Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον

Ο επαγγειηζηήο Μάξθνο, όπσο θαίλεηαη από ηάο Πξάμεηο ησλ Ώπνζηόισλ, σλνκάδεην
πξνεγνπκέλσο Εσάλλεο ( Πξαμ. ηβ’ 12, 25, ηγ’ 5, 13, ηε’ 37 ), ην δε όλνκα Μάξθνο είλαη
ξσκαηθόλ επώλπκνλ, ην νπνίνλ πξνζεηέζε θαηόπηλ είο ην θύξηνλ όλνκα Εσάλλεο.
Ο Μάξθνο είρελ επζεβή κεηέξα ηελ Μαξίαλ, είο ην ζπίηη ηεο νπνίαο ελ Εεξνζνιύκνηο
ζπλεζξνίδνλην θαη ειάηξεπαλ ηνλ Θεόλ νη πξώηνη Υξηζηηαλνί. Βθεί εγλσξίζζε ν Μάξθνο κε
ηνλ απόζηνινλ Πέηξνλ, από ηνλ νπνίνλ, όπσο θαίλεηαη, θαηά πξώηνλ εδηδάρζε ηελ
ρξηζηηαληθήλ πίζηηλ. Αη’ απηό δε ν απόζηνινο Πέηξνο ηνλ νλνκάδεη «πηόλ» ηνπ (Ώ’ Πέηξ. ε’ 13).
Βίο ηελ πξνο Κνιαζζαείο επηζηνιήλ ( δ’ 10 ) ν επαγγειηζηήο Μάξθνο νλνκάδεηαη θαη «
αλεςηόο ΐαξλάβα » ή από αδειθόλ ή από αδειθήλ. Ίζσο όκσο « αλεςηόο » λα ζεκαίλε θαη
πξώηνο εμάδειθνο.
΢ύκθσλα κε ηελ δηήγεζηλ ησλ Πξάμεσλ ησλ Ώπνζηόισλ, ν Μάξθνο παξαθνινπζεί ηνπο
απνζηόινπο ΐαξλάβαλ θαη Παύινλ θαηά ηελ πξώηελ απνζηνιηθήλ πεξηνδείαλ, θαηά ηελ
νπνίαλ εθήξπμαλ ην Βπαγγέιηνλ είο ηελ Κύπξνλ. ΋ηαλ όκσο νη δύν Ώπόζηνινη
δηεπαξαηώζεζαλ είο ηελ Μ. Ώζίαλ δηά λα ζπλερίζνπλ ην απνζηνιηθόλ ησλ έξγνλ, ν Μάξθνο
δελ ηνπο παξεθνινύζεζελ. Έλεθα ηνύηνπ ν Παύινο, παξά ηελ επηκνλήλ ηνπ ΐαξλάβα,
εξλήζε λα πάξε θαη πάιηλ καδί ηνπ ηνλ Μάξθνλ είο ηελ δεπηέξαλ απνζηνιηθήλ πεξηνδείαλ.
Καηόπηλ όκσο ν απόζηνινο Παύινο πξνζέιαβε πάιηλ ηνλ Μάξθνλ, ν νπνίνο θαη επξίζθεην
καδί κε ηνλ Παύινλ θαηά ηελ πξώηελ θπιάθηζηλ απηνύ είο ηελ Ρώκελ ( Φηιήκ. 24 ). Ωο εθ
ηνύηνπ ν Παύινο εδήηεζε λα κεηαβή θαη πάιηλ ν Μάξθνο πιεζίνλ ηνπ, δηόηη, όπσο έγξαθελ ν
Ώπόζηνινο, ήην « εύρξεζηνο είο δηαθνλίαλ » ( ΐ’ Σηκόζ. δ’ 11 ). Φαίλεηαη δε όηη πξάγκαηη ν
Μάξθνο ήιζε ηόηε είο ηελ Ρώκελ.
Βθεί επξηζθόκελνο ζπλεληήζε θαη κε ηνλ απόζηνινλ Πέηξνλ, ηνπ νπνίνπ ερξεκάηηζελ «
εξκελεπηήο ». Ωλνκάζζε δε έηζη, δηόηη είο ην Βπαγγέιηνλ ηνπ ν Μάξθνο δηέζσζε ην θήξπγκα
ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ.
΢ύκθσλα κε ηελ εθθιεζηαζηηθήλ παξάδνζηλ ν επαγγειηζηήο Μάξθνο ίδξπζε ηελ Βθθιεζίαλ
ηεο Ώιεμαλδξείαο, όπνπ θαη εζαλαηώζε ππό ησλ εηδσινιαηξώλ, ηαθείο είο ρσξίνλ πιεζίνλ
ηεο Ώιεμάλδξεηαο. Ώπό έκπνξνη Βλεηνί θαηά ηνλ Θ’ αηώλα κεηέθεξαλ ηά ιείςαλα ηνπ είο ηελ
ΐελεηίαλ ηεο Εηαιίαο.
Σν θαηά Μάξθνλ Βπαγγέιηνλ θαίλεηαη λα εγξάθε κεηαμύ ησλ εηώλ 63 θαη 70 κ.Υ.

Περιεχόμενα
Τν θαηά Μάξθνλ Δπαγγέιηνλ............................................................................................................................ 1
1.1 Ο Πξόδξνκνο Ησάλλεο.( Α’, 1-8 )............................................................................................................... 5
1.2 Ζ Βάπηηζηο ηνπ Ηεζνύ.( Α’, 9-11 ).............................................................................................................. 6
1.3 Οη πεηξαζκνί είο ηελ έξεκνλ.( Α’, 12-13 ).................................................................................................. 6
1.4 Οη πξώηνη καζεηαί. ( Α’, 14-20 )................................................................................................................ 6
1.5 Θεξαπεία ηνπ δαηκνληδνκέλνπ είο ηελ Καπεξλανύκ, ηεο πελζεξάο ηνπ Πέηξνπ θαη άιισλ.(Α’,21-39).... 8
1.6 Θεξαπεία ηνπ ιεπξνύ. ( Α’, 40-45 )............................................................................................................ 9
1.7 Θεξαπεία ηνπ παξαιπηηθνύ. ( Β’, 1-12 )................................................................................................... 10
1.8 Ο Μαηζαίνο καζεηήο ηνπ Χξηζηνύ. ( Β’, 13-17 )...................................................................................... 11
1.9 Ζ λεζηεία θαη ε αξγία ηνπ Σαββάηνπ. ( Β’, 18-28 ).................................................................................. 11
1.10 Θεξαπείαη δηαθόξσλ αζζελώλ. ( Γ’, 1-12 ).............................................................................................. 13
1.11 Ζ νξηζηηθή εθινγή ησλ δώδεθα Απνζηόισλ. ( Γ’, 13-19 ).......................................................................15
1.12 Ζ βιαζθεκία θαηά ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. ( Γ’, 20-30 )...........................................................................15
1.13 Μήηεξ θαη αδειθνί ηνπ Κπξίνπ. ( Γ’, 31-35 ).......................................................................................... 16
1.14 Ζ παξαβνιή ηνπ ζπνξέσο θαη γεληθαί ζθέςεηο επί ηεο παξαβνιήο. ( Γ’, 1-25 )...................................... 17
1.15 Ζ παξαβνιή ηεο απμήζεσο ηνπ ζπόξνπ θαη ηνπ θόθθνπ ηνπ ζηλάπεσο. ( Γ’, 26-34 )............................. 20
1.16 Ζ θαηαζίγαζηο ηεο ηξηθπκίαο. ( Γ’, 35-41 )............................................................................................... 21
1.17 Θεξαπεία ηνπ δαηκνληδνκέλνπ ησλ Γεξγεζελώλ. ( Δ’, 1-20 )................................................................... 22
1.18 Θεξαπεία ηεο αηκνξξννύζεο θαη αλάζηαζηο ηεο θόξεο ηνπ Ηάεηξνπ. ( Δ’, 21-43 ).................................... 23
1.19 Οη Ναδαξελνί θαη ν Ηεζνύο. ( ΣΤ’, 1-6 )................................................................................................... 25
1.20 Απνζηνιή ησλ δώδεθα. ( ΣΤ’, 7-13 )........................................................................................................ 26
1.21 Απνθεθάιηζηο Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνύ. ( ΣΤ’, 14-29 )............................................................................. 27
1.22 Πνιιαπιαζηαζκόο ησλ πέληε άξησλ θαη ησλ δύν ηρζύσλ. ( ΣΤ’, 30-44 )................................................. 28
1.23 Ο Ηεζνύο πεξηπαηεί επί ηεο ζαιάζζεο. ( ΣΤ’, 45-52 )............................................................................... 30
1.24 Πνιιαί νκαδηθαί ζεξαπείαη. ( ΣΤ’, 53-56 )............................................................................................... 30
1.25 Αη παξαδόζεηο ησλ πξεζβπηέξσλ δελ θαηαιύνπλ ηνλ λόκνλ. ( Ε’, 1-13 )................................................. 31
1.26 Τη θαζηζηά ηνλ άλζξσπνλ αθάζαξηνλ. ( Ε’, 14-23 ).................................................................................. 32
1.27 Θεξαπεία ηεο ζπγαηξόο ηεο Χαλαλαίαο θαη ηνπ θσθνύ κνγηιάινπ. ( Ε’, 24-37 )..................................... 33
1.28 Πνιιαιπιαζηαζκόο ησλ επηά άξησλ είο ηελ έξεκνλ. ( Ζ’, 1-10 )............................................................ 35
1.29 Πξνζνρή από ηελ δηδαζθαιίαλ ησλ Φαξηζαίσλ. ( Ζ’, 11-21 ).................................................................. 35
1.30 Θεξαπεία ηνπ ηπθινύ ηεο Βεζζαηδά. ( Ζ’, 22-26 )................................................................................... 37
1.31 Ο Πέηξνο νκνινγεί ηελ πίζηηλ ηνπ πεξί ηνπ Χξηζηνύ. ( Ζ’, 27-30 )......................................................... 37
1.32 Γηδαζθαιία πεξί απηαπαξλήζεσο θαη ζσηεξίαο ηεο ςπρήο. ( Ζ’, 31-38 )................................................ 38
1.33 Ζ Μεηακόξθσζηο ηνπ Σσηήξνο. ( Θ’, 2-13 )............................................................................................ 39
1.34 Θεξαπεία ηνπ ζειεληαδνκέλνπ λένπ. ( Θ’, 14-29 )................................................................................... 41
1.35 Πνίνο είλαη ν πξώηνο θαη ν κεγαιύηεξνο. ( Θ’, 30-37 )............................................................................ 42
1.36 Πξνζνρή λα κε ζθαλδαιίδσκελ. ( Θ’,38-50 )............................................................................................ 43
1.37 Πεξί γάκνπ θαη δηαδπγίνπ. ( Η’, 1-12 )....................................................................................................... 45
1.38 Δπινγία ησλ παηδίσλ. ( Η’, 13-16 )............................................................................................................ 46
1.39 Ο πινύζηνο λεαλίζθνο θαη ε αηώληνο δσή.( Η’, 17-31 ).............................................................................. 47
1.40 Ζ θηινδνμία δύν καζεηώλ. ( Η’, 32-45 ).................................................................................................... 48
1.41 Θεξαπεία ηνπ ηπθινύ ηεο Ηεξηρνύο. ( Η’, 46-52 ).......................................................................................50
1.42 Ζ ζξηακβεπηηθή είζνδνο ηνπ Κπξίνπ είο Ηεξνζόιπκα. ( ΗΑ’, 1-11 )..........................................................50

1.43 Ζ απνμήξαλζηο ηεο ζπθήο θαη ε εθδίσμηο ησλ εκπνξεπνκέλσλ εθ ηνπ ηεξνύ. ( ΗΑ’, 12-26 )....................51
1.44 Απνζηνκσηηθή απάληεζηο πξνο ηνπο άξρνληαο. ( ΗΑ’, 27-33 )................................................................. 53
1.45 Ζ παξαβνιή ησλ θαθώλ γεσξγώλ. ( ΗΒ’, 1-12 )........................................................................................ 54
1.46 Καη άιιαη απνζηνκσηηθαί απαληήζεηο. ( ΗΒ’, 13-27 )............................................................................... 56
1.47 Ζ εληνιή ηεο αγάπεο. ( ΗΒ’, 28-34 ).......................................................................................................... 57
1.48 Έιεγρνο ησλ γξακκαηέσλ. ( ΗΒ’, 35-40 ).................................................................................................. 58
1.49 Τν δίιεπηνλ ηεο ρήξαο. ( ΗΒ’, 41-44 )....................................................................................................... 59
1.50 Πξνθεηεία ηνπ Κπξίνπ δηά ηελ θαηαζηξνθήλ ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ ζπληέιεηαλ ηνπ θόζκνπ.(ΗΓ’1-23).60
1.51 Σεκεία θαη ηέξαηα ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ. ( ΗΓ’, 24-31 ).................................................... 62
1.52 Άγλσζηνο ε εκέξα ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ. ( ΗΓ’, 32-37 )................................................... 63
1.53 Σπλσκνζία θαηά ηνπ Χξηζηνύ. Τν κύξνλ ηεο Βεζαλίαο. ( ΗΓ’, 1-9 )....................................................... 64
1.54 Ζ εηνηκαζία δηά ην Πάζρα θαη ν πξνδόηεο. ( ΗΓ’, 10-21 )........................................................................ 65
1.55 Τν Μπζηήξηνλ ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. ( ΗΓ’, 22-25 )............................................................................... 66
1.56 Ο Κύξηνο θαη νη καζεηαί είο ην όξνο ησλ Διαηώλ. Πξνιέγεη ηνλ δηαζθνξπηζκόλ ησλ θαη ηελ άξλεζηλ
ηνπ Πέηξνπ. ( ΗΓ’, 26-31 ).............................................................................................................................. .. 66
1.57 Ζ αγσλία ηεο Γεζζεκαλή. ( ΗΓ’, 32-42 )................................................................................................... 67
1.58 Ζ πξνδνζία ηνπ Ηνύδα θαη ε ζύιιεςηο ηνπ Ηεζνύ. ( ΗΓ’, 43-52 ).............................................................. 68
1.59 Ο Ηεζνύο ελώπηνλ ηνπ ζπλεδξίνπ. Καηαδίθε είο ζάλαηνλ. ( ΗΓ’, 53-65 ).................................................69
1.60 Ζ άξλεζηο ηνπ Πέηξνπ. ( ΗΓ’, 66-72 )....................................................................................................... 70
1.61 Ο Ηεζνύο πξό ηνπ Πηιάηνπ. ( ΗΔ’, 1-15 )................................................................................................... 70
1.62 Ο Ηεζνύο ριεπάδεηαη ππό ησλ ζηξαηησηώλ. ( ΗΔ’, 16-19 )........................................................................ 72
1.63 Ζ ζηαύξσζηο θαη ν ζάλαηνο ηνπ Ηεζνύ. Ο εθαηόληαξρνο. ( ΗΔ’, 20-39 ).................................................. 72
1.64 Αη επζεβείο γπλαίθεο. Ο Ησζήθ εληαθηάδεη ηνλ Λπηξσηήλ. ( ΗΔ’, 40-47 )............................................... 74
1.65 Αί Μπξνθόξνη είο ηνλ ηάθνλ. Αγγειηθόλ κήλπκα πεξί ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ. ( ΗΣΤ’, 1-8 )........ 75
1.66 Δκθαλίζεηο ηνπ αλαζηάληνο Κπξίνπ. Δληνιαί θαη εμνπζίαη είο ηνπο καζεηάο. Αλάιεςηο ηνπ Κπξίνπ.
(ΗΣΤ’, 9-20 )................................................................................................................................................. 75

1.1. Καη έγηλελ ν Εσάλλεο ε αξρή ηνπ επαγγειίνπ. από ηνπο νπνίνπο ζα πεξάζε. Καη εβαπηίζζε από ηνλ Εσάλλελ είο ηνλ Ενξδάλελ πνηακόλ. ακέζσο ηελ απηήλ ζηηγκήλ είδε λα ζρίδσληαη νη νπξαλνί θαη ην Πλεύκα ην Άγηνλ λα θαηαβαίλε ζαλ πεξηζηεξά θαη λα έξρεηαη επάλσ ηνπ. ν νπνίνο ζα πξνεηνηκάζε ηάο ςπράο ησλ αλζξώπσλ. Καη ήην εθεί θαηάκνλνο κε κόλελ ζπληξνθηάλ ηά ζεξία ηεο εξήκνπ. Καη επήγαηλαλ πξνο απηόλ νη θάηνηθνη νινθιήξνπ ηεο Ενπδαίαο θαη νη Εεξνζνιπκίηαη θαη εβαπηίδνλην ππό ηνπ Εσάλλνπ όινη είο ηνλ Ενξδάλελ πνηακόλ. 1-8 ) Δ αξρή ηνπ ραξνπνηνύ κελύκαηνο πεξί ηεο ειεύζεσο είο ηνλ θόζκνλ ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ. πξνο ηνλ ζθνπόλ ηνπ λα επηηύρνπλ νη βαπηηδόκελνη ηελ άθεζηλ ησλ ακαξηηώλ ηνπο. δηά ηνπ νπνίνπ ζα πιεζηάζεο σο δηδάζθαινο θαη Σσηήξ ηνπο αλζξώπνπο. 9-11 ) Καη θαηά ηάο εκέξαο εθείλαο ζπλέβε λα έιζε ν Εεζνύο από ηελ Ναδαξέη ηεο Γαιηιαίαο. Καη όηαλ αλέβαηλελ από ην λεξό ηνπ πνηακνύ.( Α’. ηελ νπνίαλ ζα ηνπο εμεζθάιηδελ ν κεηά ηνλ Εσάλλελ εξρόκελνο Μεζζίαο. δηά λα δερζή ηνλ Κύξηνλ. ν νπνίνο είλαη ν ελαζξσπήζαο Τηόο ηνπ Θενύ.3 Οη πεηξαζκνί είο ηελ έξεκνλ. Βθόξεη ν Εσάλλεο έλδπκα πθαζκέλνλ από ηξίραο θακήινπ θαη είρε δώλελ δεξκάηηλελ γύξσ από ηελ κέζελ ηνπ θαη έηξσγε αθξίδαο. Καη έγηλελ ν Εσάλλεο αξρή ηνπ επαγγειίνπ κε ην λα βαπηίδε είο ηελ έξεκνλ θαη κε ην λα θεξύηηε βάπηηζκα. 1. πεξί ηνπ νπνίνπ πξνείπελ ν πξνθήηεο Δζαίαο ηά εμήο : Φσλή αλζξώπνπ. πνύ ιόγσ ηνπ αμηώκαηόο ηνπ θαη ηεο ζείαο θύζεώο ηνπ είλαη δπλαηώηεξνο από εκέ. απ’ εθείλαο πνύ έθεξελ ν άλεκνο ζαλ ζύλλεθνλ από ηελ Ώξαβίαλ είο ηελ έξεκνλ. πνύ καηαίσο εδήηεη λα ηνλ απνζπάζε από ηάο αθσζησκέλαο πξνο ηνλ Θεόλ θαη πξνο ην θαζήθνλ ζθέςεηο θαη κειέηαο ηνπ. ζπγρξόλσο δε εμσκνινγνύλην θαλεξά ηάο ακαξηίαο ησλ. Καη ήιζε θσλή από ηνπο νπξαλνύο. ηνπ νπνίνπ εγώ δελ είκαη άμηνο λα ζθύςσ θαη λα ηνπ ιύζσ σο δνύινο ην ισξίνλ ησλ ππνδεκάησλ ηνπ.2 Ζ Βάπηηζηο ηνπ Ηεζνύ. θαη κέιη πνύ κέζα είο ζρηζκάο πεηξώλ απνζήθεπαλ άγξηα κειίζζηα.1 Ο Πξόδξνκνο Ησάλλεο. νη νπνίνη κεηά ηελ λίθελ ηνπ θαηά ηνπ ζαηαλά παξνπζηάζζεζαλ θαη ηνλ ππεξέηνπλ. Καη ν απεζηαικέλνο απηόο είλαη εθείλνο. δηά λα ζε ππνδερζνύλ σο Σσηήξα θαη Λπηξσηήλ θαη έηζη ζα πξνπαξαζθεπάζε εκπξόο από ζε ηνλ δξόκνλ. 6 Βγώ κέλ ζαο εβάπηηζα κε λεξόλ. ΢ύκθσλνο δε θαζ’ όια πξνο ην θήξπγκά ηνπ ήην θαη όινο ν βίνο ηνπ Εσάλλνπ θαη ε όιε εκθάληζίο ηνπ. απηόο όκσο ζα ζαο βαπηίζε κε Πλεύκα Άγηνλ. . ιέγεη ν επνπξάληνο Παηήξ δηά ηνπ πξνθήηνπ Μαιαρίνπ είο ηνλ Μεζζίαλ ˙ εγώ απνζηέιισ ηνλ απεζηαικέλνλ κνπ πξνηήηεξα θαη εκπξόο από ζε. Καη εθεί είο ηελ έξεκνλ επεηξάδεην επί ηεζζαξάθνληα εκέξαο από ηνλ ζαηαλάλ. Καη εθήξπηε θαη έιεγελ ˙ Έξρεηαη ύζηεξα από εκέ εθείλνο. πνύ έπξεπε λα ζπλνδεύεηαη κε εζσηεξηθήλ κεηάλνηαλ. ε νπνία έιεγε ˙ ΢ύ είζαη ν πηόο κνπ ν αγαπεκέλνο. είο ηνλ νπνίνλ επεξεζηήζελ. πνύ θξάδεη είο ηελ έξεκνλ θαη ιέγεη ˙ Δηνηκάζαηε ηνλ δξόκνλ. ζύκθσλα κε εθείλν πνύ έρεη πξνθεηεπζή θαη είλαη γξακκέλνλ είο ηνπο πξνθήηαο ˙ Εδνύ. δηά ηνπ νπνίνπ ζα έιζε πξνο ζαο ν Κύξηνο ˙ θάκεηε ίζηνπο θαη νκαινύο ηνπο δξόκνπο. 12-13 ) Καη ακέζσο κεηά ην βάπηηζκά ηνπ ην Άγηνλ Πλεύκα κε παξαθίλεζηλ εζσηεξηθήλ ηνλ έβγαιελ είο ηελ έξεκνλ. ην νπνίνλ ζα θαζαξίζε θαη ηάο ςπράο ζαο. Ώνξάησο όκσο ηνλ εζπληξόθεπαλ νη άγγεινη. Ξεξηδώζαηε δειαδή από ηάο ςπράο ζαο ηά αγθάζηα ησλ ακαξησιώλ παζώλ θαη ξίςαηε καθξάλ ηνπο ιίζνπο ηνπ εγσηζκνύ θαη ηεο πσξώζεσο θαη θαζαξίζαηε κε ηελ κεηάλνηαλ ην εζσηεξηθόλ ζαο. έγηλελ ν Εσάλλεο. δηόηη θαη σο άλζξσπνο απνιύησο αλακάξηεηνο κνύ ήξεζεο θαη κε επραξίζηεζεο είο όια. ( Α’.( Α’.

Καη έιεγε. εβγήθελ από απηόλ. Μεηαλνείηε ινηπόλ 7 θαη πηζηεύεηε είο ην ραξκόζπλνλ κήλπκα. 21-39 ) Καη εκβαίλνπλ είο Καπεξλανύκ. αγίαλ θαη νπξαλίαλ δσήλ. αθνύ αθήθαλ ηά δίθηπά ησλ. ( Α’.1. όηη ζα ήξρεην κεη’ νιίγνλ θαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ ε νπξάληνο βαζηιεία ηνπ Θενύ. 8 Καη ηνλ επέπιεμελ ν Εεζνύο θαη είπε ˙ Κιείζε ην ζηόκα ζνπ θαη έβγα από απηόλ. Καη αθήθαλ ηνλ παηέξα ηνπο Γεβεδαίνλ κέζα είο ην πινίνλ καδί κε ηνπο κηζζσηνύο εξγάηαο θαη ηνλ εθνινύζεζαλ. Καη ελώ επεξηπάηεη πιεζίνλ ηεο ζαιάζζεο ηεο Γαιηιαίαο. ζα ζεκειηώζε θαη επί ηεο γήο ηελ βαζηιείαλ ησλ νπξαλώλ. Καη όηαλ επξνρώξεζελ νιίγνλ απ’ εθεί είδε ηνλ Εάθσβνλ. ηεο πελζεξάο ηνπ Πέηξνπ θαη άιισλ. Καη ακέζσο ηνπο εθάιεζε. Καη αθνύ ην πλεύκα ην αθάζαξηνλ κε ζπαζκνύο θαη ηηλαγκνύο ηνλ έξξηςε θάησ θαη έθξαδε κε κεγάιελ θσλήλ. Αηόηη κε εμνπζίαλ θαη δύλακηλ όρη κόλνλ δηδάζθεη. Βίζαη ν Μεζζίαο. Καη εθώλαμε ν άλζξσπνο απηόο θαη είπελ ˙ Άθεζέ κε ˙ ηη θνηλόλ ππάξρεη κεηαμύ εκώλ θαη ζνύ. όηη ν Μεζζίαο ήιζε θαη δερζήηε απηόλ σο ζσηήξα ζαο θαη ιπηξσηήλ. Ήιζεο λα καο δηώμεο από απηήλ ηελ επράξηζηνλ θαηνηθίαλ καο θαη λα καο απνπέκςεο είο ηελ άβπζζνλ θαη κε ηνλ ηξόπνλ απηόλ λα καο θαηαζηξέςεο . ηνλ νπνίνλ θαζεγίαζε θαη θαζηέξσζελ είο ην έξγνλ απηνύ ν Θεόο. Εεζνύ Ναδαξελέ . Καη θαηειήθζεζαλ όινη από κεγάιελ έθπιεμηλ. ηνλ πηόλ ηνπ Γεβεδαίνπ θαη ηνλ Εσάλλελ ηνλ αδειθόλ ηνπ. Καη ήην είο ηελ ζπλαγσγήλ ηνπο έλαο άλζξσπνο. Καη ηη είλαη ε λέα απηή δηδαρή . Καη ακέζσο θαηά ην πξώηνλ κεηά ηελ άθημηλ ηνπ ΢άββαηνλ εκβήθελ είο ηελ ζπλαγσγήλ θαη εδίδαζθε.5 Θεξαπεία ηνπ δαηκνληδνκέλνπ είο ηελ Καπεξλανύκ. 14-20 ) Ώθνύ δε παξεδόζε ν Εσάλλεο ππό ηνπ βαζηιέσο Ώληίπα είο θπιαθήλ. ( Α’. ε νπνία ζα κεηαδίδεηαη ελ ηε Βθθιεζία ηνπ.4 Οη πξώηνη καζεηαί. όηη έρεη ζπκπιεξσζή πιένλ ν ππό ηνπ Θενύ σξηζκέλνο ρξόλνο δηά ηνλ εξρνκόλ ηνπ Μεζζίνπ θαη επιεζίαζαλ αη εκέξαη. Πξαγκαηηθώο ζαπκαζηά θαη πξσηνθαλή είλαη ηαύηα. Καη ακέζσο. ΢ε γλσξίδσ πνηόο είζαη. ώζηε λα ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα ιέγνπλ ˙ Ση κεγάιν ζαύκα είλαη απηό . όπσο έθαλαλ νη γξακκαηείο . πνύ εμνπζηάδεην από ηελ δύλακηλ πλεύκαηνο αθαζάξηνπ θαη πνλεξνύ. 1. πνύ ήζαλ θαη απηνί κέζα είο ην πινίνλ θαη εηνίκαδαλ ηά δίθηπα. δηόηη δελ εδήηεη λα ζηεξίμε εθείλα πνύ έιεγελ είο ηάο καξηπξίαο αλεγλσξηζκέλσλ ξαββίλσλ. ηνλ εθνινύζεζαλ. Καη είπελ είο απηνύο ν Εεζνύο ˙ Ώθνινπζήζαηέ κε σο καζεηαί κνπ θαη ζα ζαο θάκσ λα γίλεηε ςαξάδεο αλζξώπσλ. Γξήγνξα δε δηεδόζε ε θήκε ηνπ σο κεγάινπ δηδαζθάινπ θαη πξσηνθαλνύο ζαπκαηνπξγνύ είο όια ηά πεξίρσξα ηεο Γαιηιαίαο. αιι’ εδίδαζθελ σο δηδάζθαινο. πνύ ειάκβαλελ γλώζηλ ηεο αιεζείαο θαη’ επζείαλ από ηελ ζεόηεηά ηνπ θαη ήην απηόο έγθπξνο θαη απζεληηθή πεγή ηεο αιεζείαο. δηόηη ήζαλ ςαξάδεο θαη απηό είρνλ σο έξγνλ ησλ. Καη εζαύκαδνλ πνιύ δηά ηελ δηδαζθαιίαλ ηνπ. . ήιζελ ν Εεζνύο είο ηελ Γαιηιαίαλ θαη εθήξπηηε ην ραξκόζπλνλ κήλπκα. αιιά θαη είο ηά πλεύκαηα ηά πνλεξά θαη αθάζαξηα δηαηάζζεη θαη ηνλ ππαθνύνπλ. θαηά ηάο νπνίαο ν Μεζζίαο κε ηελ λέαλ πλεπκαηηθήλ. ν θαη’ εμνρήλ άγηνο. ηνπο νπνίνπο κε ην δίθηπνλ ηνπ ζείνπ θεξύγκαηνο ζα ειθύεηε είο ηελ βαζηιείαλ ησλ νπξαλώλ. είδε ηνλ ΢ίκσλα θαη ηνλ αδειθόλ ηνπ ΢ίκσλνο Ώλδξέαλ λα ξίπηνπλ δίθηπνλ κέζα είο ηελ ζάιαζζαλ.

ακέζσο ηνλ άθεζελ ε ιέπξα θαη εθαζαξίζζε. εάλ ζέιεο. ηνπο ππεξέηεη. Έια λα ζπλερίζεο ηελ επηηπρίαλ ζνπ θαη κε ςπρξαίλεο ηνλ ελζνπζηαζκόλ ηνπ πιήζνπο. όηη είλαη αζζελήο. ( Β’. Καη εμεθνινύζεη λα θεξύηηε είο ηάο ζπλαγσγάο ησλ είο όιελ ηελ Γαιηιαίαλ θαη λα βγάδε ηά δαηκόληα από ηνπο δαηκνληδνκέλνπο πνύ ηνπ έθεξλαλ. είηε θαη δηά λα πξνθαιέζνπλ παξάθαηξνλ ζπλαγεξκόλ ηνπ ιανύ ππέξ ηνπ Εεζνύ.7 Θεξαπεία ηνπ παξαιπηηθνύ. Καη αθνύ επιεζίαζελ είο ην θξεββάηη ηεο.Καη ακέζσο αθνύ εβγήθαλ από ηελ ζπλαγσγήλ. πνύ δηέηαμελ ν Μσπζήο. 1-12 ) . δηά λα θεξύμσ θαη εθεί. θαη πξόζθεξε δηά ηνλ θαζαξηζκόλ θαη ηελ ζεξαπείαλ ζνπ από ηελ ιέπξαλ εθείλα. Καη όινη νη θάηνηθνη ηεο πόιεσο είραλ καδεπζή πιεζίνλ ηεο ζύξαο ηεο νηθίαο ηνπ Πέηξνπ. ηνλ έβγαιελ ακέζσο έμσ από ην κέξνο πνύ ήζαλ θαη ηνπ είπε ˙ Πξόζεμε λα κε είπεο ηίπνηε είο θαλέλα ˙ αιιά πήγαηλε. Καη εθείλνο ηνπο είπελ ˙ Άο ππάγσκελ είο ηά γεηηνληθά κεγαινρώξηα. Δ πελζεξά δε ηνπ Πέηξνπ ήην θαηάθνηηνο από ππξεηόλ. 9 Καη αθνύ ηνλ εύξαλ. Ο δε Εεζνύο ηνλ επζπιαγρίζζε θαη αθνύ άπισζε ηελ ρείξαλ ηνπ. ηελ έπηαζελ από ην ρέξη θαη ηελ εζήθσζε. πνύ ππέθεξαλ από απηά. αιιά θαη εγώ δελ ήιζνλ δηά λα θαηαιύζσ ηνλ λόκνλ. πνύ ζα εδεκηνύξγεη πεηξαζκνύο θαη εκπόδηα είο ην έξγνλ ηνπ. ν νπνίνο ηνλ παξεθάιεη γνλαηηζηόο εκπξόο ηνπ θαη ηνπ έιεγελ όηη. όηη θαη ζύ πξάγκαηη εζεξαπεύζεο. δηά λα ζπλερίζσ πξνο ηά ρσξηά απηά ηελ πεξηνδείαλ κνπ. όηαλ εβγήθελ. Καη αθνύ ηνπ απεγόξεπζελ απζηεξά λα κε δηαδώζε ηελ ζαπκαηνπξγηθήλ ζεξαπείαλ ηνπ. πνύ έπαζρνλ από δηάθνξα είδε αζζελείαο. ιέγνπλ είο απηόλ. ήιζαλ καδί κε ηνλ Εάθσβνλ θαη ηνλ Εσάλλε είο ην ζπίηη ηνπ ΢ίκσλνο θαη ηνπ Ώλδξέα. Καη ην πξσί πνιύ πξίλ μεκεξώζε. Ώιι’ έκελελ έμσ είο εξήκνπο ηόπνπο θαη ήξρνλην πξνο απηόλ από όια ηά κέξε. θαη πνιιά δαηκόληα έβγαιελ από εθείλνπο. Καη εζεξάπεπζε πνιινύο. δηά λα ρξεζηκεύζε ε εμέηαζίο ζνπ από ηνλ ηεξέα θαη ε πξνζθνξά ηνπ δώξνπ ζνπ σο καξηπξία θαη απόδεημηο είο ηνπο Ενπδαίνπο. θαζαξίζνπ. δηόηη ηνλ εγλώξηδαλ. ( Α’. ηνπ έθεξαλ όινπο ηνπο αζζελείο ηεο πεξηθεξείαο εθείλεο θαη ηνπο θαηερνκέλνπο από δαηκόληα. εβγήθε θαη επήγελ είο ηόπνλ έξεκνλ θαη εθεί πξνζεύρεην. Καη έηξεμαλ θαηόπηλ ηνπ δεηνύληεο λα ηνλ εύξνπλ ν ΢ίκσλ θαη νη ζπληξόθνη ηνπ. θαζαξίζνπ. ώζηε ν Κύξηνο λα κε εκπνξή πιένλ θαλεξά λα έκβε είο πόιηλ.6 Θεξαπεία ηνπ ιεπξνύ. όηαλ αθόκε ήην θαηαζθόηεηλα. ηνλ ήγγηζε θαη ηνπ ιέγεη ˙ ζέισ. Καη όηαλ έγηλελ εζπέξα θαη έδπζελ ν ήιηνο. 40-45 ) Καη έξρεηαη πξνο απηόλ θάπνηνο ιεπξόο. όηη είλαη ν Υξηζηόο θαη εκαξηύξνπλ πεξί ηνύηνπ. όηη όινη ζε δεηνύλ. Καη όηαλ είπελ ν Εεζνύο ην ζέισ. Καη ακέζσο ηελ αθήθελ ν ππξεηόο θαη επεηδή δελ εζζάλεην νπδέ ηελ παξακηθξάλ εμάληιεζηλ. έρεηο ηελ δύλακηλ λα κε ζεξαπεύζεο θαη λα κε θαζαξίζεο από ηάο πιεγάο θαη ηά εμαλζήκαηα ηεο αζζελείαο κνπ. είηε δηά λα θαίλσληαη ζύκκαρνη θαη ζπλεξγάηαη ηνπ. ήξρηζε λα δηαθεξύζζε πνιιά πεξί ηνπ Κπξίνπ θαη λα δηαθεκίδε ην ηζηνξηθόλ ηεο ζεξαπείαο ηνπ. αθνύ εζεθώζε . δηόηη δη’ απηό εβγήθα από ηελ πόιηλ θαη ήιζνλ εδώ. 1. δηόηη ζα πξνεθαιείην ζπξξνή θαη ζνξπβώδεο δηαδήισζηο ηνπ ιανύ ππέξ απηνύ. Ώπηόο όκσο. δείμε ηνλ εαπηόλ ζνπ είο ηνλ ηεξέα. 10 1. Καη ακέζσο ηνπ είπαλ δη’ απηήλ. Καη δελ άθηλελ ν Εεζνύο ηά δαηκόληα λα νκηινύλ. θαη ύπνπια λα ειθύζνπλ ηελ εκπηζηνζύλελ ηνπ θόζκνπ.

έρεη εμνπζίαλ λα ζπγρσξή επί ηεο γήο ακαξηίαο – ηόηε ν Κύξηνο ιέγεη είο ηνλ παξαιπηηθόλ ˙ Βίο ζε. Καη έξρνληαη πξνο απηόλ θαη ηνπ έθεξαλ θάπνηνλ παξαιπηηθόλ. 13-17 ) Καη εβγήθε πάιηλ ν Εεζνύο από ηνλ νίθνλ είο ηελ παξαιίαλ ˙ θαη όινο ν ιαόο ήξρεην πξνο απηόλ θαη ηνπο εδίδαζθε. Καη ηνπο εδίδαζθε ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ. Καη ακέζσο εκαδεύζεζαλ πνιινί. ώζηε ηνλ είδαλ κε ηά κάηηα ησλ θαη θαηεπιάγεζαλ όινη θαη εδόμαζαλ ηνλ Θεόλ ιέγνληεο. ν νπνίνο επξίζθεην είο αλεζπρίαλ. ν νπνίνο ζα έιζε θαη πάιηλ επί ησλ λεθειώλ σο Κξηηήο έλδνμνο. Καη νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη. Καη θαζώο δηέβαηλελ. παξά κόλνλ έλαο. έξξηςαλ θάησ ζηγά ην θξεββάηη. ζπλέβε λα θάζεληαη θαη πνιινί ηειώλαη θαη ακαξησινί καδί κε ηνλ Εεζνύλ θαη ηνπο καζεηάο ηνπ. κήπσο αη ακαξηίαη ηνπ γίλνπλ εκπόδηνλ είο ηελ ζεξαπείαλ ηνπ ˙ ηέθλνλ. αθνύ ήλνημαλ ηξύπαλ. δηόηη θαηά ηελ ώξαλ ηεο πξνζθιήζεσο ηνπ Λεπί παξεπξίζθνλην πνιινί. ην λα είπσ είο ηνλ παξαιπηηθόλ είλαη ζπγρσξεκέλαη αη ακαξηίαη ζνπ ή λα ηνπ είπσ. όηη πνηέ έσο ηώξα δελ είδακελ έηζη. θαη ηνπο είπε ˙ Αηαηί δέρεζζε θαη θπθινθνξείηε ηέηνηνπο ινγηζκνύο κέζα είο ηάο θαξδίαο ζαο . Αηά λα κάζεηε ινηπόλ. ιέγεη είο απηνύο ˙ Αελ έρνπλ αλάγθελ ηαηξνύ νη πγηείο. πνύ πηζηεύεηο. Καη όηαλ απηόο ήην θαζηζκέλνο είο ηελ ηξάπεδαλ ηνπ θαγεηνύ κέζα είο ηελ ηελ νηθίαλ ηνπ Λεπί. ιέγεη είο ηνλ παξαιπηηθόλ. εμεζθέπαζαλ ηε ζθεπήλ είο ην κέξνο.Καη ύζηεξα από κεξηθάο εκέξαο εκβήθε πάιηλ είο ηελ Καπεξλανύκ ˙ θαη έγηλε γλσζηόλ. λα κε ρσξνύλ πιένλ ηνλ ιαόλ νύηε ηά πιεζίνλ ηεο ζύξαο κέξε. Αελ ήιζα είο ηνλ θόζκνλ . επί ηνπ νπνίνπ ήην εμαπισκέλνο ν παξαιπηηθόο. παξαιπηηθόο κε κίαλ πξνζηαγήλ λα ζεθώλεηαη ακέζσο πγηήο θαη λα πεξηπαηή. νη νπνίνη θαη εθνινύζεζαλ ηνλ Εεζνύλ είο ην ζπίηη ηνπ Μαηζαίνπ θαη έιαβαλ κέξνο είο ηελ ηξάπεδαλ. ζήθσ θαη πάξε είο ηνλ ώκνλ ζνπ ην θξεββάηη ζνπ θαη πεξηπάηεη . πνύ είραλ θαη ν παξαιπηηθόο θαη εθείλνη πνύ ηνλ έθεξαλ. 1. Ση είλαη επθνιώηεξνλ. Καη ήζαλ εθεί ηόζνη. αη νπνίαη είλαη θαη ε αηηία ηεο ζσκαηηθήο ζνπ παξαιύζεσο. ΋ηαλ δε ν Εεζνύο είδε ηελ πίζηηλ.8 Ο Μαηζαίνο καζεηήο ηνπ Χξηζηνύ. ν Θεόο . ( Β’. Ήζαλ δε κεξηθνί από ηνπο γξακκαηείο. πνύ ηνλ εζήθσλαλ επάλσ είο θξεββάηη ηέζζαξεο. είδε ηνλ Λεπίλ ηνλ πηόλ ηνπ Ώιθαίνπ λα θάζεηαη είο ηελ ηξάπεδαλ ηεο εηζπξάμεσο ησλ θόξσλ θαη ηνπ ιέγεη ˙ Ώθνινύζεη κε. ώζηε αθνύ εγέκηζελ ε νηθία. νη νπνίνη εθάζελην εθεί θαη δηεινγίδνλην είο ην εζσηεξηθόλ ησλ θαη είο ηάο δηαλνίαο ησλ ˙ Αηαηί ν άλζξσπνο απηόο νκηιεί έηζη θαη εθζηνκίδεη βιαζθεκίαο . Καη ακέζσο ν Εεζνύο αληειήθζε ππεξθπζηθώο κε ην θσηηδόκελνλ από ηελ ζεόηεηά ηνπ πλεύκα ηνπ. όηαλ ηνλ είδαλ λα ηξώγε καδί κε ηνπο ηειώλαο θαη ακαξησινύο. Πνίνο άιινο εκπνξεί λα ζπγρσξή ακαξηίαο. Καη όηαλ ν Εεζνύο ήθνπζε ηαύηα. αιι’ εθείλνη πνύ έρνπλ άζρεκα είο ηελ πγείαλ ηνπο. έιεγνλ είο ηνπο καζεηάο ηνπ ˙ Πώο ζπκβαίλεη λα ηξώγε θαη λα πίλε ν δηδάζθαινο ζαο καδί κε ηνπο ακαξησινύο . ζνύ έρνπλ ζπγρσξεζή αη ακαξηίαη ζνπ. ΢είο ζεσξείηε δπζθνιώηεξνλ ην ηειεπηαίνλ ηνύην. όηη είλαη είο θάπνηαλ νηθίαλ. ν Μεζζίαο. 11 Καη εζεθώζε ακέζσο θαη αθνύ επήξε ην θξεββάηη ηνπ εβγήθελ από ην ζπίηη εθείλν εκπξόο είο όινπο. νκηιώ ˙ ζήθσ θαη πάξε είο ηνλ ώκνλ ζνπ ην θξεββάηη ζνπ θαη πήγαηλε είο ηνλ νίθνλ ζνπ. ν κνλαδηθόο εθπξόζσπνο ηεο αλζξσπόηεηνο. Καη επεηδή δελ εκπνξνύζαλ εμ’ αηηίαο ηνπ πιήζνπο ηνπ ιανύ λα ηνλ πιεζηάζνπλ . όηη απηνί δηαινγίδνληαη κέζα ηνπο έηζη. όπνπ ν Κύξηνο επξίζθεην θαη. όηη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ. Καη εθείλνο εζεθώζε θαη ηνλ εθνινύζεζε.

Ώιιά θαη απηόο ηνπο είπε ˙ Αελ αλεγλώζαηε πνηέ. Καη ζπλέβε λα βαδίδε απηόο ελ εκέξα ΢αββάηνπ θαηά ην κήθνο ηνπ δξόκνπ. θαη ηόηε ζα λεζηεύζνπλ θαη ζα πελζήζνπλ θαηά ηάο εκέξαο εθείλαο. θαη ηνπο νπνίνπο δελ επηηξέπεηαη λα θάγε θαλείο.9 Ζ λεζηεία θαη ε αξγία ηνπ Σαββάηνπ. αιιά ηνπο ακαξησινύο ήιζα λα θαιέζσ είο κεηάλνηαλ. ζπάδεη ν κνύζηνο ηνπο αζθνύο θαη ν νίλνο ρύλεηαη έμσ θαη νη αζθνί ζα ραζνύλ. ηόηε ην ηεκάρηνλ. Ώιιά πξέπεη θαλείο λα βάδε κνύζηνλ είο αζθνύο θαηλνύξγηνπο. θαη έδσθελ ν Ααβίδ από ηνπο άξηνπο ηνύηνπο θαη είο εθείλνπο πνύ ήζαλ καδί ηνπ . καδεύεη __________θαη παίξλεη από ην ξνύρνλ. επί ηνπ νπνίνπ είλαη αη ξαθαί . Θα έιζνπλ όκσο εκέξαη.δηά λα θαιέζσ εθείλνπο. ην θαηλνύξγηνλ δειαδή εκβάισκα απνζπά από ην παιαηόλ ξνύρνλ ην κέξνο. δελ είλαη δπλαηόλ λα πελζνύλ θαη λα λεζηεύνπλ. 1. Καη θαλείο δελ βάδεη κνύζηνλ είο παιενύο αζθνύο. ηη θάλνπλ ηελ εκέξαλ ηνπ ΢αββάηνπ νη καζεηαί ζνπ. πνύ εηέζε σο ζπκπιήξσκά ηνπ. πξνο ηνλ ζθνπόλ λα παηδαγσγεζή νύηνο θαη νδεγεζή είο εζηθήλ ηειεηόηεηα. πνύ καο παξέδσθαλ νη παιαηόηεξνη ξαββίλνη. Καη ηνλ δξόκνλ απηνύ ήξρηζαλ λα ηνλ αλνίγνπλ νη καζεηαί ηνπ. παξά κόλνλ είο ηνπο ηεξείο είλαη επηηεηξακκέλνλ λα ηξώγνπλ απηνύο. πνύ νκνηάδνπλ πξνο λένπο αζθνύο. θαζώο θαη νη καζεηαί ησλ Φαξηζαίσλ ελήζηεπνλ ηάο λεζηείαο. ηελ νπνίαλ ζα παξαιάβνπλ νη καζεηαί κνπ. Κόπηνπλ θαη καδνύλ ζηάρπα. λα πελζνύλ θαη λα λεζηεύνπλ . Βη’ δ’άιισο. Έηζη θαη ε λέα δηδαζθαιία δελ είλαη σθέιηκνλ λα πξνζθνιιεζή επάλσ είο εμσηεξηθνύο ηύπνπο. Βάλ όκσο δελ πξνζέμε θαλείο είο απηό. Έηζη θαη νη Φαξηζαίνη κε ηνπο αθνινύζνπο ησλ είλαη αζθνί παιαηνί. νύηε ν Θεόο σξγίζζε. Καη έξρνληαη κεξηθνί θαη ιέγνπλ είο απηόλ ˙ Αηαηί νη καζεηαί ηνπ Εσάλλνπ θαη ησλ Φαξηζαίσλ λεζηεύνπλ. δηόηη κε απηό βεβειώλεηαη ην ΢άββαηνλ. όηαλ ζα ηνπο πάξνπλ ηνλ λπκθίνλ. 18-28 ) Καη νη καζεηαί ηνπ Εσάλλνπ. Έηζη θαη νη καζεηαί κνπ. Καη νη Φαξηζαίνη ηνπ έιεγαλ ˙ Κύηηαμε. Καη δελ έγηλελ ν άλζξσπνο δηά ην ΢άββαηνλ. 12 Καη είπελ είο απηνύο ν Εεζνύο ˙ Μήπσο είλαη δπλαηόλ νη πξνζθαιεζκέλνη είο γάκνλ θίινη ηνπ γακβξνύ. πνύ έρνπλ ηελ ηδέαλ όηη είλαη δίθαηνη. νη νπνίνη πεηλαζκέλνη εκαδνύζαλ θαη έηξσγνλ ηά ζηάρπα δηά λα ρνξηάζνπλ. ( Β’. νη δε ηδηθνί ζνπ καζεηαί δελ λεζηεύνπλ . Καη δηά λα ζαο νκηιήζσ θαηαιεπηόηεξα κε θάπνην παξάδεηγκα. πνύ δελ κπνξνύλ λα βαζηάζνπλ ηελ λέαλ δηδαζθαιίαλ κνπ . εθ’ όζνλ ρξόλνλ ν γακβξόο είλαη καδί ησλ θαη ενξηάδεηαη ν γάκνο. θαη έθαγε ηνπο άξηνπο. δελ είλαη δπλαηόλ λα λεζηεύνπλ. έξγνλ πνύ δελ είλαη επηηεηξακκέλνλ . Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ Ο ζεζκόο ηνπ ΢αββάηνπ έγηλε δηά ηνλ άλζξσπνλ. όηαλ ήην αξρηεξεύο ν Ώβηάζαξ. . θαη ην ζρίζηκνλ γίλεηαη ρεηξόηεξνλ. 13 Πώο δειαδή εκβήθελ είο ηνλ νίθνλ ηνπ Θενύ. Αηόηη θαη νη εμσηεξηθνί ηύπνη ζα αρξεζηεπζνύλ επηβιαβώο θαη ε δηδαζθαιία κνπ ζα λνζεπζή. εθ’ όζνλ εγώ ν Νπκθίνο ηεο Βθθιεζίαο είκαη καδί ηνπο. πνύ επάιεσζαλ πιένλ θαη είλαη εθζαξκέλνη. πνύ αλνίγεην κέζα είο ζπαξκέλα ρσξάθηα. ηη έθακελ ν Ααβίδ. όηαλ έιαβελ αλάγθελ θαη επείλαζε θαη απηόο θαη εθείλνη. πνύ ήζαλ καδί ηνπ . δηά λα δνπιεύε σο θνβηζκέλνο ζθιάβνο είο έλα λεθξόλ θαη μεξόλ ηύπνλ. ζαο ιέγσ ˙ Καλείο δελ ξάπηεη επάλσ είο παιαηόλ ξνύρνλ εκβάισκα από ηεκάρηνλ πθάζκαηνο θαηλνύξγηνπ. θαη ηεξνύλ ηάο λεζηείαο. ΋ζνλ θαηξόλ έρνπλ καδί ηνπο ηνλ γακβξόλ. νύηε ε Γξαθή απεδνθίκαζε ηελ πξάμηλ απηήλ. πνύ ήζαλ βαικέλνη σο ζπζία είο ηνλ Θεόλ επάλσ είο ηελ ηεξάλ ηξάπεδαλ ηεο ζθελήο. πνύ είραλ επηθξαηήζεη από κόλελ ηελ παξάδνζηλ θαη ζπλήζεηαλ. Καη όκσο είο ηελ πεξίζηαζηλ εθείλελ.

10 Θεξαπείαη δηαθόξσλ αζζελώλ.Ώθνύ δε ην ΢άββαηνλ σξίζζε δηά λα ππνβνεζήζε πξνο ηειεηνπνίεζηλ ηνλ άλζξσπνλ . πνύ ήθνπζαλ ηάο ζαπκαηνπξγίαο όζεο έθαλελ. Καη αθνύ εβγήθαλ από ηελ ζπλαγσγήλ νη Φαξηζαίνη. ( Γ’. ην έθακαλ κε ηελ ζησπεξάλ ζπγθαηάζεζηλ εθείλνπ. όκσο θαλεξώλσλ ηελ πίζηηλ ηνπ θαηέβαιε πξνζπάζεηαλ θαη ην εμάπισζε. θαη από ηά Εεξνζόιπκα θαη από ηελ Εδνπκαίαλ θαη από ηελ Πεξαίαλ. πνύ είρε μεξόλ θαη αθίλεηνλ ην ρέξη ηνπ. Καη ηνπο ιέγεη ˙ Βίλαη επηηεηξακκέλνλ θαηά ηελ εκέξαλ ηνπ ΢αββάηνπ λα θάλε ν άλζξσπνο θαιόλ θαη λα επεξγεηήζε κε απηό ηνλ πιεζίνλ ηνπ ή κπνξεί λα παξαιείςε ηελ επεξγεζίαλ θαη έηζη λα γίλε αίηηνο θαθνύ θαη βιάβεο είο ηνλ πιεζίνλ . ζαλ ην άιιν. Καη ηά πλεύκαηα ηά αθάζαξηα θαη πνλεξά. θαη ηνλ εθνινύζεζε πνιύ πιήζνο από ηελ Γαιηιαίαλ. 15 1. όηη απηόο ήην ν Τηόο ηνπ Θενύ. δηά λα ηνλ εγγίζνπλ θαη εύξνπλ έηζη ηελ ζεξαπείαλ ησλ. ( Γ’. πνύ είρε ην μεξόλ θαη αθίλεηνλ ρέξη ˙ ΢ήθσ θαη ζηάζνπ είο ην κέζνλ ηεο ζπλαγσγήο. όηαλ ηνλ έβιεπαλ. βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα. ιέγεη είο ηνλ άλζξσπνλ ˙ Βμάπισζε ην ρέξη ζνπ. νύηε νη πνλεξνί δαίκνλεο ήζαλ άμηνη λα γίλνπλ θήξπθεο απηήο ). Βκαδεύεην δε πιήζνο πνιύ. πνύ ήζαλ ην θόκκα ηνπ βαζηιέσο Δξώδνπ. ήιζνλ πξνο απηόλ. είλαη θαη ηνπ ΢αββάηνπ θαη έρεη εμνπζίαλ θαη ηνλ ζεζκόλ ηνύηνλ λα ηξνπνπνηήζε. θαη ζπλεζθέθζεζαλ κε πνίνλ ηξόπνλ ζα θαηώξζσλαλ λα ηνλ εμνληώζνπλ. Καη παξήγγεηιελ είο ηνπο καζεηάο ηνπ ιόγσ ηνπ πιήζνπο λα παξακέλε εθεί δηαξθώο δη’ απηόλ πινηάξηνλ δηά λα εκβαίλε είο απηό. 14 Καη αθνύ έξξηςελ ν Εεζνύο ηξηγύξσ ηνπο βιέκκα. έπηπηαλ εκπξόο ηνπ θαη εθώλαδαλ δπλαηά θαη έιεγαλ ˙ όηη ζύ είζαη ν Τηόο ηνπ Θενύ. δειαδή από ηελ ρώξαλ . δηόηη ε θαξδία ησλ ήην πεπσξσκέλε θαη ζθιεξά θαη εθηλδύλεπαλ λα κείλνπλ αδηόξζσηνη . πνύ εθαλέξσλε ηελ ηεξάλ αγαλάθηεζίλ ηνπ. πνύ είλαη θύξηνο ηνπ ΢αββάηνπ.__ 1. θαη εξεζηζζνύλ από απηήλ πεξηζζόηεξνλ νη άπηζηνη ερζξνί ηνπ. 13-19 ) . δηά λα κε ηνλ θαλεξώζνπλ. 1-12 ) Καη εκβήθε πάιηλ είο ηελ ζπλαγσγήλ. ώζηε έπηπηαλ επάλσ ηνπ όζνη είραλ αζζελείαο βαζαληζηηθάο. Καη ηνλ παξεθνινύζνπλ πξνζεθηηθά λα ίδνπλ.11 Ζ νξηζηηθή εθινγή ησλ δώδεθα Απνζηόισλ. όηαλ ε ζπξξνή εγίλεην κεγαιπηέξα . Ώπηνί δε εζηώπσλ. Καη έγηλε πάιηλ πγηέο ην ρέξη ηνπ. εάλ ζα ηνλ ζεξαπεύζε θαηά ηελ εκέξαλ ηνπ ΢αββάηνπ. Ώπηόο δε. θαη από ηελ Ενπδαίαλ. Βπηηξέπεηαη θαηά ην ΢άββαηνλ λα ζώζε ν άλζξσπνο ηελ δσήλ ηνπ πιεζίνλ ή επηηξέπεηαη λα κε ηνλ βνεζήζε θηλδπλεύνληα θαη έηζη εκκέζσο λα ηνλ θνλεύζε . Καη ν Εεζνύο αλερώξεζε κε ηνπο καζεηάο ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο ζαιάζζεο. Καη από απηνύο πνύ θαηνηθνύζαλ είο ηά πεξίρσξα ηεο Σύξνπ θαη ΢ηδώλνο πιήζνο πνιύ. ( Καη ηνπο απεγόξεπε λα θαλεξώζνπλ ηνύην. δηόηη νύηε ήην αθόκε ν θαηξόο δηά λα γλσζηνπνηεζή είο ηνπο αλζξώπνπο νιόθιεξνο ε πεξί ηνπ Υξηζηνύ αιήζεηα. ώζηε λα κε ηνλ πηέδνπλ ηά πιήζε. δηόηη πνιινύο εζεξάπεπζε. Καη ήην εθεί έλαο άλζξσπνο. Καη ιέγεη είο ηνλ άλζξσπνλ. δηά λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ όηη θαηέιπε ην ΢άββαηνλ. πνύ είλαη ν ηέιεηνο θαη θαη’ εμνρήλ εμπςσκέλνο εζηθώο αληηπξόζσπνο ηεο αλζξσπόηεηνο θαη πνύ απηόο σο Θεόο ώξηζε ηνλ ζεζκόλ ηνπ ΢αββάηνπ. ελώ ζπγρξόλσο ειππείην εθ ζπκπαζείαο πξνο απηνύο. πνύ είλαη πέξαλ από ηνλ Ενξδάλελ πξνο αλαηνιάο απηνύ. Βθείλν ινηπόλ πνύ έθακαλ ηώξα νη καζεηαί. Καη πνιύ ηά επέπιεηηε. όηη ν Τηόο ηνπ αλζξώπνπ. ακέζσο έθαλαλ ελαληίνλ ηνπ ζπκβνύιηνλ κε ηνπο Δξσδηαλνύο. κνινλόηη από ηελ αζζέλεηάλ ηνπ εκπνδίδεην λα πξάμε ηνύην.

Καη αθνύ ηνπο πξνζεθάιεζε. δηόηη έιεγνλ εθείλνη. όηη ε ηόζε πξνζήισζηο είο ην έξγνλ ηνπ ήην απνηέιεζκα ςπρηθήο αζζελείαο θαη έιεγνλ. όζαο ηπρώλ ζα βιαζθεκήζνπλ. όηη είρελ απνξξνθεζή από ην έξγνλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζαπκάησλ κέρξη ζεκείνπ. Βθείλνο όκσο πνύ ζα απνδώζε ηάο θαλεξάο ελεξγείαο ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο είο ην πνλεξό πλεύκα θαη από εζσηεξηθήλ πώξσζηλ ζα ζπθνθαληήζε ηά έξγα ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο θαη έζηη ζα βιαζθεκήζε είο ην Άγηνλ Πλεύκα. εθ’ όζνλ κεηαλνήζνπλ νύηνη. Βίπε δε ηνπο ιόγνπο απηνύο ν Κύξηνο. λα αξπάζε ηά έπηπια θαη ζθεύε ηνπ. εάλ πξνηήηεξα δελ έδελα ηνλ ζαηαλάλ κε ηελ θαη’ απηνύ λίθελ κνπ. Καη νη γξακκαηείο. πνύ ελώ ζπλήζσο ήην ήξεκνο. έιεγαλ όηη έρεη κέζα ηνπ ηνλ ΐεειδεβνύι θαη όηη κε ηελ βνήζεηαλ θαη ζπλεξγαζίαλ ηνπ αξρεγνύ ησλ δαηκνλίσλ βγάδεη από ηνπο δαηκνληδνκέλνπο ηά δαηκόληα. πνύ θείηαη πξνο δπζκάο ηεο Καπεξλανύκ. 1. πνύ είραλ θαηαβή από ηά Εεξνζόιπκα. ν νπνίνο θαη ηνλ παξέδσθελ είο ηνπο ερζξνύο ηνπ. πνύ λα κε ηξώγε. . θαη λα έρνπλ εμνπζίαλ θαη δύλακηλ λα ζεξαπεύνπλ ηάο αζζελείαο θαη λα βγάδνπλ ηά δαηκόληα. Καλείο δελ κπνξεί. αιιά ηειεηώλεη πιένλ ε δύλακίο ηνπ θαη ην θξάηνο ηνπ. είο σξηζκέλαο πεξηπηώζεηο εμέζπα έμαθλα ζαλ βξνληή ). επεηδή ηά απέδηδνλ είο ηνλ δηάβνινλ. δελ δύλαηαη λα ζηαζή ην βαζίιεηνλ εθείλν. δελ δύλαηαη λα ζηαζή . όλνκα. εάλ δελ δέζε πξνηήηεξα ηνλ ηζρπξόλ. 20-30 ) Καη έξρνληαη είο θάπνην ζπίηη ηεο Καπεξλανύκ θαη εκαδεύζε πάιηλ ιαόο πνιύο. Έηζη θαη εγώ. ηά νπνία πνιεκνύληαη κεηαμύ ησλ. εβγήθαλ λα ηνλ πηάζνπλ θαη λα ηνλ πεξηνξίζνπλ. όηη ν Εεζνύο έρεη πλεύκα αθάζαξηνλ θαη εζπθνθάληνπλ από πώξσζηλ θαη ζειεκαηηθήλ __________ηύθισζηλ ηά έξγα θαη ζαύκαηα ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. θαη ηόηε ζα δηαξπάζε ην ζπίηη ηνπ. δελ δύλαηαη λα ζηαζή.Καη αλαβαίλεη είο θάπνην γεηηνληθό βνπλό ηεο νξνζεηξάο. δηόηη θαη ην ζπίηη νιόθιεξνλ είρε θαηαιάβεη ν ιαόο θαη είο ηνλ Εεζνύλ δελ έδηδαλ θαηξόλ λα θάγε. Καη αη βιαζθεκίαη. Καη όηαλ ήθνπζαλ νη ηδηθνί ηνπ. ην νπνίνλ είο ηελ ειιεληθήλ ζεκαίλεη πηνί βξνληήο ( ιόγσ ηνπ ραξαθηήξνο ησλ. αιιά ζα δηαιπζή ε νηθνγέλεηα εθείλε. Καη εάλ ν ζαηαλάο εζεθώζε θαηά ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη έρε ρσξηζζή είο θόκκαηα. ηνπο έιεγε κε ζπγθξίζεηο θαη παξαδείγκαηα ˙ Πώο είλαη δπλαηόλ ν έλαο ζαηαλάο λα βγάδε δηά ηεο βίαο θαη λα δηώθε άιινλ ζαηαλάλ . Καη έβαιελ είο ηνλ ΢ίκσλα λένλ όλνκα θαη ηνλ σλόκαζε Πέηξνλ. Καη εάλ κία νηθνγέλεηα δηαηξεζή ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ηεο. δελ ζα κπνξνύζα λα αξπάζσ από ηά ρέξηα ηνπ ηνπο δαηκνληδνκέλνπο. Ώιεζώο ζαο ιέγσ. αιι’ είλαη έλνρνο αησλίαο θαηαθξίζεσο θαη ηηκσξίαο. δελ έρεη ζπγρώξεζηλ νύηνο είο ηνλ αηώλα. θαη εμέιεμελ αθόκε ηνλ Εάθσβνλ ηνλ πηόλ ηνπ Γεβεδαίνπ θαη ηνλ Εσάλλελ ηνλ αδειθόλ ηνπ Εαθώβνπ θαη ηνπο έβαιελ νλόκαηα ΐναλεξγέο. ώζηε λα κε εκπνξνύλ απηνί νύηε άξηνλ λα θάγνπλ. Καη ηνλ Ενύδαλ ηνλ Εζθαξηώηελ. δηά λα είλαη καδί ηνπ θαη δηά λα ηνπο απνζηέιιε λα θεξύηηνπλ.12 Ζ βιαζθεκία θαηά ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Καη εμέιεμε δώδεθα καζεηάο. όηαλ έκβε είο ηελ νηθίαλ ηνπ ηζρπξνύ θαη δπλαηνύ νηθνδεζπόηνπ . ην νπνίνλ είο ηελ ειιεληθήλ κεηαθξάδεηαη Γεισηήο. όηη όια ηά ακαξηήκαηα ζα ζπγρσξεζνύλ είο ηνπ πηνύο ησλ αλζξώπσλ. ώζηε δη’ εκθπιίνπ πνιέκνπ λα ζηξαθή ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ηνπ. 16 Καη εάλ έλα βαζίιεηνλ ρσξηζζή είο θόκκαηα ερζξηθά. ( Γ’. Βμέιεμε θαη ηνλ Ώλδξέαλ θαη ηνλ Φίιηππνλ θαη ηνλ ΐαξζνινκαίνλ θαη ηνλ Μαηζαίνλ θαη ηνλ Θσκάλ θαη ηνλ Εάθσβνλ ηνλ πηόλ ηνπ Ώιθαίνπ θαη ηνλ Θαδδαίνλ. πνύ ζαλ άςπρα ζθεύε δηεηήξεη ππό ηελ θαηνρήλ ηνπ. δηόηη ελόκηδαλ. θαη ηνλ ΢ίκσλα ηνλ Καλαλίηελ. όηη είλαη έμσ από ηνλ εαπηόλ ηνπ θαη δηεηαξάρζε ν λνύο ηνπ. θαη πξνζεθάιεζελ εθείλνπο πνύ ήζειε θαη επήγαλ πξνο απηόλ. ζα ζπγρσξεζνύλ.

Καη ζπλέβε. ( Γ’. θνληά είο ηελ ζάιαζζαλ. πνύ εθάζελην ηξηγύξσ από απηόλ. λα αθνύνπλ κέλ κε ηά ζσκαηηθά ησλ απηηά. Καη ηνπο έιεγελ ˙ Βίο ζαο κόλνπο. Καη εκαδεύζε ηξηγύξσ ηνπ ιαόο πνιύο. Αη’ απηό δηδάζθσ απηνύο κε ηνλ ηξόπνλ απηόλ. όιε ε δηδαζθαιία ησλ κπζηηθώλ απηώλ γίλεηαη κε παξαβνιάο. Καη έβγαιελ αιινύ ηξηαθνληαπιάζηνλ θαη αιινύ εμεθνληαπιάζηνλ θαη αιινύ εθαηνληαπιάζηνλ. πνύ επεξλνύζελ από ην ρσξάθη. πνύ ζα ζαο είπσ. Βίλαη απηνί. Βίπνλ δε πξνο απηόλ ˙ Εδνύ. δηόηη δελ είρε βάζνο γήο. πνύ είρελ ππνθάησ ζηξώκα πέηξηλνλ θαη δελ είρε ρώκα πνιύ. θαη επεηδή παξέκεηλελ εθηεζεηκέλνλ είο ηελ επηθάλεηαλ ηνπ εδάθνπο. 18 Καη όηαλ έκεηλε κνλαρόο ηνπ. είο εθείλνπο δε. 17 Καη αθνύ έξξηςελ νιόγπξα ηά κάηηα ηνπ είο εθείλνπο. επεηδή έρεηε θαιήλ δηάζεζηλ. 1-25 ) Καη πάιηλ ήξρηζε λα δηδάζθε πιεζίνλ ηεο ζαιάζζεο. Καη απεθξίζε είο απηνύο θαη είπε ˙ Πνία είλαη ε κεηέξα κνπ ή πνίνη είλαη νη αδειθνί κνπ . ρσξίο λα ξίμε βαζείαο ξίδαο. Καη ε κεηέξα κνπ αλ εμηώζε λα κε γελλήζε. πνύ ελνκίδνλην από ηνπο πνιινύο αδειθνί ηνπ. άο αθνύε. 31-35 ) Έξρνληαη ινηπόλ ε κεηέξα ηνπ θαη απηνί. πνύ εβιάζηαλε πξνο ηά επάλσ θαη εκέζησλε. πνύ ηξέθεη ξίδαο ζηεξεάο.13 Μήηεξ θαη αδειθνί ηνπ Κπξίνπ. 1. πξνηήηεξα ππήξμε πηζηή θαη αθσζησκέλε δνύιε ηνπ Θενύ θαη δη’ απηό ν Θεόο ηελ εμέιεμελ σο όξγαλόλ ηνπ. Καη άιιν κέξνο ηνπ ζπόξνπ έπεζελ είο ηά αγθάζηα. δηά λα ζπείξε απηόο πνύ ζπέξλεη. αιιά λα κε εκπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ ηελ πνιύηηκνλ αμίαλ ηεο ˙ δηά λα κε ζπκβή θαη επηζηξέςνπλ δηά ηεο κεηαλνίαο είο ηνλ . ( Γ’. δηά λα βιέπνπλ κέλ κε ηά ζσκαηηθά ησλ κάηηα. ε κεηέξα ζνπ θαη νη αδειθνί ζνπ ζηέθνληαη απ’ έμσ θαη ζε δεηνύλ. Ήιζελ είο ηνλ θόζκνλ ν κέγαο ζπνξεύο ηεο αιεζείαο. έζηεηιαλ είο απηόλ θαη ηνλ εθώλαμαλ. πνύ ζθεπάδνληαη θάησ από ην θάιπκκα ησλ παξαβνιώλ. εθάε από ηελ δέζηελ θαη επεηδή δελ είρε ξίδαλ . ΋ηαλ δε αλέηεηιελ ν ήιηνο. ιέγεη ˙ Εδνύ ε κεηέξα κνπ θαη νη αδειθνί κνπ. Καη εθάζεην γύξσ ηνπ πνιύο ιαόο. θαίηνη δελ έρσ ζαξθηθήλ ζπγγέλεηαλ πξνο ηνύηνπο ˙ δηόηη εθείλνο. Καη όηαλ αθνύνπλ ηελ δηδαζθαιίαλ κνπ. Άιιν δε κέξνο ηνπ ζπόξνπ έπεζελ είο ηόπνλ. θαη αθνύ εζηέθνλην έμσ από ην ζπίηη. εμεξάλζε. πνύ ζα πνηήζε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Καη εβιάζηεζαλ ηά αγθάζηα θαη ην εθύθισζαλ από όια ηά κέξε θαη ην έπλημαλ θαη δελ έβγαιε θαξπόλ. Καη όινο ν ιαόο ήην είο ηελ μεξάλ.14 Ζ παξαβνιή ηνπ ζπνξέσο θαη γεληθαί ζθέςεηο επί ηεο παξαβνιήο. πνύ είλαη έμσ από ηελ βαζηιείαλ απηήλ θαη δελ έρνπλ δηάζεζηλ λα πηζηεύζνπλ. εδόζε από ηνλ Θεόλ σο ράξηο λα κάζεηε ηάο κπζηεξηώδεηο αιεζείαο ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ. Καη άιιν κέξνο ηνπ ζπόξνπ έπεζελ είο ηελ γήλ ηελ καιαθήλ θαη εύθνξνλ θαη απέδηδε θαξπόλ. δηά λα ζπείξε είο ηάο ςπράο ησλ αλζξώπσλ. απηόο είλαη αδειθόο κνπ θαη αδειθή κνπ θαη κεηέξα κνπ. Καη ηνπο έιεγελ ˙ Ώπηόο πνύ έρεη απηηά πλεπκαηηθά δηά λα αθνύε θαη θαιήλ δηάζεζηλ δηά λα δέρεηαη θαη εγθνιπώλεηαη απηά πνύ ιέγσ. άιιν κέλ κέξνο ηνπ ζπόξνπ έπεζε πιεζίνλ ηνπ δξόκνπ . ηνλ εξώηεζελ ν επξύηεξνο θύθινο ησλ καζεηώλ ηνπ καδί κε ηνπο Αώδεθα ηελ ζεκαζίαλ ηεο παξαβνιήο. ήιζνλ ηά πεηεηλά θαη ην θαηέθαγαλ. αιιά λα κε εκπνξνύλ λα ίδνπλ βαζύηεξα κε ηνπο πλεπκαηηθνύο νθζαικνύο ηά κπζηηθά ηεο νπξαλίνπ βαζηιείαο. ώζηε λα αλαγθαζζή λα έκβε είο ην πινίνλ θαη λα θαζήζε επ’ απηνύ κέζα είο ηελ ζάιαζζαλ. όηαλ έζπεξλελ. Ο λνύο ησλ αλζξώπσλ απηώλ είλαη ρνλδξόο θαη αλίθαλνο δηά πλεπκαηηθήλ δηδαζθαιίαλ. Καη ακέζσο εβιάζηεζε. Εδνύ εβγήθελ είο ην ρσξάθη. Καη εδίδαζθελ απηνύο πνιιά κε παξαβνιάο θαη ηνπο έιεγελ είο ηελ δηδαρήλ ηνπ ˙ Ώθνύζαηε ηελ δηήγεζηλ.1.

ακέζσο κε ραξάλ θαη ελζνπζηαζκόλ ηνλ δέρνληαη ˙ θαη δελ έρνπλ ξίδαλ κέζα ηνπο . αιι’ είλαη αζηαζείο θαη ε πξνζπκία ησλ δηαξθεί νιίγνλ ρξόλνλ. ν νπνίνο έπεζε πιεζίνλ ηνπ δξόκνπ . πνύ αθνύεηε ηώξα. είο ηελ νπνίαλ εζπάξε ν ιόγνο θαη ηνλ πλίγνπλ θαη γίλεηαη άθαξπνο. είλαη εθείλνο. πνύ ζύκθσλα κε ηελ παξαβνιήλ ζπέξλεη. πνύ ζπέξλεη είο ηάο ςπράο ησλ αλζξώπσλ ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ. Έπεηηα δε. αιιά θαη παξαπάλσ ζα πξνζηεζή είο ζαο. Αελ θέξνπλ ηνλ ιύρλνλ. νη νπνίνη. όηαλ αθνύζνπλ ηνλ ιόγνλ . Καη __________εθείλνη. είλαη απηνί. πνύ κε πξόζπκνλ ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρήλ αθνύεηε. εκβαίλνπλ κέζα είο ηελ ςπρήλ. ΋ρη βέβαηα. θαη αη επηζπκίαη. Καη από εθείλνλ . πνύ θέξεη ν πινύηνο κε ηελ πξνζθόιιεζηλ είο ην ρξήκα 19 θαη κε ηελ καηαηόηεηα ησλ επηδείμεσλ. είλαη απηνί. πνύ αθνύνπλ ηνλ ιόγνλ θαη ηνλ παξαδέρνληαη θαη θαξπνθνξνύλ ηξηαθνληαπιάζηνλ θαη εμεθνληαπιάζηνλ θαη εθαηνληαπιάζηνλ. Μήπσο θέξεηαη ν αλακκέλνο δηά λα ηεζή θάησ από ην δνρείνλ. Έηζη θαη ζείο πξέπεη λα θσηίδεηε ηνπο αλζξώπνπο θαη απηά. αιιά λα ηά δηαδίδεηε θαη είο ηνπο άιινπο. πνύ εζπάξε είο ηά αγθάζηα . νη νπνίνη ζεκαίλνληαη από ηνλ ζπόξνλ. Καη ιέγεη είο απηνύο ˙ Αελ εθαηαιάβαηε ηελ ζεκαζίαλ ηεο παξαβνιήο απηήο. πνύ δελ είλαη ε δπζθνισηέξα από ηάο άιιαο.ηη αθνύεηε ˙ πξνζέρεηε λα θαηαλνήηε θαη λα εγθνιπώλεζζε ηελ δηδαζθαιίαλ πνύ αθνύεηε. είο ηνπο νπνίνπο ζπείξεηαη ν ιόγνο ηνπ Θενύ θαη όηαλ ηνλ αθνύζνπλ . πνύ έρεη πξνζνρήλ θαη αθνύεη κε ελδηαθέξνλ ηελ αιήζεηαλ. άο αθνύε θαη άο σθειήηαη εμ’ απηήο. Αηόηη είο εθείλνλ.Θεόλ θαη ζπγρσξεζνύλ ηά ακαξηήκαηά ησλ.15 Ζ παξαβνιή ηεο απμήζεσο ηνπ ζπόξνπ θαη ηνπ θόθθνπ ηνπ ζηλάπεσο. έξρεηαη ακέζσο ν ζαηαλάο θαη αθαηξεί ηνλ ιόγνλ. πνύ νκνίσο ζεκαίλνληαη θαη εηθνλίδνληαη από ηνλ ζπόξνλ. κε ην νπνίνλ κεηξνύλ ηνλ ζίηνλ ή θάησ από ην θξεββάηη . αιιά ζα θαλεξσζή θαη ζα θσηίζε ηνλ θόζκνλ. είλαη απηνί. πνύ αθνύνπλ ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ. Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ πξνζέρεηε είο ό. Καη πώο ζα εκπνξέζεηε λα ελλνήζεηε όιαο ηάο παξαβνιάο . λα κε ηά θξύπηεηε. 20 1. Βάλ έρε θαλείο απηηά πλεπκαηηθά δηά λα αθνύε θαη θαηαλνή ηελ πνιύηηκνλ αμίαλ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. Με όπνηνλ κέηξνλ πξνζνρήο θαη θαιήο δηαζέζεσο αθνύεηε. όηαλ γίλε ζιίςηο ή δησγκόο δηά ηνλ ιόγνλ ηνπ Βπαγγειίνπ. ( Γ’. Καη όρη κόλνλ κε ην ίδην κέηξνλ ζα ζαο δνζή. πνύ ζεκαίλνληαη από ηνλ ζπόξνλ. Καη εθείλνη. Καη εθείλνη. ΐεβαίσο. 26-34 ) Καη έιεγελ ˙ Έηζη νκνηάδεη ε δηάδνζηο θαη πξόνδνο ηνπ Βπαγγειίνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ . δηά λα ηνπνζεηεζή επάλσ είο ηνλ ιπρλνζηάηελ . Βθείλνη δε πνύ ζεκαίλνληαη από ηνλ ζπόξνλ. πνύ εζπάξε είο ηελ γήλ ηελ θαιήλ . Αηόηη δελ ππάξρεη ηίπνηε θξπθόλ θαη κπζηηθόλ παξά δηά λα θαλεξσζή ˙ θαη θαλέλ δελ έγηλελ απόθξπθνλ παξά δηά λα έιζε είο ην θαλεξόλ. ζα ηνπ αθαηξεζή. ζα δνζή ππό ηεο ζείαο ράξηηνο γλώζηο θαη θαηαλόεζηο ησλ αθνπκέλσλ. Ώπηόο. Καη ε δηδαζθαιία κνπ ινηπόλ δελ ζα κείλε κπζηηθή θαη ζθεπαζκέλε. κε ην απηό κέηξνλ ζα ζαο δνζή από ηνλ Θεόλ θαη ε γλώζηο. ν νπνίνο έπεζελ είο ηά πεηξώδε κέξε. πνύ έρεη ζπαξή δηά ηνπ θεξύγκαηνο κέζα είο ηάο θαξδίαο ησλ. είλαη απηνί. ακέζσο νη άλζξσπνη απηνί ζθνληάπηνπλ θαη ράλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκόλ θαη ηελ πίζηηλ ησλ. πνύ δελ έρεη πξνζνρήλ θαη ελδηαθέξνλ θαη ε νιίγε εθείλε γλώζηο πνύ έρεη. Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ Με ηελ δηδαζθαιίαλ κνπ ήλαςα είο ηάο ςπράο ζαο θώο θαη εγίλαηε πλεπκαηηθνί ιύρλνη. πνύ γελλνύλ ηά άιια ζέιγεηξα θαη αη εδνλαί ηνπ θόζκνπ. ώζηε λα γίλεηε ηέιεηνη δηδάζθαινη ηεο αιεζείαο. θαη αη αγσληώδεηο θξνληίδεο δηά ηελ παξνύζαλ δσήλ θαη ε απάηε.

ηά θύκαηα δε εθηππνύζαλ επάλσ είο ην πινίνλ. ηόηε ν θύξηνο ηνπ αγξνύ απνζηέιιεη ηνλ ζεξηζηήλ. δηόηη ήιζελ ν θαηξόο ηνπ ζεξηζκνύ. πνύ έζπεηξε ηνλ ζπόξν . Καη αθνύ αθήθε ην πιήζνο ηνπ ιανύ είο ηελ παξαιίαλ. Αελ θαίλεηαη κέλ θαη παξακέλεη κπζηεξηώδεο. όζα ηνλ εξώησλ. ώζηε θάησ από ηελ ζθηάλ ηνπ λα κπνξνύλ λα θσιηάδνπλ ηά πεηεηλά ηνπ νπξαλνύ.16 Ζ θαηαζίγαζηο ηεο ηξηθπκίαο. απμάλεη θαη κεγαιώλεη θαηά ηξόπνλ . Εδηαηηέξσο όκσο είο ηνπο καζεηάο ηνπ εμήγεη θαη δηεδαθήληδελ όια. ύζηεξα ζηάρπλ θαη έπεηηα ζίηνλ δεκέλνλ θαη γεκάηνλ κέζα είο ην ζηάρπλ. Καη όκσο ν ζπόξνο. Καη κε πνιιέο ηέηνηεο παξαβνιέο εδίδαζθελ είο απηνύο ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ . ηνλ παίξλνπλ καδί ησλ νη καζεηαί.__ 1. Έηζη θαη αη αξραί ηεο απμήζεσο 21 θαη εμαπιώζεσο ηεο Βθθιεζίαο κνπ θαη ηνπ ππ’ απηήο ζπεηξνκέλνπ είο ηάο ςπράο ησλ αλζξώπσλ ιόγνπ κνπ είλαη αθαλείο θαη άζεκνη. δελ ζα ραζή. όηαλ θαιηεξγεζή είο ηάο επηδεθηηθάο θαξδίαο από ηελ ράξηλ ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. πνύ έπιεαλ καδί κε ην πινίνλ ηνπ Κπξίνπ. από ην νπνίνλ πξνεγνπκέλσο εδίδαζθε ηά πιήζε. Αηόηη κόλε ηεο ε γή θαη ρσξίο ηελ ζπλεξγαζίαλ εθείλνπ. όπσο ήην ν Κύξηνο κέζα είο ην πινίνλ. Καη γίλεηαη κεγάιε αλεκνδάιε. ( Έηζη θαη ε αύμεζηο ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο είο θάζε επηδεθηηθήλ θαξδίαλ. ώζηε θαη εάλ ηόηε δελ εδύλαλην λα θαηαλνήζνπλ κεξηθά. πνύ έζπεηξε ηνλ ζπόξνλ είο ηελ γήλ. Υσξίο παξαβνιήλ δε δελ εδίδαζθελ απηνύο. λα ηά ελζπκώληαη δηά ησλ παξαβνιώλ θαη νη επηδεθηηθνί λα θαηαλνήζνπλ ηαύηα βξαδύηεξνλ. Ο ιόγνο ζα θαξπνθνξήζε θαηά ηξόπνλ κπζηεξηώδε θαη άγλσζηνλ είο ζαο. ( Γ’. θαη όηαλ ε θαξπνθνξία απηή σξηκάζε δηά ηνλ θαζέλα. όηη ε ζπνξά. θπηξώλεη πξνο ηά επάλσ θαη γίλεηαη από όια ηά ιάραλα θαη ηνπο ζάκλνπο κεγαιύηεξνο. πνύ ζπέξλεηαη επάλσ είο ηελ γήλ. θνηκάηαη θαη ζεθώλεηαη λύθηα θαη εκέξαλ ρσξίο λα θάλε ηίπνηε δηά ηελ βιάζηεζηλ θαη αύμεζηλ ηνπ ζπόξνπ. δεκηνπξγεί ηεξαζηίαο θαηαθηήζεηο θαη παξέρεη πξνζηαζίαλ θαη αλάπαπζηλ είο ηάο ςπράο. ξίπηνπλ είο ηάο ςπράο ησλ επηδεθηηθώλ αλζξώπσλ ηνλ ζπόξνλ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη αιεζείαο ).Θενύ είο ηάο θαξδίαο ησλ επηδεθηηθώλ αλζξώπσλ. ΋ηαλ δε είο ηνλ αγξόλ ν θαξπόο παξαδνζή ώξηκνο πξνο ζεξηζκόλ. ( Ούησ θαη ν Κύξηνο ή νη δηάθνλνί ηνπ νη ζπλερίδνληεο ην έξγνλ ηνπ. 35-41 ) Καη όηαλ εβξαδύαζε θαη’ εθείλελ ηελ εκέξαλ. πνύ θαη απηόο ν γεσξγόο δελ εμεύξεη. ε πξόλνηα ηνπ κεγάινπ Γεσξγνύ ζα επηζπλάμε ηνλ θαξπόλ ). ζύκθσλα κε ηελ ηθαλόηεηα πνύ είραλ νη αθξναηαί λα αθνύνπλ θαη δηαηεξνύλ είο ηελ κλήκελ ησλ ηά δηδαζθόκελα. Ήζαλ δε θαη άιια πινηάξηα. ώζηε . πνύ θπηξώλεη από ηνλ ζπόξνλ. πνύ δηά ηνπ θεξύγκαηνο δηαδίδεηαη είο ηάο θαξδίαο ησλ αλζξώπσλ θαη δηά ηεο Βθθιεζίαο εγθαζηδξύεηαη θαη επί ηεο γήο . ιέγεη είο απηνύο ˙ Άο πεξάζσκελ απέλαληη. θαη θάλεη θιάδνπο κεγάινπο. πνύ θξαηεί ην δξέπαλνλ. Καη κε πνίαλ παξαβνιήλ θαη εηθόλα λα παξαβάισκελ ηελ αύμεζηλ θαη επέθηαζηλ απηήο . λα είζζε βέβαηνη. είλαη κηθξόηεξνο από όινπο ηνπο ζπόξνπο ηεο γήο. πνύ ζα θάκεηε είο ηάο ςπράο ησλ επηδεθηηθώλ αλζξώπσλ. πνύ είπε ηάο παξαβνιάο απηάο. Ο ιόγνο δε ηνπ επαγγειίνπ. θαξπνθνξεί πξώηνλ ρόξηνλ. ( Καη ζείο ινηπόλ. Οκνηάδεη ζαλ ηνλ κηθξόλ ζπόξνλ ηνπ ζηλαπηνύ. ν νπνίνο ηελ ώξαλ. Καη έιεγε ˙ Με ηη λα παξνκνηάζσκελ ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ. πιήλ όκσο είλαη βεβαία θαη πξαγκαηηθήλ ). Καη όηαλ ζπαξή. αιιά βαζκεδόλ αη θαηαθηήζεηο ησλ γίλνληαη θαηαπιεθηηθαί. ζαλ λα ξίςε έλαο άλζξσπνο ηνλ ζπόξνλ επί ηεο γήο. δηόηη έρεη κέζα ηνπ δσηηθήλ δύλακηλ. πνύ ζα ζπλερίζεηε ην έξγνλ κνπ. Καη απηόο. ν δηά ηεο νινλέλ εμαπινπκέλεο Βθθιεζίαο θεξπηηόκελνο.

Καη απεθξίζε θαη είπε ˙ Λεγεώλ . εκβήθαλ κέζα είο ηνπο ρνίξνπο. Σνπ είπε δε κε κε βαζαλίζεο. Ώπηόο ηελ θαηνηθίαλ ηνπ είρε κέζα είο ηά κλήκαηα θαη νύηε κε αιύζεηο ζηδεξάο δελ εκπνξνύζε θαλείο λα ηνλ δέζε. Ώθνύ ηόζα ζαύκαηα κε είδαηε λα θάλσ. από ηνλ άλζξσπνλ. Καη έηξεμαλ αζπγθξάηεηα θαη κε καλίαλ ην θνπάδη από ην επάλσ κέξνο ηνπ θξεκλνύ πξνο ηά θάησ είο ηελ ζάιαζζαλ. Καη εβγήθαλ νη θάηνηθνη λα ίδνπλ. Καη αθνύ εθώλαμε κε κεγάιελ θσλήλ.εθηλδύλεπε πιένλ απηό λα βπζηζζή. πνύ έβνζθαλ ηνπο ρνίξνπο. Καη αλήγγεηιαλ ην ζπκβάλ είο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεσο θαη είο απηνύο πνύ έκελαλ είο ηά ρσξάθηα. Καη έιεγαλ κεηαμύ ηνπο ν έλαο είο ηνλ άιινλ ˙ Πνίνο ινηπόλ λα είλαη απηόο . Ήζαλ δε πεξίπνπ δύν ρηιηάδεο νη ρνίξνη . Βίλαη πνιύ κεγαιύηεξνο από ό. πνύ ήην εθεί. Καη αθνύ εζεθώζε. 22 Καη εθνβήζεζαλ θόβνλ επιαβείαο κεγάινλ δηά ηελ παξνπζίαλ θαη ελέξγαηαλ ηεο ζείαο δπλάκεσο. δηόηη θαη ν άλεκνο θαη ε ζάιαζζα ηνλ ππαθνύνπλ.ηη ηνλ εζεσξνύζακελ έσο ηώξα. έθπγαλ. επέπιεμε ηνλ άλεκνλ θαη είπελ είο ηελ ζάιαζζαλ ˙ ΢ώπα . δειαδή ζύληαγκα ζηξαηησηώλ. είο ηελ ρώξαλ ησλ Γεξγεζελώλ. 23 Καη επεηδή απηνί. πνύ ήξρεην από ηά κλεκεία θαη είρε πλεύκα αθάζαξηνλ. Καη πάληνηε λύθηα θαη εκέξαλ είο ηά κλήκαηα θαη είο ηά όξε εμεθνινύζεη λα θσλάδε δπλαηά θαη λα θαηαθόπηε θαη θαηαπιεγώλε ηνλ εαπηόλ ηνπ κε ιηζάξηα. Καη ηνλ εμύπλεζαλ θαη ηνπ είπαλ ˙ Αηδάζθαιε. έπξαηηνλ ηνύην παξά ηνλ κσζαηθόλ λόκνλ.17 Θεξαπεία ηνπ δαηκνληδνκέλνπ ησλ Γεξγεζελώλ. Καη όηαλ ν Εεζνύο εβγήθελ από ην πινίνλ. 1. πώο δελ έρεηε πίζηηλ αθιόλεηνλ. δηόηη απηόο πνιιάο θνξάο είρε δεζή κε ζηδεξά δεζκά είο ηά πόδηα θαη κε αιπζίδαο είο ηά ρέξηα θαη είραλ δηαζπαζζή από απηόλ αη αιπζίδεο θαη είραλ ζπληξηβή ηά δεζκά ησλ πνδηώλ θαη θαλείο δελ είρε ηελ δύλακηλ λα ηνλ δακάζε. Εεζνύ. Ώπηνί δε. ακέζσο ηνλ ζπλήληεζε θάπνηνο άλζξσπνο . λα κε κε βαζαλίζεο θαη κε κε δηώμεο απ’ εδώ. ΢ε εμνξθίδσ ελ νλόκαηη ηνπ Θενύ. πνύ έβνζθε. Καη αθνύ εβγήθαλ από ηνλ άλζξσπνλ ηά πλεύκαηα ηά αθάζαξηα. όηαλ κε έρεηε πιεζίνλ ζαο . Καη είπελ είο απηνύο ˙ Αηαηί είζζε ηόζνλ δεηινί. θαη επλίγνλην κέζα είο ηελ ζάιαζζαλ. ηη είλαη απηό πνύ ζπλέβε. ζύ ην πλεύκα ην αθάζαξηνλ. Καη έρσ απηό ην όλνκα. πνύ έηξεθαλ ηνπο ρνίξνπο. ώζηε λα κε αλεζπρήηε . πνύ έρσ επράξηζηνλ δηακνλήλ. Τηέ ηνπ Θενύ ηνπ Τςίζηνπ . πνύ απεγόξεπελ σο αθάζαξηνλ ην ρνηξηλόλ θξέαο θαη ζπλεπώο επξίζθνλην ελ ηε παξαβάζεη θαη ακαξηία. δηόηη ν Κύξηνο έιεγελ είο απηόλ ˙ Έβγα. είπε ˙ Πνία ζρέζηο ππάξρεη κεηαμύ εκνύ θαη ζνύ θαη ηη δεηείο από εκέ. ν Εεζνύο έδσθελ ακέζσο ηελ άδεηαλ είο ηά δαηκόληα. είλαη ην όλνκά κνπ. δελ ζε κέιεη πνύ ραλόκεζα . 120 ) Καη ήιζνλ είο ην απέλαληη κέξνο ηεο ιίκλεο. . δηόηη εδώ κέζα είκεζα πνιινί. ( Δ’. Καη ηνλ εξώηα ν Εεζνύο ˙ Πνίνλ είλαη ην όλνκά ζνπ . ΋ηαλ δε είδε ηνλ Εεζνύλ από καθξπά. ώζηε λα ηά ράλεηε . ν νπνίνο κε αθήθελ ειεύζεξνλ θαηά ηελ πεξίνδνλ ηνπ παξόληνο αηώλνο. Καη εμεθνινύζεη απηόο λα θνηκάηαη είο ηελ πξύκλελ είο ην επάλσ κέξνο ηνπ ζξαλίνπ . δηά λα έκβσκελ είο απηνύο. Καη παξεθάιεη ηνλ Εεζνύλ πνιύ λα κε ηνπο ζηείιε έμσ από ηελ ρώξαλ εθείλελ. Καη θαηέπεζελ ν άλεκνο θαη έγηλε κεγάιε γαιήλε είο ηελ ζάιαζζαλ. Καη ηνλ παξεθάιεζαλ όινη νη δαίκνλεο θαη ηνπ είπαλ ˙ ΢ηείιε καο είο ηνπο ρνίξνπο . Ήην δε εθεί πιεζίνλ ηνπ όξνπο έλα κεγάιν θνπάδη ρνίξσλ. έηξεμε θαη ηνλ πξνζεθύλεζε. βνπβάζεηη.

Ο Εεζνύο όκσο δελ ην αθήθελ. 24 Καη ηδνύ έξρεηαη έλαο από ηνπο αξρηζπλαγώγνπο. Καη ακέζσο εζηείξεπζε θαη εμεξάλζε ην κέξνο. 21-43 ) Καη όηαλ επέξαζελ ν Εεζνύο κε ην πινίνλ πάιηλ είο ην απέλαληη κέξνο. πνύ έθακελ απηό. Καη έθπγελ εθείλνο. ήιζε κέζα είο ηνλ ιαόλ από πίζσ ηνπ θαη ήγγηζε ην έλδπκά ηνπ. αιιά κάιινλ επήγελ είο ην ρεηξόηεξνλ. εκαδεύζε ιαόο πνιύο πιεζίνλ ηνπ. έξρνληαη από ην ζπίηη ηνπ αξρηζπλαγώγνπ άλζξσπνη θαη είπαλ όηη ε θόξε ζνπ απέζαλε.Καη ήιζαλ πξνο ηνλ Εεζνύλ θαη είδαλ ηνλ δαηκνληδόλελνλ λα θάζεηαη ελδεδπκέλνο θαη κε ζσζηά ηά κπαιά ηνπ. όηη ζα εζεξαπεύεζν. ΢ε παξαθαιώ ινηπόλ λα έιζεο θαη λα βάιεο επάλσ ηεο ηάο ρείξαο ζνπ . επεηδή εγλώξηδε ηελ ζεξαπείαλ. πνύ είδαλ ηά ζπκβάληα. θαη δελ σθειήζε ηίπνηε. ( Δ’. ηά όζα ηνπ έθακελ ν Εεζνύο θαη όινη . πνύ ηνλ εζζάλνλην πνιύ αλώηεξνλ ηνπο. Βλώ δε ν Εεζνύο σκίιεη αθόκε. θαη όηαλ ηνλ είδελ έπεζε γνλαηηζηόο εκπξόο είο ηά πόδηα ηνπ. αιι’ είπελ είο απηόλ ˙ Πήγαηλε είο ην ζπίηη ζνπ πξνο ηνπο ηδηθνύο ζνπ θαη δηεγήζνπ είο απηνύο όζα ζνύ έρεη θάκεη ν Κύξηνο θαη πόζνλ ζε ειέεζε ειεπζεξώζαο ζε από πιήζνο πνιύ δαηκόλσλ. πνύ έπαζρελ από αηκνξξαγίαλ επί έηε δώδεθα. κήπσο πάζνπλ θαη άιιν κεγαιύηεξνλ θαθόλ. Καη επήγε καδί ηνπ θαη ηνλ εθνινύζεη πνιύο ιαόο θαη ηνλ εζηξίκσρλαλ από όια ηά κέξε. θαη ε νπνία πνιιά ππέθεξελ από ηελ θαθήλ ζεξαπείαλ πνιιώλ ηαηξώλ θαη εμώδεπζελ όια. όηη θαη εάλ κόλνλ ηά ελδύκαηά ηνπ εγγίζσ. επεηδή ήθνπζε δηά ηνλ Εεζνύλ. θαη ήξρηζε λα δηαθεξύηηε είο ηάο δέθα ειιεληθάο πόιεηο. 1.18 Θεξαπεία ηεο αηκνξξννύζεο θαη αλάζηαζηο ηεο θόξεο ηνπ Ηάεηξνπ. εάλ ήγγηδεο ην έλδπκά κνπ. όηη εζεξαπεύζε από ηελ βαζαληζηηθήλ αξξώζηηαλ ηεο. είπε ˙ Πνίνο ήγγηζε ηά ελδύκαηά κνπ . πνύ είραλ θηηζζή πξνο αλαηνιάο ηνπ Ενξδάλνπ. Καη ηνπ έιεγνλ νη καζεηαί ηνπ ˙ ΐιέπεηο. λα ηνλ αθνινπζήζε δηά λα κέλε καδί ηνπ. Καη επεηδή εθνβνύλην. δηόηη έιεγε κέζα ηεο. όζα εκπόξεζε λα εμνηθνλνκήζε. πνύ ηεο είρε γίλεη . Καη ακέζσο ν Εεζνύο επιεξνθνξήζε εζσηεξηθώο από ηελ ζείαλ ηνπ θύζηλ ηελ δύλακηλ. Καη εθνβήζεζαλ εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ζαπκαηνπξγνύ απηνύ. πνύ εβγήθελ από απηόλ. όηη ελεξγεί ζαπκαηνπξγηθάο ζεξαπείαο . Ώιι’ ν Εεζνύο παξεηήξεη γύξσ δηά λα ίδε απηήλ. θαη εθαηάιαβελ από ηελ κεηαβνιήλ πνύ επήξε ην ζώκα ηεο. Ώπηόο δε ηεο είπε ˙ Κόξε κνπ. θαη αθνύ εζηξάθε πξνο ηνλ ιαόλ. Ήγγηζε δε ην έλδπκα ηνπ. από ην νπνίνλ έηξερε ην αίκα ηεο . όζνη ηά ήθνπνλ. ζα ζσζώ από ηελ αζζέλεηάλ κνπ. Δ γπλή δε κε θόβνλ θαη ηξόκνλ. θαη ήην θνληά είο ηελ ζάιαζζαλ. Πξνο ηη ελνριείο αθόκε ηνλ Αηδάζθαινλ θαη ηνλ . ζε έρεη ζώζεη από ηελ αζζέλεηάλ ζνπ. απηόλ πνύ είρε πξνηήηεξα ηελ ιεγεώλα. εζαύκαδνλ. δηά λα ζσζή από ηελ αζζέλεηαλ θαη δήζε. ηνλ παξεθάιεη εθείλνο πνύ πξνηήηεξα είρε δαηκνληζζή. Καη κία γπλαίθα. Καη όηαλ ν Εεζνύο εκβήθελ είο ην πινίνλ δηά λα θύγε. ηη ζπλέβε είο ηνλ δαηκνληδόκελνλ θαη δηά ηνπο ρνίξνπο πώο επλίγεζαλ. Καη ηνλ παξεθάιεη πνιύ θαη έιεγελ ˙ όηη ε κηθξά κνπ ζπγαηέξα επξίζθεηαη είο ηά ηειεπηαία ηεο. ε πίζηηο θαη πεπνίζεζηο πνύ είρεο. πνύ ειέγεην Εάεηξνο. ήξρηζαλ λα ηνλ παξαθαινύλ λα θύγε από ηά ζύλνξα ησλ. όηη ν όρινο ζε ζπξώρλεη από όια ηά κέξε θαη ιέγεηο ˙ πνίνο κε ήγγηζε . ήιζε θαη έπεζε γνλαηηζηή εκπξόο ηνπ θαη ηνπ είπελ όιελ ηελ αιήζεηαλ. Καη ηνπο δηεγήζεζαλ εθείλνη. Πήγαηλε είο ην θαιό εηξεληθή θαη ήζπρνο θαη έζν γηα πάληα πγηήο από ην βάζαλόλ ζνπ.

όηαλ ήθνπζε λα ιέγεηαη ν ιόγνο απηόο. όηαλ εμεγεζή είο ηελ ειιεληθήλ γιώζζαλ. 1-6 ) Καη αλερώξεζελ απ’ εθεί θαη ήιζελ είο ηελ παηξίδα ηνπ ηελ Ναδαξέη. θαη εκβαίλεη εθεί. Αηόηη δελ ήην πνιύ κηθξόλ. παξά κόλνλ είο ηελ παηξίδα ηνπ θαη κεηαμύ ησλ ζπγγελώλ ηνπ θαη κεηαμύ απηώλ . κόλνλ εμαθνινύζεη λα πηζηεύεο είο ηελ δύλακίλ κνπ. ηελ νπνίαλ σο δηαθξίλσλ ηά βάζε ηεο θαξδίαο ησλ εύξηζθελ αδηθαηνιόγεηνλ θαη βαξείαλ. ηνπο είπε ˙ Αηαηί κε ηά κνηξνιόγηα ζαο θάλεηε ζόξπβνλ θαη θιαίεηε . παίξλεη καδί ηνπ ηνλ παηέξα ηνπ θνξαζίνπ θαη ηελ κεηέξα θαη ηνπο ηξείο καζεηάο πνύ ήζαλ καδί ηνπ. 1. είο ζε νκηιώ . Καη ηνλ πεξηγεινύζαλ. όηη πνπζελά δελ αξλνύληαη λα ηηκήζνπλ έλα πξνθήηελ . πνύ βιέπνκελ θαη αθνύνκελ. ε απηζηία ησλ εκπόδηδε ηελ ελέξγεηαλ ηεο ζαπκαηνπξγηθήο ηνπ δπλάκεσο θαη δελ εδύλαην εθεί λα θάκε θαλέλ από ηά κεγάια ζαύκαηά ηνπ. Καη ηνπο παξήγγεηιε λα κε παίξλνπλ ηίπνηε είο ηνλ δξόκνλ ηνπο παξά ην πνιύ – πνιύ κίαλ ξάβδνλ κόλνλ ˙ νύηε ζάθθνλ νύηε ςσκί νύηε θάλ ράιθηλα λνκίζκαηα είο ηελ δώλελ ηνπο. αιιά λα πεγαίλνπλ ππνδεκέλνη κε απιά πέδηια. Αελ είλαη απηόο ν καξαγθόο. Καη εκπόξεη ν Κύξηνο κε ηελ απηζηίαλ ησλ. 1. Σν παηδίνλ δελ απέζαλελ. Καη ακέζσο αλεζηήζε ην θνξάζηνλ θαη επεξηπάηεη. ( ΣΤ’. Καη όηαλ ήιζελ ε εκέξα ηνπ ΢αββάηνπ ήξρηζε λα δηδάζθε είο ηελ ζπλαγσγήλ. 7-13 ) Καη πξνζθαιεί ηνπο δώδεθα θαη ήξρηζε λα ηνπο απνζηέιιε είο πεξηνδείαλ δύν δύν . θαη πνιινί πνύ ηνλ ήθνπαλ εζαύκαδαλ θαη έιεγαλ ˙ Ώπό πνύ ήιζαλ είο απηόλ απηά. ιέγεη είο ηνλ αξρηζπλάγσγνλ ˙ Με θνβείζαη. πνύ ηνπ εδόζε. Έιεγε δε είο απηνύο ν Εεζνύο. θαη κε ηελ βνήζεηαλ πνίαο δπλάκεσο γίλνληαη ηέηνηα ζαύκαηα κε ηά ρέξηα ηνπ . Καη ηνπο θαηέιαβελ έθπιεμηο θαη ζαπκαζκόο κεγάινο. Καη λα κε είλαη . ζεκαίλεη ˙ Σν θνξάζηνλ. θαη θόζκνλ. 25 Ο δε Εεζνύο ακέζσο. πνύ κέλνπλ είο ην ζπίηη ηνπ. Καη αθνύ εκβήθελ είο ηνλ νίθνλ. Καη αθνύ έπηαζε ην ρέξη ηνπ παηδίνπ. ην νπνίνλ .βάδεηο είο ηνλ θόπνλ λα έιζε εθεί . Καη έξρεηαη είο ηνλ νίθνλ ηνπ αξρηζπλαγώγνπ θαη βιέπεη ζόξπβνλ. είπε λα δώζνπλ είο απηό λα θάγε. αθνύ έζεζελ επ’ απηώλ ηάο ρείξαο ηνπ. θαη ηη πξάγκα είλαη ε ζνθία απηή. ζήθσ. θαη ηνπο έδηδελ εμνπζίαλ θαη δύλακηλ λα βγάδνπλ από ηνπο πάζρνληαο ηά αθάζαξηα πλεύκαηα. ν πηόο ηεο Μαξίαο. 26 Καη εζθαλδαιίδνλην δη’ απηόλ θαη δελ ήζειαλ λα ηνλ παξαδερζνύλ σο πξνθήηελ . Καη δελ είλαη εδώ καδί καο αη αδειθαί ηνπ . Ώπηόο όκσο αθνύ έβγαιελ έμσ όινπο. ιέγεη είο απηό ˙ « Σαιηζά.20 Απνζηνιή ησλ δώδεθα. Καη πεξηώδεπε ηξηγύξσ είο ηά ρσξηά θαη εδίδαζθε. Καη δελ αθήθε θαλέλα λα ηνλ αθνινπζήζε παξά κόλνλ ηνλ Πέηξνλ θαη ηνλ Εάθσβνλ θαη ηνλ Εσάλλε ηνλ αδειθόλ ηνπ Εαθώβνπ. πνύ έθιαηαλ θαη εκνηξνινγνύζαλ δπλαηά. ( ΣΤ’. Καη ηνπο παξήγγεηιελ απζηεξά θαη έληνλα λα κε κάζε θαλείο ην ζαύκα απηό. Καη επεηδή ην θνξάζηνλ ιόγσ ηεο αζζελείαο ηνπ είρε κείλεη αξθεηάο εκέξαο λεζηηθόλ . θαη ν αδειθόο ηνπ Εαθώβνπ θαη ηνπ Εσζή θαη ηνπ Ενύδα θαη ηνπ ΢ίκσλνο . θνύκη ». όπνπ ήην εμαπισκέλνλ ην παηδίνλ. Καη επεηδή απηνί επίζηεζαλ. αιι’ ήην εηώλ δώδεθα θαη είρελ ειηθίαλ αξθεηήλ. ώζηε λα πεξηπαηή ειεύζεξα. αιιά θνηκάηαη. παξά κόλνλ εζεξάπεπζελ νιίγνπο αξξώζηνπο. αιιά ηνλ παξεθνινύζνπλ κε ππνςίαλ. θαη εθνινύζεζαλ απηόλ νη καζεηαί ηνπ.19 Οη Ναδαξελνί θαη ν Ηεζνύο.

πνύ εζπκβόιηδε ηελ ηαηξηθήλ ράξηλ ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. πνύ από ην κέξνο εθείλν εθόιιεζε θάησ από ηά πόδηα ζαο είο ηά ζαλδάιηά ζαο. Άιινη δε. Καη δη’ απηό ηνλ δηεηήξεη είο ηελ δσήλ ˙ θαη όηαλ ηνλ ήθνπζε θάπνηε είο ηελ θπιαθήλ. 1. πνύ ήην ζύδπγνο ηνπ αδειθνύ ηνπ Φηιίππνπ θαη ν Δξώδεο ηελ επήξε ζύδπγνλ. πνύ ηνλ ζπλεβνύιεπζελ ν Εσάλλεο. ( ΣΤ’. δηά __________λα κε ζρεκαηίδνπλ νη άλζξσπνη δηά ζαο ηδέαλ. όηη είζζε άζηαηνη θαη επηπόιαηνη ή όηη επηδεηείηε ηελ θαινπέξαζηλ. ηά έθακε.ηηδήπνηε ζέιεηο. όηαλ δειαδή ν Δξώδεο δηά ηά γελέζιηά ηνπ έθαλε δείπλνλ είο ηνπο κεγάινπο άξρνληαο θαη είο ηνπο αλσηέξνπο αμησκαηηθνύο ηνπ ζηξαηνύ θαη είο ηνπο 28 πξνύρνληαο ηεο Γαιηιαίαο. πνιιά απ’ εθείλα. ΋ηαλ δε ήθνπζελ ν Δξώδεο απηά.21 Απνθεθάιηζηο Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνύ. όηη ν Εσάλλεο ν βαπηηζηήο αλεζηήζε εθ’ λεθξώλ κε λέαλ απνζηνιήλ θαη κε λέα ραξίζκαηα από ηνλ Θεόλ θαη δη’ απηό αη ππεξθπζηθαί δπλάκεηο ελεξγνύλ δη’ απηνύ. Καη ηεο σξθίζζε. 27 Καη αθνύ εβγήθαλ είο πεξηνδείαλ εθήξπηηνλ είο ηνπο θαηνίθνπο ησλ δηαθόξσλ ρσξίσλ λα κεηαλνήζνπλ. είπελ. είπελ ν βαζηιεύο είο ην θνξάζηνλ ˙ Γήηεζέ κνπ ό. αιιά θαη δηόηη ηνλ εγλώξηδελ σο άλζξσπνλ δίθαηνλ θαη άγηνλ. θαη ζα ζνύ ην δώζσ. όηη είλαη πξνθήηεο ζαλ έλαο από ηνπο πξνθήηαο. έιεγνλ όηη απηόο είλαη ν Διίαο ˙ άιινη δε έιεγνλ. δηόηη έιεγελ ν Εσάλλεο είο ηνλ Δξώδελ. είο δήισζηλ ηνπ όηη δελ επήξαηε ηίπνηε καδί ζαο από απηνύο. Καη όηαλ ήιζελ εκέξα. όηη απηόο είλαη ν Εσάλλεο. δηόηη ν Δξώδεο εθνβείην απηόλ θαη δηά ηνλ ζεβαζκόλ. . ν νπνίνο δή αθόκε. πνύ έδηδελ επθαηξίαλ είο ηελ Δξσδηάδα λα εθηειέζε ην ζρέδηνλ ηεο. Ώπηόο αλέζηε εθ λεθξώλ. ηνλ νπνίνλ εγώ απεθεθάιηζα.ηη θαη εάλ κνύ δεηήζεο έσο ην κηζό βαζίιεηόλ κνπ. θαη νζάθηο ζπλήληα ηνλ Εσάλλελ. Ώπηή δε είπε : Γήηεζε ηελ θεθαιήλ ηνπ Εσάλλνπ ηνπ βαπηηζηνύ. Ώιεζώο ζαο ιέγσ όηη ζα είλαη πεξηζζόηεξνλ επηεηθήο ε ηηκσξία είο ηά ΢όδνκα θαη είο ηά Γόκνξξα θαηά ηελ εκέξαλ ηεο θξίζεσο παξά είο ηελ πόιηλ εθείλελ.ελδεδπκέλνη κε δύν ππνθάκηζα. Αηόηη έγηλε θαλεξόλ θαη γλσζηόλ ην όλνκα ηνπ Εεζνύ. νύηε έρεηε θακκίαλ ζρέζηλ καδί ησλ. Βθείλε δε εβγήθε θαη είπε είο ηελ κεηέξα ηεο ˙ Ση λα δεηήζσ . όηη ζα ζνύ δώζσ ό. ηνλ ήθνπε κε επραξίζηεζηλ. Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ νπνπδήπνηε εκβήηε είο νηθίαλ. Καη όζνη ηπρόλ δελ ζαο δερζνύλ νύηε ζαο αθνύζνπλ. όπσο εθόξνπλ ηά επίζεκα πξόζσπα. όηαλ θεύγεηε απ’ εθεί. Καη έβγαδαλ πνιιά δαηκόληα θαη ήιεηθαλ πνιινύο αξξώζηνπο κε έιαηνλ. Σηλάμαηέ ην δηά λα ρξεζηκεύζε σο δηακαξηπξία θαη έιεγρνο θαηά ησλ αλζξώπσλ απηώλ. Αελ εδύλαην δε ε Δξσδηάο λα θνλεύζε ηνλ Εσάλλελ. θαη εκβήθελ απηή ε ίδηα ε ζπγαηέξα ηεο Δξσδηάδνο. Καη είπελ απηά ν Δξώδεο. όηη δελ ζνύ επηηξέπεηαη από ηνλ λόκνλ ηνπ Θενύ λα έρεο ζύδπγνλ ηελ γπλαίθα ηνπ αδειθνύ ζνπ. εώο όηνπ θύγεηε από ην κέξνο εθείλν. 14-29 ) Καη ήθνπζελ ν βαζηιεύο Δξώδεο πεξί ηνπ Εεζνύ θαη πεξί ησλ έξγσλ απηνύ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ. Έγηλε δε ηνύην αηηία ηεο θπιαθίζεσο ηνπ Εσάλλνπ. δηόηη απηόο ν ίδηνο έζηεηιε θαη ζπλέιαβε ηνλ Εσάλλελ θαη ηνλ έξξηςε δεκέλνλ είο ηελ θπιαθήλ εμ’ αηηίαο ηεο Δξσδηάδνο. θαη ήξεζελ είο ηνλ Δξώδε θαη είο ηνπο θαζηζκέλνπο καδί ηνπ είο ην ηξαπέδη. θαη ηνπο εζεξάπεπαλ. θαη ερόξεπζε ρνξόλ άζεκλνλ θαη πνιύ εμεπηειηζκέλνλ. εθεί λα κέλεηε. πνύ ηνπ είρελ ν ιαόο. Καη έιεγελ ν Δξώδεο. ηηλάμαηε θαιά σο αθάζαξηνλ θαη κνιπζκαηηθόλ ην ρώκα. πνύ εζύγρπδαλ ηνλ Εεζνύλ κε ηνπο παιαηνύο πξνθήηαο. Δ δε Δξσδηάο εθξάηεη κέζα ηεο κίζνο θαη’ απηνύ θαη ήζειε λα ηνλ θνλεύζε θαη δελ εδύλαην. πνύ έιεγαλ νη δηάθνξνη δηά ηνλ Εεζνύλ.

Πνύ λα εύξσκελ ην ηόζνλ ρξήκα . όηη ν ηόπνο είλαη έξεκνο θαη ε ώξα είλαη πιένλ πεξαζκέλε. εζήθσζε ηά κάηηα ηνπ είο ηνλ νπξαλόλ θαη επραξίζηεζε θαη επεθαιέζζε ηνλ Θεόλ θαη εηεκάρηζε ηά ςσκηά θαη έδηδελ είο ηνπο καζεηάο ηνπ λα ηά βάινπλ εκπξόο ησλ. Καη κνινλόηη ειππείην πνιύ λα ζαλαηώζε ηνλ Εσάλλελ. δηά λα ππάγνπλ είο ηάο αγξνηηθάο θαηνηθίαο θαη ηά ρσξηά. Καη αθνύ επέξαζε πιένλ ώξα πνιιή. Καη ήζαλ νκάδεο από εθαηόλ θαη από πελήθνληα αλζξώπνπο ε θάζε κία. δηόηη ήζαλ πνιινί απηνί . Βθείλνο δε απεθξίζε θαη είπε ˙ Αώζαηέ ηνπο ζείο λα θάγνπλ. Καη όηαλ εβγήθελ ν Εεζνύο από ην κνλαρηθόλ κέξνο πνύ ήην. Καη είπελ είο απηνύο ˙ Έιζεηε ηδηαηηέξσο κόλνη ζαο ζείο είο έξεκνλ θαη ήζπρνλ ηόπνλ θαη μεθνπξαζζήηε εθεί νιίγνλ. Πεγαίλεηε λα ίδεηε. δελ εζέιεζε λα ηεο αξλεζή θαη λα αζεηήζε ηελ ππόζρεζηλ ηνπ. Καη αθνύ είδαλ ηη είραλ . είπνλ ˙ Έρνκελ πέληε ςσκηά θαη δύν ςάξηα. . θαη ηά δύν ςάξηα ηά εκνίξαζελ είο όινπο. πνύ εθάζελην καδί ηνπ είο ην ηξαπέδη.Καη εκβήθελ εθείλε ακέζσο βηαζηηθά είο ηνλ βαζηιέα θαη εδήηεζε ιέγνπζα ˙ Θέισ λα κνύ δώζεο απηήλ ηελ ώξαλ θαη ρσξίο ρξνλνηξηβήλ ηελ θεθαιήλ Εσάλλνπ ηνπ βαπηηζηνύ. Σνπο ζπλέζηεζε δε ηνύην. πνύ ήξρνλην θαη έθεπγαλ θαη δελ επθαίξνπλ ν Εεζνύο θαη νη καζεηαί ηνπ νύηε λα θάγνπλ. ( ΣΤ’. πνύ είλαη ηξηγύξσ. Καη όηαλ ήθνπζαλ ηνύην νη καζεηαί ηνπ Εσάλλνπ. Καη όηαλ αλερώξνπλ. Καη έηξεμαλ καδί εθεί από όιαο ηάο ηξηγύξσ πόιεηο θαη αθνύ πεδνί δηέηξεμαλ ηνλ γύξνλ ηεο ιίκλεο θαη δηέβεζαλ ηνλ Ενξδάλελ. Αηόηη δελ έρνπλ ηη λα θάγνπλ. θαηέθζαζαλ ηνπο καζεηάο θαη ζπλεζξνίζζεζαλ πιεζίνλ ηνπ Εεζνύ. Αηάιπζέ ηνπο. Καη αθνύ επήξε ηνπο πέληε άξηνπο θαη ηά δύν ςάξηα. ηνλ επιεζίαζαλ νη καζεηαί θαη ηνπ είπαλ. ζαλ πξόβαηα πνύ δελ έρνπλ πνηκέλα. αη νπνίαη επάλσ είο ηελ πξαζηλάδα σκνίαδαλ πξνο θπηεπκέλα ηεηξάγσλα θήπσλ. ήζαλ δε παξόληεο θαη απηνί . ηνπο είδαλ θαη ηνπο αλεγλώξηζαλ πνιινί.22 Πνιιαπιαζηαζκόο ησλ πέληε άξησλ θαη ησλ δύν ηρζύσλ . ήιζνλ θαη εζήθσζαλ ην ιείςαλόλ ηνπ θαη ην έβαιαλ κέζα είο κλεκείνλ. Καη ακέζσο ν βαζηιεύο έζηεηιελ έλα ζηξαηηώηελ από ηνπο ζσκαηνθύιαθάο ηνπ κε ηελ δηαηαγήλ λα θέξε ηελ θεθαιήλ ηνπ ηνπ Εσάλλνπ. Καη εμαπιώζεζαλ νκάδεο θαλνληθαί. Καη ήξρηζε λα ηνπο δηδάζθε δηά πνιιώλ. είο ηνπο νπνίνπο δελ ήζειε λα παξνπζηαζζή ςεύηεο θαη επίνξθνο. Ώπηόο δε επήγε θαη ηνλ απεθεθάιηζε είο ηελ θπιαθήλ θαη έθεξε κέζα είο πηάην ηελ θεθαιήλ ηνπ Εσάλλνπ θαη ηελ έδσθελ είο ην θνξάζηνλ θαη ην θνξάζηνλ ηελ έδσθελ είο ηελ κεηέξα ηεο. 1. ρσξίο λα είπνπλ ηίπνηε είο ηά πιήζε ηνπ ιανύ. θαη λα αγνξάζνπλ ςσκηά δηά λα θάγνπλ. Ώπηόο δε ηνπο είπε ˙ Πόζα ςσκηά έρεηε . Καη ηνπο δηέηαμε λα ηνπο θαζίζνπλ όινπο επάλσ είο ην ρισξόλ ρνξηάξη παξέαο παξέαο. είδε πνιύλ ιαόλ θαη ηνπο ζπλεπάζεζε πνιύ. 29 Καη έθπγαλ κε ην πινίνλ είο έξεκνλ ηόπνλ απηνί. 30-44 ) Καη ζπλαζξνίδνληαη από ηελ πεξηνδείαλ νη Ώπόζηνινη πιεζίνλ ηνπ Εεζνύ θαη αλέθεξαλ είο απηόλ όια. δηόηη ήζαλ εγθαηαιειεηκέλνη θαη ρσξίο πλεπκαηηθήλ θαζνδήγεζηλ. Καη ν βαζηιεύο θαηειππήζε δηόηη είρε βάιεη όξθνπο. δειαδή θαη όζα έξγα θαη ζαύκαηα έθακαλ θαη όζα εδίδαμαλ. Καη απηνί ηνπ είπαλ ˙ Να ππάγσκελ εκείο θαη λα αγνξάζσκελ ςσκηά αμίαο δηαθνζίσλ ρξπζώλ δξαρκώλ θαη λα ηνπο δώζσκελ λα θάγνπλ .

Καηά δε ην ηειεπηαίνλ ηξίσξνλ ηεο λπθηόο.25 Αη παξαδόζεηο ησλ πξεζβπηέξσλ δελ θαηαιύνπλ ηνλ λόκνλ. Καη νπνπδήπνηε θαη αλ έκβαηλαλ είο ρσξία ή είο πόιεηο ή είο εμνρηθνύο ζπλνηθηζκνύο. Καη όζνη ηελ ήγγηδνλ. είλαη θάληαζκα. 45-52 ) Καη ακέζσο ν Εεζνύο δηά λα κε παξαζπξζνύλ νη καζεηαί από ηνλ ελζνπζηαζκόλ ηνπ ιανύ.24 Πνιιαί νκαδηθαί ζεξαπείαη. αλερώξεζελ είο ην όξνο λα πξνζεπρεζή. ηνπηέζηη κε ηά ρέξηα πνύ δελ είραλ λίςεη. ( Ε’. ην πινίνλ ήην είο ην κέζνλ ηεο ιίκλεο. δώδεθα θνθίληα γεκάηα. ακέζσο νη θάηνηθνη ηεο ρώξαο εθείλεο ηνλ αλεγλώξηζαλ. 30 1. Καη έβγαιαλ θξαπγήλ ηξόκνπ. 53-56 ) Καη αθνύ επέξαζαλ δηά κέζνπ ηεο ιίκλεο. Ώιι’ ε δηάλνηά ησλ ήηαλ παρπιή θαη βξαδπθίλεηνο.__ 1. όηη ήιζε. δηόηη ν άλεκνο ήην ελαληίνο. ζαλ λα ήην απηή μεξά.23 Ο Ηεζνύο πεξηπαηεί επί ηεο ζαιάζζεο. Ββαζαλίδνλην δε . εώο όηνπ απηόο δηαιύζε ηά πιήζε ηνπ ιανύ. Καη ακέζσο ν Εεζνύο ηνπο σκίιεζε θαη ηνπο είπε ˙ Έρεηε ζάξξνο ˙ εγώ είκαη ˙ κε θνβείζζε. Καη εθπξηεύζε ην εζσηεξηθόλ ηνπο από ππεξβνιηθήλ έθζηαζηλ. πνύ ήιζαλ από ηά Εεξνζόιπκα. 1. Έβγαιαλ δε όινη ηελ θξαπγήλ απηήλ. θαη από ηά ςάξηα εκάδεπζαλ πεξηζζεύκαηα. θαηέθξηλαλ θαη εκέκθζεζαλ ηελ πξάμηλ. όπνπ ήθνπαλ όηη ήην εθεί ν Εεζνύο. θαη άξρηζαλ λα πεξηθέξνπλ επάλσ είο ηά θξεββάηηα ηνπο αξξώζηνπο από ην έλ κέξνο είο ην άιιν. δηόηη όινη ηνλ είδαλ θαη εηαξάρζεζαλ. Καη εζαύκαδνλ. Καη όηαλ είδαλ κεξηθνύο από ηνπο καζεηάο ηνπ λα ηξώγνπλ ςσκί κε ρέξηα αθάζαξηα .ηη εζζάλνλην. ηνπο ελάγθαζε λα έκβνπλ είο ην πινίνλ θαη λα πεξάζνπλ πξνηήηεξα από απηόλ είο ην απέλαληη κέξνο ηεο ιίκλεο. Ώπηνί δε. Καη εζήθσζαλ θνκκάηηα. δηόηη νη Φαξηζαίνη θαη όινη νη Ενπδαίνη. είο ηελ ΐεζζαηδάλ. επεηδή δελ είραλ ιάβεη αθόκε ηνλ θσηηζκόλ ηνπ Πλεύκαηνο. Καη απηνί. ώζηε δελ εδύλαλην λα εθθξάζνπλ ό. 31 Καη όηαλ απηνί εβγήθαλ από ην πινίνλ. πνύ έβιεπαλ. εάλ δελ λίςνπλ ηά ρέξηα ησλ θαη δελ θαζαξίζνπλ κε ηελ ππγκήλ ηνπ θάζε ρεξηνύ ηελ παιάκελ θαη ηά δάθηπια . όηε παξειάκβαλε ηελ ζηξαηησηηθήλ θξνπξάλ ην ηέηαξηνλ ηκήκα ησλ ζθνπώλ. όηαλ ηνλ είδαλ λα πεξηπαηή επάλσ είο ηελ ζάιαζζαλ. ( ΣΤ’. Καη ήζειε λα ηνπο πξνζπεξάζε. ήιζνλ είο ηελ ρώξαλ Γελλεζαξέη θαη αγθπξνβόιεζαλ εθεί. εηνπνζέηνπλ είο ηάο αγνξάο ηνπο αζζελείο θαη ηνλ παξεθάινπλ λα εγγίζνπλ έζησ θαη ηελ άθξαλ ηνπ εμσηεξηθνύ ηνπ ελδύκαηνο. Καη αθνύ ηνπο απεραηξέηηζελ. Θαπκάδνπλ όκσο ηώξα πάξα πνιύ. ( ΣΤ’. θαη έηξεμαλ γύξσ είο όιελ εθείλελ ηελ πεξηθέξεηαλ δηαδίδνληεο ηελ είδεζηλ. πνύ ήζειε λα ηνλ αλαθεξύμε βαζηιέα. ήζαλ πέληε ρηιηάδεο άλδξεο. δηόηη δελ εθαηάιαβαλ. Καη όηαλ εβξάδπαζε θαιά. ηη είρε γίλεη κε ηά ςσκηά θαη δελ είραλ εθηηκήζεη θαηά βάζνο ην ζαύκα εθείλν. θαη απηόο ήην κνλαρόο επί ηεο μεξάο. πνύ έθαγαλ ηνπο άξηνπο. ελόκηζαλ όηη απηό ην πξσηνθαλέο.Καη έθαγαλ όινη θαη ερόξηαζαλ. Σελ θαηέθξηλαλ δε. 1-13 ) Καη εκαδεύζεζαλ πιεζίνλ ηνπ νη Φαξηζαίνη θαη κεξηθνί από ηνπο γξακκαηείο. κνινλόηη πξό νιίγνπ είρε θάκεη ν Εεζνύο θαη ην άιιν θαηαπιεθηηθόλ ζαύκα. εζώδνλην από ηελ αζζέλεηάλ ησλ. έξρεηαη πξνο απηνύο ν Εεζνύο πεξηπαηώλ επάλσ είο ηελ ζάιαζζαλ. Καη αλέβε πιεζίνλ ηνπο είο ην πινίνλ θαη εζύραζελ ν άλεκνο. πνύ επεξίζζεπζαλ. Έπξεπε βέβαηα λα ην είραλ θαηαιάβεη. Καη ηνπο είδε λα βαζαλίδσληαη κε ηά θύκαηα θαζώο επξνρώξνπλ.

δηόηη ν Μσπζήο θαηά ζείαλ έκπλεπζηλ θαη νδεγίαλ είπε ˙ Τίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηελ κεηέξα ζνπ θαη εθείλνο . πνύ ζα είπσ θαη πξνζέμαηε λα ην θαηαιάβεηε. 32 Καη ιέγσ. Καη άιια πνιιά ππάξρνπλ. Καη θάλαηε πνιιά ζαλ θαη απηό . άο αθνύε. δελ εκπνξεί λα ηνλ κνιύλε θαη λα ηνλ θάκε βέβεινλ ζξεζθεπηηθώο . πνύ βγαίλνπλ από απηόλ θαη ηελ κνιπζκέλελ θαξδίαλ ηνπ. πξέπεη ρσξίο άιιν λα ζαλαηώλεηαη. δηόηη αθήζαηε ηελ εληνιήλ ηνπ Θενύ θαη θξαηείηε ηελ παξάδνζηλ ησλ αλζξώπσλ. ( Ε’. αιιά ηξώγνπλ ην ςσκί κε ρέξηα άληπηα . Ώπηόο δε απεθξίζε θαη είπελ είο απηνύο. ΋πνηνο έρεη θσηηζκέλνλ λνύλ θαη απηηά πλεπκαηηθά. ζεσξείηε ηνύηνλ δεζκεπκέλνλ από ην ηάμηκνλ απηό θαη δελ ηνλ αθίλεηε πιένλ λα θάκε ηίπνηε πξνο όθεινο θαη βνήζεηαλ ηνπ παηξόο ηνπ ή ηεο κεηξόο ηνπ. 33 Καη ιέγεη είο απηνύο ˙ Έηζη ζαλ ην πνιύ πιήζνο είζζε θαη ζείο αλίθαλνη λα ελλνήζεηε ηελ αιήζεηαλ κ πνύ είπα . ην νπνίνλ κπνξεί λα ηνλ θάκε βέβεινλ θαη ζξεζθεπηηθώο αθάζαξηνλ. επεηδή δηδάζθνπλ δηδαζθαιίαο. θαζώο έρεη γξαθή ˙ Απηόο ν ιαόο κε ηά ρείιε κε ηηκά. πνύ είπε. Λέγσ δε. δελ ηξώγνπλ. πνύ απ’ έμσ εηζάγεηαη δηά ηνπ ζηόκαηνο κέζα είο ηνλ άλζξσπνλ. ηνλ εξώηεζαλ νη καζεηαί δηά ηελ ζεκαζίαλ ηνπ αζαθνύο θαη δπζθνινλνήηνπ ιόγνπ. όηη νξζώο θαη αιεζώο επξνθήηεπζε ηαύηα δηά ζαο ν ΔζαΎαο. Καη ην θάλνπλ απηό θπιάηηνληεο ηελ παξάδνζηλ ησλ παιαηνηέξσλ δηδαζθάισλ. δηά λα θπιάμεηε ηελ παξάδνζίλ ζαο. 1. πνύ αθνύνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ζπγρξόλσο θαηαλννύλ απηά πνύ ιέγσ. πνύ είλαη παξαγγέικαηα θαη εληνιαί αλζξώπσλ θαη όρη ηδηθαί κνπ. όηη θάζε ηη. Καη όηαλ έθπγελ από ην πιήζνο θαη εκβήθελ είο ην ζπίηη. Καη όηαλ επηζηξέθνπλ από ηελ αγνξάλ. πνύ ιέγεη θαθόλ ιόγνλ ή ύβξηλ είο ηνλ παηέξα ηνπ ή ηελ κεηέξα ηνπ. δηόηη δελ πεγαίλεη ηνύην κέζα είο ηελ θαξδίαλ θαη ηνλ εζσηεξηθόλ άλζξσπνλ. ηά νπνία έθ παξαδόζεσο παξέιαβνλ λα θπιάηηνπλ. 14-23 ) Καη αθνύ πξνζεθάιεζελ όινλ ηνλ ιαόλ. ηνπο είπελ ˙ Ώθνύζαηε όινη απηό. Αελ ππάξρεη ηίπνηε από όζα παίξλεη απ’ έμσ ν άλζξσπνο. Ώιι’ εθείλα. αιιά πεγαίλεη είο ηελ θνηιίαλ θαη ην πεξηηηόλ θαη άρξεζηνλ κέξνο ηνπ θαγεηνύ απνβάιιεηαη είο ηνλ θνπξώλα θαη έηζη αθίλεη θαζαξά . θαη εηζάγεη κέζα ηνπ δηά ηεο ηξνθήο. ΢είο όκσο ιέγεηε ˙ εάλ έλαο άλζξσπνο είπε είο ηνλ παηέξα ηνπ ή ζηελ κεηέξα ηνπ ˙ Άο είλαη θνξβάλ. Έπεηηα ηνλ εξσηνύλ νη Φαξηζαίνη θαη νη γξακκαηείο ˙ Αηαηί νη καζεηαί ζνπ δελ ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζηλ ησλ παιαηνηέξσλ δηδαζθάισλ. Ψεύηηθα δε θαη αλώθεια κε ιαηξεύνπλ. Αελ εκπνξεί δε λα ηνλ θάκε βέβεινλ. Αελ θαηαιαβαίλεηε αθόκε.ηνπ άιινπ. ηνπηέζηη άο είλαη δώξνλ θαη αθηέξσκα είο ηνλ Θεόλ εθείλν. δειαδή πιύζεηο κέζα είο άθζνλνλ λεξόλ πνηεξίσλ θαη κεγαιπηέξσλ αγγείσλ θαη ραιθσκάησλ θαη θαλαπέδσλ ηεο ηξαπεδαξίαο. Καη ηνπο έιεγελ ˙ Ωξαία θαη κε πάζαλ επθνιίαλ παξαβαίλεηε ηελ εληνιήλ ηνπ Θενύ . πνύ ζαο είπα. όηη παξαβαίλεηε ηελ εληνιήλ ηνπ Θενύ. δελ ηξώγνπλ. εάλ δελ βνπηερζνύλ νιόθιεξνη είο ην λεξόλ. πνύ ζέιεηο λα ιάβεο σο σθέιεηαλ θαη βνήζεηαλ από εκέ. Καη αθπξώλεηε ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ κε ηελ παξάδνζίλ ζαο.26 Τη θαζηζηά ηνλ άλζξσπνλ αθάζαξηνλ. ηνπηέζηη βνπηάηε είο ην λεξόλ ηά αγγεία θαη ηά πνηήξηα θαη άιια παξόκνηα ηέηνηα θάλεηε πνιιά. εθείλα είλαη πνύ θάλνπλ ηνλ άλζξσπνλ αθάζαξηνλ θαη βέβεινλ. όηη θαιά επξνθήηεπζελ ν ΔζαΎαο δηά ζαο ηνπο ππνθξηηάο. ηελ νπνίαλ ζείο νη λνκνδηδάζθαινη από γελεάο είο γελεάλ παξεδώθαηε. ε θαξδία ηνπο όκσο απέρεη καθξπά από εκέ.

θινπαί. είο ηνπο εζληθνύο δειαδή θαη εηδσινιάηξαο.όια ηά θαγεηά. πήγαηλε παξεγνξεκέλε θαη εηξεληθή. ε νπνία ζα δηεπθόιπλε ην ζαύκα ηεο ζεξαπείαο ηνπ. ν Εζξαήι. εύξε ηελ ζπγαηέξα ηεο. Καη αθνύ εζήθσζε ηά κάηηα ηνπ είο ηνλ νπξαλόλ. Με θζάλεη έλα ςύρνπινλ από ηελ ηξάπεδαλ ηελ ηδηθήλ ζνπ. εζηέλαμελ εθ ζπκπαζείαο πξνο ηά βάζαλα ησλ αλζξώπσλ. Καη ηνπο παξήγγεηιε λα κε είπνπλ ηίπνηε είο θαλέλα δηά ην ζαύκα ηνύην. κνρζεξίαη θαη θαθίαη. παληόο είδνπο αδηθίαη. Καη πάιηλ αθνύ εβγήθελ από ηά ζύλνξα ηεο Σύξνπ θαη ΢ηδώλνο. δειαδή εηδσινιάηξηο. κάηη θζνλεξόλ θαη θαθόλ. αιιά δελ εκπόξεζε λα θξπβή. 1. πνύ άιινηε ήην αλύζερνο θαη δελ εδύλαην λα ππλώζε. 34 Βθείλε δε απεθξίζε θαη ηνπ είπε ˙ Ναη. Αηόηη δελ είλαη ζσζηό λα πάξε θαλείο ην ςσκί ησλ παηδηώλ θαη λα ην ξίςε είο ηά ζθπιάθηα. εζηθή παξαιπζία θαη αθξάηεηα. δηά λα δώζε είο ηνλ θσθάιαινλ λα θαηαιάβε. βιαζθεκία. πνξλείαη. Κύξηε ˙ δέρνκαη. απάηαη. Αηόηη όηαλ ήθνπζε δη’ απηόλ θάπνηα γπλαίθα. εθείλν κνιύλεη θαη θάλεη βέβεινλ ηνλ άλζξσπνλ. ώζηε λα δηεγεξζή ε πίζηηο ηνπ. Καη είπελ είο απηήλ ˙ δη’ απηόλ ηνλ ιόγνλ. όηη ήιζελ εθεί. λα έρε πιένλ βγή. ( Ε’. ΋ζνλ όκσο απηόο έδηδε ηέηνηεο παξαγγειίεο. ήιζε θαη έπεζε γνλαηηζηή εκπξόο είο ηά πόδηα ηνπ. κνηρείαη. Καη αθνύ ηνλ επήξελ από ην πιήζνο ηδηαηηέξσο. Σν δαηκόληνλ έρεη βγή από ηελ ζπγαηέξα ζνπ. όηη είκαη ζθπιάθη. θαη ΢πξνθνηλίθηζζα θαηά ηελ θαηαγσγήλ θαη ηελ παηξίδα. θαη ην δαηκόληνλ . θαη είπε πξνο απηόλ ˙ Βθθαζά. Καη θέξνπλ είο απηόλ θάπνηνλ θσθόλ. ηόζνλ πεξηζζόηεξνλ δηεθήξπηηνλ εθείλνη ηά ζαπκαζηά έξγα ηνπ. ν εθιεθηόο δειαδή ιαόο ηνπ Θενύ. κε ην άθξνλ ηνπ δαθηύινπ ηνπ αιεηκκέλνλ κε ηνλ ζίειόλ ηνπ ήγγηζε ηελ γιώζζαλ ηνπ αξξώζηνπ. θόλνη. ην νπνίνλ κεηαθξαδόκελνλ ζεκαίλεη δηαλνίρζεηη. πνύ εμέιεμε πξνο δηακνλήλ ηνπ. δελ ήζειε λα γίλε γλσζηόλ . πνύ δελ εδύλαην νκηιήζε. δηόηη είο ηελ θαξδίαλ θαη’ αξράο θπηξώλνπλ σο ινγηζκνί θαη επηζπκίαη θαη απνθάζεηο. Καη όηαλ επήγελ είο ην ζπίηη ηεο. ηξέιια θαη ακπαινζύλε. έβαιελ ν Εεζνύο ηά δάθηπιά ηνπ είο ηά απηηά ηνπ ηνπ αξξώζηνπ θαη αθνύ έπηπζε. Ώιιά θαη ηά ζθπιάθηα θάησ από ην ηξαπέδη ηξώγνπλ από ηά ςίρνπια ησλ παηδηώλ. πνύ ηελ γελλά ν ζθνηηζκόο ηεο ακαξηίαο. Ο δε Εεζνύο ηεο είπελ ˙ Άθεζε πξώηνλ λα ρνξηαζζνύλ ηά ηέθλα. ηη επξόθεηην λα ηνπ θάκε. ΋ια απηά ηά θαθά βγαίλνπλ από κέζα. πνύ ζπλεθξάηεζελ ν νξγαληζκόο. ηελ ζύλεζίλ ζνπ θαη ηελ πίζηηλ ζνπ. πνύ πξνέξρνληαη εθ ηεο πιενλεμίαο. ήιζε πξνο ηελ λνηηναλαηνιηθήλ αθξνγηαιηάλ ηεο ζαιάζζεο ηεο Γαιηιαίαο δηά κέζνπ ησλ ζπλόξσλ ηεο Αεθαπόιεσο. πνύ ηελ θαηείρε. Έιεγε δε όηη εθείλν πνύ βγαίλεη έμσ από ην εζσηεξηθόλ ηνπ αλζξώπνπ. θαη ηνλ παξαθαινύλ λα βάιε επ’ απηνύ ηελ ρείξα ηνπ.27 Θεξαπεία ηεο ζπγαηξόο ηεο Χαλαλαίαο θαη ηνπ θσθνύ κνγηιάινπ. Καη ακέζσο ήλνημαλ ηά απηηά ηνπ θαη ειύζε ην δέζηκνλ ηεο γιώζζεο ηνπ θαη σκίιεη θαζαξά θαη ειεύζεξα. Αηόηη από κέζα από ηελ θαξδίαλ ησλ αλζξώπσλ βγαίλνπλ αη θαθαί ζθέςεηο θαη απνθάζεηο. . Καη ηνλ παξεθάιεη λα βγάιε από ηελ ζπγαηέξα ηεο ην δαηκόλην. ππεξεθάλεηα. εμαπισκέλελ ήζπρα είο ην θξεββάηη. θαη απηά θάλνπλ αθάζαξηνλ ηνλ άλζξσπνλ. Ήην δε ε γπλαίθα εθείλε Βιιελίδα θαηά ηελ ζξεζθείαλ. ηεο νπνίαο ε κηθξά ζπγαηέξα είρε πλεύκα αθάζαξηνλ. 24-37 ) Καη απ’ εθεί εζεθώζε θαη επήγελ είο ηά ζύλνξα ηεο Σύξνπ θαη ΢ηδώλνο ˙ θαη αθνύ εκβήθελ είο ην ζπίηη. πνύ δεηθλύεη ηελ ηαπείλσζίλ ζνπ.

αιιά 36 δηόηη κε πνλεξίαλ ήζειαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ ζαπκαηνπξγηθήλ ηνπ δύλακηλ . Καη ν Εεζνύο σο Θεάλζξσπνο εγλώξηζε ηνπο απνθξύθνπο δηαινγηζκνύο ησλ θαη ηνπο . ν νπνίνο δίδεη όια ηά αγαζά. θαη απηνί ηά έζεζαλ εκπξόο είο ην πεηλαζκέλνλ πιήζνο ηνπ ιανύ. Έθαγαλ δε όινη θαη ερνξηάζζεζαλ θαη εζήθσζαλ πεξηζζεύκαηα από ηά θνκκάηηα επηά κεγάια θνθίληα. Καη ακέζσο εκβήθελ είο ην πινίνλ καδί κε ηνπο καζεηάο ηνπ θαη ήιζελ είο ηά κέξε Ααικαλνπζά. Καη αθνύ επήξελ είο ηάο ρείξαο ηνπ ηνπο επηά άξηνπο. όρη δηόηη είραλ δηάζεζηλ λα πηζηεύζνπλ. 1-10 ) Καη’ εθείλαο ηάο εκέξαο ήην πάιηλ πάξα πνιύο ιαόο θαη επεηδή δελ είραλ ηη λα θάγνπλ. 1. πξνζεθάιεζελ ν Εεζνύο ηνπο καζεηάο ηνπ θαη ιέγεη είο απηνύο ˙ ΢πκπαζώ πνιύ ηνλ ιαόλ. πνύ γεηηνλεύνπλ πξνο ηελ Μαγδαιά. Καη είο ηνπο θσθνύο δίλεη ηελ αθνήλ θαη ηνπο θάλεη λα αθνύνπλ θαη είο ηνπο άιάινπο δίλεη ηελ δύλακηλ λα νκηινύλ. ηνπο έζηεηιελ είο ηά ζπίηηα ησλ. Καη αθνύ ηνπο άθεζελ. δειαδή είο ηελ αλαηνιηθήλ αθξνγηαιηάλ ηεο. πνύ λα δεηθλύε θαη πηζηνπνηή ηελ απνζηνιήλ κνπ. Βλ ηώ κεηαμύ δε ηνπο επέζηεζελ ν Κύξηνο ηελ πξνζνρήλ θαη ηνπο έιεγελ ˙ αλνίμαηε ηά κάηηα ζαο θαη πξνζέρεηε από ηελ θαθήλ επίδξαζηλ ηεο ππνθξηηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φαξηζαίσλ θαη ηεο θνζκηθόηεηνο ηνπ Δξώδνπ. επραξίζηεζε ηνλ Παηέξα ηνπ. Καη ηνπο εξώηα ˙ Πόζα ςσκηά έρεηε . ή όπσο ην πύξ. όηη δελ ζα δνζή ζαύκα ηέηνην είο ηελ γελεάλ απηήλ. Αηόηη κεξηθνί από απηνύο έρνπλ έιζεη από καθξπά θαη πξόθεηηαη θαηά ζπλέπεηαλ λα πεδνπνξύζνπλ πνιύ.28 Πνιιαιπιαζηαζκόο ησλ επηά άξησλ είο ηελ έξεκνλ. Καη απεθξίζεζαλ είο απηόλ νη καζεηαί ˙ Ώπό πνύ ζα εκπνξέζε θαλείο εδώ είο ηελ έξεκνλ λα ρνξηάζε κε ςσκηά απηνύο. Ήζαλ δε εθείλνη. Καη ειεζκόλεζαλ νη καζεηαί λα πάξνπλ καδί ηνπο άξηνπο θαη δελ είραλ καδί ηνπο είο ην πινίνλ θαλέλ άιιν ηξόθηκνλ παξά κόλνλ έλαλ άξηνλ. Καη αθνύ έθαγαλ. Μεηά βεβαηόηεηνο ζαο ιέγσ. ( Ζ’. θαη έθνςε ηά ςσκηά θαη έδηδελ είο ηνπο καζεηάο ηνπ δηά λα ηά παξαζέηνπλ. πνύ θαηέβαζελ ν Διίαο από ηνλ νπξαλόλ. πνύ δελ εδπκώζεζαλ κε πξνδύκη αλαπηαζκέλνλ είο ζπίηη ησλ Φαξηζαίσλ. πνύ έθαγαλ. 1121 ) Καη εβγήθαλ νη Φαξηζαίνη θαη ήξρηζαλ λα ζπδεηνύλ καδί ηνπ θαη ηνπ εδήηνπλ λα ηνπο επηδείμε ζεκάδη θαη ζαύκα έθηαθηνλ από ηνλ νπξαλόλ. Καη είρνλ θαη νιίγα ςαξάθηα. Καη αθνύ αλεζηέλαμελ από ηά βάζε ηεο ςπρήο ηνπ δηά ηελ ζθιεξόηεηα θαη πώξσζίλ ησλ είπε ˙ Πξνο ηη ε γελεά απηή ε άπηζηνο θαη ζθιεξά δεηεί ζαύκα. πνύ σκνηάδνπλ κε θαθό πξνδύκη. πνύ εδόζε είο ηελ έξεκνλ δηά κεζηηείαο ηνπ Μσπζέσο. Καη παξήγγεηιελ είο ην πιήζνο ηνπ ιανύ λα θαζήζνπλ είο ηελ γήλ.Καη εζαύκαδελ ν θόζκνο πάξα πνιύ θαη έιεγαλ ˙ ΢σζηά θαη ιακπξά ηά έθακελ όια. πεξίπνπ ηέζζαξεο ρηιηάδεο. είπε λα παξαζέζνπλ θαη απηά. αθνύ δελ πξόθεηηαη λα πηζηεύζε . Ώπηνί δε είπνλ ˙ επηά. ( Ζ’. 35 1. δηόηη επί ηξείο εκέξαο ηώξα κέλνπλ πιεζίνλ κνπ θαη δελ έρνπλ ηη λα θάγνπλ. Καη εάλ ηνπο δηαιύζσ θαη ηνπο ζηείισ είο ηά ζπίηηα ησλ λεζηηθνύο. Καη αθνύ επιόγεζε θαη ηαύηα. εκβήθε πάιηλ είο ην πινίνλ θαη ήιζελ είο ην απέλαληη κέξνο ηεο ιίκλεο. πνύ είλαη ηόζνλ πνιινί . δηόηη δελ εθξνληίζακελ λα πξνκεζεπζώκελ άξηνπο θαζαξνύο.29 Πξνζνρή από ηελ δηδαζθαιίαλ ησλ Φαξηζαίσλ. Καη εδήηνπλ ηνύην. ειπίδνληεο όηη ζα ηνλ εμέζεηαλ. όπσο ην κάλλα. ζα απνθάκνπλ __________είο ηνλ δξόκνλ. Καη εζπινγίδνλην αλακεηαμύ ηνπο θαη έιεγαλ ˙ Μαο θάλεη ηελ παξαηήξεζηλ απηήλ ν Κύξηνο.

δελ ελλνείηε θαη δελ θαηαιαβαίλεηε . 31-38 ) Καη ήξρηζε λα ηνπο δηδάζθε. Καη δελ δελ ελζπκείζζε ηά πξόζθαηα ζαύκαηα ηνπ πνιιάπιαζηαζκνύ ησλ άξησλ . έβαιελ επάλσ ηνπ ηάο ρείξαο ηνπ θαη ηνλ εξώηα. ηνπο παξήγγεηιελ έληνλα θαη απζηεξά λα κε ιέγνπλ είο θαλέλα. όηη ζύκθσλα κε ηελ βνπιήλ θαη ην ζρέδηνλ ηνπ Θενύ πξέπεη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ. Καη από ηελ ζηηγκήλ απηήλ έιεγε ηνλ ιόγνλ απηόλ πεξί ησλ παζώλ θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαλεξά θαη θαζαξά. 38 1. Καη αθνύ έπηαζελ από ην ρέξη ηνλ ηπθιόλ. ηνλ έθακε λα ηά αλνίμε θαιά. ήξρηζε έληνλα θαη κε δσεξνύο ιόγνπο λα ηνλ απνηξέπε από ηνλ ζάλαηνλ. Ώθόκε έρεηε παρπιήλ ηελ δηάλνηάλ ζαο θαη ηόζνλ ζαξθηθάο ηάο ζθέςεηο ζαο . Καη ηνλ έζηεηιελ είο ην ζπίηη ηνπ θαη ηνπ είπελ ˙ Ούηε είο ην ρσξίνλ λα έκβεο.είπε ˙ Αηαηί επέζαηε είο ζπιινγηζκνύο θαη ζθέςηλ. θαη άιινη ιέγνπλ . θαη λα ζαλαησζή θαη κεηά ηξείο εκέξαο από ηνπ ζαλάηνπ ηνπ λα αλαζηεζή. εάλ έβιεπε ηίπνηε. Καη είο ηνλ δξόκνλ εξώηα ηνπο καζεηάο ηνπ θαη ηνπο έιεγε ˙ Ση ιέγνπλ δη’ εκέ νη άλζξσπνη θαη πνίνο θξνλνύλ όηη είκαη . κε ηά νπνία είδαηε ηά ζαύκαηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ άξησλ . ( Ζ’. Καη ελώ έρεηε απηηά. 1. θαη ηνπ θέξλνπλ έλα ηπθιόλ θαη ηνλ παξαθαινύλ λα ηνλ εγγίζε δηά λα ηαηξεπζή. όηη δελ νκηιώ δηά πιηθόλ πξνδύκηνλ θαη δηά πιηθνύο άξηνπο . θαη αθνύεηε ηνπο ιόγνπο πνύ ζαο είπα. 22-26 ) Καη ελώ έξρεηαη είο ηελ ΐεζζαηδά. Καη απηόο ηνπο είπε ˙ ΢είο δε πνίνο ιέγεηε όηη είκαη . Καη έθαλε ηνύην ν Κύξηνο δηά λα ηνπ δηεγείξε θαη δπλακώζε ηελ πίζηηλ ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ ηπθινύ. Ο δε Κύξηνο. έιεγε ˙ ΐιέπσ ηνπο αλζξώπνπο λα πεξηπαηνύλ ζαλ θνξκνί δέλδξσλ. εκπξόο είο απηνύο επέπιεμε . νύηε λα είπεο είο θαλέλα κέζα είο ην ρσξίνλ ην ζαύκα ηεο ζεξαπείαο ζνπ. 27-30 ) Καη εβγήθελ ν Εεζνύο θαη νη καζεηαί ηνπ είο ηά ρσξηά ηεο Καηζαξείαο. ηνλ έβγαιελ έμσ από ην ρσξίνλ ˙ θαη αθνύ έπηπζελ είο ηά κάηηα ηνπ. επηά.31 Ο Πέηξνο νκνινγεί ηελ πίζηηλ ηνπ πεξί ηνπ Χξηζηνύ. Ώπηνί δε είπνλ. ΋ηαλ δε έθνςα ηνπο επηά άξηνπο είο ηάο ηέζζαξαο ρηιηάδαο ησλ αλζξώπσλ. λα πάζε πνιιά θαη λα απνδνθηκαζζή από ηνπο πξνεζηνύο θαη ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο γξακκαηείο. 1. όηη είζαη ν Εσάλλεο ν ΐαπηηζηήο. Ώθόκε θαη ηώξα. δελ ελλνείηε ηη καξηπξνύλ απηά πνύ είδαηε . πόζσλ θνθηληώλ κεγάισλ γεκίζκαηα από θνκκάηηα εζεθώζαηε . ν Μεζζίαο. Καη επεηδή αθόκε δελ είραλ σξηκάζεη νη άλζξσπνη. όηη απηόο είλαη ν Μεζζίαο. Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ Ώθόκε ινηπόλ δελ θαηαιαβαίλεηε. αθνύ ηνλ επήξε ηδηαηηέξσο. άιινη δε ζε ζεσξνύλ σο έλα από ηνπο πξνθήηαο. όηη είζαη ν Διίαο.32 Γηδαζθαιία πεξί απηαπαξλήζεσο θαη ζσηεξίαο ηεο ςπρήο. πνύ ηελ είρε θηίζεη ν Φίιηππνο. Ώπεθξίζε δε ν Πέηξνο θαη ηνπ είπε ˙ ΢ύ είζαη ν Υξηζηόο. Βλώ έρεηε κάηηα. Καη ν Πέηξνο.30 Θεξαπεία ηνπ ηπθινύ ηεο Βεζζαηδά. αθνύ έζηξεςε θαη είδε ηνπο καζεηάο ηνπ. ηνλ νπνίνλ πξνθαηήγγεηιαλ νη πξνθήηαη. Όζηεξνλ πάιηλ έβαιελ ν Εεζνύο ηάο ρείξαο ηνπ είο ηά κάηηα ηνπ θαη αθνύ κε ηνλ ηξόπνλ απηόλ εδπλάκσζε ηελ πίζηηλ ηνπ ηπθινύ. επεηδή δελ έρεηε άξηνπο . Καη απνθαηεζηάζε ην θώο ηνπ θαη δηέθξηλε όινπο θαζαξά θαη απηνύο αθόκε πνύ ήζαλ καθξάλ. Καη αθνύ εθείλνο εθύηηαμελ. ύζηεξα από ηόζα πνύ είδαηε θαη εθνύζαηε. όηη δελ ζαο σκίιεζα δηά πξνδύκηνλ πιηθόλ . ώζηε λα θεξπρζή είο απηνύο ε αιήζεηα απηή. δελ εκπνξείηε λα θαηαλνήζεηε. ( Ζ’. ( Ζ’. Ώπηνί δε απεθξίζεζαλ ˙ Λέγνπλ.

ν Διίαο καδί κε ηνλ Μσπζήλ. ΋πνηνο όκσο ράζε θαη ζπζηάζε ηελ δσήλ ηνπ δηά ηελ νκνινγίαλ θαη ππαθνήλ ηνπ είο εκέ θαη ην επαγγέιηόλ κνπ. πνύ ηερλίηεο έκπεηξνο είο ηηο βαθέο ησλ πθαζκάησλ εδώ είο ηελ γήλ δελ εκπνξεί λα ηά ιεπθάλε έηζη. Καη άο θάκσκελ ινηπόλ ηξείο ζθελάο . Καη είπελ απηά ν Πέηξνο. Καη έιεγελ είο απηνύο ˙ ΢αο ιέγσ αιεζηλά. πνύ απεζηάηεζελ από ηνλ πλεπκαηηθόλ ηεο λπκθίνλ θαη είλαη ακαξησιόο. ηελ νπνίαλ ζα εθπξνζσπή ε Βθθιεζία σο άιιε βαζηιεία ηνπ Θενύ επί ηεο γήο.ηνλ Πέηξνλ θαη είπε ˙ Πήγαηλε νπίζσ κνπ. θαη είο ην ηέινο ράζε ηελ ςπρήλ ηνπ. κε ην νπνίνλ ζα εμαγνξάζε απηήλ από ηελ αησλίαλ απώιεηαλ . πξνηνύ λα ίδνπλ. Καη εκθαλίζζεζαλ είο απηνύο νη δύν κεγάινη αληηπξόζσπνη ηνπ Νόκνπ θαη ησλ Πξνθεηώλ. όηη νύηε ήην δπλαηόλ νη δύν νπξάληνη επηζθέπηαη λα παξακείλνπλ κνλίκσο είο ηελ γήλ. κε ηελ θαηαζηξνθήλ ησλ Εεξνζνιύκσλ θαη ηνπ λανύ ησλ θαη κε ηνλ δηαζθνξπηζκόλ ηνπ Εζξαήι. ρσξίο λα ζθεθζή. δηόηη δελ θξνλείο εθείλα πνύ αξέζνπλ είο ηνλ Θεόλ. Αηόηη ηη ζα σθειήζε ηνλ άλζξσπνλ. Καη ηά ελδύκαηά ηνπ έγηλαλ αζηξαπηεξά. κεηά ηελ θάζνδνλ ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. Ο ζεόο ζέιεη λα πάζσ δηά λα ζσζνύλ νη άλζξσπνη. πνύ ζηέθνληαη εδώ. θαιόλ είλαη λα κέλσκελ εδώ. αιιά θαη ζάλαηνλ ζηαπξηθόλ αθόκε. πνύ θαηνηθίαλ είραλ ηνλ νπξαλόλ. ε νπνία σο πλεπκαηηθή θαη αησλία δελ ζπγθξίλεηαη κε θαλέλ από ηά πιηθά ηνπ θζαξηνύ θόζκνπ αγαζά . 1. Βθείλε δε ε ζσηεξία είλαη ην πάλ. ηη ζα δώζε σο αληάιιαγκα. εάλ θεξδήζε όινλ απηόλ ηνλ πιηθόλ θόζκνλ. αιι’ εκπλένληαη από ηνλ ζαηαλάλ. 39 Ή εάλ έλαο άλζξσπνο ράζε ηελ ςπρήλ ηνπ. κίαλ δηά ζε θαη δηά ηνλ Μσπζήλ κίαλ θαη δηά ηνλ Διίαλ άιιελ κίαλ. ΢ε απνθαιώ δε ζαηαλάλ. είπελ είο ηνλ Εεζνύλ ˙ Αηδάζθαιε. πνύ δελ ζα ππνζηή δη’ εκέ ηάο ζπζίαο απηάο. ζαηαλά.33 Ζ Μεηακόξθσζηο ηνπ Σσηήξνο. Ώιιά ν . ( Θ’. δελ αλήθνπλ είο απηόλ. Ωξηζκέλσο δε ζα ράζε ηελ ςπρήλ ηνπ εθείλνο. πνύ δελ έγηλελ αθόκε θαηλνύξγηα . πνύ αξέζθνληαη λα δνύλ ζαξθηθώο θαη λα απνιακβάλνπλ όιαο ηάο αλέζεηο κε ινγαξηάδνληεο ην θαζήθνλ θαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Αηόηη νπνηνζδήπνηε εληξαπή εκέ θαη ηνπο ιόγνπο κνπ επεξεαδόκελνο από ηάο πεξηθξνλήζεηο θαη ηνπο ριεπαζκνύο ησλ αλζξώπσλ ηεο γελεάο απηήο. Καη αθνύ έιαβε ηνλ ιόγνλ ν Πέηξνο. απηόλ ζα ηνλ εληξαπή θαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ θαη ζα ηνλ απνθεξύμε σο κε ηδηθόλ ηνπ. νη νπνίνη δελ ζα δνθηκάζνπλ ζάλαηνλ. όηη ππάξρνπλ κεξηθνί από απηνύο. όηαλ ζα έιζε κε ηνπο αγίνπο αγγέινπο πεξηβεβιεκέλνο ηελ δόμαλ ηνπ Παηξόο ηνπ. αιι’ εθείλα πνύ αξέζνπλ είο ηνπο αλζξώπνπο. ηέηνηα. Με δηδηάζε δε θαλείο λα θάκε ηάο ζπζίαο απηάο. όπνπ ζα θεξδήζε ηελ αησλίαλ καθαξηόηεηα. ζα ράζε ηελ πλεπκαηηθήλ θαη καθαξίαλ θαη αησλίαλ δσήλ. θαη ηόηε άο κε αθνινπζή κηκνύκελνο ην παξάδεηγκα κνπ. άο δηαθόςε θάζε θηιίαλ θαη ζρέζηλ πξνο ηνλ δηεθζαξκέλνλ ππό ηεο ακαξηίαο εαπηόλ ηνπ θαη άο ιάβε ηελ ζηαζεξάλ απόθαζηλ λα ππνζηή δη’ εκέ όρη κόλνλ πάζαλ ζιίςηλ θαη δνθηκαζίαλ. Καη αθνύ πξνζεθάιεζε ηά πιήζε ηνπ ιανύ καδί κε ηνπο καζεηάο ηνπ. Αηόηη. Καη ζπλσκίινπλ επ’ αξθεηόλ κε ηνλ Εεζνύλ. είπελ είο απηνύο ˙ Βθείλνο πνύ ζέιεη λα γίλε νπαδόο κνπ θαη λα κε αθνινπζή σο καζεηήο κνπ . νύηε ερξεηάδνλην ζθελαί δη’ απηνύο. όπνηνο ζέιεη λα ζώζε ηελ δσήλ ηνπ. 2-13 ) Καη ύζηεξα από έμ εκέξαο παίξλεη καδί ηνπ ν Εεζνύο ηνλ Πέηξνλ θαη ηνλ Εάθσβνλ θαη ηνλ Εσάλλελ θαη ηνπο αλεβάδεη είο όξνο πςειόλ ηδηαηηέξσο απηνύο κόλνπο ˙ θαη κεηεκνξθώζε έκπξνζζέλ ηνπο. ιεπθά πνιύ ζαλ ην ρηόλη. Οη άλζξσπνη δε. ε Παιαία ζεία ηάμηο θαη δηαζήθε δηά λα ζεκειησζή κε δύλακηλ αθαηαγώληζηνλ θαη ππεξθπζηθήλ ε Νέα ζεία ηάμηο ελ ηώ θόζκσ. απηόο ζα ζώζε ηελ ςπρήλ ηνπ ελ ηώ κέιινληη βίσ. λα θαηαιύεηαη.

αιιά θαη πεξηζζόηεξνλ θαηαλνεηόλ θαη πηζηεπηόλ ην γεγνλόο απηό ζα θαηαζηή. δελ είδαλ πιένλ θαλέλα. Καη εξώηεζελ ν Κύξηνο ηνλ παηέξα ηνπ ˙ Πόζνο θαηξόο είλαη αθ’ όηνπ ηνπ ζπλέβε ηνύην . αιιά ηνλ Εεζνύλ καδί ηνπο θαη κόλνλ. δηά λα ηνλ ζαλαηώζε. Έηζη θαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ. εζακβώζε από ηελ ραξάλ ηνπ θαη ηξέρνληεο πξνο απηόλ ηνλ εραηξέησλ. πνύ έρεη θαηαιεθζή από πλεύκα πνλεξόλ. ακέζσο εηάξαμε κε ζπαζκνύο ηνλ λένλ. ν νπνίνο σο Μεζζίαο δελ ήην θαηώηεξνο πξνζώπσλ. Καη πνιιέο θνξέο ηνλ έξξηςε θαη είο θσηηά θαη είο λεξά. ηη ζεκαζίαλ έρεη ην λα αλαζηή εθ’ λεθξώλ ν Εεζνύο. Ώπηόο δε απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ ΢ύκθσλα κε ηάο πξνθεηείαο ν Διίαο. Καη απεθξίζε έλαο από ην πιήζνο ηνπ ιανύ θαη είπε ˙ Αηδάζθαιε. πνύ ηνπο εζθέπαζε. ν Μεζζίαο. είδε γύξσ από απηνύο πνιύλ ιαόλ θαη γξακκαηείο λα ζπδεηνύλ καδί ηνπο. πνύ παξέιπε ηελ ζθέςηλ ηνπο. ζνύ έθεξα ηνλ πηόλ κνπ. πνύ ηόζα ζαύκαηα είδεο θαη είζαη αθόκε άπηζηνο. Καη εβγήθελ από ην ζύλλεθνλ θσλή ε νπνία έιεγε ˙ Ώπηόο είλαη ν πηόο κνπ ν αγαπεηόο. νπόηε δελ ζα ππάξρε θίλδπλνο αθαίξσλ ελζνπζηαζκώλ ηνπ πιήζνπο. πνύ δελ είδαλ ζάλαηνλ σο ν Βλώρ θαη ν Διίαο θαη ζπλεπώο νύηε απηόο ζα έπξεπε λα απνζάλε. ν Μεζζίαο. έσο πόηε ζα είκαη καδί ζαο . Ο δε Εεζνύο απεθξίζε είο απηόλ θαη είπελ ˙ ΍ γελεά. Αηαηί ινηπόλ ιέγνπλ νη γξακκαηείο. ιππήζνπ καο θαη βνήζεζέ καο.34 Θεξαπεία ηνπ ζειεληαδνκέλνπ λένπ. επεηδή έπαζε ζύγρπζηλ ιόγσ ηνπ όηη απηόο θαη νη δύν ζπκκαζεηαί ηνπ είραλ θαηαιεθζή από θόβνλ. Καη εξώηεζε ηνπο γξακκαηείο ˙ ηη ζπδεηείηε κεηαμύ ζαο . ( Θ’. Καη ήιζε ζύλεθνλ. ην νπνίνλ ηνπ επήξε θαη ηελ ιαιηάλ. Ώιιά ζαο ιέγσ. δηόηη δελ ήμεπξε ηη λα είπε. ΋ηαλ δε απηνί θαηέβαηλνλ από ην όξνο. Έρεη πξνθεηεπζή. αλαζηεζή εθ’ λεθξώλ. 14-29 ) Καη όηαλ ήιζε πιεζίνλ ησλ καζεηώλ. θαη ζα ζπκθηιηώζε απηνύο θαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνλ Θεόλ. Καη ηνπ έθακαλ νη Ενπδαίνη όζα εζέιεζαλ. Φέξηε ηνλ κνπ εδώ. Καη ηνλ εξώησλ θαη έιεγνλ ˙ ν Διίαο ήιζελ είο ην όξνο θαη αθνύ ζε εραηξέηηζελ . όηαλ ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ . Έσο πόηε ζα ζαο αλέρσκαη . παξά κόλνλ ηόηε λα ηά είπνπλ. όηη ζα πάζε πνιιά θαη ζα εμεπηειηζζή. ρσξίο ηνπο άιινπο δύν πξνθήηαο. κέιιεη λα πάζε από απηνύο. είο απηόλ α ππαθνύεηε. ζύκθσλα δε κε όζα έρνπλ γξαθή δη’ απηόλ. αθνύ έπεζελ επί ηεο γήο. Καη όηαλ ην πνλεξόλ πλεύκα είδε ηνλ Εεζνύλ. όηη όρη κόλνλ ν Μεζζίαο. 41 1. Καη έμαθλα όηαλ νη καζεηαί εθύηηαμαλ γύξσ ηνπο. Καη εθξάηεζαλ ηνλ πεξί Μεηακνξθώζεσο ιόγνλ κπζηηθόλ. Καη είο όπνην κέξνο ηνλ πηάζε. Αηά δε ηνλ πηόλ ηνπ αλζξώπνπ πώο έρεη γξαθή θαη πξνθεηεπζή είο ηάο Ώγίαο Γξαθάο . εθπιίεην θαη έβγαδελ αθξνύο από ην ζηόκα. ν νπνίνο. . Βθείλνο δε είπελ ˙ Ώπό κηθξό παηδί. όηη πξό ηεο ειεύζεσο ηνπ Μεζζίνπ πξέπεη λα έιζε πξώηνλ ν Διίαο . Ώιι’ εάλ κπνξήο λα θάκεο ηίπνηε. αιιά θαη ν Διίαο έρεη έιζεη. Καη ηνλ έθεξαλ είο απηόλ. έθπγε πάιηλ. αθνύ έιζε πξό ηεο ειεύζεσο ηνπ Μεζζίνπ. ζα απνθαηαζηήζε όιαο ηάο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ . Καη είπα είο ηνπο καζεηάο ζνπ λα ην βγάινπλ θαη δελ εκπόξεζαλ.40 Πέηξνο είπελ απηά. ηνπο παξήγγεηιελ ν Εεζνύο λα κε δηεγεζνύλ είο θαλέλα απηά πνύ είδαλ. ηνλ ξίπηεη θάησ θαη αθξίδεη θαη ηξίδεη ηά δόληηα ηνπ θαη γίλεηαη μεξόο θαη αλαίζζεηνο. Καη ακέζσο όινο ν ιαόο όηαλ ηνλ είδελ. Ήιζελ ν θαηά πάληα όκνηνο πξνο ηνλ Διίαλ πξνθήηεο Εσάλλεο ν πξόδξνκνο θαη βαπηηζηήο. Καη ηνπ Διία κέλ απηή είλαη ε απνζηνιή. ζπλεδήηνπλ δε κεηαμύ ηνπο.

ΐνήζεζέ κε λα απαιιαγώ από ηελ νιηγνπηζηίαλ κνπ θαη αλαπιήξσζε ζύ ηελ έιιεηςηλ ηεο πίζηεσο κνπ. Ώπηνί όκσο δελ εθαηαιάβαηλαλ ηνλ ιόγνλ απηόλ πεξί αλαζηάζεσο θαη απέθεπγαλ λα ηνπ δεηήζνπλ εμεγήζεηο.38-50 ) Έιαβε δε ηνλ ιόγνλ ν Εσάλλεο θαη είπε ˙ Αηδάζθαιε. Καη ήιζελ είο ηελ Καπεξλανύκ ˙ θαη όηαλ έθζαζελ είο ην ζπίηη ηνπο εξώηα ˙ Πνίαλ ζπδήηεζηλ θαη ζπλνκηιίαλ είραηε κααμύ ζαο είο ηνλ δξόκνλ . ηνλ εξώησλ ηδηαηηέξσο νη καζεηαί ηνπ ˙ Αηαηί εκείο δελ εκπνξέζακελ λα βγάισκελ ην πνλεξόλ πλεύκα . ν νπνίνο εηαπεηλώζε ζαλ ην κηθξό παηδί. θαη ζα ηνλ ζαλαηώζνπλ . όηη έρεηο ηελ δύλακηλ λα κε βνεζήζεο. απηόο ππνδέρεηαη θαη ηηκά εκέ ηνλ ίδηνλ. ν Μεζζίαο. δειαδή ηνλ επνπξάληόλ κνπ Παηέξα. εβγήθε. Καη όπνηνο ζα ππνδερζή εκέ. επεηδή δελ καο αθνινπζεί σο καζεηήο ζνπ. Σνύην δε δηόηη ήζειε λα είλαη κόλνο ηνπ κεηά ησλ καζεηώλ ηνπ. Αηόηη άλζξσπνο πνύ ζα θάκε ζαύκα επηθαινύκελνο ην όλνκά κνπ. ηνπο νπνίνπο ζπζηεκαηηθώο πιένλ εδίδαζθε θαη έιεγελ είο απηνύο. όηη δηέβαηλαλ. πνύ δελ καο αθνινπζεί θαη δελ αλήθεη είο ηνλ θύθινλ ησλ καζεηώλ. 43 1. δηόηη δελ είραλ αθόκε θαηαιάβεη απηό.Ο δε Εεζνύο ηνπ είπε ηνύην ˙ Βάλ εκπνξήο ζύ λα πηζηεύζεο. ώζηε έιεγαλ πνιινί. αιι’ ππνδέρεηαη εθείλνλ. όηη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ. πνύ ζα δερζή δηά ην όλνκά ζνπ άλζξσπνλ ηαπεηλόλ ζαλ ην παηδίνλ. θαη αθνύ ζαλαησζή. Καη έγηλελ ν λένο ζαλ λεθξόο. δηά ην νπνίνλ επαλεηιεκκέλσο ηνπο είρε νκηιήζεη. παξαδίδεηαη κεη’ νιίγνλ είο ηά ρέξηα αλζξώπσλ. Καη αθνύ εθώλαμε ην πνλεξόλ πλεύκα θαη ηνλ εζπάξαμε πνιύ. κε ην όλνκα ηνπ νπνίνπ εζαπκαηνύξγεζε θαη εδνμάζζε. Ώπηνί δε εζηώπσλ ˙ δηόην ζπλεδήηεζαλ κεηαμύ ηνπο είο ηνλ δξόκνλ. ην έζηεζελ ελ ηώ κέζσ απηώλ θαη ην ελεγθαιίζζε θαη ηνπο είπελ ˙ Βθείλνο πνύ ζα ππνδερζή δη’ εκέ θαη πξνο ηηκήλ κνπ έλα ηέηνηνλ άλζξσπνλ. ( Θ’. επήγαηλαλ αζόξπβα δηά ηεο Γαιηιαίαο αθνινπζνύληεο ηελ δπηηθήλ όρζελ ηνπ Ενξδάλνπ. Καη είπελ είο απηνύο ˙ Ώπηό ην είδνο ηνπ δαηκνλίνπ δελ βγαίλεη κε ηίπνηε άιιν παξά κε πξνζεπρήλ ζπλνδεπνκέλελ θαη από λεζηείαλ. Ο δε Εεζνύο είπε ˙ Με ηνλ εκπνδίδεηε. λα βγάδε δαηκόληα δηά ηεο επηθιήζεσο ηνπ νλόκαηόο ζνπ. Κύξηε . πνίνο ζα ήην πιεζίνλ ηνπ Υξηζηνύ ν κεγαιύηεξνο θαη πεξνζζόηεξνλ δηαθεθξηκέλνο. Ο Εεζνύο όκσο αθνύ ηνλ έπηαζελ από ην ρέξη. επεηδή εθνβνύλην. Αηόηη όπνηνο δελ είλαη ελαληίνλ ζαο θαη δελ . ηνλ εζήθσζε θαη εθείλνο εζηάζε όξζηνο. ηόζνλ πνιύ εθηηκάο εθείλνλ . Με εκπνδίδεηε ινηπόλ ηνπο ηηνύηνπο. Καη αθνύ εθάζηζελ. δελ ππνδέρεηαη εκέ. όια είλαη δπλαηά είο εθείλνλ πνύ πηζηεύεη. νθείιεη δηά ηεο ηαπεηλώζεώο ηνπ απέλαληη ησλ άιισλ λα γίλε ηειεπηαίνο από όινπο θαη ππεξέηεο όισλ δηά ηεο αζθήζεσο ηεο αγάπεο. θαη αληί λα ηνλ ηηκήζσκελ δηά ην όηη έπξαηηε ηνύην δηά ηνπ νλόκαηνο ζνπ. ή θαη επηηηκήζεηο από ηνλ Αηδάζθαινλ. ηνλ εκπνδίζακελ. Καη ακέζσο εθώλαμελ ν παηήξ ηνπ παηδίνπ κε δάθξπα θαη είπε ˙ Πηζηεύσ. Καη δελ ήζειε λα ηνπο κάζε θαλείο. Δκείο όκσο είδνκελ θάπνηνλ. ηελ ηξίηελ εκέξαλ από ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζα αλαζηεζή. Καη αθνύ επήξελ έλα παηδίνλ. θαη ηώξα εληξέπνλην λα είπνπλ ηνύην είο ηνλ Αηδάζθαινλ. δελ ζα κπνξέζε γξήγνξα λα θαθνινγήζε θαη λα βιαζθεκήζε εκέ. κήπσο αθνύζνπλ ηίπνηε άιιν πεξηζζόηεξνλ δπζάξεζηνλ. ώζηε ε πξνζεπρή λα γίλεηαη κε δηάλνηαλ όζνλ ην δπλαηόλ ειαθξνηέξαλ θαη πεξηζζόηεξνλ πξνζεισκέλελ είο ηνλ Θεόλ.35 Πνίνο είλαη ν πξώηνο θαη ν κεγαιύηεξνο. 1. όηη απέζαλε. ( Θ’.36 Πξνζνρή λα κε ζθαλδαιίδσκελ. 42 Καη όηαλ ν Κύξηνο εκβήθελ είο θάπνην ζπίηη. 30-37 ) Καη αθνύ εβγήθαλ απ’ εθεί. εθώλαμε ηνπο δώδεθα θαη ηνπο είπελ ˙ Βάλ θαλείο ζέιε λα είλαη πξώηνο θαηά ηελ ηηκήλ. πνύ κε απέζηεηιελ είο ηνλ θόζκνλ.

παξά ε 44 πξνζθόιιεζίο ζνπ είο απηά λα ζε ξίςε είο ηελ θόιαζηλ. Δ ηηκσξία ησλ δειαδή ζα είλαη αηειεύηεηνο θαη αησλία. Βίλαη θαιύηεξνλ δηά ζε λα έκβεο είο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ κνλόκκαηνο. θαη ε εγθαξηέξεζηο είο απηό. παξά κε δύν κάηηα λα ξηθζήο είο ηελ γέελλαλ ηνπ ππξόο. όηη θαη ε ειαρίζηε ππεξεζία. πνύ ζνπ είλαη ρξήζηκα θαη πνιύηηκα ζαλ ην κάηη ζνπ. εάλ θξεκαζζή γύξσ από ηνλ ιαηκόλ ηνπ κία κπιόπεηξα θαη ξηθζή είο ηελ αλνηθηήλ ζάιαζζαλ. όπνπ ην ζθνπιήθη. Καη δηά λα εμαθνινπζήζσ εθείλν. δελ ζα ζβήλε. όπνπ ην ζθνπιήθη. παξά καδί κε απηά λα ξηθζήο είο ηελ θόιαζηλ. ήηνη είο ηελ απηζηίαλ θαη ηελ θηιαπηίαλ θαη ηνλ εγσηζκόλ. Καη εάλ ην πόδη ζνπ ζνύ γίλεηαη αθνξκή λα ακαξηάλεο. Ή ζα απνθόςεηε ινηπόλ ηνπο ζηελνύο δεζκνύο. πνύ θαηαηξώγεη εθείλνπο πνύ έρνπλ ξηθζή εθεί. Ώθξηβώο όπσο θαη πάζα ζπζία πξέπεη λα αιαηηζζή πξνηνύ πξνζθεξζή εππξνζδέθησο είο ηνλ Θεόλ. Βίλαη πξνηηκόηεξνλ λα ππνζηήο ηελ βαξπηέξαλ ζπζίαλ είο ηνλ θόζκνλ απηόλ θαη λα ρσξηζζήο από πξάγκαηα ή πξόζσπα. ώζηε λα απνθηήζε πάιηλ ηελ δύλακηλ πνύ έραζε . ν νπνίνο ηπρόλ ζα βιάςε πλεπκαηηθώο έλα από ηνπο ηαπεηλνύο απηνύο θαη απινύο. είο ην πύξ πνύ δελ ζβήλεη πνηέ. Βίλαη ζπκθεξώηεξνλ λα ρσξηζζήο από πξάγκαηα ή πξόζσπα. δελ έρεη ηέινο. πνύ ζαο πξνζέθεξε. ηελ νπνίαλ πξνο ηηκήλ κνπ ζα ζαο πξνζθέξνπλ. Πξνηηκόηεξνλ είλαη λα ζηεξεζήο ηάο ππεξεζίαο. ζαο βεβαηώ. παξά λα κε ζηεξεζήο απηάο θαη λα ξηθζήο είο ηελ θόιαζηλ. ν καζεηήο κνπ πιένλ απηόο ράλεη ην αιάηη ηνπ θαη γίλεηαη αλίθαλνο λα πξνθπιάμε θαη εαπηόλ θαη 45 . Αηόηη αζπγθξίησο κεγαιπηέξα ηηκσξία πεξηκέλεη ηνλ άλζξσπνλ απηόλ. πνύ ζαο γίλνληαη εκπόδηνλ. ή ζα ξηθζήηε είο ην πύξ. θόςε ην απ’ επάλσ ζνπ. θαη ε θσηηά πνύ ζα ηνπο θαηαθαίε. όζνλ θαη ην πόδη ζνπ είο ηνλ όινλ νξγαληζκόλ ζνπ. ην νπνίνλ ζα ηνπο θαηαηξώγε ρσξίο θαη λα ηνπο εμαθαλίδε εθείλνπο πνύ ζα είλαη εθεί . θαη ε θσηηά πνύ ζα ηνπο θαηαθαίε δελ ζα ζβήλε. επεηδή δειαδή είζζε καζεηαί ηνπ Υξηζηνύ. θόςε ηελ από πάλσ ζνπ. πνύ ζνύ είλαη ρξήζηκα θαη αγαπεηά. είλαη θαιύηεξνλ θαη ζπκθεξώηεξνλ είο απηόλ. είλαη κε ην κέξνο ζαο θαη επόκελνλ είλαη λα γίλε θαη εμ’ νινθιήξνπ ηδηθόο ζαο. Σν άιαο είλαη θαιόλ. δελ ζα κείλε άλεπ αληακνηβήο. δελ ζα έρε ηέινο. Ή ζα αιαηηζζή θαη ζα εμαγληζζή εδώ κε ην πύξ ησλ ζιίςεσλ θαη ησλ ζπζηώλ ηεο απηαπαξλήζεσο ή ζα θαηαθαγσζή εθεί από ην πύξ ηεο γεέλλεο. δηόηη πξνιακβάλεηαη δη’ απηνύ. πνύ πηζηεύνπλ είο εκέ. δελ ζβήλεη πνηέ. πνύ πνύ θάλνπλ άιαο ηνλ πηζηόλ καζεηήλ κνπ ˙ ε αθιόλεηνο πίζηηο δειαδή θαη ε απηαπάξλεζηο. όηη δελ ζα ράζε ηελ ακνηβήλ ηνπ δηά ηελ κηθξάλ απηήλ ππεξεζίαλ. πνύ νδεγεί είο πάζαλ ζπζίαλ δηά ην θαζήθνλ. ε απνζύλζεζηο ησλ ηξνθώλ θαη γίλνληαη λόζηηκα ηά θαγεηά. θαη ε θσηηά πνύ ηνπο θαίεη. ρσξίο λα ηνπο απνηεθξώλε . κε ηη ζα ην αξηύζεηε.πνιεκεί ηελ δηδαζθαιίαλ ζαο. παξά λα έρεο θαη ηά δύν πόδηα θαη λα ξηθζήο κε απηά είο ηελ γέελλαλ. παξά κε ηάο δύν ρείξαο λα απέιζεο είο ηελ γέελλαλ. πνύ ζνύ είλαη ηόζνλ ρξήζηκνλ θαη εμππεξεηηθόλ. Αηόηη θάζε άλζξσπνο γξήγνξα ή αξγά ζα αιαηηζζή κε θσηηά. κε ηνλ ζθνπόλ λα ηηκήζε εκέ. πνύ ζα ζνπ παξέρε είο ηνλ παξόληα θόζκνλ ην πξόζσπνλ ή ην πξάγκα . Καη εάλ ζνύ γίλεηαη αθνξκή λα ακαξηάλεο ε ρείξ ζνπ. ΢πκθεξώηεξνλ είλαη είο ζε λα έκβεο είο ηελ αησλίαλ δσήλ θνπιιόο. Ώιι’ εάλ ην άιαο ράζε ηελ δύλακίλ ηνπ. Καη είο εθείλνλ. Έηζη θαη αη αξεηαί. Καιύηεξνλ είλαη λα εηζέιζεο είο ηελ αησλίαλ δσήλ ρσιόο. όπνπ ην ζθνπιήθη. Καη εάλ ην κάηη ζνπ γίλεηαη αθνξκή ακαξηίαο είο ζε. Βάλ απηαί αη αξεηαί κεηαζηξαθνύλ είο ηάο αληηζέηνπο θαθίαο. βγάιε ην. πνύ ζα θαηαηξώγε ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο εθεί. πνύ ζαο έιεγα. ζαο ιέγσ. ζα ζαο πξνζθέξε λα πίεηε έζησ θαη έλα πνηήξηνλ λεξό. δειαδή πξόζσπνλ ή πξάγκα πνιύ ζπλδεδεκέλνλ καδί ζνπ θαη πνιύ ρξήζηκνλ είο ζε. Αηόηη εθείλνο πνύ. δελ ζα έρε ηέινο.

ήηνη δηά ηεο Πεξαίαο. νύηε ε γπλή εδύλαην λα ρσξηζζή από ηνλ πξώηνλ ζύδπγνλ ηεο θαη λα ζπλδεζή κε άιινλ. ώζηε νύηε ν αλήξ εδύλαην λα απνθηήζε δεπηέξαλ ζύδπγνλ ρσξίδσλ ηελ πξώηελ. 13-16 ) Καη ηνπ έθεξαλ κεξηθά παηδηά. Αηόηη θαη είο θόλνλ αθόκε ζα ήην δπλαηόλ λα θζάζεηε. Ώπηνί δε είπνλ ˙ ν Μσπζήο επέηξεςελ είο ηνλ άλδξαλ λα γξάςε έγγξαθνλ. Καη αθνύ ηνλ επιεζίαζαλ νη Φαξηζαίνη. δηαπξάηηεη κνηρείαλ θαη ιέγεηαη κνηραιίο. Δίλαη ινηπόλ ν δεζκόο ησλ ζπδύγσλ ζηελώηεξνο από ηνλ δεζκόλ ησλ ηέθλσλ πξνο ηνπο γνλείο. Καη επήγαλ πξνο απηόλ καδί πιήζε ιανύ. θαη έρεηε ηελ εηξήλελ κεηαμύ ζαο. είλαη ε βαζηιεία . όηη πεξηώξηδε ηελ ειεπζεξίαλ είο ην δήηεκα ηνπ δηαδπγίνπ ˙ ηνύην δε θαη πιείζηνπο εθ ηνπ ιανύ ζα δπζεξέζηεη. Καη πάιηλ είπελ είο απηνύο ˙ Βθείλνο πνύ ζα ρσξίζε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ζα έιζε είο γάκνλ κε άιιελ. Καη θαζώο ζπλήζηδε. Καη νη δύν ζύδπγνη ζα είλαη από ηεο πξώηεο ζηηγκήο ηνπ γάκνπ ησλ κία ζάξμ. Καη εάλ κία γπλαίθα ρσξίζε ηνλ άλδξα ηεο θαη έιζε είο γάκνλ κε άιινλ. δη’ απηό ζύκθσλα κε ηνπο ιόγνπο ηεο Αγίαο Γξαθήο ζα εγθαηαιείςε ν άλζξσπνο ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ κεηέξα ηνπ θαη ζα πξνζθνιιεζή είο ηελ κίαλ θαη κόλελ γπλαίθα ηνπ. αιιά δηά ηνπ ηόπνπ πνύ είλαη πέξαλ από ηελ όρζελ ηνπ Ενξδάλνπ. νη καζεηαί όκσο επέπιεηηνλ απηνύο πνύ ηά έθεξλαλ. ( Η’. Αηαηεξήζαηε αλακκέλνλ κέζα ζαο ην εμαγληζηηθόλ πύξ ηεο απηαπαξλήζεσο θαη ηεο ζείαο Υάξηηνο θαη εηδηθώο θαύζαηε δη’ απηνύ ηνλ εγσηζκόλ. πνύ ζα γίλνπλ ζαλ απηά θαη ζα απνθηήζνπλ παηδηθήλ θαξδίαλ θαη δηάζεζηλ. αιιά πεξηζζνηέξαο δηά ηνλ έλα άλδξα γπλαίθαο. 46 Αηόηη δε έλα άλδξα θαη κίαλ γπλαίθα εδεκηνύξγεζελ εμ’ αξρήο ν Θεόο. δελ ζα εδεκηνύξγεη κίαλ κόλνλ. Ώπηόο δε απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ Πνίαλ εληνιήλ ζαο έδσζελ ν Μσπζήο πεξί ηνύηνπ. Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπο είπελ ˙ Ο Μσπζήο απέβιεςε πξνο ηελ ζθιεξόηεηα ησλ θαξδηώλ ζαο θαη ηελ άμεζηνλ θαη απνιίηηζηνλ θύζηλ ζαο θαη δη’ απηό έγξαςε ηελ εληνιήλ απηήλ. εγαλάθηεζε θαη είπε πξνο ηνπο καζεηάο ˙ Ώθήζαηε ηά παηδία λα έξρσληαη πιεζίνλ κνπ θαη κε ηά εκπνδίδεηε ˙ δηόηη δη’ απηνύο. ΋ηαλ όκσο είδελ απηό ν Εεζνύο. Βθείλν ινηπόλ πνύ ν Θεόο ήλσζελ είο έλα ζώκα.37 Πεξί γάκνπ θαη δηαδπγίνπ. όηη έθακε δηαδύγηνλ κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηόηε λα ηελ ρσξίζε. ίζσο δε θαη είο ηνλ Δξώδελ ζα ηνλ εμέζεηελ. 1-12 ) Καη απ’ εθεί εζεθώζε θαη ήιζελ είο ηά ζύλνξα ηεο Ενπδαίαο όρη δηά ηεο ΢ακαξείαο . εάλ επηηξέπεηαη είο άλδξα λα ρσξίζε ηελ γπλαίθα ηνπ. γίλεηαη κνηρόο είο βάξνο ηεο λνκίκνπ ζπδύγνπ ηνπ. πνύ θαηαζηξέθεη ηελ ελόηεηα. είο ην νπνίνλ λα βεβαηώλεηαη. αιιά έλα ζώκα. 1. κε θηινληθνύληεο δηά πξσηεία θαη ηηκεηηθάο δηαθξίζεηο. έλα ζώκα.38 Δπινγία ησλ παηδίσλ. πάιηλ εδίδαζθελ απηνύο. Βάλ ν Αεκηνπξγόο ελνκνζέηεη ηόηε θαη ην δηαδύγηνλ. δηά λα απαιιαγήηε από ηελ αλεπηζύκεηνλ γπλαίθα ζαο. ν άλζξσπνο άο κε ην ρσξίδε. όπσο ήζαλ πξνηήηεξα. ΍ζηε είο ην εμήο δελ είλαη δύν. Καη είο ην ζπίηη πάιηλ ηνλ εξώηεζαλ νη καζεηαί ηνπ δηά ην απηό δήηεκα. όηη δελ ήξκνδελ είο ηνλ Υξηζηόλ λα ηνλ απαζρνινύλ δηά κηθξά παηδηά.ηνπο άιινπο από ηεο δηαθζνξάο ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ. δηά λα εύξνπλ αθνξκήλ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ. δηά λα ζαο πξνθπιάμε από κεγαιύηεξα θαθά.__ 1. δηά λα ηά εγγίζε κε ηάο ρείξαο ηνπ. Σνπ έθακαλ δε ηελ εξώηεζηλ απηήλ πεηξάδνληεο απηόλ . επεηδή ελόκηδαλ. Ώπό πνίαλ πιένλ αλζξσπίλελ πεγήλ δύλαηαη νύηνο λα αλαλεώζε ηάο εμπγηαληηθάο ηδηόηεηαο πνύ έραζε. ( Η’. Ώπό ηελ αξρήλ ηεο δεκηνπξγίαο όκσο ν Θεόο έθακε ηνπο πξσηνπιάζηνπο έλα άλδξα θαη κίαλ γπλαίθα. ηνλ εξώηεζαλ.

λα κε ςεπδνκαξηπξήζεο. Καη αθνύ επήξελ απηά είο ηάο αγθάιαο ηνπ. Ώπηνί δε ππεξβνιηθά επόξνπλ θαη εζαύκαδαλ θαη έιεγαλ κεηαμύ ηνπο ˙ Καη πνίνο εκπνξεί λα ζσζή. πόζνλ δύζθνινλ είλαη λα έκβε είο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ εθείλνο. Ώιεζώο ζαο ιέγσ ˙ εθείλνο πνύ δελ ζα δερζή ηνλ ιόγνλ θαη ην θήξπγκα ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ κε αθέιεηαλ θαη εκπηζηνζύλελ θαη ηαπείλσζηλ ζαλ απηήλ. λα κε θιέςεηο. αιι’ όρη θαη είο ηνλ Θεόλ ˙ δηόηη είο ηνλ Θεόλ είλαη όια δπλαηά θαη αθνύ δηά ηεο ράξηηόο ηνπ εληζρύεη ηνπο θαινδηαζέηνπο πινπζίνπο. λα κε θνλεύζεο. Ώπεθξίζε δε ν Εεζνύο θαη είπελ ˙ Ώιεζώο ζαο ιέγσ. 47 1. Θα ιάβε απηόο θαη νηθίαο θαη αδειθνύο πλεπκαηηθνύο θαη αδειθάο ελ Υξηζηώ θαη παηέξα θαη κεηέξα θαη ηέθλα πλεπκαηηθά θαη αγξνύο. παξά έλαο πινύζηνο λα εηζέιζε είο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ. ηώξα είο ηνλ θαηξόλ ηνύηνλ ηεο παξνύζεο δσήο. πνύ επξίζθνλην εθεί. επεηδή ηνπ εγίλνλην εκπόδηνλ θαη πειέκηνη είο ηελ πίζηηλ πξνο εκέ θαη είο ηελ ππαθνήλ είο ην επαγγέιηνλ κνπ. Καη ν Πέηξνο εμ’ αθνξκήο ηεο πξνηξνπήο ηνπ Εεζνύ πξνο ηνλ πινύζηνλ ήξρηζε λα ηνπ ιέγε ˙ Εδνύ. πνύ έρεη ζηεξίμεη ηελ πεπνίζεζίλ ηνπ είο ηά ρξήκαηα θαη από απηά κόλα εμαξηά ηελ ζπληήξεζίλ ηνπ θαη ηελ επδαηκνλίαλ ηνπ. λα ηηκάο ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηελ κεηέξα ζνπ. Γλσξίδεηο ηάο εληνιάο ˙ Να κε κνηρεύζεο. έηξεμε πξνο απηόλ έλαο θαη αθνύ εγνλάηηζελ εκπξόο ηνπ. δη’ απηό δε ηνπ εθάλε βαξύ θαη αδύλαηνλ ην πξάγκα. αθνύ ιάβεο ηελ απόθαζηλ λα ππνζηήο αθόκε θαη ζηαπξηθόλ ζάλαηνλ δηά ηελ εκκνλήλ είο ην θαζήθνλ. ηη λα θάκσ δηά λα θιεξνλνκήζσ δσήλ αηώληνλ . λα κε ζηεξήζεο ηνλ άιινλ από εθείλν. θαη έθπγε ιππεκέλνο ˙ δηόηη είρε πνιιά θηήκαηα θαη ε θαξδία ηνπ ήην δεκέλε είο απηά. πνύ αλνίγεη ε βειόλα. δελ ζα εηζέιζε είο απηήλ. όια δε απηά ελ κέζσ δησγκώλ. Ο δε Εεζνύο ηνπ είπελ ˙ Ώθνύ απεπζύλεζαη πξνο εκέ κε ηελ ηδέαλ όηη είκαη άλζξσπνο απινύο. εκείο έρνκελ αθήζεη όια θαη ζε εθνινπζήζακελ. όηη δελ ππάξρεη θαλείο. 17-31 ) Καη ελώ έβγαηλελ ν Εεζνύο από ην ζπίηη είο ηνλ δξόκνλ. Ώπηόο δε απεθξίζε θαη ηνπ είπε ˙ Αηδάζθαιε. Καλείο δελ είλαη θαζ’ απηό θαη εμ’ εαπηνύ αγαζόο παξά κόλν έλαο ν Θεόο. πνύ έρνπλ ηά ρξήκαηα. ζα έκβνπλ είο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ ! Οη δε καζεηαί έκελαλ θαηάπιεθηνη δηά ηνπο ιόγνπο απηνύο. 48 Ώθνύ δε ηνπο εθύηηαμελ εθθξαζηηθά ν Εεζνύο είπελ ˙ Βίο ηνπο αλζξώπνπο ηνύην είλαη αδύλαηνλ. Ο δε Εεζνύο αθνύ ηνλ παξεηήξεζε κε πνιύ ελδηαθέξνλ. Ώιι’ ν Εεζνύο έιαβε πάιηλ ηνλ ιόγνλ θαη ηνπο είπε ˙ Παηδηά κνπ. ηνλ ζπλεπάζεζε θαη ηνπ είπελ ˙ Έλα ζνύ ιείπεη ˙ εάλ ζέιεο λα είζαη ηέιεηνο.( Η’. ηνπο νπνίνπο ζα πθίζηαηαη δη’ εκέ θαη . πνύ ηνπ αλήθεη. Καη ν Εεζνύο αθνύ εθύηηαμε ηξηγύξσ ηνπ δηά λα δηεγείξε ηελ πξνζνρήλ εθείλσλ. όια απηά ηά εθύιαμα από ηά ρξόληα πνύ ήκελ λένο. θαζηζηά ινηπόλ θαη είο απηνύο δπλαηήλ ηελ ζσηεξίαλ. ιέγεη είο ηνπο καζεηάο ηνπ ˙ Πόζνλ δύζθνια απηνί. Βίλαη επθνιώηεξνλ κία γθακήια λα πεξάζε από ηελ κηθξάλ ηξύπαλ. πνύ αθήθε ζπίηη ή αδειθνύο ή αδειθάο ή παηέξα ή κεηέξα ή γπλαίθα ή ηέθλα ή αγξνύο . ηνλ εξώηα ˙ Αηδάζθαιε αγαζέ. δηαηί κε απνθαιείο αγαζόλ . πνύ δεηθλύνπλ ηά παηδηά είο ηνπο γνλείο θαη δηδαζθάινπο ησλ.ηνπ Θενύ. Ώπηόο όκσο εζθπζξώπαζε δηά ηνλ ιόγνλ απηόλ πνύ ήθνπζε. πνύ λα κε ιάβε εθαηνληαπιάζηα. αθνύ είλαη κέρξη ηνπ αδπλάηνπ δύζθνινλ λα ζσζνύλ νη πινύζηνη . θαη ζα έρεηο ζεζαπξόλ θαη πινύηε είο ηνλ νπξαλόλ θαη έια λα κε αθνινπζήζεο. πήγαηλε θαη πώιεζε όζα έρεηο θαη δόο ηα είο ηνπο πησρνύο. έζεηε ηάο ρείξαο ηνπ επάλσ ησλ θαη ηά επιόγεη κε όιελ ηελ ζηνξγήλ ηνπ.39 Ο πινύζηνο λεαλίζθνο θαη ε αηώληνο δσή.

ηνπο είπε ˙ Γλσξίδεηε. Καη ελώ από ζεβαζκόλ ηνλ εθνινύζνπλ. Καη εθείλνη πνύ έρνπλ κέγα αμίσκα. ζα βαπηηζζήηε. Καη απηνί ζα ηνλ εκπαίμνπλ θαη ζα ηνλ καζηηγώζνπλ θαη ζα ηνλ εκπηύζνπλ θαη ζα ηνλ θνλεύζνπλ θαη ηελ ηξίηελ εκέξαλ από ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζα αλαζηεζή. όηαλ έιζεο είο ηελ δόμαλ ζνπ θαη ζα αλαβήο είο ηνλ επίγεηνλ βαζηιηθόλ ζξόλνλ ηνπ Ααβίδ. νη πηνί Γεβεδαίνπ θαη ιέγνπλ ˙ Αηδάζθαιε. Ο δε Εεζνύο ηνπο είπε ˙ Αελ μεύξεηε. Καη νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα γίλε πξώηνο από ζαο. θαη λα βαπηηζζήηε ην βάπηηζκα ηνπ καξηπξίνπ. ηνπο κεηαρεηξίδνληαη κε κεγάιελ εμνπζίαλ. όπσο είλαη νη αλζύπαηνη. νη νπνίνη εδήηνπλ λα ηνπο παξαγθσλίζνπλ θαη λα ηηκεζνύλ πεξηζζόηεξνλ από απηνύο. πνύ είλαη είο ηνλ θόζκνλ απηόλ πξώηνη. θαη ην βάπηηζκα. πνύ θαηαδηώθνληαη θαη αηηκάδνληαη δη’ εκέ. αζθώλ κε πάζαλ ηαπεηλνθξνζύλελ ηελ αγάπελ. δελ ήιζελ είο ηνλ θόζκνλ δηά λα . ζα παξαδνζή είο ηνπο αξρηεξείο θαη είο ηνπο γξακκαηείο θαη ζα ηνλ θαηαδηθάζνπλ είο ζάλαηνλ θαη ζα ηνλ παξαδώζνπλ είο ηνπο εζληθνύο ζηξαηηώηαο ηεο Ρώκεο. ην νπνίνλ κεη’ νιίγνλ ζα βαπηηζζώ είο ηελ ζάιαζζαλ ησλ παζεκάησλ κνπ. ρσξίο λα ην ζθεθζνύλ θαιώο ˙ Απλάκεζα. δελ εμαξηάηαη από εκέ λα ην δώζσ είο όπνηνλ κνύ ην δεηήζε. Ώπηόο δε ηνπο είπε ˙ Ση ζέιεηε λα ζαο θάκσ . νθείιεη λα γίλε δνύινο όισλ . ηη δεηάηε. Ώιι’ νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα γίλε κεγάινο κεηαμύ ζαο. πνύ κεη’ νιίγνλ ζα ππνζηώ . Σνπο έιεγε δειαδή. λα θαζίζσκελ ν έλαο από ηά δεμηά ζνπ θαη ν άιινο από ηά αξηζηεξά ζνπ. όπνπ επξόθεηην λα πάζε ηόζα. ζα ην πίεηε. ζα ιάβε αζθαιώο νύηνο θαη δσήλ αηώληνλ. ν Μεζζίαο. πνύ πξόθεηηαη εγώ κεη’ νιίγνλ λα πίσ. άο είλαη ππεξέηεο ζαο θαη άο ζπνπδάδε λα γίλεηαη εμππεξεηηθόο είο ηνπο άιινπο. εθνβνύλην δηά ηά όζα ζα ηνπο εύξηζθνλ είο Εεξνζόιπκα. ( Η’. ην νπνίνλ εγώ εληόο νιίγνπ πίλσ. Αηόηη θαη ζείο ζα ππνζηήηε δησγκνύο θαη καξηύξηνλ δηά ην επαγγέιηνλ. σο λα ήζαλ αλεμέιεγθηνη θύξηνί ησλ θαη σο λα ήζαλ νη ιανί θηήκαηά ησλ. ζέινκελ λα καο θάκεο εθείλν. Πνιινί δε. Αελ είλαη ηώξα θαηξόο θνζκηθώλ κεγαιείσλ θαη αμησκάησλ. Μεηαμύ ζαο όκσο δελ εκπνξεί νύηε επηηξέπεηαη λα γίλεηαη έηζη. Ώπηνί δε ηνπ είπαλ ˙ Αόο καο. 49 Καη πεγαίλνπλ πξνο απηόλ ν Εάθσβνο θαη ν Εσάλλεο. πνύ ηνλ έβιεπαλ ηόζνλ άθνβα θαη κε ηόζνλ ζαξξαιέαλ απόθαζηλ λα πξνρσξή πξνο ηελ πόιηλ. Ο δε Εεζνύο ηνπο είπε ˙ Σν κέλ πνηήξηνλ ηνπ καξηπξίνπ. ήξρηζε λα ηνπο ιέγε εθείλα. Βίο ηνλ αηώλα δε πνύ κέιιεη λα έιζε. πνύ έκειινλ λα ηνπ ζπκβαίλνπλ. 1. ήξρηζαλ λα αγαλαθηνύλ δηά ηελ ζπκπεξηθνξάλ απηήλ ηνπ Εαθώβνπ θαη ηνπ Εσάλλνπ. όηη ηδνύ αλαβαίλνκελ είο ηά Εεξνζόιπκα θαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ. πνύ θαλνλίδεη ηάο αληακνηβάο ζύκθσλα κε ηελ αξεηήλ εθάζηνπ. πνύ ζα ζνύ δεηήζσκελ. ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο ιανύο ησλ. αιιά θόπσλ θαη δησγκώλ θαη ζαλάηνπ καξηπξηθνύ. Καη αθνύ επήξελ ηδηαηηέξσο ηνπο δώδεθα . θαη νη ηειεπηαίνη θαη άζεκνη. Μπνξείηε ινηπόλ λα πίεηε ην πνηήξηνλ ηνπ ζαλάηνπ. Καη επξνπνξεύεην από απηνύο ν Εεζνύο θαη εζάκβσλαλ από ζαπκαζκόλ νη καζεηαί. αιιά ζα δνζή ηνύην είο εθείλνπο. ζα είλαη εθεί ηειεπηαίνη. ν Μεζζίαο. Σν λα θαζίζεηε όκσο είο ηά δεμηά κνπ θαη είο ηά αξηζηεξά κνπ. Ο Εεζνύο δε. αθνύ ηνπο πξνζεθάιεζε. 32-45 ) Βπξνρώξνπλ δε θαη αλέβαηλαλ είο ηνλ δξόκν πξνο ηά Εεξνζόιπκα. Καη όηαλ ήθνπζαλ απηό νη άιινη δέθα καζεηαί. είο ηνπο νπνίνπο έρεη εηνηκαζζή από ηνλ δηθαηνθξίηελ Παηέξα κνπ. Ώπηνί δε ζέινληεο λα εμαζθαιίζνπλ ην αίηεκά ησλ ηνπ είπαλ. 50 Αηόηη θαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ.δηά ηνπο νπνίνπο νη επζεβείο ζα ηνλ ζπκπαζνύλ θαη ζα ηνλ ηηκνύλ πεξηζζόηεξνλ. ζα είλαη πξώηνη. όηη απηνί πνύ λνκίδνληαη θαη θαίλνληαη άξρνληεο ησλ εζλώλ. ζαλ λα είλαη δνύινη ηνπο.40 Ζ θηινδνμία δύν καζεηώλ.

επεηδή ήην πιένλ ε ώξα πξνρσξεκέλε . ηνπο έιεγνλ ˙ Ση θάλεηε ζείο απηνύ . 46-52 ) Καη έξρνληαη είο ηελ Εεξηρώ. Βίπαηε. Καη ακέζσο απέθηεζε πάιηλ ην θώο ηνπ θαη γεκάηνο επγλσκνζύλελ εθνινύζεη ηνλ Εεζνύλ είο ηνλ δξόκνλ.42 Ζ ζξηακβεπηηθή είζνδνο ηνπ Κπξίνπ είο Ηεξνζόιπκα. Καη ηνπο αθήθαλ λα ην πάξνπλ. ζε έζσζελ από ηελ αζεξάπεπηνλ ηύθισζίλ ζνπ. όηη ν Εεζνύο ν Ναδσξαίνο ήην εθεί. πνύ ιύεηε ην πνπιάξη . είπε λα ηνλ θαιέζνπλ. όηη ν Κύξηνο ην ρξεηάδεηαη. πιεζίνλ ηνπ όξνπο ησλ Βιαηώλ.41 Θεξαπεία ηνπ ηπθινύ ηεο Ηεξηρνύο. πνύ έξρεηαη θαη πξόθεηηαη κεη’ νιίγνλ λα αλαζηεισζή θαη’ εληνιήλ θαη πξνο δόμαλ ηνπ Κπξίνπ. ν πηόο ηνπ Σηκαίνπ. όηη εγώ δύλακαη λα ζνύ δώζσ ην θώο ησλ καηηώλ ζνπ. εζεθώζε __________θαη ήιζε πιεζίνλ ηνπ Εεζνύ. πνύ έζηεθαλ εθεί. ειέεζέ κε. πνύ επήγαηλαλ εκπξόο. ( Η’. επί ηνπ νπνίνπ δελ έρεη θαζίζεη έσο ηώξα θαλέλαο άλζξσπνο. Καη έθεξαλ ην πνπιάξη είο ηνλ Εεζνύλ θαη έβαιαλ επάλσ είο απηό ηά εμσηεξηθά ησλ ελδύκαηα θαη εθάζηζελ επ’ απηνύ ν Εεζνύο. όπσο εμαγνξαζζνύλ θαη ειεπζεξσζνύλ από ηελ ακαξηίαλ θαη ηνλ ζάλαηνλ πνιινί. πνύ καο ηελ ζηέιιεη. Γόμα ζνη άο θξάδνπλ θαη νη ελ ηνίο πςίζηνηο ηνπ νπξαλνύ άγγεινη. πνύ εβάδηδε πεγαίλσλ είο ηά Εεξνζόιπκα. πνύ έξρεηαη ζηαικέλνο από ηνλ Κύξηνλ. αιι’ ήιζε δηά λα ππεξεηήζε θαη δώζε ηελ δσήλ ηνπ ιύηξνλ. εβγήθελ είο ηελ ΐεζαλίαλ καδί κε ηνπο δώδεθα. εθεί όπνπ ήζαλ ε ΐεζζθαγή θαη ε απέλαληη απηήο ΐεζαλία. Καη εθείλνη. 1. Καη γξήγνξα ζα ζαο ην επηζηξέςε θαη ζα ην απνζηείιε πάιηλ εδώ. 1-11 ) Καη όηαλ επιεζίαζαλ είο Εεξνπζαιήκ. Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπ είπε ˙ Ση ζέιεηο λα ζνύ θάκσ . εθάζεην πιεζίνλ ηνπ δξόκνπ θαη εδεηηάλεπελ ν ηπθιόο ΐαξηίκαηνο. έλδνμε απόγνλε ηνπ Ααβίδ. Καη εηζήιζελ ν Εεζνύο είο ηά Εεξνζόιπκα θαη είο ηνλ ηεξόλ πεξίβνινλ ηνπ λανύ. Καη όηαλ ήθνπζελ. άιινη δε έθνπηαλ από ηά δέλδξα θιαδνπο κε παρύ θύιισκα θαη ηνπο έζηξσλαλ είο ηνλ δξόκνλ. Καη πξνζθαινύλ ηνλ ηπθιόλ θαη ηνπ ιέγνπλ ˙ Έρε ζάξξνο ˙ ζήθσ. πνύ έρεηο. Ώπηνί δε είπαλ όπσο ηνπο παξήγγεηιελ ν Εεζνύο. Ο δε ηπθιόο είπε πξνο απηόλ ˙ Αηδάζθαιε. 1. θαη εθείλνη πνύ αθνινπζνύζαλ. Ο δε Εεζνύο ηνπ είπε ˙ Πήγαηλε ˙ ε πίζηηο. ζα εύξεηε πνπιάξη δεκέλνλ. Βπινγεκέλε θαη δνμαζκέλε λα είλαη ε βαζηιεία ηνπ πξνπάηνξόο καο Ααβίδ. Βπήγαλ δε θαη εύξαλ ην πνπιάξη δεκέλνλ πιεζίνλ ηεο ζύξαο έμσ είο ην κέξνο. δηά λα κε ηνλ εκπνδίδε είο ην ηξέμηκόλ ηνπ. Καη αθνύ δηέθνςε ηελ πνξείαλ ηνπ ν Εεζνύο. 1. πνύ ν δξόκνο ηνπ ρσξηνύ δηεζηαπξώλεην κε ηελ είζνδνλ ηνπ ζπηηηνύ θαη ην έιπζαλ. πνύ είο ζε αλαθέξνληαη όζα πξνείπνλ νη πξνθήηαη. Καη ηελ ώξαλ πνύ έβγαηλαλ από ηελ Εεξηρώ απηόο θαη νη καζεηαί ηνπ θαη ιαόο πνιύο. Καη κεξηθνί από εθείλνπο. Πνιινί δε έζηξσλαλ ηά ξνύρα ησλ είο ηνλ δξόκνλ δηά λα πεξάζε επ’ απηώλ ν Εεζνύο. απέζηεηιε δύν από ηνπο καζεηάο ηνπ θαη είπε πξνο απηνύο ˙ Πεγαίλεηε είο ην απέλαληί ζαο ρσξηό θαη ακέζσο όηαλ ζα εκβαίλεηε είο απηό. ήξρηζε λα θσλάδε δπλαηά θαη λα ιέγε ˙ Εεζνύ. Ώθνύ ην ιύζεηε. Ώπηόο δε αθνύ επέηαμε ην εμσηεξηθόλ ηνπ έλδπκα. ζέισ λα απνθηήζσ πάιηλ ην θώο κνπ θαη λα μαλαηδώ.ππεξεηεζή. ( ΗΑ’. θέξεηέ ην εδώ. εθώλαδαλ δπλαηά θαη έιεγνλ ˙ Γόμα θαη ύκλνο αλήθεη είο ηνλ απόγνλνλ ηνπ Γαβίδ ˙ επινγεκέλνο από ηνλ Θεόλ είλαη απηόο.43 Ζ απνμήξαλζηο ηεο ζπθήο θαη ε εθδίσμηο ησλ . 51 Καη εάλ ζαο είπε θαλείο ˙ Αηαηί ην θάλεηε απηό . ζε θσλάδεη λα ππάγεο εθεί. Καη αθνύ κε αγαλάθηεζηλ εθύηηαμε ηξηγύξσ όια.

εζίρζεζαλ θαη εδήηνπλ κε πνίνλ ηξόπνλ λα ηνλ ζαλαηώζνπλ. Αηόηη δελ εδύλαλην θαλεξά λα ηνλ ζπιιάβνπλ. Καη όηαλ εβξάδπαζελ. ζαλ είδελ από καθξπά κίαλ ζπθήλ πνύ είρε θύιια. θαη αλαπνδνγύξηδε ηά ηξαπέδηα ησλ αξγπξακνηβώλ. κήπσο εύξε ηίπνηε είο απηήλ δηά λα θάγε. Καη εδίδαζθε θαη έιεγελ είο απηνύο ˙ Αελ έρεη γξαθή από ηνλ πξνθήηελ Δζαίαλ. αιιά εθ’ όζνλ επηκέλεηο λα δεηθλύεο απηζηίαλ είο εκέ. έβγαηλελ έμσ από ηελ πόιηλ δηά λα πεξλά ηελ λύθηα ηνπ εθεί. θαζώο έρεη γξαθή από ηνλ πξνθήηελ Εεξεκίαλ. Να έρεηε πίζηηλ θαη πεπνίζεζηλ είο ηνλ Θεόλ θαη είο ηελ δύλακίλ ηνπ. πνύ ηόηε είρε λα επηδείμε κόλνλ θύιια θαη εμσηεξηθνύο ηύπνπο. Καη ήθνπαλ νη καζεηαί ηελ θαηάξαλ απηήλ ηνπ Εεζνύ θαηά ηεο ζπθήο. όηη είο εθείλνλ. ζήθσ θαη πέζε είο ηελ ζάιαζζαλ. δελ 52 εύξε ηίπνηε παξά θύιια ˙ δηόηη δελ ήην ε επνρή ησλ ζύθσλ. ΢αο πξνηξέπσ δε λ’ απνθηήζεηε πίζηηλ ζεξκήλ. όηη εθείλα πνύ ιέγεη γίλνληαη δηά ηεο δπλάκεσο ηνπ Θενύ. ( ΗΑ’. επεηδή εθνβνύλην απηόλ. Καη ηνλ εθνβνύλην . όηαλ πξνζεύρεζζε. ηά νπνία ζα επηζηξέςνπλ είο εκέ ηνλ αιεζηλόλ Θεόλ θαη ζα κε ιαηξεύζνπλ . πνύ αληήιιαζζαλ ηά μέλα λνκίζκαηα κε ηνπδαηθά δηά ηελ πιεξσκήλ ηνπ θόξνπ ηνπ λανύ. Ώιι’ ε ζπθή εθείλε νύηε άσξα ζύθα είρελ επάλσ ηεο. ζπήιαηνλ. επείλαζελ ν Εεζνύο. αθάξπνπ ζαλ ηελ ζπθήλ. λα κείλεο ζηείξα αησλίσο. λα πηζηεύεηε όηη ζα ηά ιάβεηε. είδαλ νη καζεηαί ηελ ζπθήλ λα είλαη μεξακέλε από ηάο ξίδαο. ήξρηζε λα βγάδε έμσ εθείλνπο. 53 Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ Με ζαπκάδεηε δηά ην ζαύκα απηό. δηόηη αιεζώο ζαο ιέγσ. Καη ην πξσί.εκπνξεπνκέλσλ εθ ηνπ ηεξνύ. απεθξίζε ν Εεζνύο θαη ηεο είπε ˙ Να κε θάγε πιένλ θαλείο από ζέλα θαξπόλ είο ηνλ αηώλα. θαζώο επεξλνύζαλ. Καη έξρνληαη πάιηλ είο ηά Εεξνζόιπκα. ζα γίλε εθείλν πνύ ζα είπε. ήιζε. Ο ζθνπόο ηνπ όκσο ήην λα ρξεζηκνπνηήζε ηελ ζπθήλ σο ζύκβνινλ θαη σο κέζνλ επνπηηθήο δηδαζθαιίαο. δηόηη όινο ιαόο εζαύκαδε πνιύ ηελ δηδαρήλ ηνπ. Βπεηδή δε ε πίζηηο έρεη ηόζελ δύλακηλ. Καη ήθνπζαλ νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη θαη νη αξρηεξείο ηά γελόκελα. θαη δελ ζα αηζζαλζή δηζηαγκόλ θαη ακθηβνιίαλ κέζα είο ηελ θαξδίαλ ηνπ. Καη δελ άθηλε λα κεηαθέξε θαλείο δηά κέζνπ ηνπ ηεξνύ πεξηβόινπ ηνπ λανύ θαλέλα νηθηαθόλ έπηπινλ ή αγγείνλ. όηη ν νίθνο κνπ ζα νλνκαζζή νίθνο πξνζεπρήο δη’ όια ηά έζλε. αιιά ζα πηζηεύζε. δηά ηνύην ζαο ιέγσ. Καη όπσο ελόκηζαλ νη καζεηαί. αιιά δηά ζνβαξάλ θαη ζπνπδαίαλ αλάγθελ ζα είπε είο ην βνπλό απηό. όπνπ ζπλαζξνίδνληαη ιεζηαί. θαζώο θαη ηά θαζίζκαηα εθείλσλ πνύ επώινπλ ηάο πεξηζηεξάο. Καη αθνύ εκβήθελ ν Εεζνύο είο ηνλ ηεξόλ πεξίβνινλ ηνπ λανύ. αθνύ εβγήθαλ από ηελ ΐεζαλίαλ δηά λα επαλέιζνπλ είο ηά Εεξνζόιπκα. δηόηη εκπνξεύεζζε θαη ρξεζηκνπνηείηε πιήζνο ςέκαηα θαη απάηαο δηά λα θιεςε ν έλαο ηνλ άιινλ. όηη πάληα όζα ζα δεηήζεηε. ν νπνίνο όρη πξνο απιήλ επίδεημηλ ζαπκαηνπξγηθήο δπλάκεσο. πνύ επώινπλ θαη εγόξαδνλ κέζα είο ην ηεξόλ. πνύ θαηεξάζζεο. 12-26 ) Καη ηελ απξηαλήλ εκέξαλ. είο απηόλ πνύ ζα έρε ηελ πίζηηλ απηήλ. εμεξάζε. Καη αθνξκήλ ιακβάλσλ από ηελ πείλαλ ηνπ. ΢αλ λα έιεγε θαη είο ηελ ζπλαγσγήλ ησλ Ενπδαίσλ. Καη δηά λα δώζε κάζεκα πεξί ηνπ πνία ζα είλαη ε ηύρε θάζε αλζξώπνπ. όρη δε θαη θαξπνύο αξεηήο : Καλείο λα κε απνιαύζε από ζε πλεπκαηηθόλ αγαζόλ. ΢είο όκσο εθάκαηε ηνλ νίθνλ κνπ απηόλ. . ήιζε. θαη όηη ζα ζαο γίλνπλ ηαύηα από ηνλ νπξάληνλ Παηέξα. θαη επεηδή εζεώξνπλ ηνπο εαπηνύο ησλ κόλνπο αξκνδίνπο δηά ηελ επίβιεςηλ ηεο ηάμεσο ελ ηώ λαώ. θύηηαμε ηελ ζπθήλ. Καη ελεζπκήζε ν Πέηξνο θαη ηνπ είπε ˙ Αηδάζθαιε. Καη όηαλ ήιζε πιεζίνλ ηεο.

Καη απηνί πνύ ηζρπξίδηλην. ( ΗΒ’. Καη ηόηε ζα ζαο είπσ θαη εγώ κε πνίαλ εμνπζίαλ ελεξγώ απηά. πόζελ ήην ην βάπηηζκα ηνπ Εσάλλνπ.44 Απνζηνκσηηθή απάληεζηο πξνο ηνπο άξρνληαο. Καη ηελ δεπηέξαλ ινηπόλ απνζηνιήλ ησλ πξνθεηώλ νη άξρνληεο ησλ Ενπδαίσλ εθαθνκεηαρεηξίζζεζαλ πεξηζζόηεξνλ από ηελ πξώηελ. Ο Θεόο δειαδή παξεζθεύαζε θαη επηκειήζε σο ηδηθόλ ηνπ ιαόλ ηνλ Ενπδαηθόλ ιαόλ.45 Ζ παξαβνιή ησλ θαθώλ γεσξγώλ. Καη πνίνο ζνύ έδσθε ηελ εμνπζίαλ απηήλ. Ο δε Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ Θα ζαο εξσηήζσ θαη εγώ έλα ιόγνλ. δηά λα δηώρλεο από ην ηεξόλ ηνπο αλζξώπνπο θαη λα δηδάζθεο κέζα είο απηό . όηη ήζαλ νη αλεγλσξηζκέλνη δηδάζθαινη ηνπ Εζξαήι . πνύ ώθεηιελ σο άιιε θαιιηεξγεκέλε άκπεινο λα θαξπνθνξήζε ν ηόζνλ επλνεζείο από ηνλ Θεόλ ιαόο. δηόηη όινη εζεώξνπλ ηνλ Εσάλλελ. πνύ θάλσ. ζαο ζπληζηώ θαη ηνύην ˙ όηαλ ζηέθεζζε θαη πξνζεύρεζζε. δηά λα παξαιάβε από ηνπο γεσξγνύο κέξνο από ηνλ θαξπόλ ηεο ακπέινπ. θαη έβαιε ηξηγύξσ απ’ απηήλ θξάρηελ θαη έζθαςε θάησ από ηνλ ιελόλ ζηέξλαλ δηά λα καδεύεηαη εθεί ν κνύζηνο. Βθνβνύλην ηνλ ιαόλ λα δώζνπλ κίαλ ηέηνηαλ απάληεζηλ. δηά λα ζαο αθήζε θαη ν Παηήξ ζαο. όηη ήην από ηνλ νπξαλόλ . Βάλ όκσο ζείο δελ ζπγρσξήηε θαη δελ αθίλεηε ηά παξαπηώκαηα ησλ αδειθώλ ζαο . Έζηεηιε δειαδή ν Θεόο ηελ πξώηελ ζεηξάλ ησλ πξνθεηώλ. ηά παξαπηώκαηά ζαο. 27-33 ) Καη έξρνληαη πάιηλ είο ηά Εεξνζόιπκα. Ώπηνί όκσο. Δ πξώηε ζεηξά ησλ πξνθεηώλ εζηάιε είο ηνλ Εζξαήι καηαίσο θαη ρσξίο θαλέλ αγαζόλ απνηέιεζκα. Να είπσκελ όκσο. νύηε εγώ ζαο ιέγσ κε πνίαλ εμνπζίαλ θαη κε πνίνλ δηθαίσκα πξάηησ απηά. πνύ θάλεηο . πνύ είλαη είο ηνπο νπξαλνύο. 1. πνύ είλαη είο ηνπο νπξαλνύο. όηη ήην από εληνιήλ αλζξώπσλ . ( ΗΑ’. λα ζπγρσξήηε. ηνλ έδεηξαλ θαη ηνλ έδησμαλ κε αδεηαλά ρέξηα. δηά λα δηαπηζηώζνπλ ηά έξγα ηεο αξεηήο. Καη ελώ απηόο πεξηεπάηεη είο ηνλ ηεξόλ πεξίβνινλ ηνπ λανύ. ήην από ηνλ νπξαλόλ θαη από εληνιήλ ηνπ Θενύ. απεθξίζεζαλ θαη είπαλ είο ηνλ Εεζνύλ ˙ Αελ εμεύξνκελ. εάλ έρεηε θάηη ελαληίνλ θάπνηνπ . αθνύ έπηαζαλ ηνλ δνύινλ απηόλ. Καη επξόζζεζελ ν Θεόο θαη δεπηέξαλ απνζηνιήλ. Καη εζπιινγίδνλην κέζα ηνπο θαη έιεγαλ ˙ Βάλ είπσκελ. 1-12 ) Καη ήξρηζε λα νκηιή πξνο απηνύο κε παξαβαιάο ˙ έλαο άλζξσπνο εθύηεπζε άκπεινλ . δηά λα ηνλ θαιιηεξγήζνπλ πξνο παξαγσγήλ έξγσλ πίζηεσο θαη αξεηήο. Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπο είπελ ˙ Ώθνύ μεθεύγεηε θαη δελ είζζε εηιηθξηλείο. Σν βάπηηζκα ηνπ Εσάλλνπ. έξρνληαη πξνο απηόλ νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο θαη νη πξνεζηνί θαη ηνπ ιέγνπλ ˙ Με πνίαλ εμνπζίαλ ελεξγείο απηά. . Καη ελεπηζηεύζε ηνύηνλ είο ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο άξρνληαο. θαη έθηηζε πύξγνλ δηά λα κέλνπλ είο απηόλ νη θύιαθεο θαη εξγάηαη. όηη πξάγκαηη ήην πξνθήηεο. δηόηη ε νξζή απάληεζηο είο απηό ζα ξίςε θώο θαη είο ην ηδηθόλ ζαο εξώηεκα. Καη είο ηελ θαηάιιεινλ επνρήλ ηεο εζνδείαο απέζηεηιε πξνο ηνπο γεσξγνύο δνύινλ . Έζηεηιε πάιηλ πξνο ηνπο γεσξγνύο άιινλ δνύινλ. ηνπ έζπαζαλ ηελ θεθαιήλ θαη 55 ηνλ εδίσμαλ αηηκαζκέλνλ. Καη δώζαηέ κνπ πξώηνλ ζείο απόθξηζηλ είο ηνλ ιόγνλ απηόλ. ζα είπε ˙ δηαηί ινηπόλ δελ επηζηεύζαηε είο ηνλ Εσάλλελ . ν νπνίνο εκαξηύξεζε δη’ εκέ θαη ππήξμε πξόδξνκόο κνπ . Καη εθείλνλ αθνύ ηνλ ειηζνβόιεζαλ.Καη σο δεύηεξνλ όξνλ δηά λα εηζαθνπζζή ε πξνζεπρή ζαο. ή ήην από επηλόεζηλ θαη εληνιήλ αλζξώπσλ . 54 Αώζαηέ κνπ απάληεζηλ είο ην εξώηεκα κνπ απηό. νύηε ν Παηήξ ζαο. 1. ζα αθήζε ηά παξαπηώκαηά ζαο. θαη ηελ ελεπηζηεύζε είο γεσξγνύο θαη αλερώξεζελ είο άιιελ ρώξαλ.

γλσξίδνκελ όηη είζαη εηιηθξηλήο θαη ιέγεηο ηελ αιήζεηαλ θαη δελ ζε κέιεη δηά θαλέλα ˙ δηόηη δελ ινγαξηάδεηο πξόζσπα αλζξώπσλ. όηη δη’ απηνύο είπε ηελ παξαβνιήλ. Καη εθείλνλ ηνλ εθόλεπζαλ θαη πνιινύο άιινπο εθαθνκεηαρεηξίζζεζαλ . ηνλ νπνίνλ ζαλ ιίζνλ απεξξίςαηε σο αθαηάιιεινλ ελ ηε νηθνδνκή ηνπ Θενύ. Πξάγκαηη δε. ( ΗΒ’. Καη αθνύ ηνλ έπηαζαλ. έθπγαλ. έγηλα ηεο όιεο νηθνδνκήο θαθαιή θαη ζπλήλσζα ηνπο ιανύο είο κίαλ Βθθιεζίαλ. Καη εδήηνπλ νη αξρηεξείο λα ηνλ ζπιιάβνπλ. θαη ζα είλαη ηδηθή καο ε θιεξνλνκία. Οη γεσξγνί όκσο εθείλνη είπνλ κεηαμύ ηνπο. όηη νη άλζξσπνη απηνί πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εληξαπνύλ ηνλ πηόλ κνπ.Καη επξόζζεζε θαη ηξίηελ θαη άιιαο απνζηνιάο. Καη ιέγεη είο απηνύο ˙ ηίλνο είλαη ε εηθώλ απηή θαη ε επηγξαθή. άιινπο κελ δέξλνληεο. Φέξεηέ κνπ έλα δελάξηνλ δηά λα ην ίδσ. ηνλ νπνίνλ απέξξηςαλ σο αθαηάιιεινλ νη θηίζηαη. όπσο πηάλεηαη ην ςάξη κε ην δίθηπνλ. Να δώζσκελ ή λα κε δώζσκελ ηνλ θόξνλ απηόλ . Ώπηνί δε ηνπ είπαλ ˙ ηνπ Καίζαξνο. Ώπηνί δε ηνπ έθεξαλ. Βηπέ καο ινηπόλ ˙ Βπηηξέπεηαη ή δελ επηηξέπεηαη λα δώζσκελ θεθαιηθόλ θόξνλ είο ηνλ Καίζαξα . νη νπνίνη έιεγαλ. Πάιηλ δειαδή απέζηεηιελ άιινλ δνύινλ. Λίζνλ. παξέδσθε ηελ άκπεινλ ηνπ είο ηνλ λένλ Εζξαήι ηεο ράξηηνο. Ναη ή όρη . 13-27 ) Καη απνζηέιινπλ είο απηόλ κεξηθνύο από ηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηνπο Δξσδηαλνύο δηά λα ηνλ πηάζνπλ κε ιόγνλ. ηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ. Δ ςπρή ζαο όκσο θαη νιόθιεξνλ ην εζσηεξηθόλ ζαο αλήθεη είο ηνλ Θεόλ. απηόο ____________έγηλε ηεο όιεο νηθνδνκήο θεθαιή θαη αθξνγσληαίνο ιίζνο . Ώπό ηνλ Κύξηνλ έγηλελ ε ηνπνζέηεζηο απηή ηνπ ιίζνπ θαη είλαη ζαπκαζηή είο ηά κάηηα εκώλ ησλ πηζηώλ. 56 1. Ώλελόριεηνη πιένλ ζα εμνπζηάδσκελ ηελ ζπλαγσγήλ θαη ζα εθκεηαιιεπώκεζα απηήλ. Καη είο ηνλ Θεόλ δώζαηε εθείλα. άο ηνλ θνλεύζσκελ.δηά ηελ απάληεζηλ πνύ ηνπο έδσθε. πνύ αλήθνπλ είο ηνλ Θεόλ. Καη ______ηνλ εξώηεζαλ θαη είπαλ ˙ . πξνο θαξπνθόξνλ θαιιηέξγεηαλ. Ώπηνί δε ήιζαλ θαη ηνπ είπαλ ˙ Αηδάζθαιε. Ώπηόο όκσο αληειήθζε ηελ ππνθξηζίαλ ηνπο θαη ηνπο είπε ˙ Αηαηί δεηείηε κε παλνπξγίαλ λα κε εθζέζεηε είο πεηξαζκόλ ή απέλαληη ηεο ξσκαηθήο εμνπζίαο ή απέλαληη ηνπ Εζξαειηηηθνύ ιανύ . Καη ν Εεζνύο ηόηε απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ Αώζαηε νπίζσ είο ηνλ Καίζαξα εθείλα . δηόηη εθαηάιαβαλ. Βιάηε . πνύ είλαη απνηππσκέλα είο ην δελάξηνλ . αιιά πξαγκαηηθά θαη αιεζηλά δηδάζθεηο ηνλ δξόκνλ ηνπ Θενύ. Βίρε ινηπόλ αθόκε έλα πηόλ. πνύ αλήθνπλ είο ηνλ Καίζαξα. όηη απηόο είλαη ν θιεξνλόκνο. Έζηεηιε ινηπόλ θαη ηνλ πηόλ ηνπ.46 Καη άιιαη απνζηνκσηηθαί απαληήζεηο. Καη αθνύ ηνλ αθήθαλ. ν ζεβαζκόο θαη ε ππνηαγή είο ηνπο λόκνπο. αθνύ εμσιόζξεπζε ηνπο Ενπδαίνπο θαη θαηέζηξεςε δηά ησλ Ρσκαίσλ ηελ Εεξνπζαιήκ. ηνλ εθόλεπζαλ θαη ην ζώκα ηνπ ην έβγαιαλ έμσ από ηελ άκπεινλ. Καη εμεθνινύζεζελ ν Κύξηνο : Αελ αλεγλώζαηε νύηε θάλ ην ρσξίνλ απηό ηεο Γξαθήο . Σν ζαπκαζηόλ δε είο ηά κάηηα όισλ ησλ πηζηώλ γεγνλόο ηνύην έγηλελ από ηνλ Κύξηνλ. Καη εζαύκαζαλ κε απηόλ . Καη ήιζαλ πξνο απηόλ νη ΢αδνπθαίνη. Βδήηνπλ δε λα ηνλ ζπιιάβνπλ. όηη δελ ππάξρεη αλάζηαζηο λεθξώλ. Ση ινηπόλ ζα θάκε είο απηνύο ν θύξηνο ηεο ακπέινπ . Θα έιζε θαη ζα εμνινζξεύζε ηνπο γεσξγνύο απηνύο θαη ζα δώζε ηελ άκπεινλ είο άιινπο. εθ’ όζνλ δελ παξαβιάπηνπλ ηαύηα ηελ επζέβεηαλ. είο ηνπο Ώπνζηόινπο θαη ηνπο δηαδόρνπο ησλ. θαη εθνβήζεζαλ ηνλ ιαόλ. άιινπο δε θνλεύνληεο. αγαπεκέλνλ ηνπ ˙ θαη απέζηεηιελ είο ην ηέινο θαη απηόλ πξνο απηνύο ιέγσλ. Βίο ηνλ Καίζαξα θαη είο ηνπο άξρνληαο αλήθνπλ νη θόξνη. Αειαδή. εγώ.

είλαη ν έλαο θαη κόλνο Κύξηνο θαη εθηόο απηνύ άιινο Κύξηνο δελ ππάξρεη. Καηά ηελ αλάζηαζηλ ινηπόλ. αιι’ είλαη Θεόο δσληαλώλ. Καη ν ηξίηνο ην ίδην. όηαλ αληειήθζε όηη ηνπο απήληεζελ νξζώο. ν Μσπζήο καο έγξαςελ είο ηνλ λόκνλ ηά εμήο : εάλ ν αδειθόο θάπνηνπ απνζάλε θαη αθήζε γπλαίθα ρήξαλ θαη δελ αθήζε παηδηά. πνία είλαη ε πξώηε εληνιή από όια ηά άιια παξαγγέικαηα ηνπ λόκνπ . δηά ηελ νπνίαλ ηίπνηε δελ είλαη αδύλαηνλ ή δύζθνινλ. όηαλ ζα αλαζηεζνύλ απηνί όινη. θαη δη’ απηό αθξηβώο πιαλάζζε. θαη από όιελ ηελ δύλακηλ ηεο ζειήζεώο ζνπ. 58 Καη νθείιεο λα αγαπήζεο Κύξηνλ ηνλ Θεόλ ζνπ από όιελ ηελ θαξδίαλ ζνπ. δηόηη δελ εμεύξεηε όηη. δελ αθήθελ απόγνλνλ. ηνλ εξώηεζελ εηιηθξηλώο. θαη ην λα . Ώγλνείηε δε ηάο γξαθάο θαη ηελ δύλακηλ ηνπ Θενύ. όηη πξάγκαηη πξόθεηηαη λα αλαζηεζνύλ. πνύ είλαη ν Θεόο καο. Αηόηη θαη νη επηά ηελ έιαβνλ ζύδπγνλ. αιι’ είλαη ζαλ ηνπο αγγέινπο. κνινλόηη πξν πνιινύ νύηνη είρνλ απνζάλεη. Καη δεπηέξα εληνιή νκνία θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε πξνο απηήλ είλαη αύηε ˙ Οθείιεηο λα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηόλ ζνπ. 57 Καη ηελ επήξαλ ζύδπγνλ θαη νη επηά αδειθνί θαη δελ αθήθαλ απόγνλνλ.47 Ζ εληνιή ηεο αγάπεο. πνύ ηνπο ήθνπζε λα ζπδεηνύλ . πνίνπ εμ’ απηώλ ζα είλαη ζύδπγνο . όηαλ αλαζηεζνύλ εθ λεθξώλ νη άλζξσπνη. νύηε αη γπλαίθεο δίδνληαη είο γάκνλ. Ο δε Εεζνύο ηνπ απεθξίζε. Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπο είπε ˙ Αελ πιαλάζζε αθξηβώο δη’ απηό . ( ΗΒ’. δελ εδηαβάζαηε είο ην βηβιίνλ ηνπ Μσπζέσο εθεί. Ο Θεόο δελ είλαη Θεόο λεθξώλ. αιι’ νύηε θαη ηελ δύλακηλ ηνπ Θενύ θαηαιαβαίλεηε. Καη ν δεύηεξνο αδειθόο επήξελ απηήλ ζύδπγνλ θαη απέζαλε. κνινλόηη είρελ αξρηθώο ηελ δηάζεζηλ λα πεηξάμε θαη απηόο ηνλ Εεζνύλ.Αηδάζθαιε. Αηά δε ηνπο λεθξνύο. Καη ν γξακκαηεύο είπελ είο απηόλ ˙ Ωξαία. Ώπηή είλαη ε πξώηε εληνιή. δηδάζθαιε ˙ ζύκθσλα πξνο ηελ αιήζεηαλ είπεο. όηη πξώηε εληνιή από όια ηά παξαγγέικαηα είλαη ˙ Άθνπε. ώζηε απηόλ πάληνηε λα ζθέπηεζαη. Καη ν πξώηνο επήξε γπλαίθα θαη όηαλ απέζαλε. νύηε νη άλδξεο έξρνληαη είο γάκνλ. θαη από όιελ ηελ ςπρήλ ζνπ. ήζαλ θαη είλαη δσληαλνί. ιαέ ηνπ Εζξαήι ˙ Ο Κύξηνο. πξέπεη λα πάξε ν αδειθόο ηνπ ηελ γπλαίθα ηνπ θαη λα γελλήζε απόγνλνλ είο ηνλ απνζαλόληα άηεθλνλ αδειθόλ ηνπ. Καη νύηε απηόο αθήθελ απόγνλνλ. νη νπνίνη νύηε δηά θπζηθήο γελλήζεσο πνιιαπιαζηάδνληαη. Αηά λα ιέγεη ινηπόλ ηνπο ιόγνπο απηνύο ν Θεόο δηά ηνπο ηξείο παηξηάξραο. πώο ηνπ είπελ ν Θεόο απηνύο ηνπο ιόγνπο ˙ Βγώ είκαη ν Θεόο ηνπ Ώβξαάκ θαη ν Θεόο ηνπ Εζαάθ θαη ν Θεόο ηνπ Εαθώβ . Αελ εμεύξεηε δειαδή ηάο Γξαθάο. θαη από ηνλ λνύ ζνπ νιόθιεξνλ . όπσο ηελ θαληάδεζζε ζείο. Άιιε εληνιή κεγαιπηέξα από απηάο ηάο δύν δελ ππάξρεη. ζεκαίλεη όηη. πνύ δνύλ είο ηνπο νπξαλνύο. 28-34 ) Καη αθνύ επιεζίαζελ εθεί έλαο από ηνπο γξακκαηείο. 1. πνύ γίλεηαη ιόγνο πεξί ηνπ βάηνπ. Ήζαλ ινηπόλ επηά αδειθνί. νύηε επηζπκίαο γάκνπ έρνπλ. αη νπνίαη δελ δηδάζθνπλ πιηζηηθήλ θαη παρπιήλ αληίιεςηλ πεξί αλαζηάζεσο. ΢είο ινηπόλ πιαλάζζε πιάλελ κεγάιελ. Σειεπηαία δε από όινπο απέζαλε θαη ε γπλαίθα. ώζηε νιόθιεξνλ ην εζσηεξηθόλ ζνπ είο απηόλ λα είλαη παξαδνκέλνλ. ώζηε απηόλ εμ νινθιήξνπ λα πνζήο. όηη ν Κύξηνο είλαη έλαο θαη δελ είλαη άιινο εθηόο απηνύ ˙ θαη ην λα ηνλ αγαπά θαλείο από όιελ ηελ θαξδίαλ ηνπ θαη από όιελ ηελ δύλακηλ ηεο δηαλνίαο ηνπ θαη από όινλ ην εζσηεξηθόλ ηνπ θαη από όιελ ηελ δύλακηλ ηεο ζειήζεώο ηνπ.

πνύ ξίπηνπλ είο ην ζεζαπξνθπιάθηνλ. 1-23 ) Καη όηαλ απηόο έβγαηλελ από ηνλ ηεξόλ πεξίβνινλ ηνπ λανύ. έσο όηνπ ζέζσ ηνπο ερζξνύο ζνπ ζαλ άιιν ζηήξηγκα .48 Έιεγρνο ησλ γξακκαηέσλ. ηνπ είπε ˙ Αελ εηζαη καθξάλ από ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ. πνύ θαίνληαη νιόθιεξα επάλσ είο ην ζπζηαζηήξηνλ. Καη πνιινί πινύζηνη έξξηπηνλ πνιιά. Καη θαλείο πιένλ δελ εηόικα λα ηνλ εξσηήζε. ηη σξαία κάξκαξα θαη πόζνλ ιακπξά θηίξηα είλαη απηά εδώ. 59 Ώπηό ζεκαίλεη. πνύ κε εμσηεξηθνύο κόλνλ ηύπνπο δεηνύλ λα αξέζνπλ είο ηνλ Θεόλ. όηη απηή ε πησρή ρήξα έρεη ξίςεη πεξηζζόηεξνλ από όινπο απηνύο. έβιεπε πώο ν πνιύο ιαόο έξξηπηε ράιθηλα λνκίζκαηα είο ην ζεζαπξνθπιάθηνλ. Αελ ζα κείλε πέηξα επάλσ είο ηελ πέηξαλ. θύηηαμε. Ώπηνί είλαη πνύ θαηαηξώγνπλ ηά ζπίηηα θαη ηελ πεξηνπζίαλ ησλ αζζελώλ θαη αδπλάησλ ρεξώλ θαη ππνθξηηηθώο κε πξόζρεκα επιαβείαο πξνο εμαπάηεζηλ ησλ αθειεζηέξσλ θάλνπλ καθξάο πξνζεπράο. ηνλ εξώησλ ηδηαηηέξσο ν Πέηξνο θαη ν Εάθσβνο θαη ν Εσάλλεο θαη ν Ώλδξέαο ˙ . πνύ έρνπλ θαηαζθεπαζζή επίηεδεο δη’ απηνύο. Καη πώο είλαη πηόο ηνπ .50 Πξνθεηεία ηνπ Κπξίνπ δηά ηελ θαηαζηξνθήλ ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ ζπληέιεηαλ ηνπ θόζκνπ. όπσο καθξάλ είλαη νη άιινη γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη.αγαπά θαλείο ηνλ πιεζίνλ ηνπ ζαλ ηνλ εαπηόλ ηνπ. πώο ιέγνπλ θαη πώο ελλννύλ.49 Τν δίιεπηνλ ηεο ρήξαο. ( ΗΒ’. δηόηη όινη έξξηςαλ από εθείλν πνύ ηνπο επεξίζζεπελ. θαη από όιαο ηάο ζπζίαο. 1. ηνπηέζηηλ έλα θνξδάληελ. πνύ ζα παηνύλ επάλσ ηά πόδηα ζνπ. Ώπηνί ζα ιάβνπλ κεγαιπηέξαλ θαηαδίθελ από ηελ θαηαδίθελ ησλ θιεπηώλ θαη αξπάγσλ. όηη γλσζηηθά θαη θξόληκα απεθξίζε. ( ΗΓ’. όιελ ηεο ηελ πεξηνπζίαλ έξξηςελ. Αηόηη απηόο ν Ααβίδ είπε θσηηδόκελνο από ην Άγηνλ Πλεύκα ˙ Βίπελ ν Κύξηνο θαη Θεόο είο ηνλ Κύξηνλ κνπ Υξηζηόλ ˙ Κάζεζε επί ηνπ ζξόλνπ κνπ είο ηά δεμηά κνπ δνμαδόκελνο θαη ηηκώκελνο καδί κε εκέ. 1. θαη αγαπνύλ ηνπο επιαβείο θαη ηηκεηηθνύο ραηξεηηζκνύο είο ηά δεκόζηα θέληξα θαη ηά πξώηα θαζίζκαηα κέζα είο ηάο ζπλαγσγάο θαη ηάο πξώηαο ζέζεηο είο ηά δείπλα. 60 Καη ν Εεζνύο απεθξίζε θαη ηνπ είπε ˙ ΐιέπεηο απηά ηά κεγάια θηίξηα . Ώπηόο ινηπόλ ν Ααβίδ θαιεί ηνλ Μεζζίαλ Κύξηνλ. Καη ήιζε κία πησρή ρήξα θαη έξξηςε δύν ιεπηά. ΢ηέθεη ν πξόγνλνο λα θαιή ηνλ ηξηζέγγνλνλ θαη απόγνλόλ ηνπ Κύξηνλ . αιιά θαη πηόο ηνπ Θενύ θαη σο ηνηνύηνο είλαη θαη Κύξηνο ηνπ Ααβίδ. Καη αθνύ πξνζεθάιεζε ηνπο καζεηάο ηνπ. λα κε θξεκληζζή θάησ. ηνπ είπελ έλαο από ηνπο καζεηάο ηνπ ˙ Αηδάζθαιε. πνύ ______4. 35-40 ) Καη ν Εεζνύο έιαβε ηνλ ιόγνλ θαη έιεγε δηδάζθσλ κέζα είο ηνλ ηεξόλ πεξίβνινλ ηνπ λανύ ˙ Άο καο εμεγήζνπλ νη δηδάζθαινη ηνπ λόκνπ. ( ΗΒ’. νη νπνίνη επραξηζηνύληαη λα πεξηπαηνύλ κα ζηνιάο επηζήκνπο θαη επηδεηθηηθάο. Ώπηή όκσο από ηελ ηειείαλ πησρείαλ θαη ζηέξεζίλ ηεο όια όζα είρελ . όηη ν Μεζζίαο Υξηζηόο είλαη απόγνλνο ηνπ Ααβίδ . Δ βεβαίσζηο αύηε πξνθαιεί απνξίαλ θαη ππάξρεη αλάγθε λα ζαθεληζζή. 41-44 ) Καη αθνύ ν Εεζνύο εθάζεζελ απέλαληη ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνπ λανύ. όηη ν Μεζζίαο δελ είλαη κόλνλ πηόο ηνπ Ααβίδ. Καη ν Εεζνύο όηαλ είδελ. είπε είο απηνύο ˙ Ώιεζώο ζαο ιέγσ. αμίδεη πην πνιύ από όια εθείλα ηά ζύκαηα. Καη έξξηςελ απηή πεξηζζόηεξνλ. Καη ηνπο έιεγελ είο ηελ δηδαρήλ ηνπ ˙ Πξνζέρεηε από ηνπο γξακκαηείο. Καη ελώ ν εθάζεην είο ην όξνο ησλ Βιαηώλ. απέλαληη ηνπ λανύ. Καη πνιύο ιαόο ήθνπε ηνλ Εεζνύλ κε πνιιήλ επραξίζηεζηλ. 1.

Ώιινίκνλνλ δε είο ηάο εγθύνπο θαη είο εθείλαο. Βθείλνο δε πνύ είλαη επάλσ είο ην ειηαθσηόλ ηνπ ζπηηηνύ. Θα επαλαζηαηήζνπλ δε ηά παηδηά. απηόο θαη κόλνλ ζα ζσζή. Καη ζα κηζήζζε από όινπο. θαη λα ηνπο δνζή επθαηξία λα κεηαλνήζνπλ θαη λα πηζηεύζνπλ . θαη ζα ζπκβνύλ πείλεο κεγάιεο θαη ηαξαραί. όηη απηά είλαη ζεκάδηα. κε δαιίδεζζε εθ πξνηέξνπ κε ηελ ζθέςηλ θαη θξνληίδα. Ώιι’ απηά ζα είλαη ε αξρή πόλσλ θαη δεηλώλ. όηη δελ ήθνπζαλ θήξπγκα. είλαη νη δεισηαί. Ώιιά θαη είο όια ηά έζλε πξέπεη ζύκθσλα κε ην ζείνλ ζρέδηνλ λα θεξπρζή πξνεγνπκέλσο ην Βπαγγέιηνλ. λα ζηέθεηαη εθεί όπνπ δελ πξέπεη λα ζηαζή – θάζε αλαγλώζηεο άο ην λνηώζε θαη άο ιάβε ηά κέηξα ηνπ ˙ άο ελλνήζε δειαδή. απηό λα ιέγεηε. . πνύ ζα δηεθδηθνύλ θαη ζα νηθεηνπνηνύληαη ην ηδηθόλ κνπ όλνκα θαη ηνλ ηδηθόλ κνπ ηίηινλ θαη ζα ιέγνπλ. ην νπνίνλ ειέρζε πξνθεηηθώο ππό Ααληήι ηνπ πξνθήηνπ.Βίπε καο. αιιά ην Πλεύκα ην Άγηνλ πνύ ζα ζαο θσηίδε. θαη ζα πιαλήζνπλ πνιινύο. όηη εγώ είκαη ν Μεζζίαο. Καη ζα είλαη ηνύην 61 ε πιένλ θαηάιιεινο απνινγία ζαο. όηαλ πξόθεηηαη λα ζπληειεζζνύλ όια απηά . Αηόηη ζα ζεθσζή ην έλα έζλνο θαηά ηνπ άιινπ έζλνπο. όηη γίλνληαη πόιεκνη είο άιιαο ρώξαο. πνύ πξναλαγγέινπλ ην ηέινο. πνύ ζα ζπκπιεξώζνπλ ηελ βεβήισζηλ ηαύηελ – όηαλ ινηπόλ ίδεηε ην ζίρακα ηνύην. πνύ ζα ζειάδνπλ κηθξά παηδηά θαηά ηάο εκέξαο εθείλαο ˙ δηόηη ζα είλαη πνιύ δύζθνινλ είο απηάο θαη λα ηξέμνπλ δηά λα ζσζνύλ θαη λα εύξνπλ ηά απαξαίηεηα δηά ηνλ ζηεξηγκόλ ηνπ νξγαληζκνύ ησλ. Καη εθείλνο πνύ κε κόλνλ ην ππνθάκηζνλ είλαη είο ην ρσξάθη θαη εξγάδεηαη εθεί. δηά λα είλαη ην θήξπγκα ηνύην έιεγρνο δη’ εθείλνπο πνύ δελ ζα πηζηεύζνπλ. ηη ζα είπεηε πξνο απνινγίαλ ζαο θαη κε πξνκειεηάηε ηίπνηε. πνύ δελ επίζηεπζαλ . νύηε λα έκβε είο απηό δηά λα πάξε θάηη απ’ εθεί. άο κε γπξίζε νπίζσ δηά λα πάξε θαη ην εμσηεξηθόλ έλδπκα. αιι’ αθόκε δελ έθζαζε ην ηέινο. θαη πνίνλ είλαη ην ζεκάδη πνύ ζα θαλή. πνύ ζα ππνβιεζήηε. άο θεύγνπλ είο ηά βνπλά δηά λα θξπβνύλ εθεί. θαη ζα ζαο δείξνπλ είο ζπλαγσγάο θαη ζα ζηαζήηε σο θαηεγνξνύκελνη εκπξόο είο εγεκόλαο θαη βαζηιείο δη’ εκέ. Ο δε Εεζνύο ηνπο απεθξίζε θαη ήξρηζε λα ιέγε ˙ Πξνζέρεηε λα κε ζαο πιαλήζε θαλείο. επεηδή ζα πηζηεύζεηε είο ην όλνκά κνπ ˙ εθείλνο δε πνύ ζα δείμε ππνκνλήλ κέρξη ηέινπο ηεο δσήο ηνπ. Κάλεηε δε ηελ πξνζεπρήλ ζαο λα κε γίλε ε θπγή ζαο είο ρεηκσληάηηθελ θαθνθαηξίαλ . άο κε θαηαβή είο ην ζπίηη . όηη ην ζίρακα απηό ηώξα . ώζηε λα κε πξνθαζίδσληαη ελ ηε εκέξα ηεο Κξίζεσο. ΋ηαλ δε ίδεηε ην κηζεηόλ θαη βέβεινλ ζίρακα. δηόηη πνιινί ζα έιζνπλ. πόηε ζα γίλνπλ αη θαηαζηξνθαί ησλ ιακπξώλ θηηξίσλ πνύ καο είπεο. Ώιι’ εθείλν πνύ ζα ζαο δσζή θαη ζα ζαο έιζε είο ηνλ λνύλ θαη’ εθείλελ ηελ ώξαλ ηεο απνινγίαο ζαο. ΋ηαλ δε ζαο νδεγήζνπλ δηά λα ζαο παξαδώζνπλ είο ηά ζπλέδξηα θαη δηθαζηήξηα. Αηόηη ζα ζαο παξαδώζνπλ είο ζπλέδξηα . ΢αο θάλσ δε πξνζεθηηθνύο. πνύ γξάθεηαη ην Βπαγγέιηνλ ηνύην. πνύ ζα πξνθαιέζε ηελ εξήκσζηλ θαη ηελ θαηαζηξνθήλ ηεο Εεξνπζαιήκ. θαηά ησλ πηζηώλ γνλέσλ ησλ θαη ζα ηνπο ζαλαηώζνπλ. Αηόηη ζύκθσλα πξνο ην ζνθόλ θαη ζσηήξηνλ ζρέδηνλ ηνπ Θενύ πξέπεη λα γίλνπλ απηά . Θα παξαδώζε δε είο ζάλαηνλ ν άπηζηνο αδειθόο ηνλ πηζηόλ αδειθόλ θαη ν άπηζηνο παηήξ ην πηζηόλ ηέθλνλ ηνπ. Καη ζα γίλνπλ ζεηζκνί εδώ θαη εθεί. δηά λα δώζεηε καξηπξίαλ πεξί εκνύ πνύ λα ηελ αθνύζνπλ θαη απηνί. κε ηαξάηηεζζε λνκίδνληεο. Πξνζέρεηε δε ζείο ηνπο εαπηνύο ζαο ιόγσ ησλ δνθηκαζηώλ. ΋ηαλ δε αθνύζεηε πνιέκνπο θαη εηδήζεηο. κεη’ νιίγνλ δε θαη ηά ξσκαηθά ζηξαηεύκαηα. πνύ βεβειώλνπλ ην ηεξόλ κε ηά θαθνπξγήκαηά ησλ. θαη ην έλ βαζίιεηνλ ελαληίνλ ηνπ άιινπ βαζηιείνπ. ηόηε εθείλνη πνύ θαηνηθνύλ είο ηάο πόιεηο ηεο Ενπδαίαο. Αηόηη 55 ι δελ ζα είζζε ζείο πνύ ζα νκηιήηε.

Αηόηη ζα αλαθαλνύλ ςεπδνκεζζίαη θαη ςεπδνπξνθήηαη θαη ζα δείμνπλ ζεκάδηα κεγάια θαη έξγα θαηαπιεθηηθά. ζα ζαιεπζνύλ θαη ζα κεηαθηλεζνύλ από βαζείαλ ζπγθίλεζηλ δη’ όζα ζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δεπηέξαλ παξνπζίαλ. νύηε ζα γίλε πνηέ παξνκνία. Καη ηόηε ζα απνζηείιε ηνπο αγγέινπο ηνπ θαη ζα καδεύζε δη’ απηώλ ηνπο εθιεθηνύο ηνπ από ηά ηέζζαξα ζεκεία ηνπ νξίδνληνο. δηά λα αλαθαηληζζή ην ζύκπαλ. Καη εάλ ν Κύξηνο δελ σιηγόζηεπε ηνλ αξηζκόλ ησλ εκεξώλ εθείλσλ. Θα θαηαπιαγνύλ βιέπνπζαη θαη ηελ νηθνπκέλελ νιόθιεξνλ λα νδεγήηαη είο ην θνβεξόλ θξηηήξηνλ. 62 Καη ηόηε εάλ ζαο είπε θαλείο ˙ Να. εθεί είλαη ν Υξηζηόο . εδώ είλαη ν Υξηζηόο. 32-37 ) Αηά ηελ εκέξαλ όκσο εθείλελ θαη ηελ ώξαλ. νύηε ν Τηόο σο άλζξσπνο. λα έξρεηαη θαζηζκέλνο είο ζύλλεθα κε δύλακηλ θαη ζπλνδείαλ αγγέισλ κεγάιελ θαη κε δόμαλ πνιιήλ. Να είζζε πξνζεθηηθνί θαη άγξππλνη. γλσξίδεηε όηη ην ζέξνο πιεζηάδεη. όηαλ ζα πιεζηάδε πιένλ ε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ. δελ εμεύξεη θαλέλαο πόηε αθξηβώο ζα είλαη αύηαη. Καη ηόηε ζα ίδνπλ ηνλ πηόλ ηνπ αλζξώπνπ. πνύ ζαο θαίλνληαη ηόζνλ κόληκα θαη ζηεξεά. ( ΗΓ’. από ην έλ άθξνλ ηεο γήο έσο ην αληίζεηνλ άθξνλ ηνπ νπξαλνύ. νύηε νη άγγεινη πνύ είλαη είο ηνλ νπξαλόλ. πόηε είλαη ν θαηξόο ηεο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ. όηαλ ίδεηε λα ζπκβαίλνπλ απηά πνύ ζαο πξνείπα. αιιά ζα επαιεζεύζνπλ επαθξηβώο 1. ΢είο όκσο πξνζέρεηε ˙ ηδνύ ζαο ηά έρσ πξνείπεη όια. λα γλσξίδεηε όηη πιεζηάδεη.52 Άγλσζηνο ε εκέξα ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ . ηελ νπνίαλ έθακελ ν Θεόο. ηνλ Θεάλζξσπνλ Κύξηνλ. 63 Ώιεζώο ζαο ιέγσ. ζα πεξάζνπλ θαη ζα εθιείςνπλ. θαη αη νπξάληαη δπλάκεηο ησλ αγγέισλ.51 Σεκεία θαη ηέξαηα ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ. σιηγόζηεπζε ηάο εκέξαο εθείλαο. Καη ηά άζηξα ηνπ νπξαλνύ ζα πίπηνπλ έμσ από ηελ ζέζηλ θαη ηελ ηξνρηάλ ησλ. ηέηνηα πνύ δελ έρεη γίλεη από ηελ αξρήλ ηεο δεκηνπξγίαο. Καη πξνζεύρεζζε. αη ζπγθξαηνύζαη ήδε ηελ ηάμηλ ηνπ ζύκπαληνο. έσο ηώξα. Ώπό ηελ ζπθηάλ δε κάζεηε θαη’ αλαινγίαλ θαη νκνηόηεηα απηά πνύ ζα ζπκβνύλ ˙ όηαλ πιένλ ν θιάδνο ηεο γίλε απαιόο θαη καιαθόο θαη βγνύλ ηά θύιια. πνύ ζα ηηκσξήζε ηελ απηζηίαλ ησλ Ενπδαίσλ δηά θαηαζηξνθήο ηεο Εεξνπζαιήκ. ηνπο νπνίνπο εμέιεμελ ν Θεόο θαη ελδηαθέξεηαη λα κε ηαιαηπσξεζνύλ πνιύ. όηη δελ ζα πεξάζε ε γελεά απηή πξνηνύ γίλνπλ όια απηά θαη πξνηνύ πξαγκαηνπνηεζή θαη ε θαηαζηξνθή ηεο Εεξνπζαιήκ θαη όζα πεξί πνιέκσλ θαη ςεπδνκεζζηώλ θαη ςεπδνπξνθεηώλ ζαο είπνλ. αιιά θαη δηόηη ε παξνύζα κνξθή ηνπ θόζκνπ ζα παξέιζε . εάλ ζα είλαη δπλαηόλ. Ο νπξαλόο θαη ε γή. ή λα. Ώιιά δηά ηνπο εθιεθηνύο. Πξέπεη δε λα κε εκπνδηδζήηε είο ηελ θπγήλ ζαο από ηίπνηε. 1. ( ΗΓ’. . Έηζη θαη ζείο. δηόηη δελ εμεύξεηε. ν ήιηνο ζα ράζε ηελ ιάκςηλ ηνπ θαη ζα ζθνηηζζή. δελ ζα εζώδεην θαλείο άλζξσπνο. παξά κόλνλ ν Παηήξ. θαη ε ζειήλε δελ ζα δώζε ην θώο ηεο. δηά λα απνπιαλνύλ. θαη απηνύο ηνπο εθιεθηνύο. είο ηελ πόξηαλ έθζαζε θαη ζα εκθαληζζή ακέζσο ε θξίζηο ηνπ Θενύ. νη ιόγνη κνπ όκσο δελ ζα πεξάζνπλ. 24-31 ) Ώιιά θαη’ εθείλαο ηάο εκέξαο ύζηεξα από ηελ ζιίςηλ θαη ηελ δνθηκαζίαλ εθείλελ . πνύ ζα γίλε ε δεπηέξα παξνπζία θαη ε θξίζηο. Αηόηη αη εκέξαη εθείλαη ζα είλαη όιαη ζιίςηο κεγάιε. κε ηνλ πηζηεύζεηε. ώζηε λα κε ρσξή δηθαηνινγία δηά ηελ ηπρόλ απνπιάλεζίλ ζαο.ε νπνία ζα ζαο γίλεηαη εκπόδηνλ είο ηελ θπγήλ.

Αηόηη ηνπο πησρνύο ηνπο έρεηε πάληνηε καδί ζαο. ηελ εκέξαλ πνύ έζθαδαλ νη Ενπδαίνη ηνλ παζράιηνλ ακλόλ. δηόηη θαιόλ θαη αμηέπαηλνλ έξγνλ έθακελ είο εκέ. απνδίδεη είο εκέ.53 Σπλσκνζία θαηά ηνπ Χξηζηνύ. Υσξίο λα ην θαηαιαβαίλε ε γπλαίθα απηή. πνύ είρε αγγείνλ από αιάβαζξηνλ γεκάην κύξν θαηαζθεπαζκέλνλ από λάδξνλ γλεζίαλ θαη αλόζεπηνλ . πνύ αθήθε ην ζπίηη ηνπ θαη έδσθελ είο ηνπο δνύινπο ηνπ ηελ εμνπζίαλ επ’ απηνύ. είηε θαηά ηελ ώξαλ ηνπ ζαλάηνπ εθάζηνπ από ζαο. θξπθά θαη ρσξίο ζόξπβνλ.54 Ζ εηνηκαζία δηά ην Πάζρα θαη ν πξνδόηεο. Θα έιζε ην βξάδπ ή ηά κεζάλπθηα ή όηαλ ζα ιαινύλ νη πεηεηλνί ή ην πξσί . ηάο ηηκάο ηεο ηαθήο κνπ. επεηδή πνιινί ζπλεπάζνπλ ηνλ Εεζνύλ. Καη ηνπ ππεζρέζεζαλ λα ηνπ δώζνπλ ρξήκαηα. όηαλ ήθνπζαλ ηελ πξόηαζηλ απηήλ. Καη θαηά ηελ πξώηελ από ηάο επηά εκέξαο. είηε θαηά ηελ δεπηέξαλ παξνπζίαλ ηνπ. κήπσο έιζε μαθληθά θαη ζαο εύξε λα θνηκάζζε. εράξεζαλ. 1-9 ) Ήην δε κεηά δύν εκέξαο ην πάζρα θαη ηά άδπκα. 64 1. δηόηη δελ γλσξίδεηε. Ώπηά δε πνύ ζαο ιέγσ. Καη εδήηεη λα εύξε ηξόπνλ λα ηνπο ηνλ παξαδώζε είο θαηάιιεινλ θαηξόλ. ελώ αθόκε δώ. Βκέ όκσο δελ κε έρεηε πάληνηε καδί ζαο. ην έθακελ. ζα δηαιαιεζή θαη απηό πνύ έθακελ απηή. έλαο από ηνπο δώδεθα. Με ηελ ζηελαρσξήηε . ηά ιέγσ δη’ όινπο ηνπο κέρξη ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο κνπ Υξηζηηαλνύο. Έιεγνλ δε λα κε ηνλ ζπιιάβνπλ θαηά ηελ ενξηήλ. 10-21 ) Καη ν Ενύδαο ν Εζθαξηώηεο. Γξεγνξείηε. Καη όηαλ απηόο ήην ελ ηε ΐεζαλία είο ην ζπίηη ηνπ ΢ίκσλνο ηνπ ιεπξνύ. ηελ ώξαλ πνύ ήην γεξκέλνο είο ην ηξαπέδη θαη έηξσγελ. Αελ εμεύξεηε πόηε έξρεηαη ν Κύξηνο. Αηόηη κπνξνύζε ην κύξνλ απηό λα πσιεζή παξαπάλσ από ηξηαθόζηα δελάξηα θαη ην αληίηηκόλ ηνπ λα δνζή είο ηνπο πησρνύο. ( ΗΓ’. ΢αο επαλαιακβάλσ θαη πάιηλ : Γξεγνξείηε. Καη αθνύ έζπαζε ην αιαβάζηξηλνλ αγγείνλ. Γξεγνξείηε ινηπόλ.΢αλ άλζξσπνο μελεηεπκέλνο. έηζη θαη ν Μεζζίαο ζα ιείπε κέρξη ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ θαη είο ηνλ θαζέλα από ηνπο δνύινπο ηνπ ελ ηε Βθθιεζία έρεη δώζεη έξγνλ λα επηηειή πεξηκέλσλ ηελ έιεπζηλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ. Ώπηνί δε. θαη είο έθαζηνλ ώξηζε ην έξγνλ πνύ ζα θάλε θαη είο ηνλ ζπξσξόλ έδσζε εληνιήλ λα είλαη άγξππλνο θαη λα πεξηκέλε. δηόηη ην θνληθόλ ζρέδηόλ ηνπο ζα εμεηειείην αζόξπβα θαη κε θάζε αζθάιεηαλ. κήπσο γίλε ηαξαρή ηνπ ιανύ . Τν κύξνλ ηεο Βεζαλίαο. πνύ ζα γίλε κεη’ νιίγαο εκέξαο. Ο Εεζνύο όκσο είπελ ˙ Ώθήζαηέ ηελ. θαη όηαλ ζέιεηε εκπνξείηε λα ηνπο επεξγεηήζεηε. ώζηε λα πξνιεθζή θάζε ιαηθή εμέγεξζηο. 65 1. Βπξόιαβε λα αιείςε κε κύξνλ ην ζώκα κνπ δηά λα ην εηνηκάζε πξνο ηαθήλ. Ήζαλ δε κεξηθνί από ηνπο καζεηάο. έρπζε ην κύξνλ είο ηελ θεθαιήλ ηνπ. ήιζε κία γπλαίθα. πνύ δηήξθεη ε ενξηή ησλ αδύκσλ. πόηε έξρεηαη ν θύξηνο ηεο νηθίαο. Καη ηελ εκάισλαλ. δηά λα δηαηεξήηαη αιεζκόλεηνο ε κλήκε ηεο γπλαηθόο απηήο. θαη λα ηνλ ζαλαηώζνπλ. Αηαηί ηελ ελνριείηε . Ώιεζώο ζαο ιέγσ. πνιύ αθξηβήλ. ε νπνία κε ηόζελ αθνζίσζηλ θαη κε ηόζελ ζπζίαλ εμεδήισζε ηελ πξνο εκέ αγάπελ ηεο. πώο λα ηνλ πηάζνπλ κε απάηελ. επήγελ είο ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο επξόηεηλε λα ηνπο ηνλ παξαδώζε. είο όπνην κέξνο νινθιήξνπ ηνπ θόζκνπ θεξπρζή ην επαγγέιηνλ απηό. Καη εδήηνπλ νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο. Βθείλν πνύ είρελ ε γπλαίθα απηή θαη εμεξηάην από απηήλ λα θάκε δη΄εκέ. ιέγνπλ είο απηόλ νη καζεηαί . νη νπνίνη κεηαμύ ηνπο θαη ηδηαηηέξσο αγαλαθηνύζαλ θαη έιεγαλ : Αηαηί έγηλελ ε άζθνπνο θαη ρακέλε ζπαηάιε ηνπ πνιπηίκνπ απηνύ κύξνπ . ( ΗΓ’.

θαη ζα δηαζθνξπηζζνύλ ηά πξόβαηα ηνπ θνπαδηνύ. ν Μεζζίαο.56 Ο Κύξηνο θαη νη καζεηαί είο ην όξνο ησλ Διαηώλ. ( ΗΓ’. 22-25 ) Καη ελώ απηνί έηξσγνλ. όηη δελ ζα πίσ πιένλ από ην πξνηόλ θαη γέλεκα ηεο ακπέινπ . 26-31 ) Καη αθνύ έςαιαλ ύκλνλ. 1. πνύ ζα θξαηή κίαλ ζηάκλαλ λεξό. ν νπνίνο ηώξα ηξώγεη καδί κνπ.ηνπ ˙ Πνύ ζέιεηο λα ππάγσκελ θαη λα εηνηκάζσκελ δηά λα θάγεο ην πάζρα . Καη απνζηέιιεη δύν από ηνπο καζεηάο ηνπ θαη ιέγεη είο απηνύο ˙ Πεγαίλεηε είο ηελ πόιηλ θαη ζα ζαο ζπλαληήζε άλζξσπνο. Ώπηνί δε ήξρηζαλ λα ιππνύληαη θαη λα ηνπ ιέγνπλ έλαο έλαο ρσξηζηά ˙ Μήπσο είκαη εγώ . ηνπηέζηηλ νη καζεηαί ηνπ. όηαλ επθξαηλόκελνο ζα ην πίλσ θαηλνύξγηνλ θαη πνιύ πην ραξκόζπλνλ είο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ. πνύ γίλεηαη όξγαλνλ δηά λα παξαδνζή ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ είο ηνπο ζηαπξσηάο ηνπ. όπνπ ζα ππάγσ πξνηήηεξα από ζαο θαη ζα ζαο πεξηκέλσ. θαζ’ όια έηνηκνλ. εβγήθαλ είο ην όξνο ησλ Βιαηώλ. επήξελ ν Εεζνύο άξηνλ θαη αθνύ επραξίζηεζε ηνλ επνπξάληνλ Παηέξα. είο ην νπνίνλ ζα εγίλεην ην αιεζηλόλ Πάζρα ηεο ζείαο Βπραξηζηίαο. θάγεηε ˙ απηό. Ώπηόο δε απεθξίζε θαη ηνπο είπελ ˙ Έλαο από ζαο ηνπο δώδεθα. κέρξη ηεο εκέξαο εθείλεο.55 Τν Μπζηήξηνλ ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. πνύ ζα πξαγκαηνπνηεζή ελ αηειεπηήησ ραξά είο ηελ νπξάληνλ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ. είπελ ν Εεζνύο ˙ Έλ πάζε αιεζεία ζαο βεβαηώ. Καη είπελ είο απηνύο ˙ Σνύην. ζύκθσλα κε ηάο πξνθεηείαο. θαζώο ηνπο είπελ ν δηδάζθαινο. Καη ηελ ώξαλ πνύ ήζαλ γεξκέλνη είο ην ηξαπέδη θαη έηξσγαλ. Καη ιέγεη είο απηνύο ν Εεζνύο. Ήην ζπκθεξώηεξνλ δη’ απηόλ λα κε είρε γελλεζή ν άλζξσπνο εθείλνο. ν νπνίνο ηώξα ζπληξώγεη καδί κνπ θαη βνπηά ην ςσκί ηνπ καδί κνπ κέζα είο ηνλ δσκόλ ηεο πηαηέιιαο. θεύγεη από ηελ παξνύζαλ δσήλ θαη πεγαίλεη πξνο ηνλ Παηέξα ηνπ. Ώιεζηλά ζαο ιέγσ. όηη έλαο από ζαο ζα κε παξαδώζε είο ηνπο ζηαπξσηάο κνπ. κε ην νπνίνλ επηθπξνύηαη ε λέα Αηαζήθε θαη ην νπνίνλ ρύλεηαη πξνο ζσηεξίαλ πνιιώλ. θαη εηνίκαζαλ ην δείπλνλ. είλαη ην ζώκα κνπ. Καη όηαλ έγηλε βξάδπ. ήηνη ν Υξηζηόο. Καη είο όπνην ζπίηη έκβε. κε θαζίζκαηα θαη ηξαπέδηα ζηξσκέλα. όπνπ ζα θάγσ ην πάζρα κε ηνπο καζεηάο κνπ . απηόο ζα κε παξαδώζε. 66 Ο κέλ πηόο ηνπ αλζξώπνπ. όηη ν δηδάζθαινο ιέγεη ˙ Πνύ είλαη ε θαζσξηζκέλε δη’ εκέ αίζνπζα ηνπ θαγεηνύ. πνύ ζαο δίλσ. ΋ηαλ όκσο αλαζηεζώ. Ο κπζηηθόο νύηνο δείπλνο δειαδή είλαη πξόγεπκα ηεο ηειείαο θνηλσλίαο θαη ελώζεώο καο. επραξίζηεζε θαη έδσθελ είο απηνύο θαη έπηνλ από απηό όινη. ζα ζαο πξνιάβσ είο ηελ Γαιηιιαίαλ. Αηόηη έρεη γξαθή από ηνλ πξνθήηελ Γαραξίαλ ˙ ζα επηηξέςσ εγώ ν Θεόο θαη Παηήξ λα θηππεζή θαη λα ζαλαησζή ν πνηκήλ. Καη αθνύ επήξε ην πνηήξηνλ. είπαηε είο ηνλ νηθνδεζπόηελ. ήιζελ εθεί κε ηνπο δώδεθα καζεηάο. Ώθνινπζήζαηέ ηνλ. Πξνιέγεη ηνλ δηαζθνξπηζκόλ ησλ θαη ηελ άξλεζηλ ηνπ Πέηξνπ. πνύ πίλεηε. Καη ν άιινο ˙ Μήπσο είκαη εγώ . είλαη ην αίκα κνπ. Καη εβγήθαλ νη καζεηαί ηνπ θαη ήιζαλ είο ηελ πόιηλ θαη εύξνλ. . δειαδή ην επάλσ δηακέξηζκα ηνπ ζπηηηνύ. όηη όινη ζα θινληζζήηε είο ηελ πίζηηλ ζαο πξνο εκέ θαηά ηελ λύθηα ηαύηελ. ηνλ έθνςε είο ηεκάρηα θαη έδσθελ είο απηνύο θαη είπε ˙ Λάβεηε . ( ΗΓ’. πνύ έρνπλ γξαθή πεξί απηνύ ˙ αιινίκνλνλ όκσο είο ηνλ άλζξσπνλ εθείλνλ. 1. Βθεί εηνηκάζαηέ καο ην πάζρα. Καη απηόο ζα ζαο δείμε έλα κεγάιν αλώγεηνλ.

ζήκεξνλ. Εδνύ. πνύ ηνπ εηνίκαδαλ κε πξσηνθαλέο κίζνο απηνί. Παηέξα κνπ. Καη έιεγελ ˙ Ώββά. ακέζσο ηνλ επιεζίαζε θαη είπε ˙ Υαίξε. θαη’ νπδέλα ιόγνλ ζα ζε αξλεζώ. Ώιι’ όρη εθείλν πνύ ζέισ εγώ. Καη έξρεηαη θαη ηνπο επξίζθεη λα θνηκώληαη θαη ιέγεη είο ηνλ Πέηξνλ ˙ ΢ίκσλ. Καη ιέγεη είο απηνύο ˙ Βίλαη θαηαιππεκέλε ε ςπρή κνπ κέρξη ζεκείνπ.67 Ώιι’ ν Πέηξνο ηνπ είπε ˙ Καη εάλ όινη θινληζζνύλ είο ηελ πξνο ζε πίζηηλ. Ώγξππλείηε θαη πξνζεύρεζζε. πνύ λα θηλδπλεύσ λα απνζάλσ. ηνπο εύξε πάιηλ λα θνηκώληαη ˙ δηόηη ηά κάηηα ηνπο ήζαλ βαξεηά από ηνλ λπζηαγκόλ. Ήιζελ ε ώξα ˙ ηδνύ παξαδίδεηαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ είο ηάο ρείξαο ησλ ακαξησιώλ. πνύ ηνλ παξέδηδελ είο ηνπο ερζξνύο ηνπ. ( ΗΓ’. ρσξίο λα καηαησζή ην πεξί ζσηεξίαο ησλ αλζξώπσλ ζρέδηνλ ηνύ Θενύ. δηδάζθαιε . . θνηκάζαη . άο ππάγσκελ πξνο ζπλάληεζίλ ησλ. θαη καδί κε απηόλ ήιζελ όρινο πνιύο κε καραίξαο θαη κε ξόπαια από ηνπο αξρηεξείο θαη γξακκαηείο θαη ηνπο πξνεζηνύο. Σά ίδηα δε έιεγαλ θαη νη άιινη καζεηαί. δηά λα κε θαηαιεθζήηε θαη θπξηεπζήηε από πεηξαζκόλ . όια ζνύ είλαη δπλαηά ˙ απνκάθξπλε από εκέ ην πνηήξηνλ απηό ηνπ καξηπξηθνύ ζαλάηνπ. Βίρε δώζεη δε απηόο.__ 1. εγώ όκσο δελ ζα ζθαλδαιηζζώ. πνύ κε παξαδίδεη είο ηνπο ζηαπξσηάο κνπ. Καη αθνύ επξνρώξεζελ νιίγνλ έπεζε κε ην πξόζσπνλ θαηά γήο θαη πξνζεύρεην. πξνζεπρήζε θαη είπε ηνλ απηόλ ιόγνλ. Ώπηόο δε επέκελε πνιύ πεξηζζόηεξνλ θαη έιεγελ ˙ Βάλ ρξεηαζζή λα απνζάλσ θαη εγώ καδί ζνπ. όηη ζύ πνύ ηώξα ιέγεηο απηά . Καη παίξλεη καδί ηνπ ηνλ Πέηξνλ θαη ηνλ Εάθσβνλ θαη ηνλ Εσάλλελ θαη ήξρηζε λα θαηαιακβάλεηαη από κεγάιελ ιύπελ θαη έθπιεμηλ δηά ην ζθιεξόλ πάζεκα. ελώ ν Εεζνύο σκίιεη αθόκε. ζύ πνύ πξό νιίγνπ έδηδεο είο εκέ ηόζαο ππνζρέζεηο. θνηκάζζε αθόκε θαη αλαπαύεζζε ! Ώξθεί πιένλ ν ύπλνο. ΢εθσζήηε. πνύ ήην έλαο από ηνπο δώδεθα. ηνπο νπνίνπο απηόο ηόζνλ εγάπεζε. Καη έξρεηαη δηά ηξίηελ θνξάλ θαη ηνπο ιέγεη ˙ Πεξίεξγνλ ! Όζηεξα από απηά πνύ ζαο είπα.58 Ζ πξνδνζία ηνπ Ηνύδα θαη ε ζύιιεςηο ηνπ Ηεζνύ. έσο όηνπ πξνζεπρεζώ. Καη ιέγεη πξνο απηόλ ν Εεζνύο ˙ Ώιεζηλά ζνύ ιέγσ. θαη κε ππνθξηζίαλ ηνλ εθίιεζε ζεξκά. απηόο είλαη ν Εεζνύο ˙ ζπιιάβεηέ ηνλ θαη κεηαθέξαηέ ηνλ κε αζθάιεηαλ. αθνύ έθπγελ από απηνύο. θαη λα αηζζάλεηαη βάξνο κεγάιν ε θαξδία ηνπ. 1. πνύ ζα θινλίζε ηελ πίζηηλ ζαο. αιι’ εθείλν πνύ ζέιεηο ζύ. θαη δελ ήμεπξαλ. ( ΗΓ’. Καη πάιηλ. απηό λα γίλε. 32-42 ) Καη έξρνληαη είο θάπνην πεξηθξαγκέλνλ αγξόθηεκα. ζπκθσλεκέλνλ ζεκείνλ είο απηνύο ιέγσλ ˙ Βθείλνλ πνύ ζα θηιήζσ. Ώπηνί δε έβαιαλ επάλσ ηνπ ρέξη θαη ηνλ ζπλέιαβνλ. ζα κε απαξλεζήο ηξείο θνξάο. πξνηνύ λα ιαιήζε δύν θνξάο ν πεηεηλόο. θαη ιέγεη είο ηνπο καζεηάο ηνπ ˙ θαζήζαηε εδώ. 68 Καη αθνύ επέζηξεςε. θαηά ηελ λύθηα απηήλ. εάλ είλαη δπλαηόλ. ηη λα ηνπ απνθξηζνύλ. επιεζίαζελ απηόο.57 Ζ αγσλία ηεο Γεζζεκαλή. Μείλαηε εδώ θαη αγξππλείηε. ην ζαξθηθόλ θξόλεκα όκσο θάκλεη ηελ αλζξσπίλελ θύζηλ αδύλαηνλ θαη παξαζύξεη ηνλ άλζξσπνλ παξά ηελ αγαζήλ δηάζεζίλ ηνπ είο ην θαθόλ. λα πεξάζε καθξάλ από απηόλ ε ώξα ησλ παζώλ θαη ηνπ ζαλάηνπ. Καη αθνύ ήιζελ εθεί ν Ενύδαο. πνύ ειέγεην Γεζζεκαλή. Σν κέλ βάζνο ηεο ςπρήο ζαο είλαη πξόζπκνλ λα ππαθνύε είο ην θαζήθνλ. 43-52 ) Καη ακέζσο. δελ εκπνξέζαηε νύηε κίαλ ώξαλ λα κείλεηε άγξππλνη . ήιζελ ν Ενύδαο ν Εζθαξηώηεο.

53-65 ) Καη έθεξαλ ηνλ Εεζνύλ πξνο ηνλ αξρηεξέα θαη εκαδεύζεζαλ δηά λα ζπλεδξηάζνπλ κε απηόλ όινη νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβύηεξνη θαη νη γξακκαηείο. πνύ επεθξάηεη κεηαμύ ησλ Ενπδαίσλ θαη είπε ˙ Ση καο ρξεηάδνληαη πιένλ κάξηπξεο . Καη νη ππεξέηαη ηνλ εθηύπεζαλ κε ξαπίζκαηα. εβγήθαηε κε καραίξαο θαη κε ξόπαια λα κε πηάζεηε. ηελ βιαζθεκίαλ πνύ εμεζηνκίζζε. 66-72 ) Καη ελώ ν Πέηξνο ήην θάησ είο ηελ απιήλ. όηη ζα κε κεηερεηξίδεζζε ζαλ θαθνπνηόλ. Καη νη καζεηαί ηνλ αθήθαλ θαη έθπγαλ όινη. πνύ κόλνο πξέπεη ιαηξεπηηθώο λα επινγήηαη θαη λα αλπκλήηαη . ( ΗΓ’.Έλαο δε θάπνηνο από απηνύο. Ώπηνί δε όινη απεθάλζεζαλ θαη’ απηνύ. ώζηε κα λή ζαο κέλε θακκία ακθηβνιία. Καη θάπνηνο λένο εθνινύζεζελ απηόλ γπκλόο ηπιηγκέλνο κε κίαλ ζηλδόλα. Δθνύζαηε θαζαξά. πνύ παξέζηεθαλ. δηόηη πνιινί κέλ θαηέζεηαλ ςέκκαηα ελαληίνλ ηνπ. ώζηε εθαίλεην θαιά είο όινπο. Αελ εύξηζθνλ δε ελνρνπνηεηηθήλ καξηπξίαλ. πνύ είλαη θηηζκέλνο από ρέξηα αλζξώπηλα. αθνύ εηξάβεμε ηελ κάραηξαλ . πνύ έξξηπηελ ε θσηηά. Ση γλώκελ έρεηε . Πάιηλ ν αξρηεξεύο ηνλ εξώηα θαη είπελ είο απηόλ ˙ ΢ύ είζαη ν Υξηζηόο.59 Ο Ηεζνύο ελώπηνλ ηνπ ζπλεδξίνπ. εξώηεζε ηνλ Εεζνύλ θαη είπε ˙ Αελ απνθξίλεζαη ηίπνηε . θαη δελ εύξηζθνλ. πνύ εθάζελην εθεί. ν πηόο εθείλνπ. Έηζη νύηε απηόο έκεηλε κε ηνλ Εεζνύλ. 69 1. Καη ν Πέηξνο εθνινύζεζελ απηόλ από καθξάλ. όηη είλαη έλνρνο βιαζθεκίαο. Καη αθνύ εζεθώζε ν αξρηεξεύο είο ην κέζνλ.60 Ζ άξλεζηο ηνπ Πέηξνπ. πνύ δελ γίλεηαη από ρέξηα αλζξώπηλα. Καη κεξηθνί εζεθώζεζαλ θαη εςεπδνκαξηπξνύζαλ ελαληίνλ ηνπ θαη έιεγνλ ˙ όηη εκείο ηνλ εθνύζακελ κε ηά απηηά καο λα ιέγε ˙ ΋ηη εγώ ζα θξεκλίζσ ηνλ λαόλ απηόλ. Καη ζα ίδεηε ηνλ πηόλ ηνπ αλζξώπνπ. θαη δελ κε επηάζαηε. Ώιι’ όια απηά έγηλαλ δηά λα πιεξσζνύλ θαη επαιεζεύζνπλ αη πξνθεηηθαί γξαθαί. 70 Καη ήξρηζαλ κεξηθνί λα ηνλ θηύλνπλ θαη λα ηνπ αθεπάδνπλ γύξσ ην πξόζσπνλ ηνπ δηά λα κε βιέπε θαη λα ηνλ θνιαθίδνπλ θαη λα ηνπ ιέγνπλ ˙ Πξνθήηεπζέ καο. εθηύπεζε ηνλ δνύινλ ηνπ αξρηεξέσο θαη ηνπ έθνςε ην απηί. ηνλ Μεζζίαλ . αη νπνίαη πξνιέγνπλ. 1. ήιζε κία από ηάο ππεξεηξίαο ηνπ . θαη κέζα είο ηξείο εκέξαο ζα νηθνδνκήζσ άιινλ λαόλ. Καη ηνλ έπηαζαλ νη εθ ηνπ απνζπάζκαηνο λεώηεξνη ˙ εθείλνο όκσο αθήθε ηελ ζηλδόλα είο ηάο ρείξαο ησλ θαη έθπγελ από απηνύο γπκλόο. λα θάζεηαη είο ηά δεμηά ηνπ παληνδπλάκνπ Θενύ θαη λα έξρεηαη επάλσ είο ηά ζύλλεθα ηνπ νπξαλνύ. αιι’ αη καξηπξίαη δελ ήζαλ ζύκθσλνη κεηαμύ ησλ. πνίνο ζε εθηύπεζε. έσο όηνπ εκβήθε κέζα είο ηελ εζσηεξηθήλ απιήλ ηνπ αξρηεξέσο. Κάζε εκέξαλ ήκελ θνληά ζαο θαη εδίδαζθνλ κέζα είο ην ηεξόλ. Καη εθάζεην καδί κε ηνπο ππεξέηαο θαη εζεξκαίλεην πιεζίνλ είο ην θώο. Ώπηόο δε εζηώπα θαη δελ απήληεζε ηίπνηε. Ση ζε θαηεγνξνύλ απηνί . Ώιιά θαη έηζη πνύ θαηέζεηαλ. Ο δε Εεζνύο είπε ˙ Βγώ είκαη. Ο δε αξρηεξεύο κε ππνθξηηηθόλ θαη επηδεηθηηθόλ απνηξνπηαζκόλ δηά ηελ θξηθηήλ βιαζθεκίαλ έζρηζε ηά ξνύρα ηνπ ζύκθσλα κε ηελ ζπλήζεηαλ. Καη ν Εεζνύο έιαβε ηνλ ιόγνλ θαη ηνπο είπε ˙ ΢αλ λα επξόθεηην πεξί ιεζηνύ . πνύ ηηκσξείηαη κε ζάλαηνλ. Καηαδίθε είο ζάλαηνλ . δελ ήην ζύκθσλνο ε καξηπξία ησλ. ( ΗΓ’. Οη δε αξρηεξείο θαη όινλ ην ζπλέδξηνλ εδήηνπλ καξηπξίαλ ελνρνπνηεηηθήλ θαηά ηνπ Εεζνύ δηά λα ηνλ ζαλαηώζνπλ.

όηη έλεθα θζόλνπ ηνλ είραλ παξαδώζεη νη αξρηεξείο. Ο Πηιάηνο δε απεθξίζε πάιηλ θαη ηνπο είπε ˙ Ση ινηπόλ ζέιεηε λα θάκσ απηόλ. ήξρηζε λα ιέγε είο απηνύο πνύ έζηεθαλ εθεί . Ώιι’ ν Εεζνύο δελ απεθξίζε πιένλ ηίπνηε. Κύηηα. νη νπνίνη είο ηελ γλσζηήλ θαηά ηάο εκέξαο εθείλαο ζηάζηλ είραλ θάκεη θόλνλ. Ώπηόο δε ήξρηζε λα επηθαιήηαη θαηάξαο θαηά ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη λα νξθίδεηαη. πόζαο θαηεγνξίαο καξηπξνύλ ελαληίνλ ζνπ. νύηε θαηαιαβαίλσ ηη ιέγεηο ζύ. Καη ηνπο επξόηεηλε λα ειεπζεξώζε ηνλ Εεζνύλ. ( ΗΔ’. 71 Ώπηόο δε απεθξίζε θαη ηνπ είπε ˙ ΢ύ ιέγεηο. Ώπηνί δε πάιηλ εθώλαμαλ ˙ ΢ηαύξσζέ ηνλ. Καη εβγήθελ έμσ είο ην πξναύιηνλ. έθαλαλ ζύζθεςηλ νη αξρηεξείο κε ηνπο πξνεζηνύο θαη γξακκαηείο θαη όινλ ην ζπλέδξηνλ πεξί ηνπ πώο έπξεπε λα ελεξγήζνπλ πιεζίνλ ηνπ επηηξόπνπ ηεο Ρώκεο. δεκέλνο θαη θπιαθηζκέλνο κε ηνπο ζηαζηαζηάο. Ο δε Πηιάηνο απεθξίζε είο απηνύο θαη είπε ˙ Θέιεηε λα ζαο ειεπζεξώζσ ηνλ βαζηιέα ησλ Ενπδαίσλ . Καη ε ππεξέηξηα. πάιηλ εθείλνη πνύ έζηεθαλ εθεί . όηη πξνηνύ λα ιαιήζε ν πεηεηλόο δύν θνξάο. Καη επεηδή ελ ηώ κεηαμύ ν Πηιάηνο επείζζε. πνύ πάληνηε εζπλήζηδε λα ηνπο θάλε. Καη ηνλ εξώηεζελ ν Πηιάηνο ˙ ΢ύ είζαη ν βαζηιεύο ησλ Ενπδαίσλ . δηόηη είζαη Γαιηιαίνο θαη ε πξνθνξά ηεο νκηιίαο ζνπ νκνηάδεη πξνο ηελ πξνθνξάλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γαιηιαίαο. 1. όηη είκαη βαζηιεύο ησλ Ενπδαίσλ ˙ ε βαζηιεία κνπ όκσο δελ είλαη. όπνηνλ ζα εδήηνπλ. όηη δελ γλσξίδσ ηνλ άλζξσπνλ απηόλ πνύ ιέγεηε. Ώπηόο όκσο εξλήζε θαη είπε ˙ Αελ εμεύξσ. θαη ειάιεζελ ν πεηεηλόο. όηη ε θαηεγνξία απηή ήην αβάζηκνο. Ο δε Πηιάηνο πάιηλ ηνλ εξώηεζε θαη είπε ˙ Αελ απνθξίλεζαη ηίπνηε . Ο Πηιάηνο όκσο ηνπο έιεγε ˙ Αελ εκπνξώ λα ηνλ δηθάζσ είο ζάλαηνλ. Καη κεηά ηελ ζύζθεςηλ απηήλ. είπε ˙ Καη ζύ ήζνπλ κε ηνλ Εεζνύλ ηνλ Ναδαξελόλ. θαηεγνξνύληεο απηόλ σο αληάξηελ θαη σο ζθεηεξηδόκελνλ ην αμίσκα ηνπ βαζηιέσο ησλ Ενπδαίσλ. ζα κε απαξλεζήο ηξείο θνξάο. Οη δε αξρηεξείο έθεξαλ άλσ θάησ ηνλ όρινλ θαη ηνλ έπεηζαλ λα ηνπο ειεπζεξώζε κάιινλ ηνλ ΐαξαββάλ. Αηόηη πνίνλ θαθόλ έπξαμελ . Καη ήξρηζε λα θιαίε. Ώπηνί δε πεξηζζόηεξνλ εθώλαμαλ ˙ ζηαύξσζέ ηνλ. . πνύ ηόζνλ εθηλδύλεπελ απηή ε δσή ηνπ. πνύ ηνπ είπελ ν Εεζνύο. αθνύ ηνλ εθύηηαμε πξνζεθηηθά. όηαλ ηνλ μαλαείδελ. Καη εθώλαμε δπλαηά ην πιήζνο ηνπ ιανύ θαη άξρηζε λα δεηή από ηνλ Πηιάην εθείλν . 1-15 ) Καη ακέζσο κόιηο έγηλε πξσί. νη αξρηεξείο ηνλ θαηεγόξνπλ θαη δηά πνιιά άιια. Καη ύζηεξ’ από ιίγν. ηνλ νπνίνλ ζείο νλνκάδεηε βαζηιέα ησλ Ενπδαίσλ . δηόηη εγλώξηδελ. από απηνύο είζαη. Καη όηαλ είδε ηνλ Πέηξνλ λα δεζηαίλεηαη. ώζηε εζαύκαδελ ν Πηιάηνο δηά ηελ γαιήλελ θαη ηελ αηαξαμίαλ. Καη ηελ δεπηέξαλ θνξάλ ειάιεζελ ν πεηεηλόο.αξρηεξέσο. ηελ νπνίαλ εδείθλπελ είο ζηηγκάο. ηνλ έθεξαλ θαη ηνλ παξέδσθαλ είο ηνλ Πηιάηνλ. Ήην δε έλαο. δειαδή λα ηνπο ειεπζεξώζε έλα δέζκηνλ. πνύ ειέγεην ΐαξαββάο. όπσο ηελ ελλνείο ζύ θαη νη θαηήγνξνί κνπ. Ώπηόο δε πάιηλ εξλείην. αθνύ έδεζαλ ηνλ Εεζνύλ. Ώπηόο όκσο δελ απεθξίζε ηίπνηε. Αελ απνινγείζαη ηίπνηε δη’ απηάο . Καη ελεζπκήζε ν Πέηξνο ηνλ ιόγνλ . Βίο θάζε ενξηήλ δε ηνπ πάζρα ζπλήζηδελ ν εγεκώλ λα αθίλε ειεύζεξνλ πξνο ράξηλ ησλ έλα θπιαθηζκέλνλ. έιεγνλ είο ηνλ Πέηξνλ ˙ Ώιήζώο. όηη απηόο είλαη από εθείλνπο.61 Ο Ηεζνύο πξό ηνπ Πηιάηνπ.

Δισί. Ο εθαηόληαξρνο . Παξνκνίσο δε θαη νη αξρηεξείο ηνλ πεξηέπαηδαλ κεηαμύ ηνπο κε ηνπο γξακκαηείο θαη έιεγνλ ˙ Άιινπο έζσζε κε ηά αγπξηηθά ηνπ ζαύκαηα. έλα από ηά δεμηά ηνπ θαη έλα από ηά αξηζηεξά ηνπ. ηνλ ΢ίκσλα ηνλ Κπξελαίνλ. αθνύ έξξηςαλ είο απηά ιαρλόλ πεξί ηνπ ηη ζα έπαηξλελ ν θαζέλαο ηνπο. όηαλ εμεγεζή είο ηελ ειιεληθήλ γιώζζαλ. δειαδή __________κεζεκέξη. Καη αθνύ έβαδαλ ηά γόλαηά ηνπο θάησ είο ην έδαθνο. 20-39 ) Καη όηαλ ηνλ ελέπαημαλ. πνύ ιέγεη ˙ Καη θαηεηάρζε κεηαμύ ησλ παξαβαηώλ ηνπ λόκνπ θαη ησλ θαθνύξγσλ θαη εηηκσξήζε καδί κε απηνύο σο άλνκνο. ηνλ ύβξηδαλ. ( ΗΔ’. εκνίξαζαλ ηά ξνύρα ηνπ. ν νπνίνο ήξρεην από ην ρσξάθη ηνπ. πνύ επεξλνύζαλ θνληά. ηνπηέζηηλ έσο ηάο ηξείο ην απόγεπκα. πνύ δηέκελελ ν πξαίησξ. Καη ηνλ έθεξαλ είο ηνλ ηόπνλ ηνπ Γνιγνζά. Καη ήην ε επηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ γξακκέλε είο ην επάλσ κέξνο ηνπ ζηαπξνύ ˙ Ο βαζηιεύο ησλ Ενπδαίσλ. ηνπ έδηλαλ λα πίε σο λαξθσηηθόλ νίλνλ αλαθαηεπκέλνλ κε ζκύξλαλ ˙ απηόο όκσο δελ ην επήξε. ηνλ επξνζθύλνπλ. ηνλ εαπηόλ ηνπ όκσο δελ δύλαηαη λα ζώζε. ηνλ έβαιαλ γύξσ από ηελ θεθαιήλ ηνπ αληί βαζηιηθνύ ζηέκκαηνο. ηνπο ειεπζέξσζε ηνλ ΐαξαββάλ θαη αθνύ δηέηαμε λα καζηηγώζνπλ ηνλ Εεζνύλ . ην νπνίνλ. θαη εκάδεπαλ εθεί όιελ ηελ θξνπξάλ. θαη ηνλ ππνρξέσζαλ λα ζεθώζε ηνλ ζηαπξόλ ηνπ. Καη εθείλνη. Ο Υξηζηόο. ηνλ εβιαζθήκνπλ θαη εθίλνπλ εκπαηθηηθά ηάο θεθαιάο ησλ θαη έιεγαλ ˙ Οπά. πνύ δηέβαηλε απ’ εθεί ηελ ώξαλ εθείλελ. ΋ηαλ δε ε ώξα έγηλελ έμ από ηελ αλαηνιήλ ηνπ ειίνπ. όλνκα. Καη θαηά ηελ ελάηελ ώξαλ εθώλαμε κε κεγάιε θσλή ν Κύξηνο ˙ Δώί. ιηκά ζαβαρζαλί. δηά λα ηνλ παξαζηήζνπλ σο θαθνπνηόλ θαη ηνλ εμεπηειίζνπλ . ζύ πνύ ζα εθξήκληδεο ηνλ λαόλ θαη είο ηξείο εκέξαο ζα ηνλ νηθνδνκνύζεο. πνύ σκνίαδε πξνο βαζηιηθόλ έλδπκα. πνύ όηαλ κεηαθξαζζή. 72 1. θαη αθνύ έπιεμαλ ζηέθαλνλ από αγθάζηα.Ο δε Πηιάηνο. επεηδή ήζειε λα ηθαλνπνηήζε θαη επραξηζηήζε ην πιήζνο ηνπ ιανύ .__ 1. εζηαύξσζαλ δύν ιεζηάο. Καη ήξρηζαλ λα ηνλ ραηξεηνύλ εκπαηθηηθώο θαη λα ηνπ ιέγνπλ ˙ ραίξε. δηά λα ίδσκελ ην ζαύκα απηό ηεο απειεζεπξώζεώο ηνπ θαη πηζηεύζσκελ. πνύ ήζαλ ζηαπξσκέλνη καδί ηνπ. άο θαηαβή ηώξα από ηνλ ζηαπξόλ. Καη ηνπ εθηύπσλ ηελ θεθαιήλ κε θάιακνλ θαη ηνλ έθηπλαλ. Ήην δε ώξα ηξείο από ηελ αλαηνιήλ ηνπ ειίνπ θαη ηνλ εζηαύξσζαλ. ( ΗΔ’. ηνλ παηέξα ηνπ Ώιεμάλδξνπ θαη ηνπ Ρνύθνπ. ζεκαίλεη ηόπνο θξαλίνπ. παξέδσζελ απηόλ δηά λα ζηαπξσζή. ζεκαίλεη ˙ Θεέ . Καη απηνί. έγηλε ζθόηνο είο όιελ ηελ γήλ κέρξη ηάο ελλέα. ηνπ έβγαιαλ ηνλ θόθθηλνλ καλδύαλ θαη ηνλ έληπζαλ ηά ηδηθά ηνπ ξνύρα θαη ηνλ έβγαιαλ έμσ από ηελ πόιηλ δηά λα ηνλ ζηαπξώζνπλ. εγγάξεπζαλ θάπνηνλ .62 Ο Ηεζνύο ριεπάδεηαη ππό ησλ ζηξαηησηώλ. Καη δηά λα κε αηζζαλζή πνιύ ηνπο πόλνπο ηεο ζηαπξώζεσο θαη δπζθνιεπζνύλ είο ηελ εθηέιεζίλ ηεο νη ζηαπξσηαί. Καη επεηδή δελ αληείρε πιένλ λα βαζηάδε ηνλ ζηαπξόλ ηνπ. βαζηιεύ ησλ Ενπδαίσλ. Καη επξαγκαηνπνηήζε έηζη ε πξνθεηεία ηεο Γξαθήο. 73 Καη καδί κε απηόλ. ηνλ ελέδπζαλ θόθθηλνλ καλδύαλ. 16-19 ) Οη δε ζηξαηηώηαη έθεξαλ ηνλ Εεζνύλ είο ηελ εζσηεξηθήλ απιήλ ηνπ νηθνδνκήκαηνο . ν βαζηιεύο ηνπ επινγεκέλνπ ιανύ ηνπ Θενύ. ζώζε ηνλ εαπηόλ ζνπ θαη θαηέβα από ηνλ ζηαπξόλ. Καη δηά λα δηαθσκσδήζνπλ ηάο βαζηιηθάο ηνπ αμηώζεηο. Καη όηαλ ηνλ εζηαύξσζαλ.63 Ζ ζηαύξσζηο θαη ν ζάλαηνο ηνπ Ηεζνύ.

είδε. Ο Ησζήθ εληαθηάδεη ηνλ Λπηξσηήλ . πνύ ερώξηδε είο ηνλ λαόλ ηά Άγηα από ηά Άγηα ησλ Ώγίσλ . Θεέ κνπ. 1.65 Αί Μπξνθόξνη είο ηνλ ηάθνλ. Καη ην θαηαπέηαζκα. Καη πνιύ πξσί ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο εβδνκάδνο έξρνληαη είο ην κλεκείνλ ηελ ώξαλ . όηαλ ήθνπζαλ απηό. Αγγειηθόλ κήλπκα πεξί ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ. εηύιημε ην ζώκα είο ηελ ζηλδόλα θαη ηνλ έβαιε ράκσ είο κλεκείνλ. ρσξίο λα θινληζζή ε ειπίο ηνπ απηή από ηνλ ζάλαηνλ ηνπ Εεζνύ. ( ΗΣΤ’.κνπ. δηαηί κε εγθαηέιηπεο . ήιζελ ν Εσζήθ. θαη αθνύ ην έβαιε γύξσ από έλα θαιάκη. εζρίζζε είο ηά δύν από επάλσ έσο θάησ. επεηδή ήην εκέξα παξαζθεπήο θαη πξνεηνηκαζίαο . δηά λα ίδσκελ. πνύ δελ έδεηρλε θαλέλ ζεκείνλ ζαλάηνπ είπελ ˙ Ώιήζεηα. Ώπηαί. Καη έιαβε ηελ ηόικελ θαη παξνπζηάζζε είο ηνλ Πηιάηνλ θαη εδήηεζε ην ζώκα ηνπ Εεζνύ. θαη ε Μαξία ε κεηέξα ηνπ Εαθώβνπ ηνπ κηθξνύ θαη ηνπ Εσζή. όπσο επέζαηλαλ νη ζηαπξσκέλνη. ζεβαζηόλ θαη επίζεκνλ κέινο ηνπ ηνπδαηθνύ ζπλεδξίνπ . ηνλ εξώηεζελ. ηνλ επόηηδε ιέγσλ ˙ Ώθήζαηέ κε θαη κε κε εκπνδίδεηε λα πξνιάβσ ηελ ιηπνζπκίαλ ηνπ. αί νπνίαη αλέβεζαλ καδί κε απηόλ από ηελ Γαιηιαίαλ είο ηά Εεξνζόιπκα. δειαδή παξακνλή ηνπ ΢αββάηνπ. Έηξεμε δε έλαο θαη εγέκηζε κε μίδη έλα ζθνπγγάξη. έιεγαλ ˙ Εδνύ θσλάδεη ηνλ Διίαλ. πνύ έζηεθαλ εθεί. πνύ θαηήγεην από ηελ πόιηλ Ώξηκαζαίαλ. Καη όηαλ έκαζελ από ηνλ εθαηόληαξρνλ. Καη αθνύ επξνζθάιεζε ηνλ εθαηόληαξρνλ. ( ΗΔ’. εάλ ηόζνλ γξήγνξα απέζαλελ ν Εεζνύο. καδί κε ηά άιια έθηαθηα ζεκεία πνύ ζπλέβεζαλ. Καη έιεγαλ αλακεηαμύ ηνπο ˙ Πνίνο ζα καο απνθπιίζε ηελ κεγάιελ πέηξαλ από ηελ . θαη όηε ήην ν Εεζνύο ελ ηε Γαιηιαία. Ο Πηιάηνο δε εμεπιάγε θαη επόξεζελ. πνύ θαη απηόο είρε πηζηεύζε είο ην πεξί βαζηιείαο ηνπ Θενύ θήξπγκα ηνπ Εεζνύ θαη επεξίκελε ηελ βαζηιείαλ απηήλ.64 Αη επζεβείο γπλαίθεο. πνύ ήην ζθαιηζκέλνλ κέζα είο ηνλ βξάρνλ ˙ θαη εθύιηζε ιίζνλ βαξύλ επάλσ είο ην ζηόκηνλ ηνπ κλεκείνπ. κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήζαλ θαη ε Μαξία ε Μαγδαιελή. Ήζαλ δε θαη άιιαη πνιιαί. ε Μαξία ε Μαγδαιελή θαη ε Μαξία ε κεηέξα ηνπ Εαθώβνπ θαη ε ΢αιώκε εγόξαζαλ ην βξάδπ ηνπ ΢αββάηνπ αξώκαηα. 40-47 ) Ήζαλ δε θαη κεξηθαί γπλαίθεο. όηη πξάγκαηη απέζαλελ. 75 1. εάλ είρελ ώξαλ πνιιήλ πνύ απέζαλε. Ο δε Εεζνύο αθήθε θσλήλ κεγάιελ θαη εμεςύρεζε. δηά λα έιζνπλ ην πξσί είο ηνλ ηάθνλ θαη αιείςνπλ ηνλ Εεζνύλ. ν άλζξσπνο απηόο ήην πηόο Θενύ. εάλ ζα έιζε ν Διίαο λα ηνλ θαηεβάζε. θαη όηη ν Εεζνύο εμεςύρεζελ όρη από εμάληιεζηλ . Καη κεξηθνί από εθείλνπο. ΋ηαλ δε ν εθαηόληαξρνο. 1-8 ) Καη αθνύ επέξαζε ην ΢άββαηνλ. Καη ζαλ έγηλε πιένλ βξάδπ. εράξηζελ είο ηνλ Εσζήθ ην ζώκα. αιιά αθνύ αθήθε θσλήλ δπλαηήλ. πνύ εζηέθεην απέλαληί ηνπ. πξνηνύ αξρίζε κε ηελ δύζηλ ηνπ ειίνπ ε εκέξα ηνπ ΢αββάηνπ. Δ Μαγδαιελή δε Μαξία θαη ε Μαξία ηνπ Εσζή παξεηήξνπλ πξνζεθηηθά θαη κε πνιύ ελδηαθέξνλ πνύ εηέζε ην ζώκα. πνύ από καθξπά παξεηήξνπλ. Καη εθείλνο αθνύ εγόξαζε ζηλδόλα θαηλνπξγή θαη ακεηαρείξηζηνλ θαη ηνλ εθαηέβαζελ από ηνλ ζηαπξόλ. θαη ε ΢αιώκε. ηνλ εθνινύζνπλ θαη ηνλ ππεξέηνπλ. θαηά ηελ νπνίαλ ζπλέπηπηε θαη ην πάζρα. πνύ ν ππνθάησ από ηνλ νξίδνληα αλαηέιισλ ήιηνο ήξρηζε λα δηαιύε ην πξσηλό ζθνηάδη.

ζα νκηιήζνπλ γιώζζαο μέλαο. πνύ ζα πηζηεύζε είο ην θήξπγκά ζαο θαη ζα βαπηηζζή.είζνδνλ ηνπ κλεκείνπ . πνύ ήζαλ πξνηήηεξα καδί ηνπ θαη νη νπνίνη είραλ πέλζνο θαη έθιαηαλ δηά ηνλ ζάλαηνλ ηνπ δηδαζθάινπ ησλ. θαζώο ζαο είπε . πνύ δη’ απηνύο ζα είλαη λέαη θαη άγλσζηνη κέρξη ηεο ζηηγκήο εθείλεο. ζα θαηαθξηζή. Όζηεξα ελεθαλίζζε είο ηνπο έλδεθα. Εδνύ . πνύ επεθνινύζνπλ είο ην θήξπγκά ησλ. ζα παξαθνινπζήζνπλ απηά ηά ππεξθπζηθά ζεκάδηα. Ο κέλ Κύξηνο ινηπόλ. Δληνιαί θαη εμνπζίαη είο ηνπο καζεηάο. Σάο θαηείρε δε ηξόκνο θαη ήζαλ εθζηαηηθαί. εθάλε πξώηνλ είο ηελ Μαξίαλ ηελ Μαγδαιελήλ. Βθείλνη δε. Ώλεζηήζε. δηόηη εθνβνύλην.66 Δκθαλίζεηο ηνπ αλαζηάληνο Κπξίνπ. Καη εθείλνη επήγαλ θαη αλήγγεηιαλ ηνύην είο ηνπο ινηπνύο Ώπνζηόινπο. όηη είρε θπιηζζή καθξάλ από ην κλεκείνλ ε πέηξα. πξνηνύ λα ζηαπξσζή. θαη ηελ αιήζεηαλ ηεο πίζηεώο ησλ ˙ δηά ηεο επηθιήζεσο ηνπ νλόκαηόο κνπ ζα βγάινπλ από ηνπο αλζξώπνπο δαηκόληα. Βθείλνο. Καη δελ είπαλ ηίπνηε είο θαλέλα. Δμεύξσ πνίνλ δεηάηε. πνύ εθάζεην είο ηά δεμηά ηνπ κλεκείνπ θαη ήηαλ ελδεδπκέλνο κε ζηνιήλ ιεπθήλ θαη ηάο θαηέιαβε κεγάινο θόβνο θαη θαηάπιεμηο. Καη ηνπο εκέκζε δηά ηελ νιηγνπηζηίαλ ηνπο θαη δηά ηελ ζθιεξόηεηα ηεο θαξδίαο ησλ . όηη πεγαίλεη πξνηήηεξα από ζαο είο ηελ Γαιηιαίαλ. Καη ηνπο είπε ˙ Να πάηε είο όιελ ηελ νηθνπκέλελ θαη λα θεξύμεηε ην επαγγέιηνλ είο όιελ ηελ ινγηθήλ θηίζηλ θαη δεκηνπξγίαλ. πνύ έρεη αλάγθελ παξεγνξίαο θαη βεβαηώζεσο όηη ζπλερσξήζε δηά ηελ άξλεζηλ ηνπ. . πνύ θέξεη ζάλαηνλ. είπαηε είο ηνπο καζεηάο ηνπ θαη ηδηαηηέξσο είο ηνλ Πέηξνλ. Θα ζεθώζνπλ κε ηά ρέξηα ηνπο θίδηα θαξκαθεξά. αιι’ νύηε είο εθείλνπο επίζηεπζαλ. Γεηάηε ηνλ Εεζνύλ ηνλ Ναδαξελόλ ηνλ εζηαπξσκέλνλ. 1. είδαλ. δηόηη ε πέηξα απηή ήην πνιύ κεγάιε θαη δελ ήην εύθνινλ λα απνθπιηζζή. αθνύ εβγήθαλ. έθπγαλ από ην κλεκείνλ. Αλάιεςηο ηνπ Κπξίνπ. από ηελ νπνίαλ είρε βγάιεη επηά δαηκόληα. Βθεί ζα ηνλ ηδήηε. Καη αθνύ εκβήθαλ είο ην κλεκείνλ. Καη έιεγαλ κεηαμύ ηνπο απηά. ( ΗΣΤ’. Βίο εθείλνπο δε πνύ ζα πηζηεύζνπλ. Ώιιά πεγαίλεηε. δηόηη δελ επίζηεπζαλ είο εθείλνπο. Ώιι’ εθείλνη. δελ επίζηεπζαλ είο ηνπο ιόγνπο ηεο. εθείλνο όκσο πνύ ζα απηζηήζε. είλαη αδεηαλό ην κέξνο. αθνύ ηνπο σκίιεζελ επαλεηιεκκέλσο θαη ηνπο είπε κεηαμύ άιισλ θαη απηά. Ώπηόο δε ηνπο είπε ˙ Με εθιήηηεζζε θαη κε θνβείζζε. Μεηά ηαύηα δε ελεθαλίζζε κε άιιελ κνξθήλ. θαη ν Κύξηνο ήην ζπλεξγόο ησλ θαη επεβεβαίσλε ηνλ ιόγνλ ηνπ θεξύγκαηόο ησλ κε ηά ζαύκαηα . 9-20 ) ΋ηαλ δε αλέζηε ν Εεζνύο ην πξσί ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο εβδνκάδνο. νπαλ απηνί είραλ θαζίζε λα δεηπλήζνπλ. δηαθνξεηηθήλ από εθείλελ πνύ είρε πξνηνύ ζηαπξσζή. 76 Βθείλε επήγε θαη αλήγγεηιε ηνύην είο ηνπο καζεηάο. Ώκήλ. Καη εθείλαη. είδαλ έλα λένλ. εθήξπμαλ είο θάζε κέξνο. Αελ είλαη εδώ. όηαλ ήθνπζαλ όηη δή θαη όηη απηή ηνλ είδε. Καη κόιηο εζήθσζαλ ηά κάηηα ηνπο. αλειήθζε είο ηνλ νπξαλόλ θαη εθάζηζελ είο ηά δεμηά ηνπ ζενύ. δελ ζα ηνπο βιάςε ˙ ζα βάινπλ ηά ρέξηα ηνπο επί αζζελώλ θαη ζα γίλνπλ θαιά. ρσξίο λα πάζνπλ ηίπνηε από ηά δαγθώκαηά ησλ ˙ θαη εάλ αθόκε πίνπλ δειεηήξηνλ. όπνπ ηνλ έβαιαλ. πνύ ηνλ είδαλ αλαζηεκέλνλ. είο δύν από απηνύο πνύ εβάδηδαλ θαη επήγαηλαλ είο θάπνην ρσξάθη. πνύ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ δη’ απηώλ ελεξγνύζαλ ράξηλ. αθνύ εβγήθαλ είο πεξηνδείαλ. ζα ζσζή.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful