Dioda semiconductoare

Scopul lucrării
a. determinarea caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare;
b. analiza unui circuit care conţine dioda semiconductoare
Cuprins
I. Caracteristica de funcţionare a diodei semiconductoare
II. Polarizarea diodei semiconductoare. Punctul Static de Funcţionare al diodei.
III. Determinarea practică a caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare, în
conducţie directă.
IV. Atenuator de tensiune controlat în tensiune.
I. Caracteristica de funcţionare a diodei semiconductoare
Dioda semiconductoare este un dispozitiv electronic al cărui simbol electronic este
prezentat în Figura 1, împreună cu mărimile electrice de terminal (curent electric şi tensiune
electrică). Dioda semiconductoare are două terminale, denumite anod şi catod, sensul curentului
prin diodă fiind considerat de la anod spre catod.
Figura 1. Simbolul electronic şi mărimile electrice ale diodei semiconductoare.
Figura 2. Caracteristica de funcţionare a diodei semiconductoare.
1
Utilizarea diodei semiconductoare în diferite tipuri de circuite electonice este datorată
caracteristicii sale neliniare de funcţionare, reprezentată în figura 2. Caracteristica de
funcţionare furnizează informaţii despre modul în care variază curentul prin diodă în funcţie de
tensiunea la terminalele sale.
Din caracteristica de funcţionare a diodei se poate deduce modul în care aceasta
funcţionează. Astfel, dacă se aplică o tensiune pozitivă pe diodă (potenţialul electric al anodului
este superior potenţialului electric al catodului), se spune că aceasta funcţionează în conducţie
directă. Atât timp cât diferenţa de potenţial dintre anod şi catod este mai mică decât o anumită
valoare de prag notată V
D
, care, în cazul diodelor semiconductoare din siliciu (cele utilizate în
prezent) este de aproximativ 0,6÷0,7[V], curentul prin diodă are o valoare foarte mică, care
în mod ideal poate fi considerată nulă. Dacă tensiunea pozitivă aplicată la bornele diodei
depăşeşte valoarea tensiunii de prag V
D
, curentul prin diodă creşte exponenţial în funcţie de
tensiunea pe diodă, tensiune care rămâne la o valoare aproximativ constantă, în jurul valorii
tensiunii de prag V
D
, după relaţia indicată în Figura 1:
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
· 1 exp
T
A
S A
V
v
I i
1
unde I
S
reprezintă curentul de saturaţie al diodei (I
S
≅ 10
-16
÷ 10
-14
[A]), V
T
este tensiunea
termică, V
T
=kT/q (şi are valoarea 25[mV] pentru temperatura T=25
0
[C]), iar v
A
şi i
A
sunt
tensiunea, respectiv curentul prin diodă.
Curentul prin diodă nu trebuie să depăşească o anumită valoare maximă, impusă de
puterea maximă pe care o poate disipa dioda fără a se distruge termic.
Dacă tensiunea aplicată la bornele diodei este negativă (potenţialul electric al anodului
este inferior potenţialului electric al catodului) dar mai mică în modul decât o valoare de prag
notată V
BR
, aceasta funcţionează în conducţie inversă. În acest caz, valoarea curentului electric
prin diodă este foarte mică, aproximativ egală cu valoarea curentului de saturaţie I
S
şi în mod
ideal este considerată ca fiind nulă.
Dacă valoarea tensiunii negative depăşeşte valoarea V
BR
, numită tensiune de
străpungere, dioda se străpunge, iar curentul electric prin ea creşte brusc şi necontrolat,
existând pericolul distrugerii diodei respective.
Din cele prezentate mai sus, pentru majoritatea aplicaţiilor se poate considera că dioda
semiconductoare este un dispozitiv electronic care permite trecerea curentului electric într-un
singur sens, de la anod spre catod, numai dacă pe aceasta se aplică o tensiune pozitivă de
valoare aproximativ egală cu valoarea tensiunii de prag V
D
.
2
II. Polarizarea diodei semiconductoare. Punctul Static de Funcţionare al diodei.
Scopul polarizării diodei constă în stabilirea modului de funcţionare al acesteia, în regim
de curent continuu: conducţie directă, respectiv inversă (se evită funcţionarea diodei
semiconductoare în regiunea de străpungere deoarece aceasta se distruge). Dacă în urma
polarizării sale, dioda semiconductoare funcţionează în conducţie directă, se spune că aceasta
este polarizată direct. Analog, dacă în urma polarizării sale, dioda funcţionează în conducţie
inversă, se spune că aceasta este polarizată invers – în acest caz, prin diodă curentul electric se
consideră nul (este suficient de mic încât această aproximare să fie valabilă).
Polarizarea diodei este realizată prin intermediul unui circuit special, numit circuit de
polarizare. Circuitul de polarizare conţine întotdeauna o sursă de alimentare (o sursă de tensiune
continuă sau o sursă de curent continuu), care se mai numeşte sursă de polarizare şi un rezistor
de polarizare, care are rolul de a limita curentul prin diodă astfel încât aceasta să nu se distrugă
prin depăşirea puterii maxime care se poate disipa pe dioda respectivă.
Regimul de funcţionare al unei diode semiconductoare este complet caracterizat de către
valoarea curentului continuu care trece prin aceasta şi de tensiunea continuă între terminalele
sale. Perechea de mărimi electrice, compusă din curentul continuu prin diodă şi tensiunea
continuă pe diodă se numeşte Punct Static de Funţionare, prescurtat P.S.F.
Aşadar, circuitul de polarizare stabileşte valoarea PSF-ului diodei polarizate. PSF-ul
furnizează întotdeauna informaţii despre zona din caracteristica de funcţionare în care
funcţionează dioda. Această observaţie este valabilă şi pentru celelalte tipuri de dispozitive
semiconductoare.
III. Determinarea practică a caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare, în
conducţie directă.
Pentru determinarea practică a caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare se vor
efectua următorii paşi.
1. Se verifică dacă sursa de alimentare HM8040 este deconectată (dacă ledul ON este stins),
dacă nu este deconectată, se apasă butonul OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare
HM8040 (se stinge ledul ON, iar sursa este deconectată);
2. Se setează multimetrul digital pe gama 20 din secţiunea DCV;
3. Se realizează circuitul practic din Figura 3, care reprezintă circuitul de polarizare al diodei
semiconductoare; pentru alimentarea circuitului realizat se utilizează una din cele 2 surse de
alimentare reglabile HM8040 (situate pe panoul frontal al aparatului în părţile laterale ale
3
acestuia); valoarea tensiunii de alimentare este setată iniţial la valoarea 0[V]. În Figura 3, V
CC
reprezintă sursa de tensiune continuă HM8040.
Figura 3. Circuitul de polarizare al diodei semiconductoare.
4. După realizarea circuitului se va chema cadrul didactic pentru verificarea acestuia;
5. Se cuplează sursa de alimentare la circuit prin apăsarea comutatorului OUTPUT de pe panoul
frontal al acesteia (ledul ON de pe panoul frontal al aparatului de aprinde).
6. Se calculează prin intermediul legii lui Ohm valoarea tensiunii pe rezistorul de polarizare R
(R=1[kΩ]):
A R
I R V ⋅ ·
astfel încât curentul electric prin acesta şi implicit prin dioda semiconductoare să corespundă
primei valori din Tabelul 1.
7. Se poziţionează testerele de măsură ale voltmetrului digital în circuit, astfel încât acesta să
măsoare tensiunea pe rezistorul R: testerul care este conectat la borna “+” a aparatului se aplică
pe terminalul stâng al rezistorului R, iar testerul care este conectat la borna “-” a aparatului se
aplică pe terminalul drept al rezistorului R; apoi, se creşte progresiv valoarea tensiunii de
alimentare (cea furnizată de sursa de alimentare HM8040) până când valoarea indicată pe
voltmetru corespunde valorii calculate cu ajutorul formulei de la punctul precedent.
8. Se conectează voltmetrul digital în circuit, astfel încât acesta să măsoare tensiunea pe dioda
semiconductoare: testerul care este conectat la borna “+” a aparatului se aplică pe anodul
diodei, iar testerul care este conectat la borna “-” a aparatului se aplică pe catodul diodei; se
4
citeşte valoarea de pe ecranul voltmetrului şi apoi se trece în Tabelul 1, în dreptul coloanei
curentului electric I
A
considerat în calculul efectuat la punctul 6.
9. Se reiau punctele 6-8 pentru toate valorile curentului I
A
din Tabelul 1.
10. După completarea valorilor mărimilor electrice în Tabelul 1 se va desena caracteristica de
funcţionare a diodei, în polarizare directă.
11. Se deconectează sursa de alimentare de la circuitul practic prin apăsarea butonului OUTPUT
de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON, iar sursa este
deconectată).
IV. Atenuator de tensiune controlat în tensiune.
Circuitul studiat este prezentat în Figura 4, în care R=1[kΩ], R
L
=100[Ω], iar R
C
=100[Ω]. Acest circuit se comportă ca un divizor de tensiune (divizorul de tensiune a fost
studiat în lucrarea 1), tensiunea divizată fiind cea furnizată de către generatorul de semnal
sinusoidal notat v
G
(t). Deosebirea dintre acest circuit şi cel studiat în lucrarea 1 este că,
valoarea tensiunii de ieşire v
o
(t) poate fi controlată prin intermediul tensiunii de polarizare a
diodei, notată în figură cu V
CC
. Din acest motiv, circuitul se numeşte divizor de tensiune
controlat în tensiune. Controlul valorii amplitudinii tensiunii de ieşire V
o
este realizat prin
intermediul tensiunii de polarizare V
CC
, care modifică valoarea rezistenţei de semnal mic a
diodei, notată r
d
. Se poate demonstra că dacă amplitudinea tensiunii sinusoidale pe diodă are o
valoare suficient de mică (<25[mV]), rezistenţa diodei are relaţia de calcul:
[ ] Ω · ·
d
A
T
d
r
I
V
r
unde I
A
este curentul continuu prin diodă, obţinut prin polarizarea acesteia şi care depinde de
valoarea tensiunii de polarizare V
CC
.
Se poate demostra că, dacă R>>r
d
şi R>>R
L
, atunci tensiunea de ieşire a circuitului se
poate determina după relaţia:
L d
L d
paralel G
C paralel
paralel
o
R r
R r
R unde t v
R R
R
t v
+

· ⋅
+
≅ ) ( ) (
Pentru analiza practică a atenuatorului de tensiune controlat în tensiune, se vor efectua următorii
paşi.
1. Se verifică dacă sursă de alimentare HM8040 este decuplată de placă (ledul ON de pe panoul
frontal al sursei trebuie să fie stins). În cazul în care nu este decuplată, se apasă butonul
5
OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON, iar sursa este
deconectată).
2. Se reglează de la generatorul de semnal HM8030 o tensiune sinusoidală v
i
de amplitudine
0,25[V] şi frecvenţă 1[kHz].
3. Se reglează sursa de alimentare HM8040 la prima valoare V
CC
din Tabelul 2.
4. Se realizează circuitul practic din Figura 4; în Figura 4, V
CC
reprezintă sursa de tensiune
continuă HM8040, iar tensiunea de intrare v
G
(t) reprezintă generatorul de semnal HM8030.
5. După realizarea circuitului se va chema cadrul didactic pentru verificarea acestuia;
6. Se cuplează sursa de alimentare la circuit prin apăsarea comutatorului OUTPUT de pe panoul
frontal al acesteia (ledul ON de pe panoul frontal al aparatului de aprinde).
7. Se vizualizează pe ecranul osciloscopului HM303, cu ajutorul sondei de măsură, tensiunea la
ieşire v
o
a circuitului (vezi Figura 4 pentru identificarea pe circuit a acestei tensiuni). În acest
scop, masa sondei se va conecta la masa circuitului, iar firul cald al sondei se va aplica pe
terminalul superior al rezistorului R
L
.
8. Pe forma de undă observată pe ecranul osciloscopului, se măsoară amplitudinea tensiunii de
ieşire v
o
şi se completează valoarea obţinută în coloana corespunzătoare tensiunii V
CC
din
Tabelul 2.
9. Se completează cu valori Tabelul 2, repetând punctele 3-8 (fără punctele 5,6).
10. La finalul tuturor măsurătorilor se deconectează sursa de alimentare de la circuitul practic
prin apăsarea butonului OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se
stinge ledul ON, iar sursa este deconectată).
Figura 4. Atenuator de tensiune controlat în tensiune.
6
Tabel 1
I
A
(mA) 0,10 0,25 0,5 0,75 1 5 10
V
R
V
A
Tabel 2
V
CC
(V) 1 1,5 2 2,5 3
Vo
7

existând pericolul distrugerii diodei respective. în cazul diodelor semiconductoare din siliciu (cele utilizate în prezent) este de aproximativ 0. pentru majoritatea aplicaţiilor se poate considera că dioda semiconductoare este un dispozitiv electronic care permite trecerea curentului electric într-un singur sens. Dacă valoarea tensiunii negative depăşeşte valoarea VBR. iar vA şi iA sunt tensiunea. care. Astfel. dioda se străpunge. respectiv curentul prin diodă. Dacă tensiunea aplicată la bornele diodei este negativă (potenţialul electric al anodului este inferior potenţialului electric al catodului) dar mai mică în modul decât o valoare de prag notată VBR. de la anod spre catod. Dacă tensiunea pozitivă aplicată la bornele diodei depăşeşte valoarea tensiunii de prag VD. aproximativ egală cu valoarea curentului de saturaţie IS şi în mod ideal este considerată ca fiind nulă. tensiune care rămâne la o valoare aproximativ constantă. VT=kT/q (şi are valoarea 25[mV] pentru temperatura T=250[C]). aceasta funcţionează în conducţie inversă. VT este tensiunea termică. impusă de puterea maximă pe care o poate disipa dioda fără a se distruge termic. curentul prin diodă creşte exponenţial în funcţie de tensiunea pe diodă. Atât timp cât diferenţa de potenţial dintre anod şi catod este mai mică decât o anumită valoare de prag notată VD. curentul prin diodă are o valoare foarte mică. Caracteristica de funcţionare furnizează informaţii despre modul în care variază curentul prin diodă în funcţie de tensiunea la terminalele sale. numai dacă pe aceasta se aplică o tensiune pozitivă de valoare aproximativ egală cu valoarea tensiunii de prag VD. se spune că aceasta funcţionează în conducţie directă. care în mod ideal poate fi considerată nulă.6÷0.7[V]. 2 . Din cele prezentate mai sus. iar curentul electric prin ea creşte brusc şi necontrolat. În acest caz. Curentul prin diodă nu trebuie să depăşească o anumită valoare maximă. valoarea curentului electric prin diodă este foarte mică. dacă se aplică o tensiune pozitivă pe diodă (potenţialul electric al anodului este superior potenţialului electric al catodului). numită tensiune de străpungere. după relaţia indicată în Figura 1:  v   i A = I S exp A  − 1     VT   1 unde IS reprezintă curentul de saturaţie al diodei (IS≅ 10-16÷ 10-14[A]).Utilizarea diodei semiconductoare în diferite tipuri de circuite electonice este datorată caracteristicii sale neliniare de funcţionare. în jurul valorii tensiunii de prag VD. reprezentată în figura 2. Din caracteristica de funcţionare a diodei se poate deduce modul în care aceasta funcţionează.

prescurtat P. iar sursa este deconectată). se apasă butonul OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON. pentru alimentarea circuitului realizat se utilizează una din cele 2 surse de alimentare reglabile HM8040 (situate pe panoul frontal al aparatului în părţile laterale ale 3 . Circuitul de polarizare conţine întotdeauna o sursă de alimentare (o sursă de tensiune continuă sau o sursă de curent continuu).S. se spune că aceasta este polarizată direct. dacă nu este deconectată. prin diodă curentul electric se consideră nul (este suficient de mic încât această aproximare să fie valabilă). se spune că aceasta este polarizată invers – în acest caz. dioda semiconductoare funcţionează în conducţie directă. 2. Se setează multimetrul digital pe gama 20 din secţiunea DCV. care are rolul de a limita curentul prin diodă astfel încât aceasta să nu se distrugă prin depăşirea puterii maxime care se poate disipa pe dioda respectivă. dacă în urma polarizării sale. Dacă în urma polarizării sale. Scopul polarizării diodei constă în stabilirea modului de funcţionare al acesteia. Analog. PSF-ul furnizează întotdeauna informaţii despre zona din caracteristica de funcţionare în care funcţionează dioda. respectiv inversă (se evită funcţionarea diodei semiconductoare în regiunea de străpungere deoarece aceasta se distruge). Perechea de mărimi electrice. Se realizează circuitul practic din Figura 3. Polarizarea diodei semiconductoare. III. în regim de curent continuu: conducţie directă. 3. Această observaţie este valabilă şi pentru celelalte tipuri de dispozitive semiconductoare. 1. în conducţie directă. numit circuit de polarizare. care reprezintă circuitul de polarizare al diodei semiconductoare. Aşadar. Punctul Static de Funcţionare al diodei. dioda funcţionează în conducţie inversă. circuitul de polarizare stabileşte valoarea PSF-ului diodei polarizate. Regimul de funcţionare al unei diode semiconductoare este complet caracterizat de către valoarea curentului continuu care trece prin aceasta şi de tensiunea continuă între terminalele sale. Se verifică dacă sursa de alimentare HM8040 este deconectată (dacă ledul ON este stins). compusă din curentul continuu prin diodă şi tensiunea continuă pe diodă se numeşte Punct Static de Funţionare. Polarizarea diodei este realizată prin intermediul unui circuit special.II. Pentru determinarea practică a caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare se vor efectua următorii paşi. care se mai numeşte sursă de polarizare şi un rezistor de polarizare.F. Determinarea practică a caracteristicii de funcţionare a diodei semiconductoare.

8. Se poziţionează testerele de măsură ale voltmetrului digital în circuit. 7. Circuitul de polarizare al diodei semiconductoare. În Figura 3. astfel încât acesta să măsoare tensiunea pe rezistorul R: testerul care este conectat la borna “+” a aparatului se aplică pe terminalul stâng al rezistorului R. apoi. astfel încât acesta să măsoare tensiunea pe dioda semiconductoare: testerul care este conectat la borna “+” a aparatului se aplică pe anodul diodei. 5. valoarea tensiunii de alimentare este setată iniţial la valoarea 0[V]. Se conectează voltmetrul digital în circuit. se 4 .acestuia). Figura 3. se creşte progresiv valoarea tensiunii de alimentare (cea furnizată de sursa de alimentare HM8040) până când valoarea indicată pe voltmetru corespunde valorii calculate cu ajutorul formulei de la punctul precedent. VCC reprezintă sursa de tensiune continuă HM8040. 6. 4. iar testerul care este conectat la borna “-” a aparatului se aplică pe catodul diodei. iar testerul care este conectat la borna “-” a aparatului se aplică pe terminalul drept al rezistorului R. Se calculează prin intermediul legii lui Ohm valoarea tensiunii pe rezistorul de polarizare R (R=1[kΩ]): VR = R ⋅ I A astfel încât curentul electric prin acesta şi implicit prin dioda semiconductoare să corespundă primei valori din Tabelul 1. După realizarea circuitului se va chema cadrul didactic pentru verificarea acestuia. Se cuplează sursa de alimentare la circuit prin apăsarea comutatorului OUTPUT de pe panoul frontal al acesteia (ledul ON de pe panoul frontal al aparatului de aprinde).

circuitul se numeşte divizor de tensiune controlat în tensiune. valoarea tensiunii de ieşire vo(t) poate fi controlată prin intermediul tensiunii de polarizare a diodei. Acest circuit se comportă ca un divizor de tensiune (divizorul de tensiune a fost studiat în lucrarea 1). atunci tensiunea de ieşire a circuitului se poate determina după relaţia: vo ( t ) ≅ R paralel R paralel + RC ⋅ vG (t ) unde R paralel = rd ⋅ RL rd + RL Pentru analiza practică a atenuatorului de tensiune controlat în tensiune. Deosebirea dintre acest circuit şi cel studiat în lucrarea 1 este că. în polarizare directă. iar RC =100[Ω]. iar sursa este deconectată). Controlul valorii amplitudinii tensiunii de ieşire Vo este realizat prin intermediul tensiunii de polarizare VCC.citeşte valoarea de pe ecranul voltmetrului şi apoi se trece în Tabelul 1. 9. 11. obţinut prin polarizarea acesteia şi care depinde de valoarea tensiunii de polarizare VCC. notată rd. se apasă butonul 5 . Se poate demonstra că dacă amplitudinea tensiunii sinusoidale pe diodă are o valoare suficient de mică (<25[mV]). Se reiau punctele 6-8 pentru toate valorile curentului IA din Tabelul 1. dacă R>>rd şi R>>RL. RL=100[Ω]. care modifică valoarea rezistenţei de semnal mic a diodei. se vor efectua următorii paşi. în dreptul coloanei curentului electric IA considerat în calculul efectuat la punctul 6. IV. notată în figură cu VCC. tensiunea divizată fiind cea furnizată de către generatorul de semnal sinusoidal notat vG(t). Se verifică dacă sursă de alimentare HM8040 este decuplată de placă (ledul ON de pe panoul frontal al sursei trebuie să fie stins). în care R=1[kΩ]. rezistenţa diodei are relaţia de calcul: rd = VT IA [ rd ] = Ω unde IA este curentul continuu prin diodă. În cazul în care nu este decuplată. 1. După completarea valorilor mărimilor electrice în Tabelul 1 se va desena caracteristica de funcţionare a diodei. 10. Atenuator de tensiune controlat în tensiune. Din acest motiv. Se poate demostra că. Circuitul studiat este prezentat în Figura 4. Se deconectează sursa de alimentare de la circuitul practic prin apăsarea butonului OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON.

repetând punctele 3-8 (fără punctele 5. iar sursa este deconectată).6). Pe forma de undă observată pe ecranul osciloscopului.25[V] şi frecvenţă 1[kHz]. Se vizualizează pe ecranul osciloscopului HM303. După realizarea circuitului se va chema cadrul didactic pentru verificarea acestuia. 8.OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON. Se reglează sursa de alimentare HM8040 la prima valoare VCC din Tabelul 2. Atenuator de tensiune controlat în tensiune. 10. Se completează cu valori Tabelul 2. Figura 4. 9. 5. 6. Se realizează circuitul practic din Figura 4. cu ajutorul sondei de măsură. În acest scop. iar firul cald al sondei se va aplica pe terminalul superior al rezistorului RL. iar sursa este deconectată). se măsoară amplitudinea tensiunii de ieşire vo şi se completează valoarea obţinută în coloana corespunzătoare tensiunii VCC din Tabelul 2. Se reglează de la generatorul de semnal HM8030 o tensiune sinusoidală vi de amplitudine 0. 2. masa sondei se va conecta la masa circuitului. La finalul tuturor măsurătorilor se deconectează sursa de alimentare de la circuitul practic prin apăsarea butonului OUTPUT de pe panoul frontal al sursei de alimentare HM8040 (se stinge ledul ON. 3. 6 . 7. 4. tensiunea la ieşire vo a circuitului (vezi Figura 4 pentru identificarea pe circuit a acestei tensiuni). VCC reprezintă sursa de tensiune continuă HM8040. Se cuplează sursa de alimentare la circuit prin apăsarea comutatorului OUTPUT de pe panoul frontal al acesteia (ledul ON de pe panoul frontal al aparatului de aprinde). în Figura 4. iar tensiunea de intrare vG(t) reprezintă generatorul de semnal HM8030.

5 2 2.75 1 5 10 Tabel 2 VCC(V) Vo 1 1.Tabel 1 IA(mA) VR VA 0.5 3 7 .25 0.10 0.5 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful