You are on page 1of 2

ANTO KOVAĈEVIĆ,voditelj projekta PROJEKT: AKCIJSKO ISTRAŢIVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE Uvod Kada shvatimo da je svaki nezaposleni radnik gubitak

od 10 000 € godišnje, a da uz profesionalni angaţman svaki ĉovjek moţe biti aktivan, produktivan i slobodan, moţemo promijeniti stare paradigme. Svaki nezaposleni je najviše sam kriv za to stanje, a "suzloĉinci" su roditelji, nastavnici, i sve odgovorne osobe u ekonomskom i politiĉkom ţivotu. Nije nam cilj nikoga direktno optuţivati, već osvijestiti i svakom, od nezaposlenih, preko roditelja,nastavnika,politiĉara do novinara ,da sam iz sebe krene u promjenu svojih paradigmi. To znaĉi da krivi stavovi o ţivotu, radu, ljubavi i slobodi moraju se zamijeniti boljim, poštenijim, istinitijim i ljepšim.. Sa 37 000 nezaposlenih u OBŢ, sa 340 000 u RH umjesto sadašnjeg stanja, uz "male", ali profesionalne zahvate za 1-5-godina moţemo imati u OBŢ 370 miliona €, a u RH 3.4mld € više. Mi smo došli na projektu Prof. dr. Ante Lauca do jednadţbe razvitka, Y = ax1+bx2+cx3+dx4+ex5+fx6, gdje je Y-izraz cjelovitog razvitka, koeficijenti a-f ponderi su uz ne-zavisne varijable. Pri tome je: x1-moralni kapital (emocionalna inteligencija,motivacija,samoaktualizacija) zaposlenih, x2-znanja zapo_ slenih,vještine,iskustvo _ x3- socijalni (meĊusobni odnosi, sposobnost za timski rad, ), x4 -fiziĉki kapital (prostor,opremljenost rada), x5 -financijski kapital(monetarna,porezna politika) x6 -okolina promatranog sustava. Najnovija istraţivanja su potvrdila ovu prognozu od prije 12 godina, te sada moţemo sa punom sigurnošću zakljuĉiti kako je vrijednost navedenih kategorija 1. moralni, 2. intelektualni 3.Socijalni kapital Ono što je najvrednije, a što će se primijeniti u ovom istraţivanju je moralni kapital (emocionalna inteligencija,samoaktualizacija po Maslovi i moral u posljednjioj kategoriji po Kohlbergu).

To podizanje savjesti i samosvijesti će kod nekih mladih nezaposlenih ići brţe i bolje dok oĉekujemo veće poteškoće kod većeg broja zbog stresova u obiteljima, u školama i općenito u ţivotu. Reprocesiranjem i restrukturiranjem svijesti i savjesti i svega što je dovelo do umanjenog samopouzadanaj mladih i nezaposlenih u Osijeku. Ova metodologija samozapošljavanja je potvrĊena kroz praksu još 1985. Godine kada su se samoorganizirani mladi ljudi kroz otvaranje novih projekata i uz struĉnu pomoć znanstvenika i gospodarstvenika,politiĉku podršku samozapošljavala kada je manje bilo politiĉkih sloboda u društvu. Za tu promjenu neophodno je iz alopoietskog preći u autopoietsko osjećanje, razmišljanje i djelovanje. Sada su nezaposleni objekti, a trebaju sami sebe, uz struĉnu pomoć,pretvoriti u subjekte. Svi to neće moći za godinu dana, ali 10% 20% najboljih to bi mogli. Oni će svojim primjerom za 3-6-9-12 mjeseci to omogućiti onima, koje su roditelji i nastavnici slabije osposobili za ţivot. Krenuti ćemo od biotehnologije i informatiĉke tehnologije. Na elektrotehniĉkom fakultetu već je odrţan skup u ponedjeljak, u srijedu se odrţava skup i na Ekonomskom i Pravnom fakultetu pod nazivom Akcijsko istraţivanje u zapošljavanju, sa poĉetkom u 16 sati i pozivaju se svi mladi nezaposleni ekonomisti da doĊu na Ekonomski fakultet u 16 sati, te svi Pravnici kao i ostali nezaposleni na Pravni fakultet. Savjet za razvoj ljudskih resursa nudi pomoć u organiziranju timova eksperata koji bi pruţali struĉnu podršku u izradi i realizaciji projekata za samozapošljavanje. Ţelimo da se u to ukljuĉe osim Za voda za zapošljavanje, fakulteti , uspješne firme i poduzetnici,i svi pojedinci koji imaju dobru volji i neka znanja. Osijek, 27.3.2012.