P. 1
Plan Conturi (1)

Plan Conturi (1)

|Views: 9|Likes:
Published by Ioana Dumitrescu

More info:

Published by: Ioana Dumitrescu on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

l

•• ,

••...

:.
I

.': "

i-

.,

'.,,:

,I.

~.

"

,

.'

.~.

PLANUL D'E CO:N·TVRI GENE·RAL
_.
-...

-"

--

~

"

......

'CLASA 1- CONTUR1 DE CAPITALURI 1GenITAL .Sl·REZER VB 101 Capital=s) lOl1..Capitil subscris nevarsat (P) 10 12Capital'subscris varsat (P) .1015 Patrimoniul regiei (P) .. m" _ , IO!6 ~·a.trimo,niu pu~Hc~4)lP). 104 Prime de' capital
1041 Prime de emisiune (P)

_'!!!"Sfi-

~

..:1

i!

1.042 Prime de fuziunel divizare (P) l043P'rime de.aport(P) . 1044 Prime de conversie a cbligatiunilor in actiuni (P) ,. .
,

106 Rezerve 1.061 Rezerve legale·(P) .. 1063 Rezerve statutare san contractuale (P)
1064 Rezerve de valoarejustatS) (P)

..

1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din .reevaluare (P) 1067 Rezerve din diferente de.curs valutar,~ in relatiecuiuvestitianetaintr-o . , .,. entitate strainS. *6) (AlP) . 1068 Alte ,rez~rve ·(P)_
..

1 081nterese. care nu ·cantroleaz{;{·8) . <1081 Interese carenu controleaza ~ rezultatul. execitiului financier (AlP) 1082 ~tefes~.~ar~. -n~ ~ontrole.~ca.. aI!~ papt~luri Erop~t#..(A!?) _
109 Actiunt proprii
._

1091 A,ctiuni proprii detinute p~ termen scurt (A) 1_.092 A9F.~ E~oErii~ePnl!te·:.2e·;e~enl~g (A) ." 11REzut.TATUL REPORTAT ..~ .I 1 7 Rezultatul rep-artat 1171 Reznltatul reportatreprezeruand profitulnerepartizat sau pierderea neacoperita (AlP) " 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentm prima data a IAS"mai putin lAS 29'*) (AlP) 1.173 Rezultatul reponat provenit.din modificarile politicilor contabile (AlP) 1174 Rezultatul reportat provenit .. in corectarea erorilor cantabile (AlP) d 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicareaReglemenrarilor cantabile conforme cu Directive a IV- a.a Connmitetilor Economice Europene
•.•• C

-

-_

.'

12 REZULTA TULEXERCITITlL'UIFINANCiAR .121 Profit sau pierdere (AlP) . 129·Re.alJizc;:ret} .~o··"Jutui(A) _" ,. _. . 14 CASTlGriRJ SA U~PIERDEiuLE(}ATEDE EMitEREA, ··~~SCrjMPAiiAREA,
)
.

_

(AlP)

.Co

,

C

IT l'?17A

Y..J.1:"V.k/l.· /

RE.·

..

-,.A

n..,. c"·~n.A D ~.A .C,-.·U·.· .,~ 1·......:r.··.U~: uu..tU.\..i.4.a..: . "'T' TL···· ..

' G· .-RA··· '; TUi

..

c

...:.

"·r. 'T' . LJj-1_: (T AU"ANU'

.. v . tr ."'·D7;'.An.rC'''T''R'. ' . ~J'1. J.1Vu.l

UME:

.:.-.

j

'. . .

.

,J."

iA'f'TT'C'TO'i D J..:~.L .L'l.•

DE CAPITAL URI ,PROPRll I-t l Cdstiguri legate devdnzareasau anularea instrumentelordecapitaluriproprii '(P) .149·Pierderi legate de emiterea, rascumpiirarea, vdnzarea. cedarea au titlu gratuitsau -, _ . anular_ea·.instru.men_telor 4e capita/uri proprii (A).. .. 15 PRowiIOANE
3f,. •• .... . §< . .. • . • • . •

l ilProvizioane 1511 Provizioane peniru Iitigii{P) , 1512 -. rovizioane pentru garantii acordateclientilor (P) P 15.13 Provizioanepentru de dezafectare imobilizari corporate §i alte actiuni similare legate' de acestea CP) 1514 Provizioane pentru restmcturare (P) 1.51.5Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P) 1516 Provizioane pentru impozite (P)

-

MJJTiJRl $IDAfO]UI ASIMIL4TE' 1. _ 20'lMOBnlZARl NECORPORALE 201 Cheltuieli de constituire (A) 203 Cheltuieli de dezvoltare (AJ' 205 Concesiuni. 'aparaturii biroticd. i .P) .alte active corporale in curs -de aprovizionare (A).D-obiinzi aferente creditelor bancare pe termen luug (P) 16S. ~.!d ~~mbursarea ~blig.. }'662 Datorii fata de entitAtile de care companiaesre le. ~ .8 Alte provizioane (P) ~.mu. brevete..participare' (P) _ _ .---- 2 .~) l69. .prin interese de participare (P) . I 1 r i.a!tOf'_ imp~muturi ~~i datorii asimilate . valorilor umanesi materiale si .entitatile afiliate (P) 1680' Dobsnziaferente datoriilor fata de entitatile.obli.__ _ 151.atiunilor(Al_ __ _ . __ __1618' Alte'imE'IUll1uturl din ~misiuni de o_bligaliuni (P.7 Fond comercial ~ 2071.ecor1!orace J4/j . i' . . 1627_C:~ed!te~~ancareinteme g~~ta:te de s.j' .". animale si plantatii in. mtjloace detransport..i 1 t ri ! 1 t' . ~' .g.te tmot: utzari n. 167 Alte f117P'Y'u. 1615 impmmuturl exteme din emisiuni de obligatiuni garantate de banc.ta~~)_ ~ 16. - DE _ . .i daioriilor asimilate 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de . : 1687 Dpbanzi ~~~ente .i (P) 1617 imp"mmuturl interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) . '_ }' 1614 Imprumnturiexteme din emisiuni de obligatiu.ata prin interese de _ .comercialpozitiv" 10) (A) 2075 Fondcomercial negativ=lI) (P) 'A'i' . I 22 IkfOBILlZARl CIORPORALE IN CURS DE-. miirci comerciale §_i alie drepturi si active similare (AJ 20.'. de care campania este l~..10. curs de aprovizionare (A) 224 Mobilier. l .'..AFR:OVlZIONAIiE 223 Instalaiii tehnice. ~_ 168 Dobdnzi aferente imprumuturilor $.6Daiorii ce'privesc imobiliuirile finaneiare 1661 Datorii fata de entitatile afiliate (P) ~ . licente.Prim'eprivi.6] imnrum. 162 Credite 'bancare pe termen lung' 1621 Creditebancare pe termen lnng{P) 1622 Credite bancare pe tennen lung nerambursabile la'scadertt:a (Pol 1623 Credite externe guvemamentale (}» 1624 Credite bancare externe garantatede stat (P) 1625Credite bancare.. . 16 iMPR'U."' bili "'"· !' /11 _ 208_ "~"':.ga~. o· -..externe garantste de banci '(P) 1626 Credite dela trezoreria statului (P) . Fond ..)_.g:atiuni(P) 1682._ryigarantate de 'stat (. echipamente deprotectie a.turisl datorii asimilate (P) .uturl din emisiuni de obligaiiuni r .~Dobanzi afereote datoriilor 'fata de .

. ~.2 90 Ajus.908 Aj"ustari pentru deprecierea alter imobilizari necorporale (P) 291 Ajustdri pentru deprecierea imobilizdrilor corporale .AMok·TIziRI .'>: " I .. _ _2. . II. ~ ...'.. • ~ • . ~ • .- . a intereselor de participare (P) 2963 Ajustari pentru pierderea de valoarea altortitluri hnobilizate '(P)" 2964 Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate. - - . 2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor ~iamenajarilor de"terenuri (P) . .~ri pentru depreciereatmobilizdrilor in. . 28 . I. . __ ~_ ~ .. I j'. . . :.PRIVIND fMOBILlziJuLE .': . marcilor p comereiale. '..:( ...). 2962 Ajustari pentrupierderea de vale-are.'(~. " ~.·.. ~ 2914 AJustari pentru deprecierea alter imobilizsri corporale (P) 293"Aj~st. I I J i~ j r :\. ~ ~ ::.. constructiilor (P) . ..:: I.:.' ~ • :.' ~ • • '.enti. I •....' . I - ':.'.. ._ 2931 Ajustari pentru deprecierea imcbilizsrilor corporale ill curs de. rnijloacelor de transport. entru.81_~ A!nortizarea altor_llnobilizari <. 280 Amortiziiri privind imobiliziirile necorporale 2801 Amortizarea cheltuielilor deconstttuire (P) 2803 Arnortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805 Amortizarea c one esiunilor . .. .executie-(p) 293·~!Ajustiri pentru deprecierea imobilizarilor' necorporale in curs ·de executie (P)..:._.:. : I :. 2913 Ajustari pentru deprecierea .U PIERDEREA DE ·VAL:OARE·A IMOBILIziRlLOR .:. animalelor §i plantatiilor (P) g ~. 2912 Ajustari pentru deprecierea ." .'~j":. .curs de executie . brevetelor.TARIPENTRU DEPRECIEREA SA.:. •.. ·"1 . . brevetelor. animalelor :$i plantatiilor {P. - .: . 2 96 Aj'LIS~dripentru pierderea de valoare a tmobilizdriior financiare ~9..f?!poral Q» .raijloacelor de transport.tatlie afiliate (P) ..entitaple afiliate .de ..' .''' . .2903·Ajustari pentrudeprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905 Ajustari .licentilor.instalatiilor. . __ 29 A.07 Amortizarea fondului comercial=D) (P) ·2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale (P) ~ 2B_lAmortizdriprivind imobilizdrile corporate 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri (P) 2. ~..Ii. I :" t'.t(1ri pentru.. drepturilor §i activelor similare (P) 290-7 Ajustari pentru deprecierea fondului comereial * 14) (P) 2. 1 ! . licentelor. • I " '..:" ..'..61 Ajusliri pentru pierderea de valoare a actiunilor detinll:te la.': I . . drepturilor si activelor similare (P) 28.. deprecierea imobilizdrilor necorporale ..812 Amortizarea constructiilor (Pj ~ 281~ Amortizarea instalatiilor...deprecierea coneesiunilor.JU~r. rnsrcilor comerciale...:'.

. . _.~.:". 351Materil~l materiale aflate la :te~!i(A) 354Produse: ailaia fa terti ljf~ t~ ~ 356 Animale aflate fa te.68 D@ren/e dep_re_! ~aanimale $[ .'" -..'~ - INA.' A' 'S"~:A 3·" ~"'_'_ "0' .. .' __ '.i-" ".~ 3026' Futaje (A) 3028 Alte materiale consumabile (A) 303 Materiale de. :" '-C' ··UT· ..' _ . (AJ 3 78 Diferen~e_de pre.(A/P) .' ) .$46. 4 e.. :IE'" ._ USE' 7~~. " ~ I '_' -.TemI·PRIME ... 4jN C.pr~t t« ambalaje (AlP) . . 3. .. ._. CCL'~. ( '" . -'. 35 .ANlMALE .. . ._ J6.URI IN' CtJRS DE APR·O·VIZIONARE 321 Maierii prime in curs deaprovizionare (A) 322 Materiale consumabile fn curs de aprovisionare (A) 323 Materiale de' natura obiectelor de inventar in curs 'de' aprovizionare (A) 327 Mdrfuri in cuts de .. ~I '£'1. Produse reziduale (A) ._:. _.i servicii in 'curs de executie (A) '.-..!. -.. 348.rti (AJ' 351 Maifuri aflatela terti (AJ 3§~ Am:bal..0..' ··URS(···' D"E~ E'.1 .'--'.Dlfer:enfe de-pt~1 la p'l:04u§e~_ (A/P~ . 7 .af.URS DE ExEcUrIE ... .(P) 2965 Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de' participare (P) .~. - N"""T: .Semifabricate CAl 345 Produsefinite (4) . ~'_.--' .TERlA. 361 Animale §i'pa:siiri(A) _ . .'.:1:..~~ :~'_ hR'" .LE 301 Materii prime{A) 302 Materiale consumabile 30201 l\1ateTl aJ e auxiliare (A..":.- _ 'i _" i -~. .-..._'_. . 341. !E" XE' .aje_'Ef1ate la t~rf·(4!. ~'~'. . 'Ezz_- . 2966 Ajustari pentru pierderea de valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (P) 29:..' C" I .'U . -s" ..". -~.ili (A) . aprovizionare (A) 328 Ambalaje in curs de. -'33 PRODUCTIA.. -._"'_ 'T'... 331 Produse in curs de execuiie (A) 332 Lucrdri §. '.._!L . _eO. _1" '_~". 30'S'TOCURJ VEMA.natura obiectelor de inventor (A) ~ .308D..-_ . ~ I i tL f ._. ~...) 3022··Combustib. I r __EL&?R7 . .: ! I .~!enJe de pr~t la ma:teriipritne §~l~~~teriale(A/P) 32 STOC.. .S·TO:C'URl AFUTE LA TERTI .rovizionare (4) ._'.•. Di' ·E·.:~.'_>" t. . 37M1RFURl 371 Miir/uri·. '.68Ajustaripentru pierderea de valoarea altar creante imobilizate (P) . 34 PROD - _" .S:T'_O·····C7"···URI. URI' ... 38 AMBALAJE 381 Ambalaje (A) .. " .p.iferente de . :. 3$8 p. .·· .! C" .3023' Materiale pentru ambalat (A) 3024 Piese de sehimb (A) 3025 _:·Semin!e§:i materiale de plantat (A) . ~ ."D'__'. .! la _mib:furi.1- .._" '.posari (A/P) ._.SIMA.r:..

debitori ~ 4:091 Furnizori-debitori pentru cnmparari de bunuri natura stocurilor 1092 Furniz9ri~d~bitqri e~~ prestari_de seryic:ii (~) p '" .4312 Contributia personalului la asigurdrile socialetl') 4313 Contributia angajatorului peniru . 40. ." 39AJUSriRJ PENTRUDEPRECIEREA STOCrJRlLOR Sf P1WDUqlEI IN CURS!iE EXECUTIE 391 Ajustijri pentru deprecierea materiilor prime (p) . de CA. ' "- . ~ ... ' 401 Furnizori (P) 403 Efecte depldti: (P) 404' Fumizori ile imobilizQli (P) 405"Efecte de platitpentru imobiliziiri (P).11 '.Ajustan pentru deprecierea materiilor ~i materialelor aflate la terti (P) 3952 Ajustari pentrn deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P-) 3953 Ajustari pentru..r finite aflate la terti (P) 3. 5 . ~:. .3.'.'_~..... .: ~' . ~! ' ... '...salarii datoratetertilor (P) 42.. ~ I • .2 Comributia unitiuii pentru [ondul de accidentesi bali profesionale (P) .pentru deprecierea produselor [mite (P) 3946 Ajustari pentru deprecierea produselor rezidnale (P) 395 Ajusuiri pentru deprecierea stocurilor aflate laterti 39.e:aproduCfiet in curs deexecutie (P) p 394 Ajustiiri pentrudeprecierea produselor 3941 Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945 Aju~tari..deprecierea ambalajelor aflate la terti . 3922 AjustAri pentru depreciereamaterialelor de natura obiectelor de inventer (P) 393 ~Ajustq'ri entru dep'recier. ": ~' ~'" -'.': ." .·depreciereaproduselo..v .:" '.'.- - .lContributia unitdtiila asigurdrile sociale (P) . I':. .-.5~ Ajustari pemru depreciereaanimalelor 39:S'7Ajustari pentru depreciereamarfurilor atlate 1a.. . . .asiguriirile sociale de sanatate (P) 4.(P) l .: : • • I ~ .51 . :. r"".8 Furnizori '__ '/actuH nesosiie (P)· 409 Fumizori ._~ -~ .(P) ..• -.314 Contribusia angajatului pentru asigurdrile sociale de sanCitate (P))· 437 Ajutor de somaj '43c71~ Contributia uniuuii la fondulde somaj . ' .: ' • I •.materiale datorate (P) ·424 Prime reprezentdnd paniciparea personalului la projit*15) (P) 425 A vans uri acordate personalului (AJ 426 Drepturi de. -.' . r. ".: .1 ·Ii i . .I . ...~ • I I 'I.396 Ajustdr: pentru deprecierea animalelor (P) 397 Ajustari pentrudeprecierea mdrfurilor (P) 398'Aj"ustari -peniru deprecierea ambalajelor (P) 40 FURNiZORJ·SICONTUilASIMiUTE' _ .92Ajustdri pentru deprecierea materialelort]') 39-21 Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P) . " ·43 ASIGURARlLE SOCIALE> PROTECTlA SOClALA $1 COplIDRIASIMlEATE 431 Asigurdriiesociale. _ ..9$4 Ajustari pentru ~ produselor reziduale .• ' L I •• ...personal neridicate (pJ 427 Retineri din. ~ . '..11 .terti (P) aflate la terti (P) ~958 Ajutari pentru . ~." ::r "' . ' '. 39.! 1:r •• - . 43.! . I" !!i . '. :.8 AIle datorii si creante in legiiturii cu personalul ·4281 Alte datorii in legatura cu personalul (P) _ 42S2folte creante"inl~gatu:raen personalnl(A) ~ . .aflate la terti (P) 'C •• '. ._ 42 PERSONAL '$! CONTVRIASIMlLA:'TE 421 Personal-salarii datorate (P) 423 Personal-ajutoare.. .: 4311.~: • .) _. ...

w_ '. ... ! L . ' .primite ou caracter de subvetuii (A) 446 Aile impozite.. I ".. . .I' . ~ . . . .Deco~tari di.3 Contrubutia unitiitii la f:ondul de tarantare p entru plata creantelor ' salariale (P) _' ..qp:erarij in partici. 4J8 Alte datoriisi ere-ante sociale 4381 Alte daiorii sociale (P) 4382 AIle creanie sociale (A) " . ~ " _.\JP) 44_4 Impozitul pe venituri de natura salariilortI') 445 Subventii .in curs-de clarificare (AlP) 475Subventit. J' ' . 43' 71. .! . 44BUGETr)t.banzi la conturi curente {P) . .. 1 :' .4531 Decontari privind interesele de.• a . .~~'. " .:$IASIMILATE 471 Cheliuieli inregistrate in avans (A) 472' Venituri inregistratein avans (P/' 473 Deconidri din opera/it.STAruL'ULFONiJURl'SPECiALE Si'CONnJRJ ASIM1U1E' 441 Impozitul pe profit/venit 4411 Impozitul pe profit (P) 441-8 Impozitul pe venit*16) (P) 442 "Taxapevaloarea adiiugatd 4423 TVA de plata (P) 4424 TVA de recuperat (A) 442q TV A deductibila (A) 4427. s ~ I r 6 -. t .TV:A colectata .. .4518 Dobanzi aferente decontarilor intre' entitatile afiliate (AlP) 453 Decontdri prtvind interesele de participare ...CU caracier de subventii (AJ 4458 Alte sume...~t~ditori diversi (P) .. . "z" "' J .. Decontdri cu.iziirila. 1 " { h .. '~ )'!' ~..~_.. .... .. operatii inparticipatie 4581.'.. .4551 Actionari/asociati-conturi curente (P) 4558 ActionariJasQc~atiTdo.I 4~'? .. . _': ":. . REGULARIZARE.r'(P) .4582 . l ' : -. ". 481 Decontdri intre unitate !j i... (P) 4428 TVA neexigibila (.. 4 Contributia unitatii' pentru concedii §. ~ p" ~"..-subveniii pentru investitii (P) iii" . ... ile afi'tliaie 4511 Decontari intreentitatile afiliate (AjP) . 4753 Danatiipentru investitii rn t'"'..81 Nte cr¢'. 1:1-2-. taxe §i vdrsdminte asimilate (P) 447 Fonduri speciale-taxe ~ivarsqminte asimilate (P) . ._ -_ . z= :4758 4!te :ume p:rimit. . .)'.J~~ri_yi1ld ~ug~tul__ ~tatului (A) 45 GRU? y. c~"c{lrr:cte~ subventii p'entru investitii (f) de 48 DEC'ONTARl'IN CADRULUNITATII.I 4754 Plusuri de inventarde natura imobil. " . " . s1Jbunit~ti (A1P~ . I. i I' r'" J" . " -'. jj ". __~"'.. . .. ... ! J j f I. ac!ionariil 'asociatii privind capitalul . 451 Decontdri Entre entiid.!!. ' 1 47 CONTURI DE SUB. g. AlP) ( 45'7 Dividendede platii (P) 458 Deconidri din.. i!I!'} __ . 4451 Subventii guvernamentale (AJ 4452 Imprumuturi nerambursabile . operatii ill articipatie-p asiv (P".pecont4ri fntr_esubunitdti (AlP) . . . datorii si crearue cu. . . pentru investitii 4751 Subveniii guvernamentale p' iemru-investiti. bugetul statului Alte 4481 Alte datorii fata de bugetul statului (P) 44. (P) ..) J •. t " J .. 456. participare (AlP) 4538 Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (M) 455 Sum e datorateactionarilor/ asociatilor . 4371. j 4752 Imprumuturi nerambursabile cu caracier de . . r i t. ' .. ~ . ACTIO:NARIIASO'CIATl fYI .!. ~. ." " 1.'VENTI!.eaEi_e-activ (1\) 46 DEBITORI Sl CREDITORl'FJIVERSI '' 461 Debitori diversi (AJ . Decontari din. . " " .448 . J A' ..:> " 462 ..i indemnizatii (P) . 43-72 Contributia personalului lafondul de ~omaj (P) . ' ' .ante.

.::·.. .~i penalitati 6~82 Donatii si subventii acordate "i " 65 a3· Cheltuieli privind activele cedate . ' reparatiile 612-Cheltuiell cu redeventele. .. -. ~..XECtJTATE 'DE TERTI 621 :Cheltuleli cu colaboratorii 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariil e 623 Cheltuieli de protocol. CU.. 1 >\ ~ i ~ 6588 Alte...62 'CHEL:TUIELI CUAi'rE SERVICIIB..·:.i:ieO· cuserviciil e executate .' '.:.L .=..·····1-..de exploa~e .el tuieli.6453 Cheltuieli privind contributiaangajatorulni pentru asigurarile -sociale de.. 652 Cheltuieli cuprotectia mediului inconjurdtor 654 Pierderi din creante §i debitori divers! 658 Alte..._-..... 'j < f -'"<~ '8 .. t. 6452· Cheltuieli 'p: rivind contributia unitatii pentru ajutorul de . .:...~:omaj . . Cheltuieli privind rnaterialele pentru ambalat 6024 Cheltuieli 'privind piesele desehimb 6025'Cbeltuieli privind. . .:.:U::..... 65.'·-~... ~"£-'.. $i piisarile '607 Cheltuieli privind miirfurile 6.::..\ ~._ -' .EXE-. " .i cu.:~R=.5Chelt1J.. ~:J . 63..6) 4' Cht!ltuieli cu studi~1.UL·· . . ..:ru~-·=:TE=-:t.E~~...' asimilate J . materiile prim e 6..598._-~··._.09Reduceri comerciale -611 Cheltuieli cu intretinerea J - .. detasdri $ transferdri 626 Ch. fj4' CHEL..iel....08 Cheltuieliprivind ambalajele . _ .. ·Cl~:1L~':E:--·:. . TAKE $1'.. - sanitate 6456 Contributiaunitatii la schemele de....VARSAMINTE ASIMlLA.6.c _.de t~.privind materialele nestocaie 605 Cheltuieli privind energid ~i apa ·606 theltuie!:! cu animalele..' 63 . 645 8A_lt.. 6451 Cheltuieliprivind contributiaunitatii la asigurarile sociale .·--.c:.. ..:'. Ajustdripenirupierdereade valoare a altar investitii pe termen scurtsi creanie !i asim:il~te (r) .V1:." . locaiiile de gestiune si cbiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare .EXPLOA·TARE .TA~:. . 642 Cheltuieli cu tichetele de masii aeordaie salariatilor ...L:.. '. alte impozite.:::.. fjf ~) .'. ... pensii facultative 6457 Contributia unitatii"la primele de asigurare voluntara desanatate ~.02 Cb....cheltuieli.··-:'c~·U-·.e cl)e1tuieli p~~nd~ asigurarile si protectia socials..····.' "...-- '6Q1Ch eltu ieli cu.____..:::..._::-j:.·S.. .!~iviirsdminte .. ~64" Cheltuieli cu salariile personalului 1 .. .. reclamd § publicitate 624 Cheltuieli cu transportulde bunuri fl personal 625 Cheltulel( cu deplasdri..natura obiectelor de inventor . j f J l . amenzi ..cheliuieli de exploatare 65 81 Despagnbiri...' ..TUIEU CUPERSQNAL.·..~ialte operatii de capital ~..protectia sociald .·. materialele consumab tie 6021' Cheltuieli eli materialele auxiliere 6022 Cheltnieli privind combustibilul 6023. .... . . ..' C:LASA 6 -CONT"URI DE"C:HELTUIELI ~ -6-··..e cerce~aril:e §i .:" taxe.C/fELWIEU·CUALTE IMPOilTE.._".:.604 Cheltuieli. . c::.." .'..AL'TE CHELTUIELI DE .TE.. . • .··~.E---:D ~TE~···lR="""'"p~····..eltu ieli postale sitaxe de telecomun icati! 627 Cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate 62_ 8 Alt~· ch'e'rz.' ..semintele si materialele de 'plan tat 6026 Cheltuieli privind furajele 6028 Cheltuieli privind alte materiale cousumabile ~6a3Cheltu'iel{privind materialele de...rtj .' . .. 643 Cheltuieli cuprimele reprezen tan dparticiparea personalului la profit 644 Cheltuieli cu remunerarea in instrumente Ide capitaluri proprii '645 Cheltuieli privind asiguriirile si.

54 ACREDITlVE 541 Acreditive ·' cli· •.:: "'. ':... .. 1.' 53. 511 Valeri de incasat 51 t2 Cecuri de incasat (A) 5'1 13 Efecte de incasat (A) 5114 Efecte remise spre scontareIA) 512 Conturi curente '1abanal ' '~2 Conturi ·'aoancrm • lAo . "1.(P).~i )'o§tale (A) J 5322 Bilete detratament ~iodilina (A) 532. I I ..e1\ . '1 . ! 'j j' f . _ j 18 D-ob4O]lZi ·b· · oe 1.. I .. I'..TREZORERIE 591 Ajustari pentrupierderea de valoare a actiunlordetinute la. 5125" Sume in curs de decontare (A) 0 "" ....-. .Alte valori 5321 Timbre fiscale .. r ~ -...... D"·O·:allZl aleren.: . :-: •. . va1utii (A) 542. . afiliate (P) S95Ajustiifipenttu pierderea.! ..8.Acreditive in. . "A .' .DEPRECIEREA -CREANj'EL.- . _. it .. r1 . ' ._atit\~ . · 1. .cu _ d Z' . ' '"'.~:.ustari pensn: .l2.scurt n . .098 VB:ts~minte deyfectu~~:pentrualte.8·-.r-ilecontart m caaru'Z' grupU~l · ~".Iigatiuni'§i titluri de plasament CAl' 509 Vdrstiminte de efectuat pentru irrvestiliile'pe'termen scurf 509 i Varsaminte de. " j . . efectaat pentru actiunile detinut. '~" n I .. ... .:.e la entitatile.t!. 51~' '"I'. mel.ntita/ile. .~e.. VL..1 Casain lei (A) 5314 Casa in valuta (A) 53Z·..l\LUV. ~--. .- - - -"- - . d'" ..' .~.. .C'.. " . afiliate (P) _ 5. ." j' _ J.Dobanzi Ia ob. scw-'i" c..A'" ereditive '" I . " ". "1ia b anci m va uta:(A')':.) .l£i:. I I .. .·· . •.' ". '. _ 5328 J\lte valori (A).NTE~·" _. 5~'1Viramente interne (AlP) ..._ .~ .ermen 'lot"· 51"9"'8'.. J. .1nye. de valoare a obligtuiunilor emise . (p. s~t (P). 50S...: 5.AZte investitii ·pe termen. 59'AlUSTA_RlFENTRUPIERDEREA DE 'VALOARE A CONWRILOR. : " 5 JCON1VRi:U_~lNCI-' 50. 5194 Credite exteme garantate de stat (P) 5' 195 Credite externe garamate de banci (P) 5196 Credite de la trezoreria statului (P) 5197 'Credite interne garantate de..: . 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta·(P) :5193 Credite externe guvernamentale (~)... ..· (P) 5'18' 6' D' onanzr de' p.Ava-nsuri de trezorerie * 1. "'" pentru a eprecierea creanteo._.' I'. - -' ' -..b'" . - ..~. l · 495 Ajustdri actionarii/ asociaiii /P\ ~J) '49~6 4jus._-_.) .( .' . c~el·eor.DE. .. :r... .. ~ - • .CASA 531Casa 531. 1.OR 491 A.. " . a .ontun 51' 2'4"C' . 5191 Creditebancare pe termen scurt (P) . . __ C'LASA 5·__ CONTURI DE TREZOIU:RIE ~'~.:7) (AJ --i .$i rdscumpdrate (P) 596 Ajustdrl pentru pierderea de vaioare a obligatiunilor (P) \.. scurt $i creante asimilate 5081 Alte titluri deplasament (A) 50..8.. . . ..:--:: ...j..' ..C" .: :... ..rri·l·l·:r1.3 Tiehete sibilete :d ec?1atone' (A) . " . -.a/lllate (A) 5:05 Obliga/iun( emise: ~i riiscumparate (A) 506 Obligatiuni (A) .. 49 AJUSTARl u-- : PENTR~·U._ .~fJlor-·debitorldiv:er$i (PJ f'J' ... .~ I ".taripentru dep~ecJ~ea C~f!~n.' 5187 Dobanzi de incasat (A) 519 Credite bancarepe termen. h-'" _.•.J 1 - ' -.stiPi _Ee~terD?-en SG~' Q?)..i ancare pe t .. "'. ·d····t]-·b .A) 5'411' 54.' ." . ~I.1NVESTITII PE' TERMEN SC·UR:T' 501 A ciiuni d etinute de entitdtile . .deprecierea creanlelor--cl~enli.

• ':': .. . '::':'~.~I " .IMOBILlZARl '721 Veniturt 'dinproductia de imobilizdrl necorporale . i'- .si:ALTE IMPOZlTE . :. ' 7413 Venituri din . jl '. 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte Impozite care nu ._..' 66...8) . " " .' .' .' .* 1. 702 Venituridin vtinzarea semifabricatelor .. '... _' - - .(lJ?:r~!en~e cos!u_til51~~~'Y. ¥' .'.':'".. -'. ... ..~ : - I I -.r if1. mortizarea primelor de rambursare..VENfIIDE EXPtOA'TARE 741 Venituri din subvenii.exploatare privind amortizdrile.apar in elementele ·de .\.. ...:...corEor:ale ..). vdnzarea produselor finite.CHEL:TUIELI FfNANCURE' 663 Pierderi din creante leeate de participatii ~ ~ . H. DE ~)4:FA ERI. ~- . .OF1T.. ' I' •..<. locatii de gestiunesi chirii rfi· "l .... 6641 Cheltuieliprivind imobilizarile finsnciarc cedae 6:642 Pierderi 'privind 'investitiile financiare pe termenscurtcedate 6~65Cheltuielt ...6R13 Cheltuieli de exploatare privind ajustarlle' pentru depreeierea imobilizarilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind aj'us:tarile pentru deprecierea activelor circulante 686 Cheltuieli financiareprivind amortizdrile si ajustdrile pentru..703Venuuridinvdnzarea produselor reziduale '704 Venituri din servicii. ~e'exec:l{it?4' ' '"....' ~' .. - J . I I .~:.." C·LAS. 72 VENIWRJDIN PR'ODUCr:UDE. ~." . - " "_ .'"'. . ~'Z22 Venituri din proquC:fia ~~_ i!rl~btlizari. ~ I' .AJUSTARlLe PEmRU DEP RECIERE SA UPIERDERE DE VALOARE 681 Cheltuieli de' .' 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse .. 712 Venitu~i. .. . 7415 Venituri din s.. .PE PR.oo .. " _' >F J d' ¢ - " 9 . 68 CHEL..:': . if' vanzareamarturuor v: y·:en:z' mn 708 Venituri din activitiit! diverse 709 Reduceri comerciale acordate ··j...::' I.imobilizarilor 6812Cheltuieli de exploatareprivind provizioanele .a a obligatiunilor '69~CHELTUIELI C'UmPOZiTUL ." • _.. 7411 Venitnri din subventii deexploatare aferente cifrei de afaceri" 19) 7412 Venituri din subventiide exploatare pentru materii prime si materiale consumabile . aetivelor circulante 6868 Chelniieli financiare privind . . .T[jlELi CUAMORTlZARiLE~ PR:Q"VIZIOANELE $i.".::.. ...ici~lo. - :J _.din diferente de curs vatuiar 666 Chilttiieltprtvind dobdnzile 667'Cheltuielfprivind sconiurile acordate 668·Alte cheltuieli financiare 67 CHELTUIELl:eXTM'OR!Jl1\fAJ[£' 671 Cheltuielt privind calamiuuile si alte evenimente extraordin~r~ . 6.~ 74 VENITURIDfltSUB .~_t. I ! I . ~ !~.91 Cheltuieli cu impozitulpeprofit . _-: J .. plerdere de valoare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentrupierderea de valoare a irnobilizarilor finaneiare ( 6864 Cheltuieli flnanciare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a." .l\7ETA C 701 Venituri db. '...prestate 705 Venituri dinstudii ~ cercetdri 706Venituri din redevente.malsus. .A 7~ CONTURl: DE VENITURI -70 CIFRA." .' . _ . " .i ajusuirile pentru depreciere 6811 Cheltnieli de exploatare privind amortizarea. ". I r ~:. 664 Cheltuieliprivind investuiile financiare cedate . 70'7 T:T·t uri'. ' I': .'. provizioanele §.subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414 Venituri dID subventii deexploatarepentru plata personalului . . " ..1 VENlTURiAFERENTE CO'STaLUI PROI5UCTIEIlN(JURS~DE E)[ECfJTIE'.p'fr~. ....' .. . de exploatare .!:' .ubventii de exploatare pentru asigurari siprotectia sociala 7416 Venituri din subventii de exploatare pentru altecheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subventii de exploatare aferente alter venituri '.

767 Venituri din sconturi obtinute . _.' - '.ARJ PENTRU.t l . 801 Angaj amenteacordate ..768 Alte v_eniturijin:anc. .luate en chirie 8032 Valeri materialeprimitespre prelucrare sau reparare 803.A. - .AJUST. 8031 Imobilizari corporale. ." din fondulcomercial ne:gatlv20) 786 Veniturifinanciare din ajustdr! pentru pierdere de valoare .38 Bunuri publice primite in administrare.{ri dinsubventiipentru evenimente extraordinare sialtelesimilare ..imobilizarilor fi · manciare 7864 Venituri financiare din. .financiare pe termen scurr 763 Venituri din creante imobilizate .. .__ '~. . ~ I ':.VENlrURi DIN·PR:O·VlZlO.t·Vemturi din itno"bilizari financiare cedate _. II.'~ j ./N AFARAjJi.j . explnatare... amenzi si penalita:ti 758.Stocuri de natura obiectelor de inventer pate spre folosinJA 803.iare 77 -ViP/lTURI EXTRA.in pastrare sau custodie 8034 Debitori scosi din. capital 75·84Veniniri din subventii pentru mvestitii .~ . s i ~ .la entitatile afiliate " . :1 .~ . 7583 Venituri din vanzarea activelor §i alte. - _"_ .9 Alte valori in afara bilantului " 804' Amortizarea aferenuigradului de neutilizare a mifloacelor fixe _ 8045 Amortizarea aferenta gradnluide neutilizare a mijloacelorfixe r . ' • 'II . chirii sialte datorii asimilate ' 8037: Efecte seontate neajunse Ia scadenta 80.afara btlatuului..NE: $1..ciare cedate '64.' -- . .10 J r 1 .764 Venituri din.~cularite· . . .DEPREcIERE.3Valeri materiale primite .-. .scurt cedate 765 Venituri din diferente de curs valutar .8.. .. . i Ii. - i66 Venituridin dobdnzi.. • .·' .opera!ii de.J . ~~~ . .imobilizarilor din ajustari pentru deprecierea activelor circulante *. 1863 Venituri din provizioane 'pentru pierderea de valoare a .artic'ipMe 762 Venituri din investitii.' '.ALTE VENlTURl DIN EXPLOATARE 754 Venit-uri din creanie reactivate ~i debitori diversi 7. 76.._. _ ·771·Venitl.Redevenfe.SAJ!.~ .pierderea de valoare . .ORDlNARE".LANrotUl . 78.tigw. .13 Venituri din interes -de ~p.a~. PIERDERE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane . 76 'VENITURI FINAilCL4RE 761 Venituri dfn tmobiliziiri/inanciare 7611 Venituri din actiuni ·detinute.. _. urmariti in continuare 8035. activ.$i ajustiiri peniru depreciere privind activitatea de .764 2 C. -." 7588 AIle venituri din .j .locatii de gestiune. ._ - . " _. ~. . i . concesiune si eu chirie 803. • ":..• .Venituri din subventii de' exploatare pentru dobanda datotata '.. investilii~finarJ. 80 COlVTURl.. 75.---. ajusmri pentru ..i • . 7418.2 Venituri din donatii si subventii primite .6·. - .: - -- -: - . 8011 Giruri ~j garantii aeordate 8018 Alte angaj amente acordate 802 Angajameni« primite 8021 Giruri ~i garantii primite ~ 80'28 Alte angajamenteprimite 803 AIle conturi in. din investitii financiare pe termen . i : . din provizioane din ajustari pentru deprecierea .58 AIle venituri din exp loatare 7581 Veuituri din despagubiri. 7812 Venituri 7813 Vern turi 7814 Venituri 7815-Venituri . . .. activelor c.

~.· '. I " ' •••• . . . _ .. ...~I I'/' " : ·'1.. . .. .. .. neajunse fa. ::" I. ..•-... . *7) Acest cant ap are numai in situatiile financiare annale consolidate." "C .:.. ' . ~8) Acest contapare numai in simatiile financiare anuale . 8051 Dobanzi: de pliitit.. ~.~. derulare contracte de leasing.* 1.. -922 Cheltuielile activiuuilor auxiliare . *21) -.. ' . 8052'.Costulproductieiin curs de executie ..' Jan! ae meh' 1 'ere • . : :. A CLASA 9.. .:. ·1..ntari Jntern~privinll~!fere!!tele de ]?re! .'.. " .' de bazd .~ t· .are doar la .. ~ . .OlvfFP'nr.entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer " .~. " _... .... *6) Acest cont apare numai ill situatiile financiare annale consolidate. + 19) Se ia in.~.'._ c . I ::'. '::1 .. *14) Acest cont apare. 1 .:':". de te·gu1a~ situatiile financiare anuale consolidate .. _".~. " ..' . .. 1~ . . . '.~TIUNE~22) " - .. .·.5) Se utilizeaza atuncicand exista baza legaUi! pentru acordarea acestora . . de regula" In situatiile financiare anuale consolidate. ~.. Dobdnzi de fncasat*21)..~::' :: "'.. folosirea conturilor din aeeasta clasa este op'tionaUi. *20) Acest cont aparenumai in situatiile finaneiare annale consolidate. . . ~ 92]" Cheltuielile activitiitii . . ~:"·":"":'~:"'. *9) Acestcont apare doar la eD:t. .~. I~ . 92 'cONTURJ rDE CALCULATIE .·i pBna la inchiderea soldului acestui cont. ." .' 808 Datorii c/Jntingente 89 BlLANT .INTERNE 901 Decontdri interne prtvindcheluuelile 90JD'(3...' .. ~.---CONTURI D'E GE. ~11) Acest cont apare nnmai in ~itu:atii1e financiareanuale consolidate.. .8) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.ita~l¢care au aplieat Reglementarj]~ contabile . •.I!eco... r' : " .'~ 903.•. aprobate prin . *16) Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului p'levenitul tnicrointreprinderilor ~definite . -- _ . .". .. conform legii. I ~.94/2001.. <.in situatiile financiareanualeconsolidate.~ ~...PROJ)UCTIEI" .. I .·prin sistemul de carduri.. ".social.. _ \ . ..z::::' . . .. .' '..~ . *4) Acest cont mai ap. *5) Acest cont apare numaiin situatiile financiare annale consolidate.".'.. ". .·':-':: . 89'2'. patrimoniul regiei etc.... 806 Certificate 'de emisii de gaze cu eject· de: serii 807 Active contingente .'..-~ 1 . . Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul generalsi 'earemai au in. de regula.:. *-. ~~ "~: .' -- ' .•'•. ...1 1~l " . " . " : : • iI' - 805 Dobdnzi aferente contractelor de leasing ~'ialtorcontracte Scadenui . ..' .. ........' i asimilate... . . ~ -m _... 891 Bilant de deschidere d id . 90 DE·CONTARI.' _. • "" r~ I!.evidentiate si sumele acordate ... * 13) Acest com apare..' .... *3) In functie de 'forma juridica a entitatii se inscriercapital.contari interne privindproduqia ob!inuta .....consolidate. *'22) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune.' '.. .:' B' '/' . c·. 931 Costul productiei obtinute 933.• '" _ •• ! . .' .' :'. I ·17) In acest cant vor fi. ·ll) Acest contapare numai in situatiile finaneiare annale consolidate.)-" "1 • . al bunurilor de naturapatrimoniului public.. . 923 Cheltuieli indirecte depiroductie . calcul Ia determinarea cifrei de afaceri.... .. *10) Acest cont apare. ._....I. J' .> • II 'I .~ I I.. in . .. 924 Cheltuieligenerale de adminisirtuie 9'?5 Cheltuieli-de desfac~re 93 COSTIJL. . ~ I • ~ .'.. ". . . '.' -.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->