Position 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12

Swara Shadja Shuddha Rishabha Chathusruthi Rishabha Shuddha Gandhara Shatsruthi Rishabha Sadharana Gandhara Anthara Gandhara Shuddha Madhyama Prati Madhyama Panchama Shuddha Dhaivatha Chathusruthi Dhaivatha Shuddha Nishadha Shatsruthi Dhaivatha Kaisiki Nishadha Kakali Nishadha

Short name Sa Ri Ri Ga Ri Ga Ga Ma Ma Pa Dha Dha Ni Dha Ni Ni

Notation S R1 R2 G1 R3 G2 G3 M1 M2 P D1 D2 N1 D3 N2 N3

Mnemonic sa ra ri ga ru gi gu ma mi pa dha dhi na dhu ni nu

Melakarta Ragas Suddha Madhyamam No. 1 M2 2 M2 3 M2 4 M2 5 N3 6 M2 Raga Scale S' S' S' S' S' No. 37 38 39 40 41 42 Prati Madhyamam Raga Scale

P D1 P D1 P D1 P D2 S'

1. Indu Chakra Kanakangi S R1 G1 M1 P D1 N1 N1 S' Ratnangi S R1 G1 M1 P D1 N2 N2 S' Ganamurti S R1 G1 M1 P D1 N3 N3 S' Vanaspati S R1 G1 M1 P D2 N2 N2 S' Manavati S R1 G1 M1 P D2 N3

7. Rishi Chakra Salagam S R1 G1 Jalarnavam Jhalavarali Navaneetam S R1 G1 S R1 G1 S R1 G1

Pavani S R1 G1 M2 P D2 Raghupriya S R1 G1

Tanarupi P D3 N3 S'

S R1 G1 M1 P D3 N3 S'

2. Netra Chakra 7 Senavati M2 P D1 N1 S' 8 Hanumatodi M2 P D1 N2 S' 9 Dhenuka M2 P D1 N3 S' 10 Natakapriya M2 P D2 N2 S' 11 Kokilapriya M2 P D2 N3 S' 12 Rupavati M2 P D3 N3 S'

S R1 G2 M1 P D1 N1 S' S R1 G2 M1 P D1 N2 S' S R1 G2 M1 P D1 N3 S' S R1 G2 M1 P D2 N2 S' S R1 G2 M1 P D2 N3 S' S R1 G2 M1 P D3 N3 S'

43 44 45 46 47 48

8. Vasu Chakra Gavambhodi S R1 G2 Bhavapriya S R1 G2

ShubhapantuvaraliS R1 G2 Shadvidamargini S R1 G2 Suvarnangi Divyamani S R1 G2 S R1 G2

13

3. Agni Chakra Gayakapriya S R1 G3 M1 P D1 N1 S'

49

9. Brahma Chakra Dhavalambari S R1 G3

M2 14 M2 15 M2 16 M2 17 M2 18 M2 P D1 N1 S' Vakulabharanam P D1 N2 S' Mayamalavagowla P D1 N3 S' Chakravakam P D2 N2 S' Suryakantam P D2 N3 S' Hatakambari P D3 N3 S' 4. Aditya Chakra Sucharitra S R3 G3 Jyoti swarupini S R3 G3 Dhatuvardani S R3 G3 P D1 P D1 P D1 P D2 S' Nasikabhushani S R3 G3 Kosalam S R3 G3 M2 P D2 Rasikapriya S R3 G3 Chalanata P D3 N3 S' . Veda Chakra Jhankaradhwani N1 S' Natabhairavi N2 S' Keeravani M2 P D1 N3 S' Kharaharapriya N2 S' Gourimanohari N3 S' Varunapriya N3 S' S R1 G3 M1 P D1 N2 S' S R1 G3 M1 P D1 N3 S' S R1 G3 M1 P D2 N2 S' S R1 G3 M1 P D2 N3 S' S R1 G3 M1 P D3 N3 S' 50 51 52 53 54 Namanarayani Kamavardani Ramapriya Gamanashrama Vishwambari S R1 G3 S R1 G3 S R1 G3 S R1 G3 S R1 G3 19 M2 P 20 M2 P 21 S R2 22 M2 P 23 M2 P 24 M2 P S R2 G2 M1 P D1 N1 S' S R2 G2 M1 P D1 N2 S' S R2 G2 M1 P D1 N3 S' S R2 G2 M1 P D2 N2 S' S R2 G2 M1 P D2 N3 S' S R2 G2 M1 P D3 N3 S' 55 56 57 58 59 60 10. Rudra Chakra Kantamani S R2 G3 Rishabhapriya S R2 G3 Latangi S R2 G3 M2 P D1 Vachaspati Mechakalyani Chitrambari S R2 G3 S R2 G3 S R2 G3 31 M2 32 M2 33 M2 34 M2 35 N3 36 M2 S R3 G3 M1 P D1 N1 S' S R3 G3 M1 P D1 N2 S' S R3 G3 M1 P D1 N3 S' S R3 G3 M1 P D2 N2 S' S R3 G3 M1 P D2 N3 S' S R3 G3 M1 P D3 N3 S' 67 68 69 70 71 72 12. Disi Chakra Shamalangi S R2 G2 Shanmukhapriya S R2 G2 Simhendramadhyamam Hemavati Dharmavati Neetimati S R2 G2 S R2 G2 S R2 G2 D1 D1 G2 D2 D2 D3 5. Rutu Chakra Yagapriya N1 S' Ragavardhini N2 S' Gangeyabhushani N3 S' Vagadheeswari N2 S' Shulini S R2 G3 M1 P D1 N1 S' S R2 G3 M1 P D1 N2 S' S R2 G3 M1 P D1 N3 S' S R2 G3 M1 P D2 N2 S' S R2 G3 M1 P D2 N3 S' S R2 G3 M1 P D3 N3 S' 61 62 63 64 65 66 11. Bana Chakra 25 Mararanjani M2 P D1 N1 S' 26 Charukesi M2 P D1 N2 S' 27 Sarasangi N3 S' 28 Harikambhoji M2 P D2 N2 S' 29Dheerasankarabharanam M2 P D2 N3 S' 30 Naganandini M2 P D3 N3 S' 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful