You are on page 1of 173

m

a
r
e
c
/
a
p
r
í
l

2
0
1
2
KÚPEĽŇA, NÁVRH A REALIZÁCIA
Podlahy a podlahové krytiny
Osvetlenie
STAVEBNÍCTVO
BAZÉN PRE VÁŠ DOM
INTERVIEW
Peter Stašák
marec/apríl
2012
1,33 €
www.styldomuabytu.sk
Nízkoenergetický a pasívny dom
Zdroje tepla, vykurovanie
Stavebné materiály, produkty, chémia
Izolácie, zateplenie
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
Col urs of Nature
Váš dom vo farbách prírody
Omietky a farby
pre vašu fasádu.
®
Ceresit MicroProtect
Trojitá ochrana proti hubám a plesniam
*Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
hámestia, cesty, terasy.
bmenie tverby krajĕiehe priesteru.
3UHRNROLHY£ĕKRURGLQQ«KRGRPX
viac na: www.semmeIreck.sk
inzercia-A4-feb-2012 indd 1 14 2 2012 10:54:46 4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 1 20.3.2012 12:04
editorial
Ctené čitateľky, vážení čitatelia,
globalizácia ekonomiky, prechod od národ-
ného k svetovému hospodárstvu, vzájomná
prepojenosť a závislosť prináša mnohé a veľmi
rýchle zmeny, ktoré ovplyvňujú nielen vývoj
našej ekonomiky ako celku, ale aj všetky
oblasti života. Vo vzťahu k daným skutočnos-
tiam svetová finančná a hospodárska kríza
zásadne zmenila východiskovú situáciu pre
koncipovanie stratégie rozvoja Slovenska a jej
jednotlivých oblastí.
Stabilný hospodársky rast a vytváranie
nových pracovných príležitostí, ktorý bol
charakteristický pre uplynulé desaťročie, je už
minulosťou. V roku 2009 zaznamenal hrubý
domáci produkt Európskej únie pokles o 4 %,
priemyselná výroba sa prepadla na úroveň
roku 1990 a cca 23 mil. (t.j. 10 %) aktívneho
obyvateľstva je v súčasnosti nezamestnaných.
Verejné financie v rámci Európskej únie boli
vážne zasiahnuté, deficity dosiahli v prie-
mere 7 % HDP a úroveň dlhov presiahla 80 %
HDP. Potenciál rastu sa tak počas krízy znížil
o polovicu.
Najaktuálnejšou výzvou súčasnosti je
vymaniť sa z globálnej krízy.
Svet sa zároveň rýchlo mení a dlhodobé
výzvy, ako sú globalizácia, tlak na zdroje
a starnutie obyvateľstva, sa stávajú čoraz
naliehavejšími. Európska únia preto v minu-
lom roku prijala Stratégiu Európa 2020, ktorá
predstavuje víziu európskeho sociálneho trho-
vého hospodárstva v 21. storočí.
Základom stratégie sú tri vzájomne previa-
zané priority:
– Inteligentný rast, t.j. vytvorenie hospodár-
stva založeného na znalostiach a inovácii.
– Udržateľný rast, t.j. podporovanie ekologic-
kejšieho a konkurencieschopnejšieho hospo-
dárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
– Inkluzívny rast, t.j. podporovanie hospodár-
stva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.
Napriek dopadom globálnej hospodárskej
a finančnej krízy, ktorá sa prejavila v znížení
verejných a súkromných investícií, je staveb-
níctvo jedným z najvýznamnejších odvetví
v ekonomike štátu. Kríza raz skončí a sta-
vebníctvo sa bude musieť vyrovnať s novými
požiadavkami najmä v oblasti konkurencie-
schopnosti a novými požiadavkami na kvalitu.
Vzhľadom na potrebu budovania nových
stavebných fondov a inžinierskej infraštruktú-
ry, ako aj z potreby renovácie, modernizácie,
opráv a údržby jestvujúceho stavebného
fondu, je zrejmé, že v horizonte rokov 2012
a 2013 by už mal podiel stavebníctva na
tvorbe HDP a celkovej zamestnanosti v hos-
podárstve SR narastať. Stavebníctvo je a bude
kľúčovým faktorom rastu, zamestnanosti, ino-
vácií i ďalšieho progresu Slovenska, dôležitá je
preto transparentnosť v súťažiach a tendroch,
ktoré generujú nižšie ceny pri verejných
zákazkách a pomáhajú pri udržateľnosti rastu
stavebníctva. Toto je trend, ktorý sme zaviedli
a ktorý pomáha stavbárom i stavebným fir-
mám obstáť v zdravom konkurenčnom pro-
stredí. Stavebníctvo má na Slovensku veľký
potenciál a je v našom spoločnom záujme ho
všemožne podporovať. Budeme sa o to snažiť
aj naďalej.
ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
editorial
interiér
interiér
Keramický bazén pre vašu radosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Bazén s bezpotrubnou filtráciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
relax, exteriér
relax, exteriér
Inšpirácie a trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bezbariérové systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Podlahy, podlahové krytiny
Liate anhydritové potery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Dubové podlahy s novou tvárou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kúpeľňa, inšpirácie a trendy, návrh a realizácia
Kúpeľňa, Badezimmer, Bathroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Možnosti a použitie škárovacích mált v obkladových prvkoch . . . . . . . . . . . . . 100
Dvere, dverové systémy
Bývate a chcete viac priestoru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kľučky, trendy a inšpirácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Osvetlenie
LED osvetlenie pre interiér aj exteriér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 2 20.3.2012 12:04
obsah
Stavebníctvo 2012 v Slovenskej republike
Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
t
é
m
a
m
a
r
e
c
/
a
p
r
í
l

2
0
1
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Trendy, inšpirácie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nízkoenergetický moderný dom
Pasívny dom, projektovanie a zhotovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nízkoenergetický systém pre každého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stavba nízkoenergetických domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zdroje tepla, vykurovanie
Prednosti kombinácií zdrojov energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kaskádová kotolňa v otázkach a odpovediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Automatické kotly na pelety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Systém pre podlahové vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kotly, ktoré pristanú aj interiéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nový rad teplovodných kozubových vložiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Teplovodný výmenník v mastencových peciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Aj s plynom môžeme usporiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pohodlné a kvalitné riešenie za dobrú cenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Stavebné materiály a produkty
Prírodné materiály – návrat osvedčených vlastností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ako si vybrať garážovú bránu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Doprajte si teplo a atmosféru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Stavebná chémia
Systémové utesnenie s pokládkou dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rýchlo, efektívne, trvalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bavte sa farbami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Izolácie, zateplenie, fasády
Zatepľovanie dlhodobo aktuálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tepelná izolácia strechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ušetrite s „Chytrou izoláciou“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Keramika a vláknocement v systémoch prevetrávaných fasád . . . . . . . . . . . . . . 72
Keď je všetko v suchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Viete ako dobre zatepliť? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Peter Stašák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Stavba domu od A po Z
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 3 20.3.2012 12:04
FAGERHULT
www. f agerhul t . cz www. f agerhul t . sk
FAGERHULT
Group:
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 4 20.3.2012 12:05
www.ballerinakuchyne.cz
Značková kuchyňa je nielen vizitkou vášho domova, ale aj dobrou investíciou trvalej hodnoty.
Ideálnym riešením každého moderného interiéru je koncepčné zladenie kuchyne s obývacím priestorom.
My to vieme, preto sme si istí, že nemecká Ballerina Küchen bude vaša najlepšia voľba.
TRNAVA – ART-TON
Paulinska 20
tel./fax: 335 512 849
e-mail: kastudio@stoneline.sk
POPRAD – Inspire Design
Velické nám. 1187/4
tel.: 911 260 221
e-mail: daniel@inspiredesign.sk
TRENČÍN – Altoma kuchynské studio
Soblahovska 45
tel.: 902 735 322
e-mail: ballerina.trencin@gmail.com
NITRA – Nábytok u Brucknera
Farská 17
tel.: 911 808 079
e-mail: kuchyne@bruckner.sk
KOŠICE – kuchynské štúdio
Vodná 2,
tel.: 556 228 597, 907 997 189
e-mail: ballerina.kosice@gmail.com
PRIEVIDZA – PEGAS studio
Bojnická cesta 19
tel.: 911 650 333
e-mail: info@pegasstudio.sk
BANSKÁ BYSTRICA – S-Studio
Na Troskách 16
tel.: 904 881 600, 48 41 25 757
e-mail: studio@mail.t-com.sk
BRATISLAVA – Merito
Vajnorská 41
tel.: 915 775 896
e-mail: predaj@merito.sk
Ballerina Küchen ponúka spoluprácu zabehnutým predajcom s kvalitným showroomom
na regionálne zastúpenie po celom Slovensku.
zastúpenie pre SR: info@ballerinakuchyne.cz, tel.: +420 721 171 233
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 5 20.3.2012 12:05
Sekcné pri emysel né brány
Hangárové brány
Rýchl obežné brány a i né...
1. slovenský výrobca bránových syst émov pre rodinné domy
a profesionálov v priemysle už 19 rokov spolahlivo dodáva brány
vyrobené z mat eriálov popredných európskych dodávat elov priamo
zo srdca Slovenska, z Kremnice.
www.el ba.sk
ELBA a. s., Kremnica, t el.: 045 6704 366-7, mobil: 0917 493 987
GARÁŽOVÉ BRÁNY
SEKČNÉ, POSUVNÉ, KRÍDLOVÉ, ROLOVACIE
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 6 20.3.2012 12:05
Zariaďujete? Oslovte nás! Ponúkame Vám komplexné zariadenie interiéru nábytkom na
mieru. KOMANDOR to sú vstavané skrine, šatníky, prechodové dvere a Conform stýlové
spálne, obývačky, kuchyne, predsiene, detské izby a tapety. Vyberte si z ponuky až 87
dekorov, 57 profilov a 900 fototapiet. Navštívte jednu z našich 65 značkových predajní
KOMANDOR po celom Slovensku, kde Vám bezplatne pripravia návrh. www.komandor.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 7 20.3.2012 12:05
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 8 20.3.2012 12:05
stavba domu od A po Z


Keď v počasí už nastáva jarný zlom
a príroda ožíva každým dňom,
nastáva vhodná doba naplniť to známe
„postav dom a zasaď strom“, s prianím
nech dobre sa ti býva v ňom.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 9 20.3.2012 12:05
stavba domu od A po Z
trendy, inšpirácie, trh
10
š t ý l d o mu a b y t u
Čoskoro sa na trhu objaví úplne nový pasívny dom,
vybavený membránou DuPont™ Tyvek
®
UV Facade pre
dlhodobú ochranu jeho otvorenej drevenej fasády.
Ide o koncepciu BEEdomus
®
,
drevostavbu kruhovitého tvaru, využívajúcu
moderné ekologické riešenia a miestne zdroje.
Kruhová fasáda domu BEEdomus®
je obložená plášťom z borovice prímor-
skej s otvorenými spojmi. Za týmto
plášťom je inštalovaná vyspelá
membrána DuPont™ Tyvek® UV Facade,
ktorá je robustná, prirodzene prie-
dušná, ale vodotesná. Odoláva UV žia-
reniu a bežnému opotrebeniu, takže
funguje ako ochranný štít proti dažďo-
vej vode a UV žiareniu, a tým efektívne
a dlhodobo chráni stavbu proti nepriaz-
nivým poveternostným vplyvom.
„Použitie otvorenej fasády so škárami
medzi jednotlivými obkladovými prv-
kami znamená, že ochranná fólia pod
obkladom je po celú dobu životnosti
domu vystavená UV žiareniu a dažďu.
Preto sme museli nájsť materiál,
ktorý by chránil dlhodobú ekologickú
funkčnosť domu a zároveň bol vysoko
odolný,“ vysvetľuje Serge Loch, autor
koncepcie BEEdomus® z roku 2009.
Účelom membrány DuPont™
Tyvek® UV Facade je dlhodobo
a spoľahlivo chrániť izoláciu a kon-
štrukciu pod otvorenou fasádou
podľa normy IT THERE 13859-2. Ako
všetky membrány DuPont™ Tyvek® je
extrémne ľahká a pružná a jednoducho
sa inštaluje.
Serge Loch pracuje s membránami
DuPont™ Tyvek® už 30 rokov a vie,
ako spoľahlivo dokážu chrániť. Podľa
typu domu je na inštaláciu potrebných
200 až 500 m
2
fólie.
Foto: BEEdomus®
Info: www.construction.tyvek.com,
www.beedomus.com
Inovatívna koncepcia
pasívneho domu
• Ide o vysoko ekologickú kruhovú drevo-
stavbu rôznej veľkosti, založenú na prin-
cípe trvalej udržateľnosti. Na stavbu sa
využívajú miestne suroviny (borovica
prímorská z oblasti Landes vo Francúzsku)
a miestne pracovné sily, čo oživuje miestnu
ekonomiku.
O KONCEPCII
BEEDOMUS
®
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 10 20.3.2012 12:05
stavba domu od A po Z
trendy, inšpirácie, trh
11
š t ý l d o mu a b y t u
vým poveternostným vplyvom a záro-
veň chrániť strešnú konštrukciu pred
vlhkosťou z kondenzovanej vodnej
pary.
DuPont™ Tyvek® Metal je super-
difúzna membrána s nakašírovanou
štruktúrovanou rohožou z polypro-
pylénových vlákien. Vďaka nakašíro-
vanej rohoži vytvára mikroventilačnú
medzeru, ktorá pomáha odvádzať
vodné pary a bráni tak kondenzácii
vody pod plechovou krytinou. Pomáha
znižovať hluk dažďa a krupobitia.
Membrána je vybavená integrovanou
butylkaučukovou páskou.
Nadštandardná výška funkčnej vrstvy
220 μm () zabezpečuje dlhodobú
ochranu objektu proti dažďu, vetru,
snehu, prachu a hmyzu. Aj v týchto
podmienkach si poistná hydroizolácia
DuPont™ Tyvek® Metal zachováva
vysokú priepustnosť pre vodnú paru,
ktorú bezpečne odvádza zo strešného
plášťa.
Foto: DuPont™ Tyvek®
vajú interiéru LED osvetlenia, ktoré sú
zabudované do vertikálneho obloženia.
Foto: Amosdesign
Spoločnosť
AMOSDESIGN
sa podieľala
na rekonštrukcii
šesťposchodovej
budovy spoločnosti
Transpetrol, a. s.,
v Bratislave, kde bolo
realizované kompletné
obloženie stien
a stropov. Pre danú
aplikáciu bol vďaka
svojim jedinečným
vlastnostiam
zvolený vyspelý
povrchový materiál
DuPont™ Corian
®

vo farbe Everest.
V roku 2011
bola dokončená
rekonštrukcia medenej
strechy nad kaplnkou
sv. Václava. Na základe
prieskumu trhu bola
zvolená poistná
hydroizolačná fólia
DuPont™ Tyvek
®
Metal.
V celej budove boli použité stenové
aj stropné obkladové panely DuPont™
Corian® v šírke 6 a 12 mm s rozmermi
660 × 2 480 mm. Panely boli na pod-
kladovú nosnú konštrukciu uchytené
špeciálnym spôsobom vyvinutým spo-
ločnosťou AMOSDESIGN. DuPont™
Corian® bol v interiéri budovy použitý
aj na ďalšie stenové prvky a tiež dvere,
ktoré sú lícované do jednej roviny
s obkladom. Jedinečnú atmosféru dodá-
Pri rekonštrukcii boli najprv odstrá-
nené pôvodné medené plechy a ešte
pred pokládkou novej medenej krytiny
s umelou patináciou bola do strešnej
konštrukcie na drevené debnenie inšta-
lovaná difúzne otvorená membrána
DuPont™ Tyvek® Metal. Jej úlohou je
zvýšiť ochranu kaplnky proti nepriazni-
Kaplnka sv. Václava chránená modernou membránou
Najväčší projekt s aplikáciou obkladov
DuPont™ Corian® v interiéri v strednej Európe
www.amosdesign.cz
www.construction.tyvek.com
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 11 20.3.2012 12:05
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
12
š t ý l d o mu a b y t u
Nízkoenergetické bývanie je horúcou témou
súčasnosti a ešte horúcejšou aj pri pohľade
do vzdialenejšej budúcnosti. Tuho rozmýšľať
v projekčných kanceláriách na uvedenú tému
je teda dlhodobo aktuálne. Rozmýšľať v tomto
duchu musí aj budúci investor-stavebník
rodinného domu, pretože on bude vyberať projekt
a bude u zhotoviteľa uplatňovať požiadavky
na energeticky úsporné bývanie a práve preto mal
by vedieť aj čosi viac, a nie iba v laickej polohe,
ako sa dopracovať k navrhnutiu a výstavbe
pasívneho domu.
Oslovení sa vyjadrujú so zameraním,
ktoré je vlastné ich špecializácii na jed-
notlivé technické disciplíny týkajúce sa
navrhovania a zhotovovania pasívnych
domov na bývanie.
Ing. Emanuel Krocinger,
projektant a stavebný
poradca
Pri navrhovaní pasívneho domu je
síce dôležité navrhnúť energeticky
pasívne prakticky všetko, ale najdôleži-
tejší je projekt vykurovania. Od neho sa
odvíjajú všetky iné projekčno–stavebné
riešenia a dispozície pasívneho domu.
Práve projekt vykurovania musí byť
určujúci pri navrhovaní dispozícií, v ňom
sú určené energetické parametre, ale
aj alternatívy riešení podľa hrúbky
investorovej peňaženky, alebo výšky
sumy na bankovom účte. Predovšetkým
netreba sporiť na projekte vykurovania,
z ktorého sa odvíjajú ďalšie náklady
na zhotovenie energeticky pasívnych
častí rodinného domu. Postupovať
v danom prípade „neúsporne“ je vlastne
úsporné správanie sa pri projektovaní
a zhotovovaní. Pretože len dobre a kva-
litne pripravený projekt
vykurovania nám
v užívateľskom
období zabez-
pečí a postará
sa o úspornosť
a návratnosť
peňazí, ktoré sme
vložili do dobre
navrhnutého pro-
jektu vykurovania,
ktorý je súčasťou
projektu výstavby pre
zhotovenie rodinného
alebo bytového domu.
Ponúkam preto nie-
koľko praxou overených
Pasívny dom
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 12 20.3.2012 12:06
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
13
š t ý l d o mu a b y t u
projektovanie a zhotovenie
drobných odporúčaní, ktorými sa treba
riadiť pri navrhovaní projektu vykurova-
nia, ako aj pri výbere najvhodnejšieho
projektu vykurovania pre postavenie
rodinného, alebo bytového domu,
prípadne pre rekonštrukciu rodinného
domu, alebo adaptáciu starého historic-
kého domu na rodinné bývanie. Všade
tam sa treba trochu potrápiť nad tým,
ako navrhnúť projekt vykurovania,
ktorý rozhodujúco prispeje k zhotove-
niu pasívneho rodinného domu alebo
pri rekonštrukcii dajakého stavania
na rodinné bývanie, kde nám musí ísť
takisto o energetickú nenáročnosť
a úspornosť.
Projekt vypracovaný odborným
projektantom obsahuje kompletnú
výkresovú a výpočtovú dokumentáciu.
Taký výpočet hydrauliky je dôležitý
pre správne nadimenzovanie rozvodov.
Malé priemery rúrok môžu byť nedos-
tatočné na prenos vykurovacieho média
a veľké zbytočne predražia systém.
Výpočet zahŕňa aj nastavenie regulač-
ných ventilov. Bez toho výpočtu nie je
možné správne vyregulovať vykurova-
ciu sústavu. Inak by boli niektoré miest-
nosti prekúrené a iné zas nedostatočne
vykurované. Zvýšená tlaková strata
spôsobuje pískanie regulačných ven-
tilov, prípadne potrebu použiť výkon-
nejšie a drahšie čerpadlá. Malá hrúbka
izolácie spôsobuje únik tepla na trase.
Veľmi dôležitý je správny návrh pri
podlahovom vykurovaní. Nielen z hľa-
diska energetickej úspornosti je treba
túto časť pasívne projektovaného
domu navrhnúť tak, ale tiež kvôli
zdravotnému hľadisku bola maximálna
povrchová teplota podlahy obme-
dzená do 29 ºC. Pri prekročení týchto
hygienických požiadaviek môže dôjsť
k spôsobeniu zdravotných problémov
užívateľom. Preto je dôležité správne
vypočítať rozstupy rúrok, prietoky, tla-
kové straty a iné hodnoty.
podľa nich a pri ich dosiahnutí sa
vie, či máme rodinný dom navrhnutý
pasívne. Architektonicky a stavebne
riešený tak, aby spĺňal parametre
pasívneho domu (o nich sa zmieňu-
jeme v ankete nižšie),
Ç voľba návrhu projektu vykurovania
vychádza aj z toho, z čoho treba
zhotoviť rozvody vykurovacieho sys-
tému, pretože každý materiál má iné
vodivé a tepelné vlastnosti. Iné sú pri
medi, plaste, oceli, ktorá má takisto
svoje charakteristické vlastnosti,
ktoré treba zohľadniť, o. i. napr.:
dĺžková rozťažnosť, ktorá je dôležitá
pre navrhnutie dilatačných úsekov,
Pri riešení hydraulických systémov
pasívneho domu vrátane hydraulických
vykurovacích a najmä nich, je vhodné
pridŕžať sa niektorých overených prak-
tík a zásad. Potrebné je zvažovať pro-
jektovanie, navrhovanie vykurovacieho
systému s prihliadnutím na osobitosti
danej stavby a daného systému vyku-
rovania. Pri navrhovaní treba správne
navrhnúť projekt vykurovacieho sys-
tému s prihliadnutím na:
Ç veľkosť stavby a jednotlivých miest-
ností,
Ç tepelnú priepustnosť stien,
Ç klimatické podmienky,
Ç rozmiestnenie a účel jednotlivých
miestností,
Ç použité stavebné materiály,
Ç treba mať na pamäti a prihliadať aj
na budúce zariadenie miestností,
ktorých hlavná orientácia, čo sa
týka vybavenia interiérov nábytkom
a doplnkami, má byť zrejmá už
pri projektovaní rodinného domu
a jeho vykurovacieho systému. Inak
nemožno dosiahnuť nízkoenergetické
parametre so želaným efektom, ale
ani nemožno zhotoviť a zariadiť dom
pre rodinné bývanie s úspornými
energetickými parametrami. Len
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 13 20.3.2012 12:07
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
14
š t ý l d o mu a b y t u
v navrhovaní jednotlivých
častí rodinných domov,
dosiahneme požadované
efekty zaručujúce pasív-
nosť, nízkoenergetickosť
stavby. Samozrejme, že
aj už z postaveného star-
šieho rodinného domu
možno vytvoriť rekon-
štrukciou dom s prívlas-
tkom pasívny, čo si však
vždy žiada viac vytrva-
losti a tvorivosti pri
navrhovaní a investičnú
spôsobilosť majiteľa,
pretože rekonštrukcia
domu je vždy záležitosť
finančne náročná. Zvlášť
keď trváme na najkva-
litnejších materiáloch
a uplatnení najnovších
stavebných poznatkov
pri realizácii. Účelom je
vždy navrhnúť optimálny
variant, ktorý zabezpečí
kvalitné, príjemné a ener-
geticky úsporné bývanie
aj v starších domoch.
To si vyžaduje veno-
vať zvýšenú pozornosť
zatepleniu obvodných stien, podláh,
stropov a striech. V neposlednom rade
je dôležitá a nutná úprava, či výmena
okien a dverí, pretože sú miestom naj-
väčších tepelných strát. Najväčšie zní-
ženie nákladov na vykurovanie je však
možné dosiahnuť správnym zateplením
objektu.
Treba si uvedomiť,
že akékoľvek zatep-
ľovanie alebo utesňo-
vanie je spojené so
zásahom do stavebnej
konštrukcie objektu,
pri ktorom sa zásadne
menia jej stavebno–
fyzikálne vlastnosti.
Z toho vyplýva, že pre
samotný proces zatep-
lenia je najprv dôležitý
výber kvalitných (cer-
tifikovaných) mate-
riálov, či systémov
vhodných pre daný
objekt a je podmie-
nený aj vysokou kva-
litou a precíznosťou
prác a technologickou
disciplínou pri ich apli-
kácii. Pri výbere mate-
riálov je potrebné, aby
projektant navrhovateľ
spolu s technológom
mali dobrý prehľad
o ponuke na trhu,
pretože už naň pri-
chádzajú materiály,
ktoré zaručujú vynikajúce
vlastnosti s prihliadnutím na dosiahnu-
tie cielenej nízkoenergetickosti pri ich
použití pri zhotovovaní domu. Na tech-
nických listoch sú uvedené aj údaje,
ktoré presne vyčísľujú energetické
efekty a iné technické ukazovatele
s prihliadnutím na to, že ide o materiál,
ktorý je možno použiť pri navrhovaní
drsnosť materiálu pre výpočet tlako-
vých strát, tepelný odpor materiálu
pre návrh potrebnej hrúbky izolácie.
Dôležité je poznať aj maximálnu
prevádzkovú teplotu a maximálny
prevádzkový tlak,
Ç na osadenie dilatácií treba takisto
prihliadať s primeranou zodpoved-
nosťou, nesprávne osadenie dilatácie
môže spôsobiť pnutie a následné
prasknutie materiálu,
Ç hrúbku izolácie; malá hrúbka izolácie
spôsobuje únik tepla na terase,
Ç správne stanoviť povrchovú teplotu
podlahy, ktorá je zo zdravotného
hľadiska obmedzená na 29 ºC. Pri
prekročení hygienických požiadaviek
môže spôsobiť zdravotné ťažkosti
užívateľom. Preto je dôležité správne
vypočítať rozstupy rúrok, prietoky,
tlakové straty a iné hodnoty.
Ing. Vladimír König,
projektant, stavebný poradca
Z domov uniká tepelná energia tromi
cestami:
Ç plášťom (stenami, strechou,
základmi),
Ç oknami,
Ç vetraním.
Pri navrhovaní a zhotovovaní rodin-
ného a bytového domu sa preto
treba vždy vysporiadať s energeticky
úsporným riešením týchto častí
domu. Obmedzenie celkovej spo-
treby tepla (správna izolácia, kvalitné
okná a utesnenie špár) spôsobí, že
pokiaľ využívame najnovšie poznatky
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 14 20.3.2012 12:07
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
15
š t ý l d o mu a b y t u
alebo rekonštrukcii domu na dom na bývanie s para-
metrami pasívneho domu. Samozrejme, že investor
ako objednávateľ, zadávateľ stavebného diela mal
by byť v spolupráci aktívny a nemal by sa uspokojiť
len s tým, čo mu navrhne a poskytne dodávateľská
firma. Ak má vedomosť o kvalitných materiáloch
zaručujúcich vysokú nízkoenergetickosť pasívneho
domu, mal by na ne upozorniť samozrejme už pri
navrhovaní. Ak takéto poznatky nemá, mal by
sa poradiť s osvedčeným stavebným poradcom
pre danú problematiku a uplatniť u dodávateľa
odporúčania, ak stoja za to, a ak sú lepšie ako
tie, čo mieni uplatniť projektant spolu s tech-
nológom dodávateľskej zhotoviteľskej firmy.
Najproblematickejšou časťou fasády sú
fasádne otvory a ich zakrytie. Ak nie sú pou-
žité vskutku kvalitné okná, dochádza k znač-
ným tepelným únikom. Teplo pritom môže
unikať nielen vedením v hmote skla, prúdením
vo vzduchovej dutine medzi sklami, ale aj sála-
ním, čiže prechodom tepelných lúčov cez okenné
tabule. Je to pochopiteľné, pretože tadiaľto preniká
aj svetlo, ktoré má rádovo rovnakú vlnovú dĺžku ako teplo.
Teplo uniká aj ostením, keď okenný rám „obíde“ a unikne
von. Navrhnúť treba preto „pasívne okná“. Okná sú ponúkané
s rôznymi typmi dvojskiel, pričom rozdiel medzi najlacnejším
a najdrahším typom je asi 20 % ceny okna. Naproti tomu
rozdiel v izolačnej schopnosti je až dvojnásobný. Odporúčam
preto vždy dávať prednosť kvalitnému dvojsklu s medzerou
medzi sklami, plnenou argónom alebo iným inertným plynom.
Dôležité je, aby vnútorné sklo dvojskla bolo vybavené pokova-
ním, ktoré dokáže odrážať teplo späť do miestnosti.
Súčasne tzv. eurookná sa vyznačujú pomerne tenkým rámom,
ktorý vyžaduje správne osadenie do steny. Pokiaľ nie sú okenné ostenia, nadprahy
a parapety dôsledne izolované, vzniká okolo okien výrazný tepelný most, ktorým
uniká veľké množstvo tepla, až 30 %. Preto by prípadné vonkajšie zateplenie steny
malo presahovať aj na rámy. V zásade existujú tri druhy okien, ktoré sa bežne
používajú, ale iba niektoré možno označiť ako konštrukčne pasívne. Používajú sa:
dvojité alebo špaletové, zdvojené, jed-
noduché s dvojsklom. Ideálne sú dvojité
okná alebo špaletové, ktoré majú medzi
okennými krídlami vzdialenosť 12 a viac
centimetrov, takže teplo prechádza
múrom okolo okenného rámu niekoľko
desiatok centimetrov. Tieto okná sú
však náročné na materiál aj prácnosť.
Voľba okien, dverí, zastrešenia, izolač-
ného a fasádneho systému
a ďalších súčastí rodinného
domu určuje parametre
jeho pasivity. Navrhnutie
pasívneho domu sa preto
stáva omnoho náročnejšou
záležitosťou, a práve tak
jeho zhotovenie. Treba sa
dômyselnejšie zaoberať aj
riešením jeho architekto-
niky a celkovým stavebným
usporiadaním. Nepôjde preto
nikdy o navrhovanie–projek-
tovanie nenáročné. Navyšujú
sa pochopiteľne aj investičné
náklady, pretože na zhotove-
nie treba používať zvyčajne
ten najkvalitnejší stavebný
materiál s dobrými tepel-
noizolačnými a inými vlast-
nosťami. Napríklad pokiaľ ide
o eliminovanie vonkajších vplyvov
počasia, podstatne náročnejšie
a s omnoho odolnejších materiálov
musí byť riešená hydroizolácia, tepelná
izolácia fasád, strešného systému, roz-
vodov vody a elektriny. Každý priestor
musí podporiť parametre, ktorých dodr-
žanie vyžaduje navrhnutie pasívneho
rodinného domu.
Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: Optim, Fertighaus, Drevstav,
KKH, Incon, EBM Co, archív redakcie
ara-
or
l
ojiť

o

ako teplo.
a unikne
sú ponúkané
najlacnejším
ti tomu
Odporúčam
medzerou
ným plynom.
vené pokova-
sti.
dvojité al
noduché
okná aleb
okennými
centimetr
múrom o múrom o
desiatok c
však náro
Voľba o
n
no
o el
počas
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 15 20.3.2012 12:07
stavba domu od A po Z
realizácia stavieb
16
š t ý l d o mu a b y t u
Spoločnosť STAVIS comp, s. r. o.,
bola založená v roku 2009 v Bratislave
premenovaním prosperujúcej firmy
Slížstav, s. r. o., a od svojho vzniku sa zaoberá
stavebnou výrobou na českom a slovenskom trhu.
Veľké úspechy zaznamenala aj
v zahraničí, pri výstavbe priemysel-
ných komplexov a športových areálov.
Významnú časť realizácie predstavujú
rekonštrukcie škôl a infraštruktúry
obcí, zamerané na čerpanie finančných
prostriedkov z európskych fondov.
Pri realizácii svojej činnosti poskytuje
profesionálny individuálny a osobný
prístup všetkých zamestnancov
so zmyslom pre detail. Spokojnosť
zákazníka je najvyššou prioritou s orien-
táciou na moderné trendy technológií
pri plánovaní zákaziek a s dôrazom
na bezpečné a zdravie neohrozujúce
prostredie.
Spoločnosť spolupracuje s vybra-
nými spoločnosťami, ktoré sú zárukou
zabezpečenia požadovanej kvality pri
dodržaní všetkých environmentálnych
a právnych predpisoch.
Profesionálny prístup,
zmysel pre detail
www.staviscomp.eu
• Stavebná časť realizácií výrobných hál
• Zemné práce
• Spevnené plochy
• Komunikácie
• Vonkajšie kanalizácie a vodovody
• Murárske práce (obklady, dlažby)
• Podlahové krytiny (parkety, PVC, koberce)
• Izolatérske práce (hydroizolácie, tepelné
izolácie)
• Sadrokartónové konštrukcie
• Maliarske a natieračské práce
• Výstavba rodinných domov
• Výstavba administratívnych budov
• Výstavba polyfunkčných objektov
• Rekonštrukcie budov
• Výstavba športových objektov
• Sanácie budov
• Stolárske práce
• Tesárske práce
• Klampiarske práce
• Pokrývačské práce
• Zámočnícke práce
• Zatepľovanie fasád
PREDMET ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI:
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 16 20.3.2012 12:07
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 17 20.3.2012 12:09
stavba domu od A po Z
realizácia stavieb
18
š t ý l d o mu a b y t u
Šmehýl Anton,
obchodno–stavebná činnosť
Tel.: 0907/539 770, 0911/539 770
Zástranie 52, 010 03 Žilina
E-mail: oscsmehyl@oscsmehyl.sk
10 rokov kvality
Obchodno-Stavebná Činnosť Šmehyl vznikla
v roku 2002, sme už 10 rokov rovnocenným
partnerom na tuzemskom,
ale aj medzinárodnom trhu.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 18 20.3.2012 12:09
stavba domu od A po Z
realizácia stavieb
19
š t ý l d o mu a b y t u
Zaoberáme sa:
Stavebná časť HSV a PSV
û výstavba rodinných domov na kľúč
û bytových domov na kľúč
û pozemné staviteľstvo
û polyfunkčných objektov
û zámkové dlažby
û rekonštrukcia objektov
û zemné práce
û búracie práce kompresor, IPH kladivo
û oporné múry, spevnené plochy
û zatepľovanie
û hydroizolácie
û sadrokartón
Prenájom
û kompresor ATMOS PD 200,1 (diesel)
û ručne vedený vibračný valec
STAVOSTROJ
û hutniace dusadlo
û ľahké hliníkové pojazdné lešenie
û stavebné kontajnery a bunky
û ručné elektrické náradie
(miešadlá, vŕtačky, rozbrusovačky,
elektrocentrály, búracie kladivá,
drážkovačky, miešačky)
Podlahy
û nivelizačné stierky
û predaj a montáž exkluzívnych dlažieb
(mramor, žula)
û predaj a montáž laminátových,
drevených a veľkoplošných podláh
û brúsenie a lakovanie podláh
û predaj a montáž PVC, linolea
û montáž drevených roštov
Doprava
û doprava do 3,5 tony
Obchodná činnosť
û obchodná činnosť a sprostredkovanie
Vždy sme dbali na profesionálny prí-
stup našich pracovníkov, čoho dôkazom
je aj rozmanitosť nami vykonaných prac
a zákaziek. Momentálne zamestnávame
35 pracovníkov a približne toľko máme
aj subdodávateľských spoločnosti,
s ktorými držíme ruka v ruke vzájomnú
výpomoc a solidaritu. Disponujeme
vlastnými strojmi a zariadeniami vrá-
tane automobilového parku, ktoré sú
nevyhnutne potrebné k našej realizá-
cii. Aj keď asi všetci cítime stavebný
útlm, ktorý priniesla naša spoločnosť
a vo veľkom aj celosvetová kríza, som
ako majiteľ firmy hrdý, že ešte s tále
fungujeme, pracujeme na nových
projektoch a vlastne tvoríme súčasť
stavebných firiem na Slovensku! Je to
aj výsledok húževnatosti, presadzo-
vania kvality materiálov a v neposled-
nom rade aj kvality práce, čím sa len
dobrým menom a odvedenou pracou
prezentujeme u našich zákazníkov,
ktorí náš odporúčajú a posúvajú ďalej
svojimi pozitívnymi recenziami a my
sa dostávame do kruhu ponúk, výbe-
rových konaní a nových zákaziek. Som
veľmi rad, že aj keď sme ešte celkom
mladá firma, dokážeme držať krok aj
s oveľa väčšími spoločnosťami, za čo
by som chcel poďakovať bohužiaľ už
in memoriam Antonovi Šmehýlovi st.,
ktorý bol pri zrode firmy a dal jej ten
základný a najdôležitejší impulz, aby
bola správne naštartovaná.
S pozdravom pre čitateľov
Stavebníctvo Anton Šmehýl ml.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 19 20.3.2012 12:09
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
20
š t ý l d o mu a b y t u
Ecomodula s. r. o. navrhuje, vyrába
a stavia variabilné rodinné domy na kľúč
i na dokončenie, rezidenčné štvrte,
hotely, penzióny, rekreačné i výrobné
objekty, školy a škôlky. Všetko ako
nízkoenergetické drevostavby podľa
najnovších trendov v úsporách ener-
gií. Orientuje sa najmä na ekologické
a kvalitné materiály a komponenty.
Ponúka vyvážený pomer výkonu a ceny
a vie uspokojiť aj náročnú klientelu.
Vedľa typových domov stavia aj úplne
individuálne rodinné domy na želanie
klientov a to prostredníctvom vlastného
projekčného oddelenia. Firma je členom
Asociácie dodávateľov montovaných
domov.
Firma pôsobí na trhu drevostavieb už
viac ako 12 rokov. Za tú dobu realizovala
stovky rodinných domov a desiatky
hotelov, rekreačných objektov, výrob-
ných hál, škôl a škôlok v ČR, Francúzsku,
Belgicku, Švajčiarsku a Karibiku.
Za stavbu materskej škôlky
Skalníkova v Mariánskych Lázniach
s plochou takmer 2000 m
2
, odovzdanej
deťom do užívania v septembri 2011,
získala Ecomodula vo februári 2012
prestížne ocenenie Dřevěná stavba
roku 2011. Škôlka sa stala absolútnym
Spoločnosť Ecomodula s. r. o.
Víťaz súťaže Dřevěná stavba roku 2011
Vila je postavená podľa želania klienta
o celkovej ploche 215 m
2
s priestrannou
terasou a prístreškom pre auto. Vila je
osadená do svahu a terasa je vynesená
na masívnych stĺpoch. Exteriér
v kombinácii obloženia z červeného
smreka a sivej omietky. Veľké francúzske
okná s elektrickými roletami dávajú vile
osobitý štýl.
MODULA 123 – celková plocha 123 m
2
,
priestranný dvojposchodový rodinný
dom s dvomi kúpeľňami ponúka rozľahlé
miestnosti na malej zastavenej ploche.
Súčasť domu tvorí veľká obývacia izba
s jedálňou a kuchynskou linkou.
Vďaka veľkým francúzskym oknám je
dom dostatočne presvetlený. Veľkosť
terasy je ako stvorená k dlhým
príjemným večerom. Tento rodinný dom
si môžete pozrieť priamo v areáli firmy
Ecomodula v Písku.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 20 20.3.2012 12:09
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
21
š t ý l d o mu a b y t u
víťazom verejného hlasovania a víťazom
hodnotenia odbornej poroty.
Jednotlivé drevostavby sú montované
z certifikovaných prefabrikovaných
panelov, vysokej kvality, ktoré umož-
ňujú rýchlu výstavbu pri dodržaní indi-
viduálnych želaní zákazníkov.
Dodávané drevostavby dosahujú
triedu A energetickej hospodárnosti
budov a sú vybavené tepelným čerpad-
lom, rekuperáciou tepla, inteligentným
riadením budov, oknami s tepelne izo-
lačným trojsklom U = 0,7 W/m
2
K.
Viac informácií možno zís-
kať na webových stránkach
www.ecomodula.com, kde si môžete
nakonfigurovať rodinný dom podľa
vašich predstáv v sekcii „Konfigurátor“.
Ecomodula s. r. o.
Za Pazdernou 1498
397 01 Písek
Česká republika
Kontaktné centrum ČR:
Tel.: +420 382 212 685
Obchodné odd.: +420 734 501 086
+420 728 717 389
Zákaznícky servis: +420 775 223 046
+420 734 746 557
E-mail: info@ecomodula.com
obchod@ecomodula.com
Zimná záhrada je dodávaná
ako doplnok k domom POP a Archi-POP.
Rozmer záhrady je 11,28 m
2
,
obloženie z červeného smreka,
veľké presklené okná.
Materská škôlka Skalníkova
v Mariánskych Lázniach je v súčasnosti
najväčšou nízkoenergetickou
drevostavbou v ČR v kategórii školstva.
Budova je bezbariérová.
Komplex štýlových hotelových budov
a komfortných chatových apartmánov
Le Vistaero, Les Chalets a La Bergerie
Residence Les Logis d‘Orres sa nachádza
v lyžiarskom stredisku Les Orres
vo Francúzsku. Prvá etapa tejto výstavby
bola dokončená v lete 2008. Druhá
etapa, hotel Vistaero, bola do užívania
odovzdaná na počiatku lyžiarskej sezóny
v decembri 2011. Túto rezidenciu tvorí
14 samostatných chát, 10 bytov v hoteli
Bergerie a nový hotel Vistaero so 6 bytmi
a 14 štúdiami s nádherným výhľadom.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 21 20.3.2012 12:09
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
22
š t ý l d o mu a b y t u
Súčasná doba celosvetového hos-
podárskeho útlmu núti investorov
a užívateľov dávať väčší dôraz na nie-
ktoré, v minulosti nie veľmi zvýraznené,
aspekty stavania a stavieb ako celku.
O čo ide predovšetkým?
Pozitívnu odpoveď na vyššie uve-
dené otázky a ich optimálne skĺbenia
ako výsledok dlhoročného výskumu
dáva patentovaný a certifikovaný
„Termooceľový stavebný systém
TOP KIMALL“. Stručne ho možno
charakterizovať heslom „Veľa muziky
za málo peňazí“.
Všetky stavby (na Slovensku je ich
viac ako 110), postavené týmto systé-
mom, bez ohľadu na ich architektonické
stvárnenie, vykazujú „nízkoenergetický
parameter“ – priemernú spotrebu
energie na vykurovanie 35 kW/m
2
/rok.
Základným prvkom je 145 mm hrubý
panel, ktorý vďaka unikátnemu spoje-
niu tenkostenných oceľových prvkov
s účinným tepelným izolantom tvorí
kompletný stavebný element bez
tepelných mostov a bez potreby ďalšej
nosnej konštrukcie – laicky povedané,
ide o samonosný tepelný izolant.
Svojou univerzálnosťou termooceľový
stavebný systém nie je viazaný na
vybrané typy stavieb, ale umožňuje sta-
vať akékoľvek typy budov a nadstavieb
do troch nadzemných podlaží.
Ide hlavne o otázky, ako sú:
• ekonomika výstavby – rýchlosť
výstavby, nároky na dopravu
a manipuláciu s materiálmi,
nároky na pracovnú silu, organi-
záciu výstavby,
• z akých materiálov – mokré pro-
cesy, suchá výstavba,
• environmentálne hl‘adiská –
– zdravotná neškodnosť, uvoľňo-
vanie škodlivín, vyžarovanie, mož-
nosť recyklácie a jej náročnosť,
odpady,
• užívateľský komfort – tepelná
pohoda, energetická náročnosť
výroby použitých materiálov,
• prevádzkové náklady – úspora
energií, možnosť využitia obno-
viteľných zdrojov (tepelné čer-
padlá, solárna energia), nutnosť
údržby, opráv,
• životnosť,
• cena.
Nizkoenergetický systém pre každého
KIMALL, spol. s r. o., je výrobca
a dodávateľ unikátneho stavebného
systému TOP KIMALL, ktorý poskytuje
svetový štandard za slovenské ceny.
Kimall, spol. s r. o.
Haanova 10, 851 03 Bratislava
Phone: +421 2 6353 7481
Fax: +421 2 6353 7482
Mobil: +421 905 614 112
E-mail: kimerling@kimall.sk
Internet: www.kimall.sk
Investori profitujú najmä:
• z nižších investičných nákladov (až
o 20–30 %),
• z extrémne nízkych prevádzkových
nákladov (nižšie až o 75–80 %),
• z výnimočne krátkej doby výstavby
(max. 6–8 týždňov),
• z prakticky nulového zariadenia
pracoviska (žiadna ťažká zdvíhacia
technika),
• zo suchej montáže (a tým aj z celo-
ročnej – mimosezónnej výstavby),
• zo zvýšenia úžitkovej plochy (až
o 10 %).
V prípade nadstavieb navyše aj
• z ultraľahkej hmotnosti celej stavby,
• z definitívneho vyriešenia zatekania
strechy,
• z významného zhodnotenia doteraz
nevyužitého priestoru,
• z výrazného zlepšenia tepelných cha-
rakteristík strechy i celej stavby,
• z možného využitia alternatívnych
zdrojov vykurovania.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 22 20.3.2012 12:10
VOJWFS[ÈMOPTƃTZTUÏNV
st.vobry syston ¦o Jc t.cc| pcJ|..| s.ncrcsry, r|o ¦o v|...ry r. vyb..ro typy
st.v|ob . . v|.u.|ro|c |ű.J|sk. ¦o st.vb. r.
ro.c.c.r.r|o cJ bo.ro¦ st.vby
[WÊŘÝFOJFÞäJULPWFKQMPDIZ
kcnp|otry vcrk.¦s| cbvcJcvy nu. s |.ubkcu
19 cn unc.ŵu¦o .vys|ƃ u.|tkcvu p|cc|u .. c 10 °
WZVäJUJFBMUFSOBUÓWOZDI[ESPKPWFOFSHJF
syston unc.ŵu¦o vyu.|t|o topo|ryc| Řo.p.J|o|
v.Juc|/vcJ., .|.Joro|c vot..r|., ||t..c|o,
8/ma// s. t. e. - stare, ca k/ec
lr|¡|a¡|at |tt|at|t¡|t - jt1|attat t|tt|att|| - t\tt|¡ ttat
||n.|| s . c \ob ...k|n.||sk
¯cpcűŘ|.rsk. 12 |n.|| |r|c,k|n.||sk
852 12 b..t|s|.v. ¯o| +421 2 63 53 4 81
S|cvorsk. .opub||k. |.x +421 2 63 53 4 82
1ÙWPEOÈTMPWFOTLÈUFDIOPMØHJB
TWFUPWâÝUBOEBSEWCâWBOÓ
6OJLÈUOZOÓ[LPFOFSHFUJDLâ
TUBWFCOâTZTUÏN
501,*."--
SâDIMPTƃWâTUBWCZ
Jcb. vyst.vby st.rJ..Jro|c .cJ|r
ro|c .osp r.¦cnro|c Jcnu ¸r.
kűuŘ´ ¦o 68 ty.Jŵcv
ÞTQPSBQSJWâTUBWCF
p.| .o.||..c|| st.vby s. p.|ono.ro sot.|
.. 30 ° st.vobryc| r.k|.Jcv
OÓ[LFQSFWÈE[LPWÏOÈLMBEZ
vyr|k.¦uco topo|rc|.c|.Řro v|.strcst| systonu usot.|. .. 80 ° p.ov.J.kcvyc|
r.k|.Jcv r. vyku.cv.r|o . c|.ov ¯|\
Spc|cŘrcsƃ ||n.|| s . c p.|c|.J.. s pcvcJryn ur|k.tryn .|osor|n vyst.vby
.cJ|rryc| Jcncv .kc .¦ |ryc| typcv st.v|ob r.¦.c.ro¦s|o|c J.u|u \yv|ru|.
st.vobry syston, ktc.y J..n.t|cky .. c rouvo.|toűryc| 80 ° o||n|ru¦o
r.k|.Jy r. vyku.cv.r|o, p.|Řcn nrc.stvc u. .o.||.cv.ryc| st.v|ob Jck..u¦o,
.o ¸J.ŵcu´ .. oxco|ortro v|.strcst| ronus|. byƃ vyss|o |rvost|Řro r.k|.Jy, .kc
tc byv. u ncJo.ryc| toc|rc|cg|| .vykcn, p..vo r.cp.k A ktc by ror.s|o|
v|cJro vyu.|t|o tyc| 1015 n
2
p|cc|y r.vyso, ktc.o .|sk. .utcn.t|cky .kc bcrus
v.|ű.Jcn r. subt||rcsƃ co|o¦ kcrst.ukc|o v pc.cvr.r| s k|.s|ckyn| toc|rc|cg|.n|`
Subt||rcsƃ tu v .|.Jrcn p.|p.Jo ro.r.nor. k.o|kcsƃ .|obc ...r|toűrcsƃ,
voś n.|cktc.. st.vobr. kcrst.ukc|. s. nc.o pcc|v.||ƃ .tostcn r. so|.n|cku
cJc|rcsƃ vyso 8
c
||c|to.cvo¦ stupr|co Ř| Jck..o cJc|.v.ƃ vot.u s .yc||csƃcu
165 kn/|cJ . v|.c A to.ncv|.ro sr|nky p.o...J..¦u osto v|.c
5
0
-5
7,4 ºC
-7,6 ºC
||n.|| s.c
|..rcv. 10
851 03 b..t|s|.v.
S|cvorsk. .opub||k.

Podhľadové svietidlá
LED reflektory
LED žiarovky
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 23 20.3.2012 12:10
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
24
š t ý l d o mu a b y t u
Drevocementové dosky –
– kvalita overená časom
Izolácia podláh
nad suterénom
Drevocementová doska, známa ako
heraklitová doska, sa u nás vyrába pod
názvom Krupinit už viac ako 40 rokov,
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to
prvá priemyselne vyrábaná tepelnoizo-
lačná doska na svete. Stavby postavené
s jej použitím slúžia až dodnes bez
poškodenia. Je to vďaka jej špecifickým
vlastnostiam, z ktorých najvýznamnej-
šie z hľadiska dlhej životnosti je odol-
nosť voči ohňu, drevokaznému hmyzu,
hlodavcom, hubám a plesniam.
Veľmi významná je aj ich zdravotná
nezávadnosť, pretože dosky sú vyro-
bené z dreva a cementu, bez použitia
škodlivých chemických látok.
Dosky sú ľahké, dostatočne pevné,
dobre sa opracúvajú a výborne sa omie-
tajú.
Okrem tepelnej izolácie sa používajú
aj na zvukovú izoláciu, zlepšovanie
akustiky a ochranu proti ohňu.
Spojením dosky Krupinit s novšími
izolantmi, minerálnou vlnou alebo
polystyrénom, vznikli dosky Krupizol
Veľmi vhodné sú kombinované
dosky na izoláciu podláh prízemných
bytov nad suterénnymi priestormi. Ich
pevný, ohňu odolný povrch umožňuje
rýchlu a spoľahlivú montáž pomocou
tanierových príchytiek o strop pivníc,
bez lepenia týchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnené rozpernými
kotvami sa nemusia omietať, stačí len
farebná úprava, ktorá sa môže urobiť
pred inštaláciou, aby nepredlžovala
montáž. Súkromný priestor pivníc
v bytových domoch je tak počas mon-
táže kratší čas vystavený tretím oso-
bám.
Pevná pórovitá vrstva dosiek plní
okrem protipožiarnej aj zvukoizolačnú
ochranu.
Jej otvorená štruktúra pohlcuje zvuk
a zároveň aj esteticky dotvára upravený
priestor.
a Kombidoska,
s výbornými
tepelnoizolač-
nými paramet-
rami a zároveň
aj s jedineč-
nými vlastnos-
ťami Krupinitu.
Pre zvukovú
izoláciu
boli
vyvi-
nuté
špe-
ciálne
EkoMol
dosky, ako
kombinácia dosiek
Krupinit s Ekomolitanom.
Použitie dosiek Krupinit a ich modi-
fikácií je v súčasnosti aktuálne pri
zatepľovaní starších rodinných domov
a bytových domov, na ich zvukovú izo-
láciu a ochranu proti ohňu.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 24 20.3.2012 12:10
stavba domu od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
Stavba
nízkoenergetických domov
Využitím dosiek Krupinit a peno-
vého polystyrénu bol vyvinutý samo-
nosný stenový panel OPS 300, vhodný
na výstavbu nízkoenergetických domov.
Spojením týchto materiálov vznikol
ľahký panel s vynikajúcimi vlastnosťami,
ktoré umožňujú použiť ich pri stavbe
náročných stavieb z hľadiska energe-
tického, ako aj z hľadiska mechanickej
odolnosti, ochrane proti hluku a požiar-
nej bezpečnosti.
Panely sú vhodné i z hľadiska
hygieny, ochrany zdravia, životného
prostredia, ako aj dlhej životnosti.
Ich parametre sú nasledovné:
 rozmery: 300 × 500 × 2 680 mm
 hmotnosť: 70 kg
 tepelný odpor: R
min.
= 6,0 W.m
-2
.K
-1
 zvuková pohltivosť: s omietkou – 0,15
bez
omietky – 0,80
 požiarna odolnosť steny: 120 minút
 odolnosť proti nárazu: vyhovuje
európskym
normám
 vzduchová nepriezvučnosť: 44 dB
Z vlastností, ktoré si zasluhujú mimo-
riadnu pozornosť je to hlavne:
 veľký tepelný odpor
R
min.
= 6,0.m
2
.K /W – dvojnásobok
odporučenej hodnoty pre obvodové
steny bežných stavieb.
 požiarna odolnosť: 120 minút, je
4-násobná hod-
nota požadovanej
úrovne pre monto-
vané stavby rodin-
ných domov.
Veľmi významná je jednoduchá
a rýchla montáž obvodových stien
domov pomocou panelov OPS 300.
Malá hmotnosť panelov (70 kg),
umožňuje manipuláciu pri montáži bez
žeriavu a iných prostriedkov a tým zlac-
ňuje výstavbu.
Spájanie panelov pomocou PUR peny
tiež zjednodušuje a zrýchľuje montáž.
Drevená konštrukcia zabezpečuje stabi-
litu a pevnosť stien.
Najväčšia prednosť domov posta-
vených touto technológiou, je však
ich minimálna energetická náročnosť.
Potreba vykurovacieho výkonu je 3 až
6 kW, čo umožňuje použiť kúrenie
akéhokoľvek druhu s minimálnymi para-
metrami.
Takéto stavby majú vysokú úžitkovú
hodnotu a zachovávajú si aj priaznivú
trhovú cenu.
Autor
Ing. Marian Kružliak
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
• Tepelnoizolačné dosky – Krupinit, Kombidoska a Krupizol
• Zvukovoizolačné dosky – Ekomol dosky
• Ekologický materiál – Kenaf – tepelná a zvuková izolácia pre
biostavby
• Betonárske výrobky – Studňové skruže, prechodové skruže,
zákrytové dosky, dlažby a žľaby
• Samonosný stenový panel OPS 300
OP-TIM, spol. s r. o.
OP-TIM, spol. s r. o., Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina
tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
REALIZÁCIA NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV z panelov OPS 300
Charakteristika panelu OPS 300:
• vynikajúca tepelnoizolačná schopnosť (tepelný odpor Rmin. = 6,0 m
2
. K /W je dvojnásobne vyšší, ako stanovuje
norma),
• nízka hmotnosť umožňuje manipuláciu bez zdvíhacích mechanizmov
• malá hrúbka, ktorá dovoľuje dobre využiť zastavanú plochu
• požiarna odolnosť 120 minút prevyšuje normou stanovenú hodnotu až 4-násobne
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNÍC, VSTUPNÝCH CHODIEB
A GARÁŽÍ
Vhodné je na tento účel použiť KOMBIDOSKY.
• Rýchla, jednoduchá a lacná montáž
• Dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti
• Nehorľavý povrch znižuje riziko požiaru
• Farebne upravené pôsobia esteticky
špecialisti na tepelné izolácie
www.op-tim.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 25 20.3.2012 12:10
SAMBA
www.tondach.sk
FIGARO TWIST
Aby si strecha zachovala svoju magickú
farbu desiatky rokov, musí odolávať UV
žiareniu a agresívnym vplyvom okolia
(smog, exhaláty, kyslé dažde, vtáčí trus,
zásadité látky). Stálofarebnosť závisí od
typu materiálu, technologického postu-
pu výroby a povrchovej úpravy strešnej
krytiny.
Povrchová úprava pálenej škridly
Tondach sa od ostatných alternatív
odlišuje svojou odolnosťou a trvácnos-
ťou. Nevzniká nanesením či primiešaním
farby, ale výpalom pri teplotách nad
1 000 °C. Rôzne odtiene sa dosahujú
tak, že sa do ílovitého bahna primiešajú
potrebné kysličníky kovov. Táto zmes sa
nanáša na vysušené škridly a potom sa
spoločne vypáli. Tak vzniká farebne stála
matná vrstva (engoba) zatavená hlboko
do každej škridly a čierna ostane čierna.
Black Collection - farebný odtieň strechy pre ľudí
originálnych, ľudí s nadpriemernými schopnosťami
a vlastným vnútorným svetom
Čierna povrchová
úprava na škridlách
Tondach -„čierna
engoba“
je viac
ako farba!
ú
V
prierez povrchu engobovanej
škridly
Sfarbenie keramickej krytiny spôsobujú
prírodné oxidy kovov pridávané do materiá-
lu ešte pred samotným výpalom. Náročnou
technológiou vypaľovania sa zatavia do
povrchu, čím vznikne neoddeliteľná vrstva,
ktorá na rozdiel od farbených povrchov
odoláva voči všetkým poveternostným vply-
vom a UV-žiareniu viac ako „len niekoľko
rokov.“ Engoba nezmení svoju farebnosť,
t.z. sýtosť, charakter ani intenzitu po celú
dĺžku životnosti krytiny. Výnimočne hladký
povrch zaručuje čistý a krásny vzhľad celej
strechy bez akejkoľvek údržby.
HLBOKO ZATAVENÁ
VRSTVA ENGOBY
VIDITEĸNÁ þASŗ ENGOBY, GLAZÚRY
KERAMICKÝ
þREP
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 26 20.3.2012 12:10
ZNAÿKOVÁ ÿIERNA Z PRÍRODY
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 27 20.3.2012 12:10
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
28
š t ý l d o mu a b y t u
Súčasné dianie
v energetike,
prehlbujúci
sa nedostatok
energetických
látok (elektrickej
energie, plynu), ale aj
zdražovanie energií
vedie k vynachádzaniu
nových a nových
zdrojov tepla. Zďaleka
sa nekúri len kotlami
plynovými, elektrickými,
na biomasu, ale sú
už na trhu aj iné
zariadenia, prípadne
varianty vykurovania
rodinných domov. Ako
energeticky efektívne
a tepelne účinnejšie,
a neraz aj lacnejšie
sa ukazuje byť kúrenie
pomocou kombinovaných
sústav, keď sa
používajú kombinácie
viacerých zdrojov
kúrenia, napríklad
kotla na pevné palivo
+ elektrina
+ solárne kolektory,
alebo spojenie tepelného
čerpadla so slnečnými
kolektormi.
Je tu teda odrazu aktuálna dilema:
zvoliť tradičný zdroj, alebo orientovať
sa na nové technológie? Investovať
menej alebo
viac, v druhom
prípade
s dosiah-
nutím
nižších
pre-
vádz-
kových nákladov v budúcnosti. Nájsť
vhodné vykurovacie zariadenia pre
daný rodinný dom nie je pritom vôbec
jednoduchá záležitosť, ako sa môže
niekomu zdať. Ak nerešpektujeme
architektonické a stavebné špecifiká
zhotoveného domu, môže nás postih-
núť aj značné sklamanie. Nevhodný
zdroj tepla nemusí spoľahlivo vykúriť
interiér – môže sa stať, že v jednej časti
domu budeme mať prekúrené a v inej
sa sotva zohrejeme. Netradičný systém
tepelného zdroja predstavuje aj spo-
jenie tepelného čerpadla so slnečnými
kolektormi. Pre istotu, najmä kvôli
menej rozhľadeným, na začiatok pripo-
menieme spôsob a funkčnosť solárneho
vykurovania a zohrievanie ovzdušia
v interiéri pomocou tepelného čerpadla.
Použitie tepelného čerpadla
na vykurovanie a ohrev TÚV (teplej
úžitkovej vody), prípadne bazénovej
vody, ak je súčasťou rodinného domu,
a teda nadštandardného rodinného
bývania, je možné dosiahnuť aj využitím
tepelných čerpadiel. Nevýhodou je však
vysoká vstupná investícia na inštaláciu
tepelného čerpadla. Avšak pri kúpe
pozemku pre rodinný dom, kde sa
uvažuje použiť tepelné čerpadlo, nie je
treba doviesť na pozemok plyn,
čo zlacňuje cenu pozemku. Pri
stavbe nie je treba uvažovať
so stavbou komína, kde sa dá
takisto ušetriť. Samozrejme, aj
tepelné čerpadlo potrebuje svoje
špecifické úpravy na stavbe, ale
tie sa vždy uvádzajú v cene inšta-
lácie tepelného čerpadla, zatiaľ čo
pri iných zdrojoch tepla sú tieto
úpravy nákladovo ukryté v iných
profesiách v stavebnej nadväz-
nosti. Tepelné čerpadlo dokáže
veľmi efektívne využívať teplo
okolia na vykurovanie, ohrev TÚV,
ohrev bazénovej vody, alebo v letných
mesiacoch využívať chladenie urči-
tých priestorov (systém zem/voda).
Tepelné čerpadlo rieši komplexne
energeticky a ekonomicky najnáročnej-
šiu položku na prevádzku rodinného
domu. Ďalším prestížnym faktorom
pri inštalácii tepelného čerpadla je 50
až 60% úspora energie s ekologickým
prínosom. To znamená, že obnoviteľná
energia na primárnej strane tepelného
čerpadla, to je tých 50 až 60 %, je
zahrnutá v investičných nákladoch
na inštaláciu tepelného čerpadla a nie
v prevádzkových nákladoch a nemá
teda vplyv na nárast cien energií.
Solárne systémy menia pomocou
solárnych panelov prirodzenú slnečnú
energiu na teplo, ktoré môže byť vyu-
žívané na ohrievanie teplej úžitkovej
vody (TÚV), alebo na podporu vyku-
rovania. Predstavujú ideálne riešenie
energie
Prednosti
kombinácií
zdrojov
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 28 20.3.2012 12:10
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
29
š t ý l d o mu a b y t u
znižovania nákladov na prevádzku
budov. Eliminujú znečistenie životného
prostredia a vo veľkej miere obmedzujú
vylučovanie škodlivín CO
2
, SO
2
, NO
a popolčeka.
Súčasné technológie umožňujú
využívať slnečnú energiu, najmä
na zásobovanie teplou vodou a pod-
poru vykurovania. Slnečné kolektory
dokážu zachytiť a premeniť na teplo
až 70 % slnečného žiarenia. Z hľadiska
celoročnej bilancie môže dobre zosta-
vený solárny systém ušetriť 50 až
60 % nákladov na energiu a v letných
mesiacoch môže dokonca pokrývať
100 % celkovej potreby teplej vody pre
jednu alebo viac rodín. Keďže solárny
systém je vždy riešený len ako dopln-
kový zdroj vykurovania a prípravy TÚV,
okrem neho musí byť dom vybavený
aj kotlovým, či iným zdrojom tepla.
Pre solárny ohrev teplej vody sa vždy
používa spravidla bivalentný zásobní-
kový ohrievač vody, ktorý má v sebe
integrované dva výmenníky tepla.
Dolný výmenník tepla zabezpečuje
prenos solárneho tepla z teplonosnej
látky do pitnej vody. Ak slnečné žiare-
nie nie je dostatočné, voda sa ohrieva
prostredníctvom horného výmenníka
tepla pomocou konvenčného zdroja
tepla. Potrebné sú aj čerpadlá a solárna
čerpadlová stanica. Vhodným riešením
sú kompaktné solárne systémy, ktoré
sú okrem samotného solárneho panelu
tvorené už len jedným alebo dvoma
zariadeniami.
Kombinácia tepelného čerpadla
a solárneho systému je síce ešte stále
výnimočná, i keď ide o riešenie vhodné
a výhodné. Obidve technológie (pri
spojení tepelného čerpadla so solárnym
systémom) sú investične náročné pri
využívaní obnoviteľného zdroja – slnka,
a preto je namieste vedieť a posúdiť,
či ich spojenie má vôbec význam. Pri
dodržaní istých podmienok určite
áno. Všetko je podmienené správnym
výberom komponentov a ich zladením.
Tepelné čerpadlo je schopné zabezpečiť
potrebu tepla na prípravu teplej vody
a vykurovanie (prípadne ohrev bazéna)
na 100 %. Slnečné kolektory sú veľmi
závislé od priameho slnečného svetla,
preto vždy potrebujú „hlavný“ zdroj
tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ktorý
ich v nevhodnom období nahradí. Prečo
potom spájať postačujúci zdroj tepla,
tepelné čerpadlo so slnečným kolek-
torom? Odpovedá odborník špecialista
v danej problematike Igor Belovič:
„Odpoveď je jednoduchá: slnečné
kolektory sú zdrojom tepla s nižšími
prevádzkovými nákladmi. To znamená,
že nahrádzajú tepelné čerpadlo, kto-
rého prevádzkové náklady sú vyššie,
a v prípade, ak nie sú schopné nahradiť
ho, tak mu pomáhajú, čím sa neznižujú
nielen prevádzkové náklady, ale sa pre-
dlžuje aj životnosť tepelného čerpadla.
Najlepšie spojenie slnečných kolektorov
a tepelného čerpadla sa dosiahne pri
použití tepelného čerpadla zem/voda.
To znamená, že tepelné čerpadlo vyu-
žíva teplo zo zeme cez kvapalinu, ktorá
prúdi zemnými sondami (vrtmi) na
získanie energie na vykurovanie domu.
Počet a hĺbka zemných sond závisí od
potreby tepla na vykurovanie, a vždy
ju navrhuje projektant. Zem v okolí
týchto sond sa počas vykurovacieho
obdobia vychladzuje až na 0 °C a počas
leta sa pomaly vracia k svojej pôvod-
nej teplote. Slnečné kolektory majú
okrem tradičnej funkcie prípravy teplej
vody a podpory vykurovania v tomto
systéme, i ďalšie dve funkcie. Počas
vykurovacieho obdobia, keď teplota
na kolektoroch nie je dostatočná na
priamu podporu vykurovania, ohrievajú
kvapalinu, ktorú využíva tepelné čer-
padlo. Týmto zvyšujú výkonové číslo
tepelného čerpadla (pomer energie
vyrobenej tepelným čerpadlom a elek-
trickej energie dodanej tepelnému
čerpadlu). V letnom čase sa nadbytok
tepelnej energie využíva na regeneráciu
zemných vrtov. To znamená, že ohriata
kvapalina z kolektorov prúdi do zeme
za účelom ohriatia pôdy v okolí zem-
ných sond. Obidve funkcie znižujú pre-
vádzkové náklady na vykurovanie a zvy-
šujú životnosť tepelného čerpadla.“
Prevádzkové náklady takéhoto sys-
tému sú v porovnaní s klasickým zdro-
jom (kotol na zemný plyn) len približne
20 %. Nevýhodou sú investičné náklady,
ktoré sú v porovnaní s klasickým zdro-
jom 5- až 6-násobné, takže ekonomická
efektívnosť a úspornosť vrátane návrat-
nosti sa prejaví až po dlhodobejšom
používaní.
Najčastejšími inými, ďalšími kombiná-
ciami energií sú napr.:
( kotol na pevné palivo + elektrina,
( kotol na pevné palivo + kotol
na plyn,
( kotol na pevné palivo + elektrina +
solárne kolektory,
( tepelné čerpadlo + elektrokotol,
( tepelné čerpadlo + kotol na drevo.
Kombinácia dvoch (výnimočne
troch) zdrojov energie pre dom je vždy
výhodná. Spravidla dochádza ku kombi-
nácii lacného zdroja, ktorý ale nemožno
užívať stále (slnečná energia, kotol na
drevo) s drahším zdrojom (elektrina,
plyn), ktorý je k dispozícii stále (okrem
občasných výpadkov). Vhodná kombi-
nácia umožňuje optimálne využiť dobré
vlastnosti každého systému a elimino-
vať jeho nevýhody.
Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: Frankensolar, Kerakvet, Vaillant,
KKH, Atechbau
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 29 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
30
š t ý l d o mu a b y t u
V praxi je dokázané, že vo vykurovacej sezóne je v 80 % času kapacita
kotla využívaná iba na 50 %. V priebehu celej sezóny je teda kotol
využívaný v priemere iba na 30 %. To znamená, že väčšinu času
kotol prevádzkujeme veľmi neefektívnym spôsobom.
Riešením tejto situácie a teda zníženie nákladov
na prevádzku domácnosti môže byť
kaskádová kotolňa.
Prečo kaskádová kotolňa
z kotlov THERM
Kaskádové kotolne od spoločnosti
Thermona sú mimoriadne výhodným
riešením zdroja tepla pre väčšie objekty.
Používajú sa ako v priemyselných objek-
toch, tak aj pre vykurovanie bytových
domov. Najväčšou výhodou je mimo-
riadna rýchlosť návratnosti vloženej
investície. Systém kaskádových kotolní
sa používa ako náhrada za diaľkové
teplo alebo ako náhrada starých kot-
lov v domových kotolniach. V oboch
prípadoch dochádza k vysokej úspore
prevádzkových nákladov. Cena tepla
z centrálneho zdroja sa v Slovenskej
republike regionálne líši. Každý užívateľ
iste vie, koľko ho diaľkové teplo stojí.
Teplo vyrobené z kaskádovej kotolne
vyjde podľa našich skúseností po
započítaní všetkých nákladov na cca
14–15 €/GJ. Z praxe môžeme povedať, že
návratnosť sa pohybuje v konkrétnych
prípadoch 3–4 roky. Pri výmene starých
kotlov za novú kotolňu je návratnosť
vložených prostriedkov podobná.
Kotle 20–30 rokov staré sú technicky
zastarané, navyše ich účinnosť v čase
dramaticky klesá. Prevádzku týchto
kotolní potom predražujú aj časté
opravy. Ďalšou výhodou je ekonomicky
nenáročné a vysoko efektívne riešenie
komunikácie kotlov v kaskáde. Každý
kotol je vybavený modernou riadiacou
automatikou, ktorá má kaskádovú
komunikáciu v základnom prevedení.
Nevyžaduje teda v štandardnom preve-
dení ďalšiu nákladnú reguláciu. Dôležitá
je i automatická prevádzka bez zásahu
ľudskej ruky. Prevádzkovateľ môže byť
diaľkovo iba informovaný o stave a pre-
vádzke kotlov napr. formou SMS správ.
Kotolňa môže byť taktiež vybavená sve-
telnou či zvukovou signalizáciou porúch.
Ale ani porucha jedného či dvoch kotlov
v kaskáde nemusí znamenať nutne
katastrofu. Kotol v poruche sa z kas-
kády oddelí a vykurovanie preberajú
ostatné kotle. Kaskády kotlov majú aj
mnoho ďalších výhod, ktoré ocení každý
prevádzkovateľ – jednoduchú obsluhu,
malé rozmery samotnej realizácie, veľmi
krátku dobu montáže atď.

Aké kotle sa pre kaskádové
zapojenie používajú
V kaskádových kotolniach Thermona
sa môžu používať všetky kotle z našej
produkcie okrem kotlov s prietokovým
ohrevom vody. Z hľadiska optimalizá-
cie výkonov a rozmerov kaskádovej
kotolne sa však najčastejšie použí-
vajú kotle s výkonom 45 kW (DUO,
45 KD), ktoré umožňujú inštalovať
kotolňu s výkonom maximálne 720 kW
či 90 kW (TRIO), ktorých spoje-
ním možno získať maximálny výkon
1 440 kW. Takto možno získať riešenie
zdroja tepla a teplej vody pre veľké
objekty. Samostatnou kapitolou sú
kaskádové kotolne z kondenzačných
kotlov Therm 45 KD. Spojenie inteli-
gentného riadenia kotlov Thermona
a kondenzačného princípu kotlov
prináša rapídne zníženie nákladov
na vykurovanie a ohrev TUV pri zacho-
vaní veľmi nízkych emisných hodnôt
z procesu spaľovania plynu. Prvotným
impulzom pre vývoj kondenzačného
kotla THERM 45 KD bolo prednostné
uplatnenie v kaskádových kotolniach.
Pri vývoji systému kaskádovej kotolne
z kondenzačných kotlov využívali tech-
nici spoločnosti Thermona originálne
poznatky nadobudnuté z osvedčeného
systému kaskádových kotolní zlože-
ných z klasických kotlov. Celý systém
kaskádovej kotolne je navrhnutý tak,
že koncovému užívateľovi ponúka
komplexné, premyslené riešenie vyku-
rovania a ohrevu TUV. Kaskáda z kotlov
Therm 45 KD teda splní všetky požia-
davky, ktoré sa očakávajú od zdroja
tepla, ale nie len to, kaskádová kotolňa
Čo je kaskádová kotolňa Thermona
• systém zapojenia niekoľkých menších kotlových jednotiek
do jedného celku pre vykurovanie a prípravu teplej vody
vo väčších objektoch ako sú bytové domy, nebytové objekty,
priemyslové stavby a i.
• systém schopný dodávať vďaka modulácii výkonu
množstvo tepla zodpovedajúce skutočnej potrebe daného
objektu v danom okamihu a minimalizovať tak náklady
na vykurovanie
• systém, ktorý je vybavený modernou reguláciou a schopný
pracovať úplne automaticky bez obsluhy
• systém schopný informovať vás o stave kotolne diaľkovo
napr. prostredníctvom SMS správy
• systém overený zákazníkmi u nás i v zahraničí od roku 1995,
dnes sú v prevádzke stovky kotolní po celom svete
Kaskádová kotolňa
v otázkach a odpovediach
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 30 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
31
š t ý l d o mu a b y t u
zároveň rieši aj plne kompatibilnú ekvi-
termnú reguláciu bez nutnosti dodania
ďalších regulačných systémov či regu-
látorov, čo nebýva štandardom u iných
v súčasnosti ponúkaných riešeniach.
Novinkou poslednej doby je možnosť
kaskádového zapojenia teplovodných
elektrokotlov pre vykurovanie väčších
objektov pomocou elektrickej ener-
gie. Umiestnenie kaskádovej kotolne
v objekte Umiestnenie kaskádovej
kotolne v objekte je variabilné. Podľa
vlastností a dispozičných možností
objektu je nutné zvážiť, do ktorej
časti objektu je najvhodnejší zdroj
tepla – kaskádovú kotolňu – umiest-
niť. Pri úvahe je nutné premyslieť
najmä možnosti riešenia odťahu spalín,
vetranie kotolne, hydraulické rieše-
nie celého vykurovacieho systému,
veľkosť priestoru atď. Nenáročnosť
na umiestnenie kaskádovej kotolne ju
umožňuje vybudovať prakticky kde-
koľvek. Dispozičnému riešeniu je treba
prispôsobiť výber správnych typov
kotlov. Tento výber vykoná v rámci
návrhu projektant. Pre umiestenie
v hornej časti objektu (pod strechou
a pod.) s používajú kotle s tzv. núteným
odťahom spalín pomocou ventilátorov,
ktoré umožňujú odťah spalín z kotla
na krátku vzdialenosť. Pre umiestenie
kotolne v suteréne či v nižších poscho-
diach objektu sa používajú kotle s kla-
sickým odťahom spalín do komína.
Regulácia kaskádovej kotolne
Pre správnu funkciu a ekonomickú
prevádzku kaskádovej kotolne je treba
zvoliť aj správnu reguláciu. Tento úkon
opäť vykonáva projektant. Regulácia sa
volí na základe požiadaviek na kotolňu
a výkon kotolne. Najjednoduchšia je
regulácia pre jednu vykurovaciu vetvu
a ohrev vody v zásobníku. Vhodný je
tzv. regulátor OpenTherm (RC 03,
CR 04, PT 59), ktorý sa používa aj pre
reguláciu samostatného kotla. Pre
reguláciu dvoch ekvitermne riadených
vetví a ohrev vody môžeme použiť
regulátor SZ 1004. Pre kotolne nad
100 kW potom odporúčame reguláciu
TRONIC 2008 E, ktorá podporuje ria-
denie až 6 ekvitermne riadených vetví
a ohrev vody. Výhodou tohto systému
je možnosť pripojiť snímače zabezpeče-
nia kotolne a zabezpečenia jednotlivých
komponentov kotolne aj po elektrickej
stránke. Všetky tieto typy regulácie
zabezpečujú automatickú prevádzku
kotolne a niektoré typy je možné dopl-
niť o možnosť diaľkovej správy či zasie-
lania informácií na PC či do mobilného
telefónu.
Autor: Bohuslav Procházka
Foto: archiv
THERMONA Slovakia, s. r. o.
1. kotlové jednotky THERM
2. Thermset Line (zapojenie jednotiek
do kaskády kotlov)
3. HVDT (hydraulický vyrovnávač
dynamických tlakov) – súčasť
Thermset Line
4. systémové čerpadlo
5. zabezpečenie vykurovacej
sústavy – expanzná nádoba
6. zariadenie na úpravu vykurovacej vody
7. trojcestný ventil (pre ohrev TÚV)
8. nepriamovykurovací zásobník TÚV
9. ekvitermná regulácia kotolne
(zabezpečenie, diaľková komunikácia)
10. odvedenie spalín z kaskády kotlov
(fasádny komín či nútený odťah spalín)
A – PODSTREŠNÁ KOTOLŇA
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T
nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT,
45 KD
B – STREŠNÁ KOTOLŇA
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T
nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT,
45 KD
C – KOTOLŇA V PRÍSTAVBE
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T
nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT,
45 KD
D – KOTOLŇA V SUTERÉNE
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90,
45 KD (fasádny komín), DUO 50 T, TRIO 90 T
THERMONA SLOVAKIA, s. r. o.
tel.: +421/2/45 64 78 61-3
fax: +421/2/45 94 47 42
e-mail: thermona@thermona.sk
www.thermona.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 31 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
32
š t ý l d o mu a b y t u
S nadchádzajúcim obdobím sa ponúka otázka, kedy je tá najvhodnejšia doba
prejsť na nový modernejší spôsob vykurovania. Taký, ktorý by naplnil predstavy
o automatickom, cenovo dostupnom kúrení.
Naša spoločnosť ponúka vo výrob-
nom sortimente vysoko kvalitné kotly
na pelety, ktoré isto splnia vaše očaká-
vania o komfortnom spôsobe vykuro-
vania.
Prečo kotly na pelety WOODY
značky OPOP?
( vysoká účinnosť okolo 94 %,
( plne automatická prevádzka vrátane
automatického zapaľovania,
( ovládanie a sledovanie kotla cez
počítač,
( úsporný a ekologický charakter vyku-
rovania,
( výber z výkonových radov 16 kw,
24 kw, 30 kw, 60 kw, 80 kw,
( hrúbka plechu kotla 6 mm,
( umiestnenie zásobníka sprava či
zľava.
Nami vyškolený odborník vám
pomôže s výberom vhodného výkonu
kotla, zaistí montáž, zapojenie, spuste-
nie vrátane servisu kotla.
Princíp činnosti kotlov
na pelety
Zostava kotlov na pelety sa skladá
z kotla samotného, antikorového
horáka, elektrickej riadiacej jednotky,
šnekového podávača a voliteľnej
násypky.
Palivo sa dopravuje cez naklonený
šnekový podávač peliet z voliteľnej
násypky do horáka, kde prebieha spa-
ľovanie peliet pri nasávaní primárneho
vzduchu ventilátorom. Prevádzka
horáka je plne automatická vrátane
automatického zapaľovania žhaviacou
špirálou. Výkon kotla a ostatné funkcie
horáka sú ovládané elektronickou ria-
diacou jednotkou.
Automatické kotly na pelety
Typ kotla  WOODY 
Výkon horáka kW 16 24 30 60 80
Maximálny výkon 10 % z výkonu horáka
Záručné palivo drevené pelety 6–10 mm 
Priemerná spotreba paliva kg/hod 2,5 3 5 8,5
Účinnosť % 94  90 91,6 93
Pripojovacie nátrubky DN  3/4"  1" 5/4"
Vodný objem kotla l 50 95 130
Prevádzkový ťah komína Pa   10–15
Maximálny elektrický príkon/napätie W/V 50/220 60/220 160/220
Priemer komína mm  130 150 180
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 32 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
33
š t ý l d o mu a b y t u
Poďte s nami nostalgicky zaspomí-
nať na doby dávno minulé s kúpeľňo-
vými kachľami na ohrev vody, ktoré
používali už naši predkovia.
KÚPEĽŇOVÉ KACHLE OPOP Z100
spadajú do kategórie nízkotlakových
zariadení určené pre prípravu teplé
úžitkovej vody (TUV) na tuhá paliva, je
možné ich zapojiť i do už existujúceho
vodovodného systému bez nutnosti
použitia zmiešavacej batérie.
KÚPEĽŇOVÉ KACHLE LK 100 • bez-
tlakové zariadenie na prípravu teplej
úžitkovej vody na tuhé palivá (drevo),
objem nádrže 95 l.
Typ kotla Z100 LK100
Menovitý výkon kW 8 8
Vodný objem l 100 95
Účinnosť % 58,5 70
Prevádzkový ťah Pa 10 10
Priemer dymovodu mm 100 95
Spotreba paliva pri
menovitom výkone
kg/h 2,6 2,6
Odporúčané palivo
kusové drevo
a drevný odpad
Liatinové kotly UNI
Pre nadchádzajúcu vykurovaciu
sezónu sme rozšírili výrobný sortiment
o nové LIATINOVÉ KOTLY UNI na drevo,
čierne uhlie a koks.
Prednosti LIATINOVÝCH
KOTLOV UNI:
( výkonový rad 13–53 kw,
( veľký prikladací otvor,
( záruka 5 ROKOV na kotlové teleso,
( dlhá životnosť kotlového telesa,
( trojťahová konštrukcia kotlového
telesa,
( závitové príruby pre ľahkú montáž
kotla.
Typ kotla UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8
Počet článkov 3 4 5 6 7 8
Výkonový rozsah kW 13–16,5 19,5–20 24–28 27–35 30,5–44 33,8–53
Odporúčané palivo Drevené polená
Výkon % 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Dĺžka horenia h 2–4
Účinnosť % 62–67,5
Veľkosť polien cm 10×10
Odporúčané palivo Čierne uhlie
Výkon % 16,5 20 28 35 44 53
Dĺžka horenia h 4–6
Účinnosť % 70,6–76,6
Zrnitosť mm 30–60
Objem násypky l 33 51,6 70,3 89,1 107,8 126,5
Veľkosť prikladacieho otvoru mm 360×220
Priemer dymového nadstavca mm 160
Teplota spalín °C 220–320
Vodný objem kotla l 22 28 34 40 46 52
Minimálny komínový ťah Pa 15–20 15–22 15–25 15–26 15–27 15–28
Výrobca ČR:
OPOP, spol. s r. o.
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
Obchodné zastúpenie SR:
OPOP Slovakia, s. r. o.
Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/465/426 347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 33 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
34
š t ý l d o mu a b y t u
MAINCOR Corporation je novou inovatívnou
spoločnosťou v plastikárskom priemysle.
Vyrába plastové rúrky pre rôzne
aplikácie – automobilový priemysel, hadice na pračky,chráničky káblov,
kúrenárske a inštalatérske rozvody,na kapiláry pre použitie v lekárskej
technike.Tieto produkty sú vyrábané v Knetzgau a Haßfurte.
MAINPEX je systém plastových
rúrok spájaných axiálnym lisovaním
s násuvnými objímkami. Je určený
pre rozvody kúrenia a sanity, lisuje sa
pomocou násuvných čeľustí.
Viacvrstvové potrubie je navrhnuté
tak, aby sa dalo kombinovať s väčšinou
Veľkosť prierezu D × e (mm) 16 × 2 16 × 2,2 20 × 2,8 25 × 3,5 32 × 4,4
Objem l/m 0,113 0,106 0,160 0,250 0,420
viacvrstvovývch systémov lisovaných
axiálnym lisovaním so zhodnými roz-
mermi potrubí. Nedá sa však kombino-
vať s radiálnymi systémami, ani systé-
mom MAINPRESS.
MAINPEX je vyrobený z PE-RT / AL /
PE-RT a je dimenzovaný na krátkodobé
MAINPEX systém
zaťaženie až do 95 °C, pre dlhodobé
zaťaženie platí maximálna prevádz-
ková teplota 70 °C pri tlaku 10 barov.
Životnosť potrubia je minimálne
50 rokov.
Rúrku zastrihneme na požadovaný rozmer pomocou nožníc. Nasunieme objímku a koniec rúrky roztiahneme kliešťami.
Potom vsunieme do rúrky tvarovku.
Fixácia objímky
Objímka má
dodatočnú drážku.
Tu materiál zatečie
a zabraňuje, aby
objímka změnila
svoju pozíciu.
Obojstranne
použiteľná objímka
Objímka môže
byť montovaná
v akomkoľvek smere,
chybné nasadenie
nie je možné.
Väčší prietok
Rozšírením potrubia
MPX je prierez
v spoji značne väčší
ako pri tradičných
spojovacích systémoch.
Zadní prieložka
Špeciálnou konštrukciou
spojovacej tvarovky je
zabránené kontaktu
medzi hliníkovou
vrstvou a telesom
tvarovky.
Profil
Optimalizované
prechodové
mostíky montážnej
objímky držia spo-
jenie trvale tesne
i bez tesniaceho
krúžku.
Dvojitý profil
Prvou dvojitou
drážkou je chránená
montážna objímka
proti mechanické-
mu poškodeniu.
MPX
T E C H N O L O G Y
Rúrku s tvarovkou zalisujeme ručnými kliešťami, alebo Aku náradím.
Keď sa násuvná objímka dotkne límca fitingu je spoj zalisovaný.
Postup pri lisovaní MAINPEX potrubia:
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 34 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
35
š t ý l d o mu a b y t u
Izolačná fólia. Protihluková a izo-
lačná rohožka k pokládke pomocou
sponkovača a svorkovníc, s rastrom,
max. tlakové zaťaženie 10 kN/m
2
,
viacvrstvá fólia so vzduchovou izolá-
ciou, základná vrstva čierna, hliníková
reflexná vrstva R = 0,081 K/W na m
2
.
Šírka rolky 126 cm
Zverná lišta. Pre stenové a podla-
ho vé kúrenie, rozteč rastrových prvkov
5 cm, samolepiaca. Nastavenie dĺžky
pomocou jednoduchého patentného
spojovacieho systému.
MPFR potrubie z PE-RT pre
podlahové kúrenie a napojenie k radiá-
torom s vonkajšou kyslíkovou bariérou
podľa DIN 4726, dodávané v kotúčoch
300, resp. 600 m, balené v kartónoch,
farba transparentná / sivá.
Pre podlahové kúrenie s integrova-
nou kyslíkovou bariérou z hliníka.
Izolačná rolka z EPS 040 určená
priamo k pokládke, tepelná a protihlu-
ková izolácia s rastrom a fóliou pre-
sahujúcou po okrajoch. PST izolačná
protihluková doska.
Tepelná a kročajová izolácia z PS
s nalepenou nopovou fóliou pre vede-
nie potrubia, priemer 14/17 mm. Pre
použitie pri výškových stavbách podľa
DIN 13 163.
Kompletný rozdeľovač okruhu
kúrenia pre systém podlahového
kúrenia, včítane príchytiek a izolačnej
vložky s integrovanými regulačnými
ventilmi, spätným váhadlom a s indi-
kátorom prietokového množstva
(0–5 l/min.), s termostatickými ven-
tilmi so závitom priemeru 30 × 1,5 mm.
Primárne napojenie 1" IG,sekundárne
napojenie ¾" AG s eurokónusom.
Systémová doska pre montáž
potrubia za sucha z penového polysty-
rénu EPS 035 DEO dh, podľa normy
DIN EN 13163. Prilepený hliníkový plech,
hr. 0,5 mm. Doska má vedenie v tvare
omega, ktoré zaručuje pevné vedenie
rúrok priemeru 16 mm. Prilepená hliní-
ková vrstva zaručuje optimálne rozlo-
ženie tepla a zaťaženia. Vhodné i pre
mokrý poter podľa DIN 18 560.
Doska z penového polystyrénu EPS
035 DEO dh je vyrobená podľa normy.
DIN EN 13 163. Vedenie zaručuje presná
drážka s optimálnym polomerom
ohybu rúrky s Dim 16 mm. Vhodné i pre
mokrý poter podľa DIN 18 560.
Maincor Plast s. r. o.
Štefánikova 33
010 01 Žilina
Tel.: +421 911 034 555
Mainfloor systém
pre podlahové vykurovanie
PE – krycia fólia slúži k oddeleniu
vodiacich systémových dosiek a samo-
statných izolačných dosiek z polysty-
rénu.
Prístroj k rezaniu PS za tepla. Slúži
k dodatočnému vytvoreniu vedenia pre
potrubie v PS doskách.
info@maincor.sk
www.maincor.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 35 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
36
š t ý l d o mu a b y t u
Staré nepríťažlivé kotly, ktoré sme kedysi mali
v kotolniach, sú už minulosťou.
Nahradili ich moderné kotly, ktoré ladia
s ostatnými prvkami v domácnosti a môžu tak byť
umiestnené kdekoľvek v interiéri.
níkom a vytvára tak ucelenú
centrálu a závesným typom
kotla. Zavesiť ich možno
v kúpeľni, v kuchyni, alebo na chodbe.
Dnes si na slovenskom trhu môže
každý vybrať širokú paletu kondenzač-
ných kotlov Wolf do rodinnej výstavby
s výkonom od 11 kW do 50 kW. Pre
malú rodinnú výstavbu sú na výber
kolty Wolf CGB, ktoré možno zavesiť
na stenu v interiéri. Jednou z alternatív
je aj tento kondenzačný kotol s mož-
nosťou prietokového ohrevu pitnej
vody s označením CGB-K. Závesná
kondenzačná centrála CGW rovnako
ako stacionárna kondenzačná centrála
CGS má integrovaný vrstvový zásob-
ník teplej vody, ktorú zohrieva a tlačí
do zásobníka zhora samotný kotol.
Wolf – elegancia a kvalita
v jednom!
Ak hľadáte komfortný kondenzačný
kotol s výkonom 20 kW alebo 24 kW,
vyberte si stacionárnu kondenzačnú
centrálu Wolf CGS. Obsahuje totiž anti-
korový výmenník a zásobník s presným
rozvrstvením vody tzv. stratifikačný
zásobník. Ten dokáže dosiahnuť doko-
nalé teplotné vrstvenie vody a teda aj
komfortnú dodávku teplej vody so stá-
lou teplotou dokonca už o 1 minútu
po spustení kotla. Ide o nový spôsob
prípravy teplej vody priamo v kotle,
ktorú čerpadlo tlačí zhora do zabu-
dovaného zásobníka. Tu sa vytvára
Kotly Wolf pristanú
aj interiéru!
Kondenzačné kotly nemeckej
značky Wolf boli navrhnuté odborníkmi
do obytných miestností domov a bytov.
Sú charakteristické kompaktnými roz-
mermi, nízkou hmotnosťou a hlučnos-
ťou. Kondenzačné kotly značky Wolf
už nemusíte schovávať v suteréne!
Kvalitný dizajn ich predurčuje na to,
aby si našli miesto priamo v obývacích
miestnostiach domu a bytu.
Wolf do každého interiéru!
Pri výbere kotla je dôležité si najskôr
zodpovedať základnú otázku. Do akého
priestoru bude inštalovaný a na čo sa
kondenzačný kotol bude používať? Podľa
umiestnenia sa môžete rozhodovať
medzi stacionárnym typom kotla, ktorý
je dodávaný už aj s integrovaným zásob-
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 36 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
Vďaka tomu oceníte, že Wolf CGS zabe-
rie menší priestor ako klasický kotol
a zásobník vody má vďaka menšiemu
povrchu aj nižšiu stratu tepla do okolia.
Na výber máte aj závesný variant tejto
kondenzačnej centrály s možnosťou
si vybrať kotol s výkonom od 11 kW.
Nájdete ho pod označením Wolf CGW.
Ak si chcete zvoliť naozaj ekono-
mické riešenie vykurovania a ohrevu
vody, využite výhody, ktoré prináša
slnečná energia – spojenie solárnych
panelov s kondenzačným kotlom.
Kotlová zostava nemeckej značky
Wolf CSZ zabezpečí až 60 % ohrie-
vanej vody prostredníctvom solárnej
energie, zvyšok tepla na vykurovanie
zabezpečí plyn. Kondenzačný kotol
obsahuje kotlové čerpadlo triedy A.
Môžete si vybrať kondenzačný kotol
s výkonom od 11 do 24 kW. Súčasťou
zostavy je aj solárny zásobníkový
ohrievač vody s objemom 310 l s dvo-
jitou vrstvou smaltu a dvomi hladkými
rúrovými výmenníkmi, ktorý postačí pre
3 solárne kolektory a celkovú obytnú
plochu 150 m2.
Regulujte s kotlami Wolf
a ušetrite!
Jednou z najväčších výhod konden-
začných kotlov Wolf je ich kompaktný
www.kkh.sk
teplotné rozvrstvenie s horúcou zónou
vďaka ktorej užívateľ si môže dopriať
teplu vodu takmer okamžite. U klasic-
kého ohrievača vody si treba počkať na
zohriatie celého objemu, čo môže trvať
niekoľko desiatok minút. Takto sa môže
napr. 90-litrový zásobník zásluhou vrs-
tvenia vyrovnať podľa výkonu kotla 160
až 200 litrom konvenčného ohrievača.
K K H spol. s r. o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
www.kkh.sk
Kotol sa dá dobre umiestniť priamo v interiéri, pretože je nielen praktický, ale aj štýlový.
Manipulácia je jednoduchá a pohodlná. Technológia vrstvenia vody v zásobníku zabezpečí
do 1 minúty po naštartovaní teplú vodu (napríklad po návrate z dovolenky) a v priebehu
10 minút dodá 150 litrov 45°C teplej vody – čo stačí na napustenie plnej vane.
Teplá voda vždy, kedy chcete vy!
Závesný kondenzačný kotol CGW s integrovaným vrstvovým zásobníkom vody
vám zabezpečí stály dostatok teplej vody a v rekordnom čase.
ečí
regulačný systém Wolf WRS, ktorý
výrazným spôsobom uľahčuje ovláda-
nie kotla a súčasne zvyšuje komfort
užívateľa. Jednoduché ovládanie kotla
spočíva v univerzálnom ovládacom
module BM, ktorý zabezpečuje, aby ste
mali také teplo, aké potrebujete a mali
ste k dispozícii vždy dostatok teplej
vody. Zatiaľ čo staré regulačné mecha-
nizmy ovládania pracovali iba v režime
„vypnuté“ a „zapnuté“, kompaktný regu-
lačný systém Wolf WRS automaticky
mení výkon vykurovania podľa vonkajšej
teploty. Kotol sa týmto požiadavkám
regulácie prispôsobí a dokáže pracovať
aj pri najnižšej teplote (pri kondenzač-
ných kotloch aj s optimálnou kondenzá-
ciou). Vďaka kompaktnej regulácii, ktorá
sa automaticky prispôsobuje podľa
potreby, dochádza k zníženiu nákladov
na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Kondenzačné kotly Wolf sa vyzna-
čujú vysokou variabilitou, dajú sa jed-
noducho pripojiť, umiestniť do interiéru
a hlavne sú ekonomicky veľmi úsporné.
Vďaka decentným tvarom, neutrálnym
farbám a precíznemu vonkajšiemu
spracovaniu sa stanú súčasťou každého
moderného a úsporného bývania.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 37 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
38
š t ý l d o mu a b y t u
Popredný český výrobca kozubových kachieľ
a kozubových vložiek, firma HAAS+SOHN Rukov,
predstavuje pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu
nový rad teplovodných kozubových vložiek, ktoré
sa na trh dostali na prelome augusta a septembra.
Všetky modely sa okrem skvelých technických
parametrov vyznačujú výrazne vyšším podielom
tepelného výkonu odovzdávaného do vody.
Maximálne využitie tepla tam,
kde ho potrebujete
Neustále sa zvyšujúca obľuba a záu-
jem o klasické kozuby či kozubové
obostavby. „Srdce“ tvorí teplovzdušná
kozubová vložka či kozubová vložka
s výmenníkom, bola hnacou myšlien-
kou i u zrodu rady Vesuvio. Firma
HAAS+SOHN Rukov využila svoje
dlhoročné know-how a výsledkom
sú tri výkonové varianty teplovodnej
kozubovej vložky Vesuvio. V kombinácii
s napojením na existujúcu vykurovaciu
sústavu tak môžete ušetriť i niekoľko
tisícoviek behom vykurovacej sezóny
a začiatočná investícia sa vám vráti cca
do 3 rokov.
Veľmi dôležitým faktorom pre
výbere pece s výmenníkom je pomer
predávaného tepla do teplovodnej
sústavy. V miestnosti, v ktorej je kozub,
či kozubová obostavba umiestená,
býva spotreba tepla limitovaná ich
veľkosťou, vo veľa prípadoch to býva
do 4 kW teplovzdušného výkonu zdroja
(skutočná spotreba závisí na objemu
vykurovaného priestoru a jeho tepel-
ných stratách). Prevažnú časť tepla
je potrebné predávať do vykurovacej
sústavy (priamo do radiátorov príp.
do akumulačnej nádoby). Už pri prvom
pohľade na parametre všetkých varian-
tov je vidieť, že všetky modely spĺňajú
túto požiadavku dokonale!
3 Vesuvio 15 s výmenníkom – pri
celkovom výkone 19,6 kW ide 75 %
tepla (14,7 kW) do vody
3 Vesuvio 18 s výmenníkom – pri cel-
kovom výkone 23 kW ide vyše 78 %
tepla (18 kW) do vody
3 Vesuvio 20 s výmenníkom – najsil-
nejší variant s maximálnym výko-
nom 25,5 kW odovzdáva 78 % tepla
(19,8 kW) do vody
Nielen terciárne spaľovanie
vám šetrí peniaze
Predovšetkým pomocou terciárneho
spaľovania je dosiahnutá účinnosť nad
80 %, ktorá garantuje omnoho menšiu
spotrebu paliva v porovnaní s obdob-
nými výrobky s nižšou účinnosťou.
V praxi to znamená omnoho lepšie
využitie energie, ktorá by inak zbytočne
unikala komínom. Každý si ľahko spo-
číta, že ušetrí mnoho peňazí za palivo.
Prívod spaľovacieho vzduchu je
riešený cez centrálny prívod vzduchu
(tzv. CPV). Pre zaistenie čo najpohodl-
nejšej regulácie pri rôznych ťahových
podmienkach vášho komína je hrdlo
CPV vybavené regulačnou klapkou, kto-
rou sa dá regulovať množstvo privede-
ného vzduchu nutného pre optimálny
spaľovací proces.
Komínová alebo vykurovacia
klapka
K zvýšenému komfortu vykurovania
a maximálneho zníženia rizika úniku
spalín zo spaľovacej komory pri prikla-
daní, sú všetky teplovodné kozubové
vložky rady Vesuvio vybavené komíno-
vou regulačnou klapkou, ktorá zaistí
voľný odtok spalín cez dymové hrdlo.
Týmto sa odstránia problémy pri kúrení
tak i únikom spalín do miestnosti pri
prikladaní.
Komfort, dizajn, praktičnosť
Teplovodné kozubové vložky Vesuvio
vás oslovia elegantným designem s veľ-
kým presklením zaručujúcim príjemný
a pohodový pohľad na plápolajúci
oheň. Vývojári firmy HAAS+SOHN však
mysleli i na praktické veci. V hornej
časti nájdete snímateľné veko pre
ľahký prístup k výmenníku, cez ktoré
sa pohodlne dostanete k čisteniu jeho
hornej časti. Pravidelným čistením si
zaistíte nielen predĺženú životnosti
výrobku až o niekoľko rokov, ale i stále
vysokú účinnosť pre prenos tepla
do vody.
Praktičnosť ocenia i ty, ktorým
nevyhovuje otváranie dvierok z pravej
strany. Zmena sa dá urobiť behom pár
minút jednoduchou úpravou pomocou
montážneho balíčku, ktorý vám k tep-
lovodnej kozubovej vložke pridávame
ako bonus.
teľom značky „Clean technology“.
Znamená to, že kozubové vložky bude
možné používať i po zavedení prísnych
emisných limitov v Európe po roku
2015. Už teraz pri prevádzke Vesuvio
s výmenníkom chránite životné prostre-
die a získavate viac komfortu pri bývaní.
Bezpečná prevádzka, ochrana
životného prostredia
Štandardným vybavením každého
z variantov teplovodnej kozubovej
vložky Vesuvio je už zabudovaná ochla-
dzovacia slučka, ktorá zaisťuje ochranu
v prípade výpadku elektrického prúdu
a je umiestnená vo výmenníku.
Kompletný rad spĺňa samozrejme
normu EN 13 229 a zároveň je nosi-
Vesuvio s výmenní-
kom – HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.,
predstavuje rad teplovodných kozubo-
vých vložiek s výrazne vyšším podielom
tepla odovzdávaného do vykurovacej
sústavy a mnohými nadštandardnými
vlastnosťami. Predaj v troch výkono-
vých variantoch výmenníkov – 15, 18
a 20 kW.
VESUVIO
Nový rad teplovodných kozubových vložiek VESUVIO
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 38 20.3.2012 12:11
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku
na veletrhu Nábytok a bývanie v Nitře, který se koná ve dnech 13.–18. 3. 2012.
Najdete nás v hale M1, číslo stánku 19.
GRAND MAX PLUS 11 s výměníkem
TREVISO s výměníkem
DESIGN (+) INOVACE (+) KVALITA
INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854
www.haassohn-rukov.cz/sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 39 20.3.2012 12:11
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
40
š t ý l d o mu a b y t u
Schopnosť vyhovieť čo najväčšiemu počtu
zákazníkov a vôľa neustáleho zlepšovania
svojich výrobkov, nútia aj najväčšieho výrobcu
mastencových pecí na svete firmu Tulikivi venovať
sa vývoju a inováciam svojich výrobkov.
Po dvojročnom vývoji predstavila firma Tulikivi
koncom roka 2011 radu nových výrobkov
s označením Tulikivi Green.
Peletový systém Tulikivi
Green P10
Nový hybridný systém spaľovania
umožňuje spaľovať súčasne pelety ako
aj drevené polená.
Po pridaní špeciálneho roštu sa
do ohniska s vírivou komorou zmestí
dzuje, počas toho ako odovzdáva teplo
do miestnosti, a kedy je zmysluplné
znovu začať kúriť. Systém zároveň aj
varuje pred prehriatím pece. Použitie
regulačného systému Tulikivi Green C10
umožňuje ešte efektívnejšie využitie
palivového dreva a zrovnomernenie
sálania tepla do miestnosti.
Teplovodný systém
Tulikivi Green W10
Pre pece s dvojitou stenou vyvinula
firma Tulikivi systém so zabudovaným
teplovodným výmenníkom, ktorý sa
dá pripojiť na ústredný systém kúrenia
v dome. Tento revolučný systém je
unikátny, keďže teplovodný výmenník
je zabudovaný medzi vnútorným a von-
kajším mastencovým plášťom pece
a nie je na priamom styku so spalinami,
vďaka čomu ani pri výpadku elektric-
kého prúdu nemôže dôjsť k poškodeniu
systému. Teplovodný výmenník zabu-
dovaný v dvojitej stene pece, pritom
ne bráni k ohrevu vonkajšieho plášťa
pece, ktorý následne rovnomerne
ohrieva miestnosť.
Pomocou systému Tulikivi Green W10,
môžete teraz ešte efektívnejšie využiť
pece Tulikivi a tým zvýšiť množ-
stvo ušetrených financií na kúrenie.
Mastencová pec Tulikivi a teplovodný
výmenník, môžu byť hlavným zdrojom
energie pre váš ústredný systém kúre-
nia. Časti teplovodného výmenníka
sú zabudované vo vnútri pece, ktorá
odovzdáva akumulované teplo ďalej
do vody počas celej doby sálania aku-
mulovanej energie. Z celkovej energie
absorbovanej mastencovou pecou
počas 2–3 hodín kúrenia, približne
6O % energie zostane akumulovanej
v mastenci a 40 % energie je odovzda-
nej do teplovodného systému.
TALC, s. r. o. – Mastencové pece
v mastencových peciach TULIKIVI
Teplovodný výmenník
Riadiaci systém spaľovania
Tulikivi Green C10
Tulikivi ako prvý výrobca prináša
na trh inteligentný regulačný systém
pre akumulačné pece. Riadiaci systém
vyhodnocuje pomocou termočlánkov
zabudovaných v peci, koľko tepla pec
už akumulovala, a kedy sa vyplatí ukon-
čiť kúrenie. Zároveň po vyhasnutí ohňa
systém automaticky uzatvorí klapku,
ktorá bráni prístupu vzduchu do pece,
ktorý by ju ochladzoval a tým znižoval
jej akumulačnú schopnosť.
Na ovládacom paneli regulačného
systému sa dá vyčítať, ako sa pec ochla-
celá dávka peliet (cca. 9 kg) určená
na jedno kúrenie. Oheň horí rovno-
merne v celom ohnisku. Počas dvoch
hodín horenia sa dokáže celá pec ohriať
a následne vyžarovať akumulované
teplo viac ako 24 hodín. Výhodou je
bez obslužná prevádzka pece a komfort
v prípade, že zákazník nemá dostatok
času na prikladanie drevených polien
počas vykurovania mastencovej pece.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 40 20.3.2012 12:12
BKB-Centrum, s. r. o.
930 12 Ohrady 254/19
Tel.: 031/558 53 07 | Fax: 031/558 53 07 | Mobil: 0908/814 811
E-mail: ZoltanKocsis@seznam.cz | www: www.bkb.sk
V predaj
V montáž
V vykurovacia technika
V solárnej techniky
V rozvodov vody
V kanalizácie
V plynofkácie, zdravotechniky
V zavlažovacej techniky
V podlahové kúrenie
V stenové kúrenie
V revízia
V plynovodov
V prípojok a plynofkácie
budov
V servis
V plynových kotlov
BKB Centrum
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 41 20.3.2012 12:12
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
42
š t ý l d o mu a b y t u
Tendencia dnešnej doby smeruje k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.
Existuje však cesta, ako sa aj pri použití klasických palív – napr. zemného
plynu – dá znížiť spotreba energie a emisií CO
2
v domácnostiach. Inovatívne
technológie totiž neobišli ani zemný plyn.
Obnoviteľné zdroje energie nie sú
„všeliekom“ na naše energetické potreby,
a tak klasické fosílne palivá majú v „ener-
getickom mixe“ svoje miesto. Zemný plyn
je zo strategického hľadiska jedným z naj-
dôležitejších primárnych zdrojov energie.
Zemný plyn pokrýva približne 21 % ener-
getických potrieb na svete. V porovnaní
s ropou a uhlím je šetrnejší k životnému
prostrediu, preto sa niekedy označuje aj ako
„zelený“ zdroj energie. Zemný plyn, napriek
tomu, že je fosílnym palivom, má svoje
neporovnateľné výhody, ktoré v mnohých
prípadoch víťazia aj nad obnoviteľnými
zdrojmi energie.
Ale keďže zásoby tohto ušľachtilého
paliva nie sú bezodné (i keď s rastúcou
cenou paliva sa stávajú vyťažiteľnými aj nové
zdroje, o ktorých sa dávnejšie tvrdilo, že
sú ekonomicky nevyťažiteľné), je potrebné
dôsledne sa zaoberať rôznymi formami
zefektívnenia jeho spotreby tak, aby nám
toto palivo vydržalo čo najdlhšie. Najnovšie
odhady predpokladajú zásoby zemného
plynu cca na 70 rokov.
Kozuby na zemný plyn
Plynové kozuby sa využívajú najmä v seve-
rozápadnej Európe a doma sú tiež v chladnej
Kanade. V každom prípade je to moderné
zariadenie, výhodné z viacerých dôvodov,
a preto hodné našej pozornosti. Najmä, ak
sme vo fáze, keď sa práve rozhodujeme, že si
nejaký ten kozub, kozubovú vložku alebo pec
kúpime. Kozuby na zemný plyn kúria čisto,
rýchlo, lacno a môžu byť aj dekoratívne, no
najväčšími výhodami plynového kozuba sú
nielen čistota a ekonomickosť prevádzky,
ale aj možnosť presnej regulácie teploty.
Výhodou oproti kozubom na drevo či iné
pevné palivá je teda možnosť nastavenia
teploty v miestnosti, tak ako pri akomkoľvek
modernom vykurovacom telese. Plynové
kozuby dokážu vykúriť priestor s veľkosťou
až 200 m
3
i viac.
Plynové kozubové vložky sú vyvinuté
na spaľovanie zemného plynu alebo propán-
butánu z tlakových nádob alebo z prívod-
ného potrubia tak, aby priniesli do obytného
priestoru čaro a atmosféru príjemného
tepla z ohňa. Napriek tomu, že palivom je
plyn, pohľad presklenými dvierkami je úplne
porovnateľný ako pri kozuboch na drevo.
Plynový plameň horí medzi „polenami“
zo špeciálnej keramickej hmoty a ilúzia
dreveného ohniska je dokonalá. Vďaka sil-
nému zdroju tepla prinášajú tieto kozubové
vložky príjemné zohriatie priestoru čistým
spaľovaním plynu bez splodín. Podľa typu
a zhotovenia sa plynové kozubové vložky
montujú bez potreby použitia komína alebo
s použitím komínového telesa s prieme-
rom 100 mm. Vo väčšine prípadov majú
kozubové vložky na plyn diaľkový ovládač,
ktorým sa pohodlne dá meniť požado-
vaný výkon. Iné zase majú časovač, ktorý
umožňuje časovo nastaviť režim prevádzky
kozuba. Plynové kozubové vložky majú tiež
poistku, ktorá zabraňuje zapáleniu zariadenia
v prípade jeho nečinnosti.
Výhody plynového kozuba
ç nastaviteľnosť intenzity horenia,
ç programovateľnosť (výška teploty, nača-
sovanie činnosti),
ç čistá a pohodlná prevádzka,
ç použiteľnosť aj v podmienkach
nevhodných pre klasické kozuby
na drevo – v bytových domoch, hote-
loch, apartmánoch,
ç vhodné aj ako doplnok k centrálnemu
vykurovaniu – do spálne, kuchyne, zim-
nej záhrady, pracovne, kúpeľne,…
ç vytvárajú príjemné prostredie aj
v reštauráciách, kaviarňach, a hlavne bez
prachu a starostí s drevom a popolom.
Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá pracujú na princípe
termodynamického chladiaceho obehu,
ktorý sa v súčasnosti používa najmä v par-
nom kompresorovom chladiacom systéme.
Tepelná energia sa získava z okolitého
prostredia a transformuje z vysokotlakovej
časti (kondenzátora) do nízkotlakovej časti
obehu (výparníka). Na uskutočnenie takejto
transformácie tepelnej energie treba do sys-
tému dodať energiu na mechanický pohon
kompresora. Dnes je najčastejšie používa-
nou formou elektrická energia, preto pod
pojmom tepelné čerpadlo si často aj časť
odbornej verejnosti predstavuje iba zariade-
nie, ktoré pracuje s elektrickým pohonom
kompresora. Takýchto čerpadiel je na našom
trhu pomerne široký sortiment v rôznych
výkonových rozsahoch.
V súčasnosti však začínajú na slovenský
trh prenikať nové druhy tepelných čerpadiel.
Princíp je ten istý, ale z hľadiska technického
vyhotovenia sú to novinky. Zásadný rozdiel
je vo využití inej formy energie na pohon
čerpadla ako elektrickej.
Druhy plynových tepelných čerpadiel
ç Plynové tepelné čerpadlo s pohonom
kompresora spaľovacím motorom. Prin-
cíp práce tepelného čerpadla je rovnaký,
používa rovnaké komponenty – kompresor,
kondenzátor, expanzný ventil a výparník.
Zásadný rozdiel je v pohone kompresora,
ktorý zabezpečuje plynový spaľovací
motor. Plynové tepelné čerpadlo využíva
viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen
z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho
okruhu motora a z produkovaných spalín.
Z tohto dôvodu je plynové tepelné čer-
padlo mimoriadne energeticky účinným
systémom, a tak predstavuje ideálny
moderný spôsob vykurovania a chla-
denia budov. Tieto tepelné čerpadlá už
na Slovensku pracujú – vykurujú a chladia
priestory Radnice v Trnave, ako aj priestory
UMB v Banskej Bystrici.
ç Plynové absorpčné tepelné čerpadlo.
Na rozdiel od kompresorového obehu je
v absorpčnom obehu proces kompresie
pracovnej látky nahradený procesom
absorpcie a vypudzovania tepelnou
cestou, čím odpadá nutnosť použitia
mechanickej pohonnej energie. V porov-
naní s kompresorovými tepelnými čer-
padlami dosahujú absorpčné zariadenia
vyššiu energetickú efektívnosť, najmä
pri veľkých tepelných výkonoch a pri
možnosti využitia generovaného tepel-
ného toku nielen z kondenzátora, ale aj
z absorbéra. Hoci v ponuke slovenských
dodávateľov sa tieto čerpadlá nachádzajú,
nie je známe, či už boli niekde na Sloven-
sku inštalované.
ç Plynové adsorpčné tepelné čerpadlo. Ide
o absolútnu novinku. Spoločnosť Vaillant
vyvinula spoločne s technickou univer-
zitou v Aachene koncept pre tepelné
čerpadlo na báze zeolitu a plynu, ktorý
spája osvedčenú kondenzačnú techniku
a prírodný tepelný zdroj. Tepelné čerpadlo
na báze zeolitu a plynu, ktorý spája osved-
čenú kondenzačnú techniku a prírodný
tepelný zdroj. Tepelné čerpadlo na báze
zeolitu a plynu prevyšuje efektívnosť
bežných plynových kondenzačných kotlov
o takmer 20 %. Toto zariadenie je tesne
pred uvedením na trh.
Aj s plynom môžeme usporiť
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 42 20.3.2012 12:12
stavba domu od A po Z
zdroje tepla, vykurovanie
Vývoj tepelných čerpadiel pre rodinné
domy urobil v posledných rokoch veľké
pokroky. Momentálne v rámci Európskej únie
sa nachádza buď v podmienkach záverečného
testovania, alebo uvedenia na trh niekoľkých
druhov a značiek týchto zariadení. S urči-
tým časovým odstupom sa nové zariadenia,
samozrejme, objavujú aj na našom trhu.
Kogenerácia – kombinovaná výroba
Dobrým príkladom progresívnej techno-
lógie je kogenerácia – kombinovaná výroba
elektriny a tepla. Dôležitými argumentmi
v prospech kogenerácie sú úspora nákladov
na energiu a ochrana životného prostredia.
Keďže na zabezpečenie rovnakého množ-
stva energie je potrebného menej paliva, je
aj objem vyprodukovaných emisií úmerne
k tejto spotrebe nižší. Ďalšou výhodou je,
že tak elektrická, ako aj tepelná energia
sa vyrába priamo v mieste spotreby. Tým
odpadajú straty vznikajúce transformáciou
a prenosom (dopravou).
Táto technológia sa už dlho úspešne presa-
dzuje v krajinách západnej Európy a uplatne-
nie nachádza aj v našich podmienkach všade
tam, kde je snaha znížiť náklady na ener-
giu – v priemysle, komunálnej sfére, hote-
loch, nemocniciach, plavárňach, administratív-
nych budovách, ba dokonca aj v rodinných
domoch. Využitie kogeneračnej jednotky
v domácnosti je obmedzované veľkým obje-
mom využiteľného výkonu, predovšetkým
tepelného. Mikrokogenerácia je definovaná
ako kombinovaná výroba elektriny a tepla
malých výkonov s elektrickým výkonom men-
ším ako 50 kW. Pre domácnosti sú vhodné
zariadenia s výkonom okolo 6 kW.
Kogeneračné technológie využiteľné
v domácnostiach:
ç Mikrokogenerácia na báze spaľovacieho
motora využíva na výrobu elektriny gene-
rátor (synchrónny alebo asynchrónny),
ktorý je poháňaný menším spaľovacím
motorom. Teplo, ktoré v tomto procese
v motore vzniká, je nutné odviesť a možno
ho užitočne využiť na vykurovanie, resp.
prípravu teplej vody. Výkony mikroko-
generačných jednotiek, vhodných pre
domácnosti a dostupných na Slovensku,
sú v rozsahu 5,5–18 kW.
ç Stirlingov motor je spaľovací (ale nie
vznetový) tepelný motor, ktorého zvlášt-
nosťou je jednak to, že v jedinom valci
má dva piesty, a potom skutočnosť, že
do valca nevedie žiadne nasávacie ani
výfukové potrubie. Pracovnou látkou je
pritom trvale ten istý plyn. Princíp práce
Stirlingovho motora spočíva v pohybe
plynu medzi dvomi prostrediami s rozlič-
nými teplotami. Cyklus prechádza štyrmi
fázami, ktoré sa nazývajú: ochladenie,
kompresia, zahrievanie, expanzia. Priamo-
čiary pohyb valcov cez prevod otáča gene-
rátor a tak vyrába elektrický prúd. Výkon
zariadenia so Stirlingovým motorom,
ktoré sa pripravuje na uvedenie na trh,
je 1 kW
el
a 6 kW
t
., čo by pre využitie
v domácnosti mohlo byť celkom postaču-
júce. Zatiaľ sa na Slovensku nepredáva.
ç Palivový článok je v podstate transfor-
mátor chemickej energie na elektrickú
jej priamou premenou. Tento proces je
sprevádzaný vznikom tepla. Palivové články
si v západných krajinách nachádzajú svoje
uplatnenie ako zdroje elektrickej energie
na napájanie elektronických prístrojov, pri-
čom vzniklo aj niekoľko modelov osobných
áut. Výhody palivových článkov sú v tom,
že neprodukujú žiadne látky zaťažujúce
životné prostredie, majú vysokú účinnosť,
rýchly nábeh na plný výkon a nevyžadujú
zložitú údržbu a obsluhu. Navyše keďže
využívajú vodík, možno ich zaradiť medzi
obnoviteľné zdroje energie. Palivový článok
zrejme časom doplní aj možnosti technoló-
gie vykurovania. Ideálny predpoklad budú
mať domácnosti s domovou prípojkou
zemného plynu, pretože palivový článok
bude môcť využívať na svoju činnosť prefe-
renčne práve zemný plyn, ktorý je bohatý
na obsah vodíka. Vykurovacie zariadenia
na báze palivového článku nepotrebujú
na svoju prevádzku nič špeciálne, len
jednoduchú prípojku vody, elektriny a zem-
ného plynu. Palivové články však ešte nie
sú na slovenskom trhu dostupné. Dôvo-
dom sú zatiaľ vysoké investičné náklady.
Viac informácií o zemnom plyne a tech-
nológiách využívajúcich toto palivo nájdete
na stránkach www.spp.sk a www.ekofond.sk.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 43 20.3.2012 12:12
stavba domu od A po Z
komínové systémy
Keďže montáž komínového systému by mala byť v súčasnosti i budúcnosti
samozrejmosťou, firma STADREKO – výrobca zámkovej dlažby,
šalovacích tvárnic a stropných systémov – ponúka stavebníkom
najlacnejší komínový systém.
Firma STADREKO vznikla v roku
1991, kedy začala s výrobou škvarobe-
tónových tvárnic. V roku 2003 sa firma
transformovala na STADREKO, s. r. o.,
a premiestnila sa do nových priesto-
rov, kde začala vyrábať aj šalovacie
debniace tvárnice. Vzhľadom na dopyt
aj po iných betónových výrobkoch sa
v roku 2008 vo firme rozšíril výrobný
sortiment o zámkovú dlažbu rôznych
tvarov a následne aj o certifikované
komínové systémy so šamotovými vlož-
kami rôznych priemerov.
V súčasnosti vyrába aj montovaný
železobetónový stropný systéme,
ktorý pozostáva zo stropných nosníkov
a betónových stropných vložiek.
Komínový systéme STADREKO zaru-
čuje bezpečné odvádzanie spalín, ktoré
vznikajú pri horení. Hlavnou funkciou
komína je vytvoriť optimálny ťah pre
horenie a odvedenie dymových splodín
z budovy. Hladké steny šamotových
tvaroviek spĺňajú tieto požiadavky, čiže
podporujú a vytvárajú výborný ťah
komína. Má dokonalé tepelnoizolačné
vlastnosti, výborné odvetranie izolácie,
vysokú kvalitu šamotových vložiek,
ktorá zaručuje odolnosť proti vlhkosti,
korózii a vyhoreniu.
Firma STADREKO ponúka komíny
v rôznych vyhotoveniach s priemerom
160, 180, 200 mm, ktoré uspokoja
zákazníka technickými parametrami,
kvalitou, jednoduchou výstavbou
a výbornou cenou. Komínovým sys-
témom STADREKO možno vykurovať
akýmkoľvek typom paliva – pevným,
kvapalným, plynným.
V ponuke sú celé zostavy komínov
rôznych výšok, jednokomínové aj
dvojkomínové, ktoré sa dajú ľubo-
voľne skombinovať. Zostava sa skladá
z komínových tvárnic, šamotových
vložiek, pripojenia sopúcha v uhloch
90 ° (ku kotlu na pevné palivo) alebo
45 ° (ku kozubovej vložke), tvarovky
na čistenie plechových dvierok, lepidla
na šamot, krycej betónovej dosky,
antikorového kónusu so strieškou
a izolácie perlit alebo minerálnej vaty.
Ponuka obsahuje aj nadstrešné okrasné
segmenty, ktoré svojim vzhľadom imi-
tujú tehlu. Montáž komína je rýchla
a jednoduchá.
Pri kúpe ľubovoľnej zostavy komí-
nového systému firma STADREKO
zabezpečí dopravu po celom Slovensku
na miesto určenia v cene od 5 € až
20 €. V porovnaní s inými komínovými
systémami ponúka veľmi zaujímavé
ceny, čo určite poteší hlavne malých
stavebníkov.
Pohodlné a kvalitné riešenie
za dobrú cenu
ponúka certifikovaný komínový systém
Chcete žiť v zdravom prostredí
a v spokojnosti?
www.STADREKO.SK
Komínový systém STADREKO
je vhodný pre všetky druhy paliva
– pevné, kvapalné a plynné
G dokonalé tepelnoizolačné vlastnosti
G výborné odvetrania izolácie
G vysoká kvalita šamotových
vložiek
G vhodný pre všetky druhy palív
G rýchla a úsporná montáž
G dobrá cena
G doprava na miesto určenia
Kontakt: tel.: 0908/111 696, 043/538 13 07, e-mail: stradreko@stadreko.sk, www.stadreko.sk
komín 8 m
priem. 200
486 €
komín 8 m
priem. 160
443 €
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 44 20.3.2012 12:12
Poskytujeme inovačné riešenia a servis výťahov
a eskalátorov. Pretože sme výrobcom kompletných
výťahových zariadení, naše ceny sú veľmi priaznivé.
Výhodou je tiež pomoc zákazníkom pri každom kroku,
od dizajnu, po výrobu, inštaláciu, servis a modernizáciu.
Úspora elektrickej energie, väčšia bezpečnosť, väčšie
pohodlie, tichší chod, zvýšenie nosnosti a kapacity
prepravovaných osôb, úspora nákladov na údržbu. 
Kombinácia energetickej účinnosti, optimalizácie
rozmerov výťahovej kabíny a výťahovej šachty dávajú
za výsledok produkt, ktorý ponúka najvyšší komfort
a optimálny výkon.
Rozvádzač s frekvenčným riadením v spojení s bezpre-
vodovým strojom zaručuje úsporu elektrickej energie,
väčšie pohodlie a tichší chod.
Núdzový dojazd výťahu pri výpadku elektrickej energie
do najbližšej stanice (nie je potrebné vyslobodzovať
z výťahu).
MAGO bezprevodový stroj, s duálnou brzdou pôsobí
priamo na hriadeľ stroja a poskytuje maximálnu
bezpečnosť.
Tiesňové volanie a obojsmerný komunikačný systém
v prípade uviaznutia osoby vo výťahovej kabíne je
integrovaný v ovládacom panely kabíny výťahu.
Bezpečnosť: Dodaním kabínových dverí sa výrazne
zvýši bezpečnosť výťahov (hlavne u detí, kde je vysoké
nebezpečenstvo úrazu pri škáre medzi kabínou a čelnou
stenou šachty počas jazdy).
PRED L
Budova bez výťahu
L PO
Inštalácia s MP Go! Flex
Bezprevodový MAGO stroj
Znížená hlava šachty na 2 750 mm
Znížená priehlbeň na 310 mm
V Minimálna zaťaženosť šachty.
V Maximálna prispôsobivosť a využitie šachty.
V Ekologický: Bezprevodový MAGO stroj s vysokým výkonom + DSP frekvenčný
menič.
V Automatické vyslobodenie osôb v prípade výpadku elektrickej energie.
V Vhodné pre trojfázové a jednofázové 220 V
V Bezpečnostný systém pre zmenšený priestor, podľa normy EN 81-21
a STN EN 81-1+AC/A3/01
Výhody
Výroba, dodávka, montáž, modernizácie a servis výťahov/eskalátorov
Spoločnosť MP je zastúpená na 5 kontinentoch v 80 krajinách sveta
Bezprevodový výťah do existujúcich budov
MP výťahy, s. r. o.
Podunajská 25 ; 821 06 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 45 241 317
Mobil: +421 (0) 903 433 766 ,
+421 (0) 903 71 44 88
E-mail: info@mpvytahy.com
www.mpvytahy.com
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 45 20.3.2012 12:12
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
46
š t ý l d o mu a b y t u
Človek od nepamäti je v spojení
s prírodou a ňou sa snaží obklopovať
aj v dnešných časoch. Je príjemné mať
doma kúsok prírody a ešte príjemnejšie,
ak kúsok prírody príjemne cítime alebo
vnímame. Na to však je potrebné splniť
aj niekoľko základných podmienok. Tá
hlavná spočíva v správnom ošetrení
alebo aplikácií v danom objekte. Je zby-
točné si na interiér napríklad navrhnúť
hlinenú omietku, keď povrch omietky
ošetríme napr. bežnou akrylátovou
farbou. Vlastnosti hlinenej omietky
tým strácajú svoju funkciu a okrem len
dobrého pocitu nedokážeme oceniť
príjemnú klímu. Preto je dôležité si
vždy dobre navrhnúť a ošetriť prírodné
materiály, aby sme dokázali oceniť ich
pozitívne vlastnosti. Hlavne okrem
príjemného pocitu máme oddychovať
a regenerovať svoje sily. Prírodné mate-
riály sú alternatívou pre tých, ktorý
uprednostňujú tradičné spojenie s príro-
dou a staré techniky ich spracovania.
Všetky bežne dostupné a prie-
myselne vyrábané materiály svojim
chemickým zložením, niektoré viac iné
menej, majú obmedzenú priepustnosť
vodnej pary a tým zapríčiňujú tvorbu
plesní a alergénov, nevhodné PH,
na dotyk pôsobia chladným dojmom.
V obytných priestoroch máme
na výber niekoľko druhov prírodných
materiálov. Od drevených, cez kamenné
až po napríklad hlinené omietky, ktoré
aplikujeme do všetkých miestností.
Hlinené stavebné hmoty vytvárajú
živé, rôznorodo otvárateľné povrchy.
Pri výrobe sa používajú najkvalitnejšie
hliny, kremičité piesky, ľan, slama, paz-
derie a konopné vlákna z prírody.
Hotové hlinené omietky sa vyzna-
čujú vynikajúcimi vlastnosťami pre
klímu bývania a životné prostredie.
Regulujú vlhkosť, nevyvolávajú alergie,
majú účinky proti statickému náboju
a schopnosť tepelného vyžarovania.
Vyžadujú nepatrné množstvo energie
na výrobu so schopnosťou 100% recyk-
lácie. Tradične nasleduje ručné nanáša-
nie hlinenej omietky. Hotová omietka sa
hodí aj na strojové nanášanie vhodným
omietacím strojom.
Omietka je použiteľná v interié-
roch, v kúpeľniach a kuchyniach mimo
dosahu priamo striekajúcej vody a tiež
nie pod obkladačky. Použiť sa môže
po vhodnom ošetrení povrchu a kon-
štrukčných opatreniach aj v exteriéroch.
Omietka sa dobre hodí pre stavbu svoj-
pomocou, pričom prvé skúsenosti by
sa mali získať pod vedením odborníkov.
Pretože hlina je zdravotne nezávadná,
dokonca sa využíva k liečebným úče-
lom, nie sú potrebné žiadne mimo-
riadne bezpečnostné opatrenia.
Ďalším ekologickým plusom hotovej
hlinenej omietky je, že sa môže pone-
Prírodné materiály
– návrat osvedčených vlastností
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 46 20.3.2012 12:13
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
47
š t ý l d o mu a b y t u
chať bez ďalšieho náteru. Pri vyšších
požiadavkách, prípadne pre zafarbe-
nie, sa môžu použiť farby z haseného
vápna, farby kaseinové alebo hlinené.
Nátery na báze umelých živíc by sa
nemali používať tak z technických, ako
aj z ekologických dôvodov. Hlinená
omietka je pružná, reguluje vlhkosť,
prepúšťa paru a je pre svoje špeciálne
zloženie dostatočne pevná. Pridaním
prírodných vláken vzniká efekt česa-
ných vláken, ktorý zvyšuje povrchovú
teplotu. Toto zväčšuje útulnosť. Vysoká
schopnosť vyrovnávať vlhkosť a pohl-
covať pachy, ovplyvňuje pozitívne
klímu v miestnosti. Vysoká schopnosť
vyrovnávať vlhkosť a veľmi nízke kolí-
sanie vlhkosti hlinenej omietky zabez-
pečuje suché steny a predchádza tým
tvoreniu plesní. Žiaľ, počas schnutia
za nepriaznivých podmienok sa môže
vytvoriť dočasná pleseň. V hotovej
suchej omietke však
nenachádza pleseň
žiadne podmienky
na existenciu a nie
je preto pre obyva-
teľov škodlivá. To,
že je hlina zásaditá,
je ďalšia výhoda pri
ochrane proti plesni,
ktorá uprednostňuje
kyslé prostredie.
Čistá prírodná hlina je už
generáciami preverená stavebná látka
s úplnými biologicko-stavebnými osved-
čeniami, ktoré môžu byť bez kompromi-
sov použité v stavbách.
Ďalšia stará technika a hlavne už
dnes si nachádzajúca svoje miesto, je
ošetrovanie dreva pomocou prírodných
olejov a voskov. Od prvopočiatkov
bol jediným dostupným riešením pre
všetky činnosti. Veľa techník úpravy
prírodných materiálov pomaly zaniklo,
ale ich hotové diela sa zachovali
dodnes. Hlavnou zložkou pre nátery
olejovými farbami je ľanový olej
(dnes sa požívajú kombinácie rôz-
nych olejov na vylepšenie vlastností
náteru). Molekuly sú cca 50× menšie
ako u umelých živíc a prenikajú preto
výborne do hĺbky podkladu a pokrý-
vajú povlakom steny jeho pórov.
To umožňuje vynikajúce zviazanie
podkladu s nasledujúcim olejovým
náterom a maximálnu difúznosť drevnej
hmoty. Drevu dodáva jeho pružnosť,
spomaľuje krehnutie. Jednoducho sa
opravuje a miesto je dokonale ošet-
rené. Okrem toho sa náter z prírod-
ných olejov neodlupuje a nepraská,
zostáva pružný a na povrchu zvetráva
pomaly, zatiaľ čo náter pod ním ešte
nie je poškodený. Dá sa preto bez
väčších nákladov na údržbu jednodu-
chým očistením a pretretím renovovať.
UV filter pre naše
oleje sú minerálne
a zemné pigmenty,
ktoré po celú život-
nosť náteru sú jasné
a nepodliehajú šed-
nutiu.
Aby sa zachovala
čo najdlhšia úžitková
vlastnosť samotného
náteru na dreve, je dôležité ho
dôkladne vyčistiť a povrch zjednotiť.
Pre exteriér je postup: 1× náter
Boritá soľ (prírodný fungicíd a biocíd),
1× Základný olej a 2× Farebná lazúra.
Všetko sa aplikuje pomocou kvalitného
štetca, aby sa náter do dreva vpraco-
val a rovnomerne v tenkých vrstvách
naniesol na celú plochu. Časový odstup
medzi nátermi je cca 24 hodín.
Pre interiér je niekoľko možností.
Hlavná zásada je všetky vlhké priestory
natrieť 1× boritou soľou (prevencia
proti plesňami a zamodreniu) a potom
postupovať podľa predstáv: olej s vos-
kom, včelí vosk, olej s UV filtrom pre
zachovanie prirodzeného vzhľadu bez
ďalšieho zožltnutia povrchu.
Drevené podlahy v interiéri sa ošet-
rujú 2× olejom bez základovania s lesk-
lejším alebo matným povrchom.
Na drevené podlahy v exteriéri je
najlepšie použiť tvrdú drevinu a ošetriť
tvrdým impregnačným olejom, ktorý sa
môže jemne prifarbiť zemným pigmen-
tom.
Drevený nábytok najlepšie ošetríme
šelakom, ktorý nám zjednotí povrch
a bude prirodzený.
Údržba
K najprirodzenejším vlastnostiam
dreva patrí schopnosť prijímania a vylu-
čovania vlhkosti, čím sa zlepšuje klíma
v miestnosti a tiež kontaktné teplo. Pre
zachovanie týchto vlastností je veľmi
dôležité, aby táto funkčnosť náteru
bola čo najdlhšia. Všetky prírodné
olejované a voskované povrchy sa
majú ošetrovať tukom. Čističe bez
tuku odstraňujú olejovú a voskovú
vrstvu – odmastňovanie. Celkovú sta-
rostlivosť dosiahneme Marseillským
mydlom a Carnaubovou voskovou
emulziou.
Sme výhradným a priamym dovoz-
com značiek: KREIDEZEIT, Proterra,
NATURAL, CANABEST, CLAYGAR
V ponuke máme:
ù 100% prírodné oleje
a vosky – KREIDEZEIT, Proterra,
NATURAL
ù zemné a minerálne
pigmenty – KREIDEZEIT
ù tadelakt, stuccolustro – KREIDEZEIT
ù prírodné farby – KREIDEZEIT
ù hlinené omietky – CLAYGAR
ù konopné izolácie – CANABEST
ù realizácie: prírodné stavby
PROFI AIR-COLOR, s. r. o.
Kamenná 11
010 01 Žilina
041/700 11 07-08
0907/173 424
e-mail: proficolor@proficolor.sk
www.proficolor.sk,
www.kreidezeit.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 47 20.3.2012 12:13
Ecomodula s.r.o.
Váš partner pre kvalitné bývanie
Víťaz súťaže Dřevěná stavba roku 2011 v ČR
*) Cena zahrnuje:
Ecomodula s.r.o.
Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek
E-mail: obchod.500@ecomodula.com
Tel. +420 382 212 685, +420 775 223 046
Nakonfigurujte si svoj vlastný dom na
www.ecomodula.com
Promokód: STL2
N
ovinka
2012
Tepelné čerpadlo na TUV a kúrenie s možnosťou rozšírenia na solár
Rekuperačná jednotka
Inteligentný systém riadenia domu s možnosťou rozšířenia
Difúzne otvorená skladba steny
Okná s izolačným trojsklom
Prízemie dokončené na kľúč
Izolovaná podlahová konštrukcia (bez betónových pilierov)
od 127 000 EUR*)
bez DPH
A
<50kWh
B
51-90kWh
C
91-150kWh
D
151-230kWh
E
231-330kWh
F
331-450kWh
G
>451kWh
PREUKAZ ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI BUDOVY
ArchiPOP 126
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 48 20.3.2012 12:13
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 49 20.3.2012 12:14
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
50
š t ý l d o mu a b y t u
Oknami neprichádza do miestnosti
len svetlo a vzduch, okná umožňujú
tiež komunikáciu s okolím. Na prvý
pohľad nie je okno hodnotené viac než
ako rám s presklenou tabuľou resp.
ako prvok fasády. A predsa je tvorené
mnohotvárnou technikou, ktorá pracuje
takmer skryte a zabezpečuje najrôznej-
šie možnosti použitia. Od kovania sa
predovšetkým očakáva komfort ovlá-
dania okenného krídla, neustále otvára-
nie, vyklápanie, zatváranie ako aj jeho
dotatočné funkcie pri vetraní či bezpeč-
nosti. Od profilového systému tvarová
a farebná stálosť, od zasklenia garan-
tované izolačné vlastnosti. A práve pri
bežnom užívaní sa vám najviac prejaví,
čo je to mať kvalitné a funkčné okno.
Preto pri výbere rozhoduje hlavne
odborné poradenstvo, technické
vyhotovenie, riešenie kovania, spôsob
montáže, záručný a pozáručný servis,
čo sa vám ako investícia pri kúpe okien
do budúcna viacnásobne oplatí. Práve
preto by sa pri voľbe nových okien
a dverí nemalo vstupovať do kompro-
misov, ale hľadať riešenia, ktoré boli
vyvinuté s ohľadom na zvýšenie kvality
bývania zodpovedajúce súčasnej dobe.
Spoločnosť ESOPLAST SK s. r. o.
vo svojej 15-ročnej tradícií výroby
KLASIK
Okná radu klasik sú určené pre
klasickú architektúru domov a bytov.
Nadčasový dizajn, ktorý je strohý
a funkčný bez zbytočného moder-
ného make-upu, presne charakterizuje
trvácne a hospodárne riešenie okennej
výplne.
KOMFORT
Okná KOMFORT patria k technicky
najdokonalejším výrobkom na trhu.
O jednu viac, teda tri úrovne tesnenia
a medzisklenný dištančný rámik skla
TGI (tzv. teplý okraj) posúvajú tento
produkt do najlepšej spoločnosti plas-
tových okien na trhu.
PORTAL
Zdvižno-posuvné dvere PORTAL
predstavujú skutočný prémiový pro-
dukt, ktorý vám umožní vytvoriť
veľmi veľké otvory do záhrady alebo
na terasu, flexibilne a s veľkou inten-
zitou svetla. Okúzľuje svojou štíhlo
pôsobiacou líniou, svojím nadčasovým
charakterom a taktiež svojimi technic-
kými parametrami. Najlepšie hodnoty
tepelnej a protihlukovej izolácie, stabi-
lity a tesnosti sú rovnako samozrejmé
ako bezpečná funkčnosť pri zachovaní
vysokého komfortu ovládania.
Naším poslaním
a základným cieľom
je vyrábať dobrý produkt,
ktorý je
vhodný pre každého
a odborne inštalovaný
perfektne funguje!
Robíme len to,
čo vieme najlepšie
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 50 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
ULTRA
Vďaka spojeniu najmodernejšej
techniky a trendového dizajnu dosa-
huje tento produkt absolútnu špičku
európskej ligy plastových okien.
Použitie vysokoizolačného trojskla
v 6-komorovej konštrukcii rámu a krídla
spolu s troma úrovňami tesnenia a diš-
tančným TGI rámikom, pri unikátnej
stavebnej hĺbke 88 mm, je maximum,
čo môže súčasná technológia ponúk-
nuť. Okná ULTRA sú vhodné pre pou-
žitie v nízkoenergetických (po úprave
dokonca pasívnych) domoch a budo-
vách. Uspokoja najnáročnejších záujem-
cov u nás i v zahraničí.
TECHNIK
Vchodové dvere TECHNIK sú vyrá-
bané z 5-komorového rámu a 4-komo-
rového krídla. Vyznačujú sa vysokou
pevnosťou, čo zaručujú uzatvorené
výsluhy v krídle, spojené pri zváraní
špeciálnymi spojkami, ktoré vytvárajú
uzatvorený rám.
Vybavené sú štandardne hliníko-
vým prahom s prerušeným tepelným
mostom a bezpečnostným hákovým
zámkom a pántmi, ktoré zabraňujú prí-
padnému vyveseniu krídla.
Vchodové dvere je možné vybaviť
širokou paletou okrasných dverných
výplní a tak zvýrazniť originalitu zákaz-
níka.
ponúka práve takéto riešenia. Kvalitný
profilový nemecký systém KBE, špič-
kové okenné kovanie Siegenia Aubi
TITAN AF, dverné kovanie KFV, kvalitný
dodávateľ izolačných skiel, kompletná
tieniaca technika, doplnkové príslu-
šenstvo, kvalitný a odborný servis, to
všetko je zárukou kvalitných okien
a dobrých riešení.
Kozubová kachľová pec MIJAVA
Kozubová kachľová pec MIJAVA
N
O
V
I
N
K
A
ESOPLAST SK s. r. o.
Sídlo:
Kuklov 286
908 78 Kuklov, okr. Senica
T: +421/34/658 20 58
F: +421/34/658 21 31
Obchodná kancelária:
Kremnická ul. 11
851 05 Bratislava 5
T: +421/2/63 53 64 44
F: +421/2/63 53 64 45
e-mail: esoplast@esoplast.sk
www.esoplast.sk 
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 51 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
52
š t ý l d o mu a b y t u
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 52 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
53
š t ý l d o mu a b y t u
CERTIFIKÁT KVALITY
Nájdete nás na výstave
DOMEXPO v Nitre
pavilón M1 – stánok č. 309
od 19. 4.–22. 4. 2012
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 53 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
materiály a produkty
54
š t ý l d o mu a b y t u
Spoločnosť Noves okná, a. s., v spolupráci s hlavným dodávateľom plastového
profilového systému Aluplast zaradila do výroby nový profil
z radu energeticky úsporných okenných konštrukcií.
IDEAL 8000 Classic je profilový sys-
tém s hĺbkou 85 mm, inovovaný – kla-
sický dizajn rámu a krídla, tri vyme-
niteľné tesnenia, možnosť zasklenia
izolačným trojsklom s plastovým diš-
tančným rámikom, súčiniteľ prechodu
tepla U
f
 = 1,0 W/(m
2
.K). Celková hĺbka
a 6-komorový profil so stredovým
tesnením zaisťujú optimálnu tepelnú
ochranu a upokojujúce ticho. Eleganciu
a exkluzivitu okna zaručuje hliníkové
opláštenie tzv. klip vo farbách RAL.
Hliníková výroba na vzostupe
Spoločnosť Noves okná, a. s., má
výnimočné postavenie medzi slovens-
kými TOP firmami na výrobu hliníko-
vých konštrukcií. Divízia hliníkových
konštrukcií pracuje na významných
projektoch nadregionálnej úrovne,
ktoré svojim architektonickým, kon-
štrukčným a funkčným riešením patria
medzi skvosty novodobej výstavby
na Slovensku.
Desiatky stavieb, na ktoré naša firma
dodáva hliníkové okná, dvere, zostavy
zasklených stien, fasádne konštrukcie
atď. posúvajú firmu Noves okná, a. s.,
medzi firmy s rozvinutou výrobou hli-
níkových konštrukcií. Stavebný boom
ostatných rokov v spojitosti s novodo-
bou architektúrou spôsobil enormný
dopyt po voľných výrobných kapacitách
spracovateľov hliníkových stavebných
systémov. Pre zvýšenie výrobných
kapacít sme v roku 2010 postavili
novú výrobnú halu, ktorá spĺňa všetky
kritéria najmodernejšieho pracoviska
s využitím progresívnych parametrov
na všetkých stupňoch výrobného
procesu. Celkovo táto investícia stála
280 tisíc EUR. Dôvodom investície
bol rapídny vzostup záujmu klientov
o prémiové okná a dvere značky Noves
a následný nárast objemu výroby
hliníkových konštrukcií. Tie v súčas-
nosti produkujeme pre celý holding
Hasau GROUP. Inovácie zaznamenal aj
strojový park budúcej výroby, kam pri-
budli strojné zariadenia svetoznámych
značiek. Dnes sa môžeme pochváliť
realizáciou vysoko nákladových pro-
jektov, ako je výstavba výučbových
priestorov Žilinskej Univerzity, dos-
tavba budovy Východoslovenského
ústavu srdcovocievnych chorôb v areáli
FNLP v Košiciach, obytný areál Titus pri
Železnej studienke v Bratislave, rekon-
štrukcia Bratislavského hradu, dostavba
liečebného komplexu Hviezdoslav
na Štrbskom Plese. Z aktivít v ostat-
nom čase stoja za zmienku práce
na Polyfunkčom objekte Mníšek pod
Brdy pri Prahe, PO Excalibur Znojmo,
rekonštrukcia VUB P. Bystrica, rekon-
štrukcia nemocnica Stará Ľubovňa,
VÝVOJ Martin, Nemocnica Martin,
Knižnica Martin, Polyfunkčný objekt
PBPEHAES Prešov. Progres a kvalitu
našich výrobkov dokazuje spolupráca
na výnimočnom projekte 3nityLife Style
Residence v bratislavskom Ružinove
na 1. veži a podstave.
Snahou Spoločnosti Noves je podie-
ľať sa na komplexných inovatívnych
riešeniach, ktoré znamenajú pre našu
firmu výzvu a možnosť dokázať kvality
produktu i ľudského potenciálu.
Doprajte si teplo a atmosféru domova
s novým profi lom Ideal 8000
NOVES okná, a. s.
Radlinského 24
052 01 Spišská Nová Ves
Infolinka: 0800 111 712
E-mail: offi ce@noves.sk
www.noves.sk
ALIPLAST – IMPERIAL
û trojkomorový okenno-dverový
systém v skupine 2.1 RMG
podľa materiálovej normy
DIN 4108 vhodný na exterié-
rové konštrukcie do prostredia
s väčšími výkyvmi teplôt
û prerušenie tepelného mosta
24 mm nevodivými polyami-
dovými pásikmi so sklenými
vláknami
û stavebná hĺbka profilov
65 mm, hrúbka stien 1,7–2,0 mm
û hrúbka zasklenia 4–51 mm
û voľba pevného prahu, výsuv-
ného prahu alebo bezpraho-
vého vyhotovenia dverí
û nemecké kovanie dverí s jed-
nobodovou rozvorou alebo
trojbodovou hákovou rozvo-
rou
û ponuka množstva doplnkov
(samozatvárače, stavače krí-
diel, blokády pasívnych dver-
ných krídiel, bezpečnostné
vložky, elektrické zámky, gule,
držadlá („madlá“), poštové
schránky a pod.)
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 54 20.3.2012 12:15
PRINÁŠAME
SVETLO
PRÉMIOVÉ OKNÁ A DVERE
www.noves.sk
Úsporné Uw = 0,83 W/m
2
K
s izolačným 3-sklom a rámčekom
SWISSPACER
Bezpečné a stabilné
Biele aj farebné
Elegantné a komfortné
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 55 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
stavebná chémia
56
š t ý l d o mu a b y t u
Balkóny a terasy sa zaraďujú k naj-
obťažnejším oblastiam z hľadiska náro-
kov na systémy utesnenia a pokládky
dlažby. Predovšetkým extrémne tep-
lotné výkyvy v exteriéri predstavujú
vysokú záťaž na použitú hydroizoláciu,
lepiacu a škárovaciu maltu. Pri juho-
západnej orientácii balkóna a použití
tmavej dlažby môže povrch konštrukcie
vykazovať v poobedňajších hodinách
hodnoty okolo 70 °C.
Čo sa stane, keď sa zrazu objavia
mračná a nad týmto balkónom sa spustia
zrážky? V dôsledku náhlej zmeny teploty
dochádza v dlažbe k dĺžkovým zmenám;
systém hydroizolácie s lepiacou maltou
musí byť schopný tieto pohyby (defor-
mácie medzi dlažbou a podkladom) bez
porušenia prenášať. Navyše by použitý
systém mal túto požiadavku spoľahlivo
+ UNIFIX-2K, ktorý je vďaka vysokej
pružnosti schopný spoľahlivo prenášať
vyššie uvedené šmykové napätia.
Špeciálne potery na balkónoch
a terasách sa môžu zaizolovať pomocou
AQUAFINu-2K, ako náhle sú pochôdzne
(spravidla po troch až siedmich dňoch).
Ihneď po vytvrdnutí nanesenej hydro-
izolácie možno pristúpiť k pokladaniu
dlažby. AQUAFIN-2K je po cca. 3 hodi-
nách od nanesenia odolný proti dažďu
a po 24 hodinách naň možno nalepiť
dlažbu.
Povrchové trhliny v potere možno
priamo prepracovať AQUAFINom-2K.
Doplnkovými systémovými prv-
kami k hydroizolačnej stierke sú
tesniace pásky, tvarovky a manžety
ASO-Dichtband-2000. Systém tesnia-
cich pások uzatvára ASO-Dichtband-
2000-Sanitär, páska opatrená na jednej
strane 2,5 cm širokým samolepiacim
pruhom, cez ktorý možno plošnú izolá-
ciu balkónovej dosky jednoducho napo-
jiť napr. na dverové a okenné rámy.
spĺňať nie len prvý rok po zrealizovaní
balkóna/terasy, ale pokiaľ možno niekoľko
desaťročí. Pokiaľ systém hydroizolácie
s lepiacou maltou nebude môcť tieto
šmykové napätia kompenzovať, povedie
to k vzniku škôd.
Spoločnosť SCHOMBURG odporúča
pre zaizolovanie balkónov a terás,
a následné lepenie dlažby osved-
čený systém materiálov AQUAFIN-2K
Po osadení tesniacich pások pomocou
AQUAFINu-2K sa touto hydroizolačnou
stierkou ošetrí plocha balkónu/terasy,
ako aj soklová oblasť zvislých kon-
štrukcií (ochrana stien proti prevĺhaniu
od striekajúcej vody). AQUAFIN-2K sa
nanáša minimálne v dvoch pracovných
krokoch pomo cou štetca, stierky alebo
vhodného striekacieho zariadenia, pri
celkovej spotrebe minimálne 3,5 kg/
m
2
. Vhodnými opatreniami je potrebné
zabrániť príliš rýchlemu vyschnutiu izo-
lácie (intenzívne navlhčenie podkladu
pred aplikáciou, prekrytie nanesenej
izolácie fóliou a pod.).
Po zrealizovaní hydroizolácie možno
pristúpiť k lepeniu dlažby pomocou
pružného lepidla UNIFIX-2K. V exteriéri
je vo všeobecnosti potrebné nalepiť
dlažbu celoplošne, aby sa pod ňou
nevytvorili dutiny. Toto je možné docie-
liť nanášaním lepiacej malty na podklad
i na spodnú stranu obkladového prvku
(tzv. metóda buttering-floating). Taktiež
je potrebné zabezpečiť, aby povrch
dlažby mal spád minimálne 2 %.
Po vytvrdnutí lepiacej malty nasle-
duje vyškárovanie dlažby pomocou
HF05-Brillantfuge. Táto vodoodpudivá
a mrazuvzdorná škárovacia malta je
modifikovaná polymérnymi prísadami,
a je taktiež koncipovaná pre použitie
v náročných podmienkach exteriéru.
U všetkých hydraulicky tvrdnúcich
maltovín by sa malo zabezpečiť ich
dostatočné vytvrdnutie pred ich vysta-
vením zaťaženiu. Taktiež by sa nemali
spracovávať pri teplotách ovzdušia
Systémové utesnenie s pokládkou
dlažby pre balkóny a terasy
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o., Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava, tel.: 02/32 40 05 02, fax: 02/32 40 05 01, e-mail: schomburg@schomburg.sk,
internet: www.schomburg.sk
Vývoj teplôt na balkóne s juhozápadnou orientáciou.
Utesnenie podlahovej vpuste – osadenie
tesniacej manžety
ASO-Dichtmaschette-Boden
do čerstvo naneseného AQUAFINu-2K
AQUAFIN-2K/M možno aplikovať
pomocou štetca, stierky alebo vhodného
striekacieho zariadenia
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 56 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
stavebná chémia
a podkladu pod 5 °C a nemali by pred
vytvrdnutím byť vystavené mrazom.
Hydroizolačný systém AQUAFIN
®
/
UNIFIX
®
predstavuje spoľahlivé rie-
šenie pre balkóny a terasy, ktoré
sa už 20 rokov úspešne používa na
Slovenskom stavebnom trhu. Pre vyrie-
šenie špecifických detailov je vám k dis-
pozícii náš bezplatný poradenský servis.
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet:
www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk
Príklad skladby podlahy u balkónovej
dosky:
1. železobetónová balkónová doska
2. spádový poter
3. oplechovanie (napr. ukončovací profil
Watec Fin FA od f. GUTJAHR)
4. odkvapový žľab (napr. balkónový žľab
Watec FIN BR + Watec FIN žľabový hák
+ Watec FIN RT zaslepovací profil)
5. penetrácia oplechovania pomocou
ASODURu-GBM + posyp kremičitým
pieskom (frakcie 0,2 – 0,7 mm)
6. hydroizolácia AQUAFIN-2K
7. pružná tesniaca páska
ASO-Dichtband-2000
8. keramický obklad lepený do UNIFIXu-2K
9. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000
10. škárovacia malta HF05-BRILLANTFUGE
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 57 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
stavebná chémia
58
š t ý l d o mu a b y t u
produkty pre rôzne zákaznícke skupiny. Prioritou pre
Adler však pri všetkých produktoch ostáva: kvalita,
estetika, spoľahlivosť, nenáročnosť a dlhodobá ochrana.
Prinášame riešenia aj pre tých najnáročnejších zákaz-
níkov, ale samozrejme naši vývojári intenzívne pracujú
aj na „vycibrení“ vlastností štandardných produktov,
aby vniesli ešte viac pohodlia do vašich životov. Na zák-
lade požiadaviek trhu: stolárov, verejnosti či veľkých
priemyselných firiem sa snažíme vyvíjať nové produkty
a zveľaďovať už existujúce. Každý jeden potenciál na trhu
je pre nás výzvou ako byť lepší, efektívnejší, kvalitnejší
a hodnotnejší.
Jednoducho, spoľahlivo a dlhodobo!
Čo môžeme urobiť pre vás viac ako ušetriť váš
drahocenný čas vylúčením činností, ktoré nemusíte
tak často, či dokonca vôbec robiť?! Produktmi rady
Pullex, určenými pre šikovné ruky domácich majstrov,
ošetríte drevené vonkajšie časti domu, jednoducho
a krásne. To všetko so zabezpečením maximálnej dlho-
dobej ochrany voči negatívnym vplyvom prostredia
a výrazne dlhšej životnosti oproti bežným prostried-
kom na ochranu dreva. Váš altánok, balkón či plot tak
natriete a nemusíte mu venovať pozornosť ďalších mini-
Poznáte to aj vy? Kúpite si čižmy, ktoré sotva vydržia jednu sezónu.
Automatická práčka sa vám pokazí tesne po vypršaní záručnej lehoty. Sveter,
ktorý stratí svoju pôvodnú farbu či tvar po pár vypraniach. Podobné „kvalitné“
produkty nájdeme všade naokolo a berieme ich ako nutnú súčasť
dnešnej doby. V prípade oblečenia, topánok či módnych doplnkov to síce nie
je až také podstatné, keďže mnoho z nás sa riadi módnymi trendmi, ktoré sa
z roka na rok menia. Ale čo v prípade drahších vecí či tých do ktorých je nutné
investovať aj svoj drahocenný voľný čas? Ako nekúpiť mačku vo vreci?
Kvalita má svoju hodnotu!
„Nie sme takí bohatí, aby sme si
mohli kupovať lacné veci“ – slávny
a stále pravdivý výrok… Cena produktu
neodráža len výšku platov a počet
vrcholových manažérov v tej ktorej
firme, ale hlavne kvalitu materiálu,
životnosť produktu, neustály pokrok
firmy vo vývoji, ochotný a spoľahlivý
servis ale aj nastavenie produktu.
Oblasť použitia produktu je tiež veľmi
výrazným parametrom odzrkadľujúcim
jeho cenu. Napr. produkt určený pre
veľké priemyselné firmy, je zákonite
lacnejší, aj pri zachovaní špičkovej kva-
lity, pretože čím je vyrobené množstvo
produktu väčšie, tým môže byť jeho
cena nižšia.
Flexibilita pre každého!
Úspešnosť firmy závisí v značnej
miere na jej schopnosti priblížiť sa
k zákazníkovi. Práve z tohto dôvodu
má aj firma ADLER určené svoje
Rýchlo, efektívne, trvalo…
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 58 20.3.2012 12:15
stavba domu od A po Z
stavebná chémia
málne 5 rokov. A keď príde čas na jeho
obnovu, žiadne šúpanie, zoškrabovanie,
opaľovanie či odbrúsenie náteru – jed-
noducho ho len znovu pretriete.
Pohodlie a bezstarostnosť vám
vieme zaručiť napríklad aj pomocou
produktov radu HighRes určenými
na povrchovú úpravu drevených okien.
Ich každoročné čistenie a pretieranie
ošetrovacím setom sa pri tomto sys-
téme stáva pre vás minulosťou na
najbližších 10 rokov! Pohodlie, dlhodo-
bosť a spoľahlivosť sa tak stali odpo-
veďou firmy ADLER na požiadavky
a potreby dnešného sveta.
Viete ako spoznať kvalitu?
Trh je tak preplnený toľkými často
nepravdivými reklamami, nekvalitnými
produktmi a značkami, že sa často
presvedčíme o ich kvalite až metódou
pokus – omyl. A to je škoda! Často
si totiž stačí všímať veci okolo seba.
Páčia sa vám drevené okná susedov?
Opýtajte sa, kto im ich vyrábal a ako sú
s nimi spokojní. Kvalitu firmy môžete
spoznať aj pri prvom kontakte s ňou.
Všímajte si profesionalitu a kompetent-
nosť jej zamestnancov, nielen možnosti
firmy poskytnúť vám čo najlepšiu cenu.
Za neprimerane vysokými zľavami totiž
bývajú často skryté nekvalitné mate-
riály, nedodržané pracovné postupy,
nedostatočný alebo úplne chýbajúci
Foto: Josko
SERIÓZNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER
moridlá, laky, vosky a oleje pre drevené výrobky
farby na kov | fasádne farby | interiérové farby
na stenu | doplnky | odborné poradenstvo a servis
Adler Česko s.r.o. - tel. +420 544 2ll 930 - fax +420 549 2l3 229 - lnfoQadlercesko.sk - www.adlercesko.cz
Adler Slovensko s.r.o. - tel. +42l 5l99 62l - fax +42l 5l99 629 - lnfoQadler.sk - www.adler.sk
záručný servis. Toto všetko sa potom
môže podpísať na kvalite produktu
a na jeho celkovej životnosti. Ľahko sa
potom stane, že okná ktoré vám majú
vydržať v dokonalom stave dlhé roky,
po jednej zimnej sezóne napúčajú,
odlupuje sa z nich farba… Ich ďalšia
oprava, či dokonca výmena bude pre
vás nevyhnutnou a hlavne nákladnou
investíciou! Načo robiť teda veci 2-krát,
keď ich môžete urobiť raz a poriadne?
Spoľahnite sa na vlastné
„zmysly“!
Nič nie je lepšie ako presvedčiť sa
na vlastné oči, uši či ruky. Stolárske či
stavebno–stolárske výrobky (nábytok,
okná, dvere) povrchovo upravené pro-
duktmi značky ADLER nájdete na kaž-
dej väčšej výstave, ako aj vo viacerých
vzorkových predajniach rôznych výrob-
cov, ktorí používajú naše produkty
po celom Slovensku. Príďte sa kedykoľ-
vek presvedčiť o ich kvalite na pohľad
i omak!
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 59 20.3.2012 12:16

BAVTE SA FARBAMI
Pod značkou Brillant Creative prináša spoločnosť HET výberovú kolekciu odtieňov a farebných riešení, zohľadňujúcich moderné
trendy v bytovom dizajne. Jednotlivé farby umožňujú vzájomnú kombináciu a dávajú priestor pre kreatívne prístupy. Vhodnou
voľbou sýtych a svetlých tónov je možné v miestnosti vytvoriť jedinečnú a osobitnú atmosféru, modelovať a meniť jej proporcie
tak, aby výsledok čo najlepšie odrážal vašu individualitu a životný štýl.
www.het.sk
Používa sa na nátery najrôznejších podkladov ako klasické či sadrové omietky,
murivo, sadrokartónové, sadrovláknité, drevotrieskové, drevovláknité dosky,
betónové panely a monolity, zdrsnené tapety a ostatné tapety so štruktúrami,
tapety zo sklenených vlákien a pod. Výrobok je vyhovujúci na nátery povrchov,
ktoré môžu prichádzať do nepriameho a priameho náhodného styku s potravinami.
Z hľadiska aplikačno-technických vlastností
sa Brillant Creative vyznačuje veľmi dobrou
spracovateľnosťou a jednoduchou aplikáciou,
vysokou krycou schopnosťou a výbornou paroprie-
pustnosťou, odolnosťou voči oteru a matným
vzhľadom.
Brillant Creative prichádza v 12 farebných odtieňoch
vrátane bielej. Miešaním s bielym odtieňom
v pomere 1:1, možno rozšíriť počet kombinácií
o tzv. „tón v tóne“ a získať tak svetlejšie varianty.
www.het.sk
FIREMNÁ PREZENTÁCIA
sivá Solid béžová Romantic hnedá Elegant falová Nostalgic zelená Spirit
modrá Relax zelená Happy zelená Charismy žltá Vital oranžová Euphory vínová Mystic biela Optimic
ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE
zelená
Spirit
BC0269 BC0559 BC0559 BC0139 BC0559 BC0559 BC0529
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 60 20.3.2012 12:16
Int eri érová t ónovaná
ot eruvzdorná f arba
Tónovaná matná oteruvzdorná
vysoko paropriepustná rýchlo-
schnúca interiérová disperzná
farba s vysokou krycou schop-
nosċou a roztierateûnosċou na
okamžité použitie, vhodná na
nátery všetkých bežných
podkladov vrátane omietok
sanaéných systémov. Dodáva
sa v 12 základných odtieÿoch.
Moderné past el ové
odt i ene
N
O
V
É
O
D
T
IE
N
E
www.het.sk
VIAC NEZ FARBY
Výroba, montáž, servis (Stavebná 22, Banská Bystrica)
tel.: 048/471 69 11, fax: 048/471 69 13
• čistiarní splaškových vôd
• čistiarní priemyselných odpadových vôd
• plastových sorpčných lapačov olejov
• plastových lapačov tukov
• plastových bazénov s vybavením
• plastových akumulačných nádrží, žúmp
• galvanických vaní, atypov z plastov
Predaj
• PP polotovarov – plastových dosiek z PP, PVC, HPS
• plastových rúr a tvaroviek z PP, RPE (rozvod vody)
• vodoinštalačného materiálu (batérie, potrubia, filtre)
• kanalizačných rúr, tvaroviek a tlakových rozvodov z PVC
• čerpacej techniky, vodární
• hadíc, záhradnej techniky
• skrutiek, rozperiek (hmoždiniek), objímok
• splachovací systém na obmurovanie – Geberit
Čistiarne odpadových vôd,
bazény, lapače olejov, lapače tukov, atypy z plastu
BB AQEX, s. r. o.
Všetky naše výrobky majú platné certifikáty pre Slovenskú republiku!
Banská Bystrica, Stavebná 22
tel.: 048/471 69 11, fax: 048/471 69 13
www.bbaqex.sk, e-mail: bbaqex@bbaqex.sk
Predajňa:
Banská Bystrica, Stavebná 22, tel.: 048/471 69 34, fax: 048/471 69 35
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 61 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
62
š t ý l d o mu a b y t u
Vhodné zateplenie rodinného domu predstavuje
až päťdesiatpercentnú úsporu energií použitých
na vyhrievanie bytového interiéru hlavne v zimnom
období. Zateplením fasády možno úspešne riešiť aj
jej obnovu, revitalizáciu, ale aj architektoniku.
Zatepľovanie domov nie je iba nevyhnutnosť,
ale vždy sa ekonomicky oplatí s následným
trojnásobným efektom.
Platí však, že nie je zatepľovanie ako
zatepľovanie. K dispozícii je už viacero
používaných technológií zatepľovania
hlavne panelových sídlisk, značný je aj
výber zatepľovacích materiálov a sú aj
viaceré možnosti stavebno-technických
riešení pri realizácii zatepľovania fasád
rodinných domov. Odborníci v prob-
lematike zatepľovania môžu spome-
nutých predostrieť svoje odporúčania
a poradiť investorom, projekčným kan-
celáriám a zhotoviteľom dodávateľsky
profilovaných na zatepľovanie panelo-
vých sídlisk a rodinných domov.
Doc. Ing. František Hájek,
PhD, autorizovaný inžinier,
vysokoškolský pedagóg
na stavebnej fakulte (odborník
na statiku)
Pri navrhovaní zateplenia bytového
domu treba mať na zreteli aj hlavne
niektoré statické aspekty. Upozorním
preto na niektoré základné statické
problémy pri návrhu zateplenia. Okrem
návrhu ukotvenia zatepľovacieho sys-
tému sa v statickej časti projektového
návrhu zateplenia môžeme stretnúť
s viacerými problémami. Od ich riešenia
závisí budúca funkčnosť a životnosť
Zatepľovanie
dlhodobo
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 62 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
63
š t ý l d o mu a b y t u
zateplenia, ale tiež pôvodnej konštruk-
cie. Najčastejšie ide o nasledovné úlohy:
† sanácia statických porúch jednotli-
vých panelov – panely obvodového
plášťa majú zvyčajne rôzne poruchy,
ktoré sa prejavujú hlavne vo forme
trhlín. Sú dva základné typy trhlín:
trhliny, ktoré vznikajú pri výrobe
panelov kvôli objemovým zmenám
alebo pri ich montáži (napr. zabu-
dované zlomené panely) a trhliny,
ktoré vznikajú počas používania
konštrukcie. Pred zateplením treba
odstrániť alebo aspoň zmenšiť príčiny
tých trhlín, ktoré označujeme ako
aktívne. Šírka aktívnych škár sa v čase
mení a narastá. Sú to najmä trhliny
druhého typu. Svojimi zmenami
poukazujú na vnútorné namáhanie.
Ich prekrytím sa stráca možnosť kon-
troly stavu panelov a rozvoj porúch
sa môže prejaviť až po dlhšom čase
poškodením zateplenia,
† korózia výstuže panelov – jedným
z častých nedostatkov je korózia
montážnej výstuže. V dôsledku
zväčšeného objemu skorodovanej
povrchovej vrstvy výstuže nastá-
vajú poruchy krycej vrstvy výstuže.
Prejavom sú najmä trhliny súbežné
s výstužou, lokálne odštiepenie kry-
cej vrstvy v okolí výstuže alebo tiež
jej celoplošné odštiepenie v ploche
aktuálne
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 63 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
64
š t ý l d o mu a b y t u
panelov, alebo jej veľkej časti. Ich pre-
javy sú pritom rozdielne v závislosti
od vlastností materiálu obklopujú-
ceho výstuže, od povrchovej úpravy.
Zo sanácie takto poškodených miest
je známe, že koróziu výstuže nespre-
vádzajú vždy poruchy povrchovej
vrstvy v rovnakom plošnom rozsahu.
Počiatočné štádium korózie existuje
i v oblastiach mimo viditeľnú poruchu.
Rozsah korózie výstuže býva preto
vždy väčší, ako je rozsah viditeľných
porúch.
Priedušnosť oboch zatepľovacích
systémov umožňuje difúziu atmo-
sferického vzduchu a vodných pár
do hmoty obkladových panelov.
Ak proces korózie už začal, zatep-
lením sa obmedzí pomerne málo.
Prídavnou sanáciou sa musí čo najviac
obmedziť. Je vhodné, aby sa prí-
davne sanovali i miesta nevykazujúce
v súčasnosti poruchy. Zateplenie by
malo byť dlhodobo bezporuchové
a funkčné, jeho predpokladaná život-
nosť je aspoň 30 rokov.
znehodnotených panelov a zateplenie
nosných betónových stien,
† sanácia spojov panelov obvodového
plášťa – častým prejavom netesnosti
stykov je zatekanie obvodového
V oblasti zatepľovacích systémov sa u nás
zo zahraničia transformovali hlavne
rakúske technológie a prvky.
Súčasné sanačné prostriedky umož-
ňujú sanáciu miest s viditeľným poru-
šením povrchov a s koróziou výstuže,
ale aj miest so začínajúcou koróziou
výstuže, resp. doteraz bezporucho-
vých miest. V druhom prípade ide
o impregnáciu ohrozenej časti pane-
lov, prípadne o ochranné nátery povr-
chov. Pre úspešnosť situácie je dôle-
žité, aby sa použil ucelený sanačný
systém od jedného výrobcu,
† rozpad hmoty panelov mrazovými
účinkami – niektoré druhy tzv. obkla-
dových panelov štítových stien majú
povrchy prejavujúce sa rozpadom ich
hmoty. Takéto poruchy sú známe pri
keramicko-betónových paneloch a pri
konštrukciách z keramických blokov.
Príčinou sú účinky mrazu pri nedos-
tatočnej a obyčajne i zanedbanej
povrchovej ochrane. I keď ide o rôzne
porušenie hmoty panelov, v oboch
prípadoch je základným prejavom
väčší počet rôzne orientovaných trh-
lín na ich lícovej ploche. V druhom
prípade šupinovitý rozpad hmoty
sprevádzajú aj trhliny na bočných plo-
chách panelov a lokálne vydutie na
lícovej ploche.
Rozpadom hmoty panelov sa narúša
ich celistvosť a zmenšuje únosnosť.
Takto poškodené panely sa pred
zateplením konštrukcie musia sano-
vať. Pri obmedzenom rozsahu poško-
denia je možná sanácia prídavným
zosilnením a obnovením celistvosti
panelov. Ak sa však stratí pôvodný
tvar, ekonomickejšie je odstránenie
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 64 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
65
š t ý l d o mu a b y t u
plášťa, čo sa prejavuje priesakmi
na vnútorných plochách stien, najmä
na fabiónoch. Tieto miesta bývajú
totožné s polohou nosných spojov
panelov obvodového plášťa. Ak pri-
ľahlé styky vykazujú aj nadmerné
rozovretie, nemožno pri dlhodobom
zatekaní vylúčiť možnosť, že spojo-
vacia výstuž koroduje, čím sa obme-
dzí aj životnosť. Priame overenie
je pomerne komplikované, pretože
odkrytie spojovacej výstuže je prob-
lematické vzhľadom na jej polohu
v konštrukcii a skutočnosť, že objekty
sú obývané. Vtedy je výhodnejšie
obvodové panely prídavne ukotviť,
† sanácia trhlín spínacích pane-
lov – spínané pórobetónové panely
majú okrem trhlín v ložných škárach
jednotlivých dielcov a trhlín v nevys-
tužených dielcoch aj ohybové trhliny
v spodnom a nadokennom dielci,
ktoré sú pozdĺžne nosne vystužené.
Napriek tomu, že výstuž v týchto diel-
coch má byť chránená náterom proti
korózii, zistila sa u nej plošná korózia.
V normových predpisoch sa druh
prostredia z hľadiska vplyvu prostre-
dia na koróziu výstuže zateplených
povrchov priamo nedefinuje. Možno
preto vychádzať zo skutočnosti,
že na povrch pôvodnej konštruk-
cie pôsobí nízka vzdušná vlhkosť
a povrch nie je vystavený účinkom
mrazu. Vzhľadom na limitné šírky trh-
lín pórobetónu je vhodné, aby sa trh-
liny širšie ako 0,3 cm pred zateplením
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 65 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
66
š t ý l d o mu a b y t u
taktiež sanovali z hľadiska ochrany
výstuže proti korózii,
† sanácia statických porúch iného
charakteru – zo sanácií panelových
objektov je známe, že výnimočne sa
vyskytujú aj iné poruchy konštrukcií
obvodového plášťa statického cha-
rakteru. Sú to napr. lokálne sadanie
štítových stien s odkláňaním pane-
lov obvodového plášťa od nosných
obvodových panelov, nerovno-
merné sadanie objektu, resp. jeho
časti a iné. Poruchy tohto typu
a ich príčiny treba bezpodmienečne
odstrániť pred vlastným zateple-
ním, pretože pretrvávajúca príčina
poruchy by mala za následok
i poruchu konštrukcie vlastného
zateplenia. Je výhodné ponechať
medzi sanáciou poruchy a zateple-
ním dostatočne dlhý čas, ktorým sa
overí úspešnosť sanácie.
Ing. arch. Ervín Fráter,
projektant, stavebný poradca
Pre každý bytový alebo rodinný
dom, ktorý sa bude zatepľovať, platia
špecifické postupy a pravidlá, ktoré
treba predom identifikovať. Treba sa
však pridržať aj všeobecne platných
pravidiel a zásad, ktoré treba zohľadniť
a prihliadať na ne pri využití a uplatnení
tradičného kontaktného zatepľovacieho
systému. Pokúsme sa teda charakte-
rizovať optimálne riešenie. Vieme, že
masívna konštrukcia obvodovej steny
z prírodných materiálov (napríklad
z tehál) zabezpečí nielen tepelnú
stabilitu a akumuláciu, ale aj ochranu
pred hlukom a požiarom, no nedokáže
zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu.
Treba vždy myslieť na to, že optimálne
riešenie je také, ktoré chráni obvodové
steny hlavne pred chladom, znižuje
vykurovacie náklady a tým vytvára
príjemnú vnútornú klímu. Dlhoročné
výskumy v oblasti zatepľovacích
systémov, ako tuzemské, tak zahra-
ničné, u nás transformované hlavne
rakúske – a to aj čo do vývoja nových
zatepľovacích materiálov – pozorovať
na nových generáciách zateplenia,
ktoré prinášajú príjemné bývanie vedno
s úsporami energií. Dobre riešený kon-
taktný zatepľovací systém je vždy taký,
ktorý je prispôsobený vlastnostiam
obvodovej steny
† je to systém, ktorý je rovnako
paropriepustný ako tehla,
† neobmedzuje prestup vodnej pary,
† homogénna konštrukcia steny bráni
vzniku kondenzácie,
† zaručuje príjemnú vnútornú klímu.
Pokiaľ ide o použitie vhodných mate-
riálov, ktoré majú vyvolať zmienené
efekty je dôležité, aby sa použili vzá-
jomne zladené vrstvy, aby:
† fasádna izolačná doska mala vyni-
kajúce tepelnoizolačné vlastnosti
a zaručovala priaznivý priebeh teploty
v obvodovej stene. Fasádne izolačné
dosky musia byť vysoko paroprie-
pustné, čím zaručujú požadovanú
optimálnu vnútornú klímu,
† pokiaľ ide o voľbu lepiacej stierky,
ktorá slúži na lepenie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek, tá by
mala byť takisto vysoko paroprie-
pustná,
† sklotextilná mriežka má byť predo-
všetkým odolná voči pôsobeniu zásad,
keďže slúži na vystužovanie lepiacej
stierky,
† základný náter a štruktúrová omietka
tvoria povrchovú úpravu systému
a takisto aj tieto materiály majú byť
vysoko paropriepustné.
Samozrejme, že rovnako zodpovedne
treba postupovať pri výbere obvodo-
vého plášťa pokiaľ ide o typ, hrúbku
obvodovej steny a hrúbku tepelnej izo-
lácie. Použitie obvodového muriva men-
šej hrúbky – v kombinácii s kontaktným
zatepľovacím systémom primeranej
hrúbky – prináša zväčšenie obytného
priestoru.
Použité izolačné materiály (tvrdé
peny, minerálna vlna, izolačné dosky,
korok, penové sklo, vločky zo starého
papiera) musia spĺňať hlavne nasle-
dovné kvalitatívne a technické para-
metre:
† musia zodpovedať požadovanej
tepelne-vodnej skupine, ktorá ozna-
čuje výkon tepelnej ochrany izolácie.
Súčiniteľ lambda (W/m.K) vyjadruje
schopnosť materiálu prenášať teplo.
V zásade platí, že čím nižšia je hod-
nota súčinitelu lambda, tým je izolácia
účinnejšia,
† požadovanú protihlukovú ochranu
izolačného materiálu, ktorá závisí
najmä od jeho vlastností,
† požadované kritériá pre protipožiarnu
ochranu. Protipožiarne vlastnosti
izolačného materiálu treba zvážiť
aj v súvislosti s izolovanou kon-
štrukciou. Z hľadiska protipožiarnej
ochrany sa delia materiály do tried
(trieda A označuje nehorľavé izo-
lačné materiály, trieda B sa rozdeľuje
na horľavé – B1 – ťažko zápalné,
B2 – normálne zápalné a B3 – ľahko
zápalné)
Pri výbere izolačného materiálu treba
zvážiť aj jeho difúzny odpor, paroprie-
pustnosť, ekologickú náročnosť výroby,
zdravotnú škodlivosť, životnosť, hmot-
nosť, obal a vzhľadom na spracovanie
aj pružnosť. Treba tiež zvážiť flexibilitu
izolačného materiálu, ktorá výrazne
uľahčuje spracovanie, bráni vytváraniu
škár v izolačnej vrstve, čim zlepšuje izo-
lačné vlastnosti objektu.
Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: KB, Ekonomické stavby,
Parapetrol, Cembrit, archív redakcie
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 66 20.3.2012 12:16
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 67 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
68
š t ý l d o mu a b y t u
V predošlom článku sme sa venovali
všeobecnému predstaveniu PUR/PIR
izolačných materiálov.
ï PUR/PIR materiály izolujú takmer
2-krát lepšie ako tradičné vaty.
ï Majú stály tvar.
ï Systém plní viac funkcií, znižuje
počet pracovných postupov.
ï Odolávajú plesniam, mikróbom,
nehnijú.
Ako to bude vyzerať, ak si hore uve-
dené body opíšeme podrobnejšie.
Hrúbka izolantu PUR/PIR, pri štan-
dardnom dome zodpovedajúcom
dnešným normám STN, je 12 cm. Ak
plánujete nízkoenergetický dom, vysta-
číte s hrúbkou 16 cm a pri pasívnom
dome to bude len 24 cm, namiesto
takmer 40 cm klasického izolantu.
Keďže sa tieto typy izolantov použí-
vajú ako nadkrokvové, obalia strechu
po celej ploche rovnomerne. Môžete si
byť istí, že celá konštrukcia strechy má
minimálne deklarovaný tepelný odpor,
no pri pokládke izolantu medzi krokvy
tu vzniká približne 13 % plochy, ktorá je
tvorená drevenou konštrukciou krovu,
pričom drevo izoluje asi 6 až 8-krát
horšie ako izolačné materiály.
Stály tvar izolantu je tiež dôležitý.
V prípade lacnejších izolácií môže dôjsť
k deformáciám. Viď obrázok. Hrúbka
izolačnej vrstvy sa zmení na zlomok
pôvodnej a tak isto aj tepelný odpor.
K takémuto defektu dochádza nielen
zlou montážou, ale aj samovoľne.
Odstránenie poruchy vyžaduje mnoho
práce i prostriedkov navyše. Stretneme
sa s ňou až keď dom obývame, o to
viac je smutné, keď nám po záhradke,
trávniku a záhonoch kvetín chodia
majstri a pritom sa tomu dalo zabrániť
už prvotným výberom tvarovo stáleho
izolantu.
Izolačné panely z PUR/PIR sa vyrá-
bajú na plne automatizovaných linkách
s milimetrovou presnosťou. Materiál
odoláva tlakom 100 kPa, nesublimuje,
takže ani nemení svoj tvar po celú
dobu životnosti.
Ako sme spomínali, panely sa
vyrábajú kontinuálne na plne auto-
matizovaných linkách s milimetrovou
presnosťou. Základný a najpoužíva-
nejší typ – Linitherm Pal N+F – má
na oboch stranách hliníkovú fóliu
a po obvode je opatrený presným
perodrážkovým spojom. Na spodnej
strane je navyše integrovaný 6-cen-
timetrový presah, ktorý prekrýva
vodorovný spoj panelov a zabraňuje
prístupu vody do izolantu. Hliníková
fólia plní funkciu parozábrany zo strany
interiéru a hydroizolačnú funkciu pod
strešnou krytinou.
O presnosti, s ktorou sú panely
vyrábané svedčí aj meranie vzduchovej
priepustnosti, kde nameraná hodnota
n
50
 = 0,5 h
-1
, je lepšia ako sa požaduje
pri pasívnej stavbe.
Pre strechy s menším sklonom sa
používa odvodený produkt – Linitherm
Pal Polymer – pokrytý zo strany exte-
riéru polymérovou fóliou pre bezpečnú
hydroizoláciu.
Tretí najúspešnejší produkt radu
Linitherm na Slovensku nesie ozna-
čenie Pal Sil T. Tieto panely majú
zo strany interiéru celoplošne nale-
penú silikátkalciovú dosku hrúbky 6,
resp. 9 mm, ktorú je ihneď po montáži
a vytmelení spojov možné maľovať,
tapetovať, či naniesť tenkovrstvú štruk-
túrovanú omietku.
Panely PAL N+F a Pal Polymer sa
vyrábajú vo formáte 3 × 1 m, Pal Sil T
zas 2,48 × 1,18 m. Vďaka presným a veľ-
Tepelná izolácia strechy „par excellence“
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 68 20.3.2012 12:16
kým formátom, malej objemovej hmot-
nosti (cca. 33 kg/m
3
), ľahkej opracova-
teľnosti, je pokládka rýchla, jednoduchá
a vyhotovenie presné „naveky“. Skrátka
LEGO pre veľkých chlapcov, ako som
familiárne pomenoval tieto izolácie po
4-ročnej praxi.
Čo povedať na záver? Od srdca
a úprimne: V prípade bungalovu, kde
nie je obytné podkrovie a izoluje sa
strop, alebo pri plochých strechách
novostavieb, kde nezáleží na hrúbke
izolantu existuje mnoho lacnejších
a kvalitných riešení. Ak však staviame
rodinný dom s obytným podkrovím pre
seba (my a nie nájomca platí energie),
je na mieste skutočne hlboká úvaha.
Izolácia strechy, či už tepelná alebo
proti vode, si zaslúži veľkú pozornosť.
Tu má naozaj význam investícia do
kvality. Pri problémoch, ktoré dokáže
zanedbaná strecha vyprodukovať ma
napadá príslovie: „Nie sme takí bohatí,
aby sme si mohli dovoliť lacné veci.“
Veľa stavebníkov sa spolieha na kata-
lógové projekty spred niekoľkých
rokov, iní sa snažia „dostať stavbu čím
skôr pod strechu a potom to doriešia“,
ďalších jednoducho nepustia financie
a akceptujú radšej vysoké mesačné
náklady na energie ako jednorázovú
investíciu… Ak si však uvedomíme,
že budúce výdavky za dom nie je len
hypotéka a daň, ale všetky náklady
súvisiace, teda aj plyn, elektrika atď.,
získame nadhľad, ktorý nám ukáže prio-
rity. Možno nájdeme aj pri skromnej-
šom rozpočte položky, ktoré oželieme,
alebo tie, ktoré si v priebehu životnosti
stavby vymeníme za lepšie z úspor,
ktoré by sme bez izolácií „par excel-
lence“ neusporili.
Keysynopsis, s. r. o.
Dlhá 1203/1A
946 57 Svätý Peter
Mobil: 0905/489 461
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 69 20.3.2012 12:16
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
70
š t ý l d o mu a b y t u
Realizácia bývania
sa nezaobíde
bez kvalitnej a dôkladne
zrealizovanej
izolácie. Materiálov
a technológii pribúda,
a laik si
z bohatej ponuky
bez konzultácie
s odborníkom
sám neporadí.
O jednej z noviniek
na tomto poli
sme sa zhovárali
s obchodno–technickým
zástupcom firmy liko-s,
Pavlom Chržom.
Ušetrite
„Chytrou izoláciou“
s
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 70 20.3.2012 12:17
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
Prečo je izolácia domu
dôležitá?
Hlavný dôvod pre zatepľovanie
domov sú rastúce náklady na vykuro-
vanie a úspora energií a teda finanč-
ných prostriedkov. Navyše pri penovej
izolácii sa jedná aj o ochranu pred vlh-
kosťou nielen v interiéri domu, ale aj
samotnej konštrukcie domu a strechy,
a tým o zaistenie zdravého bývania.

V čom spočíva chytrá
izolácia?
Hlavnou výhodou chytrej izolácie
je, že sama a chytro utesní každú
medzeru. V priebehu niekoľkých
sekúnd expanduje v pomere 1:100
a dokonale vyplní všetky komplikované
a ťažko prístupné miesta. Chytrá izolá-
cia vytvára kompaktnú vzduchotesnú
izolačnú vrstvu, čím úplne eliminuje
akékoľvek nepresnosti zateplenia,
ku ktorým dochádza pri použití bež-
ných izolácií.
Chytrá izolácia má unikátnu jemnú
štruktúru, vďaka ktorej je takmer
nenasiakavá. Izolácia Icynene je stále
pružná a dokáže tak pracovať so stre-
chou alebo celou stavbou. V izolácii
nevznikajú praskliny, v ktorých by
dochádzalo k prúdeniu vzduchu. Je
doslova prilepená ku konštrukcii počas
celej životnosti stavby.
Na trhu sa objavuje aj niekoľko
napodobenín chytrej izolácie, ktorých
parametre sú však úplne odlišné.
Výhodná sa zdá iba málinko nižšia cena
a až 40-ročná záruka od firiem, ktoré
začali pred pol rokom.
Ako prebieha aplikácia?
Aplikácia je realizovaná nástrekom
tenkej vrstvy peny na zvislé, šikmé
alebo vodorovné steny a časti striech,
či stropov. Veľkou výhodou je, že
aplikácia je veľmi rýchla. Zateplenie
priemerne veľkého domu trvá niekoľko
málo hodín, teda v priebehu jedného
dňa je stavba hotová. Ďalšia z výhod
aplikácie je, že ju možno vykonávať
aj v zime, pri teplotách až do -38 °C.
Aplikácia je vykonávaná pomocou
pomerne náročnej technológie. Aby
sme sa čo najviac priblížili našim zákaz-
níkom, máme už v SR a ČR vybudo-
vanú sieť partnerov, ktorí sú pripravení
nielen aplikovať chytrú izoláciu, ale aj
poradiť najvhodnejšie riešenie.
Pre aké domy je určená?
Chytrá izolácia® je určená pre všetky
druhy domov a typy konštrukcií.
Používa sa na zateplenie striech, stro-
pov a stien rodinných domov, k izolácii
podkrovia.
Je veľmi obľúbená v energeticky
úsporných, nízkoenergetických a pasív-
nych domoch. V panelových domoch
sa používa na zateplenie podláh prí-
zemných bytov a v starších bytových
domoch na zateplenie stropov nad
posledným poschodím. Možno s ňou
tiež zatepľovať priemyselné objekty,
kde je výhodou jej nízka objemová
hmotnosť. Takmer nezaťažuje statiku
objektov.
www.chytraizolacia.sk
903 465 908
Príďte sa presvedčiť o dokonalých izolačných vlastnostiach
Chytrej izolácie do našej expozície na stavebnom veľtrhu
CONECO 2012, Bratislava 27.– 31. 3. 2012, hala B, stánok 509
DOKONALÉ ZATEPLENIE
U
Š
E
T
R
I
T
E
A
Ž

7
0
%
N
Á
K
LA
D
O
V
N
A V
YKURO
VAN
IE
PRI ZATEPLENÍ CHYTROU IZOLÁCIOU
®
v
zim
e
h
re
je
v
le
te
ch
la
d
í
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 71 20.3.2012 12:17
stavba domu od A po Z
fasády, zateplenie
72
š t ý l d o mu a b y t u
Moderné technológie riešenia prevetrávaných fasád
umožňujú zásadným spôsobom meniť architektonický
výraz novostavieb ale aj rekonštrukcií starších budov.
Prispievajú k estetickému formovaniu našich miest
a obcí, zvyšujú životnosť a morálnu hodnotu budov
a výrazne znižujú prevádzkové náklady realizovaných
stavieb. Podstatným prvkom týchto prevetrávaných fasád sú kvalitné
a esteticky príťažlivé fasádne dosky.
Spoločnosť EBM Co., s. r. o., je 100% člen belgického koncernu ETEX Group,
ktorý patrí k európskym lídrom vo vývoji a výrobe fasádnych obkladov na báze
vláknocementu a pálenej keramiky.
Vláknocementové fasádne
dosky ETERNIT
©

predstavujú 5 typov veľkoformáto-
vých dosiek (3 100 mm × 1 250 mm)
v širokej škále farieb, čím poskytujú
takmer neob medzené možnosti pri
riešení modernej fasády pre rôzne typy
multifunkčných budov a rodinných
domov. Jedinečnou doskou, je fasádna
doska NATURA PRO. Je to tvrdá vlák-
nocementová doska (EN 12467) prefar-
bená v celom priereze, s akrylátovým
povrchom vytvoreným pri výrobe
samotnej dosky aplikáciou špeciál-
nej fólie za horúca. Táto technológia
výroby umožňuje dať fasádnej doske až
37 farebných odtieňov bez toho, aby sa
potlačila prirodzená a esteticky cenná
štruktúra vláknocementu. Vláknoce-
ment sa tak „nehrá na iné materiály“
ale aj pri voľbe farebného odtieňa
korešpondujúceho s konceptom stavby
si zachováva svoju podstatu. Veľmi
Keramika a vláknocement
– najvyššia kvalita v systémoch
prevetrávaných fasád
®
cennou devízou dosky NATURA PRO
je možnosť antigrafity povrchovej
úpravy. Obdobnou fasádnou doskou
je ETER-COLOR, ktorý je prefarbený
v celom priereze v 8 farebných vyho-
toveniach. Technológiou brúsenia
povrchu sa štruktúra vláknocementu
ešte zvýrazňuje, čím fasádna doska
ETER-COLOR dokáže reflektovať
na jednotlivé fázy dňa, získame tým
jedinečný efekt tzv. „živej“ fasády. Tri
typy dosiek (Pictura, Textura, Operal)
sú povrchovo upravené akrylátovou
lazúrou vytvrdzovanou UV žiarením.
Častou aplikáciou dosiek Textura je ich
využitie na balkónové dosky, a to vďaka
certifikátu na tzv. mäkký a tvrdý prie-
raz, podľa DIN 4103-1.
Keramické fasádne obklady
TONALITY
©

od spoločnosti Creaton AG predsta-
vujú viac ako 50 farebných kombinácií
v dvoch sériách: TONALITY
©
Classic
a TONALITY
©
Color. Svoje vysoko
hodnotené vlastnosti (tvrdosť, pev-
nosť povrchu, nízka nasiakavosť, …)
získavajú vďaka procesu vypaľovania
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 72 20.3.2012 12:17
stavba domu od A po Z
fasády, zateplenie
KERALIS
©
, patentovanému spoločnosťou
Creaton AG. Základom tohto procesu
je dôkladná príprava suroviny – čis-
tej hliny, jej rozomletie na extrémne
jemný prášok a následné vypaľovanie
pri vysokých teplotách (nad 1 200 °C).
Tým je dosiahnutý popri už spomína-
ných vlastnostiach aj vysoko hladký,
homogénny povrch fasádnych obkladov
a umožňuje nám to vyrábať keramické
fasádne obklady prefarbené v celom
priereze. Fasádne obklady Creaton
TONALITY
©
prišli ako prvé s novým,
praktickejším spôsobom závesných
systémov, umožňujúcim jednoduchú
a rýchlu montáž, vysokú variabilitu
špár a smerov montáže. Po tom, čo sa
tieto závesné systémy osvedčili v praxi
a získali na popularite u odbornej
verejnosti – architektov a realizačných
firiem, vďaka zníženiu času a nákladov
na realizáciu, sa keramické obklady
TONALITY
©
dostali do popredia záujmu
pri riešení prevetrávaných fasád na
báze pálenej keramiky. O progresívnosti
týchto závesných systémov svedčí aj
snaha o riešenie podobných spôsobov
kotvenia u ostatných producentov
keramických fasádnych obkladov. Uni-
verzita Wroclaw PL – ETERNIT
©
Natura
Vo všeobecnosti platí, že vďaka vlast-
nostiam vláknocementu a keramických
bez narušenia ich estetickej a funkčnej
hodnoty niekoľko desiatok rokov.
EBM Co., s. r. o., Ing. Martin Fabian
www.ebmco.sk
OHĽADUPLNÁ
K PRÍRODE
PÁLENÁ ŠKRIDLA
... JE NAJLEPŠIA PRE
VÁŠ NOVÝ DOM
distributed by
EBM Co., s.r.o. , Štefánikova tr.79 , 949 01 Nitra,
tel: +421-37-3211771-3, fax: +421-37-3211770, info@ebmco.sk, www.ebmco.sk
dosiek vyrábaných systémon Keralis
©
,
konštrukcii prevetrávaných fasádnych
systémov – najmä vzduchovej medzere,
zabezpečujúcej neustálu cirkuláciu
vzduchu, je životnosť takýchto fasád
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 73 20.3.2012 12:18
Ked |e vsetho v sucbu
1a koWvený Wyp konsWruk-
ci e sW resnej hydroi zol áci e j e
vyrábaná fólia Rhenofol CV.
1ajopWimálnejsou hrúbkou
pre bezný Wyp koWvenej hydroizo-
lácie je 1,5 mm. 9ýsWuznou
vlozkou je mriezka z polyesWero-
vých vlákien. SamozrejmosĢou je
vysoká odolnosĢ voci U9
Obytný dom Kolín
VeĐvysIanectvo Tokyo
Hydroizolacné fólie pred-
sWavujú spolu s asfalWovými pásmi
hlavnú skupinu maWeriálov
pouzívaných pre vyWvorenie
povlakových hydroizolacných
vrsWiev plásĢov plochých sWriech.
-edným zo základných Wypov
hydroizolacných fólií sú fólie,
kWoré vo svojej maWeriálovej báze
obsahujú polyvinylchlorid (39C).
TieWo fólie sú v súcasnej dobe
najpouzívanejsím Wypom pre
ploché sWrechy na slovenskom
i európskom Wrhu. Sú jednou
z hisWoricky najsWarsích skupín
povlakových hydroizolácií. Ìch
násWup do sWavebnej praxe spadá
uz do 60. rokov minulého
sWorocia, kedy nemecká spo-
locnosĢ FIachdach TechnoIogie
pocala hisWóriu svojej výroby
fólií z mäkceného 39C.
Dnes spomeĖme konkréWne

9eĐkou prednosĢou fólií
z mäkceného 39C je ich vynika-
júca zvariWeĐnosĢ, veĐmi dobrá
ohybnosĢ a WvárnosĢ v relaWívne
sirokom WeploWnom rozmedzí.
9ýhodou je Wiez moznosĢ opráv
mechani ckého poškodenia
i po dlhsej dobe po zabudovaní.
Zo vseWkých pouzívaných povla-
kových hydroizolácií má najnizsí
fakWor difúzneho odporu μ. ToWo
vseWko navyse pri veĐmi priaznivej
nákupnej cene. 3reWo WenWo Wyp
fólií sWále výrazne prevysuje pri
riesení hydroizolácie Wých projek-
Wov, kde je preferovaná pre-
dovseWkým spoĐahlivá a rýchla
monWáz a Wo i za menej
pri azni vých poveWernosWných
podmienok a súcasne maximál-
nej hospodárnosWi invesWicných
nákladov.

ziareniu.
Rhenofol.
realizácia hydroizolácií striech a spodných stavieb
* predaj hydroizolačných a drenážnych fólií * výroba a predaj výrobkov z Viplanylu
* predaj geotextílií a sklotextílie, vpustí a doplnkov pre izolácie,
kotviacej techniky, tepelných izolácií
* konzultačná a poradenská činnosť
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 74 20.3.2012 12:18
Vegetačná vrstva
Vrstva substrátu
Hydroizolácia
Rhenofol CG
Tepelná izolácia
Parozábrana
Strešná konštrukcia
Filtračná vrstva –
netkaná geotextília
Platon DE 25
Separačná vrstva -
netkaná geotextília
Hydraulické hodnoty:
Veľkosť zásoby vody:
Odvod vody pri 3% spáde:
Plošný prietok vody:
1,5 l/s . m
0,8 l/s . m
6,1 l/m
2
2
2

S poWrebou zvýsiĢ
kulWúrnu úroveĖ bývania sa sWále
casWejsie navrhujú Wzv. ,zelené
sWrechy¨, kWoré poskyWujú nielen
esWeWický záziWok, ale súcasne
zabezpecujú pre uzívaWeĐov
objekWu ćalsiu vrsWvu Wepelnej
izolácie. 9 leWe regulujú WeploWu
ovzdusia ochladzovaním sWrechy
pri odparovaní vody a v zime
naopak pôsobia ako zaWeple-
9 prípade sWresných
izolácií navrhnuWých pod záĢaz
(sWrk, dlazba, vegeWacná vrsWva)
sa pouzíva fólia Rhenofol CG
rovnako väcsinou hrúbky 1,5 mm.
TáWo fólia má nosnú vlozku
z vrsWvy sklených vlákien. 9rchná
vrsWva fólie obsahuje prímesi,
kWoré zabezpecujú odolnosĢ voci
pôsobeniu mi kroorgani zmov
a plesní Wvoriacich a mnoziacich
sa pod záĢazovou vrsWvou.
TakWiez je odolná voci prerasWaniu
koreĖov a voci pôsobeniu U9
z
3re opracovanie deWailov
sa vyrába homogénna fólia
Rhenofol C. Z WejWo fólie sú
vyrobené aj Wvarové prvky pre
pouziWie na rohoch a v kúWoch
Základnou farbou fólií
Rhenofol je sveWlosivá farba.
Fólie v ćalsích farbách (spra-
vidla biela, Wehlovocervená,
anWraciWová, olivovozelená) majú
vyssiu cenu danú obsahom
príslusných farbív. 1a fólie
Rhenofol výrobca dáva
maWeriálovú záruku 10 rokov.
IZOL TRADE, s.r.o.
3revádzka: Hranicná 16, 821 05 BraWislava
e-mail: office@izolWrade.sk
Wel: +421 2 5363 2922
www.izoltrade.sk


sWrechy.
1avyse pri porovnaní
s pochôdznymi sWrechami je
zivoWnosĢ zelených sWriech ćaleko
vyssia. -e Wo spôsobené Wým, ze
veĐmi malé kolísanie WeplôW len
málo namáha sWresný plásĢ
a
Dr enázny sysW ém
Platon DE 25 vyWvára zo sWrechy
nové zivoWné prosWredie i pre
rasWliny. SysWém sa sWará
o opWimálnu dodávku vody pre
vegeWáci u na pl ochých
sWrechách. ZvlásWny Wvar nopov
a kanálikov umozĖuje vzájomné
pr epoj eni e akumul áci e
a odvádzania vody. 1a jednom
sWvorcovom meWri je zásoba vody
az 6,1l. 3rebyWocná voda je rýchlo
a bezpecne odvedená zo sWrechy.
Platon DE 25 sa vyzna-
cuje veĐkou pevnosĢou v Wlaku.
Tým umozĖuje nanesenie Wak-
mer akejkoĐvek hrúbky vege-
Wacnej vrsWvy pre inWenzívne
zazelenanie sWrechy.

Obytný dom Zlín
Platon DE 25
ZásobáreĖ vody a drenázny systém pre zeIené strechy
1ie je Wo len náklonnosĢ k prírode, kWorá vyWvára pôvab
zelenej sWrechy. 1a svojej sWrane máWe aj rozum. Ak
chceWe uskuWocniĢ svoj sen o zelenej sWreche, poWom sa
rozhodniWe pre riesenie pomocou Platonu DE 25.

iarenia.
nie sWresného plásĢa.
konsWrukciu sWrechy.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 75 20.3.2012 12:18
76
š t ý l d o mu a b y t u
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
Viete, že… „fúkaná“ celulózová
tepelná izolácia vzniká jednoduchým
mechanickým rozvláknením zberového
papiera na izolačnú štruktúru?
Jej použitie je príkladom zmyslupl-
ného nového využitia starého papiera,
ktoré prináša i nové možnosti jeho
využívania v budúcnosti.
Viete, že… tepelnoizolačné vlast-
nosti stien, podláh a striech sa dnes
určujú predovšetkým tak, aby priniesli
čo najväčšie úspory energie na vykuro-
vanie objektu?
Požadované tepelno–technické
vlastnosti obvodových konštrukcií
a najmä už spomenuté tepelnoizolačné
vlastnosti izolačných materiálov sú už
na takej úrovni, že nebezpečenstvo
povrchových kondenzácií už dávno
nie je problém (s výnimkou tepelných
mostov).
Viete, že… jedným z typov izolácií,
ktorá má požadované tepelnoizolačné
vlastnosti a zároveň pohlcuje zvuk, je
„fúkaná“ celulózová tepelná izolácia
s vynikajúcimi ekologickým a funkčnými
parametrami?
Základ tejto izolácie tvorí triedený
zberový papier, ktorý je špeciálnou tur-
bínou spätne rozvláknený na základné
celulózové vlákno. Počas rozvlákňu-
júceho procesu sa vlákna zároveň
impregnujú boritými soľami, ktoré
zabezpečujú nehorľavosť i odolnosť
voči hubám, plesniam a škodcom. Celá
výroba je zaisťovaná suchou cestou.
Viete, že… v súčasnosti je tento
materiál bežne dostupný v Čechách,
Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku
a od roku 1990 sa týmto tepelným izo-
láciám venuje naša spoločnosť?
Konečný výrobok je vláknitý, balený
do polyetylénových vriec a je určený
na spracovanie v špecializovaných
stavebných firmách, ktoré vlastnia
aplikačné strojové zariadenia, potrebné
na uloženie izolácie na stavbu. Stlačený
materiál sa z vriec jednoducho rozv-
lákni na predpísanú objemovú hmot-
nosť. Doprava materiálu sa vykonáva
pneumaticky, čím sa odstráni akákoľvek
ručná manipulácia s materiálom na sta-
venisku. Takýto spôsob práce navyše
umožňuje uloženie izolácie bez chyb-
ných spojov a s veľmi dobrou priľnavos-
ťou v detailoch.
Viete, že… táto izolácia má v praxi
široké použitie?
Najefektívnejšie je voľné uklada-
nie izolácie na vodorovné plochy
a do vodorovných konštrukcií apliko-
vané pri nepochôdznych stropných
konštrukciách, ako tepelná izolácia
nevyužívaných pôjdových priestorov, či
na staršie trámové stropné konštruk-
cie so záklopom. Vyplnenie stropnej
konštrukcie sa pritom urobí bez odstrá-
nenia záklopu, izolácia sa jednoducho
do nej nafúka pomocou hadice a apli-
kačného stroja.
Viete, že… „fúkanou“ celulózovou
tepelnou izoláciou možno tepelne
zaizolovať rôzne neprístupné priestory
a zložité detaily?
Ocenia to najmä stavitelia pri
rekonštrukciách, kde iným spôsobom
nemožno zaizolovať rôzne neprístupné
priestory a zložité detaily. Pri izolácii
dvojplášťových striech izolačná hmota
kopíruje izolovaný priestor – nosníky,
priečky, čím sa minimalizuje vznik tepel-
ných mostov.
Viete, že… „fúkaná“ celulózová
tepelná izolácia a jej použitie v pasív-
Viete ako dobre zatepliť?
Nafúkanie dutín trámového stropu
(šťukatóru).
Certifikované aplikačné firmy vo vašich regiónoch:
Banská Štiavnica, Košice, Lučenec, Lukačovce, Malacky, Nové Zámky, Oravská Lesná, Piešťany, Poprad,
Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šamorín, Trebišov, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 76 20.3.2012 12:18
stavba domu od A po Z
izolácie, zateplenie
nych a nízkoenergetických stavbách má
už dlhoročnú tradíciu?
Aplikácia „fúkanej celulózovej izolácie
v projektoch a realizáciách pasívnych
a nízkoenergetických stavieb je stále
viac sa rozširujúcim variantom ku kla-
sických doskovým izoláciám. Je tomu
tak zrejme preto, že technicky sú
porovnateľné a kvalitná celulóza posky-
tuje ešte pridanú hodnotu v podobe
vynikajúcich montážnych a ekologic-
kých parametrov. Izolácia je v plnom
priereze s možnosťou aplikácie v masív-
nych hrúbkach až do 40 cm v kolmých
konštrukciách, kde prebieha aplikácia
prostredníctvom špeciálnych koncoviek
a aplikačných zariadení pre takéto rea-
lizácie. Množstvo realizácií certifikova-
ným aplikačnými firmami v rámci celej
SR vrátane prekonzultovania skladbo-
vých konštrukcií, či už s investorom
alebo projekčnou zložkou.
Viete, že… „fúkaná“ celulózová
tepelná izolácia je funkčná nielen
v zime ale aj v lete?
Komfort a pohoda bývania znamená
v našich domoch, že v zime je teplo,
v lete máme v obývanom prostredí
príjemný chládok. CLIMATIZER PLUS
je tepelná izolácia, ktorá veľmi dobre
odoláva sálavému teplu. Jej vlastnosť
v odolávaní sálavému teplu je dvojná-
sobne lepšia v porovnaní s minerálnou
alebo sklenou vatou.
Viete, že… keď dvaja robia to isté,
nemusí to byť to isté?
Individuálny prístup ku každej apli-
kácii zateplenia, riešenie pre niekoho
nepodstatných detailov je veľakrát
alfou a omegou celého zateplenia.
Používanie toho istého tepelno izolač-
ného materiálu v období viac ako dvoch
desaťročí jednej a tej istej značky a kva-
lity ja pre nás veľkou devízou a príno-
som v našich skúsenostiach v prospech
každého nášho zákazníka.
Viete, že… táto tepelná izolácia sa
volá CLIMATIZER PLUS?
Viete, že… túto tepelnú izoláciu
CLIMATIZER PLUS fúkame viac ako
dvadsať rokov?
Text a foto: VUNO HREUS, s. r. o.
Obráťte sa aj na novú aplikačnú firmu v Zlatých Moravciach – DIMImax, spol. s r. o.
Zafúkanie stropu bungalovu masívnou
hrúbkou 60 cm.
Aplikácia pre nízkoenergetické a pasívne
domy pomocou špeciálnej koncovky.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 77 20.3.2012 12:18
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 78 20.3.2012 12:19
SVÍTIDLA
'¦¯¦¦'¦¦\/
\¦¦¦\¦'
¦¦|¦`¯¦\/
¦|¯\/
¯\¦¯¦¦¦¦ ¯¦¦,¦
¦|¯\¦ ¦¦|¦`
¦|¦C|¦
·¦. -'JJ
·.J s'J.-¦
¦-.µ'·¸ s·´-'¸ ·¸µJ´- -,- µJ µJ,-·¸
J·. JJ.J·¸¦ J.J'J .J .··.- ·¸¦·¸¦ s·|.-'
.J.··· ·¦·.¦ ·JJ'·JJ .J JJ.J·¸¦ s·|.-'
µJ.·J´ s-·|s
JsJ¦ µsJµ
¦J'¸J, sµJ' s J ¯·|··s· , c!/ .. ¦J ¸ ¯ ÷/.. '/' !/ .! ¸ ¦ ÷/.. '/' !/ .!! ¸ C¯¦ ÷/.. c.c /.. / ¸ ¦ ¦J'¸J¸¦J'¸J. ¸ ¦J'¸J.
S NÁMI SE VŽDY ROZSVÍ TÍ TE!
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 79 20.3.2012 12:19
stavba domu od A po Z
sanácie
80
š t ý l d o mu a b y t u
Máte doma až príliš vlhko? Boli ste vytopení susedmi, prasknutým potrubím,
zaplavení rozvodnenou riekou, alebo ste nebodaj vyhoreli?
V takom prípade sú nasledujúce riadky určené práve vám. Do vyššie uvedených
situácií sa nechce dostať nikto z nás a iste ich nik nikomu ani nepraje. Sú vždy
nezávideniahodné a kladú najmä na poškodených nemalé nároky.
Ak však už nastanú…
Dovoľte krátke predstavenie:
Sme spoločnosť MIBAG sanácie,
spol. s r. o., dcéra rakúskej firmy
Mibag Sanierung GmbH a profesionálne
sa zameriavame na sanačné práce
po požiaroch a vytopeniach vodou.
Ďalšie pobočky Mibag sú v Nemecku
a Českej republike. Materská firma sa
touto špecializovanou činnosťou zao-
berá už vyše 25 rokov.
Ponuka našich služieb spočíva v kom-
plexnom zabezpečení praktického rie-
šenia škodových udalostí. Ide o výkon
potrebných remeselných činností vedú-
cich k uvedeniu poškodených staveb-
ných objektov a prevádzok do stavu,
v akom boli pred vytopením, resp. pred
požiarom. Zahŕňa odborné vyčistenie
a dekontamináciu priestorov, elimináciu
zápachov, meranie vlhkosti, vysúšanie
stien, podláh, stropov, ako i celých
objektov, dezinfekčné ošetrenie omie-
tok, manipuláciu s nábytkom, či zaria-
deniami, stavebné rekonštrukčné práce,
dodávku nového vybavenia… a pod.
Súčasťou ponuky sú horizontálne izo-
lácie proti vzlínajúcej vlhkosti (systém
Vialit MTS-If), ako i odborné poraden-
stvo.
Ak teda problémy nastanú, …
je potrebné škody sanovať
odborne a rýchlo. Prečo?
Každé prerušenie chodu prevádzky,
najmä v priemysle, má za následok
„výpadky“ a s tým spojené finančné
straty. „Výpadky“ spôsobené požiarom,
či vytopením patria k tým dlhšie trva-
júcim.
Ďalším dôvodom je snaha o minima-
lizáciu vzniknutej škody. Nie je jedno,
čo horí. Napríklad pri horení umelých
látok (textílií, nábytku, odevov, kober-
cov, domácich spotrebičov…), olejov,
tukov, rozpúšťadiel,... vznikajú zdravie
ohrozujúce a agresívne horľavé plyny,
ako napr. chlorovodík (horenie umelých
látok s podielom PVC – káblová izolá-
cia, držadlá zábradlí, obaly…). K nebez-
pečenstvu však dochádza aj tam, kde
oheň bezprostredne nepôsobí. Z tohto
hľadiska sú ohrozené najviac nechrá-
nené časti kovov a elektronické kompo-
nenty, a to rýchlo sa šíriacou koróziou
po hasení požiarnou vodou (v dôsledku
vzniku a pôsobenia kyseliny chlorovo-
díkovej).
Pri horení pneumatík vznikajú zas
nánosy kyseliny sírovej, ktoré sa usa-
dzujú na studených miestach po kon-
denzácii dymu, ale vyskytujú sa aj
v závetrí (zvírenie po prievane).
V dôsledku usadzovania sadzí dochá-
dza k elektrickým skratom a blúdivým
prúdom, čo sa prejaví na plošných
spojoch.
Minimalizácia škody je dôsledkom
rýchleho konania odbornej firmy pri apli-
kácii tzv. „okamžitých opatrení“ a ďalších
účinných stabilizujúcich krokov.
V oblasti bytovej výstavby je
odborná sanácia škôd nevyhnutná
z dôvodu, aby sa zabránilo následným
škodám (napr. na hnuteľnom majetku),
znekvalitneniu životného prostredia
poškodeného, resp. ostatných obyvate-
ľov (v dôsledku neodbornej eliminácie
splodín horenia), a aby sa v konečnom
dôsledku z dlhodobého hľadiska zabrá-
nilo ohrozeniu ich zdravia (v dôsledku
možného zhoršenia životného prostre-
dia, v ktorom sa nachádzajú).
Mibag sanácie, s. r. o.
Furmanská 3
841 03 Bratislava
Tel: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
www.mibag.at
www.mibag.sk
Bezplatné núdzové volanie:
0800/10 30 90
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 80 20.3.2012 12:19
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 81 20.3.2012 12:19
stavba domu od A po Z
strecha
82
š t ý l d o mu a b y t u
Produkty Plannja
spájajú eleganciu
a štýl, najvyššou
kvalitou zdôrazňujú
charakter budovy.
Pod názvom Plannja
sa skrývajú plechové
stavebné prvky – systémy
strešných krytín,
odkvapový systém SIBA
a fasádne systémy.
Bez významu nie je ani výhodná cena
a jednoduchá montáž. Originálne strešné
plechy Plannja sú vhodné pre každú stre-
chu so sklonom väčším ako 14 stupňov.
Vďaka nim budova so sedlovou, valbovou
či manzardovou strechou získava výni-
močne estetický vzhľad. Plech má tiež tú
výhodu, že je možné ho jednoducho kom-
binovať s mnohými materiálmi, napríklad
s drevom alebo so sklom. Takto je možné
vytvoriť kombináciu farieb a foriem, vďaka
ktorým dom získava neopakovateľný
vzhľad a svojrázny charakter.
Najvyššia kvalita a krásna
forma
Moderné strešné krytiny Plannja vzni-
kajú vďaka pokročilým technológiám
výroby z najkvalitnejšej ocele. Na výrobu
sa používajú metódy poťahovania oce-
ľového plechu viacvrstvými ochrannými
povrchovými úpravami, vďaka ktorým zís-
kavajú výnimočnú odolnosť voči korózii.
Presnosť lisovania zaisťuje dlhú životnosť
strešných krytín. Strešné krytiny Plannja
sú k dispozícii v rôznych tvaroch ako aj
farebných odtieňoch.
Odkvapový systém SIBA
Kompletný systém
s kompletnými riešeniami
Voda má značnú silu. Preto sa systém
odvádzania vody zo striech Plannja SIBA
vyrába z vysokokvalitnej žiarovo pozinko-
vanej ocele. Spoľahlivé ochranné vrstvy
dlhodobo zabezpečujú ochranu systému
pred koróziou. Systém SIBA dokonale
znáša dlhoročné pôsobenie dažďa, snehu,
ľadu a  vody z  topiaceho sa snehu. Je
vhodný na odvádzanie vody zo všetkých
druhov striech. Odkvapový systém sa
vyznačuje jednoduchou konštrukciou
a zahŕňa kompletný sortiment, potrebný
pre zaistenie efektívneho odvodu vody
zo strechy.
Inšpirácie pre váš dom – mierte vysoko, siahnite po kvalite
15% zľava
na skladové zásoby
z cenníkových cien
materiálu
pri predložení kupónu
Systémy strešných krytín
Bezpečná strecha nad hlavou
Strecha je korunou budovy, pridáva jej
charakter a zvýrazňuje jej krásu. Avšak
nielen vzhľad má vplyv na rozhodnu-
tie o  výbere vhodnej krytiny. Strecha
musí mnohé roky odolávať rozmarom
počasia a atmosférickým javom, ako sú
časté a intenzívne zrážky, silný a nárazový
vietor, vrstva ležiaceho snehu, vysoká
teplota a UV žiarenie.
Mnohé prvky sa vyrábajú v  rôznych
verziách, aby bolo možné systém pri-
spôsobiť rôznym potrebám a estetickým
preferenciám. Systém SIBA je k dispozícii
v ôsmich farbách, čo umožňuje prispôso-
biť odkvapový systém celkovej estetike
budovy.
Fasádne systémy
Fasádne systémy zahŕňajú celú škálu
trapézových plechov rôznych profilov,
perforované, zvitkové a  tabuľové ple-
chy s povrchovou úpravou odolnou voči
korózii zabezpečujúcou vysokú trvácnosť
a stabilitu farieb.
Výhradným zástupcom
švédskej spoločnosti Plannja
na slovenskom trhu je spoločnosť:
RENOINVEST – STREŠNÉ CENTRUM,
s. r. o.
Priemyselná 8, 924 01 Galanta
tel./fax: 031/780 4742
mobil: 0902 902 380, 382, 383
e-mail: renoinvest@renoinvest.sk
www.renoinvest.sk
¡
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 82 20.3.2012 12:19
42 jasná
tehlová
22 višňová
55 medená
metalíza
56 hnedá
45 strieborná
metalíza
01 čierna
80 snehobiela
20 grafitová
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 83 20.3.2012 12:19
stavba domu od A po Z
interiér – podlahy
84
š t ý l d o mu a b y t u
Väčšina podlahových krytín – či
už ide o drevené parkety, laminátové
podlahy, alebo keramické dlažby,
potrebujú dokonalé rovnú a hladkú
podkladovú vrstvu. Prácne nanášaný
cementový poter je preto ešte nutné
zarovnať samonivelizačným poterom,
čím cena i doba realizácie podklado-
vých vrstiev podlahy ešte narastie.
Rýchlejšia a jednoduchšia
aplikácia
„Použitím liateho anhydritového
poteru sa podstatne zníži prácnosť
pri príprave materiálu aj náročnosť
samotnej aplikácie poteru,“ vysvetľuje
Vladimír Končok zo spoločnosti Hasit.
„Tým sa ušetria pracovné sily a celý
proces realizácie podlahy sa zároveň
podstatne urýchli.“ Anhydritový poter
je pochôdzny už po 1–2 dňoch. Jeho
povrch je dokonale rovný, hladký
a veľmi pevný, takže ho pred pokla-
daním podlahy už netreba upravovať.
Výhodu je i menšia hrúbka poteru,
čím sa redukuje celková hrúbka kon-
štrukcie, čo je prínosom napríklad pri
rekonštrukciách v starých budovách.
„Vďaka veľmi dobrej tvarovej stálosti
anhydritové potery potrebujú oveľa
menej dilatačných škár – stačí jedna
na každých 30–40 m
2
, takže sa pri
práci netreba zdržiavať ani kladením
dilatačných profilov, tak ako pri cemen-
tových poteroch,“ dodáva pán Končok.
Liate anhydritové
potery
Zatiaľ čo developeri veľkých bytových objektov
už objavili výhody anhydritových podláh,
pri stavbe a rekonštrukcii rodinných domov
ešte vždy prevládajú klasické cementové potery.
Hlavným dôvodom je zrejme cena, ktorá je
u anhydritových poterov o niečo vyššia.
V porovnaní s cementovými potermi má však
tento moderný materiál svoje nepopierateľné
výhody, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť
i k finančnej úspore.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 84 20.3.2012 12:20
stavba domu od A po Z
interiér – podlahy
85
š t ý l d o mu a b y t u
vysvetľuje pán Končok. „Ak by plocha
dlaždice prekrývala dilatáciu, bola
by zaťažovaná napätiami, ktoré by
v konečnom dôsledku spôsobili jej
prasknutie.“
Ideálne pre podlahové
kúrenie
Vynikajúca zatekavosť predurčuje
anhydritové potery aj na použitie pri
zabudovaní trubiek podlahového kúre-
nia. Napriek malej hrúbke krycej vrstvy
je anhydritový poter dostatočne pevný
a nemrví sa. Dobrá tepelná vodivosť
a menšia hrúbka poteru zároveň skra-
cuje dobu prehriatia podlahy. Nábeh
kúrenia sa tak stáva rýchlejšie a flexi-
bilnejšie, čo sa podpíše i na komforte
tepelnej pohody vnútorného prostre-
dia.
Vhodné pre všetky typy
priestorov
Samonivelizačné anhydritové
potery Hasit sa vyrábajú z vysoko
kvalitného prírodného sadrovca
ťaženého v Nemecku, ktorý má až
93% čistotu. Pre použitie v bytových
a kancelárskych priestoroch s normál-
nym zaťažením je určený Anhydrit-
Fliessestrich 460. Pre budovy s vyšším
zaťažením – v školách, nemocniciach,
v obchodných centrách, výstavných
alebo i skladovacích priestorov je
vhodný Anhydrit-Fliessestrich 463.
Ing. arch. Anna Palfiová,
v spolupráci so spoločnosťou Hasit
Foto: Devi, Vaillant, Hasit
Info: www.hasit.sk
Menej starostí pri dláždení
Menší počet dilatačných škár záro-
veň zjednodušuje prácu pokladačom
dlažby. Pri dláždení vo väčších pries-
toroch je totiž dôležité zohľadniť aj
rozmiestnenie dilatačných medzier.
„Rozloženie dlaždíc musí rešpektovať
aj umiestnenie dilatácie v podlahových
poteroch, pričom škáry dlažby musia
sedieť presne na dilatačnej medzere,“
jednoduché riešenie pre každú podlahu
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 85 20.3.2012 12:20
stavba domu od A po Z
interiér – podlahy
86
š t ý l d o mu a b y t u
Značka Quick Step je
absolútnou jednotkou
v dizajne, inováciách
a kvalite a pokračuje
vo svojom vývoji.
Dôkazom je nová
kolekcia laminátových
a drevených parkiet
s jedinečnými
rozmermi, inovatívnymi
povrchovými úpravami
a nádhernými farbami.
Nádherné zvetrané
podlahy so zárezmi
po píle a romanticky
vyzerajúce i pôsobiace
dubové podlahy
sú len časťou
novej kolekcie.
Ranný dub bol špeciálne vyvinutý
pre kultivovane a poeticky pôsobiace
miestnosti. Jemné krémové tóny
dizajnu – luxusný dub s líniami – sú
úžasnou odpoveďou na návrat svet-
lých a jemných pastelových odtieňov.
Dodajú každému priestoru zasnený
vzhľad a dokonale ladia so súčasnou
„túžbou po upokojenie“. Podlaha vyvo-
láva pocit jemného koberca, ktorý
každé ráno opätovne pozýva na pre-
chádzku naboso.
Dymový dub. Časti týchto prvo-
triednych dubových dosiek sa zdajú
byť ľahko sčernelé dymom, čo vytvára
nádherné rozdiely v odtieňoch tmavých
a svetlých častí. Podlahy z dymového
dubu vzbudzujú sny o exotických
letných večeroch strávených pri ohni
na pláži. Dym dodáva doskám teplú
Dojem pevnosti zaisťuje výnimočne
atraktívny kontrast s čistými líniami
súčasnej architektúry, nábytku a štý-
lov. Recyklovaný dub sa tiež dokonale
a tlmene hnedú farbu. Časti, ktoré
sú akoby viac sčernelé dymom, sa
zdajú tmavšie, zatiaľ čo ostatné par-
tie sú menej zafarbené a svetlejšie.
Výsledkom je jedinečný a štýlový dizajn.
Stopy po píle sú v súčasnosti veľmi
módne ako v nábytkárskom, tak
i v podlahovom priemysle. Z tohto
dôvodu Quick Step vyvinula inovatívnu
technológiu, ktorá realisticky napodob-
ňuje prirodzenú pestrosť tvarov a hĺbok
zárezov po píle. S dizajnom dosiek
navyše dokonale ladia hmatateľné
krížové zárezy. Keďže zárezy sú dole
ostrejšie a hore zaoblenejšie, je podlaha
veľmi príjemná pre chôdzu.
Recyklovaný dub značky Quick Step
je úžasný v moderných interiéroch.
hodí do klasických interiérov, kde krása
dreva pripomína staré časy a zintenzív-
ňuje pocit autenticity tehál a dubových
trámov. Biela patina zjemňuje drsný
vzhľad, zatiaľ čo rôzne úrovne lesku
vyvolávajú pocit vizuálneho reliéfu.
Výsledkom je podlaha, ktorá sa ľahko
čistí a spája prirodzenú a autentickú
krásu s výhodami laminátu.
Dubové podlahy s novou tvárou
www.quick-step.com
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 86 20.3.2012 12:20
EVEREL s.r.o., Třebětice 102, 769 01 Holešov.
Tel. 577 941 646, fax 577 941 737
e-mail: everel@everel.cz
Či si zvolíte laminátovú alebo drevenú podlahu,každá podlaha
Quick

Step
®
bude inšpiráciou pre Váš interiér. Požiadajte o
svoj bezplatný katalóg na www.quick-step.com.
P OD L A HY QUI C K S T E P .
OB J AV T E S V E T
V K T OR OM BY S T E C HC E L I Ž I Ť.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 87 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
88
š t ý l d o mu a b y t u
Kúpeľňa, Badezimmer, Bathroom
Rozkoš i potreba… opis kúpeľne iba dvoma slovami. Každý z nás musí uznať,
že je to naozaj tak. Niektorí z nás menej, iný viac času trávia pri prebúdzaní
práve v tejto malej „kutici“. A tak isto to je aj večer, iba krátko pred slastným
odpočinkom. Veď naše kroky sú akosi automaticky vedené na toto miesto…
či už pri zaslúženom oddychu po náročnom dni
alebo práve pred zaťažkávajúcou skúškou.
Práve z tohto dôvodu je viac ako nutné mať kúpeľňu správne zorientovanú!
Pokúsim sa vám poukázať na dôležitosť niektorých predmetov, ako aj
na manipulačné plochy potrebné k účelnému využitiu. Dúfam, že prispejem
k rozlúsknutiu vašich problémov a následnej úspešnej zmene. Tak ideme…
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 88 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
89
š t ý l d o mu a b y t u
Obklady a dlažby
Na úvod by som vás chcela obozná-
miť s množstvom materiálov, z ktorých
si máte možnosť vybrať. V kúpeľniach
nie je nutné použiť iba obklad, ale
pekne poporiadku.
Základné rozdelenie obkladu je
podľa hutnosti. Rozoznávame:
t  pórovitý obklad, ktorý je relatívne
mäkký a nie príliš odolný. Je ich
možné dostať ako matné alebo gla-
zované. Majú obmedzené použitie
iba na kúpeľňu. Ak by sme ich chceli
použiť do exteriéru, došlo by k roz-
pukaniu obkladu v dôsledku preni-
kaniu vody cez póry a následnému
zamrznutiu.
t  kamenina je odolnejšia pred poško-
dením a pokiaľ sa vám podarí
vyliať kúpeľný olejček na podlahu,
nemusíte sa obávať prípadných
mastných škvŕn na povrchu. Veľmi
nebezpečná je glazovaná kamenina,
ktorá pri relatívne vlhkom prostredí
má povrch podobný ľadovej ploche.
K zmierneniu tejto šmykľavosti
možno použiť menší formát, čím sa
vytvorí viac špár a opora chodidla
bude väčšia.
Okrem spomínaného rozdelenia je
dôležité rozdelenie podľa oteruvzdor-
nosti do piatich tried.
Závisí to od prevádzky – ako často je
využívaná, a tiež aj od stupňa znečiste-
nia jej povrchu.
Zatriedenie je vykonávané na zá kla de
laboratórnej skúšky. Teraz si stručne
opíšeme jednotlivé stupne:
t  stupeň 1 – podlahy, ktorým nehrozí
poškrabanie, pretože pri chôdzi máme
obutú mäkkú obuv (možno sem prira-
diť spálňu, obývaciu izbu, …)
t  stupeň 2 – podlahy zriedka vysta-
vené poškriabaniu, napr.: jemnozrn-
ným pieskom
t  stupeň 3 – podlahy často znečistené
(určite sem zaradíme predsiene, zád-
veria, vstupné haly a chodby…)
t  stupeň 4 – podlahy, ktoré sú inten-
zívne namáhané (tento stupeň
oteruvzdornosti je potrebný skôr
do vstupných častí hotelov, úradov…)
t  stupeň 5 – podlahy vysoko namá-
hané znečistením (reštaurácie,
obchody…)
Ďalšou dôležitou vlastnosťou je
nasiakavosť – čiže schopnosť materiálu
príjmať tekutinu. Pórovité materiály
majú vysokú nasiakavosť, naopak
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 89 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
90
š t ý l d o mu a b y t u
hutný obklad má nasiakavosť nízku.
Materiál s nízkou nasiakavosťou vyka-
zuje najlepšie prevádzkové vlastnosti
a odolnosť v ťažkých poveternostných
podmienkach, ako je mráz.
Keď už sme pri tých mrazoch… nie-
ktoré materiály majú schopnosť vydr-
žať niekoľko cyklov zmrazovania bez
akéhokoľvek poškodenia. Je to veľmi
dôležitá vlastnosť pri exteriérových
dlažbách, pretože voda, ktorá vnikne
do dlažby počas zmrazenia zväčšuje
svoj objem a to by mohlo pri použití
obyčajného – nemrazuvzdorného
materiálu spôsobiť odtrhnutie glazúry
od črepu a pod.
Povrch sa tiež hodnotí podľa pro-
tišmyku. Povrch dlažby, ktorá sa
vyznačuje vysokým nebezpečenstvom
šmyku, je potrebné vydláždiť protišmy-
kovou dlažbou. Každý výrobca má
jednotlivé druhy dlažieb označené R…
(napr. R 11 je do vonkajších priestorov
budov, kuchyne pre verejné stravo-
vanie v domovoch, školách, detských
jasliach…)
Tieto dlažby je vhodné položiť
do technických miestností – napr.:
práčovňa…, v oblasti bazéna, sauny,
veľkých (závodných) kuchýň…
Špeciálnou vlastnosťou je chemická
odolnosť. Je dôležitá pri agresívnych
prostrediach (požiadavky na odolnosť
voči kyselinám, tukom, agresívnym
plynom…). Samozrejme aj obklady
a dlažby na bežné použitie sú testo-
vané na odolnosť voči bežným che-
mickým prostriedkom používaných
v našich domácnostiach, ako napr.:
chlorid amónny, chloran sodný, nízka
koncentrácia kyseliny citrónovej, chlo-
rovodíkovej a hydroxidu draselného
po dobu niekoľkých dní. Taktiež ich
zaraďujeme do tried:
t  GA – žiadne viditeľné zmeny,
t  GB – zreteľné zmeny vzhľadu,
t  GC – čiastočná alebo úplná strata
pôvodného povrchu.
Navrhovanie konkrétneho obkladu a osadenia jednotlivých zriaďovacích prvkov musí
rešpektovať predovšetkým disponibilnú plochu miestnosti.
Pri zariaďovaní malometrážnej kúpeľne je z hľadiska výsledného pocitu aj estetiky
výhodné oddeliť WC polmúrikom od zvyšku priestoru.
Príklad takmer štvorcovej dispozíciie,
ktorú charakterizuje voľný prístup
k umývadlu, rýchly prístup k WC
a odsadená sprchovacia zóna,
rešpektujúca súkromný aspekt.
Dobrá rada nad zlato: na odstránenie
zvyškov cementu, lepidla alebo škáro-
vacieho materiálu použite 5% roztok
octu a potom iba opláchnite letnou
vodou… Avšak tento recept funguje, ak
je včas použitý.
Alternatívy obkladu
Moderná doba priniesla pár zmien
do riešenia interiéru ako takého, nevy-
nímajúc kúpeľne. Už nie je cieľom
obkladať všetky steny a určite nie až
po strop. Dochádza ku kombináciám
rôznych materiálov. Už nie je pre-
pychom dať si urobiť návrh kúpeľne
v rôznych interiérových štúdiách, kde
dokonca za vás vypočítajú množstvo
obkladu a dlažby, či objednajú tovar
na vami stanovený čas. Len si nezabud-
nite od nich vyžiadať aj plán pokladania.
Ale späť k alternatívam…
t  lakované tapety so štruktúrou
omietky a razené tapety. Je potrebné
zainvestovať do lepidla, aby sa vám
nezačali odliepať. Po vysušení sa
prelakujú a hotovo.
Poslednú vlastnosť, ktorú si priblí-
žime, je odolnosť voči tvorbe škvŕn.
Táto vlastnosť je skôr estetická
a závisí od mikroštruktúry lícnej strany
obkladu. Čím je vyššia pórovitosť,
tým je väčšie nebezpečenstvo tvorby
škvŕn. Nečistota sa cez póry dostane
do vnútra dlažby a nie je možné ju
vyčistiť. Opäť tu máme triedy, a to:
t  1 – škvrny nie je možné odstrániť
žiadnym normovým postupom,
t  2 – škvrny možno odstrániť dlho-
dobým pôsobením čistiaceho pros-
triedku,
t  3 – škvrny možno odstrániť silným
čistiacim prostriedkom,
t  4 – škvrny možno odstrániť slabým
čistiacim prostriedkom,
t  5 – škvrny možno odstrániť teplou
vodou.
1.13
1.2
1.3
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 90 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
91
š t ý l d o mu a b y t u
t  lakované textílie so skleným vlák-
nom majú vysokú pevnosť v ťahu, čo
umožňuje požiť ich aj na prekrytie
trhlín. Postup je totožný ako pri
lakovaných tapetách.
t  drevo… nie, nebojte sa, je mate-
riál, ktorý ešte len bude prežívať
obrovskú slávu. Samozrejme je
náročnejší na údržbu, ale je originál-
nym prvkom v kúpeľni. Samozrejme
najvhodnejšie je drevo z červeného
cédra alebo škandinávske ihličnaté
drevo, ale pokojne možno zvoliť aj
naše ihličnaté. Drevo je potrebné
dať nastriekať, pretože vznikne
kvalitnejší ochranný film ako pri
natieraní a samozrejme miestnosť je
nutné vetrať.
t  korok, je taktiež prírodným staveb-
ným materiálom, ktorý má výbornú
zvukoizolačnú a tepelnoizolačnú
vlastnosť. Je pružný a spolupodieľa
Oddelenie umývacej a WC sekcie má viacero výhod, predovšetkým možnosť súčasného
nerušeného využitia oboch priestorov rôznymi používateľmi.
Najfrekventovanejšie využívané tvary sanitárnych zariaďovacích prvkov.
pokračovanie na strane 94 Ç
Minimálna veľkosť miestnosti pre
umiestnenie umývadla (+WC).
2
3
4
1.14
5 6
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 91 20.3.2012 12:21
Nová luxusná dlažba a obklad pre náročných
Exi ma, spol . s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/414 35 79, 414 56 41, 415 20 40, 414 39 26
fax: 048/414 39 26, 415 20 43, web: www.exi ma.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 92 20.3.2012 12:21
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 93 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
94
š t ý l d o mu a b y t u
  sa na regulácii vlhkosti v miestnosti.
Nie je však až tak stopercentne
vhodný do kúpeľne, pretože pri zvý-
šenej vlhkosti je šmykľavý a zároveň
hrozí odlepenie vrchnej vrstvy PVC.
Preto je vhodné použiť prírodný
korok a navoskovať ho.
Ako si zostaviť kladačský
plán
V prvom rade si zmerajte kúpeľňu aj
WC, aby ste sa mohli chytiť pevných
bodov:
t  na malé plochy – menšie formáty
napr.: 20 × 25 cm, 25 × 33 cm,… je
ich dnes až-až, obr. 1.12,
t  na veľké plochy – sú vhodné
všetky formáty napr.: 25 × 40 cm,
18 × 90 cm, …obr. 1.13,
t  ak máte málo alebo žiadne svetlo,
skúste presvetlenie sklobetónom,
obr. 1.13,
t  na svetlých a nie príliš veľkých
miestnostiach sa môžete pokú-
siť zakomponovať v mozaiku.
Na obr. 1.2 je celá miestnosť polo-
žená v mozaike – pri tomto vizuáli je
vytvorený kontrast bielej a čiernej,
t  ak máte menšiu kúpeľňu, využívajte
veľké plochy stien na nalepenie zrka-
diel. Opticky sa miestnosť zväčší a aj
dámy si budú pochvaľovať, obr. 1.7,
t  skúste rohové umývadlo, je síce
drahšie, ale môže ušetriť veľa
miesta, obr. 1.4,
t  a práve naopak, ak máte veľkú
pôdorysnú plochu, vsaďte na dvoj-
umývadlo na doske alebo zostavu
bidet a WC, obr. 1.9 a 1.10,
t  pohrajte sa s výškou obkladu
na jednotlivých stenách. Ako
na obr. 1.3 – v sprchovacom kúte je
výška obkladu 200 cm a ostatné
steny sú do výšky 150 cm.
t  ak máte v rodine imobilného človeka
alebo chcete starým rodičom uľahčiť
sprchovanie, skúste sa podrobne
pozrieť na tieto dva obrázky obr. 1.5
a 1.6,
t  odkladací priestor nemusí byť vytvo-
rený iba pomocou políc… pokojne
vytvorte „niky“ ako je to na obr. 1.11,
t  a nakoniec nádej umiera
posledná – ukážka asanácie byto-
vého jadra.
Materiály sanity
Aj sanitárne zariadenie sa vyrába
z rôznych materiálov, či už podľa
dostupnosti tej ktorej krajiny, alebo
podľa finančnej skupiny daného
výrobcu. Teraz si jednotlivé materiá-
lové charakteristiky prejdeme, aby ste
si vedeli aj sami vybrať pri porovnaní
kvality a kvantity.
t  keramická zo zliateho črepu, je veľmi
pevný a málo nasiakavý materiál. Je
odolný voči mechanickému poško-
deniu. Používa sa na výrobu bidetov,
umývadiel či WC mís. Základnou
farbou je biela, ale možno dostať
na trhu aj pastelové farby.
t  liatinová smaltová, ktorá má vysokú
hmotnosť. Veľkým negatívom je poš-
kodenie smaltu odbitím a akumu-
lácia tepla. V minulosti sa využívali
na vane, ale dnes sa možno s nimi
stretnúť pri výlevkách.
t  plechová smaltová z tenkostenného
plechu. Ich výhoda je ľahkosť oproti
liatinovým smaltovým, a tým aj
nižšia cena. Majú nižšiu akumulačnú
schopnosť. Používali sa na vane,
umývadla a drezy.
t  oceľová hrubostenná smaltovaná.
Používa sa jedine na vane. Majú
vysokú životnosť a variabilitu tvarov.
Vlastnosti tohto materiálu sú porov-
nateľné s liatinovým smaltovým
materiálom.
t  antikoro sa nepoužíva bežne
v domácnostiach. Majú neobme-
dzenú životnosť a estetickosť. Nevý-
hodou je vysoká cena.
t  terazzová sanita je veľmi ťažká
a prácna. Používajú sa na drezy,
v práčovniach, na umývadlové žľaby
a vane.
t  z plastov, resp. termoplastov
na výrobu prenosných predme-
tov, vaní, umývadiel. Výhodou je
nízka hmotnosť a nevýhodou je zlá
tepelná vodivosť, vysoká cena a zlá
udržiavateľnosť.
Drobnosti, bez ktorých to
nejde
Pravdaže toto nie je všetko, potre-
bujeme výtokové a odtokové armatúry,
nosné konštrukcie a ďalšie, ktoré
zabezpečia dokonalú funkčnosť.
Výtokové ventily alebo
kohúty – skladajú sa z dvoch samos-
tatných ventilov v samotnom tele
batérie. Používajú sa na studenú, teplú
a zmiešanú vodu
Výtokové zmiešavacie baté-
rie – zákla dom sú dva samostatné
Architektonicky efektné a pocitovo vzdušné riešenie v minimálnom disponibilnom
priestore.
Veľkorysá plocha ponúka možnosť voľby relaxu vo vani aj pohody sprchovacieho kúta.
1.11
1.7
Ç pokračovanie zo strany 91
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 94 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
95
š t ý l d o mu a b y t u
ventily a kartuša (riadiaci člen). Pri
výbere zmiešavacích batérii radšej
zvoľte batériu s keramickou kartušou,
pretože jej životnosť je vyššia (to sa
však týka aj ceny). Podľa umiestne-
nia si môžete zadovážiť nástennú,
stojankovú (na stene alebo na pred-
mete – napr.: umývadle), na ohrievači
teplej vody a stenové. Vrátim sa k ste-
novým – pri týchto batériách sa osadí
podomietkové teleso do steny a osadí
sa na povrchu konštrukcie iba vrchný
kryt. Ide o estetické a moderné rieše-
nie. Samozrejme aj cena tohto kom-
pletu je vyššia ako cena štandardnej
zmiešavacej batérie.
A nakoniec tu ešte máme termo-
statickú zmiešavaciu batériu, ktorá
je veľmi náročná na kvalitu a čistotu
vody, ako aj na prevádzkový tlak.
To by sme mali… teraz potrebu-
jeme už len vodu do záchodovej
misy. Aj tu je k nám trh štedrý. Podľa
konštrukcie splachovacieho zariade-
nia rozlišujeme nádržku a tlakový
spínač. Z ekonomickej stránky nás
zaujíma hlavne objem a spôsoby
vypúšťania nádržky. Najnáročnejšia
je nádržka, ktorá sa vyprázdňuje
jednorázovo, a to v objeme 10, 8
a 6 litrov. Najvýhodnejšie je kúpiť si
jednu z nasledujúcich variant – dve
polohy (kedy vyprázdňujeme polovicu
alebo celý objem), tlačidlo „STOP“
(manuálne ovládanie) a tlačidlo s mož-
nosťou nastavenia. Tieto tri možnosti
sú na 3, 6, 8 a 10-litrové nádržky.
Nádržky môžu mať rôzne umiestne-
nie. Rozlišujeme vysoko položené (jej
využitie je minimálne), stredne vysoko
položené (v minulosti sa používali
prevažne v domácnostiach), nízko
položené a na WC mise (tzv. kombi
WC). No a ku správnej voľbe splacho-
vacieho zariadenia je dôležité určiť si
ovládač. Existuje s tiahlom na bočnej
strane (starý typ), tlačidlom umiestne-
Presvetlenie kúpeľne denným svetlom výrazne zvyšuje celkový estetický pocit a zároveň
umožňuje účinné vetranie.
Na oživenie obkladu sú vhodné doplnkové prvky ako listely, bombata, či obrázkové
motívy, ktoré pri citlivom zakomponovaní dávajú celému priestoru osobitý výraz.
Aj keď sú súčasťou sanitárnych zaria-
dení, je dobré, keď o nich čo to vieme.
Napríklad, umývadlo… v sifóne je zápa-
chová uzávierka, ktorá bráni šíreniu sa
zápachu do miestnosti vďaka vodnému
vankúšu (ide o zvislý koniec sifónu).
Všetky tieto uzávery a uzávierky musia
byť prístupné prípadným čisteniam
alebo opravám. Pokiaľ je zabudovaný,
obmurovaný atď., je potrebné zabezpe-
čiť prístupnosť pomocou krycích dvie-
rok 15 × 15 cm, 30 × 30 cm (existujú
rôzne rozmery), magnetov…
Je možné použiť aj tzv. samočistiaci
sifón, kde ide o špeciálne úpravy napr.:
v tvare „U“ so spätným guľovým venti-
lom a ručnou poistkou proti spätnému
vráteniu splaškov, v tvare S s nátrub-
kom pre hadicu z práčky a čistiacim
otvorom a zátkou.
Stručný prehľad o doplnkoch
ku sanitárnym zariadeniam máme
za sebou, preto sa môžeme vrhnúť
ku samotným zariadeniam.
ným zboku alebo zhora, pneumaticky
a elektronickým snímačom.
Poslednou a veľmi dôležitou vecou,
ktorú si prejdeme pred „kráľovnou sani-
tou“, sú zápachové uzávery a uzávierky.
1.9
1.10
1.12
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 95 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
96
š t ý l d o mu a b y t u
dnom a optimálnou veľkosťou. Celá
zostava sa skladá zo samotnej vane,
odtokovej súpravy s obmurovaním,
výtokovej armatúry a príslušenstva.
Vaňu môžeme obmurovať alebo
za kryť krycím panelom (umožňuje
ľahší prístup k vani a hlavne sa nemusí
obkladať). Pri obmurovaní sa najskôr
položí vaňa na oceľové alebo liatinové
nožičky (prípadne sa môže použiť
nosný rám z ocele od daného výrobcu)
a následne sa začne s obmurovkou.
A aká je realita? …liatinové vane
patria už do minulosti, oceľové smal-
tované prežívajú krízu stredného veku,
občas sa ukážu keramické a na vrchole
je novinka v materiáloch – akrylát.
Tento materiál sa neustále zdokona-
ľuje. Podiel výroby je cca 75 % na akry-
lát a zvyšok patrí upadajúcim smalto-
vaným oceľovým a keramickým (tzv.
biely mramor) vaniam.
Poznámka: životnosť akrylátu je
predpokladaná na 20 rokov, sú tva-
rovo stále, odolné voči dlhodobému
pôsobeniu vody a chemických látok
obsiahnutých v bežných čistiacich pros-
triedkoch.
Smaltované oceľové vane sú vytva-
rované z hrubostenného oceľového
plechu, nastriekané smaltom a vypá-
lené. Ich nevýhodou je strata tepla,
farebne nestála – dochádza k zažltnu-
tiu smaltu a hlučnosť pri napúšťaní.
Výhodou je opraviteľnosť smaltu
pomocou túb s opravným smaltom.
Životnosť týchto vaní je cca 30 rokov.
Keramické vane sú vyrobené z ume-
lého liateho mramoru. Majú vynikajúcu
trvanlivosť a tepelnoizolačné vlastnosti.
Tak ako umývadlá, tak aj vane neus-
tále zdokonaľujú svoje tvary a na trhu
sa každým rokom zväčšuje sortiment
Pri výbere zariaďovacích prvkov je
potrebné myslieť aj na vek a zdravotné
dispozície budúcich používateľov, aby
neskôr návšteva týchto priestorov nebola
stresom, ale relaxačným zážitkom. Malé a dôležité… umývadlá
Ako prvé si vezmeme na mušku
umývadlo. Celá zostava sa skladá
z umývadlovej misy, výtokovej arma-
túry a upevňovacej konštrukcie. Výška
vrchnej hrany umývadla je 85 cm
od podlahy a po bokoch umývadla je
potrebná manipulačná plocha so šír-
kou 15–25 cm. Umývadlá je možné
dostať v rôznych rozmeroch od šírky
45–85 cm a hĺbky 35–50 cm, dvoju-
mývadlá šírky 110–180 cm. „Umývatká“
sa vyrábajú v rozmeroch 35–45 cm
na šírku a hĺbku cca 30 cm. Niektorí
výrobcovia umožňujú zákazníkom,
aby si rozmer upravili podľa vlastných
predstáv. Dnes „sa nosia hranaté
tvary“, ale samozrejme dostať oblé,
okrúhle, s odkladacími plôškami,
rohové symetrické alebo asymetrické,
obr. 2. Rozlišujeme dvojumývadlá,
zhora zápustné, zdola zápustné
a nábytkové umývadlá alebo položené
na konzoly.
Poznámka: pri zápustnom umývadle
zhora zostane viditeľné celé umývadlo
a vrchný lem umývadla je položený
na doske, ale pri zápustnom zdola sa
umývadlo prichytáva na spodnú časť
dosky .
Riešenie umývadla môžeme zdo-
konaliť použitím dizajnového sifónu,
ktorého povrchová úprava je lesklý
chróm, pozlátené… Tvarovo je mož-
nosť zladenia s umývadlom – hranatý
alebo v tvaroch, ako sa vyrábajú biele
plastové umývadlové sifóny. Pokiaľ sa
vám táto možnosť nepozdáva, zakryte
sifón keramickou polnohou alebo stĺpi-
kom. Samozrejme, ak máte umývadlo
umiestnené v skrinke, pokojne stačí
použiť plastový sifón.
Dobrá rada nad zlato: pri umiest-
ňovaní umývadla do priestoru je
vhodné, ak pri vstupe do miestnosti
máte výhľad na umývadlo alebo vaňu.
Ak je to možné, všetko treba tvarovo
zladiť a samozrejme aj farebne. Okrem
bielej farby sú na výber celé farebné
palety. Avšak tieto výrobky sú zväčša
na objednávku, pretože sa len príleži-
tostne predávajú.
Najväčší kolos – vaňa
Najväčším prvkom v kúpeľni je vaňa.
Slúži nám na kúpanie, ale aj na sprcho-
vanie. Hlavnou výhodou je možnosť
umiestnenia masážnych dýz či svetiel.
Jej povrch musí byť hladký, ľahko čisti-
teľný, odolný voči nárazom, s nosným
1.5
1.6
1.4
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 96 20.3.2012 12:21
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
97
š t ý l d o mu a b y t u
Podľa odpadovej rúry určíme druh
záchoda – so zvislým alebo s vodo-
rovným odtok. Kedysi sa vyrábal aj
so šikmým odtokom. Dnes sa vieme
do odpadovej rúry dopasovať iba
pomocou tvarovky s priestorovým
kĺbom alebo špeciálnou tvarovkou
tzv. husím krkom. Ak použijeme podo-
mietkový systém, tam sa už netrápime
s tým, aký máme odpad, pretože
na ten sa napojí priamo podomietkové
teleso. Na ktoré sa potom priskrutkuje
WC misa, obr.1.
Bidet prežíva renesanciu
Bidet je veľkým pomocníkom pri
našej intímnej hygiene. Čoraz viac
ľudí začína objavovať a využívať jeho
služby. Možno ho použiť na umývanie
intímnych miest, nôh alebo batoliat.
Podľa konštrukcie je závesný (nos-
nosť 400 kg) alebo stojaci. Možno si
tiež vybrať medzi bidetom bez alebo
so zmiešavacou batériou.
Sedadielko môže byť z duroplastu
alebo mäkké, tvarované, antibakte-
riálne, odnímateľné atď.
Páni nech sa páči… pisoár
A kráľovstvo pánov… pisoárové
zostavy sa skladajú zo zariadenia, spla-
chovacieho zariadenia a zápachovej
uzávierky (ak nie je súčasťou pisoára).
Zariadenie môže predstavovať mušľový
pisoár, pisoárové státie a pisoárové
steny (t.j.: obložené splachované
steny – nie sú hygienické a môžu slúžiť
iba ako dočasné riešenie). Pri umiest-
ňovaní pisoára treba dať pozor, aby
v jeho okolí neboli umiestnené žiadne
kovové predmety, pretože by mohli
rýchlo podľahnúť korózii v dôsledku
vysokej koncentrácii čpavku a organic-
kých kyselín. Existujú aj suché pisoá-
rové zostavy, ktoré fungujú na základe
špeciálneho biologického dezinfekč-
ného roztoku, ktorý je v zápachovom
uzávere, a tak tvorí tesniacu plochu.
Čistenie pisoára predstavuje den-
nodenné oplachovanie čistou vodou
a každé dva týždne očistenie špe-
ciálnym dezinfekčným prostriedkom.
Na základe frekvencie používania je
potrebné uvážiť dobu menenia dezin-
fekčného uzáveru.
A čo viac dodať?
Mať krásnu, pohodlnú, modernú
a ešte aj účelnú kúpeľňu je hádam
snom každého z nás. Tak naberte
odvahu a začnite… aj keď je to cesta
neľahká, ba až tŕnistá. Ale čo môže byť
krajšie, ako zmeniť sen v skutočnosť?
Jana Domanická
Foto: autorka, Laufen, archív redakcie
tvarov. Od klasických obdĺžnikových
vaní dĺžky 120–200 cm, cez štvorcové,
oválne (kruh, elipsa), rohové symet-
rické alebo asymetrické, šesťstranné
a anatomicky tvarované viacmiestne
vane, obr. 3.
Na väčšinu vaní výrobca poskytuje
aj možnosť dokúpenia si sprchovej
zásteny, ktorá chráni okolie vane
pred oprskaním vodou. Výška tejto
zásteny býva 140 cm a je vyplnená
bezpečnostným sklom alebo polystyro-
lom – umelá hmota. Majú rôzne mož-
nosti otvárania – skladacie, kývne…
Vaňa a či sprchovací kút?
Dnešný experti na hygienu, ako aj
lekári uprednostňujú sprchovací kút
pred vaňou. Výhodou je stály prítok
čerstvej vody a odtok znečistenej
do stoky. V porovnaní s kúpaním ušet-
ríte o 2/3 spotrebovanej vody, čo je pri
dnešnom náraste cien viac ako lákavé!
Čo sa týka frekvencie – väčšina sa
sprchuje dvakrát denne, ale poležanie
vo vani si doprajú iba podaktorí z nás.
Sprchovací kút, malý a účelný
Veľké plus je vďaka možnosti
umiestnenia sedadla, čo ocenia hlavne
telesne postihnutí a starší ľudia, ako
aj fakt, že sprchovací kút nám zaberie
menšiu pôdorysnú plochu.
Vaničky existujú nízke s výškou 4 cm
nad podlahou, štandardné s výškou
14–17 cm nad podlahou a hlboké s výš-
kou 27,5–35 cm (môžeme tam okúpať
malé deti). Veľmi zaujímavým riešením
je odtok vody pomocou podlahového
žľabu.
Materiál vaničiek je ako pri
vaniach – oceľové smaltované, akry-
látové a z liateho mramoru (iba tieto
majú výšku 4 cm).
Akrylátové vaničky sú vystužené
laminovaním alebo polyuretánovou
penou. Existuje samonosné a na pod-
murovanie.
Tvary vaničiek sú štvorec, obdĺžnik,
oválne, štvrťkruh, päťhran, obr. 4.
Sprchovacie steny majú rôzne spô-
soby otvárania – skladacie, posuvné,
otváravé, kývne. Rámové s povrchovou
úpravou lesklý a matný chróm, biely
alebo bezrámové. S výplňou z bezpeč-
nostného skla hrúbky 3 a 6 mm alebo
polystyrolu – umelej hmoty. Z bez-
pečnostného hľadiska je lepšie sklo,
ktoré sa rozbije na malé tupé úlomky,
ale polystyrol sa zlomí a zostanú ostré
hrany. Sklená výplň sa často ošetruje
aj povrchovou úpravou zabraňujúcou
usadzovaniu vodného kameňa.
Veľká trojka – záchod, bidet
a pisoár.
Záchod
Záchod plní funkciu odstraňovania
ľudských výkalov, ktoré sa môžu stať
zdrojom nákazy. Podľa spôsobu použi-
tia rozlišujeme sedaciu a drepovú (pou-
žívajú sa v kasárňach atď.) WC misu.
Najčastejšie sa používajú záchodové
zostavy (platia pre WC kombi):
WC misa s plochým splachovaním
obr. 6 – výhodou je, že pod sedadlom
je plytký vodný vankúš, takže pri pou-
žití voda nešpliecha. Výkaly v mise nie
sú úplne ponorené do vody, a preto
zapáchajú. Na spláchnutie je nutné
použiť väčšie množstvo vody. Tento
typ sa používa v materských a na zák-
ladných školách.
WC misa s hlbokým splachovaním
obr. 5 – ide o záchody najčastejšie pou-
žívané v praxi. Nájdeme ich na verejných
toaletách, v našich domácnostiach…
Špeciálna misa s hlbokým vodným
vankúšom na odsávanie – funguje
na princípe, že po spláchnutí vzniká
sací účinok. Výhodou je tichšia pre-
vádzka pri splachovaní. Vyrába sa iba
pre menší objem vody.
Sedadielko môže byť z duroplastu
alebo mäkké, tvarované, antibakte-
riálne, odnímateľné atď.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 97 20.3.2012 12:21
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 98 20.3.2012 12:21


25

R
O
K
O
V

R
U
K
A
Vo svojom živle!
DOKONALÁ
ČISTITEĽNOSŤ
VĎAKA DVOM
ODTOKOVÝM
KOMORÁM
S VYBERATEĽNÝMI
VTOKOVÝMI DIELCAMI
VYSOKÁ PRIETOČNOSŤ
60 l/min
DOSTAČUJÚCA I PRE
VEĽKOFORMÁTOVÉ
SPRCHOVÉ HLAVICE
NÍZKA STAVEBNÁ
VÝŠKA
(100, 110 mm)
16 DESIGNOV ROŠTOV,
ĎALŠIE DESIGNY
MOŽNÉ
NA OBJEDNÁVKU
7&/5*-:t4*'»/:t8$.0%6-:tÇƥ"#:
www.alcaplast.cz
"1;
Univerzálny žľab určený pre ľubovolnú dlažbu
Podlahové žľaby
ALCA
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 99 20.3.2012 12:22
stavba domu od A po Z
interiér – kúpeľňa
100
š t ý l d o mu a b y t u
Keramické obkladové prvky a sklenená mozaika sú v súčasnosti pravdepodobne
najčastejšie povrchové úpravy, ktoré je možné vidieť v našich domovoch,
presnejšie v každej modernej kúpeľni, sprchovacom kúte alebo v bazéne.
Vďaka svojim vlastnostiam, rôznym formátom, farebnosti a estetickému
vyhotoveniu je možné ich zahliadnuť aj na zástenách pri kuchynských linkách
a na pracovných doskách. Všetko priestory vysoko namáhané vodou
a vlhkosťou, no v prvom rade náročné na hygienické požiadavky a čistotu.
Použitím vhodnej škárovacej malty
sa vzniknuté škáry v obkladových prv-
koch následne vypĺňajú. O výbere by
nemal rozhodovať len farebný odtieň,
vzhľadom na náročné miesto použitia,
je vždy potrebné brať do úvahy aj iné
dôležitejšie aspekty. Kto by chcel mať
u seba doma škáry znečistené neprí-
jemnými čiernymi plesňami alebo farbu
škáry vysnívaného odtieňu, z ktorej ste
sa mohli tešiť len na začiatku? Pohľad
na takéto miesta a predstava o nie
malých finančných prostriedkoch inves-
tovaných do obkladov pokazí dojem aj
v tej najmodernejšej a detailmi najprep-
racovanejšej kúpeľni…
Pri kúpe škárovacej malty venujte
odteraz pozornosť vlastnostiam, ako
napríklad zvýšená vodeodolnosť, zní-
žená nasiakavosť, nízke zachytávanie
nečistôt a stálofarebnosť. Určite ich
oceníte!
K výplni pevných škár v priestoroch
s vlhkou prevádzkou sa odporúča pou-
žívať malty s obsahom špeciálnych hyd-
raulických spojív alebo malty na báze
reaktívnych živíc (epoxidové). Oba
druhy spĺňajú spomínané vlastnosti,
každá z nich má svoje prednosti.
Hlavnou výhodou cementových
škárovacích mált je jednoduchšie spra-
covanie, ktoré isto zvládne každý obkla-
dač. Na trhu sú dostupné cementové
škárovacie malty od rôznych výrobcov,
náskok majú však tie, ktoré sú oboha-
tené o inovované technológie BioBlock
a DropEfect. Technológia BioBlock
spočíva v rovnomernom rozptýlení špe-
ciálnych molekúl organického pôvodu
v mikroštruktúre škárovacej malty, čím
sa zabraňuje tvorbe mikroorganizmov,
ktoré vytvárajú plesne. Technológia
DropEfect (kvapkový efekt) znižuje
výrazne pohlcovanie povrchovej vody.
Ďalšími aplikačnými výhodami týchto
výrobkov je veľmi krátka doba čakania
pred finálnym dočistením obkladových
prvkov a urýchlenie času uvedenia prie-
storu do plnej prevádzky.
Výber epoxidovej škárovacej malty
ocení aj ten najnáročnejší investor.
Práce pri škárovaní tu už musí rea-
lizovať len skúsený pracovník, ktorý
pozná správny „gríf“, ako aplikovať túto
maltu zmiešanú z dvoch zložiek, živice
a tvrdidla. Pri práci využíva odporučené
náradie, zjednodušujúce náročnejšiu
aplikáciu. Po kvalitne zvládnutej práci
výhoda epoxidom vyplnených škár
je jednoznačná. Hlavná požiadavka
na vodeodolnosť, hygienu, stálofareb-
nosť je úplne zaručená vďaka hladkému
bezpórovitému povrchu škáry, kde
neprichádza do úvahy možnosť zachy-
távania prachových súčastí, alebo vznik
plesní. Čistenie a umývanie plôch s epo-
xidovými škárami je veľmi jednoduché,
takmer bezúdržbové. Zvýšenú hodnotu
takýchto škár ocenia aj majitelia „štvor-
nohých miláčikov“, ktorí si nevedia
pobyt doma bez nich predstaviť a tak
prípadné „nehody“ vzniknuté na pod-
lahe je možnosť bezproblémovo čistiť
a vďaka nulovej nasiakavosti, chemickej
odolnosti nevzniká ani nepríjemný
zápach.
Výhodu epoxidových škárovacích
mált zvýrazňuje možnosť primiešania
farebných glitterov, podporujúcich
metalizujúci efekt škáry, ktoré zazna-
menávajú v súčasnosti architektonický
boom. Najčastejšie sa tento efekt
využíva hlavne pri sklenenej mozaike,
kde kombinácia skla a polotranspa-
rentnej výplni škáry vytvára dokonalý,
nadčasový konečný vzhľad priestoru
kúpeľne, či sprchovacieho kúta. Použitie
tohto výrobku umožňuje aj prienik
svetla z podkladu, pretože sa používa
aj pri lepení a polotransparentná farba
tejto vlastnosti napomáha. Široký výber
farieb škárovacej malty a odtieňov
glittra (strieborný, svetlo zlatý atď.)
poskytuje nekonečnú možnosť kom-
binácií a i ten nerozhodný zákazník si
určite vyberie tú svoju…
Na škáry je potrebné sa teda pozerať
nie vždy len z dekoračného hľadiska,
ale hlavne z funkčného. Kvalitne zrea-
lizované škáry v obkladových prvkoch
môžu určite spríjemniť pobyt v kúpeľni,
sprchovacom kúte, saune alebo
v bazéne. Široká farebná škála odtieňov
umožňuje ešte zvýrazniť výnimočnosť
vzhľadu keramického obkladu, dlažby
i sklenenej mozaiky v celej ploche
a dávať jej nový rozmer. Nedajme si
preto tento dojem pokaziť výberom
nevhodnej škárovacej malty, ktorý
počas užívania priestorov na kráse
nepridá, len zbytočne znervózni. Vtedy
je už neskoro.
Ing. Stanislav Hošek
Technický manažér firmy
MAPEI SK, s. r. o.
Možnosti a použitie škárovacích mált v obkladových prvkoch
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 100 20.3.2012 12:22
Dekoratívna epoxidová škárovacia malta Kerapoxy Design
s trblietkami MapeGlitter dodáva interiérom exkluzívny vzhľad
a zvyšuje prestíž. Možnosť kombinácie 15 odtieňov škárovacej
malty a strieborných alebo svetlo zlatých trblietok poskytuje
nekonečnú paletu farebných dizajnových riešení.
Dajte priestor svojej fantázii!
Zažiarte dizajnom
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 101 20.3.2012 12:22
stavba domu od A po Z
interiér – dvere, dver. systémy
102
š t ý l d o mu a b y t u
Určite to každý z nás pozná, vstupujeme do dverí…
a ozve sa rana. Áno, práve sme svedkom zrážky
dvoch dverných krídiel. V závislosti na razantnosti
nášho vstupu a sile, ktorú vyvinie naše ruka, dôjde
k menšiemu či väčšiemu odretiu povrchu otváraných
dverí. Vzniká nemilá situácia, avšak s použitím
dvoch či viac normálnych otočných dvier v malom
priestore azda ani s najväčšou opatrnosťou nie je
možné zrážke dvier predísť. Vari ešte horší moment
môže nastať vo chvíli, keď sa potrebujeme pohnúť
alebo pootočiť po vstupu do miestnosti a dostaneme
sa do dráhy dvier a sme jednoducho v pasci.
Tento zdanlivo neriešiteľný prob-
lém, kedy miestnosti alebo interiér nie
je možné zväčšiť, je jednoducho daný,
ide s firmou TWIN elegantne vyrie-
šiť. Spoločnosť TWIN, ako výhradný
dovozca a predajca v českej i slovenskej
republike má v týchto prípadoch rieše-
nie tohto problému – systém ERGON.
Je to spôsob otvárania dvier, kde
dochádza ku kombinácii „otočného
a posuvného“ pohybu dverného
krídla v jednom jedinom mechanizme.
Systém ERGON extrémne minimalizuje
nároky na pôdorysný priestor otvo-
reného dverného krídla oproti klasic-
kému, a to až o 40 %. Používa sa v tam,
kde dochádza k stretávaniu sa dvoch až
troch dvier, a tak sa zlepšuje dostup-
nosť a obývateľnosť malých a úzkych
priestorov. Znižuje potrebný priestor
pre otváranie dvier a zároveň zvyšuje úžitkovú plochu
interiéru.
Dvere vybavené systémom ERGON sa dajú otvárať
v oboch smeroch (dovnútra i von), čo vnáša nový roz-
mer do rozvoja systému inovácie dverných systémov.
Pri vchádzaní do miestnosti sa dverné krídlo otvára
tlačením a následne sa ľahko zatvára. Z tohto dôvodu je
výhodný i pre používanie osobami so zníženou pohybli-
vosťou.
Na základe všetkých uvedených dôvodov je dobre
využívateľný v najrôznejších interiéroch. Spĺňa naše
požiadavky na dizajn a zároveň nemá žiadnu špeciálnu
požiadavku na rozmery dvier či na stavebné úpravy.
Tak už viete, ako sa zbaviť pocitu stiesnenosti
v malých priestoroch? Zvoľte dverný systém ERGON,
ktorý zabezpečí vašu pohodu pri pobyte „v mini miest-
nostiach“, ktoré sa v momente premenia na miestnosť.
Pozrite sa na bezchybné fungovanie dverného systému
na www.twinkovania.sk v sekcii Vzdelávanie.
Viete, že môžu byť všetky rovnaké?
Ľudia, ktorí si kupujú kovania TWIN, si veľmi často zjednocujú dizajn interiéru
vďaka širokej ponuke kovania pre dvere a okná v jednotnom vyhotovení zvoleného
dizajnu. Vyberte si tiež na internetových stránkach www.twinkovania.sk…
Bývate a chcete viac priestoru?
Bečpečnostné
kovanie
Interiérové
kovanie
Kovanie
na sklené dvere
Interiérové
kovanie
Okenné
kovanie
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 102 20.3.2012 12:22
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 103 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – dvere, dver. systémy
104
š t ý l d o mu a b y t u
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 104 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – dvere, dver. systémy
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 105 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – dvere, dver. systémy
106
š t ý l d o mu a b y t u
S výrobkami MUL-T-LOCK sa na slovenskom trhu
stretávame už takmer dvadsať rokov.
Od samého začiatku stojí v čele spoločnosti
dodávajúce výrobky najvyššieho
zabezpečenia izraelského výrobcu na náš trh
inžinier Libor Zuzík. Položili sme mu zopár otázok.
Pán inžinier, vaše spoločnosť
už takmer dvadsať rokov dodáva
výrobky MUL-T-LOCK na slovenský
a český trh. Ako by ste stručne cha-
rakterizoval vašu spoločnosť v súčas-
nosti?
Od prvej polovice 90. rokov, kedy
sme doviezli prvé zámkové vložky
MUL-T-LOCK, sa rozšírilo naše produk-
tové portfólio, ktoré vedľa tradičných
cylindrických vložiek, visiacich zámkov
a zadlabovacích zámkov pre bezpeč-
nostné dvere už dlho zahrňuje dverné
zatvárače, panikové kovania, a v posled-
ných rokoch mechatronické a elektro-
nické prístupové systémy.
Ako by ste stručne charakterizoval
súčasný MUL-T-LOCK?
Vysoká bezpečnosť, vysoká kvalita,
vývoj a inovácia. Vďaka vysokej bez-
pečnostnej úrovne sa naše rozvorové
zadlabovajúce zámky i cylindrické
vložky tešia veľkej obľube u predných
slovenských výrobcov bezpečnostných
dverí. Kvalitu chápeme v dvoch rovi-
nách: kvalita výrobku a rozsah služieb.
Kladieme veľký dôraz na budovanie
siete servisných stredísk, ktorá sa
neustále rozrastá. Chceme byť nablízku
našim zákazníkom, nech sa nachádzajú
v ktoromkoľvek regióne. Pracovníkov
servisných stredísk MUL-T-LOCK
sústavne školíme, aby poskytovali pro-
fesionálny servis. Servisné strediska
MUL-T-LOCK dodržujú prísne pra-
vidlá pre výrobu dupliká-
tov kľúčov.
Kľúče
MUL-T-LOCK sú
na prvý pohľad iné, ako
sme zvyknutí…
Tzv. plochý kľúč, s ktorým
MUL-T-LOCK prišiel v 70. rokoch
a ktorý je typický pre naše zámkové
vložky, predstavoval vo svojej dobe
revolučné poňatie konštrukcie zám-
kových vložiek. Okrem iného tento
koncept umožňuje vyrezať dve rôzne
kódové kombinácie do každého kľúča,
čo ocenia zvlášť užívatelia rozsiahlych
systémov generálneho kľúča. Ďalším
typickým rysom najvyšších modelo-
vých radov našich zámkových vložiek
sú pohyblivé, tzv. interaktívne prvky
v kľúči.
Prečo niektoré zámkové vložky
stoja niečo málo cez 10 eur a iné i viac
ako 100 eur? To sú medzi nimi také
veľké rozdiely? Veď vyzerajú proste
rovnako!
Najlacnejšie vložky, o ktorých ste sa
zmienili, sa niekedy volajú tiež stavebné
vložky. Sú vhodné do dverí maximálne
po dobu stavby a ráta sa s ich nahrade-
ním ihneď po dokončení stavby, kedy
si ju prevezme investor k užívaniu.
Rozhodne sa nemá odporučiť k trva-
lému zabezpečení majetku. Naproti
tomu napr. MUL-T-LOCK dodáva tzv.
bezpečnostné vložky strednej a vysokej
bezpečnostnej úrovne. Tieto vložky sú
chránené a testované proti najrôznej-
ším spôsobom násilného i nenásilného
prekonania a ich odolnosť proti rôznym
metódam prekonania musia byť pravi-
delne preskúšané v štátom autorizova-
ných skúšobných laboratóriách.
Aké sú súčasné trendy v oblasti
zabezpečenia?
V oblasti mechanického zabezpečenia
je to patentová ochrana kľúčov proti
neoprávnenému kopírovaniu a kombiná-
cia viacerých uzamykateľných systémov
v jednej cylindrickej vložke. Napríklad
najvyšší modelový rad cylindrických
vložiek MT5+
®
kombinuje tri rôzne
zamykacie systémy v jednej zámkovej
vložke. Ďalšou prevratnou novinkou
predstavuje magnetická bezpečnostná
karta pre výrobu duplikátov kľúčov.
V modelovom rade zámkových vložiek
MT5+® povýšil MUL-T-LOCK
ochranu kľúčov proti neopráv-
nenému kopírovaniu na úroveň
zrovnateľnou s ochranou banko-
vého konta.
A čo elektronika?
Stále viac sa presadzujú bezkon-
taktné čipy používané namiesto kľúčov.
V zásade sa použitie elektroniky uberá
dvoma smermi: prvým je začlenenie
elektroniky do mechanických vložiek,
kedy k odomknutiu dvier je nutné,
aby kľúč mal elektronické i mecha-
nické oprávnenie. Teda, znásobená
ochrana. Predstavitelia tohto trendu
sú tzv. mechatronické zámkové vložky
Interactive® CliQ® a od minulého roku
i nová MT5® CliQ®. Druhým trendom
je použitie bezkontaktných čipov alebo
biometrických technológií namiesto kla-
sických kľúčov. Elektronický prístupový
systém ProQsimity™ je zástupcom tejto
druhé skupiny produktov.
Týka sa elektronika iba firiem
a inštitúcii, alebo sa vzťahuje
i na zabezpečenie domácností, teda
bytov alebo rodinných domov?
Pri bytových domoch sa stále častej-
šie stretávame s požiadavkou, aby pre
vstup do spoločných vchodov používali
obyvatelia bezkontaktné čipy namiesto
kľúčov. Vďaka tomu nedochádza
k nekontrolovanému kopírovaniu kľú-
čov, ani tiež nie je narušená bezpečnosť
spoločného priestoru v dôsledku stra-
tenie kľúčov. Elektronický prístupový
systém ProQsimity™ napr. umožňuje
ľahké vymazanie a náhradu strateného
čipu bez servisného výjazdu správcu
systému. Šetria sa tak finančné pros-
triedky obyvateľov domu.
Takže jediným riešením proti stra-
tám kľúčov je elektronika.
Existuje i mechanické riešenie. Pri
stratení kľúčov ide vždy o to rýchlo
znovu zaistiť bezpečnosť bytu alebo
objektu. MUL-T-LOCK dodáva zámkové
vložky v úprave „3v1“ vhodné zvlášť pre
vstupné dvere do bytu. Cylindrickou
vložku „3v1“ si užívateľ v prípade stra-
tenia kľúčov sám prekóduje na novú
kombináciu a tým vyradí stratený kľúč.
Prekódovanie môže zopakovať dvakrát.
Prezradíte nám, čo chystá
MUL-T-LOCK v budúcnosti?
V budúcom roku máme v pláne
uviesť na trh inovovaný modelový rad
Interactive+®, znova s interaktívnym
prvkom v kľúči a s patentovou ochra-
nou riešenia kľúča i zámkovej vložky.
Ďakujeme za rozhovor.

Štýl v spolupráci s firmou
ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 106 20.3.2012 12:23
www.multlock.sk
Chránime váš svet
Group brand
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 107 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – osvetlenie
108
š t ý l d o mu a b y t u
Prečo práve LED osvetlenie? Minimálna spotreba,
vysoký výkon, dlhá životnosť, to všetko je snaha
budúcnosti. LED diódy medzne bezpochyby patria.
Nahradzujú žiarovky v automobiloch, či už
vo svetlách alebo v ovládacích prvkoch. LED diódy
produkujú studené svetlo – nehrejú sa! Ich spotreba je omnoho menšia
od obyčajnej 1 W žiarovky. Životnosť LED diódy je neporovnateľne dlhšia
a odolnejšia voči poškodeniu.
Použitie je široké, ako v domácnos-
tiach, kanceláriách, obchodoch, hote-
loch, reštauráciách, interiéroch, výkla-
doch. V SMD led žiarovkách sú použité
kvalitné diódy s uhlom svietenia
120 stupňov. Led žiarovky produkujú
neporovnateľne menej tepla, ako kla-
sické svetelné zdroje. Led žiarovky sú
odolné voči nárazom, majú extrémne
dlhú životnosť – v niektorých prípa-
doch > 50 000 hodín. Led žiarovky
sú veľmi vhodné tam, kde je nutné
časté vypínanie a zapínanie, pretože im
nevadí časté zapínanie a vypínanie.
Farba svetla LED žiaroviek:
WW –  teplá biela (farba svetla
podobná klasickým žiarovkám,
príjemne teplé svetlo)
DW –  denná biela (farba svetla
podobná neónovým trubiciam,
také studené biele svetlo)
Ponúkame:
Ç LED žiarovky: AC230V, AC/DC12 V
pre typy objímok: E27, E14, GU10,
MR16, MR11, G4, G24
Ç LED reflektory,
Ç LED svietidlá,
Ç LED pásiky,
Ç LED pouličné osvetlenie,
Ç LED T8 trubice a ďalšie…
Navštívte náš e-shop www.ledky.sk
3 750 lm, biela, 50 W
Napätie: 90~260 VAC, 50/60 Hz
Color Temperature: 5 000–6 000 K
Svetelný uhol: LED 170 °, IP:65,,
Color Rendering Property: 80 Ra
Rozmery: 870 × 300 × 120 mm
Montáž: 60mm tyč
Životnosť: 30 000 hodín
záruka 5 rokov, záručný a pozáručný
servis
LED pouličné svietidlo SP1009-50W
LED osvetlenie pre interiér a exteriér
šetrí prostredie aj peniaze
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 108 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – osvetlenie
109
š t ý l d o mu a b y t u
LED Reflektor FL 10W, 20W, 30W, 50W, 80W, 150W
Použitie:
vhodný pre osvetlenie:
reklamné plochy, plavárne, parkovacie
dvory, haly, sklady, osvetlenie pamia-
tok, osvetlenia fasád, atď.
LEDKY, s. r. o.
925 55 Vinohrady nad Váhom
tel: 0905/506 355
0905/658 935
e-mail: ledky@ledky.sk,
reklamacie@ledky.sk
www.ledky.sk
SEREĎ
Pekárska 9
(vedľa polície)
926 01 SEREĎ
Otváracie hodiny:
PO–PIA: 8.30– 17.30
obedňajšia prestávka:
12.00–13:00
So, Ne – zatvorené
ledky@ledky.sk
tel.: 0905/506 355
p. Damin
reklamacie@ledky.sk
tel.: 0905 658435
TRNAVA
OD JEDNOTA
Trojičné námestie 9
917 09 TRNAVA
Otváracie hodiny:
PO–PIA: 9.00–18.00
So: 8.00–12.00
Ne: zatvorené
tel.: 0948/920 620
Parametre: FL 10W FL 20W FL 30W FL 50W FL 80W FL 150W
Náhrada za halogénový reflektor (70 W) (100 W) (160 W) (250 W) (500 W) (1 000 W)
Napätie AC 230–265 V
Svietivosť 800 Im 1 600 Im 2 400 lm 4 000 lm 6 400 Im 12 000 Im
Životnosť > 50 000 hodín
Uhol svietenia 100 °
Teplota farby DW – 5 500 K
Teplotný rozsah použitia -40°C - 60 °C
Materiál zliatina hliníka, bezpečnostné 5mm sklo
Krytie IP65
80 Im/W
Ç nízka spotreba elektrickej energie
Ç odolne voči otrasom a nárazom
Ç použiteľnosť od -40 °C do 60 °C
Ç žiadne ultra a infra žiarenie
Ç minimálna tvorba tepla
Ç bezúdržbové
P
r
e
d
a
j
n
e
:
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 109 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – inšpirácie a trendy
110
š t ý l d o mu a b y t u
Čo môžeme čakať od bytového
dizajnéra? Jedným slovom garanciu.
Keď zoberie do rúk bytový dizajnér váš
byt alebo dom, môžeme vás ubezpe-
čiť, že sa neobjavia banálne chyby ako
napr. zlé premeranie okien, miestností
umiestnenie vypínačov, a podobne vám
uľahčia rekonštrukciu bytu a domu.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 110 20.3.2012 12:23
stavba domu od A po Z
interiér – inšpirácie a trendy
111
š t ý l d o mu a b y t u
Je veľa spôsobov, ktoré ponúka
bytový dizajnér, či je to kreslený návrh,
či kompletný návrh zariadenia bytu,
či návrh nábytku, doplnkov, čiastočný
návrh, ale aj kompletné riešenie a kom-
pletná realizácia.
Bytový dizajnér spolupracuje s rôz-
nymi remeselníkmi, odborníkmi a vie
odporučiť ich práce, keďže dlhodobo
spolupracujú a ich prácu dostatočne
pozná. Dôležitá je aj dôvera medzi
dizajnérom a objednávateľom, keďže
v podstate púšťate do svojho domova
cudzieho človeka. Pri vypracovaní
návrhu vám vypočíta cenu, takže viete
s čím môžete kalkulovať. Dobrý dizaj-
nér sa snaží nájsť cestu, aby vám váš
domov bol útulný a taktiež praktický,
pretože je to váš domov a ten vám
slúži. Všetko je o komunikácii medzi
vami a dizajnérom, pretože mnohí
zákazníci majú tendenciu presadzo-
vať štýl, čo videli u iných. Preto sa
s dôverou môžete obrátiť na bytového
dizajnéra, ktorý vám určite pomôže, aby
náš domov niesol vašu pečať. Odborné
poradenstvo a zariaďovanie interiérov
ponúka Lavender Stylish Home štú-
dio, ktoré sa nachádza na hlavnej ulici
v Dunajskej Strede.
Bytový dizajnér má iný pohľad na váš
dom, alebo byt a mnohé veci vie dať
hneď do súvisu.
Už pri prvej návšteve vám môže
položiť otázky, ktoré vás zrejme pre-
kvapia, ako napr. aké sú vaše zvyky
v domácnosti.
Z odpovedí si vytvorí náhľad, čo
môže pomôcť pri zariadení vášho inte-
riéru. Nie vždy je to len otázka peňazí,
pretože spoločne s dizajnérom viete
nájsť riešenie, ktoré vaša peňaženka
nepocíti.
LAVENDER
Stylish Homes
Hlavná ulica 5539/2C
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 79 39 | Fax: 031/552 79 39
Mobil: 0903/415 667
E-mail: lavender@mail.t-com.sk
V príjemnom prostredí nás očakáva
vaša dizajnérka ocenená v súťaži pod-
nikateľka Slovenska 2010 2. miestom
v kategórii živnostníčka.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 111 20.3.2012 12:24
stavba domu od A po Z
bezbariérové systémy
112
š t ý l d o mu a b y t u
Pre ľudí s postihnutím, vysokou nadváhou
či mamičky v pokročilom štádiu tehotnosti môže
byť takmer neprekonateľnou prekážkou i jeden
jediný schod. Takéto bariéry sa týkajú aj starších
ľudí a rodičov s kočíkom.
Podľa Stavebného zákona musia
byť stavby navrhované tak, aby spĺ-
ňali aj požiadavky ľudí so zníženou
schopnosťou pohybu a orientácie, teda
najmä požiadavku bezbariérovosti.
Napriek tomu, že o prekonávaní bariér
sa v ostatných rokoch píše i hovorí
pomerne často, skutočne bezbarié-
rových budov je stále ako šafránu.
Neplatí ani rozšírený názor, že architek-
tonické bariéry sú daňou za minulosť,
naopak, bariér stále pribúda. Tradičným
spôsobom odstránenia bariér je vyko-
nanie potrebných stavebných úprav,
ktoré sú však limitované dispozičným
riešením stavby. V týchto prípadoch sú
jediným riešením technické zariadenia,
ktoré sa dajú zabudovať do existujúcich
stavieb, často dokonca bez náročných
stavebných úprav.
Schodiskové plošiny
K typickým predstaviteľom takýchto
zariadení môžeme zaradiť šikmé scho-
diskové plošiny, ktoré sa inštalujú
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred-
nosťou sú okrem pomerne jednoduchej
montáže nízke prevádzkové náklady
a značná variabilita. Väčšina zariadení
dostupných na našom trhu môže byť
vybavená aj sklopnou sedačkou, ktorá
dovoľuje využiť plošinu nielen vozíč-
karom, ale i chodiacim ľuďom. Veľkou
výhodou je aj veľká nosnosť plošín – až
do 225 kg. Plošina sa po použití jed-
noduchým spôsobom sklopí k dráhe,
čím sa uvoľní väčšina plochy schodiska
(dráha so sklopenou plošinou zaberie
len okolo 270 mm zo šírky schodiska).
Z estetického hľadiska je výhodou aj
skutočnosť, že dráhu, ako aj veľkú časť
vlastnej plošiny si každý môže zvoliť
podľa štýlu a architektúry priestoru, čo
je zárukou minimálneho narušenia este-
tiky a vzhľadu existujúceho priestoru.
Stoličkové výťahy
V ostatných rokoch sa k nám
zo západnej Európy, predovšetkým
z Veľkej Británie, dostali stoličkové
výťahy. Podobne, ako šikmé schodis-
kové plošiny, sa aj stoličkové výťahy
inštalujú priamo na schodiská bez
náročných stavebných úprav. Tým sa
však ich vzájomná podobnosť končí.
Pre svoju jednoduchšiu konštrukciu
majú menšiu nosnosť – spravidla 120,
resp. 180 kg a ich variabilita je prak-
ticky nulová. Ak ho chce využiť vozič-
kár, musí presadať a navyše potrebuje
na obidvoch staniciach vozík. Stoličkové
výťahy sa preto hodia predovšetkým
do súkromných domov a nie do verej-
ných budov. Žiaľ, túto skutočnosť si
viac slovenských inštitúcií momentálne
overuje v praxi.
Výťahové
plošiny
V rodinných
a obytných domoch
alebo verejných
budovách, kde
potrebujeme pre-
konať 1–2 podlažia
v obvyklej kon-
štrukčnej výške, a je
miesto na umies-
tenie oceľovej,
presklenej alebo
murovanej šachty,
je výhodné použiť
výťahovú plošinu.
Štandardný roz-
mer na umiestenie
šachty je 1 400 × 1 600 mm. Pohon
plošiny zabezpečuje buď hydraulický
agregát, alebo elektromotor cez závi-
tovku.
Je výhodné uvažovať s inštaláciou
v rodinnom dome už pri začiatku pro-
jektových prác, zvoliť vhodné umies-
tenie a rozhodnúť či pôjde o viditeľné
alebo skryté riešenie s dverami prispô-
sobenými interiéru. Výťahová plošina
zaručí používateľovi obývateľnosť domu
i pri akýchkoľvek zdravotných problé-
moch s pohybom, a odpadne mu prob-
lém s hľadaním vyhovujúceho bývania.
Sú situácie, keď nie je možné použiť
žiadnu z týchto pomôcok na preko-
nanie schodov. Najčastejšie to býva
príliš úzke schodisko – napríklad šikmá
schodisková plošina na svoju inštaláciu
potrebuje minimálnu šírku schodiska
850 mm. V takomto prípade možno
použiť plošiny s kolmým zdvihom.
Sú ideálnym riešením všade tam, kde
treba prekonať menší výškový rozdiel
(spravidla do 1 600 mm). Vďaka preko-
návaniu menších rozdielov nepotrebujú
viaceré bezpečnostné prvky charak-
teristické pre výťahy, čo sa priaznivo
prejavuje na ich cene. Jedným z týchto
prvkov je šachta, ktorá sa môže nahra-
diť bezpečnostnou clonou, ďalším sú
výťahové dvere, ktoré nahrádza dverná
uzávera.
Všetky spomenuté zariadenia majú,
samozrejme, opodstatnenie len v prí-
pade potreby odstrániť bariéry v urči-
tej časti budovy. Ak treba odstrániť
bariéry v celej budove, najvhodnejším
riešením bude zabudovanie komplet-
ného výťahu. Pri jeho výbere však
treba pamätať aj na potreby zdravotne
znevýhodnených, lebo príliš malá
kabína, nevhodne umiestnený ovládací
panel, či úzke výťahové dvere, ktoré
takíto ľudia nedokážu použiť, niekoľko-
násobne znížia úžitkovú hodnotu tohto
zariadenia…
Štýl v spolupráci
s firmou ARES, spol. s r. o.
info: www.ares.sk
Schodisko
nemá byť bariérou
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 112 20.3.2012 12:24
w
w
w
.
s
t
a
v
e
b
n
i
c
t
v
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k

p
r
o
f
e
s
i
j
n
ý

s
e
r
v
e
rr
i
e
m
¿
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 113 20.3.2012 12:24
časopis – tlačená verzia
2 × prezentácia
1 × cena
www.styldomuabytu.sk
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 114 20.3.2012 12:24
stavba domu od A po Z
relax, exteriér


Keď predstava práce je už desivým snom
a naše telo a psyché sú silne znavené,
do formy ich doveďme vhodným relaxom,
či už pobytom v záhrade,
alebo plávaním v bazéne.
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 115 20.3.2012 12:25
relax, exteriér
bazény
116
š t ý l d o mu a b y t u
Prichádza koniec
ponurých zimných
večerov a mnohí z vás
sa zamýšľajú
nad otázkou, či už
prišiel ten správny čas
pre výber kvalitného
bazénu.
Aby vaše rozhodovanie
pri výbere bolo
jednoduchšie, pokúsim
sa vám poskytnúť
zopár rád a informácií
o našej ponuke.
Spoločnosť POOL–HOME, s. r. o.,
je odborná bazénová firma, ktorá vám
bazén nielen predá, ale zabezpečí aj
kvalitnú inštaláciu a následný servis
Vášho bazénu. O kvalitách tejto spo-
ločnosti určite svedčí jej nárast predaja
na slovenskom bazénovom trhu v roku
2011 o viac ako 40 %. K tomuto úspe-
chu nemalou mierou prispelo aj 15 pre-
dajcov v rôznych častiach Slovenska
(www.modernebazeny.sk).
Spoločnosť POOL–HOME, s. r. o.,
predáva kvalitné keramické bazény
dvoch značiek, a to značku Compass
Ceramic Pools a minuloročnú novinku
Premium Ceramic Pools.
V obidvoch prípadoch sa jedná o kva-
litné slovenské výrobky.
Tieto sú vyrábané na základe aus-
trálskej licencie (zvýšená tuhosť kera-
mického jadra patent PN 1690) a ich
kvalita je preverená viac ako 30-ročnou
históriou výroby v Austrálii.
Bazény sa vyznačujú jedinečným
a exkluzívnym 3D žiarivým povrchom
bez pórov, čo je zárukou minimálneho
znečisťovania povrchu bazénu počas
prevádzky.
Bazény sa aktuálne vyrábajú v trinás-
tich farebných otienoch, čo dáva zákaz-
níkovi obrovský priestor pri výbere
vhodnej farby svojho bazén a otvára
nové možnosti pri tvorbe architek-
túry vašej záhrady s bazénom, alebo
architektúry bazénovej miestnosti ako
súčasti rodinného domu.
Bazény Compass Ceramic Pools
a Premium Ceramic pools sa vyrá-
bajú v rozmeroch od 4,5 metra
do 13,3 metra dĺžky a od 3,0 met-
rov do 4,5 metra šírky. Samozrejme
v ponuke sú bazény so šikmým dnom,
alebo bazény s jednotnou hĺbkou.
Všetky keramické bazény ponúkané
našou spoločnosťou sa osádzajú do štr-
kového lôžka a po osadení sa zasýpajú
suchým betónom. Táto jedinečná tech-
nológia osádzania bazéna má pre zákaz-
níka výhody v jednoduchosti zhotove-
nia stavebnej prípravy, v krátkom čase
inštalácie bazéna a nemalú finančnú
úsporu nákladov oproti zhotoveniu
iných typov bazénov.
Pre náročných zákazníkov máme
v ponuke ako jeden z mála predajcov
bazénov jedinečný samočistiaci bazén.
Ide o patentovaný čistiaci systém
Vantage. V bazéne sa nachádzajú rotu-
júce dýzy, zabezpečujúce čistotu bazéna
počas sezóny a prispievajú ku kvalit-
nému premiešaniu vody v bazéne.
Keramický bazén pre vašu radosť
od odborníkov
Pri bazénoch typového radu
Compass XL vám vieme ponúknuť kva-
litné Lamelové kryty bazéna, uložené
pod hladinou vody a zabezpečujúce
optimálnu tepelnú pohodu. Tieto kryty
spĺňajú náročné bezpečnostné požia-
davky a zabránia spadnutiu dieťaťa,
alebo zvieracieho miláčika do bazéna.
Samozrejmosťou ponuky našej spo-
ločnosti sú kvalitné technologické celky
od renomovaných európskych výrobcov
ako napríklad ošetrovanie bazéno-
vej vody soľou, automatické stanice
na meranie a reguláciu pH, tepelné čer-
padlá na ohrev bazénovej vody a pod.
Nákup bazénu je značná investícia
a preto neváhajte osloviť odborníkov
v tejto oblasti. Veľmi radi vás privítame
v niektorej z našich prevádzok, aby vám
odborný personál s ochotou mohol pora-
diť a pômôcť pri výbere vášho bazénu.
Jozef Holek
Foto: archív Pool & Home
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 116 20.3.2012 12:26
DOKONALÝ BAZÉN S KOMPLETNÝM SERVI SOM
PROFESIONÁLNE PORADENSTVO, MONTÁŽNE A SERVISNÉ PRÁCE
0800 222 223 | www.pool-home.sk | www.modernebazeny.sk | www.premiumpools.eu | www.compasspools.eu
POOL&HOME ZASTUPUJE ZNAČKY
• exkluzívny 3D žiarivý povrch bez pórov
• doživotná záruka proti osmóze (absolútna nepriepustnosť)
• zvýšená tuhosť keramického jadra (patent PN 1690) bez straty pružnosti
• rýchla a jednoduchá montáž v priebehu niekoľ kých dní
• zabudovanie bez betónovej základovej dosky
• zaručená kvalita bazénov, neustála kontrola výrobného procesu
• prísne dodržovanie vyskúšanej austrálskej technológie
• osadenie do štrkového lôžka
COMPASS CERAMIC POOLS
objavte smer k dokonalej pohode
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 117 20.3.2012 12:26
relax, exteriér
bazény
118
š t ý l d o mu a b y t u
Čoraz viac ľudí premýšľa o tom, že by nebolo zlé mať na záhrade svoj vlastný
bazén. Pokiaľ ste aj vy podľahli tomuto pokušeniu, čaká vás zhromažďovanie
informácií, porovnávanie, zisťovanie odpovedí na mnoho otázok atď. V priebehu
toho všetkého možno narazíte na pojmy ako sú francúzsky bazén, alebo
bazén s bezpotrubnou filtráciou. Ide o typ, ktorý sa výrazne odlišuje od tých
ostatných a v zahraničí, najmä vo Francúzsku, sa teší veľkej popularite.
Poďte sa s ním teda zoznámiť. Veď „bazénová sezóna“ sezóna je za dverami a je
najvyšší čas postaviť si bazén!
Bežný bazén verzus
francúzsky
Bežný bazén, tak ako ho poznáme,
je takpovediac veľká nádoba plná vody,
do ktorej vedú rôzne prívody a vývody,
kadiaľ voda prúdi do zložitého zaria-
denia, aby sa vyčistila v pieskových
filtroch, prípadne niekde aj ohriala.
Celá táto sústava však časom zostarne
a akákoľvek porucha na potrubí vyža-
duje hlavne pri väčších bazénoch zlo-
žitú opravu, často aj rozkopanie celého
bazéna. Kvôli zložitosti systému je tiež
vysoká pravdepodobnosť úniku vody
z bazéna či potrubia.
Francúzsky bazén oproti tomu nemá
ani jeden vývod, ani prívod vody, ktorý
by stavbu a následnú údržbu bazéna
komplikoval. Systémom strateného
debnenia veľmi rýchlo vytvoríte poža-
dovaný tvar bazénu, vybetónujete
a umiestnite dovnútra liner, ktorý
odsatím vzduchu presne priľne na steny
a vytvoríte tak z jedného kusu dno aj
steny bazéna. A to bez jedinej škárky,
bez jediného vpustu či výpustu, kde
by v budúcnosti mohol vzniknúť prob-
Stavte na francúzsky patent…
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 118 20.3.2012 12:26
relax, exteriér
bazény, wellness
119
š t ý l d o mu a b y t u
lém. Výhodou je aj fakt, že v prípade
potreby je možné liner kedykoľvek
rýchlo vymeniť a váš bazén bude zasa
ako nový.
Výsada francúzskeho bazéna
Ak sa pýtate, ako budete filtrovať
vodu, ako ju budete čistiť a ako ohrie-
vať, prezradíme vám tajomstvo fran-
cúzskeho bazéna. Odpoveď je skrytá
v bezpotrubnej filtračnej jednotke. Táto
kompaktná jednotka, ktorú umiestnite
na okraj bazéna zvládne všetko, na čo
bolo predtým treba veľké zázemie
a hromady potrubia. Všetko sa potom
odohráva v jednom mieste, neexistujú
žiadne diery do bazéna, je tu nulové
riziko úniku vody, zabezpečený je úplne
automatický a takmer bezúdržbový
chod a filtre stačí jednoducho z času
na čas vyprať v automatickej práčke
na 30 °C. Jednotka je vybavená dvomi
kĺbovými dýzami, perličkou a LED svet-
lom, ktoré má podstatne dlhšiu život-
nosť a výkon ako klasické halogénové
svietidlá. Môže byť tiež doplnená proti-
prúdom a rôznymi typmi ohrevu.
Tento prevratný systém filtrácie bez
potrubia bol vo Francúzsku paten-
tovaný už pred viac ako 20 rokmi
a na Slovensko ho dováža spoločnosť
Bazény Desjoyaux. Sám vynálezca
tohto systému Jean Desjoyaux prirov-
nával tieto filtračné jednotky k záves-
nému motoru lode.
A teraz pár rád ako pripraviť
bazén na sezónu
Ç Pre tých, čo bazén už majú a potre-
bujú ho odzimovať
Príchod slnečných dní znamená isté
povinnosti, ak chcete bazénovú sezónu
začať bez väčších problémov. Je nutné
bazén dôkladne vyčistiť od všetkých
mechanických aj biologických nečistôt.
Po jeho odkrytí a uprataní plavákov,
ktoré zabraňovali poškodeniu bazéna
mrazom, treba v prvom rade odstrániť
nečistoty z bezprostredného okolia
bazéna, vyčistiť tiež jeho steny aj dno.
Dôležité je mechanické vysatie usa-
denín z dna bazéna. Po zime ich býva
skutočne veľké množstvo. To môžete
vykonať pomocou mechanického vysá-
vača a následne naplniť bazén vodou
do výšky približne 10 cm pod okraj.
Ďalší krok predstavuje zapojenie filtrač-
nej jednotky. Pokiaľ máte bezpotrubnú
filtráciu, operte filtračné vložky radšej
niekoľkokrát za sebou. Hneď po napl-
není bazéna vodou vykonajte prvé ošet-
renie vody. Upravte jej pH na ideálnu
hodnotu 7,2–7,6. Nárazovo dezinfikujte
vodu šokovou chloráciou (na 50 m
3

vody cca 25 malých šokových tabliet
alebo 300 g granulátu) a pridajte rege-
neračnú dávku prípravku pre odstrá-
nenie rias (Algicide). Tým zbavíte vodu
mikrobiologických zárodkov a organic-
kých nečistôt. Po chlórovej terapii je
potrebné na približne dva dni spustiť
filtráciu na trvalý chod. Nikdy neurých-
ľujte filtráciu spustením protiprúdu,
zvyšuje sa tým filtračná rýchlosť a klesá
účinnosť filtrácie. Pokiaľ by uvedený
postup nepriniesol žiadaný výsledok,
čiže by vaša voda bola mliečna alebo
železitá, prípadne by sa vám premnožili
riasy, zavolajte si špecializovanú firmu.
Ç Pre tých, čo kupujú nový bazén
Ak zatiaľ nie ste majiteľom bazéna,
no toto leto by ste už radi prevádzko-
vali svoje malé súkromné „kúpalisko“
za domom na záhrade, ponúkame vám
zopár dobre mienených rád. Výber
a stavba bazéna nie je maličkosť.
Pomerne vysokú investíciu a príp-
ravu rozhodne netreba podceniť.
Upozorňujeme, že jedným z najdôležitej-
ších krokov je výber správneho bazéna.
Odporúčame kvalitný, rokmi overený
francúzsky bazén Desjoyaux. Možno ho
postaviť už v priebehu jedného až dvoch
týždňov s minimálnymi zásahmi do oko-
lia. Rýchlu a čistú výstavbu umožňuje
stavebná metóda strateného debnenia.
Celá jeho konštrukcia je samonosná,
čiže umožňuje bazén umiestniť do svahu
alebo na piesok či íl. Systém týchto
bazénov garantuje tvarovú variabilitu,
vysokú odolnosť proti mrazu i pohybom
terénu na niekoľko generácií. Bazény
konštruované systémom strateného
debnenia pritom nepotrebujú stavebnú
pripravenosť (základovú dosku, betónový
veniec atď.). Systém je časovo menej
náročný a kladie menšie nároky na tech-
Bazén s bezpotrubnou filtráciou
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 119 20.3.2012 12:26
relax, exteriér
bazény
nickú odbornosť staviteľa. Hrubú stavbu
môžete realizovať aj sami za odbor-
nej asistencie dodávateľa. Nie je však
na škodu ponechať kompletnú realizáciu
na odborníkov. Iba tak môže byť garanto-
vaná bezchybná funkčnosť bazénového
skeletu a firma môže prevziať zodpoved-
nosť za stavbu v podobe záruky. Metóda
strateného debnenia z polypropylé-
nových dielov sa používa pre rodinné
i verejné bazény. Oproti plastovým či
laminátovým vaniam nie je problém
s inštaláciou ani pri obmedzenom prí-
stupe k miestu stavby. Celá konštrukcia
prejde pohodlne bežnými dverami.
Druhým dôležitým krokom je zvo-
lenie správnej bezpotrubnej filtračnej
jednotky. Najvhodnejšia je filtrácia s čo
najmenším počtom otvorov a rozvodov,
ktoré sú najčastejšími príčinami porúch
a vyžadujú si častú údržbu. Z tohto hľa-
diska sa ako ideálne javí použitie bez-
potrubnej jednotky. Môže byť ukrytá
napríklad v mobilných prístupových
schodíkoch. Filtračná jednotka je vždy
vybavená svetlom a môžete ju dopĺniť
protiprúdom, vírivkou a rôznymi for-
mami ohrevu.
Každý bazén potrebuje základné
doplnky. Letnú plachtu, aby ste vodu
uchránili pred nečistotami. Silnejšiu
zimnú plachtu, ktorá zabráni rozmnože-
niu rias a na jar výrazne uľahčí uvedenie
bazénu do prevádzky. A pokiaľ si chcete
plávanie užívať nezávisle od počasia,
mali by ste uvažovať o zastrešení
s UV ochranou. V kombinácii s ohrevom
vody dokáže kúpanie predĺžiť o dva až
tri mesiace. Bazény Desjoyaux predsta-
vujú rad bezkoľajnicových zastrešení:
ï moderné super nízke zastrešenie
s „výškou“ len 0,5 až 1 meter patrí
k najnižším bezkoľajnicovým typom.
ï nízky variant zastrešenia ochráni
bazén s maximálnou diskrétnosťou,
pričom výhody zastrešenia sú zacho-
vané. Zaoblená priehľadná hliníková
konštrukcia v kombinácii s priehľad-
ným plexisklom a izolačným poly-
karbonátom pôsobí krehko a splynie
s každým prostredím. Pri peknom
počasí sa bezkoľajnicové zastrešenie
zloží na koniec bazénu a umožní vyu-
žitie celého odkrytého bazénu bez
toho, aby niekde prekážali koľajnice.
ï podchodové zastrešenie pre rodinné
bazény akýchkoľvek rozmerov,
s minimálnou výškou 180 cm.
Takže, keď budete hľadať bazén
práve pre vás, skúste sa inšpirovať
vo Francúzsku, teda v krajine, kde sa
zrodilo ono povestné „Savoir-vivre“,
čiže umenie žiť.
Andrea Halászová
Foto: Desjoyaux
Info: www.bazenysnov.sk,
www.zastreseniasnov.sk,
www.virivkysnov.sk
a www.desjoyaux.cz
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 120 20.3.2012 12:27
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 121 20.3.2012 12:27
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 122 20.3.2012 12:27
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 123 20.3.2012 12:27
interview
124
š t ý l d o mu a b y t u
Od nášho
predošlého rozhovoru
s Petrom Stašákom
prešli presne štyri
roky a za toto
obdobie „uzreli“
svetlo sveta štyri
nové CD. Ako sa rád
vyznáva k vďačnému
obecenstvu, ostatne aj
k martinskému – „Chodím
sem často a rád“.
Pripravil ďalší koncert
v októbri 2011 a po ňom
cesta za oceán. Bol
vybraný ako úspešný
slovenský spevák
reprezentovať krajinu.
Kde budeš koncertovať, a na ktorý
koncert sa najviac tešíš?
Po martinskom koncerte ma čakajú
ešte dva koncerty: Bardejov – športová
hala a DK v Trnave, potom odlietam
do Kanady – Toronta, kde mám tri
vystúpenia. Po návrate z Kanady ma
čakajú koncerty po Slovensku, bude to
v jedenástich mestách.
Mojimi hosťami budú Félix Slováček,
Štefan Skrúcaný, Veronika Gidová
a Dominika Gidová.
 
Poďme ale hneď ku kaviarni Slávia,
určite ťa potešil záujem o ňu. Čím sa
líši od pôvodnej, ktorá bola na obra-
zovkách celých päť rokov?
Nová Kaviareň sa z veľkej časti nelíši
od starej, ale je tam zmena v scenári.
Prvých 5 rokov sme Kaviareň nahrá-
vali raz mesačne, teraz ju nahrávame
raz týždenne.
Na ktoré významné vystúpenia
a ocenenia si aj s odstupom času rád
zaspomínaš? Boli medzi nimi medziná-
rodné úspechy? Si držiteľom zlatých,
platinových platní?
Dvakrát som sa zúčastnil medziná-
rodného festivalu pop. piesni a dva-
krát som bol prvý (v Mongolskom
Ulanbátare a v Havane na Kube).
Som držiteľom 9 zlatých a 7 platino-
vých platní.
„Spieva celá rodina“ (Pavol Stašák,
Peter Kosča, Gabriela Kosčová a Lýdia
Stašáková), medzinárodné CD
vyšlo rok po našom prvom rozho-
Kaviareň Slávia
znovu na obrazovkách
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 124 20.3.2012 12:27
interview
125
š t ý l d o mu a b y t u
vore. Na CD je osemnásť piesní. Určite
nie je ľahké pripraviť takéto hudobné
dielo, aby si zaklopal na mnohé
dvere poslucháčov. Zvládol si to aj
preto, že tvoji rodinní priatelia sú
„pán koncert-majster“ Peter Kliment,
u ktorého vo firme SEMEŠ dokážete
„upiecť“ lahodné melódie s s tex-
tami. Tie dokážu dokážu pohladiť
na duši tvojich stálych poslucháčov, aj
s prispením príjemnej úspešnej spe-
váčky Silvie Klimentovej, manželky
Petra Klimenta. Čo ty na to?
Šťastný, že sa mi podarilo nájsť taký
super tím na hudobnú spoluprácu.
 
Na koncertoch často vidieť už
úspešných spevákov, ako je brat
Paľko Stašák, Martuška Križanová,
Peťko a Silvinka Klimentovci, pán pro-
fesor Čečot. Sám si dám otázku, kto
by nevyužil takú možnosť prezentovať
sa s tak významným umelcom – spe-
vákom?
V kolektíve je sila a ja si myslím, že
títo menovaní speváci majú tiež svoje
publikum.
Nechcem byť kritikom mojich kole-
gov novinárov a médií, ale od priate-
ľov som dostal informáciu, že tohto
roku si organizoval už 12-ty ročník
„Festival Petra Stašáka“ v rodnej
dedinke v Spišskom Bystrom. Čo ťa
k tomu viedlo?
Je to tak, som stále na ces-
tách a Spišské Bystré je môj rodný
kraj, mám tu veľa priateľov. „Všade
dobre, ale doma najlepšie“. Už po dva-
nástykrát bol súčasťou poslednej
augustovej soboty. Festival organi-
zujem v Spišskom Bystrom v časti
Kubašok – hovorí sa mu „Kubachy“.
Prišli nás pozdraviť a vystúpiť naši aj
zahraniční priatelia – umelci. Ostatný
ročník sa niesol v očakávaní a znovu
s hojnou účasťou cca 5 000 návštevní-
kov, čo ma teší.
Jadran ti je veľmi blízky, rád tam
koncertuješ a máš aj veľa kvalitných
špičkových spevákov – priateľov.
Nemáš pri komunikácii jazykové
bariéry?
Z Chorvátska poznám naozaj osobne
celú spevácku špičku. Jazykovú bariéru
nemám vďaka môjmu jazykovému
talentu (ha-ha).
Ďalšie CD bude kedy na svete a kde
ho krstíš?
Moje ďalšie CD vyjde v blízkom čase,
a v tejto chvíli ani neviem povedať, kde
bude jeho krst.
 
Ako si pokročil s dokončením rodin-
ného domu?
Môj dom pod Tatrami je už hotový
a teším sa z krásnej tatranskej prírody.
 
Denne si na cestách i vzdialených,
a keď zavolám, predpokladám odpo-
veď – „Som autom, ohlásim sa ti.“
Viem ale, že slovenské publikum ti je
veľmi vďačné za tvoje programy.
Za mojej speváckej kariéry som
precestoval ozaj veľmi veľa štátov
v Európe, ale aj za morom a to aj z tej
druhej strany, nielen cez Atlantik.
O to viac sa vždy teším domov
za svojimi blízkymi a za prekrásnym
Slovenskom.
 
Na záver ti chcem poďakovať za čas,
ktorý si mi venoval a v mene našej
firmy Kontakt /Juven, s. r. o., ti želám
pevné zdravie a aby ti to stále takto
spievalo.
 
Srdečne ďakujem a z celého srdca
pozdravujem čitateľov časopisu
Štýl domu a bytu a rád vás uvítam
a pozdravím na mojich koncertoch.
 
Peter Stašák
Cyril Bahurinský
Foto: Peter Stašák
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 125 20.3.2012 12:27
IMPRESUM
ROČNÍK 16.
II/2012
Stavebníctvo
Vydavateľ
Národná 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý • Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Cyril Bahurinský
Mgr. Jaroslav Bartl • Jana Domanická
Ing. arch. Anna Palfiová
Jazyková korektúra
Bc. Daniela Urcová
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina
tel.: 041/562 66 84 • fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Vedúci inzercie: 0901/705 313
Bratislava: 0902/818 088
Nitra: 0907/818 078
Žilina: 0907/877 828
Sadzba, retuš, scan
Bôrická 103, 010 01 Žilina
tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
www.reklamnyservis.sk
Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
Mediaprint Kapa, čerpacie stanice PHM
a lokálni distribútori
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Redakcia ŠTÝL • KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
www.kj.sk
ISSN 1335–8901
Registračné číslo EV 3341/09
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov
a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom
vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie. Ne vy žia da né rukopisy
a obrazový materiál nevraciame. Ko pírova nie,
znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek
čas ti časopisu sa povoľuje vý hrad ne s písomným
súhlasom vydavateľa.
foto na obálke: Štýl domu a bytu
NAJEKONOMICKEJŠIE KOMÍNY
NA SLOVENSKU
Zložené komíny
• so šamotovými vložkami na odvod
spalín z pevných, kvapalných
a plynných palív
• s antikorovými vložkami na odvod
spalín z kondenzačných kotlov
(„turbokotlov“)
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
■ predtlačová príprava CTP do formátu B1
■ tlač do formátu B1
■ plnofarebné časopisy
■ leporelá, brožúry, prospekty, kalendáre
■ slovníky, zloženky, hospod. tlačoviny
■ mäkké a tuhé väzby V1 – V9
■ exkluzívna väzba, ručné šitie
■ vario špirála
■ vysekávanie, dierovanie, znášanie
■ lakovanie, laminovanie
www.stavebnictvo-kontakt.sk
¿
4786-11_STYL 2-2012_inzercia-clanky.indb 126 20.3.2012 12:28
Adresa: Prokopova 42
851 01 Bratislava
Tel.: +421/2/54 65 11 11
Fax: +421/2/54 65 11 12
Mobil: 0903/459 715
E-mail: staviscomp@staviscomp.eu
Internet: www.staviscomp.eu
• Vyrába:
– tepelno a zvukovo izolačné dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
– panely OPS 300 – pre nízkoenergetické domy
– betónové skruže, melioračné a priekopové tvárnice
• Vykonáva:
– tepelné izolácie stavieb, výstavbu nízkoenergetických rodinných
domov
Názov firmy: OPTIM, spol. s r. o.
Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 Krupina
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50
551 94 62 (odbyt)
Fax: 045/551 13 47
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: www.op-tim.sk Špecialisti na tepelné izolácie
• Prírodné oleje
a vosky – KREIDEZEIT,
PROTERRA, NATURAL
• Hlinené omietky – CLAYGAR
• Konopné izolácie – CANABEST
• Prírodné farby – KREIDEZEIT
• Striekacia technológia
• Realizácie: prírodné stavby
Názov firmy: PROFI AIR-COLOR, s. r. o.
Adresa: Kamenná 11
010 01 Žilina
Tel.: 041/700 11 07-08
Fax: 041/764 33 03
E-mail: proficolor@proficolor.sk
Internet: www.proficolor.sk
• Čistenie a čistiace práce po požiari
• Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou
• Stavebné rekonštrukcie objektov poškodených požiarom a vodou
• Vysúšanie stien stropov, podláh, likvidácia plesní, meranie vlhkosti
• Stavebná činnosť
• Údržba priemyselných strojov a zariadení
• Konzultačná a poradenská činnosť
Názov firmy: MIBAG sanácie, spol. s r. o.
Adresa: Furmanská 3
841 03 Bratislava
Tel./fax: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
E-mail: info@mibag.sk, turcany@mibag.sk
Internet: www.mibag.sk, www.mibag.at
Veľkoobchodný aj maloobchodný predaj:
• farieb, lakov, lazúr, olejov
i voskov na drevo v exteriéri
aj interiéri
• náterov na kov
• fasádnych a interiér. farieb
• stavebnej chémie Ramsauer
• striekacej techniky značky
SATA a Wagner
Názov firmy: Adler Slovensko s. r. o.

Adresa: Montážna 3
971 01 Prievidza
Tel.: 046/519 96 21
Fax: 046/519 96 29
Mobil: 0903/28 54 77
E-mail: info@adler.sk
Internet: www.adler.sk
• Výroba a predaj stavebných profilov – PVC, hliník, mosadz, zinok
• Výroba a predaj výrobkov z masívneho dreva
• Exteriérové a interiérové dvere, schody, okná, kuchyne
a kúpeľňový nábytok
• Výhradný predajca plastových fólií firmy Monarflex – Štúrovo
• Najväčší výrobca zatepľovacích systémov
• Výroba a predaj zatepľovacích systémov
Názov firmy: CELOX, spol. s r. o.
Adresa: Družstevná 33/A
900 23 Viničné
Tel./fax: 033/647 65 73
Mobil: 0903/44 71 48
E-mail: celox@celox.sk
Internet: www.celox.sk
•realizácia hydroizolácií striech
a spodných stavieb
•predaj hydroizolačných a drenážnych
fólií
•výroba a predaj výrobkov z Viplanylu
• predaj geotextílií a sklotextílie
• predaj vpustí a doplnkov pre izolácie
• predaj kotviacej techniky
• predaj tepelných izolácií
• konzultačná a poradenská činnosť
Názov firmy: IZOL TRADE, s.r.o.
Adresa: Hraničná 16
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5363 2922
Fax: +421 2 5363 2921
E-mail: office@izoltrade.sk
Internet: www.izoltrade.sk
• Systém násuvných
objímok MAINPEX
• Podlahové kúrenie
MAINFLOOR
• Systém vetrania
obytných priestorov
MAINAIR
• Elektroinštalačné
vlnité rúrky
MAINCON
• Systém domového
odpadu MAINPOWER
• Lisovací systém
kúrenie a voda
MAINPRESS
• Lisovací systém
z uhlíkovej ocele
MAINSTEEL
• Antikorový lisovací
systém obytných
priestorov MAINOX
• Odvodňovacie žľaby
MAINDRAIN
Názov firmy: MAINCOR PLAST, s. r. o.
Adresa: Štefánikova 33
010 01 Žilina
Tel.: 041/700 17 81-2
Fax: 041/700 17 83
E-mail: info@maincor.sk
Internet: www.maincor.sk
stavby – realizácia, materiály
• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka
• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov pre
šikmé strechy
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Železničná 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
S
T
A
V
B
YR
E
A
L
I
Z
Á
C
I
A
,

M
A
T
E
R
I
Á
L
Y

A

V
Ý
R
O
B
K
Y
stavby… • interiér • TZB • relax, exteriér
• Bazény
• Vírivky
• Sauny
• Príslušenstvo a servis
Názov firmy: POOL & HOME, s. r. o.
Adresa: Poľná 4
903 01 Senec
Predajňa: Galvaniho 15/A
Bratislava
Tel.: 02/45 24 33 14
Fax: 02/45 24 30 68
E-mail: holek@pool-home.sk
Internet: www.compasspools.eu
• Predaj kotlov na tuhé palivá – drevo, uhlie
• Predaj automatických kotlov na pelety WOODY
• Predaj doplnkového sortimentu – kachle na drevo, na uhlie;
kúpeľňový ohrievač vody LK-100, Z100
Obchodné zastúpenie SR
Názov firmy: OPOP Slovakia, s. r. o.
Adresa: Teplárenská 17
971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 63 47
Fax: 046/542 63 47
Mobil: 0903/452 566
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
Výrobca ČR
Názov firmy: OPOP, spol. s r. o.
Adresa: Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
• Garážové brány
• Priemyselné brány
• Tesniace límce
• Vyrovnávacie mostíky
• Pohony, požiarne uzávery
• Hangáry – atypické riešenia
Názov firmy: ELBA, a. s.
Adresa: Československej armády 264/58
967 01 Kremnica
Tel.: 045/670 43 66-7
Fax: 045/674 25 48
Mobil: 0917/493 987, 0911/510 578
E-mail: brany@elba.sk
Internet: www.elba.sk/brany
• Výroba a predaj kozubových pecí,
kozubových pecí s výmenníkom, kozubových vložiek
a stavebníc
Názov firmy: HAAS+SOHN RUKOV,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412 332 353
Fax: +420/412 332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
• Predaj LED svietidiel – maloobchod, veľkoobchod
Názov firmy: LEDKY, s. r. o.
Adresa:
925 55 Vinohrady nad Váhom 703
Tel.: 0905/506 355
E-mail: ledky@ledky.sk
Internet: www.ledky.sk
• ALPI rámové, modulové, stropné debnenie a podperné systémy
• ULMA debniace a podperné systémy, lešenia a výstupové schodiská
• EMULDS+STAUDINGER pažiace systémy pre všetky typy výkopov
• SHORCO vertikálne a horizontálne hliníkové pažiace boxy
• VETTER pneumatické upchávky potrubia
• WIMAG samozvierateľné kliešte na manipuláciu so skružami
Názov firmy: ULMA CONSTRUCCION SK,
s. r. o.
Adresa: Bojnická 20
831 04 Bratislava
Tel.: 02/491 029 20, 23
Fax: 02/491 029 22
E-mail: info@ulma-c.sk
Internet: www.ulma-c.com
• Dizajnér na zariaďovanie bytov a interiérov
• Interiér a exteriér – poradenstvo, projektovanie a realizácia
v plnom rozsahu
• Predaj bytových doplnkov
Názov firmy: LAVENDER
Interiérové štúdio
Adresa: Hlavná ulica 5539/2C
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 79 39
Fax: 031/552 79 39
Mobil: 0903/415 667
E-mail: lavender@mail.t-com.sk
• Plynové kondenzačné, závesné
a stacionárske kotly
• Kotly na tuhé palivo
a elektrokotly
• Kaskádové kotolne
• Solárne systémy na ohrev vody
TÚV a podporu vykurovania
• Plynové vykurovacie telesá
• Výkony plynových kotlov
od 3,5 kW do 90 kW,
elektrokotlov od 2,5 do 45 kW
Názov firmy: THERMONA SLOVAKIA,
s. r. o.
Adresa: Máchova ul. 15
821 06 Bratislava
Tel: 02/456 478 861-3
Fax: 02/459 447 42
E-mail: thermona@thermona.sk
Internet: www.thermona.sk
• Priemyselné brány,
• Automatické brány
• Závory
• Motory vonkajších brán
• Kovovýroba
Názov firmy: PEMAT SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Sedmikráskova 2353/30
Prevádzka: Hlohovská cesta 415, Nemčice
955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 21 03
Fax: 038/532 21 05
Mobil: 0918/941 882, 0918/668 932
E-mail: pematbrany@pematbrany.sk
Internet: www.pematbrany.sk
S
T
A
V
B
Y


/

I
N
T
E
R
I
É
R
T
Z
B
R
E
L
A
X
,

E
X
T
E
R
I
É
R
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2

P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
��
Ako používaś profesný obchodný adresár firiem
Príklad vyhľadávania: potrebujete si dať postaviť rodinný dom.
1. V odborovom zozname odbo-
rov činnosti (ČASŤ A str. 1)
vyhľadáme (v našom prípade
Komplexná realizácia stavieb)
2. V zozname odkazov na jed-
notlivé firmy (ČASŤ B str. 1)
vyhľadávame firmy, ktoré nám
zrealizujú stavbu (v našom
prípade OSČ - ŠMEHÝL)
3. V abecednom zozname
fi riem (ČASŤ C str. 13)
nájdeme kompletný údajový
blok o firme zaoberajúcou
sa hľadanou činnosťou
4. Uvedenie značky pri adrese
firmy znamená, že firma je
prezent ovaná v čast i P
plošnou inzerciou.
����� ��������������� ����� �
����� ���������������� ����� �
����� ��������������� ����� �
����� ��������������������������������������������� ����� �
����� ������������������
����� ������������������������� ����� �
����� ������������������������� ����� �
����� ���������������������������� ����� �
����� �������������������������
����� ���������������� ����� �
����� ��������������������������
����� ������������������������
����� ��������������
����� ������������������ ����� �
����� ������������ ����� �
����� ������������������� ����� �
����� ����������������������������������
����� ������������������������������������������� ����� �
����� �������������������������� ����� �
����� �������������������� ����� �
����� ��������������������������������������������� ����� �
����� ����������������������������
����� ���������������������������������� ����� �
����� ���������������� ����� �
����� ����������������
����� ����������������������� ����� �
����� ���������������������������������������������������� ����� �
����� ����������������������������������
����� ���������������� ����� �
���� �� ������ �������
����� �������������������������
���� ��� ���������������
����� �������������������������
��� ����������� ����������
����� ����������������������������
���� ������������ ������
����� ����������������
���� ������������������������
������������������������������
������������������
����� ������������������
���� ���������������������� ������
���� ��������� ��������
����� ������������
��� �� ������������
��� ��� ��������������
���� ��������
���� ���� ���������������
��� �����������������������
����� �����������������������������������
���� ����������������
��� �� �����������
��� ���������������
��� ���� �������������������
��� ����������������
��� ��� ����������������
��� �������������������������������
����� ���������������������������������������
���������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������������
���������������������
�������������
�����������������
�������
�������� ������������
�������������
����� ������������
������ ������������
������� ����������������������
��������� �����������������������
����������������� ����
������������������� �������������
����������������
����������������������
����������������
����� � ����������������������������������
����� � �������������������������������������������
������������
����� � ���������������������������������������������
����� � ����������������������������
����� � ����������������������������������������
����� � ���������
����� � ���������������������������������������������
����� � �����������������������������������������������
����������������
����� � ������������������������
����� � ����������������������������������������
����� � ������������������������������
����� � �����������������������
�������������������������������������������������
���������������
� ������������
����� � ��������������������������������
��������������������������������������������������
� ������������
����� � ����������������

��������������������������������������������������
� ������������
����� � �������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������
� ������������
����� � �������������
�������������������������������������������������
� ������������
����� � �������������
���������������������������������������������������
������
� ������������
����� � �������������������������������
��������������������������������������������������������
��������
� ������������
����� � �������������
��������������������������������������������������
��������
� ������������
����� � �����������������������������������
������������������������������������������������
���������������
� ������������
�������������������
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Zoznam
výrobkov
a služieb
A1 - A4
ÈASŤ A
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Zoznam výrobkov a služieb
ČASŤ A Pomocník pre rýchlu orientáciu a úsporu času

V tejto časti sú uvedené činnosti, ktoré vykonávajú firmy prezentované v tejto publikácii. V prípade,
že Vami určená činnosť (prípadne príbuzná činnosť), nemá uvedený odkaz na príslušnú stranu B XX nezaoberá sa ňou
žiadna firma uverejnená v adresári.
Pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu užívateľa v publikácii je zoznam odborov činností uvedený v profesnom aj abecednom
poradí.
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
10100 Projektovo - inžinierske èinnosti
Engineering-design activities
str.B 1
10101 Geodetická èinnos�, geodézia
10102 Geológia, inžiniersko - geologický prieskum
10103 Inžinierska èinnos�
10104 Kartografia, mapy
10105 Projektová èinnos� str.B 1
10106 Rozpoètovanie stavieb, cenníky
10200 Stavby - realizácia
Realization of buildings
str.B 1
10201 Administratívne objekty
10202 Bytová výstavba str.B 1
10203 Èerpacie stanice str.B 1
10204 Dopravné stavby str.B 1
10205 Ekologické, nízkoenergetické a pasívne stavby str.B 1
10206 Energetické stavby
10207 Chaty, drevostavby, zruby str.B 1
10208 Inžinierske stavby, siete str.B 1
10209 Komplexná realizácia stavieb str.B 1
10210 Nebytové stavebné objekty
10211 Obèianske stavby str.B 1
10212 Pamiatkovo chránené stavby
10213 Po¾nohospodárske objekty
10214 Pozemné stavby
10215 Priemyselné stavby str.B 1
10216 Rodinné domy str.B 1
10217 Športové stavby
10218 Veže, komíny
10219 Vodohospodárske stavby
10220 Zakladanie stavieb, pilotáž
10221 Železnice
10299 Špeciálne stavebné objekty
10300 Stavebná èinnos� a remeslá
Building activities and crafts
str.B 1
10301 Betonárske práce
10302 Búracie, demolaèné práce str.B 1
10303 Elektroinštalácia - realizácia
10304 Fasády, povrchové úpravy - realizácia str.B 1
10305 Interiér - realizácia
10306 Izolácie, hydroizolácie - realizácia str.B 1
10307 Kamenárske práce str.B 1
10308 Kanalizácia - realizácia
10309 Klampiarske práce
10310 Komínové práce
10311 Kúrenie - realizácia
10312 Lešenárske práce
10313 Maliarske, natieraèské práce str.B 1
10314 Montážne práce
10315 Murárske práce str.B 1
10316 Obklady, dlažby - realizácia str.B 1
10317 Plyn - realizácia
10318 Podlahy - realizácia
10319 Pokrývaèské práce
10320 Príprava stavieb
10321 Rekonštrukcia a oprava stavebných objektov str.B 1
10322 Sanaèné práce str.B 1
10323 Sklenárske práce
10324 Stavebné práce komplexné str.B 1
10325 Strechy - realizácia
10326 Tesárske a stolárske práce str.B 1
10327 Údržba stavieb a stavebných objektov
10328 Voda - realizácia str.B 1
10329 Vzduchotechnika, klimatizácia - realizácia
10330 Zatep¾ovanie stavebných objektov str.B 1
10331 Zámoènícke práce, kovovýroba, kováèstvo str.B 1
10332 Zemné, výkopové práce a zakladanie stavieb str.B 1
10333 Zváracie práce
10334 Vàtacie, trhacie, rezacie práce
10335 Výškové práce
10399 Špeciálne stavebné práce, remeslá
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
Building, metallurgical and other material, products
str.B 1
10401 Antikorový, nerezový materiál a výrobky
10402 Asfalty, asfaltové výrobky
10403 Betóny, výstuže do betónov, betónové výrobky str.B 1
10404 Cementy, vápna, sadry
10405 Cesty, parkoviská - materiál, stavebné výrobky
10406 Doplnky stavieb, domové vybavenie str.B 1
10407 Drevo, drevené výrobky (okrem okien, dverí a brán) str.B 1
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy str.B 1
10409 Farebné kovy, materiál, výrobky
10410 Filtraèné materiály a výrobky
10411 Guma, gumené materiály a výrobky
10412 Hliny, íly
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky str.B 1
10414 Interiér - materiál, vybavenie, nábytok str.B 1
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné str.B 1
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizolaèné str.B 1
10417 Kameò, kamenárske výrobky str.B 1
10418 Klampiarsky materiál, výrobky
10419 Komínové systémy, materiál str.B 1
10420 Konštrukèné systémy str.B 1
10421 Kovový a hutný materiál, výrobky str.B 1
10422 Kúrenársky materiál str.B 1
10423 Lamináty, polykarbonáty, polyester
10424 Lepidlá, tmely, tesniace a škárovacie hmoty str.B 2
10425 Lešenia, debnenie, paženie str.B 2
10426 Malty, maltové zmesi str.B 2
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky str.B 2
10428 Oceliarsky materiál, výrobky
10429 Odvodòovacie, zavlažovacie systémy str.B 2
10430 Omietky, stierky str.B 2
10431 Papier a lepenky
10432 Piesky, štrky, kamenivo str.B 2
10433 Plasty, plastové výrobky (okrem okien, dverí a brán) str.B 2
10434 Plynoinštalaèný materiál a výrobky
10435 Podh¾ady, stropy str.B 2
10436 Podlahy, podlahové krytiny str.B 2
10437 Potrubia a rúry, doplnky str.B 2
10438 Sadrokartón str.B 2
10439 Schody, zábradlia, rebríky str.B 2
10440 Sklo a výrobky zo skla str.B 2
10441 Spojovacie, upevòovacie, kotviace materiály a výrobky str.B 2
10442 Stavebné diely str.B 2
10443 Stavebné systémy str.B 2
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody, doplnky, materiál a výrobky str.B 2
10445 Tapety
10446 Tehliarske, murovacie materiály a výrobky str.B 2
10447 Tesnenia, tesniaci materiál a výrobky str.B 2
10448 Textílie technické, plachty, siete
10449 Vodoinštalaèný materiál a výrobky
10450 Záhrada - materiál a výrobky str.B 2
10451 Zámoènícke výrobky
10452 Zvárací materiál a výrobky
10453 Železiarsky materiál a výrobky str.B 2
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky str.B 2
10500 Okná
Windows
str.B 2
10501 Okná drevené str.B 2
10502 Okná hliníkové
10503 Okná kovové
10504 Okná plastové str.B 2
10505 Okná strešné
10506 Okná kombinované, bezpeènostné, protipožiarne, zvukoizolaèné
10507 Okenné systémy str.B 2
10508 Okenice str.B 2
10509 Okenné sklo
10510 Okná - doplnky str.B 2
10511 Parapety
10512 Presvet¾ovacie dielce, zimné záhrady str.B 2
10513 Spojovacie, upevòovacie, tesniace materiály
10514 Svetlíky
10517 Výklady
10518 Zámky, kovania str.B 2
10519 Žalúzie, rolety, markízy str.B 2
10599 Špeciálne okná
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty
Doors, gates, fences
str.B 2
10601 Brány automatické str.B 2
10602 Brány garážové, priemyselné str.B 2
10603 Brány, dvere - doplnky str.B 2
10604 Dvere str.B 3
10605 Dvere automatické
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné str.B 3
10607 Dverné systémy
10608 Kovanie, k¾úèe, zámky do dverí str.B 3
10609 Mreže, závory str.B 3
10610 Ploty a ohrady str.B 3
10611 Prieèky
10612 Príklopy a dvierka
10613 Rampy a zábrany
10614 Spojovacie, upevòovacie a tesniace materiály str.B 3
10615 Zárubne a prahy
Komoditný zoznam výrobkov a služieb
STAVEBNÍCTVO
A – 1
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2 10699 Špeciálne dvere, brány a ploty
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia stavebných objektov
Technical facilities and technological installations of building objects
str.B 3
10701 Èerpadlá a tepelné èerpadlá str.B 3
10702 Kozuby, krby, pece a komíny str.B 3
10703 Meracia, regulaèná, riadiaca technika a zariadenia str.B 3
10704 Montáž, revízie, servisné služby str.B 3
10705 Ohrievanie teplej a úžitkovej vody str.B 3
10706 Rozvody kanalizácia, armatúry, zariadenia str.B 3
10707 Rozvody plyn, armatúry, zariadenia str.B 3
10708 Rozvody teplo, armatúry, zariadenia str.B 3
10709 Rozvody voda, armatúry, zariadenia str.B 3
10710 Slneèné kolektory, systémy, fotovoltaika str.B 3
10711 Telefónne, informaèné, PC rozvody a zariadenia
10712 Úprava vody, èistiarne str.B 3
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla, vykurovacie telesá str.B 3
10714 Výmenníky, zásobníky tepla, tlakové nádoby, nádrže str.B 3
10715 Vý�ahy, pohyblivé schody a chodníky str.B 3
10799 Špeciálne technické a technologické vybavenie a práce str.B 3
10800 Sanitárne vybavenie, technika, zariadenia
Sanitary equipment
str.B 3
10801 Bazény, sauny, soláriá str.B 3
10802 Kuchyne - vybavenie, zariadenia a spotrebièe str.B 4
10803 Kúpe¾ne, WC - vybavenie, zariadenia a spotrebièe str.B 4
10900 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie
Air-conditioning, air-technique, cooling
str.B 4
10901 Èerpadlá, kompresory, ventilátory, dúchadlá
10902 Chladenie - stroje, technika a zariadenia str.B 4
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia str.B 4
10904 Montáž a servisné služby
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu str.B 4
10906 Vzduchotechnika str.B 4
11000 Elektroinštalácia, osvetlenie
Electrical installation, lighting
str.B 4
11001 Bleskozvody, uzemnenie str.B 4
11002 Elektrické zariadenia pre stavebníctvo str.B 4
11003 Elektroinštalácia, materiál, výrobky str.B 4
11004 Servis, montáž, revízie, projekty str.B 4
11005 Svetelné zdroje, svietidlá, osvetlenie str.B 4
11100 Bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika, služby
Safety and fire-prevention devices installation, services
str.B 4
11101 Bezpeènostné signalizaèné zariadenia
11102 Bezpeènostné zariadenia, prvky, systémy str.B 4
11103 Hasiace prístroje, hydranty, rebríky, požiarne striekaèky
11104 Požiarne signalizaèné zariadenia
11105 Protipožiarne zariadenia, prvky, systémy
11106 Strážne služby
11107 Záchranné systémy, zariadenia
11199 Špeciálne bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika
11200 Stavebné stroje a zariadenia
Building machines and facilities
str.B 4
11201 Betónová zmes, spracovanie, uloženie, doprava str.B 4
11202 Betonárska oce¾, spracovanie str.B 4
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná technika str.B 4
11204 Energetické zdroje na stavebné práce
11205 Komunikácie, cesty, dopravné systémy
11206 Malá stavebná mechanizácia
11207 Nádoby na uloženie stavebných materiálov
11208 Omietky, omietkové zmesi, malty
11209 Prenájom stavebných strojov a zariadení str.B 4
11210 Príslušenstvo, diely, komponenty pre stavebné stroje, zariadenia a vo-
zidlá
str.B 4
11211 Vodné diela
11212 Zakladanie stavieb
11213 Zemné práce
11214 Žeriavy, vý�ahy, zdvíhacie zariadenia, plošiny, rampy str.B 4
11299 Špeciálne stroje a zariadenia pre stavebníctvo
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
Tools, utensils and gages for constructing
str.B 4
11301 Èistiace zariadenia a technika, prostriedky
11302 Náradie pre stavebné práce
11303 Nástroje pre stavebné práce
11304 Náradie a nástroje pre hobby
11305 Ochranné pomôcky a pracovné odevy
11306 Prístroje a meracia technika str.B 4
11307 Spotrebný materiál a diely pre stavebné náradie
11308 Zváracia technika
11399 Špeciálne náradie, nástroje a prístroje str.B 4
11400 Doprava, preprava
Transport, transfer
str.B 4
11401 Preprava stavebných a hutných výrobkov, materiálu str.B 4
11402 Servisné služby
11499 Špeciálna doprava, preprava
11500 Investorská èinnos�
Investment activities
11600 Obchodná èinnos� v stavebníctve
Trade activity in building industry
str.B 4
11601 Interiérové vybavenie, sanitárne vybavenie
11602 Projektovo - inžinierska èinnos�
11603 Realizácia stavieb
11604 Sprostredkovanie obchodu a služieb
11605 Stavebné náradie, nástroje
11606 Stavebné stroje, zariadenia
11607 Stavebný a hutný materiál, výrobky str.B 4
11608 Technické vybavenie a technologické zariadenia stavebných objektov
11609 Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
Ecology
str.B 4
11701 Druhotné suroviny str.B 4
11702 Ekológia materiálov, výrobkov a zariadení
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo str.B 4
11704 Recyklácia materiálov, výrobkov, zariadení str.B 4
11800 Stavebníctvo - služby
Building industry-services
str.B 4
11801 Architektúra, urbanizmus, design
11802 Bytový fond - správa
11803 Cenotvorba, rozpoètovníctvo, ekonomické analýzy
11804 Èistiace, upratovacie služby a produkty str.B 5
11805 Finanèné služby, produkty, poistenie, leasing str.B 5
11806 Informaèné systémy, systémy riadenia, software
11807 Komunikácie - údržba
11808 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia str.B 5
11809 Priemyselné vlastníctvo, patenty, ochranné známky
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda str.B 5
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností str.B 5
11812 Revízie, prehliadky, posudky, expertízy str.B 5
11813 Stavebný dozor
11814 Súdnoznalecké posudky
11815 Školenia, školy, kurzy, vzdelávanie
11816 Vodný fond - správa
11817 Vydavate¾stvá, média, výstavníctvo, reklama str.B 5
11818 Výpoètová a reprografická technika
11819 Personálne služby
11899 Služby pre stavebníctvo ostatné str.B 5
Komoditný zoznam výrobkov a služieb
Profesný obchodný adresár firiem
A – 2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
B
10801 Bazény, sauny, soláriá str.B 3
11202 Betonárska oce¾, spracovanie str.B 4
11201 Betónová zmes, spracovanie, uloženie, doprava str.B 4
10403 Betóny, výstuže do betónov, betónové výrobky str.B 1
11100 Bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika, služby str.B 4
11102 Bezpeènostné zariadenia, prvky, systémy str.B 4
11001 Bleskozvody, uzemnenie str.B 4
10601 Brány automatické str.B 2
10602 Brány garážové, priemyselné str.B 2
10603 Brány, dvere - doplnky str.B 2
10302 Búracie, demolaèné práce str.B 1
10202 Bytová výstavba str.B 1
Č
10203 Èerpacie stanice str.B 1
10701 Èerpadlá a tepelné èerpadlá str.B 3
11804 Èistiace, upratovacie služby a produkty str.B 5
D
10406 Doplnky stavieb, domové vybavenie str.B 1
11400 Doprava, preprava str.B 4
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná technika str.B 4
10204 Dopravné stavby str.B 1
10407 Drevo, drevené výrobky (okrem okien, dverí a brán) str.B 1
11701 Druhotné suroviny str.B 4
10604 Dvere str.B 3
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné str.B 3
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty str.B 2
E
10205 Ekologické, nízkoenergetické a pasívne stavby str.B 1
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo str.B 4
11002 Elektrické zariadenia pre stavebníctvo str.B 4
11003 Elektroinštalácia, materiál, výrobky str.B 4
11000 Elektroinštalácia, osvetlenie str.B 4
F
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy str.B 1
10304 Fasády, povrchové úpravy - realizácia str.B 1
11805 Finanèné služby, produkty, poistenie, leasing str.B 5
CH
10207 Chaty, drevostavby, zruby str.B 1
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky str.B 1
10902 Chladenie - stroje, technika a zariadenia str.B 4
I
10414 Interiér - materiál, vybavenie, nábytok str.B 1
10208 Inžinierske stavby, siete str.B 1
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné str.B 1
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizolaèné str.B 1
10306 Izolácie, hydroizolácie - realizácia str.B 1
K
10307 Kamenárske práce str.B 1
10417 Kameò, kamenárske výrobky str.B 1
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia str.B 4
10900 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie str.B 4
10419 Komínové systémy, materiál str.B 1
10209 Komplexná realizácia stavieb str.B 1
10420 Konštrukèné systémy str.B 1
10608 Kovanie, k¾úèe, zámky do dverí str.B 3
10421 Kovový a hutný materiál, výrobky str.B 1
10702 Kozuby, krby, pece a komíny str.B 3
10802 Kuchyne - vybavenie, zariadenia a spotrebièe str.B 4
10803 Kúpe¾ne, WC - vybavenie, zariadenia a spotrebièe str.B 4
10422 Kúrenársky materiál str.B 1
L
10424 Lepidlá, tmely, tesniace a škárovacie hmoty str.B 2
10425 Lešenia, debnenie, paženie str.B 2
M
10313 Maliarske, natieraèské práce str.B 1
10426 Malty, maltové zmesi str.B 2
10703 Meracia, regulaèná, riadiaca technika a zariadenia str.B 3
10704 Montáž, revízie, servisné služby str.B 3
10609 Mreže, závory str.B 3
10315 Murárske práce str.B 1
N
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo str.B 4
11808 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia str.B 5
O
10211 Obèianske stavby str.B 1
11600 Obchodná èinnos� v stavebníctve str.B 4
10316 Obklady, dlažby - realizácia str.B 1
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky str.B 2
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo str.B 4
10429 Odvodòovacie, zavlažovacie systémy str.B 2
10705 Ohrievanie teplej a úžitkovej vody str.B 3
10508 Okenice str.B 2
10507 Okenné systémy str.B 2
10500 Okná str.B 2
10510 Okná - doplnky str.B 2
10501 Okná drevené str.B 2
10504 Okná plastové str.B 2
10430 Omietky, stierky str.B 2
P
10432 Piesky, štrky, kamenivo str.B 2
10433 Plasty, plastové výrobky (okrem okien, dverí a brán) str.B 2
10610 Ploty a ohrady str.B 3
10435 Podh¾ady, stropy str.B 2
10436 Podlahy, podlahové krytiny str.B 2
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda str.B 5
10437 Potrubia a rúry, doplnky str.B 2
11209 Prenájom stavebných strojov a zariadení str.B 4
11401 Preprava stavebných a hutných výrobkov, materiálu str.B 4
10512 Presvet¾ovacie dielce, zimné záhrady str.B 2
10215 Priemyselné stavby str.B 1
11210 Príslušenstvo, diely, komponenty pre stavebné stroje, zariadenia a vo-
zidlá
str.B 4
11306 Prístroje a meracia technika str.B 4
10105 Projektová èinnos� str.B 1
10100 Projektovo - inžinierske èinnosti str.B 1
R
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností str.B 5
11704 Recyklácia materiálov, výrobkov, zariadení str.B 4
10321 Rekonštrukcia a oprava stavebných objektov str.B 1
11812 Revízie, prehliadky, posudky, expertízy str.B
10216 Rodinné domy str.B 1
10706 Rozvody kanalizácia, armatúry, zariadenia str.B 3
10707 Rozvody plyn, armatúry, zariadenia str.B 3
10708 Rozvody teplo, armatúry, zariadenia str.B 3
10709 Rozvody voda, armatúry, zariadenia str.B 3
S
10438 Sadrokartón str.B 2
Abecedný zoznam výrobkov a služieb
STAVEBNÍCTVO
A – 3
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2 10322 Sanaèné práce str.B 1
10800 Sanitárne vybavenie, technika, zariadenia str.B 3
11004 Servis, montáž, revízie, projekty str.B 4
10439 Schody, zábradlia, rebríky str.B 2
10440 Sklo a výrobky zo skla str.B 2
10710 Slneèné kolektory, systémy, fotovoltaika str.B 3
11899 Služby pre stavebníctvo ostatné str.B 5
10614 Spojovacie, upevòovacie a tesniace materiály str.B 3
10441 Spojovacie, upevòovacie, kotviace materiály a výrobky str.B 2
10200 Stavby - realizácia str.B 1
10300 Stavebná èinnos� a remeslá str.B 1
10442 Stavebné diely str.B 2
10324 Stavebné práce komplexné str.B 1
11200 Stavebné stroje a zariadenia str.B 4
10443 Stavebné systémy str.B 2
11800 Stavebníctvo - služby str.B 4
11607 Stavebný a hutný materiál, výrobky str.B 4
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky str.B 1
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody, doplnky, materiál a výrobky str.B 2
11005 Svetelné zdroje, svietidlá, osvetlenie str.B 4
Š
11399 Špeciálne náradie, nástroje a prístroje str.B 4
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky str.B 2
10799 Špeciálne technické a technologické vybavenie a práce str.B 3
T
10446 Tehliarske, murovacie materiály a výrobky str.B 2
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia stavebných objektov str.B 3
10326 Tesárske a stolárske práce str.B 1
10447 Tesnenia, tesniaci materiál a výrobky str.B 2
Ú
10712 Úprava vody, èistiarne str.B 3
V
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu str.B 4
10328 Voda - realizácia str.B 1
11817 Vydavate¾stvá, média, výstavníctvo, reklama str.B 5
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla, vykurovacie telesá str.B 3
10714 Výmenníky, zásobníky tepla, tlakové nádoby, nádrže str.B 3
10715 Vý�ahy, pohyblivé schody a chodníky str.B 3
10906 Vzduchotechnika str.B 4
Z
10330 Zatep¾ovanie stavebných objektov str.B 1
10450 Záhrada - materiál a výrobky str.B 2
10518 Zámky, kovania str.B 2
10331 Zámoènícke práce, kovovýroba, kováèstvo str.B 1
10332 Zemné, výkopové práce a zakladanie stavieb str.B 1
Ž
10519 Žalúzie, rolety, markízy str.B 2
10453 Železiarsky materiál a výrobky str.B 2
11214 Žeriavy, vý�ahy, zdvíhacie zariadenia, plošiny, rampy str.B 4
Abecedný zoznam výrobkov a služieb
Profesný obchodný adresár firiem
A – 4
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Odkazy
na firmy
podľa
odborov
činnosti
B1 - B5
ÈASŤ B
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
ČASŤ B Pomocník pre rýchlu orientáciu a úsporu času
V tejto časti sú uvedené formou skráteného názvu všetky firmy podľa vykonávaných činností spolu s miestom pôso-
benia. Z firiem vykonávajúcich Vami požadovanú činnosť si takto môžete zvoliť len tie, ktoré Vám vyhovujú aj územne.
Zoskupenie činností pod hlavný odbor (v rámčekoch) Vám zároveň umožňuje okrem Vami zvolenej činnosti prehliadať
aj príbuzné činnosti a firmy, ktoré ich vykonávajú.
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
10100 Projektovo - inžinierske èinnosti
Engineering-design activities
10100 Projektovo - inžinierske èinnosti
10100
10105 Projektová èinnos�
C 4 ING. MICHAL INGELI BRATISLAVA
C 12 S ING. MARTINA HODOÒOVÁ -
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
TEPLIÈKA NAD VÁHOM
C 11 ARCHI-TECH-OFFICE, ING. ROMAN PAVLÍK TURÈIANSKE TEPLICE
C 14 S TIC ŽILINA
C 17 S TIC ŽILINA
10200 Stavby - realizácia
Realization of buildings
C 5 OPMS KIMALL BRATISLAVA
10202 Bytová výstavba
C 2 BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT mbH
Bratislava
BRATISLAVA
C 15 ÚSPORNÉ DOMÈEKY MICHALOVCE
C 11 DREVSTAV SLOVAKIA NOVÁ BAÒA
C 11 DREVODOM ORAVA PODBIEL
10203 Èerpacie stanice
C 1 PMS ACIS BRATISLAVA
10204 Dopravné stavby
C 8 STAVIS comp BRATISLAVA
10205 Ekologické, nízkoenergetické a pasívne stavby
C 2 BAUHOLDING BRATISLAVA
C 5 OPMS KIMALL BRATISLAVA
C 13 RD SLOVAKIA HORNÝ HRIÈOV
C 13 OS OP-TIM KRUPINA
10207 Chaty, drevostavby, zruby
C 11 BPP BANSKÁ BYSTRICA
10208 Inžinierske stavby, siete
C 8 STAVIS comp BRATISLAVA
10209 Komplexná realizácia stavieb
C 13 OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10211 Obèianske stavby
C 12 ING. MARTINA HODOÒOVÁ -
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
TEPLIÈKA NAD VÁHOM
10215 Priemyselné stavby
C 15 SABIATECH - HALLSYSTEM LENDAK
C 11 AVG GROUP VLKANOVÁ
10216 Rodinné domy
C 5 OPMS KIMALL BRATISLAVA
C 6 NIKO SLOVAKIA BRATISLAVA
C 8 STAVIS comp BRATISLAVA
C 7 RAAB SLOVAKIA DUNAJSKÁ STREDA
10300 Stavebná èinnos� a remeslá
Building activities and crafts
C 6 VS MIBAG sanácie BRATISLAVA
10302 Búracie, demolaèné práce
C 13 OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10304 Fasády, povrchové úpravy - realizácia
C 8 TANDEM - SK BRATISLAVA
10306 Izolácie, hydroizolácie - realizácia
C 4 MS IZOL TRADE BRATISLAVA
10307 Kamenárske práce
C 4 KBT PIEŠ�ANY PIEŠ�ANY
10313 Maliarske, natieraèské práce
C 8 OM STAVIS comp BRATISLAVA
C 13 S OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10315 Murárske práce
C 13 MIKULÁŠ SALVA DOBRÁ NIVA
10316 Obklady, dlažby - realizácia
C 8 OM STAVIS comp BRATISLAVA
C 13 MS OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10321 Rekonštrukcia a oprava stavebných objektov
C 6 MIBAG sanácie BRATISLAVA
10322 Sanaèné práce
C 6 S MIBAG sanácie BRATISLAVA
C 11 AQUAIZOLING - ING. RÓBERT PETRISKA PRIEVIDZA
10324 Stavebné práce komplexné
C 12 ING. JURAJ ŠIPULA - STAVEBNÉ PRÁCE
A INŽINIERSKA ÈINNOS�
TURÈIANSKE TEPLICE
C 12 JAROSLAV PAVLÍK - STAVEBNÉ PRÁCE TURÈIANSKE TEPLICE
10326 Tesárske a stolárske práce
C 13 VS OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10328 Voda - realizácia
C 8 TRIANGEL BRATISLAVA
10330 Zatep¾ovanie stavebných objektov
C 11 AS-STYREX BANSKÁ BYSTRICA
C 13 MS OP-TIM KRUPINA
10331 Zámoènícke práce, kovovýroba, kováèstvo
C 6 PEMAT SLOVAKIA TOPO¼ÈANY
10332 Zemné, výkopové práce a zakladanie stavieb
C 2 BKB-CENTRUM OHRADY è. 254/19
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
Building, metallurgical and other material, products
C 2 BAUKING BRATISLAVA
C 5 LEIER DURISOL - STAV BRATISLAVA
C 4 INVEON NITRA
C 5 KLINKER CENTRUM NITRA
C 7 RADOVAN SCHLOSSER - RAILING STORE PIEŠ�ANY - DRAHOVCE
C 15 UNIVERSUM SR SVÄTÝ JUR
10403 Betóny, výstuže do betónov, betónové výrobky
C 8 OS TEBAU BRATISLAVA
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 5 LUKABETON SEREÏ
10406 Doplnky stavieb, domové vybavenie
C 9 VASPO - JEŽÍK FRANTIŠEK TRENÈIANSKA TURNÁ
10407 Drevo, drevené výrobky (okrem okien, dverí a brán)
C 13 VOS OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy
C 6 OS MONAL - BBG BERNOLÁKOVO
C 3 FORT STAV BRATISLAVA
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
C 4 OS HET SLOVAKIA GALANTA
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 15 RENOJAVA PREŠOV
C 11 VOPS ADLER SLOVENSKO PRIEVIDZA
C 2 CECH MALIAROV SLOVENSKA ŠURANY
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
C 13 STOMIX SLOVENSKO BANSKÁ BYSTRICA
C 6 OS MONAL - BBG BERNOLÁKOVO
C 1 ALFEMA SLOVAKIA BRATISLAVA
C 7 VOPS SCHOMBURG SLOVENSKO BRATISLAVA
C 7 RAINBOW SLOVAKIA BRATISLAVA - KRASÒANY
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
C 9 WIEGEL SEREÏ ŽIAROVÉ ZINKOVANIE SEREÏ
10414 Interiér - materiál, vybavenie, nábytok
C 5 VOMS KOMANDOR SLOVENSKO BRATISLAVA
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 5 S LAVENDER - STYLISH HOMES DUNAJSKÁ STREDA
C 2 OMS EBM Co. NITRA
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
C 6 OS MONAL - BBG BERNOLÁKOVO
C 2 C.R.A. BRATISLAVA
C 4 OS IZOL TRADE BRATISLAVA
C 5 MC - BAUCHEMIE BRATISLAVA
C 7 ROCKWOOL SLOVENSKO BRATISLAVA
C 7 SAVEENERGY BRATISLAVA
C 1 AK - PROJECT SIKKATON DUNAJSKÁ STREDA
C 15 PERLON KOŠICE
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 11 AQUAPOL SLOVAKIA PRIEVIDZA
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizolaèné
C 6 OS MONAL - BBG BERNOLÁKOVO
C 5 LAMBDA SYSTEME SLOVAKIA BRATISLAVA
C 8 OS SUNRAIN BRATISLAVA
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
C 13 OMS OP-TIM KRUPINA
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 12 FÚKANÉ IZOLÁCIE MARTIN
C 2 OMS EBM Co. NITRA
C 8 THERMOFLOC NITRA
C 4 OPMS KEYSYNOPSIS SVÄTÝ PETER
10417 Kameò, kamenárske výrobky
C 8 OS SUNRAIN BRATISLAVA
10419 Komínové systémy, materiál
C 8 TUMA INVEST BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
C 4 HOKY - KAROL WIRTH JAKUBOV 231
C 15 OPMS QATRO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
10420 Konštrukèné systémy
C 5 LIKO-S BRATISLAVA
C 12 HUPRO ŽILINA
C 12 KONTRAKTING KROV HROU ŽILINA
10421 Kovový a hutný materiál, výrobky
C 8 STRECHA HOLDING BRATISLAVA
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
Projektovo - inžinierske èinnosti 10100
KONTAKT
B – 1
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
C 7 PERFORA TRNAVA
10422 Kúrenársky materiál
C 2 OS DURATHERM BRATISLAVA
10424 Lepidlá, tmely, tesniace a škárovacie hmoty
C 6 OS MONAL - BBG BERNOLÁKOVO
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
C 4 OS HET SLOVAKIA GALANTA
10425 Lešenia, debnenie, paženie
C 8 OS TEBAU BRATISLAVA
C 8 OS ULMA CONSTRUCCION SK BRATISLAVA
C 3 FOX NITRA NITRA
C 14 S TIC ŽILINA
C 17 S TIC ŽILINA
10426 Malty, maltové zmesi
C 7 SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
- DIVÍZIA WEBER - TERRANOVA
BRATISLAVA
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
C 11 DAJMONHOME BANSKÁ BYSTRICA
C 1 ASTRO-CAR BRATISLAVA
C 7 RUSTIQUE BRATISLAVA
C 8 OS SUNRAIN BRATISLAVA
C 9 WEISSENBÖCK BRATISLAVA
C 8 TARCHI IVANKA PRI DUNAJI
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 2 CEMBRIT NITRIANSKE HRNÈIAROVCE
C 15 KARKI POPRAD
C 4 KERAMIK STUDIO TUPÁ 54
10429 Odvodòovacie, zavlažovacie systémy
C 13 OS OP-TIM KRUPINA
C 2 OMS BKB-CENTRUM OHRADY è. 254/19
C 12 OPS MAINCOR PLAST ŽILINA
10430 Omietky, stierky
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
C 4 OS HET SLOVAKIA GALANTA
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
10432 Piesky, štrky, kamenivo
C 5 MEDITERRAN GARDEN BRATISLAVA
10433 Plasty, plastové výrobky (okrem okien, dverí a brán)
C 3 EKOPLASTIKA SLOVAKIA NITRA
10435 Podh¾ady, stropy
C 5 LIKO-S BRATISLAVA
10436 Podlahy, podlahové krytiny
C 5 KORATEX BRATISLAVA
C 9 WOODCOTE SLOVAKIA BRATISLAVA
C 3 OSI EVEREL HOLEŠOV
C 15 PAINTING 2U.COM KOŠICE
C 6 PARTNER GROUP LEVICE
C 12 EURPOAK SLOVAKIA LUÈENEC - OPATOVÁ
C 1 ABRA TRNAVA
C 13 OMS OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
10437 Potrubia a rúry, doplnky
C 7 REHAU BRATISLAVA
C 8 OS ULMA CONSTRUCCION SK BRATISLAVA
10438 Sadrokartón
C 8 OM STAVIS comp BRATISLAVA
10439 Schody, zábradlia, rebríky
C 4 JOSEF STEINER BRATISLAVA
10440 Sklo a výrobky zo skla
C 11 DOMO-GLASS BANSKÁ BYSTRICA
10441 Spojovacie, upevòovacie, kotviace materiály a výrobky
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
10442 Stavebné diely
C 4 ICF BLOCK BRATISLAVA
C 5 LEIER BAUSTOFFE SK BRATISLAVA
10443 Stavebné systémy
C 5 VOPMS KIMALL BRATISLAVA
C 8 OS ULMA CONSTRUCCION SK BRATISLAVA
C 3 VOS HASIT SLOVAKIA LOZORNO
C 12 IPE¼SKÉ TEHELNE LUÈENEC
C 4 OPMS KEYSYNOPSIS SVÄTÝ PETER
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody, doplnky, materiál a výrobky
C 13 MASLEN BADÍN
C 13 PRO STRECHY CONSULTING BANSKÁ BYSTRICA
C 7 RUUKKI SLOVAKIA BRATISLAVA
C 7 OS RENOINVEST - STREŠNÉ CENTRUM GALANTA
C 7 SOLÁRNE SYSTÉMY SLOVAKIA GALANTA
C 9 VILLATESTA KOMÁRNO
C 11 D.C.S.I. MARTIN
C 2 OMS EBM Co. NITRA
C 15 ROSER PREŠOV
C 15 LINDAB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
C 8 VOS TONDACH SLOVENSKO STUPAVA
C 7 SPAIM TRENÈÍN
C 5 MEDITERRAN SLOVAKIA VLÈANY
C 11 DREVOSTAV ZVOLEN ZVOLEN
10446 Tehliarske, murovacie materiály a výrobky
C 8 OS SUNRAIN BRATISLAVA
C 8 TECHNOIMES MYJAVA
10447 Tesnenia, tesniaci materiál a výrobky
C 4 VOS HENKEL SLOVENSKO BRATISLAVA 29
10450 Záhrada - materiál a výrobky
C 14 ZÁHRADNÝ RAJ - DAMIL BANSKÁ BYSTRICA
C 5 LABETEX - LANGER LADISLAV GBELY
10453 Železiarsky materiál a výrobky
C 1 OI AMWAY SLOVENSKO BRATISLAVA 3
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky
C 7 RECTOR SLOVAKIA BRATISLAVA
C 13 OMS OP-TIM KRUPINA
C 13 OBIFON NOVÁ BAÒA
C 13 POLY ŽILINA
10500 Okná
Windows
10500 Okná
C 7 SAGEDER HORAŽÏOVICE
C 14 TREMCO ILLBRUCK - organizaèná zložka LADOMERSKÁ VIESKA
C 11 DREVIS - MIROSLAV HARAG PRIEVIDZA
C 13 TERMIKA PRIEVIDZA
10501 Okná drevené
C 7 RB PRODUCTION TRNAVA - ING. RASTISLAV
BRANDERSKÝ
BIELY KOSTOL
C 12 MAKROWIN DETVA
C 11 DANAJ - VÝROBA EUROOKIEN DÚBRAVA
C 12 ING. JOZEF MINTÁL - MINTAL SIELNICA
C 12 EURODESIGN VE¼KÉ ROVNÉ
C 8 UNIGROUP VE¼KÝ MEDER
10504 Okná plastové
C 13 SLOVAKTUAL BANSKÁ BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA
C 13 STAVEX-PLAST BANSKÁ BYSTRICA
C 3 VOPMS ESOPLAST SK KUKLOV
C 13 SLOVAKTUAL PRAVENEC
C 1 A-MONT TRNAVA
C 12 OMS FORVIN VINICA
10507 Okenné systémy
C 14 TRENDWOOD - TWD BANSKÁ BYSTRICA
10508 Okenice
C 15 ING. PÁL HORVÁTH - SOLAR PROTECT KOŠICE
C 2 CEIBA ŠTÚROVO
C 9 WAREMA D.O.S. SK TRENÈÍN
10510 Okná - doplnky
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 3 OPS ESOPLAST SK KUKLOV
10512 Presvet¾ovacie dielce, zimné záhrady
C 7 SENOVA PLASTY SLOVENSKO BRATISLAVA
C 8 SUNWOOD ŠTÚROVO
C 12 OMS FORVIN VINICA
10518 Zámky, kovania
C 1 OPS ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA HRANICE
10519 Žalúzie, rolety, markízy
C 3 VOPMS ESOPLAST SK KUKLOV
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty
Doors, gates, fences
C 15 NATEL - SZENTPÉTERI TIBOR / SIMTEKPLOTY KOŠICE
C 7 PILECKÝ SLOVENSKO SENEC
C 12 INDOR ZVOLEN, ING. JOZEF PALOÈKO ZVOLEN
10601 Brány automatické
C 2 OPMS BETAFENCE BRATISLAVA
C 6 OPMS PEMAT SLOVAKIA TOPO¼ÈANY
10602 Brány garážové, priemyselné
C 2 OPMS BETAFENCE BRATISLAVA
C 3 EFAFLEX - KAROL HERBERGER BRATISLAVA
C 4 JOLLY JOKER BRATISLAVA
C 6 OLYMPS DOOR KOMÁRNO
C 8 STYRO - SK KOSTOLNÁ - ZÁRIEÈIE
C 11 OPMS ELBA KREMNICA
C 13 NORDIA RUŽOMBEROK
C 6 OPMS PEMAT SLOVAKIA TOPO¼ÈANY
10603 Brány, dvere - doplnky
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 11 OS ELBA KREMNICA
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
10500 Okná
Obchodný adresár firiem
B – 2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
C 14 TRANSFORM RECYKLING ŽIAR NAD HRONOM
10604 Dvere
C 3 VOPMS ESOPLAST SK KUKLOV
C 11 BENEDOOR POVAŽSKÁ BYSTRICA
C 12 OMS FORVIN VINICA
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné
C 11 ADLO - BEZPEÈNOSTNÉ DVERE BANSKÁ BYSTRICA
C 3 GERDA SK BRATISLAVA
C 7 PROMOEURO BRATISLAVA
C 7 SECURIDO TOPO¼ÈANY
10608 Kovanie, k¾úèe, zámky do dverí
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
10609 Mreže, závory
C 3 HELLA - TIENIACA TECHNIKA BRATISLAVA
C 3 FLAGA PEZINOK
C 6 OPMS PEMAT SLOVAKIA TOPO¼ÈANY
10610 Ploty a ohrady
C 2 OS BETAFENCE BRATISLAVA
C 8 OM STAVIS comp BRATISLAVA
10614 Spojovacie, upevòovacie a tesniace materiály
C 12 EPIMEX ŽILINA ŽILINA
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia sta-
vebných objektov
Technical facilities and technological installations of
building objects
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia stavebných objektov
C 12 HORIA BANSKÁ BYSTRICA
C 1 OPS ACIS BRATISLAVA
C 3 ENERGY CONCEPT BRATISLAVA
C 3 ENREGIS BRATISLAVA
C 7 PURECO BRATISLAVA
C 7 S-TERM BRATISLAVA
C 1 AQUASTOP - JOZEF PILÁT CHYNORANY
C 11 BIOMASA - ZDRUŽENIE PRÁVNICKYCH OSÔB KYSUCKÝ LIESKOVEC
C 14 UNIMAT PRIEVIDZA
C 4 KANAL M.P.S. SENEC
C 3 GEOTHERM SLOVAKIA TRNAVA
C 11 ATTACK VRÚTKY
10701 Èerpadlá a tepelné èerpadlá
C 11 OMS BB AQEX BANSKÁ BYSTRICA
C 3 GEROTOP BRATISLAVA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
C 6 NOSRETI SK BRATISLAVA 2
C 4 INOTECH IVANKA PRI DUNAJI
C 6 NEOTA SK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
C 5 MAXTRA CONTROL ŠA¼A
10702 Kozuby, krby, pece a komíny
C 2 BIOKAMIN EU BRATISLAVA
C 7 SCANDIQUE SLOVAKIA BRATISLAVA
C 8 VOPS THERMONA SLOVAKIA BRATISLAVA
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 13 OPMS TALC HRONEC
C 15 JL KOŠICE
C 3 VOPS HAAS+SOHN Rukov Rumburk
C 8 STAVSTROJ SK SEREÏ
10703 Meracia, regulaèná, riadiaca technika a zariadenia
C 8 STAVIMEX SLOVAKIA BRATISLAVA
C 9 ZEN - SERVIS BRATISLAVA
C 3 ELKO EP SLOVAKIA NITRA
C 8 V. I. TRADE NITRA
10704 Montáž, revízie, servisné služby
C 5 KURUC COMPANY VE¼KÉ LOVCE
10705 Ohrievanie teplej a úžitkovej vody
C 2 DZ DRAŽICE - SLOVENSKO BRATISLAVA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
10706 Rozvody kanalizácia, armatúry, zariadenia
C 12 OPS MAINCOR PLAST ŽILINA
10707 Rozvody plyn, armatúry, zariadenia
C 6 OPMS OVENTROP, GmbH & Co.KG BRATISLAVA 2
C 12 HUTIRA SLOVAKIA HANDLOVÁ
C 2 OMS BKB-CENTRUM OHRADY è. 254/19
10708 Rozvody teplo, armatúry, zariadenia
C 1 ALFA LAVAL SLOVAKIA BRATISLAVA
C 6 OPMS OVENTROP, GmbH & Co.KG BRATISLAVA 2
C 4 HERZ BRATISLAVA 55
C 13 PIPECO SLOVAKIA BREZNO
C 12 OPS MAINCOR PLAST ŽILINA
10709 Rozvody voda, armatúry, zariadenia
C 11 OMS BB AQEX BANSKÁ BYSTRICA
C 6 OPMS OVENTROP, GmbH & Co.KG BRATISLAVA 2
C 2 OMS BKB-CENTRUM OHRADY è. 254/19
10710 Slneèné kolektory, systémy, fotovoltaika
C 15 COOPLUX BARDEJOV
C 1 AEROFLEX - SK BRATISLAVA
C 2 ECO 3 ENERGY BRATISLAVA
C 3 ERC SOLUTION BRATISLAVA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
C 4 KERAMETAL, akciová spoloènos� BRATISLAVA BRATISLAVA
C 8 VOPS THERMONA SLOVAKIA BRATISLAVA
C 6 OPMS OVENTROP, GmbH & Co.KG BRATISLAVA 2
C 15 REGULUS - TECHNIK PREŠOV
C 15 VEELMAN PREŠOV
C 13 RASTERPLUS ZVOLEN
10712 Úprava vody, èistiarne
C 11 OMS BB AQEX BANSKÁ BYSTRICA
C 2 OPMS DURATHERM BRATISLAVA
C 2 EARTH RESOURCES BRATISLAVA
C 6 OWA - SLOVENSKO BRATISLAVA
C 11 AQUATEC VFL DUBNICA NAD VÁHOM
C 15 WALEON - úprava vody KOŠICE
C 15 MERTENS EDGAR MICHALOVCE
C 1 AQUAFLOT NITRA
C 5 MARLUS GROUP NITRA
C 7 PRENAK PIEŠ�ANY
C 15 EZV PREŠOV
C 11 AQUATREND ŽILINA
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla, vykurovacie telesá
C 12 FENIX SLOVENSKO BANSKÁ BYSTRICA
C 13 REDWELL SLOVENSKO BANSKÁ BYSTRICA
C 14 VIMAR - VIGAŠ PAVEL BANSKÁ BYSTRICA
C 2 OPMS DURATHERM BRATISLAVA
C 4 INTECH SLOVAKIA BRATISLAVA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
C 8 TEPLÁRENSKÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU BRATISLAVA
C 8 VOPS THERMONA SLOVAKIA BRATISLAVA
C 6 OPMS OVENTROP, GmbH & Co.KG BRATISLAVA 2
C 2 BUDERUS VYKUROVACIA TECHNIKA BRATISLAVA 3
C 12 EUROTHERM BREZNO
C 13 OHRIEVACIA TECHNIKA ÈADCA
C 2 CALEO SLOVAKIA DUNAJSKÁ STREDA
C 4 ING. KOVÁCS SILVESTER - THERMOPOL GALANTA
C 15 EXPOL TRADE HANUŠOVCE NAD TOP¼OU
C 12 ELKA KREMNICA
C 1 ANOS KÚTY
C 7 ROGICOM NITRA
C 2 OMS BKB-CENTRUM OHRADY è. 254/19
C 11 AGRIPON - PONIKY PONIKY
C 12 KZP POVAŽSKÁ BYSTRICA
C 2 BAXI HEATING PRAHA 3
C 12 FONTES PRIEVIDZA
C 12 MAGA RIMAVSKÁ SOBOTA
C 1 AMICUS SK SKALICA
C 12 HORNED TELGART
C 11 DATATHERM TEPLIÈKA NAD VÁHOM
C 3 EUROTHERM CS TRENÈÍN
C 13 VOPMS OPOP VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ
C 13 RUDOLF BAKALA TERMOGAS VRÚTKY
C 2 DIVÍZIA DEVI, DANFOSS ZLATÉ MORAVCE
C 6 P.M.H. - INVEST & TRADE ŽELIEZOVCE
C 12 OPS MAINCOR PLAST ŽILINA
C 13 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ŽILINA
10714 Výmenníky, zásobníky tepla, tlakové nádoby, nádrže
C 1 ATREA SK KOMÁRNO
10715 Vý�ahy, pohyblivé schody a chodníky
C 5 LB V�AHY BRATISLAVA
10799 Špeciálne technické a technologické vybavenie a práce
C 5 LIKO-S BRATISLAVA
C 8 TEPELNÉ ÈERPADLÁ IVT MALACKY
C 15 NAOS EUROPE PREŠOV
10800 Sanitárne vybavenie, technika, zariadenia
Sanitary equipment
C 2 DYSON AIRBLADE - BK TEAM CONSULTING BRATISLAVA
C 4 IBN ELECTRONICS BRATISLAVA
C 7 O POOL & HOME SENEC
10801 Bazény, sauny, soláriá
C 11 OMS BB AQEX BANSKÁ BYSTRICA
C 7 SAUNY BUDÚCNOSTI BRATISLAVA
C 3 FI-SA SAUNY ÈASTÁ
C 6 OCEANIK - MAREK NOVOSAD HLOHOVEC - ŠULEKOVO
C 7 OPMS POOL & HOME SENEC
C 1 ALUKOV HZ TOPO¼ÈANY
C 3 FINGOLD TRENÈÍN
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
Technické vybavenie a technologické zariadenia stavebných objektov 10700
KONTAKT
B – 3
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
C 3 FINSKKA TRENÈÍN
C 1 OPMS AKORD - R TRNAVA
C 1 ALBIXON SK TRNAVA - MODRANKA
10802 Kuchyne - vybavenie, zariadenia a spotrebièe
C 2 OPMSI DESIGN-BLOCK KOŽLANY
10803 Kúpe¾ne, WC - vybavenie, zariadenia a spotrebièe
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 7 OPMS POOL & HOME SENEC
C 11 OS AQUA TRADE ŽABOKREKY
10900 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie
Air-conditioning, air-technique, cooling
10900 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie
10902 Chladenie - stroje, technika a zariadenia
C 5 OPMS M.F.TEAM BRATISLAVA
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
C 14 WAMAK BANSKÁ ŠTIAVNICA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
C 5 KLIMA LG BRATISLAVA
C 5 OPMS M.F.TEAM BRATISLAVA
C 8 TITTL THERMO KING BRATISLAVA
C 1 ASSA SR NITRA
C 7 SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAÈNÚ
TECHNIKU - SZCHKT
ROVINKA
C 2 DALIBOR SEDLÁK S-KLIMA - Corp. ŠA¼A
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu
C 2 CENTRUM REKUPERÁCIE - CLEAN AIR SERVICE BRATISLAVA
C 4 OPMS K K H BRATISLAVA
C 5 OPMS M.F.TEAM BRATISLAVA
C 6 OPS MP SERVIS - PETER MARTINKA BRATISLAVA 3
C 7 SMART SYSTEMS NITRA
C 12 ELTIS ELECTRONIC PRIEVIDZA
10906 Vzduchotechnika
C 5 OPMS M.F.TEAM BRATISLAVA
11000 Elektroinštalácia, osvetlenie
Electrical installation, lighting
C 8 V-SYSTÉM ELEKTRO KÚTY
C 15 EL-MONT - ING. JAROSLAV GDOVIN PREŠOV
C 14 TIC ŽILINA
11001 Bleskozvody, uzemnenie
C 14 OPMS TIC ŽILINA
C 17 OPMS TIC ŽILINA
11002 Elektrické zariadenia pre stavebníctvo
C 1 S ACIS BRATISLAVA
11003 Elektroinštalácia, materiál, výrobky
C 15 OS ELMITA PREŠOV
C 13 MS OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
C 14 OPMS TIC ŽILINA
C 17 OPMS TIC ŽILINA
11004 Servis, montáž, revízie, projekty
C 13 SZALAIOVÁ VALÉRIA - MONTÁŽ,
ÚDRŽBA, OPRAVY A VYKONÁVANIE ODBORNÝCH
PREHLIADOK A SKÚŠOK EL. ZARIADENÍ A
BLESKOZVODOV
TURÈIANSKE TEPLICE
11005 Svetelné zdroje, svietidlá, osvetlenie
C 12 ING. JOZEF ŠVANTNER - SLOS BANSKÁ BYSTRICA
C 3 OPMS FAGERHULT CENTRAL EUROPE GmbH - organizaèná
zložka
BRATISLAVA
C 15 OMS ELMITA PREŠOV
C 4 OS JORVIK SVIETIDLÁ ŠAMORÍN
C 5 OS LEDKY VINOHRADY NAD VÁHOM
11100 Bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika,
služby
Safety and fire-prevention devices installation, services
C 1 ALARMY BRATISLAVA
C 12 JABLOTRON SLOVAKIA ŽILINA
11102 Bezpeènostné zariadenia, prvky, systémy
C 1 ARETA PRO BRATISLAVA
11200 Stavebné stroje a zariadenia
Building machines and facilities
C 6 S MIBAG sanácie BRATISLAVA
C 11 ADMI KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
C 13 S OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
11201 Betónová zmes, spracovanie, uloženie, doprava
C 8 OS TEBAU BRATISLAVA
C 8 STROJSTAV CM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
11202 Betonárska oce¾, spracovanie
C 5 MASCHINEN- UND WERKZEUGBAU GALANTA
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná technika
C 5 MERCEDES - BENZ SLOVAKIA BRATISLAVA
C 6 MURTEC BRATISLAVA
C 8 SUMMIT MOTORS SLOVAKIA BRATISLAVA
C 11 BFC SK DETVA
C 14 TS MOTORY MARTIN
11209 Prenájom stavebných strojov a zariadení
C 2 CRAMO ORGANIZAÈNÁ ZLOŽKA V SR BRATISLAVA
C 13 S OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
11210 Príslušenstvo, diely, komponenty pre stavebné stroje, zariadenia a vo-
zidlá
C 4 IMP KONTAKT BRATISLAVA
11214 Žeriavy, vý�ahy, zdvíhacie zariadenia, plošiny, rampy
C 1 VOPMS ARES BRATISLAVA
C 6 VOPMS MP V�AHY BRATISLAVA
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
Tools, utensils and gages for constructing
C 11 AGI - PREVÁDZKA BANSKÁ BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA
C 11 DASS MARTIN
C 11 BB TOOLS RIMAVSKÁ SOBOTA
C 7 PRONAR ZLATÉ MORAVCE
11306 Prístroje a meracia technika
C 12 GEODIS SLOVAKIA BANSKÁ BYSTRICA
11399 Špeciálne náradie, nástroje a prístroje
C 11 EKOBAL DOLNÝ LIESKOV
C 3 GEOPORT INTERNATIONAL KOMÁRNO
11400 Doprava, preprava
Transport, transfer
11401 Preprava stavebných a hutných výrobkov, materiálu
C 13 S OSÈ - ŠMEHÝL ŽILINA
11600 Obchodná èinnos� v stavebníctve
Trade activity in building industry
11607 Stavebný a hutný materiál, výrobky
C 13 PREBENA BANSKÁ BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA
C 14 TITAN-TATRAPLAST LISKOVÁ
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
Ecology
C 11 ELEKTRO RECYCLING BANSKÁ BYSTRICA
C 13 SCRAPMET BANSKÁ BYSTRICA
C 3 ENVI-PAK BRATISLAVA
C 4 INECS - INDUSTRIAL ECOLOGY SOLUTIONS BRATISLAVA
C 6 MUNTECH BRATISLAVA
C 3 GENERAL PLASTIC KOLÁROVO
C 6 MYJAVSKÁ OBCHODNÁ AGENTÚRA MYJAVA
C 3 ETALUX - ZDRUŽENIE VÝROBCOV A DODÁVATE¼OV
SVETELNEJ TECHNIKY
NOVÉ ZÁMKY
C 4 INSA SEREÏ
C 5 MACH TRADE SEREÏ
C 7 SELOS TRENÈÍN
C 14 ZSNP RECYKLING ŽIAR NAD HRONOM
11701 Druhotné suroviny
C 9 VETROPACK NEMŠOVÁ NEMŠOVÁ
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
C 11 DETOX BANSKÁ BYSTRICA
C 11 E-CYCLING BANSKÁ BYSTRICA
C 2 ECO SYSTÉM BRATISLAVA
C 15 MEVAKO ROŽÒAVA BRZOTÍN
C 15 DOMITRI GEMERSKÁ HÔRKA
C 15 V.O.D.S. KOŠICE
C 13 PRIMUS LIETAVSKÁ LÚÈKA
C 1 AKU-TRANS NITRA
11704 Recyklácia materiálov, výrobkov, zariadení
C 11 CONFAL SLOVENSKÁ ¼UPÈA
11800 Stavebníctvo - služby
Building industry-services
C 1 ABF SLOVAKIA - ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLO-
VENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA
BRATISLAVA
C 1 ARTUR, o. z. BRATISLAVA
C 1 ASPEK - ASOCIÁCIA PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE NA
SLOVENSKU
BRATISLAVA
C 2 BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK BRATISLAVA
C 2 EBERSPÄCHER TAGESLICHTTECHNIK-SK BRATISLAVA
C 4 INŠTITÚT PRE ENERGETICKY PASÍVNE DOMY BRATISLAVA
C 7 SLOVENERGOOKNO BRATISLAVA
C 7 SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED BRATISLAVA
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
10900 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie
Obchodný adresár firiem
B – 4
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
C 7 SLOVENSKÁ INOVAÈNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA BRATISLAVA
C 9 ZDRUŽENIE PRE ZATEP¼OVANIE BUDOV (OZ) BRATISLAVA
C 9 ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA BRATISLAVA
C 2 CECH STRECHÁROV SLOVENSKA BRATISLAVA 22
C 14 ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH
DOMOV
MARTIN
C 4 INNOVIA TRNAVA
C 11 CECH VYKUROVANIA, TEPELNEJ TECHNIKY A INŠTA-
LÁCIÍ
ZVOLEN
Stavebníctvo - služby
11800
11804 Èistiace, upratovacie služby a produkty
C 6 S MIBAG sanácie BRATISLAVA
C 1 OI AMWAY SLOVENSKO BRATISLAVA 3
11805 Finanèné služby, produkty, poistenie, leasing
C 2 BIBBY FACTORING SLOVAKIA BRATISLAVA
C 7 PRVÁ STAVEBNÁ SPORITE¼ÒA BRATISLAVA
11808 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
C 9 WAGNER PRESS SK BRATISLAVA
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda
C 2 DELPHIA BRATISLAVA
C 6 S MIBAG sanácie BRATISLAVA
C 8 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BRATISLAVA
C 2 CECH PODLAHÁROV SLOVENSKA NITRA
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
C 3 GALÉRIA NOVOSTAVIEB BRATISLAVA
C 4 HYPOMAKLÉR BRATISLAVA
C 5 LINGUS BRATISLAVA
C 6 MONO BRATISLAVA
C 6 NADLAN BRATISLAVA
C 7 REAL ESTATE MANAGEMENT BRATISLAVA
C 8 URBAN & PARTNER BRATISLAVA
C 2 DIBON Ú¼ANY NAD ŽITAVOU
11812 Revízie, prehliadky, posudky, expertízy
C 14 S TIC ŽILINA
C 17 S TIC ŽILINA
11817 Vydavate¾stvá, média, výstavníctvo, reklama
C 12 KONTAKT/JUVEN ŽILINA
11899 Služby pre stavebníctvo ostatné
C 13 SLOVHOLDING DISTRIBUTION ZVOLEN
Odkazy na firmy pod¾a odborov èinnosti
Stavebníctvo - služby 11800
KONTAKT
B – 5
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Abecedný
zoznam
firiem
s uvedením
všetkých
údajov
C1- C15
ÈASŤ C
Bratislava a Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Abecedný zoznam firiem
ČASŤ C Pomocník pre rýchlu orientáciu a úsporu času
V tejto časti sú kompletné údaje o jednotlivých firmách.
Uvedenie značky pri adrese znamená, že firma má v časti P tejto publikácie uverejnenú plošnú inzerciu.
Uvedenie značky pri adrese znamená, že firma má v časti V tejto publikácie uverejnenú vizitku.
Značka „PARTNER KONTAKT OAF“ prezentuje obchodnú serióznosť, ekonomickú silu abonenta.

P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
A
A-MONT, spol. s r. o., Veterná 17, TRNAVA
� 0850-111 900
10504 Okná plastové
ABF SLOVAKIA - ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ
ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA, Drieòová 34,
BRATISLAVA
� 02-4329 5525
11800 Stavebníctvo - služby
ABRA, s. r. o., L. Janáèka 64, TRNAVA
� 0905-323 966
10436 Podlahy, podlahové krytiny
ACIS s. r. o.
Adresa: Pasienková 7/B
821 06 BRATISLAVA
Tel.: 02-4020 6666
Fax: 02-4552 6333
E-mail: buzinkay@acis.sk
Internet: http://www.acis.sk
Cudzí rokovací jazyk: Nemèina
Rok vzniku firmy: 1993
Poèet zamestnancov: 46
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Buzinkay Dušan – konate¾,
Ing. Kizek Alexander – konate¾
Odbory èinnosti:
10700 Technologické zariadenia èerpacích staníc po-
honných hmôt - dodávatelia
10203 Èerpacie stanice pohonných hmôt - výstavba a
údržba
11002 Elektrické zariadenia èerpacích staníc - opravy a
servis
AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, BRATISLAVA
� 02-4445 5768
10710 Výroba solárnych vedení z antikorových vlnovcov s
izoláciou
AK - PROJECT SIKKATON, spol. s r. o., Štúrova 651/34,
DUNAJSKÁ STREDA
� 031-552 7873
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
AKORD - R s. r. o.
Adresa: Bratislavská 8
917 02 TRNAVA
Tel.: 033-553 2033
Fax: 033-553 2033
Mobil: 0903-721 563
E-mail: info@klafs.sk
Internet: http://www.klafs.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Rumpel Ján
Odbory èinnosti:
10801 KLAFS - sauny - wellness
AKU-TRANS, spol. s r. o., Hozova 10, NITRA
� 031-789 8628
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
ALARMY, s. r. o., Cablkova 3, BRATISLAVA
� 02-4363 0346
11100 Bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika,
služby
ALBIXON SK, s. r. o., Seredská 247/4012, TRNAVA -
MODRANKA
� 033-593 6705
10801 Bazény, sauny, soláriá
ALFA LAVAL SLOVAKIA, s. r. o., Raèianska 153/A,
BRATISLAVA
� 02-4445 5093
10708 Výrobca doskových výmenníkov tepla
ALFEMA SLOVAKIA, s. r. o., Haburska 28, BRATISLAVA
� 0915-917 888
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
ALUKOV HZ, spol. s r. o., Škultétyho 1597, TOPO¼ÈANY
� 038-532 5555
10801 Bazény, sauny, soláriá
AMICUS SK, s. r. o., Koreszkova 9, SKALICA
� 034-664 8644
10713 Výroba a predaj infrapanelov a elektrických radiáto-
rov s inteligentnou reguláciou
AMWAY SLOVENSKO s. r. o.
Adresa: Letná 3
831 03 BRATISLAVA 3
Tel.: 02-4920 4444
Fax: 02-4920 4446, 4920 4447
E-mail: amway_slovensko@amway.com,
info@amway.sk
Internet: http://www.amway.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina
Rok vzniku firmy: 1994
Poèet zamestnancov: 6
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Dikošová Ildiko
Odbory èinnosti:
11804 Kozmetika - import
11804 Drogistický tovar - import
11804 Èistiace prostriedky - import
10453 Domáce potreby - import
ANOS, s. r. o., Štefánikova 1089, KÚTY
� 0948-521 395
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
AQUAFLOT, spol. s r. o., Sikárska 8, NITRA
� 037-651 4717
10712 Úprava vody, èistiarne
AQUASTOP - JOZEF PILÁT, Cintorínska 29, CHYNORANY
� 038-531 3901
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
ARES spol. s r. o.
Adresa: Banšelova 4
821 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4341 4664, 4341 4665
Fax: 02-4820 4528
E-mail: ares@ares.sk
Internet: http://www.ares.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina, Nemèina
Rok vzniku firmy: 1993
Poèet zamestnancov: 25
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Drobný Ján – konate¾
Odbory èinnosti:
11214 Zdvíhacie zariadenia - výroba a montáž
11214 Vý�ahy osobné a nákladné - výroba a montáž
11214 Šikmé schodiš�ové plošiny a sedaèky - výroba a
montáž
11214 Vyrovnávacie plošiny s kolmým zdvihom - výroba
a montáž
Rozširujúce informácie:
Zdviháky pre telesne postihnutých - výroba a montáž
ARETA PRO, s. r. o., Pri Dynamitke 10, BRATISLAVA
� 02-4445 0266
11102 Bezpeènostné zariadenia, prvky, systémy
ARTUR, o. z., Hany Melíèkovej 12, BRATISLAVA
� 0905-514 725
11800 Stavebníctvo - služby
ASPEK - ASOCIÁCIA PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE NA
SLOVENSKU, Mlýnske Nivy 48, BRATISLAVA
� 02-5341 1420
11800 Stavebníctvo - služby
ASSA ABLOY CZECH &
SLOVAKIA, s. r. o.
DIVÍZIA Mul-T-Lock
Adresa: Skalní 1162
753 01 HRANICE
Tel.: +420 581 605 915 - 6
Fax: +420 581 605 914
Internet: http://www.multlock.cz
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Poboèky:
ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA, s. r. o.
Ul. Svornosti 43, 821 06 Bratislava
Tel.: 02-4524 3382
E-mail: info@multlock.sk
Odbory èinnosti:
10518 Mechanické zabezpeèovacie systémy Mul-T-Lock
10518 Zámky
10518 Kovania
ASSA SR, s. r. o., Vašinova 61, NITRA
� 037-653 7374
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
ASTRO-CAR, s. r. o., Ovsištské námestie 1, BRATISLAVA
� 02-6381 5292
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
ATREA SK, s. r. o., Družstevná 2, KOMÁRNO
� 035-774 2815
10714 Výmenníky, zásobníky tepla, tlakové nádoby, nádrže
Abecedný zoznam firiem
BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO A
KONTAKT
C – 1
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
B
BAUHOLDING, s. r. o., Vajnorská 89, BRATISLAVA
� 0918-887 807
10205 Ekologické, nízkoenergetické a pasívne stavby
BAUKING, spol. s r. o., Farebná 15-17, BRATISLAVA
� 042-448 5680
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
BAXI HEATING, s. r. o., Jeseniova 2770/56, PRAHA 3
10713 Distribútor plynových a stacionárnych kotlov,
kondenzaènej techniky, regulácie, solárnych systé-
mov a tepelných èerpadiel
BETAFENCE s. r. o.
organizaèná zložka Slovensko
Adresa: Stará Vajnorská 37
831 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4463 3287
E-mail: info@betafence.sk
Internet: http://www.ploty-betafence.sk
Právna forma firmy: s. r. o.
Odbory èinnosti:
10610 Ploty a ohrady
10601 Brány automatické
10602 Brány garážové, priemyselné
BIBBY FACTORING SLOVAKIA, a. s., Prievozská 4/D,
BRATISLAVA
� 02-3241 0122
11805 Finanèné služby, produkty, poistenie, leasing
BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT mbH - o. z.
Bratislava, Slávièie údolie 106, BRATISLAVA
� 02-6824 9810
10202 Bytová výstavba
BIOKAMIN EU, s. r. o., Kopèianska 65, BRATISLAVA
� 02-6381 1069
10702 Biokrby, krby bez komína, bezkomínové krby, krby
alkoholické, liehové, gelové
BKB-CENTRUM, s. r. o.
Adresa: Farská ulica è. 254/19
930 12 OHRADY è. 254/19
Tel.: 031-558 5307
Fax: 031-558 5307
Mobil: 0908-814 811,0905-648 902, 0905-648 903
E-mail: zoltankocsis@seznam.cz
Internet: http://www.bkb.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10713 Ústredné kúrenie, podlahové kúrenie
10332 Zemné práce, prevàtanie ciest
10709 Vodné rozvody
10707 Plynové rozvody
10429 Zavlažovacia technika
BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK, Jašíkova 6,
BRATISLAVA
� 02-4829 1257
11800 Stavebníctvo - služby
BUDERUS VYKUROVACIA TECHNIKA, s. r. o., Vajnorská
137, BRATISLAVA 3
� 02-4445 6964
10713 Predaj vykurovacej techniky
C
C.R.A., spol. s r. o., Pri Šajbách 1, BRATISLAVA
� 02-4464 9332
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
CALEO SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 5931/80, DUNAJSKÁ
STREDA
� 031-550 5550
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
CECH MALIAROV SLOVENSKA, s. r. o., M. R. Štefánika 3,
ŠURANY
� 035-640 0082
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy
CECH PODLAHÁROV SLOVENSKA, Štefánikova 118, NITRA
� 037-772 9093
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA, Ivanská cesta 27,
BRATISLAVA 22
� 02-4342 6259
11800 Stavebníctvo - služby
CEIBA, spol. s r. o., Jesenského 85, ŠTÚROVO
� 036-756 5185
10508 Okenice
CEMBRIT, s. r. o., Horná Malanta 707/25, NITRIANSKE
HRNÈIAROVCE
� 0915-774 745
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
CENTRUM REKUPERÁCIE - CLEAN AIR SERVICE, s. r. o.,
Pri Vinohradoch 269/C, BRATISLAVA
� 02-4363 3074
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu
CRAMO, s. r. o. ORGANIZAÈNÁ ZLOŽKA V SR, Kopèianska
16, BRATISLAVA
� 0911-544 413
11209 Prenájom stavebných strojov a zariadení
D
DALIBOR SEDLÁK S-KLIMA - Corp., Slneèná 5, ŠA¼A
� 0917-550 948
10903 Montáž a servis klimatizaèného zariadenia
DELPHIA, s. r. o., Zátišie 10, BRATISLAVA
� 0918-875 133
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda
DESIGN-BLOCK, s. r. o.
Adresa: Pražská 448
331 44 KOŽLANY
Tel.: +420 373 391 180
E-mail: info@ballerinakuchyne.cz
Internet: http://www.design-block.cz
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10802 Nemecké kuchyne a interiéry
DIBON, s. r. o., Nábrežná 12, Ú¼ANY NAD ŽITAVOU
� 0908-813 336
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
DIVÍZIA DEVI, DANFOSS, spol. s r. o., Továrenská 49,
ZLATÉ MORAVCE
� 037-640 6280
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
DURATHERM s. r. o.
Adresa: Vyšehradská 37
851 05 BRATISLAVA
Tel.: 02-6353 2311, 6353 2312
Fax: 02-6353 2313
Mobil: 0905-505 556, 0918-608 328
E-mail: info@duratherm.sk
Internet: http://www.duratherm.sk, www.joco.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina, Nemèina, Ruština
Rok vzniku firmy: 2005
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Lupták Rastislav – konate¾ spoloènosti
Odbory èinnosti:
10713 Vysokovýkonné nízkoprofilové podlahové vykuro-
vanie
10713 Plynové kotly - predaj, montáž, servis
10713 Komplexné vykurovanie
10712 Úprava vody proti hrdzi a vodnému kameòu
10422 Plastové a plastohliníkové rúrky na rozvody kúre-
nia, vody a sanity
Zastúpenie obchodných znaèiek:
DYSON AIRBLADE - BK TEAM CONSULTING, a. s.,
Sartorisova 10, BRATISLAVA
� 02-5556 8890
10800 Sanitárne vybavenie, technika, zariadenia
DZ DRAŽICE - SLOVENSKO, spol. s r. o., Bojnická 3,
BRATISLAVA
� 02-4463 7911
10705 Výrobca zásobníkových ohrievaèov vody
E
EARTH RESOURCES, s. r. o., Sabinovská 10, BRATISLAVA
� 02-4341 2722
10712 Úprava vody, èistiarne
EBM Co., s. r. o.
Adresa: Štefánikova Tr. 79
949 01 NITRA
Tel.: 037-321 1771 - 3
Fax: 037-321 1770
Internet: http://www.ebmco.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Mgr. Kovaèovièová Eva – konate¾ka
Odbory èinnosti:
10444 Strešné výrobky
10416 Fasádne výrobky
10414 Interiérové výrobky
ECO 3 ENERGY, spol. s r. o., Dvojkrížna 49, BRATISLAVA
� 0904-195 232
10710 Slneèné kolektory, systémy
ECO SYSTÉM, s. r. o., Údernícka 3, BRATISLAVA
� 0902-626 642
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
Abecedný zoznam firiem
B BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
EFAFLEX - KAROL HERBERGER, Miletièova 26, BRATISLAVA
� 02-5564 5992
10602 Brány garážové, priemyselné
EKOPLASTIKA SLOVAKIA, spol. s r. o., Farská 44, NITRA
� 033-559 9546
10433 Plasty, plastové výrobky (okrem okien, dverí a
brán)
ELKO EP SLOVAKIA, s. r. o., Benkova 18, NITRA
� 037-658 6731
10703 Meracia, regulaèná, riadiaca technika a zariadenia
ENERGY CONCEPT, s. r. o., Líšèie údolie 68, BRATISLAVA
� 02-6428 3967
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
ENREGIS, s. r. o., Vajnorská 134/B, BRATISLAVA
� 02-5556 7788
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, BRATISLAVA
� 02-3332 2710
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
ERC SOLUTION, s. r. o., Miletièova 23, BRATISLAVA
� 0917-367 244
10710 Slneèné kolektory, systémy
ESOPLAST SK, s. r. o.
Adresa: Kuklov 286
908 78 KUKLOV
Tel.: 02-6353 6444
Fax: 02-6353 6445
E-mail: vladislav.golias@esoplast.sk
Internet: http://www.esoplast.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Goliaš Vladislav
Odbory èinnosti:
10504 Plastové okná
10604 Plastové dvere
10519 Tieniaca technika
10510 Doplnky
ETALUX - ZDRUŽENIE VÝROBCOV A DODÁVATE¼OV
SVETELNEJ TECHNIKY, Turecká 36, NOVÉ ZÁMKY
� 035-640 0513
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
EUROTHERM CS, s. r. o., Zlatovská 1793, TRENÈÍN
� 0911-283 394
10713 Podlahové vykurovanie a chladenie
EVEREL, s. r. o.
Adresa: Tøebìtice 102
769 01 HOLEŠOV
Tel.: +420-577 941 706
Fax: +420-577 941 737
E-mail: everel@everel.cz
Internet: http://www.everel.cz
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10436 Laminátové podlahy QUICK-STEP
10436 Drevené podlahy
10436 Doplnky
F
FAGERHULT CENTRAL
EUROPE GmbH - organizaèná
zložka
Adresa: Kubániho 16
811 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-5465 0042
E-mail: info@fagerhult.sk, dusan.horinek@fagerhult.sk
Internet: http://www.fagerhult.sk, www.fagerhult.cz
Právna forma firmy: organizaèná zložka
Odbory èinnosti:
11005 Návrh, predaj a realizácia osvet¾ovacích systé-
mov
FI-SA SAUNY, Štefanovská 725, ÈASTÁ
� 033-649 5188
10801 Bazény, sauny, soláriá
FINGOLD, s. r. o., Smetanova 8, TRENÈÍN
� 032-743 3559
10801 Bazény, sauny, soláriá
FINSKKA, s. r. o., M. R. Štefánika 120, TRENÈÍN
� 032-743 0570
10801 Bazény, sauny, soláriá
FLAGA, spol. s r. o., Šenkvická 14/R, PEZINOK
� 033-648 3111
10609 Mreže, závory
FORT STAV, s. r. o., Údernícka 9, BRATISLAVA
� 02-6345 3571
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy
FOX NITRA, s. r. o., Zlatomoravecká 3, NITRA
� 037-653 7415
10425 Lešenia, debnenie, paženie
G
GALÉRIA NOVOSTAVIEB, Prievozská 18, BRATISLAVA
� 0944-330 413
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
GENERAL PLASTIC, s. r. o., Priemyselný areál 3677,
KOLÁROVO
� 035-790 2512
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
GEOPORT INTERNATIONAL, s. r. o., Senný trh 13,
KOMÁRNO
� 035-770 2747
11399 Špeciálne náradie, nástroje a prístroje
GEOTHERM SLOVAKIA, s. r. o., Rybníková 3, TRNAVA
� 033-551 1819
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
GERDA SK, s. r. o., Šustekova 49, BRATISLAVA
� 02-6241 2832
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné
GEROTOP, s. r. o., Kovová 26, BRATISLAVA
� 02-4564 0734
10701 Primárne okruhy systému zem - voda pre všetky
druhy tepelných èerpadiel
H
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +421 412 332 353
Fax: +421 412 332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: http://www.haassohn-rukov.cz
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Irena Grofová
Odbory èinnosti:
10702 Výroba a predaj krbových pecí
10702 Výroba a predaj krbových vložiek a stavebníc
10702 Výroba a predaj krbových pecí s výmenníkom
HASIT SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Lozorno 932
900 55 LOZORNO
Tel.: 02-6010 2418
Fax: 02-6596 8221
Internet: http://www.hasit.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10430 Vnútorné omietky
10443 Sanaèný systém
10403 Betóny a potery
10427 Obkladový systém
10430 Vonkajšie a uš¾achtilé omietky
10408 Farby a nátery
10416 Zatep¾ovacie systémy
10415 Tesniace hmoty a hydroizolácie
HELLA - TIENIACA TECHNIKA, s. r. o., Cintorínska 3a,
BRATISLAVA
� 02-5262 1848
10609 Mreže, závory
Abecedný zoznam firiem
BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO H
KONTAKT
C – 3
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
HENKEL SLOVENSKO
spol. s r. o.
Adresa: Záhradnícka 91, P. O. BOX 66
820 09 BRATISLAVA 29 2. obálka
Tel.: 02-5024 6111
Fax: 02-5024 6384
E-mail: info@ceresit.sk
Internet: http://www.henkel.sk, www.ceresit.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Doležal Jiøí – riadite¾ divízie,
Ing. Vladár Vladimír – AB/AC sales & marketing manager
Odbory èinnosti:
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
10416 Izolaèné, hydroizolaèné, zatep¾ovacie materiály,
výrobky a systémy
10424 Lepidlá, tmely, tesniace a škárovacie hmoty
10430 Omietky, stierky
10441 Spojovacie, upevòovacie, kotviace materiály a
výrobky
10447 Tesniaci materiál a výrobky
HERZ, spol. s r. o., Šustekova 16, P. O. BOX 8,
BRATISLAVA 55
� 02-6241 1909
10708 Termostatické hlavice a ventily, armatúry pre vyku-
rovanie, chladenie a pitnú vodu
HET SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Esterházyovcov 1549/25
924 01 GALANTA
Tel.: 031-780 4341
Fax: 031-780 5477
E-mail: predaj@hetslovakia.sk
Internet: http://www.het.sk
Právna forma firmy: s. r. o.
Odbory èinnosti:
10408 Interiérové farby
10408 Fasádne farby
10430 Omietkoviny
10424 Tmely
10408 Stavebné a maliarske suroviny
HOKY - KAROL WIRTH, JAKUBOV 231
� 0904-008 928
10419 Komínové systémy, materiál
HYPOMAKLÉR, s. r. o., Obchodná 30, BRATISLAVA
� 0903-452 251
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
I
IBN ELECTRONICS, s. r. o., Zadunajská cesta 12,
BRATISLAVA
� 02-6241 1154
10800 Sanitárne vybavenie, technika, zariadenia
ICF BLOCK, s. r. o., Nobelova 34, BRATISLAVA
� 0905-926 515
10442 Stavebné diely
IMP KONTAKT, spol. s r. o., Ferdiša Kostku 1, BRATISLAVA
� 02-6020 2070
11210 Príslušenstvo, diely, komponenty pre stavebné
stroje, zariadenia a vozidlá
INECS - INDUSTRIAL ECOLOGY SOLUTIONS, Èernockého
5, BRATISLAVA
� 0903-427 367
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
ING. KOVÁCS SILVESTER - THERMOPOL, ul. 29. Augusta è.
16, GALANTA
� 031-780 2514
10713 Podlahové vykurovanie
ING. MICHAL INGELI, Sedmokrásková 2, BRATISLAVA
� 02-4342 6560
10105 Projektová èinnos�
INNOVIA, s. r. o., Na hlinách 12, TRNAVA
� 033-533 3714
11800 Stavebníctvo - služby
INOTECH, spol. s r. o., Hlboká 1, IVANKA PRI DUNAJI
� 02-4564 9527
10701 Tepelné èerpadlá
INSA, s. r. o., Niklová ul., SEREÏ
� 0907-776 368
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
INŠTITÚT PRE ENERGETICKY PASÍVNE DOMY, Líšèie
údolie 68, BRATISLAVA
� 02-6428 6649
11800 Stavebníctvo - služby
INTECH SLOVAKIA, s. r. o., Vilova 2, BRATISLAVA
� 02-6381 4343
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
INVEON, s. r. o., Martinská dolina 15, NITRA
� 037-658 2761
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
IZOL TRADE, s. r. o.
Adresa: Hranièná 16
821 05 BRATISLAVA
Tel.: 02-5363 2922
Fax: 02-5363 2921
E-mail: office@izoltrade.sk
Internet: http://www.izoltrade.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10415 Predaj stavebných izolácií
10306 Realizácia stavebných izolácií
J
JOLLY JOKER, a. s., Pod Klepáèom 5, BRATISLAVA
� 02-5920 0700
10602 Brány garážové, priemyselné
JORVIK SVIETIDLÁ, s. r. o.
Adresa: Bratislavská 1184
931 01 ŠAMORÍN
Tel.: 031-560 3535
Fax: 031-560 3533
Mobil: 0918-861 952
E-mail: jorvik@jorvik.sk, svietidla@jorvik.sk
Internet: http://www.jorvik.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Varga Pavel
Odbory èinnosti:
11005 Predaj svietidiel
JOSEF STEINER, s. r. o., Bojnická 18, BRATISLAVA
� 02-3570 0000
10439 Schody, zábradlia, rebríky
K
K K H, spol. s r. o.
Adresa: Galvaniho 7
821 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4820 0802
Fax: 02-4820 0822
Mobil: 0903-229 110
E-mail: kkh@kkh.sk
Internet: http://www.kkh.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Hudacká Jana
Odbory èinnosti:
10713 Sálavé systémy
10705 Ohrev vody
10710 Solárne systémy
10713 Kotlová technika
10701 Tepelné èerpadlá
10905 Vetracie systémy
10903 Klimatizaèné zariadenia
KANAL M.P.S., s. r. o., Šamorínska 39, SENEC
� 02-4592 3391
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
KBT PIEŠ�ANY, s. r. o., Hubina 246, PIEŠ�ANY
� 033-774 1122
10307 Kamenárske práce
KERAMETAL, akciová spoloènos� BRATISLAVA, Jašíkova 2,
BRATISLAVA
� 02-4829 1427
10710 Slneèné kolektory, systémy
KERAMIK STUDIO, s. r. o., TUPÁ 54
� 036-749 1136
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
KEYSYNOPSIS, s. r. o.
Adresa: Dlhá 1203/1A
946 57 SVÄTÝ PETER
Tel.: 0905-489 461
E-mail: mtoth@szm.sk
Internet: http://www.purizol.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10443 Izolaèné systémy
10416 Kompletné izolaèné opláštenie striech
Abecedný zoznam firiem
I BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 4
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
KIMALL spol. s r. o.
Adresa: Haanova 10
851 03 BRATISLAVA
Tel.: 02-6353 7481
Fax: 02-6353 7482
E-mail: info@kimall.sk
Internet: http://www.kimall.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina
Rok vzniku firmy: 1993
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Kimerling Stanislav – konate¾
Odbory èinnosti:
10216 Montované domy
10205 Výrobca a dodávate¾ nízkoenergetických stavieb
10200 Realizácia stavieb "na k¾úè"
10443 Výrobca a dodávate¾ termooce¾ového stavebné-
ho systému
KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, BRATISLAVA
� 02-4446 0374
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
KLINKER CENTRUM, s. r. o., Pri Mlyne 42, NITRA
� 037-653 7122
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
KOMANDOR SLOVENSKO a. s.
Adresa: Elektrárenská 1
831 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4920 0800
Fax: 02-4920 0860
Internet: http://www.komandor.sk
Právna forma firmy: akciová spoloènos�
Odbory èinnosti:
10414 Vstavané skrine a šatníky
KORATEX, a. s., Tuhovská 16, BRATISLAVA
� 02-4910 4444
10436 Podlahy, podlahové krytiny
KURUC COMPANY, spol. s r. o., Ve¾ké Lovce 393, VE¼KÉ
LOVCE
� 035-650 8030
10704 Montáž, revízie, servisné služby
L
LABETEX - LANGER LADISLAV, Èsl. armády 1403, GBELY
� 034-662 0242
10450 Záhrada - materiál a výrobky
LAMBDA SYSTEME SLOVAKIA, s. r. o., Janoškova 10,
BRATISLAVA
� 02-4445 3815
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizo-
laèné
LAVENDER - STYLISH HOMES,
interiérové štúdio
Adresa: Hlavná ulica 5539/2C
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Tel.: 031-552 7939
Fax: 031-552 7939
E-mail: lavender@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba:
Baloghová Margita
Odbory èinnosti:
10414 Interiér, Exteriér - poradenstvo, projektovanie,
realizácia v plnom rozsahu
10414 Predaj bytových doplnkov
LB VÝ�AHY, s. r. o., Raèianska 33, BRATISLAVA
� 02-4445 6025
10715 Vý�ahy, pohyblivé schody a chodníky
LEDKY, s. r. o.
Adresa: Vinohrady nad Váhom 703
925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM
Tel.: 0905-506 355
E-mail: ledky@ledky.sk
Internet: http://www.ledky.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Damin Marcel
Odbory èinnosti:
11005 Predaj LED svietidiel - maloobchod, ve¾koobchod
LEIER BAUSTOFFE SK, s. r. o., Pribylinská 3, BRATISLAVA
� 02-4319 1751
10442 Stavebné diely
LEIER DURISOL - STAV, spol. s r. o., Pribylinská 3,
BRATISLAVA
� 02-4488 8846
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
LIKO-S, spol. s r. o.
Adresa: Polianky 5
841 01 BRATISLAVA
Tel.: 02-6428 5527
Fax: 02-6428 5078
Mobil: 0903-465 908
E-mail: info@liko-s.sk
Internet: http://www.liko-s.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10435 Akustické stropné podh¾ady
10420 Prieèky
10420 Vstavky do halových objektov
10420 Mobilné steny
10799 Riešenie priestorovej akustiky
LINGUS, s. r. o., Hubeného 7, BRATISLAVA
� 02-4924 4494
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
LUKABETON, s. r. o., Hornoèepeòská 4394, SEREÏ
� 0905-601 252
10403 Betóny, výstuže do betónov, betónové výrobky
M
M.F.TEAM, spol. s r. o.
Adresa: Galvaniho 12/B
821 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4319 1448, 4319 1449, 4363 1982
Fax: 02-4363 1983
E-mail: mfteam@mfteam.sk
Internet: http://www.klimatizacia.sk, www.mfteam.sk
Rok vzniku firmy: 1991
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Dipl. Ing. Novanský Marián – konate¾
Odbory èinnosti:
10903 Klimatizaèné zariadenia - dodávka, montáž a
servis
10906 Vzduchotechnika - dodávka a montáž
10902 Chladiace zariadenia - montáž, dodávka kompo-
nentov a servis
10905 Vetracie zariadenia - dodávka a montáž
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ulica, SEREÏ
� 031-789 2452
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
MARLUS GROUP, s. r. o., Štúrova 161, NITRA
� 037-776 9911
10712 Predaj, montáž, záruèný a pozáruèny servis zaria-
dení na úpravu pitnej vody
MASCHINEN- UND WERKZEUGBAU, s. r. o., Priemyselná 8,
GALANTA
� 031-780 5244
11202 Betonárska oce¾, spracovanie
MAXTRA CONTROL, s. r. o., Murgašova 27, ŠA¼A
� 031-770 7150
10701 Èerpadlá a tepelné èerpadlá
MC - BAUCHEMIE, s. r. o., Na pántoch 10, BRATISLAVA
� 02-4444 2195
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
MEDITERRAN GARDEN, s. r. o., Pšenièná 1, BRATISLAVA
� 02-4524 1377
10432 Piesky, štrky, kamenivo
MEDITERRAN SLOVAKIA, s. r. o., Ve¾ká Farma, VLÈANY
� 031-779 4942
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
MERCEDES - BENZ SLOVAKIA, s. r. o., Tuhovská 5,
BRATISLAVA
� 02-4929 4555
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná techni-
ka
Abecedný zoznam firiem
BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO M
KONTAKT
C – 5
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
MIBAG sanácie, spol. s r. o.
Adresa: Furmanská 3
841 03 BRATISLAVA
Tel.: 02-6436 0751
Fax: 02-6436 0751
Mobil: 0902-964 220
E-mail: info@mibag.sk, turcany@mibag.sk
Internet: http://www.mibag.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina, Nemèina
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
11804 Èistenie a èistiace práce po požiari
10322 Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou
10321 Stavebné rekonštrukcie objektov poškodených
požiarom a vodou
10322 Vysúšanie stien, stropov, podláh, likvidácia
plesní, meranie vlhkosti
10300 Stavebná èinnos�
11200 Údržba priemyselných strojov a zariadení
11810 Konzultaèná a poradenská èinnos�
MONAL - BBG s. r. o.
Adresa: Horný dvor 2
900 27 BERNOLÁKOVO
Tel.: 02-4599 4121
Fax: 02-4599 4122
E-mail: be@monal-bbg.sk
Internet: http://www.monal-bbg.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina
Rok vzniku firmy: 1996
Poèet zamestnancov: 50
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Múèková Marta – vedúca OS
Odbory èinnosti:
10408 Náterové hmoty - ve¾koobchod, maloobchod
10424 Lepidlá, tmely
10415 Izolaèné materiály asfaltové
10413 Chemikálie
10408 Maliarska galantéria
10408 Disperzné látky
10408 Pigmenty
10416 Zatep¾ovacie systémy
MONO, s. r. o., Bratislavská 51, BRATISLAVA
� 02-4569 2777
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
MP SERVIS -
PETER MARTINKA
Adresa: Bojnická 10
831 04 BRATISLAVA 3
Tel.: 02-4445 5585
Fax: 02-4445 4801
E-mail: marek@mp-kovania.sk
Internet: http://www.mp-kovania.sk
Kontaktná osoba:
Sarka Marek
Odbory èinnosti:
10603 K¾uèky na dvere
10608 Dverné kovania
10510 K¾uèky na okná
10510 Okenné doplnky
10803 Kúpe¾òové doplnky
10702 Krbové náradie
10414 Nábytkové úchytky
10414 Záclonové tyèe
10905 Vetracie mriežky
MP V�AHY, s. r. o.
Adresa: Podunajská 25
821 06 BRATISLAVA
Tel.: 02-4524 1317
Mobil: 0903-433 766, 0903-714 488
E-mail: info@mpvytahy.com
Internet: http://www.mpvytahy.com
Právna forma firmy: s. r. o.
Odbory èinnosti:
11214 Výroba, dodávka, montáž, modernizácie a servis
vý�ahov/eskalátorov
MUNTECH, s. r. o., Bezruèova 9, BRATISLAVA
� 0903-624 947
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
MURTEC, s. r. o., Magnetová 1, BRATISLAVA
� 02-5249 5855
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná techni-
ka
MYJAVSKÁ OBCHODNÁ AGENTÚRA, a. s., Turá Lúka 12,
MYJAVA
� 034-694 0111
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
N
NADLAN, a. s., Bottova 7, BRATISLAVA
� 02-529 2101
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
NEOTA SK, s. r. o., Ružová 4, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
� 0915-663 000
10701 Tepelné èerpadlá vzduch - voda
NIKO SLOVAKIA, spol. s r. o., Údernícka 9, BRATISLAVA
� 02-6382 5155
10216 Rodinné domy
NOSRETI SK, s. r. o., Vlèie hrdlo 50, BRATISLAVA 2
� 02-4564 4002
10701 Výrobca a distribútor tepelných èerpadiel
O
OCEANIK - MAREK NOVOSAD, Okrúhla 580, HLOHOVEC -
ŠULEKOVO
� 033-734 2305
10801 Bazény, sauny, soláriá
OLYMPS DOOR, spol. s r. o., A. Jedlíka 4544, KOMÁRNO
� 035-773 1094
10602 Brány garážové, priemyselné
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Adresa: Pestovate¾ská 10
821 04 BRATISLAVA 2
Tel.: 02-4363 3677, 4363 3678
Fax: 02-4363 3679
E-mail: oventrop@oventrop.sk
Internet: http://www.oventrop.sk
Kontaktná osoba:
Borsík Marián – odborný poradca firmy Oventrop
Odbory èinnosti:
10708 Armatúry a systémy na vykurovanie
10707 Armatúry a systémy na olej a plyn
10709 Armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
10713 Podlahové vykurovanie
10710 Solárne systémy
Rozširujúce informácie:
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Paul - Oventrop - Strasse 1,
D - 59939 OLSBERG, T. 0049 296282 - 0, F. 0049 2962
82405, eMail: mail@oventrop.de, http://www.oventrop.de
OWA - SLOVENSKO, s. r. o., Križková 6, BRATISLAVA
� 0911-221 240
10712 Úprava vody, èistiarne
P
P.M.H. - INVEST & TRADE, spol. s r. o. - ORGANIZAÈNÁ
ZLOŽKA, Poštová 20, ŽELIEZOVCE
� 036-756 5410
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
PARTNER GROUP, s. r. o., Nixbród 7, LEVICE
� 036-630 8260
10436 Podlahy, podlahové krytiny
PEMAT SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Sedmikráskova 2353/30
955 01 TOPO¼ÈANY
Tel.: 038-532 2103
Fax: 038-532 2105
E-mail: pematbrany@pematbrany.sk
Internet: http://www.pematbrany.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10602 Priemyselné brány
10601 Automatické brány
10609 Závory
10602 Motory vonkajších brán
10331 Kovovýroba
Prevádzka:
Hlohovská cesta 415
955 01 Nemèice
Abecedný zoznam firiem
N BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 6
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
PERFORA, s. r. o., Trstínska cesta 19, TRNAVA
� 033-590 3711
10421 Kovový a hutný materiál, výrobky
PILECKÝ SLOVENSKO, s. r. o., Boldocká cesta, SENEC
� 02-4592 2626
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty
POOL & HOME, s. r. o.
Adresa: Po¾ná 4
903 01 SENEC
Tel.: 02-4524 3314
Fax: 02-4524 3068
Mobil: 0902-800 900
E-mail: holek@pool-home.sk
Internet: http://www.pool-home.sk,
www.modernebazeny.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10801 Bazény, Compass, Premium
10803 Vírivky
10801 Sauny
10800 Príslušenstvo
10801 Servis
Predajòa:
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
tel.: 0800-222 223
PRENAK, s. r. o., Nová 12, PIEŠ�ANY
� 033-774 3458
10712 Úprava vody, èistiarne
PROMOEURO, s. r. o., Záhradnícka 46/A, BRATISLAVA
� 0904-368 574
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné
PRONAR, spol. s r. o., Robotnícka 4, ZLATÉ MORAVCE
� 037-640 3022
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITE¼ÒA, a. s., Bajkalská 30,
BRATISLAVA
� 02-5823 1101
11805 Finanèné služby, produkty, poistenie, leasing
PURECO, s. r. o., Prešovská 57, BRATISLAVA
� 02-4826 9444
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
R
RAAB SLOVAKIA, s. r. o., Gabèíkovská cesta 685/29,
DUNAJSKÁ STREDA
� 031-551 5305
10216 Rodinné domy
RADOVAN SCHLOSSER - RAILING STORE, Lazy 65,
PIEŠ�ANY - DRAHOVCE
� 033-771 8186
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
RAINBOW SLOVAKIA, s. r. o., Hubeného 7, BRATISLAVA -
KRASÒANY
� 02-4488 0101
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
RB PRODUCTION TRNAVA - ING. RASTISLAV
BRANDERSKÝ, Vysoká 6786, BIELY KOSTOL
� 033-534 5982
10501 Okná drevené
REAL ESTATE MANAGEMENT, a. s., Laurinska 18,
BRATISLAVA
� 02-5413 1412
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
RECTOR SLOVAKIA, o. z., Karadžièova 8, BRATISLAVA
� 0917-919 388
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky
REHAU, spol. s r. o., Kopèianska 82A, BRATISLAVA
� 02-6820 9110
10437 Potrubia a rúry, doplnky
RENOINVEST -
STREŠNÉ CENTRUM, s. r. o.
Adresa: ul. Priemyselná 8
924 01 GALANTA
Tel.: 031-780 4742
Fax: 031-780 4742
Mobil: 0902-902 380
E-mail: renoinvest@renoinvest.sk
Internet: http://www.renoinvest.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Janeková Andrea
Odbory èinnosti:
10444 Strešné systémy
10444 Trapézové profily
10444 Doplnky
10444 Strešné krytiny
10444 Zvitky a tabule
10444 Odvodòovací systém
ROCKWOOL SLOVENSKO, s. r. o., Rožòavská 24,
BRATISLAVA
� 02-4920 0911
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
ROGICOM, s. r. o., Mostná 13, NITRA
� 037-652 6001
10713 Sálavé elektrické kúrenie - infrakúrenie
RUSTIQUE, a. s., Ul. Svornosti 41, BRATISLAVA
� 02-4564 3091
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
RUUKKI SLOVAKIA, s. r. o., Galvaniho 13, BRATISLAVA
� 02-3213 1422
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
S
S-TERM, s. r. o., Bajkalská 12/A, BRATISLAVA
� 02-5564 5511
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
SAGEDER, s. r. o., Smrkovec 30, HORAŽÏOVICE
10500 Okná
SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. -
DIVÍZIA WEBER - TERRANOVA, Stará Vajnorská 139,
BRATISLAVA
� 02-4445 3022
10426 Malty, maltové zmesi
SAUNY BUDÚCNOSTI, Svornosti 43, BRATISLAVA
� 02-2086 2444
10801 Bazény, sauny, soláriá
SAVEENERGY, s. r. o., Púchovská 12, BRATISLAVA
� 02-4488 5483
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
SCANDIQUE SLOVAKIA, s. r. o., Raèianska 66, BRATISLAVA
� 02-3210 9160
10702 Kozuby, krby, pece a komíny
SECURIDO, spol. s r. o., Škultétyho 1957, TOPO¼ÈANY
� 038-532 5555
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné
SELOS, s. r. o., ¼udovíta Štárka 16A, TRENÈÍN
� 032-743 0856
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
SENOVA PLASTY SLOVENSKO, s. r. o., Dostojevského rad
5, BRATISLAVA
� 038-531 3590
10512 Presvet¾ovacie dielce, zimné záhrady
SCHOMBURG SLOVENSKO
s. r. o.
Adresa: Rybnièná 38/F
831 06 BRATISLAVA
Tel.: 02-3240 0502, 3240 0503
Fax: 02-3240 0501
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: http://www.schomburg.sk,
www.schomburg-ics.sk
Cudzí rokovací jazyk: Nemèina
Rok vzniku firmy: 1994
Poèet zamestnancov: 6
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Wallner Tibor –
regionálne zastúpenie Bratislava,
Ing. Ouzká Iveta –
regionálne zastúpenie Martin,
Ing. Šaliga Mário –
regionálne zastúpenie Žarnovica,
Harandza Štefan –
regionálne zastúpenie Rimavská Sobota,
Ing. Kšiòan Jozef –
regionálne zastúpenie Košice
Odbory èinnosti:
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky (výroba a
predaj)
Rozširujúce informácie:
Regionálne zastúpenie Bratislava: Rybnièná 40, SK - 831 06
Bratislava, Mobil: 0905-549 777
Regionálne zastúpenie Martin: Murgašova 16, SK - 036 01
Martin, Mobil: 0907-815 556
Regionálne zastúpenie Žarnovica: Voznica 90, SK - 966 81
Žarnovica, Mobil: 0917-124 561
Regionálne zastúpenie Rimavská Sobota: Školská 244, SK -
979 01 Rimavská Sobota, Mobil: 0905-537 051
Regionálne zastúpenie Košice: Letná 47, SK - 040 01 Košice,
Mobil: 0905-549 888
SLOVENERGOOKNO, Radlinského 11, BRATISLAVA
� 02-5296 1611
11800 Stavebníctvo - služby
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, Štefánikova 49, BRATISLAVA
� 02-5751 0132
11800 Stavebníctvo - služby
SLOVENSKÁ INOVAÈNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA,
Bajkalská 27, BRATISLAVA
� 02-5824 8345
11800 Stavebníctvo - služby
SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAÈNÚ
TECHNIKU - SZCHKT, Hlavná 325, ROVINKA
� 02-4564 6971
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
SMART SYSTEMS, s. r. o., Piaristická 2, NITRA
� 037-654 2323
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu
SOLÁRNE SYSTÉMY SLOVAKIA, s. r. o., Z. Kodálya 787/6,
GALANTA
� 031-701 2453
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
SPAIM, s. r. o., Horný Šianec 236/15, TRENÈÍN
� 032-743 0541
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
Abecedný zoznam firiem
BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO S
KONTAKT
C – 7
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
STAVIMEX SLOVAKIA, a. s., Bojnická 10, BRATISLAVA
� 02-4329 4309
10703 Meracia, regulaèná, riadiaca technika a zariadenia
STAVIS comp s. r. o.
Adresa: Prokopova 42
851 01 BRATISLAVA
Tel.: 02-5465 1111
Fax: 02-5465 1112
Mobil: 0903-459 715
E-mail: staviscomp@staviscomp.eu
Internet: http://www.staviscomp.eu
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina, Nemèina
Rok vzniku firmy: 2001
Poèet zamestnancov: 40
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Slíž Vladimír – konate¾
Odbory èinnosti:
10216 Výstavba rodinných domov
10208 Výstavba inžinierskych sietí
10204 Komunikácie, spevnené plochy
10438 Sadrokartóny
10313 Potery
10610 Oplotenie
10313 Ma¾ovanie
10316 Zámkové dlažby
STAVSTROJ SK, s. r. o., Šintavská 27/1, SEREÏ
� 037-653 6346
10702 Kozuby, krby, pece a komíny
STRECHA HOLDING, s. r. o., Bojnická 3, BRATISLAVA
� 02-4445 6628
10421 Kovový a hutný materiál, výrobky
STROJSTAV CM, s. r. o., Trenèianska 28, NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
� 032-741 7611
11201 Betónová zmes, spracovanie, uloženie, doprava
STYRO - SK, s. r. o., Kostolná - Zárieèie 525, KOSTOLNÁ -
ZÁRIEÈIE
� 032-744 6455
10602 Brány garážové, priemyselné
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o., Tuhovská 9,
BRATISLAVA
� 02-3352 6213
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná techni-
ka
SUNRAIN s. r. o.
Adresa: Špitálska 53
811 01 BRATISLAVA
Tel.: 0917-804 202
E-mail: momotovalv@gmail.com
Internet: http://www.sunrain.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Momotova Larysa – konate¾
Odbory èinnosti:
10416 Fasádne tehly
10446 Soklové tehly
10427 Obklady
10417 Murovací kameò
SUNWOOD, s. r. o., Komenského 4, ŠTÚROVO
� 036-772 0888
10512 Presvet¾ovacie dielce, zimné záhrady
T
TANDEM - SK, s. r. o., Bottova 7, BRATISLAVA
� 02-4363 4095
10304 Fasády, povrchové úpravy - realizácia
TARCHI, Hurbanova 16, IVANKA PRI DUNAJI
� 0905-852 774
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
TEBAU, spol. s r. o.
Adresa: Bojnická 18/C
831 04 BRATISLAVA 3. obálka
Tel.: 02-4968 3900
Fax: 02-4464 8135
E-mail: info@tebau.sk
Internet: http://www.tebau.sk
Cudzí rokovací jazyk: Angliètina, Nemèina
Rok vzniku firmy: 1994
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Rýznar Karol – riadite¾
Odbory èinnosti:
10425 Debnenie - predaj a prenájom
10425 Lešenie - predaj a prenájom
11201 Vibrátory na betón - predaj a prenájom
10403 Špeciálne výrobky pre monolitické betóny
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.,
Studená 3, BRATISLAVA
� 02-4922 8111
11810 Poradenské služby, ekonomická agenda
TECHNOIMES, s. r. o., Ul. Kpt. M. Uhra 57/3, MYJAVA
� 034-628 5289
10446 Tehliarske, murovacie materiály a výrobky
TEPELNÉ ÈERPADLÁ IVT, s. r. o., Nádražná 1136/5,
MALACKY
� 034-772 5350
10799 Špeciálne technické a technologické vybavenie a
práce
TEPLÁRENSKÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU, Námestie
slobody 17, BRATISLAVA
� 02-5729 6499
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
THERMOFLOC, s. r. o., Hydinárska 4/7, NITRA
� 0915-412 231
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizo-
laèné
THERMONA SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Máchová ul. 15/10643
821 06 BRATISLAVA
Tel.: 02-4564 7861, 4564 7863
Fax: 02-4594 4742
Internet: http://www.thermona.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10713 Kotle
10710 Solárne systémy
10702 Krbové vložky
TITTL THERMO KING, s. r. o., Závodná 76, BRATISLAVA
� 02-4552 0607
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
TONDACH SLOVENSKO,
spol. s r. o.
Adresa: Železnièná 53
900 31 STUPAVA
Tel.: 02-6593 5885
Fax: 02-6593 5026
E-mail: stupava@tondach.sk
Internet: http://www.tondach.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10444 Výroba pálenej strešnej krytiny, 33 roèná záruka
10444 Široká ponuka rezaných a �ahaných škridiel pre
šikmé strechy
TRIANGEL, s. r. o., Tomášikova 35, BRATISLAVA
� 02-4910 3040
10328 Voda - realizácia
TUMA INVEST, spol. s r. o., Partizánska 300/32, BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU
� 038-760 0180
10419 Komínové systémy, materiál
U
ULMA CONSTRUCCION SK,
s. r. o.
Adresa: Bojnická 20
831 04 BRATISLAVA
Tel.: 02-4910 2920 - 23
Fax: 02-4910 2922
Internet: http://www.ulma-c.com, www.bepatech.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Huray Rastislav – obchodný zástupca,
mobil: 0911-700 533
Odbory èinnosti:
10425 ALPI - rámové, modulové, stropné debnenie a
podperné systémy
10443 ULMA - debniace a podperné systémy, lešenia a
výstupové schodiská
10443 EMULDS + STAUDINGER - pažiace systémy pre
všetky typy výkopov
10425 SHORCO - vertikálne a horizontálne hliníkové pa-
žiace boxy
10437 VETTER - pneumatické upchávky potrubia
10437 WIMAG - samozvierate¾né kliešte na manipulá-
ciu so skružami
UNIGROUP, v. o. s., Okoèská cesta 3581, VE¼KÝ MEDER
� 031-551 0108
10501 Okná drevené
URBAN & PARTNER, s. r. o., Párièková 18, BRATISLAVA
� 02-5557 3595
11811 Realitná èinnos� a správa nehnute¾ností
V
V. I. TRADE, s. r. o., Novozámocká 102, NITRA
� 037-651 3665
10703 Meracia regulaèná technika
V-SYSTÉM ELEKTRO, s. r. o., Továrenská 849, KÚTY
� 034-772 4082
11000 Elektroinštalácia, osvetlenie
Abecedný zoznam firiem
T BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 8
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
VASPO - JEŽÍK FRANTIŠEK, Bánovská 1013, TRENÈIANSKA
TURNÁ
� 032-658 5603
10406 Doplnky stavieb, domové vybavenie
VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Železnièná 207/9,
NEMŠOVÁ
� 032-655 7111
11701 Druhotné suroviny
VILLATESTA, s. r. o., Ul. Slobody, KOMÁRNO
� 0905-623 771
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
W
WAGNER PRESS SK, s. r. o., Panská 15, BRATISLAVA
� 0911-245 898
11808 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
WAREMA D.O.S. SK, s. r. o., Zlatovská 2195, TRENÈÍN
� 032-744 6067
10508 Okenice
WEISSENBÖCK, s. r. o., Èernyševského 26, BRATISLAVA
� 0911-605 450
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
WIEGEL SEREÏ ŽIAROVÉ ZINKOVANIE, s. r. o., Priemyselná
4430/2, SEREÏ
� 031-788 3211
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
WOODCOTE SLOVAKIA, s. r. o., Stará Vajnorská 37,
BRATISLAVA
� 02-4445 2950
10436 Podlahy, podlahové krytiny
Z
ZDRUŽENIE PRE ZATEP¼OVANIE BUDOV (OZ), Studená 3,
BRATISLAVA
� 02-4922 8511
11800 Stavebníctvo - služby
ZEN - SERVIS, spol. s r. o., Lietavská 9, BRATISLAVA
� 02-6382 8349
10703 Výroba, predaj, servis, metrologické overenie vodo-
merov a meraèov tepla
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA,
Sabinovská 14, BRATISLAVA
� 02-4363 3263
11800 Stavebníctvo - služby
Abecedný zoznam firiem
BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO Z
KONTAKT
C – 9
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
A
ADLER SLOVENSKO s. r. o.
Adresa: Montážna 3
971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 046-519 9621
Fax: 046-519 9629
E-mail: info@adler.sk
Internet: http://www.adler.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10408 Farby a laky Adler
ADLO - BEZPEÈNOSTNÉ DVERE, s. r. o., Kapitulská 17,
BANSKÁ BYSTRICA
� 048-415 2707
10606 Dvere bezpeènostné, protipožiarne, zvukotesné
ADMI, s. r. o., Jesenského 1347, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
� 041-421 3117
11200 Stavebné stroje a zariadenia
AGI, s. r. o. - PREVÁDZKA BANSKÁ BYSTRICA, Ul. J. Krá¾a
è. 3, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-412 4917
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
AGRIPON - PONIKY, s. r. o., Bukovinka 135/20, PONIKY
� 0905-626 077
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
AQUA TRADE s. r. o.
SLOVENSKO
Adresa: Žabokreky 171
038 40 ŽABOKREKY
Tel.: 043-430 4021
Fax: 043-430 4023
E-mail: info@aquatrade.sk
Internet: http://www.aquatrade.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Jesenský Peter
Odbory èinnosti:
10803 Kúpe¾òové štúdio
AQUAIZOLING - ING. RÓBERT PETRISKA, Tenisová 11,
PRIEVIDZA
� 046-543 8010
10322 Sanaèné práce
AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o., Nedožerská cesta 1284/36,
PRIEVIDZA
� 046-543 9393
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
AQUATEC VFL, s. r. o., Továrenská 4054/49, DUBNICA NAD
VÁHOM
� 042-448 5665
10712 Úprava vody, èistiarne
AQUATREND, s. r. o., Hrièovská 221, ŽILINA
� 041-500 6882
10712 Úprava vody, èistiarne
ARCHI-TECH-OFFICE, ING. ROMAN PAVLÍK, Somolického
774/18, TURÈIANSKE TEPLICE
� 0905-740 624
10105 Projekcia a inžinierska èinnos� v stavebníctve
AS-STYREX, s. r. o., Bellušova 14, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-414 2828
10330 Zatep¾ovanie stavebných objektov
ATTACK, s. r. o., Dielenská Kružná 5020, VRÚTKY
� 043-400 3101
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
AVG GROUP, a. s., Vlkanovská cesta 2, VLKANOVÁ
� 048-418 8312
10215 Priemyselné stavby
B
BB AQEX, s. r. o.
Adresa: Stavebná 22
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048-471 6911
Fax: 048-471 6913
E-mail: bbaqex@bbaqex.sk
Internet: http://www.bbaqex.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10712 Biologické domové èistiarne
10709 Vodomerné šachty, akumulaèné nádrže, žumpy
10701 Èerpacie a polievacie systémy
10801 Bazény a prekrytia
10712 Èistiarne splaškových a priemyselných odpado-
vých vôd
10712 Lapaèe tukov, sorpèné lapaèe olejov
10712 Nádrže, kanalizaèné šachty
10701 Èerpacie stanice
BB TOOLS, s. r. o., Chrenovisko - Tormáš 2680, RIMAVSKÁ
SOBOTA
� 047-581 1232
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
BENEDOOR, s. r. o., Školská 233/6, POVAŽSKÁ BYSTRICA
� 042-469 1060
10604 Dvere
BFC SK, s. r. o., A. Hlinku 905/13, DETVA
� 045-545 6215
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná techni-
ka
BIOMASA - ZDRUŽENIE PRÁVNICKYCH OSÔb, Kysucký
Lieskovec 743, KYSUCKÝ LIESKOVEC
� 041-423 1500
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
BPP, s. r. o., Cesta ku Smreèine 5, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-414 1066
10207 Chaty, drevostavby, zruby
C
CECH VYKUROVANIA, TEPELNEJ TECHNIKY A INŠTALÁCIÍ,
Švermova 1, ZVOLEN
� 045-536 6044
11800 Stavebníctvo - služby
CONFAL, a. s., Príboj 549, SLOVENSKÁ ¼UPÈA
� 048-418 7410
11704 Recyklácia materiálov, výrobkov, zariadení
D
D.C.S.I., s. r. o., Kollárova 85A, MARTIN
� 043-586 3240
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
DAJMONHOME, Námestie ¼. Štúra 31, BANSKÁ BYSTRICA
� 0905-386 288
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
DANAJ - VÝROBA EUROOKIEN, Dúbrava 49, DÚBRAVA
� 044-551 4051
10501 Okná drevené
DASS, s. r. o., Bottova 24, MARTIN
� 043-422 1446
11300 Náradie, nástroje a prístroje pre stavebníctvo
DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, TEPLIÈKA NAD
VÁHOM
� 041-507 7502
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
DETOX, s. r. o., Zvolenská cesta 139, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-416 1646
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
DOMO-GLASS, s. r. o., Mièinská cesta 9, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-414 1355
10440 Sklo a výrobky zo skla
DREVIS - MIROSLAV HARAG, 1. mája 2, PRIEVIDZA
� 046-548 1281
10500 Okná
DREVODOM ORAVA, s. r. o., Podbiel 56, PODBIEL
� 043-530 9919
10202 Bytová výstavba
DREVOSTAV ZVOLEN, s. r. o., Za Hronským mostom
4750/16A, ZVOLEN
� 045-555 1320
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
DREVSTAV SLOVAKIA, s. r. o., Kollárova 20, NOVÁ BAÒA
� 045-685 5654
10202 Bytová výstavba
E
E-CYCLING, s. r. o., Robotnícka 10, BANSKÁ BYSTRICA
� 0910-900 857
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
EKOBAL, s. r. o., Dolný Lieskov 260, DOLNÝ LIESKOV
� 042-435 3380
11399 Špeciálne náradie, nástroje a prístroje
ELBA, a. s.
Adresa: Èeskoslovenskej armády 58/264
967 01 KREMNICA
Tel.: 045-670 4366 - 7
Fax: 045-674 2548
Mobil: +421 917 493 987, +421 911 510 578
E-mail: brany@elba.sk
Internet: http://www.elba.sk/brany
Cudzí rokovací jazyk: Nemèina
Rok vzniku firmy: 1958
Poèet zamestnancov: 300
Právna forma firmy: akciová spoloènos�
Kontaktná osoba:
Ing. Považanová Anna – riadite¾ka,
Kubisch Jozef – vedúci BS
Odbory èinnosti:
10602 Garážové brány
10602 Priemyselné brány
10603 Tesniace límce
10603 Vyrovnávacie mostíky
10603 Pohony
Rozširujúce informácie:
Hangáry - atypické riešenia
Dvojkrídlové brány
Personálne dvere
ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Robotnícka 10, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-470 0741
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
Abecedný zoznam firiem
STREDNÉ SLOVENSKO E
KONTAKT
C – 11
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
ELKA, a. s., Kremnické Bane è. 37, KREMNICA
� 045-675 5034
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
ELTIS ELECTRONIC, s. r. o., Teplárenská 2, PRIEVIDZA
� 046-542 3030
10905 Vetranie, èistenie, odsávanie a úprava vzduchu
EPIMEX ŽILINA, spol. s r. o., Košická 59, ŽILINA
� 041-565 1194
10614 Spojovacie, upevòovacie a tesniace materiály
EURODESIGN, s. r. o., Ve¾ké Rovné 236, VE¼KÉ ROVNÉ
� 041-558 2850
10501 Okná drevené
EUROTHERM, s. r. o., Námestie M. R. Štefánika 23, BREZNO
� 048-611 5669
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
EURPOAK SLOVAKIA, s. r. o., Gemerská cesta 1, LUÈENEC
- OPATOVÁ
� 0908-651 111
10436 Podlahy, podlahové krytiny
F
FENIX SLOVENSKO, s. r. o., Iliašska cesta 86, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-414 3253
10713 Elektrické vykurovacie systémy
FONTES, s. r. o., Olympionikov 4, PRIEVIDZA
� 046-542 3833
10713 Infraèervené vykurovanie
FORVIN, s. r. o.
Adresa: Cesta Slobody 1658
991 28 VINICA
Tel.: 047-451 4122
Fax: 047-451 4123
Mobil: 0904-008 008
E-mail: rp@forvin.sk
Internet: http://www.forvin.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Mgr. Bugyi Arpád - managing director
Odbory èinnosti:
10512 Zimné záhrady - výroba a montáž
10504 Plastové okná - výroba, obchod, montáž
10604 Plastové vchodové dvere - výroba, obchod, montáž
FÚKANÉ IZOLÁCIE, Jánošíkova 25, MARTIN
� 0905-766 550
10416 Izolaèné materiály, výrobky, systémy tepelnoizo-
laèné
G
GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., Medený Hámor 15, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-431 8319
11306 Prístroje a meracia technika
H
HORIA, spol. s r. o., Cementárenská 16, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-411 3692
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
HORNED, s. r. o., Telgart 208, TELGART
� 0908-823 600
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
HUPRO, spol. s r. o., Štrková 971/10E, ŽILINA
� 041-500 7881
10420 Konštrukèné systémy
HUTIRA SLOVAKIA, s. r. o., 29. augusta 92, HANDLOVÁ
� 046-512 0101
10707 Distribútor regulaèných a zabezpeèovacích
armatúr pre zemný plyn
I
INDOR ZVOLEN, ING. JOZEF PALOÈKO, OD Wittmann,
Divadelná 4, ZVOLEN
� 045-533 3354
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty
ING. JOZEF MINTÁL - MINTAL, Sielnica 414, SIELNICA
� 045-544 2030
10501 Okná drevené
ING. JOZEF ŠVANTNER - SLOS, Námestie ¼. Štúra 24,
BANSKÁ BYSTRICA
� 048-470 0477
11005 Svetelné zdroje, svietidlá, osvetlenie
ING. JURAJ ŠIPULA - STAVEBNÉ PRÁCE A INŽINIERSKA
ÈINNOS�, Pod Bôrom 275/11, TURÈIANSKE TEPLICE
� 043-492 3780
10324 Stavebné práce komplexné
ING. MARTINA HODOÒOVÁ -
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ
INŽINIER
Adresa: A. Hlinku 668/18
013 01 TEPLIÈKA NAD VÁHOM
Tel.: 041-598 2106
Fax: 041-598 2106
Mobil: 0904-802 173
E-mail: mataho@szm.sk
Rok vzniku firmy: 2003
Právna forma firmy: fyzická osoba
Kontaktná osoba:
Ing. Hodoòová Martina – autorizovaná stavebná inžinierka
Odbory èinnosti:
10105 Projekèná èinnos�, rodinné domy, bytové domy -
zatep¾enie
10211 Objekty obèianskej vybavenosti
Rozširujúce informácie:
Výroba drevených eurookien, dverí, drevené skodiská.
IPE¼SKÉ TEHELNE, M. Rázusova 29, LUÈENEC
� 047-433 4763
10443 Stavebné systémy
J
JABLOTRON SLOVAKIA, s. r. o., Sasinkova 14, ŽILINA
� 041-564 0264
11100 Bezpeènostné a protipožiarne zariadenia, technika,
služby
JAROSLAV PAVLÍK - STAVEBNÉ PRÁCE, Somolického
774/18, TURÈIANSKE TEPLICE
� 043-492 3780
10324 Stavebné práce komplexné
K
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Adresa: Národná 18
010 01 ŽILINA
Tel.: 041-500 6169, 562 6684
Fax: 041-562 3851
E-mail: kontakt@kj.sk, auto@kj.sk, styl@kj.sk
Internet: http://www.styldomuabytu.sk
Rok vzniku firmy: 1995
Poèet zamestnancov: 25
Právna forma firmy: s. r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Marušin Jozef – riadite¾
Poboèky:
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Raèianska 109/C, 831 02 Bratislava
Tel.: 02-4445 6371, Fax: 02-4445 6371
Odbory èinnosti:
11817 Vydavate¾ská èinnos�
11817 Mediálna agentúra
Referencie:
Vydavate¾ èasopisov: ŠTÝL, STAVEBNÍCTVO,
AUTOKONTAKT
KONTRAKTING KROV HROU, s. r. o., Dolné Rudiny 1,
ŽILINA
� 041-724 7732
10420 Konštrukèné systémy
KZP, s. r. o., Považské Podhradie 417, POVAŽSKÁ
BYSTRICA
� 042-432 0535
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
M
MAGA, s. r. o., S. Kollára 59, Èerenèany, RIMAVSKÁ
SOBOTA
� 0917-911 869
10713 Výroba a predaj splyòovacích a automatických
kotlov na biomasu
MAINCOR PLAST, s. r. o.
Adresa: Štefánikova 33
010 01 ŽILINA
Tel.: 041-700 1781
Fax: 041-700 1783
Mobil: 0911-936 555, 0911-034 555
E-mail: info@maincor.sk
Internet: http://www.maincor.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10713 Podlahové kúrenie
10708 Systém násuvných objímok
10713 Lisovací systém kúrenie a voda
10706 Systém domového odpadu
10429 Odvodòovacie ž¾aby
10706 Nerezový lisovací systém
10706 Lisovací systém z uhlíkovej ocele
MAKROWIN, s. r. o., Areál PPS 1761, DETVA
� 045-545 5346
10501 Okná drevené
Abecedný zoznam firiem
F STREDNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 12
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
MASLEN, s. r. o., Badín 655, BADÍN
� 048-416 1497
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
MIKULÁŠ SALVA, Dubové 50, DOBRÁ NIVA
� 0910-676 472
10315 Murárske práce - komplet
N
NORDIA, s. r. o., Textilná 23, RUŽOMBEROK
� 044-430 4444
10602 Brány garážové, priemyselné
O
OBIFON, s. r. o., Železnièný rad 12, NOVÁ BAÒA
� 045-685 7282
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky
OHRIEVACIA TECHNIKA, s. r. o., Palárikova 919, ÈADCA
� 0908-402 727
10713 Dovoz a predaj vykurovacej techniky
OP-TIM, spol. s r. o.
Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 KRUPINA
Tel.: 045-551 1571, 551 1472,
551 9350 - odbyt, 551 9351 - stavebniny
Fax: 045-551 1347
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: http://www.op-tim.sk, www.optim.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Ing. Kružliak Marián
Odbory èinnosti:
10330 Zatep¾ovanie stavieb
10416 Drevocementové dosky KRUPINIT
10416 Kompozitné dosky KRUPIZOL /s minerálnou
vlnou/
10416 Kombidosky - kompozitné dosky z drevnej vlny a
polystyrénu
10429 Betónové studòové skruže, prechodové skruže,
melioraèné tvárnice, priekopové tvárnice
10205 Panely pre nízkoenergetické domy - OPS 300
10499 Zvukové izolácie - EkoMol doskami
10499 Akustické obklady doskami Krupinit - A
OPOP, spol. s r. o.
Adresa: Zašovská 750
757 01 VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ
Tel.: +420 571 675 240
Fax: +420 571 611 225
E-mail: sales@opop.cz
Internet: http://www.opop.cz
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Obchodné zastúpenie SR:
OPOP Slovakia, s. r. o.
Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
Tel.: 046-542 6347, 0903-452 566, Fax: 046-542 6347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Odbory èinnosti:
10713 Výrobca kotlov na tuhé palivá
OSÈ - ŠMEHÝL,
STAVEBNO-OBCHODNÁ
ÈINNOS�
Adresa: Zástranie 52
010 03 ŽILINA
Tel.: 0907-539 770
Mobil: 0911-539 770
E-mail: oscsmehyl@oscsmehyl.sk
Internet: http://www.oscsmehyl.sk
Rok vzniku firmy: 2002
Právna forma firmy: fyzická osoba
Kontaktná osoba:
Šmehýl Anton – konate¾
Odbory èinnosti:
10209 Uskutoèòovanie stavieb a ich zmien
10313 Maliarske, natieraèské, omietkárske a leše-
nárske práce
10302 Demolaèné, zemné a prípravné práce pre stavbu
10436 Drevené a laminátové podlahy
10407 Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
10326 Tesárstvo
10316 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
11003 Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na
bezpeèné napätie
10316 Kladenie zámkovej dlažby
11209 Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
11200 Služby stavebnými mechanizmami
11401 Nákladná cestná doprava
P
PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., Mostárenská 9, BREZNO
� 048-671 1301
10708 Výroba predizolovaných potrubí pre vykurovanie,
teplú a studenú vodu, kanalizáciu, paru
POLY, s. r. o., Dolné Rudiny 1, ŽILINA
� 041-707 4500
10499 Špeciálne stavebné a hutné materiály, výrobky
PREBENA BANSKÁ BYSTRICA, Zelená 30, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-413 3184
11607 Stavebný materiál, výrobky
PRIMUS, spol. s r. o., Žilinská cesta 63, LIETAVSKÁ LÚÈKA
� 041-562 4851
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
PRO STRECHY CONSULTING, s. r. o., Po¾ná 23, BANSKÁ
BYSTRICA
� 0948-335 665
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
R
RASTERPLUS, s. r. o., Neresnická 8940/3A, ZVOLEN
� 045-532 1705
10710 Slneèné kolektory, systémy, fotovoltaika
RD SLOVAKIA, Horný Hrièov 3, HORNÝ HRIÈOV
� 0915-185 234
10205 Ekologické, nízkoenergetické a pasívne stavby
REDWELL SLOVENSKO, s. r. o., Nám. Š. Moysesa 2/A,
BANSKÁ BYSTRICA
� 048-415 6083
10713 Infraèervené vykurovacie systémy
RUDOLF BAKALA TERMOGAS, Dielenská Kružná 5, VRÚTKY
� 043-400 3101
10713 Kotly na biomasu
S
SCRAPMET, s. r. o., Robotnícka 10, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-472 4411
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
SLOVAKTUAL BANSKÁ BYSTRICA, Vajanského Námestie
12, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-416 4266
10504 Okná plastové
SLOVAKTUAL, spol. s r. o., Pravenec 272, PRAVENEC
� 046-544 7432
10504 Okná plastové
SLOVHOLDING DISTRIBUTION, s. r. o., 29. augusta 10,
ZVOLEN
� 0911-111 121
11899 Služby pre stavebníctvo ostatné
STAVEX-PLAST, spol. s r. o., Majerská cesta 92/A, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-415 3779
10504 Okná plastové
STOMIX SLOVENSKO, s. r. o., 29. augusta 35, BANSKÁ
BYSTRICA
� 048-414 1018
10413 Chémia stavebná - materiál, výrobky
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Pri Rajèianke
8591/4B, ŽILINA
� 041-519 2216
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
SZALAIOVÁ VALÉRIA - MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY A
VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK EL.
ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV, Horákovce 1486/43,
TURÈIANSKE TEPLICE
� 0917-752 820
11004 Revízie, montáž a údržba bleskozvodov
T
TALC s. r. o.
Adresa: Jilemnického 390
976 45 HRONEC
Tel.: 0904-945 888
E-mail: info@talc.sk
Internet: http://www.talc.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10702 Akumulaèné mastencové pece Tulikivi
TERMIKA, s. r. o., Hviezdoslavova 114, PRIEVIDZA
� 0903-456 628
10500 Okná
Abecedný zoznam firiem
STREDNÉ SLOVENSKO T
KONTAKT
C – 13
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
TIC, s. r. o.
Adresa: Štrková 94
010 01 ŽILINA
Tel.: 041-723 1233
Fax: 041-723 1205
Mobil: 0948-303 384
E-mail: zdenko.stransky@gmail.com
Internet: http://www.tic-za.sk
Rok vzniku firmy: 2007
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Stránský Zdenìk – konate¾
Odbory èinnosti:
10105 Projektové dokumentácie - spracovanie
11003 Elektroinštalácie
11000 Elektrické prípojky - vzdušné, zemné
11000 Vysoké napätie VN
11001 Bleskozvody
11812 Revízie ku všetkým poskytovaným službám
10425 Prenájom vysokozdvižných plošín lešenia
11003 Kompletný elektroinštalaèný materiál ku zákazkam
TITAN-TATRAPLAST, s. r. o., Lisková 768, LISKOVÁ
� 044-435 1645
11607 Stavebný materiál, výrobky
TRANSFORM RECYKLING, a. s., Priemyselná 12, ŽIAR NAD
HRONOM
� 045-601 4104
10603 Brány, dvere - doplnky
TREMCO ILLBRUCK, s. r. o. - organizaèná zložka,
Priemyselná 6/815, LADOMERSKÁ VIESKA
� 045-672 2460
10500 Okná
TRENDWOOD - TWD, s. r. o., Kremnièka 5, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-414 8217
10507 Okenné systémy
TS MOTORY, spol. s r. o., Pribinova 6, MARTIN
� 043-423 7692
11203 Dopravné prostriedky, vozidlá, manipulaèná technika
U
UNIMAT, spol. s r. o., J.I. Bajzu 11, PRIEVIDZA
� 046-541 1246
10700 Technické vybavenie a technologické zariadenia
stavebných objektov
V
VIMAR - VIGAŠ PAVEL, M. Èulena 25, BANSKÁ BYSTRICA
� 048-418 7022
10713 Vykurovanie, zariadenia na výrobu a prenos tepla,
vykurovacie telesá
W
WAMAK, s. r. o., Antolská cesta 33, BANSKÁ ŠTIAVNICA
� 045-692 1183
10903 Klimatizácia, klimatizaèné zariadenia
Z
ZÁHRADNÝ RAJ - DAMIL, s. r. o., Zvolenská cesta 173,
BANSKÁ BYSTRICA
� 048-419 8937
10450 Záhrada - materiál a výrobky
ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV,
Námestie S. H. Vajanského 1, MARTIN
� 0905-708 291
11800 Stavebníctvo - služby
ZSNP RECYKLING, a. s., Priemyselná 12, ŽIAR NAD HRONOM
� 045-601 4100
11700 Ekológia, odpadové hospodárstvo
Abecedný zoznam firiem
U STREDNÉ SLOVENSKO
Obchodný adresár firiem
C – 14
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
C
COOPLUX, s. r. o., Duklianska 3516, BARDEJOV
� 054-486 1810
10710 Slneèné kolektory, systémy
D
DOMITRI, spol. s r. o., Gemerská Hôrka 421, GEMERSKÁ
HÔRKA
� 058-788 1330
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
E
EL-MONT - ING. JAROSLAV GDOVIN, Údenárska 5, PREŠOV
� 051-771 7711
11000 Elektroinštalácia, osvetlenie
ELMITA, s. r. o.
Adresa: Sabinovská 60
080 01 PREŠOV
Tel.: 051-771 1732
Fax: 051-773 4922
E-mail: svietidla@elmita.sk
Internet: http://www.elmita.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Kontaktná osoba:
Mita¾ Samuel
Odbory èinnosti:
11005 Svietidlá
11003 Elektroinštalaèný materiál
EXPOL TRADE, s. r. o., ul. Šarišská 495/2, HANUŠOVCE
NAD TOP¼OU
� 0905-449 954
10713 Automatické kotly na tuhé palivá a biomasu
EZV, spol. s r. o., Kuzmányho 2, PREŠOV
� 051-773 2046
10712 Úprava vody, èistiarne
I
ING. PÁL HORVÁTH - SOLAR PROTECT, Kostolianska 67,
KOŠICE
� 055-633 7936
10508 Okenice
J
JL, s. r. o., Èeskoslovenského odboja 100, KOŠICE
� 055-622 3147
10702 Kozuby, krby, pece a komíny
K
KARKI, spol. s r. o., Kvetnica 138/2, POPRAD
� 052-773 1795
10427 Obklady, dlažby, obkladový materiál a výrobky
L
LINDAB, a. s., Radlinského 20, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
� 053-417 6220
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
M
MERTENS EDGAR, N. V. Gogo¾a 2446/21, MICHALOVCE
� 056-644 2372
10712 Úprava vody, èistiarne
MEVAKO, s. r. o. ROŽÒAVA, Krátka 574, BRZOTÍN
� 058-732 7483
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
N
NAOS EUROPE, s. r. o., Puškinova 17, PREŠOV
� 0915-965 521
10799 Špeciálne technické a technologické vybavenie a
práce
NATEL - SZENTPÉTERI TIBOR / SIMTEKPLOTY, Èlnkova 2,
KOŠICE
� 0949-262 666
10600 Dvere, prieèky, brány, ploty
P
PAINTING 2U.COM, s. r. o., Masarykova 2, KOŠICE
� 055-632 1914
10436 Podlahy, podlahové krytiny
PERLON, s. r. o., Jarmoèná 2, KOŠICE
� 055-678 5079
10415 Izolaèné materiály, výrobky, systémy hydroizolaèné
Q
QATRO, s. r. o.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Adresa: Letecká 37
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Tel.: 053-442 2719, 442 8287
Fax: 053-442 2719
E-mail: qatro@stonline.sk
Internet: http://www.qatro.sk
Právna forma firmy: spol. s r. o.
Odbory èinnosti:
10419 Zložené komíny so šamotovými vložkami na
odpad spalín z pevných, kvapalných a plynných
palív
10419 Zložené komíny s antikorovými vložkami na
odpad spalín z kondenzaèných kotlov
R
REGULUS - TECHNIK, s. r. o., Strojnícka 3/A, PREŠOV
� 051-772 2152
10710 Solárne systémy, tepelné èerpadlá, rekuperácia
tepla, zásobníky teplej vody
RENOJAVA, s. r. o., Buharská 26, PREŠOV
� 051-772 1789
10408 Farby, laky, náterové látky a systémy
ROSER, Bardejovská 66, PREŠOV
� 0910-484 793
10444 Strechy, strešné krytiny, odkvapy a zvody,
doplnky, materiál a výrobky
S
SABIATECH - HALLSYSTEM, s. r. o., Mlynská 556/9,
LENDAK
� 052-468 5931
10215 Priemyselné stavby
U
UNIVERSUM SR, s. r. o., Horné predmestie 3, SVÄTÝ JUR
� 054-722 3600
10400 Stavebný, hutný a ostatný materiál, výrobky
Ú
ÚSPORNÉ DOMÈEKY, Štefánikova 62, MICHALOVCE
� 0905-217 273
10202 Bytová výstavba
V
V.O.D.S., a. s., Podnikate¾ská 2, KOŠICE
� 055-678 0310
11703 Odpad, odpadové hospodárstvo
VEELMAN, s. r. o., Strojnícka 17, PREŠOV
� 051-452 5088
10710 Solárne systémy
W
WALEON, s. r. o. - úprava vody, Brestová 1, KOŠICE
� 055-799 9988
10712 Úprava vody, èistiarne
Abecedný zoznam firiem
VÝCHODNÉ SLOVENSKO W
KONTAKT
C – 15
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Zoznam
abonentov
Z1 - Z3
ÈASŤ Z
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Zoznam abonentov
ČASŤ Z Pomocník pre rýchlu orientáciu a úsporu času
Zoznam abonentov je vlastne telefónny zoznam všetkých firiem tejto publikácie. Naviac obsahuje číslo strany, na
ktorej má daná firma uverejnený kompletný textový údajový informačný blok (C). Abonenti, ktorí sa prezentujú plošnou
inzerciou majú priradený znak P.
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
A
A-MONT, spol. s r. o. ........................................................... 0850-111 900 C 1
ABF SLOVAKIA - ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ
ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA .....................................
02-4329 5525 C 1
ABRA, s. r. o. ....................................................................... 0905-323 966 C 1
ACIS, s. r. o.......................................................................... 02-4020 6666 C 1
ADLER SLOVENSKO, s. r. o..................................... 046-519 9621 C 11 P
ADLO - BEZPEÈNOSTNÉ DVERE, s. r. o............................... 048-415 2707 C 11
ADMI, s. r. o. ....................................................................... 041-421 3117 C 11
AEROFLEX - SK, s. r. o. ....................................................... 02-4445 5768 C 1
AGI, s. r. o. - PREVÁDZKA BANSKÁ BYSTRICA ................... 048-412 4917 C 11
AGRIPON - PONIKY, s. r. o. ................................................. 0905-626 077 C 11
AK - PROJECT SIKKATON, spol. s r. o. ................................ 031-552 7873 C 1
AKORD - R, s. r. o. ............................................... 033-553 2033 C 1 P
AKU-TRANS, spol. s r. o. ..................................................... 031-789 8628 C 1
ALARMY, s. r. o. .................................................................. 02-4363 0346 C 1
ALBIXON SK, s. r. o. ............................................................ 033-593 6705 C 1
ALFA LAVAL SLOVAKIA, s. r. o. ........................................... 02-4445 5093 C 1
ALFEMA SLOVAKIA, s. r. o. ................................................. 0915-917 888 C 1
ALUKOV HZ, spol. s r. o....................................................... 038-532 5555 C 1
AMICUS SK, s. r. o............................................................... 034-664 8644 C 1
AMWAY SLOVENSKO, s. r. o. .............................................. 02-4920 4444 C 1
ANOS, s. r. o. ..................................................... 0948-521 395 C 1 P
AQUA TRADE, s. r. o. ............................................ 043-430 4021 C 11 P
AQUAFLOT, spol. s r. o. ....................................................... 037-651 4717 C 1
AQUAIZOLING - ING. RÓBERT PETRISKA ........................... 046-543 8010 C 11
AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o................................................ 046-543 9393 C 11
AQUASTOP - JOZEF PILÁT .................................................. 038-531 3901 C 1
AQUATEC VFL, s. r. o........................................................... 042-448 5665 C 11
AQUATREND, s. r. o............................................................. 041-500 6882 C 11
ARES, spol. s r. o................................................. 02-4341 4664 C 1 P
ARETA PRO, s. r. o. ............................................................. 02-4445 0266 C 1
ARCHI-TECH-OFFICE, ING. ROMAN PAVLÍK........................ 0905-740 624 C 11
ARTUR, o. z. ........................................................................ 0905-514 725 C 1
AS-STYREX, s. r. o. ............................................................. 048-414 2828 C 11
ASPEK - ASOCIÁCIA PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE NA SLO-
VENSKU...............................................................................
02-5341 1420 C 1
ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA, s. r. o. ................... +420 5816 05915 C 1 P
ASSA SR, s. r. o................................................................... 037-653 7374 C 1
ASTRO-CAR, s. r. o.............................................................. 02-6381 5292 C 1
ATREA SK, s. r. o. ................................................................ 035-774 2815 C 1
ATTACK, s. r. o. ................................................................... 043-400 3101 C 11
AVG GROUP, a. s. ................................................................ 048-418 8312 C 11
B
BAUHOLDING, s. r. o. .......................................................... 0918-887 807 C 2
BAUKING, spol. s r. o........................................................... 042-448 5680 C 2
BAXI HEATING, s. r. o. ......................................................... +420 2710 01627 C 2
BB AQEX, s. r. o................................................... 048-471 6911 C 11 P
BB TOOLS, s. r. o................................................................. 047-581 1232 C 11
BENEDOOR, s. r. o. .............................................................. 042-469 1060 C 11
BETAFENCE, s. r. o. .............................................. 02-4463 3287 C 2 P
BFC SK, s. r. o...................................................................... 045-545 6215 C 11
BIBBY FACTORING SLOVAKIA, a. s. .................................... 02-3241 0122 C 2
BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT mbH - o. z. Bra-
tislava ..................................................................................
02-6824 9810 C 2
BIOKAMIN EU, s. r. o. .......................................................... 02-6381 1069 C 2
BIOMASA - ZDRUŽENIE PRÁVNICKYCH OSÔb.................... 041-423 1500 C 11
BKB-CENTRUM, s. r. o........................................... 031-558 5307 C 2 P
BPP, s. r. o........................................................................... 048-414 1066 C 11
BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK .................. 02-4829 1257 C 2
BUDERUS VYKUROVACIA TECHNIKA, s. r. o....................... 02-4445 6964 C 2
C
C.R.A., spol. s r. o................................................................ 02-4464 9332 C 2
CALEO SLOVAKIA, s. r. o. .................................................... 031-550 5550 C 2
CECH MALIAROV SLOVENSKA, s. r. o................................. 035-640 0082 C 2
CECH PODLAHÁROV SLOVENSKA ...................................... 037-772 9093 C 2
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA....................................... 02-4342 6259 C 2
CECH VYKUROVANIA, TEPELNEJ TECHNIKY A INŠTALÁCIÍ 045-536 6044 C 11
CEIBA, spol. s r. o. ............................................................... 036-756 5185 C 2
CEMBRIT, s. r. o. ................................................................. 0915-774 745 C 2
CENTRUM REKUPERÁCIE - CLEAN AIR SERVICE, s. r. o. ... 02-4363 3074 C 2
CONFAL, a. s........................................................................ 048-418 7410 C 11
COOPLUX, s. r. o. ................................................................ 054-486 1810 C 15
CRAMO, s. r. o. ORGANIZAÈNÁ ZLOŽKA V SR.................... 0911-544 413 C 2
D
D.C.S.I., s. r. o..................................................................... 043-586 3240 C 11
DAJMONHOME ................................................................... 0905-386 288 C 11
DALIBOR SEDLÁK S-KLIMA - Corp. .................................... 0917-550 948 C 2
DANAJ - VÝROBA EUROOKIEN........................................... 044-551 4051 C 11
DASS, s. r. o........................................................................ 043-422 1446 C 11
DATATHERM, spol. s r. o. ................................................... 041-507 7502 C 11
DELPHIA, s. r. o. ................................................................. 0918-875 133 C 2
DESIGN-BLOCK, s. r. o.......................................... +420 3733 91180 C 2 P
DETOX, s. r. o...................................................................... 048-416 1646 C 11
DIBON, s. r. o. ..................................................................... 0908-813 336 C 2
DIVÍZIA DEVI, DANFOSS, spol. s r. o. ................................. 037-640 6280 C 2
DOMITRI, spol. s r. o. ......................................................... 058-788 1330 C 15
DOMO-GLASS, s. r. o. ......................................................... 048-414 1355 C 11
DREVIS - MIROSLAV HARAG.............................................. 046-548 1281 C 11
DREVODOM ORAVA, s. r. o................................................. 043-530 9919 C 11
DREVOSTAV ZVOLEN, s. r. o. ............................................. 045-555 1320 C 11
DREVSTAV SLOVAKIA, s. r. o. ............................................ 045-685 5654 C 11
DURATHERM, s. r. o. .......................................................... 02-6353 2311 C 2
DYSON AIRBLADE - BK TEAM CONSULTING, a. s. ............. 02-5556 8890 C 2
DZ DRAŽICE - SLOVENSKO, spol. s r. o.............................. 02-4463 7911 C 2
E
E-CYCLING, s. r. o. .............................................................. 0910-900 857 C 11
EARTH RESOURCES, s. r. o. ............................................... 02-4341 2722 C 2
EBERSPÄCHER TAGESLICHTTECHNIK-SK, s. r. o............... 0917-849 190 C 2
EBM Co., s. r. o. ................................................. 037-321 1771 C 2 P
ECO 3 ENERGY, spol. s r. o. ................................................ 0904-195 232 C 2
ECO SYSTÉM, s. r. o. .......................................................... 0902-626 642 C 2
EFAFLEX - KAROL HERBERGER.......................................... 02-5564 5992 C 3
EKOBAL, s. r. o.................................................................... 042-435 3380 C 11
EKOPLASTIKA SLOVAKIA, spol. s r. o................................. 033-559 9546 C 3
EL-MONT - ING. JAROSLAV GDOVIN.................................. 051-771 7711 C 15
ELBA, a. s. ........................................................ 045-670 4366 C 11 P
ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.............................................. 048-470 0741 C 11
ELKA, a. s. ........................................................................... 045-675 5034 C 12
ELKO EP SLOVAKIA, s. r. o. ................................................ 037-658 6731 C 3
ELMITA, s. r. o. .................................................. 051-771 1732 C 15 P
ELTIS ELECTRONIC, s. r. o.................................................. 046-542 3030 C 12
ENERGY CONCEPT, s. r. o................................................... 02-6428 3967 C 3
ENREGIS, s. r. o. ................................................................. 02-5556 7788 C 3
ENVI-PAK, a. s..................................................................... 02-3332 2710 C 3
EPIMEX ŽILINA, spol. s r. o................................................. 041-565 1194 C 12
ERC SOLUTION, s. r. o. ....................................................... 0917-367 244 C 3
ESOPLAST SK, s. r. o. .......................................... 02-6353 6444 C 3 P
ETALUX - ZDRUŽENIE VÝROBCOV A DODÁVATE¼OV SVE-
TELNEJ TECHNIKY..............................................................
035-640 0513 C 3
EURODESIGN, s. r. o........................................................... 041-558 2850 C 12
EUROTHERM CS, s. r. o. ..................................................... 0911-283 394 C 3
EUROTHERM, s. r. o. .......................................................... 048-611 5669 C 12
EURPOAK SLOVAKIA, s. r. o. .............................................. 0908-651 111 C 12
EVEREL, s. r. o. .................................................. +420 5779 41706 C 3 P
EXPOL TRADE, s. r. o.......................................................... 0905-449 954 C 15
EZV, spol. s r. o. .................................................................. 051-773 2046 C 15
F
FAGERHULT CENTRAL EUROPE GmbH - organizaèná
zložka ..............................................................
02-5465 0042 C 3 P
FENIX SLOVENSKO, s. r. o. ................................................. 048-414 3253 C 12
FI-SA SAUNY....................................................................... 033-649 5188 C 3
FINGOLD, s. r. o. ................................................................. 032-743 3559 C 3
FINSKKA, s. r. o................................................................... 032-743 0570 C 3
FLAGA, spol. s r. o. ............................................................. 033-648 3111 C 3
FONTES, s. r. o. ................................................................... 046-542 3833 C 12
FORT STAV, s. r. o. ............................................................. 02-6345 3571 C 3
FORVIN, s. r. o. .................................................. 047-451 4122 C 12 P
FOX NITRA, s. r. o. .............................................................. 037-653 7415 C 3
FÚKANÉ IZOLÁCIE............................................................... 0905-766 550 C 12
G
GALÉRIA NOVOSTAVIEB..................................................... 0944-330 413 C 3
GENERAL PLASTIC, s. r. o. ................................................. 035-790 2512 C 3
Zoznam abonentov
KONTAKT
Z – 1
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2 GEODIS SLOVAKIA, s. r. o. .................................................. 048-431 8319 C 12
GEOPORT INTERNATIONAL, s. r. o. .................................... 035-770 2747 C 3
GEOTHERM SLOVAKIA, s. r. o............................................. 033-551 1819 C 3
GERDA SK, s. r. o. ............................................................... 02-6241 2832 C 3
GEROTOP, s. r. o. ................................................................ 02-4564 0734 C 3
H
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o. .................................... +421 412 332 353 C 3 P
HASIT SLOVAKIA, s. r. o. ....................................... 02-6010 2418 C 3 P
HELLA - TIENIACA TECHNIKA, s. r. o. ................................. 02-5262 1848 C 3
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o. ............................ 02-5024 6111 C 4 OB.2
HERZ, spol. s r. o................................................................. 02-6241 1909 C 4
HET SLOVAKIA, s. r. o. .......................................... 031-780 4341 C 4 P
HOKY - KAROL WIRTH........................................................ 0904-008 928 C 4
HORIA, spol. s r. o. .............................................................. 048-411 3692 C 12
HORNED, s. r. o. .................................................................. 0908-823 600 C 12
HUPRO, spol. s r. o.............................................................. 041-500 7881 C 12
HUTIRA SLOVAKIA, s. r. o. .................................................. 046-512 0101 C 12
HYPOMAKLÉR, s. r. o. ......................................................... 0903-452 251 C 4
I
IBN ELECTRONICS, s. r. o. .................................................. 02-6241 1154 C 4
ICF BLOCK, s. r. o. ............................................................... 0905-926 515 C 4
IMP KONTAKT, spol. s r. o................................................... 02-6020 2070 C 4
INDOR ZVOLEN, ING. JOZEF PALOÈKO............................... 045-533 3354 C 12
INECS - INDUSTRIAL ECOLOGY SOLUTIONS...................... 0903-427 367 C 4
ING. JOZEF MINTÁL - MINTAL ............................................ 045-544 2030 C 12
ING. JOZEF ŠVANTNER - SLOS ........................................... 048-470 0477 C 12
ING. JURAJ ŠIPULA - STAVEBNÉ PRÁCE A INŽINIERSKA
ÈINNOS� .............................................................................
043-492 3780 C 12
ING. KOVÁCS SILVESTER - THERMOPOL ........................... 031-780 2514 C 4
ING. MARTINA HODOÒOVÁ - AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ
INŽINIER..............................................................................
041-598 2106 C 12
ING. MICHAL INGELI ........................................................... 02-4342 6560 C 4
ING. PÁL HORVÁTH - SOLAR PROTECT.............................. 055-633 7936 C 15
INNOVIA, s. r. o. .................................................................. 033-533 3714 C 4
INOTECH, spol. s r. o. .......................................................... 02-4564 9527 C 4
INSA, s. r. o. ........................................................................ 0907-776 368 C 4
INŠTITÚT PRE ENERGETICKY PASÍVNE DOMY................... 02-6428 6649 C 4
INTECH SLOVAKIA, s. r. o. .................................................. 02-6381 4343 C 4
INVEON, s. r. o..................................................................... 037-658 2761 C 4
IPE¼SKÉ TEHELNE............................................................... 047-433 4763 C 12
IZOL TRADE, s. r. o. ............................................. 02-5363 2922 C 4 P
J
JABLOTRON SLOVAKIA, s. r. o............................................ 041-564 0264 C 12
JAROSLAV PAVLÍK - STAVEBNÉ PRÁCE ............................. 043-492 3780 C 12
JL, s. r. o.............................................................................. 055-622 3147 C 15
JOLLY JOKER, a. s............................................................... 02-5920 0700 C 4
JORVIK SVIETIDLÁ, s. r. o. ..................................... 031-560 3535 C 4 P
JOSEF STEINER, s. r. o. ....................................................... 02-3570 0000 C 4
K
K K H, spol. s r. o................................................. 02-4820 0802 C 4 P
KANAL M.P.S., s. r. o........................................................... 02-4592 3391 C 4
KARKI, spol. s r. o. .............................................................. 052-773 1795 C 15
KBT PIEŠ�ANY, s. r. o. ........................................................ 033-774 1122 C 4
KERAMETAL, akciová spoloènos� BRATISLAVA .................. 02-4829 1427 C 4
KERAMIK STUDIO, s. r. o. ................................................... 036-749 1136 C 4
KEYSYNOPSIS, s. r. o............................................ 0905-489 461 C 4 P
KIMALL, spol. s r. o.............................................. 02-6353 7481 C 5 P
KLIMA LG, s. r. o. ................................................................ 02-4446 0374 C 5
KLINKER CENTRUM, s. r. o. ................................................ 037-653 7122 C 5
KOMANDOR SLOVENSKO, a. s. ................................ 02-4920 0800 C 5 P
KONTAKT/JUVEN, s. r. o. ....................................... 041-500 6169 C 12 P
KONTRAKTING KROV HROU, s. r. o. ................................... 041-724 7732 C 12
KORATEX, a. s. .................................................................... 02-4910 4444 C 5
KURUC COMPANY, spol. s r. o. ........................................... 035-650 8030 C 5
KZP, s. r. o. .......................................................................... 042-432 0535 C 12
L
LABETEX - LANGER LADISLAV........................................... 034-662 0242 C 5
LAMBDA SYSTEME SLOVAKIA, s. r. o. ............................... 02-4445 3815 C 5
LAVENDER - STYLISH HOMES................................. 031-552 7939 C 5 P
LB V�AHY, s. r. o. ............................................................. 02-4445 6025 C 5
LEDKY, s. r. o. ................................................... 0905-506 355 C 5 P
LEIER BAUSTOFFE SK, s. r. o.............................................. 02-4319 1751 C 5
LEIER DURISOL - STAV, spol. s r. o.................................... 02-4488 8846 C 5
LIKO-S, spol. s r. o. ............................................. 02-6428 5527 C 5 P
LINDAB, a. s. ....................................................................... 053-417 6220 C 15
LINGUS, s. r. o. ................................................................... 02-4924 4494 C 5
LUKABETON, s. r. o............................................................. 0905-601 252 C 5
M
M.F.TEAM, spol. s r. o. ........................................................ 02-4319 1448 C 5
MAGA, s. r. o....................................................................... 0917-911 869 C 12
MACH TRADE, spol. s r. o. .................................................. 031-789 2452 C 5
MAINCOR PLAST, s. r. o........................................ 041-700 1781 C 12 P
MAKROWIN, s. r. o. ............................................................ 045-545 5346 C 12
MARLUS GROUP, s. r. o. .................................................... 037-776 9911 C 5
MASCHINEN- UND WERKZEUGBAU, s. r. o. ....................... 031-780 5244 C 5
MASLEN, s. r. o................................................................... 048-416 1497 C 13
MAXTRA CONTROL, s. r. o.................................................. 031-770 7150 C 5
MC - BAUCHEMIE, s. r. o. ................................................... 02-4444 2195 C 5
MEDITERRAN GARDEN, s. r. o............................................ 02-4524 1377 C 5
MEDITERRAN SLOVAKIA, s. r. o. ........................................ 031-779 4942 C 5
MERCEDES - BENZ SLOVAKIA, s. r. o................................. 02-4929 4555 C 5
MERTENS EDGAR............................................................... 056-644 2372 C 15
MEVAKO, s. r. o. ROŽÒAVA................................................. 058-732 7483 C 15
MIBAG sanácie, spol. s r. o. ................................... 02-6436 0751 C 6 P
MIKULÁŠ SALVA................................................................. 0910-676 472 C 13
MONAL - BBG, s. r. o. ......................................................... 02-4599 4121 C 6
MONO, s. r. o. ..................................................................... 02-4569 2777 C 6
MP SERVIS - PETER MARTINKA............................... 02-4445 5585 C 6 P
MP V�AHY, s. r. o. ............................................. 02-4524 1317 C 6 P
MUNTECH, s. r. o. ............................................................... 0903-624 947 C 6
MURTEC, s. r. o................................................................... 02-5249 5855 C 6
MYJAVSKÁ OBCHODNÁ AGENTÚRA, a. s. .......................... 034-694 0111 C 6
N
NADLAN, a. s....................................................................... 02-529 2101 C 6
NAOS EUROPE, s. r. o. ........................................................ 0915-965 521 C 15
NATEL - SZENTPÉTERI TIBOR / SIMTEKPLOTY.................. 0949-262 666 C 15
NEOTA SK, s. r. o. ............................................................... 0915-663 000 C 6
NIKO SLOVAKIA, spol. s r. o. .............................................. 02-6382 5155 C 6
NORDIA, s. r. o.................................................................... 044-430 4444 C 13
NOSRETI SK, s. r. o............................................................. 02-4564 4002 C 6
O
OBIFON, s. r. o. ................................................................... 045-685 7282 C 13
OCEANIK - MAREK NOVOSAD............................................. 033-734 2305 C 6
OHRIEVACIA TECHNIKA, s. r. o........................................... 0908-402 727 C 13
OLYMPS DOOR, spol. s r. o. ............................................... 035-773 1094 C 6
OP-TIM, spol. s r. o. ............................................ 045-551 1571 C 13 P
OPOP, spol. s r. o................................................ +420 5716 75240 C 13 P
OSÈ - ŠMEHÝL.................................................... 0907-539 770 C 13 P
OVENTROP, GmbH & Co.KG............................................... 02-4363 3677 C 6
OWA - SLOVENSKO, s. r. o. ................................................ 0911-221 240 C 6
P
P.M.H. - INVEST & TRADE, spol. s r. o. - ORGANIZAÈNÁ
ZLOŽKA...............................................................................
036-756 5410 C 6
PAINTING 2U.COM, s. r. o................................................... 055-632 1914 C 15
PARTNER GROUP, s. r. o. ................................................... 036-630 8260 C 6
PEMAT SLOVAKIA, s. r. o....................................... 038-532 2103 C 6 P
PERFORA, s. r. o. ................................................................ 033-590 3711 C 7
PERLON, s. r. o. .................................................................. 055-678 5079 C 15
PILECKÝ SLOVENSKO, s. r. o.............................................. 02-4592 2626 C 7
PIPECO SLOVAKIA, s. r. o. .................................................. 048-671 1301 C 13
Zoznam abonentov
Obchodný adresár firiem
Z – 2
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
POLY, s. r. o. ....................................................................... 041-707 4500 C 13
POOL & HOME, s. r. o. .......................................... 02-4524 3314 C 7 P
PREBENA BANSKÁ BYSTRICA............................................. 048-413 3184 C 13
PRENAK, s. r. o.................................................................... 033-774 3458 C 7
PRIMUS, spol. s r. o. ........................................................... 041-562 4851 C 13
PRO STRECHY CONSULTING, s. r. o. .................................. 0948-335 665 C 13
PROMOEURO, s. r. o. .......................................................... 0904-368 574 C 7
PRONAR, spol. s r. o. .......................................................... 037-640 3022 C 7
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITE¼ÒA, a. s. .................................. 02-5823 1101 C 7
PURECO, s. r. o.................................................................... 02-4826 9444 C 7
Q
QATRO, s. r. o..................................................... 053-442 2719 C 15 P
R
RAAB SLOVAKIA, s. r. o....................................................... 031-551 5305 C 7
RADOVAN SCHLOSSER - RAILING STORE.......................... 033-771 8186 C 7
RAINBOW SLOVAKIA, s. r. o. .............................................. 02-4488 0101 C 7
RASTERPLUS, s. r. o. .......................................................... 045-532 1705 C 13
RB PRODUCTION TRNAVA - ING. RASTISLAV
BRANDERSKÝ......................................................................
033-534 5982 C 7
RD SLOVAKIA...................................................................... 0915-185 234 C 13
REAL ESTATE MANAGEMENT, a. s...................................... 02-5413 1412 C 7
RECTOR SLOVAKIA, o. z...................................................... 0917-919 388 C 7
REDWELL SLOVENSKO, s. r. o. ........................................... 048-415 6083 C 13
REGULUS - TECHNIK, s. r. o................................................ 051-772 2152 C 15
REHAU, spol. s r. o. ............................................................. 02-6820 9110 C 7
RENOINVEST - STREŠNÉ CENTRUM, s. r. o. ................ 031-780 4742 C 7 P
RENOJAVA, s. r. o................................................................ 051-772 1789 C 15
ROCKWOOL SLOVENSKO, s. r. o......................................... 02-4920 0911 C 7
ROGICOM, s. r. o. ................................................................ 037-652 6001 C 7
ROSER................................................................................. 0910-484 793 C 15
RUDOLF BAKALA TERMOGAS............................................. 043-400 3101 C 13
RUSTIQUE, a. s.................................................................... 02-4564 3091 C 7
RUUKKI SLOVAKIA, s. r. o. .................................................. 02-3213 1422 C 7
S
S-TERM, s. r. o. ................................................................... 02-5564 5511 C 7
SABIATECH - HALLSYSTEM, s. r. o. .................................... 052-468 5931 C 15
SAGEDER, s. r. o.................................................................. +420 7751 40868 C 7
SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. -
DIVÍZIA WEBER - TERRANOVA ...........................................
02-4445 3022 C 7
SAUNY BUDÚCNOSTI .......................................................... 02-2086 2444 C 7
SAVEENERGY, s. r. o. .......................................................... 02-4488 5483 C 7
SCANDIQUE SLOVAKIA, s. r. o. ........................................... 02-3210 9160 C 7
SCRAPMET, s. r. o. .............................................................. 048-472 4411 C 13
SECURIDO, spol. s r. o. ....................................................... 038-532 5555 C 7
SELOS, s. r. o. ..................................................................... 032-743 0856 C 7
SENOVA PLASTY SLOVENSKO, s. r. o................................. 038-531 3590 C 7
SCHOMBURG SLOVENSKO, s. r. o. ........................... 02-3240 0502 C 7 P
SLOVAKTUAL BANSKÁ BYSTRICA ...................................... 048-416 4266 C 13
SLOVAKTUAL, spol. s r. o.................................................... 046-544 7432 C 13
SLOVENERGOOKNO............................................................ 02-5296 1611 C 7
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED............................................. 02-5751 0132 C 7
SLOVENSKÁ INOVAÈNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA........ 02-5824 8345 C 7
SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAÈNÚ
TECHNIKU - SZCHKT...........................................................
02-4564 6971 C 7
SLOVHOLDING DISTRIBUTION, s. r. o. ............................... 0911-111 121 C 13
SMART SYSTEMS, s. r. o. ................................................... 037-654 2323 C 7
SOLÁRNE SYSTÉMY SLOVAKIA, s. r. o. .............................. 031-701 2453 C 7
SPAIM, s. r. o. ..................................................................... 032-743 0541 C 7
STAVEX-PLAST, spol. s r. o. ................................................ 048-415 3779 C 13
STAVIMEX SLOVAKIA, a. s. ................................................. 02-4329 4309 C 8
STAVIS comp, s. r. o............................................. 02-5465 1111 C 8 P
STAVSTROJ SK, s. r. o. ....................................................... 037-653 6346 C 8
STOMIX SLOVENSKO, s. r. o. .............................................. 048-414 1018 C 13
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. ............................ 041-519 2216 C 13
STRECHA HOLDING, s. r. o. ................................................ 02-4445 6628 C 8
STROJSTAV CM, s. r. o. ...................................................... 032-741 7611 C 8
STYRO - SK, s. r. o. ............................................................. 032-744 6455 C 8
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. ................................. 02-3352 6213 C 8
SUNRAIN, s. r. o.................................................. 0917-804 202 C 8 P
SUNWOOD, s. r. o. .............................................................. 036-772 0888 C 8
SZALAIOVÁ VALÉRIA - MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY A VY-
KONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK EL.
ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV...........................................
0917-752 820 C 13
T
TALC, s. r. o. ..................................................... 0904-945 888 C 13 P
TANDEM - SK, s. r. o. .......................................................... 02-4363 4095 C 8
TARCHI ............................................................................... 0905-852 774 C 8
TEBAU, spol. s r. o. ............................................................. 02-4968 3900 C 8
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. ........... 02-4922 8111 C 8
TECHNOIMES, s. r. o........................................................... 034-628 5289 C 8
TEPELNÉ ÈERPADLÁ IVT, s. r. o. ........................................ 034-772 5350 C 8
TEPLÁRENSKÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU ..................... 02-5729 6499 C 8
TERMIKA, s. r. o.................................................................. 0903-456 628 C 13
THERMOFLOC, s. r. o. ......................................................... 0915-412 231 C 8
THERMONA SLOVAKIA, s. r. o................................. 02-4564 7861 C 8 P
TIC, s. r. o. .......................................................................... 041-723 1233 C 14
TITAN-TATRAPLAST, s. r. o. ............................................... 044-435 1645 C 14
TITTL THERMO KING, s. r. o. .............................................. 02-4552 0607 C 8
TONDACH SLOVENSKO, spol. s r. o. ......................... 02-6593 5885 C 8 P
TRANSFORM RECYKLING, a. s. .......................................... 045-601 4104 C 14
TREMCO ILLBRUCK, s. r. o. - organizaèná zložka ............... 045-672 2460 C 14
TRENDWOOD - TWD, s. r. o................................................ 048-414 8217 C 14
TRIANGEL, s. r. o. ............................................................... 02-4910 3040 C 8
TS MOTORY, spol. s r. o. .................................................... 043-423 7692 C 14
TUMA INVEST, spol. s r. o. ................................................. 038-760 0180 C 8
U
ULMA CONSTRUCCION SK, s. r. o. ........................... 02-4910 2920 C 8 P
UNIGROUP, v. o. s. ............................................................. 031-551 0108 C 8
UNIMAT, spol. s r. o............................................................ 046-541 1246 C 14
UNIVERSUM SR, s. r. o....................................................... 054-722 3600 C 15
URBAN & PARTNER, s. r. o................................................. 02-5557 3595 C 8
Ú
ÚSPORNÉ DOMÈEKY.......................................................... 0905-217 273 C 15
V
V. I. TRADE, s. r. o. ............................................................. 037-651 3665 C 8
V.O.D.S., a. s. ...................................................................... 055-678 0310 C 15
V-SYSTÉM ELEKTRO, s. r. o. .............................................. 034-772 4082 C 8
VASPO - JEŽÍK FRANTIŠEK................................................. 032-658 5603 C 9
VEELMAN, s. r. o................................................................. 051-452 5088 C 15
VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o. .......................................... 032-655 7111 C 9
VILLATESTA, s. r. o. ............................................................ 0905-623 771 C 9
VIMAR - VIGAŠ PAVEL........................................................ 048-418 7022 C 14
W
WAGNER PRESS SK, s. r. o. ............................................... 0911-245 898 C 9
WALEON, s. r. o. - úprava vody........................................... 055-799 9988 C 15
WAMAK, s. r. o.................................................................... 045-692 1183 C 14
WAREMA D.O.S. SK, s. r. o. ................................................ 032-744 6067 C 9
WEISSENBÖCK, s. r. o. ....................................................... 0911-605 450 C 9
WIEGEL SEREÏ ŽIAROVÉ ZINKOVANIE, s. r. o. .................. 031-788 3211 C 9
WOODCOTE SLOVAKIA, s. r. o. ........................................... 02-4445 2950 C 9
Z
ZÁHRADNÝ RAJ - DAMIL, s. r. o......................................... 048-419 8937 C 14
ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV 0905-708 291 C 14
ZDRUŽENIE PRE ZATEP¼OVANIE BUDOV (OZ)................... 02-4922 8511 C 9
ZEN - SERVIS, spol. s r. o. .................................................. 02-6382 8349 C 9
ZSNP RECYKLING, a. s. ...................................................... 045-601 4100 C 14
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA............. 02-4363 3263 C 9
Zoznam abonentov
KONTAKT
Z – 3
P
R
O
F
E
S
N
Ý

O
B
C
H
O
D
N
Ý

A
D
R
E
S
Á
R

F
I
R
I
E
M

2
0
1
2
Funkčnosť a farebnosť pre všetky vaše požiadavky
Škárovacie malty Mapei: najlepší výber do akéhokoľvek prostredia. Kompletný produktový rad
cementových a epoxidových škárovacích mált na výplň škár v interiéri aj v exteriéri. Vhodné pri
škárovaní všetkých obkladových prvkov z keramiky, kameňa i mozaiky.
Farebné škárovacie malty Mapei