DUŠAN MORAČA RADIESTEZIJA BEOGRAD 1989

Izdavač Dušan Morača i Dragana Morača Kosmajska 19b Recenzent Dragana Virijević Tehnički urednik Dragoljub Mprača Naslovna strana i ilustracije Željka Momirov Korektor i lektor Slobodan Virijević Foto slog Mikro knjiga , Beograd

UVOD

Zahvaljujući hrabrosti i trudu domaćih radieste-zista i nekolicine izdavača poslednjih godina je sa ra-diestezije skinut veo tajne. Tako je i u našoj zemlji jedna naučno neobjašnjiva ali apsolutno evidentna i korisna pojava, napokon približena širokoj javnosti. Baviti se radiestezijom je ZANIMLJIVO, KORISNO i HUMANO. Zanimljivo, jer će se pred vama otvoriti novi nepoznati svet. Stupit ćete u kontakt sa nečim, što ko-liko je meni poznato, još niko nije racionalno objas-nio. Korisno, jer ćete doći do zanimljivih informacija koje vam mogu pomoći u životu. Smatram korisnim i svako vaše novo poznanstvo i prijateljstvo koje ćete ostvariti sa radiestezistima, ili onima za koje ćete vi biti radiestezist. Humano, jer pravilnim bavljenjem radiestezijom pomažete sebi, svojoj porodici, prijateljima. Služeći se viskom, možemo odrediti štetna zrače-nja u prostorijama u kojima boravimo, odrediti slaba mesta u Ijudskom organizmu ili životinjskom, pomo-ći svome cveću, ustanoviti trudnoću a kasnije i pol deteta. Možete naći pijaću vodu, utvrditi dejstvo le-kova na vaš organizam, napraviti lični jelovnik, biti od pomoći arheolozima numizmatičarima... slika br. 1. Raznovrsni viskovi

Ko se jednom saživi sa viskom može biti siguran da će us-postaviti savršen kontakt. Mis-linl da je on neophodan gotovo u svim radiesteziskim istraživanjima a. Pretpostavimo da ti talasi čestice koji poseduju talasna svojstva i kao takvi prisutni su na čitavoj Zemlji ravnomerno a po nekim pretpostavkama i u čitavom kosmosu.pripreme i radnje koje su osnova svakog radiestezijskog istrživanja. Ono staro. Usmerila je čo-veka u samo njoj znanom pravcu. lagan je i možete ga imati uza se u svakoj prilici a da vam ne predstavlja nikakvu smetnju. Ne smem zaboraviti još jednu važnu činjenicu. uvek na vašoj strani. predmeti su talasi. 2. pismom. Ljudi su talasi.To su samo neke mogućnosti korisne primene radiestezije u svakodnevnom životu. Visku morate verovati stopos-totno. Uostalom nije li vam kao predznak nečeg lošeg prvo reagovao stomak bolovima ili nekom nelagodom koja bi se posle pre-tvorila u nesnosnu bol i uvrtanje. Prednosti viska: -lak -malen -praktičan Prednost mu je što je malih dimenzija. uključi u to za nas vančulno područje. ili nekim drugim sig-nalima.(koliko je moguće). Zasigumo je to svet odvojenih predmeta. Uzmimo za primer vezu majke i njene bebe. Zanemarili smo u tom slučaju onu animistič-ku vezu koja je bila osnova svega. Da li je radiestezist čovjek koga se treba bojati? Da li je on vidovnjak? Da bih izložio svoje mišljenje moram početi od naše svakodnevice i od toga kako posmatramo svet koji nas okružuje. Primetićete da se viskom bavim najviše. pre nego što je čo-vek progovorio. Majka u jednoj prostoriji oseća potrebe svoje bebe u drugoj prostoriji. Oni se sporazumevaju instiktivno a što se majke tiče i nesvesno. ili je to jedna blokada koja je čoveka zauvek odvojila od onog što danas nazivamo vančulnim. To poverenje se polako gradi kao neko prijateljstvo. za mene lično je vrio pouzdan. ako postoji. Na sličnom principu po-smatramo i Ijude i njihove medusobne odnose i kon-takte. Otud mogućnost radiesteziste da se koncetracijom pomoću viska kao instrumenta radiiesteziskog istraživanja. Radiestezista u datoj tački prostora fokusacijom pronalazi u svakoj tački prostora skrivene talase strukture objekata ili Ijudi koji su od njega prostorno i vremenski znatno udaljeni. Uspostavljen je kontakt izme-du dva mozga. Postavlja se pitanje glavnog prijemnika tih talasa u Ijudskom or-ganizmu. Pravilno držanje viska . Najbliža istini je tvrdnja da se glavni sen-zorni centar nalazi u zoni trbušne duplje i to izmedu grudne kosti i pupka. U početku će biti problema ali i oni će nesta-ti kad shvatite da je greška. savršeno se razumeju i osećaju iako nisu u bliskom kontaktu. Obrada tako dobijenih podata-ka vrši se u mozgu da bi ih preko nekog radiestezis-kog instrumenta i mi postali svesni. znakovima. Smatramo da dva čoveka uspostavljaju kontakt govorom. Sigurno je ta blokada bi-la potrebna kad ju je priroda ostavila. Veza postoji i bez pravog kontakta. najvažnije . ali za to postoji i razlog. Trudio sam se da u knjizi opišem najjednostavnije. Najvažnija mu je karakteristika da je pouzdan. Ova pretpostavka objašnjava mogućnost radies-teziste da bude u svakom trenutku prisutan na onom prostoru koji je predmet radiesteziskog istraživanja. Baveći se svakodnevno radiestezijom susrećem se sa pitanjima saradnika i interesenata na kom prin-cipu deluje radiestezist. slika br. koji se povezuju samo ako medu njima po-stoji mehaničko dejstvo. ali su deo radiesteziskog istraživanja. Da li je to potreba da se Ijudi brže razumeju i da lakše uspostave kontakt. Talasi su prisutni u vremenu i prostoru. Možemo samo pretpostaviti zašto je čovek progovorio. Veza je uspostavljena preko talasa ko-je nazivamo i moždanim. animis-tičko u nama otkrivamo sa iznenadenjenjem i neveri-com. Kao takav je praktičan.

Sigurno ste svesni da svaki rad zahteva odredeni utrošak energije. Na vama je. jer normalan rad sa viskom ili drugim radiestezijskim instrumentom ne iscrpljuje vas više nego bilo koji sličan rad. Viskovi su ili kompaktni ili iz više delova. Što je visak pravilnijeg oblika to su mu i pokreti raznovrsniji. najčešće do 7cm udaljenosti od viska. ne-ma razloga za bojazan. ako se prodavac ne razume. normalno ako ne preterujete i ne pridržavate se principa rada sa vi-skom. pa i rad sa viskom. Najčešće je visak na crnom ili belom koncu sa čvorićima ili bez njih. U prodaji ćete naći gotove pripremljene viskove. Poznato je da kraće rastojanje od viska do čvorića omogućuje isti rad sa viskom uz trošenje manje lične energije. Tamo gde nema čvorića vezat čete ga sami i to na onom mestu koje vam odgovara. da uzmete vama odgovarajući visak. sa crnim ili belim koncem. Svi instrumenti koji se mogu naći u prodaji su od mesin-ga. Nad-am se da se niste uplašili kad sam spomenuo trošenje vaše energije. zato da prilikom ra-da stvara što manje otpora. osim. No.VISAK Visak ste sigurno videli u praksi ili na slici. . eventualno niklovani. Visak treba da je kružnog oblika. Visak može da bude šupalj radi boljeg mentalnog podešavanja.

Pored emocionalne stabilnosti potrebno je samopouzdanje i podrazumevajuća radiesteziska senzibilnost.Slika br. Usled toga. Osnovni uslovi koji moraju biti ispunjeni za va-Ijano istrživanje su: -psihofizički uslovi -uticaji okoline Psihofizički uslovi su psihofizičko stanje radies-teziste u momentu radiesteziskog istraživanja. Vežbom i boljom konceracijom isključujemo sve spoljne i unutrašnje faktore koji nas ometaju i odvla-če nam pažnju sa predmeta israživanja. Radies-tezist mora biti zdrav. Kako je maksimalnu koncentrisanost moguće postići samo iz stanja maksimalne opušte-nosti. a neke veoma teško ili nikako. Ona je os-novni preduslov uspeha pa joj zato posvetimo više mesta i vremena. Među njima je najvažniji tempo koji nas održava u slalnoj napetosti. neke osobe se koncentrišu veoma lako i bez napora. Mogućnost koncentrisanja zavisi od urodenih sposobnosti pojedinaca i od vežbe. jasno je da je rad radiesteziste pod direktnim uticajem okoline. ili bilo kojim radiestezijskim instrumentom. Pored urodenih sposobnosti na mogućnost koncetrisanja utiču i spoljašni faktori. Greške u držanju viska Za rad sa viskom. značajna je koncentracija. .3.

odnosno ravnoteža pozitivne i ne-gativne energije. Samim tim njegova radiesteziska ko-munikacija je osuđena na neuspeh. Ima jedna zanimljivost vezana za zdravlje radi-esteziste na kome svi od reda insistiramo. Uticaji okoline mogu se podeliti: na one koji mo-gu da pomognu radiestezisti u radu. loše svetlo . Slika br. Uzbuđenje od mogućeg uspeha jako će vas de-koncentrisati. itd. prirodno osvetljenje. više Ijudi. Zato samo uravnotežite disanje sa deset dubo-kih udisaja koji će vas smiriti i opustiti. Sugestija . pretoplo ili hladno. uključeni radio aparat i TV.Na rad radiesteziste loše utiče konzumiranje al-kohola makar i u manjim količinama . 4. prekognicija bili Ijudi po-merene svesti ili u najblažem smislu čudni Ijudi. telepatija. Njihove kočnice izmedu čulnog i vančulnog su mnogo labavi-je nego kod velike većine Ijudi. Mislim da su one up-ravo i zaslužne za njihove nadnaravne mogućnosti. duvana ili na-rkotika. prisutnost više Ijudi. Postoje sumnje da je to zato što smo sigurni u sopstveno zdravlje pa ga postavljamo i drugima kao uslov.Kod bolesnog čoveka poremećenje ener-getski potencijal. a to su: buka loše svetlo. U radiesteziji sve je drugčije upravo zato što i sa-mi možete postati radiestezist i proveriti sve kroz lič-no iskustvo. ali ništa manje ni saznanje da nećete uspeti. a to su mir tiši-na. duvan. U prilog tome i idu tvrdnje da su Ijudi koji su postigli mnogo u graničnim poljima psihologije kao što su telekineza. Objašnjenje za njihove "uspehe" upravo se i na-lazi u njihovom psihofizičkom poremećaju.loši uslovi za radiestezistu. pravilna geografska orjenta-cija i na one koji mogu da štete ili ometaju rad. bu-ka.

VAŠE MOGUĆNOSTI SU: Ako niste znali velika većina Ijudi je sposobna za rad sa radiesteziskim instrumentima. Sve ostalo je stvar vežbe. i što je još važnije. Orijentacijom se pripremamo za prijem infbrmacija o ispitivanom predmetu. Držite je iznad palca. ako ne-mate momentalno visak pri ruci poslužite se bur-mom. a po-sledica toga su pogrešni odgovori. Premestite burmu iznad kažiprsta i ona će se pokrenuti u suprotnom pravcu. Važno je da upamtite da i štetna zračenja imaju svoj polaritet i da nisu sva podjednako štetna i opas-na po vas. desiće se isto. ne ukrštajte noge a nemoj-te ni da dodirujete ili poduipirete ruku drugom ru-kom. U slučaju da vam položaj ili uslovi rada ne odgovaraju možete lakat oslonili na neki predmet Slika br. Isto pokušajte iznad dlana onda izftad nad-lanice. PRAVILNO DRŽANJE VISKA Konac držite izmedu palca i kažiprsta tako da su jagodice istih okrenute prema zemlji. a zatim se usredsreduje na predmet tog istraživanja. Zato. . Šaka treba da je niže lakta. da ste potencikalni radi-estezista. Premestite burmu iznad kažiprsta i ona će se pokrenuti u suprot-nom pravcu. Upravo ste utvrdili da su prsti različtog polariteta. U toj fazi radiestezista (u ovom slučaju vi) se mentalno uključuje na područje koje će se istraživati. Burma će se zaljuljati u jednom pravcu. a ne otsustva sposobnosti. Sigurno ste videli Ijude koji sa burmom na kon-cu ocreduju pol deteta ili mere pritisak. nemoguć-nost rada sa radiesteziskim instrumenta je posledica nezainteresovanosti i unutrašnjih otpora i blokada. To je zbog toga što izazivate kratak spoj. 5. ORIJENTACIJA Orijentacija je važna etapa u radiestezijskom ra-du. Osnovni simboli za DA i NE Dok radite sa viskom. Čak i kod osoba manje osetljivosti.

Ukoliko visak ne odgovori na pitanje ili da po-grešan odgovor. Preko njega samo dešifrujemo odgovore. Nepoznavanje materije predmeta istraživanja .arheologija Predmet istraživanja . Ovo je najvažnija komunikacija koja sadrži afir-maciju (DA) i negaciju (NE). Pitanje mora biti što je moguće kraće 3. postavljeno pitanje mora ispuniti sledeće uslove: 1. Pitanje mora biti jasno postavljeno Postoji još nekoliko uzroka pogrešnih rezultata u radiestezijskom istražiavanju. promenite pita-nje i pitajte ga kako će vam pokazati NE.antička po-suda. Drugi primer: utvrdite da iza ulaznih vrata po-stoji štetno zračenje. Slučajno ugledate na tom mestu televizor (koji inače ne radi već dve godine). Uzmite visak. delimično. Budite mirni i skoncentrisani. Na primer: ako tražite zainteresovanoj osobi (primera radi) skrivene porodične vrednosti a ona je prisutna. Prilikom komunikacije DA i NE su osnovni od-govori. Kad kažem postavite pitanje visku zapamtite da je visak samo radiesteziski instrument. a ne neka sveznalica. slabo.Primer: Područje istraživanja . Te odgovore (simbole) razumećete dužim ra-dom sa viskom. Ukoliko pokaže NE. više da. Postavite visku (u sebi ili na glas) pitanje kako ćc da vam pokaže DA. skoro ne. Pitanje mora biti unutar istraživanja kojim se bavite 2. Postoje i drugi: na primer možda. Praksa je najbo-Iji način da se ovo razume i shvati. Ukoliko pokaže DA. Od tih okolnosti zavisiće i vaši od-govori.visak.antičko grnčarstvo. U slučaju da je visak ostao miran ponovite pitanje. dok se ne pokrene. Vaša pitanja moraju biti precizna i kratka. onda u sva-kom istraživanju možete da se oslonite na te simbole. Osim osoba. tada morate pre svakog ispitiva-nja proveriti simbole DA i NE. Slično je i sa auto-sugestijom. Radiestezijski instrument . njena želja da isto nade će vas ometati i na-vesti na one odgovore koji njoj odgovaraju. Kad se visak zaljuljao i ostao u tom položaju na ponovljeno pitanje. Visak stvara radiestezijske simbole koji nam omogućuju da razumemo odgovore. KOMUNIKACIJA Komunikacija ili razgovor sa viskom nije ništa drugo nego odgonetanje ili dešifrovanje pokreta ko-ji čini visak u vašoj ruci. pa kon-statujete da je zračenje tehničko. a to su: SUGESTIJA Ako ste podložni sugestiji jedne ili više osoba oni vas uporno ometaju u radu a da toga niste svesni. Kontakt sa predmetom istraživanja . tako da se na njih može odgovoriti samo potvrdno ili od-rično. odlično. opustite se. proverite da li vam visak pravilno stoji i počnite. Visak će promeniti smer kretanja najčešće u suprotan smer. otprilike. Kad ste utvrdili DA i NE zapitajte visak da li će uvek da vam ta dva odgo-vora tako pokaže. mogu sugestivno delovati na vas okolnosti pod kojima radite. ni da ni ne. loše itd. Zato se u početku obraćajte visku i to s punim pove-renjem.

a on-da i viska istog polariteta. mesto na kome ćemo vezati čvorić mora da bude nama odgovarajuća. KUMULIRANJE .PRAŽNJENJE Uz ova objašnjenja za pravilan rad sa viskom dužan sam da vam skrenem pažnju i na ovaj fenomen koji le inače prisutan u svakodnevnom životu. . vama od-govara i pozitivan visak ili suprotno. a to je mesingani visak. Na toj blokadi najviše insistira Fabijanić. 8. Ovim redosledom ste odabrali visak koji vam odgovara i našli mesto na kome možete da radite. Pi-tanja su da li mi odgovara visak od 4 grama. skrećem vam pažnju da ne treba biti brzoplet pa ne sačekati da instmment definitvno potvrdi simbol. a nije sačekao da se visak ustali. a levaci u levoj. To je faza kada se tumače simboli koje opisuje visak ili neki drugi radioestezijski instru-ment. Na kursevima za radioesteziste se ustalila kao za sad najbolja blo-kada za sugestiju.Odredimo odgovarajuću težinu viska. jer se desi da prvo krene na jednu stranu. KOMENTAR Komentar je zaklJučna. Kasnije vam to neće biti potrebno jer ćete naučiti jednu korisnu blokadu koja će vam u radu otkloniti sva štetna zračenja i sugestije. Poznato je da čovek kao jedinka trpi raznovrsne uticaje najbliže okoline kojih najčešće nije nisvestan. Sad kad smo naučili osnovnu komunikaciju sa viskom (DA i NE) možemo ukratko sumirati osnovne radnje za pravilan izbor odgovarajućeg viska. . ali je kod radiestezista pojačan. a i lič-no sam se uverio u njenu delotvornost. 6. u radu sa viskom uvek proverite mes-to na kome radite. Da biste izbegli slične situacije najbo-Ije je da konsultujete stručnjaka. Ko je odmah prešao na dmgo pitanje. a poneko se obruka na zadovoljstvo nekog prisutnog i zlonamernog. direktno ga ukljućivši u radiestezijsko istraživanje. čitav dan nam je ispunjen kontaktima koji na nas os-lavljaju različite utiske. ili ga konsultovati za svaku nepoznanicu. Postupak ponovimo za dužinu konca od 4 centimetra pa na dalje. ali nam ni tu izbor nije veliki jer se mogu nabaviti viskovi težine 4. dok jedan ne prevagne. što zavisi da li je iz-loženo štetnim talasima ili nije. što je osnovna obaveza radi-estezičara. zatim 5.Možemo utvrditi koji nam materijal odgovara ali u stvarnosti moramo da nabavimo onaj koji nam je jedino ponuden u prodaji. može naneti dosta štete. . finalna faza radiestezij-skog istraživanja. Po-stavimo pitanje visku kolika nam dužina konca odgo-vara.. Ako jeste pomerite se na drugo mesto. dok su ostali prsti stisnuti u pesnicu. Proveru ćete izvršiti jednostavnim pitanjem vi-sku da li je mesto na kome radite štetno ozračeno. Dešnjaci visak drže u desnoj ruci.Visak držite čvrsto izmedu palca i kažiprsta sa jagodicama okrenutim prema dole. Tamo gde se zaustavi vežemo i ubuduće u radu sa viskom uvek držimo za taj čvorić. U početku. Krenemo od 4 centimetra na dalje. 12 grama i Karnak i Izis koje pravi Hasan-pašić i koji imaju veću težinu.Određivanje polariteta odgovarajućeg viska počinjemo utvrdivanjem sopstvenog polariteta. .Dužina konca. dobio je pogrešan odgovor.. Naša psiha ih skuplja. Ti komentari su odgovori na postavljeno pita-nje. Ako ste pozitvni. koje ćete pro-naći viskom ili rašljama. odnosno.Još vam ostaje da utvrdite da li je mesto na ko-me stojite pogodno za rad ili nije. Pošto ste se obučili da pravilno pročitate simbole i da ih rastumačite. . aonda na suprotnu i tu se ustali. da li je pod uticajem štetnih zrače-nja. .Nepoznavanje materije. Dotle se strpite. i dok su oni u proporciji (pozitivni i negativni) najčešće ih nismo svesni. . auto sugestiju i za druge subjektiv-ne i objektivne smetnje koje srećemo u radu s vi-skom. dok ne odgovori da.

K-ad završite postupak. ili ga staviti pod mlaz vode i držati ga dok se ne zausta-vi. To možete uraditi na više načina. Slika br.6. Kao što vidite i za vas i za vas pribor i instru-mente potrebno je naći ventil. mnogo je više iz-ložen i zato je potrebno da se redovno prazni. Neki radiestezisti otresa-njem ruku odbacuju kumulirane uticaje. Najčešće je to slavina iz koje se pusti mlaz vode da teče preko ratadlanice leve ruke dok vam u desnoj ruci stoji visak. zavisno od toga koji će se vama pokazati kao najbolji taj i kodstite. Poznati radiestezisti se prazne uz pomoć tekuće vode. Drugi se prazne meditacijom ili joga vežbama za relaksaciju. Postoji više načina. Visak se zaljulja u suprotnom sme-ru od kazaljke na satu što je znak da je naboj prisu-tan. Pitate visak da vam pokaže da li je potreb-no da se praznite.Za visak je dovoljno udariti lagano sa njim po nekoj drvenoj podlozi . Tada ponovite postupak puštajući vodu preko dlana. Radiesteziski instrumenti Kad ste sebe oslobodili negativnih talasa po-trebno je i da vaš radiestezijski pribor očistite. Pored svih ovih mogućnosti ja bih vam preporu-čio dobru šetnju u kombinaciji sa nekom vežbom di-sanja. RADIESTEZISKI INSTRUMENTI . Koji ćete izabrati lična je stvar.Radiestezista radeći sa viskom. tražite od viska da vam kaže da li je pražnjenje uspelo. Držite ruku (nadlanicu) pod mlazom dok se vi-sak ne počne smirivati i dok se konačno potpuno ne umiri.

Nisam do sada spominjao Biotenzor. Glavni tok nosi oba polariteta dok bočni nose naižmenično različite polaritete. Polaritet kod Ijudi je preovladujući. do onih u čije su drške ugradeni švedski kotrljajući ležajevi što im povećava osetljivost a koje izraduje Farkaš. Oni najčeš-će predstavljaju enigmu za radiesteziste. Kod rašlji je to polaritet na vrhu rašlji itd. afiniteta organizma prema lekovima. On može biti pozitivan ili nega-tivan. Potrebno je naglasiti da i pcnizemna voda ima svoj polaritet. . POLARITET Polaritet viska se određuje po polaritetu koji se nalazi na špicu viska. Isti je slučaj i sa (L) antenama. Primena mu je mnogostruka i nisu retki radiestezisti kojima je biotenzor omiljeni instru-ment. Kad se kod nekog desi odstupanje od ovog pravila to kod njega izaziva nelagodnost i malu dozu panike. rade se u više modela ali im je zajednička karakteristika da su jako osetljive. Tvrdi se da su muškarci preovladujuće pozitivnog polariteta dok su žene preovladujuće negativnog polariteta. odredivanje terapije. Dobro je napomenuti makar se i ponovio na nekom drugom mestu ove knjige da i kosmička zračenja imaju svoj polaritet. 7. Ako želite visak od drugog me-tala snadite se sami i nađite nekog da vam ga napra-vi.Sada je dobar izbor i kvalitet radiesteziskih in-strumenata. Mo-ram reći da sam se dosta puta u radu sreo sa Ijudima koji imaju takozvani pomereni polaritet. Rašlje možete nabaviti od onih od obič-ne čelične žice od klavira kojim se služio Jurdana. Što se tiče viskova već sam spomenuo veliki iz-bor ali na žalost siromaštvo u materijalima tako da su uglavnom mesingani. Slika br. Šta polaritet određuje polaritet nama od-govarajućeg viska. Jako je pogodan za dijag-nostiku. Ima karak-terističan oblik drške izdužene žice na čijem se kraju nalazi mesingani prsten.

Osobe pomerenog polariteta slobodno se služe opet onim viskom koji im individualno odgovara.Supruga mog prijatelja je bila pred porodajem. Moj savet bi bio da u takvim prilikama položite ruku trudnici na stomak ili da je držite za ruku. Tad možete uspešno izbeći klopku polariteta. Reda radi utvrdio sam pol deteta i u dve tri provere visak je pokazao da njegova supruga očekuje sina. U to ime smo i nazdravili. Vratim film unazad. Utvrdim da je trudnica pomerenog polariteta te da sam simbole trebao čitati naopako pa tako ne bi došlo do greške. Šta se sutra dešava? Trudni-ca se porodila i donela na svet prelepu devojčicu. . analiziram postupak i tražim gde sam pogrešio.

Slika br. Brojevi na skali mi pokazuju godine. Ova strujanja mogu akumulirati sva tela koja . Ova strujanja talasa se nadopunjuju sa kosmičkim strujanjima. i druge merne instru-mente. Velika je važnost pozicije kreveta pri noćnom odmoru. kosmička strujanja ulaze kroz gla-vu a izlaze kroz noge. masu itd. Zaljuljam visak nad uglomerom. Zemaljska pozitivna strujanja su smera Sever-Jug. kompas. Uglomer od 360 stepeni može da bude sa dve ska-le. i postavim mu pitnje starosti ispitivanog predmeta. Insistiramo na tome da uzglavlje bude na Severu a noge okrenute Jugu. Ova strujanja obuhvataju sva tela na Zemlji i donose im u zavisnosti od njihovog trenutnog položaja pozi-tivnu ili negativnu dozu energije. jedna muška (ide s leva na desno) a druga ženska (ide s desna u levo). 8. Osnovna pretpostavka koja potvrduje ovaj položaj kreveta kao najoptimal-niji je da se na zemlji odvijaju magnetska strujanja.a negativna Istok-Zapad. Možemo koristiti uglomere od 360 ili 180 stepe-ni. Pomoću uglomera možemo vršiti odredivanje i kvantitativno izražavanje najrazličitijih veličina: vre-me. pipialicu. Radiesteziski pribor RADIESTEZISKI PRIBOR U radiesteziski pribor možemo odbrojati: uglomer. Kao član Srpskog Arheološkog drustva često sam imao priliku da u praksi primenjujem uglomer. koji stoji vodoravno ispred mene i to okrenut nulom od mene na sever. već kako sam se dogovorio sa viskom. Zemaljska strujanja ulaze u Ijudsko te-lo kroz jednu nogu a izlaze kroz drugu nogu. mesece ili veko-ve. prostor. Za razli-ku od zemaljskih. metar.

Po akupunkturi koža je složeni dinamični sistem koji upravlja protokom energije uzete izvana. Pozitivna energija podstrekava rad nekog organa dok ga negativna koči. a zatim da mi na planu visak pokaže koja je to prostorija. dobro se uči. Njen trud je pokazao uspeh. . Ona dolazi u dodir sa okolnim prosto-rom i iz njega uzima energiju koja se kreće po njenoj površini. Po-stavim pitanje visku da li u stanu koji ispitujem po-stoji pozitvna zona zračenja. Na prini-cipu izlaska tih strujanja iz tela rade bioenergetičari i radiestezisti. Najbolje bi bilo u tu zonu postaviti krevet ili bolesnika ako ga imamo u kući. Dakle. rane brzo zacele... ZONE ZRAČENJA POZITIVNIH TALASA Mislim da je najbolje. pod pojmom pozitivne zone zračenja ne smatram zonu koja je naelektrisana polaritetom plus (+) već podrazumevam mesto na kome se stiču svi kosmički i zemaljski uslovi koji su najoptimalniji za dotičnu osobu. Neki radiestezisti pokušavaju da deluju viskom kao radiesteziskim instrumentom na akupnkturne tačke i da promenom polariteta uspostave narušenu energetsku ravnotežu. Moja supruga je učiteljica te se trudi da svim da-cima da podjednake šanse da budu dobri daci. a de-ci u pravcu lica. U prostoriji pitam visak da mi pokaže smer u kom se nalazi pozitivna zona a onda na licu mesta sa levom rukom kao detek-torom utvrdim granice te zone.. Energija koja ulazi u čoveka različitog je polarite-ta. Jedva je uspela da zameni učionicu. da vam skrenem pažnju na to da gotovo svaki stan ima i zonu u kojoj će pozitivni talasi blagotvorno delovati po vas i vaše ukućane. pre nego pređemo na ot-krivanje štetnih talasa. Recimo da je to njeno optimalno mes-to u kosmosu. Sada je tu drugi nastavnik i uskoro će početi osećati tegobe. Mislim da bi visak mogao da se korisno upotrebi i kao sredstvo za brže ozdravljenje. Teorija akupunkture izdvaja na površini kože specijalne lini-je ili kanale po kojima se kreće energija uhvaćena spolja. Svaki od tih kanala namenjen je za energetsko napajanje odredenog organa ili sistema organizma. jer su i ona i de-ca godinu dana trpeli pogubne uticaje štetnog zrače-nja koje je dolazilo od table sa osiguračima. Tako je prihvatljiva tvrdnja da bolest nastaje kad se poremeti odnos izmedu pozitiv-ne i negativne energije bilo u kom pravcu. Organizam na još jedan način prima energiju a to je kožom. Na sličnom principu rade akupunkturist i bioenergetičar. Često ih premešta tako da se svi izmenjaju i na dobrim i lo-šim mestima u učionici. a i deca će popustiti sa kon-centracijom na nastavi. Na takvim mestima se brzo odmorite. koja se njoj nalazila iza leda odnosno iza školske table.sadrže vodu pa tako i čovek. Za sad još nemamo pravih rez-ultata na tom polju. Deluju na centre odnosno akupun-kturne tačke na koži i preko'njih uspostavljaju pore-mećenu energetsku ravnotežu.

šupljine. Ako osoba koja je izložena zračenju ima suprotan polaritet od polariteta zračenja kod nje će nastati promene u zdravlju. dovodi do promena polari-teta u nasim ćelijama što uzrokuje poremećaje meta-bolizma. Kod nas medusobni razmak zona zračenja je 2.5 sa 2 metra. Veštački štetni talasi. i protežu se u smeru sever-jug i istok-za-pad. Većina radiestezista pridaje. koje čine zone zračenja širine 20 cm. Ujutru bi pogledali ogledalo i ako je na njemu bilo rose znači da mesto nije dobro za Ijud-sko stanovanje. Prirodni štetni talasi su oni koje emituje podzemna voda svojim trenjem o zamlju. Ove promene dovode do organskih oboljenja. često maligne prirode. su potencijalni izvor kancerogenih obolenja.. Kuća se dizala a da se prethodno očisti zemljište od trave i preko noći postavi ogledalce okrenuto zemlji poklop-Ijeno daskom. Kerijeva mreža štetnih talasa ŠTETNI TALASI Postoje tri osnovne grupe štetnih talasa: 1. uzrokovani Ijudskom aktivnošću 3. ne bez razloga veliki značaj stetnim zračenjima podzemnih voda. Prirodni štetni talasi 2. Kosmička štetna zračenja javljaju se u dva osnov-na oblika.Slika br. Hartmanova mreža zračenja pokriva celu zemlju poput meridijana i paralela. To su Hartmanova mreža st. Covek se od davnina ču-vao prirodnih štetnih zračenja na svoj način. zatim minerali. talasa. 9. Tačke u kojima se seku talasi štetnih zračenja. Kosmička zračenja. ra-sadi. talasa i Kerijeva mreža št. nafta. jame. Polaritet štetnih talasa deluje lose na čove-kovo bioenergetsko polje. čitava mreža sama od sebe nije opasna osim preseka zona . Svako štetno zračenje ima svoj polaritet.

i druge okultne radnje. . Idealno stanje Hartmanove i Kerijeve mreže zračenja. talasa. Štetni talasi uzrokovani Ijudskom aktivnošću U ovu grupu štetnih talasa možemo ubrojiti elek-tromagnetsku energiju. Dakle sva tumačenja delovanja št. Slika br. i nuklearnu energiju. Sva istraživanja na području štetnih zračenja su potvrdila da se u Ijudskom telu izloženom štetnim zračenjima dešavaju fiziološke promene koje dovode do oboljenja. Razmak izmedu zona je 4 metara. To su) razna proklet-stva. Izvori ove grupe štetnih talasa su elektromagnetska i nukle-arna energija. Širina ovih zona zračenja je oko 50 cm. zbog raznih prirodnih prepreka koje je defbrmi-šu pa najčešće nema ovakav pravilan oblik. Pored Hartmanove mreže postoji Kerijeva mreža št. U prirodi je teško naći ovako razmeš-tenu. Mis-lim da ne treba preskočiti ni štetne talase koje proiz-vode sami Ijudi usmeravajući svoju negativnu energi-ju u cilju nanošenja nesreće svake vrste onome ko mu se iz bilo kog razloga zamerio. -severoistok. Za sad još nema potpunog naučnog tu-mačenja povezanosti štetnih zračenja i nastanka bo-lesti. 11. Linije mreže postaju opasne ako se ukrštaju sa nekim drugim zračenjem geološkog po-rekla. ali su indus-trijalizacijom i urbanizacijom dobile na značaju. a proteže se u smeru severo-zapad i jugozapad-.zračenja. bacanje čini. koje se inače zovu Har-tmanovim čvorom. koje su prisutne oduvek. zračenja na čoveka i njegovu okolinu se održavaju na pretpostav-ci koja naučno nije dokazana ali je statistički eviden-tirana.

Vinovnik je jedan moj rodak. Ona je još opasnija jer se nadopunjuje sa drugim štetnim zračenjima.-. stvaraju stanove koji se ponašaju kao Fara-dejev kavez kad se nadu na štetno-talasnom zrače-nju. . Nevolje po mog rodaka nastale su upravo tad. gvožde. nisu mogli podići dolare. Kad se danas spomene ovako nešto. Našoj familiji je stigla doznaka iz Amerike. Stari je podigao dolare i odnio im kući. Pošto stričevi nisu bili pis-meni. čitav svet je ispresecan dalekovodima. Prošlo je dosta vremena. grejanje otežava disanje. Moj rođak je to saznao. obično svi kažu da je to prošlost i to daleka. Hteli su da mu se revanširaju poklonom ali je rođak odbio. svakom je jasno da nismo postali otporniji već da je hrana toliko zagadena da bismo je se po starim standardima morali i odreći.itd. odaši-Ijačima. Glava porodice je umro. Zamolili su mog ro-daka da im on iste podigne. Krevet nije pod uticajem štetnih talasa. Dogadaj se de-šava tridesetih godina u Drvaru. Urbana sredina na kojoj arhitektura i gradevi-narstvo imaju ogromnu ulogu nije se proslavila. Naime. Kuću BOLESTI možemo opisati kao kuću koja je podignuta na štetno ozračenom tlu. Nuklearna energija je sve više prisutna u sva-kodnevnom životu. Za poslednji sam saznao pre par meseci. Elektronika sa svojim najsavremenijim ali isto tako i sa zastarelim uredajima. Slika br. Pregled mentalnom radiestezijom stana i kreveta osobe X u 11 sati. energije treba znati da opasnost od štetnog zračenja raste sa vol-tažom. Sad kad se svetski standardi dopuštenog ozračenja životnih namirnica naglo poveća-vaju. Kod el. 12a. sagradena je od betona i šljaka blokova. Nekoli-ko slučajeva me je nateralo da se dobro zamislim nad ovim problemom. Apstraktni štetni talasi Sad bih se vratio na štetna zračenja Ijudske psihe. Braća su se dosetila i poslala ga da od rodaka traži pare jer je on navodno zadržao njegov deo. trafo stanicama. elektranama. Lju-di su smešteni u zgrade na malom prostoru. prijemnicima. razne vrste izolacija. Tu je pred glavom porodice i njego-vom decom izbrojao novac i predao im ga. na mesti-ma koja radiestezisti nisu proveravali.0 provodnicima električne energije ne treba po-sebno govoriti. antenama i računskim terminalima štetno utuče na čoveka te povećava zagadenje okoline. Nismo svesni da je ta ak-tivnost prisutna i danas. pojavio se jedan stric koji nije bio u kući kad su se te pare trošile pa je zatražio svoj deo. okrenuta je tako da je ne-moguće postaviti krevete u smeru sever-iug. Gradevinari ugraduju prema projektu beton.

pokazuje jako dejstvo štetnih talasa. 12b. . Pregled mentalnom radiestezijom stana i kreveta osobe Š u 24 sata. kada je osoba Š bila u krevetu.Slika br.

Otkrio sam ga slučajno pregledajući me-ntalnom radiestezijom plan njihovog stana. ipak su najstariji sin i domaćinova žena potvrdili da su primili sav no-vac i da su ga potrošili još za očevog života. Direktnu po-tvrdu toga pokazao mi je otac u knjizi (Borci Drvara i žrtve fašističkog terora) . Prevario sam se. ili moći us-redsredenosti koju mogu da postignu. Klavir je kupljen preko oglasa od porodice ruskih emigrana-ta. Ove bolesti se ne mogu definisati jer im je nastanak na izgled bez uzroka. Svi su izginuli. Prokleo je i njih i njihovu decu. Skre-nuo sm im pažnju očekujući nerazumevanje. Što se tiče ukletih predmeta spomenut ću po-slednji primer koji sam imao kod porodice prosvetnih radnika sa Bežanije. Kupili su klavir koji je štet-no delovao. pružili su mi punu podršku i saradnju. deca su im nastradala samo je jedan umro od sušice. Kasnije na sudu. Bolesti ove vrste su otporne na sve vrste lečenja moderne medicine. Sve se pravedno završilo ali je kletva ostala. Klavir je pnpadao devojci ko-ja je ostala uplakana i ne razumevajući motive kupa-ca proklela je klavir i onoga ko na njemu bude svi-rao. jer svedoka ni-je imao (do istih koji ga i optužuju). Ustaljeno je mišljenje da ovakve bolesti nanose nekakvi vračevi ili zli Ijudi nadahnuti mržnjom. Tako su naši kupci ni krivi . od-nosno da tu vrstu egativnih zračenja mogu da emitu-ju svi zavisno od povrede koja im je nanesena. Liudi su prodali instrument jer su im bukvalno trebale pare za hranu.Rodjak ih je prokleo u muci i besu što mu se do-bro rdavim vraća. Lično sam ustanovio da to nije sasvim tačno. želje da se revanšira onom ko ga je povredio. koga se rodakbojao.

Čim sam se počeo zanimati štetnim zračenjima Ijudske psihe počeo sam tražiti i načine za otklanja-nje tih negativnih zračenja. Posle tretmana devojčicina majka mi je rekla da je osetila u toku tretmana trnce u nogama i rukama i da joj se čitav stomak počeo penjati i gušiti je. Ono što ovaj slučaj izdvaja iz veliog broja drugih je upravo ono što se desilo meni u toku tretmana. Odredio sam im novo mesto i mislio da sam da su im muke prestale. Najednom. Poslušali su me što se tiče sina i odveli ga specijalisti bez uputa lekara opšte prakse. Tog januarskog jutra sam saznao da su me poslušali i da su se odlično odmarali na tim novim mestima ali da ćerki nije mnogo bolje i da posle silnih pregleda i lekova specijalista razmiš-Ija da je pošal^e na skener u Beograd. Uradili smo to u jednoj prostoriji. Pošto sam našao slobodnog vremena odvezli smo se do njihovog stana. Na njihovo insistiranje otišao sam do njihovog stana i samo potvrdio ono što sam i pre rekao. Odlu-čio sam da ih odmah oslobodim dejstva apstraktnih štetnih zračenja. Nije im teško palo to što se lekar Ijutio jer su bili srećni da su ipak na vreme stigli. Doduše za praznika maloj je bilo dobro i spavala je u gostima drugu i treću noć odličo. Tako se u nji-hovu kuću vratio mir i spokojstvo. Posle toga vratili smo se u sobu gde su bili ostali. Posa-vetovao sam ih da dete odvedu odmah i bez uputa specijalisti a da kao razlog navedu da je malog jako zabolelo uvo. koji ima četiri godine nije bilo negativ-ne energije počeo sam klasični dijagnostički pregled. Od tih lekova nije bilo nikakve koristi. Mislim da je to kla-sičan primer radiesteziskog pražnjenja od negativnih apstraktnih talasa. kad sam-hteo prekinuti tretman zbog opasnosti od izletanja vi-ska iz . Prilikom pregleda stana ut-vrdio sam postojanje štetnih zračenja i prema njima sam ih savetovao gde da spavaju. Pošto sam se upoznao sa roditeljima i decom dvoumio sam se da li da ih klasično dijagnosticiram ili na malo drugačiji način. Dok sam vršio njegovo pražnjenje osetio sam kako mi niz ruku klizi nekakva energija. Zatim je sve prestalo uz veliko olakšanje. Videći čime se bavim zamolio me je jedan prijatelj da dodem do nje-ga jer i on i majka imaju stanovitih problema. Za sada znam nekoliko načina za otklanjanje štetnih zračenja Ijudske psihe koje još nazivam ONEROZNIM zrače-njima. Ćerka se više nije budila na opšte zadovoljstvo. Kako se spustila do šake u kojoj se okretao visak. Pošto mi je prijatelj sve ispričao o deci bojao sam se da me sugestija ne povuče na pogrešne odgovore. Interesantan slučaj mi se desio zimus. Pregledao ga je lekar opšte prakse i lečio ga sa nekim tabletama i ne poslavši ga specijalisti. Ovako je stigao u po-' slednji čas.ni dužni uneli nevoIju i nespokojstvo u svoj dom. lepo i mimo je spavala po celu noć. Utvrdio sam da je kod majke i ćerke prisutna onerozna negativna energija. Pored ovih klasič-nih zračenja ustanovio sam na prijatelju i jako zrače-nje apstraktnih štetnih talasa. Ovo štetno zračenje samo izolovano ne bi im na-udilo ali u sadejstvu sa drugim štetnim zračenjima kojih inače imaju u stanu moglo je da bude veoma opasno po onoga ko provodi najviše vremena za njim. koji na ovom polju ima zapažene rezultate. U meni je naglo porasla napetost i imao sam osećaj da će mi izleteti iz ruke visak ukoliko energija dode do vrhova prstiju. Prvo sam ih pregledao da li su pod uticajem ap-straktnih štetnih talasa. Prošlo je petnaest dana dok se nisu javili mome prijatelju. osetio sam da se razdvaja i polako struji kroz palac i kažiprst. Vesti su bile odlične. samo sam se ipak plašio da se sve ne vrati na staro kad dode kući. Kad ga je speci-jalista pregledao izvikao je se na njih zašto su toliko čekali te ga nisu doveli ranije. Unazad dva meseca i sin se počeo noću buditi uz vrisak i plaka-nje. U tome mi je dosta po-mogao Dragutin Fabijanić naš poznati radiestezista. ćerka nije ništa osetila što je raz-umljivo jer sa svojim sedam godina teško da bi to mogla i opisati. Obra-dovao sam se. Utvrdio sam da na desnom uvu ima jaku upalu i da bi ona mogla biti posledica njegovih problema. Odlučio sam da odmah uradim tretman. Pošto na sinu.

pa i u našoj zemlji. nestalo je one nape-tosti i grča. Što se tiče samog tretmana. Uslovi života su se promenili. Kad bi došao do odredišta već bi sve bila prošlost. Posle nekoliko minuta koje su trajale kao večnost. i da upali sveću. bolje reći. mesta boravka ne odredujemo po sopstvenoj želji. Ovaj moj prijatelj je inače poznat kao materijalista. čim bi napustio to područje izgubio bi se onaj strah od nečije mržnje koju je ose-ćao na sebi. Prijatelj je osetio trnce u ja-godicama prstiju i nekakvu vrelinu koja mu je zacrve-nela obraze. Još i sad u selu živi nekoliko Ijudi koji su bili učesnici tog zbivanja. po mogućstvu neka teška bolest. Danas Ijudi umiru od takozvanog u narodu po-znatog "uroka" ne samo u afričkim plemenima već i u velikim svetskim prestonicama. moru koja ga je proganjala. Ostao mi je sličan osećaj kao kad sam bio dete pa sam jezikom spojio dve pločice baterije od četiri i po volta. Kad ga završim zaduvam se kao da sam radio neki fizički posao ili se popeo pešice na treći sprat. uskočio je u kola i odju-rio put Beograda. Bio sam u polu šoku tridesetak sekundi razmiš-Ijajući sta mi se to desilo. Ovo što se njemu desilo nateralo ga je da više ne bude ka-tegoričan u svojim stavovima o vančulnom već je po-stao mudriji pa sad dozvonjava mogućnost i takvih pojava i procesa. Da bi odagnao strah zapitao je po dolasku po-slovnog prijatelja da li se još nekom na tom mestu nešto čudno događa. Od nekog paničnog straha koji bi osetio nije smeo nikako da se osvrne da vidi ima li još nekoga u njegovim kolima. Meštani iz ta dva sela su nekoliko nedenja zakopava-li tu ukraj puta kako tvrde na hiljade austrijskih voj-nika koji su na tom mestu masovno bili pogubljeni. Zbog demografske zbijenosti mnogo više smo iz-loženi bolestima i epidemijama svih vrsta. Si-jaset je primera gde je Ijude stizala (zaslužena kaz-na) u obliku prokletstva. zlobu. Zavisno od oso-be kojoj je raden tretman. Po nekom poslu bio je prisiljen često ići u jedno selo u Mačvi. Ijubomoru i nemoć da nešto bitnije poboljšaju svoj život. čovek na kraju pomisli da nešto nije u redu sa njim. Pri povratku smogao je snage da na tom mestu izade iz automobila uz osećanje panič-nog straha. izmedu ta dva sela. Od Beograda bi lepo putovao sve do tog mesta. osećaju se opušteno. na mene deluje za-morno. Prijatelj se začudio da njemu nije poznato šta se desilo na tom mestu za vreme prvog svetskog rata. Posle svakog tretmana ut-vrdujem kakve su promene nastale kod onoga koji je bio podvrgnut istom. Mogao bi se zakleti da je uvek u kolima prisutno još puno Ijudi koji ga strašno mrze. ali kako se redom raskida-ju prijateljstva Ijudi počinju da zaziru od njega i da ga izbegavaju. Na tom mestu uvek bi osetio da nije sam u kolima. uslova u kojima živi i radi ponekad je potrebno ponoviti u odredenom vremen-skom intervalu. Nas više interesuju slučaje-vi Ijudi koji su bez ikakve namere ili želje da nekog povrede sami iskusili na sebi dejstvo apstraktnih tala-sa mada ih u početku nisu bili svesni. Do krajnosti je racionalan pa sam upravo zbog toga i odlučio a iznesem njegov doživljaj. Pre mesec dana taj doživljaj je kulminirao tim da umalo u toj paničnoj vratolomnoj vožnji nije stra-dao. odnos-no ono što ne može da vidi ili opipa ne priznaje da postoji. Onaj koji nema te sreće na kraju i sam počne sumnjati u razloge toga što mu se dešava. U vratolomnoj vožnji projurio bi taj deo puta. svoj doživljaj. sve se smirilo.. Naš prijatelj arheolog pozajmio je sveću po na-govoru domaćina. Ako ima sreće pa se obrati nekom za pomoć ko ima više iskustva sa štetnim uticajima uzrokovanih Ijudskom psihom postoji šansa da se u vrlo kratkom roku oporavi i povrati u predašnje stanje. Uslovi života kod nekih Ijudi stvaraju zavist. Najčešće se pomiri sa sudbi-nom i prepusti se delovanju apstraktnih štetnih tala-sa. to je i on kretao noću da ne bi rano stigao i nepotrebno trošio vreme čekajući ga. Osobe kojima je rađen tretman uglavnom se mnogo bolje osećaju.moje ruke. U svim slučajevima utvrdim ne-stanak onerozne negativne energije. Jedan poznati arheolog ispričao mi je skoro. Oni nalaze zadovoljstvo u tome da drugoga snade kakvo zlo. Delovanje apstraktnih štetnih talasa danas je mnogo jače nego pre. Pošto je taj sa kim je bio poslovno po-vezan uvek tek posle devet sati noću stizao kući. . Ako je tretman posebno uspešan u jagodicama leve ruke osetim lagane trnce. U putu izmedu sela Noćaj i Radenković dogada-le su mu se stvari zbog kojih ni sad nema mira dok mi priča. Kako mu naj-ednom sve krene naopako naš čovek prvo pomisli da mu je sreća okrenula leda.

Podzemna voda prelazi majci preko gor-njeg dela a ćerka se instiktivno svake noći povlači naniže i izbegava negativne talase. U susednoj sobi za-hvata vrh bračnog kreveta i prelazi domaćici preko gornjeg dela tela. Obe konstatacije su potvrđene. Prevario sam se.Od tada je dvaput prošao istim putem u isto do-ba no više nije knao nikakvih problema. Došavši u stan svog prijatelja nisam mislio da i on ima problema koji bi proisticali od nekih štetnih Zračenja. Još uvek traži neko racionalno objašnjenje. Njegova supruga me do-čekala molbom da pregledam njihov stan jer se ona ne oseća dobro od kada su se uselili. Ni sam se ne može pomiriti sa tim da mu je jedna upaljena sveća pomogla. Što se tiče apstraktnih zračenja oni su izbijali iz Slika br. Primer stana u Ulici Gavrila Principa . U sobi sam naišao na još jedno negativno zračenje koje je poticalo od Ijudske psihe. Pregledom sam ustanovio da im u maloj sobi preko dečjih kreveta prelazi zračenje podzemne vode. Pošto je nemoguć drugi raspored to sam im obe-ćao da neutralizujem štetna zračenja s tim da ih češće proveravam. Rekao sam im da negativni talasi potiču od pod-zemne vruće vode koja protiče ispod cele zgrade. Mlada ćerka je osetljiva pa tačno u ono vreme kad su zračenja najjača ona menja mesto i odlazi u bolju sredinu.13. Starija je manje osetljiva pa trpi celu dozu zračenja i već snosi posledice. Pregled stana na Karaburmi zračenje i to Kerijev čvor. Roditelji su te bo-love prvo tumačili time da im dete previše trči a posle da dete verovatno izmišlja i preuveličava da bi skre-nula pažnju na sebe. Detaljnim pregledom utvrdio sam da je starijoj ćerki u predelu prepona prisutno još jedno štetno Slika br. Primer stana u ulici Gavrik Principa u Beogra-du. U spavaćoj sobi u bračnom krevetu spavaju maj-ka i ćerka. apstraktni štetni talasi kako ih mi zovemo. Prijatelj mi se požalio da se nije mogao načuditi mlađoj ćerci da svake noći u 03h dolazi i liježe kraj njega u krevet. Starija se već duže vreme žali da je bole butine.14.Da je prisutna podzemna voda domaćica je saznala pre nekoliko meseci kad su im podrumi bilipoplavljeni vrućom vo-dom.

toplije su mu noge a i sa rukom nema više ni-kakvih problema. Pregledom prostorije ut-vrdio sam da su uslovi rada teški. Već duže vreme žale mi se kolege na poslu da ih bole noge i da imaju česte glavobolje.jednog Hristovog raspeća urađenog u mesingu. Jedan poslovni prijatelj me zamolio da mu pre-gledam stan u kome živi. U predelu leve ruke nalazi mu se Hartmanov čvor. Učestala su bo-lovanja kao rezultat toga. Ispostavilo se da je vajarski deo besprekorno urađen a da su anomalije nastale prilikom livenja. Pregledom stana ustanovio sam d a mu preko no-gu prelazi podzemna voda i da je ona razlog što su mu hladne noge i što ima lošu cirkulaciju. Nad Slika br 15. Posle pregleda postavio sam mu krevet u zonu pozitivnog zračenja i već posle tri dana prijatelj me nazvao da mi javi da smo izgleda uspeli jer se bolje oseća. bolje reći nemogu-ći Dve trećine prostorije se nalazi iznad podzemne vode. Pošto on spava na ledima i retko se u snu pokreće to mu je ruka počela da tme a i prsti su ga po-čeli boleti. 15 dana pre toga doživeo je porodičnu tragediju. pa se njegova muka i bol slila sa legurom i postala deo raspeća. Majstor koji je lio raspeće. Položaj kreveta mog poslovnog prijatelja . Već iz njegove priče dafo se naslutiti da mu je iskazana bojazan na mestu. Prostorija je osvetljena neonskim svetlom.

.

Tipičan primer nezdrave radne sredine. Uz to tu je i bočni signal podzemne vode i pokla-panje Hartmanovog čvora sa tehničkim zračenjem. To činim na tri nači-na: a) Prvi je mentalnom radiestezijom koristeći se u mislima stvorenom slikom. Prvo jače potiče od table sa mnoštvom osigurača i električnog brojila. Svi ovi uslovi čine da se Ijudi loše osećaju na radnom mestu i da rade bez elana. 16.Slika br. . Postoje i dva mesta pod uticajem tehničkog zračenja. jer ih minimalan rad maksimalno iscrpljuje. UTVRĐJIVANJE ŠTETNIH ZRAČENJA Najbolje je da vam pokažem na ličnom primeru kako odredujem štetna zračenja. podzemnom vodom nalazi se metalni nameštaj koji raspršava štetna zračenja u svim pravcima. b) Drugi je mentalnom radiestezijom radeći na nacrtu stana koji ste vi napravili. dok drugo potiče od pripadajućih trafba ne-onske reklame. gde kom-binujem pregled stana sa pregledom skice stana. c) Treći je kad sam na mestu dogadaja.

. Preporučio bih vam da napravite tabelu štetnih zračenja. Ona utiču i na raspoloženje onoga koji je u toj zoni. ovakvu ili sličnu. da mu organi-zujem kurs i predavanje koje bi držao u Beogradu. Mesta koja blagotvorno deluju na uku-ćane još se zovu pozitivne zone zračenja. (koje odbijaju štetne talase) olovne ploče (koje apsor-buju tetna zračenja kao i ulja) spirale. Samo je bio siguran da on takvo predavanje ne sme dozvoliti. Ograniča-vam se samo na ona koja su po njih štetna. Pripremio sam plakate a dosta Ijudi sam lično obavestio. tehničko zračenje 120. Tako su stanovnici ove mesne zajednice ostali uskraćeni a nas dvojica uvre-deni. Kerijev čvor 100. Ova mi blo-kada koristi da se izolujem od tih raznovrsnih uticaja i da istraživanja sprovedem do kraja. Po ovom pitanju najbolje je da konsultujete knji-gu "Medicina stanovanja" koja veliki deo posvećuje upravo ovom problemu. Kasnije u bo-Ijim uslovima proveravam svoj rad i vršim korekcije ako su potrebne. Da još uvek postoji nerazumevnje i otpor prema radiesteziji dobro ilustruje sledeći primer. nuklearno ozračenje 160. ukrštanje dva podzemna to-ka hladne vode šifra 60. bakarne žice. zaljuljaj-te ga od sebe i tražite da vam pokaže šifru zračenja. pod uticajem štetnih talasa ili sugestije prisutnih. postavite visak u centar uglomera. dete dobro uči. Uostalom spomenuo mi je i plakat za Dan Mladosti. pitam da li je jedno ili više zračenja.Ako se mesto na kom'sprovodim radiest istraž. Odlučio sam se za naselje gde žive moji roditelji jer se nalazi na jako lošem terenu. što opet za-visi od senzibiliteta dotične ličnosti. rana brže zarasta. Postupak je jednostavan. Na primer: podzemni tok hladne vode šifra 40.Postupak: Kad tražim štetna zračenja ne tražim sva. Mnogi radiestszisti je koriste. U stanu postoji i mesto koje je dobro (dobro u smislu da našem organizmu prija) a naći ćemo ga na sličan način kao i štetno zračenje. jer sva i nisu štetna po ukućane dotičnog stana. Kad ga locirate na va-ma je da ga iskoristite. a kakve su posledice već vam je poznato. Na insisti-ranje često im na planu ucrtam sva zračenja skrećući im pažnju koja su po njih opasna. a nemam mogućnost promene mesta rada koristim reč ISIS (isključujem sve smetnje i sugestije). Na takvom mestu bolesnik se brže oporavlja. . Ja bih spomenuo Fabijanićevu od radiestezista prihvaćenu preventivnu blokadu koja se koristi u ra-du. urok 140. Prosle go-dine zamolio me Osman Hasanpašić. Kad mi visak odgovori da ima. nominalni broj. Očitate šifru i znate sa kojim štetnim zračenjem imate posla. Sve sam ugovorio sa sekretarom mesne zajedni-ce samo je ostalo da se pribavi saglasnost predsedni-ka saveta mesne zajednice. Uzmite uglomer i svakom štetnom zračenju odredite šifru.. s tom razlikom što ćemo od viska tražiti da nam pokaže mesto u kući ko-je je blagotvorno po ukućane. Hartmanov čvor 80. Postupak ponavljam dok ne lociram sva zračenja. Kad otkrijete štetno zračenje.. Na ulasku u prostoriju komunikacijom ustano-vim da li u toj prostoriji ima štetnih zračenja po one koji tu žive. često se dogodi da se dva i više zračenja na istom mestu seku. Zatim ga lociram i ut-vrdim kakvog je porekla. Predsednik saveta mesne zajednice uoči predavanja dosetio se da bi tr-balo tražiti odobrenje od SUBNOR-a ili SSOJ-a te da on ne može da rizikuje. te da on ne zna pozadinu tog predavanja. lepo se spava.

Tu se javlja mo-gućnost od pogrešaka. Koris-no za one pacijente koji su došli po pomoć i ozdrav-Ijenje. Vrlo nepopularno bi bilo kad bi počeo vraćati simulante koji su došli po planirano bolovanje. jer ono čim se bavimo je mnogostruko korisno po one koji su obuhvaćeni radiesteziskom dijagnosti-kom. Dijagnosticiranje . precizna. a korisno i po udruženi rad koji bi imao znatSlika br. vrlo nepopularno ali jako korisno.RADIESTEZISKA DIJAGNOSTIKA Dijagnostika je pravi izazov za radiesteziste. pregledaju ih i šalju ih dalje specijalistima. Zamislimo naš bilo koji dom zdravlja i radieste-zistu volontera kako sa lekarem opšte prakse prima i pregleda pacijente. Dobro je da je tako.18. pouzdana i brza što može pomoći u nekim hitnim slučajevima. Na Zapadu Evrope u nekim privatnim bolnica-ma. Ona se posle provrava i potvrduje medi-cinskim metodama. Dijagnostika zateva mnogo vremena za radieste-zistu koji nije medicinski stručnjak. kako sam obavešten. ne zbog lošeg radiesteziskog naboja već zbog nepoznavanja materije istrživanja. pacijente pnmaju radieste-zisti. Teš-ko da ćete naići na nekog iole ozbiljnijeg radiestezis-tu a da nije podlegao ovom izazovu. Kod radiesteziste dijagnoza je preventivn.

a zatim možete ići u detalje. m. Kosti ekstremiteta 4. F) LIMFNI SISTEM G) UNUTRAŠNJI ORGANI H) MIŠIĆI I) KOŽA J) OČI K) UŠI .počinje ubacivanjem krvi u aortu sa odvojcima za glavu u gornje udove. Parasimpatikus (koči organe. zdravih na bolovanju. Mislim da će ipak društvo rešiti i bez radiestezis-ta ovaj problem. Produžena moždina 5. koja su nastala zbog pri-vatnih poslova u radno vreme. prsna kost.me-hur. jetru. koji deo organa i u kojoj meri. Kičmena moždina 6. VELIKI . rebra. donje udove. dvanes-terac. Ostale kosti (ključne. Glavni živci nogu D)KRVOTOK 1. Služimo se rukom kao detektorom a vi-sak nam svojim simbolima skreće pažnju na obolele mesta. nervni sistem krvotok. limfni sistem. Veliki mozak 2. Mali mozak 3. Ja bih vam ovde priložio šemu po kojoj može te-ći jedan jednostavan dijagnostički pregled.no manje radnih sati zamenjenih bolovanjima. Simpatikus (podstiče organe na rad) 2. bubrege creva. kosti. kod srca je ob-rnut slučaj) Plan pregleda B) SOMATSKI NE-RVNI SISTEM 1. Glavni živci ruku 7. Velika korist bi bila za naše snabdevače lekovima jer bi ih koristili oni kojima su i namenjeni. Most 4. Navodim osnovno a za detalje se po-brinite sami. Kosti lobanje 2. Kosti kičme 3.počinje od desne predkomore 2. a o socijalnom ko-je isplaćuje silna bolovanja. gušteraču. genitalije. lopatice. MALI . želudac. Njom su obuhvaćeni svi organi. odnosno raspitujemo se koji je to organ obo-leo. mehur. karlična kost) C) VEGETATIVNI NERVNI SISTEM 1. A) KOSTI B) SOMATSKI NE-RVNI SISTEM C) VEGETATIVNI NERVNI SISTEM D)KRVOTOK E) KRVNA SLIKA A) KOSTI 1. U kapilarima krv koja je donela kiseonik vraća se uzlazno u srce kroz donju šuplju venu a iz glave (mozga. slezi-nu. vrata) is-to u srce kroz gomju šuplju venu. da ne govorimo.

E) KRVNA SLIKA 1. Međurebarni čvorovi 6. Cvorovi prsnih žlezda 7. c) Mokraćni mehur mišići lica d) Jajovodi sa jajnicima vratni mišići e) Materica deltoidni mišići f) Rodnica grudni mišići šići stopala trbušni mišići m mišići bedara imišići listova . po-višena ili jako poviše-na 5. Površinski vratni splet 8. Potčeljusni limfni čvorovi 9. Preponski spletovi 3. PRITISAK F) LIMFNI SISTEM 1. Limfni sudovi 10. lojnice. znojnice. Glavni limfni vod sa rezervoarom 4. Crijevni čvorovi 5. sinus sitaste kosti 3. Pazušni spletovi lim-fnih čvorova 2. ERITROCITI-Da li je normalan broj u or-ganizmu 2. čeoni sinus 2. SEDIMENTACIJA--Da li je normalna.H)MIŠIĆI GANI a) Bubrezi b) Mokraćni kanali a) prednja strana čoveka 1.Limfni kapilari G) UNUTRAŠNJI ORGANI Srce: EPIKARD (VANJSKI DEO) MIOKARD (SREDNJI SINUSI 1. LEUKOCITI 3. TROMBOCITI 4. solne žlezde) UROGENITALNI OR. čeljusni sinus 4. sfendidalni sinus DEO) ENDOKARD (UNUTRAČNJI) Disajni organi: a) nosnica sa nervom ču-la mirisa b) ždrelo i grkljan c) dušnik ŽLEZDE SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM a) Hipofiza b) Epifiza c) Štitnjača sa spored-nim štitnjačama e) Nadbubrežna žlezda f) Spolna žlezda i pro-stata g) GušteraČa. slezina h) ostale žlezde sa van-jskim lučenjem (mleč-ne žlezde.

jetra. žučna kesica. gušterača 0 tanko crevo g) debelo crevo .d) bronhije e) bronhiole sa alveola-ma f) plućna krila Probavni organi: a) usna šupljina b) zubi c) jednjak d) želudac e) dvanaesterac.

a ona kaže da su joj odstranjeni pre godinu dana. Ponudio sam joj da mi donese sertifikat koji je dobila uz figuru pa da pokušam da otkrijem gde se nalazi. Radi se o čo-večijem bio-polju. a dotični kaže da je tu bio ali da mu je odstranjen. u Austriji odnosno u Beču. ali su izgleda rasturene pa ne figuriraju kao celina. Konastatovao sam da je figura u inostranstvu. Ako odsečemo deo lista snimimo ga Kirilijanovom fotografijom vidjet ćemo da je na slici energetski omotač bio-polje prisutan oko celine lista. Tehničke stvari su u zemlji. Dijagram za odrđenje obolelog sasta-va organizma. Da li drugi primer karcinoma. Bio polje je najsavrsenije energetsko polje. njih dvoje bili su na dočeku u Beogradu. Tako je i kod čoveka. Uz sertifikat donela mi je i par fotograflja. traženje nestalih osoba i dragocenih predmeta. znači da operacija nije na vreme izvršena te da odstranjenjem organa nije odstranjena i bolest.19.Slika br. Mojoj prijateljici obijen je stan u Lovranu gde inače živi sa mužem. Ja bih ga se samo dotakao a kompleksnije objašnje-nje prepuštam stručnjacima fizičarima. Slu-čaj prisutnog polariteta odstranjenog organa je fenomen Kirilijanove fotografije.Nje-gova primena u dijagnostici je interesantna. Danas se vise koristi u svrhe otkrivanja i sprečavanja zločina. svoju i njihovog stana. Ili. bila je Nova godina. Izdvojio bih jedan skorašnji primer kojim smo se nezavisno pozabavili Osman Hasanpašić i ja. Skrenuo bih vam pažnju na jos jedan fenomen. PRONALAŽENJE NESTALIH OSOBA ILI PREDMETA Ova mogućnost radiestezije najviše se koristi po-sle velikih katastrofa i ratova. kao da do odsecanja nije ni došlo. Nju radiestezist registruje i posle operacije i postoji verovatnoća da će se bolest prebaciti na drugi organ. što je onemogu-ćilo dalje traženje. Na primer: pregledam ženu i kažem joj da su joj jajnici uredu. Ljudi se izgube. Pro-valnici su im odneli svu tehničku robu i garderobu po izboru. . Postoji par pretpostavki pa ću vam ih izneti. nesta-nu ali ostane želja i volja njihovih bližnjih da znaju gde su im nestali i da li su u životu. U vreme obijanja. Pitanje je kod dotične žene da li su joj izvadeni oboleli jajnici na vreme ili su izvadeni greškom zdra-vi jajnici jer radiestezista registruje. prima njihov sig-nal i posle operacije. Da sam imao plan Beča možda sam mogao naći i ulicu i broj gde se u tom ča-su nalazila. pregledom us-tanovim karcinom na nekom organu. Medu ukradenom robom nalazila se i jedna figura koju je dotična kupila u Indiji i koja joj je bila draga. Kao radiestezista sreo sam se sa problemom prisutnog pola-riteta odstranjnenog organa.

Ne brzajte i gledajte da vaš posao ponovi neki drugi radiestezista. jer provera vam je najbolji poka-zatelj vašeg uspeha. Prijateljica je javila mili-ciji da je dobila anoniman telefonski poziv i adresu obijača njenog stana. a kao veza sa njima može vam poslužiti rezervni ključevi istih. koristim ovaj drugi način. ali tamo gde se on . Suo-čit će te se sa nečim na šta vam moram skrenuti pažnju. Posle toga su na jednoj seansi poku-sali od tog duha da traže objasnjenje zašto ih je za-tvarao. No. Pri radu na prvi način visak mi se okreće u pravcu kazaljke na sa-tu. Pregledom karte utvrdio je da se obijači nalaze sa stanom u Rijeci. Sliku nestale osobe postavite kraj leve ruke. Oni su prvobitno tražili Ati-lin grob preko instrukcija nekog duha (tako su pisali) ali su našli samo grob nekog madarskog vojvode u okolini Zemuna. oni su mu odgovorili da se Car ponovo javio i rekao da Mijatović sumnja u sadržinu njihovog pisma. U daljem razgovoru obećao je da će im pomoći da nadu njegovo blago zajedno sa krunom i skiptarom. tako da znate šta tražite. Kolega radiestezista ih je zamolio da na miliciji ne spominju njega zbog mogućih komplikacija. odgovorio im je da je voljan da im pomogne u vezi dobijanja dozvole od srpskih vlasti da traže to blago. ja sam tvrdio da su bila tri provalnika. dobivši to pismo preko Beograda. i drugo. Kompasom proverite da li ste okrenuli sever karte na severnu stranu. Zato su se oni obratila Mijatoviću. I vi treba da sedite licem ka severu a potiljkom ka jugu. plastični metar i olovka. Uzima se karta krupnijeg razmera sve do plana grada pa i detaljnije. sa molbom da se nekako sastanu. a to su: da vi-skom krećete kartom sever-jug i istok-zapad ili da vam visak luta iznad karte pretražujući kvadrate koje možete prethodno izvući olovkom. Sad o načinu traženja i pronalaženju nestalih osoba radiestezijom. Polako se oko obijača zatvara krug. No napomenuo je: "Vi to možete naći i iskopati ali samo uz pomoć Čede Mijatovića". Ipak. Visak ga je odveo još do jednog pansiona. Jedno je pravilo da pre traženja utvrdite da li je nestala osoba živa. Visak ih je doveo na jednu adresu. Šta je Atila vama? Zašto ne tražite nešto što je od mnogo većeg interesa za vaš narod?" Oni su ga pitali ko je. Godine 1899. Postoje dva načina za rad na karti. U međuvremenu kolega radiestezista dolazi do novih podataka. On im je pregledao stan i uglavno m potvrdio sve ono štosmo i mi otkrili.Provalu su izvele tri osobe uoči Nove godine i u stanu su provele dobar deo noći. Za rad su vam potrebni: slika nestale osobe. Mesto gde se ukrštaju linije povučene iz te dve tačke je mesto u kom se nalazi nestala oso-ba. Pošto nisam stizao da dodem u Lovran. Po svemu sudeći lopovi su odatle krenuli u svoj poduhvat. a ja odredio da je u Beču. Prove-rite da li je mesto na kome sedite ozračeno štetnim talasima. moji prijatelji su se obratili jednom radiestezisti iz Rijeke. Na isti način možete tražiti i izgubljene predme-te. vi Srbi. ali se javio drugi duh i ukorio ih: "Kakva sra-mota. Postupak ponovim po osi istok-zapad i upišem tačku. Ali Mijatović je tada već bio u Londonu. Mijatovićje primio pismo od troji-ce spiritista iz Sremskih Karlovaca (Carlovitz) od kojih je jedan bio medijum. Zatim sam nazvao Osmana i obavestio ga da mu šaljem pismo sa slikama. Tako možete naći ukradena kola. i on se predstavio kao Car Dusan. pojedinačno sva-kog kontinenta. krećem od severa prema jugu. a kartu sveta kraj desne ruke. Sad im je bilo ostalo samo da ih saslušaju. Podudarili smo se u svemu osim sto je on rekao da je figura u inostran-stvu. Ja lično. Kad se pokaže to mesto "zaustavi se" ja ga ozna-čim tačkom. a on je tvrdio da je jedan od tri provalnika bila žena. Prethodno mi je vi-sak pokazao kakav će zauzeti položaj kad se naće u ravni sa mestom na karti u kom se nalazi nestala oso-ba. Nesto sam otkrio o provalnicima što je nadam se moglo koristiti u istrazi. Milicija je proverom ustanovila da u toj kući žive provalnici koji već imaju mesto u njihovoj arhivi. Posle nekoliko daria javio se Osman i rekao mi svoje nalaze. a tražite Atilin grob. Narednog dana su kolima obišli naselje u kome se po visku nalazila kuća provalni-ka. kompas. karta sveta.

Poslanik Srbije u Carigradu i Londo-nu. Prijatelj me je zapitao da li da je sada pozovu telefonom pa da nas dvoje popričamo. sakrivenom izmeću zida od crve-nih rimskih cigala. Posumnjali su da tu postoji neka veza. umro 1932 u Londonu gde je od 1899. Roden 1842. Lajpcigu i Cirihu. Posle ukusne večere ispričali su mi ono što su oni znali o njenoj školskoj drugarici. Studirao u Minhenu. Došao sam na poziv prijatelja i njegove supruge. Zaljuljao sam visak i rekao da ona sad nije kući i da je nazovemo drugi put. ministar fmansija i inos-tranih poslova. u Beogradu. pa da on treba da ode kod nekog od njih da bi direktno komunicirao sa njim (Dušanom). Tako smo radieste-zisko istraživanje ostavili za drugi put. Zbog odredenih okolnos-ti nije mogao ovo da učini sve do 1902. Prijateljima se učinilo čudnim da u utorak u ponoć ona nije kod kuće. . Kasnije.sada nalazi ima puno dobrih medijuma. po Mijatovićevim re-čima zaista mu se javio duh cara Dušana i ponovio "da njegove regalije kao i blago. Bio profesor Velike škole. političar. Vango. stalno živeo. Po njihovoj priči ona je u roku od godinu dana izgubila majku i brata. Nazvali su je u Novi Sad. na jednoj ugovorenoj seansi sa medijumom imena Mr. godine. postoje u velikom čeličnom sanduku. Godine 1902. Javio se njen otac i rekao da se još nije vratila kući. Čedomilj Mijatović. književnik i istori-čar. On mu je dao neke instrukcije. Treba takoće napome-nuti da prema Mijatovićevim rečima medijum nije uopšte bio upoznat sa svrhom Mijatovićevog dolaska kod njega. situ-iranom na izvesnoj tački blizu puta koji vodi od Ne-gotina ka Zaječaru". u jednom vinskom podrumu. ali su one bile ta-ko nejasne da je Mijatović došao do zaključka da po njima ne može ništa da uradi.

Možemo samo predpostaviti da li joj je lekar re-kao ili je oslonjena na svoju intuiciju i nepodnošljive bolove odlučila da podigne na sebe ruku. našla je vremena da ode kod lekara. Misli-la je da će najbolje biti ako nestane i ona i njena bo. bez objašnjenja. pošto je bila domaćica.1 lest. Pregledom prostorija utvrdio sam da je njena majka spavala na pod-zemnoj vodi koja se ukrštala sa drugim tokom podzemne vode tačno na mestu gde joj je jastuk na kre-vetu. Rešenje zagonetke oko smrti njene majke opov-rglo je sumnju da je i smrt njenog brata u saobraćajnoj nesreći šest meseci kasnije. Raspitao sam se kako joj je majka umrla. Vrlo brzo sam stvorio svoju teoriju. bila u ikakvoj medu-sobnoj vezi.Slika br. Verovatno je videla sebe u mislima bolesnu i na teretu porodice. Odlučila je žrtvovati sebe i otići iznenada. Mada sam čuo da je sama sebi prekratila život. Uz to na istom mestu je bio i Hartmanov čvor. Rekao sam ćerki da joj je majka imala u poslednje vreme jake glavobolje. odlučio sam da im kažem za rezultate mog radiesteziskog is-traživanja.Moje je mišljenje da je znala za svoju bolest. Najverovatnje.Dani su joj proticali u samoći i razmišljanju. Sad je ostalo sa-mo da je potvrdim. . što mi je ona po-tvrdila. Posle kratkog razgovora zamolio sam je da mi nacrta plan njene kuće. 21 U međuvremenu oni su kontaktirali sa njom i dogovorili da se nademo u nedelju'svi zajedno u sta-nu mojih prijatelja.

Hteo sam da znam ima li dece i visak mi je pokazao da ima dvoje i to cu-rice. Uda-Ijenost sredine prvog bočnog signala od sredine glav-nog signala predstavlja dubinu na kojoj se nalazi podzemna voda. Pored njegove bolesti ni tašta nije bila dobro sa nogama. Moju konstataciju o smeru i dubini na kojoj se nalazi podzemna voda . rodakovom tastu preko donjeg stomaka a tašti preko nogu. Nameće se zaključak da se i nerodena. Vene na nogama sva-kim danom sve su je sve više bolele. Glavni signal je tačno iznad glavnog toka podzemne vode. Za njene vene se još moglo naći objašnjenje u napornom radu na ima-nju ali za prijateljevo loše zdravlje nije bilo logičnog objašnjenja. Na slici vam je pokazano kako se pravilno drže rašlje i osnovni simboli koji vam pokazuju mesto na kome se nalazi voda. ostavila svoj trag u bazi iz koje crpimo podatke. Kad ste to odlučili. Počeli su u prvo vreme mesečni po-seti lekaru a onda sve češći. jer se nisu potvrdila u životu. Pred kraj v. Za odredivanje izdašnosti podzemne vode koris-te se visak i uglomer od 90 stepeni. za-Ijuljao sam visak ispod stola jer me inrteresovalo ne-što o tu prisutnom čoveku. uzmite rašlje u ruke. Pre dve godine pozvao me rodak da pregledam kuću njegovog tasta. Bilo mu je čudno da onako snažan čovek za tako kratko vreme tako oslabi. Pregledom kuće ustanovio sam u njihovoj spava-ćoj sobi zračenje isto vrlo jako a koje je poticalo od podzemne vode.TRAŽENJE 1 NALAŽENJE PODZEMNE VODE Kada krenete u potragu za vodom jako je važno da ste načisto kakvu vodu tražite: pijaću ili tehničku vodu sa pripadajućim karakteristikama. Treba li da vam opisujem kako sam se osećao tokom nastavka večeri. a začeta deca. Na moje iznenaće-nje rekao mi je da mu je žena dvaput bila trudna i da je oba puta izgubila decu. Zrak štetnog zračenja prelazio im je preko bračnog kreveta. Odgo-vorio je da on uopšte nema dece. Podzemna voda ima sedam signala od kojih je nama naj- važniji glavni signal i prvi lažni signal. Odgovorio sam mu da sam vero-vatno pogrešio u radu sa viskom. ma koliko mi ignorisali da su uopšte i postoja-la. koja može neposredno dovesti do toga da se obruka i izgubi stečeni ugled. Treba li da vam kažem da su oba puta bila u pitanju ženska deca. Na jednom rodendanu kod naših prijatelja. Zapitao sam ga imali li on dve devojčice. Kad ga nademo potražimo prvo bočni i tad smo već odgonet-nuli na kojoj se dubini nalazi podzemna voda. Bolest se iskomplikovala.ečeri prišao mi je i upitao otkud mi to da on ima dve kćerke. Za radiestezistu je najgore da istraživanje vrši na brzinu jer može da mu izmakne neka važna činjenica. NJegov najveći problem je bila obolela bešika. Svi smo pričali o deci ali to kao da nije bila njegova tema.

Ovaj metar na priloženoj slici zove se biometar. Njegova žena je odustala od operacije vena jer se mnogo bolje ose-ća. Danas se taj čovek odlično oseća. Davno je otkriveno da pomoću viska možete me-riti vitalnost i relativnu svežinu namjernica koje svakodnevno koristite.po-tvrdio je tast. Na jed-nom kraju lenjira postavimo namirnicu. To ćemo postići merenjem frek-venciJe zračenja koje se imituje iz namjernica. Njihov bunar u dvorištu bio je na sme-m podzemne vode koju sam našao a dubina bunara se poklapala sa dubinom podzemne vode koju sam ja odredio. Odavno je prestao sa bilo kakvim lekovima što je uzrokovalo naglo poboljšanje njegovog zdravlja. Sa viskom se udaljavamo duž lenjira. Pošto su se na licu mesta uverili da ono što im govorim ima smisla poslušali su me i pomerili se iz zone štetnih talasa. Sad joj pomažu specijalne čarape za vene. To mesto gde visak pro-meni smer kretanja uzimamo kao merilo stepena vi- .

5 i smatra se da su za čo-veka zdrave namjernice te i većih vrednosti.talnosti namjemice. čaj. Četvrta kategorija su margarin. žestoka alkoholna pića. ulje. Prva kategorija su namjernice od 6. sveže voće i povrće kad su sirovi.5 do 10. vino. Ljudsko telo emituje 6. Treća kategorija su namjernice od iznutrica. To su sveže meso. Namjernice sa manjom vrednosti od 6. belo brašno. Tu spadaju jaja. šećer. čokolada. kompoti.5. UNIVERZALNI UGLOMER . beli hleb. Ove namjernice skoro da nemaju nikak-vo zračenje pa su prema tome mrtve namjernice. kuvano povrće.5 iscrpljuju organizam i oduzimaju mu vitalnost. Druga kategorija su namjernice od 3 do 6. kafa. džemovi. kuvana ri-ba.

nervoza.mislim na jedan život. 1 danas kod velikog broja Ijudi pre-vladava strah od fotografisanja. Zahtevate da vam po-kaže koliki je vaš radiesteziski naboj. život lišen alko-hola. ali isto tako nemojte da vas demorališe ako utvrdite da vam je radiesteziski potencijal slab. svada bez sretnog završet-ka.vežbom.kasnog leganjai kasnog ustajanja. prosečan. Uro-denici su se užasno plašili kamere iako je nikada pre toga nisu videli. Dijagram za određivanje radiestezisl og potencijala FOTOGRAFIJA Podsetio bih vas na ona afrička plemena koja i danas žive na stepenu razvoja na kom su živeli pre nekoliko stotina godina. pojačan. Poznajem neke osobe sa maksimalnim potencijalom koje uljuljkane saznanjem da mogu mnogo. nisu po-stigle ništa i obrnuto.UTVRĐIVANJE RADIESTEZIJSKOG POTENCIJALA Upoznat ćete jednostavan način da izmerite sop-stveni radiesteziski potencijal. da dovedu domorodca pred kameru i da ga snime. Ekspedicijama koje su ih pronalazile najteže je uspevalo ili gotovo nikako. Za-Ijuljate visak od sebe i objasnite visku šta želite da postignete ovim ispitivanjem. Potreban vam je visak i uglomer koji je gardiran kao na ovoj našoj slici. lišen zurbe. duvana. I u radiesteziji je važna sistematičnost u radu i pridržavanje jednog urednog življenja. Nemojte samo da vas zavara i opije ako pokaže nadprosečan. poboljšanom koncetraci-jom..koliko je to danas mo-guće.nekoliko osoba koje su sa slabim potencijalom. visok i maksimalan. izraženom voljom da uspeju postigle to da su pojačale naboj i danas postižu solidne rezultate. . uzimajući gradaciju: slab. Kada kažem urednog. Ovaj animistički strah ima osnova u šta se mi danas uveravamo na raz-ne načine..

što se preko iste može nauditi onome ko je na slici. BIOENERGETSKI POTENCIJAL . Izlečenje nastaje aktiviranjem energije koja se nalazi svuda oko nas.Svaka naša fotografija nosi dio nas samih. Radiestezista pokreće. pa se na osobu prilepi onerozna energija o kojoj više govorim u poglavlju o apstraktnim štetnim talasima. a to je pozitivno delovanje na osobu sa fotografije. Slanjem pozitivne energije utiče se na zdravlje osobe na čije se talasno područje uključimo. aktivira i usmerava preko fotografije tu energiju na dotičnu osobu. Mnogo je takvih pozitivnih primera ozdravljenja Ijudi pomoću fotografije. pa se uključenjem u to područje može saznati sve o nama. Kad se uključi na traženo talasno područje može umesto kao prijemnik da deluje kao odašiljač. Osnovna postavka na kojoj deluje radiestezist je talasna teorija. Na svakoj fotografiji zabilježeno je nase telesno područ-je. Mnogo je primera gde se fotografija zloupotrebi. Pored mogućeg straha od loših posledica prisut-na je i druga mogućnost. Još gore je ono čega se boje afrički domorodci. Radiestezist se uključi na talasno područje čoveka sa fotografije.

godine.. Paris 1931. Beograd Peter Tompkins.RDIESTEZIJSKO MERILO STRESA LITERATURA Stanko Jurdana "Rašlje i visak života" GZH. Beograd Rudolf Ziher "Rašlje vilinske". Zagreb Nataša Marković "Bioenergija-moć isceljivanja". 183-188. 1917 sr. Zagreb Kolins "Misterije" Prosveta. New York.Puškin "Parapsihologija i eksperimentalna psihologija" Nolit. Madame de MERSEMAN "Le pendule magique".N. Christopher Bird "Tajni život biljaka". Beograd V. Beograd Chedomille Miatovich "The Memors of a Balkan Diplomatist" London. Zagreb Žak La Maja "Medicina stanovanja" Akvarijus. Prosvjeta Zagreb . Zagreb William C. Beograd Osman Hasanpašić "Priručnik iz radiestezije". Toronto and Melbourne: Cassel and Companz LTD. Lowe "Uvod u akupunkturnu anesteziju" Sportska knjiga. Mali školski anatomski atlas "Školska knjiga".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful