P. 1
nivanarealnost

nivanarealnost

|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Център Арета Варна on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

НИВА НА РЕАЛНОСТ

Валентина Антонова
Изследвайки в перспектива историята на вселената, така както е
представена в стандартния космологичен модел, мое да се стигне до
извода, че мноество нива на реалност са се появили последователно
и са се наслагали едно в!р"# др#го от $олемия Взрив до появата на
с!временния човек% квантово, класическо &изично, 'иологично,
пси"ично, со(иално и т)н) нива) С!гласно теорията, преди петнадесет
милиарда години вселената е 'ила с!ставена само от кванти *
части(и и античасти(и +кварки, протони, не#трони, &отони и др)+ и
т!й като части(ите се оказали малко повече от античасти(ите, само
п!рвите о(елели) Това квантово ниво и законите, които го
#правляват стоят в основата на вселената, в!р"# него се наслагват
всички останали нива на реалност, от него зависят всички напреднали
те"нологии, залегнали в на-ата (ивилиза(ия)
След тази кратка, чисто квантова &аза, вселената се
организирала в космически едини(и * звезди, галактики и т)н) и се
появило класическото &изическо ниво, което се подчинява на законите
на Н.тон) /о квантовата револ.(ия &изиката изследва и о'яснява
само това ниво на реалност)
Нивото на 'иологическа реалност, открито единствено на земята,
се появява преди около 0,1 милиарда години) С!стои се от всички иви
едини(и, от 'актериите до човека) 2акар и да се основава на
пред"одните две нива и те"ните закони, то е подчинено на свои
спе(и&ични закони) С времето евол.ира) След едноклет!чните идват
многоклет!чните ) 3ри ивите организми 'ез нервна система,
взаимодействието с околната среда става посредством
ч#вствителни ре(ептори чрез молек#лярни сигнали за
температ#ра, светлина и др) 4огато се появяват сетивните органи
в нервната система на многоклет!чните ивотни, отно-енията с
околната среда се променят коренно) 3оявява се ново ниво на
реалност, това на пер(ептивната пси"ика) Вс!5ност сетивните
органи не са прости ре(ептори, а декодери, които превр!5ат
различните нива на енергия + светлинна, зв#кова, термична и др)+ в
невронални послания, които моз!к!т от своя страна превр!5а в
с!знателни виз#ални, зв#кови и т)н) картини) С'ор!т от тези
представи е спе(и&ично ниво на реалност , за5ото те са нови
с!5ности, творения на д#"*моз!к) Така, ивотните, притеава5и
сетивни органи си с!здават представа за света, която се променя при
различните видове) 6ветовете, например, не с!5еств#ват в
природата) Те са само електромагнитни л!чи с различна д!лина на
в!лната , които се погл!5ат или отразяват от предметите)
7ивотното, #мее5о да изграда представи, с!здава (вета) С!5ото
се отнася за зв#(ите, миризмите и т)н)
От определен евол.(ионен стадий ч#вствата варира5и от
'олка или недоволство до в!р"овни #доволствия са 'или св!рзани с
тази нова реалност на ментални картини, родени от пер(еп(ията) В
про(еса на евол.(ията, (ентралната нервна система и пси"ичността
се #слоняват, осо'ено при гр!'начните) От прости автоматични
реак(ии се стига до слони про(еси за ре-аване на задачи, св!рзани с
н#дите, ч#вствата, спомените и в!зприятието на околната среда)
Накрая, едно последно пси"ично ниво, това на разс!денията
изпл#ва при 89:9 ;<=>?@A с появата на говора) Bлагодарение на
езика и разс!д!ка човек!т пол#чава в!змоността да с!здава
к#лт#рни и со(иални реалности, които се опират на долните нива и се
подчиняват на свои спе(и&ични закони) /р#ги нива на реалност са
тези, в които се развиват взаимоотно-енията мед# самите иви
с!5ества, мед# ивите с!5ества и тя"ната &изическа среда)
Cренският #чен 3иер Тейяр дDо Eарден нарича тези нива на реалност
'иос&ера и ноос&ера) Л) Bерталан&и развива своята теория за о'5ите
системи) В на-и дни С) Алегр представя земята и нейната пов!р"ност
затворена в наслагва5и се с&ери, които си взаимодействат
непрек!снато% атмос&ера, "идрос&ера, литос&ера и 'иос&ера,
които са едновременно FрезервоариF, о'меня5и материя и енергия и
които о'раз#ват една единна екос&ера, чието динамично равновесие е
нар#-ено от ноос&ерата)
2икро&изичният пре"од е осо'ено см#5ава5, за5ото
законите и осо'еностите, които "арактеризират квантовото ниво,
изгледат нес!вместими с тези на класическото &изично ниво)
2ного #чени се опитват да с!здадат една единна теория, която да
о'ясни с едни и с!5и закони тези две нива)
3ре"од!т от &изическо к!м 'иологическо ниво с!5о е 'яло
поле) Тря'ва да признаем, че мед# най*слоните клетки, открити в
природата и едноклет!чния ивот * 'актерията, леи 'езкрайно
пространство) Не мое да се о'ясни как се е появила, носител на
радикално нови качества, които 5е останат о'5и с др#гите иви
с!5ества) 4олкото до пре"ода от невроналната дейност от
електро"имическо естество к!м с!знателната пси"ическа дейност,
с!творява5а представи и ч#вства, то той си остава загадка)
Вс!5ност не само представите и ч#вствата изградат ниво,
различно от пред"одното, а предполагат вече и един с#'ект, който да
ги приема и преивява) Най*накрая, език!т и раз#м!т, които
представляват една различна от пер(еп(ията пси"ическа реалност, са
далече от в!змоността да прозрат етапите и начините на появата им)
Най*вече, че стоят в основата на д!л'оки с!тресения в 'иос&ерата и в
(ялата земна система като (яло)
Ако знаем как се изв!р-ва пре"ода от едно к!м др#го ниво на
реалност, моем да интегрираме локалното в гло'алното) На#ката
5е-е да '!де зав!р-ена, но този край е с!5о така ил.зорен, както и
този на историята)
Ако всички системи, от &изическите, 'иологическите до
антропосо(иалните, се крепят едни на др#ги, тогава смис!л!т на
тя"ното с!5еств#ване 5е зависи отчасти от този на компонентите
на долното ниво) Вс!5ност о'аче, всяка о'гр!5а5а система
порада появата на нови качества, които нямат ни5о о'5о с тези на
долното ниво) 3!рсиг пи-е% Fнеяснотата о'аче се према"ва, ако
(енностите се подредят по евол.(ионни равни5а) 6енността, която
осиг#рява (елостта на водната ча-а, е неорганичен (енностен модел)
6енността в основата на единството на на(ията е о'5ествен (енностен
модел) Те са с!в!р-енно различни, за5ото се намират на различни
евол.(ионни равни5а) Различават се и от 'иологичния модел,
който кара и най*скептично настроеният интелект#але( да се др!пне
от горе5ата печка) 2оделите нямат ни5о о'5о, ако не се смята
историческия евол.(ионен про(ес, който ги е с!здал) Но това е
про(ес на (енностна евол.(ия)F
Американският пси"олог 4ен Gил'!р в F4ратка история на
всичкоF пи-е% F Арт#р 4Dостлер с!здаде термина F"олонF, за да
о'означи даденост, която сама по се'е си е (яло и с!5евременно е
част от някакво др#го (яло) И ако започнете да изследвате от'лизо
не5ата и про(есите, които действително с!5ест#вават, скоро 5е стане
очевидно, че те не са просто (ялости, а са с!5о и части на не5о
др#го) Те са (яло+части, или "олони)F
FНапример (елият атом е част от (яла молек#ла, (ялата
молек#ла е част от (ялата клетка, а (ялата клетка е част от (елия
организ!м и т)н) Всяка от тези дадености не е нито (яло, нито част, а
(яло+част, т)е) "олон)F
F И тезата е, че всичко по прин(ип е "олон от един или др#г
вид) От две "иляди години с!5еств#ва &илосо&ска препирня мед#
атомистите и "олистите% кое в крайна сметка е реално% (ялото или
часттаH Отговор!т е Fнито едното, нито др#готоF) Или и двете, ако
така предпочитате) Има само (яло+части в!в всички посоки% по (елия
п!т нагоре и по (елия п!т надол#)F
В края на IJJ0 г) р#ският #чен $) И) Eипов п#'лик#ва
моногра&ията FТеория на &изическия вак##мF) Cизическият вак##м
представлява материална среда, равномерно зап!лва5а (ялото
пространство, с квантова стр#кт#ра, която не мое да се на'л.дава
при нев!з'#дено с!стояние) Това е основната т!кан, в!р"# която
изпл#ват едно след др#го всички следва5и нива на реалност)
Торсионните полета, като пето &#ндаментално взаимодействие в
космоса, са носители на ин&орма(ията, която се предава
мигновенно и 'ез раз"од на енергия) Kове-кото с!знание е вис-а
&орма на развитие на творя5ата ин&орма(ия) Според американския
писател Ро'!лрт 3!рсиг

% FС!знанието се с!д!ра в статичните
неорганични модели, а материята * в статичните интелект#ални
модели) И двете са нап!лно самостоятелни евол.(ионни равни5а на
статични (енностни модели и като такива едното мое да се вмества в
др#гото 'ез противоречия)F Вс!5ност нивата на реалност се
#правляват от най*слоно организираното раз#мно ниво, това на
колективното с!знание, което индивид#алния раз#м няма капа(итет
да о'"ване и до което мое да достигне частично, в моменти на
на#чно, творческо или мистично вд!"новение)

Л. това на разсъжденията изплува при Homo Sapiens с появата на говора. Микрофизичният преход е особено смущаващ. които характеризират квантовото ниво. открити в природата и едноклетъчния живот . Берталанфи развива своята теория за общите системи. От определен еволюционен стадий чувствата вариращи от болка или недоволство до върховни удоволствия са били свързани с тази нова реалност на ментални картини.бактерията. Накрая. която се променя при различните видове.н. които ще останат общи с другите живи същества. че между най-сложните клетки. Алегр представя земята и нейната повърхност затворена в наслагващи се сфери. миризмите и т. творения на дух-мозък. която да обясни с едни и същи закони тези две нива. лежи безкрайно пространство. спомените и възприятието на околната среда. чувствата.същности. умеещо да изгражда представи. между живите същества и тяхната физическа среда. Те са само електромагнитни лъчи с различна дължина на вълната . Преходът от физическо към биологическо ниво също е бяло поле. Не може да се обясни как се е появила. От прости автоматични реакции се стига до сложни процеси за решаване на задачи. защото законите и особеностите. В наши дни С. хидросфера. които си взаимодействат непрекъснато: атмосфера. животните. В процеса на еволюцията. които са едновременно "резервоари". Цветовете. не съществуват в природата. едно последно психично ниво. обменящи материя и енергия и които образуват една единна екосфера. Благодарение на езика и разсъдъка човекът получава възможността да създава културни и социални реалности. особено при гръбначните. свързани с нуждите. Колкото до прехода от невроналната дейност от . Същото се отнася за звуците. чието динамично равновесие е нарушено от ноосферата. например. Животното. литосфера и биосфера. които се опират на долните нива и се подчиняват на свои специфични закони. притежаващи сетивни органи си създават представа за света. в които се развиват взаимоотношенията между самите живи същества. които се поглъщат или отразяват от предметите. Така. изглеждат несъвместими с тези на класическото физично ниво. Трябва да признаем. родени от перцепцията. Много учени се опитват да създадат една единна теория. Френският учен Пиер Тейяр дьо Шарден нарича тези нива на реалност биосфера и ноосфера. Други нива на реалност са тези. централната нервна система и психичността се усложняват. създава цвета. носител на радикално нови качества.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->