Họ và tên : …………………………………………………………………... Lớp : …………..Trường : …………………………………………………… Phần A : Hoàn thành chỗ trống sau : I.

Chất lỏng lý tưởng : là chất lỏng chảy thành dòng ổn định và ko nén . Trong chương trình vật lý phổ thông ta chỉ xét chất lỏng lý tưởng. II.Khi chất lỏng đứng yên : Ta có : 1. Mối quan hệ của áp suất tại 2 vị trí bất kì trong khối chất lỏng đứng yên được xác định bởi công thức : p 2 = p 1 + ρ g ( y2- y1) Với trục tọa độ Oy có gốc O tại mặt thoáng, phương thẳng đứng , chiều dương hướng xuống dưới . y1 là tọa độ của vị trí có áp suất p 1 y2 là tọa độ của vị trí có áp suất p 2 ρ là khối lượng riêng của chất lỏng g là gia tốc trọng trường 2. Áp suất thủy tĩnh ( áp suất tĩnh ) của chất lỏng đứng yên ở độ sâu h so với mặt thoáng là : p = p a+ ρ g h Trong đó : p a = áp suất khí quyển ở mặt thoáng. ρ: khối lượng riêng của chất lỏng h: Độ sâu của điểm đang xét so với mặt thoáng. g: gia tốc trọng trường.  Đặc điểm : áp suất thủy tĩnh ko phụ thuộc vào hình dạng bình chứa mà chỉ phụ thuộc vào độ sâu của điểm cần đo áp suất. Tất cả các điểm trên cùng 1 mặt nằm ngang trong lòng chất lỏng thì có cùng áp suất thủy tĩnh.

3.Nguyên lý paxcan : Độ tăng áp suất lên 1 chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bình . p = png + ρ g h II.Khi chất lỏng chuyển động : 1.Đường dòng là quỹ đạo chuyển động của phần tử chất lỏng. 2.Ống dòng là một phần của chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo bởi các đường dòng. 3.Mối liên hệ giữa tốc độ và tiết diện trong của một ống dòng. Lưu lượng chất lỏng :

a) Phát biểu: Trong một ống dòng, tốc độ của chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống. b) Hệ thức:
v1 S2 = v2 S1

v1, v2 là vận tốc chất lỏng trong ống dòng tiết diện S1, S2. c) Lưu lượng của chất lỏng. v1.S1 = v2.S2 = A. Khi chảy ổn định, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là không đổi. Đơn vị của lưu lượng trong hệ SI : m3/s 4. Định luật Bec-nu-li cho ống dòng nằm ngang. a) Phát biểu: trong 1 ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại 1 điểm bất kì ( hay chính là áp suất toàn phần tại diểmđó ) là một hằng số.

1 ρ v2 : áp suất động. Bài tập tương tự bài 5. Bài tập về nhà: Đọc bài 43. Thành bình có một lỗ tiết diện nhỏ hơn rất nhiều so với mặt thoáng và cách mặt thoáng đoạn h . Ứng dụng của định luật Bernoulli. Lưu lượng nước đi qua một tiết diện ống ( tính ra m3/phút ).tr 60) 3. 2 trong ống dòng. áp suất nước tại vị trí đầu. Bài 4(sgk-tr201). Tính vận tốc của chất lỏng chảy ra khỏi lỗ . nơi có vận tốc nhỏ thì áp suất tĩnh lớn Phần B: Bài tập áp dụng : 1. Nếu mặt thoáng tiếp xúc với khí quyển bên ngoài ( hay áp suất tại mặt thoáng là pa thì vận tốc của dòng chảy chất lỏng tại lỗ trên thành bình sẽ được xác định bởi công thức nào ? 7. Bài 3 ( sgk –tr 201). Vận tốc nước tại vị trí thứ hai. Tiết diện ngang tại một vị trí của một ống nước nằm ngang bằng 10 cm2. 4. Bài 2(sgk-tr 201). Hoàn thành những nội dung sau đây : . tạ một vị trí thứ hai bằng 5 cm2. Bài 2. 6. Phía trên mặt thoáng của chất lỏng có áp suất png. áp suất tại vị trí sau bằng 2.b) Biểu thức: p + 1 ρ .5 (sbt-tr60) 2. ở nơi có vận tốc lớn (tiết diện nhỏ) thì áp suất tĩnh nhỏ. 4 ( sgk –tr 205). 5. Vận tốc nước tại vị trí ban đầu là 5m/s. Bài tập tương tự bài 5.v2 = const 2 trong đó p : là áp suất tĩnh. 3. c. Hãy tính : a. Một bình đựng chất lỏng có khối lượng riêng là ρ.6 (sbt.105 N/m2. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful