P. 1
SxedioNomou ergasias

SxedioNomou ergasias

|Views: 110|Likes:
Published by atithaso blogspot

More info:

Published by: atithaso blogspot on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

DEliO NOMOY

«KANONIIMOI AI<I>AJ\IIHI IKA-ETAM

KAI J\OlnEI dIATA=:EII»

Mapnoc; 2012

I:XE~IO NOMOY

KANONII:MOI:

AI:<PAJ\II:HI: IKA - ETAM KAI J\OlnEI

~IATA=EII

KE<PAJ\AIO A PV0MIIH AI<PAJ\IITIKON 0EMATON TOV IKA-ETAM

Ap8po 1 VrraywYIl OTOU~ KAal)ou~ Kal AoyaplaOfJoO~
TaU

OAE~

1. LTO TtAoe; TOU op9pou TtTOPTOUTOU v. 1305/1982 (<t>EK 146 A'), omue; rrpocrTt91lKE ornv rrcp, 3 TOUop9pou 2 TOU o.v. 1846/1951 (<t>EK A'179/216-1951) KOI TpOlTOrrOI~9'lKE pe rnv TTop.3 TOU op9pou 1 TOU v.175911988 (<l>EK A'50/18-3-1988), rrpootlaertn £OOCPIO £~~e;: w~ «Ta rrcpcrrcvco rrpootorrc UlTOYOVTOIKal OTIlv oocpoA1crll 6Awv TWV KAoowv KOI Aoyaplao~wv TOU O.A.E.ll., lOU O.E.K. KOI TOU Opvcvrouou EpyaTIK~~ EO"Tia~.» .

2. LTo TtAo~ rrl~ rrcpcvpceou 1 TOU op9pou 1 TOU v. 1759/1988 (<l>EK A' 50/18-3-1988) OlTW~ rrpoart91lKE oro TEAoe; TOU ap9pou 2 TOU o.v.1846/51 (<l>EK A'179/21-6-1951), rrpoorlsenn £OOCPIO E~~C;: we;
«To rrcpcrrcvco rrpootorrc urrcvovrcn KOI OTIlv ocrCPaA1crll6Awv TWV KAoowv KOI Aoyaplaol.J(llv TOU O.A.E.ll., TOU O.E.K. KOI TOU Opvcviouou EpyOTIK~~ EOTia~.». 3. LTIlV ompaA1ol1 oAwv TWVKMowv Kal AoyaploOIJWV TaU O.A.E.~., TOUO.E.K. xm TaU Opyav10IJOU EpyarIK~C; EOTiae;urrcvovrm rrrro TI']iSI']IJoofEUOIl OUvouou curou: T a) 01 'EMIlVEe; UTT~KOOI TOUEpya~ovTal OTO E~WTEPIK6 EKTOC; T Xwpwv AoyaplaOIJO EpyoMTIl TTOU EOPEUEI ornv EMMa. E.E yla

[3) 01 uTTaMIlAol TaU ~rllJocriou, NnM Kal OTA TTOUKaTa Til 1J0VIIJOTToiIlO~ OUe; T ETTEAE~av IlV TTpOTEP~ T TOUe; ao<paA1011 TOIKA-ETAM. O y) 01 0PKWToi EKTIIJIlTEC; IJtAIl TOULWlJaTOe; PKWTWVEKTIIJIlTWV. 0
is) Ta IJEAIlaOTIKWVOUVETalpIOIJWV.

E) 01 a8AIlTte; IJEalJol[3~ Kal 01maYYEAlJariEe;a8AIlTte;.

OT) 01 Epyan:c_; aAIEic_; rrou arraoxoAOUVTOI aocpaAi(ovTOI KaTo TI<;olmo~EI<; TOU v. 800/1978.

OE rrAoia

f..lE ~tv'l

o'lf..lafa

rrou

urr'lpmfac_; TWV EvorrAwv OUVaf..lEwv Ka8w<; Kal 01 orrAiTEc,; TWV EvorrAwv iSUVOf..lEWVrrou iJETO T'lV EKrrA~pwo'l TWV OTparlWTlKWV TOUe.; UTTOXPEWOEWV, cvcxcrcrccoovrm E8EAovTIKa Yla f3paXEia rrEpiooo.

() 01 E8EAoVTtc,; rrsvrcerouc

Ap9po 2 KaloPY'lo'l arraAAaYtl~ orre Epyo6ollKE~ EIO<pOPE~

LTO TEAoe; HIe; rrapaypacpou 11 TOU ap9pou 25 TOU a.v. 1846/1951 (<l>EK A'179/21-6-1951), TTOU TTPOOTE8'lKE f..lE TO op8po Ej300IJO TOU v.1305/1982 (cDEK A'146/9-12-1982), TTPOOTI9ETai EOOCPIOWe; E~~e;:

«ArraAAayte.; OTTOEIOcpOpte; ~ f..lEIWOEI<;,rrou EXOUV 8EOTTlOTEi urrep TWV rrpoourrrcov Tile; rrcpcvpmpou aUT~e.; iJE f3aOlAIKo, rrpoEiSplKO ~ VOiJ08ETIKO iSlaTOYf..lara, xcrcovcuvrm.»

Ap9po 3 IUYXWVEUOI1 lOU «EI6IKOU J\oyaplaOIJOU :Evo(5oxourraMtlAwv» C1l0V KAd60 aC19EvEia~ lOU IKA-ETAM

«EIOIKOe; l\oyaplaOf..l0e; =£voooxoOTTaM~Awv}), rrou oUOT~8'1KE iJ£ T'1V rrcpcvpcqio 2 TOU op8pou 4 TOU v.36SS/2008 OUYXWVEU£TOI OlOV KMiSo ao8EvEfae.; TOU IKA-ETAM OTTOT'lV 1~ TOU iJE8ErrOiJEVOu f..l~va iJ£T<l TO iJr'Jva is'lf..looiEU0'le; TOU VOiJOU ourou.

o

ATTO T'1V IliJ£poiJ'1vio aUTr'J, 01 aocpaAIOj.lEVOI TOU EliSlKOU I\oyaplaoj.lou Ka8we; Kal TO iJtA'1 Tile.; OIKoytVEIOe; TOUe;yiVOVTOI UTTOXPEWTIKCt ocpaAlojJEvOI TOU IKA - ETAM Kal a is,ETTOVTaI crro T'lV vopoesctc TOU KMiSou ao9tvEla<; aUTOU, We; rrpoc TIe;rrapoxte.; OE xp~j.la. orro TIe;;IOXUOUOEe; OlaTa~EIe;; UlTEP TOU EIOIKOU Ka9we; KOI n rrcoiouolc TOU, lTEPIEPXOVTaI crro rnv nuepounvtc Tile;; OUYXWVEUOI1e;; OTO IKA-ETAM we;; KaSoAIKO olaooxo aUTOU. EKKpEIJEie;; ouvEXi~oVTaI olKEe;; lTOU rrpOEKU4JaV KOla Til AElToupyla UTTtp r; KOla TOU IKA-ETAM xwpie;; OlaKOTTr;. TOU KAooou,

01 TTOPOI TTOU lTpoj3AtrrovTOI

Aovcorcouoe

ME aTTocpaO'l TOU YlTOUPYOU Epyaolae;; Kal KOIVWVIK~e; AocpoAIOlle;, IJETa orro TTPOTOOI1 TOU 11.L. TOU IKA-ETAM, ouvaTCI va pUSIJI~ETaI KaSE EIOIKO SElJa r'J AETTTOIJEpEla TTOU OEV KaMTTTETaI aTTO TIe; avwTtpw OIOTa~EIe;;.

J.\p9po 4 Ka90plafJo~ EVlaiou rrocoorou rrpoa9ETwv EllilKWV Elacpopwv 1. H rrpoaSETIl EI<3IK~EIUCPOpOrrou KaTal30METaI 010 IKA-ETAM Via rqv aocpoAloll avarrllpla~, v~paTO~ Kal SavoTou rrpootornov lTOU EXOUV ulTaxSEi UTIlv au<poAluIl lTPIV orro rnv 1/1/1993 KOJ UlTOVOVTOJ oe EI<3IKa UUVTa~IOOOTIKa KOSEuTwra lTAIlV curou TWV BAE Opl~ETOJOE TTOOOOTO 7% ETTI TWV alTOOOXWV TWV aocpaAlojJEvWV, rrou UTTOKEIVTaIOE ElmpopE~ KOJ l3apuvEI KaTa TTOOOUTO 2,70% TOU~ EPVOOOTE~ Kal 4,30% TOU~ ao<paAlojJEvOU~. LTo 1<310 TOUOUTO,OTTW~ElTIIJEpl~ETOJ T KOla TOTTpOrlYOUjJEVO EOOCPIO Opl~ETOJKOJ 11 TTpo09ETIl EIOIK~ Elu<popa TTOUKOTal3aAAETaI OTO IKAETAM Via TIlV aO<paAIOll ovcrrnplcc, y~paTO~ KaJ Savo1Ou rrpoourrrtov TTOU EXOUV UTTaxSEi OTIlv au<pdAIUIl JJETd rnv 1/1/1993 KOJ crrcoyoxouvrc: OE UTTOYEIE~ O1OE~ jJETaAAEfwv - AIVVITWPUXElwv KOI UE EvaEpIE~ ~ ulT09aAduUlE~ EpyauiEt;;, Ka8w~ KOI TWV aocpaAIUIJEVWV Tilt;; .D.IEu9uvOll~ Au<paAiuEw~ npOOWlTIKOU .D..E.H., lTOU crrcoxoxouvrcn OE opuxelc, OTa9jJou~ TTapaywy~~ KaJ olKTua.
2. H rrpocssm EIOIK~ Elo<popa TWV aucpaAIOIJEVWV OTO ETEAM, aVE~apTIlTa av txouv UlTax8Ei UTIlV ao<pdAloll TTplV ~ JJETa rnv 1-1-1993, 01 orrofo: alTaoXOAOUVTaI OE l3apta KaJ av9uYIEIva ErrayytAjJaTa, Opi(ETaI UE rrooooro 2% KaJ l3apuvEI roue au<paAlojJtvou~ KOla 1,25% Kal TOU~ EPVOOOTE~ KOla 0,75%. H lTpo09ETIl EI<3IK~EIU<popd TTOUKaTal3dAAETaI UTTtp ETEAM Via 1OU~ alTaoxoAoujJEVOU~ OE UlTOVEIE~ OTOt~ IJETaMEfwv - AIVVITWpUXEiwv, OE ulT09aAaOUlE~ EPvauiEt;; KaSw~ KOI OE opuxEia, OTa8jJou~ lTapaywy~t;; KOJ oiKTUa TIl~ .D..E.H., aVE~dpTIlra av EXOUVUlTax8Ei OTIlV aucpdAIOlllTPIV ~ JJETd rnv 1-1-1993 opi(uOJ UE 3% Kal l3apuvEI KOla 2% TOV EpyOOOTIl KOJ 1% TOV ampaAlojJEvO. H rrpocesrn EIOIK~ aocopc TOU rrponvouuevou Eoa<piou, OTTWt;;ElTIjJEpi(ETaJ IJEra~O EPY0<30TIl KOI ao<paAloJ..ltvou, KOlal3dMETaI Via oAE~ TIt;; KOTIlyopiEt;; urraYOJ..lEVWVUTa EIOIKa OUVTa~IOOOTlKd Ka8EOTWTa Tilt;; rrapaypd<pou 1, E<pOOOVao<paAi(ovTaI ElTIKOUplKa OTO ETEAM. AlTO rnv Evap~Il laxuo~ Tilt;; rropovpceou aUT~t;; KarapYOUVTaI 01 OIOTd~EIt;;Trlt;;rrcp. 18 TOU ap9pou 22 TOU v. 3232/2004 (<PEK A'48/12-2-2004) KOI TIl~ rrcp, 8 TOU dp8pou 58 TOU v.3518/2006 (<PEK A' 272/21-12-2006).

Ap9po 5 Elacpopt~ anaaXOAOUIJEVWV auvTa~louxwV
1. H E1CHPOpa UTTtp TOU KAaoou aVEPV1ae;; TOU OAE.D. TTOU TTpOI3AtTTETaI crro rnv rrcpcvpoco 2 TaU ap8pou 25 TOU v. 1902/1990 (¢>EK A'138/17-10-1990) OPI~ETai UTa 1010 TTOOOOTO TTOU IOXUEI Via TOUe;;)..01TT01le;; ocpa)..lol..ltvoue;; TaU KAaoou ourou, a ETTlI..IEPI~OI..lEVIl I..IETa~U EPVOi56TIl Kal aocpaAlOl..ltvou KaTa rnv TTEPlmwOIl a' Tile;; rrcoovoceou 1 TaU apSpou 32 TOU v.e 2961/1954 (¢>EK A"197/25-8-1954) OTTWe;; 0Ial..l0pcpti.l8IlKE I..IETa rnv rrop. 6 TOU apSpou 44 TOU v.2084/1992 (¢>EK A'165/7-101992) Kal rnv rrcpcvpmpo 9 TaU ap8pou 44 v.3986/2011 (¢>EK 152 A') ..

2. AlT6 Til olll-JOaiwall TOU vouou ourou KarapYOUVTOI 01 lTapaypacpOI ap9pou 10 TOU N.A4104/60 (<PEKA'147/20-9-1960).

1 EWe; 4 TOU

3. H rrcp, 10 TaU ap8pou 25 A.N 1846/1951 (<PEK A'179 121-6-1951) OTTWC; avapI8J.l~9IlK£ 0'£ lTapaypacpo 9 J.lETO ap8po 1 TTapaypacpo~ 7 TOU N 825/1978 (<PEK A'189/13-11-1978) aVTlKa9iaTOTOI we; E~~e;: «0 Epyoc36TIle; !3aplJVETOI J.lE oA.6KAIlPIl rnv EIOCPOpa aacpaAlalJEvoU Ecpoaov KaJ.lIO aI-lOI!3~ OE xp~l-Ia OEV ElCmpaTTEI 0 aacpaAlal./EVOe; crro rplrouc». KOI Epyo06TIl, crro curov ~

~p9po 6 AocpaAlor) olKo60l.lwv rrou anaoxoAouvTal OE oTa9Epo Epyo6oTr) w~ OUVTr)pr)Tt~ KTlplaKwv EYKaTaoTaoEwv
rplc TEAEuraia EOacpla HIe;; rrcocvpceou 1 TOU ap9pou 38 TOU a.v. 1846/1951 (<DEK A'179 121-6-1951) OlTWe;; lTPOcrTt911KE IJE TO ap9po 4 rrap 1 TOU N. 188011990 (<DEK 70 A') aVTIKa9faravTOI we;; E~~e;;: «01 OIOla~EIe;; TOU lTpOrwoUj..IEVOU Eoacpfou OEV Ecpapj..lo~OVTaI TTpOKEljJEVOU Yla EpYOloTExviTEe;; OIKOOOIJOUe;;, EKTOC;;orro rc TTpoawTTO TTOU aTTaoxoAouVTaI j..IE oXEoll Epyaofae;; os om9Epo EPyOOOTI""] yla HI ouvrnonon TWV KTlplaKwv
Ta EYKOlaOTaOEWV Tile;; ETTlXEipl""]a~e;; TOU. ria HIV KaAuljJll H]e;; ETTlj3apuvolle;; crro TI""]xop~Yl1all TOU Err! rrAtov TTOOOU au~aVEral KOla 1% TO rrocooro KAaOou Aa9EvEfae;; UE xp~lJa Kal j3apuvEI E~ oAoKA~pou TOUe_;EPyOOOTEe;; TTOU aTTaoxoAouv OIKOOOIJOUC;;, EKTOC;;aTTO TOUe;; OUVTIlPIlTEe;; TWV KTlplaKWV TOUe;; EYKamUTaOEWV. Ka9E ouo xp6vla KOlapTi~ETOI avaAOYIUTIKrl j..IEAETIl KOI TO rropcrrcvro TTOOOOTO avaKa90pi~Eml ouuqxovc jJE ro crrorexsounrc HIe;; J.lEAETIlC;; urnc.». c

~p9po 7 Ynaywyi) KaTr)yoplCiJvaocpaA1ol.ltvwv OE KAa6ou~ KQI Aoyaplaol.lou~ TOU OAEa

1. ATTO Til OllIJoui£UOIl TaU VOI./OU aUTOU TO TTPOOWTTlKOTaU ol\n TTOU avacpEpETOI OTilV rrcp. 6 TaU op9pou 19 TOU a.v. 1559/1950 (<PEK A' 252129-10-1950) , OTTWe; aVTIKoTOOT08IlK£ 1./£ TO ap9po 1 TOU v. NA 3398/1955 (<PEK A' 27718-10-1955) UTTaY£TOI orqv aocpaAloll TOU KAaoou oVEpyiae; TOU OAEA. 2. ATTO Til ollJ.looiEUOIl TOU v6IJoU nurou TO uOPOVOl./lKO opvcvc TTOUaTTooxoAOUVTOI OTIe; TOTTIKEe; ETTITpOTTEe; pOEua£wC;, OTA xm AOlTToue; 0PYOVIOIJOUe; UTT<lYOVTOIOTIlV A aocpoA1oll TOU AIOVEIJIlTIKOU 1\0yaplaOIJOU OIKoYEVElaKWV ETTl00I-I0TWV M,09wTWV (AI\OEM) KOI TOV EIOIKO Aovcprccuo LTpaTEUOI..IEVWVM,09wTWV TOU OAEA.

fa
3. ATT6 H) OrllJooiwOT) TOU V0I..lOU aUTOU 01 EKTTalOWTIKOi TWV 100TlIJWV IJE TO O'lllocrra OXOAEiwv TTOU KaTtxouV opyavlKt~ 9tow;; OE cure acr<paAi(oVTOI Yla TO ouvoxo TWV KMowv Kal Aoyoplaollwv TOU OAELt

Ap8po

8

Ta rpkr TEAwTOfa EOO<pIOT'le;;rrop. 2 TOU ap8pou 25 TOU O.V. 1846/1951 (<PEK A'179 121-6-1951) OTTWe;;aVTIKaTOoTa8'lKE IJE TO ap8po 4 TOU N.~. 4104/1960 (<PEK A'147/20-9-1960) KOI TpOTTOTTOI~8'lKE IJE TO OEUTEPOEM<pIO T'le;; rrcpcvpcoou 3 TOU ap8pou 1 TOU v. 825/1978 (<PEK A'189/13-11-1978) aVTIKa8ioTaVTaI w~ E~~e;;:

«KaT' E~aipE0'l TTPOKEIIJEVOU VIa lJa6'lTE~ TExviTE~ aTTaoxoAoulJEVOU~ oupqxovc IJE TI~ OlaTa~EI~ TOU ctro 6.6.1952 B. lUaTaYlJaTo~ "rreot EKTTaloEuoEW~ j..Ia6'lTWv TEXVITWV", Kal Yla lJa6'lTEUOIJEVOU~ rpooluou; TWV E8vIKWV IOpulJaTwv nOlOIK~~ MEplj..lVa~ , Ka8w~ KOI TTPOKElj..IEVOUia lJa61lTE~ V KOI orrouoccrec TWV TTpo~AETTOIJEVWVaTTO TO N.~. 3971/59 TEXVIKWV Kar ETTaYVEAj..IaTlKWV LxoAwv, TO TTOOOaTTOOOXWVETTiTOU orrolou uTToAoyi~oVTOI 01 KaTa TIlV TTapaypaq>o 1 TOU rrcpovroc ap8pou aacpaAloTIKE~ EIOq>Opt~, opi~ETal OTO 1/2 TOU TTpaVlJaTIKOU 'lIJEPOIJI06iou TTOU Aaj..l~avEI 0 aoq>aAIOj..lEvO<; KOI 01 EIOq>OPE~ uTToAoyi~oVTaI KaTa TO 10XUOVTO vrc TOU<; aocpaAIOj..lEVOU<;TOU IKA-ETAM. 0 uTToAoYIOj..lO<; WV alTOOOXWV oro 1/2 TOU T TTpaYlJaTlKOU 'lIJEPOj..lI06iou, 10XUEI IJOVO VIa 000 Xpovo olapKEi KaTa TI<; KEiIJEVE~ olara~EI<; '1 j..Ia6'lTEia ~ TTpaKTIK~ aOKIloll, w~ TTPOUTT66E0'l Yla rnv crrosrnon rou TTTUXiou. 01 olara~EI~ T'1<;rrcpcvpceou 1 TOU ap8pou 30 TOU N.~. 2698/53 KOI TOU ap6pou 22 rrcp, 3 TOU N.t.. 3971/59 OEV EXOUV Ecpapj..loy~ Yla TO IKAETAM Kal TOU~ AOlTTou<; OPvavlolJou<; KOIVWVIK~<;Aoq>aAlo'l<;.».

Ap8po Ao<paAlor)

9
EI~IKWV

aTTaaxoAouf,Jtvwv oro TTAaialo TTpoypaf,Jf,JelTWVTOU OAE~
1 TOU v. 3227/2004

1. H TTapavpacpo<; 2 TOU ap6pou aVTIKa6iararar w<; E~~~:

(<l>EK A' 31/9-2-2004)

«2. H OIJOI!3~ TOU TTpooAolJ!3oVOIJEVOU ~ TOTT08ETOUIJEVOU!3apuv£1 TOV Opvcviouo AnacrxoAllo'le;; EpyaTIKou ~UVOIJIKOU (O.A.E.~.) KOTa TO UlJ.IOe;;TOU £TIIMIJOTOe;; aVEpyiae;; TTOU OIKOIOUTOI, KOI KOTa TO AOlTTa, TOV EPVOOOT'l, 0 orroloc tXEI KOI T'lV Eu8uVIl Tile;; OO<pOAIOTIK~e;;TOU KaAulJ.Ille;;. 0 npooAolJ!3oVOIJEVOe;; ~ Ton08ETOUIJEVOe;; oo<poAi~ETOI oro IKA-ETAM, Ko9we;; KOI OE oAoue;; TOU~ KAaoou~ KOI AovoploOI-IOU~ TOU O.A.E.~., OTOV O.E.K. Kal OTOV OpyovlOIJO EpyOTIK~e;; Emim; .. Av oTToAu9Ef rrptv crro TO XPOVO A~~Ile;; TOU OIKOIWlJaTOe;;ETTl06HIO'l~, 0 aVEpyoe;; AOI-I!3avEI TO mioolJo aVEpyiae;; VIO TO un6AoITTo OIOOTIlIJO, E<pOOOVOEV movOToTT09ETI"]8Ei, ~ npooAI"]<p8Ei.».

2. AVEPYOI IlAIKia~ 16 EW~ 24 ETWV, vEoElm:PX0J,JEVOI ornv ayopa Epyaofae;, rrou arraoxoAouvTaI OE ICIWTfKEC; ETTlXEIP~OEIC; Kat YEVIKd EPyo06TEC; TOU ICIWTIKOU TOJ,JEa, I3doEI TOU ETTIOOTOUJ,JEVOU crro TOV OAELl rrpoypaJ,JJ,JaTOe; rrou KarapTioTI1KE IJE TI1V urr' ap181J.13251/531/2010 (<l>EK 8'1655/18-102010) orroccon Yrroupvcov OIKOVOJ,JIKWV- Orxovoulcc, AvraYWVIOTIKOTl1rac; Kat NauTiAfac; & Epyaoiae; Kat KOIVWVIK~e; Ao<poAIOI1C;, urrdYOVTOI, aE Ka8E OTOOIO TOU rrpovpcuucroc, OTI1V aocpoAlol1 oAwv TWV KAdowv TOU IKAETAM, K08we; KOI OTOUe; KAoooue; Kat AoyaplaoJ,Joue; TOU OAELl, OEE KOI OEK. 3. H rrcocvpceo; 5 TaU dp8pou 2008) aVTIKa8foTOTOI we; E~~e;: 51 TOU v. 3693/2008 (<l>EK A'174/25-8-

«5. 01 OUIJJ,JETExOVTEe; ra Flpovpcuucrc "npOEPrArIA", o Yla TO XPOVO aUIJIJETOX~e; TOUe; OE aUTO, urrcvovrci aTO ouvoAo TWV KAoowv TOU IKAETAM, Ka8w~ KOI ornv aacpaAlal1 TWV KAdowv Kat AoyaplaolJWV TaU OAELl, OEK Kat OEE. 0 urroAoYlolJoe; TWV Karal3AI1TEWV Elacpopwv vlvertn Err, TOU rrocou Tile; arrO~I1J.1iwol1C; T'1~ npOI1YOUJ,JEVI1<; napaypdcpou. Arro TO aVWTEpw TTOOO0 O.A.E.Ll. rrupcxpcrsl TI1Vrrpol3AETTolJEVIl EIOCPOpO aocpaAIOIJEVOU KOI TIlV arrOO'OEI OTO IKA-ETAM lJa~i J.1ETI1V rrpol3AETTolJEVIl EIOcpopd EPyOOOT'1 TTOUJ3apuvEI TOV Opvcviouo.»

Ap9po 10 EIC5IKt~ C5laTa~EI~ ia rnv aoqulAloll V
TOU

rrpoourrrucou

TOU

OI:E

Arro Til O'lJ,JoaiEua'l TOUVOIJOUaUTOUTO TaKTIKOrrpoounnso

TOUOrE urraYETOI ornv

acrcpaAlo'l TaU OEK.

Ap9po 11 noAAarrArj ao<paAloll Via rrapoxt~ ao9Evda~
OE

dC5o~

Ta rrpoourrrc TTOUEXOUVUTTaX9EiOTIlV aocpaAloll J,JETa arr6 rqv 11111993 Kat A6yw rrapaMI']AI']C; arraaxOAl']ol']C; EXOUVEmM~EI va aocpaAi~ovTaI OTOV KAaoo OUVTO~I']e;; rrzproocrspuiv TOUEv6e;;CPOPEWV, KMiSol rrapoxwv ao9EvEiae;; OE Eiooe;;TWVorroiwv 01 txouv EVTOX9EiOTOV EOnVV, KaTal3aMouv Elocpopa OTOVtva oopec, rrou EmMyouv !-IE OiTI']O~ TOUC;;, VTOe;; IJIlVWV crro Til iSllJ,JOOiEUO'lTOU rrcpovroc, 0 orroioc TIe;; E t~1 arroiSiOEI OTOVEOnnV.

~p9po 12
YrroAoVlolJ6~ EIO<pOpWVurrtp ETEAM ao<paAlolJtvwv T. TEAEYEEO 01 ElcrCPOptC;;TTOU KOTa!3aMovTaI UTTtp TOU ETEAM Via rnv acrcpaAlcrll rrpootornov TTOUlTPOtPXOVTOI crro TO T. TEAEYEEO UlToAoVi(oVTOI KOla TI<; OIOla~EIC;;lTOU IcrXUOUV Via TOUe;; crcpaAlcr~tvouC;; TOU ETEAM. a

Ap9po 13 ATTaoxoAoulJEVOI OE Epyaoia ao<paAloTta OTO IKA-ETAM, rrapaAAI1Aa ao<paA10lJtvol OTOVorA
AcrcpaAIO"J_Jtvol TOU KAaoou Kuplae;; AcrCPaA1crllC;; AVPOTWV TOU o.r.A. lTOU txouv uTTax8Ei ornv acrcpaAlcrll OlTOIOUO~lTOTE acrcpaAlcrTiKOU opvovrouou crro 1/1/1993 KOI ECPE~~<;, OlTOiOi alTacrxoAouvTOI Kal os epvooto acrcpaAlcrTta oro 01 IKA-ETAM urrcvovrtn UlTOXpEWTIKa orov lTPWIlV "Opvcvrouo EPVOTIK~C;; EcrTiac;;" (OEE) KOI 0XI crTOV "Aovcprcouo AVpOTIK~e;; Eorkn;" (AA.E.).

KE<I>AAAIO B

0EMATA

AI<I>AAIITIKON

EII<I>OPON

~p9po
Xp6vor;

14

unopoA~c; AVaAUTlKWV neplo6lKWV ~IlAwaell)v KOlVWV Emxelp~aewv
nEplo6LK~ ~~Awoll nou unoj3aAAETaL

H AVaAUnK~ anaoxoAouV aoq,aAloll 10 IKA vouou

ano

TaU<; Epy06O-IE<; nou IKA - HAM lWV ~ ornv

rrpoourmxo nou urmvsnn
lWV q,opewv ~ KAa6wv

ornv aoq,aAlOlll0U
KaL AOvapLaO~wv

Opvcvtoudrv

KOlVWVlK~<; nOAlnK~<;, HAM 2972/2001

ru; Eloq,ope<; lWV onoloiv eionpdrrei ~ OUVElOrrpaTIEl Kal rrpoj3AErrETaL arro rnv rrapavpaq,o 110U ap8pou 1 tou
(291A') unoj3aAAEtal ~eow 6La6lKtUOU nno rnv 111Il~Epa ~~va arraoXOAIlol1<; w<; aKoAou8w<; : 2111

"IOU ~~va nou ErrETaLTaU 11 ~EpoAoVlaKou

a)

rla

roue EPv060tE<; nou 0 apl8~0<; ~l1tPWOU roue MVEl OE 1, tllV
to tEAoc:;TaU ~~va Il~epa.

nptv uno

P)

rla tOU<; Epy060tE<; nou 0 apl8~o<;

~IllPWOU TaU<;MVEl OE 2, ll1V 1911

I1~Epa npiv uno to tEAO<;tOU ~~va I1~Epa.

v) nptv

rla TOUe;EpvOOOTEe;nou 0 apl8Jloe; JlIlTpwOU TOUe;A~VEl OE 3, rnv

1711

ana TO n~AOe;TOU Jl~va IlJlEpa.
rla TOUe;EPYOOOTEe; nou 0 apl8Jloe; JlIlTpwOU TOUe;MVEl OE 4, TIlV 1511

6)

rtpiv urto TO -dAOe; TOU Jl~va IlJlEpa.
E)

rla TOUe;EpvOOOTEe;rtou 0 apl8Jloe; JlIlTpWOU TOUe;MYEl OE 5, TJ"IV 1311

npw uno TOTEAOe; OU urivo IlJlEpa. T at) rLa TOUe;EPYOOOTEe; rrou 0 apL8Jloe; JllltpWou LOUe;MYEL OE 6, T'lV 1111

npiv arro to TfAOe; LOU Jl~va IlJlEpa. ~) Iin TOUe;EPYOOOTEe;rou 0 apL8Jloe; JlIlTpWOU TOUe;MVEL OE 7, T'lV 911 r

npw arro TOTEAOe;TOU Jl~va IlJlfpa. I'l) na LOUe;EPVOOOTEe; rtou 0 apl8Jloe; JlIlTPWOU TOUe;MVEl OE 8, rnv 711

npiv uno TO TEAOe; OU Jl~va IlJlEpa. T 9) npw L) rLa TOUe;EPYOOOTEe; ou 0 apL8Jloe; Jl1lTPwou TOUe;MVEl OE 9, TJ"IV 511 n

ana LO TfAOe; TOU Jl~va rlJlEpa.

rla TOUe;EPv06oTEe; nou 0 apL8Jloe; JlIlTPWOU TOUe;MVEL OE 10, 20, 3D, 40, 50, rnv 311 npiv arro TOTfAOe;TOU Jl~va IlJlEpa. La) rLa TOUe;EPVOOOtEe;rrou 0 apL8Jloe; JlIlTpWOU TOUe;MYEL OE 60, 70, 80, 90 Kal 00, rnv nporeaeutolu LP) tau IlJlfpa

ana to tfAOe; tOU Jl~va.

rla to ~llJlOOlO, Nn~~ Kat OTA a' Kat~' ~a8Jll6ae; T'lV TEAEUtaia I'lJlEpa Jl~va rrou ErrEtal tOV Jl~va arraaxOAIlOIle;, aVE~apt~tWe; TOU apl8Jlou

Jll'ltPWOU. Oe; nuepounvtn urro~oMe; 8EWPEltal I'l

nuepounvtc

arr060x~e; Kat ETtltUXOUe;

KaTaXWP'lO'le; am OLKtUaKO reno (web-site) TOU IKA - HAM. OL 6lat(i~Ele; TOU nnpovroc 01-07-2012 Kat Ecj>E~~e;. Ano U1V i6la ap8pou LaxUOUV VLa JlLo80AOVLKEe; rEpLOOOUe;ana r

nuepounvlo

OL AVaAUtlKEe;

nEpl06lKEe;

~I'lAWOEle; rrou rrpOOWTtlKO rrou Kat tn OTOLXEla

urro~Cti\i\oVTat arro60ol'le;

arro TOUe; EpvOOOTEe;,Ol onoloi arraaxoAouv

undverm OTI'lV aocj>aAloll TOU I.K.A. - E.T.A.M. evrnooovtm
cj>opou uno Jllo80ue; nou uno~Cti\i\OvtaL

uno ne; ETtlXElP~OEL(;, Ol

onotsc elvoi urroXPEEe; ym TI'lV nnpuxpdrnon
JlLo8wTEe; unnpeolsc,

Kat arrOOOOI'l cj>opou uno

J(A
ME KOlV~ ano¢aoll Kat ava8EwprWEVIle; TIlV npootoptvri TOU vnoupvou OlKOVO~lKWV Kat TOUYnoupYELOU Epyaaiac; Kat TO nEpLEXO~EVO Tile; KOlVWVLKWV Ao¢aALOEWV Opl~E"t:aL 0 tunoc AvaAunK~e; nEpLOOlKr;<; Llr;AWOIle; nou 8a OU~nEpLAa~~a.VEl O~Awal1 anOOOOIl<; ¢apou ana a~ol~Ee; nou 8EWPOUVlat

ElooOI1~a ana IlL080u<;.

'Ap8po Xp6vo~
H

15

UTTOl3oAIi~ AvaAuTIKwV nEpI051KWV ~I1AwaEwv OlK05/KWV 'Epywv
uno~oM<; Tile;

npofieouln

unvtulor; AvaAunK~C; nEplOOlK~e; Ll~AWOIle; yLa
Il~EpoAoYLaKou ~riva anaoxaAl1011e;

OAOU<;TOUe;EPyOOOTEe; lKOOO~lKWV Kal lEXVlKWV EPYWV apxi~El uno TI1V 1'1 O I1IlEpa TOU urivn nou EnETall0U 11lV n:AEUTala 10Ue;. Il~Epa TOU ililOU

xrn MYEl
~IlTPWOU

urivn,

aVE~apTr;TWC;lOU apl8~ou

Ap8po

16

YTTOl3oAIi An~
1. OL EPYOOOTEe;,~a~l ~E to
An~ rtou ¢opo uno~aMouv O1olXEla anaoxoAIlOIle; Kat ao¢a.Alolle; TWV anaOXOAOUjlEVWV OE aUTOUe;npoodrmov, 010 IKA-ETAM Kat urroXPEOUVTal va OIlAWVOUV ~E

rtc

rn O1olxEia rrou npoofnopltouv TO

~lo8wTWV urrIlPEOlWV.

Ano TIlV urrOXPEwoll aUT~ E~atPOUVTat TO LlrwoOlo, to NnLlLl, Ol OTA a' Kal(3' ~a8jl[6ae;
Kat

Ol EPy06oTE<; OlKOOOlllKWV Kat TEXVlKWVEPYWV.

2. H XPOVlKr; nsplofioc ava¢opae;

TIl<; An~ yLa

TO

OUVOAO TWV EPYOOOTWV sivrn

unviuln Kat rc O1OlxEia TIl<; urro~aMOVTat
N.n.~.~. Kat OTA a Kat

EVTO<; OU Ilr;va rrou T rrou unopciMoVTal Ilr;va.

enerm Tile;
EVTO<; TOU

Ill080AOYlKr;C; nEplOOOU arraOXOAIl011e;, IlE E~alpEOIl

tu; AnLl TOU LlllllOOlOU,

P

pa8lll0ae;

IlE8EnollEvou

Tile; Ill08oAOYlKr;<; rrEpLOOOUanaoxoAIlOIle;

Ot ElblKo-rEpE<; np08EOl1lE<; yta ·UIV EVtO<;tOU I1~Va uno~oM
tOU blablKtUOU Ka8opi~ovtal ana r«; nupnvpudiouc

tWV An~ IlEOW 16

9 KaL 10 tOU ap8pou

rou Kuvoviouou
TPononoL~8llKE AnaoxoAllolle;

OlablKaOl(DV aoc1laAlO"lle;yLU tnv Ec1lapl1oy~ tile; An~, lIE

onwc;

rnv

cP11321/12352/1071/19-6-2009

an6¢aoll

Ynoupvou

Kat KOLVWVLK~e; npootaoiae;

(CDEKB 1277/29.6.2009).

3. Ana 1/5/2012 OE nlOlWtLKa 3 lOU ap8pou

Ol aoc1laAlOllKEe; ELoc1lopEe; unsp IKA - HAM Kat tov EATA, svroc

Kata~aMoVlaL

Ibpullata

rnc

npo~AEnoI1EVIle; ana

rnv

nap.

26 tOU A.N. 1846/51, tWV

orrwe; lOXUEl, np08E0l1lae;, 1OU10xpova I1E

uc

anoboXEe;

Epya~OI1EVWV nou

uvnotorrouv

OlOV

iOlo

l1~va

arraaxoAIl011 e;.

ApOpo

17 Elocpopwv
nEplOblKWV KaL

-eAEVxot;; ~IlAw9EIOWV - KOTo13AIl9EloWV
Evtoe; rou EnOI1EVOU rou l1~va urro~oMe; tcov ~IlAWOEWV olEvEPYEital Kata~All8Elowv

AvaAunKwv

I1llxavoypac1llKoe; EAEYXoe; UYKpLolle; 0IlAW8Elowv o I1L08oAOYlK~

eiodiopcov yta Ka8E nponvouuevn

neplofio.

0
tile;

EAEYXoe; IlAw8EVlWV - Kata~AIl8EvtWV ~ EAEyK"'[LK~ blablKaoia anaoxoAIl Eav ana aile; Il~va. til OLEvEPYELa rou
010

Ka8lEpWVEtat urroXPEwnKa we; rumxri

Kat OAOKAIlPWVETaLEV10e;rou I1E8Err0l1EVOu uutou

EAEYXOU uurou,

npoKulj.!El

on

bEV EXOUV

Kata~A.,eEl

ouvoM

roue OL Eloc1lopEe;rrou OIlAw8.,Kav otnv A.n.~. tore
npa~1l Em~oMe; Eloc1lopwv OE ~apoe; rou 11 tou tout; I1Eto napaypac1lo

nopcverm ap8pou ap8po

ouvrcccerci

unoXPEOU EPyObotll

oUl1c1lwva lIE 10 OPl~OI1EVa otnv

26 rou AN 1846/51

onwe; lOXUOUVIlEta
(1A').

rnv avtlKataOlao~

60 nap.2 tOU N.2677/99

Ap8po

18

Xp6voc:; EVI1I.1EPWOI1C:;AocpoAIOTIKftc:; IOTOPIOC:; ATTOaxoAoul.lEvWV OTIC:; lTEPllTTWOEIC:; 1.111 KOTO(3oAftc:; TOU ouv6Aou TWV AI1AW8EIOWV AocpoAIOTIKWV ElocpopwV. lne; naptrrnooeu; nou ana LOV EAEYXOTWV ~IlAw8ELOWV xm KaTa~AIl8ELOWV
ElO¢OpWV LOU npollYOUIlEVOU OUVOAlKEe; ELO¢Ope:e; nou nEplOcSoU TOTE unO~AIl8ElOIle; ap8pou npOKLJljJEL on BEV EXOUV KaTa~A1l8El OL IlE rnv A.n.6. EKamlle; Il108oAOYlK~e; Tile; - OUVl:a~1l OE BIlAW81lKav

11 ao¢aAlmLK~

ioroplu

TWV

anacrxOAOUIlEVWV

A.n.~. EVllllEpWVHaL

IlOVO IlETa tnv napaywy~

l3<ipoc; LOU unOXPEOU EpyoBoTIl np<i~EWC; Em~oMc;

ElO¢OpWV Kal

tnv EntcSooll

c'nurov.
Oe; Il108oAOYlK~

neptoSoc

VOEll:aL 0 Il~vae; nou EAa~E xwpa

11 anaOXOAIlOIl

l:wvanaoxoAOUIlEVWV.

Ap8po EKlTp68EOl.ll1

19

ulTo(3oAft AnA

1. H rreplrrnoon W TIl<; rrcpcvpoeou 1 TOU ap8pou 7 TOU N. 2972/2001 (A'291) OTTW<;IOXUEI j.JETa TI1V aVTIKOlaOTaO~ TI1<;crro T'1V rrcp, 4 apSpou 9 TOU N. 3232/2004 (A'48) aVTIKa8ioTaTOI we; E~I1<;:

«13. YTTol3aMouv EKTTpoSEaj.Ja TI1V A.n.fl., ETTll3aMETaI TTPOOSETI1ETTll3apuV0'1 Elacpopwv TTOUaVEPXEral ce rrooooro 3% ETTiTOU TTOOOOTWV EIOCPOpWVTTOU 0I1AWVETaI ce aUT~, TTPIV aTTO Til A~~11 TI1<;TTpoSEOj.Jia<;TTOUTTpol3MTTETaI aTTO TI<;OIKEiE<;OIOla~EI<; vro TI1V UTT0J30A~Tile; ETTOIJEVI1<; KaTa TTEpiTTTWal1A.n.fl. «n rrpoouufrrverrn KOla 1% IJETa TIlV TTapEJ..Eual1 TI1<;TTpoSEaj.Jia<; UTT0I30'\~<; TI1<; KaSE ETTOIJEVI1<; KOla TTEpiTTTWOllA.n.fl. KOI j.JEXPI30% ouvoxisc.»
2. LTD TE'\O<; T'1<; rropcvpccou

1 TOU apSpou 27 TOU A.N. 1846/51, OTTW<; aVTIKaraaTaSIlKE TEAIKa j.JETO apSpo 9 rrcp, 6 TOU v. 3232/2004 TTpoaTiSEvTOI Eoacpla w<; E~~<;:
«LTOU<; EPYOOOTE<;KOlvwv ETTlXEIP~OEWV, TT'\~V LlIlIJOaiou, NnLlLl, OTA a' Kal 13' J3aSj.Jioa<; TTOU Karal3aMouv EVTO<; T'1<; TTpoJ3AElToIJEvIl<; lTpoSEaj.Jia<; TIe; TPEXOUoE<; EloCPOPE<; TPIWV oUVEXWV j.JloSoAoYIKWV TTEPIOOWV TTaptXETaI EKlTTwal1 oTI<; EPYOOOTIKt<;Elocpopt<; KaSE ETTOj.JEVI1<; 1.1I0SoAoYIK~<;TTEPIOOOU os rrooooro 5% ETTiTWV aPXIKw<; 0CPEI'\0IJEVWVEPYOOOTIKWVeiotpopdrv, UTTOTI1V TTPOUlTOSEo'1 OTI a) 0 EpYOOOTI1<; lvcn oUVETT~<;OTI1VKOlaJ3oA~ TWV TPEXOUOWV e

aOq>aAIOTIKWV EIOq>OpWVEKOOTrI<;1..lIa80AOVIK~C; TTEPIO~OUKal (3) aaq>aAlaTiKO EV~IJEPO<;Via TO UTTaVOIJEVO aTl1V aaq>OAlall TaU IKA - ETAM TTpOaWTTlKO .. «~TOUC;EpyoiS6TE<; KOIVWV ETTIXEIP~OEWV,TTAI1VLlI1IJoaiou, NnLlLl, OTA a' KOI W ~a8IJi~a<; TTOU KOTa~oMouv EVTOe;Tl"le; TTpo(3M:TT0I-IEVI1e; TTp08Eal-liac;; TIC;; TptxouaE<; Elaq>optc; TPIWV OUVEXWV IJla80AOVIKWV TTEPIO~WV TTaptXETaI 11 iSUVOTOTIlTO EVTOe; TWV ETTOIJEVWV 21 auvEXwv I.. Jla80AoYIKWV m:ploowv KaTOf3oA~C;TWV TpExouawv Elaq>opwv IJiac; 1..lIa80AoYIK~C; TTEPIO~OUjJEXPI TI1V TEAEUTaia EPYOOljJIl IljJEpa TaU tKTOU unvo aTT6 TOV unvo aTTaox6AIlallC;· ~E TTEpiTITWal1 TIOU aTOUC;Epyoo6TEC; aUTOUC;EXEI TTapaOXE8Ei 11 EKTITWall TaU 5% TaU TTPOllVOUIJtvou Eoaq>iou, EKTIiTTTOUV aUTOOIKaiwc; aTI6 Til pu8IJ1al1 aUT~. »

Ap8po 20 npo9EOlJIO KOTo(3oAr;c;Elo<p0pwv
Ot Ota"[o~El(; 1I"1e;nnpuvpndiou a\f(lKa"[a01a.8I1Kav TI1V TIapa.ypa¢o a.p8pou 32 rou 3 "[au a.p8pou 26 rou AN 1846/51 onwe; 1 rou

IlE to a.p8po 13 rou N. 2972/01 Kat oUI..lRArlPw8I1Kav IlE 4 lOU a.p8pou 33 rou N. 3232/04 Kat "[I1V TIapa.ypa¢o N. 3518/06 aVllKa8lO"[Ulat we; aKoAou8wC; :

{( 3. Oc; XPOVOC;UTIOAOYlOIlOU tuiv ELO¢OpWV OPl~Etat a I1IlEpoAoYlaKOe; Il~vac;

evroc rou OTIOlOU TIapaOXE81lKE 11epvnotc ~ 11UTII1PEO'la. 6EV IlETa~a.AAEL "[QV
nupundvui
TOU Ill080u Ka"[a~oM 6la01~ ucrn. Xpovo 11 Ka8u01EPI10I1, aTIo oTIOla6~TIQ"[E orrln, "[WV TIa.OI1C; ¢UOEWe; aTI060xwv HIe; TIAI1PWIl~C; 11 TIEpaV lOU IlI1VOC;, OTIWe; mlOI1C; 6EV IlETa~a.AAEl uurov

OE ucxporspn ~ ~paXUTEpa XPOVlKa.

o

UTIOXPEQ(; o¢EtAEl va Ka"[a~a.AAEl nc Elo¢apec; 010 IKA - ETAM IlEXPl rnv OPl~OIlEVO XPDVO. Kat "[Que; D.T.A. a

TIEIlTITIl (511) yLU nc; 6rlllOOlEC; YTII1PEOLEC; EPya.O'lIlI1I1IlEpa Tau ETIOIlEVOU Il~va aTIO TOV rtupurtuvui

H TIp08EOllLa au"[~ 6EV lOXUEl Yla TO 6111l00l0 La N.n.6.6.

xrn ~. ~a8Ili6ac;
Ka"[a.pnol1 A.E.
H TIp08EOllLa

Ka8we; Kal Yla "[I1V etmpelu IlE "[I1V ETIWVUllla ETIaYYEAllanK~

Ka"[a~oMc;

TWV ElO¢OpWV

ETIL TWV Em6olla."[wV

EOP,,[WV

XPlO1OUYEVVWV Kat na.OXa aTIO DAOUe;"[Que; UTIOXPEOUC; MYEL rnv ,,[EAEuTaia EPYUOlll11 lOU lnvouuplou Kat MaTou a\f(101Olxa.»

~pBpo 21

npOOBETO
avnKa"'[aOTa8l1Kav

TEAll EKlTpo9EO'tJllC;
",[EAlKa lJ,E "'[0 ap8po

KOTo(3oAr;c;
9 nap.6

Elocpopwv
onw<; rou N. 3232/04,

Oi oLani~El(; "'[11<; napaypa¢ou avuKa8lOTaTaL w<; E~~<;: 1.

1 rou ap8pou

27 TOU AN 1846/51

« Ao¢aAlCITlKE<; ElO¢OPE<; unsp

TOU IKA -

HAM

Ol onolec

OEV

Ka"'[a~aAAOVTaL ElJ,np08EOlJ,W<;Em~apUVOVTaL lJ,E npo08ETO ",[EAO<; no u EnOIlEVI1 1'1IlEpa EKELVI')<; aTa K Ka"'[a~oA~<;TOU<;. 0<; ao¢aAlOTlKE<; Aovapurouou ElO¢OPE<; voouvrm

tnv

rnv onotc

EAI')~E I') KaTa vouo

npofleouln

KaL Ol ElO¢OPE<; unsp TOU ElOlKOU Ka8w<; Kalal

~wpwv

Epya"'[o"'[ExvlKWV OlKOOOIlWV (E~~EO) nno ro IKA - ETAM. nno

Elo¢OPE<; nou ouvetonprrrtovrm Ka8E ¢opa rtou

ELOnpaTIOVTaL nrrnuriceu;

ru; nnpunrivui Myw

aL",[LE<;,

ouveionprirrerm

unOXPEWTlKa Kat I') npoonufnon

EKnp08EOIlI')<;

Ka"'[a~oM<; nou avaAOYEl OTOKaTa~aAAOIlEVO noco. To nooooro TOU npo08E",[OU "'[EAou<; opL~E"'[al OE 3% YLa",[o OlaOTl')lla

Ka8uOTEp1')01')<;nou

aVTLOTolXELCITI')VEnOIlEVI') "'[1')<; p08EollLa<; A~~I')<; "'[1')<; n

np08EOlJ,la<; Ka"'[a~oM<; KaL lJ,EXPlTO I')IlEpoAoYlaKo ",[EAO<; lJ,~va nurou Kal rou OE 1% Yla Ka8E EnOlJ,EvOIl~va Kat IlEXPl100% OUVOAlKa Itn "'[I')VE¢aplJ,oy~ "'[1')<; OlaTa~I'l<; au"'[~<;W<;Il~va<; Bstopeltrn a I')IlEpOAoYlaKO<; lJ,~va<;. In<; Ola"'[a~El<; "'[1')<;napaypa¢ou

nurric unnvovtm

OAE<; Ol O¢ElAOlJ,EVE<;

ao¢aAlOTlKE<; ElO¢OPE<; aVE~ap"'[l')"'[a uno tu; Ill080AOYlKE<; nEplOOOU<; CITl<;

onolec uvnvovttn.»

~pBpo 22

KOTciPVIlOIl OUTOTEhOUC;;rrpoo'rfuou
To aUToTEAt~ TTp6oTlIJo TTOUTTPO(3AtTTETaI OTI')Vrrop. 1 TTEp.a' TOUap8pou 6 TaU V. 2972/2001 (CDEK 291 A'), 6mJ)~ aVTIKaTaaTa8'lKE IJET'lV rrcpcvpceo 1 TOUap8pou 10 TOUv. 3050/2002 (<t>EK 214 A') Kal IJE T'lV TTapaypacpo 3 TOU

ap8pou 9 TOU v.3232/2004 (<tlEK 48 A') Via H\V lTapa~aOIl Tile.;UlTOXPEWOIle.; vvcoororroinonc IJETa~OAWV ore aTOIXEia lTOU KaTaXwpioTIlKav aTO IJIlTPWO EPvoBOTWV, xcrcpvetrcr.

KE«PAJ\AIO PV0MIIEII 0EMATCN

r
IKA ETAM

Ap8po23 Pu8lJ1al1 0CPElhwv rrpoc TO IKA-ETAM
1. LTo TEAO<; HI<; rropcvpceou TTapavpa<po<; 4, w<; E~~<;: «4. ETTlXEIPrl0EI<;, EPvo5OTE<; ~ aocpaAIOIJEVOI, Via TOU<; orrolouc tXEI avoi~EI KOI EKKPEIJEi 11olaolKaoia OuvOlaAAaVrl<; ouuecovn IJE TO ap9po 100 TOU v.3588/2007, OTTW<;TpoTToTTol~911KE KOI tAa(3E TI1V api91J11011 101 IJE TO ap9po 12 TOU v.4013/2011, olaolKaoia E~uviavol1<;- KOI OcpEiAouv aocpaAIOTIKt<; EIOCPOpt<; TTpO<;TO I.K.A.-E.T.A.M., IJTTOPOUV, acpou uTTo(3aMouv aVTioTOIXI1 aiTI1011 OTI<; apIJOOIE<; UTTI1PEOiE<;IJtXPI rnv 30.04.2012, va uTTax90uv: LTOV TTPOOWPIVO OlaKaVOVIOIJO TI1<; TTEpiTTTWOI1<; A' TaU ap9pou 48 v.3943/2011, IJE TI1V KEcpaAaloTTOil1ol1 TI1<; EW<; TI1V 31.12.2011 OCPEIArl<;TOU<; Kal KaTa(3oArl TTOOOOTOU 10% errl TWV TPEXOUOWV aocpaAloTIKWV EIOcpOpWV. EIOIKa rqv TTEpiTTTWOll nurn, OEV EcpaPIJO~ETaI 0 TTEPIOPIOIJO<; TOU TTOOOOTOU TOU 1,25% rrsplrrnocrp; i KOI 11 rrcpnvpceoc 4 TOU cvcorspco ap9pou.» TOU TIlV Via TIl<; 3 TaU ap9pou 21 TOU v. 4038/2012 TTPOOTi9ETaI

2. H TTp09EOIJia cvcoroxrj; ArllJ.lllC; avaVKaoTIKwv IJETPWV TOU Eoacpiou 1 TI1<; rrcpcvcceou A' TOU ap8pou 48 TOU v. 3943/2011 OTTW<;10XUEI, TTapaTEivETaI IJtXPI TI1V 31/12/2013. 3. H TTp09EOIJia UTT0(30A~<; TI1<;aiTl1ol1<; Via TI1V uTTavwv~ OE Ka8EOTw<; pu81J1011<;, TI1<; rrcpovpcoou 1 TOU ap9pou 21 TOU v.4038/2012 TTapaTEIVETOI IJEXPI rnv 30.04.2012. OlJofw<; 11 TTp08EOIJfa TI1<; EcpaTTa~ KaTa(3oArl<; KOI TI1<;TTPWTIl<; 50011<; TOU EOacp. (3(3) TIl<; rrcpcvpceou 1 TOU ap9pou 21 TaU v.4038/2012 TTapaTEfvETOI IJtXPI TI1V 31.05.2012.

Ap8po24 APlJOljIOTI1TEC; Opyavwv IKA

1. na TOV Ka90pI01J6 TOU TTOOOU IJEXPI TOU orrolou TUXOV a~fwol1 TOU aocpaAIOIJEVOU rl IJEAWV TI1<; OIKoVEvEla<; TOU IJ£TOl3ll3a~ETOI OTO IKA - ETAM, oUlJcpwva IJE TI1V TTapavpacpo 5 TOU ap8pou 10 TOU N.8. 4104/60 OTTW<;aVTIKaTaOTa81lKE aTTO TO ap8po 18 TOU N. 4476/65 KOI Via oaTTavE<; crro 01/01/2012 «n ECPE~rl<;,aplJ6('jlo<; EfvOI a

ll1W8uVTtle;
crrorpcon

cum EXEI !3E!30IWTlKOxapaKTtlpa

TOU YTTOKaTOOT~l-'aTOC; OU TOTTOUKOTOIKioC;TOU oacpa~lalJtvou. T H KQI OEV UTTOKEITOI crnv oaKllall EvoiKWV

!JEOWV. 2. ETTi alTtll-'aTOe; aU!Jcpwvia<; auvolaMaYtl<; !JE TO IKA-ETAM KaHl TIC;OlaTa~EIC;TWV op8pwv 99 Kal mOI-'EVa TOU v. 3588/2007 (ct>EK 153 A'), aPI-'60loe; va alTocpaoi~EI slvrn 0 lllolKIlTtl<; TOUIKA-ETAM, !JETOcrro yvw!JOOOTI1OIlTile; NO!J1KtlC; YTTIlPEoiac; TOU IKA-ETAM.

Ap9po 25 Eu9uvI1 NOIJIKWV rtpoourrnov
1. ria Epyoo6w;; IJIl c:puolKa TTp60wTTa, TTOU OEV KaTO[3aMouv aoc:pa~IOTlKE«; EIOc:pOpEe;UTTEP TOU IKA-ETAM tl TWV CPOPEWVtl KJ\aowv tl AoyaplaolJwv TWV opvcvroutov TWV orrokov TIe; EIOC:POPE«; EIOTTpaTTEI tl OUVEIOTTpdTTEI TO IKAETAM, we; curoupvoi TWV aOIKIlI..l0TWV TOU ap8pou 1 TOU a.v. 86/1967 (CI>EK A'13617-8-1967) 8EWPOUVTOI: a) LTlC; IlI..lEOaTT£«;aVwVUIJEe; ETalpiEe;, 01 TTp6EOPOl TWV I1.L., 01 0IEU8uvOVTEe; ~ EVTETO~I..I£VOItl oUIJTTpdnoVTEe; OUIJ[30UAOI, 01 oloIKrpE«;, 01 YEVIKOi 0IEU8uVTEe; ~ OIEU8uVTEe; Kal YEVIKO Ko8E TTp60WTTO EVTETOAIJEVOEiTE opscc aTT6 TO v61J0 EiTE aTTO 10lWTIKtl [3oUArlOll EiTE IJE oiKaoTIK~ crroocon OTIl oloiKIlOIl ~ olaXEiploll aUTWV. Av EMEiTTOUV 6Aa TO rrcporrcvco rrpoourrrc, we; curoupvol 8EWPOUVTOI TO I..IEAIlTWV OIOIKIlTlKWV OUlJl3ouAiwv TWV ETOIPIWV ounov, Ecp600v coxouv TTpaYlJaTI rrpootoprvn ~ olapKWe; Eva aTT6 TO Ka8~KovTO TTOU avac:pEpovTOI TIlO rmvco. (3) LTIe; 0l..loppU8lJEe; ~ ETEp6ppu81..1Ee;ETOIpEiEe;, 01 0IJoppu81..101 srclpor. y) LTIe; TTEPIOPIOIJEVIle; w8uVIle; ETOlpiEe;, 01 olaXElplOTEe; cunov KOI 6TOV EMEiTTOUV ~ aTTouOId~ouv aUTOi, 0 Kd8E erclpoc. 0) LTOUC; OUVETaIPIOIJOUC; KOI OTIe; EVWOEIC;TOUe;, 01 TTp6EOPOI, aVTlTTp6EOPOI KOI 0IEU8uvOVTEC; ouu [30UAOI aUTWV. E) LTIl OUIJTTAOIOKTlloia, 0 Ka8E OUIJTT~OIOKT~TIlC; KOla TO TTOOOOT6 OUIJTTAOIOKTlloiac;. OT) LTG 10PUl..IaTG, aw1..1 nrelc, ouM6youe; KOI ETTlTpOTTEe; epcvcov 01 TTp6EOPOI cunov. ~) LTO V0I..IIKa TTp60wTTa OlllJooiou olKaiou KOI OTOUe; opvuvrououc KOIV~e; wc:pEAEiae; 01 TTp6EOPOI ~ 01 oIOIKIlTEe; ounov. 11) LTlC; TTOAUKOlOIKiEC;,01 olaXElpIOTEe;. 8) LTOUe; IEpOlle; vcouc, TO I..IEAIl TWV EKKJ\llolaOTlKWV oUIJ[3ouAiwv TTOU EKTTPOOWTTOUVTO va6. I) LTIe; aMooaTT£e; ETIlXEIPtl0EIe; YEVIKa KOI OTOUe; Kd8E Eiooue; aMooaTTOUe; opvovrououc, we; curoupvol 8EWPOUVTOI 01 0IEU8uVTEC; tl aVTITTp60WTTOI tl TTpaKTOpEe;, TTOUEXOUV OTIlV EMdoa Kal TOUe;EKTTPOOWTTOUV VOlJil..lwe;. 2. LTle; KOlvoTTpa~iEe;, KOIVWviEe;, aOTIKEe;, OUI..II..IETOXIKEe; ac:pavEie; ETOlpiEe; KOI tl OTIe; EVWOEIe; TTPOOWTTWV TTOU OEV aTTOTEAOUV otouorclo. we; curoupvol TWV aOIKlll..loTWV TOU ap8pou 1 TOU a.v. 86/1967 (CI>EK A'136/7-8-1967)

8EWPOUVTOI 01 exrrpcourrrol TOUe; KQI av EMEilTOUV curet, TO IJEAI1 TOU<';.DTOV OW IJEAI1 aUTWV lTEpIAalJ~OVOVTOI KOI VOIJIKO TTpoaWTTO ~ aMooaTTEe; ETTlXElp~aEIe; ~ ahAooaTToi oovcviouoi, We; curoupvol 8EWPOUVTOI 01 KOTO VOIJO UTTEU8uVOI TWV aUlJlTpaTTOVTWV IJEAWV-VOIJIKWV TTpoaWTTWV, EcpaplJOsOIJEVWV avaAoywe; TWV olaTO~EWV Tile; TTPOI1YOUIJEVI1<.; rropcvpceou. 3. 01 avwTEpw curoupvol T1J,JWPOUVTQI CPOOOVKOlO TO XPOVO oIOTTpa~l1C; TOU E aOIK~J,JOlOe; Eixav HIV IOIOHITO aUT~.

ApOpo 26
PUOlJiOEI<'; aoq>aAloTIKWV OEIJOTWV
1. LTI'lV rrcpcvpceo 2 TaU cpsoou 30 TaU V. 2084/1992 (A'68) 11 c.ppaoll {(~ OUVTO~IO(jXWV Mvw V~POTO~ TUc.pAWVKal OTTOroue ODo oc.p8aAJ..IOu~» Blavpac.pETOI.

2. LTO TEAOe; Tile; rroocvpceou 2 TOU ap8pou 30 lOU N.2084/1992 TTPOOTi8ETOI £Mc.plo w~ aKoAOu8we;: «To £TTiBojJa aTToAuToU avaTTllpfae; TaU ap8pou 42 TOU N.1140/1981, OTTW~ 10XUEI jJEXPI o~J..I£pa, XOPIlVEiTal OTOU~ TUc.pAOUe; 01 orroloi aoc.paAfoTIlKav J..I£Ta rnv 01/01/1993 O£ c.popEie; Kupla~ «n £TT1KOUpIK~e; aoc.paAIOIle; TTOU urrcvovrm ornv cpuoorcrnrc TOU YTTOUpVEiou Epvaoia~ Kal KOIVWVIK~e; Aoc.paAloll~».

3. LTIlV TTEpiTTTWOIl a TIl~ rrcpcvpceou 5 TOU ap8pou 5 TaU V. 3232/2004 (A' 48), Il epcon «80%» aVTlKa8ioTOTaJ aTTO Til c.ppaOI1 «67% «n avw».
4. LTIlV TTEpiTTTWOI1E TIl~ rrcpcvpccou 2 TOU ap8pou 5 lOU v. 3232/2004 (A' 48), 11 c.ppaoll «, TTOUo£V £TT1(5EX£TOJ Ec.papJ..lOV~~ TEXVI1TOUjJEAOUe;» Blavpac.p£TOJ.

5.

LTO TtAO~ TIl~ rrcpcvpceou 1 TOU cpsoou 20 TOU v. 2556/97 TTPOOTi8ETOI EMc.pIO we; £~~e;: «npOK£ljJEVOU Via TO TTal(5la, TO Evvovla «n TOUr; TTPOVOVOue;TTOU OUjJTTA~pwoav TO 18° ETOe; Tile; IlAIKia~ TOUe; TTplV aTTO TI1V Eloavwv~ TOU~ OE aVWTEpEe; ~ aVWTOTEe; oxoMe; Kal Ec.pOOOV Il £Ioavwv~ TOUr; OE aUTE~ TI~ oxoM~ ViVEI JJEoa OTO iBlo IlJ..lEpOAOVlaKo ETOe; ue aUTO TIl~ £VIlAIKiwOI1~, TO olKaiwjJa OE OUVTa~I1, Ka8wr; Kal TO BIKaiwJ..Ia TTpooa(j~IlOIle; Tile; OUVTO~Ile; VI cure, rrcocrslvercr Via TO XPOVIKO (5laOTl1jJa jJETa~u TOU ETTOjJEVOU TIl~ £VIlAIKiwOIlr; jJ~va KOJ J..IEXPI TO jJ~va Evap~l1~ TOU aKaBl1l-1a"iKou tToUe;.» 2 TOU ap8pou 26 TOU v.

6. LTO (5EUTEPO Eoac.pIO Tile; rreptrrnoorp; a) Tile; rrcpcvpcoou 4038/2012 (A' 14), 11At~1l «wpw» (5lavpac.pETOI. 7. To TTPWTO EBac.plo TI1~ rrcpcvpceou cvnxcetcrcrm w~ aKoAou8w~: 10 TOU ap8pou

61 TaU V. 3996/2011 (A'170)

«H jJllvlaia Eloc.popa, UTTtp TOU TOJ..lEa YVEia~ Ml1xaVIKwv Kal EPVOAIlTTTWV ~lljJoorwv Epviov (TYME~E) TOU KMBou YVEiae; TOU ETAA, TWV OUVTO~IOUXWV TOU Tousc LUVTa~Il~ MllxavlKwv Kal EpvoAllmwv ~IlJ..lOOrWV Epvcov (TLME~E), Opi~ETOI OE TTOOOOTO 10% ETTf TWV Karaj3aM6jJEvwV OUVTa~EWV Tile; rrtptrrnocnc a) Tile;

rrcpcvpcoou

1 TOU cpspoo

8 TOU v. 3518/2006

(A'272),

orrwe;

Ka8E cpopa

Olal..l0PCPwVETaI».

8. To OELJTEPOEMcplO Tile; rrEpiTTTWOIle; y. Tile; rrnpcvpneou 4 TaU ap8pou 5 TaU V. 3232/2004 (A' 48), orrwe; tXEI tcorrorrcmeel KalloxuEI aVTIKa8ioTaTOi we; E~~e;: «Kcrc rnv urro~oA~ Tile; aiTIlOIle; ouvTO~lo06TIlOIle; 01 Mo aOEAcpoi crrorrerrm va EivOi opcpavoi KOI crro TOUe;QUOyovEie; ~ 0 EV ~W~ yovtae; va EXEI OUlJrrAIlPWOEI TO 75° EToe; Tile; I1AIKlae; TOU ~ EV SW~ yovtae; va slvrn cvcrrnooc IJE rrOOOOTO uvrrrrnplcc 67% Kal avw. 9. LTI1V rroccvpcoo 4 TOU ap8pou 2 TOUv. 4024/2011 rrpocrlacrm EMcplO we; E~~e;:

«Arro 1/1/2012 KOI EcpE~~e;,E~alpOUVTa! Tile; avwTtpw I..IEfWOIle;01 I..IEpl0l..laTOUXOITOU M.T.n.Y. rrou OUVTO~IOOOTOUVTalIJE ~aol1 TIe;OlOTa~EIe;TWV v. 1897/1990 (A'120) KOI TaU cpsoou 6 TOU v. 3620/2007 (A'276)>>

Ap9po 27 KaVOVIOTIKO rrhaiOlO KE.n.A
~TO ap8po rropcvpoeo; 6 TOU N.3863/2010, 8, we; E~~e;: orr we; rporrorrornance Kal IOXUEI, rrpooTi8ETOI

«8. ME urroocon TOU Yrroupvou Epyoolae; KOI KOIVWVIK~e; AocpaAIOIle;, IJETa crro YVWIJI1 TaU l1T TOU IKA-ETAM, pu8l..1i~ETaI TO KOVOVIOTIKO rrxokno Tile; OUomOI1e;, AEIToupyiae; xm oocpaAIOTlK~e; OPI-JOOIOTl1me; TOU KE.nA, Ko8we; Kal Ka8E aMo 8EIJa TTOUOEV pu8lJi~ETaI aTTO TIe;OIOTa~EIe; TaU ap8pou aUTOU. riO rc 8EIJaTa rrou ceopouv Eu8uVEe;, poAoue; xm urrOXPEWOEIe; TWV IOTPWV rrou aTTapTf~ouv TO EIOIKO LWIJO vro Til OUYKPOTIlOIl TWV YYEIOVOIJ1KWV ErrlTpOTTWV AvaTTllpiae;, EKOiOETaI KOIV~ crroecon TWV Yrrcupvdiv Epyaoiac; KOI KOIVWVIKr)e; AoCPaA1ollC; Kal YYEfac; KOI KOIVWVIK~C; AAAIlAEyyUIlC;. Mtxpi TI1V tKooOIl TaU aVWTEpw Kovovrouou 01 uTTIlPEoiEe; TWV KE.n.A. (rpOIJIJOTEiEe;, YYEIOVOIJIKEe; ETTITporrEe;) OUOT~VOVTOI Kal AEIToupyouv oUl..lcpwva IJE TIe; IOXUOUOEe; OIOTa~EIe; TWV ap8pwv 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 TOU KAA TOU IKA-ETAM.»

Ap9po 28 np01.l1l9EuTIKoi IUVETaiplol.loi
ME Til OUI..ICPWVI1 yvwl..Il1 TWV OUVTO~IOUXWV I..IEAwv np01..l118EUTIKWV ~uvEmlpIOI..IWV, aTTooEIKVUOIJEVIl IJE Ka8E IJEOO loiwe; IJE TIe; alT~OEIC; Eyypacpr)c;; TWV OUVTa~IOUXWV

0))
J.lEAWV TWV LUVETOIPIOJ.lWV, ETTITPETTETaI 11 TTapaKpOTI1011 TTOOOU Tile; KaTa!3aMoJ.lEVIle; OUVTa~~e; TOUe; orro TOV acr<paAIOTIKO TOUe; eooec KAaOOU Kuplae; Kal ETTIKOUpIK~e; OlJVTa~Ile; Kal 11 TOUTOXPOVIl aTTOOOO~ TOU OTOV np0J.lI1SEUTIKO LUVETalplOIJO OTOV OTTOIO EIVOI J.lEAI1, Via TI1V E~OCPAIlOIl TTOOI1e;cpUOEWe; OCPEIAWV TOUe;TTpOe; TOV npOlJllSEUTIKO LUVETOIPIOJ.l0.

To UljJOe; TOU J.ll1vlafwe; TTapaKpmOUIJEVOU TTOOOU OEV urropsl va EIVOI IJEvaAUTEpo TOU TTOOOU HIe; EKOOTOTE KaTa!3aAAOIJEVI1e; IJl1vlafae; 06011e;; Tile; OcpEIA~e; TWV OUVTO~IOUXWV TTpOe;TOUe; npOIJIlSEUTIKOUe; TOUe;LUVETalpIOJ.lOUe;. H rrcocxpcmon TWV cvorrspco TTOOWV OE OUVIOTO OE xoulc EKXWPIlOIl aTTaITIlOI1e;, aAM. TT<lVla EVTOA~ TWV OUVTa~IOUXWV n POIJIlSEUTIKOUe; LUVETOIpIOIJOUe; OTOUe;orrolouc ElvOI I-IEAI1. rrsplrrrwon rrpoc TOUe;

Ap9po 29 Pu9lJiaE1<; TAniT
1. H nEplcpEpElaKrl YTTIlPEOia nElpalO TOU T A n.1. T. ETTllT£OOU TlJrll-laTOe; KmapVEiTOI. 01 TTP0!3AElTOJ.lEVEe;apIJOOIOTIlTEe; TOU KaTOPVOUJ.lEVOU TI-I~J.laTOe; Sa coxouvrrn urro TI<; aVTioTOIXEe; opvavlKte;; I-I0VOOEC;;Tile; l" t.IEUSUVOI1e; EcpolTa~ napoxwv Tile; KEVTPIK~C;; Yrrnpectcc TOU TAn.l.T.. To TTpOaWTTlKO TTOU UTTIlPETEi aTO nEplcpEpElaKo TJ.lrlJ.la nElpalo TOlTOSETEiTaI J.lE orroecon TOU cpuooiou opvovou OTIlV KEVTPIK~ Yrrrjpsolc TOU TAn.l.T..

2. ME crroocon TOU YTTOUPVOU Epvaaiae; Kal KOIVWVIK~C;; AocpOAIOIle;, I-IETO crro VVWJ.l11 TOU t.IOIKIlTIKOU LUIJ!3ouAIOU TOU TAnlT Kal TOU TEAIT, OllVaTaI va avaTiSETal OTO TEAIT 0 EAEVX0C;;TWV EPVOOOTWV TTOUaTTaoxoAouV J.lIOSWTOUe;lTOU UlTOVOVTOI OTI1V aocpOAIOIl TOU Tousc np6volaC;; YTTaMrlAWV El-ilTOPIKWV KaTaOTIlI-JOTWV TOU TAn IT, 11 !3E!3alwall TWV OCPEIAOIJEVWV orro curouc aocpaAloTIKWV EIOCPOPWV KaSWe; xcn 11 ElaTTpa~1l TWV srotpopurv ourtov Via xovcprcopo TOU Touec npovolae; YTTaAA~Awv EIJTTOPIKWV KmaaTlllJOTWV TOU TAnIT. LTI1V cvcseon aUTrl ouvaTal va aUIJTTEpIAalJ!3oVETaI Kalil pUSJ.lIOIl aTTO TO TEAIT TWV AI1~llTpOSEOIJWV aocpaAIOTIKWV EIOCPOpWV TTOU ocpEiAOVTaI TTpOe; TOV Touso npovOIaC;; YlTaMrlAWV ElJlTOPIKWV KaTaoTl'lI-IOTWV TOU TAnIT, 11xop~Vl1al1 aacpaAlaTIKrlC;; EVIlIJEpOTIlTOe; OTOUC;EV~IJEPOUC; EPvo06TEe;, 11 UTT0!30A~ J.lIlVUT~plae; ovmpopcc Via J.l11KaTa!3oArl aocpaAIOTIKWV EIOCPOpWV, KaSWe; Kal 11 ernorpoon aTTO TO TEAIT Via Aovapla0l-l0 TOU Tousc npovolac; YlTaM~AWV EIJTTOPIKWV KmaOTI1J.l0TWV TOU TAnlT aXPEWOTrlTWC;; KaTa!3AI1SEIOWV EIOcpOpWV. ME TI1V lOla crroeccn Opi~ETaI 0 XPOVOC; Evap~l1e; KOI 11 CSlopKEla Tile; avoSWIle;, TO apIJ6i51a opvcvo Via TI1V EKCSOOIl TWV OXETIKWV crrocccecov Kal rnv ETTIAuall TWV cvceuousvcrv olacpopwv KOI al-lcplo!3I1T~oEwV, 01 EKaTtpwSEV UTTOXPEWOEII;, 0 TPOTTOC;alTOoool1C; TWV EIOTTpaTTOJ.ltvwv crro TO TEAIT aTO TAn IT, 11Kma!3AIlTta TTpOe; TO TEAIT aTTO~I1J.lfwOI1, KaSwC; Kal KOSE oMIl cvcvxofc AETTTOl-itpEla Via TI1V UAOTTOil1al1 TOU op9pou aUTOU.

Ap9po 30

KaT'

OIKOV

CPPovTi6a
B TOU ap6pou 138 TOU v.

1. H rreplrrnoon y) Tile;; rrcpcvpcoou 6 Tile;; rrsplrrnocnc 4052/2012 (A' 41) aVTIKaSfcrTaTaI we;; £~rle;;:

«y) fla Til XPlllJaToi56Tl1crll Tile;; TTapOXrle;; KaT' OfKOV CPPovTfoae;; TWV acrcpaAlcrIJtvwv, 6WIJOS£T£fTaI crro 01.05.2012 Il TTapoXrl TTOcrOCiTOU0,2% TWV crUVOAIKWV £TrlaIWV w60wv rrrro £lcrcpOpte;; TWV ct>optwv KPIVWVIKrle;; AcrcpaAlcrl1e;; Kuplae;; acrcpaAlcrl1e;, apIJOOIOTI1Tae;; Yrroupvelou Epyacrfae;; Kal KOIVWVIKrle;; AcrcpaAlal1e;, TaU blllJOafou KOI TOU NAT. M£ KOIVrl OTTOCPOcrll TWV YTTOUPYWV OIKOVOIJIKWV Kal Epyocrfoe;; KOI KOIVWVIKrle;; AacpaAlal1e;; IJTTop£f vo TPOTTOTTOI£iTOi TO UlJ.loe.; TaU TTOcrOcrTOU Tile;; £Icrcpopac;;, VO KoSopiC:;oVTOI rreciocorscec KOTl1yop[£e; UTTOXP£WV KaTa 13OA nc, VO pUSlJrC:;OVTOI 01 OlaOIKaaiEe;; £iaTTpO~I1e;, KaSWe; KOI KaSE aMo ovoYKaio aXETIKO Stlla.» 2. To T£AWTOio £oacplo Hle.; rrsptrrrcoonc a Tile.; rrcpovoceou 9 Tile; rrsotrmocnc B TaU ap6pou 138 TOU v. 4052/2012 (A' 41), TTOU EivOi TO E~rle;: {{- OUO IJtA'l bEn rl En AEI IJE £~£lorK£ucrll CiTOUe.;TOIl£ie;; Tile;; KOIVWVIKrle.; oacpaAlcrlle.; KOI rrpovoroc TTOU OpiC:;OVTOIOTTO TOV YTTOUPYO Epvoafae.; KOI KOIVWVIKrle;; AcrcpaAlcrl1e.;» oVTIKaSiCiToTOI we.; E~rle.;: « - tvav (ELAIJEA) EKTTpoaWTTO Tile;; ESVIKrle; LUVOIJOaTTOVofae; ATOIJWV IJE Avcrrnpio IJE TOV ovaTTAIlPWTrl TOU, 01 orrolot TTPOT£ivOVTOI OTTOTIlV ELAIJEA, IJE TOV

- 'Evcv EKTTPOcrWTTO Tile;; Ouoorrovclcc LUVTO~IOUXWV EAMooe;; aVaTTAI1PWTrl TOU, 01 OTTofOI OpiC:;OVTOIOTTO rnv OVWTtpW Ouoorrovokr.»

Ap9po 31 AvayvwplOI1 Xpovou Epvaaia~
1. To OEUTEPO KOI TpiTO EoacplO Tile;; rrcocvpceou 1 TOU ap6pou 17 lOU v.3863/2010 aVTIKo6iaTOvTOI aTTO TOTE TTOU iaxuaav we;; E~rle;; : «0 vtoe; mvaKae; Baptwv KOI Av8uYIEIVWV ETToYYEAIJaTWV EcpaPIJ6C:;ETOI crro 1.1.2012. Ocoi orrcoyoxouvrm oe £Pvaaf£e;; rl £TTaVytAIJOTO, TO orrolc E~OIpOUVTOI orro TOV vto mVOKO Boptwv KOI Av8uYIEIVWV ETTaVVEAIJOTWV, E~aKoAou60uv va acrcpaAfC:;ovTOI aUIlCPwva IJ£ curov, seocov EWe; 31-12-2011, 01 IJEV uTTaxSevT£e;; Via TTPWTI1 cpopa cs cpopta KOIVWVI Krle; acrcpaA1al1e; ewe;; 31.12.1992 exouv TTpaVlJaTOTTOlrlcrEI TouMXICiTOV 3.600 I1lJtpEe;; oacpaAlcrl1e;; crE l3apea Kal avSuYIElva ETTayvtAlJaTa, 01 o£ aacpaAlalJ£VOI aE cpOpea KOIVWVIKrle;; aacpaAlcrl1e;; crro 1.1.1993 Kal £cp£~rle; TouMxlCiTOV 3.375 IlIJtp£e.; aacpaAlalle;; os l3ap£a KOI av6uYIEIva ETTayyEAIJaTO.

Oooi aTTaOXOAOUV101 OE EPvaofEt; n ETTavyEAI.I01O, 10 OTTOra E~OIpOUVTOI aTT6 TOV VEO nfvaKa BapEWV Kal Av9uVIEIVWV ETTaVYEAI-IClTWV, Mvav1Ol, KaT6TTIV OXETIK~e; alT110 rv;;, va cvcvvcoplcouv I-IEE~ayopa TO Xp6vo TTpaYl-laTlKnt; aTTaox6Al10nt; TOUe; KaTa TO ~laaTl1l..1a aTT6 1-1-2012 EWe; 31-12-2015 OE EpyaofEt; n ETTayyEAl..laTa 10 OTTO E~OIPOUVTOI aTT6 TOV VEO mvaKa TWV BAE, TTPOKEIIJ£VOUva OUI·.lTTAIlPWOOUV fa TIC;EAOXIOTE<;; TPOOTT08EOEI<;; T Xpovou aa<paAIOIle;, ~TOI 3.600 I1I-1EpEe; ocpaAIOI1<;; 010 a BAE EK TWV OTTOIWV011000 rnv TEAEuTaia 13ETIa TTplV aTT6 rnv oUIJTTAnpWOIl TOU TTP0(3AETT6I..1EVOUpiou IlAIKfae; ouvTa~looOTllolle; o Via TOUe; uTTax8EVTEe; vro TTPWTIl cpopa OE eopec KOIVWVIK~e; aocpaAIOI1e; EWe; 31.12.1992 ~ 3.375 vrc TOUe; aocpaAI0I..IEvOUC; aTT6 1.1 .1993 xcn EcpE~ne;. H E~ayopa TOU rrcpcrrovco XP6vou TTOU i5EV I..ITTOPEiva uTTEp(3afvEI TIe; 1.200 I1I..1EPEt;aocpaAIOI1t;, yfvETOI aTO IJEV IKA-ETAM Yla Ka8E I..Inva IJE TTOOOOT6 Elocpopac; 3,60% OTOUe; OE CPOPEIC; ETTIKOUpIK~e;aocpaAlolle; I..IETTOOOOTOElocpopae; 2% ETTI TaU 25TTAaoiou TaU IlIJEPOIJI081ou TaU aVEli5lKEUTOU EpyaTI1 OTTWt; aUTO fOXUE rnv 31.12.2011 . H E~ocpM101l TaU TTOOOUTile; E~ayopae; yfvETal elre EcpaTTa~ EVTOt; Tpll..lnVOU aTT6 TI1V KOIVOTTOfl10ll Tile; 0XETIKnC; aTTocpaollC; avayvwplOIle; OTT6TE TTapEXETal EKTTTWOI115% EiTE OE IJIlVlafEe; MOEIe; 0 apl8lJoe; TWV orrokov 100UTOI IJE TOV apl9IJo TWV avavvwpl<OIJEVWV IJI1VWV IJE rrcpcxpcrnon TOU TTOOOU Ka8E MOlle; aTT6 Til oUvTa~I1»·

KE<DAAAIO Il. PV0MIIEII 0EMATON rrKA
KQI

<DKA

Ap9po 32
PU9J.1rOEIC;;

OAEE
13 TaU TT.i5. 258/2005 (A' 316)

1. a) rTO TEAOe; Tilt; rropcvpceou TTpoaTf8ETaI EMcplO WC;E~~t;:

3 TaU ap8pou

«H (3E(3aiwol1 XOPI1YEfTOI xm OE aocpaAIOIJEvO TOU OAEE, Ecp600v TO TTOOO TWV OCPEIA6IJEVWVaocpaAIOTIKWV EIOCPOpWVTaU OTOV Opvcviouo i5EV ~ETTEpva TIe; EIKOOI XIAlai5Et; (20.000) EUpW KOI EXEI OUlJlJ.IllCPlaTEI n TTapaKpOTEi1Ol, oUlJcpwva I..IE TIe; rrcpcvpocouc 2 KOI 3 TaU ap8pou 61 TOU v. 3863/2010 (A' 115), OTTWC;aUT6 aVTIKaTOoTa811KE IJE TO ap8po 43 TaU V. 3996/2011 (A' 170), xrn EITE EXEI uTTo(3aAEI ctrnon yla ouvTa~loi56TIlOI1 EITE EXEI uTTax8EI OTI1V rrsptrrnoon a HIt; rropcvpcoou 1 TOU ap8pou 30 TOU TT.i5. 258/2005 (A' 316), OTTWe;aUTO aVTIKOTaOH1811KE IJE TO ap8po 49 TOU v. 3996/2011 (A'170).» (3) To TTPWTO Ei5a<plo TI1<; rrnpcvpueou 316) aVTIKa8foTOTOI w<; E~n<;: 4 TaU ap8pou 13 TaU TT.C. 258/2005 (A'

«4. 01 OUI..I(3oAOIoypacpol Ka8w<; Kal Ka8E aPIJ6i5la KaTa v61J0 apxn UTTOXPEOUVTOI va apvIl80uv Til OUVTO~1l oUI..I(3oAaloypa<pIKnt; TTpa~lle; I..IETO(3f(3aollC; ll.x. aUToKIVnTOU n rnv EKi500ll aTTOcpaolle; OpIOTIKn<; rrcpchnonc n avaKAlloll<; TOU

OIKaIWl-laTot;; HIt;; aOElat;; KUKAocpOplat;; f)..X. aUTOKIV~TOU, av a EVOla<pEp0I-IEVOt;;OEV trpooxoukm Til (3E(3alwall Tile; rrcpovpceou 3.»

y) LTC TEAoe; TOU lTPWTOU Eoa<plou TOU ap8pou 11 Tile; UlT' ap181-1. 4>80000/7228/308/07.09.2006 YlTOUpYIK~e; AlTocpaollC; (8' 1397) olaypacpEral 11 TEAEla KOI rrpoorraercn Eoa<plo we; E~~e;: «~ aUT~ va EXEI EKo08EI (3aoEI TOU OEUTEPOU EoacpIOU Tile; rrcpcvpceou ap8pou 13 TOU IT.O. 258/2005 (A' 316).» 3 TOU

2. a) H lTapoypa<poe; 5 TOU ap8pou 9 TOU v. 3050/2002 (A' 214), OlTWe; EXEI cvnxcrccrcesl I-IE TO cpsoo 25 TOU v. 3846/2010 (A' 66) laxuEI, aVTlKaSlaTOTOI we; E~~e;: «5. a) 1010KT~TEe; ouprcrucdiv r KaTOAulJaTWV TWV rrupcvpuqxov 1 Kal 2 TOU apSpou 2 TOU v. 2160/1993 (A' 118) KOI TOU IT.o. 33/1979 (A' 10), OTTWe;laxuouv, Kal YEVIKO oAwv TWV xupiuiv Kal IJIl Kuplwv KOTaAulJaTWV IJE TO EIOIKO onuo AEIToupyiae; TOU EOT, a) ouva".J1KOTIlTOe;EVTEKa (11) OWIJOTIWV KOI avw KOI IJE Eopa os lTEpIOXEe; Tile; rrsptrrrcoonc a Tile; rrcpcvccoou 1 KOI (3) ouval.IIKOTIlTOe; crro E~I (6) IJEXPI KOI otKa (10) oWlJaTIWV, aacpaAI~ovTOI UlTOxpEWTlKa OlOV OAEE, ornv 111 aOqlaAlaTIK~ KOTllyopia, IJE EKlTTWall rrocoorou rpicvro TOle; EKaTO (30%) OTO rrooo OUT~e;. Erpooov a IJEOOe; opoe; TaU ElaOO~lJaTOe; TOUe; aTTO TIlV ETTaYYEAlJaTlK~ OpaaTllPIOTIlTO vro rplc (3) tHI crro Til OlllJoaiEuall TaU TTapOVTOe;, OTTWe;aUTOe; TTPOKLJTTTEI aTTO TO EKKaSaplaTiKa alllJEIWIJOTa oopou ElaOO~lJaTOe; Tile; aplJ60lac;; f)..O.Y., OEV ulTEp(3aivEI TO 400lTAamo TOU IlIJEpolJlaSiou TOU aVEliSfKEUTOUEPYOTI1, OTTWe;iaxuE aTIC;;31.12.2011, lTapalJEVOUV OlIlV 111aacpaAlaTIK~ KaHlVopia IJE rnv we; cvco EKTTTwoll xm OEV UlTOXPEOUVTOIcrqv ava TPIETio IJETaTa~1l aE avwTEPIl aaqlaAlaTIK~ xcmvoplc TaU OEUTEPOUEiSaqliou Tile; rropcvpceou 3 TaU opSpOU 5 TaU IT.o. 258/2005 (A' 316). H liSla pu81J101l laxuEI EqlE~rlC;;KOI Yla KaSE rpurlo EqloaOv 0 IJtaoc; opoc TOU wC;; avw ElaOOrlIJOTOC;; orro rnv ElToYYEAlJaTIK~ opaaTIlPloTIlTO OEV ulTEp(3aivEI TO 400lTAaOlO TaU IlIJEpoIJl08iou TOU OVEIOiKEUTOU EPyaTI1, OlTWe; faxuE cnc 31.12.2011. Eqloaov 0 we; OVW IJtaoe; opoc ulTEp(3aivEI TO 400lTAaoi0 TaU IlIJEpOIJIoSiou TOU aVEIOIKEUTOU EpyaTI1, 6lTWC;; iaXUE OTIe; 31.12.2011, 01 UlTay6IJEVOI OTO lTPWTO EOclCPIOrrcpcpsvouv ornv 111 aOqlaAIOTIKrl «rrnvoplo aAM xwpiC;; EKlTTWOIl Kal EqlE~rlC;; UlTOXPEOUvTal ornv ava rprerlo IJETaTO~1l OE avwTEPIl aocpaAloTIK~ KOTllyopfa TOU OEUTtpOU Eoocpiou Tile; rrcpcvpceou 3 TOU apSpou 5 TOU IT.o. 258/2005 (A' 316). OAEE, IJETa rnv rrupsxeuon TPIWV (3) ETWV crro Til xop~Yllall HIC;; avwTtpw oIEuKoAuVOIle;, tXEI TO olKafwlJa, OlTOTEOrllTOTE,TaU ElTaVEAEYXOU Tile; aaKIlollC; Tile; opaoTIlPloTIlTac;; Kal TWV ElooOlllJaTwv TWV olKalouxwv. KaTo TOV ElTaVEAEYXO E~ETa~ETOIlTaVTO 0 IJtooc;; opoc TWV ElaOOlllJaTWV Tile; lTPOIlYOUIJEVIle; TpIETiac;;. To OIKaiwlJa aUTO tXEI KOI 0 aOqlaAlolJtvoe; OTIC;;lTEPIlTTWOEIC; UlTaywYrle; ornv

o

oa<paAlall TOU OAEE Mvw ElaoOllIJaTlKWV KPITIlPfwv, IJETa rnv TTOpEAEUall TOUAaXIO"TOV TPIWV (3) ETWV OTTOTIlV UTTOVWV~ TOU O"TIlV oacpaAloll TOU OAEE. (3) 1010KT~TE~ TOUPIOTIKWV KOTOAUlJaTWV TWV rrcpovpcqaov 1 KOI 2 TOU ap8pou 2 TOU v. 2160/1993 (A' 118) KOI TOU TT.O. 33/1979 (A' 10), OTTWC;laxuouv, KOI VEvlKa OAWV TWV xupkov KQI IJIl xupkov KOTaAUlJaTWV IJE TO EIOIKO onpc A£lTouPvfae; TOU EOT ouvaIJIKOTIlTae; EWe; KQI TTEVTE(5) OWIJOTiwv, aocpaAfsoVTOI OTOV Of'A, ecccov o IJEOO~ opoc TOU EIO"OO~IJOTOe;TOUe; crro TIlV ETTaVVEAlJaTIK~ opaoTIlPloTIlTO Via rplc (3) ETIl aTTO H\ i5IlIJOO"fEUO"Il TOU TTapoVTOe;, OTTWe;aUTOe; TTPOKLJTTT£I TTO TO a EKKa8apIO"TIKd O"IlIJEIWlJaTa oopou EIO"OO~l-IarOe; Tile; aplJ6i5lae; 11.0.Y., OEV uTTEp(3afvEI TO 400TTAaO"lO TOU IlIJEpoIJla8fou TOU aVEloiKEUTOU EPVdTIl, OTTWe;iO"XUE am; 31.12.2011. H fOla pu81JIOllIO"xuEI EcpE~~e;Kal Via Ko8E rprsrfo ECPOOOV0 IJEOOe; opoe; TOU we; cvco TOU Elooi5~lJarOe; OTTO H\V ETTaVVEAlJaTIK~ OpaO"TIlPIOTIlTO OEV uTTEpf3aivEI TO 400TTAdO"lO TOU IlIJEpoIJI0"8fou TOU aVEloiKEUTOU EPVdTIl, OTTWe;iOXUE o"TIe;31.12.2011. Ecpooov 0 we; OVW IJEO"oe; opoc uTTEp!3aivEI TO 400TTAaO"lO TOU IlIJEpOIJI08iou TOU aVEloiKEUTOU EPVOTIl, OTTWe; fOXUE OTle; 31.12.2011, 01 UTTaVOIJEVOI O"TO TTPWTO EMcplO urrcvovroi EcpE~~e;O"TIlV oO"CPaAloll TOU OAEE. METd rnv TTaptAEUO"Il Tile; TTpWTIle; rprerlcc, 0 aplJ6i5loe; Karo rrsplrmoon Opvuvrouoc EXEI TO olKaiwl-la TOU ETTaVEMvxou, OTTOTEO~TTOTE, Ie; OOKIlO"Ile; Tile; H OpaO"TIlPIOTIlTae; KQI TWV Elaoi5IlIJOTWV TWV oiKalOUXwv. Karo TOV ETTavEAEYXo E~£TdsETOI TT<lVTa 0 IJEOOe; Opoe; TWV ElaoolltJoTWV Tile; TTPOIlVOUIJEVIle; rprsrluc. To olKaiwlJo aUTO EXEI Kal 0 aacpaAlolJEvoe; o"Tle; TTEPITTTWOEIe; UTTaVWV~e; OTIlV aocpdAIO"Il TOU KaTO TTEpiTTTWO"IlOPVavl0I-I0U Mvw EIOOOlllJaTlKWV KPITIlPiwv, IJETO TIlV TTapEAEuall TouMXIO"TOV TPIWV (3) ETWV crro rnv UTTavwv~ TaU O"TIlV aocpoAIO"Il TOU Karo TTEpiTTTWO"IlOPvavIO"IJOu.» (3) H rrcpouon OlaTQ~1l EcpaPI-IOsETaI aTTO rnv 01.07.2012. V) Ito ooouc, EWe; rnv tvap~1l 100xUOe;Tile; rropouocc i5laTa~Ile;, aO"cpaAisOVTaV OTOV OrA, 11 aO"cpaAlall TTOU tXEI XWP~o"EI TTapaIJtVEI 10XUp~ Kal OEV avasllTOUVTaI EIO"cpOpte; orro TOV OAEE. Avrlorotyc, 11aO"cpaAloll TTOU EXEI XWP~o"EI O"TOVOAEE TTapalJEVEI 100XUp~ «n OEV avasllTOUVTaI EIO"cpOpte;crro TOV Of'A.

3. LTO TEAoe; TOU ap8pou 61 TOU v. 3863/2010 (A' 115), OTTWe;aVTIKaTaO"Ta8IlKE IJE TO ap8po 43 TOU v. 3996/2011 (A' 170), TTpoaTi8ETai TTapavpacpoe; 4 we; E~r;e;: «4. a) ElolKa Via TOU~ OIKQlOUXOU~ TOU OAEE, TO aVWTaTO OPIO Tile; rtcpcvpcocu EUpW. 2

slvcn TO TTOO"OTWV EiKOOI XIAIOOWV (20.000)
f3) XE

neottmoon

olaooXIKr,C;

aucp6A1uf1e;, ME

TO

traoov

6pBpo

Ecpapllo(Eral

atto

TOV «ca Kal

teseurak:
Karaf3oAr,c; 6Mo

aacpaAlaTlKO TOU we; 6vw Bt.j.la.»

tpopia.

atttxpaar;

TOU YTTOUPYOO Epyaafac; WWTEPIKr,C; «atavounc

KOIVWVIKr,e; Aacp6Alaf]e;, aXWKO

KaBopf(Hat

f1 olaolKaufa

noooo

IlETa~O TWV aacpaAlaTlKWV cpopt.WV, KaBwc; xa! K6BE

4. H rrapaypacpoe; 9 TOU apSpou 9 TOU v. 3050/2002 (A' 214), 6rrwe; EXEI aVTIKmaara8Ef I-IE TO apSpo 25 TOU v. 3846/2010 (A' 66) laxuEl, aVTIKaSraTaTal we; E~~e;: «9. LTFlV UTTOXPEWTIK~ ampaAlaFl TOU OAE.E. urrcvovrm TO cpuOIKa rrpoourrrc ~ rc I-IEAFlETOIPEIWV orrorccorirrors j..Jopcp~e;,KaSWe; Kal TO j..JEAFl OU D... L. TFle;A. E. j..JE T rroocorc TouAaXlaTov 3%, rrou EYKa81OTouv CPWTo!3oATO"iKaouornucrc auvoAIK~e; laxuoe; TIClVW crro 20kW, EiTE os KTlplaK~ EYKaTaaTOaFl rrou XPFlOlj..JorroIEITOI yla xcroudu rl aTEYFl ETIlXEiPIlalle;, Ern: aE aYPOTEj..JaXla rl oixorreon, aE OAIl TIlV ETTlKpaTEIa. E~OIPOUVTOI crro TFlV urrOxpEWTlK~ aacpaAlall TOU OAE.E. KOI aacpaAf~ovTOI crnv 711 aacpaAlaTIKrl knrnvcpic TOU o.r.A. 01 KOla KUPIO ErraYYEAj..Ja, TOUACtXIOTOVyla j..Jla TTEVTOETfa, aYPOTEe;, OTTWe_; OPI~OVTOI aTTO TO MIlTPWO AYPOTWV, Ka8we; KOI TO cpualKa TTp6awTTa TTOU EVTaaaovTOI aE ETIl50Touj..JEva rrpovpcpuotc aypOTlK~e; avarrTu~lle; VEWV VEWPVWV, TTOUEYKa81aTOuv CPWTo!3oATO"iKacuornucrc auvoAIK~e; laxuoe; j..JEXPI100kW».

5. AacpaAlal-lEVOI TaU OAEE I-IrropOUV I-IE aiTFla~ TOUe_; EmM~ouv TIlV KOlaTO~rl va TOUe; ornv aj..JEaWe; KaTwTEPIl ~ ern BEUTEPFl KOlWTEPFl aacpaAlaTIK~ xmnvoplc KAa50u aUVTO~IlC; TaU rr.5. 5/2007 Kal va rrcpcpelvouv oe curnv EWe; TIe; 31.12.2014 soccov, Kara rnv urro!3oArl Tile; aiTFlalle;, a) BEV EXOUV AIl~mpOSEaj..J1l OCPEIA~ rl 13) EXOUV urraxSEi aE pu81JIaFl Kal EfvOI EV~I-IEPOI. H KaTaTO~Fl ornv KOlwn:Pll KOlIlyopia apxi~EI orro TO al-lEaWe; Err6IJEVO TTp0C; EKBoall KOI j..JETaTIlV ctrnon Bil-lFlVO Kal laXUEI vrc oco 51aOTFlIJa Eival EV~I-IEpOI ornv Karal3oA~ TWV TpExouawv Elacpopwv KOI OTIC;MaEIC; TFlC;TUXOV PUSlJlalle;;. Av a aacpaAlal-lEVOC; BEV E[VOI EVrlIJEpOe;, ErravEPXETOI aUTo5lKaiwc; OTFlv xcrnvoplc crnv orrolc I3plaK6TOv TTplV rnv afTIlaFl TOU rrptorou E5acpiou, orrjv orrolo ErravEPxovTOI UTTOXPEwTIKa crro rnv 01.01.2015 KOI OAOI 01 aacpaAlalJEVOI rrou EXOUV KavEI XPrlall Tile;;5Iara~lle; aUTrle;. ME crroecon TOU Yrroupvou Epyaafac; KOI KOIVWVIK~e; AacpaAlallC;, j..JETa orro YVWIJIl TOU D...L. TaU Opvovrouou, Ka8opi~oVTOI Il 5la5lKaaia, a rporroc, KaSE AETTTOj..JEpEla Kal KaSE aMo aXETIKO SEj..Ja Via TIlV EcpaplJOVrl Tile; rropouocc 5IaTO~Ile;·

Ap8po 33 Pu8lJiaEI~ETAn MME
1. H Elacpopa TWV EK60TWV ECPllIJEpf6wv Kal rrEpI051KWV TaU E5acpiou y Tile; rropcvpceou 1 TWV apSpwv 33 TOU 13·5. 29.05/25.06.1958 «nEpi EVKpfaEWe;; xcrcorcnxou TAETA» (A' 96) KOI Tile; rrcpcvpmpou 1 TaU ap8pou 1 TOU v.5. 166/21-25.09.1973 (A' 233) Ka8we; KOI 11 Elacpopa TWV rurrovpcqnstov ETIlXEIPrlaEWV TFle;; rcpcvpccou r 6 TaU ap8pou 8 TOU v. 2556/1997 (A' 270) KOla TO

XPOVIKO OJ(joTlll..la orro 01.01.2012 EW<; KOI 31.12.2013 Ko8opl~ETaI ouuqxovo I..lE TO E50q>10 5 Tile; TTOPOYPOCPOU1 TOU opSpou 33 TOU w<; OVW 13.5. 29.05/25.06.1958, Ecpoaov 01 SEaEIe; Epyoalae; OTIe; ETTlXElp~aEI<; OUTEe; Ko8'OAO TO XPOVIKO aUTO 51aaHHJa IO'OUVTOI I..IE ~ urrcpfsclvouv TOV I..IEaO opo TWV StO'EWV EpyaO'iae; TOU lavouaplou TOU ETOUe; TOU 2012, ouueurvo I..IETI<; I..Ila80DoTIKE<; KOTOO'TOO'EI<;TTOU uTTEl3aAav aTO ET An - MME.

ME aTTOq>aO'Il TOU YTTOUPYOU EpyaO'fae; KaJ KOIVWVIK~e; AO'q>aAIOIle; ETTElTa orro YVWI..IIl TOU 1l10iKIlTIKOU LUl..Il3ouAfou TOU ETAn MME KaSopf~oVTaJ 0 TpOTTOe; EMyxou Kal Ecpapl..Ioy~e; Tile; pUSI..IIO'Ile; Kal I..ITTOPEf0 xPOVoe; 100xUOe;Tile; rropouocc OlaTa~lle; va rropcroeet vro XPOVIKO 510aTIll..la EWe; KaJ TTEVTE£Til. 2. ATTO 01.01.2012 cropcrc 11TTapaKpaTIlO'Il Tile; EIO'q>OpOe;Tile; rropcvpceou 4 TOU op9pou 4 TOU v. 1186/1981 (A' 202) yla TOUe; aO'cpaAlol-ltvou<; Tile; rrcpcvpcoou 6 TaU op9pou 8 TOU v. 2556/1997 (A'270). AO'q>aAIO'l..ItvOI Tile; rrsplrmoorp; aUT~e;, 01 ortolot EWe; rnv 31.12.2011 KOltl3aAav rnv TTp009ETIl EIO'q>OPOTile; rrcpovoceou 4 TOU op9pou 4 TOU v. 1186/1981 (A' 202) Kal o£v txouv ouvTa~loooTIlSEf, OIKaJOUVTaJ va O'uvTO~IOOOTIl80uv vuiphspn aTT6 TO TTP0[3AETT0I..IEVOEKOOTOTE opro IlAIKfae; KOTO onpcvrc TTtVTE (45) IlI..Itp£e; Yla Ko8E ETOe; TTAIlPWI-I~<; TIl<; OVWTtpW TTpoO'aU~IlO'Ile;·

3. ETTlXEIP~O'EIC; MEO'WV Ma~IK~C; EVlll..ltpwollC; (M.M. E.) TTOU aTTaO'xoAIlO'av ~ Sa aTTaO'xoA~aouv orrc 1-1-2010 I-ItXPI 31-12-2014 ETTIOOTOUI-IEVOUC; aVEpyoue; TWV Touscov TaU ETAn-MME, I-ITTOPOUVva O'ul-I4JI1CPioouv aO'cpaAIO'TIKte; Elaq>opte; 1-1£TO TToO'a TTOU aVTIOTOIX£1 rrrnv ~DIl KOlo[3AIlSEiO'a ETTI56TI10'11, ECPOO'OVDEV EXOUV i aTToA(JoEIC; eve tTOe; TTOUurrspfscfvouv TO TTOO'OO'TaTOU 5% TWV Epya~Ol..ltvwv.

ApOpo 34 PUOJ.liOEIt;; OAEA

1. LTO op8po E~~e;:

4 TOU N. 2956/2001

(C!>EK A'258)

TTpOaTfSETaI TTapoypaq>oe;

5 we;

«5. Orcv 0 1lIoIKIlT~e; TOU O.A.E.ll. aTTouO'la~EI, EMEfTTEI ~ KwAUETaI, avaTTAIlPwvETal OTa Ka8~KovTO TOU w<; 1lIOIKI1T~ Kal npotopou TOU 1l10iKIlTIKOU LUl-Il3ouA!ou TOU Opvcvrouou aTT6 TOV TTPWTO KOla Til O'EIPO OPIO'I-IOU EK TWV AVTITTPOtOpwv Kal av aUTae; aTTOUO'IO~EI, EMEiTTEI ~ KWAUETaI, aTT6 TOV OEUTEPO».

lc)D
2. H OIOTO~1l TaU TpiTOU Eoa<piou 2956/2001 KaTapVElTOI. Tile; rrcpnvpnoou 5 TaU ap8pou 3 TaU N.

3. 01 OlaTa~EIe; TaU op8pou 1 rrcp. 5 xm 6, TaU ap8pou 4 rrcp. 1 TTEp. (3) Kal V), TaU ap8pou 6 TTOp. 1 twe; KOI 7 xrn TOU ap8pou 11 TTOp. 3 TOU N. 2956/2001 «Avoolap8pwO'Il O.A.E.~. KOI OAAEe; OlaTa~EIe;» (<PEK A'258) KOTapvollVTOI OTTO rnv 111- 01 - 2010.

4. To rplc

TTPWTO Eoocpla Tile; rrcpovpccou

1 TOU ap8pou

90 TOU v.3996/2011

(A'

170) OVTIK08fO'TOVTOI we; E~~e;: «H aO'KIlO'Il TWV aPIJOOIOT~TWV crro TOV O.A.E.~. TTOU ElvOi O'XETIKEe; IJE rnv aTToO'xoAIlO'Il TTP0O'WTTWVEIOIKWV KaTllvoplWV, KOla TIe;pu9lJiO'EIe; TOU v.2643/1998 (A' 220), E~OKOAou90uv vo aO'KouvTOI aTT6 TOV O.A.E.~. KOI IJETa T'1V 30.6.2012». 5. 01 TTEPIlTTWO'EIe;39, 40, 41, 42, 43 KOI 44 Tile; TTOp. II TOU ap8pou 3852/2010 (A' 87) KarapVOUVTaI oTT6 rnv tvap~1l 100XUOe; TaU. 280 TaU V.

Ap9po npoaAllqJEIC; PaOEI

35
TOU

v. 2643/1998

1. LTo TEAOe; Tile; TTEpITTTWO'Ile;A Tile; rropcvpcqiou 1 TOU ap8pou 2 TOU v. 2643/1998 (A' 220), 6TTWe; oVTIKawOTa81lKE aTT6 rnv TTEpiTTTWO''1 13 Tile; rropcvpccou 4 TaU ap8pou 1 TOU v. 3454/2006 (A' 75), TTPOO'TI8ETOIEoacplo we; E~~e;: «ATT6 TOV opl81J6 TWV TTP0O'WTTWVTTOUTTPOKUTTTEI UTTOXPEOIJrOIva TTpoO'Aal3EI 6TI 11 ETTlXEfP1lO''1 ~ EKIJETaMEuO''1 IJE l3aO''1 rc avwTEpw ETTI IJEpOUe; TToO'oO'Ta, cempouvrm KaTo «rrnvoplc rrpoorcolcc rc TTp60'wTTa TTOU O'UVKEVTPWVOUV TIe; TTPOUTT08EO'EIC; TTavwv~c; O'TOVrrcoovrc U VOIJO KOI EXOUV npoO'A'lcp9Ef 0IKEI09EAWe; crro TIlV ETTlXEIPIlO'Il ~ EKIJETaMEUO'Il· 01 0IKEI08EAEIe; npOO'A~4JEIe; Tile; ETTIXElp'1O''le; ~ EKI-IETOMEUO''1e; rrou AoVi~oVTOI we; unOXPEWTIKEe; TTpOO'A~4JEIe;O'E OUT~, Ewe; TOV apl91J0 IJE TOV anoia O'UI-ITTAIlPWVOVTOI TO OVWTEPW rroooorc unoXPEwTIKWV rrpooxrupecov, OltTTovTOI crro Tie; olaTa~EIC; TOU rrcpovroc VOIJOU an6 T'lV nuspopnvlc lOn09tTIl0'1le;. ME crroecon TOU Yrroupvou EpvaO'lae; KOI KOIVWVIK~e; AO'cpaAIO''le; pu9lJI~oVTaI 6AEe; 01 avaVKoIEC; AE1TTOIJEpEI£e;VIO TIlV Ecpapl-lOY~ TaU £oacpiou OUTOU.» 2. H napoVpocpoe; 2 lOU op9pou 2 TaU V. 2643/1998 (A'220) aVTIKOloO'Ta9'lKE crro T'lV rrcpcvpuoo 2 TOU ap8pou 64 TOU v. 3996/2011 aVTIKa810'TaTOi we; aKoAOu9we;: onwe; (A'170)

\ c::' \
«2. ria TOV UTTOAOYlcrjJO TWV TTOcrOcrTWV Tl'le; TTpoIwoUjJEVIlC; rrcpovpceou, oro TTPOcrWTTlKO Tile; UTTOXPEIle; ETTIXEipllcrllC;, EKjJETaMwollC; ~ eopec ouvurroxovkovrcr a) 01 ulTaMIlAOI KOI 01 EpyaroTExvin:c; lTOU UTTIlPETOUV OE curriv, oVE~apTIlTO crro TOV nrrro KOI Til jJOpCP~ Tile; oUjJl3ao~e; TOUe;. l!:..EV cruVUTTOAoyi~oVTOI EKEivOI TTOU lTpooAajJ[3avovTOI vro OUVTOjJO XPOVIKO OlooTlljJa. (3) To TTpOOWlTa TTOU TOlT08ET~8IlKOV cvcvxccnxc oe Ko8E UlTOXPEIl ETTlXEIPllall JJETO V. 1648/1986 (¢EK 147 A') ~ JJEOTTOIOO~lTOTElTPollyoUjJEVlllTpOOTaTwTIK~ olaTO~Il, ~ JJE TIt; OIOTa~£I(; TOU TTOpOVTOe; VOIJou. l!:..EV ouvurroxovkovrrn TOTT08ET~OEIe; TTPOOWTTWV lTOU UTTOYOVTOIOTOV TTOPOVTO VOIJO, ECPOOOVylVOVTOI 0IKEI08EAwe; OTTO rnv ETTlXEfPIlOIl. Tuxov KAaoIJo TTOU TTPOKUTTTEI KOTa TOV UTToAoYIOjJ6 TaU opl8jJou OUTWV TTOU TTpoaAaIJj3avovTOI, av UTTEp[3olvEI Til jJIO~ jJovaoo, uTToAoyi~ETOI we; OKEPOIIl uovcoc.»

AP9PO 36 PUeJ.liaEI~ ETEA
1. rTO TEAOC; Tile; rrcpcvpcoou 6 TaU ap8pou TTPOcrTI8EvTOI ro TTapoKaTw Eoacpla we; E~~e;:
46 TOU v.4052/2012 (41 A')

«01 TTpoIcrroIJEVOI 0PYOVIKWV IJovaowv TWV EVTOOOOjJEVWV ¢OPEWV KOI KAaowv ETTIKOUpIKr'je; AacpaAlalle;, 01 orroloi EXOUV oprorsl jJEAIl TaU OIKElou YTTIlPEalOKou rUIJ[3ouAiou, lOTT08ETOUVTOI OE cvrlcroryou ETTITTEOOU OPYOVIK~ IJOVOOO lOU ETEA aUIJcpwvo IJE TO TTPOIlYOUjJEVO Eoacplo.

Ecp6crov OEV ElTOPKOUV 01 8EOEIe; TTpO·iOTOjJEVWVopyavIK~e; uTTaMIlAol TOlT08ETOUVTOI we; rrpoicrouevot crE opyavlK~ KaTwn:pou ETTIlTEOOU.

jJovaoae; TOU ETEA 01 jJovaoo TOU OjJEcrwe;

Av KEvw8Ei SEall rrpotorouevou OPYOVIK~e; IJOVOOOC;, OE ournv TOlT08ETEiTaI j..JE orroccon TOU l!:..loIKIlTIKOU rUjJ[3ouAiou, oUjJcpwva JJE TO KplT~pla lOU lTPWlOU Eompiou, KOHl lTPOTEPOIOTIlTO, lTpOIaTaIJEVOe; aVTiaTOIXOU ETTIlTEOOUorro auTOUC; TTOU ~TOV TTpoIcrTalJEVOI OTOUe;EVTOOOOIJEVOUe;cpopEle; KOI KAaoOue;.

01 TTpoIcrTajJEVOI TWV OPYOVIKWV jJovaowv TaU KAaoou AcrcpaAIOIle; npocrWlTIKOU l!:..EH TOU T AYTEKO, 01 orrolot E~aKoAou8ouv va UTTIlPETOUV JJEcrroorrcon OlT6 Til l!:..EH A.E. OTO ETEA, TOlT08ETOUVTOI JJE crrecccn TaU l!:..loIKIlTIKOU rUjJ[3ouAiou OE 8EOEIe; rrpororcuevcov oPyavlKwv jJovaowv TaU ETEA JJE aVTlKEijJEVO TIlV ETTIKOUPIK~ ocr<paAloll TaU lTPOOWTTlKOU Tile; l!:..EH A.E.}).

2. 01 i5lma~EI«; 11le; <1>.10050/0IK.20496/4067/04-08-2008

KOlvf)e; alT6q>001le; TWV YlTouPYWv Ava1TTu~llC; KOI AlTOOXOAI101le; Kat KOIVWVIKr1e; npooraoioc; 10XUOUV KOI YIO TO OTIOOnaO\JEVO 010 ETEA TIPOOWTIIKO TI1«;LlEH A.E., \JE E~OrpEOIl 10 ap8po 2 TO OlTOIO OVTlKOSrcrroTat We; E~f)e; VIO 10 EV A6vw TIP0O'WlTIKO: «AIOKOlTr1 TIl<; OlTOO'TIOOIl<; \J10'8WIOU TI1<;LlEH OTTO TO ETEA urropel va ViVEI J.,lE OlTOq>OOI1 TOU

s.z:

TOU ETEA».

Ap9po 37 AlaxwplOiJ6e; lTEplOUoiae; TY AKY
Kal

OnAA iJEEOnyy

To

EVOTO Eoacplo (A,31),

rrl~ rrcpcvcceou

5

TOU dp9pou

25

TOU v.

3918/2011

aVTIKa9foToTOl w~ OKOAou9w~ :

«H KIVI1Trl Kat OKiVI1TI1TTEPIOuoio TOU Tousc YYErO~ ArllJOTIKWV KOI
KOIVOTlKWV YTIaAArlAWV/ O.n.A.A. KOI 50% KOTa TIOOOOTO 6,54% KOTaVEIJETOIKaTa TTOO'OOTO 50% TOU DE O.n.A.A. IJETa~U TOU IJETa~u TOU Toueo Kat TOU E.O.n.Y.Y. KOI 93,46% /OnAA

Tousn

YYErO~

AOq>OAIOIJEVWVTOUAl1lJoofou

Kal TOU E.O.n.Y.Y.»

Ap9po 38 Tporrorrofnon

Tile; KY A 33165/23.06.2006,

6lTwC; IOXUEI

H TEAEUTOio urrorrcpovpcooc
3 TOU ap9pou

TI1~ TIEPlTITWOfl~ (9) Tfl~ rropcvpccou (¢EK 780/29.06.2006),

3 Tfl~ KYA 33165/23.06.2006

OTIW~ IO'XUEI IJETa TI1VTPOTIOTTOl110rl TI1~ IJE TI~ 42950/30.07.2008 (¢EK 1575/8/06.08.2008) Kat 15654/31.03.2011 (¢EK 512/8/04.04.2011) AlofKl1011~ Kal aVTIKo9ioTaTai KYA W~ E~rl~: va OUVOq>9Ef 11 oaVEIOKrl OUIJf3aofl, 01 TWV YTIouPYwv EOWTEPIKWV, AI1IJOOlO~ OIKOV0I.lIKWV ATIOKtvTPWOIl~ KOI OIKOVOIJIO~ Kat

«Flpoxeursvou

XPl1lJaToi5oTpIEe; T pdTIE~Ee; ouvcvrm

va ~IlTrlOOUV TI1V TIPOO'KOIJ1011

ETTITIAtov i5IKatOAOYI1T1KWV.na rnv a~loAoYl1011 TI1~ XOPrlYI1011e;TWV i5avElwv KOI TI1V EKTaIJ1Euorl TOUe; 01 xpl1lJaToi5oTpIE~ TpdTTE~Ee; E~ETd~ouv TIe; TTPOOTT09toEle; oTEyaoTIKrl~ TI1~ rrcpououc ouvopourp; OTO TTAOfoiO aTToq>aoll~ aVE~apTrlTwe; TOU Eli50U~, TOU uurouc Kal

TI1<; XPOV1Krl<; i510PKEI0<; TOU EIOOi5rlIJOTO<; TOU i5IKOIOUXOU KOI i5EV Eq>OP\JO~OUV TTPOOTT08tOEI<; 0~IOAOYI1011<; KOI KOTOTo~l1<;TTOU 10XUOUV OE OUTt<; YIO Til XOPrlYI1011 OU:YOOTIKWV i5ovEiwv. EKOTO KYA METo TI1V EKTOlJiEUOr, TWV OOVEfwv OUTWV, TOU<; EIi5IKOTEPOU<; OpOU<; KOI

TTOU 0 OUVOAIKO<;op181J6<; TOU<; OEV IJTTOPEIvo EfvOI TTOPOTTOVWOTTO

(100), TO TTPOYPOIJIJO TTOU EVEPyoTTOlrl811KE IJE Tr,V OVWTEPW

9EWPEiTOI Arl~OV)}.

ApBpo 39
PUBIJrOEIC;TnA Y

1. ME KOIVrl OTTOq>oOr,TOU YTTOUPYOU OIKOVOIJIKWV KOI EPyoofo<; KOI KOIVWVIKrl<; AOq>OAIOI1<; tTTEITO oTT6 EIOrlYI1011 TOU i510IKI1T1KOU oU\J(3ouAfou TOU TO\JEiou Flpovolcc ~l1lJoofwv YTTOAArlAWV IJTTOPEf TO OTT08E\JOTIKO TOU TOIJEfou VO IJETOCPEPOVTOI KOI VO KOTOTi8EVTOI OTO i5EO\JEUIJEVO TOIJEO TOU TOIJEiou nopoKoT0911KWV KOI ~OVElWV, IJE OTT0i50011 ETTI TWV TT10TWTIKWV UTTOAOfTTWV 1011 IJE TI1V TTOPEXOIJEVI1 OTT6 TO «Koivo KECPOAOIO NOIJIKWV npOOWTTWV ~r1lJ00iou KOI AmpoAloTIKWV Cl>0PEWV)}, TTOU i510XEIPI~ETOI 11
T pOTTE~O TI1<;EAA0i50<;. 2. ~UVIOTWVTOI OTO nopoKoT0911KWV i5E0I-IEUI-iEVO TOIJEO TOU

Tcuelou

KOI ~ovEiwv EIOIKOi i5000AI1TTTIKOi AOYOPIOOlJoi ovo Topsc flpovolcc TOU TOI-iEiOU Flpovolcc ~l1lJooiwv YTTOAArlAWV, TO ETTIT6KIO, 11 OIOPKEIO, TO OVWTOTO TTo06 XPEWOTIKOU UTTOAOiTTOU,01 OOq>OAEIE<;,01 AOlTIof opoi K09w<; KOI Ko9E OVOYKOIO AETTTOIJEPEIO Via TI1V TrlPI1011 KOI AEITOupyfo TWV orrouov K090pf~oVTOI I-IE KOIVrl OTT6q>00r, TWV YTTOUPVWV Epyoofo<; KOI KOIVWVIKrl<; Aoq>OAIOI1<; KOI OIKOVOIJIKWV.

ApBpo 40
Aa<paAIOIl lilKaoTIKwv AEITOUPYWV

01 i5IKOOTIKOf AEITOuPyoi TTOUi510pi~oVTOI OTO ~I1IJOOIO OTTO 1/1/2011 KOI I-IETO, UTTOVOVTOIUTTOXPEWTlKO KOI oUToi5iKOIO YIO KUPIO OUVTO~11

Toueo AOq>OAIOI1<; NOIJIKWV TOU KAOOOU KUPIO<; OOCPOAIOI1<;TOU Evrolou Tcuslou AVE~OPTI1TO ATTOOXOAOUI-IEVWV (E. T.A.A.).
OE EIi5IKO KAOOO I-IE AOYIOTIKrl KOI OIKOVOlJlKrl OUTOTEAEIOTOU no TI1V OOq>OAIOI1 N0I-IIKWV TWV OVWTEPW E.T.A.A. TTPOOWTTWV OTOV txouv

Tousc
TO

AOq>OAIOI1<;

TOU

ECPOPIJOVrl

22 TOU v.2084/1992 (Cl>EK 165 A'), VIO TOU<; El-IlJio90u<; OOq>OAIOlJtVOU<;. H EpY0i50TIKrl EIOCPOpO(30PUVEI
TTP0(3AETT0I-IEVOOTT6 TO op9po TO ~rwoOio.

\ 0(1

To 04-10<;HI<; KOTO{3oMO\-lEVI1<; oOvTO~I1<; unoAoyi~ETOI OlJIJ<PWVO IJE TO npo{3AEnO\-lEVO crro TI<; OIOT(l~EI<; TWV dp8pwv 28, 29 rrcp.t, KOI 30 TOU v.2084/1992 (¢EK 165 A'), onw<; 10XOOUV, TI1<;nap. 2 TOU dp8pou 16 TOU v.3232/2004 (ct>EK 48 A'), KOI TWV dp8pwv 2, 3 KOI 4 TOU v. 3863/20 10 (ct>EK 115 A').

Ap6po

41

AI HAIKA H rrcpcvpcooc 1 TOU dp8pou 11 TOU KOTOOTOTIKOO HI<; HAIKA AE, TO orrolo TTEPIEXETOI OTO Ap8po nt\-lTTTO TOU v. 3607/2007, OTTW<; TPOTTOTTOH18I1KE\-IE TO TTPWTO EodcplO HI<; TTEpfTTTWOI1<; OT TI1<;; rrcpcvpcoou 12 TOU dp8pou 2 TOU v. 4024/2011 (A' 226), OVTIK08foTOTOI w<;; E~r;<;;: «1. To AIOIKI1TIKO I:ulJ!300AIO OTTOTEAEITOIOTTO TTtVTE (5) IJEAI1 w<;; OKOA008we;;: TOV npOEOpO TTOUEivOI 0 EKdoTOU: AloiKIlTrl<;; TOU IKA rl o OVOTTAI1PWTr;e;;TOU, TOV AIEU80vOVTO I:O\-l!30UAO, EVOV (1) EIOIKO ETTlOTr;\-IOVO, EVOV (1) EKTTPOOWTTOTOU YTTOUPYEiou Epyooio<;; KOI KOIVWVIKr;<;; AocpdAIOI1e;; KOI tvov (1) EKTTPOOWTTO TWV EpyO~OIJEVWV. »

Ap6po

42

Pu6lJioE1C;;

orx

1. I:TO TtAoe;; HIe;; rrcocvpceou 9 TOU dp8pou 26 TaU V. 3918/2011 (A' 31), OTTWe;;OU\-ITTAI1Pw8IlKE IJE rnv rrcocvpceo 21 TOU dp8pou 72 TOU v. 3984/2011, TTPOOTf8EVTOI EodcplO, we;; OKOA008w<;;: «I:TI1V KEVTpIKr; YTTIlPEolo TOU Of'A OOVOVTOI vo TTOPOIJElvouv, KOT' E~oipEOIl TWV OVOCPEPOlJtVWv OTO TTPOI1YOOIJEVOEodcplO, 000 oTT6 TOUe;;UTTI1PETOOVTEe;; OTOV Opvcviouo UTTOAArlAOUe;;,KAdoou 10TPWV, IJE TI1V 1010 EPYOOIOKr; oXtoll KOI OTI1V OpyOVIKr; 8toll, KAdoo KOI !3081J6 TTOU KOTtXOUV, KOT6TT1VuTTo!3oAr;<;; oiT1101le;;TTOU TTptTTEI vo UTT0!3AI18Ei EVTOe;; IJI1VOe;; OTT6 Til OlllJooiEUOIl TOU TTOpOVTOe;;. H OTTOOOXr; TWV OITr;OEWV ylVETOI IJE OTT6cpOOll TaU AIOIKI1Tr; TaU Of'A,

UOlEPO OTIO VVW\-Ill TOU YTTIlPEO'IOKOU 1U\-I{3oUAlOU lOU opv~vla~ou. KpnrlPIO VIO TIlV ETIIAOVrl EivOI 11 E\-ITTEIpio OTO OUVKEKPI\-IEVO EPYO KOI 11 UTIIlPEOIOKrl 0PXOIOTIlTO. 01 OVWlEPW «rrpol TOU orA EIOIlVOUVTOI, VIO TIlV OTIoiSoXrl rl \-Ill TWV OTTOq>elOEWV TWV KE. n.A. TTOUTi8EVTOI urrouin TOUe;urro TO ap\-IoiSla oPVovo TOU OPVOVIOIJOU, OU\-Iq>wva \-IETIlV 10Xuouoa VO\-l08EO'ia». 2. a) H rropcvpcooc 4 TOU elp8pou 83 TOU v. 3996/2011 (A' 170)

OVTIK0810TOTOI we; OKOAOu8we;: «4. GEWpOUVTOI VO\-lIIJEe; 01 OanelVEe; VIO Oq>EIAEe; OU OPvavIO'\-IOU T rEWPVIKWV AOq>OAIOEWV (OrA) rrpoc 8EponEuTrlPI0 KOI OOq>OAIO\-lEVOUe; TOU rrou oq>opouv iSOTTelVEe; VoollAEiae; OOq>OAIO\-lEVWV TTOU EIO'rlX81l00V OTa 8EPOTTEuTrlPIa EWe; 31.12.2011, O'Ta TTopaOTOTIKel TWV OTTOIWV EXEI TE8E! OTTO TOUe; EAEVKTEe;OTpOUe; ETTlq>UAO~Il· l H lTOpavpocpoe; 3 TOU ap8pou 20 Tile; UTI' 0pI8\-1. 400/106/1979 urroupvncric orrooconc (8' 191) Eq>OPIJO~ETOI IO TO TTelOIle; q>UO'EWe; V 8EPOTTEUTrlPI0 TOU elp8pou 4 Tile; we; ovco UTTOUPVIKrle;orroeconc.»

(3) To op8po

40 TOU TT.O. 78/1998 oVTIKa8ioToTOI we; E~rle;:

«TIe; EVOTelOEIe; Kal OlTliO'Ele; OVTIPPrlOEWV rrou npol3AEnovTol Kel8E q>opo orro rnv KEI\-IEvll rrspl Of'A NOIJ08EOIO, EKiSIKel~OUV ornv KEvTPIKri ri ornv aplJoiSia nEplq>EpEIOKri YTTIlPEOla TOU 0PVOVIOIJOU, OE OllIJoO'la ouvsoplcon, 1J0VOIJEAri OIKaloiSoTIKO opvcvc, TO orrolc Opf~OVTOI IJE orrotpoon TOU ~loIKIlTIKOU 1u IJ130uAiou TOU Of'A OTTO OUVTO~IOUxOUe; cvurrcrouc ri OVWTEpOUe;OIKOOTIKOUC; EITOUPVOUC;ri A EV EVEPVEIO Eq>ETEC;TWV nOAITIKWV ~IKOOTllpiwv rl noptopoue; ri 1UIJ~OUAOUe; r1 AVTITTPOEOpOUC; TOU EAEVKTlKOU 1UVEOPIOU ri nOpEOpOUe; ri 1UIJ{30UAOUC; TOU NOIJIKOU 1ulJ{3ouAfou TOU KpOTOUC;. 01 EV EVEPVEio iSlKOOTIKOi AEITOUpvoi Opi~OVTOI oU\-Iq>wvo IJE Tie; 0XETIKEe; OIOTa~EIC; TOU KWOIKO 0PVOVIOIJOU ~IKOOTllpiwv KOI KOToOTOOIle; ~IKOOTIKWV J\EITOUPVWV (N. 1756/1988, A'35), onwe; EKelOTOTEIOXUEI.» v) 1TO KOTel rnv lTPOIlVOUIJEVIl rropcvpnoo IJOVOIJEAri OIKOIOOOTIKel opvovo E10llVOUVTOI UlTOAAIlAOI TOU Ot'A TTOUOpi~OVTOI IJE OTTOq>OOIl

TOU Ll.IOIK'lTrl TOU Of'A, XPEil OE YP0I-IIJOTEOEKTEAouv ulTaAAilAOI TOU 0PYOVIOI-I0U aUTOU, TTOUOpi~OVTal ElTiall<; I-IE orroocon TOU 6.IOIK'lTrl TOU Of'A. 3. H TTapaypa<pO() 1 TOU apSpou aVTIKaSiaTaTal we; aKoAouSw(): 74 TOU v. 3918/2011 (A' 31)

VOIJIIJE() 01 oaTTaVE() TTOU crrorrouvrm vro T'lV E~ocpA'lo'l uTToXP£wa£wv TOU Opvcviopou rEWPYIKWV AacpaAiaEwv, KaSW() Kal TWV AOlTTwv ao<paAloTIKWV opvcvroutov OPIJOOIOTIlTa<; rEVIKrl() rpal-llJaT£ia() KOIVWVIKWV AacpaAio£wv, TTPO() 1J0VaOE() T£xv'1TOU veepou IOIWTlKWV KAIVIKwv xcn j..JovaOE() XPovla<; allJoKa9apo'le;, KaSW() Kal TTPOIJIlSEUTE<;curtov, lTOU aTToPPEoUV orro TTpolJrl9£IEe; 01 orrolec oIEvEpyrl8IlKaV, EWe; 21 Mcprlou 2012, vro TI1V TT£pf9aA4J'1 TWV VECPPOTTaSwv oo<paAIOf,JEVWV TOU, KaT' E<papIJOYrl TWV KaTapYilSElaWV IJE TO apSpo 37 TOU v. 3784/2009 (¢EK 137 A') OlaTa~EWV TIl() rrcp. 2 TOU ap9pou 7 TOU v. 2955/2001 KOI TuN KaT' E~OUOIOOOTilOfl aUTWV EKo08EIOWV UTTOUPYIKWV crroonoecov r'j OUVafJEI aTTEu9£[a<; ava8EOEWV Aoyw ETTEIYOUOWV avaYKWV rl Ka9' OIOVOr'jTTOTEAAov £TTEfyoVTa rporro.» a

«1. 8£wpouvTal

4. 01 OIOTa~EI<; TWV Eoacpfwv TTOU rrpocrcarpcov OTO TEAo() Tr]() rropcvocoou 4 TOU ap9pou 12 TOU v. 2458/1997 (A' 15), IJE TI<; OlaTa~£Ie; Tr]<; rrcoovcceou 8 TOU ap8pou 53 TOU v. 3518/2006 (A' 272) xcroovouvrcn. 01 EKKpqJEie; uTT08tOEI<; KpivoVTOI oUj..Jcpwva j..JETIe; OlaTa~EI<; TOU apSpou 12 TOU v. 2458/1997, orrwe; 10XUOUV j..J£TaT'lV KaTapY'lOil TWV OlaTa~EWV TTOUavacpEpovTal OTO avwTEpw £oacplo. KECllAJ\AIO E PV9MIIEII EOnVV

Ap8po 43 ~EvTa~11 OTOV EOnVV

LTO TEAoe; T'1<; rroccvpceou 17 TOU ap9pou 13 TOU N.4052/2012 (A' 41) olaypacp£Tal 11TEAEla KOI TTPOoTi9ETai q>paOIl we; E~r'j():

«, Tr1V 1/5/20120 KAaooe;; AocpaAIOI1e;; npOOWTTlKOU b..EH, Ko9w,:; KOI 01 Ka8E lJOpcpne;; lJOvaOEe;; TTapOXne;; uYElae;; lJE TO OUVOAO TOU E~OnAIOlJOU TOUe;;.»

Ap8po 44 0PYOVWTIKO 8tIJOTO EOnyy

1. I:TI1V UlTOlTEp(lTTWOI1 E Tile;; rEVIKne;; b.IEu8uvol1e;; I:XEOlaOjJOU Kal AvaTTTU~I1e;; YTTrlPEOIWV YYEiae;; Tile;; TTEPITTTWOI1e;;A Tile;; rrcpcvpceou 1 TOU ap9pou 23 TOU v. 3918/2011 (A' 31), OTTWe;; aUTrl aVTIKaTaoTa811KE lJE TI1V rrcpcvpuoo 6 TOU ap8pou 13 TOU v. 4052/2012 (A' 41), 11cppaol1 «H b.IEu8uvol1 AocpaAIOTlKWV LXtoEwV TOU IKA - ETAM, jJE TI1V UCPIOTalJEvl1 olap8pwol1 Tile;; jJETacptpETOJ OTOV EOnyy.» olaypacpETOI. 2. To TEAEuTalo EOacplO Tile;; rrcpuvpceou 2 TOU ap8pou 25 TOU v. 3918/2011 (A' 31), OlTWe;; lTPOOTt811KE jJE TI1V rropcvpuoo 9 TOU ap8pou 13 TOU v. 4052/2012 (A' 41) aVTIKa8ioTaTOI we;; E~rle;;: «H b..IEu8uvOll b..IE8vwv AocpaAloTIKWV OXtOEWV tXEI TIe;;aKOAOu8Ee;; a p jJOOIOTIlTEe;;: a. b.laXEiplOI1 TOU jJl1xavlOI-I0U aTTOOOOI1e;;oalTaVWV lTEpi6aAlVIle;; aTTO KOJ rrpoc ro KpaT'l - jJtAIl Tile;; 'EVWOI1e;;, TIe;;XWpEe;; TOU EOX Kal TIlV EN3ETia, Ka6we;; aocpaAlojJtvoue;; KOI TTapOXOUe;; UTTIlPEOIWV lTEpf6aAlVl1e;; OTO rrxnforo ErTETWV EVWOIaKWV V0I-IIKWV TWV 01l.JEPWv OUI-I~OOEWV tl OUI-ICPWVIWVYla XOPtlYllO'l TTapoxwv OE TpiTEe;;xWpEe;;. UYEIOVOjJIKne;; EupwlTa"iKtle;; ElTiO'le;; TTpOe;; UYEIOVOjJIKrle;; opyovwv EiTE TWV EV Aoyw

~. EcpapjJoYrl TWV EvwOIaKtiJV Kcvovroutov yla TO OUVTOVIOjJO TWV OUOTI1I-10TWVKOIVWVIKrle;;aocpoAlol1e;; OE 8tl-laTa lTapOXwv ao6tvElae;; OE EiOoe;; Kal XElpIOjJOe;; TWV cvrkrromov 8EjJaTWV Tile;; OOl1yiae;; 2011/24/EE. y. b..laXEiplOI1 6EjJaTwv lTOU aVaKUlTTOUV aTO rrxotcro OljJEPWV Kal rroxuusptov OUjJ~60EWV tl OUjJCPWVIWV KOIVWVIKrle;; aocpaAlol1e;; Yla XOPtlYl1ol1 TWV Aoyw lTapOXwv aa6EvEiae;; aE rplrec XWpEe;;. o. I:uvTOVIOjJOe;; OIOIKIlTlKWV EVEPYEIWV lJETa~U TWV cpoptwv aacpaAIOlle;; ao8tvElae;; Kal AOITTWV YlTl1PEOIWV Yla TI1V EVlaia

Eq>aptJoyr; TWV OVWTEPW EVWOIOKWV VOIJIKWV opyavwv O'TO lTE,OiO TWV lTapOXWV 009EVEioe; OE Eiooe;, EKOOOIl YEVIKWV EYKUKAIWV OOIlYIWV, OUVTO~fl OVTioTOIXWV IJEAETWV KOI EK9EO'EWV KOI rnv EVlllJEPWO'fl IJE OAO ro O'uYXpova IJEOO.})

APElPO 45 OPvaVWTIKO Kal OlKOVOIJ1KO:EltlJaTa 1. 01 DJVO'EIe; YYEIOVOIJIKOU TWV EVIOiwv UlTflPEOIWV TWV T.A.Y.T.E.K.O. KOI E.T.A.A. KOI 01 DJvoEIe; YYEIOVOIJIKOU KOI <DoPlJaKEUTIKrle; TOU OiKOU NauTou xcruovouvrm OlTO rnv EVTa~fl TOUe;OTOV EOnyy. 2. YlTflPEOiEe; IJE OPIJOOIOTI1TEe; rrspov EKEivwv TWV TTOPOXWV uYElae; OE EIOOe; olaTIlPouvTal OE IOXU OTOV Olxo NOUTOU, T A YTEKO «n ET AA nvrlororyu. 3. rTIe; nEplcpEpEIOKEe; YlTflPEOiEe; TOU EOnyy EVTOO'O'OVTOIJOVO 01 I nEplq>EpElaKte; YTTrIPEOIEe;TWV KAOOWV uy£ioe; TWV TTEPITTTWOEWV 13, Y KOI 0 TI1e;rrcpcvcceou 17 TOU ap9pou 13 TOU N.4052/2012 OTTWe; IOXUEI. 4. H aplJ0(516TI1Ta TI1e; EK(500'11e; I3ll3Alapiwv ao9EvEiae;, Tfle; XOPrlYflolle; aocpaAIO'TIKr')e; IKavOTI1Tae; KOI Tile; EupwlTai·Kr')e; KapTOe; AOq>OAIOfle; Ao9tvElac; (EKAA) 9a aOKEITal orro TOUe; OIKEIOUe; q>OpEle; KOIVWVIKrle; aO'cpoA10I1C;. 5. 01 SEoIJ09ETI1IJEVOI TTOPOI, 01 EIOq>OpEe;,01 TTPOOOOOlrrsprouolcc, fl crroooon TWV KEq>oAoiwv KOI TWV OTT09EI.lOTIKWV, 01 (5wpEEe; Ka9we; KOI Ko9E OAAO EOOOO TWV EVTOOOOIJEVWV KAo(5wv TI1C; rrcpcvpdoou 17 TOU op9pou 13 TOU N.4052/2012 OTTWC;O'XUEI, TTOU I TTPOI3AETTETOI TTO TI1V OIKEfo vOIJ09Eoia r') OAAEC;YEVIKEC;OIOTO~EIe; O VOIJWV, aTToTEAoUV Eoo(5a TOU EOnyy. 6. 01 (5loTo~EIe; TWV rrcpcvocecov 1 KOI 2 TOU op9pou 28, 1 Kal 3 TOU op9pou 29 KOI 9 TOU op9pou 33 TOU v. 3918/2011 (A'31) Eq>aPtJo~ovTOI Kal ylo TOUe; EVTaOOOIJEVOue; KAOOOUe; TOU op9pou TflC; rrcpcvpcocu 17 TOU dp9pou 13 TOU N.4052/2012 OTTWC;OXUEI. I

7. MtXPI rnv tYKPIOfl H1e; Evowl.laTwofle; TWV EOOOWV Kal TWV OaTTavwv TWV svrcooouevcov KJ\aowv Tile; TTapaypacpou 17 TOU op8pou 13 TOU NA052/2012 OTTWe;IOXUEI, OTOV TTPOOTTOAOY101.I0 TOU EOnyy, E~aKOAou8ouv va EKTEAouvTal 01 oaTTavEC:;oUl.lcpwva I.IE TIe;TT10TWOEIC:; TWV EYYEypaj.lj.lEvWV TTPOOTTOAOYIOj.lWVOUe;. T 8. 01 aocpaAIOTIKEe; EIOcpOpte; TTOU TTpol3AETTovTal vro rrupoxsc ao8EvElae; TWV EVTaoOOj.lEvWV KAaiSwv YYEiae; E~aKoAou80uv va srcrrpcrrovrrn orro TOUe; oucctouc aocpaAIOTIKOUe; opvcvrououc, oUj.lcpwva us TI1V KEilJEVIl VOj.l08EOia TTEpi EioTTpa~fle; EIOcpOpWV. 9. ME KOIVrl rrrrorpnor] TWV YTTOUPYWV Epyaoiae; Kal KOIVWVIKrle; AOcpOA10I1e;, YYEiae; KOI KOIVWVIKrle; MAI1AEYYUI1e; KOI AvoTTTU~I1e;, AVTaywvIOTIKOTIlTae; KOI NaUTIAiae; Ka80pi~oVTOI 0 TpOTTOe;, 11 aol1e; TWV TTOOWV iSlaiSlKaoia KOI 11 iSlaocpOAIOIl Tile; tYKaIPI1e; j.lETal3il3 TTOUEIOTTponOVTal, Ka8we; Kal Ko8E OAAO avaYKafo 8Ej.la. 10. 01 AI1~lTTpo8EOj.lEe;OcpEIAEe; OI rc EMEij.llJaTa TOU OiKOU Ncurou, K j.lEXPI TI1V nuepounvto tVTO~flC:;, avaAaj.ll3ovovTOI crro TOV KpaTIKo TTPOOTTOAOYIOj.lO. 11. ME crroeccn TOU YTTOUPYOU AvdTTTU~Ile;, AVTaywvIOTIKOTflTae; Kal NOUTIAiae; 11orrolc EKofoETal ornv apXrl TOU Kd8E OIKOVOj.lIKOU ETOUe;Ka80pf~ETal TO (J\.jJ0e;TOU TTOOOOTOUTile; TTap.12° TOU dp8pou 84 TOU KWOIKOTTOII1j.lEVOU TO TT.iS.913/1978 vouou 792/1978 (A, j.lE 220). ME rnv lOla crroecon E1TIIJEpI~ETal TO we; OVW TTOOOOTOOTO KEcpdAOIO Ao8tvElae; Kal OTO KEcpdAOIO AVEPyiae; Nounxcov. ME KOIV'; aTTO<pOOIl TWV YTTOUPYWV AvdTTTu~I1e;, AVTaywvloTIKOTIlTae; xcn NauTIAioe;, Epyaoiae; KOI KOIVWVIKrle; AOcpOAIOfle; Kal YYEiae; KOI KOIVWVIKrle; AMIlAEYYUIle; KaTaVEj.lETOI TO TTOOOOTOEIOCPOpWVTTOU alTOiSlOETOI OTOV E.O.n.Y.Y. yla TTapOXEe; OE Efooe; KOI TO lTOOOOTO EIOCPOpWVYla lTapoxte; OE XPrll.la, TOU 1\0yaplaoj.lOU nopOXWV OE XPrlIJa TOU OiKOU NaUTOU, 0 orroloc OUOTrlVETal j.lE rnv rrcp. 1 TOU op8pou 48 TOU lTapOVTOe; vouou. 12. ME KOIVrl oTTO<paOIl TWV YTTOUPYWV Epyaofae; Kal KOIVWVIKrle; AO<pOAIOIle; Kal YYEfae; KOI KOIVWVIKrle; AAAIlAEYYUIle; Ka80pI~ETal TO U4Joe; TOU lTOOOU TOU TTdYIOU lTOpOU TOU dp8pou 34 v.2773/1999 (A', 286) OTTWe;ETTlKOIPOlTOlrl81lKE oUj.l<pwva j.lE ro OPI~Oj.lEVa OTO dp8po 132 v. 3655/2008 (A', 58), Ka8we; xm Kd8E dMo TTOpO UTTtp KAn-~EH TTOU 0iaTIlPrl81lKE j.lE TO op8po rrcp, 9 TOU 44 TOU v.3863/2010 (A, 115), TO orrolo alTooliSETal OTOV E.o.n.Y.Y. yla

napoxtc;

aE EIOOC; KOI aTO 1\0yapIOO\-lO nopOXWV OE XPrl\-lO, 0 orroloc auaTrlVETOI aTO T.A.Y.T.E.K.n.lKAn-LlEH \-IE rnv TTop.2 TOU ap8pou 48 TOU rropovroc VO\-lOU, ylO TTOpoxte; ooBtvEIOe; OE XPrl\-lo.

Ap9po 46 9tIJaTa A.I. Kal Y.I. EOnyy

1. ntpav TWV iJEAWV TTOU OUiJiJETtXOUV aTO ~IOIKIlTIKO rUiJ~OUAIO TOU EOnyy ouuocovo iJE Tie; OlaTa~EIe; Tile; TTOp. 4 TOU apBpou 20 TOU v. 3918/2011 (A 31), \-IE KOIVrl orroeccn TWV YTTOUPYWV Epyaafac; KOI KOIVWVIKrle; Aaq>aAIOIle; KOI YYElae; Kal KOIVWVIKr'\e; AAAIlAEYYUIle; TTOUEKOfoETOI EVTOe;TPIWV (3) iJllVWV orro rnv tvap~1l laxuoc; TOU rropovroc VOiJOU, Ka80pI~ETOI 0 aKpl~rlC; apl8iJoe; TWV sxrrpoourrrurv TWV aaq>oAlaiJEVwv, TWV EPYOOOTWV Kal TWV auvTa~louxwV TTOU aUiJiJETEXOUV OTO ~.r. TOU EOnyy iJETa rnv EVTa~1l TWV UTTIlPEOIWV Tile; rrop. 1 TOU ap8pou 48 TOU TTapoVTOe; VOiJOU, 01 opyavwoEIe; aTTO TIC; OTTOIEe;TTPOTEivOVTOI 01 aVWTEpw EKTTpoaWTTOI K08we; KOI KdBE dMIl cvcvxcto AETTTOiJEpEla. 01 EV AOyw EKTTpoaWTTOI Olopi~oVTOI iJE KOIVr'\ aTTOq>OOIl TWV YTTOUPYWV Epyoafoc; KOI KOIVWVIKrie; Aaq>dA101lC; KOI YYEfac; Kal KOIVWVIKrle; AAAIlAEYYUIlC;, EVTOe; rsoccpiov (4) iJllVWV crro rnv EVap~1l laxuoe; TOU TTOpOVTOe; vouou, iJE 81lTEia EWe; Til Ari~1l TI1e; 81lTEioe; TWV AOITTWV iJEAWV TOU Ar. TOU EOnyy. 2. H urrorreplrrncon O~ Tile; TTEprTTTWOI1e; TI1e;rrcccvpceou 2 TOU 0 dp8pou 33 TOU v.3918/2011 (A 31), OTTWe;EXEI aVTlKOTOar08Er iJE TI1V rrcpcvpceo 1 TOU dp8pou 13 TOU N.4052/2012 (A 41) oVTlKa8iaTaTOI we; E~rl<;: «af3. ~uo exrrpootorrouc TWV UTTaAArlAwv, EK TWV orrokov Evae; sxrrpoourrroc TOU OIOIKIlTIKOU TTpOaWTTlKOU xrn Evae; EKTTpOOWTTOe; TOU UYEIOVOiJ1KOU lTpOaWTTlKOU iJE laapl8iJoue; oVOTTAIlPwTte; iJE J308iJo TouAaXlaTov r, 01 orroloi UlTOOEIKVUOVTOI OlT6 TIe; aUVOIKOAlaTIKEe; oPyavwaEIe; TWV Epya~OiJtvwv TWV EVTOOOOiJEVWV q>OPEWVKal KAaowv.» 3. H UTTOlTEpflTTWall J3~ TIl<; TTEp. f3 Tile; rrcp, 3 TOU ap8pou v.3918/2011 (A 31) aVTlKa8faTaTOI we; E~rie;: 33 TOU

\\
«J3J3.
b.uo iJE TOUe;; OVOlTAIlPWTEe;; EVTOO'OOIJEVWV eopecov

\
ooovncrocov
TOU

EKlTP0O'WTIOUe;; TWV 10TPWV rl

EOnyy,

TOUe;;, 01 OlTOIOl UlTOOEIKVUOVTOI OlTO TIe;; KOI OOOVTIClTPWV TWV KOI KAaowv.»

O'UVOIKOAIO'TIKEe;; OPYOVWO'EIe;; TWV 10TPWV

Ap8po

47

etiJaTa npoawTTIKou

1.

ME KOIVrl OlTo<POOIl

TWV urroupvuiv KOI 01 OIKIlYOPOI

EpyoO'loe;;

KOI KOIVWVIKrle;; Op[~ETOt TO EVTOArl TOU

Ao<paA101l<; ETAA

KOI YYEioe;; KOI KOIVWVIKrle;; AMI1AEyyulle;;, iJE tiJiJI081l

OtOtKIlTlKO lTPOOWlTIKO KOI TOU TAYTEKO

lTOU iJETO<pEPOVTOI, KOTa TIlV I1IJEPOiJllVio UYE[Oe;; O'TOV EOnyy, iJE OUVEKT[IJIlOIl

tVTO~Il<; TWV OIKE[WV KAaowv

Tile;; OITIlOIl<; lTPOT1iJIlOIle;; TOU KOI TIe;;OVOYKEe;;TIl<; urrnpsolcc,

2.

ME

KOIVrl

OlTo<PaOIl KOI

TWV

UTTOUPYWV Epyooio<; KOt

AVOlTTU~Il<;, KOIVWVIKrle;; I-IE tIJI-II081l OTOV Olxo Tn<;

AVTOYWVIOTIKOTI1TOe;; OTOV EOnyy NOUTOU,

NauTlAiae;;,

AO<pOAIO'Ile;; Kat YYEio<; KOI KOIVWVIKrle;; AAAI1AEYYUIle;;, iJETO<ptPOVTOI TO OIOtKIlTIKO TTPOO'WlTIKO KOI 01 OtKllyoPOt tVTa~n<; EVTOArl TTOU UTTIlPETOUV KOTO TIlV nuspounvlu KEVTPIKrl<; UTTnpEOio<; TTEPI<pEPEtOKWV

EKTO<; OlTO OtKO TTEVTE (15) OIOtKnTlKOU<; uTTaAArlAou<; UTTnpEO'tWV, I-IE O'UVEKT[l-InO'n Tn<;

KOI OAOU<; TOU<; OtOIKnTtKOU<; UTTaAArlAOUe;; TWV oiTnOn<;

rrporfunonc 3.
Ot

TOU KOI TIe;;OVOYKE<; Tn<; urrnpeotcc, OOOVT(OTpOI, cpapIJOKOTTOIO[ TnV KOI TO UYEIOV0l-ltKO tVTO~n<; TWV

rorpol,

TTPOOWlTIKO TTOU UTTnpETE[ OTO ET AA, TAYTEKO I-IETOcptPOVTOI oUToOIKoiwe;; KOTO OIKEiwv KAOOWV UYEIO<; OTOV EOnyy.

KOI Olxo NOUTOU

nuepounvlc

4. To TTPOOWTTIKO TWV TTpOnYOUI-IEVWV TTOPOYPOcpwv
OTOV EOnyy I-IE TI1V 1010 EPyaO'lOKrl O'xtO'n, KOI I-IIo80AoYIKO KAII-IOKIOTIOU KOTtXEI.

I-IETO<pEPETOt ~o8l-1o

0PYOVIKrl 8ton,

5. ME KOIVrl OTTO<pOOn TWV UTTOUPYWV Epyooloe;;
AocpOAtOn<; KOt YYE[O<; KOt KOIVWVIKrl<; AMnAEyyun<; TTPOOWlTIKO TTOU UTTnpETEi I-IE OTTOOTTOOI1 rl Olo8EO'n KOTO TnV rurspounvto TO OTTOIO E~OKOAou8EI

KOI KOIVWVIKrl<; Opi~ETOt O'TO TAYTEKO TO KOI OTOV

tVTO~n<; TOU KAOOOU UYEIO<; O'TOV EOnVY

va

UTTI1PETEI I-IE OTTOO'TTOO'n

r;

Olo8EO'n

\ \ q"
Kal IJI080AOV1Krl KaTOOTaOI1 TWV UnaAArlAWV aUTWV OIETTETal orro TOV 10XUOVTa KavovIOIJ6 AEIToupyiae; npOOWTTIKOU Kal TO 10XUOV EKOOTOTE1JI080A6VI0 TWV UTII1PEOIWV orro TIe; OTTOrEe; npOEPXOVTal. H OOTTOVI1 Tile; EV VEVEI IJI08000oiae;, Ka8we; Kat 01 aVTioTOIXEe; aOcpaAIOTIKEC; EIOCPOPEC;EPvo06Tr, ~apuvouv TOUe; cpopEie; aTT6 TOUe; orrolouc 01 EV A6vw UTTOAAI1AOI rrpocpyovrm, Via 600 XP6vo TTapEXOUVTIe;UTTI1PEOIE<; TOUe;OE aUT6.
6. LUIJ~OOEIe; IJlo9wol1e;

Eonvv. H UTI'1PEOlaKrl

tpyou TTOU EXOUV ouvmp9EI IJE icrpouc, OOOVTIOTpOUe; cpapIJaKOnOIOUe; xrn AOITIO CPUOIKO rrpooorrrc E~aKoAou90uv va IOXUOUV EVaVTI TaU EOnVV. 6IaOIKaOIEe; TTOU ~PIOKOVTal OE E~tAI~1l aTT6 TOUe; EVTa000I-lEVOUe; cpOpEre;Via TOUe; orrolouc EXEI 008Ei 0XETIKIl EYKPI0'1 Yla TrW aV08E0'1 I-IE IJlo8wo'1 tpyou OE «rrpouc, OOOVTIOTPOUC;xcn ecopcxorrorouc Kal T'1V TTAIlPWo'1 StOEWV rorpucoo Kal UYEIOVOIJIKOU npOOWTTlKOU, ouvExi~oVTal aTTO TOV EOnVV. To TTpOOAal-l~av6I.lEVO rrpoourrnxo Kal 01 aVTloTOIXEe; Stm:le; IJETacptpovTal OTOV EOnVY.

7. LUIJ~OOEIe; 01 orrole; tXOUV ouvacpSEI IJETa~U TOU OiKOU NaUTOU Kal icrpccv Kat OOOVTlOTPWV KaTO rrpo~'1 Kal TTEpiTTTWO'1AUOVTat a~rll-liw<;, OTIe; 31-3-2012. 01 TTpoavacpEpOIJEVOI icrpol ouvavTal va TTaptxouv TIe; unI1PEOIEe; TOUe; OTOV EOnyy, ouuqxovo I-IE TOV Evmlo Kcvoviouo napoxwv YYElae; aUTOU, I-ItXPI OUO XP6vla, ECPOOOVUTTO~OAOUV 0IlAWOIl OTOV Opvovrouo EVT6e; TTp08EOl-liae; oEKa (10) IlI-lEPWV an6 rnv tvap~1l IOXUOe; Tile; OIOTa~lle; aUTrle;. H al-lOI~1l TOUe; opi~ETal OE oEKa (10) EUpW ava EnioKE4J1l Kat IJEXPI olaKoOIEe; (200) ETTlOKt4JEIe;IJllvlara. fla rnv ano~IlI-JiwOIl aUTr; OEV ETTI~apuVETat 0 EOnyV I-IEEIOcpOpte;urrsp T~AY. B. 01 OlaTO~EIe; Tile; ct>.1005010IK.20496/4067104-0B-200B (ct>EK 15791 B ') KOIVrl<; anocpaolle; TWV Yrroupvdrv AvamU~Ile; Kal AnaoxoA'101le; Kal KOlvwvlKfle; Itpoorccrcc IOXUOUV Kal Yla TO crroorrcousvo OTOV EOnVV rrpOOWTTlKO Tile; ~EH AE.. 9. ME crroecon TOU Ilpocopou TOU6. L. TOU EOnVV OIEVEPYErTat11 Ton09tT'10" TOU rrconc cpuo£we; rrpOOWTTlKOU, rrou IJETac:ptpETal OTOV EOnVV oUlJcpwva 1-1£ TIe;OlaTO~EIe;TaU rropovroc. 10. ria TOUe; TTpOrOTalJEvouC; opyavlKwv uovcocov TWV EVTao06IJEvWV lO.oowv VYElae; IOXUOUV 01 OlaTo~EIe; TOU opSpou 33 rrop, 4 TOU N. 391BI2011 (ct>EK 31 IA'), OTTWe;tXEI aVTIKaTaoTa8£1 IJE T'1V nap. 3 £ TOU opSpou 20 TOU N. 4019/2011 (¢EK 216 A').

npo"iOTO\-lEVOI TWV OPYOVIKWV \-IOVOOWV TOU KA600u AmpoAlolle; npOOWlTIKOU L\EH TOU TAYTEKO, 01 OTToiOl E~OKOAOu80uv vo urrnperouv iJE orroorrccn orro Til L\EH A. E. OTOV EOnyy, TOTT09ETOUVTOIiJE crroeoon TOU L\IOIKIlTlKOU LU\-I(3ouAiou OE 8EOEIe; rrporcrcusvcov 0PYOVIKWV uovcotov TaU EOnyy iJE OVTIKEliJEVO TIlV nopoXrl urmpeouov uYEloe; OTO rrooourmxo Tile; l:l.EH A.E.».

11. 01

12. 01 iSIOTd~EIe; TIl<; TTOp. 2 TOU dp8pou
npo~ll<; TO J,JETOCPEp6J,JEVO OTOV EOnyy NOUTOU TTPOOWTTlKO.

6 TIl<; crrro 16-12-2011 NOiJ08ETIKOU nEplEXOiJEVOU (ct>EK 262 IA') 10XUOUV KOI vio
orro TO ET AA, T A YTEKO KOt OlKO

Apepo 48 IUOTOO'l J\oyoPIOOI.UllV nopOXwv OE Xpf]iJO

1. An6 rnv EVTO~1l TWV KAoiSwv YYEioe; TOU OiKOU NOUTOU, TOU TAYTEKO KOI TOU ETAA OTOV E.O.n.Y.Y., 6TTW<; K080pi~ETOI crro rnv nap 17 TOU op8pou 13 TOU v. 4052/2012 (A' 41), OUOTrlVETOI:
A. "ITO OIKO NOUTOU, AOYOPI00iJ6<; iJE rnv ovoiJ0010

nopoXwv OE Xpf]iJO", OUTOTEAEIO.

iJE nArlPIl

"J\oyoPIOOiJ0C; AOYIOTIKrl KOI OIKOVO\-llKrl

LKon6<; TOU AOYOPIOOiJoU, EivOI 11 XOPrlVIlOIl nopoxwv OE XPrliJO OTOU<; aocpaA10iJEVOUe; TOU OIKOU NOUTOU KOI OTOU<; ECPE~rl<; EIOEPXOtJEVOU<; ornv oOCPOAIOIl OUTOU. H XOPrlYIlOIl TWV TTOPOXWV ounov, E~aKoAou8Ei vo iSlEnETOI orrc TI<; iSlaTd~EIe; TOU KOVOVloiJOU YYEIOV0tJ1Krle; nEpi8aA4JIl<; TOU OiKOU NaUTOU 01 orrolsc rrcpcuevouv OE IOXU w<; rrpoc TI<; TTOPOXE<;aUTEe; KOI usro TIlV EVTa~11 OTOV E.o.n.Y.Y. TOU OfKOU Ncurou, w<; TTp0<; TI<; TTOPOXE<; OE EiiSo<; KOI rporrorrorouvrm tJE crroecon TOU YTTOUPYOU AVOTTTU~Il<; AVToywvIOTIKOTIlTO<; KOI NOUTIAio<;, UOTEPO aTTO TTpOTaol1 TOU l:l.."i.... OiKOU NaUTOU. 01 aocpaAIOiJEVOI TOU 1\0YOPIOOiJOU E~UTT'lPETOUVTOI aTTO TI<; UYEIOVOiJIKE<; rnrporrsc TOU e E.o.n.Y.Y. Flopot TOU l\oyoPIOOIJOU dva.: To ecooo EIOCPOPE<; TTOPOXE<; E XPrliJO, rlTOt: yla O TOU OfKOU NOUTOU oTT6

a) Eimpopo acr<paA10\JEVOU KOl Epy056Hl. K01Vrl UTTOUPY1Krl crroeccn T'1<; rrnp, rrcpovroc V61J0U KOI

6TTW<;Ka90pi~ETal \JE TrIV 11 TOU dp9pou 45 TOU

P) eoooo TTOU TTPOEPXOVTOl aTT6 ETTlXOP'1yrlOE1<;. TTpo0650u<; rrsprouotcc, aTT0560El<; Ka9w<; KOI Kd9E OAAO Eo050 TTOUTTPOKOTTTEI aTT6 T'1 5paorrlPl6T'1Td TOU Aoyap1aol·JOO rl TTpoj3AETTETal UTTEP aUTOO aTT6 Tl<;ETTiIJEpOUe;OlaTd~El<;.
B. LTO T AYTEKO.
nopOXWV ourorsxeic. LKOTT6<; TOU AoyaplaOIJOO. EivOI '1 XOPrlYI10'1 TTapoxwv OE XPrlIJa OTOU<;ampaA10lJtvOU<; TOU Tcuslou Kal OTOU<;EcpE~rle;E10EPX6IJEVOU<; OT'1V aocpdA10ll aUTOO. H XOpr;YIl0'1 TWV rropoxurv OE XPrllJa. E~aKOAou9Ef va 51ETTETOIorro TIe; 51aTO~EI<;TWV Kcvovrcuoiv TWV Touecov TOU KAdoou YYEfae; TOU TAYTEKO Kal TOU KAn.&EHITOIJEae;; np6VOlae;; Kat nal01Krle; Mtp1IJVa<;. 01 OTTO fEe;; TTapalJEVOUV OE 10XO we; TTpOe;;TIe; TTapoxte;; aUTte;; KOI IJETd T'1V tVTa~'1 OlOV E.o.n.Y.Y. TOU KAdoou YYEiae; Kal TOU KAn-'&EH TOU Touslou we;; TTpOe;;TI<; TTapoxte; OE Eioo<;. Kat TPOTTOTT0100VTai IJE crroocon TOU YTTOUPYOO Epyaoiae; Kal K01VWV1KWV AocpaAioEWV. OOTEpa aTT6 rrporoon TOU ,&.L. TOU T.A.Y.T.E.K.O. 01 aocpaA10IJtvOI TOU Aovoprcouou E~UTT'1PETOOVTalaTT6 TIe; UYE10VOIJ1KEe; ETTlTPOTTt<; TOU E.o.n.Y.Y. n6pol TOU AoyaplaOlJou ElVOI: ro toooa TOU KAdoou TOU KAn-'&EH TOU T.A.Y.T.E.K.O. aTT6 E10CPOpt<;r;TOI: YYEfae;; Kal OE Aoyap1aOlJ6<; IJE T'1V ovoucoto "J\OYOP100IJ0C; XPrlIJO". IJE TTAr;PI1 AOY10TlKr; Kal 0IKOVOIJ1Kr;

a) E10CPOpOaocpaA10IJtVOU xrn EPyo06TIl. TO TTOOOOT6TIl<; orrolcc Sa Ka90pl08E[ tJE orroqxron TOU YTTOUPYOO Epyaoiae;; xm KOIVWVIKr;c;; AOcpOA10lle;;. (3) TTOOOOT6 0,40% nrro rc scooo TTOU TTPOEPxovTal aTT6 Til OUIJIJETOXr; TOU KpOTOUe;; OTIlV aocpaA1oll TWV aocpaAlolJtvwv IJETa rnv 1-1-1993.
y) TToo6 aTTO TOV rrovro TT6po TOU dpSpou 34 v. 2773/1999 (AT. 286) 6lTw<; srruccrporrorerrm oUlJcpwva IJE rc opl~6lJEva OTO ap9po 132 v. 3655/2008 (A'. 58) Ka9we; Kal Kd9E oMo TT6po UTTtp KAn.&EH TTOUOlaT'1Pr;9'1KE IJE TO ap9po rrop. 9 TOU 44 TOU v.3863/2010

(A, 115), 6TTWe; K060pi~ETOI tJE rnv KOIVrl unouPYIKrl TTOp. 12 TOU ap6pou 45 TOU rrcpovroc vouou KOI

OTT6<p00ll Tile;

(5) toooo oTT6 ETTlXOPI1YrlOEI~, rrpocooouc TTEPIOUoioe;, oTTo060EI~ K09we; KOI KaBE aMo EOOOOTTOUTTPOKUTTTEI OTT6 Til OPOOTIlPIOTI1Ta TOU AoyoPIOOI . JOU ri TTpoj3AETTETOIUTTEP OUTOU orro Tie; srr! tJEpOUe; OIOTa~EIe;.

r.

~TO E.T.A.A., Aoyop1001J6e; IJE TIlV ovouoolc napoxwv OE XpftIJa", IJE TTAripl1 AOYIOTlKrl OUTOTEAEIO.

"J\oyaplaaIJOC; KOI OIKOVOIJIKr)

~KOTT6e; TOU Aoyoplo0tJ0U EivOI 11 XOPrlYIlOll TTOPOXWV OE XPrltJ0 OTOUe;OO<pOAI0tJEVOUe;TOU TOIJEioU KOI OTOUe;E<pE~rie;EIOEPX6IJEVOUC; OTIlV 00<paA10ll OUTOU. H XOPrlYI1011 TWV TTOPOXWV OE XPrlIJO, E~OKOAou9Ef VO OIETIETOI orro Tie; OIOTa~EIe; TWV KovOVIOlJwV TWV TOtJEWV TOU KAaoou YYEfoe; TOU E.T.A.A. 0 OTTOrE~rrcpouevouv OE 10XU We; rrpoc Tie; TTOpOXte; oUTte; KOI tJETa rnv tVTO~Il OTOV E.o.n.Y.Y. TOU KAaoou YYEioe; TOU TOj.JErOU We; TTPO~ Tie; rropoxtc; OE ErOOe;,KOI TPOTTOTTOIOUVTOI crroecon TOU YTTOUPYOU EPyoofoC; IJE KOI KOIVWVIKWV AocpoAioEWV, UOTEPO OTT6 np6T00l1 TOU !l.r. E. T.A.A. 01 oocpoAloj.Jtvol TOU Aovcoicouou E~UTIflPETOUVTOI orro TIe; UYEIOVOIJIKtC;ETIlTpOTTtC;TOU E.o.n.Y.Y. Flopor TOU J\ovaplaOlJou E.T.A.A. OTT6 EIO<POptC;: a) Elocpopa oo<poAlolJtvou K060PI06Ei tJE crroecon AacpdAlallC;, Eival: TO EOOOO TOU KAaoou YYErOC; TOU

KOI EPyo06Tfl, TO TTOOOOT6TflC; orroloc Bo TOU YTTOUPYOU EPyooioC; KOI KOIVWVIKriC;

(3) TIOOOOT6 0,40% OTT6 TO EOOOO rrou rrpotpxoVTOI OTT6 Tfl OUtJlJETOXrl TOU KpaTOUC; OTl'lV OO<PelAIOll TWV oo<pOAI0tJEVWV IJETel rnv 1-1-1993 KOI y) soooo OTI6 ETIlXOPI1YrlOEIC;, rrpooooouc rrsprouofcc, OTTo060EIC; K06we; Kal KelBE elMo soooc rrou TTPOKUTTTEI TIO rn OPOOTl"lPIOTIlTa O TOU AoyaploolJoU r') rrpoj3AETIETOI UTTtp curou crro TIe; srrt IJEPOUC; OIOTel~EIC;.

2. flo T'lV EioTTPO~'l TWV EIOCPOPWVTWV OVWTtpW }\0yopIOaI-lWV EcpopI-l6~OVTOI 01 OIOTO~EI~ Tile; rrop. 2 TOU op9pou 19 TOU v. 3918/2011 (A'31). OUI-IIJETOXr') TWV }\0YOPIOOIJWV OTI~ oonovE~ LlloiK'lOll~, Ko90pi~ETOI IJE crroocon TOU YTTOUPYOU Epyooioe; KOI KOIVWVIKWV AocpoAiaEwv, ucrspc crro rrporcon TWV 11. "i. TWV OIKEiwv cpoptwv.
H

To Tile; AOYIOTlKrle; 0PYOvwOIle;, OIOXEipIOIle;, KOTOpTiOIle; lao~uyiwv, npoOTToAOYI0J.lWV, laoAoYIOIJWV, OTTOAOY1aiJWv, OIEvtpYEIOe; npOIJ'l9EIWV KOI errevouoecov TOU }\0YOPIOOIJOU, OIETTOVTOI rro TIe; o EKOOTOTEIOXUOUOEe;YIO TOUe;cpopEie; OIOTO~EIe;.

3. ME KOIVrl crroccon TWV YlTOuPYwv YYEioe; KOI KOIVWVIKrl~ MArlAEYYUIle; KOI TWV KOHl rreptrrrtoon Ko8'UAIlV 0PIJ60IWV YTTOUPYWV pu9iJi~OVTOI 8EIJOTO rrou oeooouv Til AEITOUpyio TOU E.O.n.Y.Y. Ko8we; KOI TWV UTTflPEOIWV TTOUlTOPOlJtVOUV aTOV OiKO NOUTOU, OTO T.A.Y.T.E.K.O. KOI OTO E.T.A.A.

KE<DAl\AIO 1:'[

J\p9po 49

«TpOTTOTTOlrlaEI~ TOU v. 3869/2010 Via Til puOI-,lIall OCPEIAwv UTTEPXPEWl.ltvWV CPUOIKWV npoaWTTWV Kal TTpoayWVrl TIlC;; ~lacpaVEla~ orn AElToupy(a Tile; aacpaAlaTlKfje; ayopa~»

1. "iTO TtAoe; TOU ap8pou 1 TOU v. 3869/2010 rropaypocpoe; TTOUEXEI we; E~r'JC;:

(A' 130) TTpoCJTi9ETOI

«AEV EXOUV ITTWXEUTIKr; IKOVOT'lTO cpuOIKa ITPOOWTTO rrou OIEVEPYOUV KOHl auvfl9Ee; ETT<lYVEAiJOEI.ITTOpIKte; TTpa~EIC;, OV EivOi OUTOOTTOOXOAOUiJEVOI, EV OTToaXOAOUV KOTa TEAEUTOioTEaaEpo Erl1 O TTPIV TI'")VKora9EO'fl Tile; ofTI1allC; TTEPOV TOU Ev6e; Epyo~6IJEVOU os oxtail E~OPTI1IJEVr}C;EPyoofoc; KOI 01 0CPEIAEC; TT6 TIC; EIJTTOPIKEC; O

i 11lTpa~El~ EUPW». 2. a. To rrporro 3869/2010 Eoaq>lo TIl~ rrcpovoccou w~ aKoAou6w~: OEV urrspjsolvouv TO lTOOOV TWV EiKOOI lTtVTE XIAlaOWV

1 TOU ap6pou

2 TOU v.

aVTlKa6ioTaTai

«0 0q>E1AtTIl~ IllTOPEi, rrpiv rl IlETa rnv UlT0!30Arl TIl~ aiTlloll~, J.JtXPI rnv EKOOOll TE:AEOi01Kll~ alToq>aoll~ Kal xwpi~ va urplorrrrtn creon Tll~ OIKll~, va ElT101WKEI rnv ElTiTEU~1l oUIl!31!3a0J.J0u J.JE TOU~ lTlOTWTE~. »

13.

To TTPWTO Eoaq>lo Tll~ lTapavpdq>ou xcrcpverrcr.

2 TOU ap8pou

2 TOU v.

3869/2010

v. rTllV rrcpcvpceo 2 TOU ap6pou 4 TOU v. 3869/2010 11 q>paoll «va lTPOOKOllioEl: a) Til !3E!3afwOll TTOUlTpo!3AElTETal OTllV rrcpcvpceo 2 TOU ap6pou 2 KOI 13) urrsoeuvn OrlAWorp> aVTlKa8ioTaTai orro Til q>paoll «va TTPOOKOJ.JfoEI urrcusuvn 0rlAW0'l». O. rTrlV rrupdvpnoo 3 TOU ap8pou 4 TOU v. 3869/2010 11 q>paoll «OE E~I J.JrlVE~»aVTlKa6ioTaTOI rrrro Til q>pao'l «OE Eva ETO~». 3. a. To lTEPIEXOJ.JEVO TOU ap8pou 5 TOU v. 3869/2010 Ka8ioTaTai TTapavpaq>o~ 1 KOI lTpoOTi8EVTOI OTO TtAO~ TOU ap8pou rrnpcvpcoo: 2 Kal 3 w~ E~rl~:

«2. Av EKxwPll8El crro rr 11 all lT10TWTrl TTpO~ TpiTOU~, 0 EKOOXEa~ lTOU OEV EXEI Kupla KaTolKfa rl Eopa ornv EAAIlV1Krl srrucpcrsrc Oq>EIAEI a OpiOEI aVTiKA'lTO OTllV EAAIlV1Krl ETTIKpaTEla KaTa TO ap8po v 142 KwolKa nOAITIKrl~ ~IKovollia~ Kal va TOV VVWOTOlTOlrl0E1 OTOV oCPEIAETll. MtXPI rnv vvwOToTToi'lOIl TEKJ.JafpETal w~ aVTfKAIlTO~ 0 TEAEuTaio~ EKXWPllTrl~ Tll~ crrctmonc J.JEKupla xcroudc rl topa OT'lV EMllVIKr'! ETTlKpaTEla. H uTToXPEWOll OUTr'JKaTaAoJ.Jl3avEI Kal Tl~ EKXWPrlOE1~ aTToITr'JoEWV TT10TWTWVTTOU txouv TTpoVJ.JaToTTolll8Ef TTplV rnv Evap~IlloxUO~ Trl~ rrcpouonc. 3. H aj.Joll3ft TWV olKaoTIKwv ETTlj.JEAIlTWVVia TI~ ETTlOOOEIe;TTOU rrpcvucrorrorouvrm OTO rrxcloro EcpapIJOvr'Je;TOU TTapOVTOe;VOIJOU OEV IlTTOPEI va uTTEPJ3aivEI TO EJ300J.Jr'JVTa ile; EKaTO Tile; EAaXIOTlle; T TTpoJ3AETTOj.JEVllC; ETTiooo'l olKovpacpou OIJOIJ3r'Je;.» Via To TpiTO EoacplO Tile; rrcpovoceou 2 TOU ap8pou 5 TOU v. 3869/2010, OTTWe; TPOTTOTTOIEfTOI rrcpcrrcvui, Tf6ETOI OE 10XU E~I IJrlVEe;j.JETaTil 01lj.JOOIEUOll TOUTTapoVTOe;vouou,

13.

\ If
4. a) METa TO BEUTEPO £Ba<plo Tile;; rrnoovpceou 1 TOU cpspou v. 3869/2010 TTPOoTi8ETai £Ba<plo TTOUEXEI w<;; aKoAOu8we;;:
«LE TTEpiTTTWOll aiT1101le;;cvcoroxnc

6 TOU

rrcpcvpoooc 3 TOU apSpou

TT"£loTI1Plaol·JOu E<paPIJ6~ETal 11 938 KwBIKa nO"ITIKrle;; boIKOvolJiae;;.» 6 TOU v. 3869/2010

(3) LTo TE"O<;; TI1<;;rropcvpcoou 1 TOU ap8pou TTPOOTiSETal TO aKo"ou80 £Baeplo:

«Avccroxri Tile;; avaYKaOT1Krl<;; £KTE"£OIle;; IJTTOP£I va ~IlTI18£i ouuecovc IJE TOU<;; opouc TIl<;; rrcpouccc Kal IJETa TI1V EKOOOI1 OPIOTlKri<;; crrocccnc, £cpOOOV EX£I aOKI18EI EIJTTp6SEOIJa ECPEOI1 crro TOV O<pEI"ETI1.
y) LTI1V rrcpcvpcoc

2 TOU apSpou 6 TOU v. 3869/2010 eppaor] «To bolKOOTrlPIO IJTTop£l» TTPOoTi8£Tal Il «OVE~OpTrlTWe;; EKTEAEOTIKri<;; looIKaoia<;;». o Tt"O<;; TOU op8pou 7 TOU v. rrcpcvpoooc TTOUEXEI w<;; E~rl<;;:

IJETO Til cppaOI1

5. LTo

3869/2010

TTPOOTIS£TOI

«7. To apSpo 208 KwolKa nO"ITlKrl<;; b.IKOVOIJ10<;;EcpaPIJO~ETal xcn KaT(l rn oU~rlTr]OIl TI1<;; ITIlOI1<;;TI1<;; rcpovpccou 1 TOU apSpou 4.» O r 6. METa TO BEUTEPO EOOCPIO TI1<;; rcpcvpnoou 1 TOU apSpou r 3869/2010 TTPOoTiS£Tal Eoa<plo w<;; aKo"ou8w<;;: 8 TOU v.

«LE TTEpiTTTWOI1 TTOU TT10TWTrl<;; o£v EXEI EVTaxSEi OTO oxtBlo BIEU8tTI1011<;; TOU 0CPEI"£TI1 Kal BEV tXEI aOKI1SEf oTT6 ourov KUPIO TTOpElJl3aOr] TO BIKaOTrlPIO pUSlJi~EI xcn TIC;; TTOlTrlOEI<;;OUTOU KOTa TO a apSpo 744 KWOIKO nOAITIKr;<;; b.IKov0l-lfo<;; rl BloTa~EI TI1V KArlTEUOr; TOU KOTa TI1V rrcpcvpcco 3 TOU apSpou 748 KwBIKO nO"IT1Krl<;; h.IKov0l-lfac;; Opf~ovTa<;; vtsx CIKaOII-l0». 7. LTO rrproro ECa<pIO Tr]e;; rropcvpcoou 2 TOU ap8pou 8 TOU v. 3869/2010 11 cppaOI1 «TEOOOPWV £TWV» aVTIKaSioTaTol OTT6 Til eppdOr] «TTEVTE ETWV» KOI I-IETa TO EcacplO OUTO rrpOOTISETOI TO oxoxouao Eodcpla: «To KOTa TO TTPOI1YOUI-IEVOEBacplO XPOVIKO CiaOTI11-10apxf~EI I-IE TIlV KaTaSEOIl TI1<;; afH1011<;; TI1<;; rrcoovoceou 1 TOU apSpou 4 OTO oPl-loBIO EIPI1VOCIKEio. LE rrsplrmocn TTOU 01 TTpaYlJaTOTTOII1SEioEC;; IJETa TI1V KaTaSEOI1 Tr]<;; aiTI1O'I1C;; KOT0(30"E<;; OTOU<;; TTIOTWTt<;; UTTO"EiTTOVTOI OUTWV TTOU Opi~ovTal IJE TI1V OTTO<pOOI1 TOU

OIKaOTl"lPiou, 0 O<PEIAETI"\~EXEI TO olKaiwl-la va E~O<PArlOEI,EVTOKW~ crro rnv EKOOOll TIl~ crrooccnc, TO unOAEI1T0I-IEVO rrooov !JEXPI TO EKTO ETOe; crro Tr,V KaTdSEOll Tr,e; aiTrIOlle; Tr,e; rrnpcvpdqiou 1 TOU dp9pou 4 rl IJEOO OE Eva ETO~ crro rnv EKOOOr] Tile; an6cpaOll<; !JE ETnT6KI0 aUT6 TWV npd~EWV Kupla<; AvaXPIlI-iOTOOOT'lOlle; Tile; Eupwno"iKrl<; KEVTPIKrl~ TpdnE~ae;, TTpOOaU~Il!JEVO KaHl ouourcn EKaTOOTIOfEe;1J0VdOEe;.» 8. H npOrlYOUI-lEV'l rrcocvpceoc E<poPIJ6~ETal xcn Via EKKPEIJOUOEe; am;oEIe;, Ecp600v 11 OU~rlT'lO'l Tr]e; ofTrlOr,e; rrpcvucrorroretrm I-lETd T'1V rrcpooo EVOe; ETOUe; aTT6 rn 0llIJOOfEuor] TOU rrupovroc V61-l0U KOI IJE Evap~r] TOU XPOVIKOU OlaoTrlIJOTO<; TWV TTEVTE ETWV Tr,e; rrcpcvpceou 2 TOU ap9pou 8 TaU V. 3869/2010 aTI6 Tr] Oll!JooiEuor, nurri. 9. LTo TEAOe;Tr]e; rruoovpceou 5 TOU dp8pou TTPOOTi8ETai TO OK6Aou90 Eod<pIO: 8 TOU v. 3869/2010

«To OIKOOTrlPIO OUVOTOI VO TTEPIOpfoEI !JETd crro clrnuu TOU OCPEIAET'1, O XPoVIK6 OldOTrll-lO Tile; pu81JlOll<; iJEXPI TO rplc ETr], OV T KpfvEI 6TI 11 lTPOOWTIlKrl KOI OIKOVOlJlKrl KaTdoTOOll TOU O<PEIAETIlOEV OIKalOAOVOUV rnv rrpooooxlc VIO onOIOOr;lTOTE IJEAAOVTIKrl KOTaJ30Ar;. » 1O. LTo EJ3001J0 EodcplO Tile; rrnpcvpnoou 2 TOU dp8pou 9 TOU v. 3869/2010 '1 cppdOI1 «TO EiKOOI £T'1.» OVTIK09ioTaTai OlT6 Til <ppdOI1 «TO EiKOOl tT'1, EKTOe;OV 11 npOOWTIlKr; KOTaOTOO'1 TOU Oq>EIAET'1 Kat r] avdYK'1 E~Un'1ptT'lOr]t; Tilt; 0CPEIArlt; OIKOIOAOYOUV IJEyaAuTEpr, OldpKEIO TTOUndVTWt; OEV rrpsrrs: vo UTTEPJ30iVEI O 35 tn],». T

11. METd TO OEUTEPOEodcplO Tr]<;rrcpcvpoeou
v. 3869/2010

1 TOU dp8pou

10 TOU

TTPOoTfSETal EOOCPIO TfOU EXEI we; E~rle;:

«To fOlo aTTOTEAEOIJOKat IJE TOUt; iOloUt; opouc ETTtPXETOI KOI ornv TTEpiTTTWOI1rrou 0 O<pEIAET'1t;rropaAEi4JEI ooAiwe; vo OUiJTTEPIAOJ3EI TIlO'TWTE<;OT'1V KaTooTaO'I1 HIt; nEpiTTTWO''1e;J3' T'1e; rrapovpdcpou 1 TOU dp8pou 4.» 12. ~TO TEAoe; TOU dp8pou aK6Aou80 EOOCPIO: 14 TOU v. 3869/2010 rrpocrleerrn TO

«To TpfTO EOOq>IOT'1<;rropoypdcpou 2 TOU dp8pou 8 EcpoPIJ6~ETOI KOI O'Tr]V TIEpfrrTwO''1 rrou '1 orr6q>ao'1 O'E OEUTEPOJ309!J6 urroXPEwvEI

TOV O<PEIAETI1OE TTp6oSETEe; KOTol3oAEe; VIO TO olovu9tv KOTdSEOI1 Tile;; OfTrjO'1e;; XpoVIK6 oldoT'1IJO.»

oTT6

rnv

13. o. LTo ap9po 982 TOU KWOIKO nOAITlKr'le; LlIKOVoj.Jioe; npooTi9EVTOI TTopdvpo<poe; 4 IJE TO OK6Aou90 TTEPIEXOIlEVO: «4. ATTOITI'10EIe; TOU O<pEIA£T'1 oTT6 KOT09EOEIe;; OE TTIOTWTIKd I(SPUIJOTO EivOI OKOTdoXETEe; IJEXPI TOU TTOOOU TWV XIMwv rrsvrcxookov (1.500) EUPW YIO OTOIJIK6 TpOTTE~IK6 AoyoplaoIJ6 Kal (SUO XIAld(swv (2.000) EUPW VIO KOIV6 TpanE~IK6 AoyaplaolJo. To opio TOU OKOTdoXETOU unoAoYI~ETol IJE l3aorj TO OUVOAO TWV TponE~IKwv KOTOSEOEWV TOU Oq>EIAETrj. 0 o<PEIAETIle;. IJE uTTEu9uVIl (Sr'lAwoll rrpoc EVa EK TWV TTlOTWTIKWV l(SpuIJdTWV, IJTTOpEi vo npoo(Slopi~EI TOV AOYOPIOOIJO Via TOV orrolo Sa IOXUEI TO OKaTaOXETO. Eoooov 0 O<pEIAET'1e;(SlaTrjpEi AOYOPIOOIJ6 VIO rnv KOTo(3oAr'l TWV TTOOWV Tile;; TTEpiTTTWOIle;;0' T'1e; rropovpceou 2 TOU 1Top6vTOe; TEKIJaipETOI we;; ETTlAEXSEfe; 0 AoyaplaolJ6e;; aUT6e;;. E~oipEOI1 orro TOV TTEPIOPIOIJ6 oUT6v EloaYETOI OTrjV rrsptrrnoon y Tile;; rrcpcvpcoou 2 TOU TTop6vTOe;». (3. H (Sr'lAWOI1 TOU TpfTOU Eoo<piou Trje;; rrcoovpoeou 4 TOU dpSpou 982 TOU KwolKa nOAITIKr'le;; LlIKOVOlJioe; ETTlTpETTETalvo KOTOXWPEITOI OE apXEio OIKOVOIJIKr')e;; OUIJTTEpl<popac; IJE OTTOKA.EIOTlK6 oxorro ETTE~Epyoofoe; T'1V E<papIJOVr')Trje;;rropcvpceou OUTrle;. 14. H rrcpnvpcooc we; OKOAOUSWe;: 6 TOU dpSpou 2 v. 2496/1997 OVTlK09foTOTOI

«Av 0 OO<pOAIOTr')e;; (SEVTTOPEOWOEKdTTola oTT6 Tie;nArjpo<popfEe; TTOU TTpol3AETTOVTOI OTa dpSpa 10, 270 Kal 27y " OEV TTOptOWOE TOUe; oo<paAIOTIKOUe; opouc KOTa TO XP6vo Trje;;uTTo(3oAr')e;Trje;;oiTIlOrje;; r'l (SEV TTap£owoE TOUe;; aoq>aAloTIKOuc_; 6poue;; ouuqxovo IJE T'1V rrcpcvpceo 4, 0 ArlTTT'1e; Trje; aocpaAIOrje;; EXEI olKoiwlJo vo EVOVTIW9EI VpOTTTWe;; TIl OUV04J11Trje; OO<pOAIOTlKr')e;; O oUIJI300'le; IlEOO OE OtKa TEOOEPEIC_; (14) rjIJEPEC_; aTT6 TI1V TToPOOOOIl TOU ao<paAIOT'lpiou. H we; dvw TTPOSEOIJfa OEV OPXI~EI. av 0 oo<paAloTr'le;; OEV tXEI EVIlIJEPWOEI 0XETIKO IJE TO OIKafwlJo EVOVTiW0'le; TOV Ar')TTTIl T'le; ao<pdAIOI1e;; YPOTTTel r') IJE EUKPIVr') O'lIJEIWOIl ornv TTPWT'l OEMoo TOU aO<paAIOT'lpfou KOI OEV tXEI XOPrjyr')OEI OE aUT6v OE xwploT6 £vTuno un60ElYIJa Or')AWO'le; EvaVTiw011 e;. To OIKafwlJa EVOVTfw0'le;; aTTooJ3EvvuTOI IJETel rropooo OEKa (10) IJ'1vwv aTT6 rnv TTAIlPwIJr') TOU TTPWTOU OO<pOMOTpOU. ~E TTEpiTTTWOI1EvavTiwo'le;, IJOTalouTOI 'l

ouvouin T'1e; oUI-I~aofle;· To ~dpoe; T'1e; alTOOEI~'1e; H)e; TTapdooollC;; TWV EVVPdcpwv cptPEI 0 ampaAIOTrle;. 01 olaTd~EIC; TflC; rrop. 5 TOU dp8pou aUTOU OEV 81vovTai. Av OEV aOKfl6Ei TO OIKaIW~a EVaVTIWOfle;, ro KEVd TTOUaVaKUlTTOUV E~aITiac;; HIe; I-Ifl tVTa~f1C;;OpWV OT'1 ou~(3aofl rl aKUpOTI1Tac;; ounov KaT' Ecpapj..JoYrl TWV OlaTd~EWV TOU dp6pou 2 TOU v. 2251/1994 KaAUlTTOVTal ou~cpwva TIC;ETTlTayte; Tile; KaArlC;; rriOTI1C; KOi TI<; OIKaloAoYflj..JtVE<; rrpooooxlec TOU ArlTTTfl TIl<; aocpdAlol1e;.» 15. METd TO dp6po 2a we; E~rle;: «Ap6po 2a TWV croptov j..JE ovcrrnplc OT'1V USIWTlKrl 2 TOU v. 2496/1997 (A' 87) TTPOOTf6ETOIdp6po

IOOTll-ifl TTpoof3aofl aocpdAlofl

1. 0 ampaAIOTrle; urroypeourcn va olaocpaAi~EI OTa crouo IJE cvcrrnplc TTpool3aOl1 OTle; UTTflPEOfE<; aocpdAIOfle; UTTO TTPOOTT08toEle;; TTOU OEV erocvouv olaKpioEI<;. LllacpopETIKE<; TTpoOrr06toEle;; TTpoof3aofle;; I-ITTOPOUV va OlKaloAoY1190UV I-I0VOV Ecp600v oTl1pi~oVTal OE avayvwplo~tvEe; apxte;; TTPOOcpOPI1e;; EKTil-iflOfle; TWV KIVOUVWV, Kal lorwe; OE avaAoVIOTIKrl EKTiW1011 TOU KIVOUVOU J3aOloj..JtV'1 OE oTaTloTIKte; tpEuVEe;;. 2. Av 0 ArlTTTl1e;;Tfle;; aocpdAIOfle;; ElVOI TTp6owlTO J.lE uvcrrnplc 0 aocpaAIOTrl<; TTapEXEI Tl1V EVI1j..Jtpw0rJ TTOU TTpoJ3AtTTETal w<; UlTOXPEWTlKrl OTOV rrcpovro vouo Kal OE TTpoo~dolj..Jfl Via TOV ArlTTTfl Tfle;;aocpdAIOfle;; 1J0PCPrl.» 16. METd TO dp6po w<; E~"<;: «Ap9po 10a 10 TOU v. 2496/1997 rrpoorleevrm dp9po 10a

METaJ3il3ao'1 TOU OIKOIWlJaTOe;;OTO aocpdAIOl-ia Av 0 ArlTTTfle;; Tfl<; ampdAIO'1e;; tXEI EKXWPrl0EI TO OIKarWl-la OTO aocpdAlolJa OE TpiTO, Kal 0 TEAEuTarOC;;EVTOe;;18 j..JflVWV aTT6 TrW ETTtAEuOfl TWV TTpoOlT08tOEWV KaTal3oArlC;; TOU aa<paAfoj..JaTo<; OEV EyEfPEI a~fwofl KaTal3oArlC; TOU, crroxrc 0 EKXWpflTrle;; aUTOOIKaiwc; TO OIKarWj..Ja va a~l(,iJoEI aTTO TOV aocpaAlOTrl T'1V KaTal3oAr'J TOU aocpaAfOIJaTOC; OTOV TpiTO.)}

17. METO TO op8po 27 TOU v. 2496/1997 op8pa 27a EW<; 27~ w<; E~~<;: «Ap8po npoaUl-ll3aTIKtl Evrwtpwall 27a

(A' 87) rrpoonesvrot

aTI<; aacpaAfm:l<; ~w~<;

1. EKTO<; crro rnv EVlll-lEPWall TTOU TTpol3AtlTETal crro OME<; 15laTo~EI<;, 0 aacpaAlaT~e;; EVIlI-lEPWVEI KaTo TPOlTO aacp~ Kal EUAIlTTTO TO AnTTTIl TIl<; acr<pOAlall<; TTPIV aTTO Til aUVa4J1l aUlJl3aalle;; aacpOAlall<; ~wrle;;, EVVpOcpWe;;tl ETTI OAAOU orcaepoo jJEaou, TOV ArlTTTIl aacpOAlall<; Via rc Kupla xapaKTIlPlaTIKo TIl<; aacpOAlalle;;, TTPOKEll-ltVOU aUTOe;;: a) va aUVKpfvEI curn ue OAAEe;; TTlAOVt<;. E (3) va KaTaVOEI EUAOVWe;; Til cpuall KOI ro xapaKTIlPlaTlKO TIl<; rrpootpspousvnc aacpdAlalle;; KOI we;; EK TOUTOU va Aal-l13dvEI crroooon jJE I3dall aVTIKEII-lEVIK~ TTAIlPoCPOPllcrtl 2. H EVlljJtpwall tXEI we;; EAoXlaTo aVTIKEfjJEVO:

a) TO El15o<;Tilt; aacpOAlalle;;, (3) Til 15lopKEla Tile;; aUIJi3aalle;; aacpdAla'1e;;, V) TO aacpdAlaTpo, TOV TPOTTO Kal TOV XPOVO KaTal3oArle;; TOU, TO TTOOOV TTOU aVTlaTOIXEI ornv Kupla Kal os Kd8E aUlJTTA'1pwlJaTlKr; TTapOXrl, Ka8we;; IJE 15laKEKpljJtvo TPOTTO, l15fwe;; ornv aacpdAloll aa8EvElwV, KOI Til ouxvotnro KOI rc EUAova Via TO AriTTTIl Tile;; aacpoAloll<; xprrnpm ~ 15EIKTEe;; I3dart ro errore TTpoa1510pI~ETOI '1 IJE ovorrooccpuovn TOU aacpaAfaTpou, rrcpceerovroc KOI aXETIKo lTapd15EIVlJa. (5) TOUe;;cpopoue;; r; oAAa TtArt Kal TO U4JOe;; UTWV TTOUsrnjscpuvouv a TllvaocpOAlall, E) TOUe;; VEVIKOUe;; opouc OUVKEKPljJtVrt aacpdAlall, aacp OAIaile;; TTOU laxuouv Yla Til

or) TOV TPOTTO KOI TO XPOVO aTTo15oallt; Tile;; aacpaAlaTIKrie;; TTapOxr;e;; Ka8we;; Kal TIlV tvaPSIl laxuoe;; OAWV TWV KaAU4JEWV, !3aalKwv KOI au lJTTAIlPwl-laTI KWV, ~) aTolXEia Via TO U4Joe;;TWV E~015wv TTOUtXOUV aUVUTTOAOVlaTEI aTO aacpOAlaTpo. H EVIlIJEPWOIl TTEPIAal-ll3dvEI rc t~o15a auva4Jllt; Tilt;

) "l3
ompaAlollC; (E~OOO TTPOOKTIl0rje;;) we;; EVo EVIOfo ouvoAIKo rrooov Kat TO AOITTa E~OOO Trj~ OOcpaAIOrj~ We; J.Jtpo~ TOU ET~OlOU OOCPOAfOTPOU, AOjJ(30VOjJtv'1~ UTT04J'1TIl~ OlapKEIO~ Trje;;oocpaAIOrj~, '1) T'1V EYYUl"]jJtVI"] OTTOOOO'l TOU OUOOWPEUOIJEVOU KECPOAOiou, 8) rn OUjJjJETOXrl TOU Ar'tTTT'l OOcpaAIO'l~ OT'lV TTl8avr'J uTTEpaTTOOOol"] Ka8w~ TO TIOOOOTO xrn TOV TPOTTOUTTOAOYIOjJOUaUTr'J~, I) TO OIKoiWIJO Kat Tl~ TTpOOTT08tOEI~ iJETaTpOTTr'J~T'l~ aocpaAIO'l~ OE EAEU8EPI"]~ KOT0(30A~~ aocpoAioTPOU, TO OIKoiwlJa I-IEPIK~~ r1 OAIKr't<; E~oyopa<;, TI'"!V IJEiWOrj TIl<; o~io<; E~ayopae; Kat Tl~ apVI"]TIKt~ OUVETTEIE~ TTOU OUVETTaYETOI rJ aOKflOr'J TOU~ Yla TOV AllTTTrj TrJ~ oocpaAloflC;. H EVl"]jJEPWO'l OUTr'Jocpopa KOI OTOV TTPOOOIOPIOIJO TWV O~IWV E~oyopac; jJE 0XETIKO TTivOKO E~ayopwv OTO (3a8jJo TTOU 01 O~rE<; elvcn EyyurWtvE<;, m) TI~ OUVElTEIEC;; 08uOTEPflOflC;; KaTo(3oAr'te; TOU aocpaAioTpoU, K 1(3)TflV UTTOXPEWOI"]TOU Ar'JTTTI"] aOCPaAIOIl~ va YVWOTOTTOI~OEI Kat va TTEplvpa4JEI ETTOKpl(3we; TTAflPOcpopiEe; KpiOllJE<; Yla HI OUYKEKPljJEVI"] oocpaAIOI"], Kal TrIV EKTijJf")oll TOU aocpaAloTEoU KIVOUVOU K08we; Kal TIe; OUVETTEIEe; TTapa(3aOl1e; aUTr'Je;HIe; UTTOXPtWOfl<;, IY) TI")VUlTOXPEWOI"] TOU oocpaAIOTr'J vo EVI1I-1EPWVEI Tlloiw<; TO AfJTTTI"] E Trj<; OocpaAIOl1<; YIO TO ouvoxo TWV KOTo(3Arj9EVTWV aocpoAioTPWV, TI"]V KaTaVOfJr'J TWV aocpaAioTPWV OE ETTlJ.JtpOU<; TTapoxt~, TO OUOOWPEUjJtVO KEcpaAaIO, TO TTOOOV TI"]e; UTTEPOTTOOOOrje;, TO TTOOOOTOT'le; OTTOOOOI"]e; rnv a~ia E~aVOpa~. Kat

3. 0 aocpaAIOTrle; OcpEfAEIva EVIlI..lEPWVEI TOV AfJml1 aocpaAlorjC; YIO
TIe; aTTOOOOEI<;TIl<; TTP0rjVOUfJEV'l<; TTEVTaETiae;;~ TI<; anOOOOEIe; KaTa TO tSlaOTllfJO nou r'JTOV tSla8toll..l'1 '1 aocp6AI0'1. H TTEpioooC; Ovmpopa~ Kat 11 lTI1Yr'J TWV TTArlPOCPOPIWVTTPETTEI a Eival ompEfe;. H v 01l lTA'1pocp6P'1 uTToypafJJ.Ji~EI OTI rc aPI91JI"]TlKa OTOIXEia avacptpovTOI OTO TTapEA80v Kal OT! 01 TTpOf")YOUjJEVEe; aTTOOOOEIe;OEV aTTOTEAouv oocpaAr'J tVOEI~'l IJEMOVTlKWV aTTOOOOEWV. Orov 11 lTArjpoCPOPIlOIl acpopd OE uTT08ETIKEC;; fJEMoVTIKte; aTTooooEI~ '1 TTA'1PocpoP'lOI1 (3aoi~ETal OE EuAoVEe; lTapaOOXEe; lTOU jJlTOPOUV va TEKI..ll1PIW80uv J,.JEVTIKEll..lEVIKO OE00I..lEva. a 4. H EV'lI..lEPWOI") TI")<;lTP0'1YOUI..lEVI")e;rrcpcvpoqiou OEV urropet va J3ooi~ETal uovov OE UTTOOEI~I1 TTlVOKWV fJE avacpop6 OE lTapaoEfYjJaTa, UlT09ETIKte; aTTooOOEIe; r'J OIKOVOJ,.JIKE<; UVElTEIE<;. O

KOTd Tr\V rrcoouotccn TTlVclKWV I..IE OIKOV01..I IKtC; ovmpoptc; OIEUKPIVi~ETOI sov 01 OlTOOOOEI~ EivOI (3EI30IE<; rl UlT08ETIKt<;;. 01 TTivOKE<;IJE UTT08ETIKE<;OTTOOOOEI<; IOKpivOVTOI OlTO Tr]V lTEPIYPOCPr'} O Tr]<; lTOPOXrll), lTopaTf9EVTOI ce OlaKplTO aTT6 curr] j.JEpOC;KOI OEV EvaWjJOTtilVovTal OTO ampaAlaniPlo. H lTEplypacprl TWV urr08ETIKWV aTToo60EWV OTl1pi~ETOI OTO aTOj.JIKd OTOIXEfo TOU ArlrrTr] Tr,<; aocpdAIOI1e;, OTO OUYKEKPIIJEVO OOcpdAIOTPO KOI OTO OrjAOUj.JEVO ElTITOKIO UTTOAOYIOj.JOU. Av TTPOKEITOI YIO OOcpdAIOI1 ~Wrle; IJE ElTEVOUTIKO XOpOKTflpa jJE KIVOUVO arrWAEla<;; TOU ElTEVOUOIJEVOU KE<paAafou, fl ovacpopd OE lTapaOEIYI-IOTa rrsp IAal-l (3dVEI Kal TI1V EKOOXfl OlTWAEla<; KEcpaAofou. 5. LUl-Il3aTIKr; rrcoctmon TOU Aflmr, HIe; OOcpdAIOrje; aTTO TO olKaiwjJo EvrWEPW0'1t;; Eival dKUPI1 Kal OEV lTapdYEI KOVEva EVV0I-I0 aTToTEAEOj.JO. 6. 0 aocpoAIOTIKOe; OloIJEOoAa(3rjTrle; o CPElAE va rrpo(3arVEI OE I rrporpopucn rrcpouotcon TWV Orjj.JavTIKwv OTOIXEiwv TIl<; oocpdAIOlle; KOI TTOpOXrl E~IlYrlOEWV.

Ap8po

27(3 OTIe; oocpaAfaw;; ~Wrle; TTOU OUVOEOVTOI

npOOUIJ(3aTIKrl a~loA6yr,Oll IJE ETTEVOUOEIe;

1. flprv oTT6 rn OUVa4JIl oUIJ(3aorjt;; aocpoAloll~ ~Wrle; lTOU OUVOEETOI jJE ETTEVOUOEIe;,0 ao<paAIOTrle;, EKTOe; TWV AOlTTwv UTTOXPEWOEWV TTOU lTPOKUlTTOUV orro dME<;; OlaTd~EIe;, ocpEiAEI va EKTIIJrlOEI eov 0 ArlTTTr,1) Tr,1) aocpdAloll<; 0108£TEI TI<;;crrcochnrsc YVWOEII), EIJTTElpfa xcn E~EloiKEUOll WOTE va AalJ(3dvEI TIl) OIKtl) TOU ETTEVOUTIKEI) aTTocpdoEIe; KOI va a~loAOYEi OE6vTWe; TOU 0XETIKOUt;; KIVOUVOUe;. 0 aocpoAIOTrle; KpivEI OTi 0 ArllTTI1t;; Tr,e; ampdAlolle; OEV Olo8tTEI TIC; aTTaparUITE<;; VVWOEI<;, El-IlTElpfa Kal E~EIOfKEUOr, Tr,e; TTPOllVOUIJEVr,<;; rrcocvcceou, ocpErAEI VO EKTIIJrlOEI EOV r, OXEOla~OIJEVrj aocpdAIOll £iVOI KaTdMrjArj Via Tie; avdYKEe; TOU ArlTTTr, TIl<; ao<pdAlor,<; rl TOU aocpaAIOj.JEvOU Kal OUVdOEI j.JETOUe; OTOxOUe;, Tie;TTPOOOOKIE<;Kal TIt;;ouvaT6Tr,TEe; TOU. 3. na TOUe; OKOTTOU~ TWV TTPOl1YOUIJEVWV TTapaypdcpwv 0 oocpaAIOTrle; ocpEfAEI va OUMEVEI TIt;; avaYKaiEe; TTAI1PocpopiE<; Yla Til VVWOll KOI rnv EI-lTTElpfa TOU ArllTTrr Trje; a acpaA I011<;;0XETIKcl IJE rnv

2. Ecpooov

TTPOTEIVOIJEVI"\ OUVOEETal 0XETIKO 0) IJE:

ampOAIOI"\

ri TOV ElTEVOUTIKO

TO\JEO

\J£ TOV OlTOIO

1"\ oOCPOAIOll

cum, rnv KaTaAAI"\A6TI"\TO

currie, KOI 101W<;;

TO XpoVIK6

OIOOTI"\j.JO YIO TO

orrolo 0 ArilTTI"\<;; TI"\C; Oa<POAIOI"\C;
YIO TO EroO<;; TI"\<;;

ETTI9uIJEI vo OlaTl"\prioEI

TI"\V aocpoAIOl"\,

(3) TI<;; TTPOTIj.JriOEI<;; TOU AriTTTI"\ TI"\<;; aocpoAIOI"\C;

OOCPOAIOI"\C; Kal TO f3a9j.Jo aVOAI"\411"\<;;ETTEVOUTIKOO KIVOOVOU, y) TO ETTEVi5UTIKO 0XETIKri xapaKTl"\plOTIKO: TOU AriTTTI"\ TI"\<;;OOCPOAIOI"\<;; Kal TI"\ ETTEVOUTIKO rrporovro, aVOYKE<;; TOU

TOU rrelpo OE OXEOI"\ IJE rrcpouoic

(5) TOU<;; OKOlTOO<;; TI"\<;;aocpOAIOI"\<;; Kal TI<;; oocpaAIOTlKE<;;
AriTTTI"\ TI"\<;;aocpOAIOI"\<;; E) TI"\V TTPOEAEUOI"\ Kal TO 0410<;; TWV TOKTlKWV

Elooi511j.JOTWV

TOU

AriTTTI"\ TI"\C;oOCPOAIOll<;;, OT) TO TTEPIOUOIOKO PEUOTO TOU i5I09EOIj.JO, OTOIXEfa TOU ArllTTI"\ HI<;; OOCPOAI011<;; li5fwc; , TO

TI<;;ETTEVi5UOEI<;; KOI rc OKfVI"\TO TOU,

~) TIC; TOKTIKE<;; OIKOVOj.JIKEC; UlTOXPEWOEI<;; TOU AriTTTrI TI"\<;;OOCPOAIOI"\<;;, KOI 1"\) TO iJOPCPWTlK6 TI"\<;;aocpaAIOI"\C;. ETTilTEOO, TIC; YVWOEI<;; KOI TO ETTOYYEAiJa TOU AriTTTI"\

4. Env 0 oocpaAloTri<;;
EIVOI KOTaM'1A'1 vro EV'1iJEPWOEI

KpivEI

6TI j.JIO OUYKEKPIj.JEV'1 T'1<;; aocpoAIO'1<;;, TTPOEIOOTTOIWVTOC; TOV

aocpoAIO'1 ocpEiAEI Yla va

OEV TOV TOU<;;

TOV ArilTTll

EYYPOCPW<;;

EVOEXOiJEVOUC; KIVi50VOU<;; lTOU ovaAoj.J!3aVEI.

5. Edv
TTOPEXEI

0 ArlTTT'1<;; aocpdA10'l<;; TI<;; TTA'1pOcpopiE<;;

TTOU ouvoscrrn TI<;; orrofsc 0 aocpaAloTri<;; TTapEXEI TOU

iJE ETTEVi5uoEI<;; i5Ev ~I"\Td, KaT a T'1V aVETTapKEf<;; XPoVIK6 elvrn TOU TOV 6TI OVEU

TTP0'1YOOiJEV'1 lTArlPO<POPfE<;;, OIOOT'1lJa

rrcpcvpceo,
0 aocpaAloTri<;;

ri TTapEXEI

OE aUTOV

EUAOYO

vrc T'1 XOPriY'1ori

TOU<;;, TTPOEIOOlTOIWVTa<;;

OUTWV i5EV j.JTTOPEi va EKTlj.Jrl0EI 6TI '1 OUYKEKPIj.JEV'1 aocpaAIOI"\ KaTaAA'1A'l yl OUT6v oOj.Jcpwva j.JE ro ElTEvi5UTlKO xapOKT'1PIOTIKO.

6. H a~loAoY'10'1

TWV rrcporrcvui TTA'1pOCPOPIWV

KOI 1"\ tVTa~'1

TOU

ArlTTT'l T'1<;; oocpaAIO'1<;; OE OUYKEKPIj.JEVI"\ ETTEVi5uTIKrl xcrnvoprc TTOU aVTlOTOIXEI OTa ETTEvI5UTlKa xapaKTl"\plOTIKO KOI i5uvaTOT'1TE<;; TOU

yiVETOI aTTO TOV ampaAIOTrl IJEOW oUI-l(3ouAwv rl OUVEPYOTWV, orroloi 0la8ETOUV TIe;;KOTdAAr,AEe;;YVWOEIe;;KOI EIJTTElpfo.

01

Ap8po

27y OTIC;;OOcpaAfoEIe;; ~Wrle;; TTOU OUVOEOVTOI

npOOUI-I(30TlKrl Evr,IJEPWOIl IJE ETTEVOUOEIe;

1. ~Tle;; TTEPITTTWOEIC;; OUl-Il3aollC;; aocpdAlolle;; ~wrle;; TTOU OuvoEETal I-IE ETTEVOUOEIe;, rrspov TWV UTTOXPEWOEWV TTOU crroppeouv aTTO TO TTPOIlYOUI-IEVO op8po, a aocpaAIOTr'je;; EVIlIJEPWVEI TOV ArlTTTIl Tr,C;; aocpdAIOr,e; vro ro aKoAou8a:
a) Til OUVOEOIl TaU EcpOTTa~ rl Tl-IlllJaTlKO KaTa{3aAA0I-IEVOU aocpaA[oTpoU I-IE ETTEVOUOEIe;oTTolaOOrlTTOTE cpuor,e; KOI aVTIKEIIJEVOU, ro xapaKTIlPIOTIKO Kal TOUe; KIVOUVOUe; aUTWV, Til I-IETal3AIlToTIlTa Tile; aTTOOOOrle; TOUe; Ka8we; Kal TO l3a81-10 KIVOUVOU aTTWAElae; TaU KEcpaAa[ou. Av 01 TTapoxte; TaU aocpaAloTllpiou oUlJl3oAalou ouvoeovrcn I-IE I-I0VOOEe; ETTtvouolle;, olvovTal ETTITTAEOV rrxnpotpopiec Yla TO E[OOe; xcn rc xapaKTIlPIOTIKO TWV IJOVOOWV I-IE TIe; orrolec ouvosovrrn 01 TTOpOXEe;. (3) Tr,V TTl8avr'j EYYUIlOIl KEcpaAa[ou Kal TO OUVocpte; aocpoAlolJa TTOU 8a Ad{3EI 0 Ar'lTTTIle; Tile; oocpoAIOIle;, Ka8we; Kal EVlll-IEpwOIl vro TO TTPOOWTTOTaU TTapEXOVTOC;;TIlV EYYUIlOIl KEcpaAalou rl orrorconrrors dMIle; 1J0PCPrle; EYYUlloll, Kal OUYKEKpll-IEVa EOV aUTO elvm 11 aocpaAIOTIKrl srmpslc, TT10TWTIKO 10pUl-la, EKOOTIlC;;KlvIlTr'je; a~ioe;; r'j elMo TTpOOWTTO, y) TO aKplI3Ee;; aVTIKEilJEVO KOI EIOOe;;Tile;; ETTEVOUOIle;;,Ka8we;; KOI TO TTOOOOTO KaTaVOIJr'je;; OE OlacpopETIKcl £1011ETTEVOUOEWV, 0) TIe;; ETTEVOUTIKEe;;oTpaTIlYIKEe;; TaU aocpaAIOTr'j aUTWV, KOI ro KPITr'JPIO

E) TIlV KaToxr'j xpr,l-IaTOTTlOTWTIKWV IJtowv r'j KEcpaAaiwv TOU Ar'jTTTIl Tr,e;; aocpoAIOIle;; orro TpiTO vro AoyaplaolJo TOU oocpaAlonl. Ka8we;; Kal Yla TIlV Eu8uvr, TTOU EXEI aUTOe;, Yla TTpd~EIe; rl TTapaAEi4JEIe;; TaU TpfTOU Kat vro TIe;; OUVETTEIEe;;Via TOV Ar"iTTTIl Tile; aocpOAIOIle;; aTTO EVOEXOIJEVr, 0CPEPEVvuoTIlTa TaU TpiTOU,

or) H'IV KaToxl') aTTO TPITO os auMOYIKO Aoyaplaal..l0 XPfl!JaTomaTWTlKWV usotov TOU AI')TTTIl Tfl<; aacpaAI 0'11<; YEYOVO<;TTOU , UTTOXPEWVEI TOV aacpoAlaT~ cs EvrHJEpWafl TOU AI')TTHl T'1<; ampaAIalle; Yla TOUe;KIVOUVOUe;TTOUaUTO aUVETTaYETal, KOI ~) j.JE rnv EmcpuA.a~1l TWV TTpol3A.ETTOj.JEVWV OTTOTO v.O. 400/70, rnv ECPOPIJOYrlVOIJ08Eaio<; KpdTOUe; H]e; EUpWTTO·iKrle;'EvWO'fle; O'E axtO'Il IJE A.oyaplaal-l0u<; XPIlj.JaToTTlO'TwTlKWV iJtO'wv rl KEcpaA.aiwv TOU A.rlTTTfl Tile; aO'cpdA.IO'Il<; TTEA.dTIl, YEyovoe; TTOU UTTOXPEWVEI TOV aacpaA.laTrl va ETTlO'Ilj.JOlvEI O'TOV A.rlTTTIl Tile; aO'cpdAIO'Il<; on ro OlKalWIJaTa TOU, w<; TTp0<; ro O'UYKEKplIJtva XPlll..laTOTTlO'TwnKd I..ItO'a rl KEcpdAala TOU, j.JTTOPEI a OIOcptpouv ovdAoya. v 2. I:UI..I~OTIKrl rrcpclrnon TOU A.~TTTIl H]e; oO'cpdA.IO'I1<; aTTO TO olKalwl..la EVI1I-1EPWO'fl<;elvrn dKUPI1 KOI OEV TTapdYEI xovsvc svvouo aTToTtA.EO'lJa, EKTO<; sov 0 aO'cpaA.IO'Trl<;tXEI EKTll..lrlO'EI OTI 0 A.rlTTTfl<; Tfl<; aacpdA.lal1<; 0108tTEI TI<; aTTapaiTI1TE<; yvwaEI<;, EIJTTElpia Kal E~EIOiKEual1, waTE va A.a1..1 l3avEI TI<; OIKt<; TOU ETTEVOUTIKt<;crrorpnos«; xrn va a~loA.oyEf OEOVTW<; TOU aXETIKOUe; KIVOUVOU<;, KaTd rc TTpo~AETTOIJEVa aTI1V rrcccvoceo 1 TOU ap8pou 2813. 3. 01 OlaTd~EI<; TaU TTapOVTOe; dp8pou rporrorrotnon oUj.Jl3aal1<; aocpdA.lol1<; ETTEvouaEI<;. EcpaPIJO~ovTOI KOI O'E Ka8E ~Wrl<; OUVOEOEl..ltvfl<; IJE

Ap8po

270 Olal..lEOoAal3flTrl

YTTOXPEWOEI<; aocpaAIaTIKou

1. EKT6<; TWV UTTOXPEWOEWV TOU TTOU TTPOKUTTTOUV orro dME<; olaTd~EI<;, 0 aacpaA.IO'TlKo<; OlaIJEO'oA.al3'lTrlc;, KaTd rnv tvvola TI1<; TTEpiTTTWOr,<; 5 TaU dp8p. 2 TaU TT.O. 190/2006, UTTOXPEOUTOIKaTa Til 0lalJEaoA.dl3110rl TOU O'E aacpdA.lol') ~Wrle;, aTuxrll..ldTwv KOI aa8EvElwV va: a) auMtYEI ETTlIJEAWe;;ETTOPKEi<;TTAllpocpoPIE<; Kal oTOIXEfa aTTO TO A.rlTTTI')Trle;;aacpdA.lal1<; Kal va TI<; I..IETal3ll3d~EI OTOV ampaAIOTrl, 13) EVIlIJEPWVEI ETTaKpl~We;; TO A.rlTTTI1Tr)<; aocpaA.lol1<; Yla TO EIOoe;;HIe; oxtal1<; TOU IJE OUYKEKPI!JtvO rl OUYKEKPll..ltvoue;; ampaAloTt<;, EKTOe; ov OIOIJEooA.a(3Ei ornv oocpdA.lall j.JEydA.wv KIVOUVWV rl OE aVTaacpaAI 011,

v)

EVrUJEpWVEI ElTOPKWC; TO ArilTTI'1 Tnc; ampOAlOnc; VIO TO xOpOKTnplOTlKa Tnc; ampOAIOI1C;, TOUe;;KIVOUVOUC;TflC; K08wC; KOI TO OIKOIWI.I0TO TOU AriTfTI1 TI1<;; mpoAlonc;, o
0) vo EVI1I.1EpWVEI,rrpiv

ana Ko8E E~OYOPO ftl.lETo<popa OOCPOAIOI1C;, TOV ArilTTl1 Tn<;;OOCPOAIOI1C; TIe; EVV0I.IEC;KOI OIKOVOIJIKEC; UVETfEIEC; VIO O Tile; ETfIAoyr'te; TOU. 2. nopoJ3iaol1 TWV rrcpcrrcveo UTTOXPEWOEWV YEvvd OIKofwl.lo OTTo~tll.liwotlC; TOU ArlTTTI1TI1<;; ocpdAIOI1C;, EKTOC;scv 0 aocpoAloTIKOC; o OIOI.lEOoAof3tlTr')<;; olTOOEi~EI TI1V EMEl4J'l UTTOITlOTtlTaC; TOU. 0 OOCPOAIOTrlC; Eu8uVETOI EI<; OAOKAflPoV I.IE TOV OOCPOAIOTIKO OI0I.lEOoAo(3flTrl EVOVTI TOU Ar;lTTI1 TI1<;; ocpaAlo'l<; VIO TI1V TTopo(3ioor) o Tn<;;oldTO~I1<; TIl<; lTEpiTTTWOtlC; y) Trl<; lTPOl1yoUI.IEvfl<; rrcpcvpcoou, EKTO<;; v alToOEi~EI TI1V tAAEI4J11UnaITlOTI1TOC;TOU.» o Ap9po 27E

YnOXPEwoEI<;; EV'lIJEPWOI1C; OE ol.loOIKd oUI.I(3oAOIa oocpaAlol1C; no Til OUl.Il.IETOXft OE Ol.laOIKO OUI.IJ3oAalo ampaAIOIl<; ~Wrl<;;, 009EVEIWV r) OTUXIlIJaTWV, OTOV 0 Ar')nTtlC; Tile; Oo<paAlon<; EfvOI TTPOOWlTO OIOCPOPETIKO TOU oocpaAI0I.IEVOU, 0 aocpoAI0I.IEVOC; AalJ(3avEI: 0) EVfWEPWOI1 VIO TIlV OIKOVOIJIKr'j ElTl(3dpuvol1 TTOUoUVEnaYETal OUlJl.IETOXr) TOU OE OI.lOOIKO OUI.I(3oAalo oocpaAIOr)<;, tl

(3) rnv lTPOOUI.I(30TIKr; EVl1lJEPWOfl TTOU Aal.l(3dvEI 0 ArllTTnC; TI1<;; oocpdAI0tlC;, IJE E~afpEOn TO U4JOC; TOU aocpaAioTpou av 0 aocpaAIOIJEVOC; OEV OUlJtJETEXEIOE aUT6. y) (3E(3aiwoll ao<pdAlor)C; TTOUTTEPIAOIJ(30VEITOUAOXIOTOVTO OTOIXEfo TI1<; aocpaAloTIKr')C; OUI.l13ool1<;. ouuqxovc IJE TI1V rrcocvcoco 2 TOU apepou 1 Kal I.IE Tr)V E1TIcpuAa~Il Tfl<; E~aipEOtl<; TOU lTPOllYOUI.IEVOU EOo<pfou Via TO aocpaAloTpo, KOI TWV YEVIKWV 6pwv TOU oUI.I13oAorou TTOUacpopouv EVVOlJfl eEOll TOU aocpoAIOIJEVOU.
0) Xopr;Yfl0r)

Tr!V

Ap9po

270T KaTa Tfl OldpKEla TI'l<;ampdAIOr)C;

EVrUJEpW0tl

o OO<POAIOTrlr;
OOq>clAIOIlr; XptWOI1,

UnOXPEOUTOI vo EVfllJEptilVEI 008EVEIWV KOI

EVVpOq>Wr; TO ArlnTIl xwpir;

TIlr;

~Wrlr;,

OTUXIlIJOTWV,

ETTITIAtOV

TOUAOXIOTOV ETr)OIWr;, aXETIKO I..lE:

0) TO ET110fwC;; KOTOr3aAAOI..lEVO OO<POAIOTPO KOI OTIr; ETTIIJEpOUr; KoA(J4JEIr; rrou (3) TO OUOOWPEUlJtVO

rnv

KOTOVOlJrl TOUr;

TTPO!3AETTOVTOIOTO OO<pOAIOTrlPIO, I-lE (30011 TO

KEcpdAOIO (l-lo8111J0TIKO On08EIJ0)

EYVUI1IJEVO TEXVIKO ETTITOKIOTTOU TTPO!3AETTETOIOTIl OUIJ!3001l, V) TO rrooov XPrl011 crro OTT08EIJOTOr; TIlr; UTTEponOOOOI1r; HIV rrou npOVIJOTOnOlrl81lKE TaU KOTO Til

orroooon

TWV

ElTEVOUOEWV

1J081l1J0TIKOU

TTEPOV OTTO TO EVVUlllJtvo

TEXVIKO ETTITOKIO KOI TO

rrOOOOTO TIlr; OTTOOOOIlr; OUTrlr;,

0)

TO

TTOOO TI1r;

orroOOOIlr; I-lE

TTOU TTPOYI-l0TOTTOlrl8IlKE ETTEVOUOEIC;; KOI

OTTO Tlr; VIO TWV

ETTOVETTEVOUOEIC;TWV ETTEVOUOIJEVWV TTOOWV Eq>OOOV npOKEITOI OOcpoAiOEIr; urrOXPEWOEWV E) TrIV o~fo OUVOEOElJtVEr; TOU op8pou

srnrrxsov

13V TOU v.o.

400/1970 (A' 10) KOI
KOI Tlr; rl

E~ovopdc;;,

TIC;;ETTI!3opUVOEIr; TTOU IJEIWVOUV OUTrl

ouverrsiec TTOU OUVETIOVETOI 11 OOKrlOl1 TaU OIKOIWIJOTOr; E~oyopdr;

11

I-lETOTPOTTrl TIlr; OO<poAIOIlr; OE EAEu8EPIl

KOT0(30ArlC; OOcpaAiOTpWV.

Ap8po

27~ crrcrrnceic
VIO TIC;; ocpdAEIEC;; ~Wr1r; rrou o OUVOEOVTOI IJE

OpYOVWTIKtC; ETTEVOUOEI<;

1. Av

0 OOq>OAIOTrlr; npoocpEpEI

ooq>dAEIEC; ~Wr1C; TTOU ouvoeovrcn IJE XP'lIJOTOTTlOTWTIKO (A'

ETTEVbuOEIC;, OTIC; oq>EfAEI KOI TWV VO

orrolec

OUlJnEpIA0I-l(3dvovTol OTO dp8po OTIC;; OPYOVWTIKt<;

I-lEOO TTOU ovOcptPOVTOI

5 TOU v. 3606/2007

195),
TWV

OUIJIJOPCPWVETOI

oTTomloEIr;

AEnEY KOTd TI<; TTOp. 5 KOI 6 KOI 9 TaU dp8pou
VOI-l08ET'1IJOTWV TTOU TOV W0I1r; rrpoc OUIJI-l0PCP T'lV rroporrdvw rnv TpdTTE~O TIl<; EMdooC;;.

12 TaU V. 3606/2007

aUl-lnA'lPWvouv.

0

tAEVXOc,.

urroxoscocn OIEVEPVEfTOI OTTO

2. 0 OmpaAICJTrle;; o<pEiAEI VO AaiJ~OV£1 Ko8E iJETPO OTTO<pUVrle;; CJUVKpOUCJr,e;;CJUiJ<PEPOVTWV KOTO TrIV EVVOIO TOU op9pou 13 v. 3606/2007. 0 EAEVX0C;; CJUiJjJOPCPWCJllC;;TTp0C;; rqv TTOPOlTOVW UlTOxptwCJr, OIEVEPVEITOI crro rnv Tp6lT£~0 Tll~ EAAOOOe;;. 3. 01 ompOAIOTIKOi OIOIJECJoAo~fln:c;; OEV jJlTOPOUV vo rrpootpspouv OO<pdAEIE<;;~wrlC;; lTOU cuvosovrcn IJE ElTEVOUCJEIC;;, OEV ola8tTouv OV EIOIKO TTlOTOlTOIr,TIKO ElTOVVEAIJOTIKrle;;ElTOpKEIOe;;. 01 E~ETOOEIC;; HI VIO XOPrlYr,CJr, TOU EIOIKOU TTIOTOlTOlrtTIKOU ETTOYYEAIJaTIK';C;;ElTOPKEIOC;; OIEVEPYOUVTOI OlTO rnv T porrE~a Tr,e;; EAAOOOC;; Kal rnv ETTITPOTTrl KEcpOAOIoyopde;;. ME KOIVrl crroeccn Tr,C;;TpOlTE~OC;; TflC;;EAAOOOC;;KOI TrtC;; ElTITpOTTrle;; KECPOAOIOVOP0C;;K080pi~oVTOI TO TUTIlKO lTPOCJOVTO KOI 01 rrpoOlT08tOEIC;; VIO Tr, OUIJIJETOX'; OTIC;;£~ETOCJEIe;;,l E~ETOCJTta f UArt, rt OloPydvwor, 0XETIKWV CJEI ... IIVOpfwv ETTlIJOp<pwor,C;;, rt oloolKooia TWV E~ETOOEWV, 01 lTpoOTT08toEIe;; KOI rt oloolKaCJio XOPrlVr,or,C;; KOI ovdKArt0fle;; TOU TIlOTOlTOlflTIKOU ElTaYYEAIJOTIKrle;; ETTdpKEIOe;;, ro TEAr, TTOU rrperrst vo KaTo~OAouV 01 UTT04JrlCPIOIKOI 01 ETOlpEiEe;;OTIe;;OlTOiEe;;aTTooxoAOUVTOI rl rrpOKEITOI VO OTTOCJXOAI180uv KOI Ko9E CJXETIKO8EIJa. ME OIJOla OTTOCPOCJfl TTPO!3AElTETOIIJET0!30TlKrl TTEpfoooe;; Via rnv KTrlCJI1 TOU TIlOTOTTOlflTIKOU ETTOYYEAiJaTIKrle;; KaTdpTICJI1e;; aTTO rrpoourrro TO orrolc aCJKOUV rlOI1 VOiJllJO Tr,V OPOOTl1plOTI1Ta TOU ooc:paAIOTIKOU OIOjJECJOAO(3r,Tf'J. ME oporo crroooon IJTTOPEi vo TTPO(3AETTETOI r, OIOOIKaoio OVOYVwpICJI1e;; TT1CJTOTTOII1T1KWVTTOYYEAIJOTIKrle;;ETTopKElae;; TTOU EXOUV XOPI1YI18Ei E IJE olaolKoofa TflCJTOTToirtOI1e;;KpOTOUe;; - IJEAOUC;;Tile;; EUPWTTO"iKrle;; 'EvwOlle;; oVTrOTOIXIle;; IJE OUTrl TOU dp8pou OUTOU, 11 ouvaT6TflTa aV08E0'1e;;, EV 6AW rl EV IJtPEI, T'1e;;OIEVEPVEIOe;;TWV E~ETOCJEWV CJE OAAOUe;; cpopEie;;, KaSWe;; KOI AETTTOIJEpEIEe;; XETIKO IJE T'1V EcpaplJOYrl 0 E~aipEOr,e;; aTTO T'1 CJUIJIJETOXrlOE E~ETdoEIe;;. H Evap~1l T'1e;;10xUOe;;TOU rrpWTOU Eoacpiou T'1e;; rrooouonc rrcocvoceou Opi~ETOI OlJofwe;; IJE KOIVrl crroooon HIe;; TpdTTE~ae;; HIe;; EAAdooC;; KOI Tile;; ETTITpOTTrle;; KEcpaAOIayopde;;. » 18. 01 rropcvpcoor 3 xrn 4 TOU dp8pou aVTlKa8foTavTOI we;; E~rle;;: 29 TOU v. 2496/1997

«3. 0 ArllTTI1C;; aTOIJIKrle;; aocpdAIO'1e;; EXEI TO olKaiwIJa va ~r,TrlOEI OlTOTEOrlrrOTE TIlV a~ro E~ayopde;; Tile;; aoc:pOAIOr,C; ~wrle;;. ME TO oocpaAIOTrlPIO ETTlTptTTETOI va WJ OUIJCPWVI18Ef a~(a E~ayopdc;; Via TO TTPWTO ETOC;. I:Tllv OI·.JOOIKrl aoc:pdAIOIl IJTTOPEi va OU!JCPWVI1SEf OlacpopETIKd. H a~ra E~ovopde;; EivOI TO rrooov rrou rrpoxurrrsi

OIJI-I<PWVO I-IE TOUe; OVOYVWPIOtJEVOU<;OVOAOVIOTIKOUe;KOVOVEe;orro TO KOT0(3Ar]6tVTO aO<paAIOTpO OnOTOI-IIEUOr]e;, 0CPOlpWVTOe;; c E~OCO r lTpOOKTr]Or}<; OLII..JCPWVO ro En0I..lEVO EOacpla. rTIe; OOcpoAlOEIe;; tJE ~wr;<; I-IE nEpIOOIKr; KaTo~oArl aa<paAioTPOU OEV ElTITptTTETOI OE Ko8tvo tJETa TO rrpurro tToe;; VO 0CPOlPOUVTOIE~OOOnpOOKTr}OI1<; nou UTTEp~OrVOUV TO lTOOOV lTOU OVOKUlTTEI crro TI1V 100l..lEPrl KOTOV0l..lrl TOU urroxolrrou TWV E~OOWV rrpOOKTI1011<; OE TOUAaXIOTOV OtKO tTr] Tr]<; ompaAlor]<;, EKTO<;av r] olapKElo OUTr;e;EIVOI 1..11 KPOTEpr], onOTE r} 1001-lEPrl<; KOTOV0J.lrl yrVETal OTa tTI1 TTOUOKOAou80uv I-ItXPI rq Ar;~r} Tr]<;. Av txOUV KaTa(3A'16Er TTplV orro TIlV aOKl1oll TOU OIKOIWI-I0TOe; E~avopa<; OUO lTArlPI1 ETriOIO oocpaAIOTpo r, O<pOfPEOr} E~OOWV rrpocxrnorj; OTO lTPWTO tTO<; OEV urrops! vo unEp~OrVEI TO lTEVrlVTO TOI<; EKaTO TOU ETrl0IOU ompoAioTpOU. LUI-Icpwvio Via J.lElwor} TOU lTOOOU E~avopae; E~olTfo<; tJr, onoo(3E08tvTwV E~OOWV lTPOOKTI1011<; EfvOI OKUpr]. ME Tr]V OOcpaAlOTIKri OUI-I~OOr] urropet va OUj.Jq>WVr,8Er Via TIC; aocpaAfoEIC; ~Wrl<; j.JE lTEpIOOIKr; KOTO~oArl oocpaAioTpou 11 I-IEiwOIl Tr]<; a~io<; E~OVOpO<; OE TIOOOOTO j.J£XPI OtKO TOI<; EKOTO TO lTPWTO tTO<; HI<; aocpdAlor]<;, TO orroio rrocooro tJEHjNETOI KOTa tJfa TouAaXloTov rrocoonotc uovcoo VIO Ka8E tTOC; oo<paAlor,<; lTOU oKoAou8E1. Ire TI<; ompaAioEI<; ~wr;<; I-IE Ecpono~ KaTo(3oArl aocpoAfoTPOU urropsl vo oUj.JCPWVI18Eij.JErWOr] TI1<; o~ia<; E~OVOpO<; Via TO rrpurro TItVTE ETr} Tr,e; ompOAIOr,e; TIOU OEV urropst vo ulTEp(3afvEI TO ritJlOU TOU rrOOOOTOU TOU np0r}VOUj.JEVOU Eooq>fou. Tnv UlTOxptWOI1 KOTO(.3oArl<;TWV O~IWV E~OYOpO<;tXEI 0 OO<pOAIOTrie; KOI OE Ko6E lTEpfTTTW0'1 AOor]<; Tr}<;aocpoAIOTIKrlC; oUtJ~oor}<;. 4. To t~ooa lTPOOKTr]Or]<; Tfl<; oocpaAlol1e; we; svrolo OUVOAIKO TTo06v KOI TO AOlna t~ooa Tfl<; oocpaAlor]<; we; lTOOOOTO TOU ETrlOiOU aocpoAiOTPOU, TO nOOOOTO Tr,<; OUI..lj.JETOXrle; TOU ArlTITI1 TI1e; aocpaAlor,<; OTr]V TT16ovr; urreccrroooon KOI 0 TpOlTOe; ulToAoY10tJ0u auni<; ovOq>tpOVTOI KaTa rporro oacprl KOI EUOIOKPITO OTO aocpoAIOTrlPIO. H J..Irl TrlPI10fl Tr]e; urroxptwor]<; currie YEvva cvrtoroiyc o~fwor] TOU ArlTITr] HI<; ompdAlofl<; YIO KaTo(3oAfJ OE ourov TWV E~OOWV TTOUTIopoAr'lCP8r]KOV Kal Tr]V rrAr;pr] OUj.JtJETOXfJ TOU OTr}V TT160vrl urrccctroooon.»

19. rTO T£Ao<; TOU ap6pou
oKoAou9E<; rrcpcvpcooi:

33 TOU v. 2496/1997 lTpOOTrSEVTOI 01

«5. KaBE ArllTH1<; TI1<;aocpaAIOI1<; rl aocpaAIOiJEvO<; EXEI TO OIKOIWiJO
VO ~I1Ta OlTO~I1IJIWOI1 ylO Til ~I1J.1I0 lTOU u<ploTaTOI lTOpO~laol1 TWV olaTa~Ewv TOU lTOpOVTOe;;vouou. OlTO TI1V

6. rio KaBE lTapa~aoll crro TOV ao<poAloT~ TWV OIOT(l~EWV Tile;; rrcpcvpceou 2 TOU apBpou 6, Tile;; rrcpcvpcoou 7 TOU cpaoou 7, TOU ap6pou 270T KOI TWV rrcpcvpcecov 3 KOI 4 TOU ap6pou 29 TOU rrcpovroc vouou ETII~aMETOI orro TOV Yrroupvo Epyooiae;; KOI KOIVWVIKrle;; AocpdAIOl1e;; npOOT'I.JO rrou OVEPXETOI crro OUO XIAlaoEe;; (2.000) EW<; TETPOKOOIEe;; XIAlaOEe;; (400.000) EUpW. Apuoorc Ylo TI1V ECPOPJ.lOyrlTOU nporWOUj..IEVOU Eoocpiou ErVOI 11 rEVIKrl Fpuuucrsfo KOTavaAwTrl. Ftc rnv ETII!3oArl TOU rrpoorluou ECPOPlJo~ETal 11 lTapaypacpoe;; 6 TOU ap6pou 130 TOU v. 2251/1994. no Ka8E lTapd~ool1 TWV dp6pwv 20, 270 EWe;;27E KOI 27~ TOU v. 2496/97 ETII~dAAETOI TO rrcporrcvui TTpOOTIJ.lO nrro HIV TpdnE~o TI1<; EAAdOoe;;. 7. KaTd TI1V ETIlj..IETPI10l1 TOU TTPOOTij..loU OUj..Icpwvo j..IE TI1V npOl1yoUIJEVI1 rropcvpceo AOIJ!3avovTOI Iof we;; uno4J11 KOI OUVEKTlj..IWVTal: a) 11 f3opUTI1Ta Tile;; TTopa~OOI1e;;, ~) '1 OUXV6T'1TO OUTrle;;, y) 11 OlapKEla Tile;;, 0) 01 EIOIKEe;;OUV6r'jKEe;;TEAEOr'j<;TI1<;, E) 11 UTTOP~11unolTlOTI1TO<;, OT) 0 KuK"-oe;; EPYOOlWV TOU nOpO~aTI1, ~) 01 avdYKE<; T'1e;; YEVIKr'j<; KOI EIOIKrle;; npOAI14JI1e;; KOI 11) 11 UTTOTPOTTI1 ouurrepnpopd. 8. ME TI1V ETIlCPUAO~11 '1e;rrcpovpcecu T 6 01 OloTa~EIe; TOU rropovroc OEV BlYouv TIe; ap1J0016TI1TEe;; Tile; TpdlTE~ae; T'1<; EMaooe;; vro TOV EAEYXO KOI rnv ETII~OArl KUPWOEWV ylo napa!3laoEIe;; T'1e; KElj..IEV'1<; aocpaAIOTIKrle; VOIJ06EOIOe;;.». 20. H napaypocpoe;; 4 TOU apBpou aVTIK08ioTaTOI we;; E~rl<;: 4 v. 1569/1985 (A' 183)

«4. Av Yla onOIOVOrlnOTE AOyO Arl~EI rl Au6Ei '1 npOKToplaKrl OUj..IJ300'1, '1 aocpOAIOTIKrl ETIlXEiP'10'1 KOTo~aMEI OTOV rrpnxrooc KaBE ETOe;;KOI yla XPoVIK6 OlaOT'1lJa TPIWV ETWV YIO TIe;;OUlJl3aoEI<; oocpoAIO'1<; ~I1IJIWV TI1V ETrlOlO rrpouneao TTOU ovaAoYEI OTI1V TTapaywYrl TOU, 11 OTTOra E~OKOAou6Ei aUT6 TO OIOOHlI.lO va rrcpouevsr OT'1V ETIlXEiP'10'1 OTO J.lETPOTTOU 60 T'1V olKalouTav ov OEV EiXE AuBEl 11 OUJ.lJ3aol1. na TIe; OUIJJ3ooEIe; OOcpOAIO'1e;<Wrle; '1 aocpaAloTIKrl ETIlXEiP'1o'1 KaTol3oAAEI KoBE ETO<; KOI YIO XPOVIKO 0lOOTI1J.10OEKO ETWV OTOV TTpaKTOpo TO EJ300IJrlVTO TTEVTE TOI<;EKaTO

(75%) H'V; ETrlO'lae; lTpolJri9Ela~ lTOU avaAoYEi ornv lTapaywvri TaU, fl orrolc E~aKOAou8Ef aUTO TO 5100Ttwa va lTapaj..ltvEI OHIV ElTIXEfPflOfl OTO \JtTPO lTOU 9a rnv 51KalOllTaV av 5EV EIXE Au9EI 11 oUj..I(3aol"}. Ta 5IKOIW\JaTa crrl TWV rrcpcrrcvio lTPO\J119EIWV urropel va alTOTEAEOOUV aVTlKEfl-lEVO EIOIKf\e; f\ Ka90AIKtle; 5IaooXtle;· LE rreprrrrcoon 9aVOTOU TOU aocpaAIOTIKOU lTpOKTOpa, I"} aocpaAIOTIKri ElTlXEfPflOfl KaTa(3oMEI rnv lTP0\-ltl8E1a OTa lTpOOWlTa lTOU 0 rrpcxropcc OPIOE EIOIKd we; OIKaIOUXOUe; f\ av OEV OPIOE OIKaIOUXOUe; OTOUe;KAflPOVO\-lOUe;TaU. fj.EV ocpEiAETOIlTP0\-lrl8E1a av a rrpcxropcc TEAEOE\JE OOAO oo(3apo rrcpcrmouo lTOU OUVElTOYETOI aOTlKrl eusuvn TaU alTEVaVTI OTOV aocpaAIOTrl. H srctpclo UlTOXPEOUTal va lTapEXEI OTOV lTpOKTOpa rl TOV OIKOIOUXO lTOU aUTOe; OPIOE rl TOV Ko90AIKO rl EIOIKO OIOOOXOTWV alTOlTrl0EWV TaU Kd8E tToe; avaAUTIKrl KOTOOTaOI1 \-lE rc EIOlTpax8EVTa aocpOAIOTpa crro OUI-I!300EIe; aocpoAioEWV TI"}e;TapavwYtie; TaU KOI rnv lTPOl-lrl9Ela l lTOU OU\JcpWVO j..IErc lTOPOlTOVW TaU OVaAOVEI. ApVIlOIl Tile; ETOIpfae; va XOPflYrl0EI OTOV rrpcxropc EVTOe;EVO~ I-IIlVO~ orro TIlV UlT0!30Arl TOU aITriI-lOTOe; TI1V OVaAUTlKrl «crcorcon TaU lTPOl1VOUIJEVOU Eoacpiou Via rc aocpOAIOTpa TOU lTPOl1VOU\-lEVOU ETOUe; ElTICPEPEI cvocrpoeri TOU (3dpoue; alTOOEI~I1e; we; rrpoc TO UlIJOe; TI1e; lTPOlJrl9Elae; lTOU OIKOIOUTal va EIOlTpa~EI 0 rrpcxropcc», 21. H lTapdvpacpoe; 6 Kal TO OEUTEPO,TpfTO KOI TETapTO EodcplO TI1e; rrcoovpceou 4 TaU op9pou 4 v. 1569/1985, OlTWe; TPOlTOlTOIEiTOi IJE TI1V rrcpcvpceo 8 TOU lTapOVTOe;, 10XUOUV vro Tie; aocpaAioEIe; lTOU OUVOTTTOVTOI lTO Tr'IV tvap~I1 TI1e;10XUOe;TOU vouou. O 22. 01 lTopdypacpol 14 twe; 21 Tf8EvTai OE 10XU TPEIC;I-IrlVEe; I-IETa Til orwooiEUOIl TaU lTOpOVTOe; vouou, 23. H lTEpfTTTWOll OT TI1C; rropcvpccou 2 TOU dp9pou 2251/1994 aVTI Ka9rOTaTai we; aKoAOu9we;: «OT) crro Evav «crovcxurnov. EKlTPOOWTTO crro 12 TOU v.

Kd9E lTIOTOlTOII1j.JEVI1 EVWOI1

LTO TEAOe;Tile; iOlae; rrcocvoceou lTpOOTr9ETOI TO aKOAou90 EodcplO: EKTTPOOWlTO Tile; «E8vIKrle; rUVOlJoolTovofae; Avrrrrnplo» (E. r.A.iJEA.)>>
«)..0) 'Evav

ATO\-lWV I-IE

24. a. ~Tllv rrcocvpceo 3 TOU opSpou

12 v. 2251/1994

11 CPpoOIl
aTTO Til

«To uno ororxslc OT Ewe; KOI Aa IJEArp> aVTlKoSioTOTOI CPPOOIl «Ta UTTO OTOIXEio OT Ewe; Aa KOI AO IJEAIl»· (3. To TpiTO EOOCPIO Tile; rrcpcvpccou 3 TOU opSpou OVTIKOSioTOTOI we; aKoAOUSWe;:

12 v. 2251/1994

«Av tvwoll KOTaVOAWTWV OEV rrporslve, TOV EKTTPOOWTTO Tile; EVTOe; Tile; TTPOSEOlJfoe; TOU TTPOIWOUIJEVOU Eoocpiou, OEV Opi~ETOI EKTTp60WTTOe; TIle;»· y. To TETOPTO KOI TTEIJTTTO EOOCPIO Tile; rrcpcvpctpou 3 TOU apSpou TOU v. 2251/1994 xcrcpvouvrm KOI oTO TEAoe; Tile; rrcpcvpcoou TTPOOTiSETOI TO EOOCPIO: «i.E TTEpiTTTWOIl ovaKAIlOIle; Tile; KaTaVOAWTWV OVOKOAEiTOI aUTOOIKOiwe; EKTTPOOWTTOU Tile; OTO E.L.K.A.». 25. H TTopoypOcpoe; 7 TOU opSpou aVTIKaSfoTovTOI we; OKOAOUSWe;:

12

rnororroincnc EVWOIle; xcn 11 oUlJlJETOXrl TOU 12 TOU v. 2251/1994

«7. i.TO E.i..K.A. cuvrororm EKTEAEoTIKrl ETTlTPOTTrl rrou aTToTEAEiTOI OTTO ETTTa IJEAIl TTOU EKAEYOVTOI OTTO TO IJEAIl TTOU EKTTPOoWTTOUV EVWOEIe; KOTOVOAWTWV KOI TEoOEPO IJEAIl TTOU EKAEYOVTal aTT6 TO AOlTTa IJEAIl TTOU EKTTPOoWTTOUV cpopEie;. no TIlV EKAOYrl TWV IJEAWV Tile; EKTEAEOTIKrle; ETTlTpOTTrle; KOSE IJEAOe; TOU E.i..K.A. IJTTOPEf va lVllcpioEI IJEXPI 000 UTTOlVIlCPfoue;. Ta IJEAIl Tile; EKTEAEoTIKrlC; ETTlTPOTTrlC; EKAEYOUV TOV TTPOEOpO Kal TOV OVTlTTPOEOPO aUTrle;. H EKTEAEOTlKrl ETTlTPOTTrl OUVTovi~EI TIe; EpyaofEC; TOU E.i.KA, IJEPIIJVO YIO rnv EKTTArlPWOIl TOU oxorrou TOU, EKCPPO~EI, oE TTEpiTTTWOIl TTOU KpivETOI errslvov KOI cvcvxofo, SEoEIe; KOI TTPOTOOEIC; srrt SEIJOTWV Tile; ovopcc, 01 OTToiEC; KOI UTT0(30AAOVTOI TTpOC; EYKPIOIl oTO E. i.. K.A. KOTa TIlV TTPWTIl ouvEopfaofl TTOU OKOAOUSEi.»

KE(()AAAIO Z «EvO'(J)I1U"t(J)CJl'] 0'''t0 E9vlK6l)iKaLO "tTJ«;ol)lly(a«; 2010/18/EE "tou I:UI1(JOUl.lOU "t1l<;811<;Map"tLou 2010 OXE"tlKU I1E "tTJVEcpapl10yl) "tTJ<;ava9E(J)PllI1EVT)<; O'UI1CP(J)vLa<;-rlalO'Lou Yla "tTJYOVllCTtul)Ela 1I0U O'Uvw1cp6T)a1l6 "tl<; opyavOOO'El<; BUSINESSEUROPE, UEAPME. CEEP Kal ETUC KaL I1E "tTJVKa"tuPYllO'11 "tT)<;o611Yla<; 96/34/EK»

Ap9po

50

(ap9po 1 Kal3 'tile; o6Ily{ae;) I Kon6e;

LKOTT6e; TOU TTop6vTOe; E{Vat 11EVOWI.I0TWOll (5laTo~EWV Tile; O(5llviae; 201 0/18/EE TOU LUI.I~OUA{OU Tile; 81le; MapTlou 2010 0XETIKO I.IE rnv EcpaPI.I0vf] Tile; ava8EwPIlI.IEVIle; OUI.I<pwviae;-TTAOIoiou Via Til VOVIKrl o(5Ela 11 OTTo{a ouvf]cp81l oru; 18 louvlou 2009 aTT6 TIe; (5laKAa(5IKEe; oPvaVWOEIe; TWV EupWTTa(wv KOIVWVIKWV srolpurv (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP Kal ETUC), we; TTpOe; TIe; aTTaITrlOEIe; TOU rrcpcorruioroc Tile; o(5llviae;.

Ap9po

51

(PflTpa 1 Tile;oUlJcpwviae;rrAaloiou - napapTIllJa Tile;O~Ilviae;) nE~io EcpaPlJovfle;

1. 01 TTapoUOEe; (5laTo~EIe; orpopouv TOUe;Epva~6I.1EVOUe;, ov(5pEe; Kat VUVOiKEe;, TTOU EXOUV UTTOXPEWOEIe;TTpOe; E~opn.iJI-IEVa aTT6 aUTOUe; rral(5lo Kat opi~ouv TIe; EAoXIOTEe; aTTaITf]OEIe; Via Til (5IEuK6AuvOll Tile; svcpuovrorp; TWV vovE·iKWV KOI ErraVVEAl-laTIKWv TOUe; Eu8uvwv, Aal-l~OvOVTOe; urrouin rnv au~av6l.1Evll rrouaxouopolc TWV OIKoVEvElaKwv (50I-lWV. 2. 01 TTapoUOEe; (5laTo~EIe; E<papI-l6~ovTat OE 6Aoue; TOUe; EpVo~6I-lEVOUe; TTOU arraoxoAoUVTat OTOV 1(5IWTIK6, TO (5111-16010 TOI.IEO, TOUe; O. T.A. Kal TOV EUPUTEPO (5111-16010 TOI-I£a, I-IE

OTTOla5r1TTon: axtall Epvaala~ r1 ~opq>r1 aTTaax6Allall~, aU~TTEpIAa~~avo~tvwv TWV au~~aOEWV ~EPIKr1~ aTTaax6Allall~ Kal oprousvou XP6vou, TWV au~~aOEWV r1 oxtaEwv ~tow ETTlXEipllall~ rrpootoprvnc aTTaax6Allall~, TIl~ t~~loBIl~ EVTOAr1~,aVE~apTIlTa aTT6 HI q>uall TWV TTapEx6~EVWV UTTIlPEOIWV. 3. ME TTPOE6pIKa 6laTdYlJaTa, TTOUEK5i60VTai ~E KOlVli rrporoon TWV YTTOUPYWV Epyaoiar; Kal KOIVWVIKrlr; Aa<paAlallr; Kal AvdTTTU~Ilr;, AVTaYWVIOTIKOTflTar; KOI NauTIAiar;, Evap~ovi~oVTOI 01 6IaTa~EIr; TTOU pu9lJr~ouv rn VaUTlKrl spvcolc ~E Tlr; 6IaTd~EIr; TOUTTap6vTOr; vouou,

J\pOpo 52
(PtlTP£C; 2 twe; 4 Trte;OUI-upwviac; lTAalOiou06rtYlae;) rOVIKtl 66£la avaTpOcptle; - AIKalouxOi napapTrtl-la TrtC;

- OpOI KOI lTpoulTo9to£le;

1. 0 Epyo~OIJEVOr; yovtar; tXEI 61KaiwIJa YOVIKrlr; d6Elar; avaTp0<Prlr; TOU TTOl610U ~tXPIC; OTOU aU~TTAflPwaEI rnv flAIKia TWV 6 ETWV, ~E OKOTTOrnv EKTTArlPWOfl TWV EAaXloTwv UTToXPEwaEwv avaTp0<PrlC; TTpOC; UTO. O 2. no rn XOPrlYflOfl Tflr; YOVIKrlr; a6EIOr; cvurpooric 01 Epya~OIJEVOI TTptTTEI va txouv aU~TTAflPWOEI tva (1) Xpovo auvEXOIJEVIl~ rl 6laKEKolJlJtvllC; Epyoofac; aTOV i610 EPy050TIl, EKT6~ av Opr~ETOI suvorcorspc orro EI6IKrl6IdTa~ll. 3. H YOVIKrl d5Ela avaTpo<prl~ slvrn cveu oTT060xwv, XOPIlVEiTal Eyypd<pwC; YIO TTEpi060 TOUAaXIOTOV recocpcov (4) IJflVWV Kal aTToTEAEi aTOlJlKO 61KafwIJa Ka9E yovta, xwpiC; 6uvaToTIlTa IJETa~fl3oaflr;· 4. H YOVIKrl d6EIO avoTp0<PrlC; XOPflYEiTOI E<pdTTa~ r1 TlJlllJaTIKa, IJE I3dol1 OXETIKrl ctrnon TOU EPYO~OIJEVOU,OTTOU6IEUKPlvi~ETal 11 tvoP~1l Kal 11 Arl~1l TflC;· H YOVIKrl d6Ela avoTp0<PrlC; XOPIlYEiTal orro TOV Epy06oTI1 IJE ~dOfl Til aElpa TTpOTEpaIOTI1Tac;TWV aTToaxOAOUIJEVWV aTI1V ETTlXEiPl101l YIO KdBE IlIJEpOAOYlaKO tTOC;. AITrlOEIr; XOPrlYllal1C; YOVIKrlr; a6Elar; yovtwv TT0I61WV IJE cvcrrnptc rl IJE IJOKpoXPovia r1 0I<pvf6lo a09tvEIa Kal uovovovecov aVTIIJETWTTf~oVTOI IJE aTTOAUTI1 TTPOTEP0I6TI1TO.

5. I.E lTEpfTTTWOl1 (JTTOp~tl~ TTEPIOo6TEPWV TTOliSu.i}v,TO olKoiwllO TWV yovtwv EivOi OUTOTEAt~ YIO TO K06EVO OlT6 aUTO, Ecp600v OTT6 Ttl Ar't~tl TI1~ OOEIO<;TTOU 06SI1KE VIO TO TTP0tlVOUIlEVO TTOliSl~EooAof3l1aE tvoe; (1) Xp6vo<; lTPOVIlOTlKr'!~ oTTooX6AtlOl")<; OTOV liSlO EPvo06TI1, EKT6~ OV Opi~ETOI EUVOYK6TEpOoTT6 EliSIKr'!iSIOTO~I"). KOI 01 iSuo vovEi~ OTTOOXOAOOVTOIOTOV iiSlo epvooorn, oTTocpooi~ouv ~E KOIVr'! ouuqnovlc, KOSE cpopo, TTOI6~ oTT6 TOU~ iSOo So KOVEI TTpWTOe; xpr'!011 OUTOU TOU iSIKOIWlloTOe; KOI YIO TT600 XpoVIK6 iSIOOTI1~O. OAIKrl OCPOiPEOI1 TI1e; YOVIKr'!e; IltpIIlVOe;, f) ~11 OVoyvwplOI1e; TtKVOU, tl VOVIKf) OiSEIO OVOTpOcpf)e;Ttle; TTOPOYPOcpou 3 TOU TTop6vTOe; apSpou xoPtlYEiTOI OTO iSlTTAaOlO OTOV aAAO yovto. I.E TTEpfTTTWOl")SlaOTOOtle; r't iSlo~uyfou TO iSlKOiwllO EfvOI i OUTOTEAEe; KOSE yovto. YIO

6. Av

7. I.E lTEpfTTTWOl") SOVOTOU vovto,

8. Ttl YOVIKrl OiSEIOOVOTpOCPrl~61KOI00TOI KOI 0 Epyo~6IlEVOe; 0 orrotoc
UI09ETEi f) OVOiStXETOI TtKVO tlAIKfoe; EWe; t~1 (6) ETWV. H aiSElo XOPI1YEiTOI IlETa rnv TTEpoiwor, Tr,e; iSlo6lKOoioe; UI06EOio~ r't ov060Xrle;, EVW Tj.JrlIlO OUTrle; IlTTOpEi vo xopr,VEiTOI, j.JEofTtlotl TOU Epyo~6j.JEVOU KOI OTO TTpO TI1e; OAOKAf)pW0tle; TWV we; dvw iSI061KOOlWV 6laoTiWo. To OVWTEPW OIKOIWIlO 10XUEI tJEXPI TO OKTW (8) tTI1 TOU TTOl610U, OE TTEpilTTWOI1 TTOU 11 01061Kooio UI09EOioe; rl ov060xf)e; OEV tXEI OAOKAtlPw9Ei j.JtXPI TI")VI1AIKio TWV t~1 (6) EHiN OUTOU.

(pf}TpEe; 3 nap.

1\p9po 53 3 Kal 7 Tile; aUIJ<Pwvlae; TTAalaiouTile; OliI1Vlac;) EllilKiC; yOVIKte; aliEIEC;

napapTlllJa

1. rTO CPUOIK6,8ET6 rl ovoiSoxo vovto TTOliSlOUI1AIKfoe; EWe; 18 ETWV OUj.JTTAtlPWj.JEVWV, TO orroto TTOOXEI OTT6 v60l1j.J0 TTOU OTTOITEi j.JETovvfoEIe; Oij.JOTOe; KOI TTOPOVWVWV TOU r; 01j.JoKa80p0'l, OTT6 VEOTTAoOIlOTIKr; 009EVEIO, r; XPrl~EI IlETOIl60XEU0l1e; xopl")VEfTOI EliSIKr; VOVIKrl 06EIO, iSIOpKEIOe; 6tKO EpyoofllWV 'lj.JEPWV KOT' tToe;,

IJE aTT060xtc;, TTpoTEpa16TIlTa.

tTTElla

aTT6

aITIlOrl

TOU,

Kala

crroxurn

2. LTo CPUOIK6, 8ET6 Kal av050Xo

yovta, OE TTEpiTTTWOIlVoollAEiac; TOU TTa1510u, XOPllyEiTOI YOVIKrl 06Ela vooIlAEiac;, Kal I-IEXPI rnv IlAIKia TWV 18 ETWV OUTOU OUI-iTTAIlPWlJtvwv, xwpiC; oTT050xtc;, Ecp600v tXEI E~OVTAnOEI Til YOVIKrl 05EIO OVOTPOCPrlC; OU op8pou T 52 TOU TTop6vTOC; v61J0U, YIO 600 5100TIll-ia 510PKEi 11 VOOIlAEio KOI OE K08E TTEpfTTTWOIl6XI TTEPOVTWV TPIOVTOEPyoofl-lwV IlIJEpwv KOT' £TOC;.

TWV rrupuvpdqnov 1 KOI 2 TOU op8pou OUTOU OTTOTEAOUVOTOIJIK6 61KOiwl-lo TOU Ka8E yovto, XOPIlYOUVTOI, xwpiC; aAAIl TTpoOTT68EOIl, KOTa TTOPEKKA101l OAAWV 5loTa~Ewv TTOU TTOptxouv OXETIKt~ 5IEUKOAUVOEI~ OTOUC;Epyo~6IJEVOUC; yovEiC; vro OIKOYEVEIOKOU~A6you~ KOI ocpou E~OVTAIl80uv ouvoCPrl 6IKOIWI-I0TO IJE oTT050xt~, TTAIlV TIl~ ETrlOlac; KavoVIKrl~ a5Elac;.

3. 01 a5EIE~

EpyaolaKo

Ap6po 54 Kal aocpaAloTIKci l)IKalwtJaTa Epya~otJtvwv

- npoO"Taoia

(PllTpa

5 Tile; outJcpwviat; TTAaloiou - napopTlltJa

Tilt; Ol)llyiae;)

1. METe] Til Atl~1l TIl~ YOV1KrlC;a5Ela~ TWV ap8pwv 3 KOI 4 TOU rrnpovroc V61J0U, 0 Epyo~6I-1EVOC;yovto~ 61KOIOUTOIva ElTIOTPElVEI OTIl 8toll Epyooiae; TOU rl OE lo06uvOl-ill 8toll, IJE 6XI Aly6TEpo EuvOi"KOUe; ETToYYEAlJaTiKOUC; opouc KOI va ETTWCPEAIl8Ei aTT6 OTTOI05r;TTOTE I3EATfwoll TWV OUV81lKWV Epyoofoe;, rnv orrolc 8a E51KOIOUTOKOTel rnv crrouoto TOU. 2. 0 XP6voC; crrouolcc TWV EPYO~OlJtvwv oTT6 rnv sovcofo TOUe; A6yw YOVIKrie; a5EIOe; TWV ap8pwv 52 Kal 53 TOU TTop6vTOe; v61-10u, Aoyi~ETOI we;; xp6voe; TTpaYIJOTlKrie;; utrnpeoloc ylo TOV UTTOAOYI01-l6 TWV OTT060XWV TOUe;, Til XOPriYIlOIl Tile;; ETriOloe;; KavovlKrie;; a6Elae; crrouotcc KOI TOU ETIl56IJOTOe; 06Efo~, TIlV ETTayYEAI-I0TIKrl E~EAI~Il, Ka8we; KOI ylO TOV UTTOAOYI01J6TIl~ O1TO~lll-ifWOIle;; OE TTEpfTTTWOr, oTT6Auorie;; TOU~.

3. H KaTaYYEAia Trle; aUjJ~aar)C;; Epyaaiac;; TIOU yivETat E~atTiac;; aiTr)ar)C;; rl Arl4Jlle; YOVIKrle;; o~Elae;; TWV ap9pwv 52 Kal 53 TOU TTapoVTOe;; VOIJOU Eival OKUpr). ETTiar)C;;, Ka9E 6uajJEvr;c;; jJEToXEiplal1 Epya~OIJEVOU TIOU yivETOI A6yw oiTl1alle;; r; Arl'Vr)e;;yOVIKr;C;;aOElae;; TWV apSpwv 52 Kat 53 TOU rropovroc VOIJOU crrcvooeusrm, 4. 0 Epyal;6lJEvoe;; yovEae;;, TTOUAalJ!3avEI Til YOVIKrl a~Ela TOU apSpou 52 Kal Tile;; rrcpcvpceov 2 TOU opSpou 53 TOU lTapOVTOC;;VOIJOU EXEI, KaTa TO XPOVIKO OlaaTr)lJa Tile; crrouolcc crro Tr)V spvcolc TOU, TTArlPI1 aacpaAlaTIKrl KaAU4JIl orro TOV aacpaAIOTIKO TOU cpopEa xrn IJTTOpEi va avavvwpiaEI TO XPOVO orrouotoc aUIJ<pwva IJE TIe;;~laTa~EIe;; TOU opSpou 40 TOU v. 2084/1992 (A'165) 6TTWe;IOXOEI.

5. 0 avayvwpl~OIJEVOe;; xPOVoe;; Tile;; VOVIKr')e;; ~Elae;; TWV apSpwv 52 xm a 53 TOU rropovroc vouou, we;; IOXUOUV KOSE <popa, AalJ~OVETal UTT04Jr) roco Via rnv 9qJEAiwO'Il TOU aO'<paAIO'TIKOUOIKaIWlJaTOe;;, 00'0 Kal Via
TOV UTTOAOVIOIJOTOU rrocou HJe;;OOvTa~Ile;;.

ApOpo 55 (ap9po 2 Tile;; olillylac;) KupwaEIC; 1. H TTapa~iaol1 TWV olaTo~Ewv TOU rrcpcvroc ouviorc rrapa~faol1 HIe;; EPVaTlKrlC;; VOlJoSEaiac;; Via TrW orrolc ETTlJ3aMovTal OIOIKI1TIKEe;; KUpWOEIe;;, oUlJcpwva IJE ro opSpa 23 Kal 24 TOU v. 3996/2011 (A'170), we;; IOXUOUV KOSE <popa. TWV ~laTa~Ewv TOU rrcpovroc aTO 0111J00'l0 lOIJEa, roue OTA xcn OlOV EUPUlEPO ~rHJoO'lo TOIJEa, ETTlJ36MovTal TTEISapXIKte;; Kat ~IOIKI1TIKEe;;KUpWOEIe;;, OUIJ<pwva IJE TIe;; laxOOUOEC;; ~laTo~EIC;;. 3. H rrapal3iaoll TWV ~laTa~Ewv TOU rrcpovroc VEwa, EKTOC;; WV T aMwv, Kal a~fwal1 rrpoc rrAr')PIl arro~I'lIJiWOIl TOU 9lvolJEvou, 11 orrolo Sa KaAOrrlEI KaSE SETIKr'), anoSEllKr') ~rllJia, Ka9wc;; xcn rnv 119IKrlI3Adj3l1· 4. Mil XOPrlVIlOIl orro TOV Epvo~6Tr) TI'le; atTOOIJEvlle; OTTO TOV Epva~6lJEvo I3Ej3aiwO'Ile; TWV O'TOIXEfwv Tile; EPvaO'laKr')c; O'XtollC; r')

2. na KaSE napa~iaal1

TWV OlaaHUJOTWV xoprWOUIJEVWV aOEH.iJv TOU lTap6VTOC;, O'UVIO'TO lTapal3iaall TIlC;EPyaTIKric; VOIJ08Eaiae;.

Ap8po 56 (ptlTpa 8 Tilt; oUIJCPwviat; TTAaloiounapapTlllJa Tilt; 06Ilyiae;)

TEAIKEt;6IaTa~EIt;

1. AlTO rnv Evap~1l laxuoe; TOUlTapOVTOC;vouou, KaTapYEiTal Ko8E YEVIK'; rl EliSlKrl iSIOTa~1l lTOU pU81Jr~EI OUalJEVEaTEpa rc 8EIJaTa TOU lTapOVTOC;, Ka8wc; Kal 01 olaTo~EIC; TWV ap8pwv 5 xcu 6 TOU VOIJOU 1483/1984 (A' 153) Kat TOU op8pou 25 TOU v. 2639/1998 (A'205). OlTOlaOrlTTOTE rrcpcrrourrri aTIC; KaTapyoulJEVEe; olaTa~EIC; 8EwpE(Tal we; rrnporrourrrt aTIC; olaTo~EIe; TOUlTapOVTOC;vouou. 2. ~EV 8iyoVTat IJE TOV rropovro v61J0 EIOIKEe; olaTa~EIe; VOIJWV, olaTaYIJCnwv, xcvovioucov, llE, ll.A., r; aUlJcpwvlwv EPYOOOTWV Kat Epya~OIJEVWV lTOU pu8lJi~ouv EUVOi'KoTEpa 6tIJaTa yOVIKr;c; OOElac; avaTpocp,;c; lTalOlwv. aUAAoYIKtC; aUlJl3oaEIC; Epyaafae;, OlaIHITIKtC; alTocpaaEIe;, xovovrououc Epyaarae; r; au IJCPWVIEC; PYOOOTWV Kat Epya~OlJtvwv E IJTTOPOUVva Tf8EVTai Euvo'iKOTEPOI opo, Yla rc ~IlTrllJaTa TOU lTapOVTOC; V0l.l0U. 52 Kal 53 TOU lTapOVTOC; v61J0u OEV KaTapYEI Kal OEV ETTIlPEO~EITOV TPOlTO XOPrlYllallC; aMwv OIKaIWI..I0TwV TTOU ceopouv orn olEuKoAuvall TWV yovtwv Yla TIlV avaTpOcpr; TOU rrororou, Yla TO 91lAaal.l6 Kal Til CPPovTioa TOU lTaIOIOU, rl Yla AOyouc; lTOU auviStoVTat I..IE TIlV oucovsvuc. 3. ME

4. H YOVIKr; aiSEla TWV ap8pwv

Ap8po 57
'Evap~l1UJxUo«;

H laxuc; TWV OlaTo~Ewv TOU lTapOVTOC; V0I..I0U dPXETat aTT6 Til 01l1.l0afEuall TOU V0I.IOU, EKT6C; av opI~ETal aMwc; crro EIOIKtC; olaTo~EIe;.

A91\va 22/3/2012

otvnovsrot
o vnov=ror OIKONOMIKON o vnov=ror ~IOIKHTIKHI METAPPY0MII:HIKAI HAEKTPONIKHI ~IAKYBEPNHIHI

<DIAlnnOII:AXINIAHI

o vnov=roz

yrEIAI

o vnov=roz

ANAnTY:HI

ANTArONIITIKOTHTAI KAI NAYTIAIAI:
(_

AN~PEAI AOBEP~OI

o vnoveroz

EIOTEPIKON

o vnovsroz

EPrAI:IAI: I:<DAAIIHI

KAI KOINONIKHI

ANAITAIIOI rtANNITIHI:

rEOPrJOI KOYTPOYMANHI

o vnoveroz
~IKAIOIYNHI ~IAq>ANEIAI KAI AN0POntNON ~IKAIOMATON

NNOY

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->