P. 1
9_Formimi

9_Formimi

|Views: 94|Likes:
Published by Qender Trajnimi

More info:

Published by: Qender Trajnimi on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

TEMA 9

FORMIMI

SISTEMI I FORMIMIT PROFESIONAL NE VENDIN TONE

Sistemi i formimit profesional, 1992  Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Gruas  Problemi

◦ Ritrajnimi e punonjesve qe kishin mbetur papune ◦ Trajtimin e ish te persekutuarve nga sistemi i meparshem politik dhe qe duhet te rifuteshin e ne tregun e punes.

Strategjia
◦ Krijimi i buxhetit te nevojshem ◦ Krijimi i struktures perkatese (qendrave te formimit)

 Tirane  Rrethe
◦ Zgjedhja e stafit te nevojshem per keto qendra dhe formimi i tyre ◦ Sigurimi i materialeve bashkekohore ne formimin e kursanteve ◦ Bashkepunimi bilateral per gjendjen e donatoreve te huaj

3/26/2012

Dr. Ilirjan Lipi

2

SISTEMI I FORMIMIT PROFESIONAL NE VENDIN TONE
Skema

◦Niveli i pare ( politike).
Qeveria dhe MPCSG te cilat jane organe vendimarrese qe hartojne dhe politikat perkatese

◦Niveli i dyte. (administrativ).

Sherbimi Kombetar i Punes. (Sektori i formimit profesional) Zyrat e Punes neper rrethe te cilat merren me strategjine e zhvillimit te formimit profesional dhe me manaxhimin e ketij sistemi
◦Niveli i trete (ekzekutiv)
Qendrat e formimit profesional te cilat jane te lidhura direkt me perdoruesin e sistemit (klientet)
3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 3

Ilirjan Lipi 4 .SISTEMI I FORMIMIT PROFESIONAL NE VENDIN TONE Qendrat e formimit profesional ofrojne me shume se 10 lloje kursesh ◦Koha 6-7 jave (afat shkurtra) ◦9 muaj (afat meseme) Llojet e kurseve: ◦Anglisht ◦Kompiuter ◦Rrobaqepsi ◦Sekretari ◦Hoteleri ◦Riparime paisje elektro-shtepiake ◦Sipermarrje 3/26/2012 Dr.

PERCAKTIME PER TRAJNIMIN ◦ Trajnimi dhe zhvillimi i punonjesve jane perpjekje te organizates per te permiresuar performancen aktuale dhe te ardhme te punonjesit. fizike apo morale dhe nje ndryshim ne strukturen korresponduese te ketyre fushave…etj. (Goguelin) 3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 5 . nepermjet rritjes se kompetencave te tij (Belanger) ◦ Trajnimi (formimi) perfshin nje nderhyrje te thelle dhe te pergjithshme qe provokon te individi nje zhvillim ne fushen intelektuale.

. Ilirjan Lipi 6 . ◦ Transferimet e punonjesve mund te kene nevoje per me shume zotesi ◦ Produkti i ri mund te kerkoje teknollogji te paperdorur me pare ◦ Ndryshimi ne strategjine e ndermarrjes mund te kerkojne qe manaxheret te adaptojne sjellje te reja lidershipi dhe te fitojne njohuri per biznese te reja.QELLIMET DHE RENDESIA E TRAJNIMIT Fushat e nderhyrjes gjate trajnimit ◦ Njohurite (te dish) ◦ Zotesite (te dish te veprosh) ◦ Qendrimet.” (Thornhill)  Rendesia e trajnimit dhe formimit ◦ Nje punetor i ri qe fillon pune ne organizate duhet te mesoje te fshehtat ◦ Mungesa e njohurive te punetoreve te rinj ◦ Ndryshimet teknollogjike mund te diktojne nevojen per zotesi te reja ◦ Riorganizimi i punes mund te kerkoje nga punonjesit te pervetesojne me shume zotesi.  3/26/2012 Dr. njohuri dhe qendrimet e nevojshme per te arritur objektivat e korporate aktualisht dhe ne te ardhmen…. sjellja (te dish te sillesh)  Zhvillimi i Burimeve Njerezore ◦ Zhvillimi i Burimeve Njerezore percaktohet si: “Proceset e drejtuara per pajisjen e punonjeve me zotesi.

Ka te beje me zhvillimin e trajnimit ne formen e stazhi mesimor te organizates. per njohurite qe nuk perdoren dhe jane vjeteruar. Trajnimi qe behet per te autorizuar apo shoqeruar nje ngritje ne pergjegjesi. 3/26/2012 Dr.   Aktualizim i perditshem i njohurive. Fitohen njohuri dhe zotesi ne fushat e aferta per te realizuar detyra qe deri tani i kryente nje specialist i nje fushe tjeter. Formim plotesues.  Formim evoluimi (per zhvillimin e karrieres).LLOJET E TRAJNIMIT TE VAZHDUESHEM    Trajnimi profesional fillestar. Ilirjan Lipi 7 . Ky lloj trajnimi sherben per zhvillimin e njohurive profesionale.(praktikat e studenteve) Formim pershtatje (ne periudhen e proves) vecanersisht per te rinjte te cileve ju mungon pervoja ne pune Rifreskimi i njohurive.

nepermjet rritjes se njohurive. motivimit dhe pajisje me zotesi te punonjesve ne te gjitha nivelet (Harrison. ku politikat dhe praktikat e ndryshme te BNJ perforcojne njera-tjetren. 1997)   Model i Mabey dhe Salaman (faqe 199) Integrimi i brendshem eshte i dukshem sepse ne model trajnimi dhe zhvillimi jane vendosur ne strategjine e pergjithshme te BNJ.  Integrimi i jashtem arrihet nepermjet harmonizimit te trajnimit dhe zhvillimit me priorietetet strategjike te organizates. 3/26/2012 Dr. rrjedhoje e te cilit eshte rritja e vazhdueshme e organizates si dhe e individit. aftesive per te mesuar. Ilirjan Lipi 8 .POZICIONIMI STRATEGJIK I FORMIMIT DHE ZHVILLIMIT  Pozicionimi strategjik i formimit dhe zhvillimit nenkupton harmonizimin e aktiviteteve te ZHBNJ me vizionin. misionin dhe objektivat strategjike.

Ilirjan Lipi 9 . Vleresimi.Model i Trajtimit Strategjik te Trajnimit dhe Zhvillimit Strategjia e Biznesit Mbeshtetja e Top-Manaxhimit -Inkurajon te mesuarit -TZH harmonizohet me kulturen Harmonizim me objektivat e organizates Perfshirja e Eproreve te Drejteperdrejte Trajnimi dhe zhvillimi (Kurset. detyrat e ngarkuara) Cilesia e projektit dhe levrimi Motivimi i te trajnuarve Integrimi me Politikene BNJ Strategjia e Burimeve Njerezore Rekrutimi dhe seleksinimi.aktivitet. Zhvillimi i Karrieres 3/26/2012 Dr. Shperblimi.

3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 10 .

por per shume organizata sidomos ne sektorin publik dhe ate jofitimprures. orientuar nga objektivat e organizates… etj. Fokusi ketu jane nevojat e individit per te mesuar. 3/26/2012 Dr.POZICIONIMI STRATEGJIK I FORMIMIT DHE ZHVILLIMIT  Qellimet Strategjike te Trajnimit ◦ Vleresimi dhe adresimi i mangesive ne kompetencat e punonjesve ◦ Veprimi si nje katalizator per te ndryshuar (qellimi i cili misheron perpjekjet per te ngritur nivelin e kompetences) ◦ Ti japesh organizates nje avantazh strategjik dhe nepermjet permbajtjes te ketyre aktiviteteve edhe nepermjet menyres me te cilen realizohen ato. ◦ Inkurajimi i klimes per te mesuar ne organizate. kjo nuk eshte nje detyre e lehte. ◦ Presupozohet qe qellimi strategjik i organizates dhe objektivat e manaxhimit te jene formuluar qarte. Ilirjan Lipi 11 .

◦ Realizimi i pjeses me te madhe te aktiviteteve te trajnimit kerkon kohe relativisht te gjate. ◦ Ne rastin e ecurise se suksesshme duhet nje strategji zhvillimi mbeshtetese e cila perfshin teknika per manaxhimin e karrieres per te gjithe punonjesit e organizates. Madje dhe perfitimet priten pas nje kohe te gjate. ◦ Ka veshtiresi per te treguar vleren e trajnimit dhe te zhvillimit.POZICIONIMI STRATEGJIK I FORMIMIT DHE ZHVILLIMIT  Qellimet Strategjike te Trajnimit ◦ Formulimi dhe implementimi i strategjise ne cdo nivel eshte nje proces qe rishikohet per arsye te ndikimeve te ambjentit te jashtem dhe kjo mund te coje ne transformime te konsiderueshme te organizates. Ilirjan Lipi 12 . 3/26/2012 Dr.

Ilirjan Lipi 13 . Qellimi final i formimit eshte te ndihmoje ne arritjen e objektivave te organizates dhe te ndihmoje ne plotesimin e qellimeve personale te punonjesit. Manaxhimi perfshin disa etapa: ◦ Percaktimi i nevojave per formim ◦ Zhvillimi i programit te formimit ◦ Planifikimi i aktiviteve te formimit ◦ Zhvillimi i formimit ◦ Vleresimi i formimit   3/26/2012 Dr.PROGRAMI I FORMIMIT   Rezultate me te mira arrihen nepermjet nje formimi te organizuar mire. Qellimi pares i programit te formimit eshte te mbaje ne nivel te kenaqshem njohurite dhe aftesite e kerkuara per rezultate efektive.

pra per te plotesar nje mangesi ne aftesite dhe zotesite si dhe per te pajisur punonjesin me aftesi specifike qe mund ti duhen ne te ardhmen. nuk mund te jete e garantuar hartimi i pershtatshem i nje programi formimi per njerezit. Jo te gjitha organizatat bejne nje vleresim formal te nevojave per formim. Formimi duhet te ofrohet ne baze te nevojave. por si shperblim per pune te mire ne te kaluaren.PERCAKTIMI I NEVOJAVE PER FORMIMI      Realizohet mbledhja dhe organizimi i te dhenave ne baze te te cilave vendoset nese eshte i nevojshem apo jo perpunimi i nje programi formimi. Ilirjan Lipi 14 . Nganjere ne organizata punetoret e marrin formim jo se u nevojitet. Pa percaktuar nevojat per formim. 3/26/2012 Dr.

Kjo mund te nxjere kontraditen e mosperputhjes se vlerave te organizates dhe vlerave te manaxhimit te nivelit te larte. ◦ Analiza e nevojave duhet te beje nje vleresim te kujdesshem te kerkeses per BNJ. ◦ Organizata mund te caktoje standarte per keta tregues dhe pastaj ti analizoje ato per te vleresuar programet e formimit.ANALIZA E NEVOJAVE PER FORMIM  Objektivi perfundimtar i formimit dhe i zhvillimit duhet te jete arritja e objektivave te biznesit. ◦ Vemendje meritojne dhe strategjite e organizates. Ilirjan Lipi 15 . ◦ Fillon me shqyrtimin e objektivave afatshkurtra dhe afatgjata te organizates si dhe te prirjeve qe mund te ndikojne ne realizimin e tyre. ◦ Mund te perfshije analizen e burimeve njerezore. analizen e treguesve te eficenses dhe te klimes organizative. ◦ Analiza organizative mund te perfshije dhe analizen e kultures se organizates.  Analiza e nevojave te organizates duhet te jete dhe faza e pare e vleresimit efektiv te nevojave. 3/26/2012 Dr. Strategji te reja dhe objektiva te reja krijojne nevoje te menjehereshme per trajnim dhe zhvillim.

3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 16 . aftesite dhe zotesite e nevojave merret nga pershkrimet specifike te puneve. ◦ Ky informacion merret per tu perdorur qe programi i formimit eshte i pershtatshem dhe i dobishem per punen ne fjale. ◦ Per punet ekzistuese informacioni per detyrat. ◦ Per punen te cilat nuk jane krijuar akoma mund te jene te nevojshme informacionet dhe parashikimet e eksperteve.ANALIZA E NEVOJAVE PER FORMIM  Analiza e nevojave te punes ◦ Procesi i mbledhjes se te dhenave qe do te perdoren ne procesin e formimit quhet shpesh analiza e nevojave te punes.

ANALIZA E NEVOJAVE PER FORMIM  Analiza e nevojave te personit ◦ Pasi mblidhet informacioni per punen kalohet ne informacionin per personin. Ilirjan Lipi 17 . ◦ Per te identifikuar nevojat e individeve per formim mund te perdorim disa metoda:  Matja e rezultateve  Vetevleresimi  Vrojtimi i qendrimeve 3/26/2012 Dr. ◦ Analiza e personit kryhet me qellim qe te zbulohen diferencat midis aftesive te personit dhe aftesive te nevojave te identifikuara nga analiza e punes. ◦ Krahasohet performanca aktuale e personit me standartet minimale te pranueshme te performances.

◦ Objektiva te te mesuarit. Jane rezultatet perfundimtare qe synon programi i formimit. etj) Fitimi i zotesive (zotesi teknike dhe motore) Rezultatet afektive (sjell ndryshim ne motivim. Shuler dhe Jackson percaktojne tre lloje objektiva te te mesuarit: Fitimi i njohurive (njohurite baze plus njohuri per politiken. Kane te bejne me ate qe merret me programin e formimit sepse percaktojne materialin qe do te mesohet.praktiken e org.jane ato qe pershkruajne ate qe do te jete ne gjendje te arrije stazhieri ne fund te trajnimit.KONCEPTIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT  Konceptimi i programit te formimit ka te beje me percaktimin e objektivave dhe te permbajtjes se tij Objektivat--.   Objektivat klasifikohen: ◦ Objektiva organizative. Ilirjan Lipi 18 .qendrime etj) 3/26/2012 Dr.vlera.

3/26/2012 Dr.TEORITE E TE MESUARIT Teori bihavioriste. Te mesuarit nuk eshte thjesht nje lidhje midis stimulit dhe reagimit. Ilirjan Lipi 19 . Kjo teori u akordon nje pjese te rendesishme proceseve konjiktive. afektive dhe sociale qe na lejojne te perdorim eksperiencen tone ne menyre me te plote. Teori e te mesuarit social. nepermjet te kuptuarit dhe te arsyetuarit. Eshte rezultat i nje kondicionimi te shkaktuar nga lidhja e nje stimuli dhe e nje reagimi disponibel te dukshem ne ambientin e subjektit qe meson. Teori konjitive. Perkundrazi ai eshte me kompleks dhe individi luan nje rol te rendesishem ne strukturimin e ambientit te tij.

Bandura 1977  Sipas Bandura te mesuarit perbehet nga 4 procese elementare te ndervarura: ◦ Te jesh i vemendshem dhe i ndjeshem ndaj disa stimujve ◦ Te memorizosh. Ilirjan Lipi 20 . rregjistrosh ne nje menyre simbolike disa aktivitete ◦ Te veprosh ◦ Te jesh i motivuar 3/26/2012 Dr.

diagnostik dhe specifik per rezultatet e arritura Krijoi mundesi te personit qe formohet te praktikoje sjelljet e reja Harto pika te te mesuarit ne menyre qe te ndihmosh memorizimin e njohurive Vendos qellime specifike Identifiko perforcues te pershtatshem 3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 21 .Shuler dhe Jakson  Per te rritur suksesin propozojne parimet: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Siguro instruksione te qarta per detyrat e punes Model sjelljen e pershtatshme Siguro pjesemarrjen aktive Rrit vete-eficensen Perputh teknikat me vete-efikasitetin e personave qe trajtohen Siguro ne kohe informacionin praktik.

◦ Seleksionimi i Stazhierit.  Mosha. arsimi dhe niveli hiearkik ◦ Rekrutimi i konceptuesve te programit 3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 22 . Pra eshte fjala per te parashikuar dhe angazhuar personelin e nevojshem si dhe per te pergagitur teresine e materialit te nevojshem. Eshte e rendesishme te saktesohen kushtet per te marre pjese ne formim.PLANIFIKIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT   Konsiston ne parashikimin e burimeve njerezore dhe materiale te nevojshme per realizimin e aktiviteteve qe u korrespondojne objektivave te aprovuara te formimit.Mund te ndikojne keto kritere:  Kostoja e formimit dhe buxheti ne dispozicion  Perparesia qe u akordohet nje grupi punonjesish sipas urgjences se problemit  Rekomandimet e eprorit hiearkik per disa punonjes  Klauzola sindikale  Karakteri i detyrueshem i formimit. eksperienca.

 3/26/2012 Dr. ◦ Seleksionimi i Stazhierit. ne rastet kur nuk mund te gjendet nje person kompetent brenda organizates. Pra eshte fjala per te parashikuar dhe angazhuar personelin e nevojshem si dhe per te pergagitur teresine e materialit te nevojshem.  Preferenca eshte per te zgjedhur nga burimet e vete organizates sepse e njohim. ◦ Rekrutimi i konceptuesve te programit  Keta mund te zgjidhen nga burimet e vete organizates apo nga organizata te tjera qe kane ekpertetet e nevojhem.PLANIFIKIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT  Konsiston ne parashikimin e burimeve njerezore dhe materiale te nevojshme per realizimin e aktiviteteve qe u korrespondojne objektivave te aprovuara te formimit. Mund te kerkohet ndihma e formuesve te jashtem. Ilirjan Lipi 23 .

para se te zbatohet me nje numer te madh stazhieresh. strategjite e formimit dhe teknikat audiovizive  Formuesi duhet te vendose cila eshte metoda e pershtatshme per tu perdorur.PLANIFIKIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT ◦ Metodat. formuesi perpunon dhe planin e veprimit. Ilirjan Lipi 24 . ◦ Planifikimi i vleresimit  Pasi eshte njohur me planin e leksioneve.  Eshte testimi i pare ne baze te te cilit mund te behen korrigjimet e nevojshme. 3/26/2012 Dr. ◦ Eksperimentimi i programit.

 Ne kete etape informohen stazhieret dhe eproret per kalendarin e seancave te formimit. vendin e parashikuar.  Varion sipas organizates dhe llojit te aktiviteteve te formimit.  Mbasi jane realizuar keto aktivitete te planifikimit te formimit. formuesi eshte gati te filloje ekzekutimin e programit te formimit. objektivat per cdo séance. Ilirjan Lipi 25 . personat pergjegjes te programit dhe modalitetet e rregjistrimit te kandidateve. kostot e aktiviteteve. 3/26/2012 Dr.PLANIFIKIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT ◦ Materiali administrativ.

Eshte fjala per te vleresuar deri ne cfare mase performanca e individeve ne pune kontribuon ne zgjidhjen e problemeve te performances organizative qe kane qene dhe arsyeja e problemit te formimit. materialin e trajtuar dhe ambjentin e aktiviteteve etj.(permiresimet e njohurive. aftesive. qendrimet) ◦ Vleresim te performances ne pune. ◦ Vleresimi i performances organizative. Vleresimi mund te kryhet nepermjet: ◦ Mbledhjes se opinioneve dhe reagimeve te pjesemarresve per rendesine e objektivave te programit te formimit.VLERESIMI I PROGRAMIT TE FORMIMIT   Konsiderohet bashkesi e aktiviteteve qe lejojne ti atribuohet nje vlere programit te formimit ose nje apo me shume perberesve te tij. 3/26/2012 Dr. Kriteret jane cilesia dhe sasia e sjelljeve te pershtatshme per te realizuar nje pune. ◦ Vleresimi ne fund te programit. Vleresimi i transferimit te te mesuarit ehte thelbesor. Ilirjan Lipi 26 .

◦ Patronazhi. ◦ Asistimi.   Formimi por jo ne pune Formimi jashte punes 3/26/2012 Dr. Siguron nje udhezues per formimin ne pune. Asistenca mbikqyrese eshte nje pjese e rregullt e punes se mbikeqyresit. ◦ Asistenca mbikqyrese. Ne kete rast nje punonjes me ekperience drejton zhvillimin e nje punonjesi me me pak eksperience. per punetoret ashtu dhe per specialistet dhe tekniket. Programet e rrotullimit te puneve perdoren per te ekspozuar dhe formuar punonjesin ne nje shumellojshmeri punesh dhe situatash te marrjes se vendimeve.ZGJEDHJA E VENDIT KU DO TE KRYHET FORMIMI  Formimi ne pune ◦ Formimi me instruksione te punes. ◦ Rotacioni i puneve. Shpesh programi me informal i formimit dhe i zhvillimit eshte asistenca e mbikqyresit.Perfshin nje punesim me kohe te plote dhe ekspozon individin ne nje diapazon te gjere punesh. Ilirjan Lipi 27 .

por formimi ne pune mund te jete i demshem. Ilirjan Lipi 28 .  Metode e vjeter e formimit prane punes  Materiali instruktiv copetohet dhe programohet ne kompiuter  Cdo pjese e tij paraqet nje pjese te vogel te subjektit qe duhet te mesohet dhe secila duhet te mesohet perpara se te vije pjesa me pas.  Formimi jashte punes 3/26/2012 Dr.  Ka avantazh se instruksionet mund te standartizohen.  Avantazh eshte se mund te formohen nje numer i madh punonjesish  Disavantazh eshte kostoja e larte sidomos per instruksionet e kompiuterizuara. ◦ Rregjistrimi ne kaseta  Perfshin rregjistrimin e instruksioneve ne vidiokaseta. ◦ Instruksionet e programuara.  Per 1 ore instruksion i progrmuar nevojiten 50 ore pune.  Mund te perdoren brenda ose jashte vendit te punes dhe kane zvendesuar filmat per formim organizative. ◦ Formimi interaktive me video  Kerkon qe personi qe do te trajnohet ti pergjigjet asaj nepermjet nje kompiuteri me te cilin ehte lidhur.ZGJEDHJA E VENDIT KU DO TE KRYHET FORMIMI  Formimi ne pune  Formimi por jo ne pune ◦ Eshte i pershtatshem per programet pas orarit te punes apo per programet ne te cilat duhet te mbahen kontaktet me njesite e punes.

ZGJEDHJA E VENDIT KU DO TE KRYHET FORMIMI   Formimi ne pune Formimi por jo ne pune  Formimi jashte punes ◦ Perdoret zakonisht kur gabimi mund te jete shume i madh psh shoferat ◦ Kur duhet te mesohen zotesi komplekse ose kur punonjesit do te perqendrohen ne zotesi specifike ◦ Kostoja e kesaj metode eshte e larte ◦ Studimet tregojne se sa me pak i ngjashem te jene ambienti i formimit nga ai i punes. Ilirjan Lipi 29 . 3/26/2012 Dr. aq me e veshtire eshte per ata qe formohen te zbatojne ate qe kane mesuar ne ambientin e punes. ◦ Metodat     Leksionet Simulimi (situata te ngjashme me vendin e punes) Qendrat e vleresimit Luhatja e roleve (krijimi i situatave reale dhe ata qe formohen luajne pjese te personaliteteve specifike ne situate).

3/26/2012 Dr.     Simulimi (situata te ngjashme me vendin e punes)  Qendrat e vleresimit  Luajtja e roleve (krijimi i situatave reale dhe ata qe formohen luajne pjese te personaliteteve specifike ne situate).ZGJEDHJA E VENDIT KU DO TE KRYHET FORMIMI Formimi ne pune  Formimi por jo ne pune  Formimi jashte punes   Leksionet   Ruajne strukturen autoritare dhe pengojne performancen se procesi i te mesuarit nuk eshte i vetekontrolluar Transferimi i te mesuarit te zotesive dhe aftesive te nevojshme eshte i kufizuar Kerkesat e larta per fjalet dhe simboliken e perdorur mund te mos jene te pershtatshme per njerezit me aftesi te pakta ne kete drejtim. Per arsye te mangesive kjo metode gershetohet me metoda te tjera. Ilirjan Lipi 30 . interesa apo personalitet. Metoda nuk lejon individualizimin e formimit te bazuar ne diferencat individuale ne aftesi.

Kostot dhe perfitimet e trajnimit 3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 31 .

Ilirjan Lipi 32 .3/26/2012 Dr.

Ilirjan Lipi 33 .3/26/2012 Dr.

3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 34 .

Ilirjan Lipi 35 .3/26/2012 Dr.

3/26/2012 Dr. Ilirjan Lipi 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->