Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Karakalem İnsan Figürü Çizimi

Karakalem İnsan Figürü Çizimi

Ratings:
(0)
|Views: 2,566|Likes:
Published by berksuzen

More info:

Published by: berksuzen on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
GRAF
İ
K VE FOTO
Ğ
RAF
İ
NSAN F
İ
GÜRÜ Ç
İ
Z
İ
M
İ
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31.
İ
NSAN F
İ
GÜRÜ Ç
İ
Z
İ
M
İ
....................................................................................................31.1.
İ
nsan Figürünün
İ
deal Oranlar
ı
....................................................................................31.2. Kad
ı
n Figürünün
İ
deal Oranlar
ı
...................................................................................51.3. Çocuk ve Genç
İ
nsan Figürlerinde Orant
ı
....................................................................61.4. Model ve Anatomi........................................................................................................91.5. Ölçme Tekni
ğ
i............................................................................................................191.6. Farkl
ı
Duru
ş
larda Kalça Pozisyonunun Önemi..........................................................261.7. Desende Denge...........................................................................................................291.8. Desende Planlar..........................................................................................................311.9.
İ
nsan Figürü Çizim A
ş
amalar
ı
...................................................................................361.10. Ressamlardan Örnekler............................................................................................50UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................55ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................57Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................592. HAREKETL
İ
F
İ
GÜR Ç
İ
Z
İ
M
İ
...........................................................................................592.1. 15-20 Dakikal
ı
k H
ı
zl
ı
Desen Çizimi..........................................................................59UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................65ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................67MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................68CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................69KAYNAKÇA.........................................................................................................................70
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gambler2304 liked this
turgayozkan liked this
Gizem Karaduman liked this
Puncover liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->