கார்ல் மார்க்ஸ் - History in Tamil

裘™ ñ£˜‚v

Üõ¡ ð£õ‥, õ£… «ðê Þòô£îõ¡. Ýù£™, à¬ö․ð£O. 𣘂è«õ
ðKî£ðñ£è Þ¼‣. Üõ¡ ð˜R™ ªê£Ÿðñ£è«õ Þ¼‣î¶ ðí‥. «ð¼‣F™
ãPò Üõ¡ ܼA™ õ‣¶ G¡ø£¡ ­․ì£․ Ýê£I
å¼õ¡. è‡èO™ ÃLƒ A÷£v, è¿•F™ ¬ñù˜
ªêJ¡ âù ð‣î£õ£ù «î£Ÿø‥. Ýù£™, Üõ¡ ªê…î
è£Kò‥?
«ð¼‣F¡ ªïKê™ õêFò£è Þ¼‚è Ü‣î õ£… «ðê
Þòô£î ã¬öJ¡ «ð¡† 𣂪膴‚¯œ Þ¼‣î ð˜¬ú
Ü«ðv ð‡E‚ªè£‡´ ÞøƒA æ­ù£¡ ­․ì£․
Ýê£I. ²î£K•î ã¬ö, î¡ ð˜¬ú e†è• ¶ó•F,
­․ì£․H¡ ꆬì¬ò‚ ªè£•î£è․ H­‚è, Þ¼õ¼‚¯‥
ꇬì. Æì‥ íM†ì¶.
ꆪìù
­․ì£․,
îù¶
ð˜¬ú
Ü‣î
ã¬ö
F¼­M†ìî£è à‡¬ñ¬ò• î¬ôWö£è․ ¹ó†­․ «ð£ì, ªñ£•î‚ Æìº‥
Ü‣î․ ðKî£ð•¶‚¯Kò õ£… «ðê Þòô£îõ¬ù„ ꣕¶Aø¶. ð£õ‥,
Üõù£™ à‡¬ñ-¬ò„ ªê£™ô¾‥ õNJ™¬ô. ªê£¡-ù£½‥, ܶ â´-ð죶.
ãªù¡ø£™, Üõù¶ «î£Ÿø‥ Ü․ð­. ªð£¶ üùƒ-è¬÷․ ªð£Á•î-õ¬ó,
ã¬ö F¼´-õ£¡.
Þ‣î• î¼í•F™ «ð¼‣F-L¼‣¶ ÞøƒAò Í¡-ø£õ¶ ïð˜ å¼õ˜ ܃«è
õ¼Aø£˜. Üõ¼‚¯ à‡¬ñ ªîK-»‥.
Þ․«ð£¶ ªê£™-½ƒèœ... Ü‣î Í¡-ø£õ¶ ñQî˜ â¡ù ªê…ò «õ‡´‥?
ò£˜ ¯Ÿøõ£O â¡ø à‡¬ñ¬ò ἂ¯ àô¯‚¯„ ªê£™L, Ü‣î ã¬ö¬ò‚
è£․ð£ŸP, ­․ì£․ F¼ì¬ù ܬìò£÷‥ è£†ì «õ‡­ò¶, Üõó¶ èì¬ñ
Ü™ôõ£?
ܬî Üõ˜ ªê…. Üõ˜-... 裘™ ñ£˜‚v. Ü‣î„ êñò•-F™ Üõ˜
ªê…î ¹ó†C, è‥Î-Qê‥; ÜîŸè£è Üõ˜ «ñŸªè£‡ì ð£¬î‚¯․
ªðò˜î£¡... ñ£˜‚Rò‥!
«ð¼‣¬î, è£ô ªõœ÷ñ£è-¾‥... ­․ì£․ Ýê£I¬ò ºîô£O âù․ð´‥
̘wõ£‚-è÷£è¾‥, ÜFè£óñŸø è£óí•- õ£… «ðê Þòô£îõù£A․
«ð£ù Ü‣î ã¬ö¬ò, ªî£N ô£Oò£è¾‥, ð‡¬í Ü­¬ñ ò£è¾‥ âù„
꟫ø ñ£ŸP, «ñ«ô ªê£¡ù ê‥ðõ•¬î․ 𣘕, àôè õóô£ŸP™

ñ£˜‚R¡ ðƒèO․¹ â•î¬ù º‚Aò•¶õ‥ õ£…‣î¶ â¡ð¬î àíó º­»‥!
ò£˜, 裘™ ñ£˜‚v?
è£ô‥ â․ð­ APv¶-¾‚¯ º¡ & APv¶¾‚¯․ H¡ âù Þó‡ì£è․
HK‚è․ð†ì«î£,
Ü․ð­«ò ñQî ¯ô õóô£Ÿ¬ø-»‥ ñ£˜‚ú§‚¯ º¡ & ñ£˜‚ú§‚¯․ H¡
âù Þó‡-ì£è․ HK‚èô£‥. Ü‣î÷¾ î¡ C‣î¬ù-è÷£½‥, «è£†-ð£´è÷£½‥
Þ‣î àôè•¬î„ Yó¬ñ•î CŸHò£è Þ¼‣îõ˜, 裘™ ñ£˜‚v!
‧‧ñQî
¯ô
àò˜¾‚¯‥
êÍè
«ñ¡¬ñ‚¯‥
ܘ․ðE•-¶‚-ªè£œÀ‥
õ£›‚¬èJ™
âF˜-ªè£œÀ‥
¶¡ðƒèO¡
²¬ñ
ï‥¬ñ
弫ð£¶‥
Ü¿•î£¶.ãªù¡ø£™, ܶ ♫ô£¼‚-è£è¾‥ ªê…Aø Fò£è‥!

 âù Üõ«ó
ªê£¡ù£½‥, ñQî-¯ô«ñ 冴ªñ£•îñ£è ñ‡­-J†´, ñ¡Q․¹‚ «è£ó
«õ‡­ò Ü÷¾‚¯• ¶¡ðƒ-è¬÷»‥ ¶òóƒ-è¬÷»‥ ªè£‡ì¶ ñ£˜‚R¡
õ£›‚¬è. Ü´•î ËŸø£‡­¡ Þîòƒ-è¬÷»‥ è‡aó£™ ï¬ù‚¯‥-ð®ò£ù
Üõó¶ õ£›‚¬è, 19&‥ ËŸ-ø£‡­¡ Ýó‥ð è£ô ä«ó£․ð£ML¼‣¶
¶õƒ¯Aø¶.
ªü˜ñQJ¡ «ñŸ¯ ♬ô‚-¯‥ Hó£¡R¡ Aö‚¯ ♬ô‚-¯‥ Þ¬ì«ò,
º­õŸø cô î£õE «ð£ô․ ð£»‥ ÜöAò ¬ó¡ ïF‚ è¬ó. Þ÷‥ ð„¬ê
Gø‚ èìô£è MK‣¶ A삯‥ õò™ªõOèÀ‚¯ ï´«õ, ñ£O¬èèÀ‥
«è£¹óƒ èÀƒ-èÀñ£è‚ è£í․-ð´‥ ð¬ö¬ñ-ò£ù ‧†¬óò˜
 ïèó‥. «îõ£ôò
ñE«ò£¬êèœ «è†´‚-ªè£‡«ì Þ¼‚¯‥ Ü‣î ïèó•-F™, î´‚A M¿‣
Þó‡´ «ð˜ è£L™ Mö «õ‡´‥. å¡Á, ð£FKò£˜, Þ¡ªù£¼õ˜
¹ó†Cò£÷˜. Ü‣î Ü÷¾‚¯․ ð£FK--èÀ‥ «ð£ó£O-èÀ‥ ¹öƒAò ñ‡.
ä«ó£․𣠺¿-õ¶«ñ Hªó…²․ ¹ó†C è£óíñ£è, ¹Fò ¹Fò
õƒèÀ‥ 輕¶¼õ£‚èƒèÀ‥ Ì•¶„ ªê£K‣î è£ô‥.
Ãì«õ ÜóC¡ Ü삯-º¬ø»‥ è´¬ñò£è Þ¼‣î¶. Ýè«õ,
Hó£¡v, ªü˜ñQ âù Þ¼ «îêƒèO½«ñ Ü󲂯 âFó£è‚
ªè£®-H­•îõ˜èœ â™ô£‥  èì•î․ð†´, Þ‣î †¬óò˜
ï輂-¯œ ªè£†ì․ð†ìù˜. Þõ˜-è÷£™ †¬óò˜ ïèó‥
ðóðó․H¡ ¬ñòñ£è Þ¼‣î¶. ñ£¬ô «ïó‥ õ‣¶M†-죫ô,
ñ¶ M´FèO™ 輕¶ «ñ£î™è¬÷‚ «è†è Æì‥ Ãì
Ýó‥H•¶-M´‥. Þó‡´ Üóꣃ-èƒèÀ«ñ, 輕-Fò™õ£Fè¬÷‚ 致 ðò․ðì, Üîù£«ô«ò ñ‚èOì‥ Üõ˜èœ
èî£ï£òè˜è÷£è-!
‧ÞQ Þ‣î àô蕬î õƒèœ- ÝÀ‥!
 âù ♫ô£¼‥ àÁFò£è
ï‥Hù˜.

õ£Q™ ÜFêòƒèœ ã¶‥ Gè›‣-Fó£î Þóªõ£¡P™, 1818&‥ ݇´ «ñ
ñ£î‥ 5&‥ , †¬óò˜ ïèó•F¡ Hó£‚è¡v iFJ¡ 664 Þô‚èI†ì
i†­™, ý˜û™ ñ£˜‚v ñŸÁ‥ ªý¡-K†ì£ âÂ‥ Îî• î‥ðF-Jù¼‚¯․
Hø‣î ݇ ¯ö‣¬î‚¯․ ªðò˜... 裘™ ñ£˜‚v!
ªý˜û™ ñ£˜‚v, î¡ Þîò•-F™ õ£™«ì˜, Ï«ê£ âù »è․ ¹ó†C-ò£÷˜èO¡
輕¶‚è¬÷ àœõ£ƒ-Aò Hªó…²‚è£ó˜.  ªý¡K†-죫õ£, Ü´․𭂯œ«÷«ò î¡ õ£›ï£¬÷ Üì‚A-M†ì Îî ¯´‥ð․ ªð‡ñE. ªü˜ñ¡
ªñ£N «ðê õó£î è£óí•î£™, †¬óò˜ ïèó•-F¡ «ñ™ ÜõÀ‚¯ è£óíñŸø
ðòº‥ èšMJ¼‣î¶.
ªñ£•î‥ ↴ ¯ö‣¬îè¬÷‚ ªè£‡ì Üõ˜è÷¶ Þ™ôø õ£›M™ è¬ìCJ™
I…Cò¶ â¡ù«õ£, å¼ Ý‡ ¯ö‣¬î»‥ Í¡Á ªð‡ ¯ö‣¬îèÀ‥.
å«ó
݇
â¡ðô£
â¡ù«õ£
裘-™
â․ð¾«ñ
♫ô£¼‚¯‥ ªê™ô‥. Ü‚è£ «ê£Hò£, è-èœ âIL,
ÖJv
♫ô£¼‥
ù‚
致
ðò․ð´‥ð­ò£è
ïì‣¶ªè£œõF™ Üõ‚¯ ªó£‥ð․ HKò‥. õ‚W™ ªî£NL™
õ¼ñ£ù‥ ․ð†ì£™, ªý˜û™ ñ£˜‚v î¡ ¯ö‣¬î-èÀ‚¯
«è‚¯èœ õ£ƒA õ¼-õ£˜. CÁõù£ù 裘™, î¡ ê«è£îK-èO¡
ðƒ¬è»‥
îù-A‚-ªè£œ÷

î‣Fóƒè¬÷
Ü­‚è­
ðò¡ð´•F ÜF™ ªõŸP»‥ ªðÁõ£¡. î¡ Ü¿‚¯‚ ¬èè÷£™
ê«è£îK èO¡ «è‚¬è ܲ•îñ£‚¯õ¶ ÜF™ å¡Á. Ü‥ñ£M¡ 臭․ ð£ù
õ÷˜․-H¡ è£óíñ£è, ²•î•¶‚¯․ «ð˜«ð£ù ªð‡ Hœ¬÷è¬÷„ ²ôðñ£è
ãñ£ŸP--ù£¡ 裘™.
«ð˜î£¡ õ‚W«ô îMó, ªý˜û½‚¯․ ªðKî£è õö‚¯-è«÷ õóM™¬ô.
Ü…²‚¯‥ 𕶂¯‥ Ü™ô£ì «õ‡­ò H¬ö․¹. õö‚¯èœ õó£ñ™
Þ¼․ð‚ è£óí‥,  å¼ Îîù£è Þ¼․ð¶î£¡ â¡ð¶ ¹Kò«õ
Üõ¼‚¯ ªõ¯ è£ôñ£JŸÁ!
ñî․ ðŸÁ, Ü‚è£ôè†ì•-F™ êŸÁ ôî-ô£è«õ Þ¼‣î¶. è•«î£L‚è‚ APv¶õ˜èOì•-F™ ܶ ªõPò£è«õ ñ£P-J¼‣î¶. Îî˜è¬÷ Üõ˜èœ M«ó£Fèœ
«ð£™
𣘕îù˜.
Îî˜èÀ‥
«ô²․ð†ìõ˜èœ
Þ™¬ô.
èœî£¡ Iè․ ð¬ö¬ñò£ùõ˜èœ â¡ð¶‥, APv¶«õ
îƒè÷¶ ñî•F™ Hø‣îõ˜î£¡ â¡ð¶‥ Üõ˜è÷¶
è˜õ•¶‚¯‚ è£ó í‥. Þîù£«ô«ò Îî˜-èO¡ «ñ™
APv¶õ˜èœ ñùF™ è´‥ ªõÁ․¹. ªð£¼÷£-î£ó•-F™
îƒè¬÷Mì ã¬öè÷£è Þ¼‣ ‥ Þ‣î Îî˜èOì‥
î¬ô‚èù‥ ñ†´‥ ÜFèñ£è Þ¼‚Aø«î, Þî¬ù â․ð­
Ü삯-õ¶ âù‚ è•«î£L‚è‚ APv¶õ˜èœ àœÀ‚¯œ
¹¬è‣¶-ªè£‡´ Þ¼‣-îù˜. †¬óò˜ ïèó•-F™ â‡E‚-¬èJ™ ¯¬øõ£è
Þ¼‣î Îî˜-èÀ‚¯, îƒè÷£™ õ¼ñ£ù‥ ⶾ‥ õ‣¶-Mì£îð­ â„êK‚¬è-

»ì¡ 𣘕¶‚-ªè£‡ìù˜. Þ¶- Îîó£ù ªý˜û™
ªî£NL™ õö‚¯-èœ A¬ì‚--è£ñ™, ß æ†ì‚ è£óí‥!

񣘂v

õ‚W™

ªð£Á•¶․ ªð£Á•-¶․ ð£˜•î ªý˜û™, ¯´‥ð‚ èwìƒ-èÀ‚è£è «õÁ õNJ™ô£ñ™ ÜF˜„C-Ά´‥ å¼ º­¾‚¯ õ‣. ñ¬ùM‚¯, èíõQ¡ Ü‣î
º­M™
àì¡-ð£´
Þ™¬ô
â¡ø£-½‥,
¯ö‣¬îèO¡ âF˜è£ô•¶‚è£è, APv¶õ ñ‚¯
ñ£Á‥
º­¾‚¯„
ê‥ñF•î£˜.
å¼
ð£FKJ¡
¶¬í-«ò£´
․ó£†-ìv졆´‚¯
ñ£Pò¶ ¯´‥ð‥. ªý˜û™ ñ£˜‚v â¡ø ªðò˜
ªý¡K„ ñ£˜‚v Ýù¶. ñîº‥ ªðò¼‥ ñ£Pò
«õè•F™, Üõ˜è÷¶ õ£›‚¬èJ¡ Gøº‥ ñ£ø•
¶õƒ-Aò¶. õö‚¯èÀ‥ õ‣¶ ¯Mò Ýó‥H•îù. è£ôƒèœ ñ£Pù. Üõ˜-è÷¶ i†­¡
õ‡íº‥, õ£›M¡ àòóº‥ ñ£Pò¶.
Þ․«ð£¶ ªý¡K„ ñ£˜‚v, Hóðôñ£ù õ‚W™.
Ýù£½‥ Üõ¼‚¯,  ñî‥ ñ£Pò «õî¬ù,
àœÙó
Þ‥C•î¶.
î£ò£˜
ªý¡K†-죾‥
ñùî÷-M™ å¼ Îî․ ªð‡í£-è«õ Þ¼‣.
Þî-ù£™ †¬óò˜ ïèó•-F¡ eî£ù Üõ÷¶ ðò‥ Þ¡Â‥ Þ¡Â‥
ÜFèñ£ù¶. ñè¡ è£˜™ ñ£˜‚¬ú â․ð­--ò£õ¶  ð­‚è-¬õ•¶, ï™ô
¯´‥ð• î¬ôõù£è à¼õ£‚è «õ‡´‥ â¡ø â‡í‥ Üõ-Oì‥ ÜFèñ£è
Þ¼‣î¶. Ýù£™ Ü․𣾂«è£, 裘¬ô ᘠªñ„²‥ å¼ M…ë£Q-ò£‚A,
ÜPM½‥ Ü‣îv-F½‥ ܬù•¶ è•«î£L‚è˜-è¬÷-»‥Mì Iè àò˜‣î ñQîù£‚è «õ‡´‥ â¡ø M¼․ð‥.
裘™ ñ£˜‚v Þ¼õó¶ â‡-íƒèO½‥ ñ‡¬í ÜœO․ «ð£ì․«ð£Aø£˜
â¡ð¶ Ü․-«ð£¶ Üõ˜èÀ‚¯• ªîKò£¶!
õóô£Á â¡ð¶ õ˜‚è․ «ð£ó£†ìƒèO¡ õóô£«ø!
CÁõ¡ ñ£˜‚v å¼ ¹Kò£î ¹F˜. à¼A æ´‥ âKñ¬ô‚ ¯ö‥¹ «ð£ô å¼
îA․¹ Üõó¶ ªê£™L½‥ ªêòL½‥ ªõO․ðì, Üõó¶ î£ò£ù
ªý¡K†ì£¾‚¯î£¡ ªð¼‥ î¬ôõL!
Fù‥ Fù‥ ò£ó£õ¶, Ü¿¶ªè£‡´ Þ¼‚¯‥ îƒè÷¶ ñè¬ù‚ ¬èJ™
H­•îð­, ñ£˜‚v ðŸP ¹è£˜ ªê£™ô õ£êL™ õ‣¶ GŸð˜.
Üšõ÷¾î£¡,
è£îõ÷£è,

ªý¡K†ì£¾‚-¯• 裶! Cô êñòƒèO™ ªð£Á¬ñ
¯„Cò£™ ñ£˜‚¬ú M÷£C• -îœOM´õ£œ. ܶ«ð£¡ø

êñòƒèO™ ñ£˜‚R¡ î‣¬îò£ù ªý¡K„ æ­ õ‣¶ ñè¡ «ñ™ Ü­
Mö£ñ™ î´․ð£˜.
Ü‥ñ£Mì‥ Ü­ õ£ƒAò ñè¬ù• î¡ «î£O™ ꣅ•¶‚-ªè£‡´ c÷ ï¬ì ðJ™õ£˜ ªý¡K„. Ü¿¶ «î‥¹‥ ñè¬ù„ ê£‣î․ð´•î, bóI‚è A«ó‚è
ió˜-èO¡ è¬îèœ ªê£™õ£˜. ió bó ê£èêƒèœ ñ£˜‚¬ú ñA›M‚è,
ð£ê‥ªè£‡ìõù£è Ü․ð£M¡
è¿•¬î‚ 膭‚ªè£œõ£¡. â¡ø£½‥ ºó†´•îù‥ I¯‣î ñèù¶ ²ð£õ‥,
Üõù¶ âF˜-è£ô‥ ¯P•¶ ªý¡K„²‚¯‚ èõ¬ô î¼õî£è«õ Þ¼‣î¶.
ñ£˜‚¬ú T‥ù£Rò•F™ «ê˜•¶M†ì£™, â™ô£‥ êKò£A-M´‥ âù
ÜP¾Á•Fù˜ Ü‚è‥-ð‚蕶 ñ‚èœ. T‥ù£Rò‥ â¡ø£™, ªü˜ñQ-J™
ðœO‚Ãì‥ â¡Á ܘ•î‥. †¬óò˜ ïèó T‥ù£-Rò‥ å¡P™ ñ£˜‚v
Üõó¶ 12&‥ õòF™ «ê˜‚è․ð† 죘. ܶõ¬ó i†´„ ÅöL™ 𭕶 õ‣î
ñ£˜‚ú§‚¯, ðœO ¹Fò 裟¬ø• Fø‣¶M†ì¶. Fù‣-«î£Á‥ ðœO‚¯․ ¹ø․ð´‥«ð£¶, îù¶ Ü․ð£M¡ ¹¬è․ð앬î ñø‚-è£ñ™ 𣂪膭™ â´•¶
¬õ•¶‚-ªè£œõ£˜ ñ£˜‚v. Þ‣î․ ðö‚è‥ Üõó¶ ÞÁF  õ¬ó ªî£ì˜‣î¶. êìôñ£è Üõ˜ Aì•î․ð†ì êñò•F½‥ Ü‣î․ ¹¬è․ðì‥ Üõó¶ 𣂪膭™ Þ¼‣ î¶. Ü․ð£-¾‚¯‥ ñ肯‥ Ü․ð­-ªò£¼ ð£ê․ H¬í․¹!
Þîù£™-, ñ£˜‚v î¡ â‡-íƒ-èÀ‚¯ ñ£ø£è MôA„ ªê¡ø-«ð£¶‥
ªý¡K„꣙ «õî¬ù․-ðì- ñ†´‥ º­‣î«î îMó, «õÁ å¡Á‥ ªê…ò
º­òM™¬ô.
ðœOJ™ ñ£˜‚v, 臬í․ ðP‚¯‥ å¼ è£†´„ ªê­ «ð£ô• FK‣-.
ã«î£ å¼ ªè£‣îO․¹‥ Ý«õêº‥ Üõ¬ó„ êî£
ܬô‚-èN•îù.
ÜõKì-I¼‣¶
ªõO․-ð†ì
²´
ªê£Ÿèœ è£ñ™ êè ñ£íõ˜èœ MôA æ­ù˜.
î¡Q-ò™ð£è ªõO․ð†ì èMõê‥- Üõó¶
ܬù•¶․ Hó„¬ù-èÀ‚¯‥ Ýó‥ð‥. ܶ æ˜ Ü÷․ðKò ÝŸø™ªè£‡ì ªè£‣îO‚¯‥ 裆ì£Á. Ü‣î‚
裆ì£Á
H¡ù£†èO™
ªð¼‥
C‣î¬ù
ªõœ÷ñ£è․ ªð¼‚ªè´•¶ ñQî-¯ô•F¡ Hó‥ñ£‡ì
î¬ìè¬÷-â™ô£‥ Ü­•¶ ªï£Á‚A• Éœ-É÷£‚Aò¶.
Ýù£™, Ü‣î„ CÁ õòF™ ò£¼«ñ Ü‣î Ýó‥ð
ªï¼․-H¡ óèCò•¬î ÜPòM™¬ô.
ð­․H½‥ ñ£˜‚v ªðKî£è„ «ê£H‚è-M™¬ô. ã«î£ 塬ø• «î­ Üõó¶
ñù‥ bMóñ£è ܬô‣¶ªè£‡´ Þ¼‣î ê‣î˜․ ð•F™ Üõ¬ó„ ꆪìù
ߘ•î¶ å¼ ¶‡ì-P‚¬è. ܶ Ü․«ð£¶ ªü˜-ñQ¬ò ݇ì ñ¡ù¼‚¯
âFó£ù ¶‡ìP‚¬è. ܬî õ£C‚¯‥ð­ óèCòñ£è Üõ¼‚¯• î‣îõ˜,
Üõó¶ èEî ÝCKò˜ «ü£ý¡.

†¬óò˜ ïèó•¶․ ¹ó†C-ò£÷˜èÀ‚¯‥ Üõ¼‚¯‥ ªï¼ƒAò ªî£ì˜¹ Þ¼‣î¶. ñ£íõ˜-èOì•F™ ðô ¶‡´․ Hó²óƒ-è¬÷ MG«ò£A•¶, Üõ˜è÷¶
Þ÷‥ ªï…C™ 輕¶ M¬îè¬÷ á¡P, ¹ó†C «õ÷£‡¬ñ ªê…¶õ‣
«ü£ý¡. ñ£˜‚ú§‚¯ Ü‣î• ¶‡´․ Hó²óƒèœ F‚¯• ªîKò£î ªè£‣îO․¹èÀ‚¯• F¬ê 裆­ò£è ܬñ‣îù. ñ£˜‚¬ú․ «ð£ô â‡íŸø ñ£íõ˜èÀ‚¯ ÜóCò™ «ð£ó£†ì à혬õ ᆭòõ˜ «ü£ý¡.
Üõ¬ó‚ 裆­‚ªè£´․ð-衫ø Hø‣î-õó£è õ‣ å¼õ˜. Üõ˜ ªðò˜
Mv´v. àîM• î¬ô¬ñ ÝCKò˜. Üóꣃ蕶‚¯ Üõ˜ 裆­‚
ªè£´•îî¡ «ðK™ «ü£ý¡ ¬è¶ ªê…ò․ðì, Ü‣î„ ªê…F ñ£˜‚R¡
ªï…C™ å¼ ð¿‚è‚ è£…„Cò ߆­ò£è„ ªê¼è․-ð†ì¶.
ÞÁF• «î˜¾èœ º­‣îù. Ü․«ð£¶ î¬ô¬ñ ÝCKòó£è․ ªð£Á․«ðŸÁ
Þ¼‣î Mv´vRì‥ ñ£íõ˜-èœ Ü¬ù-õ¼‥ ꣡Pî› ªðŸÁ‚ªè£‡´
«ïK™ M¬ìªðÁ‥ «ïóº‥ õ‣î¶. ñ£íõ˜èœ 嚪õ£¼-õó£è àœ«÷
ªê¡Á õó, ñ£˜‚v ñ†´‥ Ü‣î ܬø‚¯œ ¸¬öò ñÁ•¶, ªõOJ«ô«ò
G¡ÁM†-죘. î¬ô¬ñ ÝCKòKì‥ M¬ìªðŸÁ õ¼ñ£Á ªý¡K„ î¡ ñè¡
ñ£˜‚Rì‥ ñ¡ø£­-ù£˜. ‧裆­‚ ªè£´•î õ£•F-ò£¬ó  弫ð£¶‥
ñ¡Q‚è ñ£†-«ì¡
 âù àÁF-ò£è ñÁ•¶, ªõO«òPù£˜ ñ£˜‚v.
Ü«îêñò‥, Ýèv† 25, 1835&‥ «îF-J†ì Üõ¼¬ìò ï¡ùì•¬î„ ê£¡PîN™, Üõó¶ âF˜è£ô•¬î º¡Ã†­‚ èE‚¯‥ õ¬èJ™ Ý„ê˜-ò․ðì•î‚è
Cô õKèœ â¿î․ð†´ Þ¼‣îù. ‧裘™ ñ£˜‚v â•î¬ù è­ùñ£ù Þô‚Aò
õKè÷£è Þ¼‣‥, ÜõŸ¬ø• ¶Kîñ£è․ 𭕶, ºŸP½‥ ¹Fò
«è£íƒèO™ M÷‚è‥ ÃÁ‥ ÝŸø¬ô․ ªðŸP¼‚Aø£¡. Þ‣î M«êû
ÝŸøL™ Üõ¡ èõù‥ ªê½•F ù£™, âF˜è£ô•-F™ Üõ¡ ðòÂœ÷
ñQîù£è à¼õ£è õ£…․H¼‚Aø¶
 âù ÜF™
â¿î․ð†´ Þ-¼‣î¶.
ðœO․
ð­․¹
º­‣î¶‥
õ‥
ð­‚è«õ
M¼‥Hù£˜ ñ£˜‚v. Ýù£™, ªý¡K„²‚«è£ î¡
ñè¬ù õ‚Wô£‚A, 㟪èù«õ îù‚¯ †¬óò˜ ïèó
è•«î£L‚-è˜èOì‥ Þ¼‣î ð¬öò è킯-è¬÷„
êKªê…ò
M¼․ð‥.
îù¶
ð£¬î¬ò•
ù
«î˜‣ªî´‚è º­ò£î «è£ð‥, 冴ªñ£•î êÍè•F¡
e¶‥ Üî¡ «ð£L•-îùñ£ù ñF․d´èœ e¶‥ ñ£˜‚ú§‚¯ âK„ê¬ô õóõ¬ö•î¶. «õÁ õNJ™ô£ñ™
î‣¬îJ¡ M¼․𕶂è£è„ ê†ì‥ ðJô, ð£¡
ð™è¬ô‚èöè•F™ «ê˜‣.
𣡠ð™è¬ô‚èöè•F½‥ ñ£˜‚R¡ õ£›‚¬è, Üõó¶ ªðŸ«ø£¼‚¯․ ªð¼‥
î¬ôõL-¬ò»‥ õ¼•î•-¬î»«ñ î‣î¶. è£óí‥, ñŸøõ˜è¬÷․ «ð£ô

Hø․¹‚¯‥
Þø․¹‚¯‥
Þ¬ì«ò
áêô£´‥
õ£›‚-¬è¬ò•
î‚è¬õ•¶‚ªè£œ÷․ «ð£ó£´‥ êó£êK ñQîù£è õ£›õF™ Üõ¼‚¯ M¼․ðI™¬ô. å¼ ñQîù£è• ù„ ²ŸP â¿․ð․ð´‥ è™M, ¯´‥ð‥, «õ¬ô
«ð£¡ø «õL-è¬÷»‥, Üî¡ è£óíñ£è Üóꣃ蕶‚¯‚ ¬è膭 «õ¬ô
ªê…ò «õ‡­ò G˜․ð‣--î»‥ î蘂è M¼‥Hù£˜.
Ü․«ð£¶ 𣡠ïèK™ ¯­è£ó˜èœ êƒèªñ£¡Á Þ¼‣î¶. êÍè å¿‚è‚«èì£è‚ è¼î․ð´‥ ¯­è£ó˜èœ êƒè•F™ àÁ․Hùó£A, å¼ è†ì•F™ Ü‣î„
êƒè•¶‚«è î¬ôõó£è¾‥ ñ£Pù£˜. à„êè†ìñ£è, «èO‚¬è I¯‣î å¼
ï£O™ ¬è¶ ªê…ò․ð†´ C¬ø‚ è£õL™ ¬õ‚è․ðì, îèõ™ i†´‚¯․
«ð£ù¶.
ñ£˜‚R¡ Ü‥ñ£õ£™ Þ‣î «õî¬ù¬ò• î£ƒè º­ò-M™¬ô. Üõó¶ î‣¬î
ð™-è¬ô‚-èö蕶‚¯
å¼
è­î‥
â¿Fù£˜.
î¡
ñè¬ù
ªð˜L¡
ð™è¬ô‚èöè•F™ «ê˜‚è-Þ¼․ð, àì«ù ð™è¬ô‚-èöè•FL¼‣¶ Üõ¬ù
M´M‚¯‥ð­ «è£K‚¬è M´•F¼‣. Þ․ð­ò£è 𣡠ïèó•F™ ñ£˜‚R¡
心Wùñ£ù õ£›‚¬è‚¯ º­¾ â¿î․ð†ì¶.
ï‡ð˜èOì‥ M¬ì ªðŸÁ‚ªè£‡´ i†´‚¯․ ¹ø․ð†ì£˜ ñ£˜‚v. ܶ
«è£¬ì‚ è£ôñ£îô£™ ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè‥ ªê¡Á «êó, Þ¡Â‥ Þó‡´
ñ£îƒèœ Þ¼‣-îù. M´º¬øJô£õ¶ i†­«ô«ò Þ¼‚¯‥ð­ ñ肯
«õ‡´«è£œ ¬õ•î£˜ Ü․𣠪ý¡K„.
Ü‣î Þó‡´ ñ£îƒèœ  àôA¡ å․ðŸø è£î™ è¬îJ¡ ¶õ‚è è£ô‥.
Üõ˜ ªðò˜... ªü¡Q õ£¡ ªõv† ․-÷£¡!
àôA¡ Iè„ Cø‣î Ì å¡Á Þ¼‚¯-ñ£ù£™ ܶÃì «î£ŸÁ․-«ð£¯‥
ÜõOì‥! æ˜ âKñ¬ôJ¡ Þîò•-F™ õ£ì£î ñôó£è õ£›‣î ªü¡QJ¡
õ£›M™ ï£‥ èŸÁ‚ªè£œ÷ âšõ÷«õ£ Þ¼‚Aø¶.
ÜŸ¹îƒèœ ܬù•FÂ‥ ÜŸ¹î‥... è£î™!
Ü‣î‚ è£î«ô ÌI¬ò‚ ¯O˜M‚è ñQî ༪õ´•¶
«î£¡Pù£™ â․ð­ Þ¼‚¯«ñ£, Ü․ð­ Þ¼‣ ªü¡Q.

«îõ¬îò£è•

¬ó¡ô£‣¶ ð¯FJ¡ àò˜‣î Hó¹‚èœ õ‥ê•¬î„ «ê˜‣î ‧½†M‚ õ£¡
ªõv† ․÷£¡
 â¡ðõK¡ ñè÷£è, 1814&‥ ݇´ Hø‣ ªü¡Q.
â‥ ðîŸø․ðì£î 𣃯, â¬î»‥ àŸÁ‚ èõQ‚¯‥ ²ð£õ‥,
♫ô£¬ó»‥ Üóõ¬í‚¯‥ «ðó¡¹ «ð£¡ø ܼƒ¯íƒèœ ò£¾‥ ò£¼‥
ªê£™L• îó£ñ«ô Üõ÷¶ ó•î ܵ‚èO™ áP‚Aì‣îù. Üõœ õ÷˜‣¶

ªðKòõ÷£ù«ð£¶, ¬ó¡ ïèó«ñ Üõ¬÷․ ðŸP‚ A²A²•¶․ «ðC, Mò‣¶
ñ¼Aò¶. Üõœ õC•î iFJ™ ñ£¬ô «ïóƒèO™ ¬ê‚Aœ ñE„-ê•îƒèœ
êŸÁ ÜFèñ£è‚ «è†è• ¶õƒAù. ðô ¬ê‚Aœ-èÀ‚¯ Ü‣î․ ðí‚è£ó
i†­¡ º¡, ªêJ¡ èö¡Á-ªè£‡ìù. Hó¹‚èœ ðô˜ è£óí«ñ -Þ™ô£ñ™
Ü­‚è­ Üõ÷¶ Ü․ð£¬õ․ 𣘂è, ñô˜„ ªê‡´-èÀì¡ i†´‚¯ õ‣¶
î¬ô¬ò„ ªê£P‣îù˜. Þ․ð­ ïèó«ñ ªð¼‥ ñò‚è•F™ iö‚ è£óí‥,
ªü¡Q âÂ‥ Ü‣î èJ¡ Üê£î£óí Üö¯.
혾è÷£™ Üõ÷¶ Þîò‥ Gó‥H õN‣î,
Üõ÷¶ è‡èO™ â․«ð£¶‥ Üê£-î£óí-ñ£ùªî£¼
åO Hóè£C•¶‚ªè£‡´ Þ¼‣î¶. ªü¡Q, ïèó•F¡
܃裭 iFèÀ‚¯‥ F¼„ê¬ð ê샯èÀ‚¯‥ õ¼Aø£œ â¡ø£™, Æì‥ º‡­ ò­‚-¯‥.
îƒè÷¶ ðí‚è£ó•îù• ¬î‚ 裆ì Üõ˜-èœ ªê…»‥
«è£ñ£O•îùƒèœ
ªü¡Q‚¯
àœÙó
å¼
õ¼•îñ£ù
CK․¬ð
ãŸð´•¶‥.
Üèƒè£óñŸø
ÜP¾‥, î¡ùô-ñŸø Fò£èº‥, ªð‡è¬÷ ñF‚-¯‥
²ð£õº«ñ æ˜ ÝE¡ à‡¬ñò£ù Üö¯ â¡ð¬î
ªü¡Q  ÜP‣F¼‣. Üîù£™-, c‡ì  èN•¶ i´ F¼‥Hò
ñ£˜‚¬ú ºî™ º¬ø-ò£è‚ è‡ì¶‥, ꆪìù Üõ÷¶ Þîò• «î£†ì•F¡
ñô˜èOÛ«ì ¯O˜„C Gó‥Hò 裟Á á´¼M„ ªê™õ¬î Üõ÷£™ àíóº­‣î¶.
ªü¡Q... ñ£˜‚¬ú Mì ¯ õò¶ Í•îõ˜. Ü´•î´•î iì£è
Þ¼‣î, CÁ õòFL¼‣«î ñ£˜‚--R¡ ê«è£îKèÀ‚¯‥ ªü¡Q‚-¯‥
Þ¬ì«ò Ü․ð­ªò£¼ «î£ö¬ñ. ¯P․ð£è, ñ£˜‚R¡ Í•î ê«è£îK-ò£ù
«ê£Hò£, ªü¡QJ¡ àJ˜•-«î£N. Ü‣î„ CÁ õò¶  ð¼õ õòF™
«ñ½‥ ÞÁAò¶. ¬è«è£•-¶‚ªè£‡´ Þ¼õ¼‥ «î£†ì•¶„ ªê­èOÛ«ì
ïì‣îð­ î•îñ¶ èù¾è¬÷․ ðKñ£P‚ªè£‡ìù˜. Þ‣î„ êñò•F™î£¡, ð£¡
ð™ è¬ô‚-èöè․ ð­․¬ð․ ð£FJ™ GÁ•F‚ªè£‡´ ªð†­»‥ ð´‚¬è »ñ£è
i´ F¼‥HJ¼‣ 裘™ ñ£˜‚v. 㟪èù«õ è™ÖKJ™ ñ£˜‚v, ¯­è£ó˜
êƒè•F™ «ê˜‣¶ ªê…î ܆ÇNòƒè¬÷ â™ô£‥ «ê£Hò£ Íôñ£è‚
«èœM․ð†´ Þ¼‣ ªü¡Q. Þîù£«ô«ò 裘™ ñ£˜‚¬ú․ ð£˜․ðF™
Þò™ð£è«õ æ˜ âF˜-ð£˜․¹ Üõ¼‚¯œ à¼õ£A-J¼‣î¶.

ªü¡Q¬ò ºî™º¬øò£è‚ è‡ì-¶‥, ñ£˜‚R¡ Þîò‥ Þó‡ì£è․ H÷‣î¶.
Ü‣î‚ è£ô è†-ì•F™ ªð¼‥ ¯ö․ðº‥, å¼Mî ñù à¬÷„ê½‥ Üõ¬ó•
bMóñ£è H­•¶ ݆­‚ªè£‡´ Þ¼‣îù. ܬõܬù•¶‥ ªü¡QJ¡ è‡è¬÷„ ê‣F•î èí•F™
MôA, ꆪìù• î¡Âœ å¼ ¯À¬ñ ðì˜-õ¬î Üõ˜
àí˜‣. Ýù£½‥, î¡ è£î¬ô ñ£˜‚ú£™ àì«ù
ªõO․-ð´•î º­ò£î Åö™. è£óí‥, ªü¡Q«ò£
¬ó¡ ô£‣F¡ Iè„ -Cø‣î ÜöA. 裘™ ñ£˜‚«ú£
è£í„- êAò£î «î£Ÿø‥. è‡èœ ñ†´I¡P Üõó¶
«èê‥, «î£L¡ Gø‥ â™ô£«ñ èÁ․¹. ªü¡Q, Üóê
¯ô•¶‚¯ Gèó£è‚ è¼î․ð´‥ Hó¹‚èœ õ‥ꕬî„
«ê˜‣îõ˜. ñ£˜‚«ú£ ªü˜ñ£Q ò˜èœ ªõÁ․¹ì¡
«ï£‚¯‥ Îî Þù•¬î„ «ê˜‣îõ˜.
Þî¡ è£óíñ£è«õ ñ£˜‚v î¡ â‡í•¬î ªõO․-ð´•î• îòƒA, è£î¬ô
ñù²‚¯œ«÷«ò Í­ ñ¬ø•-. Ýù£™, Üõ˜èO¡ Þîòƒè¬÷ ެ킯‥
ð£ôñ£è Íõ˜ Þ¼‣îù˜. å¼õ˜, ñ£˜‚R¡ ê«è£îK «ê£Hò£. ñŸøõ˜
ªü¡Q-J¡ î‣¬î ½†M‚. Í¡ø£-ñõ˜ «û‚vHò˜. Ý‥, ½†M‚¯‥ 裘™
ñ£˜‚ ú§‥ «û‚vHòK¡ bMó óCè˜èœ. ½†M‚ Ü­‚è­ ñ£˜‚¬ú• î¡
i†´‚¯
ܬö․ð£˜.
Þ¼õ¼‥
âF
ªóF«ó
Üñ˜‣¶,
ñùFÂœ
ñù․ð£ìñ£A․«ð£ù «û‚vHòK¡ èM¬îè¬÷ àó‚è․ ð£­, Mò‣¶
«ð²õ£˜èœ. ꆪìù Ü‣î i«ì èM¬î-è÷£™ Gó‥¹‥. ù»‥ eP
ñ£˜‚R-ÂœO¼‣¶ èMõê‥ dP†-ªì¿‥. ñ£˜‚v A÷‥H․ «ð£ù¶‥,
Ü‣î i†­™ ªõÁ¬ñ Å¿‥. ñ£˜‚v M†´„-ªê™½‥ èM•¶õ õKè÷£™,
àœ Ü¬øJ™ 膭L™ 𴕶‚A삯‥ ªü¡QJ¡ Þîò‥ M‥I‚ªè£‡´
Þ¼‚¯‥. Üõó¶ è‡aó£™ î¬ô-ò¬í ßóñ£A-J¼‚¯‥.
è£î™ 弫ð£¶‥ õ£˜•¬îè÷£™ Hø․ð-F™¬ô. ªñ÷ù ªñ£N ò£™ Þó‡´
Þîòƒèœ «ðC‚ªè£œÀ‥«ð£¶ ñ†´«ñ ܶ Gè›Aø¶. å¼ ñ¬ö•¶O
õ£QL ¼‣¶ ÌIJ™ M¿õ¶ «ð£ô, âõ¼‚¯‥ ªîKò£ ñ™ Þ¼õ¼‥
îƒèœ è£î¬ô․ ðKñ£P‚ªè£‡ ìù˜. îù‚è£è ñ£˜‚v â¿Fò è£î™
èM¬î è¬÷‚ è‡ì-¶‥ ªü¡Q J¡ Þîò•FÂœ ÝJó ñ£Jó‥ ªø‚¬èèœ
MKò• ¶õƒAù. ªü¡Q»‥ ù‚ è£îL‚Aø£œ âù• ªîK‣îFL¼‣«î
ñ£˜‚ú§‚¯œ ðìðì․¹ íò¶. ªü¡Q âÂ‥ Üê£-î£óíñ£ù ªð‡ î¡
õ£›M™ õó-«õ‡´-ªñ¡ø£™, î£Â‥ îù¶ õ£›‚¬è-»‥ Üê£î£óíñ£ù-î£è
Þ¼‚è «õ‡´‥ âÂ‥ â‡í‥ Üõ¬ó․ H­•¶ གè Ýó‥H•î¶.
I¼èƒè¬÷․ «ð£ô õJŸÁ․ H¬ö․¹‚ è£è à‡´ àøƒA, àJ˜ õ£¿‥
õ£›‚ ¬è¬ò Üõ˜ 㟪èù«õ ªõÁ•F¼‣ ‥, ªü¡Q Üõó¶
ñùFÂœ Hó«õC•îH¡¹î£¡ Ü‣î â‡íƒ èœ å¼ Ü˜•î•¬î• «î­
º¡Q½‥ bMóñ£è․ ðòE‚è Ýó‥H•îù. 𭕶 ì£‚ì˜ ð†ì‥ ªðÁõî¡

Íô‥ æó÷¾ Ü‣î• î¯F¬ò ܬìò-º®-»‥ âù ñ£˜‚v ï‥Hù£˜. «ñ½‥,
ù․ ðŸP‚ èõ¬ô․ð†´ õ¼‥ ªðŸ-«ø£¬ó ܶ ê‣«î£û․-𴕶‥
â¡ð¬î  àí˜‣î ñ£˜‚v, ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè•F™ õ‥ ð­‚è
M‡í․H•î£˜.
ªü¡Qò£™
Þ‣î•
F®˜
HK¬õ•
A‚-ªè£œ÷
º­òM™¬ô. Þ¼õ¼‥ èô‣¶ «ðCù˜. 𣶠G„êò‥ ñ†´‥ ªê…¶
ªè£œõ¶ â¡Á‥, HŸð£´ ñ£˜‚v ²òñ£è„ ê‥ð£ F‚¯‥ î¯F¬ò
º¿¬ñò£è ܬì‣îH¡ F¼ñí‥ ªê…¶ªè£œõ¶ â¡Á‥ º­¾ ªê…îù˜.
å․ð‣î․ ð­ G„êòº‥ ïì‣î¶. H¡ Þ¼ ÞîòƒèÀ‥ HK‣îù. ñ£˜‚v î¡
õ£›‚¬èJ¡ ¹Fò 裟¬ø„ ²õ£C‚è ªð˜L¬ù «ï£‚A․ ¹ø․ ð†ì£˜.
Ü‣î‚
è£ôè†ì•F™,
ªü˜ñQ
ñ£íõ˜è¬÷
bMóñ£ùªî£¼
ÜP¾•
î£è‥
Mó†­‚ªè£‡´
Þ¼‣î¶. ªð˜L¡ ð™è¬ô‚èöè•-F™ Ü‣î• î£è‥
à„êñ£è Þ¼‣-î¶. ÜP¾• î£è•F™ F¬÷•¶‚ªè£‡´
Þ¼‣î Ü•î¬èò ñ£íõ˜èœ ð™è¬ô‚èöè•F™ Ý…¾
ñ£íõ˜èœ êƒè‥ âÂ‥ 塬ø GÁM, è£óê£óñ£è
Mõ£F•îù˜
Ü‣î‚ è£ô•F™ ¹è›I‚è èMò£è Þ¼‣î ªý¡K„
ªý… «ùM¡ èM¬îè¬÷ ñ£íõ˜èœ ñù․ð£ì-ñ£è
å․H•îù˜. ñ£˜‚ú§‥ Üõó¶ õ£˜•¬î ܬôè÷£™
¹ó†­ â´‚è․-ð†ì£˜. ܶ«ð£ô«õ ñ£íõ˜ è¬÷
õYèK•î ñŸªø£¼ «ñ¬î ªýè™.
‧â‣î å¼ ªî£NL½‥ Íô-îù‥ «ð£†´M†ì ñ†´«ñ å¼õ¡
ºîô£Oò£AMì º­ ò£¶. ñ£ø£è, ªî£Nô£÷˜èœ Þ¬í‣  ñ†´«ñ
Üõ¡ ºîô£Oò£è à¼õ£è º­»‥. Ýè«õ, ªî£Nô£O Þ™ô£ñ™ â‣î
ºîô£O»‥ Þ™¬ô; ºîô£O Þ™ô£ñ™ ªî£Nô£O»‥ Þ™¬ô. ÞF™ ò£¼‥
«ñ½‥ Þ™¬ô; W¿‥ Þ™¬ô. Þ¼õ¼‥ êñ‥!
 & ªýèL¡ Þ•î¯
C‣î¬ùèœ ºî™ º¬ø-ò£è ñ£˜‚ú§‚¯ õóô£Ÿ¬ø»‥ ªð£¼÷£î£ó•¬î»‥
å¡«ø£´ å¡ ø£è․ ªð£¼•F․ 𣘂¯‥ ÜP¬õ‚ ªè£´•-îù. â¡ø£½‥,
ªýèL¡ 輕¶‚-èO™ ñ£˜‚ú£™ ãŸè º­ò£î Cô 輕¶‚èÀ‥ Þ¼‣îù.
ñ¡ù˜èœ èì¾÷£™ «î˜‣ªî´‚è․ð´ðõ˜èœ «ð£¡ø ªýèL¡ 輕¶‚èO™
ñ£˜‚v ºó‡ð†ì£˜.
Þ¶ «ð£ô, ªýèL¡ õƒèO™ ºó‡ð£´ ªè£‡ì «õÁ Cô¼‥
ñ£˜‚«ú£´ «ê˜‣¶ªè£‡ìù˜. Þõ˜ èœ ‧Þ¬÷ò ªýèLò˜èœ
 â¡ø ¹Fò
¯¿õ£è• îƒè¬÷ ÜP-M•¶‚ ªè£‡ìù˜. Þîù£™, Ý…-õ£÷˜èœ êƒè•-F™
Þó‡´ ¯¿‚-èO¬ì«ò è£óê£ó Mõ£îƒèœ Å´-H­‚è Ýó‥H•îù. º‣¬îò
 âFKèœ î¡Qì‥ «è†ì «èœM-èÀ‚è£è ñ£˜‚v Þó¾ º¿‚è․ ð­‚è
Ýó‥H•î£˜. ñÁ êƒè•-F™, Üõó¶ õ£î•î£™ âFK-èœ õ£ò-¬ì•¶
G¡øù˜. Þ․ð­ò£è, ªî£ì˜‣¶ Üõ¼‚¯œ ªð¼‥ ÜP¾•- b, ªè£¿‣¶M†´

âKò• ªî£ìƒA-ò¶. èì‣¶«ð£ù õóô£Ÿ¬ø»‥ --õƒè¬÷»‥ ñ£˜‚v
«î­• «î­ º¿î£è․ ð­‚è• ¶õƒAù£˜. âF˜․¹èœ Íô«ñ õóô£Á
F¼․ð․ð†´ Þ¼‚¯‥ óèCò‥ ¹ôù£Aò¶. ܶ -«ð£ô î£Â‥ îù¶
õƒèO¡ Íôñ£è• ªî£Nô£÷˜èÀ‚¯ Ýîóõ£ù ¹Fò õóô£Ÿ¬ø• ¶õ‚¯‥ Ýõ™ Üõ¼‚¯œ dP†´ â¿‣î¶. Þî¡ è£óíñ£è Ý…õ£÷˜èœ
êƒè«ñ ÜP¾• bò£™ Hóè£C•î¶. ñ£˜‚v õ¼Aø£˜ â¡ø£™, ä‣¶
GIìƒèÀ‚¯ º¡ð£è«õ ܃¯ ðóðó․¹ ªî£Ÿø Ýó‥H•î¶. 𭕶‚
è¬÷•î
àøƒè£î
MN-èÀ‥,
õ£ó․ðì£î
«èêºñ£è,
¬ò
cMM†´‚ªè£‡´ ñ£íõ˜èœ ¹¬ìÅö ñ£˜‚v, ð™è¬ô‚èöè õó£‣î£M™
å¼ Cƒè‥ «ð£ô ïì‣¶ õ¼õ¬î․ 𣘕, ð£ì•¬î GÁ•FM†´
ÝCKò˜èÀ‥Ãì º‡­ò­• ¶‚ªè£‡´ Üõó¶ «ð„¬ê‚ «è†è‚ ôõ˜.
ñ£˜‚v «ð£L ÜP¾pMè¬÷• Fù‣«î£Á‥ ¹ó†­ªò´‚¯‥ îèõ™ ð™è¬ô‚
èöè•F™ ðóðó․ð£è․ «ðê․ ð†ì¶.
ñ£˜‚R¡ 輕¶‚èÀ‚¯ Ýîó õ£è¾‥ I¯‣î ɇ´«è£ô£è¾‥ Þó‡´
«ðó£CKò˜èœ Þ¼‣î ù˜. å¼õ˜ çðò˜ çð£‚v; ñŸªø£¼õ˜ «è£ð¡.
Þ¼õ¼«ñ
񣘂

ÜP¾•Fø¬ù‚
致
Mò‣¶,
ÜõK¡
«î£ö˜è÷£è«õ îƒè¬÷ ñ£ŸP‚ªè£‡ìù˜.
Þ․ð­ ñ£˜‚v, ù º¿õ¶ñ£è ÜP¾․ ðC‚¯• bQò£‚A‚ ªè£‡ì
è£óí•î£™,
î¡

àJ¬ó«ò
¬õ•F¼‣î
ªü¡Q‚¯
è­î‥
«ð£´õ¬î‚Ãì ñø‣¶ «ð£ù£˜. è­î‥ õó£î è£óí•î£™ ªü¡QJ¡
G¬ô¬ñ î˜ñêƒè앶‚¯ àœ÷£Aò¶. ‧ÞQ ñ£˜‚v õó ñ£†ì£¡. Üõ¡
Þ‣«ïó‥ ࡬ù º¿õ¶ñ£è ñø‣¶, «õÁ ªð‡¬í• F¼ñí‥ ªê…¶
ªè£‡´ Þ¼․ð£¡. Ü‣î․ ªð£Á․ ðŸøõ¬ù ñø‣¶,
c»‥ «õÁ ò£¬óò£õ¶ è™ò£í‥ ªê…¶ ªè£œ
 âù
àð«îêƒèœ... õŸ¹Á•î™èœ! ñŸøõ˜èœ Þ․ð­„
ªê£¡ù «ð£¶Ãì ªü¡Q ñù‥ õ¼‣î M™¬ô.
ñ£˜‚R¡ î‣¬îò£ù ªý¡K„ ñ£˜‚«ú ÜõOì‥
õ‣¶, î¡ ñè¬ù ñø‣¶M´‥𭠪꣡ù¬î•î£¡
Üõ÷£™ î£ƒè º­òM™¬ô. ‧à¡Â-¬ìò î¯F‚¯‥
¯í•¶‚¯‥ â¡ ñè¡ ªð£¼•îñ£ùõ«ù Ü™ô!
Üõ¡ â․ð­ªò™-ô£«ñ£ õ¼õ£¡ âù âF˜-𣘕-«î¡.
âƒèœ ï‥H‚¬èèO™ Üõ¡ ñ‡¬í․ «ð£†ì¶î£¡ I„ê‥
 âù Üõ˜
õ¼•î•¶ì¡
ªü¡Q-Jì‥
ÃPJ¼‣.
Ýù£½‥,
ªü¡Q
ñù‥
î÷óM™¬ô. ¹¡ CK․¹ì¡ Üõ¼‚¯ ÝÁî™ ÃP ÜÂ․H¬õ•î£œ.
Ü´•î Cô èO™, ªü¡QJ¡ ºèõK‚¯ å¼ ð£˜ê™ õ‣î¶. ܬî
õ£ƒA․ HK•î«ð£¶, ªü¡Q-J¡ ¬èèOL¼‣¶ êìêìªõù„ êK‣¶, ܬø
º¿‚è• îõ›‣îù è£Aîƒèœ. ܬù•¶‥ è£î™ èM¬îèœ. ÜõŸPL¼‣î
ñ£˜‚R¡ ¬èªò¿•¬î․ 𣘕ñ ªü¡Q‚¯œ à현C․ «ðó¬ô-èœ!

ÜF™ å¼ î£¬÷ Mó™èœ ï´ƒè, â´•¶․ 𣘕. Üõ-÷£™ ܬî
º¿õ¶ñ£è․
ð­‚è-º­òM™¬ô.
è‡a˜
î¶‥Hò-,
â¿•¶‚èœ
ñƒèô£è• ªîK‣îù. Cóñ․ð†´ ÜFL¼‣î å¼ õK¬ò õ£C•î¶‥, ܶõ¬ó
è‡èO™ «îƒAJ¼‣î c˜ ñ¬ì Fø‣î ªõœ÷‥ «ð£™ ªè£†­ è­î•¬î
º¿õ¶ñ£è ï¬ù•î¶. Ü‣î‚ è‡a˜ ªð¼‚¯‚¯‚ è£óíñ£ù õKèœ
Þ¬õ...
‧ÞQ õ¼‥ ËŸø£‡´èœ
ܬù•¶‚¯‥
è£î™ â¡ø£™ ªü¡Q...
ªü¡Q â¡ø£™ è£î™!


¹ó†CJ¡ ¬èè÷£™ â¿î․ð´õ¶î£¡ õóô£Á!
¹ø․ð´‥«ð£¶ â™ô£ 裟Á‥ ̃裟«ø!
õóô£Ÿ¬ø«ò ¹ó†­․-«ð£´‥ Åø£õOò£è 裘™ ñ£˜‚¬ú ñ£ŸPò¶ Ü¡¬øò ªü˜ñQJ¡ ÜóC ò™ Åö™!
Hówò£... ޶ Ü․«ð£¶ ªü˜ñQJ¡ ªðò˜. Hówò ñ¡ùQ¡ ªðò˜
ñ£è£ Hó†K‚. ªð˜L¡ ñŸÁ‥ 𣡠ð™è¬ô‚èöèƒ-èO™ ñ¡ùó£†C‚¯
âFó£è õ£î‥ ªê…¶ õ‣î Þ¬÷ò ªýèLò˜èœ Æ앬î Üõ‚¯ Üø«õ
H­‚èM™¬ô. Þ․ð­«ò M†ì£™ ­™ ¹ó†C ãŸð´•F ù‚
èM›•¶M´õ£˜èœ â¡ø ðò•F™, Üõ˜è¬÷‚ è‡è£E‚è
à÷õ£O-è¬÷ GòI•î£¡. ñ£˜‚ú§‚¯ õ Ý꣡è÷£è
M÷ƒAò ðò˜ 𣂠ñŸÁ‥ «è£․ð¡ ÝA«ò£¼‚¯
ð™è¬ô‚èöèƒèO™
¸¬öò«õ
î¬ì
MF‚è․-ð†ì¶.
ܶõ¬ó õƒèO™ Í›A‚Aì‣î ñ£˜‚R¡ ñù‥
MN•ªî¿‣î¶. ñ¡ùó£†C «ñ™ ñ£˜‚ú§‚¯‚ è´‥
«è£ð‥ A÷‥Hò¶!
ñ¡ù¡ â¡ðõÂ‥ ê£î£óí ñQî«ù. å¼ ñQî¡ î¡
M¼․ð•-¶‚«èŸø ñ£FK 冴ªñ£•î ñ‚è¬÷»‥ õ¬÷․ð¶
Üï£èKè‥. Þ º­¾è†ì «õ‡´ñ£ù£™ ñ‚è¬÷ Üõ‚¯ âFó£è•
F¼․ð «õ‡´‥. Ýù£™, ñ‚è«÷£, ñ¡ù˜è¬÷‚
èì¾O¡ ɶõ˜-è÷£è‚ ¯‥H†-죘èœ. ݇죇´ è£ôñ£è ñ‚-è¬÷
Ü­¬ñ․ð´•Fò Þ‣î ܄ꕬî Ü­•¶ ªï£Á‚AM†-죙 «ð£¶‥. Ýù£™,
AíŸÁ․ ð£Cò£è ñ‚èO¡ ͬ÷‚¯œ 冭‚A삯‥ ܄ꕬî․ «ð£‚¯-õ¶

²ôðI™¬ô. «ñ½‥ ñ¡ù˜-èÀ‥ ñîõ£FèÀ‥ Æ´‚ è÷-õ£E-èœ. âù«õ,
ñ£˜‚v «ò£C•î£˜.
‧ñ¡ùÂI™¬ô ñ«èêÂ-I™¬ô. ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‥ êñ‥
 âù «ñ¬ìJ™
ºöƒAù£™ ò£¼‥ «è†è ñ£†ì£˜èœ. Üõ˜-èÀ‚¯ Ü­․-ð¬ì¬ò«ò
Mõóñ£è M÷‚è «õ‡´‥. ÝFJ™ ñQî¡ â․ð­ õ£›‣, â․ð­ Æìñ£è‚ í îƒèÀ‚è£ù î¬ôõ¬ó• «î˜‣--ªî´•-. H¡ â․ð­ Üõ¡ Ü‣î
ÜF-è£ó•-¬î․ ðò¡ð´•F, ªê£•¶ «ê˜•¶, ñ‚è¬÷ Ü­¬ñ․-ð´•F,
Üóêù£ù£¡ âù M÷‚è «õ‡´‥. Þ․ð­ ÜóêQ¡ ¬è‚-ÃL-ò£è Þ¼‣îõ˜èœî£¡ Hó¹‚-è÷£è¾‥ ºîô£O ̘wõ£‚è÷£è-¾‥ ༪õ´•¶, ñ‚è¬÷
«ñ½‥ Ü­¬ñ․-ð´•-Fù˜ â¡ð¬îªò™-ô£‥ ð­․ð­ò£è ܬùõ¼‥ ãŸÁ‚-ªè£œAø õ¬èJ™ M÷‚A, Üî¡ Hø«è ñ‚è¬÷ ñ¡ù¼‚¯ âFó£è․
¹ó†CJ™ F¼․ð «õ‡´‥.  èù¾ 裵‥ ¹Fò êºî£ò‥ ñôó,
ܶ å«ó õN âù ñ£˜‚v ï‥Hù£˜. HŸð£´ Üõ˜ «ñŸªè£‡ì
Ü•î¬ù à¬ö․¹‚-¯‥, 致-H­•î Ü•î¬ù õƒèÀ‚¯‥, à¼õ£‚Aò
«è£†ð£´èœ ܬù•--¶‚¯‥ Üõó¶ Þ‣î„ C‣î¬ù«ò Ýî£ó áŸÁ!
Ýù£™, ñ¡ùó£†C‚¯ âFó£ù ñ£˜‚R¡ 輕¶‚èÀ‥ ªêò™ ð£´-èÀ‥
å¼õ¼‚¯ Üø«õ H­‚è-M™¬ô. Üõ˜ ªý¡K„ ñ£˜‚v & ñ£˜‚R¡ Ü․ð£.
àôè‥ º¿‚è Ü․ð£‚èœ ªð£¶-õ£ùõ˜èœ. Hœ¬÷èœ ¯P•¶ Üõ˜èœ
裵‥ èùªõ™-ô£‥ å¡«ø å¡Á... ï¡ø£è․ 𭕶, ªð£Á․ð£ù
«õ¬ô‚¯․ «ð£…, î¯‣î õòF™ è™ò£í‥ ªê…¶, Hœ¬÷è¬÷․ ªðŸÁ,
è¬ìCJ™ ÜõÂ‥ ù․ «ð£ô«õ ܬìò£÷I™ô£î ñŸªø£¼ ñQî‚
裙ï¬ìò£è àJ˜ c‚è «õ‡´‥. â‣î• îè․-ðÂ‥ ‧õ£¿‥ èí‥ å¼ GIì«ñÂ‥ Üî¬ù„ êÍ蕶‚è£è õ£›‣¶ ªê•¶ ñ­
 âù ñèQì‥ Ãø
ñ£†ì£¡. Ü․ð­•î£¡ Þ¼‣ ñ£˜‚R¡ Ü․ð£¾‥.
å¼è†ì•F™
ù•
F¼․
F․ð´•î£M†ì£½‥
ðóõ£
J™¬ô,
¯¬ø‣îð†ê‥ ªü¡Q‚ è£èõ£õ¶ ñè¡ ñ£ø «õ‡´‥
âù âF˜ð£˜•-. Ü‣î ªõÁ․H™  Üõ˜
ªü¡QJì‥, ‧Üõ¬ù c ï‥ð£«î. «õÁ ò£¬óò£õ¶
è™ò£í‥ ªê…¶ªè£œ
 â¡ÁÃì ÃPù£˜. Ýù£™,
ñ£˜‚«ú£ Ü․ð£M¡ ¯ó-¬ô«ò «è†è º­-ò£îõó£è,
îù¶ «îìL™ ªõ¯ Éó‥ ðòE•-F¼‣. Þ¼ð•¶
 ñE «ïóº‥ C‣î¬ù å¼ «õ†¬ì ò․ «ð£ô
Üõ¬ó• ¶ó•F‚-ªè£‡«ì Þ¼‣î¶. îù‚¯œ «î£¡-Pò
õ•¬î
GÏH‚è
Üõ˜
õóô£Á,
õ‥,
ªð£¼÷£î£ó‥ âù ܬù•¬î»‥ ð­‚è «õ‡­òî£è
Þ¼‣î¶. A†ì•î†ì î¡ ¬èò÷¾ ͬ÷‚¯œ àô蕬î«ò FE•¶Mì
Üõ˜ ºò¡Áªè£‡´ Þ¼‣.

Þ‣î„
ÅöL™î£¡
1838&™
ÜF˜„CΆ´‥
ªê…F
å¡Á
†¬óò˜
ïèó•FL¼‣¶ Þ­ «ð£ô Üõ¬ó• Aò¶. î‣¬îJ¡ ñóí„ ªê…F
ñ£˜‚¬ú G¬ô¯¬ôò ¬õ•î¶. è¬ìC õ¬ó î‣¬î ù․ ¹K‣¶-ªè£œ÷£ñ-«ô«ò ñóíñ¬ì‣î¶ Üõó¶ ªð¼‥ ñù«õî¬ù‚¯‚ è£óíñ£è
Þ¼‣î¶.
Üõó¶ Ü‥ñ£ ªý¡K†ì£«õ£, ñè¬ù Üø«õ ªõÁ•î£˜. Üõ˜ è‡ º¡
Þ¼‣îªî™-ô£‥ èíõ¡ Þø‣î G¬ôJ™ Gó£îóõ£è è™ò£í õòF™ Í¡Á
ªð‡èÀ‥, Ü â‣îMî•F½‥ ªð£Á․«ðŸè£î ªð£Á․ðŸø ñèÂ‥-.
î‣¬îJ¡ ñóí‥ ñ£˜‚ú§‚¯ ªð£¼÷£î£ógFò£è¾‥ Iè¾‥ ªï¼‚è­¬ò•
î‣î¶. ªî£ì˜‣¶ ð­‚è º­ò£î G¬ô. i´‥ àø¾‥ º¿õ¶ñ£è•
¶‡­•¶․ «ð£ù G¬ôJ™ ñ£˜‚v Iè¾‥ «õî¬ù․-ð†ì£˜. Ü․«ð£¶
Üõó¶ «õî¬ù-èÀ‚¯ Ýîóõ£è õ¼­‚ªè£´•î å¼ èó‥... ªü¡Q.
ñ£˜‚v e‡´‥ ªð˜L‚¯„ ªê¡Á îù¶ ð­․¬ð• ªî£ì˜‣-. Ý…¾․
ð­․¬ð º­•¶ ì£‚ì˜ ð†ì‥ ªðŸø£˜. Ü´•¶
Üõ¼‚¯ Þ¼‣î F†ìªñ™ô£‥ å¡«ø å¡Á.
ªü¡Q¬ò• F¼ñí‥ ªê…ò «õ‡´‥. F¼ñí‥
â¡ø£™ ꆪìù º­Aø è£K-òñ£? ܶ¾‥ Hó¹‚èœ
õ‥ꕶ․ ªð‡. î¡Qì‥ î‥ð­ 裲Ãì Þ™¬ô
â¡ð¶
Üõ˜èÀ‚¯

ªîK»‥
â¡ø£½‥
¯¬ø‣îð†ê‥ å¼ «õ¬ôò£õ¶ Þ¼‚è «õ‡´«ñ.
¬ó¡ ªèü† ð•FK¬èJ™ «õ¬ô‚¯„ «ê˜‣¶, ð•«î
ñ£î•F™ Üî¡ ÝCKòó£è․ ªð£Á․«ðŸø£˜.
裘™
ñ£˜‚R¡ â¿•¶‚èœ
ªü˜-ñ£QòK¡
ñùF«ô
ï‥H‚-¬è-J¡
ªõO„ꕬî ãŸø• ¶õƒAù. ð•F-K¬èJ¡ Mò£ð£óº‥ êìêìªõù âAø
Ýó‥H•î¶. Ü․«ð£¶ Ü‣î ð•FK¬è‚¯‚ AÁ‚èô£ù ¬èªò-¿•F™
リè™v âù‚ ¬èªò¿•F†´ Ü­‚è­ ô‡ìQ-L¼‣¶ 膴¬óèœ õ‣îù.
ËŸø£‡´è¬÷‚ èì‣¶ î¡«ù£´ ðòE‚è․«ð£¯‥ ªðò˜ ܶ â¡ð¬î
ñ£˜‚ú§‥ ÜPòM™¬ô. Ýù£™, Üõó¶ 膴¬óèœ õ‣ô, ݘõñ£è
Üî¡ ºî™ õ£êèù£è õ£C‚è• ¶õƒ¯õ£˜ ñ£˜‚v.
裆­™ Mø¯ ªõ†­․ H¬ö•¶ õ‣î Ü․ð£M ñ‚è¬÷• F¼ì˜è÷£è‚
¯Ÿø‥ ²ñ•F Üó² ¬è¶ ªê…¶ õ‣î¬î‚ 臭•¶‥ «ñ£êL ÝŸøƒè¬óJ™
F󣆬ê ðJK´‥ Mõê£JèO¡ «ñ£êñ£ù G¬ô ¯P•¶‥ ñ£˜‚v îù¶
ÞîN™
Ý«õê‚
膴¬ó
â¿î,
ܶ
݆Cò£÷˜è¬÷‚
ªè£F․ð¬ìò¬õ•î¶. Þî¬ö ïì•F õ‣î àK¬ñò£÷˜èœ Üóꣃè•-F¡ Ü„²Á•î™
è£óí-ñ£è․ ðò‣îù˜.

ÞîQ¬ì«ò

ªü¡QJ¡ î‣¬î-ò£ó£ù ªõv†․÷£¡ ñ¬ø¾ è£óíñ£è,
ªü¡QJ¡
¯´‥ð•Fù˜
‚φvù‚
ï輂¯‚
¯­«òPù£˜èœ. ªü¡QªòÂ‥ ªð£Á¬ñ‚¯ Ü․«ð£¶ 29
õò-î£A-M†­¼‣î¶. îù¶ Þ÷¬ñ-J¡ ð£F õ¼ìƒè¬÷•
Éò è£îL¡ ªð£¼†´‥ Üõó¶ èùõ£‥ àôè ñ‚èO¡
ñ-èO¡ ªð£¼†´‥ Fò£è‥ ªê…-F¼‣- ªü¡Q.
Ü‣î• Fò£è•-¶‚¯ å¼ ï™ô º­¾‥ õ‣î¶.

1843&‥ ݇´ ü¨¡ 19... 裘™ ñ£˜‚v & ªü¡Q õ£¡ ªõv†․-÷£¡
â¡ø Þîòƒèœ Þó‡´‥ Þ¬í‣îù. ‚φv-ù‚ ïèó•-F¡ iªì£¡P™
Ü‣î• F¼ñí‥ âO¬ñ-J¡ Üö°ì¡ ïì-‣-«îPò¶. Ü¡¬øò Fù•F™
Üõ˜èO¡ F¼ñí•¶ì¡ Üõ˜èœ ÜPò£-ñ«ô Üõ˜è÷£™ Þ¡Â‥ Þ¼
ê‥ðõƒèœ Gè›‣îù. àôA¡ î¬ô Cø‣î è£î½‚è£ù Þô‚èí․ ¹•îè‥
Í­¬õ‚è․ð†´, Ü«î ï£O™ àôA¡ î¬ô Cø‣î ¯´‥ð õ£›‚¬è‚è£ù
Þô‚èí․ ¹•îè‥ Fø‚è․ð†ì¶.
ªî£ì˜‣¶ ªü¡QJ¡ i†­™ ¯­J¼‚è «õ‡­ò G˜․ð‣î‥. â‣î
Hó¹‚è¬÷»‥ Üóê ¯´‥ð•--¬î»‥ âF˜•¶ ñ£˜‚v ªêò™ð†´ õ‣ó£,
Üõ˜èœ i†­«ô«ò ñ£․Hœ¬÷ò£…... â¡ù ªê…õ¶? ªõO«ò «ð£ù£™,
⃫è õ¶? ñ£˜‚ú§‚«è£ «õ¬ôJ™¬ô. èí-õQ¡ î˜ñêƒèìƒè¬÷
àí˜‣î ªü¡Q ÞQ»‥ Þ‣î i†­™ ï£‥ Þ¼‣ ܶ èíõ¼‚¯,
Üõó¶ ªè£œ¬è‚¯  ªê…»‥ ¶«ó£è‥ âù º­ªõ´•î£˜.
1843 Ü‚«ì£ð˜ ñ£î•F™ å¼ Þó¾ «ïó‥ . Þ¼õ¼‥ ªõO«ò õ‣îù˜.
Üõ˜èÀ‚¯ º¡ å¼ ªï¼․ð£Á æ­‚ªè£‡´ Þ¼‣î¶. ðC»‥ ð†­Q»‥,
ºî¬ôèÀ‥ FIƒAôƒ-èÀñ£è Üõ˜è¬÷„ «ê£F‚è ªõO«ò î¬ô
裆ì£ñ™ c‣F‚-ªè£‡´ Þ¼‣î ÝÁ ܶ!
஬஧னரற்நறன் அ஡றச஦ம் ஋ன்வநரன௉ வசரல்஬஫க்கு இன௉க்கு
஥ரணரல், அது ன௅ற்ந ன௅ழுக்கக் கரர்ல் ஥ரர்க்ம§க்ஶக
வதரன௉ந்தும்.

஡ஷனசறநந்஡
குடும்தம்,

உனகறன்

஡ஷனசறநந்஡

வதரன௉பர-஡ர஧ம்,

஋ண

஋ண்஠ற்ந

஡க்கஷ஬த்துக்வகரண்டு
஡ஷனசறநந்஡

஢ட்ன௃க்கும்

வென்ணிஷ஦ப்

ஶதரனஶ஬

இன௉ந்஡

஡ஷனசறநந்஡

஡த்து஬ம்,
கர஡ல்,

஡ஷனசறநந்஡஬ற்ஷநத்
அ஬஧து

அர்த்஡ம்

஬ரழ்வு,

஋ழு஡றனேள்பது.

஥ரர்க்மறன்

஬ரழ்க்ஷகக்குப்

வதன௉ஷ஥ கூட்டி஦ அந்஡ ஢ண்தர் ப்வ஧ட்ரிக் ஌ங்கல்ஸ்.
இன௉஬ன௉ம்
இன௉஬ன௉ம்

இன௉ஶ஬று

என௉

உடனறன்

துன௉஬ங்கள்

அநறவும்

஋ன்நரலும்,

இ஡஦ன௅ம்

ஶதரன

திரிக்க ன௅டி஦ர஡ சக்஡றகபரக இஷ஠ந்஡றன௉ந்஡ணர். ஥ரர்க்ஸ், ஌ங்கல்மறன் கண்஠ரக
இன௉ந்துள் பரர். ஌ங்கல்ஸ் ஥ரர்க்மறன் ஷககபரகச் வச஦ல்தட்டு இன௉க்கறநரர்.
஥ரர்க்ஸ் - அநறவு; ஌ங்கல்ஸ் - அனுத஬ம்.
என௉஬ர் ஋ரி஥ஷன; ஥ற்ந஬ர் தணி஥ஷன.
஥ரர்க்ஷம ஦ரன௉ம் சுனதத்஡றல் வ஢ன௉ங்க ன௅டி஦ரது. அசட்டு஡ணத்-துடன் ஦ரஶ஧னும்
அன௉கறல்

ஶதரணரல்

ஆ஦ி஧ம்

வ஥கர஬ரட்

஥றன்சர஧ம்

அ஬ர்கஷப

அப்தரல்

தூக்கற

஬சற஬ிடும்.

அஶ஡ச஥஦ம் ஌ங்கல்மறன் அன்ன௃ ஋த்஡ஷண வகரடி஦஬ஷ஧னேம் அன௉கறல்
஬஧ச்வசய்து
வ஢டுந்

அ஧஬ஷ஠த்-துக்வகரள்ல௃ம்.

தூ஧ம்

஢ீந்஡க்கூடி-஦஬ர்.

இநங்கக்கூடி஦஬ர்.

஥ரர்க்ஸ்,

஌ங்கல்ஸ்

சறந்஡ஷண஦ின்

சட்வடண

வ஡ரடர்ச்சற஦ில்

ன௅டிவ஬டுத்துச்

வச஦னறல்

இந்஡ தரசறட்டிவ்வும் வ஢கட்டிவ்வும் இஷ஠ந்஡ ஡ன௉஠த்஡றல்஡ரன் அது஬ஷ஧ இன௉படர்ந்து கறடந்஡ உனகத் வ஡ர஫ற-னரபர்--கபின் ஬ரழ்஬ில் ஥ரர்க்மற஦ம் ஋னும் தி஧஥ரண்ட
஥றன் சூரி஦ன் உ஡஦-஥ரகற஦து.

அந்஡ ஢ட்ன௃஡ரன் அவ஥ரிக்கர ஶதரன்ந ன௅஡னரபித்து஬ ஢ரடுகள் ன௅஡ற்வகரண்டு இன்று
உனகறன் கஷடக்-ஶகரடி வ஡ர஫றனரபிக்கும் வ஡ர஫றனரபர் ஢ன ஢ற஡ற, ஥ன௉த்து஬ ஬ச஡ற,
ஶதரணஸ் ஶதரன்ந஬ற்ஷநப் வதற்றுத் ஡ந்஡றன௉க்கறநது.

அந்஡ ஢ட்தின் ஬஧னரறு ஋ழு஡ப்-தடு஬஡ற்கு ன௅ந்ஷ஡஦ ஌ங்கல்மறன் கஷ஡ ஬டற்று

அஷனனேம் என௉ தநஷ஬ஷ஦ப் ஶதரன்நது. அ஬ரிடம் ஋ண்஠ற்ந ன௃஡ற஦ கன௉த்துக்கள்
இன௉ந்஡ண. ஆணரல், அ஬ற்ஷநச் சு஥ந்துவகரண்டு ஡ணி஦-஧ரகஶ஬ வெர்஥ன், தி஧ரன்ஸ்,
னண்டன் ஋ண அஷனந்துவகரண்டு இன௉ந்஡ரர்.
சறறு

஬஦஡றஶனஶ஦

க஬ிஷ஡

஋ழுதும்

ஆற்நல்

஥றக்க஬஧ரண ஌ங்கல்ஸ், ஥ரர்க்ஸ் திநந்஡ அஶ஡ ஷ஧ன்
஥ரகர஠த்-஡றன்

தரர்஥ன்

஢க஧த்஡றல்,

அ஬ன௉க்கு

இ஧ண்டு ஬ன௉டங்கள் க஫றத்து, 1820-ம் ஆண்டு ஢஬ம்தர்
28-ம் ஶ஡஡ற஦ன்று திநந்஡ரர். ஆச்சர்஦ம் ஋ன்ணவ஬ன்-

நரல், அ஬ரின் ஡ந்ஷ஡ னண்டணில் வ஢சவுத் வ஡ர஫றற்
சரஷன

என்நறல்

தங்கு-஡ர஧஧ரக

இன௉க்கும்

வதன௉ம்

ன௅஡னரபி. க஬ிஷ஡ ஋ழுதும் ஥ணது கர஧஠஥ரகஶ஬ர,
அல்னது வ஡ர஫ற-னரபர்--கபின் து஦஧ங்கஷபனேம் அ஬ர்கல௃க்கு

அன௉கறனறன௉ந்து

இஷ஫க்கப்தடும்
தரர்த்஡஡ன்

அ஢ீ஡ற-கஷபனேம்

கர஧஠-஥ரகஶ஬ர

஌ங்கல்ம§க்குள்

ன௃஡ற஦

சனெக

஥ரற்நங்கல௃க்கரண
கட்டங்கபில்,

வ஢ன௉ப்ன௃

வதர்னறன்

வகரழுந்து-஬ிட்டு

஋ரி஦த்

தல்கஷனக்க஫கத்துக்கு என௉

஢ரள்

து஬ங்கற஦து.இக்
஬ந்஡

ஶதரது,

கரன-

அங்ஶக

அஷண஬ன௉ம் ஥ரர்க்ஸ் தற்நறனேம் அ஬஧து சறந்஡ஷண ஶ஬கத்ஷ஡ப் தற்நறனேம் த஧த஧ப்தரகப்
ஶதசறக்வகரண்டு இன௉ந்஡ஷ஡க் ஶகள்஬ிப்தட்டரர். ‧஦ரர் இந்஡ கரர்ல் ஥ரர்க்ஸ்? அ஬ன்
஋ன்ண

஢ம்ஷ஥஬ிட

அ஬ஷணச்

உண்ஷ஥஦ரகவும்

சந்஡றக்க

ஶ஬ண்-டுஶ஥


ஶ஡ரன்நற஦ின௉க்கறநது.

உ஦ர்

஋ண

஬ரகவும்

இ஦ல்தரக

சறந்஡றக்கக்கூடி஦஬ணர?

அ஬ன௉க்குள்

ஏர்

஋஡றர்தரர்ப்ன௃

வகரஶனரன் ஋ன்னும் இடத்-஡றல், என௉ கரதிக் கஷட஦ில் ஋஡றர்-தர஧ர஥ல் இன௉஬ன௉ம்
சந்஡றக்க ஶ஢ர்ந்஡து.

ஆணரல்,

சூ஫னறன்

கர஧஠஥ரக இன௉஬ன௉ம் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர்

஡஬நரகப் ன௃ரிந்து வகரண்டு ஬ினகறச் வசன்நணர். அ஡ன் திநகு஡ரன், ஢ரம் ஌ற்வகணஶ஬
குநறப்-திட்டி-ன௉ந்஡தடி

ஷ஧ன்னரந்து

வகெட்

தத்஡றரிஷக஦ில்

஥ரர்க்ஸ்

ஆசறரி஦஧ரக

இன௉ந்஡ஶதரது, அ஡ற்கு ஬ந்஡ ஌ங்கல்மறன் கட்டுஷ஧கஷபப் தடித்து ஬ி஦ந்஡றன௉க்கற-நரர்.
இந்஡ச்

சூ஫னறல்,

஌ங்கல்மறன்

அப்தர,

஥கணது

கம்னைணிச

஢ட஬டிக்ஷக-கபின்

கர஧஠஥ரக கடும் ஶகரதத்துக்கு ஆபரகற, எழுங்கரகத் வ஡ர஫றஷனக் க஬ணிக்-கும்தடி
஥கஷணக்

கண்டிக்க,

ஶ஬று

஬஫ற஦ில்னர஥ல்

ஶ஬஡ஷணஶ஦ரடு

னண்டன்

வ஡ர஫றற்சரஷனக்குச் வசன்நரர் ஌ங்கல்ஸ். ஡ன் வகரள்ஷக-கல௃க்ஶகற்த ஡ன்ணரல் சு஡ந்஡ற஧-஥ரகச்

வச஦ல்தட

ன௅டி஦-஬ில்ஷனஶ஦

அ஡றகரித்஡து.
இக்

கரனகட்டத்஡றல்஡ரன் ஥ரர்க்ஸ் ன௃து

திஷ஫ப்ன௃த் ஶ஡டி ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர்.

஋ன்னும்

஬ன௉த்஡ம்

஥ஷண஬ி-னேடன் ன௃நப்தட்டு

஌ங்கல்ம§க்கு

தரரீ

ம§க்குப்

஋ண் 38, ஬ன்ணிஶ஦ ஋னும் ஬஡ற஦ில்

஬சறத்து ஬ந்஡ அநறவுச்-சறங்கத்஡றடம், னொஜ் ஋ன்கறந
஢ண்தன், ஡ரன் என௉ தத்஡ற-ரிஷக ஢டத்஡ப்ஶதர஬஡ரகச் வசரல்னற-஦ின௉ந்஡ரன். .அ஡ன்தடி,
அ஬ன்

஥ரர்க்ஷம

ஆசறரி஦஧ரகக்

வகரண்டு

‧வெர்஥ன்

திவ஧ஞ்சு

஥னர்


஋ன்ந

தத்஡றரிஷகஷ஦க் வகரண்டு ஬ந்஡ரன். ஆணரல், ஥ரர்க்ம§க்கு உரி஦ சம்தபம் ஡஧ர஥ல்

஌஥ரற்நற஦ஶ஡ரடு, ‧ஶ஬ண்டு-஥ரணரல் ஢ீஶ஦ இந்஡ப் தத்஡றரிஷககஷபக் வகரண்டு ஶதரய்
஬ிற்றுச் சம்தர஡றத்துக் வகரள்
 ஋ன்று வசரல்னற஬ிட் டரன். ஥ரர்க்ம§க்கு ஶ஬஡ஷண

஡ரங்க ன௅டி஦஬ில்ஷன. கர்ப்தி஠ி ஦ரக இன௉ந்஡ ஡ன் ஥ஷண஬ி஦ிடம் ‧஋ப்தடினேம் த஠ம்
஬ந்து஬ிடும். ஢ரம் சந்ஶ஡ர஭-஥ரக இன௉ப்ஶதரம்
 ஋ண ஬ரக்கபித்து஬ிட்டு ஬ந்஡ற-ன௉ந்-஡ரர்.
அந்஡

ஆத்஡ற஧த்஡றல்

னொஷெ

கடுஷ஥-஦ரகத்

஡றட்டி஬ிட்டு

஬ட்டுக்கு

஬ந்஡ரர்.

1844, ஶ஥ 1. ஋ண் 38, ஬ன்ணிஶ஦ ஬ட்டில்

என௉ வதண் கு஫ந்ஷ஡-஦ின் சத்஡ம் ஶகட்டது.
கு஫ந்ஷ஡஦ின்
஥நந்து

஥஫ஷன஦ில்

சந்ஶ஡ர஭த்-துடன்

஥ரர்க்ம§ம்

கு஫ந்ஷ஡ஷ஦க்

வென்ணினேம்,
வகரஞ்சற

சூழ்ந்஡றன௉ந்஡

஥கறழ்ந்஡ணர்.

஬று-ஷ஥ஷ஦

இ஡ணிஷட஦ில்,

‧வெர்஥ன் திவ஧ஞ்சு ஥னர்
 தத்஡றரிஷக, ஥ரர்க்ஸ் ஢றஷணத்஡ஷ஡஬ிட ஆட்சற-஦ரபர்கபி
ஷடஶ஦

஌ங்கல்ஸ்

கடும்

ஶகரதத்-ஷ஡னேம்

஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡

வதரன௉

வகரந்஡-பிப்ஷதனேம்
பர஡ர஧க்

கட்டுஷ஧

உன௉஬ரக்கற-஦ின௉ந்஡து.
஥ரர்க்ம§க்கு

அ஡றகம்

அ஡றல்
திடித்-

஡றன௉ந்஡து. தின்ணர-பில் ஥ரர்க்ஸ் இக்கட்டுஷ஧ குநறத்துப் தன இடங்கபில் ஶ஥ற்-ஶகரள் கரட்டி ஋ழு஡ற இன௉க்கறநரர்.
இந்஡ச்

சூ஫னறல்஡ரன்,

தரர்஥னுக்குப்

ஶதரகும்

஌ங்கல்ஸ்

஬஫ற஦ில்,

னண்டணி-னறன௉ந்து

சட்வடண

ஶ஦ரசஷண

஡ணது

஬ந்஡

வசரந்஡

ஊ஧ரண

஬஧ரக

தரரீமறல்

஡ன்ஷணப் ஶதரனல்னர஥ல் வகரள்ஷகக் கரக

஬ரழ்க்ஷக-

இநங்கற஦ின௉க்கறநரர். ஡ணது கட்டுஷ஧க்கு ஋ந்஡ ஥ர஡றரி஦ரண ஋஡றர்஬ிஷபவு ஋ன்தஷ஡த்
வ஡ரிந்துவகரள்஬ ஡ற்கும்,

ஷ஦ஶ஦ அடகு ஷ஬த்து ஬ரழும் ஥ரர்க்ஷம சந்஡றப்-த஡ற்கரகவுஶ஥ ஡ணது த஦஠த்
஡றனறன௉ந்து தர஡ற஦ில் இநங்கற஦ின௉க்கறநரர்.

அது஢ரள் ஬ஷ஧ ஋ங்வகங்ஶகர அஷனந்஡ அந்஡ இன௉ துன௉஬ங்கல௃ம் ஶ஢ர்க்ஶகரட்டில்
சந்஡றப்த஡ன் னெனம் உனக

஬஧னரறு ஡ன்ஷணத் ஡றன௉த்஡றக்வகரள்பப் -ஶதர஬-ஷ஡னேம்,

஢ரபன்நறல்,

஌ங்கல்ம§ம்

அ஡றல் ஡ணக்கும் ன௅க்கற஦ தங்கறன௉ப்தஷ஡னேம் அநற஦ர஡ 1944-ன் ஆகஸ்ட் ஥ர஡ இறு஡ற
சந்஡றப்ஷதப்

஥ரர்க்ம§ம்

ஶதரனறல்னர-஥ல்

அநறந்஡றன௉ந்஡ணர்.

இம்ன௅ஷந

ஷககுலுக்கறக்வகரண்
என௉஬ஷ஧

டணர்.

என௉஬ர்

ன௅ந்ஷ஡஦

ன௅ழுஷ஥--஦ரக

஥ரர்க்மறன் ஋ழுச்சற ஥றக்க அநறவும் ஆய்வும் அ஡ற்கரண ஡ற஦ரகங்கல௃ம் ஌ங்கல்ஷமக்
கட்டிப்ஶதரட்டண.

வதரன௉பர-஡ர஧த்஡றன்

஥ீ ஡ரண

஌ங்கல்மறன்

஥஡றத௃ட்தம்

஥ரர்க்ஷம

஬சலகரித்-஡றன௉ந்஡து. வ஡ரடர்ந்து தத்து ஢ரட்கள் தரரீமறல் ஡ங்கற஦ின௉ந்து ஥ரர்க்ம§டன்
஬ி஬ர஡றத்஡

஌ங்கல்மறன்

து஬ங்கற஦து.அ஬ரின்
ரீங்கரித்஡ண.

கண்

கரதுகபில்

ன௅ன்ஶண

அது஬ஷ஧ சறந்஡ஷண

சு஧ண்டனற்ந

வ஡ர஫றனரபர்கபின்

ன௃஡ற஦

உனகம்

஬ிடு஡ஷனப்

஬ிரி஦த்

தரடல்-கள்

஡பத்஡றல் ஥ட்டுஶ஥ இ஦ங்கற ஬ந்஡ ஥ரர்க்ஷம

஌ங்கல்மறன் ஬ரர்த்ஷ஡கள், வச஦னறல் உடணடி஦ரக இநங்-கும்-தடி கட்டஷப இட்டண.

அக் கரனகட்டத்஡றல், தி஧ரன்மறல் இ஧ண்டு தி஧ச்ஷணகள் இன௉ந்஡ண. ன௅஡னர-஬து ஶதரனற
கம்னைணிஸ்ட்டு-கல௃ஷட஦து.

இ஬ர்கபில்

தனர்

ன௃஧ட்சற,

ன௃஧ட்சற

஋ண

஬ரய்

கற஫ற஦ப்

ஶதசற஬ிட்டு அழுக்கு உஷட-கல௃டன் ஬ன௉ம் வ஡ர஫றனரபி-கஷபப் தரர்த்து ன௅கம் சுபித்து
எதுங்கறக்-வகரள்த-஬ர்கள். ஥ரர்க்ஸ் இ஬ர்-கஷபத் ஡ணது கட்டுஷ஧கபின் னென஥ரகவும்,
கூட்டங்-கபிலும் ஏட ஏட ஬ி஧ட்டி஦டித்஡ரர்.
இன்வணரன௉

தி஧ச்ஷண

வ஡ர஫ற-னரபர்-கல௃ஷட஦து.

அக்

கரன-கட்டத்-஡றல்

தி஧ரன்மறல்

திவ஧ஞ்சு வ஡ர஫ற-னரபர்-கல௃டன் வெர்஥ணிஷ஦ச் ஶசர்ந்஡ வ஡ர஫றனரபர்கல௃ம் என்நரகப்
த஠ின௃ரிந்து ஬ந்஡ணர். இ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் கூட்டரகச் ஶசர்ந்து-வகரண்-டரல் ஋ங்ஶக அது
஡ங்க-ல௃க்குப்

வதன௉ம்

ஆதத்஡ரகற-஬ிடுஶ஥ர

஋ன்று

த஦ந்஡

ன௅஡னரபி-கள்,

இன௉

திரி஬ிணன௉க்குள்ல௃ம் கனகம் ஌ற்தடுத்஡ற, ஶ஥ர஡஬ிட்டுக் குபிர்கரய்ந் ஡ணர். அது ஥ட்டு஥றன்நற வ஡ர஫றனரபர்கபிடம் அ஡றக உஷ஫ப்ஷதச் சு஧ண்டி, குஷநந்஡ ஊ஡ற஦ம் ஡ந்஡ணர்.

‧உனகறன் ஋ந்஡ னெஷன஦ில் இன௉ந்஡ரலும், வ஡ர஫றனரபன் ஋ன்த஬ன் எஶ஧ ஬ர்க்கத்ஷ஡ச்

ஶசர்ந்஡஬ஶண! அ஬ர்கள் அஷண-஬ன௉ம் என்று ஶசர்ந்஡ரல் ஥ட்டுஶ஥ வ஡ர஫றனரபர்கள்
஬ரழ்஬ில்

஢றல்னர஥ல்,

஬ிடு஡ஷன

கறஷடக்கும்


அ஬ர்-கஷப

஋ண

என்று

஥ரர்க்ஸ்

ஶசர்க்கும்

ஆ஠ித்஡஧஥ரகக்

ன௅஦ற்சற-஦ிலும்

கூநற஦-ஶ஡ரடு

இநங்கறணரர்.

இது

வ஡ரடர்தரக ஡ணது ஋ண்஠ங்-கஷப வ஬பி-஦ிட அ஬ன௉க்கு என௉ தத்஡றரிஷக ஶ஡ஷ஬஦ரக
இன௉ந்-஡து.

஢ண்தர்-கள்

என்நறஷ஠ந்து

என௉

இ஡ழ்

து஬க்கறணர்.

அ஡ன்

வத஦ர்

ஶகரதங்கள்

஥ரர்க்-

‧ன௅ன்ஶணற்நம்
. உ஡றத்஡ ன௅ன்ஶணற்நம் தத்஡றரிஷக஦ில் ஥ரர்க்மறன் கட்டுஷ஧கள்
வ஬பி஦ரகத்

து஬ங்கறண.

அது஬ஷ஧

அடக்கற-ஷ஬த்஡றன௉ந்஡

மறட஥றன௉ந்து ஌வுகஷ஠ ஬ரர்த்ஷ஡கபரக சலநறப்தரய்ந்து ஆட்சற஦ரபர்கஷபத் து஬ம்சம்
வசய்஡ண.

அ஬஧து

கட்டுஷ஧கள்

஥க்கஷபனேம்

வ஡ர஫ற-னரபர்கஷபனேம்

தரஷ஡க்கு ஬஧ச்வசரல்னற அஷநகூ஬ல் ஬ிடுத்-஡ண.

ன௃஧ட்சறப்

வெர்஥ரணி஦

஥ன்ணர் ஢ரன்கரம் ப்வ஧ட்ரிக்ஷக ‧திற்ஶதரக்கறன் ஶ஥னரண தி஧஡ற஢ற஡ற


஋ண திடநற஦ில் அடித்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். ஥க்க-பிஷடஶ஦ வசல்஬ரக்கு
஋ழுந்஡து.

வ஡ர஫றனரபர்கள்

வகரண்டர-டி ஥கறழ்ந்஡ணர்.
வெர்஥ன்

஥ரர்க்ஷம

அ஧சு

னேம்

ஶ஬ண்டி஦து.
1845

ெண஬ரி

஥ற்ந஬ர்கள்

11-ம்

ஶ஡஡ற,

஥ன்ணிக்கப்தட,

துள்பிக்

஥ரர்க்ஷமக்

கு஡றத்஡து.திவ஧ஞ்சு

அ஧சரங்கத்஡றடம்

஡ஷட

வசய்஦ப்தட்டது.

இனக்கரணரர்.

கர஬னர்கபரல்

கூட்டரபிகஷபனேம்

தி஧ரன்மறல்
஥ரர்க்ஸ்

஬ிடி-வ஬ள்பி-஦ரக

‧ன௅ன்ஶணற்நம்

஥ட்டும்

஢ரடு-கடத்தும்தடி

சுற்நற஬ஷபக்கப்தட்ட ஥ரர்க்ஸ், அடுத்஡ 24 ஥஠ி ஶ஢஧த்துக்-குள் -தி஧ரன்ஷம ஬ிட்டு

வ஬பி-ஶ஦றும்தடி ஋ச்சரிக்கப்தட்டரர். ஬ட்டுக்குச்

வசன்று ஥ஷண஬ி஦ிடம் வசரல்னக்கூட
அனு஥஡ற ஥றுக்கப் தட்டது.

ஆணரல், எஶ஧ என௉ ஬ரய்ப்ன௃ ஥ட்டும் அப்ஶதரது அ஬ன௉க்குத் ஡஧ப்-தட்டது. எஶ஧ என௉
஬ரர்த்ஷ஡...

அந்஡

஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦

஥ட்டும்

அ஬ர்

வசரல்னற-஬ிட்டரல்

ஶதரதும்,

஋ப்-

ஶதரதும்ஶதரல் அ஬ர் தி஧ரன்மறஶனஶ஦ அஷ஥஡ற-஦ரக குடும்தம் ஢டத்஡னரம். ஋ந்஡த்
஡ஷடனேம் இல்ஷன.

அ஬ர்கள் ஶகட்ட அந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡ - ஥ன்ணிப்ன௃!

உன் ஋஡றரி ஦ரர் ஋ன்று வசரல் ஢ரன் உன்ஷணப் தற்நறச் வசரல்கறஶநன்!
சலநறப்

தரனேம்

வ஢ன௉ப்ஷதப்

஌வுகஷ஠க்குப்

ஶதரன,

஥ரர்க்மறன்

தின்ணரல்

தின்ணின௉ந்து

வதர஫றனேம்

இ஦க்கற஦

஥ந்஡ற஧ச்வசரல்... ன௃஧ட்சற. ன௃஡ற஦ சனெகத்ஷ஡க் கட்டிவ஦ழுப்ன௃ம்
ன௃஧ட்சற!

அ஬஧து வசரல், வச஦ல், ஋ழுத்து அஷணத்஡றலும் வ஢ன௉ப்ன௃க்
கங்குகள் கணன்நண. அ஡ன் வ஬ம்ஷ஥ ஡ரபர஥ல், அ஬ஷ஧

஢ரட்ஷட஬ிட்டு வ஬பிஶ஦றும்தடி உத்஡஧஬ிட்டது திவ஧ஞ்சு
அ஧சு. வதல்ெற஦த்஡றன் ஡ஷன஢க஧ரண திவ஧ஸ்மல்ஸ் ஬ந்து
ஶசர்ந்஡ரர்

஥ரர்க்ஸ்.

சறன

஢ரட்கபிஶனஶ஦

குடும்தத்துடன் குடிவத஦ர்ந்து ஬ந்து, இஷ஠ந்துவகரண்டரர்.
஡ங்கள்

ஶ஡சத்துக்குள்

஥ரர்க்ஸ்

஬ந்து

குடிஶ஦நற஦தும்

வதல்ெற஦ம்

வென்ணினேம்

அ஧சு

஢டுங்க

ஆ஧ம்தித்஡து. 27 ஬஦து இஷபஞன் என௉஬ஷணக் கண்டு அ஧சரங்கங்கஶப த஦ந்஡ண ஋ன்நரல்,
அந்஡

இஷபஞணின்

஋ன்தது ன௃ரிந்஡றன௉க்கும்.

஋ழுத்தும்

சறந்஡ஷணனேம்

஋த்஡ஷக஦

஬ர்஦ம்

உள்ப஡ரக

இன௉க்கும்

‧஢ீங்கள் ஶதணரஷ஬ஶ஦ வ஡ரடக் கூடரது. ஥ீ நறத் வ஡ரட்டரல், சறஷந஦ில் ஡ள்ல௃ஶ஬ரம்
 ஋ண
஋ச்சரித்து, ஡ங்க அனு஥஡றத்஡து வதல்ெற஦ம் அ஧சு. ஥ரர்க்ம§ம் சம்஥஡றத்஡ரர். ஆணரலும்,
தி஧ச்ஷண

஋஡றரி஦ரண

஋னும்

திசரசு

வெர்஥ணி

வெர்஥ணிக்கும்

஋ந்஡

குடினேரிஷ஥ஷ஦

அ஬ஷ஧

஡ணது

஬ிட்டதரடில்ஷன.

வ஡ரல்ஷனகஷபத்

உநவும்

இல்ஷன

஧த்துவசய்துவகரண்டரர்

கூடு

கஷனந்஡

இஷ஠ந்஡ணர்.

இங்கறனரந்஡றல்

தநஷ஬கபரகப்

஥ரர்க்ஷமத்

஋ன்தஷ஡

திரிந்துகறடந்஡

ஶ஡டி

வதல்ெற஦ம்

வ஡ர஫றனரபர்கபின்

வ஡ரடர்ந்஡து.

஥ரர்க்ஸ்.

குடினேரிஷ஥ஷ஦னேம் வதந஬ில்ஷன.

வதல்ெற஦த்஡றலும்

திநகு,

஢ண்தர்கள்

஢றஷனஷ஥

குநறத்து

என௉கட்டத்஡றல்,

அநற஬ிக்கும்஬ி஡஥ரக,

அ஡ன்

஬ந்஡ரர்

அ஬ர்

஥ீ ண்டும்

஌ங்கல்ஸ்.

஌ங்கல்ஸ்

஋ழு஡ற ஋டுத்து ஬ந்஡றன௉ந்஡ ன௃த்஡கம், ஥ரர்க்ஷமப் வதரிதும் க஬ர்ந்஡து.

உனகம் ன௅ழுக்கத் வ஡ர஫றனரபர்கள் ஬ஞ்சறக்கப்தட்டு ஬ன௉ம் ஢றஷனஷ஦,
அந்஡ப் ன௃த்஡கம் வ஡பி஬ரக ஬ி஬ரித்஡றன௉ந்஡து.
஥ண஡றல்

அப்ஶதரது

என௉

சறந்஡ஷண

அஷணத்து

஥றன்ணனரகப்

஢ரட்டின்

உடஶண,

தபிச்சறட்டது.

வ஡ர஫றனரபர்

஥ரர்க்மறன்

஌ங்கல்ஸ்

சங்கங்கல௃டனும்

வ஡ரடர்ன௃வகரண்டு இன௉ந்஡ கர஧஠த்஡ரல், வ஡ர஫றனரபர்கள் அஷண஬¬஧
னேம்

என௉ங்கறஷ஠த்து

ன௅டிவ஬டுத்஡ணர்.

஥ரவதன௉ம்

சக்஡ற஦ரக

அ஬஧து

என்று

஡ற஧ட்ட

஋ந்஡

஢ற஧ந்஡஧

஡ணக்கும்

வெர்஥ன்

஢ரட்டின்

அப்ஶதரது
இ஦ங்கற

ன௃நப்தட்டு

னண்டணில்,

஬ந்஡து.

஬ந்து

வ஡ர஫றனரபர்கல௃க்வகன்று

அ஬ர்கல௃டன்
஥ரர்க்ஷமச்

஌ங்கல்ஸ்

ஶதசறணரர்.

சந்஡றத்஡ரர்.

஋ன்வநரன௉

‧஢ற஦ர஦஬ர஡றகள்

அ஬ர்கபின்

஡ங்கபிடம்

சங்கம்

தி஧஡ற஢ற஡ற

இன௉ப்தது

என௉஬ர்

வ஬றும்

ஷககள்

஥ட்டும்஡ரன்; உனகத் வ஡ர஫றனரபர்கஷப என௉ங்கறஷ஠த்து ன௅஡னரபித்து஬த்துக்கு ஋஡ற஧ரண

சக்஡ற஦ரக ஥ரற்றும் வ஢ம்ன௃ஶகரல் ஥ரர்க்மறடம்஡ரன் இன௉க்கறநது ஋ன்தஷ஡ அந்஡ப் தி஧஡ற஢ற஡ற
உ஠ர்ந்஡ரர்.

஥ரர்க்மறன்

சறந்஡ஷண

வ஢ன௉ப்ஷத

஥ண஡றல்

஌ந்஡ற஦தடி,

அந்஡ப்

தி஧஡ற஢ற஡ற

னண்டன் ஬ிஷ஧ந்஡ரர். னண்டன் ‧஢ற஦ர஦஬ர஡றகள்
 சங்கத் வ஡ர஫றனரபர்கபின் இ஡஦ங்கபில்
அந்஡ வ஢ன௉ப்ன௃ தற்நறப் த஧஬ி஦து. ஥ரர்க்மறன் ஬஫றகரட்டு஡ஷன அ஬ர்கள் ஌ற்க, சங்கத்஡றன்
வத஦ர்

சங்கம்


‧வதரதுவுஷடஷ஥ச்

஋ண

கம்னைணிஸ்ட்டுகள் ஋ண அஷ஫த்துக்வகரண்டணர்.
வ஡ரடர்ந்து

தி஧ரன்ஸ்,

வெர்஥ணி

஋ண

இ஡஧

஥ரநற஦து.

஢ரட்டின்

வ஡ர஫றனரபர்கள்

஡ங்கஷப

வ஡ர஫றற்சங்கங்கல௃க்கும்

இந்஡ச்

சறந்஡ஷண வ஢ன௉ப்ன௃ த஧஬, 1847ம் ஆண்டின் ெழன் ஥ர஡ப் தகனறல், னண்டன் ஥ர஢க஧த்஡றல் என௉
தி஧஥ரண்ட஥ரண

஢ட்சத்஡ற஧஥ரக,

உனகத்

வ஡ர஫றனரபர்கஷப

என்நறஷ஠த்஡

ன௅஡ல்

கம்னைணிஸ்ட் சங்கம் உ஡஦஥ரணது. அ஡ன் வகரள்ஷககஷப ஬டி஬ஷ஥த்஡ ஥ரர்க்ஸ், அந்஡
஥ர஢ரட்டுக்குச் வசல்ன஬ில்ஷன. ஌ங்கல்ஸ் ஥ட்டுஶ஥ வசன்நறன௉ந்஡ரர்.

஍ஶ஧ரப்தர ன௅ழுக்கத் வ஡ர஫றனரபர்கபிஷடஶ஦ உற்சரக ஊற்ஷநக் கறபப்தி஦ கம்னைணிஸ்ட்
சங்கம்,

அடுத்஡

஬ன௉டஶ஥

இ஧ண்டர஬து

஌ங்கல்ம§டன்

஥ர஢ரட்ஷட

னண்டணில்

஥ரர்க்ம§ம்

கூட்டி஦து.

இ஡ற்கு

வசன்நறன௉ந்஡ரர்.

கம்னைணிஸ்ட்டுகல௃க்கரண வகரள்ஷககள் வகரண்ட அநறக்ஷகஷ஦த்
஡஦ரரிக்க,

஬஫ங்கற஦து

஥ரர்க்ம§க்கும்
சங்கம்.

஌ங்கல்ம§க்கும்

஥ரர்க்மறன்

஬ரழ்க்ஷகஷ஦

அ஡றகர஧த்ஷ஡
஥ட்டு஥றன்நற,

உனக ஬஧னரற்ஷநஶ஦ ஥ரற்நற஦ஷ஥த்஡ கம்னைணிஸ்ட் அநறக்ஷக
஡஦ர஧ரகற஦து.
ஆ஧ம்தித்஡து.

஥ரர்க்மறன்

஡ங்கபது

ன௃கழ்

஍ஶ஧ரப்தர

ன௃஧ட்சறக஧

ன௅ழுக்கப்

த஧஬

஋ண்஠ங்கபரல்,

னட்சக்க஠க்கரண வ஡ர஫றனரபர்கபின் இ஡஦ங்கபில் ஥ரர்க்ம§ம்
஌ங்கல்ம§ம் தி஡ர஥கர்கபரக உன௉வ஬டுத்஡ணர்.
அது஢ரள்

஬ஷ஧

கண்கள்

கட்டப்தட்ட

கரல்஢ஷடகஷபப்

ஶதரனத்

வ஡பி஬ற்றுத்

஡றரிந்஡

வ஡ர஫றனரபர்கல௃க்கு, இந்஡ அநறக்ஷக என௉ ன௃஡ற஦ தரஷ஡க்கரண, ன௃஡ற஦ த஦஠த்துக்கரண
ன௅஡ல் ஬ிடிவ஬ள்பி஦ரக ன௅ஷபத்஡து.
ன௅஡னரபிகள்

஡ங்கள்

஥ீ து

஢டத்஡ற

஬ன௉ம்

உஷ஫ப்ன௃ச்

சு஧ண்டஷனனேம்

அ஡ற்கரண

஥ரற்ஷநனேம் அ஬ர்கள் உ஠ர்ந்஡ணர். ஢஧ம்ன௃கள் ன௃ஷடத்஡ண. ன௅ஷ்டிகள் உ஦ர்ந்஡ண. ன௅஡ல்
ன௃஧ட்சற தரரீமறல் வ஬டித்஡து!

வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ரக ஬பர்ந்஡ வதரநற, ஡றடீவ஧ண என௉ ஢ரள் வதன௉ந்஡ீ஦ரக உன௉வ஬டுத்஡து.

1848 திப்஧஬ரி 24ம் ஶ஡஡ற஦ன்று, தரரீஸ் ஢க஧ ஬஡றகபில்

வ஡ர஫றனரபர்கல௃ம் ஥ர஠஬ர்கல௃ம்

கூட்டம் கூட்ட஥ரக, வதன௉க்வகடுத்஡ ஆறு ஶதரன ஏடி ஬ந்஡ணர். ஥ன்ணன் லூ஦ி தினறப்
஡ப்திஶ஦ரடிணரன்.

ன௅டி஦ரட்சற

தரரீமறல்

இந்஡ப்

஢டந்஡

஡ஷ஧஦ில்

ன௃஧ட்சற

உன௉ண்டது.

கர஧஠஥ரக,

இ஡஧

குடி஦ரட்சற

஍ஶ஧ரப்தி஦

அரி஦ஷ஠

஢ரடுகபில்

஌நற஦து!

கறனற

த஧஬

ஆ஧ம்தித்஡து. குநறப்தரக, வதல்ெற஦த்஡றன் அ஧சனுக்குப் த஦ம் சற்று அ஡றக஥ரக இன௉ந்஡து.

‧஥க்கள் ஬ின௉ப்தப்தட்டரல், ஡ரன் ன௅டி துநக்கவும் ஡஦ரர். ஥ர஡ர஥ர஡ம் ஡ணக்கு என௉ சம்தபம்
஥ட்டும்

வகரடுத்஡ரல் ஶதரதும்


஋ண

அ஬ன்

அ஬ணது இந்஡ த௄஡ண ஡ந்஡ற஧த்஡றல் ஌஥ரந்஡ணர்.

வ஬பிப்தஷட஦ரக அநறக்ஷக

஬ிட,

஥க்கள்

஥ன்ணஷணப் வதரன௉ட்டரகக் கன௉஡ர஥ல் ஬ிட்டு஬ிட்டணர். இந்஡த் ஡ன௉஠த்஡றல், ஥ன்ணன் ஡ன்
தரதுகரப்ஷத

஢ன்கு

தனப்தடுத்஡றக்வகரண்டரன்.

அது஬ஷ஧

஥ஷநந்து

கறடந்஡

ன௃஧ட்சற஦ரபர்கல௃ம் ஥ன்ணன் அடித஠ிந்து஬ிட்ட஡ரகக் கன௉஡றப் ன௃஧ட்சற கல ஡ங்கஷபப் தரடி஦தடி
஬஧,

அ஡ற஧டி஦ரகப்

தஷடகஷப

அனுப்தி,

சறஷந஦ில் ஡ள்பிணரன் ஥ன்ணன்.
வதல்ெற஦த்ஷ஡஬ிட்டு
தஷட

஬஧ர்கள்

வ஬பிஶ஦ந

அ஠ி஬குக்கும்

஥ரர்க்ஸ்
சத்஡ம்.

஥ரர்க்ஸ்

ஷக஡ரணது

குநறத்து

இழுத்துச்

வசன்நணர்.

஡ன்ஷணக்

அஷண஬ஷ஧னேம்

கூண்ஶடரடு

ன௅஦ற்சறக்கும்ஶதரது,

஥ரர்க்ஸ்

வதல்ெற஦ம்

சுற்நற

ஷகது

வ஬பிஶ஦

஡த஡தவ஬ண

஬ஷபக்கப்தட்டரர்.

வதரதுவுஷடஷ஥ச்

வசய்து,

சங்கத்

அன்நற஧வு,

஡ஷன஬ரிடம்

஬ி஬ரித்து஬ிட்டு, ஬டு

஡றன௉ம்தி஦ வென்ணிஷ஦, கர஬னர்கள் தன஬ந்஡஥ரகக் ஷகது வசய்து
கர஠ர஥ல்

தரி஡஬ிக்கப்ஶதரகும் வதண்

கு஫ந்ஷ஡கஷப

஋ண்஠ித் து஦ன௉ற்நரர் வென்ணி. இன௉ண்ட சறஷந஦ில் ஡ள்பப்தட்ட வென்ணி, இன௉பில் ஡ன்
ஶ஥ல் ஌ஶ஡ர தடர்஬ஷ஡ உ஠ர்ந்஡ரர். தரம்ஶதர ஋ண அச்சம்வகரண்டரர். திநஶக வ஡ரிந்஡து,
அஷ஬

஌ற்வகணஶ஬

அங்ஶக

சறஷந஦ில்

அஷடக்கப்தட்ட

ஶ஡க

஬ிற்தஷணப்

வதண்

ஷக஡றகபின் உடல்கள் ஋ன்தது. ஢஧கத்஡றன் வகரடூ஧ப் தரடனரகக் க஫றந்஡து அந்஡ இ஧வு.

஥று஢ரள், அடுத்஡ 24 ஥஠ி ஶ஢஧த்துக்குள் ஶ஡சத்ஷ஡ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்ந
வகடுவுடன்

஥ரர்க்ம§ம்

வென்ணினேம்

஬ிடு஬ிக்கப்தட்டுத்

து஧த்஡ப்தட்டணர்.

தரரீமறல்

ன௃஧ட்சற஦ரபர்கபின் ஆட்சற ஢டந்துவகரண்டு இன௉ந்஡஡ரல், அங்ஶக ஶதரக ன௅டிவு வசய்஡ரர்
஥ரர்க்ஸ்.

ஆணரல்,

தரரீஸ்

அ஬ர்

஢றஷணத்஡து

ஶதரல்

இல்ஷன.

அங்ஶக

ன௃஧ட்சற,

சறன

அதத்஡ங்கஷபனேம் உன௉஬ரக்கற ஷ஬த்஡றன௉ந்஡து. அங்ஶக ஆர்஬க்ஶகரபரறுப் ன௃஧ட்சற஦ரபர்கஶப
அ஡றகம்

இன௉ந்஡ணர்.

தி஧ரன்ஷமப்

ஶதரன,

வெர்஥ணி஦ிலும்

ன௃஧ட்சற

஢டத்஡ற

ஆட்சறஷ஦க்

ஷகப்தற்நற஬ிடனரம் ஋ண அசட்டுத்஡ண஥ரக ன௅டிவ஬டுத்து, வெர்஥ணிக்குப் ன௃நப்தட்ட஬ர்கபின்
அஷ஧ஶ஬க்கரட்டுப்
கர஧஠ம்,

எவ்வ஬ரன௉

ன௃஧ட்சறஷ஦க்

ஶ஡சத்துக்கும்

கடுஷ஥஦ரகச்

என௉

சுதர஬ம்

சரடிணரர்

உண்டு.

஥ரர்க்ஸ்

஥ரர்க்ஸ்.

அ஡ஷண

஢ன்கு

உ஠ர்ந்஡றன௉ந்஡ரர். தி஧ரன்ஸ் ஥க்கள், சு஡ந்஡ற஧த்ஷ஡க் வகரண்டரடுத஬ர்கள். அ஡ணரல்஡ரன்
உனகறன் ன௅஡ல் ன௃஧ட்சற அங்கு வ஬டித்஡து. ஆணரல், வெர்஥ணி அப்தடி இல்ஷன. அ஬ர்கள்

஡ங்கபின் அநற஬ி஦ல் கண்டுதிடிப்ன௃கபின் னென஥ரக உனகுக்கு அபித்஡ ஢ன்வகரஷடகள்

஋க்கச்சக்கம். அஶ஡ச஥஦ம், அ஡றகர஧ வ஬நற திடித்஡ ன௄஥ற அது. அங்ஶக எவ்வ஬ரன௉஬ன௉ஶ஥
஡ங்கஷப

ஏர்

அ஡றகரரி஦ரக

஢றஷணத்துக்வகரள்த஬ர்கள்.

஋ப்ஶதரதுஶ஥

அடுத்஡஬ஷண

அ஡றகர஧ம் வசய்஦ ஬ின௉ம்ன௃த஬ன், ஡ன் ஶ஥ல் ஢றகழ்த்஡ப்தடும் அ஡றகர஧த்துக்கு அவ்஬பவு
சலக்கற஧ம்

஋஡றர்ப்ன௃க்

஬ிழுந்து஬ிடுஶ஥ர

கரட்ட

஋ன்கறந

஥ரட்டரன்.

த஦ம்஡ரன்

஋஡றர்த்஡ரல்,

கர஧஠ம்.

஋ங்ஶக

இந்஡ப்

஡ன்

த஦ம்஡ரன்,

த஡஬ிக்கு

யறட்னர்

ஶ஬ட்டு
஋னும்

வகரடூ஧ன் னை஡ர்கஷபக் கூட்டம் கூட்ட஥ரகக் வகரன்று கு஬ித்஡ஶதரது, அ஡ற்கு உடந்ஷ஡஦ரக
வெர்஥ன்

஥க்கஷப

வ஥ௌண஥ரக

ஶ஡ரன்நற஦ின௉ந்஡ரல்,
஋ணஶ஬,

ன௅஡னறல்

இன௉க்கஷ஬த்஡து.

஬஧னரறு

஥க்கபின்

யறட்னர்

஥ட்டும்

஡ஷனகல ஫ரக

஥ண஢றஷன஦ில்

஥ரற்நம்

஢றக஫

தி஧ரன்மறல்

஥ரநற஦ின௉க்கும்.

ஶ஬ண்டும்.

அ஬ர்கபின்

உ஡஬ினேடஶண ன௃஧ட்சறஷ஦ ஢றகழ்த்஡ ஶ஬ண்டும் ஋ணத் வ஡பி஬ரக ஋ச்சரித்஡றன௉ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ்.
வ஬ற்நற ஥஦க்கத்஡றல் இன௉ந்஡஬ர்கல௃க்கு அது கர஡றல் ஬ி஫ஶ஬ இல்ஷன!
஋ல்னர ஥க்கல௃ம் ஋ன் ஥க்கள்! ஢ரஶணரர் உனக ஥கன்!

‧஋ல்னர ஢ரடும் ஋ன் ஢ரஶட! ஋ல்னர ஥க்கல௃ம் ஋ன் ஥க்கள்! ஢ரஶணரர் உனக ஥கன்!
 ஡ன்
஬ரழ்வ஬னும் ஧஦ிஷன இ஦க்கும் ஋ரிசக்஡ற஦ரக, ஥ரர்க்ஸ் த஦ன்தடுத்஡ற஦ வதரன்஬ரசகம் இது!

இ஡ணரல்஡ரன் ஡ன் வசரந்஡ ஢ரட்டின் அ஡றகர஧ப் தீடங்கல௃க்கு ஋஡ற஧ரக ஋ழு஡த் து஬ங்கற஦
அ஬஧து

ஶதணர,

ன௅டி஬ில்

உனக

஥க்கபின்

஢ன்ஷ஥க்கரகவும்

தரட்டரபி

஬ர்க்கத்஡றன்

எவ்வ஬ரன௉

ஶ஡சம்

தற்நறனேம்

஬ிடி஦லுக்கரகவு஥ரண உன்ண஡ வ஬பிச்சத்ஷ஡ ஶ஢ரக்கறப் த஦஠ித்஡து!

஥ரர்க்ஸ்

அநறந்஡றன௉ந்஡ரர்.

அ஡ணரல்஡ரன்,

‧வெர்஥ணிக்குள்

இப்ஶதரது ன௃஧ட்சற வசய்஦ ஶ஬ண்டரம்.
இது

஡குந்஡

ஶ஢஧஥ல்ன!


஋ன்று

சகரக்கஷபத் ஡டுத் ஡ரர். அப்ஶதரது
அ஬ர்கள்

஥டஷ஥஦ின்

஥டி஦ில்

஬ிழுந்துகறடந்஡஡ரல்,

஥ரர்க்மறன்

வசரற்கள்

வச஬ிகபில்

அ஬ர்கபின்

஌ந஬ில்ஷன.
1848, ஌ப்஧ல் 1ம் ஶ஡஡ற...

அஷனகடல் வ஬ள்பவ஥ண, ஶகர஭ங்கஷப ஋ழுப்தி஦தடி தி஧ரன்மறனறன௉ந்து வெர்஥ணிக்குள்
த௃ஷ஫ந்஡து

ன௃஧ட்சறப்

தஷட!

ஶதரண

ஶ஬கத்஡றஶனஶ஦,

஥஧஠

அடி

வகரடுத்துப்

ன௃஧ட்சற஦ரபர்கஷபச் சற஡நடித்஡து வெர்஥ன் அ஧சு. ஥ரர்க்மறன் ஡ீர்க்க஡ரிசணம் அ஡ன் திநஶக
ன௃஧ட்சற஦ரபர்கல௃க்கு உஷநத்஡து. ஋ன்ண வசய்஬வ஡ணப் ன௃ரி஦ர஥ல், ஥ரர்க்ஸ் ன௅ன் கூடிணர்.

஡ணித்஡ணிஶ஦, ஆங்கரங்ஶக வெர்஥ணிக்குள் ஧கசற஦஥ரக த௃ஷ஫ந்து, தடிப்தடி஦ரக ஶதச்சறலும்
஋ழுத்

஡றலு஥ரக

வ஢ன௉ப்ஷதக்

வகரல௃த்஡றப்ஶதரட்டு,

ன௃஧ட்சறஷ஦

஬ிஷ஡க்கனரம்

஋ன்தது

஥ரர்க்மறன் ஡றட்டம். அஷண஬ன௉ம் அ஡ஷண ஌ற்று, ஧கசற஦஥ரக வெர்஥ணிக்குள் ஊடுன௉஬ிணர்.
வகரஶனரன்,

வ஡ர஫றற்சரஷனகள்

஥றகுந்஡

஢க஧ம்.

஥ரர்க்ஸ்

஡ணக்ஶகற்ந

ன௃஧ட்சற஦ின்

஬ிஷப஢றன஥ரக அஷ஡த் ஶ஡ர்ந்வ஡டுத்஡ரர். அடுத்஡ சறன ஢ரட்கபில், அ஬஧து இ஡஦க்கணினேம்
வகரஶனரன்

஢கன௉க்குள்

கு஫ந்ஷ஡கல௃டன்

குடிஶ஦நற஦து.

஡ந்ஷ஡஦ின்

குடும்தச்

வசரத்து

னென஥ரகக் கறஷடத்஡ 7,000 டரனர் த஠த்ஷ஡க் வகரண்டு, அச்சகம் என்ஷந ஢றறு஬ிணரர்.

1848, ெழன் 1ம் ஶ஡஡ற... ஥ீ ண்டும் உ஡஦஥ரணது ஷ஧ன்னரந்து வகெட். எஶ஧ ஬ன௉டம்஡ரன்...
வகரஶனரன்
஥ரர்க்ஸ்.

஢க஧த்

அதர஦ம்

வ஡ர஫றனரபர்கபின்
஡ங்கல௃க்கு

஥த்஡ற஦ில்

அன௉கறஶனஶ஦

தி஡ர஥கணரக

இன௉ப்தஷ஡

உன௉வ஬டுத்து஬ிட்டரர்

அப்ஶதரது஡ரன்

உ஠ர்ந்஡து

வெர்஥ன் அ஧சு. ஥ீ ண்டும் ஥ரர்க்ஷமச் சுற்நற ஬ஷபத்து, ஢ரடு கடத்஡ற஦து. ஬஫க்கம் ஶதரன
இந்஡ ன௅ஷநனேம் ஥ரர்க்ஸ், வெர்஥ன் ஧ரட௃஬த்஡ர ஧ரல் தி஧ரன்சுக்குள் வகரண்டு ஬ந்து
஬ிடப்தட,

அ஡ன்

திநகு

என௉

஥ர஡ம்

க஫றத்து

வென்ணி

஡ன்

கு஫ந்ஷ஡கல௃டன்,

தன

இ஫ப்ன௃கஷபனேம் ஶ஬஡ஷணகஷபனேம் சு஥ந்஡தடி க஠஬ணின் இல்னம் ஶ஡டி, தி஧ரன்ஸ் ஬ந்து
ஶசர்ந்஡ரர்.

஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஶசர஡ஷணகள் ஬ன௉ம். ஆணரல், ஶசர஡ஷணகபிஶனஶ஦
஬ரழ்க்ஷக

ஏடிணரல்..?

஬குத்துக்வகரண்ட தரஷ஡.

஥ரர்க்சுக்கர஬து

இது

஬ின௉ம்தி

உனக ஥க்கல௃க்கரண ஬ிடு஡ஷன ஋ன்ந

எஶ஧ சறந்஡ஷண அ஬஧து உள்ல௃க்குள் கணன்றுவகரண்டு இன௉ந்஡஡ரல்,

அத்஡ஷண ஶசர஡ஷணகஷபனேம் ஥ீ நற, ன௅டி஬ரண வ஬பிச்சம் ஶ஢ரக்கற
அ஬஧ரல் ஏட ன௅டிந்஡து. ஆணரல், வென்ணி? க஠஬ன் ஋ன்த஡ற்கரக,

஋த்஡ஷண வ஡ரல் ஷனகஷபத்஡ரன் என௉ வதண்஠ரல் சகறத்துக்வகரள்ப
ன௅டினேம்? ஆணரல், வென்ணிஶ஦ர ஡ன்ஷணஶ஦ ஥ரர்க்மரகக் கன௉஡ற
஬ரழ்ந்஡ரர்.

அ஡ணரல்஡ரன்,

஬ரழ்஬ில்

஋஡றர்ப்தடும்

஋த்஡ஷக஦

஥ரர்க்மறன்

஬஧னரற்றுப்

தரஷ஡஦ில்,

ச஬ரஷனனேம் தூள் தூபரக்கும் ஬னறஷ஥ ஥றக்க வதண்஠ரக அ஬஧ரல்
஬று஢ஷட

ஶதரட

ன௅டிந்஡து.

஋ன்ஶநனும் என௉ அடி, எஶ஧ என௉ அடி... சனறப்தின் கர஧஠ ஥ரக
வென்ணி

தின்஬ரங்கற

஥ரநற஦ின௉க்கும்.

அந்஡

஦ின௉ந்஡ரல்கூட,
அபவுக்கு

திஷ஠க்கப்தட்டு இன௉ந்஡ரர்.
஥ரர்க்ஸ்

஬ந்஡றன௉க்கறநரர்

஋ன்று

உனக

஥ரர்க்மறன்

஬஧னரஶந

உ஦ி஧ரக,

ஶகள்஬ினேற்நதுஶ஥,

஡றஷச

வென்ணி

தி஧ரன்ஸ்

அ஧சரங்க ஢ரற்கரனறகள் ஢டுங்க ஆ஧ம்தித்஡ண. ஥ீ ண்டும் ஢ரடு கடத்தும்
தடனங்கள்!

1849ம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் ஥ர஡ம் 24ம் ஶ஡஡ற... ஥ரர்க்ஸ் னண்டன் ஬ந்஡ரர். அது஡ரன் அ஬ர்

ன௃கனறடம் ஶ஡டிச் வசன்ந கஷடசற இடம். வசப்டம்தர் 15ம் ஶ஡஡ற, வென்ணினேம் கு஫ந்ஷ஡கல௃ம்
னண்டன் லீ வசஸ்டர் ஸ்வகர஦ர் அன௉ஶக இன௉ந்஡, அந்஡ ஬ட்டுக்கு

஬ந்து ஶசர்ந்஡ணர்.

சூரி஦ஶண

஥ஷந஦

ன௅டி஦ர஥ல்

஡ற஠றும்

சரம்஧ரஜ்஦த்ஷ஡க்வகரண்ட

அ஧ச

தீட஥ரம்

இங்கறனரந்஡றன் ஡ஷன஢க஧ம், னண்டன். உனகறன் த஠க்கர஧ ஢ரடு. அ஡ன்தின், ஥ரர்க்சுக்கு
஋ந்஡த்

வ஡ரல்ஷனனேம்

஥ரர்க்சுக்கு

ன௅ஷபத்஡து.
஥ரர்க்ஸ்
ஶதன௉ஷ஧

அ஡ன்தின்

அப்ஶதரது

இன௉ந்஡ரர்.

னண்டன்

கஷபக்

஬லுத்஡றன௉ந்஡து.
அ஬ர்கஷபப்

இன௉ந்஡றன௉க்கரது

தி஧ச்ஷணகள்

உனகத்

஋ண

வ஡ர஫றனரபர்கபின்
சங்கக்

வ஡ர஫றனரபர்கள்

வதரறுத்஡஬ஷ஧,

஢றஷணக்கனரம்.

வ஬பி஦ினறன௉ந்து

வதரதுவுஷடஷ஥ச்

ஶகட்க,

஢ீங்கள்

அ஧சரங்

஬஧஬ில்ஷன;

஡ஷன஬ணரக

கூட்டங்கபில்

஡ற஧ண்டணர்.

கத்஡றட஥றன௉ந்து

உண்ஷ஥஡ரன்.

஬ட்டுக்குள்ஶபஶ஦

உன௉஬ரகறக்வகரண்டு

அ஬஧து

கூடஶ஬,

இடி

஋஡றர்ப்ன௃ம்

உரிஷ஥கஷபப்

ன௅஫க்கப்

என௉ன௃நம்

வதறு஬஡ற்கரக

஥ட்டுஶ஥ ஶதர஧ரட்டம். ஆணரல், ஥ரர்க்ஸ் அ஬ர்கஷபக் கடந்து வ஢டுந்தூ஧ம் த஦஠ப்தட்டு
஬ிட்டின௉ந்஡ரர். தரட்டரபி ஬ர்க்கத்஡றணர் ஆட்சறஷ஦க் ஷகப்தற்ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்தது அ஬஧து
கண஬ரக

இன௉ந்஡து.

இது

அ஬ர்கல௃க்கு

஢ம்த

ன௅டி஦ர஡

கற்தஷண஦ரகவும்,

அ஡ீ஡ப்

ஶத஧ரஷச஦ரகவும் ஶ஡ரன்நற஦து. இ஡ணரல் வ஡ர஫றனரபர்கள் ஥த்஡ற஦ிஶனஶ஦, ஥ரர்க்மறன் ஥ீ து
அ஬஢ம்திக்ஷக உண்டரணது.
இ஡ணரல்,

஥ரர்க்ஸ்

஋ழுத்஡ரக ஥ரற்நற

என௉஬ி஡

஢ற஧ரகரிப்ன௃க்கு

ஆபரக்கப்தட்டரர்.

அ஬ர்கபிடம் வகரண்டுவசல்஬து஡ரன்,

஡ன்

இ஡ற்கு எஶ஧

கன௉த்துக்கஷப

஡ீர்வு ஋ன்தஷ஡

உ஠ர்ந்து, அந்஡ப் த஠ிக்குள் ஡ன்ஷண ன௅ழுஷ஥஦ரக அர்ப்த஠ித்துக்வகரண்டரர். அப்தடி

அ஬ர் ஡ீ஬ி஧஥ரக ஡ன்ஷண னெழ்க டித்துக்வகரண்டு இன௉ந்஡ ச஥஦த்஡றல்஡ரன், ‧தசற
 ஋ன்கறந
அந்஡ இ஧ண்வடழுத்து ஋஡றரி அ஬஧து ஬ட்டினுள்

த௃ஷ஫ந்஡து.

அப்ஶதரது ஥ரர்க்ஸ், வென்ணி ஡ம்த஡றக்கு ஢ரன்கு கு஫ந்ஷ஡கள்.
கு஫ந்ஷ஡கல௃ம்,

தசற

஋ன்நரல்

஋ன்ண

஋ன்று

வ஡ரினேம்

஬஦ஷ஡

ன௅஡ல் இ஧ண்டு வதண்
஋ட்டி஦஬ர்கள்.

஋ட்கர்,

னறட்டில் தரக்ஸ் ஋ன்கறந அடுத்஡ இன௉ சறசுக்கல௃ம், தரல் குடி ஥நக்கர஡ தச்சறபம் ஆண்
கு஫ந்ஷ஡கள். என௉ ஢ரஷபக்கு என௉ ஶ஬ஷப உ஠வு ஋ன்தஶ஡ வதன௉ம் வசனவு ஥றகுந்஡஡ரக
இன௉ந்஡

கர஧஠த்஡ரல்,

கு஫ந்ஷ஡கல௃க்கும்

஥ரர்க்சுக்கும்

இன௉ப்தஷ஡ப்

தரி஥ரநற஬ிட்டுப்

தட்டிணி கறடக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள் வென்ணி. இ஡ன் கர஧஠஥ரக, அ஬ள் ஥ரர்தில் தரல் ஬ற்நத்

து஬ங்கற஦து. என௉ கட்டத்஡றல், அ஡ீ஡ ஬றுஷ஥஦ின் கர஧஠஥ரக சுன௉ங்கறக்கறடந்஡ வென்ணி஦ின்
஥ரர்தில்

஧த்஡ம்

சு஧க்கத்

஬ட்டில்,

஬஫க்க஥ரகக்

து஬ங்கற஦து.

கு஫ந்ஷ஡கள்

அழுகு஧லும் ஶசர்ந்து எனறத்஡து.

அன்று

அழும்

இ஧வு

வ஢டுஶ஢஧ம் அந்஡

சத்஡த்துடன்

வென்ணி஦ின்

ஆகஸ்ட் 1850. அடிக்கடி த஠ம் அனுப்தி உ஡வும் ஌ங்கல்மறட஥றன௉ந்தும்
஡க஬ல் ஋துவும் ஬஧ர஡ ஢றஷன. என௉ ஢ரள், ஶ஬க஥ரக ஬ட்டினுள்

தடிஶ஦நற
஬ந்஡ ஬ட்டுக்கர஧ப்

வதண்஥஠ி, ஬ரடஷக தரக்கற ஶகட்டுக் கூச்சல் ஶதரட

ஆ஧ம்தித்஡ரள். அன்ஶநரடு அ஬ள் ஬ி஡றத்஡றன௉ந்஡ வகடு ன௅டிந்஡றன௉ந்஡து. அ஬ல௃டன் ஬ந்஡

அடி஦ரட்கள் ஡ட஡டவ஬ண ஬ட்டினுள்

த௃ஷ஫ந்஡ணர். வதட்டி, தடுக்ஷககஷப ஋டுத்து ஬஡ற஦ில்

஋நறந்஡ணர். இன்னும் இ஧ண்டு ஢ரள் ஡ணக்கு அ஬கரசம் ஡ன௉ம்தடி வென்ணி, ஋ெ஥ரணி஦ிடம்

வகஞ்சறக் க஡ந, அந்஡ப் வதண்஥஠ி஦ின் கல் வ஢ஞ்சறனறன௉ந்து கஷடசற ஬ஷ஧ ஈ஧ம் சு஧க்கஶ஬
இல்ஷன.
ஶ஬று

஬஫ற஦ில்ஷன.

ன௃஡ற஦

இடம்

தரர்த்துச்

வசல்ன

ஶ஬ண்டி஦து஡ரன்.

஥றகுந்஡

ஶதர஧ரட்டத்துக்கறஷட஦ில் ஥ரர்க்ஸ், வசஸ்டர் வ஡ன௉஬ில் ஋ண் 1, வெர்஥ன் ஏட்டல் ஋னும்

இடத்஡றல் இ஧ண்டு அஷநகள் ஥ட்டுஶ஥ வகரண்ட என௉ ஬ட்ஷடப்

ஶதசற, ஥று ஢ரள் அங்ஶக
குடிஶ஦ந

சம்஥஡ம்

வதற்நரர்.

வென்ணினேம்

கு஫ந்ஷ஡கல௃ம்

வ஡ன௉஬ில்,குபிரில் வ஬றும் ஡ஷ஧஦ிஶனஶ஦ தடுத்஡ணர்.

அன்று

இ஧வு

னண்டன்

஥று஢ரள், ஬ண்டி஦ில் வதரன௉ட்கள் ஌ற்நப்தடு ஬஡ற்குள் ஋ங்கறன௉ந்ஶ஡ர ஏடி ஬ந்஡ கூட்டம்
஬ண்டிஷ஦ச்

சூழ்ந்துவகரண்டது.

஥ன௉த்து஬ர்,

தரல்கர஧ர்,

஥பிஷகக்

கஷடக்கர஧ர்

஋ண

கடன்கர஧ர்கபின் கூட்டம் அது. ஥ரர்க்ஸ் ஡஧ ஶ஬ண்டி஦ தரக்கறக்குப் த஡றனரக, ஆபரல௃க்குக்

ஷக஦ில் கறஷடத்஡ வதரன௉ள்கஷப ஋டுத்துக்வகரண்டு ஢ஷடஷ஦க் கட்டிணர். வென்ணி஦ின்
இ஡஦த்஡றல் ஧த்஡ம் கசற஦ச் வசய்஡து இந்஡க் கரட்சற! இதுகூடப் த஧஬ர஦ில்ஷன... ஬றுஷ஥
஋ன்கறந

அ஧க்கன்,

அடுத்஡டுத்து

஥ரர்க்ஸ்

஥று஥னர்ச்சற

கல ஡ங்கள்

இஷசக்கத்

ன௅டிந்஡

அத்஡ஷண

஡ம்த஡ற஦ின்

திஞ்சுக்

து஬ங்கும்

஋ன்று

கு஫ந்ஷ஡கள்

னெ஬ஷ஧க்

வகரஷனவ஬நறஶ஦ரடு ஡றன்று ஡ீர்த்஡து஡ரன் ஋ல்னர஬ற்ஷநனேம்஬ிடப் வதன௉ங்வகரடுஷ஥!

ன௃஡ற஦

஢ம்திணரர்.

஥ரர்க்சுக்கு஡ன்

ணரல்

உ஡஬ிகஷபனேம்

஥ரர்க்ஸ்

அவ்஬ப்ஶதரது

உறு஡ற஦ரக

஌ங்கல்ஸ்

வசய்து ஬ந்஡ரர் ஋ன்நரலும் அ஬ஶ஧ ஡ன் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ அண்டி ஬ர஫ ஶ஬ண்டி஦ ஢றஷன஦ில்
இன௉ந்஡஡ரல், ன௅ழுஷ஥஦ரக உ஡஬ ன௅டி஦஬ில்ஷன.
அவ஥ரிக்கர஬ினறன௉ந்து

வ஬பி

஦ரண

ட்ரிதினைன்'

'஢றனை஦ரர்க்

தத்஡றரிஷகக்கு

஥ரர்க்ஸ்அவ்஬ப் ஶதரது ஋ழு஡ற஦஡றல் கறஷடத்஡ வசரற்தப் த஠த்஡றன் னென஥ரகத் ஡ரன்
ஏ஧பவு குடும்தம் ஏடி஦து. என௉கட்டத்஡றல், அங்கறன௉ந்தும் த஠ ஬஧த்து ஢றன்றுஶதரக,

குடும்தம் ஥றகுந்஡ வ஢ன௉க்கடிக்கு ஆபரணது. ஬ரடஷக வகரடுக்கர஡஡ரல்,஌ஷ஫கள் அ஡றகம்
஬சறக்கும்

இடவ஢ன௉க்கடி

இடம்வத஦ர்ந்஡ணர்.

இந்஡

஥றகுந்஡

இக்கட்டரண

ஏர்

எண்டுக்குடித்஡ணத்துக்கு

சூ஫னறல்஡ரன்

அ஬ர்கபின்

இநந்஡து. இது குநறத்து வென்ணிஶ஦ இவ்஬ரறு ஋ழுதுகறநரர்...
'.......

அது

1850

஬஦ிற்நறல்சு஥ந்து

ஆகஸ்ட்஥ர஡ம்.
வகரண்டு

அப்ஶதரது

இன௉ந்ஶ஡ன்.

த஠

஢ரன்

஋ன்

ன௅ஷட

ன௅஡ல்

஍ந்஡ர஬து

஥ீ ண்டும்

கு஫ந்ஷ஡

கு஫ந்ஷ஡ஷ஦

அ஡றக஥ரகற஬ிட்டது.

஋ல்னர

இடங்கபிலும் கடன் ஬ரங்கற ஦ரகற஬ிட்டது. இணி ஷக ஢ீட்டக்கூட ஆட்கள் இல்ஷன.

இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல், ஷகக்கு஫ந்ஷ஡஦ரக இன௉ந்஡ ஋ன் வசல்஬ன் னறட்டில் தரக்சுக்கு கடும்

கரய்ச்சல்.

஥ன௉ந்து

஬ரங்கக்கூட

த஠ம்

இல்ஷன.

ெள஧த்஡றனறன௉ந்஡

கு஫ந்ஷ஡ஷ஦த்

ஶ஡ரபிலும்

஥ற்வநரன௉ வசல்஬ணரண ஋ட்கஷ஧ ஷக஦ிலும் திடித்துக்வகரண்டு யரனந்஡றல் இன௉ந்஡
கரர்னறன்

஥ர஥ரஷ஬ப்

தரர்க்கப்

ன௃நப்தட்ஶடன்.

அப்ஶதரது

அ஬ர்கரர்லுக்குக்

வகரடுக்கஶ஬ண்டி஦ த஠ம்அ஡றக஥ரக இன௉ந்஡து. ஆணரல், அந்஡ப் வதரி஦ ஥ணி஡ன௉க்கு
கரர்னறன்

ன௃஧ட்சற

஢ட஬டிக்ஷககபின்

ஶ஥ல் கடும் ஶகரதம்.
ெள஧த்஡றல்

கு஫ந்ஷ஡஦ிடம்

இன௉ந்஡
சறறு

வதரட்டனம் என்ஷநக்
வகரடுத்து,

஡ன்ணிடம்

உள்பது

஋ன்தஷ஡ச்

இவ்஬பவு஡ரன்
வசரல்னர஥ல்

வசரல்லும்஬ி஡஥ரக

஋ன்ஷணப்தரர்த்஡ரர்.

஢ரன்

஥ஷன஦பவு

஢ம்திஷகனேடன் அங்கு
வசன்ஶநன்.அ஬ர்

வகரடுத்஡ரர்.

கடுகபஶ஬
அந்஡த்

ஶ஡ரல்஬ிஷ஦
஋ன்ணரல்

஡ரங்கறக்வகரள்ப
ன௅டி஦஬ில்ஷன.

வ஡ரண்ஷடக்கு஫ற அஷடத்஡து. அ஡ற்கு ஶ஥ல் அ஬ர் ன௅ன் ஢றற்க, ஋ன் ஡ன்஥ரணம் இடம்
வகரடுக்க஬ில்ஷன. ஢ரன் ஌஥ரற்நத்துடன் ஡றன௉ம்தி ஬ந்ஶ஡ன். ஢றஶ஥ரணி஦ர ெள஧த்஡றல்

அ஬ஸ்ஷ஡ப்தட்ட னறட்டில் தரக்ஸ் இநந்துஶதரணரன். ஬றுஷ஥க்கு ஢ரன் தனற வகரடுத்஡
ன௅஡ல் கு஫ந்ஷ஡ அ஬ன்.

஋ன்ஷண ஬ரட்டும் அ஬ணது ஢றஷண஬ினறன௉ந்து ஬ினகஶ஬,
஢ரங்கள் அஶ஡ தகு஡ற஦ின் ஶ஬று ஬஡றக்குக்

குடி ன௃குந்ஶ஡ரம்.
஥ரர்ச்

28,

1851ல்

திநந்஡ரள்.....'
஡ன்

குடும்த

வதரன௉ல௃஡஬ி

஋ன்

஢ண்த஧ரண

ஶகட்டு,

ன௃஡ற஦

வசல்஬ி

வ஬ய்வடய்஥ர்

அ஬ர்

஋ழு஡ற஦

தி஧ரன்சறஸ்கர

஋ன்த஬ரிடம்

இன்வணரன௉

கடி஡வ஥ரன்று அ஬ர்கபது ஢றஷனஷ஦ ஶ஥லும் வ஡பிவுதடுத்துகறநது.

'அன்தரர்ந்஡ ஢ண்தஶ஧, இது ஶதரன்ந அற்த சங்கடங்கபில் ஋ல்னரம் ஢ரன் என௉ஶதரதும்
஡பர்஬ஷட஬஡றல்ஷன.
஥ணி஡ஷ஧க்

஋ணக்கு

க஠஬஧ரகப்

஋ன்

க஠஬ர்

வதற்நஷ஥க்கரக

அன௉கறல்

஢ரன்

இன௉க்கறநரர்.

அஷடனேம்

இப்தடி

஥கறழ்ச்சறக்கு

என௉

அபஶ஬

இல்ஷன. ஋ணக்கறன௉க்கும் க஬ஷன ஋ல்னரம் என்ஶந என்று஡ரன். இந்஡ தர஫ரய்ப் ஶதரண
஬றுஷ஥, அந்஡ அற்ன௃஡஥ரண இ஡஦த்ஷ஡ ஋வ்஬பவு ஶ஬஡ஷணக்குள்பரக்குகறநஶ஡ர ஋னும்

எஶ஧ சறந்஡ஷண஡ரன் ஋ன்ஷண ஬ரட்டி ஬ஷ஡க்கறநது. அ஬ர் ஋த்஡ஷணஶ஦ர ஶதன௉க்குக்
ஶகட்கர஥ஶன உ஡஬ிகள் வசய்஡றன௉க்கறநரர். ஆணரல், இப்ஶதரது ஥ற்ந஬ர்கள் ஋ங்கல௃க்குச்
வசய்஦

ஶ஬ண்டி஦

஋஡ற்கரகவும்
஋ன்ணரலும்

ன௅ஷந.

ஆணரல்,

஋஬ரிடன௅ம்

஡ரங்கறக்வகரள்ப

஋ந்஡ச்

உ஡஬ி

வசய்஦

என௉஬ன௉ம்

சந்஡ர்ப்தத்஡றலும்

ன௅டி஦ரது.

அ஬ர்

இல்ஷன.

ஷக஢ீட்டி஦஡றல்ஷன.

என்றும்

சும்஥ர

இல்ஷன.

அ஬ர்

அஷ஡

அ஬ர்

இப்ஶதரது ஋ழுதும் எவ்வ஬ரன௉ ஋ழுத்தும் னட்சம் வதறும். அ஡ற்கு ஬ிஷனஶ஦ இல்ஷன...
஋ங்கல௃க்கு ஋஡றர்கரனத்஡றன் ஶ஥ல் அ஡றக ஢ம்திக்ஷக இன௉க்கறநது....'
இந்஡ச்

சூ஫னறல்

அ஬ர்கபது

ன௃஡ற஦

஬஧஬ரண

தி஧ரன்சறஸ்கர,

஥ரர்ன௃ச்

சபி஦ிணரல்

அ஬ஸ்ஷ஡ப்தட்டரள். திநந்஡ சறன ஢ரட்கபிஶனஶ஦ அந்஡க் கு஫ந்ஷ஡னேம் இநந்துஶதரணது.
அ஡ஷண
ன௅ழுக்க

அடக்கம்

அந்஡க்

வசய்஦க்கூட

கறடத்஡றஷ஬த்஡றன௉ந்஡ணர்.
கு஫ந்ஷ஡க்கரண
சரி஡த்஡றல்
வ஡ரட்டில்

கு஫ந்ஷ஡ஷ஦
என௉

஢ண்தர்

ச஬ப்வதட்டிஷ஦

இப்தடி஦ரகக்
இல்ஷன,

ஶதர஡ற஦

த஠஬ச஡ற

஬ட்டின்

கடன்

஬ரங்க

இல்னர஡

஥ற்வநரன௉

வகரடுத்஡

ன௅டிந்஡து.

குநறப்திடுகறநரர்...

இது

கஷ்ட஥ரகறப்ஶதரணது....'

அ஡ற்கு

இ஧வு

அஷந஦ிஶனஶ஦

திநஶக,

வென்ணி஦ரல்

குநறத்து

'திநக்கும்ஶதரது

இநக்கும்ஶதரது

கர஧஠த்஡ரல்,

அந்஡க்

வென்ணி

ச஬ப்வதட்டி

஡ன்
஡ன்

கு஫ந்ஷ஡க்கு

஬ரங்கக்கூட

இப்தடிவ஦ல்னரம் ஬றுஷ஥ ஋னும் வகரடி஦ அ஧க்கனுடன் 1849
ன௅஡ல்

1855

஬ஷ஧

஥ரர்க்ஸ்

஢றகழ்த்஡ற஦

வகரடி஦

ஶதரரின்

கர஧஠஥ரக, வ஡ரடர்ந்து ஡ணது னென்று கு஫ந்ஷ஡கஷப ஥ரர்க்சும்
வென்ணினேம் தனற வகரடுத்஡ணர்.
கஷடசற஦ரக

஋ட்கர்

இநந்஡து஡ரன்

அ஡றகப்தடுத்஡ற஬ிட்டது.
கடி஡த்஡றல்...

஥ரர்க்மறன்

஌ங்கல்சுக்கு

'஥கரன்கள்இ஦ற்

஥ண஬னறஷ஦

஥ரர்க்ஸ்

ஷகஷ஦னேம்

஋ழு஡ற஦

உனகத்஡றன்

இ஡஧

஢ட஬டிக்ஷககஷப னேம் கூர்ந்து க஬ணிப்த஡ரல், ஡ங்கல௃க்கரண
இ஡ணரஶனஶ஦

உற்சரகத்ஷ஡

அன்நரட

அ஬ர்கள்

஬ரழ்க்ஷக஦ின்

சர஡ர஧஠ப்

அ஡றனறன௉ந்ஶ஡வதறுகறநரர்கள்.
தி஧ச்ஷணகள்

அ஬ர்கஷப

என௉ஶதரதும் ஡ீண்டு஬஡றல்ஷன ஋ண ஶதக்கன் ஋னும் அநறஞன் கூறுகறநரன். ஆணரல்,

஢ரன் அப்தடிப்தட்ட அநறஞன் இல்ஷன... என௉ சர஡ர஧஠ ஥ணி஡ன்஡ரன். ஋ன் கு஫ந்ஷ஡

஋ட்கரின் ஥஧஠ம் ஋ன்ஷண அ஡றகம் தர஡றத்து஬ிட்டது. ஋ன்ணரல் அ஬ணது ஥஧஠த்ஷ஡
஌ற்றுக்வகரள்பஶ஬ ன௅டி஦஬ில்ஷன...'

அ஡ற்கடுத்஡ சறன ஬ன௉டங்கபில் வென்ணி஦ின் ஡ர஦ரரிட஥றன௉ந்து கறஷடத்஡ வசரற்தப்
த஠ம் ஏ஧பவு வ஡ரடர் கஷ்டங்கபினறன௉ந்து அ஬ர்கஷப ஥ீ ட்வடடுத்஡து. அ஡ன் திநகு
஌ங்கல்மறன்

஡ந்ஷ஡஦ரர்

இநந்஡

தின்,

ன௅ழுப்

வதரறுப்ன௃ம்

஌ங்கல்ஸ்

஬சம்

஥ரர்க்ஷம வதரன௉பர஡ர஧ப் தி஧ச்ஷணகள் அண்டர஡஬ரறு அ஬ர் தரர்த்துக்வகரண்டரர்.

஬஧,

஋ன்ண ஶ஬஡ஷண ஋ன்நரல், ஡ன் குடும்தம் வதரன௉பர஡ர஧ரீ஡ற஦ரகப் வதன௉ம் து஦ன௉ற்ந
இந்஡ கரனகட்டத்஡றல்஡ரன், உனகத்஡றன் வதரன௉பர஡ர஧ம் தற்நற வ஡ரடர்ந்து தன அரி஦

கட்டுஷ஧கஷப ஋ழு஡ற஬ந்஡ரர் ஥ரர்க்ஸ். இந்஡ ஆய்வுகல௃க்கரக ஥ரர்க்ஸ் தகல் ன௅ழுதும்
னண்டன் ஥றனைமற஦ த௄னகத்஡றல் கறடப்தரர்.
த௄னகம்

஡றநக்கும்ஶதரது

வசல்லும்

ன௅஡ல்

ஆபரகவும்

த௄னகம்

அஷடக்கும்

ஶதரது

வ஬பி஬ன௉ம் கஷடசறஆபரக வும் ஥ரர்க்ஸ் இன௉ந்஡ரர். ஬ட்டுக்கு

஬ந்஡தும் ஡ணக்வகண
எதுக்கறக்வகரண்ட

அஷடந்துவகரள்஬ரர்.

தி஧த்ஶ஦க஥ரண
அ஬ஷ஧ச்

அஷந஦ில்

சுற்நற

஋ப்ஶதரதும்

க஡ஷ஬ச்

ன௃த்஡கங்கள்

சரத்஡றக்வகரண்டு

இஷநந்து

கறடக்கும்.

஦ரஶ஧னும் அ஡றல் வ஡ரி஦ர஥ல் ஷகஷ஬த்து஬ிட்டரல், கரட்டுச் சறங்க஥ரக உறுன௅஬ரர்
஥ரர்க்ஸ்.
஥ரர்க்ஸ்,

சறன

ச஥஦ங்கபில்

஬ிடி஬துகூடத்

வ஡ரடர்ந்து

வ஡ரி஦ர஥ல்

இ஧வு

கரஷன

ன௅ழுக்க

தடிப்தது஥ரக இன௉க்கு஥பவு ஡ீ஬ி஧஥ரக இன௉ப்தரர்.
஥ரர்க்ஸ்

சற்று

ஏய்஬ரக இன௉க்கும்

஋ட்டு

ச஥஦ங்கபில்

கண்

஥஠ி

஬ி஫றத்துப்
஬ஷ஧

தடிக்கும்

஋ழுது஬தும்

கு஫ந்ஷ஡கல௃டன் ஬ிப஦ரடு஬ரர்.

அ஬ர்கஶபரடு஢ஷட த஦ில்஬ரர். ஶ஭க்ஸ்தி஦ரின் கஷ஡க ஷபக் கூறு஬ரர். ஥ரர்க்மறன்
஬ட்டில்

஢ண்தர்கபின் கூட்டம் ஋ப்ஶதரதும் ஥றகுந்஡றன௉க்கும். வென்ணி கூடு஥ரண஬ஷ஧
அ஬ர்கல௃க்கு ஌ஶ஡னும் அன௉ந்஡க் வகரடுத்து, உதசரிப்தரர்.

஥ரர்க்மறன் ஥கள்கபரண வென்ணினேம் னர஧ரவும் தடிப்தில்ன௅஡ல்஬ர்கபரக இன௉ந்஡ணர்.

஬ட்டில்

அஷண஬ன௉ம் ஥ரர்க்ஷம னெர் ஋ன்ஶந அஷ஫ப்தரர்கள். 1856ல் வென்ணி ஡ணது
஡ர஦ரர் இநப்ன௃ கர஧஠஥ரக, வெர்஥ணிக்குச் வசல்ன ஶ஢ர்ந்஡ஶதரது, ஥ரர்க்மரல் அந்஡ச்

சறநற஦ திரிஷ஬க்கூட ஡ரங்கறக்வகரள்ப ன௅டி஦஬ில்ஷன. அப்ஶதரது அ஬ர் வென்ணிக்கு
஋ழு஡ற஦ கடி஡த்஡றல்... 'உன் திரிவு ஋ணக்குள் ஥றகுந்஡ ஥ணக்கறபர்ச்சறஷ஦ உன௉஬ரக்குகறநது.
஋ணது சக்஡றகள் அஷணத்தும் அ஡றல் கஷ஧ந்துஶதர஬ஷ஡க் கண்கூடரகப் தரர்க்கறஶநன்.

எஶ஧ ன௅ஷந ஥ீ ண்டும் உன்ஷண ஋ன் இ஡஦த்ஶ஡ரடு அஷ஠த்துக்வகரண்டரல் ஶதரதும்,
஋ன்

இ஡஦ம்

அஷ஥஡ற஦ரகற஬ிடும்.

அ஡ன்

திநகு,

஋ணக்கு

இந்஡

ஶ஬ண்டி஦ின௉க்கரது...' ஋ணத் ஡ன் திரி஬ின் ஬னறஷ஦ ஬ி஬ரிக்கறநரர்.

உனகறல்

஋துவும்

1859ம் ஆண்டில் ஥ரர்க்ஸ் ஋ழு஡ற஦ வதரன௉பர஡ர஧க் கட்டுஷ஧கள், த௄னரக வ஬பி ஦ரணது.
இ஡ற்கு ஌ங்கல்ஸ் ன௅ன்னுஷ஧ ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரர். த௄ல் வ஬பி஦ரண஡றனறன௉ந்து ஥ரர்க்மறன்
ன௃கழ்

உனகவ஥ங்கும்

த஧஬

ஆ஧ம்தித்஡து.

஥ீ ண்டும் ஢ட்சத்஡ற஧஥ரக வெரனறத்஡ரர்.
1867

வசப்டம்தர்

14,

உனகத்

சறந்஡ஷண஦ரபர்கள்

வ஡ர஫றனரபர்கபின்

஬ரழ்஬ில்

஥த்஡ற஦ிஶன

஢ற஧ந்஡஧

஥ரர்க்ஸ்

஬ிடிவ஬ள்பி

ன௅ழுஷ஥஦ரக உ஡஦஥ரண ஢ரள். ஥ரர்க்ஸ் ஋னும் உஷ஫ப்ன௃ இ஦ந்஡ற஧த்஡றன் 15 ஬ன௉ட கரன

஬ி஦ர்ஷ஬த் துபிகள், ஋ழுத்துன௉க்கபரகக் கரகற஡ங்கபில் தி஧சு஧஥ரகற 'னென஡ணம்' ஋னும்
ன௅ழுப் ன௃த்஡க஥ரக அன்று஡ரன் வ஬பி஦ரகற஦து.

இது குநறத்து ஥ரர்க்ஸ், ஌ங்கல்சுக்கு ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்஡றல், 'கஷடசற஦ில் ஢ம் ஢ீண்ட ஢ரள்

னட்சற஦஥ரண னென஡ணத்஡றன் ன௅஡ல் தரகம் ன௃த்஡க஥ரகற஬ிட்டது. இ஡ற்கு ஢ீ என௉஬ஶண

கர஧஠ம். ஋ன் ஢ன்நறஷ஦ ஌ற்றுக்வகரள். ஋ணக்கரக ஢ீ ஡ற஦ரகம் வசய்஡ற஧ர஬ிட்டரல், இந்஡
த௄ஷன ஋ன்ணரல் உன௉஬ரக்கற஦ின௉க்கஶ஬ ன௅டி஦ரது. உன்ஷண வதன௉஥ற஡த்துடன் கட்டித்
஡ழுவுகறஶநன்.

஋ன்

அரி஦

குநறப்திட்டின௉ந்஡ரர்.
஌நக்குஷந஦
ன௃த்஡கன௅ம்

ன௃த்஡கத்஡றன்

இஶ஡

கரனகட்டத்஡றல்஡ரன்

வ஬பி஦ரணது.
ஆசறரி஦ர்

கர஠ிக்ஷக஦ரகச்

஢ண்தஶண,

உ஦ிரிணங்கபின்

சரர்னஸ்

ச஥ர்ப்திக்க

உன்ஷண

஬ரழ்த்துகறஶநன்...'

஥ணி஡குனத்஡றன்

஥ற்வநரன௉

தரி஠ர஥

஬பர்ச்சற

குநறத்஡

அந்஡ப்

அ஡ற்கரக

அனு஥஡ற

ஶகட்டும்

கடி஡ம்

டரர்஬ினுக்கு

஬ின௉ம்திணரர்.

஥கத்஡ரண

஋ணக்

஥ரர்க்ஸ்

஡ணது

னென஡ணத்ஷ஡

஋ழு஡றணரர். ஆணரல், டரர்஬ின் அ஡ஷண ஥றுத்து அ஬ச஧஥ரக ஥ரர்க்சுக்கு என௉ கடி஡ம்
஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரர்.

அ஡றல் அ஬ர் குநறப்திட்ட கர஧஠ம் ஥ரர்க்ஷம வதன௉ம் அ஡றர்ச்சறக்கு ஆபரக்கற஦து!
கரனங்கள் ஶ஡ரறும் அ஬஧து வத஦ர் ஢றஷனத்து ஢றற்கும்- ஌ங்கல்ஸ்
உ஦ிரிணங்கபின்

தரி஠ர஥

஬பர்ச்சற

குநறத்து

டரர்஬ின்

஋ழு஡ற஦

ன௃த்஡கம்,

஥஡

஢ம்திக்ஷக஦ரபர்கல௃க்கு ஥஧஠ அடி வகரடுத்஡து. அ஡ணரஶனஶ஦, ஥ரர்க்சுக்கு டரர்஬ின் ஥ீ து
஥ரி஦ரஷ஡
஬ின௉ம்தி,

஬ந்஡து.

அனு஥஡ற

஡ணது

னென஡ணம்

ஶகட்டுக்

கடி஡ம்

ன௃த்஡கத்ஷ஡
஋ழு஡றக்

டரர்஬ினுக்குச்

ஶகட்க,

ச஥ர்ப்த஠ம்

஥றுத்து஬ிட்டரர்

வசய்஦

டரர்஬ின்.

஡ற்ஶதரஷ஡க்கு ஥஡ ஢ம்திக்ஷகக்கு ஋஡ற஧ரண கரரி஦ங்கபில் ஈடுதடப்ஶதர஬஡றல்ஷன ஋ணத் ஡ன்
குடும்தத்஡ரரிடம்

஬ரக்குறு஡ற

வகரடுத்துள்ப஡ரல்

஋ந்஡

஬ஷக஦ிலும்

஡ன்

வத஦ஷ஧க்

குநறப்திட ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று த஡றல் கடி஡ம் ஋ழு஡றணரர் டரர்஬ின். அ஬ரின் உ஠ர்வுக்கு
஥஡றப்தபிக்கும் ஬ஷக஦ில், இது குநறத்து ஋ந்஡க் கன௉த்ஷ஡னேம் வ஬பி஦ிடர஥ல் வ஥ௌணம்

கரத்஡ ஥ரர்க்ஸ், ஡ணது ஶ஡ர஫ன௉ம் ஶசர஭னறம இ஦க்கத்஡றன் ஡ற஦ரகறனே஥ரண ஬ில்னற஦ம்
உல்ப் ஋ன்த஬ன௉க்குத் ஡ணது 'னென஡ணம்' த௄ஷனச் ச஥ர்ப்த஠ம் வசய்஡ரர்.

வ஬பி஦ரண ஢ரள் ன௅஡ஶன, 'னென஡ணம்' உனகவ஥ங்கும் வதன௉ம் ஬஧ஶ஬ற்ஷதப் வதற்நது.
அது஬ஷ஧

஥ரர்க்ஷமப்

ன௃ரிந்துவகரள்பர஥ல்

஋஡றர்த்து

஬ந்஡

தனன௉ம்

ன௃த்஡கத்஡றன்

஬ர஦ினரகத் வ஡பி஬ஷடந்஡ணர். அ஬஧து வதரன௉பர஡ர஧ச் சறந்஡ஷணகல௃ம் சனெகக் கட்டஷ஥வு
குநறத்஡ தரர்ஷ஬னேம் அநறவுனகறன் ன௃஡ற஦ ஬ரசல்கஷபத் ஡றநந்துஷ஬த்஡ண.

இ஡ஷணத் வ஡ரடர்ந்து, தரரீமறல் 1871 ஥ரர்ச்
஥கத்஡ரண

18ல்

வ஬டித்஡து.

வ஡ர஫றனரபர்

வ஡ர஫றனரபர்கள்,

ஆனே஡ங்கல௃டன்
தி஧ரன்ஷம

இநங்கறணர்.

ன௃஧ட்சற

஬஡ற஦ில்

அப்ஶதரது

ஆண்டுவகரண்டு

இன௉ந்஡

஡றஶதர்ஸ் அ஧சு ஬ழ்த்஡ப்தட்டது.

஡றஶதர்ஸ்
஬ி஧ட்டி஦டிக்கப்தட்டரன்.

஥ரர்ச்

28ல்,

உனகறன் ன௅஡ல் தரட்டரபி அ஧சு ஆட்சறப்
வதரறுப்ன௃க்கு

஬ந்஡து.

தரரீஸ்

எவ்வ஬ரன௉

஬ட்டத்஡றல்

கவுன்சறனர்,

஬ரக்குரிஷ஥

வ஡டுக்கப்தட்டரர்.

இன௉ந்தும்
னெனம்

என௉

ஶ஡ர்ந்

இப்தடி஦ரகத்

ஶ஡ர்ந்வ஡டுக்கப்தட்ட

உறுப்திணர்கஷபக்வகரண்ட
அ஧சு,

஢கரின்

வகரம்னைன்'

'தரரீஸ்

அஷ஫க்கப்தட்டது.

ெண஢ர஦க
஋ன்று

உறுப்திணர்கஷபத்

ஶ஡ர்ந்வ஡டுக்கவும் ஡றன௉ம்த அஷ஫க்கவு஥ரண

அ஡றகர஧ம், ஥க்கல௃க்கு ஬஫ங்கப்தட்டது. ஆணரல், இது ஢றஷனக்க஬ில்ஷன. அடுத்஡ சறன
஥ர஡ங்கபிஶனஶ஦

குடி஦஧சு

க஬ிழ்ந்து,

஥ீ ண்டும்

ன௅டி஦஧சு

ஆட்சறக்கு

஬ந்஡து.

இந்஡த்

ஶ஡ரல்஬ிக்கு ஥ரர்க்சும் அ஬஧து ஡ீ஬ி஧஬ர஡க் வகரள்ஷககல௃ம்஡ரன் கர஧஠ம் ஋ணச் சறனர்

குற்நம் சரட்டிணர். இ஡ணரல் உனக கம்னைணிஸ்ட் சங்கம் இ஧ண்டரக உஷடந்஡து.இந்஡த்
ஶ஡ரல்஬ினேடன் ஥ரர்க்மறன் உடல் ஢னன௅ம் ஶ஥ரச ஥ரண கட்டத்ஷ஡ அஷட஦, ஥ரர்க்மறன்
இறு஡ற ஢ரட்கபின் த஦஠ம் து஬ங்கற஦து.
இக்கரன

கட்டங்கபில்,

஥ஷண஬ி஦ின்

இநப்ஷத஦ட்டி

஌ங்கல்ஸ்

஡ணது

இன௉ப்திட஥ரண

஥ரன்வசஸ்டரினறன௉ந்து ன௅ழு஬து஥ரக ஬ினகற, ஥ரர்க்மறன் ஬ட்டன௉ஶக

஥ரற்நறக்வகரண்டரர்.
஥ரர்க்மறன்

கஷடசற

தத்஡ரண்டுகபில்,

஌நக்குஷந஦

இன௉஬ன௉ம்

஡றணசரி

சந்஡றத்துக்

கன௉த்துக்கஷபப் தகறர்ந்துவகரண்டணர்.
னென஡ணத்஡றன்

இ஧ண்டர஬து

னென்நர஬து

தரகங்கல௃க்கரண

கட்டுஷ஧கஷபத்
இன௉஬ன௉ம்

வ஡ரகுப்த஡றல்

஡ீ஬ி஧஥ரக

஡ங்கஷப

அர்ப்த஠ித்துக்வகரண்டணர்.

இன்நபவும்

ன௃த்஡கங்கபில்

உனகறன்

கன௉஡ப்தடுகறநது.
அ஡ன்

஥ற்றும்

என்நரக

சர஧த்ஷ஡ச்

஡ஷனசறநந்஡
'னென஡ணம்'

சுன௉க்க஥ரகச்

வசரல்஬஡ரக இன௉ந்஡ரல், இப்தடிச் வசரல்னனரம்.

உ஡ர஧஠஥ரக,

஢஥க்கு என௉

வதன்சறல்

ஶ஡ஷ஬ப்தடுகறநது ஋ன்று ஷ஬த்துக்வகரள்ஶ஬ரம். அஷ஡ ஢ரஶ஥ சு஦஥ரக உற்தத்஡ற வசய்஦
஢ீண்ட

ஶ஢஧ன௅ம்

இல்னர஥ல்,

கடும்

என௉

உஷ஫ப்ன௃ம்

஬ிஷன

ஶ஡ஷ஬ப்தடும்.

வகரடுத்து

அந்஡ப்

ஆணரல்,

இந்஡த்

வதன்சறஷன

வ஡ரல்ஷனஶ஦

கஷட஦ினறன௉ந்து

஢ரம்

஬ரங்கறக்வகரள்கறஶநரம். உண்ஷ஥஦ில் ஢ரம் வதன்சறஷன ஬ரங்க஬ில்ஷன; அந்஡ வதன்சறல்

஡஦ரரிக்கத் ஶ஡ஷ஬ப்தடும் ஢ம் உஷ஫ப்ன௃க்குப் த஡றனரக இன்வணரன௉஬ன௉ஷட஦ உஷ஫ப்ன௃க்கு
என௉ ஬ிஷன வகரடுக்கறஶநரம். அவ்஬பவு஡ரன். ஆணரல், ஢ரம் வகரடுக்கும் அந்஡ ஬ிஷன
அந்஡த்

வ஡ர஫றனரபிக்குச்

வசன்று

ஶசர்கறந஡ர

஋ன்நரல்,

இல்ஷன.

வதன்சறல்

஡஦ரரிக்க

னென஡ணம் ஶதரட்ட கர஧஠த்஡ரல், வதன௉ம் னரதத்ஷ஡ அந்஡ ன௅஡னரபினேம் வதரி஦ உஷ஫ப்ன௃
இல்னர஥ல் அஷ஡ ஬ரங்கற ஬ிற்கும் ஬ி஦ரதரரிகல௃ஶ஥ அ஡ன் தனஷண அனுத஬ிக்கறன்நணர்.

இது குநறத்து ஋ந்஡ தி஧க்ஷஞனேம் இல்னர஥ல் அந்஡த் வ஡ர஫றனரபி, அற்தப் த஠ம் வகரடுத்துத்
஡ன்

உஷ஫ப்ஷதச்

சு஧ண்டிக்

வகரழுக்கும்

ன௅஡னரபிஷ஦க்

கடவுபரக

஢றஷணத்து

஬஠ங்குகறநரன். அஶ஡ரடு ஢றல்னர஥ல், குநறப்திட்ட வதன்சறஷன தனன௉ம் உற்தத்஡ற வசய்து
஬ி஦ரதர஧த்஡றல் ஶதரட்டி ஌ற்தடுகறநஶதரது,

அஷ஡ச்

ஶ஡ரபில்

சு஥த்஡ற,

குஷநக்கறநரன்

ன௅஡னரபி.

அ஡ணரல்

அ஡றகப்தடி஦ரண

ஆ஧ம்திக்கறநரன்.

஌ற்தடும்

உஷ஫ப்ஷதச்

இஷ஡த்஡ரன்

஥ரர்க்ஸ்

சரிக்கட்ட,

஢ஷ்டத்ஷ஡

஡ணது

வதன்சறனறன் ஬ிஷனஷ஦க்

ஈடுகட்ட,

அ஬ர்கஷப

னென஡ணம்

வ஡ர஫றனரபி஦ின்

ன௅ழு஬து஥ரக

த௄னறல்

஢சுக்க

வ஡பிவுதடுத்஡ற,

வ஡ர஫றனரபர் கபின் ஬ரழ்஬ில் ன௃஡ற஦ சகரப்஡த்ஷ஡த் ஶ஡ரற்று஬ித்஡ரர். இ஡ற்கரக அ஬ர்
ஶ஥ற்வகரண்ட

உஷ஫ப்ன௃,

஬ர்஠ிப்ன௃க்கு

அப்தரற்தட்டது.

கறட்டத்஡ட்ட

15

஬ன௉டக்

உஷ஫ப்தின் வ஬பிப்தரடு, த௄னறன் எவ்வ஬ரன௉ ஬ரர்த்ஷ஡஦ிலும் ஶ஡ரய்ந்஡றன௉ந்஡து.

கடும்

வதரது஬ரகஶ஬, ஋ஷ஡னேம் வசநறவுட னும் ஆற்நலுடனும் தஷடப்த஡றல் ஥ரர்க்மறடம் என௉

ன௅஧ட்டுத்஡ண஥ரண திடி஬ர஡ம் இன௉ந்஡து. சறநற஦ துண்டுஅநறக்ஷகஶ஦ ஆணரலும், தனன௅ஷந
஬ரசறத்து ஡ணக்குத் ஡றன௉ப்஡ற ஌ற்தடும் ஬ஷ஧, ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் அஷ஡த் ஡றன௉த்஡ற, இறு஡ற

஬டி஬த்துக்குக் வகரண்டு ஬ன௉஬ரர். னைகத்஡றன் ஶதரில் வசரல்னப்தடும் ஋ந்஡க் கன௉த்ஷ஡னேம்
அ஬ர்

வதரன௉ட்தடுத்஡ற஦து

இல்ஷன.

சறறு

சந்ஶ஡கம்

஋ன்நரலும்

உடஶண

திரிட்டிஷ்

துஷநகபில்

஥ரர்க்ஸ்

஥றனைமற஦ம் வசன்று ஡க஬ஷன உறு஡றப்தடுத்஡றக்வகரண்ட திநஶக, கபத்஡றல் இநங்கு஬ரர்.
஬஧னரறு,

வதரன௉பர஡ர஧ம்,

஡த்து஬ம்

சரர்னஸ்

லீ஬ர்,

கரக்,

஋ண

அநறவுன௄ர்஬஥ரண

தன

஡ீ஬ி஧஥ரக இ஦ங்கற஬ந்஡ரலும், ஢ர஬ல்கஷப ஬ரசறப்த஡றல் அனர஡ற஦ரண ஈடுதரடு இன௉ந்஡து.

டூ஥ரஸ்,

தரல்

தஷடப்ன௃கஷபனேம்,
஥ரர்க்ஸ்

ஸ்கரட்டின்

டி

தீல்டிங்ஸ்

வதன௉

஥றகச்

஬ரல்டர்

அவனக்சரண்டர்
ஸ்கரட்ஷடனேம்

஬ின௉ப்தத்துடன்
சறநந்஡

ஆகறஶ஦ர஧து
஬ரசறத்஡ரர்.

தஷடப்தரக

'ஏல்டு

வ஥ர஧ரனறட்டி'ஷ஦ ஥ரர்க்ஸ் குநறப்திடு஬ரர். 'டரன்

க்஬ிக்மரட்'ஷட ஋ழு஡ற஦ வசர்஬ரண்டிஸ் ஥ற்றும்
தரல்சரக்

ஆகறஶ஦ரஷ஧த்

஡ஷனசறநந்஡

஋ழுத்஡ரபர்கபரக ஥ரர்க்ஸ் ஥ண஡றல் இன௉த்஡ற஦ின௉ந்஡ரர்.
தன஡஧ப்தட்ட வ஥ர஫றகஷபக் கற்கும் ஆ஬ல் ஥ரர்க்மறடம் இன௉ந்஡து. '஬ரழ்க்ஷக ஋னும்

ஶதரர்க்கபத்஡றல், வ஥ர஫ற என௉ ஥றகச் சறநந்஡ ஆனே஡ம்' ஋ண அடிக்கடி கூறு஬ரர். கறஶ஧க்கம்,

னத்஡ீன், ஸ்தரணிஷ், வெர்஥ன், திவ஧ஞ்ச் ஥ற்றும் ஆங்கறனம் ஆகற஦ வ஥ர஫றகபில், ஶதச்சறலும்
஋ழுத்஡றலும் ஥ரர்க்மறடம் ஡ன்ணிக஧ற்ந ஶ஡ர்ச்சற இன௉ந்஡து. அஶ஡ரடு ஢றல்னர஥ல் ஡ன் 50஬து
஬஦஡றல், ஧ஷ்஦ வ஥ர஫றஷ஦ ஋ழு஡வும் தடிக்கவும் கற்றுக்வகரண்டரர் ஥ரர்க்ஸ். ன௃ஷ்கறன்,

துர்கஶணவ், வனர்஥ன்ஶடரவ், ஶகரகல் வ஭ரிடின் ஶதரன்ந தஷடப்தரபிகபிடம் ஡ன் ஥ணஷ஡ப்
தநறவகரடுக்கும் அபவுக்கு ஧ஷ்஦ இனக்கற஦ங்கஷபக் கற்றுத் ஶ஡ர்ந்஡ரர்.

தஷடப்தினக்கற஦ங்கஷபப் ஶதரனஶ஬ ஥ரர்க்ஸ் ஡ன்ஷண ஥நந்து ஈடுதட்ட ஥ற்வநரன௉ துஷந,

க஠ி஡ம். ஋ப்ஶதர வ஡ல்னரம் ஥ணச்ஶசரர்வு அ஬ஷ஧ ஆட்வகரள்கறநஶ஡ர, அப்ஶதரவ஡ல்னரம்
அல்ெீப்஧ர,
஋டுத்துக்

கரல்குனஸ்

வகரண்டு,

ஶதரன்ந

அ஡ன்

க஠க்கு

஬ஷககஷபக்

ச஥ன்தரடுகஷபத்

஡ீர்ப்த஡றல்

ஷக஦ில்

஡ீ஬ி஧஥ரக

஡ன்ஷண னெழ் கடித்துக்வகரள்஬ரர். இறு஡றக் கரனங் கபில் வென்ணி
ஶ஢ரய்஬ரய்ப்தட்டுப்

தடுக்ஷக஦ில்

இன௉ந்஡

கரனகட்டங்கபில்

஡ன்

஥ண஡றன் ஢றம்஥஡ற஦ற்ந ஡ன்ஷ஥ கபினறன௉ந்து ஡ப்திக்க, இந்஡க் க஠ி஡
ச஥ன்தரடுகஷபஶ஦ வதரிதும் ஢ரடிணரர் ஥ரர்க்ஸ்.
ஆ஦ி஧க்க஠க்கரண

ன௃த்஡கங்கஷப

஥ரர்க்ஸ்

஡ணது

த௄னகத்஡றல்

ஶசகரித்து ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரர். ஡ணது ஡ீ஬ி஧஥ரண ஬ரசறப்தினூஶட தரல்
கனக்கர஡

கறுப்

ன௃ஷகப்தஷ஡னேம்

ன௃க்

கரதி

஥ரர்க்ஸ்

குடிப்தஷ஡னேம்

த஫க்க஥ரகக்வகரண்டு

அடிக்கடி

சறகவ஧ட்

இன௉ந்஡ரர்.

கடும்

உஷ஫ப்தின் ஥ீ ஡ரண அ஬஧து ஡ீ஧ர஡ கர஡ல், தன ஶ஢஧ங்கபில் அ஬ர்
ன௅ன்

ஷ஬க்கப்தட்டு

இன௉க்கும்

உ஠வுத்

஡ட்ஷடக்கூட

஥நக்கச்

வசய்து஬ிடும். வதன௉ம்தரலும் கர஧஥ரண உ஠வு஬ஷக கஷபஶ஦ ஬ின௉ம்தி உட்வகரள்஬ரர்
஥ரர்க்ஸ். அ஬஧து அன்நரட த஫க்க ஬஫க்கங்கபில் ஥றக ன௅க்கற஦஥ரணது ஥ரஷன ஶ஢஧ ஢ஷடப்

த஦ிற்சற. ஌ங்கல்ஸ் ஶதரன்ந ஢ண்தர்கல௃டன் ஥ரஷன ஶ஢஧ங்கபில் ஡ீ஬ி஧஥ரகப் ஶதசற஦தடி
஢ஷட த஦ில்஬து, அ஬ன௉க்கு ஥றகவும் திடித்஡஥ரண வதரழுதுஶதரக்கு. ஥ரர்க்சுக்கு ஥றகவும்
திடித்஡஥ரண ஥ற்வநரன௉ வதரழுதுஶதரக்கு, வசஸ்.

஥ரர்க்ஶமரடு வ஬பிஶ஦ கறபம்ன௃஬து ஋ன்நரஶன, ஌ஶ஡னும் தி஧ச்ஷண஦ில் சறக்கு஬து உறு஡ற
஋ன்தது அ஬஧து ஢ண்தர்கள் ஢ன்கு அநறந்஡ என்று. ஢ண்தர் ஬ில்னற஦ம் னறப்வணக்ட்டுடன் என௉
ன௅ஷந

என௉஬ன்

ஶதன௉ந்஡றல்
என௉

ஶதன௉ந்஡றனறன௉ந்து

த஦஠ித்துக்வகரண்டு

வதண்ஷ஠க்

஥ரர்க்ஸ்

இன௉ந்஡ரர்

கண்னெடித்஡ண஥ரக

சட்வடணக்

கு஡றக்க,

஥ரர்க்ஸ்.

஬஫ற஦ில்,

அடித்துக்வகரண்டு

஢ண்தன௉ம்

கல ஶ஫

கு஡றத்து

சரஷன

ஏ஧ம்

இன௉ந்஡ரன்.

஥ரர்க்ஷமப்

தின்வ஡ரடர்ந்து ஏடிணரர். அது, குடும்தச் சண்ஷட. ஥ரர்க்ஸ் ஏடிச் வசன்று க஠஬ஷண

அடிக்கப் ஶதரக, சட்வடண ஢றஷனஷ஥ ஡ஷனகல ஫ரக ஥ரநறப்ஶதரணது. அது஬ஷ஧ ஶ஬டிக்ஷக
தரர்த்துக்வகரண்டு இன௉ந்஡ கூட்டம், இப்ஶதரது ஥ரர்க்ஷமச் சுற்நற ஬ஷபக்க ஆ஧ம்தித்஡து.

அது஬ஷ஧ க஠஬ணிடம் அடி ஬ரங்கறக்வகரண்டு இன௉ந்஡ வதண்ட௃ம் ஢ம்னெர் தர஠ி஦ில்,

சடரவ஧ண ஥ரர்க்சுக்கு ஋஡ற஧ரகத் ஡றன௉ம்தி, ''இது ஋ங்கள் குடும்த ஬ி஬கர஧ம். இ஡றல் ஡ஷன஦ிட
஢ீ ஦ரர்?'' ஋ன்நரள். அ஡ன்தின், கூட்டத்ஷ஡ச் ச஥ரபித்து ஥ரர்க்ஷம ஬ட்டுக்கு

அஷ஫த்து
஬ன௉஬஡ற்குள் ஢ண்தன௉க்குப் வதன௉ம்தரடரகறப் ஶதரணது.

அது ஶதரன, ஥ரர்க்சுக்குப் திடிக்கர஡ ஥ற்வநரன௉ ஬ி஭஦ம் திச்ஷச஦ிடு஬து.
இன௉ப்த஬னுக்கு

'தசறஶ஦ரடு

஥ீ ஷணக்

வகரடுப்தஷ஡஬ிட,

஥ீ ன்

திடிக்கக்

கற்றுக்வகரடுப்தது ஋வ்஬பஶ஬ர ஶ஥னரணது' ஋னும் அ஬஧து கூற்றுக்கு
஌ற்த,

஡ன்

ன௅ன்

஦ரர்

ஷக

஢ீட்டிணரலும்,

அ஬ர்கபிடம்

஡ரட்சண்஦஥றல்னர஥ல் கடுஷ஥ஷ஦ வ஬பிப்தடுத்஡ற ஬ிடு஬ரர். உஷ஫த்துப்
திஷ஫ப்த஡ற்கரண

சரத்஡ற஦ங்கஷப

஋டுத்துக்

கூறு஬ரர்.

அஶ஡ச஥஦ம்

திச்ஷச ஋டுப்த஬ர்கபின் ஷக஦ில் கு஫ந்ஷ஡ இன௉ந்஡ரல், அஷ஥஡ற஦ரகக்
கடந்து வசன்று஬ிடு஬ரர்.

஥ரர்க்மறன் ஬ட்டில்

வ஢டுங்கரன஥ரகப் த஠ிப் வதண்஠ரக இன௉ந்஡஬ர் வனன்சன். ஬ட்டில்

஥ரர்க்ஸ்,

கடுங்

ஷ஡ரி஦ம்

ஶகரதத்஡றல்

வனன்சனுக்கு

இன௉க்கும்

஥ட்டுஶ஥

஡ன௉஠ங்கபில்,

உண்டு.

அ஬஧து

஥ந்஡ற஧த்஡றல் கட்டுண்டது ஶதரன அடங்கறப் ஶதர஬ரர்.

அ஬஧து

அஷநக்குள்

வசரல்லுக்கு

வசல்லும்

஥ட்டும்

஥ரர்க்ஸ்

஥ரர்க்சும் ஌ங்கல்சும் ஡ீ஬ி஧஥ரகப் ஶதசறக்வகரண்டு இன௉க்கும் ஡ன௉஠ங்கபில், அஷநக்குள்
வசன்று

஬ிட்டு

வ஬பிஶ஦றும்

வனன்சன்,

஡ணக்குத்஡ரஶண

஦ரஷ஧ஶ஦ர

஡றட்டிக்வகரண்டு

இன௉ப்தர஧ரம். அது வதன௉ம்தரலும் ஥ரர்க்சுக்குத் வ஡ரல்ஷன ஡ன௉ம் ஋஡றரிகஷபப் தற்நற஦஡ரக
இன௉க்கும்.

வனன்சணின்

ஶகரதத்ஷ஡ப் தரர்த்து

஥ரர்க்மறன்

வென்ணி சறரித்஡ரல் ஶதரதும்... அ஬ர்கல௃க்கும் தரட்டு ஬ிழும்.

வதண்கபரண னர஧ர

஥ற்றும்

திநந்஡ ஌ழு கு஫ந்ஷ஡கபில், ஥ரர்க்சுக்கு ஥றஞ்சற஦து னென்று வதண் கு஫ந்ஷ஡கள் ஥ட்டுஶ஥.
னெ஬ரிடன௅ம்

஥ரர்க்ஸ்

஋ல்ஷன஦ற்ந

அன்ஷதச்

வசலுத்஡றணரர்.

கஷடசற

வதண்஠ரண

஋னறஶ஦ரணரர் ஬஦஡றல் சறநற஦஬பரக இன௉ந்஡ரலும், அநற஬ில் தி஧கரச஥ரண஬பரக இன௉ந்஡ரள்.
திற்கரனத்஡றல்

஡ன்

஡ரய்

஡ந்ஷ஡஦ஷ஧க்

குநறத்஡

஡ன்

஢றஷணவுகஷப

஋ழுத்஡றல்

த஡ற஦ஷ஬த்஡ஶதரது, ஬ரசறத்஡஬ர்கபின் இ஡஦ங்கள் கணத்து, கண்கள் ஢ீ஧ரல் ஢ஷணந்஡ண.

அ஬ர்

கடந்஡ ஆ஦ி஧ம் ஆண்டுகபில், இந்஡ப் ன௄஥ற஦ில் ஬ரழ்ந்஡ ஡ஷனசறநந்஡ ஥ணி஡஧ரக, ஬஧னரற்று

ஆ஧ரய்ச்சற஦ரபர்கபரல் கன௉஡ப்தடும் ஥ரர்க்மறன் இறு஡றக் கரனம், எப்தற்ந கர஡ல் கஷ஡஦ின்
இறு஡றக் கரட்சறஷ஦ப் ஶதரன்நது. வென்ணிஷ஦ப் ன௃ற்றுஶ஢ரய் ஡ரக்கற஦து. ஡ரன் இநந்஡ரல், ஡ன்
அன்தின் ஋஡றர்கரனம் வச஦னற்ந஡ரகற஬ிடுஶ஥ ஋ன்று கனங்கறணரர் வென்ணி. 1881ம் ஆண்டு,
இ஧க்க஥ற்ந

டிசம்தர்

சகறப்ன௃த்஡ன்ஷ஥ஷ஦னேம்

஥ர஡த்஡றல்,

உனகத்துக்குக்

கற்றுக்வகரடுத்஡

வென்ணி

கர஡ஷனனேம்,

஋னும்

஥னர்

வதரறுஷ஥ஷ஦னேம்,

ன௄஥ற஦ில்

஥ரர்க்மறன் ஢றஷன ஋த்஡ஷக஦஡ரக இன௉ந்஡றன௉க்கும் ஋ணச் வசரல்஬஡ற்கு இல்ஷன.
தரன்

தல்கஷனக்க஫கத்஡றன்

குடிகர஧

஥ர஠஬ணரக

஬டு

஡றன௉ம்தி஦

உ஡றர்ந்஡து.

஢ரட்கபில்,

தன௉஬

஬஦஡றல் வென்ணிஷ஦ச் சந்஡றத்஡ ஢றஷணவுகள், அ஬ர் ஥ண஡றல் ஥ங்கனரண ஶ஡ரற்நத்஡றல்
ஏடிண. ஡ன்ஷணப் தின்தற்நற ஡ன்ஶணரடு உறு஡ற஦ரக ஬ரழ்஢ரள் ன௅ழு஬தும் ஊர் ஊ஧ரக, ஢ரடு

஢ரடரக அஷனந்து, தசற஦ிலும் தட்டிணி஦ிலும் ஡ன்ஶணரடு கன௉த்வ஡ரன௉஥றத்஡றன௉ந்஡ ஢ரட்கஷப
஢றஷணவு கூர்ந்஡ரர். வென்ணி இல்ஷன ஋ன்கறந ஢றஷணஶ஬, ஡ரங்க ன௅டி஦ர஡ தர஧த்ஷ஡ அ஬ர்
இ஡஦த்஡றல் ஌ற்நறஷ஬த்஡து.

அடுத்஡ என௉ ஬ன௉டத்துக்குள், ஥ற்வநரன௉ ஶதரிடி. வத஦ர் ஥ட்டு஥றன்நற, உன௉஬த்஡றலும் ஡ர஦ின்
சர஦னறஶனஶ஦ இன௉ந்஡ னெத்஡ ஥கபரண வென்ணி஦ின் ஥஧஠ம், ஥ரர்க்ஷம ஢றஷனகுஷன஦
ஷ஬த்஡து.

என௉

஥ணி஡ணரல்

஋த்஡ஷண

து஦஧ங்கஷபத்

஡ரங்க

ன௅டினேம்.

஥ஷண஬ி

இநந்஡ஶதரது, ஥ரர்க்ஸ் ன௅஡ன்ன௅ஷந஦ரக இநந்஡ரர். அன௉ஷ஥ ஥கள் வென்ணி இநந்஡ஶதரது
இ஧ண்டர஬஡ரக இநந்஡ரர். னென்நர஬ ஡ரக அ஬஧து ஥஧஠த்ஷ஡ ஋஡றர் ஶ஢ரக்கற, அ஬஧து
வ஬றுஷ஥஦ரண ஬டு
ீ கரத்஡றன௉ந்஡து.

1883, ஥ரர்ச் 14... திற்தகல் 2.30 ஥஠ிக்கு ஡ணது தடுக்ஷக அஷந஦ினறன௉ந்து தடிக்கும் அஷநக்கு
஢டந்து

வசன்று,

அங்கு

஡ரன்

஬஫க்க஥ரக

அ஥ன௉ம்

சரய்வு

஢ரற்கரனற஦ில்

அ஥ர்ந்஡ரர்

஥ரர்க்ஸ். அ஬஧து ஷககள் ஡ரணரகச் சட்ஷடப் ஷதஷ஦த் து஫ர஬ிண. அ஡றல் அ஬஧து ஡ந்ஷ஡,

஥ஷண஬ி வென்ணி, ஥கள் வென்ணி஦ின் தடங்கள் இன௉ந்஡ண. கஷடசற ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஋ண
஋துவும்

வசரல்னர஥ல்,

஬ரழ்஢ரவபல்னரம்

஡ணது

ஶ஦ரசறத்துக்

அஷ஥஡றக்குள் ஆழ்ந்஡ரர்.

66஬து
வகரண்டு

஬஦஡றல்,
இன௉ந்஡

஥க்கள்

அந்஡ச்

஢னன்

சறந்஡ஷணச்

குநறத்ஶ஡
சறற்தி

஡ன்

ன௄஧஠

னண்டன் ஷய ஶகட் ஷ஥஡ரணத்஡றல் ஥ஷண஬ினேம், ஥கல௃ம் அடக்க஥ரகற இன௉ந்஡ அஶ஡

இடத்஡றல் ஥ரர்க்மறன் உடலும் அடக்கம் வசய்஦ப்தட்டது. அப்ஶதரது ஌ங்கல்ஸ் ஢றகழ்த்஡ற஦
சரித்஡ற஧ப் ன௃கழ்வதற்ந உஷ஧஦ில் இவ்஬ரறு கூநறணரர்...

'அ஬ர் னை஡ணரகப் திநந்஡ரர், கறநறஸ்து஬ணரக ஬ரழ்ந்஡ரர், ஥ணி஡ணரக இநந்஡ரர். கரனங்கள்
ஶ஡ரறும் அ஬஧து வத஦ர் ஢றஷனத்து ஢றற்கும்!'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful