H æYXH META TO £ANATO

T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘: The Soul After Death
™˘ÁÁڷʤ·˜: ^IÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ Seraphim Rose
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË àfi Ù‹Ó \AÁÁÏÈ΋: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· TÛÔ˘ÚÔÏ‹
\EÈ̤ÏÂÈ· ‚È‚Ï›Ô˘: . \Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘
\EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· \AÓ·ÛÙ·Û›· ¢ÚÔÁÁ›ÙË
¢ÈfiÚıˆÛË: NÙ›Ó· ™·ÌÔıÚ¿ÎË
\IÓÒ M¿Ì·ÏË
Aã öΉÔÛË: ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2003
Bã ‚ÂÏÙȈ̤ÓË öΉÔÛË : \AÚ›ÏÈÔ˜ 2003
°ã öΉÔÛË: \OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2003
¢ã öΉÔÛË: \AÚ›ÏÈÔ˜ 2004
Eã öΉÔÛË: AûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2004

© °È¿ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·:
\EΉfiÛÂȘ M˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜, K·Ú¤ÏÏ·˜ NÈÎfiÏ·Ô˜
B‡ÚˆÓÔ˜ 2 ¶Ï¿Î· T.K. 105 58 \Aı‹Ó·
TËÏ.-Fax: 210 32 14 565
e-mail: myriob@otenet.gr
ISBN: 960-87579-0-8
Tfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô âΉfiıËΠÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ¿ \AÁÁÏÈο àfi Ù‹Ó
à‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔÜ ÛÙ‹Ó \AÏ¿Ûη (St. Herman of Alaska
Brotherhood, P.O. Box 70, Platina, California 96076, U.S.A.).Sixth printing:
1988. Original English version copyright 1980 by the St. Herman of Alaska
Brotherhood.

. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙

H æYXH META TO £ANATO
Oî ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙfi Êá˜
Ùɘ \OÚıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜

EåÛ·ÁˆÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ - \EÈ̤ÏÂÈ·:
. \Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË:
¶·Ó·ÁÈÒÙ· TÛÔ˘ÚÔÏ‹

öΉÔÛË

âΉfiÛÂȘ

5

^O îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙ ÛÙ‹ MÔÓ‹
ÙÔÜ êÁ. °ÂÚÌ·ÓÔÜ Ùɘ \AÏ¿Ûη˜, ¶Ï¿ÙÈÓ·, K·ÏÈÊfiÚÓÈ·

6

«^H TÂÏÈ΋ KÚ›ÛË»
MÔÛ¯Ô‚›ÙÈÎË ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ 16Ô˘ ·åÒÓ·,
Tim Art Gallery, ™¿Ó NÙȤÁÎÔ, K·ÏÈÊfiÚÓÈ·.

7

ÓıÚˆÔ˜ ‰b ÙȘ qÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ηd âÓ‰ȉ‡ÛÎÂÙÔ ÔÚÊ‡Ú·Ó Î·d
A
‚‡ÛÛÔÓ ÂéÊÚ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ηı’ ìÌ¤Ú·Ó Ï·ÌÚá˜. Ùˆ¯e˜ ‰b ÙȘ
qÓ çÓfiÌ·ÙÈ §¿˙·ÚÔ˜, n˜ ₤‚ÏËÙÔ Úe˜ ÙeÓ ˘ÏáÓ· ·éÙÔÜ ìÏΈ-

ò

̤ÓÔ˜ ηd âÈı˘ÌáÓ ¯ÔÚÙ·ÛıÉÓ·È àe ÙáÓ „ȯ›ˆÓ ÙáÓ ÈÙfiÓÙˆÓ
àe Ùɘ ÙÚ·¤˙˘ ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘Ø àÏÏa ηd Ôî ·Ó˜ âÚ¯fiÌÂÓÔÈ
à¤ÏÂȯÔÓ Ùa ≤ÏÎË ·éÙÔÜ. âÁ¤ÓÂÙÔ ‰b àÔı·ÓÂÖÓ ÙeÓ Ùˆ¯eÓ Î·d
àÂÓ¯ıÉÓ·È ·éÙeÓ ñe ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ \A‚Ú·¿ÌØ
à¤ı·Ó ‰b ηd ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηd âÙ¿ÊË. ηd âÓ Ùˇá ÷±‰Ë â¿Ú·˜ ÙÔf˜
çÊı·ÏÌÔf˜ ·éÙÔÜ, ñ¿Ú¯ˆÓ âÓ ‚·Û¿ÓÔȘ, ïÚ÷Ä ÙeÓ \A‚Ú·aÌ àe
Ì·ÎÚfiıÂÓ Î·d §¿˙·ÚÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÎfiÏÔȘ ·éÙÔÜ. ηd ·éÙe˜ ʈӋ۷˜
ÂrÂØ ¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, âϤËÛfiÓ Ì ηd ¤Ì„ÔÓ §¿˙·ÚÔÓ, ¥Ó· ‚¿„FË
Ùe ôÎÚÔÓ ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ·éÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜ ηd ηٷ„‡ÍFË ÙcÓ ÁÏáÛÛ¿Ó
ÌÔ˘, ¬ÙÈ ç‰˘ÓáÌ·È âÓ ÙFÉ ÊÏÔÁ› Ù·‡ÙFË. Âr ‰b \A‚Ú·¿ÌØ Ù¤ÎÓÔÓ,
ÌÓ‹ÛıËÙÈ ¬ÙÈ à¤Ï·‚˜ Ûf Ùa àÁ·ı¿ ÛÔ˘ âÓ ÙFÉ ˙ˆFÉ ÛÔ˘, ηd
§¿˙·ÚÔ˜ ïÌÔ›ˆ˜ Ùa Î·Î¿Ø ÓÜÓ ‰b z‰Â ·Ú·Î·ÏÂÖÙ·È, Ûf ‰b
牢ÓÄÛ·È. ηd âd ÄÛÈ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÙ·Íf ìÌáÓ Î·d ñÌáÓ ¯¿ÛÌ·
̤Á· âÛÙ‹ÚÈÎÙ·È, ¬ˆ˜ Ôî ı¤ÏÔÓÙ˜ ‰È·‚ÉÓ·È öÓıÂÓ Úe˜ ñÌĘ Ìc
‰‡ÓˆÓÙ·È, Ìˉb Ôî âÎÂÖıÂÓ Úe˜ ìÌĘ ‰È·ÂÚáÛÈÓ. Âr ‰¤Ø âÚˆÙá
ÔsÓ ÛÂ, ¿ÙÂÚ, ¥Ó· ¤Ì„F˘ ·éÙeÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘Ø
ö¯ˆ ÁaÚ ¤ÓÙ à‰ÂÏÊÔf˜Ø ¬ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·È ·éÙÔÖ˜, ¥Ó· Ìc ηd
·éÙÔd öÏıˆÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÙfiÔÓ ÙÔÜÙÔÓ Ùɘ ‚·Û¿ÓÔ˘. ϤÁÂÈ ·éÙˇá
\A‚Ú·¿ÌØ ö¯Ô˘ÛÈ Mˆ¸Û¤· ηd ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜Ø àÎÔ˘Û¿ÙˆÛ·Ó
·éÙáÓ. ï ‰b ÂrÂÓØ Ô鯛, ¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, àÏÏ’ â¿Ó ÙȘ àe ÓÂÎÚáÓ
ÔÚ¢ıFÉ Úe˜ ·éÙÔ‡˜, ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘ÛÈÓ. Âr ‰b ·éÙˇáØ Âå Mˆ¸Û¤ˆ˜
ηd ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÔéÎ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ, Ôé‰b âaÓ ÙȘ âÎ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙFÉ
ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È.
§Ô˘Î. 16, 19-31

ì ÂéÏ¿‚ÂÈ· η› ôÏÏ·. ï Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜. ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ≠AÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶·Ï·ÌĘ ^OÌÈÏ›· M°. ÂrÓ·È àÓÔȯÙfi˜ Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ 剤· õ âÌÂÈÚ›· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛË Ù‹Ó àÌ˯·Ó›· ÙÔ˘. Aã \Iˆ. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙. . \A‰˘Ó·ÙÂÖ Ó¿ Ù¿ ηٷÓÔ‹ÛË Î·› Ó¿ Ù¿ ëÚÌËÓ‡ÛË ÁÈ·Ù› Ù¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ù¯È ̤ ÓÔÜ «Î·ıËÁÂÌfiÓ· η› ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·»1. AéÙfi ö¯ÂÈ Û¿Ó àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ Ì‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ô‡ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÙfiÓ ıÂÚ·‡ÛË Î·› ÙÂÏÈο Ó¿ ÙfiÓ ÛÒÛË. 8. ì àÁ¿Ë. Eå‰ÈÎÒÙÂÚ· ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.1. ™’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ôÓıÚˆÔ à¢ı‡ÓÂÙ·È Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ .ÙÈ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ö¯ÂÈ ‚ȈıÉ Î·› ‚ÈÒÓÂÙ·È àfi ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ó¿ ÙfiÓ ÎÚ›ÓË ^ O 1.10 2. àÓ¿ÛÎËÙÔ˜ ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ÛÙfi Ó¿ «‰ÔÎÈÌ¿˙Ë Ù¿ Ó‡̷ٷ»2. àÏÏ¿ àÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·› «‰ÔÜÏÔ ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ·ıáÓ». ôÓ ‰¤ Ì·ıËÙ‡ÛË Ù·ÂÈÓ¿ ÛÙ‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË Ô‡ ÌÂٷʤÚÂÈ ¬.9 EåÛ·ÁˆÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û¤ ≤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·› ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ ÌÈ¿ ·È‰Â›· ÔñÌ·ÓÈÛÙÈ΋ ÛÙfi ÓÂÜÌ· ÙÔÜ ÂéÚˆ·˚ÎÔÜ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ. ‰. òEÙÛÈ. Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎáÓ àÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ô‡ ÙfiÓ àÊ‹ÓÔ˘Ó âÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ Û¤ 剤˜ η› àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô‡ à¤¯Ô˘Ó Ôχ àfi Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·. ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì¤ àÌ˯·Ó›· âÓÒÈÔÓ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·› ·åÛıËÌ¿ÙˆÓ ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ï ı¿Ó·ÙÔ˜.

10 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ õ Ó¿ ÙfiÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛË ÁÈ¿ Ù›ÔÙ·. K·› ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È ì Èfi Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›·. öÙÛÈ œÛÙ ӿ ÌÔÚ¤ÛË Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛË Ùfi £Âfi η› Ù‹Ó àÁ¿Ë TÔ˘. . ëÏÎfiÌÂÓÔ˜ àfi Ù‹Ó ôÎÙÈÛÙË X¿ÚË TÔ˘. àÏÏ¿ àÓÙ›ıÂÙ· Ó¿ ÙfiÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛË ÎÔÈÓˆÓfi Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜. ‰È¿ Ùɘ ïÔ›·˜ ï àÁ·ÒÌÂÓÔ˜ àfi Ùfi £Âfi ôÓıÚˆÔ˜ ñÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ η› Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ÁÈ’ ·éÙfi ÛÙfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆ·. ≠OÏ· ö¯Ô˘Ó Û¿Ó ÛÎÔfi Ó¿ âÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ àfi Ù‹Ó âÁˆ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘. \Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘ \EÊË̤ÚÈÔ˜ ^I. Âé¯fiÌ·ÛÙ ηϋ η› ÂéÏÔÁË̤ÓË ÔÚ›· ÛÙ‹ ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ Ùɘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÁÈ¿ ÙfiÓ ÎfiÔ ÙÔ˘ η› ˙ËÙÄÌÂ Ù‹Ó Â鯋 ÙÔ˘. K·› ÛÙ›˜ âΉfiÛÂȘ M˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜ Ô‡ âÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó âΉÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ̤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô. Û¤ ÌÈ¿ îÂÚ‹ ¬ÛÔ Î·› öÌÔÓË ‰È·‰Èηۛ· Ô‡ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ «‚·ı›· ÂåÚ‹ÓË» ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· ïÌÈÏÔÜÓ Ôî ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. ì ïÔ›· ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È àfi Ùfi ÎÔÛÌÈÎfi ÓÂÜÌ· η› Ù¿ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈο öÛÔÙÚ· ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ ·îÚ¤ÛˆÓ. ≠OÏ· ηÏÔÜÓ Û¤ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. . Û¤ Î·Ù¿Ó˘ÍË. ¶Ï¿Î· 1/10/2002 \AÓ·Ó›Ô˘ \AÔÛÙfiÏÔ˘ η› PˆÌ·ÓÔÜ ÙÔÜ MÂψ‰ÔÜ E鯷ÚÈÛÙÔÜÌ ÙfiÓ . ¶·Ú/Û›Ô˘ ^AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. T¿ âȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ ÏÔÜÙÔ Ùɘ ·ÙÂÚÈÎɘ ·Ú·‰fiÛˆ˜. \AÎfiÌ· η› Ôî àÓ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ¿ «âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ·» ö¯Ô˘Ó Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· ·éÙɘ Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜.

‚È‚Ï›· Ù¿ ïÔÖ· àÎfiÌ· η› ¬Ù·Ó ‰¤Ó àÔÛÎÔÔÜÓ ÌfiÓÔÓ ÛÙfiÓ âÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi. Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù›˜ ‚·ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ η› Ù¿ ΛÌÂÓ· Ô‡ âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. çÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÛÙfi ¬ÙÈ Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ΛÌÂÓ· ö¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·Ú·ÌÂÏËıÂÖ Î·› ıˆÚËıÂÖ «âÎÙfi˜ Ìfi‰·˜» ÛÙÔ‡˜ «ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜» ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜Ø âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ qÙ·Ó Ó¿ οÓÔ˘Ì ·éÙ¿ Ù¿ ΛÌÂÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ η› ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ àÓ·ÁÓÒÛÙË.11 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂrÓ·È ‰ÈÙÙfi˜Ø ÚáÙÔÓ. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂrÓ·È âÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÓÔËÙ‹ Û‹ÌÂÚ·. ‚¿ÛÂÈ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ XÚÈÛÙÈ·-ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. êÏᘠ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó Ôχ Èfi ¤Ú· àfi Ù‹ ı·̷ÙÈ΋ âÈÊ¿ÓÂÈ· ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÏfiÁˆ Ùɘ àÔ˘Û›·˜ Ì›·˜ ÌÂıÔ‰ÈÎɘ η› àÏËıÈÓɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¿Óˆ ÛÙfi ¬ÏÔ ı¤Ì· Ùɘ «ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ» ˙ˆÉ˜. ∂rÓ·È ÂÚÈÙÙfi Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Ù¿ ΛÌÂÓ· ·éÙ¿ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· àÓ·ÁÓˆÛÙÈÎfi ñÏÈÎfi à›ڈ˜ Èfi ‚·ı‡ η› „˘¯ˆÊÂϤ˜ à’ ¬. Ó¿ ‰ÒÛÂÈ Ì›· âÍ‹ÁËÛË. ^ O . Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜» Ôî ïÔÖ˜ ö¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi âӉȷʤÚÔÓ Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ η› âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜Ø η› ‰Â‡ÙÂÚÔÓ.ÙÈ Ùfi àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙáÓ ‰ËÌÔÊÈÏáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙfi ı¤Ì· ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ».

ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ Ùfi 19Ô ·åÒÓ· η› qÙ·Ó úÛˆ˜ ï ÚáÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ Ô‡ àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Âéı¤ˆ˜ ·éÙfi ηı·˘Ùfi Ùfi Úfi‚ÏËÌ·.12 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ \∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·. ∫‡ÚÈ· ËÁ‹ öÌÓ¢Û˘ ÁÈ¿ Ù‹ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ àÔÙ¤ÏÂÛÂ ï ƒáÛÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ∫¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ âȯÂÈÚÂÖ Ó¿ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙ›˜ ¶·ÙÂÚÈΤ˜ η› êÁÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ôî ïÔÖ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ·. £¿ Ú¤ÂÈ. ëÔ̤ӈ˜. ‰È‰·Ûηϛ· ì ïÔ›· âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û¤ à̤ÙÚËÙ· ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ· η› µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ηıÒ˜ η› ÛÙ›˜ ıÂÖ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. Ôî ïÔÖÔÈ ı¿ Ù‹ ıˆڋÛÔ˘Ó ó˜ ñÂÚ‚ÔÏÈο «êÏ‹» õ àÎfiÌ· η› «êÏÔ˚΋» ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ÈÛÙÂ˘Ù‹ àfi ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÙÔÜ 21Ô˘ ·åÒÓ·. ^∏ «êÏfiÙËÙ¿» Ù˘ ÂrÓ·È ì êÏfiÙËÙ· Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜. Ó¿ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ì ‰È‰·Ûηϛ· ·éÙ‹ ‰¤Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi οÔÈÔ˘˜ àÔÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ õ Ì‹ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. Ùfi ïÔÖÔ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ öÓÙÔÓÔ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜: Ù‹ ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ η› ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û¤ ≤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô‡ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ͤÓÔ˜ Úfi˜ Ù‹Ó \√ÚıÔ‰Ô- . ì ïÔ›· – ÂúÙ âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û¤ ·éÙ‹Ó ÂúÙ ۤ ôÏϘ ‰È‰·Ûηϛ˜ Ù˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ – ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ó˜ àÓ·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ËÁ‹ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ̤۷ ÛÙ‹ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Û‡Á¯˘ÛË Ô‡ ÚÔηÏÂÖÙ·È ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ àÓıÚÒÔ˘ àfi Ù¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· η› Ù›˜ ÎÂÓ¤˜ ıˆڛ˜ ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·åÒÓˆÓ. àÏÏ¿ ÂrÓ·È ì ‰È‰·Ûηϛ· Ù‹Ó ïÔ›· ·Ú¤‰ˆÛ ì \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ àfi Ù¿ Ôχ ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ì \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· Ô‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û¤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ı¿ ‰Â¯ıÂÖ Ù›˜ âÈÎÚ›ÛÂȘ ÌÂÚÈÎáÓ. η› ì ïÔ›· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È à‰È·Ï›Ùˆ˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· η› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

¢¤Ó ÂrÓ·È ñÂÚ‚ÔÏ‹ Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Î·ÌÈ¿ ôÏÏË \√Úıfi‰ÔÍË ¯ÒÚ· ÛÙfi 19Ô ·åÒÓ· ‰¤ ‰È¤ıÂÙ ≤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ñÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·› ÙáÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âÔ¯É˜Ø ï ÌfiÓÔ˜ ôÏÏÔ˜ àÓÙ¿ÍÈfi˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó úÛˆ˜ ï Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘ \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜. âÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ ÙfiÛÔ Ì¤ Ù‹Ó àÓÙ›ÏË„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ¬ÛÔ Î·› ̤ Ù‹Ó ÎÔÛÌÈ΋ ÁÓÒÛË.¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 13 Í›· η› Ô‡ àÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂúÙ ӿ Ù‹Ó àÓ·ÙÚ¤„ÂÈ Î·› Ó¿ Ù‹Ó àÁÓÔ‹ÛÂÈ ÂúÙ ӿ Ù‹Ó «ÌÂıÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ». ^√ ÙÚ›ÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ÙáÓ ò∂ÚÁˆÓ ÙÔ˘ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ qÙ·Ó Âå‰Èο àÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. Ù‹Ó ïÔ›· η› ñÂÚ·Û›ÛıËΠâÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ›˜ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈΤ˜ η› ôÏϘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÎÔ‰Ô͛˜. Ùfi öÚÁÔ ÙÔ˘ ïÔ›Ô˘ qÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ú‰ÈÔ Ì¤ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ àÏÏ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ «âÌÂÚÈÛٷو̤ÓÔ». ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· àÊÔÌÔ›ˆÛ ۤ ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ηχÙÂÚ· ÌÔÓ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘. Ôî ïÔÖ˜ ¿Û¯È˙·Ó Ó¿ «âÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó» Ù‹Ó \√ÚıÔ‰ÔÍ›· àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ ÙÔ˘. ò∂ÙÛÈ. àÊȤڈÛ ً ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó ñÂÚ¿ÛÈÛË Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ η› ÛÙ‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂˆÓ àfi ·éÙ‹Ó. öÙÛÈ œÛÙ ӿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚·Ù‹ ̤ ≤Ó·Ó ÎÔÛÌÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆÉ˜ η› ÛΤ„˘. ¬ÛÔ Î·› ̤ Ù‹Ó âÍÔÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ η› ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔÜ ·åÒÓ· ÙÔ˘ – ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ۯÔÏ‹ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ η› ù¯È οÔÈ· ıÂÔÏÔÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹. ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÁÈ¿ Ù‹Ó ôÌ˘Ó· Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÙfiÛÔ Ì¤ Ù‹Ó âÌ‚ÚÈı‹ ÌÂϤÙË ÙáÓ ·éıÂÓÙÈÎáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ËÁáÓ. \∞fi ·éÙfiÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙfiÓ ÙfiÌÔ ‰·ÓÂÈ- . àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ̤ ç͢‰¤ÚÎÂÈ· Ù›˜ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈΤ˜ η› ôÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜ âÈÚÚÔ¤˜. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

14 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛًηÌ ٿ ÛÙÔȯÂÖ· ÁÈ¿ Ù‹Ó âͤٷÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¬ˆ˜ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· η› Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. àÏÏ¿ àÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Ì›· „¢‰‹ ‰È‰·Ûηϛ· ¬ÛÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· η› àÌÂÚfiÏËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ âÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÓ·Ï‹ıÂÈ¿ Ù˘. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi. ¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜. ÁÈ¿ οÔÈÔ ÏfiÁÔ. ‰È‰·Ûηϛ˜ Ù›˜ ïÔÖ˜. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆıÂÖ Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· Û·Ê‹ÓÂÈ· η› ηı·ÚfiÙËÙ· àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. η› οӷÌ â›Û˘ ¯Ú‹ÛË ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘Ø ≤Ó·˜ ôÏÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ƒáÛÔ˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜. àÎÚȂᘠ̤¯ÚÈ Î·› Ù›˜ ̤Ú˜ Ì·˜. àÏÏ¿ âÈ̤ÓÂÈ Ó¿ Ù›˜ «ÌÂıÂÚÌËÓ‡ÂÈ» õ Ó¿ Ù›˜ àÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜. \∂‰á àÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ η› ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ. œÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ٿ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘. \∞ÏÏ¿ η› ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ Ì‹ \√Úıfi‰Ô͢ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. öÙÛÈ œÛÙ Ôî \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó¿ Ì‹Ó . â·Ó¤Ï·‚ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙfiÛÔ êÏ¿ η› ηı·Ú¿. àÔÙÂÏÂÖ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ¿ âÌĘ Ô‡ ·Û¯›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ó¿ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ \√ÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ù¯È êÏᘠ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ·Ú¤‰ˆÛÂ Ù‹Ó ú‰È· ‰È‰·Ûηϛ·. ï «Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜» ÓÔܘ ‚Ú›ÛÎÂÈ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ì¤ ≤Ó·Ó êÏfi ÙÚfiÔ. Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈο \√Úıfi‰ÔÍË ëÚÌËÓ›· ·éÙáÓ ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ. âÎÙfi˜ àfi Ù›˜ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ η› Ù›˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ Ô‡ àӷʤÚıËÎ·Ó Èfi ¿Óˆ. ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi. ï ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜. ηıÒ˜ â›Û˘ η› οÔÈ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·.

¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜. úÛˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› àÎfiÌ· η› àfi ¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó õ‰Ë ‚ÈÒÛÂÈ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹ Ó¿ àÓÙÈÏËÊıÔÜÓ Ù‹Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ η› ÛÙ‹ ÁÓ‹ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ âÌÂÈÚ›·. œÛÙ ӿ âÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· η› Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ êÁ›ˆÓ àÊÂÓfi˜. ¬Ù·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ η› ù¯È êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ ëÚÌËÓÂÖ˜ η› àfi„ÂȘ. \∂¿Ó Âú¯·Ì êÏᘠ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ¯ˆÚ›˜ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÓÙ›ıÂÛË. ÙfiÛÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ¬ÛÔ Î·› Ì‹ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜. àÏÏ¿ η› Ù›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·éÙ¤˜ âÌÂÈڛ˜. ñ¿Ú¯ÂÈ ¯áÚÔ˜ ÁÈ¿ Ì›· ‚¿ÛÈÌË ‰È·ÊÔÚ¿ àfi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ¬ÛÔ Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ ̤ ≤Ó·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ Ù›˜ «ïÚ›ÛÔ˘Ì» ̤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ïÚÈÛÙÂÖ ì ÁÂÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \∂ÎÎÏË- . ¬ÙÈ Ù¿ Ì‹ \√Úıfi‰ÔÍ· ΛÌÂÓ·. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Û¤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô qÙ·Ó Ó¿ ηٷ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË Ì›·˜ àÓÙ›ıÂÛ˘ ¬ÛÔ ÏÂÙÔÌÂÚᘠà·ÈÙÂÖÙ·È. Û˘¯Ó¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó âÎÏËÎÙÈΤ˜ âȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ àÏËıÂÈáÓ. ¶·ÚfiÏ· ·éÙ¿. ÛËÌ·›ÓÂÈ â›Û˘ ¬ÙÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¬ÙÈ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ àӷʤÚÂÈ âÌÂÈڛ˜. ≠√ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ëÚÌËÓÂÖ˜. η› Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· η› Ù›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ àÊÂÙ¤ÚÔ˘. Ê˘ÛÈο.¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 15 ·Ú·Û˘ÚıÔÜÓ àfi ·éÙ‹ÓØ â›Û˘ àӷηχ„·ÌÂ. ı¿ qÙ·Ó ÂÈÛÙÈ΋ ÁÈ¿ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ âÎÙfi˜ àfi ÙÔ‡˜ õ‰Ë ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜Ø ÙÒÚ· ¬Ìˆ˜.

àÏÏ¿ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙ‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ·. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ ïÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÎÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ʇÛËØ Ù›˜ àԉ¯fiÌ·ÛÙÂ. ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. êÏᘠٛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¬ˆ˜ Ù›˜ ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ôî Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û¤ ·éÙ¤˜. \∂ÌÂÖ˜ Ô‡ ˙ÔÜÌ ÛÙ‹ ÁÉ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÔÚÔÜÌ àÎfiÌ· η› Ó¿ àÚ¯›ÛÔ˘Ì ӿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó¿ öÚıÔ˘Ì Ôî ú‰ÈÔÈ Ó¿ ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ì ۤ ·éÙfiÓ. ÌĘ ‰›ÓÔ˘Ó ≤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¬ˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·› ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜: «‚ϤÔÌÂÓ ÁaÚ ôÚÙÈ ‰È’ âÛfiÙÚÔ˘ âÓ ·åÓ›ÁÌ·ÙÈ. «TÒÚ· ‚ϤÔÌÂÓ ÛaÓ Ûb ηıÚ¤ÊÙË êÌ˘‰Úá˜.1 ≠√̈˜ Ôî \OÚıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô. £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi ‰¤Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜Ø àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ì›· ÂåÛ·ÁˆÁ‹ Û¤ ·éÙ‹Ó. ÙfiÙ ¬Ìˆ˜ ıa ‚ϤˆÌÂÓ ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12) .16 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. àÏÏ¿ ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ηٿ Ù›˜ ïÔÖ˜ Ù¿ ôÙÔÌ· öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. η› ·éÙfi 1. ù¯È ó˜ êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ. ò∞˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ fiÛÔ â·Ú΋˜ qÙ·Ó ·éÙ‹ ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. η› Ù›˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ «Ï‹Ú˘ ‰È‰·Ûηϛ·» ¿Óˆ ÛÙfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ÙfiÙ ‰b ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12). óÛÙfiÛÔ. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·. ∂rÓ·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ· Ô‡ àÚ¯›˙ÂÈ ÙÒÚ·. ™Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÔûÙ η› \√Úıfi‰ÔÍÔÈ «Âå‰ÈÎÔ›». ¬Ìˆ˜. ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ àfiÎÚ˘Ê˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ η› Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô».

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 17 àÚÎÂÖ ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∆fi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi àÊÈÂÚÒÓÂÙ·È Î·› à¢ı‡ÓÂÙ·È Û¤ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔÈ âÈı˘ÌÔÜÓ Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ˙ˆ‹. ^√ ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂrÓ·È Èfi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ η› Èfi ÎÔÓÙÈÓfi˜ àã ¬ÛÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂØ Î·› Ùfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ’ ·éÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àÎÚȂᘠâ‰á ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. àÏÏ¿ Ó¿ àÚ¯›ÛÔ˘Ì ӿ àÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù¿ÎÙËÛË Ùɘ √éÚ¿ÓÈ·˜ µ·ÛÈÏ›·˜. ¤Ú· àfi âÌĘ. . ÛÙ‹ ˙ˆ‹ Ùɘ ñ·ÎÔɘ η› Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ Ô‡ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ö¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ó˜ ÙfiÓ ‰ÚfiÌÔ Ô‡ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ ÛˆÙËÚ›·. Û¤ ÙÂÏÈ΋ àÓ¿Ï˘ÛË. ì ïÔ›· àÔÙÂÏÂÖ ÙfiÓ ÛÙfi¯Ô Ùɘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆÉ˜. Ôî ïÔÖ˜ ÂrÓ·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙÔÜ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ àfi ÙfiÓ â¯ıÚfi Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. ù¯È Ó¿ àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· àÎÚÈ‚‹ ÁÓÒÛË ÁÈ¿ οÙÈ Ô‡ ÂrÓ·È. η› ÁÈ¿ Ù‹Ó àÔÊ˘Á‹ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ·Á›‰ˆÓ.

.

âÓÙÂÏᘠͷÊÓÈο. ÛÙ‹Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·.19 ∫∂º∞§∞π√ ∂¡∞ ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ∆ fi ı¤Ì· Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË àÔÙÂÏÂÖ ì ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹ å·ÙÚfi˜ η› «Âå‰È΋» â› ÙáÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‡ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ù‹Ó âÈı·Ó¿ÙÈ· àÁˆÓ›·. Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ‰˘fi ¯ÚfiÓÈ· ö¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ıÂÖ àÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Ô‡ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ¬ÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜». Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ Ì›· àfiÙÔÌË àÏÏ·Á‹ ÛÙ‹Ó ≤ˆ˜ ÙÒÚ· âÈÎÚ·ÙÔÜÛ· àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ‡˜ å·ÙÚÈÎÔ‡˜ η› âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. \∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. ^∏ ƒfi˜ ıˆÚÂÖ Ò˜ ·éÙ¤˜ Ôî öÚ¢Ó˜ ÁÈ¿ Ù›˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ «ı¿ ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› ı¿ âȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·éÙfi Ô‡ ö¯Ô˘Ì ‰È‰·¯ıÂÖ â‰á η› ‰˘fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· – ¬ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ñ¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ». ≠√Ï· ·éÙ¿. Ôî ïÔÖÔÈ ÁÂÓÈο ıˆÚÔÜÛ·Ó Ùfi ı¤Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ «Ù·ÌÔ‡» η› âÍÔÛÙÚ¿ÎÈ˙·Ó ïÔÈ·‰‹ÔÙ 剤· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ âÈ‚›ˆÛË ÛÙ‹ ÛÊ·›Ú· ÙÔÜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔÜ õ Ùɘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜ õ. Ê˘ÛÈο. àÔÙÂϤÛÂÈ àÓÙÈΛÌÂÓÔ âÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi ÛÙfi ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. η› ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ å·ÙÚÔ› η› ôÏÏÔÈ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂúÙ ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ôî ú‰ÈÔÈ ·éÙ¿ Ù¿ ‚È‚Ï›· ÂúÙ ÙÔ‡˜ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ù‹Ó ïÏfiıÂÚÌË ñÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. .

η› Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù›˜ ñÔ‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfiÓ ¯áÚÔ ÙáÓ «·Ú·ÈÛı‹Ûˆӻ.20 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ó˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÔ›ıËÛË ì ïÔ›· ÛÙÂÚÂÖÙ·È àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎáÓ àԉ›ÍˆÓ. ^∏ â͈ÙÂÚÈ΋ ·åÙ›· ·éÙɘ Ùɘ Í·ÊÓÈÎɘ àÏÏ·Áɘ àfi„ÂˆÓ ÂrÓ·È êÏ‹: Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ â·Ó·ÊÔÚĘ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ «ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚáÓ» .¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ÂéÚ¤ˆ˜ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÊ˘ÁÌfi õ ηډȷÎÔ‡˜ ·ÏÌÔ‡˜. Û‡Ìو̷ ÙÔÜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÜ âӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜Ø ÔÈ¿ ÂrÓ·È ÏÔÈfiÓ ì ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘.Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. àÊÔÜ ÚáÙ· âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÌĘ âӉȷʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ì ‚·ı‡ÙÂÚË ·åÙ›· Ùɘ àÏÏ·Áɘ ¬ˆ˜ η› ì «å‰ÂÔÏÔÁ›·» Ù˘: ÁÈ¿ ÔÈfi ÏfiÁÔ ·éÙfi Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ö¯ÂÈ Í·ÊÓÈο Ù¤ÙÔÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· à‹¯ËÛË ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› ‚¿ÛÂÈ ÔÈĘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ õ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎɘ ôԄ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈÎᘠηٷÓÔËÙfi. ò∂ÙÛÈ âÓÂÚÁÔÜÓ ÌÂÚÈÎÔ› ¶ÚÔÙÂ- . ¶ÚáÙ·. ¬ˆ˜ η› ÌÂÚÈÎÔ› âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. êÏᘠàÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜. ‰È·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔÈ Ì›· àÂÈÏ‹ ÁÈ¿ Ù›˜ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. âÊfiÛÔÓ Ùfi Û¯ÂÙÈÎfi Ù·ÌÔ‡ ηıÒ˜ η› ï Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ ıˆÚËıÔÜÓ «ÙÚÂÏÔ›» ö¯Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ âÎÏ›„ÂÈ. Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰ÈÂÚˆÙËıÔÜÌÂ: Û¤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ö¯Ô˘Ó â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ η› ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi àfi ·éÙÔ‡˜. ¬Ìˆ˜. ≠√̈˜. ªÂÚÈÎÔ› ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ ôÓıÚˆÔÈ. ̤ ‰È¤ÁÂÚÛË Ùɘ ηډÈĘ ¬Ù·Ó ·éÙ‹ ö¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó¿ ¯Ù˘Ä . ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ ÎÏÈÓÈÎᘠ«ÓÂÎÚÔ›». £¿ â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ۤ ·éÙ¿ Ù¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ Ô‡ Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û·Ê‹ ëÚÌËÓ›· ÙÔ˘ àÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Ù‹Ó àÓ·˙ËÙÔÜÓ Û¤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·. \∞ÔÙÂÏÂÖ õ‰Ë ≤Ó· àfi Ù¿ «ÛËÌÂÖ· ÙáÓ Î·ÈÚáÓ». ò∂ÙÛÈ. ÌÈÏÔÜÓ ÙÒÚ· àÓÔȯٿ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜.

1.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 21 ÛÙ¿ÓÙ˜ Ôî ïÔÖÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂúÙ ¬ÙÈ ì „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ηٿÛÙ·ÛË àÛ˘ÓÂȉËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÂúÙ ¬ÙÈ ËÁ·›ÓÂÈ à̤ۈ˜ Ó¿ ‚ÚÂıÂÖ «Ì¤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi»Ø ·ÚÔÌÔ›ˆ˜. ηٷϋÁÔ˘Ó Ó¿ ö¯Ô˘Ó ÌÄÏÏÔÓ àÛ·ÊÂÖ˜ η› àfiÚÈÛÙ˜ àfi„ÂȘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ¢˘ÛÙ˘¯á˜. ïÔÈ·‰‹ÔÙ àÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· ÎÈ ôÓ ÙÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÓ. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. 2. ¬ÛÔ Î·› ̤۷ ÛÙfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÓÒÛ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ^√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ëÓfi˜ àfi Ù¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›· Ô‡ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Ù›˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜1. ÙfiÛÔ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ʇÛË ÙÔ˘˜. ï ïÔÖÔ˜ âͤÊÚ·Û ̛· Ôχ ÁÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ≈·ÚÍË ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ÎfiÏ·Û˘. ¬Ìˆ˜. ¬ÙÈ ì \√ÚıÔ‰ÔÍ›· ‰¤Ó ö¯ÂÈ «Î·ÌÈ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ùfi ᘠÂrÓ·È ì ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹». Journey to the Other Side. à¢ı‡ÓıËΠۤ ≤Ó·Ó îÂÚ¤· Ùɘ ëÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ \∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔɘ. . Wheeler. ò∂ÙÛÈ. 130. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977. ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âÍËÁËıÔÜÓ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ Ì¤ Ùfi Ó¿ Ù›˜ àÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂØ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ηٷÓÔËÙ¤˜. Ùfi ÌfiÓÔ Ô‡ ÌÔÚÔÜÛ ӿ Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ qÙ·Ó ¬ÙÈ «ì ôÔ„Ë Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È Û·Ê‹˜»2. ÌÂÚÈÎÔ› \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› â›Û˘. David R. ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó âÌÊÈÏÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙfiÓ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi η› Ùfi ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌfi. Ôî ıˆÚËÙÈÎÔ› ôıÂÔÈ àÔÚÚ›ÙÔ˘Ó àÎfiÌ· η› Ù‹Ó å‰¤· ¬ÙÈ ì „˘¯‹ âÈ˙ÂÖ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. οو àfi Ù‹Ó â›‰Ú·ÛË Î¿ÔÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ñÏÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ˙‹ÙËÛ ً ÁÓÒÌË ‰È¿ÊÔÚˆÓ «âÎÚÔÛÒˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ» Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Ace Books. ÛÂÏ. ÙÔÜ ÂrÂ.

¶¿· ƒÒÌ˘ ( 604). «\√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË». °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 4. ï \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ö¯ÂÈ ÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì›· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ì ïÔ›· ÙÔÜ ·Ú¤¯ÂÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ù›˜ Ӥ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜» η› Ó¿ Ù›˜ àÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ñfi Ùfi ÊᘠïÏfiÎÏËÚ˘ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. \EΉ. K. \πÔ‡ÏÈÔ˜ . Âå‰Èο ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Jordanville. ∞éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ· âÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹. 3. ëÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓË Ì¤Û· ÛÙfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Orthodox Life. ÂrÓ·È àÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙfi ı¤Ì· ·éÙfi. Uekskuell. ì ïÔ›· ÍÂÎÈÓÄ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. η› Ôî âÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜. N¤· ^YfiÚÎË 1968. ÛÙ¿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ η›. åÛ¯‡ÂÈ Ùfi àÓÙ›ıÂÙÔ: ï \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· àÚÎÂÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· η› ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1985. ™Ù›˜ ̤Ú˜ Ì·˜. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. «Unbelievable for Many but Actually a True Occurrence». â·ÓÂΉfiıËΠۤ àÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ≤Ó· àÍÈfiÏÔÁÔ Î›ÌÂÓÔ Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ¿ Ù¤ÏË ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· àfi οÔÈÔÓ Ô‡ â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àÊÔÜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÓÂÎÚfi˜ â› 36 zÚ˜.3 ¶ÚfiÛÊ·Ù· â›Û˘. Eternal Mysteries Beyond the Grave. √î êϤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô‡ ı¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ›˜ àÌÂÚÈηÓÈΤ˜ âΉfiÛÂȘ.∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1976 ∆Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·éÙfi ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· «≠EÓ· à›ÛÙ¢ÙÔ Î·› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓfi ÁÂÁÔÓfi˜» ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô \A›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ \AÏËıÈÓ¿. Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› àÓıÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÛˆÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜. . ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ¿ \∞ÁÁÏÈο Ì›· àÓıÔÏÔÁ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ôî ïÔÖ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ àfi Ôχ ·Ï·ÈÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ¬ÛÔ Î·› àfi Èfi ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ. ïÏfiÎÏËÚÔ Ùfi ٤ٷÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ¢È·ÏfiÁˆÓ ÙÔÜ êÁ.22 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ º˘ÛÈο.4 ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ.

Moody. ^∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ۈ̷ÙÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. Reflections on Life After Life. η› Ôî âÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜. .√î êϤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô‡ ı¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ›˜ àÌÂÚÈηÓÈΤ˜ âΉfiÛÂȘ. \Aı‹Ó· 1977. 6. Dr. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï ¢Ú. \∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ Èfi ÛËÌ·ÓÙÈο ÂrÓ·È Ù¿ ôÚıÚ· η› Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ ¢ÚÔ˜ \∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ ƒfi˜. ≤Ó· Ó·Úfi „˘¯›·ÙÚÔ àfi Ù›˜ ÓfiÙȘ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜. ̤ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ñÏÈÎfi η› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ â› ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ªÔ˘ÎÔ˘Ì¿ÓË. öÊÂÚ ٛ˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ¤ı·ÈÓ·Ó ÛÙfi Êᘠ̛·˜ âÎÙÂٷ̤Ó˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ η› àfi ÙfiÙ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó àÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· η› ôÚıÚ· Û¯ÂÙÈο ̤ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. Life After Life. Ù¿ ïÔÖ· ¬Ï· ‚·ÛÈο Û˘ÌʈÓÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ âÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Jr.5 ∆fiÙÂ ï ªÔ‡ÓÙ˘ ‰¤ ÁÓÒÚÈ˙ â¿Ó ñÉÚ¯·Ó ïÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ôÏϘ ÌÂϤÙ˜ õ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. η› ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ùfi ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1975.. Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· Ùɘ ïÔ›·˜ Û˘ÌʈÓÔÜÓ àÔχو˜ ̤ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘. ı¿ Û˘˙ËÙËıÔÜÓ ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÔ‡ÓÙ˘ ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ≤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô. Jr.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 23 ™Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹. Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘6. Moody. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÚÈÌÄ. 5. ^∏ Û·ÚˆÙÈ΋ âÈÙ˘¯›· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘. ÌÙÊÚ. Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ô‡ ö¯ÂÈ âÍ¿„ÂÈ Ùfi âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ¿ Ùfi ı¤Ì· ·éÙfi ÁÚ¿ÊÙËΠàfi Ùfi ƒ·›ËÌÔÓÙ ªÔ‡ÓÙ˘. Mockingbird Books.. ηıÒ˜ η› Ôî âÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙáÓ å·ÙÚáÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ. Raymond A.. ∞ BantamMockingbird Book 1977. ^EÏÏËÓÈ΋ öΉÔÛË: ƒ·›ËÌÔÓÙ ªÔ‡ÓÙ˘. ¬Ìˆ˜ àÎfiÌ· η› Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô Ô‡ Ù˘ˆÓfiÙ·Ó Ùfi ‚È‚Ï›Ô öÁÈÓ ʷÓÂÚfi ¬ÙÈ Âr¯Â õ‰Ë âΉËψıÂÖ öÓÙÔÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi âӉȷʤÚÔÓ Î·› Âr¯·Ó õ‰Ë ÁÚ·ÊÙÂÖ ÔÏÏ¿ ÁÈ¿ Ùfi ı¤Ì·. ‚ã öΉ. ∆¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙáÓ Î·› ôÏÏˆÓ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. Dr. Atlanta 1975. \∂Ή. Ùfi ïÔÖÔ Ô‡ÏËÛ ¿Óˆ àfi ‰‡Ô ëηÙÔÌ̇ÚÈ· àÓÙ›Ù˘·. Raymond A.

Life After Life. Ùfi ïÔÖÔ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· àÚÎÂÙ¿ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ η› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÜ ¬ÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¶ÚáÙÔÓ. ï ¢Ú. àÏÏ¿ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔÓ àÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ôÓ Î·› ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ¬ÙÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô «àÓÙ·Ó·ÎÏÄ. ≠√̈˜. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ïÚÈṲ̂ӷ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. Ô‡ àÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·ı¤Ó· àfi Ù¿ ‰Âη¤Ó٠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔȯÂÖ· Ù¿ ïÔÖ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ùfi «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó «Ï‹ÚË» âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘. Ôî âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó. Ê˘ÛÈο. ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔûÙ ̛· ïÏÔÎÏËڈ̤ÓË âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ ̤¯ÚÈ Ùfi Ù¤ÏÔ˜. .9 (15). ªÔ‡ÓÙ˘ âÈÎÂÓÙÚÒıËΠۤ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ·. ̤۷ Û¤ Ì›· ‰ÂηÂÙ›·. œÛÙ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙ‹Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiˆÚË ì àfiÂÈÚ· Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó¿ Ù›˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ¬Ï˜ Û¤ ≤Ó· «ÌÔÓÙ¤ÏÔ».24 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ £¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ÚáÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘. ∫·› Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ÛÂÏ. ̤ Ù¿ ïÔÖ· ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÏÂÙÔÌÂÚÂÖ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. Ùfi ‚È‚Ï›Ô. ^√ ¢Ú. . Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٛ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚ›Ô˘ 150 àÙfiÌˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ ÂúÙ Âr¯·Ó Ôî ú‰ÈÔÈ Âı¿ÓÂÈ õ Êı¿ÛÂÈ ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÂúÙ ÙÔÜ ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ Âr¯·Ó ôÏÏÔÈ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ¤ı·ÈÓ·ÓØ àfi Ù¿ 150 ôÙÔÌ·. Moody. ¶ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙ‹Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·éÙáÓ ÙáÓ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Û˘¯Ó¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙ›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. â¿Ó ñÔÙÂıÂÖ ¬ÙÈ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∆fi 7. Ùfi ‚¿ıÔ˜ ÙáÓ àfi„ÂˆÓ Î·› ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘»7. ï ïÔÖÔ˜ ÛÙfi ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÂrÓ·È ÌÂıÔ‰ÈÛÙ‹˜ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˘ ̤ ÌÄÏÏÔÓ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ àfi„ÂȘ. ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¤ ·éÙfi η› Û¤ ôÏÏ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‚È‚Ï›·. Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ªÔ‡ÓÙ˘.

úÛˆ˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfi «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» οÔÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ âÌÂÈÚ›·˜ η› Û˘Ó·ÓÙáÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘Ìو̷ÙÈο ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. ^√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô‡ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™¤ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÂÈÚÈáÓ Ôî ïÔÖ˜ ÍÂÎÈÓÔÜÓ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 25 «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û¤ οÔÈ· ÛËÌÂÖ· Ù¯ÓËÙfi η› ‚‚ȷṲ̂ÓÔ. ¬Ù·Ó ÙÔÜ ¯ÔÚËÁËıÂÖ àÓ·ÈÛıËÙÈÎfi ¬ˆ˜ ï ·åı¤Ú·˜. ñ¿Ú¯ÂÈ ùÓÙˆ˜ ≤Ó· «Û˘Ó¯¤˜» âÌÂÈÚ›·˜Ø ¬Ìˆ˜ àÚÎÂÙ¤˜ àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ¬ˆ˜ ì Ù·¯Â›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ àÓ¿ÎÏËÛË ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘. àÛ¯¤Ùˆ˜ ÙÔÜ â¿Ó õ ù¯È Ùfi ÚfiÛˆÔ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ‹ ˙ˆ‹. ÁÂÓÈÎá˜. ÛÂÏ. η› ëÔ̤ӈ˜. ∆Ú›ÙÔÓ. ªÂÚÈο àfi Ù¿ ‚È‚Ï›· Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ Û‹ÌÂÚ· ÂrÓ·È àÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ âÈÏÂÎÙÈο ó˜ Úfi˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ¬Ù·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó¿ ÓÈÁÂÖ. Ê˘ÛÈο.20 (29) . ·ÚfiÙÈ ·éÙfi. àÏÏ¿ åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ «Ôî ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ùɘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÄÏÏÔÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË âÎÂ›ÓˆÓ Ùɘ ÚÒÙ˘»8 η› ÁÈ’ ·éÙfi ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌÂÏÂÙËıÔÜÓ Ì·˙›. àÔÙÂÏÔÜÓ âÌÂÈڛ˜ àÚÎÂÙ¿ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ‚ÈÒÛÂÈ «ÎÏÈÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ». ‰¤Ó ñÔ‚·ıÌ›˙ÂÈ Ù‹Ó àÍ›· ÙáÓ Î·ı·˘Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ Ù›˜ ïÔÖ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ. ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ ÂåÛfi‰Ô˘ Û¤ ≤Ó· «ÙÔÜÓÂÏ». ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ö¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ‰‡Ô àÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ âÌÂÈÚÈáÓ: ηı·˘Ùfi âÌÂÈڛ˜ «ÎÏÈÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘» η› âÌÂÈڛ˜ «ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘». Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ 8. Ì·˙› ̤ Ù›˜ ηı·˘Ùfi âÌÂÈڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› âÈı·Ó¿ÙÈ·˜ àÁˆÓ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ.

ÛÂÏ. Ôî ïÔÖ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ ÔÙ¤ Ó¿ àÔÊ¢¯ıÔÜÓ Ì¤ Ì›· êÏ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ οÔÈˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊáÓ ÙË˜Ø ·éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ Ô‡ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó àÓ·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ëÚÌËÓÂÖ˜. ¬ˆ˜ ·éÙ¿ ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁΠη› Ùɘ £È‚ÂÙÈ·Óɘ µ›‚ÏÔ˘ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ. öÙÛÈ œÛÙ ӿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ ö¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ. Ô‡ Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi ÏËÚfiÙËÙ· η› âÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÙÒÚ· Ó¿ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο Ù‹Ó «ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¿Óˆ ÛÙ¿ ·Ú·Ê˘ÛÈο η› Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Ê·ÈÓfiÌÂÓ·». . Ô‡ Ù¿ ηıÈÛÙÄ ôÍÈ· å‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛԯɘ. \∞ÎfiÌ· η› ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ¬ÙÈ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ùfi ı¤Ì· «âÈÛÙËÌÔÓÈο» η› Ì¿ÏÈÛÙ· àÓ·˙ËÙÄ Ì›· âÍ‹ÁËÛË Û¤ ·Ú¿ÏÏËϘ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·.26 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· «âÈÛÙËÌÔÓÈο».9 \∂Í·ÈÙ›·˜ ¬ÏˆÓ ·éÙáÓ ÙáÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÌ ÔÏÏ¿ àfi Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Î·ıÒ˜ η› àfi ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. â¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï¿‚Ô˘Ì ñfi„ÈÓ ¬ÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ õ‰Ë ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ηٿ ÙÚfiÔ â¯ıÚÈÎfi Úfi˜ Ù‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ôÔ„Ë 9.9 (15). ^ÀÔÏ›ÂÙ·È. àÊÔÜ à‰˘Ó·ÙÔÜÓ Ó¿ ÌĘ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ì›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ùɘ „˘¯É˜. óÛÙfiÛÔ. ÙfiÓ âÎı¤ÙÂÈ Û¤ ÔÏϤ˜ Û˘Á¯‡ÛÂȘ η› ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» âÌÂÈÚ›·. ≤Ó·˜ îηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ àÚÈıÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÎÏÈÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û¤ ·éÙfi ¬ÛÔ Î·› Û¤ ôÏÏ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›·. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ âÎ ÙáÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û·Ê‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ¿ Ùfi Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.

^∏ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›·. ™˘¯Ó¿. Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì à̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ η› ı¿ Ù¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤ Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο àÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ∆fi ÚáÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¤ ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ Ô‡ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ. ∆¿ ‰Âη¤ÓÙ ÛÙÔȯÂÖ· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢Ú. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì Èfi οو ÌÂÚÈο Û‡ÓÙÔÌ· àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜: «^∏ ̤ڷ qÙ·Ó Ôχ ÎÚ‡·. öÓȈı· Ì›· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ η› ≤Ó· ·úÛıË- . ∞åÛı¿ÓÂÙ·È Ì›· àÓÒ‰˘ÓË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ η› Á·Ï‹ÓË. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ «‰È·„‡ÛÔ˘Ó» Ù‹Ó ≈·ÚÍË ÂúÙ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂúÙ – ΢ڛˆ˜ – Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. Û¤ ÌÂÚÈο ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜. ¯ˆÚ›˜ ÔûÙ ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ó¿ ¯¿ÓÂÈ Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘.ÙÈ ¬Ù·Ó qÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙfi ÛáÌ·. àÎfiÌ· η› ·éÙfi Ùfi ú‰ÈÔ ÙÔ˘ Ùfi ÓÂÎÚfi ÛáÌ· η› Ù›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ôÏÏˆÓ àÓıÚÒˆÓ Ó¿ Ùfi â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹. ÁÈ¿ Ó¿ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ً Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 27 ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. óÛÙfiÛÔ âÁÒ ¬ÛÔ öÏ· ÛÙfi àfiÏ˘ÙÔ âÎÂÖÓÔ ÎÂÓfi. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·Ú·ÙËÚÂÖ Ù¿ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘. Û‡Ìʈӷ ̤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ™¤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ. ªÔ‡ÓÙ˘ ó˜ ÛÙÔȯÂÖ· Ù¿ ïÔÖ· Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ Ì›· «Ï‹ÚË» âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÂÚÈÔÚÈÛıÔÜÓ. Û¿Ó Ó¿ «ϤÂÈ» õ Ó¿ «·åˆÚÂÖÙ·È»Ø ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ àӛηÓÔ˜ Ó¿ âȉڿÛÂÈ ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó ïÌÈÏ›· õ Ù‹Ó êÊ‹ ÎÈ öÙÛÈ Û˘¯Ó¿ ÓÈÒıÂÈ Ì›· öÓÙÔÓË «ÌÔÓ·ÍÈ¿»Ø Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ùɘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ Èfi ÁÚ‹ÁÔÚ˜ à’ ¬. Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜. ÂrÓ·È ¬ÙÈ àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ η› ñ¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ àfi ·éÙfi.

ηÓ›˜ ‰¤ ÌÔÜ ö‰ÈÓ ÚÔÛÔ¯‹. ¬ˆ˜ ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ÂrÓ·È Û¤ ı¤ÛË Ó¿ â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô‡ öÁÈÓ·Ó õ Ó¿ ‰ÒÛÂÈ àÎÚÈ‚ÂÖ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ Û˘Ó¤‚Ë10.»12 «\∞fi ·ÓÙÔÜ ö‚ÏÂ· ÎfiÛÌÔ Ó¿ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙfiÓ ÙfiÔ ÙÔÜ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ÛÂÏ. o∏Ù·Ó Á·Ï‹ÓË. öηӷ Ó¿ ·Ú·ÌÂÚ›Ûˆ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ̤ ÙÛ·Ï··Ù‹ÛÔ˘Ó. ¢¤Ó õÌÔ˘Ó Ôχ „ËÏ¿. 37 (52). 27 (40). 12. ηıÒ˜ ̤ ÏËÛ›·Û·Ó.. ÁÈ·Ù› ̤ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ηٿÏËÍË Âr‰· Ò˜ ÂÚÓÔÜÛ·Ó Ì¤Û· àfi Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘!»13 «¢¤Ó ÌÔÚÔÜÛ· Ó’ àÁÁ›Íˆ Ù›ÔÙ·.. Ô‡ ‰¤Ó Ùfi Âr¯· Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ œ˜ ÙfiÙÂ..10 «ò∞Ú¯ÈÛ· Ó¿ ÓÈÒıˆ Ù¿ Èfi ñ¤ÚÔ¯· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. 14. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ÛÂÏ. àÏÏ¿ öÓȈı· Û¿Ó Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ¿Óˆ Û’ ≤Ó· ‚¿ıÚÔ. 11. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ÛÂÏ. ¶ÚÔÛ·ıÔÜÛ· Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÈÏ‹Ûˆ. ïÏÔÌfiÓ·¯Ô˜. ò∏ÍÂÚ· Ò˜ õÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜. ÛÂÏ. ¯·Ï¿ÚˆÛË». ™Ùfi ú‰ÈÔ. 43 (60). ò∂ÓȈı· ≤Ó· ·úÛıËÌ· ÌÔÓ·ÍÈĘ. £˘ÌÄÌ·È Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó: ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯ˆ Âı¿ÓÂÈ». 37 (51).11 «∆Ô‡˜ ö‚ÏÂ· Ó¿ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó¿ ̤ Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó. ÔûÙ ÎÈ qÙ·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ̤ ηӤӷ Á‡Úˆ ÌÔ˘.28 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì· ÙfiÛÔ Â鯿ÚÈÛÙÔ. ª¿ ‰¤ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ≤Ó· ·úÛıËÌ· àfiÏ˘Ù˘ âÚËÌÈĘ.. . äÚÂÌ›·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. o∏Ù·Ó Î¿ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ·.»14 ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ «àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ àfi‰ÂÈÍË» ¬ÙÈ ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ âΛÓË Ù‹Ó œÚ·. Ì¿ ηÓ›˜ ‰¤ ̤ ôÎÔ˘ÁÂ. 13. 27 (40). ÛÂÏ. Ì¿ ù¯È Ôχ „ËÏfiÙÂÚ· à’ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜.

Dr. ·ÚfiÙÈ ¬Ù·Ó â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ qÙ·Ó Î·› ¿ÏÈ Ù˘ÊÏ‹ – Ì›· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ öÓ‰ÂÈÍË ÁÈ¿ Ùfi ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ùfi Ì¿ÙÈ Ô‡ ‚ϤÂÈ ÔûÙ ï âÁΤʷÏÔ˜ Ô‡ ÛΤÊÙÂÙ·È. àÏÏ¿ ̤ Ù‹ ‰È΋ Ù˘ η› ÌfiÓÔ ‰‡Ó·ÌË ¬Ù·Ó Ùfi ÛáÌ· ÂrÓ·È ÓÂÎÚfi. µÏ. \∞Ó¿ÌÂÛ· Û¤ ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. . àÊÔÜ Ôî ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ âÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ ÂrÓ·È ì „˘¯‹ Ô‡ âÈÙÂÏÂÖ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤ۈ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ çÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ¿ ¬ÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ùfi ÛáÌ· ÂrÓ·È ˙ˆÓÙ·Ófi. ì ¢Ú. 16. The Co-Evolution Quarterly. âÓfiÛˆ ·éÙfi˜ qÙ·Ó «ÓÂÎÚfi˜». ñÔÛËÌ. Elizabeth Kubler-Ross. ^∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì›·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ âÌÂÈÚ›·˜16 ÁÚ¿ÊÙËΠàfi ≤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ôÓıÚˆÔ: ≤Ó· ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ï ïÔÖÔ˜. 103-4.∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ àӷʤÚÂÈ Ù‹Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ì›·˜ Ù˘ÊÏɘ Á˘Ó·›Î·˜ ì ïÔ›· «Âr‰Â» η› àÚÁfiÙÂÚ· ÂÚȤÁÚ·„ ̤ àÎÚ›‚ÂÈ· Ù¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¬Ô˘ «¤ı·Ó». ∂rÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰ÂÖÁÌ· Ùɘ àÈÛÙ›·˜ Ô‡ âÈÎÚ·ÙÂÖ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ Ùfi ¬ÙÈ ·éÙÔ› Ôî ôÓıÚˆÔÈ Û·Ó›ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ Ùfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ õ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔÜÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ì „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ô‡ ö¯ÂÈ âÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ· η› ÙÒÚ· ‚ÈÒÓÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ·Ø Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂrÓ·È êÏᘠ۷ÛÙÈṲ̂ÓÔÈ àfi Ù‹ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú¤ıËηÓ. «Death Does Not Exist». 4. àÚ. ∫·ÏÔη›ÚÈ 1977.15 ∆›ÔÙ· àfi Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Û¤ ≤Ó·Ó \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiØ ì âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠâ‰á ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ó˜ ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. àÎfiÌ· η› Û¤ ‰ÈÏ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· õ η› Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ùfi ÓÂÜÌ· 15. ÛÂÏ.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 29 Û·Ó.

·Ú¤ÌÂÓ à‰È¿ÊÔÚÔ˜ Úfi˜ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ ‰ÈÎɘ ÙÔ˘ ¶›ÛÙ˘ η› Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤Ó ›ÛÙ¢ ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍ‹ Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜.30 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ·. ò∂¯ÂÈ âÁÎÚÈıÂÖ àfi ≤Ó·Ó àfi ÙÔ‡˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ âΉfiÙ˜ îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎáÓ öÚÁˆÓ ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÔÜ 20Ô˘ ·åáÓ·. \√Á‰fiÓÙ· ÛÙfi ÚˆÙfiÙ˘Ô. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ó˜ ôÈÛÙÔ˜. . Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÓÂÜÌ·. ™Ù‹ ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ àÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Ì¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¬Ï· ·éÙ¿ Ô‡ Âr‰· âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹. ™Ù¿ ‰ÂÍÈ¿ ÌÔ˘ Âr‰· Ùfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô‡ Ì·˙‡ÙËΠÁ‡Úˆ àfi Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. àÊÔÜ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Ï‹ÚË âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ÚÔ¯ˆÚÄ Ôχ Èfi ¤Ú· àfi Ù›˜ Û‡ÓÙÔ̘ η› àÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ¿ Ó¤· ‚È‚Ï›·. ^∏ âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. \∞ÊÔÜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· àÁˆÓ›· ÙÔ˘ η› Ùfi ÊÔ‚ÂÚfi ‚¿ÚÔ˜ Ô‡ ÙfiÓ ›Â˙ Úfi˜ Ù¿ οو. ∆fi ÌÈÎÚfi ·éÙfi ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚÂÖ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ó˜ «ÚfiÙ˘Ô» ‚¿ÛÂÈ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ó¿ àÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ٛ˜ Ӥ˜ âÌÂÈڛ˜. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ìÌÈ·17. Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ñfi„Ë ÙáÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. ò∞ÓÔÈÍ· Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. »∂r‰· ¬ÙÈ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹ ̤ÛË ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ÙfiÓ \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ¡›ÎˆÓ· Ùɘ µÔÏÔÁ‰Ä. Ú›Ó àfi ëηÙfi17 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ^∏ âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹ ‚ÈÒıËΠàfi ≤Ó·Ó Âé·›ÛıËÙÔ ôÓıÚˆÔ ï ïÔÖÔ˜. η٤ÏËÍ ӿ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Û¤ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô‡ ÙÂÏ›ˆÛ ً ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ó˜ ÌÔÓ·¯fi˜. ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔÜ ‰ÈËÁÂÖÙ·È: «•·ÊÓÈο ηٿϷ‚· ¬ÙÈ ‰¤Ó ·åÛı¿ÓÔÌ·È È¿ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ≤ÏÍË. η› ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È àÎfiÌ· η› öÚÁÔ Ùɘ £Â›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ö¯ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ àÍ›· ÁÈ¿ âÌĘ Û‹ÌÂÚ·.

ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜.. âÁÒ Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È ¬ÙÈ ¤ı·Ó· ¬Ù·Ó. âÂȉ‹ Ùfi ÛáÌ· Ô‡ qÙ·Ó Í·ψ̤ÓÔ ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û¿Ó ÙáÌ·.. çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ı¿Ó·ÙÔ˜! ^∏ ÛΤ„Ë ·éÙ‹ ÌÔÜ qÏı ÛÙfi Ì˘·Ïfi. ¶ÔÈfi ÚÄÁÌ· ÙÒÚ· ÙÚ·‚ÔÜÛÂ Ù‹Ó ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. η› ¿ÏÈ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ̤۷ àfi Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘ Û¿Ó Ó¿ ñÉگ ÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ≤Ó· ÎÂÓfi. àÏÏ¿ η› âÎÂÖ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. \∂ÎÂÖ Ô‡ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ·éÙ‹ ì ïÌ¿‰· àÓıÚÒˆÓ qÙ·Ó Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. àÔÚÔÜÛ· ¬Ìˆ˜.. »™Ùfi ÓÔÜ Ì·˜ ì ϤÍË «ı¿Ó·ÙÔ˜» Û˘Ó‰¤ÂÙ·È à‰È¿ÚÚËÎÙ· ̤ ÙfiÓ àÊ·ÓÈÛÌfi η› ̤ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜. Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È Î·› Ó¿ ÌÈÏ¿ˆ.. »¶ÏËÛ›·Û· η› ÎÔ›Ù·Í· âÎÂÖ ¬Ô˘ ÎÔÈÙÔÜÛ·Ó ¬ÏÔÈ ·éÙÔ› Ôî ôÓıÚˆÔÈ: âÎÂÖ ¿Óˆ ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó âÁÒ. Ó¿ ‚Ϥˆ.. Ù‹Ó ·Ú¿ÍÂÓË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘ η› ̤ öÈ·Û ·ÓÈÎfi˜. ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙáÓ ˙ˆÓÙ·ÓáÓ àÓıÚÒˆÓ. ¬Ù·Ó ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ófi η› Âr¯· Ì¿ÏÈÛÙ· η› Ù‹Ó îηÓfiÙËÙ· Ó¿ àÎÔ‡ˆ.. ºÒÓ·Í· Ùfi ÁÈ·ÙÚfi. ∫·Ù¿Ï·‚· ÙfiÙ ÙfiÓ Ï‹ÚË àÔ¯ˆÚÈÛÌfi ÌÔ˘ àfi Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ó¿ ·åÛı¿ÓÔÌ·È. Ó¿ ÎÈÓÔÜÌ·È.. »¢¤ ÊÔ‚‹ıËη ¬Ù·Ó Âr‰· ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘.. \∞ÏÏ¿ ᘠqÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ. ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ! ∞åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ¬ÙÈ ÂrÌ·È â‰á. . »∆fiÓ ÎÔ›Ù·Í· η› ÙfiÙ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛΤÊÙËη ¬ÙÈ ·éÙfi Ô‡ ÌÔÜ Û˘Ó¤‚Ë. ôÓ âÁÒ ÙÒÚ· ‰¤Ó õÌÔ˘Ó âÎÂÖ. ∆fi ≤Ó· ¯¤ÚÈ ¤Ú·Û ̤۷ àfi Ùfi ôÏÏÔ.. ‰¤Ó ö¯·Û· Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÌÔ˘. »ò∏ıÂÏ· ̤ Ùfi ‰ÂÍÈfi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ Ó¿ È¿Ûˆ Ùfi àÚÈÛÙÂÚfi... ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó¿ È¿Ûˆ ̤ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙË Ì¤ÛË ÌÔ˘.. ·éÙfi ÌÔÜ Ê¿ÓËΠÂÚ›ÂÚÁÔ. Ù› ÎÔ›Ù·˙·Ó ·éÙÔ›. ÔûÙ ÁÈ¿ ≤Ó· ÏÂÙfi. àÏÏ¿ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÛÙ‹ ̤ÛË ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘..∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 31 ÎÏÈÔ. ≠√̈˜ ì àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ qÙ·Ó õ‰Ë ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋: ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ÎôÓ Ó¿ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ù‹ ʈӋ ÌÔ˘. o∏Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÚÈÎÙ‹ ·éÙ‹ ì ·Ú¿ÍÂÓË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘.

16-21 (34-43). . à. η› ì „˘¯‹ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û¤ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË! \∞ÛÊ·Ïᘠ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ۤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ô‡ Ó¿ àÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ¿ Ù‹Ó 18.». ∞éÙ‹ ì ·úÛıËÛË ¬ÙÈ ÂrÌ·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ qÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·ı·Ú‹.32 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ »^∏ àÔͤӈÛË àfi Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·› ï ‰È¯·ÛÌfi˜ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ̤ οÓÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ۈ Ùfi Û˘Ì‚¿Ó..18 ^∏ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ηٿ Ù¿ ÚáÙ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì¤ ÙfiÛ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ùɘ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜Ø âÎÂÖ ì ¬ÏË öÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ›˜ Ôχ Èfi âÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ. Uekskuell.. ¢¤Ó õÌÔ˘Ó Û¤ ı¤ÛË Ó¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ ·éÙfi Ô‡ ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Ì¤ Ù‹ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË àÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ı·Ó¿ÙÔ˘. ÛÂÏ.. òπÛˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹. Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È Ò˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ˆ. ı¿ ÂÚÈ̤ӷÌ ӿ âΉËÏÒÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ¿ ·éÙ¿ Ù¿ ÚáÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿. ¬Ô˘ Ôî ÚÔÛ‰Ô˘ ÙáÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ àÓıÚÒˆÓ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜. ö‚ÏÂ· ¬ÙÈ ï ÓÔܘ ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ ÙfiÙ ̤ ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·› Ù·¯‡ÙËÙ·. »≠√Ù·Ó àÚÁfiÙÂÚ· âÓı˘ÌfiÌÔ˘Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú¤ıËη. ÛÙ‹Ó ïÔ›· ì Ù·‡ÙÈÛË Ùɘ «˙ˆÉ˜» ̤ Ù‹ «˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙfi ÛáÌ·» ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ Ï‹Ú˘ η› ‰È¿¯˘ÙË. ì ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ≠√̈˜ Ù¤ÙÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰¤Ó ñ‹Ú¯·Ó.. ôÓ ›ÛÙ¢· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ì „˘¯‹ η› ôÓ õÌÔ˘Ó ôÓıÚˆÔ˜ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˜.. ö¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›·. ̤ Ù‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ùfi Ù¤ÏÔ˜. Ô‡ ¬Ï· Ù¿ ·Ú¿ÍÂÓ· ·éÙ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÔÜ ÚÔηÏÔÜÛ·Ó öÎÏËÍË Î·› ÌfiÓÔ. ö. ª¤ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó ÌfiÓÔ Ôî ·åÛı‹ÛÂȘ ÌÔ˘. ‰¤Ó qÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ.

™Ùfi ú‰ÈÔ. Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·éÙfi Ùfi Âr‰Ô˜ âÌÂÈÚ›·˜. ªÔ‡ÓÙ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ àÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ àÓıÚÒˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ. âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó àÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ¿ Ùfi â¿Ó ≤Ó· ÚfiÛˆÔ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÓÂÎÚfi ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ̤۷ Û¤ Ï›Á· ÏÂÙ¿Ø ·éÙfi ¬Ìˆ˜ àÔÙÂÏÂÖ ≤Ó· âÚÒÙËÌ· âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ ʇÛˆ˜. àÎfiÌ· η› Ú›Ó Âı¿ÓÔ˘Ó. \∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ· Ù‹ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘.. 44 (61). Ôî ôÓıÚˆÔÈ Û˘¯Ó¿ ‚ÈÒÓÔ˘Ó âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ëÚÌËÓ¢ıÔÜÓ ó˜ êϤ˜ «·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ». ÌÈ¿ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÌÔ˘ à’ Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ Î·› ÔÏÏÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜. Âr‰·Ó Í·ÊÓÈο Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¢È·›ÛÙˆÛ· Ò˜ qÙ·Ó ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÌÔ˘ Ô‡ ¬Ìˆ˜ Âr¯·Ó Âı¿ÓÂÈ Ú›Ó àfi ̤ӷ ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜. ̤ Ùfi ïÔÖÔ ı¿ àÛ¯ÔÏËıÔÜÌ âÓ Âéı¤Ùˇˆ ¯ÚfiÓˇˆ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ ÛÙfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ÂrÓ·È Ó¿ àӷηχ„Ô˘Ì ۤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ٛ˜ âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜. ^∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ ôÏÏÔ˘˜ ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ì „˘¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ¿ Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ‹Ó àÚ¯È΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ·ÍÈĘ. ^√ ¢Ú.. «^√ ÁÈ·ÙÚfi˜ ̤ àÔÊ¿ÛÈÛ η› Âr ÛÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Ò˜ õÌÔ˘Ó ÛÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÌÔ˘. ÛÂÏ.»19 ^∏ âÌÂÈÚ›· Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ àÔ‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ Ê›ÏÔ˘˜ η› 19. η› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ àÎfiÌ· η› ÛÙ¿ ÏÂÙ¿ Ô‡ ÚÔËÁÔÜÓÙ·È ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘..∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 33 ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. . º·›ÓÔÓÙ·Ó ¬ÏÔÈ ÙÔ‡˜ Â鯷ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Î·› ÛΤÊÙËη Ò˜ Âr¯·Ó öÚıÂÈ Ó¿ ̤ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó õ Ó¿ ̤ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó.. °ÂÁÔÓfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¬ÙÈ Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ Ï›Á· ÏÂÙ¿. ªÂÚÈÎÔ›.

Sir William Barrett. 22. Death. „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ η› ıÚËÛ·̷ÙÔ˜. ªÂÙ¿ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘. Ùfi ïÔÖÔ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ùfi ı¤Ì· Ùɘ «Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏÔ˘˜» ̤ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ò∂ÙÛÈ. Avon Books.34 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Î·ıfiÏÔ˘ Ó¤· àÓ·Î¿Ï˘„Ë. At the Hour of Death. Ôî ‰˘fi Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÍÉÁ·Ó ÁÈ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ öÚ¢ӷ ¿Óˆ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ. Karlis Osis and Erlendur Haraldsson. ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÛÙfi ÚˆÙfiÙ˘Ô. öÙÛÈ œÛÙ ӿ âÏÂÁ¯ıÔÜÓ Ôî Èı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ àÓıÚÒˆÓ ÏfiÁˆ Ùɘ ‰È·ÊÔÚĘ âıÓÈÎfiÙËÙ·˜.22 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ùfi ÚáÙÔ Î·ı·Ú¿ «âÈÛÙËÌÔÓÈÎfi» ‚È‚Ï›Ô Ô‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ۯÂÙÈο ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó. àÔÙ¤ÏÂÛ Ùfi ı¤Ì· ëÓfi˜ ÌÈÎÚÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËΠàfi ≤Ó·Ó ÚˆÙÔfiÚÔ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ «·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜» õ.Bed Visions. àÎfiÌ· η› ÌÂٷ͇ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÈÛÙËÌfiÓˆÓ. Methuen. 21. ≠√ˆ˜ àԉ›¯ıËÎÂ. §ÔÓ‰›ÓÔ 1926. ≤Ó· Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ. Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ «„˘¯ÈÎɘ öÚ¢ӷ˜». ÙfiÓ Û¤Ú √é›ÏÈ·Ì ª¿ÚÂÙ21. . âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ™¤Ú √é›ÏÈ·Ì. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi 낉ÔÌ‹ÓÙ·20 ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó. £¿ Ú¤ÂÈ â‰á Ó¿ ÔÜÌ ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘. ì ïÔ›· âÂϤÁË ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ¢¯ıÂÖ ì ̤ÁÈÛÙË àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. Ùfi ñÏÈÎfi Ô‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Óˆ àfi ¯›ÏȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ Ô‡ 20. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ¿ àÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÏÂÙÔÌÂÚáÓ âÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ η› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Ì¤ Ì›· Ù˘¯·›· âÈÏÂÁ̤ÓË ïÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚáÓ Î·› ÓÔÛÔÎfiÌˆÓ ÛÙ›˜ àÓ·ÙÔÏÈΤ˜ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜ η› Ù‹ µfiÚÂÈ· \πÓ‰›·. àÏÏÈá˜.

«ñÂÚÎfiÛÌȘ» âÌÊ·Ó›ÛÂȘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ‹Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ¬ÙÈ Ôî ηı·Ú¿ «ñÂÚÎfiÛÌȘ» η› ̤ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ âÌÂÈڛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ‡˜ àÛıÂÓÂÖ˜ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË â·Ê‹ ̤ Ù‹ «Ê˘ÛÈ΋»Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η› Ù›˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó¿ âΉËÏÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÈÛı‹ÛÂÈ˜Ø Âå‰ÈÎfiÙÂÚ·. Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÄÏÏÔÓ.23 ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ çٷۛ˜ ÓÂÎÚáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ Î·› Ê›ÏˆÓ Î·›. ηıÒ˜ η› Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ôî ïÔÖÔÈ â·ÓÉÏı·Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àÊÔÜ Âr¯·Ó ıˆÚËıÂÖ ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚÔ›. ¬ÛÔÈ ‚ϤÔ˘Ó çٷۛ˜ ÓÂÎÚáÓ õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ùÓÙˆÓ 23. ¬ˆ˜ ì ¯Ú‹ÛË ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ÛÂÏ. η› àӷχÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ÔÏϤ˜ çٷۛ˜ \πÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎáÓ «ıÂÔًوӻ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· œÚ· η› Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ ÛÙfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÂåÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.. η› ÚÔηÏÂÖ Ù¿ ú‰È· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·Ø ·éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ı¿ Û˘˙ËÙËıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ. 24. ï ñ„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜. ·Ú¿ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ οÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ö͈ àfi Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi Ì˘·Ïfi ÙÔÜ àÛıÂÓÔܘ.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 35 âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¤ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜. ÛÙ‹Ó \πÓ‰›·. Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ àfi Ù›˜ âÓ·ÚÁÂÖ˜. ™Ù›˜ ÌÈÛ¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ≤Ó· ¬Ú·Ì· οÔÈÔ˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. . ηıÒ˜ η› àÛı¤ÓÂȘ η› ‚Ï¿‚˜ ÙÔÜ âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ Û¤ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Û˘ÌʈÓÔÜÓ Ì¤ Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ». ^∏ å‰È·›ÙÂÚË àÍ›· Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ âÈÌÂÏᘠٛ˜ àÛ‡Ó‰ÂÙ˜.

°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜. Ùfi ‚È‚Ï›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ η› âȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ì¤ âÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ÙfiÛÔ ÛÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ ¬ÛÔ Î·› ÛÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜. Ê˘ÛÈο. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜.36 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ï‹Úˆ˜ Ù›˜ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ η› ‚ϤÔ˘Ó ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· ö¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï‹ÚË àÓÙ›ÏË„Ë ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ηıÒ˜ η› ̤ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. . ÛÂÏ. \∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ. ·ÚfiÙÈ âÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ì›· οÔÈ· öÎÏËÍË àÊÔÜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ùfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌÔÜ Î·› Ùɘ àÈÛÙ›·˜ Ô‡ â‰á η› ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù›˜ ıˆڛ˜ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âÈÛÙ‹Ì˘. âÍËÁÂÖ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏ· ÚfiÛˆ· õ ÓÂ˘Ì·ÙÈο 24. η› ÌĘ ÂrÓ·È ÔåÎÂÖ˜ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÊ¿ÓÈÛ˘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ‡˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜. \E¿Ó Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ùÓÙ·. ^√ ±Á. \∂ÈϤÔÓ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. âÓá Ôî ÁÓ‹ÛȘ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ àÊÔÚÔÜÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚfiÛˆ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ.24 ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. ∆¤ÙÔÈ· ÂñÚ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔÜÓ. ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·éÙ¿ Ô‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ. ÁÈ¿ ≤Ó·Ó \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi. Ôî ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ·éÙÔ› Ô‡ ö¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÚfiÛˆ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È âÓ ˙ˆFÉ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ηٷϋÁÔ˘Ó ¬ÙÈ Ù›ÓÔ˘Ó Úfi˜ Ù‹Ó «àÔ‰Ô¯‹ Ùɘ ñfiıÂÛ˘ ÂÚ› ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ó˜ Ùɘ Èfi àÍÈfiÈÛÙ˘ ëÚÌËÓ›·˜ ÙáÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˜». 194. ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ۤ ·éÙ¤˜ Ô‡ Ó¿ ÚÔηÏÂÖ öÎÏËÍËØ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ì›· ÌÂÙ¿‚·ÛË Úfi˜ Ì›· ôÏÏË ÌÔÚÊ‹ ≈·Ú͢. ÂrÓ·È ≤Ó· ı¤Ì· Ô‡ ı¿ Û˘˙ËÙËıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ.

àÎfiÌ· η› ï ú‰ÈÔ˜ ï ÃÚÈÛÙfi˜.27 ^√ ¢Ú. ÏfiÁˆ åÛfiÙËÙ·˜ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ õ η› ‚Ú·‚›ˆÓ»25. ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜. IV. ÌÙÊÚ.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 37 ùÓÙ·: «™˘Ì‚·›ÓÂÈ àÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ì „˘¯‹ Ô‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ âͤÏıÂÈ Ó¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àÎfiÌË Î·› ·éÙÔ‡˜. . 28. ªÔ‡ÓÙ˘ àӷʤÚÂÈ ≤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô‡ Âr¯Â ≤Ó·˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜. ηٿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È çٷۛ˜ ÙáÓ ÚÔËÁËı¤ÓÙˆÓ êÁ›ˆÓ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÊÔ‚ËıÔÜÓ Ù‹Ó Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ àfiÊ·ÛË ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \AÁÓÒÛÙˆÓ \AÛÎËÙáÓ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ∫·› Âå‰Èο ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ ≤Ó·Ó âÓ¿ÚÂÙÔ ‚›Ô. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 45 (62). ηٿ Ù¿ ïÔÖ· ≤Ó·˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ʈӿ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Ùfi ùÓÔÌ· 25. ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. 13-18.26 ¶·Ú·ı¤ÙÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¬Ô˘ ôÁÁÂÏÔÈ. ÛÂÏ. 344. 36. η› Ùfi «ÛáÌ·» οÔÈÔ˘ Ô‡ Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· η› Ô‡ óÛÙfiÛÔ ì ú‰È· ‰¤Ó ÙfiÓ ÁÓÒÚÈ˙Â. ™Ùfi ú‰ÈÔ ºV. 299-312. ÛÂÏ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ≤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘: àӷʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.»28 ^√ ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ¬ÙÈ «Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜. ö¯Ô˘Ó âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ Û¤ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜. àÏÏ¿. \πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». ù¯È ̤ οÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ùÓ. Life After Life. ÛÂÏ. ï ±Á. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. Âr‰Â. ^∞Á›· òAÓÓ·.Ì. 27. Ó¿ Ï˘ıÔÜÓ àfi Ùfi ‰ÂÛÌfi Ùɘ Û¿Úη˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ χË Î·› Êfi‚Ô». ηıÒ˜ ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔ˘˜ ï ¬ÌÈÏÔ˜ ÙáÓ âÓÙfi˜ Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÔÏÈÙáÓ. àÏÏ¿ ̤ ≤Ó·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ôÁÓˆÛÙÔ ôÓıÚˆÔ: «ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· ÌÔÜ ‰ÈËÁ‹ıËΠÒ˜ Û¿Ó «¤ı·Ó». ̤ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ Ùɘ ïÚÈÛıÂÖ ì ú‰È· ÔéÚ¿ÓÈ· ÌÔÓ‹. âÎÙfi˜ à’ Ùfi ‰ÈÎfi Ù˘ «âÍ·¸ÏˆÌ¤ÓÔ ÛáÌ·». Moody. 12. ì ¶·Ó·Á›·. òEΉ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ^∞Á. 26. 299. ÛÂÏ. Ì¿ÚÙ˘Ú˜. IV.

·éÙ‹ ì Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË «àÓ·Î¿Ï˘„Ë» Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ „˘¯ÈÎɘ öÚ¢ӷ˜ êÏᘠâȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·éÙfi Ô‡ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ Ùɘ àÚ¯·›·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ õ‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ ôÏÏ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ· õ ÚfiÛˆ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. η› Ê˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ì ïÔ›· ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜. ÌÔÚÔÜÓ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ¬ÙÈ ì ™ÈÎÂÏ›· ÂrÓ·È ÙfiÔ˜ öÓÙÔÓ˘ ìÊ·ÈÛÙÂÈ·Îɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË ÏÂ˘Ú¿. √î Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·éÙ¤˜. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ õ êÁÈfiÙËÙ·˜ ‚›Ô˘ ÙÔÜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘. ηÏÂÖ Î¿ÔÈÔÓ Ì¤ Ùfi ùÓÔÌ· ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. 30. 346. ï ïÔÖÔ˜ Âı·›ÓÂÈ Ù‹Ó ú‰È· œÚ· Û¤ οÔÈÔ ôÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜. Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù‹Ó ∫fiÏ·ÛË. Ó¿ çÓÔÌ·ÛÙÔÜÓ Î·ıÔÏÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜. ï ïÔÖÔ˜ ÙÔÜ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙÔ˜ η› Âı·›ÓÂÈ Ù‹Ó ú‰È· ̤ âÎÂÖÓÔÓ ÛÙÈÁÌ‹. ESP: Extra Sensory Perception. ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÚÔÊ·ÓᘠÁÈ¿ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ÛÂÏ. âÓá ö¯ÂÈ Ù¿ ÁÂÓÈο ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ïÔÖ· Ê·ÈÓÔÌÂ29. 36. ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ö͈ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ Ê˘ÛÈÎáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ.30 ì ïÔ›· Á›ÓÂÙ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ öÓÙÔÓË Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àÎÚȂᘠÚ›Ó Âı¿ÓÔ˘Ó. ∫·› ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÈfiÚ·Û˘. ^∂Ô̤ӈ˜. âÓÙÔ‡ÙÔȘ.29 ∂rÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó çÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· «ñ¤Ú-·åÛıËÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë» õ ESP. . àÊÔÜ ï ±Á.38 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘ ôÏÏÔ˘. âÓá ηٿ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰¤ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û¤ οı ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ^∞Á. ̤ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· ¬ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó àÓÂÍ·Úًو˜ âıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ì âÌÂÈÚ›· ëÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ êÁ›Ô˘. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi ᘠ≤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ êÌ·ÚÙˆÏfi˜. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ ÙÔÜ ÂÖ ¬ÙÈ « ≤ÙÔÈÌÔ ÂrÓ·È Ùfi ηڿ‚È ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙ‹ ™ÈÎÂÏ›·». IV.

≤Ó· η› ÌfiÓÔ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àfi ÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÜ êÁ.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 39 ÓÈο ï ηı¤Ó·˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‚ÈÒÛÂÈ. ≠√ˆ˜ öÏÂÁ·Ó. ¬Ìˆ˜. àÏÏ¿ ì Â鈉›· Ô‡ Ùfi àÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘.. ÌËÙ¤Ú·. öÙÛÈ œÛÙ ÎÈ ôÓ Ù‹Ó ÙÚfiÌ·ÍÂ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ùfi âÎÂÌfiÌÂÓÔ Êá˜. Ô‡ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· η› öÙÚÂÌÂ. ôÚ¯ÈÛ ӿ àÎÔ‡ÁÂÙ·È q¯Ô˜ Û¿Ó Ó¿ öÌ·ÈÓ ̤۷ ÏÉıÔ˜ Ôχ η› ì ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ ÛÂÈfiÙ·Ó Û¿Ó Ó¿ Û˘ÓıÏÈ‚fiÙ·Ó àfi Ù›˜ Ì¿˙˜ ÙáÓ ÂåÛÂÚ¯Ô̤ӈÓ. ∆‹Ó ٤ٷÚÙË Ó‡ÎÙ· ÊÒÓ·Í ͷӿ Ù‹Ó .. ∫·Ù¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹. ∫È âÓá Ùfi â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ·éÙfi Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Ùfi âÎÂÌfiÌÂÓÔ ÊᘠàÔÙÚ·‚‹¯ıËÎÂ. àÏÏ¿ àfi Ù‹Ó ñÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ η› ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ÔÜÓ. «∆¿ ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ·. ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ôÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË – Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË ì ïÔ›· ‰¤Ó âȉ¤¯ÂÙ·È ïÚÈÛÌfi àfi ÙÔ‡˜ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ò∂ÙÛÈ ¤Ú·Û ‰Â‡ÙÂÚË Î·› ÙÚ›ÙË ì̤ڷ η› ì ÛÎÔÚÈṲ̂ÓË çÛÌ‹ Â鈉›·˜ ·Ú¤ÌÂÓÂ. Û˘¯Ó¿ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È öÎÙ·ÎÙ· ÛËÌÂÖ· Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ¬ÏÔÈ õ ÔÏÏÔ› àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ ö¯Ô˘Ó Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ‰ÔÜÓ Ùfi ¬Ú·Ì· àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. âÓá ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ‰›Ï· ÛÙfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ Ùɘ ηٿÎÔÈÙ˘. ÁÈ·Ù› Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ù¿ Âr¯Â Ï·ÎÒÛÂÈ ï Êfi‚Ô˜ η› Ù¿ Âr¯Â ı·ÌÒÛÂÈ ì àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙfiÛÔ˘ ʈÙfi˜.. ¢¤Ó Âı·›Óˆ à̤ۈ˜». Ô‡ àÓ›ˆÙÔ˜ Êfi‚Ô˜ ‰È·¤Ú·Û ٛ˜ ηډȤ˜ ÙáÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. ôÚ¯ÈÛÂ ì ƒˆÌ‡Ï· Ó¿ ·ÚËÁÔÚÂÖ Ì¤ ÊÈÏfiÊÚÔÓ· ÙfiÓÔ ÊˆÓɘ Ù‹Ó ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ· Ùɘ ¯ÚËÛÙÔ‹ıÂÈ·˜ ƒÂ‰¤ÌÙ·. ò∞˜ ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ.. ϤÁÔÓÙ·˜: «ª‹ ÊÔ‚ÄÛ·È. ∆fi Êᘠ·éÙfi à̤ۈ˜ Ùfi àÎÔÏÔ‡ıËÛ çÛÌ‹ ı·˘Ì·ÛÙɘ Â鈉›·˜. Í·ÊÓÈο ÊᘠÛÙ·Ï̤ÓÔ àfi ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi Á¤ÌÈÛ οı ¯áÚÔ ÙÔÜ ÌÈÎÚÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ η› àÛÙÚ·Ô‚fiÏËÛ ÌÈ¿ Ï¿Ì„Ë Ù¤ÙÔÈ·˜ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜. ·åÛı·ÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÏÉıÔ˜ Ó¿ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È. Ù‹Ó àÓ¤ı·Ï ¬Ìˆ˜ ì ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Ùɘ Â鈉›·˜.

¬ÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· àÓ¤‚·ÈÓ·Ó Ôî ¯ÔÚÔ› ÙáÓ „·ÏÏfiÓÙˆÓ. ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔÜ ∫Ȥ‚Ô˘.. ™¿Ó qÚıÂ. ∫·› ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ôÚ·Á ·éÙ¤˜ Ôî ú‰È˜ Ôî çٷۛ˜ àfi Ù›˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ 31. ÎÏ.40 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ¿ Ù˘. ¬Ù·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙ‹Ó Ï·Ù›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó ÂúÛÔ‰Ô ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰˘fi ¯ÔÚÔ› „·ÏÏfiÓÙˆÓ. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙáÓ çÙ·ÛÈáÓ Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ. ¬ˆ˜ ÙÔÜ êÁ. ˙‹ÙËÛ ً £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù‹Ó ïÔ›· η› ÉÚÂ.. ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ÍÂÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ È¿ ï q¯Ô˜ Ùɘ „·Ï̈‰›·˜ η› ì ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Ùɘ Â鈉›·˜ öÛ‚ËÛ·Ó»31. IV. ∞éÙfi ı¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı·Ó¿ÙÔ˘.∆·˚Û›·˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ öÚ¯ÔÓÙ·È Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔÈ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ÁÈ¿ Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÔÜÓ ÛÙÔ‡˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜. . 308-9. ^∞Á. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. √î \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ı¿ ı˘ÌÔÜÓÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àfi Ù‹Ó àÓ¿ÁÓˆÛË ÔÏÏáÓ µ›ˆÓ ^∞Á›ˆÓ. ì ïÔ›· ÚÔηÏÂÖ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ öÓÙÔÓÔ âӉȷʤÚÔÓ. Ùɘ êÁ. ÙfiÛÔ ÛÈÁ·ÓfiÙÂÚ· ôÚ¯ÈÛ ӿ àÎÔ‡ÁÂÙ·È ì „·Ï̈‰›·. ∫·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔÜÌ ¬ÏÔ Î·› ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙ‹ ÌÂϤÙË ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› âÈı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ¿ÓÙÔÙ ñfi„Ë Ù›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô‡ ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹ ÁÂÓÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›·. ™ÈÛÒË. ÛÂÏ. ^∏ â›ÁÓˆÛË ·éÙɘ Ùɘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. ì êÁ›· âΛÓË „˘¯‹ χıËΠàfi Ù‹ Û¿Úη. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ¢¤Ó Âr¯·Ó àÎfiÌË àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ àfi Ùfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ Ùɘ ηٿÎÔÈÙ˘ ì ƒÂ‰¤ÌÙ· η› ì ôÏÏË Ì·ı‹ÙÚÈ¿ Ù˘. 16. ∫·ıÒ˜ ï‰ËÁÂÖÙÔ ·éÙ‹ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. η› ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô‡ ·Ú¤¯ÂÈ ì £Â›· ÿÚË ÛÙÔ‡˜ ‰›Î·ÈÔ˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

«≠OÛÔÓ àÊÔÚÄ ÏÔÈeÓ Ùe ˙‹ÙËÌ·. \∂›Û˘. °È¿ Ó¿ à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙfi ÚáÙÔ âÚÒÙËÌ·. . Ôî ïÔÖÔÈ àӷʤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ ÔÏÏÔ› \πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ‡˜ «ıÂÔ‡˜» η› Ù›˜ «ı¤˜» ÙÔÜ \πÓ‰Ô˘˚ÛÙÈÎÔÜ ¶·Óı¤Ô˘. 33. ı¿ àÓ·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ¢ÚˆÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ. \Aı‹Ó· 2000. η› ù¯È âΛÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜ Ô‡ Û˘¯Ó¿ àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋. Ôú‰·ÌÂÓ ¬ÙÈ Ôé‰bÓ Âú‰ˆÏÔÓ âÓ ÎfiÛÌˇˆ. ·éÙÔ› Ôî «ıÂÔ›» ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·:«ÂÚd Ùɘ ‚ÚÒÛˆ˜ ÔsÓ ÙáÓ Â剈ÏÔı‡ÙˆÓ. ^øÛÙfiÛÔ. √î ¢Ú˜ òOÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ï ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙáÓ ùÓÙˆÓ Ì¤ Ù¿ ïÔÖ· Û˘Ó·ÓÙÄÙ·È ï ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ÂrÓ·È Û¤ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÚÔ˚fiÓ ñÔÎÂÈÌÂÓÈÎɘ ëÚÌËÓ›·˜ Ô‡ àÔ‰›‰ÂÙ·È àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ùfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi.33 ¶ÔÈÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚ϤÔ˘Ó ·éÙÔ› Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ \πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜. «òO¯È.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 41 êÁ›ˆÓ Û¤ ‰›Î·ÈÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ηٿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ı‡ÂÈ Î·d Ôé £Âˇá» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 10:20). Ùe ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Âå˜ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· ηd ù¯È Âå˜ ÙeÓ £ÂfiÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 10:20) . ηd ¬ÙÈ Ôé‰Âd˜ £Âe˜ ≤ÙÂÚÔ˜ Âå Ìc Âx˜» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 8:4-5)32Ø Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ àÏËıÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· «ıÂáÓ» âÌϤÎÔÓÙ·È ‰·›ÌÔÓ˜ «àÏÏ’ ¬ÙÈ L ı‡ÂÈ Ùa öıÓË. ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ¬ÙÈ Î·Ó¤Ó· Âú‰ˆÏÔ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ^∏ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ùɘ ∫·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ àfi Ù‹Ó 5Ë öΉÔÛË Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜. 32. Ù‹Ó ∫¿ÏÈ ÎÏ. ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi η› ÚÔÛˆÈÎfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ Î·ıÂÓfi˜Ø η› ·éÙ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ ÂrÓ·È Ì›· ÏÔÁÈ΋ ôÔ„Ë Ô‡ êÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. âaÓ Ú¤ÂÈ Óa ÙÚÒÁˆÌÂÓ ÎÚ¤·Ù· àe ı˘Û›·˜ Ôf ö¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÂÚıÉ Âå˜ Ùa Âú‰ˆÏ·. ¬ˆ˜ ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÙfiÛÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰È‰¿ÛÎÂÈ. Ùfi ™›‚·. ηd ¬ÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÂd˜ ôÏÏÔ˜ ıÂe˜ âÎÙe˜ àe ÙeÓ ≠EÓ·» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 8:4-5). àÏÏa âÎÂÖÓÔ Ôf Ùa öıÓË ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó.¯ ÙfiÓ ∫Ú›ÛÓ·.

The Fathers of the Church. âÓá Ôî àÔı·ÓfiÓÙ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ›. ∞éÙ‹ ì ‰È¿ÎÚÈÛË âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤ àÚÎÂÙ‹ Û·Ê‹ÓÂÈ· àfi ÙfiÓ îÂÚfi ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ. ™Ùfi öÚÁÔ ·éÙfi. ¬ˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È. ÎÂÊ. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·Ù›· Ô‡ öÁÚ·„ ηْ ·úÙËÛÈÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶·˘Ï›ÓÔ˘ \∂ÈÛÎfiÔ˘ ¡ÒÏ˘ ÂÚ› Ùɘ «ÊÚÔÓÙ›‰Ô˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ». Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· «Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ ¬Ô˘ ‰¤ ‚ϤÔ˘Ó Ù¿ ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ıÓËÙ‹ ˙ˆ‹»34. ï ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ùfi à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ±ÁÈÔÈ. Treatises on Marriage and Other Subjects. ̤ Ùfi âÍ›ÛÔ˘ à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ Ôî ÓÂÎÚÔ› ηٿ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ‰¤Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜. ¬ˆ˜ ï ª¿ÚÙ˘Ú·˜ º‹ÏÈÍ Ùɘ ¡ÒÏ˘. ÛÂÏ. ö¯Ô˘Ó Û·ÊᘠâÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ Û¤ ÈÛÙÔ‡˜. Saint Augustine. §·Ù›ÓÔ ¶·Ù¤Ú· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ 5Ô˘ ·åÒÓ·. ηıÒ˜ η› Ù‹Ó ôÔ„‹ 34. ÙfiÌ. 13. . Ùfi Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî ÓÂÎÚÔ› Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· «·ÚfiÓÙ˜». \∞ÊÔÜ ·Ú·ı¤ÛÂÈ Ù‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜ ϤÂÈ ÌfiÓÔÓ ¬ÙÈ ï ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ «àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ» ôÙÔÌ·. «Care for the Dead». ¡¤· ^ÀfiÚÎË. √î ±ÁÈÔÈ ö¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË âÏ¢ıÂÚ›· Ó¿ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ñ¤Ú ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ Î·› Ó¿ Û‡‰Ô˘Ó Úfi˜ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó η̛· â·Ê‹ ̤ ÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜. ^√ ±Á. âÎÙfi˜ àfi Ôχ Âå‰ÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.42 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ àÙfiÌˆÓ àfi Ù›˜ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜. àÏÏ¿ Â›Ó·È Î·› ôÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì¤ Ù‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·ÛË êÁ›ˆÓ η› ÎÔÈÓáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ. 27. 378. âÓá ÛÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜ «Ôî ±ÁÈÔÈ Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È» – Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË ì ïÔ›· ‰¤Ó ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ êÏᘠً ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›· ÌÂٷ͇ ‰Èη›ˆÓ η› ÎÔÈÓáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ.

∂rÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ıÂÖÔ ÙÚfiÔ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù¿ ïÔÖ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó àfi Ù‹ Û˘Ó‹ıË Ù¿ÍË Ô‡ ì ʇÛË ö¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Âú‰Ë ÙáÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ∆fi ¬ÙÈ ï ∫‡ÚÈfi˜ Ì·˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ͷÊÓÈο Ùfi ÓÂÚfi Û¤ ÎÚ·Û›. Ô‡ àÔÛÎÔÔÜÓ ÛÙfi Ó¿ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì›·˜ âÛÊ·Ï̤Ó˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜35. ¬Ù·Ó ì ¡ÒÏ· âÔÏÈÔÚÎÂÖÙÔ àfi ÙÔ‡˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ï îÂÚfi˜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÚÔ¯ˆÚÄ Î·ÙfiÈÓ ÛÙ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈΤ˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÓÂÎÚáÓ Î·› Ù›˜ àÏËıÈÓ¤˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ: «¶á˜ Á›ÓÂÙ·È Ôî Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ̤ Ù›˜ ÂéÂÚÁÂۛ˜ ÙÔ˘˜ . ¬Ù·Ó \∂ÎÂÖÓÔ˜ Ùfi ı¤ÏËÛÂ. â¿Ó Ôî ÓÂÎÚÔ› ‰¤ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù› οÓÔ˘Ó Ôî ˙áÓÙ˜. àÏÏ¿ η› âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ ú‰È· ÙÔ˘˜ Ù¿ Ì¿ÙÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·éÙfi Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ù¯È àfi àÌÊ›‚ÔϘ ÊÉ̘. \∞ÊÔÜ. ‰¤ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ Î¿ı ÓÂÎÚfi˜ àÓ·ÛÙ·›ÓÂÙ·È 35. Ô‡ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û¤ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ Ù›˜ ˙ËÙÔÜÓ. \∂›Û˘. . ™ÂÖ˜ (ÛËÌ: âÓÓÔÂÖ ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ ¶·˘Ï›ÓÔ) ‰È·Î·Ù¤¯ÂÛÙ àfi ÂéÛ‚‹ àÁ·ÏÏ›·ÛË ÏfiÁˆ ·éÙɘ Ùɘ âÌÊ·Ó›ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ≤Ó· Û¿ÓÈÔ.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 43 ÙÔ˘ ¬ÙÈ Ôî ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎáÓ âÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÓÂÎÚáÓ ÛÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜ ÂrÓ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂúÙ Ùfi àÔÙ¤ÏÂÛÌ· «öÚÁÔ˘ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ» ÂúÙ «„¢‰É ïÚ¿Ì·Ù·» ηْ âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. àÏÏ¿ àfi àÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. 10. ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ¿ âÌĘ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Î·ı·˘Ùfi àÍ›· ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ ó˜ ÓÂÚÔÜ. ï º‹ÏÈÍ ï ^√ÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ù¯È ÌfiÓÔ öÁÈÓ àÓÙÈÏËÙfi˜ àfi Ù›˜ ÂéÂÚÁÂۛ˜ Ô‡ ·ÚÂ֯ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ï §¿˙·ÚÔ˜ àÓ·ÛÙ‹ıËΠàfi ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ÎÂÊ. η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ıÂ˚Îɘ ·Ú¤Ì‚·Û˘. Ó¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¬ÙÈ âӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ù›˜ àÓıÚÒÈÓ˜ ñÔı¤ÛÂȘ.

\∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ï £Âfi˜ ÂrÓ·È ·ÚÒÓ ÛÙ›˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. 16. õ ¬Ù·Ó ‚ÔËıÔÜÓ ïÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜. S. 37.. ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¬ÙÈ Ù¿ ùÓÙ· ̤ Ù¿ ïÔÖ· öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ âÈÎÔÈÓˆÓ›· Ôî ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û¤ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ù¿ Ó‡̷ٷ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ àÏÏ¿ ‰·›ÌÔÓÂ˜Ø àÏÏ¿ η› ¬ÛÔÈ ö¯Ô˘Ó âÓ‰ÂϯᘠâÚ¢ӋÛÂÈ Ù¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÎÂÊ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1924 . àÎfiÌ· η› ôÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙfi âÏ¿¯ÈÛÙÔ Î¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÈÛÙ‡ԢÌ Ùfi ëÍɘ: «√î Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ùɘ ı›·˜ ‰‡Ó·Ì˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›˜ ñÔı¤ÛÂȘ ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ. ö¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙfi ú‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·37. η› ì ʇÛË Û˘Óԉ‡ÂÈ Ùfi ı·ÜÌ·. ¬ˆ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ͢Ó‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô‡ ÎÔÈÌÄÙ·È. ªÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· çÊ›ÏÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û¤ àÓıÚÒÈÓË âÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. 36. ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ. ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÒÛÔ˘Ì ≤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¬ˆ˜ ï ¬ÛÈÔ˜ \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ Ùɘ ò√ÙÈÓ·. Spiritism: Facts and Frauds. ª¿ÏÈÛÙ·. Simon A. Benziger Bros. õ ¬ÙÈ ≤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ οÔÈÔÓ Ô‡ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ.44 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¬Ù·Ó Ùfi âÈı˘ÌÂÖ. Ó¿ àÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ¿ Ùfi ¬ÙÈ Ôî ±ÁÈÔÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜ ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. Blackmore. âÓá ôÏÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο. ∫¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο. µÏ. ™Ùfi ú‰ÈÔ.. âÓá ôÏÏ· âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù¿ ÛËÌÂÖ· ı›·˜ ‰‡Ó·Ì˘. Ôî ±ÁÈÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ô‡ ö˙ËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. ÏÔÈfiÓ. ¢¤Ó Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ ÈÛÙ‡ԢÌ ¬ÙÈ ≤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙ›˜ ñÔı¤ÛÂȘ ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ âÂȉ‹ Ôî Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂrÓ·È ·ÚfiÓÙ˜ ¬Ù·Ó ıÂÚ·‡ԢÓ. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. àÏÏ¿ Ôî ÓÂÎÚÔ› àfi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ó¿ ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Û¤ ·éÙ¤˜»36. J.

ÛÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ çٷۛ˜ Û˘ÁÁÂÓáÓ. ÙfiÔ˘ η› ıÚËÛ·̷ÙÔ˜. Ì›· öÓ‰ÂÈÍË ÁÈ¿ Ùfi àÔıÓÉÛÎÔÓ ÚfiÛˆÔ ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ Û¤ ≤Ó· Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ ¬Ô˘ Ôî ÓfiÌÔÈ Ùɘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˘ ñÏÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰¤Ó åÛ¯‡Ô˘Ó È¿. àÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚfiÓÔ˘. õ «ıÂáÓ» Ô‡ àÓÙÈÛÙÔȯÔÜÓ Û¤ ¬. ÛÂÏ. ÁÂÌ¿ÙË ı¤ÚÌË Î·› àÁ¿Ë. η› ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì¤ Ù‹ ÌÄÏÏÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù‹Ó ïÔ›· ı¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì à̤ۈ˜: Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ Ù‹ «ÊˆÙÂÈÓ‹ ≈·ÚÍË». Moody. ì ïÔ›· àÛÎÂÖ 38. ^∏ «ÊˆÙÂÈÓ‹ ≈·ÚÍË» ∞éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È àfi ÙfiÓ ¢Ú· ªÔ‡ÓÙ˘ ó˜ «Ùfi Èfi âÎÏËÎÙÈÎfi àfi Ù¿ ÎÔÈÓ¿ Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔȯÂÖ·. ^∏ âÌÂÈÚ›· Ùɘ «Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏÔ˘˜» Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ àÎÚȂᘠÚ›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ì ïÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 45 \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË. àÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ àÔÙÂÏÔÜÓ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ʛψÓ. à. Ô‡ ôÏψÛÙ ôÛÎËÛ η› Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË â›‰Ú·ÛË ÛÙ¿ ôÙÔÌ· ̤ âÌÂÈڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘»38. ^∏ àÎÚÈ‚‹˜ ʇÛË ·éÙáÓ ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ âÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÂrÓ·È úÛˆ˜ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔ-ÚÈÛıÂÖØ Û›ÁÔ˘Ú· ‰¤Ó ÂrÓ·È êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ.ÙÈ Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ ÂúÙ ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÓ ÂúÙ ÂrÓ·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Ó¿ ‰ÔÜÓ. ö. . √î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¬ÙÈ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ≤Ó· ÊᘠÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì Ï·ÌÚfiÙËÙ· ·éÍ¿ÓÂÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·Ø Î·› ¬ÏÔÈ àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ùfi Êᘠ·éÙfi ó˜ οÔÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ≈·ÚÍË. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ùfi å‰È·›ÙÂÚ· àÛ˘Ó‹ıÈÛÙÔ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹.. 45 (64).

ÁÈ·Ù› Ùfi ö‚ÏÂ· ÛˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ âÎÂÖ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. £·ÚÚá Ò˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ϤÍÂȘ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ àÎÚȂᘠâÎÂÖÓÔ Ô‡ ÌÔÜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. ªÂÚÈÎÔ› Ù‹Ó àÔηÏÔÜÓ «ÃÚÈÛÙfi». ‰˘Ó·Ùfi Êá˜. ÁÈ’ ·éÙfi η› ‰¤ ÌÔÜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Ùfi ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. 48 (67) . ¬ÏÔ Î·› ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. ¬Ìˆ˜ Âr¯Â ÌÈ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË çÓÙfiÙËÙ·. ≠√ÛÔ ¬Ìˆ˜ Ùfi ˙‡ÁˆÓ·. ÛÂÏ.»40 «∂r¯· ‚ÁÂÖ à’ Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘ Ùfi ‰›¯ˆ˜ ôÏÏÔ. ¬ÏÔÈ ¬Ìˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ì›· ≈·ÚÍË Ô‡ ö¯ÂÈ àfi οÔ˘ ÛÙ·ÏÂÖ Ì¤ ÛÎÔfi οÔ˘ Ó¿ ÙÔ‡˜ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ. âÎÂÖÓÔ Ùfi οٷÛÚÔ. ôÏÏÔÈ «ôÁÁÂÏÔ». ÛÂÏ. ∫·› ÌfiÏÔ Ô‡ ‰¤Ó Âr‰· Î·Ó¤Ó·Ó Ì¤Û· Û¤ ·éÙfi Ùfi Êá˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ.. o∏Ù·Ó ≤Ó· ÊᘠÔχ ‰˘Ó·Ùfi. ÌÈ¿ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ^√ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ùɘ ʈÙÂÈÓɘ ≈·Ú͢ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ âÍ·ÚÙÄÙ·È àfi Ùfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙfi ïÔÖÔ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·ÈØ ì ≈·ÚÍË ·éÙ‹ ηı·˘Ù‹ ‰¤Ó ö¯ÂÈ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹. ¿Óˆ ÛÙfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi 39. ™Ùfi ú‰ÈÔ.»39 ≠∂Ó·˜ ôÏÏÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ ¤ı·Ó öÓȈÛ ӿ ·åˆÚÂÖÙ·È Î·› ηÙ¢ı‡ÓıËΠ«Úfi˜ âÎÂÖÓÔ Ùfi ηı¿ÚÈÔ Êá˜. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜: «ò∞ÎÔ˘Û· ÙÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó¿ ϤÓ Ò˜ õÌÔ˘Ó ÓÂÎÚfi˜ η› Ù‹Ó ú‰È· ÛÙÈÁÌ‹ öÓȈ۷ Ó¿ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÔÌ·È Û¿Ó Ó¿ öÏ· ÛÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ· η› Ó¿ ¤ÊÙˆ ̤۷ Û¤ ÌÈ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Á·Ï·Ú›·.46 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ≤ÏÍË ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ.. ¬Ù·Ó Í·ÊÓÈο Âr‰· âÎÂÖÓÔ Ùfi Êá˜. °‡Úˆ ÌÔ˘ âÈÎÚ·ÙÔÜÛ àfiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Ì¿ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ ‰¤Ó öÈ·Ó Ôχ ¯áÚÔ. 48 (67) 40. \Afi ̤۷ ÙÔ˘ ‹Á·˙ à¤Ú·ÓÙË Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÈ àÁ¿Ë. ¡ÔÌ›˙ˆ Ò˜ Ù¤ÙÔÈÔ Êᘠ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ..

\∞ÏÏ¿ η› Ôî ¢Ú˜ ò√ÛȘ η› ÿÚÔÏÓÙÛÔÓ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÛÙ›˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘˜ οÔȘ âÌÂÈڛ˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ≈·Ú͢.»42 ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ â›Û˘. Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· Ùɘ ʈÙÂÈÓɘ ≈·Ú͢ Ù‹ Û˘Óԉ‡ÂÈ ≤Ó· Âr‰Ô˜ àÓ·‰ÚÔÌɘ ÛÙ¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. ·éÙ‹ ì ≈·ÚÍË àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓÂÖ Ì¤ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ.»41 ™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ·. 48 (66) 43. ^∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ qÙ·Ó Ï‡ÙÂÚË.Ï›ÁÔ ‰˘Ó¿ÌˆÛ ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÌÈ¿ âÎı·Ì‚ˆÙÈ΋ ‰¤ÛÌË àfi àÎÙ›Ó˜. à. ö. ‰¤Ó Âr¯· ÔÏ˘Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ù› ÌÔÜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. √î ‰˘fi âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ú·ÙËÚÔÜÓ ¬ÙÈ ì âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ àÔÙÂÏÂÖ «¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ å‰ÈfiÙËÙ· ÙáÓ ñÂÚÎfiÛÌÈˆÓ âÈÛÎÂÙáÓ»43 η› ÚÔÙÈÌÔÜÓ Ó¿ ˘îÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó 41. Ï›ÁÔ . ™Ùfi ú‰ÈÔ. ™¿Ó ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙfi Êá˜. 38. Ô‡ âÓá ¬Ù·Ó ÚˆÙÔÊ¿ÓËΠqÙ·Ó àÌ˘‰Úfi. Ì¿ Á·Ï‹Ó„· ÌÂÌÈĘ ÌfiÏȘ Âr‰· âÎÂÖÓÔ Ùfi Ï·ÌÚfi Êá˜.. ¬ÏÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ì ≈·ÚÍË ·éÙ‹ ‰¤Ó âÎʤÚÂÈ àÔχو˜ ηÌÈ¿ «ÎÚ›ÛË» Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ˙ˆ¤˜ õ Ù›˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜Ø êÏᘠÙÔ‡˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Û¤ ≤Ó·Ó àÔÏÔÁÈÛÌfi Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜. Ì¿ Ùfi Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ÌfiÏȘ Ùfi Êᘠ̤ ÚÒÙËÛ ôÓ õÌÔ˘Ó ≤ÙÔÈÌÔ˜ Ó¿ Âı¿Óˆ.. ™Ù‹Ó àÚ¯‹ öÓȈı· ‰‡ÛÎÔÏ·.∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 47 ÙÚ·¤˙È. ÛÂÏ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ ≤Ó· Âr‰Ô˜ «ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ùɘ ÛΤ„˘» ·Ú¿ ̤ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔØ ÙÔ‡˜ «Ï¤ÂÈ» ¿ÓÙ· Ùfi ú‰ÈÔ ÚÄÁÌ·. . ÛÂÏ..» õ «Ù› ÌÔÚÂÖ˜ Ó¿ ÌÔÜ ‰Â›ÍÂȘ à’ ¬Û· öηÓ˜ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘. 48 (68) 42. Ô‡ ¬ÛÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùfi ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì¤ Ù›˜ àÎfiÏÔ˘ı˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ: «∂rÛ·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó¿ Âı¿ÓÂȘ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Osis & Haraldsson. Ù’ ïÌÔÏÔÁá. ÛÂÏ. ^øÛÙfiÛÔ.

àÔηÏÒÓÙ·˜ Ù· êÏᘠ«ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÌÔÚʤ˜» η› ù¯È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ· η› ıÂfiÙËÙ˜. à’ ¬. η› ηÙfiÈÓ Ó¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. Âå‰ÈÎfiÙÂÚ·. η› âÌÊ˘ÛÔÜÓ ÛÙfiÓ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ· Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ «Âéı‡Ó˘» ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› Ù¿ àÔηÏÔÜÓ «àÁÁ¤ÏÔ˘˜» η› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó å‰È·›ÙÂÚ· Ù›˜ ıÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ å‰ÈfiÙËÙ˜: ÂrÓ·È «ÊˆÙÂÈÓ¤˜» ñ¿ÚÍÂȘ. ÁÂÌ¿Ù˜ «àÁ¿Ë Î·› ηٷÓfiËÛË». ıˆÚÔÜÌ êÓ·ÁηÖÔ Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ. Ù‹ ʇÛË ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ ï‰ËÁÔÜÓ Ù‹Ó „˘¯‹ ÛÙ‹ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·Û‹ Ù˘. ¶ÔÈ¿ – õ Ù› – ÂrÓ·È ·éÙ¿ Ù¿ «ÊˆÙÂÈÓ¿ ùÓÙ·». ÙfiÛÔ ó˜ Úfi˜ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË.48 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù‹Ó ôÔ„Ë ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· ÙáÓ ùÓÙˆÓ Ù¿ ïÔÖ· Á›ÓÔÓÙ·È ïÚ·Ù¿ õ ·åÛıËÙ¿ ̤۷ Û¤ ·éÙfi Ùfi Êá˜. ¬ÛÔ Î·› ó˜ Úfi˜ Ùfi öÚÁÔ Ô‡ âÈÙÂÏÔÜÓ. Ù·˘Ù›ÛÂȘ Ù›˜ ïÔÖ˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó. °È¿ Ó¿ Ùfi ηٷϿ‚Ô˘Ì ·éÙfi η› ÁÈ¿ Ó’ àÚ¯›ÛÔ˘Ì ӿ ‚ϤÔ˘Ì ٛ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È ·éÙ¤˜ Ôî «ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ñ¿ÚÍÂȘ». ≠√̈˜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ì \√Úıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ.ÙÈ ·éÙ¤˜ Ôî «ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ñ¿ÚÍÂȘ». .

.49 ∫∂º∞§∞π√ ¢Y√ \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ ° ÓˆÚ›˙Ô˘Ì àfi ÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ¬ÙÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Ù‹Ó „˘¯‹ Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÔÜÓ ôÁÁÂÏÔÈ. 1 ∆fi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔ ÌĘ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ â›Û˘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôî ôÁÁÂÏÔÈ: «ò∞ÁÁÂÏÔ˜ ÁaÚ ∫˘Ú›Ô˘ ηٷ‚a˜ âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ. «¢‡Ô ôÓ‰Ú˜ Ìb âÓ‰‡Ì·Ù· àÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 24:4) 5.qÓ ‰b ì 剤· ·éÙÔÜ ó˜ àÛÙÚ·c ηd Ùe öÓ‰˘Ì· ·éÙÔÜ Ï¢ÎeÓ óÛÂd ¯ÈÒÓ» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 28:2-4)2Ø «Âr‰ÔÓ Ó·ӛÛÎÔÓ.. «Er‰·Ó ≤Ó· Ó¤ÔÓ Ìb Ï¢ÎcÓ ÛÙÔÏ‹Ó» (∫·Ù¿ ªÄÚÎÔÓ 16:5) 4. ‰ËÏ·‰‹ ó˜ âÍ·ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ˜ Ó·ӛÛÎÔÈ ÂÚȂ‚ÏË̤ÓÔÈ 1... ™¤ ¬ÏË Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹Ó ú‰È· ·éÙ‹ ÌÔÚÊ‹. ÂÚȂ‚ÏË̤ÓÔÓ ÛÙÔÏcÓ Ï¢΋ӻ (∫·Ù¿ ªÄÚÎÔÓ 16:5)3 «ôÓ‰Ú˜ ‰‡Ô. «≠EÓ·˜ ôÁÁÂÏÔ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ η٤‚ËΠàe ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ …Ùe ÚfiÛˆfiÓ ÙÔ˘ qÙÔ ÛaÓ àÛÙÚ·c ηd Ùe öÓ‰˘Ì¿ ÙÔ˘ ôÛÚÔ ÛaÓ Ùe ¯ÈfiÓÈ» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 28:2-4) 3. «™˘Ó¤‚Ë ‰b Óa Âı¿ÓË ï Ùˆ¯e˜ ηd Óa ÊÂÚıÉ àe ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ ÙÔÜ \A‚Ú·¿Ì» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:22) 2. «¢‡Ô àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ìb Ï¢Îa âÓ‰‡Ì·Ù·» (∫·Ù¿ \πˆ¿ÓÓËÓ 20:12) .. «\∂Á¤ÓÂÙÔ ‰b àÔı·ÓÂÖÓ ÙeÓ Ùˆ¯fiÓ Î·d àÂÓ¯ıÉÓ·È ·éÙeÓ ñe ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ \∞‚Ú·¿Ì» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:22). âÓ âÛı‹ÛÂÛÈÓ àÛÙÚ·Ùԇ۷Ș» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 24:4)4Ø «‰‡Ô àÁÁ¤ÏÔ˘˜ âÓ Ï¢ÎÔÖ˜ ....» (∫·Ù¿ \πˆ¿ÓÓËÓ 20:12)5.

·Ú·Ù‹ÚËÛ ·éÙfi Ùfi ÛÊ¿ÏÌ· η› àÊȤڈÛ ≤Ó·Ó ïÏfiÎÏËÚÔ ÙfiÌÔ àfi Ù¿ ò∂ÚÁ· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ¿ Ó¿ Ùfi àÔηχ„ÂÈ. . ÙfiÌÔ˜ πππ. òEÚÁ·. ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ ÙáÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.Ã. ì Û‡Á¯ÚÔÓË ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋ η› ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ¢‡ÛË ö¯ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ àfi Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ η› Ùɘ àÚ¯·›·˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. àÏÏ¿ η› ÛÙ‹ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ùÓÙˆÓ. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. Û˘¯Ó¿ ̤ ÊÙÂÚ¿. Ùfi §ÂÍÈÎfi Ùɘ £ÂÔÏÔÁ›·˜.50 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙÔÏ‹Ó Ï¢΋Ó. \EΉ. ^∏ ÂåÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË àÁÁ¤ÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ â›Û˘ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ. 6. Ù¿ ïÔÖ· ‚‚·›ˆ˜ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ‰ËÏ·‰‹ ó˜ ôÓıÚˆÔÈ. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ (†1867). √î «âÚˆÙȉÂÖ˜» Ùɘ ¢˘ÙÈÎɘ Ù¤¯Ó˘ Ùɘ \∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ η› ÙáÓ Î·ÙÔÈÓáÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÂrÓ·È ·Á·ÓÈÛÙÈÎɘ öÌÓ¢Û˘ η› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ àÏËıÈÓÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜. ∆Ô˘˙ÒÊ. ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1886. Û˘Ó‹ıˆ˜ ù¯È ïÚ·Ùfi ÛÙ›˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓØ Î·› ì ≠E‚‰ÔÌË √åÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔÜ 787 Ì. ¬ÛÔ Î·› ÁÈ¿ Ó¿ ·Ú·ı¤ÛÂÈ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ı¤Ì·6. àÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ âÍ·ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ˜ Ó·ӛÛÎÔ˘˜. â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ù¯È ÌfiÓÔÓ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ àÓ··Ú¿ÛÙ·ÛË àÁÁ¤ÏˆÓ. M¿ÏÈÛÙ·. \∂ÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù›˜ àfi„ÂȘ Ô‡ âÎÊÚ¿˙ÂÈ ≤Ó· ÚfiÙ˘Ô ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎfi ıÂÔÏÔÁÈÎfi öÚÁÔ. ∂rÓ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·éÙfi Ùfi ÛÊ¿ÏÌ·. ¬ÚÈÛ ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ı¿ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó¿ àÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Î·Ù’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙÚfiÔ.

η› âÍËÁÂÖ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ Û‡Á¯˘Û˘ Ô‡ ‰È¤ÂÈ Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ «ÓÂ˘Ì·ÙÈο» ı¤Ì·Ù·: å‰È·›ÙÂÚÔ âӉȷʤÚÔÓ âΉËÏÒÓÂÙ·È ÁÈ¿ ηıÂÙ› Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi ÙfiÓ ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ôÓ Î·› ¬ÛÔÈ Ù‹Ó àÛ¿˙ÔÓÙ·È ‰¤Ó àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù›˜ Ï‹ÚÂȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘. õ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· àÛ˘Ó‹ıÈÛÙˆÓ àÓıÚÒÈÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ õ η› Ùɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.8 \∞ÎfiÌ· η› ≤Ó· ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎfi öÚÁÔ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌfi. ‰È·- 7. ^∏ 剤· ·éÙ‹ ÂrÓ·È âÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Û‹ÌÂÚ·. „˘¯¤˜ àÔı·ÓfiÓÙˆÓ. ÛÂÏ. ª›· Ù¤ÙÔÈ· 剤·. ‰·ÈÌÔÓÈÎfi. ™Ùfi ú‰ÈÔ. η› Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ àÔı·ÓfiÓÙˆÓ ÂrÓ·È ùÓÙ· «àÔχو˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο»Ø Û˘ÓÂᘠ‰¤Ó ñfiÎÂÈÓÙ·È Û¤ ÓfiÌÔ˘˜ Ô‡ ‰È¤Ô˘Ó Ùfi ¯ÚfiÓÔ Î·› Ùfi ¯áÚÔ. ÙÔÔıÂÙÂÖ ÙfiÓ ôÂÈÚÔ £Âfi ÛÙfi ú‰ÈÔ â›Â‰Ô Ì¤ Ù¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÂÚ·Ṳ̂ӷ Ó‡̷ٷ – àÁÁ¤ÏÔ˘˜. . «ö¯Ô˘Ó àÓ¿ÁÎË Ó¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ≤Ó· ÏÂÙfi ÛáÌ· ïÔÙ‰‹ÔÙÂ ï £Âfi˜ ÙÔ‡˜ âÈÙÚ¤ÂÈ Ó¿ âÓÂÚÁÔÜÓ ó˜ ùÓÙ· ̤ ñÏÈ΋ ñfiÛÙ·ÛË». ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ àÊÈÂÚÒÓÂÈ ≤Ó· âÎÙÂÓ¤˜ ÙÌÉÌ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÙfiÌÔ˘7 ÁÈ¿ Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù‹Ó àÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Úfi˜ Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË å‰¤·. Û˘¯Ó¿ ̤ âÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔÜ Ù› ÂrÓ·È ıÂÖÔ. ÌÔÚÔÜÌ ӿ ïÌÈÏÔÜÌ ÁÈ¿ Ù‹ «ÌÔÚÊ‹» õ Ù‹Ó «Î›ÓËÛ‹» ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο η›. 193-95. ÛÂÏ. Ù¤ÏÔ˜. Ô‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË àfi ÙfiÓ ¡ÙÂοÚÙ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ‰·›ÌÔÓ˜. ηٿ Ù¿ ôÏÏ·. 185-302 8.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 51 Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËΠÙfi 19Ô ·åÒÓ· àfi ÙfiÓ \∞‚‚¿ ªÂÚ˙Ȥ. Ùfi ïÔÖÔ. ^√ \∞‚‚Ę ªÂÚ˙Ȥ ‰›‰·ÛΠ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. àÁÁÂÏÈÎfi. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜. ì ïÔ›· Ú¤Û‚Â˘Â ¬ÙÈ Î·ıÂÙ› Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi ÙfiÓ ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ àÓ‹ÎÂÈ êÏᘠÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ «àÌÈÁÔܘ Ó‡̷ÙÔ˜».

Ú¤ÂÈ ÚáÙ· Ó¿ à·ÏÏ·ÁÔÜÌ àfi Ù‹Ó ñÂÚ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰È¯ÔÙÔÌÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË . â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ·. Spiritism: Facts and Frauds. °È¿ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ η› ôÏÏˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1967. ÌÄÏÏÔÓ ı¿ ıˆÚËıÔÜÓ àfi Ôχ ÎfiÛÌÔ ó˜ «àÊÂÏᘠÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙfi ÁÚ¿ÌÌ·». ï \∞ÁÁÏÈηÓfi˜ ∫. §ÈԇȘ.52 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ı¤ÙÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜. 164-65. ^ã∂Ó·˜ ç͢‰ÂÚ΋˜ àÔÏÔÁËÙ‹˜ ÙáÓ àfi„ÂˆÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ ÂÚ› ñÂÚÊ˘ÛÈÎÔÜ. ¬ÙÈ ÙfiÛÔ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ¬ÛÔ Î·› Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ «ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰·ÓÂÈÛÙÔÜÓ Ù‹Ó à·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ≈ÏË (œÛÙ ӿ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ïÚ·ÙÔ› ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜) àfi Ì›· ηÙÒÙÂÚË ÔéÛ›· ÂúÙ öÌ„˘¯Ë ÂúÙ ô„˘¯Ë». ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ôÔ„Ë «¬ÙÈ Ùfi ÛáÌ· η› ï ÙfiÔ˜ η› ì ΛÓËÛË Î·› ï ¯ÚfiÓÔ˜. S. àÏÏ¿ η› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙfiÛÔ «êÏ‹» Ô‡ ¬ÛÔÈ ÂrÓ·È àÎfiÌ· îηÓÔ› Ó¿ Ù‹Ó ÈÛÙ‡ԢÓ. η› ¿ÏÈ ¬Ìˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ôÛ¯ÂÙ· Úfi˜ Ù¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ≈„Ë Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜». C. Simon A. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1924.™. ^H öÌÊ·ÛË ÂrÓ·È ÙÔÜ . .9 √î ú‰ÈÔÈ Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ η› àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó àÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ù›˜ 剤˜ ·éÙ¤˜ àfi Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. 522. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÛÂÏ. Miracles.‰È¯ÔÙÔÌ›· «≈Ï˘-Ó‡̷ÙÔ˜»Ø ì àÏ‹ıÂÈ· ÂrÓ·È Ôχ Èfi Û‡ÓıÂÙË àfi ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ âÓ Ì¤ÚÂÈ. 10. 11. ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜. The Macmillan Company. Lewis. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:11 9. çÚı¿ âÈÎÚ›ÓÂÈ Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË «àÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÔéÚ·ÓÔÜ ó˜ êÏᘠ̛· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÓÔfi˜». Blackmore. ƒfiÔ˘˙. ÛÂÏ.10 ∆¤ÙÔȘ àfi„ÂȘ ÂrÓ·È Ùfi àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·˜ ñÂÚ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ñfi Ù‹Ó âÈÚÚÔ‹ ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ñÏÈÛÌÔÜ Î·› çÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó àÒÏÂÈ· â·Êɘ ̤ Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· η› Ù›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜. Benziger Bros.

âÓá âÎÂÖÓÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ Û˘ÓˆÌ›ÏÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÜ ∑·¯·Ú›Ô˘ Âå˜ Ùfi ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ16. 14.12 «√î ôÁÁÂÏÔÈ. à. àÎÚȂᘠ¬ˆ˜ Ù¿ ôÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ Ó‡̷ٷ». Û‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ \πÁÓ¿ÙÈÔ. ÙfiÌ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 10.14 °È¿ Ó¿ Ùfi àԉ›ÍÂÈ ·éÙfi. ò∞˜ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Úfi˜ 剛·Ó ÁÓÒÛÈÓ Ù‹Ó ¶·ÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.13 ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ≤Ó· ÏÉıÔ˜ àÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ àfi ¶·ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. . ∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 1:11. 16. ¢È¿ ÙÔÜÙÔ Î·› ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Âå˜ ÙfiÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÓ Î·› ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ïÚ·ÙÔ› ‰È¿ Ùɘ âÌÊ·Ó›ÛÂÒ˜ ÙˆÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ à͛Ԣ˜ ñfi Ù‹Ó ÌÔÚÊ‹Ó ÙáÓ å‰ÈÎáÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ». \∂›Û˘. ÎÂÊ. ÛÂÏ. ¶Ú¿ÍÂȘ \AÔÛÙfiÏˆÓ 10:3. ÛÂÏ. àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ «ó˜ Úfi˜ Ù¿˜ àÁÁÂÏÈο˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ì Ì¤Ó ÔéÛ›· ·éÙáÓ ÂrÓ·È ÓÂÜÌ· à¤ÚÈÔÓ õ úÛˆ˜ ÜÚ ô˘ÏÔÓ. 216. ·éÙfi˜ ÙfiÙ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰ÂÖ Ù¿ Ó‡̷ٷ ̤ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹». «¶ÂÚ› ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜». 8:26. 13. . ¬Ù·Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ï ª¤Á·˜. 15. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1974. ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚ› ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». ™Ùfi ú‰ÈÔ. ‰¤Ó ÂñÚ›ÛÎÂÙÔ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ η› Âå˜ Ù‹Ó ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘ Âå˜ ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. 227.»17 12. ö¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹». ÛÂÏ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∑‹ÛË. ö. π™∆ã. ‰ÈfiÙÈ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ â·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıË Âå˜ ÙfiÓ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔÓ ‰¤Ó ÂñÚ›ÛÎÂÙÔ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ η› ‰›Ï· Âå˜ ÙfiÓ º›ÏÈÔÓ15. ¬ÙÈ «‰È¿ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È ¬ÙÈ ≤ηÛÙÔ˜ âÍ ·éÙáÓ ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ ≤Ó· óÚÈṲ̂ÓÔÓ ÙfiÔÓ. 233. ÌÙÊÚ. µ·ÛÈÏ›Ԣ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 53 «≠√Ù·Ó ï £Âfi˜ àÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ‡˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘. ∫°ã. «àfi Ù‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ ηı›ÛÙ·Ù·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ì àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ö¯ÂÈ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ^√ ±Á. 17. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ.

η› ¬Ù·Ó ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È àfi Ùfi £Âfi ÛÙ‹ ÁÉ. æ·ÏÌÔ› 103:5). . òEΉ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¯‡ η› ñÏÈÎfi. ηd ÙÔf˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔf˜ ·éÙÔÜ ˘Úe˜ ÊÏfiÁ·» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 1:7. ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹ ÁÉ. η› âÓÔÈÎÔÜÓ Û¤ ≤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¬Ô˘ ‰¤Ó åÛ¯‡Ô˘Ó Ôî Á‹ÈÓÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô‡ ‰È¤Ô˘Ó Ùfi ¯áÚÔ Î·› Ùfi ¯ÚfiÓÔ. 19.54 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ÔÏÈÙÛ¿Ú·. ÁÈ·Ù› ηıÂÙ› Ô‡ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì¤ Ùfi £Âfi. òEË ‰ÔÁÌ·ÙÈο. ¯ˆÚ›˜ ÌÔÚÊ‹. Ùfi ÌfiÓÔ àÛ‡ÁÎÚÈÙÔ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï £ÂÔÏfiÁÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «∫È à’ Ù‹Ó ∆ÚÈ¿‰· ÊáÙ· ÂrÓ’ âÎÂÖÓ· ‰Â‡ÙÂÚ· ‚·ÛÈÏÈο Ô‡ Ï¿ÌÔ˘Ó. ï ±Á. âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÂrÓ·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ àfi Ùfi ¯áÚÔ Î·› Ùfi ¯ÚfiÓÔ Î·› âÓÂÚÁÔÜÓ Ì¤ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ «ñÏÈÎÔ‡˜» ÙÚfiÔ˘˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ô˘ÏÔ Î·› àÛÒÌ·ÙÔ ÂrÓ·È ÌfiÓÔÓ Ùfi ıÂÖÔÓ». Ô‡ ÌÂÚÈÎÔ› ¶·Ù¤Ú˜ ‰¤ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó¿ àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ¿ «à¤ÚÈ· ÛÒÌ·Ù·» ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. ÙfiÌ. Ô‡ ÛÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚfiÓÔ Û¿Ó Ó‡̷ٷ ·Ó¿Ï·ÊÚ· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ïÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘. \πÁÓ·Ù›Ô˘ ™¿ÎηÏË. ôÓ ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÙÔ‡˜ çÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì öÙÛÈ. ¢È·ı‹Î˘ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ àfi Ù‹Ó ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Î·Ù¿ ÙÔ‡˜ 낉ÔÌ‹ÎÔÓÙ·.»18 ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ £ÂÔÏfiÁˆÓ ì «∑ø∏». Ôî ôÁÁÂÏÔÈ. ^∏ àfi‰ÔÛË ÙáÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Ùɘ ¶. \∂›Û˘. 289. «¶ÂÚ› ¡ÔÂÚáÓ ÔéÛÈáÓ» (7). ¬ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹. âÓá ÂrÓ·È «Ó‡̷ٷ» η› «˘Úfi˜ ÊÏfiÁ·». Ï·ÌÚÔ› ôÁÁÂÏÔÈ. «\∂ÎÂÖÓÔ˜ Ôf οÓÂÈ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛaÓ àÓ¤ÌÔ˘˜. Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙfiÓ 8Ô ·åÒÓ· Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ù¤ÚˆÓ. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜.. ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ: «√î ôÁÁÂÏÔÈ ÂrÓ·È ÂÚÈÁÚ·ÙÔ›. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». ÁÔÚÁ¿ ÂÙÔÜÓ ÛÙ¿ ·åı¤ÚÈ·. ÌÙÊÚ. ‰¤ 18. 8. \Aı‹Ó· 1997. ÌÙÊÚ. àӷʤÚÂÈ: «\∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ϤÁÂÙ·È àÛÒÌ·ÙÔ˜ η› ô˘ÏÔ˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1977. «ï ÔÈáÓ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ·éÙÔÜ Ó‡̷ٷ. ‰ã öΉ. ¬Ù·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì¤ ÌĘ. ¬Ù·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ÊÏfiÁ· η› Ó‡̷ٷ ıÂ˚ο. ^√ ±Á. ÛÂÏ. ηd âΛÓÔ˘˜ Ôf ÙeÓ ñËÚÂÙÔÜÓ ÛaÓ ˘Ú›ÓËÓ ÊÏfiÁ·» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 1:7. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÏfiÁÔ˘. æ·ÏÌÔ› 103:5)19.

¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Û¤ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ ÛÙ‹Ó ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË. °¤ÓÂÛȘ. ï ±Á. ∫·› Ôî ‰˘fi ·éÙ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂrÓ·È àÏËıÂÖ˜. 19. àÏÏa ÛÂÖ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎᘠÌb â‚Ϥ·Ù Óa ÙÚÒÁˆ ηd Óa ›Óˆ. 18. ï \∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ ƒ·Ê·‹Ï qÙ·Ó â› ÔÏϤ˜ 낉ÔÌ¿‰Â˜ ï Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˘ ÙÔÜ ∆ˆ‚›· ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó¿ ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ñÔ„›· ¬ÙÈ ‰¤Ó qÙ·Ó ôÓıÚˆÔ˜. Û’ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ı¿ ıÂÏ‹ÛÂÈ ï £Âfi˜ Ó¿ Ê·ÓÂÚˆıÔÜÓ. òEΉÔÛȘ \AÎÚÈ‚‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜. ¢¤Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È àfi Ù›¯Ë η› fiÚÙ˜ η› ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ η› ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù·. «°È¿ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜». ÛÂÏ.. «≠OÏ·˜ Ùa˜ ì̤ڷ˜.21 \∞ÏÏ¿ η› Ôî ÙÚÂÖ˜ ôÁÁÂÏÔÈ Ô‡ âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙfiÓ \∞‚Ú·¿Ì ö‰ˆÛ·Ó Ù‹Ó âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ öÙÚˆÁ·Ó η› âÍÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ó˜ ôÓıÚˆÔÈ22. 98. µ·Û›ÏÂÈÔ. ï ïÔÖÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È «ñfi Ù‹Ó ÌÔÚÊ‹Ó ÙáÓ å‰ÈÎáÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ». µ¤‚·È· ϤÁˆ ¬ÙÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ¬ÚÈ·. ¡›ÎÔ˘ ª·ÙÛԇη. ÛÙ›˜ ∫·Ù˯‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌĘ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ. ηÙa Ùa˜ ïÔ›·˜ âÓÂÊ·ÓÈ˙fiÌËÓ Âå˜ ÛĘ. ^øÛÙfiÛÔ. ï ±Á. \∂Ή. 22. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ àÓٛʷÛË Ì¤ ÙfiÓ ±Á. ÂrÂ: «¿Û·˜ Ùa˜ ì̤ڷ˜ èÙ·ÓfiÌËÓ ñÌÖÓ. àÏÏa ¬Ú·ÛÈÓ ñÌÂÖ˜ âıˆÚÂÖÙ» (∆ˆ‚›Ù È‚ã:19). ÁÈ·Ù› ‰¤ Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È ¬ˆ˜ àÎÚȂᘠÂrÓ·È ÛÙÔ‡˜ ôÍÈÔ˘˜. ‰bÓ öÊ·Á· ηd ‰bÓ öÈ· Ù›ÔÙÂ. ÁÈ·Ù› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ¬ÚÈ·. ¬ÙÈ «ï ÚÔÊ‹Ù˘ ¢·ÓÈ‹Ï Î·Ù·ÙÚfiÌ·Í η› ö‚·Ï Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ ÁÉ. ò∂ÙÛÈ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ ôÁÁÂÏÔ Ô‡ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙfi ¢·ÓÈ‹Ï.»20 §¤ÁÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ «‰¤ Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È ¬ˆ˜ àÎÚȂᘠÂrÓ·È». ¬Ù·Ó ï \∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ àÔÎ¿Ï˘„ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ ÔÈfi˜ qÙ·Ó.» (∆ˆ‚›Ù È‚ã:19). 21. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ. ÌÙÊÚ.. ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ Ô‡ ÙÔÜ Ê·ÓÂÚÒıËΠï àÚ¯¿ÁÁÂÏÔ˜ °·‚ÚÈ‹Ï. ¶. ¬ˆ˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÙÔ‡˜ ‰ÔÜÓ ·éÙÔ› Ô‡ ÙÔ‡˜ ‚ϤÔ˘Ó. ηd ÔéÎ öÊ·ÁÔÓ Ô鉤 öÈÔÓ. . \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. ÎÂÊ. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ^πÂÚÔÛÔχ̈Ó.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 55 ̤ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. η› 20. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. àÏÏ¿ ̤ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi.

ÎÈ öÙÛÈ Ó¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï·ÌÂÚ¤˜ η› Ó¿ âÌÓ¤Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰¤Ô˜ à’ ¬. ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ¢·ÓÈ‹Ï ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¬ÙÈ àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó ÚÒÙË ÙÔ˘ à·ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· ·ÚÔ˘Û›·. \∂Ή. \Aı‹Ó· 1999. ‚ϤÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ¬ÌÔÈÔ Úfi˜ Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ï îÂÚfi˜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ «^∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ» ¬ÙÈ. ‰¤Ó ÙfiÏÌËÛ ӿ à·ÓÙ‹ÛÂÈ ï ÚÔÊ‹Ù˘. ‚ã öΉ. ì â͈ÙÂÚÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛË ëÓfi˜ àÁÁ¤ÏÔ˘ ÂrÓ·È ì ú‰È· ̤ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘Ø àÏÏ¿ âÂȉ‹ Ùfi àÁÁÂÏÈÎfi «ÛáÌ·» ‰¤Ó ÂrÓ·È ñÏÈÎfi η› âÂȉ‹ ·éÙ‹ η› ÌfiÓÔ ì ¬Ú·ÛË Ùɘ ‡ÚÈÓ˘. ∫·Ù˯‹ÛÂȘ. ÛÂÏ. «Î·d Ùe ÚfiÛˆÔÓ ·éÙÔÜ óÛÂd ¬Ú·ÛȘ àÛÙÚ·ɘ. ηd Ôî ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ·éÙÔÜ Î·d Ùa ÛΤÏË ó˜ ¬Ú·ÛȘ ¯·ÏÎÔÜ ÛٛςÔÓÙÔ˜». ^∞Á›Ô˘ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ^πÂÚÔÛÔχ̈Ó.ã. Ï·ÌÂÚɘ ÙÔ˘ â͈ÙÂÚÈÎɘ âÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂrÓ·È àÚÎÂÙ‹ ÁÈ¿ Ó¿ àÔÛ‚ÔÏÒÛÂÈ ïÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ôÓıÚˆÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àÎfiÌ· ̤۷ ÛÙ‹ Û¿Úη.. 243. ηı·ÚᘠÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ η› ù¯È ۈ̷ÙÈ΋. \AÚ¯ÈÌ.»23 ≠√̈˜. Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ Ú¤ÂÈ àÓ·ÁηÛÙÈο Ó¿ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÈÓÔ˘˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ Ô‡ Ù›˜ àÓÙÈÎÚ‡˙Ô˘Ó. ∆a Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ öÏ·Ì·Ó óÛaÓ Ï·Ì¿‰Â˜ ˘Úfi˜. ï ôÁÁÂÏÔ˜ Âr¯Â â›Û˘ àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. .56 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÉÚ ï ò∞ÁÁÂÏÔ˜ àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. œÛÙ ӿ Ì‹Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχ23.ÙÈ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. 24. ™˘ÓÂá˜. \AÓÙˆÓ›Ô˘ ƒˆÌ·›Ô˘ η› ÙáÓ \A‰ÂÏÊáÓ Ùɘ ^πÂÚĘ ªÔÓɘ ^∞Á›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫·Ú¤·. «^∂ÙÔÈÌ·Û›·». η› Ôî çÊı·ÏÌÔ› ·éÙÔÜ óÛÂd Ï·Ì¿‰Â˜ ˘Úfi˜. Ôî ‚Ú·¯›ÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ηd Ùa ÛΤÏË ÙÔ˘ óÛaÓ ÛٛςˆÓ ¯·ÏÎfi˜» (¢·ÓÈ‹Ï Èã: 6). ™¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ â›Û˘. «ï ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ àÔ¯ˆÚÈÛıÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ·. «Te ‰b ÚfiÛˆfiÓ ÙÔ˘ Âr¯Â ÙcÓ Ï¿Ì„ÈÓ Ùɘ àÛÙÚ·ɘ. ·. ^πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ^∞Á›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫·Ú¤·. ÌÙÊÚ. œÛÙ ӿ Ì‹Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ Ù‹Ó àÓÙ¤ÍÔ˘Ó Ôî àÓıÚÒÈÓÔÈ çÊı·ÏÌÔ› (¢·ÓÈ‹Ï Èã:6)24. ∫·Ù‹¯ËÛË £ã. ÌfiÓÔÓ Ô‡ ì Ï·ÌÚfiÙËÙ¿ Ù˘ qÙ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË.

27 ^√ ú‰ÈÔ˜ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ö‰ÂÈÍ úÛˆ˜ ≤Ó· ñÂÚ‚ÔÏÈÎfi âӉȷʤÚÔÓ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù¿ àÁÁÂÏÈο «ÛÒÌ·Ù·» ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ‹Ó âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· ÂÚ› ÙáÓ àÂÚ›ˆÓØ ÁÈ¿ Ùfi ÏfiÁÔ ·éÙfi Ì›· âÏ·ÊÚ¿ ‰È·ÊˆÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ âΛÓÔ˘ η› ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÙÔÜ \∂ÁÎÏ›ÛÙÔ˘. Ù¿ ïÔÖ·. ¶·Ú›ÛÈ 1937.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 57 Ùˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿». Ê˘ÛÈο. ™Ù·ıÌÔ› Ùɘ ƒˆÛÈÎɘ £ÂÔÏÔÁ›·˜. 781. \∂Ή.28 òπÛˆ˜ οÔÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·ÓfiËÛË Û¤ 25. 10. ≠√̈˜ ¬Ù·Ó ïÌÈÏÔÜÌ ÂÚ› «ÛˆÌ¿ÙˆÓ» ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.25 ^∏ àÏ‹ıÂÈ· ·éÙ‹ ö¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂñÚ¤ˆ˜ âȂ‚·ÈˆıÂÖ àfi Ù›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ Èı·Óᘠ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ àÓıÚÒˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ ö¯Ô˘Ó â·Ó·ÊÂÚıÂÖ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜.. . Modern Library. Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӿ Ì‹Ó àÔ‰›‰Ô˘Ì ۤ ·éÙÔ‡˜ ηӤӷ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉᘠñÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙfi «ÏÂÙfi ÂÚ›‚ÏËÌ·» Ô‡ ¬Ï· Ù¿ Ó‡̷ٷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. µÈ‚Ï›Ô XXI. 1955. 28. ï îÂÚfi˜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ öÁÚ·„ ¬ÙÈ ÂrÓ·È àÎÚȂᘠÙfi ú‰ÈÔ ÂúÙ ÚÔÙÈÌÔÜÌ ӿ ïÌÈÏÔÜÌ ÂÚ› «àÂÚ›ˆÓ ۈ̿وӻ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·› ôÏÏˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.. ÛÂÏ. ö. 98. à. ï ±Á. ™Ùfi ‚·ÛÈÎfi ÛËÌÂÖÔ ¬Ìˆ˜. πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «Ùɘ ïÔ›·˜ ÔéÛ›·˜ ÌfiÓÔ˜ ï ÎÙ›ÛÙ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ùfi Âr‰Ô˜ η› ÙfiÓ ¬ÚÔ». ¬ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤ ¬Ï· Ù¿ à¤ÚÈ·. Û˘ÌʈÓÔÜÛ ̤ ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ \πÁÓ¿ÙÈÔ. ÛÙ· ÚˆÛÈο. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. Saint Augustine. Saint Augustine. ö. ‰¤Ó à·ÚÙ›˙ÔÓÙ·È àfi ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. City of God. 394-5 . \∂Ó Î·Ù·ÎÏÂÖ‰È. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÏÔÚfiÊÛ΢. 26. ÛÂÏ. 781. 27.26 ™Ù‹ ¢‡ÛË. ÂúÙ êÏᘠٿ àÔηÏÔÜÌ «àÛÒÌ·Ù·». à. ï ïÔÖÔ˜ ıÂÒÚËÛ àÓ·ÁηÖÔ Ó¿ ÙÔÓ›ÛÂÈ Ù‹ Ì‹ Û‡ÓıÂÙË Ê‡ÛË ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.

Ã.58 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ ‰Â˘ÙÂÚÂÜÔÓ ÛËÌÂÖÔ õ οÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· çÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ¿ıËΠñ‡ı˘ÓË ÁÈ¿ Ù‹ ‰È·Ì¿¯Ë Ô‡ âΉËÏÒıËΠÛÙ‹ ¢‡ÛË ÙfiÓ 5Ô ·åÒÓ· Ì. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ò∞Ó ï àÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ùɘ àÁÁÂÏÈÎɘ ʇÛ˘ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÌfiÓÔ ÛÙfi £Âfi. ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏÈÎɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ÂrÓ·È âÊÈÎÙ‹ ÁÈ¿ οı ôÓıÚˆÔ.. àÊÔÜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ ¬ÛÔ Î·› ÛÙ¿ ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ·. ¬Ù·Ó ï §·Ù›ÓÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ±Á. Ôî ÂÙˆÎfiÙ˜ ôÁÁÂÏÔÈ.ÙÈ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Û˘Ó‹ıˆ˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ ôÏϘ ÌÔÚʤ˜ η› οÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ «ı·‡Ì·Ù·» ̤ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô‡ η٤¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ùɘ ñÔÙ¤ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜. √î àÏËıÈÓÔ› ôÁÁÂÏÔÈ ¿ÓÙ· âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚʤ˜. η› âÓÂÚÁÔÜÓ àÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ ÛÎÔfi Ó¿ âÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ùfi ı¤ÏËÌ· η› Ù›˜ âÓÙÔϤ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË. àfi Ù‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ âÌÂÈÚ›·. . ‰ËÏ·‰‹ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜. ó˜ «ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ΋». ηıÒ˜ â›Û˘ η› ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ. ¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Âå‰ÈÎᘠÙfi ᘠâÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôî ÂÙˆÎfiÙ˜ ôÁÁÂÏÔÈ. ÌfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ âÍ·ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ˜ à’ ¬. η› ·ÚÈ· àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È Ó¿ ‚¿˙Ô˘Ó Û¤ ÂÈÚ·ÛÌfi õ Ó¿ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› öÙÛÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ 29. º·ÜÛÙÔ˜ ÙÔÜ §ÂÚ¿Ó ‰›‰·Í ·éÙfi Ùfi ú‰ÈÔ ‰fiÁÌ· ÂÚ› Ùɘ Û¯ÂÙÈÎɘ «ñÏÈÎfiÙËÙ·˜» Ùɘ „˘¯É˜. °È¿ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ Ù›˜ Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ Ô‡ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ˜.29 ^√ å‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÙfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓɘ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ï à¤Ú·˜. ì ηٷÓfiËÛË Ùɘ ‰Ú¿Û˘ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. ·ÚfiÙÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ Ù‹Ó ïÔ›· ï ¬ÛÈÔ˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔÜ ™¿ÚˆÊ ÂÚȤÁÚ·„Â.

àÏÏ¿ àÎfiÌ· η› ·éÙ‹ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ÂÙÔÜÓ Ù¿ Ô˘ÏÈ¿. àÏÏa Úe˜ Ùa˜ àÚ¯¿˜. ¯¿ÚË ÛÙ›˜ å‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔÜ à¤ÚÈÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. œÛÙ ì àÓÙÈÏËÙÈ΋ îηÓfiÙËÙ· ÙÔÜ à¤ÚÈÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñÂÚ‚·›ÓÂÈ ÂûÎÔÏ· ·éÙ‹Ó ÙáÓ Á‹ÈÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ îηÓfiÙËÙ˜. ÚԂϤÔ˘Ó Î·› àÔηχÙÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ôχ Ú›Ó ·éÙ¿ Û˘Ì‚ÔÜÓ. ÛÙ‹Ó ù¯È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ «^∏ ª·ÓÙ›· ÙáÓ ¢·ÈÌfiÓˆÓ». ÙÔf˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ ÛÎÔÙÂÈÓÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. «¢ÈfiÙÈ ‰bÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÌÂÓ ¿ÏËÓ Ìb Û¿Úη ηd ·rÌ·. â›Û˘.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 59 ÛÙ‹Ó àÒÏÂÈ·. âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ ‚Ú·‰‡ÙËÙ·˜ Ùɘ Á‹ÈÓ˘ àÓÙ›ÏË„‹˜ ÙÔ˘˜. Ù‹Ó ïÔ›· öÁÚ·„ ¬Ù·Ó ÙÔÜ ˙ËÙ‹ıËΠӿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ ÔÏϤ˜ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ ÛÙfiÓ àÚ¯·ÖÔ ·Á·ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ÏfiÁˆ Ùɘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔÜ à¤ÚÈÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √î ‰·›ÌÔÓ˜ â›Û˘. ÍÂÂÚÓÄ àÛ‡ÁÎÚÈÙ· ù¯È ÌfiÓÔ Ù‹Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ÎÈÓÔÜÓÙ·È Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î·› Ù¿ ôÁÚÈ· ˙á·. η› ì Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ≠√Ù·Ó Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· îηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ ÂåÎfiÓ· ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ: «^∏ ʇÛË ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ ÂrÓ·È Ù¤ÙÔÈ·. ^√ àÁÒÓ·˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ: «¬ÙÈ ÔéÎ öÛÙÈÓ ìÌÖÓ ì ¿ÏË Úe˜ ·xÌ· η› Û¿Úη. ö¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ Ì›· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ڷ ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Û¤ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒ30. ‰ËÏ·‰‹ Ù‹Ó ç͇ÙËÙ· àÓÙ›Ï˄˘ η› Ù‹Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ΛÓËÛ˘. Úe˜ ÙÔf˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. âÂȉ‹ ñ¿Ú¯Ô˘Ó â› Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. àÏÏa Ìb Ùa˜ àÚ¯¿˜. Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜.30 ^√ îÂÚfi˜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜. Úe˜ Ùa ÓÂ˘Ì·ÙÈÎa Ùɘ ÔÓËÚ›·˜ âÓ ÙÔÖ˜ âÔ˘Ú·Ó›ÔȘ» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). Ôî ôÓıÚˆÔÈ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó. Ìb Ùa ÔÓËÚa Ó‡̷ٷ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12) . Úe˜ Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜.

Ô‡ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â ï ±Á. ∫·ÛÛÈ·Ófi˜: «∂rÓ·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ ÔÓËÚáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù¿ ïÔÖ· ÏËÚÔÜÓ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ¯áÚÔ Ô‡ âÎÙ›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·› Áɘ η› ¥Ù·ÓÙ·È ÛÙfi ¯áÚÔ ·éÙfi Ì‹ ̤ÓÔÓÙ·˜ à‰Ú·ÓÉ àÏÏ¿ ̤۷ Û¤ Ù·Ú·¯‹ η› ıfiÚ˘‚Ô. ÙÂܯԘ ¡Ô. 426 32. ∫˘ÚÈ·ÓÔÜ. Ô‡ ÙÔ‡˜ ö¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ì ʇÛË ÙÔÜ àÂÚ›Ô˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. The Divination of Demons. ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¶·Ù¤Ú· Ùɘ °·Ï·Ù›·˜. µÏ. 5. 27. ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ ÙfiÓ 5Ô ·åÒÓ· η› ÚáÙÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÜ ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔÜ ÛÙ‹ ¢‡ÛË. àÏÏ¿ οÓÔ˘Ó Î·› ÔÏÏ¿ ı·‡Ì·Ù·». ÛÙfi µ›Ô ÙÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ ï ±Á. ÿÚË Û¤ ·éÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù›˜ îηÓfiÙËÙ˜. Ôî ôÓıÚˆÔÈ ı¿ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·Ó àfi àÓ˘fiÊÔÚÔ ÙÚfiÌÔ Î·› ı¿ qÙ·Ó ≤ÙÔÈÌÔÈ Ó¿ ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó.60 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ô˘˜. ÙfiÌ. 3.31 ¶ÔÏÏ¿ àfi Ù¿ «ı·‡Ì·Ù·» η› Ù¿ çÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó âÎÙÂÓ‹ ïÌÈÏ›· ÙÔÜ êÁ. ÎÂÊ. \∞ÏÏ¿ η› ÛÙfi µ›Ô ÙÔÜ êÁ. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ÛÂÏ. Saint Augustine. ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì ˙ˆ‹ ÂrÓ·È Û‡ÓÙÔÌË. âÍ ·åÙ›·˜ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ Ì‹ˆ˜ ÙÔ‡˜ âÈÙÂıÔÜÓ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ õ ÙÔÜ 31. \πˆ¿ÓÓË ÙÔÜ ∫·ÛÛÈ·ÓÔÜ. The Orthodox Word. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·› ı·˘Ì¿ÙˆÓ. \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜Ø ÛÙfi ú‰ÈÔ â›Û˘ öÚÁÔ Á›ÓÂÙ·È àÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙ¿ «âÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù·» ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ . 1976.32 ª›· ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰·ÈÌÔÓÈÎɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ‹Ó ≤‚‰ÔÌË Î·› ùÁ‰ÔË àfi Ù›˜ ¢È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔÜ êÁ. œÛÙÂ ì £Â›· ¶ÚfiÓÔÈ· ÁÈ¿ Ùfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ùÊÂÏÔ˜ ö¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ Î·› àÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·éÙ¿ Ù¿ Ó‡̷ٷ àfi Ù¿ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓØ â¿Ó ‰¤Ó Âr¯Â Á›ÓÂÈ ·éÙfi. The Fathers of the Church. . ÚÒËÓ Ì¿ÁÔ˘. ¬ˆ˜ Ù¿ ‰ÈËÁÂÖÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô‡ Âr¯Â âÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û¤ ·éÙ¿. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ù¯È ÌfiÓÔÓ ÚÔϤÁÔ˘Ó ÔÏÏ¿ àfi ·éÙ¿ Ô‡ ı¿ Û˘Ì‚ÔÜÓ.

ì œÚ· ¤Ú·Û η› öÊÙ·Û ÎÈfiÏ·˜ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ·éÙfi Ùfi ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ù¯È ÌfiÓÔ àfi Ù‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 61 ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎÔÜ ı¿̷ÙÔ˜ ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ¿ ïÔÖ· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·› ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔåÎÂÈÔıÂÏᘠïÔÙ‰‹ÔÙ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó.. \∞ÊÔÜ ÙÔÜ öÛÙËÛ·Ó ≤Ó· ıÚfiÓÔ ¿Óˆ Û¤ ≤Ó· ñÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ‚ÉÌ·. Í¿ψÛ οو η› Í·ÊÓÈο ôÚ¯ÈÛ ӿ ‚ϤÂÈ àÓ·Ú›ıÌËÙ˜ çÚ‰¤˜ ‰·ÈÌfiÓˆÓ Ô‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó à’ ¬Ï˜ Ù›˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂÈ˜Ø öÚ¯ÔÓÙ·Ó ï ≤Ó·˜ ›Ûˆ àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ. οıÈÛ η›. 28)33. ‰ÈÒ¯Óˆ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 12:25. ö¯ÔÓÙ·˜ ‚ÚÂÖ ÌÈ¿ ÛËÏÈ¿ ÌÂÙ¿ Ùfi ÛÔ‡ÚÔ˘Ô. â΂¿Ïψ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 12:25. \∞ÊÔÜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙfiÓ Î·ÓfiÓ· Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜. ÛÙ·Ì¿ÙËÛ âÎÂÖ Î·› ı¤ÏËÛ ӿ οÓÂÈ Ù‹ ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘. 28). »≠√Ù·Ó ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ Ù·Í›‰Â˘Â Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó öÚËÌÔ. .. àÏÏ¿ η› àfi Ù¿ ÂéÎÚÈÓÉ ïÚ¿Ì·Ù· η› Ù›˜ ÔÏϤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ Ì·˜. «\EaÓ âÁg ‰Èa ÙÔÜ µÂÂÏ˙‚ԇÏ. Û¤ ÌÈ¿ àÙ¤ÏÂȈÙË ·Ú¿Ù·ÍË Î·› ÌÈ¿ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÂÈÚ¿Ø ÌÂÚÈÎÔ› ÚÔËÁÔÜÓÙ·Ó ÙÔÜ àÚ¯ËÁÔÜ ÙÔ˘˜. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ùfi àÔη̤̈ÓÔ ÙÔ˘ ÛáÌ·. Ùˇá ôÚ¯ÔÓÙÈ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. 33. ÙÔÜ àÚ¯ËÁÔÜ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. Ù‹Ó ïÔ›· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ‹Ó ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ à¿ÓÙËÛ˘ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ Úfi˜ ÙÔ‡˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ Ô‡ ∆fiÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔÜÛ·Ó: «Âå âÁg âÓ µÂÂÏ˙‚ԇÏ. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ à’ ¬ÏÔ˘˜ ÛÙfi àÓ¿ÛÙËÌ· η› ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ à’ ¬ÏÔ˘˜ ÛÙ‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË. »≠√ÛÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ Ù¿ àοı·ÚÙ· Ó‡̷ٷ ΢‚ÂÚÓáÓÙ·È àfi Ù›˜ Èfi ÔÓËÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› ñfiÎÂÈÓÙ·È Û¤ ·éÙ¤˜. ∆ÂÏÈο âÌÊ·Ó›ÛÙËΠï ôÚ¯ÔÓÙ·˜. âÓá ôÏÏÔÈ ÙfiÓ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ·Ó. \∂Óá ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ Ù‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· öÏÂÁ ÙÔ‡˜ „·ÏÌÔ‡˜.

âÓá ï ‰·›ÌÔÓ·˜ âÎÂÖÓÔ˜ àÔ¯ÒÚËÛÂ. 16. Ôî ïÔÖÔÈ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·Ó ó˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜. ÙÔ‡˜ ‰È¤Ù·Í ̤ âÈÏ‹ÍÂȘ η› ‚ÚÈÛȤ˜ Ó¿ âÍ·Ê·ÓÈÛÙÔÜÓ àfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. 313. ñÂÚ‚ÔÏÈ΋ Âéı˘Ì›· η٤Ϸ‚ ¬ÏÔ Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÌ¤Ïˉ˜ η› à‰È¿ÊÔÚÔ˘˜. ÛÂÏ. η› ÙÔ‡˜ ηÙËÁÔÚÔÜÛ ̤ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜ ¬ÙÈ ¯·Ú¿ÌÈÛ·Ó ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Î·› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ηٷʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·. ÌÂÙ¿ àfi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· àηٿ·˘ÛÙ˘ ÂÈÚ·ÛÌÈÎɘ ÔÏÈÔÚΛ·˜. ÛÙ¿ ƒˆÛÈο ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘. Û¿Ó Ó¿ âÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ¿ οÔÈ· Ï·ÌÚ‹ ÙÔ˘ Ó›ÎË.. . \∂ΛÓÔ˘˜ ¬Ìˆ˜ Ô‡ ‰‹ÏˆÓ·Ó ¬ÙÈ Âr¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ó¿ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙ‹Ó êÌ·ÚÙ›· ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙÔ‡˜ Âr¯·Ó àÓ·ÙÂıÂÖ..62 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ âÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο. ÌÙÊÚ. \∂ΛÓÔ˘˜ Ô‡ öÏÂÁ·Ó ¬ÙÈ ‰¤Ó Âr¯·Ó ηٷʤÚÂÈ àÎfiÌ· Ó¿ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ àÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. âÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ‡˜ ñ„ËÏÔ‡˜ â·›ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ôÚ¯ÔÓÙ· ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ η› ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ˜ ̤ ‰fiÍ·. ªÂÙ¿ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰‹ÏˆÛË. \∞ÚÁfiÙÂÚ· ï à‰ÂÏÊfi˜ Ô‡ öÁÈÓ ̿ÚÙ˘Ú·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ı¿̷ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ¬ÙÈ ì ‰‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔÜ ÌÔÓ·¯ÔÜ qÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ àÏËıÈÓ‹. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÔÜ. «¢È·Ï¤ÍÂȘ».12. ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ âΛÓË àÎÚȂᘠً Ó‡¯Ù· ÛÙ‹Ó ÔÚÓ›·. ôÚ¯ÈÛ ӿ âÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔÜ Î¿ı ‰·›ÌÔÓ·. ¬ÙÈ ÙÂÏÈο Âr¯Â ñÔÙ¿ÍÂÈ ≤Ó· ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÌÔÓ·¯fi.34 34. ó˜ å‰È·›ÙÂÚ· ı·ÚÚ·Ï¤Ô˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. 315. »∆fiÙ ≤Ó· ÔÓËÚfiÙ·ÙÔ ÓÂÜÌ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÌÚÔÛÙ¿ àfi Ùfi ÏÉıÔ˜ η› àÓ¤ÊÂÚ ̤ ÌÔ¯ıËÚ‹ ¯·Ú¿. ¬ÏÔ âÎÂÖÓÔ Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ âÍ·Ê·Ó›ÛıËλ. ∫·ıÒ˜ ÏËÛ›·˙Â ì ·éÁ‹. âÓá ¬ÏÔÈ Ôî ñfiÏÔÈÔÈ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙÔ‡˜ â¢ÊËÌÔÜÛ·Ó Ì¤ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. òEÚÁ·. ÙÔ‡˜ ôÊËÓ ӿ ʇÁÔ˘Ó Ì¤ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈ̤˜. ªfiÛ¯· 1892. ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Âr Ùfi ùÓÔÌ·. VIII.

ñ‹Ú¯·Ó úÛˆ˜ âÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÌfiÓÔ «Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›» õ «àÊÂÏÂÖ˜» \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô‡ ÌÔÚÔÜÛ·Ó àÎfiÌ· Ó¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹Ó «Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· àÏ‹ıÂÈ·» Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰ÈËÁ‹ÛˆÓØ Î·› Û‹ÌÂÚ· ¬Ìˆ˜. ™·Êᘠ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÓ ÔsÙ ùÓÂÈÚ· ÔsÙ ïÚ¿Ì·Ù·. àÊÔÜ Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› çÊı·ÏÌÔ› ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ö¯Ô˘Ó àÓÔȯıÂÖ œÛÙ ӿ ‚ϤÂÈ ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· Ô‡ ηÓÔÓÈο ÂrÓ·È àfiÚ·Ù· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÈÓÔ˘˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜. Ê˘ÛÈο. ªfiÓÔÓ ï \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜. ò∞˜ ‰ÔÜÌ ÙÒÚ· Èfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·› Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ëÚÌËÓ›· ì ïÔ›· ı¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi àÏ‹ıÂÈ· η› âÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·Ú¿Û¯ÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ëÚÌËÓ›·. . ™‹ÌÂÚ· â›Û˘ Ôî ÂéÚ¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ö¯Ô˘Ó àÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ùɘ Ì‹ ñÏÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÔÙ¤ œ˜ ÙÒÚ· öÏıÂÈ Û¤ â·Ê‹ ̤ àfiÎÚ˘Ê· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÌÂÚÈÎÔ› \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó¿ Ù›˜ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó. ª¤¯ÚÈ Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù·. àÔÙÂÏÂÖ Ì›· àfi Ù›˜ àÓ¿ÁΘ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. ö¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈ΋ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ªfiÓÔ ÏfiÁˆ Ùɘ ÛËÌ·ÓÙÈο ·éÍË̤Ó˘ ‰·ÈÌÔÓÈÎɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·éÙ¤˜ Ôî ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ àÚ¯›˙Ô˘Ó Î·› ¿ÏÈ Ó¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ àÏËıÔÊ·ÓÂÖ˜. ÙfiÛÔ Ôχ ö¯ÂÈ ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ì Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ›ıËÛË ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·› Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÂrÓ·È «àÌÈÁÉ Ó‡̷ٷ» η› ‰¤Ó âÓÂÚÁÔÜÓ Ì¤ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ «ñÏÈÎÔ‡˜» ÙÚfiÔ˘˜. àÏÏ¿ âÓ âÁÚËÁfiÚÛÂÈ âÌÂÈڛ˜ ‰·ÈÌfiÓˆÓ Ì¤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – ÌfiÓÔÓ. η› öÙÛÈ ì ≈·ÚÍË Ì›·˜ ëÚÌËÓ›·˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ·éÙÔÜ Î·› ÙáÓ ùÓÙˆÓ ÙÔ˘.\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ 63 ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û¤ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ̤¯ÚÈ Î·› ÙfiÓ ·åÒÓ· Ì·˜.

64 .

2.Ã. Ì.Uekshuell. Orthodox Life. \AӷʤÚÂÙ·È ó˜ ±ÁÈÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙ¿ ÛÏ·‚Èο êÁÈÔÏfiÁÈ·. K. ∆¿ Úfi- 1. \∞ÚÁfiÙÂÚ· οÔÈÔ˜ ÂéÏ·‚‹˜ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ ÙÔÜ Âr Ò˜ âÎÂÖÓÔ˜ qÙ·Ó ï «ôÁÁÂÏÔ˜ Ùɘ ñԉԯɘ». ^∏ êÁ. ^O ¬ÛÈÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ï N¤Ô˜ ö˙ËÛ Ùfi 10Ô ·å. Ù¿ ïÔÖ· ëÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ù‹ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ù‹Ó 26Ë ª·ÚÙ›Ô˘. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £ÂÔ‰ÒÚ·. 44.65 ∫∂º∞§∞π√ ∆Pπ∞ \∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ™ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·éÙ¤˜ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÔÜÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰˘fi ôÁÁÂÏÔÈ. ^∂ÏÏËÓÈ΋ òEΉÔÛË: «\A›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓ¿». Ô‡ Âr¯·Ó ù„Ë Ï·ÌÚáÓ Ó¤ˆÓ àÓ¤ÎÊÚ·ÛÙ˘ óÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ¡¿ ᘠÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ âÌÂÈÚ›· ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ «Unbelievable for Many.. ÛÂÏ.. ÛÂÏ. ªfiÏȘ Ùfi Âr ·éÙfi. à̤ۈ˜ qÏı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ‰‡Ô ôÁÁÂÏÔÈ: ÛÙfiÓ ≤Ó· àÓ·ÁÓÒÚÈÛ· Ùfi ‰ÈÎfi ÌÔ˘ º‡Ï·Î· ò∞ÁÁÂÏÔ àÏÏ¿ ï ôÏÏÔ˜ ÌÔÜ qÙ·Ó ôÁÓˆÛÙÔ˜.22. «\√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË».»1: «^∏ ìÏÈÎȈ̤ÓË ÓÔÛÔÎfiÌ· ÂrÂ: «ò∞˜ ö¯ÂÈ Ù‹ µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ Î·› Ù‹Ó ·åÒÓÈ· àÓ¿·˘ÛË». «Unbelievable for Many but Actually a True Occurrence». . \∂Ή. µ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔÜ ¡¤Ô˘2 ‰ÈËÁÂÖÙ·È: «≠√Ù·Ó È¿ Ì’ âÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ôî ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Âr‰· Í·ÊÓÈο ‰˘fi àÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔÜÓÙ˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. \πÔ‡ÏÈÔ˜-∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1976. Ùɘ ïÔ›·˜ ì ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ àfi Ù¿ âÓ·¤ÚÈ· «ÙÂÏÒÓÈ·» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙfi µ›Ô ÙÔÜ êÁ.

Ù¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Î¿ Û¿Ó Ùfi ¯ÈfiÓÈ.3 ^√ ±Á. ¢¤Ó ÂrÓ·È 3. Uekskuell.6 ∆fiÓ ±Á. ¢¤Ó ÌÔÚÂÖ.. Ó¿ ÂéÛÙ·ıÂÖ ï åÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ¬ÙÈ Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ï‰ËÁfi˜ ôÁÁÂÏÔ˜.. 6. ÛÂÏ.». à. 1977. ^∏ ^πÛÙÔÚ›· ÙáÓ ºÚ¿ÁΈÓ. Jordanville. 5. ̤ ö‚Á·Ï·Ó ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ̤۷ àfi ÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.4 √î ôÁÁÂÏÔÈ ·éÙÔ› ö¯Ô˘Ó àÔÛÙÔÏ‹ Ó¿ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ àÔı·ÓfiÓÙÔ˜ ÛÙfi ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ Ù·Í›‰È Ù˘. ÙÂܯԘ No. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘ âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘: «≠√Ù·Ó ÛÂÈfiÙ·Ó Ùfi ÎÂÏÏ› ÌÔ˘ Ú›Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ì̤Ú˜. ö. . 5.70.66 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ûˆ¿ ÙÔ˘˜ qÙ·Ó Ï·ÌÚfiÙÂÚ· ÎÈ à’ ÙfiÓ ≥ÏÈÔ. È¿ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Ùfi «ÏÂÙfi ÛáÌ·» Ùɘ „˘¯É˜ η› Ùfi ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∆Ô˘ÚÒÓ˘.22(45). 1 Ø µÏ. «√î ʈÙÔÊfiÚÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ ÉÚ·Ó Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÔ˘ à̤ۈ˜ ÛÙ‹Ó àÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜». ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ â¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù›ÔÙ Ùfi à۷ʤ˜. à. VII. ÛÂÏ. ì Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿ÙË àÁ¿Ë. ‰˘fi ôÁÁÂÏÔÈ Ì¤ àÓ‡„ˆÛ·Ó η› ̤ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙfi Èfi „ËÏfi ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ». ÙfiÓ µ›Ô ÙÔÜ êÁ. ëÔ̤ӈ˜. ™¿Ï‚ÈÔ˜. ÛÙ·Ì·ÙÄ ÁÈ¿ Ó¿ Û˘Ó‰È·Ï¯ıÂÖ Ì¤ Ù‹Ó „˘¯‹ η› Ùɘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û¤ Ù·¯‡Ù·ÙË àÓ·‰ÚÔÌ‹ Ù¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ù˘. â›ÛÎÔÔ˜ °·Ï·Ù›·˜ ÙfiÓ 6Ô ·åÒÓ·. ÔûÙ ó˜ Úfi˜ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÔûÙ ó˜ Úfi˜ Ù›˜ âÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜Ø ö¯Ô˘Ó àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. Ù¿ âÓ‰‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ôÛÙÚ·ÊÙ·Ó Î·› ÛÙfi ÛÙÉıÔ˜ qÙ·Ó ÂÚÈ˙ˆṲ̂ÓÔÈ ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ ̤ çÚ¿ÚÈ·».. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1968.…ö.71. ™¿Ï‚ÈÔ ÙfiÓ «àÓ‡„ˆÛ·Ó ‰‡Ô ôÁÁÂÏÔÈ». ^À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ‰¤Ó ï‰ËÁÂÖ Ù‹Ó „˘¯‹ Ô˘ıÂÓ¿. ™¿Ï‚ÈÔ˘ ÛÙfi The Orthodox Word. Eternal Mysteries. Á‡Úˆ àfi Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ͯ˘ÓfiÙ·Ó ÌÈ¿ ¯Ú˘Û‹ àÓÙ·‡ÁÂÈ·. η› ̤ Âú‰·Ù ӿ ΛÙÔÌ·È ÓÂÎÚfi˜. ÛÂÏ... 4. Eternal Mysteries Beyond the Grave. àÊÔÜ Ùfi ùÓ ·éÙfi ‰¤Ó ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹.5 «\∞ÊÔÜ Ì¤ ÉÚ·Ó àfi Ùfi ¯¤ÚÈ.

àfi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎôÓ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ àÁÁ¤ÏˆÓ Û›ÁÔ˘Ú· ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ Ù·˘ÙÈÛıÔÜÓ Ì·˙› ÙÔ˘˜. 1977. ^√ ¢Ú. Ôî ïÔÖÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È àÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ 7. ∞ Bantam-Mockingbird Book. ∞éıÂÓÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰¤ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÁÈ¿ ≤Ó· ÏfiÁÔ Ô‡ ı¿ âȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. Raymond A. Jr. Mockingbird Books. 108 (146) η› Reflections on Life After Life. «¢ÈfiÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ™·Ù·Óa˜ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È Âå˜ ôÁÁÂÏÔÓ ÊˆÙÂÈÓfiÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã11:14). ÛÂÏ. Dr. Life After Life. ∆fi Û›ÁÔ˘ÚÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî àfi„ÂȘ ·éÙáÓ ÙáÓ âÚ¢ÓËÙáÓ ÁÈ¿ Ùfi «Î·Îfi» ÂrÓ·È Û¤ ñ¤ÚÙ·ÙÔ ‚·ıÌfi àÊÂÏÂÖ˜Ø Û‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ ¢Ú· ªÔ‡ÓÙ˘ «ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ı¿ ÙfiÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ Ӓ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔÜ Ì›ÛÔ˘˜ η› Ùɘ ηٷÛÙÚÔÊɘ»9 η› Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ àÁÓÔÂÖ ·ÓÙÂÏᘠٿ ΛÌÂÓ· Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ʇÛË ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ÂÈÚ·ÛÌáÓ. Moody. Raymond a. Moody. ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ó¿ àÔÚÚ›„Ô˘Ó Ù‹Ó Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 67 Ú¿ÁÌ·ÙÈ ôÁÁÂÏÔ˜ οı ùÓ Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ó˜ ôÁÁÂÏÔ˜. 9. àÎfiÌ· η› Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ Ù‹Ó ïÔ›· ì „˘¯‹ àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ·. ÛÂÏ. ªÔ‡ÓÙ˘ ÛÙ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘8 ηıÒ˜ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ùÓÙˆ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ·éÙfi Ùfi âÚÒÙËÌ·. ÛÂÏ. 108 (146). 8. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ‚¿ÏÂÈ Û¤ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ. Atlanta 1975. âÂȉ‹ ‰¤Ó âÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¤ Ù›˜ «Î·Ï¤˜» âÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô‡ ì âÌÊ¿ÓÈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ùÓÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ÛÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ. 58-60. Dr.. ∂rÓ·È ÏÔÈfiÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» Ó¿ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ≤Ó·˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ ó˜ ôÌÔÚÊÔ˜ «ôÁÁÂÏÔ˜ ʈÙfi˜».. Life After Life. Jr. . àÊÔÜ «·éÙe˜ ÁaÚ ï ™·Ù·ÓĘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Âå˜ ôÁÁÂÏÔÓ ÊˆÙfi˜» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã11:14)7Ø öÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ù¿ ùÓÙ· ·éÙ¿.

âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ÙÔÜ ·åáÓÔ˜Ø Î·›. «™áÛ Ì àe ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÌÔ˘. ηd Ì¿ÏÈÛÙ· àe ÙeÓ àÚ¯ËÁfiÓ ÙˆÓ ÙeÓ \A‚ÂÛÛ·ÏÒÌ. ‰Èa Óa Ìc êÚ¿ÛË ·éÙe˜ ηd ó˜ ϤˆÓ ôÁÚÈÔ˜ ηٷÛ·Ú¿ÍË ÙcÓ ˙ˆ‹Ó ÌÔ˘» (æ·ÏÌÔ› ˙ã 2-3). ™ÔÊ›·˜ ∫·Ú·Î·Û›‰Ô˘. Ìc fiÙ êÚ¿ÛFË ó˜ ϤˆÓ ÙcÓ „˘¯‹Ó ÌÔ˘» (æ·ÏÌfi˜ ˙ã 2-3)10 ‰›ÓÂÈ Ù‹Ó ·Ú·Î¿Ùˆ âÍ‹ÁËÛË:11 «¡ÔÌ›˙ˆ ‰¤ ¬ÙÈ Ôî ÁÂÓÓ·ÖÔÈ àıÏËÙ·› ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¶ÔÈ¿ ÂrÓ·È. â¿Ó Ì¤Ó ÂñÚÂıÔÜÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ. ëÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ æ·ÏÌÔÜ «ÛáÛfiÓ Ì âÎ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ‰ÈˆÎfiÓÙˆÓ Ì ηd ÚÜÛ·› ÌÂ. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». 5. ¬ÛÔ Î·› ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔ. ÌÙÊÚ. «^√ÌÈÏ›· Âå˜ ÙfiÓ ∑ã æ·ÏÌfiÓ». àfi ÙÔ‡˜ àÁáÓ·˜ ÙˆÓ. ¬Ìˆ˜. ¢ÈfiÙÈ Ï¤ÁÂÈ. òEÚÁ·. ÛÂÏ. ÛáÛ Ì â‰á àfi ÙÔ‡˜ ‰ÈÒÎÙ·˜Ø χÙÚˆÛ¤ Ì âÎÂÖ Âå˜ ÙfiÓ Î·ÈÚfiÓ Ùɘ âÍÂÙ¿Ûˆ˜ Ì‹ˆ˜ ó˜ ϤˆÓ êÚ¿ÍË Ù‹Ó „˘¯‹Ó ÌÔ˘. ÙfiÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ¬Ù·Ó ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó àfi ¬Ï·˜ Ù¿˜ ηٷ‰ÈÒÍÂȘ ·éÙáÓ Î·› Êı¿ÛÔ˘Ó Âå˜ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜. õ οˆ˜ ÛÙÈÁÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ õ Ó¿ ö¯Ô˘Ó àÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜. 11. . ì çÚıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ ÙÔ‡˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÂÖ ÏÔÈfiÓ Î·› ÂÚ› Ùɘ ·ÚÔ‡Û˘ η› ÂÚ› Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ˙ˆÉ˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1974. Ôî ïÔÖÔÈ Ìb ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó Î·d Áχوۤ Ì àe ·éÙÔ‡˜. ∫·› ·éÙ¿ ‰‡Ó·Û·È Ó¿ Ù¿ Ì¿ı˘ àfi ÙfiÓ ú‰ÈÔÓ ÙfiÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ô‡ öÏÂÁ ηٿ ÙfiÓ 10. ∆fi ΛÌÂÓÔ ·éÙfi ÚÔÊ·ÓᘠàӷʤÚÂÙ·È Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ· Ù¿ ïÔÖ· à·ÓÙáÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔØ ÛÙfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6 ·Ú·Î¿Ùˆ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙáÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈáÓ Î·› ÂÈÚ·ÛÌáÓ Ô‡ ñÊ›ÛÙ·Ù·È ì „˘¯‹ àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙfiÛÔ Ú›Ó.68 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙ¿ ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ó˜ οÙÈ Ùfi «Î·Ïfi». àÊÔÜ äÁˆÓ›ÛıËÛ·Ó Âå˜ ïÏfiÎÏËÚÔÓ Ù‹Ó ˙ˆ‹Ó ÙáÓ àÍ›ˆ˜ ηٿ ÙáÓ àÔÚ¿ÙˆÓ â¯ıÚáÓ. ^√ ª¤Á·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜. ı¿ ÙÔ‡˜ àÓ··‡ÛË ï XÚÈÛÙfi˜. 45-47. âÂȉ‹ ÂrÓ·È àÓ›ÎËÙÔÈ Î·› âχıÂÚÔÈ. ı¿ ÎÚ·ÙËıÔÜÓ ·å¯Ì¿ÏˆÙÔÈØ â¿Ó ¬Ìˆ˜ ÂñÚÂıÔÜÓ àÚfiÛ‚ÏËÙÔÈ Î·› àÎËÏ›‰ˆÙÔÈ.

η› ÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì¤ ÌÂÁ¿ÏË ïÚÌ‹ ¿Óˆ ÛÙfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ Ô‡ ÂrÓ·È âÍ·ψ̤ÓÔÈ Î·› ‚ϤÔ˘Ó Ì¤ ÙÚfiÌÔ ÙÔ‡˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜. . ηd âÓ âÌÔd ≤ÍÂÈ Ô鉤ӻ (∫·Ù¿ \πˆ¿ÓÓËÓ 14:30). ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ Ôî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Ó’ àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. 11. ÛÙ›˜ ïÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÛÙfi ∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ. ÙfiÌ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜ ηٿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜: «¢È¿ ÙÔÜÙÔ ÏÔÈfiÓ Î·› ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙfiÙ Ӓ àÎÔ‡ÛF˘ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¿ ‰ÈËÁÔÜÓÙ·È ÊÔ‚ÂÚ¤˜ îÛÙÔڛ˜ η› ïÚ¿Ì·Ù· ÊÚÈÎÙ¿. Ô‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ àÔÛÎÔÔÜÓ ÛÙfi Ó¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙfiÓ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ· η› Ó¿ ÙfiÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó¿ 12. «^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ Ùfi ∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ». ôÓ Î˘ÚÈ¢fiÌ·ÛÙ àfi Êfi‚Ô ¬Ù·Ó àÓÙÈÎÚ‡˙ˆÌ êÏᘠàÓıÚÒÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜. \∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ªÂÚÂÙ¿ÎË. «¢ÈfiÙÈ öÚ¯ÂÙ·È ï ôÚ¯ˆÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. 170-1. ^√ ±Á.»13 ™ÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ïÚ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÌÙÊÚ. Ô‡ ‰¤Ó äÌÔÚÔÜÓ ÔûÙ ÎôÓ Ó¿ Ù¿ àÓÙÈÎÚ‡ÛÔ˘Ó Ôî ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔÈ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο. âÓá ì „˘¯‹ Ì·˜ ı¿ àÔ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È àfi Ùfi ÛáÌ· Ì·˜ η› ı¿ Û‡ÚÂÙ·È Î·› ı¿ 片ÚÂÙ·È Û˘Ó¯ᘠôÛÎÔ· η› Ì¿Ù·È·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1979. ^√ÌÈÏ›· ¡°ã. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ÛÂÏ.12 » ∫·› Ì¿ÏÈÛÙ·. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». ηd ‰bÓ ö¯ÂÈ â¿Óˆ ÌÔ˘ ηÌÌ›·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ» (∫·Ù¿ \πˆ¿ÓÓËÓ 14:30).\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 69 ηÈÚfi ÙÔÜ ¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘Ø «¡ÜÓ ï ôÚ¯ˆÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ öÚ¯ÂÙ·È. âÂȉ‹ ì „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ ÂåÛ¯ˆÚ‹ÛˇË F ‚·ı‡ÙÂÚ· η› ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ âÍ ·åÙ›·˜ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ Ó’ àÔ¯ˆÚÈÛıÉ àfi Ùfi ÛáÌ· η› ‰¤Ó ñÔʤÚÂÈ Ù‹Ó ı¤· ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ öÚ¯ÔÓÙ·È. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. Ù› ‰¤Ó ı¿ ¿ıˆÌ ¬Ù·Ó å‰ÔÜÌ àÂÈÏËÙÈÎÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› à‰˘Ûˆ‹ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó¿ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó. 13.

̤ Ù›ÙÏÔ˘˜ 14. Venerable Bede. \ πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘».Ì. ôÚ¯ÈÛ ̤ ÌÂÁ¿Ï˜ ʈӤ˜ Ó¿ ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ: \∞ӷΈ¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùfi Úˆ›. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. √î ú‰ÈÔÈ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ÔÜÓ Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ. Penguin Books. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. A History of the English Church and People. ̤ àÓÔȯٿ Ù¿ Ì¿ÙÈ· Âr‰Â ‚‰ÂÏ˘Ú¿ η› ηٿ̷˘Ú· Ó‡̷ٷ Ó¿ ·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ η› â›ÌÔÓ· Ó¿ ÙfiÓ ‚È¿˙Ô˘Ó ÁÈ¿ Ó¿ ÙfiÓ êÚ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ¿ ÎÏÂÖıÚ· ÙÔÜ ±‰Ë. àÏÏ¿ ö‚ÏÂ·Ó Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ïÌÔÏÔÁ›·. òEΉ. ÎÂÊ. ¬ˆ˜ η› ï µ¤‰·˜ ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ History of the English Church and People. Ù‹Ó œÚ· àÎÚȂᘠÔ‡ âÚfiÎÂÈÙÔ È¿ Ó¿ ‚ÁÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ·. ÌÙÊÚ.. ÌÙÊÚ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·› ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.»14 ^√ ±Á. ̤ ıÔÚ˘‚Ò‰ÂȘ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ¬ÏË ì ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ù›˜ ȤÛÂȘ ÙfiÛÔ ç‰˘ÓËÚ¿ âÎÂÖÓÔ˜ ñ¤ÌÂÓÂ.. ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. ^∞Á›· òAÓÓ·. µÈ‚Ï›Ô V. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \AÁÓÒÛÙˆÓ \AÛÎËÙáÓ. 15.70 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¯¿ÛÂÈ Î¿ı âÏ›‰· ÁÈ¿ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. . ÛÂÏ. ¢È¿ÏÔÁÔÈ.. IV. \∞ÏÏ¿ âÓá ÊÒÓ·˙ ·éÙ¿. ÌÈÏÄ ÁÈ¿ οÔÈÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ôÓ‰Ú· Ô‡ qÙ·Ó ñÔ‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ˜ Û¤ ÔÏÏ¿ ¿ıË: «ºı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÙÔ˘. 13 & 15. 360-1.. ^√ ±Á. Leo SherleyPrice. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 40. ÎÈ ¬Ù·Ó àfi Ùfi ñÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÛÊ›ÍÈÌÔ àÂÏ›ÛıËΠÈ¿ Ò˜ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ‚ÚÂÖ Ï›ÁË ¯·Ï¿ÚˆÛË.15 \∞ÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó qÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ àÛ˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜Ø Û¤ Ì›· àÓıÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈÎáÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎáÓ Ô‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ïÚ·Ì¿ÙˆÓ Ô‡ Âr¯·Ó ÛÙfi ÓÂÎÚÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ êÌ·ÚÙˆÏÔ› âΛӢ Ùɘ âԯɘ. Baltimore. Ù‹Ó ¯ÏˆÌ¿‰· η› ÙfiÓ ÙÚfiÔ âΛÓÔ˘ Ô‡ öÛÂÚÓ·Ó. ̤۷ ÛÙ›˜ ú‰È˜ Ù›˜ ʈӤ˜ ÙÔ˘ àÔÛ¿ÛıËΠàfi Ù‹Ó Î·ÙÔÈΛ· ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 1968. \∞fi Ù‹Ó ÊÚ›ÎË Ùɘ ‚‰ÂÏ˘Úɘ ÌÔÚÊɘ âÎÂ›ÓˆÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ¤Ú·-‰áı ÛÙfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰.

Voices from the Edge of Eternity. «ò∞¯. öÏÂÁ ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘: «∫¿ÔÈÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È âÎÂÖ! ò∂¯ÂÈ ≤Ó· ηÚfiÙÛÈ Ì·˙› ÙÔ˘. óÛÙfiÛÔ. àfi Ù‹Ó ôÏÏË ÏÂ˘Ú¿. 1973. ì âÌÂÈÚ›· ÂrÓ·È Â鯿ÚÈÛÙË. °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÚÔηÏÂÖ ·úÛıËÌ· Á·Ï‹Ó˘ η› àÁ·ÏÏ›·Û˘ η› Û˘¯Ó¿ ·‡ÛË ÙÔÜ fiÓÔ˘ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.J. ªÔ‡ÓÙ˘. «¶¿ˆ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË!». Spire Books. ÛÂÏ. 167. η› «^√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ öÚ¯ÂÙ·È Ó¿ Û‡ÚÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÔ˘ οو ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË!»16 ^√ ¢Ú. àÓ·Î¿Ï˘„·Ó ηٿ Ù‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙáÓ âÚ¢ÓáÓ ÙÔ˘˜ οÙÈ Ô‡ ‰¤Ó à¤¯ÂÈ Ôχ àfi Ù‹Ó ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔı¤ÙËÛË. √î ¢Ú˜ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ. ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë öÚ¢ӷ ÛÙ‹Ó \πÓ‰›·. ñ¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ.. õ ôÏÏˆÓ ùÓÙˆÓØ ·éÙÔ› Ôî \πÓ‰Ô› àÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·› ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó àfi ÙÔ‡˜ ñÂÚÎfiÛÌÈÔ˘˜ àÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘˜. ¬ˆ˜ çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙfiÓ åÓ‰Ô˘ÈÛÌfi. ηٿıÏÈ„Ë Î·› àÁˆÓ›·. .. 196 ÎÏ. ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùɘ âÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙáÓ «ÁÈ·ÌÓÙÔ‡». ÛÂÏ. ≤Ó·˜ \πÓ‰fi˜. ‰¤ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÚfiÌÔÈÔ: ÔéÛÈ·ÛÙÈο ¬Ï˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ Ô‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘.71. ö. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ùfi ≤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙáÓ àÛıÂÓáÓ Ô‡ Âr‰·Ó çٷۛ˜ ‚›ˆÛ·Ó Êfi‚Ô. ̤ Ù‹Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË âÍ·›ÚÂÛË ÙáÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·éÙÔÎÙÔÓ›·˜. N. ÛáÛÙ ÌÂ! ª¤ ÙÚ·‚ÄÓ Úfi˜ Ù¿ οو!».\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 71 ¬ˆ˜ «∂rÌ·È Ì¤Û· ÛÙ›˜ ÊÏfiÁ˜ – ‚Á¿ÏÙ Ì ö͈!». 127-8. ï àÛıÂÓ‹˜ àÔ‰¤¯ÂÙ·È Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.17 ÂrÓ·È Â鯿ÚÈÛÙ˜. ÂúÙ ÂrÓ·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂúÙ ù¯È. Ù¿ àÔÙÂϤÛÌ·Ù· qÙ·Ó Ù¿ ú‰È· ̤ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘: Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ âÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙáÓ ñÂÚÎfiÛÌÈˆÓ âÈÛÎÂÙáÓ àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ó˜ οÙÈ ıÂÙÈÎfi. 17.109. à. ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ õ Ì‹. Old Tappan. John Myers. Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È ÁÈ·ÌÓÙÔ‡! 16. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. ≠√ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó öÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋. Moody.

ÌÚÔÛÙ¿ àfi ÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô ÙÔÜ ÎÙÈÚ›Ô˘. ò∂‰ÂÈÍ Úfi˜ Ù¿ ö͈ η› ¿Óˆ.72 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¶Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯ÂÈ öÚıÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ì·˙› ÙÔ˘! ª¤ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Î·› ϤÂÈ ¬ÙÈ ı¿ ¿ÚÂÈ â̤ӷ!.. ™Ùfi ú‰ÈÔ. o∏Ù·Ó Û¿Ó Ó¿ Âr¯·Ó àÓÙÈÏËÊıÂÖ ÎÈ âÎÂÖÓ· οÔÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·. «\∂ÎÂÖ ÂrÓ·È. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. 19. ∫Ú·ÙÉÛÙ Ì ÛĘ ·Ú·Î·ÏáØ ‰¤ ı¤Ïˆ Ó¿ ¿ˆ Ì·˙› ÙÔ˘. ÛÙ¿ ÎÏ·‰È¿ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ οıÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÚ¿ÎÈ·.19 ªÂÚÈο «ÁÈ·ÌÓÙÔ‡» ö¯Ô˘Ó ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ â͈ÙÂÚÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛË Î·› ÚÔηÏÔÜÓ àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË àÂÏÈÛ›· ÛÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ. àÏÏ¿ ‰¤Ó Âú‰·Ì ٛÔÙ· Ô‡ Ó¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ Âr¯Â âÓԯϋÛÂÈ Ù¿ ÎÔÚ¿ÎÈ·.» ^√ fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·éÍ·ÓfiÙ·Ó Î·› ÙÂÏÈο ¤ı·Ó». Û¿Ó Ó¿ Âr¯Â âÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ùÏÔ. ÁÈ’ ·éÙfi η› ¬ÏÔÈ Ôî ·ÚfiÓÙ˜ ıˆڋ۷Ì å‰È·›ÙÂÚ· àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ¤Ù·Í·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ̤ Ì›· Ôχ öÓÙÔÓË ‚Ô‹. ÛÂÏ. ò∂͈. ªÂ›Ó·Ì ηٿÏËÎÙÔÈ Î·› ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ àfi Ù‹Ó àÓÔȯً fiÚÙ· ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙڤͷÌ ö͈..18 ≠∂Ó·˜ \πÓ‰Ô˘ÈÛÙ‹˜ Âr ͷÊÓÈο âÓá ¤ı·ÈÓÂ: «Tfi ÁÈ·ÌÓÙÔ‡ öÚ¯ÂÙ·È Ó¿ ̤ ¿ÚÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. àÎÚȂᘠً ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ï àÛıÂÓ‹˜ ö‚ÏÂ Ùfi ¬Ú·Ì·. ñÉگ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ÛÂÏ. ∞éÙ‹ ÂrÓ·È Î·› ì Èfi âÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋ η› Ù‹Ó \πÓ‰›· Ô‡ 18. Karlis Osis and Erlendur Haraldsson. 1977. ¬Ï· Ù¿ ÎÔÚ¿ÎÈ· Í·ÊÓÈο ¤Ù·Í·Ó Ì·ÎÚÈ¿ àfi Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ì¤ Ôχ ıfiÚ˘‚Ô. 90.» ∆fi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¬Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ï àÛıÂÓ‹˜ qÙ·Ó åÛfiÁÂÈÔ. ï àÛıÂÓ‹˜ öÂÛ ۤ ÎáÌ· η› âͤÓ¢Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ àÚÁfiÙÂÚ·». At the Hour of Death. 41-2. Avon Books. ªÂÙ¿ àfi ·éÙfi. . ∆‹Ó œÚ· ÙÔÜ ïÚ¿Ì·ÙÔ˜. ∫Ú‡„Ù Ì οو à’ Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ̤ ‚ÚÂÖ». ™˘Ó‹ıˆ˜ qÙ·Ó õÚÂÌ·.

Û·ÊᘠÈfi «ÚˆÙfiÁÔÓÔÈ» àfi ÙÔ‡˜ \∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘˜ η› Ù›˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∞éÙfi Ô‡ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi â›Â‰Ô Î·› Ù›˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ·éÙáÓ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÂÈÚ¿- . Û˘¯Ó¿ ö‚ÏÂ·Ó ‰·›ÌÔÓ˜ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜Ø Ôî ÛËÌÂÚÈÓÔ› \πÓ‰Ô›. àfi ·éÙfi Ô‡ ï ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ àӷ̤ÓÂÈ õ ÂrÓ·È ÚԉȷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó¿ àÓÙÈÎÚ‡ÛÂÈ. óÛÙfiÛÔ Ôî Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ Û¯ÂÙÈ΋ âÍ‹ÁËÛË. õ ηÌÈ¿ àÔχو˜ â›ÁÓˆÛË Ùɘ ≈·Ú͢ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ¬ÛÔ Î·› ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ \πÓ‰áÓ. ̤ Ù›˜ «ÂʈÙÈṲ̂Ó˜» àfi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. Ô‡ ÁÂÓÈο ‰¤Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó àÔχو˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Êfi‚Ô ÁÈ¿ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ôî ÛËÌÂÚÈÓÔ› \∞ÌÂÚÈηÓÔ›. Û˘¯Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó ùÓÙ· Ô‡ àÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÎfiÌ· η› Û‹ÌÂÚ· Ôχ àÏËıÈÓÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹Ø àÓÙ›ıÂÙ·. ¢¤Ó ÂrÓ·È àÓ·ÁηÖÔ Ó¿ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì àÎÚȂᘠً ʇÛË ·éÙáÓ ÙáÓ çÙ·ÛÈáÓ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ¬ÙÈ âÍ·ÚÙáÓÙ·È Û¤ οÔÈÔ ‚·ıÌfi. ¬ˆ˜ õ‰Ë ö¯Ô˘Ì ‰ÂÖ.\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 73 ÌÂϤÙËÛ·Ó Ôî ¢Ú˜ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ. Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙáÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·åÒÓˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ öÙÚÂÊ·Ó Ì›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ›ÛÙË ÁÈ¿ Ù‹Ó ∫fiÏ·ÛË. ∂rÓ·È Ê˘ÛÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ó¿ àÓ·ÚˆÙËıÔÜÌÂ: °È·Ù› àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙÔÜ \∞ÌÂÚÈηÓÔÜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË \∞ÌÂÚÈ΋ àÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ïÏÔÎÏËÚˆÙÈο ≤Ó· ÛÙÔȯÂÖÔ – ï öÓÙÔÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ Ô‡ ÚÔηÏÂÖÙ·È àfi Ù›˜ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ ñÂÚÎfiÛÌÈˆÓ ùÓÙˆÓ – Ùfi ïÔÖÔ ÂrÓ·È ÙfiÛÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙfiÛÔ ÛÙ›˜ àÓ¿ÏÔÁ˜ ·ÚÂÏıÔÓÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. ‚ϤÔ˘Ó çٷۛ˜ Ô‡ âÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹Ó «ôÓÂÙË» ˙ˆ‹ η› Ù¿ ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘˜. η› ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ‡˜ ηÙËÁÔÚÔÜÛ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜.

^√ µ›Ô˜ ÙáÓ ‰‡Ô êÁ›ˆÓ àӷʤÚÂÈ Ù¿ ÏfiÁÈ· ̤ Ù¿ ïÔÖ· ì ú‰È· ì êÁ. η› ÌÔÜ ÂrÂ: «¶¿ÚÙÔ ÎÈ àfiÏ·˘Û¤ ÙÔ. ∫·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ. ∆¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ‚Ú¤ıËη Û¤ öÎÛÙ·ÛË ÎÈ Âéı‡˜ à̤ۈ˜ ÚfiÛÂÍ· Ó¿ ̤ ˙˘ÁÒÓÂÈ ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜. «òAÓ ÂrÛ·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô‡ Ϥ˜. ‰›¯ˆ˜ ÙÚÔÊ‹. «òAÁÁÂÏÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÌ·È». ηıÒ˜ ¤ı·ÈÓÂ. ‰¤Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ô‡ ÎÚ·ÙÔÜÛ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ≤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÁÈÔÌ¿ÙÔ Ì¤ÏÈ Î·› Á¿Ï·. «™¤ Ï˘‹ıËη Ó¿ Û¤ ‚Ϥˆ ¿Óˆ ÛÙfi ͇ÏÔ.» ÙfiÓ ÚÒÙËÛ·. √î ‰·ÈÌÔÓÈÎÔ› ÂÈÚ·ÛÌÔ› Ô‡ ÔÏÈÔÚÎÔÜÛ·Ó Ù‹Ó êÁ. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÔÜÓ Ì¤ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ œÛÙ ӿ ÙfiÓ àÔÏ·Ó‹ÛÔ˘Ó ·Ú¿ Ó¿ ÙfiÓ âÎÊÔ‚›ÛÔ˘Ó. £¿ Ù¿ ηٷʤÚÂȘ ôÚ·Á . ∆ÈÌfiıÂÔ. ™¤ ¬ÛÔ˘˜ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. àÎfiÌ· η› Û¤ ≤Ó· ÃÚÈÛÙÈ·Ófi àÁˆÓÈÛÙ‹ Ô‡ ö¯ÂÈ õ‰Ë ñÔʤÚÂÈ ÔÏÏ¿. Ì.74 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ˙Ô˘Ó. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙÔÜ 3Ô˘ ·å. ∆ÈÌfiıÂÂ..» ÌÔÜ Ï¤ÂÈ. ÛÙ¿ÛÔ˘ ·ÏÈοÚÈ. ª·‡Ú· ÂÚȤÁÚ·Ê ÙÔ‡˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Ô‡ ‰Â¯fiÙ·Ó ÛÙfi Û‡˙˘ÁÔ Î·› Û˘ÌÌ¿ÚÙ˘Ú¿ Ù˘ : «–™Ù¿ÛÔ˘ ÛÙÂÚÂfi˜.» «¶ÔÈfi˜ ÂrÛ·È Î·› àfi ÔÜ öÚ¯ÂÛ·È.Ã. ÌĘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ≤Ó· ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔÜ Ô‡ ÌfiÏȘ àӷʤڷÌÂ. öÏ· Ó¿ ÎÏ·‡ÛÔ˘Ì ̷˙› η› Ó¿ ÚÔÛ¢¯ËıÔÜÌ ÛÙfiÓ \∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ». \∞ÊÔÜ Âr¯Â ·Ú·Ì›ÓÂÈ âÓÓ¤· ì̤Ú˜ ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓË Ì·˙› ̤ Ùfi Û‡˙˘Áfi Ù˘. ì êÁ. ª·‡Ú· ‰¤¯ıËΠÂÈÚ·ÛÌfi àfi Ùfi ‰È¿‚ÔÏÔ. ±Á. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó¿ Âı¿ÓÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó àÂÏÈÛ›·Ø Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ¬Ìˆ˜. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÔÜÓ Ì¤ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÚÔÙÈÌÔÜÓ Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ̤ οÔÈ· ôÏÏË ÌÔÚÊ‹ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ì ÔÓËÚ‹ ÙÔ˘˜ ÚfiıÂÛË ‰¤ ı¿ âΉËÏÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ê·ÓÂÚ¿. ÌÔÜ àÔÎÚ›ıËÎÂ. ª·‡Ú·. ªÔÜ ÙùÊÂÚ ̤¯ÚÈ Ù¿ ¯Â›ÏË. õ ÛÙÔ‡˜ ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Ô‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· «õ‰Ë ÛÂÛˆṲ̂ÓÔÈ» η› ëÔ̤ӈ˜ ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. «•¤ÚÂȘ οÙÈ.

\∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ù¯ı˜ ÙÔ˘ ΢ÏÔÜÛ ̤ÏÈ Î·› Á¿Ï·! «™Î‡„ η› àfiÏ·˘Û ¬ÛÔ Ï·¯Ù·ÚĘ» ÌÔÜ „Èı‡ÚÈÛÂ. ^√ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÌÔ˘ âÈÛΤÙ˘ öÛ΢„ ÛÙfiÓ ÔÙ·Ìfi. ∞éÙfi Ùfi ÔÙ‹ÚÈ ÛÎÔÚÄ ÛˆÙËÚ›· η› ˙ˆ‹. ÏÔÈfiÓ. ÛÂÏ. Âr‰· Ó¿ ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Úfi˜ Ù‹ ¢‡ÛË. ±ψÛ ٛ˜ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘ η› õÈÂ. ·éÙfi˜ Ì·˙› η› Ùfi ÔÙ¿ÌÈ»20. «∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °É». ™ÒÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∑ˆ‹ àÙÂχÙËÙË». .». ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Ôî Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› àÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì¤ ÌÂÁ¿ÏË âÈʇϷÍË Ù›˜ «àÔηχ„ÂȘ» Ô‡ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. qÏıÂ Û¿Ó ôÁÁÂÏÔ˜ ʈÙfi˜ Ó¿ ÌĘ àÓ·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ.» ÙfiÓ ÛÈÁÔÚÒÙËÛ·. ™Ù‹ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ àÔÎÚ›ıËη: «¢¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ Á¢Ùá Ì‹Ù ÓÂÚfi. √î ≠AÁÈÔÈ ª¿ÚÙ˘Ú˜ ∆ÈÌfiıÂÔ˜ η› ª·‡Ú·. ^∏ ÙÚ›ÙË çÙ·Û›· Ô‡ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ‹Ó êÁ. «¢¤Ó ͤÚÂȘ ¬ÙÈ Ì¤ Ù‹Ó ñÔÌÔÓ‹. Ù‹Ó âÁÎÚ¿ÙÂÈ· η› Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹. ôÓ Ù¿ ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ‰¤Ó àÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi ¶ÔÙ‹ÚÈ ÙÔÜ \∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ. ̤ ÍÂۋΈÛ η› Ì’ öÊÂÚ ے ≤Ó· Ï·Ù‡ ÔÙ¿ÌÈ. ∆‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ÛÙ‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔ˘ àÓ¤ÊÂÚ· ÙfiÓ Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi ÛÙ·˘Úfi ÙÔÜ ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜. ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì›· œÚ· ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ÂÈÚ·ÛÌáÓ Î·› Ôî «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜» Ô‡ 20. η› Í·ÊÓÈο âÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. ¬Ìˆ˜. ™¤ Ï›ÁÔ ì çÙ·Û›· ·éÙ‹ âÍ·Ê·Ó›ÛıËÎÂ. ·éÙ‹ ëÓfi˜ àÏËıÈÓÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘. ∫·› Ù‹ ÛÙÂÚÓ‹ àÎfiÌ· ÙÔ‡ÙË œÚ·. ı¿ àÓ·ÊÂÚıÂÖ ·Ú·Î¿ÙˆØ õ‰Ë. ª·‡Ú·. \∂Ή.» òø. àÓ‚·›Óˆ Ù‹ ÛοϷ ÙÔÜ ≈„Ô˘˜. Ì‹Ù ôÏÏÔ ÂûÔÛÌÔ ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ÔÙfi. ∞éÙfi˜ ̤ ÉÚ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ Ù‹Ó âÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì’ âÈÛΤÊıËΠôÏÏÔ˜. ì ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ ÏÈÒÓÂÈ Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì·˜.\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 75 Ó¿ Û˘Ó¯›ÛÂȘ. ^∏ œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. \Aı‹Ó· 1996. ∆fiÙ ηٿϷ‚·. 90-2. «¶ÔÈfi˜ Û’ öÛÙÂÈÏ ӿ ÌÔÜ Ù¿ ÂÖ˜ ·éÙ¿.

1919. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. Phenomena and Doctrine. ÛÂÏ. «¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ Ùa Ó‡̷ٷ. ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË £ÂÔÜ. . Ù¿ «Ó‡̷ٷ» Ô‡ âÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ï οı ôÓıÚˆÔ˜ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó œÚ· Ú¤ÂÈ Ó¿ Ù¿ ñÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙ‹Ó Î·ıÔÏÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›·. Ú¤ÂÈ Ó¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì¤ Ù¿ ú‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ̤ Ù¿ ïÔÖ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ïÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ôÏϘ «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜». âaÓ ÂrÓ·È àe ÙeÓ £ÂfiÓ.21 ªÂÚÈÎÔ› ÎÚÈÙÈÎÔ› ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ö¯Ô˘Ó õ‰Ë âÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù‹Ó ïÌÔÈfiÙËÙ· àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» η› ÛÙ¿ Ó‡̷ٷ «ï‰ËÁÔ‡˜» η› «Ê›ÏÔ˘˜» ÙÔÜ ÌÂÓÙÈÔ˘ÌÈÛÙÈÎÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔÜ.76 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ù‹Ó œÚ· ·éÙ‹. 235. Arthur Hill. ̤ ñ„ËÏ¿ äıÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·Ø ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ›ÛÙË. àÎfiÌ· ÎÈ ôÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó¿ ÂrÓ·È «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ». Spiritualism.» (\πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ã 4:1). Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi 21. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ∫·Ù¿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ò∞˜ Ú›ÍÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ì›· Û‡ÓÙÔÌË Ì·ÙÈ¿ ÛÙ‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ «ÊˆÙÂÈÓ¿ ùÓÙ·» η› Ù¿ ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜. Doran Co. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È àfi ÂéÏ¿‚ÂÈ· Úfi˜ ∞éÙfiÓ. àÏÏ¿ ‰¤Ó âӉȷʤÚÂÙ·È å‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ¿ Ù¿ ‰È·ÓÔËÙÈο ηٷÛ΢¿ÛÌ·Ù· Ô‡ à·Û¯ÔÏÔÜÛ·Ó Ùfi ÓÔÜ ÙáÓ \∂ÈÛÎfiˆÓ ÛÙ›˜ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ™˘Ófi‰Ô˘˜». George H. 22. ‰ÈfiÙÈ ÔÏÏÔd „¢‰ÔÚÔÊÉÙ·È â‚ÁÉÎ·Ó Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ. Its History.23 \EÈϤÔÓ. ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· ÌÈÏÄ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘: «‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ Ùa Ó‡̷ٷ Âå âÎ ÙÔÜ £ÂÔÜ âÛÙÈÓ ¬ÙÈ ÔÏÏÔd „¢‰ÔÚÔÊÉÙ·È âÍÂÏËχı·ÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ» (\πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ã 4:1). 23. J.. ≤Ó· ÛËÌÂÖÔ Ô‡ ı¿ Û˘˙ËÙËıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ. ≠∂Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ22 àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ «ì ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂrÓ·È Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· õ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ·.

ö. 283.. 27. ÛÂÏ.»27 ≠√Ï· Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ÂrÓ·È àÚÎÂÙ¿ ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ οÓÔ˘Ó Ôχ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» Ùfi ïÔÖÔ ÙÒÚ· âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û¤ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ·ÓÙÂÏ‹ ôÁÓÔÈ· Ùɘ ʇÛ˘ η› Ùɘ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎɘ ·ÓÔ˘ÚÁ›·˜ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ âÓÂÚÁÂÈáÓ. ªÔ‡ÓÙ˘ êÏᘠ·éÍ¿ÓÂÈ ·éÙ‹ Ì·˜ Ù‹ ‰˘ÛÈÛÙ›· ¬Ù·Ó àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·éÙfi Ùfi ùÓ ó˜ «àÛÙÂÖÔ ÚfiÛˆÔ» ̤ «·úÛıËÛË ÙÔÜ ¯ÈÔÜÌÔÚ» Ô‡ οÓÂÈ ÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ Ó¿ «ÓÈÒıÂÈ Â鯿ÚÈÛÙ· Ì·˙› ÙÔ˘». 28. 49. 25. 185-6. ÛÂÏ. 26. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ™Ùfi ú‰ÈÔ ÛÂÏ.28 ≠∂Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ùÓ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 300-1. ̤ Ùfi Ì‹Ó˘Ì· «àÁ¿˘ η› ηٷÓfiËÛ˘» Ô‡ âÎ¤ÌÂÈ. ÛÂÏ. 51 (68).. ÏËÚÔ‡ÌÂÓ· ¬ÏÔ Î·› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ «Êᘻ26.. Moody. à. ∫·› ï ¢Ú. ¬ÙÈ Ù¿ «àÓÒÙÂÚ·» Ó‡̷ٷ ñÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ «ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜» Ùɘ àÙÔÌÈÎɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ η› âÓÂÚÁÔÜÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ó˜ «âÈÚÚÔ¤˜» ·Ú¿ ó˜ ÚfiÛˆ·. ö¯ÂÈ ùÓÙˆ˜ Ì›· àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ïÌÔÈfiÙËÙ· ̤ Ù¿ àÛ‹24. Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο âÈηÏÔÜÓÙ·È «ÊˆÙÂÈÓ¿ ùÓÙ·»: «≠∞ÁÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔÜ ÊˆÙfi˜! ∫Ú˘Ì̤ÓÔÈ àfi Ù‹ ıÓËÙ‹ ¬Ú·Û‹ Ì·˜. ™ÙÂÖÏÙ ÙÔ‡˜ àÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ ¡’ àÔÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó Ù‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ ¬Ú·Û‹ Ì·˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 186-7. ÛÂÏ. .\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 77 ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ ì àÁ¿Ë àÔÙÂÏÂÖ «Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ›» η› «ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰fiÁÌ·» Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜24Ø ¬ÙÈ «ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ÁÓÒÛË» ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È àfi Ù¿ Ó‡̷ٷ η› èıÂÖ ÙÔ‡˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ Ó¿ àÓ·Ï¿‚Ô˘Ó Ùfi îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi öÚÁÔ Ùɘ ‰È¿‰ÔÛ˘ «Ùɘ 剤·˜ ¬ÙÈ ì ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ àÔÙÂÏÂÖ ‚‚·ÈfiÙËÙ·»Ø25 η›. Ù¤ÏÔ˜.

1977. 64-70.29 °È¿ Ó¿ ñÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù‹Ó ôÔ„‹ ÙÔ˘˜. Ê˘ÛÈο.78 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì·ÓÙ· η› Û˘¯Ó¿ Âé‰È¿ıÂÙ· «Ó‡̷ٷ» ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎáÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ. η› ÁÈ¿ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi. ¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó Ï‹ÚË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ 29. Ôî ôÓıÚˆÔÈ ·éÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Ó¿ âÍ··ÙËıÔÜÓ». ÛÂÏ. ‰˘ÛÙ˘¯á˜. η› Ì¿ÏÈÛÙ· ö¯Ô˘Ó öÚıÂÈ Û¤ â·Ê‹ ̤ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. Ù¿ ïÔÖ· ÂrÓ·È àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‰·›ÌÔÓ˜ – ¬Ù·Ó ‚¤‚·È· ì ú‰È· ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È Ì›· ÛÙË̤ÓË à¿ÙË.76. 30. Irvine. ÛÂÏ. .30 ^Y¿Ú¯ÂÈ. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ·éÙfi ö¯ÂÈ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙfi Ó¿ ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Î¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜» âÌÂÈÚ›·˜ Ùfi ïÔÖÔ ÙÒÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ó˜ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ Ï¿ÓË. Ôî Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÚÈÎáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ Î·› âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ Âr¯·Ó οÔÈ· ̤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ªÂÚÈÎÔ› ÂåÏÈÎÚÈÓÂÖ˜ ÛÙ‹Ó ›ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ö¯Ô˘Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ àÔχو˜ ¬ÙÈ Ùfi ºˆÙÂÈÓfi ò√Ó ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·Ó›˜ ôÏÏÔ˜ âÎÙfi˜ àfi ÙfiÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi η›. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ âÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ùfi àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ≤Ó·˜ àÚÈıÌfi˜ âÚ¢ÓËÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ âӉȷʤÚÔÓÙ·È â›Û˘. ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi àÏ‹ıÂÈ·˜ Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. √î ∂é·ÁÁÂÏÈÎÔ› ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ëÓfi˜ Û¯ÂÙÈÎÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: «£ÂˆÚÔÜÌ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ïÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Î·› ôÁÓˆÛÙÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Û¤ ¬ÏË ·éÙ‹Ó Ù‹Ó Ï¿ÓË Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ò∂¯Ô˘ÌÂ Ù‹Ó ·úÛıËÛË ¬ÙÈ àÎfiÌ· η› ÌÈ¿ àfiÚÈÛÙË ›ÛÙË ÛÙ›˜ àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ö¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹ µ›‚ÏÔ. Is There Life After DeathØ Harvest House Publishers. ¢˘ÛÙ˘¯á˜. Calif. John Weldon and Zola Levitt.

Âå ‰˘Ó·ÙfiÓ. ÛÂÏ. ö. ¬ÏÔ Î·› Èfi à‰ÈfiÚ·ÙÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ÂÈÚ·ÛÌÔ›. Âå‰Èο ÛÙÔ‡˜ öÛ¯·ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ˙ÔÜÌÂ. Ô‡ Âr¯·Ó η› Ôî ‰˘fi «âÎÙÂÓÂÖ˜ η› ÚÔÛˆÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ̤ ̤ÓÙÈÔ˘Ì» ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ïÌÔÈfiÙËÙ· àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ çٷۛ˜ Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ η› ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÛ¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌfi. η› Ì›· «ïÏÔÊ¿ÓÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿» àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ ‰˘fi ·éÙ¿ Âú‰Ë âÌÂÈÚÈáÓ: «àÓÙ› Ó¿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó¿ ˙ÂÖ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ̤ Ùfi Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÚfiÔ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ¬ˆ˜ ı¿ ‰ÔÜÌ ·Ú·Î¿Ùˆ. 32. . Âå ‰˘Ó·ÙfiÓ.» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 24:24).31 ª¿ÏÈÛÙ·. ï ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙfi Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Ó¿ ÂrÓ·È âÓÙÂÏᘠ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ àfi Ùfi Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔÜØ Î·› ¿ÏÈ ¬Ìˆ˜. «MÂÁ¿Ï· ı·‡Ì·Ù· ηd Ù¤Ú·Ù·.200. Osis & Haraldsson. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. óÛÙfiÛÔ. àÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù›˜ àÏËıÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ „˘¯É˜ Ì·˙› ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÌÔÚÂÖ ùÓÙˆ˜ Ó¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ Ï¿Ó˜.. ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ õ‰Ë ‚ϤÔ˘Ì ӿ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È ¬ÏÔ Î·› Èfi ηÈÓÔ‡ÚÈÔÈ. à. àÎfiÌ· η› Ôî Èfi ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔÈ «ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜ ÛÙ‹ µ›‚ÏÔ» àÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È. ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¬Ô˘ Ôî ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ Ï¿Ó˜ η› ÚÔÙÚÔ¤˜ ÂrÓ·È ù¯È ÌfiÓÔ Èı·Ó¤˜ àÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· àÓ·ÌÂÓfiÌÂÓ˜. ∞éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ ôÓıÚˆÔÈ ÂrÓ·È «àÓÔȯÙÔ›» ÛÙ‹Ó àÔ‰Ô¯‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ. √î ¢Ú˜ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ.\∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ àÁÁ¤ÏˆÓ η› ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ 79 ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ηd ÙÔf˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜. ï ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ Á˘Ú›˙ÂÈ àfi Ùfi ı¿Ó·ÙÔ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó¿ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ì¤ ¿ıÔ˜ Û¤ ≤Ó· ÚÈ˙Èο Ó¤Ô ÙÚfiÔ ≈·Ú͢ η› ‚›ˆÛ˘ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·› ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ». ηd 31. œÛÙ Ï·ÓÉÛ·È. àÎfiÌ· η› «ÛËÌÂÖ· ÌÂÁ¿Ï· ηd Ù¤Ú·Ù·. œÛÙ Óa Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó.

àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ù›˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. àÏÏ¿ ̤ Ù‹Ó àfiÚ·ÙË «·ÚÔ˘Û›·» ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. °È¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ì âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤ ≤Ó· ôÏÏÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓfi Ùfi ïÔÖÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÂrÓ·È úÛˆ˜. ì ÎÚ›ÛË Ì·˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ıÒ˜ η› ôÏÏ· «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÍ·ÚÙËıÂÖ àfi Ùfi ‰fiÁÌ· Ùfi ïÔÖÔ àӷ·ÙÂÈ àfi Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ·éÙfi Ô‡ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à’ ¬Ï· Ù¿ ÛËÌÂÚÈÓ¿ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» Ê·ÈÓfiÌÂÓ·: Ù‹ ı¤·ÛË ÙÔÜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘».80 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÔf˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 24:24). ªÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ «¤ı·Ó·Ó» η› â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ – Û˘Ó‹ıˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ÂrÓ·È õ Á›ÓÔÓÙ·È Ôî Èfi «ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ» – Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» Ô‡ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ù¯È ̤ ôÁÁÂÏÔ. àÏÏ¿ àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Ê˘ÛÈο. £˘Ì›˙Ô˘Ó Ôχ ‰·›ÌÔÓ˜ Ôî ïÔÖÔÈ ÚÔÛÔÈÔÜÓÙ·È ÙÔ˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› àÔÛÎÔÔÜÓ ÛÙ‹Ó ·Ú·Ï¿ÓËÛË ù¯È ÌfiÓÔ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ. ÏÔÈfiÓ. ÂúÙ êÏᘠñÔÓÔÂÖÙ·È õ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È àfi Ù¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ Ùfi ÚfiÛˆÔ ·éÙfi ı¿ ‰ÈËÁËıÂÖ àÚÁfiÙÂÚ· Ù‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ âÌÂÈÚ›· ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ àÓ·Ó‹„ÂÈ. £¿ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ùfi ı¤Ì· Ùɘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ùɘ ÎÚ›Û˘ Ì·˜ ÁÈ¿ Ù¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· àÊÔÜ ÚáÙ· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó âͤٷÛË ÙáÓ ú‰ÈˆÓ ÙáÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. âÎ ÚÒÙ˘ ù„ˆ˜. . ÙÂÏÈο. ÂúÙ ·éÙfi ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È àfi οÔÈÔ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ùÓ» Ô‡ ‚ϤÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Ó¿ ÂúÌ·ÛÙ âÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÈÛÙÔÈ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ¿ «ÊˆÙÂÈÓ¿ ùÓÙ·» Ô‡ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó¿ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Ù›˜ ïÔÖ˜. ^øÛÙfiÛÔ.32 \√Ê›ÏÔ˘ÌÂ. ·éÙáÓ.

ÛÂÏ. Raymond A. ͯˆÚÈÛÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.1 ™Ùfi Reflections on Life after Life.. Moody Jr.16. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÙ›ÚÈ·. 15. Raymond A. ™Ùfi ú‰ÈÔ.. 3. A BantamMockingbird Book. η› ÂÚȤÁÚ·„ Ò˜ «¤Ú· Ì·ÎÚÈ¿. √ ^ 1. àÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ∞éÙ‹ ì fiÏË Âr¯Â ÎÙ›ÚÈ·. Dr. Ì›· Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠۤ ≤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ «ùÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜». Life After Life. ªÔ‡ÓÙ˘ ·Ú·ÙËÚÂÖ ÛÙfi Life After Life ¬ÙÈ Ù¿ ôÙÔÌ· àfi Ù¿ ïÔÖ· ÉÚÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰¤ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ ö¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ Ù›ÔÙ ۯÂÙÈÎfi ̤ «Ù›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ôͷۛ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹».81 ∫∂º∞§∞π√ ∆∂™™∂P∞ ^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ¬Ú·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ¢Ú. Âr‰· Ì›· fiÏË. Reflections on Life After Life. Atlanta 1975. Moody Jr.4. ∫¿ÔÈÔ˜ ôÓ‰Ú·˜ ‚Ú¤ıËΠۤ «Ì›· âÍÔ¯‹ ¬Ô˘ ñ‹Ú¯·Ó Ú˘¿ÎÈ·.. ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ Ôî ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô‡ ÉÚ Ú¿ÁÌ·ÙÈ àÔηχÙÔ˘Ó Ù‹Ó ÂéÚ›· ≈·ÚÍË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ àÊÔÚÔÜÓ Î¿ÔÈ· «ôÏÏ· ‚·Û›ÏÂÈ· ≈·Ú͢ Ô‡ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó¿ àÔηÏÂÛÙÔÜÓ “ÔéÚ¿ÓÈ·”»2. . ÁÚ·Û›‰È. η› Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰˘ÛÈÛÙÔÜÓ ÛÙ‹ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ôÔ„Ë ÁÈ¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·› ÛÙfi ¬ÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ «âÈ‚Ú¿‚¢ÛË-ÙÈ̈ڛ· ÛÙ‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹». ‰¤ÓÙÚ· η› ‚Ô˘Ó¿»3Ø â›Û˘. o∏Ù·Ó Ï·ÌÂÚ¿. 70 (95).. ÛÂÏ. Mockingbird Books. 2.17. Dr.

ÛÂÏ. 5.ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Ôî Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜. Ù›˜ ïÔÖ˜ ıˆÚÔÜÓ ó˜ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ Ï¿Ó˜..4 ™Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.17. ì ïÔ›· ö¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ≤Ó· ‚È‚Ï›Ô ¬Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó 28ÏÂÙË «â͈ۈ̷ÙÈ΋» Ù˘ âÌÂÈÚ›· âÓá qÙ·Ó «ÎÏÈÓÈο ÓÂÎÚ‹». ^∏ ª¿ÏÙ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÌÔ˘ ‚Ú¤ıËη à̤ۈ˜ Ó¿ àÓ‚·›Óˆ ≤Ó·Ó ùÌÔÚÊÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÏfiÊÔ. «√î ôÈÛÙÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó âÌÂÈڛ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û¤ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‰È‰·Ûηϛ˜.ÓÔÌ›˙ˆ ¬ÙÈ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ Ù‹Ó ÂÖ Î·Ó›˜ Ì›· fiÏË ÊˆÙfi˜». .. Irvine. âÎÂÖÓ˜ Ô‡ ÛÙ‹ µ›‚ÏÔ àÔ‰›‰ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙfi ™·Ù·Ó¿Ø Ôî ÈÛÙÔ› ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‰ÔÁÌ·ÙÈÎᘠçÚı¤˜ âÌÂÈڛ˜. Ôî ïÔÖ˜ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó àfi Ù‹ °Ú·Ê‹». Ca. 1977. ™˘Óԉ¢fiÙ·Ó àfi Ì›· ôÏÏË ÊÈÁÔ‡Ú· Ô‡ ‚¿‰È˙ ‰›Ï· Ù˘. ‚¿‰È˙· ¿Óˆ Û¤ ÁÚ·Û›‰È. Zola Levitt and John Weldon. ÛÂÏ. ^ÀÉÚ¯·Ó ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿. ¬ˆ˜ àÔηχÙÔ˘Ó ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ñfiÏÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›·. Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·. «Ì›· „ËÏ‹ 4.5 \πÛ¯‡ÂÈ ùÓÙˆ˜ ·éÙfi õ ñ¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÁÁ‡ÙËÙ· ÌÂٷ͇ âÌÂÈÚÈáÓ ÈÛÙáÓ Î·› à›ÛÙˆÓ à’ ¬.. Harvest House Publishers..116. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ·éÙ‹ ÂrÓ·È Ì›· ÌÄÏÏÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË âÌÂÈÚ›·. Âr¯Â Ù‹Ó Èfi ˙ˆÓÙ·Ó‹ àfi¯ÚˆÛË Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ô‡ Âr¯· ‰ÂÖ ÔÙ¤». ^∏ âÌÂÈÚ›· Ô‡ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ó˜ ·éıÂÓÙÈο «XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋» ÂrÓ·È ·éÙ‹ Ùɘ ª¤Ù˘ ª¿ÏÙ˜.82 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ √î ôÓıÚˆÔÈ âÎÂÖ qÙ·Ó ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. Is There Life After Death?. √î ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô‡ àӷʤڷÌ ÛÙfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¬Ù·Ó Ôî ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÂåÎfiÓ˜ ÂrÓ·È Î·ı·Ú¿ µÈ‚ÏÈΤ˜ – ÁÈ¿ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ âÌÂÈÚ›· ì ïÔ›· Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Êᘠàfi Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙáÓ ôÏÏˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ.

84-89. ≈ÛÙÂÚ· Ôî ‡Ï˜ öÎÏÂÈÛ·Ó.. Chosen Books. Waco. £‡ÌÈ˙ ·Ï¿ÙÈ.. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Ó¿ àÓ·Ù¤ÏÏÂÈ ¿Óˆ àfi Ùfi ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì¤ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ÙÔÖ¯ÔØ ï ≥ÏÈÔ˜ ·éÙfi˜ Û‡ÓÙÔÌ· Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̤ ÙfiÓ õÏÈÔ Ô‡ àÓ¤ÙÂÏÏ ¿Óˆ àfi Ù‹Ó fiÏË ∆¤Ú òøÙ. «Ì¤Û· Âr‰· οÙÈ Û¿Ó ‰ÚfiÌÔ Ô‡ Âr¯Â ¯Ú˘Ûfi ¯ÚáÌ· ̤ ≤Ó· â›ÛÙڈ̷ àfi Á˘·Ï› õ ÓÂÚfi. êÚÌÔÓÈΤ˜. àÏÏ¿ ‰¤Ó Âr¯Â ‡ÚÁÔ˘˜.» ≠√Ù·Ó Ù‹Ó Î¿ÏÂÛ·Ó Ó¿ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù‹Ó ‡ÏË. °‡Úˆ ÛÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÙÚ· ≈„Ô˜. . ∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙·Ì Úfi˜ ·éÙfi.6 ∂rÓ·È ôÚ·Á ·éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙfi Âr‰Ô˜ Ù˘ àfi Ù›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ àÓ¿ÏÔÁ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ 6.. η› â¤ÛÙÚ„ ÛÙfi ÏfiÊÔ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ ÎÔÈÓᘠàÓ·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠó˜ ı·ÜÌ·. Betty Malz. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó¿ Ùfi ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. ^√ ôÁÁÂÏÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÌÚÔÛÙ¿ η› ö‚·ÏÂ Ù‹Ó ·Ï¿ÌË ÙÔÜ ¯ÂÚÈÔÜ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û¤ Ì›· ‡ÏË Ô‡ ‰¤Ó Âr¯· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.. Texas 1977. ∫·ıÒ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì ̷˙› ‰¤Ó ö‚ÏÂ· Î·Ó¤Ó·Ó ≥ÏÈÔ – ñÉگ ¬Ìˆ˜ ·ÓÙÔÜ Êá˜. ôÓıÈ˙·Ó Ôχ¯ÚˆÌ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. Ô‡ ı‡ÌÈ˙ ôÓ‰Ú· η› ÊÔÚÔÜÛ ̷ÎÚ‡ ¯ÈÙÒÓ·. ÛÂÏ. ı˘Ì‹ıËΠÙfiÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Ô‡ ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ÁÈ¿ âΛÓË. •·ÊÓÈο õÍÂÚ· ¬ÙÈ Ùfi ÊᘠqÙ·Ó ï \πËÛÔܘ. Û¤ àfiÛÙ·ÛË. ¢¤Ó Âr‰· οÔÈ· ÊÈÁÔ‡Ú·. \∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜. \∞Ó·ÚˆÙ‹ıËη ôÓ qÙ·Ó ôÁÁÂÏÔ˜. ì ‡ÏË qÙ·Ó ≤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ ʇÏÏÔ àfi Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ. η› Í·ÊÓÈο àÓÙÈÎÚ›Û·Ì ≤Ó· ñ¤ÚÔ¯Ô àÛË̤ÓÈÔ ÔåÎÔ‰fiÌËÌ·. ^À‹Ú¯·Ó â›Û˘ ı¿ÌÓÔÈ Î·› ‰¤ÓÙÚ·.. o∏Ù·Ó ÌÂψ‰ÈΤ˜. My Glimpse of Eternity. η› ö„·ÏÏ·Ó âÓ ¯ÔÚˇáØ ôÎÔ˘Û· Ù‹ ϤÍË «\πËÛÔܘ». ∆fi ΛÙÚÈÓÔ ÊᘠÔ‡ âÎÂÌfiÙ·Ó qÙ·Ó âÎÙ˘ÊψÙÈÎfi.^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ùÚ·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» 83 ÊÈÁÔ‡Ú·. ÛÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ ¬Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„ ÛÙfi ÛáÌ· Ù˘. ¬Ìˆ˜ Âr¯· ·úÛıËÛË Ùɘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ëÓfi˜ ¶ÚÔÛÒÔ˘..» ≠√Ù·Ó ôÓÔÈÍÂ. ôÎÔ˘Û· ʈӤ˜.

η› ì ›ÛÙË Ù˘ âÓ‰˘Ó·ÌÒıËΠàfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›·. η› Ùfi Ù› ñÊ›ÛÙ·Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ó¿ ηٷϋÍÂÈ âÎÂÖ – ·éÙ¿ ı¿ Ù¿ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì àÚÁfiÙÂÚ· – ·éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· ‰¤ ÌĘ Ê·›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ àfi Ù›˜ «ÎÔÛÌÈΤ˜» ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ö¯Ô˘Ì àӷʤÚÂÈ Î·› Ô‡ ÙfiÛÔ Û˘˙ËÙÈÔÜÓÙ·È ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜. ì ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ \πËÛÔÜ – ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯÂÖ· ̤ Ù›˜ «ÎÔÛÌÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜: Ù¿ ·åÛı‹Ì·Ù· àÓ·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ η› Á·Ï‹Ó˘ Ù¿ ïÔÖ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ó˜ âÓÙÂÏᘠàÓÙ›ıÂÙ· ̤ ·éÙ¿ Ô‡ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÛ â› ÌÉÓ˜ ì âÒ‰˘ÓË àÛı¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ï ïÔÖÔ˜ ÎÂÖÙ·È ›Ûˆ àfi οÔÈÔ Âr‰Ô˜ «Û˘ÓfiÚÔ˘»Ø η› ÂrÓ·È. ^√ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È. ªÔ‡ÓÙ˘. ì ÚfiÛ‚·ÛË Û¤ οÔÈÔ Âr‰Ô˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. Ù¤ÏÔ˜. ¶á˜ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ù˘. Ï›ÁÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ùfi ¬ÙÈ ö‚ÏÂ ÙfiÓ ≥ÏÈÔ ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ó¿ àÓ·Ù¤ÏÏÂÈ ¿Óˆ àfi ÙÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ̤ ÙÔ‡˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ÙfiÛÔ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ ¬ÛÔ ÂrÓ·È Ôî ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ Ô‡ àӷʤڷÌ Èfi ¿Óˆ. ì Û‡ÓÙÔÌË âͤٷÛË ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ı¿ ÌĘ ‰ÒÛÂÈ Ì›· Èfi Û·Ê‹ ÂåÎfiÓ· ÁÈ¿ Ùfi Ù› Ú¿Á- . ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ¬ÙÈ ì η ª¿ÏÙ˜ ÂrÓ·È ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙÈÛÛ· ÛÙfi ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·. â¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·éÙfi qÙ·Ó ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. Ê˘ÛÈο. Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» Ùfi ïÔÖÔ Î·› ôÏÏÔÈ ôÓıÚˆÔÈ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó Ì¤ ÙfiÓ «\πËÛÔÜ». \∂ÎÙfi˜ àfi Ù‹ «XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋» àfi¯ÚˆÛË Ô‡ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi Ó¿ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË âÌÂÈÚ›· Ì›· ÈÛÙ‹ ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙÈÛÛ· – ï ôÁÁÂÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ùÓÙˆ˜ ÁÈ¿ ≤Ó· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ¬Ú·Ì· ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. \∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi ïÔÈ·‰‹ÔÙ ÁÓÒÛË Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ¿ Ùfi á˜ ì „˘¯‹ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.84 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ àӷʤÚÂÈ ï ¢Ú. ï ≈ÌÓÔ˜. ™¤ ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ôÏÏ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›· àӷʤÚÂÙ·È ≤Ó·˜ àÚÈıÌfi˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ.

ÛÂÏ. 228-231. η› âÈϤÔÓ ö‰ˆÛ ̛· Ó¤· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙË˜Ø ¬Ìˆ˜ ì ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ÛÙ‹ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ à’ ¬. àÊÔÜ Âr¯Â «Âı¿ÓÂÈ» ÁÈ¿ ‰Âη¤ÓÙ ÏÂÙ¿.. N.J. Ôî ïÔÖÔÈ ÂúÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂúÙ Âr¯·Ó ıˆÚËıÂÖ ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚÔ›. . ö. ·éÙfi˜ ï ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ qÙ·Ó Ôχ Èfi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ¿ ̤ӷ à’ ¬. Old Tappan. à. Voices from the Edge of Eternity. ¶¿Óˆ ÛÙ¿ ‰¤ÓÙÚ· ñÉÚ¯·Ó Â鈉ȷÛÙ¿ ôÓıË Ì·˙› ̤ œÚÈÌÔ˘˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. ≠∂Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô‡ ö¯ÂÈ âΉÔıÂÖ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ àfi «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ àÓıÚÒˆÓ.» «∞éÙfi Ô‡ Âr‰· âÎÂÖ öηÓ οı Á‹ÈÓË ¯·Ú¿ Ó¿ è¯ÚÈÄ àfi àÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·. âÏ¢ıÂÚÒıËΠàfi Ùfi ÛáÌ· Ù˘ η› öÊÙ·Û ۤ ≤Ó·Ó ÙfiÔ Ì¤ Ï·ÌÚfi ÊᘠÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ àfi ≤Ó· «âÔ˘Ú¿ÓÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ^∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÔıÔÜÛ ӿ Á›ÓÂÈ ≤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·éÙɘ Ùɘ çÌÔÚÊÈĘ. 7. 1963. John Myers. ÛÙ·‰È·Î¿ ôÚ¯ÈÛ· Ó¿ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È Ù‹Ó ≈·ÚÍË Ì›·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜Ø Ì›·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜ Ô‡ âͤÂÌ ¯·Ú¿. «Ù‹Ó ñfiÏÔÈË âΛÓË Ì¤Ú·. àÓ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË àfi Ùfi Guideposts Magazine.ÙÈ ÛÙ‹Ó ôÏÏË.» ∫·ÙfiÈÓ ì Á˘Ó·›Î· ·éÙ‹ â¤ÛÙÚ„ ÛÙfi ÛáÌ· Ù˘. 1973. ∫·ıÒ˜ ηıfiÌÔ˘Ó âÎÂÖ ÚÔ˘ÊÒÓÙ·˜ Ù‹Ó çÌÔÚÊÈ¿.. §·¯Ù·ÚÔÜÛ· Ó¿ ëÓˆıá ̤ Ùfi ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÏÉıÔ˜ ÙáÓ ·È‰ÈáÓ Ô‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÛ·Ó Î·› ¯ÔÚÔˉÔÜÛ·Ó ÛÙfiÓ ÎÉÔ Ì¤ Ù›˜ ÌËÏȤ˜.^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ùÚ·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» 85 Ì·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.8 ^H âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÌfiÏȘ àӷʤڷÌ ÚÔοÏÂÛ ÛÙ‹ Á˘Ó·›Î· Ì›· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο «ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋» ¯·Ú¿ âÊ¿ÌÈÏÏË Ì¤ ·éÙ‹Ó Ùɘ η˜ ª¿ÏÙ˜.7 ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ì âÌÂÈÚ›· Ì›·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ì ïÔ›· «¤ı·Ó». ηıÒ˜ η› Ù‹Ó ëfiÌÂÓË. ΢ڛˆ˜ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙáÓ. êÚÌÔÓ›· η› ÂéÛÏ·¯Ó›·. Spire Books. 8.ÙÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ Âr¯· Á˘Ú›ÛÂÈ».

¯ÙÈṲ̂ÓË àfi Êá˜. Ù¿ Û›ÙÈ·. .. ÙfiÛÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·› àfiÏ˘Ù· ηıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋. Âr‰Â ηÙfiÈÓ ÙÚ›· ïÚ¿Ì·Ù·. Ô‡ õıÂÏ· Ó¿ ¯·ıá ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙfi ı·ÜÌ· Ù˘».86 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ª›· öÓÙÔÓË «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» âÌÂÈÚ›· Âr¯Â ≤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ àfi Ù‹Ó ÔÏÈÙ›· µÈÚÙ˙›ÓÈ· ÙáÓ ^∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÂÈáÓ. Waco. º·ÈÓfiÙ·Ó ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ È¿ ÛÙ‹ ÁÉ. àÏÏ¿ ·ÚÔ˘Û›·˙ η› ÔÏϤ˜ Á‹ÈÓ˜ ÂåÎfiÓ˜. ¬ˆ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ η› âÍÔ¯¤˜. ‰¤Ó Âú¯·Ì ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì¤ ·éÙ‹Ó.. η› Ì›· âÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË àfi‰ÔÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ̤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ‚È‚Ï›Ô˘9. ∆˙ÒÚÙ˙ ƒ›ÙÛÈ. âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. η› ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ¬ÙÈ qÙ·Ó «ÓÂÎÚfi˜». Chosen Books. o∏Ù·Ó ≤Ó· ¬Ú·Ì· Ô‡ ÎÚ¿ÙËÛ ÌfiÓÔ ÁÈ¿ 9. ¿ÏÈ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘.. \∞ÊÔÜ Âr‰Â Û¤ àÛÙÚ·È·›· àÓ·‰ÚÔÌ‹ Ù¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ^√ Ó·Úfi˜ T˙ÒÚÙ˙ ƒ›ÙÛÈ àÊËÁÂÖÙ·È ¬ÙÈ ÌÂÙ¿ àfi Ì›· Ì·ÎÚ¿ àÚÔÛ‰fiÎËÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٿ Ù‹Ó ïÔ›· ¯ˆÚ›ÛıËΠàfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. Ôî ÙÔÖ¯ÔÈ. Ùfi ïÔÖÔ Âr¯Â âÈۋ̈˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÂÖ «ÓÂÎÚfi». George C. ≤Ó· ÊᘠÔ‡ ï ƒ›ÙÛÈ ·åÛı¿ÓıËΠÒ˜ qÙ·Ó ï ÃÚÈÛÙfi˜. ∆¿ ‰˘fi ÚáÙ· Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi «≤Ó·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô‡ ηÙÂÏ¿Ì‚·Ó ÙfiÓ ú‰ÈÔ ¯áÚÔ ¬ˆ˜ ì ÁÉ». âÓá à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ≤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ÊᘠÏËÌ̇ÚÈÛ Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. Return From Tomorrow. àÏÏ¿ à¤Ú·ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘. ª›· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙfi Guideposts Magazine Ùfi 1963. ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. Texas 1978. â¤ÛÙÚ„ ÛÙfi ÌÈÎÚfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¬Ô˘ ÎÂÈÙfiÙ·Ó Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ∫·› âΛ. η› ÚˆÙ‹ıËÎÂ: «∆› öηÓ˜ ̤ Ùfi ¯ÚfiÓÔ Ô‡ ÛÔÜ ‰fiıËΠ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. «Ì›· ·ÚÔ˘Û›· ÙfiÛÔ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋. «∆fiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ ÙÚ›ÙÔ˘ ïÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙfiÓ Âr‰· ÌfiÓÔ Ê¢Á·Ï¤·. Ôî ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ öÌÔÈ·˙·Ó Ó¿ âÎ¤ÌÔ˘Ó Êá˜. ï ¢Ú. Ritchie. Jr. ôÓ Î·Ó›˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ùfi ‰È·ÓÔËıÂÖ. Âr‰· Ì›· fiÏË – àÏÏ¿ Ì›· fiÏË. âÓá àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔÜÓÙ·Ó ùÓÙ· ÙfiÛÔ âÎÙ˘ÊψÙÈο Ï·ÌÚ¿ ¬ˆ˜ \∂ÎÂÖÓÔ˜ Ô‡ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÌÔ˘.». ‚È‚ÏÈÔıÉΘ.

^√ ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˘ ¿ÛÙÔÚ·˜ ¡fiÚÌ·Ó µ›ÓÛÂÓÙ ¶‹Ï ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ̤ Ùfi ëÍɘ Û¯fiÏÈÔ: «¶·Ú·›ÛıËÛË. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1953. ï ƒ›ÙÛÈ ‰¤Ó Âr¯Â ÔÙ¤ ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ ۯÂÙÈÎfi ̤ Ù‹ «ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ» ˙ˆ‹Ø ÌÂÙ¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¬Ìˆ˜. 56-61. öÁÈÓ ≤Ó· Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ùɘ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¬Ú·Ì· – ‰¤Ó ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ù›ÔÙ à’ ·éÙ¿. Êᘠη› Á·Ï‹ÓË. Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È Î¿ı ôÏÏÔ ·Ú¿ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÛÙfi Û‡ÓÔÏÔ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ «àÓ¿Ó˄˘» Ô‡ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·› Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ·. ÛÂÏ.11 ∆fi Voices from the Edge of Eternity ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· àfi ÙÚÂÖ˜ àÓıÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ¿ ïÚ¿Ì·Ù· ÛÙfi ÓÂÎÚÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·› âÌÂÈڛ˜ ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘Ø ·ÚfiÙÈ Î·Ó¤Ó· àfi Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ ¬ÛÔ ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ Èfi ÚfiÛÊ·Ù˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ôÊıÔÓ˜ àԉ›ÍÂȘ ¬ÙÈ ì ¬Ú·ÛË ñÂÚÎfiÛÌÈˆÓ ÛÎËÓáÓ Î·› çÙ·ÛÈáÓ àÔÙÂÏÂÖ àÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· ÌÂٷ͇ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ. 256. œÛÙ âÁÒ ï ú‰ÈÔ˜ ‰¤Ó ö¯ˆ ηÌÈ¿ Û¯ÂÙÈ΋ àÌÊÈ‚ÔÏ›·». . àÊÔÜ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ôî ÙÔÖ¯ÔÈ ÙÔÜ ÌÈÎÚÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ öÎÏÂÈÛ·Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘. àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ïÌfiʈӷ àӷʤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ öÓÈˆÛ·Ó çÌÔÚÊÈ¿. Ùfi âÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ÊᘠÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ öÛ‚ËÛÂ. Prentice-Hall.. 11. ùÓÂÈÚÔ. ò∂¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ öÊÙ·Û·Ó ÛÙfi ¯ÂÖÏÔ˜ ÙÔÜ «Î¿ÙÈ» η› öÚÈÍ·Ó ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ¤Ú· à’ ·éÙfi. Norman Vincent Peale.» ¶Ú›Ó àfi Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. The Power of Positive Thinking. ÛÂÏ. ™Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ.10 ^∏ ·Ú·¿Óˆ âÓÙ˘ˆÛȷ΋ âÌÂÈÚ›· Û˘Ó¤‚Ë Ùfi 1943. η› ≤Ó·˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ ≈ÓÔ˜ ̤ ΢ڛ¢ÛÂ.^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ùÚ·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» 87 Ì›· ÛÙÈÁÌ‹. à. ö. Myers. η› ¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ·éÙÔ› Ô‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙfi ÃÚÈÛÙfi η› ÂrÓ·È ÚÔÂ10.

η› ù¯È ó˜ οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi. ‰ËÏ·‰‹ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ً ʇÛË Î·› Ù‹Ó àÍ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ªÂÚÈÎÔ› ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó à›ÛÙ¢Ù˘ çÌÔÚÊÈĘ ΋Ô˘˜ η› ÏÈ‚¿‰È·Ø ôÏÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ‡Ï˜ Ó¿ àÓÔ›ÁÔÓÙ·È ï‰ËÁÒÓÙ·˜ Û¤ Ì›· ùÌÔÚÊË âÍÔ¯‹ õ Ì›· fiÏËØ ÔÏÏÔ› àÎÔÜÓ ñÂÚÎfiÛÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋. ÙfiÙ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ó˜ οÙÈ Ê˘ÛÈÎfi Ô‡ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Û˘Ì‚ÂÖ ÛÙfiÓ Î·ı¤Ó·. àÁÁ¤ÏÔ˘˜. ∂rÓ·È ì ı¤·ÛË ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙfiÛÔ ÎÔÈÓ‹ ÌÂٷ͇ ·éÙáÓ Ô‡.88 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ó Á·Ï‹ÓË Î·› ¯·Ú¿. âÓá ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ó˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. √î ‰˘fi âÚ¢ÓËÙ¤˜ àӷʤÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 75 ÂÚÈÙÒÛÂȘ «ïÚ·Ì¿ÙˆÓ ëÓfi˜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» Ô‡ Ù¿ Âr‰·Ó ôÓıÚˆÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ ¤ı·ÈÓ·Ó. ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∆fi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ¢ÚˆÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ àÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. £¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٛ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Ôî Ì‹ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÔÜÌ â¿Ó ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ àfi ·éÙ¤˜ ÙáÓ Î·ı’ ïÌÔÏÔÁ›·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È óÛÙfiÛÔ âÎÙfi˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ı¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ̤ Ù‹Ó ú‰È· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô‡ âÊ·ÚÌfiÛ·Ì η› ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ «Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏÔ˘˜». ™˘¯Ó¿ οÔȘ ÌÄÏÏÔÓ âÁÎfi- . ‚ϤÔ˘Ó Êá˜. ò∂¯ÔÓÙ·˜ àԉ›ÍÂÈ Ù‹Ó à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ≈·ÚÍË ·éÙáÓ ÙáÓ ïÚ·Ì¿ÙˆÓ. \∂¿Ó η› Ôî Ì‹ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ õ ÌÂÙ¿ Ùfi «ı¿Ó·ÙÔ». âÓá Ôî ôÈÛÙÔÈ ÛÙ‹Ó Èfi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ \∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· Û˘¯Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó ‰·›ÌÔÓ˜ η› ÎfiÏ·ÛË. ηÏԇ̷ÛÙ ÙÒÚ· Ó¿ ı¤ÛÔ˘Ì Ùfi âÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈ¿ ÂrÓ·È ì ʇÛË ÙÔ˘˜.

15.16 ∫¿ÔÈÔ˜ ôÏÏÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ Âr¯Â àÔÂÈÚ·ıÂÖ Ó¿ ·éÙÔÎÙÔÓ‹12. At the Hour of Death. Karl Osis & Erlendur Haraldsson. ÛÂÏ. 16. ÛÂÏ. ¬ÛÔ ÎÈ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ÂrÓ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ õ η› ηıfiÏÔ˘ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ. 13..^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ùÚ·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» 89 ÛÌȘ ÂåÎfiÓ˜ àÓ·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤ Ù¿ ·Ú·¿Óˆ. .. ÛÂÏ.»..13 ∂rÓ·È àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ÛÙ‹ ÌÂϤÙË ÙáÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ Ôî åÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ¬ÛÔ Î·› Ôî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. õ Ùɘ \πӉɘ Ô‡ ÉÁ ÛÙfi ‰ÈÎfi Ù˘ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ¿Óˆ Û¤ Ì›· àÁÂÏ¿‰·12. ̤ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË àfi «àÁ¿Ë Î·› ÂéÙ˘¯›·» η› ö‚ÏÂ ۤ àfiÛÙ·ÛË Ù¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔÜ ª·Ó¯¿Ù·Ó η› ≤Ó· ÏÔ‡Ó· ¿ÚÎ. ‡Ï˜ η› ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿.100-105. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. ÌÂٷʤÚıËΠâÓá ¤ı·ÈÓ ۤ «≤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜. 177. 14. ™Ùfi ‚¿ıÔ˜ ôÎÔ˘Á ÌÔ˘ÛÈ΋ η› οÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.163. Journey to the Other Side. Osis & Haraldsson. ù¯È ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘.15 ª¿ÏÈÛÙ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Ace Books. ÛÂÏ. à. η› âÓá Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û˘¯Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó «àÁÁ¤ÏÔ˘˜» η› ÙfiÓ «\πËÛÔÜ». 179. David Wheeler. 173. Ôî åÓ‰Ô˘˚ÛÙ¤˜ âÍ›ÛÔ˘ Û˘¯Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó åÓ‰Ô˘˚ÛÙÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ η› ıÂÔ‡˜. àıÂ˚ÛÙ‹˜ η› ñÏÈÛÙ‹˜. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËΠÔ‡ qÙ·Ó àÓ¿ÁÎË Ó¿ àÊ‹ÛÂÈ ·éÙfi Ùfi ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜.14 \∞ÎfiÌ· Èfi àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ àÊÔÛ›ˆÛË õ ì Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û¤ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ Ì‹Ó ö¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχو˜ â›‰Ú·ÛË ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó îηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó ñÂÚÎfiÛÌÈ· ïÚ¿Ì·Ù·Ø «‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ àÛıÂÓÂÖ˜ ‚ϤÔ˘Ó Î‹Ô˘˜. ≤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔÜ \πÓ‰ÈÎÔÜ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔÜ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. Avon Books. ¬ˆ˜ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ùɘ \∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ Ô‡ ÉÁ ̤ Ù·Í› Û¤ ≤Ó·Ó ùÌÔÚÊÔ ÎÉÔ. ÛÂÏ. ≠√Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ¬ÙÈ ˙ÔÜÛ àÎfiÌ·. ö. ™Ùfi ú‰ÈÔ. õ ÙÔÜ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘ Ô‡ ‚Ú¤ıËΠ̤۷ Û¤ ≤Ó· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÏÈ‚¿‰È.

.18 ∂rÓ·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂúÌ·ÛÙ âÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ¬Ù·Ó ëÚÌËÓ‡ԢÌ ٿ «ïÚ¿Ì·Ù· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ õ Ôî «ÓÂÎÚÔ›». η› ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. ÙfiÛÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì¤ ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ η› Ô˘Ï¿ÎÈ· Ô‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÓ ÛÙ›˜ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙÔ˘˜». Ó¿ ÚÔ‚ÔÜÌ ۤ Ì›· 17. 182.17 √î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È àfi ·åÛı‹Ì·Ù· ¯·ÚĘ. ‰¤Ó ÂrÓ·È ÔûÙ ÛÙfi âÏ¿¯ÈÛÙÔ «ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋» η› ‰¤ ÌĘ ϤÂÈ Ù›ÔÙ· àÔχو˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂúÙ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂúÙ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ öÙÛÈ ¬ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ·éıÂÓÙÈ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Ù‹Ó âÎÙ›ÌËÛË Î·› àÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈ΋ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· η› âÌÂÈÚ›· Á‡Úˆ àfi Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ¬Ù·Ó âÍÂÙ¿˙·Ì ً «Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ ôÏÏÔ˘˜». ÛÙfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi. 18. äÚÂÌ›·˜ η› àԉԯɘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘Ø âÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÂrÓ·È ·éÙÔ› Ô‡ âÈı˘ÌÔÜÓ Ó¿ âÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ‹ Á‹ÈÓË ˙ˆ‹. ∫·› ÙÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi Èfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ùɘ öÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜: ÚáÙÔÓ. ÛÂÏ. ^À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· Û›ÙÈ· Á‡Úˆ ÌÔ˘. ≠√ˆ˜ η› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙfi 2Ô KÂÊ¿Ï·ÈÔ. ò∏‰Ë ¬Ìˆ˜ ö¯Ô˘Ì ً ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.90 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÂÈ Î·› âÓá ¤ı·ÈÓ Âr ٿ àÎfiÏÔ˘ı·: «µÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ÙfiÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ùɘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ η› Ùɘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹. ÛÂÏ. öÙÛÈ Î·› ÙÒÚ· ö¯Ô˘Ì ηıÉÎÔÓ Ó¿ οÓÔ˘Ì ̛· Û·Ê‹ ‰È¿ÎÚÈÛË àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ ÁÓ‹ÛÈ· ñÂÚÎfiÛÌÈ· ïÚ¿Ì·Ù·. 178. àÎfiÌ· ÎÈ ôÓ ÍÂʇÁÂÈ àfi Ù¿ Û˘Ó‹ıË àÓıÚÒÈÓ· ¬ÚÈ·. Ô‡ ÂrÓ·È ‰ˆÚ¿ Ùɘ £Â›·˜ ÿÚÈÙÔ˜ àfi Ù‹Ó êÏᘠη› ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈ΋ âÌÂÈÚ›· ì ïÔ›·. Á·Ï‹Ó˘.

™·Ô‡Ï. ηd âÍ·›ÊÓ˘ ÂÚÈ‹ÛÙÚ·„ÂÓ ·éÙeÓ Êᘠàe ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. ·Ú¿ ÁÈ¿ ïÙȉ‹ÔÙ ôÏÏÔ. √î ‰b ôÓ‰Ú˜ Ôî Û˘Óԉ‡ÔÓÙ˜ ·éÙˇá ÂîÛÙ‹ÎÂÈÛ·Ó âÓÂÔ›.^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ ùÚ·Û˘ ÙÔÜ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» 91 ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ âÎÙ›ÌËÛË Ùɘ «âÌÂÈÚ›·˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ô‡ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ àӷʤÚÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·Ø Ôî ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜. \∏Á¤ÚıË ‰b ï ™·ÜÏÔ˜ àe Ùɘ Áɘ. Ô‡ ì ·éıÂÓÙÈ΋ âÌÂÈÚ›· Ùɘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÚÔηÏÂÖ ÛÙÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜Ø ì âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ¿ Ù‹ ¢·Ì·ÛÎfi àÔÙÂÏÂÖ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·éıÂÓÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜: «âÓ ‰b Ùˇá ÔÚ‡ÂÛı·È âÁ¤ÓÂÙÔ ·éÙeÓ âÁÁ›˙ÂÈÓ ÙFÉ ¢·Ì·ÛΡá. úÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· η› ¬Ï˜. ÙfiÛÔ Á‹ÈÓ· ÛÙ›˜ ÂåÎfiÓ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó. Ô‡ ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ Û˘ÁÎÚÈıÔÜÓ ÛÔ‚·Ú¿ ̤ Ù¿ àÏËıÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο ïÚ¿Ì·Ù· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ù¿ ïÔÖ· ö¯Ô˘Ó âΉËψıÂÖ Î·Ù¿ Ùfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·› ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. ∫·d qÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÂÖ˜ Ìc ‚ϤˆÓ. Êfi‚Ô £ÂÔÜ Î·› ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. àÎÔ‡ÔÓÙ˜ ÌbÓ Ùɘ ʈÓɘ. ∂rÓ·È ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ·. ÙfiÛÔ ÂéÚfiÛÈÙ·. ö¯Ô˘Ó âÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯÂÖ· ̤ Ù‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ âÌÂÈÚ›· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ∆¿ ïÚ¿Ì·Ù· ·éÙ¿ ‰¤Ó ÚÔηÏÔÜÓ ‚·ı‡Ù·ÙÔ ‰¤Ô˜. ï ‰b ∫‡ÚÈÔ˜ ÂrÂÓ. ∫‡ÚÈÂ. ηd Ï·ÏËı‹ÛÂÙ·› ÛÔÈ Ù› Û ‰ÂÖ ÔÈÂÖÓ. Ùd Ìb ‰ÈÒÎÂȘ. ÙfiÛÔ ÎÔÈÓ¿. àÏÏa àÓ¿ÛÙËıÈ Î·d ÂúÛÂÏı Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ. Ìˉ¤Ó· ‰b ıˆÚÔÜÓÙ˜. Âr ‰¤Ø Ù›˜ Âr. \∞ÎfiÌ· η› Ùfi Èfi «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi» ÛÙÔȯÂÖÔ Ô‡ âÓ˘¿Ú¯ÂÈ Û¤ ÌÂÚÈο àfi ·éÙ¿ – ì ·úÛıËÛË Ùɘ «·ÚÔ˘Û›·˜» ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ – ÌĘ ›ıÂÈ Èfi Ôχ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓˆÚÈÌfiÙËÙ· âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù·. àÓˆÁÌ¤ÓˆÓ ‰b ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ·éÙÔÜ Ô鉤ӷ ö‚ÏÂÂØ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔÜÓÙ˜ ‰b ·éÙeÓ ÂåÛ‹Á·ÁÔÓ Âå˜ ¢·Ì·ÛÎfiÓ. âÁg ÂåÌd \πËÛÔܘ nÓ Ûf ‰ÈÒÎÂȘ. ηd ÂÛgÓ âd ÙcÓ ÁÉÓ õÎÔ˘ÛÂÓ ÊˆÓ‹Ó Ï¤ÁÔ˘Û·Ó ·éÙˇáØ ™·Ô‡Ï. ∆¿ ïÚ¿Ì·Ù· ·éÙ¿ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο àÏÏ¿ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘. ηd ÔéÎ öÊ·ÁÂÓ Ôé‰b öÈÂÓ» (¶Ú¿ÍÂȘ \∞Ô- .

â¿Ó ηٷÓÔËıÔÜÓ çÚı¿. √î ôÓ‰Ú˜. Û¤ ≤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ ˙ˆÉ˜ η› ı·Ó¿ÙÔ˘. ‰bÓ ö‚ÏÂÂ Î·Ó¤Ó·Ø ÁÈ’ ·éÙe ÙeÓ ÎÚ·ÙÔÜÛ·Ó àe Ùe ¯¤ÚÈ Î·d ÙeÓ öÊÂÚ·Ó Âå˜ ÙcÓ ¢·Ì·ÛÎfiÓ. ∫·› ÂrÂ. àÏÏa ۋΈ ηd öÌ· Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Î·d ıa ÛÔÜ ‰ËψıÉ Ù› Ú¤ÂÈ Ó¿ οÓ˘”. ηÙa ÙcÓ ÔÚ›·Ó ÙÔ˘. ∆¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙɘ Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ËÁɘ. . òEÂÛ Âå˜ ÙcÓ ÁÉÓ Î·d ôÎÔ˘Û ʈÓcÓ Óa ÙÔÜ Ï¤ÁË. öÍ·ÊÓ· ôÛÙÚ·„ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Êᘠàe ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. Ôî ïÔÖÔÈ åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ¬ÙÈ ö¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙfiÓ ïÔÖÔ ı¿ âÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ. \∂d ÙÚÂÖ˜ ì̤ڷ˜ ‰bÓ ö‚ÏÂ ηd ‰bÓ öÊ·Á ÔûÙ õÈÂ.”. ™·Ô‡Ï. ^øÛÙfiÛÔ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ Ì‹Ó ·Ú·‰Â¯ıÔÜÌ ¬ÙÈ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È àÛ˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜Ø ÔÏϤ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ñÔÙÈÌËıÔÜÓ ó˜ êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ η› Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· âÎÙfi˜ ÙáÓ ïÚ›ˆÓ Ùɘ Á‹ÈÓ˘ ˙ˆÉ˜. àÏÏ’ iÓ Î·d Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ qÛ·Ó àÓÔÈÎÙ¿. “¶ÔÈe˜ ÂrÛ·È. Ôf ÙeÓ Û˘ÓÒ‰Â˘·Ó. ‰ÈfiÙÈ ôÎÔ˘·Ó ÙcÓ ÊˆÓ‹Ó. âÛÙ¿ıËÎ·Ó ‚Ô˘‚Ô›.» (¶Ú¿ÍÂȘ \AÔÛÙfiÏˆÓ 9: 3-9). η› ηÙfiÈÓ – ¬ˆ˜ οÓÂÈ ï ¢Ú. «\AÏÏ’ âÓá. ∫‡ÚÈÂ. ^√ ™·ÜÏÔ˜ âÛËÎÒıËΠàe Ùe ö‰·ÊÔ˜. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¿ ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÔ˘Ì ً ʇÛË ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÚáÙ· ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ôÓ ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ÁÈ·Ù› ̤ ηٷ‰ÈÒÎÂȘ. ªÔ‡ÓÙ˘ η› ÔÏÏÔ› ôÏÏÔÈ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ı¤Ì· – ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙáÓ Î·› ôÏψÓ. ò∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ùfi âÚÒÙËÌ·: ÔÈfi˜ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜.”. àÏÏa ‰bÓ ö‚ÏÂ·Ó ηӤӷ. 19. “\∂Ág ÂrÌ·È ï \πËÛÔܘ ÙeÓ ïÔÖÔÓ Ûf ηٷ‰ÈÒÎÂȘ. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.92 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙfiÏˆÓ 9:3-9)19. âÏËÛ›·˙ Âå˜ ÙcÓ ¢·Ì·ÛÎfiÓ. “™·Ô‡Ï. ¬ˆ˜ ·éÙ‹ âÓÓÔÂÖÙ·È ÁÂÓÈο. âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚáÙ· à’ ¬Ï· Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈ΋ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›·. \∞ÓÙ›ıÂÙ·. Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ÚÔηÏÔÜÓ Î¿ÙÈ Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù‹Ó «ôÓÂÛË» η› Ù‹ «Á·Ï‹ÓË» ÙáÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎáÓ Î·› ÂÓÙËÎÔÛÙÈ·ÓáÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›· âÎÏËÎÙÈ΋ âȂ‚·›ˆÛË Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ àÏ‹ıÂÈ·˜. ^√ ‰b ∫‡ÚÈÔ˜ ÂrÂ.

∆Ô˘˙ÒÊ.93 ∫∂º∞§∞π√ ¶∂¡∆∂ ^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ùɘ ʇÛ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Ù›˜ àÏÏ·Á¤˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ñ¤ÛÙË ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË. . \∂Ή. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÔÈ¿ qÙ·Ó ì ʇÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ú›Ó Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔ˘. ¬ˆ˜ Ù‹ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ̤ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· η› àÎÚ›‚ÂÈ· ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âԯɘ. πππ. Oî Ù›ÙÏÔÈ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂıÂÖ àfi ÙfiÓ . η› Ù¤ÏÔ˜ Ù›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô‡ ö¯ÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈ¿ âÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ·. ÙfiÌ. ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ı¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. Ùfi ïÔÖÔ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ¶·ÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ™Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙáÓ àÁÁÂÏÈÎáÓ Î·› ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ âÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. à·ÈÙÂÖ Ù‹ ÌÂϤÙË ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘.2 H ^ 1. òπÛˆ˜ ì Èfi Û˘ÓÔÙÈ΋ àÓ¿Ï˘ÛË Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¿Óˆ Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ ı¤Ì·Ù· ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÌÔ ÙáÓ ò∂ÚÁˆÓ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ àfi ÙfiÓ ïÔÖÔ ö¯Ô˘Ì õ‰Ë ·Ú·ı¤ÛÂÈ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ. òEÚÁ·. 1886 2. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ƒfiÔ˘˙. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ.1 √ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ àÊȤڈÛ ≤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔÜ ÙfiÌÔ˘ ·éÙÔÜ ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ àÓÙ›Ï˄˘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ.

4. Eastern Orthodox Books.. η› ‰ÚÔÜÛ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ âχıÂÚ· η› Û¤ ≤Ó· à›ڈ˜ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ·. ^À¿Ú¯ÂÈ. ͤÓÔ Úfi˜ οı àÛı¤ÓÂÈ·. 1974. ͤÓÔ Úfi˜ Ù¿ êÌ·ÚوϿ η› Û·ÚÎÈο ·åÛı‹Ì·Ù· Ù¿ ïÔÖ· Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂÖ ó˜ Ê˘ÛÈο Ó¿ âÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¤ ·éÙfi. Fifty Spiritual Homilies. ∆fi ±ÁÈÔ ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÛ âÌfi‰ÈÔ. ̤ Ù¤ÙÔÈ· ·åÛıËÙ‹ÚÈ· ùÚÁ·Ó·. ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. àÎfiÌ· η› Ó‡̷ٷ. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó öÎÊÚ·ÛË ÙÔÜ êÁ. Mason. ÌÙÊÚ.5 ∆fiÙ Ôî ôÓıÚˆÔÈ 3. Willits. Macarius the Great. 5. ͤÓÔ Úfi˜ Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‰˘ÎÈÓËÛ›· η› ·¯‡ÙËÙ·. Âr¯Â Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ηÙÔÈÎÂÖ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. Homily 6:13. Ca. ÛÙ‹Ó Ù¿ÍË ÙáÓ ïÔ›ˆÓ àÓÉΠó˜ Úfi˜ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘Ø qÙ·Ó îηÓfi˜ Ó¿ öÚ¯ÂÙ·È Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÙÒÚ· ÌfiÓÔÓ Ôî ±ÁÈÔÈ. A. ∆fiÙ ٿ ÛÒÌ·Ù· ·éÙ¿ ı¿ àÊ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ Ù‹Ó ·¯‡ÙËÙ· Ù‹Ó ïÔ›· ÚÔۤϷ‚·Ó ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË Î·› ı¿ Á›ÓÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÛÒÌ·Ù·. óÛÙfiÛÔ. η› Úfi˜ ÙfiÓ ïÔÖÔ ı¿ àÓ¤ÏıÔ˘Ó Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË. Ó¿ ö¯ÂÈ ·éÙ‹Ó Ù‹ ı›· ıˆڛ· η› ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ùfi £Âfi ì ïÔ›· ÂrÓ·È Ê˘ÛÈ΋ ÛÙ¿ ±ÁÈ· Ó‡̷ٷ. J. Homily 4. St. âӉ‰˘Ì¤ÓÔ˜ ̤ ÛáÌ·. η› ÌfiÓÔ Ì¤ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜. \∂Ӊ‰˘Ì¤ÓÔ˜ ̤ ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛáÌ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ÏÂÙfiÙËÙ· àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙfi ÛáÌ· Ô‡ . ÔûÙ η› ‰È·¯ÒÚÈ˙ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘.94 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^∏ àÚ¯È΋ ʇÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ «¶Ú›Ó Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.3 √î ·åÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ qÙ·Ó àÛ˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ Èfi âÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜. Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ qÙ·Ó àı¿Ó·ÙÔ.4 η› ı¿ âΉËÏÒÛÔ˘Ó âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ å‰ÈfiÙËÙ˜ Ôî ïÔÖ˜ ÙÔ‡˜ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ï ôÓıÚˆÔ˜ qÙ·Ó îηÓfi˜ Ó¿ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ù¿ Ó‡̷ٷ.

Herman Monastery Press. µÏ. (™ËÌ.^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ 95 ı¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·› ¿ÏÈ ÛÙ‹Ó Ù¿ÍË ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ı¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ àÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ì ·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ – ·éÙ¤˜ ÂrÓ·È Û˘Ó¤ÂȘ Ùɘ ÙÒÛ˘.^OÌÈÏ›· 45Ë. ∞éÙfi Ùfi ïÔÖÔ ‚ϤÔ˘Ì η› çÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ó˜ ı¿Ó·ÙÔ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó ÔéÛ›· ÌfiÓÔÓ ï ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ·. 1979. ÂrÓ·È Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ìÌáÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·Û‹ ∆Ô˘. ≠∂Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ì àÚÓËÙÈ΋ â›‰Ú·ÛË Ô‡ àÛÎÔÜÓ Û¤ ·éÙfi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ôéۛ˜ àfi ÙfiÓ ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ. â›Û˘ ∆he Sin of Adam.» ^∏ ÙÒÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ «ª¤ Ù‹Ó ÙÒÛË ÙfiÛÔ ì „˘¯‹ ¬ÛÔ Î·› Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ôÏÏ·Í·Ó. \∂Í·ÈÙ›·˜ Ùɘ ÙÒÛ˘ Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂåÛÉÏı ÛÙ‹Ó ú‰È· Ù¿ÍË Ì¤ ·éÙ‹Ó ÛÙ‹Ó ïÔ›· àÓ‹ÎÔ˘Ó Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ÙáÓ ˙ÒˆÓØ ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ïÌÔÈÒıËΠ̤ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ ôÏÔÁˆÓ ˙ÒˆÓ. ^Àfi Ù‹Ó àÎÚÈ‚‹ öÓÓÔÈ· ì ÙÒÛË qÙ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ η› ÁÈ¿ Ùfi ÛáÌ· â›Û˘. Ù‹ ˙ˆ‹ Ùɘ ÂÙˆÎ˘›·˜ ʇÛ˘ ÙÔ˘. ‰¤Ó âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó â·ÚÎᘠÙfiÓ ÍÂÂÛÌfi ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ àfi Ùfi ≈„Ô˜ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙ‹ Û·Ú- Âr¯Â ï ôÓıÚˆÔ˜ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ú›Ó Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔ˘. ≤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜. óÛÙfiÛÔ. ÎÂÊ. η› Û¤ ·éÙfi Ô‡ ı¿ ö¯ÂÈ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË. ÙÂܯԘ ¡Ô 76Ø ‚Ï. St. âÈÌ. ∆fi ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎfi ÛáÌ· ÂrÓ·È Ù‡Ì‚Ô˜ η› Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹. ÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Orthodox Word. ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ÙÔÜ ¡¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘. Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ öΉÔÛ˘) . »ò∞Ó Î·› Ôî âÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÂrÓ·È öÓÙÔÓ˜. âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ η› Ù¿ ‰˘fi – „˘¯‹ η› ÛáÌ· – Âr¯·Ó õ‰Ë ı·Ó·ÙˆıÂÖ âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ ÙÒÛ˘.5. Ô‡ ı¿ ÂrÓ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛáÌ· η› ÓÂÜÌ·. √î à‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜.

Ú¤ÂÈ Ó¿ ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û¤ οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· η› Ùfi ≈„Ô˜ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ηٿÛÙ·Û˘. öÙÛÈ œÛÙ ӿ àÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ηٷÓfiËÛË Ùɘ àÍÈÔıÚ‹ÓËÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. Ù¿ ïÔÖ· ÌĘ ö¯Ô˘Ó ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙ‹Ó ÙÒÛË ÙÔ˘˜. »≠√ÏÔÈ âÌÂÖ˜ Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ñÔ‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙ‹Ó êÌ·ÚÙ›·. ‰¤Ó Ù¿ àÎÔÜÓ. Ôî ۈ̷ÙÈΤ˜ ·åÛı‹ÛÂȘ ÂrÓ·È àӛηÓ˜ Ó¿ öÏıÔ˘Ó Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ. ∆¿ ±ÁÈ· Ó‡̷ٷ àÔʇÁÔ˘Ó Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ÂrÓ·È àÓ¿ÍÈÔ› Ù˘. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÍ·ÁÓ›ÛÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó âÈÌÂÏ‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. «™¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. àÔͤӈÛË ì ïÔ›· ÚÔÉÏı àfi Ù‹Ó ÙÒÛËØ ¬ÙÈ ·éÙfi Ô‡ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi Úfi˜ âÌĘ. ÛÙ‹Ó Ù¿ÍË ÙáÓ ïÔ›ˆÓ àÓ‹ÎÔ˘Ì ó˜ Úfi˜ Ù‹Ó „˘¯‹Ø ¬ÙÈ Ù¿ Ó‡̷ٷ Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ì¤ ÙÔ‡˜ ۈ̷ÙÈÎÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ηٿÛÙ·ÛË êÌ·ÚÙ›·˜ η› ÙÒÛ˘ ÂrÓ·È ‰·›ÌÔÓ˜ η› Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ. Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ Ó¤ÎÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ùɘ àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ àfi Ùfi £Âfi. ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó¿ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó¿ ̤ÓÔ˘Ó à·Ú·Ù‹ÚËÙ·. ‰¤Ó Ù¿ ‚ϤÔ˘Ó. ÙfiÛÔ Ù¿ ú‰È· ¬ÛÔ Î·› Ôî êÏ˘Û›‰Â˜ ̤ Ù›˜ ïÔÖ˜ ÌĘ ÎÚ·ÙÔÜÓ. âÓá Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. Ùfi οÓÔ˘Ó ÁÈ¿ Ó¿ ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù‹Ó Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ â¿Óˆ Ì·˜. Ú¤ÂÈ Ó¿ ηٷϿ‚Ô˘Ì ¬ÙÈ ì ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÂrÓ·È Ì‹ Ê˘ÛÈ΋ Úfi˜ âÌĘ âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ àÔͤӈۋ˜ Ì·˜ àfi ·éÙÔ‡˜. ÂrÓ·È ì ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. ‰¤Ó Ù¿ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È. ̤ ÛÎÔfi Ó¿ ÌĘ ÎÚ·ÙÔÜÓ Èfi ÂûÎÔÏ· Û¤ ·å¯Ì·ÏˆÛ›·. ò∂ÙÛÈ ï à̂χ˜ ¤ÏÂ΢˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ϤÔÓ îηÓfi˜ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ÛÎÔfi ÙÔ˘. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È àÓ¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ η›. ÏfiÁˆ Ùɘ àÎÚ·›·˜ ·¯‡ÙËÙ·˜ η› ÙÚ·¯‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫·› ôÓ Î¿ÔÙ àÔηχÙÔ˘Ó ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜.96 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÎÈ΋. . ÁÈ¿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÏfiÁÔ.

ÏfiÁˆ Ùɘ å‰È·›ÙÂÚ˘ ÚԉȿıÂÛ˘ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ àÓıÚÒˆÓ Ó¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ – ·ÚfiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔϤÁÔ˘Ó Ùfi ̤ÏÏÔÓ. Homily 74. ÁÈ¿ οÔÈÔÓ Âå‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙÔÜ £ÂÔÜ. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË ÊˆÙÂÈÓáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó Èfi ÂûÎÔÏ·. óÛÙfiÛÔ. ‰È¿ÁÔÓÙ·˜ ≤Ó·Ó ±ÁÈÔ ‚›Ô7». . àÎfiÌ· η› Û¤ ˙á·. âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ôÁÁÂÏÔÈ Û¤ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜. ·ÚfiÙÈ â›Û˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó¿ ÙÔ‡˜ ›ÛÔ˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È àÓıÚÒÈÓ˜ „˘¯¤˜ η› ù¯È ‰·›ÌÔÓ˜ – ·éÙfi˜ ï ÙÚfiÔ˜ âÍ·¿ÙËÛ˘ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ÂrÓ·È Ôχ Ùɘ Ìfi‰·˜ ÌÂٷ͇ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ϤÂÈ ï ±Á.^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ 97 «ª›· Ú˘·Ú‹ „˘¯‹». ¬ˆ˜ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ àӷʤÚÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ. «‰¤Ó ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfiÓ êÁÓfi ÎfiÛÌÔ Î·› ‰¤ Û˘Ó·ÓÙÄÙ·È Ì¤ Ù¿ ±ÁÈ· Ó‡̷ٷ»6. ηٿ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜.. ≠√ˆ˜ ϤÂÈ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜: «∞éÙe˜ ÁaÚ ï ™·Ù·ÓĘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Âå˜ ôÁÁÂÏÔÓ ÊˆÙfi˜. Û¤ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.15)8. \∂·Ê‹ ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ «¶·ÚfiÙÈ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜. \πÛ·¿Î ï ™‡ÚÔ˜. ^øÛÙfiÛÔ. ÙÔÜ âÈÌÂÏËÙÉ Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ öΉÔÛ˘).. (™ËÌ. ηd Ôî ‰È¿ÎÔÓÔÈ ·éÙÔÜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ó˜ ‰È¿ÎÔÓÔÈ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 11:14. St. Isaac the Syrian. ·ÚfiÙÈ àÔηχÙÔ˘Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· àÎfiÌ· ÎÈ ôÓ ·éÙ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. √î ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Û¤ ±ÁÈÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ôî ïÔÖÔÈ ö¯Ô˘Ó àÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ùfi £Âfi η› Ì·˙› ÙÔ˘˜. √î ‰·›ÌÔÓ˜ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ̤ Ùfi „¤Ì·Ø âÓ›ÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ì›· Èfi ‚ÔÏÈ΋ âÍ·¿ÙËÛË. 7. ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ηӤӷ ÙÚfiÔ.9 6.

7-9. 10. ö. «^√ ‰b ·Ó¿Á·ıÔ˜ £Âe˜ ηÙÂÛ··Û ‰È’ ·éÙÔf˜ ¯ÈÙáÓ·˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓÔ˘˜.10 √î ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ ¯ÈÙáÓ˜. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. âÔ›ËÛ (∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âfi˜) Ùˇá \∞‰¿Ì ηd ÙFÉ Á˘Ó·ÈΛ ·éÙÔÜ ¯ÈÙáÓ·˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓÔ˘˜ ηd âÓ¤‰˘ÛÂÓ ·éÙÔ‡˜. °È¿ ÙfiÓ Ì‹ öÌÂÈÚÔ ì àÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ àÔÙÂÏÂÖ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÊÔÚ¿. ‰ËÏÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù‹Ó ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ Ú›Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ âÍÔÚ›ÛÂÈ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. 9.15). ≠√ÛÔ ‰È·ÚÎÔÜÓ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ. (°¤ÓÂÛȘ Áã 21). ^∏ ÁÓÒÛË ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ àÔÎÙÄÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο à’ ¬. ÛÂÏ.ÙÈ ñÔı¤ÙÂÈ ï Ì‹ öÌÂÈÚÔ˜ η› àÂÚ›ÛÎÂÙÔ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ï ôÓıÚˆÔ˜ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ Ùfi ÓÔÜ Î·› Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Úfi˜ Ùfi £Âfi ̤ Ì›· ÚÔÛ¢¯‹ ÛÙ‹Ó ïÔ›· ı¿ ∆ÔÜ ˙ËÙÄ Ó¿ ÙfiÓ âÏ‹ÛÂÈ Î·› Ó¿ ÙfiÓ à·ÏÏ¿ÍÂÈ àfi ÙfiÓ ÂÈÚ·ÛÌfi. õ Á›ÓÂÙ·È ·åÙ›· ÁÈ¿ Ù›˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó âÍ‹ÁËÛË ÙáÓ ^∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ11 ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù‹Ó ÙÚ·¯Â›· Û¿Úη Ì·˜ ì ïÔ›· 8. Ó¿ Ì‹Ó ÍÂÎÈÓÔÜÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. Ó¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ó˜ ≤Ó·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·› Ôχ âÈΛӉ˘ÓÔ ÂÈÚ·ÛÌfi. ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó¿ Ì¿ıÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ· ÁÈ ·éÙ¿ η› àfi ·éÙ¿. . ^∏ âÈı˘Ì›· Ó¿ ‰ÂÖ Î·Ó›˜ Ó‡̷ٷ. Ó¿ Ì‹Ó ÙÔ‡˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ÚÔÛÔ¯‹.98 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ »≠∂Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È Ó¿ Ì‹Ó âÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ¿ Î·Ó¤Ó·Ó ÏfiÁÔ Ù¿ Ó‡̷ٷ ¬Ù·Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ ·åÛıËÙ‹ ÌÔÚÊ‹. à. »^√ ıÂfiÓ¢ÛÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ùɘ °¤ÓÂÛ˘ ϤÂÈ ¬ÙÈ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË ÙáÓ ÚˆÙfiÏ·ÛÙˆÓ ï £Âfi˜.. ÂrÓ·È ≤Ó· ÛËÌ¿‰È ñ¤ÚÙ·Ù˘ àÓÔËÛ›·˜ ηıÒ˜ η› Ï‹ÚÔ˘˜ ôÁÓÔÈ·˜ ÙáÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó äıÈ΋ η› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. Ìb ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ηd ÙÔf˜ âÓ¤‰˘ÛÂÓ» (°¤ÓÂÛȘ Áã 21). «¢ÈfiÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ™·Ù·ÓĘ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È Âå˜ ôÁÁÂÏÔÓ ÊˆÙÂÈÓfiÓ… ηd Ôî ñËÚ¤Ù·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÔÓÙ·È Âå˜ ñËÚ¤Ù·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 11:14.

\πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÔÜ. ʤÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ êÌ·ÚوϤ˜ ÛΤ„ÂȘ η› Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·Ø âÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¬Ìˆ˜ ôÓıÚˆÔÈ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó¿ ö¯Ô˘Ó ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ13.. 11-12. ÛÙfi àÓ›ˆÙÔ öÏÂfi˜ ∆Ô˘ ÁÈ¿ âÌĘ. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ëÍɘ: ̤ۈ Ùɘ ·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ö¯Ô˘Ì ηٷÛÙÂÖ àӛηÓÔÈ Ó¿ àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ̤ Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ âÎÂÖÓ· Ù¿ Ó‡̷ٷ ÛÙáÓ ïÔ›ˆÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ö¯Ô˘Ì ¤ÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË. ö.12 ∆¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ âÓÂÚÁÔÜÓ ¿Óˆ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. \∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ôÏϘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô‡ àÔ‚·›ÓÔ˘Ó Úfi˜ ùÊÂÏfi˜ Ì·˜ η› àÔÚÚ¤Ô˘Ó àfi Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ùfi ÛáÌ· Ì·˜. âӉ‰˘Ì¤ÓË Ì¤ ≤Ó· ÛáÌ· Ùfi ïÔÖÔ Ù‹Ó àÔÎÏ›11. ÌÙÊÚ. âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ì àÏÏÔ›ˆÛË ·éÙ‹ Û˘Ó¤‚Ë Î¿Ùˆ àfi Ù‹Ó â›‰Ú·ÛË ÙÔÜ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ. Ôî ïÔÖÔÈ Î·Ù¤ÂÛ·Ó ÛÙ‹ ÁÉ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. . «¢È·Ï¤ÍÂȘ». VIII. ªfiÛ¯· 1892.. òEÚÁ·. 209.. ÛÂÏ. òEΉÔÛȘ \AÎÚÈ‚‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜. η› ÛÙ¿ Ó‡̷ٷ Ù¿ ïÔÖ· η٤ÂÛ·Ó ÛÙ‹ ÁÉ àfi ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiØ Ùfi âÌfi‰ÈÔ ·éÙfi ÂrÓ·È ì ÙÚ·¯Â›· ñÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ àÚ¯È΋ ·åÙ›· Ù˘ qÙ·Ó ì ÙÒÛË. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ. ª¤ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Ôî ΢‚ÂÚÓÉÙ˜ ÛÙ‹ ÁÉ àÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜ àfi Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÏ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ àfi ÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô Ì›·˜ Ê˘Ï·Îɘ. η› Úfi˜ Ùfi ≈„ÈÛÙÔ ùÊÂÏfi˜ Ì·˜. 13. ^∏ ÛÔÊ›· η› ì ηÏÔÛ‡ÓË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ≤Ó· âÌfi‰ÈÔ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ¶. ÛÙ¿ ƒˆÛÈο ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘. » ^∏ „˘¯‹.. ÛÂÏ.^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ 99 ñ¤ÛÙË ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÏÏÔ›ˆÛË Î·Ù¿ Ù‹Ó ÙÒÛËØ ö¯·Û ً ÏÂÙfiÙËÙ¿ Ù˘ η› Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ʇÛË Î·› öÏ·‚ ً ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ·¯‡ÙËÙ·. ÌÙÊÚ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. ¡›ÎÔ˘ ª·ÙÛԇη. 12. 12. öÙÛÈ œÛÙ ӿ Ì‹ ‚Ï¿„Ô˘Ó Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· âÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Ìʈӷ ̤ Ù›˜ âÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ Ì‹ ‰È·Êı›ÚÔ˘Ó ôÏÏÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. \∂Ή. à.

Ùɘ ·Ú·¯ˆÚÂÖÙ·È Î·› ì àÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ çÊı·ÏÌáÓ. àÊÔÜ ÙÒÚ· ì „˘¯‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ àfi Ù‹Ó ·éÙ·¿ÙË Î·› Ù‹Ó ·Ú·Ï¿ÓËÛË. ö¯Ô˘Ó Á˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ Ù¿ ·åÛıËÙ‹ÚÈ· ùÚÁ·Ó·. ÂåÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ¿ÏÈ ÛÙ‹Ó Ù¿ÍË Î·› Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. »∫·Ù¿ ÙfiÓ àÔ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ· ̤ۈ ÙÔÜ ïÚ·ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÛÙ·‰È·Î¿ âÍ·ÛÎÂÖÙ·È Ì¤Ûˆ Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ.100 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂÈ Î·› Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÈ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ôî ïÔÖÔÈ. ∂rÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ÁÈ¿ Ì›· âÈÙ˘¯‹ ÂúÛÔ‰Ô ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È à·Ú·Èًو˜ Ó¿ àÛ΋ÛÔ˘Ì öÁηÈÚ· ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜ ÛÙfi ÓfiÌÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ. η› àÔÎÙÄ Ù‹Ó îηÓfiÙËÙ· Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ùfi ηÏfi àfi Ùfi ηÎfi. ‰ËÏ·‰‹ ̤ۈ Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ àfi Ùfi £Âfi ÁÈ¿ οı ÚfiÛˆÔ ÁÈ¿ Ùfi ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÛÙ‹ ÁÉ. ≤ÓÂη Ùɘ ≤͈˜. ηıÒ˜ η› ¬ÙÈ àÎÚȂᘠÁÈ¿ Ó¿ ïÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÎ·›‰Â˘ÛË ÌĘ ö¯ÂÈ ‰ÔıÂÖ ≤Ó· ïÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.14 ∆fiÙ Ùɘ ·Ú·¯ˆÚÂÖÙ·È ì àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ çÊı·ÏÌáÓ. «\AÏÏ’ ì ÛÙÂÚÂc ÙÚÔÊc ÂrÓ·È ‰Èa ÙÔf˜ óÚ›ÌÔ˘˜. ¶·ÜÏÔ˜: «ÙÂÏ›ˆÓ ‰b âÛÙdÓ ì ÛÙÂÚÂa ÙÚÔÊ‹. âÓá ì ›ڷ η› ì ÁÓÒÛË Ô‡ ö¯ÂÈ àÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù‹Ó âÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó. ∞éÙfi Ùfi ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. η›. ÙáÓ ‰Èa ÙcÓ ≤ÍÈÓ Ùa ·åÛıËÙ‹ÚÈ· ÁÂÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ â¯fiÓÙˆÓ Úe˜ ‰È¿ÎÚÈÛÈÓ Î·ÏÔÜ Ù ηd ηÎÔÜ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 5:14). .» 14. œÛÙ Óa ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ Î·ÏÔÜ Î·d ÙÔÜ Î·ÎÔÜ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 5:14). ≠√ˆ˜ àӷʤÚÂÈ ï à. â¿Ó ·éÙfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ Û˘Ìʈӛ· ̤ ÙÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ï ^OÔÖÔ˜ Ù‹Ó ï‰ËÁÂÖ.

≠√ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ‹Ó ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË: àÂÎ¿Ï˘„ ‰b ï £Âe˜ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ µ·Ï·¿Ì.^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ 101 ∆fi ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂˆÓ «^√ ôÓıÚˆÔ˜ Á›ÓÂÙ·È îηÓfi˜ Ó¿ ‚ϤÂÈ Ó‡̷ٷ ¯¿ÚË Û¤ Ì›· ïÚÈṲ̂ÓË àÏÏÔ›ˆÛË ÙáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ àfi â¯ıÚÔ‡˜. 15. °È¿ ¬ÔÈÔÓ ‚ÈÒÓÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο Ì›· Ù¤ÙÔÈ· àÏÏÔ›ˆÛË ÙáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. (\AÚÈıÌÔ› ΂ã 31). àfi Ì›· ηٿÛÙ·ÛË âÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ Û¤ Ì›· ηٿÛÙ·ÛË ≈ÓÔ˘ η› àÒÏÂÈ·˜ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜.15 \∞ÏÏ¿ η› ï ¶ÚÔÊ‹Ù˘ \∂ÏÈÛ·ÖÔ˜. ¬Ìˆ˜. ·ÚfiÙÈ àÓÂÍ‹ÁËÙÔ Û¤ ·éÙfiÓ Î·› ÛÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜Ø ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó Ù‹Ó ö¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ. . η› ̤ ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ ÂÚÓÄÌÂ. Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ¿ âÌĘ Ùfi Ù› Âú‰Ô˘˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ àÔÙÂÏÂÖ ï ≈ÓÔ˜. ì ïÔ›· âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤ ÙÚfiÔ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ÔûÙ ӿ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÔûÙ ӿ âÍËÁ‹ÛÂÈ. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Ùfi ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¬ˆ˜ η› Ó¿ àÎÔ‡ÂÈ ·éÙ¿ Ô‡ Ú›Ó ‰¤Ó ôÎÔ˘ÁÂ. ∆fi ÌfiÓÔ Ô‡ ·Ú·ÙËÚÂÖ ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Í·ÊÓÈο àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ‚ϤÂÈ ·éÙ¿ Ô‡ Ú›Ó ‰¤Ó ö‚ÏÂ η› Ô‡ Ôî ôÏÏÔÈ ‰¤ ‚ϤÔ˘Ó. ∫¿ÙÈ àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·› ̤ ÙfiÓ ≈ÓÔ: ¬ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È îηÓfi˜ Ó¿ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û¤ ≈ÓÔØ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ηd ïÚ÷Ä ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓ ∫˘Ú›Ô˘ àÓıÂÛÙËÎfiÙ· âÓ ÙFÉ ï‰ˇá ηd ÙcÓ Ì¿¯·ÈÚ·Ó âÛ·Ṳ̂ÓËÓ âÓ ÙFÉ ¯ÂÈÚd ·éÙÔÜ (\∞ÚÈıÌÔ› ΂ã31). « ∆fiÙÂ ï £Âe˜ õÓÔÈÍÂÓ Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔÜ µ·Ï·aÌ Î·d Âr‰Â ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Óa àÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ ‰ÚfiÌÔÓ Î·› Óa ÎÚ·ÙÂÖ Âå˜ Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Á˘ÌÓcÓ ÙcÓ Ì¿¯·ÈÚ·Ó. »^∏ àÏÏÔ›ˆÛË ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂˆÓ Ì¤ Ù‹Ó ïÔ›· ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ ùÓÙ· ÙÔÜ àfiÚ·ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤ۈ ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ Ùfi ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. ÂrÓ·È Ì›· âÌÂÈÚ›· Ôχ êÏ‹ η› Ê˘ÛÈ΋. ÂrÓ·È ·Ú¿ÍÂÓË Î·› àηٷÓfiËÙË.

‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ûb ·Ú·Î·Ïá. Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ à’ ö͈. ‰È¿ÓÔÈÍÔÓ ‰c ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ÙÔÜ ·È‰·Ú›Ô˘ ηd å‰¤ÙˆØ Î·d ‰È‹ÓÔÈÍ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ·éÙÔÜ Î·d Âr‰Â. ôÓÔÈÍÂ. ¢¤Ó âÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ àÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó â›‚ÏÂ„Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ̤ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘˜ – ̤ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ àÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù‹ ı¤ÏËÛ‹ ∆Ô˘ – Ó¿ 16 «^√ \∂ÏÈÛ·ÖÔ˜ ÚÔÛˢ¯‹ıË Úe˜ ÙeÓ £ÂfiÓ Î·d ÂrÂØ “∫‡ÚÈÂ. Ùa Ì¿ÙÈ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ·È‰·Ú›Ô˘. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ õÓÔÈÍ Ùa Ì¿ÙÈ· âΛÓÔ˘ ηd Âr‰ÂØ Î·› å‰Ôf ¬ÙÈ Ùe ùÚÔ˜ qÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔÓ àe îÈÎeÓ Î·d ±ÚÌ·Ù· ‡ÚÈÓ· Á‡Úˆ àe ÙeÓ \∂ÏÈÛ·ÖÔÓ» (µ·ÛÈÏÂÈáÓ ¢ã ÛÙ 17) . ñÔ‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔÈ Û¤ ·éÙ¿. ηd ±ÚÌ· ˘Úe˜ ÂÚÈ·Îψ \∂ÏÈ۷Ȥ» (µ·ÛÈÏÂÈáÓ ¢ã ÛÙã 17). öÙÛÈ œÛÙ Ôî ïÚÎÈṲ̂ÓÔÈ â¯ıÚÔ› Ì·˜. ∞éÙfi Ùfi ̤ÙÚÔ ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àÓ·ÁηÖÔ Î·ı ¬ÛÔÓ. ‰Èa Óa ú‰Ë”.102 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÁÈ¿ Ó¿ äÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ñËÚ¤ÙË ÙÔ˘ «ÚÔÛˇͷÙÔ (\∂ÏÈ۷Ȥ) ηd ÂrÂØ ∫‡ÚÈÂ. ηd å‰Ôf Ùe ¬ÚÔ˜ ÏÉÚ˜ ¥ˆÓ. Ó¿ Ì‹Ó ÂåÛÔÚÌ‹ÛÔ˘Ó ‚›·È· âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ η› ÌĘ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ‹Ó àÒÏÂÈ·. η› ¬ÙÈ àÓÔ›ÁÔÓÙ·È Î·› ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ âÓÙÔÏ‹Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. ·éÙ¤˜ Ôî ‡Ï˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÔӛ̈˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ‡˜ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË. ª¤ ñ¤ÚÙ·ÙË ÛÔÊ›· η› ÂéÛÏ·¯Ó›·. ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔÈ àfi ·éÙ¿. ª‹Ó ö¯ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ÂåÛ‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤Û· Ì·˜. œÛÙ ӿ öÚıÂÈ Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜.16 (µÏ. ̤ۈ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ‰ÂÏ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó ÂûÈÛÙË „˘¯‹. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ êÌ·ÚوϤ˜ ÛΤ„ÂȘ η› Ê·Óٷۛ˜. Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. â›Û˘ ∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 24:16-31) »\∞fi Ù¿ ¯ˆÚ›· Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ Ù¿ ïÔÖ· ·Ú·ı¤Û·Ì Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Ù¿ ۈ̷ÙÈο ùÚÁ·Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓ ó˜ ı‡Ú˜ η› ‡Ï˜ Ô‡ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙ¿ ‚·ÛÈÏÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ùɘ „˘¯É˜.

àfi ôÁÓÔÈ·. Ô‡ ‰¤Ó Âé·ÚÂÛÙÂÖ Ùfi £Âfi... \∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ôÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· îηÓfiÙËÙ· âΠʇÛˆ˜ η› Û¤ 17.. ^∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ àfi ÙÔ‡˜ àÏËıÈÓÔ‡˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. Èڛ˜ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë. àfi àÈÛÙ›·... »∆› ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ≤ÏÎÂÈ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ œÛÙ ӿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ó Û¤ àÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ.¯ ̤ۈ ëÓfi˜ ÌÂÓÙÈÔ˘ÌÈÛÙÈÎÔÜ Ù·Ï¤ÓÙÔ˘ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÎÏËÚÔÓÔÌËıÂÖ (™ËÌ. ≠√ÛÔÈ ÂrÓ·È âÏ·ÊÚfiÌ˘·ÏÔÈ Î·› àÁÓÔÔÜÓ Ù‹Ó âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹ ≤ÏÎÔÓÙ·È àfi ÂÚȤÚÁÂÈ·. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ·éÙfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.13-14.. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ¬ÙÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ùfi ̤ÁÈÛÙÔ Î·Îfi».. η› Ì¿ÏÈÛÙ· ·éÙfi Û˘¯Ófiٷٷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤ ÙÔ‡˜ Ì‹ öÌÂÈÚÔ˘˜ η› ̤ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘ÓıÂÖ àfi âÁˆÈÛÌfi η› ÎÂÓÔ‰ÔÍ›·. ì ·åÛıËÙ‹ ‰¤Ó ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ÛˆÛÙ‹. ≠√̈˜. ö.17 » ^∏ 剤· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ‹Ó ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂrÓ·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. ªÔÚÂÖ Ôχ ÂûÎÔÏ· Ó¿ οÓÂÈ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ó¿ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤ ÙfiÓ ϤÔÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ. . àÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ì›· âÈÊ·ÓÂȷ΋ ηٷÓfiËÛË ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¢¤Ó ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ó¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û¤ οÙÈ Ùfi ïÔÖÔ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ Û˘Ìʈӛ· ̤ Ùfi ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. âÈÌ. * . ∂rÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ ÙÔ˘ ıÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÈÙ‡¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌfiÓÔ Ì¤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ öΉÔÛ˘). à.^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ 103 àÓÔ›ÍÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·åÛı‹ÛÂȘ η› Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ Û¤ ïÚ·Ù‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ. âÓá Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ‰È¿ÁÔ˘Ó Ù›˜ Èfi ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˜ ˙ˆ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË îηÓfiÙËÙ· ÁÈ¿ ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ÛÂÏ.

104

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

ôÏÏÔ˘˜, â›Û˘ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜, Ù¿ Ó‡̷ٷ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È âÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈ·˜ Âå‰ÈÎɘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™Ù›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Âéı‡ÓË, Ú¤ÂÈ
¬Ìˆ˜ Ó¿ οÓÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· œÛÙ ӿ ÍÂʇÁÂÈ àfi ·éÙ‹Ó
Ù‹Ó Ôχ âÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™Ù‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ ÔÏÏÔ›
ôÓıÚˆÔÈ âÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ ̤ۈ Ì·ÁÓËÙÈÎáÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ
(ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·), ηٿ Ù¿ ïÔÖ· Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ·
Ó‡̷ٷ Û˘Ó‹ıˆ˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ʈÙÂÈÓáÓ
àÁÁ¤ÏˆÓ η› ·Ú·Ï·ÓÔÜÓ Î·› âÍ··ÙÔÜÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ âӉȷʤÚÔ˘Û˜ îÛÙÔڛ˜, àÓ·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ̤
Ùfi „¤Ì·Ø ¿ÓÙÔÙ ÚÔηÏÔÜÓ Ì›· àÎÚ·›· ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙ‹Ó
„˘¯‹, àÎfiÌ· η› ÛÙ‹ ‰È¿ÓÔÈ·.18
»∞éÙÔ› Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ó‡̷ٷ, àÎfiÌ· η› ±ÁÈÔ˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜, ̤ ·åÛıËÙfi ÙÚfiÔ, ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË
剤· ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜Ø ì àÓÙ›ÏË„Ë Ì¤Ûˆ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ
çÊı·ÏÌáÓ àfi ÌfiÓË Ù˘ ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Î·ÌÈ¿ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ
àÓÒÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ·éÙáÓ, àÊÔÜ ù¯È ÌfiÓÔÓ
‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ôÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· îηÓfiÙËÙ·, àÏÏ¿
àÎfiÌ· η› Ù¿ ôÏÔÁ· ˙á·. ≠√ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ۯÂÙÈο ÛÙ‹Ó
¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË: “ηd å‰ÔÜÛ· ì ùÓÔ˜ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ
àÓıÂÛÙËÎfiÙ· âÓ ÙFÉ ï‰ˇá ηd ÙcÓ ÚÔÌÊ·›·Ó âÛ·Ṳ̂ÓËÓ âÓ ÙFÉ
¯ÂÈÚ› ·éÙÔÜ, ηd âͤÎÏÈÓÂÓ ì ùÓÔ˜ âÎ Ùɘ ï‰ÔÜ Î·d âÔÚ‡ÂÙÔ
Âå˜ Ùe ‰›ÔÓØ Î·d â¿Ù·Í ÙcÓ ùÓÔÓ âÓ ÙFÉ Ú¿‚‰ˇˆ ·éÙÔÜ ÙÔÜ
Âéı‡Ó·È ·éÙcÓ âÓ ÙFÉ ï‰ˇá.’’ (\∞ÚÈıÌÔ› ΂ã 23)19».20
18. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à. ÛÂÏ. 19.
19. «^∏ ùÓÔ˜, ¬Ù·Ó Âr‰Â ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Óa Ùɘ âÌÔ‰›˙Ë ÙeÓ ‰ÚfiÌÔÓ
ηd Óa ÎÚ·ÙÉ ÚÔÌÊ·›·Ó Á˘ÌÓcÓ Âå˜ Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ·ÚÂͤÎÏÈÓ àe ÙcÓ ï‰eÓ
ηd â‹Á·ÈÓ Âå˜ ÙcÓ ‰ȿ‰·. ^√ µ·Ï·aÌ âÎÙ‡ËÛÂÓ ·éÙcÓ Ìb ÙcÓ Ú¿‚‰ÔÓ
ÙÔ˘, ‰È¿ Óa ÙcÓ â·Ó·Ê¤ÚË Î·d ηÙ¢ı‡ÓË Âå˜ ÙcÓ Ô‰fiÓ.» (\AÚÈıÌÔ› ΂ã 23.
20. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à. ÛÂÏ. 21.

^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ

105

^√ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ùɘ â·Êɘ ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ
«^∏ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤ ÙÔ‡˜ ۈ̷ÙÈÎÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ ÚÔÍÂÓÂÖ ¿ÓÙÔÙ ηÎfi, ôÏÏÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÈ ôÏÏÔÙÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„‹
ÙÔ˘˜. \∂‰á ÛÙ‹ ÁÉ àÏËıÈÓ¤˜ ÂåÎfiÓ˜ Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜ àÓ·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤ „‡ÙÈΘ (^AÁ. \πÛ·¿Î ÙÔÜ ™‡ÚÔ˘, §fiÁÔ˜ µã), ¬ˆ˜ Û¤
≤Ó·Ó ÙfiÔ, ¬Ô˘ Ùfi ηÎfi àÓ·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì¤ Ùfi ηÏfiØ ≤Ó·˜
Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÙfiÔ˜ ÂrÓ·È ï ÙfiÔ˜ Ùɘ âÍÔÚ›·˜ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ
àÁÁ¤ÏˆÓ η› ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ.»21
»≠√ÔÈÔ˜ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù¿ Ó‡̷ٷ ̤ Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ
ÙÔ˘ ÌÔÚÂÖ ÂûÎÔÏ· Ó¿ âÍ··ÙËıÂÖ Ì¤ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ ‚Ï¿„ÂÈ
ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ η› Ó¿ ï‰ËÁËıÂÖ ÛÙ‹Ó àÒÏÂÈ·. \∂¿Ó, Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù¿ Ó‡̷ٷ, ‰Â›ÍÂÈ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË õ
ÂéÈÛÙ›· à¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ¬ÙÈ ı¿ âÍ··ÙËıÂÖ,
ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ¬ÙÈ ı¿ Ì·ÁÓËÙÈÛÙÂÖ, ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ¬ÙÈ ı¿
ÛÊÚ·ÁÈÛÙÂÖ Ì¤ Ù‹ ÛÊÚ·Á›‰· Ùɘ âÍ·¿ÙËÛ˘, Ì‹ ηٷÓÔËÙ‹
ÁÈ¿ ÙfiÓ Ì‹ öÌÂÈÚÔ, Ù‹ ÛÊÚ·Á›‰· ëÓfi˜ ÊÔ‚ÂÚÔÜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔÜ ÙÔÜ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘Ø Î·› âÈϤÔÓ, ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· â·Ó·ÊÔÚĘ ÛÙfiÓ çÚıfi ‰ÚfiÌÔ Î·› ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛˆÙËÚ›·˜
Û˘¯Ó¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È. ∞éÙfi ö¯ÂÈ Û˘Ì‚ÂÖ Û¤ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ò∂¯ÂÈ Û˘Ì‚ÂÖ ù¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ‡˜ ·Á·ÓÈÛÙ¤˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ
Ôî îÂÚÂÖ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ó˜ â› Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ Û¤ àÓÔÈÎÙ‹ â·Ê‹
̤ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓÂ˜Ø ù¯È ÌfiÓÔ Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ôî
ïÔÖÔÈ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·›
âÍ·ÈÙ›·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓıËÎáÓ ö¯Ô˘Ó ÂåÛ¤ÏıÂÈ Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤
ÓÂ‡Ì·Ù·Ø àÏÏ¿ ö¯ÂÈ Û˘Ì‚ÂÖ Î·› Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ
›ÛÙ˘ η› ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ôî ïÔÖÔÈ Âr¯·Ó ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ
21. ™Ùfi ú‰ÈÔ ÛÂÏ. 23.

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

106

ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ö¯Ô˘Ó àÔÎÙ‹ÛÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë ·éÙáÓ.
»^∏ çÚı‹, ÓfiÌÈÌË ÂúÛÔ‰Ô˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ η› ˙ˆÉ˜.
≠√ÏÔÈ Ôî ôÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂrÓ·È àı¤ÌÈÙÔÈ Î·› Ú¤ÂÈ Ó¿ àÔÎËÚ˘¯ıÔÜÓ ó˜ ô¯ÚËÛÙÔÈ Î·› ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ›. ∂rÓ·È ï ú‰ÈÔ˜ ï £Âfi˜
ï ïÔÖÔ˜ ï‰ËÁÂÖ ÙfiÓ àÏËıÈÓfi àÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÛÙ‹Ó
àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ≠√Ù·Ó ï £Âfi˜ ï‰ËÁÂÖ, Ù¿ ÚÔηχÌÌ·Ù· Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜, ̤ Ù¿ ïÔÖ· âÓ‰‡ÂÙ·È Ùfi „¤Ì·, àÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È àfi Ù‹Ó ú‰È· Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·Ø ÙfiÙÂ, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙfiÓ
ÃÚÈÛÙÈ·Ófi àÁˆÓÈÛÙ‹, ÚáÙ· à’ ¬Ï·, ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, η› ÙÔÜ àÔηχÙÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚᘠη›
̤ àÎÚ›‚ÂÈ· Ôî å‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔÓ àÊÔÜ Á›ÓÂÈ ·éÙfi ‰ˆÚ›˙ÂÙ·È Û¤ ïÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ àÛÎËÙ¤˜ ì ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ïÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ì ÁÓÒÛË ÁÈ¿ Ù¿ Ó‡̷ٷ, ÁÓÒÛË Ù‹Ó ïÔ›· ö¯Ô˘Ó àÚ¯Èο àÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ àÓÙ›ÏË„‹˜ ÙÔ˘˜».22

ªÂÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
\∞fi Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ êÁ. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÛÙfi µ›Ô ÙÔ˘ Ô‡ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â ï ±ÁÈÔ˜ \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ – õ‰Ë àӷʤÚıËΠÈfi ¿Óˆ ó˜ ì
·ÚÈ· ËÁ‹ Ùɘ ÁÓÒÛ˘ Ì·˜ ÂÚ› Ùɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙáÓ
‰·ÈÌfiÓˆÓ – ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ú·ÎÙÈΤ˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ à¢ı‡ÓÂÈ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ᘠӿ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û¤ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô‡ ÙÔ‡˜ Û˘Ì‚ÂÖ Ó¿ ö¯Ô˘Ó ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
√î Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ö¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· àÍ›· ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔ˘˜ âÈ-

22. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 24.

^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ

107

ı˘ÌÔÜÓ Ó¿ ˙ÔÜÓ Ì›· àÏËıÈÓ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹
ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜, ÛÙ›˜ ïÔÖ˜, ÁÈ¿ ÏfiÁÔ˘˜ Ô‡ ı¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, ì ·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ
ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ Èfi Û˘¯Ó‹ à’ ¬ÛÔ ÔÙ¤ ôÏÏÔÙÂ.
^√ ±Á. \∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ:
« ^ø˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔÓ – ÁÈ¿ àfi‰ÂÈÍË ‰È΋ Û·˜ η› ÁÈ¿ àÊÔ‚›·
âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ – Óô¯ÂÙ Ùfi ëÍɘ:
≠√Ù·Ó Á›ÓË Î¿ÔÈ· Ê·ÓÙ·Û›·, Ì‹Ó Ù¿ ¯¿ÓÂȘ âÎ ÙáÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ àfi ‰ÂÈÏ›·, àÏÏ’ ïÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÈ ôÓ ÂrÓ·È ì Ê·ÓÙ·Û›·
·éÙ‹, ¿Ú ı¿ÚÚÔ˜ η› ÚÒÙ· ÚáÙÔÓ:
– ¶ÔÈfi˜ ÂrÛ·È Û‡ η› ÔÜı öÚ¯ÂÛ·È; –«∆›˜ Âr Ûf ηd
fiıÂÓ;»
∫·› â¿Ó Ì¤Ó ÂrÓ·È çÙ·Û›· êÁ›ˆÓ, Û¤ ÏËÚÔÊÔÚÔÜÓ Î·›
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ùfi Êfi‚Ô ÛÔ˘ Û¤ ¯·Ú¿. ò∞Ó ‰¤ ÂrÓ·È Î·ÌÈ¿ ‰È·‚ÔÏÈ΋, à̤ۈ˜ à‰˘Ó·ÙÂÖ, ÁÈ·Ù› ‚ϤÂÈ åÛ¯˘Ú‹ Ù‹ ‰È¿ÓÔÈ¿ ÛÔ˘.
°È·Ù› ̤ Ùfi Ó¿ ÚˆÙÄ Î·Ó›˜ Ó¿ Ì¿ıË:
–∆›˜ Âr ηd fiıÂÓ; ∞éÙfi ÂrÓ·È âÍ ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ àfi‰ÂÈÍȘ
àÙ·Ú·Í›·˜.
ò∂ÙÛÈ, ï Ì¤Ó \πËÛÔܘ ÙÔÜ ¡·˘É ÚÒÙËÛ η› öÌ·ıÂ: “K·d
âÁ¤ÓÂÙÔ ó˜ qÓ \πËÛÔܘ âÓ ^πÂÚȯˇá, ηd àÓ·‚Ϥ„·˜ ÙÔÖ˜ çÊı·ÏÌÔÖ˜ Âr‰ÂÓ ôÓıÚˆÔÓ ëÛÙËÎfiÙ· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ·éÙÔÜ, ηd ì ÚÔÌÊ·›· âÛ·Ṳ̂ÓË âÓ ÙFÉ ¯ÂÈÚd ·éÙÔÜ. ηd ÚÔÛÂÏıgÓ \πËÛÔܘ
ÂrÂÓ ·éÙáØ ì̤ÙÂÚÔ˜ Âr j ÙáÓ ñÂÓ·ÓÙ›ˆÓ; ï ‰b ÂrÂÓ ·éÙáØ
âÁg àÚ¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ∫˘Ú›Ô˘ Ó˘Ód ·Ú·Á¤ÁÔÓ·.’’
(\πËÛÔܘ ÙÔÜ ¡·˘É Âã 13-14).23 ∫·› ‰¤Ó ηÙÒÚıˆÛ ӿ âÍ··23. «™˘Ó¤‚Ë ‰b ÙfiÙ ηd ÙÔÜÙÔ: ≠OÙ·Ó ï \πËÛÔܘ qÙÔ ÏËÛ›ÔÓ Ùɘ ^πÂÚȯÔܘ,
âۋΈÛ Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ηd Âr‰ÂÓ ≤Ó· ôÓ‰Ú· ùÚıÈÔÓ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘, Âå˜ Ùe ¯¤ÚÈ
ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ñÉگ Á˘ÌÓc ÚÔÌÊ·›·. ^√ \πËÛÔܘ âÏËÛ›·ÛÂÓ ·éÙeÓ Î·d ÙÔÜ
ÂrÂÓØ «\I‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÂrÛ·È Ûf j Ì‹ˆ˜ ÂrÛ·È àe ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜;» \∂ÎÂÖÓÔ˜ à‹ÓÙËÛÂÓØ “âÁg ÂrÌ·È ï àÚ¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘Ø ÌfiÏȘ ‰b
ÙÒÚ· ‰a qÏı· â‰á”» (\πËÛÔܘ ÙÔÜ ¡·˘É Âã 13-14).

108

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

Ù‹ÛË ï â¯ıÚfi˜ Ùfi ¢·ÓÈ‹Ï, àÎÚȂᘠâÂȉ‹ ÙfiÓ ÚÒÙËÛÂ: “∫·d
ÂrÂÓØ Âå Ôr‰·˜, îÓ·Ù› qÏıÔÓ Úe˜ Û¤; ηd ÓÜÓ âÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÔÜ
ÔÏÂÌÉÛ·È ÌÂÙa ÙÔÜ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜ ¶ÂÚÛáÓØ Î·d âÁg âÍÂÔÚ¢fiÌËÓ, ηd ï ôÚ¯ˆÓ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ õÚ¯ÂÙÔ’’ (¢·ÓÈ‹Ï Èã 20)24».25
^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜, àÊÔÜ ÚáÙ· àӷʤÚÂÈ Ùfi á˜
àÎfiÌ· η› ï ±Á. ™˘ÌÂÒÓ ï ™Ù˘Ï›Ù˘ ۯ‰fiÓ âÍ··Ù‹ıËÎÂ
οÔÙ àfi ≤Ó· ‰·›ÌÔÓ· Ô‡ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ̤ Ù‹
ÌÔÚÊ‹ àÁÁ¤ÏÔ˘ ̤۷ Û¤ ‡ÚÈÓÔ ±ÚÌ·26, ÚÔÂȉÔÔÈÂÖ ÙÔ‡˜
ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜: «\∞ÊÔÜ Ôî ±ÁÈÔÈ àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¿ âÍ··ÙËıÔÜÓ àfi Ù¿ ÔÓËÚ¿
Ó‡̷ٷ, ï ΛӉ˘ÓÔ˜ ·éÙfi˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ àÎfiÌ· Èfi ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ ÁÈ¿ âÌĘ. \∞ÊÔÜ Ôî ±ÁÈÔÈ ‰¤Ó àÓÂÁÓÒÚÈ˙·Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔ‡˜
‰·›ÌÔÓ˜ Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹
êÁ›ˆÓ àÏÏ¿ η› ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
âÌÂÖ˜ Ó¿ ÛÎÂÊÙÔÜÌ ¬ÙÈ ı¿ ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó¿
¤ÛÔ˘Ì ۤ ÛÊ¿ÏÌ·; ^√ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ àfi Ù¿ ‰·ÈÌÔÓÈο Ó‡̷ٷ ÂrÓ·È Ó¿ àÚÓËıÔÜÌ Ï‹Úˆ˜ Ó¿ ö¯Ô˘ÌÂ
àÓÙ›ÏË„Ë ·éÙáÓ Î·› âÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜, àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜
Ù‹Ó àηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔÜ ë·˘ÙÔÜ Ì·˜ ÁÈ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.
»√î ±ÁÈÔÈ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔÜ àÁÒÓ· ˙ËÙÔÜÓ
àfi ÙÔ‡˜ ÂéÛ‚ÂÖ˜ àÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó¿ Ì‹Ó âÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·ÓÂÓfi˜
Âú‰Ô˘˜ ÂåÎfiÓ· õ çÙ·Û›· Ô‡ ı¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ Í·ÊÓÈο ÌÚÔ-

24 «\∂ÎÂÖÓÔ˜ ÂrÂØ “ÁÓˆÚ›˙ÂȘ, Ù¿¯·, ‰È·Ùd qÏı· Úfi˜ Û¤; ∆ÒÚ· âÁg ıa âÈÛÙÚ¤„ˆ Óa ÔÏÂÌ‹Ûˆ Ìb ÙeÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ôÁÁÂÏÔÓ ÙeÓ âÍÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ· Âå˜ ÙÔf˜
¶¤ÚÛ·˜. ≠OÙ·Ó âÁg öÊ¢Á·, õÚ¯ÂÙÔ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ôÚ¯ˆÓ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ.»
(¢·ÓÈ‹Ï Èã 20)
25. ª. \Aı·Ó·Û›Ô˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ^√ ª¤Á·˜ \AÓÙÒÓÈÔ˜-µ›Ô˜
η› ¶ÔÏÈÙ›·, ÌÙÊÚ. £ÂÔ‰. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, \∂Ή. µ·Û. ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˘, ˙㠤Ή.,
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2000, ÛÂÏ. 94Ø ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à.. ÛÂÏ. 43-44.
26. 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ^√ ª¤Á·˜ ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜,
\∂Ή. ª·Ùı·›Ô˘ §¿ÁÁË, ÙfiÌ. ∑ã, 5Ë öΉ., \Aı‹Ó· 1999.

^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ

109

ÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ÔûÙ ӿ àÚ¯›˙Ô˘Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˙› Ù˘, ÔûÙ ӿ Ùɘ
‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ÚÔÛÔ¯‹. \∂›Û˘ ÙÔ‡˜ ˙ËÙÔÜÓ Ó¿ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·éÙáÓ ÙáÓ âÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ùfi ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ, Ó¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ·
ÙÔ˘˜, η› ̤ àÎÏfiÓËÙË â›ÁÓˆÛË Ùɘ àÓ·ÍÈfiÙËÙ·˜ η› Ùɘ
àηٷÏÏËÏfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó ±ÁÈ· Ó‡̷ٷ, Ó¿ îÎÂÙÂ‡Ô˘Ó ÙfiÓ £Âfi ˙ËÙÒÓÙ·˜ ∆Ô˘ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÚÔÛٷهÂÈ à’ ¬Ï˜
Ù›˜ ·Á›‰Â˜ η› Ù›˜ Ï¿Ó˜ Ô‡ ̤ ·ÓÔ˘ÚÁ›· âÈÓÔÔÜÓ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ù¿ ÌÔ¯ıËÚ¿ Ó‡̷ٷ.
\∂ÈϤÔÓ, ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ¯ˆÚ›Ô àfi
ÙfiÓ ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ Ùfi ™ÈÓ·˝ÙË: «¶ÔÙ¤ Ó¿ Ì‹Ó ·Ú·‰Â¯ıÂÖ˜ ¬,ÙÈ
η› ôÓ ‰ÂÖ˜, ·åÛıËÙfi õ ÓÔÂÚfi, â͈ÙÂÚÈο õ âÛˆÙÂÚÈο, àÎfiÌ·
η› çÙ·Û›· ÃÚÈÛÙÔÜ, õ ‰ÉıÂÓ \∞ÁÁ¤ÏÔ˘, õ ÌÔÚÊ‹ êÁ›Ô˘, õ Ó¿
Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È Êᘠ̤ Ùfi ÓÔÜ ÛÔ˘ õ Ó¿ ‰›ÓÂȘ Û’ ·éÙfiÓ Û¯ÉÌ·.
°È·Ù› ÎÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ÓÔܘ ö¯ÂÈ àfi Ù‹ ʇÛË ÙÔ˘ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ
Ê·ÓÙ·Û›·˜ η› ÂûÎÔÏ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ù›˜ ÌÔÚʤ˜ ¬ÛˆÓ
âÈı˘ÌÂÖ, Û’ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ‰¤Ó ÙfiÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó àÎfiÌ· ̤ àÎÚ›‚ÂÈ·, η› ÚÔηÏÂÖ ‚Ï¿‚Ë Î·› ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘».27

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·
\∂Ó Î·Ù·ÎÏÂÖ‰È, ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «^∏
ÌfiÓË çÚı‹ ÂúÛÔ‰Ô˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂrÓ·È ì XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ η› ‰È‰·Ûηϛ·. ^∏ ÌfiÓË çÚı‹ ÂúÛÔ‰Ô˜ ÛÙ‹Ó
·åÛıËÙ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂrÓ·È ì XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ η› ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË.28
27. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘, «¶ÂÚ› Ï¿Ó˘ η› ‰È·ÊfiÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ», ºÈÏÔηϛ· ÙáÓ ^πÂÚáÓ ¡ËÙÈÎáÓ, ÌÙÊÚ. \AÓÙˆÓ›Ô˘ °·Ï›ÙË, \∂Ή. «∆fi
ÂÚÈ‚fiÏÈ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜», ÙfiÌ. ¢ã, Áã öΉ., £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997, ÛÂÏ. 236 Ø
ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à. ÛÂÏ. 47-49
28. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à. ÛÂÏ. 53.

110

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

»≠√Ù·Ó öÚıÂÈ ì œÚ· Ô‡ ÂrÓ·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË àfi ÙfiÓ ≤Ó·
η› ÌÔÓ·‰ÈÎfi £Âfi η› Ô‡ ÌfiÓÔÓ \∂ÎÂÖÓÔ˜ Ù‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÂrÓ·È
Û›ÁÔ˘ÚÔ ¬ÙÈ ı¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ì ÎÈ âÌÂÖ˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ^∏ œÚ· ·éÙ‹ ‰¤Ó à¤¯ÂÈ Ôχ àfi ÙfiÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜!
ª·Î¿ÚÈ ï ·Ó¿Á·ıÔ˜ £Âfi˜ Ó¿ ÌĘ àÍÈÒÛÂÈ Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ì ًÓ
â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ Ì·˜ ̤ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, œÛÙ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘
Ó¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӿ ‰È·Îfi„Ô˘ÌÂ Ù‹Ó âÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ, η› Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ì ۤ âÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ù¿ ±ÁÈ·
Ó‡̷ٷ öÙÛÈ œÛÙÂ, ö¯ÔÓÙ·˜ àÂΉ˘ıÂÖ Ùfi ÛáÌ·, Ó¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӿ Û˘ÁηٷϯıÔÜÌ ̤ Ù¿ ±ÁÈ· η› ù¯È ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ!».29
^∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·éÙ‹ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ¿ÙÈÔ˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ÁÚ·Ì̤ÓË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ≤Ó·Ó ·åÒÓ· Ú›Ó, ı¿
ÌÔÚÔÜÛ οÏÏÈÛÙ· Ó¿ Âr¯Â ÁÚ·ÊÙÂÖ Û‹ÌÂÚ·, àÊÔÜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· àÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Ùɘ
Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âԯɘ ηٿ Ù‹Ó ïÔ›· Ôî «ı‡Ú˜ Ùɘ àÓÙ›Ï˄˘»
– ÁÈ¿ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̛· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÊÚ¿ÛË ëÓfi˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÉ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘ ·éÙÔÜ, ÙÔÜ ò∞ÏÓÙÔ˘˜ ÿÍϸ – ö¯Ô˘Ó
àÓÔȯıÂÖ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Û¤ ‚·ıÌfi àÛ‡ÏÏËÙÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó
âÔ¯‹ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘.
∞éÙ¿ Ù¿ ÏfiÁÈ· ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ. ^√
àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ Ô‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ àÓÙ›ÏË„Ë, úÛˆ˜ Ó¿ ö¯ÂÈ õ‰Ë àÚ¯›ÛÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÂÈ ‚¿ÛÂÈ ·éÙáÓ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜
Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ η› ó˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, úÛˆ˜ ö¯ÂÈ
àÚ¯›ÛÂÈ Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÂÖ ÙfiÓ ÙÚÔÌÂÚfi ΛӉ˘ÓÔ Ô‡ Ù¤ÙÔȘ
âÌÂÈڛ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹. ≠√ÔÈÔ˜
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ Ù‹ Û¯ÂÙÈ΋ \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ
·Ú¿ Ó¿ àÓÙÈÎÚ‡ÛÂÈ Ì¤ ηٿÏËÍË Î·› ÊÚ›ÎË Ù‹Ó ÂéÎÔÏ›· ̤
29. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ö. à. ÛÂÏ. 67.

^√ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ

111

Ù‹Ó ïÔ›· Ôî ÛËÌÂÚÈÓÔ› «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›» âÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù· η› Ù›˜ çٷۛ˜ Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· ÙfiÛÔ Û˘¯Ófi ÛËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ^√ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ’ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÂéÈÛÙ›· ÂrÓ·È Û·Ê‹˜: ï
ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌfi˜ η› ï ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi˜, àÔÎÔÌ̤ÓÔÈ
â‰á η› ·åáÓ˜ àfi Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· η› Ú·ÎÙÈ΋ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜, ö¯Ô˘Ó àÔϤÛÂÈ Î¿ı îηÓfiÙËÙ·
ÁÈ¿ Û·Ê‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ^∏ àÔχو˜
ÔéÛÈ·ÛÙÈ΋ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ å‰ÈfiÙËÙ· Ùɘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ à¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙ›˜ «Î·Ï¤˜» 剤˜ η› Ù¿ «Î·Ï¿» Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ö¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ͤÓË Úfi˜ ·éÙÔ‡˜. ò∂ÙÛÈ, Ôî «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜»
âÌÂÈڛ˜ η› Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂrÓ·È úÛˆ˜ Èfi Û˘¯Ó¤˜
Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ ôÏÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ùɘ âԯɘ ÙÔÜ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, η› Ì›· ̈ÚfiÈÛÙË àÓıÚˆfiÙËÙ· ÂrÓ·È Úfiı˘ÌË Î·› îηӋ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ù‹ ıˆڛ· Ì›·˜ «Ó¤·˜ âԯɘ»
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ õ Ì›· «Ó¤· öί˘ÛË» ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, öÙÛÈ œÛÙ ӿ âÍËÁ‹ÛÂÈ ·éÙfi Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜. ^∏ àÓıÚˆfiÙËÙ· ö¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÛÂÈ Û¤ Ù¤ÙÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ âÍ·ıÏ›ˆÛË, Ô‡
Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È «XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋» àÎfiÌ· η› Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹
Ô‡ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó âÔ¯‹ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ «ı·˘Ì¿ÙˆÓ» Ô‡ ÂrÓ·È ÛËÌ¿‰È ÙáÓ âÛ¯¿ÙˆÓ ηÈÚáÓ: «ÂåÛd ÁaÚ Ó‡̷ٷ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÔÈÔÜÓÙ· ÛËÌÂÖ·, L âÎÔÚ‡ÂÙ·È âd ÙÔf˜
‚·ÛÈÏÂÖ˜ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ ¬Ï˘, Û˘Ó·Á·ÁÂÖÓ ·éÙÔf˜ Âå˜ ÙeÓ
fiÏÂÌÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ âΛӢ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙÔÜ
·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜.» (\∞ÔÎ¿Ï˘„Ș \πˆ¿ÓÓÔ˘ 16:14).30
£¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî \√Úıfi‰ÔÍÔÈ

30. «∞éÙa ÂrÓ·È Ó‡̷ٷ ‰·ÈÌÔÓÈÎa Ôf οÓÔ˘Ó ÛËÌÂÖ·, ηd âÉÁ·Ó Âå˜
ÙÔf˜ ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ¬Ï˘ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ ‰Èa Óa ÙÔf˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Âå˜ ÙeÓ fiÏÂÌÔÓ Ùɘ ^∏̤ڷ˜ âΛӢ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙÔÜ ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜.» (\AÔÎ¿Ï˘„Ș \πˆ¿ÓÓÔ˘ 16:14).

η› Û˘¯Ó¿ âÍ··ÙÔÜÓÙ·È Ùfi ú‰ÈÔ ÂûÎÔÏ· ̤ ÙÔ‡˜ Ì‹ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜. ∂rÓ·È Î·ÈÚfi˜ ·éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ· Ó¿ àÓ·ÎÙ‹ÛÂÈ Ù‹ ı¤ÛË Ù˘ ̤ Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ·éÙáÓ Ô‡ Ù‹Ó ö¯Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ! \∞ÔηχÙÂÙ·È ¬ÙÈ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ÂéÎÔÏfiÈÛÙÔÈ Û¯ÂÙÈο ̤ ·éÙ¤˜ ¬ÛÔ Î·› οı ôÏÏÔ˜ Ô‡ ·Ú·Ï·Ó‹ıËΠÛÙfi ·ÚÂÏıfiÓØ Û¤ ¬Ï· Ù¿ Û‡Á¯ÚÔÓ· Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ· ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÍ·ÈÚÂÙÈο Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ≤Ó· ÚfiÛˆÔ àÓ·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÛÔ‚·Ú¿ â¿Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ùfi ‰È¿‚ÔÏÔ. àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ· η› ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ê˘ÛÈο. ™Ùfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì η› Ó¿ ‰ÔÜÌ ٛ àÎÚÈ‚á˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·. . ^√ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ àÓ·ÁÓÒÛÙ˘.112 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. âÓá ıˆÚËÙÈο η٤¯Ô˘Ó Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ı¿ οÓÂÈ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÚÒÙËÛË Î·› ı¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ οو àfi Ùfi ÊᘠÙɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ η› êÁ›ˆÓ. ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Û·Ó›ˆ˜ ö¯Ô˘Ó â›ÁÓˆÛË ·éÙɘ. ¬Ù·Ó.

«^√ ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ùfi ≠∞ÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ· Ô‡ âÓÂÚÁÂÖ Ì·˙› ̤ ·éÙfiÓ ÌĘ àÔηχÙÂÈ. ï ïÔÖÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ Û·ÊᘠàÓÙÈÏËÙfi˜. ^√ \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ àÔηÏÂÖ ÙÔ‡˜ ÂÙˆÎfiÙ˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ «Ùa ÓÂ˘Ì·ÙÈÎa Ùɘ ÔÓËÚ›·˜ âÓ ÙÔÖ˜ âÔ˘Ú·Ó›ÔȘ» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12)1. ¬ÙÈ ï ¯áÚÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·› Áɘ. η› ÙfiÓ âÈÎÂÊ·ÏÉ ÙÔ˘˜ «ÙeÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2)2. . ¬Ô˘ ηÙÔÈÎÔÜÓ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÛÙfi ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ âÎÙÂÓᘠÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ̤ۈ ÙáÓ êÁ›ˆÓ. Ôî ïÔÖÔÈ âΉÈÒ¯ıËÎ·Ó àfi Ù¿ ÔéÚ¿ÓÈ·. √ ^ 1. Ôî ïÔÖÔÈ ÂrÓ·È Ù¿ «ÛÎÂ‡Ë âÎÏÔÁɘ ÙÔ˘». ì ¬ÏË Î˘·Ófi¯ÚˆÌË öÎÙ·ÛË ÙÔÜ à¤Ú· Ô‡ ÂrÓ·È ïÚ·Ù‹ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ οو àfi ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. «TeÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2). η› ¬Ô˘ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ àÂÏıfiÓÙˆÓ öÚ¯ÔÓÙ·È àÓÙÈ̤و˜ ̤ ·éÙÔ‡˜. «Ta ÔÓËÚa Ó‡̷ٷ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). ÂrÓ·È ï à¤Ú·˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜.113 ∫∂º∞§∞π√ ∂•π ∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· å‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÙfiÔ˜. ÂrÓ·È ï ¯áÚÔ˜ ¬Ô˘ âÓÔÈÎÔÜÓ Ôî ÂÙˆÎfiÙ˜ ôÁÁÂÏÔÈ. ^Y¿Ú¯ÂÈ ≤Ó· ÏÉıÔ˜ ÂÙˆÎfiÙˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ à’ ôÎÚË Û’ ôÎÚË ÛÙ‹ ‰È¿Ê·ÓË. 2.

¬Ù·Ó ï ôÓıÚˆÔ˜ àÔÎÏ›ÛÙËΠàfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› ï £Âfi˜ ö‚·Ï ≤Ó· ÃÂÚÔ˘‚Â›Ì Ì¤ ÊÏfiÁÈÓË ÚÔÌÊ·›· Ó¿ ÙfiÓ Ê˘Ï¿ÙÙÂÈ. «™ÙcÓ ·åˆÓ›· ʈÙÈ¿. ÛÂÏ. 4. ¢¤ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ Ó¿ âÓÔ¯ÏÔÜÓ ¬Ï˜ Ù›˜ àÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ η› οı ôÓıÚˆÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿Ø ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Î‹ Ú¿ÍË. πππ. «^√ àÓÙ›‰ÈÎÔ˜ ñÌáÓ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ó˜ ϤˆÓ èÚ˘fiÌÂÓÔ˜ ÂÚÈ·ÙÂÖ ˙ËÙáÓ Ù›Ó· ηٷ›FË» (¶¤ÙÚÔ˘ ∞ã 5:8)3. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. 5. «Î·d âͤ‚·Ï ÙeÓ \∞‰aÌ Î·d Î·ÙˇÒÎÈÛÂÓ ·éÙeÓ à¤Ó·ÓÙÈ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ùɘ ÙÚ˘Êɘ η› öÙ·Í Ùa ÃÂÚÔ˘‚Â›Ì Î·d ÙcÓ ÊÏÔÁ›ÓËÓ ÚÔÌÊ·›·Ó ÙcÓ ÛÙÚÂÊÔ̤ÓËÓ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈÓ ÙcÓ 3. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ Ù‹ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ. η› Ó¿ Ù‹ Û‡ÚÔ˘Ó Î¿Ùˆ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË «Âå˜ Ùe ÜÚ Ùe ·åÒÓÈÔÓ Ùe ìÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÓ Ùˇá ‰È·‚fiÏˇˆ η› ÙÔÖ˜ àÁÁ¤ÏÔȘ ·éÙÔÜ» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 25:41). ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ‰Èa Óa ‚ÚÉ Î¿ÔÈÔÓ Óa ÙeÓ Î·Ù·ÈFÉ» (¶¤ÙÚÔ˘ ∞ã 5:8). . àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ àÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó¿ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ‹Ó ÔéÚ¿ÓÈ· ·ÙÚ›‰· ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ àfi Ùfi ¯áÚÔ ÙáÓ âÓ·¤ÚÈˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. òEÚÁ·. ̤ Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›· ÙÔ˘˜. 132-133. ̤ Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔ˘˜. ÙfiÌ. ∆Ô˘˙ÒÊ. ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1886. ÙfiÛÔ Î·Ù¿ Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ¬ÛÔ Î·› ÌÂÙ¿ Ùfi ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ·.»5 ªÂÙ¿ Ù‹Ó ÙÒÛË ÙÔÜ \∞‰¿Ì. àÊ‹ÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· Ù˘. ≠√Ù·Ó ì „˘¯‹ ëÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ. âÓÂÚÁÔÜÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔÜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó àÔÎÙ‹ÛÂÈ. «^O àÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜ ï ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÛaÓ Ï¤ˆÓ Ôf èÚ‡ÂÙ·È.4 ^∂Ô̤ӈ˜. Ôf ö¯ÂÈ ëÙÔÈÌ·ÛıÉ ‰Èa ÙeÓ ‰È¿‚ÔÏÔÓ Î·d ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 25:41). ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ öÁÎÏËÌ· ÛÙfi ïÔÖÔ Ó¿ Ì‹Ó ÂrÓ·È ÚˆÙ·›ÙÈÔÈ Î·› Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜Ø Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó Î·› ηıÔ‰ËÁÔÜÓ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Úfi˜ Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›· ̤ οı ‰˘Ó·Ùfi ̤ÛÔ. Û˘Ó¯›˙ÂÈ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó¿ âÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Û¤ ·éÙ‹Ó Î¿ÔÈ· ïÌÔÈfiÙËÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜.114 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ à¤Ú·ÓÙË öÎÙ·ÛË Ô‡ ‚ϤÔ˘Ì àfi ¿Óˆ Ì·˜. âΉ.

ÙfiÛÔ Ôî ‰›Î·ÈÔÈ ¬ÛÔ Î·› Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔ› η٤گÔÓÙ·Ó ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Óa Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Ù‹Ó ï‰fiÓ. η٤گÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. \∞ÏÏ¿ η› Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô‡ Ú¤Ô˘Ó Úfi˜ Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›· ÂrÓ·È â›Û˘ àÓ¿ÍÈÔÈ Ó¿ àÓ·ÏËÊıÔÜÓ àfi Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ÛÙ‹ ̷οÚÈ· ·åˆÓÈfiÙËÙ·.«òE‚Á·Ï ÙeÓ \∞‰aÌ Î·d ÙeÓ öÊÂÚ Óa ηÙÔÈ΋ÛË à¤Ó·ÓÙÈ àe ÙeÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÓ Ùɘ ¯·ÚĘ ηd Ùɘ ٤ڄˆ˜. ^∏ ú‰È· ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË à·ÈÙÂÖ Ó¿ ñ¿ÚÍÂÈ Ì›· ÛÙ¿ıÌÈÛË Î·› Ì›· àÍÈÔÏfiÁËÛË ·éÙáÓ ÙáÓ ÌÔÚÊáÓ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ Úfi˜ Ùfi §˘ÙÚˆÙ‹. √î ‡Ï˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ qÙ·Ó ·åˆÓ›ˆ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. Ì·˙› ̤ çÚ‰¤˜ ñÔÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Û¤ ·éÙfiÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ «ÛÙ¿ıËΠ¿Óˆ ÛÙ‹Ó àÙÚ·fi Ô‡ ï‰ËÁÂÖ àfi Ù‹ ÁÉ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ì ïÔ›· ó‰ËÁÔÜÛ Úe˜ Ùe ‰¤Ó‰ÚÔÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜.» (°¤ÓÂÛȘ Áã 24). ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. «¬ÏÔÈ ·éÙÔ› Ô‡ ö¯Ô˘Ó àÚÔÎ¿Ï˘Ù· àÔÚÚ›„ÂÈ Ùfi §˘ÙÚˆÙ‹ àÔÙÂÏÔÜÓ Ù‹Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔÜ Û·Ù·ÓÄ: Ôî „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. à. ÌÂÙ¿ ÙfiÓ àÔ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ àfi Ùfi ÛáÌ·. ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. η› àfi âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ̤¯ÚÈ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ÛˆÙ‹ÚÈÔ˘ ¿ıÔ˘˜ η› ÙÔÜ ˙ˆÔÔÈÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ‰¤Ó â¤ÙÚÂ ӿ ÂÚ¿ÛÂÈ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÙÚ·fi ÔûÙ ̛· àÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÍÔ‰fi Ù˘ àfi Ùfi ÛáÌ·. ¢È¤Ù·Í ‰b Ùa ÃÂÚÔ˘‚Â›Ì Î·d ÙcÓ ÊÏÔÁ›ÓËÓ ÚÔÌÊ·›·Ó. ÛÂÏ. ï Û·Ù·Ó¿˜. ö. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÚ›ÛË Î·› ‰È¿ÎÚÈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ηıÔÚÈÛıÂÖ.7 ªÂÙ¿ Ù‹ χÙÚˆÛË Ô‡ ÌĘ ¯¿ÚÈÛ ï \πËÛÔܘ ÃÚÈÛÙfi˜. ÙcÓ Û˘ÛÙÚÂÊÔ̤ÓËÓ. 7. â¿Ó Ù¿ ¬Û· âÈÎÚ·ÙÔÜÓ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ù‹Ó ÚÔÔÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ õ ÙfiÓ ·åÒÓÈÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¬ˆ˜ ôÏψÛÙ ö¯ÂÈ 6. ï àÚ¯ËÁfi˜ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. . 134-135. ^∏ àÓ˘fiÎÚÈÙË ∫Ú›ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ àӷ̤ÓÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ Î¿ı ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ·¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ àfi Ùfi ÛáÌ·.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 115 ï‰eÓ ÙÔÜ Í‡ÏÔ˘ Ùɘ ˙ˆÉ˜» (°¤ÓÂÛȘ Áã 24)6. √î ·åÒÓȘ ‡Ï˜ η› ï à‰È¿‚·ÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ôÓÔÈÍ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi».

. ö¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËıÂÖ àfi Ù›˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ͯˆÚÈÛÙÔ› ÙfiÔÈ ÎÚ›Û˘ η› ÊÚÔ˘ÚÔ› ̤ àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Ù¿ÍË. Ôî âÓ·¤ÚÈÔÈ ‰·ÈÌÔÓÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› η› Ôî ÙfiÔÈ ÎÚ›Û˘ àÔηÏÔÜÓÙ·È ÙÂÏÒÓÈ·.9 ¶á˜ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ٿ ÙÂÏÒÓÈ· òπÛˆ˜ ηÌÈ¿ ôÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ âÛ¯·ÙÔÏÔÁ›·˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ·Ú·ÓÔËıÂÖ ÙfiÛÔ. ∆¤ÙÔÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ àÔÙÂÏÔÜÓ Ù¿ ı‡Ì·Ù· Ì›·˜ çÚıÔÏÔÁÈÛÙÈÎɘ âÎ·›‰Â˘Û˘. àfi Ù‹ ÁÉ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ÛÂÏ. ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ Êı¿ÓÂÈ âÎÂÖ. õ ó˜ ≤Ó· Âr‰Ô˜ «Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔÜ» ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ˜ ÛÙ¿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ °Ú·ÊáÓ õ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ õ ÛÙ‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. çÚıÒÓÔÓÙ·È ÏÂÁÂáÓ˜ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô‡ ÊÚÔ˘ÚÔÜÓ Ù‹ ‰È¿‚·ÛË Ùɘ „˘¯É˜. 136. ™Ù¿ ñÔÔ˘Ú¿ÓÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™Ù¿ ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ·. ∫¿ı ÙÌÉÌ· ÂrÓ·È ñ‡ı˘ÓÔ ÁÈ¿ Ì›· Âå‰È΋ ÌÔÚÊ‹ êÌ·ÚÙ›·˜ η› âϤÁ¯ÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÁÈ’ ·éÙ‹Ó Ù‹ ÌÔÚÊ‹ êÌ·ÚÙ›·˜. η› Ù¿ Ó‡̷ٷ Ù¿ ïÔÖ· ñËÚÂÙÔÜÓ Û¤ ·éÙÔ‡˜ àÔηÏÔÜÓÙ·È ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜». à. ÌÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ ÎÚ›ÛȘ” (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27)». ì ïÔ›· ÛÙÂÚÂÖÙ·È âÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˘ àÓÙ›8. ¬ÛÔ ì Û¯ÂÙÈ΋ ̤ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ âÓ·¤ÚÈˆÓ ÙÂψӛˆÓ. 9. ¶ÔÏÏÔ› àfiÊÔÈÙÔÈ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ÓˆÙÂÚÈÛÙÈÎáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ Û¯ÔÏáÓ Ù›ÓÔ˘Ó Ó¿ àÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÁÂÓÈο Ùfi ¬ÏÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ó˜ ≤Ó· Âr‰Ô˜ «ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÚÔÛı‹Î˘» ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·.8 «°È¿ Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙáÓ „˘¯áÓ Î·ıÒ˜ ÂÚÓÔÜÓ Ì¤Û· àfi ÙfiÓ à¤Ú·. «Oî ôÓıÚˆÔÈ Ì›· ÊÔÚ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó Î·d ≈ÛÙÂÚ· öÚ¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛȘ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27). ö.116 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂÖ Î·› ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜: “àfiÎÂÈÙ·È ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ±·Í àÔı·ÓÂÖÓ.

ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜. °È¿ Ùfi ÏfiÁÔ ·éÙfi. ¶Ú›Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì âÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ÂÚ› ÙáÓ âÓ·¤ÚÈˆÓ ÙÂψӛˆÓ. àÍ›˙ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٛ˜ âÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô‡ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ‰˘fi \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜. ^∏ ñÂÚ‚ÔÏÈ΋ öÌÊ·ÛË Ô‡ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ì Û‡Á¯ÚÔÓË çÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ âÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ‹Ó «Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·» öÓÓÔÈ· ÙáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·ıÒ˜ η› Ì›· «Ú·ÏÈÛÙÈ΋» õ «ÎÔÛÌÈ΋» ηٷÓfiËÛË ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ η› ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ηٷϋÁÔ˘Ó Ó¿ âÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó õ Ó¿ âÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ Ù¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÓÔ‹Ì·Ù· η› Ù›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ Û˘¯Ó¿ ÂrÓ·È ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÛÙ›˜ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜. ≤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ η› ≤Ó·˜ àÚ¯·ÖÔ˜. ï \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ªfiÛ¯·˜. ∆fi 19Ô ·åÒÓ·. ïÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ïÔÖ· ÂrÓ·È àÓıÚˆÔÌÔÚÊÈο η› ÏÈÁfiÙÂÚÔ õ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àÓÙÈÏËÙ¿ . ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÙÂϤÛÂÈ Ù‹Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË Á¤Ê˘Ú· ̤۷ àfi Ù‹Ó ïÔ›· Ôî ÛËÌÂÚÈÓÔ› \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó¿ ‚ÚÔÜÓ Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ âÈÛÙÚÔÊɘ Úfi˜ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. àÏÏ¿ η› ̤ Ù¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο âÓÓÔÈÔÏÔÁÈο â›‰· Ô‡ Û˘¯Ó¿ à·ÓÙáÓÙ·È ÛÙ¿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ °Ú·ÊáÓ õ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 117 Ï˄˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο â›‰· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô‡ Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ¿ \√Úıfi‰ÔÍ· ΛÌÂÓ·. ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔÜÓ ÛÙ‹Ó âÍÂÚ‡ÓËÛË Ùɘ ñÂÚÎfiÛÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÁÚ¿ÊÂÈ: «¶Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¬ÙÈ. ¬ˆ˜ àÎÚÈ‚á˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÂÓÈο ̤ Ù›˜ àÓ··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ¿ âÌĘ Ô‡ ÂúÌ·ÛÙ âӉ‰˘Ì¤ÓÔÈ Ì¤ Ù‹ Û¿Úη. ï ïÔÖÔ˜ àfi Ù‹ Ì›· qÙ·Ó ≤Ó·˜ «ç͢‰ÂÚ΋˜» Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ η› àfi Ù‹Ó ôÏÏË ≤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ Î·› Ù·ÂÈÓfi Ù¤ÎÓÔ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔ˜ Ùfi ı¤Ì· Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙáÓ „˘¯áÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.

^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1883. °ÚËÁfiÚÈÔ ÙfiÓ ¢È¿ÏÔÁÔ ÛÙfi ∆¤Ù·ÚÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙáÓ ¢È·ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘.»10 ªÂÚÈο Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· àfi Ù¤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô‡ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤ «¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ‹» η› «·åÛıËÙfi» ÙÚfiÔ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È àfi ÙfiÓ ±Á. ÂrÓ·È Âå‰Èο àÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜.118 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì¤Ûˆ ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂˆÓ ÂrÓ·È àÓ·fiÊ¢ÎÙ· ·ÚfiÓÙ·. ª·Î¿ÚÈÔ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ Âéı‡˜ àÊfiÙÔ˘ ôÚ¯ÈÛ ӿ ÙÔÜ ÌÈÏÄ ÁÈ¿ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·: ¡¿ ‰¤¯ÂÛÙ ٿ Á‹ÈÓ· â‰á ó˜ Ùfi Èfi à‰‡Ó·ÌÔ Âr‰Ô˜ àÓ··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙáÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ. η› Ó¿ Ì‹Ó àÁÎÈÛÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ۤ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ôî ïÔÖ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Û¤ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ η› ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. Âå‰ÈÎfiÙÂÚ·. \√Úıfi‰ÔÍË ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ £ÂÔÏÔÁ›· (ÛÙ¿ ƒˆÛÈο). °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: « \∂Í¿ÏÏÔ˘ ï ƒÂ·Ú¿ÙÔ˜ Âr‰Â ˘Ú¿ Ó¿ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È. àÏÏ¿ ñfi Ùfi Ú›ÛÌ· ÙÔÜ ¬ÙÈ ı¿ Ù¿ ‰ÈËÁÂÖÙÔ ÛÙÔ‡˜ 10. àÏÏ¿ – ¬ÛÔ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ¿ ÌĘ – ̤ Ì›· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ öÓÓÔÈ·. Ùfi ïÔÖÔ. ™˘ÓÂᘠÚ¤ÂÈ Ó¿ ë‰Ú·ÈÒÛÔ˘Ì ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Ù‹Ó ï‰ËÁ›· Ù‹Ó ïÔ›· ö‰ˆÛ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ÛÙfiÓ ±Á. ÙfiÌ. ÛÂÏ. ·éÙ¿ Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο âÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó η› ÛÙ‹ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ Ù¿ ïÔÖ· ‰È·‚·›ÓÂÈ ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ àÔ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ àfi Ùfi ÛáÌ·». . ¶Ú¤ÂÈ Ó¿ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ٿ ÙÂÏÒÓÈ· ù¯È ̤ Ì›· ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ‹ η› ·åÛıËÙ‹. ù¯È ÁÈ·Ù› ÛÙfiÓ ±‰Ë ηÖÓ ͇Ϸ ÁÈ¿ Ó¿ ‚¿ÏÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿. ï ±Á. 2. ò∂ÙÛÈ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ùfi ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ ¬Ú·Ì· οÔÈÔ˘ ƒÂ·Ú¿ÙÔ˘. ï ïÔÖÔ˜ Âr‰Â ≤Ó·Ó êÌ·ÚÙˆÏfi îÂÚ¤· Ó¿ η›ÁÂÙ·È ÛÙ‹Ó ÎÔÚ˘Ê‹ Ì›·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÓÂÎÚÈÎɘ ˘ÚĘ. ¬ˆ˜ ö¯Ô˘Ì õ‰Ë ‰ÂÖ. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ì ‚·ÛÈ΋ 剤· ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ ÂrÓ·È Ì›· η› ì ·éÙ‹. 538. \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ ªfiÛ¯·˜. ò∂ÙÛÈ.

IV. ^∞Á›· òAÓÓ·.. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ï¿ıÔ˜. IV. œÛÙ ÌÂÚÈÎÔ› àÎfiÌË Î·› ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÍÔ‰Ô Í·ÊÓÈο Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙfi ÛáÌ·. ÛÂÏ.12 \∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ â›Û˘ Û¤ οÔÈÔÓ ôÓıÚˆÔ ï ïÔÖÔ˜ Û¤ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ ¬Ú·Ì· Âr‰Â Û›ÙÈ· η̤̈ӷ àfi ¯Ú˘Ûfi ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ.»13 ™¤ ëfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· ı¿ ö¯Ô˘ÌÂ Ù‹Ó ÂéηÈÚ›· Ó¿ ÔÜÌ 11. 12. ÌÙÊÚ. ÎÈ ô˜ Ì‹Ó ›ÛÙ¢·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \AÁÓÒÛÙˆÓ \AÛÎËÙáÓ. ÙÒÚ· Ô‡ Ù›˜ Âr‰·Ó. 37. âÂȉ‹ ÂrÓ·È ¯¿ÚË ÛÙ‹Ó êÏÔ¯ÂÚÈ¿ ÙáÓ âÏÂËÌÔÛ˘ÓáÓ ÙÔ˘ Ô‡ ı¿ àÍȈıÂÖ ÙÔÜ ·åˆÓ›Ô˘ ʈÙfi˜.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 119 ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜. °È·Ù› ì ıÂ˚΋ àÁ·ıfiÙËÙ· ηٿ ÌÂÁ¿ÏË ‰ˆÚ¿ Ùɘ ÂéÛÏ·¯Ó›·˜ ∆˘ ÔåÎÔÓÔÌÂÖ. 37. ı¿ ηٷϿ‚·ÈÓ öÙÛÈ. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. Ô≈Ùˆ˜ œÛÙ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ¿ Ù¿ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. àÏÏ¿ ÁÈ¿ ÓÔ˘ıÂÛ›·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. οÙÈ Ô‡ ö¯ÂÈ â›Û˘ Û˘Ì‚ÂÖ Î·› ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ – η› ηÙfiÈÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «≠√Ù·Ó Á›ÓÂÙ·È ·éÙfi. ò∂ÙÛÈ Âr‰Â Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ âÌ˘ÚÈÛÌfi ÙáÓ Ê·‡ÏˆÓ àÓıÚÒˆÓ âÎÂÖÓ· Ù¿ ñÏÈο. ï ±Á. öΉ. ̤ Ù¿ ïÔÖ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ùfi ۈ̷ÙÈÎfi ÜÚ ÛÙÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜. 355.11 ™¤ Ì›· ôÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË. ̤ ·éÙ¿ Ó¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù› Êfi‚Ô Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ó ÁÈ¿ Ù¿ àÛ˘Ó‹ıÈÛÙ·». ï ±Á. \πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». 32.. ÛÂÏ. ¬Ù·Ó Ù›˜ ôÎÔ˘Á·Ó». ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988.Ì. 338. η› àÚ¯›˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο Ó¿ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ù›˜ ‚·Û¿ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ±‰Ë. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi ᘠ≤Ó·˜ ôÓ‰Ú·˜ ÛÙ¿ÏıËΠ›Ûˆ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ âÍ ·åÙ›·˜ ëÓfi˜ «Ï¿ıÔ˘˜» – οÔÈÔ˜ ôÏÏÔ˜ ̤ Ùfi ú‰ÈÔ ùÓÔÌ· qÙ·Ó ·éÙfi˜ Ô‡ Âr¯Â ÎÏËıÂÖ Ó¿ ʇÁÂÈ àfi Ù‹ ˙ˆ‹. Ô‡ ö¯ÂÈ ÛÒ·˜ Ù¿˜ ÊÚ¤Ó·˜. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 13. IV.. ÛÂÏ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ: «¶ÔÈfi˜. 349. ‰ËÏ·‰‹ ÂrÓ·È ïˆÛ‰‹ÔÙ ۛÁÔ˘ÚÔ Ò˜ ı¿ ÎÙ›ÛÂÈ Ù‹ ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ àfi ¯Ú˘Ûfi. .

Û·ÊᘠàÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›·. ¬ÙÈ ¬Ï˜ Ôî àÓ·ÊÔÚ¤˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Û¤ Á‹ÈÓË ÁÏÒÛÛ· àÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¬ÙÈ ‰¤ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È àfi Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. η› ÔÏϤ˜ àfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ôÓ Î·› ÚÔÊ·ÓᘠñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È. ∫·Ó›˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ ö¯ÂÈ â›ÁÓˆÛË Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰¤ ı¿ öÏÂÁ ¬ÙÈ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ‰¤Ó ÂrÓ·È «àÏËıÈÓ¿». ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ïÚ·Ù¿ «Û›ÙÈ·» õ «ı¿Ï·ÌÔÈ» ÛÙfiÓ à¤Ú· ¬Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Ù¿ «Ù¤ÏË». õ «˙˘Á·ÚȤ˜» ̤ Ù›˜ ïÔÖ˜ ˙˘Á›˙ÔÓÙ·È Ôî àÚÂÙ¤˜. ^√ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· âÍÔÈΛˆÛË Ì¤ Ùfi Âr‰Ô˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ηÓfiÓ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ᘠӿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È âÎÂÖ Î·› Ù›˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô‡ ÌÔÚÂÖ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó¿ âÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û¤ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ õ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.120 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ïÚ¿ÛÂˆÓ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ η› Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ – Ôî âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ. ¬Ìˆ˜. ™˘ÓÂá˜. ÌĘ ÂrÓ·È àÚÎÂÙfi Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ̤ âÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· η› ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ¬Ï˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. η› ¬Ô˘ àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ô˘Ó «ÚÔÏ¿ ·‡ÚÔ˘ õ ÂÚÁ·ÌËÓɘ» η› ôÏÏ· ùÚÁ·Ó· ÁÚ·Ùɘ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ. Ê˘ÛÈο. ñÏÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔØ ¬ÙÈ ÙfiÛÔ ï ¯ÚfiÓÔ˜ ¬ÛÔ Î·› ï ¯áÚÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ ¬Ìˆ˜ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ïˆÛ‰‹ÔÙ ñfi„Ë Ì·˜ ¬ÙÈ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó âΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÙÚ·¯‡. õ «¯Ú˘Ûfi˜» ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù¿ «¯Ú¤Ë» – Û¤ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Ù›˜ ·Ú·¿Óˆ . Úfi˜ Ùfi ·ÚfiÓ. ö¯Ô˘Ó Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ öÓÓÔÈ· àfi ·éÙ‹Ó Ì¤ Ù‹Ó ïÔ›· ÙÔ‡˜ àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ‹ ÁÉØ Î·› Ù¤ÏÔ˜.

Ôî ïÔÖÔÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ì›· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ àÏÏ¿ àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. ∆fi ‚¤‚·ÈÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó·˜ öÏÂÁ¯Ô˜ àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜. õ Ùfi â¿Ó êÏá˜ à‰˘Ó·ÙÂÖ Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÂÈ ·éÙfi Ô‡ ö¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ Ì¤ οÔÈÔÓ ôÏÏÔ ÙÚfiÔ. ò∞˜ â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÙÒÚ· ÛÙ‹Ó ·Ú¿ıÂÛË Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ àfi ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ \πÁÓ¿ÙÈÔ: ¶·ÙÂÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ¿ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· « ^∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ ÂrÓ·È ì ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∆fi â¿Ó õ ù¯È ì „˘¯‹ ùÓÙˆ˜ ‚ϤÂÈ Ù›˜ ÂåÎfiÓ˜ ·éÙ¤˜. Ùfi ïÔÖÔ ÎÚ·ÙÔÜÓ ÛÊȯٿ η› ÛÙ·ıÂÚ¿ Ôî ôÁÁÂÏÔÈØ Î·› ¬Ï· ·éÙ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ à¤Ú· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àfi ¿Óˆ Ì·˜ η› ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ Ù¿ ‰ÔÜÓ ÌfiÓÔÓ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ Ôî çÊı·ÏÌÔ› ÙÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó àÓÔȯıÂÖ ÛÙ‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.ì öÌÊ·ÛË ÂrÓ·È ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ – ¬ÙÈ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÌÈÏÄ ÁÈ’ ·éÙ¿ ¬Ù·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ¬ÙÈ . ηÙËÁÔÚÔÜÓ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘ η› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ êÚ¿ÍÔ˘Ó Ì¤ Ù‹ ‚›· Ùfi ÏÂÙfi ÛáÌ· Ùɘ „˘¯É˜.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 121 ÂåÎfiÓ˜ ó˜ Û˘Ì‚ÔÏÈο õ ëÚÌËÓ¢ÙÈο ̤۷ Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù‹Ó ïÔ›· àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ âΛÓË Ù‹Ó œÚ· ì „˘¯‹. õ Ùfi â¿Ó àÚÁfiÙÂÚ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ ı˘ÌËıÂÖ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ùɘ ¯Ú‹Û˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂåÎfiÓˆÓ. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχو˜ àÌÊÈ‚ÔÏ›· . ÏfiÁˆ Ùɘ åÛfi‚È·˜ Û˘Ó‹ıÂÈ¿˜ Ù˘ Ó¿ ‚ϤÂÈ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌfiÓÔÓ Ì¤Ûˆ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. ¬Ï· ·éÙ¿ Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ ≤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÂÜÔÓ âÚÒÙËÌ· Ô‡ ‰¤ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ qÙ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ±ÁÈÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ η› ÙÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙáÓ µ›ˆÓ ^∞Á›ˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ ö¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜.

âÎÂÖ Ô‡ ÛËÎÒıËΠӿ ÚÔÛ¢¯ËıÉ Á‡Úˆ ÛÙ‹Ó âÓ¿ÙË œÚ· (ÛËÌÂÚÈÓ‹ 3Ì. Úe˜ Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜. ·éÙÔ› ÙÔ‡˜ 14. 119Ø ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. öÓÔȈÛ ̤۷ ÙÔ˘ Ó¿ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÙ·È ÓÔÂÚ¿Ø Î·› Ùfi ·Ú¿‰ÔÍÔ. 15. \∞ÓÙÒÓÈÔ˜. ª. Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜.Ì. Úe˜ Ùa ÓÂ˘Ì·ÙÈÎa Ùɘ ÔÓËÚ›·˜ âÓ ÙÔÖ˜ âÔ˘Ú·Ó›ÔȘ» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). ˙ã öΉ. ÛÂÏ. 138. 16. ÌÙÊÚ.. Úe˜ ÙÔf˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. £ÂÔ‰. ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˘. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ.µ›Ô˜ η› ¶ÔÏÈÙ›·.14 ∞éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ù‹ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ‹Ó ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·› ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜». àÏÏa Ìb Ùa˜ àÚ¯a˜. Ìb Ùa ÔÓËÚa Ó‡̷ٷ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2000.). \∂Âȉ‹ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ÙfiÓ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó (Ôî ò∞ÁÁÂÏÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ) àÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·Ó. η› Ò˜ ÙfiÓ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó ôÁÁÂÏÔÈ ÛÙfiÓ à¤Ú·. ö. «Î¿ÔÙÂ.122 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ôî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¿ÏË Ì¤ Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ àfi ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜: «¬ÙÈ ÔéÎ öÛÙÈÓ ìÌÖÓ ì ¿ÏË Úe˜ ·xÌ· ηd Û¿Úη. ¬ÙÈ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÎÈ ö‚ÏÂ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ Û¿Ó Ó¿ qÙ·Ó ö͈ àfi ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. ^√ ª¤Á·˜ \AÓÙÒÓÈÔ˜. ^√ ª¤Á·˜ \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. \∂Ή. ö. ÙÔf˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ ÛÎÔÙÂÈÓÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÙfi ·Û›ÁÓˆÛÙÔ öÚÁÔ ÙÔ˘ µ›Ô˜ ÙÔÜ ±Á. ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì η› âÌÂÖ˜ à̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ. 138-139. à. «¢ÈfiÙÈ ‰bÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÌÂÓ ¿ÏËÓ Ìb Û¿Úη ηd ·xÌ·. µ·Û. ò∂ÂÈÙ· ö‚ÏÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÌÔ¯ıËÚÔ‡˜ η› ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ (‰·›ÌÔÓ·˜) Ó¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ à¤Ú· η› Ó¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ ÙfiÓ âÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó¿ Ì‹ ‰È·‚É (Úfi˜ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi). . \Aı·Ó·Û›Ô˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜.16 ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ ï ±Á.15 ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· êÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. àÏÏa Úe˜ Ùa˜ àÚ¯¿˜. ÛÂÏ. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. à. ÛÂÏ. Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ Ê·ÁËÙÔÜ.

ͤ¯·Û ÙÂÏ›ˆ˜ Ùfi Ê·ÁËÙfi η› öÌÂÈÓ Ùfi ñfiÏÔÈÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ η› ¬ÏË Ù‹Ó Ó‡¯Ù· ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜ η› ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ˜.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 123 ˙ËÙÔÜÛ·Ó Ùfi ÏfiÁÔ ᘠη› ÁÈ·Ù› ·›ÚÓ·Ó Ù‹Ó Âéı‡ÓË ÙÔ˘. . \∞ÏÏ¿ ÙÔ‡˜ âÌfi‰È˙·Ó Ôî ï‰ËÁÔÜÓÙ˜ ÙfiÓ \∞ÓÙÒÓÈÔÓ.17 «ÙeÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2). ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜: – ∆¿ Ì¤Ó êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· àfi Ùɘ ÁÂÓÓ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Ù¿ öÛ‚ËÛ ï ∫‡ÚÈÔ˜. ò∏ıÂÏ·Ó Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ àfi ÙfiÙ Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. Úe˜ Ùa ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ùɘ ÔÓËÚ›·˜ âÓ ÙÔÖ˜ âÔ˘Ú·Ó›ÔȘ» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). «TfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜» (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2). Úe˜ ÙÔf˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. àÊ’ ¬ÙÔ˘ ‰¤ öÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜ η› àÊÔÛÈÒıËΠÛÙfi £Âfi ÛĘ âÈÙÚ¤ÔÌ ӿ οÌÂÙ ÏfiÁÔ.18 ^√ àfiÛÙÔÏÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ Ù¿ âÓ·¤ÚÈ· Ó‡̷ٷ âÈ˙ËÙÔÜÓ ≤Ó· η› ÌfiÓÔÓ Ú¿ÁÌ·. £˘ÌfiÙ·Ó Î·› Ò˜ ·éÙ¿ âÓÓÔÔÜÛ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¬Ù·Ó öÏÂÁÂ: «¬ÙÈ ÔéÎ öÛÙÈÓ ìÌÖÓ ì ¿ÏË Úe˜ ·xÌ· ηd Û¿Úη. àÏÏa Úe˜ Ùa˜ àÚ¯¿˜. 122 18. η› fiÛÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ö¯ÂÈ Ó¿ ηٷ‚¿ÏË Î·Ó›˜ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·‚É ÙfiÓ à¤Ú· (Úfi˜ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi). ¢ÈfiÙÈ ı·‡Ì·˙ ‚ϤÔÓÙ·˜ ̤ fiÛÔ˘˜ â¯ıÚÔ‡˜ ö¯ÔÌ ӿ ·Ï¤„ˆÌÂ. 14 ÛÂÏ. ∆fiÙÂ. BϤ ·Ú. àʤıËΠâχıÂÚÔ˜ η› àÓÂÌfi‰ÈÛÙÔ˜ ï ‰ÚfiÌÔ˜ η› à̤ۈ˜ Âr‰Â ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ Û¿Ó Ó¿ âÚ¯fiÙ·Ó Î·› Ó¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ η› qÙ·Ó ¿ÏÈÓ ï ú‰ÈÔ˜ ï \∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (¬ˆ˜ Ú›Ó). ∆fiÙ âÂȉ‹ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ηÙËÁÔÚÔÜÛ·Ó ÌfiÓÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ö¯Ô˘Ó η› âȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. Úe˜ Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜. Ùfi ᘠӿ âÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù‹Ó âχıÂÚË ôÓÔ‰fi Ì·˜ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. η› àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ ‰È·Î·‹ fiıÔ Ó¿ ÌĘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ·éÙ‹ Ù‹ 17.

ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜.»21 ^√ ±Á. ï ïÔÖÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùfi ≤‚‰ÔÌÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔÜ ¶¿Û¯· ηıÒ˜ η› ÛÙ›˜ ÓÂÎÚÒÛÈ̘ àÎÔÏÔ˘ı›Â˜. àÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÙ·ÌÔ› ‰Ú·ÎfiÓÙˆÓ.124 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜.20 ^√ ±Á. Ù¿ ıˆÚÂÖ˜ ·éÙ¿ Û¿Ó àÓ‡·ÚÎÙ·. «\EÓ‰˘ıÉÙ ÙcÓ ·ÓÔÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. . 21. fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË àÓ¿ÁÎË ı¿ ö¯Ô˘Ì ÙfiÙ àfi ï‰ËÁÔ‡˜ η› ‚ÔËıÔ‡˜ Ôî ïÔÖÔÈ ı¿ ÌĘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· àfi Ù›˜ àfiÚ·Ù˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› ÙÔ‡˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔÜ ÛÎÔÙÂÈÓÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ηÙÔÈÎÔÜÓ ÛÙfiÓ à¤Ú· η› çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù‹ÁÔÚÔÈ Î·› ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙÂÏáÓ. ÌĘ ·Ú·ÎÈÓÂÖ: «àÓ·Ï¿‚ÂÙ ÙcÓ ·ÓÔÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. \∞ÊÔÜ àÎfiÌ· ÎÈ ¬Ù·Ó Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ۤ οÔÈ· ͤÓË ¯ÒÚ· õ ôÁÓˆÛÙË fiÏË ö¯Ô˘Ì àÓ¿ÁÎË àfi οÔÈÔÓ ï‰ËÁfi. ı¿ ö¯Ô˘Ì àÓ¿ÁÎË àfi ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¢¯¤˜. ¬Ìˆ˜. ï ηd ÛÊÚ·ÁÈÛ¿ÌÂÓÔ˜ ìÌĘ ηd ‰Ôf˜ ÙeÓ àÚÚ·‚áÓ· ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ âÓ Ù·Ö˜ ηډ›- 19.19 «¥Ó· ï âÍ âÓ·ÓÙ›·˜ âÓÙÚ·É ÌˉbÓ ö¯ˆÓ ÂÚd ìÌáÓ Ï¤ÁÂÈÓ Ê·ÜÏÔÓ» (¶Úfi˜ ∆›ÙÔÓ 2:8). ‰Èa Óa ÌÔÚ¤ÛÂÙ Óa àÓÙÈÛÙ·ıÉÙ ηÙa ÙcÓ ÔÓËÚaÓ ì̤ڷӻ (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:12). 20. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. âÂȉ‹ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ¬ÙÈ ôÓ ‰¤ ‰Â¯ıÂÖ˜ ÙfiÓ àÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ – «ï ‰b ‚‚·ÈáÓ ìÌĘ ÛfÓ ñÌÖÓ Âå˜ ÃÚÈÛÙeÓ Î·d ¯Ú›Û·˜ ìÌĘ £Âfi˜. ª·Î¿ÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: « ™‡. ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «™Ùfi Ù·Í›‰È Ì·˜ ̤۷ àfi ÙfiÓ à¤Ú·. (^∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·éÙ‹ ‰¤Ó ÙËÚÂÖÙ·È ÛÙ‹Ó ^∂ÏÏ¿‰·). ò∂ÙÛÈ. ¥Ó· ‰˘ÓËıÉÙ àÓÙÈÛÙÉÓ·È âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙFÉ ÔÓËÚ÷Ä (¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 6:13). ÛÙfiÌ·Ù· ÏÂÔÓÙ·ÚÈáÓ Î·› ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ àfi ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ÔÏϤ˜ àÁ·ıÔÂÚÁ›Â˜ ηıÒ˜ η› àfi Ù‹Ó à‰È¿ÏÂÈÙË ÌÂÛÈÙ›· ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. «¢Èa Óa âÓÙÚ·É ï â¯ıÚe˜ Ôf ‰bÓ ıa ö¯Ë Óa É Ù›ÔÙ ηÎeÓ ÁÈa ÌĘ» (¶Úfi˜ ∆›ÙÔÓ 2:8). §fiÁÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^ÀÔÌÔÓ‹ η› Ù‹Ó ∂éÁÓˆÌÔÛ‡ÓË. η› ʈÙÈ¿ Ô‡ η›ÂÈ Î·› ÎԯϿ˙ÂÈ ÛÙ¿ ̤ÏË.

» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 1:21-22).∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 125 ·È˜ ìÌáÓ. ¶·Ù¤Ú·˜ Ùɘ ºÈÏÔηϛ·˜ Ô‡ ö˙ËÛ ÙfiÓ 6Ô ·åÒÓ·.»26 22. ºÈÏÔηϛ· ÙáÓ ¡ËÙÈÎáÓ Î·› \AÛÎËÙÈÎáÓ. 26. ÙfiÌ. «^√ÌÈϛ˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜». £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. Palmer-SherrardWare. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». §ÔÓ‰›ÓÔ 1979. \AÓÙˆÓ›Ô˘ °·Ï›ÙË. ÛÂÏ. ı¿ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Û’ ·éÙ‹Ó Î·› ‰¤ ı¿ Û’ àÊ‹ÛÔ˘Ó Ó’ àÓ‚ÂÖ˜ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ Ù‹Ó êÚ¿ÍÔ˘Ó Î·› âϤÁ¯ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì‹ˆ˜ Ù˘¯fiÓ ‚ÚÔÜÓ Î¿ÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û’ ·éÙ‹Ó. ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ ÙfiÓ 5Ô ·åÒÓ·.» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 1:21-22)22 – ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ ı’ àÔ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È àfi Ùfi ÛáÌ·. ^∏Û‡¯ÈÔ˜. The Philokalia. 24. ÛÂÏ. ºÈÏÔηϛ· ÙáÓ ^πÂÚáÓ ¡ËÙÈÎáÓ. 23.»23 ^√ ±Á. 208. ÌÙÊÚ. ¬Ù·Ó öÚıÂÈ ï ôÚ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ η› ÙÔÜ à¤Ú·. St. ï ±Á. 25. Isaiah the Recluse.»25 ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. Homily 5:22.» 24 « ≠√Ù·Ó ì „˘¯‹ âͤÏıÂÈ àfi Ùfi ÛáÌ· Ù‹ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôî ôÁÁÂÏÔÈØ Î·› ≈ÛÙÂÚ· Ôî ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ó¿ Ù‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ∞åÁ˘Ù›Ô˘. 5Ë âΉ. œÛÙÂ ì „˘¯‹ Ì·˜ Ó¿ ¯ˆÚÈÛÙÂÖ àÓÒ‰˘Ó· àfi Ùfi ÛáÌ· âΛÓË Ù‹Ó œÚ· η› Ó¿ ‰È¤ÏıÂÈ àfi Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ Ô‡ ̤ÏÏÔ˘Ó Ó¿ Ù‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfiÓ à¤Ú·. ï ^OÔÖÔ˜ ηd ÌĘ âÛÊÚ¿ÁÈÛ ηd ö‰ˆÎ ÛÙd˜ ηډȤ˜ Ì·˜ Ùe ¶ÓÂÜÌ· ÛaÓ àÚÚ·‚ÒÓ·. ^∞Á›Ô˘ ^∏Û˘¯›Ô˘ ÙÔÜ ¶ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘.. 309. ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «£¿ öÚıÂÈ Î·› Û¤ ÌĘ ì œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Ó¿ ‚ÚÂÖ Ù¿ êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ï›Á· η› Ìˉ·ÌÈÓ¿ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÌĘ âϤÁÍÂÈ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ·. Faber and Faber. «∆fi ÂÚÈ‚fiÏÈ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜». £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1985. «¶Úfi˜ ÙfiÓ £Âfi‰Ô˘ÏÔ. \∂Ή. «\∂ÎÂÖÓÔ˜ ‰b Ô‡ ÌĘ ÛÙÂÚÂÒÓÂÈ Ì·˙d Ì’ âÛĘ Âå˜ ÙeÓ ÃÚÈÛÙeÓ Î·d ÌĘ ö¯ÚÈÛ ÂrÓ·È ï £Âfi˜. ∞ã. Homily 17. . ^√ÌÈÏ›· π™∆ã.\∏Û·˝·˜ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜. ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ^πÂÚÔÛÔχ̈Ó. ∫·› Âúı ÙfiÙÂ. ÌÙÊÚ. ÏfiÁÔ˜ ÂÚ› Ó‹„ˆ˜ η› àÚÂÙɘ». ı¿ öÚıÂÈ Î·› ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ ÙfiÓ àÔʇÁÔÌÂ. ÌÙÊÚ. ¡È΋ٷ ∆ÛÈÔÌÂÛ›‰Ë. ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› «ı¿ Ú¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó¿ ö¯Ô˘Ì Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ η› Ó¿ àÓ·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜ οı ̤ڷ.

ÛÙfi ∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 19:42. öÙÛÈ œÛÙ ӿ Ù‹ Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ó˜ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘˜. 28. fiÛÔ öÓÙÔÓ· ı¿ ı˘ÌËıÔÜÌ ¬Ï˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜ η› ı¿ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÔ˘Ì ¬Ï˜ Ù›˜ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÂéÙ˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ Ì·˜. ‰ÈfiÙÈ öÚ¯ÂÙ·È ï ôÚ¯ˆÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. òEÚÁ·. ηd âÓ âÌÔd ÔéÎ ö¯ÂÈ Ô鉤Ӕ (∫·Ù¿ \πˆ¿ÓÓËÓ 14:30)27». ¬Ù·Ó Ôî ıÂÖÔÈ „˘¯ÔÔÌÔ› ı¿ ηϤÛÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ Ó¿ àÓ·¯ˆÚ‹ÛÂÈ 27. ÛÂÏ. fiÛÔ Êfi‚Ô ı¿ ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¢È·ÏfiÁÔ˘. fiÛÔ˜ ÙÚfiÌÔ˜ ı¿ ηٷϿ‚ÂÈ âΛÓË Ù‹Ó œÚ· Ù‹Ó „˘¯‹ Ì·˜. «¢bÓ ıa ÌÈÏ‹Ûˆ ϤÔÓ ÔÏf Ì·˙› Û·˜. \∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ñÉÚÍ ÌfiÓÔÓ ≠∂Ó·˜ ï ^OÔÖÔ˜ Ú›Ó àfi Ùfi ¶¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Âr ôÊÔ‚·: “ÔéΤÙÈ ÔÏÏa Ï·Ï‹Ûˆ ÌÂı’ ñÌáÓØ öÚ¯ÂÙ·È ÁaÚ ï ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ôÚ¯ˆÓ. η› fiÛË àÓËÛ˘¯›· âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ∫ÚÈÙÉ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜ (†604) ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ›˜ ^√ÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÛÙ¿ ∂é·ÁÁ¤ÏÈ·: «¶Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘ÏÏÔÁÈ˙fiÌ·ÛÙ ‚·ıÈ¿ fiÛÔ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ΋ ı¿ ÂrÓ·È ÁÈ¿ ÌĘ ì œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ı¿ ηÙ‚ÔÜÓ Ôî ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜. «^√ÌÈϛ˜ ÛÙ¿ ∂é·ÁÁ¤ÏÈ·». ^√ÌÈÏ›· 39Ë. . °È·Ù› ¬Ìˆ˜ ÌÈÏÄÌ ÌfiÓÔÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó êÌ·Úوϋ „˘¯‹. àÊÔÜ Ù¿ ÌÔ¯ıËÚ¿ Ó‡̷ٷ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó àÎfiÌ· η› ÙÔ‡˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ˜ η› ˙ËÙÔÜÓ ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜.28 ^√ ±Á.126 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^√ ±Á. 278. ÙfiÌÔ˜ πππ. ·éÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ïÔ›Ô˘˜ ö¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó¿ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó. \∂ÊÚ·›Ì ï ™‡ÚÔ˜ (†373) ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ù‹Ó ÎÚ›ÛË ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ·: «T‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ı¿ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ôî ‰ÂÛÔÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∆‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù¿ ÌÔ¯ıËÚ¿ Ó‡̷ٷ ı¿ Á˘Ú¤„Ô˘Ó Ó¿ Ì¿ıÔ˘Ó àfi Ù‹Ó àÂÚ¯fiÌÂÓË „˘¯‹ Ù¿ ¬Û· öÚ·Í ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ ÙË˜Ø ÙfiÙ ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Úfi˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ Ù‹Ó Âr¯·Ó Úԉȷı¤ÛÂÈ. ηd ‰bÓ ö¯ÂÈ â¿Óˆ ÌÔ˘ ηÌÌ›·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ» (∫·Ù¿ \Iˆ¿ÓÓËÓ 14:30). 47Ø \∂ÈÛÎfiÔ˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ.

ı¿ ÙÚ¤ÌÂÈ ïÏfiÎÏËÚÔ˜. ò∂ÙÛÈ. Ôî âÍÔ˘Û›Â˜ η› Ôî ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙáÓ â¯ıÚÈÎáÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ı¿ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂÖÙ·È. Ã. η› Ù‹ ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó ÌÂÖ ÛÙ‹ ¯ÒÚ· ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ. ı¿ ÛÚÒ¯ÓÂÙ·È. ÛÂÏ.. ¢ã. «§fiÁÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· η› Ù‹Ó ÎÚ›ÛË». 226-229. ¬Û· öηÓ ̤ Ù‹ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ η› ¬Û· ¯ˆÚ›˜ Ù‹ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. òEÚÁ·. ηıÒ˜ ·éÙ‹ ı¿ ÎÚ·ÙȤٷÈ.. η› Ù‹Ó Î·ÙËÁÔÚ›·. ̤ ÛΤ„ÂȘ. ̤ öÚÁ·. ı¿ Û˘ÓÙ·Ú¿˙ÂÙ·È. \πˆ¿ÓÓË ÙÔÜ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. Ùɘ ÓÈfiÙ˘ η› ÙáÓ ÁËÚ·ÙÂÈáÓ. ·ã öΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992. ¶·Ù¤Ú· ÙÔÜ 8Ô˘ Ì. η› àfi Ù¿ 29. ÙfiÌ.. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ı¿ ÂrÓ·È ï Êfi‚Ô˜ âÎÂÖØ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı¿ ÂrÓ·È ï ÙÚfiÌÔ˜ Ùɘ Ù·Ï·›ˆÚ˘ „˘¯É˜. Ôî ±ÁÈÔÈ ò∞ÁÁÂÏÔÈ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ η› Ù‹Ó ï‰ËÁÔÜÓ.. âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜.»29 \∞ÏÏ¿ η› Ôî àÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ∆fiÙ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜.. ^√Û›Ô˘ \∂ÊÚ·›Ì ÙÔÜ ™‡ÚÔ˘. ÌÙÊÚ. Ôî ÛÎÏËÚÔ› ηًÁÔÚÔ› Ì·˜. ı¿ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛıÂÖ ïÏfiÎÏËÚÔ˜. ̤ ÏfiÁÈ·. . ∫·› àfi Ù‹ ÌÈ¿. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¿ êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· η› Ù¿ ¯Ú¤Ë ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ı¿ âÌÔ‰›˙ÂÙ·È àfi Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ Ì˘ÚÈ¿‰ˆÓ â¯ıÚáÓ. Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ¤ Ì àfi Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. öÚÁÔ ÙÔÜ êÁ.. Ôî ïÔÖÔÈ Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÔÜÓ ÛÙfiÓ à¤Ú·. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ºÚ·ÓÙ˙ÔÏÄ. ∆fi ÂÚÈ‚fiÏÈ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜. ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó Î·ÙÔÈ΋ÛÂÈ ÛÙfi Êá˜. ·åÒÓ· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «oø ¶·Úı¤ÓÂ. ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ ÙfiÔ ¬Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ôî àÚ¯¤˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.. £¿ ÂrÓ·È àÂÚ›ÁÚ·ÙË ì ›ÂÛË Ô‡ ı¿ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙfiÙÂ. η› Ù‹Ó ÎÚ›ÛË. Ôî ÊÔ‚ÂÚÔ› ÙÂÏáÓ˜ η› âÏÂÁÎÙ¤˜ η› ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜. âϤÁ¯ÔÓÙ·˜. ÛÙ‹Ó \√ÎÙÒ˯Ô. ı¿ Ù·Ú·¯ıÂÖ ïÏfiÎÏËÚÔ˜. ¬Ù·Ó ï àχÁÈÛÙÔ˜ ò∞ÁÁÂÏÔ˜ ı¿ ˙ËÙÄ Ó¿ ÌĘ Û‡ÚÂÈ Ì¤ Ù‹ ‚›· ÛÙfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔØ Î·› ¬Ù·Ó ÙfiÓ àÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ·éÙfiÓ ï Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜. \∂Ή.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 127 àfi Ùfi ÛáÌ·.

Á˘Ú‡ÂÈ Ó¿ ÎÚ˘ÊÙÂÖ. µÈ¤ÓÓË. 9Ë \ø‰‹. 1855. àÓ·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È. œÛÙ ӿ ‰È¤Ïıˆ àÓÂÌfi‰ÈÛÙ· àfi ÙÔ‡˜ ôÚ¯ÔÓÙ˜ ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ à¤Ú·». ^∏ Èfi ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ àfi ¬Ï˜ Ù›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙáÓ âÓ·¤ÚÈˆÓ ÙÂψӛˆÓ âÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙ‹Ó ^√ÌÈÏ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó \∞Ó·¯ÒÚËÛË Ùɘ æ˘¯É˜ àfi ÙfiÓ ±Á. 8Ë \ø‰‹ ÙÔÜ ∫·ÓfiÓ· ÙÔÜ òOÚıÚÔ˘. √î ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ Ù‹Ó ÎÚ·ÙÔÜÓ Î·› Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÚÓÄ Ì¤Û· àfi ÙfiÓ à¤Ú· η› àÓ¤Ú¯ÂÙ·È Úfi˜ ÙfiÓ ÔéÚ·ÓfiØ âÎÂÖ Û˘Ó·ÓÙÄ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· Ù¿ ïÔÖ· ÊÚÔ˘ÚÔÜÓ Ùfi ‰ÚfiÌÔ àfi Ù‹ ÁÉ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. àÓËÏÂÂÖ˜. ôÁÚÈÔÈ. ∫¿ı ÙÂÏÒÓÈÔ âϤÁ¯ÂÈ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Ô‡ ÙÔÜ àÓÙÈÛÙÔȯÔÜÓØ 30. η› ÙfiÓ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ ôÚ¯ÔÓÙ· η› Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ηٷ‰›ÎË. ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ÚÔÛÙÚ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹Ó ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ÛÙ‹Ó ^√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ï ±Á. àÌ›ÏÈÎÙÔÈ. Ù› Êfi‚Ô˜ η› ÙÚfiÌÔ˜ Û¤ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù‹Ó ì̤ڷ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘! £¿ ‰ÂÖ˜ Ó¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÊÚÈÎÙÔ›. àÓËÛ˘¯ÂÖ. \√ÎÙÒ˯Ԙ. ^∏ „˘¯‹. £ÂÔÓ‡ÌÊ¢ÙÂ. Û¿Ó Ì·ÜÚÔÈ ∞åı›Ô˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ¶·Ú·Û΢‹. ·åÛ¯ÚÔ› ‰·›ÌÔÓ˜. ∫‡ÚÈÏÏÔ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ (†444).128 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÊıÔÓÂÚ¿ ÙÂÏÒÓÈ·. oH¯Ô˜ ‰ã. oø ªËÙ¤Ú· ÙÔÜ £ÂÔÜ.30 «≠OÙ·Ó öÚıÂÈ ì œÚ· Ó¿ ‰È·¯ˆÚÈÛıÂÖ ‚›·È· ì „˘¯‹ ÌÔ˘ àfi Ù¿ ̤ÏË ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙfiÙ ÌÂÛ›Ù¢Û ÁÈ¿ ̤ӷ.31 ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ‰ÂηÂÙ¿ ôÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· àfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‚È‚Ï›·. ∞éÙ‹ η› ÌfiÓÔ ì ù„Ë ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË àfi ïÔÈÔ‰‹ÔÙ ̷ÚÙ‡ÚÈÔ. ™¿‚‚·ÙÔ. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ϤÂÈ: «oø „˘¯‹. Ù·Ú¿˙ÂÙ·È. 31. ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó „˘¯‹ η› âÌÔ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó¿ àÓ¤ÏıÂÈ ñ„ËÏfiÙÂÚ·. oH¯Ô˜ ‚ã. Ù¿ ïÔÖ· Ê˘ÛÈο ‰¤Ó à·ÚÙ›˙Ô˘Ó Ùfi ÏÉÚ˜ Û‡ÓÔÏÔ ÙáÓ Û¯ÂÙÈÎáÓ àÓ·ÊÔÚáÓ. ªÂٷ͇ ÔÏÏáÓ ôÏψÓ. .

»32 ∆¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÛÙÔ‡˜ ‚›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ √î µ›ÔÈ ÙáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ^∞Á›ˆÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ – ÌÂÚÈΤ˜ âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ å‰È·›ÙÂÚ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ – Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ‰È¤Ï¢Û˘ Ùɘ „˘¯É˜ ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. οı ¿ıÔ˜ ö¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ η› âÏÂÁÎÙ¤˜. Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¬ÙÈ ì ‰È‰·Ûηϛ· ·éÙ‹ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËΠۤ ·éÙÔ‡˜ àfi ÙÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙáÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·åÒÓˆÓ Î·› ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó àÔÛÙÔÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ ªfiÛ¯·˜. ï ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›˜ îÛÙÔÚÈÎfi˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô‡ ö˙ËÛ Ùfi 19Ô ·åÒÓ·. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ≤Ó· ÙÌÉÌ· ·éÙɘ Ùɘ ‰È‹ÁËÛ˘. 151-158 . Ú›Ó Î·› ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ±Á. ·éÙÔ‡ÛÈ· ì ‰È‹ÁËÛË õ‰Ë ñ¿Ú¯ÂÈ Û¤ àÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿32. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ÙfiÓ °ÚËÁfiÚÈÔ. ÛÙ·ıÂÚ‹. 535. à. ÛÂÏ. ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ì ‰È¤Ï¢ÛË Ùɘ ïÛ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. Û¤ ≤Ó·Ó Ì·ıËÙ‹ ÙÔÜ êÁ›Ô˘. ηٷϋÁÂÈ: «ªÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· à‰È¿ÏÂÈÙË. Âå‰Èο ÌÂٷ͇ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ÙÔÜ 4Ô˘ ·åÒÓ·. η› ηıÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ àfi Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·. ∫‡ÚÈÏÏÔ.33 ^øÛÙfiÛÔ. ö.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 129 οı êÌ·ÚÙ›·. \∞ÊÔÜ ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Û¯ÂÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·. à. ^∏ Èfi ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ àÓ·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙfi µ›Ô ÙÔÜ êÁ.» ¶ÔÏÏÔ› ôÏÏÔÈ ±ÁÈÔÈ ¶·Ù¤Ú˜. ÛÂÏ. 33. ¬ˆ˜ Ù‹ ‰ÈËÁ‹ıËΠì ïÛ›· ̤۷ Û¤ ¬Ú·Ì·. ^∏ ïÛ›· £ÂÔ‰ÒÚ· àӷʤÚÂÈ ÂúÎÔÛÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÂÏÒÓÈ·. Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È õ ı›ÁÔ˘Ó âÓ Û˘ÓÙÔÌ›÷· Ùfi ı¤Ì· ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ. âÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù¿ ‰È¿ÊÔÚ· Âú‰Ë êÌ·ÚÙÈáÓ Ô‡ ÂÚÓÔÜÓ àfi ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙfi οı ÙÂÏÒÓÈÔ. ö. µ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔÜ ¡¤Ô˘.

∫·› ¬Ù·Ó. ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù›˜ ‡Ï˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1968. Ù›˜ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó Ì¤ Ù›˜ ηΤ˜ ÌÔ˘ Ú¿ÍÂȘ. ªfiÛ¯·. ∂r‰· àÎfiÌ· ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÎÚ·ÙÔÜÛ·Ó Ê˘Ï·Á̤Ó˜ ̤۷ Û¤ ≤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·ÔÜÏÔ ¬Ï˜ ÌÔ˘ Ù›˜ ηϤ˜ Ú¿ÍÂÈ˜Ø ‚Á¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù˜ ö͈. ∆fiÙ âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰˘fi âÍ·ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ˜ Ó¤ÔÈ. ™˘ÓÔ‰ÈÎfi ∆˘ÔÁÚ·ÊÂÖÔ. àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ àfi ≤ÍÈ zÚ˜ ̤۷ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ Î·› ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ Ù‹Ó àÎfiÏÔ˘ıË âÌÂÈÚ›·: «∆‹Ó œÚ· Ô‡ ¤ı·ÈÓ·. η› ÊÙ¿Û·Ì ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÔÜ ÊÚÔ˘ÚÔÜÓ Ù‹Ó ôÓÔ‰Ô Î·› âÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹ οı àÓıÚÒÔ˘ Ó¿ ÂÚ¿ÛÂÈ àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. âÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ ïÛ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÛÙ¿ ‚·ÛÈο ÛËÌÂÖ· ÙáÓ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ôÏÏÔ ÙfiÓ ÊıfiÓÔ. Ôî ÊÚÔ˘ÚÔ› Ô‡ qÙ·Ó âÎÂÖ Ì¤ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·› ÌÔÜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¬Ï˜ Ù›˜ Ú¿- 34. Û¿Ó Ó¿ ÂÙÔ‡Û·ÌÂ. η› ì „˘¯‹ ÌÔ˘ ÂÙ¿¯ÙËÎ η› ÊÒÏÈ·Û ÛÙ‹Ó àÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜.130 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÊÚ·ÛË34 η› âÂȉ‹ ‰¤Ó ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô‡ Ó¿ Ì‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ôÏϘ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. Âr‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ∞åı›Ô˜ ̤ Ôχ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛËØ ì „˘¯‹ ÌÔ˘ Ù·Ú¿¯ÙËΠıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜. ·ÚfiÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏÂÙÔÌÂÚÉ. ™Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ∆·ÍÈfiÙË35 ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. \∞Ú¯›Û·Ì ӿ àÓ‚·›ÓÔ˘Ì àÚÁ¿ ÛÙfiÓ à¤Ú·. Êı¿Û·Ì ÛÙfi ÙÂÏÒÓÈÔ Ùɘ ÔÚÓ›·˜. µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ (ηٿ ÙfiÓ ±Á. ı¿ Ù‹Ó ·Ú·Ï›„Ô˘Ì â‰á ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ù¤ÙÔȘ ËÁ¤˜. 28 ª·ÚÙ›Ô˘. ôÏÏÔ Ù‹Ó ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ·Ø Î¿ı Âr‰Ô˜ êÌ·ÚÙ›·˜ ö¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ âÏÂÁÎÙ¤˜ ÛÙfiÓ à¤Ú·. ò∂ÙÛÈ ÂÚ¿Û·Ì ̤۷ àfi ¬Ï· Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ∆¿ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·éÙ¿. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔÜ ƒÔÛÙÒÊ). ∫¿ı ÙÂÏÒÓÈÔ õÏÂÁ¯Â ≤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Âr‰Ô˜ êÌ·ÚÙ›·˜: ≤Ó· õÏÂÁ¯Â Ùfi „¤Ì·. Eternal Mysteries Beyond the Grave. 35. 1902. Jordanville. .

ÙÔÜ êÁ. 169-171. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘42..»36 ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·› ôÏϘ âÌÂÈڛ˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ: Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ êÁ. à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ù‹ ÊÚ¿ÛË ·éÙ‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó: “\AÏÏ¿ ¬Ù·Ó öÊ˘Á˜ àfi Ù‹Ó fiÏË Î·› ÉÁ˜ ÛÙfi ¯ˆÚÈfi. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ \∂Ï‹ÌÔÓÔ˜. 7Ô˜ ·å. 4Ô˜ ·å. η› âÁÒ ï‰ËÁ‹ıËη ̤۷ àfi ÛÙÂÓÔ‡˜ η› ‰˘ÛÒ‰ÂȘ ηًÊÔÚÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ñfiÁÂÈ· Ê˘Ï·Î‹ ÙÔÜ ±‰Ë. 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ÙÔÜ êÁ. 7Ô˜ ·å. 39. √î â¯ıÚÔ› ÌÔ˘.. ̤ η٤‚·Û·Ó οو ÛÙ‹ ÁÉ. 38. ™˘ÌÂÒÓ ÙÔÜ £·˘Ì·ÛÙÔÜ òOÚÔ˘˜41 η›. ̤ ôÊËÛ·Ó Î·› öÊ˘Á·Ó. ∂éÛÙÚ·Ù›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜37. ÛÂÏ. √î ôÁÁÂÏÔÈ Ô‡ ̤ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó Âr·Ó: “≠OϘ Ù›˜ Û·ÚÎÈΤ˜ êÌ·Úٛ˜ Ô‡ ‰È¤ڷ͘ ÛÙ‹Ó fiÏË. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 131 ÍÂȘ ÔÚÓ›·˜ Ô‡ Âr¯· ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ì¤ Ù‹ Û¿Úη ÌÔ˘. ÙÔÜ êÁ. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 13 ª·ÚÙ›Ô˘. 6Ô˜ ·å.. ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ì àχËÙ·. . 40.” √î ôÁÁÂÏÔÈ. ï £Âfi˜ ÛÔÜ Ù›˜ Û˘Á¯ÒÚÂÛ âÂȉ‹ ÌÂÙ·ÓfiËÛ˜ ÁÈ’ ·éÙ¤˜”. ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. ∆fiÙ ̤ ±Ú·Í·Ó Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ η›.. 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ÙÔÜ ±Á. 42. àfi Ù‹Ó ·È‰È΋ ìÏÈΛ· ̤¯ÚÈ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÌÔ˘. ™˘ÌÂÒÓ \∂̤Û˘ ÙÔÜ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔÜ39. 36. 21 \πÔ˘Ï›Ô˘. 4Ô˜ ·å. ÌÔ›¯Â˘Û˜ ̤ Ù‹ Á˘Ó·›Î· ëÓfi˜ àÁÚfiÙË. ∆fi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·éÙfi ηıÒ˜ η› ï ñfiÏÔÈÔ˜ µ›Ô˜ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ∆·ÍÈfiÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfi ∂ternal Mysteries Beyond the Grave. 19 \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Ù¤ÏÔ˜.. ¡‹ÊˆÓÔ˜ âÎ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ ∫‡ÚÔ˘. 4Ô˜ ·å. ï ïÔÖÔ˜ Âr‰Â ÔÏϤ˜ „˘¯¤˜ Ó¿ àÓ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·.. 41. ^∏ ÁÉ ôÓÔÈÍÂ. ¬Ìˆ˜. ÙÔÜ êÁ. 37. àÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ η› Ì‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ηÌÈ¿ ηϋ ÌÔ˘ Ú¿ÍË Ô‡ Ó¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ Ó¿ ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›·.

George Routledge & Sons.»43 43. ^√ ±Á.» ∫·ÙfiÈÓ. Life of St. ^√ ±Á. ∫ÔÏԇ̂·. Columba. ∫ÔÏԇ̂·˜. Ôî ïÔÖÔÈ ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ó›ÁÔÓÙ·È ÛÙ‹ §›ÌÓË ÙÔÜ ªfiÛ¯Ô˘Ø «N¿. ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÛÙfiÓ à¤Ú· âÓ·ÓÙ›ÔÓ â¯ıÚÈÎáÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ôî ïÔÖ˜ ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ êÚ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ëÓfi˜ ͤÓÔ˘ Ô‡ Ó›ÁÂÙ·È ÎÈ ·éÙfi˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ì çÓÔÌ·Û›· «ÙÂÏÒÓÈ·» ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ›˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ àfi Ù‹Ó \∞Ó·ÙÔÏÈ΋ \∂ÎÎÏËÛ›· ËÁ¤˜. ÎÔÈÙ¿ÍÙÂ. . St. ÛÂÏ. \∞’ ¬. ÎÂÊ. Ôî ïÔÖ˜ ‰¤ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙ¿ ^∂ÏÏËÓÈο õ Ù¿ ƒˆÛÈÎ¿Ø Î·› ·éÙ¤˜ ¬Ìˆ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ôÊıÔÓ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ. Adamnan. àÊÔÜ ÚÔÛ¢¯‹ıËηÓ. ÌÙÊÚ. ∫ÔÏԇ̂·˜ ÙÔ‡˜ ÂrÂ: «∂鯷ÚÈÛÙÉÛÙ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi. \∞‰·ÌÓ·Ófi˜ àӷʤÚÂÈ ·éÙ¿ Ù¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ µ›Ô˜ ÙÔÜ êÁ. ÛÒ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÌÂÙ¿ àfi Ù‹ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ.ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È. 13. Ltd. Âr‰Â ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ù‹ Ì¿¯Ë Ô‡ ö‰ÈÓ·Ó Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÛÙfiÓ à¤Ú· ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ÌfiÏȘ Âr¯·Ó Âı¿ÓÂÈ. ≤Ó· àfi Ù¿ ïÔÖ· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·: «ªÈ¿ ̤ڷ ï ±Á. η› ö¯Ô˘Ó àÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙfiÓ Í¤ÓÔ. ï î‰Ú˘Ù‹˜ Ùɘ ÓËÛȈÙÈÎɘ ÌÔÓɘ Ùɘ \∞˚fiÓ·˜ ÛÙ‹ ™ÎˆÙ›· (†597). ª¤ÚÔ˜ πππ. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. àÏÏ¿ ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôî \∞Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¬ÛÔ Î·› Ôî ¢˘ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂrÓ·È àÎÚȂᘠì ú‰È·.132 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ àÁÓÔÔÜÛÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË ÔÏÏáÓ ËÁáÓ Ùɘ ÚÒÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙ‹ ¢‡ÛË. Wentworth Huyshe. àÊÔÜ ÙÒÚ· Ôî ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ ö¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ±ÁȘ „˘¯¤˜.. ∫ÔÏԇ̂·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÙÔ˘ η› ÙÔ‡˜ ÂrÂ: «ò∞˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ̤ Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ Ì·˜ ÙÔ‡˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÙÔÜ ^∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∫fiÌÁÎÂÏ. 207. ï ±Á. §ÔÓ‰›ÓÔ 1939.

õ ‰¤Ó Ù›˜ ıˆÚÔÜÛ ó˜ êÌ·ÚÙ›Â˜Ø ·éÙ¤˜ ÎÚ·‡Á·˙·Ó âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘.. Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ÛÙfi ̤ÚÔ˜ ¬Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó à̤ÙÚËÙ˜ „˘¯¤˜. Ô‡ ö˙ËÛ ÙfiÓ 8Ô ·åÒÓ·. Ô‡ ï àÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÔÜÛ àÎfiÌ· η› ÙfiÓ àÚÈıÌfi ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ¬ÙÈ Î·ÙÔÈÎÔÜÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ Ùfi ÊÔÚÙ›Ô ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ÙÔ˘˜. «^√ ÌÔÓ·¯fi˜ ôÎÔ˘Û ¬Ï˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘. ∫¿ı êÌ·ÚÙ›· Ô‡ Âr¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ η› Ô‡ Âr¯Â àÌÂÏ‹ÛÂÈ Ó¿ Ù‹Ó âÍÔÌÔÏÔÁËıÂÖ.. àӷʤÚÂÈ Û¤ Ì›· àfi Ù›˜ âÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È‹ÁËÛË. ¬ˆ˜ η› ÔÏϤ˜ Ô‡ ï ú‰ÈÔ˜ ‰¤ ÁÓÒÚÈ˙ ¬ÙÈ qÙ·Ó êÌ·Úٛ˜. µÔÓÈÊ¿ÙÈÔ˜. “ª¤ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó „ËÏ¿”.”» ^√ ÌÔÓ·¯fi˜ ·éÙfi˜ Âr â›Û˘ ¬ÙÈ ¬ÛË œÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ÂrÂ. “„ËÏ¿ ÛÙfiÓ à¤Ú·. ï ïÔÖÔ˜ ¤ı·Ó η› â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ àfi Ï›Á˜ tÚ˜. Ôî ïÔÖÔÈ Âr¯·Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· àfiÏ˘ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ô‡ ‰¤Ó ôÓÙ¯ ӿ ÙÔ‡˜ àÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ. ∫·Ù¿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù¿ ÔÓËÚ¿ .∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 133 ^√ ±Á.. ∂r àÎfiÌ· ¬ÙÈ ñÉگ ≤Ó· ÏÉıÔ˜ ÔÓËÚáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ÌÈ¿ ñ¤ÚÔ¯Ë ¯ÔÚˆ‰›· àfi ÙÔ‡˜ àÓÒÙÂÚÔ˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜Ø Ù¿ ôıÏÈ· Ó‡̷ٷ η› Ôî ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ Âr¯·Ó Ì›· ‚›·ÈË ÏÔÁÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ô‡ Âr¯·Ó ¯ˆÚÈÛıÂÖ àfi Ù¿ ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ η› Âr¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚıÂÖ âÎÂÖØ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ηÙËÁÔڛ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. àÔ‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ‚·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ôÁÁÂÏÔÈ Ô‡ ÙfiÓ Û‹ÎˆÛ·Ó „ËÏ¿. ¬Ï˜ ÎÚ·‡Á·˙·Ó âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ̤ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÏfiÁÈ·.. Ù›˜ ïÔÖ˜ Âr¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ àfi Ù‹Ó âÔ¯‹ Ùɘ ÓÂfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ η› Ù›˜ ïÔÖ˜ ÂúÙ ‰¤Ó Âr¯Â âÍÔÌÔÏÔÁËıÂÖ ÂúÙ ٛ˜ Âr¯Â ͯ¿ÛÂÈ. «K·ıÒ˜ âÎÂÖÓÔ˜ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ì ηıÂÌ›· ̤ Ù‹ ‰È΋ Ù˘ ʈӋ. âÓá Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Ùfi öÎ·Ó·Ó âÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜. ¬ˆ˜ ÙÔÜ Ù‹ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÛˆÈο οÔÈÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ Ùɘ ÌÔÓɘ ÙÔÜ √é¤ÓÏÔÎ. ï \∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓ·˜ «àfiÛÙÔÏÔ˜ ÛÙÔ‡˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜».

ó˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘. âÓá Ôî àÚÂÙ¤˜. ÛÂÏ. ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ̤ ö‚Á·Ï·Ó ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ̤۷ àfi ÙfiÓ ÙÔÖ¯Ô ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.134 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ó‡̷ٷ ÌÉÎ·Ó ÛÙfiÓ ¯ÔÚfi ÙáÓ Î·ÙËÁÔÚÈáÓ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿ η› âȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ η› àÔηχÙÔÓÙ·˜ Ùfi ¯ÚfiÓÔ Î·› ÙfiÓ ÙfiÔ Ô‡ ‰È·Ú¿¯ıËΠì ηıÂÌÈ¿. ¬Ù·Ó ÌÂÙ¿ ÙfiÓ 36ˆÚÔ «ÎÏÈÓÈÎfi ı¿Ó·Ùfi» ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÚÔÛˆÈο Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. Octagon Books (Farrar. ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó àԉ›ÍÂȘ ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ ÙÔ˘ ڿ͈Ó. âÎÂÖÓÔÈ Ôî ·Ó¿Ú¯·ÈÔÈ â¯ıÚÔ› ÙfiÓ Î‹Ú˘Í·Ó öÓÔ¯Ô Î·›. Ephraim Emerton. ÌÔÜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ôχ Èfi ÛÔ˘‰·Ö˜ η› âÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ à’ ¬ÛÔ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó ÔÙ¤ Ó¿ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó Ú¿ÍË Ì¤ Ù‹ ‰È΋ ÌÔ˘ ‰‡Ó·ÌË”». »^ãÖ˜. ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·ÏÔÔÈË̤Ó˜. °ÈÔ‡ÂÎÛÎÔ˘ÂÏ. “âÎÂÖÓ˜ Ôî àÛ‹Ì·ÓÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ àÚÂÙ¤˜ Ô‡ Âr¯· âȉ›ÍÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ âÏÏÈᘠη› àÓ·Í›ˆ˜ Ì›ÏËÛ·Ó ôÊÔ‚· ñÂÚ·Û›˙ÔÓÙ¿˜ ÌÂ. àfi Ù‹Ó ôÏÏË”. ‰ÈËÁÔÜÓÙ·Ó ï ÌÔÓ·¯fi˜.. 25-27. ÙÔÜ ∫. . ñ·ÁfiÌÂÓÔ ÛÙ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜.. ö¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ η› «ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÂÈ» ¬Ï˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘.. Strauss and Giroux). ∆fi ö‚ÏÂ· àÏÏ¿ ‰¤Ó ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÎÚ‡Ô Î·› ÁÂÓÈο ‰¤Ó ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ 44. ò∂ÙÛÈ.44 ª›· Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ ^∏ àÓÙ›‰Ú·ÛË ëÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔÜ «ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˘» àÓıÚÒÔ˘ ÙáÓ Î·ÈÚáÓ Ì·˜. »ò∂͈ ‚Ú¿‰È·˙ η› Ï›ÁÔ ¯ÈfiÓÈ˙Â. ÌÙÊÚ.. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1973. ∫·› âÎÂÖÓ· Ù¿ àÁÁÂÏÈο Ó‡̷ٷ ̤ Ù‹Ó à¤Ú·ÓÙË àÁ¿Ë ÙÔ˘˜ ̤ ñÂÚ¿ÛÈ˙·Ó η› ̤ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó. The Letters of Saint Boniface. àÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ≤¯Ô˘Ì õ‰Ë ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û¤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·: «\∞ÊÔÜ Ì¤ ÉÚ·Ó àfi Ùfi ¯¤ÚÈ.

»^∏ àÓÙ›ÏË„Ë ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ öÛ‚ËÛ âÓÙÂÏᘠÛÙfi ÓÔÜ ÌÔ˘. ¢¤Ó ͤڈ fiÛË œÚ· àÓ‚·›Ó·Ì „ËÏ¿. ÌÔÜ öÏÂÁ ¬ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ η› Âr‰Â ̤ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜! ^ø˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ ‰ÂοÙÔ˘ âÓ¿ÙÔ˘ ·åÒÓ·. ∫·› Í·ÊÓÈο ·éÙ‹ «ì àÊËÚË̤ÓË öÓÓÔÈ·» ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Û¿Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÚfiÛˆÔ!. ™Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ·éÙfi˜ öÏ·‚ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô‡ ̤ η٤Ϸ‚ Êfi‚Ô˜ àfi Ù‹ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ùɘ Ìˉ·ÌÈÓfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·éÙ‹ Ù‹Ó àÙ¤ÏÂȈÙË öÚËÌÔ. «¢·›ÌÔÓ˜!» ÛΤÊÙËη. àÏÏ¿ ‰¤Ó ÙÔÏÌÔÜÛ·Ó Ó¿ Ùfi οÓÔ˘Ó. ^ŸÛÔ Èfi „ËÏ¿ àÓ‚·›Ó·ÌÂ. \∞fi Ù›˜ ·åÛ¯Ú¤˜ ÎÚ·˘Á¤˜ η› Ù¿ ÔéÚÏÈ¿ÛÌ·Ù· Ô‡ ö‚Á·˙·Ó ͯÒÚÈ˙· οÔȘ ϤÍÂȘ η› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ η› ïÏfiÎÏËÚ˜ Ù›˜ ÊÚ¿ÛÂȘ.. ̤ Ùfi ùÓÔÌ· ·éÙfi ıˆÚÔÜÛ· Ù›˜ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ η› Ù¿ ¿ıË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ∆fi ηٿϷ‚· Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· η› ̤ öÈ·Û οÙÈ Û¿Ó ÙÚfiÌÔ˜ Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÌÔÜ qÙ·Ó ôÁÓˆÛÙÔ˜.. \∞Ú¯›Û·Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó¿ àÓ‚·›ÓÔ˘Ì „ËÏ¿. °È’ ·éÙfi η› ì ϤÍË ·éÙ‹ ‰¤Ó qÙ·Ó ÁÈ¿ ̤ӷ ùÓÔÌ·. àÏÏ¿ ≤Ó·˜ ¬ÚÔ˜ Ô‡ ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· àÊËÚË̤ÓË öÓÓÔÈ·.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 135 ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ̤۷ η› ö͈. ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯áÚÔ˜ àÓÔÈÁfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘... ¢·›ÌÔÓ˜! º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ò˜ ı¿ ÂåÚˆÓ¢fiÌÔ˘Ó Î·› ı¿ ÁÂÏÔÜÛ· ôÓ Î¿ÔÈÔ˜. . ¶ÚÔÛ·ıÔÜÛ·Ó Ì¤ οı ÙÚfiÔ Ó¿ ̤ êÚ¿ÍÔ˘Ó àfi Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. àÎfiÌ· η› Ï›Á˜ zÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. »\∞ÊÔÜ ÌĘ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó àfi ¬Ï˜ Ù›˜ Ï¢ڤ˜ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÊÒÓ·˙·Ó η› à·ÈÙÔÜÛ·Ó à’ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ó¿ ̤ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Û’ ·éÙÔ‡˜. •·ÊÓÈο àÎÔ‡ÛÙËΠοÔÈÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ η› ̤ ÎÚ·˘Á¤˜ η› Á¤ÏÈ· ôÚ¯ÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó¿ ÌĘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ≤Ó· ÏÉıÔ˜ οÔÈˆÓ à·›ÛÈˆÓ ùÓÙˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓᘠοÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ö¯·Û·Ó ÁÈ¿ Ùfi àÏÏÔȈ̤ÓÔ ÛáÌ· ÌÔ˘ Ù‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. Ï›Á˜ ̤Ú˜.

» ™Ùfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı˘ÌÄÙ·È ≤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi àfi Ù¿ Û¯ÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.. ¢¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ·éÙ‹ ì ‚·ÙÙÔÏÔÁ›· ÙÔÜ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ Ó¿ ÌÔÜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ àÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍË ÙÔÜ £ÂÔÜ. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ. ôÓ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÚá Ó¿ ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ ï £Âfi˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ. η› Ô‡ Ùfi ͤ¯·Û· ۯ‰fiÓ âÓÙÂÏá˜. Û¤ Ì›· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô‡ Âr¯Â ̤ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∆‹ ÛÙÈÁÌ‹ ¬Ìˆ˜. »^∏ ηÙËÁÔÚ›· ·éÙ‹ qÙ·Ó Ùfi Èfi ‰˘Ó·Ùfi âȯ›ÚËÌ· Ô‡ Úfi‚·Ï·Ó Ôî ‰·›ÌÔÓ˜. ò∂ÚÂ ÙÒÚ· Ó¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËıá η› Ó¿ àÓ·ÙÚ¤„ˆ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó Î·ÙËÁÔÚ›·. ï àÚÁfi˜ ·éÙfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‰¤Ó ͯ¿ÛÙËÎÂ. ¬Ù·Ó Í·Ó·‚ÚÉη ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘. Ô‡ ‚Ú¤ıËΠàÓÙÈ̤وÔ˜ ̤ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜-ηًÁÔÚÔ˘˜ ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ·. Ù‹Ó âÔ¯‹ Ô‡ õÌÔ˘Ó Ó¤Ô˜. ¬ˆ˜ Ê¿ÓËΠÙÒÚ·.136 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ «∂rÓ·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜. àÚÓ‹ıËΠÙfi £Âfi».. ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó¿ ·Ú·‰Ôıá ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.» ™Ù‹Ó âÚÒÙËÛË ·éÙ‹ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ à¿ÓÙËÛÂ: «ªÔÚÂÖ Î·› Ó¿ Ì‹Ó ñ¿Ú¯ÂÈ». ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∆fi ·xÌ· ¿ÁˆÛ ÛÙ›˜ ÊϤ‚˜ ÌÔ˘. η› ¬Ìˆ˜ ì ÌÓ‹ÌË ÌÔÜ ö‰ÂÛ ً ÁÏÒÛÛ·. ^∏ ηÙËÁÔÚ›· ·éÙ‹ ÙÔ‡˜ ö‰ˆÛ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·› . ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ àÓ·ÏÔÁ›ÛÙËÎÂ: »∞éÙ‹ ì à¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο qÙ·Ó «àÚÁfiÓ ÚÉÌ·». ∫·› ¬Ìˆ˜. õıÂÏ· Ó¿ ÙÔ‡˜ à·ÓÙ‹Ûˆ. Í·ÊÓÈο ÊÒÓ·Í·Ó ¬ÏÔÈ Ì¤ ÌÈ¿ ʈӋ η› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¬ÚÌËÛ·Ó ¿Óˆ ÌÔ˘. £¿ ‰ÒÛÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ¿ οı àÓÒÊÂÏÔ ÏfiÁÔ Ô‡ ϤÌ ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ àfi ÙfiÓ â¯ıÚfi Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. ≤Ó·˜ àfi ·éÙÔ‡˜ âͤÊÚ·ÛÂ Ù‹Ó ëÍɘ ôÔ„Ë: «°È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó¿ ÈÛÙ¤„ˆ ÛÙfi £Âfi. ª¤ ≤Ó·Ó ÙÚfiÔ àηٷÓfiËÙÔ ı˘Ì‹ıËη Í·ÊÓÈο ≤Ó· àÛ‹Ì·ÓÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô‡ Û˘Ó¤‚Ë ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿. ò∂ÙÛÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠï ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘. ò∞ÏψÛÙ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ· ·éÙ¿ Ô‡ öÏÂÁÂ. «∂rÓ·È „¤Ì·! ∞éÙfi ‰¤Ó ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ·!».

η› «≠EÓ· à›ÛÙ¢ÙÔ Î·› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓfi ÁÂÁÔÓfi˜». ı˘Ì‹ıËη âΛÓË Ô‡ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜ ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. Orthodox Life. ÛÂÏ.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 137 ı¿ÚÚÔ˜ η› ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ôÁÚȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜. úÛˆ˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÔ˘. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1985. ≠√ˆ˜ 45. \πÔ‡ÏÈÔ˜-∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1976. âÌÔ‰›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó¿ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ùfi ‰ÚfiÌÔ Ì·˜. »o∏Ù·Ó Ôχ ÙÚÔÌ·Á̤ÓË ì „˘¯‹ ÌÔ˘ η› ÁÈ’ ·éÙfi Ôχ ıÂÚÌ‹ ‚ÁÉΠì ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔ˘ Úfi˜ Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·. µÏ. àfi Ù¿ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Û·ÊÉ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ η› ˙ˆÓÙ·Ó‹ âÌÂÈÚ›· ÂrÓ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ì Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¶ÔÏÏ‹ œÚ· ¬Ìˆ˜ ôÎÔ˘Á· Ù›˜ ÎÚ·˘Á¤˜ η› Ù¿ ÔéÚÏÈ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. «\√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË». ∞éÙfi ¬Ìˆ˜ ‰¤ Êfi‚ÈÛ ηıfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÌÔ˘. «Unbelievable for Many but Actually a True Occurrence». \∂ÁÒ ï âÏÂÂÈÓfi˜. ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ¬ÛˆÓ êÁ›ˆÓ ÁÓÒÚÈ˙· η› Ù¿ çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ÌÔÜ qÏı·Ó ÛÙfi ÓÔÜ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ âΛÓË. K. ì âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹ ‰¤Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È àÓ·ÁηÛÙÈο ÛÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· àÎÚȂᘠÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ^øÛÙfiÛÔ. ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. ÏÔÈfiÓ. 45-51. \∂Ή. \A›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ \AÏËıÈÓ¿. Ô‡ ÌfiÓÔ Î·Ù’ ùÓÔÌ· õÌÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜. \∂Âȉ‹ ¬Ìˆ˜ Ôî ʈӤ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¬ÏÔ Î·› Èfi à‰‡Ó·Ì˜. . ηٿϷ‚· ¬ÙÈ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ öÌÂÈÓ·Ó ›Ûˆ. »∆fiÙ ÛΤÊÙËη Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ η› ôÚ¯ÈÛ· Ó¿ ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È. ªfiÏȘ Âr· Ùfi ùÓÔÌ¿ Ù˘ à̤ۈ˜ ÌĘ ÛΤ·Û ̛· Ï¢΋ ïÌ›¯ÏË ì ïÔ›· ôÚ¯ÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó¿ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ Ù‹Ó à·›ÛÈ· ·éÙ‹ ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ Î·› Û¤ Ï›ÁÔ Ù‹Ó öÎÚ˘„ ïÏÔÙÂÏᘠàfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.»45 ^∏ âÌÂÈÚ›· ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ º·›ÓÂÙ·È. Uekskuell.

¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÙÔÜ Ï›Ë Î·› Ùfi ‰¿ÎÚ˘!. àÏËıÈÓ¿ Ùfi öÚ·Í·. Ï‹Ó ¬Ìˆ˜ âÓ‹ÛÙÂ˘Û· ÙfiÛ· öÙË ÁÈ’ ·éÙfi». àÏËıÈÓ¿. \πÁÓ·Ù›Ô˘. ∫·› âÓá Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ì ·éÛÙËÚ¿ ·éÙ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋ àÓ¿ÎÚÈÛȘ. Ó·›. ò∂ÂÈÙ· àfi Ï›ÁÔ: « ∞éÙfi Ó·›. ∫·› Ùfi ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÔ ¬ÙÈ ÙfiÓ Î·ÙËÁÔÚÔÜÛ·Ó Î·› ÁÈ¿ Ú¿ÍÂȘ Ô‡ ‰¤Ó Âr¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ. àÏËıÈÓ¿. o∏Ù·Ó àÏ‹ıÂÈ· ≤Ó· ı¤·Ì· ÊÚÈÎÙfi η› ÊÔ‚ÂÚfi. ^∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «≠√ˆ˜ ì àÓ¿ÛÙ·46. ÌÙÊÚ. àÔ¯ˆÚ›ÛıËΠÙfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ÛÂÏ. ∂rÓ·È „¤Ì·. ∫ÏÖÌ·Í.. ^√ £Âfi˜ ÂrÓ·È âÏ‹̈ӻ.»46 \∂›Û˘. ∞éÙfi ‰¤Ó Ùfi öηӷ». 161. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ àÊ‹ÛË Î·ÌÌÈ¿ öÓ‰ÂÈÍÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÎÚ›ÛÈ õ Ùfi fiÚÈÛÌ· õ Ù‹Ó àfiÊ·ÛÈ Î·› Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ‰›Î˘. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. \AÚ¯ÈÌ. àÏÏ¿ öÎÏ·˘Û·. ^πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ú·ÎÏ‹ÙÔ˘. . ò∞ÏÏÔÙÂ: «ò√¯È. ȉã \EΉ. öηӷ ‰È·ÎÔÓ‹Ì·Ù· àÁ¿˘».138 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Âú‰·Ì Èfi ¿Óˆ ï ±Á.. \øÚˆfi˜ \AÙÙÈÎɘ 2000. ≠∂Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ àfiÚ·ÙÔ Î·› ¯ˆÚ›˜ öÏÂÔ˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ¿ ïÚÈṲ̂ӷ à·ÓÙÔÜÛÂ: « N·›. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. ï ±Á. ∫·› ¿ÏÈ: «\∞ÏËıÈÓ¿ ̤ ηÙËÁÔÚÂÖÙ». ì Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·› ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ùɘ Û˘ÓÔÏÈÎɘ Ì¿¯Ë˜ Ù‹Ó ïÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‰È¿ ‚›Ô˘ ì „˘¯‹ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ. ™¿Ó Ó¿ ÙfiÓ àÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Î¿ÔÈÔÈ.. ∫·› Âr¯Â Û·Ú¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ öÙË ÌÔÓ·¯fi˜. °È’ ·éÙ¿ ‰¤Ó ö¯ˆ Ù› Ó¿ àÔÏÔÁËıá. à·ÓÙÔÜÛ – ÙfiÓ ôÎÔ˘Á·Ó ¬ÏÔÈ Ôî ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ – η› ôÏÏÔÙ öÏÂÁÂ: «¡·›. ^√ ìÛ˘¯·ÛÙ‹˜ ·éÙfi˜ η› àÓ·¯ˆÚËÙ‹˜ ÁÈ¿ ïÚÈṲ̂ӷ Ù·›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ – àÏ›ÌÔÓÔ! – öÏÂÁÂ: « °È’ ·éÙ¿ ‰¤Ó ö¯ˆ Ù› Ó¿ Âåá». \πˆ¿ÓÓ˘ Ùɘ ∫ϛ̷ÎÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ëÓfi˜ ÌÔÓ·¯ÔÜ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘: «∆‹Ó ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚȤÂÛ ۤ öÎÛÙ·ÛË Î·› ̤ Ù¿ Ì¿ÙÈ· àÓÔÈÎÙ¿ ·Ú·ÙËÚÔÜÛ ‰ÂÍÈ¿ η› àÚÈÛÙÂÚ¿ Ùɘ ÎÏ›Ó˘ ÙÔ˘. \∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ï ªÂÁ¿ÏÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ٿ ÙÂÏÒÓÈ· ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ» âÌÂÈÚ›·˜ âÓá ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó.

ö. ™Ù¤ÎÔÓÙ·˜ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘. ·éÙ‹ ì ·å¯Ì·ÏÒÙÈÛË õ ì àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘ êÏᘠÁ›ÓÔÓÙ·È Ê·ÓÂÚ¤˜». 159. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ÌÔÓ·¯áÓ Î·› ‰Èη›ˆÓ. îÂÚ·Ú¯áÓ. Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ ÊÒÓ·˙·Ó: “òø ª·Î¿ÚÈÂ. à. àÎÚȂᘠöÙÛÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È Ì˘ÛÙÈο. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. àÊÔÜ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ˆ â¿Ó ö¯ˆ Ú¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ àÁ·ıfi. ÛÂÏ.” ™Ùfi ÌÂٷ͇ àÓÂÚ¯fiÙ·Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¬ˆ˜ ï ª·Î¿ÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜. àÓ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· àfi ÙÔ‡˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎÔ‡˜ «ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜» ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ àÓÙ›ÛÙ·ÛË. ÚÔÊËÙáÓ. ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ·. fiÛË ‰fiÍ· àÍÈÒıËΘ Ó¿ Ï¿‚ÂȘ!” ^√ Ù·ÂÈÓfi˜ ôÓ‰Ú·˜ ÙÔ‡˜ à¿ÓÙËÛÂ: “ò√¯È! \∞ÎfiÌ· ÊÔ‚ÄÌ·È. ^∏ „˘¯‹ ôÚ¯ÈÛ ӿ àÓ¤Ú¯ÂÙ·È. àÊÔÜ ö¯Ô˘Ó õ‰Ë ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙfiÓ fiÏÂÌÔ Ì¤ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Û’ ·éÙ‹Ó Ù‹ ˙ˆ‹. ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì ‰È¤Ï¢ÛË àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· qÙ·Ó ïÚ·Ù‹ àfi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. â‰á ÛÙ‹ ÁÉ. . ̤ Ù‹ Û˘Óԉ›· Ï‹ıÔ˘˜ ÔéÚ¿ÓÈˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ.47 ªÂÚÈÎÔ› ±ÁÈÔÈ.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 139 ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ àfi Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ Ù˘. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ≤Ó· àfiÛ·ÛÌ· àfi Ùfi µ›Ô ÙÔ˘: «≠√Ù·Ó öÊÙ·ÛÂ ì œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÜ à‚‚Ä ª·Î·Ú›Ô˘. ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ù›˜ âÓ·¤ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. \∞fi οÔÈ· ôÏÏ· ÙÂÏÒÓÈ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó „ËÏfiÙÂÚ· Ôî âÓ·¤ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÎÚ·‡Á·˙·Ó η› ¿ÏÈ: “¢¤Ó ÂrÓ·È öÙÛÈ! ªÄ˜ Í¤Ê˘Á˜ 47.. ∫·ÙÉÏı·Ó â›Û˘ ¯ÔÚÔ› àÔÛÙfiψÓ. qÚı ӿ ¿ÚÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ Ùfi ÃÂÚÔ˘‚Â›Ì Ô‡ qÙ·Ó ï ʇϷη˜ ôÁÁÂÏfi˜ ÙÔ˘. √î ‰·›ÌÔÓ˜ ‰ÈÂÙ¿¯ıËÛ·Ó Û¤ ÛÂÈÚ¤˜ η› Ï‹ıË ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ· ̤ ÛÎÔfi Ó¿ âÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù‹ ‰È¤Ï¢ÛË Ùɘ öÓı¢ „˘¯É˜ ÙÔ˘. ̤ ηٿÏËÍË Ù‹Ó ·å¯Ì·ÏÒÙÈÛ‹ Ù˘ õ Ù‹Ó àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘ àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ – ηٿ Ù‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ̤۷ àfi ÙfiÓ à¤Ú·.

ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. Á›ÓÔÓÙ·È ï Ó·fi˜ η› Ùfi îÂÚfi ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ≠√Ù·Ó Âr¯Â õ‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ›˜ ‡Ï˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. ∆fiÛÔ ì ÌÂÚÈ΋ ¬ÛÔ Î·› ì ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜.49 ^∏ ÌÂÚÈ΋ ÎÚ›ÛË ™Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›· ì ‰È¤Ï¢ÛË ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ ÂrÓ·È Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÌÂÚÈÎɘ ÎÚ›Û˘ ̤ۈ Ùɘ ïÔ›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ì ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. âÂȉ‹ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó àÓ¤Ó‰ÔÙË Ì¿¯Ë âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ η›. Ôî ‰·›ÌÔÓ˜.. \AfiÛ·ÛÌ· àfi Ùfi ¶·ÙÂÚÈÎfiÓ Ùɘ ™Î‹ÙË˜Ø ‚Ï. 158-159. àÔÎÙÔÜÓ ÛÙ¿ ‚¿ıË Ùɘ ηډÈĘ ÙÔ˘˜ Ù¤ÏÂÈ· âÏ¢ıÂÚ›· àfi Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›·.50 48. ö. ÎÚ·‡Á·Û·Ó: “¢¤Ó ÂrÓ·È öÙÛÈ! ªÄ˜ Í¤Ê˘Á˜ ª·Î¿ÚÈÂ!” η› âÎÂÖÓÔ˜ à¿ÓÙËÛÂ: ª¤ ʇϷÍÂ ì ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÌÔ˘ η› Í¤Ê˘Á· à’ Ù¿ ‰›¯Ù˘· Û·˜!”»48 « √î ÌÂÁ¿ÏÔÈ ±ÁÈÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂÚÓÔÜÓ Ì¤Û· àfi Ù›˜ âÓ·¤ÚȘ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙáÓ ÛÎÔÙÂÈÓáÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì¤ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË âÏ¢ıÂÚ›·.^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ 140 M·Î¿ÚÈÂ. àÊÔÜ ÙÂÏÈο ÙÔ‡˜ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó. «K·Ùa ÙcÓ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·Ó ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ıa ‚ÁÔÜÓ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·d ıa ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔf˜ ÔÓËÚÔ‡˜ àe ÙÔf˜ ‰Èη›Ô˘˜ ηd ıa ÙÔf˜ Ú›ÍÔ˘Ó Âå˜ Ùe η̛ÓÈ Ôf η›ÂÈ» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 13:49). ηd ‚·ÏÔÜÛÈÓ ·éÙÔf˜ Âå˜ ÙcÓ Î¿ÌÈÓÔÓ ÙÔÜ ˘Úfi˜» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 13:49). Ôî ïÔÖÔÈ âÓÂÚÁÔÜÓ ó˜ ùÚÁ·Ó· Ùɘ ı›·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘: «âÓ ÙFÉ Û˘ÓÙÂÏ›÷· ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ âÍÂχÛÔÓÙ·È Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·d àÊÔÚÈÔÜÛÈ ÙÔf˜ ÔÓËÚÔf˜ âΠ̤ÛÔ˘ ÙáÓ ‰Èη›ˆÓ. 49. à. ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ÛÂÏ.” “ò√¯È”. . 50. πππ. “àÎfiÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Ó¿ àÓ·¯ˆÚ‹Ûˆ”. ıÚËÓÒÓÙ·˜ àfi ÌÔ¯ıËÚ›· η› ÊıfiÓÔ. à¿ÓÙËÛ âÎÂÖÓÔ˜. òEÚÁ·. ÙfiÌ. οÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó Î·ÙÔÈΛ· Ùɘ ÏÔÁÈÎɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘˜ àÚÔÛ¤Ï·ÛÙË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÂÙˆÎfiÙ˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜».

ÛÂÏ. ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ Î¿ı ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ âÓÙÚ˘ÊÄ ÛÙ‹ ÌÂϤÙË êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ ı¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ì›· Ôχ ·ÚfiÌÔÈ· ‰È‰·Ûηϛ·. Angels. ¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜ 2:2. ¬ˆ˜ ·éÙ‹ âÎÙ›ıÂÙ·È Ì¤ Û·Ê‹ÓÂÈ· Û¤ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ· η› µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ. ∂rÓ·È ï «ôÚ¯ÔÓÙ·˜ Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜».∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 141 √î \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂrÓ·È Ù˘¯ÂÚÔ› àÊÔÜ ö¯Ô˘Ó ÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ η› ÌÂÚÈÎɘ ÎÚ›Û˘.51 \∂¿Ó Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› Ì·˜ çÊı·ÏÌÔ› qÙ·Ó àÓÔÈÎÙÔ›.150-151..»52 ∆ÂÏÒÓÈ·: §˘‰›· §›ıÔ˜ Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ âÌÂÈÚ›·˜ ≠√Ï· ¬Û· ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û¤ ·éÙfi Ùfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂrÓ·È ïÏÔÊ¿ÓÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο àfi Ù›˜ «àÓ·‰ÚÔ̤˜» ÛÙ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ Ô‡ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÛÙ›˜ Û‡Á51. ≠√̈˜. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1975.. ÙfiÙ ÌÔÚÔÜÌ ӿ Ê·ÓÙ·ÛÙÔÜÌÂ Ù‹Ó â¯ıÚfiÙËÙ· Ô‡ ı¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ≤Ó·˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ¬Ù·Ó Âı¿ÓÂÈ. ^∏ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àÔÙÂÏÂÖ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂéηÈÚ›· ÙÔÜ Û·Ù·ÓÄ Ó¿ âÈÙÂıÂÖ ÛÙfiÓ àÏËıÈÓfi ÈÛÙfiØ ¬Ìˆ˜ ï £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ∆Ô˘ ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó âΛÓË Ù‹Ó œÚ·. \∞ÊÔÜ ï Û·Ù·Ó¿˜ ηٿÊÂÚ ӿ ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÁÈ¿ ÙÚÂÖ˜ 낉ÔÌ¿‰Â˜ ÙfiÓ ôÁÁÂÏÔ ÙÔÜ ¢·ÓÈ‹Ï Î·Ù¿ Ù‹Ó àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹ ÁÉ. . Doubleday. God’s Secret Messengers. ï ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˘ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ ª›ÏÏ˘ °ÎÚ¿¯·Ì ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜: «∆‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ì „˘¯‹ âÁηٷÏ›ÂÈ Ùfi ÛáÌ· η› ÂÚÓÄ Ì¤Û· àfi Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Èı·Óᘠı¿ ‚Ϥ·Ì ÙfiÓ à¤Ú· ÁÂÌ¿ÙÔ Ì¤ ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜. ò∂ÙÛÈ. 52. ≠√̈˜ ì ^∞Á›· °Ú·Ê‹ ÌĘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ âÎÂÖ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ï ‰È¿‚ÔÏÔ˜. Billy Graham.

¬Ï· ·éÙ¿ àÔÙÂÏÔÜÓ Û·ÊÂÖ˜ âӉ›ÍÂȘ ¬ÙÈ Ôî ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜. ^∏ àÔ˘Û›· ÎÚ›Û˘. ^∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ – Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ ≤Ó· Âr‰Ô˜ Ï˘‰›·˜ Ï›ıÔ˘ Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ âÌÂÈÚ›·˜ – àÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏᘠàfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ. Ô‡ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·› Ú›Ó ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔ. ôÓ Î·› âÓ›ÔÙ Ôχ âÓÙ˘ˆ- . Ì›· àÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ùɘ ÊÔ‚ÂÚɘ öÏÏÂȄ˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· Û‹ÌÂÚ· àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ùfi ı¤Ì· Ùɘ ˙ˆÉ˜ η› ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ÙÔÜ ‰˘ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. âÓÙÔ‡ÙÔȘ. Ì›· àÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Ô‡ οÓÂÈ ì àÓıÚÒÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË. ì âÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ÔÏÏáÓ àÊËÁ‹ÛˆÓ. ∞éÙfi˜ ÂrÓ·È Î·› ï ÏfiÁÔ˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ïÔÖÔ àÎfiÌ· η› Ôî \πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ Ùɘ «ñ·Ó¿Ù˘ÎÙ˘» \πÓ‰›·˜ ö¯Ô˘Ó Èfi ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ à’ ¬. âÓá Ôî àÓÙ›ÛÙÔȯ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› Û¤ ¿ÏϘ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ ‰È·ÚÎÔÜÓ àfi ÌÂÚÈΤ˜ zÚ˜ ≤ˆ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ì̤Ú˜.142 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. η› ‰¤Ó ÂrÓ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÔÜÌ Ùfi ÏfiÁÔ: ì àÔ˘Û›· ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ öÚ¯ÔÓÙ·È Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹. ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì›· Èfi ÛÔ‚·Ú‹ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àfi Ù‹Ó àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙáÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ àÓıÚÒˆÓ Ùɘ âÈfiÏ·È˘ «ÌÂÙ·-XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ» ¢‡Û˘. ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ùfi ıÂ˚Îfi. ÚáÙ· à’ ¬Ï·. àÎfiÌ· η› ì Û‡ÓÙÔÌË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ – ì ïÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¤ÓÙ η› ‰¤Î· ÏÂÙáÓ. ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì¤ Ù‹Ó ÎÚ›ÛËØ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ì¿ÏÏÔÓ Ì›· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ âÌÂÈÚ›·. ∞éÙ¤˜ Ôî «àÓ·‰ÚÔ̤˜».ÙÈ Ôî ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ›: ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙÂÚÔÜÓÙ·È Ùɘ àÏËıÈÓɘ ÊÒÙÈÛ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ ö¯Ô˘Ó. ì àÔ˘Û›· ÎÚ›Û˘. àÎfiÌ· η› ì «·úÛıËÛË ÙÔÜ ¯ÈÔÜÌÔÚ» Ù‹Ó ïÔ›· ÔÏÏÔ› ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¬ÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ùfi àfiÚ·ÙÔ ùÓ Ô‡ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ›˜ «àÓ·‰ÚÔ̤˜» ÂrÓ·È.

¶ÔÜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·éÙ‹ ì «ÔéÚ¿ÓÈ·» fiÏË Ô‡ àÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó. ªÔ‡ÓÙ˘ ηıÒ˜ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜. ÙfiÙ àÊÔÚÔÜÓ ÌfiÓÔ Ùfi Ôχ àÚ¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ùɘ ‰È·‰ÚÔÌɘ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ηٿ Ù›˜ ÚáÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∆› ÂrÓ·È ¬ÏÔ˜ ·éÙfi˜ ï ÎfiÛÌÔ˜ ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ. ∂rÓ·È Ù¿ ΛÌÂÓ· ÛÙ¿ ïÔÖ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È â›Û˘ ï ¢Ú. ì ïÔ›· Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ öÚ¯ÔÓÙ·È Ó¿ ¿ÚÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹. ∫·› ¿ÏÈ. Ú›Ó Ó¿ ïÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÂÖ ì àfiÊ·ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹. η› ÛÙ¿ ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ïÌÔÈfiÙËÙ˜ ̤ Ù›˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‡ ö¯Ô˘Ó âÍ¿„ÂÈ Ùfi âӉȷʤÚÔÓ ÙÔÜ ÛËÌÂÚÈÓÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ñÔÏ›ÂÙ·È Ì›· îηÓÔÔÈËÙÈ΋ âÍ‹ÁËÛË ÁÈ¿ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜.∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· 143 ÛȷΤ˜ η› Ì‹ ëÚÌËÓ‡ÛÈ̘ ‚¿ÛÂÈ Î·ÓÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔÜ ÓfiÌÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÜ ÛÙ‹Ó å·ÙÚÈ΋ âÈÛÙ‹ÌË. âÓá ñ¿Ú¯ÂÈ àÎfiÌ· Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¿ âÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì¤Û· ÛÙfi ÛáÌ· ̤ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ. å‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜.ÙÈ ·éÙ¿ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ¬Ìˆ˜. ÛÙÂÚÔÜÓÙ·È. η› ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÓ‰ÂÏÂ¯É ÛÙ›˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ η› Ù¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ à’ ¬. . âÓÙÔ‡ÙÔȘ. ^∏ à¿ÓÙËÛË ÛÙ¿ ·Ú·¿Óˆ âÚˆÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÓÙÔÈÛÙÂÖ ÛÙ‹Ó öÚ¢ӷ ëÓfi˜ ÌÄÏÏÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔÜ Âú‰Ô˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ àfi Ù›˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÖÛ˜ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜Ø Ù¿ ΛÌÂÓ· ·éÙ¿ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È â›Û˘ Û¤ ÚÔÛˆÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜. \∂¿Ó ùÓÙˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ âÌÂÈڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∆› ÂrÓ·È ·éÙ¿ Ù¿ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÙÔ›· Ô‡ Û˘¯Ó¿ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ.

∆› ˙ËÙÔÜÓ ÏÔÈfiÓ ·éÙÔ› Ôî «ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜» àfi Ù›˜ „˘¯¤˜ Ô‡ ÂÚÓÔÜÓ àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. Ì‹ˆ˜ Ôî „˘¯¤˜ ö¯Ô˘Ó οÙÈ Ùfi ïÔÖÔ ¯Ú‹˙ÂÈ «ÙÂÏáÓ».53 ^√ ÚÔÊ‹Ù˘ ‰¤Ó àӷʤÚÂÈ Ùfi ᘠη› Ùfi ÔÜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ Ì‹Ó «·åÛ¯˘ÓıÂÖ». ¬ˆ˜ iÓ Ìc ·åÛ¯˘Óıá» (æ·ÏÌÔ› ÚÈËã 80). 濯ÓÔ˘Ó. Óa Á›ÓË ôÌÂÌÙÔ˜ ηd àÎÂÚ·›· Âå˜ ÙcÓ Ù‹ÚËÛÈÓ ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ ÛÔ˘. Ìb ÙeÓ å‰ÈÎfiÓ ÛÔ˘ ʈÙÈÛÌfiÓ. Ù‹Ó ïÔ›· ıˆÚÔÜÛ ó˜ àÓ·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌÉÌ· Ùɘ Û˘ÓÔÏÈÎɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ àfiÚ·ÙÔ fiÏÂÌÔ õ ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi àÁÒÓ· ÙáÓ „˘¯áÓ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ^√ ÛÙ›¯Ô˜ ö¯ÂÈ ‰˘fi ëÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜Ø ì Ì›· àӷʤÚÂÙ·È ÛÙfiÓ àÁÒÓ· Ô‡ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ œÛÙ ӿ ÙËÚÂÖ Ùfi ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. ∆› Ó¿ ÂrÓ·È ôÚ·Á ·éÙfi.» (æ·ÏÌÔ› ÚÈËã 80). ‰Èa Óa Ìc âÓÙÚÔÈ·Ûıá. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì â‰á Ì›· àfi Ù›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ¬Ù·Ó ôÈÛÙÔÈ Î·› âÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜ Âr¯·Ó õ‰Ë àÚ¯›ÛÂÈ Ó¿ Ù‹ ¯Ï¢¿˙Ô˘ÓØ ¬Ìˆ˜ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ qÙ·Ó â›Û˘ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ñÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ·éÙɘ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. \∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ̤ Ùfi fiÛÔ ·Ú¿ÏÔÁË ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È ì 剤· ÂÚ› «ÙÂψӛˆÓ» ÛÙÔ‡˜ «ÛÔÊÔ‡˜» Ì·˜. ÛÙfiÓ ôÓıÚˆ- 53. «∂úı ì ηډ›· ÌÔ˘. ‰¤ ı¿ Ù¿ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. ̤ÚÔ˜ ÙÔÜ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔÜ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ çÁ‰ÔËÎÔÛÙfi ÛÙ›¯Ô ÙÔÜ 118Ô˘ æ·ÏÌÔÜ: «ÁÂÓËı‹Ùˆ ì ηډ›· ÌÔ˘ ô̈ÌÔ˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‰ÈηÈÒÌ·Û› ÛÔ˘. . âÓá ì ôÏÏË àӷʤÚÂÙ·È ÛÙ‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› ÛÙ‹ ‰È¤Ï¢ÛË Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ∂rÓ·È Ù¿ ¿ıË.144 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË ÙÔÜ òEÁÎÏÂÈÛÙÔ˘ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ qÙ·Ó ï ·ÚÈÔ˜ ñÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ ÛÙ‹ ƒˆÛ›· ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ·.

∆¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ·

145

Ô ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì ηډȿ ÂrÓ·È Î·ı·Ú‹ η› à·ÏÏ·Á̤ÓË àfi
¿ıË, ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Ô‡ Ó¿ ÙÔ‡˜ οÓÂÈ Ó’ àÚ¯›ÛÔ˘Ó ÙfiÓ
η‚Á¿Ø àÓÙ›ıÂÙ·, ì Ì‹ ηı·Ú‹ ηډȿ ÙÔ‡˜ âÚÂı›˙ÂÈ àÊ¿ÓÙ·ÛÙ·. ™Ùfi ı¤Ì· ·éÙfi οÔÈÔ˜ ̤ âÏ¿¯ÈÛÙË ÌfiÚʈÛË âͤÊÚ·ÛÂ
Ù‹Ó àÎfiÏÔ˘ıË ÛΤ„Ë: Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÂrÓ·È Î¿ÙÈ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfi.
∂rÓ·È ¬Ìˆ˜ àÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi, Ôî ‰·›ÌÔÓ˜, àÓÙ› Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÓ Ì¤ Ù‹ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ‹Ó
„˘¯‹ Ì›· ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋, ıÂÏÎÙÈ΋ ÂåÎfiÓ·, àÓ¿ÏÔÁË Ì¤ Ù¿
¿ıË Ù˘, ηıÒ˜ ·éÙ‹ ı¿ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È àfi οı ÙÂÏÒÓÈÔ ÛÙ‹
ÛÂÈÚ¿. ™Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡, ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜
˙ˆÉ˜, Ù¿ ¿ıË ö¯Ô˘Ó âΉȈ¯ıÂÖ àfi Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ η› ÛÙ‹ ı¤ÛË
ÙÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó Ê˘Ù¢ÙÂÖ Ôî àÚÂÙ¤˜ Ô‡ àÓÙÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û¤ ·éÙ¿,
ÙfiÙ ïÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂåÎfiÓ· ÎÈ ôÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂÖ
ÛÙ‹Ó „˘¯‹, âΛÓË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ öÓÙÔÓË àÔÛÙÚÔÊ‹, Ù‹Ó ÚÔÛÂÚÓÄ àÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ. ≠√Ù·Ó ¬Ìˆ˜ ì ηډȿ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Î·ı·ÚÈÛÙÂÖ àfi Ù¿ ¿ıË, ì „˘¯‹ ı¿ ÙÚ¤ÍÂÈ Ó¿ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ïÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ıÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi ïÔÖÔ ì ηډȿ ö¯ÂÈ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ≤ÏÍËØ
η› ÙfiÙ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ı¿ Ù‹ ıˆڋÛÔ˘Ó Ê›ÏË, η› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
ÔÜ ı¿ Ù‹Ó ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó „˘¯‹ οÔÈ· ≤ÏÍË ÁÈ¿ ≤Ó· àÓÙÈΛÌÂÓÔ
ïÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ıÔ˘˜, ÂrÓ·È Ôχ àÌÊ›‚ÔÏÔ Ùfi â¿Ó ı¿ ηٷʤÚÂÈ Ó¿ Ì‹ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÂÖ Î·ıÒ˜ ı¿ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·.
∆fi Ó¿ ·åÛ¯˘ÓıÂÖ ì „˘¯‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ Ì¤ ‰È΋ Ù˘ Âéı‡ÓË
ηٷÔÓÙ›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ≠√̈˜ Ù‹Ó ñ¤ÚÙ·ÙË ·åÛ¯‡ÓË
ı¿ Ù‹ ÓÈÒÛÂÈ ÛÙ‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË, âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÜ
¶·ÓÙÂfiÙÔ˘ ∫ÚÈÙÔÜ...».54

54. ^√ ^∂ηÙÔÛÙfi˜ ¢¤Î·ÙÔ˜ òOÁ‰ÔÔ˜ æ·ÏÌfi˜, Û¤ ëÚÌËÓ›· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘
£ÂÔÊ¿ÓË, ªfiÛ¯· 1891, àÓ·Ù˘. Jordanville 1976, ÛÂÏ. 289-290Ø Ùfi öÚÁÔ âΉfiıËΠÛÙ¿ \AÁÁÏÈο àfi Ùfi New Diveyevo Convent, Spring Valley, ¡¤· ^ÀfiÚÎË,
1978, ÛÂÏ. 24.

146

147

∫∂º∞§∞π√ ∂¶∆∞
«\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó
àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó Ù›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜, Ôî âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ
¿ÓÙ· ÛÙ‹Ó Âå‰È΋ âΛÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ì ïÔ›· åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û¤ âÌÂÈڛ˜ àfi ÙfiÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎfi»
ÎfiÛÌÔ: Ù¿ àÓ¿ ÙÔ‡˜ ·åáÓ˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ· àfi Ù‹Ó
£È‚ÂÙÈ·Ó‹ η› Ù‹Ó ∞åÁ˘Ùȷ΋ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¿
ΛÌÂÓ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·› ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙáÓ ÙÔÜ
àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ. \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË, ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜ àfi ·éÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰¤ ‰›ÓÂÈ å‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋
‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜, õ ÛÙ¿ ΛÌÂÓ·ËÁ¤˜ Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ η› ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÛÙ¿ ïÔÖ· ‚·Û›˙ÂÙ·È. °È·Ù› ¬Ìˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·éÙfi;
^√ ÏfiÁÔ˜ ÂrÓ·È Ôχ êÏfi˜: ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù‹Ó àÔÎ·Ï˘Ì̤ÓË àfi Ùfi £Âfi ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, η› âÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È
΢ڛˆ˜ ÛÙ‹Ó ÙÂÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ õ
Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. \∂Óá ñ¿Ú¯ÂÈ â›Û˘ ÏËıÒÚ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ùfi Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿
Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ· Û¤ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ õ â͈ۈ̷ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜, ¬ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚ› «ÙÂψӛˆÓ», Ùfi Û‡ÓÔÏÔ ·éÙáÓ ÙáÓ ÎÂÈ̤-

148

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

ÓˆÓ Û·ÊᘠηٷϷ̂¿ÓÂÈ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ
̤ Ù‹Ó Î‡ÚÈ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÙÂÏÈÎɘ ηٿÛÙ·Û˘ Ùɘ „˘¯É˜, η› ÂrÓ·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙfi Ó¿ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ Î·› Ó¿ ÚÔ‚¿ÏÂÈ âÓÙÔÓfiÙÂÚ· Ù¿ ‚·ÛÈο ÛËÌÂÖ· Ùɘ
XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜.
^øÛÙfiÛÔ, ÛÙ¿ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ· àÎÚȂᘠÙfi àÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ: ì ·ÚÈ· öÌÊ·ÛË ÚÔÛ‰›‰ÂÙ·È ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ
„˘¯É˜ ÛÙfiÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎfi» ÎfiÛÌÔ, âÓá ì ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ÓÂÈ àÛ·Ê‹˜ õ àÓÔÈÎÙ‹ Û¤ ÚÔÛˆÈΤ˜
ÁÓá̘ η› ñÔı¤ÛÂȘ, Ô‡ ‰ÉıÂÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜
âÌÂÈڛ˜. √î Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ëÏ·ÔÓÙ·È Ôχ Èfi ÂûÎÔÏ· àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ, Ôî
ïÔÖ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó¿ âȉ¤¯ÔÓÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û¤ οÔÈÔ
‚·ıÌfi, «âÈÛÙËÌÔÓÈ΋» ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, ·Ú¿ àfi Ù‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, ì ïÔ›· à·ÈÙÂÖ ‰¤ÛÌ¢ÛË âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ
àÓıÚÒÔ˘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ›ÛÙË Î·› Ù‹Ó âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘
ηıÒ˜ η› Ù‹ ‰È·ÁˆÁ‹ Ì›·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜ Û‡ÌʈÓ˘ ̤
·éÙ¤˜.
™Ùfi ·ÚfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı¿ âȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӿ âÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ
ÌÂÚÈÎÔ‡˜ àfi ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô‡ âÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ·
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ì ïÔ›· ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙfiÛÔ «àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋» ¬ÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ â›Û˘ η› Ó¿ ÚÔ‚ÔÜÌ ۤ Ì›· âÎÙ›ÌËÛË ·éÙáÓ ÙáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ àfi Ù‹Ó ôÔ„Ë ÙÔÜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. °È¿ Ó¿
Á›ÓÂÈ ·éÙfi, Ú¤ÂÈ Ó¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ≤Ó· ̤ÚÔ˜ Ùɘ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎɘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù‹Ó ïÔ›· Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ»
âÌÂÈڛ˜.

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

149

^∏ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ˜ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ
^∏ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ˜ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ1 ÂrÓ·È ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎfi
‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ 8Ô˘ ·åÒÓ· Ùfi ïÔÖÔ ÚÔÊ·ÓᘠÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Úfi‚Ô˘‰ÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ àfi Ì›· Ôχ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô. ^√ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ ıÈ‚ÂÙÈ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ «\∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÛÙfi ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ \∞ÎÔ‡ÛÌ·ÙÔ˜», η›
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È àfi ÙfiÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ ÙÔ˘ öΉÔÛ˘ ó˜ ≤Ó· «Ì˘ÛÙÈÎfi âÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ¿ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÛÙfiÓ ôÏÏÔ
ÎfiÛÌÔ Ì¤ Ù¿ ÔÏÏ¿ ‚·Û›ÏÂÈ· η› Ù›˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ»2. ¢È·‚¿˙ÂÙ·È ¿Óˆ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ Úfi˜ ùÊÂÏÔ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘, âÂȉ‹, ¬ˆ˜ ϤÂÈ Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi
ΛÌÂÓÔ, «Î·Ù¿ Ù›˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ». ∞éÙ¤˜, ¬ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ï ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜, ‰¤Ó ÂrÓ·È ïÚ¿Ì·Ù· Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, àÏÏ¿ Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜
ÚÔ‚ÔϤ˜ Ôî ïÔÖ˜ ö¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹.3
™Ù¿ ηÙÔÈÓ¿ ÛÙ¿‰È· ÙáÓ ‰È·ÚΛ·˜ 49 ìÌÂÚáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ïÚ¿Ì·Ù· ÙfiÛÔ «ÂåÚËÓÈÎáÓ» ¬ÛÔ Î·› «àÁÚȈáÓ»
ıÂÔًوÓ, Ù¿ ïÔÖ· ¬Ï·, Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, ıˆÚÔÜÓÙ·È ó˜ à·ÙËÏ¿. £¿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù‹ ʇÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ·éÙÔÜ, Ùfi ÁÈ·Ù› Ù¿ âÓ
ÏfiÁˇˆ ïÚ¿Ì·Ù· ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ à·ÙËÏ¿. ^∏
ηٿÏËÍË Ùɘ ¬Ï˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂrÓ·È ì ÙÂÏÈ΋ ÙÒÛË Ùɘ
„˘¯É˜ Û¤ Ì›· «ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË», Ù‹Ó ïÔ›· ì ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ΋ ‰È‰·1. The Tibetan Book of the Dead, ÌÙÊÚ. W.Y. Evans-Wentz, Oxford University Press,
Paperback ed., 1960.
2. ™Ùfi ú‰ÈÔ,. ÛÂÏ. 2.
3. ™Ùfi ú‰ÈÔ,, ÛÂÏ. 31.

150

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

Ûηϛ· ıˆÚÂÖ ó˜ ηÎfi Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÊ¢¯ıÂÖ Ì¤ Ù‹Ó
âÍ¿ÛÎËÛË ÛÙfi µÔ˘‰ÈÛÌfi. ^√ ¢Ú. ∫¿ÚÏ °ÈÔ‡ÓÁÎ, ÛÙ‹Ó æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ \∞Ó¿Ï˘ÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ‚È‚Ï›Ô, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¬ÙÈ
·éÙ¿ Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ïÌÔÈfiÙËÙ˜ ̤ Ù›˜
ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔÜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈο
ΛÌÂÓ· Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ ¢‡Û˘ – η› Ù¿ ‰‡Ô «‰›ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ
ôÓıÚˆÔ Ì›· àˉȷÛÙÈ΋ âÓÙ‡ˆÛË Ùɘ àfiÏ˘Ù˘ ‚ϷΛ·˜
η› ÎÔÈÓÔÙÔ›·˜ Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¿ ÌËӇ̷ٷ àfi ÙfiÓ
“ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ”»4.
™¤ ‰‡Ô ÛËÌÂÖ· Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó âÓÙ˘ˆÛȷο ̤ Ù›˜ àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙ‹ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ âÍËÁÂÖ Î·› Ùfi âӉȷʤÚÔÓ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ η› ÙáÓ ôÏÏˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ ÁÈ¿ Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô.
¶ÚáÙÔÓ, ì ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ» âÌÂÈÚ›·˜ ηٿ
Ù›˜ ÚáÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÔéÛÈ·ÛÙÈο ú‰È· ̤ Ù‹Ó
àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ, ¬ˆ˜ â›Û˘ η› ̤ ·éÙ‹Ó Ô‡ à·ÓÙÄÙ·È ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ì „˘¯‹ ÙÔÜ àÔı·ÓfiÓÙÔ˜ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ó˜ «àÛÙÚ·ÊÙÂÚfi
Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi ÛáÌ·», ïÚ·Ùfi Û¤ ôÏÏ· ùÓÙ· Ùɘ ú‰È·˜ ̤ ·éÙfi
ʇÛ˘ àÏÏ¿ ù¯È ÛÙÔ‡˜ Û·ÚÎÈÎÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜Ø àÚ¯Èο ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ â¿Ó ˙ÂÖ õ â¿Ó ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈØ ‚ϤÂÈ àÓıÚÒÔ˘˜ Ó¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ àfi Ùfi ÛáÌ·, àÎÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ 牢ÚÌÔ‡˜ ÙáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ
η› ʛψÓ, η› ‰È·ÙËÚÂÖ ¬Ï˜ Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ Ù˘ Û¤ Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ø ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÎÈÓÂÖÙ·È àÓÂÌfi‰ÈÛÙ· η› Ó¿ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È
̤۷ àfi ÛÙÂÚ¿ àÓÙÈΛÌÂÓ·.5 ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó·
«ÚáÙÔ Î·ı·Úfi Êᘠηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘»6, Ùfi ïÔÖÔ

4. ™Ùfi ú‰ÈÔ,, ÛÂÏ. 11.
5. ™Ùfi ú‰ÈÔ,, ÛÂÏ. 98-100, 156-160.
6. ™Ùfi ú‰ÈÔ,, ÛÂÏ. 89.

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

151

Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó Ì¤ Ùfi «ÊˆÙÂÈÓfi ùÓ» ÙáÓ
Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊáÓ.
¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó¿ àÌÊÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÁÈ¿ Ùfi ¬ÙÈ Ù¿ ¬Û·
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ‹ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û¤ οÔÈÔ Âr‰Ô˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ» âÌÂÈÚ›·˜Ø ¬Ìˆ˜, ¬ˆ˜
ı¿ ‰ÔÜÌ ·Ú·Î¿Ùˆ, ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·ÛË
ÂrÓ·È ÌfiÓÔ Ì›· àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜, η› ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿
‰Â¯fiÌ·ÛÙ àÓÂÈʇϷÎÙ· Ù‹Ó ïÔÈ·‰‹ÔÙ «â͈ۈ̷ÙÈ΋»
âÌÂÈÚ›· ó˜ àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó
„˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. √î âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Ùɘ ¢‡Û˘
ÌÔÚÔÜÓ â›Û˘ Ó¿ ÂrÓ·È ÁÓ‹ÛÈÂ˜Ø àÛÊ·Ïá˜, ¬Ìˆ˜, ‰¤ ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌËӇ̷ٷ àfi ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ¬ˆ˜ ÚÔÛÔÈÔÜÓÙ·È ¬ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó.
^Y¿Ú¯ÂÈ àÚÎÂÙ‹ ïÌÔÈfiÙËÙ· àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹ £È‚ÂÙÈ·Ó‹
µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ Î·› ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ Ôχ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË
∞åÁ˘Ùȷ΋ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ.7 ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·,
ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ñÊ›ÛÙ·Ù·È ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ η›
Û˘Ó·ÓÙÄÙ·È Ì¤ ÔÏÏÔ‡˜ «ıÂÔ‡˜.» ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ, óÛÙfiÛÔ, ηÌÈ¿
˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ú¿‰ÔÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ëÚÌËÓ›· ·éÙÔÜ ÙÔÜ
‚È‚Ï›Ô˘, η› öÙÛÈ ï ÛËÌÂÚÈÓfi˜ àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚÂÖ ÌfiÓÔ Ó¿
Âåο˙ÂÈ Ùfi ÓfiËÌ· ÌÂÚÈÎáÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌáÓ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó
∞åÁ˘Ùȷ΋ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ ï àÔı·ÓÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο Û¤ ¯ÂÏȉfiÓÈ, ¯Ú˘Ûfi ÁÂÚ¿ÎÈ, ëÚÂÙfi ̤ àÓıÚÒÈÓ˜ ÎÓÉ̘ η› ¤ÏÌ·Ù·, ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ, âÚˆ‰Èfi, ôÓıÔ˜ ψÙÔÜ
ÎÏ, η› Û˘Ó·ÓÙÄ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ «ıÂÔ‡˜» η› ùÓÙ· ëÓfi˜ ôÏÏÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘, ¬ˆ˜ .¯. ÙÔ‡˜ «Ù¤ÛÛÂÚȘ ±ÁÈÔ˘˜ Èı‹ÎÔ˘˜,» Ù‹Ó
îÔfiÙ·ÌÔ-ı¿, ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ̤ ÎÂÊ¿ÏÈ· Û·ψÓ, Ù۷ηÏÈáÓ, Èı‹ÎˆÓ, Ô˘ÏÈáÓ ÎÏ.
7. The Book of the Dead, ÌÙÊÚ. E.A. Wallis Budge, Bell Publishing Co.,¡¤· ^ÀfiÚÎË
1960.

152

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

√î ÂÚ›ÏÔΘ η› Û˘Áί˘Ì¤Ó˜ âÌÂÈڛ˜ àfi Ùfi «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ» ‚·Û›ÏÂÈÔ, ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô,
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ öÓÙÔÓË àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ Ù‹ Û·Ê‹ÓÂÈ· η› Ù‹Ó êÏfiÙËÙ· ÙáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ¶·ÚfiÙÈ Î·› Ùfi ‚È‚Ï›Ô
·éÙfi ‚·Û›˙ÂÙ·È, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È àÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi, Û¤ οÔÈÔ Âr‰Ô˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ, ‚Ú›ıÂÈ, âÓÙÔ‡ÙÔȘ,
àfi à·ÙËϤ˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ çÙ·ÛÈáÓ ¬ˆ˜ η› ì £È‚ÂÙÈ·Ó‹
µ›‚ÏÔ˜ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ Î·› Û›ÁÔ˘Ú· ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ıˆÚËıÂÖ ¬ÙÈ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi
ı¿Ó·ÙÔ.

∆¿ ò∂ÚÁ· ÙÔÜ \∂Ì¿ÓÈÔ˘ÂÏ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ
≠∂Ó· ôÏÏÔ àfi Ù¿ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ· Ù¿ ïÔÖ· ‰ÈÂÚ¢ÓÔÜÓ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
âÏ›‰Â˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘, àÊÔÜ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi ÙÂÏ›ˆ˜ ‰˘ÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· η›
‰È·Ù›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi. ∆¿ ÁÚ·Ù¿ ÙÔÜ ™Ô˘Ë‰ÔÜ
ïÚ·Ì·ÙÈÛÙÉ \∂Ì¿ÓÈÔ˘ÂÏ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ (1688-1772) ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù· ëÓfi˜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ ÙÔÜ
âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¬Ù·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ‹ ̤ÛË ìÏÈΛ·. ¶Ú›Ó, qÙ·Ó
≤Ó·˜ Ù˘ÈÎfi˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùɘ ∂éÚÒ˘ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·,
ÌÈÏÔÜÛ ôÙ·ÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ÁÏáÛÛ˜, qÙ·Ó ÏfiÁÈÔ˜ η› âÈÛÙ‹ÌˆÓ Î·› âÊ¢ڤÙ˘, ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ Û˘ÌÌÂÙÂ֯ âÓÂÚÁ¿
ÛÙ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ âÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ó˜ âfiÙ˘ Û¤ ™Ô˘Ë‰ÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ âÍfiڢ͢ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ‰È·ÙÂÏÔÜÛ ̤ÏÔ˜ Ùɘ
µÔ˘Ïɘ ÙáÓ ∂éÁÂÓáÓ – âÓ Û˘ÓÙÔÌ›÷·, ≤Ó·˜ «Î·ıÔÏÈÎfi˜ ôÓıÚˆÔ˜» ÛÙ‹Ó ÚÒÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘, ¬Ù·Ó qÙ·Ó àÎfiÌ·
âÊÈÎÙfi ÁÈ¿ ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ Ó¿ η٤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¬ÏË Ù‹ ÁÓÒÛË
Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘. ò∂ÁÚ·„ ÂÚ›Ô˘ 150 âÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ âÚÁ·-

öÛÙÚÂ„Â Ù‹Ó ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ àfiÚ·ÙÔ ÎfiÛÌÔ Î·› ηٿ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ ·Ú‹Á·Á ≤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ àÚÈıÌfi ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ öÚÁˆÓ Ù¿ ïÔÖ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ·Ú. Heaven and Hell. 450. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› Ó‡̷ٷ. Swedenborg Foundation. Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ÌÙÊÚ. œÛÙ ï àÔı·ÓÒÓ àÚ¯Èο ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈØ9 ö¯ÂÈ Ùfi ú‰ÈÔ Âr‰Ô˜ «ÛÒÌ·ÙÔ˜» η› ·åÛıËÙËÚÈ·ÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ Ô‡ Âr¯Â η› ¬Ù·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙfi Á‹ÈÓÔ ÛáÌ· ÙÔ˘. ¬ˆ˜ . Inc. ·Ú. 1976. Dole. ı˘Ì›˙ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ù‹Ó ñÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Û˘ÌʈÓÔÜÓ Ì¤ Ù›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·. ¬Ù·Ó ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Âı·›ÓÂÈ. 11. George F. Û¤ ìÏÈΛ· 56 ¯ÚfiÓˆÓ.. ¬Ï· ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ‰ÈÎɘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜. ∫·Ù¿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ≤Ó· ¬Ú·Ì· ʈÙfi˜. οÙÈ Ï·ÌÚfi η› àηıfiÚÈÛÙÔ. 9. Emanuel Swedenborg.» ï ïÔÖÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙfi ̤ÛÔ Ùɘ àfiÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÎfiÏ·Û˘ η› ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. 8. óÛÙfiÛÔ.8 ∞éÙfi˜ ï ÎfiÛÌÔ˜. ∆fiÙÂ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 153 ۛ˜ ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ ïÔÖ˜. 421. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ·Ú. ™˘Ó·ÓÙÄ Ê›ÏÔ˘˜ η› ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ àfi Ùfi Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ11. .10 η› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È Ì›· «àÓ·ÛÎfiËÛË» Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔÜ àÔı·ÓfiÓÙÔ˜ η› ÙáÓ Î·ÏáÓ Î·› ηÎáÓ ÙÔ˘ ڿ͈Ó. ·Ú. 461. ì ÙÂÙÚ¿ÙÔÌË àÓ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·Ù›· The Brain.¯. ∫·Ù¿ ÙfiÓ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. 10. 494. ÚÔËÁÔÜÓÙ·Ó Î·Ù¿ Ôχ Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘. √î ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙáÓ àfiÚ·ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ àfi ÙfiÓ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ı˘Ì›˙Ô˘Ó àÓËÛ˘¯ËÙÈο ÙfiÓ Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ: Û¤ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ·ÚfiÙÈ ÂrÓ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ η› ù¯È ñÏÈÎfi˜.

·Ú.13 ™¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ âӉȿÌÂÛÔ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» ï ôÓıÚˆÔ˜ «ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È» ÁÈ¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ì¤ Ì›· ‰È·‰Èηۛ· âÎ·›‰Â˘Û˘ Ô‡ ‰È·ÚÎÂÖ àfi Ï›Á˜ ì̤Ú˜ ≤ˆ˜ ≤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. ·Ú. ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È àfi ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. η› ÎÏËÚÈÎÔ› Ôî ïÔÖÔÈ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· η› Û·ÛÙ›˙Ô˘Ó â¿Ó οÔÈÔ˜ àfi Ùfi âÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜.ÙÈ ÛÙ‹ ÁÉ. Ùfi ÚfiÛˆÔ ·éÙfi âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Û¿Ó Ó¿ Ùfi Âr¯Â ʈӿÍÂÈ. 14..12 ≠√Ù·Ó ï ôÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Û¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.154 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î·› ÁÈ¿ Ï›ÁË œÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì¤ ≤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô‡ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ ̤ ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ô‡ ñÉگ ÛÙ‹ ÁÉØ ì ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfi Ù¿ ¿ÓÙ· ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «âÛˆÙÂÚÈο»Ø ï àÔı·ÓÒÓ ëÏ·ÂÙ·È àfi Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· η› Ù¿ ÚfiÛˆ· Ô‡ àÁ·Ä. 171. Û›ÙÈ· η› ñÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ «àÁÁ¤ÏÔ˘˜».495. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 15. η› ï‰ËÁÂÖÙ·È Û¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ. ̤ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜.14 ≠√̈˜. ^À¿Ú¯Ô˘Ó âÎÎÏËۛ˜ ¬Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ¿Úη η› ÎÉÔÈ. 13. . 494. ·Ú. η› ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È àfi Ù‹ ÛΤ„Ë – à̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ÛÎÂÊÙÂÖ Î¿ÔÈÔ àÁ·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ. Ê˘ÛÈο. ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È àfi ÙfiÓ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ΋Ô˘˜ η› ¿Úη. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. η› ÙfiÛÔ ï ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ¬ÛÔ Î·› ï ÎfiÛÌÔ˜ ·éÙfi˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ ̤ Ù‹ ÁÉ. Èfi «ÓÂ˘Ì·ÙÈο» à’ ¬. ï ú‰ÈÔ˜ ï «¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜».15 ^À¿Ú¯Ô˘Ó ·éϤ˜ η› ̤Á·Ú· ¬ˆ˜ η› ÛÙ‹ ÁÉ. ·Ú 498. ^À¿Ú¯Ô˘Ó 12. ‰¤Ó ÂrÓ·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ àfi ÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ». ^À¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ η› ÓfiÌÔÈ Î·› ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· – ¬Ï·.

ηıÒ˜ η› ÁÈ·Ù› àÎfiÌ· η› ̤¯ÚÈ àÚÎÂÙ¿ ÚfiÛÊ·Ù· Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û·Ó›ˆ˜ àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÔ‚·Ú¿. ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì àÍ›· ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÎÙÈÌËıÂÖ àfi Û¯ÔϤ˜ ïÏfiÎÏËÚ˜ . ö‰ÂÈÍ å‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ’ ·éÙfiÓ Î·› ›ÛÙ„ ÛÙ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· «‰ÈfiÚ·Û‹˜» ÙÔ˘ Ô‡ qÙ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Û¤ ¬ÏË Ù‹Ó ∂éÚÒËØ â›Û˘. ^∏ «ÎfiÏ·ÛË» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ó˜ ≤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ô‡ â›Û˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù‹ ÁÉØ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ì ÊÈÏ·˘Ù›· η› ì ‰È¿Ú·ÍË êÌ·ÚÙÈáÓ.1804). ^√ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚÂÖ ÂûÎÔÏ· Ó¿ ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ àÔÚÚ›ÊıËΠàfi ÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ó˜ ·Ú¿ÊÚˆÓ. Û¯ÔÏÂÖ·. ¬ÛÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ÎÈ ôÓ qÙ·Ó ·éÙ¿ Ù¿ ïÚ¿Ì·Ù·. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ÌÈÏÔÜÛ ù¯È ÌfiÓÔ Ì¤ ÔÏÏÔ‡˜ àfi ÙÔ‡˜ «àÁÁ¤ÏÔ˘˜» ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ÙÔÜ ¢›· η› ôÏÏˆÓ Ï·ÓËÙáÓØ Û˘˙‹ÙËÛ ̤ ÙfiÓ ª¿ÚÙÈÓ §ÔÜıÂÚ ∫›ÓÁÎ ÛÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» η› ηٿÊÂÚ ӿ ÙfiÓ Î¿ÓÂÈ Ó’ àÛ·ÛÙÂÖ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ 剤˜. ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ùÓÙˆ˜ Û¤ â·Ê‹ ̤ Ì›· àfiÚ·ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ï °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ \∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ∫¿ÓÙ (1724. àÏÏ¿ η› ̤ ÙÔ‡˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔÜ ^∂ÚÌÉ. ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹. ¿ÓÙ· ñÉÚ¯·Ó η› âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› Ô‡ àÓ·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¬ÙÈ. qÙ·Ó êÏᘠη› ÌfiÓÔ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ ·ÚÈÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. âÓ çÏ›ÁÔȘ. ۯ‰fiÓ ïÙȉ‹ÔÙ ñ¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ Ùfi ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi». ï \∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ò∂ÌÂÚÛÔÓ Û¤ âÎÙÂÓ¤˜ ‰ÔΛÌÈfi ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ Representative Men ÙfiÓ àÔοÏÂÛ «≤Ó·Ó àfi ÙÔ‡˜ Á›Á·ÓÙ˜ Ùɘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 155 Á¿ÌÔÈ. Ôî ïÔÖÔÈ ¬ÏÔÈ. ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ·ÙÚÔÊ‹ η› âÎ·›‰Â˘ÛË ÙáÓ ·È‰ÈáÓ. ‰¤Ó öÂÈÛ ¬Ìˆ˜ ÙfiÓ ∫·Ï‚›ÓÔ Ó¿ àÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ù‹Ó ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË àfi Ùfi £Âfi àÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. ^øÛÙfiÛÔ. ¬ˆ˜ ›ÛÙ¢Â.

\∞fi Ù‹Ó ·È‰È΋ ÙÔ˘ ìÏÈΛ· ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ àÛÎÔÜÓÙ·Ó Û¤ Ì›· ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ. Ù›˜ ïÔÖ˜ η٤ÁÚ·„ ϛ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚᘠÛÙ¿ çÁÎÒ‰Ë öÚÁ· ÙÔ˘ Journal of Dreams and Spiritual Journal (2300 ÛÂÏ›‰Â˜). η› Âå‰Èο Ôî âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ âÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ïÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙáÓ ‰ÈÎáÓ ÙÔ˘˜ ÂñÚËÌ¿ÙˆÓ Î·› Ùɘ ÂÚÈÁÚ·Êɘ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ÛÙÈÁÌáÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Ô‡ ‰›ÓÂÈ ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ì àÓ·‚›ˆÛË ÙÔÜ âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi ÙfiÓ ö¯ÂÈ â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ ó˜ «Ì‡ÛÙË» η› «ÚÔÊ‹ÙË» Ì‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì¤ Ù‹ ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. Ê˘ÛÈο. ª›· âͤٷÛË ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ âÏ¿Ì‚·Ó ·éÙ¤˜ Ù›˜ àÔηχ„ÂȘ ı¿ ÌĘ ‰Â›ÍÂÈ ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ï Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·éÙáÓ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÌÈ¿ àÌÊÈ‚ÔÏ›· ¬ÙÈ ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ùÓÙˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û¤ â·Ê‹ ̤ àfiÚ·Ù· Ó‡̷ٷ àfi Ù¿ ïÔÖ· âÏ¿Ì‚·Ó ٛ˜ «àÔηχ„ÂȘ». ™‹ÌÂÚ·. àÔηχÙÂÈ Ì¤ àÎÚ›‚ÂÈ· Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙÔÜ à¤Ú·. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ·éÙfi ÙfiÓ ÚÔÂÙԛ̷Û ÁÈ¿ Ù‹Ó öÓ·ÚÍË Ùɘ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙáÓ â·ÊáÓ ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁΠ̤ àfiÚ·Ù· Ó‡̷ٷ. \∞ÚÁfiÙÂÚ· ôÚ¯ÈÛ ӿ çÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ùfi ÃÚÈÛÙfi ηıÒ˜ η› ¬ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÂÎÙfi˜ Û¤ Ì›· ÎÔÈÓˆÓ›· «àı·Ó¿ÙˆÓ» η› ÛÙ·‰È·Î¿ ôÚ¯ÈÛ ӿ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù‹Ó . ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ \πÁÓ¿ÙÈÔ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ.156 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÎÔÈÓáÓ ÌÂÏÂÙËÙáÓ». ôÚ¯ÈÛ ӿ ‚ϤÂÈ Ì›· Ï·ÌÚ‹ ÊÏfiÁ· âÓá ‰È·ÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó. Ù‹Ó ïÔ›· àÔ‰¤¯ıËΠ̤ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·› Ù‹Ó ëÚÌ‹Ó¢Û ó˜ ≤Ó· ÛËÌ¿‰È «öÁÎÚÈÛ˘» ÙáÓ å‰ÂáÓ ÙÔ˘. ì ïÔ›· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·› ‚·ıÈ¿ ·éÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛËØ Ì¤ ÙfiÓ Î·ÈÚfi.

η› §˘ÙÚˆÙ‹˜. ¬ˆ˜ àÓ¤ÊÂÚ ï ú‰ÈÔ˜. àÊÔÜ Âr¯Â Ê¿ÂÈ ñÂÚ‚ÔÏÈο.L. ^∏ ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈ· âÌÂÈÚ›· Û˘Ó¤‚Ë ¬Ù·Ó Ù·Í›‰Â˘Â ÛÙfi §ÔÓ‰›ÓÔ: ª›· Ó‡¯Ù·.1. ªÂÙ¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ôÓÔÈÁ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ‡˜ ۈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ çÊı·ÏÌÔ‡˜. ªÔÜ Âr ÌÂÙ¿ ¬ÙÈ qÙ·Ó ï ∫‡ÚÈÔ˜.. ∫·ÙfiÈÓ.ÛÂÏ.»16 ∂rÓ·È ïÏÔÊ¿ÓÂÚÔ àfi Ù‹Ó ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¬ÙÈ ï 16. R. ¶·ÚfiÙÈ ÙÚfiÌ·Í àfi Ù‹Ó Í·ÊÓÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛË Ùɘ çÙ·Û›·˜. ¬ÙÈ Ì¤ Âr¯Â âÈϤÍÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ âÍËÁ‹Ûˆ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ. ÛÂÏ. η› ¬ÙÈ âÎÂÖÓÔ˜ ı¿ ÌÔÜ âÍËÁÔÜÛ ٛ ı¿ öÚÂ ӿ ÁÚ¿„ˆ Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ı¤Ì· ·éÙfiØ âΛÓË Ù‹ Ó‡¯Ù·. ï ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘. Ù¿ Ó‡̷ٷ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ η› ¬Ù·Ó qÙ·Ó Í‡ÓÈÔ˜.35-6. ì ÎfiÏ·ÛË Î·› ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. η› ÌÂÙ¿ ≤Ó·Ó ôÓ‰Ú· ηıÈṲ̂ÓÔ ÛÙ‹ ÁˆÓÈ¿ ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. µÏ. ÁÈ¿ Ó¿ ÂÈÛÙá àÔχو˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ùɘ ≈·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. àÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Ôî ÎfiÛÌÔÈ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.19-63. The Presence of Other Worlds (The Psychologica-Spiritual Findings of Emanuel Swedenborg). ÙfiÌ. Wilson Van Dusen. ÁÈ¿ Ì›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔÜ àÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙáÓ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ çÊı·ÏÌáÓ» ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ∆ÂÏÈο. Ù‹Ó âÌÈÛÙ‡ıËΠó˜ οÙÈ «Î·Ïfi» âÂȉ‹ ÙÔÜ ö‰ˆÛ ̛· «äıÈ΋» Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. ï ïÔÖÔ˜ Âr ÌÔÓ¿¯·: «ª‹Ó ÙÚᘠÙfiÛÔ Ôχ» η› âÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È. N¤· ^ÀfiÚÎË. öÙÛÈ œÛÙ ÛÙfi ̤ÛÔ Ùɘ ì̤ڷ˜ Ó¿ ÌÔÚá Ó¿ ‚Ϥˆ ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. Âr‰Â Í·ÊÓÈο ÛÎÔÙ¿‰È η› ëÚÂÙ¿ Ó¿ Û¤ÚÓÔÓÙ·È àÚÁ¿ ÛÙfi ¿ÙˆÌ·. Tafel. Documents Concerning Swedenborg.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 157 ·ÚÔ˘Û›· «ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» Á‡Úˆ ÙÔ˘. . ï £Âfi˜. Harper and Row. ¬Ìˆ˜ ·éÙ‹ Ù‹ ÊÔÚ¿ ‰¤ ÊÔ‚‹ıËη.. η› Û¤ ηٿÛÙ·ÛË Ù¤ÏÂÈ·˜ âÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ Ó¿ Û˘ÓÔÌÈÏá ̤ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› Ó‡̷ٷ.. «ÛÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ú‰È·˜ Ó‡¯Ù·˜ ï ú‰ÈÔ˜ ôÓ‰Ú·˜ ÌÔÜ àÔηχÊıËΠ¿ÏÈ.

Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ·éÙ‹. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ âÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ ̤ Ì›· ÂÚ›ÏË„Ë Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜.. «Ù¿ àÛÙÚÈο ‰›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ñÂÚÊ˘ÛÈÎáÓ çÓÙÔًوÓ. àÔÙÂÏÂÖÙ·È àfi ≤Ó·Ó àÚÈıÌfi «àÛÙÚÈÎáÓ ‰›ˆÓ». ÙfiÓ ÙfiÔ ‰Ú¿Û˘ ıÂáÓ Î·› ‰·ÈÌfiÓˆÓ.. ^√ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» η› ì «ÎfiÏ·ÛË» Ô‡ ö‚ÏÂ àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó â›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ^√ ¬ÚÔ˜«àÛÙÚÈÎfi˜» – àfi Ù‹ ϤÍË ôÛÙÚÔ – ÂrÓ·È ≤Ó·˜ Ê·ÓÙ·ÛÈ҉˘ ¬ÚÔ˜ àÓ·ÊÔÚĘ ÛÙfi â›Â‰Ô Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «ñÂÚ¿Óˆ Ùɘ Á‹ÈÓ˘». η› Ù›˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÏ¿ÛÂȘ η› ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ ̤ Ù¿ àÁÁÂÏÈο η› ‰·ÈÌÔÓÈο ÙÔ˘˜ Ù¿ÁÌ·Ù·. ª›· Ì·ÙÈ¿ Û¤ οÔÈ· ôÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ı¿ ÌĘ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. àÌ¿ÏÁ·Ì· ÙáÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ \∞Ó·ÙÔÏɘ η› ¢‡Û˘. ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ï ïÔÖÔ˜. Ù¿ ηٷÚÙÈṲ̂ӷ ôÙÔÌ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÌÔÚÔÜÓ «Ó¿ àÓ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ¿ â›Â- . Ùfi ÎÂÓfi ÛÙfi ïÔÖÔ ˙ÔÜÓ Ôî ÛÎÂÙÔÌÔÚʤ˜.158 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ qÏı ۤ â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ à’ ¬Ô˘ η› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ¬Ï˜ Ôî ηÙÔÈÓ¤˜ àÔηχ„ÂȘ ÙÔ˘. ª¤ Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎáÓ ‰È·‰ÈηÛÈáÓ. ∆fi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» Ùɘ ıÂÔÛÔÊ›·˜ ^∏ ıÂÔÛÔÊ›· ÙÔÜ 19Ô˘ η› 20ÔÜ ·åÒÓ·. η› Ôî «àÔηχ„ÂȘ» Ô‡ η٤ÁÚ·„ ÂrÓ·È ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙáÓ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô‡ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ Û˘¯Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÊÂÏÂÖ˜. Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ ¬Ô˘ ηÙÔÈÎÔÜÓ Ó‡̷ٷ ÙÔÜ à¤Ú· η› ôÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

\∂ÓÓ¤· ÛÙÔ‡˜ ‰¤Î· àÓıÚÒÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙÔÜÓÙ·È å‰È·›ÙÂÚ· ¬Ù·Ó âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙfi ÛáÌ· ÙÔ˘˜»19.117-8. ÛÂÏ. Ill. àÓÙ› Ó¿ ÚÔηÏÂÖ Êfi‚Ô Î·› à‚‚·ÈfiÙËÙ·.. ¬ˆ˜ Ù¿ «ÙÂÏÒÓÈ·» ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. Routledge and Kegan Paul. ™Ùfi ú‰ÈÔ.. A. η› àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ «‰È¤Ú¯ÂÙ·È àfi ¬Ï· Ù¿ ñÔ-‰›· ÙÔÜ àÛÙÚÈÎÔÜ ‰›Ô˘. ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó¿ Ì‹Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ ˙ˆ‹. î‰Ú‡ıËΠÛÙ¿ Ù¤ÏË ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· Û¤ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó¿ ‰ÔıÂÖ Ì›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ëÚÌËÓ›· ÙáÓ â·ÊáÓ Ô‡ Âr¯·Ó Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì Ì¤ ÙÔ‡˜ «ÓÂÎÚÔ‡˜». Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì¤ ·éÙ‹Ó.»17 ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ıÂÔÛÔÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ÛÂÏ. Beyond the Body: The Human Double and the Astral Planes. õ ÛÙ¿ «àÛÙÚÈο ‰›·».» η› Ó¿ ö¯Ô˘Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙáÓ ÙáÓ ÂÚÈÔ¯áÓ âÓá ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ Ï‹ÚË âÁÚ‹ÁÔÚÛË. Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ùɘ ƒˆÛ›‰·˜ ̤ÓÙÈÔ˘Ì ≠∂ÏÂÓ·˜ ªÏ·‚¿ÙÛ΢.»18 ∫¿ı ñÔ-‰›Ô ÂrÓ·È ¬ÏÔ Î·› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ Î·› «âÛˆÙÂÚÈÎfi» àfi Ùfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. Benjamin Walker.123. ï ôÓıÚˆÔ˜ ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô». ÌfiÓÔÓ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Í·ÊÓÈ΋ àÏÏ·Á‹ ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ η› ηÌÈ¿ ÎÚ›ÛË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ø Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ˙ÂÖ ¬ˆ˜ η› ÚáÙ·. The Astral Body. ÛÙ‹Ó ÔÚ›· ÙÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. η› ì ‰È·‰Ô¯È΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË àfi Ùfi ≤Ó· ÛÙfi ôÏÏÔ. Wheaton. àÓ·ÏfiÁˆ˜ ̤ Ùfi â¿Ó ï ÎfiÛÌÔ˜ ·éÙfi˜ âÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ó˜ ïÏfiÙËÙ· õ ó˜ Úfi˜ Ù¿ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘ «ÛÙÚÒÌ·Ù·» η›.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 159 ‰·. ÂrÓ·È ËÁ‹ àfiÏ·˘Û˘ η› ¯·ÚĘ: «ì ¯·Ú¿ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÛÙfi àÛÙÚÈÎfi â›Â‰Ô ÂrÓ·È ÙfiÛÔ öÓÙÔÓË Ô‡ ì ˙ˆ‹ ÛÙfi Ê˘ÛÈÎfi ÛáÌ·. ^∏ ıÂÔÛÔÊ›·.. 18. Ôî ïÔÖ˜ 17.E. 1972. 19. 94. Powell. The Theosophical Publishing House.. ¬ˆ˜ â›Û˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ÛÂÏ. §ÔÓ‰›ÓÔ. .

≠∂ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ì ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ıÂÔÛÔÊ›·˜ ÂÚ› «àÛÙÚÈÎÔÜ ‰›Ô˘». √î âÈÎÔÈӈӛ˜ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Ì¤ Ù¿ Ó‡̷- . ·ÚfiÙÈ Û˘¯Ó¿ ‰¤Ó àÔηÏÂÖÙ·È Ì¤ ·éÙfi Ùfi ùÓÔÌ·. ≤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ñfi„Ë ÙÔ˘ Ù‹Ó õÈ· «àÓ¿Ù˘ÍË» õ «âͤÏÈÍË» η› ù¯È Ù‹Ó ÙÂÏÂÔÏÔÁ›· Ùɘ ÎÚ›Û˘. ò∞Ó Î·› ÛÙ¿ ıÂÔÛÔÊÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» àÊıÔÓÂÖ ì ú‰È· «àˉȷÛÙÈ΋ ‚ϷΛ· η› ÎÔÈÓÔÙÔ›·» Ô‡ ï ¢Ú. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È àfi Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› ôÏÏÔ˘˜ âÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ ó˜ ñfi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ëÚÌËÓ›· ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔ˘˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. óÛÙfiÛÔ. ›Ûˆ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÂéÙ¤ÏÂÈ· ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‚·ÛÈ΋ ñÔΛÌÂÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· οÔÈ·˜ ñÂÚÎfiÛÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô‡ àÁÁ›˙ÂÈ Ì›· Âé·›ÛıËÙË ¯ÔÚ‰‹ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ. Ô‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ «ôÏÏË Ì›· ÂéηÈÚ›·» œÛÙ ӿ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ ÁÈ¿ Ì›· àÓÒÙÂÚË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η› ‰¤Ó ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ‚¿ÛÂÈ Ùɘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ ÙÔ˘ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜. ^∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔñÌ·ÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂéÓÔ˚ο ‰È·Î›ÌÂÓË Úfi˜ ≤Ó·Ó Â鯿ÚÈÛÙÔ ·Ú¿ Úfi˜ ≤Ó·Ó ç‰˘ÓËÚfi ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. ^∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ıÂÔÛÔÊ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ àÎÚȂᘠٿ ú‰È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‡ à·ÈÙÂÖ ì «Û‡Á¯ÚÔÓË „˘¯‹» η› åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋. °ÈÔ‡ÓÁÎ ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ùfi Û‡ÓÔÏÔ Ùɘ Û¯ÂÙÈÎɘ ̤ ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌfi ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ¶ÔÜ ı¿ „¿ÍÔ˘Ì ¬Ìˆ˜ ÁÈ’ ·éÙ¤˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο Ù›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ‚ÈÒÓÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÛÙfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô».160 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙfi ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ àfi Ù‹Ó âÔ¯‹ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ öÎÚË͢ ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎáÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋ Ùfi 1848.

‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ı¿ ‰˘ÛÈÛÙ‹ÛÂÈ. ù¯È ÌfiÓÔ Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ ô˘Ï· Ó‡̷ٷ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 161 Ù· ÂrÓ·È ‰È·‚Ô‹Ùˆ˜ àÓ·ÍÈfiÈÛÙ˜ η› ïÌȯÏÒ‰ÂÈ˜Ø Î·› Û¤ οı ÂÚ›ÙˆÛË ì â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ» ̤ۈ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÂrÓ·È ÙfiÛÔ àfiÚÈÛÙË Î·› öÌÌÂÛË Ô‡ ‰¤ Û˘ÓÈÛÙÄ ÂÈÛÙÈ΋ àfi‰ÂÈÍË Ùɘ ʇÛ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ·éÙÔÜ. ¬Ìˆ˜. ≠√Ù·Ó àÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¬ÙÈ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ‚ÈÒÓÔÓÙ·Ó àfi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙ‹Ó àÚ¯·ÈfiÙËÙ·. η› ù¯È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙáÓ. ^Y¿Ú¯ÂÈ. ÂrÓ·È å‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÓÙÔ̘ η› Ì‹ ηٷÏËÎÙÈΤ˜. ^∏ àÎÚÈ‚‹˜ ÌÔÚÊ‹ ·éÙÔÜ ÙÔÜ Ù·ÍȉÈÔÜ . ¬ˆ˜ οÓÔ˘Ó Ù¿ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ̤ÓÙÈÔ˘Ì – ¬Ù·Ó Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÂrÓ·È ÁÓ‹ÛȘ – àÏÏ¿ Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ ùÓÙˆ˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ≈·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. «\∞ÛÙÚÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹» √î \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ñ„ˆıÂÖ ñÂÚ¿Óˆ ÙáÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌáÓ Ùɘ ۈ̷ÙÈÎɘ ÙÔ˘ ʇÛ˘ η› Ó¿ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û¤ àfiÚ·ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. ≤Ó· Âr‰Ô˜ âÌÂÈÚ›·˜ ÛÙfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌÂÏÂÙËıÂÖ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÙÔÌÂÚá˜. η› õ‰Ë ñ¿Ú¯ÂÈ âÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ ùÁÎÔ˜ Û¯ÂÙÈÎÔÜ ÁÚ·ÙÔÜ ñÏÈÎÔÜ. ≠√ÛÔÓ àÊÔÚÄ ‰¤ Ù›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹. ™Ù‹ ıÂÔÛÔÊÈÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· àÔηÏÂÖÙ·È «àÛÙÚÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹» õ «ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ àÛÙÚÈÎÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜». Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ Ó¿ ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜. âÓÙÔ‡ÙÔȘ. œÛÙ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÏËÊıÔÜÓ ó˜ àÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ʇÛ˘ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂rÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ̤ۈ Ú·ÎÙÈÎɘ âÍ¿ÛÎËÛ˘ ̤ ïÚÈṲ̂Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì.

‰¤Ó ͤڈ. «ÂúÙ âÓ ÛÒÌ·ÙÈ ÔéÎ Ôr‰·. η› ÙfiÓ ªÂÁ·ÏfiÛ¯ËÌÔ \πÁÓ¿ÙÈÔ (\∏Û·˝·). ï £Âe˜ ͤÚÂÈ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 12:2). ∆Ô˘˙ÒÊ. \∂Ή. . ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1886. ™˘¯Ó¿ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ó˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜». ÙfiÌ. ¬ˆ˜ ·éÙ‹ ÙÔÜ êÁ. 21.162 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰¤ ı¿ ÌĘ à·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ â‰á. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ qÙ·Ó ï ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ∑ˆÛÈÌĘ. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ‰‡Ô àÛÎËÙ¤˜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ·. πππ.. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ̤ Ù¿ «ÙÂÏÒÓÈ·» ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ ÙÔ˘. η› ‰¤ ÌĘ ÂrÓ·È àÓ·ÁηÖÔ Ó¿ ÂåοÛÔ˘Ì Ùfi ᘠÙfi ÛáÌ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ àÚÎÂÙ¿ âÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ œÛÙ ӿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ – â¿Ó ì âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ qÙ·Ó ùÓÙˆ˜ «Ì¤ Ùfi ÛáÌ·» – õ Ùfi Ù› Âú‰Ô˘˜ «ÏÂÙfi ÛáÌ·» ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ âÓ‰˘ıÂÖ ì „˘¯‹ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜» – â¿Ó ‚¤‚·È· Ù¤ÙÔȘ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ àÔÎÙËıÔÜÓ Û¤ ·éÙ‹ Ù‹ ˙ˆ‹. ÂúÙ âÎÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÚÔÛˆÈÎfi Ê›ÏÔ ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘. ªÄ˜ àÚÎÂÖ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ì „˘¯‹ ̤۷ Û¤ ïÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Âú‰Ô˘˜ «ÛáÌ·» ÌÔÚÂÖ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ àÓ˘„ˆıÂÖ Ì¤ Ù‹ ÿÚË ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ó¿ ‰ÂÖ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. «EúÙ Ìb Ùe ÛáÌ·. òEÚÁ·. ‰bÓ Í¤Úˆ. 75.21 ^∏ Èfi âÓÙ˘ˆÛȷ΋ «â͈ۈ̷- 20. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. ì ïÔ›· àӷʤÚıËΠۤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ÂúÙ âÎÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÔéÎ Ôr‰·Ø ï £Âe˜ Ôr‰ÂÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µã 12:2)20. ÛÂÏ. ¬ˆ˜ η› ÙfiÓ ñÔ-ÔéÚ¿ÓÈÔ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ‰¤ ÁÓÒÚÈ˙ â¿Ó qÙ·Ó «Ìb Ùe ÛáÌ· õ âÎÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜» ¬Ù·Ó êÚ¿¯ıËΠ≤ˆ˜ ÙfiÓ ÙÚ›ÙÔ ÔéÚ·Ófi. ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ôî „˘¯¤˜ ̤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ àÔ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó àfi Ù¿ ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ âÓá ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó – ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ µ·ÛÈÏ›ÛÎÔ àfi Ù‹ ™È‚ËÚ›·.

22 ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·¯ˆÚÔÜÓÙ·È ÌfiÓÔ àfi Ù‹ ÿÚË ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ÙÂÏ›ˆ˜ àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi Ù‹ ı¤ÏËÛË õ Ù‹Ó âÈı˘Ì›· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. ™ÙfiÓ 20fi ·åÒÓ·. . ̤ÚÔ˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙfi Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ η٤ÁÚ·„Â Ù‹Ó âÌÂÈÚ›·. ≠√̈˜ ì «àÛÙÚÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹» ÂrÓ·È Ì›· «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· Ù‹Ó ïÔ›· ÌÔÚÂÖ Î¿ÔÈÔ˜ Ó¿ àÓ·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·› Ó¿ Ì˘ËıÂÖ Û’ ·éÙ‹ ̤ۈ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎáÓ. ÙÔÜ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ™·ÏÔÜ ï ïÔÖÔ˜. η› ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ. òE˙ËÛ ÙfiÓ 10Ô ·åÒÓ· η› ì ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ù‹Ó 2· \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. àÊÔÜ ì â·Ê‹ ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ ÂrÓ·È à·ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ âÎÙfi˜ àfi Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ôÌÂÛ˘ âÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. àÏÏ¿ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ ï ñÔ-ÔéÚ¿ÓÈÔ˜ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. \∞ÔÙÂÏÂÖ Ì›· Âå‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ·éÙÔÜ Ô‡ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ó˜ Ùfi «ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ·åÛı‹Ûˆӻ. ∆¿ ıÂÔÛÔÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚá˜ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ «àÛÙÚÈÎɘ ÚÔ‚ÔÏɘ» ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ àfi„ÂȘ η› ëÚÌËÓÂÖ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 163 ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· ÛÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ÂrÓ·È Èı·Óᘠ·éÙ‹ ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ \∞Ó‰Ú¤· âÎ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. àÓÂÏ‹ÊıË âÓ Ó‡̷ÙÈ Î·› Âr‰Â ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› ÙfiÓ ÙÚ›ÙÔ ÔéÚ·Ófi. œÛÙ ÙÂÏÈο à‰˘Ó·ÙÔÜÓ Î·Ù¿ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¿ ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· 剤· ÂÚ› ÙáÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ï ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ Ù‹Ó ·Ú·¿Óˆ ̤ıÔ‰Ô ‰¤Ó ÂrÓ·È ï âÔ˘Ú¿ÓÈÔ˜. öηÓÂ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÌÈ¿ ôÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎáÓ Ì¤ Ù‹Ó âÓ ÏfiÁˇˆ âÌÂÈÚ›·: ·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ Ù‹Ó ÚfiÔ‰Ô Ùɘ öÚ¢ӷ˜ η› ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿22. óÛÙfiÛÔ. âÓá Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈÙfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙfi ¯ÈfiÓÈ ÙáÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ùɘ fiÏ˘.

. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο Ù¤ÙÔÈ· ‚È‚Ï›·.23 ∆fi ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1966. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÂéÚ›· àÓÙ·fiÎÚÈÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙfiÛÔ ¬ÙÈ Ôî âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ Û¿ÓȘ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜.ÙÈ ÛÙfi ·ÚÂÏıfiÓ Ó¿ Ù›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó¿ ıˆÚËıÔÜÓ «ÙÚÂÏÔ›». ¬ÙÈ ÂrÓ·È îηÓÔ› Ó¿ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ «àÛÙÚÈÎɘ ÚÔ‚ÔÏɘ» η› ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›· ÛÙ¿ ïÔÖ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·éÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Û¤ Ì‹ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·Ø â›Û˘. Out-of-the-Body Experiences. ÂúÙ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂúÙ ηٿ Ù‡¯Ë. ^∏ Á‹ÈÓË ÏÂ˘Ú¿ ÙáÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È åηÓÔÔÈËÙÈο Û¤ ‚È‚Ï›Ô Ô‡ öÁÚ·„Â ì ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔÜ \πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ æ˘¯ÔÊ˘ÛÈÎɘ ò∂Ú¢ӷ˜ Ô‡ ë‰Ú‡ÂÈ ÛÙ‹Ó \√ÍÊfiÚ‰Ë Ùɘ \∞ÁÁÏ›·˜. N¤· ^YfiÚÎË 1975. Ballentine Books. ÌÂÙ¿ àfi Û¯ÂÙÈ΋ àÓ·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙfiÓ ∆‡Ô Î·› Ùfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ùɘ µÚÂÙ·Ó›·˜. ÌÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ ö¯Ô˘Ó àӷηχ„ÂÈ. ^√ ¢Ú. ÌÂÚÈÎÔ› âÚ¢ÓËÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·› ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ àÓ·ÊÔÚ¤˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ Î·› ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Û¯ÂÙÈο ̤ ·éÙ¤˜ Û¤ âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ η› ù¯È àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ¬ÛÔ Î·› ¬ÙÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ Ù›˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂrÓ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Úfiı˘ÌÔÈ à’ ¬. √î ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ âÌÂÈڛ˜ qÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¬Ï˜ àÎÔ‡ÛȘ 23. η› àfi Ù‹ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ η› àÓ·Ï˘ÙÈ΋ âÂÍÂÚÁ·Û›· ÙáÓ à·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô‡ ‰fiıËÎ·Ó ÚԤ΢„ Ùfi Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ªÔ‡ÓÙ˘ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙ›˜ ú‰È˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. Ùfi \πÓÛÙÈÙÔÜÙÔ öÏ·‚ ÂÚ›Ô˘ 400 à·ÓÙ‹ÛÂȘ àfi àÓıÚÒÔ˘˜ Ôî ïÔÖÔÈ ñÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¬ÙÈ Âr¯·Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ â͈ۈ̷ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜.164 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÛÙfi ‰›Ô Ùɘ «·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜». Celia Green. ∆fi \πÓÛÙÈÙÔÜÙÔ ö‰ˆÛ ÛÙ¿ 400 ·éÙ¿ ôÙÔÌ· ‰˘fi âÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Úfi˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË.

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 165 η› Âr¯·Ó ÚÔÎÏËıÂÖ Î¿Ùˆ àfi ‰È¿ÊÔÚ˜ çÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘ÓıÉΘ.. η› Ôî Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ôχ ·éÙ¤˜ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜: Ùfi ôÙÔÌÔ ‚ϤÂÈ Ùfi ú‰ÈÔ ÙÔ˘ Ùfi ÛáÌ· ùÓÙ·˜ «ö͈» àfi ·éÙfi. ¬ˆ˜ ÛÙÚ¤˜. Ï‹„Ë àÓ·ÈÛıËÙÈÎɘ ÔéÛ›·˜.. \∞ÓÙ›ıÂÙ· àfi Ùfi àÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ÙfiÛÔ àfi àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜ η› ̤ÓÙÈÔ˘Ì. η› Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ó˜ ëÍɘ: «≤Ó· ÛáÌ· àÓÙ›ÁÚ·ÊÔ». η٤¯ÂÈ ÛÙfi àΤڷÈÔ ¬Ï˜ Ù›˜ ·åÛıËÙËÚȷΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ¬ÛÔ Î·› àfi ÎÔÈÓÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ÔÜÓ Ùfi ÎÂӈ̤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛáÌ·.. οÔÈÔ àÙ‡¯ËÌ·. ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ àfi Ùfi àÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ «‰Â‡ÙÂÚÔ» ÛáÌ· Úfi˜ Ù¿ οو. «·åˆÚÂÖÙ·È» ̤ Ì›· âÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·úÛıËÛË Â鯷ڛÛÙËÛ˘ η› ÂéÂÍ›·˜. ηÓ›˜ ‰¤Ó àÓ¤ÊÂÚ ¬ÙÈ ·å- . ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ö‚ÏÂ·Ó Ù‹Ó ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Û¤ Ì›· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ àÓ·ÛÎfiËÛË Î·› Û˘Ó‹ıˆ˜. ªÂÚÈο ôÙÔÌ· ÂÚȤÁÚ·„·Ó ¬ÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤ àÔı·ÓfiÓÙ˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ õ ¬ÙÈ Ù·Í›‰Â„·Ó Û¤ ≤Ó· ÙÔ›Ô Ô‡ ‰¤ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó¿ àÓ‹ÎÂÈ ÛÙ‹ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. àÎfiÌ· ÎÈ ôÓ «Ì¤Û·» ÛÙfi ÛáÌ· qÙ·Ó Ù˘ÊÏfi õ ÎÔ˘Êfi. ∫·ıÒ˜ Ùfi «‰Â‡ÙÂÚÔ» ÛáÌ· àÔ¯ˆÚ›ÛıËΠàfi Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ÚÔÎÏ‹ıËΠ≤Ó· «ÌÏ¿Î ôÔ˘Ù» ÛÙ‹ Û˘Ó›‰ËÛË (ηٿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÚfiÔ Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ì àÏÏ·Á‹ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÛÙfi ·éÙÔΛÓËÙÔ ÚÔηÏÂÖ Ì›· ÛÙÈÁÌÈ·›· ‰È·ÎÔ‹ ÛÙ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË åÛ¯‡Ô˜). ≠∂Ó·˜ âÚ¢ÓËÙ‹˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ. àÛı¤ÓÂÈ·. ™¯Â‰fiÓ ¬Ï˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ η› ù¯È Û¤ οÔÈÔÓ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi» ÎfiÛÌÔ. ÎÔ‡Ú·ÛË. ≈ÓÔ. ï ò∞ÁÁÏÔ˜ ÁˆÏfiÁÔ˜ ƒfiÌÂÚÙ ∫ÚԇηÏ. η› ö¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· à’ ¬. õ «‰Â‡ÙÂÚÔ ÛáÌ·» «ÁÂÓÓ‹ıËλ àfi Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ÛáÌ· η› η٤Ϸ‚ ̛· ı¤ÛË ¿Óˆ àfi ·éÙfi. ‰¤Ó ö¯ÂÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ àÁÁ›˙ÂÈ Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ õ Ó¿ àÏÏËÏÂȉÚÄ Ì¤ ·éÙfi..ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ≤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÂÖÁÌ·.

11-13.1970. ÛÂÏ. ÂûÎÔÏ· Ó¿ ëÚÌËÓ¢ıÂÖ ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ñfiıÂÛ˘ ¬ÙÈ âÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ¿ ÁÓ‹ÛȘ âÌÂÈڛ˜ η› ¬ÙÈ Ù¿ «‰Â‡ÙÂÚ·» ÛÒÌ·Ù· Ô‡ ö‚ÏÂ·Ó Ù¿ ôÙÔÌ· ·éÙ¿ qÙ·Ó.ÙÈ ÛÙ‹Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹.166 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ûı¿ÓıËΠfiÓÔ õ Êfi‚Ô ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùɘ àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ àfi Ùfi ÛáÌ·. ¬Ìˆ˜. 25. ÛÂÏ. N. 23-24 (33-34). ‰ÈfiÚ·Û˘ η› ÚfiÁÓˆÛ˘ η› Ôî ôÓıÚˆÔÈ Âr‰·Ó «Âı·Ì¤ÓÔ˘˜» Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Jr. àÓÙÈı¤Ùˆ˜.. η› ì ïÔ›· ö¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙfiÛÔ âӉȷʤÚÔÓ Î·› ÙfiÛ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙfi ¢˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ â‰á η› àÚÎÂÙ¿ 24.. ^∏ Û˘Ó›‰ËÛË. Secaucus.. Mockingbird Books. The Citadel Press.J. ¶ÔÏÏÔ› öÓÈˆÛ·Ó öÓÙÔÓË àÚÔı˘Ì›· Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·› ¿ÏÈ ÛÙfi ÛáÌ· ÙÔ˘˜ η› öÙÛÈ Ó¿ âÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹.25 ∞éÙ‹ ì ïÌÔÈfiÙËÙ· ÂrÓ·È ÙfiÛÔ àÎÚÈ‚‹˜ Ô‡ Ùfi ÌfiÓÔ Ô‡ ÌÔÚÔÜÌ ӿ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì›·˜ η› Ùɘ ·éÙɘ âÌÂÈÚ›·˜. âÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ñ·ÚÎÙ¿. \∂¿Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ àÏËı‡ÂÈ. ªÔ‡ÓÙ˘ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜. qÙ·Ó Èfi ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË à’ ¬. ªÔÚÂÖ. ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ ̤۷ àfi Ùfi àÔ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ «‰Â‡ÙÂÚÔ» ÛáÌ·. ÙfiÙ ÂrÓ·È ÙÂÏÈο ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ï ¢Ú.Raymond A. . Ù¿ ¿ÓÙ· öÌÔÈ·˙·Ó àÔχو˜ Ê˘ÛÈο. Dr. 24 ^∏ àÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂrÓ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë. ôÓ Î·› ñÂÚÊ˘ÛÈο.. ̤ Ùfi «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘. Out-of-the-Body Experiences. Moody. ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ëÚÌËÓ¢ıÂÖ â·ÚÎᘠ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ñfiıÂÛ˘ ¬ÙÈ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ qÙ·Ó ùÓÂÈÚ· η› ¬ÙÈ ¬Ï· Ù¿ ÂÚÈÁڷʤÓÙ· «‰Â‡ÙÂÚ·» ÛÒÌ·Ù· qÙ·Ó êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ. ÛËÌÂÖÔ Úfi˜ ÛËÌÂÖÔ.. Life After Life.. ∞éÙfi Ùfi ÁÂÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙáÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô‡ à·ÓÙáÓÙ·È ÛÙ›˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜.. Atlanta 1975. Robert Crookall. Ì‹ àÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ≤ˆ˜ ÙÒÚ·. ™¤ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âΉËÏÒıËÎ·Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙËÏÂ¿ıÂÈ·˜.

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

167

¯ÚfiÓÈ·. ¢¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È àÎÚȂᘠÁÈ¿ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» àÏÏ¿ ÁÈ¿
«â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ ÙfiÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ
ÁÈ¿ ôÏϘ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÎÙÂÓÂÖ˜ âÌÂÈڛ˜ ÂúÙ ·éÙÔÜ
ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂúÙ ·éÙÔÜ Ô‡ âÓ›ÔÙ àÔηÏÂÖÙ·È
«àÛÙÚÈÎfi Ù·Í›‰È», Ùfi ïÔÖÔ ı¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ.
¶·ÚfiÙÈ ì «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ çÓÔÌ·ÛÙÂÖ ì «ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹» ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ – ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ï
ı¿Ó·ÙÔ˜ ùÓÙˆ˜ àÎÔÏÔ˘ıÂÖ – ÂrÓ·È Î·Ù·Ê·Ó¤˜ ÛÊ¿ÏÌ· Ó¿
Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì àfi ·éÙ‹Ó ïÙȉ‹ÔÙ àÔχو˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹
«ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» ηٿÛÙ·ÛË, âÎÙfi˜ àfi Ù¿ à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·
‰Â‰Ô̤ӷ Ùɘ âÈ‚›ˆÛ˘ η› Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿
ı¿Ó·ÙÔÓ, Ô‡ ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜ àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ Ú¿ÁÌ·ÙÈ
ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹Ó àı·Ó·Û›· Ùɘ „˘¯É˜ ‰¤Ó àÚÓÂÖÙ·È Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ›ÙˆÛË.26 \∂ÈϤÔÓ, âÂȉ‹ ì «â͈ۈ̷ÙÈ΋»
âÌÂÈÚ›· ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ ηْ àÓ¿ÁÎË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì¤ Ùfi
ı¿Ó·ÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔ¯ˆÚÔÜÌ ̤ âÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ‹
‰È¿ÎÚÈÛË ÙáÓ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô‡ ÌĘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ôî
âÎÙÂÓÂÖ˜ âÌÂÈڛ˜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfiØ Âå‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ú¤ÂÈ Ó¿
àÓ·ÚˆÙËıÔÜÌ â¿Ó Ôî âÌÂÈڛ˜ Ùɘ ¬Ú·Û˘ ÙÔÜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» õ Ùɘ «ÎfiÏ·Û˘» Ô‡ ÌÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ö¯Ô˘Ó ïÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì¤ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋
àÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË, õ â¿Ó àÔÙÂÏÔÜÓ ÌfiÓÔ Ì›· ëÚÌËÓ›· οÔÈ·˜ êÏá˜ Ê˘ÛÈÎɘ õ ‰·ÈÌÔÓÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÛÙfiÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎfi» ÎfiÛÌÔ.
^√ ¢Ú. ∫ÚԇηÏ, ï ϤÔÓ âÌ‚ÚÈı‹˜ âÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘
·éÙÔÜ ≤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ï ïÔÖÔ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ùfi àÓÙÈΛÌÂÓÔ Ùɘ
26. ªfiÓÔ ÌÂÚÈΤ˜ ·îÚ¤ÛÂȘ ö͈ àfi ÙfiÓ îÛÙÔÚÈÎfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó
¬ÙÈ ì „˘¯‹ «ÎÔÈÌÄÙ·È» õ «‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ηٿÛÙ·ÛË àÛ˘ÓÂȉËÛ›·˜» ÌÂÙ¿
ı¿Ó·ÙÔÓ, ¬ˆ˜ ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ôî ª¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÜ \π¯ˆ‚Ä, Ôî \AÓÙ‚ÂÓÙÈÛÙ¤˜
Ùɘ ≠E‚‰ÔÌ˘ ^∏̤ڷ˜, ÎÏ.

168

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

öÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó ú‰È· Û‡ÓÂÛË Î·› Ùfi ú‰ÈÔ âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ¿ Ù‹
ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘
ÁÈ¿ Ù¿ àÔÏÈıˆÌ¤Ó· Ê˘Ù¿ ÛÙ‹ ª. µÚÂÙ·Ó›·, ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ âÎÙÂÓ¤˜ ñÏÈÎfi Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ àfi ÙfiÓ «±‰Ë» η›
ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ». £ÂˆÚÂÖ ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ê˘ÛÈΤ˜ η›
ÔéÛÈ·ÛÙÈο ηıÔÏÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË, η› Ù›˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ó˜ ëÍɘ: «\∂ÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ôÊËÓ·Ó Ù¿
ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ à‚›·ÛÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ àÓÙ›ÎÚÈ˙·Ó Ê¢Á·Ï¤· ≤Ó·
Âr‰Ô˜ «¶·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓȈӻ Û˘ÓıËÎáÓ, ¬Ô˘ ¬Ï· qÙ·Ó ÊˆÙÂÈÓ¿
η› ÂåÚËÓÈο, ≤Ó· Âr‰Ô˜ âÎı·Ì‚ˆÙÈο Ï·ÌÂÚɘ ÁÉ˜Ø àÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¬ÛÔÈ Âr¯·Ó àÔ¯ˆÚÈÛıÂÖ ‚›·È· àfi Ù¿ ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜...
Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¤ ≤Ó· Û¯ÂÙÈο ı·Ìfi, Û˘Áί˘Ì¤ÓÔ,
η› ìÌÈ-çÓÂÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘
«≠∞‰Ë». √î ÚáÙÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ· Ô‡ Âr¯·Ó
‰È¿ıÂÛË Ó¿ ÙÔ‡˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙáÓ
«Âı·Ì¤ÓˆÓ» Ê›ÏˆÓ Î·› Û˘ÁÁÂÓáÓ Ô‡ õ‰Ë àӷʤÚıËηÓ,
âÓá Ôî ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ô˘Ï· ùÓÙ· Ù¿
ïÔÖ· ۯ‰›·˙·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó.»27 ∆¿ ôÙÔÌ· Ô‡,
Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ¢Ú·. ∫ÚԇηÏ, ö¯Ô˘Ó ۈ̷ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË
«ú‰È· ̤ ·éÙ‹Ó ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì», ¿ÓÙÔÙ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù’
àÚ¯‹Ó ̤۷ àfi Ì›· ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ïÌȯÏÒ‰Ë ÂÚÈÔ¯‹ «≠∞‰Ë», η›
ηÙfiÈÓ àfi Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ Ï·ÌÚÔÜ ÊˆÙfi˜ Ô‡ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì¤ ÙfiÓ
¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∞éÙfi˜ ï «¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, àfi ̤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› Ì‹, ó˜ «Ùfi Èfi ùÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô Ô‡
ö¯ÂÈ ‰ÂÖ ÔÙ¤ ηÓ›˜», «≤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ıÂÛ¤ÛÈ·˜ çÌÔÚÊÈĘ, ≤Ó·˜
à¤Ú·ÓÙÔ˜ ÎÉÔ˜ Ô‡ ı‡ÌÈ˙ ¿ÚÎÔ Î·› ≤Ó· ÊᘠÔ‡ ·ÚfiÌÔÈfi ÙÔ˘ ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰¤Ó ö¯ÂÈ àÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÛÙ‹ ÁÉ õ ÛÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ·», «ñ¤ÚÔ¯Ô ÙÔ›Ô» ̤ «àÓıÚÒÔ˘˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙ¿ Ï¢27. Robert Crookall, ö. à., ÛÂÏ. 14-15.

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

169

ο»28Ø ¬ˆ˜ â›Û˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û¤ ôÏÏ· ÛËÌÂÖ·, «Ùfi Êá˜
öÁÈÓ Ôχ öÓÙÔÓÔ», «¬ÏË ì ÁÉ ÊÏÂÁfiÙ·Ó»29 .
°È¿ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ï ¢Ú. ∫ÚÔ‡Î·Ï ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ù‹Ó ñfiıÂÛË Ùɘ ≈·Ú͢ Ì›·˜ «Û˘ÓÔÏÈÎɘ Áɘ» ì
ïÔ›· àÔÙÂÏÂÖÙ·È, ÛÙfi ηÙÒÙ·ÙÔ â›‰Ô, àfi Ù‹ Ê˘ÛÈ΋ ÁÉ
¬ˆ˜ Ù‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙ‹Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË àfi Ì›· ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Û· Û¤ ·éÙ‹Ó Ì‹-Ê˘ÛÈ΋ ÛÊ·›Ú· ̤
˙áÓ˜ «≠A‰Ë» η› «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ÛÙ¿ ηÙÒÙÂÚ· η› àÓÒÙÂÚ·
¬ÚÈ¿ Ù˘.30 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û¤ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ì \√ÚıÔ‰ÔÍ›· àÔηÏÂÖ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ
ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ñÔ-ÔéÚ¿ÓÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, η› ì ıÂÔÛÔÊ›· «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô»Ø óÛÙfiÛÔ, Ôî ÂÚÈÁڷʤ˜ Ô‡ ‰›ÓÂÈ ì
\√ÚıÔ‰ÔÍ›· ÁÈ’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ‰¤ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È àfi «ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜» ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ «àÓÒÙÂÚÔ˘» η› «Î·ÙÒÙÂÚÔ˘», àÏÏ¿ ñÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù›˜ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ Ï¿Ó˜ Ôî
ïÔÖ˜ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· ÔéÛÈá‰Â˜ ÙÌÉÌ· ÙÔ˘. ^√ ¢Ú. ∫ÚԇηÏ,
≤Ó·˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ âÚ¢ÓËÙ‹˜, ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· Û¯ÂÙÈο ̤
·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÏÂ˘Ú¿ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ̤ Ù‹Ó «âÈÛÙËÌÔÓÈ΋» ÙÔ˘ ¬Ìˆ˜ å‰ÈfiÙËÙ· ÈÛÙÔÔÈÂÖ ≤Ó· âÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
‰Â‰Ô̤ÓÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÓfiËÛË ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ η› «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ: ï «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» η› ì «ÎfiÏ·ÛË» Ô‡
‚ϤÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·éÙáÓ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ
ÂrÓ·È ÌfiÓÔÓ ÙÌ‹Ì·Ù· (õ â͈ÙÂÚÈΤ˜ âÓÙ˘ÒÛÂȘ) àfi ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ
àÏËıÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓ Ù›˜ ·åÒÓȘ ηÙÔÈ˘ ÙáÓ àÓıÚÒÈ-

28. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 117.
29. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 137.
30. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 87.

170

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

ÓˆÓ „˘¯áÓ (η› ÙáÓ àÓ·ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜) ηıÒ˜ η›
ÙáÓ ô˘ÏˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∆¿ ôÙÔÌ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È âχıÂÚ· Ó¿ «ÂÚÈÏ·ÓËıÔÜÓ»
̤۷ ÛÙfiÓ àÏËıÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË, Ô‡ àÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙ›˜ „˘¯¤˜ ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó öÎÙ·ÎÙË ı¤ÏËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ. ∆fi ¬ÙÈ
ÌÂÚÈÎÔ› «¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›» ηٿ Ùfi «ı¿Ó·Ùfi» ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ
à̤ۈ˜ Ì›· «ÔéÚ¿ÓÈ· fiÏË» ̤ «Ì·ÚÁ·ÚÈÙ·Ú¤ÓȘ ‡Ï˜» η›
«àÁÁ¤ÏÔ˘˜», àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔÓ öÓ‰ÂÈÍË ¬ÙÈ ì çÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ âÍ·ÚÙÄÙ·È Û¤ οÔÈÔ ‚·ıÌfi àfi Ù›˜
·ÚÂÏıÔÓÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ η› ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔÜ Î¿ı àÙfiÌÔ˘,
àÊÔÜ ôÏψÛÙÂ, ηٿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ àÎÚȂᘠÙÚfiÔ, οÔÈÔÈ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ åÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ åÓ‰Ô˘˚ÛÙÈÎÔ‡˜
Ó·Ô‡˜ η› «ıÂÔ‡˜». ≠√̈˜, ¬ˆ˜ ı¿ ‰ÔÜÌ ÛÙfi ëfiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ôî ÁÓ‹ÛȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η›
ÎfiÏ·Û˘ ö¯Ô˘Ó Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.

«\∞ÛÙÚÈο Ù·Í›‰È·»
^ŸÏ˜ ۯ‰fiÓ Ôî ÚfiÛÊ·Ù˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜
ÂrÓ·È ñÂÚ‚ÔÏÈο Û‡ÓÙÔÌÂ˜Ø â¿Ó ì ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ qÙ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ı¿ Âr¯Â â¤ÏıÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜. ≠√̈˜, ì
«â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›·» ì ïÔ›· ‰¤ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ àÔÎÏÂÈÛÙÈο Û¤ ôÙÔÌ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ, ÂrÓ·È
‰˘Ó·Ùfi Ó¿ ö¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. \∂¿Ó ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ¿
àÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ï ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ÂÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó¿ àÊ‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ùfi ôÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ η› Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈ Û¤
≤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ±ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ›Ô, ¬Ô˘ ¬¯È êÏᘠ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ê¢Á·Ï¤· ≤Ó·Ó «ÎÉÔ» õ ≤Ó· «ÊˆÙÂÈÓfi ̤ÚÔ˜» õ Ì›· «ÔéÚ¿ÓÈ·
fiÏË», àÏÏ¿ ˙ÂÖ Ì›· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË «ÂÚÈ¤ÙÂÈ·» ̤۷ ÛÙfiÓ
âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∆fi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔÊ·Óá˜

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

171

àÚÎÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ Î¿ı ôÓıÚˆÔ, η› ïÚÈṲ̂Ó˜ ÎÚ›ÛÈ̘
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ õ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô‡ âÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÙfiÓ «ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó» ÛÙfi ‰›Ô ·éÙfi. ™¤ ≤Ó· àfi Ù¿
‚È‚Ï›· ÙÔ˘, ï ¢Ú. ∫¿ÚÏ °ÈÔ‡ÓÁÎ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›·
àÛıÂÓÔܘ ÙÔ˘ ì ïÔ›· Âr¯Â «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· ηٿ Ù‹
‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Á¤ÓÓ·˜. ò∂‚ÏÂ ÙÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ η›
Ù›˜ ÓÔÛÔÎfi̘ Ô‡ qÙ·Ó Á‡Úˆ Ù˘, ¬Ìˆ˜ ›Ûˆ Ù˘ ÌÔÚÔÜÛÂ
Ó¿ àÓÙÈÏËÊıÂÖ Ù‹Ó ≈·ÚÍË ëÓfi˜ âÎı·Ì‚ˆÙÈÎÔÜ ÙÔ›Ô˘ Ùfi
ïÔÖÔ öÌÔÈ·˙ ӿ ÂrÓ·È Ùfi Û‡ÓÔÚÔ Ì›·˜ ôÏÏ˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘Ø
·åÛı¿ÓıËΠ¬ÙÈ â¿Ó Á‡ÚÈ˙ Úfi˜ Ù‹ ÌÂÚÈ¿ ÙÔÜ ÙÔ›Ô˘, ı¿
ôÊËÓÂ Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ – àÓÙ› ÁÈ’ ·éÙfi ¬Ìˆ˜, â¤ÛÙÚ„ ÛÙfi
ÛáÌ· Ù˘.31
^√ ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ ö¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ àÚÎÂÙ¤˜ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜, ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ Ùfi ôÙÔÌÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Û¤ ÌÈ¿ ïÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹,
οÙÈ Û¿Ó Û‡ÓÔÚÔ.32
≠√ÛÔÈ ÚÔηÏÔÜÓ ÛÎfiÈÌ· Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ «àÛÙÚÈÎɘ
ÚÔ‚ÔÏɘ» Û˘¯Ó¿ âÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ‹Ó «ôÏÏË
‰È¿ÛÙ·ÛË». ªfiÏȘ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· Ôî ÂÚÈÁڷʤ˜ ëÓfi˜
ôÓ‰Ú· çÓfiÌ·ÙÈ ƒfiÌÂÚÙ ªfiÓÚÔÔ˘ ÁÈ¿ Ù¿ «Ù·Í›‰È·» ÙÔ˘
ÛÙ‹Ó «ôÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË» ö¯Ô˘Ó àÔÎÙ‹ÛÂÈ àÚÎÂÙ‹ Ê‹ÌË,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ ÙÔÜ â¤ÙÚ„ ӿ î‰Ú‡ÛÂÈ ≤Ó· åÓÛÙÈÙÔÜÙÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁɘ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙ‹Ó «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË. ™Ùfi
åÓÛÙÈÙÔÜÙÔ ·éÙfi ö¯ÂÈ Ì·ıËÙ‡ÛÂÈ Î·› ì ¢Ú. \∂Ï›˙·ÌÂı
∫ÈÔÜÌÏÂÚ ƒfi˜, ì ïÔ›· Û˘ÌʈÓÂÖ Ì¤ Ù¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔÜ
ªfiÓÚÔÔ˘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ïÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» η› «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ

31. C. G. Jung, The Interpretation of Nature and the Psyche, Routledge and Kegan
Paul, §ÔÓ‰›ÓÔ 1955, ÛÂÏ.128.
32. Moody, ö. à. ÛÂÏ. 54-57 (76-79)

172

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

ı¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÉ.33
^√ \∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ƒfiÌÂÚÙ ªfiÓÚÔÔ˘ ÂrÓ·È âÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û٤ϯԘ âȯ›ÚËÛ˘ – Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔÜ
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ëÓfi˜ ÔåÎÔÓÔÌÈÎÔÜ «ÎÔÏÔÛÛÔÜ» – η› àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙ‹˜. √î «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» ÙÔ˘ âÌÂÈڛ˜ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ùfi 1958,
¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ú›Ó Ó¿ ö¯ÂÈ âӉȷÊÂÚıÂÖ ÁÈ¿ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi,
Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô Ô‡ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ï ú‰ÈÔ˜ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¿Óˆ Û¤ Ù¯ÓÈΤ˜ âÎÌ¿ıËÛ˘ âȯÂÈÚËÛÈ·ÎáÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔÜ ≈ÓÔ˘Ø Ôî Ù¯ÓÈΤ˜ ·éÙ¤˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó àÛ΋ÛÂȘ ·éÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ η› ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ η› öÌÔÈ·˙·Ó ̤ οÔȘ
Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔÜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ. \∞ÊfiÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ٿ ÂÈÚ¿Ì·Ù·,
Âr¯Â Ù‹Ó ëÍɘ àÛ˘Ó‹ıÈÛÙË âÌÂÈÚ›·: ÙÔÜ Ê¿ÓËΠ¬ÙÈ ¯Ù˘‹ıËΠͷÊÓÈο àfi Ì›· àÎÙ›Ó· ʈÙfi˜, ì ïÔ›· ÙÔÜ ÚÔοÏÂÛÂ
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ú¿Ï˘ÛË. \∞ÊÔÜ ·éÙ‹ ì ·úÛıËÛË â·Ó·Ï‹ÊıËΠàÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ôÚ¯ÈÛ ӿ «·åˆÚÂÖÙ·È» ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ·
ÙÔ˘. ∆ÂÏÈο ôÚ¯ÈÛ ӿ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì¤ ÛÙfi¯Ô Ó¿ àÓ··Ú¿ÁÂÈ Î·› Ó¿ ÙÂÏÂÈÔÔÈÂÖ Ù‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË âÌÂÈÚ›·. ™¤ ·éÙfi Ùfi
ÍÂΛÓËÌ· ÙáÓ àfiÎÚ˘ÊˆÓ «Ù·ÍȉÈáÓ» ÙÔ˘, ï ªfiÓÚÔÔ˘ àÔηχÙÂÈ Ù¿ ú‰È· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ïÔÖ· ôÓÔÈÍ·Ó
ÛÙfiÓ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ ÙfiÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ¿ Ù›˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ
ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
™Ù‹Ó àÚ¯‹ Ù¿ «Ù·Í›‰È·» ÙÔÜ ªfiÓÚÔÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û¤ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ùɘ Áɘ, ÚáÙ· Û¤ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜, öÂÈÙ· Û¤
Ì·ÎÚÈÓfiÙÂÚÔ˘˜Ø ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, àÓ¤ÊÂÚ âÈÙ˘¯á˜
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· Ô‡ à‰›ÎÓ˘·Ó Ù‹ ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙáÓ
âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ôÚ¯ÈÛ ӿ öÚ¯ÂÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤

33. Robert A. Monroe, Journeys Out of the Body, Anchor Books (Doubleday),
Garden City, ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977 (·ã öΉÔÛË, 1971)

\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

173

οÔȘ ÊÈÁÔÜÚ˜ Ô‡ «öÌÔÈ·˙·Ó ̤ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·», ì ÚÒÙË
‰¤ Ù¤ÙÔÈ· â·Ê‹ qÙ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ëÓfi˜ ÌÂÓÙÈÔ˘ÌÈÛÙÈÎÔÜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, ηٿ Ùfi ïÔÖÔ ï àÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ àfi Ùfi ̤ÓÙÈÔ˘Ì «\πÓ‰fi˜
ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜» qÏı Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û¤ ·éÙfiÓ!34 ∆ÂÏÈο, ôÚ¯ÈÛ ӿ
öÚ¯ÂÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤ ÂÚ›ÂÚÁ· ÙÔ›·, Ô‡ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‰¤Ó
qÙ·Ó Á‹ÈÓ·.
∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚÂÖ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘,
Ù›˜ ïÔÖ˜ η٤ÁÚ·Ê à̤ۈ˜ ÌfiÏȘ â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙfi ÛáÌ· ÙÔ˘,
Ù›˜ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ ¬Ï˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ¬ÙÈ àÓ‹ÎÔ˘Ó Û¤ ÙÚ›·
«‰›·»: ∆fi «¶Â‰›Ô π» ÂrÓ·È Ùfi «â‰á-ÙÒÚ·», Ùfi Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ∆fi «¶Â‰›Ô ππ» ÂrÓ·È ≤Ó· «Ì‹
ñÏÈÎfi» ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ öÎÙ·Û˘, ̤ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ̤ ·éÙ¿ ÙÔÜ «àÛÙÚÈÎÔÜ ‰›Ô˘».
∆fi ¶Â‰›Ô ππ ÂrÓ·È Ùfi «Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÙÔÜ «¢Â‡ÙÂÚÔ˘
™ÒÌ·ÙÔ˜», ¬ˆ˜ àÔηÏÂÖ ï ªfiÓÚÔÔ˘ Ù‹Ó çÓÙfiÙËÙ· Ô‡
Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û· Û¤ ·éÙfiØ Ùfi ¶Â‰›Ô π𠫉ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ‚·ıÈ¿» ÛÙfiÓ
ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ, η› ‰È¤ÂÙ·È àfi ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ùɘ ÛΤ„˘:
«¬ˆ˜ ÛΤÊÙÂÛ·È, öÙÛÈ ÂrÛ·È», «Ù¿ ¬ÌÔÈ· ≤ÏÎÔÓÙ·È», ÁÈ¿ Ó¿
Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó¿ ÛÎÂÊÙÂÖ ÙfiÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi
ÙÔ˘. ^√ ªfiÓÚÔÔ˘ âÈÛΤÊÙËΠ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ «ÙfiÔ˘˜» ·éÙÔÜ
ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ¬Ô˘ Âr‰Â Ì›· ïÌ¿‰· àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ÊÔÚÔÜÛ·Ó
Ì·ÎÚÈÔ‡˜ ¯ÈÙáÓ˜ η› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¤ Ì›· ÛÙÂÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰·,35
ηıÒ˜ η› ÌÂÚÈÎÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ ÛÙÔϤ˜ Ôî ïÔÖÔÈ ·éÙÔ·ÔηÏÔÜÓÙ·Ó «ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙfi¯Ô˘» η› ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó¿ àÓ·Ï¿‚Ô˘Ó àÔÛÙÔÏ‹.36 ∆fi «¶Â‰›Ô πππ» ÂrÓ·È ≤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜
ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì¤ Ù‹ ÁÉ àÏÏ¿ Ô‡, óÛÙfiÛÔ,

34. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 52.
35. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 81.
36. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 82.

174

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

‰¤ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì¤ Ù›ÔÙ ÁÓˆÛÙfi Û¤ ·éÙ‹ Ù‹ ÁÉ, ̤ àÛ˘Ó‹ıÈÛÙ·
àÓ·¯ÚÔÓÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿Ø Ôî ıÂÔÛÔÊÈÛÙ¤˜ Èı·Óá˜
àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ùfi ¶Â‰›Ô πππ ó˜ êÏᘠ≤Ó· àÎfiÌ· Èfi «ÛÙÂÚÂfi» ÙÌÉÌ· ÙÔÜ «àÛÙÚÈÎÔÜ ‰›Ô˘».
\∞ÊÔÜ ñÂÚÓ›ÎËÛ ۤ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù‹Ó àÚ¯È΋ ·úÛıËÛË Êfi‚Ô˘ Ô‡ Âr¯Â ¬Ù·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û¤ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ôÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, ï ªfiÓÚÔÔ˘ ôÚ¯ÈÛ ӿ ÙÔ‡˜ âÍÂÚ¢ÓÄ Î·› Ó¿
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù¿ ÔÏÏ¿ ÓÔ‹ÌÔÓ· ùÓÙ· Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÛ âÎÂÖ. ™¤
ÌÂÚÈο «Ù·Í›‰È·» ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÔÜÛ «Âı·Ì¤ÓÔ˘˜» Ê›ÏÔ˘˜ η›
ÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·˙ ̷˙› ÙÔ˘˜, ¬Ìˆ˜ Èfi Û˘¯Ó¿ ö‚ÚÈÛΠÂÚ›ÂÚÁ·
àÚfiÛˆ· ùÓÙ· Ô‡ âÓ›ÔÙ ÙfiÓ «‚ÔËıÔÜÛ·Ó» àÏÏ¿ Ô‡ âÍ›ÛÔ˘ Û˘¯Ó¿ ‰¤Ó àÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ¬Ù·Ó Ù¿ ηÏÔÜÛÂ, ùÓÙ· Ô‡ ö‰ÈÓ·Ó àÛ·ÊÉ «Ì˘ÛÙÈο» ÌËӇ̷ٷ, Ô‡ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù¿ ÌËӇ̷ٷ
Ô‡ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙfiÓ ¯·ÈÚÂÙÔÜÛ·Ó
‰È¿ ¯ÂÈÚ·„›·˜, οÔȘ ôÏϘ ¬Ìˆ˜ ö¯ˆÓ·Ó ≤Ó· àÁΛÛÙÚÈ ÛÙfi
¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¬Ù·Ó ÙÔ‡˜ Ùfi ±ψÓ ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ37. \∞Ó¿ÌÂÛ· Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· ï ªfiÓÚÔÔ˘ ͯÒÚÈ˙ οÔÈ· Ô‡
ηٷϿ‚·ÈÓ ¬ÙÈ Âr¯·Ó ÛÎÔfi Ó¿ ÙfiÓ «·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó»: ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚÊ· Ï¿ÛÌ·Ù· ̤ âÏ·ÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ô‡ ÂûÎÔÏ· ö·ÈÚÓ·Ó Ù‹ ÌÔÚÊ‹ Û·ψÓ, Ó˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ, õ ÙáÓ ·È‰ÈáÓ ÙÔ˘38, η›
ôÏÏ· Ô‡ ÙfiÓ ÂÚȤ·È˙·Ó η› ÙfiÓ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó η› êÏá˜
ÁÂÏÔÜÛ·Ó ¬Ù·Ó âÎÂÖÓÔ˜ âÈηÏÔÜÓÙ·Ó – ù¯È ̤ ›ÛÙË, ÂrÓ·È
àÏ‹ıÂÈ·, àÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ó˜ ≤Ó· àÎfiÌ· «›ڷ̷» – Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ
\πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ.39
ª‹ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰È΋ ÙÔ˘ ›ÛÙË, ï ªfiÓÚÔÔ˘ ‰Â¯fiÙ·Ó Úfiı˘Ì· Ù›˜ «ıÂÔÛ‚ÂÖ˜» ñÔ‚ÔϤ˜ ÙáÓ ùÓÙˆÓ ·éÙáÓ. ∆ÔÜ

37. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 89.
38. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 137-140.
39. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 119.

™Ùfi ú‰ÈÔ. ≠√ˆ˜ àÎÚÈ‚á˜ ï ¢Ú. ‰¤ ‚ÚÉη ηӤӷ ÛÙÔȯÂÖÔ Ô‡ Ó¿ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ Ù›˜ ‚È‚ÏÈΤ˜ öÓÓÔȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ Û¤ οÔÈÔÓ ÙfiÔ Ô‡ Ó¿ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜». 43. Ù¿ ïÔÖ·. ÁËÛ ÌÂ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 175 ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó «ÚÔÊËÙÈο» ïÚ¿Ì·Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎáÓ Ù¿ ïÔÖ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ùÓÙˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó öÙÛÈ ¬ˆ˜ Ù¿ Âr¯Â ‰ÂÖ. ¶·Ù¤Ú·. öÙÛÈ Î·› ï ªfiÓÚÔÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ÛÙ¿ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· Ô‡ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È Ì¤ Ì‹-ۈ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÛÂÏ. ï ªfiÓÚÔÔ˘ Ùɘ ˙‹ÙËÛ ӿ ÙÔÜ à·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ âÎÂÖÓÔ. Ôî ıÂÔÛÔÊÈÛÙ¤˜ η› âÚ¢ÓËÙ¤˜ ¬ˆ˜ ï ¢Ú. ¬Ù·Ó Ì›· Ï¢΋ àÎÙ›Ó· ʈÙfi˜ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙfi Û‡ÓÔÚÔ Ùɘ â͈ۈ̷ÙÈÎɘ ηٿÛÙ·Û˘. öÙÛÈ Î·› ï ªfiÓÚÔÔ˘ âÓÙÔ›˙ÂÈ ÛÙfi «Ì‹ ñÏÈÎfi» ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô‡ âÍÂÚ‡ÓËÛ «¬Ï· Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‡ àÔ‰›‰Ô˘Ì ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ê˘ÛÈο. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ¤˜ ÌÔ˘ Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi». . 73. 41. ∫ÚԇηÏ. ̤ Ù‹Ó ëfiÌÂÓË ÂéηÈÚ›· ï ªfiÓÚÔÔ˘ ÚÔÛ¢¯‹ıËΠàÓ¿ÏÔÁ·: «¶·Ù¤Ú·. ÛÂÏ. ‰È¤ıÂÛ âχıÂÚ· ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ Úfi˜ âÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË àfi Ù¿ ùÓÙ· ÙÔÜ àfiÎÚ˘ÊÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ. ÛÂÏ.41 ∂rÓ·È Ê·ÓÂÚfi à’ ¬Ï· Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ¬ÙÈ ï ªfiÓÚÔÔ˘. ªÔ‡ÓÙ˘ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚·ÛÈÏ›Ԣ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 116. 42. ª›· ʈӋ ̤۷ àfi Ù‹Ó ÊˆÙÂÈÓ‹ àÎÙ›Ó· à¿ÓÙËÛÂ: «ƒÒÙËÛ ÙfiÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ Ó¿ ÛÔÜ ÂÖ ÁÈ¿ Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi.42 \∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ÛÂÏ. ™Ùfi ú‰ÈÔ.40 ∫¿ÔÈ· ÊÔÚ¿. 145. Ù¿ ïÔÖ· ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÓ Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ·Ú¿ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ ¶Â‰›Ô˘ ππ». 131-132.43 40. ôÓ Î·› ·Ú¤ÌÂÈÓ «ÎÔÛÌÈÎfi˜» η› «àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙ‹˜» ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ.» ò∂ÙÛÈ. ¬ˆ˜ àÎÚÈ‚á˜ ï ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ÂrÓ·È ‰·›ÌÔÓ˜.

ì ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Èfi Ì·ÎÚÈ¿ àfi ·éÙfiÓ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·› Ùɘ ïÔ›·˜ ì Ï‹Ú˘ çÓÙfiÙËÙ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. 45.176 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ™Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ô‡ qÙ·Ó Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο «ÏËÛȤÛÙÂÚ·» Úfi˜ ÙfiÓ ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ÛÂÏ. ∫ÚԇηÏ. 120-121. ∞åÛı¿ÓıËΠ¬ÙÈ ·éÙfi Ùfi ̤ÚÔ˜ qÙ·Ó ì ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ «∫·ÙÔÈΛ·» η› Ùfi ÓÔÛÙ·ÏÁÔÜÛ â› ÌÂÚÈΤ˜ ì̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘. ̤ ¬ÏË Ù‹Ó àÁ¿Ë Î·› Ù‹ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ âÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¤ ·éÙ‹Ó. ï ªfiÓÚÔÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ̛· ÁÎÚÈ˙fiÌ·˘ÚË öÎÙ·ÛË Ô‡ ηÙÔÈÎÔÜÓÙ·Ó àfi «ùÓÙ· Ô‡ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó η› ‰¿ÁÎˆÓ·Ó Ì¤ ÌÈÎÚ¤˜ ‰·ÁΈ̷ÙȤ˜»Ø ï ªfiÓÚÔÔ˘ ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ·éÙ‹ ì ÂÚÈÔ¯‹ ÂrÓ·È úÛˆ˜ Ùfi «¯ÂÖÏÔ˜ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘». ùÓÙ· ̤ Ù¿ ïÔÖ· ‰¤Ó Âr¯Â ÚÔÛˆÈ΋ â·Ê‹. ¬Ìˆ˜. . Ê˘ÛÈο. «âÈϤÔÓÙ·˜» ̤۷ Û¤ ˙ÂÛÙ¿. ÛÂÏ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ÂrÓ·È È¿ Ôχ Ì·ÎÚÈÓ‹ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ à›ÛÙÔ˘˜ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ âԯɘ Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤Ó àÔ˙ËÙÔÜÓ Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ≤Ó· «ÓÈÚ‚¿Ó·» àfi ̷Ϸο Û‡ÓÓÂÊ· η› ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÊáÙ·! ∆¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ 44. à¤¯ÂÈ àfi Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ. ∆ÚÂÖ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù·Í›‰Â„ ۤ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ «àfiÏ˘Ù˘ Á·Ï‹Ó˘». 123-125. ̷Ϸο Û‡ÓÓÂÊ· Ù¿ ïÔÖ· Û·ÚÒÓÔÓÙ·Ó àfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ àÎÙ›Ó˜ ʈÙfi˜ Ô‡ ôÏÏ·˙·Ó Û˘Ó¯ᘠ¯ÚÒÌ·Ù·Ø ï ªfiÓÚÔ˘ ‰ÔÓÔÜÓÙ·Ó Û¤ êÚÌÔÓ›· ̤ Ù‹ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ àfi ¯ÔÚˆ‰›Â˜Ø ñÉÚ¯·Ó ôÁÓˆÛÙ· ùÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó ú‰È· ηٿÛÙ·ÛË.44 οÙÈ Û¿Ó Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÜ «≠∞‰Ë» Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢Ú. ^øÛÙfiÛÔ. Èfi àÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ à’ ¬Ï˜ ÂrÓ·È ì âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ô‡ Âr¯Â ï ªfiÓÚÔÔ˘. ì ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ Ùɘ ıÂÔÛÔÊÈÛÙÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó «Â鯿ÚÈÛÙË àÙÌfiÛÊ·ÈÚ·» ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘Ø fiÛÔ.45 ∞éÙfi˜ ï «àÛÙÚÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÂrÓ·È.

·úÛıËÛË ì ïÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ¬Ù·Ó ì ‰‡Ó·ÌË ÂÚÓÄ ¿Óˆ . ∞éÙ¤˜ Ôî Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ì ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ∆Ô˘ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈ΋. ÔûÙ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ¿ ÁfiÓ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ì›· âÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ¬ÏÔÈ ÂrÓ·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Î·› ì Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÚÔ¤¯ÂÈ àÔχو˜. η› âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ¬ÏÔÈ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ Ó¿ ÌÈÏÔÜÓ õ Ó¿ οÓÔ˘Ó ïÙȉ‹ÔÙ ôÏÏÔ. \∞ÓÙ›ıÂÙ·. Í¿ψ۷ οو Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. οÙÈ Û¿Ó âڷωÈÎfi Û¿ÏÈÛÌ·.. ∆‹ ÛÙÈÁÌ‹ âΛÓË. «∫·Ó›˜ ‰¤Ó ÚÔÛ΢ÓÄ öÓÙÚÔÌÔ˜. ‰È·ÎfiÙÂÙ·È àfi ≤Ó· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ™ÉÌ·. ÔûÙ ÎôÓ ÛΤ„Ë..\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 177 ÌÔÚÔÜÓ ÂûÎÔÏ· Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· âÌÂÈÚ›· «·Ú·‰Â›ÛÔ˘»Ø ¬Ìˆ˜. «^Y¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ Ù‹Ó ïÔ›· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ̤ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙ‹ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ œÛÙ ӿ Ì‹ ‚ϤÂÈ \∂ÎÂÖÓÔÓ Î·ıÒ˜ ÂÚÓÄ. ∂rÓ·È Ùfi ™ÉÌ· ¬ÙÈ ∞éÙfi˜ (õ ∞éÙÔ›) ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· àfi Ù‹ µ·ÛÈÏ›· ∆Ô˘. ïÔ˘‰‹ÔÙ ÎÈ ôÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·. ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó·˜ ‚ÚÔÓÙÂÚfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ q¯Ô˜ η› ì ·úÛıËÛË Ì›·˜ à·ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û·˜. ηıÒ˜ \∂ÎÂÖÓÔ˜ ÂÚÓÄ. ϤÂÈ. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ΛÓËÛË. ì ÛΤ„Ë Ó¿ οӈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο qÙ·Ó à‰È·ÓfiËÙË. ÌfiÓÔ ì âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹ η› ì £Â›· ÿÚË ö¯Ô˘Ó Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ àÓ˘„ÒÛÔ˘Ó ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÛÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ.. \∞ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜.. »^ã√Û˜ ÊÔÚ¤˜ ‚›ˆÛ· ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›·.. »™Ùfi ôÎÔ˘ÛÌ· ÙÔÜ ™‹Ì·ÙÔ˜. àηٷӛÎËÙ˘ ˙ÒÛ·˜ ‰‡Ó·Ì˘ ̤ àfiÏ˘ÙË âÍÔ˘Û›·. ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ Û˘Ì‚ÔÜÓ ïÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙfi «¶Â‰›Ô ππ». ^√ ηı¤Ó·˜ ‰¤¯ÂÙ·È õÚÂÌ· Ùfi ™ÉÌ·.. οı ˙ˆÓÙ·Ófi ùÓ Í·ÏÒÓÂÈ Î¿Ùˆ. ¢¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ï ªfiÓÚÔÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ Ùfi «£Âfi» ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ \∂ÎÂÖÓÔ˜ ÂÚÓÄ. º·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÂrÓ·È Ó¿ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÂÖ ≤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ àfi ˙ˆÓÙ·Ó¿ ùÓÙ· ¿Óˆ àfi ÙfiÓ ïÔÖÔ \∂ÎÂÖÓÔ˜ Ó¿ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÂÚ¿ÛÂÈ.

178 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ àfi Ù¿ ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙáÓ ùÓÙˆÓ Î·› Û‚‹ÓÂÈ Î·ıÒ˜ ·éÙ‹ ÍÂÌ·ÎÚ·›ÓÂÈ. ∆fi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂrÓ·È â›Û˘ àÚfiÛˆÔ. ¬ˆ˜ Ùfi ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ Û¤ Ì›· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË õ ì àÓ·ÌÔÓ‹ ÛÙ‹ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ‰È¿‚·ÛË ¬Ù·Ó Ùfi ÛÉÌ· ÚÔÂȉÔÔÈÂÖ ¬ÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÚ¤ÓÔØ ÂrÛ·È à‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÎÈ ¬Ìˆ˜ ÓÈÒıÂȘ ôÊ·ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÁÈ¿ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ô‡ àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ÛÙfi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÚ¤ÓÔ. η› 46. ï ªfiÓÚÔÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔÜ ‚·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙfi ïÔÖÔ ‰È›ۉ˘ÛÂ. .» 46 ¢‡ÛÎÔÏ· ı¿ ö‚ÚÈÛΠηÓ›˜. ÂéÊ˘Ôܘ. 260-261. ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È·Ê˘Áɘ. ÛÂÏ. «∂rÓ·È ôÚ·ÁÂ ï £Âfi˜. Ì›· Èfi ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔÜ Û·Ù·ÓÄ Ì¤Û· ÛÙfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‚·Û›ÏÂÈÔ àfi ÙÔ‡˜ àÚfiÛˆÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ÚÔÛˆÈÎɘ ‰‡Ó·Ì˘. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ò∏ ÂrÓ·È ï Àîfi˜ ∆Ô˘. 47. ‰˘fi ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· àÊfiÙÔ˘ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ù¿ «â͈ۈ̷ÙÈο» ÙÔ˘ Ù·Í›‰È·. ∂rÓ·È Ì›· Ú¿ÍË à‰È¿ÊÔÚË... ÛÂÏ.47 ™¤ ôÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· âÌÂÈÚ›· ̤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àfiÚ·ÙË ‰‡Ó·ÌË õ «çÓÙfiÙËÙ·» àÚÎÂÙ¤˜ 낉ÔÌ¿‰Â˜ àÚÁfiÙÂÚ·. 122-3. ò∏ Ì‹ˆ˜ ï âÎÚfiÛˆfi˜ ∆Ô˘. öÓȈÛ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó¿ ÏÔ‡˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙfi ú‰ÈÔ Âr‰Ô˜ ʈÙfi˜ Ô‡ Û˘Ófi‰Â˘Â Ù‹Ó öÓ·ÚÍË ·éÙáÓ ÙáÓ Ù·ÍȉÈáÓØ â›Û˘ öÓȈÛÂ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· Ì›·˜ Ôχ åÛ¯˘Úɘ. ¬ÙÈ õÌÔ˘Ó öÙÛÈ ¬ÏË ÌÔ˘ Ù‹ ˙ˆ‹. ì ïÔ›· ÙfiÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ àÓ›Û¯˘ÚÔ Î·› ÙÔÜ àÊ·›ÚÂÛ ً ı¤ÏËÛË. «∂r¯· Ù‹Ó àÎÏfiÓËÙË âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ õÌÔ˘Ó ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ àfi àÊÔÛ›ˆÛË Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÂéÊ˘‹ ‰‡Ó·ÌË. ÛÙ‹Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ª›· Ó‡¯Ù·. ·éÙ‹ (õ ·éÙÔ›) Ê¿ÓËΠӿ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔ˘ η› Ó¿ ÙfiÓ «âÚ¢ÓÄ». η› ¬ÙÈ Âr¯· Ó¿ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛˆ ≤Ó· öÚÁÔ â‰á ÛÙ‹ ÁÉ». ™¤ ôÏÏÔ ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘.

. ª. \∂Ή.49 ¢¤ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ηÓ›˜ Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÂÖ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ Ùfi ‰È¿‚ÔÏÔ. «Ê¿ÓËÎ·Ó Ó¿ àÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. à. Ù‹Ó ïÔ›· ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› àÓ˘Ô„›·ÛÙÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘. ∂rÓ·È Ì›· àÚfiÛˆË. ‚Ï. ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ àfi Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ùɘ àÁ¿˘ η› Ùɘ ÂéÛÏ·¯Ó›·˜ Ù¿ ïÔÖ· âÌÂÖ˜ ıˆÚÔÜÌ ÙfiÛÔ Û‚·ÛÙ¿. ^H àfiÎÚ˘ÊË âÌÂÈÚ›· Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· âÓ·¤ÚÈ· Ó‡̷ٷ ÂrÓ·È ¿ÓÙÔÙ ̛· η› ì ·éÙ‹. ı¿ «‚·Û·ÓÈ˙fiÌÔ˘Ó» àfi Ù‹Ó àÒÏÂÈ· ·éÙɘ Ùɘ ·éÙ·¿Ù˘». ï £Âfi˜ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ›ÛÙ¢ ì ıÚËÛΛ· Û¤ ¬ÏÔÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ‰¤Ó qÙ·Ó ·éÙfi˜ Ô‡ âÌÂÖ˜ Ï·ÙÚ‡·Ì – ¬ÙÈ ÁÈ¿ ¬ÏË Ù‹Ó ñfiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ï £Âfi˜ Ô‡ ‰fiÍ·˙·Ó ÛÙ›˜ âÎÎÏËۛ˜. „˘¯Ú‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ò∞Ó Î·› ï ú‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÂ֯ âÓÂÚÁ¿ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜ η› ùÓÙˆ˜ 48 ^H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·éÙ‹ âÌÂÈÚ›· ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ Ù‹Ó àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë âÌÂÈÚ›· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ ηٿ Ù›˜ ÛÙÂÓ¤˜ â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ ̤ UFO. ö. ^πÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ Seraphim Rose. ÌÙÊÚ. ·ÚfiÙÈ âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂåÎfiÓ˜ η› ۇ̂ÔÏ· Û‡Ìʈӷ ̤ Ù›˜ àÓıÚÒÈÓ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. «\∂ÁÚ‹ÁÔÚÛË». ^∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔÜ ªfiÓÚÔÔ˘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ʇÛË Î·› Ù¿ ùÓÙ· ÙÔÜ «àÛÙÚÈÎÔÜ ‰›Ô˘» ÂrÓ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. 262.. \Aı‹Ó· 2000. Monroe. .48 ∆fiÙ ÛÈÁÔ˘Ú‡ÙËη ¬ÙÈ ì ÓÔÔÙÚÔ›· η› ì ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ àÂÖ¯·Ó Ôχ àfi Ù¿ ‰Èο ÌÔ˘ ̤ÙÚ· ηٷÓfiËÛ˘. 6. ÛÂÏ. ^∏ \OÚıÔ‰ÔÍ›· η› ì £ÚËÛΛ· ÙÔÜ ª¤ÏÏÔÓÙÔ˜. (°È· Ì›· âͤٷÛË Ùɘ àfiÎÚ˘Ê˘ Ï¢ÚĘ ÙáÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì¤ UFO. ∫¿ıÈÛ· οو ÎÈ öÎÏ·„· ̤ ‚·ıÈ¿ àÓ·ÊÈÏËÙ¿. ¬ˆ˜ ‰¤Ó Âr¯· ÎÏ¿„ÂÈ ÔÙ¤ Ú›Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÔ˘. âÓá âÁÒ ÙÔ‡˜ îΤÙ¢· Ó¿ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ. àÓ‹ÌÔÚÔÈ Ó¿ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó àÓÙ›ÛÙ·ÛË âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ àÔͤӈۋ˜ ÙÔ˘˜ àfi ÙfiÓ àÏËıÈÓfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ÎÂÊ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 179 ηÙfiÈÓ. ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ âÈʇϷÍË õ âÏ›‰· Ó¿ àÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙfi ̤ÏÏÔÓ ¬ÙÈ ï £Âfi˜ Ùɘ ·È‰ÈÎɘ ÌÔ˘ ìÏÈΛ·˜. 49.

¬ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ôî âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ù‹Ó Î·ÙÒÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ η› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó àÔχو˜ η̛· Û¯¤ÛË Ì¤ ïÙȉ‹ÔÙ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi. ¢¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÌÊÈÛ‚ËÙËıÂÖ ¬Ìˆ˜ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ï ªfiÓÚÔÔ˘ ùÓÙˆ˜ qÏı ۤ â·Ê‹ ̤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. óÛÙfiÛÔ Ù›˜ ÂÚȤÁÚ·„ ̤ êÏ‹. ¬ˆ˜ η› ÙfiÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô‡ âÓ¤¯ÂÈ ì â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ àÎfiÌ· η› ̤ۈ Ì›·˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο «âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ» ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. œÛÙ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ÓfiËÌ· àÎfiÌ· η› Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ٛ˜ àÎÚÈ‚ÂÖ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘. ¬ˆ˜ η› ÔÏÏáÓ ôÏÏˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙáÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘. ^∏ â·Ê‹ ̤ Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» ÂrÓ·È â›Û˘ âÊÈÎÙ‹ – ù¯È 50. ∆fi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ·éÙfi ÛÙÔȯÂÖÔ Î¿ÓÂÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ªfiÓÚÔÔ˘ Ó¿ àÔÙÂÏÂÖ ÂÈÛÙÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Úfi˜ àÔÊ˘Á‹ Û¯ÂÙÈÎáÓ «ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ». ¬ÙÈ Ôî «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ àfi ñ„ËÏfi ‚·ıÌfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎɘ ‰È¤ÁÂÚÛ˘. Ì‹-àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· η› àfi Ì›· Û¯ÂÙÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ àÓıÚÒÈÓË çÙÈ΋ ÁˆÓ›·.50 ^ø˜ \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜. êÏᘠâȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù‹Ó õ‰Ë åÛ¯‡Ô˘Û· àÏ‹ıÂÈ·. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔÜ ªfiÓÚÔÔ˘. ηıÒ˜ η› ÂÚ› ÙÔÜ àÏËıÈÓÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ö͈ àfi ·éÙfiÓ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. ÌfiÓÔ Èfi ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÂrÓ·È Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ≈·ÚÍË ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜. ‰¤Ó ö¯Ô˘Ì àÓ¿ÁÎË Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηٿ fiÛÔ qÙ·Ó «àÏËıÈÓ‹» ì âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ η› ηٿ fiÛÔ qÙ·Ó àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ıÂ·Ì¿ÙˆÓ Î·› „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô‡ Âr¯·Ó âÈÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·Ú·Ï¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· ÓÂ‡Ì·Ù·Ø ì ·Ú·Ï¿ÓËÛË àÔÙÂÏÂÖ ≤Ó· ÙfiÛÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. .180 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ Úfi˜ ñÔÙ·Á‹ ÛÙ¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. ≠√ÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÔÜ âÓ·ÂÚ›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.

ÛÂÏ. §ÔÓ‰›ÓÔ 1961.Eliade. η› Ù¤ÏÔ˜. 52. . ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977. 1976. M. η› àÊÔÜ «Ì˘ËıÔÜÓ» Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Á›ÓÔÓÙ·È îηÓÔ› Ó¿ âÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» η› Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓÔÜÓ Ì¤ Ù¿ ùÓÙ· ÙÔ˘. ≤Ó· ¬Ú·Ì· âÎÙ˘ÊψÙÈÎÔÜ ÊˆÙfi˜. ^∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ù‹Ó 2· \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.\∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. Routledge and Kegan Paul. Ù‹ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË. Ù‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô‡ àÊÔÚÔÜÛ·Ó Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ «ÎÔÛÌÈÎɘ ıÚËÛΛ·˜».P.51 ∂rÓ·È ÂéÚ¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ¬ÙÈ Ôî Û·Ì¿ÓÔÈ ÙáÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ Ê˘ÏáÓ öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™Ù‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·éÙáÓ ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ֯ â›Û˘ ì ¢Ú. ÙÂܯԘ ¡Ô.52 ^∏ ú‰È· ·éÙ‹ âÌÂÈÚ›· qÙ·Ó ÎÔÈÓ‹ ÌÂٷ͇ ÙáÓ Ì˘ËÌ¤ÓˆÓ ÛÙ¿ «Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·» ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ Â剈ÏÔÏ·ÙÚÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. The Orthodox Word. The Human Encounter with Death. η› ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. Shamanism. Ôî ïÔÖ˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó àfi Ì›· «Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË â·Ó¿ÏË„Ë» ¬Ï˘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘. ™Ùfi µ›Ô ÙáÓ êÁ›ˆÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔÜ Î·› \πÔ˘ÛÙ›Ó˘53 ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Ù‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ëÓfi˜ ÚÒËÓ Ì¿ÁÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ: «™Ùfi ùÚÔ˜ ò√Ï˘ÌÔ˜ ï ∫˘ÚÈ·Ófi˜ ÌÂϤÙËÛ ¬ÏˆÓ ÙáÓ Âå‰áÓ Ù›˜ ‰È·‚ÔÏÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜: ηٿÊÂÚ ӿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖ 51. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ LSD Û¤ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ ·Ú‹Á·Á·Ó Ôχ ÂÈÛÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ «ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘».\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 181 ¬Ìˆ˜ ηْ àÓ¿ÁÎË Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË – ̤ۈ Ùɘ ¯Ú‹Û˘ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎáÓ ÔéÛÈáÓ. 136-138. µÏ. 53. Dutton. Stanislav Grof and Joan Halifax. E. 70. Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ «Âı·Ì¤ÓÔ˘˜» η› ̤ Ì‹ àÓıÚÒÈÓ· «ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ·».

ôÏÏÔÈ ÙfiÓ ñÌÓÔÜÛ·Ó Ì¤ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÚ·˘Á¤˜. ÂrÂ. (Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi..182 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. âÎÂÖÓÔÓ Î·› ÙÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘.. Ô‡ ηٷÊÒÙÈ˙·Ó ¬ÏÔ Ùfi ¯áÚÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘Ø Î·› ì âÓ‰˘Ì·Û›· ÙÔ˘ qÙ·Ó â›Û˘ âÎı·Ì‚ˆÙÈ΋. ∂r‰Â â›Û˘ ÙÔ‡˜ ·Á·ÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ η› ı¤˜ ̤ Ù›˜ „‡ÙÈΘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜. ÙÂܯԘ ¡Ô.. The Orthodox Word. ™ÙfiÓ ÙfiÔ ·éÙfi Âr‰Â Ì›· ÏÂÁÂÒÓ· à̤ÙÚËÙˆÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. 136-138 . ¶·Ú·‰fiıËη ïÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙ‹Ó ñËÚÂÛ›· ÙÔ˘ âÎÂÖÓÔÓ ÙfiÓ Î·ÈÚfi... η› οÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ àÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·Êı›ÚÔ˘Ó ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. “¶ÈÛÙ¤„Ù Ì”. ÙfiÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·. ªÔÜ ñÔÛ¯¤ıËΠ¬ÙÈ ı¿ ̤ οÓÂÈ ÎÈ â̤ӷ Ú›ÁÎÈ· ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ·¯ÒÚËÛ‹ ÌÔ˘ àfi Ùfi ÛáÌ·. ηٷÛÙÚÔʤ·˜ ÙáÓ „˘¯áÓ. öÌ·ı ᘠӿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Ù‹ ʇÛË ÙÔÜ à¤Ú·. η› ‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈ̤˜ àfi ·éÙfiÓ.”54 54. 1976. Û‡Ìʈӷ ̤ ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›·. ηıÒ˜ η› Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· η› ôÏÏ· ÛÙÔȯÂÈ¿.. ^∏ â͈ÙÂÚÈ΋ âÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔÜ Ú›ÁÎÈ· ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ ı‡ÌÈ˙ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ù¯È àÏËıÈÓfi) àfi ¯Ú˘Ûfi η› Ï·ÌÂÚÔ‡˜ Ï›ıÔ˘˜.. 70.. ≠∂Ó· ÏÉıÔ˜ ÔÓËÚáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ıÌáÓ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ñÔÙ·ÎÙÈο ‰›Ï· ÛÙfi ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ η› ¬Ù·Ó Á‡ÚÈ˙ àfi Ù‹ Ì›· õ Ù‹Ó ôÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ¬ÏÔ˜ ï ÙfiÔ˜ öÙÚÂÌÂ. ôÏÏÔÈ ÙfiÓ ñËÚÂÙÔÜÛ·Ó. ñ·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ Û¤ οı ÙÔ˘ âÓÙÔÏ‹. η› ¬ÙÈ ı¿ ̤ ‚ÔËıÄ Û¤ ïÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙá ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ ÌÔ˘. ò∂ÙÛÈ ÙÂÏÈο öÁÈÓ ̿ÁÔ˜. ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ Û˘ÓÔÌÈÏÔÜÛ ÚfiÛˆÔ Ì¤ ÚfiÛˆÔ.. η› öÌ·ı ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ó¿ Ù¿ âÈηÏÂÖÙ·È ÛÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈĘ ·éÛÙËÚɘ Û·Ú·ÓÙ·‹ÌÂÚ˘ ÓËÛÙ›·˜. ÛÂÏ. ™Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÊÔÚÔÜÛ ≤Ó· ÛÙ¤ÌÌ·. “Âr‰· ·éÙfiÓ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜. ̤ ÙfiÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜ âÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘˜Ø οÔÈÔÈ àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘.. Ôχ ÛÙÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ η› ÈÛÙfi˜ ‰ÔÜÏÔ˜ ÙÔÜ Ú›ÁÎÈ· ÙÔÜ ±‰Ë.

∫˘ÚÈ·Ófi˜ ‰¤ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚËÙ¿ ¬ÙÈ ‚›ˆÛ ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛËØ Ì¿ÏÈÛÙ·. . ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ. ôÓ âÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó¿ Ùfi ηٷϿ‚ÂȘØ.. 440-442. àÔÙÂÏÂÖ ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ» âÌÂÈÚ›·˜ η› â·Êɘ ̤ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔØ Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ â›Û˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÂÚÈÎáÓ àfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» η› «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜: «¶ÂÚ›ÂÚÁ àÓ·ÁÓÒÛÙË. â¤ÛÙÚ„· ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ̤ ¬Ï· Ù¿ ÛÙÔȯÂÖ·Ø ÛÙfi ̤ÛÔ Ùɘ Ó‡¯Ù·˜ Âr‰· ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Ó¿ Ï¿ÌÂÈ Ì¤ ˙ˆËÚfi Êá˜Ø öÊÙ·Û· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·› ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔÜ ±‰Ë 55. àÎfiÌ· ÎÈ ¬Ù·Ó ÂÚȤÁÚ·Ê ٛ˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜. ^∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ ̇ËÛ˘ ÛÙ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ òπÛȉԘ ëÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ·Á·ÓÈÛÙÉ Ì¿ÁÔ˘ Ùɘ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜.55 ∫·› ¿ÏÈ ¬Ìˆ˜.. úÛˆ˜ Ó¿ ̤ ÚˆÙ‹ÛÂȘ â›ÌÔÓ· Ù› ÂåÒıËÎÂ. Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ì¿ı ÏÔÈfiÓ Î·› ›ÛÙ„ Ò˜ ôÁÁÈÍ· Ù¿ Û‡ÓÔÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔÜ ·Ï·ÙÈÔÜ Ùɘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘.. ôÓ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ϯıÂÖ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿Ì·Ø ı¿ Ùfi Ì¿ı·ÈÓ˜. £¿ Ùfi öÏÂÁ·. Emanuel Swedenborg.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 183 ^√ ±Á. ¬ˆ˜ η› Ôî «ÂÚÈ¤ÙÂȘ» οÔÈÔ˘ ̤۷ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfi. ̤۷ ÛÙfi ÛáÌ·. Heaven and Hell. ‰¤ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÂúÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «Ì¤Û·» ÛÙfi ÛáÌ· ÙÔ˘ ÂúÙ «ö͈» àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ ÙfiÓ 2Ô ·å. ^√ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ. ·Ú. ‰‹ÏˆÓ ¬ÙÈ ì â·Ê‹ ÙÔ˘ ̤ Ù¿ Ó‡̷ٷ ÁÈÓfiÙ·Ó. Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Èfi âÍÂÏÈÁ̤ÓÔÈ Ì¿ÁÔÈ Î·ıÒ˜ η› ¬ÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË âÌÂÈÚ›· ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ àÊ‹ÛÔ˘Ó Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ âÈÙ‡¯Ô˘Ó Ï‹ÚË â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. Ù› öÁÈÓÂ. ö¯ÔÓÙ·˜ ¬Ìˆ˜ Ù›˜ «‡Ï˜ àÓÙ›ÏË„‹˜» ÙÔ˘ àÓÔÈÎÙ¤˜.

^√ ÃÚ˘Ûfi˜ °¿˚‰·ÚÔ˜. \AÔ˘Ï‹ÈÔ˘. ™˘ÓÔ„›˙Ô˘ÌÂ. ÂúÙ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÂúÙ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ «â͈ۈ̷ÙÈÎɘ» âÌÂÈÚ›·˜. Ôχ ÁÓˆÛÙ¤˜ Âå‰Èο ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. àÏÏ¿ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖÙ ӿ Ùfi ηٷϿ‚ÂÙÂØ ı¿ ÛĘ ‰ÈËÁËıá ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ âÎÂÖÓ· Ô‡ ÌÔÚá Ó¿ ÍËÁ‹Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ. .»56 ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ «â͈ۈ̷ÙÈÎfi» ÎfiÛÌÔ ≠√Û· àӷʤÚıËÎ·Ó Û¤ ·éÙfi Ùfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ àÚÎÔÜÓ ÁÈ¿ Ó¿ ı¤ÛÔ˘Ó Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹ ÛˆÛÙ‹ ÙÔ‡˜ ÚÔÔÙÈ΋. \Aı‹Ó· 1982. ^∏ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË qÙ·Ó ì µ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔÜ ≠A‰Ë ÛÙ‹Ó ^∂ÏÏËÓÈ΋ η› ƒˆÌ·˚΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. ÌÙÊÚ. 2. àfi Ù‹Ó òEΉÔÛË «°Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ» \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ^√ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È à̤ۈ˜ ì „˘¯‹ ¬Ù·Ó àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ· η› àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ¯¿ÓÂÈ Ù‹Ó â·Ê‹ ̤ ·éÙfi Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ó˜ «ñÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». Ôî ïÔÖ˜ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤ ·éÍ·ÓfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· Û¤ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ àÔχو˜ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi. àÏÏ¿ ≤Ó·˜ àfiÚ·ÙÔ˜ 56. 1927. ÏÔÈfiÓ. Ôî âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰¤ ÌĘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Î·ÌÈ¿ ÁÓÒÛË ÁÈ¿ Ùfi Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. êÏ¿ η› ÍÂοı·Ú·. âÎÙfi˜ àfi Ùfi ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ âÈ˙ÂÖ Î·› ‰È·ÙËÚÂÖ Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Ù˘. √î «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È. ‰¤Ó ÂrÓ·È ÔûÙ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÔûÙ ì ÎfiÏ·ÛË.184 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î·› ÙÔ‡˜ ÚÔÛ·ÓËÛ· àfi ÎÔÓÙ¿: Ó¿ Ù› Âr‰·! ∆fi àÎÔ‡Û·ÙÂ. «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜. à̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜: 1. ^øÛÙfiÛÔ. «¡ÂʤÏË». \∂Ή.

∞éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· ‰¤Ó ÂrÓ·È ôÁÁÂÏÔÈ. ‰·›ÌÔÓ˜. ¬Ô˘ Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ àÔηχÙÔ˘Ó Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ʇÛË Î·› Ù‹Ó â¯ıÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Úfi˜ Ù‹Ó àÓıÚˆfiÙËÙ·Ø ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ∆¿ ùÓÙ· ̤ Ù¿ ïÔÖ· Ôî ôÓıÚˆÔÈ öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ÛÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÂrÓ·È ¿ÓÙÔÙÂ. àÊÔÜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·ÙÔÈÎÔÜÓ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ η› ÌfiÓÔ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÌfiÓÔ ó˜ àÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ï ñÔ-ÔéÚ¿ÓÈÔ˜ âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¬Ô˘ ηÙÔÈÎÔÜÓ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. ¢¤Ó ÂrÓ·È ÔûÙ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ï «ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ». ÁÓˆÛÙfi˜ ̤ ‰È¿ÊÔÚ˜ çÓÔ̷ۛ˜. ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁΠη› ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔÜ. ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ùɘ £È‚ÂÙÈ·Óɘ µ›‚ÏÔ˘ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ. ·éÙfi˜ ÂrÓ·È ï ÎfiÛÌÔ˜ ¬Ô˘ ì ªÂÚÈ΋ ∫Ú›ÛË ÍÂÎÈÓÄ ÛÙ¿ âÓ·¤ÚÈ· «ÙÂÏÒÓÈ·». àÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ùfi àfiÚ·ÙÔ ÙÌÉÌ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ àfi Ùfi ïÔÖÔ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È¤ÏıÂÈ œÛÙ ӿ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο «ôÏÏÔ» ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ õ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. °È¿ ¬ÛÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Âı·›ÓÔ˘Ó Î·› ï‰ËÁÔÜÓÙ·È àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ö͈ àfi Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 185 ÎfiÛÌÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ Ùɘ Áɘ. ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ùɘ ıÂÔÛÔÊ›·˜ η› ÙÔÜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ. Ù¿ ïÔÖ· ö¯Ô˘Ó ó˜ öÚÁÔ Ó¿ ·Ú·Ï·ÓÔÜÓ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ ÛÙfi¯Ô Ù‹Ó ·åÒÓÈ· àÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. 3. Ùfi «¶Â‰›Ô ππ» ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔÜ ªfiÓÚÔÔ˘ õ. ¬ˆ˜ Ùfi «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ â›‰Ի õ «â›Â‰Ô Bardo». ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎɘ Ï¿Ó˘ àfi ·éÙ¿ Ù¿ ú‰È· Ù¿ Ó‡̷ٷ. àÊÔÜ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ Ì›· ÚÔ- . Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô». Ô‡ ÂúÙ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ≈ÛÙÂÚ· àfi àÓıÚÒÈÓË â›ÎÏËÛË Ì¤Ûˆ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì õ ôÏÏˆÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂúÙÂ Û˘Ó·ÓÙáÓÙ·È Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· «â͈ۈ̷ÙÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ. ¢¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ» Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ. õ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙÂ.

ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÁÈ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·éÙáÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ âÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·› Û›ÁÔ˘Ú· ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÈÛÙ‡ÂÈ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È. ∆¿ ñÏÈο Ì·˜ ÛÒÌ·Ù· ÛÙfiÓ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ˙ÔÜÌ ÂrÓ·È ÛÒÌ·Ù· fiÓÔ˘. àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ÊıÔÚĘ η› ı·Ó¿ÙÔ˘.186 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛˆÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ÚÔÁ‡ÔÓÙ·È ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ õ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·› ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ÌfiÓÔÓ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ^Àfi Ì›· öÓÓÔÈ·. Ôî ·Ú·¿Óˆ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È Èı·Óᘠ«Ê˘ÛÈΤ˜» ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ¬Ù·Ó àÔ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ùfi ÛáÌ·. òπÛˆ˜ οÔÈÔ˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ: ∫·› Ù› Á›ÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹ «Á·Ï‹ÓË» η› Ù‹Ó «Ù¤Ú„Ë» Ô‡ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¬ÏÔÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÛÙ‹Ó «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË. ÔÚ¢fiÌÂÓ˜ Úfi˜ ∫Ú›ÛË ÁÈ¿ Ù›˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Û¤ ÙÔ‡ÙË ÙË ˙ˆ‹. ≠√Ù·Ó ì . \∞ÎfiÌ· η› Ôî ϤÔÓ Ì˘Ë̤ÓÔÈ ÛÙ›˜ â͈ۈ̷ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ¿ ÔÏÏ‹ œÚ· ¯ˆÚ›˜ ÙfiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¿ àÔ¯ˆÚÈÛıÔÜÓ ÌÔӛ̈˜ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘˜. \∞ÎfiÌ· η› ¬ÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚÔÜÓ ÂûÎÔÏ· Ó¿ âÍ··ÙËıÔÜÓ àfi Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· âÓ·¤ÚÈ· Ó‡̷ٷ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ôî·‰‹ÔÙ «ïÚ¿Ì·Ù·» õ «çٷۛ˜» Ô‡ ÂrÓ·È Èı·Ófi Ó¿ ÙÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÓØ ¬ÛÔÈ ¬Ìˆ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfi ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓÒÛË Î·› àÔ‰¤¯ÔÓÙ·È ¬Û· ÙÔ‡˜ «àÔηχÙÔÓÙ·È» ̤ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ‰¤Ó ÂrÓ·È Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi àÍÈÔıÚ‹ÓËÙ· ı‡Ì·Ù· ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∫·› Ù› ÂrÓ·È Ùfi ¬Ú·Ì· «ÊˆÙfi˜» Ô‡ ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ‚ϤÔ˘Ó. ∂rÓ·È ÎÈ ·éÙ¿ ÌfiÓÔÓ Ï¿Ó˜ η› Ù›ÔÙ ôÏÏÔ. ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ Âı¿ÓÔ˘Ó Î·›. 4.

^Àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó öÓÓÔÈ·. ¬Ù·Ó Û¤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ àÓ·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙáÓ \πÓ‰Ô˘ÈÛÙáÓ. Èfi âÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Î·› Ì‹ ñÔΛÌÂÓË Û¤ fiÓÔ õ 片Ó˜. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. η› ì «Ù¤Ú„Ë» ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù¤Ú„Ë Ô‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. ∆fi ¬ÙÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ëÚÌËÓ›· ÂrÓ·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi η› àfi Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¬ÙÈ àÎfiÌ· η› Ôî ϤÔÓ ôηÌÙÔÈ ôÈÛÙÔÈ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù‹Ó ú‰È· Ù¤Ú„Ë ¬Ù·Ó «Âı·›ÓÔ˘Ó». η› ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ ·éÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ÏfiÁˆ ÙÔÜ ¬ÙÈ ÛÙÂÚÔÜÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ η› àÓÙ›Ï˄˘. ^øÛÙfiÛÔ. Èfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô‡ ï £Âfi˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ’ ·éÙ‹ÓØ ·éÙfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ âÂȉ‹ Ùfi àÓ·ÛÙË̤ÓÔ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛáÌ·» âÓÙfi˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ı¿ ηÙÔÈ΋ÛÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÛÙ‹ µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ ö¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯÂÖ· ̤ Ù‹Ó „˘¯‹ ·Ú¿ ̤ Ùfi Á‹ÈÓÔ ÛáÌ·. ≠∂Ó· ôÏÏÔ âÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂrÓ·È ·éÙfi ÙÔÜ àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙÉ µÚÂÙ·ÓÔÜ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. ëÓfi˜ àıÂ˚ÛÙÉ. óÛ¿Ó ì «ÂåÚ‹ÓË» Ó¿ ÂrÓ·È ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂåÚ‹ÓË Ùɘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ̤ Ùfi £Âfi. Ù¿ ·åÛı‹Ì·Ù· «Á·Ï‹Ó˘» η› «Ù¤Ú„˘» Ùɘ â͈ۈ̷ÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ıˆÚËıÔÜÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÁÓ‹ÛÈ· η› ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÓ Ï¿ÓË.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 187 „˘¯‹ àÔ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ùfi ñÏÈÎfi ÛáÌ·. ∞éÙfi Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì õ‰Ë. ∞éÙfi˜ ÂrÓ·È. ì Ï¿ÓË ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ï ôÓıÚˆÔ˜ àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÂÈ ·éÙ¿ Ù¿ «Ê˘ÛÈο» ·åÛı‹Ì·Ù· ó˜ οÙÈ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi». ‚Ú›ÛÎÂÙ·È à̤ۈ˜ Û¤ Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Èfi «Ê˘ÛÈ΋» Úfi˜ ·éÙ‹Ó. ™fiÌÂÚÛÂÙ ªfiÁηÌ. \∞ÎfiÌ· η› ì ʇÛË ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤ Ùfi ïÔÖÔ àÚ¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠï \∞‰¿Ì qÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ àfi ·éÙ‹Ó ÙÔÜ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎÔÜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ï ÙÚfiÔ˜ ̤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÂrÓ·È Èı·Ófi Ó¿ ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ Ù›˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» η› «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜. ï ïÔÖÔ˜ Âr¯Â Ì›· Û‡ÓÙÔÌË âÌÂÈÚ›· «ı·Ó¿ÙÔ˘» .

1977. Harold Shaw Publishers. New American Library. õ ‰¤Ó ÈÛÙ‡ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ η› Û˘ÓÂᘠ‰¤Ó ö¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔÜ ᘠÌÔÚÂÖ Ó¿ ö¯ÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÂÈ Ùfi £Âfi ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1974.188 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ àÎÚȂᘠÚ›Ó ÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ Û¤ ìÏÈΛ· 80 âÙáÓ. Ill. Wheaton. ≠∂Ó·˜ «ôÛ¯ËÌÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜» ‚ÈÒÓÂÙ·È. ÌfiÓÔÓ àfi «·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ï £Âfi˜ ñ¿Ú¯ÂÈ. ¬ˆ˜ Ù‹Ó ÂÚȤÁÚ·„ ̤ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·.90 . àÏÏ¿ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰¤ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È àÓ·ÁηÛÙÈο 57. ı¿ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂrÓ·È ùÓÙˆ˜ ÙÂÚÓfi˜. óÛÙfiÛÔ ö¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ Ù›˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¿Ó Ó¿ Ì‹Ó ñÉگ»58 ‰ËÏ·‰‹ ·éÙÔ‡˜ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ‡˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Î·› àÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ fiÓÔ˘ Ô‡ ÙÔ‡˜ ÚÔηÏÂÖ Ù‹ Ê˘ÛÈ΋ «ÙÂÚÓfiÙËÙ·» ÙÔÜ ÛˆÌ·ÙÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘.57 ≠√̈˜ ·éÙ‹ qÙ·Ó ì «Ê˘ÛÈ΋». ÏÔÈfiÓ. 58. ÛÂÏ. ^∂Ô̤ӈ˜..73. ÛÂÏ. ÛÙ‹ ªÂÚÈ΋ ∫Ú›ÛË. ^∏ «ÙÂÚÓfiÙËÙ·» ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. ù¯È Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¬ˆ˜ ö¯ÂÈ çÚı¿ ‰ËÏÒÛÂÈ ≤Ó·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. Hereafter: What happens after Death?. ∫·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ï ªfiÁÎ·Ì Âr‰Â ÚáÙ· ≤Ó· ïÏÔ¤Ó· ·éÍ·ÓfiÌÂÓÔ Êᘠη› ηÙfiÈÓ Âr¯Â «Ù‹Ó Èfi Ù¤ÏÂÈ· ·úÛıËÛË àÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘». ^∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÈÛÙáÓ Î·› à›ÛÙˆÓ âÈÙÂÏÂÖÙ·È. àÏÏ¿ àÚÁfiÙÂÚ·. David Winter. ^∏ ÙÂÚÓfiÙËÙ· ·éÙ‹ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‚ȈıÂÖ ÙfiÛÔ àfi οÔÈÔÓ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì Û˘Ó›‰ËÛË ÂrÓ·È Î·ı·Ú‹ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¬ÛÔ Î·› àfi οÔÈÔÓ ï ïÔÖÔ˜ ‰¤Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙfi £Âfi. The Case for Immortality. ¬ˆ˜ ÔÏϤ˜ ôÏϘ. Allen Spreggett. ó˜ âÌÂÈÚ›· àÓÙÈÏËÙ‹ ̤ۈ ÙáÓ ·åÛı‹ÛÂˆÓ õ «Ê˘ÛÈ΋». η› ηıfiÏÔ˘ «ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì ˙ˆ‹ öÛ‚ËÛ ̤۷ ÛÙ‹Ó àÈÛÙ›·.

¬Ù·Ó ì „˘¯‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó¿ ‰¤¯ÂÙ·È Ì›· «ÊÒÙÈÛË» η› . Ì›· àÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ùɘ àÏËıÈÓɘ ηٿÛÙ·Û˘ ʈÙfi˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠï ôÓıÚˆÔ˜. ∂rÓ·È â›Û˘ «Ê˘ÛÈÎfi» ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· Ó¿ ö¯ÂÈ Ì›· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË àÓÙ›ÏË„Ë Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ η› Ó¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·éÙfi Ô‡ Û‹ÌÂÚ· çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ñÂÚ·åÛıËÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë» õ ESP. ∆¿ ·Ú·¿Óˆ åÛ¯‡Ô˘Ó àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ ïÚ¿Ì·ÙÔ˜ «ÊˆÙfi˜». ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ö¯ÂÈ õ‰Ë ·Ú·Ï·ÓËıÂÖ. ∂rÓ·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ì ïÔ›· ÌÔÚÂÖ Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó¿ ηٷϋÍÂÈ ÛÙfiÓ ·åÒÓÈÔ ‚·Û·ÓÈÛÌfi. ¶¿Ú· ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ àÛÎËÙÈÎɘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔÜÓ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ó¿ Ì‹Ó âÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·Ó¤Ó· Âr‰Ô˜ «ÊˆÙfi˜» Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖØ àfi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ àÚ¯›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÂÈ ·éÙfi Ùfi Êá˜ ó˜ «ôÁÁÂÏÔ» õ àÎfiÌ· η› ó˜ «ÃÚÈÛÙfi». ª›· àÂÈÎfiÓÈÛË ·éÙɘ Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÔÚÔÜÌ ӿ ‰ÔÜÌ ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· Ô‡ ï ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ àÔηÏÂÖ «¬Ú·ÛË Ùɘ ÁÓÒÛ˘». ñÊ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Ô‡ ÂrÓ·È àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ àÎfiÌ· η› Ú›Ó Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ àÚ¯›ÛÔ˘Ó Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ öÚÁÔ ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘. ¬ÙÈ ì „˘¯‹ àÎÚȂᘠÌÂÙ¿ Ùfi «ı¿Ó·ÙÔ» – η› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ àÎÚȂᘠÚ›Ó àfi ·éÙfiÓ – ‚ϤÂÈ ÂåÎfiÓ˜ Ô‡ Ôî ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ à‰˘Ó·ÙÔÜÓ Ó¿ ‰ÔÜÓ. àÔÙÂÏÂÖ Î·› ¿ÏÈ ÛÔ‚·Úfi ÛÊ¿ÏÌ· Ó¿ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ì ۤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùfi «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi» ÓfiËÌ· Ô‡ ÌÔӛ̈˜ Ùɘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Ôî ôÂÈÚÔÈ ÛÙ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ı¤Ì·Ù·. ÎÏ. \∞ÏÏ¿ àÎfiÌ· ÎÈ ôÓ ÂrÓ·È öÙÛÈ. Ô‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ¬ÛÔ Î·› ÛÙ›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ öÚ¢Ó˜. ∞éÙfi úÛˆ˜ ÂrÓ·È â›Û˘ οÙÈ êÏᘠη› ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈÎfi.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 189 ̤ Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜. ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ Âı·›ÓÂÈ.

ÌÙÊÚ. 27. 60. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. The Letters of Saint Boniface. Raymond A. ≠√̈˜ Ù¿ ôÙÔÌ· ̤ Ù¤ÙÔȘ îηÓfiÙËÙ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ۤ Ï¿ÓË ¬Ù·Ó àÚ¯›˙Ô˘Ó Ó¿ ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó õ Ó¿ ηÏÏÈÂÚÁÔÜÓ ·éÙfi Ùfi ٷϤÓÙÔ. Reflections on Life after Life..190 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ó¿ ‚ϤÂÈ «¬ÏË Ù‹ ÁÓÒÛË» ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. Ê˘ÛÈο. Ùfi ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ Ì¤ ÙfiÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ÌfiÓÔ àfi ôÙÔÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ êÁÈfiÙËÙ·˜ η›. Ephraim Emerton. 9-14. IV. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜ àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ «ôÏÏÔÙ ì ú‰È· ì ‰‡Ó·ÌË ÙáÓ „˘¯áÓ Ì¤ Ù‹Ó ÏÂÙfiÙËÙ¿ Ù˘ ÚÔÔÚÄ Î¿ÙÈ»61 Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÚԂϤÔ˘Ó Ùfi ̤ÏÏÔÓ Ì¤Ûˆ ıÂ˚Îɘ àÔÎ¿Ï˘„˘. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \AÁÓÒÛÙˆÓ \AÛÎËÙáÓ. ÌÙÊÚ. òEΉ. öÙÛÈ Ô‡ Û¤ Ì›· Ì·ÙÈ¿ Âr‰Â ¬Ï· Ù¿ ̤ÚË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ η› ¬Ï˜ Ù›˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ η› ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. Dr. and Giroux). Straus. \πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». ^∞Á›· òAÓÓ·.Ì. 323 . ^√ ±Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. 25. Octagon Books (Farrar. ≠OÙ·Ó Ùfi ¤ÏÔ Ùɘ Û¿Úη˜ àÔ‚Ï‹ıËΠ¬ÏÔ Ùfi Û‡Ì·Ó Ê¿ÓËΠӿ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. \√Úıfi‰Ô͢ ›ÛÙ˘. Moody Jr. ¬ÙÈ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ú›Ó qÙ·Ó Î·Ï˘Ì̤ӷ ̤ ≤Ó· ˘ÎÓfi ¤ÏÔ Î·› ÌÂÙ¿ Í·ÊÓÈο Ùfi ¤ÏÔ àÓ·ÛËÎÒıËÎ η› ¬Ï· ·éÙ¿ Ô‡ Ú›Ó qÙ·Ó àfiÚ·Ù·. àÎfiÌ· η› ¬Ù·Ó âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙfi ÛáÌ·. Î·Ï˘Ì̤ӷ η› ôÁÓˆÛÙ· ÙÒÚ· öÁÈÓ·Ó ïÏÔÊ¿ÓÂÚ·. A BantamMockingbird Book.»60 ªÂÚÈΤ˜ „˘¯¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ö¯Ô˘Ó Ì›· Ê˘ÛÈ΋ Âé·ÈÛıËÛ›· Û¤ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜. ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. ÛÂÏ. µÔÓÈÊ¿ÙÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ô‡ Âr¯Â à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ «ï ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔÜ √é¤ÓÏÔλ ó˜ ëÍɘ: «òEÓȈÛ ¬ÙÈ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ‰ÂÖ Î·› ¬ÙÈ qÙ·Ó âÓÙÂÏᘠ͇ÓÈÔ˜. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ^√ \∞ÌÂÚÈηÓfi˜ «„˘¯ÈÎfi˜» ò∂ÓÙÁÎ·Ú ∫¤˘ÛË ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙáÓ ·Á›‰ˆÓ Ô‡ âÓ¤¯ÂÈ ì «ñÂÚ-·åÛıËÙÈ59. ÛÂÏ.59 ^√ ±Á. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. ÛÂÏ. 61.

§fiÁˆ Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ ʇÛ˘ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. õ Ô‡ ö¯ÂÈ àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ· – ÂúÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ âÌÂÈڛ˜ «Á·Ï‹Ó˘» η› ٤ڄ˘. âÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜. Ù‹Ó àÚ¯·›· ∞úÁ˘ÙÔ Î·› àÏÏÔÜ. ™˘ÓÂá˜. ʈÙfi˜. ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó ¬Ï˜ ÛÙfiÓ «àÛÙÚÈÎfi» ÎfiÛÌÔ Î·› ‰¤Ó âÓ˘¿Ú¯ÂÈ Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›ÔÙ Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi õ Ùfi ÔéÚ¿ÓÈÔØ àÎfiÌ· η› ¬Ù·Ó ì ú‰È· ì âÌÂÈÚ›· ÂrÓ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤ ı·̷ÙÈ΋ àÔÙ˘¯›·. ^∏ ‚¤‚·ÈË ÁÓÒÛË ÂÚ› Ùɘ ïÔ›·˜ η˘¯ËÛÈÔÏÔÁÔÜÓ ¬ÏÔÈ Ôî ÎÏ¿‰ÔÈ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈ- . ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ óÛÙfiÛÔ. ÂúÙ «ñÂÚ-·åÛıËÙÈÎɘ àÓÙ›Ï˄˘» – àÔÙÂÏÔÜÓ ÌfiÓÔÓ Ù‹Ó «ÚÒÙË ≈ÏË» Ùɘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. Ôî «Ê˘ÛÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ö¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋ Âå‰È΋ Âé·ÈÛıËÛ›·. η› âÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ù›˜ «ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ˙ˆ¤˜» àÓıÚÒˆÓ ÛÙ‹Ó «\∞ÙÏ·ÓÙ›‰·». ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ àÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ëÚÌËÓÂÖ˜. ηıÒ˜ â›Û˘ η› ÛÙ‹Ó ôÌÂÛË â·Ê‹ ̤ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ Ô‡ ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÓ âÎÂÖ. Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·› ÙáÓ ¬ÛˆÓ àÔηχÙÔÓÙ·È Ì¤Û· Û¤ ·éÙfiÓ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÎÙËıÂÖ àÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜. 5. ¬ˆ˜ ÛÙ‹Ó Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔÜ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔÜ Ô‡ ı¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ – η› ‰¤ Û˘Ó¤‚Ë – ÛÙ‹ ¢˘ÙÈ΋ \∞ÎÙ‹ ÙáÓ ∏¶∞ Ùfi 1969. Ôî ëÚÌËÓÂÖ˜ Ô‡ Ùɘ àÔ‰›‰ÔÓÙ·È ÂrÓ·È àÓ·ÍÈfiÈÛÙ˜. ôÚ¯ÈÛ ӿ âÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ¬Ï· Ù¿ ÌËӇ̷ٷ Ô‡ âÏ¿Ì‚·Ó ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·› η٤ÏËÍ ӿ ·éÙÔ¯ÚÈÛıÂÖ ÚÔÊ‹Ù˘ ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. η› ¿Ú· Ôχ Û˘¯Ó¿ ï‰ËÁÔÜÓ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË àÓ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ëÚÌËÓÂÈáÓ ÁÈ¿ ÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ». ¬ˆ˜ η› ¿ÏÈ ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 191 ΋ àÓÙ›ÏË„Ë»: àfi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ àÓ·Î¿Ï˘„ ¬ÙÈ ‰È¤ıÂÙ Ùfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ó¿ οÓÂÈ àÎÚÈ‚ÂÖ˜ å·ÙÚÈΤ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ Û¤ ηٿÛÙ·ÛË ≈ÓˆÛ˘.

¬ÙÈ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχو˜ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›Ûˆ àfi Ù¤ÙÔȘ â͈ÙÂÚÈΤ˜ âÓÙ˘ÒÛÂȘ. ÂrÓ·È àÛÊ·ÏᘠçÚı‹. Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜. ÂrÓ·È àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ú‰È· ÙÔ˘˜ Ù‹ ʇÛË à‰È·¯ÒÚÈÛÙ˜ àfi Ù‹Ó Ï¿ÓË. ¤Ú·Ó ÙÔÜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜. ÁÈ¿ Ùfi ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏfiÁÔ ¬ÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›·. âÂȉ‹ ï âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ. ¬ˆ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ. ™¯Â‰fiÓ ¬ÏÔÈ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ àÔ‰¤¯ÔÓÙ·È õ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È¿ÎÂÈÓÙ·È Ï›·Ó ÂéÓÔ˚ÎᘠÚfi˜ Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfi. .192 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÌÔÜ Ì¤ Ù‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ¬ÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó «âÌÂÈÚ›·» ÂrÓ·È àÎÚȂᘠÙfi ÌÔÈÚ·ÖÔ „ÂÁ¿‰È Ùɘ ¬Ï˘ àfiÎÚ˘Ê˘ «ÁÓÒÛ˘». ì ïÔ›· àÔÙÂÏÂÖ â›Û˘ Ù‹ ‚¿ÛË Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘. Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¯áÚÔ. ÁÈ¿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ^∏ µÔ˘‰ÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ≠√̈˜ ì «âÌÂÈÚ›·» ÛÙfiÓ ñÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÂrÓ·È Î¿ÙÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi àfi Ù‹Ó «âÌÂÈÚ›·» ÛÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. ∫·Ó›˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ· ÔÈ¿ ÂrÓ·È ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ àfiÚ·ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ âÎÙfi˜ ÎÈ ôÓ ì ÁÓÒÛË ·éÙ‹ ÙÔÜ àÔÎ·Ï˘ÊıÂÖ àfi Ì›· ËÁ‹ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ η› ¿Óˆ àfi ÙfiÓ âÓ ÏfiÁˇˆ ÎfiÛÌÔ. ™Ù‹ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË. ¬ˆ˜ ï ñÏÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ^∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤ۈ ÚÔÛˆÈÎáÓ Î·› «âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ» ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌáÓ ÂrÓ·È. ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË Ó¿ ηٷϋÁÂÈ Û¤ ·Ú·Ï·ÓËÙÈο η› à·ÙËÏ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¬Ù·Ó àӷʤÚÂÙ·È ÛÙ‹Ó à·ÙËÏ‹ ʇÛË ÙáÓ â͈ÙÂÚÈÎáÓ âÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ÙÔÜ «âÈ¤‰Ô˘ Bardo»Ø âÛÊ·Ï̤ӷ ¬Ìˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ àfi ·éÙfi. ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÌfiÓÔ ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›·. ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ÔÙ¤ Ó¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÂÖ Ì¤Û· Û¤ ·éÙfiÓ Î·› Ó¿ ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. âÂȉ‹ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·› Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏÔÜÓÙ·È àfi ‰·›ÌÔÓ˜ ̤ àÒÙ·ÙÔ ÛÎÔfi Ó¿ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó Î·› Ó¿ ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù›˜ àÓıÚÒÈÓ˜ „˘¯¤˜.

ÛÔ‚·ÚÔ› âÚ¢ÓËÙ¤˜ ¬ˆ˜ ï ¢Ú. âÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó¿ ηٷÓÔËıÂÖ. ™Ùfi ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·˜ ı¿ âȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì Ùfi ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹. ÙáÓ «Ê˘ÛÈÎáÓ» å‰ÂáÓ Ô‡ âÍ¿ÁÔÓÙ·È àfi Ù‹ ÌÂϤÙË ÙÔÜ àfiÎÚ˘ÊÔ˘ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ó˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ àÔηχÙÔ˘Ó . 剤· Ô‡ Û·Ó›ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È àÔ‰ÂÎÙ‹ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜. η› ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ àÔÚÚÈÊıÔÜÓ ó˜ «·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ». ∫Ú›Ó·Ì àÓ·ÁηÖÔ Ó¿ àÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ·éÙfi Ùfi âÎÙÂÓ¤˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙ›˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ̤ ¬ÛÔ Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË àÎÚ›‚ÂÈ· Ù‹ ʇÛË ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ôÓıÚˆÔÈ. °È’ ·éÙfiÓ Ùfi ÏfiÁÔ. Û¤ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ªÔ‡ÓÙ˘. ∂rÓ·È àÔχو˜ ۷ʤ˜ ¬ÙÈ Ôî âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜ ÂrÓ·È àÏËıÈÓ¤˜. ì «ÚÒÙË ≈ÏË» ÂrÓ·È ÎÚ˘Ì̤ÓË. η› ¬ÙÈ Ôî àfiÂÈÚ˜ ¬ÛˆÓ Ù›˜ ö¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ Ó¿ Ù›˜ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ó˜ Ù¤ÙÔȘ. ªfiÓÔ ì 剤· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· àÔÎ·Ï˘Ì̤ÓË àÏ‹ıÂÈ· ñÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ âÌÂÈÚ›·˜. ı¤ÏÂÈ Ó¿ âÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙfiÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. ï ¢Ú. ¬Ìˆ˜. ù¯È ÌfiÓÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 193 ì ÚÒÙË ≈ÏË ÂrÓ·È äıÈο «Ô鉤ÙÂÚË» η› ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌÂÏÂÙËıÂÖ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο η› Ùfi àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ â·ÏËı¢ÙÂÖ àfi ôÏÏÔ˘˜Ø ÛÙ‹Ó ôÏÏË ¬Ìˆ˜. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ÁÈ¿ Ù‹ ‰È¿‰ÔÛË àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ. ÛÙ‹Ó àÓ·ÁÓÒÚÈÛË Ùɘ àÏËıÈÓɘ ÙÔ˘ ʇÛ˘ η› ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì›·˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔÜ Î·ÙÒÙÂÚÔ˘ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ η› ÙÔÜ àÓÒÙÂÚÔ˘ âÔ˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ‹ ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔÜ àfiÎÚ˘ÊÔ˘ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ôî ¢Ú˜ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ Î·› ì ¢Ú. ∂rÓ·È. ∫ÚԇηÏÏ. η›. ö¯ÂÈ Ì›· ‰È΋ Ù˘ ı¤ÏËÛË. âÍ›ÛÔ˘ ۷ʤ˜ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜.

™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó å‰¤· ·éÙ‹. η› Ô‡ ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ àfi ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô‡ âÍÂÙ¿Û·Ì â‰áØ ï âÓ·¤ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ ÙÌÉÌ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ οÔÙ ı¿ ö¯ÂÈ ≤Ó· Ù¤ÏÔ˜. âÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ‹ ÁÉ Î·› ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ≤Ó· Ó¤Ô ÛáÌ·. ÚÔÊ·ÓᘠÌÂÙ¿ àfi Ì›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ õ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì·ÎÚ¿ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô». ÂúÙ οÔÈÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÂúÙ οÔÈÔ˘ ôÏÏÔ˘ àÓıÚÒÔ˘. Ú›Ó àÓÙÈηٷÛÙ·ıÂÖ àfi Ù›˜ 剤˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜØ ¬Ìˆ˜ ì âÍ¿ψۋ Ù˘ ÛÙ‹Ó . àÏÏ¿. ÙfiÓ ·åÒÓÈÔ âÔ˘Ú¿ÓÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô‡ àÔηχÙÂÙ·È ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹ ı¤ÏËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ. Ùfi ÌfiÓÔ Ô‡ οÓÔ˘Ó ÂrÓ·È Ó¿ ·éÍ¿ÓÔ˘Ó Ù‹ Û‡Á¯˘ÛË Ô‡ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË àÓıÚˆfiÙËÙ· ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ı¤Ì·Ù· η› Ó¿ àÔηχÙÔ˘Ó fiÛÔ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àfi Ù‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ùɘ àÏËıÈÓɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ÁÓÒÛ˘ η› âÌÂÈÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ì›· 剤· Ô‡ qÙ·Ó Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙ‹Ó ·Á·ÓÈÛÙÈ΋ àÚ¯·ÈfiÙËÙ· Ùɘ ¢‡Û˘. ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó ñÊ›ÛÙ·Ù·È Ù‹ ªÂÚÈ΋ ∫Ú›ÛË œÛÙ ӿ ÚÔÁ¢ÙÂÖ Î·ÙfiÈÓ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ õ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË àӷ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ η› Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. ı¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ‹Ó âͤٷÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ àÏËıÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. àÎfiÌ· η› àfi οÔÈÔ˘˜ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. °È¿ Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ٿ ¬Û· ÌfiÏȘ àӷʤڷÌÂ. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ù‹ «ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË» ^∏ 剤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ÂrÓ·È Ì›· àfi Ù›˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈΤ˜ 剤˜ Ôî ïÔÖ˜ Û˘˙ËÙÔÜÓÙ·È ÂéÚ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· η› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È àÔ‰ÂÎÙ¤˜ àfi àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» η› «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜.194 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ʇÛË Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ η› Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜.

ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ àÔ‰›‰ÂÈ «‰ÈηÈÔÛ‡ÓË» ÛÙ‹ ÁÉ. ª¤ Ì›· ‚·ı‡ÙÂÚË àÓ¿Ï˘ÛË. ÂrÓ·È âÂȉ‹ Âr¯Â ÓÈÁÂÖ Û¤ Ì›· «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ≈·ÚÍË». Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ì . ıÚËÛÎÂÈáÓ Ôî ïÔÖ˜ ÁÂÓÈÎá˜ Ù‹Ó àÔ‰¤¯ÔÓÙ·È. ¬ˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ôî \πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ η› Ôî µÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. àÔÙÂÏÂÖ ‰›Î·ÈË àÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ¿ Ù›˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û¤ οÔÈ· «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË» ˙ˆ‹ õ. àÎfiÌ· η› Ê˘Ù¿. öÓÙÔÌ·. Ô‡ Ù‹Ó Î·ıÈÛÙÔÜÓ ıÂÏÎÙÈ΋ ó˜ ıˆڛ·. âÓá ì Èfi ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ôÔ„Ë. ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ àÚ¯·›ˆÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ƒˆÌ·›ˆÓ ¬ÛÔ Î·› ÌÂٷ͇ \πÓ‰Ô˘ÈÛÙáÓ Î·› µÔ˘‰ÈÛÙáÓ. àÊÔÜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ñÔı¤ÙÔ˘Ó ¬ÙÈ ÛÙ›˜ «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆ¤˜» ÙÔ˘˜ qÙ·Ó Î·› ¿ÏÈ ôÓıÚˆÔÈ. çÊ›ÏÂÙ·È ÛÙfi «Î·Îfi ÙÔ˘ οÚÌ·»Ø â¿Ó οÔÈÔ˜ ÊÔ‚ÄÙ·È Ùfi ÓÂÚfi. √î ç·‰Ô› Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ ¬Ï˜ Ù›˜ «à‰È˘» Ô‡ ηٷÎχ˙Ô˘Ó Ù‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ùfi Ó¿ ηٷʤÚÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ «âÓÛ·ÚΈıÂÖ» Í·Ó¿ Û¤ ôÓıÚˆÔ àÔÙÂÏÂÖ Ì¿ÏÏÔÓ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·› ¬ÙÈ Ôî ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ àÊÔÚÔÜÓ «âÓÛ·ÚÎÒÛÂȘ» Û¤ ˙á·. ηıÒ˜ η› Ù›˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο àÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ÊÔ‚›Â˜: Ùfi Ó¿ ÁÂÓÓËıÂÖ Î¿ÔÈÔ˜ Ù˘ÊÏfi˜ õ ÊÙˆ¯fi˜. ¬Ìˆ˜. ÔûÙ οÔȘ ÂÈÛÙÈΤ˜ àԉ›ÍÂȘ Ô‡ Ó¿ ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù‹ ıˆڛ· ÙÔ˘˜Ø Ù¿ ·ÚÈ·.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 195 âÔ¯‹ Ì·˜ çÊ›ÏÂÙ·È Û¤ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙ‹Ó âÈÚÚÔ‹ ÙÔÜ \πÓ‰Ô˘ÈÛÌÔÜ Î·› ÙÔÜ µÔ˘‰ÈÛÌÔÜ. àÏÏ¿ âÈÊ·ÓÂȷο ÛÙÔȯÂÖ·. ¬ÙÈ âÍËÁÂÖ Î¿ÔȘ àÓÂÍ‹ÁËÙ˜ „˘¯ÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ η› ¬ÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂåÎÔÓÈ΋ «àı·Ó·Û›·» Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó àÔ‰¤¯ÔÓÙ·È ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àı·Ó·Û›· öÙÛÈ ¬ˆ˜ Ù‹ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ï ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜. ™‹ÌÂÚ· ì 剤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ÂrÓ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ «âÍ·ÓıÚˆÈṲ̂ÓË». √î ÈÛÙÔ› Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈ· å‰È·›ÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô‡ Ó¿ àÛ¯ÔÏÂÖÙ·È âÓ‰Âϯᘠ̤ Ùfi ı¤Ì· Ùɘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ η› ÙÔÜ ÚÔÔÚÈÛÌÔÜ Ùɘ „˘¯É˜.

η› ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‡ ñ·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È Ù‹Ó «âÓı‡ÌËÛË» «ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ˙ˆáÓ»Ø ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ â›Û˘ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó àfi «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ñÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó õ âÁ¯¤Ô˘Ó Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘.196 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ıˆڛ· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ‰¤Ó ·Ú¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχو˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ âÍ‹ÁËÛË ÁÈ¿ Ù›˜ ñ¿Ú¯Ô˘Û˜ à‰È˘: â¿Ó οÔÈÔ˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ˙ˆ‹ ÁÈ¿ à‰È˘ η› Ï¿ıË Ô‡ ‰È¤Ú·Í ۤ Ì›· ôÏÏË ˙ˆ‹. Ù‹Ó ïÔ›· ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ı˘ÌËıÂÖ Î·› ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· – ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ÛÙ‹Ó «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË» ˙ˆ‹ ÙÔ˘ qÙ·Ó ˙áÔ – ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ÔûÙ ÎôÓ Ó¿ ıˆÚËıÂÖ ñ‡ı˘ÓÔ˜. η› â¿Ó – Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ µÔ˘‰ÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· – ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÔûÙ ÎôÓ «ë·˘Ùfi˜». η› Ù¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ Ï¿ıË Î¿ÔÈÔ˘ qÙ·Ó ÛÙ‹Ó Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ù¿ Ï¿ıË Î¿ÔÈÔ˘ ôÏÏÔ˘. Ô‡ ÂrÓ·È ì ËÁ‹ ÙáÓ ‰ÂÈÓáÓ ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ¶á˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì›· Ù˘ÊÏ‹ ‰˘ÛÙ˘¯›· âÍ·ÈÙ›·˜ ηÎáÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô‡ ì ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ âÓÙÔÈÛÙÂÖ. ï ïÔÖÔ˜ Ó¿ âÈ˙ÂÖ àfi Ù‹ Ì›· «âÓÛ¿ÚΈÛË» ÛÙ‹Ó ôÏÏË. £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ âÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ . ^∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÙÒÛ˘ ÙÔÜ \∞‰¿Ì. ∆›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ‰ÂηÂٛ˜ ì 剤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ å‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙfi ¢˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· Ôχ ηχÙÂÚË âÍ‹ÁËÛË ÁÈ¿ Ù›˜ à‰È˘ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ·éÙfiØ Î·› ì XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÔÎ¿Ï˘„Ë Ùɘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙ‹Ó ÎÚ›ÛË ∆Ô˘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ ÛÙfi¯Ô Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ õ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·ıÈÛÙÄ ôÛÎÔË Î·› ÂéÙÂÏ‹ Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ â›Ù¢Í˘ «‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘» ̤ۈ ‰È·‰Ô¯ÈÎáÓ «âÓÛ·ÚÎÒÛˆӻ ÛÙfi Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ. ÙfiÙ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÔχو˜ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.

^√ ¢Ú. Ùfi ôÙÔÌÔ «ı˘ÌÄÙ·È» Ùfi «ı¿Ó·Ùfi» ÙÔ˘ õ àÎfiÌ· η› Ì›· âÓÙÂÏᘠ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˙ˆ‹Ø ᘠÚ¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ. ™˘¯Ó¿. οÔÈÔ ·È‰› ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì¤ ≤Ó· ÛËÌ¿‰È ÛÙfi Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ò∞ÚıÔ˘Ú ÃȤ˚ÛÙÈÓÁΘ àfi Ù‹Ó ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙáÓ ∏¶∞. ı¿ âÈÓÔ‹ÛÂÈ Ì›· ÁÈ¿ ¯¿ÚË ÛÔ˘! \∂¿Ó ÙÔÜ ñÔ‚¿ÏÂȘ Ù‹Ó å‰¤· ¬ÙÈ . ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ àÓ¿ÁÔÓÙ·È àÎfiÌ· η› ÛÙ‹ ‚ÚÂÊÈ΋ ìÏÈΛ·.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 197 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi Ì›· àÛ·Ê‹ η› Û˘Ìو̷ÙÈ΋ «àfi‰ÂÈÍË». η› ‰¤Ó ö¯ÂÈ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ˙ˆ‹. Ù¤ÙÔȘ «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆ¤˜» àӷηχÙÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ì›·˜ Ù¯ÓÈÎɘ ≈ÓˆÛ˘ ÁÓˆÛÙɘ ó˜ «àÓ¿‰ÚÔÌ˘ ≈ÓˆÛ˘». Âå‰ÈÎfi˜ ÛÙ‹Ó „˘¯ÔÏÔÁ›· Ùɘ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. η› ηÙfiÈÓ Ùfi ÚˆÙÄ: «∫·› Ù› Û˘Ó¤‚Ë Ú›Ó àfi ·éÙfi. √î ηϿ âÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ñÓˆÙÈÛÙ¤˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Ôî ú‰ÈÔÈ Ù›˜ ·Á›‰Â˜ Ùɘ «àÓ¿‰ÚÔÌ˘ ≈ÓˆÛ˘». ™¤ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ì ïÔ›· Û˘¯Ó¿ ‰›ÓÂÈ âÓÙ˘ˆÛȷο àÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó àÓ¿ÎÏËÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÏËÛÌÔÓËıÂÖ Úfi ÔÏÏÔÜ àfi Ùfi Û˘ÓÂȉËÙfi. η› ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· «ı˘ÌÄÙ·È» ¬ÙÈ ÛÙ‹Ó «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˙ˆ‹» ÙÔ˘ Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ àfi ¤ÛÈÌÔØ Î·› ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. Ì‹ ÏÂÎÙÈΤ˜. ·Ú·ÙËÚÂÖ ¬ÙÈ «·éÙfi Ô‡ ïÏÔÊ¿ÓÂÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¤ ηٿÛÙ·ÛË ≈ÓˆÛ˘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ï ñÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ àÔ‰¤¯ÂÙ·È âÍ·ÈÚÂÙÈο ÂûÎÔÏ· ïÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ‰È·ÎÚÈÙÈο ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜. Û¤ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ^√ ñÓˆÙÈÛÙ‹˜ ʤÚÓÂÈ ≤Ó· ôÙÔÌÔ «›Ûˆ» ÛÙ‹ ‚ÚÂÊÈ΋ ÙÔ˘ ìÏÈΛ·. \∂¿Ó ÙÔÜ ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó¿ ¿ÂÈ Û¤ Ì›· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ˙ˆ‹. η› ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó¿ àÔÙÂÏÔÜÓ àÔ·ËÌ· êÏɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜: ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ^∏ Ê˘ÛÈ΋ àÓıÚÒÈÓË ÚÔ‹ Úfi˜ Ù‹ Ê·ÓÙ·Û›· ηıÈÛÙÄ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì‹ îηӤ˜ Ó¿ ıˆÚËıÔÜÓ ó˜ «àfi‰ÂÈÍË» Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘. ηıÒ˜ η› ÏÂÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔÜ ñÓˆÙÈÛÙÉ Ô‡ à¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙfi àÛ˘Ó›‰ËÙfi ÙÔ˘ η› ÂrÓ·È âÍ·ÈÚÂÙÈο âÓ‰ÔÙÈÎfi˜ Û¤ ·éÙ¤˜. óÛÙfiÛÔ.

»63 ≠∂Ó·˜ ôÏÏÔ˜ âÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «∞éÙ‹ ì ̤ıÔ‰Ô˜ ÂrÓ·È ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ÁÈ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¯ˆÚ›˜ âÍ·›ÚÂÛË.. 107.. η› Ùfi öÎ·Ó·Ó ¬ÏÔÈ.. ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ÂrÓ·È ì Ù¿ÛË ÙÔÜ àÛ˘Ó›‰ËÙÔ˘ Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ñÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ηٿ Ù‹Ó ≈ÓˆÛË.. ùÓÂÈÚ·. Henry Regnery Co..Allen Hynek and Jacqes Vallee. ™Ùfi ú‰ÈÔ. óÛÙfiÛÔ. The Edge of Reality. ı¿ ö¯ÂÈ ‰ÂÖ ≤Ó· UFO»62. ¬Ù·Ó ï 62. §¿Ú˘ °Î¿ÚÂÙ. ÛÂÏ. ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ ö˙ËÛÂ. âÛÊ·Ï̤ӷ õ çÚı¿. Ô‡ οıÔÓÙ·È âÎÂÖ Î·› âÈÓÔÔÜÓ ¬. ^√ ¢Ú. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¬ÙÈ ·éÙ¤˜ Ôî àÓ·‰ÚÔ̤˜ ÂrÓ·È Û˘¯Ó¿ àÓ·ÎÚÈ‚ÂÖ˜ àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ùɘ âÓı‡ÌËÛ˘ οÔÈÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·éÙɘ Ùɘ ˙ˆÉ˜: «¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· àfi ÂéÛ‚ÂÖ˜ fiıÔ˘˜. η› ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. . ∞éÙfi Ô‡ öÚ¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó âÈÊ¿ÓÂÈ· ηٿ Ù‹Ó ≈ÓˆÛË úÛˆ˜ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó¿ ÂrÓ·È ≤Ó· ùÓÂÈÚÔ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜ Ùɘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ˙ˆÉ˜ Ô‡ ï ñÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ı¿ âÈı˘ÌÔÜÛ ӿ Âr¯Â ˙‹ÛÂÈ õ Ô‡ ÈÛÙ‡ÂÈ. Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ. J. 63.. ^√ ηı¤Ó·˜ Ô‡ àÛ¯ÔÏÂÖÙ·È Ì¤ Ù‹Ó ≈ÓˆÛË Î·› οÓÂÈ ïÔÈÔ‰‹ÔÙ Âr‰Ô˜ àÓ·‰ÚÔÌɘ ı¿ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ¬ÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ˙ˆËÚ‹ Ê·ÓÙ·Û›·.. ªÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ ·éÙáÓ ÙáÓ àÙfiÌˆÓ qÙ·Ó ÁÂÌ¿Ù˜ ̤ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ η› öÌÔÈ·˙·Ó ÂÈÛÙÈΤ˜.Chicago 1975.ÙÈ ÌÔÚÂÖ Î·Ó›˜ Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÂÖ ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ó¿ Â鯷ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÓ ñÓˆÙÈÛÙ‹.ÛÂÏ. 91-92.. ñÓˆÙÈÛÙ‹˜ Ô‡ âÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙfi ™ÈοÁÔ Î·› ö¯ÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 500 àÓ·‰ÚÔ̤˜ ̤ۈ ≈ÓˆÛ˘.198 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Âr‰Â ≤Ó· UFO. ™¤ ≤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ›ڷ̷. ≤Ó·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ö‰ˆÛ ï‰ËÁ›· Û¤ àÚÎÂÙÔ‡˜ ñÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó¿ ı˘ÌËıÔÜÓ Ì›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ≈·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜.

Ó¿ âÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù‹Ó ÚԤϢÛË Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ùɘ àÓ·ÊÂÚı›۷˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ≈·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜ Û¤ οÔÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ËÁ‹ – οÔÈÔ ôÙÔÌÔ Ô‡ Âr¯·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙ‹Ó ·È‰È΋ ÙÔ˘˜ ìÏÈΛ·. Ô‡ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ö¯Ô˘Ó àÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ÙfiÙ â›Û˘ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ¿ Ù›˜ «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆ¤˜» οÔÈÔ˘. η› Ô≈Ùˆ ηıÂÍɘ»64 ∆› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¬Ìˆ˜ ̤ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 199 „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ‡˜ ñÓÒÙÈÛ âÎ Ó¤Ô˘. ηٿ Ù›˜ ïÔÖ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ «àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ àfi‰ÂÈÍË» ÁÈ¿ Ù‹Ó «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˙ˆ‹» οÔÈÔ˘ – ¬Ù·Ó ≤Ó· ±ÙÔÌÔ «ı˘ÌÄÙ·È» ÏÂÙÔÌÂÚᘠÛÙÔȯÂÖ· Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÔ˘˜ η› ìÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ÁÓÒÚÈ˙ àfi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ÛÂÏ. ¬Ìˆ˜. . η› öÙÛÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ʇÛË Ùɘ 64. η› ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó¿ ñÔı¤ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ËÁ‹. ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âȂ‚·ÈˆıÔÜÓ àfi îÛÙÔÚÈο â›ÛËÌ· öÁÁÚ·Ê·. qÙ·Ó îηÓÔ›. ÛÎËÓ¤˜ àfi Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ô‡ Âr¯·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ õ àfi Ù·Èӛ˜ Ô‡ Âr¯·Ó ‰ÂÖ ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó. ∆¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÂÈÛÙÈΤ˜ Û¤ ¬ÛÔ˘˜ õ‰Ë Ù›ÓÔ˘Ó Ó¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛËØ ¬Ìˆ˜ ·éÙfi Ùfi Âr‰Ô˜ «àfi‰ÂÈ͢» ‰¤ ‰È·Ê¤ÚÂÈ àfi Ù›˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô‡ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È àfi Ù¿ «Ó‡̷ٷ» ÛÙ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. Ôî ïÔÖ˜ â›Û˘ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È àfi âÓÙ˘ˆÛȷ΋ àÎÚ›‚ÂÈ·. ÛÙÔȯÂÖ· Ô‡. ^√ ÛÎÔfi˜ η› ÛÙ›˜ ‰˘fi ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂrÓ·È ï ú‰ÈÔ˜: Ó¿ ÚÔηϤÛÔ˘Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ۈ Ì›·˜ ı·̷ÙÈÎɘ â›‰ÂÈ͢ ‰ÉıÂÓ «ñÂÚÊ˘ÛÈÎɘ» ÁÓÒÛ˘. Û¤ ηٿÛÙ·ÛË ≈ÓˆÛ˘. 137-8. \∞ÊÔÜ Ù¿ «Ó‡̷ٷ» ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎáÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÂrÓ·È ïÏÔÊ¿ÓÂÚ· ‰·›ÌÔÓ˜. The Case for Immortality. Allen Spraggett.

¬ÛÔ Î·Ï¿ ÎÈ ôÓ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÔÓÙ·È ó˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. Twenty Cases Supportive of Reincarnation.200 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹ ·éÙ‹. ì ïÔ›· ÂåÛÉÏı ÛÙfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· àfi \∞Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È‰·Ûηϛ˜ ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ÙáÓ ª·Óȯ·›ˆÓ. ÈÛÙ‡ÂÈ ¬ÙÈ «Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô‡ ·Ú¤¯Ô˘Ó àÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË ÂrÓ·È Èı·ÓfiÓ Ó¿ àÔÙÂÏÔÜÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÙԯɘ. Dr.»65 «^∏ ηÙÔ¯‹». Ì›· \∞ÌÂÚÈηӛ‰· âÎÏ·˚·ÙÚÈ· ÙáÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ. ª¿ÏÈÛÙ·. Suzy Smith. Ian. Ùfi Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ òπ·Ó ™Ù‹‚ÂÓÛÔÓ66 Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù¤ÙÔÈ·˜ «Î·Ùԯɘ». ^∏ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \øÚÈÁ¤ÓË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó «ÚÔ-≈·ÚÍË ÙáÓ „˘¯áÓ» qÙ·Ó ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ‰È‰·Ûηϛ˜. Stevenson. ÛÂÏ. Life is Forever. . â¤Ú¯ÂÙ·È ¬Ù·Ó ≤Ó· «ÓÂÎÚfi» ±ÙÔÌÔ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ· ëÓfi˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔÜ àÙfiÌÔ˘Ø ÙfiÙ ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ η› ·éÙ‹ ì ú‰È· ì Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ó˜ àÙfiÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó¿ àÏÏ¿˙Ô˘Ó.171 66. η› ηٿ Ù‹Ó ¶¤ÌÙË √åÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô 65. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. ^∏ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ \∂ÎÎÏËÛ›· ÔϤÌËÛÂ Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘. 1974. Ê˘ÛÈο. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ öÙÛÈ Ù‹Ó âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ ö¯ÂÈ Î˘ÚÈ¢ıÂÖ àfi Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ùɘ «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ˙ˆÉ˜» ÙÔ˘. G. ‰·›ÌÔÓ˜. ∆¿ ùÓÙ· ·éÙ¿ Ô‡ «Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó» ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È. Putnam’s Sons. ^∏ ™Ô‡˙˘ ™Ì›ı. \∞ÎfiÌ· η› Ôî àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜ Ô‡ Û¤ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂéÓÔ˚Îᘠà¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ‹Ó å‰¤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ¬ÙÈ ì «àfi‰ÂÈÍË» ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË âȉ¤¯ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ëÚÌËÓÂÖ˜. Û‡Ìʈӷ ̤ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜.P.

¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó ïÔ›· ‰¤ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ηÙÔÈ- 67. ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ù¿ ÛÒÌ·Ù· â›Û˘ ı¿ àÓ·ÛÙËıÔÜÓ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ì̤ڷ η› ı¿ â·ÓÂÓˆıÔÜÓ Ì¤ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. St. µÈ‚Ï›Ô ππ.. .. ¬ˆ˜ η› Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. The Nicene and Post-Nicene Fathers. «On the Soul and the Resurrection». ^√ ÃÚÈÛÙfi˜ àÓ·ÛÙ‹ıËΠàfi ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ̤۷ ÛÙfi ú‰ÈÔ ÛáÌ· Ùfi ïÔÖÔ Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ Ì¤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 201 ÛÙ‹Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ùfi 553 Ì. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‰›Î·ÈË ÎÚ›ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. The Nicene and PostNicene Fathers. ÙfiÌ. Second Series. ΢ڛˆ˜ ï ±Á.. ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ âͤٷÛË ÙáÓ ïÔ›ˆÓ àÓ·ÈÚÂÖ ÙÂÏÂȈÙÈο ÎÈ ·éÙ‹Ó àÎfiÌ· Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘: 1. ηٷ‰ÈοÛÙËΠÛıÂÓ·Ú¿ η› Ôî ç·‰Ô› Ù˘ àÓ·ıÂÌ·Ù›ÛÙËηÓ.. °È¿ ÙfiÓ ÛËÌÂÚÈÓfi \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ï ïÔÖÔ˜ ‰ÂÏ¿˙ÂÙ·È àfi Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘. Grand Rapids. Ambrose.68 η› ôÏÏÔÈ.67 ï ±Á.Ã. St. 5. ^À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ôî ïÔÖÔÈ öÁÚ·„·Ó ηٿ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·éÙɘ. Second Series. Eerdmans Publishing Co.. àÊÔÜ ı¿ ÂrÓ·È Èfi âÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ Î·› ı¿ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ‹Ó àÁÁÂÏÈ΋ ʇÛË. Gregory of Nyssa. 68. ^∏ àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙ‹ ¢‡ÛË. B. ÙfiÌ. Wm. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡‡ÛÛ˘ ÛÙ‹Ó \∞Ó·ÙÔÏ‹. 10. õ ‰ÈÂÚˆÙÄÙ·È Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ñÔÙÈı¤ÌÂÓË «àfi‰ÂÈÍ‹» Ù˘. Eerdmans Publishing Co. Mich. 1969. Grand Rapids. Mich. η› àÔÙ¤ÏÂÛ Ùfi ÚáÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜. 1972. ı¿ ‰È·Ê¤ÚÂÈ àfi Ùfi Á‹ÈÓÔ ÛáÌ· Ì·˜. «On Belief in the Resurrection». ∞éÙfi Ùfi àÓ·ÛÙË̤ÓÔ ÛáÌ·. öÙÛÈ œÛÙ ӿ ˙‹ÛÔ˘Ó ·åÒÓÈ· ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË õ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. úÛˆ˜ ÂrÓ·È àÚÎÂÙfi Ó¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο ‰fiÁÌ·Ù·.

ηd Âr Úfi˜ ÌÂØ ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ âd Ùe ÓÂÜÌ·. ηd ˙‹ÛÂÛıÂØ Î·d ÁÓÒÛÂÛı ¬ÙÈ âÁg ÂåÌd ∫‡ÚÈÔ˜. ηd âÎÙÂÓá âÊ’ ñÌĘ ‰¤ÚÌ· ηd ‰ÒÛˆ ÓÂÜÌ¿ ÌÔ˘ Âå˜ ñÌĘ. Ù¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔÖ˜ çÛÙ¤ÔȘ ÙÔ‡ÙÔÈ˜Ø å‰Ôf âÁg ʤڈ âÊ’ ñÌĘ ÓÂÜÌ· ˙ˆÉ˜ ηd ‰ÒÛˆ âÊ’ ñÌĘ ÓÂÜÚ· ηd àӿ͈ âÊ’ ñÌĘ Û¿Úη˜. ηd ÂrÔÓ Ùˇá Ó‡̷ÙÈØ Ù¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜Ø âÎ ÙáÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ âÏıb ηd âÌʇÛËÛÔÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔf˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜. η› ˙ËÛ¿ÙˆÛ·Ó. ∫·d âÍ‹Á·Á¤ Ì âÓ Ó‡̷ÙÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ηd öıËΤ Ì âÓ Ì¤Ûˇˆ ÙÔÜ ‰›Ô˘. àÎÔ‡Û·Ù ÏfiÁÔÓ ∫˘Ú›Ô˘. ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ. ∫·d Âr·Ø ∫‡ÚÈÂ. ∫‡ÚÈÂ. àfiψ- . ηd ö˙ËÛ·Ó Î·d öÛÙËÛ·Ó âd ÙáÓ Ô‰áÓ ·éÙáÓ. ηd å‰Ôf ÔÏÏa ÛÊfi‰Ú· âd ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÜ ‰›Ô˘. ηd Âr‰ÔÓ Î·d å‰Ôf â’ ·éÙa ÓÂÜÚ· ηd Û¿ÚΘ âʇÔÓÙÔ. Ô‡ ï £Âfi˜ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¿ ı¿ ö¯ÂÈ àӷηÈÓ›ÛÂÈ œÛÙ ӿ ÂrÓ·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹. ηd âÚÔÊ‹ÙÂ˘Û· ηıg˜ âÓÂÙ›ϷÙfi ÌÔÈ. ηd âÚÔÊ‹ÙÂ˘Û· ηıfiÙÈ âÓÂÙ›ϷÙfi ÌÔÈØ Î·d ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ·éÙÔf˜ Ùe ÓÂÜÌ·. ηd àÓ¤‚·ÈÓÂÓ â’ ·éÙa ‰¤ÚÌ· â¿Óˆ. ˘îb àÓıÚÒÔ˘. ηd ÚÔÛ‹Á·Á Ùa çÛÙÄ ëοÙÂÚÔÓ Úe˜ ÙcÓ êÚÌÔÓ›·Ó ·éÙÔÜ. ηd ÓÂÜÌ· ÔéÎ qÓ â’ ·éÙÔÖ˜. ¬ˆ˜ ï ÚÔÊ‹Ù˘ \πÂ˙ÂÎÈ‹Ï Âr‰Â ÛÙfi ¬Ú·Ì· ÙáÓ Á˘ÌÓáÓ Î·› ÍËÚáÓ çÛÙáÓ: «∫·d âÁ¤ÓÂÙÔ â’ âÌb ¯ÂdÚ ∫˘Ú›Ô˘. ηd ·éÙÔd ϤÁÔ˘ÛÈØ ÍËÚa Á¤ÁÔÓ Ùa çÛÙa ìÌáÓ. ∫·d Âr Úfi˜ ÌÂØ ˘îb àÓıÚÒÔ˘ Âå ˙‹ÛÂÙ·È Ùa çÛÙ¤· Ù·ÜÙ·. ∫·d Âr Úfi˜ ÌÂØ ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ âd Ùa çÛÙÄ Ù·ÜÙ· ηd âÚÂÖ˜ ·éÙÔÖ˜Ø Ùa çÛÙÄ Ùa ÍËÚ¿. ¬Ô˘ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÔûÙ ÊıÔÚ¿Ø ı¿ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ ¬Ìˆ˜ Ó¿ ÂrÓ·È Ùfi ú‰ÈÔ ÛáÌ·.202 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î‹ÛÂÈ ÛÙ‹ µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ. Ûf â›ÛÙFË Ù·ÜÙ·. Û˘Ó·ÁˆÁc ÔÏÏc ÛÊfi‰Ú·. ηd âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá âÌb ÚÔÊËÙÂÜÛ·È Î·d å‰Ôf ÛÂÈÛÌfi˜. ÍËÚa ÛÊfi‰Ú·. ηd ÙÔÜÙÔ qÓ ÌÂÛÙeÓ çÛÙ¤ˆÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓØ Î·d ÂÚÈ‹Á·Á¤ Ì â’ ·éÙa ΢ÎÏfiıÂÓ Î‡ÎÏˇˆ. Ùa çÛÙa Ù·ÜÙ· Ę ÔrÎÔ˜ \πÛÚ·‹Ï âÛÙÈ. ηd âÏ¿ÏËÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi˜ Ì ϤÁˆÓØ ˘îb àÓıÚÒÔ˘.

«^√ ∫‡ÚÈÔ˜ öıÂÛ Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ â¿Óˆ ÌÔ˘ ηd ‰Èa ÙÔÜ ¶Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘ Ìb ö‚Á·Ï ηd Ìb öıÂÛÂÓ óÛaÓ âÓ Ì¤Ûˇˆ ÌÈĘ ‰ȿ‰Ô˜. (\πÂ˙ÂÎÈ‹Ï §∑ã: 1-14). àe ¬Ï· Ùa ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ïÚ›˙ÔÓÙÔ˜. ∞éÙc ‰b ì ‰ȿ˜ qÙÔ ÁÂÌ¿ÙË àe àÓıÚÒÈÓ· çÛÙÄ. ¬ÙÈ âʇÙÚˆÛ·Ó â¿Óˆ Âå˜ ·éÙa ÓÂÜÚ· ηd Û¿ÚΘ. ï ïÔÖÔ˜ öÊÂÚ Ùa çÛÙÄ Ùe ηı¤Ó· Âå˜ ÙcÓ Ê˘ÛÈÎ‹Ó ÙÔ˘ ı¤ÛÈÓ Î·d Ùe âÓËÚÌfiÓÈÛ Úe˜ Ùa ôÏÏ· çÛÙÄ. ηd ÁÓÒÛÂÛı ¬ÙÈ âÁg ∫‡ÚÈÔ˜Ø ÏÂÏ¿ÏËη ηd ÔÈ‹Ûˆ. ∞éÙa ϤÁÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜ Âå˜ ·éÙa Ùa ÍËÚa çÛÙÄØ å‰Ô‡. ∫·d Ìb ηٿÏËÍ›Ó ÌÔ˘ Âr‰ÔÓ Î·d å‰Ô‡. \∂¿Óˆ ‰b Âå˜ Ùa˜ Û¿Úη˜ ηd Ùa ÓÂÜÚ·. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ Ìb ÂÚȤÊÂÚÂÓ ïÏfiÁ˘Ú· àe Ùa çÛÙÄ ·éÙa ηd å‰Ô‡.69 ™ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ôî ÛÂÛˆṲ̂- 69. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ÌÔÜ ÂrÂØ «¶ÚÔÊ‹Ù¢Û ‰Èa Ùa çÛÙÄ ·éÙa ηd Âå¤ Ùa ëÍɘ: Ùa çÛÙÄ Ùa ÍËÚa àÎÔ‡Û·Ù ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ï ηı¤Ó·˜ ‰Èa ÙeÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ηd ‰È’ ïÏfiÎÏËÚÔÓ ÙeÓ Ï·fiÓ. ηd ÁÓÒÛÂÛı ¬ÙÈ âÁÒ ÂåÌÈ ∫‡ÚÈÔ˜ âÓ Ùˇá àÓÔÖÍ·› Ì ÙÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ñÌáÓ ÙÔÜ àÓ·Á·ÁÂÖÓ Ì âÎ ÙáÓ Ù¿ÊˆÓ ÙeÓ Ï·fiÓ ÌÔ˘. ‰Èa Óa Ï¿‚Ô˘Ó ˙ˆ‹Ó ηd ˙‹ÛÔ˘Ó». òEÙÛÈ ‰b ıa Ì¿ıÂÙÂ. £a àÔÎÙ‹ÛÂÙ ˙ˆcÓ Î·d ıa ˙‹ÛÂÙÂ. Ï·e˜ ¿Ú· Ôχ˜. ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È ï ∫‡ÚÈÔ˜». ¬ÙÈ Ùa çÛÙÄ . öÁÈÓ ÛÂÈÛÌfi˜. ∫·d ‰ÒÛˆ ÓÂÜÌ¿ ÌÔ˘ Âå˜ ñÌĘ. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ Âr ÙfiÙ Úe˜ âÌ¤Ø «ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ Úe˜ Ùe ¶ÓÂÜÌ·Ø ˘îb àÓıÚÒÔ˘. Ûf ¶ÓÂÜÌ·. ¢Èa ÙÔÜÙÔ ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ Î·d Âåb Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø Ù¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜Ø å‰Ôf âÁg àÓÔ›Áˆ Ù¿ ÌÓ‹Ì·Ù· ñÌáÓ Î·d àӿ͈ ñÌĘ âÎ ÙáÓ ÌÓËÌ¿ÙˆÓ ñÌáÓ Î·d Âåۿ͈ ñÌĘ Âå˜ ÙcÓ ÁÉÓ ÙÔÜ \πÛÚ·‹Ï. ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜. ìÏÒıË ‰¤ÚÌ· àÏÏa ÓÔc ˙ˆÉ˜ ‰bÓ ñÉÚ¯ÂÓ àÎfiÌË Âå˜ ·éÙa Ùa ÛÒÌ·Ù·. ≠OÙ·Ó âÁg âÚÔÊ‹ÙÂ˘Û· å‰Ô‡.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 203 ÏÂÓ ì âÏd˜ ìÌáÓ. ÚÔÊ‹Ù¢Û ηd Âåb Âå˜ Ùe ˙ˆÔÁfiÓÔÓ ¶ÓÂÜÌ·Ø ·éÙa ϤÁÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜Ø àe ÙÔf˜ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ àÓ¤ÌÔ˘˜. œÛÙ Óa àÔÙÂÏÂÛıÔÜÓ ïÏfiÎÏËÚÔÈ ÛÎÂÏÂÙÔ›. Âr‰· ¬ÙÈ ·éÙa qÛ·Ó ¿Ú· ÔÏÏa Âå˜ ¬ÏËÓ âΛÓËÓ ÙcÓ ‰ȿ‰·.» ∫·d âÁg Âr·Ø «∫‡ÚÈ ∫‡ÚÈÂ. \∂ÚÔÊ‹ÙÂ˘Û·. ηd ÂåÛÉÏı Ú¿ÁÌ·ÙÈ Âå˜ ·éÙa Ùe ¶ÓÂÜÌ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ηd ö˙ËÛ·Ó Î·d âÛÙ¿ıËÛ·Ó ùÚıÈ· â¿Óˆ Âå˜ ÙÔf˜ fi‰·˜ ÙˆÓ. ‰ÈfiÙÈ Ôî \πÛÚ·ËÏÖÙ·È Ï¤ÁÔ˘Ó. ıa êÏÒÛˆ â¿Óˆ Âå˜ ÛĘ ‰¤ÚÌ· ηd ıa ‰ÒÛˆ Ùe ¶ÓÂÜÌ· ÌÔ˘ Âå˜ ÛĘ. ·ÓÙ·¯ÔÜ ·ÚfiÓ. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ óÌ›ÏËÛ ¿ÏÈÓ Úe˜ âÌb ηd ÂrÂÓØ «˘îb àÓıÚÒÔ˘. ηd ı‹ÛÔÌ·È ñÌĘ âd ÙcÓ ÁÉÓ ñÌáÓ. öÏ· â‰á ηd âÌʇÛËÛ Âå˜ Ùa ÓÂÎÚa ·éÙ¿ ÛÒÌ·Ù·. ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ˙ˆcÓ Ùa çÛÙÄ ·éÙ¿. ηd ˙‹ÛÂÛıÂ. \∂Ág âÚÔÊ‹ÙÂ˘Û· Û‡Ìʈӷ Ìb ÙcÓ âÓÙÔÏcÓ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ıa ÛĘ ηχ„ˆ Ìb Û¿Úη˜. Ûf ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Ùd ÌÔÚÂÖ Óa Û˘Ì‚É Ìb ·éÙ¿». ıa ‰ÒÛˆ Âå˜ ÛĘ ÓÂÜÚ·. ·éÙa Ùa çÛÙÄ ñÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙeÓ åÛÚ·ËÏÈÙÈÎeÓ Ï·fiÓ. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ Âr Úe˜ âÌbØ «˘îb àÓıÚÒÔ˘. âÁg ʤڈ Âå˜ ÛĘ ÓÂÜÌ· ˙ˆÉ˜. ÍËÚa ‰b Ôχ. ‰È·ÂʈӋηÌÂÓ. ¬ˆ˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ Ìb ‰È¤Ù·ÍÂ.

£a ÛĘ âÁηٷÛÙ‹Ûˆ Âå˜ ÙcÓ ¯ÒÚ·Ó Û·˜ ηd ıa Ì¿ıÂÙÂ. η› ì 剤· ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô‡ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfiÓ ú‰ÈÔ ôÓıÚˆÔ àÚÓÂÖÙ·È Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ʇÛË Ùɘ √éÚ¿ÓÈ·˜ µ·ÛÈÏ›·˜ Ô‡ ï £Âfi˜ ö¯ÂÈ ëÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ¿ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ∆fiÓ àÁ·ÔÜÓ. £a ÛĘ ‰ÒÛˆ Ùe ˙ˆÔÔÈfiÓ ÌÔ˘ ¶ÓÂÜÌ·. Ì·˜ öÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ÍËÚ·. ^∏ χÙÚˆÛ‹ Ì·˜ àfi ÙfiÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi. ™˘ÓÂᘠÙfi ÛáÌ· Û˘ÓÈÛÙÄ àÓ··ÏÏÔÙÚ›ˆÙÔ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ ¬ÏÔ˘ àÓıÚÒÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ ı¿ ˙ÂÖ ÁÈ¿ ¿ÓÙ·. ıa àÓ·ÛÙËıÉÙ ηd ıa àÔÎÙ‹ÛÂÙ ˙ˆ‹Ó. àÊÔÜ Ùfi «Î·Îfi οÚÌ·» ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ÙÔ˘ âÍ·Ï›ÊıËΠ̤ Ù‹ £Â›· ÿÚË. Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈfi ∆Ô˘. ∞éÙfi˜ ÂrÓ·È ï „˘¯Úfi˜ η› ıÏÈ‚ÂÚfi˜ ÓÔÌÈÎÈÛÌfi˜ ÙáÓ ·Á·ÓÈÛÙÈÎáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ. ¯ˆÚ›˜ Ó¿ çÊ›ÏÔ˘Ì «Ù¤ÏË» ÁÈ¿ Ù›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ì·˜. (\πÂ˙ÂÎÈ‹Ï §∑ã 1-14). η› Ùfi ı¿Ó·Ùfi ∆Ô˘ ¿Óˆ ÛÙfi ™Ù·˘Úfi ÌĘ χÙÚˆÛ àfi Ù‹Ó âÍÔ˘Û›· Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜ η› ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È ï ∫‡ÚÈÔ˜. ¬Ù·Ó ıa àÓԛ͈ ÙÔf˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Û·˜ ηd ıa ‚Á¿Ïˆ ÙeÓ Ï·fiÓ ÌÔ˘ ̤۷ àe Ùa ÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ϤÁÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜». ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È ï ∫‡ÚÈÔ˜. ª¤Û· ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ∆Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ً ÛˆÙËÚ›· Ì·˜ η› ÚÔÁ¢fiÌ·ÛÙÂ Ù‹Ó √éÚ¿ÓÈ· µ·ÛÈÏ›·. ™‡Ìʈӷ ¬Ìˆ˜ ̤ Ù‹Ó å‰¤· Ùɘ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛ˘. ¢Èa ÙÔÜÙÔ ÚÔÊ‹Ù¢Û ηd Âåb Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ·éÙa ϤÁÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜: \π‰Ôf âÁg ıa àÓԛ͈ ÙÔf˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Û·˜ ηd ıa ÛĘ ‚Á¿Ïˆ ̤۷ àe Ùa ÌÓ‹Ì·Ù¿ Û·˜ ηd ıa ÛĘ â·Ó·Ê¤Úˆ Âå˜ ÙcÓ ¯ÒÚ·Ó ÙÔÜ \πÛÚ·‹Ï.204 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÓÔÈ ı¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ï ≤Ó·˜ ÙfiÓ ôÏÏÔÓ. \∂Ág óÌ›ÏËÛ· ηd ıa Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Ûˆ ·éÙa Ôf Âr·. ï ïÔÖÔ˜ ηٷÚÁ‹ıËΠïÏÔÎÏËÚˆÙÈο ̤ Ù‹ ™Ù·˘ÚÈ΋ ı˘Û›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜØ ï ÏËÛÙ‹˜ ÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ ∆Ô˘ ΤډÈÛ ً ÛˆÙËÚ›· Û¤ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ¯¿ÚË ÛÙ‹Ó ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙfiÓ Àîfi ÙÔÜ £ÂÔÜ. ï ôÓıÚˆÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· ÌfiÓÔÓ àÊÔÜ ˙‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ˙ˆ¤˜ ̤۷ àfi Ù›˜ ïÔÖ˜ ı¿ â·ÓÔÚıÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ù›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ÙÔ˘. . ∫·d ÙfiÙ ı¿ Ì¿ıÂÙÂ. 2. ⯿ıË ϤÔÓ Î¿ı âÏd˜ ‰È’ ìÌÄ˜Ø ö¯ÔÌÂÓ ïÚÈÛÙÈÎᘠ¯·ıÉ. ^√ £Âfi˜ âÓÛ·ÚÎÒıËÎÂ. η› ̤۷ àfi Ù‹ ˙ˆ‹ ∆Ô˘.

ÌÂÙ¿ àfi Ù‹Ó ïÔ›· ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ «‰Â‡ÙÂÚË ÂéηÈÚ›·» àÏÏ¿ ÌfiÓÔ ì ÎÚ›ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ – ‰›Î·ÈË àÏÏ¿ η› ÊÈχÛÏ·¯ÓË – ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ.70 ^∏ àÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ÂrÓ·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋. àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ì „˘¯‹ ÙÔ˘ ¬Ù·Ó ì ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂÖ.\∂͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 205 3. η› ÂrÓ·È àÛ·ÊÂÖ˜ ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ÎÚ›Û˘ η› Ùɘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜. «\∞fiÎÂÈÙ·È ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ±·Í àÔı·ÓÂÖÓ. ÎÚ›ÛȘ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27). ™Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ÙÚ›· ‰fiÁÌ·Ù· ì XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÔÎ¿Ï˘„Ë ÂrÓ·È àÔχو˜ àÎÚÈ‚‹˜ η› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ^∏ ÌfiÓË à¿ÓÙËÛË Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ñÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ âÌÂÈڛ˜ õ âÓı˘Ì‹ÛÂȘ «ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ˙ˆáÓ» ÂrÓ·È àÎÚȂᘠì Û·Ê‹˜ η› ηıÔÚÈṲ̂ÓË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ʇÛË Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆÉ˜ η› Ù›˜ àÌÔÈ‚·Ö˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ £ÂÔÜ Î·› àÓıÚÒˆÓ. «Oî ôÓıÚˆÔÈ Ì›· ÊÔÚa Âı·›ÓÔ˘Ó Î·d ≈ÛÙÂÚ· öÚ¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛȘ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27). ^∏ ∫Ú›ÛË. 70. . ηıÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ Ù›˜ ·Á·ÓÈÛÙÈΤ˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ Ôî ïÔÖ˜ ‰¤ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔûÙÂ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË ÔûÙ ً ÛˆÙËÚ›·. ÌÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ.

206 .

∂ú‰·Ì â›Û˘ ¬ÙÈ ì ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ·éÙÔÜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ.207 ∫∂º∞§∞π√ √∫∆ø \∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ¶ÔÜ «‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È» ï ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ η› ì ∫fiÏ·ÛË ˆ˜ Âú‰·Ì ≤ˆ˜ ÙÒÚ·. √î „˘¯¤˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙÂÖ ÏfiÁˆ àÌÂÙ·ÓÔËÛ›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÔÓÙ›˙ÔÓÙ·È àfi Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ï‰ËÁÔ‡ÌÂÓ˜ àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜. ì „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È à̤ۈ˜ ÛÙfiÓ ñÔ-ÔéÚ¿ÓÈÔ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. ̤۷ àfi ÔÏ˘¿ÚÈı̘ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Û¤ ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ· η› µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ. ∂rÓ·È «â¿Óˆ». ∂rÓ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÙfiÔ˜. âÊfiÛÔÓ Ùfi ÛáÌ· ö¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Âı¿ÓÂÈ Î·› ì Û¯¤ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ̤ ïÙȉ‹ÔÙ â›ÁÂÈÔ ö¯ÂÈ ·‡ÛÂÈ. Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ âÍÂÙ¿Û·Ì ÏÂÙÔÌÂÚá˜. ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· âÚˆÙ‹Ì·Ù· àfi êÏ‹ ÂÚȤÚÁÂÈ·. àÏÏ¿ àÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ ÛÎÔfi Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ù‹ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ù‹Ó ïÔ›· ì √ ≠ . ¬Ô˘ ÍÂÎÈÓÄ ì ªÂÚÈ΋ ∫Ú›ÛË ì ïÔ›· ö¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó¿ ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù‹Ó Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· õ Ì‹ Ùɘ „˘¯É˜ ÁÈ¿ Ó¿ ηÙÔÈ΋ÛÂÈ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. âÓá âÎÂÖÓ˜ Ô‡ ÙÂÏÈο ñÂÚÓÈÎÔÜÓ Ù›˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ àÓ¤Ú¯ÔÓÙ·È àÓÂÌfi‰ÈÛÙ·. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ó˜ Ì›· ôÓÔ‰Ô˜ ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ≠√ˆ˜ η› ÁÈ¿ ¬Ï· Ù¿ ı¤Ì·Ù· Ô‡ àÊÔÚÔÜÓ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ∆› ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ·éÙfi˜ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. ¶ÔÜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È.

ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙfi àÓÙ›ıÂÙÔ ôÎÚÔ Î·› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «Ô˘ıÂÓ¿». ηd â¿Ú·˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ·éÙÔÜ ÂéÏfiÁËÛÂÓ ·éÙÔ‡˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ àÔʇÁÔ˘Ó ÙfiÓ âÌ·ÈÁÌfi ÙáÓ ôÈÛÙˆÓ Î·› Ó¿ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó àÎfiÌ· η› Ù‹Ó ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÎËÏ›‰· Ôî·Û‰‹ÔÙ ñÏÈÛÙÈÎɘ àÓÙ›Ï˄˘. ‰¤Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ‹Ó àıÂ˚ÛÙÈ΋ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ëÓfi˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi». \∞ÏÏ¿ η› ÔÏÏÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. ™Ùfi ¯áÚÔ ÙáÓ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎáÓ Î·› ÙáÓ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙáÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· àÔÏÔÁËÙÈο öÚÁ· Ù¿ ïÔÖ· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ‰È·ÓÔËÙÈο Ùfi ı¤Ì· ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ η› ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ¬ÙÈ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÂrÓ·È «Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ‚‚·›ˆ˜. \∞ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó ï ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ∫ÚÔÜÛÙÛÂÊ ¯Ï‡·˙ ÙÔ‡˜ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ›ÛÙ¢·Ó àÎfiÌ· ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ – Âr¯Â ÛÙ›ÏÂÈ «ÎÔÛÌÔÓ·ÜÙ˜» ÛÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· η› ‰¤Ó ÙfiÓ Âr¯·Ó ‰ÂÖ! ∫·Ó›˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜. ·ÚfiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› àÊÂÏÂÖ˜ ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ÙÔÔıÂÙÔÜÓ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Û¤ οÔÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi Á·Ï·Í›· õ àÛÙÂÚÈÛÌfiØ ¬ÏË ì ïÚ·Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂrÓ·È ÂÙˆÎ˘Ö· η› ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË Î·› ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ïÔ˘‰‹ÔÙ âÓÙfi˜ ·éÙɘ ÁÈ¿ ÙfiÓ àfiÚ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¬ÙÈ Ùfi «¿Óˆ» ÂrÓ·È Î·ı·Ú‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∫·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÂéÏÔÁÂÖÓ ·éÙeÓ ·éÙÔ‡˜ ‰È¤ÛÙË à’ ·éÙáÓ . ∆fi ı¤Ì· ÙÔÜ «¯ˆÚÈÎÔÜ âÓÙÔÈÛÌÔÜ» ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÂrÓ·È ≤Ó· Âéڇٷٷ ·Ú·ÓÔË̤ÓÔ ı¤Ì· ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹. ¬ÙÈ ì \∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ – «\∂Í‹Á·Á ‰b ·éÙÔf˜ ö͈ ≤ˆ˜ Âå˜ µËı·Ó›·Ó. ù¯È ÙfiÔ˜». ï ïÔÖÔ˜ Û˘ÓÈÛÙÄ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ η› ù¯È ñÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.208 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ö¯ÂÈ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·› Ó¿ àÔʇÁÔ˘Ì ً Û‡Á¯˘ÛË Ô‡ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÚÔηϤÛÔ˘Ó àÎfiÌ· η› ÛÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ 剤˜ η› ÌÂÚÈΤ˜ „˘¯ÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜.

ηd ≤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ ÙeÓ à¤ÎÚ˘„ àe Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∫·d âÓá ÙÔf˜ ÂéÏÔÁÔÜÛÂ. ηd å‰Ôf ôÓ‰Ú˜ ‰‡Ô ·ÚÂÈÛÙ‹ÎÂÈÛ·Ó ·éÙÔÖ˜ âÓ âÛıÉÙÈ Ï¢ÎFÉ. ηd ÓÂʤÏË ñ¤Ï·‚ÂÓ ·éÙeÓ àe ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ·éÙáÓ. àÊÔÜ ·éÙ¤˜ àÎÚȂᘠÂrÓ·È Ôî Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Úfi˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ¬ÏË ì â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ Ì·˜. . ∫·d ó˜ àÙÂÓ›˙ÔÓÙ˜ qÛ·Ó Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ ÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ ·éÙÔÜ. ∞éÙe˜ ï \πËÛÔܘ Ôf àÓÂÏ‹ÊıË àe ÛĘ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ.» (¶Ú¿ÍÂȘ 1: 9-11)1 – ‰¤Ó qÙ·Ó ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· «àÓ¿ÏË„Ë» àÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ àÏÏ·Á‹ ηٿÛÙ·Û˘. ∫·d ηıg˜ âÎÔÈÙÔÜÛ·Ó Ìb ÚÔÛÔ¯cÓ Úe˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ.» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 24:50-51). ÁÈ·Ùd ÛÙ¤ÎÂÛı ηd ÎÔÈÙ¿˙ÂÙ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. «∆Ôf˜ ó‰‹ÁËÛ ‰b ö͈ ≤ˆ˜ ÙcÓ µËı·Ó›·Ó ηd àÊÔÜ âۋΈÛ Ùa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔf˜ ÂéÏfiÁËÛÂ.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 209 ηd àÓÂʤÚÂÙÔ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. ∆fi àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¤ÙÔÈˆÓ àÔÏÔÁËÙÈÎáÓ öÚÁˆÓ ÂrÓ·È Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË ó˜ Ôχ àηıfiÚÈÛÙ˜ η› Û˘Áί˘Ì¤Ó˜ öÓÓÔȘ.» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 24: 50-51). «∫·d Ù·ÜÙ· ÂågÓ ‚ÏÂfiÓÙˆÓ ·éÙáÓ â‹ÚıË. ÔQ ηd ÂrÔÓØ ôÓ‰Ú˜ °·ÏÈÏ·ÖÔÈ. √yÙÔ˜ ï \πËÛÔܘ ï àÓ·ÏËÊıÂd˜ àÊ’ ñÌáÓ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. âÓá ·éÙe˜ àÓ˘„ÒÓÂÙÔ. ¬Ï· ·éÙ¿ Ù¿ àÔÏÔÁËÙÈο öÚÁ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË àÓÙ›ÏË„Ë ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ ¡ÙÂοÚÙ ¬ÙÈ ïÙȉ‹ÔÙ ̋ ñÏÈÎfi ÂrÓ·È «àÌÈÁ¤˜ ÓÂÜÌ·» η› 1. ̤ ηٷÛÙÚÔÊÈο àÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ¿ Ù‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ¿ÙÈÔ˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. Ô≈Ùˆ˜ âχÛÂÙ·È nÓ ÙÚfiÔÓ âı¿۷Ûı ·éÙeÓ ÔÚ¢fiÌÂÓÔÓ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. àÔ¯ˆÚ›ÛıËΠà’ ·éÙÔf˜ ηd âʤÚÂÙÔ â¿Óˆ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. ıa öÏıË Î·Ùa ÙeÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ ¬ˆ˜ ÙeÓ Âú‰·Ù Óa àÓ‚·›ÓË Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ”». «≠OÙ·Ó Âr ·éÙ¿. “òAÓ‰Ú˜ °·ÏÈÏ·ÖÔÈ. ·úÊÓ˘ ‰‡Ô ôÓ‰Ú˜ Ìb âÓ‰‡Ì·Ù· Ï¢Îa âÛÙ¿ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ Âr·Ó. âÛËÎÒıËΠÂå˜ ÙeÓ à¤Ú·. Ù› ëÛًηÙ â̂ϤÔÓÙ˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. âÓá âÎÂÖÓÔÈ ÙeÓ âÎÔÈÙÔÜÛ·Ó. η› ì ·úÛıËÛË Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ÙÔ˘˜ ñfiÛÙ·Û˘ ‚·ıÌÈ·Ö· Ó¿ âÍ·ÛıÂÓÂÖ.

ÛÂÏ. \πˆ¿ÓÓË ÙÔÜ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ Ùfi ïÔÖÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ «Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÂrÓ·È ÂÚÈÁÚ·ÙÔ›Ø ¬Ù·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ¬ÙÈ ¬Ï˜ Ôî \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ – ì ^∞Á›· °Ú·Ê‹. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ÙfiÌ. ^∏ \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›· ‰¤ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. 3. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ì Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÙÔÜ ¡ÙÂοÚÙ ÁÈ¿ Ù‹ Ì‹ âÍ¿ÚÙËÛË ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ àfi Ùfi ¯áÚÔ Î·› Ùfi ¯ÚfiÓÔ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜. Ôî ıÂÖ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.. \EΉ. ¬ˆ˜ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù¿ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¯ˆÚ›· Ô‡ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1886. ÛÂÏ.2 «∆¿ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¯ˆÚ›· àfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‚È‚Ï›· η› öÚÁ· ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ô‡ ·Ú·ı¤Û·Ì Èfi ¿Óˆ ïÚ›˙Ô˘Ó àÔχو˜ îηÓÔÔÈËÙÈο Ùfi ÔÜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË. ^∏ \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì¤ ÂéÎÚ›ÓÂÈ· ¬ÙÈ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË ÛÙ¿ öÁηٷ Ùɘ Áɘ»3*. ò∂¯Ô˘Ì õ‰Ë ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi àfiÛ·ÛÌ· àfi Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ êÁ. ^√Ùȉ‹ÔÙ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ âÍ·ÚÙÄÙ·È àÓ·ÁηÛÙÈο àfi Ùfi ¯áÚÔ». òEÚÁ·. ∆Ô˘˙ÒÊ. \∞ÏËı‡ÂÈ àÛÊ·Ïá˜.210 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È àfi ¯ÚfiÓÔ Î·› ¯áÚÔ. 308-9. \∞ÏËı‡ÂÈ â›Û˘ ¬ÙÈ àÊÔÜ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·› Ôî „˘¯¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙfi ¯áÚÔ – ¬ˆ˜ Âú‰·Ì ÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó «\√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙáÓ \∞ÁÁ¤ÏˆÓ» – Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ≤Ó·Ó Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ – ÂúÙ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ÂúÙ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË ÂúÙ ÛÙ‹ ÁÉ. 312. πππ.. \∂‰á ı¿ ñԉ›ÍÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ùfi ᘠÚ¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ¢ÙÂÖ ·éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ·. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. Ôî µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ. * ^H öÌÊ·ÛË ‰È΋ ÙÔ˘ . Ù¿ ÁÚ·Ù¿ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ – ÙÔÔıÂÙÔÜÓ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ «â¿Óˆ» η› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË «Î¿Ùˆ» àfi Ù‹ ÁÉ. ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔ2.

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∑‹ÛË. «¶ÂÚ› ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜». ^À¿Ú¯Ô˘Ó âӉ›ÍÂȘ. ^√ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. 98. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜6. 6. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. òEÚÁ·. ÌÙÊÚ. ∫°ã. Gregory the Great (the Dialogist). ·éÙÔ› Ôî ÙfiÔÈ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ›˜ «Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜» ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ Ì·˜ ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: ≤Ó· àÂÚÔÏ¿ÓÔ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÂÚ¿ÛÂÈ «àfiÚ·Ù·» ̤۷ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. John Henry Parker. ÛÂÏ. ¶.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 211 ÓÙ·È ÛÙ‹ ÁÉ Î·› ¬Ù·Ó ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È àfi Ùfi £Âfi ÛÙ‹ ÁÉ. ÛÙ¿ öÁηٷ Ùɘ ÁÉ˜Ø ¬Ìˆ˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È Û¤ ı¤ÛË Ó¿ ‰ÔÜÓ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó¿ àÓÔȯıÔÜÓ Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ çÊı·ÏÌÔ›. ¬ˆ˜ Âú‰·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙ¿ àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÁÈ¿ ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. õ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯÂÖ·. \∂Ή. «°È¿ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜» òEΉÔÛȘ \AÎÚÈ‚‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜. 1844 . àÏÏ¿ Û¤ ≤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Âr‰Ô˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô‡ ÍÂÎÈÓÄ àÎÚȂᘠàfi ‰á àÏÏ¿ «âÎÙ›ÓÂÙ·È» Úfi˜ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ï ±Á. ÔûÙ ≤Ó·˜ Á‹ÈÓÔ˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ̤۷ àfi ÙfiÓ ÙÚ›ÙÔ ÔéÚ·Ófi. St. ÌÙÊÚ. Morals on the Book of Job. Oxford. \∂ÈϤÔÓ. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ï ª¤Á·˜5. ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙfiÔ˜. ‰¤ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi»4 η› Ùfi ïÔÖÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ ì ú‰È· ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ ‰›‰·Í·Ó ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ï ±Á. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1974. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ. ÔûÙ àÛÊ·ÏᘠÌÔÚÂÖ Î·Ó›˜ Ûο‚ÔÓÙ·˜ ̤ ÙÚ˘¿ÓÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙ‹ ÁÉ Ó¿ ÊÙ¿ÛÂÈ ≤ˆ˜ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË àӷ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. ëÔ̤ӈ˜. η› ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· â¿Óˆ àfi ïÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂÖÔ Ùɘ Áɘ. ¡›ÎÔ˘ ª·ÙÛԇη. ¢¤Ó ÂrÓ·È âΛ.. ÙfiÌ. Ô‡ ñÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ôÏÏÔ˘ Âú‰Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· àÎfi- 4. 5. 10. µ·ÛÈÏ›Ԣ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». ¬ˆ˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· οو. ÎÂÊ. η› ‚‚·›ˆ˜ ¬ÏÔÈ Ôî \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ¶·Ù¤Ú˜.

̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \AÁÓÒÛÙˆÓ \AÛÎËÙáÓ. ì ÎfiÏ·ÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È «ñÏÈ΋» ̤ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· Ùɘ ñÏÈÎɘ Ï¿‚·˜ Ô‡ ÍÂË‰Ä Î¿Ùˆ àfi Ùfi ÊÏÔÈfi Ùɘ Áɘ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË Úfi˜ Ù¿ ¿ÓˆØ ¬Ìˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó· Âr‰Ô˜ «àÏÏËÏÔÂÈÎ¿Ï˘„˘» ÙáÓ ‰˘fi Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔÙ‹ÙˆÓ – Ì›· «àÏÏËÏÔÂÈÎ¿Ï˘„Ë» Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ àÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙ‹Ó ú‰È· Ù‹ ʇÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. òEÚÁ·. 36 & 44. µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ (ηٿ ÙfiÓ ±Á. òEΉ. Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·› Ù¿ ‰˘fi Âú‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. ì ≈·ÚÍË ìÊ·ÈÛÙ›ˆÓ η› ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙfi ΤÓÙÚÔ Ùɘ Áɘ ıˆÚÂÖÙ·È àfi ÔÏÏÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ η› ¶·Ù¤Ú˜ ó˜ ôÌÂÛË öÓ‰ÂÈÍË ÂÚ› Ùɘ ≈·Ú͢ ÎfiÏ·Û˘ ̤۷ ÛÙ¿ öÁηٷ ÙÔÜ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘¯Ó¿. ì „˘¯‹ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ ÌfiÏȘ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ ıÂÄÙ·È Ó¿ àÓ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜.7 º˘ÛÈο. ™˘ÓÔ‰ÈÎfi ∆˘ÔÁÚ·ÊÂÖÔ. IV. ^∞Á›· ≠AÓÓ·. ÛÂÏ. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. ¶ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ùfi ᘠ·éÙfi Ùfi ôÏÏÔ Âr‰Ô˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙfi «Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi» ¯áÚÔ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘. °ÂÚÌ·ÓÔÜ.Ì. . ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È îηÓfi˜. ¬ˆ˜ ¬Ù·Ó ï ±Á. οو àfi ïÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓıÉΘ õ ̤ Ùfi ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 1902 – 19 ª·˚Ô˘ Ø ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. \A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. ÔûÙ ÁÈ¿ Ùfi ÔÜ ·éÙ‹ ì ≈ÏË ·‡ÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·› ÍÂÎÈÓÄ ì «„˘¯È΋» Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÌÙÊÚ. ÛÙfi Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜.212 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì· η› ÛÙ‹Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ âÌÂÈÚ›·. 7. 98Ø ^∞Á. √î ú‰ÈÔÈ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ϤÔÓ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÒÙÂÚË Ê‡ÛË Î·› Ù¿ àÒÙÂÚ· ¬ÚÈ· Ùɘ ≈Ï˘. ªfiÛ¯·. µÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ Âr‰Â Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ êÁ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ó¿ ÌÂٷʤÚÂÙ·È àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ ̤۷ Û¤ Ì›· ‡ÚÈÓË ÛÊ·›Ú·8. «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. âÈÛÎfiÔ˘ ∫·ԇ˘. °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. õ ¬Ù·Ó Ôî οÙÔÈÎÔÈ ÙÔÜ ò∞ÊÔÓÈ·Î Âr‰·Ó Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ êÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔÜ ƒÔÛÙÒÊ).

µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ. 8. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ì âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ. à. ^√ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ \∂ÏÈÛ·ÖÔ˜ àÓÙ›ÎÚÈÛ ÙfiÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË \∏Ï›· Ó¿ àÓ˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ ̤۷ Û¤ ≤Ó· ‡ÚÈÓÔ ±ÚÌ·: «Î·› å‰Ôf ±ÚÌ· ˘Úe˜ ηd ¥ÔÈ ˘Úe˜ ηd ‰È¤ÛÙÂÈÏ·Ó àÓa ̤ÛÔÓ àÌÊÔÙ¤ÚˆÓ. ™Ùfi µ›Ô ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔÜ ∫Ȥ‚Ô˘.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 213 °ÂÚÌ·ÓÔÜ Ó¿ àÓ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· Û¤ Ì›· ‡ÚÈÓË ÛÙ‹ÏË. ÛÂÏ. ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٿ Ù¿ ïÔÖ· Ôî ±ÁÈÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ù›˜ „˘¯¤˜ Ó¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·Ø ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙfiÓ µ›Ô ÙÔÜ êÁ. η› ÌÂÚÈο àfi ·éÙ¿ ·Ú·ı¤Û·Ì ÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ. ηd ï \∏ÏÈÔf ̤۷ Âå˜ àÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÓ àÓÂÏ‹ÊıË Î·d âʤÚÂÙÔ ó˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ.9 ™˘¯Ó¿ â›Û˘. ^∞Á.. ππ. ëÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó¿ ñԉ¯ıÂÖ Ù‹Ó ±ÁÈ· „˘¯‹ ÙÔÜ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘. ∫ÔÏԇ̂· àfi Ù‹ ÓÉÛÔ Ùɘ \∞ÈfiÓ·˜. õ ¬Ù·Ó ï ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜ ÙÔÜ °ÎÏ›ÓÛÎ Âr‰Â Ó¿ àÓ¤Ú¯ÂÙ·È ì „˘¯‹ ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔÜ ™¿ÚˆÊ. 11. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Life of Blessed Theophilus (Feofil). ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ öÛÙÂΠ‰›Ï· ÙÔ˘ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ Í„˘¯ÔÜÛ ̤۷ ÛÙfi ÎÂÏ› ÙÔ˘: «Î¿ÙÈ ôÛÙÚ·„ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ η› ≤Ó· Ú‡̷ „˘¯ÚÔÜ à¤Ú· ¯Ù‡ËÛ Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ^√ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ÎÔ›Ù·Í ηٿÏËÎÙÔ˜ Úfi˜ Ù¿ â¿Óˆ η› öÌÂÈÓ àÔÛ‚Ôψ̤ÓÔ˜.» (IV µ·ÛÈÏÂÈáÓ ‚ã11). «AúÊÓ˘ ≤Ó· ‡ÚÈÓÔÓ ±ÚÌ· ηd ‡ÚÈÓÔÈ ¥ÔÈ ‰È¯ÒÚÈÛ·Ó ÙeÓ ≤Ó· àe ÙeÓ ôÏÏÔÓ. 9. Holy Trinity Monastery. 10.» (πV µ·ÛÈÏÂÈáÓ ‚ã 11). 125 . 35. ¡‹ÊˆÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜10 η› ÙÔÜ êÁ. Jordanville. àÏÏ¿ ù¯È ÙfiÔÈ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ·éÙÔÜ. ∆fi Ù·‚¿ÓÈ ÙÔÜ ÎÂÏÈÔÜ ôÚ¯ÈÛ ӿ ÛËÎÒÓÂÙ·È Î·› ï ΢·Ófi˜ ÔéÚ·Ófi˜.»11 ¶¤Ú·Ó Ùɘ ÁÂÓÈÎɘ ÁÓÒÛ˘ ¬ÙÈ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË ÂrÓ·È ùÓÙˆ˜ «ÙfiÔÈ». Û¿Ó Ó¿ ôÓÔÈÁ ٛ˜ àÁοϘ ÙÔ˘. ö. ηd àÓÂÏ‹ÊıË \∏ÏÈÔÜ âÓ Û˘ÛÛÂÈÛÌˇá ó˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1970.

°È·Ù› Ùfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂrÓ·È Ó’ àÔ‰ÂȯıÂÖ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988. ∆¤ÙÔȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÌĘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È àfi Ù‹ £Â›· ¶ÚfiÓÔÈ· ̤ ÛÎÔfi Ó¿ ÌĘ âÌÓ‡ÛÔ˘Ó Ó¿ àÁˆÓÈÛÙÔÜÌÂ.. η› Û¤ ÔÈfi ÙfiÔ ı¿ ÂrÓ·È ·éÙ‹ ì Á¤ÂÓÓ·. ò∞˜ Ì‹ ˙ËÙÔÜÌ ÏÔÈfiÓ ÔÜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ì Á¤ÂÓÓ·. ™‡ÚÔ˘ ªÔ˘Ûٿη. ™¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Û·Êᘠ¬ÙÈ Ôî «ÔéÚ·ÓÔ›» ÂrÓ·È ¿Óˆ àfi ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ». «™Ù‹Ó ¶Úfi˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ \∂ÈÛÙÔÏ‹». 711 . \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. à’ ¬ÏÔ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ.. ∆› Û’ âӉȷʤÚÂÈ ·éÙfi. ∫¿Ô˘ ö͈. ^√ ±Á. œÛÙ ӿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙ‹ µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ ˙ÒÓÙ·˜ η› Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο η› ù¯È ÁÈ¿ Ó¿ Ù›˜ âÓÙ¿ÍÔ˘Ì ۤ ÎÔÛÌÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÏÔÁÈÎɘ η› ÁÓÒÛ˘ Ô‡ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ êÚÌfi˙Ô˘Ó. òEÚÁ·.. àÏÏ¿ ᘠÌÔÚÔÜÌ ӿ Ù‹Ó àÔʇÁÔ˘Ì».. ù¯È ÔÜ ïÚ›ÛıËÎ η› Û¤ ÔÈfi ÙfiÔ. ÌÙÊÚ. ¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». ÙfiÌ. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ çÚı¿ ÌĘ ñÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ì¤ ÔÈfi ÊÚfiÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌÂÏÂÙÔÜÌ ٿ Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË: «∫·› ÔÜ. ÛÂÏ. ¬ˆ˜ âÁÒ ‚¤‚·È· ÓÔÌ›˙ˆ. ϤÁÂÈ. η› Û¤ ôÏÏÔ˘˜ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ «ÙÚÂÖ˜ ÔéÚ·ÓÔ›» – ‰¤Ó ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ÛÙ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ì·˜ Ó¿ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ٿ «Û‡ÓÔÚ·» ·éÙáÓ ÙáÓ ÙfiˆÓ õ Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.12 ^∏ Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË Ùɘ ñÂÚÎfiÛÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰¤ ÌĘ ö¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËıÂÖ. 17. ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ âÈ˙ËÙÔÜÌ àfi ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ^√ÌÈÏ›· §µã. œÛÙ ۛÁÔ˘Ú· ı¿ ‚ÚÂıÔÜÌ ۤ àÂÏÈÛÙÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË â¿Ó âȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӿ ÙÔ‡˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì «ÁˆÁÚ·ÊÈο» ÛÙfi ¯áÚÔ.214 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞éÙÔ› Ôî «ÙfiÔÈ» ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› àfi Ù›˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ì·˜ ÂÚ› «ÙfiÔ˘». ôÓ Î·› ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘- 12.

Ôî ïÔÖÔÈ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ï ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ η› ì ÎfiÏ·ÛË ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È «Ô˘ıÂÓ¿» η› Û˘ÓÂᘠÂrÓ·È Ì‹-ñ·ÚÎÙÔ› âÂȉ‹ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÙÔ‡˜ ‰ÔÜÌÂ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 215 Ì àÚÎÂÙ¿. ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔÜÓ àÚÎÂÙ¿ ÂéÎÚÈÓᘠ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ àfi ¬Ï˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù›˜ ïÔÖ˜ âÍÂÙ¿Û·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ¬ˆ˜ ıÂÄÙ·È àfi Ù‹ ÁÉ. œÛÙ ӿ à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ‡˜ çÚıÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ÙfiÙ ‰b âÈÁÓÒÛÔÌ·È Î·ıg˜ ηd âÂÁÓÒÛıËÓ. àÏÏa ÙfiÙ ıa ö¯ˆ Ï‹ÚË ÁÓáÛÈÓ. η› ÌÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ˙ÔÜÓ ÛÙ‹ ÁÉ ö¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂÖ âÎÂÖ Î·› ö¯Ô˘Ó âÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ ‰ÈËÁËıÔÜÓ Ù¿ ¬Û· Âr‰·ÓØ ¬Ìˆ˜ ï Û·ÚÎÈÎfi˜ ôÓıÚˆÔ˜ ‚ϤÂÈ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ Ù‹Ó ›ÛÙË ·Ú¿ ̤ Ù‹ ÁÓÒÛË: «µÏ¤ÔÌÂÓ ÁaÚ ôÚÙÈ ‰È’ âÛfiÙÚÔ˘ âÓ ·åÓ›ÁÌ·ÙÈ. ÙfiÙ ‰b ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓØ ôÚÙÈ ÁÈÓÒÛΈ âΠ̤ÚÔ˘˜. \∂ÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰ÂÖ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‰¤Ó Ù·Í›‰Â„·Ó êÏᘠۤ ≤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÔ. àÏÏ¿ â›Û˘ ÂåÛÉÏı·Ó Û¤ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. «∆ÒÚ· ‚ϤÔÌÂÓ ÛaÓ Ûb ηıÚ¤ÊÙË àÌ˘‰Úá˜. (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12). ™¤ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ì ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙáÓ „˘¯áÓ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. ™Ùfi µ›Ô ÙÔÜ 13. Û˘Ó·ıÚÔÈ˙fiÌÂÓ·. ÙfiÙ ¬Ìˆ˜ ıa ‚ϤˆÌÂÓ ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓ. ·éÙÔ› Ôî ÙfiÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È «Î¿Ô˘».13 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ √î àÏËıÈÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ¿ÓÙÔÙ ʤÚÔ˘Ó Ù‹Ó ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ùɘ ñÂÚÎfiÛÌÈ·˜ âÌÂÈÚ›·˜. \∂ÌÂÖ˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ì àÓ¿ÏÔÁË ÚÔÛˆÈ΋ âÌÂÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó¿ àÚÎÂÛÙÔÜÌ ÛÙ‹Ó ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ â͈ÙÂÚÈÎáÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎáÓ Ù¿ ïÔÖ·. . ∆ÒÚ· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÌÂÚÈÎá˜.» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12).

15. µ·Û. ÌÙÊÚ. âÓá ı·‡Ì·˙ η› ̷οÚÈ˙ ÙfiÓ Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÔÚfi. .216 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ êÁ. √î ôÁÁÂÏÔÈ Ù‹Ó Âr¯·Ó ηχ„ÂÈ Ì¤ ≤Ó· Ï·ÌÚfi. ˙ã öΉ. ÛÂÏ. ηıÒ˜ η› ÙÔ‡˜ àÓÔÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. Ï¢Îfi öÓ‰˘Ì· η› Ù‹Ó àÓ¤‚·˙·Ó ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. à. ª¿ÚÎÔ˘ £Ú¿Î˘:15 «™ËÎÒÓÔÓÙ·˜ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. \∂Ή. ∫·› ÙfiÙ ̛· ʈӋ àÎÔ‡ÛıËΠàfi ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ Ô‡ Âr ÛÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜: «¶¿ÚÙ ÙÔÓ Î·› ʤÚÙ ÙÔÓ â‰á ·éÙfiÓ Ô‡ ÓÙÚfiÈ·Û ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜». ªÂÙ¿ Âr‰· Ù›˜ çÚ‰¤˜ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ Ô‡ öÊÚ·˙·Ó ·éÙfi Ùfi ‰ÚfiÌÔ Î·› ôÎÔ˘Û· ʈӋ àÁÁ¤ÏÔ˘ Ó¿ ϤÂÈ ÛÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜: «°ÈÔ› ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜! \∂Í·Ê·ÓÈÛÙÂÖÙ àfi ‰á η› ÎÚ˘ÊÙÂÖÙ àfi Ùfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ Ùɘ ÂéÛ¤‚ÂÈ·˜!» √î ‰·›ÌÔÓ˜ ÎÚ·ÙÔÜÛ·Ó Ù‹Ó ±ÁÈ· „˘¯‹ ÙÔÜ ª¿ÚÎÔ˘ ÛÙfiÓ à¤Ú· ÁÈ¿ Ì›· œÚ· ÂÚ›Ô˘. Âr‰· Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ Ó¿ ö¯ÂÈ õ‰Ë àÂÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ù¿ ‰ÂÛÌ¿ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜.. ∂r‰· Ùfi ‰ÚfiÌÔ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ Ô‡ àÓÔÈÁfiÙ·Ó Ì¤Û· àfi ÙfiÓ à¤Ú·. \Aı·Ó·Û›Ô˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. \∞ÊÔÜ ì „˘¯‹ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ‰È¿‚ËΠٛ˜ çÚ‰¤˜ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ¿ıÂÈ Î·Ó¤Ó· ηÎfi η› ï‰ËÁ‹ıËΠàfi ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ‡˜ àÓÔÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. 115. âÎÂÖ Ô‡ àÛ΋Ù¢ ÛÙfi ùÚÔ˜. ÚÔÛˇ¯ÂÙÔ Ó¿ Ì¿ıË Ù› Ó¿ qÙ·Ó ·éÙfi. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «ò∞ÏÏÔÙ ¿ÏÈÓ. ¬ÙÈ ·éÙ‹ qÙ·Ó ì „˘¯‹ ÙÔÜ \∞ÌÔÜÓ. ∫·› à̤ۈ˜ ÙÔÜ qÏı ʈӋ. ^√ ª¤Á·˜ \AÓÙÒÓÈÔ˜. ª. µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. 5 \AÚÈÏ›Ô˘.. ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˘. ۋΈÛ Ùfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ „ËÏ¿ η› Âr‰Â ÛÙfiÓ à¤Ú· οÔÈÔÓ Ó’ àÓ‚·›ÓË Î·› Ó¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Û’ ·éÙÔ‡˜ (ÙÔ‡˜ \∞ÁÁ¤ÏÔ˘˜) Ô‡ ÙfiÓ Û˘Ó··ÓÙÔÜÛ·Ó.»14 ª¤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·› ï à‚‚Ä˜ ™ÂÚ·›ˆÓ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ êÁ. µ›Ô˜ η› ¶ÔÏÈÙ›·. ö. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2000. ÙÔÜ ÌÔÓ·¯ÔÜ Ùɘ ¡ÈÙÚ›·˜. ò∂ÂÈÙ·. Âr‰· οÙÈ Ô‡ öÌÔÈ·˙ ̤ ¯¤ÚÈ Ó¿ ÍÂÚÔ14. £ÂÔ‰. ∞éÙfi˜ öÌÂÈÓ àÛÎËÙ‹˜ œ˜ Ù¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·.

ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ì „˘¯‹ ï‰ËÁÂÖÙ·È ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ öÙÛÈ œÛÙ ӿ Ùɘ Ê·ÓÂÚˆıÔÜÓ Ù¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÙÔ˘ õ ì ı¤ÛË Ô‡ ö¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ âÎÂÖ ÁÈ’ ·éÙ‹Ó. ª·‡Ú·. ì êÁ... ºÙ¿Û·Ì ۤ ÙÔÔıÂÛ›· ̤ à˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÙË ı¤·. ª¤ ÉÚ àfi Ùfi ¯¤ÚÈ Î·› ̤ Ù·Í›‰Â„Â. √î âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂrÓ·È ‰È·ÊfiÚˆÓ Âå‰áÓ. ∫›ÓËÛ ٿ ¯Â›ÏË Î·› àÔÎÚ›ıËÎÂ: “\∂ΤډÈÛ˜ Ùfi ıÚfiÓÔ Ì·˙› ̤ Ùfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ô‡ ‚ϤÂȘ. ̤ ÎÔÓÙÔ˙‡ÁˆÛ ≤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜. ™˘ÌÌ¿˙„· Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ô‡ ÌÔÜ àfiÌÂÓ ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· η› Âr·: “™¤ ÔÈfiÓ àÓ‹ÎÔ˘Ó ·éÙ¤˜ Ôî ηٷÏËÎÙÈΤ˜ çÌÔÚÊȤ˜. ^∂ÙÔÈÌ¿ÛıËÎ·Ó Û¿Ó ‚Ú·‚ÂÖÔ Ùɘ ӛ΢ ÛÔ˘. ò∂ÙÛÈ. ∫¿ÔÈÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ô‡ ÙfiÍ¢ àÓÙ·‡ÁÂȘ àfi ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜.. àÊÔÜ Î·Ù¿ÊÂÚ ӿ Ì‹Ó ñÔ·„ÂÈ ÛÙ¿ ‰˘fi „¢‰É ïÚ¿Ì·Ù· ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔÜ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Ù˘ – Ù¿ ïÔÖ· ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ۤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ó˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙáÓ ÂÈÚ·ÛÌáÓ Ô‡ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÔÜÓ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ – ÂÚȤÁÚ·„ ً ıÂfiÛ‰ÔÙË âÌÂÈÚ›· Ô‡ àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ: «ªÂÙ¿ Ù‹Ó àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. Í·Ó·Á‡ÚÈÛ .’’. ÷ÌÔÁ¤Ï·Û ê·Ï¿. ª¤ àÓ¤‚·˙Â. ∫‡ÚÈÂ.. \∞Ó·¯ÒÚËÛ ÏÔÈfiÓ ÙÒÚ· àfi ‰á.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 217 ‚¿ÏÏÂÈ Î·› Ó¿ ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Ù‹Ó ô̈ÌË „˘¯‹. Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ öÏ·ÌÂ Û¿Ó ≥ÏÈÔ˜. ªÂÙ¿ ·éÙfi Ùfi ¬Ú·Ì· àÔÎÚ‡ÊÙËΠàfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ η› ‰¤Ó Âr‰· È¿ Ù›ÔÙ ôÏÏÔ. ̤ àÂÚ›ÁÚ·ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜.. ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÌÂÙ¤ˆÚÔ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. ªÔÜ ’‰ÂÈÍ ≤Ó· ıÚfiÓÔ Ì¤ à·ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜.. ̤ àÓ¤‚·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·.» \∞fi Ù›˜ ·Ú·¿Óˆ àÓ·ÊÔÚ¤˜ õ‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È Ê·ÓÂÚ¿ ÙÚ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ùɘ àÏËıÈÓɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘: ì ÔÚ›· Úfi˜ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÂrÓ·È ôÓÔ‰Ô˜Ø ì „˘¯‹ ï‰ËÁÂÖÙ·È àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜Ø Ù‹ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó Î·› Ù‹Ó ñÔ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜ Ôî οÙÔÈÎÔÈ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. o∏Ù·Ó ÛÂÌÓ¿ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜.

õ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜.218 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙfi ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ âÎÂÖ ÛÙfi ÛÙ·˘Úfi ÛáÌ· ÛÔ˘. ı¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ù‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÂrÓ·È Î·› ì ϤÔÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË Ì¤ Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜: Ù‹Ó ôÓÔ‰Ô ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. óÛÙfiÛÔ. ÌfiÏȘ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ. °ÚËÁfiÚÈÔ Ùɘ ∆Ô˘ÚÒÓ˘ Ù¿ ëÍɘ: «≠√Ù·Ó ÛÂÈfiÙ·Ó Ùfi ÎÂÏÏ› ÌÔ˘ Ú›Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ì̤Ú˜. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ Âr‰Â «ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ àÓˆÁ̤ÓÔ˘˜ ηd ÙeÓ ÀîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÎ ‰ÂÍÈáÓ ëÛÙáÙ· ÙÔÜ £ÂÔÜ (¶Ú¿ÍÂȘ 7:56). àÊÔÜ ñÉÚÍ ÓÂÎÚfi˜ ÁÈ¿ Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ì̤ڷ˜. «∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °É». ™ÒÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ÙfiÛÔ „ËÏ¿ Ô‡ öÌÔÈ·˙ ӿ ö¯ˆ οو àfi Ù¿ fi‰È· ÌÔ˘ ù¯È ÌfiÓÔÓ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ôıÏÈ· ÁÉ. ∫·ÙfiÈÓ ¤Ú·Û· Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ̤۷ àfi ÌÈ¿ ‡ÏË ì ïÔ›· öÏ·Ì Èfi Ôχ ÎÈ à’ Ùfi 16. ^√ ±Á. √î ≠AÁÈÔÈ ª¿ÚÙ˘Ú˜ ∆ÈÌfiıÂÔ˜ η› ª·‡Ú·. â›ÛÎÔÔ˜ °·Ï·Ù›·˜ Ô‡ ö˙ËÛ ÙfiÓ 6Ô ·åÒÓ·. Ô‡ âΉËÏÒÓÂÙ·È ÂúÙ «Ì¤Û·» ÂúÙ ö͈» àfi Ùfi ÛáÌ·. àÏÏ¿ η› ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Î·› Ùfi ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ÛÂÏ. \∂Ή. ı¿ η٤‚Ô˘Ó ôÁÁÂÏÔÈ. 93-4. àÔÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÁÈ¿ Ó¿ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù›˜ „˘¯¤˜ Û·˜»16 \∞ӷʤÚÂÙ·È ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ ı¤·Û˘ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Û¤ ¬Ú·Ì· àfi àfiÛÙ·ÛË. . °·ÏÏ›·˜. ™¿Ï‚ÈÔ˜ àfi Ù‹Ó fiÏË \∞ÏÌ› Ùɘ ¡.17 \∂‰á. â¤ÛÙÚ„ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ η› ‰ÈËÁ‹ıËΠÛÙfi Ê›ÏÔ ÙÔÜ ±Á. η› ̤ Âú‰·Ù ӿ ΛÙÔÌ·È ÓÂÎÚfi˜. «TÔf˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ àÓÔÈÎÙÔf˜ ηd ÙeÓ ÀîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Óa ÛÙ¤ÎÂÙ·È Âå˜ Ùa ‰ÂÍÈ¿ ÙÔÜ £ÂÔÜ» (¶Ú¿ÍÂȘ 7:56). ¬ˆ˜ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ ¶ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· êÁ. Ù¿ Û‡ÓÓÂÊ· η› Ù¿ ôÛÙÚ·. 17. \Aı‹Ó· 1996. °È·Ù› ¬Ô˘ Ó¿ ’Ó·È. ‰˘fi ôÁÁÂÏÔÈ Ì¤ àÓ‡„ˆÛ·Ó η› ̤ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙfi Èfi „ËÏfi ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. η› οÓ ϛÁË ñÔÌÔÓ‹.

η› ÎÈÓÔÜÓÙ·Ó Úfi˜ ¬Ï˜ Ù›˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ η› Û¤ Ù¤ÙÔÈ· öÎÙ·ÛË Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ˜ Ó¿ ‰ÂÖ˜ ̤¯ÚÈ ÔÜ öÊÙ·ÓÂ. Ô‡ ı‡ÌÈ˙ ÙfiÓ q¯Ô àfi ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿ Ô‡ öÂÊÙ·Ó. √î ôÁÁÂÏÔ› ÌÔ˘ ôÓÔÈÍ·Ó ‰ÚfiÌÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÂÚ¿Ûˆ ̤۷ àfi ·éÙfi Ùfi ÏÉıÔ˜ Ô‡ qÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ¶¿Óˆ àfi âÎÂÖÓÔ Ùfi ̤ÚÔ˜ öÛÙÂΠ≤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ àfi ïÔÈÔ‰‹ÔÙ Êá˜. ªÈ¿ ʈӋ àÎÔ‡ÛÙËΠ̤۷ àfi Ùfi Û‡ÓÓÂÊÔ. Ô‡ ‰¤Ó qÙ·Ó ÔûÙ ôÓ‰Ú˜ ÔûÙ Á˘Ó·ÖΘ. ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜. ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ïÔÖ· ÊÔÚÔÜÛ·Ó ôÌÊÈ· η› ôÏÏ· ηÓÔÓÈο ÚÔܯ·Ø Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Ô‡ ̤ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó ÌÔÜ âÍ‹ÁËÛ·Ó ¬ÙÈ ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· qÙ·Ó Ôî Ì¿ÚÙ˘Ú˜ η› ôÏÏÔÈ ±ÁÈÔÈ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÙÈÌÔÜÌ â‰á ÛÙ‹ ÁÉ Î·› ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ̤ ÌÂÁ¿ÏË ÂéÏ¿‚ÂÈ·. ªÂÙ¿ ôÎÔ˘Û· ÌÈ¿ ʈӋ Ô‡ ÂrÂ: “\∞ÊÉÛÙ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. \∂̤ӷ ÙfiÓ êÌ·ÚÙˆÏfi ̤ ñÔ‰¤¯ıËÎ·Ó Ì¤ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‚·ÛÌfi οÔÈ· ùÓÙ·. ‰¤Ó ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ àÓ¿ÁÎË Ó¿ Ê¿ˆ õ Ó¿ Èá Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ ·éÙ‹Ó Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ÛÔÜ ÌÈÏ¿ˆ. àÏ›ÌÔÓÔ. £Â¤ ÌÔ˘!” Âr·. ÓÈÒıÔÓÙ·˜ Ó¿ «ÙÚ¤ÊÔÌ·È» àfi ·éÙ‹Ó. ∫·› âÓá ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó âÎÂÖ ôÚ¯ÈÛ ӿ ̤ Ù˘Ï›ÁÂÈ ê·Ï¿ ÌÈ¿ Â鈉›· ÙfiÛÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ô‡. ¶·ÚfiÙÈ ôÎÔ˘Á· Ù‹ ʈӋ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ· Ó¿ ‰á ÔÈfi˜ ÌÈÏÔÜÛÂ. ÁÈ·Ù› Ôî âÎÎÏËۛ˜ Ì·˜ ÙfiÓ ö¯Ô˘Ó àÓ¿ÁÎË”. ÎÈ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ñÉگ ÔûÙ ≥ÏÈÔ˜ ÔûÙ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÔûÙ ηӤӷ àÛÙ¤ÚÈØ Î·› Ì¿ÏÈÛÙ·. “ \∞Ï›ÌÔÓÔ. ∆fi ÊᘠÔ‡ ñÉگ qÙ·Ó à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖ.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 219 ÊᘠÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘ η› ÌÉη Û¤ ≤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô‡ Ùfi ¿ÙˆÌ¿ ÙÔ˘ qÙ·Ó Î·ÌˆÌ¤ÓÔ àfi Ï·ÌÂÚfi àÛ‹ÌÈ Î·› ¯Ú˘Ûfi. µÚÈÛÎfiÙ·Ó âÎÂÖ ≤Ó· ÏÉıÔ˜ àÓıÚÒˆÓ. ∫·› ÙfiÙ öÂÛ· ÌÚÔ‡Ì˘Ù· ÛÙfi ö‰·ÊÔ˜ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˜. η› ÊÙ¿Û·Ì ÛÙfi ̤ÚÔ˜ âÎÂÖÓÔ Ùfi ïÔÖÔ àÙÂÓ›˙·Ì à’ ¬Ù·Ó àÎfiÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. “°È·Ù› ÌÔÜ àÔÎ¿Ï˘„˜ ¬Ï· ·éÙ¿ Ô‡ Âr‰· ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ . Ùfi Û‡ÓÓÂÊÔ öÏ·Ì Èfi Ôχ à’ ¬ÛÔ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ Ï¿ÌÂÈ àfi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ùfi ηı¤Ó· àfi ·éÙ¿.

àÊÔÜ àÓ˘„ÒıËΠÛÙfiÓ à¤Ú· àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› ¤Ú·Û ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·.. ∆fiÙ ÙfiÓ Ù‡ÏÈÍ ê·Ï¿ ÌÈ¿ Â鈉›· ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·˜. 1988. St. ¬Ô˘ ÏÉıÔ˜ àÓıÚÒˆÓ ̤ Ôχ ùÌÔÚÊË âÌÊ¿ÓÈÛË ˙ÔÜÛ·Ó Ì›· Û¿ÓÈ· ÂéÙ˘¯›·. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∆Ô˘ÚÒÓ˘. ̤ à›ÛÙ¢ÙÔ ÌÉÎÔ˜ η› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ≈„Ô˜. \∂ÁÒ ı¿ Û¤ ÚÔÛٷهˆ ̤¯ÚÈ Ó¿ Û¤ ͷӷʤڈ η› ¿ÏÈ Û’ ·éÙfi Ùfi ̤ÚÔ˜. √î ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ ÙÔÜ Âr·Ó ¬ÙÈ ·éÙfi˜ qÙ·Ó ï ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^πÛÙÔÚ›· ÙáÓ ºÚ¿ÁΈÓ. 296-7. «Âr‰Â â›Û˘ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ à›ÛÙ¢Ù˘ çÌÔÚÊÈĘ. .” ∆fiÙ Ôî ï‰ËÁÔ› ÌÔ˘ ôÁÁÂÏÔÈ Ì¤ ôÊËÛ·Ó Î·› âÁÒ â¤ÛÙÚ„· ÂÚÓÒÓÙ·˜ η› ¿ÏÈ Ì¤Û· àfi Ù‹Ó ‡ÏË àfi Ù‹Ó ïÔ›· Âr¯· ÂåÛ¤ÏıÂÈ. \∞ÎfiÌË.. ∫·› ÙfiÙ Ôî ±ÁÈÔÈ ôÁÁÂÏÔÈ 18. ^√ ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔÜ √é¤ÓÏÔÎ. ÛÂÏ..220 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÌÔÜ Ù¿ Í·Ó·¿ÚÂȘ ›Ûˆ.” ^∏ ʈӋ Ô‡ ÌÔÜ Âr¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂrÂ: “¶ÔÚ‡ÛÔ˘ âÓ ÂåÚ‹ÓFË. 1Ø Vita Patrum.»18 \∞ÚÎÂÙ¿ âÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›·: ì Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘Ø ì àfiÚ·ÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ Ùfi ÏÉıÔ˜ ÙáÓ «àÓıÚÒˆÓ» Ô‡ à·ÓÙáÓÙ·È ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÂrÓ·È – ¤Ú·Ó ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ ï‰ËÁÔÜÓ Ù›˜ „˘¯¤˜ – Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·› ÙáÓ êÁ›ˆÓ. η› ÙfiÓ ÚÔÛοÏÂÛ·Ó Ó¿ öÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ ÌÔÈÚ·ÛÙÂÖ Ù‹Ó ÂéÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ â¿Ó ·éÙfi ÙÔÜ âÈÙÚÂfiÙ·Ó. µÈ‚Ï›Ô VII. Herman Monastery Press. ̤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ àÂÚ›ÁÚ·Ù˘ Â鈉›·˜. ÁÈ¿ ÙfiÓ ïÔÖÔ ¬ÏÔÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ö¯Ô˘Ó àÎÔ‡ÛÂÈ. ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ ηıÒ˜ öÊ¢Á·. «Âr‰Â ÌÂÁ·ÏÔÚÂÉ Ù›¯Ë Ô‡ ôÛÙÚ·ÊÙ·Ó ÎÈ öÏ·Ì·Ó. ÙÔÜ ^OÔ›Ô˘ ì ʈӋ àÎÔ‡ÁÂÙ·ÈØ Ùfi ‰¤Ô˜ η› ï Êfi‚Ô˜ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi £ÂfiØ Î·› Ì›· êÙ‹ ·úÛıËÛË Ùɘ £Â›·˜ ÿÚ˘. ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË àfi Ù‹Ó ÓÔ‹ ÙáÓ êÁ›ˆÓ „˘¯áÓ Ô‡ àÁ·ÏÏÈÔÜÛ·Ó ¬Ï˜ Ì·˙›.» \∞ÎfiÌ·.

ÙÔÜ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ™·ÏÔÜ. Âr‰· ¬ÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Ì¤Û· Û¤ ≤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Î·› ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ.» ^√ ÌÔÓ·¯fi˜ Âr ¬ÙÈ âÎÂÖÓ˜ Ôî „˘¯¤˜ η› Ù¿ Ù›¯Ë âΛӢ Ùɘ öÓ‰Ô͢ fiÏ˘... ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ëÓfi˜ ÊÔ‚ÂÚÔÜ ¯ÂÈÌÒÓ· ¬Ù·Ó ï ±ÁÈÔ˜ \∞Ó‰Ú¤·˜ ÎÂÈÙfiÙ·Ó ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ Û¤ οÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ùɘ fiÏ˘. η› öÓȈı· ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ àfiÏ·˘ÛË ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ̤۷ Û¤ ·éÙfiÓ. ¬Ô˘ Ôî ±ÁȘ „˘¯¤˜ ˙ÔÜÓ Ì¤Û· Û¤ ·åÒÓÈ· àÁ·ÏÏ›·ÛË...\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 221 Âr·Ó: « ∞éÙ‹ ÂrÓ·È ì îÂÚ‹ η› çÓÔÌ·ÛÙ‹ fiÏË. \∞Ó‰Ú¤· âÎ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ì¤ „ËÏ¿ ‰¤Ó‰Ú·Ø Ù¿ ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜ àÓ¤‰È‰·Ó Ì›· ñ¤ÚÔ¯Ë Â鈉›· η› Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ àÁ·ÏÏ›·˙·Ó ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù›˜ ôÎÚ˜ ÙÔ˘˜ Ó¿ ÏÈÎÓ›˙Ô19. ï ïÔÖÔ˜ ÙfiÓ ï‰‹ÁËÛ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› ÛÙfiÓ ÙÚ›ÙÔ ÔéÚ·Ófi. öÓȈÛ ͷÊÓÈο Ì›· ı¤ÚÌË Ì¤Û· ÙÔ˘ η› Âr‰Â ≤Ó·Ó âÎı·Ì‚ˆÙÈÎfi Ó¤Ô Ì¤ ÚfiÛˆÔ Ô‡ öÏ·ÌÂ Û¿Ó ÙfiÓ ≥ÏÈÔ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1973. Ù‹Ó ïÔ›· η٤ÁÚ·„ ï Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ öÙÛÈ ¬ˆ˜ ÙÔÜ Ù‹ ‰ÈËÁ‹ıËΠï ú‰ÈÔ˜ ï ±ÁÈÔ˜: ∫¿ÔÙÂ. Âr¯·Ó ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· âÎÙ˘ÊψÙÈ΋ Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ô‡ qÙ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ Ù‹Ó àÓÙ¤ÍÔ˘Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. The Letters of Saint Boniface. Octagon Books (Farrar.. and Giroux). «ª¤ Ù‹ ı¤ÏËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ‚˘ı›ÛÙËη ÁÈ¿ ‰˘fi 낉ÔÌ¿‰Â˜ Û¤ ≤Ó· ÙÂÚÓfi ¬Ú·Ì·. ÎÔÓÙ‡ÔÓÙ·˜ Ó¿ Âı¿ÓÂÈ. . ì ÔéÚ¿ÓÈ· ^πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. \∂‰á ı¿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹. ^À‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ÎÉÔÈ. Straus. ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ ÙfiÓ 9Ô ·åÒÓ·. Ephraim Emerton. ÌÙÊÚ.^√ ÓÔܘ η› ì ηډȿ ÌÔ˘ Âr¯·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÂÖ àfi Ù‹Ó àÓ›ˆÙË çÌÔÚÊÈ¿ ÙÔÜ ıÂ˚ÎÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘.»19 òπÛˆ˜ ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·› Èfi âÓÙ˘ˆÛȷ΋ âÌÂÈÚ›· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ô‡ ö¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËıÂÖ ÛÙ‹Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÂrÓ·È ·éÙ‹ ÙÔÜ êÁ..

. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ àfi ÙfiÓ ™Ù·˘Úfi. ∫·› Ó¿. ̤ ÚfiÛˆÔ Ï·ÌÚfi Û¿Ó ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Î·› ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ̤ Ì·Ó‰‡· ÔÚÊ˘Úfi.. ¯ÈÔÓ¿Ù·. \∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Âr‰· ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ. ı¿ ‰ÂÖ˜ ÙfiÓ ∫‡ÚÈÔ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi. ºı¿Û·Ì ۤ ≤Ó· ñ¤ÚÏ·ÌÚÔ ·Ú·¤Ù·ÛÌ·. ÌÂÙ¿ àÓ‚‹Î·Ì ÛÙfi ÙÚ›ÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. öÓȈ۷ àÓ›- . ^√ Ó¤Ô˜ Ô‡ ̤ ï‰ËÁÔÜÛ ÌÔ˘ ÂrÂ: «≠√Ù·Ó ÛËΈıÂÖ Ùfi ·Ú·¤Ù·ÛÌ·. Û¿Ó ÊˆÙÂÈÓ‹ ÓÂʤÏË. ¬Ô˘ ÏÉıÔ˜ ÔéÚ¿ÓȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñÌÓÔÜÛ·Ó Î·› ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÛ·Ó Ùfi £Âfi. ∫·Ó¤Ó· ‰¤Ó‰ÚÔ ÛÙ‹ ÁÉ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ùÌÔÚÊÔ ¬ÛÔ ·éÙ¿ Ù¿ ‰¤Ó‰Ú·. η› Ùfi Ì·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÂϿˉËÌ· ̤ Âr¯Â Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ. ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ àfi ÙfiÓ ™Ù·˘Úfi... ÎÔ›Ù·Í· οو η› àÓÙ›ÎÚÈÛ· ô‚˘ÛÛÔ ı·Ï¿ÛÛ˘. ∆fiÙ ï ï‰ËÁfi˜ ÌÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÂÚ·ÙÔÜÛ ≤Ó·˜ Ó¤Ô˜.... ^ÀÔÎÏ›ÛÔ˘ ‚·ıÈ¿ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ıÚfiÓÔ˘ Ùɘ ‰fi͢ ∆Ô˘. \∂ÎÂÖ Âr‰· óÚ·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· àÓ¿·˘ÛË Î·› àÁ·ÏÏ›·ÛË Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÂÈ ì àÓıÚÒÈÓË ÁÏÒÛÛ·.» \∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. ÙfiÓ àÛ¿ÛıËÎ η› ÌÔÜ öÓ¢Û ӿ ÙfiÓ àÛ·Ûıá ÎÈ âÁÒ. ∫·ıÒ˜ ÙfiÓ àÛ·˙fiÌÔ˘Ó ÏËÌ̇ÚÈÛ· àfi ôÊ·ÙË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· η› Ì›· Â鈉›· Ô‡ ¬ÌÔÈ¿ Ù˘ ÔûÙ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‰¤Ó Âr¯· çÛÊÚ·ÓıÂÖ.. ™ÙÔ‡˜ ΋Ô˘˜ ñ‹Ú¯·Ó â›Û˘ à̤ÙÚËÙ· Ô˘ÏÈ¿ ̤ ÊÙÂÚ¿ ¯Ú˘Û¿. õ Ôχ¯ÚˆÌ·. ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÓ ™Ù·˘Úˆı¤ÓÙ· ∫‡ÚÈÔ.. Ô‡ ö„·ÏÏ·Ó ıÂÛ¤ÛÈÔ˘˜ ≈ÌÓÔ˘˜. ^√ Ó¤Ô˜ Ô‡ ̤ ï‰ËÁÔÜÛÂ. Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ Úfi˜ Ùfi ̤ÚÔ˜ ÌÔ˘.. Ô‡ öÌÔÈ·˙·Ó ̤ ‡ÚÈÓ˜ ÊÏfiÁ˜. »∫·› ÙfiÙ ‚ÚÂı‹Î·Ì à̤ۈ˜ ÛÙfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. Ô‡ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÂψ‰ÈÛÙ¤˜ ̤ Ì¿ÙÈ· Ô‡ ôÛÙÚ·ÊÙ·Ó Û¿Ó ‡ÚÈÓ˜ àÎÙ›Ó˜. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ àÓ‚ÔÜÌ àÎfiÌ· „ËÏfiÙÂÚ·» η› ÌÔÜ ö‰ˆÛ Ùfi ¯¤ÚÈ. ∫¿ıÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙ¿ ÎÏ·‰È¿ ÙáÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘.222 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÓÙ·È. ÌÔÜ ÂrÂ: «ª‹ ÊÔ‚ÄÛ·È. ñ¤ÚÔ¯Ô ™Ù·˘Úfi. ÌÚÔÛÙ¿ àfi Ùfi ïÔÖÔ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔÈ Î·› ÊÔ‚ÂÚÔ› Ó¤ÔÈ.

ì ú‰È· ôÊ·ÙË ¯·Ú¿ ̤ ΢ÚȇÂÈ.. The Orthodox Word. ∫·› ÙfiÙÂ. ≤Ó· ‡ÚÈÓÔ ¯¤ÚÈ Û‹ÎˆÛ Ùfi ·Ú·¤Ù·ÛÌ·. ηd ™ÂÚ·ÊÂdÌ ÂîÛÙ‹ÎÂÛ·Ó Î‡ÎÏˇˆ ·éÙÔÜ (\∏Û·˝·˜ ™∆ã 1-2). Ùfi µ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ¿ ^∂ÏÏËÓÈο ÛÙfi ≠OÛÈÔ˜ \AÓ‰Ú¤·˜ ï ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ™·Ïfi˜.»21 ≠√Ù·Ó ï ±Á. η› Ù¿ Ì¿ÙÈ· ∆Ô˘ ̤ ÎÔ›Ù·˙·Ó ̤ àÁ¿Ë. ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙfi Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ âÎÂÖÓÔ Ùfi ¬Ú·Ì·. 1979. 46-55. \∞Ó‰Ú¤·˜ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËΠ¬ÙÈ ‰¤Ó Âr¯Â ‰ÂÖ Ù‹Ó ¶·Ó·Á›· ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ≤Ó·˜ ôÁÁÂÏÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «∂鯋ıËΘ Ó¿ ‰ÂÖ˜ â‰á Ù‹ µ·Û›ÏÈÛÛ· ì ^OÔ›· ÂrÓ·È Ï·ÌÚfiÙÂÚË ÎÈ à’ ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÔ˘Ú¿ÓȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. . ÈÛÙã öΉ. ^∏ ¯·Ú¿ Ô‡ ̤ η٤ÎÏ˘Û ¬Ù·Ó àÓÙ›ÎÚÈÛ· Ùfi ÚfiÛˆfi ∆Ô˘ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÎÊÚ·ÛÙÂÖ Ì¤ ÏfiÁÈ·.. η› ¬ˆ˜ ï ¶ÚÔÊ‹Ù˘ \∏Û·˝·˜. ò∂ÂÛ· η› ∆fiÓ ÚÔÛ·ÓËÛ· âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ïÏfiÏ·ÌÚÔ˘ η› ÊÔ‚ÂÚÔÜ ıÚfiÓÔ˘ Ùɘ ‰fiÍ·˜ ∆Ô˘. ∆fiÙÂ.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 223 ˆÙË àÁ·ÏÏ›·ÛË àÏÏ¿ η› ÙÚfiÌÔ.. 21. 86. “Âr‰ÔÓ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ Î·ı‹ÌÂÓÔÓ âd ıÚfiÓÔ˘ ñ„ËÏÔÜ Î·d âËṲ́ÓÔ˘.. âÁÒ ï ú‰ÈÔ˜. ∆Ú¤ÌÔÓÙ·˜. àÂÚ›ÁÚ·ÙÔ ≈ÌÓÔ Î·› Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ âΛÓË. \øÚˆfi˜ \AÙÙÈÎɘ 2002. ÁÈ¿ Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› Ó¿ àÓ·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ Ù‹ ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜. ÛÂÏ. öÌÂÈÓ· ÂṲ̂ÓÔ˜ âÓÒÈfiÓ ∆Ô˘. ÛÂÏ. ηd Ï‹Ú˘ ï ÔrÎÔ˜ Ùɘ ‰fi͢ ·éÙÔÜ.«∂r‰ÔÓ âÓ ïÚ¿Ì·ÙÈ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ Óa οıÂÙ·È â¿Óˆ Âå˜ ≤Ó· ıÚfiÓÔÓ ñ„ËÏeÓ Î·d ÌÂÙ¤ˆÚÔÓØ Î·d Âr‰· àÎfiÌË Óa ÂrÓ·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ àe àÂÚ›ÁÚ·ÙÔÓ ‰fiÍ·Ó ï Ó·e˜ ·éÙÔÜ.20 ºÔÚÔÜÛ ̷Ӊ‡· ÔÚÊ˘ÚfiØ Ùfi ÚfiÛˆfi ∆Ô˘ qÙ·Ó à›ÛÙÂ˘Ù· Ï·ÌÚfi. Ôî ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ „¿ÏÏÔ˘Ó ≤Ó·Ó âÍ·›ÛÈÔ. ^πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ú·ÎÏ‹ÙÔ˘. ‚Ú¤ıËη ¿ÏÈ Ó¿ ÂÚ·Ùá ̤۷ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ... °‡Úˆ àe ÙeÓ öÓ‰ÔÍÔÓ ·éÙeÓ ıÚfiÓÔÓ ¥ÛÙ·ÓÙÔ Ùa ™ÂÚ·Ê›̻ (\∏Û·˝·˜ ÛÙã 1-2). ÙÂܯԘ ¡Ô. £¿ ÛÔÜ ö‰Âȯӷ Ù‹Ó ÔéÚ¿ÓÈ· ηÙÔÈΛ· ∆˘. \∞ÎfiÌ· η› ÙÒÚ·. ‰¤Ó ͤڈ á˜. ÙÒÚ· ¬Ìˆ˜ 20. ¢¤Ó ÂrÓ·È â‰áØ âÈÛΤÙÂÙ·È ÙfiÓ â›ÁÂÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ÌÂÁ¿Ï· ‰ÂÈÓ¿.. 125-7Ø ‚Ï.

ª¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ϤÍÂȘ. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔÜ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˘ ¶·˚Û›Ô˘ ÙÔÜ µÂÏÈÙÛÎfiÊÛ΢. «°Â‡ÛÔ˘ Ù‹ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÙáÓ àÚÚ·‚ÒÓˆÓ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ù‹Ó ïÔ›· ‰ˆÚ›˙ˆ Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ª¤ àÁ·ÔÜÓ». Û¿Ó ïÚÌËÙÈÎfi˜ àÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜ ÙfiÓ Û‹ÎˆÛ „ËÏ¿ η› ÙfiÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿.224 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ. ÙfiÓ ïÔÖÔ öÓȈÛ η› Âr‰Â ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘Ø ·éÙfi˜ ÙfiÓ ï‰‹ÁËÛ Úfi˜ Ù¿ àÚÈÛÙÂÚ¿ ̤۷ àfi ≤Ó· ÛÙÂÓfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ. Ô‡ qÙ·Ó ¬Ìˆ˜ ÙÂÏ›ˆ˜ àfiÚ·ÙÔ˜ η› à‰‡Ó·ÙÔÓ Ó¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖ Ì¤ Á‹ÈÓ˜ ϤÍÂȘ. âÓá . ¶Úfi˜ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘ ‚›ˆÓ Ôχ öÓÙÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ ¯¿Ú˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¢¤Ó ͤڈ â¿Ó ı¿ Ûˆıá õ â¿Ó ı¿ àÊ·ÓÈÛÙá. ªÂÙ¿ àfi ·éÙ‹ Ù‹Ó ·úÛıËÛË. ¬ˆ˜ Âr ï ú‰ÈÔ˜. \∂‰á η› ¿ÏÈ âȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ùfi ¬ÙÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·› Ôî ±ÁÈÔÈ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ≤Ó· ÌfiÓÔ ÙfiÔ Î¿ı ÊÔÚ¿. àÎfiÌ· ñ„ËÏfiÙÂÚË. ≤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ àÏËıÈÓfi ¬Ú·Ì· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ àÓÙ›ÎÚÈÛÂ ï ªÂÁ·ÏfiÛ¯ËÌÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔÜ ™‚›Ú.» «òE¯ÂȘ ÛˆıÂÖ!» ÙÔÜ Âr ̛· àfiÚ·ÙË ÊˆÓ‹ à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ‹ ÛΤ„Ë ÙÔ˘. ‚›ˆÛ ̛· ôÏÏË. ÌÔÚÔÜÛ ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ó¿ Ù›˜ ı˘ÌËıÂÖ. ∫·› Í·ÊÓÈο Ì›· ‰‡Ó·ÌË. âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ≤Ó·˜ àfiÚ·ÙÔ˜ Ó·ӛÛÎÔ˜. η› Âr ÛÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘: «ò∂¯ˆ Âı¿ÓÂÈ. η› ÌÂÙ¿ Ì›· ÙÚ›ÙËØ ¬Ìˆ˜ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ. \∞ÎfiÌ· η› Ùfi 19Ô ·åÒÓ·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ àfi Ì›· Ù¤ÙÔÈ· âÌÂÈÚ›· àÚÚÒÛÙËÛ η› â› ÙÚÂÖ˜ ì̤Ú˜ Âr¯Â ¤ÛÂÈ Û¤ ≤Ó· Âr‰Ô˜ ÎÒÌ·ÙÔ˜: «≠√Ù·Ó ÂÚÈÉÏı ۤ öÎÛÙ·ÛË Î·› ‚Ú¤ıËΠö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. ¬ˆ˜ ηÙfiÈÓ ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï ·Ù¤Ú·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜. Ê¿ÓËΠÛÙfiÓ ¶·Ù¤Ú· £Âfi‰ˆÚÔ ¬ÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ™ˆÙ‹Ú·˜ öıÂÛ ً ‰ÂÍÈ¿ ∆Ô˘ ·Ï¿ÌË â¿Óˆ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. Âr¯Â Ù‹Ó ·úÛıËÛË ¬ÙÈ qÙ·Ó õ‰Ë ÓÂÎÚfi˜. η› ÌÂٷʤÚıËΠۤ ≤Ó·Ó àÓ›ˆÙ· Â鯿ÚÈÛÙÔ ÙfiÔ. àÊÔÜ Ú¤ÂÈ Î·› ¿ÏÈ Ó¿ Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙ‹ ÁÉ». àÎÔ‡ÛÙËΠӿ ϤÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ì àfiÚ·ÙË ÊˆÓ‹.

1976. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi á˜.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 225 ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ Ù›˜ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ì¤ Ùfi Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ÛÙ‹Ó ïÔ›· ñÉÚ¯·Ó ¤ÓÙ õ ≤ÍÈ ôÓ‰Ú˜. ∫ÏÂÌ¿Ó ™¤ÓÙÂÚ¯ÔÏÌ. η› ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ‰‹ÏˆÛ ٛ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô‡ öÌÂÏÏ·Ó Ó¿ Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù‹ ‰‡ÛË Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘.. Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ àÎfiÌ· àfi ÙÔ‡˜ 22. \IÔ‡ÏÈÔ˜-∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1976 ^∂ÏÏ.. àÊÔÜ àfiÚ·ÙÔ˜ ï‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¿ qÙ·Ó ï ÃÚÈÛÙfi˜.»23. öΉ. οÙÈ Ô‡ öÌÔÈ·˙ ̤ ÛÎËÓ‹. «Unbelievable for Many but Actually a True Occurrence».»22 £¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ àӷʤÚÔ˘Ì η› ôÏϘ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ àfi µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› àÛÎËÙáÓ. Herman of Alaska Brotherhood 1990. \∂Ή. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1985. ıˆÚÔÜÌ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù‹Ó ·Ú¿ıÂÛË Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜ ëÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ êÌ·ÚÙˆÏÔÜ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ^√ ™Ù¿ÚÂÙ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ Ùɘ òOÙÈÓ·. Uekskuell. ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ «Unbelievable for Many.» ∫·› ÙfiÙ ʷÓÂÚÒıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi àÓ¿ÛÙËÌ· ÌÂÚÈÎáÓ àfi ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. Âå‰Èο ÁÈ¿ ÏfiÁÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ̤ Ù›˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. η› ÛÙfi âÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. £¿ ˙‹ÛÂȘ ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜. Ù›˜ ·Ú·Ï›Ô˘Ì ¬Ìˆ˜ àÊÔÜ Î·› Û¤ ·éÙ¤˜ êÏᘠâ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‡ õ‰Ë ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó â‰á. ò∂ÙÛÈ.: \∞›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓ¿. ^øÛÙfiÛÔ. «\√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË». ∫·ÙfiÈÓ Âr‰Â οÙÈ Û¿Ó Ó·fi. Ù‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ö¯Ô˘Ì õ‰Ë ·Ú·ı¤ÛÂÈ àÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. 223-4Ø ƒˆÛÈ΋ öΉÔÛË. 23. àÊÔÜ ‰È¤Ê˘Á àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ ̤ Ù‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜. ÛÂÏ.. ª›· ÓÔÂÚ‹ ʈӋ ÂrÂ: «°È¿ ¯¿ÚË ·éÙáÓ ÙáÓ àÓ‰ÚáÓ ï ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È.. Orthodox Life. ÛÂÏ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹Ó ^∞Á›· ∆Ú¿Â˙·. ≠√̈˜ ì £Â›· ʈӋ ÙfiÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ ¬ÙÈ Ùfi ÏÔÖÔ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‰¤ ı¿ ÙÛ·ÎÈ˙fiÙ·Ó àfi ·éÙ¿ Ù¿ ôÁÚÈ· ·̷ٷ. St. K. . 275-6. ^πÂÚÔÌ.

o∏Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ‚¤‚·È· Ó¿ ÊÔ‚ÄÌ·È âÂȉ‹ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Û’ ≤Ó·Ó ôÁÓˆÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. «Î·Ù¿Ï·‚· Ò˜ Û˘Ó¯›˙·Ì ӿ àÓ‚·›ÓÔ˘Ì „ËÏ¿.. o∏Ù·Ó Ùfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔÜ ÊˆÙfi˜. ö‚·Ï· η› Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¿Óˆ Û’ ·éÙ¿. ¬ˆ˜ ÌÔÜ Ê¿ÓËÎÂ.. ÌÂÙ¿ à̤ۈ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ì ÔÚ›· Ì·˜ Úfi˜ Ù¿ . Û¤ Ï›ÁÔ Âr‰· ¿Óˆ ≤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Êá˜: qÙ·Ó. ∞éÙfi ̤ Ù˘ÊÏÒÓÂÈ. »¡·›.. ò∂ÎÏÂÈÛ· Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ‰¤ ‚Ϥˆ Ù›ÔÙ·. “\∞ÏÏ¿ ᘠÌÔÚÂÖ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Êᘠ¯ˆÚ›˜ ÛÎÈ¿. “∆› ̤ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. Û¿Ó ÛÙfi ÛÎÔÙ¿‰È. Ù› ÂrÓ·È ·éÙfi Ùfi Êá˜.226 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ï‰ËÁÔ‡˜-àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. âÂȉ‹ Ùfi Êᘠ·éÙfi ‰¤ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ÛÎÈ¿». ¢¤ ‚Ϥˆ Ù›ÔÙ·. ª›· ʈӋ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ η› àÁ¤Úˆ¯Ë àÎÔ‡ÛÙËΠàfi ¿Óˆ. ÂrÓ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ≤Ó· ‚·Û›ÏÂÈÔ Ì¤ àfiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜. »•·ÊÓÈο ÂåÛ‹Ïı·Ì ̤ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· Û’ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ Ô‡ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ̤ ı¿ÌˆÛÂ.” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠà̤ۈ˜ ÛÙ‹ ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ì àÔÚ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ò˜ ÛΤÊÙÔÌ·È àÎfiÌ· ̤ Ù¿ ηÙËÁÔÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ Á‹ÈÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó. ò∞ÏψÛÙ ٛ ÓfiËÌ· Âr¯Â â‰á Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·.” ÛΤÊÙËη. ^Y¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Ù¤ÏÔ˜. £Â¤ ÌÔ˘.» »\∞ÊÔÜ ÛÎÔÙ›ÛÙËÎ·Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÌÔÜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ Êfi‚Ô˜.” »≠√̈˜ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Ô‡ ‰¤Ó Ùfi ÂÚ›ÌÂÓ·. “¶fiÙ ı¿ ‚ÁÔÜÌ à’ ·éÙfi Ùfi Êá˜. »òA¯. õ ηχÙÂÚ· Ó¿ ÔÜÌ ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Ì¤ ≤Ó·Ó àÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÙÚfiÔ ·éÙfi Ô‡ ÔÙ¤ ‰¤Ó Âr¯· Í·Ó·‰ÂÖ.. ª¤ àÎÏfiÓËÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· η› ¯ˆÚ›˜ ı˘Ìfi ·éÙ‹ ì ʈӋ ÂrÂ: «¢¤Ó ÂrÓ·È ≤ÙÔÈÌÔ˜!» »∫·› ÌÂÙ¿. ≠√̈˜ ·éÙfi ‰¤ ̤ ‚Ô‹ıËÛ ηıfiÏÔ˘ âÂȉ‹ Ùfi ÊᘠÂÚÓÔÜÛ η› ̤۷ àfi Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘... Û¿Ó Ùfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ìÏÈ·Îfi ÊᘠàÏÏ¿ Ôχ Èfi ‰˘Ó·Ùfi.

\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 227 ¿Óˆ – η› àÚ¯›Û·Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó¿ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì». ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» η› «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ÛÂÏ. Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ ™¿Ï‚ÈÔ Î·› \∞Ó‰Ú¤· Ôî ïÔÖÔÈ ñ¤ÌÂÈÓ·Ó ≤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙfiÓ àÁÒÓ· Ùɘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆÉ˜. 1. ^∏ „˘¯‹ ¿ÓÙÔÙ ï‰ËÁÂÖÙ·È ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ àfi ≤Ó·Ó õ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜Ø ÔÙ¤ ‰¤Ó «ÂÚÈʤÚÂÙ·È» âÎÂÖ Î·› ÔÙ¤ ‰¤Ó ËÁ·›ÓÂÈ âıÂÏÔ˘Û›ˆ˜. ^∏ àÏËıÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ¿ÓÙÔÙ Ϸ̂¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ Ì›·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ àÓfi‰Ô˘. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. 2. η› Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ηıÒ˜ η› Ôî ‰·›ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó à·ÓÙáÓÙ·È ÔÙ¤. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. â¿Ó ì „˘¯‹ ö¯ÂÈ Î¿ÔÈ· «Ù¤ÏË» Ó¿ ÏËÚÒÛÂÈ âÎÂÖ. ∞éÙ‹ ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì›· àfi Ù›˜ Èfi âÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ·éıÂÓÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ÛÙ›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ àfi Ù¿ «ÔéÚ¿ÓÈ·» η› ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ôî ¶ÂÓÙËÎÔÛÙÈ·ÓÔ› η› ôÏÏÔÈ: ·éÙ¤˜ Ôî ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ 24. 26-27 (51-52) . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ùɘ àÏËıÈÓɘ âÌÂÈÚ›·˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ £¿ Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù¿ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·éÙáÓ ÙáÓ àÏËıÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ı¿ ‰ÔÜÌ ۤ Ù› ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û¤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·.24 ™¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ì å‰ÈfiÙËÙ· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Èfi ηı·Ú¿: ÂrÓ·È ≤Ó· Âr‰Ô˜ ʈÙfi˜ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ùfi àÓÙ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Ù‹Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ’ ·éÙfi. ì ‰È·‰Èηۛ· àÓfi‰Ô˘ àӷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ Û¤ ÌÂÚÈΤ˜ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

¶·ÙÂÚÈη› \∂ΉfiÛÂȘ «°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ». àÏÏ¿ ÌfiÓÔ Î·Ù’ âÓÙÔÏ‹Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. ÌÙÊÚ. ¬ˆ˜ ö¯Ô˘Ì õ‰Ë ‰ÂÖ. úÛˆ˜ ÛÙ·Ï̤Ó˜ ÁÈ’ ·éÙfi Ùfi ÛÎÔfiØ ‰ÈfiÙÈ ‰¤Ó àÓ·¯ˆÚÂÖ Úfi˜ âΛÓË Ù‹ ˙ˆ‹ ÌfiÓË Ù˘ ì „˘¯‹. ÛÂÏ. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ıˆÚËıÂÖ ó˜ ≤Ó· àfi Ù¿ ηıÔÚÈÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË àfi ï‰ËÁÔ‡˜»25 ∞éÙfi Ùfi ÛËÌÂÖÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ¢ÈfiÙÈ â¿Ó. Ù¿ ïÔÖ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË Ê·ÓÙ·Û›·. ™Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ àӷʤÚÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ¬Ù·Ó ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ì àfi fiÏË Û¤ fiÏË. Ô‡ âÎÏËÚÒÓÂÙ·È àfi ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ∆Ô˘. ì ÁÓ‹ÛÈ· âÌÂÈÚ›· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ‚ÈÒÓÂÙ·È ù¯È ηÙfiÈÓ âÈÏÔÁɘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.228 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂrÓ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ô‡ ö¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÎÔÛÌÈÎÔ›. ÙfiÌ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. . Ôχ Û˘¯Ó¿ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ âÈϤÍÂÈ Ó¿ «·Ú·Ì›ÓÂÈ» ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ õ Ó¿ âÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ‹ ÁÉØ àÓÙÈı¤Ùˆ˜. ö¯Ô˘Ì àÓ¿ÁÎË àfi ï‰ËÁfi. §fiÁÔ˜ µã. 453. õ àÎfiÌ· η› àıÂ˚ÛÙ¤˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ì „˘¯‹ ¬Ù·Ó àÔÛ·ÛıÉ àfi Ùfi ÛáÌ· η› ÌÂٷʤÚÂÙ·È Úfi˜ Ù‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ˙ˆ‹. ^∏ Û˘Ó‹ı˘ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›· «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Ù‹Ó 25. µ·ÛÈÏ›·˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘. ëÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·› ÙfiÓ Ùˆ¯fi §¿˙·ÚÔ (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:19-31): «ò∂ÙÛÈ Î·› Ùfi §¿˙·ÚÔ ÙfiÙ ôÁÁÂÏÔÈ ÙfiÓ ÌÂٷʤÚÔ˘ÓØ âÓá Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘ Ù‹Ó à·ÈÙÔÜÛ·Ó Î¿ÔȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. 25. °Ú¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο ï ±Á. «∂å˜ ÙfiÓ Ùˆ¯fiÓ §¿˙·ÚÔÓ». ¬ˆ˜ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË âÌÂÈÚÈáÓ ÛÙfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô»Ø ¬Ìˆ˜. âÂȉ‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi. ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ Û¤ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ ì „˘¯‹ ï‰ËÁÂÖÙ·È àfi àÁÁ¤ÏÔ˘˜. âÎÙfi˜ àfi ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛËÌÂÖ· ëÚÌËÓ›·˜.

Ô‡ η› ¿ÏÈ ¬Ìˆ˜. ∂rÓ·È. 3. ‚¤‚·È·. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È âÓÙfi˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘Ø àÓÙÈı¤Ùˆ˜. ^∏ âÌÂÈÚ›· âΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Û¤ Ï·ÌÚfi Êá˜. ì ·ÚÔ˘Û›· ÙáÓ ï‰ËÁáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÂrÓ·È àÓ·Áη›· ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ì âÌÂÈÚ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· âÎÙfi˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘. √î ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È âÈÊ·ÓÂȷΤ˜. ñ¿Ú¯ÂÈ ¬Ìˆ˜ Ì›· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ì ïÔ›· ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ıˆÚËıÂÖ ¬ÙÈ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. ∂rÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ÛËÌ¿‰È· ÂrÓ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚfiÓÙ· η› ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË. ∞éÙfi ‰¤ ÛËÌ·›ÓÂÈ.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 229 àÓ¿ÁÎË Î¿ÔÈÔ˘ ï‰ËÁÔÜ àÊÔÜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· â‰á àÎÚÈ‚á˜. àÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Û¿ÓÈ· Ùfi οÓÔ˘Ó ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜. ÛÙfiÓ à¤Ú· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ àfi ÌĘ. Ù‹Ó ïÔ›· ì „˘¯‹ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ¬ÙÈ Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÙÔÜÓ ó˜ «ï‰ËÁÔ› ôÁÁÂÏÔÈ» â›Û˘. η› Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· àfi Ì›· ñ¤ÚÔ¯Ë Â鈉›·. àÎfiÌ· η› ïÚ·Ù¤˜ ̤ۈ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ çÊı·ÏÌáÓØ Ù›ÔÙ· ‰¤Ó Ù›˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ àfi Ù›˜ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ à›ÛÙˆÓ âÎÙfi˜ àfi Ù›˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÂåÎfiÓ˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ï ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‚ϤÂÈ õ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›·Ø ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù›ÔÙ· ôÏÏÔ ·Ú¿ ÁÈ¿ Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ·úÛıËÛË Â鯷ڛÛÙËÛ˘ ÛÙ‹Ó «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ ≤Ó· ÏÂÙfi «¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi» âÈÎ¿Ï˘ÌÌ·. Û¤ ≤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Âr‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. η› Û˘Óԉ‡ÂÙ·È àfi öΉËÏ· ÛËÌ¿‰È· ı›·˜ ¯¿Ú˘. Ùfi ‚¿ıÔ˜ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ âÌÂÈÚ›·˜ âȂ‚·È- . â›Û˘ Èı·Ófi ¬ÙÈ Û¤ ÌÂÚÈΤ˜ àfi ·éÙ¤˜ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ õ‰Ë ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ï¿Ó˜ öÙÛÈ œÛÙ ӿ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙfiÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ àÎfiÌ· Èfi Ôχ ÛÙ‹Ó ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ· η› Ó¿ ÙÔÜ âȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Ù‹Ó âÈÊ·ÓÂȷ΋ ÙÔ˘ 剤· ÁÈ¿ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfiØ â‰á ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË Ó¿ Ùfi âÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ì ·éÙfi.

qÙ·Ó «ÎÏÈÓÈο ÓÂÎÚfi˜» ÁÈ¿ 36 zÚ˜.. ™¿Ï‚ÈÔ˜ «ÙÚÂÊfiÙ·Ó» ÙfiÛÔ Ôχ àfi Ù‹Ó Â鈉›· Ô‡ ‰¤ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔûÙ ÙÚÔÊ‹ ÔûÙ ÓÂÚfi ÁÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ÙÚÂÖ˜ ì̤Ú˜. η› ÌfiÓÔ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ àÔÎ¿Ï˘„Â Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ì Â鈉›· ¯¿ıËΠàÊ‹ÓÔÓÙ·˜ Ù‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ âÚÂıÈṲ̂ÓË Î·› ÚËṲ̂ÓËØ ï ±Á. \∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÔÈ· «ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ àÓ¿ÓË„Ë» Û¤ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÈΛÌÂÓÔ˘ õ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. õ ö¯ÂÈ ‰ÂÖ Ùfi «ÃÚÈÛÙfi» – Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·ıfiÏÔ˘ Û¿ÓÈÔ Û‹ÌÂÚ· – àÏÏ¿ ï ïÔÖÔ˜ ηıfiÏÔ˘ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù› Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ì Û˘ÓÂȉËÙ‹ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹ η› ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ·.230 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÒÓÂÙ·È Ì¤ àÏËıÈÓ¿ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜ âΉËÏÒÛÂȘ: ^√ ±Á. \∞Ó‰Ú¤·˜ Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ ÁÈ¿ ‰˘fi 낉ÔÌ¿‰Â˜Ø ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ Unbelievable for many. ^∏ ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ η› ÛÙ›˜ àÏËıÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂrÓ·È àÎÚȂᘠì ú‰È· ̤ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙfiÓ âÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÛËÌÂÚÈÓfi «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi» η› ÙfiÓ àÏËıÈÓfi \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi.. ^∏ ·úÛıËÛË Ùɘ Á·Ï‹Ó˘. η› ÔÙ¤ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô‡ Ó¿ ñÔ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ qÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ âÌÂÈڛ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ù¯È ≤Ó· ê·ÙËÏfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô‡ ÚÔηÏÂÖ Â鯷ڛÛÙËÛË ÛÙfi ôÙÔÌÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ‹Ó «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË (Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô»). ÔÙ¤ ¬Ìˆ˜ ‰¤ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È àfi οÙÈ ÙfiÛÔ àÛ˘Ó‹ıÈÛÙÔ ¬ÛÔ Ù¿ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. η› ‰¤Ó ö¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙÔÜ àÏËıÈÓÔÜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ η› ∞¥Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÛÙ¿ ≠∞ÁÈ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ô‡ ï ú‰ÈÔ˜ ï ÃÚÈÛÙfi˜ ηıȤڈÛÂ. √î Û‡Á¯ÚÔÓ˜ . Ô‡ àÔηχÙÂÙ·È ÛÙÔ‡˜ ‚›Ô˘˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ^∞Á›ˆÓ êÏᘠ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ó¿ Û˘ÁÎÚÈıÂÖ Ì¤ Ù‹ «Á·Ï‹ÓË» Ô‡ ·åÛı¿ÓÂÙ·È ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ «ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÂÖ Ùfi ÃÚÈÛÙfi ó˜ ÙfiÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·» õ ö¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ Ù‹Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Û‡Á¯ÚÔÓË âÌÂÈÚ›· Ùɘ «ÁψÛÛÔÏ·ÏÈĘ».

àÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó àfi Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜. ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È âÎÙfi˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. \∞Ó‰Ú¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ÃÚÈÛÙfi. ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ïÔÙ‰‹ÔÙ ÙÔÏÌÄÌ ӿ ÌÈÏÄÌ ÁÈ¿ Ù¤ÙÔȘ ÌÂÙ·ÚÛȈÙÈΤ˜ η› ñÂÚÎfiÛÌȘ âÌÂÈڛ˜. £¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì η› ôÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›·˜ àÏËıÈÓɘ âÌÂÈÚ›·˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ηıÒ˜ η› Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ àÓ·ÍÈfiÙËÙ·˜ Ó¿ àÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ·éÙ‹ Ù‹ ÌÂÁ·ÏÔÛ‡ÓË. ∆fi ÛÙÔȯÂÖÔ ÙÔÜ £Â›Ô˘ η› ÙÔÜ ‰¤Ô˘˜ Ô‡ ·åÛı¿ÓÂÙ·È ï ôÓıÚˆÔ˜ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 231 âÌÂÈڛ˜ «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ÂrÓ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο «Î›‚‰ËϘ àÔÌÈÌ‹ÛÂȘ» ÙáÓ ÁÓ‹ÛÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ÂrÓ·È âΉËÏÒÛÂȘ ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ˜ ÁÈ¿ Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜. àÎfiÌ· ÎÈ ·éÙ‹ ì Ù‡ÊψÛË ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔÜ Unbelievable for many ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ÊᘠÔ‡ qÙ·Ó àÓ¿ÍÈÔ˜ Ó’ àÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ. ^∏ àÏËıÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È àfi ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·úÛıËÌ· ‰¤Ô˘˜ η› Êfi‚Ô˘ âÓÒÈÔÓ Ùɘ ÌÂÁ·ÏÔÛ‡Ó˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ. Ô‡ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙáÓÙ·È àÎfiÌ· η› ÛÙÔ‡˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓË ÁÔÓ˘ÂÙ‹˜ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔÜ êÁ. «îηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ» – Û·Ó›ˆ˜ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔØ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ùfi «ÃÚÈÛÙfi» ̤ οÔÈ· ÌÔÚÊ‹. ^øÛÙfiÛÔ. «ÂéÙ˘¯ÂÖ˜». √î âÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜ âÎÊÚ¿ÛÂȘ àÓ·ÍÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÜ êÁ. àÚÎÔÜÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙfi Ó¿ «âÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó» ÛÙÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ «‰È·ÏfiÁÔ˘˜» Ì·˙› ÙÔ˘ Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ «¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎɘ» ΛÓËÛ˘. ¬ˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Âå‰Èο ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ \√ÚıÔ‰fiÍˆÓ ^∞Á›ˆÓØ ¬Ìˆ˜ ¬Û· õ‰Ë ÚԷӷʤڷÌ àÚÎÔÜÓ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο àfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜. 4. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔÜ ¬ÙÈ . ™¿Ï‚ÈÔ˘. ≠√ÛÔÈ Û‹ÌÂÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ÙÔÜ âÓ·ÂÚ›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂrÓ·È «Â鯷ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ».

Ôf ö¯ÂÈ ëÙÔÈÌ·ÛıÉ ‰Èa ÙeÓ ‰È¿‚ÔÏÔÓ Î·d ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 25:41). η› ¬ÙÈ ÌĘ ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ó˜ öÌÌÂÛ˜ âӉ›ÍÂȘ ·Ú¿ ó˜ Ï‹ÚÂȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ·éÙÔÜ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ó¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖ ÛˆÛÙ¿ ÛÙ‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÁÏÒÛÛ·. 27. âÎÂÖÓ· Ôf ëÙԛ̷ÛÂ ï £Âe˜ ‰È’ âΛÓÔ˘˜ Ôf ÙeÓ àÁ·ÔÜÓ.» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 2:9). . ÛËÎÒÓÂÈ Ù¿ Ì¿ÙÈ· Úfi˜ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ô‡ ö¯ÂÈ àÔϤÛÂÈ Î·› îÎÂÙ‡ÂÈ ÙfiÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë \∞‚Ú·¿Ì Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È âÎÂÖ Ó¿ âÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙfiÓ §¿˙·ÚÔ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘ ï ïÔÖÔ˜. ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË âÍ·ÈÙ›·˜ ÙáÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ô‡ ‰È¤Ú·Í ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. ¬ÙÈ ç‰˘ÓáÌ·È âÓ ÙFÉ ÊÏÔÁ› Ù·‡ÙFË» 26. L ìÙԛ̷ÛÂÓ ï £Âe˜ ÙÔÖ˜ àÁ·áÛÈÓ ·éÙfiÓ. âÂȉ‹ ‰¤Ó ñ¿ÎÔ˘Û·Ó ÛÙ›˜ âÓÙÔϤ˜ ∆Ô˘. Ó¿ öÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ «¥Ó· ‚¿„FË Ùe ôÎÚÔÓ ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ·éÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜ ηd ηٷ„‡ÍFË ÙcÓ ÁÏáÛÛ¿Ó ÌÔ˘.232 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ à¤¯Ô˘Ó Ôχ àfi Ùfi ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯·ÌËÏfi â›Â‰Ô ·úÛıËÛ˘ η› àÓÙ›Ï˄˘. ™¤ Ì›· àfi Ù›˜ ·Ú·‚ÔϤ˜ ∆Ô˘. «\∂ÎÂÖÓ· Ôf Ì¿ÙÈ ‰bÓ Âr‰Â ηd ·éÙd ‰bÓ ôÎÔ˘Û ηd ÓÔܘ àÓıÚÒÔ˘ ‰bÓ Û˘Ó¤Ï·‚Â. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÌĘ Ì›ÏËÛ àÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ âΛÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜. \∂ÎÂÖÓÔ˜ ı¿ ÛÙ›ÏÂÈ «Âå˜ Ùe ÜÚ Ùe ·åÒÓÈÔÓ Ùe ìÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÓ Ùˇá ‰È·‚fiÏˇˆ η› ÙÔÖ˜ àÁÁ¤ÏÔȘ ·éÙÔÜ» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 25:41)27. «™ÙcÓ ·åˆÓ›· ʈÙÈ¿. «lA çÊı·ÏÌe˜ ÔéÎ Âr‰Â ηd Ôs˜ ÔéÎ õÎÔ˘Û ηd âd ηډ›·Ó àÓıÚÒÔ˘ ÔéÎ àÓ¤‚Ë.» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 2:9) 26 ≠∂Ó· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ¿ Ù›˜ ïÚ¿ÛÂȘ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ °È¿ ÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ‚¤‚·ÈË ¬ÛÔ Î·› ·éÙ‹ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. Ùfi ˙ËÙÈ¿ÓÔ Ô‡ ÂÚÈÊÚÔÓÔÜÛ ¬Ù·Ó qÙ·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi˜.

37. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·ÙfiÈÓ ‰È¿ÊÔÚ˜ âÌÂÈڛ˜ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·ıÒ˜ η› Ù‹Ó âÓÙ‡ˆÛË Ô‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó Û¤ ¬ÛÔ˘˜ Ù›˜ ‚›ˆÛ·Ó. «^Y¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÛÌ·» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:26). ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ٿ ¬Û· Âr¯·Ó Û˘Ì‚ÂÖ Á‡Úˆ ÙÔ˘ η›. ∆¤ÙÔȘ ïÚ¿ÛÂȘ η› âÌÂÈڛ˜. ò√ÓÙˆ˜. ÎÈ ô˜ Ì‹Ó ›ÛÙ¢·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:26). ≠√̈˜ ï \∞‚Ú·¿Ì à·ÓÙÄ ¬ÙÈ «ÌÂÙ·Íf ìÌáÓ Î·d ñÌáÓ ¯¿ÛÌ· ̤Á· âÛÙ‹ÚÈÎÙ·È. 30. \∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹. ï ïÔÖÔ˜ ηٷÁfiÙ·Ó àfi Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ùɘ \π‚ËÚ›·˜. ÙÒÚ· Ô‡ Ù›˜ Âr‰·Ó.≠∂Ó·˜ àÛÎËÙ‹˜ ̤ Ùfi ùÓÔÌ· ¶¤ÙÚÔ˜. œÛÙ Ùfi ¬ÙÈ Âr¯Â ‰ÂÖ Î·› ÊÔ‚fiÙ·Ó Ù›˜ ‚·Û¿ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ±‰Ë. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. η› àÚ¯›˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο Ó¿ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ù›˜ ‚·Û¿ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ô‰Ë.29 ™Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ôî ïÚ¿ÛÂȘ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÂrÓ·È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¤˜ ¬ÛÔ Î·› Ôî ïÚ¿ÛÂȘ ÙáÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ η› ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. ‰ÈfiÙÈ ñÔʤڈ ̤۷ Û’ ·éÙcÓ ÙcÓ ÊÏfiÁ·» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:24). IV. ¤ı·Ó η› Âr‰Â «Ù›˜ ÙÈ̈ڛ˜ ÙÔÜ ±‰Ë η› ÙÔ‡˜ àÓ·Ú›ıÌËÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÙáÓ ÊÏÔÁáÓ». «Na ‚Ô˘Ù‹ÍË ÙcÓ ôÎÚË ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ûb ÓÂÚe ηd Óa ‰ÚÔÛ›ÛË ÙcÓ ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘. ÎÈ ôÓ àÎfiÌ· Ùfi àÔÛȈÔÜÛ ì ÁÏÒÛÛ·. «àfi ÙfiÙ ̤ ÙfiÛ˜ àÁÚ˘ӛ˜ η› ÓËÛÙÂÖ˜ Û˘Ó¤ÛÊÈÁÍ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ àӷʤÚÂÈ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘: «^∏ ıÂ˚΋ àÁ·ıfiÙËÙ· ηٿ ÌÂÁ¿ÏË ‰ˆÚ¿ Ùɘ ÂéÛÏ·Á¯Ó›·˜ ∆˘ ÔåÎÔÓÔÌÂÖ. η› ï ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ¿ÓÙ· Û·Ê‹˜. œÛÙ ÌÂÚÈÎÔ› àÎfiÌË Î·› ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÍÔ‰Ô Í·ÊÓÈο Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙfi ÛáÌ·. ^√ ±Á. ¬Ù·Ó Ù›˜ ôÎÔ˘Á·Ó»30. ηٿ ı·˘Ì·ÛÙ‹ ‰ˆÚ¿ ÙÔÜ ¶·ÓÙÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘ £ÂÔÜ ‰È¿ 28. ÌÈÏÔÜÛ ÁÈ’ ·éÙfi ì ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘. 349 . àÓÙ›ıÂÙ· ̤ Ù›˜ ïÚ¿ÛÂȘ ÙáÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ. âΉËÏÒÓÔÓÙ·È Èfi Û˘¯Ó¿ Û¤ ÎÔÈÓÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜ ·Ú¿ Û¤ êÁ›Ô˘˜. ÛÂÏ. 29.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 233 (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:24)28.

IV.. Û¿Ó Û›ı˜ Ô‡ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·Ó „ËÏ¿ Ì·˙› ̤ ÙfiÓ Î·Ófi. ™Ùfi ú‰ÈÔ. ‚Ú¤ıËΠۤ ˘ÎÓfi ÛÎÔÙ¿‰ÈØ «ÏÉıÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÊÏfiÁ˜ ôÚ¯ÈÛ·Ó Í·ÊÓÈο Ó¿ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯ᘠÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ âÎÙÔ͇ÔÓÙ·Ó Ì¤ ïÚÌ‹ ÛÙfiÓ à¤Ú·. ™Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË.»32 31.. ÌÙÊÚ. Ì›· àÂÚ›ÁÚ·ÙË ‰˘Ûˆ‰›· Ô‡ àÓ·‰È‰fiÙ·Ó Ì·˙› ̤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ô¯Ó˜ Á¤ÌÈ˙ ¬ÏÔÓ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ˙ÔÊÂÚfi ÙfiÔ.. ÛÂÏ. Âr‰· ≤Ó· ÏÉıÔ˜ ÌÔ¯ıËÚáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ó¿ Û¤ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ‚¿ıË Ùɘ à‚‡ÛÛÔ˘ ¤ÓÙ àÓıÚÒÈÓ˜ „˘¯¤˜ Ô‡ ÔûÚÏÈ·˙·Ó η› ıÚËÓÔÜÛ·Ó âÓá Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ ÁÂÏÔÜÛ·Ó Î·› ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó. ÌÔÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó¿ ÍÂˉÔÜÓ Ì¤Û· àfi Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ô‚˘ÛÛÔ Î·› ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ Ó¿ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Û’ ·éÙ‹Ó.. \∂ÈϤÔÓ. ò∞ÁÁÏÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÜ 8Ô˘ ·åÒÓ·.. ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ηٷ¯ıfiÓÈ· Ó‡̷ٷ ÍÂÚfi‚·Ï·Ó àfi Ù¿ ÊÏÔÁÈṲ̂ӷ ‚¿ıË Î·› öÛÂ˘Û·Ó Ó¿ ̤ ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÔ˘Ó.. A History of the English Church and people. ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ Ì öÙÛÈ ¬ˆ˜ ̤ ÎÔÈÙÔÜÛ·Ó Ì¤ Ù¿ ˘ÚˆÌ¤Ó· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ η› Ù›˜ Âå‰Â¯ıÂÖ˜ ÊÏfiÁ˜ Ô‡ ö‚Á·˙·Ó àfi Ù¿ ÛÙfiÌ·Ù· η› Ù¿ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘˜.234 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÔåÎÔÓÔÌ‹ıËΠÙfi Ó¿ Ì‹Ó Âı¿ÓÂÈ»31. ∫·ıÒ˜ Ôî ‡ÚÈÓ˜ ÁÏáÛÛ˜ àÓ¤‚·ÈÓ·Ó Úfi˜ Ù¿ ¿Óˆ. \∂Ó Ùˇá ÌÂٷ͇. 37. η› ôÏϘ ηٷÔÓÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ¿ ‚¿ıË Ùɘ à‚‡ÛÛÔ˘ ηıÒ˜ Ôî ô¯Ó˜ Ùɘ ʈÙÈĘ âÍ·ÛıÂÓÔÜÛ·Ó. Bede. Penguin Books. àӷʤÚÂÈ ᘠ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ àfi Ù‹Ó â·Ú¯›· Ùɘ ¡ÔÚıÔ‡ÌÚÈ· â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àÊÔÜ Âr¯Â ñ¿ÚÍÂÈ «ÓÂÎÚfi˜» ÁÈ¿ Ì›· ïÏfiÎÏËÚË Ó‡¯Ù· η› ηÙfiÈÓ ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ¬ÛÔ Î·› àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Í·ÊÓÈο ôÎÔ˘Û· ›Ûˆ ÌÔ˘ ÙfiÓ q¯Ô ëÓfi˜ àÊ¿ÓÙ·ÛÙ· ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎÔÜ Î·› àÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘.. ÛÂÏ. 12. Leo-Sherley-Price. 350... 290-291. . Ô‡ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó àfi ÙÚ·¯‡ Á¤ÏÈÔ. 32. µÈ‚Ï›Ô V. Á¤ÌÈ˙·Ó ̤ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ôî ïÔÖ˜.. ^√ ∞剤ÛÈÌÔ˜ ª‹ÓÙ. 1975.

àÊÔÜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ àfi ‰˘ÛÙ˘¯›·. ∫·› ï ôÁÁÂÏÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «∆fi ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛÌ· η› Ùfi ÎÏ¿Ì· Ô‡ àÎÔܘ âÎÂÖ Î¿Ùˆ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù›˜ „˘¯¤˜ 33. àÏ›ÌÔÓÔ!» ∂rÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ ¬Ï· Ù¿ ‚¿Û·Ó· Ô‡ ÂÚȤ¯ÂÈ ì ÎfiÏ·ÛË. Û˘ÌÊÔÚ¿ ÌÔ˘! \∞Ï›ÌÔÓÔ. ≠√ˆ˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠï ú‰ÈÔ˜: «Ì¤ η٤‚·Û·Ó ÛÙfi âÛˆÙÂÚÈÎfi Ùɘ Áɘ. 28 ª·ÚÙ›Ô˘Ø Eternal Mysteries Beyond the Grave. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1968. . ¬Ï· Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· η› Ù›˜ 片Ó˜ Ù˘. ™ÙfiÓ ÙfiÔ ·éÙfi àÎÔ‡ÁÂÙ·È ·åˆÓ›ˆ˜ ì àÂÏÈṲ̂ÓË ÎÚ·˘Á‹: «™˘ÌÊÔÚ¿ ÌÔ˘.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 235 ™Ùfi µ›Ô ÙÔÜ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ∆·ÍÈfiÙË ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¬ÙÈ. η› ≤Ó· àÂÚ›ÁÚ·ÙÔ ÙÚ›ÍÈÌÔ ‰ÔÓÙÈáÓ. ≠√Ù·Ó öÊÙ·Û· ÛÙ¿ ÙÚ›Û‚·ı· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. àÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ Û˘ÌÔÓÄØ ÎÏ·ÖÓ η› 片ÚÔÓÙ·È. à. ÛÂÏ. η› öÎÏ·ÈÁ· â› ≤ÍÈ zÚ˜ ̤ ÈÎÚ¿ àÓ·ÊÈÏËÙ¿. àÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ ·ÚËÁÔÚÂÖØ îÎÂÙ‡ԢÓ. ¬Ô˘ «ôÎÔ˘Û ≤Ó· ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfi. ö. Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ ÙfiÓ ±Ú·Í·Ó η› ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ ÙfiÓ ¯Ù˘ÔÜÓ. ª¤ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó Ì¤Û· àfi ÛÙÂÓ¤˜ ÂåÛfi‰Ô˘˜ η› ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο Ú‹ÁÌ·Ù· ̤ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ‰˘Ûˆ‰›·. Âr‰· âÎÂÖ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ. ^∏ ≈·ÚÍË Û’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙfiÔ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ çÓÔÌ·ÛÙÂÖ ˙ˆ‹. √î ÓÂÎÚÔ› ‚ÔÁÎÔÜÓ àfi Ù¿ ‚¿ıË Ùɘ ηډÈĘ ÙÔ˘˜. àÊÔÜ Ôî ‰·ÈÌÔÓÈÎÔ› «ÂåÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙÂÏáÓ» ÙfiÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ·.»33 ^√ ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔÜ √é¤ÓÏÔÎ àÓÙ›ÎÚÈÛ ̛· ·ÚfiÌÔÈ· ÛÎËÓ‹ ÛÙ¿ «Î·Ù¿‚·ı·» Ùɘ Áɘ. ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi η› àÓ›ˆÙÔ ‚ÔÁÎËÙfi η› ÎÏ¿Ì· àfi Ù›˜ ÎÔÏ·Ṳ̂Ó˜ „˘¯¤˜. Jordanville. ì ïÔ›· Âr¯Â ¯ˆÚÈÛÙÂÖ ÛÙ¿ ‰‡Ô ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ‰Â¯ıÂÖ Ì¤Û· Ù˘. µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ.. ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û¤ ·åÒÓÈÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ‰¿ÎÚ˘· Ô‡ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÚËÁÔÚÈ¿. àÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰¤Ó ÙÔ‡˜ ‰›ÓÂÈ ÚÔÛÔ¯‹ η› ‰¤Ó ÙÔ‡˜ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ. ÁÂÌ¿ÙÔ˜ à¤Ú·ÓÙË Ï‡Ë.170. ò∏ÌÔ˘Ó ÎÈ âÁÒ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û¤ âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

Ùfi ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù¿ ·åÒÓÈ· Ì·ÚÙ‡34. 35. ™. ÛÙfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π .ª: ^O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ÙfiÓ ¬ÚÔ limbo Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ùfi ªÂ۷ȈÓÈÎfi §·ÙÈÓÈÎfi ¬ÚÔ in limbo (ÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ·) η› ÛËÌ·›ÓÂÈ Ùfi ¯áÚÔ ÛÙ›˜ ·Ú˘Ê¤˜ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ à‚¿ÙÈÛÙˆÓ ·È‰ÈáÓ Î·› ÙáÓ Úfi Ùɘ âχۈ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ àÔı·ÓfiÓÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ.ÙÈ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÙáÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ η› ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ó¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ì ≤Ó· «ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi» Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ̤ ‚¿ÛË ·éÙ¤˜ Ù›˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜. ª¿ÚÎÔ˘ \∂ʤÛÔ˘ ÙÔÜ ∂éÁÂÓÈÎÔÜ. ∂úÙ ¬Ìˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ àÏËıÈÓ‹ ı¤·ÛË ÛËÌÂÚÈÓáÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂúÙ ÁÈ¿ ¬Ú·ÛË ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ö. Ù‹ ‰Â‡ÙÂÚË ïÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÚ› ηı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜. 28. ÛÂÏ.236 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ âÎÂÖÓ˜ â› ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì ÂéÛÏ·¯Ó›· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰¤ ı¿ öÚıÂÈ ÔÙ¤. ÛÂÏ.. 320 . √î ‰˘ÙÈΤ˜ öÓÓÔȘ ÙÔÜ «Î·ı·ÚÙËÚ›Ô˘» η› ÙÔÜ «ÚÔı¿Ï·ÌÔ˘ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘»35 ÂrÓ·È àfiÂÈÚ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ëÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ «ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔÜ» ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔÜØ ¬Ìˆ˜ ì \√Úıfi‰ÔÍË ·Ú¿‰ÔÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ù‹ ÌÔÓ·‰È΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÛÙfiÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ.Ù. µÏ. à. ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÓÙ˘ˆÛÈ·˙fiÌ·ÛÙ ñ¤ÚÌÂÙÚ· àfi Ù›˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ. 36. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ êÁ. η› ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ àÔʇÁÔ˘Ì àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ à’ ¬. àÏÏ¿ ı¿ ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ·åˆÓ›ˆ˜ ̤۷ Û¤ Ì›· ôÛ‚ÂÛÙË ÊÏfiÁ·»34 º˘ÛÈο. \∂ÈϤÔÓ. The Letters of Saint Boniface.36 ·éÙfi Ô‡ ‚ϤÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÂrÓ·È Û˘¯Ó¿ Ì›· ÂåÎfiÓ· ÙáÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎáÓ Ì·ÚÙ˘Ú›ˆÓ η› ù¯È Ì›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ àÓ··Ú¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ·ÚÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ¬ÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË àӷ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ›˜ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ ÂrÓ·È ≤Ó· åÛ¯˘Úfi ̤ÛÔ àʇÓÈÛ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ œÛÙ ӿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù‹Ó âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹.

àÓÙ›ıÂÙ· ̤ Ù›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. âÓá Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰¤Ó àÔ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹Ó ôÔ„Ë ¬ÙÈ ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙfiÛÔ Û¿ÓÈ· ¬ÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È. ^∏ ÎfiÏ·ÛË ñ¿Ú¯ÂÈ â›Û˘! \∞ÊfiÙÔ˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· – ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ôÚ¯ÈÛ· Ó¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ àÓ·ÊÔÚ¤˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ ÚÔÊ·ÓᘠÔî ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ Âr¯·Ó ·Ú·Ï›„ÂÈ. Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·éÙfi çÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ‹ «‚ÔÏÂ̤ÓË» ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ àÓıÚÒˆÓ. ^√ ¢Ú.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 237 ÚÈ·Ø Î·› ÁÈ’ ·éÙfiÓ Ùfi ÏfiÁÔ ï £Âfi˜ ·Ú·¯ˆÚÂÖ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜. ÁÈ·ÙÚfi˜ àfi Ù‹Ó ÔÏÈÙ›· ÙÔÜ ∆ÂÓÓÂÛÛÉ Ì¤ Âå‰ÈÎfiÙËÙ· ÛÙ‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ ·ıÔÏÔÁ›· η› Ù¿ ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. âÂȉ‹ Ôî âÚ¢ÓËÙ¤˜. ^À¿Ú¯Ô˘Ó ôÚ·Á οÔȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÈ̘ âÌÂÈڛ˜ ÎfiÏ·Û˘ ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ. √î Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô‡ ÉÚ àfi ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ ÙfiÓ ‰›‰·Í·Ó ¬ÙÈ «‰¤Ó ÂrÓ·È Î·Ï¤˜ ¬Ï˜ Ôî ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜. ªfiÚȘ ƒfiÔ˘ÏÈÓÁΘ. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ëÚÌËÓ›· Ô‡ ‰ÒÛ·Ì ۤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ÓÔÌ›˙ˆ. ¬ˆ˜ õ‰Ë ö¯Ô˘Ì ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ. Û˘Ó‹ıˆ˜ „˘¯›·ÙÚÔÈ. Ôî ïÔÖÔÈ Û˘¯Ó¿ ‰¤ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È ‰ÈfiÏÔ˘ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË õ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜. ∞éÙfi Û˘Ó¤‚Ë. ÎÈ öÙÛÈ ‰¤Ó ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¿ àÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ÂåÎfiÓ˜ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ. ^øÛÙfiÛÔ ≤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ôÏÏË. ö¯ÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ Âr¯·Ó ıˆÚËıÂÖ «ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚÔ›». Èı·ÓfiÓ úÛ˘ àÍ›·˜ ëÚÌËÓ›·. ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÔÙ¤ â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ . \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÏËÙÈο Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘. ªÔ‡ÓÙ˘ η› Ôî ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ôÏÏÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› âÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· âÌÂÈÚ›·. ^√ ¢Ú.

39 ¢›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ¢¤Ó ÙÔ‡˜ ö¯ÂÈ ‰ÔıÂÖ ÔÙ¤ ì ÂéηÈÚ›· Ó¿ ÂrÓ·È ·ÚfiÓÙ˜ Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ÛÂÏ. àÓÙ› ¬Ìˆ˜ Ó¿ ‚ÚÂıÔÜÓ Û¤ οÔÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÙfiÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ≤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi. 38. 65. º·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÙfiÛÔ ç‰˘ÓËÚ¤˜ η› âÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ Ô‡ àÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È àfi Ù‹ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÌÓ‹ÌË öÙÛÈ œÛÙ Ùfi ôÙÔÌÔ Ó¿ ı˘ÌÄÙ·È ÌfiÓÔ Ù›˜ Â鯿ÚÈÛÙ˜ âÌÂÈڛ˜ õ ηÌÈ¿ àÔχو˜ âÌÂÈÚ›·». ÌÂÚÈΤ˜ âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ àfi «Ù·ÎÙÈο ̤ÏË Ùɘ âÎÎÏË- 37.238 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔÓ àÛıÂÓ‹. ™Ùfi ú‰ÈÔ.. Inc. 39. ^∏ ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓË ÊÚ›ÎË ‰¤Ó âȉ¤¯ÂÙ·È Î·Ì›·˜ ÂÚÈÁÚ·Êɘ η› ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÓ·ÎÏËıÂÖ ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË». 24-25. Thomas Nelson. Nashville 1978. ÛÂÏ. ÛÂÏ. Maurice Rawlings.. ¬ÛÔÈ àӷʤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ Âr¯·Ó ηΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÓÂÎÚÔ› ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Î¿ÔÈÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ó¿ âÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ ÓÂÎÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·Ù·. Beyond Death’s Door.38 ^√ ¢Ú.37 ò∂¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ¬ÙÈ Ôî ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ àfi Ù›˜ ôÛ¯Ë̘ âÌÂÈڛ˜ Û‡ÓÙÔÌ· àˆıÔÜÓÙ·È ‚·ıÈ¿ ÛÙfi ñÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ õ ÛÙ‹Ó ÂÚÈÔ¯‹ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ àfi Ùfi ηÙÒÊÏÈ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ àÛıÂÓÔܘ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. √î ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ η٤ÁÚ·„· ÛÙ‹ ÌÂϤÙË ÌÔ˘ àԉ›¯ıËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¤˜ ¬ÛÔ Î·› Ôî Â鯿ÚÈÛÙ˜. ÌÔ˘ÓÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¬Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔÜÓ àÏÏfiÎÔÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ âÓ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙ›˜ ÛÎȤ˜ õ ηٿ ÌÉÎÔ˜ Ì›·˜ ÊÏÂÁfiÌÂÓ˘ ‡ÚÈÓ˘ Ï›ÌÓ˘. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁΘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÎfiÏ·Û˘: «≠Oˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·› ̤ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ Âr¯·Ó ηϤ˜ âÌÂÈڛ˜. ∂åÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È â›Û˘ Û¤ Ì›· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ‰›Ô‰Ô àÊÔÜ àÊ‹ÛÔ˘Ó Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. . 63-64.

40 °ÂÓÈο. ÁÈ¿ οıÔ‰Ô Û¤ ÛÎÔÙ¿‰È η› ÁÈ¿ Ì›· ‡ÚÈÓË ˙¤ÛÙË. ÏfiÁˆ ÙfiÛÔ Ùɘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ¬ÛÔ Î·› Ùɘ àÔ˘Û›·˜ ï‰ËÁÔ‡ÓÙˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ õ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜. àÎfiÌ· η› Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜ öÌÌÂÛ· Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙfi ̤ÏÏÔÓ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi η› ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ñ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙ›˜ âÓÙÔϤ˜ ∆Ô˘. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó. . ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¿ Ï‹ÚË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙáÓ ÁÓ‹ÛÈˆÓ ñÂÚÎfiÛÌÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ÌÂÚÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ı˘Ì›˙Ô˘Ó àÚÎÂÙ¿ Ù›˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔÜ ƒfiÌÂÚÙ ªfiÓÚÔÔ˘. ÛÂÏ. ÁÈ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ÎÎÔ Î·› èηÓfi ʈÙÈĘ. ÁÈ¿ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÈ· η› àÏÏfiÎÔÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ Ô‡ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È.\∞ÏËıÈÓ¤˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 239 Û›·˜» Ô‡ âÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·È àfi Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. 40. η› ¬ÛÔÈ ‚›ˆÛ·Ó Ù‹ «‰·ÈÌÔÓÈ΋» ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ à’ ¬ÛÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌfiÓÔ «àfiÏ·˘ÛË» ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û¤ Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. 103-110. √î ‰·›ÌÔÓ˜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ âÎı¤ÙÔ˘Ó ≤Ó· ̤ÚÔ˜ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ÙÔ˘˜ ʇÛ˘ Û¤ ·éÙÔ‡˜. óÛÙfiÛÔ. ≤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙ‹Ó ÂéÚ¤ˆ˜ àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›· «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» η› «·úÛıËÛ˘ ٤ڄ˘»: ï «â͈ۈ̷ÙÈÎfi˜» ÎfiÛÌÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ≤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â鯿ÚÈÛÙÔ˜ η› ʈÙÂÈÓfi˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ.

240 .

àÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ âÂȉ‹ ì ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙfi ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ö¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ñÂÚÙÔÓÈÛÙÂÖ Î·› Á›ÓÂÈ «Ùɘ Ìfi‰·˜» ù¯È âÂȉ‹ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ «Ó¤Â˜» – ñÉÚ¯·Ó ïÏfiÎÏËÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÛÙ‹Ó ∂éÚÒË Î·› Ù‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· – ÔûÙ ηْ àÓ¿ÁÎËÓ âÂȉ‹ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ·.241 ∫∂º∞§∞π√ ∂¡¡∂∞ ∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ∂å ªˆ¸Û¤ˆ˜ ηd ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÔéÎ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ. η› Âå‰Èο ÛÙ‹Ó \∞ÌÂÚÈ΋. . \∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜. (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:31). ÂrÓ·È «≤ÙÔÈÌË» ÁÈ’ ·éÙ¤˜. Ô‡ ÙfiÛÔ Ôχ Û˘˙ËÙÈÔÜÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:31)1 ∆› «àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó» Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜. ÂrÓ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ àfi Ù›˜ ÁÓ‹ÛȘ ñÂÚÎfiÛÌȘ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ Ôî Âé·ÚÂÛÙÔÜÓÙ˜ Ùfi £Âfi ôÓıÚˆÔÈ. ‰bÓ ıa ÂÈÛıÔÜÓ Î·d iÓ àÎfiÌË àÓ·ÛÙËıÉ Î¿ÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔ‡˜». √é‰b â¿Ó ÙȘ âÎ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙFÉ ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È. ∆fi âӉȷʤÚÔÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ àÔÙÂÏÂÖ √ ≠ 1. ˆ˜ ö¯Ô˘Ì ‰ÂÖ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ôî «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» η› «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜. «\∂aÓ ‰bÓ àÎÔÜÓ ÙeÓ ªˆ¸ÛÉÓ Î·d ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜.

Jr. Life After Life. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ. Atlanta 1975. Dr. . Mockingbird Books.. 70. η› ı¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ «Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. Moody. Ì›· öÓ‰ÂÈÍË ëÓfi˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ıÚËÛΛ·. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Raymond A. ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ً ÛËÌ·Û›· ·éÙɘ Ùɘ àÓ·˙ˆ‡ÚˆÛ˘ ÙÔÜ «ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÜ» âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.242 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÌÉÌ· Ì›·˜ ÂéÚ›·˜ àÓÙ›‰Ú·Û˘ ηٿ ÙÔÜ ñÏÈÛÌÔÜ Î·› Ùɘ àÈÛÙ›·˜ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ·. ™Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ôî «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ıˆÚËıÔÜÓ ¬ÙÈ ‰¤Ó «àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó» Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi Ù‹Ó êÏ‹ âÈ‚›ˆÛË Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯É˜ ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· η› Ù‹Ó êÏ‹ ≈·ÚÍË Ì›·˜ Ì‹ ñÏÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÛÂÏ. √î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ Û˘ÌʈÓÔÜÓ Ì¤ ÙfiÓ ¢Ú· ªÔ‡ÓÙ˘ ÛÙfi ¬ÙÈ Ôî âÓ ÏfiÁˇˆ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù‹Ó «Î·ıÈÂڈ̤ÓË» XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ôÔ„Ë ÁÈ¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔØ2 àÎfiÌ· η› Ôî âÌÂÈڛ˜ ·éÙáÓ Ô‡ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ Âr‰·Ó ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‰¤Ó ÂéÛÙ·ıÔÜÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ ̤ Ù›˜ ·éıÂÓÙÈΤ˜ ïÚ¿ÛÂȘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜Ø àÎfiÌ· η› Ôî âÌÂÈڛ˜ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ àÔÙÂÏÔÜÓ Èfi Ôχ «Ó‡ÍÂȘ» ·Ú¿ ïÔÈÔ‰‹ÔÙ Âr‰Ô˜ àfi‰ÂÈ͢ ÁÈ¿ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ≈·ÚÍË Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ·Ú¿ Ó¿ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì» Ù‹ ˙ˆ‹ ·éÙ‹3. 121) 3. 7-8 (‰¤Ó ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË). ÛÂÏ. \∞Í›˙ÂÈ ¬Ìˆ˜ Ó¿ àӷʤÚÔ˘Ì ÁÈ¿ ôÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ùfi Ù› «àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó» ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ùɘ ıÚËÛΛ·˜. ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ». £¿ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂÖ ñÂÚ‚ÔÏÈ΋ ì ‰‹ÏˆÛË Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ÛÙfiÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ ¬ÙÈ ì Û‡Á¯ÚÔÓË öÚ¢ӷ ¿Óˆ ÛÙ›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ «ı¿ âȂ‚·ÈÒÛÂÈ ·éÙfi Ô‡ ö¯Ô˘Ì ‰È‰·¯ıÂÖ â‰á η› ‰˘fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. Ì‹Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ óÛÙfiÛÔ 2. 98 (95.

ÎfiÏ·Û˘ η› ÎÚ›Û˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ àfi Ùfi £Âfi. ì ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ¿ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ì›· ÛÙ¿ÛË ›ÛÙ˘ ·Ú¿ ÁÓÒÛË˜Ø ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ̤ Ì›· â·Ú΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ «Î¿ÙÈ» ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ ¬Ìˆ˜. ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜». Ê˘ÛÈο. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ àÓÔÈÎÙ‹ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ ¬Û· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ôî \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. Ù¿ ¬Û· ì ¢Ú ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ η› ôÏÏÔÈ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ôÓıÚˆÔÈ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ‹Ó àÔÎ·Ï˘Ì̤ÓË \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ηıÒ˜ η› ÛÙ›˜ àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. Ùfi ÈÛÙ‡ԢÌ ·Ú¿ Ùfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ÙáÓ Ì˘ËÌ¤ÓˆÓ ÛÙ¿ ·Á·ÓÈÛÙÈο Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· η› ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì. ¬ÙÈ âÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙfiÓ ú‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ô‡ Ôî Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ âÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àfi ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù›˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ≠√Ϙ Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù‹Ó ≈·ÚÍË ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. Ùfi Ù› àÎÚȂᘠÂrÓ·È. ÔûÙ η› ÁÈ¿ Ù‹ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Ê‡ÛË ÙÔÜ Ì‹ ñÏÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. \∂›Û˘. Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ îηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ àfi Ù›˜ àÓÙ›ÛÙÔȯ˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ ÛÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› Û¤ ôÏϘ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜Ø ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ËÁ¤˜ – ñfi ÙfiÓ ¬ÚÔ. \∞fi Ù‹Ó ôÔ„Ë ·éÙ‹.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 243 ηÌÈ¿ àÔχو˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٿÛÙ·ÛË õ àÎfiÌ· η› Ù‹Ó ≈·ÚÍË Ùɘ „˘¯É˜ ÛÙ¿ ÚáÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ùfi «ı¿Ó·ÙÔ». ¬ˆ˜ η› Ùfi Êfi‚Ô ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· àÒÏÂÈ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘Ø âÓá Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ÙáÓ Û·Ì¿ÓˆÓ. ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó . ∫·› ¿ÏÈ ¬Ìˆ˜. Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ η› àÁÒÓ·.

Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô» ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. ^∂Ô̤ӈ˜. ò∂¯Ô˘Ì õ‰Ë Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¤ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ ‰˘fi Âú‰Ë âÌÂÈÚÈáÓ: ì XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ âÌÂÈÚ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi ÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ÁÈ¿ Ó¿ ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ó˜ «âȂ‚·›ˆÛË» Ì›·˜ Ì‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ôԄ˘ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜Ø ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ó˜ ÙÌÉÌ· Ì›·˜ Ì‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ ΛÓËÛ˘. ¬Ô˘ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Â鯿ÚÈÛÙ˜ âÌÂÈڛ˜ η› ¬Ô˘ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË àÏÏ¿ ÌfiÓÔ «àÓ¿Ù˘ÍË» η› Û˘ÓÂᘠï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÊÔ‚ÄÙ·È Ùfi ı¿Ó·ÙÔ àÏÏ¿ Ó¿ ÙfiÓ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ ó˜ «Ê›ÏÔ» Ô‡ ÙÔÜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›˜ àÔÏ·‡ÛÂȘ Ùɘ «ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ» ˙ˆÉ˜.244 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ó¿ àӷʤÚÔÓÙ·È Û¤ Ì›· «¯ÒÚ· ñ¤ÚÙ·Ù˘ ÂéÙ˘¯›·˜» Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ». √î ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ ÛÙ‹ ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· àÏÏ¿ ‰¤ ı¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ Ùfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·éÙfi ôÓ ‰¤Ó Âú¯·Ì ‰Â¯ıÂÖ â› ÙFÉ ‚¿ÛÂÈ Ùɘ ›ÛÙ˘ Ì·˜ Ù‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÚ› Ùɘ ʇÛ˘ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. àÏÏ¿ ÛÙfi ¬ÙÈ Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî âÓ ÏfiÁˇˆ âÚ¢ÓËÙ¤˜ õ‰Ë ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û¤ Ì›· Ì‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ëÚÌËÓ›· ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ. . âÓá ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ àfi Ùfi âÓ·¤ÚÈÔ ÙÌÉÌ· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì ¢Ú. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ η› ôÏÏÔÈ âÚ¢ÓËÙ¤˜ àÔ‰¤¯ÔÓÙ·È õ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Ì›· Ì‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ëÚÌËÓ›· ·éÙáÓ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ‰¤Ó çÊ›ÏÂÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ Ôî ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜ àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù‹Ó çÚıfiÙËÙ· ·éÙɘ Ùɘ ëÚÌËÓ›·˜. ì ÛËÌ·Û›· ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÂéÚ¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ àÎÚȂᘠً ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ Ú¤ÂÈ. Ù‹ ʇÛË Ùɘ ïÔ›·˜ ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο.

ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ∆Ô˘ η› ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ ∆Ô˘ Ô‡ ö¯ÂÈ âÈÙÚ·ÂÖ àfi Ùfi £ÂfiØ ì â·Ê‹ ·éÙ‹ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ¬ˆ˜ ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ηıÒ˜ η› àÁÁ¤ÏˆÓ η› êÁ›ˆÓ ∆Ô˘. ηٿ Ù›˜ ïÔÖ˜ âΉËÏÒÓÂÙ·È ì ÿÚË ÙÔÜ £ÂÔÜ. ∆fi àÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔÜ «àfiÎÚ˘ÊÔ˘» ÂrÓ·È Ùfi «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi» õ «ıÚËÛ΢ÙÈÎfi». ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ ÙÔ‡˜ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ». Îã:6. «âaÓ Î·ÓÂd˜ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛË âÁÁ·ÛÙÚÈ̇ıÔ˘˜ õ ·éÙÔf˜ Ôf „¿ÏÏÔ˘Ó Ì·ÁÈÎa˜ 艿˜.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 245 ^∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ì¤ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ηْ â·Ó¿ÏË„ÈÓ. œÛÙ âÎÔÚÓÂÜÛ·È ç›Ûˆ ·éÙáÓ. ÎÏ). «¢bÓ ıa àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔf˜ âÁÁ·ÛÙÚÈ̇ıÔ˘˜ ηd ‰bÓ ıa ÚÔÛÎÔÏÏËıÉÙ Âå˜ ·éÙÔ‡˜. Ôf „¿ÏÏÔ˘Ó Ì·ÁÈÎa˜ 艿˜». âÁg ıa ÛÙÚ·Êá âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηd ıa ÙeÓ âÍÔÏÔıÚ‡ۈ âΠ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÙÔ˘. ¬ÚÔÈ Ô‡ àӷʤÚÔÓÙ·È Û¤ âΛÓË Ù‹Ó â·Ê‹ ̤ Ùfi £Âfi. 4. âÎÌÈ·ÓıÉÓ·È âÓ ·éÙÔÖ˜». âÈÛÙ‹Ûˆ Ùe ÚfiÛˆfiÓ ÌÔ˘ âd ÙcÓ „˘¯cÓ âΛÓËÓ Î·d àÔÏá ·éÙcÓ âÎ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ·éÙɘ» (§Â˘ÈÙÈÎfiÓ Èıã: 31. «Î·d „˘¯‹. Î:6. Ì›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ õ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê·ÓÂÚ‹ Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ Ù›˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈΤ˜ 剤˜ η› ÌÂıfi‰Ô˘˜.» (§Â˘ÈÙÈÎfiÓ Èıã: 31. ÂúÙ ٛ˜ ñÔÎÈÓÔÜÓ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ ̤ Ù›˜ ·éıfiÚÌËÙ˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜. . m âaÓ â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛFË âÁÁ·ÛÙÚÈ̇ıÔȘ õ â·ÔȉÔÖ˜. ≠√ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙfi §Â˘ÈÙÈÎfi η› àÏÏÔÜ: «ÔéÎ â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ âÁÁ·ÛÙÚÈ̇ıÔȘ ηd ÙÔÖ˜ â·ÔȉÔÖ˜ Ôé ÚÔÛÎÔÏÏËı‹ÛÂÛıÂ. ¬ÛÔ Î·› ̤ۈ àÏËıÈÓáÓ Ê·ÓÂÚÒÛÂˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. œÛÙ àÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙeÓ àÏËıÈÓeÓ £ÂeÓ Óa àÎÔÏÔ˘ıÉ âΛÓÔ˘˜. ). ™Ùfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi ÌÔÚÔÜÌ ӿ ïÚ›ÛÔ˘Ì Ùfi «àfiÎÚ˘ÊÔ» ó˜ ïÙȉ‹ÔÙ àӷʤÚÂÙ·È Û¤ â·Ê¤˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ̤ àfiÚ·Ù· Ó‡̷ٷ η› ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤ ÙÚfiÔ à·ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ àfi Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ.4 ∆›˜ â·Ê¤˜ ·éÙ¤˜ ÂúÙ ٛ˜ àÓ·˙ËÙÔÜÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ.

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Ù›˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì ó˜ Ì›· àfi Ù›˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈáÓ Û¯ÂÙÈο ̤ ÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ». ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È úÛˆ˜ ï âÚ¢ÓËÙ‹˜ ̤ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙfi ¯áÚÔ ·éÙfi. ∆fiÛÔ ï ú‰ÈÔ˜ ¬ÛÔ Î·› ôÏÏÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ àÛ¯ÔÏÔÜÓÙ·È Ì¤ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È àÚÔÎ¿Ï˘Ù· ̤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. \∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. ¬ˆ˜ Âú‰·ÌÂ. Ê˘ÛÈο. Dr. ì ïÔ›· àÓ·Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· àfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜: ì ¢Ú. Pinnacle Books. ¬ˆ˜ Ù¿ ÁÚ·Ù¿ ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁΠη› Ù‹ £È‚ÂÙÈ·Ó‹ µ›‚ÏÔ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ. ^√ ¢Ú. úÛˆ˜. . ï ïÔÖÔ˜ Û¤ Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘5 ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¬ÙÈ ì ÛËÌ·Û›· ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ àÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ù›˜ ‡Ï˜ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. Hans Holzer. Beyond This Life. ηıÒ˜ η› ≤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ àÚÈıÌfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ. ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ àÎfiÌ· η› ̤¯ÚÈ ÙÔÜ ÛËÌ›Ԣ Ó¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·› Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ àfi Ù›˜ «ô˘Ï˜ çÓÙfiÙËÙ˜» Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÓ. ηӤӷ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ô‡ Ó¿ Ì‹ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÓ ÛÎÔfi ÙfiÓ ïÔÖÔ â¤ÏÂÍ ӿ ÚÔ·Û›ÛÂÈ ì 5. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ^√ ƒfiÌÂÚÙ ∫ÚԇηÏ. ªÔ‡ÓÙ˘. ÿӘ ÃfiÏÙÛÂÚ. η› ηٷϋÁÂÈ ¬ÙÈ ·éÙ¤˜ Ôî âÌÂÈڛ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ùfi ú‰ÈÔ Âr‰Ô˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô‡ ·Ú¤¯Ô˘Ó η› Ôî «ÓÂÎÚÔ›» ÛÙ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó Û¤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·. ì Á˘Ó·›Î· Ô‡ ö¯ÂÈ âÍÂÏȯıÂÖ Û¤ ÎÔÚ˘Ê·›· âÎÚfiÛˆÔ Ùɘ Ó¤·˜ ÛÙ¿Û˘ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ. ^∏ Èfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË àfi ¬ÏÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂrÓ·È. Los Angeles 1977.246 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ≠∂Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ùɘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙáÓ âÚ¢ÓËÙáÓ Ì¤ Ùfi àfiÎÚ˘ÊÔ ÂrÓ·È ï ¢Ú. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ.

^∏ ˘îÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ àÓıÚˆÈÛÙÈÎɘ ÛÙ¿Û˘ Úfi˜ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. ¢¤Ó ÂrÓ·È Ù˘¯·ÖÔ ¬ÙÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ àfi Ù¿ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‚È‚Ï›· ̤ ·éÙfi Ùfi ı¤Ì· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È àfi ÚÔÏfiÁÔ˘˜ õ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈ· Û‡ÓÙÔÌ· Û¯fiÏÈ· âΠ̤ÚÔ˘˜ Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. \∞fi ÙfiÙ Ô‡ âΉfiıËΠÙfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘6. Elizabeth Kubler-Ross. ∆fi Û›ÁÔ˘ÚÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ı¿ àÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ïÔÈÔÓ‰‹ÔÙ àÔ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ôÔ„Ë ¬ÙÈ ì â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ àÔÙÂÏÂÖ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ· η› ï ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù‹Ó ÂúÛÔ‰Ô ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ̷ηÚÈfiÙËÙ· õ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ‰˘ÛÙ˘¯›·. . àÚˆÁfi ÛÙ¿ÛË Úfi˜ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. ì ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ œÛÙ ӿ «ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ» ÁÈ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 247 ¢Ú. Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜. àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ η› Ù›˜ ÓÔÛÔÎfi̘ àÏÏ¿ àÎfiÌ· η› àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Ôî ïÔÖÔÈ ñÔÙ›ıÂÙ·È ¬ÙÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù‹Ó «à¿ÓÙËÛË» ÛÙfi âÚÒÙËÌ· Ô‡ âÁ›ÚÂÈ ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¬Ù·Ó 6. â›Û˘. On Death and Dying.\∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜: Ì›· àÓıÚˆÈÛÙÈ΋. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1969. Û˘˙‹ÙËÛË ì ïÔ›· ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̤ Ù‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Ùfi 1975. η› ÔÏÏ¿ÎȘ ÙÚÔÌ·Á̤ÓË ÛÙ¿ÛË ì ïÔ›· Û˘¯Ó¿ ΢ÚÈ·Ú¯ÂÖ ù¯È ÌfiÓÔ ÛÙ¿ ÓÔÛÔÎÔÌÂÖ·. àÌ‹¯·ÓË. Macmillan Publishing Co. ÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ëÓfi˜ ‰È·ÓÔËÙÈÎÔÜ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂéÓÔ˚ÎÔÜ ÁÈ¿ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÙÔÜ Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ. Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ Ù‹Ó „˘¯Ú‹. ¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó îÂÚ¿Ú¯ËÛË ÛÙ‹Ó ÚÒÙË ı¤ÛË Ùɘ ›ÛÙ˘ ÛÙfi ÃÚÈÛÙfi η› Ùɘ âÏ›‰·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· ö¯ÂÈ ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ·.. àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ù‹Ó ›ÛÙË ÙÔÜ Î¿ı àÓıÚÒÔ˘ η› Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. Ùfi ¬ÏÔ ı¤Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ıˆÚÂÖÙ·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ «Ù·ÌÔ‡» àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ùɘ å·ÙÚÈÎɘ. Dr.

∫ÈÔÜÌÏÂÚƒfi˜. ¬Ù·Ó. õ öÛÙˆ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂÙ¿ à’ ·éÙfiÓ. ª›· Á˘Ó·›Î· Ù‹Ó âÈÛΤÊıËΠÛÙfi ÁÚ·ÊÂÖÔ Ù˘ η› Û˘ÛÙ‹ıËΠó˜ àÛıÂÓ‹˜ ì ïÔ›· Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ ‰¤Î· ÌÉÓ˜ Ú›Ó. ›ÛÙËΠàfi Ùfi . ö¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔȯÂÖ· Ù¿ ïÔÖ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ Ì¿ÏÈÛÙ·.248 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù¿ ¿ÓÙ· ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·› ÂåˆıÂÖ. ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó¿ ÓÈÒÛÔ˘Ó ¬ÙÈ «Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜». ôÓ Î·› ‰¤Ó Ùfi àÓ¤ÊÂÚ ÛÙfi ÚáÙÔ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô. Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ì àÓıÚˆfiÙËÙ· ÛÙfiÓ ú‰ÈÔ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ «àÓıÚˆÈÛÌÔÜ» ÛÙfiÓ ïÔÖÔ Ù‹Ó ö¯ÂÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ì àÈÛÙ›· Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹. ^øÛÙfiÛÔ. ^∏ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ qÙ·Ó ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ ‰‡ÛÈÛÙË. ^∏ ÚÒÙË Û˘Ó¤‚Ë ÛÙfi ÁÚ·ÊÂÖÔ Ù˘ ÛÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔÜ ™ÈοÁÔ Ùfi 1967. ì ·ÚÈ· ËÁ‹ Ùɘ «ÁÓÒÛ˘» Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚƒfi˜ ÂÚ› ÙÔÜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ôî «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ôÏÏˆÓ àÓıÚÒˆÓ.ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂrÓ·È ÛÙ¿ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÓÔÛÔÎÔÌÂÖ·Ø â¿Ó ¬Ìˆ˜ àÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ì ÁÓÒÛË ÙÔÜ Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ≠√̈˜. àÏÏ¿ Ôî ‰ÈΤ˜ Ù˘ àÚÎÂÙ¿ âÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ̤ «Ó‡̷ٷ». Ùfi öÚÁÔ àÓıÚÒˆÓ ¬ˆ˜ ì ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙfi â›Â‰Ô Ùɘ ·Úԯɘ àÓÒ‰˘ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏáÓ ÛÙÔ‡˜ àÓ›·Ù· àÛıÂÓÂÖ˜. ÛÙ›˜ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ η› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘ ö¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ¬ÙÈ ·éÙ¿ Ô‡ ö¯ÂÈ ‰ÂÖ ÂrÓ·È àÚÎÂÙ¿ œÛÙ ӿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì¤ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ^∏ âÌÂÈÚ›· ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙÈÁÌáÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ Èfi Â鯿ÚÈÛÙË à’ ¬. ÙÂÏÈο. ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù‹Ó öÚ¢ӷ Ô‡ Âr¯Â Ú›Ó Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ù¿ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ÛÙ¿‰È·. ÛÙ‹Ó ÔÚ›· Ùɘ öÚÂ˘Ó¿˜ Ù˘ ì ¢Ú. àÏÏ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi á˜. àÔı·ÚÚ˘Ì¤ÓË. ¯Ú˘ÛÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ùfi ¯¿È.

ò∂ηӷ ≤Ó· Ù¤ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 249 «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·»: «ªÔÜ Âr ¬ÙÈ õÍÂÚ Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ùfi öÚÁÔ ÌÔ˘ ̤ àÛıÂÓÂÖ˜ Ô‡ ÏËÛ›·˙·Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ¬ÙÈ qÚı ӿ ÌÔÜ ÂÖ Ó¿ Ì‹Ó Ùfi οӈ. ∆ÌÉÌ· µã. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ öÂÈÛ Ùfi «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·» Ó¿ ÁÚ¿„ÂÈ ≤Ó· ÛËÌ›ˆÌ·. ‰ÈËÁ‹ıËΠ̤ ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ qÚı ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û¤ â·Ê‹ ̤ ÙÔ‡˜ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ï‰ËÁÔ‡˜» Ù˘. °È¿ ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÓÂÜÌ·. ÚÔÊ·ÓᘠÛÙ‹ ÓfiÙÈ· ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ≠∞ψ۷ Ùfi ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹Ó àÁÁ›Íˆ.7).. ò∏ÌÔ˘Ó âÈÛً̈Ó. 75 ôÙÔÌ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÛ·Ó Ì·˙› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ «·éÍ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó âÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙfi à·ÈÙÔ‡- 7.200 àÙfiÌˆÓ ÛÙfi ò∞ÛÏ·ÓÙ. ¬Ìˆ˜. ∆fi 1978. ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÂrÓ·È öÚÁÔ ÌfiÓÔÓ ëÓfi˜ ÂÙˆÎfiÙÔ˜ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô‡ Âr¯Â ÛÎÔfi Ó¿ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ Ùfi ı‡Ì· ÙÔ˘. ÔÙ¤ ‰¤Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜Ø ·éÙ‹ ì «ñÂÚÎfiÛÌÈ·» çÙ·Û›·. ÌÚÔÛÙ¿ Û¤ ≤Ó· ηٷÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ 2.7 √î ÓÂÎÚÔ›. ^∏ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ àӷʤÚÂÈ ¬ÙÈ ·éÙfi Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ «Û˘Ó¤‚Ë ¬Ù·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Û¤ ‰›ÏËÌÌ· η› ı¿ Âr¯· ¿ÚÂÈ Ï¿ıÔ˜ àfiÊ·ÛË ôÓ ‰¤Ó Ù‹Ó Âr¯· àÎÔ‡ÛÂÈ».. η› ì àÓ¿Ï˘ÛË ÁÚ·ÊÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô‡ àÎÔÏÔ‡ıËÛ âȂ‚·›ˆÛ ¬ÙÈ àÓÉΠۤ Ì›· àÔı·ÓÔÜÛ· àÛıÂÓ‹. Ùɘ ÔÏÈÙ›·˜ ò√ÚÂÁÎÔÓ. . \∞ÚÁfiÙÂÚ·. ™¤ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎÔÜ Ù‡Ô˘ Ô‡ Âr¯Â àÚÎÂÙ¿ Ì˘ÛÙËÚȈ‰á˜ ηÓÔÓÈÛÙÂÖ Úfi˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘. Ôî â·Ê¤˜ Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ̤ ÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» öÁÈÓ·Ó Ôχ Èfi ÛÙÂÓ¤˜. ÛÂÏ. η› ‰¤Ó ›ÛÙ¢· Û¤ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·». ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙfiÓ James Pearre Ùɘ âÊËÌÂÚ›‰·˜ Chicago Tribune Ô‡ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙ‹Ó Sunday Examiner and Chronicle ÙÔ˘ San Francisco. ì Ù¤ÏÂÈ· àÔÌ›ÌËÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂrÓ·È Î¿ÙÈ ÂûÎÔÏÔ. â¿Ó qÙ·Ó ÁÓ‹ÛÈ·. (14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1976. ∆ÂÏÈο ì ¢Ú. „˘¯›·ÙÚÔ˜.

≤Ó· ôÏÏÔ ôÙÔÌÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ñÏÔÔÈ‹ıËΠۤ àfiÛÙ·ÛË ëÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ ëηÙÔÛÙÔÜ àfi Ù¿ fi‰È· ÌÔ˘. ≠Oˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È àfi Ù‹Ó Gaea Laughingbird ÛÙfi Berkeley Monthly.. ^√ ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ö¯ÂÈ ≤Ó·Ó Ê‡Ï·Î· ôÁÁÂÏÔ Ô‡ ‰¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ àfi ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘ οı ÛÙÈÁÌ‹. ì ¢Ú. ∞éÙfi˜ ï «ôÓ‰Ú·˜» Ùɘ Âr ¬ÙÈ ï ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ qÙ·Ó Ó¿ ‰È‰¿ÍÂÈ Î·› ·éÙ‹ ì ÚÔÛˆÈ΋ âÌÂÈÚ›· Ùɘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó œÛÙ ӿ ¿ÚÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·› ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ¿ Ùfi öÚÁÔ Ù˘. «^∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ̤ ÙÔ‡˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ï‰ËÁÔ‡˜ ÌÔ˘ qÙ·Ó Ì›· ≈„ÈÛÙË âÌÂÈÚ›·. \IÔ‡ÓÈÔ˜ 1978..»8 ™¤ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ïÏÈÛÙÈÎɘ ñÁ›·˜ Ô‡ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙfi ™¿Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Ùfi ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔÜ 1976.. Ì›· âÌÂÈÚ›· àÔχو˜ àÓÂÈʇϷÎÙ˘ àÁ¿˘. «¶ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ÏÂÙfi àÚÁfiÙÂÚ·. ∫·› ÌÔÚÔÜÌ ӿ ηٷʇÁÔ˘Ì ۤ ·éÙ¿ Ù¿ Ï¿ÛÌ·Ù·. ÚÔÊ·Óá˜ Ù‹Ó ú‰È· âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙfi ò∞ÛÏ·ÓÙ: 8. ∫·› ı¤Ïˆ ÌfiÓÔ Ó¿ ÛĘ á ¬ÙÈ ÔÙ¤ ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ ÌfiÓÔÈ. ≠∂Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ôÓ‰Ú·˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘». ∫·Ù¿Ï·‚· ¬ÙÈ ·éÙfi˜ qÙ·Ó ï ʇϷη˜ ôÁÁÂÏfi˜ ÌÔ˘. ÓÔÛÔÎfiÌˆÓ Î·› ôÏÏˆÓ â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈáÓ Ùɘ å·ÙÚÈÎɘ Ì›· «‚·ıÈ¿ Ì˘ÛÙÈ΋ âÌÂÈÚ›·» Ô‡ Âr¯Â ‚ÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ Ù‹Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù·. Âú¯·Ì ÎÈ Ôî ‰‡Ô âÚÁ·ÛÙÂÖ Ì¤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi». ª¤ âÓÙ˘ˆÛ›·Û η› ̤ Û˘ÁΛÓËÛ Ùfi ¬ÙÈ öÎ·Ó·Ó ·éÙ¿ ÁÈ¿ â̤ӷ. \∞ÚÁfiÙÂÚ·. . ÛÂÏ. ≤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ «ôÁÁÂÏÔ˜» âÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̤ ÛÎÔfi Ó¿ Ùɘ ‰È‰¿ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ¿ Ù‹ «¯·Ú¿».39.. £¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú·. 2000 ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ̤ ≤Ó· àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ 2300 ÁÈ·ÙÚáÓ. ª¤ ÊÒÓ·Í òπ˙·ÌÂÏ Î·› ̤ ÚÒÙËÛ â¿Ó ı˘ÌfiÌÔ˘Ó Ùfi á˜. ¶Ú›Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰˘fi ÏÂÙ¿. Âr‰· ‰˘fi ÙÂÚ¿ÛÙÈ· fi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘.250 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÌÂÓÔ â›Â‰Ô ÁÈ¿ Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·éÙÔÜ.

∆fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔÜ àÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. ÂrÓ·È Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. o∏Ù·Ó ì ÎÔÚ˘Ê·›· âÌÂÈÚ›· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÔ˘». ñÉÚÍ ̛· ÛÙÈÁÌÈ·›· ÛȈ‹ η› ηÙfiÈÓ Û‡ÛÛˆÌÔ ÛËÎÒıËΠùÚıÈÔ Û¤ öÓ‰ÂÈÍË âÎÙ›ÌËÛ˘ Úfi˜ Ùfi ÚfiÛˆfi Ù˘. Ê˘ÛÈο. àÏÏ¿ àfi Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ùɘ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎɘ Ù¿Í˘.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 251 «ÃÙ¤˜ Ù‹ Ó‡¯Ù·. âÎÙfi˜ â¿Ó Ùfi ôÙÔÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ àÚÎÂÙ¿ âÍÂÏÈÁ̤ÓÔ â›Â‰Ô àfi ôÔ„Ë ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ¿ âÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ Ó‡̷ٷ. . Ê¿ÓËΠӿ àӷχÂÙ·È Û¤ ‰¿ÎÚ˘·. Ùfi ïÔÖÔ ‰¤Ó à·ÚÙÈ˙fiÙ·Ó àfi àÔÎÚ˘ÊÈÛÙ¤˜ η› ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ò∂ÌÂÈÓ·Ó Ì·˙› Ì·˜ ̤¯ÚÈ Ù›˜ ÙÚÂÖ˜ ì œÚ· Ùfi Úˆ›.»9 ∂rÓ·È ÂéÚ¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ‡˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ¬ÙÈ Ôî «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ï‰ËÁÔ›». ï ò∞Óη η› ï °Ô˘›Ï˘. ̤ âÈÛΤÊÙËÎÂ ï ™¿ÏÂÌ. ≠Oˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È àfi Ù‹Ó Lennie Kronisch ÛÙfi Yoga Journal. \∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙfi àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. η› ‰˘fi àfi ÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ΢ڛˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› η› ôÏÏÔÈ â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ùɘ ñÁ›·˜. \∞ÏÏ¿ úÛˆ˜ àÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔȯÂÖÔ àfi Ù‹ ÁÓˆÚÈÌ›· η› â·Ê‹ Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ̤ Ù¿ «ÔåÎÂÖ· Ó‡̷ٷ» ÂrÓ·È ì âÓıÔ˘ÛÈ҉˘ àÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ôî Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ÛÙfi ÎÔÈÓfi ÙáÓ àÎÚÔ·ÙËÚ›ˆÓ Ù˘. «Î·ıÒ˜ ÙÂÏ›ˆÓ ً ‰È‹ÁËÛ‹ Ù˘. ÛÂÏ. ™·ÊᘠÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ≤Ó· àfi Ù¿ «ÛËÌÂÖ· ÙáÓ Î·ÈÚáÓ»: Ôî ôÓıÚˆÔÈ ö¯Ô˘Ó ηٷÛÙÂÖ ‰ÂÎÙÈÎÔ› ÛÙ›˜ â·Ê¤˜ ̤ ÙfiÓ «ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» η› ÂrÓ·È ≤ÙÔÈÌÔÈ Ó¿ àԉ¯ıÔÜÓ Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ëÚÌËÓ›· ·éÙáÓ ÙáÓ â·ÊáÓ ì 9. ªÔÜ ÌÈÏÔÜÛ·Ó Î·› ̤ ôÁÁÈ˙·Ó ̤ Ù‹Ó Èfi à›ÛÙ¢ÙË àÁ¿Ë Î·› ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ô‡ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ηÓ›˜ Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÂÖ. ÁÂÏ¿Û·Ì η› ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û·ÌÂ. ™Â٤̂ÚÈÔ˜\√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1976. ï ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ ï‰ËÁfi˜. ‰¤ Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÂûÎÔÏ·. Ôî ïÔÖÔÈ. ªÈÏ‹Û·ÌÂ. 18-20.

¶Ú›Ó àfi ÂúÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ÙÂÏÈο Û˘ÓÙÂÏÔÜÓ ÛÙfi Ó¿ ÚÔ¿ÁÂÙ·È ì ú‰È· ‰È‰·Ûηϛ·. Ùfi «™¿ÓÙÈ ¡ÈÏ¿È·». £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ ì ¢Ú. ôÓ Î·› Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› η› âÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ó˜ Úfi˜ Ùfi ≈ÊÔ˜ ÙÔ˘˜.10 º·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Ôî «â·Ê¤˜ ̤ Ó‡̷ٷ» Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ì ¢Ú. 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1979. η› âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¬ˆ˜ ï ¢Ú.3.14. ∂rÓ·È ·éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ Ô‡ ‰È·ÂÚÓÄ Ù‹Ó àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ùɘ âÔ10. ÔÏÏ¿ àfi Ù¿ «Ú·ÎÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·» ÛÙfi ™¿ÓÙÈ ¡ÈÏ¿È· âÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û¤ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ η› ≤Ó·˜ àÚÈıÌfi˜ ÚÒËÓ Û˘ÌÌÂÙ·Û¯fiÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¬ÙÈ Ôî Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·éÙ¤˜ qÙ·Ó à·ÙˆӛÛÙÈΘ. ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· öÏ·‚ Ùfi ı¤Ì· ÙáÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙfi ΤÓÙÚÔ àÓ¿·˘Û˘ η› ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁɘ Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜.6. ÛÙ‹ ¡fiÙÈ· ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ªÔ‡ÓÙ˘. The San Diego Union. ÛÂÏ. ∞-1. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ·éÙ¿ Ù¿ ÛËÌÂÖ· ̤ Ù‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘ Ô‡ ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ö¯ÂÈ ôÌÂÛË âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ «ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»Ø ¬Ìˆ˜. ^∏ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ ^∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ η› ôÏÏˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Û¤ ¤ÓÙ ·ÚÈ· ÛËÌÂÖ· Ô‡ ı¿ àÓ·Ù‡ÍÔ˘Ì à̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ.252 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ Ù‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÏ‹ıÂÈ·. . ™‡Ìʈӷ ̤ àÓ·ÊÔÚ¤˜. ∫ÈÔÜÌÏÂÚƒfi˜ àÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÂéÛ‚ÂÖ˜ fiıÔ˘˜ ÌÄÏÏÔÓ ·Ú¿ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·Ø ·éÙfi ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó âËÚ¿˙ÂÈ Ù¿ ¬Û· âΛÓË Î·› ôÏÏÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹.

ö. «¬Ï˜ âÎÂÖÓ˜ Ôî ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÙÈ̈ڛ· Ô‡ ÌĘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙ‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹. ∫·Ó¤Ó· àÔχو˜ ÛÙÔȯÂÖÔ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ‰¤Ó ñÔ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ı¿ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· êÏ‹ â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘˜. à.ƒfi˜ àӷʤÚÂÈ: «∆¿ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àÔηχÙÔ˘Ó ¬ÙÈ ì ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂrÓ·È ç‰˘ÓËÚ‹. ¢‹ÏˆÛË Û¤ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ùɘ Elizabeth Kemf Ô‡ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙ‹Ó EastWest Journal. ÂrÓ·È Ì›· àÔχو˜ Á·Ï‹ÓÈ· âÌÂÈÚ›·.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 253 ¯É˜ àfi Ù¿ Ù¤ÏË ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ· η› ηٿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈ΋ Û¤ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ç·‰Ô‡˜ Ù˘ Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤Ó η٤¯Ô˘Ó Âå˜ ‚¿ıÔ˜ ηÌÈ¿ ôÏÏË ‰È‰·Ûηϛ·. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÄÓ 11. . Moody. ªÔ‡ÓÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «^øÛÙfiÛÔ. 12. ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÌÔÜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ̤ ÙfiÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ò˜ ‰¤Ó öÓȈı·Ó È¿ Êfi‚Ô à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ». ^√ ¢Ú. ÛÂÏ. 68 (92). 1. η› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Ì›· „¢‰‹ ·úÛıËÛË ÂéÊÔÚ›·˜ Ô‡ ÂrÓ·È çϤıÚÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.11 ^∏ ¢Ú. ̤ ‚¿ÛË Ù¿ ÛÙÔȯÂÖ· àfi Ù›˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘. ¢¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÔûÙ ̤ÏÏÔ˘Û· ÎÚ›ÛË ÔûÙ ÎfiÏ·ÛË. ÎÈ ·éÙfi ù¯È ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ï›Á· ÏÂÙ¿. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ. ≠√ˆ˜ àӷʤÚÂÈ ï ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘... ª¿ÚÙÈÔ˜ 1978. àÏÏ¿ ÁÈ¿ ¿ÓÙ·Ø ·éÙ‹ ì ÂÔ›ıËÛË ¬ÙÈ Ôî „˘¯ÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È Â鯿ÚÈÛÙ˜ ÂrÓ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔÜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô‡ âÈÎÚ·ÙÂÖ Û‹ÌÂÚ·. à·ÏÏ·Á̤ÓË àfi fiÓÔ Î·› Êfi‚Ô. ¬Ìˆ˜ ï ú‰ÈÔ˜ ï ı¿Ó·ÙÔ˜. 2.. ≠√ÏÔÈ àÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ¬ÛÔÈ ‚›ˆÛ·Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· âÌÂÈÚ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·Ó äÚÂÌ›· η› ÏËÚfiÙËÙ·. ÛÂÏ.52.»12 µÏ¤Ô˘Ì â‰á ¬ÙÈ Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¬ÏˆÓ ¬ÛÔÈ ·Ú·Ï·ÓáÓÙ·È àfi Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ ÂrÓ·È ì ‚·ÛÈ΋ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙ›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ „˘¯ÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜.

254 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂÚ›·ÙÔ ≈ÛÙÂÚ· àfi ÌÈ¿ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›·. ^∏ ¢Ú. 70 (95). àÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì›· àÓÒ‰˘ÓË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û¤ Ì›· «‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘». Kemf. ö. 14. Ùfi ïÔÖÔ ‰¤Ó àÔ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹Ó ›ÛÙË ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍË ÎÚ›Û˘ η› ÎfiÏ·Û˘. . ·Ú·ÙËÚÂÖ Ù¿ ëÍɘ ÁÈ¿ Ù¿ ôÙÔÌ· àfi Ù¿ ïÔÖ· ÉÚ ٛ˜ ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: «≠√ÏÔÈ ö¯Ô˘Ó Ì›· ·úÛıËÛË ÏËÚfiÙËÙ·˜. ∫È ·éÙfi. 52. ÁÈ·Ù› ¬ÛÔÈ Âr¯·Ó Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Ì¤ ηٿÏËÍ‹ ÙÔ˘˜. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. ÛÂÏ. Ó¿ ö¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 13. ̤ Èfi ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi ≈ÊÔ˜. ^√ £Âfi˜ ‰¤Ó ηٷÎÚ›ÓÂÈØ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜..»14 º·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂÚÓ¿ÂÈ ÎôÓ àfi Ùfi ÓÔÜ Ù¤ÙÔÈˆÓ âÚ¢ÓËÙáÓ ¬ÙÈ ì àÔ˘Û›· ÎÚ›Û˘ ÛÙ›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ úÛˆ˜ ÂrÓ·È Ì›· ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÚÒÙË âÓÙ‡ˆÛË õ ¬ÙÈ ì ÎÚ›ÛË ‰¤ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ¿ ÚáÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ Ôî âÚ¢ÓËÙ¤˜ ·éÙÔ› êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÓÂÜÌ· Ùɘ âԯɘ.. ÛÙ‹Ó ïÔ›· ï ôÓıÚˆÔ˜ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. âÎÂÖÓÔ ‰¤Ó àÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÔûÙ ̤ ı˘Ìfi ÔûÙ ̤ çÚÁ‹.13 ^∏ ¢Ú. ¬ˆ˜ ì ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ô‡ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· àfi Ùfi ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ. Ó¿ ÁÂÏÄ. Moody. Ó¿ ηٷÓÔÂÖ. ^√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ì›· ÙfiÛÔ ÌÔÓ·‰È΋ η› ÙÂÏÂȈÙÈ΋ âÌÂÈÚ›· ¬ˆ˜ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ÛÂÏ. ∂rÓ·È Ì›· ÌÂÙ¿‚·ÛË Û¤ Ì›· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ó˜ ëÍɘ: «^√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂrÓ·È êÏᘠ̛· àÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. à. 3. Ò˜ η› ¬Ù·Ó àÎfiÌË ì àÓ·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ¿ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜ àÔÎ¿Ï˘„ ÛÙfi ʈÙÂÈÓfi ùÓ àÎfiÌ· η› Ù¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ö. à. ·Ú¿ ÌÔÓ¿¯· ̤ ηٷÓfiËÛË Î·› οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ̤ ¯ÈÔÜÌÔÚ.

™‡Ìʈӷ ̤ Ù›˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·éÙ¤˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ì àÓ¿Ù˘ÍË ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜. àÏÏ¿ Ì›· àÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰È·‰Èηۛ· «âͤÏÈ͢» ÛÙ‹Ó «àÁ¿Ë» η› Ù‹Ó «Î·Ù·ÓfiËÛË» η› Ù‹Ó «·éÙÔÚ·ÁÌ¿ÙˆÛË». ÛÂÏ. ™ÎÔfi˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. √î «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» η› Ôî «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ Ôî ú‰È˜ Ì›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ™Ùfi ú‰ÈÔ ÛÂÏ. ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ‡˜ ÙÔÌÂÖ˜ Ùɘ ÁÓÒÛ˘ η› Ùɘ àÁ¿˘. àfi Ù‹Ó Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Û‹ÌÂÚ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. àÓÙÈı¤Ùˆ˜. ^∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ – ̤ۈ Ùɘ ›ÛÙ˘. Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ̤ ηÈÓÔ‡ÚȘ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÎÈ àfi„ÂȘ ÁÈ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ηıÒ˜ ›ÛÙ¢·Ó œ˜ ÙfiÙÂ. 5.16 ª›· Ù¤ÙÔÈ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ‰¤Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù›˜ àÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜Ø ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. ηıÒ˜ η› Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 255 ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ àÓ¿Ù˘Í˘ η› Ùfi ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô‡ ¯¿ÓÂÈ ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È¿. ∂rÓ·È Û¿Ó Ó¿ ÍÂÊÔÚÙÒÓÂÛ·È Ùfi ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·ÏÙfi ÛÔ˘ ̤ Ùfi Ô‡ öÚ¯ÂÙ·È ì ôÓÔÈÍË. 70 (96). ™‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ¢Ú· ªÔ‡ÓÙ˘: «¬ÛÔÈ ÏÔÈfiÓ Âr¯·Ó οÔÈ· âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘. . Ùɘ Û˘ÌÌÂ15. £¿ âÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ Ùfi ᘠ·éÙ‹ ì ôÔ„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ àÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ̤ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. 4. ·Ú¿ àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ ÛÎÔfi Ù‹Ó äıÈ΋ ÙÂÏ›ˆÛË ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘. Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜. Moody. 50.. ‰¤Ó ÂrÓ·È ì ·åÒÓÈ· ÛˆÙËÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÎÈ ≈ÛÙÂÚ· àfi Ùfi ı¿Ó·ÙÔ». ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ Ò˜ âÎÂÖ ¤Ú· ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÈ¿ ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÎÚ›ÛË. ·éÙfi àÎÚȂᘠÂrÓ·È ï ı¿Ó·ÙÔ˜»15. ‰ËÏ·‰‹ Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛáÌ·. 16..

256 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ùԯɘ ÛÙ¿ ª˘ÛÙ‹ÚÈ· η› ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ àÁÒÓ· – ö¯ÂÈ âÏ¿¯ÈÛÙË ÛËÌ·Û›· Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì¤ Ù‹Ó ·éÍË̤ÓË «àÁ¿Ë» η› «Î·Ù·ÓfiËÛË» Ô‡ âÌÊ˘ÛÔÜÓ Ôî «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈÚ›Â˜Ø Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. David R. Journey to the Other Side. ö. 18. Wheeler. âÂȉ‹ ÉÁ· ÎÈfiÏ·˜ âÎÂÖ ¤Ú·». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ‰È‰·Ûηϛ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο âÈÓÔË̤ÓË àfi ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ̤ Ù‹ ÌÔÓ·‰È΋ Û·Ê‹ ÚfiıÂÛË Ó¿ ηٷÚÚ›„ÂÈ Ù‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ η› Ó¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ Ù‹Ó ¬ÏË àÓÙ›ÏË„Ë Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ÂÚ› ıÚËÛΛ·˜. ÛÂÏ. ªÔ‡ÓÙ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο: «^√ ÏfiÁÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô‡ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰¤ ̤ ÊÔ‚›˙ÂÈ ϤÔÓ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÙÒÚ· ͤڈ ÔÜ ı¿ ¿ˆ. ÛÂÏ.. ^∏ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô‡ ۯ‰fiÓ ÌÔӛ̈˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î·› «¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ» Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜» ÂrÓ·È êÏᘠ̛· âÌÊÈÏÔ¯ÒÚËÛË Û¤ âÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔÜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔÜ Ùɘ µÈÎÙÔÚÈ·Óɘ âÔ¯É˜Ø ÂrÓ·È ≤Ó· Û‡Ìو̷ 17. ÌÔÚÂÖ Î¿ÔÈÔ˜ Ó¿ âÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÛÙ›˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ àÛıÂÓÂÖ˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ¿ ÙÂÏÈο ÛÙ¿‰È· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ «öÙÛÈ œÛÙ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ·éÙÔ› Ó¿ ö¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ì›· àÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ¿ Ùfi Ù› ÙÔ‡˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ». Moody. ¬ˆ˜ ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô‡ âÈÓfiËÛ·Ó Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ôî ¢Ú˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ η› ƒfiÌÂÚÙ ªfiÓÚÔÔ˘.17 ≠∂Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ̤ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ Ì›ÏËÛÂ ï ¢Ú. à.18 ∆› ÙÚ·ÁÈ΋ η› à‚¿ÛÈÌË ·åÛÈÔ‰ÔÍ›·! ∫·ı¤Ó· àfi Ù¿ àÓˆÙ¤Úˆ ¤ÓÙ ÛËÌÂÖ· ÂrÓ·È Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔÜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔÜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· ¬ˆ˜ àÔηχÊıËΠâΛÓË Ù‹Ó âÔ¯‹ àfi Ù¿ ú‰È· Ù¿ «Ó‡̷ٷ» ̤ۈ ÙáÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì. 92. 69 (94). . ÌfiÏȘ ʇÁˆ àfi ÙÔ‡ÙË Ù‹ ˙ˆ‹.

£¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ì ú‰È· ì «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» âÌÂÈÚ›· ‰¤ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô‡ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·éÙÉ˜Ø ì âÌÂÈÚ›· ÚÔ¿ÁÂÈ Ù‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ù¯È âÂȉ‹ Ùfi ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ·éÙfi ηı’ ë·˘Ùfi ÂrÓ·È àfiÎÚ˘ÊÔ. Ôî ïÔÖ˜ âÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó¿ ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÓ·ÊÔÚ¤˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· àfi ÔÙ¤ ôÏÏÔÙÂ. η› ۯ‰fiÓ ïÔÈ·‰‹ÔÙ âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ «ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ı¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È ÛÙfi ëÍɘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ. ^√ Èfi Ê·ÓÂÚfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ’ ·éÙfi ÂrÓ·È ì âʇÚÂÛË Î·Ù¿ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÈÎáÓ àÓ¿Ó˄˘ ÙáÓ «ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚáÓ» àÙfïÓ. ‰¤Ó â·ÚÎÂÖ ¬Ìˆ˜ ηıfiÏÔ˘ œÛÙ ӿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù‹Ó â›‰Ú·ÛË ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ . Ôî «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ Û˘˙ËÙÈÔÜÓÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ Û‹ÌÂÚ·. η› ÔÈ¿ ì ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ó˜ ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ «Ó‡̷ÙÔ˜ ÙáÓ Î·ÈÚáÓ». ∆fi ·Ú·¿Óˆ ÁÂÁÔÓfi˜ Û·Êᘠ‚ÔËıÄ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ÔÛÔÙÈ΋ ·ûÍËÛË ÙáÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ ÁÈ¿ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ∆fi «Ì‹Ó˘Ì·» ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ °È·Ù› ¬Ìˆ˜. ÙÂÏÈο. ™Ùfi 19Ô ·åÒÓ· ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ› âÏ¢ıÂÚfiÊÚÔÓ˜ õ àÊÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ÛÙ‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·Ø ¬Ìˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂrÓ·È ÙfiÛÔ Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË œÛÙ ηı¤Ó·˜ ï ïÔÖÔ˜ ‰¤Ó àÛ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ì›· ‰È΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù‹Ó àÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ «Ê˘ÛÈο».∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 257 Ùɘ âÍ·Ó¤ÌÈÛ˘ ÙáÓ ·éıÂÓÙÈÎáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ àÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ àfi Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛË ÙáÓ Ï·áÓ Ùɘ ¢‡Û˘. àÏÏ¿ âÂȉ‹ Ù¿ ‚·ÛÈο ⯤ÁÁ˘· η› ì ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Ô‡ οÔÙ ÚÔʇϷÛÛ·Ó ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àfi Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ͤÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ö¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û¤ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi âÎÏ›„ÂÈ.

^∏ «öÎÚËÍË àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ» ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ö¯ÂÈ ÚÔÎÏËıÂÖ àfi – η› ̤ Ù‹ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ œÛÙ ӿ ÚÔÎÏËıÂÖ âÎ Ó¤Ô˘ – Ì›· ı·̷ÙÈ΋ ·ûÍËÛË ÙáÓ Î¿ı Âú‰Ô˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «·Ú·Ê˘ÛÈÎáÓ» âÌÂÈÚÈáÓ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfi ≤Ó· ôÎÚÔ ÙÔÜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·éÙáÓ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓØ ÛÙfi ôÏÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôî ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ì·Á›·˜ η› ÙÔÜ Û·Ù·ÓÈÛÌÔÜ. ·éÙfi˜ ï «ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜» Ê·›ÓÂÙ·È ‰È¿ÓÔÈÎÙÔ˜ Úfi˜ Ì›· àÓıÚˆfiÙËÙ· Ô‡ âÈı˘ÌÂÖ ‰È·Î·á˜ Ó¿ ÙfiÓ ‚ÈÒÛÂÈ. Ôî ïÔÖ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È àfi Ì›· Û˘ÓÂȉËÙ‹ àfiÂÈÚ· â·Êɘ àÎfiÌ· η› ñËÚ¤ÙËÛ˘ ÙáÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔÜ «ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»Ø η› οÔ˘ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ ‰˘fi ôÎÚ· âÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ôî Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ „˘¯ÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. àfi Ùfi «Ï‡ÁÈÛÌ· ÙáÓ ÎÔ˘Ù·ÏÈáÓ» ÙÔÜ °ÈÔ‡ÚÈ °Î¤ÏÏÂÚ Î·› Ù›˜ ·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈο» Ù·Í›‰È· η› ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. \∂›Û˘. οو àfi Ù‹ ÛËÌ·ÓÙÈο ·éÍ·ÓfiÌÂÓË âÈÚÚÔ‹ ÙáÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ àÊÂÓfi˜. ∂rÓ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ùfi ¬ÙÈ ÔÏϤ˜ àfi Ù›˜ «·Ú·Ê˘ÛÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È àfi «ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜». ηٿ Ù›˜ ïÔÖ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ âÏ¿¯ÈÛÙË õ η› ηıfiÏÔ˘ Û˘ÓÂȉËÙ‹ âÈı˘Ì›· ÁÈ¿ â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ». η› Ù‹ Êı›ÓÔ˘Û· ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Û· âÈÎÚ¿ÙËÛË ÙfiÛÔ ÙÔÜ ÔñÌ·ÓÈÛÙÈÎÔÜ ñÏÈÛÌÔÜ ¬ÛÔ Î·› Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ›ÛÙ˘. °È¿ Ì›· àÎfiÌË ÊÔÚ¿. √î «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ª›· ‚·ı‡ÙÂÚË ëÚÌËÓ›· âÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ïÏÔ¤Ó· η› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·› Âé·ÈÛıËÛ›· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ›˜ «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜» η› «„˘¯ÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÁÂÓÈο. ì àÓıÚˆfiÙËÙ· ï‰ËÁÂÖÙ·È ÛÙ‹Ó àÔ‰Ô¯‹ Ùɘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ οÔÈÔÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ».258 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ·éÙáÓ ÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ó˜ Úfi˜ Ù¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· η› ÛÙ‹Ó àÏÏ·Á‹ Ùɘ ôԄ˘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ÛÙ‹Ó ïÔ›· Û˘ÓÙÂÏÔÜÓ. η› . ≤ˆ˜ Ù›˜ UFOâ·Ê¤˜ η› à·ÁˆÁ¤˜.

ÚÔ¤‚Ë Û¤ ≤Ó·Ó àÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ñ·ÈÓÈÁÌfi Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÛËÌ·Û›· ÙfiÛÔ Ùɘ ·éÍ·ÓfiÌÂÓ˘ àԉԯɘ ÙáÓ àfiÎÚ˘ÊˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ¬ÛÔ Î·› Ùɘ â›Û˘ ·éÍ·ÓfiÌÂÓ˘ ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Úfi˜ ·éÙ¤˜ : «^∏ âÔ¯‹ ÙÔÜ â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ̤ÓÙÈÔ˘Ì ï‰Â‡ÂÈ Úfi˜ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. Harper & Row. St.7. àfi ÙÔ‡˜ âΉfiÙ˜ ÙÔÜ Psychic Magazine. Ôî ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «¯·ÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜». Ôî âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ à¤ÎÙËÛ·Ó Î¿ÔȘ ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ àÓ·ÁηÖ˜ Û˘ÓıÉΘ ÁÈ¿ Ó¿ Û˘Ì‚ÂÖ ì â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ». 20. ÃÚËÛÈ̇۷Ì ó˜ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. ì àÓ¿ÌÂÈÍË ÙáÓ «ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ» Û¤ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ àÔÙÂÏÂÖ êÏᘠ̛· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ öÓ‰ÂÈÍË ÙÔÜ fiÛÔ Ôχ ö¯ÂÈ âÎÏ›„ÂÈ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ëÚÌËÓ›· ÙáÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. º˘ÛÈο. ^√ àÔı·ÓÒÓ ò∞ÚıÔ˘Ú ºfiÚÓÙ.ª·Ú›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘. 23. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ·éÙfi ‰¤Ó çÊ›ÏÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙ‹Ó âÈÛÙ‹ÌË.Herman Monastery Press 1979. ÌÙÊÚ. ∆fi ‚È‚Ï›Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÂÖ ÛÙ‹Ó ^∂ÏÏ¿‰· ̤ Ù›ÙÏÔ: ^∏ \√ÚıÔ‰ÔÍ›· η› ì £ÚËÛΛ· ÙÔÜ ª¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ª›· âͤٷÛË Ùɘ «¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎɘ» ΛÓËÛ˘ ó˜ ÌÂÓÙÈÔ˘ÌÈÛÙÈÎÔÜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ . àÏÏ¿ ÛÙ‹Ó ·éÍ·ÓfiÌÂÓË àÔͤӈÛË Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙ·˜ àfi Ùfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi η› Ù‹ ‰›„· Ù˘ ÁÈ¿ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ «ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ 19. ÂrÓ·È ÂéÚ¤ˆ˜ àÔ‰ÂÎÙfi ó˜ ÁÓ‹ÛÈ· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÛÂÏ. \∂Ή. ÎÂÊ. Psychics. ≤Ó· ÚfiÛˆÔ Úfi˜ Ùfi ïÔÖÔ ·éÙfi˜ ï ú‰ÈÔ˜ ï ·éÍ·ÓfiÌÂÓÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ «ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ» ¬ÛÔ Î·› ôıÂˆÓ ÔñÌ·ÓÈÛÙáÓ àÔÙÂÏÂÖ ≤Ó· àfi Ù¿ «ÛËÌÂÖ· ÙáÓ Î·ÈÚáÓ».∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 259 ≤Ó· Âr‰Ô˜ ·éÙáÓ. àfi Ù¿ Èfi àÍÈfiÏÔÁ· ̤ÓÙÈÔ˘Ì ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ·. ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û¤ Ï›ÁÔ˘˜ «Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜» ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Û¤ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ƒfiÔ˘˙ Orthodoxy and the religion of the future. «\∂ÁÚ‹ÁÔÚÛË».19 ^øÛÙfiÛÔ. .20 ª¤ ôÏÏ· ÏfiÁÈ·: ì àfiÎÚ˘ÊË âÌÂÈÚ›·. \∞ı‹Ó· 2000. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1972. ª¤Ûˆ ìÌáÓ.

™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \∞ÁÓÒÛÙˆÓ \∞ÛÎËÙáÓ.ÙÈ ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘ – ö¯Ô˘Ì ̛· àÙÂÏ‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÙáÓ àÏËıÂÈáÓ Ùɘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜. ÌfiÓÔ Ù¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì Î·› ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ› Ô‡ Û˘ÌÌÂÙÂÖ¯·Ó Û¤ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Ï·ÙÚÂÖ˜ öÚ¯ÔÓÙ·Ó Û¤ â·Ê‹ ̤ «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ï‰ËÁÔ‡˜».. IV. ·Ú·ÙËÚÂÖ ¬ÙÈ «Ì¤ ÍÂοı·Ú˜ àÔηχ„ÂȘ η› Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ ï ̤ÏÏˆÓ ·åÒÓ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·› Ó¿ ‰È·ÓÔ›ÁÂÙ·È Û¤ ÌĘ. òAÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. àÊÔÜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ïÚ¿ÛÂȘ η› âÌÂÈڛ˜ Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ^√ ±Á. õ «Ï·ÏÔÜÛ·Ó ÁÏáÛÛ˜»Ø Û‹ÌÂÚ· ·éÙ¤˜ Ôî ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Û˘¯Ó¤˜ η› ¬Ï· Ù¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù›˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û¿Ó Î¿ÙÈ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ÙfiÛÔ ï ̤ÏÏˆÓ ·åÒÓ·˜ ÏfiÁˆ Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ âÁÁ‡ÙËÙ·˜ Û¿Ó Ó¿ àÁÁ›˙ÂÙ·È õ‰Ë οˆ˜ η› ‰È·ÓÔ›ÁÂÙ·È Ì¤ ¬ÏÔ Î·› Èfi öΉËÏ· ÛËÌÂÖ·. ¬Ù·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ì Ó‡ÎÙ· η› àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ àÓ·Ù¤ÏÏÂÈ ì ì̤ڷ. 21. ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ àӷηÙ‡ÔÓÙ·È Ì·˙› Ùfi ÛÎÔÙ¿‰È ̤ Ùfi Êá˜.Ì.. 348. . \∞‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. ∞éÙ‹ ì àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ûÍËÛË âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔÜ «ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ àÔÙÂÏÂÖ àÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· ≤Ó· àfi Ù¿ ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ âÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘.. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. âȉ›‰ÔÓÙ·Ó Û¤ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘.. âÂȉ‹ «Î·Ù¿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô‡. «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». ¬ÛÔ ï ·ÚÒÓ ·åÒÓ·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ^∞Á›· òAÓÓ·. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¬ÙÈ àÎfiÌ· η› ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ·éÙáÓ ÙáÓ ïÚ¿ÛÂˆÓ Î·› àÔηχ„ÂˆÓ – Ôχ Èfi Û˘¯ÓáÓ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ à’ ¬.. ÛÂÏ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜. ¶Ú›Ó àfi ≤Ó·Ó ·åÒÓ· ÂÚ›Ô˘.260 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ âÌÂÈڛ˜».. Ú›Ó Ù‹Ó àÓ·ÙÔÏ‹ ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘.»21 \∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ï ±Á. òEΉ. ÌÙÊÚ. 43. Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ àÓ·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ·åáÓÔ˜..

368.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 261 ÂrÓ·È Û¿Ó Ó¿ ‚ϤÔ˘Ì Ùfi ıÔÏfi Âú‰ˆÏfi ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ ≥ÏÈÔ Û¤ οÔÈ· ¯·Ú·˘Á‹ ÙÔÜ ÓÔÜ Ì·˜». Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙáÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ àÎfiÌ· àÔηÏÔÜÓ ÙÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ö‰·ÊÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÂÚ¯fiÌÂÓË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ àÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˘.22 ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. àÎfiÌ· η› ·éÙÔ› Ô‡ âÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó àfi ÙÔ‡˜ «ÓÂÎÚÔ‡˜» Û‹ÌÂÚ· ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ›ÛÔ˘Ó Ù‹Ó àÓıÚˆfiÙËÙ· Ó¿ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÈ: «∂å ªˆ¸Û¤ˆ˜ ηd ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÔéÎ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ. °È¿ ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ Ì¤ Û·Ê‹ ηٷÓfiËÛË Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. fiÛÔ åÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ¿ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜! ¶ÔÙ¤ ôÏÏÔÙ ì àÓıÚˆfiÙËÙ· ‰¤Ó Âr¯Â ÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙfiÛÔ âÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ η› Û·ÊÂÖ˜ àԉ›ÍÂȘ – õ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ «âӉ›ÍÂȘ» – ÂÚ› Ùɘ ≈·Ú͢ ëÓfi˜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÂÚ› Ùɘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. Ôé‰b â¿Ó ÙȘ âÎ 22. ™Ùfi ú‰ÈÔ ÛÂÏ. àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔ‡˜ àÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó àfi Ù‹Ó çÚı‹ ›ÛÙË Î·› ‰È‰·Ûηϛ·. àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¬ÙÈ Ôî ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ âÌÂÈڛ˜. ≠√̈˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ñfiÏÔÈÔ˘˜. Ôî ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ àÔÙÂÏÔÜÓ Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ·Ú¿ Ì›· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ âȂ‚·›ˆÛË Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ àÎfiÌ· η› Ôî ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ àfiÎÚ˘Ê˜ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ·Ú¿ Ù‹Ó ≈·ÚÍË Î·› Ù‹ ʇÛË ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ÂÚ› Ùɘ ≈·Ú͢ Ì›·˜ „˘¯É˜ ì ïÔ›· âÈ˙ÂÖ Î·› Ì¿ÏÈÛÙ· ö¯ÂÈ àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË àÓÙ›ÏË„Ë ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. . àÓÙ› Ó¿ ë‰Ú·ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ.

¬ˆ˜ â›Û˘ η› οı ôÏÏÔ˘ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÙÚ¤ÌÂÈ Ù‹Ó ÂúÛÔ‰fi ÙÔ˘ Û¤ ·éÙfiÓ». «\∂aÓ ‰bÓ àÎÔÜÓ ÙeÓ ªˆ¸ÛÉÓ Î·d ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜. ÛÂÏ. ªÔ‡ÓÙ˘: «ï “ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÂrÓ·È Â鯿ÚÈÛÙÔ˜. ^√ ò∞ÚıÔ˘Ú ºfiÚÓ٠ηıÈÛÙÄ âÓÙÂÏᘠ۷ʤ˜ ¬ÙÈ ì ¬ÏË àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ó˜ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ‰bÓ ıa ÂÈÛıÔÜÓ Î·d iÓ àÎfiÌË àÓ·ÛÙËıÉ Î¿ÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔ‡˜» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:31). Arthur Ford.262 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙFÉ ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:31).1971. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ‹Ó ÏËÚfiÙËÙ· Ùɘ àÔÎ·Ï˘Ì̤Ó˘ àÏ‹ıÂÈ·˜. àÏÏ¿ η› Ùfi «âÈÛÙËÌÔÓÈÎfi» Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· âÚ¢ÓËÙáÓ ¬ˆ˜ ï ¢Ú. ëÓfi˜ ·åÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ô‡ ï £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ¶Ú›Ó ‰‡Ô ·åáÓ˜ ï \∂Ì¿ÓÈÔ˘ÂÏ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁÎ Û˘Ófi„ÈÛÂ Ù‹Ó «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·» ¬ÛˆÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û¤ ≤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ÎfiÛÌÔ ó˜ ëÍɘ: «ªÔÜ âÂÙÚ¿Ë Ó¿ àÔÏ·‡Ûˆ ù¯È ÌfiÓÔÓ Ù›˜ ¯·Ú¤˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ η› ÙáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. àÏÏ¿ ≤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ.23 ∆ÂÏÈο. The Life Beyond Death. ∞éÙfi Ô‡ ì ñfiÏÔÈË àÓıÚˆfiÙËÙ· «‰È‰¿ÛÎÂÙ·È» àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ì àÓ¿ÁÎË ÁÈ¿ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· η› Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ùɘ âÁÁ‡ÙËÙ·˜ Ùɘ ÎÚ›Û˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ. œÛÙ ӿ àÊ˘Ó›ÛÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ≈·ÚÍË ÙÔÜ àÏËıÈÓÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. .»24 òπ‰ÈÔ ÂrÓ·È Î·› Ùfi Ì‹Ó˘Ì· Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. ÌfiÓÔÓ ¬ÛÔÈ ö¯Ô˘Ó ›ÛÙË ÛÙfi «ªˆ¸ÛÉ Î·› ÙÔ‡˜ ¶ÚÔÊÉÙ˜». 24.P. ÂrÓ·È îηÓÔ› Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ùfi àÏËıÈÓfi ÓfiËÌ· ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. 23. Putnam’s Sons.153. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. qÙ·Ó Ó¿ «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ¬Ï· Ù¿ å‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Ô‡ ÌÔÜ ‰fiıËÎ·Ó œÛÙ ӿ àÔÌ·ÎÚ‡Óˆ ‰È¿ ·ÓÙfi˜ Ù‹ ÛÎÈ¿ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi Ùfi Ì˘·Ïfi ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi Ó¤Ô «Âé·ÁÁ¤ÏÈÔ» Â鯿ÚÈÛÙˆÓ «ñÂÚÎfiÛÌȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ Î·› ì ηٿÚÁËÛË ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. G. ¬ˆ˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ˙ÔÜÓ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜.

ì ïÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ù‹Ó ≈·ÚÍ‹ Ù˘ àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi Ùfi 25. ì àfiÚÚÈ„Ë ÙáÓ â¯ÂÁÁ‡ˆÓ Ô‡ ·Ú¤¯ÂÈ ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·! ^∏ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ ^∏ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ≠√Ù·Ó ÚÔÂÖÂ Ù‹Ó ìÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ‹ ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÙÔ˘.. ^ÀfiÚÎË 1968.»25 £¿ àÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ·éÙ‹Ó Ù‹ ÛÙ¿ÛË Ì¤ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ Î·› ı¿ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ó˜ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÛÔ âÈΛӉ˘ÓË ÂrÓ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ì öÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ «ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜». ¡¤·. 175. œÛÙ ÁÈ¿ Ì›· àÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ó¿ ÂrÌ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ». â¿Ó õÍÂÚ· ¬ÙÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ı¿ ̤ ηÏÔÜÛ ÎÔÓÙ¿ ∆Ô˘ ·ûÚÈÔ. Swedenborg Foundation. àÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ù‹Ó àÚ¯‹ Ì›·˜ Ó¤·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 263 àÏÏ¿ â›Û˘ ÌÔÜ âÂÙÚ¿Ë Ó¿ àÔÏ·‡Ûˆ Ù¤ÙÔȘ Â鉷ÈÌÔӛ˜ η› ì‰ÔÓ¤˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ô‡. ·ÚfiÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó¿ à¤¯ÂÈ Ôχ àfi Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¶ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ. ÛÂÏ.. 276. Ó¿ ¿ÂÈ Û¤ οÔÈ· ÁÈÔÚÙ‹. qÙ·Ó ÙfiÛÔ Â鯷ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ «Û¿Ó Ó¿ âÚfiÎÂÈÙÔ Ó¿ ʇÁÂÈ ÁÈ¿ ‰È·ÎÔ¤˜. Swedenborg: Life and Teaching. ı¿ ÊÒÓ·˙· ÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó¿ ·›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ¿ ̤ӷ. ÈÛÙ‡ˆ. âÓÙÔ‡ÙÔȘ ö¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ó˜ àÊÂÙËÚ›· Ì›· àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÏ‹ıÂÈ·: ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆÉ˜. . ηӤӷ˜ ôÓıÚˆÔ˜ Û¤ ïÏfiÎÏËÚÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ‰¤Ó Âr¯Â ÔÙ¤ Ú›Ó àÔÏ·‡ÛÂÈ. ≠Oˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ George Trobridge. η› Ô‡ qÙ·Ó Èfi öÓÙÔÓ˜ η› Èfi âÍ·›ÛȘ à’ ¬ÛÔ Î·Ó›˜ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ÔÙ¤ Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÂÖ Î·› Ó¿ ÈÛÙ¤„ÂÈ.

\∞ÏÏ¿ ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÌ·È. ö‚·Ï· ¬ÏË ÌÔ˘ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ¿ Ó¿ Ê˘Ï¿Íˆ Ù›˜ âÓÙÔϤ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. °È·Ù› àÏÏÈᘠÎÚ›ÓÂÈ ï £Âfi˜ η› àÏÏÈᘠÔî ôÓıÚˆÔÈ”. Ô‡ ‰¤ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠàfi Ùfi £Âfi àÏÏ¿ âÉÏı ÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· âÍ·ÈÙ›·˜ Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜ ÙÔÜ \∞‰¿Ì ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ.” ∆ÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó Ôî à‰ÂÏÊÔ›: “¢¤Ó ö¯ÂȘ ÂÔ›ıËÛË ¬ÙÈ ï ÎfiÔ˜ ÛÔ˘ qÙ·Ó Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ. ∆Ô‡˜ ϤÁÂÈ: “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙ¤ÎÔÌ·È”.264 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛáÌ·. ∫·› ÙfiÓ ÛÎÔ‡ÓÙËÛ·Ó Ôî à‰ÂÏÊÔ›. ^√ ı¿Ó·ÙÔ˜. ¶ÔÜı ӿ ͤڈ ôÓ ï ÎfiÔ˜ ÌÔ˘ ñÉÚÍ ı¿ÚÂÛÙÔ˜. . àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ùfi fiÛË ¯¿ÚË ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÂÖ àfi Ùfi £Âfi. ¿ÙÂÚ. Ú›Ó Û˘Ó·ÓÙËıá ̤ Ùfi £Âfi. ^∏ àÏËıÈÓ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ âÌÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÖ· ÙfiÛÔ Êfi‚Ô˘ ¬ÛÔ Î·› à‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ö¯ÔÓÙ·˜ àÓ··˘Ì¤ÓË Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ù·Ú·¯‹ η›. ^∏ ÔÚ›· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Úfi˜ Ù‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ· âÍ·ÚÙÄÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ àfi Ùfi ᘠàÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙfiÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ùfi ᘠÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ’ ·éÙfiÓ. ò∞˜ ‰ÔÜÌ ÙÒÚ· Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi ‰‡Ô ±ÁÈÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Ô‡ ö˙ËÛ·Ó ÛÙ‹Ó öÚËÌÔ Ùɘ ∞åÁ‡ÙÔ˘ ÙfiÓ 5Ô ·åÒÓ·: «\∂Óá ‰¤ ۛ̈Ó ì ÎÔ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘. ÛÙ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË àÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏᘠï àÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È ·éÙÔ› Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó¿ âÏ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Û¤ Ì›· ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹Ø ï ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜.”. ^øÛÙfiÛÔ.” ∆Ô‡˜ à·ÓÙÄ: “µ¤‚·È·. öÌÂÈÓ ÙÚÂÖ˜ ̤Ú˜ ö¯ÔÓÙ·˜ àÓÔȯٿ Ù¿ Ì¿ÙÈ· η› àΛÓËÙ·. àÎÚȂᘠ·éÙ¿ Ù¿ ·åÛı‹Ì·Ù· Ô‡ ï àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ âȉÈÒÎÂÈ Ó¿ à΢ÚÒÛÂÈ. ∆ÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó: “∫·› Û‡ ÊÔ‚ÄÛ·È.”. àÎfiÌ· η› ̤ Ì›· ïÚÈṲ̂ÓË ·úÛıËÛË ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô‡˜ à·ÓÙÄ ï Á¤ÚˆÓ: “¢¤Ó ö¯ˆ ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ÔÜ ÂrÛ·È. ϤÁÔÓÙ·˜: “\∞‚‚¿ \∞Á¿ıˆÓ. ÂrÓ·È ì Èfi âÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· âΉËÏÒÓÂÙ·È ì ÂÙˆÎ˘Ö· ʇÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.

öÁÈÓ Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û¿Ó ÙfiÓ ≥ÏÈÔ. ï \∞‚‚¿˜ \∞ÓÙÒÓÈÔ˜ qÏı”. . ∫·› ÙfiÓ ÚÒÙËÛ·Ó Ôî Á¤ÚÔÓÙ˜. ∆fi «°ÂÚÔÓÙÈÎfiÓ» Û¤ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ àfi‰ÔÛË ñfi µ·ÛÈÏ›Ԣ ¶¤ÓÙ˙·. ÛÂÏ.»27 26. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ÁÈ·Ù› ÂrÌ·È à·Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜. ¿ÙÂÚ. öÏ·Ì„Â Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û¿Ó ÙfiÓ ≥ÏÈÔ. ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ: “∫¿ÓÂÙ¤ ÌÔ˘ Ù‹ ¯¿ÚË. 38. ÛÂÏ. ™Ùfi ú‰ÈÔ. Í·ÊÓÈο. ∫·› Âéı‡˜ ·Ú¤‰ˆÛ Ùfi ÓÂÜÌ·. ¿ÙÂÚ”. ∫·› ÙfiÓ ö‚ÏÂ·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ʇÁÂÈ. ì ¯ÔÚ›· ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ qÏı”. ∫·› Á¤ÌÈÛ ¬ÏÔ Ùfi ÎÂÏÏ› àfi Â鈉›·. ϤÁÔÓÙ·˜: “ª¤ ÔÈfiÓ ÌÈÏĘ. ∂r °¤ÚˆÓ…. ¬Ù·Ó öÌÂÏÏ ӿ ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛË Î·› οıÔÓÙ·Ó Ôî ·Ù¤Ú˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∫·› ÌÂÙ¿ àfi Ï›ÁÔ. ∫·› öÁÈÓÂ Û¿Ó àÛÙÚ·‹. ∫·› öÏ·Ì„Â ¿ÏÈ Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Èfi Ôχ.26 \∞ÎfiÌ· η› ÌÂÁ¿ÏÔÈ ±ÁÈÔÈ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó âÓ Ùˇá Ì¤Ûˇˆ öΉËÏˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ùɘ £Â›·˜ ÿÚÈÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ì›· ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· η› Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛˆÙËÚ›·. ∫·› ¿ÏÈ. Ì‹ ÌÔÜ ÌÈÏÄÙ ϤÔÓ. ηıÒ˜ οÔÈÔ˜ àÛ¿˙ÂÙ·È ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ η› àÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘». ∫·› ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ: “µÏ¤ÂÙÂ. 27. ϤÁÂÈ: “¡¿. η› \∂. \∞ı‹Ó· 1992. ∫·› ·Ú¤‰ˆÛ Ùfi ÓÂÜÌ· ̤ ¯·Ú¿. Ôî ò∞ÁÁÂÏÔÈ qÏı·Ó Ó¿ ̤ ¿ÚÔ˘Ó Î·› ·Ú·Î·Ïá Ó¿ ̤ àÊ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ Ó¿ ÌÂÙ·ÓÔ‹Ûˆ Ï›ÁÔ àÎfiÌË”.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 265 ∫·› ηıÒ˜ õıÂÏ·Ó Ó¿ ÙÔÜ ¿ÚÔ˘Ó Î·› ôÏÏ· ÏfiÁÈ·. ï ∫‡ÚÈÔ˜ qÏı η› ϤÁÂÈ: º¤ÚÙ ÌÔ˘ Ùfi ÛÎÂÜÔ˜ Ùɘ âÚ‹ÌÔ˘”. ∫·› ÙÔ‡˜ Âr ï Á¤ÚˆÓ: “™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ. ¬ÙÈ ‰¤Ó ‚Ϥˆ Ó¿ ö¯ˆ οÌÂÈ àÚ¯‹”. ∫·› ÙÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó Ôî Á¤ÚÔÓÙ˜: “¢¤Ó ö¯ÂȘ àÓ¿ÁÎË Ó¿ ÌÂÙ·ÓÔ‹Û˘. 246. ∫·› âÎÂÖÓÔ˜ ÂrÂ: “¡¿. ∫·› ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ¬ÏÔÈ ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ù¤ÏÂÈÔ˜. ∫·› ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ: “¡¿. «\∞ÛÙ‹Ú» \∞Ï. ∫·› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ¬ÏÔÈ. qÙ·Ó Û¿Ó Ó¿ ÌÈÏÔÜÛ ̤ οÔÈÔ˘˜. ∫·› å‰Ô‡. « ò∂ÏÂÁ·Ó ÁÈ¿ ÙfiÓ \∞‚‚¿ ™ÈÛÒË. ¬ÙÈ. ì ¯ÔÚ›· ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ qÏı”. ∫·› ¿ÏÈ Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÛÛÈ· öϷ̄ η› ÂrÂ: “¡¿.”. \∂Ή.

. ïÏ›ÁÔÈ ‰b âÎÏÂÎÙÔ› ”. ÛÙ¿ ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο ÙÔ˘ Û¯fiÏÈ· ÛÙ¿ ∂é·ÁÁ¤ÏÈ·. ì 剤· ·éÙ‹ ö¯ÂÈ Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ùɘ àÓˆÙ¤Úˆ ÛÙ¿Û˘. «¢ÈfiÙÈ ÔÏÏÔd ÂrÓ·È Ôî ηÏÂṲ̂ÓÔÈ.28 ï ¬ÛÈÔ˜ £ÂÔʇϷÎÙÔ˜ àfi Ù‹ µÔ˘ÏÁ·Ú›· öÁÚ·„Â: «¶ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ âÍ··ÙÔÜÓ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ̤ Ì›· Ì¿Ù·ÈË âÏ›‰·Ø ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ı¿ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ù‹ µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ Î·› ı¿ ëÓˆıÔÜÓ Ì¤ Ùfi ¯ÔÚfi ÙáÓ àÓ··˘fiÌÂÓˆÓ ÛÙfi ≈„Ô˜ ÙáÓ àÚÂÙáÓ. Ì¿ÏÈÛÙ·. ^∏ ïÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ Ùɘ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎɘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ η› Ùɘ ÎÔÈÓɘ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎɘ ôԄ˘ àÔÙÂÏÂÖ úÛˆ˜ ÙfiÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ïÔÖÔ ö¯Ô˘Ó àÔ‚ÂÖ ÙfiÛÔ àÓÂÈÙ˘¯ÂÖ˜ Ôî àfiÂÈÚ˜ ÌÂÚÈÎáÓ ∂é·ÁÁÂÏÈÎáÓ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙáÓ29 Ó¿ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù›˜ 28. µÏ. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰¤Ó à¤¯ÂÈ Ôχ àfi Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ 剤· ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÊÔ‚ÄÙ·È Ùfi ı¿Ó·ÙÔ âÂȉ‹ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ·åÒÓÈ· ηٷ‰›ÎËØ àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·. ôÓ Î·› àÎÔ˘Û›ˆ˜. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ¿ÛË. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ¬ÏÔ˘˜Ø ¬Ìˆ˜ Ï›ÁÔÈ ÂrÓ·È Ôî âÎÏÂÎÙÔ›. çÏ›ÁÔÈ ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È Ôî âÎÏÂÎÙÔ›. ∆fiÓ 11Ô ·åÒÓ·.266 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¶fiÛÔ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·éÙ‹ ì ÓËÙÈ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì¤ Ù‹Ó âÈfiÏ·ÈË ÛÙ¿ÛË ÌÂÚÈÎáÓ Ì‹ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Ôî ïÔÖÔÈ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È õ‰Ë «ÛÂÛˆṲ̂ÓÔÈ» η› ¬ÙÈ ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÎôÓ Ó¿ ñÔÛÙÔÜÓ Ù‹Ó ÎÚ›ÛË ¬ÏˆÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. ëÔ̤ӈ˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó¿ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¶ÔÏÏÔ› ηÏÔÜÓÙ·È.» (∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 22:14). ÂéÚ¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÌÂٷ͇ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙáÓ. 29. ö¯ÔÓÙ·˜ ñÂÚ‚ÔÏÈ΋ 剤· ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ÌĘ ηÏÂÖ. àÊÔÜ ï £Âfi˜ ηÏÂÖ ÔÏÏÔ‡˜. Ï›ÁÔÈ ÂrÓ·È ôÍÈÔÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÈϤÍÂÈ ï £Âfi˜». η› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙfi ∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 22:14 “¶ÔÏÏÔd ÁaÚ ÂåÛd ÎÏËÙÔ›. Ï›ÁÔÈ ÛÒ˙ÔÓÙ·È.

η› Ù¿ öÚÁ· η› Ù›˜ Ï¿Ó˜ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ÙfiÌ. ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1883. η› ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜.30»31 30. ÛÂÏ. ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ ӿ Ï˘ÙÚˆıÂÖ àfi Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ¿ ÙÔ˘ ̤ۈ Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜: «ÌÂÙ·Íf ìÌáÓ Î·d ñÌáÓ ¯¿ÛÌ· ̤Á· âÛÙ‹ÚÈÎÙ·È» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:26). ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ. öÙÛÈ œÛÙ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ Ó¿ ηı›ÛÙ·Ù·È à‰‡Ó·ÙË ÙfiÛÔ ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ¬ÛÔ Î·› ì â·ÓfiÚıˆÛË Ùɘ ˙ˆÉ˜. 31. ^∏ àÏËıÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û¤ Ì›· â›ÁÓˆÛË ÙáÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ‰È·ÊÔÚáÓ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ·éÙ‹Ó Î·› Ù‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹. ^√ \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ªfiÛ¯·˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù‹ µÈ‚ÏÈ΋ η› ¶·ÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙfi ı¤Ì· ·éÙfi ̤ Ù¿ àÎfiÏÔ˘ı· ÏfiÁÈ·: «^√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂrÓ·È Ùfi àÒÙ·ÙÔ ¬ÚÈÔ ÛÙfi ïÔÖÔ Ï‹ÁÂÈ ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔÜ àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ≈·ÚÍË Î·› àÚ¯›˙ÂÈ ì âÔ¯‹ Ùɘ àÓÙ·ÌÔȂɘ. àfi Ù‹Ó ïÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Î·› ï ≤Ó·˜ η› ï ôÏÏÔ˜ öÏ·‚·Ó Ù‹Ó àÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. «^Y¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÛÌ·» (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:26). ∞éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ ö¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ≤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. 2. \√Úıfi‰ÔÍË ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ £ÂÔÏÔÁ›·. . ôÛ¯ÂÙ· ̤ Ùfi fiÛÔ ‚·Û·Ó›ÛÙËΠÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ô‡ Ôî ÎÚÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È Û˘¯Ó¿ àÛ·ÊÂÖ˜ η› ·éı·›ÚÂÙÂ˜Ø â›Û˘ ì îηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û¤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·Ï‡ÙÂÚË àfi ·éÙ‹Ó ÙáÓ ÎÔÛÌÈÎáÓ âÚ¢ÓËÙáÓ Î·› ÙÔ‡˜ ï‰ËÁÂÖ Ó¿ âÍ··ÙËıÔÜÓ ¬ˆ˜ ÎÈ âÎÂÖÓÔÈ àfi à·ÙËϤ˜ «¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜» õ «µÈ‚ÏÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. (ÛÙ¿ ƒˆÛÈο). 524. \∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ ªfiÛ¯·˜.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 267 ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ àfi Ù‹Ó ôÔ„Ë ÙÔÜ «µÈ‚ÏÈÎÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ». ^√ ™ˆÙ‹Ú·˜ ÃÚÈÛÙfi˜ âͤÊÚ·Û ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ÛÙ‹Ó ·Ú·‚ÔÏ‹ ∆Ô˘ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·› Ùfi §¿˙·ÚÔ.

\∞‚‚Ä ¢ˆÚÔı¤Ô˘. ÛÂÏ. «∆fi ÂÚÈ‚fiÏÈ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜». ëÔ̤ӈ˜. 33. 45. . ÛÂÏ.»33 ^∏ àÔ˘Û›· Êfi‚Ô˘ âΠ̤ÚÔ˘˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙáÓ Î·› ¶ÚÔÙÂ32. \∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ \πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ¶fiÔ‚ÈÙ˜. ÙfiÙ ı¿ àÔÊ¿ÛÈ˙˜ Ó¿ ñÔ̤Ó˘ ̤ ÂéÁÓˆÌÔÛ‡ÓË. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1983. °È·Ù›. η› ôÓ àÎfiÌ· Ùfi ÎÂÏÏ› ÛÔ˘ qÙ·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ·. 291. η› ÙfiÙÂ. œÛÙ ӿ ÂrÛ·È ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˜ Û’ ·éÙ¿ ̤¯ÚÈ Ùfi Ï·ÈÌfi. ¬Ï· Ù¿ ‚¿Û·Ó·. ̤ ¬ÏË Ì·˜ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿. ı¿ ñ¤ÌÂÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ àÎˉȿ˙ÂȘ»32. \∂Ή. ∫·Ú¤·˜ 1993. ^πÂÚĘ ªÔÓɘ ∆ÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. òEÚÁ· \∞ÛÎËÙÈο. öÚÂ ӿ Û˘ÁηٷÙÂıÔÜÌ ے ·éÙfi. ÌfiÓÔ Î·› ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÛÙÂÚËıÔÜÌÂ Ù‹Ó ÔéÚ¿ÓÈ· âΛÓË ¯·Ú¿ Ù‹Ó ïÔ›· ëÙԛ̷ÛÂ ï £Âfi˜ ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙfiÓ àÁ·ÔÜÓ. \∂Ή. àÔÙÂÏÂÖ ·éÙ‹Ó àÎÚÈ‚á˜ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ οÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ·éÙfiÓ Î·› ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Î·› ÙfiÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ η› Ùɘ οı·ÚÛ˘ ηٿ Ùfi ÔχÙÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô‡ ÙÔÜ ‰›‰ÂÙ·È.268 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^√ ı¿Ó·ÙÔ˜. µ›Ô˜ \√Û›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔÜ ™¿ÚˆÊ. ôÓ õÍÂÚ˜ ηϿ ·éÙ¿ Ù¿ ‰˘fi. ÙÔ‡˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ η› Ù›˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›Â˜Ø àÎfiÌË Î·› ôÓ Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi ÎÂÏÏ› Ì·˜ qÙ·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· η› ôÓ àÎfiÌ· Ù¿ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ηٿÙÚˆÁ·Ó Ù›˜ Û¿ÚΘ Ì·˜ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¬Ï˘ Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ Ì·˜. «^EÙÔÈÌ·Û›·». ï ¬ÛÈÔ˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔÜ ™¿ÚˆÊ ‰›‰·ÛÎÂ: «ò∞Ó ÁÓÒÚÈ˙˜ Ù› ¯·Ú¿ η› Ù› ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· àӷ̤ÓÂÈ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘. «°È¿ Ùfi Êfi‚Ô Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜». Û’ ·éÙ‹ Ù‹Ó ÚfiÛηÈÚË ˙ˆ‹. âÎÂÖÓÔ˜ à¿ÓÙËÛÂ: «\∂Âȉ‹ àÎfiÌ· ‰¤ ÁÓÒÚÈÛ˜ ÔûÙÂ Ù‹Ó àÓ¿·˘ÛË Ô‡ ÚÔÛ‰ÔÎÄÌ ÔûÙÂ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ô‡ ÌĘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ≠√Ù·Ó Î¿ÔÈÔ˜ à‰ÂÏÊfi˜ ÚÒÙËÛ ÙfiÓ \∞‚‚¿ ¢ˆÚfiıÂÔ ÁÈ·Ù› ÙÔÜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ӿ ·åÛı¿ÓÂÙ·È àÎˉ›· ¬Ù·Ó ηıfiÙ·Ó ÛÙfi ÎÂÏÏ› ÙÔ˘. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜.

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ. à. ÙfiÓ µ›Ô ÙÔ˘ ÛÙfi Kiev-Caves Patericon. òEÚÁ·. \∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔÜ «\∞Ó·ÛÙËı¤ÓÙÔ˜». 255 Ø \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘. ÙfiÌÔ˜ πππ. ¯‡ÓÔÓÙ·˜ àηٿ·˘ÛÙ· ‰¿ÎÚ˘· ̤ڷ η› Ó‡¯Ù·. ÛÙ‹ ¢‡ÛË. ÛÂÏ. \∞ÓÙ›ıÂÙ·. Holy Trinity Monastery. â·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ‡˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Ù›˜ âÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ¿ ñ·ÎÔ‹ η› ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ÛÂÏ. 129Ø µÏ. Jordanville. ∫·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ. ÛÂÏ. ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰¤Ó ö¯ÂÈ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹. ≠√Ù·Ó ï ±Á. ™¤ ¬Ï˜ Ù›˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ à¿ÓÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ: “™áÛÙ ÙfiÓ ë·˘Ùfi Û·˜!” ∫·› ¬Ù·Ó Ôî à‰ÂÏÊÔ› â›ÌÔÓ· ÙfiÓ ÚˆÙÔÜÛ·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ÂÖ Î¿ÙÈ „˘¯ˆÊÂϤ˜. ÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ̤ Ï›ÁÔ „ˆÌ› η› ÓÂÚfi ̤ڷ ·Ú¿ ̤ڷ. ö. Ó¿ ÙÚÔÔÔÈÂÖ ¬ÏË ÙÔ˘ Ù‹ ˙ˆ‹ œÛÙ ӿ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ ÁÈ¿ ·éÙ‹Ó Ô‡ ı’ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. η› Ù› Âr¯Â ‰ÂÖ Î·› àÎÔ‡ÛÂÈ âÓfiÛˆ qÙ·Ó ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘. âÎÂÖÓÔ˜ ÙÔ‡˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ Ù‹Ó ñ·ÎÔ‹ η› Ù‹Ó à‰È¿ÎÔË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ù‹Ó 2· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ^∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ êÁ. ¬Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Û˘Ó¯ᘠâ› ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ·. ≠√Ù·Ó öÊÙ·ÛÂ ì œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. . η› Ì‹ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ̤ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ¿ ¬ÏÔ âÎÂÖÓÔ Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·. \∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ï \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ âÁÎÏ›ÛÙËΠۤ ≤Ó· Û‹Ï·ÈÔ. η› à‚›ˆÛ ÂåÚËÓÈο âÓ ∫˘Ú›ˇˆ»34. Ôî ôÏÏÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› «ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓØ ôÚ¯ÈÛ·Ó ÙfiÙ ӿ ÙfiÓ ÚˆÙÔÜÓ ᘠÂr¯Â Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. 153-55. ∂r °¤ÚˆÓ…. àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙáÓ àÏËıÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ õ ïÚ¿ÛÂˆÓ Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ÂrÓ·È Ó¿ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ï ôÓıÚˆÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù¿ ‚¿ıË Ùɘ ≈·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ η›. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1967. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ôÌÂÛ· àfi Ù‹Ó àÔ˘Û›· â›ÁÓˆÛ˘ ÂÚ› ÙÔÜ Ù› àӷ̤ÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÛÙ‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ˙ˆ‹ η› ÂÚ› ÙÔÜ Ù› ÌÔÚÂÖ Ó¿ οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· œÛÙ ӿ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ ÁÈ’ ·éÙ‹Ó. ï µ¤‰·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ 34.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 269 ÛÙ·ÓÙáÓ ïÌÔ›ˆ˜. \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙáÓ ™ËÏ·›ˆÓ ÙÔÜ ∫Ȥ‚Ô˘ ¤ı·Ó η› â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ àfi ‰‡Ô ì̤Ú˜.

Baltimore 1968.. η› ÚÔ¤‚Ë Û¤ Ì›· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÙÔ˘ Úfi˜ àʇÓÈÛË Î·› ôÏÏˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ. ÙfiÓ Û˘ÓÙ¿Ú·Í ۤ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô‡ ôÏÏ·Í âÓÙÂÏᘠÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Bede. Leo Shery-Price. ™Ùfi ú‰ÈÔ. àÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì¤ ¬ÛÔ˘˜ ηٷÙÚ‡¯ÔÓÙ·Ó àfi Ùfi Êfi‚Ô Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ õ ¯·ÚÔÔÈÔÜÓÙ·Ó àfi Ù‹Ó âÏ›‰· ÙáÓ ·åˆÓ›ˆÓ àÁ·ÏÏÈ¿ÛˆÓ. öÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜. A History of the English Church and people. àÏÏ¿ «·éÙfi˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ‰¤Ó âÈı˘ÌÔÜÛ ӿ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·éÙ¿ η› ÁÈ¿ Ù¿ ôÏÏ· ¬Û· Âr¯Â ‰ÂÖ. η› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ àfiÏ˘ÙË àÓÙ›ıÂÛË Ì¤ Ù›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰ÂÖ ÙfiÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» η› ÙfiÓ «ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ» àÏÏ¿ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ì›· „¢‰‹ ·úÛıËÛË àÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 35. ÛÂÏ. 36. ò∂‰ˆÛ ¬Ï· Ù¿ ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ η› àÔÛ‡ÚıËΠۤ Ì›· ÌÔÓ‹. 289. 293. ì àÏËıÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ ‚›ˆÛ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ Unbelievable for many. ≠√̈˜ ÛÙfi ëÍɘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ˘îÔıÂÙ‹Ûˆ ≤Ó·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆÉ˜ η› Ó¿ âÁηٷÏ›„ˆ ÙfiÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ»35. ¬ˆ˜ ÎÈ âÎÂÖÓÔ˜. η› ÌÔÜ âÂÙÚ¿Ë Ó¿ ˙‹Ûˆ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› ¿ÏÈ. ˙ÔÜÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙ‹Ó „¢‰‹ ·úÛıËÛË àÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô‡ ÙÔ‡˜ ·ÚÂ֯ ì àÔ˘Û›· ›ÛÙ˘ ÛÙ‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ˙ˆ‹. \∞ÎfiÌ· η› ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹. Penguin Books. 293. 12. η› qÙ·Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó¿ Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ η› Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi ëÍɘ ̤ êÁÈfiÙËÙ·»36. . àÊÔÜ qÙ·Ó ÓÂÎÚfi˜ ÁÈ¿ Ì›· ïÏfiÎÏËÚË Ó‡¯Ù·.270 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ᘠ≤Ó·˜ ôÓ‰Ú·˜ àfi Ù‹ ¡ÔÚıÔ‡ÌÚÈ·. ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ à·ÓÙáÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Û¤ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› Û¤ ôÏϘ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜. ÌÙÊÚ. â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ η› ‰ÈËÁ‹ıËΠٿ ëÍɘ: «\EÏ¢ıÂÚÒıËη àÏËıÈÓ¿ àfi Ù‹ ÛÊȯً àÁηÏÈ¿ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. \∞ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÈËÁ‹ıËΠ¬ÙÈ Âr¯Â ‰ÂÖ Î·› ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. µÈ‚Ï›Ô 5. 289.. ̤ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ‰¤ ˙ÔÜÛ·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ÛÂÏ.

ò∞˜ àÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӿ Ú¿ÙÙÔ˘Ì Ùfi ηÏfi Ú›Ó àÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì àfi ·éÙ‹Ó Ù‹ ˙ˆ‹ – âÂȉ‹ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈ¿ ì̤ڷ ı¿ ÎÏËıÔÜÌ – œÛÙ ӿ àÔʇÁÔ˘Ì ӿ ‚ÚÂıÔÜÌ àÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ Î·› Ó¿ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì âÎÙfi˜ ÙÔÜ Ó˘ÌÊáÓÔ˜ Ì·˙› ̤ Ù›˜ ¤ÓÙ ̈ڤ˜ ·Úı¤Ó˜». «§fiÁÔ˜ ™∆ã». \πÁÓ·Ù›Ô˘. 145. ηd Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ· Ôé¯ êÌ·ÚÙ‹ÛÂȘ. \πˆ¿ÓÓË. ÂrÂ: «ª·Î¿ÚÈÔ˜ 37. ^∞Á.. µ·ÚÛ·ÓÔ˘Ê›Ô˘ η› \πˆ¿ÓÓÔ˘. ȉã âΉ. ^√ ±Á. ÛÂÏ. â¿Ó ‰¤Ó Ù‹Ó ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛˆÌÂ Û¿Ó Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ì·˜»37. ªfiÛ¯· 1855. ∫ÏÖÌ·Í.» (™ÔÊ›· ™ÂÈÚ¿¯ ˙ã 36)38. 38. µ·ÚÛ·ÓÔ‡ÊÈÔ˜ àfi Ù‹ °¿˙· ö‰ˆÛÂ Ù‹Ó ëÍɘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û¤ ≤Ó·Ó à‰ÂÏÊfi: «ò∞˜ âÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ì ٛ˜ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ̤ Ù‹Ó âÓı‡ÌËÛË ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ^∞Á›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ™ÈÓ·›ÙÔ˘. «∂å˜ ¬Ï· Ùa öÚÁ· ηd Ùa ÏfiÁÈ· ÛÔ˘ Óa âÓı˘ÌÉÛ·È ¿ÓÙÔÙ Ùe Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÛÔ˘. ^∏ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ùɘ âÓı‡ÌËÛ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙfi âÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ùɘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆÉ˜. ^∏ ^∞Á›· °Ú·Ê‹ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «\∂Ó ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ ÛÔ˘ ÌÈÌÓ‹ÛÎÔ˘ Ùa öÛ¯·Ù¿ ÛÔ˘. ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ÛÙ‹Ó ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ∑ˆ‹ (ÛÙ›˜ \∂ÚˆÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ). \∞Ú¯ÈÌ. \∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. öÙÛÈ Î·› ì ÛΤ„Ș ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi οı ôÏÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ âÚÁ·Û›·. ηd öÙÛÈ ÔÙb ‰bÓ ıa ·Ú·Û˘Úıɘ Âå˜ êÌ·ÚÙ›·˜. Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ηÓ›˜ ôÓıÚˆÔ˜ ‰¤ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ^πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ú·ÎÏ‹ÙÔ˘. Ù‹Ó ∫ϛ̷η ÙÔÜ êÁ..∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 271 ıˆÚÒÓÙ·˜ ¬ÙÈ ÂrÓ·È õ‰Ë «ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ» ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ η› ¬ÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ οÙÈ Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. ï ≠EÎÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂrÓ·È Âå‰Èο àÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙfi ı¤Ì· ·éÙfi: «≠√ˆ˜ ï ôÚÙÔ˜ ÂrÓ·È àÓ·ÁηÈfiÙÂÚÔ˜ àfi οı ôÏÏË ÙÚÔÊ‹. \∞fiÎÚÈÛË 799 .. 139.39 ^√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ \∞‚‚¿˜ ¶ÔÈÌ‹Ó.. ¢¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ̤ ÂéÏ¿‚ÂÈ· Ù‹Ó ÛËÌÂÚÈÓ‹ ì̤ڷ. ¬Ù·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ êÁ. ÌÙÊÚ.» (™ÔÊ›· ™ÂÈÚ¿¯ ˙ã 36) 39. \øÚˆfi˜ \AÙÙÈÎɘ 2000.

ÌÙÊÚ.»42 ^√ â›ÛÎÔÔ˜ \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÊËÌË «^√ÌÈÏ›· ÂÚ› £·Ó¿ÙÔ˘» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏfiÁÈ· Ô‡ åÛ¯‡Ô˘Ó η› ÁÈ¿ âÌĘ â›Û˘. McHugh. àÏÏ¿ Ôî ÛÔÊÔ› ÙfiÓ àÓ·˙ËÙÔÜÓ ó˜ àÓ¿·˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ÎÔÈÒ‰Ë àÁÒÓ· ÙÔ˘˜ η› œ˜ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙáÓ ‰ÂÈÓáÓ ÙÔ˘˜. 42. ·åÒÓÈ· âÎÂÖ. . ¬ˆ˜ η› ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜. ≤Ó·Ó ·åÒÓ· Èfi ÌÂÙ¿. Seven Exegetical Works. ÂúÙ âÎÂÖ àfi Ù›˜ ‚·Û¿ÓÔ˘˜. ÙfiÌ. ÛÂÏ. «Death as a Good». ÁÈ·Ù› öÎÏ·„˜ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ Û’ ·éÙfiÓ â‰á ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. 30. 1972.41 ªfiÓÔÓ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ ö¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Ù‹Ó âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆ‹ ÙÔÜ àÁÒÓ· η› Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜. ı¿ ÎÏ·›Ë. ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÂÖ ¬ˆ˜ η› ï ±Á. âÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙÔ‡˜ àÚÚÒ40. ÛÙ‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹. ÛÂÏ.272 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂrÛ·È. \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ: «√î àÓfiËÙÔÈ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·È Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ó˜ Ùfi ¯Â›ÚÈÛÙÔ ÙáÓ ‰ÂÈÓáÓ. Michael P. ∂r °¤ÚˆÓ….40 ªfiÓÔÓ ï ôÓıÚˆÔ˜ ̤ Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó¿ ÂÖ. ∂úÙ ÏÔÈfiÓ â‰á ıÂÏËÌ·ÙÈο. 65. à. 94. ö. «òE¯ˆ ÙcÓ âÈı˘Ì›·Ó Óa Âı¿Óˆ ηd Óa ÂrÌ·È Ì·˙› Ìb ÙeÓ ÃÚÈÛÙfiÓ» (¶Úfi˜ ºÈÏÈËÛ›Ô˘˜ 1: 23). St. 41. Catholic University of America Press. °È·Ù› ¬ÔÈÔ˜ ‰¤Ó ÎÏ·›ÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ â‰á οو.. ó˜ öÎÎÏËÛË ÁÈ¿ Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÛÙ‹ Ì›· η› ÌfiÓË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË öÓ·ÓÙÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. àÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ¬Ï˜ Ù›˜ Úfi‰ÈÓ˜ ·éÙ·¿Ù˜ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ Ì·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ηıÒ˜ η› ¬Ï˜ Ù›˜ „¢‰ÂÖ˜ âÏ›‰Â˜ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ʇÛË Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜: «ò∞˜ àÊ˘Ó›ÛÔ˘Ì ̤۷ Ì·˜ Ù‹Ó âÓı‡ÌËÛË ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. Ambrose. \∞‚‚¿ \∞ÚÛ¤ÓÈÂ. ıÚËÓÒÓÙ·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘. ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ Ì‹Ó ÎÏ¿„Ë». ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ¿ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·. ¬ÙÈ «ÙcÓ âÈı˘Ì›·Ó ö¯ˆ Âå˜ Ùe àÓ·ÏÜÛ·È Î·d ÛfÓ ÃÚÈÛÙˇá ÂrÓ·È» (¶Úfi˜ ºÈÏÈËÛ›Ô˘˜ 1:23).

ÌÓ‹ÌË ı·Ó¿ÙÔ˘.. àÏÏ¿ ì ÚÔÛ¿ıÂÈ·. \∞Ï›ÌÔÓÔ. ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ù‹Ó Ù·Ê‹ ÙáÓ ÔåΛˆÓ Ì·˜.. Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ η› ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ. ÔûÙ Ôî ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ.. ·éÙfi Ùfi ÛËÌ¿‰È âÎÏÔÁɘ η› ÛˆÙËÚ›·˜Ø ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙË ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÂÌfi‰ÈÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË àfi ÙfiÓ âÓ·¤ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·› Ù‹Ó ÂúÛÔ‰Ô ÛÙ›˜ ÔéÚ¿ÓȘ ‡Ï˜ η› ηÙÔÈ˘. Ó¿ Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ì Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ¬ˆ˜ âÎÂÖÓÔ˜ ÌĘ ö¯ÂÈ Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ Î·› Ó¿ àÓ·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì Ùfi ¯·Ì¤ÓÔ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ! ∂úı ï ÊÈχÛÏ·¯ÓÔ˜ £Âfi˜ Ó¿ ‰ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ ·éÙɘ Ùɘ ^√ÌÈÏ›·˜. η› ̤ Ù‹ ÌÓ‹ÌË . ∫·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ Ù‹ ‚Ú·¯‡ÙËÙ· Ùɘ â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆÉ˜ Ì·˜ η› Ù‹ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ¬ÏˆÓ ÙáÓ Á‹ÈÓˆÓ àÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·› ÚÔÓÔÌ›ˆÓ. âÛÂÖ˜ Ô‡ âÍÔÚÈÛًηÙ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ! ™ÎÔfi˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ì·˜ ÛÙ‹ ÁÉ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ôî àÔÏ·‡ÛÂȘ. ô˜ âÍ·ÁÓÈÛıÔÜÌ ÎÏ·›ÔÓÙ·˜ η› âÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜ Ô‡ ÂrÓ·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔÜ ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜.. ò∞˜ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜ ¬ÛÔ àÎfiÌ· ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÈÚfi˜Ø ô˜ Ï˘ıÔÜÌÂ. ·éÙ‹ Ù‹ ÛÊÚ·Á›‰·.∆fi ÓfiËÌ· ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 273 ÛÙÔ˘˜. ô˜ àÔÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ‡˜ ÓÔÂÚÔ‡˜ çÊı·ÏÌÔ‡˜ Ì·˜ àfi Ù‹ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔۋψÛË ÛÙ‹Ó ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ η› Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ çÌÔÚÊÈ¿ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô‡ ÂûÎÔÏ· ·å¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ Ù‹Ó à‰‡Ó·ÌË àÓıÚÒÈÓË Î·Ú‰È¿ η› Ù‹Ó èıÂÖ ÛÙfi Ó¿ Ù‹Ó àÁ·Ä Î·› Ó¿ Ù‹Ó ñËÚÂÙÂÖØ ô˜ ÙÔ‡˜ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙfi ÊÔ‚ÂÚfi àÏÏ¿ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ı¤·Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô‡ ÌĘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. η› Û¤ âÎÂÖÓÔÓ Ô‡ Ù‹ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ. âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ η› àÓ·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ı·Ó¿ÙˆÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ì ‰ÂÖ õ àÎÔ‡ÛÂÈ. ò∞˜ àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ً ¯¿ÚË ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ηٷÓÔÒÓÙ·˜ Ùfi ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÂÈ Ùfi §˘ÙÚˆÙ‹ η› Ù‹ χÙÚˆÛË Î·› ö¯Ô˘Ó ηı’ ïÏÔÎÏËÚ›·Ó ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó êÌ·ÚÙ›· η› Ù‹ ÊıÔÚ¿. ÔûÙ Ôî ëÔÚÙ·ÛÌÔ›. ̤ۈ Ùɘ ›ÛÙ˘.

η› ˙ÒÓÙ·˜ Ì›· ˙ˆ‹ ̤ ÛÙfi¯Ô Ù‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ·. ·åÒÓÈ·. 181-183 . ÛÂÏ. \∞Ì‹Ó.274 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ·éÙ‹. òEÚÁ·. \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ. àÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹. \EΉ.»43 43. ^AÁ›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1886.TÔ˘˙ÒÊ. Ó¿ àÔ‚¿ÏÔ˘Ó Ùfi Êfi‚Ô ¬Ù·Ó öÚıÂÈ ì œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÂéÏÔÁË̤ÓË. Ù‹Ó àÔÓ¤ÎÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ à¤Ó·ÓÙÈ Û¤ ïÙȉ‹ÔÙ ̿ٷÈÔ. πππ. ÙfiÌ.

™Ù‹ ¢‡ÛË ì ·éıÂÓÙÈ΋ \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› àÁÁ¤ÏˆÓ. ÂÚ› Ùɘ ʇÛ˘ ÙáÓ â·ÊáÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ̤ Ó‡̷ٷ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ ö¯ÂÈ ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùfi Ó¿ àÔ‰›‰ÂÙ·È Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ëÚÌËÓ›· ÛÙ›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. àÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ù˜ ̤ Ù‹Ó ÂéÚ¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Û‡Á¯ÚÔÓË ôÔ„Ë Î·ıÒ˜ η› ̤ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰˘ÙÈΤ˜ àfi„ÂȘ Ôî ïÔÖ˜ ÁÈ¿ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó àfi Ù‹Ó àÚ¯·›· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ^∏ \√Úıfi‰ÔÍË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· àÔÙÂÏÂÖ Ù‹ ÌfiÓË â·Ú΋ à¿ÓÙËÛË Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó „¢‰‹ ëÚÌËÓ›·. ÂÚ› ÙÔÜ âÓ·¤ÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. \∞ÚÎÂÛًηÌ ÛÙ‹Ó âÏ¿¯ÈÛÙË àÓ·Áη›· ·Ú¿ıÂÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·éÙɘ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ œÛÙ ӿ à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓÙ·È àfi Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ .275 ∫∂º∞§∞π√ ¢∂∫∞ ™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› Ùɘ ÔÚ›·˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ™ Ù¿ ÚáÙ· âÓÓ¤· ÎÂÊ¿Ï·È· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ ‚·ÛÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ôԄ˘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ö¯ÂÈ ¯·ıÂÖ õ ‰È·ÛÙÚ‚ψıÂÖ. ^∏ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË öÎÙ·ÛË ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰¤ ÌĘ ·ÚÂ֯ ً ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ÂÚ› ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ÎfiÏ·Û˘.

Û¯fiÏÈ·. ÁÈ·Ù› ·ûÚÈÔ ı¿ Âı¿ÓÔ˘ÌÂ!» ^√ ôÓıÚˆÔ˜. ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜. ∆¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È â‰á ̤ Ï¿ÁÈÔ˘˜ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚ˜. âÓ Î·Ù·ÎÏÂÖ‰È. ∏ ª∂∆∞ £∞¡∞∆√¡ ∑ø∏ \∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \πˆ¿ÓÓË ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎá àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÓÂÎÚáÓ Î·d ˙ˆcÓ ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ·åáÓÔ˜ (àfi Ùfi ™‡Ì‚ÔÏÔ Ùɘ ¶›ÛÙˆ˜) \∞¤Ú·ÓÙË Î·› à·ÚËÁfiÚËÙË ı¿ qÙ·Ó ì ıÏ›„Ë Ì·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÔ‚ÈÒÓÔÓÙ˜ ÔåΛԢ˜ Ì·˜. ^∏ ÂÚ›ÏË„Ë ·éÙ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È àfi ≤Ó· ôÚıÚÔ Ô‡ öÁÚ·„ ≤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ï \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜. η› Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ Ù¿ \√Úıfi‰ÔÍ· ΛÌÂÓ· Ô‡ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ¿ Ó¿ . ¶ÔÈfi ùÊÂÏÔ˜ ı¿ Âr¯·Ó ÙfiÙ ì àÚÂÙ‹ η› Ôî ηϤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ™¤ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı¿ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛˆÛÙÔ› ¬ÛÔÈ Ï¤ÓÂ: «ò∞˜ ÊÄÌ η› ô˜ ÈÔÜÌÂ. ¬Ìˆ˜. ηıÒ˜ η› àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi öÚÁ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ^∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ. η› Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ. ™Ùfi ·ÚfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. â¿Ó ï ∫‡ÚÈÔ˜ ‰¤ ÌĘ Âr¯Â ‰ˆÚ›ÛÂÈ ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹. ^∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ı¿ qÙ·Ó ôÛÎÔË â¿Ó ÙÂÏ›ˆÓ ̤ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.276 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ̛· ÙÂÏÈ΋ ÂÚ›ÏË„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Âå‰Èο ÂÚ› Ùɘ ÔÚ›·˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. âÓá ÌÂٷ͇ ÙáÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤ ÙÔ‡˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚ˜ âÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ.

^∏ ·ÚÔÜÛ· ˙ˆ‹ Ì·˜ ÂrÓ·È Ì›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ˙ˆ‹. «\∞fiÎÂÈÙ·È ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ±·Í àÔı·ÓÂÖÓ. àÏÏ¿ âÛ‡ ı¿ ÌÂÙ·ÊÂÚıÂÖ˜ Û¤ ≤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ı¿ ÂrÛ·È ˙ˆÓÙ·Ó‹. . ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô‡ Ï‹ÁÂÈ Ì¤ Ùfi ı¿Ó·Ùfi Ì·˜.1 ∆fiÙ ï ôÓıÚˆÔ˜ âÁηٷÏ›ÂÈ ¬Ï˜ Ù›˜ âÁÎfiÛÌȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜Ø Ùfi ÛáÌ· àÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È.»2 ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ·éÙfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ 1. «√î ôÓıÚˆÔÈ Ì›· ÊÔÚa Âı·›ÓÔ˘Ó Î·d ≈ÛÙÂÚ· öÚ¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛȘ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27). ∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1894. Ì‹Ó ·‡ÔÓÙ·˜ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÔûÙ ÁÈ¿ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹. ∆fi ÛáÌ· ÛÔ˘ ı¿ Âı¿ÓÂÈ. \∞fi Ùfi ƒˆÛÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ^√ ±Á. \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ : «\∞ÊÔÜ ì ˙ˆ‹ Ùɘ „˘¯É˜ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Û¤ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Úfi˜ Ì›· àÔıÓ‹ÛÎÔ˘Û· Á˘Ó·›Î·.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 277 ˙‹ÛÂÈ ·åÒÓÈ·. Ùɘ ·åÒÓÈ·˜ ̷ηÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ Û¤ ∞éÙfiÓ Î·› ö¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ ̤ Ù›˜ âÓÙÔϤ˜ ∆Ô˘. æ˘¯ˆÊÂÏ‹˜ \∞Ó¿ÁÓˆÛË. ^∏ „˘¯‹ ÙÔ˘. 2. ÌÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ ÎÚ›ÛȘ» (¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜ 9:27). ≠√Ù·Ó ì ¬Ú·ÛË ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ çÊı·ÏÌáÓ ·‡ÂÈ Ó¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ. ı¿ ö¯ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ ë·˘ÙÔÜ ÛÔ˘ η› ı¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ¬ÏÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡ Û¤ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ÍÂÎÈÓÄ ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¬Ú·ÛË. ì „˘¯‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ àÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ η› âÓÛ˘Ó›‰ËÙË à’ ¬.ÙÈ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ª¤Ûˆ ÔÏÏáÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎáÓ Ê·Ó¤ÚˆÛ˘ ÓÂÎÚáÓ ÌĘ ö¯ÂÈ ‰ÔıÂÖ Ì›· ÌÂÚÈ΋ ÁÓÒÛË ÂÚ› ÙÔÜ Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ¬Ù·Ó àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ·. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜. ÁÚ¿ÊÂÈ: «¢¤ ı¿ Âı¿ÓÂȘ. ¬Ìˆ˜. Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ˙ÂÖ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ âÁÂÚıÂÖ âÎ Ó¤Ô˘ ηٿ Ù‹ ÁÂÓÈ΋ \∞Ó¿ÛÙ·ÛË. η› ï ÃÚÈÛÙfi˜ ̤ Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ôÓÔÈÍ ٛ˜ ‡Ï˜ Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ.

5. «°È¿ Ùfi Êfi‚Ô Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜». "Death as a Good" (De bono mortis). ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ¿ Û›ÙÈ·. ÌÙÊÚ. \∂ΉfiÛÂȘ «^∂ÙÔÈÌ·Û›·». 4:15.278 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó· àÁ·ıfi Ùfi ïÔÖÔ ‰¤ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. 65.» (æ·ÏÌÔ› 145: 4). ·éÙ¿ ı˘ÌÄÙ·È Î·› Ù›ÔÙ· àfi ·éÙ¿ ‰¤Ó ͯӿÂÈ. ¬ˆ˜ Âr·. ª’ âÎÂÖÓÔ ‰¤ Ô‡ ϤÂÈ ÛÙfiÓ æ·ÏÌfi: «âÓ âΛÓFË ÙFÉ ì̤Ú÷· àÔÏÔÜÓÙ·È ¿ÓÙ˜ Ôî ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔd ·éÙÔÜ» (æ·ÏÌÔ› 145:4)4. η› ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ù›ÔÙ· à’ ·éÙ¿ Ó¿ ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙfiÙÂ. à’ ¬Û· öÚ·Í ۤ ÙÔÜÙÔÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ‰¤Ó ͯÓÄ ì „˘¯‹. ^∏ „˘¯‹ ‰¤ Û˘ÁÎÚ·ÙÂÖÙ·È àfi ηӤӷ âÌfi‰ÈÔ Ô‡ ı¤ÙÂÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜.»3 ^√ à‚‚¿˜ ¢ˆÚfiıÂÔ˜ àfi Ù‹ °¿˙·. ∆›ÔÙ·. Ì‹Ó ö¯ÔÓÙ·˜ ηÌÈ¿ Û‡Ó‰ÂÛË Ì¤ Ùfi ÛáÌ·. ¬Û· ‰¤ öÚ·Í ۇÌʈӷ ̤ Ù‹Ó àÚÂÙ‹ õ àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ≤Ó· ¿ıÔ˜. 4. Catholic University of America Press. ÎÂÊ. \∞ÓÙ›ıÂÙ· ¬Ï· Ù¿ ı˘ÌÄÙ·È. öÚÁ· η› ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ÌÂÙ¿ Ùfi ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ àfi Ùfi ÛáÌ·. ÁÈ¿ ÙfiÔ˘˜. òEÚÁ· \∞ÛÎËÙÈο. Èfi ηı·Ú¿ η› Èfi öÓÙÔÓ·. ¬Û· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó â‰á. ÏfiÁÈ·. ÛÂÏ. 1972. ÛÂÏ. àÊÔÜ ÂrÓ·È âÓÂÚÁ‹ âÓÙfi˜ ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˘. 1993. ÌÔÓ·¯fi˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔÜ 6Ô˘ ·åÒÓ·. 297. àfi Ùfi ïÔÖÔ Èfi Ôχ âÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·Ú¿ âˆÊÂÏÂÖÙ·È. ÂrÓ·È Èfi âÓÂÚÁ‹. âÂȉ‹ ÂrÓ·È à·ÏÏ·Á̤ÓË àfi Ùfi Á‹ÈÓÔ ÛáÌ·. St. âÓÓÔÂÖ ÙÔ‡˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Û¤ ÙÔ‡ÙË Ù‹ ˙ˆ‹. «∫·Ùa ‰b ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó âΛÓËÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ıa ¯·ıÔÜÓ Î·d ıa ‰È·Ï˘ıÔÜÓ ¬Ï· Ùa Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘. ÙfiÌ. McHugh. Michael P. . ÁÈ¿ Ù¿ ·È‰È¿ η› ÁÂÓÈο ÁÈ¿ οı ‰ÔÛÔÏË„›·. ∞éÙ¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È ¬Ù·Ó ¯ˆÚ›ÛÂÈ ì „˘¯‹ àfi Ùfi ÛáÌ·..... 80. àÓÙÈı¤Ùˆ˜. àÏÏ¿ ·éÍ¿ÓÂÙ·È. Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ı˘ÌÔÜÓÙ·È Ù¿ ¿ÓÙ·. ÁÈ¿ ÁÔÓÂÖ˜. \∞‚‚Ä ¢ˆÚÔı¤Ô˘. Ambrose. ^πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ^∞Á›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫·Ú¤·. Seven Exegetical Works. Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο ̤ ·éÙfi Ùfi ı¤Ì·: «≠√ˆ˜ ϤÓ Ôî ¶·Ù¤Ú˜.»5 3.

Ó¿ ñÔÙ¢fiÌ·ÛÙ àÎfiÌ· η› ÛÙfi âÏ¿¯ÈÛÙÔ ¬ÙÈ ı¿ ¯¿ÛÂÈ Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Ù˘ àÊÔÜ àÔ‚¿ÏÂÈ ·éÙ‹Ó Ù‹ Û·Ú6. ‰¤ ı¿ qÙ·Ó ôÚ·Á öÛÙˆ àÓÔËÛ›·. ¢È·ÙËÚÔÜÓ â›Û˘ ù¯È ÌfiÓÔ Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÙÔ˘˜ àÏÏ¿ η› Ù‹Ó ÚԉȿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. η› õ‰Ë àÚ¯›˙Ô˘Ó Ó¿ ÚÔÁ‡ÔÓÙ·È Û¤ οÔÈÔ ‚·ıÌfi ·éÙfi Ô‡ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¿ ·åÛı·ÓıÔÜÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. «EåÎfiÓ· ηd ‰fiÍ· ÙÔÜ £ÂÔÜ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 11:7). Û‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ àfiÛÙÔÏÔ ¶·ÜÏÔ. ÌÔÓ·¯fi˜ ±Á. Ôî ïÔÖÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ¬ÙÈ ì „˘¯‹ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ: «√î „˘¯¤˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ àfi ÙÔÜÙÔ Ùfi ÛáÌ· âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ ˙ÔÜÓ Î·› Ó¿ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÙÔ˘˜. Û¤ à¿ÓÙËÛË ÙáÓ ·îÚÂÙÈÎáÓ. â¿Ó öÚÂ ӿ âÍ·Á¿ÁÔ˘Ì οÔÈÔ ÏÔÁÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· â› ÙFÉ F ‚¿ÛÂÈ Ùɘ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ùɘ ^∞Á›·˜ °Ú·Êɘ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ʇÛË Ùɘ „˘¯É˜. âÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ¬ÏË ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ÏÔÁÈÎɘ. «Î·Ùa ÙcÓ ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ ÙÔ˘» (¶Úfi˜ ∫ÔÏÔÛÛ·ÂÖ˜ 3:10). ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.. ¯·Ú¿ η› χË. \πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÛÛÈ·Ófi˜. ‰ËÏ·‰‹ âÏ›‰· η› Êfi‚Ô. ¬ˆ˜ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È àfi Ù‹Ó Âé·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·› ÙfiÓ §¿˙·ÚÔ (∫·Ù¿ §Ô˘ÎÄÓ 16:22-28). Âé·ÈÛıËÙÔÔÈÂÖ Ì¤Ûˆ Ùɘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ àÎfiÌ· η› Ù‹Ó ôÏ·ÏË Î·› àÛ‡ÓÂÈ‰Ë ≈ÏË Ùɘ Û¿Úη˜. ηْ ÂåÎfiÓ· η› ηı’ ïÌÔ›ˆÛÈÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ – «ÂåÎgÓ Î·d ‰fiÍ· £ÂÔÜ ñ¿Ú¯ˆÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 11:7). ^∏ „˘¯‹ ÂrÓ·È Ùfi Èfi ÔχÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘Ø ÙÂÏÂÖ. «Î·Ù’ ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ ÎÙ›Û·ÓÙÔ˜ ·éÙfiÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÏÔÛÛ·ÂÖ˜ 3:10) 6. ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ì¤ àÚÎÂÙ‹ Û·Ê‹ÓÂÈ· Ù‹Ó âÓÂÚÁ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÛÙfi ̤ÙÚÔ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ ηٷÓfiËÛ‹˜ Ì·˜. .™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 279 ^√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔÜ 5Ô˘ ·åÒÓ·. ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó á àÎÚ·›· äÏÈıÈfiÙËÙ·.. °›ÓÔÓÙ·È àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ η› ÚÔÛËÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤ àÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˙ÉÏÔ ÛÙ‹ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. η›.

Ó¿ Ù›˜ àÔÛÙÂÚËıÂÖ. óÛÙfiÛÔ ‚ϤÂÈ ·éÙ¿ Ô‡ Ôî ôÏÏÔÈ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰ÔÜÓ. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÔÜ. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ʤÚÂÈ Ù›˜ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û¤ Ì›· ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·› Ó¿ Ù›˜ àÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ÎÂÊ. ≠√̈˜ ·éÙ‹ ì â›ÁÓˆÛË ‰¤Ó àÚÎÂÖ àfi ÌfiÓË Ù˘ œÛÙ ӿ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË àfi Ù›˜ Ï¿Ó˜ Ô‡ ÚÔηÏÔÜÓ Ôî çٷۛ˜ ÙÔÜ «â͈ۈ̷ÙÈÎÔÜ» ÎfiÛÌÔ˘Ø ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙÔ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ η٤¯ÂÈ Ù‹Ó Ï‹ÚË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ı¤Ì· ·éÙfi. àÎfiÌ· η› Ó¿ ÌÈÏÄ Ì·˙› ÙÔ˘˜. η› ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô 7. ªfiÛ¯·. àÏÏ¿ η› ì ú‰È· ì ʇÛË Ùɘ ÏÔÁÈÎɘ à·ÈÙÂÖ. 8. η› Ù‹Ó ç͇ÙÂÚË Î·› Ù·¯‡ÙÂÚË àfi‰ÔÛË ÙáÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎáÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ. ¢È¿ÏÂÍË ∞ã. ª¤ÚÔ˜ 2 . àÎfiÌ· η› Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ η› âÓfiÛˆ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ ‚ϤÂÈ ÙÔ‡˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘. «¢È·Ï¤ÍÂȘ». ∞éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· ÙáÓ àÔıÓËÛÎfiÓÙˆÓ ö¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂÖ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ ·åÒÓˆÓ. µÏ. Û˘ÓÂá˜. ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ. ÛÂÏ.»7 √î ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜ ö¯Ô˘Ó ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Û¤ Ì›· ÛηӉ·ÏÒ‰Ë â›ÁÓˆÛË ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Ùɘ „˘¯É˜ âÎÙfi˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÎÂÊ. ^∏ æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ £¿Ó·ÙÔ. ÛÙ¿ ƒˆÛÈο ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘. œÛÙ ӿ Á›ÓÔ˘Ó Èfi ηı·Ú¤˜ η› âÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜. ^H öÓ·ÚÍË Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ¬Ú·Û˘ ™˘¯Ó¿ (·éÙ‹ ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¬Ú·ÛË) àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ÛÙfiÓ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ·. ÌÙÊÚ. 1892. 178-9.1. 14. ≠∂ÂÙ·È. àÊÔÜ àÂÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹ Û·ÚÎÈ΋ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· âÍ·ÈÙ›·˜ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂrÓ·È âÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔ ÛÙ‹Ó ·ÚÔÜÛ· ˙ˆ‹.280 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÎÈ΋ ·¯‡ÙËÙ· ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ÂrÓ·È âӉ‰˘Ì¤ÓË ÛÙ‹Ó ·ÚÔÜÛ· ˙ˆ‹. ¬ÙÈ Ùfi ÓÂÜÌ·. ¬Ìˆ˜. òEÚÁ·.

Û¤ ÙÂÏÂ˘Ù·›· àÓ¿Ï˘ÛË. ηٿ Ù¿ ïÔÖ· ÙÔ‡˜ âÈÛΤÙÔÓÙ·È ôÁÁÂÏÔÈ Î·› ±ÁÈÔÈ. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ Ó‡̷ٷ \∞ÏÏ¿. ≤Ó·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ͤÓÔ˜ ÙfiÔ˜. ∆¿ ·È‰È¿ ÛÔ˘ ı¿ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÔ˘. ¬ÙÈ ì ˙ˆ‹ Û¤ ·éÙfiÓ â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi Ù‹Ó àÁ¿Ë Ô‡ ·åÛı¿ÓÂÙ·È ï ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÔåΛԢ˜ ÙÔ˘. ^ÀÔÎÏ›ÛÔ˘ ‚·ıÈ¿ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜. ¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ Û ÁÂÌ¿Ù· ¯·Ú¿. √î Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ï àÔıÓ‹ÛÎˆÓ àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ‚ϤÂÈ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜. ¬Ù·Ó àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ·. £¿ ÂrÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· âÎÂÖ ·Ú¿ â‰á». £¿ Ú¤ÂÈ. úÛˆ˜ àÔÙÂÏÔÜÓ ÌfiÓÔÓ ≤Ó· Âr‰Ô˜ «Ê˘ÛÈÎɘ» ÂåÛ·ÁˆÁɘ ÛÙfiÓ àfiÚ·ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÂÈØ ì àÏËıÈÓ‹ ʇÛË ÙáÓ çÙÈÎáÓ ÂåÎfiÓˆÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ Ôî ïÔÖ˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ úÛˆ˜ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙ‹ ÌfiÓÔÓ ÛÙfi £Âfi – ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ Ù‹Ó âÍȯÓÈ¿ÛÔ˘ÌÂ.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 281 ÛËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. óÛÙfiÛÔ. η› ‰áÛ ÙÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜. Ôî à‰ÂÏÊÔ› η› Ôî à‰ÂÏʤ˜ ÛÔ˘. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó àÔıÓ‹ÛÎÔ˘Û· Á˘Ó·›Î·: «\∂ÎÂÖ ı¿ Û¤ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ôî ÁÔÓÂÖ˜ ÛÔ˘. Ó¿ â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì η› â‰á Ù¿ ¬Û· ‰È·Û·ÊËÓ›Û·Ì ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘8: ÌfiÓÔ ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÙáÓ ıÂfiÂÌÙˆÓ ïÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙáÓ ‰Èη›ˆÓ. àÁ·ı¿ η› ÔÓËÚ¿. ¶ÚÔÊ·Óá˜ ï £Âfi˜ ·Ú·¯ˆÚÂÖ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ó˜ ÙfiÓ Èfi öΉËÏÔ ÙÚfiÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙfiÓ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ· ¬ÙÈ ï ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È. η› ·Ú·Î¿ÏÂÛ¤ ÙÔ˘˜ Ó¿ ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È ÁÈ¿ ÌĘ. ì „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ôÏÏ· Ó‡̷ٷ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ö¯ÂÈ Ù‹Ó . ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÂúÌ·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ¬ÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ çÓÙfiÙËÙ˜ àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ.

¬ÛÔ Î·› Ùɘ ∆ÂÏÈÎɘ ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ı¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ âÍ·ÚÙË̤ÓË àfi Ù¿ ú‰È· Ó‡̷ٷ ¬Ù·Ó àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ·. ̤ۈ Ùɘ çÏÈÁˆÚ›·˜ õ Ùɘ àÈÛÙ›·˜. ª¤ÚÔ˜ 8. ì ïÔ›· ı¿ âϤÁÍÂÈ Ù‹Ó ÚԉȿıÂÛË Ùɘ „˘¯É˜ Ì·˜ Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ˙ˆ‹. ≠√ˆ˜ ö¯ÂÈ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ‰ËÏÒÛÂÈ ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜9. àÎfiÌ· η› ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙ¿ âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ· ÌÔÚÂÖ Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó¿ àÔ‰ÂȯıÂÖ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì›· ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂÈÚ·ÛÌáÓ ·Ú¿ ηÙËÁÔÚÈáÓ. ∫ÂÊ 6. ì àfiÊ·ÛË Ô‡ ı¿ ïÚ›ÛÂÈ ï £Âfi˜ ı¿ Û˘ÌʈÓÂÖ Ì¤ Ù‹Ó âÛˆÙÂÚÈ΋ ÚԉȿıÂÛË Ù‹Ó ïÔ›· ö¯ÂÈ àÓ·Ù‡ÍÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ì „˘¯‹ à¤Ó·ÓÙÈ Û¤ \∂ÎÂÖÓÔÓ Î·› ÛÙ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ·. ¬Ô˘ ı¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Â鯿ÚÈÛÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ àÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ Ì·˜. ò∞Ó Î·› ηÌÈ¿ àÔχو˜ àÌÊÈ‚ÔÏ›· ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÂÚ› Ùɘ ≈·Ú͢ ̤ÏÏÔ˘Û·˜ ÎÚ›Û˘. . η› â¿Ó ¬ÛÔÓ Î·ÈÚfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙfi ÛáÌ· ÙÂÏÔÜÛ ñfi Ù‹Ó âÈÚÚÔ‹ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ âÍ ·éÙáÓ. â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ÎÏ›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Úfi˜ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ ̤ۈ Ì›·˜ ˙ˆÉ˜ àÚÂÙɘ η› ñ·ÎÔɘ ÛÙ›˜ âÓÙÔϤ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ õ â¿Ó. ≤Ó·˜ ÙfiÔ˜ «àÓÂÌÂÏÈĘ η› ÂéÙ˘¯›·˜». \∂‰á ö¯Ô˘Ì ̛· ÛÔ‚·Ú‹ ñÂÓı‡ÌÈÛË ¬ÙÈ ï ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. 9.282 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù¿ÛË Ó¿ ÚfiÛÎÂÈÙ·È Û¤ âÎÂÖÓ· Ô‡ ÂrÓ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÁÂÓÉ Ì¤ ·éÙ‹Ó ÛÙfi ÓÂÜÌ·. óÛÙfiÛÔ. àÏÏ¿ Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË «ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ʇÛ˘». ÙfiÛÔ Ùɘ ªÂÚÈÎɘ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ·ÚfiÙÈ ‰¤ ı¿ ÂrÓ·È ·ÓÙÂÏᘠôÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ¿ âÌĘ. ¬ÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÎÈ ôÓ ÂrÓ·È ÙÂÏÈο ì Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. ‰¤ ı¿ ÂrÓ·È. ÎÏ›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Úfi˜ Ù¿ ÂÙˆÎfiÙ· Ó‡̷ٷ. µÏ. ^∏ æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ.

ïÔ˘‰‹ÔÙ âΛÓË âÈı˘ÌÂÖ. No. ì „˘¯‹. Orthodox Life.. \∂ÎÂÖÓÔ˜ ï ^√ÔÖÔ˜ àÓ¤ÛÙË ï òπ‰ÈÔ˜ Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ àfi ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ηÏÂÖ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ Ó¿ ÌÈÌËıÂÖ Ù‹ ‰È΋ ∆Ô˘ àÓ¿ÛÙ·ÛË. 1978. Ó¿ àÓ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ‡˜ √éÚ·ÓÔ‡˜ ¬Ô˘ ı¿ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ùfi £Âfi ¬ÏˆÓ. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù‹Ó âÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ: «≠√Ù·Ó Á›ÓÂÙ·È ì ÚÔÛÊÔÚ¿ Ùɘ àÓ·›Ì·ÎÙ˘ ı˘Û›·˜ – ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ. ÂÚÓÒÓÙ·˜ öÙÛÈ ‰‡Ô ì̤Ú˜ ¬ˆ˜ ≤Ó· Ô˘Ï› Ô‡ Á˘Ú‡ÂÈ Ù‹ ʈÏÈ¿ ÙÔ˘. ^ø˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘.1.16 . \∞ÏÏ¿ ì âÓ¿ÚÂÙË „˘¯‹ Ï·ÓÈ¤Ù·È Û¤ âÎÂÖÓ· Ù¿ ̤ÚË ÛÙ¿ ïÔÖ· Û˘Ó‹ıÈ˙ ӿ Ú¿ÙÙÂÈ àÁ·ı¿ öÚÁ·. ≠Oˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi "The Church’s Prayer for the Dead".»10 10. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙfi ÔúÎËÌ· ÛÙfi ïÔÖÔ Ùfi ÛáÌ· Ù˘ Âr¯Â Û·‚·ÓˆıÂÖ. ¬Ù·Ó ï ôÁÁÂÏÔ˜ Ô‡ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙfiÓ ±Á. âÂȉ‹ àÁ·Ä Ùfi ÛáÌ·. ÙÔÜ ÂrÂ. \∂‰á ï \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ êÏᘠâ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ô‡ ì \∂ÎÎÏËÛ›· õ‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àfi ÙfiÓ 4Ô ·åÒÓ·. ™Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙáÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ìÌÂÚáÓ âÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ó¿ ÂÚÈÏ·ÓËıÂÖ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ÛÂÏ.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 283 Oî ÚáÙ˜ ‰‡Ô ì̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ °È¿ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ìÌÂÚáÓ ì „˘¯‹ àÔÏ·‡ÂÈ Û¯ÂÙÈÎɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ η› ö¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ âÈÛÎÂÊıÂÖ ÙfiÔ˘˜ Ô‡ Ùɘ qÙ·Ó ÚÔÛÊÈÏÂÖ˜ ÛÙfi ·ÚÂÏıfiÓ. ª·Î¿ÚÈÔ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ÛÙ‹Ó öÚËÌÔ. àÏÏ¿ Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ ÌÂÙ·ÎÈÓÂÖÙ·È Û¤ ôÏϘ ÛÊ·ÖÚ˜.. ̤ Ù‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Ô‡ Ù‹ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ì „˘¯‹ ÙÔÜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È àfi Ùfi ʇϷη ôÁÁÂÏfi Ù˘ àÓ·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ¿ Ù‹ χË Ô‡ ·åÛı¿ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÛÌÔÜ Ù˘ àfi Ùfi ÛáÌ·. ∆‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ.

≠√ÛÔÈ ö¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Î·› ηÙfiÈÓ â·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙfi ÛáÌ· ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ¬ÙÈ Ùfi ÛáÌ· qÙ·Ó Ì›· Ôχ ÛÙÂÓfi- 11.284 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ™Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÓÂÎÚÒÛÈÌË àÎÔÏÔ˘ı›·. àÎÚȂᘠâ‰á. ¬Ìˆ˜ ÁÈ¿ âΛÓÔ˘˜ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÂrÓ·È à̤ۈ˜ Èfi ÂûÎÔÏ·Ø ÂrÓ·È Èfi ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ‹ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. fiÛ· ‰·ÎÚ‡ÂÈ ÙfiÙÂ. ¬Ìˆ˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. Ùˇá ÌÂÙ·ÛÙ¿ÓÙÈ ÙcÓ àÓ¿·˘ÛÈÓ. . η› Ù·Ö˜ „˘¯·Ö˜ ìÌáÓ Ùe ̤Á· öÏÂÔ˜»11. ÔxÔÓ àÁáÓ· ö¯ÂÈ ì „˘¯‹ ¯ˆÚÈ˙Ô̤ÓË âÎ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜! √úÌÔÈ. ¢¤Ó ÂrÓ·È âΛÓË Ô‡ ı¿ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ. \∂ÌÂÖ˜ Ô‡ ̤ÓÔ˘Ì ›Ûˆ ıÚËÓÔÜÌ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. ^∞ÏᘠÌÂٷʤÚÂÙ·È Û¤ Ì›· ôÏÏË Ù¿ÍË ˙ˆÉ˜. η› Ôé¯ ñ¿Ú¯ÂÈ ï âÏÂáÓ ·éÙ‹Ó! ¶Úe˜ ÙÔf˜ \∞ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ù¿ ùÌÌ·Ù· Ú¤Ô˘Û·. oH¯Ô˜ ‚ã (àfi Ù‹Ó ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ àÎÔÏÔ˘ı›·Ó). ¡¿ Ùfi ö¯ÂȘ ·éÙfi ÛÙfi ÓÔÜ ÛÔ˘. ö¯ÔÓÙ·˜ Ì¤Ó àÊ‹ÛÂÈ Ùfi ÛáÌ· àÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ ÁÉ. ¢Èfi. ï ±Á. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ì ïÔ›·. àÁ·ËÙÔ› ÌÔ˘ à‰ÂÏÊÔ›. ™¤ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi Ùɘ àÔıÓ‹ÛÎÔ˘Û·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô‡ ÚԷӷʤڷÌÂ. ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: « ^∏ à‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ ‰¤ ı¿ Âı¿ÓÂÈ: Ùfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Âı·›ÓÂÈ. âÓÓÔ‹Û·ÓÙ˜ ìÌáÓ Ùe ‚Ú·¯f Ùɘ ˙ˆÉ˜. àÏÏ¿ ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ˙ÂÖ. ∆›˜ ÚáÙ˜ zÚ˜ η› ì̤Ú˜ ı¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÔ˘.. ôÚ·ÎÙ· ηıÈÎÂÙ‡ÂÈØ Úe˜ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ âÎÙ›ÓÔ˘Û·. ÔéÎ ö¯ÂÈ ÙeÓ ‚ÔËıÔÜÓÙ·.. η› âÛ‡ ‰¤ ı¿ ÌÔÚÂÖ˜ Ó¿ Ù‹ ‰ÂÖ˜Ø ı¿ ÂrÓ·È. ªfiÓÔ Ô‡ ‰¤ ı¿ ϤÂÈ Ù›ÔÙ·. ÂrÓ·È àӛηÓË Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì¤ ÙÔ‡˜ àÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‚ϤÂÈ: «√úÌÔÈ. \π‰ÈfiÌÂÏÔÓ. \∂ΛÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ≤Ó·Ó ôÏÏÔ ÙfiÔ ¬Ô˘ ı¿ ÂrÓ·È àÎÚȂᘠÙfi ú‰ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¬ÛÔ Î·› ÙÒÚ·. ·Úa ÃÚÈÛÙÔÜ ·åÙËÛÒÌÂı·.

. Ôî Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. η› ï ÏfiÁÔ˜ ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi˜: Ôî ±ÁÈÔÈ.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 285 ¯ˆÚË Î·ÙÔÈΛ·. ªÂÚÈÎÔ› âÈÎÚÈÙ¤˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ Ù¤ÙÔȘ àÔÎÏ›ÛÂȘ àfi Ùfi ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›· àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó 12.. £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ñfi„Ë ¬ÙÈ ì àÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ‰‡Ô ìÌÂÚáÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àÔÙÂÏÂÖ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·.. ‰¤Ó ëÏ·ÔÓÙ·È ÎôÓ àfi ÙÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ¬Ô˘ öÚ·ÙÙ·Ó Ù¿ àÁ·ı¿ ÙÔ˘˜ öÚÁ· àÏÏ¿ ÍÂÎÈÓÔÜÓ à̤ۈ˜ Ù‹Ó ôÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. \∞fi Ù‹Ó ôÏÏË. öÛÙˆ ̤¯ÚÈ Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ô‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ ÙfiÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó. ò∞ÏÏÔÈ. ∫·› ì à‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ ı¿ ·åÛı¿ÓÂÙ·È öÙÛÈ. ∂rÓ·È Ôχ ηχÙÂÚ· âÎÂÖØ Î·› âÌÂÖ˜ ÓÈÒıÔ˘Ì 片ÓË.. Û¿Ó Ó¿ Ùɘ ö¯ÂÈ Û˘Ì‚ÂÖ Î¿ÙÈ à›ÛÙÂ˘Ù· ηÎfi! £¿ ÌĘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·› Û›ÁÔ˘Ú· ı¿ ̤ÓÂÈ Î·Ù¿ÏËÎÙË Ì¤ Ù‹Ó àÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜»12. ï ïÔÖÔ˜ ηٿ ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰¤Ó åÛ¯‡ÂÈ Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1894. Ì‹Ó ö¯ÔÓÙ·˜ ηÌÈ¿ àÔχو˜ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙ¿ âÁÎfiÛÌÈ· η› ˙ÒÓÙ·˜ Û¤ ‰È·Ú΋ ÚÔÛ‰ÔΛ· Ùɘ àÓ·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ôÏÏË ˙ˆ‹. æ˘¯ˆÊÂÏ‹˜ \∞Ó¿ÁÓˆÛË. ¬ˆ˜ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÜ Unbelievable for Many. àÙÂÏÂÖ˜ ηıÒ˜ ÂrÓ·È. ÍÂÎÈÓÔÜÓ Ù‹Ó ôÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ Ú›Ó Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙáÓ ‰‡Ô ìÌÂÚáÓ ÁÈ¿ οÔÈÔÓ Âå‰ÈÎfi ÏfiÁÔ Ô‡ ÌfiÓÔÓ ì £Â›· ¶ÚfiÓÔÈ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. àÓ‹ÎÔ˘Ó ¬Ï˜ ÛÙfiÓ ëÍɘ ηÓfiÓ·: ì «â͈ۈ̷ÙÈ΋» ηٿÛÙ·ÛË àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ùfi ÍÂΛÓËÌ· Ùɘ àÚ¯ÈÎɘ ÂÚÈfi‰Ô˘ àÛÒÌ·Ù˘ «ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘» Ùɘ „˘¯É˜ ÛÙÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÙáÓ â›ÁÂÈˆÓ ‰ÂÛÌáÓ ÙË˜Ø ¬Ìˆ˜ ηÓ›˜ àfi ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÓÂÎÚfi˜ ÁÈ¿ àÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· àfi Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ô‡ àӷʤڷÌ ÛÙfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ‰¤ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ̤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ Î·ÓfiÓ·.

Jordanville. 189-196. àÊÔÜ ÂÚ¿ÛÂÈ 13.^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ 286 Ù‹Ó ≈·ÚÍË «àÓÙÈÊ¿Ûˆӻ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·Ø ·éÙÔ› Ôî âÈÎÚÈÙ¤˜ ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È êÏᘠη› ÌfiÓÔ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙ›˜ «Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·» ëÚÌËÓÂÖ˜. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ). ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·éÙ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ∆¿ ÙÂÏÒÓÈ· ∆‹Ó œÚ· ·éÙ‹ (Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ). ηıÒ˜ η› ÙáÓ ëfiÌÂÓˆÓ.13 ∫·Ù¿ Ù‹Ó ÙÚ›ÙË ì̤ڷ. Ù¿ âÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· «ÙÂÏÒÓÈ·». ÂrÓ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô‡ â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó Ùfi ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ ì „˘¯‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹ ÁÉ ÁÈ¿ οÔÈ· Û‡ÓÙÔÌË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¬Ô˘ Ôî ÓÂÎÚÔ› ö¯Ô˘Ó ÛÙÈÁÌÈ·Ö· âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ ÛÙÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó ÚÒÙË õ Ù›˜ ‰‡Ô ÚáÙ˜ ì̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜Ø ÂrÓ·È êÏᘠ≤Ó· «ÌÔÓÙ¤ÏÔ». ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û¤ ùÓÂÈÚ·. ÛÂÏ. ÙfiÛÔ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ¬ÛÔ Î·› ÛÙ›˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. √î àÏËıÈÓ¤˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ÌÂÙ¿ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ÚÒÙË Û‡ÓÙÔÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ùɘ «âÏ¢ıÂÚ›·˜» Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È Ôχ Èfi Û¿ÓȘ η› âΉËÏÒÓÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ηٿ ıÂ˚΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÈ¿ οÔÈÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi. η› Û˘¯Ó¿ Èfi Ú›Ó. Û¤ ηı¤Ó· àfi Ù¿ ïÔÖ· ÂÚÓÄ àfi ‰ÔÎÈÌ·Û›· οı ÌÔÚÊ‹ êÌ·ÚÙ›·˜Ø ì „˘¯‹. ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ·éÙ¿ Ù¿ ú‰È· Ù‹Ó Âr¯·Ó ·Ú·Û‡ÚÂÈ. √î ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. °È¿ ÌÂÚÈο Û¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‚Ï. ì „˘¯‹ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È àfi ÏÂÁÂáÓ˜ ÔÓËÚáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô‡ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù‹Ó ÔÚ›· Ù˘ η› Ù‹Ó Î·ÙËÁÔÚÔÜÓ ÁÈ¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ êÌ·Úٛ˜. . ™‡Ìʈӷ ̤ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂ˚Τ˜ àÔηχ„ÂȘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÂúÎÔÛÈ Ù¤ÙÔÈ· âÌfi‰È·. ^∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ‰‡Ô ìÌÂÚáÓ. η› ù¯È Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úfi˜ Ù‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÏËÛË (‚Ï. Eternal Mysteries Beyond the Grave. Ùfi ïÔÖÔ Ì¿ÏÈÛÙ· âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù‹Ó Èfi Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1968. ·Ú·Î¿Ùˆ.

ï ú‰ÈÔ˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ \πËÛÔܘ ÃÚÈÛÙfi˜ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠàfi ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ ÁÈ¿ Ó¿ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ Ùɘ ¶·Ó¿ÁÓÔ˘ ªËÙÚfi˜ ∆Ô˘ η› Ó¿ Ù‹Ó ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. ¬ˆ˜ ï àÚÈıÌfi˜ ÙáÓ ÙÂψӛˆÓ. ∆fi fiÛÔ ÊÔ‚ÂÚÔ› ÂrÓ·È ·éÙÔ› Ôî ‰·›ÌÔÓ˜ η› Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ¿ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì ú‰È· ì ¶·Ó·Á›·. ^∏ ÛÎËÓ‹ ·éÙ‹ àÓ··Ú›ÛÙ·Ù·È çÙÈο ÛÙ‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ \√Úıfi‰ÔÍË ÂåÎfiÓ· Ùɘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ó˜ ÙÂÏÈ΋ Û˘ÁÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙÔÜ «àfiÚ·ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘» Ô‡ ö¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÂÈ. õ Ô‡ à¤Ù˘¯Â Ó¿ ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÂÈ. Ù‹ ªÂÚÈ΋ ∫Ú›ÛË. ÁÈ¿ Ì›· àÎfiÌ· ÊÔÚ¿. η› ÌfiÓÔÓ àÊÔÜ ‰È¤ÏıÂÈ âÈÙ˘¯á˜ àfi ¬Ï· Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· ÌÔÚÂÖ Ó¿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù‹Ó ÔÚ›· Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ àÔÚÚÈÊıÂÖ ‚È·›ˆ˜ ÛÙ‹ Á¤ÂÓÓ·.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 287 àfi ≤Ó· ÙÂÏÒÓÈÔ.14 ºÔ‚ÂÚ‹ ÂrÓ·È. ™Ùfi ≠∂ÎÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ú·ı¤Û·Ì ≤Ó·Ó àÚÈıÌfi ¶·ÙÂÚÈÎáÓ Î·› êÁÈÔÁÚ·ÊÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎáÓ Ì¤ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. ì „˘¯‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚ÈÒÓÂÈ Ì›· ÎÚ›ÛË. ªÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ÂrÓ·È Ê˘ÛÈο ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ âÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì¤ Ùfi ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¬ÙÈ. 14. öÙÛÈ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì η› ôÏÏ· ÛÙfi ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi. ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ηٿ ÙáÓ ÂÙˆÎfiÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. îΤÙ¢Û ÙfiÓ Àîfi ∆˘ Ó¿ ‰È·ÛÒÛÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ∆˘ àfi ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜ η›. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. η› ÁÈ¿ Ùfi ÏfiÁÔ ·éÙfi ì „˘¯‹ ö¯ÂÈ å‰È·›ÙÂÚË àÓ¿ÁÎË ÙfiÙ àfi ÚÔÛ¢¯¤˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· Ù˘. . ¬Ù·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠàfi ÙfiÓ \∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ °·‚ÚÈ‹Ï ÙfiÓ âÈΛÌÂÓÔ ı¿Ó·Ùfi ∆˘. à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ∆˘. Û˘Ó·ÓÙÄ Ùfi ëfiÌÂÓÔ. Ó¿ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¬ÙÈ Ôî ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙáÓ «ÙÂψӛˆÓ» Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ ≤Ó· «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ¬ÙÈ Ôî ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ âÌÂÈڛ˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ì ÙÚ›ÙË ì̤ڷ ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ àÂÏıfiÓÙÔ˜. Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ªÔÚÔÜÌ ¬Ìˆ˜.

Ó¿ ‚˘ıÈÛÙÂÖ˜ Û¤ ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ Ù˘.288 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi Ùɘ àÔıÓ‹ÛÎÔ˘Û·˜ Á˘Ó·›Î·˜. ò∂ÙÛÈ ı¿ Á›ÓÂÈ Î·› ̤ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÚÔÛ¢¯¤˜Ø Ì‹Ó ·Ú·Ï›„ÂȘ Ó¿ οÓÂȘ ¬Û· ÛÔÜ Âr·. ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ïÔ˘‰‹ÔÙ ÌÔÚÂÖ˜. Ó¿ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ η›. ™Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ·éÙ‹. ™ÙfiÓ àÁÒÓ· Ù˘ ì à‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ·! ò∂¯Â Ùfi ·éÙfi ÛÙ‹ ÛΤ„Ë ÛÔ˘. ™˘Ó¤¯ÈÛÂ Ù‹Ó àηٿ·˘ÛÙË îÎÂÛ›· ÛÔ˘ ÛÙfi £Âfi ÁÈ¿ ≤ÍÈ ë‚‰ÔÌ¿‰Â˜. η› Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ ëÓfi˜ êÁ›Ô˘ . àÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ àÓ¿ÁΘ Ù˘. η› ı¿ Ù‹Ó àÎÔ‡ÛÂȘ Ó¿ Û¤ ·Ú·Î·ÏÂÖ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: µÔ‹ıÂÈ·! £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛÙÚ¤„ÂȘ ¬ÏË ÛÔ˘ Ù‹Ó ÚÔÛÔ¯‹ η› ¬ÏË ÛÔ˘ Ù‹Ó àÁ¿Ë ÁÈ’ ·éÙ‹Ó ÛÙfi ᘠı¿ Ù‹ ‚ÔËı‹ÛÂȘ. ì „˘¯‹ àÚ¯›˙ÂÈ ≤Ó·Ó àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ó¿ ηٷʤÚÂÈ Ó¿ ‰È¤ÏıÂÈ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ·. Ù¤ÙÔÈÔÈ âÈÎÚÈÙ¤˜ ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· Ù¿ \√Úıfi‰ÔÍ· ΛÌÂÓ·. η› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞éÙfi ÂrÓ·È ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ àÁ¿Ë!» ∆fi «Û·ÎÔ‡ÏÈ» àfi Ùfi ïÔÖÔ ÉÚ·Ó «¯Ú˘Ûfi» Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·› «âÍfiÊÏËÛ·Ó Ù¿ ¯Ú¤Ë» Ùɘ ïÛ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÛÙ¿ ÙÂÏÒÓÈ· ö¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÓÔËıÂÖ àfi οÔÈÔ˘˜ âÈÎÚÈÙ¤˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜Ø ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹ Ï·ÙÈÓÈ΋ öÓÓÔÈ· ÙÔÜ «ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜» ÙáÓ êÁ›ˆÓ. ÁÈ¿ Ù‹ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·› ÁÈ¿ Ù›˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ. Ùfi Û·ÎÔ‡ÏÈ àfi Ùfi ïÔÖÔ ÉÚ·Ó ¯Ú˘Ûfi Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· qÙ·Ó Ôî ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ Ù˘ ·Ù¤Ú·. ¶ÈÛÙ‡ˆ Ò˜ ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË öÌÚ·ÎÙË àfi‰ÂÈÍË Ùɘ àÁ¿˘ ÛÔ˘ ı¿ ÂrÓ·È Ó¿ àÊ‹ÛÂȘ Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔÜ ÓÂÎÚÔÜ Ù˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ≠√Ù·Ó ¤ı·Ó ì ïÛ›· £ÂÔ‰ÒÚ·. ™¤ Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ‰¤Ó àӷʤÚÂÙ·È Ùfi ·Ú·¿Óˆ àfiÛ·ÛÌ· ·Ú¿ ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓ··˘ı¤ÓÙ˜. ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «§›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ.

ÌÂÚÈΤ˜ âÎ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ. ÁËÛ¤ Ì Âå˜ ÙÔ‡˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜. 15. 6Ë \ø‰‹. àÔÌ¿ÎÚ˘Ó àfi â̤ӷ ÙfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ÙáÓ ÊÔ‚ÂÚáÓ ÙÂψӛˆÓ. 4Ë \ø‰‹. Ó¿ Ì‹Ó àÓÙÈÎÚ›Ûˆ Ù‹ Ú˘·Ú‹. œÛÙ ӿ ™¤ ‰ÔÍÔÏÔÁá ·åˆÓ›ˆ˜». âÎÂÖÓÔÓ Ô‡ ó˜ ô‰ÈÎÔ˜ àÓ·ÎÚÈÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ‡˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜». . Ùfi ‰ÈÒÎÙË Î·› ‚·Û·ÓÈÛÙ‹. 17. 16. 8Ë \ø‰‹.16 «oø ^∞Á›· £ÂÔÙfiÎÂ.15 «oø ¶·Ó¤Ó‰ÔÍ £ÂÔÙfiÎÂ. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·. ^∏ \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›· ıˆÚÂÖ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› ÙÂψӛˆÓ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋.17 ∫·Ù’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙÚfiÔ. \∂Û‡ ì ^OÔ›· Á¤ÓÓËÛ˜ ÙfiÓ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ∫‡ÚÈÔ. ÙfiÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. œÛÙ ö¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ àÓ·ÊÔÚ¤˜ Û¤ ÔÏϤ˜ àfi Ù›˜ àÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ù˘. Ù¿ ÏfiÁÈ· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙfiÓ àÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ· \√Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ÁÈ¿ Ù›˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô‡ ı¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÔ¿ÚÈ·: « ∫·ıÒ˜ ʇÁˆ àfi Ù‹ ÁÉ. Ô‡ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È àfi ÙfiÓ îÂÚ¤· ÛÙfi ÓÂÎÚÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î¿ı ÈÛÙÔÜ. ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙ¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂rÓ·È Û¯Â‰fiÓ ÂÚÈÙÙfi Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ôî ÂÚÈÁڷʤ˜ ö¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ öÓÓÔÈ·.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 289 àÓıÚÒÔ˘ η› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ·Ù¤Ú·. ÛÙ¿ îÂÚ¿ η› ÔχÙÈÌ· ¯¤ÚÈ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ œÛÙÂ. ì \∂ÎÎÏËÛ›· ıˆÚÂÖ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ Ó¿ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· οı ٤ÎÓÔ Ù˘ Ô‡ àÔıÓ‹ÛÎÂÈØ ÛÙfiÓ «∫·ÓfiÓ· ÁÈ¿ Ù‹Ó \∞Ó·¯ÒÚËÛË Ùɘ æ˘¯É˜». àÍ›ˆÛ¤ Ì ӿ ‰È¤Ïıˆ àÓÂÌfi‰ÈÛÙ· àfi ÙfiÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ÙÔÜ à¤Ú·. àÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ η› ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ¬Ù·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ì ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔ˘.

83-84. ª·Î¿ÚÈÔ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ‰¤Ó ÂrÓ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ ¬ÙÈ ì „˘¯‹. ÁÈ¿ Ùfi ñfiÏÔÈÔ ÙáÓ Û·Ú¿ÓÙ· ìÌÂÚáÓ. ì „˘¯‹ ÁÈ¿ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ëÙ¿ âÈϤÔÓ ìÌÂÚáÓ âÈÛΤÙÂÙ·È Ù›˜ ÔéÚ¿ÓȘ ηÙÔÈ˘ η› Ù›˜ à‚‡ÛÛÔ˘˜ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜. η› àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‰¤Ó ïÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ¬Ï˜ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ àÂÏıfiÓÙˆÓ Ù‹Ó ÔÚ›· ÙÔ˘˜ àÎÚȂᘠۇÌʈӷ ̤ ÙfiÓ «Î·ÓfiÓ·». ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ì‹ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ àÎfiÌ· ÔÜ ı¿ ·Ú·Ì›ÓÂÈ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۷Êᘠ¬ÙÈ ì ïÛ›· £ÂÔ‰ÒÚ·. ÂåÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙfiÓ àÏËıÈÓ¿ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. Û¤ ≤Ó· ÙÌÉÌ· ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ı¿ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·åˆÓ›ˆ˜. ö¯ÔÓÙ·˜ ‰È¤ÏıÂÈ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· η› ·‡ÛÂÈ ÌÈ¿ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· οı ۯ¤ÛË Ì¤ Ù¿ â›ÁÂÈ·. η› ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ ·éÙÔÜ. õ «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» Ùɘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ùɘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· η› Ù¿ ÊÚÈÎÙ¿ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. Eternal Mysteries Beyond the Grave. Jordanville. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘ ÛÙfiÓ ±Á. ÛÂÏ. ïÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ùfi «Á‡ÚÔ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜» àÎÚÈ‚á˜ Ù‹Ó ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹ ì̤ڷ – Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ Á‹ÈÓË Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘. . ¡¤· ^ÀfiÚÎË. ö¯ÔÓÙ·˜ âÈÙ˘¯á˜ ‰È¤ÏıÂÈ àfi Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· η› ñÔÎÏÈıÂÖ ‚·ıÈ¿ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ.18 18. Ú›Ó ÙÔÔıÂÙËıÂÖ Ù‹Ó ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹ ì̤ڷ ÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ı¿ àӷ̤ÓÂÈ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Î·› Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË.290 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ √î Û·Ú¿ÓÙ· ì̤Ú˜ ∫·ÙfiÈÓ. η› ÌfiÓÔÓ Ù‹Ó ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹ ì̤ڷ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ì ı¤ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ı¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ì Âå‰È΋ âÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ñ¤Ú ÙáÓ àÂÏıfiÓÙˆÓ Ù‹Ó öÓ·ÙË ì̤ڷ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ – ¤Ú·Ó ÙÔÜ ÁÂÓÈÎÔÜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔÜ ÙáÓ âÓÓ¤· àÁÁÂÏÈÎáÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ – Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È âÂȉ‹ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ù¿ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙÔÜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘. £¿ Ú¤ÂÈ Î·› ¿ÏÈ Ó¿ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ Ôî àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ àÚÈıÌÔ› àÔÙÂÏÔÜÓ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·.

19 ∆¿ çʤÏË Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜. η˘Ùfi ÙfiÔ ¬Ô˘ qÙ·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. âÓá ôÏϘ Û¤ Ì›· ηٿÛÙ·ÛË ÙÚfiÌÔ˘ âÍ·ÈÙ›·˜ ÙáÓ ·åÒÓÈˆÓ Ì·ÚÙ˘Ú›ˆÓ Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ñÔÛÙÔÜÓ Ï‹Úˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË. . ì ïÔ›· ¬Ìˆ˜ qÙ·Ó ÙfiÛÔ „ËÏ¿ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ Ù‹ ÊÙ¿ÛÂÈ àfi ÙfiÓ Ú˘·Úfi. µÏ. ^∏ æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ £¿Ó·ÙÔ. ^∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚ› Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙáÓ „˘¯áÓ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ú›Ó Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Èfi ÏÂÙÔÌÂÚᘠÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ êÁ.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 291 ^H ηٿÛÙ·ÛË ÙáÓ „˘¯áÓ Ì¤¯ÚÈ Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË ªÂÚÈΤ˜ „˘¯¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È (ÌÂÙ¿ Ù›˜ Û·Ú¿ÓÙ· ì̤Ú˜) Û¤ Ì›· ηٿÛÙ·ÛË ÚfiÁ¢Û˘ Ùɘ ·åÒÓÈ·˜ àÁ·ÏÏ›·Û˘ η› ̷ηÚÈfiÙËÙ·˜. å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ̤ۈ Ùɘ ñ¤Ú ·éÙáÓ ÚÔÛÊÔÚĘ Ùɘ \∞Ó·›Ì·ÎÙ˘ £˘Û›·˜ (ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·). η› ·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ̤ۈ ôÏÏˆÓ ÚÔÛ¢¯áÓ. ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™Ùfi µ›Ô Ùɘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ 3Ô˘ ·åÒÓ· ¶ÂÚ¤ÙÔ˘·˜. ÙfiÛÔ Ùɘ ÎÔÈÓɘ ¬ÛÔ Î·› Ùɘ àÙÔÌÈÎɘ ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖ Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› àÛÎËÙáÓ Î·ıÒ˜ η› Û¤ ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· àÏÏ·Áɘ Ùɘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. \∞fi ·éÙfi ì ¶ÂÚ¤ÙÔ˘· ηٿ- 19. ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ì ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ¿ÙË Ùɘ àÔηχÊıËΠ̤ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· Ì›·˜ ÛÙ¤ÚÓ·˜ ÁÂÌ¿Ù˘ ÓÂÚfi. ª¿ÚÎÔ˘ \∂ʤÛÔ˘ ÙÔÜ ∂éÁÂÓÈÎÔÜ. ÿÚË ÛÙ‹Ó ïÏfiıÂÚÌË ÚÔÛ¢¯‹ Ùɘ ¶ÂÚ¤ÙÔ˘·˜ â› Ì›· ïÏfiÎÏËÚË ì̤ڷ η› Ó‡¯Ù· ï ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˘ öÊÙ·Û ً ÛÙ¤ÚÓ· η› ÙfiÓ Âr‰Â Ó¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ≤Ó·Ó ÊˆÙÂÈÓfi ÙfiÔ. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π.

20 ™Ùfi µ›Ô Ì›·˜ àÛ΋ÙÚÈ·˜ Ô‡ ¤ı·Ó ÌfiÏȘ ÙfiÓ 20fi ·åÒÓ· àӷʤÚÂÙ·È Ì›· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË. . ^∏ \∞Ó·ÛÙ·Û›· âÈÛΤÊıËÎÂ Ù‹Ó ¶ÂÏ·Á›·. ≠Oˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi Orthodox Life. ì \∞Ó·ÛÙ·Û›· Âr‰Â ≤Ó· ¬Ú·Ì·.. ^√ ¶·ÜÏÔ˜ οÔÙ qÙ·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ η› ÎÚÂÌ¿ÛÙËÎÂ. ™Ùfi ‚¿ıÔ˜ Ù˘ qÙ·Ó ≤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜ àfi ·xÌ·.” »≠√Ù·Ó Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Û·Ú¿ÓÙ· ̤Ú˜. 23-24. ^√ ≤Ó·˜ qÙ·Ó ï à‰ÂÚÊfi˜ Ù˘. \∂ΛÓË Ùɘ Âr ӿ ÎÏÂÈÛÙÂÖ ÛÙfi ÎÂÏ› Ù˘ Û·Ú¿ÓÙ· ̤Ú˜.. ∫È ì \∞Ó·ÛÙ·Û›· àÔÊ¿ÛÈÛ ӿ ÚÔÛ¢¯ËıÂÖ Ôχ ÁÈ¿ ÙfiÓ à‰ÂÚÊfi Ù˘. ≠√ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙfi µ›Ô Ù˘: «^∏ \∞Ó·ÛÙ·Û›· Âr¯Â ≤Ó·Ó à‰ÂÏÊfi Ô‡ ÙfiÓ öÏÂÁ·Ó ¶·ÜÏÔ. àÓ¿·˘ÛÔÓ ÙfiÓ ‰ÔÜÏÔÓ ÛÔ˘. ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔÜ ™¿ÚˆÊ. ò∏ıÂÏ ӿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ¶ÂÏ·Á›· \π‚¿ÓÔ‚Ó· η› Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘.. ¶¿Óˆ ÛÙfi ‚Ú¿¯Ô ΛÙÔÓÙ·Ó ‰˘fi ôÓÙÚ˜ ̤ ÛȉÂÚ¤ÓȘ êÏ˘Û›‰Â˜ ÛÙfi Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ^H ÌÓ‹ÌË Ùɘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ¶ÂÚ¤ÙÔ˘·˜ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ù‹Ó 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ì \∞Ó·ÛÙ·Û›· ÉÁ ÛÙfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¡ÙÈ‚¤ÁÈ‚Ô. ï ïÔÖÔ˜ ö‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ̤ ÙÚfiÔ ‰˘ÛÛ‚‹ η› àÙÈ̈ÙÈÎfi.292 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ï·‚ ¬ÙÈ ï à‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Âr¯Â àÂÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ù¿ ‰ÂÈÓ¿ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘.. ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ™ÂÚ·Ê›Ì. 1. Ó¿ ÚÔÛ¢¯ËıÂÖ Î·› Ó¿ ÓËÛÙ¤„ÂÈ ÁÈ¿ ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi Ù˘ η› οı ̤ڷ Ó¿ ϤÂÈ ëηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÊÔÚ¤˜: “^ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÛ›· \∞ı·Ó·Û›· (\∞Ó·ÛÙ·Û›· §ÔÁοÙÛ‚·). ^∏ ú‰È· ô‚˘ÛÛÔ˜ ÎÈ 20. ÛÂÏ. œÛÙ ӿ ‚ÂÏÙȈıÂÖ ì ηٿÛÙ·ÛË ÙÔÜ à‰ÂÚÊÔÜ Ù˘. µÚ¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ Û¤ Ì›· ô‚˘ÛÛÔ. 1978. ÁÈ¿ Ó¿ Ì¿ıÂÈ Ù› àÎÚȂᘠöÚÂ ӿ οÓÂÈ. ÙÂܯԘ ¡Ô. »∆¤ÏÂÈˆÛ·Ó ÎÈ ôÏϘ Û·Ú¿ÓÙ· ̤Ú˜ ̤ ÓËÛÙ›· η› ÚÔÛ¢¯‹ ÎÈ ì \∞Ó·ÛÙ·Û›· Âr‰Â Ùfi ú‰ÈÔ ¬Ú·Ì·. »^∏ \∞Ó·ÛÙ·Û›· ‰ÈËÁ‹ıËΠÙfi ¬Ú·Ì· ÛÙ‹Ó ¶ÂÏ·Á›· η› Î›ÓË Ùɘ Âr ӿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù‹ ÓËÛÙ›· η› Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹.

. ÌÙÊÚ. ôÁÓˆÛÙfi˜ Ù˘. √î êÏ˘Û›‰Â˜ qÙ·Ó àÎfiÌ· ÛÙfi Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ^√Û›· \∞ı·Ó·Û›·. ¶¤ÙÚÔ˘ ªfiÙÛË. ò∂¯ÂȘ Ôχ åÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÌÂÛ›Ù˜ ÛÙ‹ ÁÉ.. ^∏ \∞Ó·ÛÙ·Û›· àÓ¤ÊÂÚ ÛÙ‹Ó ¶ÂÏ·Á›· \π‚¿ÓÔ‚Ó· Ùfi ÙÚ›ÙÔ ¬Ú·Ì¿ Ù˘ η› Î›ÓË Ùɘ à¿ÓÙËÛÂ: – ^√ à‰ÂÚÊfi˜ ÛÔ˘ Ï˘ÙÚÒıËΠàfi Ù¿ ‚¿Û·Ó·. ∆ÒÚ· ¬Ìˆ˜. ‚ã öΉ. ÛÂÏ. ÛÙ‹Ó ïÔ›· Î·Ù¤Ê˘Á η› ¿ÏÈ ì \∞Ó·ÛÙ·Û›·. »≠√Ù·Ó Ù¤ÏÂȈÛ η› Ùfi ÙÚ›ÙÔ Û·Ú·ÓÙ·‹ÌÂÚÔ Ùɘ ÓËÛÙ›·˜ η› Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜. ¶ÂÚ·ÙÔÜÛ ¿Óˆ ÛÙfi ‚Ú¿¯Ô. ¢¤Ó ÌÉΠ¬Ìˆ˜ ÛÙ‹ ̷ηÚÈfiÙËÙ· ÙÔÜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 293 ï ‚Ú¿¯Ô˜ ¿Óˆ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ôî ‰˘fi ôÓÙÚ˜ ̤ êÏ˘Û›‰Â˜ ÛÙfi Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜. 69-73. ^√ ôÁÓˆÛÙÔ˜ ôÓÙÚ·˜ àÎÔ‡ÛÙËΠӿ ϤÂÈ: – ∂rÛ·È Ù˘¯ÂÚfi˜ âÛ‡. úÛˆ˜ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ‚‚·›ˆ˜ Ôî ÂåÎfiÓ˜ ̤ Ù›˜ ïÔÖ˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ïÚ¿Ì·Ù·. ¿Óˆ ÛÙfi ‚Ú¿¯Ô qÙ·Ó ÌfiÓÔ ≤Ó·˜ ôÓÙÚ·˜. 21. ^∏ ú‰È· ô‚˘ÛÛÔ˜. Û˘Ó‹ıˆ˜ Û¤ ùÓÂÈÚ·.»21 ¶ÔÏÏ¿ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àӷʤÚÔÓÙ·È Û¤ µ›Ô˘˜ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ^∞Á›ˆÓ η› àÛÎËÙáÓ. Ùɘ Âr ӿ â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù‹Ó ú‰È· ôÛÎËÛË ÁÈ¿ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿. ¢¤ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ô˘ıÂÓ¿. ^√ à‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ Âr¯Â àÂÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ù¿ ‰ÂÛÌ¿. ‰¤ «ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó» ηْ àÓ¿ÁÎËÓ ÙfiÓ ÙÚfiÔ ≈·Ú͢ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ¿ ÂåÎfiÓ˜ Ôî ïÔÖ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÏ‹ıÂÈ· Ùɘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ Ùɘ „˘¯É˜ ÛÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ¯¿ÚË ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ âÎÂ›ÓˆÓ Ô‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜÙÔ. \∞ı‹Ó· 1998. »^∏ ¶ÂÏ·Á›· \π‚¿ÓÔ‚Ó·. ™¤ ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ οÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ Ù‹Ó Ù¿ÛË Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· Ù¤ÙÔÈ· ïÚ¿Ì·Ù·. öÂÊÙ η› Í·Ó·ÛËΈÓfiÙ·Ó. ï ú‰ÈÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜. ∞éÙ‹ Ù‹ ÊÔÚ¿ ¬Ìˆ˜ ï à‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ qÙ·Ó ùÚıÈÔ˜. ì \∞Ó·ÛÙ·Û›· Í·Ó·Â։ Ùfi ú‰ÈÔ ¬Ú·Ì·.

«¡·›. ï ïÔÖÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «™’ Â鯷ÚÈÛÙá Ô‡ ÎÔÈ¿˙ÂȘ ÁÈ¿ ̤ӷ η› Û¤ ·Ú·Î·Ïá ıÂÚÌ¿. ∆¿ çÓfiÌ·Ù· ·éÙ¿ qÙ·Ó ôÁÓˆÛÙ· Ú›Ó àfi Ùfi ¬Ú·Ì·. ï ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ™Ù¿ÚÂÙ˜ \∞ϤÍÈÔ˜ (†1916). Ï·ÁÔÎÔÈÌ‹ıËÎ η› Âr‰Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙfiÓ ±ÁÈÔ. 1967.» à¿ÓÙËÛÂ ï ±Á.» ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. Ó¿ ˙ËÙĘ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ÚÔÛ¢¯¤˜. ¬Ù·Ó ÙÂϤÛÂȘ Ù‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÙfiÓ µ›Ô ÙÔÜ ¶ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘ \∞ÏÂ͛Ԣ ÛÙ‹Ó Pravoslavny Blagovestnik.294 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¶ÚÔÛ¢¯¤˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ∆fi àÎfiÏÔ˘ıÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÌĘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂrÓ·È ì Ù¤ÏÂÛË ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: Ú›Ó Ù‹Ó àÊ·›ÚÂÛË ÙáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔÜ êÁ. ·éÙfi ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ·. . ¬Ù·Ó âÛ‡ ï ú‰ÈÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙfiÓ ÔéÚ¿ÓÈÔ £ÚfiÓÔ Î·› îÎÂÙ‡ÂȘ Ùfi £Âfi Ó¿ ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ùfi öÏÂfi˜ ∆Ô˘. Ó¿ ÌÓËÌÔÓ‡ÛÂȘ ÙÔ‡˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÌÔ˘» – η› ö‰ˆÛ ٿ çÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ (·Ù‹Ú ¡È΋ٷ˜ η› ª·Ú›·). ≠√̈˜ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂéÂÚÁÂÙÈ΋ ÂrÓ·È ì Ù¤ÏÂÛË ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ÙÔÜ \∂ÚËÌËÙËÚ›Ô˘ ÙÔÜ °ÎÔÏÔÛÂÁȤÊÛ΢ Ùɘ §·‡Ú·˜ ÙáÓ ™ËÏ·›ˆÓ ÙÔÜ ∫Ȥ‚Ô˘. ï ïÔÖÔ˜ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ù‹Ó àÓ·ÎÔÌȉ‹ ÙáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ. \∞ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àӷ΋ڢÍË ÙÔÜ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ó˜ êÁ›Ô˘. t ≠∞ÁÈÂ. àÔη̤̈ÓÔ˜ ηıÒ˜ ηıfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙ¿ Ï›„·Ó·. Ôî ·ÓÓ˘¯›‰Â˜ η› ì ηْ ÔrÎÔÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÂrÓ·È ÂéÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜. No. ‚Ú¤ıËΠÙfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô ªÓËÌÔÛ‡ÓˆÓ ÛÙ‹ ÌÔÓ‹ ¬Ô˘ qÙ·Ó Î¿ÔÙ ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜.» ÚÒÙËÛ ï îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜. ¬ˆ˜ âÍ¿ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È Î·› Ôî Âå˜ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘˜ àÁ·ıÔÂÚÁ›Â˜.£ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÙÔÜ ∆ÛÂÚÓ›ÁÎˆÊ (1896). San Francisco. ¬ˆ˜ âÏÂËÌÔÛ‡Ó˜ õ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›·. £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜. µÏ. 22.1 (ÛÙ¿ ƒˆÛÈο). «àÏÏ¿ ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ö¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË àfi Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔ˘.22 «¶á˜ ÌÔÚÂÖ˜ âÛ‡. Ùfi ïÔÖÔ âȂ‚·›ˆÛ ·éÙ¿ Ù¿ çÓfiÌ·Ù· ηıÒ˜ η› Ùfi ¬Ú·Ì·.

Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ ‚ÔËıÂÖ Ù›˜ „˘¯¤˜ àÎfiÌ· η› ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ì îÂÚ‹ àÓ·ÊÔÚ¿ Ùɘ ÛˆÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ £˘Û›·˜. ÛÙfiÓ ëÛÂÚÈÓfi Ùɘ ÁÔÓ˘ÎÏÈÛ›·˜. ™Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÚÔÛ¢¯¤˜ ñ¤Ú àÓ··‡Ûˆ˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. η› Ó¿ ı‡Ô˘Ì ÛÙfi £Âfi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ı˘Û›Â˜ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· Âå‰È΋ Â鯋 «ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÂñÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfiÓ ± ÷ ‰Ë.» ™ÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘.. ª·Î·ÚÈfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂrÓ·È Ó¿ âͤÏıÂÈ Î·Ó›˜ âχıÂÚÔ˜. à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó âÚÒÙËÛË. ÁÈ¿ ≤Ó· ÏfiÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÒÚ· Ô‡ ÙfiÓ ‚ϤÔ˘Ì õ‰Ë Ó¿ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ̤ ¬ÏË Ì·˜ Ù‹ ‰È¿ÓÔÈ· Ó¿ ηٷÊÚÔÓÔÜÌ ÙfiÓ ·ÚfiÓÙ· ·åáÓ·. ∞éÙ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ì ı˘Û›· ηٿ ÙÚfiÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÒ˙ÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ àfi Ù‹Ó ·åÒÓÈ· àÒÏÂÈ·. ·Ú¿ ÌÂÙ¿ Ù¿ ‰ÂÛÌ¿ Ó¿ ˙ËÙ¿ÂÈ âÏ¢ıÂÚ›·. η› ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔÜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ η› ∞¥Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ÙfiÛÔ Ô‡ ïÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·› Ôî ú‰È˜ Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ Î·› Ùfi ˙ËÙÔÜÓ ·éÙfi. \√Ê›ÏÔ˘ÌÂ. ¶ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ Ô‡ ¤ı·Ó·Ó âÓ ÌÂÙ·ÓÔ›÷· àÏÏ¿ Ô‡ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó öÌÚ·ÎÙ· Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜ ¬ÛÔ ˙ÔÜÛ·Ó. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜. Ó¿ Ùfi οÓÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ¬ÛÔ ˙ÂÖ. ª¤ ¬Ï· ·éÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ıˆڋÛÔ˘Ì Ò˜ àÛʷϤÛÙÂÚË ï‰fi˜ ÂrÓ·È. η› Ì¿ÏÈÛÙ· Ù‹Ó ì̤ڷ Ùɘ ∫·ıfi‰Ô˘ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. «¶ÔÈfi ôÚ·Á ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÂrÓ·È ·éÙfi. ï ±Á. âÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó àfi Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· η› ‚ÚÉÎ·Ó àÓ¿·˘ÛË. .™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 295 η› ÔÏϤ˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÓÂÎÚáÓ Î·› ôÏÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù¿ ïÔÖ· ö¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈıÂÖ âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ..» ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «\∂¿Ó Ù¿ Ù·›ÛÌ·Ù· ‰¤Ó ÂrÓ·È àÛ˘Á¯ÒÚËÙ· ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ. Ô‡ ö¯ÂÈ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ó¿ èÊÂÏ‹ÛÂÈ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ëÔ̤ӈ˜. ÁÈ·Ù› ‰È¿ ÙÔÜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ àӷηÈÓ›˙ÂÈ ÁÈ¿ âÌĘ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ªÔÓÔÁÂÓÔܘ»23.ÙÈ Î·Ïfi âÏ›˙ÂÈ ï ηı¤Ó·˜ Ó¿ âÓÂÚÁËıÂÖ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ àfi ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ¬.

399-400. ò∞˜ ÊÄÌÂ. \AӷʤÚÂÈ â›Û˘ Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË ëÓfi˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘. àÎfiÌ· η› ñÔÎÚÈÙÈÎfi. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ àӷʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٿ Ù¿ ïÔÖ· Ôî ÓÂÎÚÔ› âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¤ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ η› ÙÔ‡˜ ·Ú·Î¿ÏÂÛ·Ó Ó¿ ÙÂϤÛÔ˘Ó ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ñ¤Ú àÓ··‡Ûˆ˜ ÙáÓ „˘¯áÓ ÙÔ˘˜ õ ÙÔ‡˜ Â鯷ڛÛÙËÛ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó Ù¤ÏÂÛ‹ Ù˘. òEΉ. ÙfiÓ ïÔÖÔ ì Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ıˆÚÔÜÛ ÓÂÎÚfi η› ñ¤Ú àÓ··‡Ûˆ˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ηÓfiÓÈ˙ ӿ ÙÂÏÂÖÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ïÚÈṲ̂Ó˜ ì̤Ú˜. ™Ùfi ú‰ÈÔ IV:57. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ \∞ÁÓÒÛÙˆÓ \∞ÛÎËÙáÓ. \∞‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. 60.Ì. ÛÂÏ. ÌÙÊÚ.296 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^√ ±Á. ^∞Á›· òAÓÓ·. 389.. IV. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. 389. ^√ ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ·éÙfi˜ ¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„ Ùɘ ‰ÈËÁ‹ıËΠ¬ÙÈ Âr¯Â âÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ù¿ ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ οÔȘ ì̤Ú˜. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰. õ ·éÙfiÓ Ô‡ ÔÙ¤ ‰¤Ó àÁˆÓ›ÛÙËΠï ú‰ÈÔ˜ Ó¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. «\∂¿Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÛˆıÔÜÌ ̤ۈ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ∫·Ù¿ Ì›· öÓÓÔÈ·. ô˜ ÈÔÜÌÂ. 24. ^∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. 396. ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988. 59. àÎÚȂᘠâÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ì̤Ú˜ Ùɘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.. ı¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Ôî ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ õ ÙÔÜ Î¿ı ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ¿ 23. η› ÂrÓ·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ¬ÙÈ ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ âȯ›ÚËÌ· ÂrÓ·È àÔχو˜ Ù¯ÓËÙfi.» º˘ÛÈο. ηÓ›˜ à’ ¬ÛÔ˘˜ âÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·éÙ‹Ó Ù‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¬ÛÔ ˙ÔÜÛ·Ó ‰¤ ÛÒıËΠÔÙ¤ ¯¿ÚË ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.57. √î ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÛÒÛÔ˘Ó ÙfiÓ ÔîÔÓ‰‹ÔÙ ‰¤Ó âÈı˘ÌÂÖ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Ó¿ ÌÔÜÌ ÛÙfiÓ ÎfiÔ Ó¿ ·Ï¤„Ô˘Ì õ Ó¿ àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ›ÛÙË Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ˙ˆ‹. ÛÂÏ. ÎÈ ô˜ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. \πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘». .24 √î ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ÁÂÓÈÎᘠıˆÚÔÜÓ Ù›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ àۇ̂·Ù˜ ̤ Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË Ó¿ ‚ÚÂÖ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ù‹ ÛˆÙËÚ›· ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

^√ ±Á. Âå‰Èο ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· âÎÂ›ÓˆÓ ÙáÓ Û·Ú¿ÓÙ· ìÌÂÚáÓ ¬Ô˘ ì „˘¯‹ ÙÔÜ àÂÏıfiÓÙÔ˜ ÔÚ‡ÂÙ·È Úfi˜ Ù›˜ ·åÒÓȘ 25. . η› Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ·éÙÔ‡˜ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆fi ö¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· àÓ¿ÁÎË. ÚÔÛ¢¯‹ Ù‹Ó ïÔ›· ÙÔÜ âÓ¤Ó¢Û ̛· àÁ·ı‹ Ú¿ÍË ·éÙÔÜ ÙÔÜ Â剈ÏÔÏ¿ÙÚË ∞éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 297 οÔÈÔ ÓÂÎÚfi ‰¤Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ú¿ ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘: ηÓ›˜ ‰¤ ı¿ ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ÁÈ’ ·éÙfiÓ â¿Ó ‰¤Ó Âr¯Â οÓÂÈ Î¿ÙÈ ¬ÛÔ ˙ÔÜÛ Ô‡ Ó¿ âÌÓ¤ÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¢¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. µÏ. ÌÔÚÂÖ Ó¿ Ùfi âÈÙ‡¯ÂÈ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ˜ ñ¤Ú ÙáÓ „˘¯áÓ ÙÔ˘˜.» ¢¤Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ ηχÙÂÚÔ õ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ àfi Ùfi Ó¿ ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜. ª¿ÚÎÔ˜ \∂ʤÛÔ˘ àÛ¯ÔÏÂÖÙ·È â›Û˘ ̤ Ùfi âÚÒÙËÌ· ÂÚ› ÙÔÜ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙáÓ ÚÔÛ¢¯áÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Î·› Ùɘ ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¢È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ¿ Ùfi ƒˆÌ·ÖÔ ∞éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∆Ú·˚·Ófi. ^∏ æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ £¿Ó·ÙÔ. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π.25 ∆› ÌÔÚÔÜÌ ӿ οÓÔ˘Ì ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ^√ ηı¤Ó·˜ àfi âÌĘ Ô‡ âÈı˘ÌÂÖ Ó¿ âÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÔéÛÈ·ÛÙÈο. ¬Ù·Ó Ôî ÌÂÚ›‰Â˜ Ô‡ àÔÎfiÙÔÓÙ·È ÁÈ¿ ˙áÓÙ˜ η› ÓÂÎÚÔ‡˜ àÊ‹ÓÔÓÙ·È Ó¿ ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙfi ∞xÌ· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ̤ Ù›˜ ϤÍÂȘ: «\∞fiÏ˘ÓÔÓ ∫‡ÚÈ ٿ êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ âÓı¿‰Â ÌÓËÌÔÓ¢ı¤ÓÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘ Ùˇá ∞¥Ì·Ù› ÛÔ˘ Ùˇá ^∞Á›ˇˆ ÚÂۂ›·È˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ η› ¿ÓÙˆÓ ÛÔ˘ ÙáÓ ^∞Á›ˆÓ. ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ≤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àfi Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔÜ êÁ. ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. \∞Ì‹Ó.

àÏÏ¿ ÙfiÓ àÂÏıfiÓÙ·. Âå ‰˘Ó·ÙfiÓ. Âå˜ ÌÓ‹ÌËÓ ÙáÓ àÁ·ËÌ¤ÓˆÓ Û·˜ Ô‡ öÊ˘Á·Ó àfi Ù‹ ˙ˆ‹. ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. ^∏ „˘¯‹ ¬Ìˆ˜ ·åÛı¿ÓÂÙ·È Ù›˜ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ñ¤Ú ·éÙɘ ÚÔÛ¢¯¤˜ η› ÂrÓ·È ÂéÁÓÒÌˆÓ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ Ù›˜ à¢ı‡ÓÔ˘Ó Î·› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎᘠÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.ÙÈ ö¯Ô˘Ó àÓ¿ÁÎË Î·› ¬. Ì‹Ó àÚÓËıÂÖÙ â¿Ó ÛĘ ÚÔÙ·ıÂÖ Ó¿ ÙÂϤÛÂÙÂ Ù‹Ó . ∆fi ÛáÌ· ‰¤Ó ·åÛı¿ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ ÙfiÙÂØ ‰¤ ‚ϤÂÈ ÙÔ‡˜ ÔåΛԢ˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂÖ. Ó¿ ÙÂϤÛÂÙÂ Ù‹Ó Îˉ›· ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›· η› Ó¿ àÓ·ÁÓÒÛÂÙ Ùfi æ·ÏÙ‹ÚÈ ¿Óˆ àfi ÙfiÓ àÂÏıfiÓÙ· ̤¯ÚÈ Ù‹Ó Îˉ›·. ‰¤Ó àÎÔ‡ÂÈ ÙÔ‡˜ âÈ΋‰ÂÈÔ˘˜.ÙÈ ÂrÓ·È âÓÙfi˜ Ùɘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ Û·˜. àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ¬ÛÔ˘˜ Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.œÛÙ ӿ ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù›˜ «¶ÚÔÛ¢¯¤˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó \∞Ó·¯ÒÚËÛË Ùɘ æ˘¯É˜». ¢áÛÙ ٿ ¯Ú‹Ì·Ù¿ Û·˜ ù¯È ÁÈ¿ Ó¿ ηÏψ›ÛÂÙ â͈ÙÂÚÈο Ùfi ʤÚÂÙÚÔ Î·› Ùfi ÌÓÉÌ·. ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÚÔÛ¢¯¤˜ ñ¤Ú ·éÙáÓ. \∂ÏÂÉÛÙ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. Ù›˜ ïÔÖ˜ ì \∂ÎÎÏËÛ›· ö¯ÂÈ ïÚ›ÛÂÈ Ó¿ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ àfi ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ıÉÛÙÂ. ηϤÛÙ õ âÓËÌÂÚÒÛÂÙ ≤Ó·Ó îÂÚ¤·. \∞̤ۈ˜ àÊÔÜ àÓ··˘ıÂÖ Î¿ÔÈÔ˜.298 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î·ÙÔÈ˘. ÁÈ¿ Ó¿ âÓÈÛ¯‡ÛÂÙ âÎÎÏËۛ˜. oø Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› àÁ·Ë̤ÓÔÈ ÙÔÜ ÓÂÎÚÔÜ! ¶Ú¿ÍÂÙ ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜ ¬. ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂÈ˜Ø Ù‹Ó œÚ· âΛÓË Ì‹ ÛÎÂÊÙÂÖÙ ÙfiÓ ë·˘Ùfi Û·˜ η› Ù‹Ó ôÓÂÛ‹ Û·˜. ªÄ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¬ÏÔ˘˜ ï ú‰ÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ‰¤ Ì˘Ú›˙ÂÈ Ùfi Â鈉ȷÛÙfi ôڈ̷ ÙáÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈáÓ. àfi ÙfiÓ ïÔÖÔ ¯ˆÚ›˙ÂÛÙ ‰È¿ ·ÓÙfi˜. ^∏ Îˉ›· ‰¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¿ ÂrÓ·È ÂÚ›Ù¯ÓË. η› ¬Ù·Ó ÎÈ âÌÂÖ˜ ‚ÚÂıÔÜÌ âÎÂÖ fiÛÔ Ôχ ı¿ Âé¯fiÌ·ÛÙ ӿ ÌĘ ı˘ÌÄÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙ›˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘! \∞Í›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ âÏ‹ÛÔ˘Ì âÌÂÖ˜ Ôî ú‰ÈÔÈ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. \∂¿Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· η› ôÏÏÔÈ àÂÏıfiÓÙ˜ Ô‡ àӷ̤ÓÔ˘Ó Îˉ›· ÛÙ‹Ó âÎÎÏËÛ›·. àÏÏ¿ Ú¤ÂÈ à·Ú·Èًو˜ Ó¿ ÂrÓ·È Ï‹Ú˘.

∫·ÓÔÓ›ÛÙ ïˆÛ‰‹ÔÙ âΛÓË Ù‹Ó œÚ· Ù¿ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Ù¤ÏÂÛË Û·Ú·ÓÙ·Ï›ÙÔ˘ÚÁÔ˘. ·Ú¿ Ó¿ ÙÂÏÔÜÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜. Ôî àÂÏıfiÓÙ˜ Ôî ïÔÖÔÈ ö¯Ô˘Ó Îˉ¢ÙÂÖ âÎÂÖ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È â› Û·Ú¿ÓÙ· η› ϤÔÓ ì̤Ú˜. \∞ÏÏ¿ ì ‰È·‰Èηۛ· Ùɘ 40‹ÌÂÚ˘ ‰¤ËÛ˘ ñ¤Ú ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÍÂÎÈÓÔÜÌ ·éÙfi Ùfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙfiÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ Ó·fi ¬Ô˘ ÙÂÏÂÖÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓᘠı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. âÓı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ¬ÙÈ: «ª·Î¿ÚÈÔÈ Ôî âÏ‹ÌÔÓ˜. ¬ˆ˜ η› ÛÙ¿ ^πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. ÙfiÙ Ôî ú‰ÈÔÈ Ôî Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù‹Ó Ù¤ÏÂÛË ÙÔÜ 40‹ÌÂÚÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ïÔ˘‰‹ÔÙ ÙÂÏÔÜÓÙ·È ıÂÖ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ‰ËÏ·‰‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÛÙ‹ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¤ ¬ÏË Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ Û·Ú¿ÓÙ· ìÌÂÚáÓ. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ÂrÓ·È Î·Ïfi Ó¿ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÂåÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ¿ ÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Û¤ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. \∞Í›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó¿ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ öÊ˘Á·Ó ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ú›Ó àfi âÌĘ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ οÓÔ˘Ì ¬. ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎˉÂÖ˜. η› Ó¿ Û˘ÓÙÔ̇ÔÓÙ·È Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ âÍ ·åÙ›·˜ öÏÏÂȄ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ η› âÓ¤ÚÁÂÈ·˜Ø àÊÔÜ Î¿ı ϤÍË Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ àÓ··˘ı¤ÓÙ· ÂrÓ·È ¬.ÙÈ Ì›· ÛÙ·ÁfiÓ· ÓÂÚfi ÁÈ¿ Ùfi ‰È„·Ṳ̂ÓÔ. ¬Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÚÔÛ¢¯‹ ÛÙÔ‡˜ ^∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜. ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ ö¯ÂÈ å‰È·›ÙÂÚË àÓ¿ÁÎË ‚ÔËı›·˜ àfi Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹Ø ëÔ̤ӈ˜. \∂¿Ó ¬Ìˆ˜ ì Îˉ›· Á›ÓÂÈ Û¤ Ó·fi ¬Ô˘ ‰¤Ó ÙÂÏÂÖÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.ÙÈ ÌÔÚÔÜÌ ÁÈ¿ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜.» . ¬ÙÈ ·éÙÔ› ı¿ âÏÂËıÔÜÓ. ¬Ù·Ó Ôî ÚÔÛ¢¯¤˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÈÏáÓ ÚÔÛÒˆÓ ı¿ ÂrÓ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ öÓıÂÚ̘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ¬Ô˘ ÙÂÏÂÖÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂rÓ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó¿ ÙÂÏÂÖÙ·È Ì›· Îˉ›· ÁÈ¿ ‰‡Ô õ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ àÂÏıfiÓÙ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 299 Îˉ›· ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˙›.

°È·Ù›. ∆fiÙ ì ÌÂÚÈ΋ àÁ·ÏÏ›·ÛË Î·› ̷ηÚÈfiÙËÙ· Ô‡ Á‡ÔÓÙ·È Ôî „˘¯¤˜ àÎfiÌ· η› Û‹ÌÂÚ· ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ı¿ àÓÙÈηٷÛÙ·ıÔÜÓ àfi Ù‹Ó ÏËÚfiÙËÙ· Ùɘ àÁ·ÏÏ›·Û˘ Ùɘ Ó¤·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· Ï¿ÛÙËΠï ôÓıÚˆÔ˜Ø ¬Ìˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ‰¤ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ù‹ ÛˆÙËÚ›· Ù‹Ó ïÔ›· ï ÃÚÈÛÙfi˜ qÏı ӿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ‹Ó àÓıÚˆfiÙËÙ· ı¿ ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ ¿ÓÙ· – Ì·˙› ̤ Ù¿ àÓ·ÛÙË̤ӷ ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·Ù· – ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. °È·Ù› àÓ¿ÛÙ·ÛË ÂrÓ·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ùɘ ÙÒÛˆ˜ – ôÏψÛÙ Ôî „˘¯¤˜. ïˆÛ‰‹ÔÙ ì àÓ¿ÛÙ·ÛË ÂrÓ·È ì Ó¤· Û˘Ó¿ÊÂÈ· „˘¯É˜ η› ÛÒÌ·ÙÔ˜ η› ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ˙ÒÔ˘ Ô‡ ‰È·Ï‡ıËÎ η› öÂÛ – Ùfi ú‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ Ùfi ÛáÌ· Ô‡ Êı›ÚÂÙ·È Î·› ‰È·Ï‡ÂÙ·È. ôÓ ïÚ›˙Ô˘Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ó˜ ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ·. ëӈ̤Ó˜ ̤ Ù¿ àÓ·ÛÙË̤ӷ ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·Ù·. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ: «¶ÈÛÙ‡ԢÌ η› ÛÙ‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ᘠı¿ àÓ·ÛÙËıÔÜÓ. Í·Ó¿ Ó¿ Ùfi àÓ·ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ù‹ ‰È¿Ï˘ÛË Î·› Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹ ÁÉ. àfi Ù‹Ó ïÔ›· Âr¯Â ÏËÊıÂÖ. ÛÙ‹Ó ïÔ›· Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÛÂÛˆṲ̂ӈÓ.300 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ^H àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ∫¿ÔÈ· ì̤ڷ ·éÙfi˜ ï Êı·ÚÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı¿ ¿„ÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ. Ú¿ÁÌ·ÙÈ ı¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ì àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ. ∫·› ϤÁÔÓÙ·˜ àÓ¿ÛÙ·ÛË âÓÓÔÔÜÌ àÓ¿ÛÙ·ÛË ÛˆÌ¿ÙˆÓ. àı¿Ó·Ù˜ η› ôÊı·ÚÙ˜. ^√ ±Á. °È·Ù› ı¿ ñ¿Ú¯ÂÈ. ı¿ ηÙÔÈÎÔÜÓ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· Ì·˙› ̤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi. Ùfi ú‰ÈÔ ı¿ àÓ·ÛÙËıÂÖ ôÊı·ÚÙÔ. ÛÙfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔÜ öÚÁÔ˘ ÙÔ˘ \∞ÎÚÈ‚‹˜ ò∂ÎıÂÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜. ηٿ Ù‹Ó . η› ÙfiÙ ı¿ ¯·Ú¿ÍÂÈ ì ·åÒÓÈ· µ·ÛÈÏ›· ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ.ÁÈ·Ù› ‰¤Ó à‰˘Ó·ÙÂÖ ·éÙfi˜ Ô‡ àÚ¯Èο àfi Ùfi ¯áÌ· Ùɘ Áɘ Ùfi Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜. ó˜ àı¿Ó·Ù˜.

‰ËÏ·‰‹ ï àÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜. η› Ôî àÛ‚ÂÖ˜ η› Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔ› ÛÙfi ·åÒÓÈÔ ÜÚ.™‡ÓÔ„Ë Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ 301 àfiÊ·ÛË ÙÔÜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ. »°È’ ·éÙfi ÏÔÈfiÓ ı¿ àÓ·ÛÙËıÔÜÌÂ. ¬ˆ˜ Ùfi ‰ÈÎfi Ì·˜. ÌfiÓË Î·› ı¿ ÛÙÂÊ·ÓˆıÂÖ. «°È¿ Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·ÛË». òEΉÔÛȘ \∞ÎÚÈ‚‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙˆ˜. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔÜ. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ. àÊÔÜ Ôî „˘¯¤˜ ı¿ ëÓˆıÔÜÓ Í·Ó¿ ̤ Ù¿ ÛÒÌ·Ù·.. ∫·› ·éÙÔ› Ô‡ öÚ·Í·Ó Ù¿ àÁ·ı¿ ı¿ ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ï¿Ì„ÂȘ ¬ˆ˜ ï ≥ÏÈÔ˜ ̤ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹ ̤ ÙfiÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi. 445. âΉ. ∫·› ôÓ ÌfiÓË Ù˘ Î˘Ï›ÛÙËΠÛÙ›˜ ì‰ÔÓ¤˜. ÌÙÊÚ. ηıÒ˜ ı¿ ÙfiÓ ‚ϤÔ˘Ó Î·› ı¿ ‚ϤÔÓÙ·È Î·› ı¿ ÙÚ˘ÁÔÜÓ à’ ·éÙfiÓ Ù‹Ó àÙ¤ÏÂȈÙË ÂéÊÚÔÛ‡ÓË. Ù¿ ïÔÖ· ı¿ àÊı·ÚÙÔÔÈËıÔÜÓ Î·› ı¿ àÔ‚¿ÏÔ˘Ó Ù‹ ÊıÔÚ¿ η› ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÌ ÛÙfi ÊÔ‚ÂÚfi ‚ÉÌ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Î·› ı¿ ·Ú·‰ÔıÂÖ ï ‰È¿‚ÔÏÔ˜ η› Ôî ‰·›ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ η› ï ôÓıÚˆÔ˜ ·éÙÔÜ. »ò∞Ó ÏÔÈfiÓ ì „˘¯‹ ÌfiÓË Ù˘ ÉÚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ‡˜ àÁáÓ˜ Ùɘ àÚÂÙɘ.»26 26. àÏÏ’ ¬ˆ˜ Ùfi ͤÚÂÈ ï £Âfi˜. ¶. àÏÏ¿ âÂȉ‹ ÔûÙÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË Âr¯·Ó ¯ˆÚÈÛÙ‹ η› ÔûÙÂ Ù‹Ó àÚÂÙ‹ ÔûÙÂ Ù‹Ó Î·Î›· àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ì „˘¯‹ ¯ˆÚ›˜ Ùfi ÛáÌ·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998.. Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‚¤‚·È· ñÏÈÎfi. ‰›Î·È· ı¿ ¿ÚÔ˘Ó Î·› Ôî ‰‡Ô Ì·˙› η› Ù›˜ àÌÔÈ‚¤˜. ‰›Î·È· η› ÌfiÓË ı¿ ÎÔÏ·˙fiÙ·Ó. . ÛÂÏ. ¡›ÎÔ˘ ª·ÙÛԇη.

302 .

ª¿ÚÎÔ˘ \∂ʤÛÔ˘ ÙÔÜ ∂éÁÂÓÈÎÔÜ. ^øÛÙfiÛÔ. òπÛˆ˜ ì Èfi Û˘ÓÔÙÈ΋ öÎıÂÛË Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·éÙɘ àfi \√Úıfi‰ÔÍË ËÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ›˜ ïÌÈϛ˜ ÙÔÜ êÁ. àÎfiÌ· η› àfi ÙÔ‡˜ ú‰ÈÔ˘˜ ÙÔ‡˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜Ø η› ì Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ §·Ù›ÓˆÓ ÂÚ› «Î·ı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜» ö¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙ‹Ó ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ηıÒ˜ ÂrÓ·È àfi ÙfiÓ ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ âÎ ÙáÓ µ˘˙·ÓÙÈÓáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ. η› Ù›˜ ïÔÖ˜ Û˘Ó¤ÁÚ·„ àÎÚȂᘠó˜ à¿ÓÙËÛË ÛÙ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙáÓ §·Ù›ÓˆÓ ÂÚ› ηı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜.303 ¶∞P∞PT∏ª∞ π H OP£O¢O•H ¢I¢A™KA§IA TOY A°. ÌĘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙ›˜ ËÁ¤˜ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ η› ÌĘ ηıÔ‰ËÁÔÜÓ ó˜ Úfi˜ ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì η› Ó¿ ηٷÓÔÔÜÌ ·éÙ¤˜ Ù›˜ . Ôî ïÔÖ˜ àÓÂÁÓÒÛıËÛ·Ó ÛÙ‹ ™‡ÓÔ‰Ô Ùɘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ùfi 1439. ì ú‰È· ì \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ àÛ·Ê‹˜ õ àÓ·ÎÚÈ‚‹˜. Ú›Ó Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹ ̤ ¬Ï˜ Ù›˜ Û˘Áί˘Ì¤Ó˜ ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ àfi„ÂȘ Ô‡ Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. MAPKOY EºE™OY ¶ÂÚ› Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ∏ √ƒ£√¢√•∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙáÓ „˘¯áÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Û˘¯Ó¿ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ï‹Úˆ˜ ηٷÓÔËÙ‹. ^∏ å‰È·›ÙÂÚË àÍ›· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ·éÙ¤˜ Ôî ‰‡Ô ïÌÈϛ˜ ÁÈ¿ âÌĘ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ.

∆¿ «§·ÙÈÓÈο ∫ÂÊ¿Ï·È·» ÛÙ¿ ïÔÖ· à¢ı‡ÓÂÙ·È ì àÔÏÔÁ›· ÙÔÜ êÁ. µ›ÔÈ ^∞Á›ˆÓ. Timothy Ware. Ôî ïÌÈϛ˜ ÙÔÜ êÁ. ª¿ÚÎÔ˘ ÛÙfi ı¤Ì· ÙÔÜ Î·ı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜ ÛÙ‹ ™‡ÓÔ‰Ô Ùɘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘. η› öÙÛÈ âÍËÁÂÖÙ·È Ùfi ¬ÙÈ Û˘¯Ó¿ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È àÌ‹¯·ÓÔÈ ¬Ù·Ó ïÌÈÏÔÜÓ ÁÈ¿ Ùfi âÓ ÏfiÁˇˆ ı¤Ì· η› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌÔÜÓ Ó¿ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ì›· «àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ âÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·». Ô‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙfi µÈ‚Ï›Ô IV ÙáÓ ¢È·ÏfiÁˆÓ ÙÔÜ êÁ. η› ïÚÈṲ̂Ó˜ àÔηχ„ÂȘ η› ïÚ¿Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹.304 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ËÁ¤˜. ª¿ÚÎÔ˘ ö¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ıÂÖ àfi ÙfiÓ ∫·Ú‰ÈÓ¿ÏÈÔ \πÔ˘ÏÈ·Ófi ∫·ÈÛ·Ú›ÓÈ Î·› âÎı¤ÙÔ˘Ó Ù‹ §·ÙÈÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙáÓ „˘¯áÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ΛÌÂÓ·. ηıÒ˜ η› àÔÎÚ›ÛÂȘ Û¤ Èfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ âȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙáÓ §·Ù›ÓˆÓ. . η› ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌÉÌ· Ù˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ª¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ ∂éÁÂÓÈÎÔÜ ÌĘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ Ôχ «ôÓÂÙ·» ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·éÙáÓ ÙáÓ ËÁáÓ Ôî ·éıÂÓÙÈÎÔ› \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈØ âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ·åÛı¿ÓÔÓÙ·È «ô‚ÔÏ·» úÛˆ˜ àÔηχÙÔ˘Ó Ì¤ Ù‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì›· à‰fiÎËÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ àfi Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË àÈÛÙ›·. ÛÂÏ.1 \∂›Û˘. ¶ÔÏÏÔ› àfi ÙÔ‡˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ àη‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ ‰˘ÛÈÛÙÔÜÓ ÛÙ›˜ àÓˆÙ¤Úˆ ‰‡Ô õ ÙÚÂÖ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ËÁ¤˜. √î ñfiÏÔÈ˜ àÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ëÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ñÏÈÎfi ÁÈ¿ Ù¿ ÛËÌÂÖ· Ô‡ âÍÂÙ¿˙Ô˘Ì â‰á. \∞fi Ù›˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ àÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔÜ êÁ. ¶·ÙÂÚÈΤ˜ ïÌÈϛ˜. ì ¶ÚÒÙË ÂÚȤ¯ÂÈ Ù‹ Û˘ÓÔÙÈÎfiÙÂÚË öÎıÂÛË Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ó˜ àÓÙ·¿ÓÙËÛË ÛÙ›˜ âÛÊ·Ï̤Ó˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙáÓ §·Ù›ÓˆÓ. ¬ˆ˜ ·éÙ‹ 1. 259. The Orthodox Church. Ô‡ ÂrÓ·È Ôî ëÍɘ: ^∞Á›· °Ú·Ê‹.

≠√̈˜ àÊÔÜ ÔÏÏÔ› ÈÛÙÔ› Âı·›ÓÔ˘Ó ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û¤ Ì›· «Ì¤ÛË» ηٿÛÙ·ÛË. àÏÏ¿ ÔûÙ η› àÚÎÂÙ¿ êÌ·ÚÙˆÏÔ› ÁÈ¿ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓ¿ÁÎË Ó¿ ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔûÙ ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ – ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì ηٿÛÙ·ÛË ÂrÓ·È õ‰Ë Ù¤ÏÂÈ· – ÔûÙ ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. √î §·Ù›ÓÔÈ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙ‹Ó ñÔÛÙ‹ÚÈÍË ·éÙáÓ ÙáÓ ÓÔÌÈΛÛÙÈÎˆÓ âȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ì›·˜ ηı·ÚᘠàÓıÚÒÈÓ˘ «‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘» – Ù¿ ïÔÖ· ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· àÚÓÔÜÓÙ·È Ù‹Ó ñ¤ÚÙ·ÙË àÁ·ıfiÙËÙ· η› àÁ¿Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓıÚˆfiÙËÙ· – ̤ۈ ÙáÓ «Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·» ëÚÌËÓÂÈáÓ ïÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¶·ÙÂÚÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·› ‰È·ÊfiÚˆÓ ïÚ·Ì¿ÙˆÓØ Û¯Â‰fiÓ ¬Ï˜ ·éÙ¤˜ Ôî ëÚÌËÓÂÖ˜ ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ η› ·éı·›ÚÂÙ˜. ì ÏÔÁÈ΋ Ùɘ âȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙáÓ §·Ù›ÓˆÓ à·ÈÙÔÜÛÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË ëÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ≠∂ˆ˜ âΛÓË Ù‹Ó âÔ¯‹ Ôî §·Ù›ÓÔÈ Âr¯·Ó ηٷϋÍÂÈ Ó¿ ıˆÚÔÜÓ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·› Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ «ÙÂÙÂÏÂṲ̂Ó˜» η› «àfiÏ˘Ù˜» ηٷÛÙ¿ÛÂȘ η› ¬ÙÈ ì ηٿÛÙ·ÛË ÙáÓ „˘¯áÓ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È âÎÂÖ ı¿ ÂrÓ·È Î·› ì ÙÂÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ı¿ ‚ÚÂıÔÜÓ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛËØ ëÔ̤ӈ˜. ëÓfi˜ ÙfiÔ˘ οı·ÚÛ˘ («Ô˘ÚÁ·ÙfiÚÈÔ»). Ùfi 1270 Ì.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 305 ïÚ›ÛıËΠÛÙ‹Ó ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË «^∂ÓˆÙÈ΋» ™‡ÓÔ‰Ô Ùɘ §˘ÒÓ.Ã. àÊÔÜ ‰¤ ı¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó¿ ÛˆıÔÜÓ õ Ó¿ ηı·ÚÈÛıÔÜÓ àfi Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜. ¬Ô˘ àÎfiÌ· ÎÈ âÎÂÖÓÔÈ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ôî êÌ·Úٛ˜ Âr¯·Ó õ‰Ë Û˘Á¯ˆÚÂıÂÖ öÚÂ ӿ ÙÈ̈ÚËıÔÜÓ õ Ó¿ «â·ÓÔÚıÒÛÔ˘Ó» ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ Ú›Ó Ó¿ ηı·ÚıÔÜÓ ÛÙfiÓ à·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚·ıÌfi ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂúÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ÔûÙ àÚÎÂÙ¿ Ù¤ÏÂÈÔÈ ÁÈ¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. «ÓÔÌÈΛÛÙÈÎË» η› «ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙfi ÁÚ¿ÌÌ·» ‰È‰·Ûηϛ·. ‚¤‚·È·. ª¿ÚÎÔ – ó˜ Ì›· àÔχو˜ ñÂÚ‚ÔÏÈ΋. ∞éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ· àÊ‹ÓÂÈ öÎÏËÎÙÔ ÙfiÓ \√Úıfi‰ÔÍÔ àÓ·ÁÓÒÛÙË – ¬ˆ˜. àÊÔÜ ÔûÙ àÎfiÌ· η› Ôî àÚ¯·ÖÔÈ . η› ÙfiÓ ±Á.

âÍ·ÁÓ›˙ÔÓÙ·È àfi ·éÙ¤˜ ÂúÙ ηٿ Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ̤ Ùfi Êfi‚Ô Ô‡ ÓÈÒıÔ˘Ó. ÚÔÊ·ÓᘠàÏÏËÁÔÚÈο. ì ïÔ›· Âr¯Â àÓ·ÊÂÚıÂÖ àfi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ âÍ ·éÙáÓ. ó˜ «ÜÚ». Û¤ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ÙfiÔ ¬ˆ˜ Ùfi «Ô˘ÚÁ·ÙfiÚÈÔ»Ø ¬Ï˜ Ôî ïÚ¿ÛÂȘ ˘Úfi˜ ÔÜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÂåÎfiÓ˜ õ ÚÔÊËÙÂÖ˜ àfi ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¬Ù·Ó ÂrÓ·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ – ù¯È ¬Ìˆ˜ ·åˆÓ›ˆ˜ – ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ Ù¿ ÁÚ·Ù¿ ÙÔÜ êÁ. Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ^∏ Û˘Á¯ÒÚËÛË Î¿ı êÌ·ÚÙ›·˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àÔÎÏÂÈÛÙÈο àfi Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ. àÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó «Î¿ı·ÚÛË» àfi Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. Ôî ÈÛÙÔ› Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó Ì‹Ó ö¯ÔÓÙ·˜ âÍÔÌÔÏÔÁËıÂÖ ÌÈÎÚ¤˜ êÌ·Úٛ˜. ª¿ÚÎÔ˘ . õ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ηӤӷ ÜÚ Ô‡ Ó¿ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜. âÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂrÓ·È ï ±Á. ÔûÙ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË – àÊÔÜ Ùfi ·åÒÓÈÔ ÜÚ ı¿ àÚ¯›ÛÂÈ Ó¿ ÙÔ‡˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ∆ÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛË – ÔûÙÂ. ̤ Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙáÓ ÚÔÛ¢¯áÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ η› ηÌÈ¿ «ÏËڈ̋» õ «âÍ·ÁÔÚ¿» ‰¤Ó çÊ›ÏÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÁÈ¿ ¬Û˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔÜ ö¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÂÖ. ì ïÔ›· ÚÔÛʤÚÂÙ·È âÍ›ÛÔ˘ àÎfiÌ· η› Û¤ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ¬Ìˆ˜. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ.306 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ §·Ù›ÓÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ ‰¤Ó Âr¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ¿ οÔÈÔÓ ÙfiÔ Û¿Ó Ùfi «Ô˘ÚÁ·ÙfiÚÈÔ». óÛÙfiÛÔ. ™Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·. õ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó àÔ‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ âÍÔÌÔÏÔÁË̤Ó˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜. \∞ÎfiÌ· η› Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔ› Ô‡ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ù¿ ·åÒÓÈ· Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ àÓ·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔÜÓ Î¿ˆ˜ àfi Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË ¯¿ÚË Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‚ÔËı›·˜. ª¿ÚÎÔ˜ ï ∂éÁÂÓÈÎfi˜. ̤ۈ ÙáÓ ÚÔÛ¢¯áÓ Î·› ÙáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ η› ÙáÓ ñ¤Ú ·éÙáÓ àÁ·ıÔÂÚÁÈáÓ Ô‡ âÎÙÂÏÔÜÓ Ôî ÈÛÙÔ›.

ÛÂÏ. 5. Ûˆ˙Ô̤Ó˘ Ùɘ ηı’ ìÌĘ ÂéÛ‚›·˜ η› ÙáÓ ·ÙÚÔ·Ú·‰fiÙˆÓ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎáÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ. 1963. ¬ÙÈ «âaÓ Ôî àÏËıᘠÌÂÙ·ÓÔÔÜÓÙ˜. ¡. η› âÏ¿¯ÈÛÙ· Ù‹Ó âͤÏÈÍË ÙáÓ ¬ÛˆÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ‹Ó „˘¯‹ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ^ÀfiÚÎË. 15. * \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛÂÏ. ±ÂÚ ·éÙÔ› ÚÔ¤ÙÂÈÓÔÓ. ‰¤Ó âÙ¤ıË ¬Ìˆ˜ ñfi Û˘˙‹ÙËÛÈÓ ÛÙ‹ ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÙfiÌ. 55-56. . \∂Âȉc ÌÂÙa àÁ¿˘ àÔÎÚ›Ó·Ûı·È Úe˜ Ùa ·Ú’ ñÌáÓ ÂåÚË̤ӷ çÊ›ÏÔÌÂÓ. ÚÔÙ¿ÙÙÔÌÂÓ ÎÂʷϷȈ‰á˜ ëοÛÙËÓ ÙáÓ âÌÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÖ˜ ·Ú’ ñÌáÓ ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·d Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ. 39-43. 6. ≠√Ϙ Ôî ñÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂıÂÖ àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜2 ¶PøTH OMI§IA: «TÔÜ ·ÓÈÂÚˆÙ¿ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ \EʤÛÔ˘ Î˘Ú M¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ EéÁÂÓÈÎÔÜ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 307 Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ùɘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙáÓ „˘¯áÓ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. 60. 45-48. ¶·Ú›ÛÈ. Marci Archiepiscopi Ephesii. 13) 1. 4. 58-73). \AÓÙ›ÚÚËÛȘ ÙáÓ Ï·ÙÈÓÈÎáÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ì ïÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi Ù‹ ÚˆÛÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔÜ \∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˘ ¶ÔÁÔ‰›Ó. ÂÚ› ÙÔÜ ÂÚηÙÔÚ›Ô˘ ˘Úfi˜»* (∫∂º∞§∞π∞ 1. ∞éÙfi Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ˙‹ÙËÌ· Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. Patrologia Orientalis (PO). ¥Ó· ÂéÂÚ›ÏËÙÔ˜ ηd Û·Êc˜ âÊ’ ëοÛÙFË ÙÔ‡ÙˆÓ ì à¿ÓÙËÛȘ η› ì χÛȘ Á¤ÓËÙ·È. √î ñÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfi ΛÌÂÓÔ Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ (St. ∂úÚËÙ·È ÙÔ›Ó˘Ó âÓ àÚ¯FÉ ÙÔÜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô≈Ùˆ˜. Marc of Ephesus and the Union of Florence. 1903. ÚdÓ îηÓᘠÔÈÉÛ·È ÂÚd ÙáÓ ìÌ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ j 2. 2.

™Ù‹Ó «\∞ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹» ÙáÓ àÔÊıÂÁÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ \∂Ú‹ÌÔ˘. ≠√ÙÈ Ì¤Ó èÊÂÏÔÜÛÈ ÙÔf˜ âÓ ›ÛÙÂÈ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ·î ñbÚ ·éÙáÓ ÁÈÓfiÌÂÓ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È ηd Â鯷d ηd âÏÂËÌÔÛ‡Ó·È. ¶Úe˜ Ù·ÜÙ· ìÌÂÖ˜ àÔÎÚÈÓfiÌÂı· Ô≈Ùˆ˜. ·î ÙÔ‡ÙˆÓ „˘¯·d Ù·Ö˜ ηı·ÚÙÈη֘ ÙÈ̈ڛ·È˜ âÎηı·›ÚÔÓÙ·È ÌÂÙa ı¿Ó·ÙÔÓØ Úe˜ ‰b Ùe àÔÎÔ˘Ê›Û·È ·éÙa˜ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÔÈÓáÓ. Ôé ÌcÓ à·ÏÏ¿ÙÙÂÛı·È Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ Âå˜ Ùe ·ÓÙÂÏb˜ Ô鉒 âÏ›‰· ÙÈÓa Ùɘ à·ÏÏ·Áɘ ¬Ïˆ˜ ö¯ÂÈÓØ Î·d ÙÔÜÙÔ ‰ËÏÔÖ Ùe ηÙa ÙeÓ Ì¤Á·Ó ª·Î¿ÚÈÔÓ ÙeÓ ∞åÁ‡ÙÈÔÓ àÛÎËÙcÓ ‰È‹ÁËÌ·. ÛÙfi ÏÉÌÌ· «ª·Î¿ÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜». õÁÔ˘Ó ·î ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È. η› ÙôÏÏ· Ùɘ ÂéÛ‚›·˜ öÚÁ·». ·î Â鯷›. âÓ Ôx˜ âÚˆÙ‹Û·˜ Ùe ηÙa ÙcÓ öÚËÌÔÓ ÂñÚÂıbÓ ÎÚ·Ó›ÔÓ. ÂúÙ öÚÁˇˆ ηd ›Ú÷·. ·î âÏÂËÌÔÛ‡Ó·È.308 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ äÌÂÏËÌ¤ÓˆÓ ÙÔf˜ à͛Ԣ˜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ηÚÔ‡˜. ÙFÉ ı›÷· ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ùa ÙÔÈ·ÜÙ· ·Ú’ ·éÙÔÜ öÌ·ıÂ. Ùfi Ù öıÔ˜ ·éÙe Ùɘ âÎÎÏËÛ›·˜ âÈÎÚ·ÙÉÛ·Ó ôÓˆıÂÓ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ Î·d âd ÙÔ‡Ùˇˆ ÔÏÏÔd ηd ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙáÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÏfiÁÔÈ. âÓ àÁ¿FË àÔ‚ÈÒÛˆÛÈÓ. ‚ÔËıÂÖÛı·È ÌbÓ Î·d ·éÙa˜ ηd èÊÂÏÂÖÛı·È ÌÈÎÚ¿Ó ÙÈÓ· ÙcÓ èʤÏÂÈ·Ó ·ÚÂÏ¿‚ÔÌÂÓ. ηÙa ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ηÈÚÔf˜ ηd ÙfiÔ˘˜ ÂåÚË̤ÓÔÈ Î·d ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈØ Ùe ‰b ‰Èa ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Î·ı·ÚÙÈÎáÓ ÙÈÓˆÓ ÙÈ̈ÚÈáÓ à·ÏÏ¿ÙÙÂÛı·È Ùa˜ „˘¯a˜ ηd ˘Úe˜ ÚÔÛη›ÚÔ˘ ÙÔÈ·‡ÙËÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ ö¯ÔÓÙÔ˜. ÔûÙ âÓ ÙÔÖ˜ ÙáÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÏfiÁÔÈ˜Ø àÏÏ¿ Ùa˜ ÌbÓ âÓ ±÷ ‰FË Î·Ù¯Ô̤ӷ˜ ηd Ù·Ö˜ ·åˆÓ›·È˜ õ‰Ë ·Ú·‰Â‰Ô̤ӷ˜ ÎÔÏ¿ÛÂÛÈÓ. §·Ù›ÓˆÓ Ù ηd °Ú·ÈÎáÓ. èÊÂÏÔÜÛÈÓ ·î ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ ÈÛÙáÓ âÈÎÔ˘Ú›·È.3 ηd ï ̤Á·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ âÓ Ù·Ö˜ Âå˜ ÙcÓ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙcÓ àÓ·ÁÈÓˆÛÎÔ̤ӷȘ Â鯷֘ Ù·ÜÙ· ηÙa ®ÉÌ· ÁڿʈÓØ «^√ ηd âÓ Ù·‡ÙFË ÙFÉ ·ÓÙÂÏ›ˇˆ ëÔÚÙFÉ Î·d ÛˆÙËÚÈÒ‰ÂÈ îÏ·ÛÌÔf˜ ÌbÓ îÎÂÛ›Ô˘˜ ñbÚ ÙáÓ Î·Ù¯ÔÌ¤ÓˆÓ âÓ ±÷ ‰FË Î·Ù·ÍÈÒÛ·˜ ‰¤¯ÂÛı·È. ÔéΤÙÈ ÚËÙᘠÁÂ-ÁÚ·Ì̤ÓÔÓ ÂñÚ›ÛÎÔÌÂÓ. ÔûÙ âÓ Ù·Ö˜ Â鯷֘ ηd ÙÔÖ˜ ô÷ ÛÌ·ÛÈ ÙÔÖ˜ ñbÚ ·éÙáÓ ÁÈÓÔ̤ÓÔȘ. ÌÂÁ¿Ï·˜ ‰b ·Ú¤¯ˆÓ ìÌÖÓ âÏ›3. ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «∂r ï à‚‚¿˜ ª·Î¿- . ÂúÙ âÏ›‰È ‚‚·›÷· η› ÚÔÛ‰ÔΛ÷·.

™Ùfi µÈ‚Ï›Ô πV ÙáÓ ¢È·ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘. âÊ’ ·x˜ ÌÂÙ·ÓÔ‹Û·Û·È ÙÔf˜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ηÚÔf˜ ÔéÎ öÊı·Û·Ó âȉ›ͷÛı·È. àÓ·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·È Ï›ÁÔ. Ù·‡Ù·˜ ‰b âÎηı·›ÚÂÛı·È Úe˜ ÏfiÁÔÓ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ êÌ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ∆fi ÚÒÙËÛ·: “¶ÔÈfi˜ ÂrÛ·È Û‡. Mowbray & Co. Ùa˜ ‰b ηd ÌÂÙa ÙcÓ öÍÔ‰ÔÓ. ¬Û· ‰È’ àÓıÚˆ›ÓËÓ àÛı¤ÓÂÈ·Ó ÚÈÔ˜: “¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ‹Ó öÚËÌÔ Î¿ÔÈ· ÊÔÚ¿. ¬Ìˆ˜ ¬ÛÔÈ ÙfiÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·› ÙfiÓ àÚÓ‹ıËηÓ. ηıg˜ η› ï ±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜4 ®ËÙᘠàÔÊ·›ÓÂÙ·È. Û˘ÓÙÚ¯ԇÛ˘ ·éÙ·Ö˜ Ùɘ ı›·˜ àÁ·ıfiÙËÙÔ˜ ηd ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ηd Ùa ÌbÓ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ êÌ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·éٛη ·ÚÔÚÒÛ˘ ηd àÊÈ›Û˘. Ùfi ÎÚ·Ó›Ô ÌÔÜ Ì›ÏËÛÂ. R. ó˜ öÊ·ÌÂÓ. ‚ڋη ·Ú·Âٷ̤ÓÔ ÛÙfi ¯áÌ· Ùfi ÎÚ·Ó›Ô ëÓfi˜ ÓÂÎÚÔÜ ôÓ‰Ú·. j ηd Ì›˙ÔÓ·˜. §ÔÓ‰›ÓÔ 1975.” ∫·ÙfiÈÓ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 309 ‰·˜. ÌÙÊÚ. ·éÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ àfi ÌĘ.” (The Sayings of the Desert Fathers..” η› ÌÔÜ à¿ÓÙËÛÂ: “\∂ÁÒ õÌÔ˘Ó àÚ¯ÈÂÚ¤·˜ ÙáÓ Âå‰ÒÏˆÓ Î·› ÙáÓ Â剈ÏÔÏ·ÙÚáÓ Ô‡ ηÙÔÈÎÔÜÛ·Ó Û’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙfiÔØ àÏÏ¿ âÛ‡ ÂrÛ·È ï ª·Î¿ÚÈÔ˜ Ô‡ ö¯ÂȘ ̤۷ ÛÔ˘ Ùfi ≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·. àÏÏa Ùa˜ ÌbÓ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ âÍfi‰ˇˆ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰È’ ·éÙÔÜ Î·d ÌfiÓÔ˘ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘. 115-6. ÙÔ‡ÙÔȘ ±·ÛÈ ‚ÔËıÂÖÓ Ùa˜ ñbÚ ·éÙáÓ ÁÈÓÔ̤ӷ˜ Âé¯a˜ ηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ʷ̤Ó. j ÌÂÓÔ‡Û·˜ âÓ Ùˇá‰Â Ùˇá ÂÚÈÁ›ˇˆ ¯ÒÚˇˆ ÚdÓ Âå˜ ÚÔÛ·ÓËÛÈÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÊÈΤÛı·È ηd Ùɘ ̷ηڛ·˜ àÍȈıÉÓ·È Ï‹Íˆ˜. ôÓÂÛÈÓ ÙÔÖ˜ ηÙ¯Ô̤ÓÔȘ ÙáÓ Î·Ù¯fiÓÙˆÓ ·éÙÔf˜ àÓÈ·ÚáÓ Î·d ·Ú·„˘¯cÓ ·Úa ÛÔÜ Î·Ù·¤ÌÂÛı·È»Ø Ùa˜ ‰b âÓ ›ÛÙÂÈ ÌbÓ Î·d àÁ¿FË ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ à·ÏÏ·Á›۷˜. ≠OÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÏ·¯ÓÈÛÙÂÖ˜ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ô‡ ñÔʤÚÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË Î·› ÚÔÛ¢¯ËıÂÖ˜ ÁÈ’ ·éÙ¤˜. A. Ùfi ÎÚ·Ó›Ô ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙfiÓ à‚‚¿ ª·Î¿ÚÈÔ Ù¿ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. j ηd ·éÙa˜ âÓ ±‰FË Î·Ù¯Ô̤ӷ˜. àÏÏ’ ó˜ âÓ ‰ÂÛ̈ÙËÚ›ˇˆ η› Ê˘Ï·ÎFÉ Î·ıÂÈÚÁ̤ӷ˜. . Benedicta Ward. Ôé ‰Èa ˘Úfi˜ ÙÈÓÔ˜ ηı·ÚÛ›Ô˘ ηd àʈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ öÓ ÙÈÓÈ Ùfiˇˆ ÙÈ̈ÚÈáÓ (ÙÔÜÙÔ Á¿Ú.) 4. ηٷϋÁÔÓÙ·˜: “\∂ÌÂÖ˜ Ô‡ ‰¤Ó ÁÓˆÚ›Û·Ì Ùfi £Âfi Ï¿‚·Ì öÛÙˆ Ï›ÁÔ öÏÂÔ˜. ∫·ıÒ˜ Ùfi ÎÔ‡ÓËÛ· ̤ Ùfi Ú·‚‰› ÌÔ˘. j ÌÈÎÚa˜ ηd ·ÓÙ¿·ÛÈÓ àÌÂÙ·ÓÔ‹ÙÔ˘˜. ÛÂÏ. ÎËÏ›‰·˜ ‰b ¬Ìˆ˜ ÙÈÓ¿˜ âÈÊÂÚÔ̤ӷ˜. Ô鉷ÌÔÜ ·Ú·‰¤‰ÔÙ·È). Âå Ì›˙Ô˘˜ qÛ·Ó ·î êÌ·ÚÙ›·È η› Ï›ÔÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂfiÌÂÓ·È. Ôé¯ ó˜ âÓ ˘Ú› ηd ÎÔÏ¿ÛÂÈ ¿ÓÙˆ˜.

ñbÚ Ùɘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙcÓ ù„ÈÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê›˜. Âú ÔÙ ·éÙɘ âÈÙ‡ÍÔÓÙ·È.. ∆áÓ ÔsÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ à·ÏÏ¿ÙÙÂÛı·È ÙÔf˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ·åÙÔÜÌ¤Ó Ù ÙeÓ £ÂfiÓ Î·d ÈÛÙ‡ÔÌÂÓ. Ôé¯d ÎÔÏ¿ÛÂÒ˜ ÙÈÓÔ˜ ηd ηı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜. ™ˆÙ‹Ú». ηıg˜ ï ̤Á·˜ ÊËÛd ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ âÓ ÙFÉ ıˆڛ÷· ÙÔÜ âd ÙáÓ îÂÚᘠÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. ∂å ‰¤ Ô˘ ηd ˘Úe˜ âÓ ÙÔÖ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ô÷ ÛÌ·ÛÈ Î·d Â鯷֘ ÌÓ‹ÌË Á¤ÁÔÓÂÓ. ∫·d ¬ÙÈ Úe˜ ÙÔ‡ÙÔȘ ηd Ùɘ âÓ ±÷ ‰Ô˘ ηÙԯɘ ó˜ âÎ ‰ÂÛ̈ÙËÚ›Ô˘ ÙÈÓe˜ àÊ›ÂÓÙ·È ‰Èa ÙáÓ Âé¯áÓ ·î ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ „˘¯·›.310 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÂÏËÌ̤ÏËÙ·È. Ôé¯d ÎÔÏ¿ÛÂÒ˜ ÙÈÓÔ˜ ëÙ¤Ú·˜ ηd ˘Úe˜ ëÙ¤ÚÔ˘ ·Úa Ùa ·åˆÓ›ˆ˜ äÂÈÏË̤ӷ. √yÙÔ˜ ÙÔ›Ó˘Ó âÓ ëÓd ÙáÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓˆÓ ÙÔÈ·ÜÙ· ñbÚ ·éÙáÓ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·ÈØ «¢·ÎÚ‡ˆÓ ηd ÛÙÂÓ·ÁÌáÓ ÙáÓ âÓ Ùˇá ±÷ ‰FË ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ âÏ¢ı¤ÚˆÛÔÓ. ¬ÙÈ ‰c ÙÔf˜ ë·˘ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘˜ ·¥Ì·ÙÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ âÛÊÚ¿ÁÈÛÂÓ. ·ÓÙe˜ ˘Úe˜ ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔÓ Î·ÙÂÛı›Ô˘Û·. 2. Ùa ‰b ÌÂÙa ¯ÚfiÓÔÓ úÛˆ˜ ÙÈÓa ‰Èη›ÔȘ ˙˘ÁÔÖ˜ j Ï˘Ô‡Û˘ ηd àÊÈ›Û˘ ηd ·éÙa Ù¤ÏÂÔÓ j ÎÔ˘ÊÈ˙Ô‡Û˘ ÙÔf˜ â’ ·éÙÔÖ˜ âÓfi¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ âΛӢ ÎÚ›Ûˆ˜Ø ηd â’ ·éÙÔÖ˜ Ôé‰ÂÌ›·Ó àÓ¿ÁÎËÓ ëÙ¤Ú·˜ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ηd ‰Èa ˘Úe˜ ηı¿ÚÛˆ˜ ‚ϤÔÌÂÓ. ηd ï ±ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ Ì¿ÚÙ˘˜ ìÌÖÓ âÓ ¿Û·È˜ ۯ‰eÓ j Ù·Ö˜ Ï›ÛٷȘ ÙáÓ äıÈÎáÓ ïÌÈÏÈáÓ ·éÙÔÜ Ùa ÙÔÈ·ÜÙ· ÁڿʈÓ. Âú Á ÙÔf˜ ÌbÓ ï Êfi‚Ô˜ ηı·›ÚÂÈ. ηd ï ıÂÖÔ˜ àÛÎËÙc˜ ¢ˆÚfiıÂÔ˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÚd Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ·éÙÔÜ ÏfiÁˇˆ. Ôé¯d ÚÔÛη›ÚÔ˘ ÙÈÓe˜ ηd ηı·ÚÙÈÎcÓ ÙcÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ ö¯ÔÓÙÔ˜. ÊÈÏ·ÓıÚˆ›÷· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·d Ùˇá Úe˜ .. àÏÏ’ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ·åˆÓ›Ô˘ ˘Úe˜ ηd Ùɘ àÂÚ¿ÓÙÔ˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ·åÙÔÜÛÈÓ Ôî ±ÁÈÔÈ ÙeÓ £ÂeÓ ®˘ÛıÉÓ·È ÙÔf˜ âÓ ›ÛÙÂÈ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ ÛfÓ ÔÏÏÔÖ˜ ëÙ¤ÚÔȘ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ^√ÌÔÏÔÁËÙc˜ ηd °Ú·Ùe˜ âÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜. ‰·ÎÚ‡ˆÓ Âr ηd ÛÙÂÓ·ÁÌáÓ. ÙÔf˜ ‰b ·éÙc η› ÌfiÓË Ùɘ ı›·˜ ‰fi͢ ì öÎÙˆÛȘ ηd ì à‰ËÏ›· ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. \∞ÎÔ‡ÂȘ. ηd ì ÂÖÚ· ·Ú›ÛÙËÛÈ. ≠√ÙÈ ‰b Ùa ÙÔÈ·ÜÙ· ‚·Û·ÓÈÛÙÈο η› ÎÔÏ·ÛÙÈο ·ÓÙe˜ ÌÄÏÏÔÓ ëÙ¤ÚÔ˘. ÙÔf˜ ‰b ì ÙÔÜ Û˘ÓÂȉfiÙÔ˜ ‚¿Û·ÓÔ˜.

¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ı·ÓfiÓÙ·˜ ÈÛÙᘻ. ÂåÛ·ÎÔ˘fiÌÂı·. ÙÂÏÔÜÓÙ˜ ÌÓ‹ÌËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ÙáÓ à’ ·åáÓÔ˜ ÓÂÎÚáÓ. ®ÜÛ·È. Ì›· . ›ÛÙÂÈ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ηd âÏ›‰È ˙ˆÉ˜ ·åˆÓ›Ô˘». œ˜ Ê·ÛÈ. ∫·d âÊÂÍɘ âÓ ëÙ¤Úˇˆ ÙÚÔ·Ú›ˇˆ Ùɘ ¤ÌÙ˘ è ˇ ‰É˜ ÙÔÈ¿‰Â ÊËÛ›Ø «¶˘Úe˜ àÂd ÊϤÁÔÓÙÔ˜ ηd âÎ ÛÎfiÙÔ˘˜ àÊÂÁÁÔܘ. âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ àÚ¯FÉ ÙÔÜ Âå˜ ÙÔf˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓÔ˜ Ô≈Ùˆ˜Ø «¶¿ÓÙ˜ ‰˘Ûˆ‹ÛˆÌÂÓ ÃÚÈÛÙfiÓ. ∆fi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi àӷʤÚÂÙ·È Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ àfi ÙÔ‡˜ àÚ¯ÈÎÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ÙÔÜ êÁ. ∂å ‰b ¬Ïˆ˜ ÂåÛ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È ·Úa ÙÔÜ £ÂÔÜ Ôî ±ÁÈÔÈ Ùa ÙÔÈ·ÜÙ· ·åÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ¥Ó· ÙÔÜ ·åˆÓ›Ô˘ ˘Úe˜ ·éÙÔf˜ ®‡ÛËÙ·È. \∞̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ. Ôé¯ ìÌáÓ âÍÂÙ¿˙ÂÈÓ. ÁÈ· ÙfiÓ ÙÚfiÔ Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ì „˘¯‹ ÙÔÜ ∞éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∆Ú·˚·ÓÔÜ àÓ··‡ıËÎ η› «‚·Ù›ÛıËλ ¯¿ÚË ÛÙ¿ ‰¿ÎÚ˘· ÙÔÜ êÁ. ηd ï ıÂÖÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ÔÜ iÓ ÌÄÏÏÔÓ ÂrÂÓ ·éÙe ï ±ÁÈÔ˜ j âÓÙ·Üı·. ‚Ú˘ÁÌÔÜ ç‰fiÓÙˆÓ Î·d ÛÎÒÏËÎÔ˜ àÏ‹ÎÙˆ˜ ÎÔÏ¿˙ÔÓÙÔ˜. ÙáÓ à‰˘Ó¿ÙˆÓ Û¯Â‰eÓ âÊȤÌÂÓÔÈ Î·d ηٷÙÔÏÌáÓÙ˜. ¶ÔÜ Ùe ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ âÓÙ·Üı· ÜÚ. ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì àfiÛ·ÛÌ· àfi µ›Ô ÙÔ˘. ηd Ùɘ ·åˆÓ›Ô˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ âÍ‹Ú·Û·Ó. °ÚËÁÔÚ›Ô˘. \∞ÏÏ’ ¬Ìˆ˜ ìÌÂÖ˜ Ùfi ì̤ÙÂÚÔÓ ±·Ó àÔÏËÚÔÜÌÂÓØ õ‰Ë ‰b ηd ÂåÛËÎÔ‡ÛıËÛ·Ó öÓÈÔÈ ÙáÓ êÁ›ˆÓ. àÏÏa ηd ñbÚ àÛ‚áÓ ÚÔÛÂ˘Í¿ÌÂÓÔÈ. Ê·›Ë ôÓ ÙȘ. àÏÏ’ ·éÙáÓ âÎÂ›ÓˆÓ qÓ àÔÊ‹Ó·Ûı·È ηd ÙÔÜ âÓ ·éÙÔÖ˜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ∆Ú·˚·ÓfiÓ. Ù‹Ó ïÔ›· ôÎÔ˘Û·Ó àfi ÙÔ‡˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ï ïÔÖÔ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ‹Ó \∞ÁÁÏ›· ÙfiÓ 8Ô ·åÒÓ·: «∫¿ÔÈÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈáÙ˜ Ì·˜ ‰ÈËÁÔÜÓÙ·È Ì›· îÛÙÔÚ›·.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 311 ÙÔf˜ ïÌÔʇÏÔ˘˜ ÔúÎÙˇˆ. §¤ÁÂÈ ÁaÚ ï ±ÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ï ™ÙÔ˘‰›Ù˘. œÛÂÚ ì ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘˜ £¤ÎÏ· ÙcÓ º·ÏΈӛÏÏ·Ó. ™ˆÙ‹Ú ìÌáÓ. úÛˆ˜ ‰b ηd ÙÔÜ ¢ÂÛfiÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ ÙÔÜ ‰fiÓÙÔ˜ âÓÙÔÏcÓ Î·d ñbÚ ÙáÓ â¯ıÚáÓ ÚÔÛ‡¯ÂÛı·È ηd ñbÚ ÙáÓ ÛÙ·˘ÚÔ‡ÓÙˆÓ ÚÔÛÂ˘Í·Ì¤ÓÔ˘ ηd ÙeÓ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ™Ù¤Ê·ÓÔÓ ÏÈı·˙fiÌÂÓÔÓ Âå˜ ·éÙe ÙÔÜÙÔ ÎÈÓ‹Û·ÓÙÔ˜. √é ÁaÚ ‰c ηd ñbÚ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ Âé¯fiÌÂÓÔÈ. ∫·d Âå ¬Ïˆ˜ qÓ. ηd ¿Û˘ ÙÈ̈ڛ·˜. ïÌÔÏÔÁËÙc˜ ‰b ηd ÔyÙÔ˜ ηd Ì¿ÚÙ˘˜ Ùɘ àÏËı›·˜. °ÚËÁÔÚ›Ô˘. z ˇ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·d âÏ¿ÏÔ˘Ó Î·d öÁÚ·ÊÔÓ. Ôé¯ ñbÚ ÙáÓ ÈÛÙáÓ ÌfiÓÔÓ.5 5.

âÓ z ˇ ÊËÛdÓ ï ™ˆÙ‹Ú. ^∏ îÛÙÔÚ›· ·éÙɘ Ùɘ àÁ·ıÔÂÚÁ›·˜ Ù‹Ó ïÔ›· àÓ·Î¿Ï˘„Â ï ±Á. ηıÒ˜ ï ∆Ú·˚·Ófi˜ ï‰ËÁÔÜÛ ïÚÌËÙÈο Ù¿ ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔÜ â¯ıÚÔÜ. ^∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔÜ ÂrÂ: «òAÚ¯ÔÓÙ· ∆Ú·˚·Ó¤. àÓ¿ÁηÛ ÙÔ‡˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó¿ ‰ÒÛÔ˘Ó à̤ۈ˜ ÛÙ‹ Á˘Ó·›Î· Ù‹Ó àÔ˙ËÌ›ˆÛË Ô‡ Ùɘ ùÊÂÈÏ·Ó. àÛÊ·Ïá˜. âÓ wF ϤÁÂÙ·È. ∆·ÜÙ· ‰¤ ¬ÙÈ Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ ÜÚ Ô鉷ÌᘠÂåÛ¿ÁÔ˘ÛÈ. ¢¤Ó ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÎÏËÛÛfiÌ·ÛÙ ¬Ù·Ó àÎÔÜÌ ¬ÙÈ «‚·Ù›ÛıËλ. Âr¯Â Ú¿ÍÂÈ Ì›· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ àÁ·ıÔÂÚÁ›· Ô‡ ı¿ qÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Ó¿ Âr¯Â ÚÔ¤ÏıÂÈ àfi ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ·Ú¿ àfi Â剈ÏÔÏ¿ÙÚË. ªÂÙa ÙÔÜÙÔ ÌÈÎÚeÓ ñÔηÙÈfiÓÙ˜ äıÂÏ‹Û·ÙÂ Û˘ÛÙÉÛ·È Ùe ÂåÚË̤ÓÔÓ ‰fiÁÌ· ÙÔÜ Î·ı·ÚÙËÚ›Ô˘ ˘Úfi˜. ª›· ì̤ڷ. ÚáÙÔÓ ÌbÓ àe Ùɘ ÙáÓ ª·Îη‚·›ˆÓ ‚›‚ÏÔ˘. ≠OÙ·Ó ï ±Á. â¿Ó âÛ‡ ‰¤Ó âÈÛÙÚ¤„ÂȘ ÔÙ¤ ‰¤ ı¿ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ó¿ ̤ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ïÏÈṲ̂ÓÔ˜ ηıÒ˜ qÙ·Ó. àÊÔÜ ¯ˆÚ›˜ Ùfi ‚¿ÙÈÛÌ· ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰¤ ı¿ ‰ÂÖ ÙfiÓ £ÂfiØ Î·› ≤Ó· ÙÚ›ÙÔ Âr‰Ô˜ ‚·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘·. ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ àÓ¿ÁÎË Ó¿ ‰È¤ÏıÔ˘Ó àfi Ùfi «Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ». °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ‰È¤Û¯È˙Â Ù‹Ó \∞ÁÔÚ¿. ¬Ìˆ˜. η› ìÏ›Ô˘ îÛÙÔÚ›· ñ¤ÚÔ¯Ë ÙfiÛÔ Ó¿ Ù‹Ó ‰ÈËÁÂÖÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ¬ÛÔ Î·› Ó¿ Ù‹Ó àÎÔ‡ÂÈ. ·éÙÔ› ÂrÓ·È Ôî ôÓ‰Ú˜ Ô‡ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Ùfi ÁÈfi ÌÔ˘ η› àÚÓÔÜÓÙ·È Ó¿ ÌÔÜ ‰ÒÛÔ˘Ó àÔ˙ËÌ›ˆÛË. ηıÒ˜ ï ±Á. àÓ·ÁÓÒÚÈÛ ¬ÙÈ qÙ·Ó ¬. à¿ÓÙËÛÂ: «òAÚ¯ÔÓÙ·. ó˜ ÔûÛ˘ η› âÓ Ùˇá ̤ÏÏÔÓÙÈ ‚›ˇˆ àʤÛˆ˜. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ àÓ·Î¿Ï˘„ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·.» ^√ ∆Ú·˚·Ófi˜ à¿ÓÙËÛÂ: «òEÏ· Ó¿ ÌÔÜ Ùfi ÂÖ˜ ¿ÏÈ ¬Ù·Ó âÈÛÙÚ¤„ˆ η› ı¿ ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó¿ Û¤ àÔ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó.» ∆fiÙ ï ∆Ú·˚·Ófi˜. àÓ·Î¿Ï˘„ ÌÂÙ¿ àfi ÚÔÛÂÎÙÈ΋ âͤٷÛË ¬ÙÈ ï ∆Ú·˚·Ófi˜. Û’ ≤Ó· âÎÏËÎÙÈÎfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓËÌ· ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù·Û΢‹ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ¬ÙÈ qÙ·Ó ñ‡ı˘ÓÔ˜ ï ∆Ú·˚·Ófi˜. «Î·ÏfiÓ ÂrÓ·È Î·› ÛˆÙËÚÈá‰Â˜ Ùe ñbÚ ÙáÓ àÔı·ÓfiÓÙˆÓ Âû¯ÂÛı·È. ¬ÙÈ «Ùˇá Âå˜ Ùe ±ÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· ‚Ï·ÛÊËÌ‹Û·ÓÙÈ ÔéÎ àÊÂı‹ÛÂÙ·È ÔûÙ âÓ Ùˇá ÓÜÓ ·åáÓÈ ÔûÙ âÓ Ùˇá ̤ÏÏÔÓÙÈ».) 4.312 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ (∆fi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¬ÙÈ ì \∂ÎÎÏËÛ›· ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È â›Û˘ ÁÈ¿ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ õ‰Ë àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù‹ ̷ηÚÈfiÙËÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi £Âfi – ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜. ÎÚ›Ó·Ù çÚÊ·Óˇá ηd . ¬ˆ˜ iÓ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ àÔÏ˘ıáÛÈ»Ø ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰b àe ÙÔÜ Î·Ùa ª·Ùı·ÖÔÓ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘.ÙÈ àÎÚȂᘠ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ›˜ °Ú·Ê¤˜: «ƒ‡Û·Ûı à‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂrÓ·È ì ëÍɘ: ∫¿ÔÙÂ. ôÓ Î·› Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˘.» \∂ΛÓË. Ù¿ ÏfiÁÈ· Ùɘ Ì¿Ó·˜ ëÓfi˜ ÓÂÎÚÔÜ ·ÏÈηÚÈÔÜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù‹ Û˘ÌfiÓÈ· ÙÔ˘ η› öÎ·Ó·Ó ÙfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù‹Ó ÔÚ›· ÙÔ˘. âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘.

‰ÔÎÂÖ ‰ÈηÈÒÛ·Ù ¯‹Ú·ÓØ Î·d ‰ÂÜÙ ‰È·Ï¯ıáÌÂÓ. The University of Kansas Press. ÌÙÊÚ. ¬ÂÚ âÎ Ùɘ Úe˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ÚÒÙ˘ âÈÛÙÔÏɘ âÏ‹ÊıË ÙÔÜ Ì·Î·Ú›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. ¶¤ÙÚÔ˘ η› ö¯˘Û ÔÙ·ÌÔ‡˜ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. ˙ËÌȈ-ı‹ÛÂÙ·ÈØ ·éÙe˜ ‰b Ûˆı‹ÛÂÙ·È. ¯fiÚÙÔÓ. ∆fiÙÂ ï ±Á. ÌÈÛıeÓ Ï‹„ÂÙ·ÈØ Âú ÙÈÓÔ˜ Ùe öÚÁÔÓ Î·Ù·Î·‹ÛÂÙ·È. . Ô≈Ùˆ ‰b ó˜ ‰Èa ˘Úfi˜». ÔéÎ öÙÈ ¯Ú›· ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ηd ηı¿ÚÛˆ˜Ø Âå ‰¤ ÎfiÏ·Û›˜ Ù ηd οı·ÚÛȘ óÚÈÛÌ¤Ó·È (‰È’ ·éÙe ÁaÚ ÙÔÜÙ’ âÁ¤ÓÔÓÙÔ. ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜» (\∏Û·˝·˜ ·ã 17-18). óÛÙfiÛÔ ¯·Ú›˙ÂÈ âÏ›‰· Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó àÁ·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Ù¿ ïÔÖ· à‚›ˆÛ·Ó ö͈ àfi ÙÔ‡˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. by an Anonymous Monk of Whitby. ̤¯ÚÈ Ô‡ ÙÂÏÈο ΤډÈÛ ̤ۈ ı›·˜ àÔηχ„ˆ˜ Ù‹ ‰È·‚‚·›ˆÛË ¬ÙÈ Ôî ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘ Âr¯·Ó ÂåÛ·ÎÔ˘ÛıÂÖØ ôÏψÛÙ ‰¤Ó Âr¯Â ÔÙ¤ ôÏÏÔÙ àÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÁÈ¿ Î·Ó¤Ó·Ó ôÏÏÔÓ Â剈ÏÔÏ¿ÙÚË. °ÚËÁfiÚÈÔ˜. ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ì ÛˆÙËÚ›· ÙÔÜ ∆Ú·˚·ÓÔÜ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË qÙ·Ó Î·Úfi˜ Ùɘ àÙÔÌÈÎɘ ÚÔÛ¢¯É˜ ÙÔÜ êÁ. ÎÂÊ. Âå Ìc ‰È’ ·éÙáÓ âηı·›ÚÔÓÙÔ). ηd ëοÛÙÔ˘ Ùe öÚÁÔÓ ïÔÖfiÓ âÛÙÈ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 313 Ê·ÓfiÙÂÚÔÓØ Ù› ÁaÚ ÎÔÈÓeÓ àʤÛÂÈ Ù ηd ηı¿ÚÛÂÈ ‰Èa ˘Úfi˜ ηd ÎÔÏ¿Ûˆ˜. 29.) \∂ÊfiÛÔÓ ì ∂ÎÎÏËÛ›· ‰¤Ó ÙÂÏÂÖ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ¿ àÂÏıfiÓÙ˜ Ì‹-ÈÛÙÔ‡˜. ηϿÌËÓ». Ì¿ÙËÓ ó˜ öÔÈÎÂÓ ·î Â鯷› Á›ÓÔÓÙ·È Î·› Ù‹Ó ı›·Ó ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·Ó ñÌÓÔÜÌÂÓ. ÉÁ ÛÙfiÓ Ó·fi ÙÔÜ êÁ. ¬˜ âÛÙÈÓ ï ÃÚÈÛÙfi˜. ôÚÁ˘ÚÔÓ. Kansas 1968. âÓ wF ‰È·ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÂÚ› ÙÔÜ ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÓÙÔ˜ âd ÙÔÜ ıÂÌÂÏ›Ô˘. ÙÈÌ›Ô˘˜ Ï›ıÔ˘˜. √é ÌÄÏÏÔÓ ôÚ· Ùe ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ ÜÚ ÂåÛ¿ÁÂÙ·È ‰Èa ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ®ËÙáÓ j àÓ·ÈÚÂÖÙ·ÈØ ôÊÂÛȘ ÁaÚ âÓ ·éÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙÈáÓ Ê¤ÚÂÙ·È Î·ı¿ÂÚ âÎ ‚·ÛÈÏÈÎɘ ÙÈÓÔ˜ âÍÔ˘Û›·˜ Ù ηd ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. Bertram Colgrave. n âˇˆÎÔ‰fiÌËÛÂ. àÏÏ’ ÔéÎ à·ÏÏ·Ác ÎÔÏ¿Ûˆ˜ j ηı¿ÚÛˆ˜. ÛÂÏ. ¬ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ öηÓÂ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘. «¯Ú˘ÛfiÓ.» (The Earliest Life of Gregory the Great. Ì‹Ó Í¤ÚÔÓÙ·˜ Ù› Ó¿ οÓÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ àÓ·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âΛÓÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ öÁÈÓ àÊÔÚÌ‹ ÁÈ¿ Ó¿ öÚıÔ˘Ó ÛÙfi Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ͇Ϸ. ∆e ‰b ÙÚ›ÙÔÓ. â¿ÁÂÈØ «Î·d ÁaÚ ì ì̤ڷ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ. ηd Ì¿ÙËÓ iÓ qÛ·Ó. ¬ÙÈ âÓ ˘Úd àÔηχÙÂÙ·È. 127-9. ∂å ÌbÓ ÁaÚ ôÊÂÛȘ j ‰È’ Âé¯áÓ j ·Ú’ ·éÙɘ ηd ÌfiÓ˘ Ùɘ ı›·˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. Ùe ÜÚ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈØ Âú ÙÈÓÔ˜ Ùe öÚÁÔÓ Ì¤ÓÂÈ. 5.. ò∞Ó Î·› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Û¿ÓÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. Lawrence.

Ôî ‰b ‰›Î·ÈÔÈ Âå˜ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ. ÙÔf˜ ‰’ âÍ ÂéˆÓ‡ÌˆÓ. ÂÚd Ôy ¢·˘U‰ ï ÚÔÊ‹Ù˘ ÊËÛ›Ø ¶ÜÚ âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ Î·˘ı‹ÛÂÙ·È. ̤ÛËÓ ‰¤ ÙÈÓ· ¯ÒÚ·Ó Ô鉷ÌÔÜ ·Ú·Ï›ÂÈØ Î·d ÙÔf˜ ÎÚÈÓÔ̤ÓÔ˘˜ Âå˜ ‰‡Ô ÌÔ›Ú·˜ ±·ÓÙ·˜ ‰ÈÂÏáÓ. ÌÂÙa ÙcÓ ÊÔ‚ÂÚaÓ âΛÓËÓ ÙÔÜ ÎÚÈÙÔÜ ·ÚÔ˘Û›·Ó ηd ÙcÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó àfiÊ·ÛÈÓ. Ï·ÌÚÔÙ¤ÚÔ˘˜ àÔÊ·ÓÂÖ. ηd ·sıÈ˜Ø \∂ÎÔÚ‡ÛÔÓÙ·È Ôî Ùa àÁ·ı¿ ÔÈ‹Û·ÓÙ˜ Âå˜ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ˙ˆÉ˜. Úe˜ Ùˇá ÌˉbÓ ˙ËÌÈÔÜÛı·È. ∆e ÁaÚ ÙÔÈÔÜÙÔÓ ÜÚ ÙÔf˜ ÌbÓ êÁ›Ô˘˜. ηı¿ÂÚ ¯Ú˘ÛeÓ âÓ Î·Ì›Óˇˆ ‰ÔÎÈÌ·Ûı¤ÓÙ·˜ j ηı¿ÂÚ ÙcÓ àÌ›·ÓÙfiÓ Ê·ÛÈ Ï›ıÔÓ. ò∂ÔÈÎÂÓ ÔsÓ âÎÂÖÓÔ Î·d ·Úa Ùˇá àÔÛÙfiÏˇˆ Ùe ÜÚ ÂrÓ·È. ηd ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÚ‰·›ÓÔ˘ÛÈÓØ öÂÈÙ· âd Ùɘ ì̤ڷ˜ âΛӢ. ηٷηÈÔÌ¤ÓˆÓ âΛӈÓ. âÚ›ÊÈ·. ÊËÛ›Ó. √é‰b ÁaÚ Ôé‰bÓ ÙÔÈÔÜÙÔÓ ìÌÖÓ ì °Ú·Ê‹ ·Ú·‰›‰ˆÛÈÓ. Ôî ‰b Ùa Ê·ÜÏ· Ú¿Í·ÓÙ˜.314 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÌbÓ ÂåÛ¿ÁÂÈÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÓÙˆÓ Ùe ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ ÜÚ. ¶ÚáÙÔÓ ÌbÓ ÁaÚ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfiÓ. àÏÏ’ ·éÙe˜ ï ̤ÏÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÈÓ ìÌĘ. ±Ù ÌˉbÓ Î·Î›·˜ öÚÁÔÓ Î·d ÁÓÒÚÈÛÌ· âÈÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜. Âå˜ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÎÚ›Ûˆ˜. ηd Úe˜ ëη٤ÚÔ˘˜ 剛÷· ‰È·Ï¯ı›˜. ηd ÊÏÔÁÈÂÖ Î‡ÎÏˇˆ ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ·éÙÔÜØ Î·d ï ¢·ÓÈcÏ ·sıÈ˜Ø ¶ÔÙ·Ìe˜ ˘Úe˜ ÂxÏÎÂÓ öÌÚÔÛıÂÓ ·éÙÔÜ. ‰ËÏÔÓfiÙÈ Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜. àÏÏ’ Ôé ηı·ÚÙÈÎeÓ ·éÙe àÂοÏÂÛÂÓ ï ıÂÖÔ˜ àfiÛÙÔÏÔ˜Ø öÂÈÙ· ηd Ùa àÁ·ıa ÙáÓ öÚÁˆÓ ηd ÙÈÌÈÒٷٷ ‰È’ ·éÙÔÜ ‰ÈÂχÛÂÛı·È ‰ÈˆÚ›Û·ÙÔ. âÍ·ÈÚÂıÂÖÛ· ‰b ÙÔÜ . ηd ÙÔf˜ ÌbÓ âÎ ‰ÂÍÈáÓ ÛÙ‹Û·˜. Ìc ηd Ï›·Ó qF j ÊÔÚÙÈÎfiÓ. Ì¿ÏÈÛÙ· ‰b ¿ÓÙˆÓ ·éÙe àÓ·ÈÚÂÖ. ηd ÙÔf˜ ÌbÓ Î·Ï¤Û·˜ Úfi‚·Ù·. \∞ÂχÛÔÓÙ·È ÊËÛdÓ. ÙÔf˜ ‰b. ≥ÙȘ âÓ ÌbÓ Ùˇá ˘Úd ÎÂÈ̤ÓË àËÓıÚ·ÎáÛı·È ‰ÔÎÂÖ. ¬ÙÈ âÓ ˘Úd àÔηχÙÂÙ·È. ÔyÙÔÈ Âå˜ ÎfiÏ·ÛÈÓ ·åÒÓÈÔÓ. Ô鉷ÌÔÜ Î·d ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ÂÈÍ ÙÔf˜ çÊ›ÏÔÓÙ·˜ ‰Èa ÙÔÜ ˘Úe˜ âΛÓÔ˘ ηı·›ÚÂÛı·È. ηd ·Îψ ·éÙÔÜ Î·Ù·ÈÁd˜ ÛÊÔ‰Ú¿Ø Î·› ·sıÈ˜Ø ¶ÜÚ âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ ÚÔÔÚ‡ÛÂÙ·È. ηd ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔÜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆fiÙ ‰b ôÚ· ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ ÜÚ ñÔÙ›ıÂÛı·È. Ù·ÜÙ· ‰b ‰ÉÏÔÓ ó˜ Ôé‰ÂÌÈĘ ÚÔÛ‰ÂÖÙ·È Î·ı¿ÚÛˆ˜Ø ÂrÙ· ÙÔf˜ âÈÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ Ùa ÔÓËÚ¿. ˙ËÌȈı‹ÛÂÛı·È ϤÁÂÈØ Ôî ‰b ηı·ÈÚfiÌÂÓÔÈ. Ùa ÙÔÈ·ÜÙ¿ ÊËÛÈ ÁÂÓ‹ÛÂÛı·ÈØ ì ÁaÚ ì̤ڷ ‰ËÏÒÛÂÈ.

ÛÒÛÂÈ ‰b ¬Ìˆ˜. Ù¤ÏÔ˜ ÂåÛ¿ÁÔÓÙ˜ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ηd ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ ÙÂÏ›·Ó àÔηٿÛÙ·ÛÈÓØ «Ûˆı‹ÛÂÙ·È Á¿Ú» ÊËÛdÓ «ï êÌ·ÚÙˆÏe˜ ó˜ ‰Èa ˘Úfi˜». ¥Ó· âÂȉc ‰‡Ô ÂåÛd ‰˘Ó¿ÌÂȘ. \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ öÁÚ·Ê ٿ ^ÀÔÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙ›˜ \∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙÔÜ \∞. \πˆ¿ÓÓË ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ η› Ó¿ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙfi ·éÙ› ÙÔ˘. . ï ùÛÈÔ˜ ¶ÚfiÎÏÔ˜ Âr‰Â ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ \∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÜÏÔ Ó¿ Û·‚ÂÈ ¿Óˆ àfi Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÜ êÁ. ·éÙÔf˜ ‰b ˙ËÌÈÒÛÂÈ ÌbÓ zÓ âÂʤÚÔÓÙÔ. ∆·‡ÙËÓ ÙcÓ âÍ‹ÁËÛÈÓ ÙÔÜ ®ËÙÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηd ï ıÂÖÔ˜ ·ÙcÚ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ àÔ‰›‰ˆÛÈ (ÛÙfiÌ· ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ ·Ú’ ìÌÖÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜. Ìc Û˘Ó·ÔÏÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙFÉ ÔÓËÚ›÷·. 6. ó˜ ≈‰·ÙÈ Ï·ÌÚ˘ÓıÂÖÛ· ηı·ÚˆÙ¤Ú· Á›ÓÂÙ·È. ¬ÙÈ «Ùe ÜÚ Ùe ìÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÓ Âå˜ ÎfiÏ·ÛÈÓ Ùˇá ‰È·‚fiÏˇˆ ηd ÙÔÖ˜ àÁÁ¤ÏÔȘ ·éÙÔÜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙFÉ ÊˆÓFÉ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ηٷη‡ÛÂÈ Î·d ÙÂϤˆ˜ àÊ·ÓÈÂÖ. ÂÚȉڷͿÌÂÓÔÓ. ™Ùfi µ›Ô ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ¶ÚfiÎÏÔ˘ (ì ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ù‹Ó 20‹ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ Ù‹Ó ïÔ›· ï ±Á. ¥Ó· Ìc Úe˜ Ùe ú‰ÈÔÓ ÊÚfiÓËÌ· ÙcÓ ÊˆÓcÓ ëÏ·ۈÛÈÓ Ôî Ùa \øÚÈÁ¤ÓÔ˘˜ ÊÚÔÓÔÜÓÙ˜. ó˜ üÊıË ‰È’ çÙ·Û›·˜ ¶ÚfiÎÏˇˆ Ùˇá Ì·ıËÙFÉ Î·› ‰È·‰fi¯ˇˆ ÙÔÜ ıÚfiÓÔ˘ ·éÙÔÜ. ÔÓËÚáÓ ‰ËÏÔÓfiÙÈ ÊÔÚÙ›ˆÓ. àÓ¿„ÂÈ Ù·¯¤ˆ˜. ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈ ‰È·ÌÂÓÂÖ ÎÔÏ·˙fiÌÂÓÔ˜ âÓ Ùˇá ˘Úd ηd Ôé Û˘Ó·ÔÙÂÏÂÖÙ·È ÙÔÖ˜ ÔÓËÚÔÖ˜ öÚÁÔȘ ηd ‰È·ı¤ÛÂÛÈ. ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Âå˜ Ùe ‰ÈËÓÂÎb˜ ηı¤ÍÂÈ Ù ηd Ê˘Ï¿ÍÂÈ. ïÔÖ· qÛ·Ó Î·d Ùa ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÙÚÈáÓ ·›‰ˆÓ ÛÒÌ·Ù· âd Ùɘ ‚·‚˘ÏˆÓ›·˜ ÊÏÔÁfi˜Ø ÙÔf˜ ‰b êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜ ó˜ ÂûÚËÛÙÔÓ ≈ÏËÓ Ùˇá ˘Úd âΛӡˆ ÙcÓ Î·Î›·Ó â·ÁÔ̤ÓÔ˘˜. Ùe ÌbÓ ‰ÚÈÌf ηd ÎÔÏ·ÛÙÈÎeÓ ÙÔÜ ˘Úe˜ ÙÔÖ˜ àÍ›ÔȘ 6. õÙÔÈ ÙcÓ ÔÓËÚaÓ ‰È¿ıÂÛÈÓ j âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó. ηı¿ÂÚ âÎÂÖÓÔ˜ ÛÙfiÌ· ÃÚÈÛÙÔÜ) Ù‹Ó Ù âÈÛÙÔÏcÓ ëÚÌËÓ‡ˆÓ. ≥ Ù η˘ÛÙÈÎc ηd ì ʈٛ˙Ô˘Û·. ηd Ùe ÌbÓ öÚÁÔÓ. ηd ÙFÉ âÎÎÏËÛ›÷· Ï˘Ì‹ÓˆÓÙ·È. ¶ÂÚd ÙÔÜ ˘Úe˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηd ï ̤Á·˜ ÊËÛd µ·Û›ÏÂÈÔ˜ âÓ ÙÔÖ˜ \∏ıÈÎÔÖ˜ âÍËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùe „·ÏÌÈÎeÓ âÎÂÖÓÔØ ºˆÓc ∫˘Ú›Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔÓÙÔ˜ ÊÏfiÁ· ˘Úfi˜.6 ηd ú‰ÈÔÓ â’ ·éÙFÉ ÌfiÓFË ÙFÉ Ú‹ÛÂÈ ÏfiÁÔÓ âΉ‰ˆÎÒ˜. ¶·‡ÏÔ˘.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 315 ˘Úfi˜. Ôx˜ ηd ÌÄÏÏÔÓ öÔÈÎÂÓ j ñÌÖÓ Û˘ÌʈÓÂÖÓ. ·éÙÔÜ ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘ ñ·ÁÔÚ‡ÔÓÙÔ˜.

ôÓıÚˆÔ˜ üÓ. ó˜ àÏ·Ìb˜ ÌbÓ ÂrÓ·È Ùe ÜÚ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜. ·Ú·ÓÔ‹Û·˜ ·éÙe Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÂÏá˜. ÎiÓ ∞éÁÔ˘ÛÙÖÓÔ˜ àԉȉˇá ÙcÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ âÍ‹ÁËÛÈÓ. Ôî ‰b Ùa Ê·ÜÏ· ηd ÂûÚËÛÙ·. ó˜ öÔÈÎÂÓ. ηd Ôî Ù·ÜÙ· âÈÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙÔÜ ÊˆÙe˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·d ÌÈÛıeÓ ·åÒÓÈÔÓ ÙÔÜÙÔÓ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÛÈÓ.316 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ùɘ η‡Ûˆ˜ ÚÔÛ·ÔÌ›ÓFË. ∆Ô‡ÙÔȘ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓÙ˜ ηd ÔÏÏÔd ÙáÓ ·Ú’ ìÌÖÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ≤ÙÂÚÔÈ Úe˜ ÙcÓ ‰È¿ÓÔÈ·Ó Ù·‡ÙËÓ Ùe ®ËÙeÓ âÍÂÈÏ‹Ê·ÛÈÓ. ì ÙÔÈ·‡ÙË ‰È·ÎÔc ηd ‰È·›ÚÂÛȘ âΛÓÔ˘ ÙÔÜ ˘Úe˜ Á›ÓÂÙ·È. ìӛη ‰È’ ·éÙÔÜ ‰È˚fiÓÙˆÓ ê¿ÓÙˆÓ ïÌÔ›ˆ˜. ÎiÓ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜. Ùe ‰b ʈÙÈÛÙÈÎeÓ ·éÙÔÜ Î·d Ï·ÌÚeÓ ÙFÉ Ê·È‰ÚfiÙËÙÈ ÙáÓ ÂéÊÚ·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ àÔÎÏËÚˆıFÉ. Âå ‰ÂÖ ÙÔÜÙÔ ÂåÂÖÓØ Î·d ı·˘Ì·ÛÙeÓ Ô鉤Ó. ¥Ó· Ìc ‰fi͈ÛÈ ‰Èa Ùe Êı·ÚÙÈÎeÓ ÙÔÜ ˘Úe˜ ηd ·éÙÔd ηı¿·Í àfiÏÏ˘Ûı·È. ÙÂÏ›·Ó àÔηٿÛÙ·ÛÈÓ ÙáÓ „˘¯áÓ ÚÂÛ‚ÂÜÔÓ ‰Èa ÙÔÜ ˘Úe˜ âΛÓÔ˘ ηd Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ χÙÚˆÛÈÓ. ∆fiÙ’ ôÚ·. ˙ËÌÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙFÉ ÙÔ‡ÙˆÓ àÔ‚ÔÏFÉ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛˆÙËÚ›·Ó àˆÏ›·˜ ¯Â›ÚÔÓ·. ∂å ‰¤ ÙȘ ôÏψ˜ ·éÙe âÍËÁ‹Û·ÙÔ. ‰ÈËÓÂÎᘠâÓ Ùˇá ˘Úd ̤ÓÔÓÙ˜ (ÙÔÜÙÔ ÁaÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ηd ì ʈÓc ÙÔÜ ÛÒ˙ÂÛı·È). ¬ÂÚ ó˜ ÎÔÈÓc χÌË Ùɘ âÎÎÏËÛ›·˜ àÂÎËÚ‡¯ıË Î·d àÓÂıÂÌ·Ù›ÛıË ·Úa Ùɘ êÁ›·˜ . Ùa ÌbÓ Ï·ÌÚa ÙáÓ öÚÁˆÓ ηd ʈÙÂÈÓa Ï·ÌÚfiÙÂÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È. ôη˘ÛÙÔÓ ‰b Ùe ÊᘠÙɘ àÓ··‡Ûˆ˜ ‰È·ÌÂÖÓ·È». ηd ÛˆÙËÚ›·Ó ÌbÓ ÙcÓ à·ÏÏ·ÁcÓ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜. ¬Ô˘ Á ÔÏÏÔd ÙáÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊfiÚˆ˜ âÍËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ùa ®ËÙa Ùɘ °Ú·Êɘ. ºˆÓc ÔsÓ ∫˘Ú›Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔÓÙÔ˜ ÊÏfiÁ· ˘Úe˜ ηd ÌÂÚ›˙ÔÓÙÔ˜. Ôé ¿ÓÙ˜ âÊÈÎÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ùɘ àÎÚȂ›·˜ ïÌÔ›ˆ˜Ø Ôé‰b ÁaÚ ‰˘Ó·ÙeÓ ÙcÓ ·éÙcÓ ®ÉÛÈÓ Úe˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ àԉȉÔ̤ÓËÓ âÓÓÔ›·˜ âÊ·ÚÌfi˙ÂÈÓ ê¿Û·È˜ ïÌÔ›ˆ˜Ø àÏÏ’ ìÌĘ Á ‰ÂÖ Ùa˜ ΢ÚȈ٤ڷ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ âÎÏÂÁÔ̤ÓÔ˘˜ ηd Û˘ÌʈÓÔÙ¤Ú·˜ ÙÔÖ˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÖ˜ ‰fiÁÌ·ÛÈ. Ù¿˜ ÏÔÈa˜ âÓ ‰Â˘Ù¤Úˇˆ Ù›ıÂÛı·È. √é ÙÔ›Ó˘Ó âÈÛÙÚ·ÊËÛfiÌÂı·. ‰È¤Ï¢ÛÈÓ ‰b ‰Èa ˘Úe˜ ÙeÓ Î·ı·ÚÈÛÌeÓ âÓfiËÛÂ. ÎiÓ ≤ÙÂÚÔ˜ ÙáÓ ·Ú’ ñÌÖÓ ‰È‰·ÛοψÓØ ÂåÛ¿ÁÂÙ·È ÁaÚ âÎ Ù·‡Ù˘ Ôé ÌÄÏÏÔÓ Ùe ηı·ÚÙ‹ÚÈÔÓ ÚfiÛηÈÚÔÓ ÜÚ j Ùe ÙÔÜ \øÚÈÁ¤ÓÔ˘˜ ‰fiÁÌ·.

¶Úe˜ ‰c ÙÔÜÙÔ ÙÔÈ·ÜÙ¿ Ê·ÌÂÓ. ηd ‰Èa ÙÔÜÙ’ àÓ¿ÁÎËÓ ÂrÓ·È ÙÔf˜ âÓÙ·Üı· ÙcÓ ÙÈ̈ڛ·Ó ÔéÎ àÔÙ›Û·ÓÙ·˜. ηd Ùɘ çÊÂÈÏÔ̤Ó˘ ‰È’ ·éÙa˜ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ äÏ¢ı¤ÚˆÙ·È. àÏÏ¿ ˘îÔıÂÙÂÖ Ù‹Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ âÛÊ·Ï̤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \øÚÈÁ¤ÓË. ªÄÚÎÔ˜ à·ÓÙÄ Û¤ àÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô‡ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ·Ú·ı¤Ûˆ˜ àÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ àfi Ù¿ öÚÁ· ÙÔÜ îÂÚÔÜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘. ÙfiÙÂ ì ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ àÔ‰ÂÎÙ‹.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 317 ¤ÌÙ˘ ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈÎɘ Û˘Ófi‰Ô˘ ηd àÂÏ‹Ï·Ù·È Ù¤ÏÂÔÓ.) 13. «Âû‰ËÏÔÓ ÂrÓ·È ÙcÓ ÚÔÂÈÚË̤ÓËÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó Î·Ùa ÙeÓ Ùɘ ı›·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÏfiÁÔÓ. ¢›‰ÔÙ·È ‰¤ ·≈ÙË ÙÚÈ¯É Î·d ηÙa ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔf˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ âÓ Ùˇá ηÈÚˇá ÙÔÜ ‚·Ù›- . âÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ï ±Á. \∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ. η› ôÏÏˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ö¯Ô˘Ó ·ÚÂÚÌËÓ¢ıÂÖ õ úÛˆ˜ ·Ú·ÔÈËıÂÖ Î·› ¬ÙÈ ·éÙÔ› Ôî ¶·Ù¤Ú˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·. ‰È’ w˜ ≤ηÛÙÔ˜ ηı·Úe˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜. Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· ı¿ ñ¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÙ ≤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ›˜ ·åÒÓȘ ÊÏfiÁ˜ Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ – ·ÚfiÙÈ ÂrÓ·È Èı·ÓfiÓ ¬ÙÈ Ôî 剤˜ ·éÙ¤˜ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙ¿ ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ Û¤ Ì›· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô àfi \øÚÈÁÂÓÈÛÙ¤˜. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡‡ÛÛ˘ ‰¤ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÁÈ¿ Ùfi «Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ». Âå˜ ÙcÓ ÔéÚ¿ÓÈÔÓ àfiÏ·˘ÛÈÓ ·Ú·¯ÚÉÌ· àÓ¿ÁÂÙ·È». ÙÔÜ êÁ. ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ÔéÙ’ âÓ Ùˇá ÔéÚ·Óˇá. ≥ÙȘ Ôé‰bÓ àÙ¿ÎÙˆ˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ àÙÈÌÒÚËÙÔÓ â÷Ä. ∫·d âd ÙÔ‡ÙÔȘ ÂúÚËÙ·È ·Ú’ ñÌáÓ. \∂›Û˘. ò∂ÛÙÈ ÌbÓ ì ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ôÊÂÛȘ ïÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηd Ùɘ â’ ·éÙ·Ö˜ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ à·ÏÏ·Á‹Ø ±Ì· Á¿Ú ÙȘ àÊ›ÂÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¢È·ÏfiÁÔ˘. Ôñ ‰ÂÖ ÙcÓ Î¿ı·ÚÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ Á›ÓÂÛı·È. (™Ù¿ ∫ÂÊ¿Ï·È· 7 ≤ˆ˜ η› 12 ï ±Á. ÙÔÜ êÁ. ÔûÙ ÌcÓ âÓ Ùˇá ±÷ ‰FË Ù·‡ÙËÓ àÔÙÈÓÓ‡Ó·ÈØ Ï›ÂÙ·È ‰c ÙfiÔÓ ≤ÙÂÚÔÓ ÂrÓ·È àʈÚÈṲ̂ÓÔÓ. ηd ÛÎÔÂÖÙ ó˜ êÏÄ Î·d ‰›Î·È·. η› ôÓ ‰¤Ó ÂrÓ·È öÙÛÈ.

ηd ÌÂÙa ı¿Ó·ÙÔÓ ‰È’ Âé¯áÓ Î·d ÂéÔÈ˚áÓ Î·d ¬Û· ôÏÏ· ÙÔÖ˜ ÙÂıÓÂáÛÈÓ ì âÎÎÏËÛ›· âÈÙÂÏÂÖ. n˜ ÂÓıáÓ Î·d Û΢ıÚˆ¿˙ˆÓ ÔÚ‡ÂÙ·È Î·d ÌÈÌÂÖÙ·È ÙcÓ ¡ÈÓ¢ÈÙáÓ âÈÛÙÚÔÊcÓ Î·› ÙÔÜ ª·Ó·ÛÛÉ ÙcÓ äÏÂË̤ÓËÓ Ù·›ӈÛÈÓØ ì ÙÚ›ÙË ‰b â›ÔÓÔ˜ ÌbÓ Î·d ·éÙc (ÙcÓ ÁaÚ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó ö¯ÂÈ Û˘ÓÂ˙¢Á̤ÓËÓ Î·d ÙcÓ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ Ï‹ÙÙÔ˘Û·Ó Î·d ÙcÓ àÔÙ˘¯›·Ó ÙáÓ àÁ·ıáÓ ç‰˘ÓáÛ·Ó). ^∏ ÌbÓ ÔsÓ ÚÒÙË ·ÓÙ¿·ÛÈÓ ôÌÔ¯ıÔ˜ ηd ÎÔÈÓc ÄÛÈ Î·d ïÌfiÙÈÌÔ˜. ÂúÂÚ âÛÙdÓ ôÊÂÛÈ˜Ø ôÊÂÛÈÓ ÁaÚ Î·d ÎfiÏ·ÛÈÓ â˜ Ù·éÙe Û˘ÓÂÏıÂÖÓ Ôé¯ ÔxfiÓ ÙÂ. ·≈ÙË ‰b ÙáÓ Ìc ı·Ó·Û›ÌˆÓ ÌfiÓÔÓ Î·d zÓ ≤ηÛÙÔ˜ âÓ ÙFÉ ˙ˆFÉ ÌÂÙÂÓfiËÛÂ. ÎfiÏ·ÛÈÓ â’ ·éÙÔÖ˜ Ôé‰ÂÌ›·Ó ïÚ›˙ÂÈ. ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ‰b àÌÈÁc˜ ¬Ìˆ˜. ¶ÏcÓ àÏÏ’ ì ÌbÓ ÚÒÙË Î·d ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Úa Ùɘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ö¯ÂÈ Ùe ϤÔÓ. . ηd ÌÂÙa Ùe ‚¿ÙÈÛÌ· ‰È’ âÈÛÙÚÔÊɘ ηd ¤ÓıÔ˘˜ ηd àÓÙÈÛËÎÒÛˆ˜ àÁ·ıáÓ öÚÁˆÓ âÓ ÙFÉ ·ÚÔ‡ÛFË ˙ˆFÉ.318 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÌ·ÙÔ˜. ¬ÛÔÓ âΛÓË ÌbÓ ê·ÛáÓ âÛÙÈ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ïÌÔ›ˆ˜. ÔÏf ÙcÓ ı›·Ó àÁ·ıfiÙËÙ· ÙeÓ Ùɘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÏfiÁÔÓ ñÂÚÓÈÎÄÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ÁÈÓÒÛÎÔ˘Û·. ó˜ ʈÙe˜ ¯‡ÛȘ ηd ìÏ›Ô˘ ı¤· η› óÚáÓ àÏÏ·Á·›Ø ¯¿ÚȘ Á¿Ú âÛÙÈ ÌfiÓÔÓ Î·d ϤÔÓ Ôé‰bÓ j ÙcÓ ›ÛÙÈÓ ·Ú’ ìÌáÓ à·ÈÙÂÖØ ì ‰b ‰Â˘Ù¤Ú· â›ÔÓÔ˜. Ï›ÛÙ˘ ‰b ‰ÂÖÙ·È Ùɘ ·Ú’ ìÌáÓ âÚÁ·Û›·˜Ø ‰È·Ê¤ÚÂÈ ‰b ì ÚÒÙË Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ àʤÛˆ˜. ∆·ÜÙ· ì ÙÔÜ £ÂÔÜ âÎÎÏËÛ›· ÊÚÔÓÔÜÛ· ηd ÙcÓ ôÊÂÛÈÓ ÙÔÖ˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔȘ ·åÙÔÜÛ¿ Ù ηd ÈÛÙÂ‡Ô˘Û· ‰›‰ÔÛı·È. Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Î·d ÙáÓ Âé¯áÓ. ó˜ «ï ÏÔ‡ˆÓ ÙcÓ ÎÏ›ÓËÓ ·éÙÔÜ Î·ı’ «ëοÛÙËÓ Ó‡ÎÙ· ηd ÙcÓ ÛÙÚˆÌÓcÓ ÙÔÖ˜ ‰¿ÎÚ˘ÛÈÓ»Ø z ˇ Ùɘ ηΛ·˜ ÚÔÛfi˙Ô˘ÛÈ Î·› Ôî ÌÒψ˜. çÏ›ÁÔÓ ‰b Ï›·Ó Ùe ·Ú’ ìÌáÓ ÂåÛÊÂÚfiÌÂÓÔÓØ ì ̤ÛË ‰b ÙÔéÓ·ÓÙ›ÔÓ çÏ›ÁÔÓ ÌbÓ Ùe ·Úa Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ö¯ÂÈ.

·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‰fiÁÌ·Ù·. ̤ۈ ηı·ÚÙÈÎáÓ ÙÈ̈ÚÈáÓØ ì ñÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙáÓ ˙ˆÓÙ·ÓáÓ ÈÛÙáÓ ‰ËÏ·‰‹ Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ·éÙfi ôÏψÛÙ ̷ÚÙ˘ÚÂÖ Î·È ì Û˘Ó‹ıÂÈ· Ùɘ âÎÎÏËÛ›·˜ Ô‡ ö¯ÂÈ âÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ôÓˆıÂÓ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 319 \Afi‰ÔÛË ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¶PøTH OMI§IA: «TÔÜ ¶·ÓÈÂÚÒÙ·ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË \EʤÛÛÔ˘ Î˘Ú M¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ EéÁÂÓÈÎÔÜ – \AÓÙ›ÚÚËÛË Úfi˜ Ù¿ Ï·ÙÈÓÈο ÎÂÊ¿Ï·È·. Ú›Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. Ôî „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜ ηı·›ÚÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ì à¿ÓÙËÛË Î·› ì â›Ï˘ÛË Î·ıÂÌÈĘ àfi Ù›˜ ·Ú·¿Óˆ ÂûÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ‹ η› Û·Ê‹˜. ö¯ÂÈ Ï¯ıÂÖ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ Ùɘ âÈÛÙÔÏɘ ¬ÙÈ «â¿Ó ·éÙÔ› Ô‡ ÌÂÙ·ÓÔÔÜÓ àÏËıÈÓ¿ àÔ‚ÈÒÛÔ˘Ó âÓ àÁ¿FË. Ôî Â鯤˜. âÍ¿Ï- . ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ âÓ ›ÛÙÂÈ Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. Ôî Â鯤˜ η› Ôî âÏÂËÌÔÛ‡Ó˜ Ô‡ Á›ÓÔÓÙ·È ñ¤Ú ·éÙáÓ. ¬ÙÈ èÊÂÏÔÜÓ. \EÌÂÖ˜ ı¿ àÔÎÚÈıÔÜÌ à¤Ó·ÓÙÈ Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ àfi„ÂȘ ηْ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙÚfiÔ. ÁÈ¿ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ õ ÁÈ¿ Ù›˜ Ú¿ÍÂȘ Ô‡ ö¯Ô˘Ó àÌÂÏËıÂÖ àfi ·éÙÔ‡˜. òEÙÛÈ ÏÔÈfiÓ. \EÂȉ‹ çÊ›ÏÔ˘Ì ̤ àÁ¿Ë Óa àÔÎÚÈıÔÜÌ ÛÙ¿ ÏfiÁÈ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ϯı› àfi âÛĘ. ¢ËÏ·‰‹. Ôî âÏÂËÌÔÛ‡Ó˜ η› Ù¿ ôÏÏ· öÚÁ· Ùɘ ÂéÛ¤‚ÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙ‹Ó àÓ·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙáÓ „˘¯áÓ ·éÙáÓ àfi Ù¤ÙÔȘ ÔÈÓ¤˜». âÓá ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ì ηı’ ìÌĘ ÂéÛ¤‚ÂÈ· ηıÒ˜ η› Ù¿ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο. ‚¤‚·È·. ¬ˆ˜ ·éÙÔ› ÚfiÙÂÈÓ·Ó. ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì àÓ¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·ıÂÌ›· àfi Ù›˜ àÓËÛ˘¯›Â˜ η› ηٷı¤ÛÂȘ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆıÂÖ ÛÙ›˜ ‰ÈΤ˜ Û·˜ âÈÛÙÔϤ˜. ηÚÔ‡˜ ôÍÈÔ˘˜ Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿˜ ÙÔ˘˜. Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi ÂÚηÙfiÚÈÔ (ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ) ÜÚ».

\IÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ¬ÙÈ Ôî „˘¯¤˜. ¿Óˆ Û¤ ·éÙfi Ùfi ˙‹ÙËÌ·Ø Ùfi ¬ÙÈ ¬Ìˆ˜ à·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ôî „˘¯¤˜ ̤ۈ ·éÙáÓ ÙáÓ âÈ‚ÔËıËÙÈÎáÓ âÓÂÚÁÂÈáÓ àfi οÔȘ ηı·ÚÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜. àfi ·éÙfi Ù¿ ëÍɘ3 η› ï ̤Á·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜. ö¯Ô˘Ó ϯıÂÖ Î·› ö¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊıÂÖ Û¤ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÙfiÔ˘˜ ÔÏÏÔ› η› ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰È‰·ÛοψÓ. ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ âÏ›‰Â˜ Û¤ âÌĘ. îÎÂۛ˜ ÁÈ¿ âÍÈϤˆÛË ñ¤Ú ·éÙáÓ Ô‡ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfiÓ ±‰Ë. àÏÏ¿ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ ‰¤Ó à·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ àfi Ù‹Ó ÙÈ̈ڛ· η› ÔûÙ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· âÏ›‰· à·ÏÏ·ÁÉ˜Ø ·éÙfi âÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ùfi ηٿ ÙfiÓ Ì¤Á· M·Î¿ÚÈÔ ÙfiÓ AåÁ‡ÙÈÔ àÛÎËÙ‹. ÛÙfi ïÔÖÔ àÊÔÜ ÚÒÙËÛ Ùfi ÎÚ·Ó›Ô Ô‡ ‚Ú¤ıËΠàfi ·éÙfiÓ ÛÙ‹Ó öÚËÌÔ. ÔûÙ ÛÙ›˜ Â鯤˜ η› ÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ Ô‡ âÎʈÓÔÜÓÙ·È õ „¿ÏÏÔÓÙ·È ñ¤Ú ·éÙáÓ ÔûÙ ÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙáÓ ‰È‰·ÛοψÓØ àÏÏ¿ Ï¿‚·Ì ó˜ ·Ú¿‰ÔÛË ¬ÙÈ Ôî „˘¯¤˜ Ô‡ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfiÓ ±‰Ë η› ÂrÓ·È ·Ú·‰Ô̤Ó˜ Û¤ ·åÒÓȘ ÙÈ̈ڛ˜ ÂúÙ ̤ öÚÁÔ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·. BÏ. Ôî ïÔÖ˜ à·ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó Ì¤ Ù‹Ó ›ÛÙË Î·› Ù‹Ó àÁ¿Ë ·éÙáÓ Ô‡ ÂrÓ·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· 3. âÓá Ùfi ÚfiÛηÈÚÔ ÜÚ ö¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË. ÛÙ›˜ Â鯤˜ Ô‡ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù‹Ó ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹. àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙÔ‡˜ âÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜» – Ì¿ıÂÙ ¬ÙÈ – «·ÚËÁÔÚÈ¿ ηٷ¤ÌÂÙ·È àfi âÛ¤Ó·». η› §·Ù›ÓˆÓ Î·È °Ú·ÈÎáÓ. ‚ÔËıÔÜÓÙ·È Î·› ·éÙ¤˜ η› Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚ‹ èʤÏÂÈ·. ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ ϤÍË ·éÙ¿: «AéÙfi˜ Ô‡ ηٷ‰¤¯ÂÙ·È Ó¿ ÂåÛ·ÎÔ‡ÛÂÈ. ¯¿ÚË ÛÙ‹ ı›· ‰‡Ó·ÌË. ‰¤Ó Ùfi ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÁÚ·Ì̤ÓÔ. ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·éÙɘ Ùɘ ·ÓÙ¤ÏÂÈ·˜ η› ÛˆÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ëÔÚÙɘ. àÓ·ÎÔ‡ÊÈÛË Û’ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ η٤¯ÔÓÙ·È.320 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÏÔ˘. ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ. ÂúÙ Ì ‚¤‚·È· âÏ›‰· η› ÚÔÛ‰ÔΛ·. àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ñÔÛËÌ›ˆÛË ÙÔÜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ .

àÏÏ¿ οÔȘ „˘¯¤˜ ηı·›ÚÔÓÙ·È. ‰È’ ·éÙÔÜ Î·› ÌfiÓÔ˘ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘. â¿Ó Ôî êÌ·Úٛ˜ qÙ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ η› ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰¤ËÛË ÁÈ¿ ·éÙ¤˜ ÁÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ηıÒ˜ η› ï ±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜ àÔÊ·›ÓÂÙ·È Ì¤ Û·Ê‹ÓÂÈ· Ò˜ ôÏϘ „˘¯¤˜ ¬Ìˆ˜ η› ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÍÔ‰fi ÙÔ˘˜. àÏÏ¿ Û¿Ó Î·ıÂÈÚÁ̤Ó˜ Û¤ ‰ÂÛً̈ÚÈÔ Î·› Ê˘Ï·Î‹.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 321 ˙ˆ‹. ‰¤Ó Ùfi ö¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ó˜ ·Ú¿‰ÔÛË àfi Ô˘ıÂÓ¿). âÂȉ‹ ‚¤‚·È· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ·éÙ¤˜ Ù›˜ „˘¯¤˜ ì ı›· àÁ·ıfiÙËÙ· η› ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· η› οÔÈ· àfi ·éÙ¿ Ù¿ êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ àfi Ï›ÁÔ Ù¿ ·Ú·‚ϤÂÈ Î·› Ù¿ Û˘Á¯ˆÚÂÖ. ÙÔÜÙ˜ ηı·›ÚÔÓÙ·È àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ âÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ‹Ó „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋. â¿Ó ‚¤‚·È· οÔÈÔ˘˜ ηı·›ÚÂÈ ï Êfi‚Ô˜ η› ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ ì â›ÁÓˆÛË ÙáÓ ·åˆÓ›ˆÓ ‚·Û¿ÓˆÓ. ì ïÔ›· ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ Î¿ı ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ ÜÚ. õ ηı’ ¬ÛÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ â›ÁÂÈÔ ÎfiÛÌÔ Ú›Ó ï‰ËÁËıÔÜÓ ÛÙ‹Ó ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Á›ÓÔ˘Ó ôÍÈÔÈ Ùɘ ̷οÚÈ·˜ ηٿÏË͢ õ η› ηı’ ¬ÛÔÓ ·éÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ±‰Ë. ≠OÏÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‚ÔËıÔÜÓ Ôî Â鯤˜ η› Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô‡ Á›ÓÔÓÙ·È ñ¤Ú ·éÙáÓ. ·éÙ‹ η› ÌfiÓË ì öÎÙˆÛË àfi Ù‹ ı›· ‰fiÍ· Î·È . ôÏÏÔ˘˜. ηıÒ˜ η› ï ̤Á·˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÛÙ‹ ıˆڛ· ÙÔÜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ îÂÚᘠÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. ηٿ Ù‹Ó ú‰È· Ù‹Ó öÍÔ‰Ô Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ·. οÔÈ· ôÏÏ· ¬Ìˆ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ù¯È ïˆÛ‰‹ÔÙÂ Û¿Ó Û¤ ÜÚ Î·› ÙÈ̈ڛ·. ÌÂÙ¿ àfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ úÛˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û¤ ‰›Î·È· ˙˘Á¿ õ àÊÔÜ Ï‡ÛÂÈ Î·› Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ õ àÊÔÜ àÓ·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ‡˜ âÓfi¯Ô˘˜ àfi Ù›˜ ÙÈ̈ڛ˜ ̤¯ÚÈ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· âΛÓË ÎÚ›ÛËØ Î·› ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ ÙÈ̈ڛ˜ ‰¤ ‚ϤÔ˘Ì ӿ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· àÓ¿ÁÎË ôÏÏÔ˘ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›Ô˘ η› ‰È¿ ˘Úfi˜ ηı¿ÚÛˆ˜. ¬ˆ˜ Âú·ÌÂ. ù¯È ̤ οÔÈÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ ÔûÙ ̤ Ùfi Ó¿ ÂrÓ·È âÍfiÚÈÛÙ˜ Û¤ οÔÈÔÓ ÙfiÔ ÙÈ̈ÚÈáÓ (·éÙfi. ¬Û· ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ âÍ ·ÈÙ›·˜ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ àÛı¤ÓÂÈ·˜.

àfi Ù‹Ó ïÔ›· Ôî ±ÁÈÔÈ ˙ËÙÔÜÓ àfi Ùfi £Âfi Ó¿ ÛÒÛÂÈ ÙÔ‡˜ âÓ ›ÛÙÂÈ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. Û¤ Ì›· ÚÔÛ¢¯‹ àfi ÙÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ·Ú·Î·ÏÂÖ ÁÈ¿ ·éÙ¿ ñ¤Ú ·éÙáÓ: «\EÏ¢ı¤ÚˆÛÂ. ™ˆÙ‹Ú·. η› ï ıÂÖÔ˜ àÛÎËÙ‹˜ ¢ˆÚfiıÂÔ˜ ÛÙfi ÏfiÁÔ ÙÔÜ «¶ÂÚ› Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜». Tfi ¬ÙÈ ·éÙ¿ Ù¿ ‚¿Û·Ó· η› Ôî ÙÈ̈ڛ˜ (âÓÓ. Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙáÓ Âé¯áÓ âÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È àfi Ù‹Ó ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙfiÓ ±‰Ë. 2. ÙÂÏÒ- . ÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙfiÓ ±‰Ë. ZËÙÔÜÌ ÏÔÈfiÓ àfi Ùfi £Âfi η› ÈÛÙ‡ԢÌ ¬ÙÈ à·ÏÏ¿ÛÛÂÈ àfi ·éÙ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. ïÌÔÏÔÁËÙ‹˜ η› ·éÙfi˜ η› Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜ ÛÙ‹Ó ú‰È· Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÔÜ Î·ÓfiÓ· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ·éÙ¿Ø «≠OÏÔÈ ô˜ ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ì ̤ âÈÌÔÓ‹ Ùfi XÚÈÛÙfi.. \Afi ‰¿ÎÚ˘· Âr η› àfi ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜ η› ù¯È àfi οÔÈÔ ÚfiÛηÈÚÔ ÜÚ Ô‡ ö¯ÂÈ Î·ı·ÚÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. \AÎÔܘ. àÏÏ¿ àfi ·éÙfi Ùfi ·åÒÓÈÔ ÜÚ Î·› àfi Ù‹Ó à¤Ú·ÓÙË ÎfiÏ·ÛË. ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ àfi Ù‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔ˘˜ η› àfi ÙfiÓ ÔrÎÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ïÌfiÊ˘ÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜.322 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ì ôÁÓÔÈ· ÁÈ¿ Ùfi ̤ÏÏÔÓ. Ì·˙› ̤ ÔÏÏÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ ¬ÙÈ. àÊÔÜ ¯·Ú¿¯ıËΠì ù„Ë ÙÔ˘ ñ¤Ú Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ. âÂȉ‹ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ Ùfi ·xÌ· ÙÔÜ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘. AéÙfi˜ ÏÔÈfiÓ. ^O £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ^OÌÔÏÔÁËÙ‹˜ Ô‡ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·› °Ú·Ùfi˜. âÎÙfi˜ ·éÙáÓ.. â¿Ó οÔÙÂ Ù‹Ó àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ó˜ â›Ù¢ÁÌ·. Û¤ ¬Ï˜ ۯ‰fiÓ õ ÛÙ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ àfi Ù›˜ äıÈΤ˜ ïÌÈϛ˜ ÙÔ˘. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·éÙ¿. §¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ï ±ÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ï ™ÙÔ˘‰›Ù˘. àfi ‰¿ÎÚ˘· η› ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜». Û¿Ó àfi οÔÈÔ ‰ÂÛً̈ÚÈÔ. η› ù¯È àfi οÔÈ· ôÏÏË ÙÈ̈ڛ· η› ôÏÏÔ ÜÚ. ¤Ú· àfi ·éÙ¿ Ù¿ ïÔÖ· àÔÙÂÏÔÜÓ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· àÂÈÏ‹. ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ηıÂÙ› ôÏÏÔ Î·› ì ÂÖÚ· ÌĘ Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·› ï ±ÁÈÔ˜ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ Û¤ âÌĘ. âÈı˘ÌÒÓÙ·˜ η› ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ù¿ à‰‡Ó·Ù·.

η› àfi οı ôÏÏË ÙÈ̈ڛ·». ÙÔÜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ¬ˆ˜ åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È. ̤ Ùfi ïÔÖÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·› ÌÈÏÔÜÛ·Ó Î·› öÁÚ·Ê·Ó. ïÌÔ›ˆ˜ ¬Ìˆ˜ ̤ ÙÔÜ ¢ÂÛfiÙË XÚÈÛÙÔÜ Ô‡ ö‰ˆÛÂ Ù‹Ó âÓÙÔÏ‹ Ó¿ ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙÂ. ıÂÏ‹Û·Ù ӿ Û˘ÁÎÚÔ- . àÏÏ¿ âÂȉ‹ âÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ¬ÏË Ù‹ ‰È΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 323 ÓÙ·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ¿ ¯¿ÚË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÎÔÈÌËıÂÖ â‰á η› ·åáÓ˜. Ùfi ‚·ÛÈÏÈ¿ TÚ·˚·Ófi. ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜) η› ̤ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ñÔ‚È‚·˙fiÌÂÓÔÈ. àÊÔÜ ÚÔÛ¢¯‹ıËÎ η› ÁÈ¿ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÙfiÓ ÛÙ·‡ÚˆÓ·Ó η› ̤ âΛÓÔ˘ Ô‡ öηÓ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó Î›ÓËÛË. àÏÏ¿ ı¿ qÙ·Ó (âÓÓ. K·› ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¤ ôÏÏÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ùɘ ¤ÌÙ˘ è‰É˜ ϤÂÈ Ù¿ ëÍɘ: «\EÏ¢ı¤ÚˆÛ ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜. ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Ì¤ ›ÛÙË Û¤ âÛ¤Ó·. òH‰Ë ö¯Ô˘Ó ÂåÛ·ÎÔ˘ÛıÂÖ ÌÂÚÈÎÔ› àfi ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜. àfi Ùfi ÜÚ Ô‡ ÊϤÁÂÙ·È ·åÒÓÈ· η› àfi Ùfi ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙfi ïÔÖÔ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ú¯ÓÔ˜ ʈÙfi˜. 4. ñ¤Ú ÙáÓ â¯ıÚáÓ. ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ âÍÂÙ¿˙Ô˘Ì Ùfi ˙‹ÙËÌ· ̤ ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ÔÜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¿ Ùfi àÓ¤ÊÂÚÂ ï ±ÁÈÔ˜ ·Ú¿ â‰á. ¶ÔÜ ñ¿Ú¯ÂÈ Û’ ·éÙ¿ Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ. MÂÙ¿ àfi ·éÙfi. ÂåÛ·ÎÔ˘fiÌ·ÛÙÂ. ¬ˆ˜ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ åÛ¯˘ÚÈÛÙÂÖ Î¿ÔÈÔ˜. ¬Ù·Ó ÚÔÛ¢¯‹ıËÎ·Ó ù¯È ÌfiÓÔ ñ¤Ú ÙáÓ ÈÛÙáÓ àÏÏ¿ η› ñ¤Ú ÙáÓ àÛ‚áÓ Î·› ÙÔ‡˜ âÍ¿Ú·Í·Ó àfi Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ÎfiÏ·ÛË. K·› â¿Ó ñÉگ ηıfiÏÔ˘. òO¯È ÏÔÈfiÓ âÂȉ‹ Âé¯fiÌ·ÛÙ ñ¤Ú ·éÙáÓ. \E¿Ó ¬Ìˆ˜ Ôî ±ÁÈÔÈ ÂåÛ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È àfi Ùfi £Âfi ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·éÙ¿. ¬ˆ˜ ì ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘˜ £¤ÎÏ· Ù‹Ó º·ÏΈӛÏÏ· η› ï ıÂÖÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÛÒÛÂÈ àfi Ùfi ·åÒÓÈÔ ÜÚ Î·› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ ̤ ›ÛÙË ÛÙfi £Âfi η› ̤ âÏ›‰· ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹». çÚıfi) Ó¿ âÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È àfi„ÂȘ Û‡ÌʈÓ˜ ̤ Ù›˜ 剤˜ âÎÂ›ÓˆÓ àfi ·éÙÔ‡˜ (‰ËÏ. âÓá ÙfiÓ ÏÈıÔ‚ÔÏÔÜÛ·Ó. àfi Ùfi ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Ô‡ à‰˘ÛÒËÙ· ‚·Û·Ó›˙ÂÈ. àfi Ùfi ÙÚ›ÍÈÌÔ ÙáÓ ‰ÔÓÙÈáÓ.

ÛÙfi ïÔÖÔ ï ™ˆÙ‹Ú·˜ ϤÂÈ ¬ÙÈ «‰¤ ı¿ Û˘Á¯ˆÚÂıÔÜÓ Ôî êÌ·Úٛ˜ Û¤ ·éÙfiÓ Ô‡ ö¯ÂÈ ‚Ï·ÛÊËÌ‹ÛÂÈ Ùfi ≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·. Ì¿Ù·È·. ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. â¿Ó ‰¤Ó ηı·›ÚÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ ·éÙáÓ). «ÂrÓ·È Î·Ïfi η› ÛˆÙ‹ÚÈÔ Ùfi Ó¿ Âû¯ÂÙ·È Î·Ó›˜ ñ¤Ú ·éÙáÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. Á›ÓÔÓÙ·È Ôî Â鯤˜ η› ñÌÓÔÜÌ ً ı›· ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. ¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ÂrÓ·È ìÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔÓØ ‰ÈfiÙÈ Ù› ÎÔÈÓfi ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹Ó ôÊÂÛË Î·› ÛÙ‹Ó Î¿ı·ÚÛË. ^EÔ̤ӈ˜ ÙÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ Ì¤ ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰¤Ó ÂåÛ¿ÁÂÙ·È Ì¤ ·éÙ¿ Ù¿ ÏfiÁÈ· ·Ú¿ àÓ·ÈÚÂÖÙ·ÈØ ì ôÊÂÛË ÏÔÈfiÓ ÁÈ’ ·éÙ¤˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ¯ÔÚËÁÂÖÙ·È ¬ˆ˜ àÎÚȂᘠ(âÓÓ. ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜. ÙfiÙ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ àÓ¿ÁÎË ÎfiÏ·Û˘ η› οı·ÚÛË˜Ø â¿Ó ¬Ìˆ˜ ö¯Ô˘Ó ïÚÈÛÙÂÖ ì ÎfiÏ·ÛË Î·› ì οı·ÚÛË (ÁÈ·Ù› ÙÔÜÙ· öÁÈÓ·Ó ÁÈ¿ ·éÙ¿. ¬Ô˘ ÌÈÏÄ Û¯ÂÙÈο ̤ ·éÙfiÓ Ô‡ ÔåÎÔ‰fiÌËÛ ¿Óˆ ÛÙfi ıÂ̤ÏÈÔ. ı¿ ¯ÔÚËÁÂÖÙÔ) àfi οÔÈ· ‚·ÛÈÏÈ΋ âÍÔ˘Û›· η› ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. η› ı¿ qÙ·Ó ôÛÎÔ·. àÚ¯Èο àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ M·Îη‚·›ˆÓ. \E¿Ó ÏÔÈfiÓ ì ôÊÂÛË ·Ú·¯ˆÚÂÖÙ·È Ì¤Ûˆ Âé¯áÓ õ àfi ·éÙ‹ η› ÌfiÓË Ù‹ ı›· ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. àÏÏ¿ ù¯È ̤ à·ÏÏ·Á‹ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË õ Ù‹Ó Î¿ı·ÚÛË.324 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù‹ÛÂÙ Ùfi ‰fiÁÌ· ÙÔÜ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ˘ ˘Úfi˜. Tfi ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔȯÂÖÔ. 5. ͇Ϸ. âÂȉ‹ ñÊ›ÛÙ·Ù·È ì ôÊÂÛË Î·› ÛÙ‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ˙ˆ‹. ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. Ùfi ïÔÖÔ ö¯ÂÈ ÏËÊıÂÖ àfi Ù‹Ó ÚÒÙË âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ Ì·Î·Ú›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ Úfi˜ ÙÔ‡˜ KÔÚÈÓı›Ô˘˜. ‰ÈfiÙÈ ì ì̤ڷ âΛÓË àÔηχÙÂÙ·È Ìb ʈÙÈa . ηϿÌÈ·» ηٷϋÁÂÈØ «Î·d ì ^H̤ڷ ıa Ùe Ê·ÓÂÚÒÛ÷Ë. ÁÈ¿ Ó¿ àÂÏ¢ıÂÚˆıÔÜÓ àfi Ù›˜ êÌ·Úٛ˜ ÙÔ˘˜»Ø öÂÈÙ· àfi Ùfi ηٿ M·Ùı·ÖÔÓ Âé·ÁÁ¤ÏÈÔ. ÛÙfi ïÔÖÔ Ï¤ÁÂÙ·È. «¯Ú˘Û¿ÊÈ. àÛÉÌÈ. ÁÈ¿ Ùfi ïÔÖÔ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ÔûÙ ۤ ·éÙ‹ Ù‹ ˙ˆ‹ ÔûÙ ÛÙ‹ ̤ÏÏÔ˘Û·». ̤ۈ Ùɘ ʈÙÈĘ η› Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ≠OÙÈ ¬Ìˆ˜ ·éÙ¿ ̤ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰¤Ó ÂåÛ¿ÁÔ˘Ó Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ.

âÓá âÎÂÖÓ· ı¿ ηٷη›ÁÔÓÙ·È. ·éÙe˜ ıa àÓÙ·ÌÂÈÊı÷É. ¢ÈfiÙÈ. ¬Ìˆ˜. âÂȉ‹ ı¿ àÔÎ·Ï˘ÊıÂÖ Ì¤Û· Û¤ ʈÙÈ¿. ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿Ø öÂÈÙ· ηٿ Ù‹Ó ì̤ڷ âΛÓË. àÏÏa ηÙa Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔÓ ¬ˆ˜ ÛÒ˙ÂÙ·È Î·ÓÂd˜ àe ˘Úη˚¿Ó». ϤÂÈ ¬ÙÈ ı¿ ˙ËÌȈıÔÜÓØ ·éÙÔ› Ô‡ ηı·›ÚÔÓÙ·È Ì¤ Ùfi Ó¿ Ì‹ ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È Û¤ Ù›ÔÙ·. ‰›ÓÂÈ Ù‹Ó âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ ÂåÛ¿ÁÂÈ Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à’ ¬Ï·*. Tfi ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔȯÂÖÔ. ·éÙÔ› ¬Ìˆ˜ Ô‡ öÚ·Í·Ó Ù¿ Ê·ÜÏ· ÛÙ‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜». ÔûÙ ٛÔÙ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú·‰›‰ÂÈ Û¤ âÌĘ ì °Ú·Ê‹. η› ¿ÏÈØ «£· ÔÚ¢ıÔÜÓ ·éÙÔ› Ô‡ öÚ·Í·Ó Ù¿ àÁ·ı¿ ÛÙ‹Ó àÓ¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ˙ˆ‹˜.¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 325 ηd ì ʈÙÈa ıa ‰ÔÎÈÌ¿Û÷Ë Ùd Âú‰Ô˘˜ öÚÁÔÓ öηÓ ï ηı¤Ó·˜. ï ú‰ÈÔ˜ ¬Ìˆ˜ ıa Ûˆı÷É. ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi) ÜÚ ı¿ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. Ù¿ ú‰È· åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ¬ÙÈ ı¿ Á›ÓÔ˘ÓØ ÁÈ·Ù› ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ì ì̤ڷ ı¿ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ (âÓÓ. ¬ÚÈÛ ¬ÙÈ Ì¤Û· àfi Ùfi (âÓÓ. ‰¤Ó àÊ‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ¯áÚÔ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙ‹ 3 4 * ‰ËÏ·‰‹ Ù‹ ÊÚ¿ÛË àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ M·Îη‚·›ˆÓ η› Ùfi àfiÛ·ÛÌ· àfi Ùfi ηٿ M·Ùı·ÖÔÓ Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ ∫ . TfiÙÂ. ·éÙ¿ ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó àÓ¿ÁÎË Î·Ì›· οı·ÚÛËØ öÂÈÙ· ·éÙÔ› Ô‡ ʤÚÔ˘Ó Ù¿ ÔÓËÚ¿ öÚÁ·. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi ¬Ï· Ù¿ ôÏÏ· Ùfi àÓ·ÈÚÂÖ. ¶ÚáÙÔÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜. Ù¿ öÚÁ·). §¤ÂÈ ¬ÙÈ «·éÙÔ› ı¿ ÄÓ ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ÎfiÏ·ÛË âÓá Ôî ‰›Î·ÈÔÈ ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹». ¬Ìˆ˜. \EaÓ Ùe öÚÁÔÓ Ôf öÎÙÈÛ ≤Ó·˜ Ì›Ó÷Ë ÷ . η› Ùɘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜. àÏÏ¿ AéÙfi˜ ÂrÓ·È Ô‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ ÌĘ ÎÚ›ÓÂÈ. ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. àÎfiÌË Î·› Ù¿ Èfi Ù›ÌÈ·. ÏÔÈfiÓ. Ùfi Ó¿ Ù›ıÂÙ·È Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÜÚ ÌÂÙ¿ Ù‹ ÊÔ‚ÂÚ¿ âΛÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ KÚÈÙÉ Î·› Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· àfiÊ·ÛË ‰¤Ó ÂrÓ·È Ì‹ˆ˜ ¿Ú· Ôχ õ η› ÊÔÚÙÈÎfi. ıa ñÔÛ÷ÙÉ ˙ËÌ›·Ó. \EaÓ Î¿ÔÈÔ˘ Ùe öÚÁÔÓ Î·÷É. âÂȉc ï ıÂÖÔ˜ àfiÛÙÔÏÔ˜ Ùfi àÔοÏÂÛ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi η› ù¯È ηı·ÚÙÈÎfiØ öÂÈÙ· η› Ù¿ àÁ·ı¿ àfi Ù¿ öÚÁ·.

Ô˘ıÂÓ¿ ‰¤ Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ı¿ àÓ¿„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. οÔÈ·) âÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ η› ·éÙÔ‡˜ ı¿ ÙÔ‡˜ ˙ËÌÈÒÛÂÈ ÁÈ¿ ·éÙ¿ Ô‡ öÊÂÚ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜. âÂȉ‹ ‰¤ ʤÚÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· öÚÁÔ Î·› ÁÓÒÚÈÛÌ· ηΛ·˜. ı¿ Ì·›ÓÂÙ·È)». AéÙfi ÏÔÈfiÓ Ùfi ÜÚ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÂrÓ·È ±ÁÈÔÈ. AéÙfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ÛÙfi ëÍɘ ı¿ ÙÔ‡˜ η٤¯ÂÈ Î·› ı¿ ÙÔ‡˜ Ê˘ÏÄ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È âÍ·ÈÙ›·˜ Ùɘ ÔÓËÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù¿ ÔÓËÚ¿ ÊÔÚÙ›· ÙÔ˘˜. ı¿ ÙÔ‡˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˘˜. \EÎÂÖÓÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ùfi ÜÚ Ô‡ ÛÙfiÓ àfiÛÙÔÏÔ Ùfi ö¯Ô˘Ì ‰ÂÖ. ^O ıÂÖÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. ¬Ìˆ˜. K·› ¿ÏÈ «¶ÜÚ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘ ı¿ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È Î·› ı¿ ÊÏÔÁ›˙ÂÈ Á‡Úˆ àfi ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘». ÙÔ˘˜ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙ‹Ó Î·Î›· (âÓÓ. ¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜ qÙ·Ó ÛÙfiÌ· XÚÈÛÙÔÜ). 6. âÓá ΛÙÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ‹ ʈÙÈ¿ η› ‰›ÓÂÈ Ù‹Ó âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ ı¿ à·ÓıڷΈıÂÖ.326 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì¤ÛËØ Î·› àÊÔÜ ‰È·›ÚÂÛ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Û¤ ‰‡Ô ÌÔÖÚ˜ η› öÛÙËÛ ÙÔ‡˜ Ì¤Ó àfi Ù¿ ‰ÂÍÈ¿ η› ÙÔ‡˜ ‰¤ àfi Ù¿ àÚÈÛÙÂÚ¿ η› àÔοÏÂÛ ÙÔ‡˜ Ì¤Ó Úfi‚·Ù·. Ô‡ Ôî Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ı¿ ηٷη‡ÛÂÈ Î·› ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ ı¿ àÊ·Ó›ÛÂÈ Ùfi öÚÁÔ ÙÔ˘˜ õ Ù‹Ó ÔÓËÚ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ õ (âÓÓ. ÙÔ‡˜ ‰¤ âÚ›ÊÈ· η› àˇı˘Ó Ùfi ÏfiÁÔ Ùfi ú‰ÈÔ Î·› ÛÙ›˜ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ¬Ìˆ˜. Ô‡ àÊÔÜ ÙÔ‡˜ ÂÚÈ·‰Ú¿ÍÂÈ. «¶ÜÚ âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘ ı¿ η›ÂÙ·È. (ï ïÔÖÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi âÌĘ ó˜ ÛÙfiÌ· ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘. Á›ÓÂÙ·È Î·ı·ÚfiÙÂÚË Û¿Ó Ó¿ Ï·ÌÚ‡ÓıËΠ̤ ÓÂÚfi. η› Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÛÊÔ‰Ú‹ ηٷÈÁ›‰· (âÓÓ. àÊÔÜ âÍ·ÈÚÂıÂÖ àfi Ùfi ÜÚ. ì ïÔ›·. ı¿ Á›ÓÔ˘Ó) Û¿Ó ÂûÊÏÂÎÙË ≈ÏË ÛÙ‹ ʈÙÈ¿ âΛÓË. ¬ˆ˜ qÙ·Ó Î·› Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ÙáÓ ÙÚÈáÓ êÁ›ˆÓ ·›‰ˆÓ ̤۷ ÛÙ‹ ‚·‚˘ÏÒÓÈ· ÊÏfiÁ·Ø Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔ›. ı¿ ÙÔ‡˜ ÛÒÛÂÈ. àÊÔÜ ‰ÔÎÈÌ·ÛıÔÜÓ ¬ˆ˜ Ùfi ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÛÙ‹Ó Î¿ÌÈÓÔ õ ¬ˆ˜ ϤÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ì àÌfiÏ˘ÓÙÔ˜ Ï›ıÔ˜. àÔ‰›‰ÂÈ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÍ‹ÁËÛË ÛÙfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ- . Ô‡ Ó¿ çÊ›ÏÔ˘Ó Ó¿ ηı·ÚıÔÜÓ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ ˘Úfi˜ âΛÓÔ˘. ÁÈ¿ Ùfi ïÔÖÔ Î·› ï ÚÔÊ‹Ù˘ ¢·˘›‰ ÌÈÏÄ.

ï ïÔÖÔ˜ ‰È·ÎfiÙÂÈ Î·› ‰È·Ó¤ÌÂÈ Ù‹ ÊÏfiÁ· ÙÔÜ ˘Úfi˜. ùˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. àÊÔÜ âͤ‰ˆÛ (âÓÓ. âÍËÁÒÓÙ·˜ âÎÂÖÓÔ Ùfi àfiÛ·ÛÌ· ÙÔÜ „·ÏÌÔÜØ «ºˆÓ‹ K˘Ú›Ô˘. ÚÄÁÌ· Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ı¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÈ̈ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙfi ÜÚ Î·› ‰¤ ı¿ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤ Ù¿ ÔÓËÚ¿ öÚÁ· Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. Ù‹Ó ïÔ›· ö¯ÂÈ ñ·ÁÔÚ‡ÛÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ¶·ÜÏÔ˜. ÛÙfiÓ ¶ÚfiÎÏÔ. ÂåÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙfi Ù¤ÏÔ˜ Ù‹Ó Ù¤ÏÂÈ· àÔηٿÛÙ·ÛË ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ùfi Ì·ıËÙ‹ η› ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔÜ ıÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘*. ¬Ù·Ó öÁÈÓ ïÚ·Ùfi˜. ï ïÔÖÔ˜ ‰È·ÎfiÙÂÈ Ù‹ ÊÏfiÁ· ÙÔÜ ˘Úfi˜». âÓá ¬ÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ àfi Ù‹Ó ôÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ùfi ÊᘠÙɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ôη˘ÛÙÔ. Ì·˙› ÙÔ˘) ·Ú¿ âÛÂÖ˜. ì η˘ÛÙÈ΋ η› ì ʈٛ˙Ô˘Û·. ^O ±ÁÈÔ˜ \Iˆ¿ÓÓ˘ ï XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ϤÂÈ Ò˜ «ı¿ ÛˆıÂÖ ï êÌ·ÚÙˆÏfi˜ Û¿Ó àfi ʈÙÈ¿». AéÙÔ› Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Ù‹Ó âÎÎÏËÛ›·. ‰ËÏ·‰‹ ¬ÙÈ Ùfi ÜÚ Ô‡ ö¯ÂÈ ëÙÔÈÌ·ÛÙÂÖ ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË ÁÈ¿ Ùfi ‰È¿‚ÔÏÔ Î·› ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ì¤ Ù‹ ʈӋ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. ^EÔ̤ӈ˜. àÊÔÜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ëÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó âÈÛÙÔÏ‹. °È’ ·éÙfi Ùfi ÜÚ ÌÈÏÄ Î·› ï ̤Á·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜ ÛÙ¿ \HıÈο ÙÔ˘. ¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È àfi Ù‹ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ùfi ÜÚ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ï¿Ì„Ë.¶·Ú¿ÚÙËÌ· II 327 ̤ÓÔ àfiÛ·ÛÌ·. ï ±ÁÈÔ˜ \Iˆ¿ÓÓ˘) å‰È·›ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ¿Óˆ Û¤ ·éÙ‹ η› ÌfiÓË Ù‹ Ú‹ÛË. ÁÈ¿ Ó¿ àÔÌ›ÓÂÈ. ºˆÓ‹ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÏÔÈfiÓ. ̤ۈ çÙ·Û›·˜. ·éÙ‹ ì ‰È·ÎÔ‹ η› ì ‰È·›ÚÂÛË âΛÓÔ˘ ÙÔÜ ˘Úfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ Ê·ÓÔÜÓ Ù¿ * ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \Iˆ¿ÓÓË ÙÔÜ XÚ˘ÛÙÔÛÙfiÌÔ˘ . Ùfi Ì¤Ó ‰ÚÈ̇ η› ÎÔÏ·ÛÙÈÎfi Ùɘ ʈÙÈĘ Û¤ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÂrÓ·È ôÍÈÔÈ Ùɘ η‡Û˘ η› ÁÈ¿ Ó¿ àÔÓÂÌËıÂÖ ·éÙfi Ô‡ ʈٛ˙ÂÈ Î·› Ï·ÌÚ‡ÓÂÈ ÛÙ‹ ʷȉÚfiÙËÙ· ·éÙáÓ Ô‡ ÂéÊÚ·›ÓÔÓÙ·È. Ôî ïÔÖÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó¿ Û˘ÌʈÓÔÜÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (âÓÓ. ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Û·ÁËÓ¢ÙÈο ÁÈ¿ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÊÚfiÓËÌ· ¬ÛÔÈ àÛ¿˙ÔÓÙ·È Ù›˜ àfi„ÂȘ ÙÔÜ \øÚÈÁ¤ÓË.

·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯ᘠ̤۷ ÛÙ‹ ʈÙÈ¿ (·éÙfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·› ì ʈӋ Ô‡ ÂrÓ·È ÚfiÍÂÓÔ˜ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜) ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÓÔÌ›ÛÔ˘Ó ¬ÙÈ âÍ·ÈÙ›·˜ Ùɘ ÊıÔÚÔÔÈÔÜ Ê‡Û˘ ÙÔÜ ˘Úfi˜ ı¿ ¯·ıÔÜÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ¿ ¿ÓÙ·. ôÏÏÔÈ àfi ÙÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô‡ ÂrÓ·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. \E¿Ó. â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Ùfi ÂÖ Î¿ÔÈÔ˜ ·éÙfiØ Î·› ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·ıfiÏÔ˘ ôÍÈÔ àÔÚ›·˜. \AÏÏ¿ âÌÂÖ˜ Ú¤ÂÈ. Ô‡ ÔÏÏÔ› àfi ÙÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ âÍËÁÔÜÓ Ì¤ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù¿ ÚËÙ¿ Ùɘ °Ú·Êɘ. Ù‹ ÛÙ¿ÛË) ÂåÛ¿ÁÂÙ·È ù¯È ÙfiÛÔ Ùfi ηı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÚfiÛηÈÚÔ ÜÚ. η› ÙfiÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ó˜ ‰È¤Ï¢ÛË Ì¤Û· àfi Ùfi ÜÚ.328 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ï·ÌÚ¿ η› ʈÙÂÈÓ¿ àfi Ù¿ öÚÁ· Ï·ÌÚfiÙÂÚ· ‰È’ ·éÙÔÜ. ˙ËÌÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì¤ Ù‹Ó àÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜. Úfi˜ ¬Ï˜ ηٿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ¯ˆÚ›˜ ¬Ìˆ˜ Ó¿ Êı¿ÓÔ˘Ó ¬ÏÔÈ ¬ÌÔÈ· ÛÙ‹Ó àÎÚ›‚ÂÈ·. ùÓÙ·˜ ôÓıÚˆÔÈ. ™Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ¿ Ó¿ ηٷÛÙ·ıÔÜÓ ·éÙÔ› Ô‡ Ù¿ ‰È¤Ú·Í·Ó ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÊˆÙfi˜ η› ÁÈ¿ Ó¿ àÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÜÙÔ ÙfiÓ ·åÒÓÈÔ ÌÈÛıfi. ·Ú¿ Ùfi ‰fiÁÌ· ÙÔÜ \øÚÈÁ¤ÓÔ˘˜. οÔÈÔ˜ âÍ‹ÁËÛ ̤ ôÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ·éÙfi η› ηٷÓfiËÛ ً ÛˆÙËÚ›· ó˜ à·ÏÏ·Á‹ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Ùfi ·Ú·ÓfiËÛ âÓÙÂÏá˜. ¬Ù·Ó ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ٛ˜ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ η› Ù›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÌʈÓ˜ ̤ Ù¿ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ‰fiÁÌ·Ù· Ú‹ÛÂȘ. ¬Ìˆ˜. àÎfiÌ· η› ôÓ ï AéÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ àÔ‰ÒÛÂÈ ·éÙ‹ Ù‹Ó âÍ‹ÁËÛË õ η› ï °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¢È¿ÏÔÁÔ˜ õ η› ôÏÏÔ˜ àfi ÙÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô‡ ÂrÓ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜Ø ÁÈ·Ù› àfi ·éÙ‹Ó (âÓÓ. \E›Û˘ ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·ÛˆıÔÜÓ àfi ¯ÂÈÚfiÙÂÚË àÒÏÂÈ· ¬ÛÔÈ ‰È¤Ú·Í·Ó Ê·ÜϘ Ú¿ÍÂȘ η› ôÍȘ ÁÈ¿ Ùfi η˘ÛÙÈÎfi ÜÚ. \AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·éÙ¤˜ Ù›˜ àfi„ÂȘ η› ÔÏÏÔ›. . ¢¤ ı¿ ÛÙÚ·ÊÔÜÌ ÏÔÈfiÓ. ¢ÈfiÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó¿ âÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ù‹Ó ú‰È· Ú‹ÛË Ô‡ ö¯ÂÈ àÔ‰ÔıÂÖ Û¤ ‰È¿ÊÔÚ˜ öÓÓÔȘ. ö¯Ô˘Ó àÓÙÈÏËÊıÂÖ ·éÙfi Ùfi ÚËÙfi âÓ¿ÓÙÈ· Û¤ ·éÙ‹Ó Ù‹ ÁÓÒÛË. ηıÒ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· àfi ¬Ï· ηٿ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ. Ù›˜ ñfiÏÔÈ˜ Ó¿ Ù›˜ â·ÓÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ.

^H ôÊÂÛË ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ÂrÓ·È ïÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ η› à·ÏÏ·Á‹ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ô‡ âÈ‚¿ÏÏÂÙ·È âÍ·ÈÙ›·˜ ·éÙáÓØ ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ àÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È àfi ·éÙ¤˜. ì „˘¯‹ (âÓÓ. ¬ˆ˜ àÓ·ÎËÚ‡¯ıËΠó˜ ÎÔÈÓfi˜ ùÏÂıÚÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÎÎÏËÛ›·. ·éÙáÓ) âÁηٷÏ›ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û¤ ôÏÏÔ ÙfiÔ Ô‡ ÂrÓ·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. η› ÁÈ’ ·éÙfi ÂrÓ·È àÓ¿ÁÎË ¬ÛÔÈ ‰¤Ó ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó â‰á.¶·Ú¿ÚÙËÌ· I 329 ηıÒ˜ ÚÂۂ‡ÂÈ Ù‹Ó Ù¤ÏÂÈ· àÔηٿÛÙ·ÛË ÙáÓ „˘¯áÓ Î·› Ù‹ χÙÚˆÛË àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ì ïÔ›· ‰¤Ó àÊ‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ· Ô‡ Á›ÓÂÙ·È àÙ¿ÎÙˆ˜ àÙÈÌÒÚËÙÔ. ̤ۈ âΛÓÔ˘ ÙÔÜ ˘Úfi˜. ì àÂÏ¢ı¤ÚˆÛË) ¯ÔÚËÁÂÖÙ·È Ì¤ ÙÚÂÖ˜ ÙÚfiÔ˘˜ η› Û¤ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. \A¤Ó·ÓÙÈ Û¤ ·éÙfi åÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ٿ ëÍɘ η› ÚÔÛ¤ÍÙ fiÛÔ êÏ¿ η› ‰›Î·È· ÂrÓ·È. àÓ¿ÁÂÙ·È à̤ۈ˜ ÛÙ‹Ó ÔéÚ¿ÓÈ· àfiÏ·˘ÛË. àÊÔÜ Á›ÓÂÈ Î·ı·Úfi˜. ηٿ ÙfiÓ Î·ÈÚfi ÙÔÜ ‚·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ η› ÌÂÙ¿ Ùfi ‚¿ÙÈÛÌ·. ÔûÙ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi ÔûÙ ÛÙfiÓ ±‰Ë Ó¿ ÙÈ̈ÚËıÔÜÓ. ^H ÚÒÙË ôÊÂÛË ÏÔÈfiÓ ÂrÓ·È ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ìfi¯ıÔ. η› ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Ûˆ Âé¯áÓ Î·› àÁ·ıÔÂÚÁÈáÓ. Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¬Ìˆ˜. ̤ۈ Ùɘ ïÔ›·˜ ï ηı¤Ó·˜. ̤ۈ Ùɘ âÈÛÙÚÔÊɘ η› ÙÔÜ ¤ÓıÔ˘˜ η› Ùɘ àÓÙÈÚÔÛÊÔÚĘ àÁ·ıáÓ öÚÁˆÓ ÛÙ‹ ·ÚÔÜÛ· ˙ˆ‹. ñ¿Ú¯ÂÈ) ì àÏ‹ıÂÈ· Ô‡ ö¯ÂÈ ÚÔϯıÂÖ Î·Ù¿ Ùfi ÏfiÁÔ Ùɘ ı›·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. âÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ô‡ çÊ›ÏÂÙ·È Û¤ ·éÙ¤˜. η› ¬ÛˆÓ ôÏÏˆÓ ¤Ú· àfi ·éÙ¿ âÈÙÂÏÂÖ ì âÎÎÏËÛ›· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜. ¬Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÙ·È ·éÙ‹ ì οı·ÚÛË. 13. ÎÔÈÓ‹ η› åÛfiÙÈÌË. àÓ·ıÂÌ·Ù›ÛıËΠàfi Ù‹Ó ¶¤ÌÙË ^AÁ›· OåÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô Î·› àÂÏ¿ıËΠÙÂÏ›ˆ˜. ¬ˆ˜ ì ‰È¿¯˘ÛË ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ η› ì ı¤· ÙÔÜ ìÏ›Ô˘ η› Ôî àÏÏ·Á¤˜ ÙáÓ óÚáÓØ ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ¯¿ÚÈÛÌ· η› Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·› . K·› ¿Óˆ Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ö¯ÂÈ Ï¯ıÂÖ àfi âÛĘ ¬ÙÈ «ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚfi Ò˜ (âÓÓ. AéÙ‹ (âÓÓ.

ì ïÔ›· ÚÔηÏÂÖ ç‰‡ÓË). ^H ÚÒÙË Î·› ì ÙÚ›ÙË ôÊÂÛË ö¯Ô˘Ó Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^H ÙÚ›ÙË ôÊÂÛË àÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È àfi Ù‹Ó ÚÒÙË Ì¤Ûˆ ÙáÓ Ì‹ ı·Ó¿ÛÈÌˆÓ êÌ·ÚÙÈáÓ. ^H ‰Â‡ÙÂÚË. η› ·éÙáÓ ÁÈ¿ Ù›˜ ïÔÖ˜ ï ηı¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÓfiËÛ ηٿ Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘. ηıfiÛÔÓ ·éÙ‹ ¯ÔÚËÁÂÖÙ·È ¬ÌÔÈ· ÁÈ¿ ¬Ï˜ Ù›˜ êÌ·Úٛ˜. ì ÚÒÙË àfi Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ôÊÂÛË. AéÙ¿ ÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ì âÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. â¿Ó ‚¤‚·È· ñ¿Ú¯ÂÈ ôÊÂÛËØ ‰ÈfiÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ì ôÊÂÛË Ì¤ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ¬Ìˆ˜. ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ì ı›· àÁ·ıfiÙËÙ· ñÂÚÓÈÎÄ Ùfi ÏfiÁÔ Ùɘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û’ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.330 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó à·ÈÙÂÖ Ù‹ ‰È΋ Ì·˜ ›ÛÙË. ¬Ìˆ˜. ηıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·› Ôî Â鯤˜ η› ÂrÓ·È ÌÈÎÚ‹ ì ‰È΋ Ì·˜ ÂåÛÊÔÚ¿Ø ì ÌÂÛ·›·. ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ôÊÂÛË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ η› ö¯ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ÂÔ›ıËÛË ¬ÙÈ ¯ÔÚËÁÂÖÙ·È. àÓÙ›ıÂÙ·. Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ô‡ Ù‡ÙÂÈ Î·› Ù‹Ó àÔÙ˘¯›· ÁÈ¿ Ù¿ àÁ·ı¿ öÚÁ· Ô‡ ‰¤Ó öÁÈÓ·Ó. ¢È·Ê¤ÚÂÈ. ö¯ÂÈ Ï›ÁË ¯¿ÚË Î·› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È΋ Ì·˜ âÚÁ·Û›·. ¬ˆ˜ οÔÈÔ˜ «ï ïÔÖÔ˜ ÏÔ‡˙ÂÈ Ù‹Ó ÎÏ›ÓË ÙÔ˘ η› Ùfi ÛÙÚáÌ· ÙÔ˘ οı Ӈ¯Ù· ̤ ‰¿ÎÚ˘·»Ø ÛÙfiÓ ïÔÖÔ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ôÛ¯ËÌ· Ôî ÌÒψ˜ Ùɘ ηΛ·˜ η› ÂÓıÒÓÙ·˜ η› Û΢ıÚˆ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÚ‡ÂÙ·È Î·› ÌÈÌÂÖÙ·È Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙáÓ NÈÓ¢ÈÙáÓ Î·› Ù‹Ó âÏÂË̤ÓË Ù·›ӈÛË ÙÔÜ M·Ó·ÛÛÉ. ^H ÙÚ›ÙË ÂrÓ·È Î·› ·éÙ‹ â›ÔÓË (àÊÔÜ ö¯ÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ù‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ÂrÓ·È â›ÔÓË. ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓ·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Ì¤ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË. ‰¤Ó ïÚ›˙ÂÈ Î·Ì›· ÙÈ̈ڛ· ÁÈ¿ ·éÙÔ‡˜. .

âÓ wF ‚·Û·ÓÈÛı‹ÛÔÓÙ·È à˚‰›ˆ˜. Úe˜ mÓ âÓÙÂÜıÂÓ ‰Èa ÙáÓ öÚÁˆÓ ë·˘ÙÔf˜ ·ÚÂÛ··Û·Ó. ηd ÌcÓ Î·d Ùɘ ̷ηڛ·˜ àÔÏ·‡ÂÈÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ ıˆڛ·˜ ηd Ùɘ âÎÂÖıÂÓ âÎÂÌÔ̤Ó˘ ·úÁÏ˘ ÙÂÏÂÒÙÂÚfiÓ Ù ηd ηı·ÚÒÙÂÚÔÓ j ÚfiÙÂÚÔÓ âÓ Ùˇá ‚›ˇˆ Ù˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜Ø ÙÔf˜ ‰’ âÓ·ÓÙ›Ô˘˜ ·sıȘ âÓ Ùˇá ±÷ ‰FË Î·Ù·ÎÂÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ñ¿Ú¯ÂÈÓ âÓ ÛÎÔÙÂÈÓÔÖ˜ ηd âÓ ÛÎÈ÷Ä ı·Ó¿ÙÔ˘ η› âÓ Ï¿ÎΡˆ Î·ÙˆÙ¿Ùˇˆ. àÓÙÂÈÛ‹¯ıË ‰b Úe ÙáÓ ôÏÏˆÓ ï ÂéÁÓÒÌˆÓ ÏËÛÙ‹˜. PO. àÏÏ’ ôÌʈ Ù·ÜÙ· ÌÂÙa ÙcÓ âÛ¯¿ÙËÓ âΛÓËÓ ìÌ¤Ú·Ó Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ ηd ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ¿ÓÙˆÓ àÓ·Áη›ˆ˜ ÁÂÓ‹ÛÂÛı·ÈØ Ùe ‰b ÓÜÓ ö¯ÔÓ. ÙÔf˜ ÌbÓ àÓ¤ÙÔ˘˜ ¿ÓÙFË Î·d âÏ¢ı¤ÚÔ˘˜ öÓ ÙÂ Ùˇá ÔéÚ·Óˇá ÌÂÙa ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ηd ·Ú’ ·éÙˇá Ùˇá £Âˇá. ηd ‰Èa ÙáÓ ÔåΛˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÂÖÓ. \AÔÏÔÁ›· Úfi˜ Ï·Ù›ÓÔ˘˜ ‰Â˘Ù¤Ú·. ÙfiÌ. âÓ F w âÎÙ›ıËÛÈ Î·› Ùɘ ÙáÓ ÁÚ·ÈÎáÓ âÎÎÏËÛ›·˜ Ù‹Ó àÏËıÉ ‰fiÍ·Ó» 7 (∫∂º∞§∞π∞ 3. M¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ EéÁÂÓÈÎÔÜ. âÓ Ôx˜ ÙÈÌáÓÙ·È Ó·ÔÖ˜. 19) 3. Ôy ÔéÎ öÛÙÈ Ê¤ÁÁÔ˜. Ôé‰b ïÚÄÓ ˙ˆcÓ ‚ÚÔÙáÓØ Î·d ÙÔf˜ ÌbÓ âÓ ÂéÊÚÔÛ‡ÓFË ¿ÛFË Î·› 7. . 130-133. ÔûÙ ÙÔf˜ êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ ·éٛη ÌÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Âå˜ ÙcÓ ·åÒÓÈÔÓ à¿ÁÂÛı·È ÎfiÏ·ÛÈÓ. ÛÂÏ. ηıa ÊËÛdÓ ï ¢·˘˝‰. 109-110. âÍ·›ÚÂÙÔÓ ÙÔÜÙÔ Á¤Ú·˜ ·Ú’ ·éÙÔÜ ÂåÏËÊfiÙ·˜. 15. ηd ‰c ÎàÓ Ùˇá ·Ú·‰Â›Ûˇˆ. ηd ï \πg‚ ¿ÏÈÓØ Âå˜ ÁÉÓ ÛÎÔÙÂÈÓcÓ Î·d ÁÓÔÊÂÚaÓ. Ôy âͤÂÛ ÌbÓ ï \∞‰¿Ì. ^∏ÌÂÖ˜ ÔûÙ ÙÔf˜ ‰Èη›Ô˘˜ àÂÈÏËÊ¤Ó·È ÙÂϤˆ˜ ÙeÓ ú‰ÈÔÓ ÎÏÉÚeÓ Ê·ÌÂÓ Î·d ÙcÓ Ì·Î·Ú›·Ó âΛÓËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. Âå˜ ÁÉÓ ÛÎfiÙÔ˘˜ ·åˆÓ›Ô˘. ηd ÙáÓ âÈηÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·éÙÔf˜ â·ÎÔ‡ÂÈÓ Î·d ñbÚ ·éÙáÓ Ùˇá £Âˇá ÚÂۂ‡ÂÈÓ. ηd ìÌÖÓ ‰b ëοÛÙÔÙ âȯˆÚÈ¿˙ÂÈÓ. 117. ÂrÓ·È ÌbÓ ëη٤ÚÔ˘˜ âÓ ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈ ÙfiÔȘ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· I 331 ¢EYTEPH OMI§IA: «TÔÜ ÛÔʈٿÙÔ˘ η› ÏÔÁȈٿÙÔ˘ ΢Ú.

ÄÛ·Ó êÌ·ÚÙ›·Ó ÂåfiÓÙ˜ Âú˜ Ù ÙcÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛÈÓ ·éÙcÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ ‰È·ÈÚÂÖÛı·È ηd ÙcÓ â·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ·Ó ·éÙFÉ ÙÈ-̈ڛ·ÓØ zÓ ÙcÓ ÌbÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛÈÓ àÊ›ÂÛı·È ÌÂÙa ÙcÓ Û˘ÓÙÚÈ-‚cÓ Î·d àÔ΋ڢÍÈÓ ÙÔÜ Î·ÎÔÜ. ηd ÎÚÈÙ‹ÚÈÔÓ âοıÈÛÂ. ∫·d ÙÔÜÙÔ ·Ú¿ Ù ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ìÌáÓ ôÓˆıÂÓ ·Ú·‰Â‰Ô̤ÓÔÓ ö¯ÔÌÂÓ Î·d âÍ ·éÙáÓ ÙáÓ ı›ˆÓ ÁÚ·ÊáÓ ·Ú·ÛÙÉÛ·È ®·‰›ˆ˜ ‰˘Ó¿ÌÂı·.332 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ı˘Ìˉ›÷· ‰È¿ÁÂÈÓ. ó˜ àÓ¿ÁÎËÓ ÂrÓ·È âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ÙÔf˜ àÊÈÂ̤ÓÔ˘˜ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ öÙÈ Î·d ‰È’ ·éÙa˜ ÎÔÏ¿˙ÂÛı·È. êÏᘠÙ ηd ÊÈÏ·Ï‹ıˆ˜ ÂåfiÓÙˆÓ. ó˜ ¬Û· ÙÈÓb˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ‰È’ çÙ·Û›·˜ ηd àÔηχ„ˆ˜ Âr‰ÔÓ ÂÚd Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ηd ÙáÓ âÓ ·éÙFÉ àÛ‚áÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ. ÙcÓ ‰b âÓÔ¯cÓ Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ çÊ›ÏÂÛı·È ¿ÓÙˆ˜. ÔûÙ ÌcÓ Î¿ı·ÚÛÈÓ. ÌˉÂÌ›·Ó âÓ ·éÙ·Ö˜ âÌÊ·›ÓÂÛı·È ÎfiÏ·ÛÈÓ. ÔûÙ ÓÔܘ àÓıÚÒÔ˘ âÓÂÙ˘ÒÛ·ÙÔ àÁ·ı¿». ηı¿ÂÚ ÙÈÓa˜ ηٷ‰›ÎÔ˘˜ âΉ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ÙcÓ àfiÊ·ÛÈÓ ÙÔÜ ÎÚÈÙÔÜ Î·d Ùa˜ ‚·Û¿ÓÔ˘˜ âΛӷ˜ ÚÔÔڈ̤ÓÔ˘˜Ø ÔûÙ ‰b ÙcÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ âΛÓÔ˘˜ àÔÏ·‚ÂÖÓ Î·› «L çÊı·ÏÌe˜ ÔéÎ Âr‰ÂÓ. ηd Ùa ηd Ùa Á¤ÁÔÓÂØ ‰ÉÏÔÓ ÁaÚ ó˜ Ôé Á¤ÁÔÓ ٷÜÙ·. àÏÏ’ j ÌfiÓÔÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ôÊÂÛÈÓ. àÏÏ’ ÔéÎ õ‰Ë ·ÚfiÓÙ· ηd âÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ÔûÙ Ôs˜ õÎÔ˘ÛÂÓ. ‰È·›ÚÂÛ›Ó ÙÈÓ· ı·˘Ì·ÛÙcÓ ñÌÂÖ˜ âÔÈ‹Û·ÛıÂ. \∂d ÙÔ‡ÙÔȘ Ùa˜ ·Ú’ ñÌáÓ ÂåÚË̤ӷ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ öÎ Ù Ùɘ ÙáÓ ª·Îη‚·›ˆÓ ‚›‚ÏÔ˘ ηd ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙˆÓ ìÌáÓ. âıÂÒÚÔ˘Ó ÊËÛdÓ ≤ˆ˜ Ôy ıÚfiÓÔÈ âÙ¤ıËÛ·Ó. ηı¿ÂÚ ï ¢·ÓÈcÏ ÙcÓ Ì¤ÏÏÔ˘Û·Ó ÎÚ›ÛÈÓ âΛÓËÓ ÚÔÊËÙÈÎᘠ‰È·ÁڿʈÓ. ÚÔÛ‰ÔÎáÓÙ·˜ õ‰Ë ηd ÌfiÓÔÓ ÔéÎ âÓ ¯ÂÚÛdÓ ö¯ÔÓÙ·˜ ÙcÓ âËÁÁÂÏ̤ÓËÓ ·éÙÔÖ˜ ‚·ÛÈÏ›·Ó ηd Ùa àfiÚÚËÙ· àÁ·ı¿Ø ÙÔf˜ ‰b ÙÔéÓ·ÓÙ›ÔÓ âÓ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›÷· ¿ÛFË Î·› à·Ú·Ì˘ı‹Ùˇˆ χFË. 10. ¢ÉÏÔÓ ÔsÓ âÎ ÙÔ‡ÙˆÓ ê¿ÓÙˆÓ. ÛÎÈ·ÁÚ·Ê›·È ÙÈÓb˜ ÙáÓ ÌÂÏÏfiÓÙˆÓ qÛ·Ó Î·d ÔxÔÓ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ. ηd ‚›‚ÏÔÈ äÓÂˇÒ¯ıËÛ·Ó. ∆·ÜÙ· ÌbÓ . 19. ÔûÙ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ù·Ö˜ ·åˆÓ›ÔȘ õ‰Ë ·Ú·‰Â‰fiÛı·È ‚·Û¿ÓÔȘ ηd âÓ àÛ‚¤ÛÙˇˆ ˘Úd ηٷη›ÂÛı·È. Ùˇá ‰b ÚÔÊ‹ÙFË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎᘠÚÔ‰›ÎÓ˘ÙÔ.

\EÌÂÖ˜ ‰¤Ó åÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÔûÙ ¬ÙÈ Ôî ‰›Î·ÈÔÈ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙfiÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÏÉÚÔ Î·› âΛÓË Ù‹ ̷οÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ù‹Ó ïÔ›· ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ àfi Ù‹Ó ·ÚÔ‡Û· ˙ˆ‹ ÔûÙ ¬ÙÈ Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔ› à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ï‰ËÁÔÜÓÙ·È ÛÙ‹Ó ·åÒÓÈ· ÎfiÏ·ÛË. àÏÏa ÌÂÙa ÌbÓ ÙcÓ êÌ·ÚÙ›·Ó ÎÔÏ¿˙ÔÓÙ·. M¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ EéÁÂÓÈÎÔÜ. âÍ àÓ¿Á΢ Û˘Ó‰È·Ï¤Ï˘Ù·È. ÛÙ‹Ó ïÔ›· âÎÙ›ıÂÙ·È Î·› ì àÏËıÈÓ‹ ‰fiÍ· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙáÓ °Ú·ÈÎáÓ». z ˇ ÔÏÏáÓ ùÓÙˆÓ ÙáÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. \Afi‰ÔÛË ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¢EYTEPH OMI§IA: «¢Â‡ÙÂÚË \AÔÏÔÁ›· Úfi˜ ÙÔ‡˜ §·Ù›ÓÔ˘˜. ı¿ Á›ÓÔ˘Ó ñÔ¯ÚˆÙÈο ÌÂÙ¿ Ù‹Ó öÛ¯·ÙË ì̤ڷ Ùɘ KÚ›Ûˆ˜ η› Ù‹Ó \AÓ¿ÛÙ·ÛË ¬ÏˆÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· âÛÙ› Ùe âÍ·›ÚÂÙÔÓ. ÙÔÜ ·åÙ›Ô˘ Ï˘ı¤ÓÙÔ˜ ηd Ùɘ ηٷÏÏ·Áɘ ÁÂÓÔ̤Ó˘. ÙÔÜ ÛÔÊfiÙ·ÙÔ˘ η› ÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ˘ ΢Ú. ÔûÙ £ÂeÓ ·éÙeÓ ÔÏÏˇá ÌÄÏÏÔÓ. àÏÏ¿ ¬ÙÈ ·éÙ¿. ∫·d ÙÔÜÙÔ ÂåÎfiÙˆ˜Ø Âå ÁaÚ Ùe ÚÔÛÎÚÔÜÛ·È £Âˇá ÔÈÂÖ ÙcÓ ÎfiÏ·ÛÈÓ. οÔÈÔÈ ˙ÒÓÙ·˜ ôÎÔ· Û¤ ¬Ï· η› . ¬ÂÚ âÛÙdÓ ì ÎfiÏ·ÛȘ. 3. ηd Ùe ·åÙÈ·ÙfiÓ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· I 333 ÔsÓ ¬ÙÈ ÙÔÖ˜ âÓ·ÚÁ¤ÛÈ Î·d ïÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔȘ Ì¿¯ÔÓÙ·È. ÌÂÙa ‰b ÙcÓ ôÊÂÛÈÓ Âéıf˜ ηd ÙcÓ ÎfiÏ·ÛÈÓ Ï‡ÔÓÙ·. ÛÙ‹Ó ïÔ›· ı¿ ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È à‰È·Ï›Ùˆ˜. η› Ù¿ ‰‡Ô. AéÙfi Ô‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·. ϤÁÂÈÓ âáÌÂÓØ ÔûÙ ÁaÚ ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ïÚáÌÂÓ ÌÂÙa Ùe ‰ÔÜÓ·È ÙcÓ àÌÓËÛÙ›·Ó ηd ôÊÂÛÈÓ öÙÈ Î·d ÎÔÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔf˜ ìÌ·ÚÙËÎfiÙ·˜. ÂrÓ·È Ùfi ¬ÙÈ Î·› Ôî Ì¤Ó Î·› Ôî ‰¤ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜.

334 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ âχıÂÚÔÈ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi. . ÔûÙ ӿ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ¿ ·åÒÓÈ· ‚¿Û·Ó· η› Ó¿ ηٷη›ÁÔÓÙ·È Û ôÛ‚ÂÛÙË ÊˆÙÈ¿. ¬ˆ˜ οÔÈÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù‹Ó àfiÊ·ÛË ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÉ Î·› Ù¿ ‚¿Û·Ó· Ô‡ ö¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊıÂÖØ ì ı¤ÛË âÎÂ›ÓˆÓ ÂrÓ·È ÔûÙ ӿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù‹Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ›· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ η› «·éÙ¿ Ô‡ çÊı·ÏÌfi˜ ‰¤Ó Âr‰Â. ï ÂéÁÓÒÌˆÓ ÏËÛÙ‹˜. ÛÙËÓ â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹. ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓÔ Ó¿ ˙ÔÜÓ âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹. Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ η› ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi £Âfi η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ̤ÚË Î·Ù·ÛÎfiÙÂÈÓ· η› ˙ÔÜÓ ÛÙ‹ ÛÎÈ¿ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› ÛÙfiÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ Ï¿ÎÎÔ. Ù‹ ‚·ÛÈÏ›· Ô‡ Ù‹Ó ö¯ÂÈ ñÔÛ¯ÂıÂÖ ï K‡ÚÈÔ˜ η› Ù¿ àÂÚ›ÁÚ·Ù· àÁ·ı¿. K·› Ôî Ì¤Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó¿ ˙ÔÜÓ Ì¤Û· Û¤ οı ÂéÊÚÔÛ‡ÓË Î·› îÏ·ÚfiÙËÙ· ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜. K·› ·éÙ‹Ó ÙËÓ â›ÁÓˆÛË ôÓˆıÂÓ. ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ñ¤Ú ·éÙáÓ ÛÙfi £Âfi. ÔûÙ ·éÙ› ôÎÔ˘ÛÂ. ≠OÛÔÈ ¿ÏÈ ö¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù‹Ó àÓÙ›ıÂÙË ÌÔ›Ú·. ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜÓ Ì¤Ûˆ ÙáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘˜ η› àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù‹ ̷οÚÈ· ıˆڛ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› Ù‹ ‰fiÍ· Ô‡ âÎ¤ÌÂÙ·È àfi ·éÙfiÓ. ôÓ ÙÔ‡˜ Û˘Ó¤‚Ë Ó¿ ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·éÙ‹Ó ÙËÓ âÌÂÈÚ›·. Ú›Ó à’ ¬ÏÔ˘˜. àfi ÙÔ‡˜ ·Ù¤Ú˜ Ì·˜ ö¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ó˜ ·Ú¿‰ÔÛË Î·› àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ ıÂÖ˜ Áڷʤ˜ ÌÔÚÔÜÌ ÂûÎÔÏ· Ó¿ Ù‹Ó âÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù¤ÏÂÈ· η› ηı·Ú¿ ·Ú¿ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. \AÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¬Ìˆ˜. ÔûÙ ÓÔܘ àÓıÚÒÔ˘ âÓÂÙ‡ˆÛ àÁ·ı¿». Ôî ôÏÏÔÈ (âÓÓ. ÛÙÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ¬Ô˘ ÙÈÌáÓÙ·È. η› ˙ÔÜÓ ëοÛÙÔÙ ÎÔÓÙ¿ Û¤ âÌĘ. Û¤ ÁÉ ·åˆÓ›Ô˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ ¬Ô˘ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ê¤ÁÁÔ˜ ÔûÙ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‰ÂÖ Î·Ó›˜ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ ıÓËÙáÓ». Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó¿ ˙ÔÜÓ) ̤۷ Û¤ οı ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· η› à·ÚËÁfiÚËÙË ıÏ›„Ë. ÂåÛ·ÎÔ‡Ô˘Ó à˘ÙÔ‡˜ Ô‡ ÙÔ‡˜ âÈηÏÔÜÓÙ·È. àÊÔ‡ ö¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·éÙ‹ Ù‹Ó âÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ àfi ·éÙfiÓ. ¬ˆ˜ ϤÂÈ ï ¢·˘›‰ η› àÏÏÔÜ ¿ÏÈ ï \IÒ‚ «Û¤ ÁÉ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ η› ˙ÔÊÂÚ‹. à’ ¬Ô˘ âͤÂÛ ï \A‰¿Ì àÏÏ¿ ÂåÛ‹¯ıË ÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘. ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙfiÓ ±‰Ë.

\EÛÂÖ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ù ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ôÍÈ· àÔÚ›·˜ ‰È·›ÚÂÛË. ¬ˆ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊËÙÈο âΛÓË Ù‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË «ö‚ÏÂ·. ϤÂÈ. ÔûÙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ùfi £Âfi. Ôî àfi„ÂȘ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ϯıÂÖ àfi âÛĘ η› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ M·Îη‚·›ˆÓ η› Ùfi Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ. η›. ÏÔÈfiÓ. ̤¯ÚÈ ÔÈfi ÛËÌÂÖÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ôî ıÚfiÓÔÈ. AéÙ¿. ¬ˆ˜ η› àfi ¬Û· οÔÈÔÈ àfi ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Âr‰·Ó ̤ çٷۛ˜ η› àÔηχ„ÂȘ ÁÈ¿ Ù‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ÎfiÏ·ÛË Î·› Ù‹ ı¤ÛË ÙáÓ àÛ‚áÓ Î·› êÌ·ÚÙˆÏáÓ Û¤ ·éÙ‹. ÛÙfiÓ ïÔÖÔ âÓá ÂrÓ·È ÔÏ¿ Ù¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. η› ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÍÂΛÓËÛÂ. ¬ÙÈ ·éÙ¿ qÙ·Ó Î¿ÔȘ ÛÎÈ·Áڷʛ˜ ÙáÓ ÌÂÏÏfiÓÙˆÓ. ηٿ Ù‹ ‰È΋ Ì·˜ ÌÂϤÙË. ‰¤Ó Ù¿ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘ÌÂØ ‰ÈfiÙÈ ÔûÙ ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ‚ϤÔ˘Ì ӿ ÙÈ̈ÚÔÜÓ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó êÌ·ÚÙ‹ÛÂÈ. âÂȉ‹ Ì¿¯ÔÓÙ·È Ù¿ Ê·ÓÂÚ¿ η› Ù¿ ·Ú·‰Ô̤ӷ Û¤ âÌĘ. ÏÔÈfiÓ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· I 335 10. ÛÙ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ̤Ó˜ ÂÚÈÎÔ¤˜) η̛· ÎfiÏ·ÛË ÔûÙ ‚¤‚·È· οı·ÚÛË. à’ ¬Ï· ·éÙ¿. Û¿Ó Ó¿ ÂrÓ·È àÓ¿ÁÎË ·éÙÔ› ÛÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ö¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚÂıÂÖ Ôî êÌ·Úٛ˜ Ó¿ ÙÈ̈ÚÔÜÓÙ·È ÁÈ’ ·éÙfi Ùfi ÏfiÁÔ àÎfiÌ· ÁÈ¿ ·éÙ¤˜. 19. ‰¤ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Û¤ ·éÙ¤˜ (‰ËÏ. ì ÊÈÏ·Ó- . àÊÔÜ ö¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ù‹Ó àÌÓËÛÙ›· η› Ù‹Ó ôÊÂÛË. ϤÁÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ Î¿ı êÌ·ÚÙ›· Û’ ·éÙ‹ Ù‹Ó ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ì¤ Ùfi £Âfi ‰È·ÈÚÂÖÙ·È. ™¯ÂÙÈο ̤ ·éÙ¿ Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. àÏÏ¿ ‰¤Ó ÂrÓ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô‡ õ‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È âÓ âÓÂÚÁ›÷·. ÚÔÙ˘ÒÛÂȘ. ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. η› Ù‹Ó àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ÙÈ̈ڛ·Ø ·éÙáÓ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ì¤ Ù‹ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ η› Ù‹Ó àÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ηÎÔÜ Û˘Á¯ˆÚÂÖÙ·È Î·› ì âÓÔ¯‹ Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ çÊ›ÏÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜. àÏÏ¿ ÛÙfiÓ ÚÔÊ‹ÙË ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ê·ÓÂÚÒıËηÓ. ·Ú¿ ÌfiÓÔ ôÊÂÛË êÌ·ÚÙÈáÓ. η› ‚È‚Ï›· ôÓÔÈÍ·Ó Î·› öÁÈÓ·Ó Ù¿ ëÍɘ». ErÓ·È Ê·ÓÂÚfi. ErÓ·È âÌÊ·Ó¤˜ ¬ÙÈ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ àÎfiÌ· ·éÙ¿. êÏ¿ η› ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ó¿ ÔÜÌÂ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·.

ÙfiÙ η› Ùfi ·åÙÈ·Ùfi. àÓÙ›ıÂÙ· ÙfiÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ) ÌÂÙ¿ Ù‹Ó êÌ·ÚÙ›· Ó¿ Ù‡ÙÂÈ ·È‰·ÁˆÁÈο. âÍ àÓ¿Á΢ χÂÙ·È Î·› ·éÙfi. . ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Î·› ì ÙÈ̈ڛ·. ¬Ù·Ó ·‡ÛÂÈ Ùfi ·úÙÈÔ Î·› ¬Ù·Ó â¤ÏıÂÈ àÏÏ·Á‹ ÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. K·› ·éÙfi Á›ÓÂÙ·È ÂûÏÔÁ·Ø â¿Ó Ùfi Ó¿ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙfi £Âfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Ùfi ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Ú¿ÈÛÌ·. η› ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ôÊÂÛË à̤ۈ˜ Ó¿ ·‡ÂÈ Ù‹Ó ·È‰·ÁˆÁ›·.336 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ıÚˆ›· ÂrÓ·È Ùfi Èfi âÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. àÏÏ¿ (âÓÓ.

ÛÂÏ. ∆fi ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ. ÙÂܯԘ ¡Ô.337 ¶∞P∞P∆∏ª∞ ππ MEPIKE™ OP£O¢O•E™ MAPTYPIE™ ™XETIKA ME TO £EMA TH™ META £ANATON ZøH™ ∆fi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜1 ... ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ¿ Á·ÏÏÈο. \∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÙfiÈÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ¿ àÁÁÏÈο. ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔÜ .. ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰¤Ó ö¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ!» ™Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ôÚıÚÔ˘ ï Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ: «K·ÌÈ¿ àÓıÚÒÈÓË ÁÓÒÛË ‰¤ ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ ‰ÒÛÂÈ Ì›· ‚¤‚·ÈË à¿ÓÙËÛË ÛÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜: ÌfiÓÔ ì ›ÛÙË ‰È·Ï‡ÂÈ Î¿ˆ˜ Ù›˜ ÛÎȤ˜.. Cathéchese Orthodoxe. Ambroise Fontrier. Ù¿ öÓÙ˘· η› Ù¿ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷ àÛ¯ÔÏÔÜÓÙ·È å‰È·›ÙÂÚ· ̤ Ùfi ı¤Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ÙfiÌ. VIII. 74-84.» ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜. \∞ÎfiÌ· η› ≤Ó· – ñÔÙ›ıÂÙ·È \√Úıfi‰ÔÍÔ – ëÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÂÖ ÛÙ‹ °·ÏÏ›· ö¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û¤ ·éÙfiÓ Ùfi ¯ÔÚfi Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. . 26. \∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ ºÔÓÙÚȤ ÚˆıÈÂÚ¤ˆ˜ ÙáÓ °·ÏÏÈÎáÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ \∂ÓÔÚÈáÓ Ùɘ ƒˆÛÈÎɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ¢È·ÛÔÚĘ. ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·˜ ≤Ó· ôÚıÚÔ Ì¤ Ù›ÙÏÔ: «¶ÂÖÙ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù›. àÔ‰›‰ÂÈ Ù¿ Û¤‚Ë ÙÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ 1. ∆ ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ‹ °·ÏÏ›·. ì ïÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô.

õ ÙÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ÙáÓ ^∞Á›ˆÓ õ ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ âÚ‹ÌÔ˘Ø ı¿ Âr¯Â ÙfiÙ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ ‰ÒÛÂÈ «Ì›· à¿ÓÙËÛË ÛÙfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜» η› öÙÛÈ Ó¿ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ñ‡ı˘Ó· η› Ó¿ ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ ÙÔ˘. . â¿Ó ï Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔÜ âÓ ÏfiÁˇˆ ôÚıÚÔ˘ Âr¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ùfi ΛÌÂÓÔ Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ âÈ΋‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ñ¤Ú ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ï ™ˆÙ‹Ú·˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ‰¤Ó õıÂÏ ӿ ÚÔÛ¢¯ËıÂÖ. ̤ àÓÙ›ÙÈÌÔ ≤Ó·Ó ç‚ÔÏfi. õ ÙáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ ñ¤Ú àÓ··‡Ûˆ˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ Ô‡ ÙÂÏÔÜÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ.2 £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ «‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì οˆ˜ Ù›˜ ÛÎȤ˜» ÙÔÜ âÈÌÂÏËÙÉ öΉÔÛ˘ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Î·› Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó¿ ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ η› ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓáÛÙ˜ Ì·˜. ÙfiÓ ï‰ËÁfi ÙÔÜ ≠∞‰Ë Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ô‡ ï‰ËÁÔÜÛ ̤ Ù‹ ‚¿Úη ÙÔ˘ Ù›˜ „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ÛÙfiÓ ÔÙ·Ìfi. ÙfiÓ ^OÔÖÔ àÔηÏÂÖ «ï îηÓfi˜ ‚·ÚοÚ˘. âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ âÚˆÙÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜ ̤ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·Ù¿ ª·Ùı·ÖÔÓ 5:13. Û‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ àÏ¿ıËÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ÙfiÓ \∞ÚÂÔ·Á›ÙË Î·› àfi Ùfi µ›Ô ëÓfi˜ àıˆÓ›ÙË ÌÔÓ·¯ÔÜ Î·› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ùfi ᘠ≤Ó·˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ùfi 2. \∞ÏÏ¿ Ôî ‰ÈÎÔ› Ì·˜ «\√Úıfi‰ÔÍÔÈ» ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙ¤˜ η› ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙ¤˜. ‰ËÌÔÛȇԢÌ â‰á ÙÚ›· ΛÌÂÓ· Û¯ÂÙÈο ̤ Ùfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. Ùɘ àÁÁÏÈÎɘ öΉÔÛ˘: ∆¿ ÚáÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ ±Á. ÌÙÊÚ. ≤Ó·˜ ‚·ÚοÚ˘ ï ïÔÖÔ˜ ÂÚȤÚÁˆ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ùfi ÿÚÔÓÙ·.». ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ùfi êÏ¿ÙÈ Ô‡ ö¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ù‹Ó êÏ̇ڷ ÙÔ˘ η› ‰¤Ó ö¯ÂÈ ϤÔÓ Î·ÌÈ¿ àÍ›· ·Ú¿ Ó¿ ÂÙ·¯ÙÂÖ ö͈ η› Ó¿ ηٷ·ÙÂÖÙ·È àfi ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜.. ™ËÌ..338 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ∫‡ÚÈÔ. £¿ qÙ·Ó Âé¯É˜ öÚÁÔ.

ªÔÜ Ê¿ÓËΠÔχ ‚·ı‡˜. η› Û¿Ó Ó¿ âÚ¯fiÙ·Ó àfi ¿Óˆ ÌÈ¿ Ì·ÎÚ˘Ó‹ „·Ï̈‰›·. µÏ. «\√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË». 1977. \∂Ή. 121. . ^√ ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙ¿ \∞ÁÁÏÈο ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙfi The Orthodox Word.¶·Ú¿ÚÙËÌ· II 339 ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ·. ∆fi ÙÚ›ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. 4. ™¿Ó Ó¿ ÙfiÓ ö‚ÏÂ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. \∂Ή. ™Â٤̂ÚÈÔ˜-\√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1966. Ú›Ó Ó¿ Ï·ÁÈ¿Ûˆ ÁÈ¿ Ó¿ ÎÔÈÌËıá.3 àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. â‚ÁÉη ÛÙfi ÌÈÎÚfi ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ Ô‡ ö¯Ô˘Ì ›Û’ àfi Ùfi Û›ÙÈ Ì·˜. \∞ı‹Ó·. àfi Ùfi µ›Ô ÙÔÜ à›ÌÓËÛÙÔ˘ ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ ºÒÙË ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ àÓ··‡ıËΠÙfi 1965. ηd ÚÔÛ΢ÓÂÖÙÂ Ùˇá ñÔÔ‰›ˇˆ ÙáÓ Ô‰áÓ ·éÙÔÜ». 3. η› ÁÈ’ ·éÙfi ÌÉη ̤۷ η› Í¿ψ۷. ÛÂÏ. ∆fi ÛÙfiÌ· ÌÔ˘ Âr ÛÈÁ·Ó¿: «^À„ÔÜÙ ∫‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ ìÌáÓ. η› ÛÙ¿ıËη ÁÈ¿ Ï›ÁÔ. ΢ÙÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ÛÎÔÙÂÈÓfi ÔéÚ·Ófi ̤ Ù’ ôÛÙÚ·. 113. \∞ÏÏ¿ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËη Ì‹ˆ˜ ͢Ó‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ̤۷ ÛÙfi Û›ÙÈ Î·› àÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó Ô‡ öÏÂÈ·. Ì‹Ù ηӤӷ ‰ÂÛÌfi ̤ Ù‹ ÁÉ. \∞fi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∆¿ ª˘ÛÙÈο òAÓıË. ÛÂÏ.¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ≠∂Ó·˜ êÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÔÜ Âr¯Â ÂÖ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ò˜ ηٿ ÙÔÜÙ˜ Ù›˜ zÚ˜ àÓÔ›ÁÔ˘Ó ٿ ÔéÚ¿ÓÈ·. Ô‡ ö¯Ô˘ÌÂ Ê˘Ù¤„ÂÈ. η› «\∞›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓ¿». ™¿Ó Ó¿ Ì‹Ó Âr¯· ÛáÌ·. £¿ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó· âÎÂÖ ¤Ú· ÌÔÓ·¯fi˜ œ˜ Ùfi ÍË̤ڈ̷. «¶Ï‹Ú˘ ï ÔéÚ·Óe˜ ηd ì ÁÉ Ùɘ ‰fi͢ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘». £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ^√ àÁ¤Ú·˜ ÌÔÛÎÔ‚ÔÏÔÜÛ àfi Ù¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÎÈ àfi Ù¿ êÁÈÔ¯fiÚÙ·Ú·. ∆fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ÈÛÙÔ‡˜ η› Û¤ à›ÛÙÔ˘˜ ∆ÔÜ ºÒÙË ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘4 ∆‹ §·ÌÚÔ‰Â˘Ù¤Ú· Ùfi ‚Ú¿‰˘.

\∞¿Óˆ ÛÙ‹Ó àÂÏÈÛ›· ÌÔ˘. ªfiÏȘ ôÎÔ˘Û· Ù‹ ʈӋ. ò∏Ù·Ó η› ‰˘fi ôÏÏÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ¶·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙfiÓ £Âfi Ó¿ ̤ Ï˘ËıÉ. η› ̤ ·ÙÙ·˙Â. Ì¿ Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ õÙ·ÓÂ Û¿Ó àÓÔȯٿ η› Ì’ ö‚ÏÂ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜. \∂ÎÂÖÓÔ Ùfi Ï¿ÛÌ· Ì’ öηÓ Ӓ àÓ·ÙÚȯȿۈ. ò∞Ú¯ÈÛ ӿ ‚ÔÁÁÄ. ™Ùfi ’Ó· ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÙÔÜÛ οÔÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÚÄÁÌ·. ∫·› ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ·. Ì¿ ‰¤ ÌÔÚá. Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ú›Ó Âı¿Óˆ. Û¿ Ó¿ ’‚Á·ÈÓ àfi ηӤӷ ‚·ı‡ ËÁ¿‰È. âÎÂÖÓÔÈ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û·ÓÂ. ÉÁ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ó¿ ÙfiÓ ‚ÔËı‹Ûˆ. Ϥ˜ η› ÔÓÔÜÛÂ. Ô‡ ¿ÁˆÛ·. ÙfiÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÔÈfi˜ õÙ·ÓÂ. ò∂ÂÈÙ· ÌÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «¢¤Ó qÚı·. \∂ÁÒ ïÏÔ¤Ó· Ùڤ̈! µÚ›ÛÎÔÌ·È Û¤ ˙¿ÏË ÌÂÁ¿ÏË. ∆fiÙ ÎÈ âÎÂÖÓÔ˜ ôÓÔÈÍ Ùfi ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÎÈ àÓ·ÛÙ¤Ó·ÍÂ. Ô‡ qÚı˜ ÛÙfi Û›ÙÈ ÌÔ˘ η› ÌÈÏÔÜÛ˜ ÁÈ¿ ıÚËÛ΢ÙÈο. η› ̤ Ù’ ôÏÏÔ öÛÊÈÁÁ Ùfi ÛÙÉıÔ˜ ÙÔ˘. £˘ÌÄÛ·È. Û¿Ó ÌÔ‡ÌÈ·. ∆fi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ õÙ·ÓÂ Û¿Ó Ì¿Ûη. ò∏Ù·Ó ηٷΛÙÚÈÓÔ˜. ò∞¯! ≠√Û· öÏÂÁ˜ ‚Á‹Î·Ó àÏËıÈÓ¿. ™¿Ó öÊ˘Á˜. Ì·˘ÚÔΛÙÚÈÓÔ. Ì’ ¬ÏÔ Ô‡ õÙ·Ó ÙfiÛÔ àÏÏfiÎÔÙÔ. η› ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙfi ÓÂÎÚÔΤʷÏÔ Ì¤ ¬Ï· Ù¿ ‚·ıÔ˘ÏÒÌ·Ù·.340 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ¢¤ ̤ Âr¯Â ıÔÏÒÛÂÈ Î·Ï¿-ηϿ ï ≈ÓÔ˜. \∂ÎÂÖ Ô‡ ÌÈÏÔÜÛ˜. ¬Ï· Ê·ÓÂÚÒÓ·Ó Ò˜ ‚·Û·ÓÈ˙fiÙ·ÓÂ. Ì¿ âÎÂÖÓÔ˜ ÌÔÜ \ηÓ ÓfiËÌ· ̤ Ùfi ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ. Û¿Ó Ó¿ ÌÔÜ Âr ÌÈ¿ ʈӋ: «∂rÓ·È ï Ù¿‰Â!». ∆fi ·ÙÙ·˙·. ‰›¯ˆ˜ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ôÈÛÙÔÈ ÎÈ ·éÙÔ› Û¿Ó ÎÈ â̤ӷ. Û¿Ó Ó¿ ÂÚ›ÌÂÓ ӿ Ùfi ÁÓˆÚ›Ûˆ. ÌÔÜ Âú·ÓÂ: . Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ̤ Ùfi ÂÙÛ› ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi. ‰¤Ó ͤڈ ôÓ õÌÔ˘Ó· ͢ÓËÙfi˜ õ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ˜. η› ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ Ì¤ àÏÏfiÎÔÙË ù„Ë. ÎÈ ñfiÊÂÚÓ· ÎÈ âÁÒ Ì·˙› ÙÔ˘. ∆¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. Ù¿ fi‰È· ÙÔ˘. Ô‡ ‰¤Ó ηٿϷ‚· Ù› õÙ·ÓÂ. ̤ ÛÙ›ϷÓÂ. ∫ÔÓÙ·Ó¿Û·ÈÓÂ Û¿Ó Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. £¤Ïˆ Ó¿ Âı¿Óˆ. ò∂‚ÏÂ· Ò˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ۤ ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË àÁˆÓ›·. ª¿ ì ʈӋ ÙÔ˘ Û¿Ó Ó¿ âÚ¯fiÙ·Ó àfi Ôχ Ì·ÎÚ˘¿. ̤ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. Û¿Ó Âı·Ì¤ÓÔ˜.

µÏ¤ÂȘ âÁÒ fiÛ· ö¯ˆ. ò∂¯ˆ âÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù¿ ·È‰È¿ ÌÔ˘. ï Á˘Èfi˜ ÌÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÔÏÏ¿. \∂ÁÒ Ó¿ ‰ÒÛˆ âÏÂËÌÔÛ‡ÓË. ∫·› ÁÈ·Ù› öηÓ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ï ÔÏ˘Â‡ÛÏ·¯ÓÔ˜ £Âfi˜ Û·˜. ò√¯È ¬Ìˆ˜ ÎÈ âÛ‡. η› Ó¿ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ›˜ àÓÔËۛ˜ Ô‡ ÈÛÙ‡ԢÓ Ôî ÁÚˤ˜! ªÈ¿ ôÏÏË Ì¤Ú·.¶·Ú¿ÚÙËÌ· II 341 ∫ڛ̷. ÛÔÜ Ï¤Áˆ η› ÛÔÜ ñÔÁڿʈ. Ò˜ ı¿ ˙‹Ûˆ ëηÙfiÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·!. ª¿ âÁÒ.. Ó¿ \¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì˘·Ïfi. ı¿ Âı¿Ó˘ ÛÙ‹Ó „¿ı·. ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ οÙÈ ÌÔ˘ÁÎÚ›ÛÌ·Ù· àfi Ùfi ÛÙfiÌ· ÙÔ˘: «ò∞¯! √û¯! √û! √û! √û! ÃÔ‡! √û¯!». âÁÒ ÎÈ ì Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ö¯Ô˘Ì η› ·Ú·¤¯Ô˘ÌÂ. η› Ì‹ Û¤ ̤ÏÂÈ. òAÌ ‚¿˙Ô˘Ó âÛĘ η› Ù·˝˙ÂÙ ÙÔ‡˜ ÙÂÌ¤Ïˉ˜. ¬ˆ˜ Ę. \∂ÁÒ Í¤ÚÂȘ Ò˜ ÂrÌ·È Á˘Èfi˜ ·Ä.». ò√¯È Û¿Ó ÎÈ âÛ¤Ó·. η› ¿ÏÈ ı¤Ïˆ ÎÈ ôÏÏ·». Û¿Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô‡ ÂrÌ·È. ∆› ı¿ ‚Á¿ÏÂȘ àfi Ù¿ ÃÚÈÛÙÈ·Ó¿ Ù¿ Ù¤ÏË. η› Ù¿ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ ·éÙ¿ Ù¿ ÎfiÏ·.. »∆fiÙ ÌÔÜ Âr˜: «ò∂¯ÂȘ οÓÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤ ÙfiÓ ¯¿ÚÔ Ò˜ ı¿ ˙‹ÛÂȘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡ ı¤ÏÂȘ. η› Ó¿ Ę ¯·Ì¤ÓÔ˜. ¬ˆ˜ η› ÔÏϤ˜ ôÏϘ ÊÔÚ¤˜: «µÚ¤ º. Ô‡ ö¯ÂȘ Ù¤ÙÔÈ· ÛÔ˘‰‹.. Ì¿˙¢ ÏÂÊÙ¿. ı¿ ¿ÚÂȘ η› ÛÙfiÓ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘ Ù‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ^HÛ‡¯·Û ÁÈ¿ Ï›ÁÔ Î·› Í·Ó·ÂÖÂ: «∞éÙ¿ öÏÂÁ·..». Ì¿ Û¤ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤ı·Ó·! ¶¤ı·Ó· ÎÈ ö¯·Û· Ùfi ÛÙÔ›¯ËÌ·! ∆› Ù·Ú·¯‹! ∆› . ª¿ Ó¿ Ù¿ ÈÛÙ‡ԢÓ ·éÙ¿ Ôî ÌÈÎÚfiÌ˘·ÏÔÈ. ı¿ Âı¿ÓÂȘ Ú›Ó àfi ̤ӷ. ÛÔÜ Âr¯· ÂÖ. ÁÈ¿ Ó¿ ηÏÔÂÚ¿ÛÂȘ ÛÙ¿ ÁÂÚ·ÙÂÈ¿ ÛÔ˘. °È¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ ıڤʈ âÁÒ. ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙ àfi ‰á ÎÈ àfi ÎÂÖ. ÁÈ¿ Ó¿ ÄÙ ÛÙfiÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ! \∞ÎÔܘ âÎÂÖ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. Ô‡ àÎÔܘ ·éÙ¿ Ô‡ Ï¤Ó Ôî ·¿‰Â˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ó¿ Ù¿ Ù¤ÏË Ùɘ ˙ˆÉ˜ ìÌáÓ. ¶·Ú¿ Ó¿ ’¯ÂȘ ÛÙ‹Ó ÙÛ¤Ë ÛÔ˘. ™ÔÜ Ï¤Áˆ âÁÒ: «£¿ ‰ÂÖ˜ fiÛˆ ¯ÚÔÓá ı¿ ¿Áˆ! ∆ÒÚ· ÂrÌ·È ë‚‰ÔÌËÓÙ·¤ÓÙÂ. £¿ ÂÚ¿Ûˆ Ù¿ ëηÙfi. \∂Û‡. Ù‹Ó ÎfiÚË ÌÔ˘ Ù‹Ó ¿ÓÙÚ„· Ì’ ≤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔÓ àfi Ù‹Ó \∞‚ËÛÛ˘Ó›·. §¤ÁÔÓÙ·˜ ·éÙ¿. Û¿Ó Ó¿ „ËÓfiÙ·Ó à¿Óˆ Û¤ ηÌÌÈ¿ Ûοڷ.

∆› ÙÚ¿‚ËÍ· œ˜ Ù¿ ÙÒÚ·. ÌÈ¿ ‚Ô‡ÏÈ·˙· η› ÌÈ¿ àÓ¤‚·ÈÓ· à¿Óˆ. ò∏ÌÔ˘Ó· ÁÈ·ÙÚfi˜. η› ÙfiÓ ‚Ϥˆ ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ò∞ÓÔÈÍ Ùfi ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ η› ÌÔÜ ÂrÂ: «™¤ Ï›ÁË œÚ· ı¿ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Î·› ı¿ ’ ÚıÔ˘Ó ӿ ̤ ¿ÚÔ˘Ó âÎÂÖÓÔÈ Ô‡ ̤ ÛÙ›ϷÓÂ!». \∞¿Óˆ Û’ ·éÙ¿. ≠∂Ó· ÚÂÜÌ· ̤ ÎψıÔÁ‡ÚÈ˙Â Û¿Ó Ó¿ ’ÌÔ˘Ó· ηӤӷ „fiÊÈÔ ÔÓÙ›ÎÈ. ÃÂÚÔÈ·ÛÙ‹ ÂrÓ·È ì àÁˆÓ›· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì·È. \∂ÁÒ. ∂r οÙÈ ÌÂÚ‰Â̤ӷ ÏfiÁÈ·. Ô‡ Ùfi ÎÔ˘ÓÔÜÛ àfi ‰á ÎÈ àfi ÎÂÖ. ÙfiÛÔ ·éÙÔ› ÁÈÓfi- . ηٿϷ‚· Ó¿ ̤ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ≤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ¯¤ÚÈ. ÎÈ ·éÙÔ› Û¤ ηÎÔÏÔÁÔ‡Û·ÓÂ.342 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÚ¿‚ËÍ·! ™·ÛÙÈṲ̂ÓÔ˜. Ó¿ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ Ù‹ ıÚËÛΛ·. ≠ÀÛÙÂÚ· ÌÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «\∂ÎÂÖ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÂrÓ·È ÎÈ ôÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› àfi ΛÓÔ˘˜ Ô‡ Û¤ ÂÚÈ·›˙·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó ›ÛÙË ÛÔ˘. Ì¿ Û¤ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹. ò∞¯! ∆ÔÜÙÔ˜ ı¿ ÂrÓ·È ï ÛÎÒÏËÍ ï àÎÔ›ÌËÙÔ˜. ∆ÔÜ Ï¤Áˆ: « ¶ÔÈÔ› Û¤ ÛÙ›ϷÓÂ. ¯¿ıËΠàfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∆Ô‡ÙË Ù‹ ÊÔÚ¿ õÙ·Ó àÎfiÌ· Èfi ÊÚȯÙfi˜ η› Èfi ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜. Ó¿ Û˘˙ËÙá ÁÈ¿ ¯ÂÚÔÈ·ÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. Ì’ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Á¤ÚÈÎÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ÎÈ Âr¯· Ì¿ıÂÈ Ó¿ ÌÈÏá η› Ó¿ Ì’ àÎÔÜÓÂ. ∂rÓ·È Î·› οÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ Ô‡ ÙÔ‡˜ öηÓ˜ ηÏfi. η› Ù› ÙÚ·‚á. õÌÔ˘Ó· ï ö͢ÓÔ˜. ∆ÒÚ· ¬Ìˆ˜ ‚Ϥˆ Ò˜ ¯ÂÚÔÈ·ÛÙ¿ ÂrÓ·È âÎÂÖÓ· Ô‡ Ù¿ öÏÂÁ· ·Ú·Ì‡ıÈ· η› ¯·ÚÙÔÊ¿Ó·Ú·. ª¤ ÉÚ ϛÁÔ ï ≈ÓÔ˜. ÙÔÜÙÔ˜ ı¿ ÂrÓ·È ï ‚Ú˘ÁÌfi˜ ÙáÓ ç‰fiÓÙˆÓ!». ÙfiÙ Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó· ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ˙ÂÖ˜. ÎÈ ôÎÔ˘Á· ÌÔÓ¿¯· Ù¿ ‚ÔÁÁËÙ¿ ÙÔ˘. ‰›¯ˆ˜ Ó¿ ηٷϿ‚ˆ Ù›ÔÙ·. ∆› àÁˆÓ›· ÂrÓ·È ·éÙ‹! ≠√Ï· ¬Û· öÏÂÁ˜ ‚Á‹Î·Ó àÏËıÈÓ¿. η› ÙÒÚ· ηٷϿ‚·Ó Ò˜ Ôî â͢Ó¿‰Â˜ ‰¤Ó ÂÚÓÔÜÓ ·Ú·¤Ú· àfi Ùfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂÖÔ. ∂r¯Â Á›ÓÂÈ úÛ·Ì ≤Ó· ‚˘˙·ÓÈ¿ÚÈÎÔ ·È‰¿ÎÈ.». Ô‡ η› ÎÂÖÓ· Û‚‹Û·Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. ∫È ¬ÛÔ ÙÔ‡˜ Û˘¯ˆÚÔÜÛ˜. ò∞ÓÔÈÍ· Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∆fi ΤډÈÛ˜ Ùfi ÛÙÔ›¯ËÌ·. η› ÊÒÓ·˙·: ò∂ÏÂÔ˜! ª¿ ηӤӷ˜ ‰¤Ó Ì’ ôÎÔ˘ÁÂ.

ò∞Ó ‚ÚÈÛÎfiÓÙ·ÓÂ.¶·Ú¿ÚÙËÌ· II 343 ÓÙ·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ. Ôî ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì·˜ ÔÓËÚ¤˜ ÌÈÎÚÔÏÔÁ›Â˜. η› ‰¤ ÌÔÚÔÜÓ ӿ ‚ÁÔÜÓ àfi Ù‹ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ó¿ ’ÚıÔ˘Ó ӿ Û¤ ‚ÚÔÜÓÂ. η› Ô‡ ÁÈ¿ ÛĘ ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ·. ϤÁÔÓÙ¿˜ Û·˜ ñÔÎÚÈÙ¤˜. ·éÙfi˜ ÈÎÚ·›ÓÂÙ·È. ™Ä˜ ϤÁ·Ì àÓfiËÙÔ˘˜. ÎÈ ¬ÛÔ âÛÂÖ˜ ‰Â¯fiÛ·ÛÙ ̤ ηψۇÓË Ù¿ ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù¿ Ì·˜. η› Ùڤ̈ ÎÈ àÓ·ÛÙÂÓ¿˙ˆ. ∆ÒÚ· ηٷϿ‚·Ì Ò˜ ì â͢Ó¿‰· Ì·˜ õÙ·Ó ‚ϷΛ·. ¬ˆ˜ Âr ≤Ó·˜ ±ÁÈÔ˜. °È·Ù› ï ÔÓËÚfi˜ ôÓıÚˆÔ˜ àÓÙ› Ó¿ ÙfiÓ Î¿ÓÂÈ ì ηψۇÓË Ó¿ ¯·›ÚÂÙ·È. η› âÌ·›Í·Ì âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ÈÛÙ‡·Ó ÛÙfi £Âfi η› ÛÙ‹ ̤ÏÏÔ˘Û· ˙ˆ‹. àÏÏ¿ Ò˜ ‰Â¯fiÛ·ÛÙ ̤ ñÔÌÔÓ‹ Ù›˜ Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¤˜ Û·˝Ù˜ Ô‡ ‚Á¿˙Ô˘Ó àfi Ùfi ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜. η› ‚Ϥ·Ó . ıÂÔÌ·Ö¯Ù˜ η› Ï·ÔÏ¿ÓÔ˘˜. ·éÙfi Ùfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô‡ Ùfi ö¯·Û· âÁÒ ï âÏÂÂÈÓfi˜. ¬ˆ˜ öηӷ âÁÒ. ∆ÔÜÙÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË àfi ̤ӷ. η› ‰¤ ‚Ú›ÛΈ ìÛ˘¯›·. Ôî ‰˘ÛÙ˘¯ÂÖ˜. ÛĘ οӷÌ ÂÚ›·ÈÁÌ·.ÙÈ ÙfiÓ ‚Ϥ·ÌÂ! \∞Ó¿Ô‰Ô˜ àfi Ù‹Ó ö͢ÓË àÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜. ÎÈ Ôî ¯·Ú¤˜ Ì·˜ „¢ÙÈ¿ η› à¿ÙË. \∂ÛÂÖ˜ Ô‡ ö¯ÂÙ ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ Û·˜ Ùfi ÃÚÈÛÙfi. ¶fiÛÔ àÏÏÔÈÒÙÈÎÔ˜ ÂrÓ·È ï ÎfiÛÌÔ˜ à’ ¬. ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ ì ‰È΋ Ì·˜ ì ηΛ·. âÛÂÖ˜ ÎÂÚ‰›Û·Ù Ùfi ªÂÁ¿ÏÔ ™ÙÔ›¯ËÌ·. ÙfiÓ Î·ÈÚfi Ô‡ ÂúÌ·ÛÙ à¿Óˆ ÛÙ‹ ÁÉ. ÎÈ ï Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌĘ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔÜÛÂ. µ·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿. ÛÙfiÓ ≠A‰Ë ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ È¿ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. \∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ Û’ ¬ÛÔ˘˜ ÔÚ‡ÔÓÙ·È ¬ˆ˜ ÔÚ¢ı‹Î·Ì âÌÂÖ˜. η› ¯¿ıËη. \∞ÏËıÈÓ¿. ^∏ Û¿Úη Ì·˜ Âr¯Â ÌÂı‡ÛÂÈ. âÂȉ‹ ÙfiÓ Î¿ÓÂÈ Ó¿ ÓÔÈÒıÂÈ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ÓÈÎË̤ÓÔÓ. Ô‡ Ì·›ÓÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ η› ÛÙÔ‡˜ ôÈÛÙÔ˘˜. µÏ¤ˆ η› ÙÒÚ· fiÛÔ ıÏÈ‚fiÛ·ÛÙ àfi Ùfi ʤÚÛÈÌÔ ÙáÓ Î·ÎáÓ àÓıÚÒˆÓ. ì ÌÔÓ¿¯Ë àÏ‹ıÂÈ·. ÁÈ·Ù› ‰¤ÚÓÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹ Ì¿ÛÙÈÁ· Ùɘ àÁ¿˘. ÛÙ‹ ı¤ÛË Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÙÒÚ·.

ª¿ η› ÎÂÖÓÔÓ ‰¤Ó ÙfiÓ öÛÙÂÈÏÂ. ¬ˆ˜ ì ·ÚÔÜÛ·. Jordanville. 16. «^√ à‰ÈÎáÓ à‰ÈÎËÛ¿Ùˆ öÙÈ. ï Ú˘·Úe˜ i˜ ÂrÓ·È àÎfiÌË Ú˘·Úfi˜.7 η› âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜ ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ Âå‰ÈÎɘ £Â˚Îɘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. âÓá Ôî ÎÔÈÓÔ› êÌ·ÚÙˆÏÔ› ÂrÓ·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙfiÓ ±‰Ë η› ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‚ÁÔÜÓ àfi âÎÂÖ. .6 ≠√ˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ï îÂÚfi˜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜: «√î ÓÂÎÚÔ› àfi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ âÍÔ˘Û›· Ó¿ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ›˜ ñÔı¤ÛÂȘ ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ». âÈÌ. ¡.: ™Ùfi 2Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·ı¤Û·Ì àfiÛ·ÛÌ· Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔÜ îÂÚÔÜ ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘. £¤Ïˆ Ó¿ Ê·ÓÂÚˆıá Û’ ·éÙÔ‡˜ η› Ó¿ ÙÔ‡˜ á Ó’ àÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ. i˜ οÓFË àÎfiÌË Ùe ηÎfiÓ. 27. ÙfiÓ ö¯·Û· àfi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. Ì¿ ‰¤Ó ö¯ˆ Ù‹Ó ô‰ÂÈ·. 7. ÙfiÌ. «Care for the Dead». ηd ï ±ÁÈÔ˜ i˜ êÁÈ·ÛıFÉ àÎfiÌË. ηd ï ±ÁÈÔ˜ êÁÈ·Ûı‹Ùˆ öÙÈ». Blessed.ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÓÂ. ηd ï Ú˘·Úe˜ Ú˘·Ú¢ı‹Ùˆ öÙÈ. ı¿ ÙÚÔÌ¿˙·Ó ÁÈ¿ ¬.5 ª’ ·éÙ¿ Ù¿ ÏfiÁÈ·.344 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ àfi ‰á Ô‡ ‚Ϥˆ. ¡¤· ^ÀfiÚÎË. ηd ï ‰›Î·ÈÔ˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ ÔÈËÛ¿Ùˆ öÙÈ. Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û¤ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ï ηÏe˜ i˜ οÓFË àÎfiÌË Ùe ηÏfiÓ. ^øÛÙfiÛÔ. ∆reatises on Marriage and Other Subjects. ÎÈ ôÍÈÔÈ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ ¬ÛÔÈ ÔÚ‡ÔÓÙ·È Ù‹ ÛÙÚ¿Ù· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 1968. Augustine. ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ú‰È· ôÍÈÔÈ Ùɘ ηٷ‰›Î˘ ¬ÛÔÈ êÌ·ÚÙ¿ÓÔ˘ÓÂ. 6. ™ËÌ. 5. Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ïÔÖÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔÓ Ôî ±ÁÈÔÈ ö¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ ÙÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜.» (\∞ÔÎ¿Ï˘„Ș \πˆ¿ÓÓÔ˘ 22:11). ¬ˆ˜ ‰¤Ó Ù‹Ó Âr¯Â ÎÈ âÎÂÖÓÔ˜ ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜ η› ÁÈ¿ ÙÔÜÙÔ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ ÙfiÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë \∞‚Ú·¿Ì Ó¿ ÛÙ›ÏÂÈ Ùfi ÊÙˆ¯fi Ùfi §¿˙·ÚÔ. η› ÙÔÜÙÔ. Eternal Mysteries Beyond the Grave. 1955. The Fathers of the Church. ^ÀfiÚÎË. ÎÂÊ. ï £Âfi˜ âÈÙÚ¤ÂÈ Û¤ Ì›· „˘¯‹ àfi Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ ÛÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜ ¯¿ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˘ Âå‰ÈÎÔÜ ÛÎÔÔÜØ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÚfiÌÔȘ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ö¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·ÊÂÖ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Eternal Mysteries beyond the Grave. àÁÁÏÈÎɘ öΉÔÛ˘. «≠OÔÈÔ˜ οÓÂÈ Ùe ηÎfiÓ.

o∏Úı ÎÈ âΛÓË Ù‹ Ó‡¯Ù·. ÛÙ¿ àÁÁÏÈο: St. 63-65. ∫˘ÚȷοÙÈΘ ^√ÌÈϛ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆‹Ó ëfiÌÂÓË Ó‡¯Ù· ÂÚ›ÌÂÓ Ôχ ÙÚÔÌ·Á̤ÓË. ¡·›. η› öΉ. ≠√̈˜. ÙÂÏÈο. ^À¤ÊÂÚÂ. àÊÔÜ Ôî «ÓÂÎÚÔ›» ÂrÓ·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ ‰·›ÌÔÓ˜. ÌÙÊÚ. ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÎÔÈÌËıÂÖ. Ôχ. η› ÛÙ‹ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. η› ‚‹Ì·Ù· Ô‡ Û¤ÚÓÔÓÙ·ÓØ Î¿ÔÈÔ˜ qÚı ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘. «µ¿ÏÈ·.. ª›· Á˘Ó·›Î· öı·„ ÙfiÓ ôÓÙÚ· Ù˘.. Dimitry Dudko. ªÔÚʈ̤ÓÔÈ ôÓıÚˆÔÈ Ùɘ öÏÂÁ·Ó: «ò∂¯ÂȘ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ àfi Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘ ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ·». ÌÚÔÛÙ¿ Ùɘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ï ÓÂÎÚfi˜ Û‡˙˘Áfi˜ ÙË˜Ø ôÚ¯ÈÛ·Ó Ó¿ ÌÈÏÄÓÂ. âÁÒ ÂrÌ·È.» \∞Ó·‹‰ËÛ öÓÙÚÔÌË.¶·Ú¿ÚÙËÌ· II 345 \∞ÎfiÌ· η› Û¤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. 93. ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ¬Û˜ ÚÔηÏÔÜÓÙ·È Ì¤ Ù‹ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ̤ÓÙÈÔ˘Ì. ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈο âÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÓÂÎÚáÓ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ªfiÛ¯· ÙÔÜ .111. ^√ ÎfiÛÌÔ˜ Ùɘ öÏÂÁÂ: «\√ÓÂÈÚ‡ÂÛ·È». Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ·éÙfi ¬Ìˆ˜ Ô‡ Û˘Ó¤‚Ë ÂrÓ·È Ì‹ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ8. 73-74. ∆¤ıËΠñfi „˘¯È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ¬Ìˆ˜. Ù¤ÙÔȘ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ôχ Û¿ÓȘ. ò∂¯Ô˘Ì ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ ÁÂÓÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ÛÂÏ. ÁÈ¿ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÓÂÎÚáÓ Ù‹ Ó‡¯Ù·. öÎÏ·ÈÁ ̤ Ï˘ÁÌÔ‡˜. Montreal 1977. Âå‰Èο àfi Á˘Ó·ÖΘ. . Job Brotherhood. ™Ù›˜ 12 Ù¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ôÎÔ˘Û οÔÈÔÓ Ó¿ ‚¿˙ÂÈ ≤Ó· ÎÏÂȉ› ÛÙ‹Ó fiÚÙ·. ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ¡ÙÔÜÓÙÎÔ8 ^À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜. àÔÙÂÏÔÜÓ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ à¿ÙË.

Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ^∏ Á˘Ó·›Î· Ô‡ õıÂÏ ӿ ·éÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ àÓ·ÎÔ˘Ê›˙ÂÙ·È.346 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Îfi. £¿ ÛĘ àӷʤڈ Ì›· ôÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË: Ì›·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ùɘ ïÔ›·˜ ì ÌËÙ¤Ú· ¤ı·Ó Ú›Ó Ôχ ηÈÚfiØ ÔûÙ ÎôÓ Ô‡ Ù‹ ÛΤÊÙÂÙ·È.. ∆¿ ÚáÙ· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÚfiÌÔ Î·› àÓËÛ˘¯›·.. £ÂÚ·›·. ¶·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ. η› Í·ÊÓÈο ì ÌËÙ¤Ú· Ù˘ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó âÍÒÔÚÙ·. •·ÊÓÈο οÔÈ· ôÏÏË Á˘Ó·›Î· Ì·›ÓÂÈ ÛÙfi Û›ÙÈ Ù˘ η› Ù‹Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ÂrÓ·È ‰‡Ô Ùfi Úˆ›. ¬Ìˆ˜. \∞ÎÔÜÛÙ η› ≤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi: ª›· Á˘Ó·›Î· ̤ öÓÙÔÓ· ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ „˘¯ÈÛÌfi ÛΤÊÙÂÙ·È Ó¿ ·éÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. âÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜ Û˘˙‹ÙËÛË. ^∏ Á˘Ó·›Î· Ô‡ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó¿ ·éÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ äÚÂÌÂÖ Î·› âΛÓË Ô‡ Ù‹Ó âÈÛΤÊıËΠʇÁÂÈ. ªÂٷʤÚÂÙ·È Û¤ ÓÔÛÔÎÔÌÂÖÔ ¬Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÚ·›·. ∆› ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ ì ·Ú·›ÛıËÛË. ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·.» ∫ÔÈÙ¿˙ÂÈ Ùfi ÚÔÏfiÈ. ∞éÙfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ qÏı àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. \∂ÎÂÖÓÔÈ Ùɘ à·ÓÙÔÜÓ: ì Á˘Ó·›Î· âΛÓË ÂrÓ·È ÓÂÎÚ‹ â‰á η› ÔÏ‡Ó Î·ÈÚfi. ∆fiÙ ì Á˘Ó·›Î· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·› ÛΤÊÙÂÙ·È: «M¿ ᘠqÚıÂ. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È. ¢¤Ó ÂrÓ·È àÚÁ¿. \∂ÈÛΤÙÂÙ·È àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ Âr¯Â Ó¿ ‰ÂÖ ÔÏ‡Ó Î·ÈÚfi. Ùfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Âr¯Â ηٷÚ·¸ÓÙÈÎfi àÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂rÓ·È Î·ÙËÊ‹˜. ∆‹Ó ëfiÌÂÓË ì̤Ú