Razvoj svjetske ekonomije procesi i subjekti globalnih promjena

Doc.dr. Muhamed Smajić 15.03.2012. godine

bilo da se radi o robi.• Kontekst za objašnjenje ekonomskih promjena u savremenom svijetu Globalizacija-međunarodno integrisanje tržišta. ili kada se radi o uslugama ili o kapitalu. socijalnim. . • Korelacija visoke politike (geostrateška pitanja nacionalne i međunarodne sigurnosti) i niske politike ( kategorija pitanja u vezi sa ekonomskim. • Rast međuekonomske zavisnosti.

• Svjetska trgovina. • Međunarodni monetarni sistem ( finansijski postupci na osnovu kojih se odvija razmjena i konverzija nacionalnih valuta kako bi se one mogle kupiti i prodati jedna za drugu i kako bi se mogla izračunati vrijednost svake valute i kredita prilikom transfera kapitala preko granica. kroz ulaganja i dodjelu Kontekst za objašnjenje ekonomskih promjena u savremenom svijetu II .

godine. • Organizacija koja nadzire primjenu trgovinskih sporazuma i rješava sporove među trgovinskim . • Urugvajska runda ( multilateralni trgovinski pregovori u okviru GATT koji suu započeti 1986. a završeni 1994. osnivanjem Svjetske trgovinske organizacije.Promjena režima slobodne trgovine • Opšti sporazum o tarifama i trgovini (GATT).

Kaplan . Svijet se sve više povezuje. Fridman).. • Danas. ( T....Globalizacija i njene manifestacije • Globalizacija je integrisanje svega sa svime... R. Sve što se zbiva utiče na sve ostalo. ali međunarodna birokratija koja stoji iznad svega do te mjere je infantilna i nerazvijena da nije u stanju da se uspješno uhvati ukoštac sa rastućom nestabilnošću.

Globalizacija i njene manifestacije II • Prema MMF “ sve tješnja međunarodna integracija tržišta i robe i usluga i kapitala”.vodi ka integrisanju i dezintegrisanju država. • Globeratti-globafobia . • Kontroverze globalizacije.

Diskusija na pitanje • Označava li globalizacija kraj država? • Da li će država uskoro podleći brzoj i silovitoj ekonomskoj globalizaciji. ponovnom sticanju regija ili pak etničkim i plemenskim sukobima? .

metafora koja se koristi za opisivanje globalne elektronske mreže ljudi. ideja i interakcija na intenetumreža je potpuno neopterećena granicama kakve postoje u geopolitičkom svijetu. Ciberspase. • Virtuelnost-predstava koja se stvara pomoću kompjuterske tehnologije za .Globalno informaciono doba • • • • Mobilni telefoni. Internet. Kompjuteri.

zahvaljujući svojoj sposobnosti da identifikuju i javnosti predoče određena pitanja. . i time determinišu probleme na koje onda najveću pažnju obraćaju vlade i međunarodne organizacije. • Postavljanje dnevnog reda-teza po kojoj mediji.krivulja CNN. • Emocionalni refleks javnosti.Mediji : tržišta ili monopol? • Epoha informacija.

• Mogućnosti izolacije zaraznih bolesti. • Narkotička sredstva i profit. .Globalno zdravlje ili globalna infekcija • Biomedicinska revolucija tradicionalna oboljenja. virusa i bakterija i da se poštuju državne granice.

čime se otežava mogućnost zemlje-domaćina da apsorbuje migrante.Globalna migracija • Uslijed toga što se sve veći broj ljudi preseljava iz domovine u neku drugu zemlju. njih će raseljena lica napustiti ili će u njima organizovati pobunu koja će dovesti do raspada države na manje nezavisne. • “neuspješne države” čije vlasti više ne uživaju podršku pobunjenih građana. .

trgovci ( oni koji spekulišu na arbitraži) pomažu da se održi ravnoteža državnih finansija zahvaljujući spekulativnim naporima u kojima kupuju velike količine devalviranih valuta i prodaju ih u Globalizacija finansija .• Odnosi se na povećanu transnacionalizaciju ili centralizaciju finansijskih tržišta kroz svjetsku integraciju kapitala. • Profit kroz arbitražu-prodaja jedne valute (ili proizvoda) i kupovina druge kako bi se ostvario profit zahvaljujući promjeni deviznog kursa.

ali za njih nije Transnacionalna ekonomija .pojava novih mjesta na kojima se trguje hartijama od vrijednosti. Tokiju i Njujorku.• Ko kontroliše novac: državne centralne banke ili američke Federalne rezerve. Japanska banka i njemačka Bundesbanka. ili globalna tržišta kapitala sa sjedištima u londonu. • Uspon ili pad tržišta tržišta hartija od vrijednosti počeo je odmah da izaziva slične promjene na drugim tržištima hartija od vrijednosti. kombinujući spekulisanje opcijama i terminskom trgovinom (fjučersima) kako bi se uspostavila protivteža nepredividosti finanasijskih tržišta. • “Derivativi”.

Transnacionalna ekonomija II • Digitalna svjetska privreda-sistem koji se bazira na globalizovanom elektronskom davanju i uzimanja kredita. • Hipoteza o mobilnosti kapitalapretpostavka da je multinacionalno kretanje investicionog kapitala dovelo do globalizacije finansija (slobodni ili neregulisani protok novca preko granica) .

• Multinacionalne korporacije glavni akteri u globalizaciji proizvodnje. • Integracija trgovine-ekonomska globalizacija izražena mjerom u kojoj se obim svjetske trgovine uvećava brže nego kombinovani bruto domaći proizvod čitavog svijeta.determinanta globalizacije. • Međuzavisnost država . .Globalizacija trgovine • Izvoz-pretpostvaka za ekonomski razvoj države.

često privremenog karaktera. kako bi se ostvarila zajednička proizvodnja i kako bi se izvozili određeni proizvodi na globalno tržište koje ne priznaje granice. imovine ili nekih drugih vrijednosti u stranoj .Globalizacija trgovine • Strateška korporativna savezništva-saradnja između MNK i stranih kompanija u okviru iste industrijske grane. podstaknuta prebacivanjem proizvodnih kapaciteta MNC u inostranstvo. • Virtuelne korporacije-sporazumi između inače konkurentnih MNK. sa ciljem udruživanja snaga i umijeća. • Direktna strana ulaganja-kupovina robe.

• Da li je Svjetska trgovinska organizacija prijatelj ili neprijatelj? .Izazovi globalizacije • Kreira li globalizacija prosperitet ili siromaštvo? • Hegemonija: da li je to preduslov za red u ekonomskim odnosima i za slobodnu trgovinu? • Imperijalno pregrijavanjepreforsiranost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful