1

SADRŢAJ

Uvod..........................................................................................................................3

I II

Etar: filozofija i istorijat,…………………......................................................3

OdreĎivanje gustine etera uporeĎivanjem brzine rasprostiranja zvučnih i svjetlosnih talasa...........................................................................................................12

III IV

Konstantne konstante…………………………….….………......................13

Etar: gustina etera; energija etera; masa eterskih čestica ili talasa; veličina eterskih čestica ili talasa; energija eterskih čestica ili talasa..................................................16 4.1. Gustina etera……………………………………………......................16 4.2. Energija etera........................................................................................17 4.3. Masa eterskih čestica ili talasa …………………………....................18 4.4. Veličina eterskih čestica ili talasa........................................................19 4.5. Energija eterskih čestica ili talasa.......................................................20

V VI

Plankova konstanta h (Jsec.) – dimenzionalna slijepa ulica………............21 Teorija i Eksperimenti....................................................................................30

Dodatak. Pojam plastični medijum i neka druga razmišljanja i istraţivanja o čovjeku i našem svijetu................................................................................................................59 Zaključak.................................................................................................................69 Literatura i drugi izvori.........................................................................................71 Fusnote.....................................................................................................................74

2

UVOD

Pred čitaocima je mala studija o etru, koja ima za cilj da pomogne svakome koga zanima ovaj pojam ali i da pospiješi dalja istraţivanja iz matematičkog dijela rada. Ideja o pisanju studije je nastala spontano, tokom jednog dopisa izmeĎu autora početkom decembra 2011. godine. Još više ju je učvrstila skoro ista spoznaja o etru, proizašla odvojeno i kroz šire polje istraţivanja. Imajući u vidu starost ovog pojma, njegovu satkanost duboko u istoriji ljudskog roda kroz filozofiju kao majku svih nauka, i opstanak pojma sve do kraja XIX vijeka i njegovog napuštanja zbog Teorije relativiteta, odlučili smo sve to prikazati u ovoj studiji. Zato su uz filozofiju, istorijat, teoriju i praksu kroz Teslinu nauku i drugih teoretičara i eksperimentatora dati i matematički proračuni čestica-talasa, kako bi se uvidjela još veća spoznaja i ozbiljnost izbacivanja ovog pojma iz svijeta nauke u prethodnom vijeku. Očigledno kao posljedica kritične mase usljed shvatanja velike greške u nauci i jedinstvenog sagledavanja svega u Univerzumu, pojam o kome ćemo govoriti danas se sve više pojavljuje u nauci. Sve više izgleda mogućim i realnim da oficijelna nauka jednog dana ponovo uvede etar u naučni svijet. Nema sumnje da će se to desiti, kad god to bilo. Nekada je mnogo vremena trebalo da se, moţda ponovo, shvati i prihvati heliocentrični sistem, u razmaku od Aristarha do Kopernika. Bila je to sasvim druga epoha u odnosu na današnju, u kojoj se stvari svakako brţe odvijaju. Ţelja nam je da ovo djelo podstakne sve istraţivače etra, i da im bude orijentir i pomagač u njihovim budućim istraţivanjima.

Autori mart 2012. godine

I ETAR: FILOSOFIJA I ISTORIJAT
“… Dok ovaj svet još bejaše bez svetlosti i uvijen u potpunu tamu, nastade u njemu ogromno jaje koje beše prapočetni uzrok stvaranja, neiscrpno seme svih stvorenja. Zovu ga velikim, boţanskim znakom na početku juge, a u njemu beše istina, svetlo, brahman, večno, divotno i nepojmljivo biće, svuda podjednako, neispoljeni i tanani uzrok kojem je svojstveno biće i nebiće. Iz jajeta izaĎe Praotca, jedini Gospod, PraĎapati, Brahman, Suraguru, Sthanu, Manu, Ka, Paramešthin, zatim Praćeta sa Dakša i sedam Dakšinih sinova. Onda se pojavi i dvadeset i jedan PraĎapati i Čovek nezamislivih svojstava koga znaju svi rišiji i boţanstva. Posle toga behu stvoreni premudri i sveti brahmaršiji i mnogi raĎaršiji; obdareni svim plemenitim osobinama. Tako bi i s vodom, nebesima, zemljom,

3

vazduhom, nebom, stranama sveta, godinama, dobima, mesecima , polumesecima zvanim pakša i s danima i noćima u njihovom sledu. I tako bi stvoreno sve što ljudi poznaju… ” ¹ (Mahabharata; knjiga prva; Adiparvan, Knjiga o početku)

Hindu kosmologija u Upanišadama govori o tome kako je Brahma imao dvije strane. Jedna strana je bila postojanje, svijest i blaţenstvo kao satyananda. Druga strana je bila svijet kakav poznajemo-tvar, ţivot i um kao maya. Bila je to veza makro i mikrosvemira. To je predstavljalo gornji i donji svijet našeg bića ili tzv. ”zlatno jaje”. Onaj ko je stvorio mayu bio je Brahma maya kao Majka Svijeta ili Velika Maternica koja nosi zlatno jaje, a kad parabrahman uĎe u energiju u manifestnom obliku (prakriti) i zaboravi se, i dalje pamti sebe na dubljoj razini. Taj dublji nivo razine čini atmanu, koja obitava duboko u njemu i neposredno iznad njegove glave. Parabrahman ţivi u svijetu maye i iluzije, te ima osjećaj vlastitog identiteta-svjestan je i ima jasan osjećaj o svojim ograničenjima. Cilj parabrahme je da u sebi ujedini sve stvari i da bi to postigao, razvija svjestan odnos s boţanskim koje odreĎuje tačan odnos stvari potrebnih u razmjeni energija izmeĎu ovog i onog svijeta. Parabrahman uvijek drţi ključeve za oslobaĎanje niţih energija i njihovo podizanje u viši svijet. Poduzimanjem prave akcije otkrivaju se njegove istinske prirode, jer se on moţe spojiti sa svojim višim tijelom dok je niţe tijelo dolje, a pravom upotrebom energije moţe se popeti do visine tijela blaţenstva i zakucati na vrata ushićenja bivstvovanja. Dakle, ono što otkrivamo u smjeru makrokosmosa i mikrokosmosa, jeste postojanje u kojem je sve savršeno proporcionalno, što ćemo do kraja ove studije objasniti. Matematika je jezik prirode-jezičko oruĎe kojim se oduvijek izraţavao sklad. Svi mistici su znali da su Boţanstvenost (kako bi najispravnije rekao Osho-Bhagwan Shree Rajneesh) i sklad Jedno, i nemoguće je podijeliti jedinstveno. Ne moţemo ga potpuno dostići niti doţivjeti u totalnoj sloţenosti. Ali, moguće je steći osjećaj jedinstva ukoliko ga posmatramo putem osjećaja za proporciju, jer rod posmatranja malih dijelova omogućava da mnogo jasnije vidimo velike stvari. Znamo da su ideje pitagorejaca bile utemeljene na mislima izraţenim kako riječima tako i simbolima, a nisu bile utemeljene na brojevima kakve danas poznajemo. U sebi su sadrţile mnoge ideje koje povezujemo s brojevima. Npr. prvih deset brojeva pitagorejci su smatrali sjemenom uzorka svih kosmičkih načela. Krenuli su od tačke u jezgru kruga, upotrebljavajući geomatrijska oruĎa. Tako su matematički filozofi kreirali niz simboličkih oblika koji su odrţavali njihove ideje o svemiru, jer ništa ne postoji bez središta. Zato i jesu započeli sa tačkom crtajući oko nje krug, što je značilo broj Jedan i nazvano Monadom (korijen riječi od menein – “biti postojan” i monas ili “jedinstvo”). A još su drevni matematički filozofi spominjali monadu kao Prvo, sjeme, bit, graditelja, temelj ali i cjelinu. Njen odnos s drugim brojevima moţe se posmatrati kao metafora jednostavne aritmetike, jer bilo koji broj pomnoţen sa sobom ostaje isti broj i isti vrijedi i kada se bilo koji broj podijeli s jedan. Monada ili Jedan, čuva identitet svega na što naiĎe. Nasljednici Pitagore, smatrali su pentagram simbolom savršenstva. Označavali su ga sa poznatih pet vrhova ili kutova pentagrama slovima UGIEIA, spajajući “EI“ u jedno slovo. Slova kojima su označavali vrhove pentagrama bili su prvih pet slova grčkih riječi za elemente: U: Hudor = voda G: Gaia = zemlja I: Idea = oblik / ideja ili Hieron = božanska, sveta stvar EI: Heile = vatra = sunčeva toplina = toplota A: Aer = vazduh
4

pentada i dekada koja objavljuje novi početak i mogućnost mnoštva.) je vodu smatrao osnovom svijeta. onda postoje dva kruga ili dijada.n. pripremajući mjesto za stvaranje svih drugih brojeva. postoje i nestaju. postaju. Moţda je nekih naznaka bilo i u Egiptu. Zatim.e.e. opšte je poznato da su atomistiku najviše razvili stari Grci. pa tetrada. ne postoji ništa bez središta oko kojeg se okreće.Po Pitagorejcima. Bavio se i praktičnom djelatnošću (konstruisao je gnonon.e. ali kvalitativno različit od elemenata svijeta.p. a spajanje tih suprotnosti.p. 5 .n. retpostavljalo se da se najmanji dio materije ne bi mogao više dijeliti! Kao razvoj nauke o zakonitosti i strukturi materije.). Atom je davna grčka riječ. Krugovi se jedan uz drugog preklapaju.n.e. atomistiku moţemo podijeliti na sljedeća četiri perioda: prirodno‐filozofske atomistike Starog vijeka.p. nakon dijade dolazi trijada.e. Tales je proračunao pomračenje sunca 28. što je bio vertikalni štap poboden u horizontalnu podlogu. zatim hemijske (XIX v. ali kao i svako sjeme središte će se proširiti i ispuniti sebe kao krug. Poznat je kao prvi Grk koji je počeo da primjenjuje racionalni način mišljenja i tumačenja pojava. Simbolički kada krug vidi sam sebe. napravio je jednu od prvih geografskih karata. samo što se njihova praosnova (aperion) nekada i nigdje ne moţe izgubiti.n. aperion (neodreĎen). dijeleći svoja središta a dio koji dijele zove se vesica piscis (latinski izraz za riblji mjehur). kojih je bezbroj. dovodi do raznolikosti svijeta. Sve stvari. Nakon njega Anaksimen (585‐525 g. i prvi je mjerio visinu egipatskih piramida. Naravno.) i fizičke (XX v. On je samo dalje razvijao učenje svog učitelja.p.. i zvjezdanih takoĎe). Starogrčki filozof Tales (625‐548 g.) smatrao je vazduh osnovom svih stvari svijeta.n. jer središte je izvor i izvan poimanja. tzv. i znači „nedjeljiv‟. mehaničke (XVII‐XVIII v. g. Istoriji je prvi put poznat začetak pojma atoma kod indijskog filozofa Kanade i feničanskog Moha Sidonskog u XII vijeku p. Za Anaksimandara svijet je nastajao razdvajanjem na suprotnosti prvobitno neodreĎene materije. Aperion je za njega bio beskonačan i neodreĎen–praosnova koja se nalazi u stalnom kretanju.). maja 585.) za beskonačno deljivu materiju neodreĎenog vida. smatarao je. a Talesov učenik Anaksimandar (610‐547 g.

Svako ima svoju službu i svoju narav. pošto se sve stalno mijenja. različita tijela predstavljaju samo različite stadijume jednog istog razvoja. koje glasi: “ Četiri su to pravo čuj. u početku je postojao haos.e. Upravo su se tada izgraĎivala veoma široka. Dakle. jer se sve pokorava “skrivenoj harmoniji” koja čini “logos” kao opšti zakon prirode. i to razumskim djelovanjem (nusa) koji je u pokret stavio tu prvobitnu haotičnu materiju. prijateljstvom kao privlačnom silom s jedne strane. Prema njima dvojici. vazduh.n. To je najkraće i najjasnije izrazio u postavci da “sve teče” (panta rei). Zakoni prirode taj haos sreĎuju. Filozof Empedokle (oko 483‐423 g. Ono što moţemo nazvati najznačajnijim dobom razvoja misli o suštini svijeta. neprijateljstvom kao odbojnom silom s druge strane.Heraklit (576‐480 g.n. Zato naša čula reaguju na spoljne draţi na osnovu principa suprotnog.p. Po njemu postoji veliki broj (čak bezbroj) kvalitativno odreĎenih. atomi lete u “praznom prostoru”. a razlike su samo u broju..) smatrao da je svaka stvar sastavljena od malih nedjeljivih čestica koji se zovu atomi. te je posluţilo kao jedan od vaţnih osnova za izgradnju prvog atomističkog učenja u istoriji. dovodeći do stvaranja svijeta i drugih nebeskih tijela. smatrao je. smatrao je vatru osnovom svijeta. jest i što će biti.p. U pitanju su bile univerzalne osobine svih tih elemenata. On je iznio čitav niz veoma značajnih i uticajnih misli koje su predstavljale osnovu za kasniji razvoj dijalektike. Počela su jednaka i po vrsti jedno nalik na drugo.e. Sve je to bilo uslovljeno zalaţenjem u razmatranje pitanja suštine postojeće stvarnosti. U vasioni.n.n. kauzalnim prirodnim zakonima. jer kretanje nastaje kao posljedica vječne borbe suprotnosti. i da sve u svijetu nastaje njihovim miješanjem ‐ spajanje i razdvajanje elemenata. bogata i duboka učenja o strukturi svijeta. Na Kosmos je gledao kao nastalog iz haosa koji je vladao u prvobitnom stanju. tek dvije hiljade godina kasnije pokazala ispravnim.) je smatrao da postoje četiri elementa: vatra. nepromjenljivih i neuništivih čestica. Neki su genijalno anticipirali niz dubokih umnih shvatanja koja su se. Materija i Energija i Prostor i Vrijeme nezamisliva dubina.e. Otuda nerazdijeljeno sveto četvorstvo kod Empedokla. ili mrţnjom. Filozof Anaksagora (500‐428 g.n. kralj”. zemlja. koja se zakonito pali i gasi. obliku. kao i njihovog grupisanja ili razdvajanja.po kojem u prirodi nema nastajanja i propadanja. Zato prema Demokritu. jer hladno se moţe osjetiti pomoću toplog. Jedno prodire drugo i raste po suĎenoj izmjeni…“ ² Empedoklovo i Anaksagorovo učenje značilo je veliki korak u starogrčkoj filozofskoj misli. Otud je nastalo sve što bješe. Ništa ne moţe nešto stvoriti. Izmjenice vladaju u kružnom toku. Postoji samo kvantitativna promjena kao odraz spajanja i razdvajanja najmanjih promjenljivih čestica materije. svijet jeste i biće vječno ţiva vatra. prije postanka svijeta.e. za vrijeme filozofskog sistema Leukipa i Demokrita. korijeni stvarima svima. filozof Leukip je sa svojim učenikom Demokritom (oko 460‐370 g. sve je uslovljeno ljubavlju.p.p. u staroj Grčkoj. dok se toplo moţe osjetiti na osnovu hladnog. Po Heraklitu. Negdje u drugoj polovini V vijeka p.e. predstavlja vrijeme izmeĎu Empedokla i Aristotela. voda. sudaraju se i stvaraju sve stvari i svjetove. po tome priroda i njene razne forme proističu iz kretanja atoma. koga su u antici nazivali “mračnim”. veličini i poloţaju atoma.).) je u svom djelu “O prirodi” dao i svoje učenje o suštini materije. Za njega je “rat otac svega. strukturi Kosmosa. Demokrit je posjetio Egipat i Vavilon i druge drţave na Bliskom 6 . Dakle. čije se kasnije kretanje odvijalo po nuţnim.

On je nepropadljiv i neizmjenljiv. pa zatim tu polovinu takoĎe na dva dijela da bi dobio četvrtinu. Sokrat i ostali antički grački filozofi idealističkog pravca.).p. Došao je red i na velike prirodnjake poput Epikura iz Samosa (oko 341‐270 g. „U neprekidnom dijeljenju dobio bi najmanji mogući dio ili se dijeljenje moţe odvijati do beskonačnosti„. Npr. pa osminu. zemlja. Poznato je i predavanje Ajštajna 5. Učio je da se materija razvila iz postojećih materijalnih elemenata: vatre.e. a zašto ga je odbacio vrlo je diskutabilno pitanje.e. Na pola djeleći je dobio bi polovinu jabuke. na Univerzitetu u Lajdenu. sreće i zadovoljstva.” ´ Demokrit je čak prvi pretpostavio da svjetovi nastaju iz vrtloţnog kretanja atoma. Po Epikuru. ali s druge strane. ali da nema ni atoma ni praznog prostora. odbacuje Demokritov determinizam. Aristotel je. i drţeći u ruci jabuku koju je jeo. Smatra se jednim od najobrazovanijih i najplodonosnijih starih mislilaca. godine u Holandiji.n. I atomi su bezbrojni po veličini i mnoštvu.³ razmišljao je Demokrit. kvaliteti nastaju povezivanjem atoma u konstantne i trajne komplekse bitnih svojstava. Radi se o tome da je ovo posljednje suština spajanja pojedinih atoma.Istoku. osim pojedini odlomci. u kojem je potpuno odbacio etar.p. kako po količini atoma tako i po veličini praznog prostora. a kvaliteti objektivno ne postoje nezavisno od čovjeka i 7 .n. niti moţe nestati u nebiće. rekavši da „ne postoji‟. voda. oduzimajući mu i posljednje svojstvopokretljivost. Kasnije ga je Aristotel izuzetno hvalio. atoma je beskonačno mnogo i oni se nalaze u vječitom i najraznovrsnijem kretanju. atomistici je tu bio vrhunac ali i kraj antičke materijalističke filozofije.n. Ajnštajn je time raskinuo pojmovnu vezu prostora i materije. i velikog nastavljača atomizma u Rimu pjesnika i filozofa Tita Lukrecija Kara (oko 99‐55 g. negirali su atomistiku. i tako upoznao cjelokupno tadašnje znanje što mu je posluţilo kao osnova za izgradnju sopstvenog učenja. a svi oni imaju početak i kraj u vremenu. razvio je ideju o atomu po kojoj su forme i broj atoma ograničeni i imaju različite brzine i teţine. nego samo kao mogućnost koja se pod dejstvom forme pretvara u stvarnost. vode. Platon. Na ovaj proces gledao je kao na nešto što se mora i moţe zaustaviti na najmanjim mogućim djelovima do atoma koji predstavljaju praosnovu svijeta. Znači da po Demokritu postoji granica dijeljenja. pa se došlo do zaključka da su vasiona i nebeska tijela sačinjena do petog elementa koji se zove Etar. šesnaestinu itd. Razmišljao je šta bi bilo kada bi konstantno dijelio jabuku.). niti je moguće da su teški atomi brţi od malih i lakih kada ništa ne protivuriječi kretanju. Ovo djelo nije sačuvano kompletno. i najznačajnijim predstavnikom atomističke teorije u Starom vijeku. Jedan od posljednjih grčkih materijalističkih filozofa. Na kraju se pokazalo da se ipak pomoću navedenih elemenata ne moţe objasniti nadlunarni svijet. maja 1920. Epikur (341‐270 g.p. priznavao vječnost i neuništivost materije. misli počele povezivati u jednu cjelinu. oni jure po Kosmosu krećući se u vrtlogu i tako nastaje sve što je sloţeno: vatra.). pa je takav pogled izloţio u svojoj knjizi “Veliki diakosmos”. vazduh.e. sve dok ga Albert Ajnštajn nije ukinuo svojom teorijom relativnosti. s jedne strane. nije priznavao pravu stvarnost. I ništa ne nastaje iz nebića. kako je smatrao: ‟Vasiona je beskonačna. u praznom prostoru se kreću istom brzinom bez obzira na veličinu i teţinu. Pisao je: “Suština svemira su atomi i „prazan prostor‟ (praznina). Postoji bezbrojno mnoštvo svjetova. Za Demokrita postoji jedna legenda koja kaţe da su mu jednom dok je sjedio na kamenoj obali uz morsku pučinu. a sve ostalo postoji samo u mislima. zemlje i vazduha. Epikur se prije svega bavio etičkom problematikom‐praktičnim pitanjima ţivota. Sami se atomi ne podvrgavaju nikakvom spoljašnjem uticaju i nepromjenljivi su zbog tvrdoće. Etar je postao osnova svega. Mada se iz tog predavanja vidi da je Ajnštajn razumio etar. Aristotel je pošao od shvatanja Empedokla. što je neprekidan proces zbog etra. Nakon Epikura i Demokrita. i od vremena prosvjetiteljstva u Novom vijeku bio je uvijek u pomenu velike vaţnosti.

njegovih čula i razuma. naziv bio Etrafil. quinta essentia – peta esencija). To je ta velika misterija stvaranja. . Akaša (etar) je praizvor misli i ideja–svijet uzroka u kojem se odrţava čitavo stvaranje u Svemiru. kao pojam beskonačnosti. eterični plan i eterično tijelo”. i objasnio zašto nije uspio čuveni Majklson‐Morlej eksperiment. i pravi naučnici. indijsko učenje tatvi bilo je poreĎano ovako: AKAŠA – princip etra TEJAS – princip vatre WAYU – princip vazduha APAS – princip vode PRITHIVI – princip zemlje Prema indijskoj doktrini znači da su četiri nešto grublje tatve potekle od pete – akaše (etra). Preuzeli su ga aleksandrijski neoplatonovci. Tako su nastali i brojni pojmovi kao npr. najviši uzrok svega stvorenog. On je ujedinitelj elemenata. najmoćnija stvar. smatrao je Tit Lukrecije. uzročna sfera. a najpravilnije je kada se kaţe Boţanstvenost a ne imenica. 8 . kako je to prelijepo a jednostavno objasnio Osho (Bhagwan Shree Rajneesh). Aristotel ga je pridodao Empedoklovim ujedinjenim elementima. postojećeg. MeĎutim. neodredljiv.n. Još na početku rada smo spomenuli da su se za vrijeme indijskog filozofa Kanade (XII v. Govorio je: “Ukratko priznati treba: iz ničega ne postaje ništa.bez postojanja ikakvih duhovnih ili drugih sila ili bića”. Čak i razvoj istorijske nauke krenuo je suprotnim pravcem od Tukididovog razumskog začetka. nalik je satnom mehanizmu sa sklopom svojih točkića koji su meĎusobno zavisni. koji je potekao od Empedokla i Aristotela. o stalnoj vibraciji. “eteričan”. njome se hrani u nju se na kraju i rastavljaju tijela. µ Njegov nastavljač Tit Lukrecije Kar je detaljno i veoma široko iznio atomističko učenje. jer se radi o stalnoj kretnji. čitaocu će etar biti shvatljiviji kako rad bude odmicao. renesansni naturalisti. No. Jako se oslanjao na Epikurovu filozofsku misao. svjetanju. Kosmos je beskonačan i nastao je prirodnim putem bez miješanja bogova‟. ¶ Za vrijeme Srednjeg vijeka atomistiku je potisnuo teološki misticizam. Etar je peta sila. umovi smatrali su ga postojećim. Najkraće rečeno: etar je sve u svemu. zatim u Srednjem vijeku mističari. Etar je bio kvintesencija alhemičara (lat. nestvoren.e.p. i zato je najraniji i krajnje boţanski princip odvajkada. Sholastika je u Srednjem vijeku proglasila idealistički dio Aristotelovog učenja za dogmu.) i u starijim istočnjačkim spisima elementi obiljeţavali kao tatve (Tattwas). Apsolutno čitav Kosmos. I tako dvadeset vijekova nakon Demokrita i Epikura nije ništa novo otkriveno o atomu. a prvobitna moć koja je sve stvorila i sve odrţava u ravnoteţi. moţe podijeliti (i dijeli se hiljadama godina) na aspekte analogne elementima.Princip Etra (akaše): svi elementi su proistekli iz eteričnog principa. zastupajući strogi determinizam u prirodi. Iz njega sve nastaje i njemu se sve vraće da bi ponovo nastalo – vječnost. okultisti i naučnici. eterični leš. principima. “neshvatljiv” i zato su ga mnogi nazivali Bogom. po kojoj je materija zemlje promjenljiva i uništiva. Sve se mijenja u prirodi i sve nastaje iz materije. Zato se pojam Boţanstva. Etar je krajnja najviša. Nekada je meĎu islamskim vjernicima za anĎela koji objavljuje Strašni sud. Ostali pojmovi koji su kod čovjeka proizašli iz naziva etra su: “eterični dvojnik. nešto nepojmljivo. On je besprostoran i bezvremenski. kao i Nikola Tesla koji je svojim praktičnim radom još pronikao u njegovu suštinu. kao najvišeg mogućeg shvatljivog entiteta. toku itd. a nebeska materija je vječna i nepromjenljiva. Npr.

u kojima se odrţava ono što zovemo Boţanskim principom. tu su sva obećanja razvoja i sve resorpcije. meĎuplanetarnih vibracija i kao put kojim se uspostavlja veza izmeĎu neba i zemlje. a to su: aktiva i pasiva.te otuda u Bibliji: “Fiat lux – neka bude svjetlost!” Porijeklo svjetla i jeste u vatri. Negativni polaritet. iz svega proizilazi da je vazduh simbol spiritualizacije. negativu. bila vidljiva ili nevidljiva. suptilnog svijeta. počevši od najmanjeg zrnca pijeska pa do najuzvišenije supstance. On ne ostvaruje samo svoj uticaj u našem materijalnom svijetu. stvaralačke. što je dobro primjetio i naučno objasnio Franc Bardon u svojoj knjizi “Inicijacija u hermetizam”. On na neki način. kao što ima svaki: ruši. . tako i voda takoĎe djeluje u svim predjelima. plodne izvore uvijek označavaju aktivu. zato što je. Svaki elemenat ima dva polariteta. Ovdje se ne radi samo o grubom materijalnom principu. Te dvije osobine daju ţivot svemu postojećem. Voda.. pa je otuda preko meĎudejstva aktivnog i pasivnog elementa vatre i vode. boja. Aktivni kao graditeljski. ţenski elementi. on se moţe nazvati električnim principom. na drugu kao vatreni princip sadrţan u materiji a na treću na onu dobijenu iz uglja. princip vatre je i po starim istočnjačkim spisima prvi elemenat koji je nastao iz njega. Na prvu se misli kao dvostruke soli. a od vode vlaţnost. uspostavlja neutralnu ravnoteţu. Npr. muški elementi. razgraĎujuće izvore uvijek pasivu. Princip vatre skriven je i djelatan u svemu što je stvoreno u Univerzumu. dijeli. U religijskom smislu ona je pored čistoće bitna i za simbolično spiranje nečistoća bića. plina ili električne energije. osnovni elementi svega stvorenog. Dakle. zbog svoje neizdeferencirane mase predstavlja beskonačnost mogućnosti i sadrţi sve što je virtuelno. navešćemo ovom prilikom Tesline loptaste munje. sve što je bezoblično i što klicu klica. i one daju vazdušnom principu i dvije polarnosti. dok rušiteljske. Osnovne osobine principa vatre su toplota i širenje. Alhemičari su princip vatre shvatali operacijski ili spekulativno. Zbog svojih osnovnih osobina princip vode proizvodi magnetični fluid. I tu imamo riječ o dva polariteta. i da postoji razlika izmeĎu: tajne vatre. meĎuprostora izmeĎu neba i zemlje. prema zakonima stvaranja. Isto vaţi i za električni i magnetni fluid. U ezoteričkoj terminologiji odgovara atmosferi. koji takoĎe. djelujući kao posrednik izmeĎu aktivnih i pasivnih djelatnosti vode i vatre. Kako vatreni princip posjeduje moć širenja materije. Zbog toga su ova dva principa. Takvo gledište pristoji samo na primjeru istorije čovječanstva. razgraĎuje. nego i u svemu što je stvoreno. dok se voda i zemlja tumače kao pasivni. dobijanja Kamena mudrosti. I tako je u svemu. Vatreni princip ne bi postojao bez vodenog. dok 9 . u Svemiru nema ni dobra ni zla. a suprotno uvijek kao zlo. predstavljaju suprotstavljene polarnosti. odnosno pozitiva (+) i negativa (–). Kao primjer širenja od električnih moći vatrenog principa. Mnogi su princip vazduha samo gledali kao princip koji ima ulogu prenosnika izmeĎu vatrenog i vodenog principa. Graditeljske. princip vode.Princip Vazduha: takoĎe elemenat koji je proistekao iz etra. pozitivu. sav stvoreni ţivot postao kretanje. Zato su na početku svega što je stvoreno morali biti vatra i svjetlost. ţivotodavni. previre. skupljanje i stezanje. uzleta.Princip Vode: osnovne osobine ovom principu su hladnoća. Princip vazduha je od vatre preuzeo osobinu toplote. Kao što vatra djeluje. prirodne vatre i protivprirodne vatre. Aktivno i pozitivno su religije uvijek pripisivale kao dobro. i zato se na njih svugdje mora računati. Vatra i vazduh se prema tradicionalnoj kosmogoniji tumače kao aktivni. hranljivi i zaštitnički. vatreni princip u sebi prikrio kao suprotan pol. sredinu svjetlosti. .Princip Vatre: kako je akaša ili etar uzročnik nastanka elemenata. iz razloga što je sve stvoreno prema nepromjenljivim zakonitostima. mirisa. svijet širenja.

elektromagnetna. već takvo – to jest. vrhovno djelo prirode. francuski DIEU.. energija. kao prastare mudrosti. Energiju. koji uĎoše u tarot‐karte a iz ovih u sve igraće karte. sa sva 4 njena aspekta u starozavjetnom hodu. Horizontalni osjetni osnov ćutimo kao M : E. Vau‐voda. onaj drugi okomiti. Parabole i simboli su sretan izraz da se puku nametne istina koju on inače ne razumije. jaka interakcija i slaba interakcija.... germanski ODIN. na primjer.izopačenje kao zemaljsku ţelju predstavlja voda pomiješana sa zemljom. teţine i vremena. isto vaţi i za princip zemlje. U polarnosti zemljanog elementa fluid je elektromagnetičan.. 4 sveta slova (ili IHVH. 10 .. i Platon je izloţio svoju kosmogoniju. He‐vatra... ili stajaća voda koja je izgubila svojstvo očišćenja.. Materija.. mjere. Dupor nastavlja “…Simbol materije uvjek je polaran simbolu energije. Najstarija egipatska boţanstva predstavljaju se unakrst sa Neit : Knef = Pašt : Zebak. ne predstavlja baš pravi element. ne bi smjela da se naziva ovo. vatra i voda nisu prvi principi ni slova ni elementi. Sve do doba španske najezde na Maje. Dakle. i to: gravitaciona. ‐ doslovnije u prevodu Materija : Energija = Prostor : Vrijeme. MeĎutim. U tom odnosu stoje naši osveštani principi Ţensko (M) : Muško (E) = Boţansko (P) : Demonsko (V). JHVH. piše Bertrand Rasel o tumačenju Platona. indijski GUDA.. španjolski DEOS. Ove dvije zadnje djeluju samo u mikrosvijetu. Zakoni prirode u nauci objašnjavaju kako se pokreće proces odmrzavanja.. Sanskritski DEVA. Iz meĎudejstva tri pomenuta elementa raĎa se zemljani elemenat kao posljednji. smrtna u grudima“. treći da se sve uobliči i statički odrţi. He‐zemlja. kako u nauci tako i u religiji. a besmrtna duša je u glavi. u raznim sferama i carstvima prirode. Znači da bismo sav stvoreni život mogli objasniti činjenicom da svi elementi djeluju u četvrtom. oni čak nisu ni slogovi ni prve sloţenice. četvrti neda mira već neumitno sve preobraţava. vazduh. latinski DEUS. štap. U isto vrijeme se i ograničava djelatnost ta tri elementa što rezultira nastajanjem prostora. Vatra. četvorna orijentacija na kosmos. što se skraćeno čita Jehova a sadrţi 4 elementa: Jod‐zrak. egipatski TOUD. Prostor i Vrijeme. . On svojom osobinom učvršćivanja uključuje sva tri elementa. perzijski ZURI. Bogom postade i ISUS i neko se sjeti da mu u najboljem času pribije INRJ…“ · Ovdje bismo još mogli dodati da postoje i četiri osnovne sile u prirodi. drugi da se razara i usmrćuje. ona nije supstancija nego stanje supstancije.. prostor vremenu. grčki ZEUS. Zato ujedno sa četvrtim principom nastaje ono što bismo za zemljani element mogli nazvati četvoropolnim magnetom. prostor i vrijeme su osnovne i oduvjek poznate pojave kroz istoriju ljudskog roda. pa i četiri simbola za Materiju. i predstavlja simboličan nedostatak duševne topline. što je dokaz da ima energetskih potencijala u nečemu što je zaleĎeno.. četvorna vrata na prastarim hramovima svega svijeta. neosjetni tek slutimo kao P : V.. Zato je u Bibliji preko ostvarenja u ovom elementu objavljeno: „Neka bude“ (FIAT). Neodoljivo četvorstvo grčevito drţe Egipćani hiljade godina pa se ono dobro prepoznaje i u kasnijim redakcijama. Njena zaleĎenost izraţava stagnaciju na najvišem stupnju. svaki put se neosjetno očeše o 4 osnovna roda prapojmova… Četvorke su prepune sve stare knjige. Prvi gone da sve raste i zgušnjava. zlatnik. tetragramaton).. Na taj način stičemo opšti utisak djelovanja elementarnih principa u čitavom Svemiru... hetitski ILLU. kao i u svim filozofskim sistemima. Mile Dupor u hermetičkim spisima kroz opšte znanje primjećuje sljedeću zanimljivost: „ …A naša glava. vrč. Na osnovu ovih principa. Simboli su mu mač.Princip Zemlje: kao što vaţi za princip vazduha. muslimanski ALLAH. njegov pogled je bio nešto drugačiji: „Zemlja. sve do rimskog rušenja Kartage.

u kojem Pitagorejac Timej.) je 387. biologiju.prije. najviše govori i opisuje stvaranje svijeta.e. koji sigurno potiču od oblika pet pravilnih tijela. Kritije i drugih. Timeja. osnovao Akademiju u Ateni. matematiku. očito kao odgovor na Sokratov govor o idelanom društvu.n.e.. predstavljajući identičan pogled u svim smjerovima.prije n.p.g. filozof i Platonov savremenik. ideja Empedokla. političku teoriju i filozofiju. Uz to sve su njihove stranice istog oblika-dakle. obuhvatajući: astronomiju. Platon je u Timeju (poznatijem kao „pravilni poliedri“) dao sugestiju da su sva četiri elementa skupovi sitnih geometrijskih tijela (danas atomi). Svaki od njih se savršeno uklapa u sferu.Filozof Platon (427-347. nastala 360.g. Već smo pomenuli da je ideja kako je sve stvoreno od četiri elementa. Pa evo kako je išla podjela prema Platonovom Timeju: Kosmos Vatra Vazduh Voda Zemlja Dodekaedar Tetraedar Oktaedar Ikosaedar Kocka Petougao Trougao Trougao Trougao Kvadrat 12 4 8 20 6 Svih pet tijela su u antička vremena posmatrana sa strahopoštovanjem. Svako zamišljeno tijelo čini jedan od četiri elementa ili stanja Materije.g. Po njemu svijet moţe biti sačinjen samo od savršenih elemenata. ispunjavaju sve uslove jednakosti ponavljanjem istih kutova. naučnik. koju se često spominje kao prvi Univerzitet.n. a za peti se smatralo da predstavlja peti element.e. duţine bridova i oblika stranica unutar sfere. i njihova izgradnja i proučavanje oblika smatrani su osnovnim ciljem do kojeg bi trebali doći svi koji proučavaju 11 . kao Pitagorinog sljedbenika. napisana su u obliku razgovora izmeĎu Sokrata. Dva Platonova dijaloga „Timej“ i „Kritija“. ujediniteljski ili kosmos koji ih sve drţi u sastavu. Za nas najbitnije za ovo što pišemo jeste dijalog „Timej“. Akademija je davala puni iscrpan nastavni program.

Pošto je najsvjetliji od svih elemenata. voda. II ODREĐIVANJE GUSTINE ETERA UPOREĐIVANJEM BRZINE RASPROSTIRANJA ZVUČNIH I SVJETLOSNIH TALASA Kada smo prije 7-8 godina uporeĎujući rasprostiranje talasa. primjetili smo da smo u stvari bili na pravom putu i da je ta ogromna gustina Etera. 12 . vatra je očigledno tetraedar. Na kraju. Platon je u “Timeju” dokazivao da kao prvo moramo imati vatru. Vazduh je vodi ono što je voda zemlji. godine. te kao takva je izjednačena sa oktaedrom. zemlja. kako bismo svijet učili vidljivim. kako bismo ga mogli dotaknuti. u stvari i jedini način da se ponude riješenja za mnoge zagonetke i nepoznanice u današnjoj nauci. Zatim moramo imati zemlju. Ustrojstvo ovih tijela je tema posljednje knjige Euklidovih elemenata. Tako Tesla kaţe za Eter: "Ja sam se u svojim radovima uvek oslanjao na postojanje mehaničkog etra i zato sam postizao odreĎene uspehe. kao i gustine materije kroz koji se prostire taj talas. Kao najpokretnija. čitajuci Teslino razmišljanje o Eteru i povezujuci to razmišljanje sa zaključcima i formulama iz 2007.brojeve. u dijelu „Konstantne konstante“. Šta je etar po sebi i zašto ga je tako teško otkriti? Ja sam dugo razmišljao nad tim pitanjem i evo do kakvih sam zaključaka došao: poznato je da što je gustina nekog tela veća. Tada smo razmišljali da masa od više stotina tona po m3 prostora i kroz koju se materija kreće. koju smo odbacili kao besmislicu. Kao najstabiliniji elemenat. čitavom Svemiru Platon je pripisao oblik dodekaedra (ili dodekahedronu) što proţima čitav Svemir. u njemu je veća brzina prostiranja talasa. došao sam do zaključka da je gustina etra nekoliko hiljada puta veća od gustine vazduha. UporeĎujući brzinu zvuka u vazduhu s brzinom svetlosti. zvučnih i svjetlosnih. taj smo rezultat odmah odbacili kao besmislicu. došli do rezultata o gustini etera koja je iznosila više stotina tona po metru kubnom. takoreći bez ikakvog otpora je jednostavno nešto što nije moguće. MeĎutim tek 2011. pripisana je ikosaedru. sigurno je sastavljena od kocki. ali i vrhuncem antičke geometrije i ezoteričnih znanja.

Iz etra je nastao . Pritiskajući naš svet sa svih strana. zbog čega je u vrlo slabom uzajamnom dejstvu s našim materijalnim svetom. jer je takvo poreĎenje vrlo blisko. pride. etar će smrviti naš svet i pretvoriće ga u etar. jeste oblast smanjivanja pritiska u etru. etar se muči da se vrati u prvobitno stanje. i razumećete zašto eksperiment Majklson-Morlija nije bio uspešan. Zamenite u sopstvenoj predstavi čamac Zemljom. ali mu se u tome isprečava unutrašnji električni naboj u telima materijalnog sveta.ili najmanja čestica. Polazeći od toga. a iz čega dalje slijedi da je i veličina energije jednog talasa direktno ovisna o veličini tog talasa.“ ¹ Ukratko: Gustina Etera je ogromna i Eter ili čestice etera su električno neutralni. Prije nego što nastavimo sa daljnjim zaključcima potrebno je da malo bliţe razmotrimo ovaj rad iz 2007. Nećete otkriti nikakvo kretanje zato što je brzina okretanja čamca jednaka brzini kretanja vode. prenesimo taj eksperiment u vodenu sredinu. Baš do ovog zaključka smo došli 2007. III KONSTANTNE KONSTANTE Kretanja elektrona oko vlastite orbite se moţe izraziti Columbovom silom: 13 . takoĎe i kod naglog ubrzanja ili kočenja. Bez obzira na slabašno meĎudejstvo. a k tome. energija je veća što je talasna duţina manja.Ali. može se objasniti zašto je eksperiment Majklson-Morlija okončan bezuspešno. Da bi se ovo razumelo. Nije etar bestelesan . To se može uporediti s obrazovanjem mehura vazduha u vodi. godine uporeĎujući formule el-magnetne sile elektrona i njegove centrifungalne sile. bilo to Sunce . Primer takvog meĎudejstva javlja se kod sile gravitacije. godine. što potvrĎuje i fizika Daniela Vintera. planete i sav naš svet iznikli iz etera. kada je zbog nekih uzroka jedan njegov deo postao manje gust. Mislim da su zvezde. svi mi osećamo prisustvo etra.naš materijalni svet je bestelesan za etar. Pokušajte da otkrijete kretanje vode u odnosu na čamac. etar je električno neutralan. iz čega slijedi da je masa x talasna duţina – mλ=cst. Svako materijalno telo. koji se okreće oko Sunca. osim toga te čestice etera imaju ogromnu masu i ogromno malu talasnu duţinu.u etar će se vratiti. gustina tela našeg materijalnog sveta ništavna je u poreĎenju s gustinom etra. Predstavite sebi da se vaš čamac vrti u ogromnom viru. gdje spiralizovanje u nultu tačku mirovanja elektromagnetskog vorteksa kreira da se beskonačna energija akumulira zbog implozije valova u sve manje i manje valne duţine (što je kraća talasna duţina to je veća energija sadrţana u spiralizirajućem talasu). Zato oko materijalnih tela etar ne može da bude u nepokretnom stanju. kada se izgubi unutrašnji električni naboj. tj. Tokom vremena.ciklonom etra. a vir .

MeĎutim. koji se još uvjek slijepo pridrţavaju ove formule.) = constantno i istovremeno: mv²r = constantno.gdje je e . brzina i poluprečnik orbite elektrona ili protona). r .permitivnost vakuuma (dielektrička konstanta) koja iznosi 8.konstanta naelektrisanosti Elektrona i iznosi 1. uporeĎivanjem ove dvije formule dolazimo do sljedećeg rezultata: mv² / r = (1/4 πε0) e² / r² iz čega dalje slijedi: mv²r = (1/4 π ) ε0 e² Pošto suε0 i e² konstante.6x 10-19C.529 x 10-10m ε0 . koja kompenzira privlačnu silu i drţi elektron na stalnoj putanji: F = mv² / r Gdje je: m – masa elektrona r – poluprečnik putanje elektrona Na osnovu ovih formula Bohr je stvorio njegov model atoma. onda slijedi da i mv²r odnosno energija x talasna duţina (poluprečnik) mora biti konstantna! MeĎutim ako uzmemo u obzir Planckovu konstantu koja kaţe da je mvr = constantno (tj. r (protona) Ovo isto vrijedi za sve elementarne čestice. masa. Jedna od ovih situacija nije moguća! MeĎutim kada znamo da se čitava Kvantna fizika zasniva na ovoj Planckovoj formuli E = hf (f . onda i ne čudi današnja izgubljenost teoretskih fizičara. jer iz ovoga sada slijedi da je: h = mvr tj (Joul x sec.8542 x 10-12 C²/Jm.poluprečnik orbite Elektrona 0. onda nailazimo na jedan paradoks. Pravi problem i leţi u ovoj “formulnoj” relaciji. 14 . odnosno (Joul x metar) je takoĎe konstantno(!?) ili : E (elektrona) xr (elektrona) = E(protona) x. Rotacija Elektrona oko jezgra daje centrifugalnu silu.frekvencija) i da svoja “otkrića” na njoj zasnivaju i Einstein i Bohr.

823 x 10-41 (kgm) Er= 2. moţemo zaključiti da čestica odreĎene mase ima tačno odreĎenu veličinu svog talasa. mr ili Er čak i potvrĎuju tu svoju konstantnost. ona mora biti ista kod svih čestica. hPlanckova konstanta. 3) MeĎutim. iz svega slijedi da jedna od ove tri konstante nije uopšte konstanta. 4) Prema formuli mr = cost. jer je samo sa većom energijom moguće prodrijeti u još manja područja. tj. tako da sada imamo slijedeće konstante: h/2π=mvr (Jsec. tj.permeabilitet vakuuma.53x10-10m = 4. energija x vrijeme. nego je čak i energija x talasna duţina ili u ovom slučaju poluprečnik orbite putanje elektrona takoĎe konstantno. brzina svjetlosti tj. e. tj. tj. mora biti uvjek konstantna. sa pravom moţemo postaviti sljedeća pitanja: 1) Da li ova brzina čestica uopšte i postoji? 2) Ako postoji onda da bi se uslov mvr i mv²r =costantno ispunio. Tako bi za elektron kao i za druge elementarne čestice te konstante iznosile: mr =9. pošto v brzina ne igra više bitnu ulogu. poznato je da je jedina konstantna brzina. da je takoĎe: mr = costantno (kgm) tj.) i 1/4π ε0 e²= mv²r (Jm) Zaključak: Nešto od ovoga svega nije konstantno jer bi slijedeći tu logiku mogli zaključiti.30197x10-28 (Jm) Osim toga. rotacije) elementarnih čestica ne igra više gotovo nikakvu ulogu.I sve po zakonu. koju moţemo odrediti iz ove formule. Planckovom i Bohrovom mi dolazimo do jednog zaključka da je u stvari ne samo Planckova konstanta konstantna. onda moţemo reći da ove relacije tj. 15 . Pošto vidimo da brzina (kretanja.1 x10-31kg x 0.naelektrisanost Elektrona ili ε0 . elektromagnetskih talasa. i da te čestice imaju mnogo puta veću masu nego što je imaju protoni ili neutroni. otkriti čestice od kojih se sastoje protoni ili neutroni. masa x poluprečnik Kada imamo na umu da se danas u akceleratorima elementarnih čestica pokušavaju dostići što više energije.

kao i što Tesla kaţe. da što je energija ili masa jedne čestice veća. čestice su valovi.529x10-10 u“prvoj orbiti”. Najtačniji rezultat gustine etera se moţe dobiti tako da se. 6) Jedan od najvećih problema teorijske fizike danas je i stvaranje teorije koja bi barem u principu mogla donekle da izračuna mase i ostale parametre svih egzistirajućih elementarnih čestica. kao što Tesla kaţe. tj.. VELIČINA I ENERGIJA ETERSKIH ČESTICA ILI TALASA 4. nego se ona moţe stalno mjenjati.Brzinazvuka u zraku ρz = 1.. 7) I na kraju moţda moţemo izvesti sljedeći zaključak iz ovih formula je: a) Elementarne čestice imaju valno svojstvo. udaljenosti od atomskog jezgra. Npr. tj. a dijamant ima samo oko 40% gustine ţeljeza . odrediti spektar masa. c)Veličina Elektrona nije nikakva konstantna veličina. Koristeći konstantnost Er ili mr. 0.2041 kg/m3 . ¹ IV ETER: GUSTINA I ENERGIJA .MASA. tj. gustina čistog ţeljeza iznosi ρz = m/V = 7860 kg/m3 a brzina zvuka u ţeljezu vz = 5170 m/sec . moţda bi bilo donekle moguće koristeći se veličinom talasne duţine ili poluprečnikom talasa (čestice). uporeĎuje gustina i brzina zvuka u vazduhu.5) Iz ovog slijedi. Atomsko jezgro se nalazi u njegovom centru. b) Elektron je talas smješten u “dvodimanzionalni” ili trodimenzionalni prostor (ima oblik kruga ili mjehura). što uslovljava da materijalno-tačkasto ili čestično svojstvo tih elementarnih čestica odnosno el-magnetnog zračenja bude izraţenije. GUSTINA ETERA Brzina zvuka u različitoj materiji ne zavisi samo od gustine materije. tj. nego je njegova stvarna veličina u stvari veličina “orbite” ili veličina talasa elektrona. Njegova stvarna veličina je u stvari poluprečnik njegove “orbite” tj. odrediti pravilo kojem podlijeţe ta veličina talasne duţine ili poluprečnik talasa (čestice).1. sa gustinom i brzinom svjetlosti u eteru: ZRAK vz=340m/sec.Gustinazraka (pritemperaturi od 200 C) 16 . 3510 kg/m3 a brzinu zvuka oko 18000 m/sec. Njegova veličina nije neka tačkasta masa veličine 10-18m. veličina njenog talasa ili veličina te čestice je manja. nego i od drugih parametara kao što je agregatno stanje i načina povezanosti atoma u toj materiji.

ENERGIJA ETERA Koristeći se konstantnošću energije i veličine talasa Er = N = 2. mr = K = 4.99792458 x 108 m/sec ρe = 1.2041 kg/m3 x 299792458 m/sec : 340m/se ρe = 3.2.279x10-28Jm.2041kg/m3 :ρe = 340m/sec : 2. moţemo odrediti energiju etera u 1m3 (Em3).0617 x 106 kg/m3 ρe = 1061.brzinasvjetlosti Ako uzmemo da brzina rasprostiranja talasa. kao i Mρ e – ukupna masa etera u 1m3 prostora mEC – nepoznata masa eterske čestice ili talasa EEC– nepoznata veličina energije eterske čestice ili talasa: Em3 = Mρe / mECx EEC odnosnoEm3 = Mρe x EEC/ mEC tako da dobijamo: mEC= K / rECi EEC = N / rEC Em3 = Mρe x (N / rEC) / (K / rEC) Em3 = Mρe x N x rEC/ K x rEC ili 17 . i zvučnih i svjetlosnih.SVJETLOST ρe-specifičnagustinaEtra c = 299792458 m/sec. direktno ovisi o blizini čestica koje prenose taj talasi što je direktno proporcijalno specifičnoj gustini materije koju čine te čestice.6 x 108 : 340 m/sec ρe = 1. tada moţemo postaviti sljedeću relaciju: ρz :ρe = vz: c 1.7 x Tona/ m 3 4.823 x 10-41kgm.

50168x 1019 J Energija 1 m3 Etera iznosi: 0.2041 kg/m3 . ρz = 1.50168x 1019 J 4. ali je bitno jednostavno zbog toga da bismo imali neke moguće matematičke dimenzije koje bi u daljnjem iztraţivanju etera posluţile kao orijentir.gustina zraka (pri temperaturi od 200 C) ρe =1.3. MASA ETERSKIH ČESTICA ILI TALASA Mi ćemo ovdje probati napraviti jedan matematički opis ovih čestica ili talasa etera. zavisi o veličini ili masi čestice ili talasa preko kojih se taj talas rasprostire.2041 kg/m3 mEC = 4. Ono što je sigurno jasno je da brzina rasprostiranja talasa.725 x 10-20 kg 18 .što je dalje: Em3= Mρe x N/K Em3= 1.279x10-28Jm / 4.0617 x 106 kg/m3 .0617 x 106 kg/m3 x 5.3596 x 10-26 kg / 1.gustina Etra Ma = 32 x 1.0617 x 106kg x 2. tako da ćemo se posluţiti proporcionalnošću specifične gustine vazduha i mase atoma vazduha sa gustinom etera i masom čestica ili talasa etera.6749 x 10-27 = 5.3596 x 10-26 kg –masa molekula kisika O2 mEC– nepoznata masa eterske čestice ili talasa ρz / Ma = ρe / mECmEC = ρe x Ma / ρz mEC = 1. na koji se ne moţemo osloniti sa stopostotnom sigurnošću.823 x 10-41kgm Em3 = 0.

Tim eksperimentima.725 x 10-20 kg rEC = 1. = 4. mEC X rEC = K rEC = K / mEC rEC = 4.0207 x 10-21m Poluprečnik čestice-talasa etera iznosi rEC = 1. kojima se dokazuje talas no svojstvo elementarnih čestica.725 x 10-20 kg rEC = ? – poluprečnik čestica-talasa etera mr = K = cost. u nauci se stvorio još jedan ogromni problem i pitanja.725 x 10-20kg 4.4. jer je u nauci davno dokazano da su čak i čestice ogromne veličine kao Nukleoni ili Elektroni u stvari talasi.Masa jedne eterske čestice-talasa iznosi: mEC = 4. kao što smo pisali u poglavlju “Konstantne konstante”. kada pokušavamo da opišemo Eter.823 x 10-41kgm / 4. a to je šta su u stvari elementarne čestice i šta je uopšte masa? 19 . se ovdje radi.823 x 10-41kgm. tako ove izračunate vrijednosti mase i veličine eterskih čestica moţemo uzeti kao orijentir da bi uopšte imali predstavu o kojim dimenzijama mase i veličinama čestica.0207 x 10-21m Pošto su veličine masa i talasna duţina. VELIČINA ETERSKIH ČESTICA ILI TALASA mEC = 4. Razlog zašto kad govorimo o česticama uvjek navodimo čestica-talas je taj što je. promjenjive veličine. vrlo neprimjereno i neodgovarajuće govoriti samo o česticama.

Pošto se čitav kosmos i “materijalni” eter sastoji samo od talasa. čestica etera. Sa ovog stajališta i pogleda na svijet elementarnih čestica moguće je i spoznati. moţemo da zaključimo. moţda stojeći. izbacili eter iz nauke. ni takav odgovor nas ne dovodi mnogo bliţe istini i riješenju našeg problema.Na pitanje. mogli bi odgovoriti da su to talasi. tj. ENERGIJA ETERSKIH ČESTICA ILI TALASA Koristeći se konstantnošću energije i veličine talasa Er= 2. zašto je čitava “pustolovina” potrage za novim elementarnim česticama u CERN-eksperimentima. jer kada pričamo o elementarnim česticama mi automatski mislimo na odreĎenu masu. pa sve do čestica ogromno male mase poput elektrona. 4. PronaĎen je čitav “zološki vrt” novih čestica za čije postojanje nije dato nikakvo objašnjenje. šta su elementarne čestice. ipak na kraju doţivjela fiasko. tada po principu jednakosti pojmova talas-čestica. moţemo dobiti energiju čestice ili talasa etera EEC EEC =Er / rECEEC = 2. čak i nakon otkrića ogromnog broja “novih” elementarnih čestica. ako pričamo o veličini jednog talasa ili talasnoj duţini tada mislimo na masu te elementarne čestice.0207 x 10-21m EEC = 2. jer je njihova povezanost očigledna. MeĎutim. pošto su početkom 20-tog vjeka Einstein i njegov mentor Planck. pulsirajući talasi odreĎene talasne duţine.232 x 10-7 J 20 .5.279 x 10-28Jm / 1. neutrina i još mnogo drugih čestica sa još manjom masom od neutrina. koja je u našem poimanju svijeta nerazdvojiva od onog što mi podrazumijevamo pod pojmom elementarnih čestica. jer odgonetnuti zagonetku zvanu materija je moguće samo kroz eter. da je i masa u Svemiru rasporeĎena u rasponu od elementarnih čestica ogromne mase. tako da kad mi pričamo o masi jedne elementarne čestice mislimo u stvari na veličinu tog talasa i obratno. doveli do situacije gdje je i samo spominjanjeTeslinog učenja o eteru bilo ravno blasfemiji.279 x 10-28Jm. Imajući u vidu gore navedene rezultate mogli bismo masu definisati kao svojstvo koje proizlazi iz odreĎene veličine jednog talasa. i utičući na daljnji tok nauke i to vrlo diktatorskim i nenaučnim metodama. Zato ovakvo stanje u današnjoj nauci i nečudi.

50168 x 1010 J.50168 x 1019 J. Znači da je eter. ili energija jednog kubnog milimetra iznosi Emm3= 0. kada imamo u vidu čitavu nauku koja se bazira na Plankovoj konstanti. a energija jednog metra kubnog iznosi Em3= 0.0617 x 106 kg/m3 ili 1061.50168x 1010 J . ili energija jednog kubnog milimetra iznosi: Emm3= 0.725 x 10-20 kg. veoma deprimirajuići. tako reći „materijalniji‟ od same materije.0207 x 10-21m. Talasna duţina tih eterskih čestica-talasaiznosi λ = 2πr = 2π x 1. mora mu takoĎe biti poznato da jedan eksperimentalni dokaz tačnosti Plankove konstante (h) još ni jednim valjanim eksperimentom nije utvrĎena. čemu uopšte sluţi Plankova konstanta? Odgovor na ovo pitanje je. Energija te čestice-talasa etera iznosi EEC = 2. a samu materiju bi mogli da usporedimo npr. a njihova veličina je oko milion puta manja od veličine nukleona.A sada da sumiramo dosadašnje rezultate: eter je veoma realan i “materijalan”. Energija jednog metra kubnog iznosi: Em3= 0. Te eterske čestice ili talasi su neutralne po naelektrisanju. sa jednom ribarskom mreţom kojom pokušavamo u vodi da uhvatimo minijaturne planktone. što je slična usporedba sa atomimavodika koji su ohlaĎeni gotovo do apsolutne nule. V PLANKOVA KONSTANTA h (Jsec.. tako da se mora postaviti pitanje. i njegova specifična gustina iznosi: ρe=1. i imaju masu preko milion puta veću od mase neutrona.50168x 1019 J .7 x Tona/ m3. Čestice ili talasi od kojih se sastoji eter imaju masu mEC = 4.)– DIMENZIONALNA SLIJEPA ULICA Nekom kome je ova materija bolje poznata. a to je da ta konstanta sluţi samo kao faktor preračunavanja 21 .232 x 10-7 J. što je u stvari jedna ogromno mala veličina i na kraju što i objašnjava zbog čega materijalno tijelo pri kretanju ne osijeća nikakav otpor.

Ova Plankova konstanta (h) tj. kod poznate vrijednosti frekvencije moţe se izračunati energija. čini temelj Kvantne teorije i s njom je moguće iz Balmerove jednačine izračunatu šemu frekvencije pretvoriti u jednu šemu energije. formula E = hf. Band 1. 1900 u publikovanom artiklu "Über irreversible Strahlungsvorgänge". počiva još takoĎe na jednom naučnom falsifikatu.Wienova formula zračenja. je Max Planck u "Annalen der Physik". tj. U ovoj formuli E = hv. kao na slici 5.1. ² 22 .1. postulirao energiju „elementarnih rezonatora“ u jednom prilično proizvoljnom smislu.frekvencije u energiju i obratno. tek kasnije poslije Plankove publikacije pokazala kao pogrešna. Slika 5. zato što se formula iz koje je izveo zaključak. U ovomu slučaju ovaj Plankov falsifikat se može lako dokazati. taj rad Max Planka o zračenju crnog tijela. ¹ Ne računajući to da takvi „elementarni rezonatori“ nikada nisu ni pronaĎeni. tj.

Slika 5.3. Ona je jedna bezdimenionalna kombinacija drugih fundamentalnih konstanti i zato posjeduje jedno temeljno značenje za čitavu fiziku.) Ovdje se radi o konstanti koja se dobije uporeĎivanjem druge 4 konstante. gdje je h Plankova konstanta i f frenkvencija ubacimo jednačinu za frekvenciju. Ona je elektro-magnetska konstanta povezanosti. ona opisuje meĎudejstvo izmeĎu fotona i naelektrisanih elementarnih čestica. Kroz konstantu fine strukture je moguća karakterizacija jačine elektro-magnetske sile. 23 .“ Slika 5.c i ε0 . LMU. tj. (U to vrijeme je umjesto današnjeg MKS-sistema bio korišćen cgs-sistem(ESU). 3. npr. elektrona. Theresienstr. jer se ova sila meĎudjelovanja ispoljava razmjenom fotona izmeĎu naelektrisanih čestica.279x10-28 Jm. ta konstanta je jedan broj i dobija se iz prirodne konstante a to su e. koju je Sommerfeld slučajno otkrio. onda je zabuna i izgubljenost koja vlada u kvantnoj fizici perfektna. na sledeći način: E = hf E=hxc/λ Eλ = h c E r = h c / 2π Kada se svemu ovome doda Sommerfeldova konstanta fine strukture. zato formula Konstante fine strukture izgleda nešto drugačije. f = c / λ.h. ali prije svega poslušajmo oficijelno objašnjenje ove konstante. α =0. Ovo meĎudjelovanje se izmeĎu ostalog ispoljava kod emisije fotona kod jednog titrajućeg elektrona (Dipolno zračenje). tj. ponovo dobijamo relaciju koja očito potvrĎuje konstantnost Er = 2. München. Ispod biste stoji formula od Konstante fine strukture. koja je bezdimenzionalna tj. „Konstanta fine strukture Alpha je jedna fundamentalna konstanta koja u fizikalnim teorijama posjeduje sljedeća značenja: 1. 37. Ona pokazuje raspodjeljenost spektralnih linija u spektru atoma vodika (H).Osim toga kada u ovu formulu za energiju E = hf.00729 ili 1/137.2 2. Sommerfeldova bista.

greška u formuli iz koje se izvodi Konstanta fine strukture je ta. e.007297353ili 4 π ε0(h/2 π)c / e² = 137 Brzina elektrona (vel) u prvoj ljusci se moţe izkazati slijedećom formulom: vel = e² / 2ε0 h Ako sada ovu formulu brzine elektrona uvrstimo u gornju formulu za konstantu fine strukture tj. da skupa sa veličinama koje po Bohrovoj teoriji atoma opisuju elektron tj. gdje smo umjesto 4 prirodne konstante uzeli samo jednu konstantu i dobili tačno tu njenu vrijednost. Konstantom fine strukture i da se izdaje knjiga koja se zove po tom broju ( 1/137 ili kako je uobičajeno meĎu fizičarima. nego je glavni problem i pitanje svih pitanja. Miller iz New Yorka. se još koristi i brzina 24 .18 x 106m/s/ 2.00729 ili Baš zbog toga nam je nerazumljivo zašto se i danas u XXI vijeku pravi takva mistika sa ovim brojem tj. ne ulazeći dublje u razmatranje formule ili veličina od kojih se sastoji ta konstanta!? Ovdje uopšte nije problem ta vrijednost 1/137 Konstante fine strukture. zašto koristeći 3 Konstante e. u formulu: α = e² / 2ε0 hc dobijamo: α = vel / c Ovdje imamo riješenje za Konstantu fine strukture. koji je sada profesor za istoriju i filozofiju na University College u Londonu.Jung. α = 2.99 x 108m/s α = 1 /137 α = 0. gdje autor piše na jedan mistički način o toj konstanti fine strukture. “137”. Wolfgang Pauli i potraga za kosmičkim brojem. dobijamo dimenziju brzine. od autora Arthur I. koja po dosadašnjem shvaćanju predstavlja brzinu elektrona u prvoj orbiti??? e² / 2ε0 h =vel Osim toga. da kaţu jednostavno 137).h i ε0.G.h i ε0. C.α = e² / 4πε0 (h/2 π) c α = e² / 2ε0 hc α = 1 / 137 = 0.

h = mλ. . onda se ta konstantnost neće mijenjati ni u onim formulama gdje se dodaje c ili c² ili c³ itd. Osim toga ako u osnovi tj. kao i Plankovo vezanje energije koja ovisi samo o frekvenciji baš zbog “konstantnosti” Plankove konstante. tako da takoreći “nova “ Plankova konstanta mora imati vrijednost h = mcλ ili. (Joul x sec. ne vrijednost h = mvλ nego umjesto ove brzine v moramo uzeti brzinu svijetlosti c. zašto ova Konstanta fine strukture ima upravo ovu a ne neku drugu vrijednost. Mnogi naučnici su o 25 3 4 . veličina e² / 2ε0 h predstavlja brzinu elektrona.. ne mogu se oteti sumnji da ni ovdje nije baš sve tako naučno bilo. formuli mr (kgm) postoji takav odnos gdje je rezultat uvijek konstantan. mc λ= cost. Jedan od njih je svjetski poznat teorijski fizičar Dirac i on razmišljajući o ovoj Konstanti fine strukture kao i Planckovoj konstanti. jer da bi ove obje relacije bile ispravne potrebno je uzeti jednu konstantnu brzinu u obje formule. ili još dalje: mc λ . nije bila već tada dobro poznata. Šta u stvari nije konstantno u svim ovim konstantama iz kojih se i izvodi ova Konstanta fine strukture? Da li brzina elektrona u prvoj orbiti uopšte tačna i da li ona uopšte i postoji? Da li je to moţda to Planckova konstanta gdje imamo da je: h = mv2πr tj. Iz svega ovog slijedi da je pravi rezultat Plankove konstante kod elementarnih čestica.mcλ (Js)= cost. tako je i moguće da ta Konstanta fine strukture iznosi α = vel / c. nema takoreći nikakvu direktnu povezanost.00729 ili 1/137.) = constantno kao i mv²r = constantno. iz čega dalje slijedi da su sve sljedeće veličine konstante: mλ (kgm) = cost.svjetlosti koja sa opisom elektrona ili sa njegovim kretanjem. Pošto je i za Sommerfelda Plank bio autoritet i neka vrsta duhovnog učitelja. MeĎutim. srećom postoje fizičari koji otvoreno govori o najvećim problemima koji postoje u fizici i to baš zbog te Plankove konstante. kaţe slijedeće: “Danas nije poznat ni jedan razlog.mc2λ (Jm)=cost. odnosi brzine elektrona i brzine svjetlosti. a to moţe biti jedino brzina svjetlosti c. pošto je c takoĎe konstanta. i da su se i ovdje mnogi poznati problemi namjerno gurali pod tepih. odnosno (Joul x metar). odnosno 0.. Nemoguće je da i samom Sommerfeldu ova problematika konstante fine strukture. Pošto u formuli fine strukture α = e² / 2ε0 hc.

predlaţe jedan novi model atoma. gdje jednu odreĎenu frenkvenciju moţemo preračunati u energiju i obratno. MeĎutim. zato što u prirodi i energija E. odnosno kao konstantne. osim Einsteina. Samo dvije od njih mogu biti elementarne ili konstante. Ova Relacija neodreĎenosti ne moţe imati temeljitu ulogu u jednoj teoriji. u kojoj samo h nije fundamentalna vrijednost. u fizici budućnosti neće se moći ove 3 vrijednosti h. koje su se tek kasnije pokazale kao vrlo problematične. Ja vjerujem. moţemo prilično sigurni biti. kroz formulu E=hf. Pri tom objašnjenju je Bohr išao od jedne vrlo proizvoljne pretpostavke. e i c. ima jednu nesrećnu ulogu kao faktor za preračunavanje izmeĎu energije i frenkvencije. na bazi ove Plankove konstante. tako da veličina h u ovoj formuli. koja je već bila propagirana od Planka i Einsteina. kako bi na ovaj način objasnio spektralne linije Vodonika. što znači da će od ostale dvije vrijednosti h i e. da Relacija neodreĎenosti u ovakvoj formi. Ako veličina h nije fundamentalna. kao što smo već pisali. i to kod tačno odreĎenih frekvencija ili talasnih duţina. samo jedna biti fundamentalna. onda će se i naša predstava o Relaciji neodreĎenosti. Tako kod računanja spektralnih linija je moguće da se izračuna kroz formulu E = hv količina energije. Bohr nije mogao da da riješenje na pretpostavku. kako kod skoka elektrona na jednu drugu putanju uopšte dolazi do emisije i absorpcije svjetlosti i zašto se ova emisija i absorpcija svjetlosti dešava kod tačno odreĎenih frenkvencija? Tako i Bohr počinje da koristi kvantnu hipotezu svjetlosti. jedno kvantiziranje svjetlosne emisije i absorpcije nije bilo moguće ni na ovaj način postići. Osim toga. MeĎutim. Kao prvo. ³ Da haos u današnjoj fizici bude još veća. kao i frenkvencijaf predstavljaju kontinuirano promjenjive veličine. a to je da elektronina putanji oko atomskog jezgra povremeno prave “skokove” i da samo u trenutku tih skokova dolazi do emisije ili absorpcije svjetlosti. ali ipak do danas ne postoji jedna valjana teorija. da će fizičari jednoga dana ovaj problem riješiti i postaviti jedno objašnjenje. potpuno izmjeniti. MeĎutim.tome imali različite ideje. Najvjerovatnije je da će od te dvije vrijednosti e biti fundamentalna. koja meĎusobno spaja vrijednosti mijesta i impulsa. zašto ova konstanta ima baš ovu vrijednost. počinju i drugi da stvaraju različite teorije pa tako i danski teoretičar Niels Bohr 1913. ali i to takoĎe samo onda ako su nam poznate vrijednosti frenkvencija u tom spektru. da se moţe sa velikom sigurnošću predpostavljati. Prilično je sigurno da će c biti jedna od te dvije elementarne vrijednosti. tada je Bohr morao da riješi još dvije pretpostavke. u jednoj budućoj fizici neće preţivjeti”. posmatrati kao fundamentalne. Postojati će jedna buduća fizika koja sa ovom vrijednosti137 za hc / e² moţe funkcionirati. 26 .

Bohr je tada ponovo na jedan proizvoljan način postavio jednu pretpostavku. a to je da se putanje elektrona kod kojih ne dolazi do emisije i absorpcije svjetlosti. da prilikom skoka elektrona sa najniţe na slijedeću najbliţu ljusku. Maunder "The Observatory" 22. vodio s njim: "Vi morate shvatiti. elektron skoči iz jedne njegove putanje u drugu i tek onda zrači… Tu je stvarno nemoguće objasniti. morali polaziti od pretpostavke da se volumen atoma vodika povećao za 109. pokazuje i razgovor koji je Erwin Schrödinger 1926. a što se uopšte ne slaţe sa eksperimentalnim posmatranjima. volumen tog helijevog atoma poraste za 64 puta. ponašaju kao kvadratne vrijednosti 1:4:9:16:25 Slika 5. usprkos Plankovoj “istorijskoj” hipotezi i zaključku koji je zasnovao na pogrešnoj Wienovoj formuli. kako pri tome nastaju još oštre frenkvencije spektralnih linija. se zapitali. posjeduje neku valjanost. zato što volumen jednog tijela raste sa r3. Zatim.” ´ Ova pretpostavka je morala veću to vrijeme postati upitna. Osim toga.Da bi ipak. Tu se tvrdi da jedan elektron u stacionarnom stanju atoma.4. što bi dalje kod ispravnosti Borovog modela. µ Ako bi. mogao da postigne jedno kvantiziranje svjetlosne emisije i absorpcije. tada moramo i ovdje dati negativan odgovor. Ne postoji nikakvo objašnjenje zašto ne bi zračio. da li formula E = hv barem u području atoma. 27 . Balmerova serija Vodonika se moţe pratiti do preko 30-tog stepena (vidi E.puta. što bi dalje vodilo do toga. periodično kruži po svojoj odreĎenoj putanji bez da zrači tj. Bohr. odašilje svjetlost. 1899. da ova čitava pretpostavka kvantnih skokova. godine. prilikom njegove posjete Niels Bohru.W. prema Maxwellovoj teoriji morao bi da zrači. kao što je predstavljeno na slici 4. S 315). usprkos ovim teskoćama. Da ova Bohrova teorija nije bila jednostavno bez kritike preuzeta. vodi u besmisao.

Glavni razlog. moţe se vidjeti i iz slijedeće slike 5.5. toplotnih i hemijskih procesa u atomu. Kako vidimo. kakva je u teorijskoj fizici postulirana. linearno da raste!? I upravo ova beskrajna linearna ovisnost izmeĎu frenkvencije i energije.optička i hemijska dejstva predstavljena jednom krivom linijom. se čak ni na području atoma ne moţe primjeniti. Slika je uzeta iz dijela "Die gesamten Naturwissenschaften". 28 . da jedno linearno povećanje energije sa povećanjem frenkvencije. Seite 316. izmeĎu ostalih. i to tako što će se izmjerena frenkvencija preračunati u datu energiju i obratno. Slika 5. da spomenuta formula E = hv . Essen. skupa sa jednim beskonačnim područjem frenkvencije. ne postoji čak ni u području atoma. ne postoji. Da postulirana formula E = hv ni u kom slučaju ne moţe biti ispravna.5. je dovoljna činjenica da jedna takva ovisnost. zašto se ove dvije veličine energija i frenkvencija. Na osnovu ovakvih primjera bezuvjetno moramo doći do spoznaje. TakoĎe uopšte nije razumljivo niti vidljivo. Band 1. jednostavno tako po ţelji mogu preračunavati jedna u drugu. je upravo to što je u formuli E = hv energija talasa direktno povezana sa frenkvencijom tako da mora. gdje posebno bolometrijski predstavljeno toplotno dejstvo u lijevoj krivulji pokazuje. koja prikazuje frenkvenciju prilikom svjetlosnih. na slici su termička.

poput Einsteina. Ova problematika je bila poznata i kvantnom fizičaru Arnold Sommerfeldu. Sommerfeld itd. jer on u njegovoj poznatoj knjizi "Atombau und Spektrallinien“. a ne za naučnika!” · Naravno. a to je. tako da usprkos očitim nejasnoćama. njegov odgovor je bio nedvosmislen i zadivljujući:“Mi bi mogli još mnogo drugih veličina da mjerimo dţepnim instrumentima“! Kada su Heisenberg i Pauli pokušavali da mu dočaraju njihove teorije u kvantnoj fizici.). kada se pobudi jedan atom vodika sa toplotnim zračenjem tada taj atom dobija relativno širok spektar energije u vidu dugotalasnog zračenja.Kod emisije svijetlosti nam ova formula E = hf takoĎe ne moţe dalje pomoći. zašto zrači elektromagnetne talase sa tačno odreĎenim frenkvencijama. slijedeći problem se ne moţe riješiti. za naučnika najbitnija istina. tako da taj atom vodika mora imati potpuno druge razloge. ostaje nepoznato. je mnogim svojim komentarima najbolje i opisao stanje u fizici i te nove teorije koje su se pojavile. 29 . jedna pretvorba frenkventno neodreĎene energije u jednu tačno frenkventno odreĎenu energiju.. MeĎutim jedna vrsta „diplomatskog imuniteta“ koji je i ova Kvantna teorija kao i oni koji su je stvarali (Planck. a to je u kojoj frenkvenciji emisija elektromagnetskih talasa treba da uslijedi? Formula E = hv je u ovom slučaju potpuno beskorisna. Braunschweig 1951. ni danas nije moguće pokrenuti jednu istinsku. široku naučnu raspravu o svim ovim problemima. Tako kad je Einstein s njim razgovarao i rekao mu da bi lokalno vrijeme mogli mjeriti sa jednim dţepnim satom. da u okvirima Kvantne teorije ne postoji mogućnost. kod kojeg su većina fizičara traţili savjet. profesor Paul Ehrenfest. kako taj atom vodika moţe uopšte znati u kojim paketima frenkvencije ili energije tu njemu pridatu energiju takoreći upakovati u odreĎene veličine? Formula E = hv njemu pri tome ne moţe uopšte pomoći. Ova energija posjeduje jedan široki spektar frenkvencije. kao i ljepotu tih teorija. protuvrječnostima i absurdnim zaključcima iz ove teorije. što dalje vodi jednom veoma razloţnom i smislenom pitanju. dobili još prije 100 godina je i danas na snazi. Jedan od veoma poštivanih naučnika tog vremena. Npr. Bohra. Ehrenfestov originalni i nedvosmisleni odgovor je bio:“Ljepota je za krojača. Heisenberga itd. Bohr." ¶ Na ovom mjestu je Sommerfeld u stvari trebao reći. time je indirekto poručio svojim mlaĎim kolegama da je bez obzira na to da li su teorije lijepe ili ne. kako se kod emisije svijetlosti. na strani 97 piše slijedeće: "Kako se pri tome pretvorba osloboĎene energije u svjetlosnu energiju odvija. Paulija. jer čak i kod date kvantne veličine h. Einstein.

pa je po njima brzina svjetla mjerena na površini naše planete trebala davati različite rezultate mjereno u smjeru kazaljke na satu prema onom u suprotnom smjeru kazaljke na satu. Etar su uzimali u obzir Njutn. nepokretnim i stacionarnim etrom kao što se zvučni valovi šire vazduhom. danas je stvorena situacija. Od tog trenutka. On je pisao o strukturi etra i pretpostavljao da je ona suštinski povezana sa silom gravitacije izmeĎu svih tijela u Svemiru. i Mah je poput Štumpfa vjerovao da svaki mentalni dogaĎaj mora imati odgovarajuću fizičku aktivnost. Ernst Mah i drugi. Tako su dobili konstantnu vrijednost brzine svjetlosti. Tada se mislilo da je svjetlo kompresijski val. isključivanju i potiskivanju na jednu marginu u svim područjima nauke a čak i ţivota. poput gravitacije. potpuno nezavisno o smjeru u kojem je brzina svjetla mjerena. 30 . Mahov etar se razlikovao od drugih. Lorenc. da su ovi „naučni velikani“ i njihove teorije stavljeni na pijadestol starogrčkih bogova. godine Albert Majklson i Edvard Morli nisu sproveli eksperiment za dokazivanje njegovog postojanja. ona mora imati relativno kretanje prema nepokretnom etru. godine. jer su njih dvojica zaključili sasvim pogrešno. dakle. tada se manjak na idejama kompenzira jednim ogromnim viškom ideologije! VI Etar: TEORIJA I EKSPERIMENTI Nauka je u XIX vijeku sasvim dobro prihvatila etar. i da se ono širi poput longitudinalnog vala ili talasa. Dţejms Klark Maksvel utemeljio je elektrodinamiku u vremenu kada njegovi savremenici u nauci nisu sumnjali u postojanje etra. Eksperiment nije bio pozitivnog rezultata. ovakav današnji nekritički odnos javnosti prema nauci koja se još odrţava dogmatskim ponavljanjem i reklamiranjem fantastičnih ideja i teorija mogao bi se opisati i sljedećim riječima: Kada naopakost zavlada u nauci i društvu. Njih dvojica su smatrali da kako se Zemlja vrti. tako da i najmanja sumnja u njihovu naučno-stvaralačku moć. odnosno poslijedica zabrane kritike u nauci. graniči sa čuĎenjem. Frenel. nerazumnošću. sve dok 1887. Faradej. a naročito nakon Ajnštajnove teorije relativiteta. Osim toga. Fizičari su tada vjerovali da su materija i etar dvije odvojene stvari. ugnjetavanju. Maksvel. Mah je nesumnjivo bio nadahnut budističkim spisima. i definitivno od 1920. Poslijedica takvog odnosa prema naučnoj kritici. i da on sluţi upravo kao medijum koji nosi zračeću energiju pa i prenos polja sile. etar se počeo napuštati u nauci. Ovo gledište je prošireno i na odnos izmeĎu mentalnih dogaĎaja i spoljnih uticaja.MeĎutim. te su zaključili pogrešno da etar ne postoji. s obzirom na rotaciju planete oko svoje ose. kao medijuma kojim su se širili i elektromagnetski valovi. i on je pretpostavljao da nijedan dogaĎaj u Svemiru nije odvojen ni od kog drugog dogaĎaja. izmeĎu materijalnih objekata u Svemiru. kao stvaraoca svjetlosti. je već do sada preskupo koštala čovječanstvo. govorio je. jer “inercija sistema svodi se na funkcionalni odnos izmeĎu tog sistema i ostatka kosmosa” ¹.

Vrlo jednostavno za shvatiti . i zato se čestice poreĎaju u neki geometrijski oblik. Čak i meĎu relativistima ima onih koji znaju grešku ovog eksperimenta kao i fijasko teorije relativiteta. pa je po tvrdnji fizikalni svijet sastavljen od materije. još uvijek ćuti u glavnim naučnim institucijama. Rezultat toga je klasično izmišljanje kako motori. plovila koja su potpuno uronjena u more ne utiču samo na stvari na površini. već ih On odvajkad daje čovjeku da ih shvati i primjeni. Inţinjerstvo je uvijek radilo i radiće kao i majka priroda. Sugerisano je još u prethodnom vijeku da bi kvantni talasi ili valovi. Čovjek ne moţe postavljati zakone prirodi Univerzuma. pa će zato druga podmornica i sličan objekat ali i bilo 31 . vrtlog (vorteks) u fizikalnom vakumu. očigledno se zarad novca i očuvanja “tačnosti autoriteta” teorije relativiteta XX vijeka. Brilijantni filozofi i fizičari. nije ništa drugo do oblici i varijacije u strukturi samog prostora”. brzina valova bliţih obali manja je od brzine udaljenijih. No. mogli u konačnom biti stvarni valovi u fizikalnom domenu. ipak nije se vjerovalo u dualitet val-čestica. u drugoj sredini. riba i drugih objekata koji su te talase stvorili. već pominje kako moţda ţivimo u svemiru utemeljenom na valovima. pokušavali su vijekovima predstaviti naš svijet na matematičkim modelima u fizici čestica. talasi se na površini mora šire od brazde koju brod pravi u toku putovanja. uzimajući energiju iz ţivotne sredine. GPS sistema i sl. zavedeni idejom egzistencije materijalnog svijeta koji je sastavljen od odvojenih krutih čestica. a da je materija fokalna tačka vibracije u nekom moru energije koju zovemo etar. što apsolutno nema nikakve veze. Vjerovatno to rade u pravcu Zemljinog kretanja zapad-istok. i još pogrešne. već samo u jednom. godine napisao da “ono što posmatramo kao materijalna tijela i sile. Danas se. ² Talasi koji se šire u moru proizvode stvarnu. iako privremenu vezu izmeĎu plovila. Na kristalizaciju minerala sigurno utiču spoljni elektro-uticaji. Njihov front nastoji da zauzme paralelni poloţaj s obalnom linijom. Zato je kasnije uveden dualitet talas (val)-čestica. Inače. Već smo rekli da je atom davna grčka riječ u značenju „nedjeljiv‟. Razlog tome je trenje o dno. nisu ništa manje ţiva bića od drugih postojanja u Univerzumu. i ti talasi će uticati na kretanje drugih brodova. jer se smatra da kristali ne propuštaju valove u svim pravcima. S druge strane. bez ikakvih vrlo pogrešnih relativističih postulata iz prošlog vijeka. Činjenica je da Platonove krutine (čvrsta tijela) imaju ulogu u hemiji kao interne organizacijske strukture molekula u mnogim materijalima. Moţda su fizičari bili na potpuno pogrešnom putu. vodi. koja se zove etarvibrirajuća i supstancija istančane energije koja proţima sav fizikalni vakum. Kristalima i njima slični primjeri plastičnog ţivota. a pri prelaţenju preko pličina dolazi do savijanja fronta. Materija se zato formira kao stojni val. koji se prostiru u svim pravcima. iako još nema “kritične mase”. Svemir je višedimenzionalan i sačinjen je iz samo jedne supstancije. i sva je materija u Svemiru meĎusobno povezana zbog polja čestica koje se šire sve do najudaljenijih mjesta Kosmosa. ‟plastičnog ţivota‟ jer ţive bez hrane. Oblike Platonovih krutih tijela imamo u organizaciji prirodnih kristala. Dakle. Tako podmornica stvara pod-površinske talase. pribliţavanjem obali nepravilni vjetrovni valovi postaju zbog gubitka energije pravilniji.MeĎutim. već i ispod površine i iznad nje.pri putovanju broda. i danas se dobrim dijelom meĎu naučnicima vjeruje u krajnje pogrešnu interpretaciju rezultata MM eksperimenta. Ervin Šredinger je 1937. zbog toga što se pretpostavljalo kako se najmanji dio materije više ne bi mogao dijeliti! Kvantna mehanika je primjetila kako se čestice u nekim slučajevima ponašaju kao valovi. rade navodno po principima teorije relativiteta. a njen najmanji dio nazvan je atom. Npr. koji su primjeri tzv. što se vidi iz njihovih riječi iako nema potpune otvorenosti.

Materijalne čestice sredine ne kreću se sa valovima već samo osciluju oko svojih ravnoteţnih poloţaja. MeĎutim. pa čak i tonaţi plovila. koji je uveo Ajnštajn bez objašnjenja. ³ Zato danas neki naučnici vjeruju da je etar istančana energija koja teče kroz sve materijalne stvari. Drugi neki objekat plovni. Ne. Jedan Herc (1Hz) označava 1 dogaĎaj u sekundi (1Hz = 1/T. To nastaje zbog njihovog uzajamnog pobuĎivanja. Za vrijeme “mirnoće”. tečnosti i gasove. i svaki nasilan poremećaj tog rasporeda dovodi do pojave elastičnih sila. Zato. prostor zapravo vibracija. izvedena čestica iz ravnoteţnog poloţaja dejstvom spoljne sile stvara elastičnu silu. Elektromagnetski valovi ne mogu putovati praznim prostorom. On je nematerijalan. jeste što se mehanički mogu prostirati samo kroz čvrstu sredinu (tijela).koje ţivo biće pod vodom. i u izvjesnom smislu oblikovana. kroz prostor. ultrazvučni i seizmički-akustika. medijuma kroz koji se sve kreće?! “…Poznato je da je učestanost u fizici predstavljena kao dogaĎaj u jedinici vremena. čim se mnogo stvari simultano pomijera u zatalasnom medijumu. posjeduje sposobnost da zabiljeţi i sačuva informacije. Dakle. a prostiranje talasa ili valova sastoji se samo u prenošenju oblika kretanja. Osim mehaničkih postoje elektromagnetski. brzini. te se takvi talasi zovu mehanički. Dakle. Razlika izmeĎu ove dvije vrste valova ili talasa. onda taj medijum postane moduliran. Novi talasi koji nastupaju samo superponiraju one već prisutne. More na taj način postaje sve više i više modulirano. potreban je medijum. Iz tog razloga je sveta geometrija jako vaţna u novoj teoriji etra u kojoj postoje samo valovi (talasi). Tako dolazimo do zaključka da se prostor moţe izraziti preko talasnog kretanja tj. infrazvučni. što je izmeĎu ostalog vidljivo i po homeopatskim preparatima (koji ostaju efikasni čak i onda kada više ni jedan jedini molekul originalne supstance ne ostane u rastvoru). učestanost je titraj a frekvencija je vibracija i samim tim se moţe reći da je talas tj. Što bi se onda titralo i kako bi se svjetlo širilo kao ujedno valni fenomen ako nema etra. nose informacije o samim brodovima. Talas ili val je vremenski i prostorno periodski promjenljiva pojava pri prostiranju oscilacija u nekoj sredini. Da bi valovi postojali. Ona će biti veća ukoliko je veće trenutno rastojanje čestice od ravnoteţnog poloţaja. Analizom rezultirajućih interferencijskih slika talasa. Etar je medijum elektromagnetskih valova. jesu tzv. uviĎate da sve oko vas vrvi od 32 . Tu se samo prenosi energija valnog izvora u promjeni intenziteta električnog i magnetskog polja u prostoru. a elektromagnetski i u vakuumu. Ono što predstavlja “sjećanje” na brodove koji su se kretali tim dijelom vode. to sjećanje bi ostalo tu u nedogled. mogu se donijeti zaključci o lokaciji. zvučni. koje nastaju od brodova. učestanosti. Sve modulacije morske površine. vjetar kao i obala mora koji su u igri ne brišu talasne obrasce. kod kojih čestice materije kroz koju se valovi prostiru. valni za vodu a danas uopšteno. dakle. pa se za oblike Platonovih krutih tijela smatra da su geometrijske interne strukture atoma. a ponekad i danima. bilo to obično more ili neobičan vakuum. kao neka tekućina iz koje se kreira materijalni svijet. isto. „talasni obrasci‟ koji su se zadrţali i da gravitacija. i tako stalno. supstancija istančane energije koja proţima čitav Univerzum. to ne znači da sjećanje vode nestaje. valova ne bi bilo. „informirana‟ njima. odnosno biva prepun talasa koji se stalno ukrštaju i interferiraju. Prostor bez učestanosti odnosno bez pokreta je nemoguć… Tada. Bez njega. ne osciluju. biti izloţena njihovom uticaju. i tako nosi sve više i više informacija. Voda. jer kako sjećanje ne nestaje u polju akaše kroz torzione valove širom Svemira. morska površina ostaje modulirana satima. tako ne nestaje ni u vodi. što je najkarakterističnija osobina talasnog kretanja. jer u elastičnom tijelu postoji izvjestan raspored materijalnih čestica od kojih svaka ima svoj ravnoteţni poloţaj. T = 1 sec) te se pod frekvencijom podrazumeva niz dogaĎaja u jedinici vremena dok je talas kretanje frekvencije u prostoru tj.

Sve je energija. samo mustra interferencije tih valova. Moţemo pretpostaviti da prva reakcija koristi 33 . ne supstancija. jeste upravo teorija valne strukture materije naučnika Mila Volfa (Milo Wolff). te njegov rad nisu nikada uzimali za ozbiljno. jer svu materiju povezuju ulazni i izlazni valovi. To znači da su ulazni valovi neke čestice zapravo izlazni valovi druge čestice. Odvojiti metafizičko od fizičkog. filozofi prirode. Npr. Ovim načinom se sigurno odrţava sva materija svemira. On je 1986. širila se. Ona je sve što postoji! Zato materija nije fundamentalno svojstvo Svemira. ne postoji nikakav dualizam. realan. dok drugi ide prema vani krećući se od centra. i sa izvrnutom matematikom. Belousov-Zabotinski reakcija. koji su kuglasti u strukturi (graĎi) prostora. bez etra kao spoznajne veze. Aksiom teorije je beskrajna mogućnost poprimanja karakteristika tih stojnih valova. govoreći: “Sva materija je jednostavno valiranje (ondulacija) graĎe prostora”. Teorija je relativno jednostavna. hemijske reakcije ili reakcijske difuzne valove. Zato se se u tome slagali svi mistici. MeĎutim. kao suprotno od imenice) stvorio svijet. koji su rezultat dva interferirajuća vala. u teoriji Volfa i Haselhursta materija je dakle. Doplerov efekat je bez etra u savremenoj nauci apsurdan. slobodni mislioci. To što savremena nauka odbacuje etar jeste apsurd. što ćemo uskoro vidjeti u ovom radu kroz eksperimentalna istraţivanja. ne bi mogla širiti ako nema ničeg kroz šta bi prolazila. čim dosegnu kritični prag. Pošto su iritirane. i zato je meĎusobno zavisna u medijumu. a centar dva sferna vala je centar „tačkaste čestice‟. Materija zato i odašilje energiju! Svijet našeg iskustva nije u potpunosti realan. godine iznijeli javnosti rezultate mogućnosti stvaranja samoorganizujuće hemijske reakcije. a zasnovana je na materiji kao fokalnoj tački stojnih valova. U tome nije uspio. No. Skoro u isto vrijeme je do istog zaključka a nezavisno od Volfa. zapravo oblikuje materiju. ulaznih i izlaznih. jer to je kao čovjek bez ţivotne sile. i dao joj ime kao Stojno-valna struktura materije (WSM teorija). „Nema razlike‟ izmeĎu materijalnog i nematerijalnog. teorija valne strukture materije nije nikakva novost. hemijske reakcije osciluju izmeĎu niske i visoke koncentracije hemijskih spojeva. Preteča moderne etarske fizike. izazvane. Od ta dva interferirajuća vala.ţivota i znate da nema praznog prostora” ´. kao ni Dţona Kilija ni Nikolu Teslu i slične. greška je velika. što ih pogoni. kako je govorio. On je realnost. svi Bogotraţitelji! Ajnštajn je ţelio. godine formulisao teoriju. a to je vrsta subjektivnog doţivljaja zbog ograničenja čula. Samo je za naša čula i naš grubo materijalni svijet. otkriti kako je to Bog (umjesto pravilnijeBoţanstvenost. jer je gotovo isto predlagao Vilijam Klifor (William Cliffor) u drugoj polovini XIX vijeka. jedan ide unutra krećući se prema centru. koje su spontano počele oscilirati. periodično proizvodi tzv. baš zato što je talasni fenomen. Tako je širom Svemira! Fluktuacije mogu proizvesti stabilne valne oblike u našem vidljivom fizikalnom svemiru. došao i naučnik Geof Haselhurst. Zato su njih dvojica počeli raditi zajedno dvanaest godina kasnije.tj. za naučni časopis “Kroz prostor i vreme”. Forma. ţenine i lične. piše Aleksandar Lazarević u radu “Nema praznog prostora”. U obnavljajućoj fizici etra. Problem je samo što ga na ţalost kolege nisu shvatale. jer se svjetlost. tj. metafizičari ali i naučnici – jednom riječju. Teoretičari sistema su 1973. Ostao je u mraku teorije relativiteta.

ravnoteţa se uspostavlja kada lisice počnu jesti previše zečeva. druga će reakcija onda biti upravo inverzna prvoj reakciji. prema istraţivanju dr. podrazumjevajući pod tim generatorovu osobinu da moţe davati i pozitivnu i negativnu energiju. tj. kao primjer valne oscilacije. Kako je imao izuzetan sluh. logično je onda da populacija brzo raste. Čim bi Kili dobio pojačani zvuk. Kili je imao i svoju akustičku tehnologiju. i to bez ikakve štete po mašinu. rekao je Kili. koja ima obilan izvor lićika salate. „Moje istraţivanje elektriciteta pokazala su da je on zgusnuti oblik atomskog treperenja‟. Kili je počinjao da traţi zvučnu frekvenciju krakterističnu za rezonator. a potom je uradio još jedan eksperiment kako bi prikazao druge mogućnosti vibratorne energije. postojao je postepeno regularan i harmoničan. satima prije eksperimenta.W. što je bilo jednako traganjem za frekvencijom fotonskih emisija. osciliraće izmeĎu minimuma i maksimuma. cijevima ga je sprovodio do aparata koji su radili kao akustične mašine. Njima je proizvodio efekte levitacije. Iz toga proističe da kako brzo raste populacija zečeva takoĎe brzo raste i populacija lisica. govorio je Kili. Abramovića u radu “Etarska fizika i relativizam”. To su one koje se emituju pri odreĎenim kvantnim prelazima u atomu (one koje kvantnim prelazima omogućavaju laserovanje). Taj prelaz iz lijevog u desni okret moţe se izvoditi i pri najvećim brzinama. S druge strane imamo lisice. Traţio je zapravo pogodnu akustičku „lasersku‟ emisiju. odnosno rasla je do pojave akustičke laserske emisije. Mašina je počela da se obrće stabilno. Nalazila se u temelju njegove labaratorije-laserskom. rotacije. Takvi hemijski valovi će dati Mendelove valne mustre kada se stave na Petrijevu posudu. Osovina na kojoj je bio točak u obliku opasača počeo je da se okreće velikom brzinom. Okretanje mašine se ubrzavalo ili usporavalo udaranjem gvozdenog diska o gigantsku zvučnu viljušku. Čim je Kili otvorio nekoliko slavina. Drugi zvuk. godine. Od različitih materijala sfere koje su načinjene. kako postoji petlja povratne veze u našem sistemu. Zatim. Kili je još u ono vrijeme pored svega ovog.Keely). stabilnog 34 . Pošto je opšte poznato da se zečevi vrlo brzo mnoţe. Ono što je dalje Kili uspjevao bilo je povećanje intenziteta zvuka po vremenu. odnosno rezonantnom komprimovanju zvučnog kompleksa brojnih frekvencija. Apsolutna je cijela perioda zvučne oscilacije u Kilijevom sistemu odgovarala je kvantu svjetlosti. a rast populacije lisica omogućava preţivljavanje zečeva. što bi značilo da će koristiti spoj Y za ponovo stvaranje spoja X. a da bi se razumjelo stvarno početno oscilovanje hemijske reakcije. Postoji konstantna difuzija spojeva.spoj X za kreiranje Y spoja. odnosno fizičko akumuliranje samog zvuka. Isti efekat bio je i prevlačenjem luka preko jako zategnute čelične ţice. Snaga je u njima najpogodnije zvučne frekvencije za dati rezonator i rasla je do kritičnog intenziteta. U daljem nastavku svoga rada. koristi se jedna metafora lovca i lovine u populaciji npr. spiralni vibrator (smješten u jednom od bubnjeva) počeo je da ispušta zvuke niske frekvencije poput reţanja. rad mašine je trenutno rezultirao suprotnim spinom okretanja. brzinom od skoro 60 obrtaja u minuti. zbog reakcijskog-difuznog vala. Posjetioci su te godine u ovoj labaratoriji vidjeli mašinu. poznato je. A sada da kaţemo nešto o jednoj labaratoriji u Filadelfiji iz 1876. Ona ide iz područja visoke prema niskoj koncentraciji. poput jata prepelica u uzlijećanju. i svodila se na tehniku „zvučnog laserovanja‟. koji bi neko vrijeme ostajao zatvoren i oscilirao u sfernom rezonatoru. koje se. Svemu ovome pomagala je metalna sfera. koju je Kili zvao „sloţeni' generator. privlačenja i odbijanja. No. Riječ je o labaratoriji Dţona Kilija (J. Kiliju su sluţile za eksperimente kao rezonantni akumulator zvuka. zečeva. gradio i monoakustički stojeći snop talasa. Tako će populacija lisica-zečeva oscilirati izmeĎu dva ekstrema. hrane zečevima. Tada će doći do nedostatka hrane. Čim je Kili promijenio uslove rezoniranja i prelaskom od negativne na pozitivnu energiju. Dalje je Kili pojačani zvuk nastavio da sprovodi uz pomoć cijevi.

zvuk bi bio “bum-tras-bum-tras”. uzećemo za jednostavan primjer vlastito iskustvo prenosa vibracija zvuka gitare u sobi. U drugom jednom eksperimentu Kili je gudalom violine udario po najvećoj zvučnoj viljušci. identičku transformaciju slike u zvuk. PoreĎenja radi vrijednosti gustine etra u jednostavnom primjeru vazduha. Rezultat je bio iskakanje magneta od skupa vibracija i udaranje o tanke 35 . preko zvuka i atomskih struktura do elementarnih dijelova etra. ali isto tako je i dezintegrisao kamenje u prah. Rezultat je bila vibracija mašine. što je vrlo interesantno jer je isto kao kada je profesor Pešl rekao za vrijeme studija Nikoli Tesli da nije tačno da je komutator nepotreban i da bi se naizmjenična struja mogla nesmetano koristiti. otkrivajući čuveno i revolucionarno obrtno magnetno polje u elektrotehnici. Dakle. Čim bi se udario koji akord po svih šest ţica. eksperimenti intereagovanja ljudi i pobuĎenih etarskih polja. za koje je imao ličnu naučnu terminologiju. tu ima par izuzetaka. Vibracija zvuka išla je kroz cijevi u jednu malu komoru. Naravno. odakle dolazi zvuk na oko 2m od mjesta sviranja. Sviranjem gitare se. koja je bila do pola puna vode. Za to nam je posluţila jedna starija sobna grijalica sa tri štapa koji su fabrički inače malo labavija. ali ovo ne moţe.. ni jednoj vibraciji nema kraja u Svemiru. Prvom ţicom gitare na oko 2m razdaljine od grijalice. zvuk prenosio vazduhom i sasvim slučajno primjećene su dodatni zvuci sasvim sinhronizovani sa tonovima gitare. mandale u mantru i sl. MeĎutim. vizuelnog u auditivno. podešavanjem perioda dodatnog oscilovanja interferencije u rezonatoru. ¶ Prošlo je šest godina nakon toga i Tesla je pokazao da je ipak moguće. Kod teţe materije je većinom brzina zvuka veća. koja ni do danas nije prevaziĎeno. etarske stuje i da se one prostiru u svim pravcima brzinom od 500 milja na sat. ali i nodalnog rasporeda. i od načina povezanosti atoma u toj materiji. Godine 1890. Kili je u svojim eksperimentima oslobaĎao neograničenu energiju paralelnih vibratornih slojeva od kojih je sagraĎen pojavni svijet.intenziteta i konfiguracije-rasporeda minimum i maksimuma. Iskorišćen je onda i jedan manji magnet postavljen na štapiće grijalice i na istoj razdaljini. Zato je na primjeru vazduha najidealnije izračunavanje i daje najmanje vrijednosti gustine etra. Kili je otkrio harmonijski zakon vibratorne prirode materije. on je već izvodio fantastične eksperimente levitacije na osnovu neutralisanja dejstva gravitacije nazvavši takve efekte „negativnom gravitacijom‟. i da je na njihov pogon moguće napraviti leteće mašine. Njegova namera naprosto je ideja za „perpetuum mobile”. a to je u našem svijetu jednostavno vazduh. meĎu kojima čak i rotiranje Globusa vibracijama zvučne viljuške. Pored svega ovoga zabiljeţena su još brojni Kilijevi eksperimentalni radovi. Kili nije bio shvaćen. od velikih masa. pa pomijeranje ogromnih mašina vibracijom i sl. a „pritisak zvuka'. kao ni danas u nekim krugovima nauke. proizvodila je zvuk poput blagog potresa. zvuk koji bi nastajao prenešen dalje od štapića grijalice do njenih tankih metalnih rešetki bio je nalik strujnom varničenju. osmatrali smo prenos zvučnih vibracija širom medijuma sobe i primjetili da se zahvaljujući kako parketu tako i vazduhu. zatim problem akorda mnoštva zdruţenih masa tragajući za vibracijama za dezintegraciju i integraciju materije. bez obzira na ograničenja naših čula. Primjetivši. te na taj način demantovao profesora Pešla. Kod izračunavanja gustine etra moramo uporeĎivati materiju kojom dobijamo takoreći najmanju vrijednost gustine etra. pa zato u knjizi “Nemoguća fizika” µ u poglavlju „perpetuum mobile‟. Kili je smatrao da postoje tzv. Šesta ţica koja daje najdublji zvuk na akustičnoj gitari. bez problema prenose do štapova grijalice samo se slabije čuju sa udaljenošću. imamo naziv za Kilija “prevarant”. kombinovanjem raznih nivoa harmonijskog vibriranja. To je vrlo poznata istinita priča u kojoj je profesor Pešl rekao pred studentima: “Gospodin Tesla moţe postići mnogo toga. ali ni to nije pravilo jer zavisi npr. ujedno i zbog opuštanja parketa od starosti. odnosno učinak „etarske sile' zapjenio je vodu jako.

zatim rastopljavanje metala bez ikakvog znaka spaljivanja ili radijacije topline. fuzije različitih materijala. Kili je kao i Tesla kasnije. fuzija različitih materija poput drva i metala. „vibratorni diskovi‟. Godine 1893. Koristi interferenciju radio valova niskog energetskog inputa. Eksperimentiše u svom apartmanu još od druge polovine 70-ih godina XX vijeka. Kili je jednostavno spoznao moć etra. moţemo reći da su vid suptilno istančane energije. Hučinsonov rad takoĎe prkosi svim uobičajenim zakonima fizike. kada se drvo uranja u metal a potom isključenjem Hučinsonovog ureĎaja drvo ostaje kao zalijepljeno u metal. Ono što je danas poznato kao “Hučinsonov učinak” jeste levitacija kugle teškog topa. Danas npr. Mogao je da stvori precizne frekvencije koje se mogu upotrijebiti za prenos informacija ili električne energije. tj. kao što vodeni točak obrće turbine. a s druge strane se obrtanje turbine ubrzavalo. Zato bismo grub pojam energije mogli označiti za energiju materije i sl. naišao na nov tip energije. po kojima bi se barem trebalo uočiti zračenje topline. koje povezuju atome u materijalu bile potpuno isključene).. „vibro-dinamo‟. a za supstance poput svjetlosti i drugih pojava visokih frekvencija u etru. pretvarali parnu energiju u električnu. Tadašnji konstruisani Teslin visokofrekventni oscilator. „simpatetičko-vibro-eterske sile‟ i „mehanička rotacija negativnom simpatetičkom atrakcijom‟.rešetke. i samo-održavajuću bateriju. Vibracije zvuka su se prenosile savršeno. eksperimente slične Kilijevim izvodi i Dţon Hučinson. „mašina koja demonstrira planetarni mehanizam sunčevog sistema‟. Otkrio je kako se pobuĎuje ogromna energija fizičke realnosti. Nikola Tesla je stvorio dobar niz novih izuma. a ta baterija generiše 18V kod 250mA. jednom prilikom je bio potopljen u veliku bačvu punu nafte. Spominju se: „sloţeni dezintegrator‟. „rezonantni rotacioni globus koji radi na ljudski magnetizam‟. Većinu od Kilijevih naziva za mašine u i etarske efekte i danas je teško odgonetnuti. Raznim oscilatorima uspijevao da postigne mnoge rezultate. njegove skrivene zvučne energije “Postoje pozitivne i negativne progresivne oktave koje vode do oslobaĎanja ozona i osvjetljavanja”. Razvio je. otkrio već poznato u eksperimentima: levitaciju teških metala. s drvetom gotovo isto. Energijom vibracija postiţe se znantno veći energetski prinos od potrošnje. i to sve naravno sa stanovišta 36 . nepoznat matematički zakon kompleksnih vibracija fizičkog i biološkog svijeta. sa skalarnim valovima koristeći Tesline zavojnice i Van de Grafov generator. koja se sama puni energijom nulte tačke. On uspjeva kao da odvoji ureĎaj od normalne organizacije atoma u materijalima kako bi atomi onda mogli slobodno stvarati potpuno nove konfiguracije (ili kao kada bi der Valsove sile. „vibratorni akumulator‟. Njena osnova nije bila radijacija. pa je pod visokim naponom od 100 KW. anomaliju zagrijavanja metala bez gorenja okolnog materijala i lomljenje metala na čudan način. Što je Tesla pojačavao frekvencije tok se mijenjao. koje su se od polomile na odreĎeno mjesto. koji ţivi u Vankuveru u Kanadi u apartmanu koga je kompletno opremio s elektronskim ureĎajima. Pojam energije grub je za korišćenje pojma u slučaju tako fine supstance poput etra ili svjetlosti. Ti noviteti su pretvarali električnu struju u obrtno kretanje ili obratno. jer njegovi anomalni valovi s antigravitacijskim mogućnostima mijenjaju prostor i vrijeme. „spirofon‟. Dakle. „liberator‟. „vibromolekularne sile‟. „vibroatomske sile‟. već vibracija. po njegovim riječima uz pomoć Tom Bardena. Zatim je Tesla podešavao frekvencije naizmjenične struje i pokretao je naftu različitom brzinom i nafta je okretala lopatice. bez obzira na ostale objekte u sobi koji upijaju zvuke. Drugi popularni eksperimenti su i sa novčićem utopljenim u aluminijsku sliku. i sličnih eksperimenata koji prkose zakonima Termodinamike. što od udara što od pada pri izlasku iz leţišta. govorio je Kili. „simpatetički negativni predajnik‟.

onda je mogao da proizvede osvjetljenje. Zemlja radi slično primjeru oboda lopte i klipa koji radi na rezonantnim frekvencijama. godine. U relativno skorije vrijeme takvi su eksperimenti vršeni sa ţiroskopima. Posljednji treći preduslov je predstavljao utvrĎivanje zakona prostiranja struja kroz zemlju i atmosferu. Tesla je odlučio krenuti na praktično istraţivanje prenošenja električne energije. smatrajući da “nešto” djeluje na nas više nego ljudska sposobnost da bude neposredno uplivisana vibracijama sredine. rekao je izmeĎu ostalog u predavanju Nikola Tesla. u ţivotu. Zatim drugi. Tu je obrazloţio i pokretnost etra.). godine. dok je sa aspekta mehanike mogao proizvesti pulsiranje kroz metalne šipke ili cijevi. “…Ako sam zaista ubeĎen u neku fizičku istinu. · Svi koji su osporavali beţični prenos nisu ni razumjeli prirodu Zemlje ali ni dubinu elektriciteta. i naučni komentari”. tako u svetu organizma. To ćemo malo obrazloţiti na osnovu jednog našeg naučnog rada-naučnih komentara na Teslin članak (“Nikola Tesla o XXI stoljeću-1937. kada bi oscilator pulsirao na frekvencijama svjetlosti. Eksperimentima se moţe kontrolisanim nerezonantnim elektromagnetskim procesima dobiti višak nekonvertovane energije. a kako je naša planeta Zemlja ponašanja kao magnet. oblika elektriciteta i elektromagnetnog zračenja-koristeći samo magnete i provodnike uspjeva se odreĎenim tehnikama dobiti više energije nego što se uloţi. koji je bio toliko osjetljiv da je reagovao i na “stezanje mišića ruke”. prolazeći kroz procese čoveku neshvatljive zamršenosti. U nastavku predavanja osvrnuo se povlačenjem paralele sa vetrenjačom. ne računajući posredovanje grube materije. i da se na juţnoj hemisferi snop vjerovatno obrće suprotno od kazaljke na satu. ali u svim njegovim oblicima i u svim stupnjevima razvoja. Karadţić. februar 2012. Npr. vidi se da je Tesla već imao viziju beţičnog prenosa. proţima sve. odrţanim u Institutu elektroinţinjera u Londonu. ili da npr. da treba usavršiti načine individualizacije i izdvajanja energije koja bi se prenosila. što ga je 1899. dovelo do spoznaje tri značajna preduslova. jer “čvrsto sam uvjeren da takav snop. moţe biti sredstvo prenošenja informacija na razdaljinu beţičnim putem” ¸. Tesla je ukratko razmatrao čula ţivog svijeta i njihove reakcije na uticaje vibracija. Polazeći od toga. Ostalo sve funkcioniše odbijanjima i 37 . Tesla je predavanjem “Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokog napona i visoke frekvencije” 1892. U ovom vrlo zanimljivom predavanju. jer: “… Kao što talasanje u fizičkom svetu. rekao je u predavanju Tesla. februara i u Kraljevskom institutu takoĎe u Londonu 4. ponekad moţda brzinom svetlosti a ponekad pak tako sporo da izgleda da godinama i godinama stoji. u beskrajnom okeanu sredine. u prenosu i prihvatanju energije. i o tome će kasnije biti riječi.nauke o elektricitetu i medijumu. istraţivanjima Prisa. Tesla je pretpostavio da je taj pravac obrtanja očigledno uslovljen geomagnetskim silama Zemlje. Pred kraj 1898. V. testira frekvencije harmonika i stojećih talasa itd. Herca i Lodţa o zračenju elektromagnetne energije u zemlju i kosmos. pokazujući činjenično stanje očnog organa kao najuticajnijeg za sva iskustva i spoznaje. godine. Isto vaţi i za etar. izuzetno visokim frekvencijama stvorio jako osjetljiv električni “snop”. onda je to ona da pokretački impuls mora dolaziti spolja…”. Tesla je otkrio da Zemlja moţe prenositi električni impuls. vječnost energije i vibracija. kada naučimo kako pravilno da ga proizvedemo. pokazujući teţnju ka “kruţnom skretanju” od osobe koja bi se pribliţavala i uvjek u pravcu kazaljke na satu. Zrak je dakle. Znači samo magnet mogao je da izazove suprotno kretanje zraka svjetlosti. 3. ukoliko je impuls dovoljno snaţan. februara. neki početni impuls ide dalje. Iz predavanja “O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije” 1893. Prvi je da treba izgraditi predajnik velike snage. bio “podloţan magnetnim uticajima”. nema dakle nikakve istine u “zakrivljenom prostoru” u teoriji relativiteta. njegova energija je uvek i večno u potpunosti prisutna…”.

Na tom predavanju. Tu je opisao kako jedno kolo spojeno sa zemljom i jednim uzdignuto postavljenim. razmatrao je i problem prenosa elektromagnetne energije kroz svemir. Naučnik Edvin Gora se „sloţio s tim da bi dvije iste zamisli o zakrivljenom prostoru i o energetskom polju zapravo bila dva delotvorna načina da se opiše ista stvar‟¹⁰. (5. Konigom. Početna brzina je beskonačna i smanjuje se brzo. Eksperimentalno istraţivanje u Kolorado Springsu potvrdilo je tačnost Teslinih pogleda iz 1893. godine. od te granice pa dalje brzina postepeno raste. To bi značilo da tokom dana ne bismo vidjeli Sunce. a onda polako. sveproţimajući etar. Beţični prenos je obrazloţen u člancima “Bečični prenos električne energije” za “Electrical World and Engineer”.vraćanjima nazad. ¹ S obzirom da je kasnija teorija relativiteta izbacila etar iz nauke. Tesla je maja 1900. godine do 1900. Zakon prostiranja talasa. jednak je projekciji svih talasa na osu 38 . Tesla je konstruisao i generator visokofrekventnih struja velike snage. Teslin rad u Koloradu je ipak zapaţen i zapamćen po otkriću vezanom za treći i najambiciozni cilj. “zakrivljeni prostor” Teslin eksperimentalni pogled bio je dakle. Zatim. tj. Utvrdio je i zakone prostiranja struja kroz zemlju i atmosferu. oktobar 1927. Ovo je vrlo jednostavan primjer da se shvati samo jedan od promašaja teorije relativiteta.). godine Šuman zajedno sa H.) i “Svetski sistem beţičnog prenosa energije” za “Telegraph and Telephone” (16. Nakon rada u Koloradu. dakle. Nakon toga sve se pojačava novim poslatim impulsom. godine. izvršili nova mjerenja boljom opremom. Kasnije su još Balser i Vagner od 1960. Tesla je u predavanju 1893. Danas. avione koji bi letjeli na visinama od preko jednog kilometra i sl. U članku “Uticaj statičkog elektriciteta na beţični prenos”¹¹ za časopis “Electrical Experimenter”. istraţivač Ervin Laslo u svojoj knjizi “Nauka i polje akaše-cjelovita teorija svega ” pominje Teslina dostignuća. mart 1904. o pojavama visokih frekvencija i razmatranje da li je etar pokretan ili ne. dok se ne preĎe jedan kvadrant. da se „svetlost krivila oko zvezda i planeta jer ju je privlačilo energetsko polje‟. Tesla se osvrnuo na Hercove talase i na svoj rad sa nehercijanskim talasima. i još dalje od toga i prenositi u neograničenim količinama na bilo koju udaljenost Zemlje. godine objasnio odnos izmeĎu električnih pojava i strukture etra. na Ajnštajnov tzv. što je glavno za razumijevanje kako se energija moţe vrlo uspješno prenositi beţičnim putem. beskonačna energija koju čovjek moţe koristiti. a na suprotnoj tački Zemljine kugle brzina postaje beskonačna. U Kolorado-Springsu za 9 mjeseci rada od 1899. Otuda slobodna. osciluje proizvodeći dva posebna i odvojena efekta. do 1954. O čemu se zapravo radilo? Na početku se zrače Hercovi talasi u smjeru koji zaklapa prav ugao sa osom simetrije provodnika. Tada se struja prostire svjetlosnom brzinom. iznio u javnost podatak da je najvaţnija rezonantna frekvencija Zemlje 6 Hz. Mjesec. izdvojivši jonosferske frekvence iz elektromagnetskog šuma. a to je električna osobina naše planete. kako piše Tesla u tom članku. a ima i kritički osvrt na teoriju relativiteta te o „zakrivljenom prostor-vremenu‟ kaţe – da je tačna Opšta teorija relativnosti tačna . usavršavao metode individualizacije i meĎusobne izolacije prenijete energije.januara 1919. L. pa time ne samo da je bilo moguće slati telegrafske poruke bez ţice na bilo koju daljinu. zvijezde. zatim “Uticaj statičkog elektriciteta na beţični prenos” za časopis “Electrical Experimenter” (1.). dok se s druge strane istovremeno kroz zemlju propušta struja i to brzinom koja je proporcionalna kosekansu ugla koji se od polazne tačke pa do suprotne tačke na Zemlji mijenja od 0-180 stepeni. potvrĎuje Tesline rezultate iz perioda od 1899-1905. do 1963. već i uspostaviti širom planete Zemlje slaba treperenja ljudskog glasa. Ovo je potvrĎeno od strane ostalih naučnika tek poslije njegove smrti – od 1952. januar 1919. spram rada u Kolorado Springsu. prostor-vrijeme bi do te mjere bili zakrivljeni da bi naša vidljivost bila ograničena na jedan jedini kilometar.

i pod čijim dejstvom se. prema maštovitim zamislima prirode. Kada su dva provodna tela izolovana i naelektrisana. pokrivaju tačno istu površinu. Tesla je razmatrao elektrostatičku silu. to je značilo da svi polutalasi redom iako različitih duţina. Ova sila manifestuje se privlačenjima. sjedinjuju na bezbroj raznovrsnih načina i grade sve ove čudesne strukture oko nas. Znači. to je. jer se s jedne strane efekti smanjuju znatno brţe sa kvadratom razdaljine. Dakle. Tako je Tesla otkrio stacionarne talase. Elektrostatičke efekte razmatrao je i u predavanju za upotrebu elektriciteta u terapeutske svrhe. sila nije konstantna. odbijanjima i naporima izmeĎu provodnih tela i spoljneg prostora ili sredine…”¹².kaţe Tesla. Zemlja je izvor stojećih talasa. g. ako su naša sadašnja shvatanja tačna. “…To je sila koja upravlja kretanjem atoma. kaţemo da izmeĎu njih deluje elektrostatička sila. dok se elektrodinamički smanjuju jednostavno srazmjerno sa razdaljinom. već se menja brzinom koja se moţe smatrati umerenom. govoreći da se oni šire planetom srednjom brzinom koja je veća od brzine svjetlosti. i što je na osnovu jednog Teslinog potvrĎenog patenta iz 1905.simetrije pravca kretanja. a s druge 39 . ili otprilike toliko. treba primetiti da u ovim eksperimentima. a pod čijim dejstvom se atomi sudaraju i razvijaju energiju za odrţavanje ţivota-toplotu i svetlost. oko milion puta u sekundi. Ovo mi omogućava da proizvedem mnoge efekte koje ne moţe proizvesti nepromenljiva sila. najvaţnija sila koju treba da razmotrimo u prirodi. U već pominjanom predavanju iz 1893. i po njemu su bili brzine 471 200 km/sek. u stvari. Pošto termin elektrostatički moţe da podrazumeva nepromenljivo električno stanje.

a onda se usporava naglo a kasnije polagano sve do udaljenosti od oko 6 hiljada milja. na mjestu Šorem.Da bi se postigli najbolji rezultati. Od te udaljenosti nastavlja se prostiranje talasa brzinom svjetlosti (oko 300 000 km/sek). U tome leţi tajna usaglašavanja.talas započinje. Bez poštovanja ovog pravila nemoguće je sprečiti mešanje i obezbediti tajnost poruka. od priključka na tlu do vrha. 100km od centra Njujorka.. I kao u prethodnom dijelu što smo objasnili po Tesli . godine bio usredsreĎen na posao izgradnje čuvene kule Vordeklif. te je Tesla marta 1901.Tačno ‟usklaĎivanje‟ dvaju kola obezbeĎuje velike prednosti i u stvari je neophodno za praktično korišćenje ovog sistema. ”torzijska polja i valove”. Istu konstantu našao je i kapetan Si. pa su dejstva koja ona proizvodi na prijemnike ista kao kada bi cijeli njen tok bio skupljen u osu Zemlje koja spaja predajnik sa antipodom. Cijeli toranj je bio sagraĎen od drvenih greda sa metalnim spojevima. i to je nešto najneobičnije ako se razmotri širenje naelektrisanja po površini. sa ravnom platformom na vrhu koja je nosila poluloptastu kupolu. ¹³ U članku „Problem povećanja ljudske energije“ iz juna 1900.“. brzina se opet povećava i to polagano. inače američki poznati astronom kojeg Tesla pominje u navedenom članku i koji je u svojim matematičkim istraţivanjima za kretanje najmanjih djelića etra Si stručno nazvao “eteronima”. ovo je punih pet godina prije Ajnštajnove Specijalne teorije relativiteta obaralo drugi postulat te teorije o svjetlosti kao najbrţoj sili u prirodi. na ostrvu Long Ajlend.) “Svetski sistem beţičnog prenosa energije”. u dijelu „Visokonaponski predajnik i rezonancija zemlje‟. zatim sve brţe dok ne doĎe do antipoda sa pribliţno beskonačnom brzinom. Namjena mu je bila višestrana. u drugom članku za ”Telegraph and Telephone” (16..strane-elektrostatički rastu sa kvadratom jačine izvora dok se elektrodinamički povećavaju u srazmjeri sa jačinom. Kupljeno imanje Tesla je iskoristio za izgradnju još jače i grandioznije labaratorije i najpoznatije graĎevine-Vordenklif tornja. za „The Century Magazine“ u dijelu ‟Beţična telegrafija‟. čak i sa mogućnostima vještačkog izazivanja kiše. Istraţivanja u Koloradu su urodila plodom. opisao je način prostiranja struje od Teslinog predajnika kroz Zemljinu kuglu.okt. teoretski beskonačnom brzinom. napisao je: „. jednaka onoj četvrtini talasne duţine pomnoţene s jednim neparnim brojem. otkrivajući tzv. koji je trebao biti ostvarenje Teslinih snova i Veliko djelo-zbir skoro svih njegovih djela stavljenih za najviši cilj nauke i dobro čovječanstva. Nakon toga. bude jadnaka jednoj četvrtini duţine talasa električne vibracije u ţici ili drugačije. da bi krajni rezultat bila visina od 87m... ¹µ Isto je primjetio kasnije u eksperimentalnim istraţivanjima čuveni Nikolaj Kozirev. Tesla je ovdje smjestio skoro sve svoje prethodne 40 . ali je smanjivana. Dakle.. neophodno je da duţina svake ţice ili kalema. Struja prodire duboko u zemlju. koji formira primarni deo jednog transformišućeg indukcionog kalema…” ¹´ Zatim. Kula je u planu trebala biti mnogo veća. što znači da je 57% veća od brzine Hercovih talasa čija je brzina svjetlosna.1927. Zato je srednja brzina na površini 471 200 km u sekundi. dok u narednom dijelu ‟Razvoj novog principa-električni oscilator‟ Tesla nastavlja: “…Došao sam do krajnjih granica brzina koje se mogu dobiti na druge načine kada mi se nametnula srećna ideja da pribegnem kondenzatoru…tako da se puni i prazni naizmenično u brzim intervalima kroz jedno kolo s nekoliko navijutaka čvrste ţice..

“Čuda budućnosti” (1916) i “Energija budućnosti” (1919) razvio ideje koje je izloţio još 1900. Tesla je proces dobijanja enerije kroz naftu. gas. kako bi toranj bio naponski i energetski podrţan za veliko praktično djelo. brojeva. Bilo je angaţovano 75 tehnička crtača. jedna od omijenih tema bila mu je razmatranje energetskih potencijala čovječanstva i budućih izvora energije. uspostavljanje takvih sistema isključivo za privatne svrhe. uspostavljanje drţavnih telegrafskih sluţbi čiji se rad ne moţe ometati.¹¸ Proučio je i različite čvorne tačke . prevedenoj od Mladena Kvaternika (2006). Kroz prototip planete propuštao je različite frekvencije da bi izmjerio voltaţu.duţ ekvatora i na polu kojem je mjesto nasuprot tački generisanja. Imajući na osnovu ovoga još ideja. (Jan Wicherink). meĎusobno povezivanje svih takvih sistema koji bi bili izgraĎeni u svijetu. zapisa. Tesla je prikazao kroz sljedeće tačke: meĎusobno povezivanje postojećih telegrafskih centrala ili ustanova širom svijeta. Mida i Vajta angaţovanih za ovaj posao. slika i sl. talasnu duţinu i brzinu prenošene energije. telegrafom ili telefonom. univerzalno razmjenjivanje opštih vijesti. Zato je drţao do beskonačne energije prirode koja je čovjeku data na raspolaganje. a u sluţbi štampe. na osnovu čuvenog članka „Problem povećanja ljudske energije“ (za treći problem). ¹¹ U jednoj elektronskoj naučnoj knjiţici Jana Viherinka iz 2004. kao i “budućim” iz atoma. mogućnost opšteg štampanja na kopnu i moru svugdje po svijetu. eksperimentalnih i teoretskih iz posmatračke metode. i otkrio javnosti projekat i elemente koji su ga činili: njegov oscilatorni transformator. crteţa po svijetu i sl. ugalj. bila su lično Teslin izbor. nalazi se u poglavljima „Polje nulte točke‟ i „Vibracije etera‟²⁰ izvrsno objašnjenje etarske fizike i stacionarnih talasa na osnovu modernijih istraţivanja. ¹¶ Eksperimentima Tesla je vršio i kapacitivnost postrojenja. uveličavajući predajnik. smatrao varvarskim. Konstruisao je i prototip planete kako bi još jednom izračunao da li je moguće¹· slati struje kroz Zemlju. Dodavanje svih mogućih vibracija. reprodukcija svih slika. prenos podataka trgovačke pomorske sluţbe za navigatore.patente. Tesla je bio izdao Proglas svjetskog sistema za beţični prenos energije. Iza tornja je bila velika labaratorija itd. čini rezultat zbira svih vibracija 41 . Eminentna arhitektonska firma Makima. Cijeli rad tornja Vordenklif. opšte mjerenje vremena jeftinim satovima. pa je u člancima „Svet čuda koji će stvoriti elektricitet“ (1915). s frekvencijama od ekstremno niskih do beskonačno visokih. preciznosti astronomske i bez potrebe nadzora. razmjena u svijetu pisanih i otkucanih znakova. sistem muzičke distribucije u svijetu. vještina individualizacije i korišćenje zemaljskih stacioniranih talasa.

torziono polje. U ljudskom tijelu je fokusirana ljudska individualna svijest. anima mundi. takoĎe jedan od modernih etarskih naučnika i osnivač implozijske fizike. koje su bile suprotne naizmjenične struje. 42 . Nultu tačku. Torzijska polja su vrlo slaba. kaţe da je upravo ta univerzalna svijest ono što fokusira valove u nultu tačku i odrţava njenu vrtnju. To je ono što moţemo uporediti sa G-silom u dinamici medijuma-etra. To sugeriše danas i teorija kvantnog mozga. kontinum. kontinuitet. već je samostalna . vodu u glatku površinu te ona postaje “mirna”. Zato je nulta tačka alfa i omega kreacija. cjelina. Oni kreiraju male sile u materiji koje se mogu otkriti. 100 godina prije akceleratora u Prinstonu i Firenci. Eksperimentima s dvije spiralne zavojnice 1900. To je ono što predstavlja tzv. polje nulte tačke.). poput Davida Vilkoka i Daniela Vintera proširuju pojam etra na osnovu teorije. Ki. svaki individualni um ima pristup univerzalnom umu. Torzijski ili skalarni valovi imaju značajnu ulogu u objašnjenju našeg fizikalnog svijeta. Danas naučnici. ali se mogu mjeriti ravnoteţom torzijskih zraka. i samo je razlika u količini svjesnosti koja zavisi od temperamenta i drugih bioloških. i ona je dio univerzalne svijesti. isto su nehercijanski valovi kao i Teslini. ”polje nulte tačke” . Kako ona oblikuje naš cijeli Svemir kao prirodni medijum. Centracija ide u nultoj tački. kognitivnih i društvenih faktora u tome kako će se čovjek ostvariti. Mirnoća nije ništa nako iluzija. koja je dio ukupne svijesti kosmosa. Dakle. odrţava vrtlog (vorteks) i kretnju svega. Elejsko Biće. nula. Sve materijalno tako se pokreće. i da je energija etra čista energija svijesti (nazivane kroz istoriju pa do danas i kao Akasha. Ta forma energije torzijskih valova nije ni elektromagnetska ni gravitaciona po prirodi. Pojedinačno svaka fokalna tačka elektromagnetskih valova je kao individualna svijest. što je Tesla objavio javnosti još 1900. itd. ubrzavaju se i prelaze brzinu svjetlosti. a od septembra 2011. Znači. Ono što je neobično jeste da Teslini valovi nisu gubili svoju energiju s kvadratom udaljenosti.spiralni ne-Hercov elektromagnetski val i putuje super-luminalnom brzinom koja je milijardu puta brţi od svjetlosti. i zato se takoĎe ne pokoravaju teorijama Herca i Maksvela. godine. morfičko polje. Znači. posmatranja i eksperimenata. kao Zlatni rez. godine. da energija etra ima svojstva svijesti. Dakle. Prana. vakum. beskonačnost. jer je materija ujedno i u mirovanju i u jakom treperenju ili vibriranju. To je ono što je u potpunosti spoznao Nikola Tesla. i čuvenog CERN-a. Njihov zaključak je kako nema nikakvog dualizma fizikalnog i mentalnog domena. vječnost. ili alfom i omegom svih Kreacija. zaista moţemo smatrati izvorom i odredištem. Ova polja mogu biti ili stacionarna ili dinamička. ”torzijske valove”. Ţivotna sila. Istu formu nove energije otkrio je astrofizičar Nikolaj Kozirev (1908-1983). jednostavno ulaze u jezgro u rastućoj kaskadi Zlatnih valova. opisali smo kako je Tesla kreirao samo-poništavajuća elektromagnetska polja i kako je uprkos tom poništenju mogao slati energiju velikim udaljenostima zahvaljujući etru.kompletno mirovanje od 0 Hz i ispunjenost beskonačnim kaskadama Zlatnih harmonika. Euklidova tačka. sve u isto vrijeme stvara polje nulte tačke. i govore ono isto što je bila nekada slutnja naučnika XIX vijeka i pisanih okultnih djela. Tako valovi koji kreiraju materiju pomoću fraktala. Danijel Vinter. Zato je mozak na neki način antena za prijem individualne svijesti iz univerzalne. U Teslinom principu čak ni preko velikih udaljenosti nije bilo nikakvog uočljivog gubitka energije. Etar. Chi. Zahvaljujući njegovim eksperimentalnim istraţivanjima Kozirev je potvrdio postojanje etra.pretvarajući npr. dok je to bio slučaj sa normalnim elektromagnetskim valovima. Bilo je to otkriće nove forme energije. To je ono što mnogi nisu razumjeli u ono vrijeme. Zato i postoji u prirodi brzina veća od svjetlosti. onda cijeli Svemir mora biti ţivo inteligentno biće. jer otuda dolaze i otuda se vraću nazad. On je otkrio tzv.

Dobio je računicu od 1000 J (dţula). koji odrţava ţiroskop. mogu imati formu vorteksa (vrtloga). tj. po prikazu: E (nekonvertovana e. moţe voditi gubitku teţine. Kozirev je tvrdio. Majerov zakon vaţi samo za pojedine. Nakon zaustavljanja vrtnje ţiroskopa. dobijena energija veća od uloţene.Stacionarna. katapultirajući dvije čelične lopte pod istim uglom u vazduh. ne definiše vertikalnu komponentu u odnosima raznih slojeva materijalne egzistencije. ²¹ Kozirev je smatrao da sva kretanja od vibriranja atoma do putanja planeta i zvijezda. Zato proizlazi da je u smjeru energija ka materiji. Uočio je. To je misterija i Tesline spirale kao vrtloga rotacija u etru. kako je dokazao Kozirev i drugi istraţivači. Sve to trajalo je i nakon zaustavljajnja. Veličina Elektrona nije nikakva konstantna veličina. etru ili kako god ga drugačije nazvali kroz istoriju njegovih imena. Naša planeta Zemlja i svi drugi oblici postojanja u sveproţimajućem medijumu. Kilijevog generatora? Prema Majeru npr. kako svi fizikalni objekti i apsorbuju i zrače torzijske valove.. Problem je njegovo nepostojanje dubine. Zato sve. piše na osnovu matematike Seadin Jelovac u poglavlju „Konstantne konstante‟ svoje knjige. Isto i jako treskanje objekta. kao što je bio i Teslin beţični prenos ne-hercijanskim talasima. zavrtjevši ih zajedno velikom brzinom. kao što je slučaj u implozijskoj fizici Daniela Vintera. slično Tesli prije njega u etarskoj fizici. u koje spada mehaničko izazivanje toplotnih ili električnih pojava u 43 . To vaţi samo za horizontalne slučajeve. Slična istraţivanja voĎena su na Kembridţu. Mjerio je količinu energije potrebne za ubrzanje ţiroskopa. aktivaciona energija je mnogo puta manja od energije dobijene tom reakcijom. etru u formi torzijskih valova. Na taj način se energija etra. Pored Kozireva i Aspdena. Vrtloţna ili vortex polja stacionarnih talasa u graĎi vakum prostora mogu ostati na jednom mjestu dosta dugo vremena. što je slično momentu ili sili kretanja vode u čaši nakon miješanja kašičicom.²² Dakle. ukoliko se tresu ili rotiraju. zrači natrag u pozadinski okean etra i tako povećava.. odrţavajući objekat koji se trese ili rotira. te je aktivaciona energija za svaki proces uvijek manja od energije osloboĎene iz materije ili nekog izazvanog procesa. posjetimo se “elementarne čestice imaju valno svojstvo. vrteći magneti nisu ništa drugo do generatori snaţnih torzijskih valova. On npr. vibriranjem. i otkrio da mu je bilo potrebno mnogo manje energije do postizanja iste brzine jer je vrtnja ţiroskopa dodala energiju etru. tj. vaţi slučaj opšteg odrţanja energije u Svemiru. samo su generatori torzijskih valova. ) – E‟ (konvertovana energija) = 0 Prema ovome ako bi se slijedio Majerov zakon o odrţanju energije. Za lančanu reakciju dijeljenja jezgara atoma teških elemenata (fisija). Kozirev je to dokazao putem rotacije ţiroskopa koji time gubi malu teţinu. spirale. posebne slučajeve. Harold Aspden primjetio povezan fenomen. čestice su valovi… Elektron je talas smješten u “dvodimenzionalni” ili trodimenzinalni prostor. U tom zakonu je ukupna nekonvertovana energija Svemira jednaka sumi svih pojedinačno konvertovanih energija. ostavljaju svoje tragove u medijumu. gdje je dr. hlaĎenjem. unutar 60 sekundi ponovo ga je zavrtio. uvijek. koja su najvaţnija za fizikalni svijet. slična eksperimentalna istraţivanja vršio je i Brus De Palma. Da li je principijelno teorijski bilo moguće dobiti višak energije u radu npr. Svim treskanjem. značilo bi nastupanje energetske smrti kosmosa trenutno. To je spram današnje konvencionalne nauke “nemoguće”. na osnovu eksperimenata. grijanjem i deformisanjem fizikalni objekti generišu mjerljive torzijske valove. Zakon nije dovoljno obuhvatan. nego se ona moţe stalno mjenjati”. pridruţujući ţiroskopu moćan magnet. Kozirev je dokazao kako ţiroskopi zrače više torzijskih valova. Oni se mogu mjeriti. Na jednostavnim primjerima iz ţivota vidimo da je aktivaciona energija uvijek manja od dobijene. da se i torzijska polja mogu širiti prostorom kao i torzijski valovi. MeĎutim.

kako od kretanja najmanjih subatomskih čestica tako do kretanja planeta. Tamna materija uvedena je zbog toga što se. te je na osnovu svojih astronomskih posmatranja zvijezda. Za postojanje takovog oblika potrebne su dvije sile: unutarnja i vanjska. kako kaţe dr. pa dalje preko energije do mase i od nje do teţine. sve do neobjašnjenih pojmova poput “tamne materije“ i “tamne energije“. Takav primjer u zbrci nepovezanih pojmova i neobjašnjenih mjerenja imamo u evolucionističko-relativističkoj knjizi “Nastanci-četrnaest milijardi godina kosmičke evolucije” ²³ u kojoj se spominje starost kosmosa.segment rada. Tijelo vjerojatno ima „izgubljenu„ masu jer je „uronjeno„ u eter kao kad 44 . koliko je trebalo svjetlu da doĎe do Zemlje. primjetio kako su zvijezde emitovale tu energiju sa svoje lokacije. Ni naša planeta ne ulaţe nikakvu energiju pri slobodnom padanju tijela. Ovo je veliki apsurd. Kako ova studija o etru nije konvencionalno dogmatska kao nauka zadnjih više od sto deset godina. jer se gravitacija ne troši-ne konvertuje se u energiju kretanja slobodnopadajućih tijela. citiraćemo interesantno zapaţanje jednog amatera u kosmološkim istraţivanjima i autora romana “Novo sjeme”. pa opet udaljavaju. npr. ukoliko se osvrnemo na već prikazan rad naučnika Kozireva: Nikolaj Kozirev otkrio je da zvijezde zrače energiju torzijskih valova. Po njemu. i ni jedan zakon prirodni ne troši nikakvu energiju za svoje djelovanje. ovo takoĎe ne ide u prilog Dopler efektu i njegovom “crvenom pomaku” po kojem znači da se galaksije brzo udaljavaju od nas zbog “širenja kosmosa“. Kozirev je zaključio da torzijski valovi moraju putovati super-luminalnim brzinama. i u „beskonačnosti‟ Vasione i prirode imamo nepotrošivost zbira svih energija i vibracija do nulte tačke „mirovanja‟. Stoga je jasno da zakonom ureĎena energija uvijek ureĎuje materiju-vrši se vertikalno informisanje u prirodi. Nauka je danas trenutno zbrka nepovezanih pojmova i neobjašnjenih mjerenja. pomoću dediciranog teleskopa za mjerenje radijacije torzijskih valova. to je značilo da torzijski valovi kreiraju istoriju svih dogaĎaja u Svemiru kroz sveproţimajući medijum. jer se one udaljavaju mnogo brţe od brzine svjetlosti pa im navodno tamna energija omogućava da se tako brzo kreću. to jest kada ga napuste. Ono što je Kozirev još razvio jeste to. To smo pokazali i u jednom našem naučnom tekstu “Neki koraci budućnosti-što god bilo poslije Opere” (oktobra 2011. Njegov postulat je bio da se torzijski valovi stvaraju zbog vrtnje zvijezda u medijumu.). zvijezda i galaksija. Majerov zakon nema regulisanu univerzalnost. Energija je vječna. Maria Škorina iz Šibenika. MeĎutim. Zbog toga ovi valovi mogu preći vremensku barijeru. Energija utrošena za pokretanje neke mase uvijek je manja od energije koju data masa stiče istim pokretanjem. temperaturu na posebnim kosmičkim “roĎendanima“ pa sve do danas itd. sonde izvan Sunčevog sistema. Ona mijenja materiju i prostor. koji oko nas tvori sferu. jer torzijski valovi putuju super-luminalnim brzinama. te tako “preći” u budućnost. a sama ostaje nepromjenjena poput svih zakona prirode. osim udaljavanja galaksija uzmemo u obzir i Oortov oblak. Dakle. U cijelom Svemiru od Ideje pa sve do Materije imamo samo prirast Energije. koji čak pretpostavlja da je količina energije unutar atoma konstantna i kaţe: “Zanimljivo bi bilo da. njihovo kretanje najviše podsjeća na Boškovićevu krivu jedinstvene sile. Ako zapazimo. da torzijski valovi primljeni s lokacije na nebu prikazuju buduću poziciju zvijezde. Tako je od zakona. Abramović. ne ponašaju ni po Njutnovoj formuli za gravitaciju. pa se vraćaju. Po njemu. S druge strane tamna energija uvedena je da se zadovolje energetske jednačine za galaksije na rubu optičkog kosmosa doseţnog teleskopima. Ona je princip koji proizvodi dejstva. a vidljivo svjetlo zvijezde otkriva lokaciju koju je ona imala prije mnogo svjetlosnih godina. dok se ne odnosi na vertikalne načine djelovanja u prirodi poput relacije prirodnog zakona energija-inertna masa. ali ni po Ajnštajnovim svjetskim linijama-sonde se udaljavaju. i to kao vertiklani odnos jeste tajna odrţanja u Kosmosu. lokacija zvijezde na nebu je morala biti stvarna.

u tišini čujete je. Akaša je maternica kreacije svih fizikalnih aspekata. 45 . jer su oni neodvojivi. Pretpostavljam da je količina energije unutar atoma konstantna a kretanjem atoma kroz eter tj. u šumu vjetra u drveću čujete je. Dakle. Zato moţemo objasniti ono što nazivamo „parapsihološkim‟. opisujući sve što se dogodilo i što će se dogoditi. koje su još otkrili pitagorejci. sve razine vašeg bića su pune nje. opisuje kao kolektivnu energiju koju otpuštaju sve subatomske čestice u Svemiru poput virtualnih fotona. U Novom zavjetu stoji: “U početku bijaše riječ i riječ bijaše od Boga i riječ bijaše Bog”.). pa je i sam primjetio kako se mjerenja mogu izvoditi samo tokom hladnog perioda godine. Dokaz ovog kretanja je uglovno udaljavanje onih zvezda. Pošto je preuzeta iz sanskrita riječ Etar znači „sveprožimajući prostor' ili „anima mundi‟. da je vrlo lako moguće da je zvijezda Vega (sazvjeţĎe Lira) jak generator torzijskih valova te Sunce cijeli svoj sistem povuče k njoj. Harmonija je muzika-najprirodniji izraz matematičkih zakona. Sasvim prirodno i još logično. prema kojima se kreće Zemlja sa Suncem. dok polje nulte tačke kvantna fizika npr. ne samo da je čujete u sebi. To su priče svake Duše koja je ţivjela u našem svijetu-zapisi holografskih torzijskih polja pojedinaca uknjiţena u veći hologram grupa (nacija npr. zrači torzijske valove. pa nam je jasno da se radi o onome što je još Karl Gustav Jung nazvao „kolektivnom sviješću‟. Indijski mistik Ošo (Osho-Bhagwan Shree Rajneesh.1931-1990). U zvuku čujete je. energetski nabijen prostor kroz propusnu elektron. sjajenje i sl. Kad je jednom upoznate. a to se prepliće sa hologramom čovječanstva. i ono što su stari Grci znali o muzici prirodno se odrţavalo u doţivljaju logosa. Na tom principu mogao bi se stvoriti antigravitacioni motor”. vaš je um pun nje. opnu sabija energiju koja joj daje masu. Mišljenja smo lično. brzinom od 20 km u sek. Ta je radijacija znantno jača blizu polova i rotacijom ih rasprostire po ostatku planete. „akaša hronike„ kao knjige ţivota. nego i izvan sebe. koji se mogu percipirati čulima. Sunce je najveći generator torzijskih valova širom Sunčevog sistema. I polje nulte tačke sa etrom. svake godine u jednom trenutku. napisao je: “U njega su uključene sve razine postojanja. ali pitanje je koliku bi realnu masu imalo u momentu mirovanja. Teslin Svjetlosni etar (luminoferozni) sastoji se od Prostora i Svetlosti. predstavlja samo razliku u načinu opisivanja tih polja. Kozirevi eksperimenti su zavisili od geografske lokacije. Muzika je harmonija. O tome govori sva tradicija starog Istoka. sanskritska riječ i znači radijacija. Oni padaju natrag iz stanja pobuĎenosti u svoja temeljna energetska stanja. kroz tzv. jer oba i sl. samo opisuju energiju koja je u Svemiru. U nekim astronomskim knjigama s polovine 70-ih godina prethodnog vijeka piše: “Sunce vuče Zemlju i ostale planete kroz prostor naše galaksije brzinom od oko 20 km/sek u pravcu zvezde Vege u sazveţĎu Lire. radi se o jednom bukvalno skladištu informacija kojima su imaju pristup svi veliki vidovnjaci čovječanstva kroz istoriju. vaše tijelo je puno nje. i zato je sinonim za etar. Kad se zaustavi „višak„ izlazi i energija je opet konstantna… zamislimo titrajuću česticu u magnetskom polju dva magneta. Nije da je samo duša puna glazbe: jednom kad čujete unutarnju glazbu. ²´ Naša planeta Zemlja takoĎe. kroz kojeg se boţanske misli manifestuju u Materiji i konstituiše Dušu i Duh. U ptičijem pjevu čujete je.. Akaša je takoĎe. On po Fridrihu Mesmeru proizvodi „mesmeričke‟ i „magnetičke‟ operacije prirode. dok se dijametralno suprotne zvezde uglavno pribliţavaju jedna drugoj…”²µ Treba imati na umu da torzijski valovi teku u svaku i iz svake fizikalne materije. kako smo vidjeli iz prvod dijela. vaše srce je puno nje.smo u vodi. nosi naziv i kao Akaša. u valovima što udaraju u stijene čujete je. Je li ona privučena ili odbijena ili titra u ravnoteţnom poloţaju dviju izbalansiranih sila.” ²¶ Ono što zovemo „zvučnim etrom‟.

takoĎe poništavaju elektromagnetske komponente elektromagnetskih valova. (kao što je Uri Geler demonstrirao a naučna detaljna ispitivanja potvrdila da se ne radi o prevarantu). uticaj na materiju. čisto predavanje i uzimanje energije virtualnih fotona jeste ono što stvara polje nulte tačke.Subatomske čestice posuĎuju energiju virtualnih atoma iz polja nulte tačke i gura ih u stanje više energije. spiralizovanje u nultu tačku mirovanja elektromagnetskog vorteksa kreira da se beskonačna energija akumulira zbog implozije valova u sve manje i manje valne duţine (što je kraća valna duţina to je veća energija sadrţana u spiralizirajućem valu). Po fizici Vintera. objašnjenje za „psiho kinezu‟. Od XX vijeka. nije ništa drugo do izobilje elektromagnetske energije virtualnih fotona sa svim frekvencijama domena elektromagnetskih frekvencija. naučnici u sluţbi vojske počeli su eksperimentisati sa ljudima takvih sposobnosti. generišu torzijske valove koji putuju superluminalnim brzinama sve do najudaljenijih krajeva Kosmosa. da kontra rotirajući Φ spiralni elektromagnetski valovi u implozijskoj fizici Daniela Vintera. Znači. Njihovi valovi mogu biti fizika onog što zovemo „telepatijom‟. Zato je Kozirev i preko torzijskih valova smatrao da misli i osjećaji naši. vakum. Analogiju imamo u tornadu koji akumulira energiju i fokusira je u tačku-u oku tornada u kojem se prirodno ucrta pentagram ili nekad heksagram (elektromagnetski vrtlog ili vortex akumulira energiju u svojoj tački mirovanja). Svi su atomi u svojoj osnovi generatori torzijskih valova. naročito od druge polovine vijeka. Poznato je npr. koji se spiralizuju u atomskom jezgru. a “prazan prostor”. 46 . sposobnosti za fizikalno mijenjanje fizikalnih objekata u savijanju ţice i sl. Rezultat iz toga su torzijski valovi.

Proizvodnjom zvuka mi nuţno pokrećemo svjetlost. što bi samo pokrenulo zgušnjavanje materije iz elektromagnetskih polja. Uragani na primjer. da nestane. koji glasi: “sve što je gore jednako je onom dolje. onda bi bilo koje telo ohlaĎeno do apsolutne nule nestalo. Hologramski tip svemira naučno je jednak hermetičkom principu. koje nazivamo gravitacijom. oni se imploduju i formiraju fraktalne atraktore. pa je tako akustika svodiva na elektromagnetiku. a u stvarnosti iz primarne. Ali. te na taj način omogućava protok energije etra (čije je osnovno svojstvo vibriranje) u našu grubo fizikalnu dimenziju. kada se njihove valne duţine uklapaju u Fibonacijev niz Zlatne sredine. tj. i obratno” (makrosvemir i mikrosvemir). Tesla je imao isti pogled i putem dubljih eksperimenata proširio etarsku fiziku. Abramović. neshvatljivo razreĎene supstance koja proţima sav prostor. Smatrao je da kada se izgubi unutrašnji električni naboj. etra. etar mrvi materiju u sebi. a moguće je i obrnuto ukoliko se poznaju i primjene svi matematički zakoni etarske sinteze. Jasno je da čim svjetlo opet dotakne atome razbacane kroz prostor. kategorija 4 i 5. ali moţemo slobodno reći i naučnika. 47 . a da je oko million puta gušći i čvršći od čelika.²· Tajanstvenu dubinu spirale. Energija etra u formi torzijskih valova kreira stojne valove. otvaraju meĎudimenzionalni prolaz ka višim. sjetimo se. već fizička istina. Na taj način su. Valne duţine planeta i zvijezda su ogromne u poreĎenju sa valnom duţinom atoma. I on bi mogao uciniti po svojoj volji da se sva opipljiva i teška materija vrati u svoj primarni oblik. još jedna dubina značenja Tesline spirale. ²¸ ''… Ako teorija Lorda Kelvina o graĎi materije nije samo lepa zamisao.. jer su sve atomske i molekularne vibracije razmjene emisija kvantnog zračenja.. izgubi se u svemiru. Čovek bi tada posedovao moć nalik boţanskoj jer bi mogao da stvara bilo koju vrstu materije iz ničega. On je to dao u petom dijelu „Spiralni putevi Gospodnji‟ u knjizi “Astrološki i hermetički spisi” (hermetički dio). implodirajućim elektromagnetskim valovima povezane sve panete i zvijezde u medijumu. ponovo otpočinje proces. i smatrao takoĎe da materija nastaje iz primarne supstance koja proţima Univerzum-da taj proces neprestano teče. poreĎujući ga sa odvijanjem i navijanjem sata. čuvenog Mila Dupora. iščezlo u prividno ništavilo. odnosno stvorilo bi ono što znamo kao Materija. imamo savršeno studiozno prirodno-naučno uraĎeno kod astrologa.Dakle. Još je i Kili smatrao da je etar na najvišem energetskom potencijalu naspram mase i materije. pored one koju je objavio dr. u radu “Okultni smisao Tesline spirale”.

nepokretan. Tako bi se u beskrajnim dubinama vasione mogao odvijati večni proces razaranja i ponovnog pojavljivanja materije. uzroku i posledici. Šta bi sledilo? Telo bi se ohladilo i kondenzovalo. poništen. čudesno razreĎene. Sledeći spekulacije jednog od velikih predstavnika moderne nauke. Abramović u radu “Etarska fizika i relativizam”. I onda. čini se da bi bio da izvedemo upravo taj eksperiment – da učinimo da materija nestane – što bi bilo moguće samo pod pretpostavkom da je Lord Kelvinov pogled na sastav tela fizička činjenica. Neka se vrtlozi ponovo obrazuju.. gde nema zračenja bilo koje vrste. Tesla nastavlja o etru‟: ”Zamislite grudvicu nekog materijala kao što je meteor. koji je sastavljen od malenih kovitla etera. i potrudite se da razmislite šta bi čovek mogao da uradi. Ali. a kondenzacija bi bila združena sa gubitkom kretanja. fluid koji bi se izgubio u neograničenom moru etra.. sem totalne dekompozicije kovitlaca ili atoma. koje su na sanskritu bile iznete u drevnoj Hindu filosofiji. Primarna asupstanca. Poslednji stadijum kondenzacije. mogao bi biti kao takav. i najzad se potpuno zaustavio.. kao i o sastavu i istoriji svemira. već postati i tačne naučne i fizičke istine''. etar... uključivao bi prestanak svakog kretanja. onda sva izrazita svojstva tela predstavljaju puki rezultat vibracionih perioda. Kovitlaci etera bi se prekinuli.'' „Obrazlaţući dalje svoju viziju „roĎenja i smrti materije'. kao što su Sunčevi zraci ili zraci sa neke zvezde. I zamislite ovo telo projektovano u beskrajne dubine prostora.Ma koliko nemogućim bi takav rezultat mogao da izgleda.²¹ 48 . on nije nuţno protivrečan prihvaćenoj doktrini o neuništivosti materije. brzine ili načina ureĎenja ovih vrtloga. nema svetlosti. fluidne supstance. gde vlada minimum temperature. sastavljena od kovitlaca. a ne postoji uopšte nikakvo kretanje.. u Vedama. Kovitlaci jednakih perioda vibracija koje traţe jedna drugu. u svojoj ingenioznoj hipotezi o nastanku Elemenata.. Na njegovo nareĎenje svetovi bi nestajali i svetovi bi se raĎali. veličine. ili agregat vrtloga ovog tananog fluida. bila ponovo obrazovana. ili vrtloga sveprožimajuće. sada mogu biti ne samo neodreĎeni i nejasni izrazi zakona i pojava koje nam predlaţu vizionari. tj. verujem da ne grešim. sakupljajući se u grupe poput pojedinaca sličnih ukusa i naklonosti u gusto naseljenom gradu. sastavljen od ove primarne supstance. citira Teslu dr.. neka sad deo ovog fluida bude ponovo pokrenut od bilo kog agensa. gde bi ukupna količina energije kretanja u skladu sa zakonom očuvanja energije bila zauvek integralno sačuvana. ali atom ili molekul. Zamislite proces hladjenja učinjen samodejstvenim. duboko smo impresionirani mogućnošću da izvesne ideje o materiji i sili. Ako je činjenica da je sva teška materija . Kruksa. vibriraju i nagomilavaju se na način koji je predložio Ser Vilijam Kruks. ako bi ikada bio dostignut. u oblast u kojoj nema toplote. steknu velike brzine. Teorijski. jer predstavlja vrtlog. ne bi naravno nikada mogla biti uništena. meteor bi nestao i preostao bi samo njegov sporo krećući. nestanka onoga što u uobičajenom značenju reči nazivamo materijom? Jedini način da dokaţemo da je sav materijalni svet. na taj način bi materija kao što je uobičajeno zamišljamo. šta drugo bi moglo uslediti nakon hlaĎenja i prestanka kretanja.

49 . Pošto je tzv. On je savršena forma toka u prirodi za kreiranje naizgled odvojenih entiteta u etru bez forme. a da nisu imali nikakvu naučnu podlogu osim jedino svoju vidovitost. u kojem su objasnili unutrašnju strukturu vodonika i kiseonika. Te torusu slične forme tokova. Govorili su kako je atom oblikovan iz etra korišćenjem Anua kao forme tog konstantnog toka. godine dva vidovnjaka. U valnoj strukturi materije. i kako se danas najčešće poredi sa prstenastim oblikom. onda lako moţemo na taj način pojmiti nastajanje materije iz etra.1895. Leadbeter i Besant nazvali su „Anu‟. objavili su jedan vrlo zanimljiv članak pod nazivom “Okultna hemija”. materija jeste samo mustra interferencije valova. imajući samo neku vrstu umne labaratorije. Dovoljno je stabilnog trajanja. da bi nastala rupa kao na jabuci. Čarls Leadbeter i Ani Besant. Torus nastaje rotiranjem mustre Geneze za 360 stepeni. ali bez naučne podloge. i kao kugla uvija se unutra na vrhu i dnu. Dakle. torus vrlo vaţna trodimenzionalna forma materije u novoj nauci etra. koju smo prikazali. ova dva imena oslikali su torusne oblike kao gradbene blokove atoma. Formira se kada dva etar-vorteksa zdruţe svoje kanale (protoke).

Platon navodi da su svete mjere proučavali svi koji su postojali sveštenici ili praktikovali bilo koju vještinu s jakim uticajem na društvo. Čim se torusi organizuju unutar Platonovih krutina. Time je torus zapravo minijaturna crna rupa i samo privlači u sebe svjetlo kreirajući tako gravitaciju. kako Platon kaţe. kojih ima različitih tipova u atomskoj strukturi. Ono što nazivamo gravitacijom dakle. Jesu li se svete mjere odnosile specifično ili uopšteno prema Zlatnom rezu. pozivajući se na Egipat 50 . dok 5 uklopljenih parova vorteksa u dodekahedronu odgovara d ljusci. Zato čestica koja stvara jezgro sedam ugnjeţdenih parova vrtloga u Platonovom ikozahedronu. koja ide iz etra zauzimajući geometrijske oblike iz energije bez forme. 10 i 14 elektrona. jedina mogućnost kontinuiteta te forme ne-destruktivne interferencije valova jeste da se torusi usklade geometrijama Platonovih krutih tijela. Danas su im imena s. Kada se torusi uklope ili ugnjeţde za formiranje ljuski elektrona atoma. No. tako bi onda porijeklo riječi fizika moglo biti od physical te bi onda ona kao nauka bila čista studija Φ ciklusa. Drugom knjigom “Zakona”. ne znamo još uvijek sa potpunom sigurnošću. uklopljena 3 para vorteksa u kocki odgovara p ljusci. Materija je stabilna forma mustre toka. Apsolutno svaki par vrtloga u torusu korespondira sa 2 elektrona. a kugla koja opisuje kruţenje elektrona naziva se elektronskom ljuskom. kroz njihovo su se proučavanje rane civilizacije odrţavale stabilnima i neiskvarenima hiljadama godina. ugnjeţdeni unutar atoma prema simetrijama Platonovih krutih tijela. p. Kada se pojavi fraktalna mustra nestaje u nultoj tačci atomskog jezgra. koja ima 6 elektrona. samo je implozija elektromagnetskih valova u sve kraće i kraće valne duţine. Sva materija u Svemiru na taj način se odrţava. koja ima 10 elektrona. rekurzivne ili fraktalne mustre. onda svi valovi idu u centar atoma. U jednom razgovoru opisuje kako su filozofi iz Atene govorili o uticaju koji muzika i ples imaju na narav mladih ljudi. Elektron unutar atoma kruţi u putanji oko jezgra i to na fiksnoj udaljenosti od jezgra. odgovara ljusci f s 14 elektrona. One sadrţe 2. d i f ljuska. Tada se kreiraju ponavljajuće.ulaznih i izlaznih. Ovakve mustre ne oblikuju samo ljuske elektrona već i jezgro. 6. maksimalno. Kada su oni uklopljeni. a korespondencija ide sljedećim nizom: 1 par vrtloga formira 1 torus i odgovara ljusci s 2 elektrona. Kako su Φ ciklusi. jer se radi o meĎusobnoj zavisnosti čestičnih valova. ciklusi harmonijskih valova koji slijede Zlatni rez. Na taj način se kreira iluzija razdvojenih elektronskih čestica u elektronskim ljuskama. dobija se ekvivalent elektronske ljuske.

od 1. očuvalo veliko znanje o Zlatnom rezu. S druge strane. takoĎe. mogu se stvoriti i suprotne forme jedna iz druge. u dijelu „Nastajanje mase iz prostora‟  prostor dijeli se isključivo po Kontinualnoj proporciji / Zlatnom preseku. mogu se još u savršeno ugnjeţĎivati (slika 6. daju oktahedron. tada se formiraju stojni valovi. kreira se fraktal. Takav primjer udvojenih formi imamo u primjeru kocke i oktahedrona. Zatim one mogu i da se udvoje. u kome rezonantni fotoni grade Materiju. identični su drugim unutar iste forme. prema slici: Etarski medijum je u svim pravcima beskonačan. tj. U Platonovim krutinama nastaju sve manje i manje forme tijela. Ikozahedron i dodekahedron su udvojenici. Osim što se savršeno uklapaju jedno unutar drugih. Njegova kruta tijela imaju vrlo značajne karakteristike. Kako ih površina kugle obuhvata. ali i neke dodatne koje su polupravilne a koje je opisao Pitagora. Prva karakteristika je da se savršeno sva uklapaju unutar kugle. Kamenje je pronaĎeno u Engleskoj i ono što je interesantno jeste da je pripadalo neolitskoj epohi. a danas npr. asinhroni djelovi etra jesu Prostor. Abramovića.e. vrhovi krutih tijela nalaze se na površini. Inače. nov. jer nastaju rezonantnom sintezom fotona po istim principima po kojima se i sami fotoni osamostaljuju kao posebni entiteti u etru. zagovarali veoma strogo odreĎeni zakoni i u IV vijeku prije n. Čim se val koji dolazi iz centra.10. MeĎutim. djelovi struktuiranog etra mogu biti sinhroni. Isti proces vaţi i za obratan slučaj-kocke iz oktahedrona. profesora dr. imajmo na umu i da je sam Platon spomenuo da je to znanje došlo od čuvenog prakontinenta Atlantide. površina ili lica i krajevi. postoje i “dokazi”. Dakle. Prema predavanju ³¹ sa Lomonosov Univerziteta u Moskvi. Svih pet Platonovih krutih tijela isklesanih od kamena nalaze se u muzeju u Oksfordu i datacija im je oko hiljadu godina prije Platona. a imajmo na umu da je Platon u “Timeju” upravo spomenuo kako su kruta tijela osnovne forme koje konstruišu materiju. odnosno punktualne).r (radius). 2011. Sam sebe za udvojenika ima tetrahedron. protona i neutron. U rezonantnom dolazi do kondenzovanja subatomskih čestica poput elektrona. što samo pokazuje da su krutine ekstremno simetrične. odnosno rezonantni. sretne sa reflektiranim valom od površine kugle. U Platonovim formama tijelima svaka crta. Središta stranica ili lica kocke povezana svim linijama izmeĎu tih središta. koji prema sfernom zakonu usijeca sferne djelove u kontinuum (djelove čije su površine diskontinualne.). koja je npr. Radi se o angularnom momentu vrtloţne energije etra. masa je inercija kreirana od vorteksa etra. 51 . prema njemu. geometrijski oblik koji vaţi za pokrećanje nuklearne reakcije u bombi. i asinhroni. Karakteristika mu je . Stvaranjem sve manjih i manjih savršeno ugnjeţĎenih krutina jedan unutar drugog. ³⁰ Ono što materiji daje masu jesu mehanička svojstva.gdje su se.

repetitivnu geometrijsku mustru. Interesantni su za sličan slučaj i stari simboli Drvo ţivota i Cvijet ţivota, jer se Drvo ţivota moţe nadslojiti na Cvijet ţivota, i savršeno su usklaĎeni.

Drvo ţivota uopšteno, pa čak i ono iz jevrejske Kabale, samo je ekstrakcija iz Cvijeta ţivota, ostavljajući niz kugli bez interesa. Savršeno nadslojavanje s mustrom Geneze, pokazuje geometrijsku ljepotu simetrije uključenu u svim sličnim simbolima, što znači da sve mustre evoluiraju progresijom iz mustre Geneze. TakoĎe, mnogo puta u Bibliji pominje se Drvo ţivota uz Drvo znanja dobrog i zla u središtu Rajskog vrta. To samo pokazuje da su pradavne tradicije smatrale geometrijske mustre vrlo vaţnim, te su se očuvale u mističnim ezoteričnim naukama. Markirano crvenom bojom da bi se razlikovalo od mustre (slika 6.12.Voće ţivota), Voće ţivota podsjeća nas da je ono što vidimo u stvari trodimenzionalna slika kugli i naziva se ţenskom formom. Muški komplement moţe se konstruisati ako se koriste ravne crte za povezivanje svih centara svih kugli, dobijajući na kraju Metatron kocku. Ona je vrlo vaţna pošto sadrţi krute geometrijske forme, koje dolaze u fokus nove fizike etra. I Platon je opisao te forme koje nalazimo u Metatron kocki. Zato se i zovu kruta tijela, i zapravo mogu naći dva puta u Metatronu. Manje verzije krutina se ponavljaju u unutarnjih sedam kugli (slika 6.12. Kocka u Metatron kocki) zelene kugle vrhovi kocke, a jedna je skrivena u pozadini od pogleda u tri dimenzije. Pojam „kosmička biblioteka‟ predstavlja pojam iz svetih znanja. To je energija koja je poluinteligentna i ispunjava cijelu zapreminu Kosmosa (za pojam čovjekove inteligencije ipak je visoko inteligentna) ali u koju su sve energije Kosmosa utkale svoja znanja. Ona predstavlja jednostavno jednu „kosmičku biblioteku‟ iz koje i prosvetljene osobe najčešće dobijaju svoja saznanja - a to je Akaša, po objašnjenima nekih ljudi. Poznato je i kao „akaša hronike‟, a djelo sa takvim nazivom imao je poznati intelektualac Rudolf Štajner. Na ovim prostorima postoji takoĎe donekle slična osoba ovoj dvojici vidovnjaka Leadbeteru Besantu, a radi se o iscjeljitelju i duhovnjaku dr. Ljubiši Stojanoviću, koji je u jednom svom seminaru pod nazivom “O Crnoj rupi i tački prosvetljenja”, prije nekoliko godina iznio pred svojim slušaocima i učenicima neke vrlo interesantne stvari za nauku. U seminaru je govorio da Crna rupa u svoju tačku skuplja svjetlost milionima godina od jake energije koju ima. I to tako sve dok ne doĎe do njene eksplozije. Dr. Stojanović je istakao i da „teorija Velikog praska nije tačna da je sve krenulo iz jedne tačke, tj.
52

dolazi do eksplozija zvijezda (što nauka dobro zna na primjeru Supernovih) ali od njih ne nastaje sve jer to je nemoguće, već neka nova zvijezda ili galaksija zavisno od osloboĎene energije‟.³² Ono što smo lično primjetili nakon svih fakata je da Crne rupe moraju imati i jaku gustinu etra, tako da kao po pitanju tornada i galaksija sve vibracije idu u jednu tačku–nultu tačku iluzornog mirovanja. Kako smo već istakli da je torus zapravo minijaturna crna rupa i samo privlači u sebe svjetlo kreirajući tako gravitaciju, postavljamo sada naučno pitanje za razmišljanje čitaoca: ako je torus minijaturna crna rupa koja privlači u sebe svjetlo kreirajući gravitaciju, zar ne bi onda crne rupe u kosmosu mogle biti poput gigantskih torusa koji privlače ka sebi svjetlo i stvaraju gravitaciju?! Po današnjoj implozijskoj fizici Vintera, vrteće polje elektromagnetske energije sprema inerciju (otpor kretanju). Što je više rotacije ili vrtnje, to je veća inercija. TakoĎe je i ovo demonstrirano eksperimentalno, vrtnjom ţiroskopa i zvrka. Ako organizujemo vorteks spin polja elektromagnetske energije u organizacijske mustre čuvenih Platonovih krutih tijela, koje nazivamo atomom, onda lako moţemo shvatiti dva postulata: da je materija gusta forma akumulirane energije, i da materija ima svojstva inercije koja daje masu. Inače, Daniel Vinter se drţi ideje pomenuta dva vidovnjaka i podrţava je. On je spojio oblik njihove vizije torusa sa Platonovim krutim tijelima za konstruisanje atoma, tako da smatra da etar kreira vrtloge (vortekse) ili mala tornada kruţne spiralne energije širom Svemira. Zato su vrtlozi u etru poput malih vrtloga u rijeci.

I Vinter smatra da je cijeli Svemir kreiran iz jedne nematerijalne supstancije-etra, kao vrsta supravodljivog fluida, koji jednako teče kroz sve fizikalne objekte kao ekstremno gust ali i medijum bez trenja. Smatra da je najbolje poreĎenje s njim suprovodljivo stanje helijuma, jer kada se on ohladi na temperaturi ispod 2 stupnja Kalvina, postaje supertečan. To znači da se objekti mogu kretati kroz tu tekućinu bez ikakvog otpora. A da vidimo kako je došlo do te spoznaje: u vakuumu ne postoje sile ili stvari koje bi mogle da ponište, pa čak i razblaţe talase. Inače, vakuum se smatra medijumom bez trenja, a to znači da se talasi i objekti kreću bez otpora i u odsustvu suprotnih sila mogli bi da se kreću zauvjek. Iz toga proizilazi da je vakuum stvarno medijum bez trenja, te bi talasi sjećanja širom Svemira mogli biti vječni. No, pitanje se postavlja da li bi bilo koji medijum zaista mogao biti bez trenja? I odgovor je upravo u superohlaĎenom helijumu, jer je on potpuno bez trenja. Upravo je to još 1911. godine otkrio fizičar Ones Kamerling (Onnes Kammerlingh), koji je uzeo helijum (koji je u normalnom gasovitom stanju) i
53

ohladio ga postepeno, stepen po stepen, sve dok se nije pribliţio apsolutnoj nuli po Kelvinovoj skali. Čim je temperature helijuma dosegla 4,2 kelvina, došlo je do dramatične promjene – helijum je izgubio svoja gasovita svojstva, postajući tečan. Pod istim pritiskom i u isto vrijeme, postao je 800 puta gušći. Hladeći dalje ovu supergustu helijumsku tečnost, na 2,17 Kelvina, dogodila se još jedna vaţna promjena. Bilo je to pretvaranje tečnog helijuma u superfluid. Iako je supergust, superohlaĎeni helijum ne pruţa otpor objektima koji prolaze kroz njega. Teče bez otpora kroz pukotine i aparature tako male, da ništa drugo, pa čak uključujući ni mnogo reĎi gas, ne moţe da prodre kroz njih, makar ne bez vidljivog trenja. Tako da imamo dobru analogiju u superprovodljivom helijumu, za supergusti a istovremeno nefrikcioni, kosmički vakuum. Na to se nadovezuju proračuni Dţona Vilera (John Wheeler), da je energetska gustina vakuuma 10¹´ erg po kubnom centimetru. To znači da je ogromna količina, koja je daleko veća od energije vezane za sve materijalne čestice (koje imaju masu) u čitavom Univerzumu. Vakuum je u supergust i superprovodan , i u mnogo čemu sličan helijumu kada se naĎe blizu apsolutne nule, i zato moţda jeste zapanjujući medijum, ali nipošto nije neprirodan jer je sve u Univerzumu uronjeno u supergusti a superprovodljivi kosmički vakuum. Apsolutno sve stvari proizvode talase koji izmještaju vakuum iz njegovog “osnovnog stanja”. To znači da stvaraju vrtloge, koji “ekscituju” vakuum. Ako poveţemo sa naukom Kozireva, onda nam je jasno da se ovi torzioni talasi šire u vakuumu i interferiraju. Torzioni talasi stvaraju interferencijske slike, jer integrišu u sebe informacije koje pojedinačni vrtlozi nose, a kako se vrtlozi pojedinačnih stvari sjedinjavaju, onda se informacije koje oni nose ne poništavaju. To je odgovor zašto se talasi superponiraju jedan na drugi, što je objašnjeno i u knjizi Lasloa. Inače, superponirani talasi se, u izvjesnom smislu naravno, nalaze svugdje u vakuumu, i to je prosto prirodan fenomen poznat i u obliku holograma. Hologramski snimak, kojeg stvaraju interferencijske slike dva svjetlosna zraka, nema poklapanja “jedan na jedan”, izmeĎu tačaka na površini objekta koji se snima, i tačaka u samom snimku, jer hologrami nose informacije u rasejanoj formi. Znači, sve informacije sačinjavaju hologram, i one su prisutne u svakom njegovom dijelu. One tačke koje sačinjavaju snimak površine objekta, prisutne su kroz čitavu interferencijsku sliku snimljenu na fotografskoj ploči, te time kao rezultat imamo da kada se bilo koji dio te ploče osvjetli, pojavljuje se puna slika objekta (iako ona moţe biti manje jasna naspram slike koja bi rezultirala iz osvjetljavanja čitave ploče). Dakle, superponirane vakuumske interferencijske slike su prirodni “hologrami”. One znači nose rasijanu informaciju o svim česticama, ali takoĎe i o svim skupinama čestica-duţ čitavog prostora i vremena. Logična hipoteza iz ovoga, po Laslou, bila bi da kvantni vakuum generiše holografsko polje, koje predstavlja sjećanje Univerzuma. Postoji vjerovatnoća da kvantni vakuum prenosi svjetlost, energiju, pritisak i zvuk, pa bi on mogao vrlo lako biti ne samo supergusto more energije, već i more informacije. Osnovno pitanje za savremenu fiziku, i mogući ključ nove paradigme jeste: kako bi kvantni vakuum mogao prenositi “istorijsko iskustvo materije”?! Teorija o ovome koja obećava jeste naročiti rad ruskih fizičara Šipova i Akimova i njihovih saradnika na radu Kozirevih torzionih talasa, na kojoj su dalje radili i naučnici u Evropi i Americi. Prema ovim ruskim fizičarima, torzioni talasi povezuju Univerzum u grupnoj brzini reda veličine 10¹ c – jedna milijarda puta brzina svjetlosti. To povezivanje moţe da uključuje više od poznatih oblika energije, uključujući i informaciju. Čestice imaju kvantno svojstvo poznato kao “spin”, ali i magnetni efekat pošto posjeduju specifični magnetni moment, jer se magnetni impuls registruje u vakuumu u obliku sitnih vrtloga (poput vrtloga u vodi). Vakuum-bazirani vrtlozi imaju jezgro oko koga kruţe ostali
54

elementi, kao npr. molekuli H₂O u slučaju vode. Teoretičar Laszlo Gazdag iz MaĎarske, pokazao je kako sitni vrtlozi nose informaciju na sličan način kao što to rade magnetni impulsi na kompjuterskom disku. Inače, vrlo vaţno znati za novu naučnu paradigmu, jeste da se informacija koju dati vrtlog nosi, podudara s magnetnim momentom čestice koja ga je stvorila. Znači to je informacija o stanju čestice. Tako sitne rotirajuće strukture putuju kroz vakuum. One komuniciraju, tj. meĎusobno djeluju jedna na drugu, i kada se dva ili više torzionih talasa sretnu, one formiraju interferencijsku sliku, koja integriše elemente informacija o česticama koje su ih stvorile – znači da ta interferencijska slika nosi informacije o čitavom skupu čestica. Vrtlozi biljeţe informacije o stanju čestica koje su ih stvorile. Njihova interferencijska slika biljeţi informacije o skupu čestica od kojih su vrtlozi interferirali, i to je taj način na koji vakuum ne samo biljeţi već i nosi informacije o atomima, molekulima, makromolekulima, zatim ćelijama, organizmima, populacijama i ekologijama organizama. Što se tiče ograničenja, ne postoji vidljivo ograničenje informacija, koje interferirajući vakuumski torzioni talasi mogu da sačuvaju i prenesu – mogli bi, smatraju, nositi informacije o stanju “čitavog” Univerzuma, jer su čestice povezane vakuumom na isti način kao što su stvaranjem i primanjem talasa povezani objekti u moru. Vorteksi, vrtlozi ili tornadi su u tekućini sličnoj etru. Oni su gradbeni blokovi materije, a kako je etar neka vrsta tekućine onda slijedi fizikalni zakon hidrodinamike. Nauka nikad nije objasnila zašto atom ima brojeve elektrona 2, 6, 10 i 14 u elektronskim oblacima, odnosno u orbitalnim ljuskama oko jezgra. Vinter to objašnjava na osnovu periodnog sistema i geometrijskih svojstava Platonovih krutina. To daje objašnjenje zašto se elektroni ne razbiju padom u jezgru i kako se njihova zračena energija obnavlja, tako da elektroni nisu čestice koje kruţe oko jezgra, već samo mustre stojnih valova koji se nalaze na diskretnoj udaljenosti od njega. Onaj ko vječito obnavlja te stojne valove jeste ETAR, smatra Vinter, kao i nekada Tesla.

Inače, oblik torusa moţemo gledati kao formu koja se savršeno moţe opisati skupom Φ spirala. Φ spirale su samo serije čistih sinusnih valova, jer se svaki kompleksni valni oblik moţe kreirati od zbroja svih jednostavnijih čistih sinusnih valova različitih frekvencija i amplitude. Takav bi se princip nazvao Fourierovim. Dalje, sve ovakve spirale iz serije harmonike s valnim duţinama u čistom skladu sa Zlatnim rezom, a kada ove spirale kruţe
55

razvio je opštu teoriju sastava etra i nazvao je sub-kvantna kinetika. nastajanje novih zvijezda ili galaksija nakon eksplozija drugih. u normalnim slučajevima. po kojem nakon Praska Svemir više ne dozvoljava kreiranje energije i materije iz istog ništavila. Nikada nisu uzeli u obzir pitanje mogućeg djelimičnog apsorbovanja svjetla meĎugalatičkom materijom. specijalno tokom Velikog praska. zakona sila prirode iz potpunog ništavila. uključujući i čuveni “crveni pomak” kojeg današnji kosmolozi drţe kao “dokaz” da se naš svemir “širi kontinuirano od Velikog praksa”. Paul La Violete (Paul La Violette).³³ koji se mogu skalirati u bilo koju veličinu ali omjer ostaje konstantan zbog ravnoteţe. ono što se danas naziva Velikim praskom imamo u malim sistemima. Ovaj naučnik vjeruje kao i neki drugi alternativci. Transmutacijski model etra La Violetea podsjeća na transmutaciju kineskih energija Jin i 56 . kao jedan rezultat kontinuiranog procesa kreiranja materije i energije iz pretpostavljenog prostora četvrte dimenzije zvane etar-kreacija koja nikada nije prestala i samo se nastavlja dalje i dalje. godina. Atom je čista elektromagnetska energija. koji mutiraju i to kontinuirano iz jednog stanja u drugo i onda natrag. Isto tako. što i sam kaţe La Violete. Svojom knjigom “Geneza svemira”. a ne zatvoreni sistem. tj. te je to ono što nazivamo fraktalima. obrazloţio je još mnogo više problema u vezi sa teorijom Velikog praska. ali ni sa Drugim zakonom termodinamike po kojem fizika diktira postupno raspadanje reda i organizacije Svemira nakon Praska ponovo u potpuni haos. Mustre koje se ponavljaju oko Platonovih krutina uklapaju se jedna u drugi. jer ne pati od moderne teorije Velikog praska. dva različita eterona (isti naziv kao čestice astronoma Sia). smatra Vinter. La Violete je svoju teoriju testirao u simulacionom modelu zvanom Bruselator. Stvarna reakcija etra koristila je samo nekoliko njegovih prelaznih stanja. dok pod kritičnim uslovima transmutacije etra kao i valovi lovaca i lovine mogu postati samoorganizujuća valna mustra stabilne forme a valne mustre će postati vidljive u našem fizikalnom svijetu kao svjetlo. Tako da taj proces neprestano teče. a kada ono „lovi svoj rep‟ oko površine torusa to zovemo Materijomkao prastari simbol zmije koja grize svoj rep. kao elektromagnetska energija. dr. da je kosmologija dalekih predaka bolja alternativa. On jednostavno ne vjeruje da su svi zakoni mogli biti isključeni samo za djelić sekunde. La Violete je zaključio da bi na sličan način etar mogao proizvoditi valne mustre iz dva stanja etra. Iz posmatranja na primjeru valnih oscilacija iz Mendelove biološke nauke varijacija. i oba su valne duţine u Zlatnom nizu. što i jeste. Njegov najveći argument je Svemir kao otvoreni. mogu spontano nastati samoorganizovane oscilacije. Elektromagnetska energija u ravnoj crti je Svjetlo. ali nikako nastajanje Svemira. energije. Opšte je poznato da nikada kosmolozi nisu objasnili alternativno pitanje kako to bez “nepostojanja” medijuma svjetlo putuje preko milijardi sv. bez suprotstavljanja zakonima Termodinamike. Sve je stvar samoorganizovanja. uključujući i teoriju Velikog praska i raĎanje cijele materije. odrţavajući ravnoteţu. Zato fraktalne mustre koje oblikuju atom. i na isti način bi se mogla formirati stabilna materije od elektromagnetske energije kao forma valne interferencije. a što smo već obrazloţili. Rezultat interferencije su kreirana dva dodatna vala. što bi bio uzrok gubitka energije a povećanja talasne duţine. Koristio je dva eteron stanja (X i Y) za dokazivanje kako pod kritičkim uslovima. Davni kosmolozi tvrdili su da je Svemir evoluirao milijardama godina.oko torusa one se susrijeću i prosto interferiraju. To je univerzalni princip! Još jedan od modernih etarskih naučnika. i to s pravom. oblikuju i naše planete i zvijezde i sve u cijelom Svemiru. Zato je širom Svemira moguće primati energiju i materiju iz etra kao četvrte dimenzije. Etar zadrţava svoje stanje ravnoteţe zbog drugog zakona Termodinamike. La Violete se ne slaţe sa Prvim zakonom termodinamike. On se ne slaţe sa mnogim aspektima moderne fizike.

i čim je mjehur tačno centriran u boci. Ono što materiji daje masu jesu mehanička svojstva. dok neki drugi naučnici smatraju da ovo obilje energije dolazi upravo iz polja nulte tačke. Iako zavisan naučnik. počeo je ritmički implodirati i emitovati svjetlo. Eksperiment je potvrdio fenomen. To je vječni proces fizikalnih manifestacija. kako vibracije kreirane iz etra moraju biti organizovane u spiralnim formama za oblikovanje atoma i „simpatetička vibratorna fizika‟ je skrivena moć harmonije Sveprirode. nakon svega ovog. kojeg nazivaju Toroidalnom jedinicom etra (TAU). Ti bljeskovi nose nekih skoro trillion puta veću koncentraciju energije. Pošto se napreduje sve više u razumijevanju načina stvarnog oblika materije iz etra.Jang. i to je dosta poznat eksperiment današnje fizike. bivaju pravi primjer kako bi isti 57 . Masa je angularni moment vrtložne energije etra. Stvar je u transformaciji zvučnih valova u svjetlosnu energiju. Istraţivao je i rad poznatog nacističkog naučnika Viktora Šaubergera (Viktor Schauberger). a kvantna dinamika spominje kako etar ima i mehanička i elektromagnetska svojstva. Postoji u prirodi jedan izuzetno čudan fenomen. vječiti spin vorteksa etra koji se odrţava za stabilnost cijele materije u Svemiru. iako je teorija relativnosti skoro pa teorija koja ne daje nikakav doprinos nauci uopšte. jasno nam je dakle. U centru je temperatura mjehura dosegla astronomskih 30 000 o C i pritisak je bio ogroman. tornado ili vorteks u etru. Patterson). kako je bilo problema s eksperimentom. jer se ţenska energija Jin transformiše u mušku Jang. integrirajući kvantnu mehaniku sa teorijom relativiteta i teorijom struna. Jedan inţinjer.opisuje materiju kao subatomski vrtlog. jer ga ni sama teorija ne sadrţi. MeĎutim. nego što je izvorne zvučne energije. Dakle. Svjetlo formira stojni val i vječno se obnavlja transmutacijama eterona. Robert Paterson (Robert A. Oni takoĎe smatraju da kombinacije kuglaste konfiguracije formiraju jezgro i elektronske ljuske atoma. sam se specijalizovao u vorteks tehnologiji. Šauberger je tokom Drugog svjetskog rata postigao rezultate u vorteks tehnologiji. La Violeteva sub-kvantna kinetika odlično opisuje kako etar proizvodi valove.³´ Paterson na osnovu implozijske fizike Danijela Vintera smatra da vrtlozi tornada i jakim magnitudama u centru. koje posmatramo kao svjetlo u našem Svemiru. počelo se razmišljati o primjeni sonofuzije (vrsta hladne fuzije) za kojom se teţi već dugo vremena. To je moć matematički ujednačenih oscilacija makro i mikrosvemira. No. koji je nazvan sonoluminiscencijom. ona je inercija kreirana od etarskih vrtloga. To svjetlo se emitiralo u ultrakratkim svjetlosnim bljeskovima. Moguća je kreacija kao rezultat cikličnih meĎusobnih transmutacija energija Jin i Jang. a uraĎen je tako što je mala staklena posuda napunjena vodom rezonira harmoničnim zvučnim valovima i to od 20 kHz iz zvučnika. Radi se o Davidu Tomsonu (David Thomson) i Dţimu Borasu (Jim Bourassa). i obratno. model ova dva naučnika je zasnovan na onom o čemu smo već pisali u ovom radu . Kinetika sub-kvanta daje bolju alternativu potrebnih ulaznih i izlaznih valova Volfove teorije. Nakon toga se mali vazdušni mjehur unio u centar kuglaste staklene boce. Ono čini sve ono što u konačnom posmatramo kao kvantne čestice materije. a ono što je vječiti spin vrtloga etra jeste Božja Sila ili G-sila. koji nezavisno jedan od drugog razvijaju model temeljen na etru. naročito etru. Postoji i jedan utemeljen Institut kvantne dinamike etra od strane dva naučnika.

Dr. Nakon toga je zavibrirao balon s frekvencijama iz muzičke skale sedam bijelih tipki klavira. Platonova kruta tijela iz “Timeja”) pokazale su se kao geometrijske mustre. korišćenjem elektroničkih krugova koji bi imitirali vorteks tehnologiju u dizajnu njegovog krila. Dakle. On pretpostavlja da bi se energija nulte tačke uspjela „pumpati‟. Zajednički odnos vibracija i geometrija do Zlatnog reza . Elektronički ekvivalent i svoje RAM implozijsko krilo.com). 1895-1983) prvi je otkrio postojanje odnosa izmeĎu muzičkih frekvencija i geometrijskih formi (Diatonske ljestvice).to je ono što je prirodni naučnik i doktor medicine Hans Dţeni (Hans Jenny. Suština misterije 'Svete geometrije' nije u samoj geometriji. Bukminster se koristio eksperimentima. *** I najzad do zaključka ključa misterija stvaranja. koja igra vaţnu ulogu u etarskoj fizici. i spajaju se kao muški i ţenski princip. Uočio je dva istostranična trougla. radi se o Svetoj geometriji. Na to ga je naročito potakla knjiga “Antigravitacijski priručnik”. Fuler Bukminster (Buckminster Fuller. formirajući Davidovu zvijezdu ili dva trougla tetrahedrona koje vidimo u zracima što dolaze do nas pri pogledu ka Suncu. testirajući vibracije stojnih valova sa sličnim sredstvima i sve krutine (atomi. Najzad do shvatanja Boga. 1904 – 1972) nazvao kimatika u svom istoimenom naučnom djelu. pa je koristio jedan balon u koji je uronio plavi pigment.mehanizam RAM implozijskog krila. onda moţemo reći da je zapravo geometrija etra sa svojom strukturom suština kreiranja materijalnog svijeta. 58 . autora Davida Člidresa (David Hatcher Chlidress). o pradavnom azijskom kipu iz Japana . jedan okrenut dolje a drugi gore. Zbog interferencije valova došlo je na površini do pojave dvodimenzionalnih aranţmana. mogli bi biti odgovor da je Dogu kip šematska predstava onog što on naziva elektrogravitacijski implozijski pogon (quantumgravitics. mogao imati svoj komplement u elektrodinamici ako se primjenjuje na energiju nulte tačke u vakumu prostora. temeljen na aerodinamici. već u vibracijama koje poprimaju geometrijske mustre! Kako je Svemir oblikovan iz samo jedne supstancije (koja se sama po sebi ne moţe oblikovati) do različitih pojava pojedinačnih materijalnih stvari kroz formu.Dogu kipom (star oko 10 hiljada godina).tripod. Hans Dţeni je nastavio sa ovakvim eksperimentima poslije Bukminstera.

ali oslanjajući se jedna na drugu i nikada nećete sići sa pravog puta. Pošto se obično obraĎuje najčuvenije djelo H. Pravi način njihovog sjedinjavanja je da se nikad ne pomešaju. piše Levi.. ali i poštuj Veru! A kada tvoje sumnje načine dubok jaz u svetlosti ovog sveta. jeste Bog.. Nauka potčinjava razum ljudi i stvari univerzalnom matematičkom razumu. „.. pet su zraka presjajne zvezde u čijem centru će nauka napisati reč ‟biće“ . Vera se za to ne zanima i celu oblast prepušta Nauci. a u kojem je naučno razraĎen elektromagnetizam i etar. Vera kao psihološka činjenica pripada kraljevstvu nauke. a nauka kao manifestacija boţanske svetlosti u ljudskom umu pripada kraljevstvu Vere. razum.Nauka proučava bitak u njegovim pojedinačnim manifestacijama.. tj. jer iako koriste iste reči ne govore istim jezikom. Tu koloidne čestice tako raspršene u tečnosti. čvorne tačke. ProviĎenje. vera sve povezuje sa univerzalnom i apsolutnom istinom. Bitak. Levi nastavlja: „. A taj apsolut u inteligenciji. vera ga pretpostavlja. s njom odbacuje i nadu i ljubav čije je postojanje i neophodnost očigledno Nauci. predmet Vere je nepoznato.. stvarnost...ako Nauka odbaci Veru. pravda. pomagati. Razum: ‟O Nauko. vera pretpostavlja jedan inteligentan i apsolutan razum koji stvara i prevazilazi matematiku. verovati znači još ne znate. makar privremeno.. vrhunski regulator oblika...“ ¹.. nauka moţe za njim tragati. mi ne ţelimo raditi isto i zato ćemo se osvrnuti malo na pomenuto djelo. ‟Ţivot nije konačno predodreĎen. kaţe nauka ‟on je višestruk i nepromenjiv u svojim oblicima. Relativno dokazuje postojanje apsolutnog. već nam je jasna veza nauke i religije kroz filozofiju elemenata stvaranja. odnosno prihvata a priori. ali ne zalaziti jedna drugoj u područje. bjeţe kada tečnost vibrira. razlikujući se jedna od druge. definicije Vere koje nije u stanju da kritikuje. kao i Veri. Ono što ih spaja jeste Razum iz analogije. kao celinu.Na fotografiji kimatičkog istraţivanja. Nauka traga za istinom o svemu. neka ga Vera ispuni! Idite zajedno.. Nauka i Vera stoga moraju priznati jedna drugu. ţivi ideal duha. meĎusobno se poštovati. jedinstven po suštini i nepromenjiv po Zakonu. kako je smatrao i Alfons Luj Konstant (Elifas Levi) u izuzetnom okultnom djelu XIX vijeka „Ključ misterija“. To čini tzv. pa je stoga prinuĎena da prihvati. Istina. istina. ‟Inteligencija je svuda‟.Znati znači više ne verovati.. razum i pravda predstavljaju osnov u izučavanjima nauke i osnovne teţnje vere. kaţe vera. DODATAK . zato što njime vlada izraz uzvišene mudrosti .. Vezu izmeĎu nauke i vere čini analogija. bijele linije koje su zakrivljene i one ravne predstavljaju mjesta gdje se vibracije poništavaju. ti onda tragaj... Predmet nauke je poznato.Pojam plastični medijum i neka druga razmišljanja i istraživanja o čovjeku i našem svijetu Iz svega ovog. A zatim. a geometrijska mustra jeste rezultat čiste valne interferencije... ‟Bitak je svuda‟. U njemu je sadrţana inteligencija koja oţivljava i preoblikuje materiju‟. IzmeĎu njih ne moţe biti kontradikcije. ali ga ne moţe definisati. MeĎutim. tačke „mirovanja‟-nulte tačke onog iluzornog mirovanja koje stvara zbir svih stalnih vibracija. Blavacke. podrţavati. ² 59 .

po Leviju. čineći da se ona rasprši ili saţme. svi ovi promjenljivi i čisto mehanički uticaji su još sloţeniji. a to su pozitivne jonske struje. U Teslinom članku “Kako kosmičke sile utiču na našu sudbinu“ imamo proračune svih promjena kojih čovjek nije svjestan a koje sigurno utiču.“ ³ Ţuta mrlja u oku je prijemnik i binarni detektor elektromagnetnih valova. Atmosfera vrši pritisak od 16 do 20 tona. moţda. Tada se stvara slika.. Npr. djelimično stalnu. iznosi po njemu preko 25 160 000 000 stopa-funti. 1893. jer je plastični medijum ogledalo “mašte i snova“. zbog Sunčevog sistema koji ide po Tesli ka Herkulu a danas ka sazvjeţĎu Lira. shodno barometarskim uslovima..¶ A kako to nije sve. To znači da neki nepoznati način energija izlazi i ulazi u tijelo automata u iznosu od oko 64 konjske snage. meĎutim. našta treba ili dodati ili oduzeti od translatorne brzine kretanja od 19 ili 20 milja kroz Svemir. Koliko su predmeti udaljeni od nas i njihovu boju. Sve je stvar refleksnog dejstva mozga na ritinu. materijalno tijelo i plastični medijum. smrtno i besmrtno‟. na Zemljinom polutaru tačke imaju brzinu od 1520 stopa µ u sekundi.. trebalo bi po njemu da doĎe do sličnih godišnjih promjena fluksa energije. Odbijanjem fotona od predmeta oni mijenjuju svaki put svoju prethodnu frekvenciju. koji se menja snažno i neprestano. Dakle. već se mijenja u zavisnosti od poloţaja automata ili tijela u odnosu na Sunce. prenos energije na čovjeka od kretnje Zemlje oko Sunca od 19 ili 20 milja u sekundi. Snagom čiste koncentrisane jake volje moţemo u mozgu da okrenemo smjer biostruje. Svjetlost promjenljivom čini magnetni fluid. pa se otuda energija mijenja u toku 12 sati za vrijednost koja otprilike odgovara vrijednosti od 1 533 000 000 stopa-funti. a stalnom astralno tijelo.Kada talasi etra udare u čovečje telo.. Cela Zemlja je osetljiva na električne vibracije i odgovara na njih.I na kraju se pitamo što je Čovjek? Pa kako reče još Elifas Levi on je ‟telesno biće stvoreno prema slici Boga i sveta. oni proizvedu osećaj toplote ili hladnoće. Plastični medijum posjeduje vid. djelimično promjenljivu što je analogno promjenljivoj masi i veličini svih čestica pa i etarskih. Inače. prijatnosti ili bola ili. ´ Ni po Tesli energija tu nije konstantna. sluh. Njegovo telo se nalazi na električnom potencijalu od dve milijarde volti. i mišljenjem proizvedemo višak elektrona koji šaljemo tako na ritinu te rezultat biva da prizore koje gledamo zamjenjujemo svojom psihičkom slikom. što znači da ima i ogroman broj različitih osećaja. dodir. što znači da on predstavlja sve što je sačinjeno prema slici našeg tijela. zbog nagiba orbitalnih ravni i raznih drugih kako stalnih tako i povremenih dejstava mase. Postojanje je dokazano eksperimentalno. jer čim svjetlost doĎe na ritinu izbacuje elektrone fotoefektom a dalje se taj elektronski poremećaj sprovodi do naših centara u mozgu. djelujući na nervni sistem i uzrokuje pokrete. kao i na osnovu valnih duţina i frekvencije koja se odbija od površine predmeta kojeg gledamo. dešifrujemo na osnovu jačine impulsa koji dopiru do naših očiju te od njih dalje do mozga. Čini ga po Leviju astralno ili zemaljsko svjetlo. po supstanci trostruko. Moţe i da je projektuje ili povuče. po suštini jednostruko. i druge osećaje kojih nismo ni svesni. Ona prima energiju Sunčevih zraka u promjenljivim intervalima po 60 . To je slično Teslinom predavanju “O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije”. Voljom djeluje Duša na tu svjetlost. pa njih ima beskrajno veliki broj. Ovo posljednje je objasnio kao svjetlost. Svojom voljom moţemo praviti kontrolu psihičkih slika. Ono svoj dvostruki magnetizam prenosi na ljudsko tijelo. njuh i ukus. jer ‟ovaj automat je. To bi dostiglo zaprepašćujuću cifru od preko stotinu milijardi stopa-funti. Levi je obrazloţio u smislu da se u njemu nalaze: duhovna duša. izloţeno i delovanju drugih sila i uticaja. Pod ovim ’trostruko po supstanci‟. a i ma kojeg stepena ili intenziteta oni bili. godine kada je izmeĎu ostalog rekao: “.

Ona predstavlja instrument proricanja... promjenljiva ‟napada‟ onu u stanju ‟mirovanja‟ da bi je pokrenula. Znamo da je Kopernik samo uspostavio Aristarhov heliocentrični sistem iz III vijeka p. proizilazi iz njene sklonosti upotpunjene pokretom i mirovanjem koji se meĎusobno uravnoteţuju-dakle. nisu svi automati isti u svakom pogledu. Dakle. a njega potresaju neprekidni drhtaji Zemljine kore. Recimo svi imamo potrebu povremenog spavanje. što Tesla lijepo navodi u članku kao primjer fiziološke potrebe i neophodnosti da se ‟mašina‟ povremeno zaustavi. Pitagori npr. što već danas moţemo analogno povezati sa torzionim poljima u etarskoj fizici Nikolaja Kozireva (po pitanju zvijezda npr. to je materija. No... jer ona magnetizuje tijela. nacrte budućih. i nju je Bog stvorio prije svega ostalog. Kroz vazduh prolaze zvuci koji udaraju na njegove bubne opne. dospijevaju u stanje mirovanja. jer osnovno svojstvo etra je vibracija. nacrte budućih. i fluid i neprestana vibracijainherentna sila koja se pokrenuta zove magnetizmom. Ova jedinstvena materija u beskonačnom predstavlja etar ili bolje rečeno eteričnu svjetlost. „. Izloţen je velikim promenama temperature. po analogiji. i to je samo jedno stanje koje nam je postepeno nametnuto dnevnim okretanjem Zemlje oko Sunca. odgovor je: da. ova tanana ljudska mašina radi na izuzetno dobar način?‟. Svjetlost moţe da se širi beskonačno. odsjaje nestalih svetova i. gde izgleda da ni čelik ne bi mogao to da izdrţi.. kako bi ga ili raspršio ili saţeo. svega što je prošlo. nije ništa drugo do još uskovitlanija borba i veća tenzija njihovih fluidnih sila. jednostavno na svim poljima intelektualne aktivnosti. Ova svetlost predstavlja zajedničko ogledalo svih misli i svih oblika. kiši i vetru. Tako spoznajemo ritam u svemu-u idejama i mišljenjima. · Naravno. pa zato i ne mogu reagovati na isti način. a sve se moţe dalje stvoriti daljim saţimanjem utvrĎenog djela sopstvenog plastičnog medijuma.n. kao što su bili brojni primjeri kroz istoriju na skupovima političkim ili mitinzima i sličnih vrsta.pisao je Levi. Materija koja se širi u beskraj a proizvodi sjaj naziva se Svjetlom. ali i da stupi u vezu sa svojim odrazima na velikoj udaljenosti. odsjaje nestalih svetova i. ali samo ako se zloupotrebljava. piše Nikola Tesla. vaţi i za njene najveće grupe. MeĎutim postoji podudaranje u reakcijama koje vaţe i za ljudska bića. Sve što vaţi za jedinku. koji samo izgleda nepokretan.. Tako jedna drugu neutralisanjem.srednjoj stopi od oko 40 stopa-funti u sekundi i podvrgnuta je povremenim bombardovanjima Sunčevih čestica koje prolaze kroz telo čoveka kao kroz papirnu salvetu. ni drugi u Novom i Savremenom dobu nisu pronašli dobar dio tajne nauke prirode. S druge strane.U zvezdama koje magnetizuje postaje astralna svetlost.) Očigledno da ni Mesmer.. pokret ili kretnja istovremeno. pitao se još Levi?! Djelovanje jednog plastičnog medijuma na drugi.“ ¸. Ovaj primjer je samo jedan od mnogih dokaza koji idu u prilog mehanističkoj teoriji.. pitanje je i da li je i to znanje u Starom vijeku došlo od nekuda do Aleksandrija. A ako bi se pitali da li je magnetizam u suprotnosti sa moralom i religijom. ona čuva slike svega što je prošlo. apsolutno mirovanje ne postoji nigdje u ţivoj materiji Univerzuma. Djelić mira. Materija u stanju ‟mirovanja‟ privlači promjenljivu da bi je umirila. U čoveku obrazuje astralno telo ili plastični medijum. bila je dobro poznata primarna i elementarna materija. gdje su se školovali skoro svi umovi helenističkog perioda. pisao je Levi¹. Kako se onda ne čuditi što u ovom strašnom komešanju. O elementarnoj materiji Mesmer je primjetio supstanciju neosjetljivu na pokret podjednako kao i na mirovanje. A šta je animalni magnetizam. ali nije razumio da je pokret inherentan prvoj supstanci i da on ne proizilazi iz njene neosjetljivosti. već naprotiv. U organizovanim bićima postaje magnetni fluid.e. već ih samo ponovo otkrili. po analogiji. i potpuno je analogno onome što 61 .

Univerzalna materija je svojom dvostrukom magnetizacijom primorana na kretanje. Ili slučaj pozivanja bijele golubice putem misli. ona je androgina. poput Nikole Tesle koji je strasno voleo nauku. pogotovo kroz XX vijek. obnavlja. čine samo dio fluidnih asocijacija i voljno ili nevoljno koriste zalutale struje astralne svjetlosti. Veliki diktatori nisu bili ništa drugo do prenosnici vibracija svojih kreštavih glasova kroz etar. na npr.¹⁰ I baš na tu originalnu supstancu odnosi se odlomak iz Knjige Stvaranja. jer bi lenjost za nju bila smrt. bokserima. oblikovanje pojava ili razaranje tijela-dakle. jer svaka zloupotreba emocija gasi osjećaj za moralno i etično. izvršio je Tesla nad prijateljima braćom Ţivić.danas u nauci poznajemo kao ‟nulta tačka mirovanja‟ (zbir svih vibracija stvara iluziju mirovanja). Tako su predstavljali generator sa sakupljenom energijom. zbog čega je jako opasno naglo probuditi mjesečara.. što nazivamo instiktivnim simpatijama i antipatijama. Česta upotreba njih uvijek je rezultirala zloupotrebi. iako onemogućavana mlitavošću sna. kako Levi kaţe u ‟slučajevima neobičnih prikaza i čuda. Zato slijedi da se moţe upravljati magnetnim silama. a snaţne emocije su poput ţestokih pića. Osobe kod kojih se pri prvom kontaktu osjećaju opasni uticaji.. Prvi način je djelovanjem snage volje na plastični medijum neke neke druge osobe čime se potčinjavaju njena volja i njeni postupci. čudesa američkih medijuma i masovnu histeriju‟¹³. ili brojni drugi primjeri drugih ljudi. Takvo djelo vidjeli smo kroz istoriju retorike za manipulaciju masom. koji su pojedinačno sa bine naelektrisavali i magnetisali mase. nemoguće je preći ka oslobaĎajućim vibracijama misli. Isto vaţi i za nauku danas. za jednom večerom. „Ta supstanca privlači i odbija. koja kaska dogmama već više od sto godina. ‟Prekomjerno raspršivanje ili iznenadno saţimanje plastičnog medijuma neke osobe moţe dovesti do smrti (npr. U slučajevima halucinacija mogu biti vrlo zarazne i uvučene u njih mogu biti čitave gomile naroda. izazivanje bijesa)‟. Bili su poput glavnih zajedničkih osobina Tačke i Nule. koji su i danas ponekad prisutni na političkim i sličnim skupovima. Svaka vibracija. upravljati svemoćnošću prirode. U takvim slučajevima tada volja vrši pritisak na medijum da bi ga olakšala.što smo vidjeli kroz cijelu istoriju XX vijeka na istorijskoj pozornici u sistemima manipulacija i retorike. To dovodi do reakcije mehaničke prirode kojom se kretanje tijela uravnoteţuje sa svjetlošću medijuma. omogućavati uništenje ili stvaranje oblika. Ovakav jedan eksperiment npr. nestalo u dimu i postalo nevidljivo. piše on u „Ključu misterija“. ona je dvostruka. Svi ljudi strasne prirode. trijumfuje. One se na taj način uravnoteţuju.¹¹ u kome stoji objavljeno: „Neka bude svjetlo!“ – i bi svjetlo. a njena sudbina je da traga za ravnoteţom“. saţima se i širi u konstantnom skladu. jer se prepunjeni medijum moţe iznenada povući ka zajedničkom rezervoaru i napustiti sve organe što bi odvojilo od Duše i rezultiralo smrću (u čemu postoje dokazi). su poput jako naelektrisanog magneta. Kod čovjeka koji ima problema sa mjesečarenjem. ona uzima sebe u zagrljaj i oploĎuje se. ukoliko bi se naglo poretemetila ravnoteţa njegovih elemenata‟. ona se bori. Dalje Levi kaţe kako ‟ne postoji nijedno čvrsto tijelo koje se ne bi u trenutku raspalo u prah. kada ih je snagom uma potpuno paralisao na koji minut pokazujući im prijateljski jačinu uma nad fizičkom. ali nikad ne dozvoljava sebi da zapadne u lenjost. uništava. jer oni privlače i odbijaju sa violetnim posljedicama.¹² Fluidna tijela ljudi privlače i odbijaju jedno drugo prema zakonima vrlo sličnim zakonima elektricteta. vegetativne kontemplacije. plastični medijum biva preopterećen ogromnom količinom nesvarene hrane. Magnetizaciju mogu vršiti na dva načina. a da se ne promjene organi i okolina. 62 . ¹´ Iz nijeme. sve što previše uzbuĎuje čula izaziva izopačenost ali i zločin.

proučavajući uticaj zvuka metronoma na psa. remeti rezonanciju. mir ili nemir našeg plastičnog medijuma i cjelokupnog nervnog sistema. u zatvorima postaju ruţni. jer naše 63 . Nervni sistem čovjeka biva privučen slikama. radio je eksperimentalno.¹· Na taj način snovi nam otkrivaju ili zdravlje ili bolest. Ljudska tijela privlače i odbijaju jedno drugo. Slično je kasnije sa pacovima radio Skiner. naziva se Azot ili filozofski Merkur.¹¹ A sve ima svoju pozitivu ili negativu. „antenatalni period‟. Svaki pokret tijela širi vibracije kroz etar. naročito zbog eksperimentalne metode iz koje su izlazile dobre analize i izvještaji. što smo objasnili i pominjali. Tako se otkrilo da zvuk metronoma luči pljuvačku kod psa što dovodi do gladi. Čak i naša planeta Zemlja ima energetske linije koje su poput nervnog sistema. Svaku reakciju je trebalo objektivno psihološki analizirati u ponašanju čovjeka. Razum se gubi onda ako ga svjetlo nadjača (disharmonija. i nekome će nešto odgovarati dok drugima neće. Tako svojim mislima i snovima daje odgovarajući oblik. Ovaj drugi tip moţemo prepisati politici. U savremenoj psihologiji postoje četiri velika perioda čovjekovog razvoja i prvi period je tzv. dr. Psihološki pokret bihejviorizam nastao pod Dţonom Votsonom u SAD-u i Pavlovim u Rusiji. stvara oblike i slike jeste Inteligencija.‟jedno moţe da se protegne na drugo. Zato bi se na osnovu principa . uznemirenosti i prirodi našeg umora. To je period od začeća do roĎenja. jer glasovne vibracije mijenjaju kretanje astralnog svjetla. i dah takoĎe vrši magnetizaciju putem vibracije. pa tako i glas. a u semeništima i manastririma dobijaju tuţan lik‟. kontaktom. Zato je bihejviorizam mnogo doprinio psihologiji. Ljudi postaju lepi u školi entuzijazma. poznat kao radikalni bihejviorista. pa su do danas vršeni eksperimenti o mogućem dugoročnom pamćenju na osnovu ovog prvog perioda. a kada daje ţivot ţivotinjama naziva se animalni magnetizam‟. To predstavlja moćno sredstvo magnetizacije. Ostali vidovi magnetizacije su zračenjem. diplomatiji i svim najruţnijim postupcima u ljudskoj istoriji. baš kao što naše tijelo udiše i izdiše zemaljsku atmosferu‟. jer one odgovaraju našoj npr. krećući se niz ulomke različitih metala. i utopljava ga u oblicima koje stvara. mogla objasniti preferencija za majčin glas u odnosu na druge glasove. Sve je vibracija. privlačeći je u dovoljnoj količini. prof. umetnosti i slave. Svojom imaginacijom čovjek djeluje na svjetlo. ¹µ ‟Univerzalno svetlo koje magnetiše svet naziva se astralno svetlo.Drugi način magnetizacije je djelovanjem preko volje drugog. Pavlov u Rusiji. Slike odašilje u etar cijeli nervni sistem plastičnog medijuma. Od svih zvukova najviše se izdvaja zvuk otkucaja majčinog srca i majčin glas. sebi privući samo i isključivo gvozdene opiljke‟.što je poznatije deluje privlačnije. tako da isto vaţi i za magnetno svjetlo. Do danas raĎeni su i eksperimenti o uticaju buke i raznih zvukova na ljude i sl. i imao je popularnost u periodu od ‟20-ih do ‟60-ih godina XX vijeka. Mogu i da apsorbuju jedno drugo. Osnovna ideja i praksa bila je da se na osnovu posmatranja čovjekovog ponašanja izvuku zaključci. pogledom a posebno riječju. koji moţe da se čuje u antenatalnom periodu. ¹¸ ‟Čovjekov plastični medijum udiše i izdiše astralno svjetlo ili vitalnu dušu zemlje. ‟kao što će magnet. kao i da razmenjuju. što je zabiljeţila geomantija a mjerili i inţinjeri na mnogim prastarim mjestima koji su bili i ostali kulturno nasljeĎe čovječanstvu.. ravnoteţu).. kako piše u knjizi “Razvojna psihologija”.¹¶ Ono što prilagoĎavajući znakove misli. kada oblikuje metale. Ljubomira ŢiropaĎe i Ljiljane Miočinović. Tako se smiještanjem mikrofona blizu fetusove glave otkrilo da je uterus prilično bučno mjesto. koje ne prestaju i kad ih mi više ne čujemo. bilo zastrašivanjem ili nagovaranjem kako bi se izmjenio plastični medijum i postupci osobe nad kojom se vrši magnetizacija. Najinteresantnije od svih nalaza govori o mogućnosti da se još u uterusu uči diskriminacija nekih glasova jezika. Npr. te je onda fluidna atmosfera ludaka često otrovna za uzdrmani razum kao i za egzaltiranu imaginaciju.

*** „1.“ ²µ Hipoteza će biti vjerovatna samo ako je uslovljena iskustvenim poukama. Znači sačinjen je prema slici našeg tijela. Zato se kaţe da je boţanstvenost duša svjetlosti . Jednom eteričnom duhu neophodno je veštačko telo nalik na naše da bi mogao dospeti do nas... Zbog toga prava nauka uvijek neophodno prihvata vjeru.“ 64 .. Misli ostavljaju svoj trag na svjetlu. Nauka je iskustvo.. a dalje Levi nastavlja – “sve što zapravo vidimo od mrtvih. svetlu čije otiske mi prizivamo simpatijom naših sećanja. ²¶ Dvojni magnetizam u nama proizvodi dvije vrste simpatija–naizmjenično apsorbujemo i zračimo. Na isti način misli se biljeţe u RNG generatoru. omogućavajući kroz etar pomoću elektromagnetnih lanaca komunikaciju koja nam je poznata kao telepatija kao i slučajevi ‟medijuma‟ (vidovitih) koji ‟vide na daljinu‟.tijelo preko svog nervnog sistema privlači i zadrţava taj oblik svjetlosti. Stvara prema Zlatnom rezu.. a ona predstavlja materijalni instrument misli kroz etar.. 4. S druge strane. ‟ Dodirujemo ih kao što ih i vidimo.“ ²´. O tzv. odnosno zamisao o hijerarhiji koja se uspinje ali i uticaju koji se spušta na sva ţiva bića.²· A ono što koristimo kao zamjenu za vrtlog.. Hipoteza je vjera. njuh i ukus. koja pokreće vrtloge atoma nekadašnje materije u svijetu hladnoće.. isto kao što ni mi ne moţemo ţiveti u zemlji ili u vodi... i koji sve s mjerom odreĎuje i nadahnjuje. 3. Levi piše: “duša mrtvog čoveka ne bi bila u stanju da ţivi u atmosferi ţivih ljudi (to bi odgovaralo jonosferi – V. koji sve stvara i čini skladnim.²² Ona magnetizuje čovjeka i stvara slično kao zvijezde. Duše mrtvih se nalaze iznad naše atmosfere. sluh. Kako piše u “Ključu misterija“: ‟četiri neproračunljiva fluida nisu ništa drugo do različite manifestacije iste univerzalne supstance. Ona stvara oblik prema zakonima vječne matematike. Ona je besmislena kada je pouke pobijaju. godine. a to je nakon njega naučno objasnio Tesla u predavanju “O svjetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije”. koja je svetlost. Vazduh koji udišemo je zemlja po kojoj oni hodaju. koji radi na primjeru slučajnog šuma i binarnog sistema 0 i 1. Prenadraţenošću putem etarskih vibracija plastični medijum komunicira sa našim nervnim sistemom. 5. i koji čini da rastu pašnjaci. po Leviju. Hvali ime Gospodara svog Svevišnjeg. a sve stvoreno je iz etarskog svjetla i ‟oblici se svi reprodukuju iz svetla‟.univerzalna i beskonačna.²¹ Univerzalni činilac stvaranja metala jeste magnetizovani elektricitet. pisao je Levi. moć koja stvara oblike jeste Svjetlost. riječ vorteksi (a pominjao ih je i Levi) u etru postoje i za zvijezde i za ljude. ‟boravku duše mrtvog čovjeka‟. Brojevi izražavaju apsolutne filozofske ideje. dodir.‟ ²⁰ Širom Univerzuma kruţi ideja o savršenom i nepromjenljivom poretku u prirodi. 1893. i oni koji su gore više ne mogu sići do onih koji su dole. upola magnetna i nerva sila. jer ponovićemo: plastični medijum posjeduje vid. prava vjera neophodno računa na nauku. jesu njihovi odrazi u atmosferskom svetlu. i upisano je u DNK svega što postoji. a kako piše Levi: ‟svaki čovek predstavlja jedan broj: svaki skup slova daje odreĎenu seriju brojeva. a ona je vatra koja služi stvaranju u obliku elektriciteta i čovek može usmeriti vitalno svetlo pomoću svog nervnog sistema‟. To je ono što izjavljuje Spasitelj u JevanĎelju kad navodi dušu jednog sveca da kaţe: ‟IzmeĎu nas se nalazi ogromna provalija. 2. a potom čini da postanu suhi. i to je svjetlost koja pretvara u aktivni princip.K. potamnjeli. ²³). po Leviju. I po Leviju. Stvara putem univerzalne ravnoteţe svjetlosti i sjenke. upola iluzija.

materije i duha. sasvim slobodno moţemo reći: ČOVEK jeste UNIVERZUM …” ³² Naš mozak je kao antena. (Mekka – (19 ajeta. pronalazeći uvijek savršenu ravnoteţu. Daniel Vinter. harmonično i nepovratnoo–ona je srednji put. koherentni sa Šumanovom rezonancijom (6-8 Hz) naše planete. Uočavamo je u vodi. na granici izmedju onoga “izvan” i onoga “unutra”. kaţe da sav biološki ţivot zavisi o ovoj rezonanciji kao dugačkom Φ valu-nosiocu za isprepletene elektromagnetske Zlatne valove. 65 . i ono što su stari Grci znali o muzici prirodno se odrţavalo u doţivljaju logosa. i u njoj je misterija sklada i ravnoteţe Φ-ja – savršena mjera koja govori da se cjelina odnosi prema većem dijelu kao veći prema manjem. koje su još otkrili pitagorejci. tj. Spirala je jedna od najdinamičnijih i najproporcionalnijih poruka prirode u kojoj iz pomirenja suprotnosti izlazi. Svaka isključenost Šumanove rezonancije dovodi do dezorjentisanosti i uznemirenja.). To znači da mi zavisimo od nje potpuno prirodno kao stanovnici ove planete. Svi NASA-ini brodovi opremljeni su s ureĎajima koji simuliraju frekvenciju Šumanove (Tesline) rezonancije. Svugdje je oko nas i u nama. umesto sintagme ČOVEK I UNIVERZUM.9.)) ²¸ Ključno oruĎe u prirodi jeste spirala. Ovu frekvenciju zovu srčanim ritmom Gaia-e. antenom kraj drveta (kao potvrda Teslinog nekadašnjeg otkrića). pa se smatra da doprinosi osjećaju umora od leta. uspostavljene meĎuodnose i korelacije. činjenicu da se čovek nalazi u “središtu” svih tih prostorno-vremenskih vrtloga. isprepletenih pri tom raznim nivoima svesnosti. „afektivna vezanost‟ za naše najbliţe. povezani smo sa prirodom Zemlje na isti način na koji nam je u psihologiji poznata tzv. U Novom zavjetu stoji: “U početku bijaše riječ i riječ bijaše od Boga i riječ bijaše Bog”. i povezana je sa ljudskom sviješću. jeste da se razmotavaju oko nepovratne tačke na različitoj udaljenosti. avionska oplata djeluje na nas kao jedan veliki Faradejev kavez.³⁰ Inţinjer Goran Marjanović u svom naučno-duhovnom tekstu “Samoostvarenje apsoluta” za časopis Kroz prostor i vreme. Ponovo je otkrivena 1952. Zato danas. neke manje. Drveće u šumi djeluje kao ogromna antena koja prikuplja Šumanovu frekvenciju. uočavamo je u nebo. Šetnja šumom predstavlja osvjeţenje. prema eksperimentalnim dokazima D. prateći igru prostora i vremena. Proučavana je i opisivana i jezikom matematike od vremena stare Grčke. Vintera. Ona je rezultat valova izmeĎu Zemljine kore i gornjih slojeva atmosfere. To znači da su i moţdani valovi i srčani ritam. i takoĎe reaguje. Harmonija je muzika! Ona je najprirodniji izraz matematičkih zakona. Zbog toga moţemo osjećajima ljubavi ugoditi prirodi i postati kao ona. koja je kupila elektromagnetske valove Zemlje sa pomenutom frekvencijom rezonancije. Muzika je harmonija.(Kur‟an. Neke su više uočljivije. Ono što je zajedničko svim spiralama kako smo vidjeli. one se odmotavaju oko tačke udaljavajući se od nje. a crtana još i u vrijeme paleolita²¹ na stijenama širom Mediterana. nikad ne skreće previše ni u jednom smjeru. linija manjeg otpora. Drveće je još i pojačava. Matematičari je nazivaju logaritamskom spiralom (slika 6. Na visinama. NASA je na početku još primjetila da astronauti postaju uznemireni i dezorjentisani čim su izvan Šumanove frekventne rezonancije. Zlatna spirala utemeljena je na Zlatnom rezu. na mestu “sudara” dimenzionih skala mikro i makro svemira. Vjeruje se da je to razlog ljudske ţelje u provoĎenju vremena u prirodi. Dakle. Valovi našeg mozga djeluju u frekventnom domenu koji tačno uključuje Šumanovu frekvenciju. SURA 87 SVEVIŠNJI SURA 87 SVEVIŠNJI – EL – A‟LĀ. napisao je: “…Imajući u vidu strukturu Jedinstva. ali od embriona do galaksija one su prisutne svugdje i vječno. uočavamo je u vjetar itd.

ono kreira kaskadu elektromagnetskih valova Zletne sredine. bijes i frustracija). dok se elektroencefalogram (EEG) koristi za moţdane valove. Glavna djelatnost mozga. Sadašnjost je nelokalni početak. dovelo je do pretpostavke da se radi o nekakvom odnosu s DNK. Po naučniku Pavlovu. koji je neodvojiv od prostora. plavog svjetla u tijelu. postoje četiri vrste elektro-psihonervnih procesa. kao i uticaju misli na vodu. Slučajni šum se pretvara u binarni sistem (0 i 1). a ćelije su takoĎe četvorne strukture te s toga četiri osnovna hemijska elementa npr. Ako uopštimo. Abramovića. i ona je vremenske prirode-to je sama Sadašnjost. spiralno-cirkularnu energiju) kao što to atom čini. rezona ncija srca i uma. To je izraţeno u skoro svim popularnim ljubavnim pjesmama i gotovo svim starim spisima. Beskonačnost je samo jedna. Emocije se reflektuju u valovima EKG-a. niske frekvencije ili duge talasne duţine su budućnost. a njihov odnos proizvodi sukcesiju. je preračunavanje frekvencija galaktičkih polja koja odrţavaju sinhronicitet sa atomskim i subatomskim svijetom naše strukture a to je 95% moţdane djelatnosti. razbuktavaju vegetaciju. Svi poremećaji u mikrosvijetu. Ukoliko pogledamo elektromagnetski spektar. kojih ima ma koliko mnogo. smatra se. Svi valovi prave vorteks u jezgru atoma. Vijekovima se vjerovalo da je srce dom naših osjećaja i emocija. Postoje i četiri kodna znaka DNK u jezgru gena viših organizama. Za terapeutske i istraţivačke svrhe koriste se elektrokardiogram (EKG) za srčane valove. ali ne beskonačno. Npr. onda su sve pojedine talasne duţine elektromagnetskog spektra u konstantnoj sadašnjosti. riječima i emocijama šaljemo u etar svoje talase odreĎene energije. Vinter je objasnio kako mehanizam valova sluţi za isporuku energije uma i srca vlastitom DNK. Radi se o mjeri Zlatne sredine. svjetlost je fenomen. budućnost. jer samo konstantna sadašnjost je fizičko vreme. uslovljavaju da se mijenjaju u harmonici makrosvijeta. Abramović. prema riječima dr. koji usklaĎuje skalu valne duţine srca i mozga s kratkim valnim duţinama DNK. i sl. Ona se pojavljuje visoke frekvencije ili kratke talasne duţine su – prošlost. empatija. Frekvence su uvijek u odnosu prošlost-budućnost ili obrnuto. pri privlačenju isprepletenih elektromagnetskih valova u nultu tačku „mirovanja„. ljubav. Popovo otkriće bio-fotona. UreĎaj za srce koristi elektromagnetske valove srca i mozga. D. onda temporološki i strukturno gledano. Npr. UreĎaj srca provjerava uravnoteţenost naših osjećaja i misli. (a sve zajedno je svjetlosni-luminoferozni etar Nikole Tesle). On utvrĎuje postojanje njihove harmonije-postoji li izmeĎu srca i uma koherencija. kreira se kaskada Fibonacijevog niza (Zlatna 66 . putem RNG generatora koji generiše slučajni šum (Random Noise Generator). Sluţe i za pojedince kako bi se uspostavila ravnoteţa. RaĎeni su i eksperimenti s uticajem molitvi. danas ih moţemo mjeriti. a što je tzv. djelima. a sve one zajedno su neograničeni niz početaka alternativnih sadašnjosti.Mozak je i vremenska mašina ujedno. Eksperimentalno je dokazano da mislima. pošto emocije potiču iz srca. kako smatra dr. Zato se danas mogu mjeriti i ljudske emocije (samilost. odnosno dvije različite talasne duţine. Ma koja početna talasna duţina jeste odabrana sadašnjost. tj. Kada su naše misli i emocije u skladu s ljubavlju. tj. EKG i EEG jogina su koherentni. Taj ureĎaj generiše potpuno slučajni šum prema principu neizvjesnosti kvantne mehanike. Kada srce izraţava emocije ljubavi. kreira gravitaciju (G-silu. Rekli smo da je to dokazano eksperimentalno na Institutu u Pristonu i još nekima.

godine došlo je do efekta koji znamo kao “kritična masa”. Po Šeldrejku. barem po jedno. bilo je što su kolonije majmuna na glavnom kopnu i na drugim otocima počeli ovladavati istim umjećem a da nisu bili podvrgnuti učenju. sposobnost je nekako prenijeta drugim majmunima na udaljenim lokacijama.morfičko polje. Još interesantnije. ali i tu opet sa nekim manjim razlikama. koja povezuje energiju srca i uma s pridruţenim vlastitim DNK. ili u slučaju K. “morfička polja”. U nju tzv.sredina). i za nauku tada još iznenaĎujuće. Junga šta je to kolektivna nesvjesnost kao i individualna. Slučaj nije toliko 67 . koji odgovaraju izvornim riječima drugih stranih jezika a da toga nisu svjesni. primjetili smo da se ne mogu korijeni riječi u prezimenima ljudi na Balkanu tumačiti samo sa strane nauke o jeziku i seoba. inteligencija i sl. doprinosi kolektivnom morfičkom polju. nekih oko 30 godina. Tamo su istraţivanja vršena i narednih. Znači. Ono što je interesantno jeste da je trik odjednom naučilo cijelo pleme majmuna na otoku Košima. ili još bolje za ovakav slučaj . Emocije prenose emocionalnu energiju od srca svakoj stanici tijela do DNK. Sprovedena istraţivanja sa majmunima u period izmeĎu 1952-1958. već da jedino potpuno objašnjenje uz etimologiju i ostalo daje dodatak polja akaše ili etra. ovakve fenomene ne smatramo jedinim morfičkim poljima. Razlog tome jeste što iz nekih prezimena u Crnoj Gori ljudi izvuku nadimke.) i u njoj je pečat predaka i čitavog budućeg ţivota. Postupno je vremenom sve više majmuna ovladavalo “trikom” pranja krompira. obnavljaju namjerno neki uklonjeni gen u eksperimentima. Šta je to kolektivna svijest. Tome se mogu dodati kao kolektivnom (ne)svjesnom. Nakon toga kolektivna svijesnost morfičkog polja biva dostupna skoro svakoj individui grupe. godine naučila je sama kako da opera nečiste slatke krompire kako bi jela čiste. pamćenje. G. godine na japanskom otoku Košima. ostavlja time i pečat na naše ćelije u DNK spiralnog oblika. pa je kritična grupa majmuna (oko 100) naučila pranje krompira. osim u slučaju blizanaca. Slični eksperimenti raĎeni su i sa ljudima. koga za ovakve slučajeve nosi naziv “morfičko polje”. udaljenom od japanske obale. boja očiju. svaki član kritične mase ili grupe. Spiralni tok energije u etru. Iz istraţivanja i ličnog zapaţanja na osnovu istorijske nauke. Od tada pa do 1958. kao vrsta svijesti. Grupa majmuna je 1952. koja je nosilac svih nasljednih svojstava predaka (graĎa tijela. mjerila dugih valnih duţina i kratkih valova kako bi se konačno isporučila u DNK. Ima ih veliki broj-u svakom primjeru eksperimentalnom. Sve to ne bi bilo moguće da nema onog što pored polja akaše (i sličnih naziva) zovemo i „nevidljivim poljem‟. koji su u ovoj sloţenosti neponovljivi. pitaju se brojni naučnici posljednjih decenija. naučivši svoju majku. a da se ‟kritična masa‟ od oko stotinu majmuna smatrala nesigurnom masom. Tako su emocije čista energija koja se prenosi. Najsloţenije spiralne konstrukcije su u našem mozgu. te se pokazalo i da ljudi dijele nesvjesno znanje. semantike i etimologije. To je nalik dijeljenju zajedničke baze podataka. MeĎutim. Biolog Rupert Šeldrejk smatra da je i ljudska svijest povezana s nevidljivim kolektivnim poljem. Naša DNK ima dvojnu spiralnu strukturu i četiri vrste nukleotida. To je prvo uradilo jedno mlado majmunče. Dakle. i moţdani kodovi. energija naših emocija se kreće izmeĎu tih skala.

pa se vjeruje da se informacije u genima koji nedostaju obnavljaju iz DNK muva putem njenog morfičkog polja. koji se kreću od procedure redukcije zvuka (poput Ganzfeldove tehnike). U labaratorijama savremenim. kad se stanice ne mogu razlikovati meĎusobno?! Zato Šeldrejk smatra da se informacije nalaze u spoljašnjem polju-morfičkom polju. posebno kada su emotivno bliski meĎu sobom. Jedna od potvrĎenih transpersonalnih veza je kada jedan od blizanaca osjeća bol drugog. Univerzalni simboli i rhetipovi javljaju se ponavljanjem u kulturama svih civilizacija. i ne samo da ljudi mogu da komuniciraju sa umovima drugih ljudi. Zaključeno je da gotovo svi ljudi posjeduju “paranormalne” sposobnosti. ovo je poznato kao transpersonalne veze. MeĎutim. ali je primjećen u nezavisnim primjerima jedni od drugih u par slučajeva širom zemlje. varanje od strane ispitanika. Otkriće je potvrĎeno putem praćenja moţdanih talasa. Uzeti su gotovo svi fakti. ne sadrţi sam plan izgradnje. krvnog pritiska i galvanskih reakcija. već je razvijen čitav spektar eksperimentalnih protokola. Svjesni um neke osobe. Dakle. Istina je da DNK sadrţi samo informacije za konstrukciju materijala koji je potreban za izgradnju organizma. te je potvrĎeno da oko 30% blizanaca doţivljava telepatsku povezanost. i taj je fenomen vrlo iscrpno dokumentovan. Na polju antropologije i labaratorijskih dokaza. To je danas poznato kao telesomatska ili nelokalna medicina. 68 . Pitanje je otkuda dolaze informacije iz DNK o izradi organizma. Nauka danas još uvijek smatra da DNK sadrţi sve informacije potrebne za izgradnju nekog organizma. već mogu i da stupe u interakciju sa tijelima drugih. ”primitivnim narodima”. i sve opet nije moglo da objasni na pravi način brojnost statističkih značajnih rezultata. bez obzira što savremeni um još uvijek nije spreman da prihvati kao stvarno. Biolozi su jednoj grupi muva odstranili iz DNK gene za vid. MeĎutim. ne radi se o nikakvim pustim nadama ili pogrešnog tumačenja rezultata. jer se ne mogu drugačije objasniti ovakvi i brojni slični primjeri bez zajedničkog polja informacija i taloga predaka u moţdanim vlaknima čovjeka. demantuju. U još savremenijoj naučnoj literaturi. Voćne muve opet su vremenom progledale. Vjeruje se s pravom. o čemu svjedoče artifakti različitih civilizacija (graĎevine i sl. kojih ima tridesetdvije.telesomatski pristup. koji su bili dobro poznati tzv. koje su pored pisanih izvora sigurno bile prisutne.). To bi spadalo u domen transkulturnih veza. Razlikovanje ide tek nakon pete deobe stanica. Navodno su kod prve su 100% sve stanice identične. Ovo su činjenice. to nije sve. ljudi pokazuju sposobnost za spontan prenos utisaka i slika drugima. da morfička polja sadrţe i informacije za izgradnju ţivih organizama. imamo saznanja o realnostima transpersonalne veze meĎu pojedincima. Postoje faze u izgradnji embriona. ³³ Spoljašnje polje informacija zvano morfičko polje. i to se zove kako smo rekli . na osnovu posmatranja eksperimenata. uticaj mašina. nekompetentnost ispitivača. da čak ne zavise ni generacijski. Ovakvo objašnjenje Šeldrejka daje objašnjenje za jedan prilično čudan fenomen u vezi oporavka gena. moţe da proizvede ponovljive i mjerljive efekte na tijelo druge osobe. sve su postale slijepe. samo zato što nije materijalno manifestovano. greške u tumačenju rezultata ili korišćenju eksperimenta. Naravno. jer suptilni i spontani kontakti izmeĎu kultura široko su rašireni.masovan ni čest. poput objašnjenja koja obuhvataju skrivene senzorske znake. Um jedne osobe u stanju je da utiče na mozak ali i tijelo druge. je realnost kao i moţdani kodovi. pa sve do rigoroznih metoda “udaljenog mentalnog uticaja na ţive sisteme” (DMILS – distant mental influence on living system). ali se nakon nekoliko generacija izvršila restauracija gena u DNK. Upravo morfička polja to “sve informacije”.

istraţuju istraţivači kvatnog mozga. dr. simpatetičke (telesomatski efekat. Od kraja XIX vijeka počelo je gušenje svakog rada na istraţivanju ovoga do danas. Oboje su bili u različitim prostorijama. šet štutgarstkog Instituta za komunikacije i istraţivanja mozga. Nebeski prijemnik je sveproţimajući medijum. ali smislenih slika. godine. U ovom slučaju. zajedno sa EEG obrascima mladića koji se meĎu učenicima prijavio kao dobrovoljac. koja je izmeĎu 0 i 3 Hz u sekundi (a Alfa je 7. iscjeljiteljka dr. Radi se o sinhronizovanim električnim aktivnostima mozga jedne. koja je psiholog i prirodno nadareni iscjeljitelj. s nekoliko iznenadnih erupcija talasnih amplituda. ZAKLJUČAK 69 . poznatih kao prana. i to je jedini razlog zašto današnja nauka nema odgovor na ovakve slučajeve. psihosomatske medicicne i drugih oblika istraţivanja biopovratne veze. intuicija i osjećaja koji potvrĎuju da su oni u “dodiru” s drugim ljudima a nekada i okruţenjem. Tu su još i istraţivanja skrivenih aspekata svijesti kroz meditaciju. koja se sve više istraţuje i koristi jer ona predstavlja jednu vrstu alternativne medicine. Kada se ona koncentrisala na svoj zadatak. Većina ljudi moţe postati svjesna nejasnih.8 Hz). kundalini i či. koji su se pojavili na njegovom EEG monitoru dvije sekunde poslije pojave ne EEG-u iscjeljiteljke. Drugo i još jače iznenaĎene bilo je što je ispitanik pokazivao takoĎe iste Delta talasne slike. odašiljanjem iscjeljiteljske slike (ili isjeljujuće informacije putem polja akaše). i pristup mu ima svako i sve u Univerzumu. Ovo je bilo vrlo čudno. tj. Marija Sagi je bila potpuno budna. upravo zbog veze izmeĎu svijest i tjelesnih procesa. MeĎu naučnicima koji na bilo koje načine istraţuju takve slučajeve transpersonalne svijesti jesu antropolog Elkin. Isjeljiteljka je uspjela da dadijagnozu a onda i izliječi zdravstvene probleme ispitanika. Interakciju svijesti s fizičkim svijetom. dr. poput nelokalnosti. onda je osoba u fazi sna. Hafelder. s mozgovima drugih osoba. kao duhovno iscjeljenje. antropolozi nazivaju” simpatetički”) magije. dok daljina uopšte ne utiče na rezultat. upotrebu psihodeličnih supstanci. i prikačene su im elektrode. uporedio je EEG obrasce dr. koji je za svo to vrijeme sjedio zatvorenih očiju u meditativnom stanju. iz njega se mogu crpiti informacije kao i koristiti beskonačna energija za prenos. naprednijim kvantnim konceptima. Marlo Morgan. jer kada mozak utone u Delta oblast. čak i kada se nalaze van domašaja bilo kojeg od pet čula. Duhovni iscjeljitelj utiče na organizam svog pacijenta “duhovnim” sredstvima. fazne relacije i hiperprostora. Lijeva i desna hemisfera mozga različitih ispitanika. Ginter Hafelder (Günther Haffelder) i drugi. nekonvencionalnih tipova energije. a njihove EEG slike bile su projektovane na veliki ekran u Sali. Rezultati su takoĎe dobro dokumentovani. njeni EEG talasi spustili su se u duboku Delta regiju. Eksperiment koji je izveden u juţnoj Njemačkoj proljeća 2001. Drugi tip sipmatetičke magije jeste uticaj molitvi itd. iako je bila u duboko opuštenom stanju. On nikad nije i nikada neće biti izgubljen. Marije Sagi. koji imaju efekat na svijest. fizičar i istraţivač mozga Nitamo Montekuko (Nitamo Montecucco). ali ipak s druge strane imamo prave i mjerljive efekte na ljude koji postaju sve rašireniji u praktičnim istraţivanjima. pored prenosa misli i slika kao univerzalna transpersonalna sposobnost.Postoje danas čak i odreĎeni varijeteti tzv. vremenom postanu sinhronizovane. Paţnju usmjeravaju na psihoneuroimunologije.

planine nisu stošci. iz spremišta zauvjek neiscrpnog. Vakum je obilje kontinuiranog toka energije. mlaĎih generacija prestaje podrţavati staru paradigmu. a čestice imaju svijest i njima smo bombardovani konstantno. Kao što smo vidjeli. koji se vraća u polje nulte tačke. kojeg je otkrila kvantna fizika. jer ona je jedino vaţna za svakog od nas pojedinaca ali i cijelo čovječanstvo. Faradej i Tesla otkrili su primjenu besplatne energije. tj. Ovo vrijeme je “brţe”. Zato zaista. i kada se to jednom spoznalo značilo je znati kako je izvlačiti neiscrpno iz vakuma. morala… Ona se moţe crpiti iz etra. Na taj način nastaje promjena u paradigmi. morske obale nisu krugovi. sa svakom formom energije dobivenom bez napora. I ne dolaze samo fotoni do nas.Dakle. a poslije nanosekundi energija se opet otpušta pomoću drugog virtualnog fotona. Mi funkcionišemo poput fotoćelija za fotoelektrični efekat! Oko nam je očigledno najsavršeniji organ! Ono što zovemo „virtualnim fotonom‟ jeste foton koji dolazi i odlazi iz polja nulte tačke. za konak ove studije: kada se greške u nauci nastavljaju zahvaljujući konzervativnim naučnicima koji bi da ih odrţe. Ono što uzrokuje polje nulte tačke vjerovatno su vibracije subatomskih čestica. Naprijed i natrag. kao što ni svjetlost ne putuje ravnim pravcem‟³. „virtualni fotoni‟ kreću se izmeĎu polja nulte tačke i našeg fizikalnog svijeta. kada se jednom pokrene dobija veću energiju‟. Svemir nikada nije miran i ništa u njemu nije slučajno! Sve u Svemiru ima u podlozi nevidljive geometrijske strukture i one slijede fundamentalne principe. intelektualnog. energije nulte tačke. a zatim nestanu u praznini. jeste i te kako korisna odlika i neophodan elemenat u ljudskom progresu. Bilo je to drugo vrijeme-“sporije” vrijeme za razvitak. Kvantni skup virtualnih čestica i fotona čine polje nulte tačke. pitamo se?! „Niotkuda‟! Očigledno je po svemu da dolaze iz polja nulte tačke. a „oblaci nisu sfere. humanosti. a mali imaju još manje i tako sve do viskoznosti‟. a kako reče Levis Ričardson „veliki vazdušni vrtlozi imaju male vrtloge koji odrţavaju njihovu brzinu.¹ Obilje pozadinskog mora kvantne energije danas se u kvantnoj elektrodinamici koristi za objašnjavanje principa neizvjesnost. već i sve vrste elementarnih čestica u naš fizikalni svijet. One nisu stabilne za opstanak u našem realitetu. a ukoliko se neke od teorija s eksperimentima predlaţu već decenijama na temelju starog znanja koje pruţaju jednostavnije i logičnije objašnjenje. reče i Mandelbrot. pošto longitudinalni valovi mogu ići do bilo koje udaljenosti i praktički bez ikakvog gubitka energije. i čak opozicija nekih. u Svemiru ništa nije slučajno. nikad ne ostajući u „materijalnom‟ svijetu i koristi se samo za razmjenu energije izmeĎu ta dva da kaţemo „polja‟ (nulte tačke i materijalnog svijeta). čovječanstvo će napredovati velikim koracima. a kora drveta nije ravnina.´ 70 . onda kritična masa uglavnom novijih. Pitanje je samo vremena kada će čovjek uspjeti priključiti svoje strojeve‟. sličan Hindu kosmologiji starog Istoka u onom čuvenom kosmičkom plesu Šive. To je nepredvidljivo ponašanje subatomskih čestica. etar je realnost. kako reče Tesla. „takva rezerva. pošto se tiču domena duhovnog rada. kao i svako ubuduće. u rasporedu sfera ima muzike‟². reče Pitagora. „U zujanju ţica ima geometrije. Sve te forme „mističnih čestica‟ se zato i nazivaju virtualnim česticama. Odakle. Nekada je mnogo vijekova trebalo da proĎe da bi se pokrenuo starovijekovni heliocentrični sistem Aristarha od strane Kopernika. Uvijek se pojavljuju u našoj fizikalnoj realnosti samo hiljaditu ili milionitu sekundu. jer kako reče Nikola Tesla: „Snagom izvedenom iz njega. Energija je jedino vječna. kao i prijemčivost i entuzijazam drugih-tako masa koja se na početku opire kretanju. ta beskonačna i slobodna energija za spas čovječanstva a za kraj nafte i atomske energije.

Inteligentne eterske energije. “Svijest je transformišuća sila” µ. sept. Etarska fizika i relativizam. bez duboke svijesti i inteligencije te ograničen na moţdanu masu koja radi kao zatvoren sistem bez ikakvih Djela. Etar je realnost jer je medijum elektromagnetskih valova. Oktoih. v/b/z.Mile Dupor. onda bi i naš um bio prazan.Goran Marjanović. 1998.Velimir Abramović. 137-193. kao ni čovjek. 32-115. 2011. . 2011. mora uključivati neku formu energijeduhovne energije. časopis Kroz Prostor i Vreme. 28-36. 1. Tajni kod. lipanj 2009. Beograd.Ervin Laslo. 50-57. nov. 5.Velimir Abramović. el.ly/wFC2Mi. apsolvirali smo da Svemir nije bez svijesti. galaksije u Svemiru sa ostalim u makrokosmosu. Beograd. 194. . Od kamene sjekire do teorije kvarkova. supstancija je istančane vječne energije koja proţima sve u Univerzumu-metafizički prostor ili područje. Mi smo u obilnoj količini energije. . Esotheria. 204. Narodna knjiga Alfa. a frekvencije galaktičkih polja odrţavaju sinhronicitet sa atomskim i subatomskim svijetom naše strukture. 182 i 183. http://bit. 2004.Naša svijest je povezana s drugim kroz meĎusobno povezujuće polje akaše ili sveproţimajući medijum. Svijest naučnika i bilo kog drugog.Vojislav Gledić. koja je potrebna da bi uopšte kreirala bilo što. Esotheria. Zagreb. 205 i 211. medijum koji kontinuirano fluktuira (osciluje) te je kao takav neuravnoteţen i promjenljiv. a pošto je nematerijalan. kao što vidimo. Osnovi nauke o konstantnoj sadašnjosti (predavanje). . LITERATURA I DRUGI IZVORI -Za poglavlja I i VI i Dodatak: . . Nikola Tesla i eter – nova nauka i tehnologija.Velimir Abramović. Podgorica.Priya Hemenway. 2011. .Bertrand Rasel. Kako to nije tako. . Lomonosov Univerzitet u Moskvi. Nauka i akaša polje-celovita teorija svega. već je Svijest svugdje u Svemiru. Beograd. Da je prostor „prazan‟. http://kpv. .rs/?p=335. 124-134. 71 . 149-154. Sve zahvaljujući davno u istoriji spoznatom sveproţimajućem medijumu. Bašta Balkana blog. Svijest nije ograničena samo na mozak. 2003. Akademija NOIA. rekao bi Ošo. 2007. koji se manifestuje kako u domenu prirode tako i domenima uma. kvanti u mikrokosmosu i organizmi ţivih bića. „Hermetički spisi‟. na isti način kako su povezane čestice. 195. Istorija zapadne filozofije.

2006. 2004.Kako kosmičke sile utiču na našu sudbinu.Jan Viherink. 2004.Tesle.ly/khrsH7. 2006. Izabrana dela N. . Kvaternik. 2006. Izabrana dela N. Izdanje redakcije vojne enciklopedije. Beograd. preveo M. http://kpv. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. 2006. Tesle. . 2006. . 2011. tom 2. preveo Mladen Kvaternik. http://bit. Članci. „Vibracije etera‟–poglavlje 6. KPV. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. Izabrana dela N. Beograd. Nikola Tesla. Beograd. Beograd.ly/zUknz3. 2006. tom 9. Nikola Tesla. preveo Mladen Kvaternik. tom 2.Mogućnosti beţičnih komunikacija kod ţeljeznica. „Znanost i svijest‟–poglavlje 3.Beţični prenos električne energije. Jan Viherink. Jan Viherink.ly/whX9fz. . Tesle. tom 10.ly/imsfS6. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.Gorana Marjanovića. 1968. . 1958. . . http://bit. http://bit.Uticaj statičkog elektriciteta na beţični prenos. tom 2. 2006. Kvaternik. tom 2. Vojna enciklopedija. http://bit.rs/?p=49. tom prvi. Nikola Tesla. 2006. Izabrana dela N. preveo M. Samoostvarenje apsoluta.ly/whJwJ6. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.Jan Viherink. http://bit. Nikola Tesla. KPV. 2006. 2006.Talas.ly/z7Hf2q.Jan Viherink. http://bit. Beograd. . Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. „Znanost i Biblija‟–poglavlje 11. tom prvi. Jan Viherink.Tesle. jun 2011. 549. tom 2. ..Val. .Jan Viherink. Nikola Tesla. preveo M. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. „Polja nulte točke‟–poglavlje 4. Predavanja. Izdanje redakcije vojne enciklopedije.Nikola Tesla. . Jan Viherink. . Izabrana dela N. Tesle. 2004. Izdanje redakcije vojne enciklopedije. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. 2004. Dnevnik istraţivanja Kolorado Springsa 1899-1900. Tesle. Beograd. Nikola Tesla. Kvaternik. . Tesle. 2004. č.Jan Viherink. Beograd. Vojna enciklopedija. tom 1. 72 . . .O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije. „Oţivljavanje pradavne znanosti‟–poglavlje 5. Članci. Izabrana dela N. 2006. Članci. Izabrana dela N.Aleksandar Lazarević Nema praznog prostora. Beograd. 1967.Svetski sistem beţičnog prenosa energije”. Beograd. Vojna enciklopedija. Beograd. el. Članci. Članci. 2006. .Atom.

(i naučni komentari).Vladimir Karadţić. Ključ misterija. 86. Beograd. 2006.ly/ywszpw. Die klingenden Wasserstoffatome und die Quantenphysik. Čarobnjak .Subquantum Kinetics.ly/wlzMbO. http://bit.Elifas Levi. Beograd. . Nikola Tesla o XXI stoljeću–1937. quantumgravitics. . THE NATURE OF MATTER. pronalazač za treći milenijum. Centar Tesla. . Čigoja. jun. Journal of Borderland Research. Razvojna psihologija”. Über irreversible Strahlungsvorgänge.Drugi članci sa posjećenih sajtova: An Excursus into Etheric Technology. Beograd.ly/x2Jrde. 70-167.Vladimir Karadţić. A/7 . . .A/6. 2005. Beograd.Aleksandar Milinković.com/LaVioletteBooks/ether.tripod. 1900 .html. Beoknjiga.ţivot i vreme Nikole Tesle. http://starburstfound.antigravitytechnology. Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju.etheric. 2007. . Journal of Borderland Research. 1905. 2012. 4.Astronomija.Ljubomir ŢiropaĎa i Ljiljana Miočinović. The Electrical Mechanism of the Ether. Excerpts from Occult Chemistry. Beograd. Band 1. seite. -Za poglavlja II-V: . The Nature of Electricity and Ether. .net/john_worrell_keely. 73 . http://starburstfound. jul 2011. München 1994. februar. Atlasi znanja. Esotheria. . Tesla. Ajnštajnova teorija relativnosti 100 godina laţi. Mostar. P. http://bit. Znanje-portal za razvoj svijesti. http://bit. Journal of Borderland Research. 138-183.. (pdf). Ljubljana 1978. 2006. . . -John Worrell Keely-Accomplished Anti Gravity Inventor-His inventions and biography.Mark Sajfer. http://bit.Electro Gravitic Implosion Propulsion Systems. tom 4. 7.g.ly/y6IOYR.Charles W. 2006. Tesla. http://www. La Violette: http://www.Max Planck. Annalen der Physik. .org/category/research/subquantum-kinetics/.com. http://bit. Stylos.Branimir Jovanović.ly/y8II4m.Georges Bourbaki. Leadbeater and Annie Besant.html .ly/wBpzYE.Znanje-portal za razvoj svijesti. jun 2011. 20.org/resurrection-hubble-jeans-galaxy-formation-theory/. jun 2011. 5. http://bit. Mladinska knjiga. 2002. . .Seadin Jelovac.

2008. 205 i 211 str. Dama. Mostar. ³ citat i paraf. Tit Lukrecija. Objašnjenje pojmova iz citata: juga je kosmičko razdoblje. Der Werdegang des Naturbildes in der Physik. poglavlje 18. 36 str. Elementare Materie. Dirac. Pod pojmom juga ovdje se misli zapravo cijela kalpa. OdreĎivanje gustine etera upreĎivanjem brzine rasprostiranja zvučnih i svjetlosnih talasa ¹ citat Nikole Tesla o eteru 74 . Brahmadiji su brahmanski mudraci. Beograd. Beograd. a raĎaršiji su kraljevski mudraci. . Češće se govori o jednome i o deset Pradapatija. Praćetasa. 2004. “Astrološki i hermetički spisi“. München. “Od kamene sjekire do teorije kvarkova“. praotac čovječanstva. tako da je sve do njega u citatu nabrajanje koje se moţe shvatiti kao nabrajanje imena boga (ili kao nabrajanje niza vrhovnih boţanstava?). 1985. Gledić. 195. 1899. Angiras. “Vještina” ili “Vještak”. ² iz knjige Mila Dupora. 6 i 7. ili naprosto Postojani.. “Od kamene sjekire do teorije kvarkova”.1 „Konstantne konstante‟. od kojih je jedan i Dakša. 1988. Ka: “Ko?” je zapravo Tajanstveno biće vrhovnog boga PraĎapatija. A. 204. golemo razdoblje od 4 320 000 000 smrtničkih godina. Vikrita. “Astrološki i hermetički spisi”. bog otac. 28. Suraguru je Učitelj bogova. 29 str. Novi Sad.Werner Heisenberg. Vakuum und Felder. “Mahabharata”.. FUSNOTE 1 GLAVA. 2004. brahmanskoga roda. ⁴ isto Demokrit.E. 2003. u kojem se svijet stvara. .Seadin Jelovac. kao što u jednako dugoj noći Brahmana opet propada. Sthanu je Stub svijeta. Maunder. imao je sedam sinova: Krodha. Brahmanovih sinova. 2 GLAVA. S 315. V. Einsteinova teorija relativnosti-100 godina laţi. Manu je Čovjek. tj. Oktoih. Esotheria. Demokrita iz knjige Vojislava Gledića. 22. Dakša. 2005. Podgorica. dok hiljadu njih čini jedan dan Brahmana ili kalpu. []P. sin 10 Praćetasa i Mariše prema puranskoj genealogiji. “Od kamene sjekire do teorije kvarkova”. i citat Epikura iz knjige V. · cit. Seite. Etar: filosofija i istorijat ¹ citat. ¶ paraf. 194. 195. Heidelberg. Paramašthin je Onaj koji stoji na najvišem vrhu. . tj.Walter Greiner und Georg Wolschin. Svetovi/Novi Sad. µ paraf. “Od kamene sjekire do teorije kvarkova”. Kardama i Ašva. Gledića. Obično četiri juge čine krug od najsretnijega do najpokvarenijeg razdoblja. V.W. 34 i 35 str. Esotheria. Tamas. Gledić. The Observatory. PraĎapati je Gospodar poroda. Das Teil und das Ganze. M. Mila Dupora.

¶ citat. Der Werdegang des Naturbildes in der Physik. Mostar 2008. Miller „137. Tesle i prema podacima iz knjige “Čarobnjak. 5 GLAVA. ţivot i vreme Nikole Tesle-biografija jednog genija”.3 GLAVA. 1985. citat prof. “Die klingenden Wasserstoffatome und die Quantenphysik”. Nobelpreisträger) „Die größte Mystifizierung in der Geschichte der Wissenschaft: Die Relativitätstheorie“ (Najveća mistifikacija u nauci: Teorija relativiteta). Stylos. 18. Etar: teorija i eksperiment ¹ ² ³ ´ µ ¶ citat Maha.. seite. 90.Sajfer. isto.marta 1893. 24. 1988. Vakuum und Felder”. · citat. ţivot i vreme Nikole Tesle-biografija jednog genija”. µ prema. E. Stylos. Plankova konstanta h (Jsec. Luisu 1.) – dimenzionalna slijepa ulica ¹ prema "Annalen der Physik".Tesla. M. Arnold Sommerfeld. tom prvi. 1900. 336. 2006. Dirac. Kako se neka eminentna imena nauke nisu slagali sa Ajnštajnovim pogledima. P. M. relativiranje vremenaprostora. München. Beograd. 1968. tom 9.“Elementare Materie. predavanje odrţano u Franklinovom institutu u Filadelfiji. 75 . 170. "Atombau und Spektrallinien“. poglavlje 18. Moralo je više sretnih (ili nesretnih) slučajeva da se susretnu.feb. 2006. "Das Teil und das Ganze". München 1994. Seadin Jelovac. tako da ova neshvatljiva prevara uskoro (već 80 godina). 22. M. moglo da otkrije navodnu istinitost Teorije relativnosti”. Beograd. M.Sajfer. prema mistično–magičnom mraku. zakrivljeni prostor ili paradox „blizanci‟. sa bloga Seadina Jelovca DRUGI O TEORIJI RELATIVNOSTI: -kritičar nauke Kammerer 1961: “Mnogo prije nego ijedan eksperiment u fizici bi jedno jurističko istraţivanje. A.rs/?p=49. Potpuno je ne shvatljivo da je ova diletantska glupost mogla da osvoji čitav svijet. 171. · citat Tesle.C. 21. http://kpv.Sajfer. Predavanja. ³ citat Walter Greiner und Georg Wolschin . jednom eksaktnom naukom zavlada". KPV. Beograd. 6 GLAVA.godine. riječ je o knjizi Mičija Kakue “Nemoguća fizika”. Georges Bourbaki.1. prema podacima sa 722 str. Pešla iz “Čarobnjak. 1899. Izabrana dela Nikole Tesle. Max Planck. Beograd. Braunschweig 1951. Maunder. “Über irreversible Strahlungsvorgänge”. prema podacima iz “Vojne enciklopedije”. "The Observatory".G. 2006. citiraćemo neka iz djela nobelovca Maurisa Alaisa (Maurice Allais. citat .München. Werner Heisenberg. “Čarobnjak . Konstantne konstante ¹ iz knjige “Einsteinova teorija relativnosti-100 godina lazi“. ´ citat. ² prema. Band 1. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. 2006.Jung.W. i u Nacionalnom udruţenju za električno osvetljenje u St. Stylos.ţivot i vreme Nikole Tesle”. N. Aleksandar Lazarević “Nema praznog prostora”. 2011. ¸ cit.1893. Arthur I. Ovdje vidimo jedno potpuno skretanje od racionalizma XIX vijeka. -Gothard Barth (fizičar): “Najveći problem teorijske fizike nisu Einsteinove teorije. “O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije”. Wolfgang Pauli und die Suche nach der kosmischen Zahl“. Izdanje redakcije vojne enciklopedije. S 315. Beograd. Heidelberg.„Konstantne konstante‟.

da bi dobio tačan rezultat. Izabrana dela Nikole Tesle. uspeo da napiše oko hiljadu tomova na bezbroj različitih tema. nakon čega mu biva uskraćeno daljnje objavljivanje. M. otkrivač izotropije je 30. navodnog rješenja. tom 2. -Fizičar Julio Palacios: "Teorija relativnosti pruţa jedno fiktivno riješenje za problem koji ne postoji–jedan Hokuspokus”. profesor na univerzitetu u Pragu i kasniji koautor knjige “100 autora protiv Einsteina” je napisao 1925.” Ovaj govor je bio od njegovih kolega kao i medija cenzuriran i samo jedan manji dio je došao do javnosti. Poni Press. N.54. jer naravno – u mutnome se riba lovi” – iz knjige “Teslina boţanstva”. -Herbert Dingle je prošao najgore. -Nikola Tesla. 307-314. i ja se osjećam potpuno nesigurno i pitam se. Izabrana dela Nikole Tesle. na jedan način prema mentalno–intelektualnom invalididetu?”. godine jedno otvoreno pismo Einsteinu i Max von Laue u kojem piše: “Vi (Einstein i Laue) pokazujete dječije bolesti. 2006. on bi bio proglašen kao sramota za školu. U mom djelu ne postoji ni jedan jedini pojam. 2006. ¹² cit. a kada je postao protivnik samo je na početku uspio da objavi nešto od kritike teorije relativnosti. ali izbliza gledano. 11. “Članci”. Jer nikakvo objašnjenje je daleko bolje od jednog besmislenog. koja prema mom mišljenju mora biti označena kao korak unazad u carstvo fantazije i mistike. takoĎe jedan od otvorenih protivnika teorije relativiteta od početka. šala ili prevara?”. koliko uopšte mogu da vrijede kao ozbiljna nauka? Sa time je počela jedna velika prevara. N. Beograd. -Ernest Rutherford je teoriju relativnosti označio kao “vic”. da će u budućnosti ostati postojan.Tesla.. veliki filozof. 277-290. b i c. Stylos. Dok je bio relativist mediji su stalno objavljivali njegove ideje. nobelovac. Teoriju relativiteta pokrenuo je još pre više od 200 godina moj slavni zemljak Bošković. ţivot i vreme Nikole Tesle-biografija jednog genija”. istovremenost neće biti relativna. N. koja je znak jednog á priori u istinu ubjeĎenog filozofa”. Aleksandar Milinković. nobelovac: „Meni ne moze nikako uci u glavu da su potrebna takva apstraktna posmatranja i pojmovi. -Oskar Kraus. 2006. kroz paralizirajuće svojstvo kojim djeluje na razum”. Beograd. prostor neće biti zakrivljen. matematičkih tačaka na malim otstojanjima djeluju odbojne sile. -Frederick Soddy. ¹ prema Teslinim člancima. ¹⁰ podaci i citat. 10. Ove bolesti su smrtne. Predavanja. u časopisu “Nature”. da li sam uopšte na pravom putu…” Albert Einstein u pismu svom drugu Solovinu 1949. godine napisao je sljedeće: “…U tačkama a. 2006. da ja sa jednim mirnim zadovoljstvom mogu gledati na moje ţivotno djelo. Beograd. On je radio na relativitetu–uključujući čak i kontinuum vremenskog prostora–tako detaljno i bez greške da za druge nije ostalo ništa već samo da dodaju neke koještarije. konstruisao prvi atomski sat. 186 i 187. Izabrana dela Nikole Tesle. a na velikim prelaze u Njutnove sile privlačenja). Relativisti nisu nikada pomenuli njegovo ime. prim. ona ne bi ostavila nikakvu prazninu. za koji sam uvjeren. -Lorentz je čitav ţivot odbijao Einsteinovu Teoriju relativnosti i objašnjenje njegovih formula. engleski fizičar koji je 1955. 76 . Beograd. tako da je osnovano pitanje.“Kada bi danas Teorija relativnosti bila izbrisana iz fizike. Beograd. -W. “Čarobnjak. tom 2. u jednom pismu za časopis “Patfinder” 1937. Sajfer. Ništa od invariantnosti brzine svjetlosti neće preostati. ¹¹ prema članku “Uticaj statičkog elektriciteta na beţični prenos”. Zasluţan je izuzetno što je mehanička atomistika uključila materijalistička shvatanja u osnove nauka. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. Pravi krivac je Einstein. -Na kraju svog ţivota i sami Ajnštajn o svom djelu: "Vi zamišljate. 1956 je rekao: “Čudna i jedinstvena je Einsteinova teorija. Članci. Ove teorjie. imaju transcedentalnu osnovu i graniče na bizarno. i ako pritisnut brojnim obavezama. napisao je jedan artikel–“Teorija relativnosti. tom prvi.autora: RuĎer Josip Bošković je u XVIII vijeku sjedinio Kantovu teoriju dinamizma sa tadašnjom atomistikom (da izmeĎu besprostornih. američki nobelovac. izgleda potpuno drugačije.Tesla. Dissler je napisao jedan rad sa naslovom-“Vodi li vjerovanje u Einsteinovu teoriju relativnosti. 287-290. izneo sam neke od očevidnih zabluda savremene pseudo-nauke. koji je. 108. da bismo razumjeli prirodne pojave“. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.Tesle sa predavanja “O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije”. 2006. Ja izgovaram ova predviĎanja sa takom tvrdokornošću. posebno Teorija relativnosti i Kvanta fizika. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. -Wilhelm Conrad Röntgen. Albert Einstein. i još: „Odakle dolazi to da me niko ne razumije a svi vole?“. i teorija relativnosti ih neće preţivjeti. On je bio predsjednik astronomskog društva Velike Britanije i poznati relativist dok nije počeo da sumnja u teoriju relativnosti i na kraju postao protivnik. u Lindau rekao: “Kada bi jedan student počinio jedan takav zločin i frizirao njegove brojeve i račune.06.Tesla. -Louis Essen. koje vodi ka jednom pogrešnom osjećaju znanja”.

kretanje čoveka napred-energija kretanja-tri načina za povećanje ljudske energije”. 29-72. ²³ riječ je o knjizi “Nastanci-četrnaest milijardi godina kosmičke evolucije”. ³⁰ Neolit.1.) su 11a. Seadin Jelovac. nov. Izabrana dela Nikole Tesle. ²² poglavlje 6 „Vibracije etera‟.http://bit. Nil de Gras Tajson i Donald Goldsmit. 9. zašta bi mnogi konvencionalni naučnici rekli da je “šarlatanstvo”. Kvaternik.razmatranja o etru.posredstvom Krita i područja Egejskog mora i sa relativno novijim datiranjima početak egipatske i mesopotamske istorije je u vrijeme oko 2900. Beograd. za časopis “Vincennes Sun”. upravljanje atmosferskim padavinama pomoću elektriciteta što je ţelio sprovesti u djelo putem Vordenklif kule.„Konstantne konstante‟.Tesla. 385. i 4.Tesla. Sve to samo govori da seminari dr. 181 i 183. i 11b. Laguna. budući razvoj hidroelektrana. ²µ cit. aprila 1907. sept. Izabrana dela Nikole Tesle. ³¹ „Nastajanje mase iz prostora‟. Lj. ²¶ cit. ¹´ cit. Velimir Abramović. . 134. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. N. autora: U članku “Svet čuda koji će stvoriti elektricitet”. moći da razgovarate s prijateljima koji će kod kuće imati slično podešen instrument. Zagreb. 2006. tom 4. i kada ćete. Ljubljana 1978. Abramović. Priya Hemenway. autora: Zanimljivo je da je još 1894. g. Beograd. Tesle iz članka “Problem povećavanja ljudske energije.). Tajni kod. ²´ citat Maria Škorina u toku dopisa sa V.ly/zUknz3. Izabrana dela Nikole Tesle. “Astronomija”. 2006. http://bit. datacija naeolita se prebacuje još dalje u prošlost. januar 2012. ¹¸ prim.vremenski se stariji neolit sa impreso-keramikom moţe opredijeliti tako da njegov kraj pada u prvu polovinu treće hiljade godina prije nove ere. Članci. za časopis “Manifacturer‟s Record”. a eksperimentalni dokazi govore o postojanju biofotonskog polja Popa ili sl. ²¹ prema knjizi "Ajnštajnova teorija relativnosti 100 godina laţi". 1900. Stojanović se osvrtao i na pojam aure. Jovanovića. http://bit. ¹¹ prim. tom 2.. dr. Centar Tesla. Tesla je obrazloţio mogućnosti dobijanja elektriciteta iz uglja i gvoţĎa. Članci. u knjizi B. N. i ilustracije u boji (slika 6. U nekim drugim seminarima dr. 17. 308 i 309. dr. 138-183. v/b/z. tom 2. V. Stojanovića sa seminara “O Crnoj rupi i tački prosvetljenja”.http://bit. „Vibracije etera‟. vjerovatnoću sudara i drugih nesrećnih slučajeva biće uveliko smanjena…” (citat iz članka “Mogućnosti beţičnih komunikacija kod ţeljeznica ”. pisao: "Doći će vreme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s vaţnim vestima iz sveta. ¹µ prema članku “Svetski sistem beţičnog prenosa energije”. dr. 1.ly/wFC2Mi. 139 i 141. preveo Mladen Kvaternik. http://bit. koliko god daleko bili. indijskog mistika Ošoa (Bhagwan Shree Rajneesh). kakve je za aure naveo inţinjer Goran Marjanović pred kraj svog rada 77 . ²⁰ prema podacima iz poglavlja 6. gospoĎi Ketrin Dţonson. piše: “…Time što se mašinisti ili kondukteru svakog voza omogućuje da pozove bilo koji drugi voz i stanicu na pruzi i da dobije potpunu i nepogrešnu informaciju. Beograd. 138.4. od nastanka analize radioaktivnog ugljenika.ly/khrsH7. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.¹³ isto (podaci).. 2006.Sajfer. dr. Atlasi znanja. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.A/6.ly/wjwuT1. ¹· prim. tom 2. Mostar. 2005. 18. godine prije n.Tesla. Stylos. Karadţićem . takva datacija stoji u vezi sa mogućnostima vremenskog povezivanja kasnije faze neolita sa kulturnim razvitkom u Egiptu i Mesopotamiji . 2006." (citat iz knjige “Čarobnjak . 2011 . „Polja nulte točke‟. zatim telegrafsku fotografiju i druga unapreĎenja energije budućnosti. Članci.e. 2006. Akademija NOIA. Beograd. ³² paraf. pomoću dţepnog instrumenta sa ţicom zabodenom u zemlju. 2006. N. A/7 . datacija dopisa 3. 1915. preveo M. autora: Tesla u članku “Mogućnosti beţičnih komunikacija kod ţeljeznica”. M. 2009.). Beograd. 2006. Velimir Abramović. 2006. prema predavanju “Osnovi nauke o konstantnoj sadašnjosti”. kao i električnih pronalazak za ratne svrhe koji će se vidjeti dok svijet ne preplave automati (drugi problem prema članku “Problem povećanja ljudske energije”. ²¹ citat Tesle iz istog teksta iz prethodne fusnote.ţivot i vreme Nikole Tesle”. Mladinska knjiga. Branimir Jovanović. Beograd. ²· riječ je o radu “Okultni smisao Tesline spirale”. Stojanovića ipak imaju kako duhovan tako i naučni karakter.ly/khrsH7. ¹¶ podaci i ilustracije iz “Tesla”. Lomonosov Univerzitet u Moskvi. pog. ²¸ prema podacima iz naučnog teksta “Etarska fizika i relativizam”.

One pokazuju načelo samosličnosti a to znači da se različite kopije predmeta mogu pronaći unutar izvornog predmeta u manjem mjerilu . koja potiče sa 3 izvora. Levija. feb. prognoze se moraju razlikovati.C. Nakon njega su brojni analitičari koristili njegove matematičke formule i prilagoĎavali ih da bi izračunali budući vrhunac svjetske nafte. govorio i pisao da će kad tad doći do kraja nafte. što nazivamo magnetizmom. entiteta. a nalaze se u granitnoj ljusci Sial-zone. Od neutralnog sloja ka dubini. usljed tehničkog napretka koji svakim danom ide napreduje.. jer imaju snaţna magnetna polja. ´ 1 stopa-funta = 0. ³´ Nikola Tesla je još u člancima i predavanjima od 90-ih godina XIX vijeka. Izabrana dela Nikole Tesle. 70 i 71. Esotheria. 7. autora: Zemlja se ponaša kao magnet. ³³ Naziv fraktali.rs/?p=335. 136 mkg.Tesla. čakre.“Inteligentne eterske energije”. 100 000 step. Tako das u po tom pitanju stvari dovoljno jasne kakva je budućnost fosilnog goriva.februara 1915. pa čak i dijelovima jednog kontinenta. Prvi izvor toplote je Sunce. 2005. koje zagrijava atmosferu i površinu Zemlje različito u dubinama na svakom dijelu naše planete. To se naziva geotermskim stupnjem. 150.3 step. · cit. a nekada čak i do 120 000 km. nastao je 1975. N. Zemlja ima toplotu. godine od matematičara Benoita Mandelbrota. 5000 step. Beograd. on nije isti svugdje na našoj planeti i razlikuje se na svakom kontinentu. Imaju 40% zračenja iste 78 . 1917. tom prvi. na 10-15 km prema Aleksandru Evgeneviču Fermanu. torijuma. predvidio je tačno da će američka proizvodnja nafte dostići vrhunac početkom 70-ih godina prethodnog vijeka. µ 1 stopa = 0. tom 2. 77. Drugi izvor toplote je u Zemljinoj kori. ³ citat Tesle. Sunčeve pjege se javljaju na fotosferi Sunca (površinskom sloju). Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. 2006. DODATAK. Naravno.Smatra se da čak i Sunčeve pjege mogu izazvati vulkanske erupcije na Zemlji. N. u zavisnosti od geografske regije i klimatskih faktora na tom području. koje je po svemu nalik na prethodni gore Teslin citat djelova fluida koji bivaju ponovo pokrenuti od bilo kog agensa poput Sunčevih zraka.C. Tesle iz članka “Kako kosmičke sile utiču na našu sudbinu”. inače „nevidljivh”. naučno. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. slaţu se u jednom-da kad nafta jednom dosegne vrhunac. “O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije”. Na Zemlji je prosječna temperatura 14. danas se smatra izmeĎu 3000-4000 step. temperatura raste za 1 step.Tesla. koji je opisao zamršeni splet krivulja i njihova sposobnost da brzo izvode sloţene kalkulacije. eksploatacija onoga što je preostalo biće neuporedivo teţa i skuplja a niko ne zna koliko je još nafte ostalo. ² isto cit. I treći izvor toplote je iz Zemljinog jezgra koji ima izuzetno visoku temperaturu iskonskog porijekla. Pjege se okreću u skladu sa kretanjem Sunca oko svoje ose.200 000 step. zraka sa neke zvijezde ili što da ne ubuduće nekog vještačkog.3 m. Izabrana dela Nikole Tesle. i sl…‟. One mijenjaju oblik i iščezavaju. 2006. Beograd. Članci.C. Na osnovu istorijskog toka prošlog vijeka u eksploataciji nafte. godine došao je do istog proračuna i zaključka. New York American. Beograd. King Hjubert. Njihovom pojavljivanju prethodi uznemirenost fotosfere. Predavanja. jedan geolog. nakon posebne tehnike (patent dr. 169. Saudijski naftni geolog Sadad I. MeĎutim.„…Polikontrastna interferentna fotografija je metod zasnovan na interakciji fotona reflektovanih od objekta snimanja sa bioenergetskim poljima što. Elifas Levi. Prim. Temperatura im zna biti od 1400 step. “Ključ misterija“. za “New York American”. Utiče i na veličinu deklinacije i inklinacije.C. Hary Oldfield) obrade snimka omogućuje vizuelizaciju mnoštva tih. Znaju dostići dimenzije 2000-3000 km. ¶ 1 konjska snaga = 736 W. C u prosjeku na svaka 33 m. Al Huseini je 2000. radijuma i drugih elemenata. Pojam plastični medijum i neka druga razmišljanja i istraţivanja o čovjeku i našem svijetu ¹ cit. koji je od radioaktivnih elemenata urana. Čak ga je uvrštavao u problem rata u vrlo zanimljivom članku “Kako kosmičke sile utiču na našu sudbinu”. i prolazne su i nestabilne pojave. 7. Stojanović se osvrnuo i na viziju budućeg dobijanje materije iz kosmičke energije. 78 i 79 str. Tesla je uvijek uzimao. uticaj Sunca na Zemlju. Znaju trajati od nekoliko sati do nekoliko mjeseci. čija temperatura varira u zavisnosti od autora autorima . http://kpv. K do 4300 step. C. MeĎutim. čak i niza onih iz domena ezoterije kao što su aure. U jednom drugom seminaru dr. pojava fakula i erupcija na Suncu. K (Kalvina). pa se sa istoka pojavljuje ka ekvatoru i zalaze na zapadnoj strani.

²· isto. cit. ¹´ prim. Levi. (i naučni komentari-V. autora. 92. Esotheria.površine svijetlog dijela fotosfere. “ge” ili sl. autora: brojne korijene riječi izumrlih i neizumrlih jezika imamo u prezimenima. sanskritskog i drugih jezika. 2005.god. arapskog. “Ključ misterija“. zatim grad par kilometara od Teherana u Iranu itd. 87.str. Najdţela Penika. Lično smatramo da je to nepotpuno. “Samoostvarenje apsoluta”. Potpun odgovor je jedino uz zajedništvu sa poljem akaše. Levi. 2005. ¹¹ citat Levija. u sredini. Levija. ¹³ isto. Kao prilog evo jedna interesantnost na osnovu prezimena Karadţić: korijen je od arapske riječi kharaya što znači otići. u neposrednoj blizini izvjesnih pjega. e. jačina njegovih decimetarskih i metarskih elektromagnetskih talasa. Na Zapadu je dodatak “aj”. raste jako za nekoliko dana (radio-električna bura). autora. E.„morfičkom polju„ i „moţdanim kodovima„. 89. ²³ prim. Naziv Karadţa postoji u Pakistanu kod jednog od glavnih starih putevima kojima je tekla trgovina. ³¹ cit. Esotheria. Kada je maksimum Sunčeve aktivnosti. od 6000-te godine prije n. Beograd. latinskog. kao i radiofrekventna i kosmička zračenja Sunca. pošto u pojedinim vremenskim razmacima postoje aktivne longitude u kojima dolazi naročito do izraţaja Sunčeva aktivnost ne samo u pogledu pjega nego i drugih pojava.G. cit. radi se o originalnoj riječi bez dodataka u prezimenima Rumunije i Bugarske dok je u Srbiji i Crnoj Gori dodato "ić" prema jeziku. SURA 87 SVEVIŠNJI – EL – A‟LĀ. izaći (čita se karadţa). Beograd. ²µ isto. avarskog. i imaju obično suprotan magnetski polaritet. ²¶ piše Levi u “Ključu misterija“.Karadţić)”. Esotheria.19 ajeta. 151. str. ¹¶ isto. Levi. Time se mogu objasniti izvjesne pojave zabiljeţene u Zemljinom magnetizmu i jonosferi (sloju Zemljine atmosfere od 80-800 km). citat Levija. citat Levija. čija jačina. str. Mekka . “Ključ misterija“. citat Levija. Dakle. kad se zapaţa i porast magnetske aktivnosti na površini Zemlje. ¹¸ prim. Ono što smatramo da dokazuje moţdane kodove (kada ljudi pod dubokom 79 . Beograd. Zato je vaţan raspored pjega po longitudi. Elifas Levi. 2005.g. Tada nastaju i magnetske bure i promjene stanja u Zemljinoj jonosferi. ¸ cit. 138. Beograd. 2005. ¹⁰ isto. naročito na Balkanu. s latiničnom transkripcijom i prijevodom na bosanski jezik. Elifas Levi. 148.H.. i 1866.ly/z7Hf2q. Beograd. “Ključ misterija“. Danas je odgovor nauke samo u seobama i etimologiji riječi. cit. ²⁰ isto. citat Levija. Pjege su veoma jakih magnetskih polja. Esotheria. ¹· isto. ²¹ Periodizacija doba paleolita. 167 str. ¹µ prema “Ključ misterija“. Isto Levi. 89. 90 str.el. u Srbiji za vrijeme kneza Mihajla Obrenovića. Kur‟an. Preteţno su to korijeni starohetskog. 591. 98. dok je opšti nivo magnetskih polja Sunca svega nekoliko ersteda. sve do Karadţice u Makedoniji i Karadţinog brijega u Crnoj Gori. str. 88 str. 150 str. ³² prim. ²¹ isto. 130 str. moţe iznositi i 4000 ersteda. Elifas Levi.ly/wBpzYE.. što dovodi do prekida radio-veza na odreĎenim frekvencijama – iz rada “Nikola Tesla o XXI stoljeću-1937. ²² paraf. Elifas Levi. ³⁰ citat Novog zavjeta iz “Tajnog koda“. Isto Levi. i tako su se obiljeţavali šizmatici u ranom islamu. časopis Kroz Prostor i Vreme. http://bit. Sarajevo. Bugarin iz prve i druge legije bugarske osnovanih 1862. 135. Priya Hemenway-a. Kur‟an. što sa te strane pokazuje etimologiju i osobenost Prostora. ¹¹ Knjiga Stvaranja. vodiljin polaritet na sjevernoj hemisferi suprotan je istom polaritetu na juţnoj hemisferi. Postoje pjege vodilje i pjege pratilje. Levija. ¹² cit. 159. inţinjera Gorana Marjanovića. 2009. autora prema knjizi “Hitlerova tajna nauka”. 151 str. ¹ prema “Ključu misterija“. 2005. Esotheria./1430. 96 str. asirskog. AA. ²´ citat Levija. pa nadalje. ²¸ citat.http://bit. Npr. Što se tiče prezimena sa ovim korijenom rieči: postojao je vlaški knez iz XIX vijeka Jan Karadţa (vjerovatno pripadnik grčkih heterista) i od druge polovine Stefan Karadţa.

ali se više ne mogu vratiti u normalno stanje svijesti…). Tesle. na sjeveru Crne Gore naročito) daju onima koji se prezivaju isto-Karadţa. jun 1900. kretanje čoveka napred-energija kretanja-tri načina za povedanje ljudske energije”. Članci. prijemnik i odašiljač ali i kao fotoelektrična ćelija koja moţe voljno da zadrţava višak elektrona. ono što je jako zanimljivo u takvim primjerima jeste ljudi nisu svjesni da su rekli čistu arapsku riječ staru. 124. Zagreb. 80 . isto se ponegdje moţe čuti i na jugu Crne Gore. v/b/z. str. U drugom slučaju bi bilo morfičko polje. Na primjeru riječi karadţa. ali i da ih izbacuje vani što inače radi konstantno dok ne ulazi u dublju fazu misli. lipanj 2009. µ citat Ošoa (Bhagwan Shree Rajneesh). Ali. nose jedino tako potpun odgovor. Mozak je u stvari vremenska mašina i njegova glavna djelatnost je preračunavanje frekvencija galaktičkih polja. a razlika je s juţnoslovenskim jezikom samo u početnom vokalu?! Dakle. uz obaveznu semantiku i etimologiju. jeste nadimak koji ljudi u Crnoj Gori a vjerovatno ima primjera i u Srbiji. Zagreb.hipnozom počnu pričati izumrle jezike. lipanj 2009. 124. 145.Jung je to nazivao kao arhetipom. Ona odrţavaju sinhronicitet sa atomskim i subatomskim svijetom naše strukture. Beograd.. tom 2. str. Priya Hemenway. To je 95% moţdane djelatnosti. Inače. Dakle. “The Century Magazine”. jer su u tom slučaju polovični. Zar nije čudno otkuda i u ranom Srednjem vijeku na Balkanu oblast pod nazivom Hum. i danas moţemo sa sigurnošću reći da odgovori ne mogu biti samo u seobama i etimologiji.G. Izabrana dela N. Mozak je antena. str. MeĎutim. uz to je i ono što se u potiljačnom dijelu (moţdani kodovi) taloţi hiljadama godina od predaka. sagledali smo sve aspekte. ² citat Pitagore iz knjige Tajni kod.. Nikola Tesla.. 2006. pokazuje se i polje akaše kao uticaj. K.. Priya Hemenway. ³ citat Mandelbrota iz knjige Tajni kod. Polje akaše i moţdani kodovi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. a što je Jung drţao kao arhetip. u potiljačnom dijelu taloţi se hiljadama godina od predaka gotovo sve. v/b/z. ´ citat Ričardsona takoĎe iz iste knjige str. ZAKLJUČAK ¹ citat Tesle iz članka “Problem povedavanja ljudske energije. (npr. nezavisno od sjevera. koja je čista sanskritska riječ što znači Um. 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful