Prof.

dr Zorka Grandov Mr Maja Đokić Trgovinski marketing menadžment

Trgovinski marketing menadžment je naučna knjiga u kojoj je oblast trgovine je izučavana sa marketing i menadžment aspekata. Osnovni zadatak trgovine usklađivanje protivrečnosti proizvodnje i potrošnje, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje procesa reprodukcije se odvija u uslovima narasle konkurencije i na horizontalnom i vertikalnom nivou. Odgovori na pojačanu konkurenciju i globalizaciju su savremeni oblici kooperacije i povezivanja preduzeća kao diverzifikaciona, konglomeratska i multinacionalna koncentracija. To je stvorilo realne potrebe da se potrošači zaštite. Tako su i nastali pokreti svetskih razmera za zaštitu potrošača. Brigu o tome su počele da vode i brojne nevladine organizacije, kao i državne institucije.

“Celi svet zarađuje za život prodajući nešto” Robert L. Stevenson

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.