You are on page 1of 2

TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE

Chöông 1
HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU QUAN HEÄ

1. Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu laø gì?


Moät cô sôû döõ lieäu (database) laø moät taäp hôïp caùc thoâng
tin ñöôïc toå chöùc hôïp lyù ñeå coù theå truy xuaát nhanh khi
caàn söû duïng. Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (DataBase
Management System – DBMS) laø moät coâng cuï cho pheùp
quaûn lyù vaø töông taùc vôùi cô sôû döõ lieäu.
2. Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa heä quaûn trò cô sôû döõ
lieäu?
Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa heä quaûn trò cô sôû döõ
lieäu:
• Löu tröõ döõ lieäu
• Taïo ra vaø duy trì caáu truùc döõ lieäu
• Cho pheùp nhieàu ngöôøi duøng truy xuaát ñoàng thôøi
• Hoã trôï tính baûo maät vaø rieâng tö
• Cho pheùp laáy ra vaø xöû lyù caùc döõ lieäu löu tröõ
• Cho pheùp nhaäp lieäu vaø naïp döõ lieäu
• Cung caáp moät cô cheá chæ muïc (index) hieäu quaû ñeå laáy
nhanh caùc döõ lieäu löïa choïn.
• Cung caáp tính nhaát quaùn giöõa caùc baûn ghi khaùc nhau.
• Baûo veä döõ lieäu khoûi maát maùt baèng caùc quaù trình sao
löu (backup) vaø phuïc hoài (recovery).
3. Keå ra ba loaïi heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu chính?
Ba loaïi heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu chính laø:
Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu phaân caáp chöùa döõ
lieäu trong moät caáu truùc nhö caây. Heä naøy thieát laäp
moät quan heä cha-con trong döõ lieäu. ÔÛ ñænh cuûa caây,
coøn goïi laø root, coù theå coù moät soá nuùt baát kyø. Caùc
nuùt naøy laïi coù theå coù moät soá nuùt con baát kyø, v.v...
Caùc heä cô sôû döõ lieäu phaân caáp ngaøy nay ñaõ laïc haäu.
Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu maïng chöùa döõ
lieäu ôû daïng caùc baûn ghi vaø caùc lieân keát. Heä
thoáng naøy cho pheùp nhieàu quan heä nhieàu-nhieàu hôn heä
cô sôû döõ lieäu phaân caáp. Moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu
TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE
maïng löu tröõ coù hieäu quaû vaø raát nhanh, cho pheùp quaûn
lyù caùc caáu truùc döõ lieäu phöùc taïp. Tuy nhieân, chuùng laïi
raát cöùng nhaéc vaø yeâu caàu naëng neà veà thieát keá. Moät
heä thoáng ñaêng kyù veù maùy bay laø moät ví duï cuûa loaïi
naøy.
Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu quan heä coù leõ laø moät
cô sôû döõ lieäu coù caáu truùc ñôn giaûn nhaát. Trong
moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu quan heä, döõ lieäu ñöôïc
toå chöùc thaønh caùc baûng. Caùc baûng laïi bao goàm caùc
baûn ghi vaø caùc baûn ghi chöùa caùc tröôøng. Moãi tröôøng
töông öùng vôùi moät muïc döõ lieäu. Hai hay nhieàu baûng coù
theå lieân keát neáu chuùng coù moät hay nhieàu tröôøng chung.
4. Theá naøo laø cô sôû döõ lieäu phaúng?
Cô sôû döõ lieäu phaúng goàm moät baûng vôùi caùc baûn ghi
coù ñuû coät ñeå chöùa taát caû caùc döõ lieäu caàn thieát.
Thuaät ngöõ döõ lieäu phaúng baét nguoán töø söï kieän laø cô
sôû döõ lieäu coù hai chieàu – soá tröôøng (field) cuûa baûng
xaùc ñònh chieàu roäng cuûa cô sôû döõ lieäu, vaø soá löôïng
caùc baûn ghi cuûa baûng xaùc ñònh chieàu cao.
5. Caùc tính chaát cuûa moät baûng quan heä trong moâ
hình quan heä?
Moät baûng quan heä trong moâ hình quan heä caàn coù thoûa
caùc tính chaát sau:
• Döõ lieäu chöùa trong caùc oâ caàn phaûi laø nguyeân toá. Moãi
oâ chæ coù theå chöùa moät maåu döõ lieäu. Ñoù chính laø yeáu
toá cô baûn cuûa thoâng tin.
• Döõ lieäu trong moät coät naøo ñoù phaûi coù cuøng kieåu döõ
lieäu.
• Moãi haøng laø duy nhaát (khoâng coù caùc haøng truøng nhau).
• Caùc coät khoâng coù thöù töï.
• Caùc haøng khoâng coù thöù töï.
• Caùc coät coù moät teân duy nhaát.