การจัดสมดุลสายงานผลิต

(Production Line Balancing)
โดย

รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

การจัดสมดุลสายการผลิต(ประกอบ)
(Production Line Balancing )


ความหมายและเป้าหมาย
คุณลักษณะของสายงานผลิตแบบประกอบ
ปัญหาการจัดสมดุลสายงายผลิต
คาจากัดความ
ข้ อมูลป้อนเข้ า
ขั้นตอนการจัดสมดุลสายงานผลิต
ขั้นตอนการจัดงานเข้ าสถานีงาน
การประเมินผลการจัดสมดุล

1

การจัดสมดุลสายการผลิต
คือ การจัดงานให้ กบั สถานีงานต่ างๆในโรงงาน ทีม่ ีการ
ผลิตต่ อเนื่องกันไปตลอดสายการผลิต โดยพยายามทาให้
ภาระงานในแต่ ละสถานีงานมีความสมดุล กล่ าวคือ มี
อัตราการทางานและเวลาที่ใช้ ในแต่ ละสถานีงานเท่ าๆกัน
สายการผลิต
สถานีงาน # 1

สถานีงาน # 2

สถานีงาน # 3

1.5 นาที

1 .5 นาที

1.5 นาที

1.5 นาที
ต่ อ หน่ วย
2

5 นาที 2 นาที ต่ อ หน่ วย 3 .การจัดสมดุลสายการผลิต • แต่ถา้ หากเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีงานไม่เท่ากัน อัตรา การผลิตของสิ นค้านั้นจะถูกกาหนดโดยเวลาการทางาน ของสถานีงานที่ใช้เวลามากที่สุด ซึ่งเวลาที่ใช้ในสถานี งานที่เป็ นตัวกาหนดอัตราการผลิต เราเรี ยกว่า รอบเวลา ผลิต (CYCLE TIME) รอบเวลาผลิต สายการผลิต สถานีงาน # 1 สถานีงาน # 2 สถานีงาน # 3 1 นาที 2 นาที 1.

การจัดสมดุลสายการผลิต เป้ าหมายการจัดสมดุลสายการผลิต 1. ภายใต้ รอบเวลาผลิตคงที่ เป้าหมายคือจานวน สถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 2 . ภายใต้ สถานีงานน้ อยทีส่ ุ ด เป้าหมาย คือ รอบ เวลาผลิตน้ อยทีส่ ุ ด หรือ อัตราการผลิตสู งสุ ด 4 .

คุณลักษณะของสายงานผลิตแบบประกอบ (Characteristics of Assembly Line)      การปฏิบัตงิ านจะถูกจัดไปตามลาดับขั้นของการผลิต ผลิตภัณฑ์ ถูกใช้ เมื่อระบบสายการผลิตควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ น้อยชนิด แต่ ปริมาณค่ อนข้ างมาก การดาเนินงาน และ พนักงานจะมุ่งไปทีก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์ ชนิดเดียวหรือ2-3 ชนิด อุปกรณ์ ทใี่ ช้ เป็ นแบบจุดประสงค์ เฉพาะงาน การเปลีย่ นรุ่ นการผลิตค่ อนข้ างมีค่าใช้ จ่ายสู งและใช้ เวลานาน 5 .

คุณลักษณะของสายงานประกอบ (Characteristics of Assembly Line)        การไหลของวัสดุเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่อง อุปกรณ์ ขนถ่ ายวัสดุมักจะอยู่กบั ที่ พนักงานไม่ จาเป็ นต้ องมีความชานาญสู ง มีความจาเป็ นในการควบคุมดูแลเพียงเล็กน้ อย งานทางด้ านการวางแผน การจัดตารางการผลิต และ การควบคุม ค่ อนข้ างจะเป็ นแบบเดินตรงไปข้ างหน้ า เวลาในการผลิตหนึ่งหน่ วยค่ อนข้ างสั้ น ของคงคลังระหว่ างผลิต(WIP)ค่ อนข้ างต่า 6 .

.ปัญหาการจัดสมดุลสายงานผลิต (Line Balancing Problem)    สถานีงานจะถูกจัดขึน้ มาเพือ่ ให้ ผลผลิตทีอ่ อกมาจากสถานีหนึ่ง เป็ นตัวป้อนเข้ าสถานีถัดไป(เชื่อมต่ อสถานีต่อเนื่องกัน) การออกแบบผังโรงงานจะเกีย่ วข้ องกับการกาหนดงานย่ อยหนึ่ง หรือหลายงานทีจ่ าเป็ นต่ อการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ หนึ่งหน่ วย ให้ กบั สถานีงาน . . .มีต่อ 7 .

ปัญหาการจัดสมดุลสายงานผลิต (Line Balancing Problem)    งาน วัตถุประสงค์ การจัดสมดุลก็คอื การจัดงานเข้ าสถานีงานเพือ่ ทาให้ เวลา ว่ างงานของพนักงานมีน้อยทีส่ ุ ด นั่นคือ ทาให้ ต้นทุน การวางงานต่าสุ ด และทาให้ สายการผลิตมีอตั ราการผลิตสอดคล้องกาความต้ องการ ในสายการผลิตทีส่ มบูรณ์ แบบ พนักงานทุกคนจะทางานทีไ่ ด้ รับ มอบหมายของตนได้ แล้วเสร็จในเวลาเดียวกัน(โดยการสมมติว่าเริ่มงาน พร้ อมกัน) กรณีดังกล่าวนีจ้ ะส่ งผลให้ ไม่ มีเวลาว่ างงานเกิดขึน้ 1 2 Station 1 10 นาที 3 Station 2 10 นาที 4 5 Station 3 10 นาที . มีต่อ 8 . . .

ปัญหาการจัดสมดุลสายงานผลิต (Line Balancing Problem)  มีเงือ่ นไขหลายประการทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการบรรลุส่ ู สมดุลสายการผลิตทีส่ มบูรณ์ แบบ คือ    เวลาของงานย่ อย ความสั มพันธ์ ก่อนหลังของงาน ลักษณะทีเ่ ป็ นข้ อจากัดตามธรรมชาติของการจัดสมดุล แต่ ละปัญหา 9 .

คาจากัดความ งานย่ อยหรื องาน(TASKS) หมายถึง องค์ประกอบของงานหลัก (WORK) เช่น หยิบปากกา วางตาแหน่งปากกาลงบนกระดาษเพื่อ เขียน เขียนหมายเลข 9 เป็ นต้น งานที่มาก่อน(TASK PRECEDENCE) เป็ นการจัดลาดับก่อนหลังว่ า งานใดควรจะทาก่อน โดยจะแสดงเป็ นรายการงานทีต่ ้ องอยู่ก่อนหน้ า ทันที (Immediately Precede) ของแต่ ละงาน เวลางาน(TASK TIMES) เป็ นปริมาณเวลาที่ใช้ ในการทางานหนึ่งงาน สาหรับพนักงานทีไ่ ด้ รับการอบรมมาอย่ างเหมาะสม หรือเครื่องจักรที่ ไม่ ใช้ คน เวลางานโดยทัว่ ไปจะแสดงในรูปของ นาที หรือ วินาที 1 0 .

D C E.คาจากัดความ เวลางานย่อย งาน A B C D E F G งานอยู่ก่อนหน้ า ทันที ไม่ มี A A B.F 5 A 3 E 4 B 3 C 6 D ลูกศรทาหน้ าทีแ่ สดง ความสั มพันธ์ ก่อนหลัง ของงาน 4 F งานย่อย 5 G ชื่องาน 1 1 .C B.

คาจากัดความ รอบเวลาผลิต(CYCLE TIME) ช่ วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ จะออกมา ที่ปลายสายการผลิตทีละหน่ วย เช่ น 10 นาที ต่ อหน่ วย โดยทัว่ ไปรอบเวลาผลิตจะขึน้ อยู่กบั อัตราการผลิต เวลาผลิตต่ อชั่วโมง(PRODUCTIVE TIME PER HOUR) ปริมาณเวลาการทางานโดยเฉลีย่ ในแต่ ละชั่วโมงของสถานีงาน เช่ น 50 นาที ต่ อชั่วโมง ในบางช่ วงเวลาเครื่องจักรอาจจะไม่ มี การทางาน เช่ น ช่ วงเวลาทานอาหารกลางวัน ช่ วงเวลาพัก ระหว่ างงาน เวลาส่ วนตัวเครื่องจักรเสี ย ชิ้นส่ วนไม่ เข้ า เป็ นต้ น 1 2 .

G (6+3. B (5+5=10) นาที มีต่อ…. D E. C.คาจากัดความ สถานีงาน(WORK STATION) ตาแหน่ งทีต่ ้งั สถานทีท่ างานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ทางานกลุ่มหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ซึ่งงานกลุ่ม ดังกล่าวอาจจะต้ องการความชานาญในลักษณะคล้ายๆกัน ซึ่ง สามาถทางานให้ เสร็จภายในรอบเวลาทีก่ าหนดด้ วยพนักงาน คนเดียวหรือเครื่องจักรอัตโนมัตชิ ุ ดเดียว สถานีงาน A.5=9.5) นาที (3+3+4=10) นาที 1 3 .F..

คาจากัดความ สถานีงาน(WORK STATION) โดยทัว่ ไป สถานีงานสามารถแบ่ งได้ 2 ประเภท คือ 1. สถานีงานที่ไม่ มีคนประจาการประกอบด้ วย เครื่องจักรทีไ่ ม่ มีผู้ควบคุม เช่ นหุ่นยนต์ (robuts) 1 4 . สถานีงานทีม่ ีคนอยู่ประจาการ ประกอบไปด้ วย คนงานทีท่ างานกับเครื่องจักร และ/หรือ เครื่องมือ 2.

B E E E รอบเวลาผลิต 1 นาที/หน่ วย งาน A = 1.5 นาที งาน B = .5นาที งาน E = 3 นาที/หน่ วย 1 5 .คาจากัดความ หน่ วยผลิต (WORK CENTER) ตาแหน่ งทีต่ ้งั สถานทีท่ างานทีไ่ ด้ มีการจัดสถานีงานที่ เหมือนกัน 2 สถานีหรือมากกว่ าเอาไว้ ด้วยกัน กรณีที่มีความจาเป็ นจะต้ องจัดสถานีงานมากกว่ าหนึ่ง สถานีเพือ่ ให้ เพียงพอกับกาลังการผลิตตามทีไ่ ด้ พจิ ารณาจากรอบ เวลาผลิต สถานีงานเหล่านั้นจะถูกรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นหน่ วยผลิต สถานี งาน หน่ วย ผลิต A.B A.

คาจากัดความ จานวนสถานีงานที่เปิ ดทางาน(NUMBER OF WORK STATION WORKING) ปริมาณงานที่ต้องทาในหน่ วยผลิต(work center)หน่ วย หนึ่ง จะแสดงออกในรูปของจานวนสถานีงาน เช่ น ปริมาณงาน 28 ชั่วโมงทีห่ น่ วยผลิตหน่ วยหนึ่งทีท่ างานวันละ 8 ชั่วโมง จะเท่ ากับการเปิ ด ทางานของ 3.5 หรือ 4 สถานีงาน(28/8) จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด(MINIMUM NUMBER OF WORK STATION) จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ดตลอดสายการผลิตทีจ่ ะสามารถ จัดเตรียมการผลิตได้ ตามต้ องการ ซึ่งจะสามารถคานวนได้ จาก ผลรวมของเวลางานย่ อยทั้งหมด X อัตราการผลิตต่ อหน่ วยเวลา เวลาผลิตที่มีอยูต่ ่อหน่วยเวลา 1 6 .

คาจากัดความ จานวนสถานีงานจริ ง(ACTUAL NUMBER OF WORK STATIONS) คือจานวนสถานีงานทั้งหมดที่ต้องการตลอดสายการผลิต ซึ่งคานวณ จากผลรวมของจานวนสถานีงานที่เปิ ดทางานจริง จากการจัดงานเข้ า สถานีงาน ประสิทธิภาพการใช้ งาน(UTILIZATION) เปอร์ เซ็นของเวลาที่ สายการผลิตทางาน โดยปกติประสิทธิภาพการใช้ งานจะคานวนได้ จาก จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด จานวนสถานีงานจริง X 100 1 7 .

คานวณรอบเวลาผลิต 6. เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ลาดับก่อนหลังของงานย่อย 4. คานวณประสิ ทธิภาพของสายการผลิต 9. คานวณจานวนสถานีงานต่าสุ ดที่ตอ้ งการ(ตามทฤษฎี) 7. กาหนดลาดับความสัมพันธ์ของงานย่อยต่างๆ 3. หากผลการจัดสมดุลไม่เป็ นที่พอใจ จัดสมดุลใหม่โดยใช้เกณฑ์ใหม่ 1 8 . ศึกษาขั้นงานย่อยที่จาเป็ นต้องใช้ในการประกอบเป้ นผลิตภัณฑ์ 2. ประมาณการเวลาของงานย่อยต่างๆ 5.ขั้นตอนการจัดสมดุลสายการผลิต 1. กาหนดงานย่อยให้กบั แต่ละสถานีงาน 8.

จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด = เวลาทั้งหมดทีใ่ ช้ ใน อัตราการผลิตที่ต้อง การผลิตหนึ่งหน่ วย X การต่ อหน่ วยเวลา เวลาผลิตทีม่ อี ยู่ท้งั หมดต่ อหน่ วยเวลา 1 9 . รอบการผลิต = เวลาผลิตทีม่ อี ยู่ท้งั หมดต่ อหน่ วยเวลา จานวนสถานีงานทีกาหนดไว้ 3. รอบการผลิต = เวลาผลิตทีม่ อี ยู่ท้งั หมดต่ อหน่ วยเวลา อัตราการผลิตที่ต้องการต่ อหน่ วยเวลา 2.สู ตรทีใ่ ช้ ในการจัดสมดุลสายการผลิต 1.

อัตราการผลิตสู งสุ ดภายใต้ สถานีงานที่กาหนดไว้ : เวลาผลิตทีม่ อี ยู่ท้งั หมดต่ อหน่ วยเวลา = เวลาทั้งหมดที่ใช้ ในการผลิตหนึ่งหน่ วย จานวนสถานีงานทีต่ ้ องการ 2 0 . ประสิ ทธิภาพของสถานีงาน = 5. ประสิ ทธิภาพสายการผลิต = เวลาทั้งหมดที่จัดให้ สถานีงาน รอบเวลาผลิต จานวนสถานีงานน้ อยทีส่ ุ ดตามทฤษฎี X 100 จานวนสถานีงานทีจ่ ัดได้ จริง 6.สู ตรทีใ่ ช้ ในการจัดสมดุลสายการผลิต 4.

. .ข้ อมูลป้อนเข้ า(Inputs) อัตราการผลิตที่ต้องการจากสายการผลิต หรือ รอบเวลาผลิต รอบเวลาผลิตคือส่ วนกลับของอัตราการผลิต  งานย่ อยทั้งหมดทีจ ่ าเป็ นต่ อการประกอบผลิตภัณฑ์ (งานย่ อย เหล่ านีจ้ ะถูกสมมุตวิ ่ าไม่ สามารถแบ่ งให้ ย่อยไปกว่ านีไ้ ด้ แล้ ว)  ข้ อจากัดต่ างๆในการปฏิบัตง ิ าน เช่ น จานวนงานมากทีส่ ุ ดในแต่ ละสถานีงาน งานทีต่ ้ องอยู่สถานีงานเดียวกันเนื่องจากเครื่องมือ จากัด ต้ องใช้ ชุดเดียวกัน . มีต่อ   2 1 .

ข้ อมูลป้อนเข้ า(Inputs)   ประมาณเวลาทีใ่ ช้ ในแต่ ละงานย่ อย(เวลามาตรฐาน) ลาดับความสาคัญก่อนหลังของงาน  ความสั มพันธ์ ดังกล่ าวนีจ ้ ะหาได้ จากเงื่อนไขทางเทคนิคการผลิตที่ นามาใช้ กบั ผลิตภัณฑ์  ความสั มพันธ์ ดังกล่ าวนีจ ้ ะแสดงในรูปของโครงข่ าย(Network)ทีร่ ู้จกั กันในชื่อของ แผนภาพก่อนหลัง(Precedence diagram) 2 2 .

ขั้นตอนการจัดงานเข้ าสถานีงาน 1. เปิ ดสถานีงานใหม่ โดยกาหนดให้ มีเวลาของสถานีเต็มรอบเวลา การผลิต 2 3 . ถ้ ายังไม่ ได้ กาหนดไว้ ให้ หารอบเวลาการผลิตก่ อน ต้ องจาไว้ ว่า รอบเวลาการผลิต คือส่ วนกลับของอัตราการผลิต ต้ องมั่นใจว่ า รอบเวลาการผลิตต้ องมีหน่ วยเวลาเหมือนกับหน่ วยเวลาของงาน ย่ อย 2. เลือกเกณฑ์ ตาม Heuristic การจัดสมดุลสายงายผลิตเพือ่ ช่ วยใน การจัดงานเข้ าสถานีงาน 3.

ขั้นตอนการจัดงานเข้ าสถานีงาน 4. พิจารณาว่ ามีงานใดบ้ างทีเ่ ป็ นไปได้ ในการจัดงานเข้ าสถานีงานในขณะนั้น สาหรับงานที่เป็ นไปได้ นีจ้ ะต้ องมีองค์ ประกอบ 2 ประการ  งานทั้งหมดทีอ ่ ยู่ก่อนหน้ างานนั้น จะต้ องถูกจัดเข้ าสถานีงานเรียบร้ อย แล้ว  เวลางานย่ อยจะต้ องน้ อยกว่ าหรื อเท่ ากับเวลาส่ วนที่เหลือของรอบเวลา ของสถานีงานนั้น  ถ้ าไม่ มีงานใดที่เป็ นไปได้ แล้ ว แสดงว่ าการจัดงานเข้ าสถานีงานนั้นเสร็ จ เรียบร้ อย ให้ ย้อนกลับขั้นตอนที่ 3 เพือ่ เปิ ดสถานีงานใหม่  ถ้ างานย่ อยทุกงานได้ ถูกจัดหมดแล้ ว ให้ ไปทีข ่ ้นั ตอนที่ 6) 2 4 .

ขั้นตอนการจัดงานเข้ าสถานีงาน 5. จัดงานเข้ าสถานีงานตามเกณฑ์ ที่เลือกไว้ ในขั้นตอนที่ 2 แล้ ว ลดรอบ เวลาทีเ่ หลือของสถานีงานลงตามเวลาของงานทีไ่ ด้ ถูกเลือกจัดเข้ าสถานี ย้ อนกลับไปขั้นตอนที่ 4 6. คานวณประสิ ทธิภาพของสายการผลิต 2 5 .

กระบวนการ HEURISTIC ในการจัดสมดุลสายการผลิต กระบวนการHeuristic เป็ นวิธีการในการพิจารณาคัด เลือกงานเพือ่ กาหนดให้ กบั สถานีงานโดยใช้ เกณฑ์ ง่ ายๆทีใ่ ห้ ผลเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัตหิ ลายๆเกณฑ์ เปรียบเทียบกัน เพือ่ หาผลลัพธ์ ทเี่ หมาะสมทีส่ ุ ด โดยทัว่ ไปกระบวนการ Heuristic จะให้ ผลลัพธ์ ที่ ค่ อนข้ างดีมาก(85-95%) แต่ ไม่ อาจจะรับประกันได้ ว่า จะดีทสี่ ุ ด 2 6 .

เกณฑ์ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้ งาน(Incremental Utilization Heuristic) เพิม่ งานเข้ าสถานีงานทีล่ ะงานตามลาดับของงานที่มาก่อน จนกระทั่งประสิ ทธิภาพการใช้ งานเป็ น 100 % หรือเริ่มตกลง มีต่อ…. 2 7 . เกณฑ์จานวนงานที่ต่อเป็ นลูกโซ่ตามหลังมากที่สุด 4. เกณฑ์ผลรวมของเวลางานที่ต่อเป็ นลูกโซ่ต้ งั แต่งานที่พิจารณาถึง งานสุ ดท้ายมากที่สุด 5. เกณฑ์เวลาน้อยที่สุดก่อน 3. เกณฑ์ เวลางานยาวทีส่ ุ ด (Longest-Task-Time Heuristic) เพิม่ งานเข้าสถานีงานที่ละงานตามลาดับของที่มาก่อน ถ้ามีหลายงาน ให้เลือกงานที่ใช้เวลางานยาวที่สุดก่อน 2..เกณฑ์ ทางHeuristicในการกาหนดงานเข้ าสถานีงาน 1.

D G H 3 5 K 2 6 5 I J 8 M 7 4 5 O L 6 N 3 7 ถ้ างานทีต่ ้ องเลือกเข้ าสถานีงานคือ D . F * ถ้ าใช้ เกณฑ์ 1 เลือกงาน F ก่อน * ถ้ าใช้ เกณฑ์ 2 เลือกงาน E ก่อน 2 8 . E .ตัวอย่ างเกณฑ์ การเลือกงานเข้ าสถานีงาน 2 4 B E F A C 3 มีต่อ….

2 9 .ตัวอย่ างเกณฑ์ การเลือกงานเข้ าสถานีงาน 2 4 B D E F A C 3 G 5 K 2 6 5 I J 8 M 7 4 5 O L 6 N 3 7 H 3 ถ้ างานที่ต้องเลือกเข้ าสถานีงานคือ G และ H * ถ้ าใช้ เกณฑ์ 3 เลือกงาน G ก่อน มีต่อ….

ตัวอย่ างเกณฑ์ การเลือกงานเข้ าสถานีงาน 2 4 B D E F A C 3 G 5 K 2 6 5 I J 8 M 7 4 5 O L 6 N 3 7 H 3 ถ้ างานที่ต้องเลือกเข้ าสถานีงานคือ K และ L * ถ้ าใช้ เกณฑ์ 4 เลือกงาน K ก่อน มีต่อ…. 3 0 .

ตัวอย่ างเกณฑ์ การเลือกงานเข้ าสถานีงานกรณีเวลางานย่ อยมากว่ ารอบเวลาผลิต 2 A 4 B D E F C 3 G 5 K 2 6 5 I J 8 M 7 4 5 O L 6 N 3 7 H 3 ถ้ างานที่ต้องเลือกเข้ าสถานีงานคือ B และ C ซึ่งขณะนั้นมีงาน A อยู่ก่อนแล้ ว และ ต้ องการรอบเวลา 3นาทีต่อหน่ วย * ถ้ าใช้ เกณฑ์ 5 เลือกงาน B ก่อน เพราะ จะทาให้ ประสิ ทธิภาพหน่ วยผลิต = 100 % แต่ จะต้ อง มี 2 สถานีงาน แต่ ละสถานีมี ภาระงาน 6นาที(A/2+B/4) ดังนั้นในเวลา 6 นาที จะมีงานออกมา 2 หน่ วย(AB) โดย 3 เฉลีย่ 3นาทีต่อหน่ วย(AB) เท่ ากับรอบเวลาผลิต พอดี 1 .

เกณฑ์ ทางHeuristicในการกาหนดงานเข้ าสถานีงาน
เกณฑ์ของกระบวนการHeuristicแบ่งการประยุกต์ได้เป็ นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม :
1. กลุ่มที่มีงานหนึ่งงานหรื อหลายงานที่มีเวลางานมากกว่ารอบเวลา
ผลิต เกณฑ์ที่จะต้องเลือกคือ เกณฑ์เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งาน(เกณฑ์ 5)
2. กลุ่มที่มีเวลางานแต่ละงานน้อยกว่ารอบเวลาผลิต
เกณฑ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้คือเกณฑ์ 1-4

มีต่อ…..

3
2

เกณฑ์ ทางHeuristicในการกาหนดงานเข้ าสถานีงาน
• เกณฑ์ 1-4 เหมาะกับปัญหาการจัดสมดุลที่ :
• เวลางานทุกงานน้ อยกว่ าหรือเท่ ากับรอบเวลาผลิต ในปัจจุบันมีการ
ปรับแก้ไขให้ สามารถใช้ กบั เวลางานทีม่ ากกว่ ารอบเวลาการผลิตได้ งาน
• ไม่ สามารถมีสถานีงานซ้ากัน อาจเนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ มี
จากัด
• การจัดสายการผลิตเน้ นให้ ความสาคัญกับจานวนสถานีงานและความ
ต้ องการจานวนเครื่องมือและ อุปกรณ์ น้อยทีส่ ุ ด
มีต่อ…..

3
3

เกณฑ์ ทางHeuristicในการกาหนดงานเข้ าสถานีงาน
• เกณฑ์ 5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน

• เหมาะกับปัญหาการจัดสมดุลทีเ่ วลางานหนึ่งงานหรือหลายงานมากกว่ ารอบ
เวลาผลิต และสามารถใช้ กบั ปัญหาการจัดสมดุลไม่ ว่าเวลางานจะสั มพันธ์ อย่ าง
ไรกับรอบเวลาผลิต
• กระบวนการนีจ้ ะระบุความต้ องการใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือเป็ นพิเศษ
ดังนั้นถ้ าการวิเคราะห์ เน้ นความสาคัญทีจ่ านวนสถานีงานน้ อยทีส่ ุ ด
หรือ หากมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในสายการผลิตมากมายและไม่ แพงมาก
เกณฑ์ ดงั กล่าวนีก้ จ็ ะมีความเหมาะสม

3
4

จะร้ ูได้ อย่ างไรว่ าสายการผลิตทีจ่ ัดนั้นดีหรื อไม่ ?
ประสิ ทธิภาพการใช้งาน(Utilization) เป็ นวิธีการหนึ่งซึ่งเป็ นรู ปธรรมในการ
พิจารณาว่าแบบแผนการจัดสมดุลเข้าไกล้ความสมบูรณ์แบบเพียงใด
ประสิทธิภาพการใช้ งาน(UTILIZATION) คือ เปอร์ เซ็นของเวลาที่
สายการผลิตทางาน โดยปกติประสิทธิภาพการใช้ งานจะคานวนได้ จาก
=

หรื อ
=

จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ดทฤษฎี
X 100
จานวนสถานีงานจริง
ผลรวมของเวลางานย่ อยทุกๆงาน
X 100
รอบเวลาผลิต X จานวนสถานีงานจริง
3
5

แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการผลิตที่เป็ นเลิศ

ความพยายามในการทาให้ ผงั โรงงานเกิดความยืดหยุ่น
การอบรมให้ พนักงานทางานได้ หลายงาน
จัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกันอย่ างเพียงพอ
ทาให้ หน่ วยผลิตมีความยืดหยุ่น
การถ่ ายโอนอานาจให้ กบั พนักงานที่ได้ รับการอบรมในการ
แก้ ปัญหา
ผังโรงงานขนาดเล็กแต่ มีความกระชับ3
6

การจัดสมดุลสายการผลิต กรณีเวลางานย่ อยน้ อยกว่ ารอบเวลาผลิต 3 7 .

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 20 01 43 02 23 03 วัตถุดบิ R (นาที) 22 86 11 14 22 90 10 04 30 05 06 07 22 37 21 09 15 33 12 21 16 63 F 22 13 08 45 รู ปที่ 13.3 3 8 .

3 เวลามาตรฐานการทางานในแต่ ละ ขั้นตอนรวมกันเท่ ากับ 600 นาที กาหนดให้ ทางานวันละ 8 ชั่วโมง .การกาหนดรอบเวลาผลิต     จากโครงข่ าย ในรู ปที่ 13. 1 ชั่วโมงทาน 60 นาที ถ้ ากาหนดให้ พนักงาน 1 คน ทางานทั้งหมด 16 ขั้นตอน จะได้ รอบเวลาการผลิต 600 นาที หรือ 10 ชั่วโมงต่ อหน่ วย ในกรณีถ้าใช้ 7 คน หรือ 7 สถานีการทางาน เวลาทางานในแต่ ละ สถานีตามทฤษฎีจะเท่ ากับ 600/7 = 86 นาที 3 9 .

การกาหนดรอบเวลาผลิต(ต่ อ)    แต่ รอบเวลาการผลิตที่เป็ นไปได้ จะต้ องไม่ น้อยกว่ าเวลาของงาน ย่ อยทีย่ าวทีส่ ุ ดในโครงข่ าย จากโครงข่ าย มีงานย่ อย 4 ใช้ เวลา 90 นาที ดังนั้น รอบเวลาการ ผลิตจะต้ องไม่ น้อยกว่ า 90 นาที แต่ ถ้าหากต้ องการให้ รอบเวลาการผลิตเท่ ากับ 86 นาทีตามที่ คานวณได้ จาเป็ นจะต้ องหาทางปรับปรุงงานย่ อยเพือ่ ลดเวลา การทางานของงานย่ อย 4 ให้ เหลือเท่ ากับหรือน้ อยกว่ า 86 นาที 4 0 .

การกาหนดรอบเวลาผลิต(ต่ อ)  การจัดสมดุลสายการผลิตในบางครั้ง การจัดให้ ทุกๆสถานีงานมี เวลาการทางานเท่ ากับรอบเวลาการผลิตที่กาหนดไว้ อาจจะ เป็ นไปไม่ ได้ เนื่องจากข้ อจากัดของลาดับขั้นการทางานและเวลา ที่ใช้ ในแต่ ละงานย่ อย จึงอาจจาเป็ นจะต้ องเพิม่ สถานีงานเพือ่ ให้ ได้ รอบเวลาตามต้ องการทีไ่ ด้ กาหนดไว้ 4 1 .

วิธีจดั สมดุลสายการผลิต วิธี Kilbride และ Wester • วิธีนีเ้ ป็ นวิธีทพี่ จิ ารณาการจัดสมดุลด้ วยคนให้ ประสิ ทธิภาพ ในการจัดสมดุลสู ง แต่ ไม่ เหมาะทีจ่ ะนามาใช้ ในการทางานจริง เนื่องจากการทางานจริงจะมีงานทีต่ ้ องจัดสมดุลมาก แต่ สาหรับกรณีงานย่ อยน้ อยๆ วิธีนีค้ ่ อนข้ างจะได้ ผลดี 4 2 .

หากมีงานที่สามารถจัดเข้ าสถานีงานได้ มากกว่ า 1 งานให้ พิจารณาเลือกจากงานที่ทาให้ เวลารวมของเข้ าสถานีงาน ใกล้ เคียงกับรอบเวลาการผลิตมากทีส่ ุ ด หมายเหตุ งานที่สามารถจัดเข้ าสถานีงานได้ จะต้ องไม่ ขดั กับ ลาดับขั้นของงาน 4 3 . เริ่มจากงานแรกทางซ้ ายมือของแผนภาพโครงข่ าย หากมีงาน เพียงงานเดียว ให้ นางานเข้ าสถานีงานได้ เลยแต่ มีข้อแม้ ว่า จะต้ องไม่ ไม่ ทาให้ เวลาในสถานีงานเกินรอบเวลาการผลิต 2.วิธี Kilbride และ Wester  แนวทางการจัดสมดลตามวิธี Kilbride และ Wester 1.

4 บริษัทแห่ งนีไ้ ด้ กาหนดรอบเวลาผลิตเท่ ากับ 10 นาที 2 2 3 5 6 2 6 5 4 5 เวลาในการทางานขั้นตอนที่ 6 6 1 3 7 7 9 5 10 4 11 1 8 4 4 .ตัวอย่ างที่ 1 บริษทั แห่ งหนึ่งกาลังพิจารณาจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งมี แผนภาพโครงข่ ายแสดงลาดับขั้นในการสร้ างผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในรู ปที่ 13.

3 ซึ่งทาให้ รอบเวลาการผลิตเท่ ากับ 10 นาที 10 นาที สถานี ง านที ่ 1 2 2 6 5 ประสิ ทธิภาพของ 2 3 4 5 สถานี ง าน 100 % เวลาในการท างานขั ้ น ตอนที ่ 6 5 6 6 1 3 7 7 9 5 10 4 11 1 8 4 5 . รวมขั้นงาน 1 .แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 1. 2 .

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 2. รวมขั้น งาน 7 และ 8 เข้ าสถานีงานที่ 2เวลารวม 8 นาที สถานี ง านที ่ 2 2 2 6 5 ประสิ ทธิภาพของ 2 3 4 5 สถานี ง าน 80 % เวลาในการท างานขั ้ น ตอนที ่ 6 5 6 6 1 3 7 7 8 10 9 1 5 4 11 8 นาที 4 6 .

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 3. รวมขั้น งาน 6 และ 9 เข้ าสถานีงานที่ 3 เวลารวม 8 นาที สถานี ง านที ่ 3 2 2 6 5 ประสิ ทธิภาพของ 2 3 4 5 สถานี ง าน 80 % 5 6 8 นาที 6 1 3 7 7 9 5 10 4 11 1 8 4 7 .

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 4. รวมขั้น งาน 4 งานเดียว เข้ าสถานีงานที่ 4 เวลารวม 6 นาที สถานี ง านที ่ 4 2 2 6 5 ประสิ ทธิภาพของ 2 3 4 5 สถานี ง าน 60 % 5 6 6 1 3 7 7 9 5 10 4 11 1 8 4 8 .

รวมขั้น งาน 5 และ งาน10 เข้ าสถานีงานที่ 5 เวลารวม 10 นาที 2 2 2 3 6 5 4 5 10 นาที 5 6 6 1 3 7 7 9 5 10 4 11 1 8 4 9 .แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 5.

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 5. รวมขั้น งาน 5 และ งาน10 เข้ าสถานีงานที่ 5 เวลารวม 10 นาที 2 2 2 3 6 5 4 5 5 6 10 นาที 6 1 3 7 7 9 1 8 5 10 สถานีงานที4่ 5 11 ประสิ ทธิภาพของ สถานีงาน 100 % 5 0 .

รวมขั้น งาน 11 งานเดียว เข้ าสถานีงานที่ 6 เวลารวม 4 นาที 2 2 2 3 6 5 4 5 5 6 6 1 3 7 7 9 5 10 สถานีงานที่ 6 ประสิ ทธิภาพของ สถานีงาน 40 % 4 11 1 8 5 1 .แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 6.

7 เปอร์ เซ็นต์ 5 2 .ประสิ ทธิภาพโดยเฉลีย่ ของสายการผลิต = 100 % + 80% + 80% + 60% +100% + 40% 6 = 76.

วิธี Helgeson-Birnie แนวทางของ Helgeson-Birnie คือการจัดลาดับงานเข้ า สถานีงานตามนา้ หนักตาแหน่ งของงาน(Ranked Positional Weight)  นา้ หนักตาแหน่ ง( Positional Weight)ของงานแต่ ละงาน สามารถหาได้ จาก เวลารวมของงานทีต่ ่ อกันเป็ นลูกโซ่ ภายในโครงข่ าย นับตั้งแต่ ข้นั งานทีต่ ้ องการหานา้ หนัก ตาแหน่ ง ต่ อเนื่องไปตามสายงานจนถึงขั้นงานสุ ดท้ าย ของงานในโครงข่ าย  5 3 .

แผนภาพโครงข่ ายแสดงขั้นตอนและลาดับขั้นการประกอบผลิตภัณฑ์ 20 01 43 02 23 03 วัตถุดบิ R (นาที) 22 86 11 14 22 90 10 04 30 05 06 07 22 37 21 09 15 33 12 21 16 63 F 22 13 08 45 รู ปที่ 13.3 5 4 .

ตัวอย่ างการหาน้าหนักตาแหน่ งของงานในโครงข่ าย  จากรู ปที่ 13.3 เราสามารถหานา้ หนักตาแหน่ งของงานแต่ ละงาน ได้ ดงั นี้  ตาแหน่ งงานที่ 01 = 20 + 43 + 22 + 86 + 21 + 63 = 255  ตาแหน่ งงานที่ 02 = 43 + 22 + 86 + 21 + 63 = 235  ตาแหน่ งงานที่ 03 = 23 + 22 + 22 + 86 + 21 + 63 = 237  ตาแหน่ งงานที่ 05 = 30 + 33 + 22 + 22 + 86 + 21 + 63 = 277 5 5 .

การหาค่ าตาแหน่ งของงาน 01 20 01 43 02 23 03 วัตถุดบิ R 22 86 11 14 = 255 นาที 22 90 10 05 15 33 30 06 07 22 37 21 09 63 21 04 12 16 F 22 13 08 45 จากรู ปที่ 13.3 5 6 .

การหาค่ าตาแหน่ งของงาน 02 20 01 43 02 23 03 วัตถุดบิ R 22 86 11 14 = 235นาที 22 90 10 05 15 33 30 06 07 22 37 21 09 63 21 04 12 16 F 22 13 08 45 จากรู ปที่ 13.3 5 7 .

3 5 8 .การหาค่ าตาแหน่ งของงาน 03 20 01 43 02 23 22 03 วัตถุดบิ R 90 22 86 11 14 = 237นาที 10 21 04 30 05 06 07 22 37 21 09 15 33 12 63 16 F 22 13 08 45 จากรู ปที่ 13.

การหาค่ าตาแหน่ งของงาน 05 20 01 43 02 22 23 11 03 วัตถุดบิ R = 277 นาที 86 14 22 90 10 30 05 33 06 37 21 07 09 63 21 04 15 22 22 12 13 16 F 08 45 จากรู ปที่ 13.3 5 9 .

10 - 6 0 .ตารางแสดงค่ าตาแหน่ งของงานย่ อยแต่ ละงานเรียงตามลาดับจากมากไปน้ อย ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ขั้นงานย่อย 04 05 01 06 03 02 10 11 07 นา้ หนักตาแหน่ ง 304 277 255 247 237 235 214 192 186 ขั้นงานก่อนหน้ า 05 1 3.4 2.

ตารางแสดงค่ าตาแหน่ งของงานย่ อยแต่ ละงานเรียงตามลาดับจากมากไปน้ อย ลาดับที่ 10 11 12 13 14 15 16 ขั้นงานย่อย 09 14 08 12 13 15 16 นา้ หนักตาแหน่ ง 173 170 165 128 106 84 63 ขั้นงานก่อนหน้ า 6.8.9 12 13.11 7 6.14 15 6 1 .

วิธีการจัดสมดุล รอบเวลาการผลิต 90 นาที 6 2 .

7 . 9 6 3 . 1 .เปิ ด สถานีงานที่ 1 เวลาสถานี = 90 4 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ รอบที่ 1 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 4 ภายหลังจากเลือกงานที่ 4 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 0ซึ่งไม่ สามารถจัดงานเข้ าสถานีงานได้ อกี จึง ปิ ดสถานีงานที่ 1 และเปิ ดสถานีงานที่ 2 4 .3 . 5 .

3 . 9 6 4 . 7 .เปิ ด สถานีงานที่ 2 เวลาสถานี = 30 5 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที รอบที่ 2 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 5 ภายหลังจากเลือกงานที่ 5 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 60 ซึ่งสามารถ จัดงานเข้ าสถานีงานที่ 2 ได้ อีก งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 5 . 1 .

3 .สถานีงานที่ 2 เวลาสถานี =30+20 = 50 5 1 เวลาสถานีงานคงเหลือ 60 นาที รอบที่ 2(ต่ อ) งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 1 ภายหลังจากเลือกงานที่ 1 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 40 ซึ่งสามารถ จัดงานเข้ าสถานีงานที่ 2 ได้ อีก งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 1 . 9 6 5 . 6 . 7 .

9 ภายหลังจากเลือกงานที่ 6 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 7 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list ไม่ สามารถจัด งานเข้ าสถานีงานที่ 2 ได้ อีก จึงเปิ ด สถานีงานที่ 3 6 6 .2.3.7.รอบที่ 2(ต่ อ) สถานีงานที่ 2 เวลาสถานี =30+20+33=83 5 1 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 6 6 เวลาสถานีงานคงเหลือ 40 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 6.

รอบที่ 3 เปิ ด สถานีงานที่ 3 เวลาสถานี = 23 3 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 3 ภายหลังจากเลือกงานที่ 3 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 67 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list สามารถจัดงาน เข้ าสถานีงานที่ 3 ได้ อีก 3.7.9 6 7 .2.

9 6 8 .รอบที่ 3(ต่ อ) สถานีงานที่ 3 เวลาสถานี = 23 +43 = 66 3 2 เวลาสถานีงานคงเหลือ 67 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 2 ภายหลังจากเลือกงานที่ 2 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 24 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list สามารถจัดงาน เข้ าสถานีงานที่ 3 ได้ อีก 2 . 10 . 7 .

7 . 9 ภายหลังจากเลือกงานที่ 10 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 2 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list ไม่ สามารถ จัดงานเข้ าสถานีงานที่ 3 ได้ อีก เปิ ด สถานีงานที่ 4 6 9 .รอบที่ 3 (ต่ อ) สถานีงานที่ 3 เวลาสถานี = 23 +43 + 22= 88 3 2 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 10 10 เวลาสถานีงานคงเหลือ 24 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 10 .

รอบที่ 4 เปิ ด สถานีงานที่ 4 เวลาสถานี = 22 11 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 11 ภายหลังจากเลือกงานที่ 11 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 68 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list สามารถจัด งานเข้ าสถานีงานที่ 4 ได้ อีก 11. 7 . 9 7 0 .

9 . 14 7 1 .รอบที่ 4(ต่ อ) สถานีงานที่ 4 เวลาสถานี = 22+21 =43 11 7 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 7 ภายหลังจากเลือกงานที่ 7 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 47 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list สามารถจัดงาน เข้ าสถานีงานที่ 4 ได้ อีก 7 .

รอบที่ 4(ต่ อ) สถานีงานที่ 4 เวลาสถานี = 22+21+45=88 11 7 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 9 9 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 9 . 14 . 8 ภายหลังจากเลือกงานที่ 7 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 2 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list ไม่ สามารถจัด งานเข้ าสถานีงานที่ 4 ได้ อีกเปิ ดสถานี งานที่ 5 7 2 .

รอบที่ 5 เปิ ด สถานีงานที่ 5 เวลาสถานี = 86 14 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 14 . 8 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 14 ภายหลังจากเลือกงานที่ 14 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 4 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list แล้ วไม่ สามารถจัดงานเข้ าสถานีงานที่ 5 ได้ อีก เปิ ดสถานีงานที่ 6 7 3 .

รอบที่ 6 เปิ ด สถานีงานที่ 6 เวลาสถานี = 37 8 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 8 ภายหลังจากเลือกงานที่ 8 เข้ าสถานีงาน ทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 53 นาทีซึ่งเมื่อ พิจารณาจากงานใน list แล้ วสามารถจัด งานเข้ าสถานีงานที่ 6 ได้ 8 7 4 .

รอบที่ 6(ต่ อ) สถานีงานที่ 6 เวลาสถานี = 37+22=59 8 12 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 12 ภายหลังจากเลือกงานที่ 12 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 31 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list แล้ ว สามารถจัดงานเข้ าสถานีงานที่ 6 ได้ 12 7 5 .

รอบที่ 6(ต่ อ) สถานีงานที่ 6 เวลาสถานี = 37+22+22=81 8 12 งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 13 13 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ 13 ภายหลังจากเลือกงานที่ 13 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 9 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list แล้ วไม่ สามารถจัดงานเข้ าสถานีงานที่ 6 ได้ เปิ ดสถานีงานที่ 7 7 6 .

รอบที่ 7 เปิ ด สถานีงานที่ 7 เวลาสถานี = 21 15 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 15 ภายหลังจากเลือกงานที่ 15 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 69 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list แล้ ว สามารถจัดงานเข้ าสถานีงานที่ 7 ได้ 15 7 7 .

รอบที่ 7(ต่ อ) สถานีงานที่ 7 เวลาสถานี = 21+63=84 15 16 เวลาสถานีงานคงเหลือ 90 นาที งานทีน่ าเข้ าสถานีงานได้ งานที่เลือกเข้ าสถานีงาน ในขั้นนี้ คือ งาน 16 ภายหลังจากเลือกงานที่ 16 เข้ าสถานี งานทาให้ เวลาสถานีคงเหลือ 6 นาทีซึ่ง เมื่อพิจารณาจากงานใน list แล้ วไม่ มี งานเหลือ จึงจบการจัดสมดุล 16 7 8 .

12.2.9 14 8.1.16 เวลาของสถานีงาน ประสิ ทธิภาพสถานี งาน 90 100% 30+20+33=83 92% 23+43+22=88 98% 22+21+45=88 98% 86 96% 37+22+22=81 90% 21+63=84 93% 7 9 .13 15.6 3.10 11.7.ผลลัพธ์ การจัดสมดุล สถานีงานที่ 1 2 3 4 5 6 7 ขั้นงานที่จัดเข้ าสถานี งาน 4 5.

6 30+20+33=83 92% = = 95.2.3% 8 0 .3% 3 3.ผลลัพธ์ การจัดสมดุล สถานีงานที่ ขั้นงานที่จัดเข้ าสถานี เวลาของสถานีงาน ประสิ ทธิภาพสถานี งาน งาน ประสิ ท ธิ ภ าพโดยเฉลี ย ่ ของสายการผลิ ต 1 4 90 100% 100%+92%+98%+98%+96%+90%+93 2 5.9 14 8.12.7.1.10 98% 7 23+43+22=88 4 5 6 7 11.16 22+21+45=88 86 37+22+22=81 21+63=84 ประสิ ทธิภาพโดยเฉลีย่ ของสายการผลิต 98% 96% 90% 93% 95.13 15.

54 นาทีต่อชั่วโมง 8 1 .กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต : กรณี งานย่อยมากกว่ารอบเวลาผลิต บริษัท E-TECH ผู้ผลิตอีเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่ รายหนึ่ง กาลังออกแบบ สายการผลิตเครื่องคานวณแบบพกพา รุ่น EX2010 โดยโรงงานอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมแห่ งหนึ่งในเขตชานเมื่องกรุงเทพฯ งานย่ อยต่ างๆในการ ประกอบเครื่องคานวณแต่ ละหน่ วย ได้ แสดง ในตารางพร้ อมแล้ว ชิ้นส่ วน ทีใ่ ช้ ประกอบจะถูกลาเลียงมาไว้ บนถาดหน้ าสถานีงานแต่ ละสถานีตามงาน ทีร่ ับผิดชอบ โดยพนักงานแผนกลาเลียงวัสดุง การลาเลียงงานประกอบ ระหว่ างสถานีงานจะใช้ สายพานลาเลียง โดยโรงงานต้ องการให้ สายงาน ประกอบมีอตั ราการผลิต 540 หน่ วยต่ อชั่วโมง เวลาผลิตกาหนดไว้ เท่ ากับ มีต่อ…….

ตารางแสดงรายละเอียดงานย่อยของงานประกอบเครื่ องคานวณ พกพา กรณีศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต งานย่อย A B C D E F G H รายละเอียด งานย่อย วางแผงวงจรลงบน Jig I วางวงจร #1 บนแผง J วางวงจร #2 บนแผง K วางวงจร #3 บนแผง L ติดวงจรกับแผง M บัดกรีวงจรเชื่อมกับ N หน่ วยควบคุมวงจรกลาง O วางวงจรประกอบลงบนแผง เครื่องคานวณ ติดวงจรประกอบกับแผงเครื่องคานวณ รายละเอียด วางและติดส่ วนแสดงผล วางและติด keyboard วางและติดลาตัวส่ วนบน วางและติดตั้งpower วางและติดลาตัวส่ วนล่าง ทดสอบวงจร วางเครื่องคานวนและคู่ มือลงกล่อง 8 2 .

51 .12 .42 .38 .30 .42 I J K L M N O งานอยู่ก่อนหน้ าทันที เวลางาน (นาที) H I J J K.กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต ตารางแสดงความสั มพันธ์ ก่อนหลังของงานย่ อยในการประกอบเครื่องคานวณ งาน A B C D E F G H งานอยู่ก่อนหน้ าทันที ไม่ มี A A A B.32 .48 .36 .L M N .18 .30 .C.18 .39 8 3 .45 .55 .D E F G เวลางาน (นาที) งาน .

คานวณจานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ดตามทฤษฎี 3. คานวนรอบเวลาผลิตต่ อหน่ วยในรู ปของนาที 2. ประเมินประสิ ทธิภาพการใช้ งานของสายการผลิต 8 4 .กรณีศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต แนวทางการดาเนินงาน 1. จัดงานเข้ าสถานีงานให้ มีความสมดุลและได้ อตั ราการ ผลิตตามต้ องการ 4.

รอบเวลาผลิต = เวลาผลิตต่ อชั่วโมง* ความต้ องการต่ อชั่วโมง = 54 นาที/ชั่วโมง 540 หน่ วย/ชั่วโมง = .36 นาที/หน่ วย X 540 หน่ วย/ชั่วโมง 54 นาที/ชั่วโมง = 53.60 หรือ 54 สถานีงาน 8 5 .กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต 1. จานวนสถานีงานทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด = ผลรวมของเวลางานย่ อย X ความต้ องการต่ อชั่วโมง เวลาผลิตต่ อชั่วโมง = 5.10 นาที/หน่ วย 2.

กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต 3. การจัดสมดุลสายงานประกอบ 3.1 ขั้นแรกสร้ างแผนภาพความสั มพันธ์ ก่อนหลัง B A C D K E F G H I J M N O L 8 6 .

3% 98.0 3 100% * 4 8 13 19 80% 96.83 3.8 18.3% C .45+.E.D.32 C.32+.51+.77 C.F .18 + .2 7.28 C.30 3.E .45=.2 จัดงานเข้ าสถานีงาน หน่ วยผลิต งาน 1 A 1 A.D.กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต 3.8 2 90% .51=1.12 = .D .3 8 7 .B 2 2 2 2 จานวนสถานี จานวนสถานีงาน ประสิ ทธิภาพ นาที/เครื่องคานวน ตามทฤษฎี ทีต่ ้ องการจริง สถานีงาน .5% * 96.55=1.7 12.18 1.45+.32+.32+.

55 5.83 18.K .42+.18=1.0% 3 F.55+.O .L.93 9.38+.42+48=1.13 1.4% 3 F.0% 3 F.J .42+48+.กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต 3.44 4 J.2 จัดงานเข้ าสถานีงาน จานวนสถานี จานวนสถานีงาน ประสิ ทธิภาพ หน่ วยผลิต งาน นาที/เครื่องคานวน ตามทฤษฎี ทีต่ ้ องการจริง สถานีงาน 3 F .K.H.G.M .4 9.H .3 10 93.55+.8 5.5 17 97.8% 8 8 .3 19 96.I.L.0% 96.18+.30=1.36+.M.L .42+48+.36+.7% 96.3 2 6 10 15 18 22 รวม 55 90.I .42=.39=2.G .L.5 14 96.0% 96.30+.55+.G.18+.N.54 4 J.36+.18+.74 4 J.7% 3 F.55+.3% 4 J .4 17.38+.38+.30+.0% 96.18+.N .M.5 6 91.K.G.6 14.18+.35 13.36+.K.38=.36=.18 4 J.42+.42 = 1.96 4 J.K.30=1.4 21.65 16.0% 90.H.

5 % 8 9 .L.กรณี ศึกษา 2 การจัดสมดุลสายการผลิต 3.3 สรุปผลการจัดสมดุลสายงานประกอบ หน่ วยผลิตที่ 1 หน่ วยผลิตที่ 2 หน่ วยผลิตที่ 3 หน่ วยผลิตที่ 4 A.B C.H.I J.E F.N.6 = 55 = 97.O 3 สถานี 13 สถานี 17 สถานี 22 สถานี จานวนสถานีจริง = 55 สถานี 4.G.M.D.K. ประสิ ทธิภาพการใช้ งานสายการผลิต 53.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful