PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU AMBILAN MAC 2011

AHLI KUMPULAN ABDUL RAZAK BIN ISMAIL (DB100243) ARIFF BIN HAMIDUN (DB100006) ABDUL AZIZ BIN IBRAHIM (DB100218) FAIRUL HASSRAN BIN SAMSUDIN (DB100244) JAIDI BIN ALI (DB100279) MASLEHA BINTI SAMSUDIN (DB100153) MOHAMAD IDROS BIN ABDULLAH (DB100141) MOHAMMED FADZIL BIN SELAMAT (DB100245) MOHD KHAIRUL NIZAM BIN MAHPOL (DB100249) WAN MUHAMMAD FADLI WAN IBRAHIM (DB100140)

KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH
SEKSYEN 1 KEMAHIRAN HIDUP

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

DEFINISI PENTAKSIRAN
Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000) ada menyatakan bahawa di dalam konteks pendidikan,pentaksiran ini dilihat sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai,mengumpul,merekod,memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu dimana nilai dan segala yang telah dipelajari oleh murid akan dinilai dan ditafsirkan bagi melihat tahap pencapaian dan perkembangan murid murid itu.

DEFINISI PENTAKSIRAN
Bhasah Abu Bakar (2009) menyatakan pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran dimana mengintegrasi strategi pentaksiran yang baru ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran merupakan satu lompatan konsep yang begitu praktikal sedang berlaku.

KONSEP PENTAKSIRAN
Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul,merekod,memberi skor,menginterpretasi, menghurai maklumat tentang pembelajaran seseorang bagi sesuatu tujuan.

TUJUAN PENTAKSIRAN
Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa

Mengetahui tentang keberkesanan pengajarannya. Merancang dan mengubahsuai pengajarannya dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.

CIRI CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK
* Kesahan skor : merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. * Kebolehpercayaan : Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan
* Kemudahtafsiran : Maklumat tentang calon berdasarkan skor,diskriminasi antara calon dan ketepatan tujuan mengadakan ujian

* Kekomprehensifan : Kertas soalan mewakili semua objektif penting sukatan pelajaran.

CIRI CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK
* Keobjektifan : Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor. * Kebolehtadbiran : Kelicinan kerja kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah.

CIRI CIRI UTAMA PBS
A. Dikendalikan oleh guru * Menilai muridnya sendiri B. Berasaskan Kriteria * Menilai penguasaan murid berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan. C. Formatif * Dijalankan berterusan * Mengesan perkembangan kemajuan dan pencapaian murid.

CIRI CIRI UTAMA PBS
D. * * * E. * * * * Pelbagai Kaedah Pemerhatian Lisan Penulisan Kesan Perkembangan Secara Menyeluruh Intelek Rohani Emosi Jasmani

F. *

Menekankan Perkembangan Individu Berdasarkan perkembangan individu dan bukan perbandingan antara individu.

CIRI CIRI UTAMA PBS
G. Bersistem * Merancang * Menentukan instrumen * Melaksana * Menganalisis * Merekod * Melapor * Tindakan susulan
H. * * Mengalakkan Penilaian Kendiri Melatih murid menilai kemajuan diri secara berterusan Guru mendapat maklumat tambahan.

PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )
JK PERINGKAT KEBANGSAAN

JK PERINGKAT SEKOLAH JK PERINGKAT DAERAH

JK PERINGKAT NEGERI

KONSEP PBS
Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir,bila pentaksiran dibuar,siapa yang terlibat dalam pentaksiran,pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran,penskoran,pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi mata pelajaran berkenaan.

GAMBARAN MENYELURUH PBS
HOLISTIK

SEIMBANG

PBS

RUJUKAN STANDARD

FLEKSIBLE

APAKAH PBS
Pentaksiran yang dirancang,ditadbir dan diskor dan dilapor oleh pihak sekolah LPM menyediakan instrumen merangkumi piawai,kriteria,panduan dan peraturan Bertujuan membolehkan calon mengukur tahap penguasaan pengetahuan,kemahiran dan nilai berbanding kriteria yang ditetapkan. Membolehkan calon memperbaiki pencapaian diri.

KOMPONEN PBS

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,SUKAN & KURIKULUM

TAHUN 1 ,2 DAN 3

Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi

TAHUN 4 DAN TAHUN 5

TAHUN 6
UPSR Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik B.Cina /Tamil PBP/PBS 60:40

Pendidikan Islam /Moral Kemahiran Hidup Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PBS 100 %

KOMPONEN PBS
PROJEK
* Calon melaksanakan tugasan di sekolah.

* LPM membekalkan panduan
* LPM/JPN/PPD melantik pemantau * Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah * Markah dihantar kepada LPM * Sekolah mengeluarkan sijil

KOMPONEN PBS

KERJA KURSUS / PEKA * Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran. * LPM membekalkan panduan * LPM/JPN/PPD melantik pemantau * Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah * Markah dihantar kepada LPM / sijil sekolah

KOMPONEN PBS
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
* Calon ditaksir kemahiran lisan menerusi pelbagai konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. * LPM membekalkan panduan * LPM/JPN/PPD melantik pemantau * Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah * Sekolah mengeluarkan sijil

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Dirancang,dibina,ditadbir,diperiksa dan dilapor oleh sekolah

Dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses p&p(contoh : lembaran kerja,ujian,kuiz )

Dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir suatu unit pembelajaran ( ujian bulanan dan ujian semester )

PENTAKSIRAN SUMATIF
Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian bertulis tentang prestasi pencapaian dan keperluan murid untuk meneruskan pembelajaran

Maklumat dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standarad yang ditetapkan oleh pihak sekolah

Tidak membandingkan murid dengan murid

PENTAKSIRAN FORMATIF
Dijalankan semasa dan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah,alat,sumber dan teknik yang ada dalam mengelola,merekod,menterjemah dan melapor maklumat.

Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian bertulis atau verbal bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid.

Membuat perbandingan di antara murid murid.

PERBEZAAN FORMATIF DAN SUMATIF
KONSEP

SELEPAS

TUJUAN

KAEDAH

WAKTU

PERBANDINGAN FORMATIF DAN SUMATIF
PERBANDINGAN fORMATIF SUMATIF

Konsep

Ujian dalam bentuk formal dan tidak formal bagi kesan kemajuan dan penguasaan murid terhadap sesuatu pembelajaran.
Kenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya membaiki kelemahan yang wujud. Sepanjang P & P

Ujian formal bagi kesan pencapaian murid bagi tempoh tertentu persekolahan.

Tujuan

Mengenal pasti pencapaian murid untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya berikan gred dan skor murid. Selepas beberapa topik Pembelajaran tengah atau akhir tahun

Waktu

PERBANDINGAN FORMATIF DAN SUMATIF
PERBANDINGAN Kaedah fORMATIF Dengan menggunakan pensil dan kertas dan biasa nya tidak formal seperti pemerhatian,soal jawab,tugasan dan latihan. SUMATIF Menggunakan kaedah formal dengan menggunakan pensil,kertas,lisan dan berkumpulan.

Selepas

Membaiki kelemahan murid dengan serta merta dengan mengulangi topik (pemulihan) dan pengukuhan (pengayaan)

Tempatkan murid ikut group pencapaian yang sesuai dan memberikan pengiktirafan seperti sijil,hadiah dan sebagainya.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Dokumen ini memberikan maklumat lengkap kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan JERIS.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
*
Pernyataan kriteria umum yang mendefinisi kan hasil pembelajaran. * Gambaran secara menyeluruh tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran. * Pernyataan yang memberi makna dalam bentuk deskriptif kepada angka,abjad atau perkataan seperti Cemerlang,kepujian,baik dan belum menguasai bagi menjelaskan apa yang murid tahu dan boleh buat hasil daripada pembelajaran. * Pernyataan tentang standard diletakkan dalam kategori yang tertentu seperti Band (Band 1,Band 2…) disusun mengikut hieraki seperti konsep KSSR.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
BAND STANDARD

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDENS

INSTRUMEN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
•Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hieraki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

BAND

STANDARD

• Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat genetik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

STANDARD PRESTASI

•Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan tunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pelajarannya sama adamendatar/konstruk atau menegak/band.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

DESKRIPTOR

•Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard dimana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

EVIDENS

• Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.

INSTRUMEN

•Bahan atau apa apa bentuk bukti yang adapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto,grafik,artifak,laporan dll.

KERANGKA STANDARD PRESTASI
BAND DAN PERNYATAAN BAND

6

Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab terpuji Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab Tahu,faham dan boleh buat

5

4

3

2

Tahu dan faham

1

Tahu

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
SEBELUM PENTAKSIRAN SEMASA PENTAKSIRAN

SELEPAS PENTAKSIRAN

SEBELUM PENTAKSIRAN
* * * * * Menerima surat siaran PBS daripada JPN Menerima dokumen PBS daripada JPN Menubuhkan jawatankuasa PBS peringkat sekolah Melantik Ketua Pentaksir Sekolah setiap mata pelajaran. Memperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksir. Menyediakan jadual pelaksanaan PBS Menyediakan kemudahan fizikal,peralatan dan bahan yang mencukupi. Menamakan pentaksir di kalangan guru mata pelajaran yang akan melaksanakan PBS. Memberi taklimat kepada calon. Memastikan setiap murid ada fail PLBS

* *
* * *

SEMASA PENTAKSIRAN
* * * * * * Pentaksiran dijalankan semasa P & P Penyelarasan dalaman Pemantauan dalaman Pentaksir merekod skor dalam BSI Pentaksir menyimpan evidens dengan selamat Pentaksir memaklumkan skor kepada calon dan calon tandatangan di BSI * Pentaksir memindahkan skor dengan betul dari BSI ke borang Markah Induk berdasarkan format pentaksiran mata pelajaran

SELEPAS PENTAKSIRAN
* Borang Skor Individu dan Borang markah Induk disemak dan disahkan oleh Guru Besar dan disimpan di sekolah. * S/U peperiksaan memastikan pentaksir memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM. * S/U peperiksaan dan pentaksir menyemak markah yang dimasukkan dalam aplikasi LPM. * S/U peperiksaan menyerah cetakan senarai keseluruhan markah calon untuk disahkan oleh GB. * Mengeluarkan sijil / penyataan pencapaian PBS calon

TUGAS PENTAKSIR SEKOLAH
SEBELUM PENTAKSIRAN

Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah

Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon.

TUGAS PENTAKSIR SEKOLAH
SEMASA PENTAKSIRAN • Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi

1

2

• Mentaksir calon

3

• Mengisi borang borang penskoran individu dan lain lain yang berkaitan dan memberikan kerjasama kepada pentaksir negeri/kawasan dalam urusan penyelarasan.

TUGAS PENTAKSIR SEKOLAH
SELEPAS PENTAKSIRAN
1. Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw Menyerahkan skor kepada SUP Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw.

2. 3.

4.

5.

Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon dan menyelesaikan kes kes khas.

6.

DEFINISI PENILAIAN
Terry D TenBrink menyatakan (1974) menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan Stufflebearn (1971) menyatakan penilaian adalah sebagai “ The process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives “

DEFINISI PENILAIAN
Secara menyeluruh, penilaian pendidikan mencakupi aspek aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian guru mengukur tahap pencapaian murid melalui ujian yang dijalankan dan seterusnya guru itu akan menilai maklumat lain yang berkaitan.Justeru,penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kualitatif atau kuantitatif atau keduanya sekali. Ringkasnya,penilaian meliputi tiga proses utama iaitu menentukan ukuran,menganalisis ukuran dan menyatakan nilai atau interpretasi ukuran.

KONSEP PENILAIAN
Penilaian merupakan satu proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi menentukan perubahan tingkah laku dan membuat Pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran,kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan Kurikulum.

KONSEP PENILAIAN
Dijalankan sebelum,semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru berdasarkan kepada sesuatu pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum.

TUJUAN PENILAIAN
* Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan yang amat lemah dalam pencapaian mereka. * Membolehkan guru guru menilai bahan bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. * Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran dan segera memperbaikinya.

TUJUAN PENILAIAN
* Mengetahui keupayaan,kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar dalam perkara yang hendak diajar. * Menolong guru mengetahui sejauh manakah pelajar mereka telah dapat menguasai perkara yang telah disampaikan * Perbandingan pencapaian pelajar dengan teman sekelasnya atau kelas lain.

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Perbandingan Definisi Pentaksiran Proses yang menentukan peringkat pencapaian dan prestasi seseorang individu atau murid. Membuat pengelasan terhadap pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran Penilaian Proses menentukan Perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan nilai Memberi maklumat tentang pencapaian objektif Pembelajaran,kaedah Mengajar dan kurikulum.

Tujuan

Bentuk

Set ujian bertulis dengan markah dan gred.

1. Jadual 2. Gred berdasarkan teknik perangkaan.

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Perbandingan Proses Pelaksanaan Pentaksiran Menjalankan proses pengujian menggunakan set ujian dan kemudian catat atau rekod markah dan memberi gred. Penilaian Menentukan kaedah pengukuran yang ingin dijalankan dan melakukan proses pengukuran dan penganalisaan semasa pengukuran dilakukan. Kemudian proses interpretasi dijalankan sebelum melapor dapatan dan kajian tindakan. Boleh dijalankan sebelum, Semasa atau selepas sesi pembelajaran.

Masa

Selepas sesi pembelajaran

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Perbandingan Liputan Pentaksiran Terhad kepada sesuatu peringkat pembelajaran Penilaian Menyeluruh terhadap Sesuatu pembelajaran sehingga kepada sesebuah Kurikulum. Menunjukkan pencapaian Secara keseluruhan seseorang individu namun tidak hanya menggambarkan kebaikan Individu tersebut.

Keputusan

Menunjukkan pencapaian secara relatif

RUMUSAN
Pentaksiran ialah satu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi oleh seseorang individu. Penilaian pula secara keseluruhannya ialah mendapatkan maklumat tentang sesuatu dan diikuti dengan proses memberi nilai atau Interpretasi kepada maklumat itu.