligatia de a intocmi dosarul achlzltlel publice pentru fiecare contract atribuit. daca este cazul.34j2006. art.

Etapelejdocumentele pe care beneficiarul trebuie sa Ie parcurqa/tntocrneasca atunci cand desfa§oara procedura de achlzltle publica sunt in prezentate succinct in Anexa 1. servtclllor/produselor/lucrarllor sunt Legends simboluri utilizate: 15 . Contractu I de achlzltle se consldera finalizat odata cu receptla servlclllor/produselor/lucrarllor prestate/turnlzate/executate §i semnarea documentului constatator privind indeplinirea obllqatlllor contractuale. Modelele prezentate documentelor care dovedesc receptla in Anexele 2. Receptia repreztnta operatlunea prin care autoritatea contractanta i. 3 §i 4 ale prezentului ghid.i exprimi acceptarea fata de servicllle/produsele/lucrarlle prestate/furntzate/executate in cadrul unui contract de achizltle publica §i pe baza carela efectueazi plata. Documentul de receptle este un inserts esentlal al closarului achlzltlet respective.

35-40 5. Nota justiflcatlva privind stabilirea cerlntelor minime de calificare §i criteriile de selectle of ertan til or/candida til or OUG OUG v' nr. 1 OUG nr 24.34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii/furnizare/lucrari Atribuirea contractu lui prin : Etapa/Documente necesare Referintii legislatie contractului de estimare de achlzltle 2. 925/2006 art.7-12 nr. 142169 HG nr. 925/2006 art. 19. 196-199 HG nr.Anexa 1 Lista sinteza a etapelor/documentelor care trebuie parcurse/intocmite de beneficiar in aplicarea prevederilor OUG nr.34/2006 art.13-15. 925/2006 art.5 34/2006 Art.14 6. Nota privind alegerea procedurii 34/2006 art. 176-196 HG nr.34/2006 art. 20. Nota justificativa privind criteriul atribuire a contractului de achlzltle OUG 16 .

58). co nutul documenta ei de atribuire 15. p~ 125. precum ~i pe pagina proprie de internet (OUG nr.Perioada minima asteptare ofertelor de a P~ 100. 7 17 . fara TVA. estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 15. 13.000 L~ 1.000 L s 4. P > 125.845.000 L~ 4. art. 8 in cazul contractelor de servicii de publicitate media. 2561\.000 euro.5EAP __ ~~~ __ ~ __ ~OUG __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 34/2006 art. JOUE 5. art.34/2006.000 S. 76. Beneficiarul are obliqatia de a publica un anunt de participare ~i un enunt de atribuire.845. 58. P~ 125. spunsuri la sollcttartle clarlftcarl primite. 1 in cazul atribuirii contractelor de publicitate media.40 OUG nr. 83. prin mijloace electronice. la 0 adresa dedicata. 34/2006.78 91 OUG nr. cu 0 valoare anuala cumulate.845. 75.34/2006 art.000 . Anexa 3 OUG nr.84 OUG 34/2006 art. de v' 16.54-55. estirnata ca fiind mai mare dedit echivalentul in lei a 15.000 S~ 125. Invltatle de participare Acces direct.000 52 zile V 37 zllepentru candidat Exi posibilitatea perioadelor de candidaturilor/ofertelor de asteptare reducere nr. in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet.000 OUG nr.000.126 nr. 34/2006 art. OUG 34/2006 art.127 V 20 zile pentru candidat uri 15 zlle - 5. 34/2006 art.000 L> 4. cu 0 valoare anuala cumulata. fara TVA.000 euro. Anunt participare 12.125(2) . nerestrtcttonat deplin. Adoptarea de rnasurt de remedire considerate necesare ca urmare irii unei conte i.

93 aUG 34/2006 art.17. de buna executie a 29. 211 HG nr.----j -____!._~. Procesul -verbal de deschidere a ofertelor HG nr.204 HGR nr.. 34/2006 art.34/2006 art.845. 925/2006 art. JaUE S. 200211 HG nr.33 aUG nr..----+-----''-. 204. 56-57. Comunicarea catre partlclpantll rezultatului procedurii la procedure Publicarea anuntulul de atribuire 25. 18. Dosarul achtzltlel publice 28. 925/2006 art. 71 aUG nr.19.000 -----'--. 26. 925/2006 art. Raportul procedurii de achlzltle 20. 211-213 HG nr. 925/2006 art.L---'-----1 aUG 34/2006 art.19. Desemnarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor re se contituie In comisie de evaluare. 58 n r. Procesului verbal de servlclllor/produselor/Iucrarllor receptle a 18 .925 art.. art.P ~ 125000 L ~4. 19.. 34/2006. Semnarea publica contractu lui de achlzltle v' aUG nr. 89-92 27. 31-83 nr.

. Comisia de receptle constltulta prin Decizia nr din data a .. prenumele $i semnatura) (numele. in exemplare.. §i ... prestate in cadrul contractului .. comisia de receptle constata asumate prin contractul incheiat lntre parti. prenumele $i tunctie reprezentantului legal) (semnsture eutortzetii) L........ cantltatlle ~i in graficul de timp prevazute in contractul de servicii.... flnantat din Fondul Social European ~i bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 ~i din fonduri proprii... de servicii de . in cadrul contractului de flnantare nr .... contl nand ... prenumele.Anexa 2 .. La receptla serviciilor a participat din partea Prestatorului de reprezentant legal al (nume (denumirea Comisiei de receptle constata §i consernneaza ca serviciile care au facut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerlntelor. astazl.... Beneficiar Comisia de receptle Prestator (numele... incheiat intre ......Modelul procesului-verbal de receptie a serviciilor Beneficiar Aprobat........ (denumirea serviciilor).S... (tunctie reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat (data) la receptla serviciilor ce au facut obiectul contractului de 0 servicii rnentlonat mai sus..... avand TVA §i a fost fermata din: valoare de lei la care se adauqa lei (nume $i prenume) $i prenume) in calitate prestatorului). PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR Nr din . di Prestatorul §i-a indeplinit obllqatllle §i Valoarea serviciilor prestate este de corespunde cu pretul inserts in contractu I tile lei la care se adauga TVA de servicii lnchelat intre a fost incheiat astazi lei parti. in calitate de Beneficiar... . 19 . exiqentelor.. la Prezentul proces-verbal... (nume/e...nr din data ...tunctie si semnatura reprezentantului legal) L. De asemenea....S..... in calitate de Prestator.

...... contlnand file a fost incheiat astaz: la .. ....... comisia constata ca Furnizorul sl-a indeplinit obligatiile asumate prln contractul incheiat intre parti........... in cadrul contractului de flnantare nr ............- I col..... prin POSDRU 2007-2013. prenumele 5i semnatura) ...Modelul procesului-verbal de receptie a produselor Beneficiar (numele.S.S... Comisia de receptle constata ca urmatoarele produsele furnizate in cadrul contractului respects cerlntele de calitate.............. ........tunctis si semnatura reprezentantului legal) L.... ~i a fost fermata (nume 5i prenume) a participat din partea (numele legal al (denumirea Funizorului) La receptla produselor in calitate de reprezentant 5i prenumele) ... incheiat intre ..... 0 Denumire produs 1 Caracteristici 2 UM 3 tara TVA 4 PretIUM Cantitatea 5 Pret total tara TVA 6=4xS 1 2 ......... avand 0 valoare de din: astazt a (functia (data) ce au flkut obiectul contractului de furnizare mentlonat lei la care se adauqa lei TVA................... a procedat ................... ... constituita prin Decizia nr................. din data reprezentantului legal si numele Beneficiarului).. Comisia de recepfie..... in calitate de Beneficiar.... exemplare.. prenumele.. caracteristicile corespund cu cele prevazute in caietul de sarcini anexa la contract ~i au fost livrate conform graficului de timp prevazut dupa cum urmeaza: Nr.... Bugetul de stat ~i din fonduri proprii.... din din data PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A PRODUSELOR Nr ................ in calitate de Furnizor... furnizate in cadrul contractului de furnizare nr ....... TOTAL _ ........ ...6 Valoarea totals a produselor furnizate este de lei la care se adauqa TVA ....Anexa 3 ....... 20 ..... crt........... prenumele 5i tunctie reprezentantului legal) (semneture eutorizetii) L. ~i . (numele........ Prezentul proces-verbal.... lei ~i corespunde cu pretul inscris in contractu I de furnizare incheiat intre parti De asemenea............ la receptla produselor mai sus........... Beneficiar Comisia de receptie Presta tor (numele.... cantitate........ flnantat din Fondul Social European.... din care pentru Beneficiar ~i unul pentru Furnizor. in ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful