You are on page 1of 25

MUUMIMUKI = MUUMI + MUKI

Arabian muumimukin emotionaalisen käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen analyysi
Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta KOGS521 / Käytettävyysanalyysi 11/2009-01/2010

Tutkimusraportti 21.1.2010 Bomberg Kirsi Ugas Outi

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 1 (15)

1 JOHDANTO
Tämän tutkimuksen aiheena oli tutkia esineen emotionaalista käytettävyyttä. Yleensä käytettävyys yhdistetään esineen, tavaran tai jonkun ohjelman käytettävyyteen. Tutkimuskohteeksi valitsimme Kaj Franckin muotoilemasta Teema-mukista sovelletun muumimukin. Päädyimme Kaj Franckiin siksi, että hänellä on tulossa juhlavuoden näyttely ja arvioimme, että muumimuki on kaikille tuttu, joten siitä riittäisi mielipiteitä tutkittavaksi asti. Jo alkuperäinen Teema-muki on muotoilultaan klassikko, ja siihen on liitetty toinen, suomalaisille hyvin läheinen maailma, joten arvioimme sen soveltuvan hyvin tunneperäisen käytettävyyden tutkimiseen. Kiinnostavaa on myös tutkia tuotetta, jossa on liitetty kaksi vahvaa suomalaisbrändiä yhteen kaupallisesti menestyneellä tavalla. Tutkimus toteutettiin empiirisenä tutkimuksena vertaillen kahta ryhmää, joista toinen koostui muotoilun ja visuaalisten alojen ammattilaisista ja toinen satunnaisesti valitusta joukosta keskisuomalaisia.

2 TUTKITTAVA TUOTE JA TUTKIMUKSEN TAVOITE
Muumiastioiden historia ulottuu Arabialla 1950-luvulle, ensimmäisiin muumiaiheisiin lautasiin. Nykyinen, Teema-sarjan mukista kehitetty muumimuki on tullut Arabian valikoimiin vuonna 1992. Vuoden 2010 alkuun mennessä mukeja on tehty yhteensä 47 erilaista, joista osa on ollut saatavilla jatkuvasti, osa kausituotteina. Tällä hetkellä pisimpään yhtäjaksoisesti tuotannossa ollut muki on ”Rakkausmuki”, vuodesta 1996 lähtien. Muumimukien kausituotteista on tullut keräilykohteita, joiden hinnat voivat nousta satoihin euroihin, huippuna Arabian ja Fazerin vuonna 2004 yhdessä tuottaman 400 kappaleen erikoiserän muki, jonka hinta on noussut huutokaupassa 1600 euroon. Muumikuvituksen on mukeihin sovittanut Arabian muotoilija Tove Slotte, joka on täydentänyt sarjakuvaruutujen rajaamia kuvia, sovittanut mittasuhteet mukeihin sopiviksi ja tarvittaessa täydentänyt kuviin itse puuttuvat hahmot. Iittalan ja Arabian fuusion yhteydessä muumimuki säilyi Arabian brändin alla, kun Teema-sarja siirtyi Iittalalle. (www.arabia.fi, www.arvopaperi.fi) Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä "muumimukin" emotionaalinen käytettävyys koostuu, ja mikä on mukin ja mikä muumien merkitys siinä. Selvitettäviä kysymyksiä olivat mm.
   

mitä tunteita ja tuntemuksia muumimuki herättää, mitä emotionaalisia viestejä se kantaa, mitä viestejä sen avulla välitetään, sekä mikä on Franckin designin merkitys muumimukin emotionaalisessa käytettävyydessä.
sivu 2 (15)

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

Koska tuotteessa yhdistyvät kaksi vahvaa brändiä: Franckin ja Iittalan design sekä Tove Janssonin muumihahmot, pyrittiin selvittämään myös mikä on designin ja mikä muumihahmojen merkitys tuotteen kokonaisuudessa. Tämän määrittelemiseksi tutkimuksessa käytettiin kahta ryhmää, joista toinen oli satunnaisesti valittu ja joukko keskisuomalaisia, alan toinen koostui Iittalan ja ryhmästä Arabian pääkaupunkiseutulaisia muotoilugraafisen ammattilaisia.

brändimielikuvien selvillesaamiseksi mukaan otettiin myös kuvallinen tehtävä Teema- ja muumimukin yhdistämisestä oikeaan brändiin.

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 3 (15)

3 TEORIA JA TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS
Wikipedian mukaan esine määritellään ihmisen valmistamaksi tavaraksi, laitteeksi, koneeksi tai muuksi välineeksi ja ne ovat elottomia. Esineet on yleensä valmistettu jonkin työn tekemistä varten mutta mm. koriste-esineillä ei tehdä työtä vaan esine itsessään täyttää jonkin tarpeen. Sivistyssanakirjan mukaan emotionaalinen tarkoittaa tunneperäistä, tunteita koskeva ja tunteiden alaan kuuluvaa. Käytettävyys liitetään usein apuvälineen, muun esineen tai palvelun helppokäyttöisyyteen. Käytettävyyden käsite on monella tavoin suhteellinen.. Tuotteiden käytettävyydestä puhuttaessa voidaan käyttää myös termejä toimivuus, toiminnallisuus ja funktionaalisuus. (Routio) Tuotteen käytettävyyteen ei vaikuta ainoastaan sen laatu vaan siihen vaikuttavat myös käyttäjän taidot, motivaatio, odotukset ja mielentila sekä käyttötilanteen ympäristö ja toiminnallinen konteksti. Eri tuotteiden kohdalla käytettävyyden arviointiperusteet vaihtelevat. Kaikkiin tuotteisiin voidaan arviointiperustana käyttää hyödyllisyyttä, kapasiteettia, käytön tuottamaan tyydytystä sekä luotettavuutta. (Routio) 1990-luvulta alkaen on alkanut yleistyä tuotteiden käytettävyyden tutkiminen omistamiseen ja käyttöön liittyvän mielihyvän näkökulmasta. Esimerkiksi kännyköiden yleistymisessä käyttäjälähtöistä suunnittelua hyödynnettiin merkittävällä tavalla – Nokian menestyksessä sillä on ollut aivan keskeinen rooli. Käyttökokemuksen muotoilun ja tutkimuksen myötä on alalle tullut uusia käsitteitä kuten tunneperäinen käytettävyys, viihdyttävyys, sisäinen motivaatio, sitoutuminen, aistillisuus, tuotteen antama mielihyvä, näennäinen käytettävyys jne. (Routio) Tunne eli emootio on koettu elämys, tietoisuuden tila, joka viriää sisäisen tai ulkoisen tapahtuman seurauksena. Ihminen muistaa, kuulee tai kokee jotain, jonka olettaa edistävän tai haittaavan omia pyrkimyksiä, ja seurauksena on tunnereaktio. Tunne syntyy automaattisesti, ei tahdonalaisesti. (Sinkkonen ja kumppanit) Käyttäjäkokemus on tuotteen tai palvelun käyttämiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka kattaa käytettävyyden ohella myös muita elämyksiä ja tunteita. Näitä elämyksiä ja tunteita saattaa esiintyä pitkänkin ajan kuluessa ja ne eivät useinkaan liity suoranaisesti tuotteeseen, vaan käyttötilanteeseen sekä tuotteen synnyttämiin mielikuviin, muistoihin ja muuhun kokemukselliseen
Kirsi Bomberg, Outi Ugas sivu 4 (15)

ja tiedolliseen sisältöön. Käyttäjällä voi olla tunteita itse tuotetta kohtaan, tuotteen omistamiseen liittyviä tunteita, tuotteen käytön synnyttäviä tunteita. Lisäksi tuote voi välillisesti nostaa tunteet pintaan eli soi voi assosioitua johonkin tapahtumaan tai tilanteeseen. (Sinkkonen ja kumppanit) Emotionaalisen käyttäjäkokemuksen viitekehys Tutkimuksen perustana sekä tulosten tulkinnassa päätettiin soveltaa seuraavaa, viisiportaista arviointia tuotteen emotionaalisesta roolista käyttäjän elämässä. (Taulukko 1)

Taulukko 1: Tuotteen viisi emotionaalista roolia käyttäjän/kuluttajan elämässä (Holman 1986)

tuotteen rooli

määrittely

tunneside

Emotionaalisten assosiaatioiden lähde

Esimerkit

1. Taustalla

Normaali osa toimintaympäristöä

Tuotteet ovat osa tärkeiden, hyvin alhainen tunnepitoisten tapahtumien ympäristöä. Tuotteen ansiosta ilmenevän vuorovaikutuksen laatu

Hoitotuotteet, huonekalut Viestintävälineet, kokoelmat, näyttelyesineet, lemmikkieläimet, ryhmäpelit, matkamuistot

2. Vuorovaikutuks en välittäjät

Vuorovaikutuksen ilmenemisen syy; Syy ihmisten kokoontumiselle

Varsin alhainen

3. Parantajat, lisäarvon tuottajat

Menestyminen tai Osa toimijan epäonnistuminen roolisuoritusta, tarvitaan Varsin korkea roolisuorituksessa, helpottamaan jossa tuotetta on määrättyä suoritusta. käytetty. Toimijan identiteetin ja imagon julkilausuma. Kuka toimija haluaisi olla. Tuote on kiintymyksen ja erilaisten tunnelatausten kohde Itsetunnon aste; todellisen ja ideaalisen minän suhde; Ideaalin saavuttamisessa onnistuminen Ihmissuhteiden korvaaminen; Esteettinen ja/tai aistillinen mielihyvä

Ruoka, kosmetiikka, musiikki

4. Identiteetin ilmentymä

Korkea

Vaatteet, autot, kodinsisustus, itsetehdyt asiat. Autot, elekroniikkatuotteet, kamerat, kokoelmat

5. Tunteiden kohde

Hyvin korkea

(suomennettu artikkelista Anu Mäkelä: Emotions, user experience and directions for designing emotionally rich products. eDesign literature review, 1999 Helsinki University of Technology)

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 5 (15)

4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN RAKENNE
Tutkimusmenetelmänä käytettiin empiiristä haastattelututkimusta. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Tutkimukseen osallistui kaksi otosryhmää. Toinen ryhmä koostui satunnaisesti valituista jyväskyläläisistä ja toisen ryhmän muodostivat muotoilu- ja graafisen alan ammattilaiset Helsingissä. Haastatteluun osallistui Jyväskylässä 16 henkilöä ja ammattilaisia 16 henkilöä, yhteensä 32. Haastattelu toteutettiin viikoilla 51/09 – 02/10.

Haastateltaville esitettiin kaksi tuotetta, toinen oli yksivärinen Teema-astiaston muki, ja toinen sama muki jollain muumihahmolla. Mukien aloitusjärjestystä vaihdeltiin haastateltavien välillä.

Haastateltavien valinnassa käytettiin ositettua otantaa, jotta pieneen tutkittavien joukkoon saatiin mahdollisimman monipuolinen otos muumimukin käyttäjiä. Ryhmiin pyrittiin valitsemaan tasaisesti sekä miehiä että naisia, eri ikäryhmistä. Koska kyseessä oli laadullinen tutkimus, ei ollut tarvetta puhtaasti tilastollisen otantamenetelmän käyttämiselle.

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna siten, että emootioita määriteltiin erilaisilla kysymyksillä ennalta määritellyllä asteikolla, sekä lisäksi muutamalla avokysymyksellä esim. assosiaatioista. Brändimielikuvaa testattiin kuvallisella yhdistämistehtävällä. Tutkimuskysymysten jälkeen kysyttiin vielä vastaajan taustatietoja.

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 6 (15)

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena kahdella eri tutkimusryhmälle. Toinen ryhmä koostui satunnaisesti valituista jyväskyläläisistä ja toisen ryhmän muodostivat muotoilu- ja graafisenalan ammattilaiset Helsingissä. Haastatteluun osallistui Jyväskylässä 16 henkilöä ja ammattilaisia 16, henkilöä, yhteensä 32 henkilöä.

5.1 Tutkittavien ryhmien taustatiedot

Tutkimukseen osallistuneista 50 % oli jyväskyläläisiä ja 50 % ammattilaisia. Sukupuolijakauma oli painottunut naisiin, osin tutkimusaiheen vuoksi. Tutkimukseen osallistui 10 miestä ja 22 naista. Taulukko 2: Tutkimusryhmien koostumus
Ryhmä Jyväskylä Ammattilaiset Yhteensä Sukupuoli Miehet 5 5 10 Naiset 11 11 22 Yhteensä 16 16 32

Ikäryhmittäin osallistujia oli eniten 30 – 39 vuotiaiden ryhmässä, joita vastaajista oli 50% . Kuvio 1: Vastaajien määrät vertailu- ja ikäryhmittäin

Vastaajien määrä ikäryhmittäin
14 12 10 8 6 4 2 0 Jyväskylä Ammattilaiset alle 20 21-29 30-39 40-49 50-59 yli 70

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 7 (15)

Koulutustasoltaan vertailuryhmien koostumukset poikkesivat toisistaan huomattavasti, sillä ammattilaisryhmän vastaajilla oli alansa korkeakoulututkinto, ja ikäjakauman ääripäät puuttuivat ryhmästä kokonaan. Koko tutkittavien ryhmässä suurimalla (41 %) osalla vastaajista oli alempi korkeakoulututkinto. Kuvio 2: Koulutustason jakauma tutkimusryhmittäin
Koulutus
Keskisuomalaiset
13% 13%

Koulutus
Ammattilaiset
13%

38%

Peruskoulu Lukio Amm.k./opisto Alempi kk-tutk. Ylempi kk-tutk. Muu

38%

38%

50%

Lisäksi kysyttiin taitoaineiden numeroa ja taiteellisia harrastuksia. 57 % vastaajista taitoaineiden numero oli ollut 9 -10. Taulukko 3: Taitoaineiden numeroiden jakaumat ryhmittäin
Jyväskyläläiset Taitoaineet 9 – 10 7–8 4–6 lukumäärä 4 11 1 Suht.osuus 25% 69% 6% lukumäärä 15 1 0 Ammattilaiset Suht.osuus 94% 6% 0%

Taiteellisia harrastuksia oli 60 %:lla. Ero ryhmien välillä oli kuitenkin suuri, sillä ammattilaisista taiteellisia harrastuksia oli kaikilla, jyväskyläläisryhmässä vain joka neljännellä. Kaikki vastaajat, 100 prosenttia, ostavat mielellään suomalaista designia. Jyväskyläläisryhmässä oli kaksi koululaista, kaksi eläkeläistä, kaksi opiskelijaa sekä erilaisia tietotekniikka-alan ammattilaisia. Ammattilaisryhmästä puolet oli graafisia tai teollisia muotoilijoita, lisäksi ryhmässä oli kaksi sosiologia, kaksi kuvataitelijaa, kaksi tutkijaa sekä yksi arkkitehti.
Kirsi Bomberg, Outi Ugas sivu 8 (15)

5.2 Haastatteluvastausten vertailu ryhmien välillä
Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, mikä on muumien ja mikä mukin, eli muotoilun merkitys muumimukin emotionaalisessa käytettävyydessä. Näiden kahden piirteen erottelemiseksi päätettiin verrata kahta ryhmää, keskisuomalaisia ”maallikoita” ja helsinkiläisiä ”ammattilaisia”. Tulokset taulukoitiin ja niistä poimittiin kohdat, joissa ryhmien välillä oli selkeästi havaittavaa tai merkittävää eroa. Erottelu tehtiin kolmiportaisella asteikolla. Kyllä/ei -kysymykset arvioitiin oikeiden/myönteisten vastausten prosentuaalisena osuutena kaikista vastauksista, erilleen nostettiin kysymykset, joissa ryhmien välillä oli 10-20 %-yksikön ero, tai yli 20 %-yksikön ero. Tunnesisältöjä ja mieltymyksiä arvioiviin kysymyksiin oli vastattu asteikolla 1-9, ja näissä verrattiin ryhmien keskiarvoja toisiinsa. Erilleen nostettiin kohdat, joissa ryhmien keskiarvoissa oli eroa 1-1,99 pykälää, sekä 2 pykälää tai yli sen. Suurimmat erot, yli 2 pykälää, ryhmien vastauksissa oli näissä kohdissa:   ”Haluaisitko omistaa muumimukin” (keskisuomalaiset mieluummin kuin ammattilaiset) Kuinka mielelläsi hankkisit muumimukin itsellesi (keskisuomalaiset hankkisivat mieluummin kuin ammattilaiset)    Kuinka mielelläsi käyttäsit muumimukia (keskisuomalaiset mieluummin kuin amm.) Käytätkö muumimukia (keskisuomalaiset enemmän kuin ammattilaiset) Onko muumimuki huono vai hyvä lahja (maallikkoryhmän mielestä merkittävästi parempi kuin ammattilaisten) Tarkemmat vastaukset liitetaulukossa ”VERTAILU”. Ryhmien vastausten luotettavuutta arvioitiin myös laskelmalla kysymyskohtaisesti vastausten keskihajonnat ja luottamusvälit, 90% luottamustasolla. Liitetaulukko ”LUOTT.VÄLIT”.

5.2.1 Mielikuvat ja assosiaatiot
Haastateltavilta kysyttiin aluksi avoimilla kysymyksillä muumimukin ja teemamukin tuottamia assosiaatioita ja mielikuvia. Merkillepantavaa vastauksissa on se, että keskisuomalaisista koostuneen ryhmän laatusanat ja mielikuvat toistuvat myös ammattilaisryhmässä, jossa on niiden lisäksi runsaanpuoleisesti värikkäitä adjektiiveja sekä esim. ”muumimuki”-lisääntymismenetelmään
Kirsi Bomberg, Outi Ugas sivu 9 (15)

(sateenkaariperheissä käytetty) ja brändeihin liittyviä mielikuvia. Ammattilaisryhmässä useampi vastaaja suhtautui kriittisesti tai hyvin kielteisesti muumien liittämistä designklassikkoon, ja arviointia ja kehitysideoita esim. värivalinnoista ja grafiikan asettelusta tuli paljon. Teemamukin assosiaatiot olivat molemilla ryhmillä samansuuntaisia, ei niin tunnepitoisia, ja yleissävyltään yhdenmukaisia (klassikko, monikäyttöinen, teehetki, perinteinen, työpaikka, pelkistetty, persoonaton, teen juonti, lapsuus).

5.2.2 Brändin tunnistaminen
Teema-sarja on alun perin Arabian tuoteperhe, joka siirtyi Iittalan brändin alle yhtiöiden fuusion yhteydessä. Arabian brändi on kuitenkin säilytetty, ja muumimukit ovat edelleen Arabian tuotteita. Kyselyssä oli mukana yksi tehtävä, jolla testasimme, minkä brändin alle haastateltavat eri mukit sijoittavat. Kaikista 31 haastatellusta vain 3 sijoitti kummankin mukin oikean brändin alle (Teema Iittalaan ja Muumimukit Arabiaan), näistäkin kaksi vasta tutkittuaan mukin pohjaleimoja. Useimmat pitivät itsestäänselvänä, että mukit kuuluvat saman brändin alle. Keskisuomalaiset onnistuivat ryhmänä jopa paremmin tässä tehtävässä, vastaajista.

5.2.3 Tuotteen tunnistaminen, omistaminen ja hankkiminen
Kaikki haastateltavat tunnistivat muumimukin sekä useimmat hahmoista, ja voikin sanoa, että muumit ja muumimuki tuotteena ovat osa kansallista yleissivistystä suomessa. Myös ne vastaajat, jotka eivät ole syntyjään suomalaisia tai suomen kansalaisia, tunnistivat sekä tuotteen että hahmon, ja pystyivät ongelmitta määrittelemään suhdettaan niihin. Tätä saattaa tosin selittää se, että kaikki nämä haastateltavat ovat muotoilualan ammattilaisia, ja tottuneita analysoimaan esineympäristöä. Muumimukin hankkimisessa ja omistamisessa ei ollut merkittävää eroa eri ryhmien välillä. Lahjaksi antamisen syistä oli kiinnostava yksityiskohta se, että ammattilaisista valtaosa kertoi valintasyyksi sen että hahmo sopi lahjan saajalle, kivan kuvan vuoksi mukin oli valinnut vain yksi (joka lisäksi valitsi sen hahmon sopivuuden vuoksi). Taulukko 4: vastausten jakautuminen
Kysymys Tunnistatko tuotteen? Tiedätkö, kenen hahmoja? Tiedätkö, kuka on suunnitellut mukin? Onko itselläsi muumimukia? Oletko koskaan ostanut muumimukia itsellesi? Oletko koskaan ostanut muumimukia lahjaksi? Kirsi Bomberg, Outi Ugas Keskisuom. Ammattilaiset 100% 100% 0% 44% 25% 63% 100% 100% 73% 40% 20% 53% sivu 10 (15)

Vastasiko muki odotuksiasi? Miksi olet ostanut: Muotoilun vuoksi Kivan kuvan vuoksi Hahmo sopii lahjan saajalle Viestin vuoksi Muu syy

63% 13% 44% 50% 0% 6%

47% 7% 7% 40% 0% 13%

(taulukon viimeiset kuusi kohtaa eivät täysin vertailukelpoisia, sillä osuuksia pitäisi verrata ostaneiden määrään, ei kaikkien vastanneiden).

5.2.4 Mukin käyttö
Muumimukin käyttäjiä löytyi enemmän maallikkojen ryhmästä. Samoin mieltymys muumimukin käyttämiseen oli merkittävästi suurempi keskisuomalaisten ryhmässä. Ammattilaisryhmän osalta muumimukien käytössä korostui henkilökohtainen suhde mukin hahmoa tai mukin antajaa, mikäli se oli saatu lahjana, kohtaan. Kaiken kaikkiaan mukiin ja sen käyttöön liittyvät positiiviset tunteet olivat maallikkoryhmässä voimakkaampia.

5.2.5 Muotoilun tunnistaminen ja muotoilun merkitys
Mukin (muotona) tunnistivat kaikki vastaajat, onhan Teema-astiasto yleisimpiä Suomessa käytössä olevia sarjoja. Ammattilaisryhmässä mukin muotoilijan pystyi nimeämään 11 vastaajaa 15:stä, keskisuomalaisrymässä vain kaksi. Muotoilijan nimeämistä nähtävästi helpotti muumimukin ja teemamukin esittäminen rinnakkain, muumimukissa kun design tunnetasolla hyvin neutraalia muumeihin verrattuna. Maallikkoryhmä arvioi mukin muotoilun ja käytettävyyden kautta linjan aavistuksen paremmaksi kuin ammattilaisten. Tämä tulee esiin mm. kysymyksissä, ”Onko muumimuki... ikävä – piristävä, huonosti tehty – hyvin tehty, huono – hyvä käteen, huono viesti – kiva viesti, käyttöön – koristeeksi. Muotoilun merkitys muumimukissa oli ammattilaisryhmässä jopa kielteinen, sillä muumien sijoittaminen designklassikon pintaan oli monen vastaajan mielestä arveluttava teko, ja ainakin kaksi vastaajista piti sitä puhtaasti kaupallisena ja sekä muumeja että designia halventavana asiana. Joka kolmas vastaajista kritisoi lisäksi mukin grafiikan asettelua, värivalintoja, mukin pohjaväriä tai muita ”muotoseikkoja”.

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 11 (15)

5.2.6 Muumimukin emotionaalinen merkitys
Muumimukin emotionaalista roolia haastateltavien elämässä arvioitiin viemällä haastattelutulokset aiemmin kuvattuun, viisiportaiseen matriisiin. Vastaajat ryhmiteltiin sen mukaan, mihin kategoriaan merkittävin osa heidän vastauksistaan viittasi. Tutkimusaineistoa tarkastelemalla määriteltiin kuhunkin luokkaan liittyvät kriittiset kysymykset. Taulukko 5: Avainkysymykset
Tuotteen rooli henkilön elämässä 1. Taustalla 2. Vuorovaikutuksen välittäjät 3. Parantajat, lisäarvon tuottajat 4. Identiteetin ilmentymä 5. Tunteiden kohde Kriittiset kysymykset tai kommentit Käyttöön – lahjaksi / ”Antipatia muumeja kohtaan” / En haluaisi omistaa” Annettu lahjaksi tai pitää hyvänä lahjana ”Lahjan saaja keräilee muumeja” Valitsetko aina saman hahmon? Herättää paljon tunteita. ”Rakastan muumeja”

Mikäli vastaukset viittasivat kahteen eri luokkaan (kuten esim. 2 ja 4) merkittiin näiden keskiarvo. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 2,53, keskisuomalaisten keskiarvon ollessa 2,69 ja ammattilaisten 2,38. Asteikon alkupää, eli heikko tunnemerkitys painottui ammattilaisryhmässä, mutta tätä ei voi suoraan tulkita neutraaliksi asenteeksi muumimukia kohtaan. Ryhmässä oli useampia mukiin kielteisesti, jopa intohimoisen kielteisesti suhtautuvia vastaajia, joilla siis tunteiden intensiteetti on vahva, mutta tämän asteikon ulkopuolella. Vastausten luokittelu ja ryhmien keskiarvot liitetaulukossa ”TUNNELAATU”.

5.2.7 Ryhmien vastausten vertailu teemoittain
Ryhmien vastauksia punnittiin lopuksi vielä neljän summamuuttujan avulla. Näiden muuttujien laskemiseksi kysymykset ryhmiteltiin neljän teeman mukaan ja asteikot yhtenäistettiin. Summamuuttujien perusteella: – Jyväskyläläisryhmästä reilu puolet käyttää tai haluaisi hankkia itselleen muumimukin, ammattilaisista vajaa puolet. – Jyväskyläläisryhmästä n.70% pitää mukia hyvänä lahjana, ammattilaisista noin puolet. – Molemmat ryhmät arvioivat mukin muotoilun ja käytettävyyden samalle tasolle. – Jyväskyläläisryhmä liittää muumeihin merkittävästi enemmän positiivisia tunteita kuin ammattilaisryhmä. Kysymysten ryhmittely ja tarkemmat tulokset liitetaulukossa ”SUMMAMUUTT.”.

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 12 (15)

6. ARVIO TUTKIMUKSEN TOTEUTUKSESTA
6.1 Teoriapohja ja tutkimussuunnitelma
Viisiportainen tunnemerkityksen arviointimatriisi osoittautui toimivaksi, vaikka erojen esiin tuomiseksi olisi otoksen pitänyt olla isompi. Kielteisten tunteiden erittelyyn matriisi ei kuitenkaan ollut kovin toimiva. Tutkimussuunnitelmassa olivat eri elementit pääosin kohdallaan, ja ”maallikkoammattilainen” -ryhmien vertailu osoittautui mielekkääksi jaoksi.

6.2 Kyselylomake
Kyselylomakkeen teknisessä toteutuksessa oli muutamia puutteita, oikolukuun sekä taittoon liittyen. Lomaketta ei ollut alunperin tarkoitettu haastateltavien täytettäväksi, mutta kysymykset, joihin vastattiin asteikolla 1-9 osoittautuivat helpommiksi vastata, kun arviointiasteikko oli esitetty visuaalisesti. Sähköisessä toteutuksessa olisi liukusäädin ollut toimiva ratkaisu. Muita haastattelutilanteissa havaittuja puutteita oli kysymysten numeroinnin puuttuminen sekä ”ei vastausta/en tiedä” -vastausvaihtoehdon puuttuminen. Arviointiasteikko 1-9 osoittautui toimivaksi.

6.3 Haastattelujen toteutus ja tulosten analysointi
Mukien mukanaolo tutkimuksessa oli ehdottoman tärkeää. Emootioissa on kyse mielikuvissa ja abstrakteista ilmiöistä, ja tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että arvioitava tuote itsessään oli konkreettisesti mukana, haastateltavan käsissä. Haastattelutilanteessa muki myös helpotti keskittymistä aiheeseen sekä haastattelun vaiheesta toiseen siirtymistä. Tulosten tulkinta tehtiin taulukkolaskentaohjelman avulla ja osin käsipelillä, sillä tulkittava vastausten määrä oli suhteellisen pieni. Tulosten prosessointia olisi voinut nopeuttaa kirjaamalla vastaukset suoraan tietokoneelle, mutta tämä olisi saattanut häiritä haastattelutilannetta.

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 13 (15)

7. LOPUKSI
Tämä tutkimus toteutetttiin lähinnä muumimukia havainnoiden, teemamuki oli vain täydennyksenä sen rinnalla mukana. Syvällisempää tietoa mukin muotoilun ja muumien merkityksestä voisi saada vertailemalla laajemmin esim. kolmea teemamukia muumimukeihin, joissa on sama pohjaväri kuin teemamukeissa, ja laittamalla laajemman tutkittavien ryhmän tekemään spontaaneja valintoja. Havaintoja mieltymyksistä voisi tehdä myös kahvilaympäristössä, asettamalla kävijöitä valintatilanteiden (muumi vai teema? Mikä muumihahmo?) eteen arjen tilanteissa. Muumimukin tutkiminen yllätti moniuloitteisuudellaan. Muumeihin on latautunut valtavasti merkityksiä, ja ne koetaan usein hyvin henkilökohtaisesti. Hyvin monet suomelaiset, ellei peräti enemmistö on jossain elämänvaiheessa samastunut johonkin muumihahmoon, ja tunnesiteet eri muumihahmoihin ja tarinoihin voivat olla hyvinkin vahvoja. Muumit rikkovat kiinnostavalla tavalla Teema-sarjan mukin designklassikon olemusta. ”Muumin kosketus” saa aikaan sen, että pelkistetystä, funktionaalisesta joka kodin teemamukista tulee henkilökohtainen, tarinoilla ja muistoilla latautunut tunteiden kohde.

LIITTEET
1. Kyselylomake 2. Taulukot: - Vastausten suhteellisten osuuksien ja ryhmien keskiarvojen vertailutaulukko - Ryhmien keskiarvot, keskihajonnat ja luottamusvälit - Tunnelaadun arviointitaulukko - Summamuuttujien laskenta

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 14 (15)

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
Krug S. Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability (2000) http://sensible.com/Downloads/DMMTchapter09_for_personal_use_only.pdf Liu Ning, Shang Ting. How to Use Emotional Usability to Make the Product Serves a Need Beyond the Traditional Functional Objective to Satisfy the Emotion Needs of the User in Order to Improve the Product Differentiator – Focus on Home Appliance Product (2007) http://www.springerlink.com/content/2u2v173372v4uj8k/ Mäkelä A. emotions, user experience and directions for designing emotional rich products (1999) http://web.archive.org/web/20010307181858/www.hut.fi/~ahmakela/eDesign/literature.html Routio, P. Tuotteiden ja palvelujen tutkimus ja kehittäminen (2007) Löytyy Word-muodossa osoitteesta http://www2.uiah.fi/projects/metodi/kirja.doc Nielsen, J. Why You Only Need to Test with 5 Users (2000) http://www.useit.com/alertbox/20000319.html Sinkkonen, I., Kupooala, H., Parkkinen. J,. Vastamäki R. Käytettävyyden psykologia (2006) Verkkoversio: http://www.adage.fi/uploads/pdf/Kaytettavyyden_psykologia.pdf Tähti, M. emootiot esille piirtämällä ja kirjoittamalla (2005). Tietojenkäsittelytiede 23. 6/2005, sivut 26-41. www.tkts.fi/lehti/a23/26-41.pdf Arvopaperi: Maksaisitko tästä mukista 1600 euroa? www.arvopaperi.fi/kuvaraportit/article360729.ece Arabian internetsivujen Muumi-valikoiman osio: http://www.arabia.fi/web/Arabiawww.nsf/fi/astiasarjat_muumi-valikoima Webcredible. Usability testing report http://www.webcredible.co.uk/services/webcredible-usability-testing.pdf

Kirsi Bomberg, Outi Ugas

sivu 15 (15)

MUUMIMUKIKYSELY

1. Ensimmäiset assosiaatiot, lämmittely Kaksi mukia, toinen muumimuki ja toinen yksivärinen Teema-muki. Mukien järjestystä vaihdellaan. Muki 1 MIELIKUVAT+ ADJEKTIIVIT Mitä tästä tulee mieleen? Mitä adjektiiveja tulee mieleen? Muki 2

TILANTEET JA HENKILÖT Kuka tästä tulee mieleen? Tuleeko jokin tilanne tästä mieleen?

2. Brändiassosiaatiot Yhdistä mukit oikeaan (astia)brändiin.

Varsinainen tutkimusosuus (Kaikki mukit, 3 kpl, kerrallaan esillä) Tunnistatko tuotteen?

Tiedätkö kenen hahmoja mukissa on? Tunnistatko muumihahmon? MUKI 1 MUKI 2 MUKI 3 Tiedätkö kuka on suunnitellut mukin? Onko itselläsi muumimukia? Oletko koskaan ostanut muumimukia itselle? Oletko koskaan ostanut muumimukia lahjaksi?

O O O O O O O O

Kyllä

O O O O O O O O O

Ei

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Ei Ei Ei Ei Ei En En

(Jos et ole ostanut, hyppää yli seuraavat 2 kysymystä) Vastasiko muki odotuksiasi? O Kyllä Miksi olet ostanut? O Muotoilun vuoksi O Kivan kuvan vuoksi O Hahmo sopii lahjan saajalle O Viestin vuoksi O Muu syy, mikä? Haluaisitko omistaa muumimukin? 1 2 3 4 En ikinä O O O O 5 6 7 8 9

Ei

O O O O O

todella paljon

Kuinka mielelläsi hankkisit muuumimukin 1 -itselle En ikinä - lapsellesi En ikinä - jollekin muulle En ikinä 2 3 4 5 6 7 8 9 todella paljon todella paljon todella paljon

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Kuinka mielelläsi käyttäisit muumimukia? En ikinä O O O O O Pidän mukin muotoilusta? 1 En yhtään O Pidän mukin kuvasta? En yhtään 2 3

O O O O
4 5 6 7 8

todella paljon 9 todella paljon

O O O O O O O O

O O O O O O O O O

todella paljon

Jos sinulla on valittavissa muumimuki tai joku muu muki. Valitsetko muuumimukin? En varmasti valitse O O O O O O O O O valitsen aina Käytätkö muumimukia? En koskaan

O O O O O O O O O O O

aina

Valitsetko muumimukissa aina saman mukin/hahnmon? En koskaan O O O O O O O Tuleeko muumimukista hyvä mieli? Ei koskaan O O

aina

O O O O O O O

aina

Onko muumimuki? vain lapsille ikävä ei suosittu edullinen huono lahja harvinainen huonosti tehty huono muotoilu tylsä ulkolainen huono käteen huonot värit huono viesti käyttöön ei herätä tunteita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

kaikille sopiva piristävä erittäin suosittu erittäin kallis erittäin hyvä lahja liian yleinen hyvin tehty erittäin hyvä muotoilu kiva kotimainen erittäin hyvin käteen sopiva erittäin hyvät värit erittäin kiva viesti koristeeksi herättää paljon tunteita

TAUSTATIEDOT: Tutkittava ryhmä: Sukupuoli: Ikäryhmä alle 20 -vuotiaat 20 – 29 -vuotiaat 30 – 39 -vuotiaat 40 – 49 -vuotiaat 50 – 59 -vuotiaat 60 – 69 -vuotiaat Yli 70-vuotiaat jyväskyläläiset mies ammatttilaiset nainen Koulutus Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai -opisto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu, mikä?

Taitoaineiden numero (kuvaamataito, käsityöt), suurinpiirtein: 4-6 (peruskoulu, lukio) Onko taitellisia harrastuksia? Kyllä Ei

7-8

9-10

Ostatko mielelläsi suomalaista designia kotiin ja/tai lahjaksi?

Mitä mieltä olet muumeista?

VERTAILU
MUUMIMUKIKYSELY, SUHTEELLISTEN OSUUKSIEN JA RYHMIEN KESKIARVOJEN VERTAILU

ENSIMMÄISET ASSOSIAATIOT MIELIKUVAT+ ADJEKTIIVIT

MUUMIMUKI JYVÄSKYLÄ

AMMATTILAISET lisääntymismenetelmä, äitiparit, Toven hahmo /Aamu, ihana aamukahvi / /lapsiperhe, maailmanparantajaystävä /Aamupala, kahvi /Mukin pohja ei tarttis olla valkoinen, olisi muumimaisempi (värillisenä). /kaksi lapsuuden elementtiä yhdistyy onnistuneesti /Kesämökit / lapsellisempi, vaikea yhdistää kattaukseen, mutta persoonallisempi. Elämyksellisempi. /Puuhakasta, surumielistä, en haluaisi keittiööni. Tuntuu, että kaikilla pitää olla. /kodikas, tukee omaa identiteteettiä kun voi valita hahmon. Lämmin ele lahjana. Kaksi isoa brändiä yhdistyy, helppo myydä /lapsellinen, tylsä /keltainen... ei erityisiä mielikuviamuumit on hienoja, pintaakin voi tehdä. /kiinnitän ensin pohjaväriin huomiota (keltainen ei miellytä), sitten vasta kuviin. Sitten, koostuuko pienistä tarinoista vai yhdestä isosta tapahtumasta. /Finnish design, aimed at children and childhood memories, classic /

TEEMAMUKI JYVÄSKYLÄ

AMMATTILAISET

perinteinen, yksinkertainen, helppokäyttöinen, tuttu /ei mitään /ei mitään /Lihava /Kaunis /aamullinen lämmin mehu, kestävä, kotimaista laatua /kaakao, viehättävä /lahja, rento /kuvailua mukin kuvasta /lapsuus, aamukahvi /ei mitään /Hauska /keräilijä, kiva /lasten elokuvat /söpö, lämmin /nuorekas, kiva /

klassikko, design, käytännöllisyys, värin muutos tekee uuden tuotteen, helposti päivittyvä, kausivärit /Perushuoliteltu, turvallinen, tuttu /Iittala, Kaj Frank, Teema, entinen kilta, uusi väri /perus, normi, arki, tavis, ajaton, tyylikäs, monikäyttöinen /Teehetki /Tyhjä /ei joka kodissa. /opiskeluajat, työpaikka, arki /Muistot /Olen mitään /käytännöllinen, mukava, perusmalli, tunnettu aina juonut Teemamukeista /Kaikki helsinkiläiset /tyylikäs, kotimainen laatu, käytännöllinen /kahvi, raikas / asunnot, keittiöt /Tylsähkö, pelkistetyn tyylikäs, asiallinen, mökki, perinteinen, ajaton, klassikko /Tyylikäs monikäyttöinen /persoonaton, ei sytytä, kliininen /perinteinen, kaikilla on, tylsä, tavallinen, klassinen /ei /käytänöllinen perusmuki, varma valinta /sopivan mitään /Ei /Teemuki /ei mitään /Työpaikkamuki /tyylikäs, kokoinen, asiallinen, selkeä /värit. Klassinen, pelkistetty, ajaton / ilman koristeitaTarkoituksenmukainen /tykkään. Sopivan perusmuki, mukavia värejä, neutraali ja käytännöllinen, hyvän kokoinen /Finnish design, clear, strong, simple, beautiful /

TILANTEET JA HENKILÖT

Tove+Tuutikki, keräilijät, keräilijäystävät /valkoiset ikkunaverhot tuulessa, puutalon valoisa keittiö, rauhallinen aamuhetki /Lasten synttärit siskolla /ei välitä designista, tuotteiden merkitykset tärkeitä /puolison Aamukahvit /ei kukaan /ei mitään /Vävykokelas /tove aamukahvi Nipsu-mukista /muumeista pitävä, Jansson, viimevuotinen joululahja, ystävä /Tyttärentytär / muumimukeista erityisesti. /Teema liittyy lapsuuteen, mummi, juhlat / /mummi, lapsuus, sunnuntai-aamu + muumit myös / /tulee mieleen muumimukeja keräilevä kahvi ja sanomalehti /ei mitään /Ei /Mummo /muumi ystävä / /oma äiti, kesäpaikan keittiö. /entinen puoliso satukirja /Perhe /tytär, opiskelijaasunto / /leikkisä. Lapsetlastenkutsut, kaikesta huolimatta.Kuvat lätkitty miten sattuu, voisi toimia paremmin, jos olisi kuvitus selkeästi esineeseen sommiteltu. /äidin luona on muutamia mukeja, huomaa että joku on aina jonkun lemppari /Tove Jansson /

Glögihetki /Ystävä /ei tule mitään mieleen /ei mitään /ystävät, jotka keräävät sarjaa /ei tule mieleen /muori, teen juonti /ei mitään / /ei mitään /Ei /ei mitään /ei mitään /Työpaikkamuki /Äiti /

/työpaikan neukkari, palaverit /Työpaikkaruokailu /keskiviikkoaamu, ei oma koti vaan jonkun vieraan koti /sukujuhlat. Titin luona vuosaaressa, siellä oli Teemakupit. Alunperin tärkeä oli kahvikuppi, ne fiilikset on siirtyneet mukiin. /Väri on vieras (tummansininen), ei ole kiva teen juomiseen. Muki yleensä liittyy lapsuuteen. / / / hyvä ystävä, jolla juotiin teetä aina teemamukeista /duunipaikan neukkari. Oma aamukahvi /Suomi noin yleensä /Aikuinenmuotoilun kulta-aika /ei tule mieleen, on niin neutraali ettei kiinnitä huomiota / /

BRÄNDIASSOSIAATIOT Yhdistä muki oikeaan brändiin JYVÄSKYLÄLÄISET MUUMIMUKI

Merkkaa 1 valitun vastauksen kohdalle IITTALA ARABIA JOKU MUU MIKÄ? 5 11 0

OIKEITA VASTAUKSIA (molemmat oikein) ?

TEEMAMUKI

7

7

2

AMMATTILAISET MUUMIMUKI

5

8

0

1

TEEMAMUKI

6

7

0

Page 1

VERTAILU

KYSELY Tunnistatko tuotteen? Tiedätkö, kenen hahmoja mukissa on? Tunnistatko muumihahmon? MUKI 1 Tunnistatko muumihahmon? MUKI 2 Tunnistatko muumihahmon? MUKI 3 Tiedätkö, kuka on suunnitellut mukin? Onko itselläsi muumimukia? Oletko koskaan ostanut muumimukia itsellesi? Oletko koskaan ostanut muumimukia lahjaksi? Vastasiko muki odotuksiasi? Miksi olet ostanut? Muotoilun vuoksi Kivan kuvan vuoksi Hahmo sopii lahjan saajalle Viestin vuoksi Muu syy

SUHTEELLINEN ERO Kyllä=1, Ei=0 Kyllä=1, Ei=0 JLK(yht.16) AMM(yht.16) JKL SUHT. AMM SUHT. 16 16 100% 100% 16 16 100% 100% 13 15 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0 15 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0 14 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0 11 0% 69% 7 6 44% 38% 4 3 25% 19% 10 9 63% 56% 10 8 63% 50%

Keltaisella korostettu, jos eroa on 10-20 %-yksikköä Punaisella korostettu, jos eroa on yli 20 %-yksikköä

2 7 8 0 1

1 1 7 0 2

13% 44% 50% 0% 6%

6% 6% 44% 0% 13%

asteikko 1-9 Haluaisitko omistaa muumimukin? Kuinka mielelläsi hankkisit muumimukin itsellesi? lapsellesi? jollekin muulle? Kuinka mielelläsi käyttäisit muumimukia? Pidätkö mukin muotoilusta? Pidän mukin kuvasta? Muumimuki tai joku muu, valitsetko muumin? Käytätkö muumimukia? Valitsetko muumiukissa aina saman mukin/hahmon? Tuleeko muumimukista hyvä mieli? Onko muumimuki... Vain lapsille – kaikille sopiva Ikävä – piristävä Ei suosittu – erittäin suosittu Edullinen – erittäin kallis huono lahja – hyvä lahja Harvinainen – liian yleinen huonosti tehty – hyvin tehty huono muotoilu – erittäin hyvä muotoilu Tylsä – kiva Ulkomainen – kotimainen huono käteen – erittäin hyvin käteen sopiva huonot värit – erittäin hyvät värit huono viesti – erittäin kiva viesti Käyttöön – koristeeksi ei herätä tunteita – herättää paljon tunteita 6,63

asteikko 1-9 4,31 en ikinä – todella paljon Keltaisella korostettu, jos eroa on 1-1,99 Punaisella korostettu, jos eroa on 2 tai yli

6,75 7,2 6,56 7,31 7,63 7,19 5,88 5,63 3,87 7,06

3,19 en ikinä – todella paljon 5,38 en ikinä – todella paljon 4,94 en ikinä – todella paljon 4,88 en ikinä – todella paljon 6,44 En yhtään – todella paljon 5,25 En yhtään – todella paljon 4,06 En varmasti – valitsen aina 3,38 En koskaan – aina 4,73 En koskaan – aina 5,27 Ei koskaan – aina

8 7,44 7,44 5,88 7,5 5,94 7,88 7,44 7,81 8,06 7,88 7,44 7,31 2,44 6,81

6,56 6,19 6,81 6,31 5,44 6,88 6,94 7,13 5,94 8,5 7,5 5,63 6,38 3,38 5,69

Page 2

TUNNELAATU
MUUMIMUKI JYVÄSKYLÄ 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AMMATTILAISET 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1

5

6

7

8

9 1

10 11 12 13 14 15 16 YHT 1 1 1 1 1 4 3 5 2 2

6

7 1

8

9 1

10 11 12 13 14 15 16 YHT 1 1 1 1 1 1 1 6 4 2 2 2 1 2 3 4 5

1. Taustalla 2. Vuorovaikutuksen välittäjät 3. Parantajat, lisäarvon tuottajat 4. Identiteetin ilmentymä 5. Tunteiden kohde

1

6 5 4 3

4 6 15 8 10 YHT. 43 N=16 K.A. 2,69

7 6 5 4 3

6 8 6 8 10 YHT. 38 N=16 K.A. 2,38

2 2 1 0 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5

Kaikkien vastausten keskiarvo 2,53

Ensisijainen perustelu 1 Käyttöön – koristeeksi. ”Antipatia muumeja kohtaan”. En haluaisi omistaa 2 annettu lahjaksi; hyvä lahja 3 ”Lahjan saaja keräilee muumeja” 4 valitsetko aina saman hahmon? 5 Herättää paljon tunteita. ”Rakastan muumeja!”

Page 1

LUOTT.VÄLIT
MUUMIMUKIKYSELY, RYHMIEN KESKIARVOT, KESKIHAJONNAT JA LUOTTAMUSVÄLIT
asteikko 1-9 asteikko 1-9 KESKIARVO JKL AMM 6,63 4,31 luott.taso 90% LUOTTAMUSVÄLI JKL AMM 1,1 1,11

Haluaisitko omistaa muumimukin? Kuinka mielelläsi hankkisit muumimukin itsellesi? lapsellesi? jollekin muulle? Kuinka mielelläsi käyttäisit muumimukia? Pidätkö mukin muotoilusta? Pidän mukin kuvasta? Muumimuki tai joku muu, valitsetko muumin? Käytätkö muumimukia? Valitsetko muumiukissa aina saman mukin/hahmon? Tuleeko muumimukista hyvä mieli? Onko muumimuki... Vain lapsille – kaikille sopiva Ikävä – piristävä Ei suosittu – erittäin suosittu Edullinen – erittäin kallis huono lahja – hyvä lahja Harvinainen – liian yleinen huonosti tehty – hyvin tehty huono muotoilu – erittäin hyvä muotoilu Tylsä – kiva Ulkomainen – kotimainen huono käteen – erittäin hyvin käteen sopiva huonot värit – erittäin hyvät värit huono viesti – erittäin kiva viesti Käyttöön – koristeeksi ei herätä tunteita – herättää paljon tunteita

KESKIHAJONTA JKL AMM 2,68 2,7

6,75 7,2 6,56 7,31 7,63 7,19 5,88 5,63 3,87 7,06

3,19 5,38 4,94 4,88 6,44 5,25 4,06 3,38 4,73 5,27

2,46 1,97 2,76 2,15 1,45 1,83 2,47 2,6 2,42 1,77

2,4 2,42 2,57 2,96 2,19 2,72 2,69 2,16 3,38 2,31

1,01 0,81 1,13 0,88 0,6 0,75 1,02 1,07 0,99 0,73

0,99 0,99 1,06 1,22 0,9 1,12 1,11 0,89 1,39 0,95

8 7,44 7,44 5,88 7,5 5,94 7,88 7,44 7,81 8,06 7,88 7,44 7,31 2,44 6,81

6,56 6,19 6,81 6,31 5,44 6,88 6,94 7,13 5,94 8,5 7,5 5,63 6,38 3,38 5,69

1,32 1,41 1,41 2,22 1,55 1,34 1,41 1,59 1,47 1,57 1,26 1,63 1,54 2,06 1,47

2,03 2,1 2,1 1,45 1,46 1,41 1,91 1,59 2,21 0,82 1,15 1,54 1,5 2,58 2,41

0,54 0,58 0,58 0,91 0,64 0,55 0,58 0,65 0,6 0,65 0,52 0,67 0,63 0,85 0,6

0,84 0,87 0,87 0,6 0,6 0,58 0,79 0,65 0,91 0,34 0,47 0,63 0,62 1,06 0,99

Page 1

SUMMAMUUTT.
MUUMIMUKIKYSELY, SUMMAMUUTTUJAT

KYSELY summa Tunnistatko tuotteen? Tiedätkö, kenen hahmoja mukissa on? Tunnistatko muumihahmon? MUKI 1 Tunnistatko muumihahmon? MUKI 2 Tunnistatko muumihahmon? MUKI 3 3 Tiedätkö, kuka on suunnitellut mukin? 1 Onko itselläsi muumimukia? 1 Oletko koskaan ostanut muumimukia itsellesi? 2 Oletko koskaan ostanut muumimukia lahjaksi? 4 Vastasiko muki odotuksiasi? Miksi olet ostanut? Muotoilun vuoksi Kivan kuvan vuoksi Hahmo sopii lahjan saajalle Viestin vuoksi Muu syy

Kyllä=1, Ei=0 Kyllä=1, Ei=0 SUHTEELLINEN ERO JLK(yht.16) AMM(yht.16) JKL SUHT. AMM SUHT. 16 16 100% 100% 16 16 100% 100% 13 15 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0 15 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0 14 ei vertailukelpoisia, kun eri mukit 0% 0 11 69% 44% 7 6 38% 25% 4 3 19% 63% 10 9 56% 63% 10 8 50%

3 4 2 4

2 7 8 0 1

1 1 7 0 2

13% 44% 50% 0% 6%

6% 6% 44% 0% 13%

summa 1 Haluaisitko omistaa muumimukin? Kuinka mielelläsi hankkisit muumimukin 2 itsellesi? 2 lapsellesi? 2 jollekin muulle? 1 Kuinka mielelläsi käyttäisit muumimukia? 3 Pidätkö mukin muotoilusta? 4 Pidän mukin kuvasta? 4 Muumimuki tai joku muu, valitsetko muumin? 1 Käytätkö muumimukia? 1 Valitsetko muumiukissa aina saman mukin/hahmon? 4 Tuleeko muumimukista hyvä mieli? Onko muumimuki... Vain lapsille – kaikille sopiva 4 Ikävä – piristävä Ei suosittu – erittäin suosittu Edullinen – erittäin kallis 2 huono lahja – hyvä lahja Harvinainen – liian yleinen 3 huonosti tehty – hyvin tehty 3 huono muotoilu – erittäin hyvä muotoilu 4 Tylsä – kiva Ulkomainen – kotimainen 3 huono käteen – erittäin hyvin käteen sopiva 3 huonot värit – erittäin hyvät värit 4 huono viesti – erittäin kiva viesti 3 Käyttöön – koristeeksi 4 ei herätä tunteita – herättää paljon tunteita

SUMMAMUUTTUJIEN LASKENTAA VARTEN: asteikko 1-9 asteikko 1-9 Ast. 0-100% Ast. 0-100% JKL AMM JKL AMM 73,6% 47,4% 6,63 4,27

6,75 7,2 6,56 7,31 7,63 7,19 5,88 5,63 3,87 7,06

3,33 5,27 4,8 5,13 6,27 5,27 4,27 3,53 5,1 5,29

75,0% 80,0% 72,9% 81,3% 84,7% 79,9% 65,3% 62,5% 43,0% 78,5%

37,0% 58,5% 53,3% 57,0% 69,6% 58,5% 47,4% 39,3% 56,7% 58,7%

8 7,44 7,44 5,88 7,5 5,94 7,88 7,44 7,81 8,06 7,88 7,44 7,31 2,44 6,81

6,6 6,27 6,93 6,4 5,33 7,07 7,13 7 6 8,47 7,4 5,67 6,47 3,27 6

88,9% 82,6% 82,6% 65,3% 83,3% 66,0% 87,5% 82,6% 86,8% 89,6% 87,5% 82,6% 81,3% 84,0% 75,7%

73,3% 69,6% 77,0% 71,1% 59,3% 78,5% 79,3% 77,8% 66,7% 94,1% 82,2% 63,0% 71,9% 63,7% HUOM! Asteikko käännetty 66,7%

SUHTEELLISET SUMMAMUUTTUJAT 1 Muki itselle tai omassa käytössä 2 Muki lahjana 3 Muotoilu ja käytettävyys 4 Muumit, muumimukiin liittyvät positiiviset tunteet

JKL 56% 71% 59% 73%

AMM 45% 51% 59% 55%

Page 1