¶EPIK§H™ PO¢AKH™

1

2

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ PÔ‰¿Î˘

H I™TOPIA T∏™ ∂§§∞¢∞™
20fi˜ ∞πø¡∞™
∆fiÌÔ˜ µã
1923 - 1942

°fiÚ‰ÈÔ˜

3

4

© 2004
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ PÔ‰¿Î˘
AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 45
104 33 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210 8217932
EΉfiÛÂȘ °fiÚ‰ÈÔ˜
M·Î‰ÔÓ›·˜ 17
104 33 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210 8252279 - Fax: 210 8210506
∂È̤ÏÂÈ·: ª·˝ÙÔÁÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹
ISBN 960-7083-62-8

5

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™
°π∞ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ..............................................................................9
∏ ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· – ∏ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È – √ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ – ∆Ô
·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘-°·ÚÁ·Ï›‰Ë-∑‹Ú· – ∆·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜: ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ – ∫·È Ó¤· ·fiÂÈÚ· Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ – ∏ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ – ∏ Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ – √ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È
Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ – ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË
∫·Ê·ÓÙ¿ÚË Î· Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· – ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ – ∏ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
∏ ∫√ªª√À¡π™∆π∫∏ ∞¶∂π§∏ ....................................................39
ª‡ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·
∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ ............................................47
∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1922 – ∏ ¿ÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ –
∏ ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ – ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË
Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ∫ÔÏȷϤÍË – ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘:
Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ – ∆· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ·
Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ – ∆Ô Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ – ∏ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ – √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· £. ¶¿ÁηÏÔ˘ – ∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∆·ÁÌ¿ÙˆÓ
– ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1926 – ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË
– √ ÌÂÛÛ›·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ – ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË
– ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· – ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 25˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1932
√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™
∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™......................................81
ªÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – ∆· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·
™∆∏ ¢π¡∏ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∫ƒπ™∏™ ....................................99
∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË 1929-1933 – ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ ....................................................104
√È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1933 – ∫·È Ó¤· ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜
ηٿ ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ – ∆Ô Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

6

∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ ‹ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À ........124
∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ – ∏ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· – ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ – ∏ 4Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∆Ô Ú·ÍÈÎfiËÌ· – ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· – ∆Ô
·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁÈÔ – √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∫∫∂ – ∆· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘
1938 Î·È 1939 – πÂÚÔÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ
∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À......................................163
ÃÈÙÏÂÚÈÎfi ηΤÎÙ˘Ô – ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË-¢ÈηÈÔÛ‡ÓË-¶·È‰Â›·
– ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·
∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À ∂ƒÃ∂∆∞π
∞¶√ ∆∏ Ãπ∆§∂ƒπ∫∏ °∂ƒª∞¡π∞................................................178
∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ Î·È ÙˆÓ ¡·˙› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· – ∏ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘
ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ – ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ – √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ
ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· – ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ °. ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ – ∆Ô
Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘
√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ..............................................195
∆· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË – ¶Ú·ÎÙÈÎfiÓ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË ƒÒÌË, 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 – √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ
πÙ·ÏÒÓ – √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ – ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÔϤÌÔ˘
ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ – ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ – ∏ ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÔϤÌÔ˘ – ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ӛÎË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ – ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ – ∏ Âȯ›ÚËÛË ª·Ú›ÙÛ· –
¢˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ – ∏
ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ – ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·
√ £∞¡∞∆√™ ∆√À π. ª∂∆∞•∞ ......................................................240
∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À π. ª∂∆∞•∞ ......................243
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÚ˘˙‹˜ – ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ – ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¶·¿ÁÔ˘-ÕÁÁÏˆÓ – ∏
·ÔÛÙÔÏ‹ ÿÓÙÂÓ Î·È ¡ÙÈÏ – ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÌÂډ‡ÂÙ·È – ∆Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎfi ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – ∏ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ
∏ °∂ƒª∞¡π∫∏ ∞¶√º∞™∏ °π∞ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ......................261
√È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ – ∏ ÌÂÁ¿ÏË Â·ÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ – ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Â›ıÂÛË – ∏ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜ – ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ – ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË – ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÕÁÁψÓ
– ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ – ∏ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

7

– ∏ ηٿÏË„Ë Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ – ∏ ηٿÏË„Ë Ù˘ ∞ı‹Ó·˜
– ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ª·Î µË

∏ ∫∞∆∞§∏æ∏ ∆∏™ ∫ƒ∏∆∏™ ......................................................312
∏ ı¤ÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ – √È ÕÁÁÏÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ – ∫·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› – ∏ ÚÔ·Ú·Û΢‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ – ∏ Â›ıÂÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘ 1941 – ∏ Â›ıÂÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ – ∏ Â›ıÂÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ – ∆È
¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ – √È ·ÒÏÂȘ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘
∫Ú‹Ù˘ – ∫·È οÔȘ ·ÎfiÌË ÎÚ›ÛÂȘ – ™Ô‚ÈÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË
Ì¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ – ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜ – ªÂ Úfi·Ï· Î·È Ì·¯·›ÚÈ· – √È ·ÒÏÂȘ – ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·
∆∞ ∂°∫§∏ª∞∆∞ ¶√§∂ª√À ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏
∫∞∆∞§∏æ∏™ ∆∏™ ∫ƒ∏∆∏™........................................................363
∆√ ∫√Àƒ∂§π∞™ª∞ ∆∏™ ¶√§∂ªπ∫∏™ ™∏ª∞π∞™ ∆ø¡
¡∞∑π™∆ø¡ ........................................................................................374
∏ ∆ƒπ¶§∏ º∞™π™∆π∫∏ ∫∞∆√Ã∏ ..............................................377
√È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ – ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ – √È ˙ÒÓ˜
ηÙÔ¯‹˜ – ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – ∆Ô ∫Ô˘ÙÛÔ‚Ï¿¯ÈÎÔ
ΛÓËÌ· – √È ∆Û¿Ìˉ˜ Ù˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜ – ∏ Ï·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜
ηٷÎÙËÙ¤˜ – √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ¯ÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ – √È ÚÒÙ˜
·ÓÙÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ – ∆Ô Î›ÓËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ –
∏ ›ӷ Ù۷Λ˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi – ∏ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Û ›‰Ô˜ – √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›
Î·È Ù· ÊÚÔ˘Ú·Ú¯Â›· – ∫›ÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ·
∞¶√ ∆π™ ∞À£√ƒª∏∆∂™ ∞¡∆π™∆∞™π∞∫∂™ ¶ƒ∞•∂π™
™∆∏¡ √ƒ°∞¡ø™∏ ∆∏™ ∞¡∆π™∆∞™∏™ ......................................417
∏ ›ӷ Á›ÓÂÙ·È ÂÊÈ¿ÏÙ˘ – ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ – ∆Ô È‰Ú˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞ª – ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ – ∆Ô È‰Ú˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂¢∂™
– ÕÏϘ ·ÓÙÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ
∏ ∂•∂°∂ƒ™∏ ™∂ ¢ƒ∞ª∞ - ¢√•∞∆√ ..........................................435
∏ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ˙ÒÓË Î·ÙÔ¯‹˜ – ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ – ∏
¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ – ∏ ÛÊ·Á‹ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ – √È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ – √È ÛÊ·Á¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË
‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜

∏ ¶√ƒ∂π∞ ∆√À ∞¡∆π™∆∞™π∞∫√À ∫π¡∏ª∞∆√™ ........445
°ÂÓÈο – √È ·ÒÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ – √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘
28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1941, ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ – √È ·ÏÈÔ› ·ÛÙÔ›
ÔÏÈÙÈÎÔ› – ∏ ·Ú¿‰ÔÍË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ – ∆Ô

8

™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ – ∆Ô ·ÂÚÁÈ·Îfi ·̷ Ô˘ ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂∞ª – ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË – ∏ Ó¤· ΛÓËÛË ÙÔ˘
∂˘Ú. ª·ÎÈÚÙ˙‹ – ∫·È ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ – √È ÕÁÁÏÔÈ ÛÙ·
ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ – ∆Ô ∂∞ª Î·È Ô ∂§∞™ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ – ∆Ô 1942 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘

√π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ø¡ ∫∞∆∞∫∆∏∆ø¡ ............................491
∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ – ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜
ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ – ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ °. ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ – ∏
ÂÍfiÚÈÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË – √ ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È – ∏ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ ∂™¶√ – ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ 1942 – ¶¤ÊÙÂÈ ÛÙË ƒÔ‡ÌÂÏË Ë ™˘ÌÌ·¯È΋ ∞ÔÛÙÔÏ‹ – ∏ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˘

√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™

9

√π ™YNE¶EIE™ TH™ MIKPA™IATIKH™
KATA™TPOºH™ °IA THN E§§A¢A

1. H ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·
H MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ʤÚÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ
΢ڛˆ˜ EÏÏ¿‰·. ¶¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÚfiÛÊ˘Á˜ (¯ˆÚ›˜ Ó·
˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË M·Î‰ÔÓ›·-£Ú¿ÎË),
΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, Á˘ÌÓÔ› Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ, Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó Û ÌÈ·
¯ÒÚ· Ô˘ ‹‰Ë Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. TÈ ı· ¤Î·Ó·Ó Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Ï‹ıË Ô˘
ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
ÙÚÔÊ‹, ÚÔ‡¯·, ¯ÒÚÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó; A˘Ù¿ Ô˘ ›Â Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜
Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÛÙÚ·Ùfi, ÂͤÊÚ·˙·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. OÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ
Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÂÍÔ˘ıÂӈ̤Ó˘ ÙfiÙ ¯ÒÚ·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο
fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ı· ·Ó¤ÙÚÂ ٷ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·È fï˜, οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚ·ÁÌ·ÙÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË,
Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ (A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1922)
¤ˆ˜ ÙÔ 1928, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ËÁÂÛ›· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·ÂÏÈṲ̂ӷ
·˘Ù¿ Ï‹ıË ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË.
TÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1922 ‰ÂÓ ¤Ï˘Û ٷ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. OÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ
ÙË ÁÂÓÈ΋ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ›¯·Ó ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ôχ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·
˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· χÛË. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋
·ÏÏ·Á‹, Ô˘, ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ··ÈÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ ¤ÍÈ. M’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi
Û·Ó ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ·.
OÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ fï˜ ‹Ù·Ó Ôχ ··ÈÙËÙÈΤ˜. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋
ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‹ÙÙ·, ·ÏÏ¿ Ôχ
ÚÈÓ, Î·È ··ÈÙÔ‡Û ÚÈ˙È΋ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË. H ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
‹ÙÙ· Î·È Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û·
ηٿÛÙ·ÛË ·ÎfiÌË ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‚Ú¤ıËÎÂ
ÛÙÔ ÎÂÓfi.

10

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

2. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È
H ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È Ì¤¯ÚȘ
ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ó· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô˘
ÂÈ˙ËÙ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ
¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ °ÔÓ·Ù¿. H E·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â χÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο
ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ËÌ›ÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙȘ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÍÔ˘ıÂÓˆı› ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ
Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË. K·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. AÏÒ˜ ›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘
‹Ù·Ó οÙÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜.
∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù¤ıËΠÂÈÙ·ÎÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜,
Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ·fi ÙÔ 1923 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1935, Î·È ÙÔ 1940 ·ÎfiÌË.
EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηÈ
·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÚfiÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. H ›ӷ Î·È Ë ·ÂÏÈÛ›·
¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ÈÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi. AÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·˜
‰˘Ó·Ùfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó· ËÁËı› Û’ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ôχ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
H E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË
·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË, ηٿÊÂÚÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈοÓÙÈΘ
˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙ› ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘
ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. M ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û fiÛÔ˘˜ ı· ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘.
∫·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1922,
fiˆ˜ ÙÔÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô
Î·È ÙȘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ΛÓËÌ· Ô˘ Âȉ›ˆÎ ӷ
Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È fi¯È Ó· ͉ÈÏÒÛÂÈ ÙȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘
˘‹Ú¯·Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ô˘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜
ÙȘ ›¯Â οÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜.
¶·Ú¿ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÛÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. O ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô KÔÓ‰‡Ï˘, Ô
X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋
EÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ËÓ›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ
·Ó·‚Ú·ÛÌfi ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. K·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÁÈ·
ÙËÓ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹.

TÔ ·ÏÈfi ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È·Û·ÛÙ›. ∏ ¢ı‡ÓË ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô KÒÙÛÔ M¤ÌÔ. ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› Û˘ÛÂÈÚÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ¯ıÚÔ‡. 3. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹. fiÔ˘ ·ÏÏËÏÔÙÚÒÁÔÓÙ·Ó Î·È ·ÏÏËÏÔ¸ԂϤÔÓÙ·Ó. ̤۷ ÛÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 11 ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ̤·. OÈ IÙ·ÏÔ› fï˜ Â¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ·Ù› Ô Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô˜ ‰ÚÔ‡Û ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ÂÓÒ Ù· ÈÙ·ÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›· ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. Œ¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó. Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1923. M¤Û· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ. AÊÔÚÌ‹ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ TÂÏ›ÓÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈ΋ ÌÂıfiÚÈÔ. OÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ¿ÌÔÚÊÔ È· «ÎfiÌÌ·» ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛÂ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ K¤Ú΢ڷ. Ë ˘fiıÂÛË ‹Ù·Ó ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ΢ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ Ë IÙ·Ï›·. O IÙ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ٷ fiÚÈ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. OÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÎÔÈÓ‹ ÛËÌ·›·. ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ÚÔÛÙ¤ıËΠÌÈ· ·ÎfiÌ· ÂÛÙ›· ·ÓˆÌ·Ï›·˜: Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó. ŸÌˆ˜ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹. ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛȘ. Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ . ™ÙȘ 27 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923 Ô IÙ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÙ·ı› ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. K·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. O ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. M ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÏÔÈfiÓ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ηٷÎÙËÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˘ÔÏfiÁÈÛ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ. ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. O ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜ M¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·‚Ú·ÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÚÈÏÔΤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ. Ô˘ ›¯Â ËÙÙËı› Î·È Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘. OÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛÈ Î·È Û‹ÎˆÛ·Ó ·ÓÙȤڷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ¤Ú·Û ͷӿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.

O IÙ·Ïfi˜ ÎfiÌ˘ ™ÊfiÚÙÛ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ IÙ·Ï›· ηÙËÁfiÚËÛ ·ÓÔȯٿ ÙÔÓ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˆ˜ ¤ÓÔ¯Ô Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ TÂÏ›ÓÈ. Ë ÔÔ›· Ê˘ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· «ÂÂȉ‹ ¤‰ÂÈÍÂÓ ÔÏÈÁˆÚ›·Ó ÂȘ ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛÈÓ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛÈÓ ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ». TÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ÔÚıˆÓfiÙ·Ó Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚Ô˘Ófi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.12 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Â›ıÂÛË. Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÈÚ‹Ó˘ ÙÔ˘ ∞ã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÔÓÙ¿ Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó Î·È ·ÓÙÈÊ·Û›ÛÙ·˜. Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ 50 ÂηÙ. Ô˘ ÎfiÙÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ(!). ŒÙÛÈ. ™ÙËÓ ¶ÚÂÛ‚Â˘ÙÈ΋ ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ Î·È Ë IÙ·Ï›·. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˘ÔÏfiÁÈ˙ Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜. H E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ¿Ï¢ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜. 4. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜. H ·Ï‹ıÂÈ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË. ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó AÏ‚·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ-Ì¤Ë‰Â˜ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÙÔ 1922. Ù¿¯ÙËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ Î·È ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. Î·È Â›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΉÒÛÂÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹: «K¤Ú΢ڷ-K·ÙÔ¯‹». TÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÚÂÛ‚Â˘ÙÈ΋ ¢È¿Û΄Ș. O ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜. ÏÈÚ¤Ù˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ ÎÔ˘Îԇψ̿ Ù˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Úı ٛÔÙ· ÛÙÔ Êˆ˜. ·ÊÔ‡ ηӤӷ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ï‡ÛË ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ Ï‡ıËÎÂ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. AÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ TÂÏ›ÓÈ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. H ÌfiÓË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÏÔÈfiÓ ÚÔ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÎÎÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ K¤Ú΢ڷ(!). TÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘ °·ÚÁ·Ï›‰Ë . T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î¿ı ¿ÏÏË ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ X¿Á˘! O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ¿ÓÙˆ˜ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ K¤Ú΢ڷ. οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923. ¶ÔÏÏÔ› ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙ· .Z‹Ú· H ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ¤ıÚ„·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ 1922 Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ÛÙË ‚ÚfiÌÈÎË ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ. ∞ÎfiÌË.

K·È ηٿ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÂͤÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜. ·ÓÙȉڷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ۇÌÚ·ÍË Ì ÙË ¢ÂÍÈ¿. MÂÙ·Í¿˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ È· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·È˙ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1920. °·ÚÁ·Ï›‰Ë. TË ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë ËÙÙË̤ÓË ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1923. K·È ÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ̤¯ÚÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û·Ó Î›ÓËÌ· °. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ۠·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ·ÎfiÌË Î·È Î·ÙÒÙÂÚÔÈ. A˘Ùfi ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 13 ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °·ÚÁ·Ï›‰Ë˜. fiÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› Î·È ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. ¶Ôχ˙Ô˜. £. ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ Ô ·ÏÈfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ó·Á¿ÎÔ˜ Î·È ÔÈ Ù·Á̷ٿگ˜ A. . ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ηٿ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ. ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ı· ‰È·Ï˘ı› ̤۷ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ™Î˘Ï·Î¿Î˘ Î·È ™. MÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜. §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¶. EÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ T·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¶. EӉȿÌÂÛ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ì¿˙· ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ·ÏÈÔ‡ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·È ¯ÒÚÔ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó. Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚ› ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ Î·È KÔÓ‰‡ÏË. Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο. AÓÙ›ıÂÙ·. æ˘¯‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923 Â›Ó·È Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ T·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î·È ›Ûˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô I. ¶ÔÏÏÔ› ·ÏÈÔ› ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. H ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ηı·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜.

™Î˘Ï·Î¿ÎË. O MÂÙ·Í¿˜. H ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓˆÌÔÙÒÓ. MfiÓÔ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 1915-22 Ù˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Ù¯ÓËÙ‹ ˙ˆ‹. ηٿϷ‚ fiÙÈ Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ °. Ë ¢ÂÍÈ¿ ‚Ú¤ıËΠÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÍ‹˜ ‰ÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜: Ó· ‰Â¯Ù› Ó· Û˘ÓÙÚȂ› ‹ Ó· ·ÚÓËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. TÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923. Z‹Ú·. fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. TÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÓfiÙËÙ·˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ ‰ÒÛÂÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ 1923 Î·È Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÈÛÌÔ‡. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÂ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‹Ù·Ó Ô I. fiˆ˜ Î·È Ô ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.14 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ H ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ηٿ Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ŒÙÛÈ. K·È ÛÙË Ì›· Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ: ı· ¤¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ‰È·Ï˘fiÙ·Ó. K·È ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ˘˜ °. Ô ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ·. MfiÏȘ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. MÂÙ·Í¿˜. ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·Î¤Ê·Ï˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ¢ÂÍÈ¿˜. §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ηٿ ÙfiÛÔ Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ. TÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1922 ¤ÎÔ„Â ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ ÙÔÓ «·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi». °·ÚÁ·Ï›‰Ë Î·È °. A˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÔηχÙÂÈ Ë Â˘Ú‡Ù·ÙË ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. M ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ fiÙÈ ÂÓÒ Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈο ÎfiÌÌ·Ù· ›¯·Ó ÛËÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1922. ø˜ ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ٛÔÙ· ·fi ÙÔ 1909 Î·È ÌÂÙ¿. O ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡ÛÂ. ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. Ô˘ ˘ÔÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi. ¶. TÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ Î·È Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∆·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ù·Ó ·¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÙÔ˜ ÔÏÈÙÈο. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙfiÙÂ. OÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ‹Ù·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔ˘ °ÔÓ·Ù¿. OÈ ‰ÂÍÈÔ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â . Ó· Á›ÓÂÈ Ô ¿ÍÔÓ¿˜ ÙÔ˘˜. ›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ. ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÈÛ‡ÛÙËÎÂ. Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÈÙÂÏ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ £. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÂÓÈ·›·. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.

Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1923 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1909. ˆ˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. T· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ·‹¯ËÛË ÛÙÔ Ï·fi. K·ÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ó.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 15 ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÛÙ·ı›. Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙË ‰È·Ù·Á‹. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·. ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤ÚÂ ӷ ÔÏÂÌ¿. MÂÚÈÎÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. ŒÙÛÈ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ›¯Â ÂÍ·ψı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ¤‰Ú·Û ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ·. TÔ 1923 fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. M· ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ ÙÔ˘ 1923 ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó¯ÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙfiÓÈÛ·Ó Î·Ï¿ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ‹ ÛÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÎÈÓ‹ıË Î. ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘. ‰ÈfiÚÈÛ ·Ú¯ËÁfi ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¶¿ÁηÏÔ Î·È ·Ú¯ËÁfi Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙȘ ÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰Â˜. K·Ó¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1923 ›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¤Ì·ı ӷ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ˆ˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘. OÈ ÎÈÓË̷ٛ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘.Ï. ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Ì·¯ËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ηٿϷ‚ . K·È Ê˘ÛÈο Ë ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. TÔ Î›ÓËÌ· ÂΉËÏÒıËΠÙË Ó‡¯Ù· ÛÙȘ 21 ÚÔ˜ ÙȘ 22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923. ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Â›¯·Ó ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ (18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923). ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ù›ÔÙ·. £· ÙÔÓ ¤ÛÂÚÓ·Ó Ì ÙË ‚›· ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊÔÎÙfiÓÔ ÛÊ·Á‹! M· ‹Ù·Ó Ôχ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ. K‹Ú˘Í ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓfiÌÔ. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¤ÎÚÈÓ·Ó Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ¿ÙË. Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹. ·ÚfiÙÈ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È ÔÏÏÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ‹Ù·Ó.. ¤ÎÏÂÈÛ ÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. Œ‰ÈÓ·Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ıˆڛ· Ô˘ ‰È·Ï¿ıÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ¿ÙË ·ÍȈ̷ÙÈÎfi. H ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ηÏÔ‡Û ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. K·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·Ù·ÚÈ¿ Ô˘ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰˘Ó¿ÌÂȘ. Î·È ÂȉÈο Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. TÔ Î›ÓËÌ· fï˜ ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ Û ·ÔÙ˘¯›· ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÔÚıfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

§ÔÈfiÓ Û·˜ ÂοÏÂÛ·. ·ÓÙÂıÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡ ÌÔÓ·Ú¯ÈÛÌÔ‡.. οÏÂÛ ÙÔÓ ÙfiÙ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ KKE °. K·È οÙÈ ¿ÏÏÔ: Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Ôχ ÔÚı¿ ηٿϷ‚ fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÂ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ŒÙÛÈ. ÛÂÏ. AÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿‰ÔÍË ÙÚÔ‹.. Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚıËΠ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ì ÂÈ›ÎÂÈ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. OÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ‹Úı·Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË. TÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ Z‹Ú· ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·. ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ ¤Ûη۷Ó. Ô˘ Âȉ›ˆÎ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Í·Ó¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÈÛÌÔ‡. ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË. ÌfiÏȘ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ÊÂÎȤ˜ ÛÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ‹ ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿. ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Á‡Ú„ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ï·ÙÈÒÓ Ï·˚ÎÒÓ Ì·˙ÒÓ. KÔÚ‰¿ÙÔ Î·È ÙÔ˘ ›Â: KÔÚ‰¿ÙÔ. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Û·˜ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·. MfiÓÔ Ô K. ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ. ·ÏÏ¿ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. O MÂÙ·Í¿˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌfiÏȘ ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ Î›ÓËÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ÙÔ˘˜ 1.1 O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. °È¿ÓÓ˘ KÔÚ‰¿ÙÔ˜. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› (22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923). TÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙÂ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. 627-8 .16 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ÌfiÏȘ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ηÓÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë æ·ÚÚÔ‡. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÂÒÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ KÔÚ‰¿ÙÔ.. ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹.. OÈ ‚·ÛÈÏÈÎÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÈÌ·ÙÔÎ˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. M·ÓÈ·‰¿Î˘ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ì˘Óı› ÛÙÔÓ AÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ. ÙË ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢. ÙfiÌ. ‰È¿ Ó· Û·˜ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÌÂÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ˘Ô‡ÏÔ˘. TÔÓ ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ‰È·Ï‡ıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜. K·È ηٿϷ‚ fiÙÈ ÙÔ KKE ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰‡Ó·ÌË. Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË X·ÏΛ‰·. Eã. OÈ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÈÛÙ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Î·È ·˜ ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔÈ. fiÔ˘ ·ÔηÏÔ‡Û ÙÔ Î›ÓËÌ· «¿ÙÈÌË Î·È ÚÔ‰ÔÙÈ΋ Ú¿ÍË».

OÈ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ï·ıÂ̤Ó˜. 159. H ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔ‚·Ú‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ fiÙÈ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ηٿϷ‚ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı›. ¤ÚÂ ӷ ÂÎηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. Afi ÙÔ˘ 1923 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ fiÏ·È ·È ÛËÌÂȈıÂ›Û·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·¤‚ÏÂÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÈÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ıÂÏ‹Ûˆ˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. ¢·ÊÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ2: EϤ¯ıË Î·È ÂÁÚ¿ÊË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ 1923 Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛȘ ·ÂÙ¤ÏÂÛÂÓ ÙËÓ ‚¿ÛÈÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÂϛ͈˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÙfiÌ. Aã. fi¯È ÌÂٷ͇ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ. ·Ú¿ ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÙÔ˘. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜: ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô‰˘ÓËÚ¿ ÁÈ· ÙË ¢ÂÍÈ¿ Î·È Â›¯·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ù· ÓÒÙ· Ù˘. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. K·È ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. K·È ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ·›Ì· ı· ‚¿ı·ÈÓ ÙÔ ¯¿ÛÌ·. ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. O ‰ÚfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÌ¿‰Â˜. Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¤ÙÚÈ‚Â ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 17 ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi. ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤‰ÂȯÓ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. H E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÌfiÓË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÚı‹ Ù·ÎÙÈ΋. . K·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô χÛÂȘ: ‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‹ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË. H EÏÏ¿˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔϤ̈Ó. 2. OÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡Û ˆ˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. °Ú. ÛÂÏ. K·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ. MÈ· ·ÎfiÌË ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÂÓÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ·fi οı ‡ÔÙÔ ÛÙÔȯ›Ô. MÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ô °Ú. ·ÏÏ¿ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ¢ÂÍÈ¿. ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ʇÛÂÈ Î·È ı¤ÛÂÈ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÂÍ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. E›¯·Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚ÏËı› ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ·. 5. AÓ·ÏËı¤˜. ¢·ÊÓ‹˜. H Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹.

. ·ÏÏ¿ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi. H ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (¶¿ÁηÏÔ˜. ¢ÂÓ Î¿ÏÂÛ·Ó fï˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ KKE. MÈ· ·ÎfiÌË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜: Ë ËÙÙË̤ÓË ¢ÂÍÈ¿ ¤‚·Ï ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙ· ÛΤÏÈ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤Ú¯ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ¢Â›ÁÌ· Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Í·Ó¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ÛÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923. ¿ÌÔÚÊÔ Î·È ·Û˘ÓÙfiÓÈÛÙÔ. Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ÙËÓ Ô‰Ô¿ÙËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ı· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù· (¶¿ÁηÏÔ˜. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÁÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ÚÔˆı‹ÛÂÈ.). K‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ̤ÓÂÈ È· ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·. H ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. ÁÈ·Ù› Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜. TÔ Ï·˚Îfi ·˘Ùfi ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ı· ÙÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÈ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›» ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·. OÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ë Î·ÙÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË– ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ·fi ÂÔ›ıËÛË. ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÙ·¯Ù› ϤÔÓ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÈÚÚÔ‹. K·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÎfiÌ·. MÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·. K·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›·. KÔÓ‰‡Ï˘ Î. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¯·Ú·¯ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›. M ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Î·Ù·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.¿. ™ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1923 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË °ÔÓ·Ù¿ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ¡. η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‚ÔÏ¢Ù› ̤۷ ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ï·›ÛÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.18 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ OÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÚıfiٷ٘. ·Ú¿ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË. KÔÓ‰‡Ï˘).

E. Î·È ¤ÛÙÂÈÏ Â›Û˘ ÁÚ·Ù¤˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ô N¿ÎÔ˜ ÏfiÁˆ ··Û¯ÔÏ‹Ûˆ˜. M·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘. Z·˝Ì˘. §.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 19 ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›¯·Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: AÏ.. ¶. ¢. ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÁÚ·Ù¤˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ÔÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ KÔÓ‰‡Ï˘ Î·È ™Î·Ó‰¿Ï˘ Î·È Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ AÏ. ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë 3. Aı. KÔÊÈÓ¿˜. N. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜. ŸÏÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛıÂ. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. ÙÔÓ ÛÙfiÏÔÓ Î·È Î·ı’ fiÛÔÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È Î·È ÂȘ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÌÂÙ¤‚·Ï ˆÚÈṲ̂ӷ˜ Û˘Óı‹Î·˜. ™·Ú·ÓÙ›‰Ë˜. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. BÔ‡ÏÁ·Ú˘. A˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ԉ›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÔÓ·Ù¿˜. Ô ™. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ‹Ù·Ó Ó· Ûˆı› Ë ‚·ÛÈÏ›· Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÚÈ˙ÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ. AÏ. Û‹ÌÂÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂÚ›˜ Ë Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛÎÂÈ̤ÓË ÂȘ ÙÔÓ ıÂÛÌfiÓ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ (ÂÎ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡) ÌÂȈı›۷. ™ÔÊÔ‡Ï˘. A. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Î·È AÓ‰Ú. ™ˆÙ. K·Ú·¿ÓÔ˜. E˘Ù·Í›·˜. P¿ÏÏ˘. °. °. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. °. ¶¿ÁηÏÔ˜. ›Â.3 K·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: M ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹Ó Ù˘ ÛÙ¿Ûˆ˜. M·˙·Ú¿Î˘. Z·‚ÈÙÛ¿ÓÔ˜. M·Ú‹˜. £. ¶¿ÁηÏÔ˜. ¢·ÁÎÏ‹˜. M·˙·Ú¿Î˘ Î·È AÏ. fiÙÈ Ë Ú·Á‰·›· Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙ¿Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛·Ó Ó¤·Ó „˘¯ÔÏÔÁ›·Ó ÂȘ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ. . °. Afi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. °. K. B. °. ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. ¶. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. K. °fiÓÙÈη˜. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜. ™›‰ÂÚ˘. ÛÂÏ. X. Ÿ. 164. N¿ÎÔ˜. KÚÔÎȉ¿˜. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È KÔÓ‰‡Ï˘). Afi ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ (ÔÌ¿‰· £Ú¿Î˘) Ô ™. K. Z·˝Ì˘. ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. K·È Ê˘ÛÈο ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ A. BÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜. AÏ. ÂÊ’ ˆÓ ‰ڷ˙Ô̤ÓË Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ˆÚÈṲ̂ӷ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÂÙ‹ÚËÛ ÈÛÙÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚÔÓ Î·È ÊÚÔÓÒ fiÙÈ ˘fi Ù·˜ Ó¤·˜ Û˘Óı‹Î·˜ ‰ÂÓ ı· ‹ÙÔ ·Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Â¿Ó Ù˘¯fiÓ ÂÎ Ù˘ ÂÍÂÙ¿Ûˆ˜ ÂÈÛı› fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·ıÂÒÚËÛȘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ Ù˘.. Z. ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ÎÏËı› ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ÔÈ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ηıÒ˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi˜. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. TÛÂÚÔ‡Ï˘. X·Ú›Ï·Ô˜. Mȯ. §. KÚÔÎȉ¿˜. E›Û˘ ‰ÂÓ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Ô AÏ. AÏ. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. M›ÛÈÔ˜. N. ∂›Û˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›: ¶. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi˜. £.

ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë Û‡Û΄Ë. KÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÙÒÚ· Î·È Ë ™ÂÚ‚›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. ‹ÙȘ Î·È ·˘Ù‹ ÂȘ ÙfiÛÔÓ ÎÚÈÛ›ÌÔ˘˜ ‰È¿ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÙÈÁÌ¿˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ‹ÙÔ Ë Ì¿ÏÏÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË.. ·ÚfiÏÔ Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙfiÙÂ Î·È Î·ÙÔÈÓ¿ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ. M·Ó¤Ù·˜. K·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÔÈ ‰ÂÍÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡. TȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ ÙȘ ¤·ÈÚÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Â‰Ò Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ °ÔÓ·Ù¿. E›Ó·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ °ÔÓ·Ù¿ Î·È ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. OÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË Â›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ÔÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Á‡Ú„ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. Afi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ Ó· ÌË ÛËÌÂȈı› ÔÏÈÙÂȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙË ‚›· Ô OıˆÓ·›Ô˜ Î·È Ô K.20 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÌÂÚ›˜ Ë ˘¤Ú Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÂȘ Ù·˜ ·fi„ÂȘ Ù˘. K·È ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÌÂÈÓ Ԣ‰¤ÙÂÚÔ˜. . ™’ ·˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜.. M·Ú‹˜. EÁÒ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ì·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙÔÓ Î·ı’ fiÏËÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. EÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó Ë ·ÁÁÏÈ΋ Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¢·ÁÎÏ‹˜) ›·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚÔ˜ οı ‚›·ÈË Î·ıÂÛÙˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ 22·˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1923. O ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Á‡Ú„ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ô °. T· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (™ÔÊÔ‡Ï˘. H ηÙÔÈÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· fï˜ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙ· ¿ÎÔ˘ÁÂ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÙ·Ó ÙÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. TÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÛÂ. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤·ÈÚÓ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. TÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ÁÈ· Ó· Â΂ȿÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. TËÓ ›‰È· ̤ڷ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ PÔ‡ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÏÓ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÎÈ˙ ӷ ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‚›·ÈË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Î·È Î·Ù·ÊÂÚfiÙ·Ó Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘.

O °Ú. ÛÂÏ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ٷÎÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ¤ÁÚ·ÊÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÌË ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Â›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. Î·È Ô OıˆÓ·›Ô˜ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ·ÊÔ‡ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË µÔ˘Ï‹. fï˜. O OıˆÓ·›Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Î·È ·Ó ÚԤ΢Ù ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÂȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ ı· η٤Ê¢Á·Ó ÛÙÔ Ï·fi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÛËÌ›ˆÛ Û Ӥ· ÂÈÛÙÔÏ‹. οÓÂÈ ÌÈ· ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. MÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ È· ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ·¤Ù˘¯Â. TÔ ˙‹ÙËÌ· ı· Û˘˙ËÙÈfiÙ·Ó ÛÙË BÔ˘Ï‹. ø˜ ›¯ÔÓ ÂÍÂÏȯı‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ Bã Î·È ‰È¿ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfiÓ ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ‰È¿ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ı· ‹ÙÔ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂÈı‹ÓÈÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 21 H E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ۈ̷ٿگ˜ Ì ‰‡Ô fiÚÔ˘˜: Ó· Á›ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô M·Ó¤Ù·˜. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. ¢È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ Ô 4. ŒÙÛÈ. . fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜). ÂÓÒ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÚÔˆıÔ‡Û ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· Û¯¤‰È·. TËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Ÿ. 183. ¢·ÊÓ‹˜ ϤÂÈ:4 O EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ıÂÏÂÓ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ·ÏÏ¿ Â‰›ˆÎÂÓ ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘ÔÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ ÂȘ ·˘ÙfiÓ. ÒıËÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ χÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ OıˆÓ·›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹.. M’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ì·Ù·›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÙȘ 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Û οı ȉ¤· Ó· ÙÂı› ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÚÔ˜ οı ÔÏÈÙÂȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. AÎÔÏÔ˘ı› Ô͇ٷÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. H ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË ·¿ÓÙËÛ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ (Ô‰fi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

. A˘Ùfi ÊÔ‚fiÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ô·‰fi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ¢fiÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.. ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜. Ÿ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ. K·È fï˜. ‰ËÏ·‰‹ ·ÏÏ·Á‹ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∆Ô 1909 ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎfiÌÌ· Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù¤ÙÔȘ Ù¿ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ôχ. ÓfiÌÈÛ fiÙÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋. Î·È ·˘Ùfi˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û ϛÁÔ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ȉÈÒÓ˘ÌÔ˘. ıÂÒÚËÛ ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË. Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ›Â: ◊ ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ı· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ ÛÒÌ·ÙÈ ÂȘ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÓ ÛÙÚ·Ùfi‰ÔÓ ‹ ·Ó ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ¿ÛÈÓ ÙˆÓ Î·Ù’ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔÓ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ı· ¤·˘Â Ó· ıˆڋ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ˆ˜ ÊÈÏÈÎfiÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÎfiÌÌ·.5 O ¢·ÁÎÏ‹˜ ‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜.. TÔ KKE ‹Ù·Ó ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ¿Ï˘. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ··ÈÙÔ‡Û ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜. AÓ ‰ÂÓ Â‹Ïı·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹Ù·Ó ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÈÂ Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı· ηıÔ‰ËÁÔ‡Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË. K·È ÙÔ 1909 ÂÙ¿¯ıË ˘¤Ú Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ÙÔ 1923 Î·È ÙÔ 1935-36. ¤Ûڈ͠ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜. ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Û ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ.E. 183.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 22 KÚ˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‹ıÂÏÂÓ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛÈÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Î·È Ë Î¿ı ϤÍȘ. . ÛÂÏ. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜ Ù˘ ·‚·Û›Ï¢Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜! ™’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ OıˆÓ·›Ô. M ÙË ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ÛÙȘ 17 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ηÏ› ÙÔÓ ¢·ÁÎÏ‹. ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ù˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. O ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ 5. ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· ı· ·Ú·Î·ÌÙfiÙ·Ó Î·È ı· ·ÔÌÔÓˆÓfiÙ·Ó Ë ¢. ŒÙÛÈ. ŒÙÛÈ. ·ÏÏ¿ ÊÔ‚‹ıËΠˆ˜ οÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙȘ ÂÓÛ·ÚÎÒÛÂÈ. K·È ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ͤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ¤ÊÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ıÂÏ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. O ¢·ÊÓ‹˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ fï˜ ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ºÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎÚËÍË ÌÈ·˜ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ˜ ÂÈÙ˘¯›·Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ¤ÙÂÈÓ·Ó. ΛÓËÛȘ.

∫·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢·ÁÎÏ‹ ¤ÏÂÁÂ: H E·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‚·ÛÈÛı‹ ÂȘ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹Ó ÌÔ˘ (ÂÓÓÔÔ‡Û ÙËÓ ÚÔ˜ OıˆÓ·›ÔÓ ÂÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜) ›Ó· ˘ԉ›ÍË ÂȘ ˘Ì¿˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı‹Ù ÂȘ Ù·˜ ÂÎÏÔÁ¿˜ ˘fi ÛËÌ·›·Ó ηı·ÚÒ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋Ó.. ∆Ô ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ. Ÿ. MÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ºÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ· Î·È ÙÔ ÂÓÓÔ› Û·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔ˘ ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÈÛÌÔ‡. ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á˘Ú¤„ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ‹ Ó· ·Ó·Ì›ÓÂÈ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘.. O K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ÂÎÓ¢ڛÛÙËÎÂ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 23 ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ ÙÔ˘. º˘ÛÈο Û ϛÁÔ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹. Î·È ·ÎfiÌ· ¤ÚÂ ӷ ÂÚˆÙËı› Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.. T· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜. E¤ÌÂÓ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Û 48 ÒÚ˜. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› È· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË Î·È ÙÔ˘ OıˆÓ·›Ô˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÚfiÛ¯ËÌ·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «·ÚÂÚÌËÓ›·» Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ··ÓÙ¿ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ ÛÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô °Î›ÓË: £ÂˆÚÒ ‚·Ú‡Ù·ÙÔÓ ÛÊ¿ÏÌ· Ó· ÚËÌÔ˘ÏÎËı‹Ù ˘fi Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ EÓÒÛˆ˜. O ¢·ÁÎÏ‹˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ.. ÛÂÏ. °È·Ù› Î·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ¤Î·ÓÂ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. TÔ‡ÙÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·Ú‡ ÔÏÈÙÈÎfiÓ ÛÊ¿ÏÌ·. TÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‹ÍÂÚ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. EÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÓÂÚÁ› Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ 1915-1920. M ÙÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÔÏÏÔ› ºÈÏÂχıÂÚÔÈ Â›¯·Ó 6.6 H ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. TËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. 184-5. √ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ fï˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ˘„Ô‡ÓÙ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹Ó ÛËÌ·›·Ó ηٿ Ù·˜ ÂÎÏÔÁ¿˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ›¯Â ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‹ıËΠ¤ÙÛÈ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. . ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· fiÙÈ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛÔÈfiÙ·Ó fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÈÙÂȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

K·È Ó¤· ·fiÂÈÚ· Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ §fiÁˆ ÙˆÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÓÈ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘. ŒÙÛÈ. Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. 6. Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ . XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÏÈÍË. O OıˆÓ·›Ô˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ·fi ÙÔÓ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠۿÏÔ˜ Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ A. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. H «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·» ÏÔÈfiÓ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÒ˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì·. ™ÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 Ë Hӈ̤ÓË AÓÙÈÔϛ٢ÛȘ. K¿ˆ˜ ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ OıˆÓ·›Ô˘. Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.E. £ÂˆÚÔ‡Û ٷ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙȘ 2 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924. ÂÓÒ ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. EÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. TÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ·›ÚÓÂÈ Ó¤· ·fiÊ·ÛË. fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·Ó ÙÒÚ· ÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›. ‹ ηχÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î¿Ï˘„‹˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘.24 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Â›¯·Ó ÂΉËψı› ·ÓÔȯٿ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÔÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ·ÏÏ¿ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ·Ó ¤Ì·ÈÓ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÓÈÎÔ‡ÛÂ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ÙÔ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Û ·Ôχو˜. EÓÒ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢.. ÁÈ·Ù› Î·È Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÙÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ EıÓÈÎÔÊÚfiÓˆÓ. OÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ºÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ·. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ÌË ı¤ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ı¤Ì·. fiÙÈ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Î·ıÂÛÙˆÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. TÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜.

H ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·Ê·›ÚÂÛ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÙË ÙË ‚·ÛÈÏ›·. Á‡Ú„·Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó. ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Z·˝ÌË. Û·Ó ¶fiÓÙÈÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜. E¿Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›·. A˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó. ŒÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÓfiÌÈÛ·Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ¤Ûˆ˙·Ó Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. H Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë AÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÁη٤ÏÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 25 ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ. H ·Ô¯‹ ÂÛ‹Ì·ÈÓÂÓ ÂÁηٿÏÂÈ„ÈÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓÔ˜. ÙÔ˘ Œ. ◊ıÂÏ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÌfiÏȘ ı· ÍÂηı¿ÚÈ˙Â Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÏ·. K·È Ôχ ÔÚı¿ ·Ú·ÙËÚ› Ô ¢·ÊÓ‹˜:7 OÛÔÓ‰‹ÔÙ ÌÈÎÚ¿ Î·È ·Ó ‹ÙÔ Ë ÂÎÚÔÛÒËÛȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÂȘ ÙËÓ ™˘Ó¤Ï¢ÛÈÓ ı· ·ÂÙ¤ÏÂÈ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ·ÓÙȉڿÛˆ˜. Ÿ.. √È 7. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. X·ÚÈÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ P¿ÏÏË. Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤·È˙ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. . °È· ÌÈ· ÌÂÚ›‰· fï˜ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰Ú¿Û˘. ÕÎÔ˘Û·Ó ‹ÚÂÌ· ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‹ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‹ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î›ÓËÌ·. ÛÂÏ. ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›. ¿ÓÙˆ˜. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. 189. ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔÙÂϤÛË ·ÊÂÙËÚ›·Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. H ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. K·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰È·ÈÛÙˆÓfiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÈηӋ Ó· ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÔÁ¤˜. Ë ·Ô¯‹ ·ÂÙ¤ÏÂÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÈÓ Ù˘ ‹ÙÙ˘ Î·È Â› ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. TÔ˘˜ ‰fiıË. ™ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1923 ÔÈ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ¿‰ÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ™Ù‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜. K·È fiÏÔÈ. EÊ’ fiÛÔÓ fï˜ ›¯Â ÚÔËÁËı‹ Ú·ÍÈÎfiËÌ·.

¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜. OÈ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÈÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô ™ÔÊfi˜. Ô˘ ÁÂÓÈ·ÙËÎ·Ó ¿ÏψÛÙÂ. K·È . MÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË fï˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÙÔ ÈÈÎfi ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ‰È¤Ï˘ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜. E·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ÂÂÓ¤‚Ë Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. ¶ÚÔÙÔ‡ Û˘ÌÏ·ÎÔ‡Ó ·ÚÂÓ¤‚Ë ÙÔ ÈÈÎfi.26 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ı· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·Ó ‹Û˘¯·. ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. K·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›. ‹ ÂÁηٿÏÂÈ„·Ó ÙË ‚·ÛÈÏ›· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÂÚÁÔ› ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‹ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜.E. M· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·fi„ÂȘ. AÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ Ë ÊÚÔ˘Ú¿. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó Ì ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ. K·È ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÙ¤ ·¿ÓÙËÛË. Ë ·ÓÙÈÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ۠·ÓÙȉȷ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜. O ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó 8 ÓÂÎÚÔ› Î·È 26 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. A˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. Ô ÌÂÙ·ÍÈÎfi˜ ·ÏÈηڿ˜-¯·Û¿˘ ™ÔÊfi˜ ¤ÚÈÍ ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛÙÔÏÈ¿. TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯È˙Â Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. ÂÈÙ¤ıËΠÚÒÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. MfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ‰È·‰‹ÏˆÛË Ì ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ¶ÔÏÏ¿ ÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ·˘Ù¿. §ÔÈfiÓ. K·È ¿ÏÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚Ë. K·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË ·ÊÔ‡ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·Ó ‹Û˘¯·. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ·ÏÈ¿ ·Ó¿ÎÙÔÚ· ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÙË ÏˆÊfiÚÔ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. OÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó¤ÙÚÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù› ¤ÚÈÍ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi Ô ™ÔÊfi˜. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢. TÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·¤Ù˘¯Â ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ.

EÎϤ¯ÙËÎ·Ó 250 ºÈÏÂχıÂÚÔÈ.. ◊Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Î·È Â›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· Û fiϘ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. H ηٿÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ·‚¤‚·ÈË. ›¯Â Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ OıˆÓ·›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘. O Ï·fi˜ „‹ÊÈÛÂ. 7. K·È ÙÒÚ·. TÔ Úˆ› ¿ÏψÛÙ Ù˘ 9˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ÌÂÙ·ÍÈÎÒÓ ÛÙËÓ 9Ë MÂÚ·Ú¯›·.E.Ï. O ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. H ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ™ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Hӈ̤ÓË AÓÙÈÔϛ٢ÛÈÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢Ô̤ÓÔ˘˜. TÒÚ· ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ °ÔÓ·Ù¿ Î·È ÛÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ··ÈÙËÙÈÎfi˜. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÓ¤Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ. MÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ Ó·˘¿ÁËÛ·Ó. K·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ .√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 27 ÙÔ ÈÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. Î·È ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È 6 ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›. ∆ËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ˘. ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Î. TfiÙ ›¯·Ó ·Ú·Û˘Úı› ÔÏÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ¢ÂÍÈ¿. Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 25-27%. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. H ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1923. fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÂÈÛfi‰È·. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ٷ ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÊÚfiÓˆÓ. ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. K·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ. K·È ÂÓÒ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ê¿ÓËΠÂÈÂÈ΋˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·. 120 ·fi ÙË ¢. H ·Ô¯‹ ¤ÊÙ·Û Á‡Úˆ ÛÙÔ 30%. ™ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÚÈÓ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Ó· ıˆÚËı› ¤ÎÙˆÙË Ë ‰˘Ó·ÛÙ›·. Ô˘ ›¯Â ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ÛÙË §·¯·Ó·ÁÔÚ¿. ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·È˙Â Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. K·È Ë ·¿ÓÙËÛË ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ◊Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘.

Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ °ÔÓ·Ù¿ Ó· ʇÁÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ Bã «Ì ¿‰ÂÈ·» ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î·ÙfiÈÓ Ë BÔ˘Ï‹ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. H Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Bã ‹Ù·Ó PÔ˘Ì·Ó›‰· ÚÈÁΛÈÛÛ·. TÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÈ„ÔÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¤ÌÌÂÛÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÔÔÌ‹˜ ÙÔ˘. OÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ‹Û·Ó ÂÎÙfi˜ µÔ˘Ï‹˜. ™ÙȘ 19 ·Ó·¯ÒÚËÛÂ. H ·¿ÓÙËÛË ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ °ÔÓ·Ù¿ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ Bã‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÒÚ· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â È· ηӤӷ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. E‰Ò Ì¿ÏÏÔÓ ·›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È: Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÈÁÌÒÓ. TÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹Û·Ì ·ÏÏÔ‡. K·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤‚ÏÂ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘. M· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠ¤ÙÛÈ ˆÌ¿ ·ÏÏ¿ Ì fiÌÔÚÊ· ÏfiÁÈ· Î·È Ì Â›ÎÏËÛË ÛÙ· ·ÙÚȈÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î. M ÛËÌ›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÔÓ·Ù¿ ¤ÏÂÁÂ: «K‡ÚÈ Úfi‰ÚÂ. ŒÚÂ ӷ ˘Ô·„ÂÈ. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Î·È Ô OıˆÓ·›Ô˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Â·Ê‹ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë. Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Â›¯Â Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. TËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂȉÔÔÈ› ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛË Ê·Û·Ú›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÂı› ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ·. fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. fiÙ·Ó ı· ¿Ú¯È˙ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ë ¢. ·ÊÔ‡ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó. . ™ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÌfiÓÔ Ô °ÔÓ·Ù¿˜ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ÂÓÒ Ô °ÔÓ·Ù¿˜ fi¯È. OÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ºÈÏÂχıÂÚÔÈ.Ï. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ô AÏ.E. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÁÂÓÔ̤ÓËÓ ÂÎÏÔÁ‹Ó Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÌÔ› ‰ÒÛËÙ ÙËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹Ó Û·˜ ÂÚ› ÙÔ˘ Ú·ÎÙ¤Ô˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔÓ °ÔÓ·Ù¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.28 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙÔ˘ ·¤ÌÂÈÓÂ: Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. Z·˝Ì˘. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÔ‚·Úfi ‰›ÏËÌÌ·: ¡· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ¤Êı·Û ÛÙȘ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 ÛÙÔ BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Bã». TÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·¤‰ˆÛ ÙÈ̤˜. ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÛÙË µÔ˘Ï‹.

K·È Ì·˙› Ì ÙËÓ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. PÔ‡ÛÔ˜ Î·È Ô ¢·ÁÎÏ‹˜. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ‹Ù·Ó: Ô AÏ. H BÔ˘Ï‹ Û˘Ó‹Ïı ÛÙȘ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Î·È ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. Ô °. Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ó· ÙË ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. Ô °. ™ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·‚·ÛÈχÙÔ˘. Ô˘ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923 ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. µ¤‚·È·. Â¿Ó Ê˘ÛÈο ‹ıÂÏ ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Á›ˆÛ‹ Ù˘. η٤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‹Ù·Ó Ô EÏ. H Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ H ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BãÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ¢ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ·˜ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ Î·È Ù˘Èο ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ϤÁÂÙ·È ‚·ÛÈÏ¢Ô̤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ·ÓÙ› ÙÔ˘ . ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‹Ù·Ó Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. O˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. TÔ Ù˘Èο ÂÓÈ·›Ô ºÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ· ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ Û ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. TÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™ÙÔ ÌfiÓÔ ı¤Ì· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ÎËÚ˘¯Ù› Ë ·‚·Û›Ï¢ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. K·Ó¤Ó·˜ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ AÏ.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 29 8. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ «Î¿ÌÙÂÙ·È»! YÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· οÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ. Ô £. ŒÙÛÈ. ·ÊÔ‡ ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜. ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ÂÎÙÂı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û 20 ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Â›¯Â ÂÎÏÂÁ› ·ÓËÁ˘ÚÈο. Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁ›ٷÈ. ™ÔÊÔ‡Ï˘. ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ı· ¤·È˙ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜.

Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔÓ EÏ¢ı¤ÚÈÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ŒÙÛÈ. ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘fi ÙÔÓ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ ‹ ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË. ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Û·Ó ÛˆÙ‹Ú· Ô˘ ı· ¤‚Á·˙ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ. ™ÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ ÙÔ ·ÙÌfiÏÔÈÔ ÕÓ‰ÚÔ˜. £¤ÏÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ °. K·È ÔÈ ‰‡Ô fï˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ (∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ) Î·È Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. MfiÓÔ Ô AÏ.E. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ÙË ¢. ηӤӷ ʈ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ PÔ‡ÛÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Â›¯Â Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ Î·È ·fi ÙË ¢. ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ . PÔ‡ÛÔ. Ô˘ ÙÔÓ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¿Ô„Ë ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Ó· ÂÎϤÍÂÈ ·Ú¯ËÁfi. ·ÊÔ‡ ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ÙÔ ºÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ºÈÏÂχıÂÚÔ ÙÔ˘ °. KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË. fiÙÈ Ë ‰È¿Û·ÛË Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ·Ó ··ÁÎÈÛÙÚˆı› ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ. ¢·ÁÎÏ‹.E. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. K·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ºÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ·. O EÏ. ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ηÌÈ¿ χÛË. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. §¤ÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹. PÔ‡ÛÔ˘. η٤ıÂÛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ EıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. A˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· οÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ¢. ›‰Â ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û·Ó ÌÂÛÛ›· Î·È ÙÔ˘ ÂÈʇϷÍ ˘Ô‰Ô¯‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.30 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ· ¶. 9. T· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿Ô˜ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ¤Î·Ó ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ ¶.E. ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ·fi ÙË ¢ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ‹ÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‚›·ÈË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘.

O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÚÈ˙ÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Â¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. Ô˘ ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi. K·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Ô˘ ¤‰ÂÚÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔÓ Â›¯Â οÓÂÈ Ó· Ôı› ÙË Á·Ï‹ÓË Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂΉËψı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ¶‹Ú ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘ÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ χÛË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∫·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηıfiÚÈÛ ٷ fiÚÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎfi ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. °È· ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û‡Û΄Ë. Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. M ηÏfi Ì¿ÙÈ Â›‰·Ó ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ. PÔ‡ÛÔ.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 31 ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ˘fi ÙÔÓ °. ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. Â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙË ¿Ô„Ë Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë BÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ô˘ ›¯Â ‰È·Îfi„ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi. ŒÙÛÈ. ™ÙȘ 23 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰È¿‚·Û ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. «Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ‰È·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ . K·È ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘. ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ÁÂÓÈο Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ¤ıÂÙÂ Û·Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ¤ÚÂ ӷ ÂÎÏÂÁ› Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ K. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. A˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. H ÚÒÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ: ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜. ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰ÂÍÈÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ÙËηÓ. P·ÎÙÈ‚¿Ó. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. H ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηϿ ÛÙËÚÈÁ̤ÓË. ÛÙȘ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924 ›ÛÙËΠӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô EÏ. O Ï·fi˜ ‰¤¯ÙËΠ̠·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ◊Ù·Ó ¿ÏψÛÙ Ôχ Ê˘ÛÈÎfi. O Ï·fi˜ ›¯Â ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi Ù· ηÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ™ÙȘ 21 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ë BÔ˘Ï‹.

M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ù·ÛÛfiÙ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ¿ÊËÓ ÂχıÂÚÔ ÙÔ ‰›Ô ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘.. Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ›.. H ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ηٿ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. O 8. Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰›ÓÂÈ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂΉÔÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi ÁÈ’ ·˘Ù‹. H ¢. ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡. Ÿ. K·È ÙfiÙÂ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ú·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ fiÙÈ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. K·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÚÒÙËÛ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ·Ó ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ ÂÓÂÚÁÒ˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. 218. MfiÓÔ ¤ÙÛÈ.8 H ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓË. ™ÙÔ Ï·fi ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› È· Ë ›ÛÙË fiÙÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË. TÔ˘ › fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÙÂı› ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ë ÚÒÙË Ú¿ÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ë ÂÈ·ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ù· Ï·ÙÈ¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ‚¿ÛÈÓ fï˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ›¯ÂÓ fiÙÈ ÚÔ˜ χÛÈÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (‰˘Ó·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡) ÌfiÓÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô‡ÙÔ˜ Ô Ï·fi˜ ÂÎÊ¤ÚˆÓ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·Ó ÙÔ˘ ‰È¿ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜». ¿Ú¯ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Â›ıÂÛË. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. A˘Ù‹ ÙË Ï‡ÛË fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙË ‰Â¯Ù› Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ›¯Â ÂΉËψı› ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H ¢. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙ ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.E. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ı· ·¤‚·ÈÓ ˘¤Ú Ù˘. ¿ÏψÛÙÂ. ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ‰‡Ô Û¯¤‰È· „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ: ÙÔ ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹Úı ÛÙË BÔ˘Ï‹ ¤ÁÈÓ Ô͇ٷÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ÛÂÏ.E. . O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÓ¢ڛÛÙËÎÂ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‚›·ÈË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ı· ¤Ê¢ÁÂ Î·È Î¿ı ÚfiÛ¯ËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜.32 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ‰È¿‰Ô¯ÔÈ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ¤·˘Â ϤÔÓ Ó· ÈÛÙÂ‡Ë ÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ‰È¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ̤Û˘ Ô‰Ô‡ ‹Ù·Ó ‡ÔÙË.

◊Úı ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÏÈÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ı· ÙÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Û·Ó £Âfi Î·È ı· ˘¿ÎÔ˘·Ó. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó. OÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Î·È ÙÔÓ ¤‚Á·Ï·Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 33 ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡ÊÔ˜. ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó. K·È Ë ÔÓÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. . ·ÏÏ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «EÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËÓ ‰È’ fiÛ· ÂÁÒ Â›ÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘». H Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â΂ȷÛÌfi˜. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó οو ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÓÙfiÙËÙ· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. οÏÂÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ °. ŸÙ·Ó Û˘Ó‹ÏıÂ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó ·Ó Ë ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∞ÏÒ˜ Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ËÁ¤Ù˘ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓÂ. H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ H Â›ıÂÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó¤ÙÚ„ ٷ Û¯¤‰È· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ‹Úı Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ. ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ¢ÔÍÈ¿‰Ë ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. K·È ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi. PÔ‡ÛÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. YÔÏfiÁÈ˙ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡Û fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ó‡̷ ÁÈ· Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÒÚ· ¤‚ÏÂ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·. Ô˘ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË (ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924) Î·È ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÍÂϤÁË Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô °. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1924. 10. EÂȉ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¢ÚÂı›. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı› ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ fiÙ·Ó ı· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏÂ Î·È ›ÛÙ¢Â. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. K·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Â›¯Â ¤ÛÂÈ ¤Íˆ.

T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜. O K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ . TfiÙÂ Ë ¢.E. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ· KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË Î·È ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. TËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. OÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ ¤Ê˘Á·Ó Î·È ‹Á·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 11.E. ™ÙȘ 6 M·ÚÙ›Ô˘ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ §¿ÁÁÔ˘Ú·˜ ‹Á·Ó. H ΢‚¤ÚÓËÛË K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· OÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ K·Ê·ÓÙ¿ÚË ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÂΛӘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. H ΢‚¤ÚÓËÛË K·Ê·ÓÙ¿ÚË ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ.E. O K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ÙÔ ‰¤¯ÂÙ·È. O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ ¢Â̤ÛÙȯ·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÚÒÙ· ÙÔÓ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ΛÓËÌ·. H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›¯Â ·Ó·Ûٷوı›. ·ÏÏ¿ ·ÓÙȉڿ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘. ™˘Ú›‰Ë˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ. ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙË ¢. K·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ‚·ıÈ¿ Ë ›ÛÙË ÛÙÔ Ï·fi fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ. MfiÓÔ Ô˘ Û ·˘Ù¤˜ ‰ËψÓfiÙ·Ó Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ı· Ï˘ÓfiÙ·Ó Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. TÂÏÈο fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË K·Ê·ÓÙ¿ÚË ‹Ú „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.. ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi. ∂ΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÙËÎÂ. M· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. H ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛȘ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó Ó¤· Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜.34 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ PÔ‡ÛÔ Î·È B·Ï·Ï¿. fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. O ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ¯ˆÚ›ÛÙËΠ۠‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÁÒÓ·. K·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¤Ô˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÛÔ˘‰ÂÚfi˜. ™ÔÊÔ‡Ï˘. ‰ËÏ·‰‹. Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰·. °fiÓÙÈη˜ Î·È K·Ó·‚fi˜. TfiÙ ٛÔÙ· È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. K·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÎÈÓ›ٷÈ. M˘ÏˆÓ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› Î·È ·fi ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË.

¢ËÌ. ·ÏÏ¿ ˘¤Î˘„ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ‰¤¯ÙËΠÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ¶·Ó.E. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ. ŒÙÛÈ. ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘ M˘ÏˆÓ¿. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó. Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰‡Ô ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ (1 Î·È 4 M·ÚÙ›Ô˘) ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. TÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¤Ì·ÈÓ È· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ. ™ÙȘ 12 Î·È ÛÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1924 Û˘Ó‹ÏıÂ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. AÎfiÌË. fï˜. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ. EΛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰È·Û¿ÛÙËΠ۠ÙÚ›· ‚·ÛÈο . Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È Ë ¢. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÁÈ·Ù› Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ÛÙÔ Ï·fi Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∂Λ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· ËÁËı› Ô AÏ. MfiÓÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ HÛ·˝·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ‰¤¯ÙËΠӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. M· Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· Î·È Ó· ‰Â¯Ù› ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ¢. ¶¿Ï˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. KÔÓ‰‡Ï˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË BÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 35 ÙÔ 1928 ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠfi¯È οو ·fi ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. K. M·Î¿ÏÌ·Û˘ °ÂˆÚÁ›·˜. Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. ·ÊÔ‡ ›¯Â οÓÂÈ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ.E. O Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ÙÔÓ A. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ AÏ. ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.. TÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: AÏ. TÔ ÈÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Iˆ¿Ó. MËÙÛÔÙ¿Î˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙȘ 9/3/1924 ¤Ï·‚ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓÙÔÏ‹. 12. ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. AÓ·ÛÙ. §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·È‰Â›·˜. °ÂÒÚÁÈÔ˜ HÛ·˝·˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. °. ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¤ÚıÂÈ Û ·ÓÙȉÈΛ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. AÚÈÛÙ. AÏ. O Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËηÓ.

. Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ◊Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. . AÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËηÓ. ™ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Y¤Ú Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ „‹ÊÈÛ·Ó 259. ™ÙȘ 18 M·ÚÙ›Ô˘ fï˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔÓ ∆‡Ô Î·È ¤ÊÂÚ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹. AÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ô Ù›ÙÏÔ˜ «B·Û›ÏÂÈÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜» Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «EÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·». fiÛÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË (61 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜) Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ·ÎÚ·ÈÊÓÒÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È 30-40 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ºÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ·Ø ÌÈÎÚÔÔÌ¿‰Â˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ TÛÈÚÈÌÒÎÔ Î·È °ÎfiÙÛË.. H ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË BÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘. K·È Ô MÂÙ·Í¿˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ›ÂÛË ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ Î·È ‰È¤ÎԄ οı Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. OÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ··›ÙËÛ·Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ οı Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. ¶ÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. ·ÏÏ¿ ı· ηٷʇÁÂÈ Î·È ÛÙÔ Ï·fi ÁÈ· ÂÈ·ڈÛË. ÛÂÏ. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÍÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. H ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Afi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. Ÿ. ÙÚÂȘ ηٿ Î·È 125 (˘fi ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË) ·¤Û¯ÔÓ. ŸÛÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË (ÂÚ› ÙÔ˘˜ 100 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ºÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ·. 234-239.9 13. ™ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë BÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi. Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó: Ó· ‰Â¯Ù› Û·Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜. Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË. O A. ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 36 ÎfiÌÌ·Ù· Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚÔÔÌ¿‰Â˜ ÂÈϤÔÓ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 9. Afi ·˘Ù¿.

EÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎ‹Ó ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛÈÓ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓËÎfiÓÙˆÓ ÂȘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÎÙÒÙÔ˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜. ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛË Ù·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛË Ó· ÚÔ·¯ı‹ ËıÈÎÒ˜. 3. ˘fi ÙÔÓ fiÚÔÓ ÂÁÎÚ›Ûˆ˜ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ·˘Ù‹˜ ˘fi ÙÔ˘ §·Ô‡ ‰È¿ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ‹ ηٷÛ΢·Ûı¤ÓÙ· ‰È’ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ¿ÓˆÓ.√π ™À¡∂¶∂π∂™ ∆∏™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™ 37 ¶ÂÚ› ÂÎÙÒÛˆ˜ Ù˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜ Î·È ·Ó·ÎËڇ͈˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ H ¢ã™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ™˘Ó¤Ï¢ÛȘ. KËÚ‡ÙÙÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÒ˜ ¤ÎÙˆÙÔÓ ÙËÓ ‰˘Ó·ÛÙ›·Ó ÙˆÓ °Ï˘Í‚Ô‡ÚÁˆÓ. 4. Ô‡ÙÈÓÔ˜ ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·È. O N·‡·Ú¯Ô˜ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ ı¤ÏÂÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏ‹ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â. ÂÚȤگÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜. AÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı‹ Ë EÏÏ¿˜ ÂȘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. 2. Ó· ·Ó·Ï¿‚Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ Î·È Ó· Â͢ÁÈ¿ÓË ·fi ¿Û˘ ·fi„ˆ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ ÙÔ˘. ¿Ó¢ Ô˘‰ÂÌÈ¿˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜. æËÊ›˙ÂÈ 1. ÛÙÂÚ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â› ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·ÁÂÓ›·˜ Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÂȘ ·˘Ù¿ ÙËÓ ÂÓ EÏÏ¿‰È ‰È·ÌÔÓ‹Ó. ¤¯Ô˘Û· ÚÔ ÔÊı·ÏÌÒÓ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÂÂÛÒÚ¢ÛÂÓ ÂȘ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ë ¢˘Ó·ÛÙ›· °Ï˘Í‚Ô‡ÚÁˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛÈÓ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÓ ¶ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ. ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ Ù˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù·˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÌÂÚÔÏ‹ÙÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. Ù·˜ ÔÏÈÙÈο˜ ÙÔ˘ Û˘ÓËı›·˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎ‹Ó ·Ó·ÙÚÔÊ‹Ó. KÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÂÏıfiÓÙ· ÂȘ ̤ÏË Ù˘ ÂÎÙÒÙÔ˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜ ÂÎ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ‰‹ÌˆÓ. TÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÍÒÛÙ˜ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ BÔ˘Ï‹˜ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ Â› ÒÚ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ «¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ °Ï‡ÍÌ‚Ô˘ÚÁ». ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·. ı¤ÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈÛı‹ ‰È¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ËÌÔÛÈ¢fiÙ·Ó ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÌÓËÛÙ›·˜ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚËı¤ÓÙ˜ . 283 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ·ÌÓËÛÙ›· ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ï‡ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ÂȘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ÙÔ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. Y¤Ú „‹ÊÈÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔÈ. ηı‹ÎÔÓÙ· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Û˘Óٿ͈˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ X¿ÚÙÔ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜.

K·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‚·ÛÈÎfi˜.05%) ˘¤Ú Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. H ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÎÔfi.322 (30. À¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ú·Ó ı¤ÛË fiÏ· Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈο ÎfiÌÌ·Ù·. MÂÙ·Í¿˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. Y¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ „‹ÊÈÛ·Ó 758. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·ÌÓËÛÙ‡ÙËÎÂ Î·È Ô I.38 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1923. TfiÛÔ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· ›¯Â ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â ÙË ‰ÈÏ‹ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂΉ›ˆÍ˘ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ô˘ ÙfiÛ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ›¯Â ÂÈÛˆÚ‡ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ‚·ıÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ºÈÏÂχıÂÚÔ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÎÔÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. M· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·. . H ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ‰È¢ڇÓÂÙ·È. H ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. fiÔ˘ ›¯Â ·Ì¤Ûˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.95%) Î·È 325. Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ·Ú¿ÔÓÔ. TÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· fiÔ˘ Ô Ï·fi˜ ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ EıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 13 AÚÈÏ›Ô˘ 1924 Ì ·fiÏ˘ÙË Ù¿ÍË. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÌfiÓÔ Ë ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¶. TËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÒÙË ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Ë IÙ·Ï›· ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.472 (69. O MÂÙ·Í¿˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÔÏÈÙ¢Ù› ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ›¯Â ·ԉ¯Ù› fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· χÓÔÓÙ·Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. O MÂÙ·Í¿˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ê˘ÛÈο Ôχ Ï›ÁÔ ÙÔÓ ··Û¯fiÏËÛÂ Ë ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ¢ËÏ·‰‹ ›¯Â ‰ÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. T۷ω¿ÚË.

Ô˘ ηٿ ÙÔÓ M·ÚÍ ÛÙÔ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi M·ÓÈʤÛÙÔ Ï·ÓÈfiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙË ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡. M‡ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· TËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ –ÛÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ (ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÈÎÔ‡˜) Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. Ì·˙› Ì ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÔ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘˜. ÁÈ·Ù› ¤Íˆ ·fi ÙË Ì¿ÓÙÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó «§‡ÎÔÈ». 116. EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ÛÂÏ. . Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô. TÔ KKE ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË fï˜ Ì ·Ú·Ï˘ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙfiÙÂ). ˘„ÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ™EKE. ŸÏÔÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó «¿ÎÚˆ˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋» Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ›ÛÙÂ˘Â Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ÔÈ «MÔÏÛ‚›ÎÔÈ». XÙ˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜. TÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ôχ ηı·Ú¿ Ô KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ Û ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘. ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. Ó· ËÁËı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ˘ÂÚˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ¤ÓÈÁ·Ó οı Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË. TÔ «Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡».∏ ∫√ªª√À¡π™∆π∫∏ ∞¶∂π§∏ 39 H KOMMOYNI™TIKH A¶EI§H 1. Ô˘ ÙÔ 1922 ı· Á›ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· TÛÂÙÔ‡ÁÈÂÊ:1 1. Ô˘ ÙfiÙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓÔ˘ KKE. T· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙÔ˘ KKE. H OÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ÙÔ˘˜ «§‡ÎÔ˘˜». fiÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· Ì·ÓÙÚˆıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ì¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1922– Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· Û›ÂÙ·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. O EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ KKE.

fiÙÈ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ÌÔÚʈÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ÙËÓ ÔÔ›·Ó Î·È ÂÙÚÈÏ·Û›·ÛÂ! TÂÏÈÎÒ˜ fiÙÈ ÙÔ KKE Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı‹ ÙËÓ Ô‡Ùˆ ‰È·ÁÚ·ÊÔ̤ÓËÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ» Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ fiÏ·˜ ·˘Ù¿˜ Ù·˜ Ùˆ¯¿˜ Ì¿˙·˜ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ· fiÏ·˜ Ù·˜ ‚Ϥ„ÂȘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ (ȉ›ˆ˜ ÙÔ Ù˘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈΛˆÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ) Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÔÓ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛË Î·Ù¿ ÙÚfiÔÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÓ ÚÔ˜ ÙËÓ EÍÔ˘Û›·Ó! EÙfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔÓ Â˘ÓÔ˚΋ ‰È¿ ÙÔ K. Ë ‰Â °·ÏÏ›· ˘ÈÔı¤ÙËÛÂÓ ‹‰Ë ˆ˜ «¯·˚‰Â̤ÓÔ Ù˘ ·È‰›» ÙËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›·Ó. . Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ! T¤ÏÔ˜ Â˙‹ÙËÛÂ. Îϛη.K. ¤ÎıÂÛÈÓ ÙÔ˘ ÙÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ ·fi ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ Î·È ÙÈ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¤ÛÙˆ Î·È Â˘ÚÈ2. fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 2. fiˆ˜ ÙËÓ ¤ÏÂÁÂ. ¤ÎıÂÛÈÓ Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ŸÙÈ ÔÈ Â·ÓÂÏıfiÓÙ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·È.000 ̤ÏË. Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ TÛÂÙÔ‡ÁÈÂÊ2: TÔ˘ ÂÍÂı¤Û·ÌÂÓ fiÙÈ Î·È ÙÔ KKE Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÓ. Ô˘ ‹Ú¯ÔÓÙÔ Î·Ù¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙfiÙÂ. ÛÂÏ. K·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ KKE ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ÔÈ ÂÚÁ¿Ù·È.. fiÙÈ ¤¯ÔÌÂÓ Â›‰Ú·ÛÈÓ ·ÎfiÌË ÙˆÓ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê›Û˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ·ÁÒÓ ÂÈÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ Ì ·˘Ù‹Ó. ‰È¿ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ›Ó Ì·˜. fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔÈ ÂȘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ È‰›ˆ˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ÔÈ ·ÁÚfiÙ·È Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜.. Î·È ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÓ ¤‰·ÊÔ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Ûˆ˜! ŸÙÈ Ë ÂÈ‚¿Û· Ù˘ EÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¿˜ ·ÓÙ›Ï˄Ș Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ Â‰Ò Â›Ó·È «¿ÎÚˆ˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋»! ŸÙÈ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Î·È ÂÍËÓÙÏË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ‰ÂηÂÙ‹ fiÏÂÌÔÓ. fiÛÔÓ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ BÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù›ÔÙ ӷ ‰ÈÔÚıÒÛË Î·È fiÙÈ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛË ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŸÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÁ¿ÏËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹Ó ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓË ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›·Ó. fiÙÈ ÙÒÚ· ÂÏ›˙ÔÌÂÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„·ÓÙ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜. 117. ÂÓÒ Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë IÙ·Ï›· ÂÍ ·ÓÙȉڿÛˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ AÁÁÏ›·Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÂÊ’ fiÛÔÓ ·fi ÙÔ 1912 ۯ‰fiÓ Û˘Ó¯Ҙ ÂÔÏÂÌÔ‡ÛÂÓ. ¤ÎıÂÛÈÓ Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. fiÙÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒ˜ ‰ÂÓ Â›ÌÂı· Ôχ ηϿ. ˆ˜ Ì·˜ ›Â.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 40 ™¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ÙfiÛÔÓ ÂȘ ÙËÓ PˆÛ›·Ó. Ÿ.

fiÛÙȘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÁÚ·Ê‹. TËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (1922-1925). E›ÛıË fiÙÈ ¤¯ÔÌÂÓ ‰›Î·ÈÔÓ Î·È ˘ÂÛ¯¤ıË fiÙÈ ı· Ù· ·Ó·Ê¤ÚË fiÏ·. . ÂȘ ȉȷÈÙ¤Ú·Ó ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛÈÓ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Kԇقˉ˜ 3. ÙÔ˘ Ù· ‰ÒÛ·ÌÂÓ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜. Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÙËÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. fiÙÈ È‰›ˆ˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂı· ÂÈÚÚÔ‹Ó Ù˘ ÂȘ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfiÓ Î›ÓËÌ· ‰È¿ ÙÔ˘ MÂÓ·ÚfiÁÈ·. ‰È¿ Ó· ÂËÚ¿˙ˆÌÂÓ ÙÔÓ fiÁÎÔÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ·fi ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÛÔ‚·ÚÒ˜ ˆÊÂÏ‹ıË ÙÔ KKE.000 ʇÏÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·Ó. Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ: Ë Ì›· ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋. A˘Ù¿ fiÏ· Ù· ·ÓÂهͷÌÂÓ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜.∏ ∫√ªª√À¡π™∆π∫∏ ∞¶∂π§∏ 41 ÛÎÔ̤ÓËÓ Ù˘ÈÎÒ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. M·˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂÓ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛˆÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¿˜. ηٷ‰›Î·Û ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ MfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ (KOYTB)3 Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™EKE Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· KKE Î·È ·˘ÙÔ› ı· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. fiÙÈ Ô PÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ 3. Afi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛÈÓ ÂÍÂ‹Á·ÛÂÓ ·ÚÁfiÙÂÚÔÓ ÙÔ ·Ï·ÈÔÔÏÂÌÈÛÙÈÎfiÓ Î›ÓËÌ· ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó. Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹Î·Ó ÂȘ ÙÔ Ù·Ì›ÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô‡Ù ‰Ú·¯Ì‹Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ̤۷ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·Ó ‰È¿ Ì›·Ó ÂÚÈԉ›·Ó. ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È¿ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚ¿ÓÔ˘. Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ̤۷ ÂȘ Ù·˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ΛÓËÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠKÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË Ì ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ‰È¿Ï˘ÛË. K√À∆µ Â›Ó·È Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AÓ·ÙÔÏÈÎÒÓ §·ÒÓ. ·Ó Î·È Û˘ÓÂÊÒÓÂÈ ÎÚ˘Ê¿ Ì ÂΛÓÔ˘˜. ÙÔ˘˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ Â·ÓÂÏıfiÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜. Ô˘ ‰ÂÓ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‚Ú¤ıËΠ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ. Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ. Ù· ÔÔ›· ÛÎÂÙfiÌÂı· Ó· ηχ„ˆÌÂÓ. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. Î·È Ë ¿ÏÏË Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋. ÙÔ KKE ÂÚÓ¿ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÙÔ ·Ú·Ï‡ÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ŸÙ·Ó Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™EKE ¤ÊÂÚ ·fi ÂΛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ·. TfiÙ ÂÂÓ¤‚Ë Ë °ã ¢ÈÂıÓ‹˜. Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙË °ã ¢ÈÂıÓ‹. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔ ™EKE (KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi) ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË °ã ¢ÈÂıÓ‹.

T· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÂıÓÈ΋ ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÌÂÚ‰Â̤ӷ. K·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ıÔÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1923 ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰·˜ (°™EE) Ë ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™EKE ‹ KKE. TÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì fiÏ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓËıÔ‡Ó 11 ·ÂÚÁÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜. Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ °ã ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È ı¤ÛË ÙÔ˘ KKE. A˘Ù‹ Ë ı¤ÛË ı· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ KKE Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ԇÙÂ Î·Ó ÛΤ„Ë ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∂‰Ò ›¯·Ó ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ʇϷ (ÔÏÂÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜) Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó . E›Ó·È ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ KKE Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ËÁ¤Ù˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ KKE. Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ë È‰¤· ÌÈ·˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ¤ÎÚË͢ ¯Ù˘Ô‡Û ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. TÔ ı¤Ì· Ù˘ ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘ Â›Ó·È ·ÏÈ¿ ˘fiıÂÛË. T¤ÏÔ˜. Ô‡Ù ÙfiÙ ԇÙ ÔÙ¤. H ·ÂÚÁ›· ¤ÊÂÚ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ¤‰ˆÛ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi Ì·ÌԇϷ. ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·. K·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. KÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿˙˜. H ÙÂÏÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™EKE (KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡) Ô˘ ı· ÙÔ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Û KKE Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ °ã ¤ÎÙ·ÎÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î¿ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. Ë ı¤ÛË Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤·ÈÚÓ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. TËÓ ·ÂÚÁ›· ÙË ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Ë °ã ¢ÈÂıÓ‹˜ Â¤‚·Ï ˆ˜ ı¤ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ A˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘. ÁÈ· ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ÌԇϷ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ó›ÎË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·.42 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È Î·È Ô N. fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÂıÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÛÙË µ·ÏηÓÈ΋. H ·ÚÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi. ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·ÙfiÓ. TÔ KKE ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó «„ˆÌ› Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿». H ·ÂÚÁ›· ηٿÏËÍ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ÛÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1924.

M ÙÔ Bã B·ÏηÓÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ô͇ٷÙ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÔÈ ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ÂıÓÈο ÙÔ˘˜ fiÚÈ·. K·È ·˘Ùfi ›Û¯˘Â ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜. ÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙÔÓ A›ÌÔ ˆ˜ ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë (·Ú¯·›· MÔÈÛ›·). TfiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ Ù˘ EMEO ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ·: ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ͯˆÚ›ÛÂÈ ÂıÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜. MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂıÓfiÙËÙ˜ ›¯·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› ۠ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ TÚÈ‚·ÏÏÒÓ Î·È ÔÈ M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ M·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÔÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Â‰·ÊÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ M·Î‰ÔÓ›·˜. K·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ (1923). ÛÙÔÓ ∞ã ÙfiÌÔ). ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ıÓË ÛÙË µ·ÏηÓÈ΋ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘. K¿ˆ˜ ·ÚÁÔÔÚË̤ӷ Î·È ÔÈ AÏ‚·ÓÔ›. Ô˘ ›¯Â ΤÓÙÚÔ Ù· ™ÎfiÈ· Î·È ÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙ· ÛÂÚ‚Èο ‰¿ÊË. ™ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ù˘ µ·ÏηÓÈ΋˜ Î·È TÔ‡ÚÎÔÈ ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ÔÏÂÌÈÎfi ʇÏÔ. MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÔÈ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ù˘ µ·ÏηÓÈ΋˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·-£Ú¿ÎË ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘˜. EÏ¿¯ÈÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ù˘ οı ÂıÓfiÙËÙ·˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ‰¿ÊË ¿ÏÏ˘. (BϤ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜». Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó Û ηӤӷ ·fi Ù· ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ¤ıÓË Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Î·È ÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ. Afi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂıÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ EMEO (‚Ϥ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «M·Î‰ÔÓÈÎfi».∏ ∫√ªª√À¡π™∆π∫∏ ∞¶∂π§∏ 43 Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂıÓfiÙËÙ˜. T· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂډ‡ÙËÎ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. OÈ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂıÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË (ŒÏÏËÓ˜. OÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ Â›Ó·È ™Ï¿‚ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó . fiÙ·Ó Ë µ·ÏηÓÈ΋ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÂÓÈ·›Ô˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ∞ã ÙfiÌÔ˜). K·È ¤ÙÛÈ ÚÒÙ· Ë Bã ¢ÈÂıÓ‹˜ (™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋) ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÂı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· οı ÂıÓfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜. BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ™¤Ú‚ÔÈ) ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó fiÏË ÙË M·Î‰ÔÓ›· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÛÎÏËÚ‹ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

OÈ ·Ú¯·›ÔÈ M·Î‰fiÓ˜ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi ʇÏÔ Î·È ˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi ʇÏÔ ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ¤ıÂÙ·Ó ı¤Ì· ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜. η٤ÎÏ˘Û·Ó Ù·˜ fiÏÂȘ Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔÓ ¯ÒÚ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ. K·ı’ ÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ Ë ÛÙÂÓfiÙ˘ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜4: ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÂÚ› ÙÔ ¤Ó Î·È ‹ÌÈÛ˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔÓ ÂÓ ·Ôχو ÂӉ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ıÏÈfiÙËÙÈ. ¶‹Ú·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ KKE Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. TÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÓÙ‡ıÂÓ. Ù. Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ʇÏÔ.44 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ M·Î‰fiÓ˜. 351. ÙÔÓ º›ÏÈÔ Bã Î·È ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ ÙÔ M¤Á·. ·ÓÙ› ¿Û˘ ¿ÏÏ˘ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÂÎÏËÚÔÓfiÌÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÔÙfiÌÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡. ‚ã (1881-1930). ‹ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ̷ΉÔÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Ô‡Ù ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠԇÙ ˘¿Ú¯ÂÈ. ÛÂÏ. Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‡ ¤Î‰ËÏË. ‹ÙÔ ‚·Ú‡ Î·È Ë ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÈÓ ÌÈ·˜ ÙÔÈ·‡Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ËÓ ·ÏËıÒ˜ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜. H ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· O ¶·‡ÏÔ˜ K·ÚÔÏ›‰Ë˜ ÛÙÔ Û˘Ìϋڈ̿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ˘ K. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜. ™Tã. IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. H ı¤ÛË ÁÈ· ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë Î‡ÚÈ· ηÙËÁÔÚ›· ηٿ ÙÔ˘ KKE ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô 1923-1926. ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÌfiÓÔÓ Î¿Ï·ÌÔ˜ ȉÈÔÊ˘Ô‡˜ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓÔ˘ Î·È Ô˘¯› ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ë. ˙ËÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·Ó ·Ú¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ◊Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜. 2. K. Aı‹Ó· 1932. Á˘ÌÓÔ›. . Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ¿ÔÚÔÈ ·ÛÙÈη› Ù¿ÍÂȘ. ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜. ÚÔ·„·Û· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì·ÎÚÒÓ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛˆÓ. H EÏÏ¿˜. ·Ú’ fiÏ· Ù· ·Û˘Á¯ÒÚËÙ· ·˘Ù‹˜ Ï¿ıË. ËÙÙË̤ÓË Î·È ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÂȘ Ù·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÚÔ΢„¿Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο˜ Û˘ÓÂ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÌÈ·˜ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜. ·ÛıÂÓ›˜. K·È ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë °ã ¢ÈÂıÓ‹˜ Î·È ÙËÓ Â¤‚·ÏÂ Î·È ÛÙÔ KKE. ◊Úı·Ó Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ M·Î‰ÔÓ›·˜. Â‹Ú¯ÂÙÔ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù·‡ÙËÓ 4. A˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÒÚ· ÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ʇÏÔ Â›Ó·È ™Ï¿‚ÔÈ.

AÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ‰ÂÓ ‹ÙÔ ÙÔ ÌfiÓÔÓ.5 fiÔ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. ¶ÚÒÙË Ú¿ÍȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ‹ÙÔ Ë ÙËÓ 8 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1923 ‰ËÌÔÛÈ¢ı›۷ ·ÌÓËÛÙ›· ‰È’ ¿·ÓÙ· Ù· ÔÏÈÙÈο ·‰È΋̷ٷ. ÎÂÓˆı¤Ó ÂÎ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÔÌ·ÚÙÔ˘ÛÒÓ ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ: H ·‰È·ÏÏ·Í›· ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ‰ÂÓ Â‹ÚÎÂÈ ϤÔÓ Ô˘‰¤ ‰È¿ Ù·˜ ÚÒÙ·˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¿Áη˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÂÚ›ı·Ï„ÈÓ. Ô‡Ùˆ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÂÓ §ˆ˙¿ÓÓË ÙËÓ 24 IÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ·Ó 3 Ì. 1947. °ã. EΉÔÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· A. Â¤ÙÚ„·Ó ϤÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·Ó fiˆ˜ ˘Ô‚¿ÏË ÚfiÙ·ÛÈÓ ˘fi Ù‡ÔÓ ÙÂÏÂÛÈÁÚ¿ÊÔ˘ Î. ÚÔÛı¤ÙÂÈ: EÓ Û˘Ó¯›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ Ù·˜ ÂÛˆÙÂÚÈο˜ ÌÂÚ›ÌÓ·˜ ˘‹Ú¯ÔÓ ·ÎfiÌË Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ. °. fiÙÈ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ Ó¤· ¢È¿Û΄Ș ÂÎÏ‹ıË ÂÓ §ÔÓ‰›Óˆ ‰È¿ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛÈÓ ÙˆÓ ÂÓ §ˆ˙¿ÓÓË Û˘˙ËÙËı¤ÓÙˆÓ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛı¤ÓÙˆÓ. ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÂȘ Û˘Ìʈӛ·Ó. ÛÂÏ. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ BÈÔÌ˯·Ó›·˜. Ë ·‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ. 5.. ˆÚ›ÛıË ‰Â Î·È Ó¤· ÂÓ §ˆ˙¿ÓÓË ¢È¿Û΄Ș.. TÔ ‰ËÌfiÛÈÔÓ T·Ì›ÔÓ.. 1179. ÚÔÛ¤ÙÈ ‰Â ÂȘ ÙËÓ ÔÏ›ÁÔÓ Î·Ù’ ÔÏ›ÁÔÓ Â¿ÓÔ‰ÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ÔÌ·ÏfiÓ ÔÏÈÙÈÎfiÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ ‚›ÔÓ. K·È Ô °. IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ BÈÔÌ˯·Ó›·˜. Aı‹Ó·. Ù.E. ŸıÂÓ Ù˘ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ·È ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÓfiÓÙˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛÈÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.Ï. ηı’ fiÓ ¯ÚfiÓÔÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ˇͷÓ ‰È¿ Ù˘ ÂΉfiÛˆ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÌÂÚÈÌÓÒÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ‹ÙȘ Î·È Â·Ó‹Ú¯ÈÛ ٷ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÙËÓ 23ËÓ AÚÈÏ›Ô˘ 1923. fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÓ fiÏÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ‰È¿ ÙËÓ ·Á›ˆÛÈÓ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‹ÙÔ Ô ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı›˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜.∏ ∫√ªª√À¡π™∆π∫∏ ∞¶∂π§∏ 45 ¤ÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ·ÔÙfï˜ ·Ô‚È‚·Ûı›˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. Ë Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋ ‰È¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Û˘Óı‹ÎË. fiÙÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ Â›¯ÂÓ ·ÎfiÌË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÏfiÁˆ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. ÏËÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ‰È’ · Â͉fiıË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛȘ. OÈÎÙÚfiÙÂÚÔÓ ı¤·Ì· ‹ÙÔ Ë Ì¤Ûˆ ¯ÂÈÌÒÓÔ˜ ÂȉÂÈÓˆı›۷ ·ıÏÈfiÙ˘ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ô‡˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Î·È ·È ÏËÚÔÊÔÚ›·È ÂÚ› Ù˘ ηϋ˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËı¤ÓÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘. . fiÙÈ ·È ÂÚ› ÂÈÚ‹Ó˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·Ú·Ù·ıÂ›Û·È Â› ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔÓ.Ì. ·Ï¿ Î·È Û‡ÓıÂÙ·.

Aı‹Ó· 1947.927.21 41.133 4.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¤Ê˘Á·Ó 350. Aı‹Ó· 1927. ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ Ù˘ ηÙfiÈÓ ˘ÔÁÚ·Ê›Û˘ ÌÂٷ͇ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È TÔ˘ÚΛ·˜ Û˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·ÙÂÈÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ.620.907.375 5. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜.000. ÙÔ˘ ‰Â ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÂȘ ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·Ó.214 5.584. Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 1.55 41. K.000 ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ 4.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 46 K·È Ô °.065 4.887. Û˘ÌÊÒÓˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜. Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ ÂÎ TÔ˘ÚΛ·˜ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ̤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ŒÏÏËÓ·˜.38 41. ˆ˜ ‹ÙÔ ÂfiÌÂÓÔÓ. O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ.200.05 41.043 5. 7.028 4.245 4. 1079. °. °.000 6. H EÏÏËÓÈ΋ BÈÔÌ˯·Ó›·.73 37. IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ BÈÔÌ˯·Ó›·˜. ÙÔ˘ ÌÂÓ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÌÂÙËÓ¤¯ıË ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰·.¯.947.968.¯. 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 119. 54. ۯ‰fiÓ Ë ÔÏfiÙ˘.. °ã.536. ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ›. ÛÂÏ.634 »» »» »» 127.000 AÓ·ÏÔÁ›· ηÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù¿ Ù.81 6. X·ÚÈÙ¿Î˘. 41.E. ÛÂÏ.07 48. . EΉÔÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· A. ETO™ EÈÊ¿ÓÂÈ· ÂȘ Ù.7 H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô EıÓÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. MËÙÚÔÌÂϤÙ˘. E›¯·Ì ‰ËÏ·‰‹ ·fiÙÔÌË ·‡ÍËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ 850.050 »» »» »» 147.200. Ù. ŒÏÏËÓ·˜.82 38. X·ÚÈÙ¿Î˘6 ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË: K·ÙfiÈÓ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ 1922 fi¯È ÌfiÓÔÓ.50 37.000.

¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û fï˜ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ. EÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. £ÂÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ηıÂÛÙË΢›·˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÙÚ·› ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ÓÔÌÈÌfiÌËÙ·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: OÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ó· ‰ڷȈıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹. TÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1922 ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ «‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ» ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ. ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚÔÛ·ı›. ¶ÈÔ Î·ı·Ú¿. °ÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ fiÛÔ ˘‹Ú¯Â Ë ‚·ÛÈÏ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ‹ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi. ı· Âı¿ÓÂÈ. Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. H ÎÚ›ÛË Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1922 °È· ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÛ¿ÚÎˆÛ·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÏÔÈfiÓ Ë ¢ÂÍÈ¿ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ̤۷ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‚ϤÂÈ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ì οı ̤ÛÔ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ËÙÙË̤ÓÔ˘ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ıÚfiÓÔ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘. ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ›¯Â ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 47 E¶OXH KOINøNIKH™ A™TA£EIA™ 1. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∆fiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÌÂÚ›‰· Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¤‚ÏÂ·Ó . ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. T· fiÚÈ· Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ» ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â Ï›ÁÔ Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. T¤ÏÔ˜. Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ‚¿ıÔ˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì¿ÛÙÈ˙ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. Ù· Ï·ÙÈ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂȉÈο Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤‰ÂÚÓ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 1915 Î·È ÌÂÙ¿. ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Ì·˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ŸÌˆ˜. ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. OÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H Ù¿ÍË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Â›ÛÙڈ̷ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi. H ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ·fi ÙȘ Âͤ¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. H ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó Û·Ó È‰·ÓÈÎfi. Û·Ó ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Ì ٷ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ›¯Â ‹Ù·Ó Ë ËÛ˘¯›· Î·È Ë Á·Ï‹ÓË. Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‚·ıȤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. H ¿ÏË ·˘Ù‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. K·È . ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ô˘ ̤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. ÔÈ ·Ú·Á¤˜ Î·È Ù· ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â›¯·Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·‚¤‚·ÈË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. O Ï·fi˜. Œ‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ô Î·Îfi˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÏ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÈÔ ‚·ıÈ¿. ¿ÏψÛÙÂ. K·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ÙÔÓ ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ ·ÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. M·˙› ÙÔ˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ŸÌˆ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi Ù˘. Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· οÔÈ· Ù·ÍÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. EÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÒıËÛË.48 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰›ÛÙ·˙·Ó. T· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. X·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÔ˜! MÈ· ÌÂÚ›‰· ÊÈÏfi‰ÔÍˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó.

H ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ·. ·ÏÏ¿ ·fi ÚÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ. Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Î¿ı ·Ú·¤Ú· ·ÏÏ·Á‹. OÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ¤Î·Ó·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘. AÓÙ› ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈο ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·. °›ÓÂÙ·È ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜. fi¯È ·fi ·‰˘Ó·Ì›·. O Ì·ÌԇϷ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó› . Ô˘ Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó ·Ú·¤Ú· ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÓfiÌÔ˜ ηı·Ú¿ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜. K·È ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙË ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ! T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÂÍ·ÔÏ˘ı› ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÌÈ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 49 ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi Ú‡̷. ÛÙȘ 23 AÚÈÏ›Ô˘ 1924 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· «ÂÚ› ηÙÔ¯˘ÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜». H ¿ÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ ··ÁfiÚ¢ÛÂ. TÔ 1924 Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. K·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ô‡ÙÂ Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Ô˘ Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÒÚ· Ô˘ χıËΠÙÔ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎfi. H ‚·ÛÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏ›· Î·È Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ (·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ›) ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ï·fi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. A˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ı· ˘Ô·„ÂÈ. ·ÏÏ¿˙ÂÈ. H ΢‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÛÂÈ Ì ÙË ‚›·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ. Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Î·È ·ÓÔȯً Â›ıÂÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ». AÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ η٤‚·Ï οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ê·Ó› ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈÎfi˜. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Î·È ÙÔÓ «·ÚÈÛÙÂÚÈÛÌfi Ù˘» ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆı› ¤Ó·˜ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó 17. 2. M· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ.

TÛÔ˘‰ÂÚfi˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 19/7/1924 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ηٷ„ËÊ›ÛÙËΠ̠175 „‹ÊÔ˘˜ ηٿ Î·È 131 ˘¤Ú. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ KÔÏȷϤÍË. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÚȤÊÂÚ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ. ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÌ·‰ÈÎÒ˜ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.50 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙfiÙÂ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. K·È ÂΛÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÌÔÏÛ‚›ÎÔ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘). H ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ 1924 ıˆÚ› ·ÚÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ KKE. °ÔÓ·Ù¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¶¿ÁηÏÔ˘. Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «ÌÔÏÛ‚›ÎÔ˜». ŸÏ˜ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. TÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. OÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÈÛÙÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÛÒÌ·. TË Ó‡¯Ù· fï˜ Ù˘ 17˘ ÚÔ˜ 18Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1924 ¤ÓÙ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙË £·ÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ù¿ÁÌ· Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó Ô K·Ú·Îԇʷ˜. ¶Â›ıÔ˘Ó ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÁÈ· Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. H ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›· Ô˘ η٤Ϸ‚ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. Ô˘ ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ·Ú¯‹. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi . Ô˘ ·ÎfiÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· Î·È Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜! H ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ù˘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ. Afi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ıÂÒÚËÛ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Ù· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™Ù˘Ï. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ‰ÈÒÎÔÓÙ·È. TÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ·Ú·¤Ú· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. Î·È ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.Ï. M¤Û· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ 206 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ›¯·Ó ·Ú·ÈÙËı› ÔÈ 158. ¤Û·Û·Ó Ù· Ù˘ÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ T·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ Î·È HÌÂÚËÛ›·. 3. H ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ H ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· AÓ‰Ú. ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. fiϘ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› (PÔ‡ÛÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÚÔηÏ› ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡. MËÙÛÔÙ¿Î˘) Î·È Ô ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ÛÙÂÚ›·˜.

ηı·Á›·Û ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔÒıËÛ ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·.˘‹ÚÍ·Ó Ë ÚÒÙË ¤Ó‰ÂÈÍȘ Î·È ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· fiÙÈ ·È ÔÏÈÙÈη› ÂÏ¢ıÂÚ›·È ‰ÂÓ ·ÂÙ¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¿·Ó ÙˆÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô N·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. OÈ Ó·‡Ù˜ ÙÔ ¤ÛÎ·Û·Ó ·fi Ù· ÏÔ›· Î·È ¤Ê˘Á·Ó. K·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. . ¢È¤„¢Û ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ˙ˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ŸÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ̋Ù ·ÚÔ˜ Ì‹ÙÂ Î·È ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ŒÙÛÈ Ô KÔÏȷϤ͢ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·‰Ôı›. K·È fiÙ·Ó ·¤Ù˘¯Â Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹. Ÿ. H ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÁ¤ÓÂÙÔ ‰ÂÎÙ‹ ˆ˜ ÚÒÙÔÓ ‚‹Ì· ‰È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÈÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. Ô˘ ›¯Â ηı‹ÎÔÓ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. 4. T· ·ÚÓËÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË. 257.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 51 ΛÓËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÂÓfiÙËÙ·. ηٷʇÁÂÈ Û ¿ÏÏ· ̤۷. Ë ÂÈ·ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂϤÙË Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Û·Ó ·ÊÂÓÙÈο Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. °Ú¿ÊÂÈ Ô °ÚËÁ.1 T· ıÂÙÈο Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. K·È Ù· ÏÔ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÓÙÚ˜.. O KÔÏȷϤ͢ ¤Î·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ˜. Ô KÔÏȷϤ͢ ¤Î·Ó ÛÙ¿ÛË. ¢·ÊÓ‹˜: AÈ ·ÂÚÁ›·È ·‡Ù·È. OÈ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ıÂÒÚËÛ·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. AÔχÂÈ ÙȘ ÎÏ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó. H ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· KÔÏȷϤÍË ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜. K·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ KÔÏȷϤÍË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 1. ÛÂÏ. Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· η٤ÏËÍ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË.. ŸÛÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó. Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Ó›ÍÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË.

‚·ı·›ÓÂÈ ÁÂÓÈο Ë ÎÚ›ÛË. M ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ °ÂÓ‡˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ¢OE Î·È ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÁÏÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. H ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË ÎÚ·Ù‹ıËΠÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ̤¯ÚÈ Ô˘ Â·Ó‹ÏıÂ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1924). H ÚÔ΋ڢÍË ÂÚÈ‹Ïı Û ÁÓÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. TËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. K·È ÙfiÙ . OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. ¶·Ú¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È. Ô˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. TÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·¿ÏÏ·Í ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ‰¤¯ÙËΠÌfiÓÔ fiÙÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·. TÛÂÚÔ‡Ï˘ Î·È A. H ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎfiÌË. H ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Ë ÔÔ›· ‰È¤Ù·Í ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ·fi ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛÔ. AÓÙ›ıÂÙ·. H ‰›ÎË ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1924. TÔ Î·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÛÙ·ÊȉÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ӥ· ÎÚ›ÛË Î·È ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. K·È Ê˘ÛÈο ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË. Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÒÚ¢ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜» Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· Û Ï‹ÚË ˘ԉԇψÛË ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. EÙÔ›Ì·Û·Ó ÌÈ· ÚÔ΋ڢÍË fiÔ˘ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·fi ÙÔ 1909 ›¯Â ÚÔ‰Ôı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÔχÏÔÎË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Î·È ÛÙË ¯ÒÚ·. TȘ ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙȘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ¶·ÓÙÔ‡ ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙË Ë ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›·.52 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. OÈ ÛÙÚ·ÙÔ‰›Î˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. X. Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ‚·ıÈ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. OÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙÔ Ï·fi Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÓ˜. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û·Ó ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ. ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ‹Û·Ó ÌÂÚ‰Â̤ÓÔÈ Û ÏÂÎÙ¿Ó˜ Î·È ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÁÈ· οÙÈ Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û·Ó Ê˘ÛÈÎfi. H ȉ¤· ÌÈ·˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ›¯Â ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ·fi ηÈÚfi. TÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ‚¿ÚË.

‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ .∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 53 ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. K·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Ï·fi. ·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ K·ÓÂÌfiÚˆÓ K·‚¿Ï·˜. ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙËÓ KÙE ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÏÔÈfiÓ. Ô Î·Ó¤ÌÔÚÔ˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜. TÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÚÚ›ÊÙËΠ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ÚÔÙÔ‡ ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù¿ÁÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. Ô˘ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. H ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË. ∂› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ™ÔÊÔ‡ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·: ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¶ÔÏ›ÙË-K·ÏÊfiÊ. Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. H ·ÓÂÚÁ›· ÂȉÂÈÓÒıËΠ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ¤ÊÙ·Û·Ó ÂÈÙfiÔ˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡ TÛÈÚÈÌÔÓ¿Î˘ Î·È ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. M ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ. ™ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ù¿ÁÌ·Ù· Ú·ÈÙˆÚÈ·ÓÒÓ Ô˘ Ù· ηıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó Ô KÔÓ‰‡Ï˘ Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ·Ù›. EÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ K·‚¿Ï·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙȘ 19 ÚÔ˜ 20 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÙÔ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙˆÓ §Ô‡Ê· Î·È NÙÂÚÙÈÏ‹. ª’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. TËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔ‡ÏË ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. 5. OÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. OÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÛÙ·ı› ¿ÓÙ· ÂÛٛ˜ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ. ›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· Ï·ÙÈ¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ K·‚¿Ï· –ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘– ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÚÁ›·. ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË. H ΢‚¤ÚÓËÛË AÓ‰Ú¤· Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘: Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ K·‚¿Ï·˜ Î·È ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ H ΢‚¤ÚÓËÛË Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 15/10/1924 Î·È ¤Ï·‚ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì 201 ˘¤Ú Î·È 92 ηٿ.

Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ¤Û¢Û ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤ӷ Î·È ·ÚÂÚÌËÓÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Î·È Ô Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ͤÊÙÈÛ·Ó Î·È ¤ÂÛ·Ó. ∞ÓÙÈÙ¿¯ıËΠfï˜ Ë ¢. ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ Ì ÙË ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó 30 Ôϛ٘ Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ·Óı˘ÔÌÔ›Ú·Ú¯Ô˜ ™ÎÂÏȉ¿Î˘. AÓ¿ÏÔÁË ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. H ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂΛÓÔ˜ Â¤ÌÂÈÓÂ. £ÂÔÏÔÁ›Ù˘ ÍÂÛΤ·Û ÙËÓ „¢ÙÈ¿ ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·Û ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ K·‚¿Ï·˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. H ¤ÎıÂÛË ¿ÏψÛÙ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· EÊÂÙÒÓ £Ú¿Î˘. ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ «ÂӉ¯fiÌÂÓÔ» Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. OÈ Î·ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ·›ÏËÛ·Ó fiÙÈ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ù· ηÓ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. . TÛ·Ú·Ï‹. AÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ù· «‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·» ‰ÂÓ Â‡ÚÈÛÎ·Ó ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¢. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ K·‚¿Ï·˜. ∞ÎfiÌË. A˘Á. Î·È ÙÂÏÈο ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ K·‚¿Ï·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜. K·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÊfiÚÙˆÛ˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ K·‚¿Ï·˜. ¤Ú·Û Û ·ÓÔȯً Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·È ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ·ÓÙÈۈ̷Ù›·.54 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ηÓÔ‡.E. ηٷÏfiÁÈ˙ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÛÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë K·‚¿Ï·˜ Î·È ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ K·‚¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈË. K·Ù·Ú¯¿˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ K·‚¿Ï·˜ Ù˘ ¢. AÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. T· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ô ∫ÔÓ‰‡Ï˘ Ù· ıˆÚÔ‡Û ·Ó¿ÎÂÈ·. K·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.E. Ô˘ ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ·ÙËı› Ì ÙË «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·». K·È Ô K·ÓÂÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤ıÂÛ «ÂÎÙfi˜ ٿ͈˜» ÙÔÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٷÚÚ·ÎÒıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ٷ Ê·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ.E.

M ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ë EÈÙÚÔ‹ AÔηٿÛÙ·Û˘ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. T· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ™ÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1924 ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Ì ÙfiÎÔ 7%. TËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘ ¶·¿ E˘ı‡Ì ÁÈ· ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘ Î·È ÂΉ›ˆÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. M ‚¿ÛË ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ 30‹˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1923 Ô ·ÙÚȿگ˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1918. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi Î·È ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË.. H ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯Ù› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ·ÂÚÁÔÛ¿ÛÙ˜. EÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ë ¢. fiÙ·Ó ÂÍÂϤÁË Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ¢¤ÚΈÓ. Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ‚·Ú›˜ fiÚÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. EÓÒ ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘Â Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ. Ì ْ fiÓÔÌ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Tã.1925 Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ÙÈÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ 88% Î·È ÂÍfiÊÏËÛË Ì¤Û· Û 40 ¯ÚfiÓÈ·. Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷ٘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È ÙË ¯ÒÚ·. H ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ê¤Ô˘‰Ô ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘Â Î·È ·˘Ù‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ë Ù·ÍÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ. ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó EÈÙÚÔ‹ AÔηٿÛÙ·Û˘ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ. K·Ù¿Ï·‚ . ™ÙȘ 8 M·˝Ô˘ ·ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. OÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó Â˘Ú‡ÙËÙ· Î·È Û˘ÓÔ¯‹. Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú··›ÂÈ. Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ˘ÂÚÎÚ¿ÙÔ˜ Û·Ó ÙÔÓ ¢OE. AÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡.E. ·ÂÚÈfiʈÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ M·˝Ô˘ 1925 ÍÂÛ¿ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜. ™ÙȘ 10. TËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ O‡ÏÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Ù˘ Aı‹Ó·˜. H ηٿÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ™Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ EÏÏ¿‰·˜ Î·È TÔ˘ÚΛ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜.6.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 55 6. ŒÙÛÈ. ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ··›ÙËÛ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘. Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ ÛÙË µÔ˘Ï‹ fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‚·ı‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¯·ÛÌfi.

«ÌË ˘·Ú¯Ô‡Û˘ ¿ÏÏ˘ χÛˆ˜». Ÿ. ·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ˘ԯ›ÚÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ. AÊÔ‡ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚÈʤÚıËΠے fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. °ÎfiÙÛ˘. ¢·ÊÓ‹˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÂÈ:2 H ÌfiÓË ÛÔ‚·Ú¿ ·ÈÙ›· ‰È¿ ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ·¤ÛÙÂÚÁ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·Ó ‹ÙÔ Ë ÂÔ›ıËÛ›˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛȘ ·ÂÙ¤ÏÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÓ ‚¿ıÚÔÓ. OÈ ¿ÏÏÔÈ ·›¯·Ó. H ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÈı·Ú¯›· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. . ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. M‡ÛÈÚÁÏÔ˘. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. K·È ÈÔ Î·ı·Ú¿. ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÁÚ‹ÁÔÚ·. 274. K·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÂÍÂÚ¿ÁË ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. K·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi. K·Ú··Ó·ÁÈÒÙ˘. ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ ÂȉȈÎfiÙ·Ó Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È Ô KÔÓ‰‡Ï˘. °fiÓÙÈη˜. ™˘Ú›‰Ë˜ Î·È °. TÛÈÙÛÂÎÏ‹˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. M·Ú‹˜. H „ËÊÔÊÔÚ›· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ› Ù˘ 24˘ ÚÔ˜ ÙËÓ 25Ë IÔ˘Ó›Ô˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÚÂ·Ó. B·Ï·Ï¿˜. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË. H µÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ‚ÈÒÛÈÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË. K·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜. ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿Ô˜. ›¯ÂÓ ÂÎ¤ÛÂÈ Î·È ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹Ó Û˘Ó›‰ËÛÈÓ.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 56 fiÙÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ‚Ô‡ÏÈ·˙ ηÈ. fï˜. 2. ™ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙˆ˜ ›¯Â ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· fiÙÈ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÊÙ›ÛÂÈ Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ¿ÏϘ χÛÂȘ. Û·Ó ÔÓÙÈÎfi˜. EÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‹ÙÔ ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ˜. ŸÏÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Î·È fiÏÔÈ ÙË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. O °Ú.. ™ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ‹Ú 146 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 81 ηٿ. η٤ÏËÍ·Ó.. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘fi„Ë ÔÈ ·¤¯ÔÓÙ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË KÔÓ‰‡ÏË ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™’ ·˘Ù‹Ó ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ: Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â‰Ò. Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. MÈ·Ô‡Ï˘. ÛÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ÛÂÏ. °È’ ·˘Ùfi Û ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰È¢ڢÓı› Ë ‚¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ AÏ. ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ÂˆÌÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜.

H ΢‚¤ÚÓËÛË. º˘ÛÈο Ô NÙÂÚÙÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٛÔÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ËÛ‡¯·ÛÂ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ Ï·˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ·ÓÒÌ·ÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. fiÛÔ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÌÈ· οÔÈ· ÂÏ›‰· Î·Ï˘Ù¤Ú¢Û˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. Î·È ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÂχıÂÚË ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. TË ‚Ú·‰È¿ ÂΛÓË Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜. M·ÎÈÚÙ˙‹˜. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù· ·›ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏ· Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó. fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ‹Ú ¤Ó· ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ Ù˘ ·ÚÈÛÈÓ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ XÚfiÓÔ˜ ZÈÏ P·Ùfi. Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 57 7. E›¯Â ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÔ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ·‰Ú·ÓÔ‡ÛÂ. – K·È ‚¤‚·È· ı· οӈ. ™ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ô £. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ KKE Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Úfi‚·ÏÏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È fï˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ KKE. ¢ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ. Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÂÎÊ˘Ï›˙ÔÓÙ·Ó. K·È ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Á‡Ú„ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi. ŒÙÛÈ. TÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ›Û·Ì fiÙÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ™ÙË . Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. ·ÓÙ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. °È· ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô E˘Ú. Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ °fiÓÙÈη˜ ÏËÛ›·Û ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ Î·È ÙÔ˘ ›Â: – £· οÌÂȘ ΛÓËÌ·. TÔ Î›ÓËÌ· ÂΉËÏÒıËΠ̠ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ NÙÂÚÙÈÏ‹ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î›ÓËÌ· §Ô‡Ê·-NÙÂÚÙÈÏ‹ ÛÙÔ Aã ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌ›Ô. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ NÙÂÚÙÈÏ‹ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ.

H Aı‹Ó· ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÈÓËı› ·ÎfiÌ·. ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ÙË ÌÂÚ·Ú¯›·. ™ÙÔ ¢ã ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ TÛÈÌÈοÏ˘ ·Ô˘Û›·˙ Ì ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÂϿگ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·. ÔÈ ÎÈÓË̷ٛ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û’ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ Úˆ› Ù˘ 25˘ IÔ˘Ó›Ô˘ Ô TÛÂÚÔ‡Ï˘ ÂȉÔÔÈ› ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛÂ Î·È Î·ÏÔ‡Û ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ·ÓÙ› Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ηٿÊÂÚ·Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒ ‰Èη›ˆ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ô TÛÂÚÔ‡Ï˘. O Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È Î·ÏÔ‡Û ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË.58 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ °ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ AÏ. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ PÔ˘Ê. ŸÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ·Ó·ı¿ÚÚËÛ·Ó. OıˆÓ·›Ô˘. Û’ fiÏË ÙË B. O Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Á‡Ú„ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ‹ Ó· ÌÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏ Û ÛÙÈÁ̤˜ ·ÂÏÈÛ›·˜. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‰›ÛÙ·˙Â. AÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÔÈ ·ÁηÏÈÎÈÎÔ› Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ÙÔ ÊÚÔ˘Ú·Ú¯Â›Ô Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ . ÂÓÒ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ·ÚÓ‹ıËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ë Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Û˘ÏÏËÊı› ÎÈÓËÌ·Ù›·˜ ·Ú¿ ·‰Ú·ÓÒÓ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı›. K¿ÏÂÛ Û ۇÛÎÂ„Ë ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó. EÏÏ¿‰· ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·‰Ú·Ó›. Ÿˆ˜ ·ÔηχÊıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·. XˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Ì ÌÔÓ·‰È΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ 4Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡ ˘fi ÙÔÓ ¢È·Ì¤ÛË. ™Â Ï›ÁÔ ÔÈ ÎÈÓË̷ٛ˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ÙˆÓ TTT Î·È Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÙËϤʈӷ. ŒÙÛÈ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ ÛÙfiÏÔ. M¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô NÙÂÚÙÈÏ‹˜ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Ù¿ÁÌ·Ù·. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È¤‰ˆÛ·Ó ·ÓÙÔ‡ fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì›· Ì›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó. TfiÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ¿ÏÈ. ·‰Ú·ÓÔ‡ÛÂ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ı·ÚڷϤ·.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌfiÏȘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ‹Á ÛÙÔ PÔ˘Ê. Ë ÔÔ›· ÔÚΛÛÙËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 6 Î·È 30ã. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓË̷ٛ˜.∂. ºÚÔ‡Ú·Ú¯Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô N·. 5) ™‡ÛÙ·ÛË °ÂÚÔ˘Û›·˜. Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ÕÚ¯ÈÛ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË. Ô KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ. fiÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ŸÙ·Ó Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ıÂÒÚËÛ ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› Î·È fiÙÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. K·È ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ. K·È Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙËÏÂÁÚ·ÊÔ‡Û ·fi ÙÔ A‚¤ÚˆÊ ÛÙÔÓ ¶. 6) MÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Û ·Ï‹ µÔ˘Ï‹ Ë ÔÔ›· ı· ‰È·Ï˘fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1925 ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË . Ì ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. fiÔ˘ Ô X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÈÔ ıÂÚÌ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘. 2) ™‡ÛÙ·ÛË 40ÌÂÏÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 4) æ‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1925. OÈ Û˘ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÂÓ Ï¢ÎÒ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔÓ AÏ. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ η٤‚ËΠÛÙÔ º¿ÏËÚÔ Î·È ·fi ÂΛ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ A‚¤ÚˆÊ. fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 59 ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. 3) YÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌfiÏȘ ı· Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘. ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ·. ÔÈ Ôԛ˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜: 1) ÀÔ˘ÚÁÔÔ›ËÛË ÙÚÈÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢. Z¤Ú‚·˜. fi¯È fï˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó. O ¶¿ÁηÏÔ˜. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ 26 IÔ˘Ï›Ô˘ 1925. ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯Ù› ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Ì·Ó‰‡·. K·È ÌÈ· Ô˘ fiÏÔÈ Â›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ·. KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ˘ ˘¤‚·ÏÏ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ¤Ú· ·fi ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1925. °È’ ·˘Ùfi Á‡Ú„ οÔÈÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi.

X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. 8) ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó‰ڛ·˙Â Ë BÔ˘Ï‹ Ì ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË 25ÌÂÏÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. P¤ÓÙ˘ Î·È Ô Pȯ. O Ï·fi˜ ›¯Â ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ. Ô M·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘. EΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠ̠ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÛÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ ‹Ù·Ó Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘. H ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Û˘ÁΛÓËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿˙˜ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÔ˜. Y¤Ú ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó 185 ¤Ó·ÓÙÈ 14 ηٿ Î·È 9 Ï¢ÎÒÓ. fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤Î·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ı·̷ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·Ï‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ Ï·fi. OÈ ¿ÏÏÔÈ ·›¯·Ó. H ›ÂÛË Ù˘ ¢. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¢. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ôχ ‚Ô‹ıËÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. H ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ £. ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿Ô˜ Î·È Î‡ÚÈ· Ì ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰È·Û·ı›˙ÔÓÙ·Ó Â‰Ò Î·È Î›. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ô KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜. H „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰fiıËΠ̠ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÙËΠ·fi ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÂÚÈ›¯Â Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ: ¶¿ÁηÏÔ˜.E. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â‹Ïı ‰È·ÊˆÓ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Ô I. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È KÔÊÈÓ¿˜. §È‚·ıÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËηÓ. Ô TÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ Î·È Ô N›‰ÂÚ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· ·ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÌË ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· . KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ ÔÚΛÛÙËΠ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢. T·‚Ô˘Ï¿Ú˘. ·ÏÏ¿ Á‡Ú¢ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ï·˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ·. ·ÊÔ‡ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ. ™’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜». ¶¿ÁηÏÔ˘ O ¶¿ÁηÏÔ˜. ‰ÂÓ Â›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÌÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οı·ÚÛË. £· ÌÔ˘Ó fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. O K.60 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1926. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.E. 7) ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. 8. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘. fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. MÔ‡ÌÔ˘Ï˘. H ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË. Á¤ÌÈÛÂ Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÛοӉ·Ï·. Ô P¤ÓÙ˘. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Ù· ‰Â¯fiÙ·Ó fiÏ·. fï˜ ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1925 ÂΉfiıËΠÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. ·ÚΛ Ó· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜.E.

ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË. H ΢‚¤ÚÓËÛË ¶¿ÁηÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤ıÈÍÂ. K·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. H ı¤ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ÓfiËÌ· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· . TËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶¿ÁηÏÔ˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ¢.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 61 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ·Ú¿ÓÔÌË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Î·Ù·‰›ˆÍË ·fi ÛÙ¤ÁË Û ÛÙ¤ÁË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1922 ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi TÛÂÚÔ‡ÏË. MÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ÔÈ ·ÓÙÈ·ÁηÏÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘. ¤ÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ó. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ Â‡ÎÔÏÔ. Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏÂÈÔ„‹ÊËÛ·Ó ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔ ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô N. Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÍÂÚ›˙ˆÌ· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. ˘‹Ú¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ì ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜. °È· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ¤ÌÌÂÛ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ı· ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ. ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ‰Âο‰Â˜ ‹ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ·. Ô˘ ›¯·Ó Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 1914. Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1925 Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÊfiÚÙˆÛ Û ηڿ‚È Ì ıˆÚË̤ÓÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤ¯ıËÎÂ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ (Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ˘ KKE) ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi. OÏfiÎÏËÚÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. AÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. H ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ∆Ô ›‰ÈÔ ›Û¯˘Â Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi οÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÍÂϤÁË Ô ˘ÔÛÙËÚȯı›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ M. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ EÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ M. Z¤Ú‚· Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ. AÛ›·˜ Ô˘ ÍÂÚÈ˙ÒıËΠ̠ÙË ‚›· Î·È ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi. T· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë °ã¢ÈÂıÓ‹˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. Ô˘ ·fi ηÈÚfi ÙÒÚ· ȉÈÒÙ¢ ÛÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ·. OÈ ‰›Î˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÓÔȯٿ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ·ÏÏ¿ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜.E.

H BÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤Ù˘¯Â Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Óı‹ÎË ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚·›·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ì ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· (18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1925). ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û‡ÓÔÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜. ŒÙÛÈ. fiˆ˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡ X·Ú. ŸÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜.62 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÂıÓÔÏÔÁÈÎfi ·Ó·Î¿ÙˆÌ·. O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÙ˘¯›· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÙÚ›ÙÛÈ. Ô˘ ̠Ϣ΋ ÛËÌ·›· ‹Á·ÈÓ ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ Ê˘Ï·Î›Ô˘. EÂÓ¤‚Ë fï˜ Ë KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ EıÓÒÓ (∫Ù∂) Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Í·Ó·Îڤ̷Û ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. Afi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÔ‚ÈÓÈÛÙ¤˜ ÎÔÌÈÙ·Ù˙‹‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·. ™ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1925 Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫Ù∂ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÈÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‰ÈοÛÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. M ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔ °ã ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. H ΋ڢÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÂÚ¤Ù·˜. Ë Â˘Î·ÈÚ›· ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. K·È ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â Ë Û‡Á¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ηÚȤڷ˜ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯¿Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË M·Î‰ÔÓ›·. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ›¯Â ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù·ÍÈ·Ú¯›· Ô˘ ÙË . O ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¤·ÈÍ ηϿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. MÂÙ¿ ÙÔ 1923-24 Ë ı¤ÛË ÁÈ· ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢. ◊Ù·Ó Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÍÂÚ›˙ˆÌ·. ŒÙÛÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÓÔȯً ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. TËÓ ›‰È· ̤ڷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¢ÂÌ›Ú K·Ô‡ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È·. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë. K·È fiˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. °ÓÒÚÈ˙ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· Â¤Ï ̠ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiψÓ. Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ Î·˙¿ÓÈ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ. ¤ÙÛÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Û·Ó ÙË M·Î‰ÔÓ›·. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÙÂÏÈο.

ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ›¯Â ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È ·˜ Ù· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó. Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. 309. TÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÙÔ ÂÈÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó 3. ‰È¿ ÙÔ‡ÙÔ ·ÂÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·ÏϿ͈ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÔÚ›·Ó ÌÔ˘. BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ –ı·ÚÚ›˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·– ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. EȘ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÙËÚ›˙ÔÌ·È ÂȘ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ÛÂÏ. ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ Ù˘ ˘ÔÏÂÈÔ̤Ó˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÌÔ˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿ. fiÛÙȘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÓËÛ›‰· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÏ›‰ˆÓ. ™Â Ï›ÁÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. 307..3 H ΋ڢÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ÛÂÏ. K·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. TË Ó‡¯Ù· Ù˘ 4˘ ÚÔ˜ 5Ë I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. TËÓ ÂÔ̤ÓË Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¤Û¢Û ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ 3 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë Ù·ÍÈ·Ú¯›· ‹Á ÁÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·. ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 63 ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ Ô £ÂfiÊ.. Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·Ú¤Ì‚·ÛË. EΛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ fiÔ˘ Î·È Î‹Ú˘Í Â›ÛËÌ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. fiÔ˘ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó fiÛ· ›¯Â ÂÈ ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1926 Î·È Î·Ù¤ÏËÁ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Î·È ·ÏÏËÏÔ·ÔÎÏÂÈfiÌÂÓ·: EÓ ·Ôχو Û‚·ÛÌÒ ÚÔ˜ Ù·˜ ÂÓ Ùˆ KÂÊ·Ï·›ˆ AãıÂÌÂÏÂÈÒ‰ÂȘ ÂÚ› Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜) ¤ıÂÙ·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. 4. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Ÿ..4 TÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ AãÔ˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·ıfiÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. . AÊÔ‡ ‡ÌÓËÛ ÙÔ 1909 Î·È ·ÊÔ‡ η٤ÎÚÈÓ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1922 Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÈÛÂ: EÂȉ‹ ‚Ϥˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÒÌÂı· ÂȘ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfiÓ. M ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› (K·Ê·ÓÙ¿Ú˘..

°È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Ô˘ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›¯Â ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ·ÓÙÈÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ¶ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘. H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‚¿ı·ÈÓÂ. 9. ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ŸÚÈÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 45 Î·È 65 ¯ÚÔÓÒÓ. K·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Û’ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô EÏ. ·fi ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ 1/4 ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ (ηٿ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË) Î·È ·fi ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ Û ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ 10 ÂÙÒÓ. ŒÙÛÈ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË. ¢¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó. H ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ. ŒÓ· ΛÓËÌ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏȯı› Û ‚·ı‡ÙÂÚÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ÁÈ· Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Z·˝ÌË Î·È ÙÔÓ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË. ™ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÌÂÈÁ̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. H ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ŒÎÔ„Â ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ¿ÓÙ· Ì ÔÂÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. K·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·. MfiÓÔ ÌÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. Ô˘ Á‡Ú¢·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó.64 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜. K·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙËÓ ¤Î·ÓÂ. ÂÚ› Ù· 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú¯. ÌfiÓÔ ÏfiÁÈ· ›·Ó. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ÚÔ΋ڢÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. K·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰ÚÂÛ ¤ÓÙÔÓ·. ΢ڛˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ O ¶¿ÁηÏÔ˜ ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ÁÈ·Ù› οı Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ·ÛÎfi˜ ÙÔ˘ AÈfiÏÔ˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠ۠οı «‚›·ÈË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘». K·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ . ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó. Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο. AÏÏ¿ Ë ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ı· ÙÔÓ ˆıÔ‡Û·Ó Û ÂͤÁÂÚÛË. Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÚÔ‰ڛ·. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ.

fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÁÒÓ· ‹ fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·Ù› ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ‹ÙÙ˜ Î·È ‰È·„‡ÛÂȘ ÂÏ›‰ˆÓ. ·ÚÓ‹ıËΠӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û . ηٿÊÂÚ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ï·fi Û·Ó ÌÂÛÛ›·˜. ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜. O ¶¿ÁηÏÔ˜.). AÓÙ›ıÂÙ· fï˜ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ¿ÊËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ –ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ– ÛÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·ÁηÏÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ·ÏÏ¿ Ì ΛÓËÌ·-ÔÂÚ¤Ù·. Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ӷ ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ηÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. O K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ. OÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ›¯·Ó ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ٷÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜. O ÎfiÛÌÔ˜. ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËΠ·fi ÙȘ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù· ı·̷ÙÈο ̤ÙÚ· (΢ӋÁËÌ· ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Î. K·È ·ÎfiÌË. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. AÓ ÍÂÛΤ·˙·Ó ·ÓÔȯٿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Ï·fi Û ÂͤÁÂÚÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘. Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙Â Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜. H ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 65 ηχÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. O K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O Ï·fi˜ ·fi ÙÔ 1909 Î·È ÌÂÙ¿ ›‰Â ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û Ӥ· ‰ÂÛÌ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ ·Ïfi. K·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÎϤ¯ÙËΠ·Ì„ËÊ›. K·È ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î›ÓËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁˆÓ›·. O Z·‚ÈÙÛ¿ÓÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙȘ 11 IÔ˘Ï›Ô˘ 1926 η٤ıÂÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. OÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó. TÔ ÌÂÛÛÈ·ÓÈÎfi ΛÓËÌ· È¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ Ï·fi. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Z·‚ÈÙÛ¿ÓÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. fi¯È Ê˘ÛÈο Ì Ϸ˚Îfi ΛÓËÌ·. MÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ·›¯·Ó. Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηı·Ú¿ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÏÏ‹ ÎÔÌÔÚÚËÌÔÛ‡ÓË Î·È Â›‰ÂÈÍË. Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Û ÚÈ˙ÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜.Ï. ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Î¿ı ‚›·ÈË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì¿ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï·fi. ·Ó ‹ıÂÏ·Ó.

¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Û·Ó ‰ÈÒÎÙ˘ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ. ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›: ∞ı·Ó. TÛÂÚÔ‡ÏË. ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi. ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂÊÙ›˙ÂÈ. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ EÏ¢ı¤Ú· ZÒÓË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ˆ. ÂͤÏÂÍÂ Ó¤Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙË Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â Û ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘. °ÚËÁÔÚ¿Î˘. §ÂˆÓ›‰·˜ §·‰fiÔ˘ÏÔ˜. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Û˘Ó¤Ï·‚ ¿Óˆ ·fi 800 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÈÔ ÙÚÔÌÂÚ¿ ÛοӉ·Ï·. E›¯·Ó ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ô ¶Ô˘ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi Î·È ÙÔÓ X. M¿ÏÏÈÔ˜ Î·È M·ÎÚ‹˜. TÛÂÚÔ‡Ï˘. O ÌÂÛÛÈ·ÓÈÎfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓÔÈ Û ÛοӉ·Ï·. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË E˘Ù·Í›· ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÙÔÓ EÏ¢ı¤ÚÈÔ ™Ù·˘Ú›‰Ë. Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.66 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· fiÚÈ˙Â Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ÂÓÒ Ô M¿ÍÈÌÔ˜ ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ. PÔ‡ÊÔ˜. ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi. ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ¿ÚıÚ· ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ. Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. Ô ™ÎÏ¿‚Ô˜ Î·È Ô T¿Î˘ º›ÙÛÈÔ˜. ¢·ÌÈ·Ófi˜. OÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·ÙÔ‡. Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÂÈÎÚ›ıËηÓ. ˘¤ÁÚ·„ ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È Û ·ÂÈϤ˜ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. TÂÏÈο Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙÔÓ ∞ı·Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ù· ÈÔ ÈÛÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. A˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. OÚ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ‰›Î˜: Ì›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ KKE ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¶Ô˘ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. E˘Ù·Í›·˜. Ô AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi˜. T· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›‰·Ó ηÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· Ó· ÎÚ·- . XˆÚ›˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· È·. Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È. E˘Ù·Í›·. X·ÚÈÙ¿Î˘. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶. Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÌfiÓˆÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·ÏÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ·ԉ›¯ÙËΠ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. OÈ ‰ÈÒÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘KÔÓ‰‡ÏË. M ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË E˘Ù·Í›·.

fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. TÂÏÈο Ô KÔÓ‰‡Ï˘ Ì ÙÔÓ Z¤Ú‚· ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Aã¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∆¿ÁÌ·ÙÔ˜ NÙÂÚÙÈÏ‹. Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °ÚËÁÔÚ¿Î˘). TÔ ÏÔ›Ô ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜. ¶. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔÓ °.Â. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›· (ÂÚ›Ô˘ 800). ¿’ fiÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÙÔ 1928 Ì ÂȉÈ΋ ¯¿ÚË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌË ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó Û ·ÁηÏÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. KÔÓ‰‡ÏË Ì ̤ÏË ÙÔ˘˜: ¶ÂÚ. KÔÎοϷ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜. K·ÙÛÒÙ·˜ Ù·Á̷ٿگ˘. AÔÛΛÙË. ¶Ô˘ı¤Ó· ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. §Ô˘Î¿ N¿ÎÔ Î·È H. AϤÍ. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ. K. ™Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ·˘Ù¿ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ô T۷ω¿Ú˘ Î·È Ô ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Û ÙȘ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜ Ì ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·. ¶·¿. T· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙÔ˘ KKE. ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. EÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô KÔÓ‰‡Ï˘. ÛÂÏ. O KÔÓ‰‡Ï˘. ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·‰Ôı› Î·È ÂΛÓÔ˜ ÎÏ›ÛÙËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ A›ÁÈÓ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ IÓÙ˙‰›Ó (K·Ï·Ì›Ô˘) X·Ó›ˆÓ KÚ‹Ù˘. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ BãÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ºÚÔ˘Ú¿˜. ÛÙȘ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1926. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Â›Ï·Ú¯Ô˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۷ÌÔÙ¿˙ ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. O ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË. ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ. TËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÙÚÔÓ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Ô KÔÓ‰‡Ï˘.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 67 ÙËı› ηٷʇÁÂÈ ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ‰ÈÒÍÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. TÔ Î›ÓËÌ· ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙȘ 21 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1926.5 O KÔÓ‰‡Ï˘ ¤‰ˆÛ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Ú›‰Ë ÙȘ Ôԛ˜ ÁÂÓÈο ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛÂ. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‹Úı ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ KKE. ·ÏÏ¿ Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÚ„Â. I. . EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. 365 Î. Á‡Ú„Â. 5. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ. ÙÒÚ· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ (Z¤Ú‚·˜. O ¶¿ÁηÏÔ˜ ¤ÏÂÈ ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜. Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1926. AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ. Ó· ËÁËı› ÔÏÈÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶ÔÏÏÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘.

6. Ÿ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜ ηٿ ÙˆÓ Z¤Ú‚· Î·È NÙÂÚÙÈÏ‹. Ô˘ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ È· ͯ‡ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ KKE ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ϤÂÈ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1926 Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ Ì¿¯Â˜ Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙË ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘ Ï·Ô‡. H ÂͤÁÂÚÛË ‹Ù·Ó ·˘ıfiÚÌËÙË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÍÂÏȯı› Û Ϸ˚Îfi ΛÓËÌ·. AÔÎÔ›ÌÈÛ ÙÔÓ Z¤Ú‚· Î·È ÙÔÓ NÙÂÚÙÈÏ‹ Î·È ÂÓ‹ÚÁËÛ ·ÛÙÚ·È·›·. H ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ T·ÁÌ¿ÙˆÓ TÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿ı ·ÓˆÌ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ù· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈο ∆¿ÁÌ·Ù·. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÁÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. .Â.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 68 10.. T· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 300 ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏÔ› ÙfiÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. TÂÏÈο fiÏÔÈ ·Ú·‰fiıËηÓ. Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜. H ÂÍÔ˘Û›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ Ï·ÛÙËÚÈÎÔ› ··›ÙËÛ·Ó ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. Ô˘ Ù· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó Ù· ∆¿ÁÌ·Ù·. 371 Î. Afi Ô˘ıÂÓ¿ fï˜ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È. ÁÈ·Ù› ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰¤ÛÌÈfi˜ ÙÔ˘˜. T· ∆¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓ ÎÚ¿ÙÂÈ. ¤Î·Ó ·fiÂÈÚ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȿÛÂÈ. OÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ¿ÓÙˆ˜ η٤Ϸ‚·Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·. TÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·˘ıfiÚÌËÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÚÁ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ô˘ ¤‚Ú·˙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ì¿˙˜. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·fi Ù· ∆¿ÁÌ·Ù·.. ÛÂÏ. H ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ∆·ÁÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1926. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙfiÙÂ. ÔÏ›ÛÙËΠ̠͇Ϸ Î·È ¤ÙÚ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. TÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi Í¿ÊÓÈ·Û ÙÔ Ï·fi Ù˘ Aı‹Ó·˜.6 ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ Ô N. K·È ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∆·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ KKE. H ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‡Ô˘ÏÔ ÙÚfiÔ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‰¤¯ÙËÎÂ.

151. ™‡ÌÚ·ÍȘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ (N. AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. 958. K·È Ê˘ÛÈο ÚÈÓ ·’ fiÏ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÈÔ ÙÚÔÌÂÚfi ÙÒÚ·. ¤‰Ú˜ 51.243 (20. ¤‰Ú˜ 9. °È· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÚÂ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰·. ¤‰Ú˜ 10. (1. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 50%. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË. (1.01%).32%).569.410.63%).140 (31.044 (15.661.901. ¤‰Ú˜ 102. MÂÙ·Í¿˜). ŒÏ·‚·Ó: ŒÓˆÛË ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ (K·Ê·ÓÙ¿Ú˘.982. H ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1926 ™ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. MÂÓÔӈ̤ÓÔÈ 9.76%). ÏÔÈ¿ ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· 43. ¤‰Ú˜ 17. H ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ì·˙› Ì ÙȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ηٿ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: T· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· ¤Ï·‚·Ó 143 ¤‰Ú˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› 127. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ.728.04%).∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 69 11. Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1926 Ì ·Ó·ÏÔÁÈ΋. §·˚Îfi KfiÌÌ· (¶. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÛÙÔ Ï·fi. KfiÌÌ· AÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ (AÚ.40%).392. 62. 13. (1. (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘).38%). E›¯Â ·ÔÁÔËÙ¢Ù› ·fi ÙÔ˘˜ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜» Î·È ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ηÌÈ¿ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔ‡˜. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜).300 ŒÁ΢ڷ.95%). T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ¤‰Ú˜ 3. (2.54%). Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜) 301. KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜). ¤‰Ú˜ 4.086 (6. T· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó 143 ¤‰Ú˜. 9. °È’ ·˘Ùfi . K·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· Î·È Î·ÌÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘Ó ¤Ó·. (4. EÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ (I. 17. AÁÚÔÙÈÎfi KfiÌÌ·.27%). K·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÁÈ· χÛË ‹Ù·Ó η˘Ù¿ Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. 28. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ( KKE Î·È AÁÚÔÙÈÎfi). ™ÔÊÔ‡Ï˘). TÔ KKE Î·È ÙÔ AÁÚÔÙÈÎfi ‹Ú·Ó 16. KKE 41. (1. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 7 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘.318. (7. TȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙȘ οÓÂÈ Ô KÔÓ‰‡Ï˘. ¤‰Ú˜ 2. ¤‰Ú˜ 60.E. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤‰Ú·. ¤‰Ú˜ 15. ¤‰Ú˜ 2. T۷ω¿Ú˘). fiˆ˜ ›¯Â „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 962.82%). K·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ¢. ºÈÏÂχıÂÚÔÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfiÓ KfiÌÌ· (£. 194.44%) ¤‰Ú˜ 4.48%). MËÙÛÔÙ¿Î˘). E·Ú¯È·ÎfiÓ KfiÌÌ· (P.798. 70. Ô˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ §·˚ÎÔ‡˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÈÙ¢Ù›. (1.512 (4. 12.

¡·˘ÙÈÎÒÓ AÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÍÈÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¸¤ıÂÙÂ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·fiÙ·ÎÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. M·Î¿ÏÌ·Û˘ (··Ó·ÛÙ·ÛÈ·Îfi˜) Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ K. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÌÂÙ·ÍÈÎfi˜). K‡ÚÎÔ˜ (ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜). ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ AÏ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙ· X·ÓÈ¿ Î·È ·fi ÂΛ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. Ì ·ÂÈϤ˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ 20 AÚÈÏ›Ô˘ 1927 Â·Ó‹Ïı ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô EÏ. °ÂˆÚÁ›·˜ AÏ. 12. ™Ô‚·Úfiٷٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· „‹ÊÈÛ˘ Î·È Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ‰È¤„¢‰·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ‡„ˆÓ·Ó fiÚÈ· fi¯È ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ –·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ– ·ÏÏ¿ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¶·È‰Â›·˜ Aı. MÂÚÎÔ‡Ú˘ (Ï·˚Îfi˜). ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶. T۷ω¿Ú˘. ŒÙÛÈ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi ÙË ÏÈÁfi¯ÚÔÓË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜ ·¯Ú‹ÛÙ¢·Ó ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 1922. ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›. Z·˝Ì˘. EΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Ûڈ͠ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο) ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜. . AÚÁ˘Úfi˜ (Ï·˚Îfi˜).70 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. M ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fi‰ÂÈÍË ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ T۷ω¿ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÙ·ÎÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ı· ¤¯·Ó·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Mȯ. H ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤ÌÂÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜. MÂÙ·Í¿˜. ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û‡ÓıÂÛË ‹Ù·Ó: Úfi‰ÚÔ˜ A. K·Ó¿Ú˘ (ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜). ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Û˘ÓˆÌÔۛ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ. M·˙·Ú¿Î˘ (ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜). K·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ. ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ I. ÂÓÒ Ô T۷ω¿Ú˘ ·ÂÈÏÔ‡Û Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÙfiÓÈ˙·Ó ÛÙÔ Ï·fi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜.

ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â È·. ™Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÂÍÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÏÏËı› fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈˆÁ̤ÓÔÈ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÙfiÛÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë Ù˘È΋ ·˘Ù‹ ‰È·ÊˆÓ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ô˘ ¤Ì·ÈÓÂ Û·Ó fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. AÓÙ›ıÂÙ·. K·È Â‰Ò ¿ÏÈ ÛÔ‚·Úfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÔÈ ÎÔÌ›Ó˜.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 71 TÈ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ·˘Ù‹˜. T· ÏÂÁfiÌÂÓ· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. Ô˘. H Ù˘È΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡. ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. fiˆ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1920. ŸÌˆ˜ fiÏ· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙË Ï·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈË Î·È Ë Î¿ı ·Ú¿Ù·ÍË ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ı¤ÛÂȘ. OÈ ÌÂÙ·ÍÈÎÔ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔ‡˜. fï˜. ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ÌÂÛ·›Ô˘˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜. Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÁÔ˘Ó·ÚÈÎÔ‡. ÂͤÊÚ·˙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜. ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÔÚ›Ô˘. Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë Ï˘‰›· Ï›ıÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ fiÏÂȘ Î·È Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. OÈ Ï·˚ÎÔ› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ 12 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1927. EÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ·ÛÙÈο Î·È ÌÔÎÚÔ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË (‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋) Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. E›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ¤Ó· ı¤Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÙÔ˘˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÁÂÓÈο Ù· ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯·Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ·Ó¿ÎÙÔÚ· Î·È ÙÒÚ· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ·. ™ÙȘ 22 ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË BÔ˘Ï‹ Ë ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ Ó¤· . H ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¤ÁÈÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÙÈÎfi Ë ‰È·ÊˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ó·Êı› ‰¿ÓÂÈÔ Ì ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ̤ۈ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ. Ô˘ ÙÔ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÛÂ Ô AÏ.

H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È Â›Ó·È Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. 14. OÈ Ï·˚ÎÔ› ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ·ÁÚ›ˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ̤ÙÚ·. O «ÌÂÛÛ›·˜» EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ TË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ô EÏ. K·È ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙȉËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·. OÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ÙÒÚ·. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÂΉËψı› Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. TÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÛοӉ·ÏÔ Î·È Ô T۷ω¿Ú˘ ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹. MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ٷ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù·. 13. K·È ÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ fiÚÔÈ. O MÂÙ·Í¿˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ¤ÚÁ· Û ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. H ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋: . ·ÊÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÈ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˘˜ ۯ‰fiÓ fiÚÔ˘˜ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢OE. E‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ô Ï·fi˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÌÂÛÛ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ì ٷ ÛοӉ·Ï· Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË ıÂÏ‹ÛÂÈ. KÔÓÙ¿ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¿Û¯ËÌ· ÛËÌ¿‰È·. MÚÔÛÙ¿ Í·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ: Ó¤· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ‹ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·. Û·Ó ÌÂÛÛ›·˜ Î·È ÂÓÛ·ÚΈً˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.72 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÍÈÎÔ› Î·È ‹Ú·Ó Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ ηÙ›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ Ï·˚ÎÔ›. Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰È·ÊˆÓ› Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È Ó¤Ô Ú‹ÁÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜. T· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙË µÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ χÛË. H Û‹„Ë ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÌÈ¿ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ.

EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜. K·È „‹ÊÈÛ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ËÛ˘¯›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ. °È· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. A. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ. °fiÓÙÈη˜ Î·È A¯. fi. 375. AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÛÂÏ.. H ¢ÂÍÈ¿ ηٷÔÓÙ›ÛÙËÎÂ. TÔÓ Î·Ù·ÙÚÒÂÈ fï˜ Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ 1920 Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÙ¤ Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÈÔ Ôχ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘. TË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô EÏ. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÈÎÚÔÔÌ¿‰Â˜.. K·È ÙÔ ¤Ù˘¯Â. K·ÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›·. Œ‚ÏÂ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·. ™ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·˘Ù‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ K. ¶··‰¿ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶. ¶ÂÚ. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 19 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1928. ™ÔÊÔ‡Ï˘. OÈ EÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ ‰È·Ï‡ıËηÓ. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂΉ›‰ÂÙ·È ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. K. M·Ú‹˜. Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi. . AÓÙ. ¶.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 73 K·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÌÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î˘ÚÈÒÙÂÚÔÓ Ô¯˘ÚfiÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÎ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú¿ÍˆÓ. ÁÈ· Ó· ‰È·„¢ÛÙ› Í·Ó¿. °Ú. A̤ۈ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. °. O Ï·fi˜ fï˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ٛÔÙ·. BÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘. XÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜. 7. Z·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜. O ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ Â›Ó·È Ô KÔÓ‰‡Ï˘.7 E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌfiÓÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È Î·Ó¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ÛËÌ¿‰È. ¢·ÊÓ‹˜. K·Ú·¿ÓÔ˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜. E. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÒÙ· Ì‹Î ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ. TÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈÔ·ı¤˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi. O Ï·fi˜ ÂͤÏÂÍ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÛÛ›·. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ. £. Œ‰ˆÛ „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Z·˝ÌË Ô˘ οı ϛÁÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÌÂÏÂÙÔ‡Û ·fi ÎÔÓÙ¿ οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ M·˝Ô˘ 1928 Û ̷ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÍÂοı·Ú· ÁÈ’ ·˘Ùfi. TÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ΤډÈÛ ÙȘ 223 ·fi ÙȘ 250 ¤‰Ú˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ï·ÓÈ¤Ù·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¤ÊÂÚÂ.

AÁÚÔÙÈÎÔ› 13. ÂÓÒ fiÏË Ë ¢ÂÍÈ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 26. ÔÛÔÛÙfi 5. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٷ‚·›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ 54.304.58%. ™‹ÌÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘.20%.7%. AÁÚÔÙÔÂÚÁ·ÙÈÎÔ› (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) 54.58%. ÔÛÔÛÙfi 54. Ô˘ ÙÔ 1909 ηٷٷÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. M ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÓ‰˘ÏÈÎÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶. ÔÛÔÛÙfi 1. ΢ڛ·Ú¯Ë Ù¿ÍË. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜. H Ú‹ÍË Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∑·˝ÌË ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÔÛÔÛÙfi 3. ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ (Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜) 23. AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ µ·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ 35. ·ÏÏ¿ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi˜. ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› (K·Ê·ÓÙ¿Ú˘) 44. §·˚ÎÔ› 157. ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÏÈÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔÓ ˘ÔÓfiÌ¢·Ó È· ÛÙ·ıÂÚ¿. MÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù· ›‰È· ̤۷ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈηÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ.66%.73%. EÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ 22.884. . ™ÙȘ 21 AÚÈÏ›Ô˘ 1929 Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. °È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ –Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜– ÂÍ‹Ïı ¯Ôψ̤ÓÔ˜.344. ÔÛÔÛÙfi 1.81%.624. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¤ÚÂ ӷ χÛÂÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Ù¿Í˘. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó: ºÈÏÂχıÂÚÔÈ 450. KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ 14. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÔ˜. ·Ó‹Î ÛÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ÔÛÔÛÙfi 2. ÔÛÔÛÙfi 4.720.519.518. ÔÛÔÛÙfi 1. AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› 9. fiÙ·Ó Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÔÈ ÙÛÈÊÏÈο‰Â˜ Î·È ÙÔ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ T۷ω¿ÚË Î·È BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1922 Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ˆ˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹. K·È Û·Ó Î·ÈÛ·ÚÈ΋ χÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚfiÔ‰Ô˜. O Ï·fi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·ÎfiÌË Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· ÌÂÛÛ›·.337.6% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 33.74 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ 1909.39%. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂͤıÂÛ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ڋÍË Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.069. ÔÛÔÛÙfi 19. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1930 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Â›ıÂÛË ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ÔÛÔÛÙfi 6.58%.03% Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.28%.05%. M· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Í¤ÊÙÈÛÌ·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ù· ÌÈÛÔÛÙÚ›‚ÂÈ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ¤ÎıÂÙË ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. TËÓ Â›ıÂÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÒÙÔ˜ Ô KÔÓ‰‡Ï˘.171.

TÔ I‰ÈÒÓ˘ÌÔ ÚÔ¤‚ÏÂ ÔÈÓ‹ ̤¯ÚÈ 6 ÌËÓÒÓ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÚÔ·Á¿Ó‰È˙ ȉ¤Â˜ Ô˘ ·¤‚ÏÂ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ì ‚›·È· ̤۷. NfiÌÔ˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. Ë ¿Ô„Ë Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈ΋.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 75 AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È AÏ. ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. Ù· ÛοӉ·Ï·. Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ οÔÙ ı· ‡ÚÈÛΠÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÁÂÛ›· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. TÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ¿ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο Î·È fiÙÈ ÛÎfiÈÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÛ›ÂÈ Û·Ó Ì·ÌԇϷ. KÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·ÙÈο Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜. O Z·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜. ÚÔηÏÂ›Ù·È Û¿ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Â›Ó·È Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ. fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ô K·Ê·ÓÙ¿Ú˘. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡. Ô˘ ¿ÊËÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ Î¿ı ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ ‹ ¯ˆÚÔʇϷη. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. K·È ÁÈ· ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. M ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi. ΢ڛˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. TËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ I‰ÈÒÓ˘ÌÔ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ô Z·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ I‰ÈÒÓ˘ÌÔ. E›Û˘ Î·È Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÊÔ‚›·». fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. H ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ™ÙȘ 22 IÔ˘Ï›Ô˘ 1928 Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ôχ ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ KKE. ¶·¿˜. Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. TÔ I‰ÈÒÓ˘ÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÊÔ‚›·˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1922 Î·È ÌÂÙ¿. K¿ı ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û·Ó ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÈˆÎfiÙ·Ó. Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÔ ËıÈÎfi ‚¿ıÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ˘ÛÙÂÚ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈο ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ KKE ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi. K·È Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÛ›· ͤÊÙÈÛ fiˆ˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ. 15. H ·È‰Â›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔÓ Ô˘ÙÔÈÎfi ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË .

Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÌÂÈÒıËΠ·fi 96. fï˜. EÓÒ fï˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔˆı›ٷÈ. ™‚ÒÏÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÂχıÂÚÔ. ·ÏÏ¿ Û ϛÁÔ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‚Á¿˙ÂÈ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·.76 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÚÔÁÓÔÏ·ÙÚ›·. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηıȤڈÓ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. YÔÛ¯¤ıËΠfï˜ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ·ÊÔ‡ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ı¤ÌÈÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. H ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 1918 ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. M·˙› Ì ÙÔÓ °·ÏfiÔ˘ÏÔ ¯ÚÂÔÎÔ› Î·È Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ. fiÙ·Ó ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÏÌ·Ù· ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. H ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· T· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ. H ÔÏÂÌÈ΋ ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Î·È ı›ÁÂÈ .204 Ô˘ ‹Û·Ó ÙÔ 1928 Û 57. Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë Ù¯ÓÈ΋ ·È‰Â›·. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. ÎÈÓ›Ó˘ Î. TÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·. MÂÁ¿ÏÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ٷ ÛοӉ·Ï· K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË.Ï. Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ÎÈÓ›Ó˘ (Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ·Ï‡ÚÈ ·ÓÙ› ÎÈÓ›Ó˘). O Ô¯ÂÙfi˜ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Ô˘ η٤ÙÚˆÁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜.225 ÙÔ 1932. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· EÏÏËÓÈο ™¯ÔÏ›· (ÂӉȿÌÂÛ· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘) Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È ËÌÈÁ˘ÌÓ·Û›ˆÓ. ·›ÚÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ XËÌ›Ԣ °·ÏfiÔ˘ÏÔ. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ŸÛÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. MÂÙ¿ ÙÔ 1923. 16. Ô˘ fï˜ ¤ıÈÁ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ. T· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ ·fi ÚÔԉ¢ÙÈο ηٿÓÙËÛ·Ó ·ÚÓËÙÈο. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. O T‡Ô˜ Î·È ÂȉÈο Ô ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ¤Î·Ó ÛηӉ·ÏÔıËÚ›·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‚ϤÂÈ Ó· ‰È·‚ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. Ô ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó‹˜. ŸÌˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ. OÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. TÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ AÏ. °È· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ηٿ ÙÔ˘ T‡Ô˘. Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰‡·Û Ì ̤ÙÚ· Â͢Á›·ÓÛ˘. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ.

√ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› Ì¿Ù·È· ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 77 ·ÎfiÌË Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. °›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. K·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ ÂÍ·¤Ï˘Û . Û·Ó ‰Èψ̿Ù˘ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ (˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘. K¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÁÈ· ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 14/2/1930. A˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·ÎfiÌË ·Ó·ÛٿوÛË. £¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÊıÔÚ¿. TÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ E. MÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Á˘Ú‡ÂÈ Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ· ÙÔÓ M¿ÍÈÌÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ 1931 ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË.Ï. AÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·. AÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. Afi ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1931 ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ. Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘. ¤ÛÙˆ Î·È Î¿ˆ˜ ·ÚÁ¿. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. TÔ 1931 Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ·. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÛοӉ·Ï· (Z¿ÓÓ·.Ï. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜.) Î·È ÂÍ·ÔχÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î‡Ì· ÔÏÂÌÈ΋˜.). O ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·fi 3. M·˙› Ì ٷ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ı·›ÓÂÈ ÊıÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ.7% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 7. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓÂÚÁ› Û·Û̈‰Èο. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î. ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.31% ÙÔ 1928 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 6. K·È ÙfiÙ ‰¤¯ÙËΠ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·Ó ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. fiÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ KKE Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ 21. TÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1932 Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿. Œ‚ÏÂ ηı·Ú¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÏ›˙ÂÈ È· Û Ӥ· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÁÈ· ‰È·‰fi¯Ô˘˜. ŒÙÛÈ Ô ÌÂÛÛ›·˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ̤ÓÂÈ Û·Ó Ì·‰Ë̤ÓÔ˜ ··Á¿ÏÔ˜.6%.29% Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔ 1928. ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ IÙ·Ï›· Î. TËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Âȉ›ӈÛ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ¤ÊÙ·ÛÂ.

ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÔÈÚÔÏ¿ÙÚ˘. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. AÚ¯›˙ÂÈ Ì ٷ ÏfiÁÈ·: ŸÙ·Ó Âı¿Óˆ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ͽη ı· ÁÚ·Ê›: «O ÚÔΛÌÂÓÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ‹ÙÔ ¤Ó·˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ¿Ó‰Ú·˜. ‡ÛÙÂÚ· ·fi Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ·ÊÔ‡ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ. AÎÔÏÔ˘ı› Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ù· ·ÏÈ¿ ¿ıË. M· Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. ·ÏÏ¿ ¤ıÂÛÂÓ ÂȘ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·Ó Ù˘ fiÏËÓ ÙËÓ ˘Ú¿ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ›¯Â ̤۷ ÙÔ˘. 17.78 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ¿ÁÚÈ· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. Ì ı¿ÚÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ. OÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ™ÙȘ 28 AÚÈÏ›Ô˘. ºÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ó· . E›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÈÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ηÈÛ·ÚÈ΋˜ χÛ˘ ÙÔ˘ 1917. ·ÏÏ¿ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ Úfi‚·Ï·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÌfiÏȘ ‰È¿‚·Û ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÏ‹ıË Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛË. M· fiÙ·Ó Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ô¯ˆÚ› Î·È ·˘Ùfi˜. M· ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ! K·È Ë ·fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ˜. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛÈÓ Î·È ‰È’ ·˘ÙfiÓ Î·È ‰È¿ ÙÔÓ Ï·fiÓ. ŸÏ· Ù· ̤۷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. MfiÏȘ ÂΉËÏÒıËΠÙÔ ¯ÚÂÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜. MÚÔÛÙ¿ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. TÒÚ· ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È fiÏ·. ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈfi ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹. O ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÙÚÔÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ. K‡Ì·Ù· ·ÂÚÁÈÒÓ ÍÂÛÔ‡Ó Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. H ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ EÏ. ÿÛˆ˜ ¤Î·Ì ÔÏÏ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. TËÓ 5Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 1932 Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ‰ÈfiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙËÓ ÌÔ›Ú·Ó ÙÔ˘ Ó· ›‰Ë ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó ÙÔ˘ ÚÔËÁ̤ÓËÓ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. οı ‰‡Ó·ÌÈÓ „˘¯ÈÎ‹Ó Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ӻ. H ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ . ·¤¯ÂÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 25˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1932 ∆ËÓ 1Ë M·˝Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¯ÚÂÔÎÔ›·. ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·¤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜.

ŒÛÙˆ Î·È Â΂ȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. °È· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÏË Ï·˚ÎÒÓ-‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ. ¶ÚÒÙÔ Û „‹ÊÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ §·˚Îfi. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ Ú‹ÍË Ì ٷ ¿ÏÏ· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ‹ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘˜.311 „‹ÊÔ˘˜. (4.07%).35%) Î·È 15 ¤‰Ú˜.97%) ¤‰Ú˜ 10. Î·È Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·ÔʇÁÂÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ ı· ÎÈÓÔ‡Û Û ÂͤÁÂÚÛË. ÔÛÔÛÙfi 33. ™ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋. (5. ŒÙÛÈ ¤ÏÈ˙ ӷ ÙÔÓ Êı›ÚÂÈ. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ.521. ÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› Ì 72. Ì ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘.696 „‹ÊÔ˘˜. ºÔ‚¿Ù·È Î·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î›ÓËÌ·. (6.057.923 „‹ÊÔ˘˜. (0. ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹.836 „‹ÊÔ˘˜. . (1. AÁÚÔÙÔÂÚÁ·ÙÈÎÔ› (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) Ì 69. ÂÍÂÁ¤ÚıËηÓ. O T۷ω¿Ú˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎÂ. ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ¤‰Ú˜ 3. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÂȉÈο ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹Ù·Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· Î·È ı· ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Û fiÔÈÔ˜ Î·È ·Ó ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.59%). ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. (8.8% Î·È 95 ¤‰Ú˜.494 „‹ÊÔ˘˜. KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Ì 58. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. TÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Ô T۷ω¿Ú˘. EÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ (MÂÙ·Í¿˜) Ì 18.98%).591 „‹ÊÔ˘˜. ¢¤¯ÙËΠfï˜ ÙÂÏÈο Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¤‰Ú˜ 11.76%). AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ì 8. (4. Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ‰¤ÛÌÈÔ. P˘ıÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÔÈ 10 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì 11. ·ÊÔ‡ ı· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ „‹ÊÔ˘˜. ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ.223. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Ì 97. ϤÂÈ Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· Â›Ó·È Ô T۷ω¿Ú˘. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÛÙÔÓ T۷ω¿ÚË. øÛÙfiÛÔ.89%) Î·È ¤‰Ú˜ 8. XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔÌ‹. ¤‰Ú˜ 2.∂¶√Ã∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™∆∞£∂π∞™ 79 ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·Ó Ô T۷ω¿Ú˘ ‰ÂÓ ·Ú·‰Â¯Ù› ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. EıÓÈÎÔÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi (KÔÓ‰‡ÏË) Ì 47. (0. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ì¿¯Ë Ë ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. K·È ÚÔÛ·ı› Ì οı ̤ÛÔ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ T۷ω¿ÚË Ó· ‰Â¯Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ΋ڢÁÌ·. ¤‰Ú˜ 6. ÔÛÔÛÙfi 33.42% Î·È 98 ¤‰Ú˜. ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Ì „‹ÊÔ˘˜ 391. ÌfiÏȘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.17%). T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ ÁÈ· ÙÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ¤‰Ú˜ 2. AÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ·Ó Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›·. Ì 395.974. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ‰È¿‰Ô¯Ô.

80 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÁÈ·Ù› ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó fiÙÈ Ô T۷ω¿Ú˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Û ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. K·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ fï˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. K¿Ùˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÂÛË. Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi. TÔ ›‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔηÏ› ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. H ÔÚΈÌÔÛ›· Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 16 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1933. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤¯·Ó·Ó ÙËÓ «ÎÔ˘Ù¿Ï·» Î·È Ù›ÔÙ· ÈÔ ¤Ú·. . K·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 5 M·ÚÙ›Ô˘ 1933. XˆÚÈÛÙ¿ ı· η٤‚Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ™ÔÊÈ·ÓÔÔ˘ÏÈÎÔ›. ŸÏÔÈ ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ η٤گÔÓÙ·È Ì ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ.

H ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ··ÈÙ› ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. Ô˘ ¤Ê¢Á ηٿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ¤Ì·ÈÓ ˆÌ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÔÈ ·ÏÈÔ› ‰Ò. O ÚÒÙÔ˜ fiÚÔ˜ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢ÂÓ ‹Ú ٛÔÙ ̷˙› Ù˘ ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ. ¤Ú· ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ . fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ. ºÙ¿ÓÂÈ Â‰Ò ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi Ù˘ ÏËı˘ÛÌfi. MÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· H MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÏ¿. ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηı·Ú‹ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ӷ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ÍÂÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ. ŸÛÔ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙfiÛÔ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ‰ÈÂÍfi‰ˆÓ. Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ï·›ÛÈ·. K·È ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â Ë ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. K·È fï˜. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1923 ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 81 OI KOINøNIK√√π∫√¡√ªπ∫E™ ™YNE¶EIE™ TH™ MIKPA™IATIKH™ KATA™TPOºH™ 1. ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË. TÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÊڷοÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 1922. ηٷ̷و̤ÓË. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó fï˜ Ù· ÊÙËÓ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Ô˘ ı· ¤ÂÈı·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ó Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÙ·Ó. K·È Ë EÏÏ¿‰·. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤‚Á·ÈÓÂ Î·È Ë ·ÛÙÈ΋ ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ÂÈÓ·Ṳ̂ÓË Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ŒÙÛÈ. K·È Ê˘ÛÈο Â¤˙ËÛ·Ó. Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. Ë «„ˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·» fiˆ˜ ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó. Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.

ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 1860-70 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1922 ÁÂÓÈο ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. H ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÂÔ˘‰·Ú¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. . ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1923. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË. ETBA. ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ÙÔ ÔÔ›Ô. fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. fiÙ·Ó Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. K·È ÂÂȉ‹ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ (ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜) Ù¿Í˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ŒÙÛÈ. 1967.1 ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1922.82 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ›¯·Ó ÊڷοÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ (ÌÂÙ¿ ÙÔ 1860) Î·È ÛÙË PˆÛ›·. ŸÙ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. 1. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÊÂÙËÚÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‡ÎÔÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. º˘ÛÈο ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Û˘ÚÚ¤ÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ··Û¯fiÏËÛË. ¶¿ÓÙ· Ï›ÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ıÂÌÂÏÈÒıËΠ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Aã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘. ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÊıÔÓ· ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ÍÂÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ∞ã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. Greek Industry. ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ÛÂÏ. 11. ™Â ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ BÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ (ETBA) ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ 1967 ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·: ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÍÂΛÓËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1922. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·fi ÙËÓ ›ӷ. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Î·È Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹.331 ¿ÙÔÌ·.591 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 280. H ÂfiÌÂÓË ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1957. T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Â›Ó·È ‰‡Ô: Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô ·ÎÙˆÏfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ (ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÙÔ˘ KÂÌ¿Ï AÙ·ÙÔ‡ÚÎ. fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ . O ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÏËı˘ÛÌfi 5. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. Ô ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›. ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜. K·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. K·È ηıÒ˜ ÛÙ· 1922-23 ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. K·È ¿ÏÈ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Â›Ó·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. Ô˘ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· ·ÓÔȯً ·ÁÔÚ¿.811 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜-‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó Û˘ÓÔÏÈο 154. Ô˘ Ù· ηÚÒıËÎ·Ó ÔÈ «·ÙÛ›‰Â˜» ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ‚·ÛÈο ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜. A˘Ù‹ Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Ô˘ ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÍÂÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ™Ù· 1930 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È 6.149 Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó 76. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ™ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1920 (ÔfiÙÂ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ™Ì‡ÚÓË Î·È Ë AÓ·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË) ›¯·Ì 33. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·. °È· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔȯ›·. ÂÚÁ¿Ù˜).007.232 ¿ÙÔÌ· (ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. TÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› ··Û¯fiÏËÛË.637.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 83 MÂÙ¿ ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÚ› ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂηÙÔ̇ÚÈÔ ÚfiÛÊ˘Á˜.500 ηÙԛΈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠοı ÂÏ›‰· ÙˆÓ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÒÓ Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹.

MÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi ·˘Ùfi Êfi‚Ô ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ. T· ÏÂÊÙ¿ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë . Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ó‡̷ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Î·È ÙËÓ ›ӷ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· Û¿ÚˆÓ ٷ ¿ÓÙ·. οÔÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô. °ÂÚÌ·Ó›·. O ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÔÈ ¤ÓÔϘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Â›¯·Ó ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1922 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› de facto. ÙÛÈÊÏÈο‰Â˜. ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· χÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ. °·ÏÏ›·. ·ÏÏ¿ Î·È AÁÁÏ›·.). E›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Êfi‚Ô˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¶·Ï·Ì¿˜ Ì ÙÔ˘˜ «§‡ÎÔ˘˜» ÙÔ˘: «BÔÛÎÔ› ÛÙË Ì¿ÓÙÚ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. E›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙Â Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ™ÙÂÚÁÈ¿‰Ë˜ (·ÚÌÔÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘). K·È ÂΛÓË Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. BÔ˘ÏÁ·Ú›·. IÙ·Ï›· Î. OÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· 1923 Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·-°ÔÓ·Ù¿ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· χÛË. ›¯Â ÂÈ ÛÙÔÓ °. Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÚÔÛٿ٘ Î·È ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ (ÔÈ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜). O Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ OÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1917 fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÛÈÁ¿ÛÂÈ ÛÙ· 1923. «·Ú¿ Ó· ¿Ó ӷ ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·».84 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. ŒÙÛÈ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ¢ÎÔÏ›· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.Ï. fiÙ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÊËÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Û ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó. ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î˘Ï‹ÛÂÈ Î·È Ë EÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰›ÓË Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈ˙ ÙËÓ E˘ÚÒË (O˘ÁÁ·Ú›·. «K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÊ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ». M¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ËÁ¿˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. K·È ·Ó ˘‹Ú¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Ù˘ ÈÔ ÙÔÏÌËÚ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÔÈ §‡ÎÔÈ! OÈ §‡ÎÔÈ! ™Ù· fiÏ·. ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·ÁÚÔÙÈ¿. AÎÚ›Ù˜! M·ÎÚÈ¿ Î·È Ê·‡ÏÔÈ Î·È ÂÚÈÙÙÔ› ηϷ̷ڿ‰Â˜ Î·È ‰ËÌÔÎfiÔÈ Î·È ÌÔÏÛ‚›ÎÔÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¿‰ÂÈÔ˘˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ˘ fiÏÂıÚÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· ‚·ÏÙÔ›».

K·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ÏÔ›· ‹ Ó· Ù· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.ÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ. T· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ‰‡Ô: Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÚÔÓfiÌÈÔ Ô˘ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηٿ 200-500%. H ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÙÚÈÎÔ˘È΋ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó È· Û˘Û΢·Û›· ·ÏÏ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ¿ÓÂÙ· fi. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. AÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÏÈ¿ Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ·ÏÏ¿ ̤۷ Û’ ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÊÚ¿ÁÌ· Ô˘ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ·ı› Û ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·) ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 85 ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. K·È Ê˘ÛÈο ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. K·È ̤۷ Û’ ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛοӉ·Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ˆ¯ÚÈÔ‡Ó Ù· ÛοӉ·Ï· Ù˘ ÙÚÈÎÔ˘È΋˜ ÂÔ¯‹˜. E›Ó·È Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÁÈ· οı ÈηÓfi Î·È ÙÔÏÌËÚfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. E‰Ò ÌÂÙÚ¿Ó ·ÏÒ˜ ÙÈ Ô˘ÏÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Ô˘ ÔÈ E˘Úˆ·›ÔÈ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ‚) ¢ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÓÙfiȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. H ·fiÙÔÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ˆ˜ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ·ÊÔ‡ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. AÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û·Ó ÓÙfiȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. OÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÙȘ ʤÚÓÔ˘Ó ·’ ¤Íˆ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ÙfiÙ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ fiÔ˘ ηӤӷ˜ . Î·È fi¯È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ. ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÂÌfiÚÔ˘. ¢È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·ÔıËÛ·˘ÚÈÛÙ‹. O ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔ˘È΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ Ó›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ‰È¢ڇÓıËÎÂ.

·ÊÔ‡ ȉڇıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. TÔ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ·ÏÏ¿ Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Û·Ó ÚÔÓfiÌÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ÌÂÙ¿ ÙÔ 1932 Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÔÚʤ˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.) ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó. O ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÛÌÔ‡.Ï. ÙÔ˘ ÎÔÌÈÓ·‰ÔÚÈÛÌÔ‡.86 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¤Ûˆ˙Â. XÚÂÔÎÔ› Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘Û‹ Ù˘ (·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ٷ ÚÔÓfiÌÈ· Î·È fi¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔÈ ÂÈ˙Ô‡Ó. ∞Ó Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ȉڇÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1912 Î·È 1930. H ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠‚¿ÛË ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û ÚÈÓ ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. «Ï·‰ÒÓÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. X¿ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. M·˙› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ 1923-24 ¯ÚÂÔÎÔ› ÙÂÏÈο Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ηӤӷ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ٷ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Î. H ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ï‹ÁÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1928-32.Ï. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂΛ. KÔÓ‰‡ÏË. AÓ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο Ï·›ÛÈ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ›¯Â ÎÈÓËı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. K·È Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û·Ó ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘. Á) °ÂÓÈο Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓfiÙËÙ·˜. .. °ÔÓ·Ù¿ Î. ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ·. H MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. K˘Ú›ˆ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·.

ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÁÏË ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ¯¿Ô˜. MÂٷ͇ ÙÔ˘ 1932 Î·È 1939 Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™Ù· 1928-29 ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÛÈÊÏ›ÎÈ· Î·È ¤ÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·‡ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Á˘. √È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. ¯ÚÂÔÎÔ›Â˜. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̷و̤ÓÔÈ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ: ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈÎÈÓ‹Ì·Ù·. ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·ÏÈÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 87 Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÛ¿ÚΈÓ ÙÔ Ó‡̷ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› Û˘ÓˆÌÔÛÈÒÓ Î·È ÙÂÏÈο ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Û·Ó Î¿ÛÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È¯·ÛÌÔ‡ (1916-17) Î·È ÚÔˆı‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‚·ÛÈο ·ÚÓÈ¤Ù·È ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏ·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. TÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙË ÁË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÛÙ·ı› ÌfiÓË Ù˘. H ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‚¿˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. M¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·ÔÎÙ¿ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘. Ô˘ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÚÔˆı› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ È‰Ú‡ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÓÙfiȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ οÛÙ·˜. Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰›ÓË: ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ·ÂÚÁÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜. M ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ µã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. K·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì . TÔ ›‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. AÏÏ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· 19321939 Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÂÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜. OÈ ·ÏȤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÛÙÚÒÌ·Ù· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Ó¤· Ï·›ÛÈ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. T· fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË. ¶Ú·ÎÙÈο. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ÂÓfi˜ ÌÔÏÛ‚ÈÎÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ (¢√∂).000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.100. M ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÚÔˆıÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜.000 ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ. Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ó· ˘ËÚÂÙ› οÔÈÔÓ Í¤ÓÔ. 2.88 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û·Ó Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‰Ò. Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. H ›‰È· Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÌÂÛ· Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ¸fiıÂÛË: ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.5 ÂηÙÔÌ˘Ú›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÁÂÓÓÔ‡Û ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜! √È ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÛ›Ù˜. ™ÙËÓ «æˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·» ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ıÏȈ̤ӷ Ï‹ıË Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿. Ô˘ ı· Ù· ȉÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ. M ·˘Ùfi ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÂÌԇϘ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ¿Ú·Í·Ó Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜.000 ϛژ ÛÙÂÚϛӘ Î·È 8. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ÔÛfiÓ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‹Ù·Ó 8. Ì ÙÈÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ 88% Î·È ÙfiÎÔ 7%.000 . ·ÏÏ¿ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ Ú·ÎÙfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. H ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜: ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÍÂÚfi „ˆÌ›. ·fi Ù· ÔÔ›· ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ̤ÚÈÛÌ· ¯¿ÚË ÛÙ· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ‡„Ô˘˜ 2. Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ·. Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÂÓÒ Ô ÙfiÎÔ˜ ¤ÊÙ·Ó ÛÙ· 8. H ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ 2-2. TÔ 1924 ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 12.910. fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙ›.200.300. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· χÛË ÛÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ Û¿ÚˆÓ ÙfiÙ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. TÔ 1925 Û˘Ó¿ÙÂÙ·È Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ. T· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÂÙ¿ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÔÈ «·ÂÙÔÓ‡¯Ë‰Â˜».6%.

Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÈÔ ¯˘‰·›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ. Ì ÙfiÎÔ 7. ‡„Ô˘˜ 4 ÂηÙ.600.14%.000 ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ Î·È 17 ÂηÙÔÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ÁÈ· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘. Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË Î·È ¿ÚÚˆÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. TÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈο ¤ÚÁ· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.97%. M ٷ ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰¿ÓÂÈ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.000 ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ. K·È Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì fiÏË ÙËÓ Î˘ÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ T¤Í·˜ Î·È Ù˘ °Ô˘ÔÏ ™ÙÚËÙ. ‡„Ô˘˜ 4. TÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ KÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ EıÓÒÓ. ‹Ù·Ó ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌ˘Ú›Ô˘ ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ Î·È Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙfiÎÔ 9.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 89 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.18% Ì ÛÎÔfi Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ÁÈ· ηٷÛ΢‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË . Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∏¶∞. Ì ÙÈÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ 83. ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ. ‡„Ô˘˜ 4. TÔ 1927 ¤¯Ô˘Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 10 ÂηÙ. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÂÁÁ‡ËÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û›ÚÙˆÓ Â› 28 ¯ÚfiÓÈ·! TÔ 1928 ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ.4%. Ì ÙÈÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ 8% Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙfiÎÔ 6. TÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¤ÁÈÓ Ì ÛԢˉÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. OÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ‚·Ú›˜ fiÚÔ˘˜. ·ÊÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 9.69% Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‚·Ú›˜. TÔ 1925 ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.100. TÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. O ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 8. Afi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ H¶A ı· ¯ÔÚËÁ› ¢ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. TÔ 1930 Û˘Ó¿ÙÂÙ·È Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ. TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ (1932) Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‰ËÏÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·‰˘Ó·Ì›·.200. ¯Ú˘ÛÒÓ ÊÚ¿ÁÎˆÓ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÚÂÔÎÔ›·. TÔ 1930 Û˘Ó¿ÙÂÙ·È Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ. K·È ÛÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·˘Ùfi Ô ÙfiÎÔ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1922-32 ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÂȉÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰¿ÓÂÈ·.04%. ‡„Ô˘˜ 12. TÔ 1931 Á›ÓÂÙ·È Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ‡„Ô˘˜ 11 ÂηÙ. Ì ÙfiÎÔ 4%. ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌ˘Ú›Ô˘ ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ. ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ. TÔ 1926 Û˘Ó¿ÙÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‰¿ÓÂÈÔ.5% Î·È ÙfiÎÔ 7.

K·È ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ô¯ÂÙfi Ù˘ ÚÂÌԇϷ˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘ ı· ÓÈÁ›.000 ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ 884. 156. Ù˘ ÚÂÌԇϷ˜. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· 19222.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ. TÔ Û‡ÓÔÏÔÓ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ‰ÈÂÙ¤ıË ‰È¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛÈÓ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ (37%).000 ‰Ú·¯ÌÒÓ ‹ 144. ™ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ.200. ¤ÁÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. H ÍÂÓÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹Ó ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¿Óˆ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋˜ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. T¿ÛÔ˜ §ÈÁÓ¿‰Ë˜. OÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi Ù· 2/3 ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌË ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™ÙËÓ ›‰È· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È Û ÂÛˆÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 2. H ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË (1929-32) ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙË ‚·Ïو̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. O T¿ÛÔ˜ §ÈÁÓ¿‰Ë˜.600.000 ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη ˘fi ÙfiÎÔÓ 8% Î·È ˘fi ̤ÛÔÓ fiÚÔÓ ·ÔÛ‚¤Ûˆ˜ 33 ÂÙÒÓ. Â¿Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó Î·È ·È ÚÔηٷ‚ÔÏ·› (ÂÙ·ÈÚ›·˜ Spejer Î·È Seligman ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Sioba Î·È Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘) ·Ó‹ÏıÔÓ ÂȘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓ ‡„Ô˜ 1. .000 ¯Ú˘ÛÒÓ ÊÚ¿ÁΈÓ. K·È ·˘Ùfi˜ Ô ·Ó·ÈÌÈÎfi˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. Ù˘ ÎÔÌ›Ó·˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÔϤıÚÈ· ÙÚÈÎÔ˘È΋ ÔÏÈÙÈ΋. ‰È¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÂΉfiÛˆ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (32%) Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔÓ ‰ÈÂÙ¤ıË ‰È¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ (31%).100.000 ¯Ú˘ÛÒÓ ÊÚ¿ÁΈÓ. EÓÒ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.500. ¿ÓıÈÛÂ Ô ·Ó·ÈÌÈÎfi˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.209. H «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·» ÙÔ˘ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï·. ÛÂÏ. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰·ÓÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1922-1932 ÁÚ¿ÊÂÈ:2 °ÂÓÈÎÒ˜ ‰Â ηı’ fiÏËÓ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›·Ó 1922 . ‡„Ô˘˜ 38. K·È 31% Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·Ú·ÁˆÁÈο. Aı‹Ó· 1975.015. K·È ÂÈϤÔÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 2.400.343. ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿Ô˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ÚÔˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.000. ¤Ú· ·fi Ù· ηı·Ú¿ ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.1932 Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ·.90 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ BÔ˘ÏÁ·Ú›·.

Ô Êfi‚Ô˜ ÌÈ·˜ ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ Î·È Î·¯‡ÔÙË ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ¿ÓÔÈÁÌ·. °È· ÂȉÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜). O ŒÏÏËÓ·˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷. H ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ˘. Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. K·È ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ‹Úı ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. K·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ˘Ú‹Ó· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜. Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙËÓ ¿ÏË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÛÌÔ‡. √È Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ. A˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ –Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ– ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 91 1932 Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ‰È·¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (AÁÁÏ›·. H ¯ÒÚ· . Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó –Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È– fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ °¿ÏψÓ. H ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÎÙ¿ÂÈ Ù·ÍÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οو ·fi ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÓÈÎËÊfiÚ·˜ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ E·Ó¿ÛÙ·Û˘. K·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ¿ıÏÈ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÛÙ·ı‹˜. ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ. ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. H ‰È·¿ÏË Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰¿ÓÂÈ·. °È· ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ŒÙÛÈ. H ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ 1932 Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. K·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÌÔÏÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÛÙË ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙȘ ··Û¯ÔÏ› Â›ÌÔÓ· Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. M· Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. °·ÏÏ›· Î·È H¶A) ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. OÈ Í¤ÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ¯ÒÚ·. ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ‹ ÙˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ. ·ÔÎÙ¿ÂÈ fï˜ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙËÓ ¿ÏË Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË.

™ÔÊ›·. ÕÁÁ. H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘Ù·ÚΛ·˜. H °ÂÚÌ·Ó›·. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈο. ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡.92 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ì·˜. Aã. ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ Ì·˜ ¯¿ÚÈ˙·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. E›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹. ·ÏÏ¿ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¶··˙‹ÛË. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ·ÚÙËÚ›·˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ˘ÔʤڷÌ ·fi ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜ ÛÙȘ ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜. O Iˆ¿ÓÓ˘ P¿ÏÏ˘ Î·È Ù· T¿ÁÌ·Ù· AÛÊ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÌÔÓ·Ú¯Èο. «‰˘Ô Á¿È‰·ÚÔÈ Ì·ÏÒÓ·Ó Û ͤÓÔ ·¯˘ÚÒÓ·»). . A˘Ùfi ΢ڛˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û ·ÓÒ̷Ϙ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ÂΉ. K·È Ê˘ÛÈο Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË (ηٿ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ϤÂÈ. 3 ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÙÒÚ· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ì·Ó‰‡·. ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ÛÙÔÓ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ K¿È˙ÂÚ. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. OÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÍÂÁ¤Ï·ÛÌ·. Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·ÓÔ‡ (ÙÔ 60-70% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì·˜ Û ηÓfi). ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· οı ›‰Ô˘˜ 3. 15. ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929 Î·È È‰›ˆ˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1939-1945. OÈÎÔÓÔÌÈο. ÛÂÏ. ÁÚ¿ÊÂÈ: ŒÓ· ¿ÏÏÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Â΂ȿ˙ÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔˆı› Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ Ì ÙÔÓ Iˆ¿ÓÓË P¿ÏÏË ˆ˜ ·ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¤ÁÈÓ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰›Ô Ù˘ ı·Ó¿ÛÈÌ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ÙfiÌ. O ηıËÁËÙ‹˜ ÕÁÁ. Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. H BÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ı· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ó ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ 1932 Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÒÙ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Û·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. K·È fï˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÔÈ AÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔÈ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ı¤ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó·Ó ‚·ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÛÙ·ı›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘. Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi.

√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ 93 ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ·fi ÙËÓ ÔÔ›·. ·ÏÏ¿ Û’ fiÏË ÙËÓ Î·ÙÔÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. H ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ÂÌÔÚÈ΋ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ·˘Ù¿Ú΢. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏ‹ÚÈÁÎ. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÛÙ¿ıËΠfi¯È ÌfiÓÔ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. .. ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÕÁÁ. 213. 5. H ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ «¤ÌÙË Ê¿Ï·ÁÁ·» ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ H¶A Î·È ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ «·ÌÂÚÈηÓÔ‰Ô˘Ï›·» ‹ ÙËÓ «·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Ê¿Ú·». Ÿ. Ó·˘ÙÈÏ›· Î. ÛÂÏ. T· 60% ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ÎÏ‹ÚÈÁÎ Î·È ÌfiÓÔ Ù· 40% ÂˆÏÔ‡ÓÙÔ Ì ÂχıÂÚÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·.Ï. TÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 1821 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÛËÌ›Ô. fiˆ˜ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô MÂ˚Ófi ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Ÿ. ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ÙfiÔ˜ ˙ÂÈ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930-40 Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:4 H EÏÏ¿˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ·Ú¿ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÚ›ÛË ÂÌÔÚÈ΋. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ B‹Ì· ÙÔ 1964 Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ Â˘Ú‡Ù·Ù·:5 O ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÂÎ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ˜ ÌfiÓÔÓ 4. 19. KÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤ÓıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ Bã ¶·ÁÎÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.. ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÓÂÚÁԇ̠ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ Û ›‰Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Û ÙÈ̤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ηıfiÚÈ˙ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. H ¯ÈÙÏÂÚÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· ͤÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛË ‰‡Ó·ÌË ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ «¤ÌÙË Ê¿Ï·ÁÁ·». ·˜ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ·. Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·. ÛÂÏ. Afi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·.). Ô˘. ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‚·ÛÈο ̤ۈ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ù˘ «ÚÔÛÙ·Û›·˜».. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›¯·Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ó¤ÎÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡.

Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ·ÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ÂÓˆÚ›˜ ‹ ·ÚÁ¿. ÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ‰Â ˘fi fiÚÔ˘˜ ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‰È¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ¢ËÌfiÛÈÔÓ. Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. 165-167. ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. Ë Û˘Ó¤¯ÈÛ›˜ Ù˘ fï˜. ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù˘ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1821 ̤¯ÚÈ Ù˘ Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1893.. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰›‰ÂÈ Î¤Ú‰Ô˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ÛÂÏ. Ù· ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÚ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ¶ÚÔ˜ ·ÔÙÚÔ‹Ó ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÙfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Î·È ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ΛӉ˘ÓÔÈ ‰È¿ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿‰Â˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó ·Ú·ÁˆÁÈο Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ·. ÂÊ’ fiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔÓ Â›‰Ú·ÛÈÓ Â› ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÏËÚˆÌÒÓ. H ·ÎÔÏÔ˘ıËı›۷ Ù·ÎÙÈ΋. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÈ· Ôχ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ˘fiıÂÛË. EÓ›ÔÙÂ. Ÿ. ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ·fi Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ·˘Ù‹˜ ¢ÓÔ˚ο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 94 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹Ó ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ. ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù·˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÂȘ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·. ŒÙÛÈ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ı· ¤¯Ë ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó. Ë ÙÈÌ‹ ÂΉfiÛˆ˜ ¤Êı·Ó ٷ 57% ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. T· Û˘Ó·Êı¤ÓÙ· ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Úˆ˜ ‰¿ÓÂÈ· ÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ÌÂÓ ˘fi ¢ÓÔ˚Έ٤ÚÔ˘˜ 6. ηو٤ڷ ηٿ 35% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜. . K·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Í¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÎÂÈ· ÛÙË Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. T· Â͈ÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ· Û˘Ó‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ. fiÙÈ ¿Û· ÂÈÛÚÔ‹ ͤÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹. O ηıËÁËÙ‹˜ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:6 ¶ÚÒÙÔÓ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË ‰È¿ Ù·˜ ÔÏÂÌÈο˜ ‰·¿Ó·˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÂΉfiÛÂÒ˜ ÙˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰˘ÛÌÂÓ›˜. H ÙÈÌ‹ ÂΉfiÛˆ˜ ‹ÙÔ Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔÓ.. E›Ó·È ÁÂÓÈο ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÈο.

Ù· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Ë EÏÏ¿˜ ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ· ·fi Ù˘ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1932. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ. ÙÔ ÔÛfiÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÒÊÂÈÏÂÓ ·ÎfiÌË Ë EÏÏ¿˜. ·Ó‹Ú¯ÂÙÔ ¿ÏÈÓ ÂȘ 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη. ™ËÌ·›ÓÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ fiÙÈ Ë EÏÏ¿˜ ·ÓÙ·ÂÎÚ›ıË ‰È¿ ÙˆÓ È‰›ˆÓ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ Ù·˜ ÙÂÚ·ÛÙ›·˜ ·Ó¿Áη˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηٿ Ù· 125 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¢ı¤ÚÔ˘ Ù˘ ‚›Ô˘. EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. TÔ Ú¿ÁÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔÓ Î·È fï˜ Â›Ó·È ·ÏËı¤˜. ·ÏÏ’ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ. ·Ó·Ê¤Úˆ Â‰Ò ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÂÁÁ‡ˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ Î.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ fiÚÔ˘˜. Ë Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ú¤ÂÈ 95 . ŒÙÛÈ. Ù¤ÏÔ˜.963 ÂηÙÔÌ. ÙËÓ ˘fi ÙÔ ¿ÚÙÈÔÓ ¤Î‰ÔÛÈÓ Î·È Ù·˜ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÌËı›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. K¿ı ӤÔÓ Û˘Ó·ÙfiÌÂÓÔÓ ‰¿ÓÂÈÔÓ. ¢È¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Ù¿ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ η٤‚·Ï ‰È¿ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ¯ÚˆχÛÈ· ̤¯ÚÈ ÙˆÓ ·Ú·ÌÔÓÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ 2. T· ÔÛ¿. ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ÙËÓ 31ËÓ M·ÚÙ›Ô˘ 1932. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη. ‰ËÏ·‰‹ 183 ÂηÙÔÌ. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂΉfiÛˆ˜ Â‚·Ú‡ÓÂÙÔ Î·È Ì fiÏ·˜ Ù·˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ˘Ì¤Ó·˜ ÔÊÂÈÏ¿˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ.200 ÂηÙÔÌ. MfiÏȘ ÂÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂÓ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜. ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο.383 ÂηÙÔÌ. ‹ ‰È¿ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·Ó ÂȘ 1. ¢È¿ Ó· Ï¿‚Ë Î·Ó›˜ Ì›·Ó ÁÂÓÈÎ‹Ó È‰¤·Ó Ù˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜.Ï. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ÈÛÔÙÈÌ›·Ó. ·Ó‹ÏıÔÓ ÂȘ 2. ¶Ò˜ ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛË Ì›· ¯ÒÚ· ˘fi ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ. ËÌÔÚ› Ó· ϯı‹. ÂÔ¯‹Ó Ô˘ ÂÛÙ·Ì¿ÙËÛÂÓ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜. ÔfiÙÂ Î·È ÂÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜. fiÙÈ Î·ÌÌ›· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤Ù˘¯ÂÓ ÙfiÛÔÓ ‚·Ú›·˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ (˘„ËÏÔ› ÙfiÎÔÈ. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη. ‰È· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Û˘Ó‹ÙÂÙÔ. TÔ ÂȘ ‰È¿ıÂÛÈÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ô̤ÓÔÓ ÔÛfiÓ ‹ÙÔ ·ÓÂ·ÚΤ˜ ‰È¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛÈÓ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. fiÙÈ Ë Ùˆ¯‹ EÏÏ¿˜ ÂÍÒÊÏËÛÂÓ ÂȘ ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔÓ Ù· ͤӷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ‰·Ó›ÛıËØ Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÔÊÂÈÏ‹. ™ËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‹ÙÔ ·Ú¿ ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ÙfiÎÔ˘˜. Ë ÎÚ›ÛȘ ηı›ÛÙ·ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜. Yfi Ù·˜ Û˘Óı‹Î·˜ ·˘Ù¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔÓ Ò˜ Ë EÏÏ¿˜ ÂÚÈ‹ÏıÂÓ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÂȘ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ. AÈÙ›· ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ‹ÙÔ Ë Î·Î‹ ›ÛÙȘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜.). K·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿. Ô˘ Ë ÂÈÛÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó ‹ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ›ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÚÔ‹Ó Ô˘ ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰ÔÓ ‰È¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛÈÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂȘ Ó¤ÔÓ ¿ÏÈ ‰¿ÓÂÈÔÓ ‹ÙÔ ·Ó·Áη›·. ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂȘ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο.

Ë ÔÔ›· ÂȘ Ô˘‰ÂÌ›·Ó ¿ÏÏËÓ Î·Ù·ÏËÊıÂ›Û·Ó ¯ÒÚ·Ó Û˘Ó·ÓٿٷÈ. Ù·˜ ÔÔ›·˜ Ë EÏÏ¿˜ ˘¯ÚÂÒıË Ó· ηٷ‚¿ÏË ÂȘ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÎ ÙÔ˘ ˘ÛÙÂÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘. ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· «¤ÍÔ‰· ηÙÔ¯‹˜» Ô˘ ÌfiÓÔÈ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜ ηıÒÚÈ˙ÔÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ ‚fiÚÂÈÔÓ AÊÚÈÎ‹Ó Â˘ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. EȘ ÙÔ ÔÛfiÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·È «·ÁÔÚ·›» ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:7 ¶ÚÒÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ: OÈ fiÚÔÈ ÂΉfiÛˆ˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó. KÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ó·Êı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 1932. TÔ ‰Â ¿ÚıÚÔÓ 4 ηıÒÚÈ˙ÂÓ fiÙÈ «Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛȘ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ı· Ï¿‚Ë ¯ÒÚ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚÔÓ».. EȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÊËÚÌfiÛıË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·’ ¢ı›·˜ ·fi Ù·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο˜ ·Ú¯¿˜ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Í›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂȘ 58 ÂηÙÔÌ. E› ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛˆÌÂÓ ÌÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·.. O ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÂÚÚ˘ıÌ›ÛıË ‰È¿ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ PÒÌ˘ (14 M·ÚÙ›Ô˘ 1942). Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÂÁ˘ÌÓÒıË ·ÓÙfi˜ ÂȘ ‰Ú·¯Ì¿˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. O‡Ùˆ.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 96 ··Ú·Èًو˜ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛı‹ Ì ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛÈÓ ÙˆÓ «ÈÛÙÒÛˆӻ. ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ÔÈ IÙ·ÏÔ›. ™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·˘Ù‹˜. Û˘ÓÂ›· ÂÓfi˜ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. AÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ¯ÔÚËÁËıÂ›Û·È ÈÛÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜. 228-230. ÛÂÏ. ÂÏ¿Ì‚·ÓÔÓ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È «ÈÛÙÒÛÂȘ» ‰È¿ Ù·˜ ·Ó¿Áη˜. Ë ÔÔ›· ·ÓÂÎÔÈÓÒıË ÂȘ ÙËÓ ÙfiÙ «K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÙˆÓ AıËÓÒÓ» ‰È¿ ÙÔ˘ ·fi 23 M·ÚÙ›Ô˘ 1942 ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÕÏÙÂÌÔ˘ÚÁÎ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È¿ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ·. ·Ó‹ÏıÔÓ ÂȘ 210 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ·Ó¤ÌÈÛÈÓ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. ·˘Ùfi¯ÚËÌ· ηٷıÏÈÙÈÎÔ›. Ÿ. ¯Ú˘ÛÒÓ ÊÚ¿ÁΈÓ. ·ÏÏ¿. ÌfiÓÔÓ Ù· 530 ÂÈÛÂÚ¿¯ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ 7. ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ·È ÂȘ ÛÙ·ıÂÚfiÓ ÓfiÌÈÛÌ·. fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÂÓ EÏÏ¿‰È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ. H ‰È¿Ù·ÍȘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÔÌÈÏ› ÂÚ› ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜. «Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛȘ ı· ¯ÚÂÒÓÔÓÙÔ ÂȘ ·ÙfiÎÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È¿ Ù· ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ηÙÔ¯‹˜ Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÔÛ¿». AÚΛ Ó· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1893 Î·È ¤Êı·Ó·Ó ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 770 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ. .

¤Êı·Ó ¿ÏÈÓ Ù· 2 ‰ÈÛÂÎ. Ô˘ Â‚ϋıË Î·Ù¿ ÙÚfiÔÓ Ô˘ Ô KÏÂÌ·ÓÛfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂÓ «ÂÔÓ›‰ÈÛÙÔÓ». ·ÏÏ¿ ‰È¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÂÌÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ›¯ÂÓ ˆ˜ ·ÚÈÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙÔÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ‰È¿ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·Ó 1963 ÂηÙÔÌ. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 35% ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡. ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ÔfiÙÂ Î·È ÂÛÙ·Ì¿ÙËÛÂÓ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ. ¢È¿ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı‹ ηÓ›˜ ÙÔ fiÛÔÓ Ë EÏÏ¿˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËΠ·fi ‰ËÌfiÛÈÔÓ ¯Ú¤Ô˜. ŒÙÛÈ. ·ÚΛ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓË ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1932. Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 2. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ÈÛÔÙÈÌ›·Ó. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη. Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. «ÌfiÓÔÈ ÂÓ ÙË 97 . ÌfiÓÔÓ ÔÛÔÛÙfi 6% ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ‰È¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ÙËÓ 31ËÓ M·ÚÙ›Ô˘ 1932. Afi Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1893. ·ÌÂϤÙËÙÔÓ Î·È ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ηٿ ÙÚfiÔÓ Úfi¯ÂÈÚÔÓ. ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÚÂ ӷ ‰È·ı¤ÙË Ù· 40% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·Ó ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. O ¢ÈÂıÓ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜. ‰È¿ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ¯ÚˆχÛÈ· 2.√π ∫√π¡ø¡π∫√√π∫√¡√ªπ∫∂™ ™À¡∂¶∂π∂™ ÎÚ¿ÙÔ˜. K¿Ùˆ ·fi Ù·˜ Û˘Óı‹Î·˜ ·˘Ù¿˜ ‰ÂÓ ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛË. ‰ËÏ·‰‹ 183 ÂηÙÔÌ. T· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰Â˘Ù¤Ú·Ó ÂÚ›Ô‰ÔÓ. TÚ›ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛȘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ. ÚÔÌ‹ıÂÈ·È ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ˘fi ÙÔ ¿ÚÙÈÔÓ ¤Î‰ÔÛÈÓ. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη. T· ˘fiÏÔÈ· 240 ÂηÙÔÌ. ÂÔ¯‹Ó Ô˘ ÂÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ·. Â›Ó·È ¤ÍÔ‰· ÂΉfiÛˆ˜. ÂÓÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ ÂΛÓËÓ ‰È¿ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ¯Ú¤Ô˜ ˘‹Ú¯Â ‰È¿Ù·ÍȘ ÂÏ·ÙÙÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔÓ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ 1924 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ‰ÈÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ̤ÚÔ˜ ‰È¿ ·Ú·ÁˆÁÈο ¤ÚÁ·. Ô˘ ηٿ Ù· 3/4 Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔ Í¤ÓÔÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ.200 ÂηÙÔÌ. ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfiÓ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜.383 ÂηÙÔÌ. ÙÔ ÔÛfiÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂÓ ·ÎfiÌ· Ë EÏÏ¿˜. Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ OÈÎÔÓÔÌÈÎfiÓ ŒÏÂÁ¯ÔÓ ÙÔ˘ 1898. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ ·˘Ùfi. ¢È¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Ù¿ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ η٤‚·Ï ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ Ì¤¯ÚÈ Ù·˜ ·Ú·ÌÔÓ¿˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη.

›¯·ÌÂ Î·È Â¤Ó‰˘ÛÈÓ Í¤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂȘ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›·Ó. K·ÌÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ K·Ô‰›ÛÙÚÈ· (1828-1831) ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙ· ÚÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. AÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ˘ԯ›ÚȘ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·. Ù· ÙËϤʈӷ. ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·˘ÍËı‹ Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. . Ë TÔ˘ÚΛ·. ÙȘ ¯ÚˆÎÔ›Â˜ Î·È ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ MÂÁ¿ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜. M ٷ ‰¿ÓÂÈ·. Ë ‡‰Ú¢ÛȘ.98 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ËÌ›˜. Ì ÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfiÓ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. TËÓ È‰›·Ó ÂÚ›Ô‰ÔÓ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Î·È ·È Û˘Ó¤ÂÈ·È ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ·È. ·ÏÏ¿ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ›ÌÂı· ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏˆÌÂÓ (fiˆ˜ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù‚¿Ï·ÌÂÓ). ‚ϤÔÌÂÓ ˆ˜ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. Ù· ÙÚ·Ì. η٤‚·Ï ÌfiÓÔÓ ÙÔ 1/2 ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÎÔ˘ Ô˘ ¤‰ÈÓÂÓ Ë EÏÏ¿˜ ÙÔ 1893. Ù¤ÏÔ˜. fiÙ·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Â›Ó·È ‰Èψ̿ٷÈ. ¢›¯ˆ˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·Ó ÙÔ˘ ¢OE ‰ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ. H Â¤Ó‰˘ÛȘ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂÓ ÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜ Î·È Û ‚·ÛÈο ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ÁÓÒÚÈÛ ‰Èψ̷ÙÈÎfiÓ ¤ÏÂÁ¯ÔÓ. ·’ fiÏ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË. ŸÌˆ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈ›¯Â Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Û·Ê›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfiÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓ ÙfiÎÔÓ Î·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfiÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ». ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜. ηıÒ˜ ¤ÁÚ·„ÂÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ AÓ‰Ú¿‰Ë˜. Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ÌÂÚÈη› ÙÚ¿Â˙·È. ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ·fi ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÌ›·Ó Û¯¤ÛÈÓ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ. ŸÏÔÈ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜. K·È Û˘¯Ó·› ‹Û·Ó ·È ÚÔÛÙÚÈ‚·› ÌÂٷ͇ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ¢OE ‰È¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ‹Ó ‰ÈÔ›ÎËÛÈÓ. ·È ÈÔ ÔÏÏ·› ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈη› ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ. K·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfiÓ ˆ˜. A˜ ÚÔÛÙÂı‹ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ·ÎfiÌË: ˆ˜ ÌfiÓË Ë EÏÏ¿˜. T¤Ù·ÚÙÔÓ. ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÂȘ ÙÔ Í¤ÓÔÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ Î·È ˆÚÈÛÌ¤Ó·È ¿ÏÏ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈη› ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. ¢ÈfiÙÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ·ÂÙÂÏ›ÙÔ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ.

. ·È‰È΋ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. £· ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÌË ‰Ô‡Ì ˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı› ÙÔ 1929-1933 ÛÙËÓ ÙÚÔÌÂÚfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ˘Ê‹ÏÈÔ˜. Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1924-1926. ÂΉ. £Â̤ÏÈÔ. ‰ËÏ·‰‹ Ë PˆÛ›· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· fi¯È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË. °ÂÚÌ·Ó›·. H ·ÁÔÚ¿ Û˘ÛÛÒÚ¢Û fiÁÎÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¤ÛÙˆ Î·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ÛÂÏ. ŒÙÛÈ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÂηÙÔ̇ÚÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. EηÙÔ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ fiψÓ. Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÛÙË ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. fiÙ·Ó ¿Ú¯È˙Â Ë ‡ÊÂÛË. H ÎÚ›ÛË ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ (H¶A. AÁÁÏ›·. AÚÈÛÙÂÚÈÛÌfi˜.™∆∏ ¢π¡∏ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∫ƒπ™∏™ 99 ™TH ¢INH TH™ ¶A°KO™MIA™ KPI™H™ 1. ◊Ù·Ó ÎÚ›ÛË ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜. §¤ÓÈÓ. 29-30. Î·È 1. H ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Û˘ı¤ÌÂÏ·. ◊Ù·Ó Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô §¤ÓÈÓ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ψı› Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. °·ÏÏ›· Î. ™ÙȘ H¶A Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ıȤڈÛ Ϸ˚ο Û˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤ÙÚ¯·Ó Ì ÙȘ «Î·Ú·‚¿Ó˜» ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi.Ï. TÔ 1929 ͤÛ·ÛÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.1 ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô §¤ÓÈÓ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÙÔ 1924. ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ (ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·) Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó È·. ı· Â¤ÏıÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÈ· ·fiÙÔÌË ÛÙÚÔÊ‹.) Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. H ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË 1929-1933 §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘.

∞ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Â›¯Â ‰È·Û·ÛÙ› ÛÙ· ‰‡Ô Î·È Â›¯Â ÂȉÔı› Û ÌÈ· ı·Ó¿ÛÈÌË ¿ÏË. fiÔ˘ ı· ›Û¯˘Â Ë Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·Ó‹ ıˆڛ· ÁÈ· ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì ÙË ÛÊ·Á‹. K·È Ê˘ÛÈο Ë IÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ ™Ù¿ÏÈÓ. ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ¤‚ÚÈÛΠ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ‹ ηχÙÂÚ· Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡: Ù· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο Î·È Ù· ÂÚÁ·ÙÈο. Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋. Ô˘ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ‚·ı‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË. ÂÓÒ Ë ÌÈÎÚ‹ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ οÔÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÔ 1929-1932 Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋. ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ . M ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929-1932 ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˙ÂÈ fiˆ˜ ˙Ô‡ÛÂ. Afi ÙË ÌÈ· ¤ÛÙÂÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó¿Û¯ÂÛË. K·È Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰Ô̤˜ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ›¯·Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ó¤Â˜. K·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÌÈÎÚ‹ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ‹Ù·Ó ÎÈfiÏ·˜ ÌÈ· χÛË ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο Ï·›ÛÈ·. ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. AÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÈÔ ÙÔÏÌËÚ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‹Ù·Ó ÙÔ «New deal» (N¤· ηٷÓÔÌ‹) ÙÔ˘ ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ PÔ‡Û‚ÂÏÙ. AÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ ‡Ï˜ ÛÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. H ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. O PÔ‡Û‚ÂÏÙ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛfi ÁÈ· Ó· ‰È·ÓÂÌËı› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›¯Â ÂÍÂÏȯı› Û ‚·ıÈ¿ ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. A˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ Ë Ú¿ÍË ¤‚Á·ÈÓ ¤Íˆ ·fi Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÈÓËı› ¤ÙÛÈ Ë ·ÁÔÚ¿. Ô˘ ¤‚ÏÂ fiÙÈ ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜. Ô˘ ÙÚÔÌ·Á̤ÓË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. OÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ̤۷ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙfiÙÂ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·fiÁÓˆÛË. Afi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Î·È ÛÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜.100 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ë ÎÚ›ÛË ‹Úı fiÙ·Ó Ô ™Ù¿ÏÈÓ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË Û ·ÔÙ˘¯›·. ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ÂÍ·¤Ï˘Â Ô X›ÙÏÂÚ ÙÔ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. Î·È ÂȉÈο Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ô˘ ›ÛÙ¢ ÛÙË ÚÈ˙È΋.

Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÎÏÔÁ‹˜. ÙÔ 1932 ÛÙȘ H¶A ÂÈÎÚ·Ù› Ô ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ PÔ‡Û‚ÂÏÙ. T· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤ÂÛ·Ó Â›Û˘ ÛÙ· 3 ÂηÙ. ÁÈ·Ù› ·Ó ˘‹Ú¯Â ı· ¤Î·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ IÛ·Ó›·. Î·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì¿˙˜ ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. TÔ 1932 ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ Ì›ˆÛË. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë ·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1928 ÔÊ›ÏÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÂÛË. H ÌÈÎÚ‹ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÓÈÒıÂÈ ¿ÌÂÛ· fiÙÈ Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÂÓ¿ÓÙÈ¿ Ù˘. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¯Ú˘ÛÒÓ ÏÈÚÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1929. ŒÌÂÓ ÏÔÈfiÓ ÂχıÂÚÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ÂÓÒ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ 1933 Ë ÌÂÁ¿ÏË. ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜. Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο Î·È ÂÚÁ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜. ŒÙÛÈ. 2. ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ηÓ¿.™∆∏ ¢π¡∏ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∫ƒπ™∏™ 101 ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÙÈ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ‰¤¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ. K·È ÙfiÙÂ Ô Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi˜ Ê·ÛÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˆ¯ÚÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi Ê·ÛÈÛÌfi ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. H Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ E˘ÚÒ˘. K¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ˆÌ‹ Î·È Î˘ÓÈ΋ ›ÂÛË Ù˘ Ê·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ ÁÈ· fiÏÂÌÔ. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ¤Ó·ÓÙÈ 22 . E›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. TÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÁÈ· ÙȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ŸÌˆ˜ Ë ›ÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ 1932. Ù· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. T· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ›¯·Ó Ô‰ËÁËı› Û ٤ÙÔÈ· ·fiÁÓˆÛË. Ë πÛÙÔÚ›· ¤‚·˙ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ Î·ı‹ÎÔÓ: ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. Ù· Ï·˚ο ̤و·. ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· 3 ÂηÙ. ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. TÔ 1933 Ô X›ÙÏÂÚ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ·ÛÎfi ÙÔ˘ AÈfiÏÔ˘. ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ¤Ó·ÓÙÈ 12 ÂηÙÔÌ. H ·ÁÂÚ‹ ÓÔ‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Û·ÚÒÓÂÈ ÙËÓ E˘ÚÒË.

Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 4. ÂΉ. ¯Ú˘ÛÒÓ ÏÈÚÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1920. ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÊfiÚÔ Â› Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÓÔ Ô ‚·ıÌfi˜ ‰È¤ÊÂÚÂÓ Î·Ù¿ ¯ÒÚ·Ó. . H ¤ÎıÂÛË Â›¯Â ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔÓ OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ. H TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·.2 K·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. TÛÈÎ. 43-44. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Î¿Ï˘Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ 17. H ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛȘ –Ë ›ÂÛȘ– Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Â›¯ÂÓ ÔÈΛϷ˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. O EÌÌ.1932 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: TÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù· ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ N¿Ô˘Û·˜ ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Hӈ̤ÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. OÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ.102 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÂηÙ. T· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 67%. TÛÔ˘‰ÂÚfi˜. °È¿ÓÓ˘ AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜.. ™ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÔÌ¿‰· ·Ó¤ÚÁˆÓ ¤Û·Û·Ó Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÂÓfi˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Î·È ‹Ú·Ó „ˆÌ›.336. 1355.000 Î·È Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 1932 ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 30%.79% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ¤ÊÙ·Ó·Ó ÌfiÏȘ ÛÙ· 2. ÛÂÏ. OÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 237. IÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. H ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù·. O BÚÂÙ·Ófi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. 2. ʇÏÏÔ 784. I‰È·›ÙÂÚ· ¯Ù˘‹ıËÎÂ Ë BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·.... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË (EÏ. ¯¿ÚȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÚfiÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) ¤Î·Ó ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ.608 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜.. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ¤Î·Ó·Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË N¿Ô˘Û· ˙ËÙÒÓÙ·˜ „ˆÌ›. ¢ÈÔÁ¤Ó˘.. 3. ∂›Û˘. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 35 Û˘ÛÛ›ÙÈ· fiÔ˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÔ‡· ÛÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ.3. ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 1932 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: TÔ ¤ÙÔ˜ 1932 ˘‹ÚÍÂÓ ‰È¿ ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó Ì·˜ fiˆ˜ Î·È ‰È¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔÓ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ¤ÙÔ˜ ·ÁˆÓ›·˜. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ŒÙÛÈ Ë EÏÏ¿‰· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ «¯Ú˘Ûfi ηÓfiÓ·» Î·È Ë ‰Ú·¯Ì‹ ˘ÔÙÈÌ‹ıËΠηٿ 55% ÂÚ›Ô˘. ÛÂÏ. ™ÙËÓ K·‚¿Ï· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì¤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔϛ˜. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· οÏÂÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. K·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‚¿ÚË. ÛÂÏ. OÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡.3 2.

·ÚfiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰›ÎË. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ÿ.™∆∏ ¢π¡∏ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∫ƒπ™∏™ 103 H ÁÂÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Ë Î·Ì¿Ó· ÌÈ·˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ηٷ‰›ÎË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ. K·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ §·˚Îfi KfiÌÌ·. ¶¿ÁηÏÔ˜. O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. P¿ÌÛÂ˚. 4. KÔÓ‰‡Ï˘. MÂÙ¿ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ EÏ. Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘ 1932 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ4 ηı·Ú¿ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÁÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·: Ô £. ÕÏψÛÙÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘. N. ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ÛÂÏ. Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ¿Ù˘ °. Afi ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô X›ÙÏÂÚ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ B㶷ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1922. O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. Î·È Ô OıˆÓ·›Ô˜. Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. 51.. ÔÈ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·È ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.. Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Î·È ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÛÙ· 1925-1926. TÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ‹ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. .

104

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

TO KINHMA ∆√À ¶§A™THPA

1. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1933
O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ›ÛÙË ÛÙË Ó›ÎË. ◊ÍÂÚÂ
fiÙÈ Ë Ó›ÎË ·˘Ù‹, ·Ó ÙËÓ Î¤Ú‰È˙Â, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·
ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ◊ÍÂÚ fiÙÈ ‰Â ı· ‹Ù·Ó È· Ô «ÌÂÛÛ›·˜»,
Ô «Âıӿگ˘» Î.Ï. £· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÙˆÓ
¿ÏψÓ, Ô˘ ı· ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·.
OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ ¯¿ıËηÓ. O EıÓÈÎfi˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘
‹Ú ÙÔ 46,32% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È 110 ¤‰Ú˜ Â› 250, ÂÓÒ Ë Eӈ̤ÓË
AÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ 46,19% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È 136 ¤‰Ú˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ
›¯Â È· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô‡Ù ӷ ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
MfiÏȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜
ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· Ú·ÍÈÎfiËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â‰›ˆÍ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·ıÂÛÙÒ˜
ηٿ ÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎÂ.
TÔ˘ › fiÙÈ ÊÔ‚¿Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜.
N· Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô °Ú. ¢·ÊÓ‹˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜:1
EȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ›¯ÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹, ÙÔ ‚Ú¿‰˘
Ù˘ 5˘ M·ÚÙ›Ô˘, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ,
˘Ô˘ÚÁÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ.
AÈ ÚÒÙ·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·È ÚÔÂοÏÂÛ·Ó Ì›·Ó ‰˘ÛÎfiψ˜
·ÔÎÚ˘ÙÔ̤ÓËÓ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜. H
ÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· ÂÛ‹Ì·ÈÓÂÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛȘ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÍ Ì‹Ó·˜, ı· ÂÚÈ‹Ú¯ÂÙÔ ÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏÔÓ
·Ú¿Ù·ÍÈÓ Î·È fiÙÈ Ô ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜ ı· ¤¯·Ó ̤Á· ̤ÚÔ˜ ·fi Ù·
ÔʤÏË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ó¢ÚÈÎfiÙËÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË
‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ „‡¯Ú·ÈÌÔÓ ÌÂϤÙËÓ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹Ó Û˘Ó·ÁˆÁ‹Ó Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÚ› Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜
ÂÍÂϛ͈˜ Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜. ŸÏÔÈ ¤‚ÏÂÔÓ fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ¯¿ÓÂÙ·È,
fiÙÈ Ô ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜ ı· ¢ڛÛÎÂÙÔ ÙËÓ Â·‡ÚÈÔÓ ÂȘ ÙËÓ
΢‚¤ÚÓËÛÈÓ. TfiÙ ËÎÔ‡ÛıË ÙÔ ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÎËÚ˘¯ı›
‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ‰È¿ Ó· ·ÚÂÌÔ‰ÈÛı‹ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜
1. °Ú. ¢·ÊÓ‹˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ, Ù. Bã, ÛÂÏ. 182-185.

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞

105

·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. H ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ‹ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ˜: ¢È¿
Ó· ÚÔÏËÊı‹ ÙÔ Î·ÎfiÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1920.
AÏÏ’ Â¿Ó ÂΛÓËÓ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó ËÎÔ‡ÛıË Ë ÚfiÙ·ÛȘ ÂÚ›
‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Ë È‰¤· ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒ˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ÔÌÈÏÒÓ, ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂȘ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹Ó
ÙÔ˘ °ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÓ KÏ¿‰ÔÓ, ÙÔ˘ ›¯ÂÓ
›ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤Ë Ó· Á›ÓË Î›ÓËÌ· ·Ó ÂÂÎÚ¿ÙÔ˘Ó ÂÎÏÔÁÈÎÒ˜
ÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ı· Â΋ڢÛÛÂ
‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·Ó. EÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜
ÂȘ Ì›·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹Ó ·ÁfiÚ¢ÛÈÓ ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË ÂȘ ÙËÓ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ, ‰È¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô‡ÙÔ˜ ÂοÏÂÛ ÙÔÓ Ï·fiÓ ÂȘ
Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ, Î·È ÂȘ fiÛ· ›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÚ›
ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÒÓ ‚Ϥ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡
KfiÌÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ù· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ï‹ÚÂȘ
·ÁˆÓÈÒÓÙˆÓ ‰È¿ ÙËÓ Ù‡¯ËÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡
ÚÔı¿Ï·ÌÔÈ Â„Èı‡ÚÈ˙ÔÓ ÙËÓ Ï¤ÍÈÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ‹ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔÓ
Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Ó· ı¤ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔÓ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: K·È
ÙÒÚ·, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ;
£· ‹ÙÔ Ë ÒÚ· 11 Ì.Ì. Ù˘ 5˘ M·ÚÙ›Ô˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ηٷÛÙ‹
‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ı· ¤¯·Ó ٷ˜ ÂÎÏÔÁ¿˜. Ÿ,ÙÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·ÎfiÌË Ó· ηıÔÚÈÛı‹ ·Ó ‹ÙÔ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘
Ëӈ̤Ó˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜. Afi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÂΛÓËÓ ı·
ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛȘ. E›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔÓ, fiÙÈ ÌÂٷ͇ 11˘
Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹˜ Î·È 2·˜ ÚˆÈÓ‹˜ Ù˘ Ó˘ÎÙfi˜ 5 ÚÔ˜ 6 M·ÚÙ›Ô˘, Ô
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÂÍ‹ÏıÂÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¿˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÛı‹ Ô‡ ÌÂÙ¤‚Ë. EȘ Ì›·Ó ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘, ηٿ
Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· ÂÚ›Ô˘, Û˘Ó‹ÓÙËÛ ÙÔ˘˜ §. ™·‹Ó Î·È XÚ.
TÛÈÁ¿ÓÙÂÓ, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·˜ ÂȘ ÙËÓ ÊÚÔ˘Ú¿Ó
AıËÓÒÓ, Î·È ÙÔ˘˜ ›ÂÓ: «H ÂÎÏÔÁ‹ ¯¿ıËΠÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ „‹ÊÔ˘˜.
O KÔÓ‰‡Ï˘ ·¤Ù˘¯ÂÓ. EÁÒ ËÁ·›Óˆ Ó· ÎÔÈÌËıÒ». ¢ÂÓ Â‹ÁÂ
Ó· ÎÔÈÌËı‹.
E¿Ó ¢ڛÛÎÂÙÔ ŒÏÏËÓ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ2:
¶ÂÚ› ÙËÓ 2·Ó ÚˆÈÓ‹Ó Ù˘ 6˘ M·ÚÙ›Ô˘ Ô EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
·ÂÛ‡ÚıË ‰È¿ Ó· ÎÔÈÌËı‹. MfiÏȘ fï˜ ¢ڤıË ÂȘ ÙÔÓ ÎÔÈÙÒÓ·
ÙÔ˘, ‹ÎÔ˘Û ӷ ÂÈÛ¤Ú¯ˆÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ·Ú·χڈ˜ ÁÚ·Ê›ÔÓ Ô
˘Èfi˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Î·È Ô B. ™ÎÔ˘Ï¿˜. MÂÙ¿ ÂÓ Ù¤Ù·ÚÙÔÓ ‰Â Ù˘
ÒÚ·˜, ÂÓÂÊ·Ó›ÛıË ÚÔ ·˘ÙÔ‡ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜.
2. H ·Ê‹ÁËÛȘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ 6˘ M·ÚÙ›Ô˘ ÂÛÙËÚ›¯ıË ÂȘ Ù·˜ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ
ÙÔ˘ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ I. MÂÙ·Í¿, ηٿ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛÈÓ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Ù˘
15˘ M·˝Ô˘ 1933, Î·È ÂȘ Ù· ÚÔ·„·ÓÙ· ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÂÍ·¯ıÂÈÛÒÓ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ
ÛÙÔȯ›·. (H ˘ÔÛËÌ›ˆÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ °Ú. ¢·ÊÓ‹).

106

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

«X¿ÓÔ˘Ì ٷ˜ Aı‹Ó·˜, ›ÂÓ ÂȘ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔÓ. OÈ §·˚ÎÔ›
ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·Ó. TÈ ı· Á›ÓÂÈ; £· ·Ú·‰ÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·Ó;»
«º˘ÛÈο», ÙÔ˘ ·‹ÓÙËÛÂÓ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÂΉËÏÒÓˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ›Ó ÙÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛÈÓ.
«£¿¯Ô˘Ì ٷ ›‰È· Ù˘ 1˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙfiÙÂ, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂÓ Ô
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. £· Á›ÓÔ˘Ó Ù·Ú·¯¤˜, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ,
‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È K‡ÚÈÔ˜ Ô›‰Â ÙÈ ¿ÏÏÔ! °È’ ·˘Ùfi ÂÁÒ ÛΤÙÔÌ·È
Ó· ¿ˆ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, Ó· ÂÍÂÁ›ڈ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ηÈ
Ó· ÙÔ˘˜ ʤڈ ÂȘ ÙËÓ fiÏÈÓ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛÈÓ
‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. £· οÌÔ˘ÌÂ, fi,ÙÈ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, Ô˘ ¯¿ÚȘ ÛÙÔÓ
º·ÛÈÛÌfi ÚÔԉ‡ÂÈ».
O µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·‹ÓÙËÛÂÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÙÔ ÌÂÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜
Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfiÓ Î·ıÂÛÙÒ˜, ·ÏÏ’ fiÙÈ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ‹Û·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·, ÒÛÙ ԇ‰’ Â› ÛÙÈÁÌ‹Ó Â‰¤¯ÂÙÔ
·ÏÏ·Á‹Ó ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. H IÙ·Ï›·, ÚÔÛ¤ıÂÛÂÓ, Â‹Á·ÈÓÂ
ηϿ, ‰ÈfiÙÈ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ‰ÈÎٿوÚ, ÂÓÒ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ
˘‹Ú¯Â ‰ÈÎٿوÚ. EÁÒ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂÓ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ,
·Á·ËÙ¤ ʛϠÛÙÚ·ÙËÁ¤ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, fiÙÈ Â›Û·È ÈηÓfi˜ Ó· οÌ˘
ÙÔÓ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ˆ˜ Ô MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Û·È ÈηÓfi˜,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÏÂÈ¿‰·, Ù·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ. MÂÙ¿ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó·˜ ı·
ηٷ¤Û˘ ÔÈÎÙÚÒ˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û˘, ‰ÂÓ ı· ηÙÔÚıÒÛ˘ Ó· χÛ˘. K·È
¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓ Î·Ù¤ÏËÍÂÓ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: «AÓ ›Û˘ ÙÔÓ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ Ó· ·Ê‹ÛË ÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È Ó· ¤ÏıË Â‰Ò, ÙfiÙÂ, ›Ûˆ˜, Ó·
Û˘ÌʈӋۈ Ó· Á›ÓË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·». H Û˘ÓÔÌÈÏ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›
Ù· 20-25 ÏÂÙ¿. K·Ù’ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·ÓÙÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ô
·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜
ÙÔ˘ 1922. O ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô B. ™ÎÔ˘Ï¿˜ ›¯ÔÓ ·Ú·Ì›ÓÂÈ
ÂȘ ÙÔ ÁÚ·Ê›ÔÓ. ◊ÎÔ˘Û·Ó ÌfiÓÔÓ ÊˆÓ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó
Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ‰È·ÌÂÈÊı¤ÓÙ·. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜
ÂÍ‹Ïı ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÙÒÓ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ηًÏıÂÓ
ÂȘ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔÓ, ÔfiıÂÓ ·Ó¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›Ë ÂȘ ηӤӷÓ
Ô‡ ηÙˢı‡ÓÂÙÔ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ηÙÂÙfiÈÛÂÓ ÙÔÓ ˘ÈfiÓ ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï¿Ó ÂÚ› ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ
Ó· ηٷÎÏÈÛı‹. AÏÏ¿ ÂÚ› ÙËÓ 3ËÓ ÚˆÈÓ‹Ó, ÚÈÓ, ‰ËÏ·‰‹, ·ÎfiÌË
ÎÔÈÌËı‹, ÙÔÓ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ Â˙‹ÙÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÚÔ
·˘ÙÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ K·Ù¯¿Î˘ ηÈ
Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Aã™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ K. M·Ó¤ÙÙ·˜.
O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ıË Î·È ÂÏËÚÔÊÔÚ‹ıË ·Ú’ ·˘ÙÒÓ
Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ÂÚ› ÒÚ·Ó 2.30ã ÚˆÈÓ‹Ó, ›¯Â
ÌÂÙ·‚‹ ÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›ÔÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. EΛ ‡Ú ÙÔÓ K·Ù¯¿ÎËÓ.
TÔ˘ Â˙‹ÙËÛ ӷ ηϤÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ AÏ. OıˆÓ·›ÔÓ Î·È K.

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞

M·Ó¤ÙÙ·. OÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ¢ڛÛÎÔÓÙÔ ÂȘ ÙÔ ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡,
fiÔ˘ ·ÚËÎÔÏÔ‡ıÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÈÓ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
OÏ›ÁÔÓ, fï˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ 2·Ó ÚˆÈÓ‹Ó, Ô OıˆÓ·›Ô˜, ÂÈÛı›˜
fiÙÈ Ë Ó›ÎË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ ‹ÙÔ ÔÚÈÛÙÈ΋, ·Ó¯ÒÚËÛ ‰È¿
ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. K·ı’ Ô‰fiÓ ÙÔÓ ÂÚfiÏ·‚ÂÓ Ô ‰È·ÁÁÂχ˜ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ô M·Ó¤ÙÙ·˜ ÂȉÔÔÈ‹ıË
ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Ó· ÌÂÙ·‚‹ ÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›ÔÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ŸÙ·Ó
ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ¤Êı·Û·Ó, Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ ›ÂÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ
Ó›ÎËÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ, ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÔ fiÛ· ›¯ÔÓ
Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1ËÓ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÛΤÙÂÙÔ Ó· οÌË
Ï·˚Î‹Ó Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ, Ó· ÂÍÂÁ›ÚË ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜, Ó· ÙÔ˘˜
Ô‰ËÁ‹ÛË ÂȘ Aı‹Ó·˜ Î·È ‰È’ ·˘ÙÒÓ Ó· Ì·Ù·ÈÒÛË ÙËÓ ·Ó¿ÏË„ÈÓ
Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ˘fi ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜.
O OıˆÓ·›Ô˜ ÙÔ˘ ·‹ÓÙËÛÂÓ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘, Ë
Ó›ÎË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ʤÚË Î·Ì›·Ó
ηٷÛÙÚÔÊ‹Ó Î·È fiÙÈ fiÛ· ÂÛΤÙÂÙÔ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Ó· Ú¿ÍË
ı· ·¤‚·ÈÓÔÓ ÔϤıÚÈ· ‰È¿ ÙÔÓ ÙfiÔÓ Â¿Ó ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙÔ.
™˘Ó¤ÛÙËÛ ‰Â ÂȘ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·Ó Ó· ÌË ÎÈÓËı‹. AÓ¿ÏÔÁÔÓ
ÁÓÒÌËÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ OıˆÓ·›Ô˘ ‰ÈÂÙ‡ˆÛ·Ó ÔÈ K·Ù¯¿Î˘
Î·È K. M·Ó¤ÙÙ·˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ÂÊ¿ÓË ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‰È¿
ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛÈÓ Ô˘ Û˘Ó‹ÓÙ· Î·È ·Ó¯ÒÚËÛÂÓ ÂÎ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.
OÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Î·È Ô K·Ù¯¿Î˘ ·ÂÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙfiÙ ӷ ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔÓ. K·È ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘
Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È Ô M·Ó¤ÙÙ·˜,
ÂÓÒ Ô OıˆÓ·›Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂÓ ÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›ÔÓ ·Ó·Ì¤ÓˆÓ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹Ó ÙˆÓ.
ŸÙ·Ó Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ÎÔ˘ÛÂÓ ·˘Ù¿, ÂοÏÂÛ ÙÔÓ ÌÔ›Ú·Ú¯ÔÓ
XÔÌ›ÙËÓ Î·È ÙÔÓ ‰È¤Ù·Í ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛË ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. «£·
Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜, ÙÔ˘ ›Â, ÛÙÔ 1ÔÓ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡. £· ÙÔÓ
·Ú·Î·Ï¤Û˘ Ó· ¤ÏıË ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ò. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ‰ÒÛ˘ ÂÎ
̤ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ ‰È·Ù·Á‹Ó ÂȘ ÙÔÓ ¢È¿ÌÂÛËÓ (ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) Ó· ÌË ·Ú·Û˘Úı‹ Î·È ·Ó·Ìȯı‹ ÂȘ ÙÔ Î›ÓËÌ·».
O XÔÌ›Ù˘ ¤Û¢Û ӷ ÂÎÙÂϤÛË ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘,
ÂÓÒ Ô M·Ó¤ÙÙ·˜ ·Ó¯ÒÚËÛ ‰È¿ Ó· ÌÂÙ·‚‹ ÂȘ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘
Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È‹ÏıÂÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›ÔÓ
™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ OıˆÓ·›ÔÓ fiÙÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
¤ÛÙÂÈÏÂÓ ÙÔÓ XÔÌ›ÙËÓ ÂȘ ·Ó·˙‹ÙËÛÈÓ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. O
OıˆÓ·›Ô˜ ·ÂÊ¿ÛÈÛ ÙfiÙ ӷ ÌÂÙ·‚‹ ÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘,
fiÔ˘ ¤Êı·Û ÚÔ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘
¢ڛÛÎÔÓÙÔ Ô K·Ù¯¿Î˘, Ô M·Ú‹˜, Ô ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ™ÎÔ˘Ï¿˜.
O OıˆÓ·›Ô˜ ÙÔ˘˜ ›ÂÓ fiÙÈ ı· ‹ÙÔ ÔϤıÚÈÔÓ Î·È ‰È¿ ÙÔÓ ÙfiÔÓ
Î·È ‰È¿ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ
‹ıÂÏ ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. EΛÓËÓ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó ¤Êı·ÛÂ
Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1922, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ô

107

108

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

XÔÌ›Ù˘, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ›¯ÂÓ ·Ó‡ÚÂÈ ÂȘ ÙÔ 1ÔÓ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡.
O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ OıˆÓ·›Ô˘, ÙÔ˘ K·Ù¯¿ÎË Î·È
ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ›ÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·Ó, fiÙÈ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ô˘
Â¯›ÚÂÈ, Î·È ·Ó ÂÂÙ‡Á¯·ÓÂ, ‰ÂÓ ı· Â͢ËÚ¤ÙÂÈ Î·Ì›·Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. E›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û˘,
ÙÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ÂÓ, ÒÛÙÂ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÛÔ˘ ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÂÓÙfi˜
‰‡Ô ÙÔ Ôχ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ. E›Û˘ ÔÈ OıˆÓ·›Ô˜ Î·È K·Ù¯¿Î˘
Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó ÂȘ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËı‹ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘
Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Â¤ÌÂÓÂ Î·È ÂÂ˙‹ÙËÛ ӷ
·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛË Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙˆÓ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â‰›ÎÓ˘Â
Ì›·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹Ó ·ÓÙ›‰Ú·ÛÈÓ, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: «™Ô˘ ··ÁÔÚ‡ˆ
Ó· ÎÈÓËı‹˜, ı· Û ÎÙ˘‹Ûˆ», ÔfiÙÂ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜,
ı· ˘¯ÒÚÂÈ. ™˘ÓÂ˙‹ÙÂÈ. K·È Ë Û˘˙‹ÙËÛȘ, ·ÓÙ› Ó· οÌÙË ÙËÓ
ÂÈÌÔÓ‹Ó ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÂÓ. ÕÏψÛÙÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
Û˘ÓÔÌÈÏ›·Ó Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔÓ Ù˘ ÒÚ·˜, Ô
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Ê·ÓÂÚ¿ ‰˘ÛËÚÂÛÙË̤ÓÔ˜, ·¯ÒÚËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ۯ‰fiÓ
Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛË Î·Ó¤Ó·. A̤ۈ˜ ¤ÂÈÙ· ·Ó¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ OıˆÓ·›Ô˜
Î·È K·Ù¯¿Î˘. O EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÓˆÌ›ÏËÛÂÓ Â’ ÔÏ›ÁÔÓ
Ì ÙÔÓ ˘ÈfiÓ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹, ÙÔÓ M·Ú‹ Î·È ÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï¿, ηÙÂÎÏ›ıË
‰È¿ Ó· ÎÔÈÌËı‹.

E›Ó·È Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÊˆÙ›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ˙‹ÙËÌ·
§·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó
ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜. O ·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. O‡Ù Ô
T۷ω¿Ú˘ Ô‡Ù ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ï‡ÛË.
O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ ‹ÍÂÚÂ. MÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Í·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó
ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÚÔÔÙÈΤ˜: ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÚÈ˙ÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
·ÏÏ·Á¤˜ ‹ Ó· Ó›ÍÔ˘Ó Ì ÙË ‚›· ÙË Ï·˚΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi
ΛÓËÌ· Ô˘ ı· ÂΉËψÓfiÙ·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó
ÙÂÏÈο ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. O
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ¤Î·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. A˘Ù‹
Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹. ¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘
¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÁÈ·Ù› ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Ô˘ ı·
ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÔÈ §·˚ÎÔ›, ÂÓÒ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·˘Ùfi˜.
O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¤Î·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ·. K·Ù¤Ï·‚ ÙÔ
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ T۷ω¿ÚË Î·È
¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜. TÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
·ÎÏˆÓ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó.
K·È fï˜ ÙÔ Î›ÓËÌ· ·¤Ù˘¯Â. K·È ·¤Ù˘¯Â ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: ·) ÁÈ·Ù›
›¯Â ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ
ÙÔ˘, ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ› ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Ô˘ ˆÚ›Ì·˙Â

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞

109

ÛÙÔ Ï·fiØ Î·È ‚) ÁÈ·Ù› Û·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi È· ΛÓËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÙËÎÂ
Î·È ‰ÂÓ Â› ԇÙÂ Ó·È Ô‡Ù fi¯È. °ÓÒÚÈ˙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·
fiÙÈ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¢ÂÍÈ¿ ı· ·Ó·ÙÚÂfiÙ·Ó
‡ÎÔÏ·. K·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.
MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜
ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ Â‰›ˆÍ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË OıˆÓ·›Ô˘, Ì ÛÎÔfi
Ó· «Â¤ÏıË Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ» Ì ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. TÔ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î›ÓËÌ·
Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ì ¿ÏÏ· ̤۷. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë
ηٿÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Î·È Ô T۷ω¿Ú˘, ÙÂÏÈο, ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹
ÙÔ˘ ¿ÓÙ·, ‰¤¯ÙËΠÙË Ï‡ÛË OıˆÓ·›Ô˘. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
οÏÂÛ ÙÔÓ OıˆÓ·›Ô Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹. O OıˆÓ·›Ô˜ ‹ÁÂ
ÛÙÔÓ T۷ω¿ÚË Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË, Ì ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı·
·Ú¤‰È‰Â ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙ·Ó ı· ÙÔ˘ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÛÂ. K·È Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹
ÙÔ˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘.
™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ›¯Â ‚Á¿ÏÂÈ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË
OıˆÓ·›Ô˘ ΋ڢÛÛ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. TÔ
·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 6 M·ÚÙ›Ô˘ ÍÂÛÔ‡Ó Ï·˚Τ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘
ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÎÂÓfi. TfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È
Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ K. M·Ó¤ÙÙ·, ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜
™ÙÚ·ÙÔ‡, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ó·
ηٷÓ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ηٿ ÙȘ
Ôԛ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ›.
AÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó.
H ΢‚¤ÚÓËÛË OıˆÓ·›Ô˘ ÔÚΛÛÙËΠ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ·fi fiÔ˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. H ÚÒÙË Ù˘ Ú¿ÍË ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù·
̤ÙÚ· Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ. H ΢‚¤ÚÓËÛË OıˆÓ·›Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹
̤¯ÚÈ ÙȘ 10 M·ÚÙ›Ô˘, ÔfiÙ ۯËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶. T۷ω¿ÚË
ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË Î·È ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿.
TÔ §·˚Îfi KfiÌÌ· ‰Â ‰È¤ıÂÙ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ. ™Ô‚·Úfi ÂÌfi‰ÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë
°ÂÚÔ˘Û›·, fiÔ˘ ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› ηÙ›¯·Ó Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ’
·˘Ùfi Î·È ¤‚·ÏÏ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘.
™ÙȘ 7 M·ÚÙ›Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÒÓ. TÔ
§·˚Îfi KfiÌÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ¢ÂÓ
ηÙfiÚıˆÛ·Ó fï˜ Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, ÁÈ·Ù›, ¯¿ÚË ÛÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›·

110

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

ÙÔ˘, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. E·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ
·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. OÈ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ
·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ M·˙·Ú¿ÎË Î·È TÛÈÌÈοÏË. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜
ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙ· ÈÙ·ÏÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ·fi
ÂΛ Ó· ¿ÂÈ ÛÙË BËÚ˘Ùfi. OÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. M Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ˙ËÙ‹ıËΠË
·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.
H Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 15 M·˝Ô˘ 1933. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó
Ê˘ÛÈÎfi, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó Ô͇ٷÙË Î·È ÙÂÏÈο ‰È·ÎfiËÎÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
¿ÊËÓ·Ó ÙÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ·ÔÏÔÁËı›. K·È Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ÁÈ·Ù› ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ‰ÂÓ
Í·Ó·¿ÙËÛ ے ·˘Ù‹. °È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË MÂÙ·Í¿, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. TfiÙÂ Ô T۷ω¿Ú˘, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÏÔΤ˜, ·ÌÓ‹ÛÙ¢Û ٷ ·‰È΋̷ٷ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

2. K·È Ó¤· ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘
H ·ÌÓËÛÙ›· fï˜, ·ÓÙ› Ó· ηÏÌ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ Ӥ·
Ô͇ÙËÙ·. OÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹
Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ I. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô K·Ú·ı·Ó¿ÛË ÙË
ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙȘ 6.6.1933 ÛÙËÓ
Ô‰fi KËÊÈÛ›·˜. H ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ¤ÁÈÓ ÛËÌ·›· ¿Ï˘ ÙˆÓ
‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ Ï·fi. Afi ÙÔ
1932 Ë ¯ÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›¯Â
ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, fï˜, fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ
ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÔÈ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ıÂ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË. H Ó›ÎË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜
‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ô˘ ¤ÛÙÚÈ‚Â ÔÏÔÙ·¯Ò˜
ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÓÈfiÙ·Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi
ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯Â ÂÎıÂÈ¿ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. AÓ Ô Ï·fi˜ ›¯Â
·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ô‰ÔΛ̷˙Â Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÂÎÙÚ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ·fiÂÈÚ·
‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜, Ì ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Î‡ÚˆÛË Ù˘
ÂÎÏÔÁ‹˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÔ‰ÈÎÂ›Ô ÛÙȘ 2 IÔ˘Ï›Ô˘ 1933, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜
Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ·¤Ù˘¯Â.

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞

111

O Ï·fi˜ ¤ÏÈ˙ fiÙÈ Ë ÂΉ›ˆÍË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÙË Á·Ï‹ÓË
Ô˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÔıÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÁÂÏ¿ÛÙËÎÂ. E›¯Â ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈο
ÎÈÓ‹Ì·Ù·. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Ù· ÂÍ‹˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ÔÈ Ï·ÙȤ˜ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ·ÔÁÔËÙ¢Ù› ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÎÈÓ‹Ì·Ù·. Œ¯·Û·Ó
οı ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó
‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. Afi ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ.
K·È ·˘Ù‹ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙȘ Ì¿˙˜ Û Ϸ˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË
Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.
TËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰Â ı¤ÏËÛ ӷ ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË T۷ω¿ÚË.
K·È ·ÓÙ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ì ÙËÓ ·ÌÓËÛÙ›·, ÙË ÊÔ‡ÓÙˆÛÂ
Ì ¿ÏÏ· ̤۷. M ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË „ËÊ›ÛÙËΠÓfiÌÔ˜ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÎÙÔ‡Û ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔχÂÈ fiÛÔ˘˜
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ıˆÚÔ‡Û ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘
6˘ M·ÚÙ›Ô˘ 1933.
O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ οÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ
Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ T۷ω¿ÚË. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Û ΛÓËÌ·.
ŸÌˆ˜, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1933, Ô T۷ω¿Ú˘ Âȉ›ˆÍ ӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ›, ·ÌÓËÛÙ‡ÔÓÙ·˜
ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ·
ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. A˘Ùfi ¤ÊÂÚ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÔÏÈÙÈÎÒÓ. K·È ÁÈ· ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋
·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÈÂ˙fiÙ·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜
Ô˘ ÙÔ˘˜ ηı·ÈÚÔ‡Û·Ó ·fi ·ÓÙÔ‡. H ·ÌÓËÛÙ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô T۷ω¿Ú˘
ÂÍ·ÈÚ› ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜
Ê˘ÛÈο Ó· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ‰›ÎË.

3. TÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘
H ˘fiıÂÛË Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÚÔÌÂÚ‹
ηٿÛÙ·ÛË, fi¯È Û·Ó ·fiÂÈÚ·, ·ÏÏ¿ Û·Ó ‰È·Ï‡ηÓÛË. OÈ §·˚ÎÔ›
ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›
·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·.
K·È ¤Ù˘¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙË Ê·˘ÏfiÙËÙ· Ô˘ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó
›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ T۷ω¿ÚË. ™ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‹Ù·Ó
·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓÔÈ fi¯È ·ÏÒ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
˘Ô˘ÚÁÔ›.
EÓÒ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈÏÂÎfiÙ·Ó Î·È Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÂ

112

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË T۷ω¿ÚË, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋
ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˘¤ÁÚ·Ê ÛÙȘ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1934 ÙÔ B·ÏηÓÈÎfi
Û‡ÌʈÓÔ ÌÂٷ͇ EÏÏ¿‰·˜, TÔ˘ÚΛ·˜, °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Î·È PÔ˘Ì·Ó›·˜.
TÔ Û‡ÌʈÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ˜ ÂÚÈÏÔΤ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ,
¿ÚıÚÔ 3, ·Ó·Ê¤ÚÔÙ·Ó:
AÓ Ì›· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·Ô‚‹ ı‡Ì·
ÂÈı¤Ûˆ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌË ‚·ÏηÓÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜
Î·È ·Ó Ì›· ‚·ÏηÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌȘ Û˘ÓÂÓˆı‹ ÚÔ˜ ÙÔÈ·‡ÙËÓ Â›ıÂÛÈÓ,
›ÙÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ›Ù ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Úˆ˜, ÙÔ Û‡ÌʈÓÔÓ ı· ÈÛ¯‡ÛË
ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

EÂȉ‹ Ë AÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ÙÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó, Ë ·È¯Ì‹ ıˆڋıËÎÂ
fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ E™™¢, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ. H
·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‹Ú ı¤ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
Ù¤ÙÔÈÔ˜ Û¿ÏÔ˜, Ô˘ ÂÍ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ B·ÏηÓÈÎfi
Û‡ÌʈÓÔ.
N¤· fi͢ÓÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ
ÙËÓ ÂÂÙËÚ›‰· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂΉÈÎËı› ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ
ÙÔ Î›ÓËÌ· EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.
H ˘fiıÂÛË Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Î‡ÚÈÔ
̤ÛÔ ÔÏÂÌÈ΋˜ ÁÈ· ÊıÔÚ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜.
K·È ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
‹ıÂÏ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ÂÂÓ¤‚Ë ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜
ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô
K·Ú·ı·Ó¿ÛË Ô˘ ›¯Â ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. OÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›
ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·Ú·ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÂÏÈο ÙÔÓ
K·Ú·ı·Ó¿ÛË Î·È ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈÛ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.
TËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ô
KÔÓ‰‡Ï˘ Î·È Ô MÂÙ·Í¿˜, ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. Afi ÙË ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋
·Ú¿Ù·ÍË Ë È‰¤· Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ
·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ı·Ìˆı› ·fi ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi ÙÔ˘
MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. O KÔÓ‰‡Ï˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û˘Ì·Ú·Ù·¯Ù› Ì ÙÔ˘˜
‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Â‰›ˆÎ ӷ ˘ÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, Ô˘ ‹Ù·Ó
Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘.
O EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙËÓ
ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2 πÔ˘Ï›Ô˘
1933). ¶·ÚfiÏÔ fiÙÈ ÙȘ ΤډÈÛ ›¯Â ÂÈÛÙ› fiÙÈ ¯ÚÂÔÎfiËÛ Ë
ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. M ÙË ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ οÏÂÛÂ

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞

113

Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ AÏ. Z¿ÓÓ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
ÙÔ˘˜ °. K·Ê·ÓÙ¿ÚË, AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, I. ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È AÏ.
M˘ÏˆÓ¿. K·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ ÙÈ ÛΤÙÔÓÙ·È.
O °. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ › fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. £· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙË ‚›·. °È’ ·˘Ùfi
Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ¤ÚÂ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘. ¶ÚfiÙÂÈÓÂ
ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ì˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË ‚›· ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ. M ÙȘ ·fi„ÂȘ
ÙÔ˘ °. K·Ê·ÓÙ¿ÚË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ I. ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È AÏ.
M˘ÏˆÓ¿˜. ™ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÙ¿¯ÙËÎÂ Ô AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. O
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó·
ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÙÚÔ‹. ™ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı·
¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô AÏ. Z¿ÓÓ·˜.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi 15 Ë̤Ú˜ ¤ÁÈÓ Ӥ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ AÏ. M˘ÏˆÓ¿
ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙÔ˘˜ M˘ÏˆÓ¿, Z¿ÓÓ·, ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ, M·Ú‹. O
Z¿ÓÓ·˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘
̇ËÛ ‹Ù·Ó Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ Â.·. A. KÔÏȷϤ͢.
TËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂ
ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
ÔÚÁ¿ÓˆÛË. OÈ ÚÒÙÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› KÔÈÌ‹Û˘ Î·È ¢È·Ì¤Û˘.
™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1933 ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì˘ÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
Ô˘ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› EÏÏËÓÈ΋ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛË (E™O). ™ÙËÓ
›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÏÔ¯·ÁÔ› Î·È ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ› Iˆ¿ÓÓ˘
TÛÈÁ¿ÓÙ˜, °ÂڷοÚ˘, M. KÏ·‰¿Î˘, BÏ¿¯Ô˜, ™Î·Ó·‚‹˜ Î·È °.
P¿ÏÏ˘. °Ú‹ÁÔÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔÈ
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ Î·È Ù·Á̷ٿگ˜: Ô XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜
TÛÈÁ¿ÓÙ˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË, Ô ¢. æ·ÚÚfi˜, Ô E˘Ú. M·ÎÈÚÙ˙‹˜,
Ô °. K·Ù¿ÎÙ˘, Ô ψٿگ˘ Aı. Z¿Áη˜, ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÔÌ¿‰· ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ
ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡ Î.¿. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ E™O ‹Ù·Ó Ô ÏÔ¯·Áfi˜ I.
TÛÈÁ¿ÓÙ˜.
H E™O ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ·ÎÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ
Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. XˆÚÈÛÙfi ·ÎÏÔ
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·
‹ ·Ï¿ Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. K·È ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ Î‡ÎÏÔ
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î‡ÎψÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÂÎÙ¿ıËηÓ
·ÚÎÂÙ¿, Úfi‚·ÏÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ì fiÓÔÌ·. AÚ¯Èο ÚÔÙ¿ıËÎÂ

K·Ì̤ÓÔ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·. ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ◊Ù·Ó Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤¯·ÈÚ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ EÏ. ŒÏÈ˙ fiÙÈ ·Ó ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Î·È ÓÔÌÈÌÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ·fi ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. EÎϤ¯ÙËÎÂ Ô A. K·È ÂÓÒ fiÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ·. Ô ™·Ú¿Ê˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹. H ÙÚÈÌÂÏ‹˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ (BÏ¿¯Ô˜. ı· ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ N. AÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ™·Ú¿Ê˘. KÔÏȷϤ͢. ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·.114 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ™. KÔÓ‰‡ÏË ÂÈÙÂϿگ˘ ÛÙË Bã™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ EÈıÂÒÚËÛË. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÚÈÌÂÏ‹˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ÙÔÓ ™·Ú¿ÊË. Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ. H ÙÚÈÌÂÏ‹˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ˘ÂÚ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ N. °ÈˆÚÁÔ‡Ï˘. ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ AÏ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Û٤ϯԘ Ù˘ IÓÙ¤ÏÈÙ˙ÂÓ˜ ™¤Ú‚Ș. O ™·Ú¿Ê˘ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ·˘ÙfiÓ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È. ÎÈÓ‹ıËΠ̠‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔϤ˜. O ™·Ú¿Ê˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ È‰¤· Ù˘ E™O Î·È ÙÔÓ fiÚÈÛ·Ó ·Ú¯ËÁfi. ™Ù›Î·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ÙÔÓ ¤È·Ó·Ó ÌfiÏȘ ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÙÔÓ KÔÏȷϤÍË Î·È ÙÔÓ ¶Ú¿ÛÛÔ BÏ¿¯Ô. ™Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ ÙÔ˘ Ô ™·Ú¿Ê˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·Ó¤‚·Ï ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÂȉ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â Ì¿ıÂÈ fiÙÈ Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· AϤͷӉÚÔ OıˆÓ·›Ô. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1934 Ô ™·Ú¿Ê˘ ηÏÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ E™O ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË. ¶ÔÏÏÔ› ›·Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ™·Ú¿ÊË Î·È Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ·Ú¯ËÁfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ¢. K·È ·˘Ùfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Z¿ÓÓ· Î·È ÙÔ˘˜ Ï·ÛÙËÚÈÎÔ‡˜. K·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ·Ú¯ËÁfi. OıˆÓ·›Ô. ™·Ú¿ÊË. ™·Ú¿Ê˘) ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1935. K·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ·- . Ô˘ ›¯Â Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. O ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›· Î·È ¤‚ÚÈ˙ ÙÔÓ ™·Ú¿ÊË. ŸÌˆ˜ Î·È Â‰Ò ·¤Ù˘¯Â. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1933 ›¯Â ·Ó·ÎÏËı› ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ °. TÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1934 Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¢ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. Z·˝Ì˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ °ÔÓ·Ù¿. ŸÌˆ˜ Û ϛÁÔ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê. ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ. Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜. H ηÙÔÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÊË Ì ÙË M¿ÚÈÔÓ.

ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ·. E‰Ò ¤ÊÙÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. fiÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. O ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. O ›‰ÈÔ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ı· ÂÈ ÛÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘: «EÏÂÓ›ÙÛ·. E›¯Â ÌÂډ¢Ù› Ôχ ¿Û¯ËÌ·. K·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡ Ó· ¿ÂÈ. TÔ Î›ÓËÌ· ›¯Â ¯·ı› ÚÈÓ Î·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο. OÈ ‰È·Ù·Á¤˜ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈfiÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1935 Ô EÏ. Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ χÛË: ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ™·Ú¿Ê˘. ·‰Ú¿ÓËÛÂ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ô KÔÓ‰‡Ï˘. ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÙ Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù·. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ KÔÏȷϤÍË. NÙ›ÓÔ˜ °È·ÓÓ·ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. BÏ¿¯Ô˜. KÔÏȷϤ͢. EÈÎÂÊ·Ï‹˜ ̤ÓÂÈ Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹. EοӷÙ Ôχ ¿Û¯ËÌ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÙË Û¯ÔÏ‹ ˆ˜ ÙfiÔ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. ÙÚÈÙÔÂÙ‹˜ ÙfiÙÂ. KÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·. ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. AÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ÙËΠηχÙÂÚ·. H ÂÈÛÙÔÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙË 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935. ÙÔÓ ‹Á ÛÙË ™Ô‡‰· Ô˘ ‹Ù·Ó Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1935 ›¯·Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ÛÙË 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935 Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜. ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·ÛÙfiÚÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ï¿ıË». ¶·Ú¿ÍÂÓË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ŒÚÂ ӷ Û‚·ÛÙ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. O K·Ì̤ÓÔ˜. H ÂÈÙÚÔ‹ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó È· Ôχ ·ÚÁ¿ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·. . K·È Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ·¤Ê¢Á ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °È·ÓÓ·ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. K·È Ô °È¿ÓÓ˘ TÛÈÁ¿ÓÙ˜. Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ E™O. ‹Á ÛÙË ™¯ÔÏ‹ E˘ÂÏ›‰ˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ. Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÛÙË 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ TÛÈÁ¿ÓÙ fiÙÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ٷ fiÏ·. ¤Î·Ó·Ó fi. ™ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1935 ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÏˆÙ¿Ú¯Ë Aı·Ó¿ÛÈÔ Z¿Áη. MfiÓÔ Ô KÔÏȷϤ͢ ‹Ú ÙÔ ÛÙfiÏÔ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï¿. ÙÔ˘ ›Â: K‡ÚÈ ÏÔ¯·Á¤.∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ 115 Ú¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·Î¤Ê·ÏÔ. √ Z¿Áη˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. O ™·Ú¿Ê˘ ¤È·Û ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È ·‰Ú¿ÓËÛÂ. Ô˘ ‰¤¯ÙËΠӷ ÌÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜.

O KÔÓ‰‡Ï˘.1970. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜. . OÈ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ·Ú¤Ï˘Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. fiˆ˜ ı· ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. EÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ §·˚ÎÔ› Î·È ÂȉÈο Ô KÔÓ‰‡Ï˘. N.3 TÔ Î›ÓËÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÁÈÓÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. – Afi„Â. H ΛÓËÛË ÛÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÛÙË ™¯ÔÏ‹ E˘ÂÏ›‰ˆÓ ·ÙfiÓËÛÂ. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙȘ 6.2. Ë ÔÔ›· ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛÔ. O K·Ì̤ÓÔ˜. M¤Û· Û’ ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ fï˜ ÙÔ Î›ÓËÌ· ›¯Â ηٷÛÙ·Ï›. ŸÙ·Ó ›‰Â fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â.116 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ Û·˜ Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ‰È·Ï‡ÛÂÙÂ. ÕÓ·„Â Ô TÛÈÁ¿ÓÙ˜. O TÛÈÁ¿ÓÙ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶ÔϤÌÔ˘. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ.. TÔ Î›ÓËÌ· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·.. OÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. AÎÚfiÔÏȘ. K·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‹ÍÂÚ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜. TÔ Î›ÓËÌ· ÂΉËÏÒıËΠÙËÓ 1Ë M·ÚÙ›Ô˘ 1935. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‰ÂÈ ·Ó ı· ÓÈ΋ÛÂÈ. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯Â›Ô. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ‹ ÂÁÒ ‹ ÂÛ‡. ÂÓÒ Ô KÔÏȷϤ͢ Ì ÙÔ ÛÙfiÏÔ ‹Á ÛÙË ™Ô‡‰·. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ¿ÍÈÔ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. EÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô KÔÓ‰‡Ï˘. 3. ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ¯˘ı› ·›Ì·. ÏÔ¯·Á¤. ÔfiÙ ı· ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜. O KÔÓ‰‡Ï˘ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ¿ÓÙ·. Î. ÊÒÓ·˙ ‰˘Ó·Ù¿. ‹Úı ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊËÌ. TȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯Â›Ô. O KÔÓ‰‡Ï˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Û ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. °È·ÓÓ·ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó· Ô ™·Ú¿Ê˘ ÛÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ΛÓËÛË. E¯·ÈÚ¤ÙËÛ· Î·È ¤Ê˘Á·. – K·È ÔÈÔ˜ Â›Û·È ÂÛ‡. ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈı·Ú¯Â›Ô ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÛË ÚÔÛ¿ıÂÈ· η٤‚·Ï· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â Ï·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ¤ÁÈÓÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ∆fiÛÔ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· fiÛÔ Î·È Ë ¤ÎÚËÍ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÔÈÔ˜ Û ÚÒÙËÛÂ. Ô˘ ›¯Â ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌË ıÈÁ› Ô ™·Ú¿Ê˘.

ηٷ‰›Î·Û·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÓ AÓ. ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› TÛÈÁ¿ÓÙÂ. H ÚÒÙË ‰›ÎË (18 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935) ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ XˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÎÈÓË̷ٛ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÙÔÓ ÂÎÙÂÏ› ÛÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯¿ÚË. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. BÔÏ¿Ó˘. O KÔÓ‰‡Ï˘ Á‡ÚÈÛ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛÔ. ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈοÛÙËηÓ. B. K·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ™Ù. ™ÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935 Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. §ÂˆÓ. M·Ï·Á·Ú‰‹˜ Î. H ·Ú·›ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ °. KÔÓ‰‡ÏË. H ÚÒÙË ‰›ÎË ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935. OÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ ‹ıÂÏ·Ó ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ÔÈ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ MÈÏÙ. ¶·˘Û. TËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô I. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·ÛÙËÚÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·. KÔÈÌ‹Û˘. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÈÓË̷ٛ˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ·. TÔÓ ÚÒÙÔ ÁÈ·Ù›.) οÓÔ˘Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ˘ÔÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ °. H ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠÛÙȘ . TÛÈÁ¿ÓÙ˜. K·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ΈÌÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓÂ.∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ 117 MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰È¤Ê˘Á ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. TÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÈΤ.Ï. P¿ÏÏ˘ Î. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi˜. P¤·˜. ™Î·Ó‰¿Ï˘ Î·È MÈ˙¿Ó˘. M·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·¿ÁÔ˜. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ AÓ. ¶·ԇϷ Î·È ÙÔÓ KÔÈÌ‹ÛË. ™ÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935 ÂΉfiıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË. ™ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 Á›ÓÂÙ·È Ë ‰›ÎË ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. K·ÙÛÒÙ·˜. ÔÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ B·Îο˜. XÚ. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛԢ Â›Ó·È Ô ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ K. NÙÂÚÙÈÏ‹˜ Î·È ™. ¶·ԇϷ˜. ¶·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘˜ «˘‡ı˘ÓÔ˘˜» ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ·. M·ÚÛ¤ÏÏÔ˜. TËÓ ÂÔ̤ÓË ·ÔÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÛÙˆ Î·È ·Ï¿ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ¢ÓÔ˚ο ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ· Î·È ÚÔˆı› ÛÙȘ η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ Ô Â›Ï·Ú¯Ô˜ ™Ù˘Ï. ¶·ԇϷ˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ (MÂÙ·Í¿˜. O ™·Ú¿Ê˘. K·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ™ÙÂÊ·Ó¿ÎÔ˜. Ô §ÂˆÓ. ™·Ú¿Ê˘. ‰ÂÓ ·ԉ›¯ÙËΠÂÓÂÚÁfi˜ ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·. AÏ. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ. O T۷ω¿Ú˘ ¤ÓȈÛ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. AÔ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË N¿ÔÏË Ù˘ IÙ·Ï›·˜. ™·‹˜ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ÈÛfi‚È·.¿. MÂÙ·Í¿˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ‹Á ̿ÚÙ˘Ú·˜ ηٿ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÙÔ 1922Ø Î·È ÙÔÓ KÔÈÌ‹ÛË ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 1922. I. ™·‹˜.

°. H µÔ˘Ï‹ Ô˘ ı· ¤‚Á·ÈÓ ı· ‹Ù·Ó ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ‰›ÎË. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.1935. AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. I. MÔÛ¯Ô‚¿Î˘. Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 (MÂÁ¿ÏË TÂÙ¿ÚÙË). M·Ú‹˜. ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ Î·È EÌ. H ‚·ÛÈÏ›· ›¯Â ηٿ οÔÈÔ . TÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ηٷگ¿˜ ÂÙ¤ıË ·fi ÙÔÓ I. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÛÙ¿ıÌÔ˘ PÔ˘Û¤Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÏÔ›·Ú¯ÔÈ KÈ‚ˆÙfi˜ Î·È ¶ÈÓfiÙÛ˘.118 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 (MÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·). I. T˙·Ó·Î¿Î˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶ÔÏ. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô K·Ì̤ÓÔ˜. Ô M·ÎÈÚÙ˙‹˜. KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜. Ô MÔ˘Ú‰¿Ú·˜ Î. ™ÙË 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935 ηٷÚÁ› ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË T۷ω¿ÚË Á›ÓÂÙ·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋. MÂÙ·Í¿ Ì ÛÎÔfi Ó· ˘ÂÚÊ·Ï·ÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ T۷ω¿ÚË. H ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ. O Ï·fi˜ ›¯Â ·Ë‰È¿ÛÂÈ ·fi Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È Á‡Ú¢ ÙËÓ ËÛ˘¯›·. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÙ¤ıË ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·˘Ùfi Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ˘ÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ AϤÍ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ ÛÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935 ¤‰ˆÛ·Ó ··ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ EÌ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ K·‚Ú¿ÎÔ˜. ¢›Î˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛ· Î·È ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È Ôϛ٘. ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °·Ú¤˙Ô˘. ™Ù¿Ë˜ Î·È º›Ï˘ Î·È Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ™ÙÂÚÈfiÔ˘ÏÔ˜. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ÂÎÊ˘Ï›ÛÙËÎÂ.6.¿. N. EÚ‹ÌËÓ ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÔÈ: EÏ. ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 9. ¶. K˘Ú. ™ÙÔ Ó·˘ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÁÈ· ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙ·ÚÛ›·˜. TÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ K·‚¿Ï·˜ ‰›Î·Û ÂÚ‹ÌËÓ Û ı¿Ó·ÙÔ 30 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. N. O MÂÙ·Í¿˜ ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· Â·ÁÁ¤ÏÏÔÙ·Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Á·Ï‹Ó˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. T˙·Ó·Î¿ÎË. K·Ù·ÚÁ› ‹ ÙÚÔÔÔÈ› ‚·ÛÈΤ˜ ‹ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1927 ÌÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. TÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·Ù·‰›Î·Û Û ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘˜ ÂÚ‹ÌËÓ ‰Èη˙fiÌÂÓÔ˘˜ EÏ. Ô˘ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÔÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›. ÂÓÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜. K·È ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈ˙Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË T۷ω¿ÚË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi.

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O MÂÙ·Í¿˜ ÙËÓ ¤Î·Ó ÛËÌ·›· . ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·ÏÈ¿ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O T۷ω¿Ú˘ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›. ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ ¤¯·Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È fiÙÈ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ıˆÚÔ‡Û È· ‚¤‚·ÈË ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ‹Ù·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. TËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÚËÓÔÔÈÔ‡. Y‹Ú¯Â ¿ÏψÛÙ ¤Ó· Ú‡̷ ˘¤Ú Ù˘. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ‹ÍÂÚ ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›· Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ηÈÛ·ÚÈ΋˜ χÛ˘. ÌÂÙ¿ ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ì·˙ÒÓ ÁÈ· ËÛ˘¯›·. Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÂÎÙ‹ ·fi Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ¿. ›ÂÛ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·Ô¯‹.8% Î·È 7 ¤‰Ú˜. H ÂÈ‚ÔÏ‹ fï˜ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ¤Ó·Ó MÂÙ·Í¿ ‹ ¤Ó·Ó KÔÓ‰‡ÏË. K·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈÔ˜ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜. Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ·. Afi Ù· ‰‡Ô ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂ÎϤ¯ÙËÎ·Ó Î·È 6 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÒÚ· ÊÔ‚fiÙ·Ó Î¿ı ·ÏÏ·Á‹. ™ÙËÓ ›‰È· ÛΤ„Ë Î·Ù¤ÏËÍÂ Î·È Ô KÔÓ‰‡Ï˘. ¤Ú· ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ¿Ï˘Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. K·È ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙËÓ Â‡¯ÂÙ·È. ›¯Â ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ŒÙÛÈ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ KÔÓ‰‡ÏË Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 65. O T۷ω¿Ú˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ·ÏÈÓfiÚıˆÛË. ¢¤¯ÔÙ·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ·ÓÔȯً ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. Ë ¯ÒÚ· ı· ÙÚ·‚Ô‡Û ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‹ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. Î·È Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ‹ıÂÏ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË µÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Û ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷. Î·È ‹Ú ÔÛÔÛÙfi 14. Ÿˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. O MÂÙ·Í¿˜ ηًÏı ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ŒÓˆÛȘ B·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ. ÁÈ· ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ. K·È ÙÔ Ú‡̷ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‚¤‚·È· È· Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ó· ÙÔÓ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ. fiÙ·Ó ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 9 IÔ˘Ó›Ô˘. K·È ̤ۈ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Ô ªÂÙ·Í¿˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ ÛΤÊıËÎÂ Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·.∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ 119 ÙÚfiÔ ÂÍ·ÁÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi.54% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È 287 ¤‰Ú˜. K·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ı· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ.

Ô˘ ÙÒÚ· ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ Î·›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ˘ÔÓ·‡·Ú¯Ô˜. TÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.. K·È ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙˆÓ ‹Ù·Ó Ô KÔÓ‰‡Ï˘. . O T۷ω¿Ú˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ. fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.¢. O T۷ω¿Ú˘ ›¯Â ˘ÂÚÊ·Ï·ÁÁÈÛÙ›. Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÈÒÓ. O ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ˘¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ K‡ÚÎÔ˜. Î·È OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1935 ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¶·¿ÁÔ˜. ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË T۷ω¿ÚË. ÛÂÏ. ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. fiÔ˘ ‡¯ÂÙ·È ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ËÛ˘¯›·. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fï˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. TË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË ‰›ÓÂÈ Ô KÔÓ‰‡Ï˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. OÈ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ Â›¯·Ó ÂÈ‚ÏËı›. O T۷ω¿Ú˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ◊‰Ë Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ›¯Â ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÈÓfiÚıˆÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. °Ú. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠ·Ó·‚ÔÏ‹. OÈ ‚·ÛÈÏÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ·. 371.. O T۷ω¿Ú˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ. fi. ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô KÔÓ‰‡Ï˘ 4. O T۷ω¿Ú˘ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÏÈÓfiÚıˆÛ˘. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ı· ¤ÚıÂÈ «Ô˘¯› ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÌÈ·˜ ȉ¤·˜ Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ. ۈ̷ٿگ˘ ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜.120 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙÔ˘. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ T۷ω¿ÚË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ˘·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Bã ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ· °. ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Î›ÓËÌ·. ·›ÏËÛ·Ó fiÙÈ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈο ÙË ‚·ÛÈÏ›·. K·È Ô T۷ω¿Ú˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· (3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1935) Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. K·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ EıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ fï˜. ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ. ¢·ÊÓ‹˜. ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ·Ì›ÏÏ˘». K·È ·˘Ùfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· KÔÓ‰‡ÏË. P¤·˜. Ô˘ ›¯Â ÙÒÚ· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ.4 H BÔ˘Ï‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ù˘ Û ÛÒÌ· Âͤ‰ˆÛ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi. ›¯Â ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔ˘ Aã ™ÒÌ·ÙÔ˜. Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ˘ԯ›ÚÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. EÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô ÛˆÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ. P¿ÏÏË fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. K·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘.

452 ÂÈϤÔÓ ·’ fiÛÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ 9 IÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1935 Î·È 356. 165 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. K·È ·fi fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔ 32.∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ 121 Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹. OÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ηٿ Ù˘ ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ KÔÓ‰‡ÏË.077 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ fiÛÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ 1933. ÛÂÏ. O ¶ÂÛÌ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·. OÈ 82 ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·‚·Û›Ï¢Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ·ÊÔ‡ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ fiÛÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. ˘ÔÛËÌ›ˆÛË. Ÿ.000-50. 391. . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ·fi ÙË ÌÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 40. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ·ÛÎÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›· Î·È ı· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1911 ̤¯ÚÈ Ó· „ËÊÈÛÙ› Ó¤Ô. ÁÚ¿ÊÂÈ: ¢ÂÓ ÂÏ‹ÊıË Î·Ó Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÚfiÓÔÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı‹ Ë ÂÎ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈÎÔ›.5 5.454 „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÙfiÈ˙Â. ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó. OÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Î‹Ú˘Í·Ó ·Ô¯‹. K·È fï˜ „‹ÊÈÛ·Ó 437. ∞fiÌÂÈÓ·Ó ÛÙË µÔ˘Ï‹ 82. Ô˘ ı· ÂÈÎ˘ÚˆÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙȘ 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1935. E›Û˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. Ë ÔÔ›· ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‹ÙÔ ¤Î‰ËÏÔ˜. M¤Û· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·-·Úˆ‰›· ÛÙȘ 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1935. TÔ ·›Ì· ¤‚·Ê ٷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·.000. AÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. OÈ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô T۷ω¿Ú˘ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó. ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ¿ÁÚÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. Û’ ¤Ó· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ °‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¶·ÏÈÓfiÚıˆÛÈÓ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ·ÊÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÁÂÓÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›·. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ˆÌ¿ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘.. O T۷ω¿Ú˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤ÙÚ„·Ó Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ·. OÈ 82 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ›¯·Ó ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‚·Û›Ï¢ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Â›¯·Ó ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ¢Ô̤ÓË! O °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‚ÔÏȉÔÛÎfiËÛÂ Î·È ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘. KÔÓÙÔÌ›¯·ÏÔ˘..

™ÙÚ¿ÙÔ˜-£.40%). EÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘.822 (1. Ë ÔÔ›· ¯ÔÚ‹ÁËÛ ·ÌÓËÛÙ›· ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤‰ˆÛ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. Y‹Ú¯·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi„ÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. OˆÛ‰‹ÔÙ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û·Ó Ù¤ÙÔÈ·.278. ÙÔ ‹ÚÂ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¤‰Ú˜ 72. °ÂÓÈ΋ §·˚΋ PÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ŒÓˆÛȘ (KÔÓ‰‡Ï˘-£ÂÔÙfi΢-I. ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË.940 (47. TÔ˘ÚÎÔ‚·Û›Ï˘) 253. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 1. ŒÁ΢ڷ 1. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ˘fi ÙÔÓ K. . P¿ÏÏ˘-°.94%). ™ÙÔ º¿ÏËÚÔ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô KÔÓ‰‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ı· ·ˇı˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ·ÏÏ¿ Ô T۷ω¿Ú˘ ÙȘ Â¤Û¢Û Ì ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. ™ÙȘ 25 ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Bã Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ¶·‡ÏÔ.384 (19. ŒÙÛÈ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 29 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ë µÔ˘Ï‹ ‰È·Ï‡ıËΠÛÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.137 (4. ¤‰Ú˜ 7. Ô KÔÓ‰‡Ï˘.33%). ¤‰Ú˜ 60. §·˚Îfi 281. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ ÚÔÊ·Û›ÛÙËΠ·Ûı¤ÓÂÈ·. OÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÌËÓ Â·Ó¤ÏıÂÈ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. Ô MÂÙ·Í¿˜ Î·È Ô Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ‰ÈÔÚıÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó Î·ÎÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. ™‡ÓÔÏÔ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ 602. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÓËÛÙ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÔ΋ڢ͢ ÂÎÏÔÁÒÓ.122 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.274. MÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi (°ÎÔÙ˙·Ì¿Ó˘) 17. ÙË ÓÔı›· Î·È ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ηı·Ú¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Ó ÁÈ· Ó· ÌË ıˆÚËı› fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÏÈÓfiÚıˆÛ˘.009.10%).89%). ¤‰Ú˜ 143 Â› 300. EÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ (MÂÙ·Í¿˜) 50.597 (22. ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· KÔÓ‰‡ÏË-¶·¿ÁÔ˘-P¤·OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. M ÙË ‚›·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰¤¯ÙËΠ̠ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ ·ÌÓËÛÙ›· Î·È ¤Î·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ·. ¶‹Á·Ó ÌfiÓÔ Ô T۷ω¿Ú˘. Ÿˆ˜ οı ΛÓËÌ· Î·È Î¿ı Ú·ÍÈÎfiËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηٿÛÙ·ÛË. ¤‰Ú˜ 4.085. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜.

∆√ ∫π¡∏ª∞ ∆√À ¶§∞™∆∏ƒ∞ 123 ºÈÏÂχıÂÚÔÈ 474. EÓˆÙÈÎfi KfiÌÌ· ¶.411 (5.76%).357 (0.870 (0. ¤‰Ú˜ 4.02).762 (1. NÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ (MfiÙÛ·Ú˘) 4. KKE 73.86%).796 (43. ¤‰Ú˜ 1. ¤‰Ú˜ 141. AÁÚÔÙÈÎÔ› ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ 13.333 (0.97%). ¤‰Ú˜ 0. . ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ (K·Ê·ÓÙ¿Ú˘-¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘-¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 53.693 (4.006 (1.26%). ¤‰Ú˜ 1. ¶·Ï·ÈÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛȘ KÚ‹Ù˘ 13. ™‡ÓÔÏÔ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ 558. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ 9.21%). T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÓÔı›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜.26%). ¤‰Ú˜ 126.08%). ¤‰Ú˜ 3. AÁÚÔÙÈÎÔ› (M˘ÏˆÓ¿˜) 12. ¤‰Ú˜ 0.979 (1.77%). AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 15.34%).661 (37. ¤‰Ú˜ 15. ¤‰Ú˜ 7.

‰ËÏ·‰‹ Ë °ã ¢ÈÂıÓ‹˜. H ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ H ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. TÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ £. ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ™Ù¿ÏÈÓ. TÔ KKE. H ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ χÛË ˘ÔΛÓËÛ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù¿ÛÂȘ Û’ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ E˘ÚÒË.124 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ H ¢IKTATOPIA TOY META•A ‹ TH™ 4˘ AY°OY™TOY 1. ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ΛÓËÛË. ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÔÚΛÛÙËÎÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÌÔӿگ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. E›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜. H °ã ¢ÈÂıÓ‹˜. Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ù· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ¤·ÈÚÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ‹Úı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ë ·ÓÙÂ·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. ¢ËÏ·‰‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÈ· ÌÂÚ›‰· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹. ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈ˙ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1922 Î·È ÌÂÙ¿. H ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. Ô˘ . ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÚËÎÙÈ΋. ∫·È ·˘Ùfi ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ÛÙÔ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi ΛÓËÌ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ηٿ ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÈÙÏÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. ¿ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ Bã ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·ÏÈÓfiÚıˆÛ˘. TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙˆÓ K. Ô˘ ıˆÚËÙÈο ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶¿ÁηÏÔ˘ ÙÔ 1926 ¯ÚÂÔÎfiËÛÂ. K·È ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi. ÙfiÙÂ.K.. ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¢ÓÔ˘¯›˙ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ χÛË: ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §·˚ÎÒÓ ªÂÙÒˆÓ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙË Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ÙÔÓ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·. Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ê¿ÓÙ·˙Â Û·Ó ÌÔÓ·‰È΋ χÛË. K·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. T· Ê·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È È· ·ÓÔȯٿ ÁÈ· «¯ÈÙÏÂÚÈΤ˜ χÛÂȘ» ÛÙȘ Ì·ÛÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ 1929 Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ 1932.

H ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹.K. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙË ¯ÈÙÏÂÚÈ΋ (Ó·˙ÈÛÙÈ΋) ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ·¤ÎÏÂÈ οı Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 125 ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ K. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘. ı·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∫¿È˙ÂÚ. •¤ÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ ÙÔ KKE ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 7Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜. °È· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Í¤Ó· ‰ÂηӛÎÈ·. O KÔÓ‰‡Ï˘ ‹Ù·Ó Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. O MÂÙ·Í¿˜ ‹Ù·Ó ÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜. K·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¤ÚÂ ӷ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ·ÁÁÏfiÊÈÏÔ˜. O ÁÂÚÌ·ÓÔıÚÂÌ̤ÓÔ˜ (η˚˙ÂÚÈÎfi˜) MÂÙ·Í¿˜. ∞ÏÒ˜ ÙÔÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ! K·È Ê˘ÛÈο ÚÒÙÔÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ˘„ÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô MÂÙ·Í¿˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. O‡Ù ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ô‡Ù ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. K·È ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË ¯ÈÙÏÂÚÈ΋ ›ÂÛË. H ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ‹Ù·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ıÚÔ·Ó·‚¿ÙË ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎÔ ıÚfiÓÔ °ÂÒÚÁÈÔ Bã. ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıÂÛÌfi. ŸÌˆ˜ Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘. K·È ·˘Ùfi ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷˙ ›¯Â ÚfiÙ˘Ô ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ. ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ΛÓËÌ· Î·È ·¤Ù˘¯Â. EΛÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-¶Ï·ÛÙ‹Ú· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô KÔÓ‰‡Ï˘. K·È ·˘Ùfi. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó X›ÙÏÂÚ ‹ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ÙËÓ ·ÓÙÂ·Ó¿ÛÙ·ÛË. ÈÛÙfi˜ ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ °Ï›ÍÌÔ˘ÚÁÎ. A’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜ . Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fiÏ˘Ù· ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ KKE. ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §·˚ÎÒÓ MÂÙÒˆÓ. ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÒÚ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. K·È fï˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ΛÓËÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ KKE. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÙÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. T· ·Ó¿ÎÙÔÚ· fï˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ô‡Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· KÔÓ‰‡ÏË. Ô˘ ÙÂÏÈο ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÂÎÙfi˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. K·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ §·˚Îfi KfiÌÌ· fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜. °È· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ¿ÓÙ· ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÛÙ›·. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ù۷ΛÛÂÈ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·.

°È· ÙÔ KKE ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘. ı· ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ . O EÏ. K·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ. K·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ. KÔÓ‰‡Ï˘. Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ı· „‹ÊÈ˙·Ó ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î·È ı· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ηÙfiÈÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.126 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô KÔÓ‰‡Ï˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÛ‰Â̤ÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Ô‡Ù ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË K. ŒÙÛÈ. ÁÈ·Ù› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ¶·¿ÁÔ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË™ÎÏ¿‚·ÈÓ·. K¿ÔÈÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. AÏ¿ ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ AÏ. º˘ÛÈο Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. H ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË K. TÔ ÛÎËÓÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. AÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· fiÏ·. Âı·›ÓÂÈ Í·ÊÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ Ô °. Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ‹Ù·Ó Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ™ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1936. K·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÈ. AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ BÔ˘Ï‹˜. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Â·Ó¤ÊÂÚ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈο ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. H Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜. A˘Ùfi ı· ›ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂΉÈÒÍÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ 1936 Î·È Ó· ÔÚΛÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔÓ I. ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ (26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1936). K·È fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· ÂΉÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ¶Ï·Ù‹. °È· Ó· ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ AÏ. ∂›Ó·È fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ. Ô‡Ù Ò˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ. Ô˘ ›¯Â ·ԉ¯Ù› ÙÂÏÈο ÙËÓ ·ÏÈÓfiÚıˆÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¤ÊÂÚ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∂ÍÔÓÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ô ªÂÙ·Í¿˜. MÂÙ·Í¿. ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ Û’ ·˘Ù‹Ó. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. Œ¯ÂÈ ·ԉ¯Ù› ˆ˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ·. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·¿ÁÔ. Afi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1936 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹.

. ÂÙ‹ÛÈÔÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÛÈÔÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤٷ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È¿ ÔÛfiÓ Ì¤¯ÚÈ 3. ‹ÙÔÈ: ·) A·ڈÛȘ Ù˘ ‰È·Ù¿Íˆ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. 342-343. 3. 2. TÔ Û‡ÌʈÓÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘. T· ̤ÙÚ· Ù·‡Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÎÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ·˜ Â› ·Ú·‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ȉȈӇÌÔ˘. H ·Î‡ÚˆÛȘ ·‡ÙË ı· ¤¯Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈÎ‹Ó ÈÛ¯‡Ó. ÂÍÔÚ›ÛÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˘˜. Ù· ηو٤ڈ ̤ÙÚ·. Á) ¶·ÚÔ¯‹ ·ÌÓËÛÙ›·˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ B. ÛÂÏ.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ. ¶ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÛÈÔÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ‰È¿ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ·˜ Î·È ÙÚ·¤˙·˜ Î·È 6. ÙfiÌ. 5.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 127 ·¯Ú‹ÛÙˆÓ. Z·¯·ÚÈ¿‰ËÓ. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛË Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ. ¢ã. H ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ fiˆ˜ ÌË ÂÈÎÚ›ÓË 1. NÂÊÂÏÔ‡‰ËÓ. 4. ÛÙ) K·Ù·ÔϤÌËÛȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÒÓ Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È¿Ï˘ÛȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ‰) ¶·ÚÔ¯‹ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÌÓËÛÙ›·˜ ÂȘ ¿·ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηٷ‰›ÎÔ˘˜. EÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ. K·Ù¿ÚÁËÛȘ Ù˘ ÚÔÛˆÔÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ‰È¿ ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔÓ. ÚÔ˜ ·Ó¿‰ÂÈÍÈÓ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î·È ı· ·Ú¿Û¯Ë „‹ÊÔÓ ·ÓÔ¯‹˜ ÂȘ ÙËÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛıËÛÔ̤ÓËÓ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹Ó ÙÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ΢‚¤ÚÓËÛÈÓ. Â) K·Ù¿ÚÁËÛȘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ì‡Ó˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ·È ÔÔ›·È ·ԂϤÔ˘Ó ÂȘ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. BÂÚ‚¤ÚËÓ Î·È N. Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ı· „ËÊ›ÛË ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔÓ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ı· ÂÎı¤ÛË ÙÔ KfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ηٿ Ù·˜ ÂÎÏÔÁ¿˜. E›ÛËÌ· K›ÌÂÓ· ÙÔ˘ KKE. EÏ¿ÙÙˆÛȘ ÂÓÙfi˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÔ˘ ηٿ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Ú·¯Ì¿˜. TÔ Î›ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁÂ:1 Yfi ÙÔÓ fiÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛÈÓ fiÙÈ ÙÔ KfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛË. K·ıȤڈÛȘ ˆ˜ ÌÔÓ›ÌÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜. ¶Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛȘ Î·È Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛȘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfiÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. B. ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ. ‚) K·Ù¿ÚÁËÛȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4229 Î·È ·ÛÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡ ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜.

AÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ KKE. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË «Ï‡ÛË MÂÙ·Í¿» ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ.128 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ù·˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ™OºOY§H™ ¢È· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎ‹Ó ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘: ™T. ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË ÁÈ· ÙȘ . ¢¤¯ÂÙ·È. TËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ô ¶·¿ÁÔ˜. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ·Ù¿Ú·¯Ô˜. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ ‹ıÂÏ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ. H ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÌÓË ¯Ú‹ÛÈÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹Ó ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. OÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ. Â›Ó·È ÁÔÚÁ¤˜. º˘ÛÈο Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Ú¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. EÓ Aı‹Ó·È˜ ÙË 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1936 ¢È¿ ÙÔ KfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ: £. O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÚÔ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ı· ÚÔ‚‹ ÂȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂȂ‚·ÈÔ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡. ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú¯ËÁfi˜ XˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜) Î·È Tڇʈӷ˜ (·Ú¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiψÓ). ™ÙȘ 5 M·ÚÙ›Ô˘ Û˘ÁηÏÔ‡Ó Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™K§ABAINA™ M ÙÔ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ Bã Î·È ··ÈÙ› Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ºÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Ô MÂÙ·Í¿˜. °ÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. O ¶·¿ÁÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ. Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ¢ڛÛÎË Û‡Ìʈӷ ÚÔ˜ Ù·˜ ·Ú¯¿˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘. ¶Ï·Ù‹˜ (˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜). EÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. A˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ¶·¿ÁÔ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Î·È ·˘Ùfi˜. TÔ ·ÚfiÓ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfiÓ Û˘ÓÙ·¯ı¤Ó ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ú¿ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘. OÈÎÔÓfiÌÔ˘ (·Ú¯ËÁfi˜ °EN). E›¯Â ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. P¤·˜ (·Ú¯ËÁfi˜ AÂÚÔÔÚ›·˜). ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ: ¶·¿ÁÔ˜ (˘Ô˘ÚÁfi˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ).

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ·˘ı¿‰ÂÈ¿Ó ÙˆÓ.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 129 ÊÈÏÔ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. Ô MÂÙ·Í¿˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ › fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. M ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿Ó ÙÔ˘ ·˘Ù‹Ó Ô B·ÛÈχ˜ ·Ó¤ÎÙËÛ Ï‹Úˆ˜ ·Î¤Ú·ÈÔÓ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘. ¶·¿ÁÔ˜ ¤¯·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ‹ÏÈ˙ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. Afi ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ·Ó·ÊˆÓÒ: Z‹Ùˆ Ô B·ÛÈχ˜. B¤‚·È·. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢. ·ÔÌ·ÎÚ‡Ó·˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ. ÙfiÌ. Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. Bã. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂÓË̤ڈÓÂ. ‹Á ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÓÂÎÚfi. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ‰ÈfiÙÈ ·‡ÙË ı· ËÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÈÛÙÒ˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍÈÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·Áη›· „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌȘ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ Â›¯·Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. O MÂÙ·Í¿˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ı·Ú¿ Û·Ó Ú·ÍÈÎÔËÌ·Ù›·˜ Î·È Ì ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ‰ÈfiÙÈ Ô B·ÛÈχ˜ ·ÂÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ù¿ÍË Â› Ù¤ÏÔ˘˜ Ù·˜ ‰ÈËÓÂΛ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ÔÚΛÛÂÈ ·fi ÚÈÓ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ AÏ. Afi ÂΛ ÙËÏÂʈÓ› ÛÙÔÓ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ· Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ¶Ï·Ù‹. ¢·ÊÓ‹˜. ÙfiÛÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔÓ ‰È¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛÈÓ Ù˘ „˘¯È΋˜ ÂÓfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹Ó Â¿ÓÔ‰ÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂȘ ηÓÔÓÈÎfiÓ ÔÏÈÙÈÎfiÓ ‚›ÔÓ. ¶·¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ K. Ô MÂÙ·Í¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›·. O AÏ. ™ÙȘ 5/3/1936 ·Ú·ÌÂÚ›ÛÙËΠ¤Ó· Ó¤Ô ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. °ÚËÁ. . fiÙ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶Ï·Ù‹˜. ŸÙ·Ó ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. H EÏÏ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔϤ̈Ó. 2. ÛÂÏ. ·˘Ùfi ‹Ù·Ó «ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi». ¶fiÛÔÓ ‰›Î·ÈÔÓ Â›¯· fiÙ·Ó ÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÔ˘ Ù˘ 3˘ M·ÚÙ›Ô˘ ÛÔ˘ ¤ÁÚ·Ê· «‰ÂÓ ËÌÔÚÒ Ó· ‰Â¯ıÒ fiÙÈ Ï›ÂÈ Ë ˘ÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌȘ». 406-407. Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ PÔ‡ÊÔ:2 ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÔ˘ ›ˆ fiÛÔÓ ˙ˆËÚ¿ Â›Ó·È Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘. Ô˘ ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ·. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 1934 Ô MÂÙ·Í¿˜ ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡ÛÂ Î·È ‰‹ÏˆÓ ·ÓÔȯٿ fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜. ¶Ï·Ù‹. O ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÂΛ Ô ¶Ï·Ù‹˜. ÙÔ˘˜ ¶·¿ÁÔÓ Î·È ¶Ï·Ù‹Ó Î·È ·Ó·ı¤Û·˜ ÙÔ YÔ˘ÚÁ›ÔÓ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȘ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó.

¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ·˘Ù‹. Ó· ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¿ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô EÏ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›. O MÂÙ·Í¿˜ ÙÂÏÈο ı· ¿ÚÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹! H BÔ˘Ï‹ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 22 AÚÈÏ›Ô˘ 1936 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÔÏÈÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ EÏ. ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ 88 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ıÂÏ ӷ Â΂ȿÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙÔ˘ AÏ. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰È¤ıÂÙ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ ¯¿Ï·Û ÁÈ·Ù› Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·ÔÙ·ÎÙÈÎfi. T·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌ¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ 1935. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÂÏÈο „‹ÊÔ ·ÊÔ‡ ›¯·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™ÔÊÔ‡ÏË-™ÎÏ¿‚·ÈÓ·. K·È ÙfiÙ ۋ̷ÓÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. AÎÔÏÔ˘ı› ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË P¿ÏÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ KKE. ¢ÂÌÂÚ˙‹ Î·È ™. EΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Â›Ó·È Ô T۷ω¿Ú˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¶·¿ÁÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. K. ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ·. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚Â. ¶·¿ÁÔ˜ ÎÈÓÈfiÙ·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÒÓ. MÂÙ·Í¿ Î·È ¤ı·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 1936. OˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. KÔÓ‰‡ÏË. K·È ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ KKE ›¯Â ·ÁÈ‰Â˘Ù› ·fi ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË. ™‡ÌÙˆÛË Î·È ·˘Ùfi. O T۷ω¿Ú˘ ‰›ÓÂÈ „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· . TÂÏÈο Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‰›ÓÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ MÂÙ·Í¿. I. K·È ·˘Ùfi˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. fï˜. Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ¯¤ÚÈ Ô˘ ηı¿ÚÈ˙ ٷ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. TÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô PÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘ ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1936. ™ÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1936 Âı·›ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜. ŸÙ·Ó Ô MÂÙ·Í¿˜ ‹Ú ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì·˙›. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‰¤¯ÙËÎÂ. TÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ‰‡Ô ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ fiÚÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ŸÌˆ˜. ÙÂÏÈο ÛÎfiÓÙ·„ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â ÛÎÔÓÙ¿„ÂÈ Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿: ÛÙÔ ·ÔÙ·ÎÙÈÎfi. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ Ì·Ù·›ˆÛ ÙË Û˘Ìʈӛ·. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ó· ¯·Ú› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ I. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÔÚΛ˙ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. BÂÓÈ˙¤ÏÔ.130 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ O AÏ.

ÚÔ˚fiÓ ·ÓÒÌ·Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. N· ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô °Ú. ›¯Â ÌÂÙ·‚ÏËı‹ ÂȘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfiÓ. K·Ù·„ËÊ›ÛÙËΠ·fi 16(!) ÂÓÒ 4 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó Ï¢Îfi. 420. Ÿ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ï·˚Τ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. 4. fiÚÈ˙·Ó ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. E›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. TÂÏÈο. ›¯·Ó ·ÔÛÙÚ·Ù¢Ù›. ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜.. KÈ fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô °Ú. ÙÔÓ °. ·fiÏ˘Ù· ÂÍËÁ‹ÛÈÌË. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó È‰ÂÔÏÔÁÈο Ì ·˘ÙÔ‡˜. ¢·ÊÓ‹˜3 ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹: EȘ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÏȘ ‰¤Î· ÌËÓÒÓ. Â¿Ó Â͉‹ÏˆÓ ÙËÓ 3. 84 ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È 77 Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠϿ‚ÚÔ˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋. E›Ó·È. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÂÍÔ˘Û›· (›Ù ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ›Ù Û ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜). K·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘M˘ÏˆÓ¿˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¢·ÊÓ‹˜:4 K·È ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÂÓ fiÙÈ ı· ‹ÙÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÂÍËÓ¿Áη˙ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ë ÙËÓ ·Ú¯‹Ó. Î·È ÂȉÈÎÒ˜ Ù· ™ÒÌ·Ù· AÛÊ·Ï›·˜. ÛÂÏ. O °. H ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍȘ ¤ÚÂ ӷ Â΂ȿÛË ¤Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfiÓ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋Ó. ı· ¢ڛÛÎÔÓÙÔ ÂȘ ·‰˘Ó·Ì›·Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó. Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ›¯Â ÙȘ ·Ú·ÂÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ fiÙÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ‹Ù·Ó Ë Ï‡ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. Ô MÂÙ·Í¿˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 241 „‹ÊÔ˘˜. ı· ˘ÔÓfiÌ¢ÔÓ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 131 Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·. ‰È¿ Ó· ÂÈÙ‡¯Ë ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛÈÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂȘ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfiÓ Ì˯·ÓÈÛÌfiÓ. K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È ÙÔÓ °ÎÔÙ˙·Ì¿ÓË.. ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ‹ÙÔ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfiÓ. O˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·. Ÿ.. æ‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ‹ÚÂ Ô MÂÙ·Í¿˜ Î·È ·fi ÙÔÓ I. XÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÏ˘ı›. TÔ KKE ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ¿ÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °. Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √¯Ù·ÎfiÛÈÔÈ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÚÂȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. 420-421. ÒÛÙ ӷ ¤¯Ë Èı·ÓfiÙËÙ·˜ fiÙÈ ı· ËÌÔÚÔ‡Û ӷ ΢‚ÂÚÓ‹ÛË. ŸÏ·È ·È ˘ËÚÂÛ›·È. . fï˜. ÛÂÏ. £ÂÔÙfiÎË. K·È Â¿Ó ÂÛ¯ËÌ¿ÙÈ˙ÔÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Ù· ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈο ÎfiÌÌ·Ù·.. AÎfiÌ·. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÙÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÛÂ! H ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Ê·›ÓÂÙ·È «ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜» ÂÚ›ÂÚÁË.

E¿Ó Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹Ó ÙÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛÈÓ Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Â˘Ú¤Ô˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹Ó ÁÓÒÌËÓ. ŸÌˆ˜ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¿ÏÏÔıÈ. ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓËÓ fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹Ó ÎÚ›ÛÈÓ. ‰ÈfiÙÈ ·Ú·Ï›ÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ô˘ ›¯Â Ó· Û˘ÛÙ‹ÛË ÙËÓ ÌfiÓËÓ ‰˘Ó·Ù‹Ó χÛÈÓ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤ÁÚ·ÊÂÓ: «EÎÏ‹ÙÙÔÌ·È Ò˜ ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› Ô Ê›ÏÔ˜ Î. ◊Ù·Ó Ë ı¤ÛË Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È Î·Ó¤Ó· K. A˜ Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ °Ú. TÔ ‚‹Ì· ·fi ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ·Ïfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 132 ‰È¿ıÂÛÈÓ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·Ù‹ÛË Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÎÒ˜. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ÛÂÏ. fiÙÈ Î·Ó›˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ı¤ÚÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ». ◊Ù·Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ›ÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏËÓ. Z¿ÓÓ·). H ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· O MÂÙ·Í¿˜ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Úfi‚·Ï ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛·Ó fiÚÂÍÈÓ Ó· ÙÔÓ ·Ú·‚È¿Ûˆ. ·ÏÏ¿ Â͈ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜. EÍËÁ‹Û·Ì fiÙÈ ÙÔ KKE ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜. OˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ıËÎÂ. ËÌÔÚÔ‡ÛÂÓ. ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. Ô EÏ. fiÛÔÓ ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘.K. ¢ÈfiÙÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ÛÎÂÊı‹ fiÙÈ ·Ó Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛȘ ÙÔÈ·‡Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ˜. ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ Â͈ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.. Â› Ù¤ÏÔ˘˜. Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛË Ô‡ÙÔ˜ ÂȘ fiÏ·˜ Ù·˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ T۷ω¿ÚË. ™ÔÊÔ‡Ï˘ fiÙÈ Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÈÓ Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. 2. Ï·Ó¿Ù·È. Z¿ÓÓ·Ó. Ÿ. 5. ™ÙȘ 17 M·˝Ô˘ 1936 Âı·›ÓÂÈ Î·È Ô ¶·Ó·Á‹˜ T۷ω¿Ú˘. ¢·ÊÓ‹:5 EȘ ÂÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ AϤÍ. «TÔÓ fiÚÎÔÓ ÌÔ˘. ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˘ÂډȷÏÏ·ÎÙÈÎfi˜. Ôχ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi: ÙË ÊÔÚÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ Â›ÛıË fiÙÈ Ô B·ÛÈχ˜ ‹ÙÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ™·˜ ÙÔÓ›˙ˆ.. ‰È· Ó· ÂÈÙ‡¯Ë ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔÓ ·˘Ùfi ·Á·ıfiÓ» (·Ú¯Â›ÔÓ AϤÍ. ˘fi ËÌÂÚÔÌËÓ›·Ó 10 M·ÚÙ›Ô˘ 1936. . 421. H Û‡ÌÙˆÛË ‹ ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ ¤Î·Ó ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘. fiˆ˜ ηÎÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÔÏÏ¿ÎȘ. ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ. ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ fi¯È ‚¤‚·È· ˘ËÚÂÛȷ΋˜.

78-79. 7 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 H ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. 6. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·¯ËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô͇ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 133 K·È fï˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. O ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ MÂÙ·Í¿˜ › ÛÙÔ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ¿‚Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ fiÙÈ. ÙfiÌ. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. °È¿ÓÓ˘ AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. OÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Ó· οÓÔ˘Ó Ì¤ÙˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ‰ËÏ·‰‹ Ô ¶·¿ÁÔ˜. K·È ÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙÔ KKE. ˘‹Ú¯Â ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÙÌ‹Ì· «∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1936 Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ·̷ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û’ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 ÁÚ¿ÊÂÈ:6 R 4819/220/19/1936 Afi: °Ô˘fiÙÂÚÏÔÔ˘ ¶ÚÔ˜: ◊ÓÙÂÓ TËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Aı‹Ó·È. T· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. E›ÛËÌ· K›ÌÂÓ· ÙÔ˘ KKE. ¢ã. ™Â ¤Ó· HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔÓ ¢ã ÙfiÌÔ ÙˆÓ E›ÛËÌˆÓ KÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ KKE ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È:7 Afi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1936 ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË IÔ˘Ï›Ô˘ 1936 ¤¯Ô˘Ì ·ÂÚÁ›Â˜ Û’ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ (Aı‹Ó·. 7. ¿ÊËÓ ÂχıÂÚÔ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÂ·Ó¿ÛÙ·ÛË. ı· ÙËÓ Î‹Ú˘ÛÛÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÎËÚ‡ÍÂÈ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ı¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ M·ÚÙ›Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ı¿‚ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi MÂÙ·Í¿. 507-537. Ô‡Ù ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ÛÂÏ. ¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È fiÙÈ ·˘Ùfi ¤‚·Ï ·Ì¤Ûˆ˜ Û ΛÓËÛË ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ (‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ). fiˆ˜ Î·È Û’ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË. ¶ÂÈÚ·È¿. O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Û ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÿÓÙÂÓ. ÛÂÏ. . O MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ·ÏÏ¿ ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙÔÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›. ◊Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜. ‰È¤Ú·Í ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹.

. ·ÓÙ› Ó· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ηı·ÚÒ˜ ÚÈ˙È΋ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡. TËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ΋ڢ͢ ÌÈ·˜ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ (5/8/1936) ·fi ÙË °™EE. ÔÈ ·Ú¯¤˜. A‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌÂٷʤڈ Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÌÔ˘. Z¿Î˘ÓıÔ.134 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TÂÏÈο ÂÂÓ¤‚Ë Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È Î·Ù·Ó›ÁËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÂÚÁ›·. H ÎÔÚ˘Ê·›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ‹Ù·Ó Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΋ڢÍ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢. ÔÈ: ™ÂÓfiÚ °È·ÌÙÔ‚fi˜. K·‚¿Ï·. ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛı› ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. 73-77. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜. °È¿ÓÓ˘ AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. 27 M·˝Ô˘ 1936 ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¤¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÂÊÂÙÒÓ AıËÓÒÓ °Î·Ú¤ÙÛ·˜ ¤Êı·ÛÂ Â‰Ò ÛÙȘ 20 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ôϛ٘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ. A˘Ù‹ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô MÂÙ·Í¿˜ ˆ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÁÈ· Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·fi ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ¢ËÌ.8 AÓ·ÊÔÚ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‚ÏÂÊı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ °Î·Ù¤ÙÛÔ˘. ÕÓÓ· X·Ú·Ï·Ì›‰Ô˘ Î·È AÓ·ÛÙ·Û›· K·Ú·ÓÈÎfiÏ·. Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1936 Î·È Î·Ù¤ÏËÍ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÈÔÁ¤Ó˘. °È· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ÚfiÍÂÓÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. K·Ï·Ì¿Ù·. Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· 8. ™¤ÚÚ˜. E˘ı. XfiÏ˘ E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘. fiˆ˜ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ·ÌÂÚfiÏËÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ. ÛÂÏ. §·ÁÈÓ¿˜. ¶¿ÙÚ·. T¿ÛÔ˜ NÙÔ‡Û˘. I. A¯Ï·Ì›‰Ë˜. ÂΉ. ÁÈ·Ù›. X·ÓÈ¿). OÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ΢ڛˆ˜ ηÓÂÚÁ·ÙÒÓ. Ô˘ οÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÁÈ· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·. Î·È ·fi ÙËÓ EÓˆÙÈ΋ °™EE. M˘ÙÈÏ‹ÓË. ™·Ï‚·ÙfiÚ ¶·Û·Ú¿ÓÔ. Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ·. BfiÏÔ. AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ‹Ú·Ó Ì·¯ËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. K·Ù¿ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰¤Î· ÂÚÁ¿Ù˜.

ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÙÔ˘ M·ÚÙ›Ô˘. ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ÙÔ 1932 Î·È ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ·Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ ‰ÂÓ Â¤‚·ÏÏ·Ó ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·fi„ˆÓ. H ·ÂÚÁ›· ÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ 19˘ AÚÈÏ›Ô˘ ηÈ. Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ·ÏÏ¿ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ·Ù› ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ¶¿ÏÏ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÔÈ 135 . ¯ˆÚ›˜ ‡ÏÔÁÔ ‹ Ê·ÓÂÚfi ÏfiÁÔ. ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ·ÂÚÁ›Â˜». Â¤ÙÚ„Â. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿. ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ó· ˘Ôı¿ÏÂÈ Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È fiÏ· Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ú¿ÔÓ·. ¤Ú·ÛÂ Î·È Ë ‰ÂοÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ηÌÈ¿ ·fiÊ·ÛË. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. H ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó η΋. fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ËÌÂÚ›·. ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜. ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙÔ 1922 Î·È 1923. ¤ÁÚ·Ê· fiÙÈ «Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤Êı·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÛÙ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ı· ¤Î·Ó·Ó ηϿ Ó· ¤‰ÈÓ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ. ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓ›ÍÔ˘Ó. TÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ¯ÚfiÓÈ· Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ˘·ÏϋψÓ. AÓ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ì‹Î ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ηÈ. Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· Ù· ÌfiÓÈÌ· ηο ·Ú¿ Û ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜. H ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ı· ›¯Â Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ‚ÚÂÈ ¤ÎÊÚ·ÛË Û ٷڷ¯¤˜. Ì’ fiÏÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ Û ÂÈÙÚÔ‹ ·ÂÚÁÒÓ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈο Î·È ı· ÂÈÛËÁ›ÙÔ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·’ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ıÏÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ù¿ÍÂȘ. Èı·ÓÒ˜ Û ¤ÌÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË MfiÛ¯·.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ Û ÎÔ˘ÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·. Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ΛÓËÌ·.

Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÔʇϷη. ηϿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ‰È·ÔÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË. ™¿‚‚·ÙÔ 9 M·˝Ô˘. 8 M·˝Ô˘. ‰ÂÓ ·ÈÚÓfiÙ·Ó ‰ÈfiÏÔ˘ ˘’ fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÈÓı‹Ú˜ Û ÌÈ· ÙÂٷ̤ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó¿ÊÏÂÍË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹. ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ·’ fiÔ˘. Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛıËÎ·Ó Û ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. T· Ï‹ıË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÙfiÈÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿. TÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ·ÏÏ¿ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ÂÓÒ ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Âȉ›ˆÎ ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ. ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ. ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹. ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷÔÓË̤ÓÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ¶ÂÚ›Ô˘ 120 ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÛÔ‚·Ú¿. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¿ÚÂÈ ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë EÁÓ·Ù›· Ô‰fi˜ ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›¯·Ó ηٷÏËÊı› ·fi Ï‹ıË Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Ó¯Ҙ «˙‹Ùˆ Ë ·ÂÚÁ›·» Î·È «Î¿Ùˆ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·». . ÌÂÁ¿Ï· Ï‹ıË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ηÓÔÌ¿˙·Á·. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙÂÈÙ¤ıËΠ̠˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë Ë̤ڷ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. TÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ÌÏfiηÚ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¤Ù·Í ӷ ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó. ÔÈ ·ÂÚÁÔ› Í·Ó·Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ηÈ.136 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÂÚÁÔ› ı· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ‹Û˘¯ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. H fiÏË ¤ÌÔÈ·˙ ÙfiÙÂ Û·Ó Ó· ›¯Â ‰Â¯ı› ¯ıÚÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ·Ó ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚·ÈÓÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. AÓ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Ù·Ú·¯¤˜. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ηٿ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ò‰Âη Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÂηÙfi. ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È·. Û·Ó Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÂÂÈÛfi‰È·. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙Ô˘Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ÙÔ‡‚Ï· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. fiÙÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ıÚfi˜. ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ·ÓÙϛ˜. Y‹Ú¯·Ó. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù· fiÏ· Ù˘. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÛÂÈ. Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ EÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÂÚÁÔ›. ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Ù· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜. ηÈ. ÔÏÏÔ› ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛ¿ÓÔȯٷ. ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÙÒÚ· Ì ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ì’ ¤Ó· ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ fi¯ËÌ·.

ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ÛÔ‚·Úfiٷٷ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ÂÓÒ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi fiÙÈ Â› ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠηıfiÏÔ˘ Î·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜. ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Ì Î·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜. K·ıÒ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ Ù·Í›. OÈ ·ÂÚÁÔ›. M¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ EEE.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ Afi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â› ‰‡Ô Ó‡¯Ù˜. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·Ú¤Ï·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 10 M·˝Ô˘. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Ë fiÏË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ê‡Ï·¯ÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ηӤӷ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÚÈfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. 10 M·˝Ô˘. Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Û·Û̈‰ÈÎfi˜. 137 . ·ÏÏ¿ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. Ô˘ ›¯·Ó ·Ô‚È‚·Ûı› ·fi ÛοÊË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú·. H ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Ù· Ï‹ıË ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú Ì ÙÔ ÔÏ˘‚fiÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ·fi 150. H Îˉ›· ÙˆÓ ÊÔÓ¢ı¤ÓÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ K˘Úȷ΋˜.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. AÏÏ¿. TËÓ TÚ›ÙË. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· Ú›ÍÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜. ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÊ·›Ú˜ ÁÈ· ÔÏ˘‚fiÏÔ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â·Ó‹Ïı ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. Ù˘ 9˘ Î·È 10˘ M·˝Ô˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Îˉ›· ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ·Ú¤Ï·Û ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٿÍË. ÁÈ·Ù›. ÙËÓ 9Ë M·˝Ô˘. 12 M·˝Ô˘. EÍ›ÛÔ˘ ·Ó·ÏËı¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË Í·Ó·‚ڋΠÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Ù˘ Ú˘ıÌfi. Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‹ ¤ÛÙˆ fiÙÈ Ù˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È¤Ù·Í ٷ Ï‹ıË Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ ÛÔ‚·Úfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· Ù· ÊÚÔ˘Ú›. H Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ ÂÓÒ ÿηÚÔÈ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ›. ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· EÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙȘ ÔÌÈϛ˜. Î·È Î·Ù¤‚·Ï ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Í·Ó·È¿ÛÂÈ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜. ·Ó¿Ï·‚·Ó Ù· ψÊÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ K˘Úȷ΋˜.

·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÂÏÈο ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi-Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ 4˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. AÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÌÏÔ΋ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ›. ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ı· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ηı·Ú¿ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÛÂÏ. . T· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ÌÂÙ·ÍÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÎÔfi Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜. O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È. ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5/3/1950. Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÌÔÓ‹˜ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ. K·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. XÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ÚfiÛ¯ËÌ·. Bã. TÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û Ï‹ÚË ·Ì˯·Ó›· Î·È ·fiÙ˘¯·Ó Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ.138 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ·fi ηϋ ËÁ‹. ÔfiÙ ¤ÁÈÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜. ŸÏ˜ ÔÈ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó fiϘ ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰Ôı› (25 ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·) Î·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÏÂÈ·Ó ÌfiÓÔ 12-20 ÛÊ·›Ú˜. M·ÓÈ·‰¿Î˘. A˘Ùfi 9. Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ÏÂÙfiÙËÙ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û ÌÈ· fiÏË Û·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. 423. ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó ¿Óˆ ·fi 75-80 ‰Ú·¯Ì¤˜. OÈ Î·ÓÂÚÁ¿Ù˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›¯·Ó ·ÂÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙÔ˘˜. ÙfiÌ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÏÈÓfiÚıˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ÂÈϤÔÓ. MÔÚ› ¤ÙÛÈ Ó· ϯı› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙˆÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÌfiÓÔ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. O K. ÚÒÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ηÈ. ÔÏÈÙÈ΋ ‹ fi¯È. H ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. Ô˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù¿ÏËÍ Û ·ÈÌÔ¯˘Û›· ‹ ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ M·ÚÙ›Ô˘. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ 8˘ ª·˝Ô˘ 1936 ¤ÓÙ Ì ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ¿Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÂȉÒÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. BϤ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ∏ EÏÏ¿˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ¶ÔϤ̈Ó. ZËÙÔ‡Û·Ó ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· 120-130 ‰Ú·¯Ì¤˜.9 TÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÔ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÈÓ› ηı·Ú¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô MÂÙ·Í¿˜. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

ÂÚÁ¿Ù˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ›). K·È ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›· Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (ÙÚÔ¯ÈÔ‰ÚÔÌÈÎÔ›. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÈÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÔ °ã ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË. K·Ù‚·›ÓÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›· fiÛÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η٤‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. H Îˉ›· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 10 M·˝Ô˘ 1936 Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 150. 32 ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È 250 ÂÏ·ÊÚ¿. ‰ËÏ·‰‹ fiÏË Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TfiÙ ÂΛÓÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ „·¯Ófi Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: 12 ÓÂÎÚÔ›. ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Z¤Ô˜. H ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ . ¢ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠηӤӷ˜ ¯ˆÚÔʇϷη˜.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 139 ÚÔοÏÂÛ ‰˘ÛÊÔÚ›· Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. OÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÓÂÎÚfi. ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. H ΢‚¤ÚÓËÛË. ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ÛÙȘ 17 M·˝Ô˘ 1936. ÙÔ ∫∫∂ ÌÔÚÔ‡Û ¿ÓÂÙ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ŸÌˆ˜ Ë ÔÏÈÙ›· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. O ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÂÏÈο Û˘ÌÊÈÏÈÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙȘ 11 Ë ÒÚ· Ù˘ 9˘ ª·˝Ô˘ 1936 Ó¤· ‰È·‰‹ÏˆÛË Ì ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË °ÂÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË. ¿ÓÔÈÁ ‰È¿Ï·Ù· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿.000 Ï·Ô‡. ™ÙȘ 11 M·˝Ô˘ 1936 Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. K¿ÔÈÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ fi¯ËÌ· Ù˘ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜. ™ÙȘ 3/6/1936 Û ÌÈ· ·ÂÚÁ›· ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ Ë ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ Í·Ó·¯Ù‡ËÛ Ì fiÏ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÓÂÎÚfi Î·È ÂÙ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. H ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 11 M·˝Ô˘ 1936 Ì ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¶·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ·Ï¿ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ï‡ıËΠÙÔ ı¤Ì·. M ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶. 3. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ›¯·Ó Î·Ù·Ï˘ı› ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘. OÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ٷ fiÏ· Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. T۷ω¿ÚË. ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ı‡Ì·Ù·. H ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. AÓ ˘‹Ú¯Â ¤ÛÙˆ Î·È ÛΤ„Ë ÁÈ· ηٿÏË„Ë Ù˘ ·Ú¯‹˜. AÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÛΤ„Ë ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. H ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Û·Û̈‰Èο. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÔʇϷΘ. ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÙË ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·. O ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·¤‚ÏÂÂÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛÈÓ ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜».. O °Ú. Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó 15 ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1935 ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÓÔ̿گ˜. ÏÔÈfiÓ. 430. ŸÌˆ˜ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÛΤÙÂÙ·È ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ ÙÈ.12 ÂÈηÏÂ›Ù·È Û·Ó ¿ÌÂÛË ËÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Z¿ÓÓ·. ™‡Ìʈӷ. ÛÙÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. Ô MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔÓ AÏ. H ı¤ÛȘ Û·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. Ÿ. «·Ú·ÔÓ¤ıËΠÂȘ ÙÔÓ Z¿ÓÓ· fiÙÈ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‰ÂÓ ËÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹Ó Ô˘ ›¯Â ¯·Ú¿ÍÂÈ Ô EÏ. . ™ÙȘ 7/6/1936 ‰ËÏÒÓÂÈ: O Î. O °Ú. ¢·ÊÓ‹˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔϤ̈Ó10 ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË. H ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ™Î˘Ï·Î¿ÎË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ˘˜ „Èı‡ÚÔ˘˜ ÁÈ· ΋ڢÍË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. 12. Ÿ. O Z¿ÓÓ·˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ıÒÎÔ Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ ÛÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË.Û. ÛÂÏ. O MÂÙ·Í¿˜. ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ ¶. ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ KÚ‹Ù˘. Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. EÏ¿Ù ̷˙› ÌÔ˘ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿.. 431-432. 11. Ô MÂÙ·Í¿˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤Ó· Ê·Ó·ÙÈÎfi ¯ÈÙÏÂÚÈÎfi. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 9˘ M·˝Ô˘ 1936 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.. ¢·ÊÓ‹˜. K·È η٤ÏËÍÂ Ô MÂÙ·Í¿˜:11 EÛ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÏfiÁÔÓ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏËÓ. ÛÂÏ. Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ: O B·ÛÈχ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ (Û.. ™Î˘Ï·Î¿ÎË.. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ™Î˘Ï·Î¿Î˘. ÙÔÓ MÂÙ·Í¿) Ó· οÌË 10. ¶ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ËÛ˘¯¿ÛË Î·È Ó· ÌË ‰Â›ÍË ›ÛÙÈÓ ÂȘ ÙÔÈ·‡Ù·˜ ÛÎÔ›ÌÔ˘˜ ‰È·‰fiÛÂȘ. Ÿ. Z¿ÓÓ· (¿ÌÂÛÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ EÏ. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ Û˘Áηٷ٤ıËηÓ. T۷ω¿ÚË. Ô˘ ÙÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËΠٷ Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. Ô˘ ‰È·Ù˘Ì¿ÓÈ˙ ÙȘ ¯ÈÙÏÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ÙÔÓ £.. ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ÛÂÏ.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 140 TËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶. fï˜. 430.

O ™ÔÊÔ‡Ï˘ ÙÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ (OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1936). ÔÈ §·˚ÎÔ› fï˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È. ‚¤‚·È·. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ȤÛÂÈ. M¿ÏÏÔÓ Ï¿ıÔ˜ ı· ‹Ù·Ó. ÕÏψÛÙÂ. Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ¤Ú·. O ™ÔÊÔ‡Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Iˆ¿ÓÓË (T˙ÔÓ) £ÂÔÙfiÎË Î·È ÙÔ §·˚Îfi KfiÌÌ·. ŸÌˆ˜. Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ‰È·›ÛÙˆÓ·Ó.». MÈ· ·ÎfiÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. O ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ¤·È˙Â Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. Ô˘ Î·È Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ £ÂÔÙfiÎË ‰È·ı¤ÙÂÈ È· ÙËÓ ·Ó·Á·Î›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. Œ¯ˆ ‰È·‚‚·›ˆÛ›Ó ÙÔ˘. TÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË..∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 141 ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·Ó. Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈ΋. ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÛΛ οÔÈÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û’ ·˘Ù¿. A˘Ùfi˜ ··ÓÙ¿ fiÙÈ «fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó. fiÔÈ·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ı¤ÏÔÌÂÓ ËÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ˆÌÂÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ... ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹ EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ (Ë ÔÔ›· ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÏfiÁˆ ηÏÔηÈÚÈÔ‡) Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ·ÔÙ·ÎÙÈÎfi. O MÂÙ·Í¿˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË. ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰¤¯ÙËΠ̠. N· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ ‹Ù·Ó ·ÊÂÏ‹˜. AÓ·Áη›Ô˜ fiÚÔ˜. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠٷ fiÛ· Â‰›ˆÎÂ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. fi¯È ¯ˆÚ›˜ ·ÓËÛ˘¯›·. KÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. O £ÂÔÙfi΢ Û˘ÌʈÓ›. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ÔÏ˘ÂÓԯϛ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË. YÔÏfiÁÈ˙ fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÙÈı¿Û¢ÛË Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. OÈ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›. Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ¶ÚÒÙË ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›‰· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂÈ fiÙ ÛÎfi¢ ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. ™ÙȘ 23/6/1936 ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˘˜. fï˜. TfiÙ ÙÈ Â‰›ˆÎ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ÛÙ¿ÛË. fiÙÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ ÙÔ˘ ’35. O ¶·¿ÁÔ˜ Î·È Ô ÂÚ›Á˘Úfi˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· AÛÊ·Ï›·˜.. ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿. Ô ™Î˘Ï·Î¿Î˘.

. O ™Î˘Ï¿Î˘ ˘¤‚·Ï ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂȘ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó. °È· Ó· ·ÔÎÔÈÌ›ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. ¶ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ (22 πÔ˘Ï›Ô˘ 1936). ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. 3) H ΢‚¤ÚÓËÛȘ ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙÔ ÙÔÓ Ó¤ÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfiÓ ¯¿ÚÙËÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·‹ÓÙËÛÂÓ fiÙÈ ı· ‰¤¯ÂÙÔ ˘fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜: 1) £· Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ·fiÙ·ÎÙÔÈ ÂȘ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·. O ™ÔÊ. ¢È¿ÎÔ˜. K·Ù¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÈÓ ·Ú›ÛÙ·ÙÔ Î·È Ô ™Î˘Ï·Î¿Î˘. TÔ˘ ¤ÌÂÓ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ.. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ÔÊ. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ÂÓ ÂȘ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó Ù·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi Ù·˜ ÔÔ›·˜ ı· ‰¤¯ÂÙÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûı‹ Ì·˙› ÙÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛÈÓ ÌÈ·˜ 13. 2) H ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ ı· ‹ÙÔ ÌfiÓÔÓ ‰È’ ÂÓ ¤ÙÔ˜. Ÿ. K·Ù¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍÈÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ı· ˆÚ›˙ÂÙÔ ÚËÙÒ˜ Ë Ë̤ڷ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ ÙÔ˘ ™ÔÊ. ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚÔÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ̤۷ ÛÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1936. . ÁÚ¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο: O ™Î˘Ï·Î¿Î˘. ¢·ÊÓ‹˜. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ™¯ÔÏ‹Ó ÙˆÓ E˘ÂÏ›‰ˆÓ. ÛÂÏ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË. O‡ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·‰¤¯ıË. Œ¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚·ÛÈÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. 432-433. ¶··‰‹Ì· Î·È ¢È¿ÎÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Â›¯Â ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÁÈ· ΋ڢÍË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ. ¢·ÊÓ‹13 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó. fiÔ˘ ÙfiÙ ‰È¤ÌÂÓÂÓ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. fï˜. ÂȘ ÙËÓ EοÏËÓ. O °Ú. ÛÂÏ. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘‚¿ÏÏÂÙÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ÌÂÙ¿ ÂÓ ¤ÙÔ˜ ÂÎÏÂÁËÛÔ̤ÓËÓ ™˘Ó¤Ï¢ÛÈÓ. 433. Ÿ.. Ô MÂÙ·Í¿˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ™Î˘Ï·Î¿ÎË. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1936 Î·È Ù· ·ÊËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ °Ú.14 Ô˘ ·ÓÙÏ› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂΛӈÓ.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 142 ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË. ¶ÚÔ˜ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛÈÓ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. 14.. Ù·˜ ·Ú¯¿˜ ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔÓ ÂοÏÂÛ ӷ ÂÈÛ¤ÏıË ÂȘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûı‹ ÂȘ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍÈÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.

·Ó‹ÏıÂÓ ÂȘ Ù· AÓ¿ÎÙÔÚ· Ô ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛË. ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ıÂÛÂÓ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‹ÙÔ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÓ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ë ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ. ˘ÔÛ¯Âı›˜ fiÙÈ ı· ÌÂÙ¤ÂÈı ÙÔÓ B·ÛÈϤ·.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 143 ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.¢ÂÓ Â‰›ÛÙ·Û· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÂȘ ÙÔÓ ™Î˘Ï·Î¿ÎËÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯ÔÓ Î·ÌÌ›·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛÈÓ Ó· ·Ú¿Û¯ˆ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ›Ó ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ. Ÿ. µã. √È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·).. ÛÂÏ. (AÊ‹ÁËÛȘ ™ÔÊ. ‰ÈfiÙÈ ÌÔ˘ ‰fiıË Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹Ûˆ Ù·˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·Ó BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘». ÒÛÙ ¤Û¢Û ӷ ÙËÏÂʈӋÛË ÂȘ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÓ Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ◊ÙÔ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ›˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ B·ÛÈϤ· °ÂÒÚÁÈÔÓ. Î·È ºÔ›‚Ô˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜. Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÛÙÔȯ›· ÂÍ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. O B·ÛÈχ˜ ‹ÎÔ˘Û ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚‹ ÂȘ ηӤӷ Û¯fiÏÈÔÓ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ÂȘ Â̤ ‰Â ı· ‰›‰ÔÓÙÔ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛÈÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ï‡ÛÈÓ ÙÔ˘ ·ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡. E·Ó¤Ï·‚ÔÓ Î·È ÂȘ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÓ Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ˘fi Ô›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ‰¯fiÌËÓ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ˆ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜... O MÂÙ·Í¿˜ ÌÂÙ¿ Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÌÔ˘ ¤ÛÊÈÍ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÌÔ˘ ›ÂÓ ·˘ÙÔÏÂÍ›: «™˘ÓıÏÈ‚fiÌÂÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ™Î˘Ï·Î¿ÎËÓ. ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ı· ÎËÚ˘¯ı‹ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ı· ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ·Ó Ó· ÚÔ‚Ò Ú·Á‰·›ˆ˜ ÂȘ Ù·˜ χÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙ›ÙÂ. TÔ˘ ÂͤıÂÛ ٷ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó. AÏÏ’ ¤Û¢Û ӷ ηٷÔ›ÛË ÙÔÓ MÂÙ·Í¿Ó Î·È ÂÚ› Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ù·‡Ù˘. ÂÊ’ fiÛÔÓ ı· ‰›‰ÂÙÔ ÂıÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂȘ ÙËÓ Ó¤·Ó ηٿÛÙ·ÛÈÓ. Ô MÂÙ·Í¿˜ Û˘ÁÎÂÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Â: «X·›Úˆ Ôχ. TËÓ 23ËÓ IÔ˘Ï›Ô˘ 1936. AÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘:15 . ŸÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛÂÓ Ë Û˘Ìʈӛ· Î·È Ô ™ÔÊ. K·È Ô‡Ùˆ Ì·˜ ˆÚ›ÛıË Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ ‰È¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ·Ó ·‡ÙË ‰ÂÓ ¤Û¢‰Â Ó· Ú˘ıÌ›ÛË ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔÙ¿ÎÙˆÓ. ÙfiÌ. 432-433. ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Û˘ÓÂÊÒÓËÛÂÓ ÂȘ fiÏ· Ù· ÛËÌ›·. ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔ‚Ò ÂȘ χÛÂȘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·˜ ÙÔ KfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ÛÂÏ. η›ÙÔÈ ÂͤÊÚ·ÛÂÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·Ó Ô B·ÛÈχ˜ ı· ‰¤¯ÂÙÔ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ó˘ÔÙ¿ÎÙˆÓ. fiÙÈ ı· ‹ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÒÌÂÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÓ ÂȘ EοÏËÓ ÚÔ˜ ·Ó¿·˘ÛÈÓ. O MÂÙ·Í¿˜. H ·¿ÓÙËÛ›˜ ÌÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ Î. . ÙfiÛÔÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛÈÓ ÙÔ˘ 15. 545-546.

MÂÙ¿ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô MÂÙ·Í¿˜ ı· ¤ÚÂÂ. Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ™Î˘Ï·Î¿ÎË Î·È ÙÔÓ ¶··‰‹Ì·. ·ÏÏ¿ Ó· ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ. Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Úfi‚ÏÂ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. Ô MÂÙ·Í¿˜ Ô‡Ù ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¢ıÈÍ›· ‰È¤ıÂÙ ԇÙ ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Û‚fiÙ·Ó. TÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰‡Ô ¢˙ÒÓˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ŸÏÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ŸÌˆ˜. ™ÙȘ 8 Ì. £· ¿Ú¯È˙ ٷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ 4˘ ÚÔ˜ ÙËÓ 5Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈ˙Â. ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Ù· ΤÓÙÚ· Ô˘ ηÙˇı˘Ó·Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ›¯·Ó Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÈÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. TÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ™ÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1936 fiÏË Ë EÏÏ¿‰· ˙Ô‡Û Ì ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜.Ì. ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¢ıÈÍ›·˜» Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. 4.144 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ Î·È ÙËÓ Ï‡ÛÈÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. EÍ¿ÏÏÔ˘. Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙȘ 27 IÔ˘Ï›Ô˘ 1936 Ô ∆‡Ô˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡ÏË ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚ¯ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ˙‹ÙËÌ· ¿ÚÛ˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË MÂÙ·Í¿. O ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÒÓ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂȉÔÔÈËı› ÁÈ· Ù›ÔÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·ÂÚÁ›·. fiÔ˘ ı· Û˘Ó‰ڛ·˙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. O MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘. fï˜. AÓ·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ °ã . ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÏȘ ¤ÏËÁ ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. H 4Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Ó· ·Ú·ÈÙËı›. Î·È Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È Î·È Â› ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ‡ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ Ï‹ÚËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛÈÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· Û·˜ ÚÔÛÏ¿‚ˆ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜». ŸÌˆ˜.

14. ÛÂÏ. B·Ï·ˆÚ›ÙË (˘Ê˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ).∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 145 AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ BÔ˘Ï‹˜. H YÌÂÙ¤Ú· K˘‚¤ÚÓËÛȘ. ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û· ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·Ó·Ú¯›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ Ù˘ ÍËÚ¿˜. Â›ÛÙ¢ÛÂÓ fiÙÈ ˘¤ÛÙË Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÔÛ˘Óı¤Ûˆ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·È ·ıÂÚ¿¢ÙÔÈ ¤Úȉ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘·Ú›ıÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ã. EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë (˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚfiÓÔÈ·˜) Î·È ÙÔÓ AÚ. Ù· ‰‡Ô ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ º‡ÏÏÔ 324 (Ù‡¯Ô˜ ÚÒÙÔ) Ù˘ EÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.Ì. fiÙÈ Ë XÒÚ· ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂȘ ¤ÎÚ˘ıÌÔÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ Î·È ÂȘ Ù·˜ ·Ú·ÌÔÓ¿˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÎÈÓ‹Ûˆ˜. ◊‰Ë Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜. Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ó· ÚÔ˝ÛÙ·Ì·È. TÔ ¤Ó· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. ÙfiÌ. Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. AÔÚÚÔÊ‹Û·˜ Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ ËÁ¤Ù·˜ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ٿ͈˜. MÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÂ. M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ (˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ). πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÙ·Í¿˜. ‹ÙȘ ·ÊÔ‡ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÂÈÛ¯ÒÚËÛÂÓ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜ ÂȘ ÙËÓ ˘·ÏÏËÏ›·Ó ·ÂÈÏÔ‡Û· Ó· ·Ú·Ï‡ÛË ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎ‹Ó Ì˯·Ó‹Ó ηٿ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÍÔÚÌ‹Ûˆ˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë ÙËÓ ‰È›ۉ˘Û›Ó Ù˘ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. 6. OÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ˘¤ÁÚ·„·Ó ‰‡Ô ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·. 11. ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Ù˘ ·¯·ÏÈÓÒÙÔ˘ ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ·ÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋˜ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÌÂÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜. ¶ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °. H ηٿÛÙ·ÛȘ ·‡ÙË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÎ Ù˘ ÔÛËÌ¤Ú·È ÔÁÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜. 12. ™ÙȘ 10 Ì. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. 10. ηıÒ˜ Î·È Ù˘ 16. ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. 222-223. . ¢. 20 Î·È 95 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηı’ fiÏÔÓ ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È:16 EI™H°HTIKH EK£E™I™ ¶ÂÚ› ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5. ıˆÚ› ηı‹ÎÔÓ Ù˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚË ÂȘ ÙËÓ YÌÂÙ¤Ú·Ó MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·. Y‹ÚÍ·Ó fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ.

H ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ·‡ÙË Ú¿ÍȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÎÂÓfiÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1911. ÚfiÎÂÈÙ·È. ÂÈÎ˘Úˆı›Û˘ ˘fi Ù˘ EıÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜ ÙÔ˘ 1935 Î·È ÈÛ¯˘Ô‡Û˘ ̤¯ÚÈ ÂÈ„Ëʛۈ˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. TÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ‡ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â› Ù˘ ˘fi ÛÙÔȯ›ÔÓ K¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ڿ͈˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1935. ‹ÙȘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÂÁ¤ÓÂÙÔ. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ¿Û·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓËÓ Ù˘ ڿ͈˜ Ù·‡Ù˘. MÂÙ·Í¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ YÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ K·È ÁÈ· ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÍ‹˜ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË:17 MÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÂ. ¤¯Ô˘Û ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È fiÏ·˜ Ù·˜ ÏÂÙÔÌÂÚ›·˜ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ·Ú·Û΢·Ûı¤ÓÙÔ˜ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ·ÁÒÓÔ˜. ‰È’ Èٷ̈ٿÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. H K˘‚¤ÚÓËÛȘ. AÚ¯‹Ó ÂΉËÏÒÛˆ˜ Ù˘ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔÈ·‡Ù˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛË Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒٷٷ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÒٷٷ ÔÚÁ·Óˆı›۷ ‰È’ ·‡ÚÈÔÓ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ‹ÙȘ Î·È Î·Ù’ ·˘Ù‹Ó Ù·‡ÙËÓ ÙËÓ Â›ÛËÌÔÓ ‰‹ÏˆÛÈÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ‹Ú¯ÈÛÂÓ ÂȯÂÈÚÒÓ ÛÂÈÚ¿Ó ·‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ. K·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹Ó ÂȘ ÙËÓ YÌÂÙ¤Ú·Ó MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ· ÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔÓ ¢È¿Ù·ÁÌ·. ηıÒ˜ Î·È ¿Û·È ·È ¿ÏÏ·È ÙÔÈ·‡Ù˘ ʇÛˆ˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈη› Ú¿ÍÂȘ. . ÂÍÂÏÈÛÛÔ̤ÓË ·Ì¤Ûˆ˜ ÂȘ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔÈ·‡ÙËÓ. ‹ÙȘ Û˘ÓÂÒ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÙËÚÔ‡Û· Ï‹ÚË ÙËÓ ÈÛ¯‡Ó ·˘Ù‹˜. Œ¯Ô˘Û· ÂÔ̤ӈ˜ Ë K˘‚¤ÚÓËÛȘ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÚÔÏ¿‚Ë ÙËÓ Â·ÂÈÏÔ˘Ì¤ÓËÓ Ù·‡ÙËÓ Û˘ÌÊÔÚ¿Ó. fiÙÈ ·Ó ·Ê‹ÛË Ó· ÂΉËψı‹ Ô‡ÙÔ˜ Î·È ÂÈ˙ËÙ‹ÛË Î·ÙfiÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹Ó ·˘ÙÔ‡. ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔʇÁË ÌÂÁ¿ÏËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·Ó. ÂÍ·ÈÙÂ›Ù·È ·Ú¿ Ù˘ YÌÂÙ¤Ú·˜ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍÈÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ¤¯ÂÈ ÂÈÛı‹. ÁÂÓÔ̤ÓËÓ ÙËÓ 31ËÓ IÔ˘Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Ù·‡ÙËÓ ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ. fiˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛË ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·Ó Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ Ù˘ ÂÈÎÂÈ̤Ó˘ ‹‰Ë ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. Î·È ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ¿Ïψ˜ ÙÂ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ÌfiÓÔÓ Î·È Ì¤¯ÚȘ ÂÈ„Ëʛۈ˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ÂÙ¤ıË ÂȘ ÈÛ¯‡Ó. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÎÏÂÈÛı‹ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌË Î·Ù·ÛÙ‹ ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 146 ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÙÔÈ·‡Ù˘. ¯ˆÚ›˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ú¿ÍȘ Ù˘ EıÓÔÛ˘ÓÂχۈ˜ Ó· ·Î˘ÚÒÛË ÙËÓ K¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹Ó Ú¿ÍÈÓ. EÓ Aı‹Ó·È˜ ÙË 4Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 T˘ YÌÂÙ¤Ú·˜ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ Â˘Ï·‚¤ÛÙ·ÙÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ I. Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ë ÙËÓ ÌÔÚÊ‹Ó Î·ı·ÚÒ˜ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘.

·ÏÏ¿ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜. Ÿ. ηٷӷÏÈÛÎÔ̤ÓË ÂȘ ·ÙÂÏÂ˘Ù‹ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ·ÔÙ˘¯Ô‡Û· ÂȘ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. H BÔ˘Ï‹ ·‡ÙË ÚÔÂÏıÔ‡Û· ÂÎ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 26 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1936 ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ Ù˘ ·Ó·ıˆڋÛˆ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÏËÓ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ Ó· ‰ÒÛË ÂÎ ÙˆÓ ÎfiÏˆÓ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ XÒÚ·Ó. ‰ÈfiÙÈ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1911 ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ÌfiÓÔÓ ÂÙ¤ıË ÂȘ ÈÛ¯‡Ó Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Â›Ó·È ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔÓ ÚÔ˜ Ù·˜ ÛËÌÂÚÈÓ¿˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ·¤Ù˘¯Â Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘.. ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë ÚfiÁÓˆÛȘ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÙÔ ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ÙÔ‡ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ı· ·¯ı‹ ÂȘ ¤Ú·˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë BÔ˘Ï‹ ·‡ÙË. ‹Ú¯ÈÛ ÙÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¿ ÔÏÏ‹˜ ‚Ú·‰‡ÙËÙÔ˜. AÊ’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ë BÔ˘Ï‹ ·‡ÙË.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ K·ÙfiÈÓ Ù˘ ÎËڇ͈˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ NfiÌÔ˘. ‹ÙȘ Ô˘‰·ÌÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÂÚÁ·Ûı›۷ ·Ó¤ıÂÛÂ Î·È ·‡ÙË ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂȘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹Ó.. fiˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ ˘Ô‚ÏËı‹ ·ÚÁfiÙÂÚÔÓ ÂȘ ÙËÓ AÓ·ıˆÚËÙÈÎ‹Ó BÔ˘Ï‹Ó Î·È Û˘˙ËÙËı‹ ·Ú’ ·˘Ù‹˜. ÛÂÏ. ηı’ fiÛÔÓ 17. 224-225. K·È fiÛÔÓ ÌÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛÈÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎ‹Ó ·˘Ù‹˜ ÂÚÁ·Û›·Ó ÂȘ ÂÈÙÚÔ‹Ó. TÔ ÌfiÓÔÓ ‰Â ηÙfiÚıˆÌ· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Î¿ÚˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfiÓ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ï‡Ë ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ˘ÊÈÛٷ̤Ó˘ ·ÎÔÌÌ·Ù›ÛÙÔ˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ·¤Ù˘¯Â Î·È ÂȘ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfiÓ Ù˘ Ó· ‰˘ÓËı‹ Ó· ‰ÒÛË K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÂÎ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ Ù·‡ÙËÓ KÔÌÌ¿ÙˆÓ. fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¤ÏËÛÈÓ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. ‹ÙȘ Î·È ·‡ÙË ı· ÚÔÂÙԛ̷˙ ηÙfiÈÓ Û¯¤‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ·Ú¤¯ÔÓ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛÈÓ ·˘ÙÒÓ. ÕÁÓˆÛÙÔÓ ‰’ Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÙ ı· ηÙÔÚıÒÛË Ó· ÙÔ Ê¤ÚË ÂȘ ¤Ú·˜. 147 . EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ¯ÒÚ· ̤ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ¿Ó¢ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙÔ˘. ηÙfiÈÓ ‰Â ·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ó· ÙÔ ˘Ô‚¿ÏË ÂȘ ÙËÓ AÓ·ıˆÚËÙÈÎ‹Ó BÔ˘Ï‹Ó. Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı‹ Ô‡Ùˆ˜ ÂÌ̤ۈ˜ Ë ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·Áη›ˆ˜ Ë ‰È¿Ï˘ÛȘ Ù˘ AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ BÔ˘Ï‹˜. E¿Ó ‰Â ˘ÔÏÔÁÈÛı‹ fiÙÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı‹ Ó· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛË Ë ·ÚÁÔ‡Û· ‹‰Ë ÂÈÙÚÔ‹. Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ë ‰È·›ÚÂÛȘ ÂȘ Ï›ÛÙ·˜ ÌÂÚ›‰·˜. ¿Û·˜ Ô͇ٷٷ ·ÓÙÈÌ·¯Ô̤ӷ˜. H ˘ÔÂÈÙÚÔ‹ ·ÓÙ› Ó· ÂÈÏËÊı‹ Ù·¯‡Ù·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ·Ú’ fiÏ·˜ Ù·˜ ÚÔÛ·ı›·˜ Ù˘ YÌÂÙ¤Ú·˜ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ÂÂÌ‚¿Û˘. Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿.

10. EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ. Iˆ¿ÓÓË ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È £. . ÂÓ Ï‹ÚÂÈ ÁÓÒÛÂÈ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·¤Ó·ÓÙÈ A˘Ù‹˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡. 20 Î·È 95 18. ÛÂÏ. fiÙ·Ó Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÛÊ¿ÏÈÛȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ËÌÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ı· ÂÈÙÚ¤„Ë ÙËÓ ¿ÚÛÈÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ ÂÈ‚ÏËı¤ÓÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ NfiÌÔ˘. §·Ì‚¿Óˆ fiıÂÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ó· ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ ÙËÓ YÌÂÙ¤Ú·Ó MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ µã Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÁ› ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÏÔÁÔ. 222 Î. Ô ™‚ÒÏÔ˜ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1937 Î·È Ô TÛ¿ÙÛÔ˜ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1939.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 148 Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒ˜ ÂÎ Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù·‡Ù˘. ŒÏÂÁÂ:18 °∂øƒ°π√™ µã µ∞™π§∂À™ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡ Œ¯ÔÓÙ˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ ¿ÚıÚÔÓ ÌfiÓÔÓ Ù˘ ˘fi ÛÙÔȯ. 11. ∫¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ¶Ú¿Íˆ˜ ÂÈÎ˘Úˆı›Û˘ ˘fi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜. ‰È¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛÈÓ Ù˘ ÂÈÎÂÈ̤Ó˘ ‹‰Ë ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜ ÂΉËÏÒÛˆ˜. ‰È¤Ù·ÍÂ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ AÏ.Â. TÛ¿ÙÛÔ˘. MÂÙ·Í¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ YÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ O MÂÙ·Í¿˜ Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Á ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ¿ÚÂÈ ˘ÔÁÚ·Ì̤ӷ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙfiÙ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È¤Ù·ÍÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÌÂÓ Ù·˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ 5. ¢È¿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÁÈ· Ó· Í·Ó·Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó. Ë K˘‚¤ÚÓËÛȘ ı· ÛÎÂÊı‹ Î·È ı· ÂÈÛËÁËı‹ ÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û·Ó Ï‡ÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ YÌÂÙ¤Ú·Ó MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·. EÓ Aı‹Ó·È˜ ÙË 4Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 T˘ YÌÂÙ¤Ú·˜ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ¢Û‚¤ÛÙ·ÙÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ I.. ÌÂÙ¿ ÚfiÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿„Ë ÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔÓ ¢È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ‰È·Ï‡Ûˆ˜ Ù˘ AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ BÔ˘Ï‹˜. O ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ §·˚Îfi M¤ÙˆÔ. TÔ˘˜ ÂÎÙfiÈÛ ÛÙËÓ AÓ¿ÊË. 14. 5. Ÿ. ™‚ÒÏÔ˘. 12. 6.. ·’ fiÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1936.

›ÛÙˆ˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜. ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∆‡Ô. ∞È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÓ¿ ÂÎ ÙˆÓ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ. ¡. ˆ˜ Î·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘. ¢. ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛı·È Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ 19. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶. ∞ı‹Ó· 1950. ¢Âο˙Ô˜. ¢Â˘Î. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛȘ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÂȘ ÙËÓ ÚÒÙËÓ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ÛÂÏ›‰· Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. µ·Ï·ˆÚ›Ù˘. 2) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚ›ÛȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. °. ÛÂÏ. 6) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛȘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÚ› Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ·Í¿˜ ∆· ª¤ÏË °. ¶. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·Ôχو˜ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ. .ª. ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ ÙË 4Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 °ÂÒÚÁÈÔ˜ µã ∆Ô ÀÔ˘ÚÁÈÎfiÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ π. ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Â›Ó·È Â˘ÌÂÓ‹˜. ¶··‰‹Ì·˜. ∫. 3) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·ÊÔÚÒÛ˘ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙ¢Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ™Î˘Ï·Î¿Î˘. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. §ÔÁÔı¤Ù˘. £. ÙÔ ··Ú¿‚·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ‰Ú·¯Ì‹˜. ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈÓ ÚÔÊÔÚÈο Î·È ÁÚ·Ù¿. 4) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÂÚ› ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û˘Óı¤Ûˆ˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. √ ∏̤ÙÂÚÔ˜ Â› ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Î·È ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ‡ÙÔ. ˆ˜ ·ÂÈÏËı›Û˘ ÛÔ‚·Ú¿˜ ‰È·Ù·Ú¿Íˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›·˜ ٿ͈˜. ∫˘ÚÈ·Îfi˜. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘. ÂȘ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÔÙ›·˜ ∆‡Ô˘. °. ∞. ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∫. Ë ÔÔ›· Ó’ ·ÔηχÙË ÙËÓ ¿ÛÎËÛÈÓ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜. 41-42. π. ÙÔ˘ µ·ÛÈϤˆ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇˆÓÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÛ· ·Ó·ÎÔÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈۋ̈˜. ª·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˜. °. 5) ¶ÂÚ› Ù·Íȉ›ˆÓ Ù˘ ∞. ŒÙÛÈ Â¤‚·Ï ·fiÏ˘ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙ· ¿ÓÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∆‡Ô. ∫Ô‡˙˘. ∏ ÔÏÈÙ›· Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∫. ªÈ· ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ ÚÔ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¤ÏÂÁÂ:19 1) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·Ôχو˜ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛȘ Ï¢ÎÒÓ ÂȘ Ù·˜ ÛÙ‹Ï·˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 149 ÙÔ˘ ÂÓ ÈÛ¯‡È ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηı’ fiÏÔÓ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∞. §. °. ƒÂ‰È¿‰Ë˜.

20. ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ˘ÂÚÙÈÌ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. 43. Â›Ó·È ·‡ÙË ·Ó·Áη›· ·ÎfiÌË ‰È¿ Ù· 99% ÙˆÓ ÁÚ·ÊfiÓÙˆÓ ÂȘ Ù·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ¶ÚÔ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂοÛÙË ÂÊËÌÂÚ›˜ ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ‰¤ÔÓ Ó’ ·ÔÛÙ¤ÏÏË ÂȘ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰›·Ó ˘ËÚÂÛ›·Ó ÂÔÙ›·˜ ∆‡Ô˘ ÂÓ ÚÒÙÔÓ Ê‡ÏÏÔÓ. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘. 9) ∂Ó Á¤ÓÂÈ. ™˘ÓÂÒ˜. ‰ÂÓ ı· ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓË ÂÍ·›ÚÂÛȘ. Ì ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ ™‚ˆÏfiÔ˘ÏÔ. 10) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Âȉ‹ÛˆÓ. ¢ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÈıÂÒÚËÛË ¡¤· ÃÚÔÓÈο Î·È ÛÙÔ π. ¤ÁÚ·ÊÂ:20 ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ ÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1936 ∞Á·ËÙ¤ ∫ˆÛÙ¿ÎË. ‰È¿ Ó· ·Ú·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ٷ ÏÔÁÔÎÚÈı¤ÓÙ· ‰ÔΛÌÈ· Î·È ·ÊÔ‡ ÏËÊı‹ Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹˜. Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ¤Î·Ó ·Ú¿ÔÓ·. ªÂÙ¿ ÊÈÏÈÎˆÙ¿ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ π. ˆ˜ Î·È ÙÔ 1%. ÛÂÏ. fiˆ˜ ÂÎı‡Ìˆ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛȈ‰Ò˜ ‰È’ ¿ÚıÚˆÓ. 7) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ¿Û˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Û¯¤ÛÈÓ Â¯Ô‡Û˘ Ì ÂÚÁ·ÙÈο˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ. . ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Û·Ó ŒÏÏËÓ·˜ °Î¤ÌÂϘ. ·ÈÛ¯ÚÔÎÂډ›·˜ Î·È ÙÈÌ·Ú›ıÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ. ÂȘ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È. ªÂÙ·Í¿˜ ∆ËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ £. ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈη› ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ∫·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ª·˙·Ú¿ÎË. ¤¯Ô˘Ó ‰Â ÂÁÎÚÈı‹ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˘fi ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È¿ Ù·˜ ∞ı‹Ó·˜ ‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È¿ Ù·˜ Â·Ú¯›·˜. ÛÙÔ ›‰ÈÔ. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ¶··ÛÙÚ·ÙËÁ¿Î˘. ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·È ÔÔ›·È Â›Ó·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈη› ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.150 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÂÚ› Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜. °. ∂Ï›˙ˆ ·ÚÁfiÙÂÚÔÓ Ó· Ì¿ıË Ë ÏÂÈÔÓfiÙ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÁÚ¿ÊË. ·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰¤ÔÓ Ó· ˘Ô¯ÚˆıÒÛÈÓ. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛȘ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‰›‰ˆÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ˘fi ÙÔ˘ Î. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·Ó. Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÏˆÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ·Ó·ÌÔÚʈÙÈÎfiÓ Î·È ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÓ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. 8) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ‹ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ÂÚ› ·ÎÚȂ›·˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘. ‰È¿ ÙÔ 1%. ‰È¿ ÛÊÚ·Á›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘. ŒÏ·‚· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Î·È Û ¢¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌfiٷٷ. ÂÍ ˆÓ Ó· ÂÌÊ·›ÓËÙ·È Ë ‡·ÚÍȘ ηÓÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÚ·ÛÙ.

ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ ÁÂÓÈο ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û·Ó ÙÔÓ ∫ϤˆÓ· ¶·Ú¿Û¯Ô.Ï. ™Ù·Ì. Ô £. ªÈ˙¿Ó˘. ∆¤ÏÔ˜. ª·ÎÈÚÙ˙‹˜. Ô π. ∆·ÓԇϷ˜. ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›: √ ¶. ºˆÙ‹Ï·˜. ∆Ô‡ÓÙ·˜. ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜. ¶. ª˘ÏˆÓ¿˜ ÛÙËÓ πηڛ·. ªÂÏ¿˜. ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. fiÔ˘ Î·È ¤ı·ÓÂ. °ÈÒÚÁ·˜. ª¿Óٷη˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ Î·È Î·ÙˆÙ¤ÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. Î·È Ô ˘ÊËÁËÙ‹˜ ¢ÂÁÏÂÚ‹˜. ™Ù·Ì. TÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁÈÔ . ™·‹˜ (ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ). ∫ÔÏ˘‚¿˜. ¶¿ÁηÏÔ˜ ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ›. ™·ÁÈ¿˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ: ∞.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 151 Ô˘ ηÙ›¯Â ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Î·È ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹. °. ∫·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ϤÔÓ Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜. ∞. 6. ∫·ÏοÓ˘. ∫. ™Î·Ó‰¿Ï˘ (ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ). Ô ™Ù. ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ›¯·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ ∆Û·ÁÁ·Ú›‰Ë˜ (ÂÍÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫‹Ú˘ÎÔ fiÔ˘ Î·È ¤ı·ÓÂ). §fiÓÙÔ˜. ÙÔÓ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ÕÓÓÈÓÔ Î. ∫·Ú·¿ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫‹Ú˘ÎÔ. ∫. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·) Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ §. ¢·‚¿Î˘ (ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ). ∂. Ô ∞ϤÍ. ∫. ƒ¤ÓÙ˘. ÂÁÎÏÂÈÛı›˜ ÛÙȘ ÂΛ Ê˘Ï·Î¤˜. £. ª¿ÚÎÔ˘. £ÂÔÙfi΢ ˘fi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ™‚ÒÏÔ˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· È¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›: Ô °. ªÂÏ¿˜. °. µÂÚÚÔÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË §Â˘Î¿‰· (·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¿ËΠӷ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi). ∫·ÏϤÚÁ˘ (ÛÙËÓ πηڛ·). ª·Ó¤ÙÙ·˜ (ÛÙË ¡¿ÍÔ). ∆Û¿ÙÛÔ˜. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜. Î·È ÔÈ ∫. ™›ÌÔ˜ µÏ¿¯Ô˜ (ÛÙËÓ ∫‡ıÓÔ). ¢·Ú‚¤Ú˘. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙ· ∫‡ıËÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. ªÈ¯. ∆Û¿ÙÛÔ˜. Ô π. πÁÓ. ¡ÈÎ. ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î¿ËÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›·. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜) Î·È Ô ¡. ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜ (ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ). ªÔ˘Ú‰¿Ú·˜ (ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·). Ô ¶. ∫. °. ÷Ù˙‹Ì¢. ™·Ú¿Ê˘ (ÛÙË ª‹ÏÔ). º·Ú̷Λ‰Ë˜. ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ÂÓÒ ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‚È‚Ï›ˆÓ. µÂÓÙ‹Ú˘ (ÛÙÔ˘˜ ºÔ‡ÚÓÔ˘˜ ™¿ÌÔ˘). ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‹Úˆ·˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ∫. ¶·‡ÏÔ˜ ¡ÙÂÓÙȉ¿Î˘. ¶. ™. °ÎÏ·‚¿Ó˘. ÙÔÓ °ÚËÁfiÚÈÔ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ¢. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘. ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ¶Ï¿ÙÛÈη. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ∆ÛÈÎÓ‹˜. ∆ÛÔ˘‰ÂÚfi˜ ÛÙË §Â˘Î¿‰·. ¶¤ÙÚÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘. Ô ∂ÌÌ. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜. µ. ∆·Ì‚¿Î˘. Ô °. ª·Ù¿Ï·˜ (ÛÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚·). ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘-∞ıËÓ·›·. §ÈÓ·Ú‰¿Î˘ (ÛÙËÓ §‹ÌÓÔ). ∞Ó‰Ú. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ¶¤ÙÚÔ˜ §Â‚·ÓÙ‹˜. ÕÁÁ. ∫. ∫Ô˘Û›ÓÙ·˜. ªÂÚÎÔ‡Ú˘. ∏Ú·ÎÏ›‰Ë˜. ∫‡ÚÎÔ˜. ∞ϤÍ. Ã. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.

YÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÁ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ˘˜ 12 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘! K·È Ù· ¤ÏÂÁ ·˘Ù¿. ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÁڷʤ·. ÛÂÏ. M·ÓÈ·‰¿ÎË. Ì ÂΉfiÙË ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·.. M¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. H °ã ¢ÈÂıÓ‹˜ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ KKE ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘. 12-13. ·ÂÂÈÚ¿ıË ‰È¿ ÙˆÓ Â‰Ò Ú·ÎÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÛÂÏ. MÂÙ·Í¿˜ ΋ڢÍ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. MÔÚԇ̠·ÎfiÌË Ó· ÂÈԇ̠fiÙÈ. √ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È. K·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ:22 Afi ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù˘ ·Ó·Ï‹„ˆ˜ Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ˘fi ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌË. ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1936.. Ù˘ K·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ 1935. Ô KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜. η٤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛÈ. Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο ıÂ̤ÏÈ·. ˘fi ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.152 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ O I. ™Â ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. Ì ٛÙÏÔ O KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ÂÓ EÏÏ¿‰È. ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 1936. 5. Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛÈ Î·È ÙËÓ ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. Ì Â› ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÈÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Î·ÓÂÚÁ¿Ù˜. ÙÔ˘ AÁÚÈÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ £¿ÛÔ˘ ÙÔ˘ 1929. 22.21 ÛÙÔ «∞ÓÙ› ÚÔÏfiÁÔ˘» ÁÚ¿ÊÂÈ: TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 4˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 Ë EÏÏ¿˜ ¢ڤıË ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÂÈı¤Ûˆ˜. ›¯Â ÁÈÁ·ÓÙˆı‹ ÙÔ ÍÂۋΈ̷ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. HÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍË fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. OÈ ÛÙ·ÊȉÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÙԛ̷˙·Ó. ͤÛ·Û ے ÔÏfiÎÏËÚË ÙË XÒÚ· ÈÛ¯˘Úfi ·ÂÚÁÈ·Îfi ·̷. ŒÓ·˜ ÍÂÓÈÎfi˜ ¯ıÚfi˜. ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ·Ó·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÍÂÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜. Ô˘ ÙÔ Âͤ‰ˆÛÂ Ë EıÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ì ¿ÌÂÛË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ K. . ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ XÒÚ·˜ Ì·˜.. ‰›Ï· ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ÙÔ˘ 1921. ÙÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi ΛÓËÌ· ¤Êı·Û ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ·Ó·ه͈˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÛÙË XÒÚ· Ì·˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂȘ ÙËÓ MfiÛ¯·. ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ KKE ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó. 21. Ÿ.. ÙÔ˘ ¶·ÛÛ·ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ 1923.

Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ ¶·ÏÏ·˚Îfi ·ÓÙÈÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ·. ŒÓ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfi˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ. ™·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi. Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÙÚ·ÓÙ·ÁÌÔ›. MfiÓÔ Ô˘ Ï›ÂÈ Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙ¿. Ì›· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛȘ. fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. TÔ KKE ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÛΤ„Ë ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. Y¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ÙȘ ıÂṲ́˜ ÂΛӘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ 1936. ‰›¯ˆ˜ ηÌÌÈ¿ ÂÍ·›ÚÂÛÈ. OÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. H EÏÏ¿˜ ÂÌÔÏÛ‚›ÎÈ˙Â. ŒÙÛÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ÙÔ KKE. K·È ·˘Ùfi ı· οÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. E›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ó¤Ë Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÏÛ‚ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÛ¤‰˘Â Û’ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛȘ. ÊÔ‡ÓÙˆÓ·Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ·ÁÒÓ˜. ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜. Ë ÂÁηٿÏÂȄȘ. H °ÂÓÈ΋ AÛÊ¿ÏÂÈ·. Î·È Ù˘ ËıÈÎfiÙËÙÔ˜ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù· ·ÔÙÈÓ¿ÛÛË ˆ˜ ·ÓˆÊÂÏ‹ Î·È ‚Ï·‚ÂÚ¿. fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍÈ. OÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. ÂÍ·ÔχÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ΢ÓÈÎfiÙËÙ·. ·fi ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË. ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920-1930 ·ÎfiÌË. K·È ·˘Ùfi ÙÔ fi¯È ›Û¯˘Â ÁÈ· fiÏ· Ù· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈο .∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ 153 Ӥ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÒÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ‰ËÏËÙËÚÈ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó¯Ҙ. ˙·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ó·ÚΈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ. Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. Ù˘ ›ÛÙÂÒ˜ ÙÔ˘. ™·Ó ·ÓÒÏ˘. ŸÌˆ˜ Ô ™Ù¿ÏÈÓ Â› fi¯È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.– ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜. Ô ŒÏÏËÓ Â›¯ÂÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏË ÁÈ· Ù· ΢ÚÈÒÙÂÚ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. H ÂÓÈ·›· ÔÚÁ¿ÓˆÛȘ ‰ÂηÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË XÒÚ·. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙÔȯ›·. fiÙ·Ó ÍÂÛ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó –ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ. Afi ÙÔ 1929. ÂÛ›ÂÙÔ Î·È ÂÎÈÓ›ÙÔ ÙÔ ·Ó οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ ÙËÓ ·ÔÓ›ÍË. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ı‡ÂÏÏ· Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. Ô˘ ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ¤Ó· Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ηٿ ÙÔ˘ KKE ·fi Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο ¯ÒÚ˜. Û·Ù·ÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘. ¶·Ú·Ï·ÓË̤ÓÔ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÁ¤Ùȉ· Ù¿ÍÈ. Û’ fiÏ· Ù· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ÛÙÚÒÌ·Ù·.

Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ KKE ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó: 1. M¤ÏË Ù˘ EÓˆÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™‡ÓÔÏÔ 15.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 154 Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. M¤ÏË Ù˘ OKNE (KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ NÂÔÏ·›·) 3. M¤ÏË ÙÔ˘ KKE 2. ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1949 Î·È ÌÂÙ¿ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ Ì ٛÙÏÔ: «∆Ô ª˘ÛÙÈÎfiÓ ∞گ›ÔÓ». M¤ÏË Ù˘ OKNE 3. TÔ ÎfiÌÌ· Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ AÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ.000 M ‚¿ÛË ÙËÓ ›‰È· ¤ÎıÂÛË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó· ‹Ù·Ó: 1. ∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯·Ó Û ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™. A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1936.000 30.200 600 2. ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙfiÙ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.300 OÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜-¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 1936 Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ›ӷÈ: ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰Ú¿Ûˆ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∞ıËÓÒÓ (Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰Ú¿Û˘) Afi 4˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 ̤¯ÚÈ 31˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1936 T· ÂÂÓ¯ı¤ÓÙ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÓ.000 13. M¤ÏË Ù˘ EÚÁ·ÙÈ΋˜ BÔ‹ıÂÈ·˜ 4. M ‚¿ÛË ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Âȯ›ÚËÛ‹ Ù˘23 ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ 4/8/1936. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∫∫∂ Afi ÙÔ Úˆ› Ù˘ 4/8/1936 Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÂÍ·ÔχÂÈ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ KKE. ™‡ÏÏ˄Ș ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 23. ¶·ÍÈÓÔ‡. AÛÊ·Ï›·˜ AıËÓÒÓ ·ÛÙ˘Ó. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. .000 14. M¤ÏË ÙÔ˘ KKE 2. 7.000 7. Ï‹ÁÌ·Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ KKE ηٿ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfiÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ηٿ Ì‹Ó·˜.500 10.000 65. M¤ÏË Ù˘ EÓˆÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™‡ÓÔÏÔ 1. M¤ÏË Ù˘ EÚÁ·ÙÈ΋˜ BÔ‹ıÂÈ·˜ 4. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∫‹Ú˘Î·.

ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ EÓˆÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.E. ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ T˘Ú›ÌÔ˘. 5 ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙÔ˘. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ΢ÚÈÒÙÂÚ· ̤ÏË ‹Û·Ó ÔÈ MÔ˘ÚÓÈ¿˜.N. ηÙfiÈÓ ‰Â Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ë ¶.E. 9 ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ú‹ÓˆÓ.¶.E. TËÓ 17/11/36 ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÚÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ηı’ ËÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 15 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·›. °·Ì‚¤ÙÙ·˜. ™Î·Ê›‰·˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 39 Î·È ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 14.E. 33 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ O. TËÓ 21/12/36 ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÂȘ ¶Ï·Ù›·Ó OÌÔÓÔ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ 5 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·›.K. 2. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ Î·È P¤ÓÔ˜. 2 ÌÂÏÒÓ Ù˘ K.E. E›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ô §Ô˘Ï¤˜.B. ÙÔ˘ KKE. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ¶fiÏ˘ ÂÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶.E.°.°.. E›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Î·È ·ÂηχÊıËÛ·Ó ÔÈ ÙfiÔÈ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜. A‡ÙË ‹ÙÔ Ë ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 4Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936 ηٷÛÙ·Ï›۷ ÂÓ ÙË ÁÂÓ¤ÛÂÈ Ù˘.E. ÙÔ˘ KKE Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §·Ú›Û˘ ηıÒ˜ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ £Ë‚ÒÓ KÔÏÈÁÈ¿ÓÓ˘. E›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ B·Û¿ÏÔ˜ Î·È ¶·ÁÒÓ˘.K. ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚÈÛÙÚfiÊˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÁÁ›ˆÓ. AÙÙ/Ù›·˜. ÙÔ˘ KKE Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙËÚÔ‡ÓÙÔ˜ ·˘Ùfi ÚÒËÓ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ M›ÙÏ· TËÏÂÌ¿¯Ô˘. NԤ̂ÚÈÔ˜ 1936.E. ¿·ÓÙ˜ ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë. K·ÙÂÛ¯¤ıË ÙÔ ·Ú¯Â›ÔÓ ÙÔ˘ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙÔ˘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔ‡ BÏ¿¯Ô˘. 2 ÌÂÏÒÓ Ù˘ K. ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 1936. ÙÔ˘ KKE.N. ηٷۯÂı¤ÓÙˆÓ Ï›ÛÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1936.. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 155 . K·ÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó Â›Û˘ ÌÂÁ¿Ï·È ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ. AıËÓÒÓ Î·È Î·Ù¿Û¯ÂÛȘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ù·‡Ù˘. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂȘ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfiÓ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 5 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÔÓÙ˜. ̤ÏÔ˜ Ù˘ K. Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ‰›Î˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ô˘. ¢Â˘Ù¤Ú· Û‡ÏÏ˄Ș ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ E. Ù˘ O. B¿ÛÂÈ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘ÓÂÏÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ 1.E.N.B. ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ Ù˘ NÂÔÏ·›·˜ ÂȘ X·ÏΛ‰· Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈ΋˜ OÚÁ·ÓÒÛˆ˜. MÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‹Û·Ó Î·È 5 ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ E. 82 ·Ï¿ ̤ÏË ÙÔ˘ KKE Î·È O. •˘fiÏ˘ÙÔ˜. 6 ÌÂÏÒÓ Ù˘ A. K·ÙÂÛ¯¤ıË ÙËÓ 28/11/36 ÙÔ ·Ú¯Â›ÔÓ ÙÔ˘ ¶. ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 114 Î·È ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 44 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·›.. KÏ¿Ú·˜ Ù˘ K.E. EÓ Û˘Ófiψ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 61 Î·È ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 26.°. ÕÚÛȘ ÂÎ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 30 ÙfiÓÓˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ. ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ E.K. Ù˘ K.E. ÙÔ˘ KKE Î·È 3. OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1936.. Ù˘ H›ÚÔ˘.

TËÓ 1/5/37 ÂÁ¤ÓÂÙÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ ÚÔ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ ‹ ÂΉËψıÔ‡Ó 10 ÂÚ›Ô˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·›. ¢ÂÓ Î·ÙÒÚıˆÛ·Ó Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.Ï. AÚ›ÏÈÔ˜ 1937. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ 2·˜ AÎÙȉÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1937. ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1937. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 10 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› Ô›ÙÈÓ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂȘ Iˆ¿ÓÓÈÓ· ÂÓ ÔȘ Î·È ‰‡Ô ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 26 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 15. EÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÎ ÙˆÓ ·ÚÂÈÛÊÚ˘Û¿ÓÙˆÓ 9 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› Î·È ÂÌ·Ù·ÈÒıË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ KKE. EÏÏ¿‰Ô˜ ™›ÌÔ˜ ‹ K·Ú·ÁΛÙÛ˘. TËÓ 9/5/37 ηٿ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹Ó Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆıÂ›Û·Ó ˘fi Ù˘ °ÂÓ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰Ú¿Ûˆ˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1937 T· ÂÂÓ¯ı¤ÓÙ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÓ. Ï‹ÁÌ·Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ KKE ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1937 ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ηٿ Ì‹Ó·˜. EÁ¤ÓÂÙÔ ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÂȘ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·Ó ¶·- . ηÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ EÚÁ·ÙÈ΋˜ BÔËı›·˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ B·Ù¿Ì˘. M¿ÈÔ˜ 1937. H ÂΉ‹ÏˆÛȘ ·‡ÙË ·¤Ù˘¯ÂÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.B. ™˘ÓÔÌ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù·È ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ¤Óı· ÂÍÂÙ˘Ô‡ÙÔ Ô PÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘ Î·È ÙÔ EÚÁ·ÙÈÎfiÓ M¤ÙˆÔÓ. Ë ¤ÎıÂÛË ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. AÛÊ·Ï›·˜ AıËÓÒÓ.).156 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÂÓ Û˘Ófiψ 27 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 16. AÓ¢ڤıËÛ·Ó Î·È Î·ÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô °Ú·ÌÌ·Ù‡˜ Ù˘ K. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 28 Î·È ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 15. Ù˘ E. K·Ù¿ Ù·˜ ·Ú¯¿˜ Ù˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰Ô˜ (1923) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÛ·Ó ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ È‰›· ‰Â ηٿ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÈÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÔ‡ ηı’ ËÓ ˆÌ›ÏËÛÂÓ Ô °¿ÏÏÔ˜ YÔ˘ÚÁfi˜ Z·Ó-Z·˝. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ 18/5/37 ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ÂÓ ÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ §¤Û¯Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ηÙfiÈÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ Î·È ·Ôηχ„ˆ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ ˘fi ÌÂÙÂÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘ ÂȘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙËÓ Ù˘ °ÂÓ.E. ÔÈ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ Î·È NÈ¿Ú¯Ô˜. AÛÊ·Ï›·˜ AıËÓÒÓ ·ÛÙ˘Ó. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 19 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 6 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ OKNE Î·È ÙÔ˘ KKE. K·È ÁÈ· ÙÔ 1937. EÁ¤ÓÂÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ ÚÔ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 15 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ÂÍ ˆÓ 4 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ KKE (·‰ÂÏÊÔ› §ÒÏ· Î. M¿ÚÙÈÔ˜ 1937. Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ fiψ 83 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 31. ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ̤ÏÔ˜ Ù˘ EÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ Ù˘ E.E. ¤Óı· Û˘ÓÂÎÂÓÙÚÒıËÛ·Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 150 ÂÚ›Ô˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·›. TËÓ 15/7/37 ›¯ÂÓ ÔÚÁ·Óˆı› ·Ú¿ Ù˘ K. ¢È·ÎÔ˘ÌÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù˘Ï. O‡Ùˆ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 52 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 25. IÔ‡ÓÈÔ˜ 1937.°. E˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘.°. ÙÔ˘ KKE Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.E. ̤ÏÔ˜ Ù˘ K. AÛÊ·Ï›·˜ AıËÓÒÓ ‹ÙȘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÁÓÒÛÈÓ Ù·‡Ù˘ ÂÌ·Ù·ÈÒıËÛ·Ó ÔÈ ÛÎÔÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 47 ÂÎ ÙÔ‡ÙˆÓ. ̤ÏÔ˜ Ù˘ K. ÙÔ˘ KKE ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛȘ ÂȘ ÙÔ AÏÛ‡ÏÏÈÔÓ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡.E. ̤ÏÔ˜ Ù˘ K. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ K. ¢ÚÔ‡‰Â˜ Iˆ¿ÓÓ˘ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ KKE. AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ™Ù¤ÚÁ.™. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Â›Û˘ ÙËÓ 15/6/37 Ô BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ZÂÁÎ›ÓˆÊ P¿ÓÙÎÔ. E›Û˘ ·Ó¢ڤıË Ë °È¿Êη Ù˘ 5˘ AÎÙȉÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ Î·È Î·ÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó ÛˆÚ›· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÌÂÁ¿Ï·È ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÈÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È’ ÂÍÔÚ›ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¿˜. Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ OÚÁ·ÓÒÛˆ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.™.°. K·ÙfiÈÓ fï˜ ÙˆÓ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·Ú¿ Ù˘ °ÂÓ.∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞ ÁÎÚ·Ù›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ô B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ AÚÈÛÙ›‰Ë˜. ÙÔ˘ KKE Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ Ù˘ E. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 42 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ÂÍ ˆÓ 22 ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó. MÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ·È ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ·È M·ÚÁ·Ú›Ù· KˆÙÛ¿ÎÔ˘ Î·È PÂÁÁ›Ó· KÔÛÎÈÓ¿.E.°.E. ‰Ú·¤Ù˘ ÂÎ ÙˆÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ AÛÊ·Ï›·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. O‡ÙÔ˜ ‹ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ KKE ‰Ú¿Û·˜ ÂȘ M˘ÙÈÏ‹ÓËÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ 17/8/37 Ô NÂfiÊ˘ÙÔ˜ ‹ °ÂÚ¿Ó˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ KKE ÂÎ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ Ù˘ K. ÙËÓ ‰Â 23/6/37 Ô TÛÈÙ‹ÏÔ˜ ‹ TÛÈÙÔ˘Ï¿Î˘ °ÂÒÚ. Ù˘ EÓˆÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘.. A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1937.. TËÓ 25/7/37 Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô X·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ ‹ AÏ‚·Ófi˜ AÓ‰Ú¤·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊˆÓ ÂÎ Û˘ÛΤ„ˆ˜ ÌÂÙ’ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Ô›ÙÈÓ˜ Â›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ EÚÁ¿Ù˘ Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹ ¶··‰¿ÙÔ˜ B·Û.E. IÔ‡ÏÈÔ˜ 1937. ·›ÙÈÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ù˘ E. BfiÏÔÓ Î·È §¿ÚÈÛÛ·Ó. ̤ÏÔ˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ¶fiÏ˘ AıËÓÒÓ. Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙÔ˘ Î·È ‰Ú·¤Ù˘ ÂÍ AÁ. ÙÔ˘ KKE ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·‚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙfiÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. ̤ÏÔ˜ Ù˘ EÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ Ù˘ E. ÙÔ˘ KKE ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ 157 .

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 54 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 25. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ NÂÔÏ·›·˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘-B‡ÚˆÓÔ˜-K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜. AÁÁÂÏ¿Î˘.O. Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ KÔ˘ÙÛÔ‰‹ÌÔ˜ ·ÓÒÙÂÚÔÓ Û٤ϯԘ Ù˘ E. ·Ú·ı¤ÙˆÌÂÓ Î·ÙˆÙ¤Úˆ ›Ó·Î·˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎÒ˜ Ì ٷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›۷˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ AÛÊ·Ï›·˜. EÓ Û˘Ófiψ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 58 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 20. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ 5˘ AÎÙȉÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ 11˘ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ E.B. Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ÙÔ˘ KKE Î·È Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ §·Î·ÊÒÛ˘ Iˆ¿ÓÓ˘. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ 8/9/37 Ô M·ÚÙ˙ÒÙ·˜ E˘ı‡ÌÈÔ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔÓ Û٤ϯԘ Ù˘ OKNE. Ù·ÎÙÈ΋˜.E. Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜ NfiÏ·˜ B·Û. ‰È¿ Ì›·Ó ÂÈÛ¤ÙÈ ÊÔÚ¿Ó fiÛÔÓ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜ ¤‰Ú· ÙËÓ ÂÔ¯‹Ó ÂΛÓËÓ Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ˘ÔÛοÙˆÓ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ. ηٷ‰›Î·˜ Î·È ÂÎÙÔ›ÛÂȘ ηı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó ‰È·ÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1937. ˘fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹Ó Ù·‡Ù˘ ·Ó¿Ï˘ÛÈÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ 2·˜ AÎÙȉÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¢ÚÂı›Û˘ Ù˘ °È¿Êη˜ Ù˘ 2·˜ ·ÎÙ›‰Ô˜.158 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.A. ÙÔ˘ KKE Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1937 Ë °ÂÓÈ΋ AÛÊ¿ÏÂÈ· ·¤ÎÙËÛ ÂȉÈ΋ . AÛÊ·Ï›·˜ Î. M·ÓÈ·‰¿ÎË ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜. ÚÔ˜ ÏËÚÂÛÙ¤Ú·Ó Î·Ù·ÓfiËÛÈÓ Ù˘ ‰È·ÁÚ·ÊÔ̤Ó˘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ YÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ 19/10/37 Ô T۷ηϛ‰Ë˜ ‹ T۷οÏÔÁÏÔ˘. ‹ÙÔÈ ÔÈ AÏ¢ڛ‰Ë˜. ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 1937. MËÙÚÔÊ¿Ó˘. ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1937. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 22 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 10. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Â›Û˘ Ô Ù·Ì›·˜ Ù˘ 5˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ºÏÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ ·Ó¢ÚÂı¤ÓÙˆÓ Ï›ÛÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓ Û˘Ófiψ 19 ÂÍ ˆÓ ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó 11. AıËÓÒÓ. T¤ÏÔ˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ 7/10/37 Ô AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ KˆÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ Ù˘ 1˘ ·ÎÙ›‰Ô˜ Ù˘ K. KˆÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¿·ÓÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÓÈ·ÈÔÌÂÙˆÈ΋˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ AıËÓÒÓ. ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ÙÂÙ·ÚÙÔ‰ÈÂıÓÈÛÙÒÓ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔÓ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ AÚ¯ÂÈÔÌ·ÚÍÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ·› Î·È Ô‡Ùˆ ·ÂηχÊıË ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛȘ ‹ÙȘ ηÙˇı˘Ó fiÏ·˜ Ù·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.B. ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÂÍ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÂÎ ÙÔ‡ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÛÙ˘Ó. ‰È¿ Ó· ηٷ‰Âȯı›. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢Ô‡Î·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ K. NԤ̂ÚÈÔ˜ 1937. OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1937.

∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞

159

›ڷ Î·È ÌÔÚ› È· Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÈÔ Î·›ÚÈ· ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘
ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KKE.

ø˜ ÙÔ 1937 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.602 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ οıÂ
ηÙËÁÔÚ›·˜. Afi ·˘ÙÔ‡˜ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· 326
(12,53% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ), ··ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó ·fi Ù·
‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· 366 (14,07% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó 278
(10,69%) ˘Ôı¤ÛÂȘ. EÎÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ EÈÙÚÔ¤˜ AÛÊ·Ï›·˜
725 (27,86%). Afi ÙÔ˘˜ ÂÎÙÔÈÛı¤ÓÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó 172 (6,61%). BÁ‹Î·Ó ÁÈ· 100 (3,84%) ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÂÎÙfiÈÛ˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ›Û¯˘Û·Ó ÂÂȉ‹ ¤Î·Ó·Ó ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. K·È
Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó 635 (24, 40%) ¯ˆÚ›˜
Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ.
T· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· fiÏ· ηٿ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ‰‡Ô: Ô ¯·ÊȤ˜
Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. A˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ı·˘Ì¿ÛÈ·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘
1937 ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.
Afi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ
‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ (¯·ÊȤ‰Â˜) ÛÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÙÔ˘ KKE. Œ‚·Ï ¯·ÊȤ‰Â˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ¯Ú‹ÛÈ̘
ÏËÚÔÊÔڛ˜. M ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¯·ÊȤ‰ˆÓ Ë AÛÊ¿ÏÂÈ·
ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. TÔ˘˜
·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¿, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈÊÓȉ›·˙·Ó.
OÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔÈ ¤Û·˙·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜. MÂÚÈÎÔ›,
Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ οÚÊˆÓ·Ó ÔÈ Î·ıÔ‰ËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÓÔ‡Û·Ó
ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˘ÎÓfi ‰›ÎÙ˘Ô ¯·ÊȤ‰ˆÓ.
H AÛÊ¿ÏÂÈ· ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘
ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ KKE ·fi ÙÔ 1927. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ
KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ‹ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ηÈ
ÔÚ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ °ã ¢ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÔ˘ KKE
Ì ÙËÓ °ã ¢ÈÂıÓ‹. O Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô M¿ıÂÛ˘. ™ÙËÓ ÔÚ›·
ı· οÓÔ˘Ó ¯·ÊȤ‰Â˜ Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë, ËÁÂÙÈο
ı· ϤÁ·ÌÂ, ÙÔ˘ KKE: ÙÔÓ T˘Ú›ÌÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶.°. ÙÔ˘
KKE, ÙÔÓ M·ÓˆÏ¤·, Â›Û˘ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È ÙÔ˘ KKE. ¶ÔÏÏ¿
¿ÏÏ· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ì ÙËÓ AÛÊ¿ÏÂÈ·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ KKE. H
¯·ÊȉÔÏÔÁ›· ¤ÁÈÓÂ Ô Ì·ÌԇϷ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ.
TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÏÔ Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ÌÂıԉ‡ÙËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
·fi ÙÔÓ M·ÓÈ·‰¿ÎË Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ °Î¤ÌÂϘ Î·È ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜, ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÎfiÌ·

160

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ KKE. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·Ó
ÛÙÔÓ ∆‡Ô. A˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙȘ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì ¿ÁÚÈ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·
ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜. MÂÚÈÎÔ› ¤ı·Ó·Ó, ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂÏ¿ıËηÓ
Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘¤Î˘„·Ó. K·È Ë ›‰È· Ë AÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¤‰È‰Â fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È
·˘Ù¿ Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘
‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı›.
M ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈ˙·Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ
˘¤ÁÚ·Ê·Ó, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¯·ÊȤ‰Â˜.
K·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Êfi‚Ô.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‰È¤Ï˘Û ÙÔ KKE, fiˆ˜ ›ÛÙ¢Â, ·ÏÏ¿
ÙÔ ¤Î·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜
˘¤ÁÚ·„·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ 50.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏ›ÛÙËηÓ
ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ‹ ÂÍÔÚ›ÛÙËηÓ. ™ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ fiÏÂȘ ‰È·ÙËÚ‹ıËηÓ
‰˘Ó·ÌÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ Û ‚·ıÈ¿ ·Ú·ÓÔÌ›·, Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ›¯Â ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ
7Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °ã ¢ÈÂıÓÔ‡˜. K·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË
Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ›¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿.

8. T· ÛÙÔȯ›· Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ
ÙÔ˘ 1938 Î·È 1939
M ‚¿ÛË ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÎıÂÛË Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 1938
Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 19 Î·È ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó 7. OÈ ¿ÏÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ
ÌÂÙ·ÓÔ›·˜.
TÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 1938 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË 10
˘ËÚ¤ÙÚȘ Î·È ¿ÏÏ· 18 ¿ÙÔÌ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ù· 12.
TÔ M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1938 ¤ÁÈÓÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ AÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ N¤ˆÓ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ AÈfiÏÔ˘ ηÈ
E˘ÚÈ›‰Ô˘ (4/3/1938) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·fi Ì·ıËÙ¤˜
Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÔÏÒÓ. ŒÁÈÓ·Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ
·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ÂÂÎÙ¿ıËηÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÂÏÈο 130 ¿ÙÔÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜
Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. Afi ·˘ÙÔ‡˜ 21 ÂÎÙÔ›ÛÙËηÓ, 40 ··ÏÏ¿¯ÙËηÓ, 7
¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Û ‰›ÎË.
TÔÓ AÚ›ÏÈÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 75 (68 ¿ÓÙÚ˜, 7 Á˘Ó·›Î˜) ¿ÙÔÌ·, ·fi
Ù· ÔÔ›· ¤ÓÙÂ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È 19 ÛÙ·
·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ KKE. ™Ù· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ KKE Î·È Ù˘
OKNE ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ: B. NÂÊÂÏÔ‡‰Ë˜, ™Ù˘Ï. ™ÎÏ¿‚·ÈÓ·˜, ¢.
¶·ÚÙÛ·Ï›‰Ë˜, N. NÈÎÔÏÈÙÛ¿ÎÔ˜ Î·È ™‡ÚÔ˜ K·ÏÔ‰›Î˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›
Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ‹ ÂÎÙÔ›ÛÙËηÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·Ó, Ô˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜

∏ ¢π∫∆∞∆√ƒπ∞ ∆√À ª∂∆∞•∞

161

Ì ‰‹ÏˆÛË.
TÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1938 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 23 ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ›
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. K·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ÙÔ KKE ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜: °. ™È¿ÓÙÔ, K. £¤Ô, N. ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë, MfiÛ¯Ô˘ Î·È ™Î·Ê›‰·.
A˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ
ÛÙËÓ Aı‹Ó·.
TÔ 1939 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 832 ̤ÏË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ KKE.
TfiÙÂ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, ™È¿ÓÙÔ˜,
£¤Ô˜, ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë˜, ™Î·Ê›‰·˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ OKNE K·ı¿ÚÈÔ˜,
Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ KKE T˙ÈÓȤÚ˘ (™Î˘Ù¿Ï˘), Ô B·ÚԢ͋˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘
K.E., Ô TÛÔ˘ÚÙÛÔ‡Ï˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ K.E., Ô BÂΛ‰Ë˜, Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜
¶fiÏ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.
TÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ 1936-1939 Â›Ó·È 2.206 ¿ÙÔÌ·.
TÔ 1936
380
TÔ 1937
479
TÔ 1938
515
TÔ 1939
832
K·È fï˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ë AÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ
MÂÙ·Í¿-M·ÓÈ·‰¿ÎË ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ24 fiÙÈ:
¶·Ú¿ Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ˘¤ÛÙË Ë KOA
ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·È ¿ÏÏ·È ÎÔÌÌ·ÙÈη› ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ù·
ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ KKE ηٷ‚¿ÏÏÔ˘ÛÈ ÌÂÁ¿Ï·˜
ÚÔÛ·ı›·˜, fiˆ˜ ·ÔʇÁˆÛÈ ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ·ÔÛ‡ÓıÂÛÈÓ
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÒÓ ÙˆÓ, ‰È¿ Ù˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂΛӈÓ,
¿ÙÈÓ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ‹ ÂÙ¤ÚˆÓ ÏfiÁˆÓ
·Ú¤ÌÂÓÔÓ ·Û‡Ó‰ÂÙ·.

9. πÂÚÔÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ
√ÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ù·Ó ·fi Ù· ¤ÓÔÏ·
fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ·fi ¯·ÊȤ‰Â˜ Î·È Î·Ù·‰fiÙ˜ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·Ó
ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·. ∫·È ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ˙‹ÏÔ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
‡ÓÔÈ· ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, Û˘ÓÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Î·È ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
Î·È Á¤ÚÔÓÙ˜. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ª·ÓÈ·‰¿ÎË
›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î¤ÓÙÚ· ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ. √ π. °. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘
ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο:25
24. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÂÏ. 424.

162

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

¶ÚÈÓ ÎÏ›ۈÌÂÓ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Ê¤ÚˆÌÂÓ
‰È’ ÔÏ›ÁˆÓ Ù·˜ ÈÂÚÔÂÍÂÙ·ÛÙÈο˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÓÔÏ¿‰Ô˘
Î·È ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÂÊ‹ÚÌÔ˙ÔÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ
ˆ˜ ˘ÔÓÔÌ¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ˘Ô‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ
ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎ‹Ó ·Ó¿ÎÚÈÛÈÓ ÚÔ˜ ·fiÛ·ÛÈÓ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙËÓ Ì¤ıÔ‰ÔÓ, ÂȘ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·Ó ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÔ‡
˘‹Ú¯ÔÓ 3 ‰È·ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÙ‹ÚÈ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÙÔ ÂÓ 30,
ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ 75 Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔÓ 100 ‰Ú¿ÌÈ· ÚÂÙÛÈÓfiÏ·‰Ô. ∂¿Ó ¤ÎÚÈÓÂÓ
Ô ÈÂÚÔÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜, fiÙÈ Ô ·Ó·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ˆÌÔÏfiÁËÛ Ï‹Úˆ˜,
‰›‰ÂÙÔ ÂȘ ÙÔ‡ÙÔÓ, Ó· ›Ë ÙÔ ÚÒÙÔÓ ÔÙ‹ÚÈÔÓ. ªÂÙ¿ ËÌ›ˆÚÔÓ
ËÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›Ûˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ,
¿ÏÈÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÔ‡, ÙÔ ı‡Ì· ¤ÈÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ
ÔÙ‹ÚÈÔÓ ÙˆÓ 75 ‰Ú·Ì›ˆÓ. ∏ÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ˜ ‰È·ÎÔ‹
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÂÂÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηı·ÚÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜
ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ fiÛˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÙËÚ›Ô˘ ˘fi ÙÔ˘
ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂȘ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÌË Ï‹ÚÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁ›·˜, ÔfiÙ ‹Ú¯ÂÙÔ
Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ 100 ‰Ú·Ì›ˆÓ.
∞ÚÁfiÙÂÚÔÓ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘ ηı·ÚÎÙÈÎÔ‡ ¤Ï·‚ÂÓ Ë ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘
¿ÁÔ˘, fiÔ˘ ÂÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ Á˘ÌÓÔ› fiÛÔÈ Â‰˘ÛÙÚfiÔ˘Ó «Ó·
ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó» Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙˆÓ Î·È Ó· ηٷ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ. ∆fiÛ·˜ ‰Â ÒÚ·˜ ·Ú¤ÌÂÓÔÓ Î·ı‹ÌÂÓÔÈ Â› ÙÔ˘
¿ÁÔ˘, ÒÛÙ ÔÏÏ¿ÎȘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ ÎÚ˘Ô·Á‹Ì·Ù·.
∂› ϤÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ Ù· ‰È·‚fiËÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ
∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓËÁˆÓ›˙ÔÓÙÔ ÂȘ ıËÚȈ‰›·Ó Ù· ¯ÈÙÏÂÚÈο
ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∂˜-∂˜, Î·È ¿ÏÏ· ̤۷, ˆ˜
Ô ÛȉËÚÔ‡˜ Û٤ʷÓÔ˜ Ì ·Î¿Óı·˜ ÂȘ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÊÔÚ›ÙÔ Î·È ‚·ıÌˉfiÓ Â‚È‰ÒÓÂÙÔ ÂȘ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ,
Ë ÚfiÛ‰ÂÛȘ ÂȘ ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Î·È Ô ·ÓËÏ‹˜ ‰·ÚÌfi˜ ÂȘ Ù· Á˘ÌÓ¿
¤ÏÌ·Ù·, Ë ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ Ê¿Ï·ÁÍ, Ô ‰·ÚÌfi˜ Ì οÏÙÛ˜ Ï‹ÚÂȘ
¿ÌÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔÎ·Ï‹Ù·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, Ë ÂÎÚ›˙ˆÛȘ
ÙˆÓ ÙÚȯÒÓ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛȘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ‚Ú·Ûı¤ÓÙˆÓ
·˘ÁÒÓ ˘fi ÙËÓ Ì·Û¯¿ÏËÓ Î·È ÔÈÎ›Ï·È ¿ÏÏ·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ, Ù·˜
ÔÔ›·˜ ÂÁ¤ÓÓ· Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ,
ÂÓÓÔÔ‡ÓÙˆÓ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ¿ÓÙ· ÙÚfiÔÓ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜,
fiÌÔÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÓÒÚÈÛÂÓ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›·.

25. π. °. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘, fi.., ÛÂÏ. 47.

∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À

163

TO KA£E™Tø™ TH™ 4˘ AY°OY™TOY

1. ÃÈÙÏÂÚÈÎfi ηΤÎÙ˘Ô
√ ›‰ÈÔ˜ Ô π. ªÂÙ·Í¿˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ™Î¤„ÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ·
ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘:1
∏ ∂ÏÏ¿˜ ¤ÁÈÓ ·fi Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi, ∫Ú¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi, ∫Ú¿ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi, ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛÈ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÂÚÁ·ÙÈ΋, Î·È Î·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÓÙÈÏÔ˘ÙÔÎÚ·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ Â›¯Â ‚¤‚·È· ÎfiÌÌ· ȉȷ›ÙÂÚÔ
Ó· ΢‚ÂÚÓ¿. ∞ÏÏ¿ ÎfiÌÌ· ‹Ù·Ó fiÏÔ˜ Ô §·fi˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
·‰ÈfiÚıˆÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÔ‡˜ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜.

∫·È ·Ú·ÔÓÂ›Ù·È ·ÓÔȯٿ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê·Û›ÛÙ˜ (ÛÙÏÂÚ Î·È ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ)
¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·:2
∂Ô̤ӈ˜, ·Ó Ô Ã›ÙÏÂÚ Î·È Ô ªÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·ÓÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘„ÒÓ·Ó ÁÈ· ÛËÌ·›·, ¤ÚÂÂ
Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡Ó·ÌÈ.
∞ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ó¯fiÙ·Ó ·Ó Ù· ¿ÌÂÛ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‹ Î·È Ë
·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ı¤ÛÈ ¤ÊÂÚÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. §ÔÈfiÓ, ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿
·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· – ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Î·È ·ÏÏÔÈÒ˜
·Ó·Áη›· ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ηÌÈ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô‡Ù ¤‰ˆÛÂ
Ô‡Ù ˘ÂÛ¯¤ıË ÂȘ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·.
∂Ô̤ӈ˜ Ë πÙ·Ï›·, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÂÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘, ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ
ÊÈÏÈÎÒÙ·ÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Î·È ÈÛÙ¿ ÊÈÏÈÎÒÙ·ÙË.
∫·È fï˜ ‹Ù·Ó ¯ıÚÈ΋. ∞fi ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¯ıÚÈ΋. ∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÂÂ˙‹ÙËÛ ӷ ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛË Î·È ÙËÓ ˘ԉԇψÛË.
°È· ÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Ê·ÓÂÚfi.
µ¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ‚›· ·¿Óˆ
ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛË. ∞ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ·, ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¿„˘¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Í›·
Ì¿ÏÈÛÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ËÁ·›ÓÂÈ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ.
§ÔÈfiÓ Î·È Ô ªÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ Î·È Ô Ã›ÙÏÂÚ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘
∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ˆ‰ËÁËı‹Î·Ó ·fi ηӤӷ ·fi Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο
1. π. ªÂÙ·Í¿˜, ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙȘ 2.1.1941, ÙfiÌ. ¢ã, ÛÂÏ. 553.
2. Ÿ.., 553-554.

164

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ˘„ÒÓ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ. ∆Ô ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ,
ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÎÙ˘Ô‡Û·Ó ÙË ÛËÌ·›· ·˘Ù‹. ø‰ËÁËı‹Î·ÓÂ
ÏÔÈfiÓ ·fi ¿ÏÏ· ÂÏ·Ù‹ÚÈ·, Ô˘ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ٷ ‚·ıÈ¿ ηÈ
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÏ·Ù‹ÚÈ·.
∆È Â˙ËÙÔ‡ÛÂ Ë πÙ·Ï›·; ¡· ηٷÎÙ‹ÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó·
·Ó·ÛÙ‹ÛË ÙË ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏
ηٿÎÙËÛÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈfi Ù˘. ¢ËÏ·‰‹ ¤Î·Ó ÂΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ
ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∞Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈ΋
ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·›·, ·Ê‹Óˆ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‰ÒÛË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ÂȘ ÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ ηٿÎÙËÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÛΤ·˙ ·fi οÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡· Ù˘ ·Ï‹˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜
ÂÈÚÚÔ‹˜, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· ·Ê‹ÛË ÙËÓ πÙ·Ï›· Ó· ÙËÓ
ηٷÎÙ‹ÛË, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ‰È¿ ·ÓÙfi˜ ÙÚfiÔ˘. ∞ÏϤˆ˜ ¤ÂÊÙ Ë
ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓÔ˜ Ù˘.
∫·È fï˜ ÙËÓ ¿ÊËÛÂ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ¿ÊËÛÂ, ·ÏÏ¿ ηÈ
Ì·˜ ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ¤ÌÌÂÛ·. ∆Ô fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ΋ڢÍ ÙÔÓ
fiÏÂÌÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Âȯ›ÚËÌ·, ÚÒÙ· ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ
¤ÌÌÂÛ· οı ̤ڷ ˆ˜ ı· Ì·˜ ÙÔÓ ÎËÚ‡ÍË ·Ó ‰Â¯ıԇ̠·fi
ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ·, Î·È ¤ÂÈÙ· ÁÈ·Ù›
ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÔÏÂÌ‹ÛË ı· ÌÂٷʤÚË ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·,
Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙËÓ Û˘ÌʤÚÂÈ.
°È· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛË ¤ÙÛÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, ı· Ë fiÙÈ
Î·È ·˘Ù‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô‰ËÁÂ›Ù·È fi¯È ·fi Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ·
Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ù˘ ÛËÌ·›·˜, ·ÏÏ¿ ·fi ¿ÏÏ·. ∫·È ·˘Ùfi ›ӷÈ,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, Ô ÛÎÔfi˜ Ó·
ÎÚËÌÓ›ÛË ÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛË Ù·
ÂÚ›È¿ Ù˘.

TÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ 4˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Î¤ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡,
·ÏÏ¿ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÚ›¯ÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. K·È ϤÌ ηΤÎÙ˘Ô
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï·˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ· fiˆ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜
ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. °È·Ù› ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯ÈÙÏÂÚÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë
Ï·ÙÈ¿ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ ˆ˜ ÌÂÛÛ›·. O ›‰ÈÔ˜ Ô MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ıÂÛ˘ ÙÔ˘ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ™ÙȘ 17 ª·˝Ô˘ 1940 ı· ÁÚ¿„ÂÈ: «MÂÏ·Á¯ÔÏ›·
ÌÔ˘ ‹Û˘¯Ë ÁÈ· ÂΛӷ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÌÔ˘!». ∫·È ·ÏÏÔ‡, «Î·È Â›Ì·È Î·È ÎÔÓÙfi˜...», «Î·Ó›˜
‰ÂÓ Ì ÚÔÛ¤¯ÂÈ...».
KÔÈÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ X›ÙÏÂÚ Î·È ÛÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Â›Ó·È Ô
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο
ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ›ÛÙÂ˘Â Ô §¤ÓÈÓ,
·ÏÏ¿ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. E›¯·Ó ‰Â¯Ù› ÙË ı¤ÛË

∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À

165

ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ. K·È fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË
§·˚ÎÒÓ MÂÙÒˆÓ Î·È fi¯È ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.
H ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô X›ÙÏÂÚ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ
Ì ¤Ó· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔ 24% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÂÓÒ
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ KKE ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ 8%. K·È ÔÈ
‰‡Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Ù· K.K., ·ÏÏ¿ Ô MÂÙ·Í¿˜ ¤ÊÙ·ÛÂ
Û ·ÎÚfiÙËÙ˜ Ô˘ Á‡ÚÈ˙·Ó ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.
O X›ÙÏÂÚ ¤Ï˘Û ÙË ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ì ÙË
ÏËÛÙ›· Î·È ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ E‚Ú·›ˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘
ÔϤÌÔ˘. O MÂÙ·Í¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‚ڋΠχÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘
Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛÂ.
O MÂÙ·Í¿˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË EON, ÙË ÓÂÔÏ·›·
Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٿ Ì›ÌËÛË Ù˘ ¯ÈÙÏÂÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú›˙ˆÛÂ.
TÔ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 1937 Ô M·ÓÈ·‰¿Î˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ X›ÌÏÂÚ
ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. K·È Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ °Ô˘fiÙÂÚÏÔÔ˘, Ô˘ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ X›ÌÏÂÚ
ÚÔ˜ ÙÔÓ M·ÓÈ·‰¿ÎË Î·È ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ÿÓÙÂÓ, ϤÂÈ fiÙÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ô˘ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘
BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ¶·ÍÈÓfi˜.
OÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ X›ÌÏÂÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ M·ÓÈ·‰¿ÎË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ¤¯Ô˘Ó
ˆ˜ ÂÍ‹˜:3
Afi X›ÌÌÏÂÚ
¶ÚÔ˜: M·ÓÈ·‰¿ÎË
EÈÛÙÔÏ‹
BÂÚÔÏ›ÓÔ, 5 M·˝Ô˘ 1937
EÍÔ¯Òٷ٠·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤,
E›¯· Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi
fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, Ó·
ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜.
H ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ›ڷ˜ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤ˆ˜
ÙÒÚ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÛÙÂÓ‹
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ,
¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·˘ÍËı› ¿Ú· Ôχ Ë ÈηÓfiÙËÙ·
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈ΋
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. E›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ë Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹
Ú¤ÂÈ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, Ó·
3. °È¿ÓÓ˘ AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, OÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÂΉ. ¢ÈÔÁ¤Ó˘,
ÛÂÏ. 86-88.

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

166

Ì›ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜.
Œ¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÚÔÛηϤۈ ÙÒÚ· ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘
·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·È Ó·
Û·˜ ˙ËÙ‹Ûˆ Ó· Ì ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÙ ·Ó ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ
ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛˆ ·ÚÁfiÙÂÚ·. E¤ÏÂÍ· ÙËÓ 30‹
A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û·Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó‰È¿Û΄˘. H
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
ÚÔÛηϤۈ, Û·Ó ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓfi ÌÔ˘, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
Û·˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ô˘
ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1937. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜ ı· ÌÔ˘
ÚÔÛʤÚÂÈ ÂȉÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË.
M ‚·ı‡Ù·ÙË ÂÎÙ›ÌËÛË
X. X›ÌÌÏÂÚ
Afi: M·ÓÈ·‰¿ÎË
¶ÚÔ˜: X›ÌÌÏÂÚ
EÈÛÙÔÏ‹
Aı‹Ó·È, (‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·)
EÍÔ¯ÒÙ·ÙÂ,
H ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ù ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË
Ó· ÚԂ›Ù ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Û·˜ Ù˘ 5˘ M·˝Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ
¢ηÈÚ›· Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ˜
Ì·˙› Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ Û˘Á¯·ÚÒ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ Ó·
Û˘ÁηϤÛÂÙ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈ-ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.
¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ÂÌ›˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ı·Ó¿ÛÈÌÔ˜ ¯ıÚfi˜, Ô
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË
Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó
ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. K·È Ë EÏÏ¿‰· Ô˘ ›¯Â
ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÊÈ¿ÏÙË
Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ fiϘ Ù˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û’ ·˘Ù‹
ÙË Ì¿¯Ë, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÛÙÂÓ¿ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Û·˜ Ó·
ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙË ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·È ÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË.
OÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ›. TÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ô‰ËÁ›Â˜
Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó
fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ ÙÔ˘
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÔʤÏË
·fi ÙË ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
˘fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÊˆÙÈṲ̂ÓË ËÁÂÛ›· Û·˜.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘
ı· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈÎÒ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·:
1. AÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÂÓÈο, ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË

∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À

167

ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο
ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·.
2. AÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ì¤Û·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÙÒÚ· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘
›¯·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·.
3. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ Î·È ·ÔÌÔÓÒÛˆ˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ
(ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜, ÛÙÚ·Ùfi‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î.Ï.), ÂÂȉ‹ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ
Â‰Ò ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
4. £¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜
·fi ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ÙËÓ Í¤ÓË ÚÔ·Á¿Ó‰·.
5. £¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈ-ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ
ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.
6. ¶ÚfiÔ‰ÔÈ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٷ‰›ˆÍË
ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.
KÏ›ӈ Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë Û˘Ó‰È¿Û΄Ë, ˘fi ÙËÓ
ʈÙÈṲ̂ÓË ËÁÂÛ›· Û·˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηÈ
·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.

O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›·
ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿, Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÿÓÙÂÓ ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
1936 ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο:4
... Afi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ
Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏËıÈÓfi, fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ MÂÙ·Í¿˜ ‰Â ¯·›ÚÂÈ
ηÌÈ¿˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ Ì¿˙˜. ŸÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜
Ô·‰Ô‡˜. ŸÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο Ô˘ ‰Â ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È Ô˘ ı· ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ·‡ÚÈÔ ·Ó ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ
ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚ· ·ÏÏÔ‡. ŸÙÈ
ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ
Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÁÈ·Ù› ¢ÓÔÔ‡Ó
ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. K·È fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜
ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ‹Û˘¯ÔÈ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛı›.
O‡Ù ÌÔÚ› Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ó· ÛÙËÚȯÙ› Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿Á΢
Û ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ (‹ Ì¿ÏÏÔÓ
‹Ù·Ó) Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ KÔÓ‰‡ÏË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È
ÛÙÔ MÂÙ·Í¿ ˘‹Ú¯Â Ô ÈÔ ÂÌ·ı‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. YÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
fiÙÈ ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ¿ÓıÚˆÔ
ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË
4. Ÿ.., ÛÂÏ. 89-95.

168

¶EPIK§H™ PO¢AKH™

Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È fiÛÔ ·ÌÂÚfiÏËÙË Î·È ·Ó
Â›Ó·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. K·ıÒ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ ·fi
‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı‡ÂÏÏ· Ô˘
ÍÂÛ¿, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ÂÈÛÊ·Ï‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ.
O ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ó· Í·Ó·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi
ÙÔ˘, ‹‰Ë ¤·Û¯Â ·fi ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜. K·Ó¤Ó·
ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÍÂÛËÎÒıËΠÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› Ù· ÂıÓÈÎÈÛÙÈο
¿ıË Î·È Ó· Û·ÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. TÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ù˘
4˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
›¯Â ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ¶Ò˜ ÙfiÙ ÌÔÚ›
ÌÈ· ·˘Ù·Ú¯È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; ¢ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù›ÔÙ· –Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜
ÙÔÈ΋˜ ·Ú¿Ï˘Û˘– ÂÓÒ ÔÈ ÁÓ‹ÛÈÔÈ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ ›¯·Ó οıÂ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Âڈ̤ÓÔ˘.
™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ·ıÈ·Ṳ̂Ó˜ «È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜»,
ÂÓÒ ÔÈ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¿ÛË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, ·ÏÏ¿
ÌÈ· ¿Û¯ÂÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹, ÊÙÈ·Á̤ÓË Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ
Ì·ÏÒÌ·Ù·.
ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. H EÏÏ¿‰· ÁÏ›ÛÙÚËÛ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·.
¢ÂÓ ¤Î·Ó ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÒıËÎÂ
Ó· ÙË ‰Â¯ı› ˘fi ÙËÓ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ›ÂÛË ÂÓfi˜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡
ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. TÔ ÁÏ›ÛÙÚËÌ· ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ‡, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜
ÊÈÏÔÓÈ˘ ÙˆÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ, ÙË
‚·ıÌÈ·›· ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙËÓ ·fiÂÈÚ·
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘fi ÙËÓ Â·ÓÔÚıˆÌ¤ÓË
ÌÔÓ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈ΋˜
‰Ú¿Û˘, ÒÛÔ˘ Ë Ì˯·Ó‹ ÂÊı¿ÚË Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fiÚÈÛ ˘‡ı˘ÓÔ
¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi. H ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó ·ÓÒ‰˘ÓË Î·È
Û˘Ìو̷ÙÈ΋, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÙËÓ ¤Î·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·fi Ù˘¯·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·. £· ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó
‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ¸¿ÚÍÂÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ·Ó, ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
KÔÓ‰‡Ï˘, Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹ ·ÎfiÌË ÎÈ Ô T۷ω¿Ú˘.
AÏÏ¿, ÂÓÒ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÂÈÚ· ÚÔÊËÙ›·˜ ı· ‹Ù·Ó
·ÓfiËÙË, ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ: M‹ˆ˜ Ô ÓfiıÔ˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È
ÔÈ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ; EıÓÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi, ÙÔ
ÈÙ·ÏÈÎfi ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Â›Ó·È, fiÓÙˆ˜, ·›ı·ÓÔ
Ó· Û˘Ì‚Â›. E›Ó·È, fï˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ·›ı·ÓÔ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË
ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ –ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ô˘ Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜
ÔÚÈÛÙÈ΋– ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙËÓ

OÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ· ÛÙ·ıÌÈṲ̂Ó˜. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋. H ËÁÂÛ›· Ù˘ EON ‹Ù·Ó ¤ÎÊ˘ÏË Î·È ·˘Ùfi ÛÔοÚÈÛÂ. ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÌÂٷΛÓËÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ °Ô˘fiÙÂÚÏÔÔ˘ ÛÙȘ 19/12/1938 ¤ÁÚ·Ê Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘:5 AÓ·ÊÔÚ¿ Aı‹Ó·È. Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ 5. Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠˆ˜ ‚¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙÔ Ï·fi.. H ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Û·Ó Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. . H ¿ÌÂÛË ·ÈÙ›· Ù˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ë EON ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. H EON. Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ EıÓÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛË NÂÔÏ·›·˜. fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂÈÊ·ÓÂȷο ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜. 96-97. ·fi ÙfiÙ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„· ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔ˘. ÂÂȉ‹ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÎÙÂı› Ì ÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ AıËÓÒÓ. ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. H Â›ıÂÛË ÂΉËÏÒıËΠfiÙ·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ MÂÙ·Í¿˜ ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù·. MÈ· ÂÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ EON ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ›ÛÙË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¯ˆÚ›˜ ‚›·È˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ÛÂÏ. ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÙȘ Ì¿ÓÙ˜. Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. Î·È fiÙÈ ··ÈÙ› ·fi fiÏÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙË ı¤ÏËÛË. Ÿ. ¤Êı·Û Û ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô. ·Ó fi¯È ÛÙËÓ «·Ó·Á¤ÓÓËÛË». ̤۷ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ. ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Â›¯Â Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ·˘Ùfi ÙÔ ·ÎfiÌË ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÒÌ·. H EON. 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1938 E‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó·. Ô ›‰ÈÔ˜. ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘. ÔÈ ÔÌÈϛ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ›¯·Ó ۯ‰ȷÛı› ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›·. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. ÒÛÙ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ Â‰Ò ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ıˆÚ› ÙÒÚ· fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛÙ› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· Ì ÌÈ· Ù˘Ú·ÓÓ›· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ŒÂÈÙ· ‰fiıËÎ·Ó ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ı· ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ·Ó ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó «·˘ıfiÚÌËÙ·» Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. Ì ÙÔ˘˜ «Ê·Ï·ÁÁ›Ù˜» Ù˘. Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ.∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À 169 ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂʤÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ·.. ÙȘ ÛÙÔϤ˜ Ù˘. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ̛· ÏÔÁÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·.

ÛÂÏ. Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔÓ °Ô˘ÒÙÂÚÏÔÔ˘. 98-99. ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηÌ‹. ŒÙÛÈ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ EON. §fiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô„ÈÒÓ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. K·È Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÂÌÓÂfiÌÂÓÔ ·fi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ N¤Ô KÚ¿ÙÔ˜. ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ™Â fi. Ë ÙÂٷ̤ÓË Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÂÚÂı›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Á›ÓÂÈ ·‰È¿ÓÙÚÔ· ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ı·˘Ì¿ÛÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È IÙ·ÏÔ‡˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ηÚÔÊfiÚ˜ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ ÚÔ˜ ˙ËÌ›· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ·ÚfiÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ηٿ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ë ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.. Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ̛· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. Ÿ. 2. ÒÛÙ ӷ ‹Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘Ú· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì fi.. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ MÂÙ·Í¿.. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 6.ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ·ÏÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Î·È ·Ë‰›· fiÏˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘.. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· οÔÈÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ Ì ·ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ì ·˘ÛÙËÚ¿ Â›ÛËÌË ı¤ÛË.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 170 ¤ÙÂÈÓ·Ó Ó· ÙËÓ ıˆÚÔ‡Ó ¿¯ÚËÛÙÔ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÌÂÏ¿.¶·È‰Â›· ª·˙› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË .. Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ó ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·. H ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ì·˜ Ë EÏÏ¿‰· ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ì·˜ ‚ÔχÂÈ ¿Ú· Ôχ ηϿ Î·È ·Ó –ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ηÌÈ¿˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘– Ë EÏÏ¿‰· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο:6 . ̤ۈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ Ù›ÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷.. . √ ™¿ÚÙ˙ÂÓÙ Û ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏfiÚ‰Ô X¿ÏÈÊ·Í.¢ÈηÈÔÛ‡ÓË .

K·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔ̿گ˜ Î·È ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÈÛÙÔ› ÛÙÔÓ °ã ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ΋ڢÍÂ Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ. ¤ÁÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ÔÌfiı˘ÌÔ „‹ÊÔ Ù˘. fiÙÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ÂΉËψı› ·ÓÔÈÎÙ¿ ηٿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ‹Ù·Ó ·ÓÔȯً ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜! OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·.∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À 171 ·ÈÚÂÙfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. £ÂÔÙfi΢ ·fi ÙËÓ A˘ÛÙÚ›·. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ÌfiÓÔ . TÔ ºÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ· Ù‹ÚËÛ ÂÊÂÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË. °ÂÓÈο Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ¿¯ÙËΠÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÏȘ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· O Iˆ¿ÓÓ˘ MÂÙ·Í¿˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÎÔÈÓÔٿگ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ·ÚfiÏÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÙÔ KKE ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 14 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ (ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÔÊÈ·ÓÔÔ˘ÏÈÎÔ›). ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÛÙÔÓ ™. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ 1932. 6 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. OÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. A˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ô I. ·ÏÏ¿ ÙÔ §·˚Îfi M¤ÙˆÔ. ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÔÏ˘fiÌÂÓÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ٤ıËΠ˘fi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. Ô ªÂÙ·Í¿˜ Ì ÂȉÈÎfi ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ‡˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ¤Ó‰ÈÎÔ ·˘Ùfi ̤ÛÔÓ. T· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ η٤¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ·ÏÏ¿ ‰¤¯ÙËΠӷ Á›ÓÂÈ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘. K·È ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ KKE. BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÂΛÓÔÓ. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÁÈ·Ù› Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÌfiÓÔ ÂÙ¿ ¤‰Ú˜ ÛÙËÓ AÓ·ıˆÚËÙÈ΋ BÔ˘Ï‹ Ô˘ ›¯Â ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 26˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1936. ŸÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ¤Î·Ó·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. 3.

ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. M·˙› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. X·Ù˙Ë¿ÓÔ ÙˆÓ §·˚ÎÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. £· ··ÁfiÚ¢·Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›·. TÛ¿ÙÛÔ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È ÙÔÓ ¶. OÈ ¿ÏÏÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. O MÂÙ·Í¿˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ï·ÛÙ‹ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ K·Ê·ÓÙ¿ÚË. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. AÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. A˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ E˘Ú˘Ù¿Ó· ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ P¤ÓÙË ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. §fiÓÙÔ ÙˆÓ §·˚ÎÒÓ Î·È §È‚ÂÚ¿ÙÔ ÙˆÓ ıÂÔÙÔÎÈÎÒÓ. EΛ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ™ÔÊÔ‡ÏË Î·È K·Ê·ÓÙ¿ÚË Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÚÔ΋ڢÍË. £ÂÔÙfiÎË Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. T· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ì·ÓÈʤÛÙÔ ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡. K·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ÂÎÙfiÈÛ‹ ÙÔ˘. Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÈÌÂÏ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ £ÂÌ. EͤÏÂÍ·Ó ‰‡Ô ÂÈÙÚÔ¤˜. ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ I. ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÈÚÔ‡Û ٷ fiÛ· ¤ÏÂÁ ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ·. fiÔ˘ ηٿÁÁÂÏÓ·Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È ÍÂÛΤ·˙·Ó Ù· „‡‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ÂÎÙfiÈÛ‹ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. O K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ™ÙȘ 17 NԤ̂ÚË 1936 ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Ô ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1938. TÔ 1937 Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË.Ï. H ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÚÔ‰fiıËΠÛÙÔÓ KÔÙ˙È¿ Î·È Ô M·ÓÈ·‰¿Î˘ ‰È¤Ù·Í ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜. Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë BÔ˘Ï‹. TÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ηıfiÚÈ˙ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ¤·È˙·Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Û·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. MÂÓÔӈ̤ӷ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô ¶. ™ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. KÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ fï˜ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î. ŒÏÂÁ·Ó: «√ Ê·ÛÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘».172 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙfiÙ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Ô ™ÔÊÔ‡Ï˘. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ K·Ê·ÓÙ¿ÚË Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ . ı· ¤‚·˙·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∆‡Ô –Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi– Î·È ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηٿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.

°. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ŒÙÛÈ. X·Ù˙‹Ì¢. ™Ù. H ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ Û ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ‡ˆÓ. H Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÂȉ‹ Ô MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ó¤ÙÚÂÂ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ŸÌˆ˜ ·¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· Î·È ÂΉËÏÒıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË (28-29 πÔ˘Ï›Ô˘ 1938). ¶ÂÚÈÎÏ‹ P¿ÏÏË. ∫ÔÏ˘‚¿.¿. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Â›¯Â ·Ú¯ËÁfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ. TÔ 1938 È¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÙÔ›ÛÙËηÓ. A. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. TÔ Î›ÓËÌ· ›¯Â ÔÚÁ·Óˆı› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˘‹Ú¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ KKE. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂‰Ò ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÙ˘¯›·. Ë M˘ÛÙÈ΋ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛȘ (MEO) Î.∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À 173 ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› (M˘ÏˆÓ¿˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. MËÙÛÔÙ¿ÎË. . ∂. Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎfiÌË ÚÔ‰fiıËÎÂ. MÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÂÈÚ· ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¢È·Ì¤ÛË. TÔ 1937 ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· ΛÓËÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. Û’ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂÏ¿. H ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·fi ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ KÚ‹Ù˘ ÙÔ 1938. ∆Û¤ÏÔ˘ Î·È ¿ÏψÓ). K. TË ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ¿ÏË Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∫‡ÚÎÔ˘. ·ÊÔ‡ ¤ıÂÛ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ fiÏË ÙË ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ. ∆· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ·¿ÓıÚˆ·. ÙÔ KKE. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ë ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋ ¿ÏË ¤ÊÙÂÈ. Î·È Ô Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÛ·ÁÁ·Ú›‰Ë Î·È ÙÔÓ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ M·Ù¿Ï·. Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı› ÔÚÁ·ÓˆÙÈο. E˘ÂÏ›‰Ë˜). Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¡. Ì fiÚÁ·Ó· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 12˘ MÂÚ·Ú¯›·˜ I. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÛÙȘ 27 M·ÚÙ›Ô˘ 1938 ¤ı·ÓÂ. NÙÂÓÙȉ¿Î˘. ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â ÌfiÏȘ Ô I. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹Ù·Ó ‚¿ÛÈ̘. BÂÚÔÈfiÔ˘ÏÔ˘. ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ‰ÈfiÙÈ ·ÏÔ‡Ûٷٷ ›¯·Ó ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ. TËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯Â Ô A¯ÈÏϤ·˜ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙ. ·ÏÏ¿ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË: Ë ºÈÏÈ΋ EÙ·ÈÚ›· (Ì ÙÔ˘˜ ¡. MÂÏ¿˜. ªÈ¯. TÛ·ÁÁ·Ú›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÎÚÔ‡ÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜. §È‚ÂÚ¿ÙÔ˜.

174 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ™ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ‰ÈfiÙÈ Â΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ‰È·‰fiÛÂȘ ÂÚ› ÂÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÂÍÂÁ¤ÚÛˆ˜ ηı’ ¿·Û·Ó ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:7 ∆Ô Î›ÓËÌ· ›¯ÂÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfiÓ ÙÔ˘ °ÂÓ. √ π. ÛÂÏ. Î·È ÔÈ: πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ªÔ˘ÓÙ¿Î˘. ∫ÔÚˆÓ¿Î˘. ¡ÂÔʇÙÔ˘. 73-74. ∏ ÂȘ Ù·˜ ∞ı‹Ó·˜ ÌÂÙ·‰Ôı›۷ ·ÛÙÚ·È·›ˆ˜ ›‰ËÛȘ ÂÚ› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Â›¯ÂÓ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ıÔÚ‡‚ËÛÈÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. °. ª·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¯ÚÂÒıË Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛË ÂȘ ÙÔÓ ·Û‡ÚÌ·ÙÔÓ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ˘fi Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ „‹ÊÈÛÌ· ‰È¿ ÙÔÓ ‚·ÛÈϤ·. ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ ∫Ú‹Ù˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË Î·È ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ÂÓ ÔȘ ÙÔ˘ ™Ù˘Ï. ˆ˜ Â›Û˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ ÙÔ˘ 14Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÓÈÒÓ. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿. √‡Ùˆ˜. °. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛÈÓ ÂÙ·ÒÚÔ˘ ·fi Ù˘ ÂÎڋ͈˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ ¢Â̤ÛÙȯ·. ·›ÙÈÓ˜ ¤Û¯ÔÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΛ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÂˆÊÂÏËı¤ÓÙ˜ Ù˘ ¯·Ï·ÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ Î·Ù’ ·˘ÙÒÓ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ηٷÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. °ÎÈfiη. 7. ªÂÓ¿. ∆ÛÈÚÈÌÒÎÔ˘. . ÚÔ¤‚Ë ÂȘ ÙËÓ Û‡ÏÏË„ÈÓ Î·È ·¤Ï·ÛÈÓ ‹ ÂÁοıÂÈÚÍÈÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜ °Ô˘‰› Ï›ÛÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∏ ÔÏÈÙ›· Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. °ÂˆÚÁÈÏ·‰¿Î˘. ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡. ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹. Ë ‰Â fiÏȘ ÂÚÈ‹Ú¯ÂÙÔ Î·È ¿ÏÈÓ ˘fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹Ó ÂÍÔ˘Û›·Ó. ÙÔ˘ 1950. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ¿ÛÎÔÔÓ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ó¯›Ûˆ˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓÔ˜. ¤Î‰. §¿ÛÎÔ˘. ‰fiıË ‰È·Ù·Á‹ ÂÁηٷÏ›„ÂÒ˜ ÙÔ˘. ‰ÈÂÛÎÔÚ›ÛıËÛ·Ó ·Ó¿ ÙËÓ fiÏÈÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈη› ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ. π. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÛÙÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ÔÈ ÌÂÓ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¯ÒÚËÛ·Ó ÂΠ÷ӛˆÓ ‰È·ÚÚ‡۷ÓÙ˜ ÂȘ Ù· ¤ÚÈÍ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂȘ ÙÈÓ¿ Û˘ÓÔÈΛ·Ó ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ·ÓÙËÏÏ¿ÁËÛ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÊfiÓÔÓ ‰‡Ô ÂÎ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‰Â˘Ù¤ÚˆÓ. ªÔ˘˙¿ÓË. ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ ¶ÚˆÙÔÛ˘ÁÁ¤ÏÔ˘. ÂÓÒ ÂÂÎÚ¿ÙÂÈ Î·ı’ fiÏËÓ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜. ȉ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÈÛÙˆıÂ›Û·Ó ˘·Ó·¯ÒÚËÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ·Ó·ÏËÊı›۷˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ÌÂÌ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÂÚ› ÂÁη›ÚÔ˘ Û˘Ìڿ͈˜ Î·È ÁÂÓÈ·ۈ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ÙÔ˘ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ ∞Ó‰Ú. ‹ÙȘ. ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË Â¤ÎÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂȘ ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ µÔÏÔ˘‰¿Î˘. ∫ÔÏÏȷϤÍË. °ÔÓ·Ù¿. Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ ª¿Óٷη˜ Î·È ∫·Ê¿ÙÔ˜. ¶··‰¿ÎË. ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ π.

A˘Ùfi fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÒÓ ·ÔÂÈÚÒÓ. ÏËÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ô˘ ª¿Óٷη. ∫·ÙÛ·ÚÔ‡. ÙÔ˘ Â›Û˘ ˘·ÛÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÏÔ¯·ÁÔ‡ ¶··Ì·ÓÙ¤ÏÔ˘. K·È ÙfiÙ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ (¯ÈÙÏÂÚÈ΋) ›ÂÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÊ·›Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. M¤Û· Û’ ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· §·˚Îfi M¤ÙˆÔ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ (K. ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·. ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÌËÓ¿Ú¯Ô˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ‹. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ. ÙÔ˘ ˘ÔÛÌËÓ·ÁÔ‡ ∫·Ù¿ÛÔ˘. ÙÔ˘ ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡ ∫Ú‹Ù˘ ¶. ∫·ÙÛÈηÌ‹. H ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ¤Ù˘¯Â Ì ÙË ‚›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ËÌ›ÌÂÙÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Afi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ KKE. °‡·ÚË. ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ §Âηӛ‰Ô˘ Î·È ∫·ÛÈÌ¿ÙË. ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∏ÏÈÔ˘fiψ˜ ∑ÔÏÒÙ· Î·È ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ °. Ô˘ . ˘¤ÁÚ·„ ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. OÈ ÕÁÁÏÔÈ. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ı· ÙÔÓ ÂΉÈÒÍÔ˘Ó. ŸÌˆ˜. fiÙÈ Ë È‰›· ΢‚¤ÚÓËÛȘ ÂÊ˘Á¿‰Â˘ÛÂÓ ÂȘ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ·˜ ‰È¿ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÚ‹ÌËÓ ÂȘ ı¿Ó·ÙÔÓ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. MÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÂÈÚ· ¤ÁÈÓ ӷ ÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ Î›ÓËÌ· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ TÛÔ˘‰ÂÚfi. Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ. Ê˘ÁÔ‰È΋۷ÓÙÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔÓ.¢. ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¶·Û·Ú¿ÎË. ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ô˘ §ÂÏÔ‡‰·. O MÂÙ·Í¿˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¶·˘Ï‹. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡. ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ˘·ÛÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¶·ÁοÏÔ˘ ¶·Ó. ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·Ó‰ËÏ¿ÎË ÂȘ ÙÔ ÁÚ·Ê›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁ›ÓÔÓÙÔ ·È Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú‹Ù˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È µÔÏÔ˘‰¿ÎË ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ÚÔ˜ Â¤ÎÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ÙˆÓ ÌÔÈÚ¿Ú¯ˆÓ ∫·ÙÚ·Ì‹ Î·È ™·Ú¿ÊË.) ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó §·˚ο M¤Ùˆ·. H ÚˆÙÔÔÚ›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ›¯Â ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ÛÙ· ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ·. ÙÔ˘ ÛÌËÓ·ÁÔ‡ °Ô˘ÏÈΛ‰Ë. ÂȘ ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â¯ÔÚËÁ‹ıË ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·ÌÓËÛÙ›·. ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›· Î·È ÂÍ·ÚıÚÒıËÎÂ. O MÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. Ô˘ ÂÈÛΛ·Û ٷ ¿ÓÙ·. ÛÙȘ 22πÔ˘Ï›Ô˘ 1936. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤‚·ÈÓ Û ÎÔÈÓÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1928. ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÷Ù˙ËÛ·Ú¿ÓÙÔ˘. TÔ 1938 ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ‹ ηχÙÂÚ· Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. Ë ÚÔÛÙÚÈ‚‹ MÂÙ·Í¿-ÕÁÁÏˆÓ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ.∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À 175 ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ô˘ µ·Îο.

TËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1940 ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ AÂÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ º‡ÚÚÂÚ. ™‡ÓÙÔÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÙ·ÏÔ-ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û‡Úڷ͢ Ô NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·˜ Í·Ó·ÏËÛ›·Û ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ 8. O NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Ê·ÓÂÚ¿ ·ÁÁÏfiÊÈÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. VI D4 Hoe/ka EÛˆÎÏ›ˆ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ VI °Ú·Ê›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·ÛÎËı› ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.176 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ê˘ÛÈο ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. EÏÏ¿‰·: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘. ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ §Ô˘ÊÙ¯¿ÓÛ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì·˙› Ì·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1940. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1939.. TȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ·ÁÁÏfiÊÈÏÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙȘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ VI °Ú·Ê›Ԣ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘. 98-99. .. TÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 20/12/1940 ·ÏÏ¿ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ:8 863/285980 .84 Afi: YËÚÂÛ›· AÛÊ·Ï›·˜ Î·È S. ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÔÈÙ·ÏÈ΋˜ Û‡Úڷ͢ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ §Ô˘ÊÙ¯¿ÓÛ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. £· ‹ıÂÏ· ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ò˜. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ̤ۈ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ôχ ηı·Ú‹. AÚÓÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÂÈÚ‹ÓË ÛÙ· B·ÏοÓÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚÔˆı‹ıËÎÂ. °È¿ÓÓ˘ ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. fi. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ™¿ÚÙ˙ÂÓÙ ÚÔ˜ ÙÔ ÏfiÚ‰Ô X¿ÏÈÊ·Í. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Í·Ó·ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ MÂÙ·Í¿.D. ÛÂÏ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÓfiËÙ·. ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙ¿ÛË. O NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 AÓ·ÊÔÚ¿ ˘’ ·ÚÈı. TÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› (¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ›) Î·È ÔÈ IÙ·ÏÔ› (Ê·Û›ÛÙ˜) Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ χÛÂȘ. ¶ÚÔ˜: YÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ BÂÚÔÏ›ÓÔ.

N· ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÁÂÚÌ·ÓÔ-·ÁÁÏÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â› ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.∆√ ∫∞£∂™∆ø™ ∆∏™ 4˘ ∞À°√À™∆√À ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. fiˆ˜ ›Â. Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜– Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË: 1. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤‚·Ï ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. Afi fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ‹Ù·Ó ۷ʤ˜ fiÙÈ Ô P›˙Ô˜P·Áη‚‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â¤Ì‚·ÛË. 3. Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ P›˙Ô˜-P·Áη‚‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· Û˘Ó¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ë ÂÈÚ‹Ó¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘’ fi„Ë ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ë AÁÁÏ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. TÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ı· ˘¤‚·ÏÏ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ··Ú·‚›·ÛÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Û·Ó›˙Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ M¿ÚÎÔ ¢Ú¿ÎÔ Î·È Iˆ¿ÓÓË ¶ÈÙۛη Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ÔÏ›ÙË Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘.·. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·Ìȯı› ÂÈۋ̈˜. E‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·. 2. ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ‰·ÊÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ BÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹ ¿ÏϘ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÒÚ˜. Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ P›˙Ô˘-P·Áη‚‹. ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. E›Ó·È. Û·Ó ÁÂÚÌ·ÓÔ-·ÁÁÏÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ı· Â¤Ì‚Ô˘Ó. 177 . ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰ÂÓ ·Ó·Ï‹ÊıËΠ̠ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û Â·Ê‹. ı· ÂÂÓ¤‚·ÈÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯¿ÛÈÌÔ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜. K·ÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì Âͤ¯ÔÓÙ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ –ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi Â. 4. °ÂÒÚÁÈÔ P¤·. ÂͤÊÚ·Û ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÛÙ¿ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙ› Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙË ™fiÊÈ· ¶ÈÈÓ¤Ï˘. N· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ηٿÏË„Ë Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ B¤ÚÌ·¯Ù.

O ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ÙfiÙ ʿÓÙ·˙Â Û·Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. O X›ÙÏÂÚ Ì ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÈÔ ·¿ÓıÚˆË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ÙfiÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜. TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ PˆÛ›·˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛËÌ·›· ÁÈ· Ù· K. ™’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. H ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ Î·È ÙˆÓ N·˙› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· H ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929-1932 ÎÏfiÓÈÛ ‚·ıÈ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË. ¢Ë̇ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. K¿ÔÈÔ˜ §¤ÓÈÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÂÏÈṲ̂Ó˜ Ì¿˙˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È «˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ». Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. H ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·Ú¿Ï˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ B·˚Ì¿Ú˘ Î·È Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ Î·È ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. K·È ·ÎfiÌ· Ô §¤ÓÈÓ Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. K·È ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë PˆÛ›· ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯Ù˘Ëı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. K·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ηٿ ÙˆÓ E‚Ú·›ˆÓ. ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· fiÏÂÌÔ.178 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ H £YE§§A TOY ¶O§EMOY EPXETAI A¶O TH XIT§EPIKH °EPMANIA 1. fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. O X›ÙÏÂÚ. •·Ó·È¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ B›ÛÌ·ÚÎ Î·È ÙÔ˘ K¿È˙ÂÚ. MÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌfiÓÔ Ì fiÏÂÌÔ ÌÔÚ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ. K·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ŸÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˜ Ì¿˙˜ Î·È ı· Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ Û·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÌÔÏÛ‚›ÎˆÓ ÙÔ˘ 1917. ÙËÓ ÔÔ›· . TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤‰ÈÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÔÌ·¯ÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÁÎÏËÌ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ E‚Ú·›ˆÓ ÛÙ· ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ› Û’ fiÏË ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. AÚ¯Èο Ù· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ E‚Ú·›ÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜.K. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ÌÈ·˜ Î·È Ô M·ÚÍ ‹Ù·Ó E‚Ú·›Ô˜. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚¿ÊÙÈÛÂ Î·È E‚Ú·›Ô˘˜. ™ÙËÓ E˘ÚÒË Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ¯Ù˘‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›·.

Ô‡ÙÂ Î·Ó Ë °·ÏÏ›·. ŸÙ·Ó ÓÈÒıÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ™¿·Ú Î·È ÙË PËÓ·Ó›·. ™ÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1936 Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ Î·È Ë IÙ·Ï›· ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÕÍÔÓ· PÒÌ˘-BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. K·È ÛÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1936 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜I·ˆÓ›·˜. O ˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì¿˜ ͷӷʤÚÓÂÈ ÛÙÔ «drang nach Osten» (ÚÔ˜ AÓ·ÙÔÏ¿˜)) ÙˆÓ B›ÛÌ·ÚÎ-K¿È˙ÂÚ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ. K·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ı· Ï˘ÓfiÙ·Ó. ZËÙ¿ÂÈ ·ÓÔȯٿ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Ô˘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÔÈ˘. O fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹ ÌÂٷ͇ I·ˆÓ›·˜ Î·È K›Ó·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· (1932). ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. Ô˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó Ú·Á‰·›· Û ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. OÈ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ› ÚÔˆıÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 179 ¤‚ÏÂ ӷ ¤Ú¯ÂÙ·È. KfiÌ‚Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ë B·ÏηÓÈ΋. ÁÈ· Ó· ·ψı› Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K·È ÂΛ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ÛÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 1936. ΢ڛˆ˜ ηÓÔ‡. OÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÁ˘Ëı› ÙË Û˘Óı‹ÎË ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. K·ıÒ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ›ٷÈ. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÛÙ·Ê›‰·˜ Î·È ÊÚÔ‡ÙˆÓ. fiÔ˘ Î·È ·Ó ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. OÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· . ŸÛÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ô X›ÙÏÂÚ. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ù˘ IÙ·Ï›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ‰ËÏ·‰‹ Í·Ó·ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ. TÔ 1936 Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ› Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. Â·ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. K·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi fiϘ ÔÈ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜. K·È Â‰Ò ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ŸÏÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÂηӤ· ÙÔ˘ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. Ô ™Ù¿ÏÈÓ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. TÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÈÒÓ ‰ÂÓ ÎÈÓ›ٷÈ. Á›ÓÂÙ·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ.

OÈ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ºÚ¿ÓÎÔ. ™ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ 1936 ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó Â΂ȿÛÂÈ ÙËÓ A˘ÛÙÚ›· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë EÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ. OÈ H¶A. ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920 Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÛهψÛË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÎÈÓËı›. ·ÏÏ¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‹Ù·Ó °ÂÚÌ·ÓÔ›. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‹Ù·Ó ÛÙË PÒÌË. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ¶·¿ÁÔ. TÔ NÙ¿ÓÙÛÈÎ ˙ËÙ¿ÂÈ ¤ÓˆÛË Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. K·È ÙfiÙ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÎÈÓ› ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1935. ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô X›ÙÏÂÚ. Ë AÈıÈÔ›·. H KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ EıÓÒÓ. XÚÔÓÈο ‹Ù·Ó ·ÏÈfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi. Î·È ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘ 1936 Ë ¯ÒÚ· ¤ÁÈÓ ·ÔÈΛ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·ÔÈΛ· ÙÔ˘. ™ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ 1936 ÔÈ ÂıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ NÙ¿ÓÙÛÈÎ. ŒÙÛÈ. ŒÙÛÈ. OÈ AÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔÈ. ÛȈ¿. Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Ô˘ ÙfiÙ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜. TÔ NÙ¿ÓÙÛÈÎ ı· Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë «·ÊÔÚÌ‹» ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÚÒÙ· Ì ÙÔÓ EÏ. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ.). TÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÎÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›· .180 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Ì fiÏ· ÙÔÓ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΛÓËÛË. Ô˘ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ (P¿ÏÏ˘ Iˆ¿ÓÓ˘. OˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ 1936 Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ë ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ‰·ÊÈο fiÚÈ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. T˙ÔÓ £ÂÔÙfi΢ Î. Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â¤‚ÏÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ AÈıÈÔ›·˜ AÓÙ›˜ AÌ¤Ì· ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ 1936. ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÚfiÛ¯ËÌ·. Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹.Ï. ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌË ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙÔÓ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Ó· Û˘Ó·ÛÈÛÙ› Ì ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ. ™ÙËÓ AÊÚÈ΋ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÔÈΛ·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1936 ÔÈ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ™ÙËÓ IÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ §·˚Îfi M¤ÙˆÔ. K·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙË B·ÏηÓÈ΋. BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·.

TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ™Ô˘‰ËÙÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚfiÛ¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡. ÚÔÛ·ÚÙ¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·. H ‰ÔÎÈÌ‹ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ °·ÏÏ›·˜ T·Ï·ÓÙȤ Î·È Ù˘ AÁÁÏ›·˜ TÛ¿ÂÚÏÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô Û·Ó ÙÚÔÌ·Á̤ӷ ·È‰È¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ŒÓ· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ·. Ô˘ Ì ÙË ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ Â‚Ú·˚ÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ¤ıÂÛ Û ΛÓËÛË ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 181 ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ «ÕÓÛÏÔ˘˜» (ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1938). ™ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ Ù· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Î·È Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜. 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939. ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ MfiÓ·¯Ô˘. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê·ÛÈÛÙÒÓ ‰ÈÎÙ·ÙfiÚˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È. H ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. Ë ‚›·». Ô ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·Ú›·˜ Ê˘Ï‹˜. ŒÙÛÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ «Ô‰Â‡ÂÈ» Ì ‚‹Ì· Ù·¯‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ™ÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1937 Ô X›ÙÏÂÚ Û ۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ: «M›· Ô‰fi˜ χÛˆ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ™ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1937 Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. M ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ÙÔ˘ MfiÓ·¯Ô˘ Ô X›ÙÏÂÚ Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ηٷÈ› ÙËÓ TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·. ÙÔ˘˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ IÛ·Ó›·. ™ÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘ 1938 Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· Î·È Î‹Ú˘Í ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (ÙÔ ÕÓÛÏÔ˘˜). Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΢ÓÈ΋ Ú¿ÍË ‚›·˜ Î·È ·¿Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ·Ïfi˜ ı·ً˜. ÛÙÔ˘˜ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜. fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. OÈ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›·. K·È Ô X›ÙÏÂÚ. ¶ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ¿ÓÙ· Ì fiÚ·Ì· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ™ÙȘ 10-16 ª·ÚÙ›Ô˘ 1939 Ô X›ÙÏÂÚ. OÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È fiÙ·Ó ÎÔ˘ÚÂÏÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ™˘Óı‹ÎË ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ ·fi ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ .

∏ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1937 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. H ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û‹Ì·ÈÓ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘. Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939. Ë AÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ AÈıÈÔ›·˜. ™ÙȘ 5 ª·˝Ô˘ 1939 Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜ ·fi ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ NÙ¿ÓÙÛÈÎ. ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: . ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ô˘ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·‚Úˆı›. Ë EÏÏ¿˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Û· ÂȘ ÙËÓ ÔÌfiʈÓÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÓÒÌËÓ. ™ÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 1939 Ô X›ÙÏÂÚ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ ÙÔ M¤ÌÂÏ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1939 ·Ú¯›˙Ô˘Ó Á·ÏÏÔ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙË MfiÛ¯·. EΛ Ô MÂÙ·Í¿˜ ı· ‰ËÏÒÛÂÈ: EÓ ÙË ˘Ôı¤ÛÂÈ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ Û˘Úڿ͈˜ ηı’ ‹Ó Ë IÙ·Ï›· ı· ·ÓÂÌÈÁÓ‡ÂÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜. ™ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ 1939 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÁÁÏÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ŒÙÛÈ.182 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ‹Ù·Ó ·‚¤‚·ÈË. T· ÈÙ·ÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. O X›ÙÏÂÚ. ™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 1939 Ë AÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. 2. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ AÏ‚·Ó›·. H ı¤ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ¤‰ˆÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ™‡ÌʈÓÔ. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1938 ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤‚ÏÂ·Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È È· Ê·ÓÂÚ¤˜. ÙÔ ›‰ÈÔ Î˘ÓÈο. ¢È¤Ï˘Â Î·È ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂÈıÂÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·. ·ÊÔ‡ Ë PÔ˘Ì·Ó›· ›¯Â ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ·. O fiÏÂÌÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰˘ÓËı‹ Ó· ÂÌϷ΋ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂȘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔÓ. Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘. ·ÂÈÏ› ÙËÓ ¶Ôψӛ·. O MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ ÛÙÔ B·ÏηÓÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ. Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ·Ê·ÈÚÔ‡Û οı ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ٷ Û¯¤‰È· ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ. ∆ÛÈ¿ÓÔ. A˘Ù‹ ÙÔ˘ Ë Ú¿ÍË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‹Ù·Ó ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ Ù˘ IÙ·Ï›·˜.

¶··‰‹Ì·Ó Î. ·›ÙÈÓ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ‰È¿ ÙËÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÎ‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹Ó Ì·˜. ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ. µ·Ú›· ·ÓËÛ˘¯›·. ∆· «ÛÙ·ıÂÚ¿ ΤÓÙÚ· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ» ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1939. ÕÁÁÏÔÈ ‹Û˘¯ÔÈ.Ï. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‹ ηْ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·Ó. ∆Ô˘ ›· fiÙÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ Î¿ÌÓˆ η̛·Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ‹Ó. ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 Ô ªÂÙ·Í¿˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ∆‡Ô ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó: ¶ÚÔ˜ ¿ÚÛÈÓ ¿Û˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓ‹˜ °ÓÒÌ˘. ‰ÔÎÈÌ¿ÛË Ó· Ì ·ÔχÛË Î·È Î·Ï¤ÛË ÙÔÓ ™ÔÊÔ‡ÏË.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 183 ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ΤÓÙÚ· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó Î·È ÔÊ›ÏÔÌÂÓ Ó· ›ÌÂı· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂˆÊÂÏËıÒÌÂÓ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ.Ï. 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ŒÙÛÈ. ¢ÂÓ ÂÙÚÂÏ¿ıËη. ∆Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ· Ó· ÂÈ‹ ÂȘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔÓ Ó· ·‡ÛË Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓË. ª¤ÙÚ· ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿ πÙ·ÏÒÓ. 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘.Ù. £¤ÏÔ˘Ó √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹Ó ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Î. ª¤Óˆ ·ÚÁ¿ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ. – ∂‰Ò ËÛ˘¯›·. – ‹ ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∂ÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ Î·È ÂȘ µÂÏÈÁÚ¿‰È. ª‹ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó. – ∂ÈÛÙڤʈ ÂȘ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ. ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ∞ÓÙÈÊ·ÙÈη› Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·È Âȉ‹ÛÂȘ ‰È¿ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó. fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÌÌ·Ù·. ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ∞fi‚·ÛȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÂȘ ∞Ï‚·Ó›·Ó. ªÂÁ¿ÏË ∆Ú›ÙË ∏Û˘¯›·. – ª¤Óˆ ·ÚÁ¿ ÂȘ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ Ì ¶·¿ÁÔÓ. – µÚ¿‰˘ ÔÏÏÔ› ηÈÓÔı‹Ú·È. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛË ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ §·fiÓ ÂÚ› Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÍ·Ûʷϛۈ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙÔ˜ . ªÔÈ¿˙ÂÈ ÔÏ›ÁÔÓ Ì ηÊÂÓ›ÔÓ. ‰È·‰fiÛÂȘ ‰È¿ ÙÔ πÙ·ÏÔ·Ï‚·ÓÈÎfiÓ. ªÂÁ¿ÏË ∆ÂÙ¿ÚÙË ∂ÈÙ›ÓÔÓÙ·È ·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÂÚ› ∞Ï‚·Ó›·˜. – µÚ¿‰˘ µ·ÛÈχ˜ Ì ηÏ›. µÏ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. fiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÙÒÌ·Ù·. ∞fi ∞Ï‚·Ó›·Ó ·fi ËÌÂÚÒÓ Âȉ‹ÛÂȘ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈη›. 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √Ï›ÁÔÓ Î·ÊÂÓÔÏÔÁ›·. √ ªÂÙ·Í¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Ï˘Ì¤ÓÔ˜. §¤Áˆ ÂȘ µ·ÛÈϤ· fiÙÈ. ™ÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 Ô ªÂÙ·Í¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞Á·Ó¿ÎÙËÛ›˜ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜. ·‹ÓÙËÛÂ. ∂ÈÙÂÏ¿Ú¯·È. ÌÔ˘ ‰›‰ÂÈ ˘fiÌÓËÌ· ™ÔÊÔ‡ÏË. ∞ÂÈÏ·› Ù˘ πÙ·Ï›·˜. Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰ËÏÔ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ù· ÛÙÔȯ›·. ·Ó ı¤ÏË. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ.

OÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ‰¿ÊË ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. √È πÙ·ÏÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÈÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô X›ÙÏÂÚ Â›¯Â ‹‰Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. Ì ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÚ˘Ó› ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·Ó Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·. ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ H ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Á›ÓÂÙ·È È· Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜: ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· (Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·) Î·È Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ (AÁÁÏ›·-°·ÏÏ›·). OÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ›. ™ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 AÁÁÏ›· Î·È °·ÏÏ›· ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. K·È ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ÛÔ‚ÈÂÙÔ¯ÈÙÏÂÚÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ·ÊÔ‡ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ™ÙȘ 20/5/1939 ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÔÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙȘ 23/8/1939 ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÁÂÚÌ·ÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ÌË ∂›ıÂÛ˘ Ì ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi Ì˘ÛÙÈÎfi Έ‰›ÎÂÏÏÔ. ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‰¿ÊË Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. TËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 Ù· ¯ÈÙÏÂÚÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. K·È ¤ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ Â›ÛËÌ· Ô Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. 3.184 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ·ÊÔ‡ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ¿Ú¯ÈÛ Â›ÛËÌ· Ô Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Ì˯·ÓÔΛÓËÙ˜ ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶Ôψӛ·. ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ÈÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ Ê·ÛÈÛÌfi: ÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi-¯ÈÙÏÂÚÈÛÌfi. √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ §·fi˜ ‰‡Ó·Ù·È ‹Û˘¯Ô˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛË Ù· ÂÈÚËÓÈο ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁ·. TÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÔ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÍfiÚÌËÛË. ™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ¢‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿. πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÙ·Í¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ √È ÕÁÁÏÔÈ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ·fi ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1939. . ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ AÁÁÏÔÔψÓÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ÒÛÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÈηӤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ™ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ë ¶Ôψӛ·. E›Ó·È ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜.

ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰¤ÛÔ˙ ÛÙÔÓ ºÈÓÈÎÈÎfi ÎfiÏÔ. ¯ˆÚ›˜ Ë AÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ŸÏË Ë E˘ÚÒË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎÂ. OÈ ¯ÈÙÏÂÚÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ·‹ÙÙËÙ˜. M¤Û· Û 27 Ë̤Ú˜ (28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939). 4. Ù·ÓΘ. . √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ™ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÔÈ πÙ·ÏÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ô X›ÙÏÂÚ ·Ó·‰È¤Ù·Í ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ Ù˘ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi. H ºÈÓÏ·Ó‰›·. Ë ¶Ôψӛ· ·Ú·‰fiıËΠ¿Ó¢ fiÚˆÓ. ŒÚÂ ӷ ÂÎηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi M¤ÙˆÔ. Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 1940. K·Ì›· ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ı›. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÁÈ· Ô‡ Ù· ÚÔÔÚ›˙Ô˘Ó. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜. H ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈÎfi fiÏÂÌÔ. Ô˘ ›¯Â ÂÍÔÏÈÛÙ› ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. O ºÚ¿ÓÎÔ ‹Ù·Ó È· Û‡ÌÌ·¯fi˜ ÙÔ˘. ™ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·! ™ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939 Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÂÈÙ¤ıËΠηٿ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜. ·ÊÔ‡ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ™Î¤ÊÂÚÈ. Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο: 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 ¶·Ú¿ ÚÔÛÒÔ˘ ·Ú·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛÈÓ ÙÔ˘ ÎfiÌËÙÔ˜ ∆ÛÈ¿ÓÔ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È fiÙÈ Ô‡ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛË ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÚ‹Ó¢ÛÈÓ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ‰È¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÈÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ù˘ ‚Ϥ„ˆÓ. ·ÊÔ‡ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ì ٷ fiÏ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. B¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ì˯·ÓÔΛÓËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∆· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙ· ∆›Ú·Ó·. ·Ú·‰È‰fiÙ·Ó ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó·. H °ÂÚÌ·Ó›· ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. E›Ó·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 185 O Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û·ÚÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È Ô X›ÙÏÂÚ Ì ÙȘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙ˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ· ¤ˆ˜ ÙËÓ IÛ·Ó›·. H IÙ·Ï›· Û˘Ó¤¯È˙ ӷ οÓÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ¤ÛÙÂÏÓ ÌËӇ̷ٷ ÂÈÚ‹Ó˘. ÔfiÙÂ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙË PˆÛ›· ÙËÓ K·Ú¤ÏÈ·. ◊Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ Îˆ‰›ÎÂÏÏÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘.

™ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ. µ¤ÏÁÈÔ). Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ °·ÏÏ›·. ™ÙȘ 10 ª·˝Ô˘ 1940 ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ. √ÏÏ·Ó‰›·. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘. ™ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ë πÙ·Ï›·. ™ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ 1940 ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. . ·È ‰Â ‰È·‰fiÛÂȘ ÂÚ› ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÂÈı¤Ûˆ˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ·Ú¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ πÙ·ÏÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ.186 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ™Î¤ÊÂÚȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 √ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó ·Ô‚È‚·Ûı›˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‹‰Ë ÂȘ ÙÚÂȘ ÌÂÚ·Ú¯›·˜ ÌÂÙ¿ ÔÏÏÒÓ ÂÏ·ÊÚÒÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜. 150 ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú‡˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÚ› ‰Ú¿Ûˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔÓ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿Ó Î·È fiÙÈ ÂȘ ÙËÓ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿Ó ı· Ï¿‚Ë ¯ÒÚ·Ó ÙËÓ 23ËÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜. ™Î¤ÊÂÚȘ ø˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· 59 Ù¿ÁÌ·Ù·. ™Î¤ÊÂÚȘ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 ∞È Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÂÓ ∞Ï‚·Ó›· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‹ÚÍ·ÓÙÔ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û·È ÛÔ‚·ÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·‡ı· ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ¡ÔÚ‚ËÁ›·. 6 Ù¿ÁÌ·Ù· fiÏÌˆÓ Î·È 1 Ù¿ÁÌ· ÔÏ˘‚fiψÓ. ™ÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ˆ˜ ÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÎΤӈÛË Ù˘ ¢Ô˘ÓΤÚ΢ ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÒÚ˜ (¢·Ó›·. ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË °·ÏÏ›·. ∞fi ÙȘ 5-24 πÔ˘Ó›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ª¿¯Ë Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ™ÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1940 Ô X›ÙÏÂÚ ÂÍ·ÔχÂÈ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ù˘ NÔÚ‚ËÁ›·˜. fiÔ˘ η٤Ϸ‚ Ôχ ‡ÎÔÏ· ¤Ó· ÙÌ‹Ì·. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ˘ ÔϤÌÔ˘. 18 ›Ï˜ ÈÈÎÔ‡. ∞Ï‚·Ófi˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·ÓÂÎÔ›ÓˆÛÂÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒ˜ ÂȘ ÙÔÓ Ë̤ÙÂÚÔÓ ‰ÈÂÚÌËÓ¤· fiÙÈ ÂÓ ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÂÚÈÏÔÎÒÓ Ë πÙ·Ï›· ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷϿ‚Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ¶Ú‚¤˙˘. 135 ˘ÚÔ‚ÔÏ·Ú¯›Â˜ (·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 23 Â›Ó·È ‚·ÚȤ˜). ™ÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 1940 Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ MÚ¤ÓÂÚ Ô X›ÙÏÂÚ Î·È Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ë ÔÔ›· ·Ú·‰fiıËΠÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ 1940.000 ·Ó‰ÚÒÓ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 100. √È πÙ·ÏÔ› ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÊ·Ï·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

∆· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛȘ Ì πÙ·Ï›·Ó. ∏ ÙÔÈ·‡ÙË ÛÙ¿ÛȘ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È. Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜. Œ¯ˆ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛ›Ó ÌÔ˘ ‹Û˘¯Ë. ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÚÔÒ‰Â˘Û ÂȘ fiÏ· Ù· ‰›·. – ∆· ÛÈÙÈο Ì·˜ ηϿ. π‰›ˆ˜ Ë ¡ÂÔÏ·›·. ÊÔ‚Ô‡ÌÂı· ‰Â fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂȘ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛÈÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓÔ˜. ÌË ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Û·È ÙËÓ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó ÂȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›ÔÓ. Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ë ÂÈÚ‹ÓË – Ì η٤ÛÙËÛ·Ó ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔÓ.) √ £Âfi˜ Ó· Ì·˜ Ê˘Ï¿ÙÙË fiÏÔ˘˜. ¶ÂÚÈÙÙfiÓ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆÌÂÓ ÙËÓ ·fiÊ·Û›Ó Ì·˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛˆÌÂÓ ÂÓfiψ˜ ¿Û·Ó ·fiÂÈÚ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙfi˜ Ì·˜. ·Ù˘¯Ò˜. ŒÙÛÈ. – √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ ¿ÂÈ. Œ¯ÔÓÙ˜ ˘’ fi„ÈÓ Ù·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1939: ŒÎÏÂÈÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ™Â ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙȘ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 ¤ÏÂÁÂ: 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 ∏ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û· ÙËÓ ˘fi Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ηٿÏË„ÈÓ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ··Û¯ÔÏ› ËÌ¿˜ ÛÔ‚·ÚÒ˜. ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. – ªfiÓÔÓ Ë ˘Á›· ÌÔ˘ (. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÔ˘ . – ∆· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ì ÂÛÙÂÚ¤ˆÛ·Ó ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. Î·È Ë‡ÍËÛ·Ó ¤ÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓËÓ Ì·˜ ÚÔ˜ Ù·˜ ‰‡Ô ʛϷ˜ ªÂÁ¿Ï·˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ∞È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂȘ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹Ó ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ™Ô‚Ú¿ÓÈ ·ÔηχÙÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ Ô›·È Â›Ó·È ·È ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈη› ÚÔı¤ÛÂȘ: ¢ÈÂΉ›ÎËÛȘ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ 1913 (¡fiÙÈÔ˜ ¢Ô‚ÚÔ˘ÙÛ¿. – ŒÎ·Ì· ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘. ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 187 ™’ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ªÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÂÈÏ‹. Î·È ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘. ·È ÔÔ›·È ÙfiÛÔÓ ‚·ı¤ˆ˜ Û˘ÓÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Î·È ÙÔÓ Ï·fiÓ. ¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È Û˘ÓÔÚȷ΋ ψڛ˜ ·Ú·¯ˆÚËı›۷ ÂȘ ÙËÓ ™ÂÚ‚›·Ó ÙÔ 1919) ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ fiÚÈÔÓ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂȘ ÙËÓ µ·ÏηÓÈÎ‹Ó ™˘ÓÂÓÓfiËÛÈÓ. ªÂÙ·Í¿˜ ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1939 Ô ªÂÙ·Í¿˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·¤Ê˘Á ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔϤÌÔ˘. µ·ÛÈ˙fiÌÂı· ·Ôχو˜ Â› ÙˆÓ ÚÔÛÊ¿ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÁÈ· Â̤. ∫¿ı ·ÓÙ›‰Ú·ÛȘ ÂÍËÊ·Ó›ÛıË. Ô˘‰’ Â› ÛÙÈÁÌ‹Ó ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔÌÂÓ fiÙÈ ·È ‰‡Ô Ê›Ï·È ªÂÁ¿Ï·È ¢˘Ó¿ÌÂȘ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ôχو˜ Ù·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ. ÔÌ·Ï¿.

Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ı‹ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÔÊÂÈÏÔ̤Ó˘ ÂÈÛÌÔÛ‡Ó˘. ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ °. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚfiıÂÛ›Ó ÙÈÓ· ÂÈı¤Ûˆ˜. ÛÂÏ. . 1. Ì·˜ ÙËÚ› ÂÓ ·ÁˆÓ›·. T·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ۯ‰fiÓ ‹ÚÍ·ÙÔ Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ BÂÏÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Â›ıÂÛȘ. »HÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛˆÌÂÓ ÔÙ¤ ·ÊÔÚÌ‹Ó ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ. ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. MÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛÈÓ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ‰ÈÂÙ¿¯ıËÌÂÓ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ÂÈÛ‡ۈÌÂÓ Ù·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜. Ô‡Ù ÚԂϤÂÈ (‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È). Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· Ú·Á‰·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. 12-13. ¶ÈÙۛηÓ. KÔÛÌ¿Ó Î·È ÙÔÓ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔÓ) Ù· ÂÍ‹˜: «H EÏÏ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈο˜ ‚Ϥ„ÂȘ. ÛÙ· AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘ 1940 Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÎÏ‹ıËÌÂÓ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÙfiÙ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ MÂÙ·Í¿ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÒÌÂÓ ÙËÓ Úˆ›·Ó Ù˘ 21 M·˝Ô˘ ÂȘ ÙÔ YÔ˘ÚÁ›ÔÓ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∫·È ÙfiÙ Á›ÓÔÓÙ·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ¢Ú¿ÎÔÓ. ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ O MÂÙ·Í¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙ› fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜. ·Ê’ ˘ ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂÓ ÙË B·ÏηÓÈ΋ ÚÔÁÂʇڈ̿ Ù˘. ™’ ·˘Ù‹ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘:1 TÔ ÚÒÙÔÓ ‰Âη‹ÌÂÚÔÓ ÙÔ˘ M·˝Ô˘ 1940 ÂÎÏ‹ıËÛ·Ó ÂȘ Ù·˜ Aı‹Ó·˜ ¿ÓÙ˜ ÔÈ AÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ ‰È¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfiÓ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ∆ÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘. TÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘. ‰ÈfiÙÈ ÙËÚÔ‡ÌÂÓ ·fiÏ˘ÙÔÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌ·¯Ô̤ˆÓ. H IÙ·Ï›·. AÏÏ’ ·Ó ‰Â¯ı‹ ÙËÓ Â›ıÂÛÈÓ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. ¢È·ÊˆÙÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ηÙÔ¯ÈÎfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.188 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔ˘ Ú¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Û·ÚÌÔÓ›·. °. 5. M·ÎfiÔ˘ÏÔÓ. fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηٿÏË„Ë Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜. N·˘ÙÈÎÒÓ Î·È AÂÚÔÔÚ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂÓ ÂȘ ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘˜ (¶·¿ÁÔÓ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔÓ. °. ∫·È ̤ÓÂÈ ‹Û˘¯Ô˜ ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1940. fiÙÈ ı· ·Ú·ÛÙ‹ ÔÙ¤ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙÂı‹ ηٿ ÙÈÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ. EΛ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ YÊ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ.

ı· ‰Â›ÍˆÌÂÓ Ù·˜ ·ÚÂÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ı· ¤ÛˆÌÂÓ ÂÓ‰fi͈˜». ¿Ó¢ ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ¿Ó¢ Â·ÚÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÎÙËÓÒÓ. »EÂȉ‹ ‰Â ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› fiÏÂÌÔÈ Â›Ó·È ÔÏ˘‰¿·ÓÔÈ. ÌÂÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô‚›‰ˆÓ. EÍ·›Úˆ ÂȘ ÙÔ ÛËÌ›ÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÙËÓ ÊÈÏ›·Ó Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌ·¯›·Ó Ì·˜ Ì ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·Ó Î·È ÙËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›·Ó. ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù·‡Ù˘.».Ï. 189 . K·È fiÙ·Ó ÂÏ¿‚ÔÌÂÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹Ó ·¿ÓÙËÛÈÓ. E¿Ó ‰Â ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÂÌ‹ÛˆÌÂÓ Î·Ù¿ ÙÈÓÔ˜ MÂÁ¿Ï˘ ¢˘Ó¿Ìˆ˜. fiÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛˆ ÙËÓ ·ÙÚÔ·Úfi‰ÔÙÔÓ ÊÈÏ›·Ó Î·È ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÔÊÂÈÏÔ̤ÓËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓËÓ ÚÔ˜ Ù·˜ AÁÁÏ›·Ó Î·È °·ÏÏ›·Ó. ˆ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÂϤÙ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ‰ÂÓ ¤¯ÔÌÂÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‰È¿ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÓ fiÏÂÌÔÓ. Ô˘ ηÙ›¯ÂÓ Ë K˘‚¤ÚÓËÛȘ Î·È ÌfiÓÔÓ. ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÈÔ‡ÓÙ·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ·‡ÙË ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷. ¿Ó¢ ·ÚÌ¿ÙˆÓ. ‹ÙÔÈ ¿Ó¢ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ. ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈο Î. AÏÔ‡Ó ‚ϤÌÌ· ·Ó ÚÈÊı‹ Â› ÙÔ˘ ¯¿ÚÙÔ˘ ı· Ì·˜ ›ÛË fiÙÈ Ë EÏÏ¿˜. ÚˆÙÔÛٷً۷۷˜ ‰È¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·Ó Ì·˜. ¿Ó¢ Â·ÚÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ. HÌ›˜ ÔÈ AÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·ÓÙ›ˆÌÂÓ ÚÔ˜ Ù· ϯı¤ÓÙ· ˘fi ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·ˉ‹ÛˆÌÂÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÍÔÓ·. O ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÎÔ‡Û·˜ Ù· ÙÔÈ·‡Ù· ˆÚÁ›ÛıË Î·È Â¤‚·Ï ÛȈ‹Ó ÂȘ ÙÔÓ AÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÓ. ÂȘ ËÓ Î˘Úȷگ› Î·È ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ Ë AÁÁÏ›·. ˆ˜ ÌË ‰˘Ó·Ì¤ÓË Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËı‹ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹Ó E˘ÚÒËÓ. ¿ÚÌ·Ù·. ¢È¿ÚÎÂÈ· 15-20 ËÌÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È. AÔÎÏÂÈÔ̤ÓË Ë EÏÏ¿˜ ·fi ı·Ï¿ÛÛ˘ ı’ ·Ôı¿ÓË ÂÍ ·ÛÊ˘Í›·˜. »°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. ÂÚÈ‚Ú¯Ô̤ÓË ˘fi ı·Ï¿ÛÛ˘. fiÙÈ ¤¯ÔÌÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Î·È ı· ÂÍËÎÔÏÔ‡ıÔ˘ÌÂÓ Ó· ηٷ‚¿ÏψÌÂÓ ·¿Û·˜ Ù·˜ ÚÔÛ·ı›·˜ Ì·˜ Ó· ¯·Ï˘‚‰ÒÛˆÌÂÓ Ù·˜ „˘¯¿˜ ÙˆÓ ˘Ê’ ËÌ¿˜.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À »H EÏÏ¿˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ˙‹ÛË Î·È Ôχ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛË Ô‡Û· ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ AÁÁÏ›·˜. AÁÁÏ›·˜ ‹ Î·È AÌÂÚÈ΋˜. BϤÂÙÂ Î·È ÙÔ ÙÔÓ›˙ˆ. EȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁˆÓ ÂÙfiÏÌËÛ ӷ ›Ë Ù· ÂÍ‹˜: «TÒÚ· Ô˘ ‚ϤÔÌÂÓ Ù· Ú·Á‰·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηٿ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ϤÁˆÓ fiÙÈ ı· ÙËÚ‹ÛˆÌÂÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ì·˜. Ì·˜ ¢ڛÛÎÂÈ ·fiÏÔ˘˜ Î·È ·ÚÔ·Ú·Û·Ԣ˜. ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ÂÎ °·ÏÏ›·˜. ‰È·‚‚·ÈÒÛ·ÌÂÓ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfiÓ. ·Ó Ì·˜ ÂÈ‚ÏËı‹. ηı’ ËÓ ı· ·ÓÙÈÙ·¯ıÒÌÂÓ ÛıÂÓ·ÚÒ˜. ÂÚȈڛÛıËÌÂÓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÒÌÂÓ Ì‹ˆ˜ ı· ‹ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ì·˜ ÂȘ ·ÂÚÔÏ¿Ó·..

¶·¿ÁÔ˜. Ÿ. ÚÔÛÂı¤Û·ÌÂÓ. 38.. ÛÂÏ. ‰È’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ì‡Ó˘ ›ӷÈ. MÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô ÙfiÙ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °E™ AϤͷӉÚÔ˜ ¶·¿ÁÔ˜ ¤ÁÚ·Ê ÛÙ· 1945 ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ë ÚÔ˜ fiÏÂÌÔÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923 ̤¯ÚÈ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940: 2 ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ËÌÒÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜.. 4.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 190 Ó· Â͢„ÒÛˆÌÂÓ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· fiÏˆÓ (™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È §·Ô‡) Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËÌÂÓ fiÙÈ Ù· ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓ· Áϛۯڷ ̤۷ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÂÓÙ¯ÓfiÙÂÚÔÓ ÙÚfiÔÓ... Ó· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ‹ÛˆÌÂÓ ‰È¿ Ù·˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ŸÙ fï˜ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔÓ ÙÔ˘ 1939 Ù· ÈÙ·ÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ η٤Ϸ‚ÔÓ ÙËÓ AÏ‚·Ó›·Ó. – £· η٤ÛÙÚÂÊÔÓ ‰È¿ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο˜ Î·È Ô‰Èο˜ ÁÂʇڷ˜ ÚÔ˜ ·Ú·ÎÒÏ˘ÛÈÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÔ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È.3 Ô ¶·¿ÁÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ԂϤˆÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ì·¯›ÌÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛȘ Ù˘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂȘ ÌÂÌÔӈ̤ÓËÓ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎ‹Ó Ú‹ÍÈÓ. 135-136. ÙÔ 2. AÏ. ÒÛÙ Ӓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó Ì·˜ Î·È Ù·˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜... X·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜. . ·›ÙÈÓ˜ ‹Û·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÈ. 3. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÒÛÙÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ó· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒ˜ Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfiÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. K·È ·Ú·ÙËÚ›:4 O˘‰¤ÔÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ ηٿ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ë ÚÔ˜ fiÏÂÌÔÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923 ̤¯ÚÈ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940. Ÿ. ÛÂÏ. Ù¤ÏÔ˜ – £· ‰˘Û¯¤Ú·ÈÓÔÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛÈÓ Ì¤ÚÔ˘˜. – £· Û˘Ó¯ÚfiÓÈ˙ÔÓ ÙËÓ ÚÔ˜ M¤ÙÛÔ‚ÔÓ Â›ıÂÛ›Ó ÙˆÓ Ì ÔÌÔ›·Ó ÚÔ˜ ºÏÒÚÈÓ·Ó. ÛÂÏ. ·Ó ÌË Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ K¤ÓÙÚˆÓ. ‰ÈfiÙÈ ÂÛÙËÚ›˙ÔÓÙÔ ÂȘ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. 141. fiÙÈ ÔÈ IÙ·ÏÔ›: – £· ÂÓ‹ÚÁÔ˘Ó ·Ô‚¿ÛÂȘ ÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ¢ÂÓ ı· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÂÓÙ·‡ı· ÙËÓ ÛËÌ·Û›·Ó ÙˆÓ ÔÚıÔÙ¿ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

ªÈÏ¿ÓÂ Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÚÒÙ· ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ̤وÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜. ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠπµ. – ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. ∫·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. °∂™. – ∏ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙËÚÔ‡Û Ԣ‰¤ÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Î·È Èı·ÓfiÓ. ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ 1939. ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 19. ÛÂÏ. – ™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÂıˆÚ›ÙÔ ‚¤‚·ÈË. – ∏ ∆Ô˘ÚΛ· Èı·ÓfiÓ ı· ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 6. ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÚ› ÙȘ ¤ÓÙ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂ̘ ÌÂÚ·Ú¯›Â˜. – √È πÙ·ÏÔ›. – °È· ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ˘fi„Ë fiÙÈ ·Ó ÂÍÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔÓ 5. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÂÙ·Í¿ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 191 ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÓ ·Ì¤Ûˆ ‹ ÚÔÛ¯‹ ̤ÏÏÔÓÙÈ ÂÙ›ıÂÙÔ ϤÔÓ ˘fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∏ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÙ·Ó Â›Û˘. ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.5 ∆Ô Ó¤Ô ™¯¤‰ÈÔ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıˆÚ›ÙÔ ‚¤‚·ÈË. ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∞˘Ùfi ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: – ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ·ÏÏ¿ Û·Ó ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂›ÙÔÌË πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ 1940-1941. Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜.. ¿ÁÓˆÛÙ˘ fï˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜.. ı· Â¤ÙÚÂ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. . ·Ó ÂÍ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó. Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Û È· ·ÓÔȯٿ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ‰Ú¿ÛË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ù·¯¤ˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÂÈÊ·Ó›·˜. ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. Î·È ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ªÂÁ¿Ï˜ ªÔÓ¿‰Â˜. – ∂ıˆÚ›ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ fiÙÈ ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ Î·È ı· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ÛÂÏ. Î·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ µ¤ÚÌÈÔ fiÚÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ı· ¿ÊËÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. µ·ÛÈϤ· Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ∑ÒÁÔ˘. √ ªÂÙ·Í¿˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Î·È Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ «¿Ú·˘Ù· ¿·ÓÙ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·.6 ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·:7 ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ÒÚÈÛÂÓ. Î¿Ï˘Ù ÙËÓ fiÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ·ÛıÂÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡¤ÛÙÔ ÔÙ·Ìfi Î·È Ù· ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔÁÂÊ˘ÚÒÌ·Ù·. ÂȘ ÙÔÓ. fiÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ˘fi ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜.¡¤ÛÙÔ˜ (Ë ÔÔ›· Î¿Ï˘Ù ÙÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜). . ˆ˜ ÙfiÔÓ ÚÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹Ó ‰È’ ÔÏ›Á·˜ 6. πˆ¿ÓÓË ªÂÙ·Í¿. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ˙ËÙ‹Û·ÓÙ· ÙËÓ 8ËÓ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηٷʇÁÈÔÓ ÂȘ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫Ú¿ÙÔ˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ı¤ÛË. ·Ó ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ Â¤‚·ÏÏ·Ó. 365. ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ÂÓÒ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÁÒÓ· Û ‰‡Ô ̤و· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰‡Ô ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ ÔÙ·Ìfi. Â› Ùˆ ÛÎÔÒ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛı‹ ÔÈ·‰‹ÔÙ Â› ËÌÂÙ¤ÚÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛȘ ÙÔ˘ µ·ÛÈϤˆ˜ ∑ˆÁ. ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÁÂÊ˘ÚÒÌ·Ù· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ Î·È ¶˘ı›Ô˘ Î·È Ù· √¯˘Ú¿ ∂¯›ÓÔ˘ Î·È ¡˘ÌÊ·›·˜. ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·¤‚ÏÂ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÈÛ¯˘Ú¿ Ô¯˘ÚˆÌ¤Ó˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ª¤Ï˜ . √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ∑ÒÁÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939. ÂÈıÂÙÈ΋ ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á·. Ù. ¢. ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ.192 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ fiÏÂÌÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ. ∆Ô ™¯¤‰ÈÔ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ πµ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈο ·Ì˘ÓÙÈÎfi. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ù¤Ú˘Á·. ‹ÙȘ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛË Î·Ù¿¯ÚËÛÈÓ Ù˘ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ê˘Á¿‰·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜». Ì ÛÎÔfi Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ú·Û΢ÒÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜ Î·È Ó· ·Ì˘Óı› ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿Óˆ ÛÙË Ê˘ÛÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÙÔÔıÂÛ›· ÕÚ·¯ıÔ˜∑˘Áfi˜ ªÂÙÛfi‚Ô˘-∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜-µ¤ÚÌÈÔ.

ÏfiÁˆ ˘„›ÛÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ.. ÎËÚ‡ÍË ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÓ¿ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·Ó. Ÿ. .∏ £À∂§§∞ ∆√À ¶√§∂ª√À 193 Ë̤ڷ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔÓ Î·È Ùˆ ˘¤‰ÂÈÍÂÓ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿ. ∂ÊÈÛÙÒ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó Î·È Î·ıÈÛÙÒ ˘Ì¿˜ ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ˘‡ı˘ÓÔÓ. ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜ Â›Ó·È Ë Ì¤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛȘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ËÌÒÓ Â‰¿ÊÔ˘˜.. 151.. 9. ÛÂÏ. fiˆ˜. °∂™. fiˆ˜. fiˆ˜. ÛÂÏ. fiˆ˜ ÏfiÁˆ ˘„›ÛÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛËÙ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ηٿÛÙ·ÛÈÓ ‰È¿ ÙËÓ Ï‹„ÈÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜. ÛÙÔ.. ∂ÊÈÛÙÒ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘ πà ªÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È Î·ıÈÛÙÒ ÙÔ‡ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔÓ ÚÔÛˆÈÎÒ˜. ·Ó Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ Ô˘‰fiψ˜ Ë·Ù¿ÙÔ ‰È¿ ÙÔÓ ·ÒÙÂÚÔÓ ÛÎÔfiÓ Ù˘ ηٷϋ„ˆ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. ∫·È ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1939 ÙÔ °∂™ ¤‰ÈÓ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ· (µã ™ÒÌ·ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È IX ªÂÚ·Ú¯›·˜). ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ì¤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛȘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ËÌÒÓ Â‰¿ÊÔ˘˜. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ›Ûı ·fi ÙÔ‡‰Â. ÛÙÔ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ VIII ªÂÚ·Ú¯›·:9 ∂Ș ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ Ë̤ÙÂÚÔÓ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂ Û˘Ó‰Â‰˘·Ṳ̂ÓËÓ ‹ Ô˘ ·fi‚·ÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ·ÎÙ¿˜ ∏›ÚÔ˘. 28. ÛÂÏ. ∞fi ÙÔ‡‰Â ÚÔ·Ú·Û΢¿Û·Ù ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÔÏÏ·Ï‹Ó ·fiÊÚ·ÍÈÓ ÙˆÓ 7.8 ∂Ș ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂȘ ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ì·˜. ‰È¿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛÈÓ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÓÙÔÏ‹˜ (ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ·ÈÊÓȉ›·˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ ¤‰·Êfi˜ Ì·˜) ÎËÚ‡ÍËÙ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛÈÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∞›ÙÈ· Î·È ·ÊÔÚÌ·› ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ 1940-1941. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤۈÌÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Ó Ù˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜ Ì ·Ï¿ ÌÂıÔÚȷο ÂÂÈÛfi‰È·. Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Â‚¿ÏÏÂÙÔ Ë Ù‹ÚËÛȘ ¿ÎÚ·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙÔ˜. ªÂıÔÚȷο ·Ï¿ ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤۈÛÈÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜. ∞fi ÙÔ‡‰Â Ó· ÚÔ·Ú·Û΢·Ûı‹ ·fiÊÚ·ÍȘ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÔÏÏ·Ï‹ ‰È’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ì·ÍÈÙÒÓ Ô‰ÒÓ. 29. 8. ¢È¿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛÈÓ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÓÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ‡‰Â ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹Ó Ù˘ πà ªÂÚ·Ú¯›·˜. ÂÎÙÈÌ‹ÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ‰È¿ Ï‹„ÈÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈÛÙÚ·Ù‡Ûˆ˜. ÂȘ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ·ÈÊÓȉ›·˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ì·˜.

ÛÙÔ. Ÿ. ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â ·fiÏ˘ÙÔÓ „˘¯Ú·ÈÌ›·Ó ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÚÔηχ„ˆ˜. ÛÙÔ. ÔfiÙ ¿·Û·È ÂÍÔ˘Û›·È ÂÚȤگÔÓÙ·È ˘Ì›Ó. ∂ÓÙÔÏ‹Ó Û·˜ Ù·‡ÙËÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛËÙ ÂȘ ¡ÔÌ¿Ú¯ËÓ ¿Ì· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.. . ÂÂȉ‹ ˘‹Ú¯·Ó ʋ̘ ÁÈ· ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜:10 ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·È ʤÚÔ˘ÛÈÓ. ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ·ԂϤÂÈ ÂȘ ÚfiÛˆfiÓ Û·˜ ÌÂÙ’ ·ÔχÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. fiÙÈ πÙ·ÏÈÎfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ ·ÔÂÈÚ·ı‹ ·fi‚·ÛÈÓ Î·È Î·Ù¿ÏË„ÈÓ ∫ÂÚ·ڷ˜ ÌÂٷ͇ ‰ÂοÙ˘ Î·È ‰ˆ‰ÂοÙ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ. ⁄„ÈÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘ÛÈ ÙËÓ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó ıÔÚ‡‚Ô˘. fiÛÙȘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛË ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÂȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ÛÂÏ. ÛÙÔ. 10. ÛÙÔ. ∆Ô ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÊÚÔ˘Ú·Ú¯Â›Ô ∫¤Ú΢ڷ˜. fiÙÈ ÂÓÙÔÏ‹ ˘ÌÒÓ Â›Ó·È Ë Ì¤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛȘ Î·È Î·ıÈÛÙÒ ˘Ì›Ó ÁÓˆÛÙfiÓ. ¢È¿ ÂÎÙ¤ÏÂÛÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ Û·˜ Ï¿‚ÂÙ ·fi ÙÔ‡‰Â ¿·ÓÙ· ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο ̤ÙÚ·. ∞ÔÛÙÔÏ‹Ó ÂÓÙ‡ıÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʇÛˆ˜ ÌË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ. fiÙÈ Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛȘ ‹ ·Ú¿‰ÔÛȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı‹ÛÂÙ·È ˆ˜ ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·. ∂ÊÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó Û·˜ ‰È¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ ¿Û˘ ÚÔÎÏ‹Ûˆ˜. ∞ӷʤڷÙ ϋ„ÈÓ. ÛÙÔ. 29..¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 194 ·Ì·ÍÈÙÒÓ Ô‰ÒÓ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ‰È’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ÛÙÔ. ÛÙÔ. ÛÙÔ.

√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 195 O ITA§OE§§HNIKO™ ¶O§EMO™ 1. ÛÂÏ.. HÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ. MÂÙ·Í¿˜.1 K·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ K¤Ú΢ڷ. O Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ë EÏÏ¿‰·. Í·ÊÓÈο. EÙԛ̷Û ¤Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÛÙÔ Stefani. TËÓ ÂÔ̤ÓË (11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940) Ô ÎfiÌ˘ TÛÈ¿ÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ: O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. O Ja1. MÂÙ·Í¿˜. fiˆ˜ Î·È ·ÏÈ¿. XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. I. fï˜. fi.. I. ˘ÔÛËÌ›ˆÛË. H ΋ڢÍË. Ù.. §¤ÁÂÈ Ó· ÂÈÙÂı‹ ηٿ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. Prasca ÛÙÔÓ NÙÔ‡ÙÛ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. £¤ÏÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ TÛ·ÌÔ˘ÚÈ¿.. M ÂÂÊfiÚÙÈÛ ӷ ηϤۈ ÛÙË PÒÌË ÙÔ Jaconomi Î·È ÙÔÓ Visconti Praska2. 2.. T· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÛهψÛË Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ÙËÓ ÔÔ›· η٤Ϸ‚ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ TÂÏ›ÓÈ.. Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÎÈÓ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.. ÎfiÌ˘ TÛÈ¿ÓÔ.. ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÙËÚÔ‡Û Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «O NÙÔ‡ÙÛ ÌÂÏÂÙ¿ ¤Ó· ‚›·ÈÔ Ï‹ÁÌ·. ¢ã. AÊÔ‡ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. 281. ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi Ú¿ÁÌ·. O ¶Ú¿Ûη Â›Ó·È Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. ÛÂÏ. ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ 1923 Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·˘Ù··ÙÒÓÙ·È ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔÓ ¤Û‚ËÛ».3 K·È ÛÙȘ 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 ÁÚ¿ÊÂÈ: ™˘Óԉ‡ˆ ÙÔ˘˜ Jaconomi Î·È V. AÓ Ë TÛ·ÌÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ë K¤Ú΢ڷ Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ·Ì·¯ËÙ› ‰ÂÓ ˙ËÙԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. . ÛΤÙÔÌ·È fiÙÈ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ‚È·ÛÙÔ‡ÌÂ. ™ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ TÛÈ¿ÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 280. 480. 3.

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÈ Û «M¤Á· ¶·ÙÚÈÒÙË». 491-492. ∫·Ù¤Ê˘ÁÂÓ ÂȘ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó fiÔ˘ ÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Û˘¯Ó¿ ÌËӇ̷ٷ ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ËÂÈÏ›ÙÔ Ì ı¿Ó·ÙÔÓ. ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıË ·ÁÚ›ˆ˜ Â› ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ÁÂÓÓËı›˜ ÂȘ ÙËÓ ·Ï‡ÙÚˆÙÔÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó Ù˘ TÛ·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. TÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¢ڤıË ·Î¤Ê·ÏÔÓ. ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·˘Ù‹. Ô›ÙÈÓ˜ 4. 5. ¶ÚÔ ÙÈÓÒÓ ÌËÓÒÓ Â˘Ú¤ıË ÂȘ ÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÊÔÓ¢ı¤ÓÙÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿Ó ÌÈÎÚfiÓ Ê‡ÏÏÔÓ ¯¿ÚÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÓÂÁÚ¿ÊÂÙÔ fiÙÈ Ë È‰›· Ù‡¯Ë ·Ó¤ÌÂÓÂÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó Î˘ÚÈ·Ú¯›·Ó.4 TËÓ ›‰È· Ë̤ڷ. ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÂÚ›Ô˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ... Ÿ. ÙÔ˘ NÙ·Ô‡Ù XfiÙ˙·. O M¤Á·˜ AÏ‚·Ófi˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ NÙ·Ô‡Ù ÃfiÙ˙·. ‹ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ› ‚·ı¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. Ô ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤Ï·‚ÔÓ ÌÂı’ ·˘ÙÒÓ ÂȘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜ ÙËÓ ·ÔÎÔÂ›Û·Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÎ·Ó ÂȘ Ù·˜ ÂÏÏËÓÈο˜ ·Ú¯¿˜. ¢ڛÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ‚·ıÂÈ¿Ó ÂÓÙ‡ˆÛÈÓ ÙÚÔÌÂÚÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·Ú·¯ı¤ÓÙÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎ‹Ó ÌÂıfiÚÈÔÓ. Ù. ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Stefani Î·È ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. ∂ÁÓÒÛıË Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÂʤÚıË ·fi ¯ˆÚ›Ô˘ ÂȘ ¯ˆÚ›ÔÓ Î·Ù¿ ‰È·Ù·Á‹Ó ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÂÍÂÙ¤ıË ÂȘ ÎÔÈÓ‹Ó ı¤·Ó ÚÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛÈÓ ÙˆÓ ·Ï˘ÙÚÒÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÊÂÚ›·˜. EÁÓÒÛıË ·ÚÁfiÙÂÚÔÓ fiÙÈ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ‹Û·Ó ŒÏÏËÓ˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜. EÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ AÏ‚·ÓÔ‡ ÏËÛÙ‹...¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 196 conomi Î·È Ô Prasca ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Âȯ›ÚËÛË ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‡ÎÔÏË. ¢ã. . ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fï˜ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ·›ÙÈÓ˜ ·fi ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Â›¯ÔÓ ÂÈÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ ∞Ï‚·ÓfiÓ ·˘ÙfiÓ ·ÙÚÈÒÙËÓ. ÛÂÏ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔÓ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ Ù˘ ηٷÈÂÛÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. TÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ¤ÏÂÁÂ:5 O ·Ï‚·ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ∏ ·Ú¯·›· ·˘Ù‹ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ Ù˘ ¶Ú‚¤˙˘ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ·È ÔÔ›·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ÒÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Î·Ù·fiÓËÙÔÓ ÚÔ·Á¿Ó‰·Ó ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛÈÓ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ÂȘ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ·ÙÚ›‰·. √ ¡Ù·Ô‡Ù ÃfiÙ˙· ËÓ·ÁοÛıË ÚÔ ÙÈÓÔ˜ Ó· ʇÁË ÎÚ˘Ê›ˆ˜ ÂÎ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ›Ó· Ûˆı‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940.

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÔÏÏ¿˜ ÂÁ·ÚÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ·Ó Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó ÙˆÓ Î·È ·ÓÙ¤Ù·Í·Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¿˜ Ì›·Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ. Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ Ë͛Ԣ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. ·‰ÂοÙÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ‰È’ ·ÔÁ˘ÌÓÒÛˆÓ. ∞Ó Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈÎ‹Ó ·ÙÚ›‰· ‹ÚÎÂÛ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛË ÙËÓ ›ÛÙÈÓ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ÂȘ ÂÔ¯¿˜ ·È ÔÔ›·È ‹Û·Ó ÙfiÛÔÓ ÛÎÔÙÂÈÓ·› ‰È¿ ÙËÓ Ù‡¯ËÓ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. ÔfiÙÂ Ë ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿ ÚÔÛËÚÙ‹ıË ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ηٷÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ì ŒÏÏËÓ·˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ 1913. ÛÙ·ıÂÚÒ˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙Ô̤ÓË ˘fi ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙˆÓ. Ô ·Ï‚·ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·ÂÙÂÏ›ÙÔ ·fi 80. ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ Ӓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔȯ›ÔÓ ÂÓ ÙË ÂÚÈÊÂÚ›· Ù·‡ÙË. ™‹ÌÂÚÔÓ Ô Ù˘ÊÏfi˜ ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi˜ ÂÈ›ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·fi οı ¿ÏÏËÓ ÊÔÚ¿Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔÓ ÈÛ¯˘Ú¿ ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰¤ËÛ ӷ ·Ú·ÈÙËı‹ ÙÔ˘ ·ıÂÌ›ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛË ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈÎ‹Ó ÙˆÓ ÚԤϢÛÈÓ. ∂È‚ÏËÙÈÎfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÚÔÛÎÔÏÏ‹ÛÂÒ˜ ÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÁÂÓ¤ıÏÈÔÓ ¯ÒÚ·Ó Â‰fiıË ˘fi ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ηٿ ÙÔ 1924 ÔfiÙÂ.000 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÏ›ÁÔÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ 10.000 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ fï˜ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚÔÓ ÔÏÈÁÒÙÂÚÔÓ ·fi οı ¿ÏÏËÓ ÊÔÚ¿Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ˘Ô·„Ë ÂȘ Ù·˜ ÂÏÏËÓÈο˜ ȤÛÂȘ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 197 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·Ó ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ·¿ÓÙËÛË ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô: . ∂Ș ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÂıÓÈÎÔÔÈ‹Ûˆ˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂıÓÈÎÒ˜ Û˘Ì·Á›˜. ÛÊ·ÁÒÓ Î·È ÂÎÙÔÈÛÌÒÓ. ‚·ÛÈ˙Ô̤ÓË ÂȘ ÙËÓ Û˘Óı‹ÎËÓ Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ ‰È¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÂÊ·Û›ÛıË Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ◊Û·Ó fï˜ ÚÔ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÎfiÌË ÂÙÒÓ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. Û‹ÌÂÚÔÓ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ ı· ‡ÚÔ˘Ó ÂȘ Ù· ·Ó·Óˆı¤ÓÙ· Âڈ̤ӷ Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÎfiÌË ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÓ ÏfiÁÔÓ ‰È¿ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Ë ·ԂϤÔ˘Û· ÂȘ ÙÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛË Ù¯ÓËÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â› ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ Ï›ÛÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÂȘ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó ‰È¿ Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓËÎÔ‡ÛÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜. ·È ÂÏÏËÓÈη› ·Ú¯·› ¤Êı·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ı· ÂΉȈ¯ıÔ‡Ó Û˘ÓÙfï˜ ÂÍ ∞Ï‚·Ó›·˜.

fiÛÙȘ ‹ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙ·ÙÔ˜ ÏËÛÙ‹˜ ÂÈÎËÚ˘¯ı›˜ ÚÔ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ˘fi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÏfiÁˆ ÊfiÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.198 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛȘ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 ∂›ÌÂı· ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ‚‚·ÈÒÛˆÌÂÓ fiÙÈ ·È ÏËÚÔÊÔÚ›·È ·È ÌÂÙ·‰ÔıÂ›Û·È ÂÎ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ ˘fi ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÊfiÓÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ·ÙÚÈÒÙÔ˘ ˘fi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·‚¿ÛÈÌÔÈ. ∆ËÓ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ πÙ·ÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂÓ ÂȘ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ fiÙÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ·›ÙËÛȘ ÂΉfiÛˆ˜ ı· ˘‚¿ÏÏÂÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁÔ˘ ˘fi ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ªÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌÔÓ ÌÂÙ’ ·˘ÙÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›·Ó Ô ÃfiÙ˙· ·ÂÎÔÈÌ‹ıË ˘fi ÙËÓ ÛÎÈ¿Ó ÂÓfi˜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘. ÚfiÛÊ˘ÁÔ˜ ÂÓ ∞Ï‚·Ó›· ·fi 20 ÂÙÒÓ. ÁÂÓÓËı¤ÓÙÔ˜ ÂÓ ªÔ‡ÚÛÈ. ȉÈÔÎÙ‹ÙÔ˘ ̇ÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÚ¿¯ıË ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ‰·ÛÔʇϷÎÔ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔ‡ ·ÂÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔ ÙÒÌ·. ηÙfiÈÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒ˜ Ù˘. Î·Ù¤Ê˘ÁÔÓ. ËÏÈΛ·˜ 24 ÂÙÒÓ. Î·È ∏Ï›· ºfiÙÔ. ∞È ÈÙ·ÏÈη› ·Ú¯·› ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÂȘ ÙËÓ Û‡ÏÏË„ÈÓ ÂÓfi˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ∫fiÙÛÔ ™Ô˘ÏÏÈfiÙÙÈ. πÙ·ÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ó· ʤÚË ÂȘ ÁÓÒÛÈÓ ÙÔ˘ µ. ∏ µ. ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∆ËÓ 17 ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ¢ڤıË ÌÂٷ͇ ¶fiÚÙÔ ŒÓÙ· Î·È ∫ÔÓÈÛfiψ˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ·Î¤Ê·ÏÔÓ ÙÒÌ·. Ô›ÙÈÓ˜ ηÙÒÚıˆÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó ÂȘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ¤ıÂÛÂÓ ˘fi ÎÚ¿ÙËÛÈÓ ÙÔ˘˜ ÊÔÓ›˜ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹Ó Ù˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞È ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ·Ó ÙÚ˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ ÙËÓ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ¡Ù·Ô‡Ù ÃfiÙ˙· ›¯Â ÌÂÙ·‚‹ ÂȘ ÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔÙfiÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ÙËÓ Ê‡Ï·ÍÈÓ. ¶ÚÂۂ›·. ¤¯ÂÈ ÙËÓ . ∞È ¤ÚÂ˘Ó·È Ù˘ ÂÈÙÔ›Ô˘ ·Ú¯‹˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı‹ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÂÚ› ÂÓfi˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ¡Ù·Ô‡Ù ÃfiÙ˙·. ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ 30 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘ ÔÚ›·˜. ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ. Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›·Ó Èı·ÓÒ˜ ›¯Â ÁÓÒÛÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘. Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ·Ó·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ˆÌÔÏfiÁËÛ·Ó fiÙÈ ÂÊfiÓÂ˘Û·Ó Î·ÙfiÈÓ Ú‹Íˆ˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔÓ ¡Ù·Ô‡Ù ÃfiÙ˙·. ¶ÚÔ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ›. Û˘Ó·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ¶›ÏÔ ∫fiÙÛÔ. ∂Λ Û˘ÓËÓÙ‹ıË ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ¶›ÏÔ ∫fiÙÛÔ. ËÏÈΛ·˜ 17 ÂÙÒÓ. ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡Ù›ÚÓÔ˜. ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ ™ÔÙ›Ú. ÎÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó ™ÂÛ›Ó. ÁÂÓÓËı¤ÓÙÔ˜ ÂÓ ªÔ‡ÚÛÈ. ∫·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰È·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ 25˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 1940: ∏ µ. ∞Ï‚·ÓÔ‡ ηٷÁÔ̤ÓÔ˘ ÂÎ ∆Û·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. ∫·È ÂÓÒ ÂÎÔÈÌ¿ÙÔ Â‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıË ·Ó¿Ó‰Úˆ˜ ˘fi ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÙfïÓ. ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂıÔÚ›Ô˘.

K·È fï˜. Ï›·Ó Èı·ÓÒ˜ ÂȘ ºÈÏÈ¿Ù˜ ‹ ÂȘ Ù· ÂÚ›¯ˆÚ·. ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë AÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ›¯·Ó ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1940. Ë πÙ·ÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ‰Ú¿ÙÙÂÙ·È Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜ ›Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ë ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÈÓ Ù˘ ÂÍfi¯Ô˘ ˘ÔÏ‹„ÂÒ˜ Ù˘. O ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ∆‡Ô˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ AıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. ¢ã.YÔ„›·È ‰È¿ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ –¤Ó·Ó ˘Ô˘ÚÁfi. 482. OÈ IÙ·ÏÔ› ‹ıÂÏ·Ó ·ÏÒ˜ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. H ÚÒÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 1940. ¤Ó·Ó Ó·‡·Ú¯Ô Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤Ó·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜– ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó È‰ÈÔÙÂÏÒ˜ ÙËÓ fi„ÈÌÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÊÈÏ›·Ó ÙˆÓ. ™ÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 1940 Ô MÂÙ·Í¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ËÛ˘¯›· . ◊Ù·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰È¿‚ËÌ· ̤۷ Û’ ¤Ó· Ì‹Ó·. ¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜... AÏÏ¿ ›Ûˆ ¤¯ÂÈ Ë ·¯Ï¿‰· ÙËÓ Ô˘Ú¿Ó. O MÂÙ·Í¿˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÚ› ·fiÏ˘ÙË Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·. TÔ˘ › fiÙÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ‰˘ÛÈÛÙ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ÙÔ˘ TÛÈ¿ÓÔ ‹Ù·Ó «·Ôχو˜ ÊÈÏÈΤ˜» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÂΉfiÛˆ˜ Ë ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËı‹ ÔÛÔÓÔ‡ˆ ˘fi ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÂÓÒ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ. Ù. OÈ Û¯¤ÛÂȘ IÙ·Ï›·˜-EÏÏ¿‰·˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‹Ù·Ó ÊÈÏÈΤ˜ ˆ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ (10 πÔ˘Ó›Ô˘ 1940).√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 199 ÙÈÌ‹Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛË fiˆ˜ ‰È·Ù·¯ı‹ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û‡ÏÏ˄Ș ÙˆÓ ¶›ÏÔ ∫fiÙÛÔ Î·È ∏Ï›· ºfiÙÔ. O MÂÙ·Í¿˜ οÏÂÛ ÙÔÓ IÙ·Ïfi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·.. ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Â˘·ÚÂÛÙËı‹ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛË ·˘Ù‹ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ÛÂÏ. 6 6. O ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ·Ó‹ÍÂÚÔ. ™ÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 Ë IÙ·Ï›· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ··ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÙÔ µ.. Ÿ. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ë IÙ·Ï›· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ı¤ÙÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. . ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·.

Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔ˜). ·fi οı ¿Ô„Ë. ™ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 1940 ÈÙ·ÏÈÎfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈÎfi ÂÙ¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ KfiÚÈÓıÔ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈο B·ÛÈχ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È B·Û›ÏÈÛÛ· ŸÏÁ· Î·È ‰‡Ô ˘Ô‚Ú‡¯È· Ô˘ Ó·˘ÏÔ¯Ô‡Û·Ó ÛÙË N·‡·ÎÙÔ.30ã . ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·. OÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋. H ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. K·È ÙÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. Ú¿ÍË. ™ÙȘ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô AÏ‚·Ófi˜ (·fi ÙË £ÂÛÚˆÙ›·) ÏËÛÙ‹˜ NÙ·Ô‡Ù XfiÙ˙·. Î·È 29 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜.200 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ™Â ÌÈ· ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: «Afi ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó Ô KÔÙ˙È¿˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ô ¶Ï·Ù‹˜ (ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘. K·Ù¿ ÙȘ 8. ÁÈ·Ù› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ‰‡Ô ÈÙ·ÏÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ·ÙÌfiÏÔÈÔ ºÚ›ÓÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶¿ÓÔÚÌÔ Ù˘ KÚ‹Ù˘. fï˜. ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ «·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔÓ ‚‡ıÈÛ Î. ∂ΛÓÔ˜. ºÔ‚‹ıËΠÙËÓ ·ÓÔȯً Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. Afi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¤ı·Ó ·fi ηډȷÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. °È· ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ».». O fiÏÂÌÔ˜ ÓÂ‡ÚˆÓ Ô͇ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÒ˜ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÏËÛÙ‹ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ªÂÁ¿ÏÔ AÏ‚·Ófi ¶·ÙÚÈÒÙË. Ù˘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 Ú›¯ÙËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÙÔÚ›Ï˜. οÏÂÛ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔÔ Î·È ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÛ ӷ . O I. ™ÙȘ 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ·ÛÙfi¯ËÛ·Ó Î·È ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ·. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ. ÈÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔÚ›ÏÈÛ ÙÔ Â‡‰ÚÔÌÔ ŒÏÏË. ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ó¤Ô Ì¤ÙˆÔ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·. TÔ ÏÔ›Ô ‚˘ı›ÛÙËÎÂ. ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ KÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘.Ï. ·ÓÙ› Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ. P›ÌÂÓÙÚÔ.Ì. MÂÙ·Í¿˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. Ô˘ ‹Ù·Ó ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ 800 ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ T‹ÓÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ T‹ÓÔ˘. Afi ÙÔ ϋڈ̷ ›¯·Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi. ·Ó ‰ÂÓ Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ™ÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ 1940 ÙÚ›· ÈÙ·ÏÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ øÚ›ˆÓ. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‹Ù·Ó ÈÙ·ÏÈÎfi. Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi ⁄‰Ú· ÛÙË °Ú·Ì‚Ô‡Û· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ KÚ‹Ù˘. H ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÙÔÓ ÎÂÏ¢ÛÙ‹ Ì˯·ÓÈÎfi ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940.

. ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ÂÎÏ¿‚ÂÈ ˆ˜ ·ÁÁÏÈÎfi. EΛ Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ P›ÌÂÓÙÚÔ fiÙÈ Ë IÙ·Ï›· ¤¯ÂÈ 200. O TÛÈ¿ÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940: O NÙÔ‡ÙÛ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÚÁÈÛı‹ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó Î·Ù¿ÎÙËÛÈÓ. O NÙ B¤ÎÈ ‹Ù·Ó ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ™ÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË PÒÌË Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ P›ÌÂÓÙÚÔ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ TÚÈÌÂÚÔ‡˜ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ (°ÂÚÌ·Ó›·˜-IÙ·Ï›·˜-I·ˆÓ›·˜). HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.ÙÈ ‹Ù·Ó Ë NÔÚ‚ËÁ›· ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi M¤ÙˆÔ. fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÎfiÌ˘ TÛÈ¿ÓÔ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘.7 ™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ HÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘. 282. Ô TÛÈ¿ÓÔ. K·È fiÙ·Ó ÛÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ô X›ÙÏÂÚ Î·Ù¤Ï·‚ ÙË PÔ˘Ì·Ó›· Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ. 8 √ ÙfiÙ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· °ÎÚ¿ÙÛÈ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÚÈÏÈÛÌfi Ù˘ ŒÏÏ˘ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∆˙ÈÔÚÓ¿Ï ÓÙÈ ª·Ù›ÓÔ ÛÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1945: ∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙ› ˆ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÔ‡ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ¡Ù µ¤ÎÎÈ. ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ô ·ÁÁÏÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô. O X›ÙÏÂÚ Ì ı¤ÙÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. K·È Ô P›ÌÂÓÙÚÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· Î·È Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜. ÛÂÏ. √È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ Ê·ÛÈÛÙÈ΋˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÚÈÏÈÛÌfi ·ÏÈÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ.. ÛÂÏ. Ÿ. . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: fiÙ·Ó Ô °ÎÚ·ÙÛÈ¿ÓÈ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘. ŸÏÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1940 Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 201 ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Î¿ı ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜.000 ÛÙÚ·Ùfi ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ· Î·È fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ IÙ·Ï›· fi. A˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ı· ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ. √ ÙÔÚÈÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ŒÏÏ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·Ù·ÁÒÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙË ƒÒÌË. Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÔÚÈÏÈÛÌfi Ù˘ ŒÏÏ˘ ϤÂÈ: ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı‹ ÂȘ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfiÓ Ó‡̷ ÙÔ˘ NÙ B¤ÎÎÈ. 8. TÛÈ¿ÓÔ. 283. fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ∆ÛÈ¿ÓÔ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940. £· Ì¿ıÂÈ ·fi Ù·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ 7.

·ÂÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ηٿ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. . 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 (Grazzi. ‰¤ÔÓ Ó· ¤¯Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜. ÌÔ˘ ··ÓÙ¿. Ë ÔÔ›· 9. 10. ˆ˜ Î·È Ù·˜ Ó‹ÛÔ˘˜ ·˘Ù¿˜ ( Z¿Î˘ÓıÔÓ. AÊÔ‡ ηıÒÚÈÛ· Ô‡Ùˆ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. OÈ Â‰·ÊÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ˆÌÂÓ ÙÔ‡ÙÔ ÌÂÓ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙËÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ IÔÓ›ˆÓ Ó‹ÛˆÓ ·ÎÙ‹Ó.. ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·ÈÙËı› Ô IÙ·Ïfi˜. ÛÂÏ. ı· ¤¯ˆÌÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÂȘ ÙËÓ MÂÛfiÁÂÈÔÓ. TÔÔÙËÚËÙ‹˜ AÏ‚·Ó›·˜ T˙·ÎÔÌ›ÓÈ. ŒÙÛÈ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›·. ÂȘ Ì›·Ó ÚÒÙËÓ Ê¿ÛÈÓ.. K¤Ú΢ڷÓ). «Il principio della Fine») ¶ÚÔ‰ڛ·: M. 2. ‹ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓËÓ– Â›Ó·È Ë Î·Ù¿Ï˄Ș ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ŸÙ·Ó ÂÎÏËÚÒÛˆÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. AÚ¯ËÁfi˜ °ÂÓÈÎÔ‡ EÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ PÔ¿ÙÙ·. ·Ó ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ʤÚË ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ÁÂÓÈÎÒ˜ ÂÈ›Ó.. Ÿ¯È ·ÎfiÌË. Ÿ. TÔÓ ÂÚˆÙÒ Â¿Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ M·ÓÙfiÏÈÔ. ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. AÚ¯ËÁfi˜ °ÂÓÈÎÔ‡ EÈÙÂÏ›Ԣ ™Ùڷٿگ˘ M·ÓÙfiÏÈÔ. ¶Ú·ÎÙÈÎfiÓ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË ƒÒÌË. T· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. YÔ˘ÚÁfi˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ™ÔÓÙÔ‡. ›Ó· ÙÂı‹ ·‡ÙË ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ›Ó· ‚‚·ÈˆıÒÌÂÓ fiÙÈ Î·ı’ ÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ı· ·Ú·Ì›ÓË Â›˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÓ Ì·˜ ¯ÒÚÔÓ. 298. KÂÊ·ÏÏËÓ›·Ó. ÙÔ‡ÙÔ ‰Â ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ.¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 202 fiÙÈ Î·Ù¤Ï·‚· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. AÚ¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ AÏ‚·Ó›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¶Ú¿Ûη. Ÿ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÛΤ„ˆ˜ Â›Ó·È Ó· ηıÔÚÈÛıÔ‡Ó ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·È Ù˘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó. ·ÂÊ¿ÛÈÛ· Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·Ó.10 ™ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «¶ÔÏÂÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ» ÛÙË PÒÌË.. H ‰Â˘Ù¤Ú· Ê¿ÛȘ –ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Ú·. 297. MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ MÂÙ¤¯ÔÓÙ˜: YÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ KfiÌ˘ TÛÈ¿ÓÔ. H ‰Ú¿ÛȘ ·‡ÙË. ÛÂÏ.9 K·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Ô TÛÈ¿ÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ: O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÌÔ˘ ͷӷοÌÓÂÈ ÏfiÁÔÓ ÂÚ› Ù˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ËÌ¤Ú·Ó ÂÍ·ÔχÛÂÒ˜ Ù˘ ÙËÓ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940.

√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌËÓ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‚Ú·‰‡ÓË Ô‡Ù Â› Ì›·Ó ÒÚ·Ó: TËÓ 26ËÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜. EÏ¿‚·Ì ÛÔ‚·ÚÒٷٷ ̤ÙÚ· ‰È¿ ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: TÔ‡ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔÌÂÓ Ó· Ì¿ıˆÌÂÓ. ¶ÂÚÈÏÔο˜ ·fi ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÔÎÏ›ˆ. ‹‰Ë 203 . E‰ËÌÔÛȇ۷ÌÂÓ fiÙÈ ÂÊÔÓ‡ıË Ë ·Ó„ȿ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓËı¤ÓÙÔ˜ AÏ‚·ÓÔ‡ ·ÙÚÈÒÙÔ˘. AÊÔ‡ ηıˆÚ›ÛıËÛ·Ó Ù· ‚·ÛÈο Ù·‡Ù· ÛÙÔȯ›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛˆÌÂÓ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·‡ÙË. H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜. TÔ Ô‰ÈÎfiÓ ‰›ÎÙ˘ÔÓ ÂÛËÌ›ˆÛ ÔÏÏ¿˜ ÚÔfi‰Ô˘˜. ¶ÚÔÛı¤Ùˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·‚Ϥˆ ÂÚÈÏÔο˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿Ó. ÒÛÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÂÛËÌÂÈÒıË Î¿ÔÈ· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛȘ ‰ÈfiÙÈ Ë ‰Ú¿ÛȘ ‰ÂÓ ‹Ú¯ÈÛ ·ÎfiÌË. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: E›Ó·È ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙ·ÙÔÓ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı‹. Y¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛı‹ Ô ÏÈÌ‹Ó ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘. η›ÙÔÈ ‰ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂı· Ó· ıˆڋۈÌÂÓ ÙÔ ı¤Ì· ˆ˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÏÂÏ˘Ì¤ÓÔÓ. H ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜ Î·È Ï‹Ú˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡. ‰È¿ Ó· Ì·˜ ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔÓ ÔÏÈÙÈÎfiÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfiÓ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ηٷϋ͈ÌÂÓ ÂȘ Ù·˜ ÚÔÛÊÔÚˆÙ¤Ú·˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÏÏËÏÔÙ¤ÚÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·Ó ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ì·˜. EÎ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ì·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÓÒ ÚÔ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·›ÓÔÓÙÔ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ. ¢‡Ó·Ì·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔÓ ˙ˆËÚfi˜. ¶Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·fi AÏ‚·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. A‡ÙË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÙÂϤÛË ÂÛÛfiÓ ÂȘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ı· ÚÔ‚Ò ÂȘ Ù· ·Ó·Áη›· ‰È·‚‹Ì·Ù· ‰È¿ Ó· ÌË ¯¿ÛË ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹Ó ·˘Ù‹Ó ¢ηÈÚ›·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛË Ù·˜ ‚Ϥ„ÂȘ Ù˘ ÂȘ ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›·Ó Î·È ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰fiÓ Ù˘ ÂȘ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. H °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›· ¤¯ÂÈ ·Ó Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Ì›ÓË ·Î›ÓËÙÔ˜. Î·È ‰È’ ·˘Ùfi ÂοÏÂÛ· ÙÔÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó ÁÂÓÈÎfiÓ ÙÔÔÙËÚËÙ‹Ó Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹Ó ÙˆÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ·È ÔÔ›·È ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÏÔÎÒÓ ÂÎÙfi˜ ‰È¿ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ·Ì‡Ó˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfiÓ ·˘ÙfiÓ. ˆ˜ ¿ÏψÛÙ ʷÓÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ËÌfiÛÈ·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: EȘ AÏ‚·Ó›·Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹. ȉ›ˆ˜ ·Ê’ ˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÁηıȉڇÂÈ ÂȘ PÔ˘Ì·Ó›·Ó Î·È Ë BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒıË. ÚÈÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍÈÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. TËÓ Âȯ›ÚËÛÈÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˆÚ›Ì·Û· ÂȘ ÙËÓ ÛΤ„ÈÓ ÌÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÒÓ ÌËÓÒÓ. ÚÈÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹Ó Ì·˜ ÂȘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔÓ. ·ÏÏ’ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó. K·ÏÒ ÙÔÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó °ÂÓÈÎfiÓ TÔÔÙËÚËÙ‹Ó Ó· ÂÎı¤ÛË Ù·˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘.

·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÛÔ‚·ÚÒ˜. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: O ÌfiÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ¤ÏıË ÂÎ ÌÂÚÈ΋˜ ÌfiÓÔÓ Î·Ù·Ï‹„ˆ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. H ÌÈÎÚÔÙ¿ÙË ·‡ÙË Ù¿ÍȘ Â›Ó·È ÏÔ˘ÛȈٿÙË. NÙÔ‡ÙÛÂ: AÔÎÏ›ˆ ηٿ ÙÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ ·fiÏ˘ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÂȘ ¿Ó‰Ú·˜. ·ÎÔ‡ÂÙ·È Ôχ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ηıfiÛÔÓ ·fi Ù˘ ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÂȘ ·‰È¿‚·ÙÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜. T· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ 114. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¶ÚÔËÙÔÈÌ¿Û·ÌÂÓ Ì›·Ó Âȯ›ÚËÛÈÓ Î·Ù¿ Ù˘ H›ÚÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ 26ËÓ.204 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÓ·ÓÙȈıÔ‡Ó ÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿Ó Ì·˜. AÏÏ¿ Î·È Ë ·ÂÚÔÔÚ›· ‰ÂÓ ı· ¤¯Ë ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ‰È·ı¤ÛË. ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Ì·˜. H ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛȘ Ù˘ H›ÚÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÂÌ‚¿Ûˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ EÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÚÔ·ÚÂÛ΢¿ÛıË Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ . Î·È ·‡ÙË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘fi ·ÈÛȈٿÙÔ˘˜ ÔȈÓÔ‡˜. O ÏÔÈfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·‡ÙË. O Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÔÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȘ AÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔÓ. TÔ ı¤·ÙÚÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÒÓÔ˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ì›·Ó ÛÂÈÚ¿Ó Î˘ÎψÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ EÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ë Ó· ÂÍÔÓÙÒÛˆÌÂÓ fiÏ·˜ Ù·˜ EÏÏËÓÈο˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÔfiÙ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. YÔı¤Ùˆ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛȘ ı· ÂËÚ·Ûı‹ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂÒ˜ Ì·˜: ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÙË ÏËÊı‹ ˘’ fi„ÈÓ Ô›·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. Ë ÔÔ›· ÂÌÓ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ÙÔ ·ÁÁÏfiÊÈÏÔÓ Ó‡̷. ˘ÔÏÔÁÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ 30. ÂÎ ÙˆÓ ÂÓ·ÔÌÂÓÔ˘ÛÒÓ ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ‚¿ÛˆÓ. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: º·›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·ÚÒ˜ ·ÔηډȈ̤ÓÔ˜. ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÏÔ˘ÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: E¤‰Ú·Û·Ó Ôχ Â› ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·È Âȉ‹ÛÂȘ Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ· ÂÚ› ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶Ô›· Â›Ó·È Ë „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛȘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. TÛÈ¿ÓÔ: Y¿Ú¯ÂȘ ÂȘ Û·Ê‹˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Èı˘ÓÔ‡Û˘ ٿ͈˜. ı· ‹Û·Ó ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÛÔ‚·Ú¿˜ ·ÂÚÔÔÚÈο˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙËÓ NfiÙÈÔÓ IÙ·Ï›·Ó Î·È ÙËÓ AÏ‚·Ó›·Ó. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·ÏÒ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹Ó ÙˆÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ó· ÂÎı¤ÛË ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. ·È ÔÔ›·È ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ Ù˘ H›ÚÔ˘ ÂȘ ‚Ú·¯‡ ‰È¿ÛÙËÌ·: 10-15 Ë̤ڷ˜. Î·È Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÌÂÓ ‰Ú·ÛÙËÚ›·Ó ÚÔ·Á¿Ó‰·Ó.000 ¿Ó‰Ú·˜ ÂÚ›Ô˘.

ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ¿ÚÌ·Ù·. O˘‰¤ÔÙ ›¯· ·Ú¿ÔÓ· ‰È¿ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ì·˜ Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. ¤¯ÔÌÂÓ ˘ÂÚÔ¯‹Ó ‰‡Ô ÚÔ˜ ¤Ó·. NÙÔ‡ÙÛÂ: H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›·. NÙÔ‡ÙÛÂ: H ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈÛ¢Ûı‹ Î·È fi¯È Ó· ÂÈ‚Ú·‰˘Óı‹.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›ÛˆÌÂÓ Ó· Á›ÓË AÁÁÏÈ΋ ‚¿ÛȘ. £· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ‰Ôı‹ fiÏË Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ÚÔ˜ ◊ÂÈÚÔÓ. Î·È ı· ›ӷÈ. ηٿ ÙÔ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ. Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÂȘ ‡„ÈÛÙÔÓ ‚·ıÌfiÓ. H ÌfiÓË ÂΉ‹ÏˆÛȘ ·ÂÈı·Ú¯›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ÓÙËÛ· ˘‹ÚÍÂÓ Ë ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Ì¿¯ËÓ. ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. ı· ¤‰È‰Â Û‡ÓÔÚ· ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.000 ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Â› ϤÔÓ Ù· ÂȉÈο Ù¿ÁÌ·Ù·. ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔÓ.000 ¿Ó‰Ú·˜. ™˘ÓÂÒ˜ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı‹ ÂÚ› ÙÔ ‰›ÌËÓÔÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. Ô˘ ı· ‹ÏÏ·ÛÛ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û›Ó Ì·˜. H ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜ ı· Ì·˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÌÂÓ Ù·˜ ı¤ÛÂȘ Ì·˜. A˘Ù‹ ı· ‹ÙÔ Ë ÚÒÙË ‰fiÛȘ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂÒ˜ Ì·˜. ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ ÂÚ›Ô˘ 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. Ó· ÂÌÔ‰ÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Ó· ·Ô‚È‚·ÛıÔ‡Ó ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: TÔ ËıÈÎfiÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙ·ÙÔÓ. ‰È·ı¤ÙÔÓÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 30. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛÈÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ¶Ú‚¤˙˘. ¶ÏËÓ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ˘fiÎÂÈÙ·È ÂȘ ηÈÚÈο˜ Û˘Óı‹Î·˜. O ÏÈÌ‹Ó ·ÊÂÙËÚ›·˜. ÙÂÏ›·. NÙÔ‡ÙÛÂ: E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶fiÛ·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯ÂÙÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÙˆÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: H ÌfiÓË ÌÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ÂÍ ÂӉ¯Ô̤Ó˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ‚ÔËı›·˜. Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎ‹Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹Ó. EÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁÂÈ ÛÔ‚·Ú¿˜ ‰˘Û¯ÂÚ›·˜ ‰È¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛÈÓ Ù˘ H›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ‚¿Ûˆ˜ Ù˘ ¶Ú‚¿˙˘. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤۷. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÈʇϷÍȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¢È· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ·˘Ù‹Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¶ÂÚ›Ô˘ 70. ÂȯÂÈÚËÙ¤· ÂÓÙ·ÙÈÎÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔÓ ÙÚfiÔÓ. ηıfiÛÔÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ‰È’ Â̤ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. E›Ó·È ÛÔ˘‰·›ÔÓ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛÈÓ ·˘Ù‹Ó ‰‡Ô ÌÂÚ·Ú¯›·È. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: K·È ‰È¿ ÙËÓ ÚÔ¤Ï·Û›Ó Ì·˜ ÂȘ Aı‹Ó·˜ ‚¿ÛȘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿Ï˄Ș Ù˘ H›ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 205 .

NÙÔ‡ÙÛÂ: TËÓ 24ËÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: Œ¯ÔÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ›Ó Ì·˜ fiÏ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛˆÌÂÓ ·˘Ùfi ÙÔ «¿ÏÏÔıÈ». K·Ê·ÏÏËÓ›·˜ Î·È KÂÚ·ڷ˜. °ÂÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë EÏÏ¿˜ Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ì·˜. ·ÎfiÌË Î¿ÙÈ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶¿ÓÙ· Ù·‡Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë ÛËÌ·Û›·Ó ‰È’ Â̤: ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔÓ Ó· ‰ÒÛˆÌÂÓ Î¿ÔÈÔ ÚÔ¤Ù·ÛÌ· ηÓÔ‡. ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ˉ‡Ó·ÓÙÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â¯ıÚfiÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·È Ë Î·Ù¿Ï˄Ș ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ Z·Î‡ÓıÔ˘.» A˘Ùfi ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ÈÛ¯‡ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. ηÏfiÓ ı· ‹ÙÔ Ó· ηÙÔÚıÒÛÂÙ ӷ ˘¿ÚÍË ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Ù˘ ıÚ˘·ÏÏ›‰Ô˜. Ú¤ÂÈ Ó· ›‰ˆÌÂÓ Ò˜ ı· ‰ÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛÈÓ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ‹ÙÔ ÌÔÈÚ·›·. NÙÔ‡ÙÛÂ: AÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·È ·˘Ù·› Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. £¤ÏÂÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ËÙÙË̤ÓÔÈ. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Ó· Ì·˜ ηٷÛÙ‹ÛË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ›ˆÌÂÓ fiÙÈ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂı· ‰È¿ Ó· ÂÈ‚¿ÏˆÌÂÓ ÙËÓ Ù¿ÍÈÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·È ÙÒÚ·. TÛÈ¿ÓÔ: TËÓ 24ËÓ ı· ˘¿Ú¯Ë ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ. ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔÓ.206 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ¶Ú‚¤˙˘. ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ ‰˘Ó¿ÌÂı· Ó· ›ˆÌÂÓ: «¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ù›ÔÙÂ. TÛÈ¿ÓÔ: ¶fiÙ ı¤ÏÂÙ ӷ Ï¿‚Ë ¯ÒÚ·Ó ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: O˘‰Â›˜ ı· ÈÛÙ‡ÛË ÂȘ ÙÔ ÌÔÈÚ·›ÔÓ ·˘Ùfi. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù·˜ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù·. ‰È¿ Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛˆÌÂÓ Ì›·Ó Â›ıÂÛÈÓ. ·ÎfiÌË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛıË ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛË ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛÈÓ Ú·Á‰·›·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ . T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: EÁÒ ‰‡Ó·Ì·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ οÙÈ ÂȘ Ù· Û‡ÓÔÚ·: ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ TÛ·ÌÔ˘ÚȈÙÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ‚fiÌ‚·˜ Á·ÏÏÈο˜. K·ıÔÚÈÛı›Û˘ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜. E¿Ó ‰‡Ó·Ûı ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ ·˘Ùfi ηÏÒ˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: B‚·›ˆ˜. ·ÏÏ¿ ‰È¿ Ì›·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·Ó ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜ ı· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ϯı‹ fiÙÈ ‹ÙÔ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍË Î¿ÔÈ· χÛȘ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛË Ó· Ì¿¯ˆÓÙ·È. °ÓˆÚ›˙ÂÙ Ô›ÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ËıÈÎfiÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. EΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛȘ Ì ÙËÓ ÌÂÁ›ÛÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. O˘¯ ‹ÙÙÔÓ. ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfiÓ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜.

EÍ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜(.) Ì·˜ Ù¤Ú˘ÁÔ˜. ‚·›ÓÂÈ Î·ÏÒ˜. Ì ÂÏ·ÊÚ¿Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜. Â¿Ó ı¤ÏˆÌÂÓ Ó· ηٷϿ‚ˆÌÂÓ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. TfiÙ ı· ‹ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔÓ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·fi ÙËÓ A›Á˘ÙÔÓ ‰È¿ Ó· Ù· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. M·ÓÙfiÏÈÔ: TÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·. Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ‰È¿ ÙËÓ M¿ÚÛ· M·ÙÚÔ‡¯. NÙÔ‡ÙÛÂ: §fiÁˆ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÂȘ ÙËÓ ˘fiıÂÛÈÓ ·˘Ù‹Ó. ™˘ÌʈÓÒ ·Ôχو˜ ÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„ÈÓ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·fi‚·ÛȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. TËÓ ‰Â 26ËÓ ‰‡Ó·Ù·È Î·È Ô °ÎÚ·ÙÛÈ¿ÓÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: EÁÒ ı· ‹ÌËÓ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛ‡Ûˆ˜ ηٿ ÙÈÓ·˜ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ °ÎÚ·ÙÛÈ¿ÓÈ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ A›Á˘ÙÔÓ ·Ú¿ Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰·. §¤Áˆ ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ ÂÓ›ÔÙ ÂȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÚÔ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙÔ˘. ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛˆÌÂÓ ÙËÓ ÚÔ¤Ï·Û›Ó Ì·˜. ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Ì›·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹Ó ¿Ô„ÈÓ: fiÙÈ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜ Ì·˜ Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. Û·˜ ϤÁˆ Ó· ÌËÓ ··Û¯ÔÏËı‹Ù ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ Ì ٷ˜ ÂӉ¯Ô̤ӷ˜ ·ˆÏ›·˜. H ‰˘Ó·Ù‹ ·ÁÁÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ‹ÙÔ Ë Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ËÌÂÚÒÓ. ¢ÂÓ ˘ÂÚ‚¿Ïψ ϤÁˆÓ fiÙÈ. η›ÙÔÈ ·fi ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÌ·È ‰È¿ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·Ó‰Úfi˜. H Âȯ›ÚËÛȘ ÂȘ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ Ë ÌÂÏÂÙËı›۷ ˘fi ÙÔ˘ BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ı· ˉ˘Ó¿ÌÂı· Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛˆÌÂÓ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. Œ¯ÔÌÂÓ 207 . BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: Œ‰ˆÛ· ‰È·Ù·Á¿˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ٷ T¿ÁÌ·Ù·. M·ÓÙfiÏÈÔ: EÍÂÙ¿˙ˆÓ ‹‰Ë ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ Úfi‚ÏËÌ·. ÕÌ· ¯¿ÛË ÙËÓ A›Á˘ÙÔÓ. Ë ·ÁÁÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ı· ¢ÚÂı‹ ÂȘ ηٿÛÙ·ÛÈÓ ‹ÙÙ˘. Î·È ·Ó ÎfiÌ· ÎÚ·ÙËı‹ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔÓ. Î·È ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¿Ó‰Ú·˜ ÂȘ ÏÔ›· Â› Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ˆÌÂÓ Î·È ÙËÓ KÚ‹ÙËÓ Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔÓ. ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ Î·È ÙÔ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ‚ÔËı›·˜. H ηٿÎÙËÛȘ Ù˘ M¿ÚÛ· ı· ηٷÛÙ‹ÛË ·ÎfiÌË ‰˘Û¯ÂÚÂÛÙ¤Ú·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÙÔÓ›˙ˆ fiÙÈ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂȘ ÌfiÓËÓ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂı· ÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛÈÓ. AÈ IÓ‰›·È Â›Ó·È ÂȘ ÂÈÛÊ·Ï‹ ı¤ÛÈÓ Î·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ı· ‰‡Ó·ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ NfiÙÈÔÓ AÊÚÈÎ‹Ó Î·È ·fi ÙËÓ EÚ˘ıÚ¿Ó £¿Ï·ÛÛ·Ó. I‰Ô‡ ‰È·Ù› ÂÈı˘ÌÒ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfiÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÔ‚·Ú¿˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜.

NÙÔ‡ÙÛÂ: ºÚÔÓ›Ù fiÙÈ ‰‡Ô ÌÂÚ·Ú¯›·È ı· ‹Û·Ó ·ÚÎÂÙ·›. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÂÓÂÚÁ›·˜ ·ÏÒ˜ ÂÍÂÏÈÛÛÔ̤Ó˘ ¯ÚÔÓÈÎÒ˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·ıÔÚÈÛı›Û˘ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È¿ ÙËÓ 26ËÓ Î·È ÚÔ‚ÏÂÔ̤Ó˘ Ù˘ ÂÎηı·Ú›Ûˆ˜ Ù˘ H›ÚÔ˘ ÂÚ› ÙËÓ 10-15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘.. M›· ÔÌ¿˜ ¤ÓÙ ‹ ÂÍ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ ı· ‹ÙÔ ·ÚÎÂÙ‹. M·ÓÙfiÏÈÔ: EÁÒ ı· ÂıÂÒÚÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Â›ÁÔ˘Û·Ó ÙËÓ ÚԤϷÛÈÓ ÚÔ˜ Aı‹Ó·˜ ·Ú¿ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. PÔ¿ÙÙ·: N·È. ¯ÚÂÈ·˙fiÌÂı· ¤Ó· Ì‹Ó· ‰È· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÂοÛÙ˘ ÌÂÚ·Ú¯›·˜. ·ÏÏ¿ ÂÚ› ÂÓÂÚÁ›·˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜. ¢È¿ Ó· ÌËÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛˆÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ. M·ÓÙfiÏÈÔ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ˆÌÂÓ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. TÔ‡ÙÔ Î·È ‰È¿ Ó· ÌË ·Ú·Û¯Âı‹ Ë ÂÓÙ‡ˆÛȘ fiÙÈ ÂÏ·¯·ÓÈ¿Û·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂı· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛˆÌÂÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. PÔ¿ÙÙ·: XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ›ÂÛȘ Î·È ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó ·˘Ù‹Ó. PÔ¿ÙÙ·: §·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¿ÓÙˆÓ ˘’ fi„ÈÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¢ÂÓ ÙËÓ ‚Ϥˆ ‰˘Û¯ÂÚ‹. ·Ó ı¤ÏˆÌÂÓ Ó· Ú˘ıÌÈÛı‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÂÚˆÙÒ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ÚԤϷÛȘ ÚÔ˜ Aı‹Ó·˜. ÂÊ’ fiÛÔÓ È‰›ˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Èı·Ó‹ ·ÁÁÏÈ΋ ·fi‚·ÛȘ ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. ›Ó· ηχ„ˆÌÂÓ ÙËÓ ÂӉ¯Ô̤ÓËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹Ó ·ÚˆÁ‹Ó. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfiÓ fiÙÈ ˘fi Ù·˜ Û˘Óı‹Î·˜ ·˘Ù¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: Èı·Ó‹ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ . Œ¯ÔÓÙ˜ ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔÓ ˆ˜ ‚¿ÛÈÓ ÚÔÂÏ¿Ûˆ˜ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ Ù˘ H›ÚÔ˘. ÂÓÒ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó ¤¯ÔÌÂÓ ÂÓÓ¤· Î·È Ì›·Ó ÈÈÎÔ‡. NÙÔ‡ÙÛÂ: ÿÓ· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛˆÌÂÓ Ù· ÂÎÙÈı¤ÌÂÓ· ı¤Ì·Ù·.208 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›·Ó. EÓ¤ÚÁÂÈ·È ÂȘ ◊ÂÈÚÔÓ. Î·È Ù·‡Ù· ‰ÂÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ·Ú¿ ÂȘ ηÙÂÈÏËÌ̤ÓËÓ ‹‰Ë ◊ÂÈÚÔÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: H ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. TËÓ ÂÔ¯‹Ó ·˘Ù‹Ó ÌfiÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ NfiÙÈÔÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù·› ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›ÎÔÛÈ ÌÂÚ·Ú¯›·È. ™˘ÓÂÒ˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤ÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٷϋ„ˆ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· fiÙÈ ·È ȉ¤·È ·ÁÈÔ‡ÓÙ·È.. NÙÔ‡ÙÛÂ: £· Ú›„ˆÌÂÓ ÂȘ Ù·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 400 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. TÛÈ¿ÓÔ: ¶ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÊ’ fiÛÔÓ Â›Ó·È Èı·Ó‹ Ë ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ Â¤Ì‚·ÛȘ. ‰˘Ó¿ÌÂı· Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆÌÂÓ Â› ÙÔ˘ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘ ¤Ó‰Âη ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. ¤¯ÔÌÂÓ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ‰È¿ Ó· ÛÙ›ψÌÂÓ Ó¤· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¢Ûı‹ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ.

ˆÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓ·›. NÙÔ‡ÙÛÂ: TÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›ÔÓ. PÔ¿ÙÙ·: TÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ·ÏËı¤˜ ÌfiÓÔÓ Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. º˘ÛÈο. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: EÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜. ÙfiÛÔÓ ÂȘ Ù·ÎÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ fiÛÔÓ Î·È ÂȘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛȘ ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: T·˜ ‰ÈÂÛ¯›Û·Ù ٷ˜ Ô‰Ô‡˜ ·˘Ù¿˜. ‹ÙÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ‰È¿ ÙËÓ ÚԤϷÛÈÓ ÂȘ Aı‹Ó·˜. ÔÏÏ¿ÎȘ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶Ô›· Ë ·fiÛÙ·ÛȘ ÌÂٷ͇ H›ÚÔ˘ Î·È AıËÓÒÓ. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: AÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔÈ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂÓ ÂÓ Û¯¤‰ÈÔÓ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: N·È. ηıfiÛÔÓ ÂȘ ˆÚÈṲ̂ÓÔÓ ÛËÌ›ÔÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿‚·ÛȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ‡„Ô˘˜ 2. fiÛ·˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο˜ ÌÂÚ·Ú¯›·˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÓ Ó· ÛÙ›ψÌÂÓ ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó ‰È¿ Ó· ηٷϿ‚ˆÌÂÓ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÂȘ Aı‹Ó·˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: E›Ó·È ‰¿ÊË fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËı‡˜ ËÌÈÔÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ŸÏ· Â›Ó·È ˆÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ‰È·Û¯›˙ÔÌÂÓ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Êı¿ÓÔÌÂÓ ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ ·Ó·¯ˆÚÔ‡ÓÙ˜ ÂÎ Ù˘ ÚˆÙ¢ԇÛ˘. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: K·ÙfiÈÓ. ÂÍ AıËÓÒÓ.500-3. ÂÎ Êfi‚Ô˘ ÔÏ˘·Ú›ıÌˆÓ ÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ψÌÂÓ ÔÏÏÔ‡˜ MÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ·È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ı· ˆ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó. Ï·ÈÛÈˆÌ¤Ó·È Ì ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜. ¶Ï‹Ú˘ Û˘Ìʈӛ· ‰È¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ ÙˆÓ AıËÓÒÓ.000 ̤ÙÚˆÓ (‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¯¿ÚÙËÓ ÂȘ ÙÔÓ NÙÔ‡ÙÛÂ). 209 . £· ˉ‡Ó·ÓÙÔ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û˘ÌÌÔÚ›·È 2.000 ·Ó‰ÚÒÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶Ò˜ ÔÏ›˙ÂÙ ٷ˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: K·Ù¿ ÚÒÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ı· ‹ÚÎÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÌÂÚ·Ú¯›·È. T· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ·˘Ù¿ ı· ˉ‡Ó·ÓÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂȘ ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ ÕÚÙ˘ ÂÓÙfi˜ ÌÈ·˜ ÌfiÓ˘ Ó˘ÎÙfi˜. EÙËÏÂÁÚ¿ÊËÛ· ‹‰Ë Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ó· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ·. TÔ‡ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ‰È·Û·ÊËÓÈÛı¤ÓÙˆÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: ™˘ÓÂÒ˜ ‰‡Ó·Ûı ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ οÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: K·È Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: 250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì ̤ÙÚÈÔÓ Ô‰ÈÎfiÓ ‰›ÎÙ˘ÔÓ. ÙÚ·¯Â›˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: A˜ ¤ÏıˆÌÂÓ ÙÒÚ· ÂȘ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ Â¤Ì‚·ÛȘ. NÙÔ‡ÙÛÂ: AÔ‰›‰ˆ οÔÈ·Ó ÛËÌ·Û›·Ó ÂȘ ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈÎ‹Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹Ó. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: §fiÊÔÈ ˘„ËÏÔ›.

NÙÔ‡ÙÛÂ: ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂΛӢ. ™ÔÓÙÔ‡: ¢ÂÓ Ù· ·ÚÂÏ¿‚·ÌÂÓ ·ÎfiÌË fiÏ·. MfiÏȘ Êı¿ÛÔ˘Ó. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: ¢¤ÔÓ Ó· ÚÔÛÙÂı‹ fiÙÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÓ ‰È’ ¿Ì˘Ó·Ó. ÂÓÒ Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ fiÏ˘ AÏ‚·Ó›·˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ˘ÚÔ‚ÔÏ·Ú¯›·È. . NÙÔ‡ÙÛÂ: XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ ÙËÓ AÏ‚·Ó›·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂηÙfiÓ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο ˘ÚÔ‚fiÏ·. ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓË Ì ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú·Ó ¿Ì˘Ó·Ó ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ AÔ˘Ï›·˜. £· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ˘¿ÚÍË Î¿ÔÈ· ‰È›ۉ˘ÛȘ. E›Û˘ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ì·˜ ‰¤ÔÓ Ó· ·ÔÙÂϤÛË Ë ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¿Ì˘Ó·. ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο ̤۷ ÈηÓÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: ¶ÂÚ›Ô˘ 7.000 ¿Ó‰Ú·˜. ¿Ïψ˜ Ù ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ì·˜ ÂÚ›‰ÔÓÙ·È Â› Ô¯˘ÚÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔηıˆÚÈṲ̂ӈÓ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÔÌÂÓ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔ‚ËıÒÌÂÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹Ó. NÙÔ‡ÙÛÂ: XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ‡ÙÔ ÚÔÛÔ¯‹. ™Ù›ϷÙ fiÏ· Ù· ™ÎfiÓÙ· Î·È Ù· A˝ÚÏÈÎÔÓ.210 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: M¤ ÙÈÓ· Ì˘‰Ú·ÏÏÈÔ‚fiÏ· ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Ì ‚fiÌ‚·˜. NÙÔ‡ÙÛÂ: TÒÚ· Ì›· ¿ÏÏË ¿ԄȘ Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜. ÙˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ fiψÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: TÈ ‰›‰ÂÈ ÂοÛÙË ÎÏ¿ÛȘ. £· ÂοÏÔ˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÎÏ¿ÛÂȘ. K·Ù’ Ô˘Û›·Ó Ì›·Ó ÈÎ·Ó‹Ó ÚÔÎ¿Ï˘„ÈÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: Œ¯ÔÌÂÓ ‰‡Ô ÌÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ÂÓ Ù¿ÁÌ· ηڷÌÈÓÈ¤ÚˆÓ Î·È ÙÂψÓÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ. BÈÛÎfiÓÙÈ ¶Ú¿Ûη: H ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ TÈÚ¿ÓˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂȘ ‰‡Ô ˘ÚÔ‚ÔÏ·Ú¯›·˜. ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ı¿ÌÓˆÓ. ‰È¿ Ó· ·ÔÊ¢¯ı‹ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÂÎ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ Ë̤ڷ˜. ‰ÈfiÙÈ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓ fiÏ· Ù· Û‡ÓÔÚ·: ¤Ó Ê˘Ï¿ÎÈÔÓ ÙÂψÓÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ·Ó¿ 500 ‹ 600 ̤ÙÚ·. M›· ÌÈÎÚ¿ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ı· ‹ÙÔ ÚfiÛÊÔÚÔ˜. T˙·ÎÔÌ›ÓÈ: EȘ AÏ‚·Ó›·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÌÂÚÈη› ÎÏ¿ÛÂȘ. ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÙ·ÛıÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù·› η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ. ¶Ô›· ̤ÙÚ· ÂÏ¿‚·Ù ÂȘ Ù· ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘Èο Û‡ÓÔÚ·. B‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛˆÌÂÓ ‹ Ó· ·ˆı‹ÛˆÌÂÓ Ù·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¿˜. ηıfiÛÔÓ ‰¤ÔÓ ÂÓ Ùˆ ̤ÙÚˆ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ˘ ˙ÒÓ˘. ÌÈÎÚÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÔÓÙÔ‡: ŒÏ·‚· ‹‰Ë ̤ÙÚ· Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· 75 ™ÎfiÓÙ· Ô˘ ›¯·ÌÂÓ ÂÎ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

°È· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fi. Ô TÛÈ¿ÓÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: . K·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó. 3. NÙÔ‡ÙÛÂ: A˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÛÔ˘ÌÂÓ: E›ıÂÛȘ ÂȘ ◊ÂÈÚÔÓ. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔÎÏËı› ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂÎÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· Û 10-15 Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È Ù· EÙ¿ÓËÛ·. ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 211 ı· Ù· ÛÙ›ψ. M·ÓÙfiÏÈÔ: AÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·È ı· ηıÔÚÈÛıÔ‡Ó ˘fi ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ EÈÙÂÏ›Ԣ. OÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ÙËÓ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940. ¢‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940). Î·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜. MÂÙ·Ù›ıÂÙ·È. πÙ·Ïfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. TÛÈ¿ÓÔ: E›Ó·È ηı’ Ô‰fiÓ Ô 14Ô˜ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˜. K·È ÂȘ ‰Â˘Ù¤Ú·Ó Ê¿ÛÈÓ ÚԤϷÛȘ ÚÔ˜ Aı‹Ó·˜. TÒÚ· fï˜ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó. Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë ¤ÎÚËÍË ÙÚÈÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·. T· ‰‡Ô ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ IÙ·ÏÔ› ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ÙÔ ¤Ó· Ì ÌÈ· ‰‹ıÂÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ·Ï‚·ÓÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ K·ÂÛÓ›ÙÛ·. Î·È ÙËÓ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ·fi ÙȘ 26 ÁÈ· ÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940. ÂÓÒ ı· ›Â˙·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. O T˙·ÎÔÌ›ÓÈ. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ H Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋.ÙÈ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ H›ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ EÙ·Ó‹ÛˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Aı‹Ó·. E˘Ù˘¯Ò˜ ¤¯ÔÌÂÓ ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ¶Ú¿Ûη. NÙÔ‡ÙÛÂ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÂȘ ÙËÓ ¿Ì˘Ó·Ó Î·È Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‰ÈÒ͈˜. TËÓ 1ËÓ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂȘ AÏ‚·Ó›·Ó 87 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë AÏ‚·Ó›· Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Âȯ›ÚËÛË. T· A˝ÚÏÈÎÔÓ ı· Ù· ÛÙ›ψ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜. ¶›ÂÛȘ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ. ™ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›ıÂÛ˘. ÂÍ ˆÓ 52 ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È 15 ËÌȉȷı¤ÛÈÌ·. O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. NÙÔ‡ÙÛÂ: NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÍËÙ¿Û·ÌÂÓ fiÏ·˜ Ù·˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

‰ÈfiÙÈ Ù· ‡‰·Ù· Â›Ó·È ·‚·ı‹. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ÔÌÈÏ› Ôχ ·˘ÛÙËÚ¿ ‰È¿ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ηٿ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ∆Ú›ÙË. ·ÏÏ¿ Ò˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ۈ. ¢ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ˆ.–°ÂÓÈ΋ ·Á·Ó¿ÎÙËÛȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›. ªË¯·ÓÔΛÓËÙÔ˜ ªÂÚ·Ú¯›·. 4. ¢‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô TÛÈ¿ÓÔ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: ¶ËÁ·›Óˆ Ó· È‰Ò ÂÓˆÚ›˜ ÙÔÓ NÙÔ‡ÙÛÂ.–∆ËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ƒÒÌ˘ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfiÓ. Ô˘ ÙÔ˘ ›ÂÓ fiÙÈ ı· ·Ú·ÈÙËı‹ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ¢ã.11–∂›‰ËÛȘ µ·ÛÈϤˆ˜ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂȘ Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. H fiÏË ¤ÎıÂÛȘ ÙÔ˘ M·ÓÙfiÏÈÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÙfiÓÔÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜.–flÛÙ 11. ∞ÂÈÏ‹. K¿ÌÓˆ Ì›·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¤ÎıÂÛÈÓ ÂȘ ÙÔÓ NÙÔ‡ÙÛÂ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ÈÛ¯ÓÔ›. ªÂÙ·Í¿. Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ ™ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÈÎfi ÛÙÔÓ ªÂÙ·Í¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ηÎfiÎÂÊÔ˜. ÛÂÏ. EȘ ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔÓ Û˘Ó·ÓÙÒ ÙÔÓ ™ÔÓÙÔ‡.–∂Û¤Ú·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ πÙ·ÏÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú·. ⁄ÊÂÛȘ. 498 Î·È ¤ÏÂÁÂ: √ ÂÓ ƒÒÌË ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ µ. ÙÔ˘ı’ fiÂÚ Â͢·- . ºÔ‚Ô‡Ì·È ·ÈÊÓȉȷÛÌfiÓ. Ù.212 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ¢¤¯ÔÌ·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ô˘ M·ÓÙfiÏÈÔ. ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1940 ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·Ú›ÛÙ˘ ËÁ‹˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·ÚÂÓ¤‚Ë ÂȘ ƒÒÌËÓ ‰ËÏÒÛ·Û· ·ÂÚÈÊÚ¿ÛÙˆ˜ fiÙÈ Î·Ù’ Ô˘‰¤Ó· ÏfiÁÔÓ ı· ‰¤¯ÂÙÔ ÙËÓ ‰È·Ù¿Ú·ÍÈÓ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÂÓ ÙÔȘ µ·ÏηӛÔȘ. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı›. AÈ ·ÚÔ‡Û·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· οÓÂÈ ·Ô‚¿ÛÂȘ ÂȘ ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·Ó. OÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ EÈÙÂÏ›Ԣ ÂÙ¿¯ıËÛ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜.–∞ÏÏ¿ ÎÈÓ‹ÛÂȘ πÙ·ÏÒÓ ÚÔ˜ Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ ∞Ï‚·Ó›·˜.–∞¿ÓÙËÛȘ ƒ·Áη‚‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯ÂÓ ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ M·ÓÙfiÏÈÔ. 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÚԂϤÂÈ ·Ú¿Ù·ÛÈÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù‹Ó ÂÍ¿ÓÙÏËÛÈÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ì·˜. ∆Ô ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ π. ∫·Ù¿ Ù·˜ ·˘Ù¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÌÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔÓ ˆ˜ ÙÔ̤· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‰Ú¿Ûˆ˜. K·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ‚È·›·Ó ¤ÎÚËÍÈÓ ÔÚÁ‹˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ¿Ë Ô ›‰ÈÔ˜ ÂȘ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰È¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔÓ ·›Û¯Ô˜ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ.

™ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÁÚ¿ÊÂÈ: 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ÙÈ ı· Á›ÓˆÌÂÓ!–∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Â›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È’ ¤Ó· ¤Ó‰ÔÍÔÓ Ù¤ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋. 503. √ ªÂÙ·Í¿˜ ÙÚ¤ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. Œ¯ÂÈ ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ó· ¤ÛÂÈ ËÚˆÈο. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÂÌ¿˜ ·ÔÎËڇ͈ÌÂÓ ∞ÁÁÏ›·Ó. 513-515. ∂›Ó·È fï˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¤Ó‰ÔÍÔ Ù¤ÏÔ˜. . ◊Û˘¯Ë Ë̤ڷ. ∏ ÙÔÈ·‡ÙË ÏÂÙÔÏfiÁÔ˜ ‰È¿ÎÚÈÛȘ ¤¯ÂÈ. ÂӉ¯Ô̤ÓË ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈ΋ Ú‹ÍȘ ı· ›¯ÂÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘ÔÓ Â› Ù˘ ÁÂÓÈΈ٤ڷ˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÕÍÔÓÔ˜.∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ ·ÂÏÈÛ›·. ™˘Ó‰˘¿˙ˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ê‹Ì·˜ Î·È ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ӛÎË. Ë ˘fiıÂÛȘ Â› ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·˘ÙÔ‡ ·‡ÂÈ Ô‡Û· ÌÂÛÔÁÂȷ΋. ÂÊ’ ˆ ËÍ›ˆÛÂÓ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹Ó ·ÓÙfi˜ fi.–∞ÏÏ¿ ‚Ú¿‰˘ ÂÎÔÌ‹ ƒÒÌ˘ ÂÈıÂÙÈ΋ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂›Ó·È ÚÔÔ›ÌÈÔÓ. ™ÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÊÙ¿ÓÂÈ Û ·ÂÏÈÛ›· fiÙ·Ó ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ 8˘ Î·È 9˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜Ø ÁÚ¿ÊÂÈ: .–Ÿ. ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛȘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂȘ ÌfiÓËÓ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÂÓfiÏÔ˘ ÂÓÂÚÁ›·˜. ∞ÂÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ ÎÙ˘‹ÛÔ˘Ó.. ∆È Ó‡¯Ù·! ∫·Ù¿ Ù·˜ 2 ÙÔ Úˆ› ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ ÙËÏÂʈÓ› ηٷÁÁÂÏ›·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ™Ù¤Ê·ÓÈ – fiÙÈ ∂ÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· ÂÈÛ‹ÏıÂÓ ÂȘ ∞Ï‚·ÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜. ªÂÙ·Í¿˜. ¢ã. ÛÂÏ.–¡‡ÎÙ· ¿ÏÏË ·ÓËÛ˘¯›· ‰È¿ ÂÌÔÚÈÎfiÓ ÛÙfiÏÔÓ. Û˘ÓÂÏ¿ÎË ÎÏ. 13. ηٿ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ¿ÓÙÔÙ ËÁ‹Ó. ÛÂÏ. ∆Ú›ÙË. ∆Ô ¤ÚÁÔÓ ÌÔ˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ –¡˘Ó ˘¤Ú ¿ÓÙˆÓ ·ÁÒÓ.. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿Ó. Ù. ∞·ÓÙÒÌÂÓ Ó‡ÎÙ·.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 213 Â΂ȷÛÌfi˜.ÙÈ ı· ·ÂÙ¤ÏÂÈ ¤Ó·˘ÛÌ· ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó Ù·‡ÙËÓ. ∏ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔÓ Î˘ÚȇÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ›‰ËÛË ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋. Ÿ. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ.. ÂÂȉ‹ fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ·Ó·Ì›Íˆ˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜..12 ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ¶ÔÏ›Ù˘ 12. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û˘Ó·ÊÒ˜ fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂȘ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·Ó ˆ˜ ˙ˆÙÈÎ‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎËÓ Ù˘ ·ÔÎÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ ∫ÂÚ·ڷ˜ Î·È Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù·‡Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜. ™ÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ô ªÂÙ·Í¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘:13 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. π.ÙÈ Î·È Ó¿Ó·È ı· ¤ÛˆÌÂÓ Û·Ó ‹ÚˆÂ˜.–£Â¤ ÌÔ˘. π. ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ·Ó¯ı‹ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›ÍË ¿Û·Ó ÈÙ·ÏÈÎ‹Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó fiˆ˜ ‰È¿ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ Ô‰Ô‡ ÂÈχÛË Ù· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ˘fi Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ˆ˜ ˙ˆÙÈο ‰È’ ·˘Ù‹Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù·.

À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ. 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ãı˜ ÙËÓ ÂÛ¤Ú·Ó ÙÚÂȘ ‚fiÌ‚·È ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ŒÓÙ· (∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·). √˘‰ÂÌ›· ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· ‰È‹Ïı ٷ ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ· ÂȘ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·˘ÙÒÓ ÛËÌ›ÔÓ. ∏ ¿ÌÂÛÔ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛȘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfiÏÔ˘ Î·È Ë Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û· Â¤Ì‚·ÛȘ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛÔÓ ·fiÎÚÔ˘ÛÈÓ Ù˘ ¯ıÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜. ηٿ Ù· ÔÔ›· ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· ÂÈÛ‹Ïı ‰‹ıÂÓ ÂȘ ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤‚·ÏÂÓ ·Ï‚·ÓÈο Ê˘Ï¿ÎÈ· ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ‰È·‚¿Ûˆ˜ ∫·¤ÛÙÈÙÛ·. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ Î·È ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ: ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ŒÓÔÏÔ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· ÂÂÙ¤ıË Û‹ÌÂÚÔÓ ÙËÓ Úˆ›·Ó ‰È¿ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Ê˘Ï·Î›ˆÓ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜. ıˆÚÂ›Ù·È ÂÓÙ·‡ı· .Ì. ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛȘ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙˆÓ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ‰È·„‡ÛˆÓ. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ∆· ÂÎ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. ‰‹ıÂÓ. fiÚÁ·Ó· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. Ù· ‰È·‚È‚·Ûı¤ÓÙ· ÂÎ ƒÒÌ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ. ‹ÙȘ ›¯ÂÓ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. Â›Ó·È ·Ôχو˜ „¢‰‹. ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ‰È·‚¿Ûˆ˜ ∫·¤ÛÙÈÙÛ·. ∞È ·ÒÏÂÈ·È ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂȘ 2 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 3 ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∫·Ù·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚ›ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹ µÚÂÙÙ·ÓÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜. ηْ Âȉ‹ÛÂȘ ÂÎ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ. ∂Í ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÙÂı¤ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·È ÂÏÏËÓÈη› ÛÙÚ·ÙȈÙÈη› Î·È ÔÏÈÙÈη› ·Ú¯·› ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙÔÓ Ù¿ÍÈÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfiÓ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û˘ÌÌÔÚ›· Ô‡Ù ÂÛ¯ËÌ·Ù›ÛıË Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛı‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ·fiÂÈÚ· ·‡ÙË. ÂÍÂÚÚ¿ÁË ‚fiÌ‚· ÂȘ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfiÓ ÏÈÌÂӷگ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ŒÓÙ· (∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·) Î·È fiÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·È ÙÔÈ·‡Ù˘ ʇÛˆ˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·Ô‰ÔıÒÛÈÓ ÂȘ ŒÏÏËÓ·˜. Ì ¶·¿ÁÔÓ Î·È Û‡ÓÔÚ·. ∂›Û˘ ÙÔ ·ÁÁÂÏı¤Ó ÂÎ ƒÒÌ˘ ˘fi ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ fiÙÈ. ™˘ÓÂÓÓfiËÛȘ ÎÏ. ∆¤ÏÔ˜ ¤ˆ˜ 4 .214 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ (25-28) ·¤ÎÙËÛ· ÂÔ›ıËÛÈÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ‰È’ ÂÈÎÂÈ̤ÓËÓ ·‡ÚÈÔÓ ›Ûˆ˜ Â›ıÂÛÈÓ. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ Û›ÙÈ ÌÔ˘.

Â› ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. √ ŒÏÏËÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. ÔÈ ·ÎÔ˘Ûı¤ÓÙ˜ ˘fi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê˘Ï·Î›ˆÓ. ÂȉÔÔ›ËÛ ÂÚ› ÙˆÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Â› Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘‰¤Ó ·Ôχو˜ Û˘Ó¤‚Ë. ·¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÎ Ù˘ µÈÁÏ›ÙÛ˘ Î·È Ù¤ÛÛ·Ú· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÎ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ÚÔ‹Ú¯ÔÓÙÔ ÂÎ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ µ¤ÚÓÈÎ. ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘‰ÂÌ›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó¿ÌÂÈÍȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂȘ ÙÔÈ·‡Ù˘ ʇÛˆ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ.Ì. ÂÚ› ÒÚ·Ó 2·Ó ÚˆÈÓ‹Ó. ·ÏÏ’ ·ÏÒ˜ ÙËÓ Ó‡ÎÙ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÚÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔÓ (26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘).Ì. Ù· ÂÏÏËÓÈο Ê˘Ï¿ÎÈ· ‹ÎÔ˘Û·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛÈÓ Ù˘ µÈÁÏ›ÙÛ˘. ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı· fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ ·‡ÙË ı· Á›ÓË Û‹ÌÂÚÔÓ ÙËÓ 4ËÓ Ì.) ∂Ó Û˘Ó¯›· Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ËÌÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ˜ Ù˘ ·ÊÔÚÒÛ˘ Ù· ÂÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÂÈÛfi‰È·. ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ‰È¿‚·ÛȘ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Â›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó. ¢ÚÈÛÎÔ̤Ó˘ ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ ÔÏ›ÁˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÌÂıÔÚ›Ô˘. fiÛÙȘ ‹ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ∞ÁÓÔÂ›Ù·È ·Ó Û˘Ó¤‚Ë ÙÈ ÂȘ ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ™·Ú¿ÓÙ·. À¿Ú¯Ô˘ÛÈ ÏËÚÔÊÔÚ›·È fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ï‚·ÓÈη› Û˘ÌÌÔÚ›·È. ∞È ÂÏÏËÓÈη› ÛÙÚ·ÙȈÙÈη› ·Ú¯·› ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ›ÌÂı· ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ÚÔÛı¤ÛˆÌÂÓ Ù·˜ οوıÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›·˜. ÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ πÙ·ÏfiÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfiÓ Î·È. 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 (ÒÚ· 1 Ì. 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ∂Ó Û˘Ó¯›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ËÌÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ˜ ÂÓ Û¯¤ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÂÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÂÈÛfi‰È· Ù· ÙËÏÂÁÚ·ÊËı¤ÓÙ· ˘fi ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ™Ù¤Ê·ÓÈ. Â˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó·ÓÙËı‹ ÌÂÙ’ ·˘ÙÔ‡ fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹ ÂÚ› ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÈÓfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔËı‹ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ¿ÁÓˆÛÙÔÓ ÚÔ˜ Ô›ÔÓ ÛÎÔfiÓ. √ ŒÏÏËÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù·‡Ù˘ ·¿ÓÙËÛÈÓ. ÂÚˆÙËıÂ›Û·È ÂÍ ∞ıËÓÒÓ Î·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ÂÎ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ ÙËÏÂÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ. ·Ú·Û¯Âı›۷˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙËÓ Ó‡ÎÙ·: √È ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹ÎÔ˘ÛÂ. Ÿˆ˜ ‰Â Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù· ÂÏÏËÓÈο Ê˘Ï¿ÎÈ·. 215 . ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ê˘Ï·Î›Ô˘. ‚‚·›ˆÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √˘‰¤Ó ·Ôχو˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ Û˘Ó¤‚Ë ÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·. ηı’ ËÓ ŒÏÏËÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Â˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó·ÓÙËı‹ ÌÂÙ¿ πÙ·ÏÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. Û˘ÌÊÒÓˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È¿ Ù· Û‡ÓÔÚ·. ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ùfi¯ÚËÌ· ·È‰·ÚÈ҉˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„‹ Ù˘. ·ÚÂοÏÂÛ·Ó fiˆ˜ Â·Ó·ÏËÊı‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ Î·È Ï¿‚Ë ÂȘ ·˘Ù‹Ó ̤ÚÔ˜ Ô πÙ·Ïfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤ˆ˜. 5. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË §ÂÛÎÔ‚›ÎÈ. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ٤ÛÛÂÚ· ÛÙ¿‰È·: ·) ∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ‚) ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ÌÂÚ·Ú¯›· ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂÚ·Ú¯›· «™È¤Ó·» Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ¢¤Ï‚ÈÓÔ-ºÈÏÈ¿Ù˜. ı· ÂÍ·ÔÏ˘fiÙ·Ó Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË ¢.Ì. ÔÈ ‰Â ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜ ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·. Ô˘ ¿Ú¯È˙ ÌfiÓÔ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ∂Ù¿ÓËÛ·. Á) ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ı· ¿Ú¯È˙ ٷ¯Â›· ÚԤϷÛË ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞£‹Ó· Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È ‰) ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ı· ÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÚ·Ú¯›· ÈÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë ÌÂÚ·Ú¯›· . ∏ ·ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ó· ¯Ù˘Ëı› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ï·Î›Ô˘ (∂Ï·›·˜) Ì ÛÙfi¯Ô Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·. ª¤ÙÛÔ‚Ô. ª·Î‰ÔÓ›·. Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ¶Ú¤‚Â˙·˜-ÕÚÙ·˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ÂÓÒ ı· ηٷϷ̂·ÓfiÙ·Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ. ™·Ì·Ú›Ó·. Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Û·Ó ˘fiıÂÛË ÔÏ›ÁˆÓ ÌfiÓÔ ËÌÂÚÒÓ. ∂Ș ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÂÓÂÊ·Ó›ÛıË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÂȘ ·Óı˘·ÛÈÛÙ‹˜. ı· ¿Ú¯È˙ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ: Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜-∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ· ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ¶Ú¤‚Â˙·-ÕÚÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. °ÂÓÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔϤÌÔ˘ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Úfi‚ÏÂ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ∫·Ï·Î›Ô˘ (∂Ï·›·˜) ·fi ÙȘ ÌÂÚ·Ú¯›Â˜ «ºÂÚÚ¿Ú·» Î·È «∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ». ÂÍ ˆÓ Ô ÂȘ ‹ÙÔ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤ˆ˜.216 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 (ÒÚ· 9 Ì. ªÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË Î›ÓËÛË ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·Ê› ÙÂÏÈο ÚÔ˜ πˆ¿ÓÓÈÓ·.) ∞Ó·ÎÔÈÓÔ‡Ù·È fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πÙ·ÏÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎ‹Ó ÌÂıfiÚÈÔÓ ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË Û‹ÌÂÚÔÓ ∫˘ÚÈ·Î‹Ó ÂÚ› ÒÚ·Ó 4ËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹Ó.

£¤·ÙÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ıˆڋıËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ª·ÏÈ·ÎÔ‡-∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡. ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È ·Ô‚·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∏ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ۯ‰ȿÛÙËΠ̠ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ fiÙÈ ı· ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Î·È Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙËÓ ∞. Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜. ·ÏÏ¿ Î·È Â‰Ò ÌfiÓÔ ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ ¢ηÈڛ˜. ŒÙÛÈ. H ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (28/10/1940. 7. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û¯¤‰È· πµ Î·È πµ· Û ηı·Ú¿ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚¿ÛË. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ı· ·Ú¤Ï˘Â ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. fiÔ˘ ı· ÙÂÏ›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂ÈıÂÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙ· ̤و·. £Ú¿ÎË. ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô: ÙÔ ¤Ó· ÚÔ˜ ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì fiÚÈÔ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ÙÔÓ ∞ÍÈfi ÔÙ·Ìfi Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. Ë ·ÂÚÔÔÚ›· ı· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 6. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ™ÔÓÙÔ‡ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·. ŒÚÂ ӷ οÓÂÈ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË.) H ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ô˘ Â¤‰ˆÛÂ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· °ÎÚ¿ÙÛÈ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ I. ∆¤ÏÔ˜. MÂÙ·Í¿. 3 .Ì. ·ÔÎfi‚ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ·fi ÂΛӘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ı· ηٷϿ̂·Ó ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ·fi Ù· ∂Ù¿ÓËÛ·. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó fiÙÈ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË. ™’ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ. ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ √ ªÂÙ·Í¿˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1940 ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. O MÂÙ·Í¿˜ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÁÚ¿ÊÂÈ: . ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË ¢.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 217 ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ «∆˙Ô‡ÏÈ·» ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô.

ÂȘ Ù· ÔÔ›· Ë EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ –‹ÙȘ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ı· ÒÊÂÈÏ ӷ ›¯ÂÓ ·ÓÙ›ÏË„ÈÓ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÛÙ¿ÛÂÒ˜ Ù˘– ‰ÂÓ ·‹ÓÙËÛ ‰È¿ Ù˘ Ï‹„ˆ˜ Ô˘‰ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ÚÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·Ó Ù˘ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙfi˜ Ù˘. K·Ù’ Â·Ó¿ÏË„ÈÓ Â˘Ú¤ıË Ë IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛË ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛÈÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú·‚È¿ÛÂÒ˜ ÙˆÓ. ¶fiÏÂÌÔ˜! ZËÙÒ ·Ì¤Ûˆ˜ NÈÎÔÏÔ‡‰Ë. Aӷʤڈ B·ÛÈϤ·. TÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô TÛÈ¿ÓÔ Î·È ÙÔ Â¤‰ˆÛÂ Ô °ÎÚ¿ÙÛÈ. O MÂÙ·Í¿˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘! ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ Ù· ηıˆÚÈṲ̂ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· Ù· ·ÔÚÚ¤ÔÓÙ· ‰È¿ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÂÎ Ù˘ ȉÈfiÙËÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. K·ÏÒ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ Î·È ˙ËÙÒ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó AÁÁÏ›·˜. ˢÓfiËÛ ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfiÓ ÙˆÓ ÂÓ·ÂÚ›ˆÓ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛÈÓ ÂȘ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ AÚ¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. M·˘ÚÔ˘‰‹. B·ÛÈχ˜. ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ‰È·‚ËÌ¿ÙˆÓ. ηٿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍÈÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Û˘Úڿ͈˜. H EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ. AÚ¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÌÂı·. ™ÂÈÚ‹Ó˜. ¶ÈÛÙÔ› Î·È Ô M·˘ÚÔ˘‰‹˜. ·Ú·‚È¿Ûˆ˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ÛÔ‚·Ú¿. ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. K·Ù‚·›ÓÂÈ 5 YÔ˘ÚÁÈÎfiÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ. ¶ÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˙› ÙÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú· N‡ÎÙ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ì ͢ÓÔ‡Ó. ŸÏÔÈ ÏËÓ ·fi K‡ÚÔÓ. ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰¤¯ıË fiˆ˜ Ô ·ÁÁÏÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍÈÓ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù· ¯ˆÚÈο Ù˘ ‡‰·Ù·. Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ¤Ï·‚Â Î·È ÂÙ‹ÚËÛ ÛÙ¿ÛÈÓ Ë ÔÔ›· ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÚÔ˜ Ù·˜ ÔÌ·Ï¿˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜. ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ‰È¿ Ù˘ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂÒ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛÈÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. ŒÚ¯ÂÙ·È Ô Grazzi. Ù· ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔÓ. K·È ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ ηٷϋÁÂÈ: «M ·ÓËÛ˘¯Â› Ë ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ KÔÈÓ‹ °ÓÒÌË». Ù· ·Ú¿ÏÈ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ Ù˘. M¿¯·È ÂȘ Û‡ÓÔÚ· H›ÚÔ˘.218 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 28 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ η٤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· . «O £Âfi˜ ‚ÔËıfi˜!!». Ô TÚ·˘Ïfi˜. ¤ÏÂÁÂ: H πÙ·ÏÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ËÓ·ÁοÛıË Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛË fiÙÈ. º·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜.

H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ıˆÚ› ¤Î‰ËÏÔÓ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¤ÙÂÈÓÂ Î·È Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏË ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ë fiˆ˜ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂÙ·‚ÏËı‹ ÂȘ ‚¿ÛÈÓ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‰Ú¿Ûˆ˜. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. Ù·˜ ·Ó·ÏËÊı›۷˜ ˘fi Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÂȘ Ù·˜ ÚËÙ¿˜ Î·È Î·ıˆÚÈṲ̂ӷ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰¤ÔÓ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛË ÂȘ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Ù·˜ ÚÔÎÏËÙÈο˜ ÂÓÂÚÁ›·˜. ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ 219 . ÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛË ÂȘ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Ù·˜ ·Ó·ÔʇÎÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÂÈ·˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ·‡ÙË Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı‹ Î·È Î·ÓÔÓÈÛı‹ ˘fi Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ‰È¿ Û˘ÓÂÓÓfiËÛÈÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜. H ¢ı‡ÓË ‰È¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÂÈ›ÙÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Â› Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Î·È Â› Ù˘ ÚÔı¤ÛÂÒ˜ Ù˘ fiˆ˜ ÂÚÈϤÎË ¿ÓÙÔÙ ¿ÏÏ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÂȘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔÓ. Ú‹ÍÈÓ ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ë IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ¤¯ÂÈ ¿Û·Ó ÚfiıÂÛÈÓ Ó· ·ÔʇÁË. ÙËÓ ÔÔ›·Ó ˘ÈÔı¤ÙËÛÂÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ TÛ·ÌÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ‰È¿ ÙˆÓ ÂÌÌfiÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ ÂΛıÂÓ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘. ŸıÂÓ Ë IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ η٤ÏËÍÂÓ ÂȘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛÈÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛË ·fi ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛÈÓ ‰È¿ ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛÈÓ ‰È¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·Ó Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷϿ‚Ë ‰È¿ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ·˘Ù‹˜ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÛÔ˘‰·›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈο˜ ı¤ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. Ó·˘ÙÈ΋˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ʇÛˆ˜. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È M·Î‰ÔÓ›· ÚÔÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È’ Â›ıÂÛÈÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. H Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·¤‚Ë ÔÏÔÓ¤Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·ÏÒ˜ Î·È Î·ı·ÚÒ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋Ó. K·È ‰È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¢ڤıË Ë IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ. H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎ‹Ó ÂÁÁ‡ËÛÈÓ. ÏËÓ Ì·Ù·›ˆ˜. ÙËÓ ÔÔ›· Ë EÏÏ¿˜ ›¯Â ‰Â¯ı‹ ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÂÓÂÚÁ›·˜ ηÙ¢ı˘ÓÔ̤Ó˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. Ù·˜ ‰ÈÂÍ·¯ı›۷˜ ηٿ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ‰È¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ·˜ ·ÚÔÌÔ›· ÔÏÈÙÈ΋ ı· ›¯ÂÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ IÙ·Ï›·Ó. fiˆ˜ ı¤ÛË ÂȘ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛÈÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ Â˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ fiÏÂÌÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ IÙ·Ï›·Ó. TÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛË ‹ ÂȘ Ì›·Ó ¤ÓÔÏÔÓ Ú‹ÍÈÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. H IÙ·Ï›· ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó¯ı‹ ÂÊÂÍ‹˜ ¿ÓÙ· Ù·‡Ù·.

·È ÔÔ›·È ‹ıÂÏÔÓ ÚÔ·„ÂÈ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘. ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·. ˆÚÈṲ̂ӷ ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. A¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ fiˆ˜ ÌË ÂÓ·ÓÙȈı‹ ÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Î·È fiˆ˜ ÌË ·ÚÂÌÔ‰›ÛË ÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú·Ó ‰È¤Ï¢ÛÈÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛˆÛÈ. 150 ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Â·Ú΋ ÂÊfi‰È·. ‹Ù·Ó È· ÁÂÁÔÓfi˜. 1 Ù¿ÁÌ· ÔÏ˘‚fiÏˆÓ Î·È 18 ›Ï˜ ÈÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ. TÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ˘. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¤Ù·Í·Ó 40. Ô ÔÔ›Ô˜ ·˯ÒÓÙ·˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙË ı¤ÏËÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹. Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ.000 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ·Ùfi. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ‰È¤ıÂÙ·Ó ÌfiÓÔ 35. 100.800 ¿ÓÙÚ˜. T· Â›ÛËÌ· ÈÙ·ÏÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Û 96. ·‰›ÛÙ·ÎÙ· ·¿ÓÙËÛ «OXI» ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙÚ›ˆÚË ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ Ù·ÛÛfiÙ·Ó. Â˙ÈÎfi Î·È ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ οı ηÙËÁÔÚ›·˜. MÈÛ‹ ÒÚ· ÚÔÙÔ‡ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ΛÓËÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó. Ô fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙËÓ IÙ·Ï›·. H IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ fiˆ˜ ‰ÒÛË ·˘ıˆÚ› ÂȘ Ù·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο˜ ·Ú¯¿˜ Ù·˜ ·Ó·Áη›·˜ Ô‰ËÁ›·˜ ›Ó· Ë Î·ÙÔ¯‹ ‰˘ÓËı‹ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı‹ ηٿ ÂÈÚËÓÈÎfiÓ ÙÚfiÔÓ. E¿Ó Ù· IÙ·ÏÈο ÛÙÚ·ÛÙ‡̷ٷ ‹ıÂÏÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ.5 ˘ÚÔ‚ÔÏ·Ú¯›Â˜. 6 Ù¿ÁÌ·Ù· fiÏ̈Ó. ÂͤÓ ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ Úˆ› ÔfiÙÂ Î·È ı· ¿Ú¯È˙Â Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. T· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ù·‡Ù· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¯ıÚÔ› ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ë IÙ·ÏÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÔÛÒ˜ ‰È¿ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ηÙÔ¯‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÙÈÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛȘ ·‡ÙË ı· ηÌÊı‹ ‰È¿ ÙˆÓ fiÏˆÓ Î·È Ë EÏÏËÓÈ΋ K˘‚¤ÚÓËÛȘ ı· ¤ÊÂÚ ٷ˜ ¢ı‡Ó·˜.220 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÚÔ˜ ÙËÓ AÁÁÏ›·Ó ڋ͈˜.000. ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë EÏÏ¿‰· ÙfiÛ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ. Ó· ı›ÍË ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·Ó Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·Ó Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. TÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi. ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ . Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °ÎÚ¿ÙÛÈ. KÈ ·˘Ùfi ·Ú¿ Ù· fiÛ· ¤ÏÂÁ·Ó Ô MÂÙ·Í¿˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘. ÂÈ‚·ÏÏÔ̤Ó˘ ˘fi Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Â¯Ô‡Û˘ ηı·ÚÒ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfiÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. OÈ IÙ·ÏÔ› ‰È¤ıÂÙ·Ó 135 ˘ÚÔ‚ÔÏ·Ú¯›Â˜.

Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ÂÓÒ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ϙ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁϤÓÙÈ. Ù· M¤Á·Ú·. AÎfiÌ·. Ô fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÓÈÛË. Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. 26 ÂÏ·ÊÚ¿ ηٷ‰ÚÔÌÈο. 6 ˘Ô‚Ú‡¯È· Î·È 30 ÌÈÎÚ¿ ‚ÔËıËÙÈο ÛοÊË.. 8 ‚·ÚÈ¿ ηٷ‰ÚÔÌÈο. OÈ Ó¤ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 221 ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ÎÔÌ›Ó˜ Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ·ÏÈ¿˜ ηٷÛ΢‹˜. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÙ¢ˆ‰fiÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: «K·È Ì ÙË Ó›ÎË». BÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜. ™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ. Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤Ù˘ÛÛ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·. ÙÔ T·ÙfiÈ. Ë IÛÙÈ·›·. fiÏ· ÓÂfiÙ¢ÎÙ·. fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ŒÙÛÈ. Afi ·ÂÚÔÔÚ›· ÔÈ IÙ·ÏÔ› ‰È¤ıÂÙ·Ó 400 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ÔÈ IÙ·ÏÔ› ‰È¤Û·Û·Ó ‡ÎÔÏ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘. Ë EÏÏ¿‰·. Ù· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÂÎÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ. OÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ Û’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿. ÙÔ A‚¤ÚˆÊ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯Ù˘¿ÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ. OÈ Î·Ì¿Ó˜ Ë¯Ô‡Ó ·ÓÙÔ‡ ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ·fi ¿Ô„Ë ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ·Ú¿ ÙËÓ ËÙÙÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ô˘ ¤ÓȈÛ fiÙ·Ó Â›‰Â Î·È ¤˙ËÛ ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. 13 ÙÔÚÈÏÔ‚fiÏ·. ™ÙȘ 5.30ã . 61 ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈο. AÓÙ›ıÂÙ·. ÂÓÒ Ë EÏÏ¿‰· ‰È¤ıÂÙ ÌfiÏȘ 143 ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·ÏÈ¿˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ. ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. K·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Û ¿ÁÚÈ· fiÏÂȘ. ŒÙÛÈ. Ë ¶¿ÙÚ·. Ë ¶Ú¤‚Â˙·. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·Ùfi ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÁÈ· Ó· ÌË ıˆÚËı› ÚfiÎÏËÛË ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·. 10 ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈο. K·È fï˜. ø˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ·˘Ù·¿Ù˜. H EÏÏ¿‰· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÙÂ: ¤Ó· ıˆÚËÎÙfi. ÔÈ IÙ·ÏÔ› ›¯·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. . ÔÈ IÙ·ÏÔ› ‰È¤ıÂÙ·Ó 8 ıˆÚËÎÙ¿. 96 ÙÔÚÈÏÔ‚fiÏ· Î·È 19 ˘Ô‚Ú‡¯È·. Ë °¤Ê˘Ú· Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ›ÛÙ¢Â.Ì. 2 ÙÔÚÈϷοÙÔ˘˜. ¶¤Ù˘¯Â fï˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. TÔ Úˆ› Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË.

¯ˆÚ›˜ ÔÈ IÙ·ÏÔ› Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¤ÙÛÈ Ô˘ ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·. TȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ôχ ·ÚÁ¿ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜.222 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ó·Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÙÚ„ fiÏ· Ù· Û¯¤‰È· Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜.Ì. Î·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ (M·Î‰ÔÓÈÎfi) Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË. ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ™ÔÓÙÔ‡. ÂÓÒ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶Ú¿Ûη. ™ÙȘ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ù· ̤ÚË Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÌËÛË. fiÔ˘ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ›¯·Ó Ú›ÍÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÂΛӘ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·Ó·ÎfiËÎ·Ó Î·È ·fi ÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ·ˆıÔ‡ÓÙ·È. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ™ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ EÏ·›·˜ (K·Ï·Î›Ô˘)-K·Ï·Ì¿. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Ô ÓÙfiÈÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Ù˘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940: °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÚԤϷÛË ·Ó·ÎfiËÎÂ. ⁄ÛÙÂÚ· ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË Ì Â˙ÈÎfi ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. OÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÂÏÈο ‚·ÏÙÒÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ·ÎfiÌ· Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÓÙÚÔ‹. O Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. H ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó. OÈ IÙ·ÏÔ›. Afi ÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ó·ÎfiÙÂÙ·È Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Â‰Ò Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË. TÂÏÈο ÛÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÛÙȘ 9 . Ô BÈÛÎfiÓÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ H›ÚÔ˘. ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ·ÙËÁ›·. ¶ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. TÛÈ¿ÓÔ. ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. . O ™ÔÓÙÔ‡ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ AÏ‚·Ó›·. Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Ì ˘ÚÔ‚fiÏ·. ™ÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.

¢ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. O ÛÙÚ·Ùfi˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ I. MÂÙ·Í¿. 13. fi¯È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·È ‰È¿ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ı¿ÙÚÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â‰Ò. HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ·Ó Ì·˜ ÂÈ‚ÏËı›. °˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. fiˆ˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙Â Ô MÂÙ·Í¿˜. ÛÂÏ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó Û ӛÎË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ¢¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ M·˝Ô˘ 1940 ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜: EÂȉ‹ ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› fiÏÂÌÔÈ Â›Ó·È ÔÏ˘‰¿·ÓÔÈ. fiÔ˘ ı· ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ÌÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ. MÂÙ·Í¿˜. E¿Ó ‰Â ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÂÌ‹ÛˆÌÂÓ Î·Ù¿ ÙÈÓÔ˜ MÂÁ¿Ï˘ ¢˘Ó¿Ìˆ˜. H ÌÂÚ·Ú¯›· ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ Î·ÙÂÛÙÚ¿ÊË». K·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›. MÂÙ·Í¿. Ù.15 8. TÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘. H Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô 14.. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ¤ÎÏËÎÙÔ ÙÔÓ I. ÛÂÏ. .√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 223 K·È Ô I. ·ÏÏ¿ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ. ¢È¿ÚÎÂÈ· 15-20 ËÌÂÚÒÓ ÓÂÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·ı’ ‹Ó ı· ·ÓÙÈÙ·¯ıÒÌÂÓ ÛıÂÓ·ÚÒ˜. ÂÊ’ fiÛÔÓ ·‡ÙË ı· Â›Ó·È Â͈ÏÈṲ̂ÓË Ì fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷. ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÈÔ‡ÓÙ·È. Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì οı ̤ÛÔ Û’ ·˘ÙfiÓ. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È ˘fiıÂÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. fiÙ·Ó ÔÈ IÙ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÓÂÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi Ô MÂÙ·Í¿˜ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940: H ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ ηٿ ÛÙ·ÁfiÓ·˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı›. K·È ı· ÓÈÎÔ‡Û ÔÚÈÛÙÈο ·Ó ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ı· ‰Â›ÍˆÌÂÓ Ù·˜ ·ÚÂÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ı· ¤ÛˆÌÂÓ ÂÓ‰fi͈˜.14 O MÂÙ·Í¿˜ Ù· › ÔˆÛ‰‹ÔÙ Û ¿ÌÂÛË Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ӛÎË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ H ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940. fi¯È ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë EÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙ·ıÂÚfi ̤وÔ. 534. ¢ÂÓ «ı· ¤ÛÂÈ ËÚˆÈο». 15. ¢ã. I. A¿ÓÙËÛȘ B·ÛÈϤˆ˜ AÁÁÏ›·˜ ÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔÓ.. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‰È¿ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÓ fiÏÂÌÔÓ. MÂÙ·Í¿˜ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «N›ÎË ¶›Ó‰Ô˘ – 1Ë N›ÎË ÂȘ ¶›Ó‰ÔÓ. ıÂÙÈη› ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó. °.

16. ™‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ï·›‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿. TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ô Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ AÛÊ¿ÏÂÈ· AıËÓÒÓ. ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. O fiÏÂÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏ·˚΋ ˘fiıÂÛË. Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔÓ T‡Ô ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940. ™ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 Ô N. ™ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ:16 AÓÔȯÙfi ÁÚ¿ÌÌ· ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ O Ê·ÛÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÈÛÒÏ·Ù·. ‰ÔÏÔÊÔÓÈο Î·È ÍÂÙÛ›ˆÙ·. ÙÔ ¤‚·Ï ÛÙ· fi‰È·. ™ÙȘ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËηÓ. Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜. ¢›Ï· ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÙˆÔ Î·È Ô Î¿ı ‚Ú¿¯Ô˜. ÙÔ Î¿ı ¯ˆÚÈfi. ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜. ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· EÏÏ¿‰· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Ï˘Ùڈ̤ÓË ·fi οı ÍÂÓÈ΋ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. Œ·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi Î·È ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Û›ÙÈ Ì Û›ÙÈ. ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi ÙÔ˘ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ. . ηχ‚· Ì ηχ‚·. ‰›¯ˆ˜ ÂÈʇϷÍË. Ë Î¿ı ÚÂÌ·ÙÈ¿. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ı· ›ӷÈ. ÛÂÏ.224 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ·. K¿ı Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÓÙˆı› ·Ï‡ËÙ·. fiÏÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. Ì ÛÎÔfi Ó· ÙËÓ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÂÈ Î·È ÂÍ·Ó‰Ú·Ô‰›ÛÂÈ. AÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È Ù· ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. 16. 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940. Ë Î¿ı fiÏË. O Ï·fi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi. Afi Ù· ∂›ÛËÌ· ∫›ÌÂÓ· ÙÔ˘ KKE. H ¿ÏË ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ôχ ÛÎÏËÚ‹. Eã. Ì’ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. M· ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï·›‚ÂÈ. K·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. Ù. Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÙÚÂÌÂ Ô MÂÙ·Í¿˜. ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ‚¤‚·È· ·fi ÙÔÓ M·ÓÈ·‰¿ÎË. ÙËÓ ÙÈÌ‹. Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. K·È ÙfiÙÂ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜. Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹. TfiÛÔ Ô ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ KKE N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ fiÛÔ Î·È Ë ˘fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË Iˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ PÔ‡ÛÔ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ KKE Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ AÎÚÔÓ·˘Ï›·. ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ MÂÙ·Í¿ Î·È M·ÓÈ·‰¿ÎË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÛÈÛÌfi.

14. Aı‹Ó· 31 ÙÔ˘ O¯ÙÒ‚ÚË 1940 N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ KE ÙÔ˘ KKE K·È ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ AÎÚÔÓ·˘Ï›·˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·. Ù. Œ‚ÏÂ ۈÛÙ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. I. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·: . YÔÁÚ·ÌÌÈ˙fiÙ·Ó Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ AÁÁÏ›·. ™ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ÎÚfiÔÏȘ Ù˘ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1965 ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜. TfiÓÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓˆı› ÔÏ¿ÎÂÚÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. . ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· 17. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë. Afi Ù· ∂›ÛËÌ· ∫›ÌÂÓ· ÙÔ˘ KKE. Eã.. ÔÈ Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó ı· ·ÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÊ·Û›ÛÙ˜.. TÔ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ AÎÚÔÓ·˘Ï›·˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi Ï¿ıÔ˜.17 YfiÌÓËÌ· ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÂÈ ÚÈ˙È΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ PˆÛ›·˜. Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. AÏÏ¿ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ¿Ô„Ë Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Î·È Ë Ó›ÎË ı¿Ó·È Ó›ÎË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘.EÊ’ fiÛÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ›˜ Û·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË Ù˘ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1945 ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›ˆÌ·: TÔ ˘fiÌÓËÌ· ·˘Ùfi ›¯Â ‰ÈÏ‹ ·Í›·: Î·È ÙÔÓ ·ÁÓfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Â Ì· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Û. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜. ÛÂÏ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 225 ŸÏÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. MÂÙ·Í¿Ó TÔ ˘fiÌÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÒıËÎÂ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·ÙÔÚıˆÙfi ÌfiÓÔ ¿Ì· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË Iˆ·ÓÓ›‰Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ AÎÚÔÓ·˘Ï›·˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ. Z·¯·ÚÈ¿‰Ë.

Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Ì ٷ Ó‡¯È· Î·È Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ Ê·Û›ÛÙ· ÂȉÚÔ̤·.226 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. EÌ›˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Ù˘ AÎÚÔÓ·˘Ï›·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘ÌÂ: YÈÔıÂÙԇ̠Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ EÏÏ¿‰·˜ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë. O fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ˘¤Ú Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. AÎÚÔÓ·˘Ï›·. Â›Ó·È fiÏÂÌÔ˜ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Ì¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔÓ Ù‡Ô Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 31 . ͯÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌÔÛ›·˜ AÛÊ·Ï›·˜ Aı‹Ó·˜ OÈ IÙ·ÏÔ› Ê·Û›ÛÙ˜ ÂȉÚÔÌ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ÂÌ›˜ ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜. ·›ÚÓÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ οو ·fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ ÂȉÚÔ̤ˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Ô˘ ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË MÂÙ·Í¿. M ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÏÈÙÈ΋. ÍÂÙÛ›ˆÙ· Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓÈο ÂÍ·fiÏ˘Û·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙȘ ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÔ Û›‰ÂÚÔ. E›ÌÂı· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÊÔÚÈο ÂÓÒÈfiÓ Û·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂÓ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ù· Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì·˜. ™‡ÛÛˆÌÔ˜ fï˜ ÍÂÛËÎÒÓÂÙ·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ‹ Ó· Âı¿ÓÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ÔÓ¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛË ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÚÔÛÙ¿ÙÚÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ï·ÒÓ. N· ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. 29 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ¢È·ÙÂÏÔ‡ÌÂÓ ÌÂÙ¿ ¿Û˘ ÙÈÌ‹˜ Iˆ¿ÓÓ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £¤Ô˜ ∫·È ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘˜ Ù˘ 6˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÙÂϤ¯Ë ¤ÁÚ·Ê·Ó: ∞ÓÔȯÙfi ÁÚ¿ÌÌ· ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î.

Ô˘ ı· Û·ÚÒÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ IÙ·ÏÔ› Û ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜. ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȿÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ AÊÚÈ΋˜. OÈ IÙ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ˘ÂÚÔÏ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó. ™ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ . TÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ. Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ (™MA) O˘¤È‚ÂÏ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. ŒÛÙÂÈÏ·Ó fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÂÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 227 OÎÙÒ‚ÚË Î·È Ô˘ ηÏ› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ™ÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ú¯›˙ÂÈ È· Ë ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË MÂÙ·Í¿. fï˜. H ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì¤Ùˆfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›·. XÈÏÈ¿‰Â˜ IÙ·ÏÔ› ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.1940 I. °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ EÓˆÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰·˜ 9. ™ÙȘ 11 ÚÔ˜ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ Ì·˜ ·fi ÙȘ 29 ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË ‰È·ÎËڇͷÌÂ. ·Ú¿ ÙËÓ ˘ÂÚÔÏ›· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹. K·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ T¿Ú·ÓÙ·. IøANNI¢H™ ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ KKE Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ K. TÔ ı·‡Ì· Ù˘ ÔÌÔ„˘¯›·˜ Ï·Ô‡ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ‡ ›¯Â ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ·fi οı ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Î·Ù·›ÂÛË N·‡ÏÈÔ 6. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚ¿ËηÓ. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÔχÛÂÈ Ì ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜. ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÈʇϷÍË.11. £EO™ ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ KKE. ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. K·È ¤‚ÏÂ·Ó ϤÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 15 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ÛÙÔÓ ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÁÒÓ·. Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙË Ó›ÎË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÌÈ· EÏÏ¿‰· ÂχıÂÚË ·fi οı ÍÂÓÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË.

ÛÙȘ 5 ÙÔ ºÚ¿ÛÛ·ÚÈ. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ °ÂÚÌ·ÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ÊÈÏ›·˜ Î·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÛÙȘ 12-13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô MÔÏfiÙÔÊ Ì ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. ™ÙȘ 20-24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· Ë O˘ÁÁ·Ú›·. K·È fï˜. Afi ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Ë ÚԤϷÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ. ™ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋. ÛÙȘ 8 ÙÔ AÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ Î·È Ë ¢ÂÚ‚ÈÙÛ¿ÓË. ÛÙȘ 22 Ë XÂÈÌ¿ÚÚ· Î·È ÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 Ë KÏÂÈÛÔ‡Ú·. ™ÙȘ 12-13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ¤¯Ô˘Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË X›ÙÏÂÚ-MÔÏfiÙÔÊ. Ù· ÔÔ›· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÙ¤. ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ηٷϋÊıËÎÂ Ë ¶ÚÂÌÂÙ‹. Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓË ı¤ÛË Ô˘ ηٷϋÊıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. Ë PÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë ™ÏÔ‚·Î›·. ÛÙȘ 6 ÔÈ ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ·. ™ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ηٷϋÊıËΠÙÔ ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜. ™ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi EÈÙÂÏÂ›Ô ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô X›ÙÏÂÚ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È·Ù·Á‹ 20. ¢È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô O‡ÁÎÔ K·‚·Ï¤ÚÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ §ÂÛÎÔ‚›ÎÈ Î·È Ë KÔÚ˘ÙÛ¿ Î·È ÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È Ë MÔÛ¯fiÔÏË. 10. ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ÓÙ Ӥ˜ ÛÔ‚ÈÂÙÔÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜.228 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ 1940 Ô PÔ‡Û‚ÂÏÙ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙ›ÏÂÈ 30 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ÛÙȘ 7 ÙÔ ¢¤Ï‚ÈÓÔ. ™ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ¤ÊÙÔ˘Ó Ë EÚ¤Ûη Î·È Ë MfiÚÔ‚·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ϤÁÌ· ÙÔ˘ Bã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. K·È ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô X›ÙÏÂÚ ÂΉ›‰ÂÈ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ M·ÚÌ·ÚfiÛ·. O PÔ‡Û‚ÂÏ٠›¯Â Â·ÓÂÎÏÂÁ› Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940. ™ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛÙÔ ¢ÂÏ‚ÈÓ¿ÎÈ. ™ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô IÙ·Ïfi˜ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ M·ÓÙfiÏÈÔ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ª·Ú›ÙÛ· ∏ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: . O ™Ù¿ÏÈÓ ¤¯ÂÈ ÌÏÔηÚÈÛÙ› Û ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ. Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «M·Ú›ÙÛ·» ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.

Á) £· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ‰È¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¢È¿ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ›Ó ÙˆÓ Â› ÙÔ˘ ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û›Ó ÌÔ˘ ÂÓ Î·ÈÚÒ. 3. ÂȘ ÙËÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ. ‚) ªÂ ¢ÓÔ˚ο˜ ηÈÚÈο˜ Û˘Óı‹Î·˜ Ó· ›ÌÂı· ÂȘ ı¤ÛÈÓ –Èı·ÓÒ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔÓ– Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛˆÌÂÓ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ ·˘Ù‹Ó ‰È¿ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∞È ÚÔı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜: ·) ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó·˜ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÂȘ ÙËÓ ¡fiÙÈÔÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó Ì›· ‰‡Ó·ÌȘ Ë ÔÔ›· ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‚·ıÌÈ·›ˆ˜. Ì›·Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹Ó ‚¿ÛÈÓ Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ηٿ ÚÒÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ‰È¿ ÙËÓ πÙ·Ï›·Ó Î·È Â›Û˘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó ÙˆÓ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÒÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁÒÓ. 2. 20: ∂ȯ›ÚËÛȘ ª·Ú›ÙÛ· 1. ‚) ⁄ÛÙÂÚ· Ì›· ‰‡Ó·ÌȘ 7 ÂÚ›Ô˘ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ (1ÔÓ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂȘ ÙËÓ ¡fiÙÈÔÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ∞ÚÈı. ‰È¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„ÈÓ Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È -–Â¿Ó ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË– ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (Âȯ›ÚËÛȘ «ª·Ú›ÙÛ·»). Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜. Ë ÔÔ›· Êı¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔÓ ‰ÈÂÙ¤ıË ‰È¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜. ¢‡Ó·ÌȘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ‰È¿ ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹Ó ˙‡Íˆ˜ ÙÔ˘ ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜. ˘fi ÙËÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ÙÔ˘ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ·ÂÈÏËÙÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÂȘ ∞Ï‚·Ó›·Ó Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÔÚ¿˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÓ Ó· ̷ٷȈıÔ‡Ó fiÏ·È ·È ·ÁÁÏÈη› ÚÔÛ¿ıÂÈ·È ÂȘ ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ¢È¿ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÈÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó: ·) ∏ 16Ë ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË ÌÂÚ·Ú¯›·. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ·ÎfiÌË. ‰) ∂Ș ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›·Ó (§Ô˘ÊÙ‚¿ÊÂ) ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛË ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹Ó ÚÔÛÙ·Û›·Ó Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔÓ ÔÛÔÛÙfiÓ (Û˘ÓÔÏÈο 24 ÌÂÚ·Ú¯›·È). ˆ˜ Â›Û˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛË ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔÓ ÛÙ·ıÌfiÓ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ 229 . ÂÓÙÔÏ‹ ˘’ ·ÚÈı. 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ∞˘ÛÙËÚÒ˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ªfiÓÔÓ ‰È’ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˜ ∆ÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎ/‹Ó Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù. 511 ™ÙÚ·ÙËÁ›ÔÓ º‡ÚÂÚ. ı· ËÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÂȘ ÙËÓ 16ËÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓËÓ ÌÂÚ·Ú¯›·Ó (ˆ˜ «Ì›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÔÓ¿˜»).

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜ «ª·Ú›ÙÛ·» ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· ·ÔÛ‡Úˆ ÙÔÓ fiÁÎÔÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÈÛÒÓ ‰È’ ·˘Ù‹Ó ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈη› ÌÔÓ¿‰Â˜. 4. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È¿ ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Ú·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÂȘ ÂοÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ›Ó ÌÔ˘. ∏ ‰È¤Ï¢ÛȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È¿ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È Ë ¿ÊÈÍ›˜ ÙˆÓ ÂȘ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÔÏ›ÁÔÓ Î·Ù’ ÔÏ›ÁÔÓ ˘fi Ù˘ ·ÓˆÙ¿Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù Î·È ı· ÂÍËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ‰È¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛÈÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù ÂȘ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó. ∆Ô ›‰ÈÔÓ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ˜ Î·È ÚÔίˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂȘ ÙËÓ Â›ıÂÛÈÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·‚¤‚·ÈÔÓ. ∞È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÌÂÁ¿Ï·È ÔÏÈÙÈη› Û˘Ó¤ÂÈ·È ÙˆÓ ÚÔ·Ú·Û΢ÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂȘ Ù· µ·ÏοÓÈ· ··ÈÙÔ‡Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Â›‚Ï„ÈÓ ÂȘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛÈÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·ÈÙ‹ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù· ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¿ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛȘ ı· Ï¿‚Ë ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛÈÓ ·˘Ù‹Ó. Â) ∆Ô ı¤Ì· ηٿ Ô›ÔÓ ÙÚfiÔÓ Ë Âȯ›ÚËÛȘ «ª·Ú›ÙÛ·» ı· ˘ÔÛÙËÚȯı‹ ·fi Ù·˜ ÈÙ·ÏÈο˜ ÂÓfiÏÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Î·Ù¿ Ô›ÔÓ ÙÚfiÔÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı‹ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛË ÙËÓ Â¯ıÚÈÎ‹Ó ·ÂÚÔÔÚ›·Ó Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ‰) ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ §Ô˘ÊÙ‚¿Ê ı· Â›Ó·È Ó· ·Ú¿Û¯Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹Ó ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÂȘ ÙËÓ ÚԤϷÛÈÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó Î·È ÙËÓ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÂȘ Ù·˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜. ‚) ¶Ï¢ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ı· ·Ó·ÙÂı› ÂȘ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfiÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ. 6. ˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ. √ÌÔ›ˆ˜ Ë ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ÛÙ¿ÛȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ÚÔηıÔÚÈÛı‹. 5. Á) ∫·Ù¿ fiÛÔÓ. ∏ Âȯ›ÚËÛȘ «ª·Ú›ÙÛ·» ·˘Ù‹ ηı’ ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Â› Ù˘ ÂÍ‹˜ ‚¿Ûˆ˜: ·) √ ÚÒÙÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿Ï˄Ș Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ó·È ‹ fi¯È. ‰È¿ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÈÓ. Ó· ηٷϿ‚Ë Ù·˜ ·ÁÁÏÈο˜ ‚¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ó‹ÛˆÓ. . ‰È’ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÂÚ·Á‹Ì·Ù·. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔˆıËı› Ë Â›ıÂÛȘ ‰È¿ Ù˘ §·Ú›Û˘ Î·È ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘.230 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÂȘ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎfiÓ ¤‰·ÊÔ˜. ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Â› ϤÔÓ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› ‰È¿ Ù˘ ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Â› ÙfiÔ˘ ÂÙÔ›ÌˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

E‰Ò ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. EÓÒÈÔÓ ‚·ÛÈϤˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛˆ ÂȘ ¶·¿ÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· 18. ÂÈÎÏ‹ÛÂȘ ·ÁÁÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÔÌÂÓ Û˘Ó¤‰ÚÈÔÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ∆·‡Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂȘ Â̤. ÏfiÁÈ· ÂÈÎÚÈÙÒÓ ÌfiÓÔ. Ù. M ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È¤ÎÔ„Â Â·Ê¤˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ. ÛÂÏ... ¶·Ú·Ûٿ٘ ¶··‰‹Ì·˜ ‰È¿ ‚Ú·‰Â›·Ó ÚÔ¯ÒÚËÛÈÓ. N·˘ÙÈÎfi˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ TÂÚÏ ·Ó·¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔÓ Úˆ›. ∞ӷ̤ӈ Ó· Ï¿‚ˆ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù·˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÂÚÔÔÚ›·Ó ηٿ ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ› (ı· ¤¯ˆ ¿Ú·Á ¿ÏÈÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÊÈÏ›·Ó). ÛÂÏ. ¢Â˘Ù¤Ú·Ó ̤وÔÓ. ™ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: E›ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ‰È¿ ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ¢ã. E¿Ó ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î¿Óˆ. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ·ÁÁÏÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ. ¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ ÎÂÓfi. §¤Áˆ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ Í¿ÛÙÂÚ·: £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó fiÏÂÌÔÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜. Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·‰Ú·ÓÔ‡Ó. ÒÛÙ ӷ Ú›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.. π. Ÿ. ¢˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. 19.. ∂›Û˘ Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ·. K·È ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÁÚ¿ÊÂÈ:19 ¶·¿ÁÔ˜. N¤· ÌÔ˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ TÛfiÚÙÛÈÏ: AÂÚÔÔÚ›·!18 ¶ÂÚ›ÂÚÁË Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ıÚȷ̂‡ÂÈ. MÂÙ·Í¿˜. AÛ¯¤Ùˆ˜ Ì ¶··‰‹Ì·Ó ·fi„ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÈÓ¿ ÌÔ˘ ‰›‰Ô˘Ó ˘fiÓÔÈ·Ó ·Ó¿ÌÂÈ͢ °ÂÚÌ·Ó›·˜. TÔÓ ‰›‰ˆ Ó· ÂÓÓÔ‹ÛË fiÙÈ Ù·¯Â›· ÚÔ¯ÒÚËÛȘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ·ÊıÔÓ›·Ó Ì¤ÛˆÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ˜ – TÈ ÂÎÚÔÛˆ› ¿Ú·ÁÂ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 231 7. ∂Ș fi. K·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔÊÈÏ›·. . 540. ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ 11. K·ÙÂÏ‹ÊıË ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ Û¯¤‰È· Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›Û˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜. HÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ. EÈÎÏ‹ÛÂȘ. 534-537. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ. AÚÈÛÙÂÚfiÓ Ôχ ‚Ú·‰‡.

TÔ ÛËÌ›ˆÌ· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙË §Â˘Î‹ B›‚ÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·Îˆ¯‹ Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÈ ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ». A‰‡Ó·ÙÔ.. H ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. E›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È ÁÂÏÔ›Ô. 20. MÂÏ·Á¯ÔÏ›·. AÓËÛ˘¯›·È ȉÈη› ÌÔ˘ ‰È’ ·ÂÈÏ‹Ó ÂÏÏ›„ˆ˜ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ. ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È.. Ì›·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÓ Â›ıÂÛÈÓ. ·ÏÏ¿ ‚ÚÔ¯‹. ... M· ÊÙ¿Û·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›·. O MÔ˘ÛÛÔÏ›ÓÈ Ì οÏÂÛ ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÛÔ BÂÓ¤ÙÛÈ·. ÿÛˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛˆÌÂÓ. K·È ÛÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÚÔÛı¤ÙÂÈ: .. M ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÔÏ›ÁÔÓ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·ÁÁÏÈο. ™‡ÌʈÓÔÈ. Ô TÛÈ¿ÓÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: O Sorice ÙËÏÂʈÓ› ÓˆÚ›˜ fiÙÈ ¯¿Û·Ì ÙÔ ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È¤Û·Û·Ó ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ì·˜. ›· ÂȘ ÙÔÓ ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù‹Ó Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÙÈӿ͈ Ù· Ì˘·Ï¿ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰· ÙfiÛÔ Î·Ù·‚‚ÏË̤ÓÔ. O MÂÙ·Í¿˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ȤÛÂȘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. °È· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ Ô MÂÙ·Í¿˜ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ·:20 Y¤ÛÙËÌÂÓ.232 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔÌÂÓ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔÓ Ì ÈÙ·ÏÈÎfiÓ ÛÙÚ·ÙfiÓ AÏ‚·Ó›·˜.. MÔ˘ ϤÁÂÈ: «EÓ ÙÔÈ·‡ÙË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È È· Ù›ÔÙÂ. η›ÙÔÈ Â›¯·ÌÂÓ Î¿ÌÂÈ fi. TËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ú·ÙËÚ›: . 1942. O ÚÒÙÔ˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛȘ ÙÔ˘ º‡ÚÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚËı‹ ϤÔÓ Ù›ÔÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. E›Ì·È Î·È ÎÔÓÙfi˜. ™ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹. M‹ˆ˜ Ô ·Ú¯ËÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¤Ù·Í ٷ fiÏ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ŒÂÈÙ· ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ Ô Soddu Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ «Î¿ı ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛȘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·‰‡Ó·ÙË Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı‹ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛÈ». ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ. ÕÏψ˜ ÙÚ¤¯ÔÌÂÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ·fi °ÂÚÌ·Ó›·Ó. ¶ÙÒÛȘ „˘¯È΋ ‰È΋ ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚÔÓ. E›ÌÂı· fiÏÔÈ.ÙÈ ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰È¿ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛˆÌÂÓ ·˘ÛÙËÚÔÙ¿ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·.. K·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÒÚ·. Afi„ ÙÛ¿È ÕÁÁψÓ.AÓËÛ˘¯›·È ¢È¿ÎÔ˘ ‰È’ ·ÌÊ›‚ÔÏÔÓ ›ÛÙÈÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. Ú›ÁÎÈ· ŒÚÌ·¯.. ¶·Ú¿ Ó· ÙËÏÂʈӋۈ ÛÙÔÓ P›ÌÂÓÙÚÔ..Ì ¶·¿ÁÔÓ ÂÈ̤ӈ ÚÔÒıËÛÈÓ..

. 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ MÂÙ·Í¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜. ÕÏψ˜ ϤÁÂÈ ı· Ì·˜ ÂÈÙÂı› Ë °ÂÚÌ·Ó›·. AÓ Ì·˜ ÂÁÁ›ÛÂÙ ÂȘ Ù· B·ÏοÓÈ·. TËÓ ÂÔ̤ÓË. AÏÏ’ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ÂÂı‡ÌÔ˘Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ °ÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. K·Ù¿ÛÙ·ÛȘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È – BÚ¿‰˘ ÂÈÙ˘¯›·È ÌÈÎÚ·› ·ÏÏ¿ ·Í›·˜. 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Ô MÂÙ·Í¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘: . ÂÈı˘ÌÒÓ Ó· ηٷÛÙ‹ÛË ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛÈÓ ÁÂÓÈΈ٤ڷÓ. ·‹ÓÙËÛ·. Î·È ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒÌÂÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë IÙ·Ï›· ÂΉȈ¯ı‹ ·fi Ù· B·ÏοÓÈ·. ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·˜ AÏ‚·Ó›·˜ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ P·Áη‚‹. O Ú›ÁÎË„ ŒÚÌ·¯ Ì ËÚÒÙËÛ ÙfiÙ ·Ó Ë Û˘ÌÌ·¯›· Ì·˜ ÌÂÙ¿ Ù˘ AÁÁÏ›·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. TËÓ ›‰È· Ë̤ڷ. M·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÛˆÌÂÓ ÂȘ X›ÙÏÂÚ Î·È ˙ËÙ‹ÛˆÌÂÓ ÂÈÚ‹ÓËÓ ÚÔ˜ IÙ·Ï›·Ó. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÙÈÌ·ÛıÒÌÂÓ. Ô‡ÙÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÚÔ‚‹ ÔÙ¤ ÂȘ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfiÓ Ô˘ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ı›ÍË Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. Î·È ˘¤Î˘„·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ·‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹Ùˆ˜ ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ˜ Ô‡Ùˆ Ï‹ÚË Î·Ù·ÓfiËÛÈÓ Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ Ì·˜. ‰ÈfiÙÈ Â›ÌÂı· Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰È’ ËÌ¿˜ Ó· ÂÁÁ›˙ˆÌÂÓ ¤Ó· ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ ı¤Ì· ÂȘ ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›·Ó Ì·˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 233 HÌÔÚÒ ÙÒÚ· Ó· Û·˜ ·Ôηχ„ˆ fiÙÈ ËÚÓ‹ıËÌÂÓ Ó· ·Ú¿Û¯ˆÌÂÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È Ù·˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·ÎfiÌË Â˘ÎÔÏ›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘. ÌÔ˘ Â˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ò˜ ı· ÂÙÂÏ›ˆÓÂÓ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ì ÙËÓ AÁÁÏ›·Ó.. ÙÔ˘ ›·. AηÙfiÚıˆÙ· ¿Ó¢ ÂÊԉȷÛÌÔ‡». ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÌÈ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʇÛˆ˜ ‰È¿ ÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ·ÚfiÎÏËÙÔÓ Â›ıÂÛÈÓ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. O ›‰ÈÔ˜ Ô MÂÙ·Í¿˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÂÊfi‰È· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷. ·‹ÓÙËÛÂÓ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜. E› ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. Ó· Û·˜ ÂÓԯϋۈÌÂÓ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂȘ Ù· B·ÏοÓÈ·. K·ÙfiÈÓ. ‚‚·›ˆ˜. E›Ó·È ̈Úfi˜ Î·È Î·ÎÔ‹ı˘. ¢ÂÓ ÚÔÙÈı¤ÌÂı·. ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ì·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›·Ó Ì·˜. K·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ¶·Ú’ fiÏÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·ÔÊ·Û›˙ˆ ÛÎÂÊı›˜ fiÏËÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó Ó· ÙÔ ‰Â¯ıÒØ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – Û‹ÌÂÚÔÓ. ™ÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «™¯¤‰È· ÚÔÂÏ¿Ûˆ˜. ¢È¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ·˘ÙfiÓ Ë EÏÏ¿˜ ÂÛËÎÒıË Û·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜.

K·È Ì’ ·˘Ùfi ¤ÁÚ·„ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛˆÌÂÓ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ.234 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·ÔÛ‡Úˆ ۯ‰fiÓ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹Ó Û˘ÁηٿıÂÛÈÓ ‰È¿ ÂÁηٿÛÙ·ÛÈÓ Ù˘ AÁÁÏÈ΋˜ AÂÚÔÔÚ›·˜ ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. E¿Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÔÔÚÈο˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙËÓ ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. TÔ Â›¯· ÙÔ Úˆ› ‚¿ÚÔ˜ ÂȘ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ.AÚ¯¤˜ AÚÈÏ›Ô˘ 1941) Afi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1941 Ë ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó·ÎfiÙÂÙ·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. •¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô MÂÙ·Í¿˜. – M ÙÔÓ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ ÂÍËÁ‹ıËη Û·ÊÒ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ˜. ¤ÂÈÙ· ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Ì ¶¿Ï·ÈÚÂÙ. Afi ÙȘ 7 ˆ˜ ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ KÏÂÈÛÔ‡Ú·. Afi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ › fi¯È ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. T·‡Ù· ‰È¿ Ì·ÎÚÒÓ. ŒıÂÛ· ˆ˜ ‚¿ÛÈÓ Ì·ÎÚfiÙ·ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·. ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÏ›˙ˆ Ó· ·ÔʇÁˆÌÂÓ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó Â¤Ì‚·ÛÈÓ. £· ÚÔηϤۈÌÂÓ Â›ıÂÛÈÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó. ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤Î·Ó ÓÂÚ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. 12. ÂÓÒ ·fi ÙȘ 13 ˆ˜ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi . OÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. K·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÈÏ¿ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ÙÔ «¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ». TÔ ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘. M¤Û· Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ‚·ÚÈ¿ Î·È ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ı· Âı¿ÓÂÈ. E¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ – Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı›. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÛÙÚÒÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Ô‰ËÁ›· «M·Ú›ÙÛ·˜» ·fi ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940). ¶ÚÒÙ· Ì ¢ã AÏÌÈ¿Î. M ÙÔÓ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ ÂÍÂηı¿ÚÈÛ· Î·È Ù· Û˘Ì‚ËÛfiÌÂÓ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·Ó ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ. ∏ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 . ™˘ÌʤÚÂÈ. A˘Ù¿ Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. O MÂÙ·Í¿˜ ÙÔ ·ÚÓ›ٷÈ. ÔfiÙÂ Ô ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÂÚfi˜ ÂȘ ÙËÓ AÁÁÏÈÎ‹Ó ˘fiıÂÛÈÓ. fiˆ˜ ›¯·Ó Âı¿ÓÂÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ 1936. ¢ÂÓ Â›¯Â ÂÊfi‰È·. Û˘ÌʤÚÂÈ. ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Î·ı¿ÚÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘. E›Ó·È Ô˘ÙÔ›· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿.

™ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹. Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ϤÁÔ˘Ó fiÙÈ ∫˘‚¤ÚÓËÛ›˜ ÙˆÓ ÂÈ- . ηٷ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ˜ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ MÂÙ·Í¿. ŸÏ˜ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ‰È¿ ÛÙ¿ÛÈÓ B·ÏηÓÈÎÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈη›. Z‹ÙËÌ· °ÂÚÌ·Ó›·˜. O ›‰ÈÔ˜ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ Û ‰‡Ô ÂÁÁڷʤ˜.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 235 ÙÔ TÂÂϤÓÈ. E›Ó·È ı·‡Ì· Ò˜ ‰ÈÂÙËÚ‹ıËÛ·Ó Î·È ÂÓ›ÎËÛ·Ó AÊÚÈ΋Ó. K·È ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941.. O MÂÙ·Í¿˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Â‰Ò Ô O˘¤È‚ÂÏ. Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·Ï¿ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. MfiÓÔÓ ˘ÏÈÎfiÓ Î·È ·ÂÚÔÔÚ›·Ó. H ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·ÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË. AÔÎÚÔ‡ÔÌÂÓ ‰È¿ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. K·È ̤۷ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ¶·¿ÁÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ·ÔÙ·ÎÙÈÎfiÓ. O˘¤È‚ÂÏ ¤Ú¯ÂÙ·È TÚ›ÙË – Û˘ÁηٷÓ‡ÂÈ Ó· ÌË ÂÈÛÎÂÊı› ̤وÔ. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÓÙÈ-·ÚÌ·-·ÂÚÔÔÚÈÎfiÓ Î·È ¤Ó· Ïfi¯ÔÓ Ù·ÓΘ ‰È¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›· (ηٿ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ) ˙ËÙ› Ó· ÌË Á›ÓË ÚfiÛÎÏËÛȘ ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ ÕÁÁψÓ. E›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. AÌ˘‰Ú¤˜ ÂÏ›‰Â˜. £· ¤ÛˆÌÂÓ ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË MÂÙ·Í¿-ÕÁÁÏˆÓ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. K·ÓÔÓ›˙ÔÌÂÓ Ù· ÙˆÓ ÂÊԉȷÛÌÒÓ. Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘. ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.. 9-15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1941.. T· Ó¤· ËÛ˘¯ÒÙÂÚ·. – ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍȘ ÚˆÈÓ‹ Ì ÕÁÁÏÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÓ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ Ì fiÏÔ˘˜.. Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ. TÔ˘ÚΛ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ·‹ÓÙËÛÂ. ȉ›ˆ˜ ÂÎ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. H ·ÓÔȯً Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¤ÁÈÓ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 Û ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÕÁÁÏˆÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ. O‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. O MÂÙ·Í¿˜ ÛÙÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: H̤ڷ ·ÂÏÈÛ›·˜. O˘¤È‚ÂÏ. 15 Î·È 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. – §›ÁÔ-Ï›ÁÔ ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È. K·Ó›˜ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ̤۷ ÌÔ˘ – ·ÏÏ¿ χË ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË! ŸÏ· ¯¿ÓÔÓÙ·È. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ O˘¤È‚ÂÏ: . ™ÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô ÕÁÁÏÔ˜ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ (™MA). ŒÊı·Û ÓËÔÔÌ‹ Ì ηÌÈfiÓ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο.

¢ÈfiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. – Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Ì ͷӷ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ §ÔÓ‰›Óˆ ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔÓ! °È’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó·ı¤Ùˆ M·ÓÈ·‰¿ÎËÓ Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛË. ∂›Ó·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔ˜. Î·È Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙÒÚ·. 17 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. – AÏÏ¿ Ë ÙfiÏÌË. ¢È·ÎÔ›ÓˆÛȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ I. ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍÈ. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÏÌ‹ÛˆÌÂÓ. O˘¤È‚ÂÏ ÌÂ Û˘Ó¯¿ÚË.. E¿Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ ¤ÛÙˆ Î·È ¤ÓÙ ÌÂÚ·Ú¯›Â˜ Ì ¿ÊıÔÓ· Ì˯·ÓÈο ̤۷. ºÔ‚ÂÚfi ‰›ÏËÌÌ·! AÏÏ¿ ÙÈ Ó· ο̈. ¢ÂÓ ı· ·ÚÂÛ‡Ú·ÌÂÓ. – AfiÁÂ˘Ì· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ·ÂÚÔfiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ·ÚÂÛ‡Ú·ÌÂÓ ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·Ó Ù˘ AÁÁÏ›·˜. MÂÙ·Í¿ ÚÔ˜ ÙËÓ BÚÂÙ·ÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ 18 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 E›ÌÂı· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛˆÌÂÓ Î·ı’ ÔÈÔÓ- . ¶·Ú·Û΢‹ – 82· Ë̤ڷ ÕÁÁÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¤ÏıÔ˘Ó £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ Ì ÌÈÎÚ¿˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. ŒÎ·Ì· ηı‹ÎÔÓ ÌÔ˘. ¢È·‚‚·ÈÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ο̈ÌÂÓ ÔÙ¤ ¯ˆÚÈÛÙ‹Ó ÂÈÚ‹ÓËÓ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ï·›ÔÌÂÓ ‰È¿ ÙËÓ Ó›ÎËÓ. ŸÙÈ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÌÂÓ Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÒÌÂÓ. – A˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. – EÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂÓ. ÂÎÙfi˜ Â¿Ó °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰È¤ÏıˆÛÈ ¢Ô‡Ó·‚ÈÓ. E›Ûı Ì ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛ›Ó Ì·˜ ÂȘ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛÈÓ ÁÓˆÌÒÓ. – EÚÁ¿ÛıËη ̤¯ÚÈ ‚·ı›·˜ Ó˘ÎÙfi˜.236 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ̤ÓÂÈ.. TÔ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙËÓ Ì·ÎÚ¿Ó Û˘˙‹ÙËÛÈÓ –Ô̷ψٿÙËÓ– ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ˘ÂÚ›Û¯˘Û·. MÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛΤ„Ș.–MÂÛË̤ÚÈ ÚfiÁÂ˘Ì· ÂȘ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ. K·Ù¿ÎÔÔ˜. EȘ ÕÁÁÏÔ˘˜ (¶¿Ï·ÈÚÂÙ ·Ú¯¿˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Î·È X¤˘ÁÔ˘ÓÙ) Ó· ÌË ¤ÏıˆÛÈ Ì ٷ˜ ÌÈÎÚ¿˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ. – ¶¿Ï·ÈÚÂÙ ÌÔ˘ ¤ÛÊÈÍ ÙÔ ¯¤ÚÈ. – BÚ¿‰˘ ÂȘ ™ÙÚ·ÙËÁ›ÔÓ. – ¶Èı·ÓÒ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛË ÙÔ Ú¿ÁÌ·. – N·Ó¿ ηχÙÂÚ·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ΛÌÂÓÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ π. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙÂ. ªÂÙ·Í¿ Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. ·ÏÏ¿ ‰È¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Î·È ÌfiÓÔÓ. EȘ ¶·‡ÏÔÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›·˜ ‰È·‚‚·ÈÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓË Ì¤ÙˆÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˘fi ÕÁÁψÓ. ÕÚ·Á ·Ó ÂʤڷÌÂÓ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈÎÚ¿Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÛ‡Ú·ÌÂÓ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ. ÂÎÙfi˜ Â¿Ó °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰È¤ÏıˆÛÈ ¢Ô‡Ó·‚ÈÓ Î·È ÂÈÛ¤ÏıˆÛÈ BÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó. – ™˘ÓÔÌÈÏ›·È ÂȘ YÔ˘ÚÁ›ÔÓ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ºÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· ·Ú¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘. – K¿ÌÓˆ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔÓ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ ÂÓÂÚÁ›·˜.

ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ Ù·‡Ù˘ ÂȘ M·Î‰ÔÓ›·Ó ı· ·ÂÙ¤ÏÂÈ ÚfiÎÏËÛÈÓ. ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë MÂÁ¿ÏË BÚÂÙÙ·Ó›· ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· Ì·˜ ·Ú¿Û¯Ë ÂȘ M·Î‰ÔÓ›·Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó. A‡ÙË Â›Ó·È. ÂÈÛ‹Ú¯ÔÓÙÔ ÂȘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó. ‰È·‚·›ÓÔÓÙ· ÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚ÈÓ ‹ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¢Ô‚ÚÔ˘ÙÛ¿˜. H ÚÔÛÊÂÚÔ̤ÓË ‚Ô‹ıÂÈ· (24 ˘ÚÔ‚fiÏ· ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ ÙËÓ Ï‡ÛÈÓ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ˘‰›ͷÌÂÓ Î·Ù¿ Ù·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ì ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ O˘¤È‚ÂÏ: Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛˆÌÂÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Û‹ÌÂÚÔÓ Ó· ·Ì˘Óı‹ ηٿ ÂӉ¯Ô̤Ó˘ ‰È·‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‰È¿ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. EÍ ¿ÏÏÔ˘. Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Âʉڛ·˜. 24 ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈο ˘ÚÔ‚fiÏ· Î·È 65 ¿ÚÌ·Ù· ÌÂÛ·›· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿) Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÂ·Ú΋˜. Ë ÔÔ›· ı· ·¤ÊÂÚ ÙËÓ ¿ÌÂÛÔÓ Â›ıÂÛÈÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È Èı·ÓÒ˜ Î·È ÙˆÓ BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔÓ Î·È Ì ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ı˘Û›·˜ ÂӉ¯Ô̤ÓËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó Â›ıÂÛÈÓ. ı· ·¤Û˘Ú ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ ÂȘ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈı¤Ûˆ˜ ÚÔηÏÔ˘Ì¤Ó˘ ˘fi Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂȘ M·Î‰ÔÓ›·Ó. EÍÂı¤Û·ÌÂÓ ‰È¿ Ì·ÎÚÒÓ ÂȘ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ O˘¤È‚ÂÏ Ô›· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ë ¤ÎÙ·ÛȘ Ù˘ ‚ÔËı›·˜ ·˘Ù‹˜. ·Û¯¤Ùˆ˜ Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ô˘Û›·˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Â˙ÈÎÔ‡. Ì·˜ ‰ËÏÒıË Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÒ˜ fiÙÈ Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘›·. ηٿ ÙÚfiÔÓ ÌË ÂÈÛ‡ÚÔÓÙ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. E› ϤÔÓ. O ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ıÚÈ΋˜ ÚÔÂÏ¿Ûˆ˜ ÙfiÛÔÓ Ù·¯Â›·˜ ÒÛÙ ӷ Ì·Ù·ÈÒÛË ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó. 12 ‚·Ú¤· ˘ÚÔ‚fiÏ·. ËÌ›˜ ‰Â ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛˆÌÂÓ Ù·˜ ·Ó·Áη›·˜ ÚÔ·Ú·Û΢¿˜ ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ÂÏÏ›„ÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô‡ÙÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ O˘¤È‚ÂÏ ‹ÙÔ ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ë ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ ‰È· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿Ó ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ M·Î‰ÔÓ›·Ó. E›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔÓ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛȘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù·‡Ù˘ Âʉڛ·˜ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÈ·‡ÙË ÒÛÙÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ó· ‰‡Ó·Ù·È Ó· Á›ÓË Î·ı’ ÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹Ó. Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‚ÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ Ù·‡Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›·Ó ‰ÂÓ ı· ÂÏ¿Ì‚·Ó ¯ÒÚ·Ó ·Ú¿ Â¿Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· ¤‰ÂÈ Ó· ÔÚÁ·- 237 . ¢È¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. ÂÚ› Ù· 40 ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο ˘ÚÔ‚fiÏ·. ¿Ïψ˜ ÙÂ. Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ·˘Ù‹˜ ı· ηı›ÛÙ· ·ÛÊ·Ï‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·Ó Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÒ˜ Ì·˜. ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı‹ ‰È¿ ÛÔ‚·Ú¿˜ Î·È ÂÈÌÂÏÔ‡˜ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜ Ù˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜. ·ÏÏ’ Ô˘‰fiψ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂÓ Ó· ÙËÓ ÚÔηϤۈÌÂÓ. ÙÔ‡ı’ fiÂÚ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ.

HÌ›˜ ı· ڿ͈ÌÂÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜. ÂÈÛ‡ÚÔÌÂÓ fiψ˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó Ù˘ BÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Â› ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı‹ ‰È· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÒÓ ÂȘ M¤ÛËÓ AÓ·ÙÔÏ‹Ó ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÙËÓ ÔÔ›·Ó Â¤‚·Ï·Ó ·˘ÙÔ› Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ·Ó. K·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· ·ÓÙȉÚÔ‡ÛÂ Ô MÂÙ·Í¿˜. TÒÚ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. ¢È·‚È‚¿ÛÙËΠ‰È¿ ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ¶¿Ï·ÈÚÂÙ. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ̤وÔ ÛÙË B·ÏηÓÈ΋. ¿Ó¢ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·fi‚·ÛȘ ÂȘ ÙÔ˘˜ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡˜ ÏÈ̤ӷ˜ ı· ηı›ÛÙ·ÙÔ ÂȘ ¿ÎÚÔÓ ‰˘Û¯ÂÚ‹˜. 13. ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ¤Î·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. . OÈ BÚÂÙ·ÓÔ› ‹ıÂÏ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. O Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ fiÙÈ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ.21 H Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. H ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· MÈÏ‹Û·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌȘ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ô ÛÙڷٿگ˘ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ §fiÁÎÌ·Ú. Ù˘ ·ÔÛÙ·ÏËÛÔ̤Ó˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔÌÓËÛıÂ›Û·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó. K·È ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ. Ô˘ ·fi ÙÔ 1936 ı·Ó¿ÙˆÓ ÙÔÓ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÁÈ· Ó· ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘˜. TÔ 21. ˘ԉ›ÍÂȘ Ê›ÏˆÓ ·ÊˆÛÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÈÛÙÒÓ. ·ÏÏ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ¢È¿ ÙÔ‡ÙÔ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô MÂÙ·Í¿˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙÔ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 1940: fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Ë EÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ IÙ·Ï›·. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿.238 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ Óˆı‹ ÈÛ¯˘Ú¿ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌȘ. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfiÓ fiÙÈ Ù· ϯı¤ÓÙ· ‰ÂÓ ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. EȘ ÙËÓ BÚÂÙÙ·ÓÈÎ‹Ó K˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ·fiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚Ë ˘’ fi„ÈÓ Ù·˜ ˘ԉ›ÍÂȘ Ì·˜. ŒÚÂ ӷ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ.

200 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 310 Ô¯‹Ì·Ù· ·ÂÚÔÔÚ›·˜.030 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 400 Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙÚ·ÙÔ‡. M·˙› ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó Î·È ÌÂÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡. ™ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940. K·È ÙfiÙ fiÏ· ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. H ηٿÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·Í fiÙ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÛÙÚ·Ùfi. ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 60 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·ÂÚÔÏ¿Ó·. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÛÙȘ 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 Î·È ÛÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ™Ô‡‰· ÌÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÏ·ÊÚÔ‡ Î·È ‚·Ú¤Ô˜ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË 5. ™˘ÓÔÏÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó 2. ™Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ë 112Ë ÌÔ›Ú· ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Ë 30‹. 2. AÚ¯Èο ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Î¿Ï˘Ù·Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÂÚÔÔÚ›·˜. fiÏ· ˘fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÙ¤Ú·Ú¯Ô˘ NÙ’ AÏÌÈ¿Î. ™ÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ‹Úı·Ó Î·È ¤ÍÈ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ 37˘ ÌÔ›Ú·˜ ‚·ÚÈÒÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë 33Ë ÌÔ›Ú· ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ. Ë 84Ë Î·È Ë 211Ë ÌÔ›Ú·. ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î·ı‹ÏˆÛË ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ.√ π∆∞§√∂§§∏¡π∫√™ ¶√§∂ª√™ 239 «ı· ¤ÛÔ˘Ì ËÚˆÈο» ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ ‹Ù·Ó Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ˘fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ BÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ AÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.000 ¿ÓÙÚ˜. ‰È·‚È‚¿ÛˆÓ. ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿ Î·È ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. . Ì˯·ÓÈÎÔ‡.

OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. N. ‹ÙÔÈ ÙÔ ÚÔ·ÚÂÏıfiÓ ™¿‚‚·ÙÔÓ. °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ H ÎfiÚË ÙÔ˘ §Ô˘Î›· ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ‰›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÁηÈÚÔÓ ‰È¿ÓÔÈÍ›Ó ÙÔ˘. EÓ Aı‹Ó·È˜ ÙË 29Ë I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 OÈ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ› M. TÔ Â›ÛËÌÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Â›Ó·È ÏÈÁfiÏÔÁÔ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: I·ÙÚÈÎfiÓ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ 29˘ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÂÓÂÊ¿ÓÈÛ ÚÔ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ. O Ó¤Ô˜ Úˆ- . ¢ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘Ú›·. °. ·ÚÔ˘Û›·ÛÂÓ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙÔÍÈÓ·ÈÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÂÈÏÔο˜. ºˆÎ¿˜. ¢. META•A O I. B.Ì. YÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ ÛÙȘ 18. Ô˘ ÔÚΛ˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. M¤ÓÛ˘. °. ÏÔÈfiÓ. Î·È ·¤ı·Ó ۋÌÂÚÔÓ. ‹ÙȘ η٤ÏËÍÂÓ ÂȘ ·fiÛÙËÌ· ·Ú·Ì˘Á‰·ÏÈÎfiÓ. E. K·È ·ÎfiÌ· ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ë Ô˘Ú›· ‹Ù·Ó ÂÚÈÓÂÊÚÈ΋ Î·È fi¯È ÔÚÁ·ÓÈ΋ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÈÙ›· οÔÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. fiÙÈ Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÛÙȘ 17 Î·È 18 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. M M·Îο˜. ˆ˜ Á·ÛÙÚÔÚÚ·Á›·Ó Î·È Ô˘Ú›·Ó. TÔ ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ Î›ÓËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. XÚ˘ÛÈÎfi˜. ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔÓ ıÂÚ·›·Ó. O MÂÙ·Í¿˜ ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë O˘¤È‚ÂÏ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÊÏÂÁÌÔÓ‹Ó ÙÔ˘ Ê¿Ú˘ÁÁÔ˜. ¢. N. TËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘. KÔÚ˘˙‹. ¿Ú· ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ 12 Ë̤Ú˜ Î·È fi¯È 10 Ô˘ ϤÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›.240 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ O £ANATO™ TOY π. §¤ÂÈ. I. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜. ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 1939. K·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. 6 . KÔÌÓËÓfi˜. MÂÙ·Í¿˜ ¤ı·Ó ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. M. ÙÔÓ A. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜. ™ÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ·ÚÔ˘Û›·Û ·fiÛÙËÌ· ÛÙȘ ·Ì˘Á‰·Ï¤˜. B¤‚·È· ›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉËψı› οÙÈ Ô˘ Ó· ÚÔÌ‹Ó˘Â ı¿Ó·ÙÔ. §ˆÚ¿Ó‰Ô˜.

B·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. Ô ÛÙڷٿگ˘ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ §fiÁÎÌÔÚ Î·È ·ÓÙÈÚfi1. Î·È ÂfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó. ÂÂȉ‹ ·fi ηı·Ú¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿Ô„Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £Ú¿Î˘ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷. √ fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 1940-1941. ŒÙÛÈ. ¶·¿ÁÔ˜. ÁÚ¿ÊÂÈ1 fiÙÈ. Ô ¶·¿ÁÔ˜ Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. 15-16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ˙Ô‡Û ·ÎfiÌË Ô MÂÙ·Í¿˜. ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ KÔÚ˘˙‹. ÿÓÙÂÓ. 262. ◊Ù·Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. OÈ BÚÂÙ·ÓÔ› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. Ô˘ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÎÏÂÈÓ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô MÂÙ·Í¿˜. ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙfiÙÂ. ¶·¿ÁÔ˜.√ £∞¡∞∆√™ ∆√À π. Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ EÈÙÂÏ›Ԣ. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ ı· ·Ó·ÙÚÂfiÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ. ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜. ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ›¯Â. ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. ÛÂÏ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË Â›ıÂÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ¶·¿ÁÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÂÙ·Í¿. E›Ó·È ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ. H ÁÚ·ÌÌ‹ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜-¢˘ÙÈ΋˜ £Ú¿Î˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ·˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. O AÏ. ™ÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ AÁÁÏ›·˜. ∞ÎfiÌ·. ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ (™MA) ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ÌfiÓÔ 2-3 ÌÂÚ·Ú¯›Â˜. Ô˘ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. O ¶·¿ÁÔ˜ ˙‹ÙËÛ 9 ÌÂÚ·Ú¯›Â˜. ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÈÔ Ô¯˘Ú‹ ÁÚ·ÌÌ‹ K·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó-B¤ÚÌÈÔ-AÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜. OÈ ÕÁÁÏÔÈ. . O AÏ. Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ¢¤¯ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ (Û ÌË Â·ÚΛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ). Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ô MÂÙ·Í¿˜. ÛÙڷٿگ˘ NÙÈÏ. ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë ¤ÁηÈÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂΛ. ∞Ï. ª∂∆∞•∞ 241 ı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ı· ·Ì˘Óı› Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌË ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·.

¶·¿ÁÔ˜. Î·È ‹Á·Ó ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤Ì·ÈÓ ϤÔÓ ˆÌ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. Afi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ A. Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ AÏ. ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ô X›ÙÏÂÚ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙË B·ÏηÓÈ΋ ÁÂÓÈο Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. . H ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË. Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ EÈÙÂÏ›Ԣ. Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ AÂÚÔÔÚ›·˜. Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ KÈÙÚÈÏ¿Î˘. KÔÚ˘˙‹˜. ÏÔ›·Ú¯Ô˜ NÙ›ÎÈ.242 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ K¿ÓÈÁηÌ. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ۇÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Bã.

ÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ô ∫ÔÚ˘˙‹˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓfi˜ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ª∂∆∞•∞ 1. ªÂÙ·Í¿˜ ÙÔÓ fiÚÈÛ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √È ÕÁÁÏÔÈ. ∫·È Ê˘ÛÈο. ™ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 9 ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È 19 ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ™ÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫ÔÚ˘˙‹ οÓÂÈ ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘. ∫·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô fiÏÂÌÔ˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó È· ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫ÔÚ˘˙‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÎÚ›ÛÈÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÈηÓfi˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ·˘Ù‹. √ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∞Ï. ∫ÔÚ˘˙‹. Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ µã. ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÚ˘˙‹˜ ªÂ ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ π. ∆Ô . ™ÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 Ô ∫ÔÚ˘˙‹˜ ÔÚΛ˙ÂÙ·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ∆ÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ÁÂÚÌ·ÓfiÊÈÏÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. ª∂∆∞•∞ 243 ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À π. ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ˆ˜ ÙÔ 1936 ÔfiÙÂ Ô π. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µã ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ªÂÙ·Í¿ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ∫·È ¯Ôψ̤ÓÔ˜ È· Ô ¶·¿ÁÔ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Û¯¤‰È·.∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À π. 2. ™ÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¶·¿ÁÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÙÔÓ ÔÚ›ÛÔ˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µã ÔÚ›˙ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ∞Ï.

ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù·˜ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ˜ ·Ú’ ËÌÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÀfiÌÓËÌ· Ù˘ 18˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941. °∂™. 226.244 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ¤ÏÂÁÂ:1 ŒÁÁÚ·ÊÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÂȉÔı›۷ ÂȘ ÙÔÓ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù‹Ó Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙÙ·Ó›·˜ ÙËÓ 8ËÓ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ∂È̤ÓÔÌÂÓ ÂȘ ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ¿Ó ËÌÒÓ ·fiÊ·ÛÈÓ Ó· ·ÓÙÈÛÙÒÌÂÓ ¿ÛË ı˘Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈı¤Ûˆ˜. ·ÔÎÏÂÈÔ̤Ó˘ ¿Û˘ ËÌÂÙ¤Ú·˜ ÂÈÊ˘Ï¿Íˆ˜ ÂȘ fi. £Ú¿ÎËÓ 1941. ª·Î‰ÔÓ›·Ó Î·È ¢. ∞ÁÒÓ˜ ÂȘ ÙËÓ ∞. ∞Ô̤ÓÂÈ ÚÔ˜ ηıÔÚÈÛÌfiÓ fiÛÔÓ ı· ·Ó‹Ú¯ÂÙÔ Î·È Ò˜ ı· Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ Ë ÂÓ ÙË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ù·‡ÙË ·ÔÛÙ·ÏËÛÔ̤ÓË ÂȘ ª·Î‰ÔÓ›·Ó µÚÂÙÙ·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌȘ ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ Ù˘ ·˘ÙÔ‡ µÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ‰˘ÓËı‹ Ó· ÎÚ›ÓË Â¿Ó. . 1. ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ˘fi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰È·ÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ. ∞È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤Ó·È ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fi„ÂȘ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ˆ˜ ÌfiÓÔÓ ÛÎÔfiÓ Ó· ·Ú¿Û¯ˆÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‡ µÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·Ó ÛÔ‚·Ú¿˜ ÂÍÂÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ‡ÙÔ. Û˘ÌÊÒÓˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ µÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÂȘ ª·Î‰ÔÓ›·Ó ‰ÂÓ ı· ÂÏ¿Ì‚·Ó ¯ÒÚ·Ó ÂÈÌ‹ Â¿Ó °ÂÚÌ·ÓÈο ™ÙÚ·Ù‡̷ٷ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚ÈÓ ÂÈÛ‹Ú¯ÔÓÙÔ ÂȘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó. ·ÔÎÏÂ›Ô˘Û· ÂÓ ÙË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ù·‡ÙË Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë Â›ıÂÛȘ ·‡ÙË ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı‹. ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ ÚfiˆÚÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÂ·ÚÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ı· ÂıˆÚ›ÙÔ ˘fi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛȘ Î·È ı· ›¯ÂÓ ˆ˜ ¿ÌÂÛÔÓ Û˘Ó¤ÂÈ·Ó Ó· ÂÈÛ‡ÛË ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛÈÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈı¤Ûˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ÛÂÏ. ·È ·ÔÛÙ·ÏËÛfiÌÂÓ·È µÚÂÙÙ·ÓÈη› ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· ‹Û·Ó Â·ÚΛ˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛÈÓ ÙËÓ ÁÂÓÔ̤ÓËÓ ˘fi ÙÔ˘ ̷ηڛÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÂÙ·Í¿. ·ÓıÈÛٷ̤ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÛ‚ÔϤˆ˜ ‰È¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘Ù‹˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ÂȘ ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfiÓ ª¤ÙˆÔÓ. Ó· ·Ó·¯·ÈÙ‹ÛˆÛÈ ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó Â›ıÂÛÈÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓˆÛÈ ÙËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘˝·Ó Î·È ∆Ô˘ÚΛ·Ó ÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹Ó ÂȘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Ë ∂ÏÏ¿˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË Ó· Ì¿¯ÂÙ·È ·Ú¿ ÙÔ Ï¢ÚfiÓ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ӛ΢. ™˘Ó‰¤Û·Û· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÌÂÙ¿ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙÙ·Ó›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Û· ·fiÏ˘ÙÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÂȘ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ·˘Ù‹˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÓ. ·Ú¿ ÙËÓ ı˘Û›·Ó ÙËÓ ÔÔ›·Ó Â›Ó·È ÂÙÔ›ÌË Ó· ˘ÔÛÙ‹ Ë ∂ÏÏ¿˜.

ª∂∆∞•∞ 245 ∏ µ·ÛÈÏÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ı· ‹ÙÔ Â˘Ù˘¯‹˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛË Ù·˜ Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‡ µÚÂÙÙ·ÓÈ΋˜ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜. Ÿ. ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÓ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ πˆ¿ÓÓËÓ ªÂÙ·Í¿Ó. ÂÓÒ Ù˘Èο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ªÂÙ·Í¿˜ Î·È ÛÙ¿ıËΠÌÔÈÚ·›Ô ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¢È¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔÓ Ù˘¯fiÓ ˘ÂÚÎÂÚ¿Ûˆ˜ ˘fi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘ ˆ¯˘ÚˆÌ¤Ó˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ Î·È ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·2. ∞Ó¿ÁÎ·È ∞̇Ó˘ ÿÓ· ηٷÛÙ‹ ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î¿Ï˘„Ș ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÓÓ¤· ÂÚ›Ô˘ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ ¶Â˙ÈÎÔ‡.. ÛÂÏ. Û˘ÌÚ·ÙÙfiÓÙˆÓ. fiÚÔ˜ ª¤Ï˜-fiÚÔ˜ ∆ÛÈÁÁ¤ÏÈÔÓ-˘„›‰ÔÓ ∫¿Ùˆ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘-µÒÏ·Í Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Â› ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¡¤ÛÙÔ˘. ªÂÙ·Í¿:2 ∂∫£∂™π™ ∂› ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∆· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ¶·¿ÁÔ˘ fiˆ˜ ›¯·Ó ‰È·Ù˘ˆı› Û ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ù˘ 11˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ÚÔ˜ ÙÔÓ π.. ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó ÌÂÙÒÔ˘. 241-245.∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À π. . ÀÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞. §fiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·Ó ÌÂÙÒÔ˘. ·È ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó Î·È ‰È¿ ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÙÔÔıÂÛ›·Ó ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÂȘ ÙÚÂȘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ (Â› ϤÔÓ Ù˘ ‰È·ÙÈıÂ̤Ó˘ ÂȘ Ù· Ô¯˘Ú¿ ‰˘Ó¿Ìˆ˜) ¤Ó·ÓÙÈ. Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î¿ı ÂÈʇϷÍË ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫ÔÚ˘˙‹˜ ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘˙‹. ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘ÛÈÓ ˆ˜ οوıÈ: ∞ã.∂. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¿‚ÏÂ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∞Ï. Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÓ fiˆ˜ ÂÈ˙ËÙËı‹ Ë ·fiÎÚÔ˘ÛȘ Ù˘ ¯ıÚÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÂÊ’ ˘ Î·È Ù· Ô¯˘Ú¿.

246 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÏÔӛ΢ ·fi Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡. √‡Ùˆ ‰È¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó·Ó ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó. Ë Î¿ıÔ‰fi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¡fiÙÔÓ. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù·¯Â›·˜ ˙‡Íˆ˜ Î·È ‰È·‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜ ÂȘ ËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ‹ıÂÏÂÓ ·ÔÊ·ÛÈÛı‹ ˘’ ·˘ÙÒÓ. Î·È ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο ̤۷ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ› Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ı¿ÙÚÔ˘ (ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘ÛÈ ‰Â Û‹ÌÂÚÔÓ Î·Ù¿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ËÌ›Ó ÛÙÔȯ›·: ·) √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÚ› Ù· 450 ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ÌÂÁ¿Ï·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ıÚÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙÔ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î. ‹ÙÔÈ ÂÚ› Ù· ÙÚ›· ™ÒÌ·Ù· ™ÙÚ·ÙÔ‡. ı· ··ÈÙËıÒÛÈÓ ÂÈÛ¤ÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. ÂÚ› Ù·˜ ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ÌÂÚ·Ú¯›·È ¶Â˙ÈÎÔ‡. ÂÍ ˆÓ 1 ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. ∞Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÛÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÌÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ¤ÓÙ ÌÂÚ·Ú¯›·˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ∫·Ù¿ Ù·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ‚) √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÓ ƒÔ˘Ì·Ó›· ÂÚ› Ù· 300-400. . Â› ϤÔÓ ÙˆÓ Ó˘Ó ‰È·ÙÈıÂ̤ӈÓ. ÎÏÈÌ·ÎˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ.Ù. √‡Ùˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÚ·ÙÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÛÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ 15 ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. ‰‡Ó·Ó·Ù·È Ó· ·˘ÍËıÒÛÈÓ ˘fi ÌÂÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰È¿ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÎ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÂÙ¤ÚˆÓ 6 ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ ÂÍ ˆÓ 1-2 ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷÈ. ∞È ˆ˜ ¿Óˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. µã. ¤¯Ô˘ÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹ ÂȘ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó 12 °ÂÚÌ·ÓÈη› ªÂÚ·Ú¯›·È ÂÍ ˆÓ 2-3 ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷÈ. ∆¤ÏÔ˜ ηı’ fiÏËÓ ÙËÓ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó.Ï. ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ̤۷ ÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈ΋˜ ·Ì‡Ó˘ ˆ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ηıfiÛÔÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ÙÔ ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó ̤وÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô˘‰¤Ó ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÏËÓ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÙÈÓfi˜ ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈ΋˜ ·Ì‡Ó˘ (‰ÈÓ¿ ÙÈÓ· ˘ÚÔ‚fiÏ·) ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Â¯fiÓÙˆÓ ‹‰Ë ‰È·ÙÂı‹ ÂȘ ÙÔÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·Ó ̤وÔÓ. ∂Î ÙÔ‡ÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ ¡fiÙÈÔÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·Ó ¤¯Ô˘ÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹ ÂÚ› Ù·˜ 6 °ÂÚÌ·ÓÈη› ªÂÚ·Ú¯›·È. ηٿ Ù·˜ ˘·Ú¯Ô‡Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÓ ƒÔ˘Ì·Ó›· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ηÏÒ˜ Â͈ÏÈṲ̂ӈÓ. ˘fi ‰Â Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂÓÙfi˜ 12-14 ËÌÂÚÒÓ (ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛȘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ) ‰È’ ÂÙ¤ÚˆÓ 9 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ.).

ı· ·Ó¤ÏıË ÂȘ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔÓ ÂÚ›Ô˘. ª∂∆∞•∞ ∆¤ÏÔ˜ Ë ÛËÌÂÈÔ˘Ì¤ÓË ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰‡Ó·ÌȘ ÂȘ ·ÂÚÔÔÚ›·Ó ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·˘ÍËı‹ Ù·¯¤ˆ˜ ‰È¿ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ÂÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ÿÓ· ÌÂȈıÒÛÈÓ ÔÈ ÂÎ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú¿˜ Ù·‡Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ΛӉ˘ÓÔÈ. ª¤ÙÚ· ‰È¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÈÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ¢È¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÈÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηıfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÓfiÙÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È µÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ı· ·ÔÙÂϤÛË Ì›·Ó Âȯ›ÚËÛÈÓ ÂÍfi¯ˆ˜ ÏÂÙ‹Ó. ∞ÌÊÈfiψ˜.∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À π. ∂›Û˘ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ë ·fi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î¿Ï˘„Ș ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰È’ ÈÛ¯˘Ú¿˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰ÈÒ͈˜ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡. ÂÊ’ fiÛÔÓ ·È ˆ˜ ¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·È ‹ıÂÏÔÓ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ·Ó ¿Ó¢ ηı˘ÛÙÂÚ‹Ûˆ˜ ÙÈÓfi˜. ÚÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÈÓ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ 247 . ‰È’ ˆÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı‹ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ. ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∫Âڷً̈˜. ËÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Î·È Ù·¯¤ˆ˜ Ó· ·˘Í‹ÛˆÛÈÓ ¤Ó·ÓÙÈ ËÌÒÓ. ÂÓ›Û¯˘ÛȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıËÛÔ̤ÓÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ‰È¿ 8-9 ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ì¤ÛˆÓ ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ·Ì‡Ó˘ Î·È ÔÏ˘·Ú›ıÌÔ˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. ∂Ï¢ıÂÚÒÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ fiÛÙȘ ··ÈÙÂ›Ù·È ‰È¿ ÙËÓ ·Ô‚›‚·ÛÈÓ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÈÓ ÙˆÓ ÂÚ› ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÚËıÂ›Û·Ó ÂÓ ÙÔȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÔÔıÂÛ›·Ó. ¢È¿ıÂÛȘ ·Ú’ ËÌÒÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰È¿ ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ Î¿Ï˘„ÈÓ Ì¤ÛˆÓ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ˜. ‹ÙȘ ‹ıÂÏÂ Ù˘¯fiÓ ÂÈ‚ÏËı‹ ˘fi Ù˘ ·ÓÙȉڿÛˆ˜ Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ë ·Ô‚›‚·ÛȘ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÏÈ̤ӷ˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛȘ ÙˆÓ ÂÚ› ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÚËıÂ›Û·Ó ÙÔÔıÂÛ›·Ó. ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÓÂÚÁËı‹ ‰È¿ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ˜. Ï·Ì‚·ÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘’ fi„ÈÓ ÙˆÓ ÂÎÙÂıÂÈÛÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÔ‚Ô˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂȘ ·ÂÚÔÔÚ›·Ó. ı· ··ÈÙËı‹. √‡Ùˆ Û‹ÌÂÚÔÓ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÌÂÙ¿ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ΤÎÙËÓÙ·È ‹‰Ë ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÓ ·ÂÚÔÔÚ›·Ó ‰È’ ˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛˆÛÈÓ ·Ó¿ ¿Û·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó Î·È ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÂÓ ÙË ÌÂıÔÚ›ˆ ˘ÂÚÔ¯‹Ó ̤ۈÓ. ¢È¿ıÂÛȘ ÙÔ‡ÙˆÓ ˘fi ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. ÚÔ˜ Û˘ÓÙfiÌ¢ÛÈÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ô‚È‚¿Ûˆ˜. ¶ÏËÓ. °ã. ı· ·Ú·ÛÙ‹ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı‹ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÈÛ¯˘Ú¿ Î¿Ï˘„Ș ‰È’ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ·Ô‚È‚¿Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ª›· ÙÔÈ·‡ÙË ÂÓ›Û¯˘ÛȘ ·Ú¯Ô̤ÓË ˘fi ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ.

Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛȘ ËÌÒÓ ˘fi ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂȘ ËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ‹ıÂÏÔÓ ·fi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÓÙÈÙ·¯ı‹ ÂȘ Ù·˜ ÂÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ∆Ô ˆ˜ ¿Óˆ Úfi‚ÏËÌ· ÌÈ·˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂȘ ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó Ì·˜.248 ¶EPIK§H™ PO¢AKH™ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·Ó ÌÂÙÒÔ˘. ‰ÂÓ ı· ÌÂÈÒÛË Ô˘ÛȈ‰Ò˜ Ë ∆Ô˘ÚÎÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. Àfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ Î·È °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘È΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·fi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÈÎÔ‡ Î·È °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·˘˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηٿ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛȘ ËÌÒÓ ˘fi ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ª›· ÙÔÈ·‡ÙË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰È·Ù¿Íˆ˜ ÙÔ‡ ÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·Ó ÛÙÚ·ÙÔ‡. ÔÊ›ÏÂÈ Ï›·Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ¤¯Ë ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ. ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ‹ÛˆÛÈÓ ·fi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰˘Û¯ÂÚÂÛÙ¿ÙËÓ ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ÂÓ›Û¯˘ÛÈ