1.

0 Pengenalan
Sebelum kemerdekaan, Tanah Melayu diperintah secara berasingan oleh British, iaitu Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB), Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) dan Negeri-negeri Selat (NNS). Ketiga-tiga bentuk pentadbiran ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya timbul desakan daripada penduduk-penduduk

tempatan agar British memberi peluang kepada orang tempatan menyertai Majlis Perundangan Persekutuan (MPP). Oleh itu, Sistem Ahli telah diperkenalkan dan diikuti dengan pengenalan pilihanraya Bandaran Pulau Pinang pada tahun 1951 dan Kuala Lumpur pada tahun 1952. Dalam hal ini, parti yang menang akan meletakkan wakil menyertai Majlis Perundangan Persekutuan yang menyerupai kabinet. Ini menandakan permulaan sistem pemerintahan demokrasi berbentuk barat dalam pentadbiran Tanah Melayu sehingga negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

1.1 Konsep Demokrasi Istilah Demokrasi berasal daripada perkataan Greek, iaitu demos dan kratos. Demos bermaksud „rakyat‟ dan kratos bermaksud „pemerintahan‟. Konsep demokrasi dikatakan telah diasaskan oleh kerajaan Greek Purba( abad ke-4 M). konsep demokrasi ini dikembangkan pula oleh beberapa orang cendiakawan Greek seperti Socrates,Plato, Aristotle dan Pericles. Pada hakikatnya, sebelum wujudnya konsep demokrasi, beberapa negara telah mengamalkan sistem monarki/beraja, tetapi pada zaman Renaissance (1400-1600 T.M), konsep demokrasi telah diamalkan semula memandangkan sistem monarki bersifat menindas. Pada abd ke-19 dan 20, terbentuk pula demokrasi corak moden. Keadaan ini disebabkan berlakunya perkembangan teknologi yang akhirnya mengubah corak ekonomi, politik dan social. Apa yang lebih penting ialah masalah penyalahgunaan kuasa oleh golongan pemerintah tradisional. Jesteru, terbentuk pula demokrasi bercorak moden di mana Robert A, Dahl mendefinisikan demokrasi bercorak moden yang terbentuk pada hari ini sebagai suatu sistem politik yang memberikan ruang dan hak kepada rakyat untuk membuat keputusan.
1

2.0 Demokrasi Berparlimen Malaysia
Semenjak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah memilih pemerintahan berlandaskan demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara Malaysia di mana bidang kuasa baginda ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Perdana Menteri dan kabinetnya menjalankan kuasa politik atas nama Yang di-Pertuan Agong. Rakyat pula memilih ahli dewan perwakilan melalui pilihanraya dan kemenangan majoriti dalam parti politik akan menentukan jawatan Perdana Menteri. Perlembagaan Persekutuan menjadi garis panduan pemerintahan dan proses pentadbiran. Malaysia mempunyai sebuah Parlimen, terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Anggota-anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya umum untuk mewakili kawasan pilihanraya masing-masing. Parlimen ini berfungsi membuat undangundang atau akta, dan juga mengawasi dan mengawal perbelanjaan awam atau kerajaan. Ahli Parlimen juga ialah ahli-ahli eksekutif.

Anggota-anggota Dewan Negara dilantik untuk mewakili negeri-negeri serta parti-parti yang berkuasa di sana, golongan kepentingan (seperti ahli professional, pedagang dan pemimpin masyarakat dan kebudayaan) dan golongan minoriti tertentu. Pada umumnya Dewan Negara berperanan lebih kurang sebagai dewan penasihat untuk meluluskan sahaja keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Rakyat.1

a) Pilihanraya Umum Seperti telah dinyatakan, untuk melantik wakil rakyat ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri.2 maka pilihan raya diadakan. Secara tradisinya ia diadakan antara empat hingga 2 lima tahun sekali. Wakil rakyat dipilih atas dasar kawasan pilihan raya,iaitu mengikut cara yang diamalkan di Britain. Seorang wakil rakyat akan terpilih apabilan dia mendapat undi majoriti di kawasan pilihan raya yang ditandingnya. Umpamanya,pada tahun 1990 dan 1995 parti-parti politik yang bergabung di bawah Barisan Nasional hanya mempeoleh kira-kira 52 dan 65 peratus undi, tetapi ia tetap
1 2

Dewan Rakyat dikenali sebagai cabinet manakalaDewan Negara juga dikenali sebagai Dewan Senat. Dewan Undangan Negeri adalah Dewan Undangan Kerajaan Negeri.

2

dianggap menguasai majoriti melebihi dua pertiga kerusi.3 Dengan ini, rakyat diberi hak dan kebebasan memilih wakil-wakil untuk memerintah sama ada di peringkat pusat atau negeri.

b) Doktrin Pengasingan Kuasa Doktrin pengasingan kuasa ialah pembahagian kuasa kepada tiga badan yang bebas, iaitu Badan Perundangan (legislature), Badan Kehakiman (judiciary) dan Badan Pengurusan atau Eksekutif (executive). Biasanya ketiga-tiga badan ini mempunyai peranan mengawal dan mengimbang (check and balance) dalam pemerintahan. Badan Kehakiman terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan,Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah-mahkamah Rendah. Badan tersebut berfungsi untuk mengadil tindakan-tindakan sivil, mengadili pendakwaan jenayah, mendengar rayuan

dariMahkamah bawahan, membuat dikri hal ehwal keluarga (perceraian, nafkah dll), pengurusan pusaka, mengeluar waran tangkap, mentafsir undang-undang dan sebagainya mengikut Perkara 121-131A Perlembagaan Persekutuan. Badan Perundangan iaitu Parlimen Malaysia diperuntukkan kuasa membuat undang-undang mengikut Perkara 4468, Perlembagaan Persekutuan. Kuasa tersebut terletakkepada Yang di-Pertuan Agong dan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang membentukParlimen. Badan Eksekutif iaitu Jemaah Menteri membuat keputusan mengenai polisi,pemeriksaan, penyiasatan, pengeluaran lesen, membuat instrumen perundangan danundang-undang kecil, serta membuat pembangunan, dan sebagainya mengikut Perkara 39± 43C Perlembagaan Persekutuan.

Terdapat ciri-ciri saling kebergantungan secara relatif antara ketiga-tiga badan. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara yang berkuasa dalam Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan BadanKehakiman. Kedua, Perdana Menteri dan kabinetnya melaksanakan fungsi eksekutif di samping menjadi ahli Parlimen yang terlibat dalam

3

Lihat dalam Mohd. Azizuddin Mohd. Sani. 2002. Hak Asasi & Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan

Barat. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

3

membuat dan menggubal undang-undang. Ciri yang ketiga, Peguam Negara turut diberi kuasa istimewa oleh parlimen dalam hal-ehwal pemerintahan dan perundangan. Dalam temuramah bekas Perdana Menteri Tun Mahathir bin Mohamad dengan Cable News Network (CNN) pada 2September 1997,(1997:7) beliau banyak menjelaskan proses demokrasi yang diamalkan oleh Malaysia hanya berkait rapat dengan proses pilihanraya yang dipratikkan 5 tahun sekali, "Prinsip demokrasi diamalkan di Malaysia. Ini kerana rakyat yang memilih kerajaan dan kehadiran kami adalah kerana sokongan rakyat. Jika rakyat tidak menyukai kami, mereka boleh mengetepikan kami. Namun rakyat telah menunjukkan sokongan kepada kami dalam pelbagai cara dan kami rasakan ini (sokongan rakyat) adalah bukti demokrasi.

Yang nyata ialah sesetengah rakyat tidak bersetuju (satu ketidakpersetujuan yang minoriti) tidak menunjukkan bahawa kami tidak demokratik. Kami percaya kepada demokrasi dan kami mengamalkan demokrasi." Maka jelaslah beliau mempunyai tanggapannya sendiri berkenaan demokrasi yang harus diamalkan di Malaysia. Bagi beliau Malaysia tidak harus mengamalkan demokrasi seperti mana yang diamalkan di negara-negara Barat kerana pegangan nilai masyarakat Malaysia yang berlainan mengenai pentingnya setiap majoriti rakyat mendapat haknya yang terbaik dan seterusnya menjamin berlakunya kestabilan politik.4

c) Isu-isu Pelaksanaan Salah satu ciri penting Demokrasi iaitu parlimen sebagai badan perbahasan semakin merosot. Parlimen tidak memberikan pertimbangan yang sewajarnya terhadap cadangan undang-undang yang dikemukakan oleh pihak pembangkang. Prosedur parlimen memberi kuasa kepada Speaker parlimen untuk menggantung ahli parlimen, menyekat dari bertanya soalan, menyunting ucapan bertulis ahli sebelum disampaikan, dan banyak mengehadkan peluang ahli untuk menyoal dan membahaskan dasar-dasar kerajaan.
4

ihat dalam Jurnal Alexa The Web Information Company

4

tetapi nama-nama pengundi yangtelah meninggal dunia pula muncul dan terdapat orang yang mengguna nama tersebut untuk mengundi. Centre for the Independence of Fudges and Lawyers of the International Commission of Furists (CIFL). Sani.International Bar Association (IBA).K. Namummasalah utama yang dihadapi ialah tindakan badan eksekutif yang tidak mengikut elemen-elemen masyarakat demokratik yang mengikut undang-undang serta menggugat konsep pengasingan kuasa yang diamalkan. dan Union Internationale des Avocats (UIA) menghantar suatu misi pada 17 hingga 27 April 1999 untuk menyiasat mengenai kedudukan kebebasan kehakiman di Malaysia. Peguam Negara telah mengumumkan bahawa pejabatnya akan menyiasat dakwaan-dakwaan tersebut tetapi sehingga hujung tahun masih tiada kemajuan yang diperolehi daripada siasatan tersebut. dan bekas Hakim Negara Eusoff Chin. Hak Asasi & Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan Barat 5 . Lingam dan seorang hakim kanan bagi mengatur perlantikan hakim-hakim di Malaysia pada 2002. the Commonwealth Lawyers' Association (CLA). Datuk V.Persoalan timbul apabila bentuk demokrasi yang diamalkan di Malaysia dilihat memberikan kuasa dominan kepada Badan Eksekutif. Setiausaha Agung Tengku Adnan. Klip video ini dikatakan mengandungi perbualan telefon antara seorang peguam terkemuka. Keputusan yang diperoleh ialah Perlembagaan Persekutuan membatasi hak-hak yangpenting dan menafikan kajian semula kehakiman tindakan badan eksekutif. kebebasan sistem Suruhanjaya Pilihanraya telah dipertikaikan apabila kepincanganberlaku pada pilihanraya 2004 dimana terlalu banyak nama pengundihilang. 5 Lihat dalam Mohd. Pada 22 Mei. Azizuddin Mohd. 2002. Selain itu. antaranya yang terlibat dalam memanipulasikan perlantikan kehakiman dan bersalah dalam mempengarahi kenaikan pangkat hakim-hakim. (IBA 2000:74&77)5 Isu klip video "Lingam" pada tahun 2007 mendedahkan kepincangan badan kehakiman. Bekas Perdana Menteri Mahathir.

(Cheah Boon Kheng 2001:62). Kebebasan beragama (Perkara 11). ³Untuk mencapai kerjasama 6 . Kebebasan bercakap. yang mengembangkan idea-idea demokrasi. sistem kehakiman dan prinsip hak kebebasan individu. berhimpun dan menubuhkan persatuan (Perkara 10).0 Perkembangan Kebebasan Asasi di Malaysia Undang-undang di semua negara demokratik akan menyelitkan peruntukan mengenai hakasasi manusia bagi rakyatnya. Artikel I(3) menjelaskan. Islam telah membawa perubahan nilai dan amalan yang bercorak keislaman yang dilihat mampu mempertingkatkan tahap hak asasi manusia pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang (Perkara 7). maka perkara-perkara yang terkandung dalam Piagam PBB perlu dipatuhi terutamanya melalui Artikel I(3) yang menjelaskan berkenaan hak asasi manusia. Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan (Perkara 9). Kebebasan kehakiman (Artikel 2). Dalam konteks Malaysia. rayuan perbicaraan semula (Artikel 3).Selepas Perjanjian Pangkor tahun 1874.3. Maka kewujudan hak asasi manusia (Kamal Halili Hassan1990:3) untuk memberikan dan mengiktirafkan hak seseorang dan menjaminketenteraman dan keharmonian masyarakat. Hak yang sama dalam pelajaran (Perkara 12). British telah memperkenalkan pemerintahan berasaskan undang-undang atau 'rule of law'. dan Hak ke atas harta (Perkara 13). Misalnya Perlembagaan Johor 1908 (Pindaan) memperkenalkan beberapa elemen hak asasi manusia seperti hak mendapatkan perbicaraan (Artikel 1).Perlembagaan Persekutuan 1957 ialah prinsip pemerintahan yang menjamin kebebasanrakyat iaitu Kebebasan Asasi terkandung dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan(1999) termasuklah Kebebasan diri dan nyawa (Perkara 5). pemerintahanSultan secara adil dan berasaskan undang-undang (Artikel 4) dan hak mendapat gaji yang disahkan oleh mahkamah undamg-undamg (Artikel 5). Selepas menjadi anggota PBB. Larangan Kerja paksa danpengabdian (Perkara 6). Kesamarataan di sisi undang-undang (Perkara 8). perkembangan hak asasi manusia telah bermula sebelum zamanmenentang penjajahan asing.

Matlamat-matlamat utamanya. sebagaimana yangditetapkan dalam piagam PBB. and Institutions and PracticesSimilar toSlavery pada 18 November 1957 dan Convention on the Nationality of Married Women pada 24 Februari 1959 (SUHAKAM 2001b:40).0 Batasan Hak Asasi Manusia di Malaysia 4. 7 . Isu-isu ini amat sensitif dan mudah mencetuskan konflik perkauman. serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. Sani. bahasa.1 Kebebasan Bersuara Kebebasan Bersuara berkait rapat dengan Kebebasan Media. Hak Asasi & Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan Barat. sosial. jantina. theSlave Trade. ataupun agama. dan kemanusiaan dalam mempromosikan dan menggalakkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asas bagi semua tanpa membezakan ras." (Martin et al 1997:2) Meskipun begitu. Kebebasan bersuara bermaksud bebas untuk menyuarakan apa sahaja pendapat.menegaskan hak asasi manusia yang utama. Azizuddin Mohd. menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa. (Rais Yatim 1999:103)6 Namun Malaysia mengiktiraf undang-undang antarabangsa berkenaan hak asasi manusia iaitu Supplementary Convention on the Abolition ofSlavery. budaya. Lantaran itu Kebebasan media massa dikawal oleh Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 untuk mencegah orangramai dari mempermain-mainkan isu-isu yang dinyatakan tadi. ketuanan Melayu dan isu-isu keagamaan. 2002. Malaysia masih belum menerima pakai resolusi DeklarasiSejagat Hak Asasi Manusia 1948 walaupun telah menjadi anggota PBB. adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat. 7 Lihat dalam Mohd. Orang ramai juga perlu menjaga sensitiviti terutamanya persoalan hak istimewa Melayu. kerakyatan jus soli.10 6 PBB ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.antarabangsa dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dari segi ekonomi.7 4. Ini menjelaskan Malaysia menerima kesejagatan hak asasi manusia pada peringkat awalnya hanya di atas dasar kepentingan sebuah negara baru yang memerlukan pengiktirafan dunia. samada melalui lisan mahupun tulisan.

dan hubungan baik dengan negara-negara lain.Dari segi Indeks Kebebasan Akhbar 2008 . jika dianggap boleh menjejaskan keharmonian antara kaum atau agama. Lihat jurnal Alexa The Web Information Company.8Menurut kerajaan. ahli.ahli politik. iaitu akhbar Tamil Makkal Osai. Malaysia Nanban. dan sebagainya. Akta Hasutan telah menyebabkan berlakunya penapisan sendiri oleh beberapa sumber kandungan Internet tempatan seperti penulis blog. Kerajaan mempunyai „senarai hitam´ yang menyenaraikan nama-nama penghibur. Mingguan Bumi. 8 . termasuk buku.9 8 9 Lihat Wikipedia Bahasa Melayu. Stesen-stesen televisyen juga menapis siaran masing-masing selaras dengan garis panduan kerajaan. dan para aktivis NGO. Kerajaan telah menyekat atau mengharamkan beberapa buah akhbar dan majalah asing. dan para pemimpin agama tempatan dan luar negara yang tidak dibenarkan muncul dalam siaran televisyen atau radio. penyedia berita Internet. Harakah. Malaysia jatuh ke kedudukan 132 daripada 173 negara. Akta ini membenarkan hukuman dikenakan terhadap pemilik sesebuah laman web atau blog kerana membenarkan penerbitan kandungan yang bersifat perkauman. keagamaan atau politik yang dianggap oleh mahkamah sebagai fitnah. Perancis. Watan. Walaupun tiada sekatan yang dikenakan terhadap capaian Internet oleh kerajaan. Kebebasan akhbar. sekatan yang dikenakan terhadap pihak media bertujuan memelihara keselamatan negara. Guangming D11aily. ketenteraman awam. Akta Komunikasi dan Multimedia mensyaratkan supaya penyedia khidmat Internet dan rangkaian tertentu mendapatkan lesen. Pihak kerajaan juga akan menyekat komen atau penerbitan. Mingguan Kristian The Herald. namun pada tahun ini pihak kerajaan telah menghalang capaian kepada beberapa buah laman web dan menahan beberapa pemblog terkemuka kerana menerbitkan komen-komen yang mengkritik kerajaan. Penilaian ini diberikan oleh Wartawan TanpaSempadan (RSF) yang berpangkalan di Paris.

menghormati hak untuk beribadat golongan bukan Islam asalkan kontrak sosial tidak dipersoalkan. Kristian. Namun demikian. 9 . Kedua-dua undang-undang ini telah menyekat kebebasan berhimpun. Oleh itu. Kesannya. Hindu danSikh. kes-kes untuk 31 orang penunjuk perasaan HINDRAF.3 Kebebasan Beragama Orang bukan Islam yang membentuk kira-kira 40 peratus daripada jumlah penduduk Malaysia dan terdiri daripada penganut agama-agama Buddha. 4.4. Mengenai Kebebasan Berpersatuan pula. pihak polis telah menahan 23 individu semasa perhimpunan yang diadakan untuk memperingati ulang tahun pertama bantahan HINDRAF 2007 kerana kumpulan tersebut tidak mendapatkan permit. Pada 9 November 2007. undangundang melarang keras orang bukan Islam daripada berdakwah kepada orang Islam.Seperti contoh. NGO di negara Malaysia tidak dapat memainkan peranan sepenuhnya dalam mempertahankan kepentingan masyarakat. Pihak kerajaan umumnya 12 Kontrak sosial di Malaysia merujuk kepada perjanjian oleh bapa-bapa kemerdekaan mengenai kedudukan bumiputera. tindakan berdakwah kepada orang yang bukan Islam tidak pula dikenakan sebarang halangan.2 Kebebasan Berhimpun Secara Aman dan Kebebasan Berpersatuan Ordinan Ketenteraman Awam boleh mengehadkan perhimpunan awam yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. sesetengah NGO didaftarkan sebagai syarikat dan keadaan ini telah menimbulkan masalah undang-undang serta birokrasi dari segi pungutan derma bagi membiayai aktiviti organisasi. sembilan orang yang ditahan kerana menyertai perhimpunan Hari Hak Asasi Manusia 2007. bebas mengamalkan kepercayaan agama masing12-masing. organisasi masyarakat sivil dan hak asasi manusia menyatakan bahawa mereka sukar mendapatkan pengiktirafan sebagai badanNNGO daripada pihak kerajaan. Pada hujung tahun. manakala Akta Polis mewajibkan permit polis diperolehi sebelum perhimpunan awam dirancang kecuali para pekerja yang berpiket.

Sikh dan Taoisme Malaysia. 4. Perkara 4 Perlembagaan. Agama yang lain kecuali agama rasmi dilihat manghadapi lebih banyak halangan dalm menuntut kepentingan agama masing-masing. Kerajaan juga telah menyekat penyebaran kitab-kitab Injil. Bahagian Perlembagaan Persekutuan yang bercanggah dengan kelima-lima akta tersebut telah menonjolkan kelemahan sistem pemerintahan Malaysia. dan bahan cetak lain yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu serta mensyaratkan bahawa amaran ³Bukan Untuk Orang Islam´ perlu dicetak pada semua bahan terbitan bahasa Melayu tersebut. Persekutuan telah menyatakan bahawa Perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi (supreme law) di Malaysia dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan ini akan terbatal setakat mana yang bercanggah.4 Sejauh mana demokrasi dan hak asasi manusia bertentangan Melalui peruntukan 73(1) ISA 1960. namun kerajaan telah mengenakan sekatan terhadap hak ini melalui penggunaan Ordinan Ketenteraman Awam dan Akta Polis.Namum begitu. (Journal) AUKU dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 telah menjadi halangan kepada warganegara dalam menyuarakan pandangan secara bebas walaupun Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan menggariskan bahawa hak kebebasan bersuara adalah hak kepada mana-mana individu yang sah sebagai warganegara Malaysia. Hindu. Persekutuan juga menyatakan bahawa semua rakyat Perlembagaan ³hak mempunyai untuk berhimpun secara aman tanpa senjata´. seseorang pegawai polis itu mempunyai hak melalui kuasa yang diwakilkan oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri kepadanya untuk menahan seseorang suspek tanpa sebarang waran sedangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan menolak penahanan tanpa sebab seseorang warganegara. Maka jelas bahawa 10 . Peruntukan ISA untuk menahan seseorang suspek dalam jangka masa yang panjang juga bercanggah dengan larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan (Perkara 9). menurut Majlis Perundingan bagi Penganut-penganut Agama Buddha. pihak kerajaan masih menyekat permohonan visa paderi dari luar negara yang berumur kurang daripada 40 tahun. Kristian. pita-pita agama Kristian.

mengenakan pembaharuan tahunan bagi permit-permit penerbitan. dan mengehadkan edaran penerbitan kepada ahli-ahli organisasi sahaja.percanggahan yang berlaku ini boleh menyebabkan peruntukan tersebut dibatalkan tetapi akta-akta yang bertentangan masih dikekalkan pihak pemerintah. 5. Tiada Terlibat sepenuhnya Melibatkan golongan mubaligh agama Kebajikan rakyat Dijaga sepenuhnya Tiada Tiada Dijaga .0 Perbandingan Sistem Demokrasi dengan 4 Sistem pemerintahan yang lain: Ciri Demokrasi Monarki Autokrasi Republik Teokrasi Pemilihan pemerintah -Pilihan raya -Mengikut majoriti Pewarisan takhta Pengaruh yang tinggi dalam kerajaan@ ketenteraan -Dipilih oleh rakyat -Pengerusi @ presiden parti Pertabalan diri sendiri Guna agama untuk jadi raja Kuasa pemerintah -Terhad . dibawah undang2 Berkuasa mutlak Berkuasa mutlak -Terhad dibawah undang2 Berkuasa mutlak Penglibatan rakyat dalam pemerintahan Terlibat sepenuhnya Tiada. tapi tidak sepenuhnya Tiada 11 . Pihak kerajaan terus menapis media dengan mengawal kandungan berita. Pihak-pihak pencetak biasanya enggan mencetak sebarang penerbitan yang mengandungi unsur kritik terhadap kerajaan kerana takut dikenakan tindakan balas.

iaitu demos yang berarti rakyat. parti politik yang mendapat kerusi majoriti di Dewan Rakyat akan mengetuai pentadbiran negara. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas berhak mengundi dan bertanding dalam pilihan raya. Antara ciri-ciri kerajaan Demokrasi ialah rakyat menikmati kebebasan persamaan dan hak-hak asasi. Perkataan "demokrasi" berasal dari dua kata. Amerika Syarikat. Dalam kerajaan Demokratik rakyat adalah mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan yang dilakukan melalui pilihan raya umum. Contoh negara yang mengamalkan sistem kerajaan Demokratik ialah Malaysia. Kanada. sistem pilihan raya dijalankan dari semasa ke semasa. Dalam sistem ini. Kebaikannya.5. 12 . Singapura. Demokrasi liberal pula adalah merujuk kepada rakyat yang mempunyai lebih banyak kuasa menyuarakan pendapat dan tentangan mereka terhadap dasar-dasar dan tindakan-tindakan kerajaan. kerajaan akan lebih peka dan teliti dalam melaksanakan apa-apa dasar manakala keburukan akan wujud sekiranya pihak pembangkang dan pihak kerajaan bertelagah sehingga gagal mencapai satu haluan yang dipersetujui. kemenangan pilihan raya berdasarkan jumlah undi terbanyak dan parti politik atau individu yang memperoleh undi majoriti akan memerintah negara tersebut. oleh rakyat dan untuk rakyat”.1 Sistem pemerintahan demokrasi Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. dan kratos atau cratein yang membawa maksud pemerintahan. rakyat memlih presiden yang akan menjadi ketua eksekutif negara. Selain ciri kerajaan Demokrasi. Terdapat negara-negara yang mengamalkan Demokrasi yang berbeza iaitu Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berpresiden. Dalam sistem Demokrasi berparlimen. akan wujud golongan pembangkang yang akan sentiasa mengkritik pihak kerajaan. badan perundangan terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kelebihan sistem kerajaan ini dapat dilihat melalui konsepnya yang menekankan “kerajaan rakyat. Bagi sistem Demokrasi berpresiden pula.

Britain dan Indonesia. Selain itu dalam sistem pemerintahan Monarki. Perkataan monarki berasal daripada bahasa Yunani iaitu monos yang bermaksud satu dan archein yang membawa maksud pemerintah. dalam hal ini individu ini dikenali sebagai raja. raja berperanan sebagai ketua negara dan mempunyai kuasa yang mutlak keatas sesebuah negara. Kuasa sebagai Raja ini akan terus dipertahankan disepanjang hayatnya. monarki adalah suatu sistem pemerintahan yang diperintah oleh seseorang individu sahaja. Dalam sistem pemerintahan monarki. 13 .2 Sistem Pemerintahan Monarki Monarki merupakan sistem pemerintahan tertua yang pernah wujud di muka bumi ini. Keadaan ini adalah berbeza degan sistem pemerintahan demokrasi dimana raja tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahanya dan kuasa raja ini dibatasi dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Jadual di bawah menunjukkan persamaan dan perbezaan sistem demokrasi berparlimen dan berpresiden: Ciri Persamaan / perbezaan Demokrasi Berparlimen Demokrasi Berpresiden Pemilihan ketua pemerintah Perbezaan Parti politik yang mendapat Rakyat memilih presiden kerusi majoriti di Dewan yang Rakyat menjadi ketua eksekutif Negara Jumlah yang parti Persamaan Lebih daripada satu parti Lebih daripada satu parti yang bertanding yang bertanding dipertandingkan 5. raja juga berhak menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya ketika beliau meninggal dunia. Dengan hal yang demikian.

Baginda juga bebas memerintah rakyatnya mengikut kehendaknya sendiri. maka raja dapat melakukan apa juga perbuatan yang baginda kehendaki. Pentadbiran hanya dijalankan oleh raja dan keluarga atau kerabatnya.Sistem pemerintahan monarki juga tidak memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemerintah yang akan menaungi sistem pentadbiran Negara mereka.Namun. Kekurangan sistem kerajaan Monarki ialah. Kebajikan rakyat juga tidak diambil peduli kerana mereka hanya dianggap sebagai hamba yang menurut perintah tuannya( raja). Warisan takhta kerajaan ini berdasarkan keturunan dan ahli-ahli kerabat yang membantu dalam pentadbiran. kebiasaanya. rakyat juga tidak mempunyai kuasa untuk mempertahankan hak mereka. kini negara-negara yang mengamalkan sistem kerajaan Monarki telah berubah dan kuasa raja dihadkan oleh perlembangaan dan parlimen. Contoh negara Monarki yang masih ada ialah Arab Saudi dan Brunei Darussalam.2. 5. takhta kerajaan akan diperturunkan kepada keturunan raja itu sendiri. Tetapi. Hal ini dapat mewujudkan seorang pemerintah yang tirani dan seterusnya akan menjadi diktator di negara yang baginda perintah. Kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia dihalang oleh sistem pemerintahan yang sangat zalim.1 Kelemahan Sistem Pemerintahan Monarki Dengan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan raja. Hal ini demikian kerana di bawah sistem pemerintahan ini. rakyat tidak boleh memilih pemerintah yang mereka kehendaki. 14 . Suara rakyat langsung tidak diambil peduli dan pemerintah hanya akan menerima nasihat daripada penasihat istana. Selain itu. tiada parti politik atau pilihan raya umum diadakan.

3 Sistem Pemerintahan Autokrasi Autokrasi adalah satu bentuk kerajaan di mana seseorang memiliki kuasa mutlak dan dikenali sebagai Autokrat. Autokrat adalah seseorang (seperti raja) yang mempunyai kuasa memerintah dengan kuasa mutlak (tanpa had). atau "seseorang yang memerintah mengikut dirinya sendiri". sistem pemerintahan autokrasi merujuk kepada seseorang pemerintah mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat dan perlembagaan yang dirangkanya bercanggah dengan sistem demokrasi. sistem pemerintahan autokrasi ini juga turut bercanggah dengan nilai kemanusiaan seperti kebebasan bersuara dan kebebasan menganut agama. Bentuk kerajaan ini mempunyai persaingan politik yang terhad kerana kuasa dikawal oleh golongan elit tertentu terutama tentera. Penduduk dikawal dan dipaksa untuk mematuhi dan mentaati kerajaan. Berbeza dengan sistem pemerintahan Oligarki ("perintah oleh sebilangan") dan sistem pemerintahan demokrasi ("perintah oleh rakyat"). Istilah autokrasi diambil dari perkataan autokrator yang bermaksud "pemerintah-sendiri". 15 . Selain itu. Contoh sistem pemerintahan autokrasi wujud pada masa darurat dan dalam pemerintahan komunis.Pada masa kini istilah autokrat biasanya difahami sebagai despot. Sistem autokrasi juga dianggap sebagai sistem pemerintahan yang zalim kerana rakyat tidak mempunyai kebebasan untuk hidup dan melakukan pelbagai aktiviti yang tidak bertetangan dengan nilai kemanusiaan. Selain itu. sungguhpun setiap istilah ini pada asalnya memiliki makna yang berlainan dan berbeza namun berasal daripada sumber yang sama. tyrant dan diktator. Menurut sumber lain pula. terdapat juga sumber lain yang mengatakan bahawa sistem pemerintahan autokrasi ini juga merujuk kepada pemerintahan oleh individu atau badan politik yang mempunyai kuasa sepenuhnya dalam pemerintahan. Kebebasan awam dan kehakiman juga adalah terhad.5.

Konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republik terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun. konsul juga berperanan sebagai ketua hakim. menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam dewan perhimpunan. Di negara China pula. Rom merupakan salah sebuah Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik. Keagamaan dan kewangan. Walau bagaimanapun. Perancis.Tidak ada sesiapa yang boleh mewarisi hak memegang jawatan politik serta terlibat dalam pentadbiran. Singapura dan Portugal. sistem kerajaan Republik tidak mempunyai raja. keadilan. kuasa pemerintahan adalah terletak pada seseorang individu atau sesebuah parti politik.ketua Angkatan tentera dan ketua eksekutif.4 Sistem Pemerintahan Republik Kerajaan Republik merujuk kepada sistem kerajaan di mana rakyat memilih wakil mereka untuk melulus dan melaksanakan undang-undang. Kelebihan sistem kerajaan ini ialah. Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik akan ditadbir oleh seorang pemerintah yang dipanggil konsul. India.5. Keadaan ini adalah sama dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat berhak memilih pemerintah yang bakal menerajui pucuk pimpinan negara. Konsul juga turut mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran. Selain itu. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan hal-hal pentadbiran negara. Pengundi di negara ini tidak memilih parti yang memerintah tetapi memilih bakal presiden yang akan mengetuai jentera pemerintahan negara mereka. ketenteraan. Ahli-ahli dewan ini dipilih oleh konsul. presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat. Manakala dewan Senat pula diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan. Konsul dilantik oleh Dewan Senat dan akan mentadbir sesebuah negara selama satu tahun. pucuk pimpinan terletak di tangan pengerusi parti politik yang memerintah. mengadakan rundingan dengan duta-duta 16 . Ketua negaranya ialah seorang presiden atau pengerusi parti. Contoh kerajaan yang mengamalkan sistem kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat. Pada zaman dahulu. Dalam sesebuah negara Republik. Filipina.

Secara amnya.5 Sistem pemerintahan Teokrasi Teokrasi berasal dari bahasa Yunani theo yang membawa maksud tuhan dan cratein yang bermaksud pemerintahan. dewan perhimpunan juga berperanan membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan. menetapkan rovinsi yang akan diuruskan oleh konsul. Teokrasi muncul pertama kali di bumi eropah pada abad pertengahan (medieval age) yang dinaungi oleh seorang Kaisar Romawi bernama Augustinus. Dalam sistem pemerintahan teokrasi. kedaulatan tertinggi bersifat mutlak dan suci kerana kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan dan pemimpinnya menggelarkan diri mereka suci serta mendapat kuasa dari tuhan untuk mentadbir sesebuah kerajaan. menguruskan hal ehwal kewangan dan menyelesaikan krisis keagamaan. Selain itu.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat. Manakala pemerintah dalam sistem demokrasi pula dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang diadakan. Dewan perhimpunan ini dikenali sebagai forum dan merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapat laporan tentang perbincangan dengan dewan senat. Selain itu doktrin keagamaan juga tidak digunakan oleh pemerintah sistem demokrasi bagi memenangi hati rakyat.asing. Manakala secara epistemologi pula. Dialah yang telah membangunkan birokrasi awal gereja romawi yang dikenali sebagai (papacy‟s power). gereja Romawi mula mengorganisasikan institusi di bawah Komando Paus Gregory I yang dikenali sebagai “the Great”. Sistem pemerintahan teokrasi ini adalah jauh berbeza dengan sistem demokrasi kerana pemerintah dalam sistem teokrasi menggunakan pengaruh agama untuk mengangkat diri mereka sebagai pemerintah. 5. Dewan perhimpunan pula diwakili oleh semua rakyat Rom. 17 . Pada akhir abad ke enam. teokrasi dapat diertikan sebagai pemerintahan oleh tuhan. teokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang dengan menggunakan nama tuhan sebagai asas kepada pengaruh yang ingin dikembangkannya.

ia adalah benda mati ataupun pasif. kerana kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan. "Alat" akan sesuai dengan fungsinya jika operator memahami dan mampu menjalankannya dengan elok. bahkan turut melakukan pembunuhan besar-besaran kepada mana-mana individu yang tidak sefahaman dengan ideologi ketuhanan yang mereka wujudkan. Tuhan. fungsinya akan lebih optimum sekiranya 18 .5. Ia bergantung pada orang yang mengoperasikannya supaya ia dapat digunakan sebaik yang mungkin. Maka. Namun sesetengah pihak lain pula menganggap bahawa. Mereka menganggap golongan individu yang tidak sefahaman dengan “ideologi ketuhanan” mereka sebagai kaum heretics (kafir) dan mereka juga turut melakukan penyiksaan. teokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat baik. Demokrasi adalah "alat" bukan "tujuan".0 Kebaikan dan Keburukan Sistem Pemerintahan Demokrasi 6.1 kebaikan Sistem demokrasi yang baik adalah yang mengandungi mekanisme untuk mampu memperbaiki dan meluruskan dirinya sendiri serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik.5. Keadaan ini telah berlaku di bumi eropah pada abad pertengahan. 6.1 KelemahanSistemTeokrasi Menurut pandangan sesetengah pengkaji politik pula beranggapan bahawa. Sebagai "alat". sebagai kekuasaan yang maha tinggi tidak mungkin melakukan suatu kesalahan seperti yang dilakukan oleh manusia. Pilihan atas sistem demokrasi sudah merupakan satu kebaikan. penganiayaan. pemerintah teokrasi kerap melakukan kezaliman serta penindasan atas kebijaksanaanya dengan menggunakan nama tuhan sebagai simbolik yang tidak dapat diragukan lagi. dan terus lebih baik. di mana gereja telah menggunakan nama tuhan dalam mempertahankan “ideologi ketuhanan” mereka yang banyak merugikan golongan rakyat. Tinggal bagaimana kebaikan itu diimplementasikan.

R. sangup berkorban masa dan tenaga untuk kemajuan masyarakat dan negara. Menurut Johansen (1991). logika 10 Machan. Ia senantiasa bergerak atau berubah. Pemimpin yang berwibawa akan memikirkan cara-cara untuk mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam negara. dan untuk rakyat.dilakukan oleh operator yang dapat mengawal “alat” tersebut dengan baik. Demokrasi adalah sesuatu yang dinamik. Justeru itu. jika operatornya tidak memanfaatkan “Alat” tersebut sebaiknya. Demokrasi mengandungi nilai dinamik kerana nilai esensialnya adalah suatu proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Menurut Sen (1981). 2006. keamanan dan yang lebih penting lagi ialah rasa tanggungjawab dan rasa keselesaan rakyat yang hidup di negara tersebut. maka hasilnya tidak akan dapat dilihat dengan jelas. Pemimpin adalah bertanggungjawab mengatur segala bentuk strategi untuk kepentingan umum dari segi keselamatan. demokrasi akan sepenuhnya berharga sesuai dengan sebutannya jika para warganegara mempunyai kekuasaan yang nyata untuk aktif sebagai warganegara iaitu apabila rakyat boleh melakukan dan menikmati hak-hak mereka. Pemimpin yang mempunyai budi pekerti yang baik serta tinggi nilai peribadinya akan tetap dihormati dan disanjungi. Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan Tentang Masyarakat Bebas. Demokrasi10 akan membawa kebaikan jika demokrasi dijalankan sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri iaitu dari rakyat. Namun. 33. Sesebuah negara memerlukan satu sistem politik yang mantap yang akan memberikan segala garis panduan dan peraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. rakyat mesti memastikan pemimpin tidak menggunakan kuasa dengan sewenang-wenangnya. Yayasan Obor Indonesia. hal. T. Jakarta. Dalam setiap negara demokratik seluruh rakyatnya wajib untuk menjaga kesejahteraan agar negara mereka terus maju dan bahagia. cara yang boleh menjamin rakyat untuk memperoleh manfaat demokrasi adalah dengan mengembleng tanggungjawab dan menjaga kesinambungannya. Pemimpin mestilah seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Menurut Ketchum (2004). 19 . oleh rakyat. Orang-orang yang dipercayai mewakili rakyat menjadi utusan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebuah negara demokratik yang berperlembagaan dan berdaulat. hukuman sebat atau rotan untuk 20 . selama ia bergerak tanpa henti menuju kearah kebaikan dan membawa kesan yang positif kepada mereka sendiri. Dalam Undang-Undang Melayu Lama atau Hukum Kanun terdapat hukum-hukum Islam yang dipakai. Cina. India dan lain-lain. perlu diambil perhatian bahawa agama Islam adalah agama rasmi di negara ini. Malaysia adalah sebuah Negara bangsa yang membangun atau digelar negara Dunia ke 3. Menurut Dahl (1989). budaya dan agama dalam kerangka paradigma politik negara-bangsa Malaysia baru. Demokrasi di Malaysia menyebabkan pelbagai agama dan kepercayaan boleh dianuti oleh rakyatnya. Sebuah negara demokratik ialah sebuah negara atau kerajaan rakyat. proses demokrasi amat berkait rapat dengan sistem politik. Sistem demokrasi berparlimen merupakan satu bentuk sistem politik yang popular diamalkan oleh negara-negara yang mempraktikkan sistem demokrasi. Malaysia adalah negara yang terbentuk selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Negara kita masih mengekalkan kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Keadaan ini telah lama berlaku sebelum merdeka sehinggalah zaman pasca merdeka pada ketika ini. Sistem parlimen menjadikan bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Malaysia juga sebuah negara majmuk dari segi ras atau kaum. seperti hukuman potong tangan untuk kesalahan mencuri. agama tidaklah dipisahkan dari sistem politik Melayu. budaya dan agama. Namun. Ia mengurus tadbir pemerintahan dengan mengadakan sistem-sistem yang menjamin hak rakyat.keamanan negara mempunyai kaitan yang mendalam terhadap sistem pertanggungjawaban nasional dan umumnya terhadap demokrasi. Kita mesti bertitik-tolak dari semangat ingin bekerjasama untuk kebaikan semua kaum. Secara majoritinya suku kaum yang terkandung di dalam negara Malaysia adalah Melayu. Cukuplah suatu masyarakat disebut demokratik. Hal ini kerana sebelum kedatangan Inggeris lagi. Sejak dari dulu juga Malaysia dikatakan mengamalkan demokrasi. mendukung keluhuran undang-undang.

Selain itu. Hari ini kebebasan beragama telah dijadikan sebagai hak asasi manusia. beragama dan kebebasan bersuara adalah terjamin. Demokrasi bertujuan menjamin setiap keinginan individu didalam sesebuah masyarakat didengari dan diselesaikan 21 . Islam meletakkan kebebasan beragama sebagai asas dalam perlembagaan. Tanpa kebebasan. cara hidup dalam mana-mana agama adalah tertakluk kepada undang-undang negara: iaitu kebebasan itu hendaklah tidak mengganggu ketenteraman awam. Kebebasan beragama adalah di antara kebebasan yang dianggap mutlak yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia a) Melindungi kebebasan individu Kebebasan merupakan perkara penting yang sangat diperlukan oleh semua pihak. walaupun perkara-perkara tersebut berlawanan dengan cara hidup orang Islam. Begitu juga dengan menubuh dan menyelenggara yayasan-yayasan bagi tujuan agama yang mereka anuti. Mereka dibenarkan mengamalkan amal ibadat dan adat resam mereka. setiap kumpulan agama bebas mengembangkan kepercayaan mereka di kalangan mereka dan menguruskan hal ehwal agama mereka. Namun. Bagaimanapun. Begitu juga dengan makanan harian mereka. Falsafah demokrasi menegaskan bahawa kepentingan individu adalah tujuan utama dan kekayaan merupakan tujuan akhir dalam sesuatu pemerintahan demokrasi . sesebuah kehidupan akan menjadi tidak sempurna. Islam memberi jaminan. Ini terdapat dalam Perisytiharaan Hak Asasi Manusia sejagat. Dalam konteks Malaysia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan individu.kesalahan berzina dan sebagainya. Golongan bukan Islam perlu memahami bahawa kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan berbeza huraiannya dengan kebebasan yang didapati dalam Islam. Ini ada dinyatakan dalam Perkara 11 Fasal(5) Perlembagaan Persekutuan. Mereka juga tidak boleh diwajibkan membayar apa-apa cukai jika pendapatan dari cukai itu dikhaskan untuk maksud sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. dalam hubungan ini orang bukan Islam tidak boleh diganggu kebebasan agama mereka. Didalam negara demokrasi kebebasan berfikir. tanpa batasan umum untuk menukar agama mereka.

Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan Tentang Masyarakat Bebas. hal. malang sekali ia boleh dijustifikasikan11. Demokrasi di Malaysia tidak dapat dianggap demokrasi sebenar. 6. agama dan lainlain. Yayasan Obor Indonesia.R. Walaupun pemimpin menganggap mereka mengamalkan negara yang demokratik tetapi menurut konsep sebenar demokrasi tersebut adalah tidak bertepatan sama sekali. Jakarta. Ini jelas kerana terdapat sesetengah sarjana sains politik menamakan jenis demokrasi seperti di Malaysia sebagai “Quasi-Democracy” or “PseudoDemocracy” iaitu “Separa Demokrasi” atau “Demokrasi Palsu” atas sebab 11 Machan. 49 22 .dengan baik.2 Keburukan Dalam konteks Malaysia terlalu banyak kepincangan yang jelas kelihatan yang menampakkan bahawa Malaysia bukan sebuah negara yang demokratik. Didalam Negara demokrasi seluruh rakyat adalah tidak terkecuali berdepan dengan apa jua hukuman jika disabitkan dengan kesalahan tertentu dan seluruh rakyat juga memiliki persamaan hak dalam berpolitik. Rakyat miskin juga memiliki persamaan hak dalam mengusulkan pendapat mereka. Demokrasi juga memberikan persamaan hak atas segala jenis aspek kehidupan meliputi ras. 2006. Demokrasi juga tidak mengakui keistimewa khusus kepada sesetengah pihak sahaja . Sistem pemerintahan demokrasi juga turut menitikberatkan persamaan hak untuk setiap individu dan golongan masyarakat. Walaupun dengan lantang pihak pemimpin atasan mahupun bawahan mempertahankan yang mereka mengamalkan demokrasi. Didalam Negara demokrasi juga tidak menolak pandangan yang diatarakan secara individu kerana seluruh rakyat berhak memberi pandangan dan menyuarakan pendapat masing-masing. b) Menjamin persamaan hak Demokrasi juga bertujuan untuk memperjuangkan persamaan hak seluruh rakyat. T.

Terdapat pelbagai faktor yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah negara yang kurang demokrasi. Terdapat banyak kebebasan rakyat di Malaysia telah di bataskan. matlamat. memenuhi pembawaan dan bakat individu itu sendiri. Menurut Hayek (1976). Diantara perkara-perkara yang boleh menjustifikasikan bahawa Malaysia kurang mengamalkan demokrasi ialah tiada kebebasan sepenuhnya di dalam sistem demokrasi itu sendiri. lebih-lebih lagi kebebasan bersuara dan memberi pendapat kepada pihak atasan. tetapi berdasarkan erti dan konsep-konsep demokrasi yang diketengahkan ahli-ahli sarjana dan di dalam erti kata sebenar juga menunjukkan bahawa Malaysia tidak mengamalkan demokrasi yang sebenar. Berikut adalah bukti-bukti pencabulan demokrasi di Malaysia :a) Kebebasan Bersuara Kebebasan semula jadi sebenarnya asas yang paling penting untuk menegakkan demokrasi. Oleh itu semua sistem demokrasi telah mengenakan sekatansekatan kepada pemerintah agar tidak menjejaskan hak asasi golongan minori Hak-hak rakyat sepatutnya di pandang berat oleh kerajaan dan pemerintah dalam pengamalan demokrasi. Aspek utama dalam kerajaan berdemokrasi ialah jaminan-jaminan hak asasi golongan minoriti. dalam mencapai „demokrasi permuafakatan’ dengan berkumpul dan 23 .pelbagai amalan undang-undang zalim yang terus berkuatkuasa sementara mengadakan pilihan raya berkala dan meraikan institusi-institusi demokrasi yang tidak berfungsi sepenuhnya. Adalah tidak adil sama sekali jika golongan majoriti yang menguasai kerajaan mendenda golongan minoriti dengan cara mengancam atau mengenakan sekatan-sekatan tertentu. Hak-hak asasi manusia global seperti hak-hak bersuara. Banyak penganalisis politik berpendapat bahawa Malaysia hanya mengamalkan sistem pemerintahan semi-demokrasi. warganegara dapat menikmati kebebasan jika kekuasaan negara dibatasi oleh hukum iaitu dibatasi oleh peraturan-peraturan yang menentukan had-had untuk mengembangkan pandangan. Kerajaan Malaysia melaung-laungkan bahawa mereka mengamalkan demokrasi yang sebenar.

disamping „rule of law’ sering mewarnai perjuangan di Malaysia. Undang-Undang: Pertikaian Perusahaan dan Mogok di Malaysia. pihak kerajaan sepatutnya memberikan permit kepada rakyat yang ingin mengadakan perhimpunan. Mereka sekadar ingin menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan. Dengan gabungan rakyat mengadakan perhimpunan. rakyat yang mengadakan demonstrasi disekat sama sekali dengan menggunakan kuasa yang mereka ada dan mengarahkan pihak polis menyuraikan perhimpunan itu12. nyata sekali mereka mengetepikan sentimen perkauman dengan bekerjasama tanpa mengira kaum. Ini menunjukkan rakyat menginginkan sesuatu yang meraka rasakan perlu. Jika Malaysia negara yang demokrasi. Kerajaan sepatutnya lebih terbuka dengan perkara ini.mendirikan persatuan. Pihak polis juga seolah-olah tidak memahami apa itu hari hak asasi manusia. Walau bagaimanapun perhimpunan tersebut tetap berlangsung dengan kehadiran puluhan ribu rakyat yang berarak. Pihak polis pula menyuraikan dengan tembakan air asid dan gas pemedih mata. Lebih menyedihkan. mahupun agama. Tetapi perhimpunan yang diadakan telah disekat sejak awal. jantina. Pihak pemimpin dan kerajaan sepatutnya mengambil berat terhadap pandangan rakyat. 2003. Mereka berasa bahawa pilihanraya sebelum ini tidak bersih dengan alasan-alasan tertentu. Di Malaysia. Contoh yang terbaru dapat kita kenal pasti baru-baru ini dimana pada 10 september gabungan rakyat yang memakai pakaian serba kuning yang digelar gabungan BERSIH yang mengadakan perhimpunan bagi menghantar memorandum kepada Yang Di Pertuan Agong kerana menginginkan pilihanraya yang bersih. Mereka sekadar menggunakan suara. Penerbit UKM. Tindakan 12 Kamal Halili Hassan dan Rose Effendi Hussein. sepanduk-sepanduk dan sebagainya bagi mendesak kerajaan. nampaknya kerajaan kurang terbuka dalam menangani isu ini. Kuala Lumpur 24 . Ini menggambarkan ketidakadilan berlaku kepada rakyat. Ini kerana pihak polis telah bertindak menangkap terhadap peguampeguam yang mengadakan sambutan hari kebebasan hak asasi manusia.

Sesebuah negara yang mereka katakan demokrasi sepatutnya kebebasan menggunakan media cetak dan elektronik adalah dibenarkan tetapi ia berlaku sebaliknya. Kerana itu. kerana kuasa polis amat luas sehingga berjaya mengetepikan Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan mahu berperanan besar dalam mengaturkan cara parti politik pembangkang menyebarkan maklumat mereka. pencabulan hak asasi yang dilaksanakan parti yang memerintah apabila dengan kuasa yang mereka perolehi mereka memonopoli penggunaan Media samada media cetak dan elektronik. kebebasan media massa telah disekat sama sekali. parti pembangkang hanya dibenarkan menjual penerbitan mereka kepada ahli-ahli sahaja. Setiap negara yang mengamalkan demokrasi perlu memberikan hak kepada mana-mana individu mahupun parti politik bagi menggunakan media massa yang ada bagi memberikan maklumat yang mereka ada. Media Massa samada media elektronik ataupun media cetak adalah satu sistem komunikasi atau sistem yang digunakan oleh setiap negara bagi menyalurkan maklumat-maklumat yang meliputi semua perkara. Ini menampakkan seolah-olah Malaysia adalah negara polis.tersebut lebih mencemarkan demokrasi yang kononnya diamalkan. Walaupun pihak 25 . b) Kebebasan Media Massa. Memonopoli media disini bermaksud. hanya terpampang tentang kebaikan parti pemerintah dan keburukan parti pembangkang. Tetapi wujudnya seksyen 27 Akta Polis 1967 yang perlu memohon permit kepada Polis. Pihak kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan telah memonopoli sama sekali media massa ini. Setiap hari di media cetak dan elektronik. Sepatutnya kebebasan rakyat berhimpun secara aman telah dijamin didalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan telah menjerut akhbar dan majalah dengan menekan para penerbit untuk mendapatkan lesen rasmi setiap tahun dan mempunyai kuasa dan selera untuk menggantung lesen itu seandainya muncul berita yang tidak menyenangkannya. telah menggugat kebebasan berhimpun di dalam negara yang melaksanakan demokrasi ini. Namun di Malaysia.

tetapi pihak pembangkang telah menggunakan pendekatan dengan melancarkan Akhbar mereka sendiri contohnya Harakah. Bimbang jika bakal Harakah dapat mempengaruhi rakyat. namun ceramah-ceramah mereka juga disekat.pembangkang tidak dapat menggunakan media seperti parti pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya. maka pihak kerajaan telah menggunakan akta penerbitan dan percetakan sehingga Harakah hanya boleh dijual 2 kali dalam seminggu. Harakah dikeluarkan setiap hari. Contoh yang amat ketara dan terbaru dimana terbongkarnya sistem kehakiman yang pincang dimana seorang peguam telah mengadakan perbualan dengan seorang hakim dalam percaturan kehakiman di mahkamah. Ia adalah satu perkara yang amat memalukan bagi kerajaan yang sentiasa mengatakan mereka mengamalkan demokrasi dan kebebasan dalam sistem kehakiman. Pada peringkat permulaannya. tetapi ia telah di halang penjualannya oleh pihak kerajaan. c) Sistem Kehakiman Kita juga dapat melihat bagaimana sistem kehakiman negara kini menjadi bahan ketawa orang ramai manakala pihak polis juga telah kehilangan keyakinan dan kepercayaan dari rakyat jelata. Institusi ini yang sepatutnya melindungi rakyat sebagai tunjang demokrasi nampaknya kecundang dan menjadi penyelamat kepada pemerintah yang semakin gelisah akan kehilangan kuasa. pihak Badan Pencegah Rasuah (BPR) sepatutnya menyiasat perasuah tetapi sebaliknya berlaku dimana BPR hanya menyiasat pelapornya sahaja. Pihak pemerintah tidak memberikan permit kepada mereka. Mereka bimbang kerana peningkatan pembelian Harakah oleh masyarakat. Itu pun tidak dapat menghalang kebimbangan mereka setelah kerajaan mengetatkan lagi syarat sehinggalah Harakah hanya boleh dikeluar 2 kali dalam sebulan. Ketidakadilan yang berlaku ini sungguh ketara. Pihak pembangkang juga terpaksa mengadakan ceramah-ceramah bagi memudahkan komunikasi mereka dengan rakyat. 26 .

Tindakan pihak pemerintah ini bertujuan bagi memberi gambaran kepada umum bahawa. Apa yang hendak ditekankan disini adalah. ekonomi. Perkara sebegini 27 . Menurut Habermas (1996). pihak kerajaan wajib memberi peruntukan yang sepatutnya dalam memajukan negeri tersebut. Rakyat berasa bimbang pekerjaan mereka akan terjejas jika mengundi dengan telus. Walaupun negeri tersebut dimenangi pembangkang. Pihak kerajaan yang diwakili parti pemerintah juga cuba menakutnakutkan pelabur tempatan supaya tidak membuat pembangunan di negeri yang ditakluki parti pembangkang. Menurut Vincent (1986). demokrasi itu adalah keadaan politik. telah diakui bahawa individu memang mempunyai hak dan kewajipan atas hal-hal yang ditetapkan dalam autoriti mereka sendiri. parti pembangkang tidak berjaya dan tidak mampu membangunkan negeri mereka. dan sosial seiring dengan penglibatan semua parti politik secara saksama dan rata. Kerajaan yang mengamalkan demokrasi tidak sepatutnya memperlakukan perkara sedemikian. e) Kongkongan Terhadap Pekerja Sektor Awam Ketidakadilan juga berlaku apabila pihak kerajaan atau parti pemerintah seolah-olah menakut-nakutkan dan seolah-olah mengugut rakyat yang bekerja di sektor awam. Hak rakyat untuk mengundi dengan telus juga tidak mencapai sasaran kerana kebimbangan rakyat oleh kerana pelbagai undang-undang dan penindasan oleh kerajaan terus menimbulkan rasa takut. Pihak kerajaan telah menganaktirikan negeri yang dimenangi pembangkang dengan tidak memberi peruntukan dana bagi melaksanakan pembangunan. justeru alasan-alasan ini juga digunakan bagi membuat contoh kepada umum tentang betapa daifnya negeri yang dimenangi pihak pembangkang.d) Menganaktirikan Negeri Yang Ditawan Parti Pembangkang Apa yang dimaksudkan dengan menganaktirikan negeri yang pernah ditawan parti pembangkang ini adalah kawasan atau negeri yang dimenangi oleh pihak berhaluan kiri atau pihak pembangkang.

Yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana. Ini berdasarkan apa yang berlaku pada pilihanraya 2004 dimana terlalu banyak kepincangan yang berlaku diantaranya terlalu banyak kehilangan nama pengundi semasa pilihanraya 2004. Pembahagian kekayaan negara hendaklah diuruskan dengan sama rata. 28 . Di manakah sistem yang bersih diamalkan pihak SPR? Apakah yang dilakukan pihak SPR selama 4 tahun sebelum bermula pilihanraya pada 2004 tersebut. para pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui sistem pilihanraya sebenarnya tidak mampu untuk mengatasi masalah rakyat. persamaan dalam pemilikan kekayaan negara. wujudnya nama-nama pengundi yang telah meninggal dunia dan terdapat orang yang meninggal dunia pergi mengundi. kebebasan terhadap sistem yang diamalkan SPR boleh dipertikaikan. Sejajar dengan sistem demokrasi. Namun sejak dahulu hingga sekarang. Ini menampakkan seoalah-olah pihak kerajaan tidak profesional dalam menjalankan pilihanraya yang telus dan adil. persamaan kelakuan dan sebagainya.sepatutnya tidak berlaku di negara yang mengamalkan sistem demokrasi. f) Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) adalah satu badan yang bebas dalam mengadili pilihanraya di Malaysia. Namun di Malaysia. Terdapat pelbagai persamaan dalam undang-undang. Lebih mendukacitakan. Siapa pula pengundi-pengundi yang menggunakan nama orang yang telah meninggal dunia? Kemungkinan inilah yang dinamakan pengundi hantu oleh pihak parti pembangkang selama ini. permintaan ke atas kebebasan rakyat bertambah tetapi kebebasaan itu disalah gunakan untuk melakukan keganasan. g) Pembahagian Kekayaan Negara Ciri persamaan di kalangan rakyat jelata merupakan suatu ciri yang lebih ideal daripada hakiki. jurang antara yang miskin dan yang kaya semakin jauh. persamaan peluang.

pihak parti pembangkang membangkitkan persoalan bahawa. politik. rumah-rumah besar dan banyak lagi. Menurut Giddens (1981). kesalahan Anwar Ibrahim sepatutnya dibicara di mahkamah syariah kerana Anwar Ibrahim adalah seorang Islam. Tetapi pihak kerajaan melakukan sebaliknya dan hakim yang dipilih adalah hakim bukan beragama islam. h) Sistem Keadilan Dalam konteks sistem kehakiman negara pula.Dasar kerajaan dalam memberi kekayaan sama rata kepada rakyat telah tidak menampakkan hasil apabila berlakunya kebangkitan kaum India baru-baru ini yang menuntut agar mereka tidak disisihkan. Ini dapat dilihat dengan kewujudan aset-aset mereka yang disembunyikan. budaya. 29 . individu wajar mendapat atau memiliki bersama kemudahan infrastruktur. Justeru isu pemecatan bekas ketua hakim negara Tun Saleh Abbas yang dipecat tanpa sebab juga dibangkitkan bagi mengetengahkan pencabulan hak asasi manusia oleh kerajaan. kekayaan negara perlu diagihkan dengan sebijakbijaknya. Oleh yang demikian. Penyelewengan harta kekayaan negara juga dapat dilihat apabila negeri yang dikatakan kaya dengan minyak tetapi negerinya mempunyai peratus rakyat miskin yang tertinggi di Malaysia iaitu Terengganu. Ini berlaku sebaliknya. dan ekonomi dalam sesuatu komniti atau negara itu. Di Malaysia kita boleh lihat dengan ketara bahawa pihak-pihak atasan kerajaan seolah-olah membolot harta kekayaan negara untuk diri mereka sendiri. Sepatutnya pihak-pihak atasan perlu mengumumkan kekayaan mereka agar tidak berlakunya penyelewengan yang berleluasa. Isu ini juga membangkitkan kemarahan ramai pihak. Sebagai sebuah kerajaan yang mengamalkan Demokrasi. isu ini adalah satu isu yang boleh diketengahkan parti pembangkang bagi memperolehi sokongan rakyat dalam menghadapi pilihanraya.

Penyiaran berita itu merupakan satu perlanggaran di bawah s8A(1) Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan 1987) dan boleh dihukum di bawah akta yang sama.7.seorang paderi Roman Katholik berpangkalan di Keningau sedang melarikan diri daripada tangkapan polis dan beberapa orang paderi lain difahamkan dalam senarai yang dikehendaki polis. Seksyen 8A(2) tidak menyekat kebebasan akhbar sama ada secara langsung atau tidak langsung.perbuatan (tindakan dan sebagainya) mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan dan sebagainya secara tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri 30 . 13 Eksploitasi.0 Kes-kes Berkaitan Sistem Demokrasi a) Pendakwaraya lwn Pung Chen Choon [1994 1 MLJ 566] Tindakan pertama diambil terhadap editor The Borneo Mail. Secara ringkasnya. Makhkamah Agung memutuskan bahawa peruntukan itu tidak boleh disamakan dengan prapenapisa. Pung Chen Choon kerana menerbitkan berita tidak benar pada 16 Julai 1990. dengan menganggap berita palsu dengan berniat jahat. Sebaliknya peruntukan ini menggalakkan dan memastikan supaya kebebasan akhbar tidak disalah guna atau dieksploitasi13 kerana dalam peruntukan ini ia hanya dianggap ada niat jahat sekiranya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa sebelum penerbitannya tertuduh telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengesahkan berita itu. yang hanya boleh berlaku sebelum penerbitan. Satu daripada persoalan itu ialah sama ada s8A(2) akta itu. Pihak pembela telah mengemukakan kepada Mahkamah Tinggi Kota Kinabali persoalan sama ada Seksyen 8A sah dari segi perlembagaan.Maklumat selanjutnya tidak diperoleh mengenai kes ini apabila keputusan ini dikembalikan ke mahkamah di Sabah. Berita itu menyebut bahawa seorang paderi Benjamin Basintol telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960.Mahkamah Tinggi itu kemudiannya merujuk empat persoalan kepada Mahkamah Agung untuk keputusannya. terjumlah kepada prapenapisan dan dengan demikian melanggar Perkara 10(1)(a) dan (2) Perlembagaan itu.

Polis menanhan gadis berkenaan pada 31 Ogos 1994. Bapa gadis itu telah memberi surat kebenaran kepada pihak polis untuk menahan anak gadisnya. Nenek gadis itu. Majlis Tertinggi UMNO menerima perletakan jawatan Tan Sri Rahim sebagai Ketu Menteri Melaka.b) Pendakwaraya lwn Kes Lim Guan Eng Kes ini bermula apabila Utusan Malaysia menyiarkan sebuah berita pada 24 Ogos 1994 yang mendakwa Ketua Menteri Melaka iaitu Tan Sri Abdul Rahim Tamby Chik mempunyai hubungan sesual dengan seorang gadis bawah umur. polis membenarkan Pendek Ahmad dan ahli keluarga berjumpa gadis itu. Pada Mac 1995. 31 . Lim Guan Eng kemudian menjalankan beberapa siri ceramah bertajuk „ Kisah Benar‟ mengenai gadis itu. Pendek Ahmad dan ahli keluarga telah menerima bantuan Ahli Parlimen Parlimen Kota Melaka Lim Guan Eng pada Septenber 1994. Pada 8 September 1994. Pendek Ahmad berusaha mendapatkan k14ebebasan cucunya dengan mengemukakan writ habeas corpus2 tetapi gagal. Beliau kemudian mendedahkan bahawa gadis itu mempunyai hubungan seksual dengan 14 oarang lelaki lain. pada 12 Oktober 1994. Dari bulan November 1994 hingga Januari 1995. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan semua jawatan politik.Peguam Negara Tan Sri Mokhtar Abdullah mengumumkan dalam satu sidang akhbar bahawa beliau tidak memutuskan untuk tidak mendakwa Rahim di bawah tuduhan merogol statut kerana tidak cukup bukti. Lim Guan Eng membawa usul di Parlimen pada 24 Oktober 1994 meminta supaya Peguam Negara dipecat kerana enggan mendakwa Rahim sebaliknya mendedahkan latar belakang seksual gadis itu dalam usaha untuk mewajarkan sebab beliau tidak mendakwa Rahim. Guan Eng ditangkap dan didakwa di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Hasutan 1948 kerana membangkitkan ketidakpuasan terhadap pentadbiran kehakiman di Malaysia dalam satu ceramah yang dikatakan mempunyai kecenderungan 14 Writ habeas corpus.writ yang boleh membebaskan seseorang daripada tahanan yang tidak sah. Berikutan peristiwa itu.

Guan Eng ditangkap sekali lagi dan kali ini didakwa di bawah seksyen 8A(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 kerana mencetak suatu risalah yang mengandungi maklumat palsu. Ketua Pengarang akhbar Utusan Melayu. Guan Eng dibicarakan pada 20 Jun di mahkamah Tinggi Melaka. Encik Melan bin Abdullah dan penulis tajuk berita itu telah dihadapkan ke Mahkamah Tengah Khas atas tuduhan hasutan berikutan tajuk berita itu kerana melanggar s4(1)(c). untuk diedarkan dalam ceramah. Pada 28 April 1997. penulis tajuk berita didenda RM1000 atau dua bulan penjara. Pada 6 Jun 1996. Mahkamah Tinggi memutuskan seperti berikut: 1. seorang ahli Parlimen bertajuk „ Hapuskan Sekolah Beraliran Tamil dan Cina di negeri ini‟. Bahawa perayu pertama telah mengambil segala langkah yang perlu dan beliau tidak gagal dalam standard penjagaan yang diperlukan daripada beliau dan dengan itu kesalahannya patut diketepikan.hasutan terhadap kehakiman. Pada 17 Mac 1995. 32 . Guan Eng didapati bersalah terhadap kedua-dua tuduhan dan didenda RM15 000 oleh Mahkamah Tinggi Melaka. Mahkamah Tengah Khas mendapati Melan bertanggungjawab terhadap semua penerbitan dalam Syarikat Utusan Melayu dan mendenda beliau RM500 dan jika gagal boleh dihukum satu bulan penjara. c) Melan bin Abdullah dan seorang lain lwn Pendakwaraya [1971 2 MLJ 280] Pada 6 April 1971. Majlis Tertinggi UMNO mengembalikan semua jawatan politik Rahim selepas Peguam Negara menggugurkan dakwaan rasuah terhadap beliau. akhbar Utusan Melayu menyiarkan sebuah berita yang diucapkan oleh Musa bin Hitam. Kedua-dua mereka telah merayu ke Mahkamah Tinggi.

sebagaimana yang dilanjutkan oleh seksyen baru s3(1)f. 2. Mahkamah memutuskan bahawa: 1. 16 Lembaga Pengampunan.2) [1986] 1 MLJ 518.undang-undang atau peraturan negeri atau negara. Beliau dipanggil membela diri (lihat [1986] 1 MLJ 512). 15 Perlembagaan. Perayu kedua bertanggungjawab terhadap penulisan tajuk berita itu. Mengambil kira semua keadaan dalam pertimbangan kenyataan tidak berkecenderungan untuk memupuk ii-will dan keseteruan antara pelbagai kelas rakyat. Perkatan yang digunakan untuk menunjukkan kepada Lembaga Pengampunan yang orang ramai tidak harus berasa pihak Lembaga tidak pilih kasih antara Mokhtar Hashim dan Sim Kie bukanlah perkataan yang berkemungkinan untuk membangkitkan discontent atau disaffection dalam kalangan orang ramai. Lagipun ia tidak boleh dikatakan yang kenyataan itu berkemungkinan akan membangkitkan discontent dalam kalangan orang ramai terhadap pihak berkuasa. tertuduh berkata dalam rayuan terbukanya beliau menggesa Lembaga Pengampunan16 melaksanakan tugasnya dengan adil dan seragam supaya rakyat berasa bahawa lembaga tidak pilih kasih. yang dengan jelas melanggar apa yang diperuntukkan dalam Perkara 152(a) Perlembagaan15 Persekutuan dan dengan demikian termasuk dalam takrifan kecenderungan hasutan. Tertuduh didakwa mengeluarkan kata-kata hasutan.2.Lembaga yang ditubuhkan untuk mendengar rayuan terhadap hukuman yang dijatuhkan setelah proses kehakiman selesai. suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 (Akta 15). Dalam pembelaan dirinya. dasar pemerintah negeri atau negara. d) Kes Pegawai Pendakwaraya lwn Param Cumaraswamy (No. 33 .

Tertuduh pertama dituduh dengan kesalahan di bawah s4(1)(b) Akta Hasutan 1948 (Akta 15). Syed Hussain Ali telah dijemput memberi satu ucapan di Johor pada 22 Disember 1964 kepada sekumpulan pelajar mengenai kemunduran pelajar Melayu. Oleh yang demikian. Oleh itu. 34 . f) Kes Syed Husain Ali lwn Sharikat Penchetakan Utusan Melayu Berhad dan seorang lain [1973] 2 MLJ 56 Ini adalah sebuah libel berikutan penerbitan laporan ucapan Menteri Besar Johor Haji Hassan Yunus mengandungi perkataan yang memfitnah plaintif. ucapan itu adalah penyataan kecenderungan hasutan dan tertuduh didapati bersalah. tidak timbul yang kenyataan itu berkecenderungan untuk membangkitkan kebencian atau content atau excited disaffection terhadap Yang di-Pertuan Agong. Rayuan ditujukan kepada Lembaga Pengampunan dan bukan Ruler. Ucapan ini telah disiarkan oleh Utusan Melayu. Berikutan dengan itu. Tertuduh kedua didakwa menerbitkan perkatan-perkatan hasutan dan tertuduh ketiga dan keempat dituduh mencetak perkataan-perkataan hasutan. Mahkamah memutuskan bahawa: Ucapan itu diambil secara keseluruhan melewati had sempadan kebebasan menyatakan fikiran. dalam hal ini Yang di-Pertuan Agong. Ucapan itu juga memupuk perasaan illwill dan menyentuh sensitif hak keistimewaan17 oarang Melayu. e) Kes Pegawai Pendakwaraya lwn Ooi Kee Saik dan lain-lain [1971] 2 MLJ 108.sifat atau keistimewaan sesuatu. Perkataan hasutan dikatakan ditutur oleh tertuduh pertama di suatu jamuan malam yang dianjurkan oleh DAP. Menteri Besar telah memberi satu 17 Hak keistimewaan.3. Ia menuduh kerajaan terlalu berat sebelah dengan melebihi satu kumpulan dan ini dikira bertujuan untuk membangkitkan perasaan permusuhan dan ketidakpuasan dalam kalangan rakyat Malaysia.

agama. 18 Subversif. Ia dikatakan memberi gambaran bahawa plaintif tidak jujur.ucapan dan disiarkan oleh Utusan Melayu pada Januari 1965. seorang ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Berita yang tersiar itu menyebabkan palintif mengambil tindakan terhadap Utusan Melayu. tidak setia pada kerajaan. Fauziah Ahmad Daud tidak berunsur fitnah seperti yang didakwa oleh Azwan Ali. seorang penyokong Presiden Sukarno. penerbit Melodi Michael Christian Simon dan hos Melodi Fauziah Ahmad Daud. Mahkamah memutuskan bahawa perkataan-perkataan yang diadukan apabila dipertimbangkan dalam konteks laporan berita adalah berbentuk fitnah kepada plaintif. 35 . anak syarikat Ambang Klasik Sdn. malah menghina dan menjejaskan nama baik Azwan Ali. seorang pensyarah di Universiti Malaya ganti rosak sebanyak RM6500 sebagai mencukupi untuk membersihkan namanya. dan seorang instigator kekacauan negara ini. Azwan mendakwa rancangan Melodi ini menjatuhkan maruah dan air mukanya. g) Azwan Ali lwn Sistem Televisyen Malaysia Sdn. seorang yang tidak berterima kasih. kerajaan. Mahkamah memutuskan berdasarkan bentuk fitnah dan kedudukan plaintif. Beliau mendakwa dialog itu berunsur fitnah. usikan atau apa jua maksud yang menyentuh dirinya. Bhd. Azwan Ali telah mengambil tindakan di bawah Akta Fitnah terhadap keempatempat pihak berhubung dengan satu rancangan Melodi yang disiarkan secara langsung melaluiTV3 pada 10 Mei 1998. Bagaimanapun. dan lain-lain dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit. Azwan menyatakan dalam penyataan tuntutannya bahawa beliau tidak dapat menerima dialog Fauziah yang dikenali sebagai Ogy dan seorang yang bernama Saiful atau Ah Pek sebagai gurauan. Bhd.bertujuan utk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik. Hakim Datuk Kamalanthan Ratnam memutuskan kes itu ditolak dengan kos setelah mendapati bahawa kenyataan bekas pengacara Melodi TV3. merupakan unsur subversif18.

Dalam penghakiman 17 muka surat. begitu juga ia tidak hilang kerahsiaannya hanya kerana maklumat dalam surat berkenaan sudah diketahui oleh umum. Hujah utama perayu ialah persoalan sama ada dokumen itu rahsia atau maklumat. Beliau menyatakan beliau menerima salinan itu menerusi kiriman pos biasa. Hampir semua akhbar yang memberi laporan mengenai kes ini. Hakim juga menyatakan bahawa tidak perlu dipertimbangkan permohonan maaf kerana perkataanperkataan yang dibuat oleh Fauziah dibuat secara gurauan. Mahkamah memutuskan bahawa: 1. 19 Defenden. Tuduhannya ialah perayu menerima salinan surat Ketua Menteri Sabah kepada Menteri Luar Negeri yang diketahuinya sebagai satu dokumen rahsia rasmi dan beliau telah mengkomunikasikan maklumat itu kepada orang lain. h) Kes Datuk Haji Dzulkifli bin Datuk Abdul Hamid lwn Pendakwaraya [1981] 1 MLJ 112. 36 . dan menghantar suatu salinan dengan pos kepada perayu secar tidak mengetahui siapa pengirimnya. perayu telah disabitkan kerana kesalahan menerima maklumat rahsia rasmi dan suatu dokumen rahsia dan mengkomunikasikannya. juga menyatakan bahawa Azwan gagal membuktikan kesnya terhadap Fauziah dan defenden lain. menyalinnya. Dihujahkan bahawa maklumat dan dokumen tidak boleh dipisahkan daripada satu sama lain dan maklumat tidak lagi menjadi rahsia kerana perkara-perkara yang menjadi kandungan dalam surat sudah diketahui umum dan bukannya rahsia lagi. Hakim juga mengingatkan bahawa personaliti ternama patut menerima komen kritikal sebagaimana mereka menerima sanjungan kerana kemasyhuran mereka. Sesuatu dokumen tidak hilang statusnya sebagai suatu dokumen rahsia hanya kerana ada-ada orang yang tidak berhak mencurinya. Dalam kes ini. Hakim menolak saman malu RM2 juta yang diambil oleh Azwan Ali terhadap keempat-empat defenden19.orang yang dituduh dan perlu membela diri dalam suatu pertuduhan.

Menyampaikan maklumat itu dalam sebuah ucapan. adalah tidak terbuka untuk orang lain untuk menganggap lain daripada itu. 5. Berhubung dengan bukti dalam kes ini. Gagal untuk mendedahkan sumber maklumat 3. i) Lim Kit Sing lwn Pendakwaraya [1980] 1 MLJ 293 Kes rayuan daripada conviction perayu atas lima tuduhan di bawah Akta Rahsia Rasmi kerana: 1. 3.2. 20 Alternatif. Menerima maklumat rasmi mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa penerimaan maklumat adalah tidak sah. 37 . Jika pemilik dokumen menganggap rahsia dan kandungan di dalamnya rahsia.satu pilihan antara dua kemungkinan. Gagal untuk berhati-hati bagi menghalang penerbitan maklumat itu. perayu lebih sesuai dihukum atas tuduhan berkaitan dengan dokumen dan bukan maklumat. 4. Undang-undang patut memberi perlindungan kepada dokumen tersebut walaupun kandungannya telah diketahui umum. tuduhan utama patut diketepikan dan hukuman ke atas tuduhan alternatif20 disahkan. Mendedahkan maklumat itu dalam sepucuk surat kepada sebuah penerbitan. 2. Oleh yang demikian.

keempat dan kelima. 21 Tender. RM1000 atau dua bulan penjara di atas pertuduhan kedua dan RM 3000 atau penjara sembilan bulan di atas tiap-tiap pertuduhan ketiga.tawaran utk membuat sesuatu pekerjaan atau untuk membekalkan barang. Yang Arif yang membicarakan kes ini betul dalam mendapati bahawa maklumat yang dirujuk dalam pertuduhan diperoleh melanggar akta itu. 2. Namun walau kesalahan itu serius Yang Arif yang membicarakan kes ini betul kerana tidak mengenakan hukuman penjara. Mahkamah ialah kehakiman bukan perundangan. Perayu disabitkan kesalahan dan dihukum RM5000 atau satu tahun penjara di atas pertuduhan pertama. mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mewujudkan hak seseorang yang tidak mengendahkan peruntukan Akta Rahsia Rasmi atau sebarang undang-undang. Mahkamah memutuskan: 1. Tugas perayu sebagai seorang ahli Parlimen tidak termasuk hak untuk mendedahkan maklumat rahsia di luar dari dinding Parlimen kepada orang awam tanpa mengira niat atau tujuan. Khususnya. dan mahkamah tidak patut membuat undang-undang yang membawa anggapan bahawa mahkamah menjalankan kuasa dan fungsi kehakiman. 38 . 3. 4.Maklumat yang berkaitan adalah berhubung dengan tender21 pembelian kapal fast strike craft untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Oleh yang demikian. Pendakwaraya telah membuat rayuan balas tetapi tidak mencukupi. tuduhan tersebut jelas dilakukan.

kenyataan atau keterangan bertulis dgn mengangkat sumpah yg disaksikan oleh seseorang pegawai Prima facie-pada pandangan kasar (sebelum diselidik dengan lebih terperinci). Pempetisyen mengatakan bahawa derma itu adalah satu derma peribadi oleh penentang dan bahawa ianya dibuat secara rasuah dengan tujuan memujuk pemilih atau pengundi dalam kawasan pilihanraya Lanang mengundinya. Keputusan: Diputuskan. melalui petisyen ini. Penentang menafikan pengataan sedemikian dan di dalam afidavitnya22 menyatakan bahawa derma itu telah diberikan sebagai satu pendahuluan bagi pihak syarikatnya.j) Wong Sing Nang lwn Tiong Thai King [1996] 4 MLJ 261 Pempetisyen adalah calon yang tidak berjaya dalam pilihanraya umum pada 25 April 1995 untuk kawasan pilihanraya Lanang sementara penentang adalah calon yang telah menang. yang mana beliau adalah seorang pengarah yang aktif. Lagipun. mahkamah mesti 22 23 bertauliah.000 telah dibuat oleh penentang kepada satu tabung sekolah. mahkamah dibenarkan mengambil darinya inferens biasa prima facie23 bahawa ianya dibuat untuk satu tujuan rasuah. Pempetisyen mendasarkan kesnya atas satu peristiwa yang telah berlaku beberapa hari sebelum hari mengundi di mana satu derma RM200. cuba membatalkan pemilihan penentang atas alasan bahawa penentang semasa mengendalikan kempen pilihanrayanya telah melakukan penyogokan di bawah s10(a) dan 32(a) Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 („Akta itu‟) dan amalan-amalan rasuah di bawah s32(c) Akta itu. dan bahawa pendermaan sedemikian yang dibuat oleh kumpulan itu tidak berbeza daripada lain-lain pendermaan oleh kumpulan itu bagi tujuan menggalakkan pendidikan dan budaya Cina di Sibu. Kumpulan Syarikat Rimbunan Hijau („kumpulan itu‟). Afidavit. 39 . menolak petisyen itu: 1. sebelum inferens sedemikian boleh diambil mestilah terdapat keterangan yang jelas dan tidak taksa di depan mahkamah untuk membuktikan pengataan itu. Jika satu tindakan yang dilarang oleh statut dilakukan. Namun demikian. Pempetisyen.

Re Pengkalan Kota Bye-Election [1981] 1 MLJ 265 diikut). Berdasarkan keterangan. 3. pempetisyen telah gagal membuktikan melampaui keraguan yang munasabah bahawa kesalahan penyogokan atau amalan rasuah dan kesalahan penyogokan am seperti yang dikatakan telah dilakukan oleh penentang kepada petisyen24 ini (lihat ms 270E–F). beliau 24 Petisyen. Jika pengundi tidak berniat mengundi penentang. 2. Ini bermakna bahawa pempetisyen telah gagal membuktikan melampaui kerayuan yang munasabah bahawa ianya adalah satu derma peribadi yang menjadi asas petisyen ini (lihat ms 269F–H). 266F–G. kesimpulan bahawa derma itu mesti sampai suatu takat tertentu telah mempengaruhi pengundi apabila mereka membuang undi mereka tidak boleh dibuat. pengataan sedemikian mestilah dibuktikan oleh pempetisyen melampaui keraguan yang munasabah (lihat ms 265I. satu anak syarikat kumpulan itu.permohonan rasmi kepada mahkamah supaya sesuatu tindakan kehakiman dapat diambil. Menurut pengakuan Menteri Dalam Negeri. 4.mengambil ingat bahawa oleh kerana satu pengataan amalan rasuah adalah bersifat kuasi jenayah seperti juga satu dapatan amalan jenayah akan mendatangkan kesan penal. derma itu tidak akan membuat sebarang perbezaan yang penting (lihat ms 269H–I).] k) Menteri Dalam Negeri lwn Jamaluddin Othman Responden ditahan sesuai dengan perintah yang dibuat berdasarkan s8(1) dari Internal Security Act 1960 ('UU'). Oleh itu. Tidak ada sebab mengapa pengundi-pengundi tidak patut menyifatkan derma itu cuma seperti mana-mana derma yang lain oleh induviduindividu atau pertubuhan lain. 40 . mahkamah berpuas hati bahawa derma itu telah dibuat bagi pihak Pemandangan Jauh Sdn Bhd. Tidak terdapat keterangan langsung bahawa pengundi-pengundi dalam kawasan pilihanraya itu telah dalam apa cara pun dipengaruhi oleh derma yang dipersoalkan. Dalam keadaan itu.

ia bertindak akan tidak konsisten dengan peruntukan seni 11 dan kerana itu perintah penahanan tidak akan berlaku.berpuas hati bahawa penahanan responden diperlukan dengan tujuan untuk mencegah dia daripada bertindak dengan cara yang merugikan keselamatan Malaysia. Dasar untuk penahanan responden yang terkandung dalam kenyataan yang dibuat berdasarkan s 11 (2) (b) dari undang-undang yang disajikan pada responden. Kesimpulan ini rupanya tiba di selepas menerima laporan dan maklumat yang berkaitan dengan 'melakukan dan kegiatan' dari responden25. Hal ini sudah diselesaikan undang-undang di negara ini yang sementara dasar penahanan sebagaimana dinyatakan dalam perintah penahanan yang terbuka untuk mencabar jika diduga menjadi tidak dalam lingkup undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam ayat 3 dari pengakuan Menteri Dalam Negeri tarikh 16 September 1988. 41 . ketika disebut s8 dari undang-undang: Walaupun di bawah s8(1) Internal Security Act.orang yg memberikan maklumat (menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dan sebgainya) dlm sesuatu kegiatan kaji selidik. Jadi pertanyaan hanya bagi kita untuk menentukan di sini adalah apakah alasan yang dalam lingkup undang-undang. tuduhan fakta tidak dikaji semula. saya pandang menteri tidak mempunyai kuasa untuk mencabul hak seseorang untuk mengakui dan amalan agamanya yang dijanjikan di bawah s11 dari Perlembagaan. Prinsip ini diungkapkan di Menteri Dalam Negeri. Hakim mahkamah bergantung sepenuhnya pada s11 dari Perlembagaan Persekutuan pada kebebasan agama sebagai asas untuk memerintah bahawa responden penahanan itu tidak sah. Bahagian penting dari penilaian itu muncul pada p108 dari nota banding mana katanya. menteri boleh menahan seseorang dengan maksud untuk mencegah orang dari 'bertindak dengan cara apapun yang' merugikan keselamatan Malaysia. Malaysia v Karpal Singh. Jika Menteri bertindak untuk menyekat kebebasan seseorang dari mengaku dan mengamalkan agamanya. 25 Responden.

Kebebasan untuk mengakui dan amalan agama seseorang tidak boleh berubah menjadi lesen untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang atau tindakan yang cenderung merugikan atau mengancam keselamatan negara. 42 . kesihatan awam atau moral. kesentosaan. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh s11 dari Perlembagaan tidak boleh menjadi payung lengkap untuk semua tindakan. Kebebasan untuk mengakui dan amalan agama seseorang itu sendiri tunduk pada undang-undang umum negara seperti yang telah dinyatakan di f(5) s11 dari Perlembagaan yang menyatakan bahawa: Artikel ini tidak membenarkan tindakan yang bertentangan dengan undangundang umum yang berkaitan dengan ketenteraman awam 26.keadaan atau hal tenteram. Kata-kata penting dalam kenyataan yang 'telah melibatkan diri dalam rancangan untuk menyebarkan Agama Kristian di kalangan Orang-Orang Melayu'. Hal ini juga disinggung dalam v Kerajaan Mamat Daud dari Malaysia.Tanpa ragu-ragu kita mengatakan bahawa kita bersetuju sepenuh hati dengan sentimen yang diungkapkan oleh hakim dipelajari. keamanan. sejak 1985 hingga ditangkap years PADA 27 Oktober 1987.Kegiatan Anda ITU Boleh mendorong kepada timbulnya suasana ketegangan dan permusuhan di ANTARA Masyarakat Islam Artikel Baru Masyarakat Kristian di Negara Suami dan Negara Boleh memudaratkan keselamatan.Atau dalam bahasa Inggeris „was involved in a plan or programme to propagate Christianity amongst Malays '. Penyertaan tuduhan pertama yang bersangkutan dalam suatu kumpulan (pada bulan November 1985) di First Baptist Church. Petaling Jaya disebut kumpulan Philip Cheong 'kata yang akan dibentuk dengan tujuan untuk 26 Ketenteraman. melibatkan diri dalam rancangan untuk menyebarkan Agama Kristian di kalangan Orang-Orang Melayu. Jamaluddin Othman alias Yeshua Jamaluddin. Alasan-Alasan Untuk Perintah Tahanan: Bahawa anda. Alasan menjadi lebih jelas ketika kita melihat tuduhan fakta yang terkandung dalam kenyataan itu. Pantai Road.

keempat tuduhan bahawa responden mengkristiankan enam Jumlah dari asas untuk penahanan kerana itu seharusnya penglibatan responden dalam rancangan atau program untuk penyebaran Kristian di kalangan Melayu.menjadikan sebagai penganut (pengikut) agama Kristian. Seperti yang dinyatakan oleh mahkamah ini dalam Inspektor Jeneral Polis v Tan Sri Raja Khalid UU diistiharkan dalam s149 dari Perlembagaan Persekutuan dan merupakan sebahagian daripada undang-undang dasarnya untuk mencegah dan membanteras subversi dan tindakan merugikan ketenteraman awam dan keselamatan negara. memasukkan ke dlm agama Kristian 43 . Kami tidak hanya berfikir bahawa penyertaan dalam pertemuan dan seminar boleh membuat seseorang menjadi ancaman terhadap keselamatan negara. Yang kedua. Dalam kes ini kita pandang bahawa asas untuk penahanan dalam kes ini dibaca dalam konteks yang tepat tidak cukup untuk jatuh dalam lingkup undang-undang. bahkan jika itu benar. ketiga dan kelima tuduhan berkaitan penyertaan (tahun 1986) dalam sebuah 'kerja jangka pendek khemah' (kem kerja) dan penyertaan dalam 'seminar tentang perundingan Islam' (di Singapura). tidak boleh mengikut pendapat kami dengan sendirinya dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan negara. Tentang mengkristiankan enam Melayu.menyebarkan agama Kristian di kalangan Melayu. harus diberikan kesan kecuali jika tindakan seseorang berjalan dengan baik di luar apa yang biasanya boleh dianggap sebagai yang mengaku dan mempraktikkan agama seseorang. bagaimanapun. iaitu kebebasan untuk mengakui dan amalan agama seseorang. Perlu diamati bahawa alasan tidak. Tuduhan Melayu.Jaminan diberikan oleh s11 dari Perlembagaan. menyatakan bahawa tindakan yang telah dilakukan oleh responden kecuali penyertaan dalam pertemuan dan seminar dan bahawa keempat-empat tuduhan bahawa responden mengkristiankan27 enam melayu. 27 Mengkristiankan.

Beliau ditahan selama lebih dua jam tanpa diberi kebenaran untuk menghubungi saudara terdekat atau peguamnya sebelum beliau dibawa ke Balai Polis Wangsa Maju . di Balai Polis Wangsa Maju. Dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurutnya lagi. ketiga dan keempat. turut menamakan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Kok. Menurut beliau dalam kenyataannya defendan-defendan telah menangkapnya pada pukul 11.N. Melalui Tetuan S. Perkara 5 Fasal 3 menyatakan bahawa seseorang yang ditangkap hendaklah diberitahu secepat yang mungkin sebab-sebab dia ditangkap serta dibenarkan berunding dengan seseorang pengamal28 undang-undang yang dipilih olehnya untuk membelanya. sikap defendan-defendan yang telah menangkapnya secara paksa dan berbahaya adalah amat bertentangan dengan nilai-nilai murni yang diamalkan di negara kita. Dari sudut yang lain pula.15 malam. 2008. Selain Syed Hamid sebagai defendan pertama.orang yg bergiat dlm sesuatu profesion (sebagai pekerjaan sehari-harinya). 2008. 44 . 13 Sept. DSP E Kim Tien dan Kerajaan Malaysia sebagai defendan kedua.l) Teresa Kok lwn Menteri Dalam Negeri Teresa Kok yang merupakan Ahli Parlimen Seputeh telah mengemukakan saman terhadap Menteri Dalam Negeri. 28 Pengamal. 12 Sept. barulah beliau dimaklumkan oleh defendan ketiga bahawa beliau ditahan di bawah seksyen 73(1) ISA 1960 atas alasan telah melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencetuskan ketegangan dan pergaduhan antara kaum. Kes Teresa Kok juga dilihat bercanggah dengan sistem demokrasi. Nair & Partners. Ini memperlihatkan bahawa ISA bercanggah dengan sistem demokrasi. pada pukul 2 pagi.40 pagi. Datuk Seri Syed Hamid Albar dan tiga yang lain kerana mendakwa beliau ditangkap dan ditahan secara salah di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) pada tahun 2008. Kok memfailkan saman dan pernyataan tuntutan itu di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi kira-kira pada pukul 8. selaku plaintif. di pintu masuk kediaman beliau secara paksa dan berbahaya.

Ini jelas kerana sekiranya Malaysia memensuhkan kelima-lima akta tersebut dan menerima hak asasi manusia sejagat maka beberapa perkara-perkara sensitive perlu diselesaikan terlebih dahulu seperti hak istimewa orang Melayu. 45 .8. Sistem Parlimen dan pilihanraya di Malaysia akan terus kekal dan bertambah mantap pada masa hadapan. Semuanaya bergantung kepada sistem yang kita hendak jalankan. Sistem ini mendapat sokongan dan penglibatan pihak pemerintah dan rakyat jelata. Sistem ini memepunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Tetapi semuanya terletak kepada cara kita mengendalikannya. maka hak asasi manusia perlu berhadapan dengan konteks tempatan dan keperluan yang berbeza dalam mengimplementasi hak asasi manusia.0 Penutup Apabila melibatkan soal sesebuah negara. kebebasan beragama. Ianya memerlukan suatu tempoh masa yang lama Persekutuan Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan melalui amalan demokrasi berparlimen. sentimen perkauman. Namum isuisu ini dilihat agak sukar dan mustahil diselesaikan pada masa terdekat ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful