You are on page 1of 9

JAWATAN KOSONG KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

Jawatan Kod Gaji Kod Skim Klasifikasi Kumpulan Perkhidmatan Deskripsi Tugas : PEGAWAI TADBIR (KONTRAK) : N41 : 2038 : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN : PENGURUSAN & PROFESIONAL

: Bertanggungjawab menguruskan perolehan peralatan pejabat agensiagensi kerajaan, memberi khidmat pakar runding terhadap sistem kerja serta pengurusan kakitangan, membantu urusan pindah milik, gadaian, melepaskan gadaian dan pajakan serta bertangggungjawab ke atas pembahagian kontrak.

Taraf Jawatan : KONTRAK

2. JADUAL GAJI :
GRED N41 JADUAL GAJI P1 T1 RM1690.28 - P1 T27 RM4640.28

3. SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(b)

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41 : P1 T3); atau (iii) ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh

kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41 : P1 T4); DAN (c) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Jawatan Kod Gaji Kod Skim Klasifikasi Kumpulan Perkhidmatan Deskripsi Tugas

: PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM : S41 : 2409 : PERKHIDMATAN SOSIAL : PENGURUSAN & PROFESIONAL

: Bertanggungjawab kepada Mufti dalam menjalankan kajian penyelidikan dan penyediaan bagi membolehkan Mufti mengeluarkan satu fatwa panduan mengenai keberkesanan sesuatu program yang dirancang dan juga sebagai Urusetia kepada Jawatankuasa Syariah. : TETAP

Taraf Jawatan

2. JADUAL GAJI :
GRED S41 S41 S41 JADUAL GAJI P1 T1 RM1688.89 - P1 T27 RM4638.89 P2 T1 RM1783.51 - P2 T27 RM4917.16 P3 T1 RM1882.31 - P3 T27 RM5219.23

3. SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (i) ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf

(b)

dengannya; atau (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred S41 : P1 T3); DAN (c) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 3 (b) di atas; atau

(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan (b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan Kod Gaji Kod Skim Klasifikasi Kumpulan Perkhidmatan Deskripsi Tugas

: PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT : F29 : 2764 : PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT : SOKONGAN

: Bertanggungjawab membangun program baru untuk sesuatu sistem gunaan komputer, memperkembangkan sistem komputer yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, penyelenggaraan sistem dan

memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna. Taraf Jawatan : TETAP

2. JADUAL GAJI :
GRED F29 F29 F29 JADUAL GAJI P1 T1 RM1544.86 - P1 T21 RM3034.66 P2 T1 RM1615.95 - P2 T21 RM3237.37 P3 T1 RM1690.06 - P3 T21 RM3415.79

3. SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (i) diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29 : P1T1); atau (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29 : P1T2); DAN lulus Bahasa Malaysia/Bahasa melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(b)

4. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik

Komputer adalah layak dipertimbang oleh pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (b) mempunyai kelayakan di perenggan 3 (b) di atas; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan Kod Gaji Kod Skim Klasifikasi Kumpulan Perkhidmatan Deskripsi Tugas

: PENGHULU : NP27 : 2201 : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN : SOKONGAN

: Bertanggungjawab sebagai Pegawai Perhubungan antara Kerajaan dengan rakyat bagi urusan-urusan yang berkaitan dengan Pentadbiran Tanah, Pentadbiran Agama Islam, Keselamatan Pembangunan, Kegiatan Sosial dan Kebajikan Masyarakat di peringkat kampung, mukim, daerah dan negeri.

Taraf Jawatan : TETAP

2. JADUAL GAJI :
GRED NP27 NP27 NP27 JADUAL GAJI P1 T1 RM1204.55 - P1 T26 RM3027.10 P2 T1 RM1274.13 - P2 T26 RM3213.25 P3 T1 RM1346.73 - P3 T26 RM3405.26

3. SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan:-

(b)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun dalam bidang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T3); atau

(ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T6); atau (iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T6); atau (iv) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T10); atau (iv) diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T11); (Calon dengan kelayakan STPM , STAM atau diploma disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang yang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengalaman luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan) DAN (c) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kumpulan Sokongan Gred 17 yang mensyaratkan kelayakan masuk SPM adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penghulu Gred NP27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhdimatan dan:(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 3 (c) di atas; atau

(ii) lulus Peperiksaan Khas; (Calon dengan kelayakan SPM disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun manakala calon dengan kelayakan STPM, STAM atau diploma disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang yang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan) DAN (b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan Kod Gaji Kod Skim Klasifikasi Kumpulan Perkhidmatan

: PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) : W17 : 3461 : PERKHIDMATAN KEWANGAN : SOKONGAN

Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut: (a) Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan. (b) Mengurus dan mengawal peruntukan. (c) Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan (d) Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar (e) Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan. Taraf Jawatan : TETAP

2. JADUAL GAJI :
GRED W17 W17 W17 JADUAL GAJI P1 T1 RM821.89 - P1 T24 RM2152.86 P2 T1 RM873.32 - P2 T24 RM2274.01 P3 T1 RM926.26 - P3 T24 RM2399.46

3. SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

(b)

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T2); atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T5); atau (iv) sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T9); DAN (c) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PERMOHONAN hendaklah dibuat secara online di: http://spn.terengganu.gov.my TARIKH TUTUP : 17 APRIL 2012 A. PANDUAN PERMOHONAN MELALUI INTERNET- ONLINE 1. Pemohonan mestilah dibuat secara dalam talian sahaja (online). Sebarang permohonan manual tidak akan dilayan. 2. Pemohon yang mengisi borang SPNTRe hendaklah terdiri daripada Rakyat Negeri Terengganu sahaja. Pemohon atau bapa pemohon hendaklah dilahirkan di Negeri Terengganu atau pemohon memiliki Sijil Kerakyatan Negeri Terengganu. 3. Pemohon yang ingin mengisi borang SPNTRe ini hendaklah hanya dari mereka yang benar-benar ingin mengisi kekosongan jawatan di Perkhidmatan Kerajaan Negeri Terengganu. 4. Pastikan maklumat yang benar sahaja diisi di dalam permohonan ini. 5. Pemohon yang ingin mengisi borang SPNTRe hendaklah melayari laman web di alamat http://spn.terengganu.gov.my Keterangan Am 1. Pemohon boleh memohon sehingga lima (5) jawatan sahaja. 2. Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Negeri, Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Kerajaan Tempatan, Perkhidmatan Badan Berkanun, dan Perkhidmatan polis/ tentera samada secara tetap, kontrak atau sementara hendaklah mengisi alamat tempat bertugas di ruangan alamat (surat-menyurat) dan juga mengembalikan borang pengesahan ketua jabatan pada atau sebelum tarikh tutup iklan jawatan. MAKLUMAN :1. Kegagalan memenuhi segala maklumat yang diperlukan akan menyebabkan permohonan anda gagal melepasi syarat lantikan jawatan berkenaan. 2. Hanya calon yang tersenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga. 3. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh akhir temuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.