SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỪA THIÊN HUẾ

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – TP. HUẾ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Năm học 2009-2010

Bµi 1: (2,25 ®iÓm)
Kh«ng sử dụng máy tính bỏ túi, hãy gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh
sau:
a) 5 x 2 + 13 x − 6 = 0 .

3 x − 4 y = 17
 5 x + 2 y = 11

b) 4 x 4 − 7 x 2 − 2 = 0

c) 

Bµi 2: (2,25 ®iÓm)
a) Cho hµm sè y = ax + b . T×m a vµ b , biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè ®·
cho song song víi ®êng th¼ng y = −3 x + 5 vµ đi qua điểm A thuộc parabol
1
( P ) : y = x 2 cã hoµnh ®é b»ng −2 .
2
3 + 1 x 2 − 2 x − 3 = 0 cã hai
b) Không cần giải, chøng tỏ r»ng ph¬ng tr×nh

(

)

nghiÖm ph©n biÖt vµ tÝnh tæng c¸c b×nh ph¬ng hai nghiÖm ®ã.
Bµi 3: (1,5 ®iÓm)
1
khu đất. Nếu máy ủi thứ nhất
10
làm một mình trong 42 giờ rồi nghỉ và sau đó máy ủi thứ hai làm một mình trong 22 giờ thì cả hai
máy ủi san lấp được 25% khu đất đó. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi máy ủi san lấp xong khu đất
đã cho trong bao lâu ?
Hai máy ủi cùng làm việc trong vòng 12 giờ thì san lấp được

Bµi 4: (2,75 ®iÓm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Vẽ tiếp tuyến d với đường tròn (O) tại B. Gọi C và
D là 2 điểm tùy ý trên tiếp tuyến d sao cho B nằm giữa C và D. Các tia AC và AD cắt (O) lần lượt
tại E và F (E, F ≠ A).

a) Chứng minh: CB 2 = CA ⋅ CE
b) Chứng minh: Tứ giác CEFD nội tiếp trong đường tròn (O’).
c) Chứng minh: Các tích AC ⋅ AE và AD ⋅ AF cùng bằng một hằng số không đổi. Tiếp tuyến
của (O’) kẻ từ A tiếp xúc với (O’) tại T. Khi C hoặc D di động trên d, thì điểm T chạy trên
đường cố định nào ?
Bµi 5: (1,25 ®iÓm)
Mét c¸i phÓu cã phÇn trªn dạng h×nh nãn ®Ønh S, b¸n
kÝnh ®¸y R = 15 cm , chiÒu cao h = 30 cm . Mét hình trô đặc b»ng
kim lo¹i cã b¸n kÝnh ®¸y r = 10 cm ®Æt võa khÝt trong h×nh
nãn cã đầy nước (xem hình bên). Ngêi ta nhấc nhẹ hình trụ ra khỏi
phểu. H·y tÝnh thÓ tÝch vµ chiÒu cao cña khèi nớc còn lại trong
phểu.

.........HÕt Số BD thí sinh: .............. Chữ ký GT1: ................................ 2 ...............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – TP. HUẾ Năm học 2009-2010 Môn: TOÁN §¸p ¸n vµ thang ®iÓm 1 .

2 ) nªn: 2 = 6 + b ⇔ b = −4 0. x2 = 2 0. b Gi¶i ph¬ng tr×nh 5 x 2 + 13 x − 6 = 0 : LËp ∆ = 132 + 120 = 289 = 172 ⇒ ∆ = 17 −13 − 17 −13 + 17 2 = −3.5 0 0. 0. Ta ®îc : 4t 2 − 7t − 2 = 0 (2) Gi¶i ph¬ng tr×nh (2): ∆ = 49 + 32 = 81 = 92 . ta cã x 2 = 2 . 0.2 5 y = ax + b y = − 3 x + 5 + §å thÞ hµm sè song song víi ®êng th¼ng . a 1.Bµ §iÓ m Néi dung Câu 1 2. x2 = 2 . 2 0. t1 = 7+9 =2>0. 8 Víi t = t2 = 2 . §iÒu kiÖn lµ t ≥ 0 .5 0 nªn a = −3 vµ b ≠ 5.2 5 1.2 5 1. c 2 2.2 5 0.2 5 VËy ph¬ng tr×nh đã cho cã hai nghiÖm: x1 = − 2. a 3 x − 4 y = 17 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh  :  5 x + 2 y = 11 3 x − 4 y = 17  3 x − 4 y = 17  3 x − 4 y = 17 ⇔ ⇔  13x = 39  5 x + 2 y = 11 10 x + 4 y = 22  x=3   x=3 ⇔ ⇔ 4 y = 9 − 17 = −8  y = −2 0. x2 = = Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm: x1 = 10 10 5 Gi¶i ph¬ng tr×nh 4 x 4 − 7 x2 − 2 = 0 (1): §Æt t = x 2 .2 5 2.2 Suy ra: A ( −2. Suy ra: x1 = − 2. + §iÓm A thuộc (P) cã hoµnh ®é x = −2 nªn cã tung ®é 1 2 y = ( −2 ) = 2 . 2 ) 5 + §å thÞ hµm sè y = −3 x + b ®i qua ®iÓm A ( −2.2 5 7−9 1 =− <0 8 4 (lo¹i) vµ t2 = 0.2 VËy: a = −3 vµ b = −4 5 2 . ∆ = 9 .5 0 0.

b = − 2. b ( ) 2 + Ph¬ng tr×nh 1 + 3 x − 2 x − 3 = 0 cã c¸c hÖ sè: a = 1 + 3 .2. Ta cã: ac < 0 nên ph¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1 vµ x2 . c = − 3 .2 5 3 . 0.

Theo ®Þnh lÝ Vi-Ðt. 200 ) 0. máy thứ hai làm một mình trong 200 giờ .2 5 0.7 5 4 .2 5 0.2 5 0.2 5 4 2. y Theo giả thiết ta có hệ phương trình : 12 12 1  x + y = 10  . 0. ta cã: −b 2 x1 + x2 = = = 3 −1 a 3 +1 x1 x2 = ( ) 3 3 −1 c − 3 3− 3 = =− =− a 1+ 3 2 2 x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 2 = ( ) 2 3 −1 + 3 − 3 = 7 − 3 3 3 Gọi x (giờ ) và y (giờ ) lần lượt là thời gian làm một mình của máy thứ nhất và máy thứ hai để san lấp toàn bộ khu đất (x > 0 .   42 + 22 = 1 y 4  x 0.2 5 0.2 1  5 12u + 12v =  1 1  10 Đặt u = và v = ta được hệ phương trình:  y x  42u + 22v = 1  4 1 1 .v= Giải hệ phương trình tìm được u = .2 5 1. Suy ra: ( x .2 5 0.2 5 0. y ) = ( 300. và x 1 máy thứ hai san lấp được khu đất.2 300 200 Trả lời: Để san lấp toàn bộ khu đất thì: Máy thứ nhất làm một mình trong 300 5 giờ. y > 0) 1 Nếu làm một mình thì trong một giờ máy ủi thứ nhất san lấp được khu đất.5 0.

4.AE = AB2 = 4R2 ( hệ thức lượng trong tam giác vuông ) Tương tự. + Hai tam giác CAB và CBE có: Góc C · · chung và CAB (góc nội tiếp và = EBC góc tạo bởi tiếp tuyến với một dây cùng » ) nên chúng đồng dạng.2 5 0.2 5 4. c 5 + Xét tam giác vuông ABC: BE ⊥ AC ⇒ AC. chắn cung BE Suy ra: CA CB = ⇔ CB 2 = CA ⋅ CE CB CE 0.2 5 0.AF = AB2 = 4R2 Vậy khi C hoặc D di động trên d ta luôn có : AC. a + Hình vẽ đúng.2 5 0.2 5 4. 0.2 5 0. Do đó T chạy trên đường tròn tâm A bán kính 2R .2 5 0. 0. b · · Ta có: CAB ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung BE) = EFB · · · · Mà CAB + BCA = 900 (tam giác CBA vuông tại B) nên ECD + BFE = 900 · · Mặt khác BFD = BFA = 900 (tam giác ABF nội tiếp nửa đường tròn) · · · · · Nên : ECD + BFE + BFD = 1800 ⇔ ECD + DFE = 1800 Vậy tứ giác CEFD nội tiếp được đường tròn (O’).2 5 0.AE = AD.2 5 0.2 5 5 .2 5 0.AF = 4R2 ( không đổi ) · + Hai tam giác ATE và ACT đồng dạng (vì có góc A chung và ·ATE = TCA ) 2 2 + Suy ra: AT = AC ⋅ AE = 4 R (không đổi). trong tam giác vuông ABD ta có: AD.2 5 1.

ta cã: 1 152 × 30π V = V1 − V2 = π R 2 h − π r 2 h ' = − 1000π = 1250π ( cm3 ) 3 3 Khèi níc còn lại trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu lµ mét khèi nãn r h Rh h cã b¸n kÝnh ®¸y lµ r1 vµ chiÒu cao h1 .2 5 Ghi chó: − Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®¸p ¸n nhng ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.+ Hình vẽ thể hiện mặt c¾t h×nh nãn vµ h×nh trô bëi mÆt ph¼ng ®i qua trôc chung cña chóng.2 5 0.2 5 0. thÓ tÝch h×nh nãn vµ thÓ tÝch khèi trô. − §iÓm toµn bµi kh«ng lµm trßn.2 5 0. V1 .2 5 0. 1 π h3 Suy ra: V = π r12 h1 ⇔ 1 = 1250π ⇔ h13 = 15000 3 12 VËy: ChiÒu cao cña khối níc còn lại trong phÓu là: h1 = 3 15000 = 10 3 15 (cm) 0. Ta cã DE//SH nªn: h ( R − r ) 30 × 5 DE DB = ⇒ DE = = = 10 (cm) SH HB R 15 Do ®ã: ChiÒu cao cña h×nh trô lµ h ' = DE = 10 (cm) + NÕu gäi V . V2 lÇn lît lµ thÓ tÝch khèi níc còn lại trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu. 6 . Ta cã: 1 = 1 ⇒ r1 = 1 = 1 R h h 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful